Raport.

IDEA BANK SA (90/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje o otrzymaniu od Noble Securities S.A. jako osoby blisko związanej z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta Panem Leszkiem Czarneckim powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, o transakcjach dokonanych na obligacjach Emitenta w dniu 3 sierpnia 2018 r.
Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  1/1
  Idea Bank S .A.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  www.ideabank.pl
  801 999 111
  T: +48 22 101 10 10


  Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01 -208 Warszawa, wpisana do rejest ru przedsiębiorców
  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
  numerem KRS 0000026052, REGON 011063638, NIP 5260307560, której kapitał zakładowy wynosi 156 803 962 zł (opłacony w całości).
  INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA
  UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR


  Raport bieżący nr 90 /2018 z dnia 6 sierpni a 2018 r.

  Zarząd Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent ”) informuje o otrzymaniu od Noble
  Securities S.A. jako osoby blisko związanej z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta
  Panem Leszkiem Czarneckim powiadomie nia w trybie art. 19 ust. 1 R ozporządzenia MAR , o
  transakcjach dokonanych na obligacjach Em itenta w dni u 3 sierpnia 2018 r.

  Pełna treść powiadomie nia znajduje się w załącznik u do niniejszego raportu.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR
  596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie
  nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i
  2004/72/WE.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik  Powiad omienie o transakcjach , o którym mowa
  w art. 19 ust. 1 rozporzą dzenia MAR

  1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
  a) Nazwa/Nazwisko Noble Securities Spółka Akcyjna
  2 Powód powiadomienia
  a) Stanowisko/status Powiadomienie dotyczy osoby blisko związanej z:
   Panem Leszkiem Czarnec kim – Członkiem Rady
  Nadzorczej emitenta.
  b) Pierwotne p owiadomienie/zmiana Pierwotne
  3

  Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
  aukcje lub monitorującego aukcje
  a) Nazwa Idea Bank Spółka Akcyjna
  b) LEI 259400FV6IHFWI1YLY23
  4 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
  rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
  miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
  4.1
  a)
  Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny
  Obligacje, NSIB0B000009


  b) Rodzaj transakcji Sprzedaż
  c)

  Cena i wolumen Cena Wolumen
  99,68 PLN 1000
  d)

  Informacje zbiorcze
   Łączny wolumen
   Cena

  1000
  99,68 PLN
  e) Data transakcji 201 8-08 -03
  f) Miejsce transakcji Poza systemem obrotu
  4.2
  a)
  Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny
  Obligacje, NSIB0B000009


  b) Rodzaj transakcji Kupno
  c)

  Cena i wolumen Cena Wolumen
  98,18 PLN 1000
  d)

  Informacje zbiorcze
   Łączny wolumen

  1000
   Cena 98,18 PLN
  e) Data transakcji 201 8-08 -03
  f) Miejsce transakcji Poza systemem obrotu
  4.3
  a)
  Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny
  Obligacje, NSIB0D000007


  b) Rodzaj transakcji Kupno
  c)

  Cena i wolumen Cena Wolumen
  96,87 PLN 2000
  d)

  Informacje zbiorcze
   Łączny wolumen
   Cena

  2000
  96,87 PLN
  e) Data transakcji 201 8-08 -03
  f) Miejsce transakcji Poza systemem obrotu  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Idea Bank SA
ISIN:PLIDEAB00013
NIP:5260307560
EKD: 65.12 działalność bankowa
Adres: ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa
Telefon:+48 22 2705868
www:www.ideabank.pl
Komentarze o spółce IDEA BANK
2021-06-18 17-06-26
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor