Raport.

IFUN4ALL SA (13/2018) Rejestracja zmian w Statucie Spółki

Zarząd iFun4All S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu dzisiejszym doręczone zostało postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 27 lipca 2018 r., na mocy którego zarejestrowane zostały zmiany Statutu Spółki uchwalone uchwałami nr 21-23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 czerwca 2018 r., tj. usunięcie §7a, zmiana §14 ust. 1, zmiana §14 ust. 2, zmiana §22 ust. 1 pkt „d”, usunięcie §22 ust. 1 pkt „o”, dodanie §21 ust. 5a. Jednocześnie wykreślone zostało warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego.
W załączeniu Emitent przedkłada projekt nowego tekstu jednolitego Statutu z wykazem zmian (pogrubiona czcionka).
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2a i § 3 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Projekt tekstu jednolitego Statutu S półki iFun4All S.A. obejmujący zmiany uchwalone przez Zwyczajne
  Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 .06 .2018

  STATUT
  iFun4all Spółka akcyjna
  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  § 1.
  1. Spółka p rowadzi działalność pod firmą: iFun4all Spółka Akcyjna.
  2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: iFun4all S.A.
  3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
  § 2.
  Siedzibą Spółki jest Kraków.
  § 3.
  1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypo spolitej Polskiej i za granicą.
  2. Spółka może tworzyć własne oddziały i przedstawicielstwa, przystępować do
  innych spółek i organizacji w kraju i za granicą.
  § 4.
  Jedyn ym Akcjonariuszem Spółki jest spółka pod firmą: Bloober Team spółka akcyjna
  siedzibą w Krakowie.
  § 5.
  Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
  II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
  § 6.
  1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  a) 58.21 Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych ,
  b) 62.01 Z Działalność związana z oprogramowaniem .
  2. Jeżeli na prowadzenie danej działalności określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu
  wymagane jest uzyskanie koncesji, zezwolenia właściwego organu państwowego albo
  spełnienie in nych wymagań określonych przez przepisy prawa, Spółka podejmie
  działalność po uzyskaniu koncesji, zezwolenia albo spełnienia stosownych wymagań.
  3. Skuteczność uchwały przewidującej zmianę przedmiotu działalności Spółki nie
  zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli
  uchwała przewidująca zmianę przedmiotu działalności Spółki powzięta będzie


  Projekt tekstu jednolitego Statutu S półki iFun4All S.A. obejmujący zmiany uchwalone przez Zwyczajne
  Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 .06 .2018

  większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej
  połowę kapitału zakładowego.
  III. KAPITAŁ S PÓŁKI
  § 7.
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.091.200,10 zł (jeden milion
  dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych) i nie więcej niż 1.311.200,00 złotych
  (jeden milion trzysta jedenaście tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 10.912.001
  (dziesięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy jedną) do 13.112.000 (trzynaście
  milionów sto dwanaście tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po
  0,10 zł każda w tym:
  a) 10.9 12 .000 (dziesięć milionów dziewięćset dwanaście tysi ęcy) akcji serii A o
  numerach od 00000001 do 10912000,
  b) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy)
  akcji serii B o numerach 0000001 do 2200000.
  2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł ( dziesięć groszy).
  3. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami
  niepieniężnymi.
  4. W Spółce tworzony jest kapitał zapasowy zgodnie z wymogami KSH. W Spółce
  mogą być tworzone kapitały rezerwowe, o których przeznaczeniu decyduje
  każdorazowo Walne Zgromadz enie. Kapitał zapasowy Spółki iFun4all Sp. z o.o .
  w Krakowie staje się z dniem przekształcenia kapitałem zapasowym Spółki.
  5. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela, z zastrzeżeniem
  bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Akcje imienne mogą być zamienione
  na akcje na okaziciela. Akcje na okaziciela mogą być zamienione na akcje imienne
  wyłącznie za zgodą Walnego Zgromadzenia.
  6. Akcje nowych emisji będą emitowane jako akcje na okaziciela, chyba że Walne
  Zgromadzenie postanowi inaczej.
  §7a
  (skreślony)  Projekt tekstu jednolitego Statutu S półki iFun4All S.A. obejmujący zmiany uchwalone przez Zwyczajne
  Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 .06 .2018

  § 8.
  1. Spółka powstała z przekształcenia Spółki iFun4all Spółki z ograniczoną
  odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie KRS: 0000329197 („Spółka
  Przekształcana”), w której kapitał zakładowy został pokryty przez jedynego wspólnika
  Spółki Przekształcanej (to jest Bloober Team Spółkę akcyjną z siedzib ą w Krakowie) w
  sposób następujący:
  Jedyny Wspólnik Spółki - Spółka Bloober T eam Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
  objął wszystkie 21.824 (dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) udziały
  o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości
  nominalnej 1.091.200 (jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych) i
  pokrył je w całości wkładem pieniężnym, zaś nadwyżka w kwocie 250.000 zł (dwieście
  pięćdziesiąt tysięcy złotych) stanowiła agio i zost ała przeznaczona na kapitał zapasowy
  Spółki.
  2. Wobec powstania Spółki z przekształcenia Spółki Przekształcanej, majątek Spółki
  Przekształcanej stał się majątkiem Spółki Przekształconej, wobec czego Wspólnik
  Spółki nie wnosi ponownie wkładów do Spółki.
  § 9 .
  1. Kapitał zakładowy może zostać obniżony przez zmniejszenie wartości nominalnej
  akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji.
  2. Umorzenie akcji wymaga zgody Akcjonariusza.
  3. Zasady, tryb i warunki umorzenia akcji określa każdorazowo uchw ała Walnego
  Zgromadzenia.
  § 10.
  Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz
  obligacje z prawem pierwszeństwa, a także warranty subskrypcyjne.

  IV. ORGANY SPÓŁKI
  § 11.
  Organami Spółki są:
  1) Zarząd,


  Projekt tekstu jednolitego Statutu S półki iFun4All S.A. obejmujący zmiany uchwalone przez Zwyczajne
  Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 .06 .2018

  2) Rada Nadzorcza,
  3) Walne Zg romadzenie.
  A. ZARZĄD
  § 12.
  1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach
  sądowych i pozasądowych.
  2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami
  prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady
  Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
  § 13.
  1. Zarząd składa się z od jednego do trzech członków. Z chwilą zarejestro wania Spółki,
  Zarząd przekształcanej Spółki iFun4all Sp. z o.o. w Krakowie staje się Zarządem Spółki.
  2. Z zastrzeżeniem uprawnień Rady Nadzorczej, o których mowa w ust . 4 poniżej,
  Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie
  Akcjonariuszy, z tym, że do czasu, gdy akcjonariuszem Spółki jest Bloober Team
  Spółka ak cyjna z siedzibą w Krakowie i posiada akcje serii A, reprezentujące co
  najmniej 10% kapitału zakładowego, każdorazowo jeden Członek Zarządu jest pisemnie
  akceptowany przez tego akcjonariusza.
  3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat .
  Kadencja pierwszych członków Zarządu, o których mowa w ust. 1, rozpoczyna się
  z chwilą rejestracji Spółki .
  4. Rada Nadzorcza może odwołać Członka Z arządu przed upływem kadencji
  w następujących przypadkach:
  a) dopuszcza się działania na szkodę Spółki,
  b) zaniedbuje swoje obowiązki,
  c) dopuści do naruszania lub niewykonywania przyjętych przez Akcjonariuszy uchwał,
  pod warunkiem, iż powzięte uchwały nie naruszają powszechnie obowiązujących
  przepisów prawa i Statutu .


  Projekt tekstu jednolitego Statutu S półki iFun4All S.A. obejmujący zmiany uchwalone przez Zwyczajne
  Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 .06 .2018

  5. W przypadku odwołania całego Z arządu, Rada Nadzorcza powołuje wówczas Zarząd
  w miejsce przez siebie odwołanego, który pełnić będzie obowiązki do czasu powołania
  Zarządu przez Walne Zgromadzenie. Powołany przez Radę Nadzorczą Zarząd ma
  obowiązek niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie w celu powołania nowego
  Zarządu. Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie nie późniejszym niż 26 dni od
  daty jego zwołania przez Zarząd.
  § 14.
  1. Do reprezentowania Spółki w przypadku Zarządu wieloosobowego:
   w sprawach niemajątkowych lub do rozporządzenia prawem lub zaciągania
  zobowiązań o wartości (włącznie) do 200.000,00 (dwustu tysięcy) zł
  uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie;
   do rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązań o wartości od
  200.000,00 (dwustu tysięcy) zł uprawnionych jest d wóch Członków Zarządu
  lub jeden łącznie z prokurentem;
   w przypadku świadczeń powtarzających się wartość sprawy stanowi suma
  świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok - za cały
  okres ich trwania .
  2. Przed dokonaniem czynności skutkując ej zaciągnięciem zobowiązania lub
  rozporządzeniem prawem w wysokości przekraczającej 200.000 zł (dwieście
  tysięcy złotych), Zarząd jest zobowiązany uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na
  dokonanie takiej czynności, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.
  W przypadku świadczeń powtarzających się, wartość zobowiązania lub
  rozporządzenia prawem stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli
  świadczenia trwają krócej niż rok –za cały okres ich trwania .
  3. Organem uprawnionym do wyrażania zgody, o której mowa w art. 380 § 1 ksh jest
  Walne Zgromadzenie.
  § 15.
  Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku
  równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.


  Projekt tekstu jednolitego Statutu S półki iFun4All S.A. obejmujący zmiany uchwalone przez Zwyczajne
  Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 .06 .2018

  § 16.
  W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę
  reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego
  Zgromadzenia.
  § 17.
  Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym
  jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala
  Zarząd, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
  § 18.
  Zarząd jest uprawniony do emisji obligacji zwykłych.
  § 19.
  Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej
  dywidend y za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na jej wypłatę.
  Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
  B. RADA NADZORCZA
  § 20.
  Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich
  dziedzinach jej działalności.
  § 21.
  1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu ) członków, w tym
  Przewodniczącego Rady Nadzorczej , Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
  i pozostałych członków Rady Nadzorczej.
  2. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć) lat.
  3. Członkowi e Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Liczbę
  członków Rady Nadzorczej każdorazowo ustala Walne Zgromadzenie. Pierwsze
  posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej. Na
  pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybi era ze swego grona Przewodniczącego
  Rady, Wiceprzewodniczącego i w miarę potrzeby Sekretarza .
  4. Członków Rady Nadzorczej Spółki powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie ,
  z zastrzeżeniem, że jeżeli akcjonariuszem jest Bloober Team spółka akcyjna z siedzibą


  Projekt tekstu jednolitego Statutu S półki iFun4All S.A. obejmujący zmiany uchwalone przez Zwyczajne
  Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 .06 .2018

  w Krakowie i posiada co najmniej 10% akcji, to posiada on osobiste uprawnienie do
  powoływania i odwoływania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej, oświadczeniem
  kierowanym do Spółki, zaś pozostali Członkowie Rady Nadzorczej po wołani będą
  w takim przypadku uchwałą Walnego Zgromadzenia.
  5. W przypadku, jeżeli nie będzie możliwe powołanie lub odwołanie członka Rady
  Nadzorczej w sposób określony w ust. 4 lub Akcjonariusz wskazany w ust. 4 nie
  skorzysta z prawa powołania lub odwołania człon ka Rady Nadzorczej w terminie
  7 (siedmiu) dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających złożenie stosownego
  oświadczenia, wówczas członków Rady Nadzorczej, którzy nie mogą być powołani lub
  odwołani w sposób określony w ust. 4 powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie .
  5a. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej poniżej minimalnej
  liczby jej członków dopuszczalnej przez Statut lub powszechnie obowiązujące
  przepisy, Rada Nadzorcza może uzupełnić swój skład. Uzupełnienie składu
  następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji nowego członka na
  okres do końca kadencji pozostałych członków. Liczba członków Rady Nadzorczej
  powołanych na zasadzie dokooptowania nie może być większa niż dwóch. Uchwała
  Rady Nadzorczej o kooptacji wymaga zatwi erdzenia przez najbliższe Walne
  Zgromadzenie. W przypadku niezatwierdzenia albo nieprzedstawienia Walnemu
  Zgromadzeniu do zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji jej członka,
  mandat dokooptowanego członka wygasa z chwila zakończenia obrad Walnego
  Zgromadzenia, które winno zatwierdzić uchwałę o kooptacji. W przypadku
  niezatwierdzenia kooptacji nowego członka Rady Nadzorczej, Walne
  Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego
  członka .
  6. Walne Zgromadzenie ma prawo uchwaleni a Regulaminu Rady Nadzorczej.
  W przypadku uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Regulaminu Rady Nadzorczej
  Rada Nadzorcza jest związana postanowieniami Regulaminu i działa w oparciu o jego
  postanowienia.
  § 22.


  Projekt tekstu jednolitego Statutu S półki iFun4All S.A. obejmujący zmiany uchwalone przez Zwyczajne
  Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 .06 .2018

  1. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spół ek handlowych, do
  kompe tencji Rady Nadzorczej należy:
  a) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
  b) wybór biegłego rewidenta na podstawie propozycji przedstawionych przez Zarząd,
  c) zatwierdzanie budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki
  przedstawionych przez Zarząd,
  d) wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań w
  wysokości przekraczającej 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) ,
  e) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyc zek, oraz udzielanie pożyczek
  w wysokośc i przekraczającej 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitałów własnych
  Spółki,
  f) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń, gwarancji,
  g) wyrażanie zgody na obciążenie aktywów Spółki zastawem lub hipoteką lub
  ustanowienie na nich innych ograniczon ych praw rzeczowych,
  h) reprezentowanie Spółki przy zawieraniu umów pomiędzy Spółką a Członkami
  Zarządu,
  i) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów z Członkami Zarządu innych niż
  umowa o pracę,
  j) ustalanie zasad wynagrodzenia dla Członków Zarządu ,
  k) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
  l) odwoływanie członków Zarządu zgodnie z § 1 3 ust. 4 Statut u,
  m) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a osobami bliskimi dla
  członków Zarządu (krewnymi i powinowatym i do 3 stopnia) lub z którymi członkowie
  Zarządu są powiązani gospodarczo, kapitałowo lub osobiście, w t ym jako wspólnik lub
  kontrahent,
  n) wskazywanie lub wyrażanie zgody na podmioty odpowiedzialne za obsługę księgową
  oraz prawną Spółki,
  o) (s kreślony ),
  p) wyrażanie zgody na zawieranie umów z osobami mając ymi status kluczowego
  personelu,


  Projekt tekstu jednolitego Statutu S półki iFun4All S.A. obejmujący zmiany uchwalone przez Zwyczajne
  Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 .06 .2018

  r) wyrażanie zgody na podejmowanie działalności na rzecz innych podmiotów niż
  Spółka przez członków Zarządu,
  s) wskazywanie lub zmiana formy i zakresu oraz terminu prezen tacji sprawozda ń
  przygotowywanych przez Zarząd,
  t) wyrażanie zgody na zawarcie wszelkich umów lub czynności związanych ze zbyciem
  (np. sprzedaż, darowizna), ograniczeniem rozporządzania (np. najem, dzierżawa,
  licencja), obciążeniem (np. zastaw) - pr zedmiot ów lub praw związanych z realizacją
  działalności w Spółce (np. programów, serwisów, adresów stron www, patentów,
  wzorów użytkowych, planów, p rojektów, rozwiązań, urządzeń),
  2. Zarząd Spółki zobowiązany będzie do sporządzania i dostarczania Radzie Nadzorczej
  następujących dokumentów:
  a) rocznego sprawozdania finansowego Spółki w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od
  zakończenia roku obrotowego, a w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe na
  podstawie przepisów odrębnych lub na podstawie decyzji Zarządu Spółki podleg ać
  będzie badaniu biegłego rewidenta, Zarząd będzie zobowiązany do dostarczenia Radzie
  Nadzorczej rocznego sprawozdania fin ansowego Spółki wraz z opinią i raportem
  biegłego rewidenta w terminie do dnia 15 kwietnia po zakończeniu roku obrotowego,
  b) w termini e do 31 grudnia - rocznego budżetu oraz planów strategicznych Spółki na
  następny rok obrotowy
  3. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie
  dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień,
  dokonywać rewizji stanu majątku Spółki (w tym Zarząd umożliwi członkom Rady
  Nadzorczej stały wgląd do rachunków bankowych prowadzonych przez Spółkę za
  pomocą bankowości internetowej), wskazywać formę, zakres i t ermin sprawozdań oraz
  sposoby obiegu dokumentów w Spółce. W celu należytego wykonywania powyższych
  obowiązków Rada Nadzorcza może delegować spośród siebie lub wskazać inne osoby,
  w tym powoływać ekspertów i biegłych, które będą współpracowały z Zarządem or az
  nadzorowała wykonywaniu tych obowiązków, z zastrzeżeniem, iż osoby te zobowiążą
  się do zachowania poufności w zakresie pozyskanych informacji ze Spółki.


  Projekt tekstu jednolitego Statutu S półki iFun4All S.A. obejmujący zmiany uchwalone przez Zwyczajne
  Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 .06 .2018

  4. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o przyjęciu nowych standardów
  sprawozdawczości obowiązującej Zarz ąd .
  § 23.
  1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym.
  2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej mają
  obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek członka Rady
  Nadz orczej lub na pisemny wniosek Zarządu.
  Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
  3. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia
  posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi lub pocztą
  elektroniczną co najmniej na siedem dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na
  adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej.
  W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także
  telefonicznie, przy p omocy telefaksu lub poczty elektronicznej, co najmniej na trzy dni
  przed dniem posiedzenia.
  Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania zawiadomienia za
  pośrednictwem telefonu, telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym
  dni u po ich otrzymaniu.
  4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy
  jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to
  pismem lub złożą podpisy na liście obecności.
  5. W posiedzeniach Rad y Nadzorczej mogą uczestniczyć członkow ie Zarządu z głosem
  doradczym.
  § 24.
  1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
  2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zapaść bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej
  członkowie wyrażą na to zgodę i nikt nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia
  Rady, ani co do porządku obrad.


  Projekt tekstu jednolitego Statutu S półki iFun4All S.A. obejmujący zmiany uchwalone przez Zwyczajne
  Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 .06 .2018

  3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady
  oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady z wyłączeniem
  spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
  4. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy
  wykorzystaniu śro dków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli
  wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
  Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania treści projektów uchwał
  za pośrednictwem telefaksu lub poczty ele ktronicznej najpóźniej w następnym dniu
  roboczym po ich otrzymaniu.
  5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej w ust. 3 i 4 tego paragrafu nie
  dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
  powołania członka Zarządu oraz odwo łania i zawieszania w czynnościach tych osób.
  6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co
  najmniej połowy składu Rady i zaproszeniu wszystkich jej członków. W przypadku
  równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
  § 25.
  Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu
  pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
  § 26.
  W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka
  Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do
  wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu
  członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale
  Rady Nadzorczej.
  C. WALNE ZGROMADZENIE
  § 27.
  1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
  2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy od
  końca każdego roku obrotowego.


  Projekt tekstu jednolitego Statutu S półki iFun4All S.A. obejmujący zmiany uchwalone przez Zwyczajne
  Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 .06 .2018

  3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać
  zwyczaj ne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie z woła go w terminie określonym
  w Kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym Statucie.
  4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na
  wniosek Rady Nadzorczej, względnie na wniosek akc jonariuszy reprezentujących co
  najmniej 5 (pięć) % kapitału zakładowego.
  Wniosek powinien być złożony na piśmie lub w postaci elektronicznej. Rada Nadzorcza
  może zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
  5. Walne Zgromad zenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie .
  § 2 8.
  Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uchwały Walnego
  Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów
  § 29 .
  1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawac h objętych
  szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek
  handlowych.
  2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne
  Zgromadzenie.
  3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad
  wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich
  do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Należy również zarządzić
  tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy.
  4. Prawo głosu przysługuje akcjonariuszom niezależnie od pokrycia obejmowanych
  akcji, z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.
  § 3 0.
  Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo
  głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
  § 3 1.
  Walne Zgromadzenie uchwala swój Regulamin określający szczegółowo tryb
  prowadzenia obrad.


  Projekt tekstu jednolitego Statutu S półki iFun4All S.A. obejmujący zmiany uchwalone przez Zwyczajne
  Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 .06 .2018

  § 3 2.
  1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek
  handlowych, wymagają następujące sprawy:
  a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzo rczej, z zastrzeżeniem §21
  ust. 4,
  b) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady
  Nadzorczej,
  c) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej i jego zmian,
  d) nabycie i sprzedaż przedsiębiorstwa albo zorganiz owanej części przedsiębiorstwa
  e) tworzenie i likwidacja oddziałów i zakładów zamiejscowych, jeżeli transakcja taka
  nie została przewidziana w planie finansowym Spółki, z zastrzeżeniem bezwzględnie
  obowiązujących przepisów prawa,
  f) likwidacja Spółki, połączenie Spółki z innym podmiotem, podz iał Spółki,
  g) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
  sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium
  członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków,
  h) udzielenie absolutorium członkom Ra dy Nadzorczej,
  i) decyzja o podziale zysku albo pokryciu straty,
  j) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów
  subskrypcyjnych,
  k) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki,
  l) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do św iadczenia o wartości
  czterokrotnie przekraczającej wysokość kapitału zakładowego,
  m) ustalenie daty nabycia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,
  n) rozwiązanie Spółki.
  2. Do nabycia i zbycia nieruchomości, użytko wania wieczystego lub udziału
  w nieruchomości względnie w użytkowaniu wieczystym nie jest wymagana zgoda
  Walnego Zgromadzenia.
  V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
  § 3 3.


  Projekt tekstu jednolitego Statutu S półki iFun4All S.A. obejmujący zmiany uchwalone przez Zwyczajne
  Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 .06 .2018

  1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpocznie się z chwilą rejestracji Spółki i zakończy
  31 grudnia 2016 (dwa tysiące szesnastego ) roku.
  § 3 4.
  1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa
  się przynajmniej 8% (osiem pro cent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie
  osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
  2. Na pokrycie szczególnych strat lub wydatków Spółka może tworzyć kapitały
  rezerwowe.
  3. O użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowy ch rozstrzyga w drodze
  uchwały Walne Zgromadzenie, z tym zastrzeżeniem jednak, że część kapitału
  zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być użyta jed ynie
  na pokrycie strat bilansowych.
  § 3 5.
  1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu
  finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez
  Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
  2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy
  proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte,
  proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje.
  3. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za
  dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłat y dywidendy określa uchwała
  Walnego Zgromadzenia.
  4. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy
  na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na
  wypłatę.
  VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  § 3 6.
  1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
  2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi
  inaczej.


  Projekt tekstu jednolitego Statutu S półki iFun4All S.A. obejmujący zmiany uchwalone przez Zwyczajne
  Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 .06 .2018

  3. Likwidacja Spółki następuje zgodnie z przepisami kodeksu spółek handl owych.
  4. W przypadku likwidacji Spółki , majątek pozostały po zaspokojeniu wierzycieli
  w pierwszej kolejności przypada na spłatę wierzytelności przypadających
  akcjonariuszowi: Bloober Team spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie w tym z tytułu
  wpłaty na kapitał zakładowy oraz zapasowy, a ta kże udzielonych pożyczek .
  § 3 7.
  1. Każdy członek Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki jest zobowiązany do zachowania
  w ścisłej tajemnicy wszystkich spraw poufnych dotyczących Spółki także po
  zakończeniu pełnienia funkcji.
  2. Obowiązek zachowania poufności nie ma zastosowania, gdy ujawnienie określonych
  spraw, wynika z obowiązujących przepisów prawa.
  § 38.
  W sprawach nieuregulowanych Statutem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy
  prawa, w tym prze pisy Kodeksu spółek handlowych.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2021-09-25 00-09-48
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor