Raport.

VENTURE INC SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 1 kwarta?(y) narastaj?co / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwarta?(y) narastaj?co / 2018 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwarta?(y) narastaj?co / 2018 okres od do kwarta?(y) narastaj?co / okres od do Przychody z dzia?alno?ci podstawowej 3811,68 601,21 912,235 140,17 Zysk/Strata na dzia?alno?ci podstawowej 3171,26 -175,10 758,97 -40,82 Zysk/Strata przed opodatkowaniem 3287,01 -174,45 786,66 -40,67 Zysk/Strata netto 2642,15 -143,75 632,33 -33,51 Ca?kowite Dochody Og??em 2642,15 -143,75 632,33 -33,51 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej -184,37 -117,68 -44,12 -27,44 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej -1275,00 -9,48 -305,14 -2,21 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej 128,86 29,58 30,84 6,89 Przep?ywy pieni??ne netto razem -1330,51 -97,58 -318,425 -22,751 Aktywa Razem 57463,70 21637,15 13651,82 5127,53 Zobowi?zania d?ugoterminowe 3036,85 1565,35 721,60 370,95 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 648,1 19,36 153,99 4,59 Kapita? W?asny 53768,75 20052,43 12776,22 4751,98 Kapita? Zak?adowy 2984,00 1484,00 709,041 351,675 Liczba Akcji w szt. 29840,00 14840,00 29840,00 14840,00 Zysk/Strata na jedn? akcj? zwyk?? 0,00009 -0,00001 0,00002 -0,00000 Rozwodniony zysk/strata na jedn? akcj? zwyk?? 0,00009 -0,00001 0,00002 -0,00000 Warto?? Ksi?gowa na jedn? akcj? 0,00180 0,00135 0,00043 0,00032

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  1

















  JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  VENTURE INC S.A.
  ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 8 R. DO 31 MARCA 201 8 R.
















  WROCŁAW, 14 MAJA 2018 R.



  2
  Spis treści:

  1. Wprowadzenie ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 6
  1.1. Podstawowe informacje o Spółce ................................ ................................ ................................ .............. 6
  1.2. Wybrane dane finansowe ................................ ................................ ................................ .......................... 7
  1.3. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport , wraz z
  wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących emitenta ................................ ................................ ........ 9
  1.4. Najważniejsze wydarzenia po zakończeniu okresu ................................ ................................ .................... 9
  1.5. Wykaz czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na skrócone
  sprawozdanie finansowe. ................................ ................................ ................................ ........................... 9
  2. Podsumowanie operacyjne ................................ ................................ ................................ ............................... 10
  2.1. Opis działalności Venture =nc S.A. ................................ ................................ ................................ ............ 10
  2.2. Opis grupy kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji ....................... 11
  2.3. Portfel Inwestycyjny Venture Inc S.A. ................................ ................................ ................................ ...... 11
  2.4. =nformacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi podmiotami oraz
  określenie g łównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty
  finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych
  dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania ..................... 26
  2.5. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju ................................ ................................ ............. 26
  2.6. Zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego ................................ ................................ ..................... 26
  2.7. Informacja o zatrudnieniu ................................ ................................ ................................ ........................ 26
  2.8. Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
  arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności
  emitenta lub jego jednostki zależnej, ze wskazaniem przedmiot u postępowania, wartości przedmiotu
  sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta ....... 26
  2.9. =nicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie w obszarze
  rozwoju prowadzonej działalności w = kwartale ................................ ................................ ...................... 26
  2.10. Przewidywany rozwój jednostki ................................ ................................ ................................ ............... 27
  3. Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r.,
  zawierające bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie z mian w kapitale własnym oraz rachunek
  przepływów pieniężnych. ................................ ................................ ................................ ................................ .. 27
  3.1. Rachunek Zysków i Strat [w zł] ................................ ................................ ................................ ................. 27
  3.2. Sprawozdanie z innych całkowitych dochodów [w zł] ................................ ................................ ............. 28
  3.3. Sprawozdanie z sytuacji finansowej [w zł] ................................ ................................ ............................... 28
  3.4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym [w z ł]................................ ................................ .................. 29
  3.5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych [w zł] ................................ ................................ ...................... 29
  4. Noty do sprawozdania finansowego ................................ ................................ ................................ ................. 31
  4.1. Nota nr 1. =nformacje dotyczące przychodów i kosztów ................................ ................................ ......... 31
  4.2. Nota nr 2. =nformacje dotyczące p odatku dochodowego ................................ ................................ ........ 32
  4.3. Nota nr 3. =nformacje dotyczące zysku/straty przypadającego/przypadającej na jedną akcję [w zł] ..... 32
  4.4. Nota nr 4. =nformacje dotyczące dywidend wypłaconych i/lub zaproponowanych do wypłaty ............. 33
  4.5. Nota nr 5. =nformacje dotyczące wartości niematerialnych ................................ ................................ .... 33
  4.6. Nota nr 6. =nformacje dotyczące rzeczowych aktywów trwałych ................................ ............................ 33
  4.7. Nota nr 7. Informacje d otyczące aktywów finansowych ................................ ................................ ......... 33



  3
  4.8. Nota nr 8. =nformacje dotyczące utraty wartości aktywów ................................ ................................ ..... 36
  4.9. Nota nr 9 =nformacje dotyczące należności handlowych [w zł] ................................ ............................... 36
  4.11. Nota nr 11. Informacje d otyczące elementów kapitału własnego ................................ .......................... 36
  4.12. Nota nr 12. =nformacje dotyczące zobowiązań finansowych [w zł] ................................ ......................... 37
  4.13. Nota nr 13. =nformacje dotyczące zobowiązań handlowych [w zł] ................................ .......................... 37
  4.14. Nota nr 14. Rezerwy i pozostałe zobowiązania ................................ ................................ ........................ 37
  4.15 . Nota nr 15. Instrumenty finansowe ................................ ................................ ................................ ......... 38
  4.16. Nota nr 15. =nformacje dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi [w zł] ................................ .... 43
  5. Zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych o alternatywnej spółce inwestycyjnej ............. 45
  5.1. Zestawienie lokat [ zł ] ................................ ................................ ................................ .............................. 45
  5.2. Zestawienie lokat – tabele uzupełniające [zł] ................................ ................................ .......................... 45
  5.3. Zestawienie informacji dodatkowych o alternatywnej spółce inwestycyjnej ................................ ......... 48
  6. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stasowanych
  zasad (polityki) rachunkowości ................................ ................................ ................................ ......................... 51
  6.1. Okres objęty sprawozdaniem i porównywalność danych ................................ ................................ ........ 51
  6.2. Kontynuacja działalności ................................ ................................ ................................ .......................... 51
  6.3. Podstawa sporządzenia sprawozdania ................................ ................................ ................................ ..... 51
  6.4. Polityka rachunkowości ................................ ................................ ................................ ............................ 53
  7. Pozostałe informacje ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 58
  7.1. Stanowisko zarządu na temat prognoz ................................ ................................ ................................ .... 58
  7.2. =nformacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub
  pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego
  podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręc zeń lub gwarancji jest znacząca. .............................. 58
  7.3. =nne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej,
  finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości
  realizacji zobowiązań przez emitenta; ................................ ................................ ................................ ..... 58
  7.4. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w
  perspektywie co najmniej kolejnego kwartału; ................................ ................................ ....................... 58
  7.5. Objaśnienie dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie 58
  7.6. =nformacje o odpisach aktualizacyjnych wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i
  odwrócenia odpisów z tego tytułu ................................ ................................ ................................ ........... 58
  7.7. =nformacja o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych
  aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich
  odpisów ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 58
  7.8. =nformacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw ................................ ......... 58
  7.9. =nformacja o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego ................................ 58
  7.10. =nformacja o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. ..................... 59
  7.11. =nformacja o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych. ........ 59
  7.12. =nformacja o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych. ................................ .............................. 59
  7.13. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów ................................ ................................ .................... 59
  7.14. Informacja na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają
  istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki,
  niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej
  cenie nabycia (koszcie zamortyzo wanym). ................................ ................................ .............................. 59



  4
  7.15. =nformacja o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu
  lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu
  sprawozdawczego. ................................ ................................ ................................ ................................ ... 59
  7.16. Informacja o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z
  podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych
  warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości ................................ ................................ .... 59
  7.17. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – informacje o zmianie
  sposobu (metody) jej ustalenia. ................................ ................................ ................................ ............... 59
  7.18. =nformacja dotycząca zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub
  wykorzystania tych aktywów. ................................ ................................ ................................ .................. 59
  7.19. =nformacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.
  59
  7.20. =nformacja dotycząca wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną
  akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane ................................ ................................ ............ 60
  7.21. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie
  finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe
  wyniki finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 60
  7.22. =nformacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od
  czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. ................................ ................................ .................... 60
  7.23. =nne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej finansowej i wyniku
  finansowego emitenta. ................................ ................................ ................................ ............................. 60
  7.24. Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej
  5% ogólnej liczby głosów na walnym zgr omadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu
  kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby akcji posiadanych przez te podmioty, procentowego udziału
  tych akcji w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających oraz procentowego udziału tych
  akcji w ogóln ej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, a także wskazanie zmian w strukturze
  własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu
  okresowego ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 60
  7.25. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i
  nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie
  posiadania, w okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego, odrębnie dla każdej z
  tych osób. ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 61




  5
  List Prezesa Zarządu

  Szanowni Państwo,

  Oddaję w Państwa ręce raport spółki Venture =nc S.A. za = kwartał 201 8 r . W minionym okresie włożyliśmy
  wiele pracy w rozwój spółek portfelowych oraz pozyskanie nowych interesujących projektów.

  W = kwartale 2018 r. do grona spółek portfelowych Venture =n c dołąc zyła spółka =ntelliseq sp. o.o., czyli
  innowacyjne przedsiębiorstwo specjalizujące się w genomice obliczeniowej. Firma została założona w 2014 r.
  przez grupę naukowców zafascynowanych farmakogenomiką i transkryptomiką. Celem działalności jest
  wsparc ie badań naukowych prowadzonych w skali całego genomu oraz procesu diagnostyki genetycznej. Firma
  składa się z interdyscyplinarnego zespołu ekspertów w dziedzinie genomiki, biologii molekularnej,
  bioinformatyki i rozwoju oprogramowania. Zespół koncentruje się na opracowaniu nowych algorytmów i
  narzędzi bioinformatycznych poświęconych interpretacji sekwencji ludzkiego DNA. =ntelliseq stworzył autorską
  platformę analizy odczytu genomu człowieka, na bazie której rozwija aplikacje mobilne dla genetyki
  konsumenc kiej. W 2017 roku, firma wprowadziła na rynek amerykański swoją pierwszą aplikację mobilną -
  MyTraits Sport. Przyszłość =ntelliseq zmierza w kierunku rozwiązań mobilnych do oceny indywidualnego ryzyka
  cech wielogenowych i podejmowania spersonalizowanych de cyzji dotyczących leczenia. Po dwóch transakcjach
  dokonanych w marcu 2018 r. udział Venture =nc w kapitale zakładowym spółki wynosi 46,64 %.

  W dniu 9 lutego 2018 r. Venture =nc S.A. podpisała umowę objęcia akcji nowej emisji w spółce Patent Fund S.A.
  z sie dzibą we Wrocławiu. Na mocy umowy Emitent objął 1 000 000 akcji serii :. Spółka Patent Fund jest
  obecnie na etapie budowy narzędzia wykorzystującego metody analizy Big data i Machine Learning w oparciu o
  krajowe i międzynarodowe bazy danych własności intel ektualnej, którego celem będzie wsparcie
  przedsiębiorców w procesie ochrony własności intelektualnej.

  Do najważniejszych wydarzeń należy również zaliczyć debiut spółki portfelowej – Brand24 S.A. na rynku New
  Connect. Spółka Brand24 przeprowadziła ofertę prywatną akcji pozyskując 5,5 mln zł na przyśpieszenie
  ekspansji i zwiększenie nakładów na rozwój technologii.

  W celu szczegółowego zapoznania się z dokonaniami Venture =nc S.A w = kwartale 2018 r. z apraszam do lektury
  Raportu za = kwartał 2018 r.


  Maciej Jarzębowski
  Prezes Venture Inc S.A.






  6
  1. Wprowadzeni e
  1.1. Podstawowe informacje o Spółce
  Tabela nr 1: Informacje o Spółce

  Nazwa i forma prawna: Venture =nc Spółka Akcyjna
  Siedziba i adres: al. gen. Józefa Hallera 180/14, 53 -203 Wrocław
  Strona internetowa: http://www.ventureinc.com
  Adres poczty elektronicznej: [email protected]
  KRS: 0000299743
  REGON: 020682053
  NIP:
  Przedmiot działalności
  899265081 0
  64.30 Z - Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji
  finansowych.
  Źródło: Emitent

  Spółka została zawiązana w dniu 2 listopada 2007 r. i zarejestrowana pod firmą Venture =ncubator S.A.
  w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu, V=
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądo wego pod numerem KRS 0000299743 w dniu 22 lutego 2008 r.
  Następnie, na podstawie uchwały nr 19/6/ZWZ/2016 Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2016 r., w dniu
  17 października 2016 r. została zarejestrowana zmiana firmy Spółki z Venture =ncubator S.A. na Venture Inc S.A .
  Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

  Emitent działa w formule funduszu venture capital jako Wewnętrznie Zarządzających Alternatywną Spółką
  Inwestycyj na i został a wpisana do rejestru Wewnętrznie Zarządzających Alternatyw nymi Spółkami
  Inwestycyjnymi prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4 września 2017 r.

  Na dzień 31 marca 201 8 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 2 984 000,00 zł i dzielił się na 29 840 000 akcji o
  wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

  • 5 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
  • 840 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
  • 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
  • 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
  • 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
  • 6 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F;
  • 15 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

  Zarząd
  Skład Zarządu Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego:

  • Maciej Harzębowski – Prezes Zarządu
  • Jakub Sitarz – Wiceprezes Zarządu
  • Rafał Sobczak – Członek Zarządu

  W trakcie okresu objętego raportem kwartalnym jak również po dniu bilansowym nie miały miejsca zmiany w
  składzie Zarządu Spółki.



  7

  Rada Nadzorcza
  Skład Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego :

  • Marius z Ciepły – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Anna Sitarz – Członek Rady Nadzorczej
  • Urszula Harzębowska – Członek Rady Nadzorczej
  • Tomasz Chodorowski – Członek Rady Nadzorczej
  • Marcin Mańdziak – Członek Rady Nadzorczej
  • Dariusz Ciborski – Członek Rady Nadzorcze j

  W trakcie okresu objętego raportem kwartalnym jak również po dniu bilansowym nie miały miejsca zmiany w
  składzie Rady Nadzorczej.
  1.2. Wybrane dane finansowe
  Tabela nr 2: Wybrane dane finansowe w PLN
  [PLN] 01.01. 201 8
  31.01.2018
  01.01.2017
  31.01.2017 Zmiana
  Przychody z działalności podstawowej 3 811 683 601 213 534%
  Zysk/Strata na działalności podstawowej 3 171 264 -175 105 1911%
  Zysk/Strata przed opodatkowaniem 3 287 010 -174 453 1984%
  Zysk/Strata netto 2 642 148 -143 750 1938%
  Całkowite dochody ogółem 2 642 148 -143 750 1938%
  Przepływy pieniężne netto
  z działalności operacyjnej -184 368 -117 680 57%
  Przepływy pieniężne netto
  z działalności inwestycyjnej -1 275 000 -9 477 13353%
  Przepływy pieniężne netto
  z działalności finansowej 128 860 29 576 336%
  Przepływy pieniężne netto razem -1 330 507 -97 581 1263%
  [PLN] 31 marca 2018 r. 31 marca 201 7 r. Zmiana
  Aktywa razem 57 453 696 21 637 154 166%
  Zobowiązania długoterminowe 3 036 854 1 565 354 94%
  Zobowiązania krótkoterminowe 648 093 19 367 3246%
  Kapitał własny 53 768 749 20 052 433 168%
  Kapitał zakładowy 2 984 000 1 484 000 101%



  8
  Liczba akcji (w szt.) 29 840 000 14 840 000 101%
  Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą 0,09 -0,01 1014%
  Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą 0,09 -0,01 1014%
  Wartość księgowa na jedną akcję 1,80 1,35 33%
  Źródło: Emitent

  Tabela nr 3: Wybrane dane finansowe w EUR
  [EUR] 01.01.2018
  31.01.2018
  01.01.2017
  31.01.2017 Zmiana
  Przychody z działalności podstawowej 912 235 140 172 551%
  Zysk/Strata na działalności podstawowej 758 966 -40 826 1959%
  Zysk/Strata przed opodatkowaniem 786 667 -40 674 2034%
  Zysk/Strata netto 632 335 -33 515 1987%
  Całkowite dochody ogółem 632 335 -33 515 1987%
  Przepływy pieniężne netto
  z działalności operacyjnej -44 124 -27 437 61%
  Przepływy pieniężne netto
  z działalności inwestycyjnej -305 141 -2 210 13710%
  Przepływy pieniężne netto
  z działalności finansowej 30 840 6 896 347%
  Przepływy pieniężne netto razem -318 425 -22 751 1300%
  [EUR] 31 marca 2018 r. 31 marca 201 7 r. Zmiana
  Aktywa razem 13 651 823 5 127 531 166%
  Zobowiązania długoterminowe 721 600 370 954 95%
  Zobowiązania krótkoterminowe 153 996 4 590 3255%
  Kapitał własny 12 776 226 4 751 986 169%
  Kapitał zakładowy 709 041 351 675 102%
  Liczba akcji (w szt.) 29 840 000 14 840 000 101%
  Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą 0,02 -0,00 1038%
  Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą 0,02 -0,00 1038%
  Wartość księgowa na jedną akcję 0,43 0,32 34%
  Źródło: Emitent



  9
  Zastosowane kursy walutowe:
  1) poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przelicza się na walutę EUR wg średniego kursu
  NBP obowiązującego na dzień bilansowy:
  - na dzień 31. 03 .201 8 r. wg kursu 4,2085 PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr 064 /A/NBP /201 8
  - na dzień 31. 03 .201 7 r. wg kursu 4,2198 PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr 064 /A/NBP/201 7

  2) poszczególne pozycje rachunku zysku i strat, sprawozdania z innych całkowitych dochodów oraz
  sprawozdania z przepływów pieniężnych przelicza się na walutę EUR wg kursu stanowiącego średnią
  arytmetyczną miesięcznych kursó w średnioważonych ogłoszonych przez NBP:
  - za okres 01.01.201 8 - 31. 03.201 8 wg kursu 4,1784 PLN/EUR
  - za okres 01.01 .2017 - 31. 03.201 7 wg kursu 4,2891 PLN/EUR .

  1.3. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz
  z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących emitenta
  ▪ W dniu 30 stycznia r. spółka portfelowa Venture =nc S.A. – Brand 24 S.A. zadebiutowała na rynku New
  Conn ect. W 2017 roku Brand24 S.A przeprowadziła ofertę prywatną akcji. Spółka ustaliła cenę emisyjną
  akcji w ofercie na 31,76 zł, co implikowało wycenę na poziomie 63 mln zł. Brand24 pozyskał z emisji blisko
  3,5 mln zł na przyspieszenie ekspansji i zwiększenie nakładów na rozwój technologii. Nowe akcje stanowią
  5,5 proc. W podwyższonym kapitale spółki.

  ▪ W dniu 9 lutego 2018 r. Venture =nc S.A. podpisała umowę objęcia akcji nowej emisji w spółce Patent Fund
  S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Na mocy umowy Emitent obj ął 1 000 000 akcji serii : o wartości nominalnej
  0,10 zł każda za cenę 390 000,00 zł. W związku z przeprowadzaną transakcją Emitent posiada łącznie
  9 103 585 akcji spółki Patent Fund SA, co stanowi 82,76% w kapitale zakładowym i 82,76% głosów na
  Walnym Zgr omadzeniu spółki.

  ▪ W dniu 21 marca 2018 r. Venture =nc S.A. podpisała umowę nabycia udziałów w spółce =ntelliseq sp. z o.o. z
  siedzibą w Krakowie. Na mocy umowy Emitent nabył 488 udziałów w spółce =ntelliseq sp. z o.o. o wartości
  nominalnej 1.000,00 zł każ dy, za cenę 1 000 000,00 zł. W związku z przeprowadzoną transakcją Emitent
  posiadał łącznie 488 udziałów spółki =ntelliseq sp. z o.o., stanowiących 40 % w kapitale spółki, co uprawniało
  do 40 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki.

  ▪ W dni u 29 marca 2018 r. Odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki =ntelliseq sp. z o.o., na
  którym podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę 152 000,00 zł poprzez
  utworzenie 152 udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł ka żdy. W ramach podwyższenia wszystkie 152
  udziały za łączną cenę 600 000,00 zł objęła Venture =nc S.A. W związku z przeprowadzoną transakcją
  Emitent posiada łącznie 640 udziałów spółki =ntelliseq sp. z o.o., stanowiących 46,64 % w kapitale spółki, co
  uprawn ia do 46,64 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki.

  1.4. Najważniejsze wydarzenia po zakończeniu okresu
  Po dniu kończącym = kwartał 2018 r. nie wystąpiły istotne wydarzenia.

  1.5. Wykaz czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na skrócone
  sprawozdanie finansowe.
  W okresie, którego dotyczy raport nie wystąpił czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze mające istotny
  wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe.





  10
  2. Podsumowanie operacyjne
  2.1. Opis działalności Venture I nc S.A.
  Venture =nc S.A. działa jako wewnętrznie zarządzający AS= i został wpisany do rejestru wewnętrznie
  zarządzających AS= prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4 września 2017 r.
  W celu dostosowania działalno ści do wymogów ustawy o funduszach inwestycyjnych w dniu 5 czerwca 2017 r.
  Zarząd Spółki przyjął (i) Zasady Polityki =nwestycyjnej Spółki, (ii) Strategię =nwestycyjną Spółki oraz (iii) Zasady
  Wykonywania Polityki =nwestycyjnej Spółki. Dokumenty te obowiązują od dnia wpisania Spółki do rejestru
  zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyj nymi. Działalność Emitenta polega na kapitałowym i
  merytorycznym wspieraniu perspektywicznych projektów z obszaru nowych technologii, na różnych etapach
  rozwoju, w tym w fazach (i) przed zasiewem (pre -seed); (ii) zasiewu (seed), oraz (iii) wczesnego rozwoj u (start -
  up). Hednocześnie strategia Spółki zakłada rozszerzenie portfela inwestycji o spółki w fazie growth. =nwestycje
  realizowane są zarówno na rynku polski m, jak i rynkach zagranicznych. Celem działania Venture Inc S.A. jest
  więc inwestowanie w podmiot y celem wzrostu wartości i odsprzedaży udziałów lub akcji z zyskiem po
  określnym czas ie i osiągnięciu przez dany podmiot zakładanych parametrów. Emitent inwestuje jedynie w
  podmioty już istniejące. Na dzień sporządzenia Raportu w swoim portfelu inwestycyjn ym Emitent posiada 17
  spółek na różnym poziomie zaangażowania Udziałowego z czego 1 5 spółek stanowi spółki prawa polskiego, a 2
  spółki zagraniczne.
  Model biznesowy Emitenta polega na wspieraniu projektów o interesujących perspektywach rozwoju, w
  szczególn ości bazujących na rozwiązaniach z obszaru SaaS. Działania Spółki przyczyniają się do zdobycia
  stabilnej pozycji na rynku i zwiększenia wartości projektów z portfela. Emitent czerpie korzyści bezpośrednio
  poprzez objęcie udziałów w przedsiębiorstwach na wc zesnym etapie rozwoju i wzroście ich wartości w dłuższej
  perspektywie czasu. Emitent posiada doświadczenie we wspieraniu projektów we wczesnych fazach rozwoju.
  =nwestycje w takie projekty charakteryzują się wysoką oczekiwaną stopą zwrotu oraz relatywnie wy sokim
  ryzykiem, które jednak jest w części ograniczane doradztwem i wsparciem ze strony doświadczonego zespołu.
  Żeby lepiej zrozumieć rolę Emitenta w procesie rozwoju przedsięwzięć typu pre -seed , seed czy start -up , należy
  przeanalizować dostępność źródeł f inansowania na poszczególnych etapach rozwoju projektu. Wraz ze
  wzrostem wartości przedsiębiorstwa, maleje zarówno ryzyko związane z działalnością, jak i oczekiwana stopa
  zwrotu. Emitent aktywnie włącza się we wzrost wartości posiadanych spółek portfelowyc h. W tym celu Emitent
  wykorzystując doświadczenia biznesowe członków Zarządu, wspiera spółki portfelowe oferując im wsparcie na
  różnych etapach rozwoju poprzez dzielenie się posiadanym know -how. Planowany okres inwestycji to około
  pięć lat, lecz każdy proj ekt traktowany jest indywidualnie, po czym Emitent wychodzi z inwestycji poprzez
  sprzedaż udziałów inwestorowi zewnętrznemu lub poprzez debiut spółki na rynku regulowanym lub
  alternatywnym systemie obrotu. Emitent oferuje nie tylko finansowanie działalnośc i, poprzez objęcie udziałów,
  czy szerokie wsparcie strategiczne wynikające ze specyfiki projektu, ale również budowę kompetencji
  zarządzających w wielu obszarach związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa na międzynarodową skalę.
  Przygotowuje to spółkę do dalszego rozwoju i tworzy fundamenty pozwalające zintensyfikować jej działalność
  na rynku. =nwestycje Emitenta głównie koncentrują się w obszarze spółek z sektora =T ze szczególnym
  uwzględnieniem spółek działających w modelu SaaS (Software -as-a-Service – oprogramowanie jako usługa
  („SaaS”)). Oprócz nakładów kapitałowych Emitent wspiera spółki portfelowe także posiadanym know -how
  dotyczącym prowadzonej działalności oraz rozwijanych spółek. Emitent nie angażuje się jednak w bieżące
  zarządzanie spółkami portfe lowymi pozostawiając to zarządom i radom nadzorczym tych spółek.
  Emitent pełni rolę inwestora pasywnego nastawionego na wzrost wartości posiadanych przez niego udziałów
  lub akcji. Na dzień sporządzenia Raportu nie został przyjęty przedział zaangażowania k apitałowego Emitenta w
  stosunku do kapitału lub głosów na WZW/WZA spółek – celów inwestycji. Decyzja co do wielkości
  zaangażowania kapitałowego jest podejmowana indywidualnie w przypadku każdej spółki.





  11
  2.2. Opis grupy kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednos tek podlegających konsolidacji
  Na podstawie najnowszych zapisów MSSF nr 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” po zmianach
  wprowadzonych Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 1174/2013 z dnia 20 listopada 2013 roku, w ocenie Zarządu
  Venture Inc S.A. posiada status jednostki inwestycyjnej i na tej podstawie nie konsoliduje wyników grupy
  kapitałowej Emitenta. W myśl postanowień MSSF 10, jednostka inwestycyjna nie dokonuje konsolidacji swoich
  jednostek zależnych oraz wycenia posiadane inwestycje we dług wartości godziwej przez wynik finansowy
  stosownie do regulacji zawartych w MSR 39.


  2.3. Portfel Inwestycyjny Venture Inc S.A.





  Forma prawna Spółka Akcyjna
  Siedziba Wrocław
  Przedmiot działalności Narzędzie do monitorowania =nternetu i Social Media
  Kwalifikacja Start -up
  Udział bezpośredni Emitenta w kapitale
  zakładowym
  9,59%
  Udział bezpośredni Emitenta w ogólnej
  liczbie głosów
  9,59%
  Wycena w bilansie na 31. 03.201 8 9 392 418 ,00 PLN
  Proces wyceny Cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
  Opis działalności

  Brand24 S.A. oferuję swoim klientom kompleksowe usługi z zakresu bieżącego
  monitorowania informacji w Internecie. Oprogramowanie pozwala na anali zę
  trendów związanych z daną marką lub poszczególnymi słowami kluczowymi. Dzięki
  temu możliwe jest dokładne planowanie kampanii marketingowych oraz mierzenie
  ich efektów w Internecie, a przede wszystkim w mediach społecznościowych.
  Ponadto oprogramowanie dzi ałające w modelu SaaS (Software as a Service) oferuje
  możliwość generowania analiz prezentujących wartościowe dane na temat
  monitorowanych marek. Wśród 30 000 monitorowanych marek znajdują się: =KEA,
  =ntel, Carlsberg czy LEROY MERL=N. Spółka oferuje swoje oprogramowanie na całym
  świecie. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w 2018 roku.





  12





  Forma prawna Spółka Akcyjna
  Siedziba Wrocław
  Przedmiot działalności Tworzenie oprogramowania do wstępnej diagnostyki medycznej opartej o
  rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji
  Kwalifikacja Start -up
  Udział bezpośredni Emitenta w kapitale
  zakładowym
  36,25%
  Udział bezpośredni Emitenta w ogólnej
  liczbie głosów
  36,25%
  Wycena w bilansie na 31. 03.201 8 5 375 412,54 PLN
  Proces wyceny Cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
  Opis działalności
  Infermedica tworzy oprogramowanie do wstępnej diagnostyki medycznej oparte o
  rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji. Przykładem wykorzystania opracowanej
  technologii jest m.in. serwis internetowy Doktor -Medi.pl, który przedstawia
  przypuszczalne jednostki chorobowe, powiązane ze wskazanymi objawami oraz
  informuje do jakiego lekarza specjalisty należy się udać. Z serwisu skorzystało już
  ponad 650 tys. osób. Stworzone oprogramowanie jest u żywane w dedykowanych
  wdrożeniach w Europie oraz Stanach Zjednoczonych. Z oferty firmy skorzystało już
  ponad 160 twórców oprogramowania medycznego na Świecie. Celem spółki jest
  zbudowanie uni wersalnej platformy wspomagania decyzji diagnostycznych dla
  pacjentów oraz lekarzy. W tym celu =nfermedica planuje założenie biura w Dolinie
  Krzemowej oraz rozszerza swój wrocławski zespół specjalistów.





  13





  Forma prawna Spółka Akcyjna
  Siedziba Poznań
  Przedmiot działalności Grupa kapitałowa Spółek biotechnologicznych
  Kwalifikacja Start -up
  Udział bezpośredni Emitenta w kapitale
  zakładowym
  12,54%
  Udział bezpośredni Emitenta w ogólnej
  liczbie głosów
  12,54%
  Wycena w bilansie na 31.12.2017 2 072 705,40 PLN
  Proces wyceny Notowania na rynku NewConnect
  Opis działalności
  W ramach swojej działalności spółka zapewnia wsparcie dla posiadanych w portfelu
  spółek zależnych prowadzących działalność w zakresie R&D, diagnostyki oraz
  produkcji i dystrybucji wyrobów gotowych. Spółka prowadzi nadzór merytoryczny
  nad projektami realizowanymi przez podmioty zależne, jak również zapewnia
  finansowanie ich rozwoju.




  14






  Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Siedziba Kraków
  Przedmiot działalności Wsparcie badań naukowych prowadzonych w skali całego genomu oraz procesu
  diagnostyki genetycznej
  Kwalifikacja Start -up
  Udział bezpośredni Emitenta w kapitale
  zakładowym
  46,64%
  Udział bezpośredni Emitenta w ogólnej
  liczbie głosów
  46,64%
  Wycena w bilansie na 31.03.2018 1 600 000,00 PLN
  Proces wyceny Metoda transakcji porównywalnych
  Strona www intelliseq.pl
  Opis działalności
  Intelliseq to innowacyjne przedsiębiorstwo specjalizujące się w genomice
  obliczeniowej. Firma została założona w 2014 roku przez grupę naukowców
  zafascynowanych farmakogenomiką i transkryptomiką. Celem działalności jest wsparcie
  badań naukowych prowadzonych w skali całego genomu oraz procesu diagnostyki
  genetycznej. Firma składa się z interdyscyplinarnego zespołu ekspertów w dziedzinie
  genomiki, biologii molekularnej, bioinformatyki i rozwoju oprogramowania. Zespół
  koncentruje się na opracowaniu nowych algorytmów i n arzędzi bioinformatycznych
  poświęconych interpretacji sekwencji ludzkiego DNA. =ntelliseq stworzył autorską
  platformę analizy odczytu genomu człowieka, na bazie której rozwija aplikacje mobilne
  dla genetyki konsumenckiej. W 2017 roku, firma wprowadziła na rynek amerykański
  swoją pierwszą aplikację mobilną - MyTraits Sport. Przyszłość =ntelliseq zmierza w
  kierunku rozwiązań mobilnych do oceny indywidualnego ryzyka cech wielogenowych i
  podejmowania spersonalizowanych decyzji dotyczących leczenia.




  15




  Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Siedziba Wrocław
  Przedmiot działalności Narzędzie do monitorowania czasu
  Kwalifikacja Start -up
  Udział bezpośredni Emitenta w kapitale
  zakładowym
  28,52%
  Udział bezpośredni Emitenta w ogólnej
  liczbie głosów
  28,52%
  Wycena w bilansie na 31.03.2018 1 791 959,80 PLN
  Proces wyceny Średnia z wycen metodami dochodową, porównawczą i kosztową
  Opis działalności
  Time Solutions to spółka, która jest właścicielem rozwiązania TimeCamp . Jest to
  narzędzie które pozwala na monitorowanie i analizowanie czynności wykonywanych
  na komputerze. Pozwala to ma optymalizację czasu pracy pracowników. TimeCamp
  pozwala firmom m.in. sprawdzać czy komputery pracowników są odpowiednio
  wykorzystywane. Pr zekłada się to na znaczące zwiększenie efektywności pracy.
  Spółka prowadzi sprzedaż do 100 krajów



  16




  Forma prawna Spółka Akcyjna
  Siedziba Wrocław
  Przedmiot działalności Fundusz wsparcia kapitałowego własności intelektualnej
  Kwalifikacja Seed
  Udział bezpośredni Emitenta w kapitale
  zakładowym
  81,04%
  Udział bezpośredni Emitenta w ogólnej
  liczbie głosów
  81,04%
  Wycena w bilansie na 31.03.2018 3 732 469,85 PLN
  Proces wyceny Notowania na rynku NewConnect
  Opis działalności
  Patent Fund S.A. zamierza wykorzystywać metody analizy BigData w oparciu o
  krajowe i międzynarodowe bazy danych własności intelektualnej. Na podstawie
  zgromadzonych danych spółka będzie analizować pozyskane dane przy użyciu
  zaprojektowanych wcześniej algor ytmów oraz szeroko pojętego Machine Learning.
  Finalnym produktem będzie udostępnienie stworzonego narzędzia w modelu SaaS.
  Spółka planuje rozpocząć pracę nad bazami danych USPTO - Stany Zjednoczone lub
  EUIPO - Unia Europejska oraz następnie wraz z rozwojem produktu dodawać kolejne
  bazy danych. Klientem docelowym będą firmy B2B z całego świata oraz
  profesjonaliści zajmujący się zagadnieniami z zakresu własności intelektualnej.




  17






  Forma prawna Limited (odpowiednik s p. z o.o.)
  Siedziba Londyn
  Przedmiot działalności Narzędzie do Social Scoringu
  Kwalifikacja Seed
  Udział bezpośredni Emitenta w kapitale
  zakładowym
  12,19%
  Udział bezpośredni Emitenta w ogólnej
  liczbie głosów
  12,19%
  Wycena w bilansie na 31.03.2018 3 064 941,60 PLN
  Proces wyceny Cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
  Opis działalności

  Friendly Score to twórca i deweloper aplikacji służącej do scoringu . Dzięki niej w
  sposób automatyczny podejmujemy decyzję o konkretnym działaniu np. o
  przyznaniu kredytu. Większość dzisiejszych metod scoringu opiera się na
  tradycyjnych modelach aplikacji kredytowych. Minusem scoringu aplikacyjnego jest
  to, że nie można pytać klienta o zbyt wiele szczegółów, ponieważ klient się zniechęci
  i nie udzieli wszystkich odpowiedzi lub poda zbyt wiele szczegółów, które z kolei nie
  będą istotne. Na facebooku sytuacja wygląda inaczej. Tam informacji jest
  wystarczająco wiele i wysta rczy je tylko zebrać i przetworzyć. Spółka może
  pochwalić się wieloma międzynarodowymi sukcesami. Friendly Score wygrał
  bootcamp w Londynie dla spółek z obszaru FinTech. Ponadto World Economic
  Forum wymenił spółkę w gronie innych 8 projektów zmieniających sektor finansowy
  na świecie.












  18




  Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Siedziba Poznań
  Przedmiot działalności =nwestycje Kapitałowe
  Kwalifikacja Pozostałe
  Udział bezpośredni Emitenta w kapitale
  zakładowym
  53,38%
  Udział bezpośredni Emitenta w ogólnej
  liczbie głosów
  53,38%
  Wycena w bilansie na 31.03.2018 1 777 983,40 PLN
  Proces wyceny Metoda księgowa aktywów netto
  Opis działalności
  Inkubator Naukowo -Technologiczny sp. z o.o. wspiera rozwój rozwiązań
  informatycznych, pomaga dopasować rozwiązania do potrzeb rynkowych, zapewnia
  wsparcie organizacyjne i finansowe oraz ułatwia skutecznie komercjalizować
  innowacyjne rozwiązania.



  19





  Forma prawna Limited (odpowiednik s p. z o.o.)
  Siedziba Londyn
  Przedmiot działalności Usługi =T, rozwój autorskiego produktu działającego w modelu biznesowym SaaS
  Kwalifikacja Preseed
  Udział bezpośredni Emitenta w kapitale
  zakładowym
  33,00%
  Udział bezpośredni Emitenta w ogólnej
  liczbie głosów
  33,00%
  Wycena w bilansie na 31.03.2018 100 000,00 PLN
  Proces wyceny Cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
  Opis działalności

  Spółka prowadzi działalność polegającą na tworzeniu aplikacji mobilnych na
  najpopularniejsze platformy (m.in. Android, iOS) oraz tworzeniu oprogramowania
  dla klienta biznesowego. Spółka oferuje m.in. wsparcie biznesowe oraz
  projektowanie UX/UI aplikacji mo bilnych, które kierowane są przede wszystkim do
  przedsiębiorstw we wczesnych stadiach rozwoju (start up), małych i średnich firm
  ale także dużych klientów biznesowych. Spółka zajmuje się także dalszym
  utrzymaniem stworzonego oprogramowania.




  20





  Forma prawna Limited (odpowiednik s p. z o.o.)
  Siedziba Londyn
  Przedmiot działalności Usługi biznesowe z wykorzystaniem statków bezzałogowych(Dronów), rozwój
  oprogramowania dla Dronów
  Kwalifikacja Pressed
  Udział bezpośredni Emitenta w kapitale
  zakładowym
  25,09%
  Udział bezpośredni Emitenta w ogólnej
  liczbie głosów
  25,09%
  Wycena w bilansie na 31.03.2018 26 093,55 PLN
  Proces wyceny Metoda mnożnikowa
  Opis działalności
  DronAcademy oferuje usługi związane z prężnie rozwijającym się rynkiem statków
  bezzałogowych UAV. Wykonuje filmy z powietrza w jakości 4K oraz wysokiej
  rozdzielczości fotografie. Oferta DronAcademy jest wzbogacona o tworzenie map
  2D/3D oraz transmisje z powietrza na żywo w jakości :D. Zespół DronAcademy
  tworzą jedynie wykwalifikowani operatorzy posiadający ważne licencje wydawane
  przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Firma działa na terenie całej Polski oraz w wielu
  krajach Europejskich



  21









  Forma prawna Spółka Akcyjna
  Siedziba Wrocław
  Przedmiot działalności Usługi Doradcze -Finansowe oparte na zdobywaniu kapitału na rozwój
  przedsiębiorstw ze źródeł prywatnych i publicznych
  Kwalifikacja Pozostałe
  Udział bezpośredni Emitenta w kapitale
  zakładowym
  43,89%
  Udział bezpośredni Emitenta w ogólnej
  liczbie głosów
  37,35%
  Wycena w bilansie na 31.03.2018 797 490,00 PLN
  Proces wyceny Notowania na Rynku NewConnect
  Opis działalności

  AR= S.A. to firma doradcza specjalizująca się w pozyskiwaniu dotacji dla firm.
  Dofinansowanie dla swoich klientów uzyskuje również w formie kapitału zwrotnego,
  tj. kredytów, leasingu i pożyczek, także dofinansowywanych z funduszy
  europejskich. Agencja Rozwoju =nnowacji S.A. zdobywa kapitał dla firm ze
  wszystkich segmentów gospodarki na każdy etapie rozwoju. Swoją wiedzą i
  doświadczeniem wspiera przedsiębiorców, aby mogli rozwijać swój biznes i
  skutecznie konkurować z innymi podmiotami na rynku. Specjalność AR= to
  komercjalizacja wiedzy, dofinansowania unijne, pisanie oraz rozliczanie wniosków
  dotacyjnych, finansowanie nowych pomysłów.




  22





  Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Siedziba Wrocław
  Przedmiot działalności Autoryzowany Doradca rynku NewConnect i Catalyst
  Kwalifikacja Pozostałe
  Udział bezpośredni Emitenta w kapitale
  zakładowym
  66,73%
  Udział bezpośredni Emitenta w ogólnej
  liczbie głosów
  66,73%
  Wycena w bilansie na 31.03.2018 70 025,94 PLN
  Proces wyceny Metoda księgowa aktywów netto
  Opis działalności

  Best Capital sp. z o.o. jest Autoryzowanym Doradcą rynków NewConnect i Catalyst.
  Firma świadczy usługi doradcze oraz oferuje wsparcie w procesie pozyskiwania
  kapitału. Best Capital tworzy zespół doświadczonych uczestników rynku
  kapitałowego, których umieję tności potwierdzone są cenionymi, finansowymi
  certyfikatami.






  23









  Forma prawna Spółka Akcyjna
  Siedziba Wrocław
  Przedmiot działalności Usługi SEO/SEM
  Kwalifikacja Preseed
  Udział bezpośredni Emitenta w kapitale
  zakładowym
  49,00%
  Udział bezpośredni Emitenta w ogólnej
  liczbie głosów
  49,00%
  Wycena w bilansie na 31.03.2018 106 061,48 PLN
  Proces wyceny Metoda mnożnikowa
  Opis działalności
  Spółka koncentruje swoją działalność na obszarze e -marketingu świadcząc usługi dla
  sektora B2B polegające na pozycjonowaniu stron internetowych oraz efektywnej
  promocji w =nternecie. Do działalności Spółki należy również prowadzenie kampanii
  PCC w popularnych systemach reklamowych, m.in. spółka posiada status Google
  Partner, dostawcy najpopularniejs zego na świecie systemu Google Adwords. Spółkę
  charakteryzuje wieloletnie doświadczenie, które przekłada się na pozytywne wyniki
  prowadzonych kampanii oraz długoterminowy czas współpracy z klientami, którym
  spółka dostarcza konkretne, mierzalne wyniki.



  24




  Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Siedziba Warszawa
  Przedmiot działalności Usługi =T, rozwój autorskiego produktu działającego w modelu biznesowym SaaS
  Kwalifikacja Preseed
  Udział bezpośredni Emitenta w kapitale
  zakładowym
  15,00%
  Udział bezpośredni Emitenta w ogólnej
  liczbie głosów
  15,00%
  Wycena w bilansie na 31.03.2018 70 928,01 PLN
  Proces wyceny Metoda mnożnikowa
  Opis działalności
  Spółka prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług oraz tworzeniu
  produktów informatycznych (głównie aplikacje mobilnych i rozwiązania webowe).
  Od 2015 r. dominującym przedmiotem działalności spółki jest prototypowanie,
  testowanie i wdrażanie skal owanych produktów. Do działalności spółki należą także
  prace badawczo -rozwojowe oraz usługi doradcze w obszarach =CT, finansów i
  transferu technologii.





  25





  Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Siedziba Wrocław
  Przedmiot działalności =nwestycje kapitałowe
  Kwalifikacja Pozostałe
  Udział bezpośredni Emitenta w kapitale
  zakładowym
  15%
  Udział bezpośredni Emitenta w ogólnej
  liczbie głosów
  15%
  Wycena w bilansie na 31.03.2018 802,50 PLN
  Proces wyceny Metoda księgowa aktywów netto
  Opis działalności

  Science.Fund sp. z o.o. oraz NCBiR podpisała umowę w ramach Działania 1.3: Prace
  B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1.: Wsparcie
  Projektów badawczo -rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of
  concept - BR=dge Alfa (Ścieżka A) Programu Operacyjnego =nteligentny Rozwój 2014 -
  2020. W ramach umowy i przy spełnieniu wszystkich warunków, Science.Fund
  będzie zarządzała funduszem, który otrzyma wkład w wysokości 5 mln PLN o d
  inwestorów prywatnych przeznaczony na objęcie udziałów w spółkach
  portfelowych, oraz 20 mln PLN od NCBiR jako kwota wsparcia dla tych spółek
  portfelowych. Fundusz będzie się specjalizował w projektach w obszarze "Medtech”.

  Pozostałe spółki


  Nazwa Udział bezpośredni Emitenta w kapitale zakładowym / liczbie głosów
  Angels.pl sp. z o.o. (dawniej Crowdcube) 100%
  Venture Alfa sp. z o.o. 100%



  26
  2.4. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi podmiotami oraz
  określenie głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty
  finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych
  dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania

  =nformacje dotyczące powiązań kapitałowych zostały przedstawione w punkcie 2.3. Portfel Inwestycyjny
  Venture Inc S.A . niniejszego raport u.
  =nformacje dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi zostały przedstawione w Nocie nr 1 5 niniejszego
  raportu.

  2.5. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

  Spółka nie prowadzi prac w zakresie badań i rozwoju.

  2.6. Zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego

  Zagadnienia z zakresu środowiska naturalnego nie mają związku z działalnością Venture =nc S.A. i nie są istotne
  dla oceny sytuacji Spółki.

  2.7. Informacja o zatrudnieniu

  Liczba osób zatrudnionych przez Venture =nc S.A. w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 0.

  2.8. Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępow ania
  arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności
  emitenta lub jego jednostki zależnej, ze wskazaniem przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu
  sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postęp owania oraz stanowiska emitenta

  W grudniu 2017 roku Spółka przeszła kontrolę projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
  Inteligentny Roz wój 2014 -2020, pod nazwą „Pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania czynnikiem wzrostu
  Venture Incubator S.A.” Kontrolujący, w piśmie z dnia 2 marca 2018 r. wskazali n a konieczność korekty
  finansowej w wysokości 25% otrzymanych środków. W dniu 14 marca 2018 Spółka przedstawiła PARP
  stanowisko w sprawie korekty , w którym zakwestionowała zasadność naliczonej kw oty . W sprawozdaniu
  finansowym ujęto rezerwę na zobowiązanie z tego tytułu w kwocie 25% otrzymanego dofinansowania tj. 124,3
  tys. zł. Poza kwestią sporną opisaną powyżej, na dzień sporządzenia Sprawozdania oraz w ciągu ostatnich 12
  miesięcy Emitent nie był stroną ani uczestnikiem jakichkolwiek postępowań przed organami rządowymi,
  postępowań sądowych lub arbitrażowych, które mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości istotny wpływ
  na sytuację finansową lub rentowność Spółki.Według informacji posiadanych przez Zarząd nie istnieje istotne
  ryzyko wszczęcia wobec Spółki żadnego postępowania administracyjnego, sądowego, arbitrażowego ani
  karnego, które samodzielnie mogłoby wywrzeć istotny negatywny wpływ na jej działalność, ocenę jej aktywów i
  pasywów, sytuac ji finansowej oraz rachunków zysków i strat

  2.9. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie w obszarze
  rozwoju prowadzonej działalności w I kwartale

  Emitent działa jako fundusz venture capital . Przez wzgląd na specyfikę działalności prowadzonej przez Emitenta
  nie stosuje on w rozwoju swojej działalności rozwiązań innowacyjnych. Emitent poprzez swoją działalność
  inwestycyjna pośrednio inwestuje w rozwiązania innowacyjne wspierając rozwój spółek portfelowych.



  27
  2.10. Przewidywany r ozwój jednostki

  Głównym celem Venture =nc jest dążenie do wzrostu wartości aktywów Spółki m.in. poprzez nabywanie
  udziałów/akcji kolejnych spółek, zwiększanie ich wartości oraz wyjście z inwestycji na korzystnych warunkach.
  Wyłącznym przedmiotem działalno ści Spółki jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania
  w interesie tych inwestorów zgodnie z Zasadami Polityki inwestycyjnej Spółki.
  =ntencją Spółki jest stopniowe zwiększanie liczby spółek wchodzących w skład jej portfela inwestycyjneg o oraz
  ich dywersyfikacja ze względu na poziom rozwoju. Venture =nc S.A. zamierza skoncentrować się na
  inwestowanie w podmioty znajdujące się na etapie growth i start -up , których potencjał wzrostu jest nadal
  bardzo wysoki, a ryzyko niższe w porównaniu do w czesnych etapów jakimi są seed oraz pre -seed . Inwestycje w
  podmioty na wyższym etapie rozwoju pozwolą Spółce na wyjście z inwestycji w krótszym czasie niż miałoby to
  miejsce w przypadku inwestycji w projekty na wczesnym etapie rozwoju.
  3. Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2018 r. do
  31 marca 2018 r., zawierające bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian
  w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych .
  3.1. Rachunek Zysków i Strat [w zł]
  01.01.201 8-31.03.201 8 01.01.20 76-31.03.201 7
  (niebadane) (niebadane)
  DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA
  Przychody z działalności podstawowej, w tym: 3 811 683,46 601 212,90
  Przychody z działalności inwestycyjnej 3 811 683,46 601 212,90
  Przychody ze sprzedaży produktów i usług - -
  Koszty działalności podstawowej, w tym: 640 419,81 776 317,96
  Koszty działalności inwestycyjnej 452 409,54 643 253,40
  Koszty ogólnego zarządu 188 010,27 133 064,56
  Zysk/Strata na działalności podstawowej 3 171 263,65 -175 105,06
  Przychody z pozostałej działalności 445,26 1 720,80
  Koszty pozostałej działalności 1 933,51 5 548,51
  Przychody finansowe 117 350,76 4 601,10
  Koszty finansowe 116,15 121,55
  Zysk/Strata przed opodatkowaniem 3 287 010,01 -174 453,22
  Podatek dochodowy, w tym: 644 862,51 -30 702,79
  - część bieżąca - -
  - część odroczona 644 862,51 -30 702,79
  Zysk/Strata netto okresu z działalności
  kontynuowanej 2 642 147,50 -143 750,43
  DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA
  Zysk/Strata okresu z działalności zaniechanej - -
  Zysk/Strata na jedną akcję (w złotych) * 0,09 -0,01
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w sztukach) 29 840 000 14 840 000
  Podstawowy zysk/strata netto za okres
  sprawozdawczy 2 642 147,50 -143 750,43
  Rozwodniony zysk/strata netto za okres
  sprawozdawczy 2 642 147,50 -143 750,43
  (*) Zysk/Strata na jedną akcję wyliczony został poprzez podzielenie zysku lub straty netto danego okresu, który
  przypada na zwykłych akcjonariuszy, przez średnią ważoną ilość akcji zwykłych występujących w ciągu danego
  okresu





  28
  3.2. Sprawozdanie z innych całkowitych dochodów [w zł]
  01.01.2018 -31.03.2018 01.01.20 17-31.03.2017
  (niebadane) (niebadane)
  Zysk/Strata netto za okres sprawozdawczy 2 642 147,50 -143 750,43
  =nne składniki całkowitego dochodu: - -
  Całkowite dochody ogółem okresu sprawozdawczego 2 642 147,50 -143 750,43

  3.3. Sprawozdanie z sytuacji finansowej [w zł]
  Nota 31.03.2018


  31.03.2017


  Aktywa trwałe (długoterminowe) 30 574 440,49 20 278 695,04
  Wartość firmy, inne wartości niematerialne 5 - -
  Rzeczowe aktywa trwałe 6 18 691,46 17 833,77
  Aktywa finansowe, w tym: 7 29 912 834,65 19 868 107,43
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik
  finansowy 29 912 834,65 19 868 107,43
  Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności - -
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - -
  Pożyczki i należności - -
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 2 642 914,38 392 753,84
  Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 26 879 255,38 1 358 458,63
  Aktywa finansowe, w tym: 7 458 994,84 418 390,73
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik
  finansowy 10 883,50 20 025,64
  Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności - -
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - -
  Pożyczki i należności 448 111,34 398 365,09
  =nne składniki aktywów obrotowych 9 1 832,70 631,25
  Należności z tytułu podatku dochodowego - -
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 10 26 418 427,84 939 436,65
  Suma aktywów 57 453 695,87 21 637 153,67
  Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom spółki dominującej) 53 768 749,03 20 052 432,54
  Kapitał akcyjny 11 2 984 000,00 1 484 000,00
  Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
  (agio) 11 41 529 144,64 13 778 877,86
  Akcje własne 11 - -
  Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów 11 - -
  Kapitał rezerwowy 11 - -
  Zyski zatrzymane 11 9 255 604,39 4 789 554,68
  Zobowiązania długoterminowe 3 036 853,70 1 565 353,78
  Zobowiązania finansowe, w tym: 12 - -
  Długoterminowe pożyczki - -
  Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 13 - -
  Rezerwy 14 124 250,00 -
  Rezerwy na podatek odroczony 2 2 912 603,70 1 565 353,78
  Zobowiązania krótkoterminowe 648 093,14 19 367,35
  Zobowiązania finansowe, w tym: 600 000,00 -
  Pożyczki krótkoterminowe 13 - 2 131 134,15
  Zaliczki na akcje 3 634 328,00



  29
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 14 48 093,14 14 367,35
  Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego - -
  Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych - 5 000,00
  Rezerwy 15 - -
  Suma pasywów 57 453 695,87 21 637 153,67
  Wartość księgowa w zł 53 768 749,03 20 052 432,54
  Liczba akcji (szt.) 29 840 000 14 840 000
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,80 1,35


  3.4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym [w zł]
  Kapitał
  podstawowy
  Kapitał
  zapasowy z
  agio
  Kapitał
  zapasowy
  Zyski
  zatrzymane
  Kapitały własne
  razem

  Za okres 01.01.2018 – 31.03.2018
  (niebadane)

  Stan na dzień 1 stycznia 2018 r. 2 984 000,00 41 529 144,64 1 091 563,09 5 521 893,80 51 126 601,53
  Transakcje kapitałowe z właścicielami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zyski/Straty ujęte w kapitałach
  własnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Koszty transakcyjne (związane z
  transakcjami na akcjach) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zysk/Strata za okres 0,00 0,00 0,00 2 642 147,50 2 642 147,50
  =nne dochody całkowite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Całkowite dochody ogółem 0,00 0,00 0,00 2 642 147,50 2 642 147,50
  Stan na dzień 31 marca 2018 r. 2 984 000,00 41 529 144,64 1 091 563,09 8 164 041,30 53 768 749,03

  Za okres 01.01.2017 – 31.03.2017
  (niebadane)

  Stan na dzień 1 stycznia 2017 r. 1 484 000,00 13 778 877,86 0,00 4 933 305,11 20 196 182,97
  Transakcje kapitałowe z właścicielami 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zyski/Straty ujęte w kapitałach
  własnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Koszty transakcyjne (związane z
  transakcjami na akcjach) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zysk/Strata za okres 0,00 0,00 0,00 -143 750,43 -143 750,43
  =nne dochody całkowite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Całkowite dochody ogółem 0,00 0,00 0,00 -143 750,43 -143 750,43
  Stan na dzień 31 marca 2017 r. 1 484 000,00 13 778 877,86 0,00 4 789 554,68 20 052 432,54


  3.5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych [w zł]

  01.01.2018 -
  31.03.2018
  01.01.2017 -
  31.03.2017
  (niebadane) (niebadane)
  A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
  I. Zysk/Strata przed opodatkowaniem 3 287 010,01 -174 453,22
  II. Korekty o pozycje -3 473 886,44 38 784,56
  Amortyzacja 1 976,36 1 345,16



  30
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -117 350,76 -4 601,10
  Zysk/Strata z tytułu działalności inwestycyjnej -3 358 512,04 42 040,50
  Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w
  kapitale obrotowym -186 876,43 -135 668,66
  Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności -380,94 19 601,00
  Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań 3 054,96 -2 297,41
  Zmiana stanu pozostałych aktywów -165,41 684,90
  Inne korekty 0,00 0,00
  Zapłacony podatek dochodowy 0,00 0,00
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/ -II) -184 367,82 -117 680,17
  B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy 125 000,00 0,00
  Zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00
  Spłata udzielonych pożyczek 125 000,00 0,00
  =nne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00
  II. Wydatki 1 400 000,00 9 477,33
  Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych 0,00 6 044,34
  Zakup aktywów finansowych 390 000,00 3 432,99
  Udzielone pożyczki 1 010 000,00 0,00
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I -II) -1 275 000,00 -9 477,33
  C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej
  I. Wpływy 128 860,39 29 576,40
  Wpływy z tytułu emisji akcji 0,00 0,00
  Wpływy z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek 0,00 0,00
  Otrzymane odsetki 11 436,79 0,00
  Wpływy z tytułu dotacji 117 423,60 29 576,40
  II. Wydatki 0,00 0,00
  Nabycie własnych instrumentów kapitałowych 0,00 0,00
  Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00
  Odsetki zapłacone 0,00 0,00
  Inne wydatki finansowe 0,00 0,00
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I -II) 128 860,39 29 576,40
  D. Przepływy pieniężne netto -1 224 110,17 -97 581,10
  Zyski/(Straty) z różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych i ich
  ekwiwalentów 0,00 0,00
  E. Zmiana stanu środków pieniężnych netto i ich ekwiwalentów w okresie -1 224 110,17 -97 581,10
  F. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 27 642 538,01 1 037 017,75
  G. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 26 418 427,84 939 436,65
  - tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00









  31
  4. Noty do sprawozdania finansowego
  4.1. Nota nr 1. Informacje dotyczące przychodów i kosztów

  Działalność kontynuowana [w zł]
  Wyszczególnienie 01.01.2018 -
  31.03.2018
  01.01.2017 -
  31.03.2017
  Przychody z działalności podstawowej
  1. Przychody z działalności inwestycyjnej 3 811 683,46 601 212,90
  - przychody z wyceny aktywów finansowych 3 811 683,46 601 212,90
  - zysk ze zbycia aktywów finansowych - -
  - otrzymane dywidendy - -
  - inne - -
  2. Przychody ze sprzedaży produktów i usług - -
  - usługi doradcze i inne - -
  Koszty działalności podstawowej
  1. Koszty działalności inwestycyjnej 452 409,54 643 253,40
  - koszty z wyceny aktywów finansowych 452 409,54 643 253,40
  - strata ze zbycia aktywów finansowych - -
  2. Koszty ogólnego zarządu (koszty według rodzaju) 188 010,27 133 064,56
  - amortyzacja, w tym: 1 976,36 1 345,16
  Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 1 976,36 1 345,16
  - koszty świadczeń pracowniczych, w tym: 47 737,41 30 205,80
  Wynagrodzenia 44 396,00 30 205,80
  Koszty ubezpieczeń i innych narzutów na
  wynagrodzenia 3 341,41 -
  Koszty świadczeń emerytalnych po okresie
  zatrudnienia - -
  - zużycie materiałów i energii 10 895,79 7 806,12
  - usługi obce 90 713,38 76 602,13
  - podatki i opłaty 11 259,30 8 706,80
  - pozostałe koszty 25 428,03 8 398,55
  Przychody z pozostałej działalności
  Inne 445,26 1 720,80
  Koszty pozostałej działalności
  Odpisy aktualizujące - -
  Inne 1 933,51 5 548,51
  Przychody finansowe
  Przychody z tytułu odsetek 117 350,76 4 601,10
  Koszty finansowe
  Odsetki i inne 116,15 121,55

  Działalność zaniechana

  W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło zaniechanie żadnego rodzaju działalności.






  32
  Koszty z tytułu programów pracowniczych

  W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły koszty programów pracowniczych.

  Koszty przyszłych świadczeń emerytalnych
  Spółka nie tworzy rezerw na przyszłe świadczenia emerytalne


  4.2. Nota nr 2. Informacje dotyczące podatk u dochodowego

  Podatek dochodowy [w zł]
  Wyszczególnienie 01.01.2018 -
  31.03.2018
  01.01.2017 -
  31.03.2017
  Rachunek zysków i strat
  Bieżący podatek dochodowy - -
  Odroczony podatek dochodowy
  - związany z powstaniem i odwróceniem się różnic
  przejściowych 644 862,51 -30 702,79
  - obciążenie podatkowe wykazane w rachunku
  zysków i strat 644 862,51 -30 702,79
  Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
  Podatek dochodowy (obciążenie) wykazany w
  rachunku zysków i strat 644 862,51 -30 702,79

  Odroczony podatek dochodowy [w zł]
  Wyszczególnienie 31.03.201 8 31.03.201 7
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 642 914,38 392 753,84
  - wycena aktywów finansowych wg wart. Godziwej 204 631,48 24 332,76
  - strata za rok bieżący 31 605,63 19 255,42
  - straty lat ubiegłych 389 243,12 333 047,54
  - niewypłacone wynagrodzenia - 950,00
  - koszty nabycia udziałów 17 434,15 15 168,12
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 2 912 603,70 1 565 353,78
  - wycena aktywów finansowych wg wart. Godziwej 2 871 547,73 1 539 528,82
  - naliczone odsetki 41 055,97 3 514,48
  - naliczona dotacja - 22 310,48

  Aktywa na podatek odroczony nie są zagrożone.

  4.3. Nota nr 3. Informacje dotyczące zysku/straty przypadającego/przypadającej na jedną akcję [w zł]
  01.01.2018 -
  31.03.2018
  01.01.2017 -
  31.03.2017
  Zysk/Strata w okresie 2 642 147,50 -143 750,43
  Zysk/Strata netto okresu przypadający na akcjonariuszy zwykłych, zastosowany
  do obliczenia rozwodnionego zysku/straty na jedną akcję 2 642 147,50 -143 750,43

  W sztukach
  01.01.201 8-
  31.03.201 8
  01.01.201 7-
  31.03.201 7
  Liczba występujących w okresie akcji zwykłych 29 840 000 14 840 000



  33
  Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do
  obliczenia podstawowego zysku/straty na jedną akcję bez uwzględnienia akcji
  własnych
  29 840 000 14 840 000
  Wpływ rozwodnienia: - -
  Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do obliczenia
  rozwodnionego zysku/straty na jedną akcję 29 840 000 14 840 000
  Liczba akcji zwykłych po uwzględnieniu akcji własnych 29 840 000 14 840 000
  Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do
  obliczenia podstawowego zysku/straty na jedną akcję z uwzględnieniem akcji
  własnych
  29 840 000 14 840 000
  Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do obliczenia
  rozwodnionego zysku/straty na jedną akcję 29 840 000 14 840 000

  4.4. Nota nr 4. Informacje dotyczące dywidend wypłaconych i/lub zaproponowanych do wypłaty
  Spółka nie wypłacała dywidendy.

  4.5. Nota nr 5. Informacje dotyczące wartości niematerialnych
  Spółka nie posiada pozycji wartość firmy. Wartość netto pozycji inne wartości niematerialne wynosi zero.

  4.6. Nota nr 6. Informacje dotyczące rzeczowych aktywów trwałych
  W okresie sprawozdawczym nie zostały nabyte ani zbyte istotne rzeczowe aktywa trwałe. Nie nastąpiły także
  poczynione zobowiązania na rzecz dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.

  4.7. Nota nr 7. Informacje dotyczące aktywów finansowych

  Aktywa finansowe długotermi nowe [w zł]
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości
  godziwej 31.03.201 8 31.03.201 7
  Stan na początek okresu 24 564 431,41 19 913 680,39
  Wartość nabycia na początek okresu 13 876 365,67 11 888 980,18
  Zwiększenia 1 990 000,00 3 432,99
  Zmniejszenia 0,00 0,00
  Wartość nabycia na koniec okresu 15 866 365,67 11 892 413,17
  Korekta netto z tytułu aktualizacji do wartości
  godziwej odniesiona na wynik finansowy lat
  ubiegłych
  10 688 065,74 8 024 700,20
  Korekta netto z tytułu aktualizacji do wartości
  godziwej odniesiona na wynik finansowy 3 358 403,24 -49 005,94
  Stan na koniec okresu 29 912 834,65 19 868 107,43
  W tym:
  Papiery notowane na giełdzie 15 928 625,75 13 065 614,25
  Patent Fund S.A. 3 732 469,85 4 213 864,20
  Inno Gene S.A. 2 072 705,40 3 609 366,30
  Agencja Rozwoju Innowacji S.A. 731 032,50 2 159 868,75
  Brand 24 S.A. 9 392 418,00 3 082 515,00

  Papiery nienotowane na giełdzie 13 984 208,90 6 802 493,18
  Inkubator Naukowo -Technologiczny sp. z o.o. 1 777 983,48 2 382 156,33
  Time Solutions s p. z o.o. 1 791 959,80 1 791 959,80



  34
  Friendlyscore UK Ltd 3 064 941,60 785 419,85
  7Orders S.A. 106 061,48 57 647,06
  Best Capital s p. z o.o. 70 025,94 61 718,36
  Drone Academy Ltd 26 093,55 55 900,00
  Polski Fundusz Innowacji Sp. z o.o. 0,00 0,00
  Angels.pl sp. z o.o. (Crowdcube sp. z o.o.) 0,00 8 463,78
  Ardeo s p. z o.o. 70 928,01 198 878,00
  Infermedica s p. z o.o. 5 375 412,54 1 350 000,00
  Geek Decks Ltd 100 000,00 100 000,00
  Venture Alfa s p. z o.o. 0,00 5 000,00
  Scien ce Fund sp. z o.o. 802,5 0 5 000,00
  Intelliseq s p. z o.o. 1 600 000,00 -


  Pożyczki i należności długoterminowe [w zł]
  Pożyczki i należności długoterminowe 31.03.2018 31.03.2017
  Udzielone pożyczki długoterminowe
  Polski Fundusz Innowacji s p. z o.o. - -
  Należności długoterminowe - -

  Razem - -


  Aktywa finansowe krótkoterminowe [w zł]
  Pożyczki i należności krótkoterminowe
  Pożyczki i należności 31.03.2018 31.03.2017
  Udzielone pożyczki 262 840,82 158 670,97
  AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. 122 000,00 112 000,00
  PATENT FUND S.A. - 28 006,85
  Inno Gene S.A. 113 824,38 -
  Scien ce.Fund sp. z o.o. 10 082,19 -
  Polski Fundusz Innowacji sp. z o.o. 16 934,25 18 664,12
  Należności z tytułu dostaw i usług, w tym: - -
  Należności z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń - -
  Pozostałe należności, w tym: 62 270,52 239 694,12
  Nierozliczone zaliczki - -
  Należności z tytułu sprzedaży akcji 62 270,52 122 270,52
  Inne - -
  Należności z tytułu dotacji - 117 423,60
  Razem 325 111,34 398 365,09











  35

  Dodatkowe ujawnienia dotyczące aktywów finansowych [w zł]
  Wyszczególnienie
  Wartość
  bilansowa
  w zł
  Procent
  posiadanego
  kapitału/udział
  w ogólnej
  liczbie głosów
  Poziom w
  hierarchii
  ustalania
  wartości
  godziwej

  Sposób
  podejścia
  do
  wyceny

  Proces wyceny
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

  Preseed
  Angels.pl sp. z o.o
  (Crowdcube s p. z o.o. ) - 100,00% 3 mieszany metoda księgowych aktywów netto
  Drone Academy Ltd 26 093,55 25,09% 3 mieszany metoda mnożnikowa
  Geeks Deck Ltd 100 000,00 33,00% 2 rynkowy cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
  Ardeo s p. z o.o. 70 928,01 15,00% 3 mieszany metoda mnożnikowa
  197 021,56 x
  Seed
  Patent Fund S.A . 3 732 469,85 82,76% 1 rynkowy notowania na rynku NewConnect
  Friendly S core UK Ltd 3 064 941,60 12,19% 2 rynkowy cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
  6 797 411,45
  Start -up
  Time Solutions s p. z o.o. 1 791 959,80 28,52% 3 mieszany mieszana (średnia z wycen metodami dochodową,
  porównawczą i kosztową)
  Brand 24 S.A. 9 392 418,00 9,59% 2 rynkowy Notowania na rynku Newconnect
  Inno -Gene S.A. 2 072 705,40 12,54% 1 rynkowy notowania na rynku NewConnect
  Infermedica s p. z o.o. 5 375 412,54 36,25% 2 rynkowy cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
  Intelliseq sp. z o.o. 1 600 000,00 46,65% 3 mieszany księgowa skorygowanych aktywów netto
  20 232 495,74
  Pozostałe


  Best Capital s p. z o.o. 70 025,94 66,73% 3 mieszany księgowa skorygowanych aktywów netto
  7Orders S.A. 106 061,48 49,00% 2 rynkowy cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
  Agencja Rozwoju Innowacji
  S.A. 731 032,50 43,89% 1 rynkowy notowania na rynku NewConnect
  Inkubator Naukowo -
  Technologiczny s p. z o.o. 1 777 983,48 53,38% 3 mieszany księgowa skorygowanych aktywów netto
  Venture Alfa s p. z o.o. - 100,00% 3 mieszany księgowa skorygowanych aktywów netto
  Scien ce Fund sp. z o.o. 802,50 100,00% 3 mieszany księgowa skorygowanych aktywów netto
  2 685 905,90

  Do upłynnienia

  Krótkoterminowe akcje na
  newconnect 10 883,50 x 1 rynkowe notowania na rynku NewConnect
  Razem 29 923 718,15

  Kategorie: Preseed, Seed , Startup oraz Pozostałe – zostały opisane w II części raportu kwartalnego – Opis
  działalności Venture Inc S.A.





  36
  4.8. Nota nr 8. Informacje dotyczące utraty wartości aktywów

  Zgodnie z MSR 36 Zarząd Spółki dokonał na dzień 31.03.2018 roku przeglądu posiadanych aktywów
  finansowych, aby zapewnić, że aktywa wykazywane są w wartości nieprzekraczającej ich wartości
  odzyskiwalnej . W opinii Zarządu Venture =nc S.A. na dzień 31.03.2018 roku nie nastąpiła utrata wartości
  bilansowej posiadanych aktywów finansowych tj. =nwestycji długoterminowych i krótkoterminowych.

  4.9. Nota nr 9 Informacje dotyczące należności handlowych [w zł]

  Spółka nie posiada należności handlowych.

  4.10. Nota nr 10 Informacje dotyczące środków pieniężnych i ich ekwiwalentów [w zł]

  Wyszczególnienie 31.03.2018 31.03.2017
  Środki pieniężne w banku i w kasie 3 231 641,54 939 436,65
  Lokaty krótkoterminowe 23 186 786,30 -
  Środki pieniężne w drodze - -
  Razem 26 418 427,84 939 436,65
  W tym środki pieniężne o ograniczonym dysponowaniu: - -
  Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w rachunku
  przepływów pieniężnych składa się z następujących pozycji na koniec
  okresu:
  26 418 427,84 939 436,65
  Środki pieniężne w banku i w kasie 3 231 641,54 939 436,65
  Lokaty krótkoterminowe 23 186 786,30 -
  Środki pieniężne w drodze - -

  4.11. Nota nr 11 . Informacje dotyczące elementów kapitału własnego
  Kapitał podstawowy - kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 984 000,00 zł i dzieli się na 29 840 000 akcji o wartości
  nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

  a) 5 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
  b) 840 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
  c) 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
  d) 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
  e) 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
  f) 6 000 000 akc ji zwykłych na okaziciela serii F;
  g) 15 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

  Wszystkie akcje Spółki są w pełni opłacone.
  Akcje własne – Spółka nie posiada akcji własnych.
  Nadwyżka z emisji [w zł] 31.03.2018 31.03.2017
  Serii A - -
  Serii B 336 000,00 336 000,00
  Serii C 700 000,00 700 000,00
  Serii D 900 000,00 900 000,00
  Serii E 900 000,00 900 000,00
  Serii F 11 400 000,00 11 400 000,00
  Koszty emisji serii F -8 576,74 -8 576,74
  Kapitał przeznaczony na pokrycie strat lat
  ubiegłych
  -448 545,40 -448 545,40
  Serii G 28 510 592,71



  37
  Koszty emisji serii G -760 325,93
  Razem 41 529 144,64 13 778 877,86

  Zyski zatrzymane [w zł]
  Wyszczególnienie
  Kapitał zapasowy z
  nadwyżki wartości
  emisyjnej nad
  nominalną kapitału
  (agio)
  Kapitał zapasowy
  utworzony
  zgodnie z
  uchwałami WZ
  Zysk/Strata z
  lat ubiegłych
  Wynik okresu Razem zyski
  zatrzymane

  Na dzień 1 stycznia 2018
  roku 0,00 4 933 305,11 0,00 4 933 305,11
  Na dzień 31 marca 2018
  roku 0,00 4 933 305,11 -143 750,43 4 789 554,68
  Na dzień 1 stycznia 2017
  roku 0,00 4 704 708,64 1 451 555,31 6 156 263,95
  Na dzień 31 marca 2017
  roku 1 091 563,09 5 521 893,80 2 642 147,50 9 255 604,39

  4.12. Nota nr 12 . Informacje dotyczące zobowiązań finansowych [w zł]

  Wyszczególnienie 31.03.2018 31.03.2017
  Kredyty -
  Pożyczki - -
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego - -
  Zaliczki na akcje - -
  W tym
  Długoterminowe - -
  Krótkoterminowe - -

  Na dzień 31 marca 2018 roku Spółka nie posiadała zobowiązań finansowych. W trakcie okresu obrotowego
  doszło do spłaty zaciągniętych pożyczek i innych zobowiązań.

  4.13. Nota nr 13 . Informacje dotyczące zobowiązań handlowych [w zł]
  Wyszczególnienie 31.03.2018 31.03.2017
  Zobowiązania z terminem wymagalności:
  - do 3 m -cy 31 318,35 9 144,28
  - powyżej 3 m -cy do 6 m -cy
  - powyżej 6 m -cy do 12 m -cy
  Razem 31 318,35 9 144,28

  4.14. Nota nr 14 . Rezerwy i pozostałe zobowiązania

  Rezerwy

  Rezerwy krótkoterminowe
  w zł
  Koszty okresu
  poprzedniego Ogółem
  Na dzień 1 stycznia 2018 roku 124 250,00 -
  Utworzone w okresie - -
  Wykorzystane (poniesione i rozliczone) w okresie - -
  Na dzień 31 marca 2018 roku 124 250,00 -
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku
  Utworzone w okresie - -



  38
  Wykorzystane (poniesione i rozliczone) w okresie - -
  Na dzień 31 marca 2017 roku - -

  Pozostałe zobowiązania
  Wyszczególnienie 31.03.2018 31.03.2017
  Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych - -
  Zobowiązania z tytułu innych podatków 16 774,79 5 223,07
  Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - 5 000,00
  Razem 16 774,79 5 223,07


  4.15. Nota nr 15 . Instrumenty finansowe
  Klasyfikacja instrumentów finansowych – według wartości bilansowych [w zł]
  Pozycje bilansowe
  Klasy instrumentów finansowych - 31.03.2018 r.
  Aktywa finansowe
  wyceniane do
  wart. Godziwej
  przez wynik
  finansowy
  Pożyczki i
  należności
  Inne
  zobowiązania
  finansowe
  wyceniane w
  zamortyzowany
  m koszcie
  Ogółem
  Udziały i akcje 29 923 718,15 - - 29 923 718,15
  Udzielone pożyczki - 262 840,82 - 262 840,82
  Należności z tytułu dostaw i usług (netto) - - - -
  Pozostałe należności (bez publiczno -prawnych) - 185 270,52 - 185 270,52
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty - 26 418 427,84 - 26 418 427,84
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - - 31 318,35 31 318,35
  Zobowiązania finansowe - - - -
  Pozostałe zobowiązania (bez publiczno -
  prawnych) - - - -
  Razem 29 923 718,15 26 866 539,18 31 318,35 x

  Pozycje bilansowe
  w zł
  Klasy instrumentów finansowych - 31.03.2017 roku
  Aktywa
  finansowe
  wyceniane do
  wart. godziwej
  przez RZiS
  Pożyczki i
  należności
  Inne
  zobowiązania
  finansowe
  wyceniane w
  zamortyzowanym
  koszcie
  Ogółem
  Udziały i akcje 19 888 133,07 - -
  19 888 133,07
  Udzielone pożyczki - 158 670,97 - 158 670,97
  Należności z tytułu dostaw i usług (netto) - - - -
  Pozostałe należności (bez publiczno -prawnych) - 239 694,12 - 239 694,12
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty - 939 436,65 - 939 436,65
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - - 9 144,28 9 144,28
  Zobowiązania finansowe - - - -
  Pozostałe zobowiązania (bez publiczno -
  prawnych) - - - -
  Razem 19 888 133,07 1 337 801,74 9 144,28 x






  39


  Wartości godziwe poszczególnych aktywów i zobowiązań finansowych [w zł]
  Pozycje bilansowe
  31.03.2018 31.03.2017
  Wartość
  bilansowa
  Wartość
  godziwa
  Wartość
  bilansowa
  Wartość
  godziwa
  Aktywa finansowe wyceniane w wart. Godziwej przez
  wynik finansowy 29 923 718,15 29 923 718,15 19 888 133,07 19 888 133,07
  Aktywa utrzymywane do terminu zapadalności - - - -
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - - - -
  Pożyczki i należności (w tym środki pieniężne) 26 866 539,18 26 866 539,18 1 337 801,74 1 337 801,74
  Suma aktywów finansowych 56 790 257,33 56 790 257,33 21 225 934,81 21 225 934,81
  Zobowiązania finansowe wyceniane do wart.
  Godziwej przez wynik finansowy - - - -
  =nne zobowiązania finansowe wyceniane w
  zamortyzowanym koszcie 31 318,35 31 318,35 9 144,28 9 144,28
  Suma zobowiązań finansowych 31 318,35 31 318,35 9 144,28 9 144,28

  Dodatkowe ujawnienia dotyczące wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych
  Klasyfikacja instrumentów finansowych przy zastosowaniu hierarchii wartości godziwej
  :ierarchię wartości godziwej instrumentów finansowych tworzą następujące poziomy:
  • Poziom 1 - ceny notowane na aktywnym rynku dla identycznych aktywów lub zobowiązań,
  • Poziom 2 - dane wejściowe inne niż ceny notowane zaliczane do Poziomu 1, które są obserwowalne
  dla składnika aktywów lub zobowiązań w sposób bezpośredni (tj. Hako ceny) lub pośrednio (tj.
  Bazujące na cenach),
  • Poziom 3 - dane wejściowe do wyceny składnika aktywów lub zobowiązań, które nie są oparte
  na możliwych do zaobserwowania danych rynkowych (dane wejściowe nieobserwowalne).

  Wyszczególnienie
  31 marca 2018 r. - w zł


  Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Razem
  Aktywa
  Notowane papiery wartościowe 6 547 091,25 - - 6 547 091,25
  Nienotowane instrumenty kapitałowe - 18 038 833,62 5 337 793,28 23 376 626,90
  Obligacje - - - -
  Instrumenty pochodne -
  zabezpieczenia - - - -
  Instrumenty pochodne - przeznaczone
  do obrotu - - - -
  Razem 6 547 091,25 18 038 833,62 5 337 793,28 29 923 718,15
  Wartość godziwa netto 6 547 091,25 18 038 833,62 5 337 793,28 29 923 718,15


  Wyszczególnienie
  31 marca 2018 r. - w zł


  Nienotowane
  instrumenty
  kapitałowe
  Obligacje
  Kredyty bankowe i
  dłużne papiery
  wartościowe
  Razem
  Saldo otwarcia 3 737 793,28 - - 3 737 793,28



  40
  Zyski i straty ujęte w:
  - wyniku finansowym - - - -
  Zakup 1 600 000,00 - - 1 600 000,00
  Zbycie - - - -
  Uregulowanie - - - -
  Transfery z Poziomu 3 i do
  Poziomu 3 - - - -
  Saldo zamknięcia 5 337 793,28 - - 5 337 793,28


  Wyszczególnienie
  31 marca 2017 roku - w zł
  Nienotowane
  instrumenty
  kapitałowe
  Obligacje
  Kredyty bankowe i
  dłużne papiery
  wartościowe
  Razem
  Saldo otwarcia 4 254 648,28 - -
  4 254 648,28
  Zyski i straty ujęte w: - wyniku finansowym - - - -
  Zakup - - - -
  Zbycie - - - -
  Uregulowanie - - - -
  Transfery z Poziomu 3 i do Poziomu
  3 - - - -
  Saldo zamknięcia 4 254 648,28 - -
  4 254 648,28


  Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w rachunku zysków i strat w podziale na kategorie
  instrumentów finansowych [w zł]
  01.01.2018 -31.03.2018
  Aktywa finansowe
  wyceniane do
  wart. Godziwej
  przez rzis
  Pożyczki i
  należności
  Inne zobowiązania
  finansowe
  wyceniane w
  zamortyzowanym
  koszcie
  Ogółem
  Przychody/Koszty z tytułu odsetek - 117 350,76 -116,15 117 234,61
  Zyski/Straty z tytułu wyceny i realizacji do
  wart. Godziwej 3 359 273,92 - -
  3 359 273,92
  Ogółem (zysk/strata netto) 3 359 273,92 117 350,76 -116,15 3 476 508,53

  01.01.2017 -31.03.2017
  Aktywa finansowe
  wyceniane do
  wart. Godziwej
  przez rzis
  Pożyczki i
  należności
  Inne zobowiązania
  finansowe
  wyceniane w
  zamortyzowanym
  koszcie
  Ogółem
  Przychody/Koszty z tytułu odsetek - 4 601,10 -121,55 4 479,55
  Zyski/Straty z tytułu wyceny i realizacji do
  wart. Godziwej -42 040,50 - - -42 040,50
  Ogółem (zysk/strata netto) -42 040,50 4 601,10 -121,55 -37 560,95

  Charakter i zakres ryzyka związanego z instrumentami finansowymi
  Zgodnie z zapisami MSSF7 Spółka przeanalizowała ryzyka związane z instrumentami finansowymi. Wszystkie
  ryzyka na które narażona jest Spółka zostały szczegółowo opisane w Sprawozdaniu z działalności. Spółka



  41
  ustaliła zasady zarządzania ryzykiem w Spółce Venture =nc S.A., które mają się przyczynić do poprawy
  wszystkich obszarów zarządzania oraz ograniczenia ewentual nych negatywnych skutków zdarzeń do
  akceptowalnego poziomu.

  W obszarze ryzyka związanego z instrumentami finansowymi Spółka może być narażona na:
  • Ryzyko rynkowe (ryzyko cen instrumentów finansowych, ryzyko stóp procentowych, ryzyko
  walutowe);
  • Ryzyko pły nności (ryzyko niedopasowania aktywów i pasywów);
  • Ryzyko kredytowe.

  Ryzyko rynkowe –ryzyko cen instrumentów finansowych
  Działalność Spółki, w szczególności obszar inwestycyjny, jest silnie powiązany z rynkiem kapitałowym.
  Pogorszenie ogólnej koniunktury n a rynkach kapitałowych może spowodować spadek cen notowanych
  instrumentów finansowych posiadanych przez Spółkę. Konsekwencją takiego pogorszenia może być również
  zmniejszenie wycen w przypadku nienotowanych instrumentów finansowych. Jako jednostka inwestyc yjna
  Spółka zasadniczo wszystkie swoje zaangażowania inwestycyjne wycenia po wartości godziwej przez wynik
  finansowy, co oznacza, że ewentualne negatywne zmiany cen instrumentów finansowych w danym okresie
  bezpośrednio negatywnie wpływają na osiągnięte w t ym okresie wyniki finansowe.
  W celu ograniczenia ww. Ryzyka Spółka przeprowadza analizę fundamentalną nabywanych instrumentów
  finansowych oraz okresowy monitoring wyników finansowych spółek portfelowych. Ponadto przeprowadza
  stały monitoring dywersyfikacji portfela.

  Ryzyko rynkowe – ryzyko stóp procentowych
  Spółka nie dokonywała analizy wrażliwości dla tego rodzaju ryzyka ponieważ stopień narażenia na nie Spółki
  jest niewielki.

  Ryzyko rynkowe – ryzyko walutowe
  Spółka nie dokonywała analizy w rażliwości dla tego rodzaju ryzyka ponieważ stopień narażenia na nie Spółki
  jest niewielki.

  Ryzyko płynności - ryzyko niedopasowania aktywów i pasywów
  Spółka jak każdy podmiot działający na rynku narażona jest na ryzyko niewywiązania się z bieżących
  zobow iązań wynikające z rozbieżności w wysokości i czasie przepływów finansowych wynikających
  z zapadalności aktywów i wymagalności zobowiązań.

  Spółka realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez nabywanie różnego rodzaju instrumentów finansowych,
  przede wsz ystkim o charakterze kapitałowym. Część z nich, przykładowo nienotowane udziały i akcje,
  charakteryzują się ograniczoną płynnością. W przypadku konieczności pilnego zapewnienia wolnych środków
  pieniężnych może zaistnieć sytuacja, w której nie będzie możliw e ich pozyskanie ze względu na ograniczenia w
  płynności posiadanych instrumentów finansowych albo ich pozyskanie będzie wiązało się z koniecznością
  zaakceptowania wycen znacząco odbiegających od możliwych do uzyskania na aktywnym rynku.

  W celu ograniczeni a ww. Ryzyka Spółka sprawuje bieżący monitoring wielkości aktywów płynnych oraz
  bieżących i planowanych w perspektywie co najmniej jednego kwartału zobowiązań. Na bieżąco monitorowane
  są możliwości szybkiego pozyskania kapitału w przypadkach zwiększonego p rawdopodobieństwa
  niedostosowania terminów zapadalności zobowiązań.






  42

  Ryzyko kredytowe
  Ryzyko kredytowe rozumiane jest jako niewykonanie zobowiązań przez kontrahenta, w szczególności
  pożyczkobiorcę. Zmniejszenie lub brak zdolności do regulowania swoich z obowiązań przez kontrahentów Spółki
  może spowodować straty finansowe w związku z posiadaniem przez Spółkę należności z tytułu udzielonych
  pożyczek. Nie można również wykluczyć, że banki, w których Spółka deponuje wolne środki pieniężne nie
  wywiążą się ze s woich zobowiązań.

  Spółka prowadzi stały monitoring sytuacji finansowej pożyczkobiorców. W zakresie wolnych środków
  pieniężnych Spółka korzysta z krótkoterminowych lokat bankowych jedynie w wiarygodnych instytucjach
  finansowych.

  Maksymalna ekspozycja na t o ryzyko równa jest wartości bilansowej posiadanych instrumentów i na datę
  bilansową wyniosła odpowiednio:


  Wartość bilansowa w zł
  31.03.2018 31.03.2017
  Pożyczki i należności 448 111,34 398 365,09
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 26 418 427,84 939 436,65
  Razem 26 866 539,18 1 337 801,74
  Klasyfikacja aktywów finansowych według długości okresu przeterminowania, przedstawia się następująco:
  Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe
  należności
  W zł
  31.03.2018 31.03.2017
  Wartość brutto Utrata wartości Wartość brutto Utrata wartości
  Bez przeterminowania 185 270,52 - 239 694,12 -
  Przeterminowane 0 - 30 dni - - - -
  Przeterminowane 31 - 120 dni - - - -
  Przeterminowanie 121 - 365 dni - - - -
  Przeterminowane powyżej 1 roku - - - -
  Razem 185 270,52 - 239 694,12 -


  Pożyczki udzielone
  W zł
  31.03.2018 31. 03.2017
  Wartość brutto Utrata wartości Wartość brutto Utrata wartości
  Bez przeterminowania 262 840,82 - 158 670,97 -
  Przeterminowane 0 - 30 dni - - - -
  Przeterminowane 31 - 120 dni - - - -
  Przeterminowanie 121 - 365 dni - - - -
  Przeterminowane powyżej 1 roku - - - -
  Razem 262 840,82 - 158 670,97 -

  Zarządzanie kapitałem
  Długoterminowym celem Spółki jest efektywne zarządzanie kapitałem rozumiane jako długoterminowy wzrost
  wartości przy zachowaniu umiarkowanego poziomu ryzyka. Zamiarem Spółki jest przeznaczanie środków
  finansowych przede wszystkim na inwestycje w instrument y kapitałowe – udziały i akcje Spółek
  charakteryzujących się dużym potencjałem rozwojowym. Dotychczas Spółka nie wypłacała dywidendy.
  Nie została też ogłoszona polityka w zakresie dywidendy. Mogą wystąpić przypadki, że ze względu na
  ograniczony dostęp do kapitału, pomimo pojawienia się atrakcyjnych projektów inwestycyjnych Spółka nie
  będzie w stanie ich zrealizować i osiągnąć korzyści ekonomicznych. Aby ograniczyć takie ryzyko Spółka



  43
  prowadzi bieżącą analizę stanu portfela oraz potencjalnego zapotrzebowani a na kapitał (w szczególności w
  zakresie działalności inwestycyjnej).

  4.16. Nota nr 15. Informacje dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi [w zł]
  Transakcje podmiotu z podmiotami powiązanymi 01.01.2018 -31.03.2018 01.01.201 7-31.03.201 7
  Przychody ze sprzed aży usług - -
  Geek deck limited 200,00
  Razem 200,00 -
  Zakupy usług
  Best Capital s p. z o.o. 4 428,00 -
  Razem 4 428,00 -
  Przychody z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek
  PATENT FUND S.A. 1 410,96 616,44
  AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. 2 465,75 2 465,75
  7Orders S.A. 82,19 -
  Polski Fundusz Innowacji sp. z o.o. 207,13 -
  Razem 4 166,03 3 082,19
  Koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek
  Razem - -
  Transakcje podmiotu z podmiotami powiązanymi 31.03.201 8 31.03.201 7
  Salda rozrachunków na dzień bilansowy powstałe w
  wyniku sprzedaży/zakupu towarów/usług
  Należności: - -

  Zobowiązania: - -

  AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. -

  Salda innych rozrachunków na dzień bilansowy
  Należności: - -
  Zaliczki pobrane przez Zarząd - -
  Zobowiązania: - -

  Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym
  PATENT FUND S.A. 28 006,85
  AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. 122 000,00 112 000,00
  Science.Fund s p. z o.o. 10 082,19 -
  Polski Fundusz Innowacji sp. z o.o. 16 934,25 18 664,12
  Inno Gene SA 113 824,38 -
  Razem 262 840,82 158 670,97
  Pożyczki otrzymane od podmiotów powiązanych
  Razem - -



  Transakcje podmiotu z podmiotami powiązanymi 01.01.201 8-31.03.201 8 01.01.201 7-31.03.201 7
  Wynagrodzenie wypłacone kluczowym członkom kadry
  kierowniczej 22 500,00 30 205,80
  - Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia funkcji 22 500,00 30 205,80
  Inne transakcje z Członkami Zarządu i innymi
  kluczowymi członkami kadry kierowniczej oraz
  członkami ich rodzin
  - -




  44
  Istotne transakcje zawarte w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego
  W okresie od 1 kwietnia 2018 r. do dnia podpisania kwartalnego sprawozdania finansowego nie wystąpiły
  istotne transakcje.

  Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi.
  Sprzedaż na rzecz oraz zakupy od podmiotów powiązanych dokonywane są według cen rynkowych.
  Zobowiązania/należności na dzień 31.03.2018 roku są niezabezpieczone, nieoprocentowane i rozliczane
  gotówkowo. Należności od lub zobowiązania wobec podmiotów nie zostały objęte żadnymi gwarancjami
  udzielonymi lub otrzymanymi. Na dzień 31.03.2018 roku żadna z należności od jednostek powiązanych nie była
  zaliczana do kategorii zagrożonych niewyp łacalnością.




  45
  5. Zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych o alternatywnej spółce inwestycyjnej
  5.1. Zestawienie lokat [ zł ]
  Składniki lokat
  31.03.2018 31.03.2017
  Wartość wg ceny
  nabycia w tys.
  Wartość wg wyceny na
  dzień bilansowy w tys.
  Procentowy udział w
  aktywach ogółem
  Wartość wg ceny nabyci
  w tys.
  Wartość wg wyceny n
  dzień bilansowy tys.
  Procentowy udział w
  aktywach ogółem
  Akcje 9 606,00 16 045 ,58 27,93% 9 216,00 13 143,28 61%
  Udziały w spółkach z ograniczoną
  odpowiedzialnością 6 281 ,34 13 878 ,14 24,15% 2 684,98 6 744,85 31%
  Depozyty 23 000,00 23 186,79 40,35% 0 0 0%
  Wierzytelności 234,00 262,84 0,56% 138,00 158,67 4%
  Waluty 3 231,64 3 231,64 5,62% 939,44 939,44 1%
  Suma 42 353,11 56 604,99 98,52% 12 978,45 20 986,24 97%

  5.2. Zestawienie lokat – tabele uzupełniające [zł]

  Akcje
  Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba
  Kraj
  siedziby
  emitenta
  Waluta w
  jakiej
  dokonano
  nabycia
  składnika
  lokat
  Wartość
  według ceny
  nabycia w
  walucie
  w jakiej
  dokonano
  nabycia
  w tys.
  Wartość
  według ceny
  nabycia w tys.
  Wartość według
  wyceny
  na dzień bilansowy
  w walucie w jakiej
  dokonano
  nabycia w tys.
  Wartość według
  wyceny na dzień
  bilansowy w tys.
  Procentowy
  udział w
  aktywach
  ogółem
  Patent Fund
  SA
  Alternatywny System
  Obrotu NewConnect 9 103 585 Polska PLN 4 535,29 4 535,29 3 732 ,47 3 732,47 6,5%
  Inno -Gene SA Alternatywny System
  Obrotu NewConnect 714 726 Polska PLN 1 75 1,08 1 75 1,08 2 072,70 2 07 2,70 3,61%
  Agencja
  Rozwoju
  Innowacji SA
  Alternatywny System
  Obrotu NewConnect 3 3 22 875 Polska PLN 784 ,00 784 ,00 731,03 731,03 1,27%



  46
  Brand24 SA Alternatywny System
  Obrotu NewConnect 191 682 Polska PLN 2 418 ,20 2 418 ,20 9 392 ,42 9 392 ,42 16,34%
  7Orders SA Nienotowane na
  Rynku - 1 391 600 Polska PLN 135,2 135,2 106,06 106,06 0,18%



  Udziały w spółkach z
  ograniczoną
  odpowiedzialnością
  Siedziba spółki Kraj siedziby
  spółki Liczba
  Waluta w jakiej
  dokonano
  nabycia składnika
  lokat
  Wartość według
  ceny
  nabycia w
  walucie w jakiej
  dokonano
  nabycia w tys.
  Wartość
  według ceny
  nabycia w tys.
  Wartość według
  wyceny
  na dzień
  bilansowy w
  walucie w jakiej
  dokonano
  nabycia w tys.
  Wartość według
  wyceny na dzień
  bilansowy w tys.
  Procentowy
  udział w
  aktywach
  ogółem
  Time Solutions sp. z o.o. Wrocław Polska 640 PLN 848,00 848,00 1791,96 1791,96 3,12%
  Inkubator Naukowo
  Technologiczny sp. z o.o. Poznań Polska 520 PLN 695,45 695,45 1 77 7,98 1777,98 3,09%
  Angels.pl sp. z o.o Wrocław Polska 2000 PLN 50,00 50,00 0 0 0
  Infermedica sp. z o.o. Wrocław Polska 14333 PLN 2 500 ,00 2 5000,00 5 375 ,41 5 375,41 9,36%
  Best Capital sp. z o.o. Wrocław Polska 743 PLN 22,50 22,50 70,02 70,02 0,12%
  Ardeo sp. z o.o. Warszawa Polska 315 PLN 198,88 198,88 70,93 70,93 0,12%
  Science.fund sp. z o.o. Wrocław Polska 15 PLN 0,8 0,8 0,8 0,8 0,001%
  Venture Alfa sp. z o.o. Wrocław Polska 100 PLN 5 5 5 5 0,0087%
  Intelliseq sp. z o.o. Kraków Polska 640 PLN 1 600 ,00 1600,00 1600,00 1600,00 2,78%
  Friendly Score Ltd Nienotowane na
  Rynku - 21 000 PLN 196,90 196,90 3 064,94 3 064,94 5,33%
  Dron Academy Ltd Nienotowane na
  Rynku - 559 PLN 55,9 0 55,9 0 26,09 26,09 0,17%
  GeeksDeck Ltd Nienotowane na
  Rynku - 33 PLN 100,00 100,00 100,00 100,00 0,045%







  47
  Depozyty Nazwa banku Kraj siedziby
  banku
  Waluta Warunki
  oprocentowania
  Warunki
  oprocentowania
  Wartość wg ceny
  nabycia w danej
  walucie w tys.
  Wartość wg ceny
  nabycia w tys.
  Wartość wg
  wyceny na
  dzień
  bilansowy w
  danej walucie
  w tys.
  Wartość wg
  wyceny na
  dzień bilansowy
  w tys.
  Procentow
  y udział w
  aktywach
  ogółem
  Lokata terminowa do 23.04.2018 BZ WBK SA Polska PLN 1,7300 1 000,00 1 000,00 1 007,50 1 007,50 1,75%
  Lokata terminowa do 23.04.2018 BZ WBK SA Polska PLN 1,7300 1 000,00 1 000,00 1 007,50 1 007,50 1,75%
  Lokata terminowa do 23.04.2018 BZ WBK SA Polska PLN 1,7300 1 000,00 1 000,00 1 007,50 1 007,50 1,75%
  Lokata terminowa do 24.10.2018 BZ WBK SA Polska PLN 1,8200 1 000,00 1 000,00 1 007,90 1 007,90 1,75%
  Lokata terminowa do 24.10.2018 BZ WBK SA Polska PLN 1,8200 1 000,00 1 000,00 1 007,90 1 007,90 1,75%
  Lokata terminowa do 24.10.2018 BZ WBK SA Polska PLN 1,8200 1 000,00 1 000,00 1 007,90 1 007,90 1,75%
  Lokata terminowa do 24.10.2018 BZ WBK SA Polska PLN 1,8200 1 000,00 1 000,00 1 007,90 1 007,90 1,75%
  Lokata terminowa do 24.10.2018 BZ WBK SA Polska PLN 1,8200 1 000,00 1 000,00 1 007,90 1 007,90 1,75%
  Lokata terminowa do 24.10.2018 BZ WBK SA Polska PLN 1,8200 1 000,00 1 000,00 1 007,90 1 007,90 1,75%
  Lokata terminowa do 24.10.2018 BZ WBK SA Polska PLN 1,8200 1 000,00 1 000,00 1 007,90 1 007,90 1,75%
  Lokata terminowa do 23.04.2019 BZ WBK SA Polska PLN 1,9400 1 000,00 1 000,00 1 008,4 1 008,4 1,75%
  Lokata terminowa do 23.04.2019 BZ WBK SA Polska PLN 1,9400 1 000,00 1 000,00 1 008,4 1 008,4 1,75%
  Lokata terminowa do 23.04.2019 BZ WBK SA Polska PLN 1,9400 1 000,00 1 000,00 1 008,4 1 008,4 1,75%
  Lokata terminowa do 23.04.2019 BZ WBK SA Polska PLN 1,9400 1 000,00 1 000,00 1 008,4 1 008,4 1,75%
  Lokata terminowa do 23.04.2019 BZ WBK SA Polska PLN 1,9400 1 000,00 1 000,00 1 008,4 1 008,4 1,75%
  Lokata terminowa do 23.04.2019 BZ WBK SA Polska PLN 1,9400 1 000,00 1 000,00 1 008,4 1 008,4 1,75%
  Lokata terminowa do 23.04.2019 BZ WBK SA Polska PLN 1,9400 1 000,00 1 000,00 1 008,4 1 008,4 1,75%
  Lokata terminowa do 23.04.2019 BZ WBK SA Polska PLN 1,9400 1 000,00 1 000,00 1 008,4 1 008,4 1,75%
  Lokata terminowa do 23.04.2019 BZ WBK SA Polska PLN 1,9400 1 000,00 1 000,00 1 008,4 1 008,4 1,75%
  Lokata terminowa do 23.04.2019 BZ WBK SA Polska PLN 1,9400 1 000,00 1 000,00 1 008,4 1 008,4 1,75%
  Lokata terminowa do 23.04.2019 BZ WBK SA Polska PLN 1,9400 1 000,00 1 000,00 1 008,4 1 008,4 1,75%
  Lokata terminowa do 23.04.2019 BZ WBK SA Polska PLN 1,9400 1 000,00 1 000,00 1 008,4 1 008,4 1,75%
  Lokata terminowa do 23.04.2019 BZ WBK SA Polska PLN 1,9400 1 000,00 1 000,00 1 008,4 1 008,4 1,75%





  48
  5.3. Zestawienie informacji dodatkowych o alternatywnej spółce inwestycyjnej
  5.3.1. Informacje o strukturze aktywów alternatywnej spółki inwestycyjnej z podziałem na:
  a) aktywa alternatywnej spółki inwestycyjnej związane z realizowaną strategią inwestycyjną/strategiami
  inwestycyjnymi (należy wskazać 10 najistotniejszych rodzajów aktywów dla realizacji strategii
  inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych);

  Rodzaj
  aktywa Nazwa spółki
  Wartość
  według ceny
  nabycia w tys. zł
  Wartość według
  wyceny na dzień
  bilansowy w tys. zł
  Procentowy
  udział w
  aktywach
  ogółem
  Akcje Brand24 SA 2 418,20 9 392,42 16,34%
  Udziały Friendly Score Ltd 196,90 3 064,94 5,33%
  Udziały Intelliseq sp. z o.o. 1600,00 1600,00 2,78%
  Udziały Time Solutions sp. z o.o. 848,00 1791,96 3,12%
  Udziały Infermedica sp. z o.o. 2 5000,00 5 375,41 9,36%
  Udziały GeeksDeck Ltd 100,00 100,00 0,45%
  Akcje Inno -Gene SA 1 751,08 2 072,70 3,61%
  Akcje Patent Fund SA 4 535,29 3 732,47 6,5%
  Akcje Agencja Rozwoju Innowacji
  SA 784,00 731,03 1,27%
  Udziały Inkubator Naukowo
  Technologiczny sp. z o.o. 695,45 1 777,98 3,09%

  b) aktywa alternatywnej spółki inwestycyjnej niezwiązane z realizowaną strategią inwestycyjną/strategiami
  inwestycyjnymi, w tym:

  • aktywa płynne utrzymywane w związku z ryzykiem roszczeń wobec wewnętrznie zarządzającego AS= z
  tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania jego obowiązków, o których mowa w ustawie z dnia
  27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
  (Dz. U. Z 2016 r. Poz. 1896 i 1948) (należy wskazać rodzaje aktywów),

  Nie dotyczy.

  • pozostałe aktywa (należy wskazać 10 najistotniejszych rodzajów aktywów )

  • Lokaty terminowe w banku BZWB wskazane w tabeli uzupełniającej Depozyty w pkt. 5.2. o
  zapadalności 3,6,12,18 miesięcy o łącznej wartości bilansowej na dzień 31.03.2018 - 23 186 790
  PLN.
  • Środki w kasie i na rachunkach w wysokości 3 231 640 PLN.

  5.3.2. Informacje o aktywach alternatywnej spółki inwestycyjnej w roku obrotowym, mających wpływ na
  wartość aktywów netto, ze wskazaniem:

  a) wartości aktywów nabytych w ramach realizacji strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych

  1. 640 udziałów spółki Intelliseq Sp. z o.o. : 1600000 ,00 PLN
  2. 1 000 000 akcji Patent Fund SA : 390 000 ,00 PLN






  49
  b) wartości aktywów zbytych w ramach realizacji strategii inwestycyjnej ��strategii inwestycyjnych

  Nie dotyczy.

  c) zrealizowanego wyniku na transakcjach/umowach dokonanych/zawartych w ramach realizacji strategii
  inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych, w tym zrealizowanych zysków lub strat

  Nie dotyczy.

  d) wyniku z tytułu aktualizacji wartości wyceny aktywów nabytych w ramach realizacji strategii
  inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych

  Wynik z tytułu aktualizacji wyceny aktywów nabytych w ramach strategii inwestycyjnej wyniósł
  3 359 273,92 PLN

  e) łącznego wyniku finansowego osiągniętego przez alternatywną spółkę inwestycyjną w ramach realizacji
  strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych

  Łączny wynik finansowy w ramach realizacji strategii inwestycyjnej wyniósł: 2 642 148 PLN


  5.3.3. Informacje o kosztach działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej, w podzial e na:
  a) Koszty związane z realizacją strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnej, w tym:

  • koszty wynagrodzeń osób uczestniczących w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych

  Łączny koszt wynagrodzeń osób uczestniczących w procesie podejmowania decyzj i inwestycyjnych w I
  kwartale roku 2018 wyniósł 22 500,00 PLN netto.

  • koszty wynagrodzeń osób uczestniczących w procesie zarządzania ryzykiem

  nie dotyczy

  • koszty związane z przekazaniem zarządzania portfelem inwestycyjnym alternatywnej spółki
  inwestycyjnej lub jego częścią, o którym mowa w art. 70g ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o
  funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w podziale na
  koszty stałe i koszty zmienne

  Nie dotyczy.

  • Koszty związane z z arządzaniem portfelem inwestycyjnym alternatywnej spółki inwestycyjnej, w
  przypadku alternatywnej spółki inwestycyjnej będącej spółką komandytową albo spółką komandytowo -
  akcyjną.

  Nie dotyczy.

  • Koszty usług depozytariusza w podziale na koszty stałe i koszt y zmienne

  Nie dotyczy



  50


  • pozostałe koszty związane z realizacją strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych w podziale na
  koszty stałe i koszty zmienne (należy wskazać 10 najistotniejszych rodzajów kosztów)

  Koszty zmienne:
  Koszty związane z funkcjonowaniem na GPW: 14 000,00 zł
  Delegacje i podróże służbowe : 27 390,60
  Usługi Prawne: 25 891,5 zł
  Usługi Notarialne: 6 474,72 zł
  Koszty funkcjonowania biura: 3 492,13 zł
  Marketing: 5 370,20 zł
  Koszty stałe:
  Najem powierzchni biurowej: 12 900,00 zł
  Księgowość: 11 623,50
  Wynagrodzenia wraz kosztami wynagrodzeń: 40 646,63 zł

  b) Koszty niezwiązane z realizacją strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych (należy wskazać 10
  najistotniejszych rodzajów kosztów)

  Nie dotyczy.

  5.3.4. Szczególne uprawnienia majątkowe i niemajątkowe związane z prawami uczestnictwa
  alternatywnej spółki inwestycyjnej, o ile wprowadzono zróżnicowanie praw uczestnictwa
  alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz ograniczenia uprawnień wynikających z tych praw
  uczestnictwa

  Uczestnicy Alternatywnej Spółki =nwestycyjnej Venture =nc S.A. posiadają standardowe uprawnienia
  akcjonariusza spółki akcyjnej zawarte w Kodeksie Spółek :andlowych oraz Statucie Spółki. Wszyscy
  akcjonariusze posiadają równe prawa uczestnictwa w Spółce Venture Inc SA .

  5.3.5. Informacje o wyemitowanych przez alternatywną spółkę inwestycyjną instrumentach finansowych
  innych niż prawa uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej

  Nie dotyczy.

  5.3.6. Szczególne uprawnienia majątkowe i niemajątkowe niezwiązane z prawami uczestnictwa
  alternatywnej spółki inwestycyjnej, o ile przyznano takie uprawnienia

  Nie dotyczy.

  5.3.7. Wartość aktywów netto alternatywnej spółki inwestycyjnej

  Wartość aktywów netto Venture =nc SA na dzień 31 marca 2018 wynosi: 53 768 749 PLN

  5.3.8. Liczba praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej

  =nwestorzy mogą uczestniczyć w Alternatywnej Spółce =nwestycyjne poprzez nabywanie akcji
  znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie bądź



  51
  poprzez obejmowanie akcji z nowej emisji , w przypadku podjęcia takiej uchwały przez Walne
  Zgromadzenie Akcjonariuszy . Spółka na dzień 31.03.2018 nie przeprowadza emisji akcji spółki.
  Łączna liczba akcji na dzień Raportu Kwart alnego w Alternatywnej Spółce =nwestycyjnej Venture =nc SA
  wynosiła 29 840 000 akcji .

  5.3.9. Wartość aktywów netto na prawo uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej

  Wartość aktywów netto przypadająca na akcję Alternatywnej Spółki =nwestycyjnej Venture Inc SA
  wynosi: 1,80 PLN

  5.3.10. Szczegółowy opis sposobu ustalenia wartości aktywów netto na prawo uczestnictwa alternatywnej
  spółki inwestycyjnej, zgodnie z dokumentami wewnętrznymi alternatywnej spółki inwestycyjnej, w
  tym opis sposobu ustalenia liczby praw ucz estnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej.

  Wartość aktywów netto przypadająca na prawo uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej
  została obliczona poprzez podzielenie wysokości Kapitału Własnego spółki tj. Aktywów netto poprzez
  ilość akcji składa jących się na kapitał zakładowy spółki Venture =nc S.A. tj. 53 768 749 PLN / 29 840 000
  = 1,80 PLN

  6. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o
  zmianach stasowanych zasad (polityki) rachunkowości
  6.1. Okres obj ęty sprawozdaniem i porównywalność danych
  Prezentowane kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018 r.
  do 31 marca 2018 r. wraz z danymi porównawczymi za okres od 1 st ycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. Rokiem
  obrac hunkowym dla Spółki jest rok kalendarzowy.

  6.2. Kontynuacja działalności
  Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej
  przez Spółkę przez okres co najmniej dwunastu miesięcy od daty bilansowej. Nie istnieją przesłanki
  zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej
  działalności. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego faktów i okoliczności
  wskazujących na zagrożenie kontynuacji dz iałalności w dającej się przewidzieć przyszłości.

  6.3. Podstawa sporządzenia sprawozdania
  Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, a w zakresie
  nieuregulowanym powyższymi standardami, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku
  o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. Z 2016 roku, poz. 1047) i wydanych na jej podstawie przepisów
  wykonawczych, jak również wymogami odnoszącym i się do emitentów papierów wartościowych
  dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych
  notowań giełdowych.

  Zgodnie z uchwa łą nr 4/11/NWZ Venture Inc S.A. z dnia 10 listopada 2016 roku, Spó łka zastosowa ła po raz
  pierwszy MSSF, w zwi ązku z zamiarem ubiegania si ę o dopuszczenie jej akcji do obrotu na Gie łdzie Papierów
  Warto ściowych w Warszawie. Niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe sporz ądzono przy zastosowaniu
  tych samych zasad dla okresu bie żącego i okresów porównywalnych.




  52
  Sprawozdanie finansowe zosta ło sporz ądzone w oparciu o zasad ę kosztu historycznego, z wyj ątkiem
  wycenianych w warto ści godziwej instrumentów finansowych zwi ązanych z dzia łalno ścią inwestycyjn ą
  Jednostki. Na dzie ń bilansowy nie wyst ąpiły, inne ni ż udzia ły i akcje, aktywa i zobowi ązania, które s ą wyceniane
  wed ług warto ści godziwej.

  Wprowadzenie nowych MSSF
  Standardy i interpretacje obowiązujące od dnia 1 stycznia 2018 roku:
  • MSSF 9 „=nstrumenty finansowe”;
  • MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”;
  • Objaśnienia do MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”;
  • Zmiany do MSSF 2 „Płatności oparte na akcjach” – klasyfikacja i wycena transakcji opartych na
  akcjach;
  • Zmiany do MSSF 4: Zastosowanie MSSF 9 ,,=nstrumenty finansowe” wraz z MSSF 4 ,,Umowy
  ubezpieczeniowe”;
  • Roczny program poprawek 2014 -2016
  - Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” – usunięcie krótkoterminowych zwolnień
  - Zmiany do MSR 28 „= nwestycje w jednostkach stowarzyszonych” - wycena jednostek stowarzyszonych
  lub wspólnych przedsięwzięć do wartości godziwej;
  • K=MSF 22 „Transakcje w walutach obcych oraz płatności zaliczkowe”;
  • Zmiany do MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne” odnośnie reklasyfikacji nieruchomości
  inwestycyjnych;
  Zmiany do opublikowanych standardów i interpretacji, które weszły w życie od 1 stycznia 2018 roku
  nie będą miały istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe.

  Standardy i interpretacje obowiązujące od dnia 1 sty cznia 2019 roku:
  • MSSF 16 ,,Leasing” 2019;
  • Zmiany do MSSF 9 „=nstrumenty finansowe” – prawo wcześniejszej spłaty z negatywnym
  wynagrodzeniem;

  Nowe standardy, interpretacje i poprawki do opublikowanych standardów, które zostały opublikowane
  przez Radę Mię dzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) i oczekują na zatwierdzenie przez Unię
  Europejską:
  • Zmiany do MSR 28 „=nwestycje w jednostkach stowarzyszonych” – wycena inwestycji
  długoterminowych;
  • Roczny program poprawek 2015 -2017;
  • Zmiany do MSR 19 „Świadcz enia pracownicze” – zmiany do programu określonych świadczeń;
  • K=MSF 23 „Niepewność związana z ujęciem podatku dochodowego”;
  • Zmiany w zakresie referencji do Założeń Koncepcyjnych w MSSF;
  • MSSF 17 ,,Umowy ubezpieczeniowe”.

  Spółka jest w trakcie analizy wpływu powyższych standardów oraz interpretacji na stosowane zasady (politykę)
  rachunkowości. Ze wstępnej analizy wynika, że nie będą one miały istotnego wpływu na sprawozdanie
  finansowe. Niniejsze sprawozdanie nie uwzględnia zmian standardów i interpretac ji, które oczekują na
  zatwierdzenie przez Unię Europejską




  53
  6.4. Polityka rachunkowości
  Ujmowanie i wycena aktywów i zobowiązań finansowych
  1.1. Aktywa i zobowiązania finansowe w dniu ich nabycia lub powstania, klasyfikuje się do następujących
  kategorii:
  1.1.1. aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
  1.1.2. inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności,
  1.1.3. pożyczki i należności oraz,
  1.1.4. aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
  1.2. Ze względu na spełnienie przez jednostkę definicji jednostki inwestycyjnej opisanej w MSSF 10
  zasadniczo większość inwestycji Venture =nc S.A. jest wyceniona w wartości godziwej przez wynik
  finansowy.
  1.3. Składnikiem aktywów finansowych lub zobowiązaniem finan sowym wycenianym w wartości
  godziwej przez wynik finansowy jest składnik aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe,
  które przy początkowym ujęciu zostało wyznaczone przez Spółkę jako wyceniane w wartości
  godziwej przez wynik finansowy. Jednostka dokon uje takiej klasyfikacji, ponieważ prowadzi to do
  uzyskania bardziej przydatnych informacji, gdyż grupa aktywów finansowych jest zarządzana, a jej
  wyniki oceniane w oparciu o wartość godziwą, zgodnie z udokumentowanymi zasadami zarządzania
  ryzykiem lub stra tegią inwestycyjną, natomiast informacje na temat grupy aktywów finansowych są
  na tej podstawie przekazywane wewnątrz jednostki kluczowym członkom kierownictwa.
  2.1. W momencie początkowego ujęcia składnik aktywów finansowych wyceniany jest w wartości
  godziwej powiększonej o koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia lub
  powstania składnika aktywów finansowych, z zastrzeżeniem ust. 2.3 i 2.4.
  2.2. W momencie początkowego ujęcia zobowiązanie finansowe wyceniane jest w wartości godziwej
  pomni ejszonej o koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do zaciągnięcia lub
  emisji tego zobowiązania, z zastrzeżeniem ust. 2.3 i 2.4.
  2.3. W przypadku, gdy koszty transakcji, o których mowa w ust. 2.1, są niższe niż 0,5% wartości transakcji,
  dopusz cza się możliwość nieuwzględniania ich w momencie początkowego ujęcia składnika aktywów
  lub zobowiązania finansowego.
  2.4. W momencie początkowego ujęcia składnik aktywów lub zobowiązanie finansowe zakwalifikowane
  jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, o których mowa w ust. 3.1, wycenia się
  w wartości godziwej bez uwzględnienia kosztów transakcji.
  2.5. Do kosztów transakcji, o których mowa w ust. 2.1 i 2.2, zalicza się opłaty i prowizje wypłacane
  podmiotom zewnętrznym, w tym: agentom, agentom prz edstawicielom, pośrednikom, doradcom i
  maklerom, opłaty nakładane przez agencje regulacyjne i giełdy oraz podatki i cła od obrotu. Koszty
  transakcji nie obejmują premii lub dyskonta od instrumentów dłużnych, kosztów finansowania, ani
  też narzutu wewnętrzny ch kosztów administracyjnych czy kosztów przechowania instrumentów.
  3.1. Aktywa finansowe oraz zobowiązania finansowe, w tym również transakcje terminowe, z których
  wynika zobowiązanie lub prawo do nabycia lub sprzedaży w przyszłym terminie ustalonej ilości
  określonych aktywów lub zobowiązań finansowych po ustalonej cenie, wprowadza się do ksiąg
  rachunkowych, pod datą zawarcia kontraktu, bez względu na przewidziany w umowie termin
  rozliczenia transakcji.
  4.1. Aktywa lub zobowiązania finansowe sklasyfikowane jako wy ceniane w wartości godziwej to takie
  aktywa lub zobowiązania, które zostały przeznaczone do obrotu lub zostały wyznaczone do wyceny
  w wartości godziwej.
  4.2. Aktywa finansowe będące instrumentami kapitałowymi, dla których nie istnieje cena rynkowa
  kwotowana na aktywnym rynku, i których wartości godziwej nie można wycenić w wiarygodny
  sposób, nie są kwalifikowane do aktywów finansowych zgodnie z ust. 1.1.1. Hednostka może jednak
  na podstawie MSR 39 rozważyć klasyfikację instrumentów kapitałowych do aktywów wyceni anych
  w wartości godziwej przez wynik finansowy, pod warunkiem że prowadzi to do uzyskania bardziej



  54
  przydatnych i wiarygodnych informacji na temat wpływu transakcji i warunków na sytuację
  finansową, wynik finansowy, czy też przepływy pieniężne jednostki.
  4.3. Wartość godziwa inwestycji w instrumenty kapitałowe w przypadku, w którym nie występuje cena
  notowana na aktywnym rynku oraz w instrumenty pochodne, które są powiązane i muszą być
  rozliczone poprzez dostawę takiego instrumentu kapitałowego, może zostać wia rygodnie ustalona,
  jeżeli:
  a) zmienność przedziału rozsądnych wycen w wartości godziwej dla tego instrumentu nie jest
  znacząca lub
  b) prawdopodobieństwo różnych szacunków w przedziale może być w rozsądny sposób ocenione i
  użyte przy ustalaniu wartości godziwej.
  Heśli rozpiętość przedziału rozsądnych wycen w wartości godziwej jest znacząca (powyżej ustalonej
  istotności), a prawdopodobieństwo różnych oszacowań nie może być w rozsądny sposób ocenione,
  jednostka nie może wyceniać instrumentu według wartości godziwej.
  4.4. Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy za
  wyjątkiem okoliczności opisanych w MSR 39 paragraf 50 c), nie mogą zostać przeklasyfikowane do
  innych kategorii wymienionych w ust. 1.1.2, 1.1.3 i 1.1.4.
  4.5. Po dacie ich powstania lub nabycia, aktywa i zobowiązania finansowe zaklasyfikowane do kategorii
  wymienionych w ust. 1.1.2, 1.1.3 i 1.1.4 nie mogą zostać przeklasyfikowane do aktywów
  i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy.
  5.1. Inwestycje kapita łowe zaliczone do aktywów dostępnych do sprzedaży nienotowane na aktywnym
  rynku, których wartości godziwej nie da się wiarygodnie wycenić oraz instrumenty pochodne
  powiązane z nimi i rozliczane w formie przekazania takich nienotowanych inwestycji kapitałow ych,
  wycenia się według kosztu nabycia pomniejszonego o utratę wartości na koniec każdego okresu
  sprawozdawczego.
  6.1. Aktywa finansowe w wartości godziwej przez wynik finansowy wycenia się:
  6.1.1. w wartości rynkowej – jeżeli istnieje dla nich aktywny rynek,
  6.1.2. w określonej w inny sposób wartości godziwej – jeżeli nie istnieje dla nich aktywny rynek.
  6.2. Techniki wyceny stosowane do ustalania wartości godziwej powinny opierać się na maksymalnym
  wykorzystaniu odpowiednich obserwowalnych danych wejściowych i minimalnym w ykorzystaniu
  nieobserwowalnych danych wejściowych.
  6.3. Wartość rynkową składnika aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik
  finansowy ustala się na podstawie jego cen notowanych na aktywnych rynkach. Heśli znane są jedynie
  kwotowania, wówc zas wartością godziwą.
  6.3.1. dla aktywów posiadanych przez jednostkę jest bieżąca cena kupna (cena jaką rynek zapłaci za
  dany składnik aktywów finansowych),
  6.3.2. dla aktywów finansowych, które jednostka zamierza nabyć jest bieżąca cena sprzedaży lub
  cena ofertowa (ce na za jaką można by pozyskać dany składnik na rynku).
  6.4. W przypadku, gdy bieżące rynkowe ceny kupna i sprzedaży nie są dostępne do wyceny składnika
  aktywów finansowych, o których mowa w ust. 8.1.1, można stosować cenę ostatnio
  przeprowadzonej na rynku transa kcji, pod warunkiem, że w okresie między datą transakcji i dniem
  bilansowym nie nastąpiły znaczne zmiany uwarunkowań gospodarczych oraz od dania transakcji nie
  upłynęło więcej niż 1 rok obrotowy.
  6.5. W przypadku, gdy posiadany przez jednostkę składnik aktywów finansowych jest przedmiotem
  obrotu na rynku, ale stopień aktywności tego rynku jest niski, rynek jest słabo rozwinięty lub poziom
  obrotów jest niski w stosunku do liczby jednostek tego składnika aktywów w obrocie, wyceny tych
  składników dokonuje się w osz acowanej wartości godziwej.
  7.1. Spółka w celu wyceny do wartości godziwej wykorzystuje hierarchę wartości określoną w MSSF 13.
  Dostępność odpowiednich danych wejściowych i ich względna subiektywność mogą mieć wpływ
  na wybór przez Spółkę odpowiednich technik w yceny. Hednak w hierarchii wartości godziwej rangę



  55
  nadaje się nie technikom wyceny stosowanym do ustalenia wartości godziwej, lecz danym
  wejściowym w technikach wyceny.
  7.2. Przy wyborze techniki wyceny Spółka (ze względu na specyfikę działalności) stosuje prze de wszystkim
  podejście porównań rynkowych, a w gdy zastosowanie metody porównawczej jest niemożliwe,
  również podejście dochodowe.
  7.3. Wartość godziwą dla składnika aktywów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek, ustala
  się w drodze jednej z następ ujących metod:
  7.3.1. oszacowania ceny instrumentu finansowego na podstawie dokonanej transakcji rynkowej
  pomiędzy podmiotami niepowiązanymi dotyczącej tego instrumentu finansowego, która
  miała miejsce nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed wyceną.
  7.3.2. oszacowania ceny instrumentu finansowego za pomocą metod estymacji powszechnie
  uznawanych za poprawne, w tym jednej z metod: rynkowych, dochodowych, majątkowych:
  7.3.2.1. Wyceny metodą rynkową dokonuje się na podstawie aktualnych danych finansowych
  dotyczących danego składnika aktywów oraz aktualnych i dostępnych cen podobnych
  aktywów notowanych na rynkach aktywnych; cen identycznych lub podobnych aktywów
  notowanych na rynkach, które nie są aktywne; danych wejściowych innych niż ceny
  notowane, które są obserwowalne w odniesieni u do danego składnika aktywów; danych
  wejściowych potwierdzonych przez rynek.
  7.3.2.2. Wyceny metodą dochodową dokonuje się na podstawie aktualnych danych finansowych
  dotyczących danego składnika aktywów oraz prognoz i innych informacji pozwalających na
  oszacowanie wartości godziwej danego składnika aktywów.
  7.3.2.3. Wyceny metodą majątkową dokonuje się na podstawie aktualnych danych finansowych
  dotyczących danego składnika aktywów, uwzględniając możliwość korekty wartości
  księgowych wskazanych w danych finansowych dotyczący ch. danego składnika aktywów
  do wartości godziwej przy zastosowaniu metod opisanych w par. 9.3.
  7.3.3. Aktualizacja wyceny aktywów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek
  dokonywana jest nie rzadziej niż na dzień bilansowy.
  8. Skutki wyceny aktywów finan sowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy
  zalicza się do przychodów lub kosztów z podstawowej działalności Spółki.
  9.1. Na każdy dzień bilansowy jednostka ocenia czy wystąpiły przesłanki świadczące o utracie wartości
  aktywów finansowych lub ich grupy. Heżeli takie przesłanki istnieją, należy ustalić kwotę odpisu z
  tytułu utraty wartości aktywów lub ich grupy.
  9.2. Nie dokonuje się oceny ani odpisów z tytułu utraty wartości, o których mowa w ust. 11.1, w
  odniesieniu do aktywów, o których mowa w ust . 1.1.1, z wyjątkiem sytuacji, gdy wyceniane są one w
  kwocie innej niż wartość godziwa.

  Ujmowanie i wycena pozostałych aktywów i pasywów nie inwestycyjnych
  10. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości
  niemate rialnych obejmuje ogół ich kosztów, bezpośrednio związanych z doprowadzeniem danego
  składnika aktywów do stanu zdatnego do użytkowania, poniesionych przez jednostkę za okres
  budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w
  tym również:
  10.1. nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
  10.2. koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania, w przypadku, gdy związany jest z
  nabyciem, budową lub wytworzeniem składnika aktywów uzn awanym za „dostosowywany”, czyli
  taki, który wymaga znacznego czasu niezbędnego do przygotowania go do zamierzonego
  wykorzystania lub sprzedaży oraz zyski lub straty z tytułu różnic kursowych, jeżeli uznawane są za
  korekty kosztów odsetek.

  Zasady konsolidacji



  56
  11.1. Hednostka sprawuje kontrolę nad jednostką, w której dokonała inwestycji, wtedy i tylko wtedy,
  gdy jednocześnie :
  - sprawuje władzę nad jednostką, w której dokonała inwestycji (posiada znaczące prawa
  umożliwiające bieżące kierowanie istotnymi działaniami jednostki operacyjnymi i finansowymi
  lub inne w zależności od celu i modelu jednostki, w której posiada te prawa),
  - z tytułu swojego zaangażowania w jednostce, w której dokonała inwestycji, podlega ekspozycji
  na zmienne wyniki finansowe lub po siada prawa do zmiennych wyników finansowych oraz
  - posiada możliwość wykorzystania sprawowanej władzy nad jednostką, w której dokonała
  inwestycji, do wywierania wpływu na wysokość swoich wyników finansowych.
  11.2. W świetle tego, że jednostka spełnia definicję jednostki inwestycyjnej opisaną w MSSF 10 paragraf
  27, czyli:
  - uzyskuje środki finansowe od jednego lub większej liczby inwestorów w celu świadczenia temu
  inwestorowi (tym inwestorom) usług w zakresie zarządzania inwestycjami,
  - zobowiązuje się wobec swoj ego inwestora (swoich inwestorów), że przedmiotem jej działalności
  jest inwestowanie środków finansowych jedynie w celu uzyskiwania zwrotów pochodzących
  ze wzrostu wartości inwestycji, z przychodów z inwestycji lub z obu tych źródeł oraz
  - dokonuje wyceny i oceny wyników działalności w odniesieniu do zasadniczo wszystkich swoich
  inwestycji (za wyjątkiem opisanych poniżej) według wartości godziwej,
  nie dokonuje konsolidacji swoich jednostek zależnych ani nie stosuje MSSF 3, gdy uzyskuje kontrolę
  nad inną jed nostką. Zamiast tego jednostka dokonuje wyceny inwestycji w jednostce zależnej
  według wartości godziwej przez wynik finansowy zgodnie z MSR 39 (do momentu zastosowania
  MSSF 9).
  11.3. Z uwagi na powyższe Hednostka również:
  11.3.1. wybiera zwolnienie ze stosowania metody praw własności określonej w MSR 28 w przypadku
  swoich inwestycji w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach
  11.4. Hednostka nie dokonuje wyceny swoich nieinwestycyjnych aktywów i zobowiązań do wartości
  godziwej.
  11.5. W przypadku objęcia kontroli nad jednostkami, które świadczyłyby usługi związane z działalnością
  inwestycyjną Spółki, jednostka będzie stosowała wymogi MSSF 3 w odniesieniu do przejęcia takich
  jednostek zależnych (konsolidacja).

  Zasady reprezentowania da nych finansowych
  12.1. Z uwagi na wprowadzone zmiany w zakresie konsolidacji zgodnie z MSSF 10 i wobec spełnienia
  przez Spółkę definicji jednostki inwestycyjnej zmieniono prezentację przychodów i kosztów
  działalności inwestycyjnej uznając je jako podstawowy rod zaj działalności. W przychodach i
  kosztach działalności podstawowej (inwestycyjnej) prezentowane są obecnie przychody i koszty
  związane z wyceną inwestycji, uzyskanymi dywidendami, zbyciem inwestycji a także przychody
  związane ze świadczonymi usługami dora dczymi, jak i koszty ogólnego zarządu. W pozostałych
  przychodach i kosztach działalności podstawowej prezentowane są pozycje do tej pory
  prezentowane w działalności operacyjnej i pozostałej działalności operacyjnej. W działalności
  pozostałej prezentowane s ą pozostałe prezentowane do tej pory przychody i koszty działalności
  finansowej.


  Podatki
  13.1. Na obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego składają się: podatek bieżący oraz podatek
  odroczony.
  13.2. Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy
  opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku
  (straty) netto w związku z wyłączeniem przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów



  57
  stanowiących koszty uzyskania przychodów w latach nas tępnych oraz pozycji kosztów
  i przychodów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są wyliczane
  w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym.
  13.3. Podatek odroczony jest wyliczany metodą bilansową jako podatek pod legający zapłaceniu lub
  zwrotowi w przyszłości na różnicach pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i pasywów a
  odpowiadającymi im wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy
  opodatkowania.
  13.4. Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich różnic przejściowych
  podlegających opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest
  rozpoznawany do wysokości w jakiej jest prawdopodobne, że będzie można pomniejszyć przyszłe
  zyski podatkowe o rozpoznane uj emne różnice przejściowe. Pozycja aktywów lub zobowiązanie
  podatkowe nie powstaje, jeśli różnica przejściowa powstaje z tytułu wartości firmy lub z tytułu
  pierwotnego ujęcia innego składnika aktywów lub zobowiązania w transakcji, która nie ma wpływu
  ani na wynik podatkowy ani na wynik księgowy.
  13.5. Wartość składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień
  bilansowy, a w przypadku, gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla
  realizacji składnika aktywów lub je go części, następuje jego odpis.
  13.6. Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać
  w momencie, gdy pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się wymagalne.
  Podatek odroczony jest ujmowany w rachunk u zysków i strat, poza przypadkiem, gdy dotyczy on
  pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym. W tym ostatnim wypadku podatek odroczony
  jest również rozliczany bezpośrednio w kapitały własne.

  Informacje dotyczące niepewności szacunków
  Sporządzone je dnostkowe sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF wymaga dokonania szacunków i założeń,
  które wpływają na wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym. Mimo, że przyjęte założenia i szacunki,
  które są na bieżąco weryfikowane opierają się na najlepszej wiedzy Zarządu Spółki na temat bieżących działań i
  zdarzeń, rzeczywiste wyniki mogą się różnić od przewidywanych. Zmiany szacunków są uwzględniane w wyniku
  okresu, w którym nastąpiła zmiana.

  =nformacje na temat szczególnie istotnych obszarów podlegających ocen om i szacunkom, wpływających
  na jednostkowe sprawozdanie finansowe zostały ujawnione w następujących punktach sprawozdania:
  - punkt 2 not objaśniających - informacje dotyczące aktywów z tytułu podatku odroczonego.

  Waluta funkcjonalna i prezentacja
  Walutą funkcjonalną Spółki jest złoty polski. Wszystkie kwoty prezentowane w jednostkowym sprawozdaniu
  finansowym wykazane są w złotych, chyba że zaznaczono inaczej.

  Co do zasady aktywa i zobowiązania wyrażone w walutach obcych przeliczane są na złote przy zastosowaniu
  kursów natychmiastowej wymiany obowiązujących na dzień bilansowy. Transakcje przeprowadzone w
  walutach obcych przeliczane są w dniu transakcji na walutę funkcjonalną przy zastosowaniu kursów wymiany
  banku, z którego usług korzysta Spółka.

  Na dzień 31 marca 2018 roku, Spółka nie posiadała istotnych aktywów ani zobowiązań wyrażonych w walutach
  obcych.






  58
  7. Pozostałe informacje
  7.1. Stanowisko zarządu na temat prognoz
  Spółka nie publikuje prognoz finansowych.

  7.2. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub
  pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego
  podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji jest znacząca.
  W okresie od 1 stycznia 201 8 r. do 31 marca 2018 r. Emitent nie udzielił znaczących poręczeń kredytu, pożyczek
  i gwarancji.

  7.3. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej,
  finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości
  realizacji zobowiązań przez emitenta;
  Poza opisanymi w niniejszym raporcie, nie wystąpiły inne czynniki, mające istotny wpływ na ocenę sytuacji
  kadrowej, majątkowej, finansowej, wynik finansowy ani mające wpływ na real izację zobowiązań przez Spółkę.

  7.4. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w
  perspektywie co najmniej kolejnego kwartału;
  W ocenie Emitenta wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie kolejnego kwartału mogą mieć:
  - notowania spółek portfelowych
  - podwyższenia kapitału zakładowego w nienotowanych spół kach portfelowych

  7.5. Objaśnienie dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie

  Nie dotyczy.

  7.6. Informacje o odpisach aktualizacyjnych wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i
  odwrócenia odpisów z tego tytułu

  Nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość zapasów.

  7.7. Informacja o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, r zeczowych
  aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich
  odpisów

  Nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość aktywów.

  7.8. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw

  Spółka = kwart ale 2018 r. nie utworzyła rezerw za wyjątkiem opisanych w punkcie 2.8. niniejszego raportu.

  7.9. Informacja o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego

  W pasywach bilansu sporządzonego na dzień 31 marca 2018 roku Spółka wykazała rezerwy na zobowiązania
  (rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego) w kwocie 2 912 603,70 zł., a w aktywach bilansu
  wykazała aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 642 914,38 zł.






  59
  7.10. Informacja o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.

  W = kwartale 2018 r. Spółka nie dokonała istotnych transakcji nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów
  trwałych.

  7.11. Informacja o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.

  Spółka nie ma istotny ch zobowiązań z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.

  7.12. Informacja o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych.
  Nie dotyczy.

  7.13. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów

  Nie wystąpiły korekty błędów poprzednich okresów

  7.14. Informacja na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają
  istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki,
  niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej
  cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym).

  Nie wystąpiły.

  7.15. Informacja o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu
  lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do koń ca okresu
  sprawozdawczego.

  Nie dotyczy.

  7.16. Informacja o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z
  podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych
  warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości

  Emitent nie zawierał umów z podmiotami powiązanymi na warunkach odmiennych niż rynkowe.

  7.17. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – informacje o zmianie
  sposobu (metody) jej ustalenia.

  Nie dotyczy.

  7.18. Informacja dotycząca zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub
  wykorzystania tych aktywów.

  Nie wystąpiły zmiany klasyfikacji aktywów finansowych .

  7.19. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i ka pitałowych papierów wartościowych.

  Nie wystąpiły .




  60
  7.20. Informacja dotycząca wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną
  akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane

  Emitent nie deklarował i nie dokonywał wypłaty dywidendy.

  7.21. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe,
  nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe

  Zdarzenia takie nie wystąpiły.

  7.22. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od
  czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

  Od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego nie nastąpiły zmiany zobowiązań warunkowych.

  7.23. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej finansowej i wyniku
  finansowego emitenta.

  Nie dotyczy.

  7.24. Wykaz akcjonariuszy posiada jących bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5%
  ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego
  wraz ze wskazaniem liczby akcji posiadanych przez te podmioty, procentowego udziału tych akcji w
  kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających oraz procentowego udziału tych akcji w ogólnej
  liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, a także wskazanie zmian w strukturze własności znacznych
  pakietów akcji emitenta w okresie od dnia przekaza nia poprzedniego raportu okresowego

  Na dzień 14 maja 2018 r. struktura akcjonariatu Spółki przedstawiała się następująco:

  Tabela nr 4: Akcjonariat
  Akcjonariusz Liczba głosów na WZ Udział w głosach na WZ
  Maciej Harzębowski 8 454 667 28,33%
  Jakub Sitarz 8 454 667 28,33%
  Mariusz Ciepły 8 454 667 28,33%
  Pozostali 4 475 999 15,00%
  Razem 29 840 000 100,00%
  Źródło: Emitent

  Porozumienie Akcjonariuszy w skład, którego wchodzą Maciej Harzębowski, Mariusz Ciepły i Hakub Sitarz
  posiada łącznie akcje stanowiące 85% kapitału Spółki i upoważniające do analogicznej liczby głosów na Walnym
  Zgromadzeniu.








  61






  7.25. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające
  i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie
  posiadania, w okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego, odrębnie dla każdej z
  tych osób.
  Tabela nr 5: Akcjonariat Venture Inc S.A. na dzień 14 maja 2018 r.
  Akcjonariusz Liczba głosów na WZ Wartość nominalna w zł
  Maciej Harzębowski 8 454 667 845 466,7
  Jakub Sitarz 8 454 667 845 466,7
  Mariusz Ciepły 8 454 667 845 466,7
  Źródło: Emitent

  Podpisy uprawnionych Cz łonków Zarz ądu

  Wrocław, dn. 14.05.2018 r.






  Jakub Sitarz Rafa ł Sobczak
  Wiceprezes Zarz ądu Członek Zarz ądu




  Maciej Jarzębowski
  Preze s Zarz ądu


  Kontakt dla inwestorów:
  Rafał Sobczak
  Członek Zarządu
  Email: [email protected]



  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:INC SA
ISIN:PLINCLT00015
NIP:778-10-24-498
EKD: 70.22 pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Adres: ul. Krasińskiego 16 60-830 Poznań
Telefon:+48 61 8518677
www:www.incsa.pl
Kalendarium raportów
2019-11-21Raport za III kwartał
Komentarze o spółce INC
2019-10-14 02-10-29
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649