Raport.

INDYKPOL SA (29/2018) Korekta raportu bieżącego Nr 29/2018 dotyczącego zmiany terminu i porządku obrad NWZ Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W raporcie Nr 29/2018 Indykpol S.A. ("Spółka") poinformowała o zmianie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("NWZ"), zwołanego na dzień 25 października 2018 r., na godzinę 11.00 w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Olkuskiej 7. Nowy termin NWZA został ustalony na dzień 9 listopada 2018 r., na godzinę 11.00.
Równocześnie w wyniku nieporozumienia Spółka poinformowała, że zmianie uległ także porządek obrad NWZ. W załączonym do raportu ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w porządku obrad pojawił się dodatkowy punkt: "7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Indykpol S.A."
Niniejszym Spółka prostuje, zmianie uległ tylko termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 25 października 2018 roku na 9 listopada 2018 roku. Porządek zgromadzenia nie uległ zmianie i wygląda następująco:
1. Otwarcie zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki jako spółki przejmującej ze spółką Lubuskie Zakłady Drobiarskie "Eldrob" S.A. jako spółką przejmowaną przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę Indykpol Spółka Akcyjna.
7. Zamknięcie zgromadzenia.
Uwzględniając powyższe, Zarząd Spółki informuje, że działając na podstawie art. 399 §1, art. 4021 §1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie art. 13 Statutu Spółki, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INDYKPOL SPÓŁKI AKCYNEJ na dzień 9 listopada 2018 r., o godz. 11.00 w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Olkuskiej 7.
W załączeniu Spółka przedstawia pełną treść aktualnego ogłoszenia o zwołaniu NWZ.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  1

  Ogłoszenie o zwołaniu
  NADZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia Indykpol SA
  na dzień 9 listopada 201 8 roku
  Zarząd Indykpol SA z siedzibą w Olsztynie przy ul. Jesiennej 3, wpisanej do Rejestru
  Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydz iał Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037732 (SPÓŁKA), działając na
  podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 §1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie art. 13
  Statutu Spółki, zwołuje Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie i zgodnie z b rzmieniem art. 402 2
  k.s.h. przedstawia następujące informacje:
  1. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ
  SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD
  Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie INDYKPOL SPÓŁKI AKCYNEJ zostaje zwołane na
  dzień 9 listopada 201 8 r., na godz. 11 .00 w Biurze Spółki w Warszawie , przy ul. Olkuskiej 7 ,
  (IV piętr o, Sala Konferencyjna ) z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie zgromadzenia.
  2. Wybór przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do
  podejmowania uchwał.
  4. Wybór komisji skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki jako spółki przejmującej ze spółką
  Lubuskie Zakłady Drobiarskie „Eldrob” S.A. jako spółką przejmowaną przez przeniesienie
  całeg o majątku spółki przejmowanej na spółkę Indykpol Spółka Akcyjna.
  7. Zamknięcie zgromadzenia.
  2. PRAWO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA
  OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO
  WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
  Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału
  zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
  NADZWYCZAJNEGO Walne go Zgromadzenia ( NWZ). Żądanie powinno zostać zgłoszone
  Zarządowi SPÓŁKI nie później niż na dwadzieścia jeden (21) dni przed terminem NWZ .
  Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ powinno zawierać
  uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczą cej proponowanego punktu porządku obrad.
  Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie SPÓŁKI pod adresem Jesienna 3, 10 -370
  Olsztyn lub w postaci elektronicznej – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 14 poniżej na
  adres e -mail: [email protected]
  Akcjonari usz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na
  dzień złożenia żądania , załączając do żądania imienne świadectwo depozytowe wystawione
  przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie
  ins trumentami finansowymi, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i
  spółkami osobowymi potwierdzić także uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu,
  załączając aktualny odpis KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie w postaci
  elektronicznej dokumenty powinny zostać zeskanowane do formatu PDF.
  3. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ
  DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD NWZ  2

  LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD
  PRZED TERMINEM NWZ
  Ak cjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału
  zakładowego mogą przed terminem NWZ zgłaszać na piśmie w siedzibie SPÓŁKI pod
  adresem Jesienna 3, 10 -370 Olsztyn lub w postaci elektronicznej – zgodnie z zasadami
  opis anymi w pkt 14 poniżej – projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku
  obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub
  akcjonariusze zobowiązani są dołączyć do zgłoszenia dokumenty, o których mowa w pkt 2
  powyżej, w formie w nim przewidzianej.
  4. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ
  DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD
  PODCZAS NWZ
  Każdy z akcjonariuszy może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw
  wprowadzonych do porz ądku obrad.
  5. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
  PEŁNOMOCNIKA, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI O FORMULARZACH
  STOSOWANYCH PODCZAS GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, ORAZ
  SPOSOBIE ZAWIADAMIANIA SPÓŁKI PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW
  KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNE J O USTANOWIENIU PEŁNOMOCNIKA
  Akcjonariusz może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
  pełnomocnika. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez
  pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402 3 ustawy Kod eks spółek handlowych,
  został zamieszczony na stronie internetowej SPÓŁKI pod adresem
  https://www.indykpol.pl/relacje -inwestorskie/spolka/walne -zgromadzenia/
  Pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu powinno być
  udzielone na piśmie l ub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci
  elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym
  weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
  5.1. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie.
  W przypadku, g dy akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik obowiązany
  jest przy sporządzaniu listy obecności:
  - przedłożyć kopię dokumentu pełnomocnictwa wraz z kopiami dokumentów
  umożliwiających potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza (aktualny odpis
  KRS w przypadku osób prawnych i spółek osobowych) za jednoczesnym okazaniem
  oryginałów tych dokumentów,
  - okazać dokument pozwalający na identyfikację pełnomocnika.
  W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych wyżej dokumentów sporządzony jest w
  języku innym niż język polski, pełnomocnik obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na
  język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
  5.2.Sposób zawiadamiania SPÓŁKI przy wykorzystaniu środków komunikacji
  elektronicznej o ustanowieniu peł nomocnika
  Akcjonariusze zawiadamiają Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej
  poprzez doręczenie przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e -mail:[email protected]  3

  dokumentu pełnomocnictwa, podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji
  akcjonariusza wraz z innymi dokumentami umożliwiającymi potwierdzenie uprawnienia do
  reprezentacji akcjonariusza (aktualny odpis KRS w przypadku osób prawnych i spółek
  osobowych). Pełnomocnictwo wraz z innymi dokumentami powinno zostać zeskanowane do
  format u PDF.
  W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz podaje swój numer telefonu
  oraz adres e -mail, a także numer telefonu i adres e -mail pełnomocnika, za pośrednictwem
  których Spółka będzie mogła się komunikować z akcjonariuszem i pełnomocnikiem . Zasady
  opisane powyżej stosuje się odpowiednio do zawiadomienia SPÓŁKI drogą elektroniczną o
  odwołaniu pełnomocnictwa.
  Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej
  powinno być dokonane najpóźniej w dniu NWZ do godziny 8:00. Akcjonariusz lub jego
  pełnomocnik mogą potwierdzić otrzymanie przez Spółkę wyżej wymienionego
  zawiadomienia pod numerem telefonu: (89) 52 -62 -315, (89) 52 -62 -317 lub 605 201 637.
  Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstaw ienia
  dokumentów służących do jego weryfikacji przy sporządzaniu listy obecności osób
  uprawnionych do uczestniczenia w NWZ .
  5.3.Weryfikacja ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz
  identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika.
  W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz w
  celu identyfikacji akcjonariusza SPÓŁKI i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o
  udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, zgodnie z postanowieniami pkt 5.2.,
  Spółka w szczególności sprawdza kompletność dokumentów udzielonych pełnomocnictw,
  szczególnie w przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych, kompletność dokumentów
  umożliwiających potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza, zgodność
  uprawnień osó b udzielających pełnomocnictwo w imieniu danego podmiotu ze stanem
  widniejącym we właściwym rejestrze.
  Spółka zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego, przy wykorzystaniu numeru
  wskazanego przez akcjonariusza zgodnie z pkt 5.2. lub do wysłania zwro tnej wiadomości
  email, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza SPÓŁKI
  pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. SPÓŁKA ma prawo skontaktować się zarówno z
  akcjonariuszem, jak i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości SPÓŁKA może podjąć da lsze
  czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej
  oraz identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu
  pełnomocnictwa w postaci elektronicznej bez zachowania wymogów wskazany ch w pkt 5.2.
  nie jest wiążące dla SPÓŁKI.
  5.4.Pełnomocnictwo udzielone członkowi Zarzą du lub pracownikowi SPÓŁKI
  Członek Zarządu i pracownik SPÓŁKI mogą być pełnomocnikami na NWZ . Jeżeli
  pełnomocnikiem akcjonariusza na NWZ jest: członek Zarządu SPÓŁKI, cz łonek Rady
  Nadzorczej SPÓŁKI, pracownik SPÓŁKI lub członek organów lub pracownik spółki zależnej
  od SPÓŁKI, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym NWZ .
  Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi SPÓŁKI okoliczności wskazujące na
  istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego
  pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, głosuje zgodnie z
  instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza SPÓŁKI.  4

  5.5.Pełnomocnictwo udzielone akcjona riuszowi SPÓŁKI
  Akcjonariusz SPÓŁKI może jako pełnomocnik innego akcjonariusza głosować przy
  powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec SPÓŁKI z jakiegokolwiek
  tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec SPÓŁKI ora z sporu
  pomiędzy nim a SPÓŁKĄ, pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 5.4.
  powyżej.
  6. MOŻLIWOŚĆ I SPOSÓB UCZESTNICZENIA W NWZ PRZY
  W YKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
  Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej.
  7. INFORMACJA O SPOSOBIE WYPOWIADANIA SIĘ W TRAKCIE NWZ PRZY
  WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
  Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się podczas obrad NWZ przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  8. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ
  KORESPONDENCYJNĄ LUB PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW
  KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
  Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną ani
  przy wykorzyst aniu środków komunikacji elektronicznej.
  9. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W NWZ
  Zgodnie z treścią art. 406 1§1 ustawy – Kodeks spółek handlowych, dniem rejestracji
  uczestnictwa w NWZ jest 24 października 201 8r. (dalej jako Dzień Rejestracji), przypadający
  na 16 dni przed datą NWZ .
  10. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W NWZ
  Prawo uczestniczenia w NWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami SPÓŁKI w Dniu
  Rejestracji. Uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w NWZ , jeżeli są
  wpisani do księgi akc yjnej w Dniu Rejestracji.
  Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie
  wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ i nie później niż w pierwszym dniu
  powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 25 paździer nika 201 8 r., podmiot
  prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie
  uczestnictwa w NWZ .
  Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w NWZ Spółka ustali na podstawie
  wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozy t Papierów Wartościowych zgodnie z
  przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na
  podstawie wykazów przekazanych nie później niż na 12 dni przed datą NWZ przez podmioty
  upra wnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą
  sporządzenia wykazów przekazywanych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych
  są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ .
  11. LISTA AKCJONARIUSZY  5

  Zgodnie z art. 407 us tawy – Kodeks spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do
  uczestnictwa w NWZ zostanie wyłożona w siedzibie SPÓŁKI w Olsztynie, ul. Jesienna 3, 10 -
  370 Olsztyn (sekretariat) w godzinach od 9:00 do 16:00, przez trzy dni powszednie przed
  odbyciem NW Z, tj. 6.11.201 8, 7.11.201 8 r. i 8.11.20 18 r.
  Akcjonariusz SPÓŁKI może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do
  udziału w NWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na
  który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać przesłane do SPÓŁKI na
  adres wskazany w pkt 14 niniejszego ogłoszenia.
  Przy żądaniu udostępnienia do wglądu lub przesłania listy akcjonariuszy, akcjonariusz
  obowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza S PÓŁKI w
  sposób wskazany w punkcie 2 powyżej tj. przez przedstawienie zaświadczenia o prawie
  uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub świadectwa depozytowego.
  12. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI
  Zgodnie z brzmieniem Art. 402³ w ustawy Kodeks spółek handlowych informac je oraz
  dokumentacja dotycząca NWZ począwszy od dnia zwołania NWZ będzie dostępna na stronie
  internetowej Spółki pod adresem :
  https://www.indykpol.pl/relacje -inwestorskie/spolka/walne -zgromadzenia/
  13. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE
  INFORMACJE DOTYCZĄCE NWZ
  Wszelkie informacje dotyczące NWZ SPÓŁKA udostępni na stronie internetowej SPÓŁKI
  pod adresem: https://www.indykpol.pl/relacje -inwestorskie/spolka/walne -zgromadzenia/
  14. ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZY Z SPÓŁKĄ
  Z uwzględn ieniem ograniczeń przewidzianych w ustawie – Kodeks spółek handlowych,
  akcjonariusze SPÓŁKI mogą kontaktować się z Spółką za pomocą środków komunikacji
  elektronicznej. W szczególności akcjonariusze SPÓŁKI mogą zgłaszać wnioski, żądania,
  zadawać pytania ora z przesyłać zawiadomienia i dokumenty.
  Komunikacja akcjonariuszy z Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu
  dedykowanego adresu e -mail: [email protected] Ryzyko związane z użyciem przez
  akcjonariusza SPÓŁKI elektronicznej formy komunikacj i z SPÓŁKĄ leży po stronie
  akcjonariusza. W przypadku, gdy akcjonariusz przesyła do SPÓŁKI drogą elektroniczną
  dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski,
  obowiązany on jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza
  przysięgłego. Wszystkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do SPÓŁKI, jak również
  przez SPÓŁKĘ do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu
  PDF.
  Maksymalny dopuszczalny rozmiar jednej wiadomości przesłanej na dedykowany adres
  email: [email protected] wynosi 20 MB. W przypadku, gdy wiadomość przekroczy
  dopuszczalny rozmiar, należy ją podzielić na kilka części, z których żadna nie będzie
  przekraczała rozmiaru 20 MB. W przypadku wysłania wiadomości przekr aczającej
  dopuszczalny rozmiar nie zostanie ona dostarczona.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Indykpol SA
ISIN:PLINDKP00013
NIP:739-020-20-56
EKD: 10.12 przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
Adres: ul. Jesienna 3 10-370 Olsztyn
Telefon:+48 89 5262222
www:www.indykpol.pl
Kalendarium raportów
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce INDYKPOL
2019-05-24 17-05-13
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649