Raport.

IMS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 Przychody netto ze sprzeda?y 48 054 43 226 11 321 9 879 Wynik na dzia?alno?ci operacyjnej (EBIT) 9 890 7 492 2 330 1 712 EBITDA (Wynik na dzia?alno?ci operacyjnej + amortyzacja) 13 457 10 857 3 170 2 481 Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominuj?cej 7 857 5 722 1 851 1 308 Zysk na akcj? z dzia?alno?ci kontynuowanej przypadaj?cy na akcjonariuszy jednostki dominuj?cej (gr na akcj?) 24 17 6 4 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 9 542 9 342 2 247 2 135 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej (527) (1 353) (124) (309) Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej (8 848) (6 585) (2 083) (1 505) Przep?ywy pieni??ne netto razem 167 1 404 39 321 Na 31.12.2017 Na 31.12.2016 Na 31.12.2017 Na 31.12.2016 Rzeczowe aktywa trwa?e 10 429 10 825 2 500 2 447 Nale?no?ci kr?tkoterminowe 13 161 9 657 3 155 2 183 ?rodki pieni??ne i ich ekwiwalenty 7 023 6 856 1 684 1 550 Kapita? w?asny 20 735 18 828 4 971 4 256 Zobowi?zania d?ugoterminowe 5 958 5 757 1 428 1 301 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 11 133 8 776 2 669 1 984

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  Szanowni Akcjonariusze,
  Z przyjemnością i satysfakcją przekazuję do Państwa dyspozycji raport roczny , w którym
  prezentujemy wyniki finansow e i osiągnięcia Grupy IMS w 2017 roku. Miniony rok, to kolejny
  udany okres dla naszej organizacji , który zaznaczył się dynamicznym wzrostem biznesu, co
  znalazło swoje odzwierciedlenie w osiągniętych wynikach finansowych .
  Skonsolidowane przychody Grupy wzrosły w 2017 roku o 11% do poziomu 48,1 mln zł,
  EBIT o 32% do wartości 9,9 mln zł, EBITDA o 24% do wartości 13,5 mln zł, a zysk netto przypisany
  akcjonariuszom jednostki dominującej o 37% do wartości 7,9 mln zł. W 2017 roku odnotowaliśmy
  wzrost przychodów we wszystkich podstawowych segmentach sprzedażowych. Wzrosty
  przychodów i zysków to efekt realizowanej strategii rozwo ju naszej Grupy Kapitałowej. Strategię
  tą publikowaliśmy i szeroko opisywa liśmy od końca 2015 roku w raportach okresowych. Cieszymy
  się, że przyjęty model rozwoju jest trafny i pozwala budować wartość dla Akcjonariuszy.
  Osiągnięte w 2017 roku wyniki są lep sze od przedstawionej przez nas prognozy
  finansowej. Przychody okazały się wyższe od prognozo wanych o 1%, zysk operacyjny o 4 %, wynik
  EBITDA osiągnęliśmy na poziomie prognozy, natomiast zysk netto przypisany akcjonariuszom
  jednostki dominującej był lepszy o ponad 12% od prognozowanego.
  Rok 2017 szczególnie dobrze wypadł w segmencie usług reklamowych – zarówno usług
  reklamowych audio jak i usług reklamowych Digital Signage oraz w segmencie eventowym.
  Sprzedaż usług reklamowych łącznie wzrosła nam o 20%, natomiast przychody z eventów
  powiększyły się o 30%. Jak co roku wzrosły także przychody z usług abonamentowych audio,
  wideo i aroma. W 2017 roku powiększyliśmy – jak w każdym roku działalności Grupy IMS – liczbę
  posiadanych lokalizacji abonamentowych. Tym razem by ł to wzrost o 562 lokalizacje. Przychody
  abonamentowe stanowią rokrocznie ok. 50% przychodów Grupy IMS. Dają stabilne fundamenty
  funkcjonowania i rozwoju Grupy. W 2018 roku i latach kolejnych będziemy kontynuować przyjętą
  strategię działania , polegającą na zwiększaniu zespołów sprzedażowych w celu anektowania
  rynku, który ma ogromny potencjał. Marketing sensoryczny to bowiem coraz częściej
  obowiązkowa usługa dla coraz szerszego spektrum klientów i branż.
  Podtrzymujemy naszą politykę dywidend ową, która zakłada, że Zarząd będzie
  proponować przeznaczanie na dywidendę minimalnie 60% skonsolidowanego zysku netto
  przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej. Zgodnie z nią, w lutym 2018 r. Zarząd
  zarekomendował Radzie Nadzorczej i Walnemu Z gromadzeniu dywidendę w wysokości 20 gr na
  akcję, tj. przeznaczenie na dywidendę maksymalnie 6,7 mln zł z zysku za 2017 rok. Wypłata  dywidendy w takiej wysokości oznaczać będzie wzrost o 67% w stosunku do dywidendy
  wypłaconej za rok 2016. Dywidendę wypłaca my nieprzerwanie od początku funkcjonowania IMS
  S.A. na rynku publicznym. Dywidenda wypłacona za 2017 rok będzie tym samym szóstą z rzędu.
  Nie wykluczamy, że w kolejnych latach istotnym czynnikiem dla wzrostu Grupy będą
  również dokonywane z rozwagą akwizyc je. Obserwujemy pod tym względem rynek polski
  i europejski. Interesują nas w pierwszej kolejności podmioty o podobnym modelu biznesowym co
  IMS S.A., których funkcjonowanie oparte jest o stabilne umowy abonamentowe. W kręgu naszych
  zainteresowań są także in nowacyjne spółki, których prod ukty i usługi istotnie poszerzył yby nasze
  portfolio produktów i w znaczący sposób wpłynęłyby na generowane przez nas przychody ze
  sprzedaży.
  Szanowni Państwo, w imieniu Zarządu chciałem podziękować naszym pracownikom
  i partner om , dzięki którym miniony rok był tak udany dla Grupy IMS . W kolejny rok wchodzimy
  jeszcze silniejsi i gotowi do wykorzystania ogromnego potencjału, który przed sobą widzimy.
  Wszystkim A kcjonariuszom, którzy są dziś z nami, dziękujemy za zaufanie.
  Zaprasza m serdecznie do zapoznania się ze skonsolidowanym ra portem rocznym Grupy
  IMS za 2017 rok.  Michał Kornacki, Prezes Zarządu  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

  Warszawa, 2 4 KWIETNIA 201 8 r.

  ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE
  FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ IMS
  ZA OKRES OD 1 ST YCZNIA 201 7 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUP Y IMS
  ZA ROK 201 7

  2

  SPIS TREŚCI:
  WYBRANE DANE FINANSO WE ZE SKONSOLIDOWANE GO SPRAWOZDANIA FINA NSOWEGO 4
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 6
  SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE Z SYTUACJI F INANSOWEJ - AKTYWA 7
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUA CJI FINA NSOWEJ - PASYWA 8
  SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 9
  SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻ NYC H 10
  1. WPROWADZENIE DO SPRA WOZDANIA FINANSOWEGO 13
  1.1. INFORMACJE OGÓLNE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ IMS 13
  1.2. OŚWIADCZENIE O ZGODNO ŚCI 15
  1.3. WALUTA FUNKCJONALNA I WALUTA PREZENTACJI 15
  1.4. PODSTAWA SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPR AWOZDANIA FINANSOWEG O 15
  1.5. ZMIANY STOSOWANYCH ZA SAD RACHUNKOWOŚCI 16
  1.6. ZASADY KONS OLIDACJI 19
  1.7. STOSOWANE ZASADY RACH UNKOWOŚCI 20
  1.8. ISTOTNE WARTOŚCI OPAR TE NA PROFESJONALNYM OSĄDZIE I SZACUNKACH 28
  1.9. ZATWIERDZENIE SPRAWOZ DANIA FINANSOWEGO 30
  2. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚ CI 32
  3. NOTY DO SKONSOLIDOWA NEGO SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 38
  3.1. ZYSK NA JEDNĄ AKCJĘ 38
  3.2. PRZYCHODY NETTO ZE SP RZEDAŻY 39
  3.3. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE 40
  3.4. PRZYCHODY I KOSZTY FI NANSOWE 40
  3.5. PODATEK DOCHODOWY 41
  3.6. DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHAN A 41
  4. NOTY DO SKONSOLI DOWANEGO SPRAWOZDANI A Z SYTUACJI FINANSO WEJ 43
  4.1. WARTOŚĆ FIRMY 43
  4.2. WARTOŚCI NIEMATERIALN E 45
  4.3. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁ E 46
  4.4. AKTYWA I REZERWA Z TY TUŁU ODROCZONEGO POD ATKU DOCHODOWEGO 50
  4.5. ZAPASY 52
  4.6. NALEŻNOŚCI 52
  4.7. ŚRODKI PIENIĘŻNE I IC H EKWIWALENTY 53
  4.8. ROZLICZENIA MIĘDZYOKR ESOWE 54
  4.9. INSTRUMENTY FINANSOWE 54
  4.10. ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I NSTRUMENTÓW FINANS OWYCH NA RYZYKA I ZA RZĄDZANIE RYZYKIEM 56
  4.11. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KAPITAŁOWYM 61
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUP Y IMS
  ZA ROK 201 7

  3
  4.12. KAPITAŁ PODSTAWOWY 61
  4.13. KAPITAŁ ZAPASOWY 61
  4.14. KAPITAŁ WŁASNY PRZYPI SANY UDZIAŁOWCOM NIE KONTROLUJĄCYM 62
  4.15. PROPOZYCJA CO DO SPOS OBU PODZIAŁU ZYSKU L UB POKRYCIA STRATY Z A ROK OBROTOWY W JEDNOSTCE DOMINUJĄCE J – IMS
  S.A. 63
  4.16. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU LEASINGU FINANSOWEGO 63
  4.17. REZERWY DŁUGOTERMINOW E 63
  4.18. KREDYTY I POŻYCZKI 64
  4.19. ZOBOWIĄZ ANIA Z TYTUŁU FAKTOR INGU 66
  4.20. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZAN IA 66
  4.21. ROZLICZENIA MIĘDZYOK RESOWE BIERNE 67
  4.22. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PODATKÓW 68
  4.23. REZERWY KRÓTKOTERMINO WE 68
  5. POZOSTAŁE INFORMA CJE 70
  5.1. DYWIDENDA 70
  5.2. SKUP AKCJI WŁASNYCH P ROWADZONY W IMS S.A. 71
  5.3. PRZYJĘCIE PROGRAMU MOTYWACYJNEGO III NA LATA 2018 – 2020 74
  5.4. PRACOWNICY I KOSZTY P RACY 75
  5.5. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓ W KADRY MENEDŻERSKIE J 75
  5.6. TRANSAKCJE Z PODMIOTA MI POWIĄZANYMI 76
  5.7. UDZIELONE I OTRZYMANE PORĘCZENIA I GWARANC JE 77
  5.8. SPRAWY SĄDOWE 79
  5.9. OPIS ZNACZĄCYCH POSTA NOWIEŃ UMÓW LEASINGO WYCH AKTYWNY CH NA 31.12.2017 ROKU 80
  5.10. WYDARZENIA PO ZAKOŃCZ ENIU OKRESU SPRAWOZD AWCZEGO 82
  5.11. PODMIOT UPRAWNIONY DO BADANIA SKONSOLID OWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 82


  Wszystkie kwoty są wyrażone w tys. PLN, o ile nie zaznaczono inaczej
  Wybrane dane finansowe z e skonsolidowanego sprawozdania finansowego


  w tys. PLN w tys. EUR
  Okres 12 miesięcy zakończony Okres 12 miesięcy zakończony
  31.12.201 7 r. 31.12.201 6 r. 31. 12.201 7 r. 31.12.201 6 r.

  Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Przychody netto ze sprzedaży 48 054 43 226 11 3 21 9 879
  EBIT 9 890 7 492 2 3 30 1 712
  Amortyzacja 3 567 3 365 840 769
  EBITDA (Wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja) 13 457 10 857 3 1 70 2 481
  Zysk brutto 9 774 7 114 2 30 3 1 626
  Zysk netto za rok obrotowy 7 915 5 689 1 86 5 1 300
  Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 7 857 5 722 1 85 1 1 308
  Zysk na akcję przypadający na akcjo nariuszy jednostki dominującej
  (gr na akcję) 24 17 6 4
  Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 542 9 342 2 247 2 1 35
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (527 ) (1 353 ) (124 ) (309)
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (8 848) (6 585) (2 083) (1 505)
  Przepływy pieniężne netto razem 167 1 404 39 321

  Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Stan na
  31 grudnia 201 7 r.
  Stan na
  31 grudnia 201 6 r.
  Stan na
  31 grudnia 201 7 r.
  Stan na
  31 grudnia 201 6 r.
  Rzeczowe aktywa trwałe 10 429 10 825 2 500 2 447
  Należności krótkoterminowe 13 1 61 9 657 3 1 55 2 183
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 7 023 6 856 1 684 1 550
  Kapitał własny 20 735 18 828 4 971 4 256
  Zobowiązania długoterminowe 5 958 5 757 1 428 1 301
  Zobowiązania krótkoterminowe 11 1 33 8 776 2 66 9 1 984
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  GRUPY IMS ZA ROK 201 7

  4

  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY IMS
  ZA ROK 201 7


  5
  Wszystkie kwoty są wyrażone w tys. PL N, o ile nie zaznaczono inaczej  Zasady przeliczenia wybranych danych finansowych
  Poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji fina nsowej przeliczono
  według ustalonego przez NBP kursu wymiany złotego na EUR obowiązującego na 29 .12.201 7 r. -
  4,1709 PLN/EUR i dane porówn awcze na 31.12.201 6 r. - 4,4240 PLN/EUR) .
  Poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów or az
  skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych - przeliczono według kursu
  stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień
  każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego, tj. za okres 12 miesięcy zako ńczonych
  31.12.201 7 r. - 4,2447 PLN/EUR i dane porówn awcze za okres 12 miesięcy zakończonych
  31.12.201 6 r. - 4,3757 PLN/EUR.


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY IMS
  ZA ROK 201 7


  6
  Wszystkie kwoty są wyrażone w tys. PL N, o ile nie zaznaczono inaczej  Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
  Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną cześć.
  Nota
  12 miesięcy
  zakończonych
  31 grudnia 201 7 r.
  12 miesięcy
  zakończonych
  31 grudnia 201 6 r.
  Przychody ze sprzedaży i zró wnane z nimi : 48 079 43 437
  Przychody netto ze sprzedaży 3.2. 48 054 43 226
  Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 23 241
  Zmiana stanu produktów 2 (30)
  Koszty działalności operacyjnej 38 083 35 76 1
  Amortyzacja 3 567 3 365
  Zużycie materiałów i energii 5 073 3 74 1
  Usługi obce 19 882 16 748
  Podatki i opłaty 261 246
  Wynagrodzenia 6 044 6 531
  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 498 525
  Pozostałe koszty rodzajowe 403 388
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 355 4 217
  Zysk na sprzedaży 9 996 7 67 6
  Pozostałe przychody operacyjne 3.3. 448 266
  Pozostałe koszty operacyjne 3.3. 554 450
  Zysk na działalności operacyjnej 9 890 7 492
  Przychody finansowe 3.4. 187 90
  Koszty finansowe 3.4. 303 468
  Zysk brutt o 9 774 7 11 4
  Podatek dochodowy 3.5. 1 859 1 4 25
  Zysk netto za rok obrotowy 7 915 5 6 89
  ZYSK NETTO PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI
  DOMINUJĄCEJ 7 857 5 722
  Zysk/ Strata netto przypisana udziałowcom niekontrolującym 58 (33)
  Pozostałe całkowite dochody netto - (26)
  Pozostałe całkowite dochody, które nie będą reklasyfikowane
  do wyniku powstałe na transakcji odsprzedaży akcji własnych - (32)
  Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji, które nie będą
  reklasyfikowane do wyniku powsta łe na transakcji
  odsprzedaży akcji własnych
  - (6)
  Całkowite dochody ogółem 7 857 5 66 3
  Całkowite dochody ogółem przypisane akcjonariuszom jednostki
  dominującej 7 857 5 696
  Całkowite dochody ogółem przypisane udziałowcom
  niekontrolującym 58 (33)
  Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki
  dominującej (gr na akcję)
  Podstawowy zysk na akcję (gr na akcję) 3.1. 24 17
  Rozwodniony zysk na akcję (gr na akcję) 3.1. 24 17


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY IMS
  ZA ROK 201 7

  7
  Wszystkie kwoty są wyrażone w tys. PL N, o ile nie zaznaczono inaczej
  Skonsolidowane s prawozdanie z sytuacji finansowej - Aktywa
  Skonsolidowane s prawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną część.

  Nota
  Stan na
  31 grudnia 201 7 r.
  Stan na
  31 grudnia 201 6 r.
  Aktywa trwałe 14 068 14 248
  Wartość firmy 4.1. 2 446 2 446
  Wartości niematerialne 4.2. 697 562
  Rzeczowe aktywa trwałe 4.3. 10 429 10 825
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 4.4. 486 407
  Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe 4.8. 10 8


  Aktywa obrotowe 23 7 58 19 113
  Zapasy 4.5. 2 822 1 951
  Należności z tytułu dostaw i usług 4.6. 12 953 9 135
  Należności pozostałe 4.6. 106 122
  Nadpłaty z tyt ułu podatk u dochodowego 4.6. 10 2 400
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4.7. 7 023 6 856
  Rozlic zenia międzyokresowe 4.8. 752 649


  Aktywa razem 37 826 33 361  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY IMS
  ZA ROK 201 7

  8
  Wszystkie kwoty są wyrażone w tys. PL N, o ile nie zaznaczono inaczej
  Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej - Pasywa
  Skonsolidowane s prawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną cześć.
  Nota Stan na
  31 grudnia 201 7 r.
  Stan na
  31 grudnia 201 6 r.
  KAPITAŁ WŁASNY
  Kapitał podstawowy 4.12. 670 670
  Kapitał zapasowy 4.13. 9 128 7 939
  Kapitał rezerwowy – środki na nabycie akcji własnych 2 512 2 000
  Akcje własne (1 988) -
  Kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę
  dywidendy w przyszłych okresach 2 552 2 552
  Zysk netto 7 857 5 722

  Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki
  dominującej 20 7 31 18 883

  Kapitał własny przypisany udziałowcom
  niekontrolującym 4.1 4. 4 (55)

  KAPITAŁ WŁASNY RAZEM 20 735 18 82 8

  ZOBOWIĄZANIA
  Zobowiązania długoterminowe 5 958 5 757
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 4.1 6. 5 145 5 176
  Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 4.4. 793 566
  Rezerwy długoterminowe 4.17. 20 15

  Zobowiązania krótkoterminowe 11 133 8 776
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 4.1 6. 2 479 1 955
  Kredyty i pożyczki 4.18. - 11
  Zobowiązania z tytułu faktoringu 4.19. 359 269
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
  zobowiązania 4.2 0. 5 358 4 799
  Rozliczenia międzyokresowe bierne 4.2 1. 1 941 1 086
  Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego 4.2 2. 257 -
  Zobowiązanie z tytułu pozostałych pod atków 4.2 2. 516 453
  Przychody przyszłych okresów 39 4
  Rezerwy krótkoterminowe 4.2 3. 184 199

  ZOBOWIĄZANIA RAZEM 17 091 14 533

  Pasywa razem 37 826 33 361  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY IMS
  ZA ROK 201 7


  9
  Wszystkie kwoty są wyrażone w ty s. PLN, o ile nie zaznaczono inaczej
  Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
  Skonsolidowane sprawoz danie ze zmian w kapitale własnym należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną część.

  Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy
  Kapitał rezerwowy - środki na nabycie akcji własnych
  Akc je własne
  Kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach
  Zyski zatrzymane
  Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej
  Kapitał własny przypisany udziałowcom niekontrolującym
  Kapitał własny
  Noty 4.12. 4.13. 4.1 4.
  Stan na 1 stycznia 2016 roku 673 3 470 6 387 (4 692) 3 861 6 888 16 587 4 16 591
  Skup akcji własnych - 387 (387) (1 692) - - (1 692) - (1 692)
  Odsprzedaż akcji własnych - 5 997 (5 997) 5 997 - - 5 997 - 5 997
  Umorzenie akcji wł asnych (3) (38 1) (3) 387 - - - - -
  Środki na nabycie akcji własnych - (2 000) 2 000 - - - - - -
  Kapitał z przejęcia Mood Factory Sp. z o.o. - - - - - - - (26) (26)
  Podział zysku z lat ubiegłych na kapitał - 492 - - - (492) - - -
  Wypłata dywidend y - - - - (1 309) (6 396) (7 705) - (7 705)
  Zysk netto roku obrotowego - - - - - 5 72 2 5 72 2 (33) 5 689
  Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto), w tym: - (26) - - - - (26) - (26)
  Odsprzedaż akcji własnych menedżerom, pracownikom i współpra cownikom - (178) - - - - (178) - (178)
  Odsprzedaż akcji własnych funduszowi inwestycyjnemu - 152 - - - - 152 - 152
  Suma całkowitych dochodów - (26) - - - 5 72 2 5 696 (33) 5 663
  Stan na 31 grudnia 2016 roku 670 7 939 2 000 - 2 552 5 72 2 18 883 (55) 18 828
  Stan na 1 stycznia 201 7 roku 670 7 939 2 000 - 2 552 5 72 2 18 883 (55) 18 82 8
  Skup akcji własnych - 1 988 (1 988) (1 988) - - (1 988) - (1 988)
  Środki na nabycie akcji własnych - (2 500) 2 500 - - - - - -
  Podział zysku z lat ubiegłych na kap itał - 1 701 - - - (1 701) - - -
  Wypłata dywidendy - - - - - (4 020) (4 020) - (4 020)
  Zysk netto roku obrotowego - - - - 7 857 7 857 58 7 914
  Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto ) - - - - - - - - -
  Suma całkowitych dochodów - - - - - 7 857 7 857 58 7 914
  Stan na 31 grudnia 201 7 roku 670 9 128 2 512 (1 988) 2 552 7 857 20 731 4 20 735

  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY IMS
  ZA ROK 201 7

  10
  Wszystkie kwoty są wyrażone w tys. PLN, o ile nie zaznaczono inaczej
  Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z notami do
  sko nsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną cześć.  Noty
  12 miesięcy
  zakończonych
  31 grudnia 201 7 r.
  12 miesięcy
  zakończonych
  31 grudnia 201 6 r.


  PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
  Zysk netto 7 915 5 689
  Korekty 1 627 3 653
  Zyski/ Straty udziałowców niekontrolujących 58 (33)
  Amortyzacja 3 567 3 365
  Wynik na odsprzedaży akcji własnych pracownikom,
  menedżerom i współpracownikom - 918
  Odsetki leasing, kredyt, lokaty bankowe 219 155
  Zysk z d ziałalności inwestycyjnej 12 21
  Zmiana stanu rezerw, rozliczeń międzyokresowych biernych
  i przychodów przyszłych okresów
  880 80
  Bilansowa zmiana stanu zapasów skorygowana o zobowiązania
  z tytułu leasingu dot. nieprzyjętych na stan środków trwałych
  (457 ) (234 )
  Zmiana stanu należności krótkoterminowych (3 802) 1 189
  Zmiana stanu zobowiązań długoterminowych - (116)
  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych,
  z wyjątkiem pożyczek i kredytów
  549 65
  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych (105) (1 215)
  Należny roczny p odatek dochodow y 1 8 59 1 425
  Zmiany stanu pozostałych podatków 210 160
  Zapłacony podatek dochodowy , w tym: (1 302) (2 185)
  - za rok 2017 (zaliczka) (1 180) -
  - za rok 2016 (121) (1 337)
  - za rok 2015 - (848)
  Inne korekty (61) 58
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 542 9 342


  PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
  Wpływy z tytułu z byci a aktywów trwałych 52 84
  Wpływy z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek - 10
  Wydatki z tytułu n aby cia udział ów Mood Factory Sp. z o.o. - (696)
  Zakup wartości niematerialnych i śr odków trwałych (579 ) (751 )
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (527 ) (1 353 )
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY IMS
  ZA ROK 201 7

  11
  Wszystkie kwoty są wyrażone w tys. PLN, o ile nie zaznaczono inaczej


  Noty
  12 miesięcy
  zakończonych
  31 grudnia 201 7 r.
  12 miesięcy
  zakończonych
  31 grudnia 201 6 r.


  PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
  Wpływy z tytułu odsetek od lokat bankowych 71 77
  Wpływy z tytułu faktoringu 91 66
  Sprzedaż akcji własnych - 5 182
  Wpływy z tytułu kre dytów bankowych - 11
  Wypłata dywidendy 5.1. (4 020) (7 705)
  Nabycie akcji własnych 5.2. (1 965) (1 692)
  Wydatki związane z n abycie m akcji własnych 5.2. (23) (2)
  Wydatki związane z odsprzedażą akcji własnych - (133 )
  Płatności z tytułu leasingu f inansowego wraz z odsetkami (2 956) (2 363)
  Płatności z tytułu faktoringu wraz z odsetkami (35) (26)
  Spłata kredytów bankowych wraz z odsetkami (11) -
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (8 848) (6 585)


  PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE N ETTO RAZEM 167 1 404


  ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 6 856 5 330

  Zwiększenie środków pieniężnych w wyniku nabycia Mood
  Factory Sp. z o.o.
  - 122

  ŚRODKI PIE NIĘŻNE NA KONIEC OKRESU 7 023 6 856

  BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 167 1 526  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY IMS
  ZA ROK 201 7

  12
  Wszystkie kwoty są wyrażone w tys. PLN, o ile nie zaznaczono inaczej

  WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO
  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY IMS
  ZA ROK 201 7

  13
  Wszystkie kwoty są wyrażone w tys. PLN, o ile nie zaznaczono inaczej
  1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  1.1. Informacje ogólne o Grupie Kapitałowej IMS
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje rok zakończony 31 grudnia 201 7 r. oraz
  dane porównawcze za rok zakończony 31 grudnia 201 6 r. Rokiem obrachunkowym spółek Grupy
  Kapitałowej IMS („Grupa Kapitałowa” ; „Grupa IMS”; „Grupa”) jest okres 12 miesięcy kończący się
  31 grudnia.
  Jednostką dominującą Grupy jest IMS S.A. („Spółka”, „IMS S.A.” ; „Emitent” ). IMS S.A. nie jest
  zależna od i nnych spółek. IMS S.A. została utworzona w wyniku przekształcenia Internet Media
  Services Sp. z o.o. w spółkę akcyjną uchwałą Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
  z 8 marca 2007 r. (Rep. A nr 499/2007). Internet Media Services Sp. z o.o. została utworzon a na
  podstawie Aktu Notarialnego z 4 sierpnia 2000 r. w Kancelarii Notarialnej Czesławy Kołcun (Rep. A
  - 9269/2000). Siedzibą Spółki jest Warszawa, ul. Puławska 366. Spółka wpisana jest do rejestru
  przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawi e pod numerem KRS
  0000278240. Spółce nadano numer statystyczny REGON 016452416.
  Obecna nazwa Spółki – IMS Spółka Akcyjna (nazwa skrócona IMS S.A.) – to wynik zmiany
  nazwy z Internet Media Services S.A. dokonany przez ZWZ w czerwcu 2015 r., zgodnie ze strat egią
  komunikacji marki IMS oraz strategią komunikacji dla całej Grupy Kapitałowej IMS.
  Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
  Skład Grup y Kapitałow ej IMS na 31.12.2017 r. :
  Szczeble powiązania

  Jednostka

  Nazwa skrócona

  Data objęcia kontroli

  Procen towy udział IMS S.A. w kapitale spółki Metoda konsolidacji
  Stan na 31.12.2017 r. Stan na 31.12.2016 r.
  Jednostka
  dominująca
  IMS
  Spółka Akcyjna
  z siedzibą
  ul. Puławska 366
  Warszawa
  IMS S.A. x x x Pełna
  Szczebel
  pierwszy
  IMS r&d spółka z ogranicz oną
  odpowiedzialnością
  z siedzibą
  ul. Lipowa 3
  Kraków
  IMS r&d
  sp. z o.o. 19.01.2006 r. 100,00% 100,00% Pełna

  IMS events spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością
  z siedzibą
  ul. Królowej Marysieńki 94A
  Warszawa
  IMS events
  sp. z o.o. 31.03.2014 r. 73,00% 73,00% Pełna

  Mood Factory
  Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością
  z siedzibą
  ul. Puławska 366
  Warszawa
  Mood Factory
  Sp. z o.o. 04.08.2016 r. 86,40 % 86,40% Pełna *

  Videotronic Media Solutions
  Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością
  z siedzibą
  ul. Puław ska 366
  Warszawa
  VMS
  Sp. z o.o. 18.05.2007 r. 100,00% 100,00% Pełna
  * Konsolidacja sprawozdania finansowego Mood Factory S p. z o.o. rozpoczęła się od 1 sierpnia 2016 roku. Okres
  od 01.08.2016 r. do dnia objęcia kontroli nad Mood Factory Sp. z o.o., tj. do 04.08.2016 r., uznany został za
  nieistotny dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego z punktu widzenia Grupy IMS.

  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY IMS
  ZA ROK 201 7

  14
  Wszystkie kwoty są wyrażone w tys. PLN, o ile nie zaznaczono inaczej
  IMS r&d sp. z o.o. prowadzi w Grupie Kapitałowej IMS działalność badawczo -rozwojową
  w zakresie nowych urządzeń i sys temów. IMS r&d sp. z o.o. pracuje nad nowymi, innowacyjnymi
  rozwiązaniami urządzeń do marketingu sensorycznego wykorzystywanymi w całej Grupie
  Kapitałowej (np. serwery do nadawania muzyki i wyświetlania kontentu Digital Signage) oraz
  autorskimi, interaktyw nymi aplikacjami multimedialnymi.
  IMS events sp. z o.o. specjalizuje się w organizacji eventów i wydarzeń specjalnych. Firma
  zajmuje się przygotowywaniem i realizacją imprez związanych z wprowadzeniem nowych
  produktów na rynek, ambientami, promocją, progr amami lojalnościowymi, szkoleniami,
  konferencjami, itp .
  Mood Factory Sp. z o.o. to spółka prowadząca działalność abonamentową w zakresie audio
  i aromamarketingu na krajowych rynkach lokalnych, gdzie grupą klientów docelowych są głównie
  pojedyncze sklepy, s alony fryzjerskie, salony fitness, puby, restauracje oraz niewielkie, lokalne
  sieci ww. salonów, sklepów i restauracji (w odróżnieniu od Emitenta, który w swojej
  dotychczasowej działalności współpracuje głównie z dużymi markami, sieciami FMCG, galeriami
  ha ndlowymi oraz sieciami hiper - i supermarketów).
  VMS to spółka specjalnego przeznaczenia, która w 2017 roku świadczyła usługi transportowe
  na rzecz IMS S.A. (podobnie jak w roku 2016).

  W 2017 roku skład Grupy Kapitałowej IMS nie uległ zmianie, w tym w wyn iku połączenia,
  przejęcia lub sprzedaży, inwestycji długoterminowych, podziału, res trukturyzacji czy zaniechania
  dzi ałalności.

  Obszary działalności
  Grupa Kapitałowa IMS jest międzynarodowym dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu
  marketingu sensorycz nego w miejscu sprzedaży. Nowoczesne rozwiązania oferowane przez
  Grupę pozwoliły jej osiągnąć pozycję lidera na rynku polskim, jak również oferować produkty
  i usługi na innych rynkach europejskich. Grupa dostarcza usługi, które mają na celu wpłynąć na
  atra kcyjność miejsc sprzedaży, jak również wzrost sprzedaży promowanego asortymentu.
  Działania Grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego:
   audiomarketingu - przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja
  reklam dźwiękowych (abonamenty audio i usługi reklamowe audio),
   Digital Signage - produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych
  (abonamenty wideo, usługi reklamowe wideo oraz dystrybucja sprzętu i kontentu Digital
  Signage),
   aromamarketingu - do bór i dystrybucja kompozycji zapachowych (umowy abonamentowe,
  dystrybucja sprzętu i olejków zapachowych).
  Powyższe dziedziny stanowią podstawowy trzon marketingu sensorycznego, który jest
  działaniem polegającym na umiejętnym dobraniu odpowiednich bodźców d źwiękowych,
  wizualnych i zapachowych w celu wywołania oczekiwanych reakcji u klientów. Wraz z przejęciem
  w 2014 roku IMS events sp. z o.o , Grupa IMS poszerzyła dodatkowo portfolio oferowanych usług
  o działalność eventowo -promocyjną.
  Misją Grupy jest pozost anie wiodącym dostawcą rozwiązań podnoszących efektywność
  i atrakcyjność miejsc sprzedaży, w tym poprzez oferowanie kompleksowych rozwiązań
  marketingowych, które odciążą klienta od implementacji, zarządzania i monitorowania systemów
  i procesów sprzedaży na kierowanych na działania marketingowe w miejscu sprzedaży.

  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY IMS
  ZA ROK 201 7

  15
  Wszystkie kwoty są wyrażone w tys. PLN, o ile nie zaznaczono inaczej
  Wytworzenie właściwej atmosfery miejsc sprzedaży pozwala wpłynąć m.in. na:
   zachowania klientów (wzbudzenie zainteresowania miejscem sprzedaży, wydłużenie czasu
  pobytu klienta w sklepie, co w konsek wencji wpływa na zwiększenie prawdopodobieństwa
  dokonania zakupów),
   budowanie wizerunku marki (odpowiednio dobrany zapach, treść reklamowa oraz jej sposób
  przekazu pozwala na uzyskanie odpowiednich skojarzeń z marką, jak również kreuje lojalność
  wobec mark i),
   zwiększenie sprzedaży.
  Skład Zarządu Emitenta
  W roku 201 7 nie było zmian w składzie Zarządu Emitenta .
  Skład Zarządu na 31 grudnia 201 7 roku oraz na dzień zatwierdzenia sprawozdania do publikacji:

  Michał Kornacki - Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny
  Dariusz Lichacz - Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Muzyczny
  Wojciech Grendziński - Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Handlowy
  Piotr Bielawski - Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Finansowy


  1.2. Oświadczenie o zgodności
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie
  z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) przyjętymi przez Unię
  Europejską. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę
  Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komit et ds. Interpretacji
  Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”).
  Porównawcze dane finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku zostały
  przygotowane w oparciu o te same podstawy sporządzenia sprawozdania finansowego.


  1.3. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji
  Walutą funkcjonalną Spół ek Grupy oraz walutą prezentacji niniejszego skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego jest złoty polski. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest
  przedstawione w złotych („PLN”), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są
  w tys. PLN (nie stosuje się zaokrągleń; w wyniku prezentacji danych finansowych w tysiącach
  złotych sumy podsumowań mogą być różne od sumy składników poszczególnych pozycji ,
  a odchylenie nie powinno przekraczać 1 tysiąca złotyc h).

  1.4. Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu
  historycznego , przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę w dającej
  się przew idzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania
  działalności przez Grupę .

  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY IMS
  ZA ROK 201 7

  16
  Wszystkie kwoty są wyrażone w tys. PLN, o ile nie zaznaczono inaczej
  1.5. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości
  Nowe standar dy i interpretacji zatwierdzone przez Uni ę Europejską:
  Standard Data
  obowiązywania
  Opis zmian
  Zmiany do MSR 7
  „Sprawozdanie z
  przepływów
  pieniężnych”
  1 stycznia 2017 r.

  Standard doprecyzowuje informacje przekazywane na rzecz
  użytkowników sprawozdań doty czące działalności finansowej
  jednostki.
  Zmiany do MSR 12
  „Podatek dochodowy”
  1 stycznia 2017 r.

  Doprecyzowanie wymogów w zakresie ujmowania aktywów
  z tytułu podatku odroczonego dot. dłużnych instrumentów
  finansowych wycenianych w wartości godziwej.
  „Po prawki do MSSF (cykl
  2014 -2016)”
  1 stycznia 2017 r.

  Zestaw poprawek dotyczących:
  MSSF 12 – doprecyzowanie wymogów odnośnie ujawnień
  informacji na temat udziałów niezależnie od tego jak są one
  traktowane.
  Powyższe nowe standardy nie miały istotnego wpły wu na skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe Grupy IMS .
  Nowe standardy i interpretacji opublikowane, a nie weszły jeszcze w życie:
  Powyższe sprawozdanie nie uwzględnia zmian standardów i interpretacji, które oczekują na
  zatwierdzenie przez Unię Europejską bądź zostały zatwierdzone, ale wejdą w życie po 31 grudnia
  2017 rok u.
  Standard Data
  obowiązywania
  Opis zmian
  Zmiany do MSSF 2
  „Płatności na bazie
  akcji”
  1 stycznia 2018 r. Doprecyzowanie sposobu ujmowania niektórych rodzajów
  transakcji płatności na bazie akcji.
  MSSF 9 „Instrumenty
  finansowe” 1 stycznia 2018 r.
  Standard wprowadza:
  - uporządkowanie klasyfikacji i ujęcie aktywów finansowych
  w oparciu o charakterystykę ich przepływów pieniężnych
  i model biznesowy jednostki;
  - wprowadzenie jednolitej metod ologii oceny wystąpienia
  utraty wartości aktywów finansowych;
  - nowy model rachunkowości zabezpieczeń, który w większym
  stopniu powiązano z zarządzaniem ryzykiem.
  Zmiany do MSSF 10
  „Skonsolidowane
  sprawozdania
  finansowe” oraz MSR
  28 „Inwestycje
  w jednos tkach
  stowarzyszonych i
  wspólnych
  przedsięwzięciach”
  1 stycznia 2016 r.
  lub po tej dacie
  Data wejścia w życie zmian została odroczona do momentu zakończenia prac badawczych nad metodą praw własności
  Zawiera wytyczne dotyczące sprzedaży lub wniesienia aktyw ów
  przez inwestora do spółki stowarzyszonej lub wspólnego
  przedsięwzięcia.  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY IMS
  ZA ROK 201 7

  17
  Wszystkie kwoty są wyrażone w tys. PLN, o ile nie zaznaczono inaczej
  Standard Data
  obowiązywania
  Opis zmian
  Zmiany do MSSF 4
  „Umowy
  ubezpieczeniowe”
  1 stycznia 2018 r.
  lub w momencie
  zastosowania MSSF
  9 po raz pierwszy
  Zastosowanie MSSF 9 „Instr umenty finansowe” w MSSF 4.
  MSSF 14 „Odroczone
  salda z regulowanej
  działalności”
  1 stycznia 2016 r.
  Proces zatwierdzania do stosowania na terenie UE nie został rozpoczęty do czasu wydania ostatecznej wersji MSSF 14
  Zasady rachunkowości i ujawnień dla zasa dy ujmowania
  aktywów i zobowiązań powstałych w związku z transakcjami
  o cenach regulowanych w przypadku gdy jednostka podejmie
  decyzję o przejściu na MSSF.
  MSSF 15 „Przychody z
  umów z klientami” 1 stycznia 2018 r.
  Standard dotyczy wszystkich umów zawarty ch z klientami,
  z wyjątkiem takich, które wchodzą w zakres innych MSSF
  (tj. umów leasingu, u bezpieczeniowych i instrumentów
  finansowych). MSSF 15 ujednolica wymogi dotyczące ujmowania
  przychodów.
  MSSF 16 “Leasing”

  1 stycznia 2019 r. Wprowadzenia jednol itego modelu księgowania leasingu; brak
  rozróżnienia na leasing operacyjny i finansowy.
  Interpretacja do
  KIMSF 22 “Transakcje
  w walutach obcych i
  płatności zaliczkowe”

  1 stycznia 2018 r.
  Standard wskazuje w jaki sposób określić datę transakcji dla
  celów ustalenia właściwego kursu transakcji zawartych
  w walutach obcych, w sytuacji gdy jednostka płaci lub otrzymuje
  zaliczkę w walucie obcej.
  MSR 40
  “Nieruchomości
  inwestycyjne”

  1 stycznia 2018 r. Doprecyzowanie, że przeniesienie nieruchomości „do” lub
  „z” nieruchomości inwestycyjnych może nastąpić tylko wtedy,
  gdy nastąpiła zmiana sposobu użytkowania nieruchomości.
  „Poprawki do MSSF
  (cykl 2014 -2016)”
  1 stycznia 2018 r.
  zatwierdzenie przez UE oczekiwane w IVQ 2017 r.
  Zestaw poprawek dotyczących:
  MSSF 1 – usunięcie kilku przewidzianych w tym standardzie
  zwolnień, które nie mają już zastosowania;
  MSR 28 – doprecyzowany moment, w którym jednostki
  o charakterze inwestycyjnym mogą zdecydować o wyborze
  sposobu wyceny udziałów w jednostkach stowarzyszonych lub
  wspólnych przedsięwzięciach w wartości godziwej, a nie przy
  zastosowaniu metody praw własności.
  Interpretacja do
  KIMSF 23
  “Niepewność związana
  z ujmowaniem
  podatku
  dochodowego”

  1 stycznia 2019 r.
  KIMSF 23 dostarcza wytycznych odnośnie ujęcia niepewnośc i w
  zakresie podatku dochodowego. Podmiot powinien dokonać
  osądu, czy ujęcia podatkowe powinny być rozważane
  indywidualnie, czy też pewne ujęcia podatkowe powinny zostać
  ocenione łącznie. Wybór powinien lepiej odzwierciedlać
  oczekiwania odnośnie rozwiązani a niepewności.
  MSSF 17 “Umowy
  ubezpieczeniowe”

  1 stycznia 2021 r. Nowe podejście w rozpoznawaniu przychodów oraz zysku/strat
  w okresie świadczenia usług ubezpieczeniowych.
  Zmiany do MS R 28
  “Inwestycje w
  jednostkach
  stowarzyszonych i
  wspólnych
  przedsię wzięciach ”

  1 stycznia 20 19 r. Doprecyzowanie zakresu stosowania standardu dla
  długoterminowych udziałów w jednostkach stowarzyszonych i
  wspólnych przedsięwzięciach .


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY IMS
  ZA ROK 201 7

  18
  Wszystkie kwoty są wyrażone w tys. PLN, o ile nie zaznaczono inaczej
  Standard Data
  obowiązywania
  Opis zmian
  „Poprawki do MSSF
  (cykl 201 5-201 7)”
  1 stycznia 201 9 r.

  Zestaw poprawek dotyczących:
  MSSF 3 – wskazanie, że jednostka ponownie wycenia udziały
  kapitałowe we wspólnej działalności kiedy obejmuje kontrolę
  nad tym przedsięwzięciem;
  MSR 11 – jednostka nie dokonuje ponownej wyceny udziałów
  kapitałowych w e wspólnej działalności kiedy uzyskuje
  współkontrolę nad wspólnym przedsięwzięciem.

  Grupa zamierza przyjąć wymienione powyżej nowe standardy, zmiany standardów
  i interpretacji MSSF opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości,
  nieobo wiązujące na dzień sprawozdawczy, od ich wejścia w życie, po zatwierdzeniu przez Unię
  Europejską. Wyjątek stanowi MSSF 16 „Leasing”, który zastosowany zostanie - zgodnie
  z obowiązującymi regulacjami dającymi możliwość wcześniejszego zastosowania – począwsz y od
  1 stycznia 2018 roku.

  Wpływ nowych regulacji na przyszłe sprawozdania Grupy
  Zastosowanie powyższych standardów i interpretacji nie powinno mieć istotnego wpływu
  na przyszłe sprawozdania finansowe Grupy, za wyjątkiem standardu MSSF 16 opisanego poniże j.
  Oprócz szacowanego wpływu MSSF 16, Grupa przedstawia szerzej potencjalny wpływ MSSF 9 oraz
  MSSF 15 na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

  MSSF 16 „Leasing”
  Nowy standard MSSF 16 „Leasing” likwiduje pojęcie leasingu operacyjnego i w konsekwencji
  powo duje rozpoznanie nowego składnika aktywów (prawa do użytkowania środka będącego
  przedmiotem leasingu) oraz nowych zobowiązań związanych z dokonywaniem płatności z tytułu
  leasingu. Standard obowiązuje w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
  2019 r. z możliwością wcześniejszego zastosowania. Grupa ocenia, iż jego zastosowanie, głównie
  przez zmianę ujmowania i prezentacji wieloletnich umów najmu powierzchni biurowych (w których
  mieszczą się siedziby spółek Grupy Kapitałowej) oraz pow ierzchni magazynowych, będzie mieć
  pozytywny wpływ na EBITDA (szacunkowo 0,8 – 0,9 mln PLN w 2018 roku) oraz wpływ na wielkość
  rzeczowych aktywów trwałych i zobowiązań (wzrost stanu prezentowanych rzeczowych aktywów
  trwałych i zobowiązań o 1,6 – 2,0 mln PL N w 2018 r. ).

  MSSF 9 „Instrumenty finansowe”
  Nowy Standard MSSF 9 „Instrumenty finansowe” obowiązuje w odniesieniu do okresów
  rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 r. MSSF 9 zastępuje dotychczasowy
  MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycen a”. Podstawow e zmiany wprowadzon e przez
  MSSF 9 to:
  c) zasady klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych oparte o model biznesowy przyjęty przez
  jednostkę w zakresie zarządzania aktywami finansowymi oraz charakterystykę wynikających
  z umów przepływów p ieniężnych dla danego składnika aktywów finansowych;
  d) wprowadzenie nowego modelu utraty wartości charakteryzującego się znacząc ym
  przyspieszenie m ujęcia utraty wartości aktywów finansowych. Ujęcie straty z tytułu utraty
  wartości według dotychczasowyc h zasad następowało dopiero wtedy, gdy wystąpiły
  obiektywne dowody utraty wartości. W nowym podejściu, już od momentu ujęcia aktywa

  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY IMS
  ZA ROK 201 7

  19
  Wszystkie kwoty są wyrażone w tys. PLN, o ile nie zaznaczono inaczej
  finansowego w bilansie jednostka zobowiązana jest do szacowania oczekiwanej straty
  kredytowej za pomocą wskazanego przez MSS F 9 modelu opartego na zmianach ryzyka
  kredytowego.
  Grupa IMS dokonała anal izy posiadanych instrumentów fi nansowych w świetle powyższego
  standardu. W jej wyniku wyodrębniono główny obszar, na który nowy standard może mieć wpływ,
  tj. wyliczanie i ujmowanie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, w tym głównie
  należności handlowych. Należności handlowe stanowią najistotniejszą pozycję aktywów
  finansowych Grupy . Zarząd Emitenta podjął decyzję o zastosowaniu Standardu MSSF 9 bez
  przekształcania d anych porównawczych, ewentualne korekty wynikające z wdrożenia MSSF
  9 zostaną wprowadzone z dniem 1 stycznia 2018 r. Zmiany wynikające z wprowadzenia standardu
  nie będą miały istotnego wp ływu na sprawozdanie finansowe Emitenta.

  MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”
  Standard MSSF 15 wprowadza jednolity model rozliczania przychodów z umów z klientami.
  Nowy standard zastępuje wytyczne dotyczące ujmowania przychodów z MSR 11 „Umowy
  o budowę”; MSR 18 „ Przychody”; KIMSF 13 „Programy lojalnościowe”; KIMSF 18 „ Przekazanie
  aktywów przez klientów” oraz inne interpretacje związane z przychodami. W szczególności standard
  będzie dotyczył przychodów z tytułu sprzedaży różnych usług i towarów w ramach jednej umowy,
  gdzie przekazanie tych towarów i usług będzie się odby wać w różnych okresach sprawozdawczych.
  Standard obowiązuje w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 r.
  Grupa IMS przeprowadziła ocenę wpływu zastosowania MSSF 15 na skonsolidowane
  sprawozdanie finansowe. Analiza przeprowadzon a zgodnie z tzw. pięciostopniowym modelem
  rozpoznawania przychodów, miała na celu weryfikację kontraktów zawieranych w ramach
  zidentyfikowanych przez Grupę segmentów działalności tj .:
  a. umowy abonamentowe (audio, wideo i aroma);
  b. umowy/zlecenia reklamowe audi o;
  c. umowy/zlecenia eventowe;
  d. umowy/zlecenia w segmencie Digital Signage (umowy/zlecenia sprzedaży systemów Digital
  Signage oraz umowy/zlecenia reklamowe Digital Signage);
  e. umowy/zlecenia pozostałe.
  Zdecydowana większość kontraktów w Grupie to wieloletnie u mowy abonamentowe oraz
  krótkie (maksymalnie do 3 -miesięcy) zlecenia reklamowe audio i wideo. W przypadku usług
  abonamentowych, umowy nie zawierają pojedynczych zobowiązań wynikających z zapisów umowy,
  do których należałoby przyporządkować i rozpoznać przyc hód. Podobnie jest w przypadku umów
  reklamowych. Analiza wskazała, że MSSF 15 nie będzie miał istotnego wpływu na moment ujęcia
  i kwotę przychodów rozpoznanych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych.
  W ramach przeprowadzonych analiz związanych z wd rożeniem MSSF 15 „Przychody
  z umów z klientami”, Grupa poddała także sprawdzeniu zagadnienia dotyczące kapitalizowania
  kosztów związanych z umowami i zleceniami. Najistotniejszym zdaniem Emitenta obszarem do
  analizy są koszty związane z segmentem umów abon amentowych (w tym głównie koszty instalacji
  urządzeń oraz prowizje od sprzedaży). Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do
  publikacji, Emitent zakończył analizę i obecnie szacowany jest ewentualny wpływ standardu na
  wielkość kosztów Grupy oraz po ziom skonsolidowanego wyniku finansowego. W ocenie Emitenta,
  wdrożenie MSSF 15 nie będzie miało istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdania
  finansowe.

  1.6. Zasady konsolidacji
  Spółki zależne, nad którymi IMS S.A. sprawuje kontrolę, podlegają konsolidacji metodą
  pełną. Spółki zależne są konsolidowane od daty uzyskania kontroli przez Spółkę, natomiast

  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY IMS
  ZA ROK 201 7

  20
  Wszystkie kwoty są wyrażone w tys. PLN, o ile nie zaznaczono inaczej
  przestają być konsolidowane w chwili utraty nad nimi kontroli przez IMS S.A. Spółka posiada
  kontrolę, z tytułu swojego zaangażowania w jednostkę, kiedy podlega ekspozycji na zmienne wyniki
  finansowe, lub gdy ma prawa do zmiennych wyników finansowych (zwrotów), oraz ma możliwość
  wywierania wpływu na wysokość tych wyników finansowych (zwrotów) poprzez sprawowanie
  władzy nad tą jednostką.
  Salda i transakcje występu jące pomiędzy jednostkami Grupy w tym niezrealizowane zyski i straty
  wynikające z transakcji w ramach Grupy, są dla celów konsolidacji eliminowane.
  Udziały niekontrolujące w aktywach netto (z wyłączeniem wartości firmy) konsolidowanych
  podmiotów zależnych prezentowane są odrębnie od kapitału własnego Grupy. Na udziały składają
  się wartości udziałów na dzień połączenia jednostek gospodarczych oraz udziały w zmianach
  w kapitale własnym począwszy od daty połączenia.

  1.7. Stosowane zasady rachunkowości
  Przyjęte pr zy sporządzeniu niniejszego sprawozdania zasady rachunkowości są zgodne
  z zasadami przyjętymi przy sporządzaniu rocznego sprawozdania za rok obrotowy 201 6, poza
  nowymi standardami rachunkowości stosowanymi od 1 stycznia 201 7 r. opisanymi wcześniej . Dane
  finansowe jednostek wchodzących w skład Grupy będące podstawą przygotowania
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały przygotowane przy zastosowaniu jednolitych
  polityk rachunkowości. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty konsolidacyj ne ,
  zawarte w dokumentacji konsolidacyjnej Grupy.
  1.7.1. Waluty obce
  Przy sporządzaniu jednostkowych sprawozdań finansowych spółek Grupy Kapitałowej IMS
  transakcje przeprowadzane w walucie innej niż polski złoty (PLN) wykazuje się po kursie waluty
  obowiąz ującym na dzień transakcji. Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne
  denominowane w walutach obcych są przeliczane według kursu obowiązującego na ten dzień,
  tj. kursu średniego ustalonego przez NBP. Aktywa i zobowiązania niepieniężne wyceniane
  w wartości godziwej i denominowane w walutach obcych wycenia się po kursie obowiązującym
  w dniu ustalenia wartości godziwej. Pozycje niepieniężne wyceniane według kosztu historycznego
  w walutach obcych nie podlegają powtórnemu przewalutowaniu. Wszelkie różni ce kursowe
  ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w okresie, w którym powstają, z wyjątkiem
  różnic kursowych wynikających z transakcji przeprowadzonych w celu zabezpieczenia przed
  określonym ryzykiem walutowym.
  Zastosowane kursy walut do wyceny p ozycji bilansowych: Kurs wymiany
  złotego do euro
  Kurs wymiany
  złotego do dolara
  31 grudnia 2016 r. 4,4240 4,1793
  31 grudnia 2017 r. 4,1709 3,4813
  1.7.2. Ujęcie przychodów ze sprzedaży
  Przychody ze sprzedaży wykazuje się w wartości godziwej otrzymane j lub należnej zapłaty
  z tytułu sprzedaży towarów i usług w zwykłym toku działalności Grupy . Przychody prezentowane
  są po pomniejszeniu o podatek od towarów i usług, przewidywane rabaty, zwroty klientów
  i podobne odpisy.
  Grupa ujmuje przychody ze sprzedaż y po spełnieniu wszystkich następujących warunków:
   świadczona usługa została wykonana lub przeniesiono z Grupy na nabywcę znaczące ryzyko
  i korzyści wynikające z prawa własności produktów, towarów lub materiałów oraz scedowano
  przez spółk i Grupy funkcje ki erownicze w stopniu związanym na ogół z prawem własności
  i efektywną kontrolą nad sprzedanymi produktami, towarami lub materiałami;
   możliwości dokonania wiarygodnej wyceny kwoty przychodów;

  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY IMS
  ZA ROK 201 7

  21
  Wszystkie kwoty są wyrażone w tys. PLN, o ile nie zaznaczono inaczej
   wystąpienia prawdopodobieństwa, że jednostka otrzyma korzyści eko nomiczne związane
  z transakcją;
   możliwości wiarygodnej wyceny kosztów poniesionych lub przewidywanych w związku
  z transakcją.
  1.7.2.1. Przychody ze sprzedaży usług
  Przychody Grupy uzyskiwane są zasadniczo w związku ze świadczeniem usług. W przypadku
  świad czenia usług spółk i Grupy rozpoznaj ą przychód, gdy spełnione zostaną wszystkie poniższe
  kryteria:
   kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób;
   jest prawdopodobne, iż spółka Grupy otrzyma korzyści ekonomiczne wynikające
  z przeprowadzonej transakcji;
   stopień realizacji transakcji można wiarygodnie wycenić na dzień bilansowy;
   koszty poniesione oraz te, które zostaną poniesione w związku z transakcją, można wycenić
  w wiarygodny sposób.
  Jeżeli umowa przewiduje opłaty pobrane z góry za usługi (nie dotycz y zaliczek) , które mają być
  świadczone w okresach przyszłych, przychód rozpoznaje się proporcjonalnie, w każdym miesiącu,
  którego dotyczy opłata, w części odpowiadającej opłacie za dany miesiąc. Wartość opłaty za przyszłe
  okresy odracza się jako rozliczeni e międzyokresowe przychodu. Na dzień 31.12.2017 r. rozpoznano
  przychody przyszłych okresów w wysokości 39 tys. PLN.
  1.7.2.2. Przychody z tytułu dzierżawy urządzeń
  Spółki Grupy w swojej działalności zawiera ją umowy wieloletnie (abonamentowe) , w tym na
  dzi erżawę urządzeń audiobox, wideobox, aromabox, lokalizatory i standy . Przychody z tego tytułu
  rozpoznawane są miesięcznie, tj. w każdym miesiącu w którym usługa miała miejsce .
  1.7.2. 3. Przychody ze sprzedaży towarów
  Przychody ze sprzedaży towarów (np. moni torów, urządzeń, zapachów aroma) uznaje się
  w miesiącu ich wydania odbiorcy.
  1.7.3. Przychody z tytułu odsetek
  Przychody z tytułu odsetek ujmowane są narastająco według czasu powstawania, poprzez
  odniesienie do kwoty niespłaconego jeszcze kapitału i przy uwzględnieniu efektywnej stopy
  oprocentowania, czyli stopy efektywnie dyskontującej przyszłe wpływy pieniężne szacowane na
  oczekiwany okres użytkowania danego składnika aktywów do wartości bilansowej netto tego
  składnika.
  1.7.4 . Koszty
  Przez koszty i stra ty Grupa rozumie uprawdopodobnione zmniejszenie w okresie
  sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości. Powodują one
  zmniejszenie wartości aktywów albo zwiększenie wartości zobowiązań i doprowadzają
  do zmniejszenia kapitału własn ego lub zwiększenia jego niedoboru. W księgach rachunkowych
  ujmuje się wszystkie obciążające spółk i Grupy koszty dotyczące danego okresu, niezależnie od
  terminu ich zapłaty. Koszty ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów na podstawie
  bezpośrednieg o związku pomiędzy poniesionymi kosztami , a osiągnięciem konkretnych
  przychodów. Zachowanie współmierności przychodów i kosztów zakłada jednoczesne lub łączne
  ujmowanie przychodów i kosztów powstałych bezpośrednio i wspólnie w wyniku tej samej transakcji
  lub innych zdarzeń.
  1.7.5 . Koszty finansowania zewnętrznego
  Koszty finansowania zewnętrznego bezpośrednio związanego z nabyciem lub wytworzeniem
  składników majątku wymagających dłuższego czasu, aby mogły być zdatne do użytkowania lub
  odsprzedaży, dodaje si ę do kosztów wytworzenia takich aktywów aż do momentu, w którym

  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY IMS
  ZA ROK 201 7

  22
  Wszystkie kwoty są wyrażone w tys. PLN, o ile nie zaznaczono inaczej
  aktywa te są zasadniczo gotowe do zamierzonego użytkowania lub odsprzedania. Przychody
  z inwestycji uzyskane w wyniku krótkoterminowego inwestowania pozyskanych środków
  zewnętrznych przed zain westowaniem ich w omawiane aktywa pomniejszają wartość kosztów
  finansowania zewnętrznego podlegających kapitalizacji.
  Wszelkie pozostałe koszty finansowania zewnętrznego są odnoszone bezpośrednio
  w sprawozdanie z całkowitych dochodów w okresie, w którym zo stały poniesione.
  1.7.6. Podatek bieżący
  Bieżące obciążenie podatkowe oblicza się na podstawie wyniku podatkowego (podstawy
  opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku
  (straty) netto w związku z wyłączeniem przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów
  stanowiących koszty uzyskania przychodów w latach następnych oraz pozycji przychodów
  i kosztów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenie Grupy z tytułu podatku
  bieżącego oblicza się w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym
  i wykazuje bezpośrednio w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.
  1.7.7. Podatek odroczony
  Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego, wynikającego z różnic
  przejściowych pomiędzy wartością po datkową aktywów i zobowiązań , a ich wartością bilansową
  w sprawozdaniu finansowym, ujmowane jest w pełnej wysokości, metodą bilansową. Jeżeli jednak
  odroczony podatek dochodowy powstał z tytułu początkowego ujęcia składnika aktywów lub
  zobowiązania w ramac h transakcji innej niż połączenie jednostek gospodarczych, które nie wpływa
  ani na wynik finansowy, ani na dochód (stratę) podatkową, to się go nie wykazuje. Odroczony
  podatek dochodowy ustala się przy zastosowaniu stawek (i przepisów) podatkowych
  obowiązu jących prawnie lub faktycznie na dzień bilansowy, które zgodnie z oczekiwaniami będą
  obowiązywać w momencie realizacji odnośnych aktywów z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego lub uregulowania zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się, jeżeli jest prawdopodobne, że
  w przyszłości osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który umożliwi wykorzystanie różnic
  przejściowych. Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikają cego z różnic
  przejściowych powstających z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych i stowarzyszonych jest
  ujmowane, chyba że rozłożenie w czasie odwracania się różnic przejściowych jest kontrolowane
  przez Grupę i prawdopodobne jest, że w możliwej do prze widzenia przyszłości różnice te nie
  ulegną odwróceniu.
  Grupa kompensuje ze sobą aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z rezerwami
  z tytułu odroczonego podatku dochodowego wtedy i tylko wtedy, gdy posiada możliwy do
  wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzenia kompensat oraz aktywa i rezerwy z tytułu
  odroczonego podatku dochodowego dotyczą podatku dochodowego nałożonego przez tę samą
  władzę podatkową na tego samego podatnika .
  1.7.8. Zysk netto na akcję
  Zysk netto na akcję dla każdego okresu jest obliczony poprzez podzielenie zysku netto
  przypadającego dla akcjonariuszy Grupy za dany okres przez średnią ważoną liczbę akcji
  w danym okresie sprawozdawczym.
  Zysk rozwodniony przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku
  netto za ok res , przypadającego na akcjonariuszy przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych
  akcji występujących w ciągu okresu (skorygowaną o wpływ opcji rozwadniających oraz
  rozwadniających umarzalnych akcji uprzywilejowanych , zamiennych na akcje zwykłe).


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY IMS
  ZA ROK 201 7

  23
  Wszystkie kwoty są wyrażone w tys. PLN, o ile nie zaznaczono inaczej
  1.7.9. Rzec zowe aktywa trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe prezentowane są w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji
  finansowej po koszcie historycznym pomniejszonym o odpisy amortyzacyjne i skumulowane
  odpisy z tytułu utraty wartości. Obciążenia amortyzacyjne dla pozycji innych niż grunty
  i inwestycje w toku naliczane są od wartości zakupu środków trwałych pomniejszonej o ich
  przewidywalną wartość końcową, metodą liniową przez okres przewidywanej przydatności do
  użycia.
  Szacunkowe okresy użytkowania, wartości rezydualne i metoda amortyzacji podlegają
  weryfikacji na koniec każdego roku obrotowego, a konsekwencje zmian tych szacunków
  odnoszone są do przyszłych okresów.
  Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego amortyzuje się przez
  okres ich przewidywanego eko nomicznego użytkowania na takich samych zasadach jak aktywa
  własne.
  Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży/likwidacji lub zaprzestania użytkowania pozycji
  rzeczowego majątku trwałego określa się jako różnicę między przychodami ze sprzedaży ,
  a wartością bil ansową tych pozycji i ujmuje się je w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.
  Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia wyceniane są jako niższa z dwóch wartości:
   wartości bilansowej na dzień zaklasyfikowania jako przeznaczone do zbycia lub
   w wartości godziwej po mniejszonej o oczekiwane koszty sprzedaży.
  Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia to aktywa rzeczowe, których wartość bilansowa
  zostanie odzyskana przez Grupę IMS poprzez transakcje sprzedaży, a nie poprzez jego dalsze
  wykorzystanie. Na 31.12.201 7 roku w Gr upie IMS nie wystąpiła kategoria „Aktywów trwałych
  przeznaczonych do zbycia ”.
  1.7.10 . Wartości niematerialne
  Wartości niematerialne nabyte w oddzielnych transakcjach wykazuje się po koszcie
  historycznym pomniejszonym o umo rzenie i skumulowaną stratę z tyt ułu utraty wartości.
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik

  Poland Audit Services Sp. z o.o. Member Crowe Horwath International ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warsaw, Poland Phone +48 22 295 30 00 Fax +48 22 295 30 01 www.crowehorwath.pl

  Crowe Horwath is a trading name of the following entities (together, “Crowe Advartis”): Crowe Advartis Accounting Sp. z o.o. , KRS 0000067026, NIP 5252060079, Share capital 50.000 PLN ∙ Poland Audit Services Sp. z o.o., KRS 0000421671, NIP 5272677311, Share capital 50.000 PLN ∙ Crowe A dvartis Tax Advisers Sp. z o.o. , KRS 0000294572, NIP 5252411538, Share capital 50.000 PLN ∙ Crowe Advartis VAT Services Sp. z o.o. , KRS 0000057559, NIP 5251557493, Share capital 50.000 PLN ∙ Crowe Advartis Consulting Sp. z o.o., KRS 0000393728, NIP 5272661244, Share capital 5.000 PLN
  Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta
  z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  dla Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej IMS S.A.
  za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 201 7

  Sprawozdanie z badania rocznego s konsolidowanego sprawozdanie finansowego
  Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
  Kapitałowej IMS (zwanej dalej „Grupą Kapitałową ”), w której jednostk ą dominującą jest IMS S.A .
  z siedzibą w W arszawie , przy ul. Puławskiej 366 (zwanej dalej „Spółką dominującą”), na które składają
  się: skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 rok u,
  skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów
  pieniężnych, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia
  do 31 grudnia 2017 roku , wprowadzenie do sprawozdania finanso wego oraz noty i pozostałe informacje
  do skonsolidowanego sprawozdania finansowego .
  Odpowiedzialność Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki dominującej za skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe
  Zarządu Spółki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
  Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczoś ci Finansowej oraz związanymi z nimi
  interpretacjami o głoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej oraz innymi obowiązującymi
  przepisami prawa , a także statutem Spółki dominującej . Zarząd Spółki dominującej jest również
  odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia
  skonsolidowane go sprawozdania finansowego nie zawierającego istotnego zniekształcenia
  spowodowanego oszustwem lub błędem.
  Przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finanso wego, Zarząd Spółki dominującej jest
  odpowiedzialny za ocenę zdolności Grupy Kapitałowej do kontynuowania działalności, a także za
  ujawnienia dotyczące zasady kontynuacji działalności i jej zastosowania, jako podstawy sporządzenia
  skonsolidowanego sprawozdania finanso wego .
  Zgodnie z przepisami z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 201 8 roku poz.
  395 z późn. zm.) ( „ustaw a o rachunkowości” ) Zarząd oraz Członkowie Rady Nadzorczej Spółki
  dominującej są zobowiązani do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe spełniało
  wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.
  Odpowiedzialność biegłego rewidenta
  Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i fina nsowej oraz wyniku finansowego Grupy
  Kapitałowej zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
  Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi
  interpretacjami ogłoszon ymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami
  (polityką) rachunkowości .
  Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień :
  1) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
  publicznym (Dz. U. z 201 7 r. poz. 1089 z późn . zm .) („ustaw a o biegłych rewidentach”),
  2) Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Bad ania
  przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r oku
  z późn. zm. w związku z uchwałą nr 2041/37a/2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie krajowych
  standardów wykonywani zawodu.
  3) rozporządzenia Parlamentu Europ ejskiego i Rady (UE) nr 537 /2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku
  w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych
  jednostek interesu publicznego, uchylającym decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158
  z 27.05.2014, str. 77 oraz Dz. Urz. UE L 170 z 11.06.2014, str. 66) ( zwanego dalej
  „Rozporządzenie m 537/2014”).
  Regulacje te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia
  badania w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia.
  Celem badania jest uzyskanie wystarc zającej pewności, co do tego czy skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe, jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem,
  oraz wydanie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta zawierającego naszą opinię.
  Wystarczając a pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie
  przeprowadzone zgodnie z powyżej wskazanymi standardami zawsze wykryje istniejące istotne
  zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane
  za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje
  gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia, powstałego na skut ek oszustwa jest wyższe niż ryzyko
  niewykrycia istotnego zniekształcenia powstałego na skutek błędu, ponieważ ryzyko oszustwa może
  obejmować zmowy, fałszerstwo, celowe pominięcia, wprowadzanie w błąd lub obejście kontroli
  wewnętrznej i może dotyczyć każdeg o obszaru prawa i regulacji, nie tylko tego bezpośrednio
  wpływającego na sprawozdanie finansowe.
  Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służących u zyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień
  w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur bada nia zależy od osądu biegłego
  rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem. Dokonując oceny tego ryzyka biegły rewident
  bierze pod uwagę działanie kontroli wewnętrzne j, w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej
  prezentacji przez Spółkę dominującą skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w celu
  zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii
  na temat skuteczności k ontroli wewnętrznej. Badanie obejmuje także ocenę odpowiedniości przyjętych
  zasad (polityki) rachunkowości, racjonalności ustalonych przez kierownictwo wartości szacunkowych,
  jak również ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.
  Zakres badania ni e obejmuje zapewnienia, co do przyszłej rentowności Grupy K apitałowej , ani
  efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw Grupy K apitałowej przez Zarząd Spółki dominującej ,
  obecnie lub w przyszłości.
  Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody b ada nia stanowią wystarczającą i odpowiednią
  podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania. Opinia jest spójna z dodatkowym sprawozdaniem
  dla komitetu audytu wydanym z dniem niniejszego sprawozdania z badania.
  Niezależność
  W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident i firma audytorska pozostawali niezależni
  od jednostek wchodzących w skład Grupy K apitałowe j zgodnie z przepisami ustawy o biegłych
  rewidentach, Rozporządzenia 537/2014 oraz zasadami etyki zawodowej przyjętymi uchwałami Krajowej
  Rady Biegłych Rewidentów.
  Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że nie świadczyliśmy usług
  niebędących badaniem, które są zabronione przepisami art. 136 ustawy o biegłych rewidentach oraz
  art. 5 ust. 1 Rozporządzenia 537/2014, dla jednostek wchodzących w skład Grupy K apitałowej.
  Kluczowy biegły rewident i firma audytorska świadczyli na rzecz Spółki dominującej usługi niebędące
  badaniem sprawozdań finansowych w zakresie due diligence. Informacja na ten temat została zawarta
  w sprawozda niu finansow m.
  Wybór firmy audytorskiej
  Zostaliśmy wybrani do badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za
  rok 2017 uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 30 marca 2017 roku. Sprawozdania finansowe jednostki
  badamy nieprzerwanie począwsz y od roku obrotowego zakończonego dnia 31.12.2013 roku przez
  5 kolejnych lat.


  Najbardziej znaczące rodzaje ryzyka
  W trakcie przeprowadzonego badania zidentyfikowaliśmy poniżej opisane najbardziej znaczące rodzaje
  ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym spowodowanego oszustwem oraz opracowaliśmy stosowne
  procedury badania dotyczące tych rodzajów ryzyk. W przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne
  dla zrozumienia zidentyfikowanego ryzyka oraz wykonanych przez biegłego rewidenta procedur
  badania, zamieściliśmy również najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami .
  Opis rodzaju ryzyka istotnego zniekształcenia Procedury biegłego rewidenta w odpowiedzi na zidentyfikowane ryzyko oraz w stosownych przypadkach najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka

  Wartość firmy

  Wartość firmy wynika z połączenia IMS S.A. z TV
  Mall oraz z objęcia kontroli przez IMS S.A. nad IMS
  events oraz Mood Factory.
  Na 31 grudnia 2017 wartość firmy
  w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
  wyniosła ogółem 2.446 tys. PLN (6% sumy
  bilansowej) i nie zmieniła się w porównaniu z 2016
  rokiem. Grupa na dzie ń 31 grudnia 2017 roku
  wykazuje odpis aktualizujący wartość firmy na
  poziomie 486 tys. PLN.

  Zgodnie z wymogami MSR/MSSF przeprowadzono
  na koniec roku coroczne testy sprawdzające, czy
  nastąpiła utrata wartości aktywa poprzez
  porównanie wartości bilansowej przypisanej do
  danego ośrodków wypracowując ego środki
  pieniężne do wartości użytkowej ośrodka
  z przypisaną wartością firmy, szacowanej metodą
  zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

  Przy sporządzaniu szacunkowej prognozy
  przyszłych przepływów pieniężnych Zarząd
  uwzględnił stopę dyskontową (odpowiadająca
  wysokości prognozowanego średnioważonego
  kosztu kapitału) oraz 5 letnie prognozy finansowe,
  których wartoś ci zostały ustalone w oparciu
  o profesjonalny osąd.

  Z uwagi na wartość pozycji bilansowej oraz ist otne
  założenia Zarządu leżące u podstaw testu na utratę
  wartości, uznaliśmy to zagadnienie za kluczowy
  obszar ryzyka.
  Nasze procedury obejmowały w szczególności:
  • Potwierdzenia zgodności przyjętej metody
  przeprowadzenia test ów na utratę wartości
  z przepisami MSR 36,
  • Ocena przyjętych przez Zarząd kluczow ych założeń
  w odniesieniu do przepływów pieniężnych,
  • Analiza porównawcza danych wykorzystanych do
  prognozy przepływów pieniężnych do historycznych
  danych finansowych
  • Ocena racjo nalność wskaźników przy jętych
  w modelu,
  • Ocena analizy wrażliwości w odniesieniu do
  kluczowych założeń
  • Sprawdzenie poprawności matematycznej modelu
  zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

  Na podstawie przeprowadzonych procedur uznaliśmy
  założenia przyjęte przez Zarząd, jako racjonalne i mające
  poparcie w uzyskanej dokumentacji. Przeprowadzony test
  potwierdził wartość firmy prezentowaną
  w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

  Opinia

  Naszym zdaniem, załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno
  sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz jej wynik
  finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku , zgodnie z Międzynarodowymi
  Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozd awczości Finansowej oraz
  związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi
  zasadami (polityką) rachunkowości. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest zgodne, co do formy
  i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową przepisami prawa, w tym rozporządzenia Ministra Finansów
  z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
  emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
  przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r oku poz. 133 , z póź n.
  zm.) („Rozporządze nie o informacjach bieżących i okresowych ”) i postanowieniami statutu Spółki
  dominującej .


  Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
  Opinia na temat sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
  Nasza opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansow ego nie obejmuje sprawozdania
  z działalności Grupy Kapitałowej .
  Za sporządzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej zgodnie z ustawą o rachunkowości
  oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa jest odpowiedzialny Zarząd Spółki dominującej. Ponadto
  Zarząd oraz członkowie Rady Nadzorczej Spółki dominującej są zobowiązani do zapewnienia, aby
  sprawozdanie z działalności spełniało wym agania przewidziane w ustawie o rachunkowości.
  Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach było wydanie opinii, c zy
  sprawozdanie z działalności Grupy K apitałowej zostało sporządzone zgodnie z przepisami prawa oraz,
  że jest ono zgodne z informacjami zawartymi w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
  Naszym obowiązkiem było także złożenie oświadczenia , czy w świetle naszej wiedzy o Grupie
  Kapitałowej i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej istotne zniekształcenia oraz wskazanie,
  na czym polega każde takie istotne zniekształcenie.
  Naszym zdaniem sprawozdanie z działalności Grupy Ka pitałowej zostało sporządzone zgodnie
  z wymogami art. 49 ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia o informacjach bieżących i jest
  zgodne z informacjami zawartymi w rocznym skonsolidowanym sp rawozdaniu finansowym. Ponadto,
  oświadczamy, iż w świetle wiedzy o Grupy Kapitałowej i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego, nie stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności
  istotnych zniekształceń .
  Opinia na temat oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego
  Zarząd Spółki dominującej oraz Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za sporządzenie
  oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego zgodnie z przepisami prawa.
  W związku z przeprowadzonym badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego, naszym
  ob owiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach było wydanie opinii, czy emitent
  obowiązany do złożenia oświadczenia o stosowaniu ła du korporacyjnego, stanowiącego wyodrębnioną
  część sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, zawarł w tym oś wiadczeniu informacje
  wymagane przepisami prawa oraz w odniesieniu do okre ślonych informacji wskazanych w tych
  przepisach lub regulaminach stwierdzenie, czy są one zgodne z mającymi zastosowanie przepisami
  oraz informacjami zawartymi w rocznym skonsolidowa nym sprawozdaniu finansowym.
  Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka dominująca zawarła
  informacje określone w paragrafie 91 ust. 5 punkt 4 lit. a, b, g, j, k oraz lit. l Rozporządzenia
  o informacjach bieżących i okresowych .
  Informacje wskazane w paragrafie 91 ust. 5 punkt 4 lit. c -f, h oraz lit. i Rozporządzenia o informacjach
  bieżących i okresowych zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego IMS S.A. są zgodne
  z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu
  finansowym .
  Działający w imieniu Poland Audit Services Sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 2, 01 -209 Warszawa,
  wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3790 :
  Monika Byczyńska

  Kluczowy Biegły Rewident
  Numer ewidencyjny 9877


  Warszawa, dnia 24 kwietnia 2018 roku
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik  SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ IMS
  ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  Warszawa, 2 4 KWIETNIA 201 8 r.

  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej IMS z a rok zakończony 31 grudnia 2017 roku 1
  Wszystkie kwoty są wyrażone w tys. PLN, o ile ni e zaznaczono inaczej
  SPIS TREŚCI:
  1. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY 4
  1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ IMS 4
  1.2. POZYCJA RYNKOWA GRUPY IMS 7
  1.3. STRATEGIA ROZWOJU GRUPY 12
  1.4. WYNIKI FINANSOWE I SY TUACJA MAJĄTKOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ 15
  1.4. 1. WYNIKI FINANSOWE 15
  1.4.2. SYTUACJA MAJĄTKOWA GRUPY 23
  1.4.3. DYWIDENDA 24
  1.4.4. ANALIZA WSKAŹNIKOWA 26
  1.4.5. STANOWISKO EMITENTA ODNOŚNIE OPU BLIKOWANY CH PROGNOZ NA 2017 ROK 27
  1.4.6. SYTUACJA KADROWA 28
  1.4.7. ISTOTNE POZYCJE POZAB ILANSOWE 28
  1.5. DZIAŁANIA DOTYCZĄCE W SPÓŁPRACY Z INNYMI P ODMIOTAMI 29
  1.5.1 LIST INTENCYJN Y Z PIXEL INSPIRATION HOLDINGS LIMITED 29
  1.5.2. LIST INTENCYJNY Z MAKE SENSE MEDIA SP. Z O .O. 29
  1.5.3. ZAKOŃCZENIE PROJEKTU FUNBOX 29
  1.6. CZYNNIK I, KTÓRE W OCENIE GRUPY BĘDĄ MIAŁY WPŁY W NA OSIĄGNIĘTE WYNI KI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ NAJBLIŻSZEG O ROKU 30
  1.7. TRANSAKCJE Z PODMIOTA MI POWIĄZANYMI 30
  1.8. PRZYJĘCIE PRZEZ EMITENTA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO III NA LATA 2018 – 2020 30
  1.9. UMOWY KREDYTOWE I POŻ YCZKI ZAWARTE W 2017 ROKU 31
  1.10. POŻYCZKI UDZIELONE PR ZEZ GRUPĘ W 2017 ROKU 32
  1.11. UDZIELONE I OTRZYMANE PORĘCZENIA I GWARANC JE W 2017 ROKU 32
  1.12. ISTOTNE WYDARZENIA PO ZAKOŃCZENIU OKRESU S PRAWOZDAWCZEGO 34
  1.13. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA OTRZYMANE W 2017 ROKU 34
  2. REKOMENDACJA „KUPUJ” DLA AKCJI IMS S.A. Z CENĄ DOCELOWĄ 5 PLN 37
  3. CZYNNIKI RYZYKA 39
  3.1. RYZYKO ZWIĄZANE Z O TOCZENIEM RYNKOWYM GRUPY 39
  3.2. RYZYKO PRAWNO -REGULACYJNE 40
  3.3. RYZYKO SPECYFICZNE DL A GRUPY I BRANŻY , W KTÓREJ DZIAŁA 42
  3.4. RYZYKO FINANSOWE I KA PITAŁOWE 44
  4. ŁAD KORPORACYJNY 47
  4.1. AKCJE IMS S.A. 47
  4.1.1. KURS AKCJI SPÓŁKI NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 47
  4.1.2. STRUKTURA AKCJONARIATU 49
  4.1.3. ZMIANY LICZBY AKCJI SPÓŁKI W TRAKCIE 2017 ROKU 51
  4.1.4. SKUP AKCJI WŁASNYCH P RZEPROWADZONY PRZEZ IMS S.A. 51
  4.1.5. SYSTEM KONTROLI PROGR AMÓW AKCJI PRACOWNIC ZYCH 55

  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej IMS z a rok zakończony 31 grudnia 2017 roku 2
  Wszystkie kwoty są wyrażone w tys. PLN, o ile ni e zaznaczono inaczej
  4.1.6. OGRANICZENIA WYKONYWA NIA PRAWA GŁOSU 55
  4.1.7. OGRANICZENIA DOTYCZĄC E PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW W ARTOŚCIOWYCH 55
  4.1.8. RELACJE INWESTORSKIE W IMS S.A. 55
  4.2. WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY I JEGO ZASADNICZE UPRAWNIEN IA 56
  4.2.1. Zasady zmiany Statutu Emitenta 57
  4.3. ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA 58
  4.3.1. RADA NADZORCZA IMS S.A. 58
  4.3.2. KOMITET AUDYTU 63
  4.3.3. ZARZĄD IMS S.A. 63
  4.3.3.1. Uprawnienia Zarządu do podejmowania decyzji o emisji lub wykupie akcji 69
  4.4. SYSTEM KONTROLI WEWNĘ TRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROCESIE SPORZĄDZANIA SPRAWOZ DAŃ FINANSOWYCH 69
  4.5. ZASADY ŁADU KORPORACY JNEGO , KTÓRE EMITENT STOSOWAŁ W 2017 ROKU 70
  5. POZOSTAŁE INFORMACJE 75
  5.1. SPRAWY SPORNE , INNE POSTĘPOWANIA 75
  5.2. WYNAGRODZENIE PODMIOT U UPRAWNIONEGO DO BA DANIA SPRAWOZDAŃ FIN ANSOWYCH 75
  5.3. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJ ĘĆ 76
  6. OŚW IADCZENIA ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ IMS S.A. 79  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej IMS z a rok zakończony 31 grudnia 2017 roku 3
  Wszystkie kwoty są wyrażone w tys. PLN, o ile ni e zaznaczono inaczej
  DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej IMS z a rok zakończony 31 grudnia 2017 roku 4
  Wszystkie kwoty są wyrażone w tys. PLN, o ile ni e zaznaczono inaczej
  1. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY
  1.1. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej IMS
  Grupa Kapitałowa IMS („Grupa Kapitałowa”; „Grupa IMS”; „Grupa”) zajmuje pozycję lidera
  polski ego rynku w świadczeniu wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego. Tak
  wysoką pozycję na rynku polskim jak również ekspansję na inne rynki europejskie, Grupa zawdzięcza
  oferowanym n owoczesn ym rozwiązaniom. Działając, z ponad kilkunastole tnim doświadczeniem,
  w segmencie mediów i nowoczesnych technologii , Grupa wykorzystuje techniki umożliwiające
  kreowanie nastroju i wywieranie wpływu na zachowanie Klienta.
  Jednostką dominującą w Grupie IMS jest IMS Spółka Akcyjna (dalej „IMS S.A.”; „Spółk a”; „Emitent”) .
  IMS S.A. (wcześniej w okresie kwiecień 2007 r. – czerwiec 2015 r. jako Internet Media Services S.A.)
  została utworzona w wyniku przekształcenia Internet Media Services Sp. z o.o. w spółkę akcyjną.
  Internet Media Services Sp. z o.o., działaj ąca od 2000 r., zarejestrowana była w Krajowym Rejestrze
  Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,
  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083234. W dniu
  8 marca 2007 r. Nadzwyczaj ne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę w sprawie
  przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną (Rep. A nr 499/2007) . W dniu 10 kwietnia 2007 r. Sąd
  Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądow ego zarejestrował zmianę formy prawnej Spółki ze spółki z ograniczoną
  odpowiedzialnością na spółkę akcyjną oraz podwyższenie kapitału akcyjnego do wysokości
  500 tys. PLN. Kapitał akcyjny Spółki według stanu na 31 grudnia 201 7 roku wynosił 669.997,98 PLN
  i dzielił się na 33. 499.899 akcji o wartości nominalnej 0,02 złotych każda.

  Dane teleadresowe i rejestracyjne na dzień publikacji sprawozdania
  Siedziba ul. Puławska 366, 02 -819 Warszawa
  Sąd Rejestrowy
  Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XIII Wydział Gospoda rczy Krajowego Rejestru
  Sądowego
  KRS 0000278240
  Kapitał zakładowy 669.997,98 PLN
  NIP 525 -22 -01 -663
  REGON 016452416
  Strona www www.ims.fm
  Telefon +48 /22 / 870 67 76
  Fax +48 /22 / 870 67 33

  Grupa IMS dostarcza usług i, które mają na celu wpłyn ąć na atrakcyjność miejsc sprzedaży, jak
  również wzrost sprzedaży promowanego asortymentu. Działania Grupy skupiają się w trzech
  głównych obszarach marketingu sensorycznego:

  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej IMS z a rok zakończony 31 grudnia 2017 roku 5
  Wszystkie kwoty są wyrażone w tys. PLN, o ile ni e zaznaczono inaczej
   audiomarketingu - przygotowanie i emisja formatów muzyc znych oraz produkcja i emisja reklam
  dźwiękowych (abonamenty audio i usługi reklamowe audio),
   Digital Signage - produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych
  (abonamenty wideo, usługi reklamowe wideo oraz dystrybucja sprzętu i kontentu Digital Signage),
   aromamarketingu - dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych (umowy abonamentowe,
  dystrybucja sprzętu i olejków zapachowych).
  Powyższe dziedziny stanowią podstawowy trzon marketingu sensorycznego, który jest
  działaniem polegającym na umie jętnym dobraniu odpowiednich bodźców dźwiękowych, wizualnych
  i zapachowych w celu wywołania oczekiwanych reakcji u klientów.
  Misją Grupy jest pozostanie wiodącym dostawcą rozwiązań podnoszących efektywność
  i atrakcyjność miejsc sprzedaży , w tym poprzez oferowanie kompleksowych rozwiązań
  marketingowych, które odciążą klienta od implementacji, zarządzania i monitorowania systemów
  i procesów sprzedaży nakierowanych na działania marketingowe w miejscu sprzedaży.
  Wytworzenie właściwej atmosfery miejsc sprzedaży pozwala wpłynąć m.in. na:
   zachowania klientów (wzbudzenie zainteresowania miejscem sprzedaży, wydłużenie czasu pobytu
  klienta w sklepie, co w konsekwencji wpływa na zwiększenie prawdopodobieństwa dokonania
  zakupów),
   budowanie wizerunku marki (odpowiednio dobrany zapach, treść reklamowa oraz jej sposób
  przekazu pozwala na uzyskanie odpowiednich skojarzeń z marką, jak również kreuje lojalność
  wobec marki),
   zwiększenie sprzedaży.

  Spółki zależne
  W skład Grupy Kapitałowej wchodzą obecnie (poza jednostką dominu jącą) cztery spółki zależne:
   IMS r&d sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie;
   IMS events sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ;
   Mood Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ,
   Videotronic Media Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

  IMS r&d sp. z o.o. prowadzi w Grupie Kapitałowej IMS działalność badawczo -rozwojową w zakresie
  nowych urządzeń i systemów. IMS r&d sp. z o.o. pracuje nad nowymi, innowacyjnymi rozwiązaniami
  urządzeń do marketingu sensorycznego wykorzystywanymi w całej Grupie Kapitałowej (np. serwery do
  nadawania muzyki i wyświetlania kontentu Digital Signage) oraz autorskimi, interaktywnymi aplikacjami
  multimedialnymi.
  IMS events sp. z o.o. specjalizuje się w organizacji eventów i wydarzeń specjalnych. Firma zajmuje się
  przygotowywaniem i realizacją imprez związanych z wprowadzeniem nowych produktów na rynek,
  ambientami, promocją, programami lojalnościowymi, szkoleniami, konferencjami, itp .
  Mood Factory Sp. z o.o. to spółka prowadząca działalność abonamentową w zakresie audio
  i aromamarketingu na kra jowych rynkach lokalnych, gdzie grupą klientów docelowych są głównie
  pojedyncze sklepy, salony fryzjerskie, salony fitness, puby, restauracje oraz niewielkie, lokalne sieci

  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej IMS z a rok zakończony 31 grudnia 2017 roku 6
  Wszystkie kwoty są wyrażone w tys. PLN, o ile ni e zaznaczono inaczej
  ww. salonów, sklepów i restauracji (w odróżnieniu od Emitenta, który w swojej dotyc hczasowej
  działalności współpracuje głównie z dużymi markami, sieciami FMCG, galeriami handlowymi oraz
  sieciami hiper - i supermarketów).
  VMS to spółka specjalnego przeznaczenia, która w 2017 roku świadczyła usługi transportowe na
  rzecz IMS S.A. (podobnie j ak w roku 2016).
  Wszystkie wymienione powyżej s półki zależne, nad którymi IMS S.A. sprawuje kontrolę,
  podlegają konsolidacji metodą pełną. Spółki zależne są konsolidowane od daty uzyskania kontroli
  przez Spółkę, natomiast przestają być konsolidowane w chw ili utraty nad nimi kontroli przez IMS S.A.
  Spółka posiada kontrolę, z tytułu swojego zaangażowania w jednostkę, kiedy podlega ekspozycji na
  zmienne wyniki finansowe, lub gdy ma prawa do zmiennych wyników finansowych (zwrotów), oraz ma
  możliwość wywierania wpływu na wysokość tych wyników finansowych (zwrotów) poprzez sprawowanie
  władzy nad tą jednostką. Salda i transakcje występujące pomiędzy jednostkami Grupy , w tym
  niezrealizowane zyski i straty wynikające z transakcji w ramach Grupy, są dla celów konsoli dacji
  eliminowane.

  Wykres: Struktura Grupy Kapitałowej IMS

  W 201 7 roku skład Grupy Kapitałowej IMS nie uległ zmianie, w tym w wyniku połączenia,
  przejęcia lub sprzedaży, inwestycji długoterminowych, podziału, res trukturyzacji czy zaniechania
  dzi ałalnoś ci.
  W 2017 roku nie wystąpiły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem
  Emitenta i jego Grupą Kapitałową.


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej IMS z a rok zakończony 31 grudnia 2017 roku 7
  Wszystkie kwoty są wyrażone w tys. PLN, o ile ni e zaznaczono inaczej
  1.2. Pozycja rynkowa Grupy IMS
  Grupa IMS jest liderem rynku marketingu sensorycznego w Polsce, coraz skuteczniej również
  rozwij a także swoje usługi w innych krajach. Na koniec 2017 roku Grupa dostarczała swoje usługi do
  12. 979 loka lizacji abonamentowych na terenie Polski i poza granicami (lokalizacja = pojedyncze
  urządzenie audio, wideo lub aromabox, za które pobierana jest opłata abonamentowa ; jeżeli za
  urządzenie pobierana jest więcej niż jedna opłata abonamentowa, wówczas liczba lokalizacji
  odpowiada liczbie opłat abonamentowych ). Usługi abonamentowe oparte są w większości
  o długoterminowe , kilkuletnie kontrakty. Przychody abona mentowe stanowią rokrocznie
  ok oło 50% wszystkich przychodów Grupy .

  Wykres: Wzrost liczby lokalizacji abonamentowych w Grupie Kapitałowej w latach 2000 – 2017  Tabela: Wzrost liczby lokalizacji abonamentowych w Grupie Kapi tałowej w latach 201 6-201 7


  12 miesięcy
  zakończonych
  31 grudnia 201 7 r.
  12 miesięcy
  zakończonych
  31 grudnia 201 6 r.
  Wskaźnik wzrostu
  201 7/201 6
  liczbowy procentowy
  Liczba obsługiwanych lokalizacji handlowych
  (abonamenty audio i wideo) 10 3 49 9 944 405 4%
  Liczba obsługiwanych lokalizacji handlowych
  (abonamenty aroma) 2 630 2 473 157 6%
  Lokalizacje abonamentowe łącznie 12 979 12 417 562 5%

  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej IMS z a rok zakończony 31 grudnia 2017 roku 8
  Wszystkie kwoty są wyrażone w tys. PLN, o ile ni e zaznaczono inaczej
  Rok 2017 roku był nieco słabszy jeśli chodzi o wzrost netto lokalizacji abona mentowych.
  Wynika to z nałożenia się kliku czynników. W I kwartale 2017 r. zdeinstalowane zostały, instalowane na
  okres świąteczno – noworoczny 2016, urządzenia aroma związane z różnego rodzaju promocjami
  w punktach sprzedaży. W segmencie usług abonamentow ych audio i wideo, zmniejszona została
  liczba lokalizacji o niskiej rentowności oraz zakończona została współpraca z klientami mającymi
  problemy w regulowaniu płatności. Bardzo istotny jest też fakt, że klienci Grupy IMS coraz częściej
  decydują się na jedn orazowy zakup i płatność z góry, zamiast na kilkuletnie umowy abonamentowe.
  Grupa IMS działa w dwóch strategicznych obszarach rynku: na rynku usług wsparcia sprzedaży
  głównie dla sektora ret ail (rynku detalicznego) oraz na rynku mediowym jako kanał reklamy . W tym
  drugim przypadku przychody Grupy są ściśle powiązane z sytuacją i trendami w branży reklamowej.

  Rynek usług abonamentowych
  Według danych GUS, w samej Polsce istnieje kilkaset tysięc y punktów usługowo -handlowych,
  których profil działalności odpowiada profilowi obecnych klientów Grupy IMS. W niektórych z nich,
  może być więcej niż jedna lokalizacja abonamentowa (przykład: galeria handlowa może korzystać z
  jednego – dwóch urządzeń do aud iomarketingu i nawet kilkunastu urządzeń aroma, czyli w obrębie
  jednego punktu usługowo – handlowego możemy mieć do czynienia z kilkunastoma lokalizacjami
  abonamentowymi). Oznacza to, że potencjał rynku w Polsce (i patrząc szerzej w Europie, która jest
  str ategicznym celem rozwoju Grupy) jest ogromny.
  Źródła przewagi konkurencyjnej spółek Grupy IMS tkwią przede wszystkim w kompleksowym
  podejściu do marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży i budowaniu w każdym z rozwijanych
  sektorów (audio, wideo, aroma) wewnętrznych, silnych kompetencji. Dotyczy to kompetencji
  marketingowych, sprzedażowych, a także technicznych i logistycznych. Grupa posiada własne zespoły
  do realizacji poszczególnych zadań. Działy zajmujące się bezpośrednią obsługą klienta, budowane
  prze z wiele lat w oparciu o najlepszych fachowców, dają Grupie olbrzymią przewagę nad konkurencją,
  której trudno jest dzisiaj dogonić Grupę w wielu z tych obszarów. Dla przykładu - kompetencje działu
  muzycznego w IMS S.A. są dziś najwyższymi w Polsce, czego do wodem są chociażby prośby o pomoc
  od wielu innych podmiotów z rynku muzycznego w sprawach związanych z wykorzystaniem muzyki
  (kompilacje, tworzenie playlist itp.).
  Unikalną cechą oferty w każdym sektorze, w którym konkuruje Grupa IMS jest oferowanie
  najle pszych, innowacyjnych rozwiązań marketingowych w całościowym opracowaniu. Głównym celem
  Grupy IMS jest odciążenie klienta w zakresie implementacji, zarządzania i monitorowania systemów
  oraz procesów, nakierowanych na działania marketingowe w miejscu sprzed aży. Klient, po
  uzgodnieniu celów, które chce osiągnąć, nie bierze już czynnego udziału w przebiegu akcji
  marketingowej. Nie dotyczy to oczywiście konsultacji z klientem, np. w dziedzinie rozwoju profili
  muzycznych prezentowanych w sklepach klienta lub wyr ażania zgody na treści poszczególnych
  spotów promocyjnych.
  Grupa IMS rozwinęła w najszerszym zakresie w Polsce usługi audio -, wideo -
  i aromamarketingu w miejscach sprzedaży. Systemy spółek Grupy pracują dzisiaj w wielu miejscach
  w Polsce. Naszymi klientam i są:
  - Galerie i Centra Handlowe takie jak: Galeria Mokotów, Złote Tarasy, Arkadia, Galeria Wileńska,
  Centrum Handlowe Atrium Reduta, Centrum Handlowe Atrium Targówek, Centrum handlowo –
  rozrywkowe Blue City, Manufaktura Łódź, Silesia City Center w Katow icach, Galeria Kazimierz
  w Krakowie, Galeria Krakowska, Arkady Wrocławskie, Bonarka City Center w Krakowie, Galaxy
  w Szczecinie, Galeria Bałtycka w Gdańsku, Galeria Dominikańska we Wrocławiu, Galeria Jurajska

  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej IMS z a rok zakończony 31 grudnia 2017 roku 9
  Wszystkie kwoty są wyrażone w tys. PLN, o ile ni e zaznaczono inaczej
  w Częstochowie, Galeria Łódzka, Galeria Solna w Inowrocławiu, Galeria Malta w Poznaniu, Pasaż
  Grunwaldzki we Wrocławiu, Plejada Bytom, Stary Browar w Poznaniu, Wzorcownia we Włocławku, Ikea
  Centers Polska, Posnania;
  - Sieci handlowe , takie jak: Carrefour Polska, Tesco (Polska), „Piotr i Paweł”, Polomar ket, Sieć
  supermarketów Mila, Eko Holding S.A., E.Leclerc Polska;
  - Firmy odzieżowe i obuwnicze , takie jak: CCC, LPP (House, Cropp, Mohito, Sinsay), Simple, Gino Rossi,
  Top Secret, Kazar Footwear, Bytom, Vistula Group, 4F, Solar Company, Medicine, Quiosq ue;
  - Kontrahenci z wielu innych branż : sieć restauracji Sfinks Polska, Wook, Chłopskie Jadło; Bank
  Millennium, Jysk, Home & You, Hebe, Super -Pharm Poland, Castorama Polska, Go Sport, Intersport.


  Rynek reklamy w Polsce
  Grupa IMS usługi reklamowe świadcz y na obszarze kraju. W percepcji reklamodawców plasuje
  się w segmencie OOH oraz inStore OOH. Dysponując ponad 8, 9 tys. lokalizacji abonamentowych
  audio, oferując usługę audio w około 300 Galeriach Handlowych w Polsce, oferując ponad
  3.000 wielkoformatowych ekran ów DS i będąc obecnym w 46 topowych galeriach handlowych ,
  a łącznie w ponad 1 .900 obiekt ach w całej Polsce , Grupa generuje wielomilionowy zasięg reklamowy
  będąc nie tylko liderem rynkowym , ale też realną alternatywą dla największych zasięgowo mediów
  w kraju jak Facebook czy YouTube. Sprzedaż u sług reklamow ych audio i usług reklamowych Digital
  Signage to ważny element przychodów Grupy IMS. Jednocześnie jako element reklamowego
  krajobrazu w kraju jest to segment podatny na zmiany w otoczeniu rynkowym ni e tylko prawne ale też
  sezonowe, koniunkturalne , a także na te wynikające ze zmian i trendów w samym rynku reklamy.

  Rynek reklamy w Polsce w 2017 roku
  Początek roku 2017 nie prezentował się w optymistycznych barwach. Najlepsze prognozy
  wskazywały na wz rost rynku reklamy w 2017 = 1,7% (według prognoz PwC oraz Zenith) , co byłoby już
  wyraźnym spowolnieniem dynamiki. Nie była to wartość optymistyczna wobec dynamiki lat ubiegłych
  np. dynamiki PKB i konsumpcji. Faktem jest dość negatywny trend rozjazdu warto ści inwestycji
  reklamowych w stosunku do PKB kraju. Dawniej rynek reklamy wyprzedzał PKB. Gdy, według
  szacunków GUS, Polska gospodarka urosła w 2017 r. o 4,6% (najbardziej od 2011 r. ), rynek reklamowy
  wzrósł tylko o 2,3% (według Starcom). Według uśredniony ch szacunków agencji mediowej Starcom,
  rynek reklamy w Polsce w 2017 roku sięgnął wartości prawie 8,8 mld PLN – wzrost o 2,3% w stosun ku
  do roku 2016 i nadal znajduje się w umiarkowanym trendzie rosnącym (więcej na:
  http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/wydatki -reklamowe -w-polsce -w-2017 -roku -wyniosly -8-8-mld -zl-
  79 -proc -trafilo -do -telewizji -i-internetu -w-iv-kwartale -5-5-proc -wzrostu -raport ). Bardziej ostrożny
  jest dom mediowy Zenith. Jego prognozy z początku grudnia 2017 r. mów iły o 2 procentowym
  wzroście rynku reklamy w Polsce w 2017 roku (do 7,043 mld PLN) . Z kolei według Haitong Bank, rynek
  reklamy w 2017 roku wzrósł o 1%. Jaki widać dane nie są spójne. Pomimo rozbieżności analityków
  rynku reklamy to i tak wynik jest raczej niski, jeśli wziąć pod uwagę świetną kondycję gospodarki.
  Na ostrożn ość i obawy branży wpływ miały:
   plany rządu dotyczące wprowadzenia opłaty audiowizualnej , dekoncentracji mediów , zakazu
  ha ndlu w niedziele i podatku bankowego ;
   niepewności związane ze zmianami w systemie prawnym.
  Rynek reklamowy jest bardzo wrażliwy na wszelkie niewiadome, co oznacza, że niektóre
  budżety zostały ograniczone, a nadawcy obniżyli ceny reklam, by wypełnić lukę w zapasach. W 2017

  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej IMS z a rok zakończony 31 grudnia 2017 roku 10
  Wszystkie kwoty są wyrażone w tys. PLN, o ile ni e zaznaczono inaczej
  roku aż 79 % budżetów reklamowych trafiło do telewizji i Internetu . W edług Zenith , rok 2017 jest
  pierwszym od czterech lat, w którym odnot owany został spadek wydatków na reklamę telewizyjną.
  Udział telewizji w rynku reklamowym zmalał z 47,6 % w 2016 roku do 47,2 % w 2017 r., natomiast udział
  internetu wzrósł z 30,2 do 31,9 proc ent. Według estymacji agencji Zenith wydatki na reklamę
  w telewizji w kolejnych latach będą się stopniowo zmniejszały, co jest szansą dla innych segmentów
  mediowych.
  Wa rtość reklamy internetowej wyniosła 2,8 mld PLN , po wzroście w skali roku o 205 mln PLN
  (czyli 7,9 %). Według Starcomu najsilniejszy wpływ na kondycję rynku reklamy internetowej mają
  Google i Facebook. Ciągle rosną nakłady na marketing w wyszukiwarkach i w social media, a także na
  reklamę mobilną (nieujętą w głównym podziale na typy reklamy), która w ubiegłym roku stanowiła już
  30 % łącznych wydatków na e -reklamy.
  Nakłady na reklamę radiową zwiększyły się w ub iegłym roku o 1,4 %.
  Co ważne wartość reklamy zewn ętrznej zmalała natomiast w 2017 r. w stosunku do 2016 r.
  o 1,7 %. W całym 2017 roku 21 % łącznych inwestycji na reklamę outdoorową pochodziło z sektora
  handlowego, 16 % - z branży mediów, 12 % - z sektora żywności, 11 % - z branży telekomunikacyjnej,
  a 8% – z segmentu określonego jako czas wolny. Jeśli chodzi o właściciel i nośników , to według IGRZ ,
  82 % wszystkich nakładów trafiło do czterech firm: MS, Ströer Polska, Cityboard Media i Clear Channel
  Poland, natomiast ponad 60 % do AMS i Ströera. Według analityków Zenith , wydatki na reklamę
  zewnętrzną w 2018 r. spad ną o 1,4 proc enta . Rynek reklamy zewnętrznej coraz dotkliwiej odczuwa
  skutki porządkowania przestrzeni miejskiej. Spada liczba nośników typu frontlight, 6x3 i billboard,
  przy postępującym rozwoju rynkowe j oferty nośników typu city light ( więcej na:
  http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/ile -jest -nosnikow -reklamowych -w-polsce -ile -wydano -na -
  reklamy -outdoorowe -w-2017 -roku -82 -proc -dla -ams -stroeera -cityboard -i-clear -channel -tysiac -
  citylightow -wiecej -raport ).
  Kolejny rok z rzędu spadły nakłady rek lamowe w prasie , w tym: w magazynach o 8,8 % (do
  334 mln PLN ), a w dziennikach - o 14,1 % (do 206 mln PLN ).
  Wartość reklamy kinowej zwiększyła się o 4,7 %.
  W całym roku 2017 udział reklamy online wyniósł prawie 32 %. W każdym kwartale
  najdynamiczniej rosły w ydatki na media społecznościowe, które stają się nieodzo wnym elementem
  każdej kampanii reklamowej.
  Procento wo największe wzrosty zanotował sektor określony jako „pozostały ” (o 27,5 %),
  głównie dzięki dużym wydatkom na kampanie społeczne administracji rządow ej.

  Rynek reklamy w Polsce – prognozy na 2018 rok
  Według Starcom prognozy na bieżący rok dotyczące sytuacji gospodarczej oraz nastrojów
  konsumentów są dobre, dlatego oczekuje się, iż początek roku na rynku reklamy będzie równie dobry
  jak czwarty kwartał 2017 roku , czyli wzrost w okolicach 5 do 5,5 %. Cały rok w reklamie, według różnych
  pro gnoz, nie wygląda już tak dynamicznie. Według prognoz OECD czy agencji ratingowej Fitch,
  w związku z dalszym rozwojem gospodarki , rynek reklam ma przyspieszyć i ma wynieś ć ok. 3,6 %.
  Haitong Bank prognozuje , iż tempo wzrostu rynku reklamowego w Polsce może przyspieszyć do 4 %
  w 2018 r. Co ciekawe przewiduje się wzrost cen reklam w TV oraz potwierdzenia wcześniejszych
  obserwacji dotyczących powrotu niektórych internetowych b udżetów reklamowych do tradycyjnych
  kanałów wyświetlania. Wpływ na rynek reklamy z pewnością będą miały M istrzostw a Świata w piłce
  nożnej oraz wybory samorządowe . Z kolei Zenith szacuje tempo wzrostu rynku reklamy w 2018 roku
  na około 1,9 %. Prognoza wzrost u rynku reklamowego w 2018 r. to: między 1,9% a 4,0% , przy
  przewidywanym spadku udziału TV, radia i OOH i dalszym, ale ograniczonym wzroście Internetu.
  Rynek Mediów in -store, na którym operuje Grupa IMS jest rynkiem trudnym do jednoznacznej
  kategoryzacji , dlatego niełatwo go oszacować. Z całą pewnością jednak, rynek ten nie jest

  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej IMS z a rok zakończony 31 grudnia 2017 roku 11
  Wszystkie kwoty są wyrażone w tys. PLN, o ile ni e zaznaczono inaczej
  beneficjentem przesunięć budżetów z mediów zasięgowych do mediów mierzalnych ,
  wyspecjalizowanych i targetowanych, przede wszystkim do mediów wyspecjalizowanych o wysokiej
  efektywn ości. Jak każdy element pejzażu mediów w Polsce , tak też Grupa IMS podlega mechanizmom
  rynkowym i oddziaływaniu otoczenia rynkowego , takim jak m.i n.: zakaz handlu w niedziele , ważne
  wydarzenia jak imprezy sportowe czy wybory , zmiany ustaw i przepisów wykon awczych , ceny
  i polityka negocjacyjna największych graczy rynkowych , kondycja grup mediów , działania i polityka
  handlowa dużej i ma łej konkurencji , czy konsolidacje w segmencie grup zakupowych .

  Trendy rynkowe
  Najważniejsze dla Grupy IMS są cztery trendy rynkowe:
   Konsolidacje na rynku sprzedaży/zakupu mediów ;
   Rosnące w siłę (zasięgi) duż ych grup mediow ych zawłaszczając ych pola i budżety inne niż swój
  główny biznes ( do grupy Polsat dołączyli: Screen Network, Food Network) ;
   Podwyżki cen w telewizji oraz ob niżki cen w Internecie wynikające z edukacji (nieufności )
  klientów co do „zauważalności” ich reklam w Internecie , czyli pustych kontaktów i straconych
  pieniędzy ;
   Przy mniejszej dynamice wzrostu budżetów na Internet i lawinowo rosnącej ilości miejsc do
  publ ikowania reklam, spadającej skuteczności (zauważalności) oraz automatyzacji zakupu
  przestrzeni w sieci, może dojść do redukcji cen oraz dalszej redukcji wydatków na kampanie
  w Internecie. Jak dodamy do tego bardzo silny trend na performance marketing i RO I czyli
  mierzalność oferty zakupu i efektów inwestycji reklamowych, Grupa spodziewa się
  w najbliższym czasie ciekawych zmian dotyczących budżetów internetowych, wraz
  z możliwością ich częściowego prze sunięcia na inne media.

  Konkurencja
  Otoczenie konkur encyjne, w którym operuje Grupa IMS, zdefiniowane jest przede wszystkim
  przez firmy oferujące usługi w zbliżonym do Grupy obszarze czyli Digital Sign age, InStore
  Audio market ing, Aromamarketing, Event marketing. Na rodzimym rynku trudno doszukać się firmy
  o takim doświadczeniu i możliwościach oraz o tak kompleksowej ofercie technicznej, marketingowej,
  technologicznej, doradczej i reklamowej. Dodatkowo, wobec aktualnie prowadzonych projektów,
  (trwają analizy i negocjacje) należy podkreślić, że żadna z firm ko nkurujących z Grupą IMS nie oferuje
  kompletnego pakietu usług sensorycznych oraz pakietu usług mediowych , a być może w przyszłości ,
  także usług z zakresu shopper marketingu, analityki i doradztwa w tym zakresie. Grupa IMS jest zatem
  wyjątkowym graczem zar ówno z uwagi na zgromadzoną wiedzę, kompetencje , jak i uzyskany udział
  w rynku jako całości.
  Do kluczowych konkurentów Grupy IMS należy zaliczyć:
   MOOD MEDIA - międzynarodowa firma wyspecjalizowana w audiomarketingu, dostarczająca
  również w Polsce usługę a roma oraz Digital Signage w innych krajach. Największy światowy
  gracz w marketingu sensorycznym, notowany do niedawna na giełdzie w Toronto.
   CLEAR CHANNEL - międzynarodowa firma wyspecjalizowana w kategorii Digital Signage,
  działająca w Galeriach Handlowy ch, nawiązuje bezpośrednią walkę konkurencyjną z Grupą IMS.
  Warto zauważyć, iż CC Polska, główne przychody reklamowe pozyskuje z oferowania
  standardowych nośników OOH jak Cit ylighty , SuperNet 6x3 , Backlighty , Transit , r. Formaty DS ,
  choć firma mocno inwestuje w rozwój tego typu oferty, nie są na razie znaczącym elementem

  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej IMS z a rok zakończony 31 grudnia 2017 roku 12
  Wszystkie kwoty są wyrażone w tys. PLN, o ile ni e zaznaczono inaczej
  sprzedażowym, co widać nawet na stronie internetowej spółki, gdzie w rekomendacjach
  dominują tradycyjne rozwiązania Out Of Home.
   M4B - polska firma zajmująca się systemami Digital Signage. Notowana na NewConnect.
   MAGIC GROUP POLSKA SP. Z O.O. (AROMA CORP) - firma zajmująca się aromamarketingiem,
  niewielki gracz rynkowy.
   ADMOTION - polska firma zajmująca się instalacjami interaktywnymi oraz Digital Signage.
   SCREEN NETWORK - dostawca usług marketingowych w oparciu o systemy PoSTV/Digital
  Signage umieszczone w Media Markt i Saturn, kasy PKP Intercity, salony prasowe Empik,
  Inmedio, Hubiz, na lotniskach: Relay, Discover i Virgin, Open Finance, Home Broker i centrach
  medycznych FALCK. Firma posiada również sieć monitorów DOOH przy trasach
  komunikacyjnych .
   MOVE MEDIA - firma specjalizująca się w Digital Signage, posiadająca monitory w sieciach
  marketów: Tesco, Intermarche, Piotr i Paweł oraz w klubach fitness.
   APR MEDI A Sp. z o.o. – polska firma działająca w segmencie usług abonamentowych audio, jak
  również aroma i wideomarketingu. Firma oferuje przede wszystkim muzykę zwolnioną
  z dodatkowych opłat do ZAIKS, STOART, ZPAV i SAWP.
   MAKE SENSE MEDIA Sp. z o.o. – spółka o fer uje rozwiązania z zakresu marketingu
  sensorycznego (aromamarketingu i audiomarketingu). Dostarcza rozwiązania marketingowe
  między innymi dla: sieci handlowych, sklepów, restauracji, stacji benzynowych, salonów
  samochodowych oraz przestrzeni biurowych.
   AUD IOMARKETING SP. Z O.O. - firma działająca w segmencie audio ma rketingu . Klienci to:
  galerie handlowe, obiekty wielkopowierzchniowe - markety, hipermarkety, supermarkety , sieci
  sklepów branżowych , restauracje i firmy zarządzające Centrami Handlowymi .
   Inne m ałe podmioty o przychodach w granicach 1 mln PLN o zasięgu głównie lokalnym ;
  stanowią pewnego rodzaju niewiadomą.

  1.3. Strategia rozwoju Grupy
  Strategia rozwoju Grupy IMS opiera się na realizacji wzrostu wartości poprzez:
  a) Wzrost organiczny;
  b) Rozwijanie i w prowadzenie na rynek nowych produktów;
  c) Akwizycje innych podmiotów.

  a) Wzrost organiczny
  Wzrost liczby lokalizacji abonamentowych audio, wideo i aroma obsługiwanych przez Grupę
  Usługi abonamentowe oferowane przez Grupę są stale zmieniane i udoskonalane, aby
  sprostać zmieniającym się potrzebom i oczekiwaniom rynku i klienta. Od początku działalności Grupa
  bazuje na usługach abonamentowych, których celem jest zbudowanie pozytywnej atmosfery miejsca
  sprzedaży poprzez wykorzystanie zmysłów. Modyfikacje następują także w obszarze strategii
  sprzedaży usług. Elementami zmieniającymi się jest polityka cenowa, sposoby argumentacji
  handlowej czy też dywersyfikacja usług w celu lepszego dopasowania do oczekiwań rynku.
  Grupa IMS jest liderem rynku marketingu sensorycznego w Polsce, coraz skuteczniej również
  rozwija swoje usługi w innych krajach. Na dzień 31.12.2017 roku Grupa dostarczała swoje usługi do
  12. 979 lokalizacji abonamentowych na terenie Polski i poza granicami (lokalizacja = pojedyncze

  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej IMS z a rok zakończony 31 grudnia 2017 roku 13
  Wszystkie kwoty są wyrażone w tys. PLN, o ile ni e zaznaczono inaczej
  urządzenie audio, wideo lu b aromabox, za które pobierana jest opłata abonamentowa; jeżeli za
  urządzenie pobierana jest więcej niż jedna opłata abonamentowa, wówczas liczba lokalizacji
  odpowiada liczbie opłat abonamentowych). Usługi abonamentowe oparte są w większości
  o długotermino we, kilkuletnie kontrakty. Przychody abonamentowe stanowią rokrocznie ok. 50%
  przychodów Grupy ( za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2017 r. stanowiły 45,6% wszystkich przychodów) .
  Wykres: Wzrost liczby obsługiwanych przez Grupę IMS lokalizacji abonamentowych audiomarketingowych
  i wideomarketingowych w ciągu ostatnich 5 lat


  Wykr es: Wzrost liczby obsługiwanych przez Grupę IMS lokalizacji abonamentowych aroma w ciągu ostatnich
  5 lat

  Pozyskanie nowych segmentów rynku
  Grupa ciągle poszukuje nowych rynków zbytu dla swoich usług. W roku 201 8 i dalszych lata ch
  działalności , Grupa IMS rozwijać będzie dotychczasowy kierunek rozwoju polegający na implementacji
  usług z branży sensorycznej u swoich klientów. Rozwój polegający na implementacji kolejnych usług
  u klientów pozyskanych w poprzednich latach, to ciągle j eden z najważniejszych elementów strategii
  rozwoju. Należy jednak podkreślić, że ostatnie lata działań Grupy polegające na poszukiwaniu
  możliwości rozwoju usług w nowych kanałach dystrybucji wskazały ciekawe i obiecujące kierunki

  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej IMS z a rok zakończony 31 grudnia 2017 roku 14
  Wszystkie kwoty są wyrażone w tys. PLN, o ile ni e zaznaczono inaczej
  rozwoju. Jest to bankowość , rozwijana silnie w latach 2015 - 201 7, w której usługa audio, aroma
  i Digital Signage buduje właściwą atmosferę wizyty potencjalnego odbiorcy usług bankowych. Badania
  neuromarketingowe przeprowadzone przez IMS S.A. w jednej z sieci bankowych, potwierdzaj ą sens
  inwestowania w ten rynek. Rok 201 7, podobnie jak rok 2016 i 2015, to rozwój operacji także w kanale
  stacji benzynowych. Przeprowadzone testy wskazują ten kierunek jako właściwy i z dużym
  potencjałem. Badania przeprowadzone przez właścicieli sieci st acji benzynowych również
  potwierdzają plany rozwoju przyjęte przez Grupę. Grupa IMS rozpoczęła i będzie kontynuować proces
  pozyskiwania klientów z branży FMCG, bo mimo tego, że jest kluczowym graczem w tej branży, kilka
  bardzo kluczowych sieci nadal nie je st objętych naszymi usługami. Zagranica to kolejny bardzo
  wymagający, ale też mający olbrzymi potencjał rynek zbytu. Grupa IMS planuje powiększać przychody
  na tym rynku, głównie poprzez dotarcie do sieci międzynarodowych. Kierunki rozwoju w 201 8 roku to
  za równo Europa środkowa, zachodnia , jak i wschód Europy, który szczególnie dla firm polskich staje
  się ważnym kierunkiem rozwoju.
  Rozszerzenie obsługi rynków zagranicznych
  Jednym z celów strategicznych Grupy jest zdobycie pozycji lidera w Europie w zakresie świadczenia
  usług marketingu sensorycznego opartych o wieloletnie umowy abonamentowe . Oprócz Polski, Grupa
  działa aktualnie na terenie Słowacji, Niemiec, Czech, Hiszpanii, Rumunii, Węgier, Austrii, Chorwacji,
  Szwajcarii, Słowenii, Litwy, Łotwy, Estonii i Bułgarii . Grupa planuje intensyfikację działań za granicą
  mających na celu obsługę coraz większej liczby punktów handlowych w Europie. Plany rozwoju
  opierają się w dużym stopniu na ekspansji zagranicznej Partnerów biznesowych Grupy pozyskanych w
  Polsce. Dz ięki długoletniej współpracy polskie organizacje handlowe planując rozwój poza granicami
  kraju zakładają, iż usługi audio, Digital Signage oraz aroma implementować będą we współpracy z e
  spółkami Grupy . Dodatkowo Grupa rozwija współpracę z dystrybutorem usł ug Emitenta na terenie
  Czech i Słowacji, spółką Store Media S.R.L., któr a to we własnym imieniu rozwija sprzedaż
  aromamarketingu na bazie doświadczeń oraz urządzeń i olejków zapachowych kupowanych od IMS
  S.A. Przez ostatni ch kilka lat Grupa zbudował a relac je z firmami z branży serwisowej na terenie
  wspomnianych wyżej krajów, dzięki temu może dostarczać swoje usługi na najwyższym poziomie
  również w zakresie serwisu. Grupa zamierza poszerzyć zasięg działania poza Polskę, do 2 tys .
  lokalizacji abonamentowych n a koniec 2018 roku ( na 31.12.2017 roku Grupa posiadała
  1.595 lokalizacji zagranicznych).

  b) Rozwijanie i wprowadzenie na rynek nowych produktów
  Grupa stale pracuje nad nowymi produktami, które są rozszerzeniem i dopełnieniem aktualnej
  oferty dla obsługiwanyc h przez nią klientów oraz umożliwiających dotarcie do nowych obszarów
  rynku .
  W ostatnich okresach przykładem takich produktów są rabatomaty, fotobudki czy interaktywna
  strefa zabaw i wypoczynku .
  W latach wcześniejszych, p rzykładem działań Grupy IMS związa nych z rozwijaniem i skutecznym
  wprowadzaniem nowych produktów, może być usługa aromamarketingu, która od 2010 roku na
  szeroką skalę została zaoferowana przez IMS S.A. , standy – lokalizatory wprowadzone przez IMS r&d
  sp. z o.o., czy organizacja eventów i d ziałań promocyjnych realizowana głównie poprzez przejętą
  w 2014 roku IMS events sp. z o.o.

  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej IMS z a rok zakończony 31 grudnia 2017 roku 15
  Wszystkie kwoty są wyrażone w tys. PLN, o ile ni e zaznaczono inaczej
  c) Akwizycje
  Strategia rozwoju Grupy , której celem jest konsolidacja rynku i zdobycie pozycji lidera marketingu
  sensorycznego w Europie, zakłada akwizycje podmiotów k rajowych , jak i zagranicznych. Celem
  Emitenta jest poszukiwanie jedynie rentownych podmiotów o dużych perspektywach wzrostu, których
  przejęcie pozwoli na wzrost wartości Grupy IMS.
  Emitent koncentruje się obecnie głównie na podmiotach o identycznym lub b ardzo podobnym do
  spółek Grupy modelu biznesowym oraz na podmiotach istotnie uzupełniających dotychczasow ą
  ofertę Grupy Kapitałowej IMS. W przypadku pojawienia się konkretów co do prowadzonych rozmów,
  Emitent poinformuje o tym w raportach bieżących.

  1.4. Wyniki finansowe i sytuacja majątkow a Grupy Kapitałowej
  1.4.1. Wyniki finansowe
  Tabela: Wybrane informacje finansowe za lata 201 7-201 6
  ( w tys. PLN)
  12 miesięcy
  zakończonych
  31 grudnia 201 7 r.
  12 miesięcy
  zakończonych
  31 grudnia 201 6 r.
  Zmiana
  wart ościowa
  Zmiana
  procentowa
  Przychody netto ze sprzedaży 48 054 43 226 4 8 28 11%
  Koszty działalności operacyjnej 38 083 35 761 2 322 6%
  Wynik na sprzedaży 9 996 7 67 6 2 320 30%
  EBIT 9 890 7 492 2 398 32%
  EBITDA (Wynik na działalności operacyjnej + am ortyzacja ) 13 457 10 857 2 600 24%
  Wynik brutto 9 774 7 114 2 660 37%
  Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki
  dominującej 7 857 5 722 2 135 37%  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej IMS z a rok zakończony 31 grudnia 2017 roku 16
  Wszystkie kwoty są wyrażone w tys. PLN, o ile ni e zaznaczono inaczej
  Wykres: Wyniki finansowe w ostatnich 5 latach działalności Grupy IMS
  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej IMS z a rok zakończony 31 grudnia 2017 roku 17
  Wszystkie kwoty są wyrażone w tys. PLN, o ile ni e zaznaczono inaczej
  Wykres: Struktura przychodów netto ze sprzedaży według kategorii sprzedaży w latach 2017 – 2016
  (w tys. PLN)


  W 2017 roku, w porównaniu do roku 2016, po dokonanej szczegółowej weryfikacji, nastąpiła reklasyfikacja
  przychodów z kategorii „sprzedaż towarów i materiałów” do kategorii „Digital Signage”. Reklasyfikowane przychody dotyczyły
  sprzedaży monitorów, LED -ów i innych urządzeń Digital Signage. Reklasyfikowana wartość przychod ów w 2017 r. to
  543 tys. PLN, a w roku 2016 – dla zachowania porównywalności - to kwota 1.069 tys. PLN.

  W kategorii „sprzedaż towarów i materiałów” znajdują się przychody z tytułu sprzedaży aromaboxów, olejków aroma,
  wzmacniaczy, głośników i innych urzą dzeń. Klienci Grupy IMS preferują czasami większy jednorazowy zakup zamiast usługi
  świadczonej w kilkuletnim modelu abonamentowym.

  Przychody netto ze sprzedaży osiągnęły w 2017 r. wartość 48.054 tys. PLN i wzrosły
  o 4.828 tys. PLN (tj. o 11%) w stosunku do roku 2016. Rok 2017 był bardzo udany we wszystkich
  podstawowych segmentach sprzedażowych. Na szczególną uwagę zasługuje wzrost sprzedaży usług
  reklamowych. Przychody z usług reklamowych audio i usług reklamowych Digital Signage łącznie
  (usługi reklamowe Digital Signage stanowią część większego segmentu „Digital Signage”) wzrosły
  z 12.721 tys. PLN w roku 2016 do 15.199 tys. PLN w roku 2017 – wzrost o 2.478 tys. PLN, tj. o blisko
  20%. Emitent po raz pierwszy osiągn ął poziom 15 mln PLN przychodów z usług re klamowych. Do tej
  pory najlepszym rezultatem była sprzedaż w wysokości 13.061 tys. PLN osiągnięta w roku 2015.
  Wzrost przychodów to efekt opisywanej i realizowanej od końca 2015 roku strategii Emitenta,
  polegającej na powiększaniu zespołów sprzedażowych o wartościowych i doświadczonych
  menedżerów i handlowców oraz zwiększenia wydatków analityczno - marketingowych, co owocuje
  większą świadomością wartości usług IMS S.A. wśród decydentów odpowiadających za budżety
  reklamowe w domach mediowych i u innych klucz owych klientów.

  Stały, systematyczny wzrost przychodów widoczny jest w kluczowych z punktu widzenia
  stabilności biznesu Spółki segmentach abonamentowych.

  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej IMS z a rok zakończony 31 grudnia 2017 roku 18
  Wszystkie kwoty są wyrażone w tys. PLN, o ile ni e zaznaczono inaczej
  W okresie ostatnich sześciu lat działalności Grupa zwiększyła swoje przychody w segmencie
  abonamentów audio i wideo z 9.333 tys. PLN w 2011 roku do 1 5.906 tys. PLN w 201 7 roku – wzrost
  o 70 %.
  Abonamenty audio i
  wideo
  Za rok zakończony
  31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2014 r. 31.12.2015 r. 31.12.2016 r. 31.12.2017 r.
  Abonamenty audio 7 800 8 890 10 116 10 544 10 997 11 682 12 426
  Abonamenty wideo 1 533 2 183 2 464 2 754 2 976 3 147 3 481
  Abonamenty audio i
  wideo łącznie 9 333 11 073 12 580 13 298 13 973 14 829 15 906

  Jeszcze wyższy wzrost zauważalny jest w segmencie abonamentów aroma. W 2011 roku Grupa
  uzyskała przychody z tego segmentu w wysokości 1.752 tys. PLN, podczas gdy w 201 7 roku była to już
  wartość 6.036 tys. PLN (wzrost o 245 %).
  Przychody z tytułu
  abonamentów aroma
  Za rok zakończony
  31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.20 13 r. 31.12.2014 r. 31.12.2015 r. 31.12.201 6 r. 31.12.2017 r.
  Abonamenty aroma 1 752 2 449 3 240 3 864 4 352 5 137 6 036

  Grupa IMS posiada zdywersyfikowany portfel odbiorców. W 201 7 roku Grupa nie dokonała
  sprzedaży na rzecz jakiegokolwiek odbiorcy, któ rej wartość przekroczyłaby w ciągu jednego roku 10%
  ogółu wartości sprzedaży Grupy. Mocno zdywersyfikowany jest także portfel dostawców. W 2017 roku
  Grupa nie zawierała transakcji z jakimkolwiek dostawcą, z którym wartość zakupów przekroczyłaby
  10% ogółu z akupów dokonywanych przez Grupę.

  Ciekawe instalacje systemów galeryjnych Digital Signage
  W 2017 roku IMS r&d zainstalowała niestandardowy, bardzo duży nośnik informacyjno -
  reklamowy o powierzchni 62m 2 w Galerii Serenada w Krakowie. Ekran LED o wymiarach: 10,5 m
  wysokości i 6 m szerokości został umieszczony na ścianie jednej z wind. Jest to kolejna (po instalacji
  w 2016 r. w Centrum Handlowym Blue City w Warszawie) tak niestandardowa instalacja s ystemu LED
  w galerii w Polsce. Ekran w Galerii Serenada doskon ale wpisuje się w identyfikację tego miejsca, które
  jest wyjątkową, nowoczesną Galerią ze 160 sklepami, największym w Polsce krytym Aquaparkiem oraz
  12 -salowym Multikinem.
  W Galerii Serenada wdrożyliśmy również system DS. składający się z 6 wayfinderów
  (in teraktywne urządzenia, dzięki którym klient w czasie rzeczywistym otrzymuje informację
  o aktualnych promocjach, lokalizacjach sklepów oraz drodze do nich). W Galerii Serenada
  w wayfinderach zastosowano najnowocześniejsze, pojemnościowe monitory oraz techno logię
  lokalizacyjną, która działa w systemie online zarówno na wayfinderach, jak i na stronie www.
  Obudowa urządzeń została wykonana z estetycznego i trwałego w użytkowaniu konglomeratu,
  w oparciu o indywidualnie przygotowany projekt.
  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej IMS z a rok zakończony 31 grudnia 2017 roku 19
  Wszystkie kwoty są wyrażone w tys. PLN, o ile ni e zaznaczono inaczej
  Zdjęcie 1. Instala cja systemu Digital Signage w Galerii Serenada


  Zdjęcie 2. Instalacja wayfinderów w Galerii Serenada

  Interesującym projektem realizowanym w 2017 roku była także instalacja nowoczesnego
  infopunktu w Centrum Handlowym Arkadia w Warszawie. Dwustronny totem Digital Signage
  z monitorami informacyjnymi, dwa w pełni wyposażone stanowiska pracy, a także nowoczesny,
  dopasowany do stylistyki wnętrza design – to główne elementy infopunktu w C.H. Arkadia
  w Warszawie , który IMS r&d współtworzył z Galerią Arkadia . Infopunkt w centrum handlowym to
  wizytówka Galerii. Przy jego projekto waniu dla C.H. Arkadia ważne było , aby swoim wyglądem
  i jakością obsługi Klienta korespondował z wysokim standardem i wizerunkiem galerii . Infopunkt w tej
  galerii został zaprojektowany również z myślą o osobach niepełnosprawnych.


  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej IMS z a rok zakończony 31 grudnia 2017 roku 20
  Wszystkie kwoty są wyrażone w tys. PLN, o ile ni e zaznaczono inaczej
  Zdjęcie 3. Infopunkt w Ga lerii Serenada  W strukturze geograficznej przychodów, wciąż dominującym rynkiem zbytu jest rynek krajowy.
  Przychody netto ze
  sprzedaży – struktura
  terytorialn a
  Za rok zakończony
  31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2014 r. 31.12.2015 r. 31.12.201 6 r. 31.12.201 7 r.
  Sprzedaż w Polsce 24 192 26 107 30 172 34 716 39 448 40 305 46 226
  Sprzedaż zagraniczna 475 832 1 142 2 297 2 553 2 921 1 828
  Przyc hody netto ze
  sprzedaży 24 667 26 939 31 314 37 013 42 001 43 226 48 054
  Udział procentowy
  sprzedaży zagranicznej
  w przychodach netto ze
  sprzedaży
  1,9% 3,1% 3,7% 6,2% 6,1% 6,8% 3,8%  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej IMS z a rok zakończony 31 grudnia 2017 roku 21
  Wszystkie kwoty są wyrażone w tys. PLN, o ile ni e zaznaczono inaczej
  Tabela: Struktura terytorialna przychodów netto ze sprzedaży z agranicznej w roku 201 7 i 201 6

  Za rok zakończony 31 grudnia 201 7 r. Za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.
  Zmiana 201 7 vs. 201 6
  wartościowa procentowa

  Sło w
  acja 389 1 199 (810) (68%)

  Niemcy 327 303 24 8%

  Czechy 288 315 (27) (9%)

  Rumunia 138 135 3 2%

  Węgry 124 175 (51) (29%)

  Austria 88 80 8 10%

  Chorwacja 78 55 23 42%

  Szwajcaria 73 42 31 74%

  Hiszpania 63 67 (4) (6%)

  Słowenia 29 15 14 93%

  Litwa 28 11 17 155%
  Bułgaria 25 185 (160) (86%)

  Łotwa 22 30 (8) (27%)

  Estonia 22 16 6 38%

  Wielka Brytania 3 57 (54) (95%)
  Zjednoczone Emiraty
  Arabskie - 215 (215) (100%)
  Pozostałe 131 21 110 524%
  Razem 1 828 2 921 (1 093) (37%)


  Spadek przychodów zagranicznych w 2017 roku w stosunku do 2016 roku, wynika w głównej
  mierze z niższ ej sprzeda ży urządzeń i olejków aroma do dystrybutora usług aromamarketingowych na
  terenie Słowacji i Czech.

  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej IMS z a rok zakończony 31 grudnia 2017 roku 22
  Wszystkie kwoty są wyrażone w tys. PLN, o ile ni e zaznaczono inaczej
  Wykres: Koszty działalności operacyjnej w latach 2017 i 2016

  W 201 7 roku, koszty działalności operac yjnej wzrosły w stosunku do 2016 r. o 2.3 22 tys. PLN (wzrost
  w ciągu okresu o 6,5%), przy jednoczesnym wzroście przychodów ze sprzedaży w analogicznym okresie
  o 4.828 tys. PLN, tj. o 11%. Wzrost kosztów w największej pozycji „ Usługi obce ” związany był wyłącznie
  z wyższą sprzedaż ą, szczególnie w IV kwartale 2017 roku. Niższe koszty wynagrodzeń w 2017 roku
  w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. związane są z ujęciem w I połowie 2 016 roku (główn ie
  w kategorii „W ynagrodzenia”) kosztów odsprzedaży akcji własnych wybranym menedżerom,
  pracownikom i współpracownikom Grupy Kapitałowej IMS.

  Grupa Kapitałowa IMS w roku 201 7 nie odnotowała nietypowych czynników i zdarzeń
  mających istotny wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy 201 7.  2015
  2014
  2015
  2014

  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej IMS z a rok zakończony 31 grudnia 2017 roku 23
  Wszystkie kwoty są wyrażone w tys. PLN, o ile ni e zaznaczono inaczej
  1.4.2. Sytuacja majątkowa Grupy
  Tabela: Wybrane informacje finansowe na 31 grudnia 201 7 i 201 6 roku

  Stan na
  31 grudnia 201 7 r.
  Stan na
  31 grudnia 201 6 r.
  Aktywa trwałe, w tym: 14 068 14 248
  Wartość firmy 2 446 2 446
  Rzeczowe aktywa trwałe 10 429 10 825
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 486 407
  Aktywa obrotowe, w tym: 23 758 19 113
  Zapasy 2 822 1 951
  Należności z tytułu dostaw i usług 12 953 9 135
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 7 023 6 856
  Rozl iczenia międzyokresowe 752 649
  Aktywa razem 37 826 33 361
  Kapitał własny 20 735 18 828
  Zobowiązania długoterminowe, w tym: 5 958 5 757
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 5 145 5 176
  Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 793 566
  Zobowiązania kr ótkoterminowe, w tym: 11 133 8 776
  Zobowiązania z tyt ułu leasingu finansowego 2 479 1 955
  Zobowiązania z tyt ułu dostaw i usług oraz pozostałe
  zobowiązania 5 358 4 799
  Rozliczenia międzyokresowe bierne 1 941 1 086
  Zobowiązania z tyt ułu pozostałych poda tków 516 453


  Stan na
  31 grudnia 201 7 r.
  Stan na
  31 grudnia 201 6 r.
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 542 9 342
  Przepływy pieniężne netto z działalności
  inwestycyjnej, w tym: (527) (1 353 )
  Nabycie wartości niematerialnych i ś rodków trwałych (579) (751 )
  Nabycie udziałów Mood Factory Sp. z o.o. - (696)
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej,
  w tym: (8 848) (6 585)
  Sprzedaż akcji własnych - 5 182
  Nabycie akcji własnych (1 965) (1 692)
  Wypłata dywidendy (4 020) (7 705)
  Płatności z tytułu leasingu finansowego wraz z odsetkami (2 956) (2 363)
  Przepływy pieniężne netto 167 1 404
  Środki pieniężne na początek okresu 6 856 5 330
  Zwiększenie środków pieniężnych w wyniku nabycia
  Mood Factory Sp. z o.o. - 122
  Środki pieniężne na koniec okresu 7 023 6 856

  Zarządzanie zasobami finansowymi
  W strukturze sprawozdania z sytuacji finansowej na 31 grudnia 2017 roku w porównaniu do
  stanu z 31 grudnia 2016 r. zauważalny jest wzrost poziomu należności z tytułu dostaw i usług (wzrost
  o 42 %). Ze względu na sezonowość sprzedaży zauważalną w segmencie usług reklamowych audio
  oraz usług reklamowych Digital Signage (okres zwiększonej konsumpcji w punktach sprzedaży
  powoduje wzrost sprzedaży ww. usług reklamowych w IV kwartale) stan należności na ostatni dzień
  roku jest wysoki. Na koniec 2017 roku stanowi 34 % sumy aktywów. Należności wygenerowane przez

  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej IMS z a rok zakończony 31 grudnia 2017 roku 24
  Wszystkie kwoty są wyrażone w tys. PLN, o ile ni e zaznaczono inaczej
  przychody grudnia regulowane są w pierwszym kwartale kolejnego roku i po I kwartale kolejnego roku
  poziom należności (wraz z należnoś ciami powstałymi z tytułu sprzedaży kolejnego roku) kształtuje się
  na poziomie nieprzekraczającym zwykle 20% sumy aktywów.
  Na 31 grudnia 2017 roku Grupa IMS posiada pełną zdolność płatniczą i kredytową oraz nie
  występują zagrożenia niewywiązywania się z z aciągniętych zobowiązań. Dowodem bardzo dobrej
  sytuacji płynnościowej jest m.in. rekomendowan a przez Zarząd IMS S.A. Radzie Nadzorczej oraz
  Walnemu Zgromadzeniu wypłata dywidendy za rok 2017 w wysokości 20 gr na akcję. Posiadane
  możliwości finansowe zapewn iają realizację zamierzeń inwestycyjnych, głównie związanych z bieżącą
  działalnością operacyjną i nakładami na środki trwałe (audio, wideo i aromaboxy). Należy wspomnieć,
  że większość tych inwestycji finansowana jest w drodze leasingu. Grupa bierze pod uwa gę możliwość
  zwiększenia zadłużenia i/lub emisji akcji, głównie w przypadku potencjalnej akwizycji podmiotów
  z branży.

  Inwestycje
  Tabela: Nakłady Grupy Kapitałowej IMS na przyjęte do użytkowania aktywa trwałe i wartości niematerialne
  w latach 201 7-201 6
  Rok
  Urządzenia do
  usługi
  audiomarketingu
  Urządzenia do
  usługi
  wideomarketingu
  Urządzenia do
  usługi
  aromamarketingu
  Samochody
  Pozostałe
  rzeczowe
  aktywa
  trwałe
  Wartości
  niematerialne
  Inwestycje
  łącznie
  2017 955 529 884 164 574 17 3 122
  2016 1 464 1 281 909 684 288 281 4 907

  Nakłady inwestycyjne Za rok zakończony 31 grudnia 201 7 r. Za rok zakończony 31 grudnia 201 6 r.
  Sfinansowane ze środków własnych 589 928
  Sfinansowane poprzez leasing 2 533 3 979
  RAZEM 3 122 4 907

  Grupa świadczy swoje usługi na urząd zeniach produkowanych przez IMS r&d sp. z o.o.
  (mediabox i wideobox, lokalizatory, rabatomaty) oraz na urządzeniach zakupywanych od firm
  zewnętrznych: aromabox oraz monitory do usługi Digital Signage. Urządzenia w trakcie eksploatacji
  oraz w związku ze zmi anami technologicznymi muszą podlegać sukcesywnej wymianie. Grupa ponosi
  w związku z tym nakłady inwestycyjne wynikające nie tylko ze wzrostu liczby lokalizacji, w których
  świadczone są usługi, ale związane również z wymianą sprzętu.

  1.4.3. Dywidenda
  W dn iu 20 lutego 2018 roku Zarząd Emitenta raportem ESPI nr 6/2018 biorąc pod uwagę
  bardzo dobre szacunkowe wyniki Grupy IMS za 2017 rok (raport ESPI 5/2018 z 14.02.2018 r.) oraz
  bardzo dobrą sytuację finansową Emitenta i Grupy IMS za rekomendował Radzie Nadzor czej oraz
  Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy za 2017 rok w wysokości 20 gr/akcję.
  Ww. rekomendacja oznacza przeznaczenie na wypłatę dla Akcjonariuszy maksymalnie kwoty
  6.699.979,80 zł i 67% wzrost d
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:IMS SA
ISIN:PLINTMS00019
NIP:525-22-01-663
EKD: 73.12 pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
Adres: ul. Puławska 366 02-819 Warszawa
Telefon:+48 22 8706776
www:www.ims.fm
Kalendarium raportów
2019-11-22Raport za III kwartał
2019-05-22Raport za I kwartał
2019-08-28Raport półroczny
2019-11-26Raport za III kwartał
2019-05-22Raport za I kwartał
2019-08-28Raport półroczny
Komentarze o spółce IMS
2019-05-20 04-05-56
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649