Raport.

IMPERA CAPITAL SA Raport okresowy roczny za 2017 R

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 Przychody z inwestycji 2 343 815 552 186 Wynik z inwestycji netto (10 526) 10 111 (2 480) 2 311 Zyski (straty) z inwestycji (2 444) 141 (576) 32 Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej (12 970) 10 252 (3 056) 2 343 Zysk (strata) brutto (12 970) 10 252 (3 056) 2 343 Zysk (strata) netto (12 988) 10 252 (3 060) 2 343 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej (1 407) (392) (332) (90) Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej 1 645 3 779 388 864 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej 76 (927) 18 (212) Przep?ywy pieni??ne netto, razem 314 2 460 74 562 wg stanu na: 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 Aktywa razem 24 769 39 995 5 939 9 040 Zobowi?zania i Rezerwy, razem 1 982 4 220 475 954 Zobowi?zania d?ugoterminowe - - - - Zobowi?zania kr?tkoterminowe 1 759 1 762 422 398 Kapita? w?asny (aktywa netto) 22 787 35 775 5 463 8 087 Kapita? zak?adowy 5 640 5 640 1 352 1 275 Liczba akcji 9 400 000 9 400 000 9 400 000 9 400 000 Warto?? aktyw?w netto na jedn? akcj? (w z? / EUR) 2,42 3,81 0,58 0,86 Zysk (strata) netto na jedn? akcj? (w z? / EUR) (1,38) 1,09 (0,33) 0,25

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Impera Capital SA
ISIN:PLNFI0700018
NIP:526-10-29-979
EKD: 64.20 działalność holdingów finansowych
Adres: ul. Wołoska 22A 02-675 Warszawa
Telefon:+48 22 3785550
www:www.imperasa.pl
Kalendarium raportów
2019-09-05Raport półroczny
2019-11-14Raport za III kwartał
2019-09-05Raport półroczny
Komentarze o spółce IMPERA CAPITAL
2019-06-25 07-06-40
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649