Raport.

IMPEXMETAL SA (24/2018) Zawiadomienie o zmianie udziałów

Na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) Impexmetal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka lub Impexmetal) zawiadamia, że w związku z zarejestrowaniem w dniu 6 marca 2018 roku przez właściwy sąd rejestrowy, obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 80.000.000 złotych do kwoty 76.000.000 złotych, tj. o kwotę 4.000.000 złotych poprzez umorzenie 10.000.000 akcji własnych Impexmetal S.A. uprawniających do takiej samej liczby głosów, udział posiadanych akcji własnych Impexmetal uległ zmniejszeniu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Przed zarejestrowaniem umorzenia kapitału zakładowego Impexmetal S.A., posiadała 10.060.000 akcji własnych, uprawniających do 10.060.000 głosów na WZ, co stanowiło 5,0300% ogólnej liczby głosów na WZ Impexmetal S.A.
Po zarejestrowaniu umorzenia kapitału zakładowego Impexmetal S.A., posiada 60.000 akcji Impexmetal S.A., uprawniających do 60.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,0316% udziału w kapitale zakładowym/ogólnej liczby głosów na WZ Impexmetal S.A.
Spółka informuje, że nie występują podmioty zależne od Impexmetal S.A., które posiadałyby akcje spółki oraz instrumenty finansowe dotyczące akcji Impexmetal S.A., o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie, jak również nie ma osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.
Spółka przypomina przy tym, że akcje nabywane w ramach skupu akcji własnych podlegają ograniczeniu, o którym mowa w art. 364 § 2 KSH.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Impexmetal SA
ISIN:PLIMPXM00019
NIP:525-00-03-551
EKD: 24.42 produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium
Adres: ul. Jagiellońska 76 03-301 Warszawa
Telefon:+48 22 6586568
www:www.impexmetal.com.pl
Komentarze o spółce IMPEXMETAL
2018-03-08 12:07:01
STRAŻAK
To wartość księgowa akcji realnie wzrosła o 5%. Przy najbliższym raporcie kwartalnym (za I kw.2018) powinno mieć to odzwierciedlenie w pozycji wartość księgowa akcji.
Pozdrawiam i ni sprzedawać, Kupujący muszą dać przynajmniej te 6.5 zł
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649