Raport.

IMPEXMETAL SA (23/2018) Zawiadomienie o zmianie udziałów

Impexmetal S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie, sporządzone na podstawie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz art. 87 ust.3 Ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (Ustawa o ofercie), od spółki Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Boryszew S.A.") informujące, iż że w dniu 8 marca 2018 roku Boryszew S.A. powzięła informację o zarejestrowaniu w dniu 6 marca 2018 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, obniżenia kapitału zakładowego Impexmetal S.A. z kwoty 80.000.000 złotych do kwoty 76.000.000 złotych, tj. o kwotę 4.000.000 złotych poprzez umorzenie 10.000.000 akcji własnych Impexmetal S.A. uprawniających do takiej samej liczby głosów.
W wyniku zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Impexmetal S.A. zmienił się udział Boryszew S.A. i Grupy Kapitałowej Boryszew w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal S.A., o więcej niż 1% w odniesieniu do stanu wskazanego w ostatnim zawiadomieniu przekazanym przez Boryszew S.A. na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie, tj. w zawiadomieniu przekazanym do Impexmetal S.A. w dniu 8 stycznia 2018 roku.
Przed zarejestrowaniem umorzenia kapitału zakładowego Impexmetal S.A., Boryszew S.A. posiadała łącznie bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki zależne, tj. Impexmetal S.A. i SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. 128.100.000 akcji Impexmetal S.A., stanowiących 64.0500% kapitału zakładowego Spółki, które to akcje uprawniały do 128.100.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 64,0500% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal S.A., w tym:
- Boryszew S.A. - 110.760.968 akcji Impexmetal S.A., uprawniających do 110.760.968 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 55,3805% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ Impexmetal S.A.,
- Impexmetal S.A. - 10.060.000 akcji Impexmetal S.A., uprawniających do 10.060.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,0300% udziału w kapitale zakładowym/ogólnej liczby głosów na WZ Impexmetal S.A.,
- SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. - 7.279.032 akcje Impexmetal S.A., uprawniające do 7.279.032 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 3,6395% udziału w kapitale zakładowym/ogólnej liczby głosów na WZ Impexmetal S.A.
Po zarejestrowaniu umorzenia kapitału zakładowego Impexmetal S.A., Boryszew S.A. posiada łącznie bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki zależne Impexmetal S.A. i SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. 118.100.000 akcji Impexmetal S.A., stanowiących 62,1579% kapitału zakładowego i uprawniających do 118.100.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 62,1579% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal S.A., w tym:
- Boryszew S.A. - 110.760.968 akcji Impexmetal S.A., uprawniających do 110.760.968 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 58,2952% udziału w kapitale zakładowym/ogólnej liczby głosów na WZ Impexmetal S.A.,
- Impexmetal S.A. - 60.000 akcji Impexmetal S.A., uprawniających do 60.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,0316% udziału w kapitale zakładowym/ogólnej liczby głosów na WZ Impexmetal S.A.,
- SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. - 7.279.032 akcje Impexmetal S.A., uprawniające do 7.279.032 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 3,8311% udziału w kapitale zakładowym/ogólnej liczby głosów na WZ Impexmetal S.A.
Nie ma osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie, jak również nie występują podmioty zależne inne niż wymienione w niniejszym zawiadomieniu, które posiadałyby akcje Impexmetal S.A. oraz instrumenty finansowe dotyczące akcji Impexmetal S.A., o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie.
Jednocześnie Boryszew S.A. informuje, iż jego intencją jest dalsze zwiększanie zaangażowania kapitałowego (bezpośredniego lub pośredniego) w Impexmetal S.A.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Impexmetal SA
ISIN:PLIMPXM00019
NIP:525-00-03-551
EKD: 24.42 produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium
Adres: ul. Jagiellońska 76 03-301 Warszawa
Telefon:+48 22 6586568
www:www.impexmetal.com.pl
Komentarze o spółce IMPEXMETAL
2018-03-08 12:07:01
STRAŻAK
To wartość księgowa akcji realnie wzrosła o 5%. Przy najbliższym raporcie kwartalnym (za I kw.2018) powinno mieć to odzwierciedlenie w pozycji wartość księgowa akcji.
Pozdrawiam i ni sprzedawać, Kupujący muszą dać przynajmniej te 6.5 zł
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649