Raport.

IMS SA (64/2018) VI Transza Skupu akcji własnych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Spółki IMS S.A. ("Spółka", "Emitent"), informuje, że podjął w dniu dzisiejszym Uchwałę nr 1 w sprawie warunków i trybu przeprowadzenia VI Transzy Programu Skupu Akcji Własnych Spółki. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego raportu.
W ramach VI Transzy akcje nabywane będą za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi inwestycyjne (domu maklerskiego). Emitent w VI Transzy zamierza nabyć nie więcej niż 320.000 akcji i przeznacza na nabycie kwotę 800.000,00 PLN. VI Transza będzie trwała w okresie od 30 listopada 2018 r. do 14 marca 2019 r. (łącznie z tym dniem), chyba że wcześniej środki przeznaczone na nabycie akcji w Transzy VI zostaną w całości wyczerpane.
VI Transza Programu Skupu Akcji Własnych Spółki prowadzona będzie w oparciu o Uchwałę nr 19 z 25 maja 2017 r. w powiązaniu z Uchwałą nr 26 z 6 czerwca 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. oraz Uchwałę nr 1 z 29 czerwca 2018 r. Zarządu IMS S.A.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Strona 1 z 2


  „Uchwała nr 1
  Zarządu IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z 27 listopada 2018 roku w sprawie warunków i trybu przeprowadzenia
  Transzy VI Programu Skupu Akcji Własnych Spółki
  Wykonując uprawnienia wynikające z treści Uchwały nr 19 z 25 maja 2017 roku Zwyczajnego Walne go
  Zgromadzenia IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warsza wie w związku z Uchwałą nr 26 z 6 czerwca 2018
  roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS Spółka Ak cyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie
  upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji włas nych Spółki, na podstawie i w granicach
  upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki, w celu realizacji Transzy VI Programu
  Skupu Akcji Własnych Spółki, Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „ Spółka”),
  w trybie określonym Uchwałą nr 1 Zarządu IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z 13 lutego 2018
  roku w związku z Uchwałą nr 1 Zarządu IMS Spółka Ak cyjna z siedzibą w Warszawie z 29 czerwca 2018
  roku w sprawie przyjęcia oraz określenia warunków P rogramu Skupu Akcji Własnych Spółki (tekst
  jednolity Programu Skupu Akcji własnych przyjęty Uc hwałą nr 1 w dniu 29 czerwca 2018 r.), uchwala
  niniejszym opisane poniżej warunki oraz tryb nabywania ak cji własnych Spółki (dalej: „Akcje”):

  § 1
  1. Zarząd postanawia przystąpić do wykonywania szóstej tr anszy Programu Skupu Akcji (dalej:
  „ Transza VI ”).

  2. W ramach Transzy VI przedmiotem nabycia będzie nie więc ej niż 320.000 (słownie: trzysta
  dwadzieścia tysięcy) Akcji. Na nabycie Akcji w ramach Tr anszy VI przeznacza się kwotę nie wyższą
  niż 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych).

  3. Akcje w Transzy VI nabywane będą za pośrednictwem po dmiotu świadczącego usługi
  inwestycyjne (domu maklerskiego).

  4. Rozpoczęcie składania zleceń maklerskich w ramach Transz y VI zaplanowane jest na
  30 listopada 2018 roku.
  5. Zakończenie realizacji Transzy VI nastąpi 14 marca 2019 roku (łącznie z tym dniem), chyba, że
  wcześniej środki przeznaczone na nabycie Akcji w Transz y VI zostaną w całości wyczerpane.

  6. Zarząd jest uprawniony do zmiany harmonogramu realizac ji Transzy VI.

  7. Cena, za którą Spółka będzie nabywać Akcje nie może b yć wartością wyższą spośród ceny
  ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej n iezależnej oferty w transakcjach
  zawieranych na rynku regulowanym (giełdowym), prowadzo nym przez Giełdę Papierów
  Wartościowych w Warszawie S.A., z tym zastrzeżeniem, ż e jednocześnie cena nie może być
  niższa niż 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt gros zy) i nie wyższa niż 6,50 zł (słownie: sześć
  złotych i pięćdziesiąt groszy) za każdą Akcję.


  Strona 2 z 2

  8.
  W ciągu jednego dnia skupu, Spółka nie może nabyć więce j niż 25% średniego dziennego
  wolumenu obrotu ustalonego zgodnie z przepisami prawa p owszechnie obowiązującego, w
  tym regulacjami obowiązującymi na terytorium Unii Europejs kiej. Wskazana w zdaniu
  poprzedzającym średnia dzienna wielkość opiera się na obr ocie średniej dziennej wielkości
  obrotu z 20 dni handlowych poprzedzających dzień nabyc ia, zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 lit. b
  Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dn ia 8 marca 2016 roku
  uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w
  odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dot yczących warunków mających
  zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

  § 2
  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:IMS SA
ISIN:PLINTMS00019
NIP:525-22-01-663
EKD: 73.12 pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
Adres: ul. Puławska 366 02-819 Warszawa
Telefon:+48 22 8706776
www:www.ims.fm
Kalendarium raportów
2019-11-22Raport za III kwartał
2019-05-22Raport za I kwartał
2019-08-28Raport półroczny
2019-11-26Raport za III kwartał
2019-05-22Raport za I kwartał
2019-08-28Raport półroczny
Komentarze o spółce IMS
2019-05-22 19-05-36
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649