w załączeniu do niniejszego raportu tr..." />

Raport.

IFM GLOBAL FUNDS SA (6/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 01 czerwca 2018 roku

Zarząd Spółki IFM Global Funds S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje
w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 01 czerwca 2018 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  1

  UCHWAŁY PODJĘTE
  NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU IFM GLOBAL FUNDS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
  W DNIU 01 CZERWCA 2018 ROKU
  UCHWAŁA NR 1
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy IFM Global Funds S.A.
  z siedzibą w Katowicach, Al. Korfantego 141 C z dnia 01 czerwca 2018 roku

  w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadze nia
  Stosownie do art. 409 § 1 Kodeksu spó łek handlowych oraz Artykułu 28 ust. 1 Statutu Spó łki
  uchwala się co następuje:
  § 1
  Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Łukasza Krause.

  § 2
  Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą jej podjęcia.

  Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 16 7 50 000 akcji, co stanowi 75,68% tych
  akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 16 750 000 ważnych głosów, za przyjęciem
  uchwały oddano 16 750 000 głosów, przeciw 0 głosów, w strzymało się 0 głosów, nie zgłoszono
  sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogło śnie.

  UCHWAŁA NR 2
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy IFM Global Funds S.A.
  z siedzibą w Katowicach, Al. Korfantego 141 C z dnia 01 czerwca 2018 roku
  w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walne go Zgromadzenia
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
  § 1
  Przyjmuje się następujący porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spó łki
  w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadz enia, zamieszczonym na stronie
  internetowej Spó łki w dniu 24 kwietnia 2018 r. oraz opublikowany raportem biez ̇ ącym


  2

  nr 4/2018 w dniu 24 kwietnia 2018 roku.
  1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jeg o zdolności do
  podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
  5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzeni a sprawozdania Zarządu
  z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz spra wozdania finansowego Spółki
  za rok obrotowy 2017.
  6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdze nia sprawozdania Rady
  Nadzorczej za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników
  badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz
  sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i wniosku Zarządu w sprawie
  przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 oraz kapit ału zapasowego w kwocie
  1.290.108,30 PLN na pokrycie strat z lat poprzednich .
  7. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium po szczególnym członkom
  Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotow ym 2017.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium p oszczególnym członkom Rady
  Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obro towym 2017.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia człon ków Rady Nadzorczej.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za ro k obrotowy 2017 oraz kapitału
  zapasowego w kwocie 1.290.108,30 PLN na pokrycie st rat z lat poprzednich.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubiegan ie się o wprowadzenie do
  obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect p rowadzonym przez Giełdę
  Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz rozpoc zęcie notowań w tym systemie
  akcji serii E oraz dematerializacji akcji serii E.
  12. Zamknięcie obrad.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  Przewodniczący stwierdził, ż e oddano waż ne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,68% tych
  akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 16 750 00 0 waż nych głosó w, za przyjęciem
  uchwały oddano 16 750 000 głosó w, przeciw 0 głosó w, wstrzymało się 0 głosó w, nie zgłoszono
  sprzeciwu oraz, ż e uchwała została przyjęta jednogł oś nie.

  UCHWAŁA NR 3
  Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  IFM Global Funds S.A.
  z siedzibą w Katowicach, Al. Korfantego 141 C z dnia 01 czerwca 2018 roku

  w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działa lności Spółki za rok 2017


  3

  Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek
  handlowych i Artykułu 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spół ki oraz po zapoznaniu się
  z opinią Rady Nadzorczej uchwala się co następuje:
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawo zdania Zarządu z działalnoś ci Spó łki
  za rok 2017, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działaln oś ci Spó łki za rok obrotowy 2017.
  § 2
  Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą jej podjęcia.
  Przewodniczący stwierdził, ż e oddano waż ne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,68% tych
  akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 16 750 00 0 waż nych głosó w, za przyjęciem
  uchwały oddano 16 750 000 głosó w, przeciw 0 głosó w, wstrzymało się 0 głosó w, nie zgłoszono
  sprzeciwu oraz, ż e uchwała została przyjęta jednogł oś nie.

  UCHWAŁA NR 4
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy IFM Global Funds S.A.
  z siedzibą w Katowicach, Al. Korfantego 141 C z dnia 01 czerwca 2018 roku

  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finanso wego Spó łki za rok obrotowy 2017
  Stosownie do art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kode ksu spó łek handlowych oraz
  Artykułu 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spó łki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej,
  uchwala się co następuje:
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawo zdania finansowego Spółki za rok
  obrotowy 2017, zweryfikowanego badaniem przeprowadzon ym przez firmę audytorską,
  zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrot owy 2017.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  Przewodniczący stwierdził, ż e oddano waż ne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,68% tych
  akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 16 750 0 00 waż nych głosó w, za przyjęciem
  uchwały oddano 16 750 000 głosó w, przeciw 0 głosó w, wstrzymało się 0 głosó w, nie zgłoszono
  sprzeciwu oraz, ż e uchwała została przyjęta jednogł oś nie.  4

  UCHWAŁA NR 5
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy IFM Global Funds S.A.
  z siedzibą w Katowicach, Al. Korfantego 141 C
  z dnia 01 czerwca 2018 roku
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 oraz
  sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: spraw ozdania Zarządu z działalności
  Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017
  i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za r ok obrotowy 2017 oraz kapitału
  zapasowego w kwocie 1.290.108,30 PLN na pokrycie strat z lat poprzednich.
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalnoś ci Rady Nadzorczej
  w 2017 r. zawierające sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynikó w badania: sprawozdania
  Zarządu z działalnoś ci Spó łki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania finansowego Spó łki za
  rok obrotowy 2017 i wniosku Zarządu w sprawie przez naczenia zysku za rok obrotowy 2017
  oraz kapitału zapasowego w kwocie 1.290.108,30 PLN na pokrycie strat z lat poprzednich.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  Przewodniczący stwierdził, ż e oddano waż ne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,68% tych
  akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 16 750 00 0 waż nych głosó w, za przyjęciem
  uchwały oddano 16 750 000 głosó w, przeciw 0 głosó w, wstrzymało się 0 głosó w, nie zgłoszono
  sprzeciwu oraz, ż e uchwała została przyjęta jednogł oś nie.
  UCHWAŁA NR 6
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy IFM Global Funds S.A.
  z siedzibą w Katowicach, Al. Korfantego 141 C
  z dnia 01 czerwca 2018 roku

  w sprawie: udzielenia Panu Aleksandrowi Jawień absolutorium z wykonania przez Niego
  obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2017
  Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowyc h i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek
  handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala się co następuje:
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pa nu Aleksandrowi Jawień
  z wykonywania przez Niego obowiązkó w Prezesa Zarzą du w okresie od 01.01.2017 r.


  5

  do 31.12.2017 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą jej podjęcia.
  Przewodniczący stwierdził, ż e oddano waż ne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,68% tych
  akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 16 750 00 0 waż nych głosó w, za przyjęciem
  uchwały oddano 16 750 000 głosó w, przeciw 0 głosó w, wstrzymało się 0 głosó w, nie zgłoszono
  sprzeciwu oraz, ż e uchwała została przyjęta jednogł oś nie.
  UCHWAŁA NR 7
  Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  IFM Global Funds S.A.
  z siedzibą w Katowicach, Al. Korfantego 141 C z dnia 01 czerwca 2018 roku

  w sprawie: udzielenia Pani Izabeli Piecuch-Jawień ab solutorium z wykonania przez Nią
  obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2017
  Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowyc h i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek
  handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala się co następuje:
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pan i Izabeli Piecuch-Jawień
  z wykonywania przez Nią obowiązkó w Wiceprezesa Zar ządu w okresie od 01.01.2017 r.
  do 31.12.2017 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą jej podjęcia.
  Przewodniczący stwierdził, ż e oddano waż ne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,68% tych
  akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 16 750 00 0 waż nych głosó w, za przyjęciem
  uchwały oddano 16 750 000 głosó w, przeciw 0 głosó w, wstrzymało się 0 głosó w, nie zgłoszono
  sprzeciwu oraz, ż e uchwała została przyjęta jednogł oś nie.
  UCHWAŁA NR 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy IFM Global Funds S.A.
  z siedzibą w Katowicach, Al. Korfantego 141 C z dnia 01 czerwca 2018 roku
  w sprawie: udzielenia Panu Arturowi Chabowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego
  obowiązkó w Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresi e 01.01.2017 r. – 28.04.2017 r.
  Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spó łek handlowych i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spó łek


  6

  handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spó łki uchwala się co następuje:
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pan u Arturowi Chabowskiemu
  z wykonywania przez Niego obowiązkó w Przewodniczące go Rady Nadzorczej w okresie
  od 01.01.2017 r. do 28.04.2017 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą jej podjęcia.
  Przewodniczący stwierdził, ż e oddano waż ne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,68% tych
  akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 16 750 00 0 waż nych głosó w, za przyjęciem
  uchwały oddano 16 750 000 głosó w, przeciw 0 głosó w, wstrzymało się 0 głosó w, nie zgłoszono
  sprzeciwu oraz, ż e uchwała została przyjęta jednogł oś nie.
  UCHWAŁA NR 9
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy IFM Global Funds S.A.
  z siedzibą w Katowicach, Al. Korfantego 141 C z dnia 01 czerwca 2018 roku

  w sprawie: udzielenia Pani Wioletcie Buczek absolutorium z wykonania przez Nią
  obowiązkó w Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku 2017
  Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spó łek handlowych i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spó łek
  handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spó łki uchwala się co następuje:
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pa ni Wioletcie Buczek z wykonywania
  przez Nią obowiązkó w Wiceprzewodniczącej Rady Nadzor czej w okresie od 01.01.2017 r.
  do 31.12.2017 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą jej podjęcia.
  Przewodniczący stwierdził, ż e oddano waż ne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,68% tych
  akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 16 750 00 0 waż nych głosó w, za przyjęciem
  uchwały oddano 16 750 000 głosó w, przeciw 0 głosó w, wstrzymało się 0 głosó w, nie zgłoszono
  sprzeciwu oraz, ż e uchwała została przyjęta jednogł oś nie.  7

  UCHWAŁA NR 10
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy IFM Global Funds S.A.
  z siedzibą w Katowicach, Al. Korfantego 141 C
  z dnia 01 czerwca 2018 roku

  w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Mitrockiemu absolutorium z wykonania przez Niego
  obowiązkó w Członka Rady Nadzorczej w okresie 05.01.2017 r. – 31.12 .2017 r.
  (Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie 31.08.2017 r.-31.12.2017 r.)
  Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spó łek handlowych i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spó łek
  handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spó łki uchwala się co następuje:
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pa nu Jackowi Mitrockiemu
  z wykonywania przez Niego obowiązkó w Członka Rady Nadzorczej w okresie od 05.01.2017 r.
  do 31.12.2017r. (w tym Przewodniczącego Rady Nadzorcze j w okresie od 31.08.2017 r.
  do 31.12.2017 r.).
  § 2
  Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą jej podjęcia.
  Przewodniczący stwierdził, ż e oddano waż ne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,68% tych
  akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 16 750 00 0 waż nych głosó w, za przyjęciem
  uchwały oddano 16 750 000 głosó w, przeciw 0 głosó w, wstrzymało się 0 głosó w, nie zgłoszono
  sprzeciwu oraz, ż e uchwała została przyjęta jednogł oś nie.
  UCHWAŁA NR 11
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy IFM Global Funds S.A.
  z siedzibą w Katowicach, Al. Korfantego 141 C z dnia 01 czerwca 2018 roku
  w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Wyląg absolutorium z wykonania przez Niego
  obowiązkó w Członka Rady Nadzorczej w okresie 05.01. 2017 r. – 31.12.2017 r.
  Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spó łek handlowych i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spó łek
  handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spó łki uchwala się co następuje:
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pan u Januszowi Wyląg z wykonywania


  8

  przez Niego obowiązkó w Członka Rady Nadzorczej w okresie od 05.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą jej podjęcia.
  Przewodniczący stwierdził, ż e oddano waż ne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,68% tych
  akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 16 750 00 0 waż nych głosó w, za przyjęciem
  uchwały oddano 16 750 000 głosó w, przeciw 0 głosó w, wstrzymało się 0 głosó w, nie zgłoszono
  sprzeciwu oraz, ż e uchwała została przyjęta jednogł oś nie.
  UCHWAŁA NR 12
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy IFM Global Funds S.A.
  z siedzibą w Katowicach, Al. Korfantego 141 C z dnia 01 czerwca 2018 roku
  w sprawie: udzielenia Pani Joannie Smolińskiej absolutorium z wykonania przez Nią
  obowiązkó w Członka Rady Nadzorczej w roku 2017
  Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spó łek handlowych i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spó łek
  handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spó łki uchwala się co następuje:
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pa ni Joannie Smoliń skiej
  z wykonywania przez Nią obowiązkó w Członka Rady Na dzorczej w okresie od 01.01.2017 r.
  do 31.12.2017 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą jej podjęcia.
  Przewodniczący stwierdził, ż e oddano waż ne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,68% tych
  akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 16 750 00 0 waż nych głosó w, za przyjęciem
  uchwały oddano 16 750 000 głosó w, przeciw 0 głosó w, wstrzymało się 0 głosó w, nie zgłoszono
  sprzeciwu oraz, ż e uchwała została przyjęta jednogł oś nie.
  UCHWAŁA NR 13
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy IFM Global Funds S.A.
  z siedzibą w Katowicach, Al. Korfantego 141 C z dnia 01 czerwca 2018 roku
  w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Dominik absolutorium z wykonania przez Niego
  obowiązkó w Członka Rady Nadzorczej w okresie 28.08. 2017 r. – 31.12.2017 r.
  Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spó łek handlowych i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spó łek


  9

  handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spó łki uchwala się co następuje:
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pan u Piotrowi Dominik z wykonywania
  przez Niego obowiązkó w Członka Rady Nadzorczej w ok resie od 28.08.2017 r. do 31.12.2017 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą jej podjęcia.
  Przewodniczący stwierdził, ż e oddano waż ne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,68% tych
  akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 16 750 00 0 waż nych głosó w, za przyjęciem
  uchwały oddano 16 750 000 głosó w, przeciw 0 głosó w, wstrzymało się 0 głosó w, nie zgłoszono
  sprzeciwu oraz, ż e uchwała została przyjęta jednogł oś nie.
  UCHWAŁA NR 14
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy IFM Global Funds S.A.
  z siedzibą w Katowicach, Al. Korfantego 141 C
  z dnia 01 czerwca 2018 roku
  w sprawie: zmiany wynagrodzenia członkó w Rady Nadzor czej
  Stosownie do art. 392 § 1 Kodeksu spó łek handlowych oraz Artykułu 22 Statutu Spó łki
  uchwala się co następuje:
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany dotychcza sowego wynagrodzenia członkó w
  Rady Nadzorczej i ustala wynagrodzenie w wysokoś ci 8 00,00 PLN netto dla każ dego członka
  Rady Nadzorczej za każ de posiedzenie.
  § 2
  Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą jej podjęcia.
  Przewodniczący stwierdził, ż e oddano waż ne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,68% tych
  akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 16 750 00 0 waż nych głosó w, za przyjęciem
  uchwały oddano 16 750 000 głosó w, przeciw 0 głosó w, wstrzymało się 0 głosó w, nie zgłoszono
  sprzeciwu oraz, ż e uchwała została przyjęta jednogł oś nie.  10

  UCHWAŁA NR 15
  Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  IFM Global Funds S.A.
  z siedzibą w Katowicach, Al. Korfantego 141 C
  z dnia 01 czerwca 2018 roku

  w sprawie : przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 oraz kap itału zapasowego w kwocie
  1.290.108,30 PLN na pokrycie strat z lat poprzednich

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz
  Artykułu 26 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, uchwala się, co n astępuje:
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, iż przeznacza z ysk za rok obrotowy 2017 w całości
  oraz kwotę 1.290.108,30 PLN pochodzącą z kapitału za pasowego na pokrycie strat z lat
  poprzednich.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  Przewodniczący stwierdził, ż e oddano waż ne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,68% tych
  akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 16 750 00 0 waż nych głosó w, za przyjęciem
  uchwały oddano 16 750 000 głosó w, przeciw 0 głosó w, wstrzymało się 0 głosó w, nie zgłoszono
  sprzeciwu oraz, ż e uchwała została przyjęta jednogł oś nie.
  UCHWAŁA NR 16
  Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  IFM Global Funds S.A.
  z siedzibą w Katowicach, Al. Korfantego 141 C
  z dnia 01 czerwca 2018 roku

  w sprawie: wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obr otu w Alternatywnym
  Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych
  w Warszawie S.A. oraz rozpoczęcie notowań w tym systemie akcji serii E oraz dematerializacji
  akcji serii E.
  § 1
  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieg anie się o wprowadzenie do obrotu
  w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzon ym przez Giełdę Papierów
  Wartościowych w Warszawie S.A. oraz rozpoczęcie not owań w tym systemie akcji serii E.
  2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokon anie dematerializacji akcji serii E
  zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
  3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spół ki do podjęcia wszelkich czynności
  prawnych i faktycznych, które będą zmierzały do wprow adzenia do obrotu w Alternatywnym
  Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
  Warszawie S.A. oraz rozpoczęcie notowań w tym syste mie akcji serii E.


  11

  4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności
  prawnych i faktycznych mających na celu dokonanie dem aterializacji akcji serii E,
  w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Pap ierów Wartościowych S.A.
  w Warszawie umowy dotyczącej rejestracji w depozycie akcji serii E.
  5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spół ki do złożenia akcji do depozytu
  prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartości owych S.A. w Warszawie.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  Przewodniczący stwierdził, ż e oddano waż ne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,68% tych
  akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 16 750 00 0 waż nych głosó w, za przyjęciem
  uchwały oddano 16 750 000 głosó w, przeciw 0 głosó w, wstrzymało się 0 głosó w, nie zgłoszono
  sprzeciwu oraz, ż e uchwała została przyjęta jednogł oś nie.

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:IFM Global Funds SA
ISIN:PLINVFM00012
NIP:5262750360
EKD: 64.99 pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: Aleja Korfantego 141 C 40-154 Katowice
Telefon:+48 32 6027900
www:www.ifmpl.com
Komentarze o spółce IFM GLOBAL FUNDS
2019-03-25 21-03-53
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649