Raport.

IMPEL SA (29/2018) Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ Impel S.A. w dniu 9 czerwca 2017 roku - korekta

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Impel S.A. informuje, iż w dniu 15 października 2018 roku w raporcie bieżącym numer 29/2018 wystąpiła oczywista omyłka.
W wyniku prawidłowo zgłoszonej przez akcjonariusza Nutit a.s. dodatkowej sprawy do porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 6 listopada 2018 roku, rozszerzeniu uległ porządek obrad WZA. W projekcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, omyłkowo nie wykazano wskazanej w zdaniu poprzedzającym dodatkowej sprawy.
W związku z tym w załączniku numer 1 do niniejszej korekty raportu przedstawiamy ponownie aktualne projekty uchwał wraz ze zmienionym porządkiem obrad w projekcie uchwały nr 2.
Pełny tekst dokumentacji, który ma być przedstawiony NWZ wraz z projektami uchwał, uwzględniający powyższe zmiany, będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki (www.impel.pl, zakładka Relacje Inwestorskie) po publikacji niniejszego raportu.
Do kontaktu ze Spółką we wszystkich sprawach dotyczących NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przeznaczony jest adres e-mail: [email protected] Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.
Podstawa prawna:
RMF GPW § 19 ust. 1 pkt 3

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Projekty uchwał Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S .A. w dniu 6 listopada 201 8 roku
  1
  Uchwała nr 1
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
  z dnia 6 listopada 201 8 roku

  w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  w dniu 6 listopada 2018 roku

  Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 Statutu Spółki
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

  § 1
  Wybiera się ......................................................... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia S półki odbywającego się w dniu 6 listopada 2018 roku.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.  Uchwała nr 2
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
  z dnia 6 listopada 2018 roku

  w sprawie zatwierdzenia porz ądku obrad Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  w dniu 6 listopada 2018 roku

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

  § 1
  Zatwierdza się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
  podejmowania ważnych uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie u chwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Impel S.A.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej .
  7. Zamknięcie Obrad Nadzwyczajnego W alnego Zgromadzenia.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.  Uchwała nr 3
  Nadzwyczaj nego Walnego Zgromadzenia
  IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
  z dnia 6 listopada 2018 roku

  w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Impel S.A.

  Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne
  Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

  § 1
  ............................................... zostaje powołan a/y na Czło nka Rady Nadzorczej Impel S.A.
  § 2
  Uchwała wchod zi w życie z jej podjęci em .
  Projekty uchwał Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S .A. w dniu 6 listopada 201 8 roku
  2

  Uchwała nr 4
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
  z dnia 6 listopada 2018 roku

  w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

  Na podstawie § 27 ust.1 pkt 1.4. Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala,
  co następuje:

  § 1
  1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje następujące miesięczne wynagrodzenie:
  a) 8.000, -złotych dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  b) 5.000, -złotych dla W iceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
  c) 4.000, -złotych dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
  2. W okresie, gd y Członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust.1c), pełni jednocześnie
  funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu, przysługuje mu miesięczne wynagrodzenie
  w wysokości 5.000, -złotych.
  3. W razie powierzenia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu Przewodniczące mu lub
  Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, pełnią oni tę funkcję w ramach wynagrodzenia
  wskazanego odpowiednio w ust.1 a) lub ust.1 b).
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z jej podjęci em .
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Impel SA
ISIN:PLIMPEL00011
NIP:899-01-06-769
EKD: 81.21 niespcjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
Adres: ul. Ślężna 118 53-111 Wrocław
Telefon:+48 71 7110000
www:www.impel.pl
gpwlink:impel.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-02Raport roczny
2019-05-17Raport za I kwartał
2019-09-06Raport półroczny
2019-11-15Raport za III kwartał
2019-04-02Raport roczny
2019-05-17Raport za I kwartał
2019-09-06Raport półroczny
Komentarze o spółce IMPEL
2019-03-27 01-03-17
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649