Raport.

IDH DEVELOPMENT SA (10/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd IDH DEVELOPMENT S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 28 czerwca 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) Spółki podjęło uchwały oraz zakończyło obrady.
W załączeniu Spółka przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2019 r.
Postawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  1

  Uchwała nr 1/201 9
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą
  IDH DEVELOPMENT
  spółka akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 28 czerwca 201 9 r oku
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

  Działając na podstawie art. 409 § 1 k odeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie spółki pod firmą IDH DEVELOPMENT spółka akcyjna z siedzibą w
  Warszawie, uchwala, co następuje: -------------------------------- -------------------------------- -------

  § 1

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Dariusz a Marcin a Leśniak - Paduch . ------------------------

  § 2

  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

  Prezes Zarządu oświadczył, że nad wyborem Dariusz a Marcin a Leśniak - Paduch na
  Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oddano ogółem ważne głosy z 1 .167.185.136
  (jednego miliard a stu sześćdziesięciu s iedmiu milionów stu osiemdziesięciu pię ciu tysięcy stu
  trzydziestu sześciu ) akcji, co stanowi 66,28 % (sześćdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem
  setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli oddano 1.167.185.136 (jeden miliard sto
  sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) ważnych
  głosów, w tym 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto
  osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydz ieści sześć ) głosów za, głosów przeciw wyborowi nie
  oddano, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych nie oddano, a zatem Uchwała nr 1
  podjęta została jednogłośnie w głosowaniu . -------------------------------- ----------------------------
  Tożsamość Przewodniczącego Dariusza Marcina Leśniaka - Paduch, używającego imienia
  „Dariusz”, syna Zdzisława i Barbary, zamieszkałego według oświadczenia w Warszawie , przy
  ulicy Sarmackiej numer 18 m. 48 ( 02 - 972 Warszawa ) , legitymującego się dowodem osobis tym
  oznaczonym DAB624305 , z terminem ważn ości do dnia 2 2 marca 202 9 roku , posiadającego
  numer PESEL 74112308972 , notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu
  osobistego , powołanego przy nazwisku . -------------------------------- --------------------------------
  Po poinformowaniu przez notariusz o treści art. 46 u st. 1 pkt 2) - 5), art. 50 oraz art. 88 i art. 89
  ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 201 9 roku,
  poz. 653 ze zm.), Przewodniczący oświadczył, że nie zachodzą żadne okoliczności powodujące
  unieważnienie jego dow odu osobistego. -------------------------------- --------------------------------

  Dariusz Leśniak - Paduch oświadczył, że: -------------------------------- -------------------------------
  - nie jest on członkiem Zarządu ani pracownikiem Spółki, stosownie do treści art. 412
  2
  § 1
  ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z
  201 9 roku, poz. 505 ze zm.), -------------------------------- -------------------------------- -------
  - udzielone mu pełnomocnictw o do chwili obecnej nie wygasł o , nie został o odwołane ani
  zmienione, -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------


  2
  - akcjonariusz jest prawidłowo reprezentowan y na dzisiejszym Z wyczajny m Walnym
  Zgromadzeniu , -------------------------------- -------------------------------- -----------------------

  Ad 3 . i Ad 4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stosownie do treści art. 410 kodeksu
  spółek handlowych podpisał listę obecności i wyłożył ją do wglądu na czas obrad Zwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia . -------------------------------- -------------------------------- ------------------

  Przewodniczący stwierdził, że na Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu, obecny jest 1 ( jeden )
  akcjonariusz wymieniony na liście obecności, któr emu przysługuje 1.167.185.136 (jeden
  miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć )
  głosów , na ogólną liczbę 1.760. 800 . 000 (jeden miliard siedemset sześćdziesiąt milionów
  osiemset tysięcy) akcji zawierającą : -------------------------------- -------------------------------- ------
  - 10.500 .000 ( dziesięć milionów pięćset tysięcy ) akcji na okaziciela serii A, ----------------
  - 11.000.000 ( jedenaście milionów ) akcji na okaziciela serii B, -------------------------------
  - 10.000.000 ( dziesięć milionów ) akcji na okaziciela serii C , -------------------------------- --
  - 29.000.000 ( dwadzieścia dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii D , ------------------
  - 3.614.200 ( trzy miliony sześćset czternaście tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii E,
  - 4.000.000 ( cztery miliony) akcji na okaziciela serii F, -------------------------------- ---------
  - 9.644.180 ( dziewięć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt)
  akcji na okaziciela serii G, -------------------------------- -------------------------------- ---------
  - 77.758.380 ( siedemdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy
  trzysta osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii H, -------------------------------- ------------- `
  - 1.045.102.820 ( jeden miliard czterdzieści pięć milionów sto dwa tysiące osiemset
  dwadzieścia) akcji na okazic iela serii I, -------------------------------- --------------------------
  - 560.157.688 ( pięćset sześćdziesiąt milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset
  osiemdziesiąt osiem ) akcji na okaziciela serii J , -------------------------------- ----------------
  - 22.732 ( dwadzieścia dwa tysi ące s iedemset trzydzieści dwie ) akcj e na okaziciela serii K ,

  gdzie na 1 (jedną) akcję przypada 1 (jeden) głos, to jest 66,28 % ( sześćdziesiąt sześć całych
  dwadzieścia osiem setnych procenta ) kapitału zakładowego Spółki , a zatem Walne
  Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał. -------------------------------- -----------

  Przewodniczący stwierdził, że Z wyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane
  zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Spółki, to jest w drodze
  ogłoszenia na stronie internetowej Spółki oraz raportem bieżącym EBI nr 9 /201 9 i r aportem
  bieżącym ESPI nr 3 /201 9 z dnia pierwszego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku
  (01.06.2019) roku , zgodnie z treścią art. 402
  1
  – art. 402
  3
  k odeksu spółek handlowych. ----------

  Przewodniczący stwierdził, że z uwagi na fakt, że w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy
  pełnomocnik jedynego akcjonariusza Spółki, wszystkie głosowania będą miały charakter
  jawny, stosownie do treści art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych. -------------------------------

  Ad 5 . Następnie Pr zewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie
  powzięcia uchwały o następującej treści : -------------------------------- -------------------------------

  Uchwała nr 2/201 9
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą
  IDH DEVELOPMENT
  spółka akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 28 czerwca 2019 r oku


  3
  w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IDH DEVELOPMENT spółka akcyjna z
  siedzibą w Warszawie uchwala, co nast ępuje: ----------------------------------------------------------

  § 1
  Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT
  spółka akcyjna w brzmieniu: -------------------------------- -------------------------------- --------------
  1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -------------------------------- -----------------------
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzen ia. -------------------------------- ----------
  3. Sporządzenie listy obecności. -------------------------------- -------------------------------- ----
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
  podejmowania uchwał. -------------------------------- -------------------------------- ------------
  5. Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------- -------------------------------- --------
  6. Podjęcie uchwały o pokryciu str a t S półki z lat ubiegłych z kapitału rezerwowego
  uzyskanego z o bniżenia kapitału zakładowego w wysokości 87.929.950,00 zł
  (osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset
  pięćdziesiąt złotych). -------------------------------- -------------------------------- --------------
  7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
  Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 r oku do dnia 31 grudnia 2018 r oku oraz
  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. -------------------------------- -----------------
  8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwier dzenia sprawozdania z działalności
  Rady Nadzorczej. -------------------------------- -------------------------------- ------------------
  9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 01 stycznia 2018 r oku do
  dnia 31 grudnia 2018 r oku -------------------------------- -------------------------------- --------
  10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z
  wykonania obowi ązków za okres od dnia 01 stycznia 2018 r oku do dnia 31 grudnia
  2018 r oku. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------------
  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki
  z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2018 r oku do dnia 31 grudnia
  2018 r oku. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------------
  12. Podjęcie uchwał w sprawie odwołani a i powołania członków Rady Nadzorczej. --------
  13. Wolne wnioski. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
  14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. ------------------------------

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

  Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząc y Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  stwierdził, że: -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
  - w głosowaniu wzięło udział 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem
  milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) akcji, co stanowi 66,28 %
  (sześćdziesiąt sześć całych dwadzie ścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,
  na które przypada 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto
  osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) głosów ; ------- -----------------------------
  - łączna liczba ważnych głosów to 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem
  milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) , --------------------------------
  - za przyjęciem uchwały odda no 1.167.185.1 36 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem
  milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) ważnych głosów; ----------
  - przeciw oddano 0 (zero) głosów; -------------------------------- -------------------------------- --
  - wstrzymało się 0 (zero) głosów; -------------------------------- -------------------------------- ---
  - wobec czego po rządek obrad został p rzyjęty jednogłośnie; -------------------------------- ----


  4
  - nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------- -------------------------------- ---------

  Ad 6. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie
  powzięcia uchwały, o następującej treści: -------------------------------- -------------------------------- ---

  Uchwała nr 3/201 9
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą
  IDH DEVELOPMENT
  spółka akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 28 czerwca 201 9 r oku
  w sprawie pokrycia str a t S półki z kapitału rezerwowego
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: IDH DEVELOPMENT s półka a kcyjna w
  Warszawie, postanawia pokryć str a ty S półki z lat ubiegłych z kapitału reze r wowego
  uzyskanego z obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 87.929.950,00 zł (osiemdziesiąt
  siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych).

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------- -----------------------

  Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząc y Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  stwierdził, że: -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
  - w głosowaniu wzięło udział 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem
  milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) akcji, co stanowi 66,28 %
  (sześćdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,
  na które przypada 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto
  osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) głosów; ------------------------------------
  - łączna liczba ważnych głosów to 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem
  milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięc y sto trzydzieści sześć ) , --------------------------------
  - za przyjęciem uchwały odda no 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem
  milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) ważnych głosów; ----------
  - przeciw oddano 0 (zero) głosów; -------------------------------- -------------------------------- --
  - wstrzymało się 0 (zero) głosów; -------------------------------- -------------------------------- ---
  - wobec czego powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie; -------------------------------
  - nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------- -------------------------------- ---------

  Ad 7 . Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie
  powzięcia uchwał, o następującej treści: -------------------------------- -------------------------------- -----

  Uchwała nr 4/2019
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą
  IDH DEVELOPMENT
  spółka akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 28 czerwca 2019 roku
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres
  od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku  5
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: IDH DEVELOPMENT s półka a kcyjna w
  Warszawie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, zatwierdza
  sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 r oku do dnia 31 grudnia
  2018 r oku , obejmujące: -------------------------------- -------------------------------- --------------------
  1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -------------------------------- -----------
  2) bilans s porządzony za okres od dnia 01 stycznia 2018 r oku do dnia 31 grudnia 2018
  r oku , który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 39.828.964,47 złotych,
  3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2018 r oku do dnia 31 grudnia
  2018 r oku wykazujący zysk netto w kwocie 38.904.489,91 złotych , ------------------
  4 ) informację dodatkową i objaśnienia. -------------------------------- -----------------------

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------- -----------------------

  Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząc y Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  stwierdził, że: -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
  - w głosowaniu wzięło udział 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem
  milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) akcji, co stanowi 66,28 %
  (sześćdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,
  na które przypada 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto
  osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) głosów ; ------------------------------------
  - łączna liczba ważnych głosów to 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem
  milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) , --------------------------------
  - za przyjęciem uchwały odda no 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem
  milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieśc i sześć ) ważnych głosów; ----------
  - przeciw oddano 0 (zero) głosów; -------------------------------- -------------------------------- --
  - wstrzymało się 0 (zero) głosów; -------------------------------- -------------------------------- ---
  - wobec czego powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie; -------------------------------
  - nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------- -------------------------------- ---------

  Uchwała nr 5/201 9
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą
  IDH DEVELOPMENT
  spółka akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 28 czerwca 2019 r oku
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych,
  zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 201 8 roku, obejmujące okres od dnia
  01 stycznia 2018 r oku do dnia 31 grudnia 2018 r oku. -------------------------------- -----------------

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------- -----------------------

  Po pr zeprowadzeniu głosowania Przewodnicząc y Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  stwierdził, że: -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
  - w głosowaniu wzięło udział 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem
  milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) akcji, co stanowi 66,28 %


  6
  (sześćdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,
  na które przypada 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto
  osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) głosów ; ------------------ ------------------
  - łączna liczba ważnych głosów to 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem
  milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) , --------------------------------
  - za przyjęciem uchwały odda no 1.167.185.136 (jeden m iliard sto sześćdziesiąt siedem
  milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) ważnych głosów; ----------
  - przeciw oddano 0 (zero) głosów; -------------------------------- -------------------------------- --
  - wstrzymało się 0 (zero) głosów; -------------------------------- -------------------------------- ---
  - wobec czego powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie; -------------------------------
  - nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------- -------------------------------- ---------

  Ad 8 . Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie
  powzięcia uchwały, o następującej treści: -------------------------------- -------------------------------- ---

  Uchwała nr 6/201 9
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą
  IDH DEVELOPMENT
  spółka akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 28 czerwca 2019 r oku
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny
  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 r oku do dnia 31
  grudnia 2018 r oku i sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycz nia 2018 r oku
  do dnia 31 grudnia 2018 r oku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za okres
  od dnia 01 stycznia 2018 r oku do dnia 31 grudnia 2018 r oku. -------------------------------- -------

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

  Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząc y Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  stwierdził, że: -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
  - w głosowaniu wzięło udział 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem
  milionów sto osiemdz iesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) akcji, co stanowi 66,28 %
  (sześćdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,
  na które przypada 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto
  osiemdziesiąt pi ęć tysięcy sto trzydzieści sześć ) głosów ; ------------------------------------
  - łączna liczba ważnych głosów to 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem
  milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) , --------------------------------
  - za przyjęciem uchwały odda no 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem
  milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) ważnych głosów; ----------
  - przeciw oddano 0 (zero) głosów; -------------------------------- -------------------------------- --
  - wstrzymało się 0 (zero) głosów; -------------------------------- -------------------------------- ---
  - wobec czego powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie; -------------------------------
  - nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------- -------------------------------- ---------

  Ad 9 . Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie
  powzięcia uchwały, o następującej treści: -------------------------------- -------------------------------- ---


  7

  Uchwała nr 7/201 9
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą
  IDH DEVELOPMENT
  spółka akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 28 czerwca 2019 r oku
  w sprawie podziału zysku

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych,
  postanawia, że zysk Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 r oku do dnia 31 grudnia 2018
  r oku zostanie przeznaczony na kapitał rezerwowy i pokrycie strat S półki z la t ubiegłych. ------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------- -----------------------

  Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząc y Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  stwierdził, że: -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
  - w głosowaniu wzięło udział 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem
  milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) akcji, co stanowi 66,28 %
  (sześćdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,
  na które przypada 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto
  osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) głosów ; ------------------------------------
  - łączna liczba ważnych głosów to 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem
  milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) , --------------------------------
  - za przyjęciem uchwały odda no 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem
  milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) ważnych głosów; ----------
  - przeciw oddano 0 (zero) głosów; -------------------------------- -------------------------------- --
  - wstrzymało się 0 (ze ro) głosów; -------------------------------- -------------------------------- ---
  - wobec czego powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie; -------------------------------
  - nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------- -------------------------------- ---------

  Ad 1 0 . Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie
  powzięcia uchwał, o następującej treści: -------------------------------- -------------------------------- -----

  Uchwała nr 8/201 9
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą
  IDH DEVELOPMENT
  spółka akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 28 czerwca 2019 r oku
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych,
  udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Robertowi Mikulskiemu – absolutorium z wykonania
  przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grud nia 2018
  roku. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----------

  § 2


  8
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------- -----------------------

  Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząc y Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  stwierdził, że: -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
  - w głosowaniu wzięło udział 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem
  milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) akcji, co stanowi 66,28 %
  (sześćdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,
  na które przypada 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto
  osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) głosów ; ------------------------------------
  - łączna liczba ważnych głosów to 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem
  milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) , --------------------------------
  - za przyjęciem uchwały odda no 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem
  milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) ważnych głosów; ----------
  - przeciw oddano 0 (zero) głosów; -------------------------------- -------------------------------- --
  - wstrzymało się 0 (ze ro) głosów; -------------------------------- -------------------------------- ---
  - wobec czego powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie; -------------------------------
  - nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------- -------------------------------- ---------

  Uchwała nr 9/201 9
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą
  IDH DEVELOPMENT
  spółka akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 28 czerwca 2019 r oku
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych,
  udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Marcinowi Kozłowskiemu – absolutorium z wykonania
  przez niego obowiązków w okresie od dnia 19 września 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018
  r oku. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----------

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------- -----------------------

  Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząc y Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  stwierdził, że: -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
  - w głosowaniu wzięło udział 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem
  milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) akcji, co stanowi 66,28 %
  (sześćdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,
  na które przypada 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto
  osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) głosów ; ------------------ ------------------
  - łączna liczba ważnych głosów to 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem
  milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) , --------------------------------
  - za przyjęciem uchwały odda no 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem
  milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) ważnych głosów; ----------
  - przeciw oddano 0 (zero) głosów; -------------------------------- -------------------------------- --
  - wstrzymało się 0 (zero) głosów; -------------------------------- -------------------------------- ---
  - wobec czego powyższa uchwała została podjęta jedno głośnie; -------------------------------
  - nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------- -------------------------------- ---------  9
  Ad 1 1 . Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie
  powzięcia uchwał, o następującej treści: -------------------------------- -------------------------------- -----

  Uchwała nr 1 0 /201 9
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą
  IDH DEVELOPMENT
  spółka akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 28 czerwca 2019 r oku
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych,
  udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Rafałowi Marcinowi Abratańskiemu – absolutorium z
  wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 09 lipca
  2018 roku. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęci a. -------------------------------- -----------------------

  Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząc y Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  stwierdził, że: -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
  - w głosowaniu wzięło udział 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem
  milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) akcji, co stanowi 66,28 %
  (sześćdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,
  na które przypada 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto
  osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) głosów ; ------------------------------------
  - łączna liczba ważnych głosów to 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem
  milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) , --------------------------------
  - za przyjęciem uchwały odda no 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem
  milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) ważnych głosów; ----------
  - przeciw oddano 0 (zero) głosów; -------------------------------- -------------------------------- --
  - wstrzymało się 0 (zero) głosów; -------------------------------- -------------------------------- ---
  - wobec czego powyższa uchwała została podjęta jedno głośnie; -------------------------------
  - nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------- -------------------------------- ---------

  Uchwała nr 1 1 /201 9
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą
  IDH DEVELOPMENT
  spółka akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 28 czerwca 2019 r oku
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych,
  udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Łukaszowi Bartczak – absolutorium z wykonania przez
  niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r oku do dnia 09 lipca 2018 r oku. -------


  10

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------- -----------------------

  Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząc y Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  stwierdził, że: -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
  - w głosowaniu wzięło udział 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem
  milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) akcji, co stanowi 66,28 %
  (sześćdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,
  na które przypada 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto
  osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) głosów ; ------------------------------------
  - łączna liczba ważnych głosów to 1.167.185 .136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem
  milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) , --------------------------------
  - za przyjęciem uchwały odda no 0 (zero) głosów ; -------------------------------- ----------------
  - przeciw oddano 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto
  osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) ważnych głosów ; ---------------------------
  - wstrzymało się 0 (zero) głosów; -------------------------------- -------------------------------- ---
  - wobec czego powyższa uchwała nie została podjęta; -------------------------------- -----------
  - nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------- -------------------------------- ---------

  Uchwała nr 1 2 /201 9
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą
  IDH DEVELOPMENT
  spółka akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 28 czerwca 2019 r oku
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych,
  udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Dariuszowi Marcinowi Dukaczewskiemu –
  absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r oku
  do d nia 09 lipca 2018 r oku . -------------------------------- -------------------------------- ----------------

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------- -----------------------

  Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząc y Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  stwierdził, że: -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
  - w głosowaniu wzięło udział 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem
  milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) akcji, co stanowi 66,28 %
  (sześćdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,
  na które przypada 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdzie siąt siedem milionów sto
  osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) głosów ; ------------------------------------
  - łączna liczba ważnych głosów to 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem
  milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trz ydzieści sześć ) , --------------------------------
  - za przyjęciem uchwały odda no 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem
  milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) ważnych głosów; ----------
  - przeciw oddano 0 (zero) głosów; -------------------------------- -------------------------------- --
  - wstrzymało się 0 (zero) głosów; -------------------------------- -------------------------------- ---
  - wobec czego powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie; -------------------------------


  11
  - nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------- -------------------------------- ---------

  Uchwała nr 1 3 /201 9
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą
  IDH DEVELOPMENT
  spółka akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 28 czerwca 2019 r oku
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych,
  udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Barbarze Sissons – absolutorium z wykonania przez ni ą
  obowiązków w okresie od dnia 09 lipca 2018 roku do dnia 20 września 2018 roku. ------ - -------

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia . -------------------------------- -----------------------

  Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząc y Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  stwierdził, że: -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
  - w głosowaniu wzięło udział 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem
  milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) akcji, co stanowi 66,28 %
  (sześćdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,
  na które przypada 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto
  osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) głosów ; ------------------------------------
  - łączna liczba ważnych głosów to 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem
  milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) , --------------------------------
  - za przyjęciem uchwały odda no 1.16 7.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem
  milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) ważnych głosów; ----------
  - przeciw oddano 0 (zero) głosów; -------------------------------- -------------------------------- --
  - wstrzymało się 0 (zero) głosów; -------------------------------- -------------------------------- ---
  - wobec czego powyższa uchwała została podjęta jednogłoś nie; -------------------------------
  - nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------- -------------------------------- ---------

  Uchwała nr 1 4 /201 9
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą
  IDH DEVELOPMENT
  spółka akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 28 czerwca 2019 r oku
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych,
  udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Mariuszowi Szałagan – absolutorium z wykonania przez
  niego obowiązków w okresie od dnia 09 lipca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. --------

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia . -------------------------------- -----------------------  12
  Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząc y Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  stwierdził, że: -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
  - w głosowaniu wzięło udział 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem
  milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) akcji, co stanowi 66,28 %
  (sześćdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,
  na które przypada 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto
  osiemdzie siąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) głosów ; ------------------------------------
  - łączna liczba ważnych głosów to 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem
  milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) , --------------------------------
  - za przyjęciem uchwały odda no 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem
  milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) ważnych głosów; ----------
  - przeciw oddano 0 (zero) głosów; -------------------------------- -------------------------------- --
  - wstrzymało się 0 (ze ro) głosów; -------------------------------- -------------------------------- ---
  - wobec czego powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie; -------------------------------
  - nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------- -------------------------------- ---------

  Uchwała nr 1 5 /201 9
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą
  IDH DEVELOPMENT
  spółka akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 28 czerwca 2019 r oku
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych,
  udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Jerzemu Bednarkowi – absolutorium z wykonania przez
  niego obowiązków w okresie od dnia 09 lipca 2018 r oku do dnia 31 grudnia 2018 r oku . --------

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia . -------------------------------- -----------------------

  Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząc y Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  stwierdził, że: -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
  - w głosowaniu wzięło udział 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem
  milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) akcji, co stanowi 66,28 %
  (sześćdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,
  na które przypada 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto
  osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) głosów ; ------------------------------------
  - łączna liczba ważnych głosów to 1.167.185 .136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem
  milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) , --------------------------------
  - za przyjęciem uchwały odda no 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem
  milionów sto osiemdziesiąt pię ć tysięcy sto trzydzieści sześć ) ważnych głosów; ----------
  - przeciw oddano 0 (zero) głosów; -------------------------------- -------------------------------- --
  - wstrzymało się 0 (zero) głosów; -------------------------------- -------------------------------- ---
  - wobec czego powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie; -------------------------------
  - nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------- -------------------------------- ---------

  Uchwała nr 1 6 /201 9
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą


  13
  IDH DEVELOPMENT
  spółka akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 28 czerwca 2019 r oku
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych,
  udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Konradowi Paduch – absolutorium z wykonania przez
  niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 05 listopada 20 18 roku. --

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia . -------------------------------- -----------------------

  Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząc y Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  stwierdził, że: -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
  - w głosowaniu wzięło udział 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem
  milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) akcji, co stanowi 66,28 %
  (sześćdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,
  na które przypada 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto
  osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) głosów ; ------------------------------------
  - łączna liczba ważnych głosów to 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem
  milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sze ść ) , --------------------------------
  - za przyjęciem uchwały odda no 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem
  milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) ważnych głosów; ----------
  - przeciw oddano 0 (zero) głosów; -------------------------------- -------------------------------- --
  - wstrzymało się 0 (zero) głosów; -------------------------------- -------------------------------- ---
  - wobec czego powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie; -------------------------------
  - nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------- -------------------------------- ---------

  Uchwała nr 1 7 /201 9
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą
  IDH DEVELOPMENT
  spółka akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 28 czerwca 2019 r oku
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych,
  udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Adamowi Gbiorczyk – absolutorium z wykonania przez
  nieg o obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r oku do dnia 31 grudnia 2018 r oku . ----

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------- -----------------------

  Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząc y Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  stwierdził, że: -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
  - w głosowaniu wzięło udział 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem
  milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) akcji, co stanowi 66,28 %
  (sześćdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,


  14
  na które przypada 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto
  osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) głosów ; ------------------------------------
  - łączna liczba ważnych głosów to 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem
  milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) , --------------------------------
  - za przyjęciem uchwały odda no 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem
  milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieśc i sześć ) ważnych głosów; ----------
  - przeciw oddano 0 (zero) głosów; -------------------------------- -------------------------------- --
  - wstrzymało się 0 (zero) głosów; -------------------------------- -------------------------------- ---
  - wobec czego powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie; -------------------------------
  - nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------- -------------------------------- ---------

  Uchwała nr 1 8 /201 9
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą
  IDH DEVELOPMENT
  spółka akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 28 czerwca 2019 r oku
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych,
  udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Osuch – absolutorium z wykonania przez niego
  obowiązków w okresie od dnia 05 listopada 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. ----------

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------- -----------------------

  Po przepro wadzeniu głosowania Przewodnicząc y Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  stwierdził, że: -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
  - w głosowaniu wzięło udział 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem
  milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) akcji, co stanowi 66,28 %
  (sześćdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,
  na które przypada 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto
  osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) głosów ; ------------------------------------
  - łączna liczba ważnych głosów to 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem
  milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) , --------------------------------
  - za przyjęciem uchwały odda no 1.16 7.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem
  milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) ważnych głosów; ----------
  - przeciw oddano 0 (zero) głosów; -------------------------------- -------------------------------- --
  - wstrzymało się 0 (zero) głosów; -------------------------------- -------------------------------- ---
  - wobec czego powyższa uchwała została podjęta jednogłoś nie; -------------------------------
  - nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------- -------------------------------- ---------

  Uchwała nr 1 9 /201 9
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą
  IDH DEVELOPMENT
  spółka akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 28 czerwca 2019 r oku
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej


  15

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych,
  udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Beck – absolutorium z wykonania przez
  niego obowiązków w okresie od dnia 05 listopad a 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. ---

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------- -----------------------

  Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząc y Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  stwierdził, że: -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
  - w głosowaniu wzięło udział 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem
  milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) akcji, co stanowi 66,28 %
  (sześćdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,
  na które przypada 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto
  osiemdzie siąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) głosów ; ------------------------------------
  - łączna liczba ważnych głosów to 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem
  milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) , --------------------------------
  - za przyjęciem uchwały odda no 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem
  milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć ) ważnych głosów; ----------
  - przeciw oddano 0 (zero) głosów; -------------------------------- -------------------------------- --
  - wstrzymało się 0 (ze ro) głosów; -------------------------------- -------------------------------- ---
  - wobec czego powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie; -------------------------------
  - nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------- -------------------------------- ---------

  Ad 1 2 . W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że
  Walne Zgromadzenie odstępuje od podjęcia uchwał przewidzianych w punkcie 12 porządku
  obrad w zakresie odwołani a i powołania członków Rady Nadzorczej . ------------------------------

  Ad 13 . Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził brak wolnych wniosków . -----------

  Ad 14 . Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie. -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------

  Do aktu niniejszego załączono listę obecności. -------------------------------- ------------------------

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:IDH SA
ISIN:PLICI0000010
NIP:526-10-39-676
EKD: 22.13 wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 104 lok. 44 00-764 Warszawa
Telefon:+48 22 3475076
www:www.indexcopernicus.com
Komentarze o spółce IDH
2021-09-16 17-09-56
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor