Raport.

IMPERA CAPITAL SA (22/2017) udzielenie pożyczki na rzecz spółki Invento Sp. z o.o.

Zarząd Spółki Impera Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent", lub "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 27 września 2017 roku zawarł umowę pożyczki ze spółką Invento Sp. z o.o. , której przedmiotem jest udzielenie pożyczki na rzecz Invento Sp. z o.o. w kwocie do 5.000.000 zł z terminem zwrotu do dnia 31 grudnia 2018 r. na następujących warunkach:
1) oprocentowanie zmienne WIBOR3M plus 5 p.p. w skali roku;
2) ustanowienie przez Invento Sp. z o.o. na rzecz Spółki zastawu rejestrowego na wierzytelności przysługującej mu od INVENTO AMERICAS INC z siedzibą 2005 Mayflower Avenue, Sheboygan, WI 53803 do kwoty 2.000.000 USD lub jej równowartości w złotych polskich;
3) zabezpieczenie zwrotu pożyczki poprzez udzielenia poręczenia przez FX Cube Technologies Limited z siedzibą na Cyprze do kwoty 5.000.000 zł wraz z należnymi odsetkami oraz wystawienie weksla in blanco na rzecz Spółki na zabezpieczenie zapłaty powyższej kwoty;
4) zabezpieczenie zwrotu pożyczki poprzez udzielenia poręczenia przez Jalexus Consultants Limited z siedzibą na Cyprze do kwoty 5.000.000 zł wraz z należnymi odsetkami oraz wystawienie weksla in blanco na rzecz Spółki na zabezpieczenie zapłaty powyższej kwoty;
5) ustanowienie przez FX Cube Technologies Limited z siedzibą na Cyprze oraz Jalexus Consultants Limited z siedzibą na Cyprze zastawów rejestrowych na 200.000 akcjach imiennych spółki eSky Spółka Akcyjna KRS 0000383663 a do czasu ich skutecznego ustanowienia ustanowienie zastawu zwykłego na wskazanych akcjach.
O ustanowieniu powyższych zabezpieczeń Spółka poinformuje odrębnym raportem/raportami.
Zawarta umowa pożyczki nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów oraz nie zawiera specyficznych regulacji.
Jednocześnie Emitent informuje, iż przed podpisaniem wskazanej umowy pożyczki łączna kwota wierzytelności Emitenta w stosunku do Invento Sp. z o.o. z tytułu objętych obligacji oraz udzielonych pożyczek wraz z odsetkami wyliczonymi na dzień 27 września 2017 r. wynosiła 2.024 tys. zł.
Podstawa prawna: Art.17 ust.1. MAR - informacje poufne

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Impera Capital SA
ISIN:PLNFI0700018
NIP:526-10-29-979
EKD: 64.20 działalność holdingów finansowych
Adres: ul. Wołoska 22A 02-675 Warszawa
Telefon:+48 22 3785550
www:www.imperasa.pl
Komentarze o spółce IMPERA CAPITAL
2019-12-12 08-12-54
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649