Raport.

VENTURE INC SA (5/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Venture Inc S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe
Zarząd spółki pod firmą Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, al. Hallera 180/14,53-203 Wrocław, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000299743, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej "Ksh") i § 12 ust. 2 Statutu, zwołuje w trybie art. 4021 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 8 czerwca 2018 r. we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu przy ulicy Gwiaździstej nr 64 lok. 28/1, (budynek Sky Tower, 28 piętro). Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 12:00.
Szczegółowe ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad oraz projektami uchwał, a także formularzem do głosowania, sporządzone zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, stanową załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  SPÓŁKI VENTURE INC SPÓŁKA AKCYJNA
  Zarząd spółki pod firmą Venture =nc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, al. Hallera 180/1 4,53 -203 Wrocław,
  wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu, V= Wydział Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000299743,
  działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „Ksh”) i § 12 ust. 2 Statutu, zwołuje w
  trybie art. 402 1 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 8 czerwca 2018 r. we Wrocławiu, w
  Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak -Mańdziak & Hanicka spółka partnerska we Wrocławiu przy ulicy
  Gwiaździstej nr 64 lok. 28/1, (budynek Sky Tower, 28 piętro). Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 12:00 .
  Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Pr zewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
  podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacy jnej.
  6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdani a z oceny
  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
  2017, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku
  Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017 .
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 .
  9. Podjęcie uchwały w przedmiocie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017.
  10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
  obowiązków za rok obrotowy 2017.
  11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
  obowiązków za rok obrotowy 2017 .
  12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.  Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  i wykonywani a prawa głosu
  1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego
  zgromadzenia
  Zgodnie z art. 401 § 1 Ksh akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
  zakładowego mogą żądać umieszczenia określony ch spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie
  powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż do dnia 18
  maja 2018 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku
  obrad.
  Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą do
  powyższego żądania załączyć zaświadczenie lub świadectwo depozytowe, wystawione przez właściwy podmiot,
  potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy wymaganej do złożenia powyższego
  żądania ilości akcji w kapitale zakładowym Spółki na dzień jego złożenia .
  Osoby działające w imieniu Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi
  albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej powinny załączyć do powyższego
  żądania dokumenty potwierdzające ich umocowanie d o działania w imieniu Akcjonariusza. Dokumenty te
  powinny zostać przedstawione w oryginałach lub kopiach uwierzytelnionych zgodnie z obowiązującymi w tym
  zakresie przepisami prawa. W przypadku udzielenia dalszego umocowania należy wykazać ciągłość umocowan ia.
  Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno zgłoszenia żądania w formie
  pisemnej, jak i w postaci elektronicznej, przy czym w tym drugim przypadku do żądania winny zostać załączone
  skany wyżej wymienionych dokumentów zapis ane w formacie PDF.
  Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone osobiście w siedzibie Spółki pod
  adresem: al. Hallera 180/14, 53 -203 Wrocław lub wysłane na adres siedziby Spółki, za potwierdzeniem odbioru.
  W przypadku zamia ru złożenia żądania w postaci elektronicznej powinno zostać ono przesłane na adres poczty
  elektronicznej [email protected]
  Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i
  weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście
  dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 21 maja 2018 r. ogłosi zmiany
  w porządku obrad, wprowadzone na powyższe żądanie, przy cz ym ogłoszenie nowego porządku nastąpi w sposób
  właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.  2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do
  porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone d o porządku
  obrad przed terminem walnego zgromadzenia.
  Zgodnie z art. 401 § 4 Ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
  zakładowego mogą przed dniem 8 czerwca 2018 r. zgłosić Spółce na piśmie lub przy wykorzys taniu środków
  komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego
  Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
  Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał dotyczący ch spraw wprowadzonych do porządku
  obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem
  walnego zgromadzenia muszą do powyższego zgłoszenia załączyć zaświadczenie lub świadectwo depozytowe,
  wystawione przez w łaściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy
  wymaganej do złożenia powyższego żądania ilości akcji w kapitale zakładowym Spółki na dzień jego złożenia .
  Osoby działające w imieniu Akcjonariusza lub Akcjonariuszy ins tytucjonalnych lub będących osobami prawnymi
  albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej powinny załączyć do powyższego
  zgłoszenia dokumenty potwierdzające ich umocowanie do działania w imieniu Akcjonariusza. Dokumenty te
  powinny z ostać przedstawione w oryginałach lub kopiach uwierzytelnionych zgodnie z obowiązującymi w tym
  zakresie przepisami prawa. W przypadku udzielenia dalszego umocowania należy wykazać ciągłość umocowania.
  Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyże j dotyczy zarówno zgłoszenia składanego w formie
  pisemnej, jak i w postaci elektronicznej, przy czym w tym drugim 4 przypadku do zgłoszenia winny zostać
  załączone skany wyżej wymienionych dokumentów zapisane w formacie PDF.
  Zgłoszenie w formie pisemnej wr az z kompletem załączników, powinno być złożone osobiście w siedzibie Spółki
  pod adresem: al. Hallera 180/14, 53 -203 Wrocław lub wysłane na adres siedziby Spółki, za potwierdzeniem
  odbioru. W przypadku zamiaru złożenia zgłoszenia w postaci elektronicznej p owinno zostać ono przesłane na
  adres poczty elektronicznej [email protected] .
  Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i
  weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Spółka niezwłocznie ogłosi otrzymane projekty uchwał na swojej
  stronie internetowej.
  3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do
  porządku obrad podczas walnego zgromadzenia  Zgodnie z art. 401 § 5 Ksh każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał
  dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
  4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania
  przez pełn omocnika oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji
  elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika
  Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo
  głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym
  Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w
  jego imieniu lub przez pełnomocnika.
  Prawo do reprezentowania akcjonar iusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy
  sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za
  zgodność z oryginałem przez notariusza, w przypadku zaś odpisu z Krajowego Rejest ru Sądowego – także w
  formie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o
  Krajowym Rejestrze Sądowym), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa
  w imieniu akcjonariusza nieb ędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z
  właściwego dla danego akcjonariusza rejestru, zgodnie z opisanymi wcześniej zasadami.
  Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na
  piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia
  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
  O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elek tronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty
  elektronicznej, przesyłając skan pełnomocnictwa w formacie PDF lub HPG na adres ([email protected]),
  dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnict wa.
  =nformacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:
  • dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących
  mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektr onicznej obu tych osób),
  • zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę
  walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.
  Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, Akcjonariusze i p ełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód
  tożsamości, który zostanie okazany przed podpisaniem listy obecności; pełnomocnik powinien okazać ponadto
  dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci
  elektr onicznej. Wzór pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki (http://ventureinc.pl/) w


  zakładce „Relacje =nwestorskie”, „Walne Zgromadzenie”. Możliwe są inne formularze udzielanego
  pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich w ymaganych prawnie elementów.
  Spółka na swojej stronie internetowej pod adresem http://ventureinc.pl/ w zakładce „Relacje =nwestorskie”,
  „Walne Zgromadzenie” udostępnia do pobrania wzór Formularza do wykonywania prawa głosu przez
  Pełnomocnika lub udzieleni a Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza pisemnej instrukcji w sprawie sposobu
  głosowania, o którym mowa w Art. 402 3 § 1 pkt 5 i § 3 pkt 1 -4 Ksh . Formularz wymieniony powyżej, po
  wypełnieniu przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowa nia jawnego na Walnym
  Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz do takiego
  wykorzystania formularza Pełnomocnika zobowiązał. W przypadku zaś głosowania tajnego wypełniony formularz
  powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w
  takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Heżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza
  musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad
  uchwałą, która wedle dyspozycji akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący
  Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej
  podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.
  Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów.
  W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą elektronic znych
  urządzeń do liczenia głosów, formularz o którym mowa powyżej nie będzie miał zastosowania i będzie mógł być
  wykorzystany wyłącznie jako instrukcja w relacjach pomiędzy Akcjonariuszem a Pełnomocnikiem.
  5. Możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu p rzy wykorzystaniu środków komunikacji
  elektronicznej, wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elekt ronicznej
  Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej , w szczególności nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego
  Zgromadzenia przy wykorzystaniu śro dków komunikacji elektronicznej , jak również możliwości wykonywania
  prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki
  nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.
  6. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i prawo uczestniczenia w walnym
  zgromadzeniu
  Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 23 maja 2018 r. („Dzień Rejestracji”). Prawo
  uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają wyłączn ie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia.  W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o
  Walnym Zgromadzeniu (7 maja 2018r.) a pierwszym dniem powszednim po Dniu Rejestracji ( 24 maja 2018r.) do
  podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie
  uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.
  7. Możliwość przeglądania oraz żądania przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w
  walnym zgromadzeniu
  Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w
  siedzibie Spółki pod adresem: al. :allera 180/14, 53 -203 Wrocław, w godzinach od 9:00 do 16:00, w dniach
  powszednich od 5.06 do 8.06.2018 r.
  Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu
  Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być
  wysłana. Żądanie takie powin no być przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki ([email protected]).
  Spółka może zażądać udokumentowania, iż składający takie żądanie akcjonariusz jest nim faktycznie w dniu
  złożenia powyższego żądania, jeśli nie znajduje się on na liście akcjon ariuszy uprawnionych do udziału w Walnym
  Zgromadzeniu.
  8. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może
  uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz
  projekty uchwał dot yczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub
  spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,
  a także wskazanie adresu strony internetowej, na której udostępnione zostają informacje doty czące
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  =nformacje i wszelkie dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (w tym sprawozdanie
  finansowe Spółki za 2017 r., sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 r. oraz projekty uchwał) są
  zamieszczane n a stronie internetowej Spółki: http://ventureinc.pl/ w zakładce „relacje inwestorskie”, „Walne
  Zgromadzenie” . Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w siedzibie Spółki w
  godzinach od 9:00 do 1 6:00 i uzyskania na swoje żądanie pełnego tekstu dokumentacji, jaka ma zostać
  przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projektów uchwał, uwag Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki,
  dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spra w, które mają zostać
  wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
  ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ VENTURE INC S.A. Z
  SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 8 czerwca 2018 r.
  DANE AKCJONARIUSZA:
  Imię i nazwisko/ Nazwa
  Rodzaj, seria i nr dowodu tożsamości/ numer rejestru
  PESEL/NIP
  Adres zamieszkania/ siedziby
  oświadczam(y), że
  (imię i nazwisko/ firma akcjonariusza)
  („Akcjonariusz ”), jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Venture Inc
  S.A. („ Spółka ”) oraz do wykonywania prawa głosu z (liczba)
  akcji zwykłych na okaziciela Spółki, niniejszym udzielam(y) pełnomocnictwa:
  DANE PEŁNOMOCNIKA:
  (dla pełnomocnika będącego osobą fizyczną)
  Panu/Pani
  legitymującemu(ej) się dowodem osobistym/ paszportem seria i numer
  zamieszkałego(ą)
  posiadającego(ą) numer PESEL
  albo
  (dla pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną)
  (nazwa podmiotu)
  Z siedzibą w pod adresem
  NIP , REGON
  do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na
  dzień 8 czerwca 2018 roku na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak -Mańdziak
  & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu przy ulicy Gwiaździstej nr 64 lok. 28/1 (budynek Sky
  Tower, 28 piętro), w szczególności do udziału, składania wniosków, podpisania listy obecności oraz
  do glosowania w imieniu Akcjonariusza z akcji zwykłych na okazi ciela Spółki,
  zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/ według uznania
  pełnomocnika*.
  Miejscowość, data
  podpis Akcjonariusza
  * - niepotrzebne skreślić.


  INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
  Uchwała nr 1
  z dnia 8 czerwca 2018 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana / Panią [ ●] na Przewodniczącego Zgromadzenia.
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  GŁOSOWANIE:
  ZA PRZECIW* WSTRZYMUJĘ SIĘ
  LICZBA GŁOSÓW
  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić
  sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  Dalsze/inne instrukcje:
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  ________________ _
  podpis Akcjonariusza


  Uchwała nr 2
  z dnia 8 czerwca 2018 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  w sprawie przyjęcia porządku obrad
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  uchwala, co następuje:
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Waln ego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
  podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
  6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z
  oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok
  obrotowy 2017, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym
  oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotow y 2017 .
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
  9. Podjęcie uchwały w przedmiocie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017.
  10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
  obowiązków za rok obrotowy 2017.
  11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
  wykonania obowiązków za rok obrotowy 20 17.
  12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  GŁOSOWANIE:
  ZA PRZECIW* WSTRZYMUJĘ SIĘ
  LICZBA GŁOSÓW
  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić
  sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  Dalsze/inne instrukcje:
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  _________________
  podpis Akcjonariusza


  Uchwała nr 3
  z dnia 8 czerwca 2018 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  uchwala, co następuje:
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpi ć od wyboru komisji skrutacyjnej.
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  GŁOSOWANIE:
  ZA PRZECIW* WSTRZYMUJĘ SIĘ
  LICZBA GŁOSÓW
  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić
  sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________ _______________
  ___________________________________________________________________________
  Dalsze/inne instrukcje:
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  _________________
  podpis Akcjonariusza


  Uchwała nr 4
  z dnia 8 czerwca 2018 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
  2017
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust.
  4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we
  Wrocławiu uchwala, co następuje:
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
  obrotowym 2017, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku
  obrotowym 2017.
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  GŁOSOWANIE:
  ZA PRZECIW* WSTRZYMUJĘ SIĘ
  LICZBA GŁOSÓW
  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić
  sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  Dalsze/inne instrukcje:
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  _________________
  podpis Akcjonariusza


  Uchwała nr 5
  z dnia 8 czerwca 2018 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finanso wego Spółki za rok obrotowy 2017
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4
  Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we
  Wrocławiu uchwala, co następuje:
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finanso wego Spółki za rok obrotowy
  2017 , zatwierdza sprawozdanie finan sowe Spółki za rok obrotowy 2017 , w skład którego wchodzą:
  1) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazuj ący zysk
  netto w wysokości 1 451 555,31 zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy
  pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 31/100 );
  2) Sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za okres za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31
  grudnia 2017 r. wykaz ujące całkowite dochody netto w wysokości 1 451 555,31 zł (słownie:
  jeden milion czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 31/100);
  3) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 r. wykazujące po stronie aktywów
  i pasywów sumę 53 628 390,52 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem
  tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 52/100 );
  4) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017
  r. wykazujące zwiększ enie stanu kapitałów własnych o kwotę 30 930 418,56 złotych (słownie:
  trzydzieści milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy czterysta osiemnaście złotych 56/100 );
  5) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
  wyk azujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 26 605 520,26 złotych (słownie:
  dwadzieścia sześć milionów sześćset pięć tysięcy 26/100 );
  6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  GŁOSOWANIE:
  ZA PRZECIW* WSTRZYMUJĘ SIĘ
  LICZBA GŁOSÓW
  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić
  sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  Dalsze/inne instrukcje:
  ___________________________________________________________________________
  _________________
  podpis Akcjonariusza


  Uchwała nr 6
  z dnia 8 czerwca 2018 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  w sprawie podziału zysku n etto Spółki za rok obrotowy 2017
  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 1 Statutu
  Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  uchwala, co następuje:
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy od dnia 1
  stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. w kwocie 1 451 555,31 zł (słownie: jeden milion czterysta
  pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 31/10 0) w całości na kapitał zapasowy
  Spółki. .
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  GŁOSOWANIE:
  ZA PRZECIW* WSTRZYMUJĘ SIĘ
  LICZBA GŁOSÓW
  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić
  sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________ ________________________
  ___________________________________________________________________________
  Dalsze/inne instrukcje:
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  _________________
  podpis Akcjonariusza


  Uchwała nr 7
  z dnia 8 czerwca 2018 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez
  niego obowiązków w roku obrotowym 2017
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust.
  4 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą
  we Wrocławiu uchwala, co następuje:
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Jarzębowskiemu absolutorium z
  wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarz ądu Spółki w roku obrotowym 2017 .
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  GŁOSOWANIE:
  ZA PRZECIW* WSTRZYMUJĘ SIĘ
  LICZBA GŁOSÓW
  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić
  sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  Dalsze/inne instrukcje:
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  _________________
  podpis Akcjonariusza  Uchwała nr 8
  z dnia 8 czerwca 2018 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez
  niego obowiązków w roku obrotowym 2017
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust .
  4 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą
  we Wrocławiu uchwala, co następuje:
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Sitarzowi absolutorium z wykonywania przez
  niego obowiązków Wiceprezesa Zarz ądu Spółki w roku obrotowym 2017 .
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  GŁOSOWANIE:
  ZA PRZECIW* WSTRZYMUJĘ SIĘ
  LICZBA GŁOSÓW
  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić
  sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
  ___________________________________________________________________________
  _______________________________________________________________ ____________
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  Dalsze/inne instrukcje:
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  _________________________ __________________________________________________
  _________________
  podpis Akcjonariusza  Uchwała nr 9
  z dnia 8 czerwca 2018 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez
  niego obowiązków w roku obrotowym 2017
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust.
  4 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą
  we Wrocławiu uchwala, co następuje:
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Sobczakowi absolutorium z wykonywania
  przez niego obowiązków Członka Zarz ądu Spółki w roku obrotowym 2017 .
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  GŁOSOWANIE:
  ZA PRZECIW* WSTRZYMUJĘ SIĘ
  LICZBA GŁOSÓW
  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić
  sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  Dalsze/inne instrukcje:
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  _________________
  podpis Akcjonariusza  Uchwała nr 10
  z dnia 8 czerwca 2018 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
  przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4
  pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we
  Wrocławiu uchwala, co następuje:
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mariuszowi Ciepłemu absolutorium z wykonywania
  przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorc zej Spółki w roku obrotowym 2017 .
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  GŁOSOWANIE:
  ZA PRZECIW* WSTRZYMUJĘ SIĘ
  LICZBA GŁOSÓW
  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić
  sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  Dalsze/inne instrukcje:
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  _______________________ ____________________________________________________
  _________________
  podpis Akcjonariusza  Uchwała nr 11
  z dnia 8 czerwca 2018 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
  przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4
  pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we
  Wrocławiu uchwala, co następuje:
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Sitarz absolutorium z wykonywania przez nią
  obowiązków Członka Rady Nadzorc zej Spółki w roku obrotowym 2017 .
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  GŁOSOWANIE:
  ZA PRZECIW* WSTRZYMUJĘ SIĘ
  LICZBA GŁOSÓW
  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić
  sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  ________________________________________________________________________ ___
  ___________________________________________________________________________
  Dalsze/inne instrukcje:
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  _________________
  podpis Akcjonariusza  Uchwała nr 12
  z dnia 8 czerwca 2018 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
  przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4
  pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we
  Wrocławiu uchwala, co następuje:
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Urszuli Jarzębowskiej absolutorium z wykonywania
  przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorc zej Spółki w roku obrotowym 2017 .
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  GŁOSOWANIE:
  ZA PRZECIW* WSTRZYMUJĘ SIĘ
  LICZBA GŁOSÓW
  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić
  sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  Dalsze/inne instrukcje:
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  _________________
  podpis Akcjonariusza  Uchwała nr 13
  z dnia 8 czerwca 2018 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
  przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4
  pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we
  Wrocławiu uchwala, co następuje:
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Mańdziakowi absolutorium z wykonywania
  przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorc zej Spółki w roku obrotowym 2017 .
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  GŁOSOWANIE:
  ZA PRZECIW* WSTRZYMUJĘ SIĘ
  LICZBA GŁOSÓW
  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić
  sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  Dalsze/inne instrukcje:
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  _______________________ ____________________________________________________
  _________________
  podpis Akcjonariusza


  Uchwała nr 14
  z dnia 8 czerwca 2018 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
  przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4
  pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we
  Wrocławiu uchwala, co następuje:
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Chodorowskiemu absolutorium z
  wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorc zej Spółki w roku obrotowym 2017 .
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  GŁOSOWANIE:
  ZA PRZECIW* WSTRZYMUJĘ SIĘ
  LICZBA GŁOSÓW
  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić
  sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  Dalsze/inne instrukcje:
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  _________________
  podpis Akcjonariusza  Uchwała nr 15
  z dnia 8 czerwca 2018 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
  przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4
  pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we
  Wrocławiu uchwala, co następuje:
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Ciborskiemu absolutorium z wykonywania
  przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej S półki w roku obrotowym 2017 .
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  GŁOSOWANIE:
  ZA PRZECIW* WSTRZYMUJĘ SIĘ
  LICZBA GŁOSÓW
  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić
  sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  Dalsze/inne instrukcje:
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  _________________
  podpis Akcjonariusza  OBJAŚNIENIA
  Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wpisanie liczby głosów w odpowiedniej rubryce lub poprzez
  postawienie znaku „X”, gdy wolą Akcjonariusza jest głosowanie w określony sposób ze wszystkich
  posiadanych przez Akcjonariusza akcji. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalsz ych instrukcji
  Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób
  wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o
  głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o ws kazanie w odpowiedniej rubryce liczby
  akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku
  wskazania sposobu głosowania uznaje się, że pełnomocnik nie jest upoważniony do brania udziału w
  glosowaniu.
  W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczy ć́ będzie instrukcja co do odmiennego
  głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i
  zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
  Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różni ć́ się od
  treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia
  wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy okr eślenie w
  rubryce „Dalsze/inne instrukcje” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
  Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi
  w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście Akcjon ariuszy, zarówno Akcjonariusz jak i jego
  pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.
  Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo
  może być udzielone na innych drukach, według uznania Akcjonariusza pod warunkiem zawarcia
  wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Spółka zastrzega, że Akcjonariusz
  wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem
  tej formy.
  Zgo dnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia
  instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej
  „Ustawa o ofercie publicznej”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co
  do sposobu głosowania ciążą obowiązki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej w
  szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o
  osiągnięciu lub prz ekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5% , 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33
  1/3 %, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
  Uchwała nr 1
  z dnia 8 czerwca 2018 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co
  następuje:
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/ Panią [●] na Przewodniczącego Zgromadzenia.
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  Uchwała nr 2
  z dnia 8 czerwca 2018 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  w sprawie przyjęcia porządku obrad
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala,
  co następuje:
  § 1.
  Zwyczajne W alne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
  podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
  6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z oceny
  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółk i za rok obrotowy
  2017, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku
  Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017 .
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działaln ości Spółki za r ok obrotowy 2017 .
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finans owego Spółki za rok obrotowy 2017 .
  9. Podjęcie uchwały w przedmiocie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017 .
  10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
  obowiązków za rok obrotowy 2017 .
  11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
  obowiązków za r ok obrotowy 2017 .
  12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia .  Uchwała nr 3
  z dnia 8 czerwca 2018 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co
  następuje:
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  Uchwała nr 4
  z dnia 8 czerwca 2018 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 201 7
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 Statutu
  Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co
  następuje:
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalno ści Spółki w roku obrotowym
  2017 , postana wia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotow ym 2017 .
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  Uchwała nr 5
  z dnia 8 czerwca 2018 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 Statutu
  Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co
  następuje:
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgroma dzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obroto wy 2017 ,
  zatwierdza sprawozdanie finan sowe Spółki za rok obrotowy 2017 , w skład którego wchodzą:
  1) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący z ysk netto w
  wysokości 1 451 555,31 zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset
  pięćdziesiąt pięć złotych 31/100);
  2) Sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za okres za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia
  2017 r. wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 1 451 555,31 zł (słownie: jeden milion
  czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 31/100);
  3) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 r. wykazujące po stronie aktywów i
  pasyw ów sumę 53 628 390,52 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy


  trzysta dziewięćdziesiąt złotych 52/100);
  4) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
  wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 30 930 418,56 złotych (słownie: trzydzieści
  milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy czterysta osiemnaście złotych 56/100);
  5) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
  wykazują ce zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 26 605 520,26 złotych (słownie:
  dwadzieścia sześć milionów sześćset pięć tysięcy 26/100);
  6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  Uchwała nr 6
  z dnia 8 czerw ca 2018 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  w sprawie podziału zysku n etto Spółki za rok obrotowy 2017
  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki,
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co
  następuje:
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r.
  do dnia 31 grudnia 2017 r. w kwocie 1 451 555,31 zł (słownie: milion czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset
  pięćdziesiąt pięć złotych 31/100) w całości na kapitał zapasowy Spółki.
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  Uchwała nr 7
  z dnia 8 czerwca 2018 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu S półki absolutorium z wykonania przez niego
  obowiązków w roku obrotowym 2017
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2
  Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka A kcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  uchwala, co następuje:
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Jarzębowskiemu absolutorium z wykonywania przez
  niego obowiązków Prezesa Zarz ądu Spółki w roku obrotowym 2017 .
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  Uchwała nr 8
  z dnia 8 czerwca 2018 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
  obowiązków w rok u obrotowym 2017
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2
  Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  uchwala, co następuje:
  § 1 .
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Sitarzowi absolutorium z wykonywania przez niego
  obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku ob rotowym 2017 .
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  Uchwała nr 9
  z dnia 8 czerwca 2018 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
  obowiązków w roku obrotowym 2017
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2
  Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  uchwala, co następuje:
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Sobczakowi absol utorium z wykonywania przez niego
  obowiązków Członka Zarz ądu Spółki w roku obrotowym 2017 .
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  Uchwała nr 10
  z dnia 8 czerwca 2018 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą w e Wrocławiu
  w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
  obowiązków w roku obrotowym 2017
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2
  Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  uchwala, co następuje:
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mariuszowi Ciepłemu absolutorium z wykonywania przez niego
  obowiązków Członka Rady Nadzorc zej Spółki w roku obrotowym 2017 .
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  Uchwała nr 11
  z dnia 8 czerwca 2018 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
  obowiązków w roku obrotowym 2017
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2
  Statutu Spółki, Zwyc zajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  uchwala, co następuje:
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Sitarz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków
  Członka Rady Nadzorc zej Spółki w roku obr otowym 2017 .
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  Uchwała nr 12
  z dnia 8 czerwca 2018 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
  obowiązków w roku obrotowym 2017
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2
  Statutu Spółki, Zwyc zajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  uchwala, co następuje:
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Urszuli Jarzębowskiej absolutorium z wykonywania przez nią
  obowiązków Członka Rady Nadzorc zej Spółki w roku obrotowym 2017 .
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  Uchwała nr 13
  z dnia 8 czerwca 2018 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
  obowiązków w roku obrotowym 2017
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2
  Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjn a z siedzibą we Wrocławiu
  uchwala, co następuje:
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Mańdziakowi absolutorium z wykonywania przez niego
  obowiązków Członka Rady Nadzorc zej Spółki w roku obrotowym 2017 .
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z ch wilą jej podjęcia.
  Uchwała nr 14
  z dnia 8 czerwca 2018 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
  obowiązków w roku obrotowym 2017
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2
  Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  uchwala, co następuje:
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Chodorowskiemu absolutorium z wykonywania przez
  niego obowiązków Członka Rady Nadzorc zej Spółki w roku obrotowym 2017 .
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  Uchwała nr 15
  z dnia 8 czerwca 2018 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
  obowiązków w roku obrotowym 2017
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2
  Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  uchwala, co następuje:
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Ciborskiemu absolutorium z wykonywania przez niego
  obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spół ki w roku obrotowym 2017 .
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:INC SA
ISIN:PLINCLT00015
NIP:778-10-24-498
EKD: 70.22 pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Adres: ul. Krasińskiego 16 60-830 Poznań
Telefon:+48 61 8518677
www:www.incsa.pl
Kalendarium raportów
2019-11-21Raport za III kwartał
Komentarze o spółce INC
2019-10-14 03-10-19
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649