Raport.

IGORIA TRADE SA (11/2018) Zmiana stanu posiadania

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że Emitent powziął informację od InQbe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Akcjonariusza"), który na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 1 oraz art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 512) (dalej: "Ustawa"), zawiadomił, iż w wyniku powzięcia w dniu 3 sierpnia 2018 roku informacji o zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego Igoria Trade S.A. w wyniku jego podwyższenia w drodze emisji akcji serii G, uległ zmianie udział Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
W związku z powyższym Akcjonariusz poinformował, iż:
Przed zarejestrowaniem ww. podwyższenia kapitału zakładowego, InQbe posiadała 4.138.000 akcji Spółki, reprezentujących 18,81 % kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 18,81 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Po dokonaniu zarejestrowania ww. podwyższenia kapitału zakładowego, InQbe posiada 4.138.000 akcji Spółki, reprezentujących 14,78 % kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 14,78 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Akcjonariusz informuje, że nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c Ustawy.
Ponadto, Akcjonariusz informuje, iż nie posiada instrumentów finansowych o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Igoria Trade SA
ISIN:PLIGRTR00014
NIP:525 25 07 681
EKD: 62.01 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: ul. Puławska 111A/109 02-707 Warszawa
Telefon:+48 22 1015880
www:www.igoriatrade.com
Komentarze o spółce IGORIA TRADE
2021-06-19 02-06-41
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor