Raport.

IMPEXMETAL SA (22/2018) Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Impexmetal S.A.

Zarząd Impexmetal S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 7 marca 2018 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 6 marca 2018 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 80.000.000 złotych do kwoty 76.000.000 złotych, tj. o kwotę 4.000.000 złotych.
Obniżenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostało na podstawie decyzji akcjonariuszy wyrażonych odpowiednio w uchwale nr 4/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki oraz uchwale nr 5/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie 10.000.000 akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,40 złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 4.000.000 złotych, które to akcje zostały uprzednio nabyte przez Spółkę zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Walne Zgromadzenie za łącznym wynagrodzeniem wynoszącym 34.450.456,63 zł. Umorzone akcja uprawniały do 10.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Po rejestracji umorzenia kapitał zakładowy Spółki wynosi 76.000.000 złotych i dzieli się na 190.000.000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A, uprawiających do 190.000.000 głosów ogółem na walnym zgromadzeniu.
Jednocześnie w związku z umorzeniem akcji sąd zarejestrował zmianę brzmienia § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki. Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 80 000 000 (słownie: osiemdziesiąt milionów) złotych i dzieli się na 200 000 000 (słownie: dwieście milionów) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 40 (słownie: czterdzieści) groszy każda.
2. Akcjami Spółki jest 200.000.000 akcji serii A .
Obecne brzmienie § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 76.000.000,00 (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów) złotych i dzieli się na 190.000.000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,40 złotych (słownie: czterdzieści groszy) każda.
2. Akcjami Spółki jest 190.000.000 akcji serii A.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Impexmetal SA
ISIN:PLIMPXM00019
NIP:525-00-03-551
EKD: 24.42 produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium
Adres: ul. Jagiellońska 76 03-301 Warszawa
Telefon:+48 22 6586568
www:www.impexmetal.com.pl
Komentarze o spółce IMPEXMETAL
2018-03-08 12:07:01
STRAŻAK
To wartość księgowa akcji realnie wzrosła o 5%. Przy najbliższym raporcie kwartalnym (za I kw.2018) powinno mieć to odzwierciedlenie w pozycji wartość księgowa akcji.
Pozdrawiam i ni sprzedawać, Kupujący muszą dać przynajmniej te 6.5 zł
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649