Raport.

IGORIA TRADE SA (12/2018) Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 3 sierpnia 2018 roku Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał w dniu 3 sierpnia 2018 roku wpisu zmian Statutu Emitenta związanych z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
W związku z powyższym, kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych) tj. z kwoty 2.200.00,10 zł (dwa miliony dwieście tysięcy złotych i dziesięć groszy) do kwoty 2.800.000,10 zł (dwa miliony osiemset tysięcy złotych i dziesięć groszy).
Poprzednia treść § 8 ust. 1 Statutu Spółki brzmiała następująco:
„§8.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.200.000,10 zł (dwa miliony dwieście tysięcy złotych i dzie-sięć groszy) i dzieli się na:
1/ 2.000.001 (dwa miliony jeden) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
2/ 8.000.000 (osiem milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
3/ 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
4/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
5/ 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
6/ 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”
Mając powyższe, po dokonanej przez Sąd Rejestrowy rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego, § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:
„§8.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.800.000,10 zł (dwa miliony osiemset tysięcy złotych i dziesięć groszy) i dzieli się na:
1/ 2.000.001 (dwa miliony jeden) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
2/ 8.000.000 (osiem milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
3/ 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
4/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
5/ 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
6/ 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
7/ 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
8/ 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  1
  „STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

  § 1.
  Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność
  pod firmą „ Igoria Trade Spółka A kcyjna”. ----------------------------- ------------------- -----

  § 2.
  Założycielami Spółki są: --------------------------------------------- ----------------- ----------
  1/ InQbe Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie ,------------------------------------- ------- ---
  2/ Woj ciech Grzegorz Kuliński ,------------------------------------------------- ------- ----
  3/ Krzysztof Robert Piotrzkowski, ----------------------------------- ------------- ---- --- --

  § 3.
  Siedzibą Spółki jest Warszawa .---------------------------------------------------- -------- ----

  § 4.
  Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej
  granicami. ------------------------------------------------------ -------------------- ------------ ---

  § 5.
  1. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć spółki, oddziały,
  przedstawicielstwa i wszelkie inne jednostki organizacyjne .------------------
  2. Na obszarze swojego dzia łania Spółka może uczestniczyć we wszystkich
  prawem dopuszczalnych powiązaniach organizacyjno -prawnych z innymi
  podmiotami . W szczególności, ale nie wyłącznie, Spółka może przystępować do
  już istniejących lub nowozakładanych spółek handlowych. ------------- -------------

  II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
  § 6.
  1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji
  Dział alności: ----------------------------------------------------------------- -------- ------
  1. 62.01.Z Dz iałaln ość związana z oprogramowaniem, ----------------- ------- ----
  2. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki ,-------


  2
  3. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami
  infor matycznymi ,----------------------------------------------------- ------- ---------
  4. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii
  informatycznych i komputerowych ,-------------------------------------- ------- --
  5. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stron ami internetowymi
  (hosting) i podobna działalność ,-------------------------------------- ------- -------
  6. 63.12.Z Działalność portali internetowych ,------------------------- ------- -------
  7. 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych ,------------------------- ------- ----
  8. 63.99.Z Pozo stała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie
  indziej niesklasyfikowana ,---------------------------------------------- ---- --- ----
  9. 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne ,------------------------------ ------- --
  10. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych ,------ ------------------ ------- ----
  11. 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji
  finansowych ,------------------------------------------------------------- ------- ------
  12. 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów ,----------------------- ------- ----
  13. 64.99.Z Pozostała f inansowa działalność usługowa, gdzie indziej
  niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
  emerytalnych ,--------------------------------------------------------------- ------- ---
  14. 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów
  wartościowych i towarów giełdowych ,---------------------------------- ------- ---
  15. 66.19.Z Pozostała działalność w spomagająca usługi finansowe,
  z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych .------------ ----- ------
  2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregokolwiek z rodzajów działal ności,
  o których mowa w ust. 1, wymaga spełnienia szczególnych warunków
  przewidzianych przepisami prawa, a w szczególności, ale nie wyłącznie,
  uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie
  tego rodzaju działalności może nastąpić tylko i wyłącznie po spełnieniu tych
  warunków. --------------------------------------------------- ------------------------------

  § 7.
  Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków
  określonych w przepisie art. 417 §4 k.s.h. nie wymaga wykupu akcji Spółk i od
  akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. -------------- --------------------------- -  3
  III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY
  § 8.
  1. Kap itał zakładowy Spółki wynosi 2.8 00.000,10 zł (dwa miliony osiemset tysięcy
  złotych dziesięć groszy) i dzieli się na: ---------------------------------- ----------------- ----
  1/ 2.000.001 (dwa miliony jeden) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej
  0,10 zł (dziesięć groszy) każda, ------------------------------------ ---------------------- -----
  2/ 8.000.000 (osiem milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej
  0,10 zł (dzie sięć groszy) każda, --------------------------------------- ---------------------- --
  3/ 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł
  (dziesięć groszy) każda, --------------------------------------------------- ----------------- ----
  4/ 5.000.000 (pięć milion ów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10
  zł (dziesięć groszy) każda, -------------------------------------- ---------------------------- ---
  5/ 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł
  (dziesięć groszy) każda, --------------- ------------------------------------ ----------------- ----
  6/ 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł
  (dziesięć groszy) każda, ------------------------------------------------------- -----------------
  7/ 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciel a serii G o wartości nominalnej 0,10 zł
  (dziesięć groszy) każda ,------------------------------------------------------- ----------------- -
  8/ 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciel a serii H o wartości nominalnej 0,10 zł
  (dziesięć groszy) każda .------------------------------------------------------- ----------------- -

  § 8 a.
  Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 1
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 stycznia 2012 roku,
  o kwotę 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) w drodze emisji 5.000.000 (pięć
  milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy)
  każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów
  subskrypcyjnych serii A i B, z wyłączeniem prawa poboru. -------------------------------

  § 8 b.
  Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały
  Zwyczajnego Walnego Zgrom adzenia Spółki z dnia 8 maja 2014 roku, o kwotę nie
  większą niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) w drodze emisji 3.000.000 (trzy
  miliony) akcji na ok aziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy)


  4
  każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warra ntów
  subskrypcyjnych serii C, z wyłączeniem prawa pob oru. ----------- ------------------------

  § 9.
  1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby
  podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż
  750 .000 ,00 zł ( siedemset pięć dziesiąt tysięcy złotych). Upoważnienie,
  o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat,
  począwszy od dnia wpisania Spółki do rejestru . W ramach upoważnienia,
  o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania
  warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu
  upływającym nie później niż w trzy lata od d nia wpisania Spółki do rejestru .---
  2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać
  akcje zarówno w zamia n za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne. ------
  3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji
  w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważni enie, o którym
  mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----------------------------------
  4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów
  subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd,
  za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości
  lub w części. ----------------------------------------------- -------------------------- ------

  § 10.
  Każda akcja Spółki może zostać umorzona w drodze jej nabycia przez Spółkę za
  zgodą akcjonariusza. ---------------------------------------------------- ------------ -------- ----

  IV. ORGANY SPÓŁKI
  § 11.
  Organami Spółki są: ---------------------------------------------- -------- -----------------------
  1/ Zarząd, ---------------------------------------------------------- ------- ----------- ---------
  2/ Rada Nadzorcza, ----------------------------------------------- ------ --------------------
  3/ Walne Zgromadzenie. -------------------------------------------- ------- -----------------
  5
  A. ZARZĄD SPÓŁKI
  § 12.
  1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -------- --- ------- -----------
  2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do
  kompetencji pozostałych organów Spółki. ------------------------- ----------- --------

  § 13.
  1. Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż jednego członka. ---------- -------- --------
  2. Członków Zarząd u powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem,
  iż członków Zarządu pierwszej kadencji powołują założyciele Spółki,
  o których mowa w §2 .----------------- ------------------------------- ---------------------
  3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy
  lata. -------------------------------------------------------------------- ------------ ---------

  § 14.
  1. Zarząd może wybrać ze swego składu Prezesa lub osoby pełniące inne funkcje
  w Zarządzie. -------------------------------------------------- ----------------- ------------
  2. Zarząd może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1.------

  § 15.
  1. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu
  sprawy nieprzekraczające zakresu zwy kłych czynności Spółki. Jeżeli jednak
  przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zdaniu poprzednim, choćby
  jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub
  jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest
  uprzednia uchwała Zarządu. ---------- ------------------------------------------------ ---
  2. Jeżeli Zarząd dokona wyboru Prezesa w przypadku równości głosów decyduje
  głos Prezesa Zarządu. --------------------------------------------- ------------------ -----
  3. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połow y
  członków Zarządu. -------------------------------------------------- ------------------ ----

  § 16.
  1. Organizację i sposób działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez
  Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. --------------------- -------------- ----


  6
  2. Regulamin określa co najmniej: ---- ---------------------------------------- ------- -----
  1/ sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia przez Zarząd, ------- --
  2/ zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym. -------------- ------- ------

  § 17.
  W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spó łki
  wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka
  Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do
  składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny
  członek Zarządu. ------------------- ------------------ --------------------------------- -----------

  § 18.
  Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu,
  Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady
  Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorcze j wskazany
  w uchwale Rady Nadzorczej. Do dokonania czyn ności prawnej pomiędzy Spółką
  a członkiem Zarządu wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej. ----------------------------

  B. RADA NADZORCZA
  § 19.
  Rada Nadzorcza sprawuje stał y nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich
  dziedzinach jej działalności. -------------------------- ---------------------- --------------------

  § 20.
  Do kompetencji Rady Nadzorczej, opróc z innych spraw przewidzianych
  w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw
  i postanowieniach niniejszego statutu, należy: ---------------------------- ------- ------------
  1/ wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania
  finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego grupy kapi tałowej Spółki, -----------------------------------------------
  2/ przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez
  Zarząd Spółki, ------------------------------------------------------------ ------- ----------
  3/ udziela nie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, z wyłączeniem
  przypadku, o którym mowa w przepisie art. 362 §1 pkt 2 k.s.h., ------------------


  7
  4/ udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji, --------- --
  5/ udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia
  przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego
  roku, o w artości przekraczającej kwo tę 15 0.000 ,00 zł ( sto pięćdziesiąt tysięcy
  złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania :---------------------------------
  a) nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą
  budżecie Spółki , lub --------- ------------------------------------------------- -------
  b) wymaga zgody Rady Nadzorczej zgodnie z regulaminem inwestycyjnym
  Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. --- -------------------------- -----

  § 21.
  1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków. ----------- ------- ----
  2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie,
  z zastrzeżeniem, iż członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołują
  założyciele Spółki, o których mowa w §2 .----------------------- -------------------- --
  3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kaden cji, która
  trwa trzy lata. ------------------------------------------------------------- -------------- ---
  4. W sytuacji, gdy skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu
  członków, na miejsce członków Rady Nadz orczej, których mandat wygasł
  w czasie trwania kadencj i Rady, Rada Nadzorcza powołuje inne osoby
  (kooptacja). ----------------------------------------------- ---------------------------------
  5. Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania
  wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne
  Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków
  Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji, Walne Zgromadzenie
  dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie
  zatwierdzono. ---------------------------------------- ---------------------------------- ----
  6. Manda t członka Rady Nadzorczej powołanego prze upływem danej kadencji
  wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady
  Nadzorczej. --------------------------------------------------- --------------------------- -

  § 22.
  1. Rada Nadzorcza powinna wybrać ze swego składu P rzewodniczącego i może
  wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej. ----


  8
  2. Rada Nadzorcza może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia
  ust. 1. --------- -------------------------------- ------------------------- ---------------------

  § 23.
  Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy
  razy w roku obrotowym. ---------------------------- ---------------------- ---- ------------- -----

  § 24.
  1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej
  z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub innego członka Rady
  Nadzorczej. -------------------------------------------------- ----------------------- ------
  2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje
  Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedn iej kadencji w terminie jednego
  miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali
  członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania
  posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.
  Pierwsze posiedzenie R ady Nadzorczej I kadencji zwołuje Zarząd. ---------------
  3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad,
  powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej, na piśmie lub
  na podany przez danego członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej,
  na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno
  określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia. ----------------
  4. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia
  Rady Nadzorczej może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu
  obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł
  sprzeciwu co do zmiany porządku obrad w całości lub w części. ------------------

  § 25.
  Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Prze wodniczący Rady Nadzorczej,
  a w przypadku jego nieobecności członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego na
  piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ------------------- ----------------- -----

  § 26.
  1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na


  9
  posiedzeniach. ----------------------------------------------------------- -------- ----------
  2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym,
  chyba że na wniosek któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej uchwalono
  głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub
  członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały
  podejmowane są w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------
  3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał
  Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego
  członka Rady Nadzorczej. ----------- -----------------
  4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym)
  lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
  odległość. -----------------------------------------------
  5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą wię kszością głosów.
  W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej
  decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----------

  § 27.
  1. Rada Nadzorcza sporządza roczne sprawozdania ze swojej działalności za
  każdy kolejny rok obrotowy. Sp rawozdanie zawiera co najmniej zwięzłą ocenę
  sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej
  i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki, a także ocenę pracy
  Rady Nadzorczej. ---------------------------- ----------------------------------------- ----
  2. Rada Nadzorcza pr zedstawia sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, do
  zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywające się w roku
  obrotowym przypadającym bezpośrednio po roku obrotowym, którego
  dotyczy to sprawozdanie. ---------------------------------------------- -

  § 28.
  Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia
  określa uchwała Walnego Zgromadzenia. ---------------------- --- ------------------------ ---

  § 29.
  Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin
  uchwalany przez Radę Nadzor czą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.


  10
  Regulamin określa w szczególności, ale nie wyłącznie, zasady podejmowania przez
  Radę Nadzorczą uchwał w trybie, o którym mowa w §26 ust 4. --------------------------

  C. WALNE ZGROMADZENIE
  § 30.
  1. Z zastrzeżeniem ust. 2, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy
  zastrzeżone w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych
  ustaw i postanowieniach niniejszego statutu. -------- ------------------------------ ---
  2. Nabycie i zb ycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub
  ograniczonego prawa rzeczowego albo udziału w nieruchomości, użytkowaniu
  wieczystym gruntu lub ograniczonym prawie rzeczowym, a także zawarcie
  umowy o subemisję akcji nie wymaga uchwały Walnego Zgromad zenia. -------

  § 31.
  1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub Olsztynie. ---------- --
  2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny
  członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu. --
  3. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób
  uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. -

  § 32.
  1. Walne Zgromad zenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału
  w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25 proc. (dwadzieścia pięć
  procent) kapitału zakładowego. ----------------------- ------------------------------ ----
  2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. --- -------- -

  § 33.
  1. Wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone
  wraz z pisemnym uzasadnieniem. Uzasadnienia nie wymagają sprawy typowe
  rozpatrywane przez Walne Zgromadzenia, jak również sprawy porządkowe
  i formalne. -------------------------- -------------------------------- ------- ----------------
  2. Z zastrzeżeniem ust. 3, wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie
  powinny być wnoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.
  Postanowienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przestaje obowiązywać,


  11
  jeżeli Rada Nadzorcza nie przekaże pisemnej o pinii osobie, która wystąpiła
  o zaopiniowanie sprawy, w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia złożenia
  wniosku o wyrażenie opinii. ----- ------------------------------------------------- ------
  3. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady
  Nadzorczej, a także sprawy nie wymagaj ące uz asadnienia zgodnie
  z ust. 1 zd. 2.-------------------------------------------------------------------- -------- ---

  § 34.
  1. Z zastrzeżeniem, ust. 2 i 3, zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
  polegająca na usunięciu określonego punktu z porządku obrad lu b zaniechaniu
  rozpatrzenia sprawy ujętej w porządku obrad, wymaga 3/4 (trzech czwartych)
  głosów. ------------------------- ------------------------------ ---------------- --------------
  2. Jeżeli wniosek o dokonanie zmiany porządku obrad zgłasza Zarząd, zmiana
  wymaga bezwzględnej większości głosów. ------- ---------------- ----------------- ---
  3. Jeżeli zmiana porządku obrad dotyczy punktu wprowadzonego na wniosek
  akcjonariusza lub akcjonariuszy, zmiana jest możliwa tylko pod warunk iem,
  iż wszyscy obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy zgłosili
  wniosek o umieszcz enie określonego punktu w porządku obrad, wyrażą zgodę
  na dokonanie takiej zmiany. --- -------------------------------------------------------- -

  § 35.
  Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regul amin, określający organizację
  i sposób prowadzenia obrad. --------------------------------------------------------- -------- --

  V. GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI
  § 36.
  Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. ---------------------------- -------- -----

  § 37.
  1. Kapitały własne Spółki stanowią: ---------------------- ------- -------------------------
  1/ kapitał zakładowy, -------------------------- --------- ------- -----------------------
  2/ kapitał zapasowy, ------------------------------------------- ------- ----------------
  3/ kapitały rezerwowe .------------------------------------------ ------- --------------


  12
  2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kap itały
  rezerwowe zarówno na początku, jak i w trakcie roku obrotowego. --- ------- ----

  § 38.
  1. Budżet Spółki jest rocznym planem dochod ów i wydatków oraz przychodów
  i rozchodów Spółki, sporządzanym na każdy kolejny rok obrotowy. -------------
  2. Budżet Spółki stanowi podstawę gospodarki Spółki w każdym kolejnym roku
  obrotowym. ------------------------------------------------------------------ -------------
  3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do: --------------------------- ----------------- --------
  1/ sporządzenia projektu budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy, ---
  2/ przekazania Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki nie później niż
  na 60 (sześćdziesiąt) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego
  dotyczy dany budżet. ------------------ --------------------------------- -----------
  4. Zatwierdzanie budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy należy do
  kompetencji Rady Nadzorczej. ---------------------------------- ------- ----------------

  § 39.
  Na za sadach przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych Zarząd jest
  uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej
  dywidendy. ---------------------------------------------------------- -------------- ------------- ---

  § 40.
  Spółka może emitować obligacje upra wniające do objęcia akcji emitowanych przez
  Spółkę w zamian za te obligacje , a także obligacje uprawniające obligatariuszy -
  oprócz innych świadczeń - do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed
  jej akcjonariuszami. ------------------------------- ---------- ------------------------------------

  VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  § 41.
  W sprawach Spółki nieuregulowanych w tekście niniejszego statutu mają
  zastosowanie w pierwszej kolejności przepisy kodeksu spółek handlowych. -----------


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Igoria Trade SA
ISIN:PLIGRTR00014
NIP:525 25 07 681
EKD: 62.01 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: ul. Puławska 111A/109 02-707 Warszawa
Telefon:+48 22 1015880
www:www.igoriatrade.com
Komentarze o spółce IGORIA TRADE
2021-05-06 18-05-34
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor