Raport.

INDYKPOL SA (31/2018) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 9 listopada 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Indykpol SA przesyła w załączeniu projekty uchwał, które zostaną przedłożone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 9 listopada 2018 r.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadz wyczajneg o Walnego Zgromadzenia
  Indykpol S.A. zwołanego na 9 listopada 201 8 r.
  PROJEKT

  UCHWAŁA PORZĄDKOWA

  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
  z dnia 9 listopada 201 8 roku


  w sprawie wyboru Pr zewodniczącego Walnego Zgromadzenia  Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Indykpol S.A wybiera na
  Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana/panią .....................................  PROJEKT
  UCHWAŁA PORZĄDKOWA

  Nadz wyczajnego Walnego Zgroma dzenia INDYKPOL S.A.
  z dnia 9 listopada 2018 roku

  w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej


  Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
  .............................
  .............................
  ..................... ........

  PROJEKT

  UCHWAŁA PORZĄDKOWA

  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
  z dnia 9 listopada 2018 roku

  w sprawie przyjęcia porządku obrad

  Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie Indykpol S.A. przyjmuje porządek obrad przedstawiony
  w ogłoszeniu o z wołaniu Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia.


  ksz
  PROJEKT

  UCHWAŁA NR 1 /11/201 8

  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
  z dnia 9 listopada 2018 roku

  w sprawie połączenia Spółki jako spółki przejmującej ze spółką Lubuskie Zakłady
  Drobiarskie „Eldrob ” S.A. jako spółką przejmowaną przez przeniesienie całego majątku
  spółki przejmowanej na spółkę Indykpol Spółka Akcyjna.
  Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7) Statutu Spółki oraz art. 492 § 1 pkt. 1 i art. 506 Kodeksu
  spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgr omadzenie Indykpol Spółka Akcyjna podjęło
  następującą uchwałę:
  § 1.
  Uchwala się połączenie Spółki Indykpol Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej ze spółką
  Lubuskie Zakłady Drobiarskie „Eldrob” S.A. jako spółką przejmowaną przez przeniesienie
  całego mają tku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą.
  § 2.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Indykpol Spółka Akcyjna wyraża zgodę na plan
  połączenia spółek Indykpol Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej ze spółką Lubuskie
  Zakłady Drobiarskie „Eldrob” S.A. jako spółką przejmowaną z dnia 20 września 2018 roku
  określający tryb i zasady połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
  § 3.
  Z uwagi na fakt, że połączenie zostaje przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu
  Spółek Handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz że
  połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w
  statucie spółki przejmującej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Indykpol Spółka
  Akcyjna wyraża zgodę na to, że statut spółki przejmującej Indykpol Spółka Akcyjna w
  Olsztynie nie zostaje zmieniony w związku z połączeniem spółek.
  § 4.
  Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia a połączenie nastąpi z dniem wpisania
  połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Indy kpol Spółka Akcyjna jako spółki
  przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia z rejestru spółki przejmowanej.

  Uzasadnienie:
  Stosownie do art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. połączenie spółki z innym podmiotem wymaga
  uchwały walnego zgromadzenia. Spółka przej mująca jest jedynym akcjonariuszem spółki
  przejmowanej. Połączenie spółek ma na celu ograniczenie kosztów związanych z
  funkcjonowaniem majątku spółki przejmowanej.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Indykpol SA
ISIN:PLINDKP00013
NIP:739-020-20-56
EKD: 10.12 przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
Adres: ul. Jesienna 3 10-370 Olsztyn
Telefon:+48 89 5262222
www:www.indykpol.pl
Kalendarium raportów
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce INDYKPOL
2019-05-20 19-05-23
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649