Raport.

IGORIA TRADE SA (13/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 sierpnia 2018 roku.

Zarząd Igoria Trade S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 30 sierpnia 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Puławskiej 111A/109 w Warszawie.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  imię i nazwisk o /firma
  adres
  nr ewidencyjny PESE L 00000000000 / KRS 0000000000

  miejscowość , dnia __ __________ 20 18 roku
  P E Ł N O M O C N I C T W O
  [Niniejszym ustanawia m / firma ………………………….. ] z siedzibą w [miejscowość ……………. ], wpisana
  do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy __________, _ __ Wydział Gospodarczy Krajowego Rej e-
  stru Sądowego, pod numerem KRS __________ ustanawia] __________ ________ __, nr ewidencyjny P E-
  SEL ___________, [moim ] pełnomocnikiem [firma ……………. ] do udziału w Nadzwyczajny m Walny m
  Zgr omadzeni u, zwołanym na dzień 30 sierpnia 201 8 roku, Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puław-
  ska 111A/109 , 02-707 Warszawa - wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
  dla m.st. Warszawy w Wa rszawie, XIII Wyd ział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
  KRS 0000 385303 , oraz do wykonywania na tymże Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Igoria Trade S.A.
  prawa głosu z należących do [mnie / firma ] ___.___.___ akcji tejże spó łki.

  Pełnomocnik jest zwolnion y z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocni ctwa.
  _______________
  imię i nazwisko

  Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
  (formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

  I. INFORMACJE OGÓLNE

  Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402 3 § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu
  umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  spółki
  Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „ Spółką ”) zwo łanym na dzień 30 sierpnia 2018 roku.

  Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu
  przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

  II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUS ZA)

  Imię i nazwisko/firma: ………………………………………………………………………………
  Adres: ………………………………………………………………………………………………..
  Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:
  ………………………………………………………………………………………………………..
  PESEL: ……………………………………………………………………………………………..
  NIP: ……………… ………………………………………………………………………………….

  III. DANE PEŁNOMOCNIKA

  Imię i nazwisko/firma: …………………….………………………………………………………..
  Adres: …………………..…………………………………………………………………………...
  Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:
  ………………………………………………………………………………………………………..
  PESEL: ……………………………………………………………………………………………..
  NIP: ………………………………………………………………………………………………….

  IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

  Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów
  uchwał umieszczonych w pun kcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od
  projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spół-
  ki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

  Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci
  udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje”
  określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.  W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o
  wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma
  „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do
  głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

  V. PROJEKTY UCHWAŁ UM IESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNE GO
  WALNEGO ZGROMADZENIA

  Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajne go Walnego Zgromadzenia

  □ Za  Liczba akcji:__________

  □ Przeciw
  □ Zgłoszenie sprzeciwu


  Liczba akcji:__________

  □ Wstrzymuję się  Liczba akcji:__________

  □ Według uznania peł-
  nomocnika


  Liczba akcji:__________

  □ Dalsze/inne instrukcje:
  Punkt 3 porządku o brad - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

  □ Za  Liczba akcji:__________

  □ Przeciw
  □ Zgłoszenie sprzeciwu


  Liczba akcji:__________

  □ Wstrzymuję się  Liczba akcji:__________

  □ Według uznania peł-
  nomocnika


  Liczba akcji:__________

  □ Dalsze/inne instrukcje:
  Punkt 4 porządku obrad - Podj ęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku ob rad Nadzwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia

  □ Za  Liczba akcji:__________
  □ Przeciw
  □ Zgłoszenie sprzeciwu


  Liczba akcji:__________
  □ Wstrzymuję się  Liczba akcji:__________
  □ Według uznania peł-
  nomocnika


  Liczba akcji:__________  □ Dalsze/inne inst rukcje:
  Punkt 5 porządku obrad – Podj ęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
  □ Za  Liczba akcji:__________

  □ Przeciw
  □ Zgłoszenie sprzeciwu


  Liczba akcji:__________

  □ Wstrzymuję się  Liczba akcji:__________

  □ Według uznania pe ł-
  nomocnika


  Liczba akcji:__________

  □ Dalsze/inne instrukcje:
  Punkt 6 porządku obrad – Podj ęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

  □ Za  Liczba akcji:__________

  □ Przeciw
  □ Zgłoszenie sprzeciwu


  Liczba akcji:__________

  □ Wstr zymuję się  Liczba akcji:__________

  □ Według uznania peł-
  nomocnika


  Liczba akcji:__________

  □ Dalsze/inne instrukcje:  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  NWZ Igoria Trade S.A.

  strona 1 z 4

  Ogłoszenie o zwołaniu Na dzwyczajnego Walnego Zgr omadzenia Igoria Trade S.A.
  na dzień 30 sierpnia 201 8 roku

  [ zwołanie Zgromadzenia ]

  Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
  Sąd Rej onowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X III Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
  pod numerem KRS 00003 85303 , (zwana dale j również „Spółką”), w wykonaniu żądania akcjonariusza Spółki –
  InQbe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – zwołania Nadzwyczajnego Waln ego Zgromadzenie Emitenta, spo-
  rządzone go na podstawie art. 400 § 1 i 2 k.s.h. , otrzymanego przez Spółkę w dniu 2 lipca 2018 roku, dział ając
  na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 400 § 1, art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h. , zwołuje Nadzwyczajne Walne
  Zgroma dzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „ NWZ ”) na dzień 30 sierpnia 201 8 roku , na
  godzin ę 11.00 , w siedzibie Spółki przy ul. Puławskiej 111A/109 w Wa rszawie .

