Raport.

IFIRMA SA Raport okresowy kwartalny 3/2018 SA-Q

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  RAPORT

  01.0
  RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.0
  Data publikacji: 9
  wszystkie kwoty podane są w tys. z łoty


  RAPORT KWARTALNY

  IFIRMA SA
  ZA OKRES
  01.0 7.2018 – 30.09.2018


  ZA OKRES 01.0 7.2018–30.09.2018
  9 listopada 2018 roku
  1
  łotych o ile nie podano inaczej

  Spis treści
  A.
  INFORMACJE OGÓLNE
  B. WYBRANE DANE FINANSOWE
  C. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  D. INFORMACJA DODATKOWA
  E. INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA


  RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.0
  Data publikacji: 9
  wszystkie kwoty podane są w tys. z łoty
  INFORMACJE OGÓLNE
  WYBRANE DANE FINANSOWE
  SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  INFORMACJA DODATKOWA
  UZUPEŁNIAJĄCA


  ZA OKRES 01.0 7.2018–30.09.2018
  9 listopada 2018 roku
  2
  łotych o ile nie podano inaczej
  SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  A. INFORMACJE OGÓLNE
  1. Informacje o Spółce

  Nazwa
  IFIRMA (dawniej Power Media)
  Forma prawna Spółka Akcyjna
  Siedziba Wrocław
  Adres ul. Grabiszyńska 241 B, 53
  REGON 931082394
  PKD 6201Z
  NIP 898
  KRS 0000281947

  1
  czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w oparciu o uchwałę nr 22
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 24 kwietnia 2017 zarejestrował
  zmianę firmy z Power Media na IFIRMA.

  Spółka powstała w
  odpowiedzialnością Power Media sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
  Poprzednik prawny Spółki został utworzony 16 września 1997 roku jako
  Przedsiębiorstwo Usługowo
  spr awie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę
  akcyjną podjęta została w dniu 27 kwietnia 2007 roku (Akt notarialny Rep. A
  nr 2421/2007).
  Przekształcenie Spółki na spółkę akcyjną zostało za rejestrowane na mocy
  Postanowienia Sądu
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w d niu 1 czerwca 2007
  roku.
  Podstawowy przedmiot działalności Spółki to działal ność w zakresie
  oprogramowania 6201Z. W dniu 20 marca 2008 roku Pow er Med
  zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., gdzie
  została zaklasyfikowana do sektora „Informatyka”.

  2. Zarząd
  Skład zarządu
  w okresie
  przedstawiał się n
  1) Wojciech
  2) Agnieszka Kozłowska

  Na dzień publikacji niniejszego raportu skład zarzą du się nie zmienił.

  3.
  Rada Nadzorcza
  Skład Rady Nadzorczej w
  2018 roku przedstawia
  1) Michał Masłowski
  2) Piotr Rybicki
  3) Łukasz Kocur
  4) Tomasz Stanko
  5) Monika Wysocka

  W ramach Rady
  Nadzorcz
  składzie:
  1)
  Michał Masłowski
  niezależny,

  RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.0
  Data publikacji: 9
  wszystkie kwoty podane są w tys. z łoty
  INFORMACJE OGÓLNE
  Informacje o Spółce
  IFIRMA (dawniej Power Media)
  Spółka Akcyjna
  Wrocław
  ul. Grabiszyńska 241 B, 53 -234 Wrocław
  931082394
  6201Z
  898 -16-47-572
  0000281947
  czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej, VI Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w oparciu o uchwałę nr 22
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 24 kwietnia 2017 zarejestrował
  zmianę firmy z Power Media na IFIRMA.
  Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną
  odpowiedzialnością Power Media sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
  Poprzednik prawny Spółki został utworzony 16 września 1997 roku jako
  Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „POWER MEDIA” Sp. z o.o. Uchwała w
  awie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę
  akcyjną podjęta została w dniu 27 kwietnia 2007 roku (Akt notarialny Rep. A
  Przekształcenie Spółki na spółkę akcyjną zostało za rejestrowane na mocy
  Postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w d niu 1 czerwca 2007
  Podstawowy przedmiot działalności Spółki to działal ność w zakresie
  oprogramowania 6201Z. W dniu 20 marca 2008 roku Pow er Med
  zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., gdzie
  została zaklasyfikowana do sektora „Informatyka”.
  w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30 września
  przedstawiał się n astępująco:
  Wojciech Narczyński – Prezes Zarządu
  Agnieszka Kozłowska – Wiceprezes Zarządu.
  Na dzień publikacji niniejszego raportu skład zarządu się nie zmienił.
  Rada Nadzorcza i Komitet Audytu
  Skład Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 1
  przedstawia ł się następująco:
  Michał Masłowski – Przewodniczący RN
  Piotr Rybicki – Wiceprzewodniczący RN
  Łukasz Kocur – członek RN
  Tomasz Stanko – członek RN
  Monika Wysocka – członek RN.
  Nadzorcz ej IFIRMA SA w tym czasie działał
  Michał Masłowski - Przewodniczący Komitetu Audytu, członek
  niezależny,

  ZA OKRES 01.0 7.2018–30.09.2018
  9 listopada 2018 roku
  3
  łotych o ile nie podano inaczej
  Fabrycznej, VI Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w oparciu o uchwałę nr 22
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 24 kwietnia 2017 zarejestrował
  wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną
  odpowiedzialnością Power Media sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
  Poprzednik prawny Spółki został utworzony 16 września 1997 roku jako
  Handlowe „POWER MEDIA” Sp. z o.o. Uchwała w
  awie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę
  akcyjną podjęta została w dniu 27 kwietnia 2007 roku (Akt notarialny Rep. A
  Przekształcenie Spółki na spółkę akcyjną zostało za rejestrowane na mocy
  Fabrycznej we Wrocławiu, VI
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w d niu 1 czerwca 2007
  Podstawowy przedmiot działalności Spółki to działal ność w zakresie
  oprogramowania 6201Z. W dniu 20 marca 2008 roku Pow er Med ia S.A.
  zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., gdzie
  września 2018 roku
  Na dzień publikacji niniejszego raportu skład zarządu się nie zmienił.
  okresie od 1 stycznia 2018 roku do 1 0 września
  Komitet Audytu w
  Przewodniczący Komitetu Audytu, członek
  2) Piotr Rybicki
  3) Tomasz Stanko

  10 września 2018 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które
  wybrało w trybie głosowania grupami nową
  posiedzeniu 1 października 2018 roku spośród siebie wybrała
  przewodniczącego i wiceprzewodniczącego RN.

  Skład R
  ady Nadzorczej IFIRMA SA
  2018 roku przedstawia
  1) Michał Masłowski
  2) Piotr Rybicki
  3) Michał Kopiczyński
  4) Małgorzata Ludwik
  5) Paweł Malik
  6) Tomasz Stanko

  W związku z powołaniem nowej rady jej członkowie sp ośród siebie wybrali
  października 2018
  1) Michał Masłowski
  niezależny,
  2) Paweł Malik
  3) Piotr Rybicki
  4) Tomasz Stanko

  Na dzień publikacji niniejszego raportu skład rady

  4. Zarys
  działalności
  Działalność Spółki oparta jest na trzech filarach:
  1) Księgowość internetowa oraz biuro rachunkowe (BR) i firma.pl
  księgowy ifirma.pl oferujący usługi i narzędzia do rozliczeń
  podatkowych oraz wspierania prowadzenia działalności
  2) Outsourcing i rekrutacja specjalistów IT
  3) Usługi IT/dedykowane rozwiązania informatyczne
   Sprzedaż licencji na własne oprogramowanie
   Usługi informatyczne i programistyczne
   Utrzymanie, serwis i wsparcie systemów informatyczn ych

  RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.0
  Data publikacji: 9
  wszystkie kwoty podane są w tys. z łoty
  Piotr Rybicki - Członek Komitetu Audytu, członek niezależny,
  Tomasz Stanko – Członek Komitetu Audytu, członek niezależny.
  10 września 2018 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które
  wybrało w trybie głosowania grupami nową Radę Nadzorcz
  posiedzeniu 1 października 2018 roku spośród siebie wybrała
  przewodniczącego i wiceprzewodniczącego RN.
  ady Nadzorczej IFIRMA SA od 10 września 2018 roku do
  przedstawia ł się następująco:
  Michał Masłowski – Przewodniczący RN
  Piotr Rybicki – Wiceprzewodniczący RN
  Michał Kopiczyński – członek RN
  Małgorzata Ludwik – członek RN
  Paweł Malik – członek RN
  Tomasz Stanko – członek RN.
  W związku z powołaniem nowej rady jej członkowie spośród siebie wybrali
  października 2018 Komitet Audytu w składzie:
  Michał Masłowski - Przewodniczący Komitetu Audytu, członek
  niezależny,
  Paweł Malik - Członek Komitetu Audytu, członek niezależny,
  Piotr Rybicki - Członek Komitetu Audytu, członek niezależny,
  Tomasz Stanko – Członek Komitetu Audytu, członek niezależny.
  Na dzień publikacji niniejszego raportu skład rady ani komitetu
  działalności
  Działalność Spółki oparta jest na trzech filarach:
  Księgowość internetowa oraz biuro rachunkowe (BR) ifirma.pl
  księgowy ifirma.pl oferujący usługi i narzędzia do rozliczeń
  podatkowych oraz wspierania prowadzenia działalności
  Outsourcing i rekrutacja specjalistów IT
  Usługi IT/dedykowane rozwiązania informatyczne
  Sprzedaż licencji na własne oprogramowanie
  Usługi informatyczne i programistyczne
  Utrzymanie, serwis i wsparcie systemów informatycznych

  ZA OKRES 01.0 7.2018–30.09.2018
  9 listopada 2018 roku
  4
  łotych o ile nie podano inaczej
  Członek Komitetu Audytu, członek niezależny,
  Członek Komitetu Audytu, członek niezależny.
  10 września 2018 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które
  Nadzorcz ą, która na swoim
  posiedzeniu 1 października 2018 roku spośród siebie wybrała
  od 10 września 2018 roku do 30 września
  W związku z powołaniem nowej rady jej członkowie spośród siebie wybrali 1
  Przewodniczący Komitetu Audytu, członek
  Komitetu Audytu, członek niezależny,
  Członek Komitetu Audytu, członek niezależny,
  Członek Komitetu Audytu, członek niezależny.
  ani komitetu się nie zmienił.
  Księgowość internetowa oraz biuro rachunkowe (BR) ifirma.pl - serwis
  księgowy ifirma.pl oferujący usługi i narzędzia do rozliczeń
  podatkowych oraz wspierania prowadzenia działalności gospodarczej
  Utrzymanie, serwis i wsparcie systemów informatycznych .
  Przychody całkowite Spółki
   w I kwartale 201
   w I I
   w I II
  Pierwszy obszar –
  biuro rachunkowe ifirma.pl. Obie usługi skierowane są do małych firm oraz
  mikroprzedsiębiorstw działających w Polsce. Serwis księgowy ifirma.pl
  wspomaga prowadzenie samodzielnie ksi
  rachunkowego jest nowoczesną formą prowadzenia księ gowości z
  wykorzystaniem zalet tradycyjnego biura rachunkowego z jednoczesnym
  zastosowaniem nowoczesnych narzędzi, jakie daje serwis ifirma.pl.

  Dzięki centralizacji usług
  jakości obsługi, co pozwala kształtować ofertę na k onkurencyjnych
  warunkach. Oba rozwiązania umożliwiają szybki dostęp do informacji z
  dowolnego miejsca i z dowolnego urządzenia, a tym samym wygodę działan
  przy prowadzeniu księgowości małych firm a nawet za rządzania przepływami
  finansowymi.
  Serwis ifirma.pl oraz usługa biura rachunkowego ifirma.pl traktowane są przez
  Spółkę, jako te o największym potencjale wzrostu. D latego Spółka skupia swe
  działania na nieustannym rozwoju funkcjonalności serwisu i usług
  komplementarnych dla przedsiębiorców, programami partnerskimi, co pozwala
  jej utrzymać pozycję lidera na rynku usług księgowych oraz przyczynia się do
  pozyskania jak największej liczby użytkowników serw i

  Spółka odnotowuje w tym obszarze systematyczny wzro st przychodów.


  97,56
  477,09
  3 476,51
  I kw 2018
  Przychody z podziałem na działy w tys. zł
  Usługi IT/dedykowane rozwiązania informatyczne
  Serwis internetowy i BR ifirma.pl

  RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.0
  Data publikacji: 9
  wszystkie kwoty podane są w tys. z łoty
  całkowite Spółki ze sprzedaży wyniosły:
  w I kwartale 201 8 roku – 4 054 tys. zł
  I kwartale 2018 roku – 4 386 tys. zł
  II kwartale 2018 roku – 4 401 tys. zł.
  – to serwis internetowy ifirma.pl oraz otwarte w 2012
  roku
  biuro rachunkowe ifirma.pl. Obie usługi skierowane są do małych firm oraz
  mikroprzedsiębiorstw działających w Polsce. Serwis księgowy ifirma.pl
  wspomaga prowadzenie samodzielnie ksi ęgowości, natomiast usługa biura
  rachunkowego jest nowoczesną formą prowadzenia księ gowości z
  wykorzystaniem zalet tradycyjnego biura rachunkowego z jednoczesnym
  zastosowaniem nowoczesnych narzędzi, jakie daje serwis ifirma.pl.
  Dzięki centralizacji usług możliwe jest zapewnienie standaryzacji i wysokiej
  jakości obsługi, co pozwala kształtować ofertę na k onkurencyjnych
  warunkach. Oba rozwiązania umożliwiają szybki dostęp do informacji z
  dowolnego miejsca i z dowolnego urządzenia, a tym samym wygodę działan
  przy prowadzeniu księgowości małych firm a nawet za rządzania przepływami
  Serwis ifirma.pl oraz usługa biura rachunkowego ifirma.pl traktowane są przez
  Spółkę, jako te o największym potencjale wzrostu. D latego Spółka skupia swe
  nieustannym rozwoju funkcjonalności serwisu i usług
  komplementarnych dla przedsiębiorców, programami partnerskimi, co pozwala
  jej utrzymać pozycję lidera na rynku usług księgowych oraz przyczynia się do
  pozyskania jak największej liczby użytkowników serw i su.
  Spółka odnotowuje w tym obszarze systematyczny wzro st przychodów.
  101,86
  437,68
  3 844,85
  II kw 2018
  Przychody z podziałem na działy w tys. zł
  Usługi IT/dedykowane rozwiązania informatyczne Outsourcing i rekrutajca specjalistów IT
  Serwis internetowy i BR ifirma.pl Inne

  ZA OKRES 01.0 7.2018–30.09.2018
  9 listopada 2018 roku
  5
  łotych o ile nie podano inaczej

  to serwis internetowy ifirma.pl oraz otwarte w 2012
  roku
  biuro rachunkowe ifirma.pl. Obie usługi skierowane są do małych firm oraz
  mikroprzedsiębiorstw działających w Polsce. Serwis księgowy ifirma.pl
  ęgowości, natomiast usługa biura
  rachunkowego jest nowoczesną formą prowadzenia księ gowości z
  wykorzystaniem zalet tradycyjnego biura rachunkowego z jednoczesnym
  zastosowaniem nowoczesnych narzędzi, jakie daje serwis ifirma.pl.
  możliwe jest zapewnienie standaryzacji i wysokiej
  jakości obsługi, co pozwala kształtować ofertę na k onkurencyjnych
  warunkach. Oba rozwiązania umożliwiają szybki dostęp do informacji z
  dowolnego miejsca i z dowolnego urządzenia, a tym samym wygodę działan ia
  przy prowadzeniu księgowości małych firm a nawet za rządzania przepływami
  Serwis ifirma.pl oraz usługa biura rachunkowego ifirma.pl traktowane są przez
  Spółkę, jako te o największym potencjale wzrostu. D latego Spółka skupia swe
  nieustannym rozwoju funkcjonalności serwisu i usług
  komplementarnych dla przedsiębiorców, programami partnerskimi, co pozwala
  jej utrzymać pozycję lidera na rynku usług księgowych oraz przyczynia się do
  Spółka odnotowuje w tym obszarze systematyczny wzro st przychodów.
  137,96
  416,49
  3 844,76
  III kw 2018
  Przychody z podziałem na działy w tys. zł
  Outsourcing i rekrutajca specjalistów IT

  W drugim obszarze działalności Spółka pod marką Power Media świadczy
  usługi rekrutacji i outsourcingu kadr IT. Spółka specjalizuje się w budowaniu i
  uzupełnianiu wykwalifikowanych zespołów inżynierskich. Wysoką sk uteczność
  działania zapewnia bogata baza specjalistów z dzied ziny IT oraz system
  skutecznej weryfikacji wiedzy i umiejętności technicznych kandydatów
  Spółka oferuje swoje usługi z tego działu korporacj o
  polskim i zagranicznym.

  W trzecim obszarze
  wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, budowani u i wdrażaniu
  dedykowanego oprogramowania klasy enterprise dla klientów w Polsce,
  na wielu rynkach zagranicznych. Emitent specjalizuj e się w aplikacjach
  intranetowych i internetowych, wśród których szczególne miejsce zajmują
  rozwiązania wspomagające obsługę profesjonalnych ma teriałów wideo. Z
  autorskich rozwiązań przygotowanych po
  telewizje. Jest też autorem, uruchomionego przez Szkołę Filmową w Łodzi,
  archiwum filmowego online, w którym gromadzone są a rchiwalne etiudy
  kręcone od początku istnienia łódzkiej uczelni.

  W drugim i trzecim obszarze działal
  duże firmy działające w Polsce i zagranicą.  6 019
  2015
  Przychody serwisu i BR ifirma.pl w tys. zł po 3 kwa rtałach

  RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.0
  Data publikacji: 9
  wszystkie kwoty podane są w tys. z łoty
  W drugim obszarze działalności Spółka pod marką Pow er Media świadczy
  usługi rekrutacji i outsourcingu kadr IT. Spółka specjalizuje się w budowaniu i
  wykwalifikowanych zespołów inżynierskich. Wysoką sk uteczność
  działania zapewnia bogata baza specjalistów z dzied ziny IT oraz system
  skutecznej weryfikacji wiedzy i umiejętności technicznych kandydatów

  Spółka oferuje swoje usługi z tego działu korporacj o m działającym na rynku
  polskim i zagranicznym.
  W trzecim obszarze – tworzeniu rozwiązań informatycznych
  wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, budowani u i wdrażaniu
  dedykowanego oprogramowania klasy enterprise dla klientów w Polsce,
  na wielu rynkach zagranicznych. Emitent specjalizuj e się w aplikacjach
  intranetowych i internetowych, wśród których szczególne miejsce zajmują
  rozwiązania wspomagające obsługę profesjonalnych ma teriałów wideo. Z
  autorskich rozwiązań przygotowanych po d marką Power Media korzystają
  telewizje. Jest też autorem, uruchomionego przez Szkołę Filmową w Łodzi,
  archiwum filmowego online, w którym gromadzone są a rchiwalne etiudy
  kręcone od początku istnienia łódzkiej uczelni.
  W drugim i trzecim obszarze działal ności klientami IFIRMA SA są średnie i
  duże firmy działające w Polsce i zagranicą.

  7 1188 810
  2016 2017
  Przychody serwisu i BR ifirma.pl w tys. zł po 3 kwa rtałach
  w latach 2015-2018

  ZA OKRES 01.0 7.2018–30.09.2018
  9 listopada 2018 roku
  6
  łotych o ile nie podano inaczej

  W drugim obszarze działalności Spółka pod marką Pow er Media świadczy
  usługi rekrutacji i outsourcingu kadr IT. Spółka specjalizuje się w budowaniu i
  wykwalifikowanych zespołów inżynierskich. Wysoką sk uteczność
  działania zapewnia bogata baza specjalistów z dzied ziny IT oraz system
  skutecznej weryfikacji wiedzy i umiejętności technicznych kandydatów .
  m działającym na rynku
  tworzeniu rozwiązań informatycznych – Spółka posiada
  wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, budowani u i wdrażaniu
  dedykowanego oprogramowania klasy enterprise dla klientów w Polsce, jak i
  na wielu rynkach zagranicznych. Emitent specjalizuj e się w aplikacjach
  intranetowych i internetowych, wśród których szczególne miejsce zajmują
  rozwiązania wspomagające obsługę profesjonalnych ma teriałów wideo. Z
  d marką Power Media korzystają
  telewizje. Jest też autorem, uruchomionego przez Szkołę Filmową w Łodzi,
  archiwum filmowego online, w którym gromadzone są a rchiwalne etiudy
  ności klientami IFIRMA SA są średnie i
  11 166
  2018
  Przychody serwisu i BR ifirma.pl w tys. zł po 3 kwa rtałach
  B. WYBRANE DANE FINANSOWE
  Wybrane dane finansowe
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,
  towarów i materiałów
  II. Zysk(strata) z działalności operacyjnej
  III. Zysk(strata) brutto
  IV. Zysk(strata) netto
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności
  operacyjnej
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności
  inwestycyjnej
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności
  finansowej
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem
  IX. A ktywa, razem (na koniec kwartału
  bieżącego roku obrotowego i na koniec
  poprzedniego roku obrotowego)
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na
  koniec kwartału bieżącego roku obrotowego
  i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
  XI. Zobowiązania dł ugoterminowe (na koniec
  kwartału bieżącego roku obrotowego i na
  koniec poprzedniego roku obrotowego)
  XII. Zobowiązania kró tkoterminowe (na koniec
  kwartału bieżącego roku obrotowego i na
  koniec poprzedniego roku obrotowego)
  XIII. Ka pitał własny (na koniec kwartału
  bieżącego roku obrotowego i na koniec
  poprzedniego roku obrotowego)
  XIV. Kapit ał zakładowy (na koniec kwartału
  bieżącego roku obrotowego i na koniec
  poprzedniego roku obrotowego)
  XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec kwartału
  bieżącego roku obrotowego i na koniec
  poprzedniego roku obrotowego)
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w
  zł/EUR)
  XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję
  zwykłą (w zł/EUR)

  RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.0
  Data publikacji: 9
  wszystkie kwoty podane są w tys. z łoty
  WYBRANE DANE FINANSOWE (§ 66.8 .1 RMF inf. bieżące i okresowe)
  w tys. zł
  3 kwartały
  2018
  narastająco
  01.01.2018-
  30.09.2018
  3 kwartały
  2017
  narastająco
  01.01.2017-
  30.09.2017
  3 kwartały
  narastająco
  01.01.2018
  30.09.2018
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, 12 841 11 008
  działalności operacyjnej 1 085 1 732
  1 164 1 790
  936 1 437
  Przepływy pieniężne netto z działalności 1 458 1 924
  Przepływy pieniężne netto z działalności - 1 405 -109
  Przepływy pieniężne netto z działalności -686 -512
  -633 1 303
  ktywa, razem (na koniec kwartału
  bieżącego roku obrotowego i na koniec 10 507 10 171
  zobowiązania (na
  bieżącego roku obrotowego
  i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 765
  2 662
  ugoterminowe (na koniec
  bieżącego roku obrotowego i na
  koniec poprzedniego roku obrotowego) 0
  0
  tkoterminowe (na koniec
  bieżącego roku obrotowego i na
  koniec poprzedniego roku obrotowego)
  1 968
  1 887
  pitał własny (na koniec kwartału
  bieżącego roku obrotowego i na koniec 7 741 7 509
  ał zakładowy (na koniec kwartału
  bieżącego roku obrotowego i na koniec 640 640
  kwartału
  bieżącego roku obrotowego i na koniec 6 400 000 6 400 000
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 0,19 0,32
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 0,19 0,32

  ZA OKRES 01.0 7.2018–30.09.2018
  9 listopada 2018 roku
  7
  łotych o ile nie podano inaczej
  w tys. EUR
  3 kwartały
  2018
  narastająco
  01.01.2018 -
  30.09.2018
  3 kwartały
  2017
  narastająco
  01.01.2017-
  30.09.2017
  3 019 2 586
  255 407
  274 421
  220 338
  343 452
  -330 -26
  -161 -120
  -149 306
  2 460 2 439
  647 638
  0 0
  461 453
  1 812 1 800
  150 153
  6 400 000 6 400 000
  0,04 0,07
  0,04 0,07
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w
  zł/EUR) (na koniec kwartału bieżącego roku
  obrotowego i na koniec poprzedniego roku
  obrotowego)
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną
  akcję (w zł/EUR) (na koniec kwartału
  bieżącego roku obrotowego i na koniec
  poprzedniego roku obrotowego)
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na
  jedną akcję (w zł/ EUR) (na koniec kwartału
  bieżącego roku obrotowego i na koniec
  poprzedniego roku obrotowego)
  Kursy EUR

  Do przeliczenia danych bilansowych użyto kursu śred niego NBP na dzień bilansowy.

  Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i
  użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NB P obowiązujących na ostatni dzień
  poszczególnych miesięcy danego okresu.


  RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.0
  Data publikacji: 9
  wszystkie kwoty podane są w tys. z łoty
  Wartość księgowa na jedną akcję (w
  zł/EUR) (na koniec kwartału bieżącego roku
  obrotowego i na koniec poprzedniego roku 1,21 1,17
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną
  akcję (w zł/EUR) (na koniec kwartału
  obrotowego i na koniec 1,21 1,17
  Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na
  jedną akcję (w zł/ EUR) (na koniec kwartału
  bieżącego roku obrotowego i na koniec 0,11 0,10
  średnio w okresie
  z ostatniego dnia okresu
  z ostatniego dnia poprzedniego
  roku
  Do przeliczenia danych bilansowych użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy.
  Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
  użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NB P obowiązujących na ostatni dzień
  poszczególnych miesięcy danego okresu.

  ZA OKRES 01.0 7.2018–30.09.2018
  9 listopada 2018 roku
  8
  łotych o ile nie podano inaczej
  0,28 0,28
  0,28 0,28
  0,03 0,02
  4,2535 4,2566
  4,2714 4,3091
  4,1709 4,4240
  Do przeliczenia danych bilansowych użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy.
  strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
  użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NB P obowiązujących na ostatni dzień


  C. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  (§ 66.1 RMF RMF inf. bieżące i okresowe)

  Sprawozdanie finansowe Spółki za okres 0
  finansowe za analogiczny okres roku poprzedniego.

  BILANS (w tys. zł)
  AKTYWA
  I. Aktywa trwałe
  1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
  - wartość firmy
  2. Rzeczowe aktywa trwałe
  3. Należności długoterminowe
  3.1. Od jednostek powiązanych
  3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
  3.3. Od pozostałych jednostek
  4. Inwestycje długoterminowe
  4.1. Nieruchomości
  4.2. Wartości niematerialne i prawne
  4.3. Długoterminowe aktywa finansowe
  a) w jednostkach powiązanych
  b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
  c) w pozostałych jednostkach
  4.4. Inne inwestycje długoterminowe
  5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
  5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
  II. Aktywa obrotowe
  1. Zapasy
  2. Należności krótkoterminowe
  2.1. Od jednostek powiązanych
  2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
  2.3. Od pozostałych jednostek
  3. Inwestycje krótkoterminowe
  3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
  a) w jednostkach powiązanych
  b) w pozostałych jednostkach
  c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
  3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
  4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
  III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy
  IV. Akcje (udziały) własne
  A k t y w a r a z e m
  RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.07.2018
  Data publikacji: 9 listopada

  wszystkie kwoty podane są w tys. z łoty
  SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  (§ 66.1 RMF RMF inf. bieżące i okresowe)
  Sprawozdanie finansowe Spółki za okres 0 1.07.2018 - 30.09.2018 r. i porównywalne dane
  finansowe za analogiczny okres roku poprzedniego.
  Stan na 30.09.2018 Stan na 30.06.2018 Stan na 31.12.2017
  1 335 1 198
  Wartości niematerialne i prawne, w tym: 243 266
  0 0
  755 556
  25 25
  0 0
  Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w 0 0
  25 25
  6 15
  0 0
  0 0
  Długoterminowe aktywa finansowe 6 15
  0 0
  w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w 0 0
  6 15
  Inne inwestycje długoterminowe 0 0
  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 306 336
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku 195 200
  Inne rozliczenia międzyokresowe 110 136
  9 171 9 108
  0 0
  1 223 1 069
  0 0
  Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w 0 0
  1 223 1 069
  7 623 7 731
  Krótkoterminowe aktywa finansowe 7 623 7 731
  0 0
  3 317 2 615
  c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
  4 306 5 116
  Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
  326 307
  Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0
  0 0
  10 507 10 306
  01.07.2018 –30.09.2018
  9 listopada 2018 roku

  9
  łotych o ile nie podano inaczej
  SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  r. i porównywalne dane
  Stan na 31.12.2017 Stan na 30.09.20117
  1 208 1 096
  166 360
  0 0
  637 583
  25 25
  0 0
  0 0
  25 25
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  380 128
  192 120
  188 8
  8 963 8 556
  0 0
  1 331 1 000
  0 0
  0 0
  1 331 1 000
  7 320 7 228
  7 320 7 228
  0 0
  2 393 2 214
  4 928 5 013
  0 0
  312 329
  0 0
  0 0
  10 171 9 652


  BILANS (w tys. zł)
  PASYWA
  I. Kapitał własny
  1. Kapitał zakładowy
  2. Kapitał zapasowy
  3. Kapitał z aktualizacji wyceny
  4. Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:
  - tworzone zgodnie ze statutem Spółki
  - na udziały (akcje) własne
  5. Zysk (strata) z lat ubiegłych
  6. Zysk (strata) netto
  7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
  II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
  1. Rezerwy na zobowiązania
  1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
  a) długoterminowa
  b) krótkoterminowa
  1.3. Pozostałe rezerwy
  a) długoterminowe
  b) krótkoterminowe
  2. Zobowiązania długoterminowe
  2.1. Wobec jednostek powiązanych
  2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
  2.3. Wobec pozostałych jednostek
  3. Zobowiązania krótkoterminowe
  3.1. Wobec jednostek powiązanych
  3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
  3.3. Wobec pozostałych jednostek
  3.4. Fundusze specjalne
  4. Rozliczenia międzyokresowe
  4.1. Ujemna wartość firmy
  4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
  a) długoterminowe
  b) krótkoterminowe
  P a s y w a r a z e m

  Wartość księgowa (w tys. zł)
  Liczba akcji (w szt.)
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
  Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)


  RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.07.2018
  Data publikacji: 9 listopada

  wszystkie kwoty podane są w tys. z łoty
  Stan na 30.09.2018 Stan na 30.06.2018 Stan na 31.12.2017
  7 741 7 459
  640 640
  4 766 4 766
  0 0
  Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym: 1 591 1 591
  tworzone zgodnie ze statutem Spółki 0 0
  71 71
  0 0
  936 590
  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego -192 -128
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
  2 765 2 847
  472 477
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 39 44
  Rezerwa na świadczenia emerytalne i 433 433
  45 45
  388 388
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w 0 0
  0 0
  1 968 1 949
  0 0
  Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w 0 0
  1 930 1 905
  38 43
  325 421
  0 0
  rozliczenia międzyokresowe 325 421
  0 0
  325 421
  10 507 10 306
  7 741 7 459
  6 400 000 6 400 000
  1,21 1,17
  6 400 000 6 400 000
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 1,21 1,17

  01.07.2018 –30.09.2018
  9 listopada 2018 roku

  10
  łotych o ile nie podano inaczej
  Stan na 31.12.2017 Stan na 30.09.20117
  7 509 7 546
  640 640
  4 582 4 582
  0 0
  887 887
  0 0
  71 71
  0 0
  1 721 1 437
  -320 0
  2 662 2 106
  336 306
  34 32
  302 274
  36 0
  266 274
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  1 887 1 585
  0 0
  0 0
  1 880 1 574
  7 11
  438 215
  0 0
  438 215
  0 0
  438 215
  10 171 9 652
  7 509 7 546
  6 400 000 6 400 000
  1,17 1,18
  6 400 000 6 400 000
  1,17 1,18


  POZYCJE POZABILANSOWE (w tys. zł)

  POZYCJE POZABILANSOWE
  1. Należności warunkowe
  1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
  - otrzymanych gwarancji i poręczeń
  1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
  - trzymanych gwarancji i poręczeń
  1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
  - - otrzymanych gwarancji i poręczeń
  2. Zobowiązania warunkowe
  2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
  - udzielonych gwarancji i poręczeń
  2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
  - udzielonych gwarancji i poręczeń
  2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z
  - udzielonych gwarancji i poręczeń
  3. Inne (z tytułu)
  Pozycje pozabilansowe razem


  Joanna Permus
  Osoba, której powierzono prowadzenie
  ksiąg rachunkowych

  Wrocław, 8.11.2018  RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.07.2018
  Data publikacji: 9 listopada

  wszystkie kwoty podane są w tys. z łoty
  (w tys. zł)
  Stan na 30.09.2018 Stan na 30.06.2018 Stan na 31.12.2017
  0 0
  0 0
  Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0
  otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0
  jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w 0 0
  trzymanych gwarancji i poręczeń 0 0
  Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0
  otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0
  0 0
  jednostek powiązanych (z 0 0
  udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0
  Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w 0 0
  udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0
  Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0
  udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0
  0 0
  0 0
  Osoba, której powierzono prowadzenie
  Wojciech Narczyński
  prezes zarządu
  Agnieszka Kozłowska

  01.07.2018 –30.09.2018
  9 listopada 2018 roku

  11
  łotych o ile nie podano inaczej
  Stan na 31.12.2017 Stan na 30.09.20117
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  Agnieszka Kozłowska
  wiceprezes zarządu


  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
  - od jednostek powiązanych
  1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
  2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
  II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
  - jednostkom powiązanym
  1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
  2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
  III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I
  IV. Koszty sprzedaży
  V. Koszty ogólnego zarządu
  VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III- IV
  VII. Pozostałe przychody operacyjne
  1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
  2. Dotacje
  3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
  4. Inne przychody operacyjne
  VIII. Pozostałe koszty operacyjne
  1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
  2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
  3. Inne koszty operacyjne
  IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)
  X. Przychody finansowe
  1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
  a) od jednostek powiązanych, w tym:
  - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
  b) od pozostałych jednostek, w tym:
  - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
  2. Odsetki, w tym:
  - od jednostek powiązanych
  RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.07.2018
  Data publikacji: 9 listopada

  wszystkie kwoty podane są w tys. z łoty
  STRAT (w tys. zł)
  3. Kwartał 2018 01.07.2018-30.09.2018
  3 Kwartały
  narastająco
  01.01.2018-
  30.09.2018
  3.
  01.07.201730.09.2017
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, 4 401 12 841
  0 0
  Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 401 12 841
  Przychody netto ze sprzedaży towarów i 0 0
  Koszty sprzedanych produktów, towarów 3 124 9 073
  0 0
  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3 124 9 073
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0
  sprzedaży (I -II) 1 277 3 768
  277 973
  595 1 695
  IV -V)
  406 1 101
  0 1
  Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych 0 0
  0 0
  0 0
  0 1
  2 17
  Strata z tytułu rozchodu niefinansowych 0 0
  0 1
  2 16
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 404 1 085
  26 80
  w tym: 0 0
  od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  26 75
  0 0
  01.07.2018 –30.09.2018
  9 listopada 2018 roku

  12
  łotych o ile nie podano inaczej
  . Kwartał 2017 01.07.2017 - 30.09.2017
  3 Kwartały
  narastająco
  01.01.2017-30.09.2017
  3 793 11 008
  0 0
  3 793 11 008
  0 0
  2 480 7 031
  0 0
  2 480 7 031
  0 0
  1 313 3 977
  246 854
  480 1 410
  587 1 713
  1 54
  0 0
  0 0
  0 0
  1 54
  19 35
  11 10
  0 0
  9 25
  569 1 732
  36 71
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  25 71
  0 0


  3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
  - w jednostkach powiązanych
  4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
  5. Inne
  XI. Koszty finansowe
  1. Odsetki, w tym:
  - dla jednostek powiązanych
  2. Strata rozchodu aktywów finansowych, w tym:
  - w jednostkach powiązanych
  3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
  4. Inne
  XII. Zysk (strata) brutto (IX+X-XI)
  XIII. Podatek dochodowy
  a) część bieżąca
  b) część odroczona
  XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
  XV. Zysk (strata) netto (XII+/-XIII)

  Zysk (strata) netto (zannualizowany)
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych
  Zysk (starta) na jedna akcję zwykłą (w zł)
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
  Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł)

  Joanna Permus
  Osoba, której powierzono prowadzenie
  ksiąg rachunkowych

  Wrocław, 8.11.2018


  RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.07.2018
  Data publikacji: 9 listopada

  wszystkie kwoty podane są w tys. z łoty
  0 0
  0 0
  Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
  0 4
  13 1
  0 0
  0 0
  Strata rozchodu aktywów finansowych, w 0 0
  0 0
  Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
  13 1
  418 1 164
  71 228
  71 226
  0 2
  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 0 0
  346 936
  1 219 1 219
  6 400 000 6 400 000
  Zysk (starta) na jedna akcję zwykłą (w zł) 0,19 0,19
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 6 400 000 6 400 000
  zysk (strata) na jedna akcję zwykłą 0,19 0,19
  Osoba, której powierzono prowadzenie
  Wojciech Narczyński
  prezes zarządu
  Agnieszka Kozłowska

  01.07.2018 –30.09.2018
  9 listopada 2018 roku

  13
  łotych o ile nie podano inaczej
  0 0
  0 0
  0 0
  11 0
  0 14
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  0 14
  605 1 790
  120 353
  103 355
  17 -2
  0 0
  484 1 437
  2 042 2 042
  6 400 000 6 400 000
  0,32 0,32
  6 400 000 6 400 000
  0,32 0,32
  Agnieszka Kozłowska
  wiceprezes zarządu


  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE

  I. Kapitał własny na początek okresu (BO)
  a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  b) korekty błędów
  II. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu danych porównywalnych
  1. Kapitał zakładowy na początek okresu
  1.1. Zmiany kapitału zakładowego
  a) zwiększenia (z tytułu)
  - emisji akcji (wydania udziałów)
  b) zmniejszenia (z tytułu)
  - umorzenia akcji (udziałów)
  1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu
  2. Kapitał zapasowy na początek okresu
  2.1. Zmiany kapitału zapasowego
  a) zwiększenia (z tytułu)
  - emisji akcji powyżej wartości nominalnej
  - podziału zysku (ustawowo)
  - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
  b) zmniejszenia (z tytułu)
  - pokrycia straty
  2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
  3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
  a) zwiększenia (z tytułu)
  b) zmniejszenia (z tytułu)
  - zbycia środków trwałych
  3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
  a) zwiększenia (z tytułu)
  - zasilenie kapitału dywidendowego
  b) zmniejszenia (z tytułu)
  RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.07.2018
  Data publikacji: 9 listopada

  wszystkie kwoty podane są w tys. z łoty
  KAPITALE WŁASNYM (w tys. zł)
  3. Kwartał 2018 01.07.2018-30.09.2018
  3 Kwartały narastająco01.01.2018-30.09.2018
  Rok 2017 01.01.201731.12.2017
  Kapitał własny na początek okresu (BO) 7 459 7 509
  zmiany przyjętych zasad (polityki) 0 0
  0 0
  Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu danych porównywalnych 7 459 7 509
  Kapitał zakładowy na początek okresu 640 640
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  Kapitał zakładowy na koniec okresu 640 640
  Kapitał zapasowy na początek okresu 4 766 4 582
  0 185
  0 185
  emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0
  0 0
  podziału zysku (ponad wymaganą 0 185
  0 0
  0 0
  Kapitał zapasowy na koniec okresu
  4 766 4 766
  Kapitał z aktualizacji wyceny na początek 0 0
  zmiany przyjętych zasad (polityki) 0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec 0 0
  1 591 887
  0 704
  0 704
  zasilenie kapitału dywidendowego 0 704
  0 0
  01.07.2018 –30.09.2018
  9 listopada 2018 roku

  14
  łotych o ile nie podano inaczej
  Rok 2017 01.01.2017 - 31.12.2017
  3 Kwartały narastająco01.01.2017-30.09.2017
  6 621 6 621
  0 0
  0 0
  6 621 6 621
  640 640
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  640 640
  4 025 4 025
  557 557
  557 557
  0 0
  0 0
  557 557
  0 0
  0 0
  4 582 4 582
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  311 311
  576 576
  576 576
  576 576
  0 0


  - wartość sprzedanych akcji
  4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
  5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
  a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  b) korekty błędów
  5.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu danych porównywalnych
  a) zwiększenia (z tytułu)
  - podziału zysku z lat ubiegłych
  b) zmniejszenia (z tytułu)
  - zasilenie kapitału zapasowego
  - zasilenie kapitału dywidendowego
  - wypłata dywidendy
  5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
  5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
  a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  b) korekty błędów
  5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych
  a) zwiększenia (z tytułu)
  - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
  b) zmniejszenia (z tytułu)
  5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
  5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
  6. Wynik netto
  a) zysk netto
  b) strata netto
  c) odpisy z zysku
  III. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)
  IV. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia
  Joanna Permus
  Osoba, której powierzono prowadzenie
  ksiąg rachunkowych
  Wrocław, 8.11.2018

  RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.07.2018
  Data publikacji: 9 listopada

  wszystkie kwoty podane są w tys. z łoty
  0 0
  na koniec 1 591 1 591
  Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek 462 1 401
  Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 462 1 401
  zmiany przyjętych zasad (polityki) 0 0
  0 0
  Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu danych porównywalnych 462 1 401
  0 0
  0 0
  0 1 401
  0 185
  zasilenie kapitału dywidendowego 0 704
  0 512
  Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 462 0
  Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0
  zmiany przyjętych zasad (polityki) 0 0
  0 0
  Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 0 0
  0 0
  przeniesienia straty z lat ubiegłych do 0 0
  0 0
  ubiegłych na koniec okresu 0 0
  Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec 462 0
  282 744
  346 936
  0 0
  -64 -192
  Kapitał własny na koniec okresu (BZ)
  7 741 7 741
  proponowanego podziału zysku (pokrycia 7 741 7 741
  Osoba, której powierzono prowadzenie
  Wojciech Narczyński
  prezes zarządu
  Agnieszka Kozłowska

  01.07.2018 –30.09.2018
  9 listopada 2018 roku

  15
  łotych o ile nie podano inaczej
  0 0
  887 887
  1 645 1 645
  1 645 1 645
  0 0
  0 0
  1 645 1 645
  0 0
  0 0
  1 645 1 645
  557 557
  576 576
  512 512
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  1 401 1 437
  1 721 1 437
  0 0
  -320 0
  7 509 7 546
  7 509 7 546
  Agnieszka Kozłowska
  wiceprezes zarządu


  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I. Zysk (strata) netto
  II. Korekty razem
  1. Amortyzacja
  2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
  3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
  4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
  5. Zmiana stanu rezerw
  6. Zmiana stanu zapasów
  7. Zmiana stanu należności
  8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
  10. Inne korekty
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/ - II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych rzeczowych aktywów trwałych
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
  3. Z aktywów finansowych, w tym:
  a) w jednostkach powiązanych
  - zbycie aktywów finansowych
  - dywidendy i udziały w zyskach
  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
  - odsetki
  - inne wpływy z aktywów finansowych
  b) w pozostałych jednostkach
  - zbycie aktywów finansowych
  - dywidendy i udziały w zyskach
  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
  - odsetki
  - inne wpływy z aktywów finansowych
  RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.07.2018
  Data publikacji: 9 listopada

  wszystkie kwoty podane są w tys. z łoty
  PIENIĘŻNYCH – METODA POŚREDNIA
  3. Kwartał 2018 01.07.2018-30.09.2018
  3 Kwartały narastająco 1.01.2018-30.09.2018
  3. Kwartał 2017 01.07.201730.09.2017

  346 936
  -138 521
  107 313
  (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 10 -11
  udziały w zyskach (dywidendy) -31 -53
  0 0
  -5 136
  0 0
  -153 108
  20 81
  -85 -53
  0 0
  Przepływy pieniężne netto z działalności 208 1 458

  40 2 416
  Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych rzeczowych aktywów trwałych 0
  0
  Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz 0 0
  17 43
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  inne wpływy z aktywów finansowych
  0 0
  17 43
  0 0
  0 0
  9 12
  8 31
  inne wpływy z aktywów finansowych
  0 0
  01.07.2018 –30.09.2018
  9 listopada 2018 roku

  16
  łotych o ile nie podano inaczej
  POŚREDNIA (w tys. zł)

  Kwartał 2017 01.07.2017 - 30.09.2017
  3 Kwartały narastająco 1.01.2017-30.09.2017

  484 1 437
  185 487
  108 307
  -11 15
  -11 -33
  11 10
  2 111
  0 0
  176 332
  6 151
  -96 -407
  0 0
  669 1 924

  47 2 351
  0 0
  0 0
  19 51
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  19 51
  0 0
  0 0
  8 23
  11 29
  0 0


  4. Inne wpływy inwestycyjne
  - lokaty powyżej 3 m-cy
  - pożyczki krótkoterminowe
  II. Wydatki
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
  2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
  3. Na aktywa finansowe, w tym:
  a) w jednostkach powiązanych
  - nabycie aktywów finansowych
  - udzielone pożyczki długoterminowe
  b) w pozostałych jednostkach
  - nabycie aktywów finansowych
  - udzielone pożyczki długoterminowe
  4. Inne wydatki inwestycyjne
  - lokaty powyżej 3 m-cy
  - pożyczki krótkoterminowe
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy
  1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
  2. Kredyty i pożyczki
  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
  4. Inne wpływy finansowe
  II. Wydatki
  1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
  4. Spłaty kredytów i pożyczek
  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
  8. Odsetki
  9. Inne wydatki finansowe
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)
  RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.07.2018
  Data publikacji: 9 listopada

  wszystkie kwoty podane są w tys. z łoty
  23 2 373
  0 2 350
  23 23
  1 003 3 821
  Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 284 509
  0 0
  0 18
  0 0
  0 0
  udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
  0 18
  0 0
  udzielone pożyczki długoterminowe 0 18
  719 3 293
  719 3 256
  0 37
  Przepływy pieniężne netto z działalności -963 -1 405

  0 0
  Wpływy netto z emisji akcji (wydania
  kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
  0
  0 0
  0 0
  0 0
  46 686
  Nabycie akcji (udziałów) własnych
  0 0
  Dywidendy i inne wypłaty na rzecz 46 686
  Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, 0 0
  0 0
  0 0
  Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
  Płatności zobowiązań z tytułu umów 0 0
  0 0
  0 0
  Przepływy pieniężne netto z działalności -46 -686
  01.07.2018 –30.09.2018
  9 listopada 2018 roku

  17
  łotych o ile nie podano inaczej
  28 2 300
  28 2 300
  0 0
  234 2 460
  234 288
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  0 2 172
  0 2 172
  0 0
  -187 -109

  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  0 512
  0 0
  0 512
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  0 -512


  D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/ -B.III +/ - C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
  F. Środki pieniężne na początek okresu
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania


  Joanna Permus
  Osoba, której powierzono prowadzenie
  ksiąg rachunkowych

  Wrocław, 8.11.2018


  RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.07.2018
  Data publikacji: 9 listopada

  wszystkie kwoty podane są w tys. z łoty
  Przepływy pieniężne netto, razem (A.III -800 -633
  -810 -622
  zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu -10 11
  5 105 4 938
  Środki pieniężne na koniec okresu (F+/ - 4 305 4 305
  -4 20
  Osoba, której powierzono prowadzenie
  Wojciech Narczyński
  prezes zarządu
  Agnieszka Kozłowska
  01.07.2018 –30.09.2018
  9 listopada 2018 roku

  18
  łotych o ile nie podano inaczej
  482 1 303
  493 1 289
  11 -15
  4 524 3 703
  5 006 5 006
  -5 5
  Agnieszka Kozłowska
  wiceprezes zarządu  D. I NFORMACJA DODATKOWA DO KWARTALNEGO
  S P R A W O Z D A N I A
  1. Zasady sporządzania raportu kwartalnego
  Raport okresowy za I
  następującymi przepisami:
  Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o Rachunkowości (tekst jednolity w Dz. U. z
  2018 roku poz. 395 z późniejszymi zmianami),
  Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji
  bieżących i okresowych przekazywanych przez emitent ów papierów wartościowych
  oraz warunków uznawania za równoważne informacji wy maganych przepisami
  prawa państwa niebędącego państwem członkows
  757),

  Rozporządzeniem Ministra Finansów z 18 października 2005 roku w sprawie
  zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych, wymaganych w
  prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na te rytorium Rzeczpospolite
  Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (tekst jednolity w
  Dz. U. z 2017 roku poz.
  Ogólne zasady sporządzenia sprawozdania
  Przy sporządzaniu sprawozdania przyjęto metody i za sady zgodnie z polityką
  rachunkowości obowiązującą w Spółce.

  Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są Spółce znane okoliczności i
  zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania
  przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Dlate
  sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie
  krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego.
  Z
  asady polityki rachunkowości nie uległy zmianie. O wszystkim Spółka informowała
  w raportach kwartalnych: SA

  2. Istotne zmia
  ny wielkości szacunkowych w I

  Nie wystąpiły istotne zmiany w wielkościach szacunk owych.

  3. Kwota i rodzaj pozycji wpływających na aktywa, zobowią zania, kapitał
  własny, wynik netto lub
  względu na ich rodzaj, wartość lub częstotliwość.

  Nie wystąpiły nietypowe pozycje

  4. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności dzia łalności Emitenta w
  prezentowanym okresie

  Sezonowość w niewielkim
  okresie, za który sporządzono niniejszy raport.

  RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.07.2018
  Data publikacji: 9 listopada
  wszystkie kwoty podane są w tys. z łoty
  NFORMACJA DODATKOWA DO KWARTALNEGO S K R Ó C O N E G O
  S P R A W O Z D A N I A F I N A N S O W E G O
  ( § 66.5 RMF RMF inf. bieżące i okresowe)
  Zasady sporządzania raportu kwartalnego .
  III kwartał 2018 roku został sporządzon
  następującymi przepisami:
  Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o Rachunkowości (tekst jednolity w Dz. U. z
  z późniejszymi zmianami),
  Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji
  bieżących i okresowych przekazywanych przez emitent ów papierów wartościowych
  oraz warunków uznawania za równoważne informacji wy maganych przepisami
  prawa państwa niebędącego państwem członkows kim (Dz. U. z 201
  Rozporządzeniem Ministra Finansów z 18 października 2005 roku w sprawie
  zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych, wymaganych w
  prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na te rytorium Rzeczpospolite
  Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (tekst jednolity w
  roku poz. 1927 z późniejszymi zmianami)
  Ogólne zasady sporządzenia sprawozdania
  Przy sporządzaniu sprawozdania przyjęto metody i za sady zgodnie z polityką
  rachunkowości obowiązującą w Spółce.
  Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są Spółce znane okoliczności i
  zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania
  przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Dlate
  sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie
  krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego.
  asady polityki rachunkowości nie uległy zmianie. O wszystkim Spółka informowała
  w raportach kwartalnych: SA -Q 1/2008, SA-Q 3/2010 oraz SA- Q 1/2015.
  ny wielkości szacunkowych w I II kwartale 2018
  Nie wystąpiły istotne zmiany w wielkościach szacunkowych.
  Kwota i rodzaj pozycji wpływających na aktywa, zobowią zania, kapitał
  własny, wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze
  względu na ich rodzaj, wartość lub częstotliwość.
  nietypowe pozycje .
  bjaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Emitenta w
  prezentowanym okresie
  Sezonowość w niewielkim stopniu wpływa na świadczenie usług przez IFIRMA SA w
  okresie, za który sporządzono niniejszy raport.
  01.07.2018 –30.09.2018
  9 listopada 2018 roku

  19
  łotych o ile nie podano inaczej
  K R Ó C O N E G O
  roku został sporządzon y zgodnie z
  Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o Rachunkowości (tekst jednolity w Dz. U. z
  Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji
  bieżących i okresowych przekazywanych przez emitent ów papierów wartościowych
  oraz warunków uznawania za równoważne informacji wy maganych przepisami
  (Dz. U. z 201 8 roku poz.
  Rozporządzeniem Ministra Finansów z 18 października 2005 roku w sprawie
  zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych, wymaganych w
  prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na te rytorium Rzeczpospolite j
  Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (tekst jednolity w
  Przy sporządzaniu sprawozdania przyjęto metody i za sady zgodnie z polityką
  Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są Spółce znane okoliczności i
  zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania
  przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Dlate go sprawozdanie
  sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie
  asady polityki rachunkowości nie uległy zmianie. O wszystkim Spółka informowała
  Q 1/2015.
  kwartale 2018 roku.
  Kwota i rodzaj pozycji wpływających na aktywa, zobowią zania, kapitał
  przepływy pieniężne, które są nietypowe ze
  bjaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Emitenta w
  stopniu wpływa na świadczenie usług przez IFIRMA SA w  5. Informacja o odpisach aktualizacyjnych wartość zapas ów do wartości netto
  możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytu łu

  Spółka w III kwartale
  2018
  zapasów ani nie odwracała tychże odpisów.

  6. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów
  finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i
  prawnych lub in nych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów

  Spółka w III kwartale
  2018
  odwracała odpisów aktualizujących wartości
  finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niema
  innych aktywów.

  7.
  Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw

  W III kwartale 2018
  roku nie było tworzonych, zwiększanych, wykorzystywanych ani
  rozwiązywanych rezerw.

  8.
  Informacje o rezerwach i aktywach
  dochodowego
  Zawiązano rezerwę na podatek odroczony w wysokości
  związku z naliczeniem odsetek od lokat zapadalnych w następnych okresach
  przyspieszonej amortyzacji
  momencie otrzymania płatności

  Aktywo z tytułu p
  odatku dochodowego w wysokości
  przede wszystkim w oparciu o kwoty wynikające z nal eżnych składek na
  ubezpieczenia społeczne od umów o pracę i umów cywilnoprawnych d
  następnych okresach sprawozdawczych, rezerw na
  emerytalnej oraz niewypłaconych w danym okresie umów cywilnoprawnych oraz
  rozliczeń międzyokresowych przychodów.

  9.
  Informacje o istotnych transakcjach nabycia i
  aktywów trwałych
  W ocenie Spółki nie miały miejsca istotne transakcj e nabycia i sprzedaży rzeczowych
  aktywów trwałych, ale Spółka informuje, że w III kwartale 2 018 roku zostały
  poniesione nakłady w kwocie 28
  infrastruktury technicznej
  dyskowych).
  10.
  Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych
  aktywów trwałych
  Nie wystąpiły istotne zobowiązania.

  11. Informacje o istotny
  ch rozliczeniach z tytułu spraw sądowych

  RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.07.2018
  Data publikacji: 9 listopada
  wszystkie kwoty podane są w tys. z łoty
  Informacja o odpisach aktualizacyjnych wartość zapas ów do wartości netto
  możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytu łu
  2018 roku nie dokonywała odpisów aktualizujących wartości
  zapasów ani nie odwracała tychże odpisów.
  Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów
  finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i
  nych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów
  2018 roku nie dokonywała odpisów aktualizujących
  odwracała odpisów aktualizujących wartości z tytułu utraty wartości aktywów
  finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niema terialnych i prawnych lub
  Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw
  roku nie było tworzonych, zwiększanych, wykorzystywanych ani
  rozwiązywanych rezerw.
  Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku
  Zawiązano rezerwę na podatek odroczony w wysokości 39 tys. zł , która powstała w
  związku z naliczeniem odsetek od lokat zapadalnych w następnych okresach
  przyspieszonej amortyzacji oraz naliczonych należności opod
  momencie otrzymania płatności .
  odatku dochodowego w wysokości 195 tys. zł zostało utworzone
  przede wszystkim w oparciu o kwoty wynikające z nal eżnych składek na
  ubezpieczenia społeczne od umów o pracę i umów cywilnoprawnych d
  następnych okresach sprawozdawczych, rezerw na niewykorzystane
  niewypłaconych w danym okresie umów cywilnoprawnych oraz
  rozliczeń międzyokresowych przychodów.
  Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych
  W ocenie Spółki nie miały miejsca istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych
  trwałych, ale Spółka informuje, że w III kwartale 2 018 roku zostały
  poniesione nakłady w kwocie 28 4 tys. zł i dotyczyły przed e wszystkim rozbu
  infrastruktury technicznej (zakup serwerów, osprzętu sieciow
  Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych
  Nie wystąpiły istotne zobowiązania.
  ch rozliczeniach z tytułu spraw sądowych
  01.07.2018 –30.09.2018
  9 listopada 2018 roku

  20
  łotych o ile nie podano inaczej
  Informacja o odpisach aktualizacyjnych wartość zapasów do wartości netto
  roku nie dokonywała odpisów aktualizujących wartości
  Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów
  finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i
  nych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów
  roku nie dokonywała odpisów aktualizujących ani nie
  z tytułu utraty wartości aktywów
  terialnych i prawnych lub
  Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw
  roku nie było tworzonych, zwiększanych, wykorzystywanych ani
  z tytułu odroczonego podatku
  , która powstała w
  związku z naliczeniem odsetek od lokat zapadalnych w następnych okresach ,
  oraz naliczonych należności opod atkowanych w
  zł zostało utworzone
  przede wszystkim w oparciu o kwoty wynikające z nal eżnych składek na
  ubezpieczenia społeczne od umów o pracę i umów cywilnoprawnych d o zapłaty w
  niewykorzystane urlopy i rezerwy
  niewypłaconych w danym okresie umów cywilnoprawnych oraz
  sprzedaży rzeczowych
  W ocenie Spółki nie miały miejsca istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych
  trwałych, ale Spółka informuje, że w III kwartale 2 018 roku zostały
  e wszystkim rozbu dowy
  sieciow ego, macierzy
  Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych
  ch rozliczeniach z tytułu spraw sądowych  Przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem
  administracji publicznej Spółka nie była stroną żadnego istotnego postępowania
  dotyczącego zobowiązań ani wierzytelności.

  12. Wskazanie korekt
  błędów poprzednich okresów

  Nie wystąpiły korekty błędów.

  13.
  Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i waru nków prowadzenia
  działalności, które mają istotny wpływ na wartość godz iwą aktywów
  finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie
  te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej
  cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym)

  Nie wystąpiły zmiany, które miałyby istotny wpływ na wartość godziwą aktywów
  finansowych i zobowiązań finansowych Spółki.

  14. Informa
  cje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych
  postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu d o których nie
  podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego

  Nie dotyczy.
  15.
  Informacje o zawarciu przez emitenta
  lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli z ostały zawarte na
  innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ic h wartości, przy
  czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji m ogą być
  zgrupowane wedłu g rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na
  temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu
  na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta, wraz z
  przedstawieniem:
  a)
  informacji o podmiocie, z którym została zawarta
  b) informacji o powiązaniach emitenta lub jednostki od nie go zależnej z
  podmiotem będącym stroną transakcji,
  c) informacji o przedmiocie transakcji,
  d) istotnych warunków transakcji, ze szczególnym uwzględn ieniem
  warunków finansowych oraz wskazaniem ok
  specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w
  szczególności odbiegających od warunków powszechnie sto sowanych
  dla danego typu umów,
  e) innych informacji dotyczących tych transakcji, jeżel i są niezbędne do
  zrozumienia sytu acji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego
  emitenta,
  f)
  wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązanymi, o pisanych w
  ostatnim sprawozdaniu rocznym, które mogły mieć istotny wpływ na
  sytuację majątkową, finan

  Takie transakcje w II
  I kwartale 2018

  16.
  Informacje o zmianie sposobu (metody) ustalenia warto ści godziwej
  instrumentów finansowych

  RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.07.2018
  Data publikacji: 9 listopada
  wszystkie kwoty podane są w tys. z łoty
  Przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem
  administracji publicznej Spółka nie była stroną żadnego istotnego postępowania
  dotyczącego zobowiązań ani wierzytelności.
  błędów poprzednich okresów
  Nie wystąpiły korekty błędów.
  Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i waru nków prowadzenia
  działalności, które mają istotny wpływ na wartość godz iwą aktywów
  finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie
  te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej
  cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym)
  Nie wystąpiły zmiany, które miałyby istotny wpływ na wartość godziwą aktywów
  finansowych i zobowiązań finansowych Spółki.
  cje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych
  postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu d o których nie
  podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego
  Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej
  lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli zostały zawarte na
  innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ic h wartości, przy
  czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji m ogą być
  g rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na
  temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu
  na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta, wraz z
  informacji o podmiocie, z którym została zawarta transakcja,
  informacji o powiązaniach emitenta lub jednostki od nie go zależnej z
  podmiotem będącym stroną transakcji,
  informacji o przedmiocie transakcji,
  istotnych warunków transakcji, ze szczególnym uwzględn ieniem
  warunków finansowych oraz wskazaniem ok reślonych przez strony
  specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w
  szczególności odbiegających od warunków powszechnie sto sowanych
  dla danego typu umów,
  innych informacji dotyczących tych transakcji, jeżeli są niezbędne do
  acji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego
  wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązanymi, o pisanych w
  ostatnim sprawozdaniu rocznym, które mogły mieć istotny wpływ na
  sytuację majątkową, finan sową i wynik finansowy emitenta
  I kwartale 2018 roku nie wystąpiły.
  Informacje o zmianie sposobu (metody) ustalenia warto ści godziwej
  instrumentów finansowych
  01.07.2018 –30.09.2018
  9 listopada 2018 roku

  21
  łotych o ile nie podano inaczej
  Przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem
  administracji publicznej Spółka nie była stroną żadnego istotnego postępowania
  Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i waru nków prowadzenia
  działalności, które mają istotny wpływ na wartość godz iwą aktywów
  finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy
  te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej
  Nie wystąpiły zmiany, które miałyby istotny wpływ na wartość godziwą aktywów
  cje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych
  postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu d o których nie
  podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego
  lub jednostkę od niego zależną jednej
  lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli zostały zawarte na
  innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ic h wartości, przy
  czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji m ogą być
  g rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na
  temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu
  na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta, wraz z
  transakcja,
  informacji o powiązaniach emitenta lub jednostki od nie go zależnej z
  istotnych warunków transakcji, ze szczególnym uwzględn ieniem
  reślonych przez strony
  specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w
  szczególności odbiegających od warunków powszechnie sto sowanych
  innych informacji dotyczących tych transakcji, jeżeli są niezbędne do
  acji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego
  wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązanymi, o pisanych w
  ostatnim sprawozdaniu rocznym, które mogły mieć istotny wpływ na
  sową i wynik finansowy emitenta
  Informacje o zmianie sposobu (metody) ustalenia warto ści godziwej  Spółka nie posiada instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej.

  17.
  Informacje dotyczące zmiany w
  zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów

  Zdarzenia takie nie wystą

  18. Informacje dotyczące

  papierów wartościowych

  Nie wystąpiła emisja, wykup ani spłata
  wartościowych.
  19.
  Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dy widendy, łącznie i
  w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zw ykłe i
  uprzywilejowane
  30 sierpnia 2018
  Zarząd
  poczet dywidendy dotyczącej II kwartału 2018 roku
  na akcję.
  Rada Nadzorcza wyraziła zgod

  Łączna wysokość tegorocznych zaliczek
  zd. 1 KSH i art. 349 § 2 zd. 2 KSH i stanowi nie więcej niż
  od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym
  sporządzonym na 31.12.2017, zbadanym przez biegłego rewidenta,
  o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w c elu wypłaty zaliczek
  dysponować zarząd, tj. Fundusz Dywidendowy,
  straty i akcje własne.
  Wśród akcji Spółki występują jedynie akcje serii A uprzywilejowane co do głosu tj. na
  jedną akcję uprzywilejowaną przypadają dwa głosy.

  20.
  Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone
  sprawozdanie finansowe, nieujętych w
  znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe e mitenta

  W okresie po sporządzeniu skróconego sprawozdania finansowego nie wystąpiły
  zdarzenia mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Spółki.

  21.
  Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów
  warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku
  obrotowego
  Dywidenda
  z zysku za rok
  obrotowy
  Dzień
  dywidendy
  zal. za I kw. 2018 21.06.2018
  zal. za II kw. 2018 24.09.2018
  RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.07.2018
  Data publikacji: 9 listopada
  wszystkie kwoty podane są w tys. z łoty
  Spółka nie posiada instrumentów finansowych wycenia nych w wartości godziwej.
  Informacje dotyczące zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku
  zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów
  Zdarzenia takie nie wystą piły.
  emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych
  papierów wartościowych
  Nie wystąpiła emisja, wykup ani spłata nieudziałowych i kapitałowych papierów
  Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dy widendy, łącznie i
  w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zw ykłe i
  Zarząd zdecydował uchwałą nr 2/08/2018 o wypłacie zaliczki na
  dotyczącej II kwartału 2018 roku w kwocie 0,01
  Rada Nadzorcza wyraziła zgod ę na wypłatę zaliczki uchwałą nr 11 /201
  Łączna wysokość tegorocznych zaliczek została określona stosown
  zd. 1 KSH i art. 349 § 2 zd. 2 KSH i stanowi nie więcej niż połowę zysku osiągniętego
  od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym
  sporządzonym na 31.12.2017, zbadanym przez biegłego rewidenta,
  o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w c elu wypłaty zaliczek
  tj. Fundusz Dywidendowy, oraz pomniejszonego o niepokryte
  Wśród akcji Spółki występują jedynie akcje serii A uprzywilejowane co do głosu tj. na
  jedną akcję uprzywilejowaną przypadają dwa głosy.
  Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone
  sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w
  znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe e mitenta
  W okresie po sporządzeniu skróconego sprawozdania finansowego nie wystąpiły
  darzenia mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Spółki.
  Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów
  warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku
  Dzień
  dywidendy
  Dzień
  wypłaty
  dywidendy
  Wysokość
  dywidendy
  na jedną
  akcję w zł.
  Ilość akcji
  objętych
  dywidendą
  21.06.2018 28.06.2018 0,02 6 400 000
  24.09.2018 01.10.2018 0,01 6 400 000
  01.07.2018 –30.09.2018
  9 listopada 2018 roku

  22
  łotych o ile nie podano inaczej
  Spółka nie posiada instrumentów finansowych wycenia nych w wartości godziwej.
  klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku
  emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych
  nieudziałowych i kapitałowych papierów
  Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dy widendy, łącznie i
  w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zw ykłe i
  o wypłacie zaliczki na
  w kwocie 0,01 zł (jeden grosz)
  /201 8.
  stosown ie do art. 349 § 1
  połowę zysku osiągniętego
  od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym
  sporządzonym na 31.12.2017, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego
  o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w c elu wypłaty zaliczek może
  oraz pomniejszonego o niepokryte
  Wśród akcji Spółki występują jedynie akcje serii A uprzywilejowane co do głosu tj. na
  Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone
  tym sprawozdaniu, a mogących w
  znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe e mitenta
  W okresie po sporządzeniu skróconego sprawozdania finansowego nie wystąpiły
  darzenia mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Spółki.
  Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów
  warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku
  Ilość akcji
  objętych
  dywidendą
  Łączna kwota
  wypłaconej
  dywidendy
  w zł.
  6 400 000 128 000,00
  6 400 000 64 000,00
  Nie występują.
  22.
  Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocen ę sytuacji
  majątkowej, finansowej i wyniku f

  Spółka na koniec III kwartału 2018 roku zanotowała wzrost przychodów
  stosunku do przychodów

  Adekwatny do wzrostu przychodów był wzrost zatrudni enia, który w tym czasie
  wyniósł 14%. Jednocześnie Spółka zarejestrowała wzrost
  poziomie 35 %. Dysproporcja w stosunku do wzrostu zatrudnienia wynika z
  wzrostu kosztów pracy, które
  pracownikom i zleceniobiorcom

  Należy też zaznaczyć, że
  prac programistycznych
  555 tys. zł.
  Poza informacjami, które zostały podane w niniejszym
  innych istotnych dla oceny sytuacji kadrowej, mająt kowej i finansowej Spółki, a
  także istotnych dla oceny wyniku finansowego zmian oraz innych informacji, które są
  istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Spółk


  Joanna Permus
  Osoba, której powierzono
  prowadzenie ksiąg

  Wrocław, 8.11.2018


  RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.07.2018
  Data publikacji: 9 listopada
  wszystkie kwoty podane są w tys. z łoty
  Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocen ę sytuacji
  majątkowej, finansowej i wyniku f inansowego emitenta
  Spółka na koniec III kwartału 2018 roku zanotowała wzrost przychodów
  stosunku do przychodów w porównawczym okresie roku poprzedniego
  Adekwatny do wzrostu przychodów był wzrost zatrudni enia, który w tym czasie
  Jednocześnie Spółka zarejestrowała wzrost kosztów wynagrodzeń
  %. Dysproporcja w stosunku do wzrostu zatrudnienia wynika z
  wzrostu kosztów pracy, które wiążą się z aktualną sytuacją rynkow
  i zleceniobiorcom sektora, w jakim działa Spółka.
  Należy też zaznaczyć, że w kosztach znajdują się wydatki związane z
  prac programistycznych nad nowymi usługami, które w 2018 roku
  Poza informacjami, które zostały podane w niniejszym raporcie , IFIRMA SA nie widzi
  innych istotnych dla oceny sytuacji kadrowej, mająt kowej i finansowej Spółki, a
  także istotnych dla oceny wyniku finansowego zmian oraz innych informacji, które są
  istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Spółk ę.
  Wojciech Narczyński prezes zarządu
  Agnieszka Kozłowska
  wiceprezes zarządu

  01.07.2018 –30.09.2018
  9 listopada 2018 roku

  23
  łotych o ile nie podano inaczej
  Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocen ę sytuacji
  Spółka na koniec III kwartału 2018 roku zanotowała wzrost przychodów o 16,6% w
  roku poprzedniego .
  Adekwatny do wzrostu przychodów był wzrost zatrudni enia, który w tym czasie
  kosztów wynagrodzeń na
  %. Dysproporcja w stosunku do wzrostu zatrudnienia wynika z ogólnego
  rynkow ą sprzyjającą
  wydatki związane z prowadzeniem
  w 2018 roku wyniosły
  , IFIRMA SA nie widzi
  innych istotnych dla oceny sytuacji kadrowej, mająt kowej i finansowej Spółki, a
  także istotnych dla oceny wyniku finansowego zmian oraz innych informacji, które są
  Agnieszka Kozłowska
  wiceprezes zarządu  E. INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
  1. Zwięzły opis dokonań lub niepowodzeń Spółki
  najważniejszych zdarzeń w

  1.1.
  Istotne umowy dla działalności Spółki
  W okresie od 1
  istotnych oraz nie dokonał transakcji w ramach obec nie obowiązujących umów
  o istotnym char akterze.

  1.2.
  Rozwój serwisu ifirma.pl
  W III kwartale 201
  dostosowania do wymogów przepisów
  1) w prowadzono pakiet
  obejmujący
  dodatkowe
  zakońc zeniu ulgi na start
  2) dostosowywan
  3) przygotowano nowe wersje formularzy: VAT
  7K,
  4)
  umożliwiono
  oraz ustawi
  kolejnych latach księgowania
  5) wprowadzono fakturę pro
  6) umożliwiono
  oraz import sporządzonej ewidencji przebiegu pojazd u do serwisu
  7) dodano możliwość rozliczenie dostawy towarów
  1 pkt. 5 ustawy o VAT
  8) w aplikacji magazynowej zgodnie z uwagami zgłaszany mi przez
  użytkowników dodano ulepszenie w postaci obsługi czytnika kodów
  kreskowych
  dokumentów dodano pole "kod ean" umożliwiające wysz ukanie
  towaru/usługi p
  9) rozszerzono serwis o wiele dodatkowych funkcji zgod nie z życzeniem
  użytkowników serwisu,
  10) rozwijan
  nową wersją dla platformy iOS.
  11) dodawano nowe treści do bazy wiedzy dostępnej pod a dresem
  pomo c.ifirma.pl

  1.3.
  Prace rozwojowe nad nowymi usługami
  W 2017 roku Spółka rozpoczęła prace nad systemem do fakturowania
  skierowanym na rynek międzynarodowy. Zarząd ocenia stan prac nad
  systemem Octo na koniec III kwartału 2018 jako ade
  kosztów.
  Ponadto w bieżącym roku Spółka rozpoczęła prace nad nową wersją
  oprogramowania do archiwizacji wideo, przeznaczoną do środowiska
  chmurowego.

  1.4. Porozumienie Akcjonariuszy
  11 czerwca 2018 roku
  Michała Kopiczyńskiego, w którym inform
  2018 porozumienia akcjonariuszy: Marty Przewłockiej , Ewy Dąbrowskiej
  Artura Ludwina, Michała Kopiczyńskiego i Barbary Donat
  RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.07.2018
  Data publikacji: 9 listopada
  wszystkie kwoty podane są w tys. z łoty
  UZUPEŁNIAJĄCA (§ 66.8 pkt. 2-13 RMF inf. bieżące i okresowe)
  Zwięzły opis dokonań lub niepowodzeń Spółki wraz z wykazem
  najważniejszych zdarzeń w III kwartale 2018 roku
  Istotne umowy dla działalności Spółki
  W okresie od 1 lipca do 30 września 2018 roku Emitent nie zawarł umów
  istotnych oraz nie dokonał transakcji w ramach obecnie obowiązujących umów
  akterze.
  Rozwój serwisu ifirma.pl
  kwartale 201 8 roku w ramach rozwoju serwisu ifirma.pl i jego
  dostosowania do wymogów przepisów prawnych:
  prowadzono pakiet uwzględniający zmiany w prawie 2018 roku,
  obejmujący m.in.: możliwość dodania numer
  dodatkowe go powiadomienia dla użytkowników serwisu
  zeniu ulgi na start ,
  dostosowywan o pliki JPK do wymogów określonych pr
  przygotowano nowe wersje formularzy: VAT -8, VAT
  umożliwiono definiowanie serii numeracji dla faktur korygujących
  oraz ustawi anie pierwszego numeru dla serii numeracji faktur w
  kolejnych latach księgowania ,
  wprowadzono fakturę pro forma dla faktury do paragonu
  umożliwiono eksport list/zestawień faktur wystawionych w serwisie
  oraz import sporządzonej ewidencji przebiegu pojazd u do serwisu
  dodano możliwość rozliczenie dostawy towarów w trybie
  1 pkt. 5 ustawy o VAT ,
  w aplikacji magazynowej zgodnie z uwagami zgłaszany mi przez
  użytkowników dodano ulepszenie w postaci obsługi czytnika kodów
  kreskowych - na formularzach tworzenia i edycji wszystkich
  dokumentów dodano pole "kod ean" umożliwiające wysz ukanie
  towaru/usługi p o kodzie,
  rozszerzono serwis o wiele dodatkowych funkcji zgodnie z życzeniem
  użytkowników serwisu,
  rozwijan o aplikację mobilną ifirma.pl. Obecnie t
  nową wersją dla platformy iOS.
  dodawano nowe treści do bazy wiedzy dostępnej pod a dresem
  c.ifirma.pl .
  Prace rozwojowe nad nowymi usługami
  W 2017 roku Spółka rozpoczęła prace nad systemem do fakturowania
  skierowanym na rynek międzynarodowy. Zarząd ocenia stan prac nad
  systemem Octo na koniec III kwartału 2018 jako ade kwatny do poniesionych
  Ponadto w bieżącym roku Spółka rozpoczęła prace nad nową wersją
  oprogramowania do archiwizacji wideo, przeznaczoną do środowiska
  Porozumienie Akcjonariuszy
  czerwca 2018 roku do Spółki wpłynęło zawiadomieni e
  Michała Kopiczyńskiego, w którym inform ował o zawarciu w dniu 6 czerwca
  2018 porozumienia akcjonariuszy: Marty Przewłockiej, Ewy Dąbrowskiej
  Artura Ludwina, Michała Kopiczyńskiego i Barbary Donat -Kopiczyńskiej.
  01.07.2018 –30.09.2018
  9 listopada 2018 roku

  24
  łotych o ile nie podano inaczej
  RMF inf. bieżące i okresowe)
  wraz z wykazem
  roku Emitent nie zawarł umów
  istotnych oraz nie dokonał transakcji w ramach obecnie obowiązujących umów
  roku w ramach rozwoju serwisu ifirma.pl i jego
  uwzględniający zmiany w prawie 2018 roku,
  u BDO, dodanie
  dla użytkowników serwisu o
  do wymogów określonych pr zez MF,
  8, VAT -9M, VAT-7, VAT-
  serii numeracji dla faktur korygujących
  pierwszego numeru dla serii numeracji faktur w
  forma dla faktury do paragonu ,
  faktur wystawionych w serwisie
  oraz import sporządzonej ewidencji przebiegu pojazd u do serwisu ,
  w trybie art. 17 ust.
  w aplikacji magazynowej zgodnie z uwagami zgłaszany mi przez
  użytkowników dodano ulepszenie w postaci obsługi czytnika kodów
  na formularzach tworzenia i edycji wszystkich
  dokumentów dodano pole "kod ean" umożliwiające wysz ukanie
  rozszerzono serwis o wiele dodatkowych funkcji zgodnie z życzeniem
  Obecnie t rwają prace nad
  dodawano nowe treści do bazy wiedzy dostępnej pod a dresem
  W 2017 roku Spółka rozpoczęła prace nad systemem do fakturowania
  skierowanym na rynek międzynarodowy. Zarząd ocenia stan prac nad
  kwatny do poniesionych
  Ponadto w bieżącym roku Spółka rozpoczęła prace nad nową wersją
  oprogramowania do archiwizacji wideo, przeznaczoną do środowiska
  e od akcjonariusza
  o zawarciu w dniu 6 czerwca
  2018 porozumienia akcjonariuszy: Marty Przewłockiej, Ewy Dąbrowskiej -Prus,
  Kopiczyńskiej.  Strony zawarły porozu
  Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
  Spółek Handlowych oraz wniosku dotyczącego wyboru członków rady
  nadzorczej w drodze głosowania grupami, w trybie art. 385 § 3 Kode
  Spółek Handlowych.
  Zawiadomienie zostało sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1), w
  związku z art. 87 ust. 1 pkt 5) i pkt 6) oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29
  lipca 2005 r. o ofercie publicznej.

  10 września 2018 roku w
  Zgromadzenia i wyborem grupami członków RN
  Akcjonariuszy.
  1.5.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
  W związku z otrzymanym żądaniem akcjonariuszy zwoła nia Nadzwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia z art. 400
  10 września 2018 roku odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z
  następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie Nadzwyczajnego
  listy obecności
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgrom adzenia
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
  4. Przedstawienie i przyjęcie
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  6. Ustalenie liczby
  7. Wybór rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielny mi grupami
  8. Wybór członków rady nadzorczej na miejsc
  oddzielnymi grupami przez akcjonariuszy,
  oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybie ranych w drodze
  glosowania oddzielnymi grupami
  9. Wolne głosy i wnioski
  10. Podjęcie uchwały o pokryciu
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  11. Podjęcie uchwały o pokryciu przez akcjonariuszy, na żądanie których
  zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, kos ztów zwołania i
  odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (w przypadku
  niepodjęcia uchwały, o której mowa w pkt 10 powyżej)
  12. Zam knięcie Zgromadzenia
  Spółka informowała o tym w raportach bieżących
  2018 roku i 36 /201
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybrało w trybie gł osowania grupami
  nową Radę Nadzorcz
  1) Michał Masłowski
  2) Piotr Rybicki
  3) Michał Kopiczyński
  4) Małgorzata Ludwik
  5) Paweł Malik
  6) Tomasz Stanko
  Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego RN sp ośród członków rady
  został dokonany na pierwszym jej

  RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.07.2018
  Data publikacji: 9 listopada
  wszystkie kwoty podane są w tys. z łoty
  zawarły porozu mienie w celu współpracy w zakresie żądania zwołania
  Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w trybie art. 400 § 1 Kodeksu
  Spółek Handlowych oraz wniosku dotyczącego wyboru c złonków rady
  nadzorczej w drodze głosowania grupami, w trybie art. 385 § 3 Kode
  Spółek Handlowych.
  Zawiadomienie zostało sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1), w
  związku z art. 87 ust. 1 pkt 5) i pkt 6) oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29
  lipca 2005 r. o ofercie publicznej.
  10 września 2018 roku w związku z odbyciem się Nadzwyczajnego Walnego
  i wyborem grupami członków RN rozwiązało się Porozumienie
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
  W związku z otrzymanym żądaniem akcjonariuszy zwoła nia Nadzwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych
  września 2018 roku odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z
  następującym porządkiem obrad:
  Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie
  listy obecności
  Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
  Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
  Wybór Komisji Skrutacyjnej
  Ustalenie liczby członków rady nadzorczej
  Wybór rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
  Wybór członków rady nadzorczej na miejsc a nieobsadzone w głosowaniu
  oddzielnymi grupami przez akcjonariuszy, których głosy nie zostały
  oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybie ranych w drodze
  glosowania oddzielnymi grupami
  Wolne głosy i wnioski
  Podjęcie uchwały o pokryciu przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  Podjęcie uchwały o pokryciu przez akcjonariuszy, na żądanie których
  zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, kos ztów zwołania i
  odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (w przypadku
  niepodjęcia uchwały, o której mowa w pkt 10 powyżej)
  knięcie Zgromadzenia .
  Spółka informowała o tym w raportach bieżących 24/2018
  /201 8 z dnia 10 września 2018 roku.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybrało w trybie gł osowania grupami
  Nadzorcz ą w składzie:
  Masłowski – Przewodniczący RN
  Piotr Rybicki – Wiceprzewodniczący RN
  Michał Kopiczyński – członek RN
  Małgorzata Ludwik – członek RN
  Paweł Malik – członek RN
  Tomasz Stanko – członek RN.
  Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego RN spośród członków rady
  na pierwszym jej posiedzeniu tj. 1 października 2018 roku.
  01.07.2018 –30.09.2018
  9 listopada 2018 roku

  25
  łotych o ile nie podano inaczej
  w celu współpracy w zakresie żądania zwołania
  w trybie art. 400 § 1 Kodeksu
  Spółek Handlowych oraz wniosku dotyczącego wyboru c złonków rady
  nadzorczej w drodze głosowania grupami, w trybie art. 385 § 3 Kode ksu
  Zawiadomienie zostało sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1), w
  związku z art. 87 ust. 1 pkt 5) i pkt 6) oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29
  związku z odbyciem się Nadzwyczajnego Walnego
  rozwiązało się Porozumienie
  W związku z otrzymanym żądaniem akcjonariuszy zwoła nia Nadzwyczajnego
  1 Kodeksu spółek handlowych
  września 2018 roku odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z
  Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie
  Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
  Wybór rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
  nieobsadzone w głosowaniu
  których głosy nie zostały
  oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybie ranych w drodze
  kosztów zwołania i odbycia
  Podjęcie uchwały o pokryciu przez akcjonariuszy, na żądanie których
  zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, kos ztów zwołania i
  odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (w przypadku
  niepodjęcia uchwały, o której mowa w pkt 10 powyżej)
  z dnia 26 czerwca
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybrało w trybie gł osowania grupami
  Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego RN spośród członków rady
  tj. 1 października 2018 roku.
  2.
  Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym ch arakterze,
  mający istotny wpływ na

  W III
  kwartale 2018
  wpływ na sprawozdanie finansowe.

  3.
  Opis zmian organizacji grupy kapitałowej emitenta, w tym w wyniku
  połączenia jednostek, uzyskania lub utraty kontroli na d jednostkami
  zależnymi oraz inwestycjami długot
  restrukturyzacji lub zaniechania działalności oraz w skazanie
  jednostek podlegających konsolidacji, a w przypadku em itenta
  będącego jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących
  go przepisów nie ma obowiązku lub może
  skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  przyczyny i podstawy prawnej braku konsolidacji

  IFIRMA SA
  nie tworzy grupy kapitałowej ani nie jest jednostką dominującą.

  4.
  Stanowisko zarządu
  wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle
  wyników zaprezentowanych w raporcie
  wyników prognozowanych

  IFIRMA SA
  nie publikowała pr

  5.
  Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio
  przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby gł osów na
  Walnym Zgromadzeniu
  kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te
  podmioty akcj i, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym,
  liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udz iału w
  ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz wska zanie
  zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Spółki w
  okresie od przekaz

  W poniższych tabelach
  akcjonariuszy informacjami.

  Dane na dzień publikacji SA
  Akcjonariusz
  Wojciech Narczyński
  Marta Przewłocka*
  Agnieszka Kozłowska
  * zgodnie z zawiadomieniem z 27.04.2018
  Razem liczba akcji w
  Razem liczba głosów w kapitale zakładowym:


  RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.07.2018
  Data publikacji: 9 listopada
  wszystkie kwoty podane są w tys. z łoty
  Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym ch arakterze,
  mający istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe
  kwartale 2018 nie miały miejsca nietypowe zdarzenia, które miałyby
  wpływ na sprawozdanie finansowe.
  Opis zmian organizacji grupy kapitałowej emitenta, w tym w wyniku
  połączenia jednostek, uzyskania lub utraty kontroli na d jednostkami
  zależnymi oraz inwestycjami długot erminowymi, a także podziału,
  restrukturyzacji lub zaniechania działalności oraz w skazanie
  jednostek podlegających konsolidacji, a w przypadku em itenta
  będącego jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących
  go przepisów nie ma obowiązku lub może
  skonsolidowanych sprawozdań finansowych - dodatkowo wskazanie
  przyczyny i podstawy prawnej braku konsolidacji
  nie tworzy grupy kapitałowej ani nie jest jednostką dominującą.
  Stanowisko zarządu Spółki odnośnie możliwości zrealizowania
  wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle
  wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym
  wyników prognozowanych
  nie publikowała pr ognoz wyników finansowych.
  Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio
  przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby gł osów na
  Walnym Zgromadzeniu Spółki na dzień przekazania raportu
  wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te
  i, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym,
  liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udz iału w
  ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz wska zanie
  zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Spółki w
  okresie od przekaz ania poprzedniego raportu okresowego
  W poniższych tabelach IFIRMA SA prezentuje dane zgodnie z otrzymanymi od
  akcjonariuszy informacjami.
  Dane na dzień publikacji SA -P 2018 (7.09.2018r.)
  Liczba akcji
  Udział w
  kapitale
  zakładowym
  Liczba
  głosów
  1 690 732 26,42% 2 690 732
  870 398 13,60% 1 430 398
  402 000 6,28% 677 000
  * zgodnie z zawiadomieniem z 27.04.2018
  Razem liczba akcji w kapitale zakładowym: 6.400.000
  Razem liczba głosów w kapitale zakładowym: 8.235.000

  01.07.2018 –30.09.2018
  9 listopada 2018 roku

  26
  łotych o ile nie podano inaczej
  Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym ch arakterze,
  sprawozdanie finansowe
  nie miały miejsca nietypowe zdarzenia, które miałyby
  Opis zmian organizacji grupy kapitałowej emitenta, w tym w wyniku
  połączenia jednostek, uzyskania lub utraty kontroli na d jednostkami
  erminowymi, a także podziału,
  restrukturyzacji lub zaniechania działalności oraz w skazanie
  jednostek podlegających konsolidacji, a w przypadku em itenta
  będącego jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących
  go przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać
  dodatkowo wskazanie
  nie tworzy grupy kapitałowej ani nie jest jednostką dominującą.
  odnośnie możliwości zrealizowania
  wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle
  kwartalnym w stosunku do

  Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio
  przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby gł osów na
  na dzień przekazania raportu
  wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te
  i, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym,
  liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udz iału w
  ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz wska zanie
  zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Spółki w
  okresowego
  prezentuje dane zgodnie z otrzymanymi od
  Liczba
  głosów
  Udział
  w liczbie
  głosów
  2 690 732 32,67%
  1 430 398 17,37%
  677 000 8,22%
  kapitale zakładowym: 6.400.000
  8.235.000  Dane na dzień publikacji niniejszego raportu (
  Akcjonariusz
  Wojciech Narczyński
  Marta Przewłocka*
  Agnieszka Kozłowska
  * zgodnie z zawiadomieniem
  Razem liczba akcji w kapitale zakładowym: 6.400.000
  Razem liczba głosów w kapitale z

  6.
  Zestawienie stanu posiadania akcji
  przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółki
  raportu kwartalnego
  w okresie od prze
  dla każdej z osób

  Zgodnie z otrzymanymi od osób zarządzających i nadz orujących Emitenta
  informacjami, Spółka poniżej prezentuje stan posiadania akcji
  (dawniej Power Media S.A.
  Nadzorczej nie posiadają opcji na akcje Emitenta.

  Dane na dzień publikacji SA
  Imię
  i nazwisko
  Pełniona
  funkcja
  Wojciech
  Narczyński Prezes Zarządu
  Agnieszka
  Kozłowska Wiceprezes
  Zarządu
  Michał
  Masłowski Przewodniczący
  Rady Nadzorczej
  Piotr Rybicki
  Wiceprzewodni
  czący Rady
  Nadzorczej
  Tomasz
  Stanko Członek Rady
  Nadzorczej
  Razem liczba akcji w kapitale zakładowym: 6.400.000
  Razem liczba głosów w kapitale zakładowym:


  RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.07.2018
  Data publikacji: 9 listopada
  wszystkie kwoty podane są w tys. z łoty
  Dane na dzień publikacji niniejszego raportu ( 9.11 .201
  Liczba akcji
  Udział w
  kapitale
  zakładowym
  Liczba
  głosów
  1 710 000 26,72% 2 710 000
  870 398 13,60% 1 430 398
  405 000 6,33% 680 000
  zawiadomieniem z 27.04.2018
  Razem liczba akcji w kapitale zakładowym: 6.400.000
  głosów w kapitale z akładowym: 8.235.0 00
  Zestawienie stanu posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich
  przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółki na dzień przekazania
  raportu kwartalnego , wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania,
  w okresie od prze kazania poprzedniego raportu okresowego
  dla każdej z osób
  Zgodnie z otrzymanymi od osób zarządzających i nadz orujących Emitenta
  informacjami, Spółka poniżej prezentuje stan posiadania akcji
  Power Media S.A. ) przez te osoby. Cz łonkowie Zarządu i Rady
  Nadzorczej nie posiadają opcji na akcje Emitenta.
  Dane na dzień publikacji SA -P 2018 (7.09.2018r.)
  Pełniona
  funkcja
  Liczba
  akcji
  Udział
  w kapitale
  zakładowym
  Ilość
  głosów
  Prezes Zarządu 1 690 732 26,42% 2 690 732
  Wiceprezes
  Zarządu 402 000 6,28% 677 000
  Przewodniczący
  Rady Nadzorczej 3 380 0,05%
  Wiceprzewodni -
  czący Rady
  Nadzorczej 0
  0,00%
  Członek Rady
  Nadzorczej
  0 0,00%
  Razem liczba akcji w kapitale zakładowym: 6.400.000
  Razem liczba głosów w kapitale zakładowym: 8.235.000

  01.07.2018 –30.09.2018
  9 listopada 2018 roku

  27
  łotych o ile nie podano inaczej
  .201 8)
  Liczba
  głosów
  Udział
  w liczbie
  głosów
  2 710 000 32,91%

  1 430 398 17,37%
  680 000 8,26%
  Razem liczba akcji w kapitale zakładowym: 6.400.000
  00
  lub uprawnień do nich
  na dzień przekazania
  , wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania,
  okresowego , odrębnie
  Zgodnie z otrzymanymi od osób zarządzających i nadz orujących Emitenta
  informacjami, Spółka poniżej prezentuje stan posiadania akcji IFIRMA SA
  łonkowie Zarządu i Rady
  Ilość
  głosów
  Udział
  w liczbie
  głosów
  2 690 732 32,67%
  677 000 8,22%
  3 380 0,04%
  0 0,00%
  0 0,00%
  Razem liczba akcji w kapitale zakładowym: 6.400.000
  8.235.000  Dane na dzień publikacji niniejszego raportu (
  Imię
  i nazwisko
  Pełniona
  funkcja
  Wojciech
  Narczyński Prezes Zarządu
  Agnieszka
  Kozłowska Wiceprezes
  Zarządu
  Michał
  Masłowski Przewodniczący
  Rady Nadzorczej
  Piotr Rybicki
  Wiceprzewodni
  czący Rady
  Nadzorczej
  Michał
  Kopiczyński Członek Rady
  Nadzorczej
  Małgorzata
  Ludwik Członek Rady
  Nadzorczej
  Paweł Malik Członek Rady
  Nadzorczej
  Tomasz
  Stanko Członek Rady
  Nadzorczej
  Razem liczba akcji w kapitale zakładowym: 6.400.000
  Razem liczba głosów w kapitale zakładowym:

  7.
  Wskazanie istotnych
  organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub orga nem
  administracji publicznej, dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności
  emitenta lub jego jednostki zależnej, ze wskazaniem p rzedmiotu
  postępowania, wartości pr
  postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanow iska
  emitenta
  W okresie od 1
  organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem
  administracji publicznej Spółka nie była stroną żadnego
  postępowania dotycząceg

  8.
  Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego
  jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, j eżeli zostały
  zawarte na warunkach innych niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich
  wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnyc h transakcji
  mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem
  informacje na temat poszczególnych transakcji są niez będne do
  zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik
  finansowy emitenta, zawierające w szczególności:
  a) Informację o podmiocie, z którym została zawarta transakcja,
  b) Informację
  z podmiotem będącym strona transakcji;
  c) Informację o przedmiocie transakcji;
  d) Istotne warunki transakcji, z uwzględnieniem warunkó w
  finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony
  warunków charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności
  odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla
  danego rodzaju umów,
  RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.07.2018
  Data publikacji: 9 listopada
  wszystkie kwoty podane są w tys. z łoty
  Dane na dzień publikacji niniejszego raportu ( 9.11 .201
  Pełniona
  funkcja
  Liczba
  akcji
  Udział
  w kapitale
  zakładowym
  Ilość
  głosów
  Prezes Zarządu 1 710 000 26,72% 2 710 000
  Wiceprezes
  Zarządu 405 000 6,33%
  680 000
  Przewodniczący
  Rady Nadzorczej 3 380 0,05%
  Wiceprzewodni -
  czący Rady
  Nadzorczej 0
  0,00%

  Członek Rady
  Nadzorczej 255 000 3,98%
  255 000
  Członek Rady
  Nadzorczej 0 0,00%

  Członek Rady
  Nadzorczej 13 134 0,21%

  Członek Rady
  Nadzorczej 0 0,00%

  Razem liczba akcji w kapitale zakładowym: 6.400.000
  Razem liczba głosów w kapitale zakładowym: 8.235.000
  Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem,
  organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub orga nem
  administracji publicznej, dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności
  emitenta lub jego jednostki zależnej, ze wskazaniem p rzedmiotu
  postępowania, wartości pr zedmiotu sporu, daty wszczęcia
  postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanow iska
  W okresie od 1 lipca 2018 roku do 30 września 2018 roku
  organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem
  administracji publicznej Spółka nie była stroną żadnego
  postępowania dotycząceg o zobowiązań ani wierzytelności.
  Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego
  jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, j eżeli zostały
  zawarte na warunkach innych niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich
  wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnyc h transakcji
  mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem
  informacje na temat poszczególnych transakcji są niez będne do
  zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik
  finansowy emitenta, zawierające w szczególności:
  o podmiocie, z którym została zawarta transakcja,
  o powiązaniach Spółki lub jednostki od niego zależnej
  z podmiotem będącym strona transakcji;
  o przedmiocie transakcji;
  Istotne warunki transakcji, z uwzględnieniem warunkó w
  finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony
  charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności
  odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla
  danego rodzaju umów,
  01.07.2018 –30.09.2018
  9 listopada 2018 roku

  28
  łotych o ile nie podano inaczej
  .201 8)
  Ilość
  głosów
  Udział
  w liczbie
  głosów
  2 710 000 32,91%
  680 000 8,26%
  3 380 0,04%
  0 0,00%
  255 000 3,10%
  0 0,00%
  13 134 0,16%
  0 0,00%
  Razem liczba akcji w kapitale zakładowym: 6.400.000
  8.235.000
  postępowań toczących się przed sądem,
  organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub orga nem
  administracji publicznej, dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności
  emitenta lub jego jednostki zależnej, ze wskazaniem p rzedmiotu
  zedmiotu sporu, daty wszczęcia
  postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanow iska
  2018 roku przed sądem,
  organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem
  administracji publicznej Spółka nie była stroną żadnego istotnego
  Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną
  jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, j eżeli zostały
  zawarte na warunkach innych niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich
  wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnyc h transakcji
  mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy
  informacje na temat poszczególnych transakcji są niez będne do
  zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik
  o podmiocie, z którym została zawarta transakcja,
  o powiązaniach Spółki lub jednostki od niego zależnej
  Istotne warunki transakcji, z uwzględnieniem warunkó w
  finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony
  charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności
  odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla  e) Innych informacji dotyczących tych transakcji, jeże li są niezbędne
  do zrozumienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyn iku
  finanso wego emitenta,
  f) Wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązanymi, o pisanych
  w ostatnim sprawozdaniu rocznym, które mogły mieć isto tny
  wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
  emitenta
  W III kwartale
  201

  9. Informacje
  o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego
  zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwar ancji
  łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu,
  jeżeli łączna wartość istniejących por
  znacząca, z określeniem
  a) nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone por ęczenia
  lub gwarancje,
  b) łącznej kwoty kredytów lub pożyczek, która w całości lub w
  określonej części została odpowiednio poręczona lub
  gwarantowana,
  c) okres u, na jaki zostały udzielone poręczenia lub gwarancje ,
  d) warunków finansowych, na jakich poręczenia lub gwaranc je
  zostały udzielone, z określeniem wynagrodzenia emitenta lub
  jednostki od niego zależnej za udzielenie poręczeń lub gwarancji,
  e) charakteru powiązań istniejących pomiędzy Spółką a podmiotem,
  który zaciągnął kredyty lub pożyczki.

  W III kwartale 2018 powyższe zdarzenia w IFIRMA SA nie wystąpiły

  10.
  Inne informacje, które zdaniem
  sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku fi nansowego i ich
  zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości
  realizacji zobowiązań

  Spółka informuje, że od lutego 2019 będzie obowiązywać nowy cennik usług
  biura rachunkowego
  odpowiednio z 89 zł i 119 zł netto na 99 zł i 129 zł netto.

  Poza informacjami, które zostały podane w niniejszy m
  widzi innych istotnych dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej i finansowej
  Spółki, a także istotnych dla oceny wyniku finansow ego i ich zmian, oraz
  innych informacji, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań
  przez Spółkę.

  11.
  Wskazanie czynników, które w ocenie
  osiągnięte przez ni
  kwartału.

  W ocenie Spółki na wyniki kolejnego kwartału mogą o degrać
  zatrudnienia, presja płacowa i prowadzone przez Sp
  usługami.
  Wzrost zatrudnienia jest niezbędny przy zwiększającej się ilości klientów i
  chęci utrzymania stałego poziomu jakości obsługi. Istotne jest to, że Spółka
  musi z wyprzedzeniem zwiększać zatrudnienie w związ ku z czasem
  potrzebny m na wyszkolenie nowych pracowników, co wiąże się z obniżeniem
  RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.07.2018
  Data publikacji: 9 listopada
  wszystkie kwoty podane są w tys. z łoty
  Innych informacji dotyczących tych transakcji, jeże li są niezbędne
  do zrozumienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyn iku
  wego emitenta,
  Wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązanymi, opisanych
  w ostatnim sprawozdaniu rocznym, które mogły mieć isto tny
  wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
  201 8 powyższe zdarzenia w IFIRMA SA nie wystąpiły.
  o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego
  zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwar ancji
  łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu,
  jeżeli łączna wartość istniejących por ęczeń lub gwarancji jest
  znacząca, z określeniem :
  nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone por ęczenia
  lub gwarancje,
  łącznej kwoty kredytów lub pożyczek, która w całości lub w
  określonej części została odpowiednio poręczona lub
  gwarantowana,
  u, na jaki zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,
  warunków finansowych, na jakich poręczenia lub gwaranc je
  zostały udzielone, z określeniem wynagrodzenia emitenta lub
  jednostki od niego zależnej za udzielenie poręczeń lub gwarancji,
  powiązań istniejących pomiędzy Spółką a podmiotem,
  który zaciągnął kredyty lub pożyczki.
  W III kwartale 2018 powyższe zdarzenia w IFIRMA SA nie wystąpiły
  Inne informacje, które zdaniem Spółki są istotne dla oceny je
  sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku fi nansowego i ich
  zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości
  realizacji zobowiązań IFIRMA SA.
  Spółka informuje, że od lutego 2019 będzie obowiązywać nowy cennik usług
  biura rachunkowego . Zostaną podniesione ceny pakietów MINI i MIDI
  odpowiednio z 89 zł i 119 zł netto na 99 zł i 129 zł netto.
  Poza informacjami, które zostały podane w niniejszy m raporcie
  widzi innych istotnych dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej i finansowej
  Spółki, a także istotnych dla oceny wyniku finansow ego i ich zmian, oraz
  innych informacji, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań
  Wskazanie czynników, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na
  osiągnięte przez ni ą wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego
  W ocenie Spółki na wyniki kolejnego kwartału mogą o degrać
  zatrudnienia, presja płacowa i prowadzone przez Sp ółkę prace nad nowymi
  Wzrost zatrudnienia jest niezbędny przy zwiększającej się ilości klientów i
  chęci utrzymania stałego poziomu jakości obsługi. Istotne jest to, że Spółka
  musi z wyprzedzeniem zwiększać zatrudnienie w związ ku z czasem
  m na wyszkolenie nowych pracowników, co wiąże się z obniżeniem
  01.07.2018 –30.09.2018
  9 listopada 2018 roku

  29
  łotych o ile nie podano inaczej
  Innych informacji dotyczących tych transakcji, jeże li są niezbędne
  do zrozumienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyn iku
  Wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązanymi, opisanych
  w ostatnim sprawozdaniu rocznym, które mogły mieć isto tny
  wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
  nie wystąpiły.
  o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego
  zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwar ancji -
  łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu,
  ęczeń lub gwarancji jest
  nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone por ęczenia
  łącznej kwoty kredytów lub pożyczek, która w całości lub w
  określonej części została odpowiednio poręczona lub
  u, na jaki zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,
  warunków finansowych, na jakich poręczenia lub gwaranc je
  zostały udzielone, z określeniem wynagrodzenia emitenta lub
  jednostki od niego zależnej za udzielenie poręczeń lub gwarancji,
  powiązań istniejących pomiędzy Spółką a podmiotem,
  W III kwartale 2018 powyższe zdarzenia w IFIRMA SA nie wystąpiły .
  są istotne dla oceny je j
  sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku fi nansowego i ich
  zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości
  Spółka informuje, że od lutego 2019 będzie obowiązywać nowy cennik usług
  . Zostaną podniesione ceny pakietów MINI i MIDI
  raporcie , Spółka nie
  widzi innych istotnych dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej i finansowej
  Spółki, a także istotnych dla oceny wyniku finansow ego i ich zmian, oraz
  innych informacji, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań
  będą miały wpływ na
  wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego
  W ocenie Spółki na wyniki kolejnego kwartału mogą o degrać wzrost
  kę prace nad nowymi
  Wzrost zatrudnienia jest niezbędny przy zwiększającej się ilości klientów i
  chęci utrzymania stałego poziomu jakości obsługi. Istotne jest to, że Spółka
  musi z wyprzedzeniem zwiększać zatrudnienie w związ ku z czasem
  m na wyszkolenie nowych pracowników, co wiąże się z obniżeniem  marży.
  Sytuacja rynkowa sprzyja ekspertom w dziedzinie informatyki, kadrze
  menedżerskiej i specjalistom finansowo
  nich stale rośnie. W tej sytuacji kandydaci i p
  swoje oczekiwania, dlatego aby sprostać ich wymaganiom Spółka podwyższa
  wynagrodzenia oraz oferuje inne pozapłacowe benefit y, co zwiększa koszty
  pracy.
  Ponadto należy też zwrócić uwagę, że Spółka prowadzi prace programistyczne
  nad nowymi usługami
  przekroczyć 200 tys. zł.  Wrocław, 8.11.2018

  RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.07.2018
  Data publikacji: 9 listopada
  wszystkie kwoty podane są w tys. z łoty
  Sytuacja rynkowa sprzyja ekspertom w dziedzinie inf ormatyki, kadrze
  menedżerskiej i specjalistom finansowo -księgowym a zapotrzebowanie na
  nich stale rośnie. W tej sytuacji kandydaci i p racownicy odważniej stawiają
  swoje oczekiwania, dlatego aby sprostać ich wymaganiom Spółka podwyższa
  wynagrodzenia oraz oferuje inne pozapłacowe benefit y, co zwiększa koszty
  Ponadto należy też zwrócić uwagę, że Spółka prowadzi prace programistyczne
  usługami , których kwartalny koszt prognozowany nie powinien
  przekroczyć 200 tys. zł.
  Wojciech Narczyński

  prezes zarządu
  Agnieszka Kozłowska
  01.07.2018 –30.09.2018
  9 listopada 2018 roku

  30
  łotych o ile nie podano inaczej
  Sytuacja rynkowa sprzyja ekspertom w dziedzinie inf ormatyki, kadrze
  księgowym a zapotrzebowanie na
  racownicy odważniej stawiają
  swoje oczekiwania, dlatego aby sprostać ich wymaganiom Spółka podwyższa
  wynagrodzenia oraz oferuje inne pozapłacowe benefit y, co zwiększa koszty
  Ponadto należy też zwrócić uwagę, że Spółka prowadzi prace programistyczne
  , których kwartalny koszt prognozowany nie powinien
  Agnieszka Kozłowska
  wiceprezes zarządu


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:IFIRMA SA
ISIN:PLPWRMD00011
NIP:898-16-47-572
EKD: 62.01 działalność w zakresie oprogramowania, pozostała
Adres: ul. Grabiszyńska 241B 53-234 Wrocław
Telefon:+48 71 7694300
www:www.power.com.pl
gpwlink:ifirma.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-05-17Raport za I kwartał
2019-09-13Raport półroczny
2019-11-15Raport za III kwartał
2019-05-17Raport za I kwartał
2019-09-13Raport półroczny
Komentarze o spółce IFIRMA
2018-06-15 16:23:08
jak widac
prezes i zarzad kupuje akcje po 3.28 to wiadomo ze bedzie grubo czyli tak jak kledzy pisali do konca grudnia dwu cyfrowka koło 13 zł
2018-06-15 16:24:01
jak widac
tez do 6 złoty kupuje ile idzie
2018-06-16 15:25:18
waldi
tez od poniedziałku zaczynam kupowac z rosadkiem do 5.50 i licze tak jak pisza kolezanki i koledzy ze do konca grudnia bedzie grubo 12.50
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649