Raport.

INBOOK SA (6/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 sierpnia 2020 roku

Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd Spółki InBook S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 sierpnia 2020 r. na godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja Spółka Cywilna w Bielsku-Białej, przy ul. 3 maja 19.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  FORMULARZ
  DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
  NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
  INBOOK S.A. Z SIEDZIBĄ W DĄBR OWIE GÓRNICZEJ
  ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 sierpnia 2020 R.


  Dane Akcjonariusza:
  Imię i nazwisko/Firma
  ……………………………………………………………………
  Adres zamieszkania/Siedziba
  ……………………………………………………………………
  PESEL / KRS
  ……………………………………………………………………
  Ilość akcji
  ……………………………………………………………………

  Dane Pełnomocnika:
  Imię i nazwisko
  ……………………………………………………………………
  Adres zamieszkania
  …………………………………… ………………………………
  PESEL
  ……………………………………………………………………
  nr dowodu tożsamości
  ……………………………………………………………………


  INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
  PEŁNOMOCNIKA
  na ZWYCZAJNYM W ALNYM ZGROMADZENIU Spółki INBOOK S.A.
  zwołanym na dzień 28 sierpnia 2020 r.

  OBJAŚNIENIA
  Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej
  rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy
  przekreślić.

  W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjona riusze proszeni są o szczegółowe
  określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika,


  również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w
  przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian d o odpowiadających poszczególnym punktom
  obrad projektów uchwał.

  W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji
  akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których
  pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku
  wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we
  wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

  W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego
  głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki
  posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

  Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą
  różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w
  takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „T reść instrukcji” sposobu postępowania
  pełnomocnika w powyższej sytuacji.
  PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  SPÓŁKI INBOOK S.A. Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
  ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 sierpnia 2020 ROKU

  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

  Działając na podstawie art. 409 § 1 K odeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.
  1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK S.A. z siedzibą w
  Dąbrowie Górniczej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

  Panią/Pana __________________

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

  W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
  prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
  __________________________________________________________________________
  ____________________________________________

  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
  Treść instrukcji*:
  ______________________________ ____________________________________________
  ____________________________________________


  *niepotrzebne skreślić
  ____ ______________
  podpis Akcjonariusz a  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w przedmiocie przyjęcia porządku obrad  Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie
  Górniczej przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym
  brzmieniu:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy
  wyborze Komisji Skrutacyjnej.
  6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia
  sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 .
  8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia
  sprawozdani a Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 .
  9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki
  absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
  10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej
  Spółki absolutorium z wykonania obowiąz ków w 2019 roku.
  11. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za 2019 rok.
  12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

  W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
  prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
  __________________________________________________________________________
  ____________________________________________

  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
  Treść instrukcji*:
  ______________________________ ____________________________________________
  ____________________________________________


  *niepotrzebne skreślić
  ____ ______________
  podpis Akcjonariusz a


  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


  Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji
  Skrutacyjnej

  Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
  Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
  Górniczej

  uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

  W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
  prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
  __________________________________________________________________________
  ____________________________________________

  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
  Treść instrukcji*:
  ______________________________ ____________________________________________
  ____________________________________________


  *niepotrzebne skreślić
  ____ ______________
  podpis Akcjonariusz a  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w sprawie: wy boru Komisji Skrutacyjnej

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Dąbrowie Górniczej

  wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:  1. …………………..
  2. …………………..
  3. …………………..
  4. …………………..

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

  W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
  prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
  __________________________________________________________________________
  ____________________________________________

  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
  Treść instrukcji*:
  ______________________________ ____________________________________________
  ____________________________________________


  *niepotrzebne skreślić
  ____ ______________
  podpis Akcjonariusz a  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
  obrotowy 2019

  Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 K odeksu spółek
  handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej , po
  rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:

  Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki INB OOK S.A. sporządzone
  za rok 2019 , składające się z:

  1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;

  2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów


  i p asywów sumę bilansową: 1 . 387 . 848 , 77 zł ;

  3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie:
  - 344.862 , 45 zł ;

  4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;

  5. Rachunku przepływów pieniężnych;

  6. Informacji dodatkowej.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

  W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
  prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
  __________________________________________________________________________
  ____________________________________________

  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
  Treść instrukcji*:
  ______________________________ ____________________________________________
  ____________________________________________


  *niepotrzebne skreślić
  ____ ______________
  podpis Akcjonariusz a  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
  rok 2019

  Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek
  handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Dąbrowie Górniczej , po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd
  sprawozdania z działalności Spółki za r ok 2019 uchwala co następuje:  Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki INBOOK S.A.
  za 2019 rok.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

  W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
  prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
  __________________________________________________________________________
  ____________________________________________

  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
  Treść instrukcji*:
  ______________________________ ____________________________________________
  ____________________________________________


  *niepotrzebne skreślić
  ____ ______________
  podpis Akcjonariusz a


  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
  obowiązków w 2019 roku

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek
  handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

  Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki INBOOK S.A.:

  Jakubowi Dębskiemu

  - absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku (do dnia 11 czerwca
  2019 r.) .

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

  W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
  prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
  __________________________________________________________________________
  ____________________________________________

  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
  Treść instrukcji*:
  ______________________________ ____________________________________________
  ____________________________________________


  *niepotrzebne skreślić
  ____ ______________
  podpis Akcjonariusz a


  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
  obowiązków w 2019 roku

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek
  handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

  Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki INBOOK S.A.:

  Sławomirowi Jaroszow i

  - absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku (od dnia 1 1 czerwca
  2019 r.) .

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

  W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
  prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
  __________________________________________________________________________
  ____________________________________________  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
  Treść instrukcji*:
  ______________________________ ____________________________________________
  ____________________________________________


  *niepotrzebne skreślić
  ____ ______________
  podpis Akcjonariusz a


  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
  wykonania obowiązków w 2019 roku

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek
  handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Dąbrow ie Górniczej uchwala co następuje :

  Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INBOOK S.A.:

  Michałowi Damkowi

  - absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

  W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
  prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
  __________________________________________________________________________
  ____________________________________________

  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
  Treść instrukcji*:
  ______________________________ ____________________________________________
  ____________________________________________


  *niepotrzebne skreślić
  ____ ______________


  podpis Akcjonariusz a


  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
  wykonania obowiązków w 2019 roku

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek
  handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

  Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INBOOK S.A.:

  Katarzynie Dębskiej

  - absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

  W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
  prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
  __________________________________________________________________________
  ____________________________________________

  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
  Treść instrukcji*:
  ______________________________ ____________________________________________
  ____________________________________________


  *niepotrzebne skreślić
  ____ ______________
  podpis Akcjonariusz a


  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.  w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
  wykonania obowiązków w 2019 roku

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek
  handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Dąbrow ie Górniczej uchwala co następuje:

  Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INBOOK S.A.:

  Michałowi Więzikowi

  - absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

  W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
  prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
  __________________________________________________________________________
  ____________________________________________

  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
  Treść instrukcji*:
  ______________________________ ____________________________________________
  ____________________________________________


  *niepotrzebne skreślić
  ____ ______________
  podpis Akcjonariusz a  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
  wykonania obowiązków w 2019 roku  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek
  handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

  Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INBOOK S.A.:

  Jackowi Kowalskiemu

  - absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

  W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
  prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
  __________________________________________________________________________
  ____________________________________________

  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
  Treść instrukcji*:
  ______________________________ ____________________________________________
  ____________________________________________


  *niepotrzebne skreślić
  ____ ______________
  podpis Akcjonariusz a


  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
  wykonania obowiązków w 2019 roku

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek
  handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna
  z siedzi bą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

  Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INBOOK S.A.:

  Dorocie Saczyńskiej - Włodarczyk  - absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

  W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
  prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
  __________________________________________________________________________
  ____________________________________________

  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
  Treść instrukcji*:
  ______________________________ ____________________________________________
  ____________________________________________


  *niepotrzebne skreślić
  ____ ______________
  podpis Akcjonariusz a


  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w sprawie: pokrycia straty za 2019 rok

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

  Stratę netto za 2019 rok, w wysokości - 344.862 , 45 zł ( słownie: trzysta
  czterdzieści cztery tysi ą c e osiemset sześćdziesiąt dwa złot e 4 5 /100)
  postanawia się pokryć z zysków w przyszłych okresach .

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

  W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
  prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:


  __________________________________________________________________________
  ____________________________________________

  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
  Treść instrukcji*:
  ______________________________ ____________________________________________
  ____________________________________________


  *niepotrzebne skreślić
  ____ ______________
  podpis Akcjonariusz a

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNE GO WALNEGO
  ZGROMADZENIA SPÓ ŁKI INBOOK S.A.

  Zarząd Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej , ul. Roździeńskiego 11 , 41 - 308
  Dąbrowa Górnicza , wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
  prowadzonego przez S ąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach , Wydział VIII
  Gospodarczy KRS pod nr 0000 310188 ( dalej : „Spółka”), działając na podstawie ar t. 399 § 1,
  art. 402
  1
  i art. 402
  2
  K odeksu S półek H andlowych zwołuje Zwycza jne Walne Zgromadzenie
  na dzień 28 sierpnia 2020 r. na godz. 1 1 : 00 .

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK S.A. (dalej : „Zgro madzenie”) odbędzie się o godz.
  1 1 : 00 w Kancelarii Notarialnej Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja Spół k a Cywilna w
  Bielsku - Białej, przy ul. 3 maja 19 , z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
  zdol ności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji
  Skrutacyjnej.
  6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
  Spółki za rok obrotowy 2019.
  8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
  działalności Spółki w roku 2019.
  9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z
  wykonania obowiązków w 2019 roku.
  10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki
  absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
  11. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za 2019 rok.
  12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


  I. PRAWO D O UCZESTNICZENIA W ZGROMADZENIU

  W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w
  d niu r ejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Zgromadzenia (dalej:
  „Dzień Rejestracji”) .

  Dzień R ejestracji przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 1 2 sierpnia 20 20
  r .

  Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okazici ela Spółki , nie wcześniej niż po
  ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia tj. 1 sierpnia 20 20 r . i nie później niż w pierwszym dniu
  powszednim po Dniu R eje stracji, tj. 1 3 sierpnia 20 20 r. zgłaszają do podmiotu prowadzącego
  rachunek papierów wa rtościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie
  uczestnictwa w Zgrom adzeniu. W treści zaświadczenia , zgodnie z wolą akcjonariusza


  powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku
  papierów wartościowych.

  Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać:
  1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
  2) liczbę akcji,
  3) rodzaj i kod akcji,
  4) siedzibę i adres Spółki ,
  5) wartość nominalną akcji,
  6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
  7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
  8) cel wystawi enia zaświadczenia,
  9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
  10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

  Zaświadczenia , o których mowa powyżej będą podstawą sporządzenia przez podmioty
  prowadzące rachunki papierów wartościowych wykazów osób u prawnionych do uczestnictwa
  w Zgromadzeniu, przesyłanych następnie do Krajowego Depozytu P apierów Wartościowych
  (dalej: „KDPW”) . KDPW, na podstawie tych wykazów , sporządzi zbiorczy wykaz
  uprawnionych z akcji do uczestnictwa w Zgromadzeniu i udostępni go na swojej stronie
  internetowej dedykowanej Spółce, nie później niż na tydzień przed datą Zgromadzenia.

  Na podstawie wykazu sporządzonego przez KDPW Spółka sporządzi wykaz uprawnionych
  do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wyłoży go do wglądu w swojej siedzibie na trzy dni
  powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. w dniach 2 5 , 2 6 , 2 7 sierpnia 20 20 r., w
  godzi nach od 10 : 0 0 do 1 5 : 00.

  W tym okresie a kcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie
  pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno
  być sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjo nariusza lub osoby uprawnione
  do reprezentacji akcjonariusza ora z dostarczone na adres e - mail S półki: [email protected] ,
  jako załącznik do wiadomości e - mail, w formacie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na
  weryfikację . Do żądania powinny zostać dołączon e kopie dokumentów potwierdzających
  tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj. :
  • w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – k opię dowodu osobistego lub
  paszportu;
  • w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego
  rejestru lub innego dokumentu potwierdzające go upoważnienie osoby fizycznej do
  reprezentowania akcjonariusza w Zgromadzeniu ;
  • w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu
  pełnomocnictwa podpisana p rzez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do
  reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu
  pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z
  właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierd zającego upoważnienie osoby
  fizycznej do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu
  osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.  II. PRAWO DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W
  PORZĄDKU OBRAD

  Akcjonariusz lub akcj onariusze reprezentują cy co naj mniej jedną dwudziestą kapitału
  zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
  Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na
  dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 7 sierpnia
  20 20 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej
  proponowanego punktu p orządku obrad. Żądanie należy przesyłać na adres Spółki, tj. ul.
  Roździeńskiego 11 , 41 - 308 Dąbrowa Górnicza lub elektronicznie, na adres e - mail:
  [email protected]

  Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość
  akcjonariusza lub osób dział ających w imieniu akcjonariusza, tj.:
  • w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego lub
  paszportu;
  • w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego
  rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do
  reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu;
  • w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu
  pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do
  reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu
  pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z
  właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby
  fizycznej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeni u oraz dowodu osobistego
  lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika w
  Zgromadzeniu.

  Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osi emnaście dni przed wyznaczonym
  terminem Zgromadzenia tj. do dnia 10 sierpnia 20 20 r. o głasza zmiany w porządku obrad,
  wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla
  zwołania Zgromadzenia.


  III. PRAWO DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW
  WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ
  ZOSTAĆ W PROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM
  ZGROMADZENIA

  Akcjonariusz lub akcj onariusze Spółki reprezentujący co naj mniej jedną dwudziestą kapitału
  zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgł aszać projekty uchwał dotyczące
  spraw wprowadzonych do porz ądku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
  porządku obrad Zgromadzenia . Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na


  adres Spółki, tj. ul. Roździeńskiego 11, 41 - 308 Dąbrowa Górnicza lub elektronicznie, na
  adres e - mail: [email protected]
  Spółka niezwłocznie ogł asza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

  IV. PRAWO DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW
  WPROWADZONYCH
  DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS ZGROMADZENIA

  Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgł aszać projekty uchwał dotyczące
  spraw w prowadzonych do porządku obrad lub propo zycji zmian do projektów uchwał
  objętych por ządkiem Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku
  obrad obej mującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy .

  Propozycje te, wraz z uzasadnieniem należy składać na piśmie – osobno dla każdego
  projektu uchwały – z podaniem imieni a i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce
  Przewodniczącego Zg romadzenia.

  V. WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

  Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać
  prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
  Akcjonariusz niebędący oso bą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz
  wykonywać prawo głosu prze z osobę uprawnioną do sk ładania oświadczeń woli w jego
  imieniu lub przez pełnomocnika.

  Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pi semnej i dołączone do protokołu
  Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektroniczne j. Prawo do udzielenia dalszego
  pełnomocnictwa musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Przedstawiciel akcjonariusza
  będącego osobą prawną powinien okazać aktualny odpis z właściwego rejestru, z którego
  wynika upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza.

  Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym
  podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
  certyfikatu .

  Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację
  akcjonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo takie powinno by ć wysłane na adres e -
  mail: [email protected] najpóźniej do momentu rozpoczęcia Zgromadzenia.

  Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie
  podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do repreze ntacji akcjonariusza, ora z
  przesłane jako załącznik do wiadomości e - mail, w formacie „PDF” lub innym formacie
  pozwalającym na weryfikację.
  Wraz z pełnomocnictwem należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie
  danego akcjonariusza do uczestnictwa w Zgromadzeniu , odpi s z właściwego rejestru, z


  którego wynika upoważnienie do reprezentowa nia akcjonariusza będącego osobą prawną
  oraz dokumenty potwierdzające tożsamość pełnomocnika lub osób działających w imieniu
  akcjonariusza, tj. kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku
  pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub inne go
  dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania
  pełnomocnika w Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej
  upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu.

  Przesłanie pełnomocnictwa oraz powy ższych dokumentów w formie elektronicznej nie
  zwalnia pełnomocnika z obowiązku okazania oryginałów tychże dokumentów przy
  sporządzaniu listy obecności na Zgromadzeniu.

  Wzór pełnomocnictwa oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez
  pełnom ocnika Spółka udostępnia na sw ojej stronie internetowej (www. inbook .pl) oraz w
  swojej siedzibie .

  Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy w
  Zgromadzeniu. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłą czone.
  Ponadto, pełnomocnictwo takie może upoważniać do reprezentacji tylko w jednym
  Zgromadzeniu, a pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności
  wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. W tej sytuacji
  p ełno mocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

  W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie
  a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz
  otrzymany z Krajow ego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406
  3

  Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać
  niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na załączonym formularzu.
  Pełnomocnictwo może być udzi elone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza , pod
  warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka
  nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji
  elektronicznej. Spółka zastrze ga, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki
  komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

  Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektroniczne j, a także Regulamin Walnego
  Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą
  korespondencyjną.

  Pełny tekst dokumenta cji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu oraz p rojekty uchwał i
  inne materiały doty czące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają
  zostać wprowadzone d o porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia są
  umieszczone od dnia zwołania Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki


  (www. inbook .p l). Dokumenty te są niezwłoc znie aktualizowane w przypadku wprowadzania
  zmian, zgodnie z przepisami K odeksu spółek handlowych.

  Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i
  pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzi nę przed
  rozpoczęciem obrad.

  Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie
  żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia, zgłoszenie
  projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porzą dku obrad lub spraw, które
  mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem tego zgromadzenia oraz
  zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e - mail wskazany w niniejszym
  ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza.

  W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek
  handlowych i Statutu Spółki.

  Informacje dotyczące Zwyczajne go Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie spółki
  pod adresem www. inbook .pl .  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik  INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I GŁOSÓW

  1 sie rpn ia 20 20 r., tj. w dniu ogłoszenia o zwołaniu Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki INBOOK S.A. , które odbędzie się 2 8 sierpn ia 20 20 r., ogólna liczba akcji Emitenta
  wynosi 6.797.830 (słownie: sześć milionów siedem set dziewi ę ć dziesi ą t siedem tysięcy
  osiemset trzydzieści ).
  Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na oka ziciela, o wartości nominalnej 0 , 1 0 zł ( dziesię ć
  groszy) każda akcja.

  Łącznie akcje Emitenta dają prawo do 6.797.830 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik


  PE Ł N O M O CN I C T WO

  udz i e l ane p r zez osoby fi z y czne do uczes t n i c t w a
  w Z wyczajnym Wa l n y m Zg r o m adze n i u Spółki
  INBOOK S . A .
  z s i edz i bą w Dąbrowie Górniczej
  z w o ł an y m na d z i eń 2 8 sierpnia 2020 r.
  Ja n iż ej podp isan y / a … ……… … …… … …… …… …. ( im ię i na z w isko ) ,
  pos iada j ąc y / a PESE L … …… . ……… … …… …… … . ,
  le g it y m u j ąc y / a s ię d ow odem osob is t y m nr …….. …… … …… . . .. . . . . ..... . . w y da n y m p r z ez

  . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ,
  z a m ies z k a ły / a……… … ……… … …… … . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . … … …… ( a d r e s )
  ad r es e - m a il . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
  nr t e le f onu …… … …… … ……… … ………  oś w iad c z a m , ż e j es t e m A k c j ona r ius z em INBOOK S . A . z s ied z ibą w Dąbrowie Górniczej ,
  up r a w n ionym z ……… … ……… …… ( s ło w n ie: …………………………………. ……… … . . … )
  a k c j i z w y k ły ch na o k a z ic ie la  i n i n i e j sz y m up o w ażn i a m :

  P ana / P an ią …… … … … ……… … …… … …… …… ………… ( im ię i n a z w isko ) ,
  pos iada j ąc e g o / ą PESE L……… … …… … . . ………
  le g it y m u j ąc e g o / ą s ię … …… . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . ............ . . . ............................................. . .
  ( w sk a z ać r o d z aj i nu m er dok u m en t u t o ż sa m ośc i)
  nr t e le f onu . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ,

  ad r es e m a il . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  a lbo

  ……… … … . . … … …… … ……… … …… … . . ( f ir m a pod m io t u)

  z s iedz ibą w ………… … ……… … . . , u l. … …… … ……… … …… … …… …… …… . . . ,
  w p isane g o do . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . p o d nu m e r em . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
  nr t e le f onu . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ,
  ad r es e m a il . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
  r ep r e z en t o w aną p r z e z : ……… … …… … …… …… …… … . . ,
  pos iada j ąc e g o / ą PESE L……… … …… … . . ………
  le g it y m u j ąc e g o / ą s ię … …… . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . ( w sk a z ać r o d z aj i nu m er dok u m en t u
  t o ż sa m ośc i) ,
  do r ep r e z en t o w an ia m n ie na Z wyczajnym W a ln y m Z g r o m ad z en iu INBOOK S . A . z s iedz ibą
  w Dąbrowie Górniczej z w o ła n y m na d z ień 2 8 sierpnia 2020 r. w … ….. ……………….. , a w
  s z c z e g ó lności do ud z ia ł u i do g łoso w an ia w m o im im ien iu z ……… …… .. … . .. . . . . . . .
  ( s ło w n ie…….. .. … ……….. … … ) a k c j i / z e w sz y s t k ic h a k c j i* , z g od n ie z ins tr u k c j a m i
  A k c j ona r ius z a / w ed ług u z nan ia pe łno m ocn ik a * .

  W yż ej w y m ien iony pe łno m ocn ik po z os t a je u m oco w any do r ep r e z en t o w an ia

  ……… … …… … …… …… . … … ………… ( im ię i na z w isko A kc jona r iu s z a) n a Z wyczajnym

  W a ln y m Z g r o m ad z en iu r ó w n ież w p r z y pad k u o g łos z en ia p r z e r w y w ob r adach.  P e łno m ocn ik j e s t up ow a ż n io n y / n ie j est upo w a ż n io n y * do ud z ie lan ia da ls z e g o
  pe łno m ocn ic t w a.  ……… … …… … …… …… ……… … …… … …… . .

  ( im ię i n a z w isko A kc jona r iu s z a)
  * n iepo t r z ebne s k r eś li ć


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik  PE Ł N O M O CN I C T WO

  udz i e l ane p r zez osoby p r a w ne i spó ł k i osob o w e do uczes t n i c t w a
  w Z wyczajnym Wa l n y m Zg r o m adze n i u
  Spółki INBOOK S . A .
  z s i edz i bą w Dąbrowie Górniczej
  z w o ł an y m na d z i eń 2 8 sierp ni a 20 20 r.


  Ja n iż ej podp isany / M y n iż ej podp isani

  Imię i N a zwisko ……………. ……… … ……… … . . .

  pos iada j ąc y / a PESE L … …… . ……… … …… …… … . ,

  le g it y m u j ąc y / a s ię d ow odem osob is t y m nr …… … …… . . .. . . . . … . . , w y da n y m p r z ez

  . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ,

  ad r es e - m a il … …… …… ……… … …… … ……… , nr t e le f onu …… … …… … ……… … …….  o r az  Im ię i n a z w isko ……… … ……… … …… … …… …… ……

  pos iada j ąc y / a PESE L … …… . ……… … …… …… … . ,

  le g it y m u j ąc y / a s ię d ow odem osob is t y m nr …… … …… . . .. . . . . . . … . . , w y da n y m p r z ez

  . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ,

  ad r es e - m a il … …… …… ……… … …… … … , n r t e le f onu … …… … …… …… ……… … ……  up r a w n ieni do d z ia łan i a w im ien iu .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ....... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (firma
  Akcjonariusza)

  z s iedz ibą w ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

  w p isanej do … … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ................... . . . . . . . . . . . . pod nr … … . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. . . . . . . . ,  oś w iad c z a m y , ż e … … …………………. … … … … (firma Akcjonariusza) j est A k c j on a r ius z em

  INBOOK S . A . z s ie d z ibą w Dąbrowie Górniczej up r a w n io n y m z

  ……… … . . …… … …… ( s ło w n ie : …… ………………....... … … …… …… ……… … . … … … … . . … … )
  a k c j i z w y k ł y ch na o k a z ic ie la


  i n i n i e j sz y m up o w ażn i a m/ y :


  P ana / P an ią …… … … … ……… … …… … …… …… …,
  pos iada j ąc e g o / ą PESE L…… … . …… … …… … …
  le g it y m u j ąc e g o / ą s ię …… … . . . . . . . . . . . . . . . .. .............. . ................. . . . . . . . . . ( wskazać rodzaj i numer
  dokumentu tożsamości) ,
  ad r es e - m a il . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . , nr t e le f on u . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  a lbo

  ……… … … . . … … …… … ……… … …… … . . ( f ir m a pod m io t u)

  z s iedz ibą w ………… … ……… … . . , u l. … …… … ……… … …… … …… …… …… . . . ,
  w p isane g o do . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . p o d nu m e r em . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
  ad r es e - m a il . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . , n r t e le f onu . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ,
  r ep r e z en t o w aną p r z e z : ……… … …… … …… …… …… … . . ,
  pos iada j ąc e g o / ą PESE L……… … …… … . . ………

  le g it y m u j ąc e g o / ą s ię … …… . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . ( w sk a z ać r o d z aj i nu m er dok u m en t u
  t o ż sa m ośc i) ,


  do r ep r e z en t o w an ia A k c jona r ius z a na Z wyczajnym W a ln y m Z g r o m a d z en iu INBOOK S . A . z
  s ie d z ibą w Dąbrowie Górniczej z w o łan y m na d z ień 2 8 sierp nia 20 20 r. , w … ……………….. ,
  a w s z c z e g ó ln o ści do ud z ia łu o r a z do g łoso w an ia w im ien i u A k c j ona r ius z a z ……… … ……
  ( s ło w n ie : ……… …….. …… . … … . . …) a k c j i / z e w s zy s t k ich a k c j i* , z g odn ie z ins t r u k c j a m i
  A kc j on a r ius z a / w ed ług u z nan ia pe łno m ocn ika . *
  W yż ej w y m ien iony pe łno m ocn ik po z os t a je u m oco w any do r ep r e z en t o w an ia

  ……… … …… … …… …… . … … ……… ……………. (firma Akcjonariusza) na Zwyczajnym
  W a ln y m Z g r o m ad z en iu r ó w n ież w p r zy pad k u o g łos z en ia p r z e r w y w ob r adach.  P e łno m ocn ik j e s t up ow a ż n io n y / n ie j est upo w a ż n io n y * do ud z ie lan ia da ls z e g o
  pe łno m ocn ic t w a.  ……… … …… … …… …… ……… … …… … …… . .

  (f ir m a A kc jon a r iu s z a)  * n iepo t r z ebne s k r eś li ć  Z a ł ą c z ni k i:

  - odp is z r e jes t r u A k cj o na r ius z a


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 6

  Pobierz plik
  PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  SPÓŁKI INBOOK S.A. Z SIEDZIBĄ W DĄ BROWIE GÓRNICZEJ
  ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 sierpnia 2020 ROKU

  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

  Działając na podstawie art. 409 § 1 K odeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.
  1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK S.A. z siedzibą w
  Dąbrowie Górniczej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

  Panią/Pana __________________

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie
  Górni czej przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym
  brzmieniu:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia i jego zdolnoś ci do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy
  wyborze Komisji Skrutacyjnej.
  6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia
  sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 .
  8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia
  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 .
  9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki
  absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.


  10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej
  Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
  11. Podjęc ie Uchwały w sprawie pokrycia straty za 2019 rok.
  12. Zamk nięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji
  Skrutacyjnej

  Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
  Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
  Górniczej

  uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

  Uchwała wchodzi w ży cie z dniem podjęcia.


  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Dąbrowie Górniczej

  wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

  1. …………………..
  2. …………………..
  3. …………………..
  4. …………………..

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


  Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
  obrotowy 2019

  Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek
  handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej , po
  rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:

  Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki INBOOK S.A. sporządzone
  za rok 2019 , składające się z:

  1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;

  2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów
  i p asywów sumę bilansową: 1 . 387 . 848 , 77 zł ;

  3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie:
  - 34 4.862 , 45 zł ;

  4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;

  5. Rachunku przepływów pieniężnych;

  6. Informacji dodatkowej.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
  rok 2019

  Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek
  handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Dąbrowie Górniczej , po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd
  sprawozdania z działalności Spółki za rok 2019 uchwala co następuje:

  Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki INBOOK S.A.
  za 2019 rok.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
  obowiązków w 2019 roku

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek
  handlowych Zwyczajne Walne Zgromadz enie INBOOK Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

  Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki INBOOK S.A.:

  Jakubowi Dębskiemu

  - absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku (do dnia 11 czerwca
  2019 r .) .

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
  obowiązków w 2019 roku

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek
  handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala c o następuje:

  Udziela się Prezesow i Zarządu Spółki INBOOK S.A.:

  Sławomirowi Jarosz ow i

  - absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku (od dnia 1 1 czerwca
  2019 r.) .

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
  wykonania obowiązków w 2019 roku

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek
  handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje :

  Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INBOOK S.A.:

  Michałowi Damkowi

  - absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
  wykonania obowiązków w 2019 roku

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeks u spółek
  handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Dąbrowie Górn iczej uchwala co następuje:

  Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INBOOK S.A.:

  Katarzynie Dę bskiej

  - absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.  w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
  wykonania obowiązków w 2019 roku

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek
  handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co nast ępuje:

  Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INBOOK S.A.:

  Michał owi Więzik owi

  - absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
  wykonania obowiązków w 2019 roku

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek
  handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

  Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INBOOK S.A.:

  Jackowi Kowalskiemu

  - absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
  wykonania obowiązków w 2019 roku  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek
  handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

  Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INBOOK S.A.:

  Dorocie Sac zyńskiej - Włodarczyk

  - absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadz enia
  Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w sprawie: pokrycia straty za 2019 rok

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

  Stratę netto za 2019 rok, w wysokości - 34 4.862 , 45 zł ( słownie: trzysta
  czterdzieści cztery tysi ą c e osiemset sześ ćdziesiąt dwa złot e 4 5 /100)
  postanawia się pokryć z z ysków w przyszłych okresach .

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Inbook SA
ISIN:PLINBOK00010
NIP:6292195774
EKD: 47.61 sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Adres: ul. Osiedle Robotnicze 6 42-520 Dąbrowa Górnicza
Telefon:+48 32 2686405
www:www.inbook.com.pl
Komentarze o spółce INBOOK
2020-09-20 03-09-53
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649