  [ porządek obrad ]

  Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następuj ący:
  1/ Otwarcie obrad Nad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2/ Wybór Przewodniczącego Nad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3/ Podj ęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
  4/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwycz ajnego Walnego Zgromadzenia.
  5/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej .
  6/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej .
  7/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  [ uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu ]

  Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółk i na 16 dni przed datą
  Zgromadzenia ( „dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu” ). Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgrom a-
  dzeniu jest dzień 14 sierpnia 2018 roku (tzw. r ecord d ate).

  W celu uczestnic twa w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni zwrócić się, nie wcz eśniej niż po opublikowaniu
  niniejszego ogłoszenia i nie później niż w pierwszym dni u powsze dnim po record date (tj. 16 sierpnia 2018
  roku), do podmiotów prowadzących ich r achunki papierów wartościo wych, o wystawienie imiennego zaświa d-
  czenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

  [ procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgrom adzeniu ]

  Zmiana porządku obrad

  Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz l ub akcjonariusze reprezentujący co na jmniej jedną dwudziestą (1/20)
  kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie


  NWZ Igoria Trade S.A.

  strona 2 z 4

  powinno zostać zgłoszone Zarządowi , w formie pisemnej lub w postaci elektr onicznej, ni e później niż
  na 21 dni przed dniem Zgromadzenia, tj. do dnia 9 sierpnia 2018 roku . Żądanie powinno zawierać uzasadnienie
  lub projekt uchwały dotyczącej proponowan ego punktu porządku obrad.

  Zgłaszanie projektów uchwał przed datą NWZ

  Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co na jmniej jedną dwudziestą (1/20)
  kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w postaci elektr o-
  nicznej projekty uchwał dotycząc ych spraw wprowadzonych do porządk u obrad Zgromadzenia lub spraw,
  które mają zostać wpr owadzone do porządku obrad Zgromadzenia.

  Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjon a-
  riusze korzystający z danego uprawnienia , w dniu zł ożenia wniosku, o którym m owa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h.,
  złożą Spółce:
   imienne świadectwo depozytowe , o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finans o-
  wymi lub
   imienne zaświadczenie o praw ie uczestnictwa w Zgromadzeniu,
  z których to do kumentów wynikać będzie liczba akcji posiadany ch przez akcjonariusza lub akcjonariuszy korz y-
  stających z danego uprawnienia .


  Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania NWZ

  Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgrom adzenia zgłaszać projekty uchwał
  dot yczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

  Udział w NWZ

  Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wyk onywać prawo głosu osobiście
  lub przez pełnomocnika.
  Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną mo że uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wyk onywać prawo głosu
  przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

  Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sp o-
  rządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej
  za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełn o-
  mocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego oso bą fizyczną powinny być uwidocznione w aktua lnym
  odpisie z właściwego rejestru.

  Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgr omadzeniu przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie Zgromadze nia przy wykorzystaniu środków


  NWZ Igoria Trade S.A.

  strona 3 z 4

  komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektr o-
  nicznej lub drogą korespo ndencyjną.

  Lista uprawnionych do udziału w NWZ

  Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjon ariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieo d-
  płatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zosta ć wysł a-
  na. Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki ( [email protected] ).

  Pełnomocnicy

  Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powi nno być udzielone
  w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskaz a-
  ne w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki (www.igoriatrade.com ) za-
  kładka „Relacje Inwestorskie”, dział „Walne Zgromadzenia”. Dokument pełnomocnictw a nie musi być sp o-
  rządzony na formularzu pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

  Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektr o-
  nicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego cert yfikatu.

  Udzieleni e pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odp owiedniego dokumentu (skan u
  pełnomocnictw a opatrzonego właściwymi podpisami ) na adres poczty elektronicznej Spółki
  ([email protected] ). Formul arz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełn omocnictwa
  zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki (www.igoriatrade.com ) zakładka „Relacje Inwesto rskie”, dział
  „Walne Zgrom adzenia”.

  Po przyb yciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik pow inien okazać dokument
  pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pe łnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

  Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akc jonariusza zgodnie z zasadami określon y-
  mi w kodeksie spółek handlowych, a w szczegó lności, w art. 412 - 412² k.s.h .

  Przybycie na Zgromadzenie

  Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestr acji i pobranie kart
  do głosowa nia bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Wyżej wymienione
  osoby obowi ązane są do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.

  Uzyskanie informacji przed NWZ

  Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgr omadzeniu ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokume n-
  tacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał w lokalu Zarządu Spół ki (ul. Puła w-


  NWZ Igoria Trade S.A.

  strona 4 z 4

  ska 111A/109 , 02-707 Warszawa ), do dnia odbycia Zgromadzenia, w dniu powszednie, w g odzinach od 10:00
  do 16:00 .

  Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki
  (www.igoriatrade.com ) w zakładce „Relacje Inwestorskie”, dział „Walne Zgrom adzenia”.

  Wszelką koresponden cję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w zw iązku z NWZ , należy kierować na adres:
  Igoria Trade S.A. , ul. Puławska 111A/109 , 02-707 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej Spółki
  ([email protected] ).


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Igoria Trade SA
ISIN:PLIGRTR00014
NIP:525 25 07 681
EKD: 62.01 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: ul. Puławska 111A/109 02-707 Warszawa
Telefon:+48 22 1015880
www:www.igoriatrade.com
Komentarze o spółce IGORIA TRADE
2021-06-18 17-06-21
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor