Raport.

INDOS SA (2/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 r.

Zarząd Spółki INDOS SA w załączeniu przekazuje raport okresowy za IV kwartał 2017 roku.
Podstawa prawna: §5. ust. 1. pkt 1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Raport za IV kwartał
  2017 roku  2
  Raport za I V kwartał 2017 roku
  Szanowni Państwo,
  Prezentujemy wyniki spółki za ostatni kwartał ubiegłego roku . Był to k wartał z jednej
  strony udany, biorąc pod uwa gę porównanie rok do roku przychodów ze sprzedaży .
  Z drugiej strony udany być nie mógł ze względu na informacje , które dotarły do spółki
  tuż przed jego zakończeniem.
  W raporcie bieżącym z 2 stycznia 2018 r. informowaliśmy o oddaleniu naszego
  powództwa przec iwko bankowi Pekao SA o wypłatę gwarancji. Skutkiem takiego
  rozstrzygnięcia musi być utworze nie rezerwy na całą kwotę, której moglibyśmy
  dochodzić od banku. Nie jest to koniec tego długo trwającego sporu. Nie komentując
  orzeczenia sądu, twierdzimy jednak, że nie zgadzamy się z takim rozstrzygnięciem
  i złożymy apelację od tego wyroku.
  Konsekwencją decyzj i o likwidacji funduszu sekurytyzacyjnego było przejęcie
  wszystkich wierzytelności funduszu przez spółkę. W wyniku dokonanych przez nas
  ponownych prognoz o dzysku tych wierzytelności, część z nich uznaliśmy za nierokujące
  lub niewarte ponoszenia kosztów ich odzyskania i objęliśmy rezerwą. Jednakże pakiet
  tych wierzytelności , w celu ich odzyskania , przekazaliśmy do spółki specjalizującej się
  w odzyskiwani u wierzytelności trudnych, w tym wierz ytelności nisko nominałowych.
  W ciągu trzyletniego okresu współpracy z partnerem mającym wieloletnie
  doświadczenie i kompetencje w tym zakresie, spodziewamy się pozytywnych efektów.
  Utworzone rezerwy w sposób oczywisty obciążają wynik IV kwartału i wynik całego
  roku. Jednakże chcemy zwrócić uwagę na dwa fakty istotne dla właściwej, bieżącej
  oceny sytuacji , w której znajduje się spółka.
  Po pierwsze, obec nie nie można twierdzić, że wierzytelności, na które utworzono
  reze rwy są bezpowrotnie stracone . Z arówno r ozstrzygniecie sądowego sporu
  z bankiem jest niepewne , jak i odzyski z wierzytelności pochodzących z funduszu będą
  przychodami spółki w przyszłych okresach, nie wiemy tylko o jakiej wartości.
  Po drugie, r ezerwy te ni e wpływają w znaczący sposób na bieżące funkcjonowanie
  spółki, w szczególności na płynność finansową . Finansowe konsekwencje utworzenia
  rezerw spółka poniosła już w ubiegłych latach i nie ma żadnych zagrożeń dla
  regulowania bieżących zobowiązań oraz reali zacji bieżącej sprzedaży .
  Chorzów, 14 lutego 2018 roku
  Zarząd Indos SA
  Ireneusz Glensczyk – Prezes Zarządu
  Andrzej Wernicke – Wiceprezes Zarządu
  Katarzyna Sokoła – Członek Zarządu
  Witold Przybyła – Członek Zarządu
  3
  Raport za I V kwartał 2017 roku
  Spis treści:
  1. Informacja ogólna: ................................ ................................ ..................... 4
  1.1. Dane Emitenta ................................ ................................ .......................... 4
  1.2. Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta ................................ ................ 4
  1.3. Struktura akcjonariatu Emitenta ................................ ................................ . 4
  1.4. Przed miot działalności Spółki ................................ ................................ ...... 5
  1.5. Podstawowe produkty Emitenta ................................ ................................ . 5
  2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe: ................................ ........ 6
  2.1. Rachunek zysków i strat ................................ ................................ ............ 6
  2.2. Bilans – aktywa i pasywa ................................ ................................ ........... 7
  2.3. Rachunek przepływów pieniężnych ................................ ............................. 8
  2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym ................................ ....................... 9
  2. 5. Przychody netto ze sprzedaży w podziale na produkty ................................ . 9
  3. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu. ................................ ............. 9
  4. Zdarzenia mogące mieć istotny wpływ na wyniki Emitenta. ................. 10
  5. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz
  wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym
  raporcie kwartalnym ................................ ................................ ...................... 13
  6. Istotne elementy realizacji planów r ozwojowych Emitenta opisanych
  w pkt. 6.14.10 Dokumentu Informacyjnego ................................ ................ 13
  7. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w
  przedsiębiorstwie. ................................ ................................ .......................... 13
  8. Informacja dotycząca braku prezentacji skonsolidowanych raportów
  finansowych. ................................ ................................ ................................ ... 14
  9. Informacje dotyczące zatrudnienia. ................................ ........................ 14
  10. Oświadczenie Zarządu. ................................ ................................ ........... 14  4
  Raport za I V kwartał 2017 roku
  1. Informacja ogólna:
  1.1. Dane Emitenta
  Emitent
  Nazwa: INDOS Spółka A kcyjna
  Numer KRS : 0000343763
  REGON: 276591100
  NIP: 6272351283
  Adres : ul. Kościuszki 63, 41 -503 Chorzów, Polska
  Kapitał zakładowy : 7.126.560,00 zł
  Liczba akcji wszystkich emisji : 7.126.560
  1.2. Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta
  Zarząd Emitenta
  Ireneusz Glensczyk – Prezes Zarządu
  Andrzej Wernicke – Wiceprezes Zarządu
  Katarzyna Sokoła – Członek Zarządu
  Witold Przybyla – Członek Zarządu
  Rada Nadzorcza Emitent
  Tadeusz Zientek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Aleksander Franik – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  Witold Mikołajczyk – Sekretarz Rady Nadzorczej
  Mich ał Matujewicz – Członek Rady Nadzorczej
  Artur Brodziński – Członek Rady Nadzorczej
  Wiesław Rola – Członek Rady Nadzorczej
  1.3. Struktura akcjonariatu Emitenta
  Akcjonariusz Seria Liczba
  Akcji
  (szt.)
  Rodzaj Akcji Udział w
  kapitale
  zakładowym
  (%)
  Liczba
  głosów
  Udział w
  ogólnej
  liczbie
  głosów
  (%)
  Ireneusz
  Glensczyk
  A 2.224.167 Imienne
  uprzywilejowane
  co do głosu
  31,21 % 4.448.334 32,24 %
  Andrzej
  Wernicke
  A 2.224.167 Imienne
  uprzywilejowane
  co do głosu
  31,21 % 4.448.334 32,24 %
  Tadeusz
  Zientek
  A 2.224.166 Imienne
  uprzywilejowane
  co do głosu
  31,21 % 4.448.332 32,24 %
  Pozostali B 454.060 Zwykłe na
  okaziciela
  6,37 % 454.060 3,29 %
  Suma 7.126.560 100 % 13.799.060 100 %
  5
  Raport za I V kwartał 2017 roku
  1.4. Przedmiot działalności Spółki
  Emitent prowadzi działalność na rynku usług finansowych skierowanych do
  przedsiębiorstw głównie z sektora MSP. INDOS SA jest jedną z niewielu firm w Polsce,
  które dysponują zarówno produktami z obszaru finansowania, jak i zarządzania
  wierzytelnościami. Komplementarna oferta zawiera unikatowe produkt y, takie jak
  faktoring niejawny czy windykacja z wypłatą zaliczki. Łączenie produktów
  faktoringowych i windykacyjnych daje Spółce, a także jej Klientom efekt synergii
  finansowej.
  1.5. Po dst awowe produkty Emitenta
  Emitent oferuje produkty finansowe spośród gr up produktowych
  Faktoring
   Faktoring niepełny
   Faktoring pełny
   Faktor ing niejawny (bez cesji )
   Faktoring odwrotny
  Finansowanie
   Pożyczki krótkoterminowe
  Zakupy wierzytelności
   Zakup wierzytelności wymagalnych
   Zakup wierzytelności niewymagalnych
   Zakup wierzytelności wekslowych
  Windykacja
   Windykacja powiernicza
   Windykacja na zlecenie (bez cesji )
  6
  Raport za I V kwartał 2017 roku
  2. Kwartalne skr óc one sprawozdanie finansowe:
  2.1 Rachunek zysków i strat
  Rachunek zysków i strat Emitenta
  Za okres Za okres Za okres Za okres
  01.10.2017 - 31.12.2017 01.10.2016 - 31.12.2016 01.01.2017 - 31.12.2017 01.01.2016 - 31.12.2016
  (w zł) (w zł) (w zł) (w zł)
  Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 4 417 990,03 3 090 912,40 14 998 230,65 14 377 711,71
  Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 417 990,03 3 073 026,40 14 629 816,02 12 094 825,71
  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - 17 886,00 368 414,63 2 282 886,00
  Koszty działalności operacyjnej 3 905 335,29 2 012 924,13 9 504 273,48 9 443 054,45
  Amortyzacja 107 304,08 110 384,58 437 181,16 445 148,08
  Zużycie materiałów i energii 80 171,46 58 348,44 283 059,04 228 793,54
  Usługi obce 300 098,78 317 626,66 1 018 338,88 1 154 821,09
  Podatki i opłat 76 871,91 103 500,06 265 354,26 262 841,13
  Wynagrodzenia 1 204 034,58 981 572,58 3 818 930,38 3 817 110,79
  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 279 418,07 193 035,97 680 022,84 664 532,25
  Pozostałe koszty rodzajowe 1 857 436,41 242 764,78 2 596 459,50 601 921,39
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów - 5 691,06 404 927,42 2 267 886,18
  Zysk (strata) ze sprzedaży 512 654,74 1 077 988,27 5 493 957,17 4 934 657,26
  Pozostałe przychody operacyjne 185 974,60 2 724 942,14 1 205 700,70 2 841 171,13
  Zysk z tytułu rozchody niefinansowych aktywów trwałych - 400,01 21 951,21 52 826,02
  Inne przychody operacyjne 185 974,60 2 724 542,13 1 183 749,49 2 788 345,11
  Pozostałe koszty operacyjne 8 694 245,48 2 970 130,27 9 684 047,21 3 029 175,80
  Inne koszty operacyjne 8 694 245,48 2 970 130,27 9 684 047,21 3 029 175,80
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej -7 995 616,14 832 800,14 -2 984 389,34 4 746 652,59
  Przychody finansowe 14 257,86 60 821,84 80 598,42 100 773,13
  Odsetki 14 257,86 60 821,84 67 914,88 81 498,13
  Inne - - 12 683,54 19 275,00
  Koszty finansowe 1 069 042,33 491 422,07 2 530 901,44 2 228 035,92  7
  Raport za I V kwartał 2017 roku
  Odsetki 1 188 993,93 344 791,83 2 453 789,64 1 320 070,44
  Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych - 563 411,03 1 667,10 564 832,11
  Aktualizacja wartości aktywów finansowych - -447 098,99 - 168 006,28
  Inne -119 951,60 30 318,20 75 444,70 175 127,09
  Zysk (strata) brutto -9 050 400,61 402 199,91 -5 434 692,36 2 619 389,80
  Podatek dochodowy 121 620,00 20 602,00 863 928,00 487 211,00
  Zysk (strata) netto -9 172 020,61 381 597,91 -6 298 620,36 2 132 178,80
  2.2 Bilans – aktywa i pasywa
  Bilans Emitenta
  Na dzień Na dzień
  31.12.2017 31.12.2016
  (w zł) (w zł)
  Aktywa trwałe 1 935 637,08 1 766 842,13
  Wartości niematerialne i prawne - -
  Rzeczowe aktywa trwałe 817 098,56 848 822,97
  Należności długoterminowe - -
  Inwestycje długoterminowe 424 594,52 383 961,16
  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 693 944,00 534 058,00
  Aktywa obrotowe 99 924 237,76 148 650 707,75
  Zapasy - 67 041,25
  Należnośći krótkoterminowe 71 688 525,85 127 657 418,82
  Inwestycje krótkoterminowe 26 620 689,39 19 883 343,24
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 615 022,52 1 042 904,44
  Należne wpłaty na kapitał podstawowy - -
  Akcje własne - -
  AKTYWA RAZEM 101 859 874,84 150 417 549,88
  Kapitał (fundusz) własny 17 945 780,38 24 743 259,94
  Kapitał (fundusz) podstawowy 7 126 560,00 7 126 560,00
  Kapitał (fundusz) zapasowy 17 117 840,74 16 615 697,91
  Zysk (strata) z lat ubiegłych - -1 131 176,77
  Zysk (strata) netto -6 298 620,36 2 132 178,80  8
  Raport za I V kwartał 2017 roku
  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) - -
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 83 914 094,46 125 674 289,94
  Rezerwy na zobowiązania 1 682 305,01 1 547 296,02
  Zobowiązania długoterminowe 23 290 380,00 16 975 938,04
  Zobowiązania krótkoterminowe 44 550 884,18 41 738 328,45
  Rozliczenia międzyokresowe 14 390 525,27 65 412 727,43
  PASYWA RAZEM 101 859 874,84 150 417 549,88
  2.3 Rachunek przepływów pieniężnych
  Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta
  Za okres Za okres Za okres Za okres
  01.10.2017 - 31.12.2017 01.10.2016 - 31.12.2016 01.01.2017 - 31.12.2017 01.01.2016 - 31.12.2016
  (w zł) (w zł) (w zł) (w zł)
  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  Zysk (strata) netto -9 172 020,61 381 597,91 -6 298 620,36 2 132 178,80
  Korekty razem 3 266 464,28 -2 474 197,71 -4 778 937,19 -5 440 895,11
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 905 556,33 -2 092 599,80 -11 077 557,55 -3 308 716,31
  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  Wpływy 26 133 895,11 11 729 155,70 64 525 571,45 37 091 010,81
  Wydatki 31 250 437,91 11 377 192,82 67 714 301,29 40 142 135,36
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 116 542,80 351 962,88 -3 188 729,84 -3 051 124,55
  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  Wpływy 15 000 000,00 7 599 970,91 16 007 000,00 8 500 000,00
  Wydatki 970 518,54 445 144,81 3 635 664,80 2 524 491,04
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 14 029 481,46 7 154 826,10 12 371 335,20 5 975 508,96
  Przepływy pieniężne netto razem 3 007 382,33 5 414 189,18 -1 894 952,19 -384 331,90
  Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 3 007 382,33 5 414 189,18 -1 894 952,19 -384 331,90
  Środki pieniężne na początek okresu 3 385 165,86 177 023,83 6 135 302,41 6 519 634,31
  Środki pieniężne na koniec okresu 6 392 548,19 5 591 213,01 4 240 350,22 6 135 302,41
  9
  Raport za I V kwartał 2017 roku
  2.4 Zestawienie zmian w kapit al e własnym
  Zestawienie zmian w kapitale własnym
  Za okres Za okres Za okres Za okres
  01.10.2017 - 31.12.2017 01.10.2016 - 31.12.2016 01.01.2017 - 31.12.2017 01.01.2016 - 31.12.2016
  (w zł) (w zł) (w zł) (w zł)
  Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 27 117 800,99 25 586 502,87 24 743 259,94 24 833 640,38
  Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 27 117 800,99 25 586 502,87 24 743 259,94 24 833 640,38
  Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 17 945 780,38 24 743 259,94 17 945 780,38 24 743 259,94
  Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 17 945 780,38 24 743 259,94 17 945 780,38 24 743 259,94
  2. 5 Przychody netto ze sprzedaży w podziale na produkty
  Przychody netto ze sprzedaży w podziale na produkty
  Za okres Za okres Za okres Za okres
  01.10.2017 - 31.12.2017 01.10.2016 - 31.12.2016 01.01.2017 - 31.12.2017 01.01.2016 - 31.12.2016
  (w zł) (w zł) (w zł) (w zł)
  Faktoring niepełny i niejawny 1 377 800,03 1 209 718,49 5 003 027,77 4 954 357,88
  Faktoring odwrotn y 323 209,39 170 359,49 1 259 858,04 573 943,49
  Zakup wierzytelności 61 661,35 40 912,62 308 408,98 296 460,43
  Pożyczki 2 049 140,22 1 003 591,24 5 646 528,62 3 592 661,40
  Windykacja 541 833,14 445 515,71 1 889 279,03 2 073 738,70
  Pakiety wierzytelności 52 717,17 126 493,19 395 184,60 487 768,05
  Pozostała sprzedaż 11 628,73 76 435,66 127 528,98 115 895,76
  Razem 4 417 990,03 3 073 026,40 14 629 816,02 12 094 825,71
  3. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu.
  Raport sporządzony zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.
  (Dz.U. z 1994r nr 121 poz. 591) oraz obowiązującą w spółce polityk ą rachunkowości.
  10
  Raport za I V kwartał 2017 roku
  4. Zdarzenia mogące mieć istotny wpływ na wyniki
  Emitenta.
   5 października 2017 r. Zarząd INDOS SA podjął Uchwałę w sprawie Programu Emisji
  Obligacji. Program Emisji Obligacji przewiduje, że obligacje będą emitowane na
  podstawie przepisów prawa polskiego, tj. w szczególności przepisów Ustawy
  o Obligacjach oraz każdorazowo stosownej uchwały o emisji podjętej przez Zarząd
  Spółki. Obligacje będą emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi cyframi
  począwszy od K1. Program może być realizowany do 31 grudnia 2022 r.,
  z zastrzeżeniem możliwości jego przedłużenia. Łączna wielkość emisji wszystkich
  obligacji w ramach Programu Emisji nie będzie większa niż 50.000.000 zł. Obligacje
  mogą być emitowane w trybie przepisu art . 33 pkt 1 ustawy o Obligacjach (oferta
  publiczna) lub art. 33. pkt. 2. Ustawy o Obligacjach (emisja niepubliczna). Obligacje
  będą emitowane jako obligacje zwykłe na okaziciela, nie mające formy dokumentu
  (zdematerializowane). Obligacje będą zabezpieczone równorzędnie w stosunku do
  wszystkich wierzytelności z tytułu emisji serii obligacji w ramach Programu Emisji.
  Obligacje poszczególnych serii mogą być wprowadzane do obrotu w Alternatywnym
  Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartości owych
  w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie lub do obu tych
  systemów równocześnie.
   5 października 2017 r. Zarząd INDOS SA podjął również Uchwałę w sprawie emisji
  zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii K1 w ramach Programu Emisji Obligacji
  z dnia 5 października 2017r. Przedmiotem emisji jest nie więcej, niż 150.000 sztuk
  zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii oznaczonej literą „K1”, o jednostkowej
  wartości nominalnej w wysokości 100,00 złotych i łącznej wartości nominalnej
  wszystkich Obligacji do 15.000.000 złotych. Obligacje zostaną zaoferowane w trybie
  art. 33. pkt 2 Ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia Obligacji
  do nie więcej, niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty
  publiczne j papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
  ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
  zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Obligacje serii K1
  będą to obligacje na okaziciela, o procentowane, zabezpieczone, z terminem wykupu
  przypadającym na 36 miesięcy licząc od daty przydziału obligacji oraz nie będą miały
  formy dokumentu. Obligacje serii K1 będą przedmiotem ubiegania się o ich
  wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obr otu na rynku Catalyst,
  którego organizatorem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i/ -lub
  BondSpot S.A.
   20 października 2017 r. zarząd INDOS SA podjął decyzję o wcześniejszym częściowym
  wykupie obligacji serii J. INDOS SA dokona wcześniejszeg o częściowego wykupu
  obligacji w dniu 22 listopada 2017 r. Przedmiotem wykupu będą obligacje serii J o
  łącznej wartości nominalnej w wysokości 450.000 zł. Wcześniejszy częściowy wykup
  obligacji serii J jest dokonywany w celu późniejszego wykreślenia hipote ki
  zabezpieczającej obligacje serii J, zgodnie z punktem 8.1.1. Warunków Emisji
  Obligacji serii J.  11
  Raport za I V kwartał 2017 roku
   25 października 2017 roku została ostatecznie rozliczona pożyczka udzielona
  kontrahentowi z branży usługowej w dniu 21 września 2017 r. na kwotę 1.510.500,00
  zł.
   27 października 2017 r. została zakończona emisja obligacji na okaziciela serii K1
  przeprowadzona w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach, emitowanych na
  podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 5 października 2017 r.
  Obligatariusze przyjęli skiero waną przez Emitenta propozycję nabycia i prawidłowo
  opłacili wszystkie emitowane tj. 150.000 obligacji, o wartości nominalnej 100,00
  złotych każda obligacja i łącznej wartości nominalnej 15.000.000,00 złotych.
  Obligacje były emitowane po cenie emisyjnej r ównej cenie nominalnej
  z oprocentowaniem według stawki w skali roku w wysokości równej stopie bazowej
  WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 4,80% z maksymalnym terminie
  wykupu przypadającym w dniu 27 października 2020 roku. Obligacje są
  zabezpieczone i nie mają formy dokumentu. Obligacje serii K1 będą przedmiotem
  ubiegania się o wprowadzenie ich do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst
  tj. alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów
  Wartościowych w Warszawie SA.
   31 października 2 017 r. doszło do terminowego wykupu notowanych na rynku
  Catalyst obligacji serii I Emitenta. Wykup objął wszystkie obligacje serii I, tj. 6.000
  szt. obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda o łącznej wartości nominalnej
  równej 6.000.000 zł. Oprocento wanie obligacji wynosiło 8,5 % w skali roku, a wypłata
  odsetek następowała w okresach 6 miesięcznych. Z dniem wykupu obligacje zostały
  umorzone.
   7 listopada 2017 r. została podpisana umowa pożyczki z kontrahentem z branży
  usługowej. Pożyczka została udziel ona na kwotę 2.030.000,00 zł z terminem zwrotu
  do dnia 8 stycznia 2018 r.
   22 listopada 2017 r. dokonano przedterminowego, częściowego wykupu obligacji serii
  J. Przedmiotem wykupu było 4.500 sztuk obligacji serii J o łącznej wartości nominalnej
  w wysokości 450.000 zł. Wcześniejszy częściowy wykup obligacji serii J został
  dokonany w celu późniejszego wykreślenia hipoteki zabezpieczającej obligacje serii J,
  zgodnie z punktem 8.1.1. Warunków Emisji Obligacji serii J, w związku z planowaną
  sprzedażą nieruchomoś ci.
   28 listopada 2017 r. została podpisana umowa pożyczki z kontrahentem z branży
  budownictwa drogowego. Pożyczka została udzielona na łączną kwotę 1.800.000,00
  zł i wypłacana będzie w transzach – do końca stycznia 2018 r. oraz terminem zwrotu
  w ratach od kwietnia 2018 do dnia 28 września 2018 r.
   1 grudnia 2017 r. została spłacona w całości pożyczka w wysokości 1.000.000 zł
  udzielona w dniu 14 lipca 2017 r. kontrahentowi z branży metalowej. W tym samym
  dniu tj. 1 grudnia 2017 r. została podpisana nowa umow a pożyczki z tym samym
  kontrahentem. Pożyczka udzielona została na kwotę 1.000.000 zł z terminem zwrotu
  do dnia 30 kwietnia 2018 r.
   4 grudnia 2017 r. została spłacona w całości pożyczka w wysokości 1.500.000 zł
  udzielona w dniu 7 września 2017 r. kontrahe ntowi z branży metalowej. W tym samym
  dniu tj. 4 grudnia 2017 r. została podpisana nowa umowa pożyczki z tym samym
  kontrahentem. Pożyczka udzielona została na kwotę 1.500.000 zł z terminem zwrotu
  do dnia 1 maja 2018 r.  12
  Raport za I V kwartał 2017 roku
   11 grudnia Zarząd INDOS SA przekazał do publicznej wiadomości opóźnion e informacji
  dotyczących częściowego zaspokojenia przez Emitenta roszczeń spółki z branży
  produkcji chemikaliów
  Treść opóźnionej informacji nr I:
  Zarząd Emitenta informuje, że dnia 24 marca 2017 r. dokonał na rzecz firmy trzeciej
  (dalej „Firma Trzecia”) sprzedaży za cenę 925.658,73 zł przysługującej Emitentowi
  zasądzonej prawomocnie wierzytelności wobec Wierzyciela w wysokości 932.553,75 zł.
  Treść opóźnionej informacji nr II:
  Zarząd Emitenta informuje, że dnia 27 marca 201 7 r. Firma Trzecia dokonała zajęcia
  Roszczeń Wierzyciela, które zostały spłacone przez Emitenta na rzecz Firmy Trzeciej w
  następujący sposób: należność główna 640.702,81 zł, odsetki 255.876,76 zł, koszty
  13.738,27 zł.
  Treść opóźnionej informacji nr III:
  Za rząd Emitenta informuje, że dnia 27 marca 2017 r. zawarł z Firmą Trzecią umowę
  na podstawie której wskazał Firmie Trzeciej Kontrahenta I oraz Kontrahenta II, którzy
  posiadają zasądzone prawomocnie wierzytelności wobec Wierzyciela w zamian za
  wynagrodzenie.
  Treść opóźnionej informacji nr IV:
  Zarząd Emitenta informuje, że dnia 24 kwietnia 2017 r. Firma Trzecia działając na
  podstawie umowy zawartej z Kontrahentem I jako pełnomocnik Kontrahenta I
  dokonała zajęcia Roszczeń Wierzyciela, które zostały spłacone prz ez Emitenta na rzecz
  Kontrahenta I w następujący sposób: należność główna 1.476.373,17 zł, odsetki
  84.772,96 zł. W konsekwencji wysokość całkowita Roszczeń Wierzyciela na dzień 24
  kwietnia 2017 r. wynosi 993.908,83 zł. Dodatkowo Emitent wskazuje, że Firma Trzecia
  prowadzi negocjacje z Kontrahentem II w sprawie jego wierzytelności w stosunku do
  Wierzyciela.
   19 grudnia 2017 r. Zarząd INDOS SA podpisał umowę z PRO Audyt Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością, 60 -654 Poznań, ul. Św. Leonarda 1A/3, NIP:
  972 -124 -94 -96, KRS: 0000535161, której przedmiotem jest dokonanie badania
  sprawozdania finansowego INDOS SA za lata obrotowe 2017 oraz 2018.
   19 grudnia 2017 r. została podpisana umowa pożyczki z kontrahentem z branży
  finansowej. Pożyczka została udzielona na kwot ę 3.262.500,00 zł z terminem
  zwrotu do 31 stycznia 2018 r
   19 grudnia 2017 r. została podpisana umowa pożyczki z kolejnym kontrahentem
  z branży finansowej. Pożyczka została udzielona na kwotę 2.936.300,00 zł
  z terminem zwrotu do 31 stycznia 2018 r.  13
  Raport za I V kwartał 2017 roku
  5. Stanowi sko odnośnie możliwości zrealizowania
  publikowanyc h prognoz wyników na dany rok
  w świetle wyników zaprezentowanych w danym
  raporcie kwartalnym
  Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na dany rok obrotowy.
  6. Istotne elementy realizacji planów rozwojowych
  Emitenta opisanych w pkt. 6.14.10 Dokumentu
  Informacyjnego
  Zarząd S półki postanowił, że środki którymi Spółka dysponuje , a które miały być
  przeznaczone na zakupy portfeli wierzytelności do Niestandaryzowanego
  Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwesty cyjnego Zamkniętego INDOS 2 , w związku
  z likwidacją tego funduszu , zostaną przeznaczone na budowę portfeli podstawowych
  produktów Spółki - faktoringu i pożyczek, w tym w szczególności portfela pożyczek
  leasingowych.
  7. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań
  innowacyjnych w przedsiębiorstwie.
  1. Uruchomiony jest i ciągle rozwijany elektroniczny system komunikacji pomiędzy
  Spółką i kontrahentami, w zakresie wszystkich produktów oferowanych przez
  Spółkę.
  2. W spółce wdro żono obieg dokumentów handlowych na platformie AUTENTI
  służącej do autoryzacji dokumentów i zawierania umów przez internet . Pozwala
  to wyeliminować w zupełności konieczność pod pisywania umów handlowych
  i towarzyszących im dokumentów w formie tradycyjnej.
  14
  Raport za I V kwartał 2017 roku
  8. Infor macja dotycząca braku prezentacji
  skonsolidowanych raportów finansowych.
  Emitent nie posiada spółek zależnych oraz nie tworzy grupy kapitałowej.
  9. Informacje dotyczące zatrudnienia.
  Liczba osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty, na dzień
  31.12 .201 7 roku wyniosła 33.
  10. Oświadczenie Zarządu.
  Chorzów, 14 lutego 201 8 r.
  Oświadczenie Zarządu Emitenta
  Zarząd Emitenta oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, raport za I V kwartał 2017
  roku został sporządzony zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz
  wymogami Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
  „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na
  rynku NewConnect” , a zawarte w nim informacje odzwierciedlają w sposób prawdziwy,
  rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz ukazują prawdziwy obraz
  rozwoju, osiągnięć i sytuacji Emitenta na dzień 31 grudnia 201 7 roku.
  Zarząd INDOS SA
  Ireneusz Glensczyk - Prezes Zarządu
  Andrzej Wernicke - Wiceprezes Zarządu
  Katarzyna Sokoła - Członek Zarządu
  Witold Przybyła - Członek Zarządu

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Indos SA
ISIN:PLINDOS00035
NIP:6272351283
EKD: 64.99 Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: ul. Kościuszki 63 41-503 Chorzów
Telefon:+48 32 7718888
www:www.indos.pl
Komentarze o spółce INDOS
2019-07-18 21-07-00
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649