Raport.

IMPEXMETAL SA (25/2018) Zawiadomienie o zmianie udziałów

Impexmetal S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie, sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (Ustawa o ofercie), od Pana Romana Krzysztofa Karkosika informujące, iż w dniu 8 marca 2018 roku otrzymał informację od spółki zależnej Boryszew S.A. o zarejestrowaniu w dniu 6 marca 2018 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, obniżenia kapitału zakładowego Impexmetal S.A. z kwoty 80.000.000 złotych do kwoty 76.000.000 złotych, tj. o kwotę 4.000.000 złotych poprzez umorzenie 10.000.000 akcji własnych Impexmetal S.A. uprawniających do takiej samej liczby głosów.
W wyniku zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Impexmetal S.A. zmienił się o więcej niż 1% pośredni udział Pana Romana Krzysztofa Karkosika w ogólnej liczbie głosów w Impexmetal S.A. w odniesieniu do stanu wskazanego w ostatnim zawiadomieniu przekazanym przez Pana Romana Krzysztofa Karkosika na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie, tj. w zawiadomieniu przekazanym do Impexmetal S.A. z datą 8 stycznia 2018 roku.
Na dzień 5 marca 2018 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik nie posiadał bezpośrednio żadnych akcji Spółki, natomiast pośrednio poprzez spółki zależne posiadał łącznie 128.100.000 akcji Impexmetal S.A., uprawniających do takiej samej liczby głosów, co odpowiadało 64,0500% udziału w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów w Spółce, w tym:
- poprzez Boryszew S.A. - 110.760.968 akcji, co stanowiło 55,3805% udziału w kapitale zakładowym, 110.760.968 głosy na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 55,3805% ogólnej liczby głosów,
- poprzez Impexmetal S.A. - 10.060.000 akcji (akcje własne), co stanowiło 5,0300% udziału w kapitale zakładowym, 10.060.000 głosy na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,0300% ogólnej liczby głosów,
- poprzez SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. - 7.279.032 akcje, co stanowiło 3,6395% udziału w kapitale zakładowym, 7.279.032 głosy na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 3,6395% ogólnej liczby głosów.
Na dzień 8 marca 2018 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Impexmetal S.A., natomiast pośrednio poprzez spółki zależne posiada łącznie 118.100.000 akcji Impexmetal S.A. uprawniających do takiej samej liczby głosów, co odpowiada 62,1579% udziału w kapitale zakładowym/ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym:
- poprzez Boryszew S.A. - 110.760.968 akcji, co stanowi 58,2952% udziału w kapitale zakładowym, 110.760.968 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 58,2952% ogólnej liczby głosów,
- poprzez Impexmetal S.A. - 60.000 akcji, (akcje własne), co stanowi 0,0316% udziału w kapitale zakładowym, 60.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,0316% ogólnej liczby głosów,
- poprzez SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. - 7.279.032 akcje, co stanowi 3,8311% udziału w kapitale zakładowym, 7.279.032 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 3,8311% ogólnej liczby głosów.
Nie ma osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie, jak również nie występują podmioty zależne inne niż wymienione w niniejszym zawiadomieniu, które posiadałyby akcje Impexmetal S.A. oraz instrumenty finansowe dotyczące akcji Impexmetal S.A., o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Impexmetal SA
ISIN:PLIMPXM00019
NIP:525-00-03-551
EKD: 24.42 produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium
Adres: ul. Jagiellońska 76 03-301 Warszawa
Telefon:+48 22 6586568
www:www.impexmetal.com.pl
Komentarze o spółce IMPEXMETAL
2018-03-08 12:07:01
STRAŻAK
To wartość księgowa akcji realnie wzrosła o 5%. Przy najbliższym raporcie kwartalnym (za I kw.2018) powinno mieć to odzwierciedlenie w pozycji wartość księgowa akcji.
Pozdrawiam i ni sprzedawać, Kupujący muszą dać przynajmniej te 6.5 zł
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649