Raport.

IDEA BANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 1 kwarta?(y) narastaj?co / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwarta?(y) narastaj?co / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 niebadane niebadane niebadane niebadane Wynik z tytu?u odsetek 137 955 185 153 33 016 43 169 Wynik z tytu?u prowizji i op?at 49 785 103 670 11 915 24 171 Zysk brutto 23 955 67 237 5 733 15 676 Zysk netto 14 596 51 154 3 493 11 927 Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominuj?cej 14 596 51 154 3 493 11 927 Ca?kowite dochody za okres 14 193 64 343 3 397 15 002 Przep?ywy pieni??ne netto 33 682 469 462 8 061 109 456 niebadane niebadane Suma aktyw?w 23 804 654 23 953 664 5 656 327 5 743 044 Kapita? w?asny og??em 2 437 170 2 735 164 579 107 655 773 Kapita? w?asny przypisany akcjonariuszom jednostki dominuj?cej 2 437 170 2 735 164 579 107 655 773 Kapita? zak?adowy 156 804 156 804 37 259 37 595 Liczba akcji 78 401 981 78 401 981 78 401 981 78 401 981 Wsp??czynnik wyp?acalno?ci 13,4% 14,0% 13,4% 14,0% Dane dotycz?ce jednostkowego rachunku zysk?w i strat niebadane niebadane niebadane niebadane Wynik z tytu?u odsetek 125 285 141 730 29 984 33 044 Wynik z tytu?u prowizji i op?at 17 829 57 125 4 267 13 319 Zysk brutto 8 418 36 307 2 015 8 465 Zysk netto 778 23 302 186 5 433 Ca?kowite dochody za okres 375 36 491 90 8 508 Przep?ywy pieni??ne netto 49 747 485 351 11 906 113 160 Dane dotycz?ce jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej niebadane niebadane Suma aktyw?w 24 263 888 24 325 096 5 765 448 5 832 098 Kapita? w?asny og??em 2 150 339 2 323 316 510 951 557 030 Kapita? zak?adowy 156 804 156 804 37 259 37 595 Liczba akcji 78 401 981 78 401 981 78 401 981 78 401 981 Wsp??czynnik wyp?acalno?ci (jednostkowy) 12,9% 13,3% 12,9% 13,3%

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  1/70
  GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A.

  SKONSOLIDOWAN Y RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03 .2018


  Warszawa, dnia 14 maja 2018 roku


  2/70
  WYBRANE DANE FINANSOWE
  Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje skonsolidowanego i jednostkowego
  sprawozdania finansowego przeliczono na euro według następujących zasad :
   Poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według średnich
  kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowi ązujących na dzień 31 marca 2018
  roku w wysokości 1 EUR = 4,2085 zł oraz na 31 grudnia 2017 roku w wysokości
  1 EUR = 4,1709 zł.
   Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz pozycje dotyczące sprawozdania z
  przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną
  średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca
  za okres 3 miesięcy zakończ ony dnia 31 marca 2018 oraz 2017 roku (odpowiednio 1 EUR =
  4,1784 zł i 1 EUR = 4,2891 zł).
  01.01.2018-
  31.03.2018
  01.01.2017-
  31.03.2017
  01.01.2018-
  31.03.2018
  01.01.2017-
  31.03.2017 (nie badane )
  tys . PLN
  (nie badane )
  tys . PLN
  (nie badane )
  tys . EUR
  (nie badane )
  tys . EUR
  Wynik z tytułu odsetek 137 955 185 153 33 016 43 169
  Wynik z tytułu prow izji i opłat 49 785 103 670 11 915 24 171
  Zysk brutto 23 955 67 237 5 733 15 676
  Zysk netto 14 596 51 154 3 493 11 927
  Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 14 596 51 154 3 493 11 927
  Całkow ite dochody za okres 14 193 64 343 3 397 15 002
  Przepływ y pieniężne netto 33 682 469 462 8 061 109 456
  Dane dotyczące s k ons olidow ane go r achunk u zys k ów i s tr at 31.03.2018 31.12.2017 31.03.2018 31.12.2017
  (nie badane )
  tys . PLN tys . PLN
  (nie badane )
  tys . EUR tys . EUR
  Suma aktyw ów 23 804 654 23 953 664 5 656 327 5 743 044
  Kapitał w łasny ogółem 2 437 170 2 735 164 579 107 655 773
  Kapitał w łasny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 2 437 170 2 735 164 579 107 655 773
  Kapitał zakładow y 156 804 156 804 37 259 37 595
  Liczba akcji 78 401 981 78 401 981 78 401 981 78 401 981
  Współczynnik w ypłacalności 13,4% 14,0% 13,4% 14,0%
  Dane dotyczące s k ons olidow ane go s pr aw ozdania z s ytuacji finans ow e j 01.01.2018-
  31.03.2018
  01.01.2017-
  31.03.2017
  01.01.2018-
  31.03.2018
  01.01.2017-
  31.03.2017 (nie badane )
  tys . PLN
  (nie badane )
  tys . PLN
  (nie badane )
  tys . EUR
  (nie badane )
  tys . EUR
  Wynik z tytułu odsetek 125 285 141 730 29 984 33 044
  Wynik z tytułu prow izji i opłat 17 829 57 125 4 267 13 319
  Zysk brutto 8 418 36 307 2 015 8 465
  Zysk netto 778 23 302 186 5 433
  Całkow ite dochody za okres 375 36 491 90 8 508
  Przepływ y pieniężne netto 49 747 485 351 11 906 113 160
  Dane dotyczące je dnos tk ow e go r achunk u zys k ów i s tr at 31.03.2018 31.12.2017 31.03.2018 31.12.2017
  (nie badane )
  tys . PLN tys . PLN
  (nie badane )
  tys . EUR tys . EUR
  Suma aktyw ów 24 263 888 24 325 096 5 765 448 5 832 098
  Kapitał w łasny ogółem 2 150 339 2 323 316 510 951 557 030
  Kapitał zakładow y 156 804 156 804 37 259 37 595
  Liczba akcji 78 401 981 78 401 981 78 401 981 78 401 981
  Współczynnik w ypłacalności (jednostkow y) 12,9% 13,3% 12,9% 13,3%
  Dane dotyczące je dnos tk ow e go s pr aw ozdania z s ytuacji finans ow e j


  3/70
  SPIS TREŚCI
  I. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ................................ ......................... 4 1. ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ................................ ................................ .............. 4 2. ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ................................ ................ 5 3. ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ................................ ....................... 6 4. ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ................................ .................... 7 5. ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ................................ .......................... 9 II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANI A FINANSOWEGO ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 10 1. Informacje ogólne ................................ ................................ ................................ ................................ ............................... 10 2. Skład Grupy Kapitałowej ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 11 3. Skład Zarządu jednostki dominującej ................................ ................................ ................................ ................................ .. 12 4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego ................................ ................................ ................................ .......................... 13 5. Istotne zasady rachunkowości ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 13 6. Wymogi kapitałowe (Filar I) ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 42 7. Zarządzanie ryzykiem kredytowym ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 43 8. Sprawozdawczość według segmentów biznesowych ................................ ................................ ................................ .......... 49 9. Przychody i koszty z tytułu odsetek ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 52 10. Przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat ................................ ................................ ................................ ........................... 53 11. Inne przychody i koszty operacyjne ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 53 12. Ogólne koszty administracyjne ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 54 13. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości i rezerwy na pozycje pozabilansowe ................................ .............................. 55 14. Podatek dochodowy ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 56 15. Kredyty i pożyczki udzielone klientom ................................ ................................ ................................ ................................ . 57 16. Należności z tytułu leasingu finansowego ................................ ................................ ................................ ........................... 59 17. Zobowiązania wobec klientów ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 59 18. Emisje i wykupy papierów wartościowych ................................ ................................ ................................ ........................... 60 19. Zobowiązania warunkowe ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 60 20. Składniki innych całkowitych dochodów ................................ ................................ ................................ .............................. 61 21. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty ................................ ................................ ................................ ........... 61 22. Sezonowość lub cykliczność działalności ................................ ................................ ................................ ............................ 61 23. Zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego ................................ ................................ ..................... 62 III. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ................................ ............................. 64 1. ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ................................ ................................ ................... 64 2. ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ................................ .................... 65 3. ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ................................ ............................ 66 4. ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ................................ ......................... 67 5. ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUN EK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ................................ ............................... 69


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część 4/70

  I. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE
  FINANSOWE
  1. ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  01.01.2018-
  31.03.2018
  01.01.2017-
  31.03.2017
  (nie badane )
  tys . PLN
  (nie badane )
  tys . PLN
  Działalnoś ć k ontynuow ana
  I. Przychody z tytułu odsetek 9 244 992 278 964
  II. Koszty z tytułu odsetek 9 -107 037 -93 811
  III. Wynik z tytułu ods e te k 137 955 185 153
  IV . Przychody z tytułu prow izji i opłat 10 80 517 135 155
  V . Koszty z tytułu prow izji i opłat 10 -30 732 -31 485
  V I. Wynik z tytułu pr ow izji i opłat 49 785 103 670
  V II. Przychody z tytułu dyw idend 0 1 073
  V III. Wynik na instrumentach f inansow ych w ycenianych do w artości godziw ej 19 216 -11 052
  IX. Wynik z pozycji w ymiany 2 607 1 837
  X. Inne przychody operacyjne 11 1 084 2 098
  XI. Inne koszty operacyjne 11 -9 074 -9 699
  XII. Pozos tałe pr zychody i k os zty ope r acyjne ne tto 13 833 -15 743
  XIII. Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty w artości kredytów ,
  aaaa pożyczek, należności leasingow ych 13 -58 990 -61 815
  XIV . Ogólne koszty administracyjne 12 -130 299 -152 706
  XV . Wynik z działalnoś ci ope r acyjne j 12 284 58 559
  XV I. Udział w zyskach (stratach) jednostek stow arzyszonych 11 671 8 678
  XV II. Zys k (s tr ata) br utto 23 955 67 237
  XV III. Podatek dochodow y 14 -9 359 -16 083
  XIX. Zys k (s tr ata) ne tto 14 596 51 154
  XX. Raze m zys k (s tr ata) ne tto 14 596 51 154
  1. Przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej 14 596 51 154
  - z działalności kontynuow anej 14 596 51 154
  - z działalności zaniechanej 0 0
  2. Przypisane udziałow com niekontrolującym 0 0
  - z działalności kontynuow anej 0 0
  - z działalności zaniechanej 0 0
  Średnia w ażona liczba akcji zw ykłych w okresie 78 401 981 78 401 981
  Zysk podstaw ow y przypadający na jedną akcję (w PLN na akcję) 0,19 0,65
  Zysk rozw odniony przypadający na jedną akcję (w PLN na akcję) 0,19 0,65
  Infor m acja
  dodatk ow a


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część 5/70

  2. ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH
  DOCHODÓW


  Infor m acja
  dodatk ow a
  01.01.2018-
  31.03.2018
  01.01.2017-
  31.03.2017
  (nie badane )
  tys . PLN
  (nie badane )
  tys . PLN
  Zys k / (s tr ata) za ok r e s 14 596 51 154
  Różnice kursow e z przeliczenia jednostek zagranicznych - -
  Zyski i straty z inw estycji w instrumenty dłużne w yceniane w
  w artości godziw ej przez Inne Całkow ite Dochody 1 851 -
  Wycena aktyw ów f inansow ych dostępnych do sprzedaży - 10 957
  Zyski i straty z inw estycji w instrumenty kapitałow e w yceniane
  w w artości godziw ej przez Inne Całkow ite Dochody 1 230 -
  Zmiana w artości godziw ej w ynikająca ze zmiany ryzyka
  kredytow ego zobow iązania f inansow ego w yznaczonego do
  w artości godziw ej przez RZiS (1 390) -
  Ef ekt rachunkow ości zabezpieczeń przepływ ów pieniężnych (2 204) 5 326
  Podatek dochodow y dotyczący innych całkow itych dochodów 110 (3 094)
  Inne całk ow ite dochody ne tto 20 (403) 13 189
  Całk ow ite dochody za ok r e s 14 193 64 343
  1. Przypadające na akcjonariuszy spółki 14 193 64 343
  2. Przypadające na udziały niekontrolujące - -


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część 6/64

  3. ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWAN E SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  31.03.2018 31.12.2017
  (nie badane )
  tys . PLN tys . PLN
  AKTYWA
  Kasa, środki w Banku Centralnym 221 818 138 061
  Należności od banków i instytucji f inansow ych 151 362 191 847
  Pochodne instrumenty zabezpieczające 42 186 63 594
  Pochodne instrumenty f inansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik
  f inansow y 49 225 77 961
  Należności od klientów 15 16 386 320 16 279 450
  - Kredyty i pożyczki udzielone klientom 16 385 945 16 278 990
  - A ktyw a f inansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik f inansow y 375 460
  Należności z tytułu leasingu f inansow ego 16 65 671 57 489
  Pozostałe pożyczki i należności 182 303 163 288
  Instrumenty f inansow e 4 099 789 4 268 404
  - Dostępne do sprzedaży - 4 268 404
  - Wyceniane w w artości godziw ej przez inne całkow ite dochody 4 099 789 -
  Inw estycje w jednostki stow arzyszone 291 613 396 554
  Wartości niematerialne 653 917 673 397
  Rzeczow e aktyw a trw ałe 144 113 143 884
  Nieruchomości inw estycyjne 49 802 51 086
  A ktyw a trw ałe sklasyf ikow ane jako przeznaczone do sprzedaży 1 461 1 487
  A ktyw a z tytułu podatku dochodow ego 284 887 246 841
  - A ktyw a dotyczące bieżącego podatku dochodow ego 1 220 1 220
  - A ktyw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego 283 667 245 621
  Inne aktyw a 1 180 187 1 200 321
  SUM A AKTYWÓW 23 804 654 23 953 664
  ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
  Zobow iązania
  Zobow iązania w obec innych banków i instytucji f inansow ych 907 406 767 917
  Pochodne instrumenty zabezpieczające 3 182 0
  Pochodne instrumenty f inansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik
  f inansow y 5 388 5 375
  Zobow iązania f inansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik f inansow y 1 772 339 1 989 613
  Zobow iązania w obec klientów 17 17 986 283 17 508 115
  Zobow iązania z tytułu emisji dłużnych papierów w artościow ych 18 521 679 521 869
  Zobow iązania z tytułu podatku dochodow ego od osób praw nych 198 85
  Pozostałe zobow iązania 150 872 414 758
  Rezerw y z tytułu odroczonego podatku dochodow ego 0 233
  Rezerw y 20 137 10 535
  SUM A ZOBOWIĄZAŃ 21 367 484 21 218 500
  Kapitał w łas ny (pr zypis any ak cjonar ius zom je dnos tk i dom inujące j) 2 437 170 2 735 164
  Kapitał zakładow y 156 804 156 804
  Niepodzielony w ynik f inansow y -271 818 -189 083
  Zysk (strata) netto 14 596 230 799
  Pozostałe kapitały 2 537 588 2 536 644
  Kapitał w łas ny ogółe m 2 437 170 2 735 164
  SUM A ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO 23 804 654 23 953 664
  Infor m acja
  dodatk ow a


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018
  (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część
  7/70
  4. ŚRÓDROCZNE SKO NSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31.03 .2018
  * Pozycja „Inne” obejmuje zmiany w w ynikach spółek zależnych za 2017 rok do konane przez spółki po dacie sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Idea Bank za 201 7 rok.  Kapitał
  zapas ow y
  Kapitał z
  ak tualizacji
  w yce ny
  Różnice
  k ur s ow e
  Pozos tałe
  k apitały
  r e ze r w ow e
  Zys k (s tr ata)
  ne tto
  tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN
  Na dzie ń 1 s tycznia 2018 r ok u 156 804 - 189 083 2 410 868 16 385 315 109 076 230 799 2 735 164 - 2 735 164
  Zmiany w ynikające z w drożenia MSSF 9 5.4 - - 303 967 - - - - - - 303 967 - - 303 967
  Na dzie ń 1 s tycznia 2018 r ok u (s k or ygow any) 156 804 - 493 050 2 410 868 16 385 315 109 076 230 799 2 431 197 - 2 431 197
  Zyski i straty z inw estycji w instrumenty dłużne w yceniane w
  w artości godziw ej przez Inne Całkow ite Dochody 20 0 0 0 1 499 0 0 0 1 499 0 1 499
  Zmiana w artości godziw ej w ynikająca ze zmiany ryzyka
  kredytow ego zobow iązania f inansow ego w yznaczonego do
  w artości godziw ej przez RZiS
  20 0 0 0 -1 125 0 0 0 -1 125 0 -1 125
  Zyski i straty z inw estycji w instrumenty kapitałow e
  w yceniane w w artości godziw ej przez Inne Całkow ite
  Dochody
  0 0 0 996 0 0 0 996 0 996
  Rachunkow ość zabezpieczeń 20 0 0 0 -1 773 0 0 0 -1 773 0 -1 773
  Inne całk ow ite dochody 0 0 0 -403 0 0 0 -403 0 -403
  Zysk (strata) netto 0 0 0 0 0 0 14 596 14 596 14 596
  Całk ow ite dochody za ok r e s 0 0 0 -403 0 0 14 596 14 193 0 14 193
  Przeniesienie zysku poprzedniego okresu na niepodzielony
  w ynik f inansow y 0 230 799 0 0 0 0 -230 799 0 0 0
  Podział w yniku 0 -4 336 0 0 0 4 336 0 0 0 0
  Inne* 0 -5 231 0 -1 316 0 -1 673 0 -8 220 0 -8 220
  Na dzie ń 31 m ar ca 2018 r ok u 156 804 -271 818 2 410 868 14 666 315 111 739 14 596 2 437 170 0 2 437 170
  Udziały
  nie k ontr olujące
  Kapitał
  w łas ny
  ogółe m
  Infor m acja
  dodatk ow a
  Pr zypis ane ak cjonar ius zom je dnos tk i dom inujące j
  (nie badane )
  Kapitał
  pods taw ow y
  Nie podzie lony
  w ynik
  finans ow y
  Pozos tałe k apitały
  Raze m


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018
  (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część
  8/70
  za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31.03 .2017
  Kapitał
  zapas ow y
  Kapitał z
  ak tualizacji
  w yce ny
  Różnice
  k ur s ow e
  Pozos tałe
  k apitały
  r e ze r w ow e
  Zys k (s tr ata)
  ne tto
  Działalnoś ć
  zanie chana
  tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN
  Na dzie ń 1 s tycznia 2017 r ok u 156 804 35 920 1 735 747 - 33 816 315 121 556 440 851 - 2 457 377 - 2 457 377
  Wycena aktyw ów f inansow ych dostępnych do sprzedaży
  pomniejszona o podatek odroczony 19 0 0 0 8 875 0 0 0 0 8 875 0 8 875
  Róznice kursow e z w yceny jednostek działających za
  granicą 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Rachunkow ość zabezpieczeń 19 0 0 0 4 314 0 0 0 0 4 314 0 4 314
  Inne całk ow ite dochody 0 0 0 13 189 0 0 0 0 13 189 0 13 189
  Zysk (strata) netto 0 0 0 0 0 0 51 154 0 51 154 51 154
  Całk ow ite dochody za ok r e s 0 0 0 13 189 0 0 51 154 0 64 343 0 64 343
  Przeniesienie zysku poprzedniego okresu na niepodzielony
  w ynik f inansow y 0 440 851 0 0 0 0 -440 851 0 0 0 0
  Podział w yniku 0 -662 368 662 368 0 0 0 0 0 0 0 0
  Inne 0 -2 275 0 0 0 0 0 0 -2 275 0 -2 275
  Na dzie ń 31 m ar ca 2017 r ok u 156 804 -187 872 2 398 115 -20 627 315 121 556 51 154 0 2 519 445 0 2 519 445
  Udziały
  nie k ontr olujące
  Kapitał
  w łas ny
  ogółe m
  Pr zypis ane ak cjonar ius zom je dnos tk i dom inujące j
  (nie badane )
  Kapitał
  pods taw ow y
  Nie podzie lony
  w ynik
  finans ow y
  Pozos tałe k apitały
  Raze m Infor m acja
  dodatk ow a


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część 9/70
  5. ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

  01.01.2018-
  31.03.2018
  01.01.2017-
  31.03.2017
  (nie badane )
  tys . PLN
  (nie badane )
  tys . PLN
  Pr ze pływ y ś r odk ów pie nię żnych z działalnoś ci ope r acyjne j
  Zysk (strata) netto 14 596 51 154
  Korekty razem: 4 083 425 333
  A mortyzacja 10 440 11 105
  Udział w zyskach (stratach) jednostek stow arzyszonych -11 671 -8 678 (Zyski)/straty z tytułu różnic kursow ych -2 607 -1 837
  Odsetki i dyw idendy -17 869 -19 224
  Zmiana stanu należności od banków 5 095 35 504
  Zmiana stanu pochodnych instrumentów f inansow ych (aktyw o) 46 550 -63 958
  Zmiana stanu pożyczek i kredytów udzielonych klientom -322 306 -411 484
  Zmiana stanu należności z tytułu leasingu f inansow ego -8 254 -141 581
  Zmiana stanu pozostałych pożyczek i należności 2 297 14 667
  Zmiana stanu papierów w artościow ych 170 230 111 648
  Zmiana stanu aktyw ów z tytułu odroczonego podatku dochodow ego 5 949 22 327
  Zmiana stanu innych aktyw ów 20 134 185 683
  Zmiana stanu zobow iązań w obec innych banków i instytucji f inansow ych 139 489 493 017
  Zmiana stanu pochodnych instrumentów f inansow ych (zobow iązanie) oraz
  zobow iązań f inansow ych w ycenianych do w artości godziw ej przez w ynik
  f inansow y
  -214 079 7 151
  Zmiana stanu zobow iązań w obec klientów 478 168 93 984
  Zmiana stanu zobow iązań z tytułu emisji dłużnych papierów w artościow ych -190 -4 245
  Zmiana stanu rezerw oraz rezerw z tytułu odroczonego podatku odroczonego -3 688 8 369
  Zmiana stanu pozostałych zobow iązań -263 886 111 475
  Pozostałe korekty -3 804 0
  Zapłacony podatek dochodow y -3 530 -27 120
  Bieżący podatek dochodow y (RZIS) 3 643 8 530
  Śr odk i pie nię żne ne tto z działalnoś ci ope r acyjne j 18 679 476 487
  Pr ze pływ y ś r odk ów pie nię żnych z działalnoś ci inw e s tycyjne j
  Wpływ y z działalnoś ci inw e s tycyjne j 54 975 30 190
  Zbycie inw estycyjnych papierów w artościow ych 26 028 0
  Zbycie w artości niematerialnych oraz rzeczow ych aktyw ów trw ałych 3 337 3 348
  Odsetki otrzymane 25 610 26 842
  Wydatk i z działalnoś ci inw e s tycyjne j -32 231 -29 597
  Nabycie inw estycyjnych papierów w artościow ych -22 288 0
  Nabycie w artości niematerialnych oraz rzeczow ych aktyw ów trw ałych -9 943 -29 597
  Śr odk i pie nię żne ne tto w yk or zys tane w działalnoś ci inw e s tycyjne j 22 744 593
  Pr ze pływ y ś r odk ów pie nię żnych z działalnoś ci finans ow e j
  Odsetki zapłacone -7 741 -7 618
  Śr odk i pie nię żne ne tto z / (w yk or zys tane w ) działalnoś ci finans ow e j -7 741 -7 618
  Zw iększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekw iw alentów 33 682 469 462
  Środki pieniężne i ich ekw iw alenty na początek okresu 302 052 263 688
  Śr odk i pie nię żne i ich e k w iw ale nty na k onie c ok r e s u 335 734 733 150
  w tym o ograniczonej możliw ości dysponow ania 0 0


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część 10/70
  II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO ŚRÓDROCZNEGO
  SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  1. Informacje ogólne

  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A. („Grup a Kapitałow a”, „Grup a”) składa się ze spółki dominującej Idea
  Bank S.A. ( "Bank ", „jednostka dominująca” ) i jej spółek zależnych.
  Idea Bank S.A. z siedzibą w Polsce, w Warszawie, ul. Przyokopowa 33 został zarejestrowany przez
  Sąd Re jonowy dla m. st. Warszawy, XII W ydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
  numerem KRS 0000026052 .
  Bankowi nadano numer statystyczny REGON 011063638.
  Czas trwania Banku oraz spółek zależnych jest nieoznaczony. Podstawą prawną działani a Banku jest
  statut sporządzony w formie ak tu notarialnego z dnia 23 marca 1992r.
  Grupa prowadzi działalność w zakresie usług bankowych świadczonych przez podmiot dominujący
  oraz usług pośrednictwa finansowego, ubezpieczeniowego , sprzedaży nieruchomości i produktów
  leasingowych świadczonych przez pozostałe podmioty zależne , która obejmuj e:
   przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego
  terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
   prowadzenie innych rachunków bankowych,
   udzielanie kredytów,
   udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie
  akredytyw,
   emitowanie bankowych papierów wartościowych,
   przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
   udzielanie pożyczek pieniężnych,
   operacje czekowe i wekslowe oraz op eracje, których przedmiotem są warranty,
   nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
   przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek
  sejfowych,
   udzielanie i potwierdzanie poręczeń,
   wykonywanie czynności zleconych, zw iązanych z emisją papierów wartościowych,
   wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,
   terminowe operacje finansowe,
   prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,
   pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie
  dewizowym,
   wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego .

  Ponadto przedmiotem działania Grupy jest:
   obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej i jednostek
  uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
   zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych,


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część 11/70
   dokonywanie, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na
  składniki majątku dłużnika, z tym, że Bank jest obowiązany do ich sprzedaży w okresie
  nie dłuższym niż 5 (pięć ) lat od daty nabycia - w odniesieniu do nieruchomości oraz w
  okresie 3 (trzech ) lat od daty nabycia - w odniesieniu do pozostałych składników
  majątku. Obowiązek, o którym mowa powyżej nie dotyczy składników majątku dłużnika,
  które Bank wykorzysta do prowa dzenia własnej działalności bankowej,
   świadczenie usług konsultacyjno -doradczych w sprawach finansowych,
   usługi finansowe związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno -rentowymi,
   leasing finansowy,
   nabywanie i zbywanie nieruchomości,
   dokonywanie obrotu papierami wartościowymi,
   zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych,
   wykonywanie czynności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego,
   wykonywanie stale lub okresowo w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności
  pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną,
   pełnienie funkcji banku reprezentanta oraz prowadzenie ewidencji obligacji w rozumieniu
  ustawy o obligacjach,
   świadczenie następujących innych usług finansowych:
   usługi pośrednictwa w zakresie zawierania umów faktoringowych, umów forfaitingowych
  oraz w zakresie sprzedaży usług leasingu finansowego,
   usługi pośrednictwa w zakresie udzielania pożyczek,
   usługi pośrednictwa w zakresie zawierania umów acquiringowych.
   wyk onywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na:
  a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w
  postaci tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
  b) oferowaniu instrumentów finan sowych w postaci certyfikatów inwestycyjnych oraz
  obligacji,
  z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności określonych w lit. a) - b) powyżej mogą
  być odpowiednio wyłącznie obligacje emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy
  Bank Polski lub niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe,
  o których mowa w lit. a) – b) powyżej oraz obligacje, o których mowa w art. 39p ust. 1
  ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym
  Funduszu Drogowym.

  Jednostką dominująca Grupy jest Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Polska) przy
  ul. Gwia ździstej 66.
  Podmiotem dominującym najwyższego szczebla Grupy jest dr Leszek Czarnecki.

  2. Skład Grupy Kapitałowej
  Bank przeprowadził analizę charakteru swojego zaangażowania w posiadanych inwestycjach w celu
  zidentyfikowania podmiotów, nad którymi Bank sprawuje kontrolę oraz określenia struktury grupy
  kapitałowej zgodnie z kryt eriami wynikającymi z MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe .
  Wszystkie znaczące salda i transakcje pomiędzy jednostkami Grupy, w tym niezrealizowane zyski
  wynikające z transakcji w ramach Grupy, zostały w całości wyeliminowane. Niezrealizowane straty są
  eliminowane chyba, że d owodzą wystąpienia utraty wartości.


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część 12/70
  Zmiany w udziale własnościowym jednostki dominującej, które nie skutkują utratą kontroli nad
  jednostką zależną są ujmowane jako transakcje kapitałowe. W takich przypadkach w celu
  odzwierciedlenia zmian we względnych udzi ałach w jednostce zależnej Grupa dokonuje korekty
  wartości bilansowej udziałów kontrolujących oraz udziałów niekontrolujących. Wszelkie różnice
  pomiędzy kwotą korekty udziałów niekontrolujących a wartością godziwą kwoty zapłaconej lub
  otrzymanej odnoszone są na kapitał własny i przypisywane do wł aścicieli jednostki dominującej .

  W skład Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. na 3 1.03.2018 wchodziły następujące spółki:


  Ponadto na dzień 31 marca 2018 roku w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Kapitałowej Idea
  Bank S.A. wykazano następujące jednostki stowarzyszone:
   Idea Getin Leasing S.A. (w dniu 1 lutego 2018 r. nastąpiło połączenie spółek Idea Leasing
  S.A. oraz Getin Leasing S.A. gdzie spółką przejmu jąca była spółka Idea Lea sing S.A., od ww.
  daty spółka działa pod nazwą Idea Getin Leasing S.A. )
   Open Finance S.A.
   Idea Box S.A.
   Idea 24/7, Inc.
  3. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej jednostki dominującej
  Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Banku na dzień 3 1.03.2018 i do dnia sporządzenia sprawozdania:


  Rada Nadzorcza
  Przewodniczący Rady Nadzorczej dr Leszek Czarnecki
  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Remigiusz Baliński
  Członkowie Rady Nadzorczej Dariusz Krawczyk
  Piotr Kamiński
  Krzysztof Bielecki
  Artur Gabor
  Izabela Lubczyńska

  Zarząd
  Prezes Zarzadu Tobiasz Bury


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część 13/70
  Członkowie Zarządu: Małgorzata Szturmowicz
  Dariusz Makosz
  Aneta Skrodzka -Książek
  Jaromir Frankowicz
  Magdalena Skwarzec
  Tomasz Górski (od dnia 1 lutego 2018 roku)


  4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
  Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez
  Zarząd w dniu 14 maja 2018 roku .
  5. Istotne zasady rachunkowości
  5.1 Okres objęty sprawozdaniem
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres 3 miesięcy zakończony dnia 3 1
  marca 201 8 roku dla rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, sprawozdania z
  całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych wraz z danymi porównawczymi za
  okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2017 roku oraz dane według stanu na dzi eń 3 1 marca
  201 8 roku dla sprawozdania z sytuacji finansowej wraz z danym i porów nawczymi według stanu na
  dzień 31 grudnia 2017 roku .
  Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu ani
  przeglądowi przez niezależnego biegłego rewidenta.
  5.2 Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego i kontynuacja
  dzia łalności
  Niniejsze ś ródroczne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało według
  zasady kosztu historycznego z wyjątkiem aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej,
  zobowiązań finansowych wycenianych do wartości godziwej or az nieruchomości inwestycyjnych .
  Składniki aktywów trwałych lub grupy aktywów zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży są
  wykazywane w wartości niższej z dwóch: wartości bilansowej lub wartości godziwej pomniejszonej o
  koszt sprzedaży.
  Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy
  założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć
  przyszłości tj. co najmniej roku od dnia bilansowego. Na dzień zatwierdzenia n iniejszego skróconego
  śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności
  wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki Grupy w okresie co najmniej
  roku od dnia bilansowego.
  Śródroczne skróco ne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji
  oraz ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze
  skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy za okresy 12 miesięcy zakończon e dnia
  31 .12. 2017 roku .
  5.3 Oświadczenie o zgodności
  Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z
  Międzynarodowymi Standard ami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez U E („MSSF”) ,
  w szczególności zgodnie z MSR 34 Śródroczna sporawozdawczość finansowa oraz MSSF 7
  Instrumenty finansowe – ujawnianie informacji , a w zakresie nieuregulowanym powyższymi


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część 14/70
  standardami zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z
  późniejszymi zmianami i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, jak również
  wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych lub będących
  przedmiotem ubiegania si ę o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych.
  MSSF obejmują standardy i in terpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów
  Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości
  Finansowe j („KIMSF”). Grupa stosuje „carve out” w MSR 39 zatwierdzon ym przez Unię Europejską jak
  opisano w niniejszym sprawozdaniu w części dotyczącej Rachunkowości zabezpieczeń .
  Grupa nie zdecydował a się na wcześniejsze zastosowanie żadnego standardu, interpretacji lub
  zmiany, która została opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w życie.
  Niektóre jednostk i Grupy prowadzą swoje księgi rachunkowe zgodnie z polityką (zasadami)
  rachunkowości okr eślonymi przez Ustawę z dnia 29 września 1994 o rachunkowości („Ustawa”)
  z późniejszymi zmianami i wydanymi na jej podstawie przepisami („ Polskie Standardy
  Rachunkowości”). W wypadku wystąpienia różnic między zasadami stosowanymi przez ww. jednostki
  a zasadami stosowanymi przez Grupę , Grupa dokonuje odpowiednich korekt .

  5.4 Zmiany zasad rachunkowości
  W okresie pierwszego kwartału 2018 roku Grupa nie wprowadziła zmian zasad rachunkowości .

  Grupa wdrożyła z dniem 1 stycznia 2018 roku MSSF 9 „Instrumenty finansowe” zatwierdzony w UE w
  dniu 22 listopada 2016 roku , skutkując y zmianami w polityce rachunkowości w zakresie ujmowania,
  klasyfikacji i wyceny aktywów i zobowiązań finansowych oraz utraty wartości aktywów finansowych
  oraz powodując y konieczność skorygowania kwot uprzednio zaprezentowanych w sprawozdaniach
  finansowych. Zmienione elementy polityki rachunkowości zostały opisane w nocie 5.6.

  MSSF 9 wprowadza liczne istotne zmiany w sposobie prez entacji oraz zakresie ujawnień. Grupa
  podjęła decyzję o skorzystaniu z zapisów MSSF 9 umożliwiających zwolnienie z obowiązku
  przek ształcania danych porównawczych dla okresów wcześniejszych w odniesieniu do zmian
  wynikających z klasyfikacji i wyceny oraz utraty wartości.
  Wszelkie różnice w wartości bilansowej aktywów i zobowiązań finansowych, które wynikają z
  zastosowania MSSF 9 , zos tały ujęte jako element wyniku z lat ubiegłych w kapitałach własnych na
  dzień 1 stycznia 2018 roku.
  Grupa , stosując zapisy par. 7.2.21 MSSF 9, podję ła również decyzję o kontynuacji stosowani a
  wymogów rachunkowości zabezpieczeń i relacji zabezpieczających wynikających z MSR 39 .


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część 15/70
  Wpływ MSSF 9 na klasyfikację i wycenę instrumentów finansowych
  Poniżej przedstawiono wpływ wdrożenia MSSF 9 na klasyfikację i wycenę instrumentó w finansowych w Grupie Kapitałowej Idea Bank.
  zmiany
  klasyfikacji zmiany wyceny
  Kasa, środki w Banku Centralnym Pożyczki i należności W ycena w zamortyzowanym
  koszcie 138 061 0 0 138 061 0 0
  Należności od banków i instytucji finansowych Pożyczki i należności W ycena w zamortyzowanym
  koszcie 191 847 0 -296 191 551 -296 -296
  Pochodne instrumenty finansowe
  Aktywa finansowe wyceniane
  do wartości godziwej przez
  wynik
  W ycena w wartości godziwej przez
  wynik finansowy 141 155 0 0 141 155 0 0
  Pożyczki i należności W ycena w zamortyzowanym
  koszcie 16 279 450 0 -215 436 16 064 014 -215 436 -215 436
  Należności z tytułu leasingu finansowego - W ycena w zamortyzowanym
  koszcie 57 489 0 -72 57 417 -72 -72
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży -
  instrumenty dłużne
  Aktywa finansowe dostępne
  do sprzedaży
  W ycena w wartości godziwej przez
  inne całkowite dochody 4 189 375 0 -1 466 4 187 909 -1 466 -1 466
  Aktywa finansowe dostępne
  do sprzedaży
  W ycena w wartości godziwej przez
  inne całkowite dochody 79 029 0 0 79 029 0 0
  Inwestycje w jednostki stowarzyszone* - - 396 554 -116 610 279 944 -116 610 -116 610
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - - 245 621 0 43 885 289 506 43 885 43 885
  Pozostałe pożyczki i należności Pożyczki i należności W ycena w zamortyzowanym koszcie 163 288 0 -976 162 312 -976 -976
  Inne aktywa - - 1 200 321 0 61 1 200 382 61 61
  * zmiana wyceny inwestycji w jednostki stowarzyszone w kwocie 116,6 mln zł stanowi efekt zastosowania wymogów MSSF 9 do szacowania odpisów aktualizujących portfel należności leasingowych w Idea Getin Leasing S.A. w części przypadającej na Grupę
  zmiany
  klasyfikacji zmiany wyceny
  Zobowiązania wobec banków
  Zobowiązania finansowe
  wyceniane według
  zamortyzowanego kosztu
  W ycena w zamortyzowanym
  koszcie 767 917 0 0 767 917 0 0
  Zobowiązania finansowe
  W yceniane do wartości
  godziwej przez wynik
  finansowy
  W ycena w wartości godziwej przez
  wynik finansowy 1 989 613 0 0 1 989 613 0 0
  Zobowiązania wobec klientów
  Zobowiązania finansowe
  wyceniane według
  zamortyzowanego kosztu
  W ycena w zamortyzowanym
  koszcie 17 508 115 0 0 17 508 115 0 0
  Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów
  wartościowych
  Zobowiązania finansowe
  wyceniane według
  zamortyzowanego kosztu
  W ycena w zamortyzowanym
  koszcie 521 869 0 0 521 869 0 0
  Rezerwy z tytułu odpisów na zobowiązania
  pozabilansowe - - 10 535 0 13 057 23 592 13 057 13 057
  Wpływ na
  zyski
  zatrzymane
  Klasyfikacja według MSR 39 Klasyfikacja według MSSF 9
  Wartość bilansowa zgodnie z
  MSR 39 według stanu na
  31.12.2017
  zmiana wartości wynikająca ze: Wartość bilansowa zgodnie
  MSSF 9 według stanu na
  01.01.2018
  Łączny wpływ zmiany
  wartości na
  aktywa/zobowiązania
  Zobowiązania finansowe
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży -
  instrumenty kapitałowe
  Należności od klientów 1)
  Wartość bilansowa zgodnie
  MSSF 9 według stanu na
  01.01.2018
  Łączny wpływ zmiany
  wartości na
  aktywa/zobowiązania
  Wpływ na
  zyski
  zatrzymane
  Wartość bilansowa zgodnie z
  MSR 39 według stanu na
  31.12.2017
  zmiana wartości wynikająca ze:
  Aktywa finansowe Klasyfikacja według
  MSR 39 Klasyfikacja według MSSF 9


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część 16/70
  1) Grupa dokonała ujęcia portfela aktywów finansowych, którego konstrukcja oprocentowania jest oparta na mnożniku większym niż j eden, w
  zamortyzowanym koszcie. Biorąc pod uwagę toczące się dyskusje w obszarze klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych zaw ierających mnożnik
  większy od jedności w konstrukcji oprocentowania umownego, powyższe podejście może w przyszłości ulec zmianie, co mogłoby wią zać się z konicznością
  wyceny części portfela kart kredytowych w przypadku których konstrukcja oprocentowania je st oparta na mnożniku większym niż jeden w wartości godziwej
  przez wynik finansowy. Na dzień 31 marca 2018 roku Grupa posiadała ww. portfel kart kredytowych w wartości bilansowej 157,4 mln zł (162,7 mln zł na
  31.12.2017) , a jego szacowana wartość godziwa n a ten dzień wynosiła 162,3 mln zł (31.12.2017: 161,2 mln zł) .

  Odpisy aktualizujące wg MSR 39 oraz MSSF 9
  Tabela poniżej przedstawia uzgodnienie salda odpisów aktualizujących wg MSR 39 i MSSF 9:
  * kwota zawiera 198 124 tys. zł korekty odpisów wynikającej ze zmiany definicji wartości bilansowej brutto należności od klientów
  MSSF 9 wprowadza zmianę definicj i wartości bilansowej brutto składnika aktywów finansowych. Zmiana powoduje różnicę w kalkulacji wartości brutto
  aktywów finansowych z utratą wartości w stosunku do dotychczas obowiązujących zasad. Od dnia 1 stycznia 2018 roku w wartości brutto (bilansowo) ujmuje
  się odsetki, w tym odsetki karne naliczone od wartości brutto ekspozycji. Dla celów rachunku zysków i strat przychód odsetkow y od aktywów finanso wych z
  utratą wartości nalicza się od wartości netto ekspozycji. Aktywa finansowe
  Wartość odpisów aktualizujących
  zgodnie z MSR 39 według stanu na
  31.12.2017
  Wpływ wdrożenia
  MSSF9
  Wartość odpisów aktualizujących
  zgodnie MSSF 9 według stanu na
  01.01.2018
  Łączny wpływ zmiany
  wartości na aktywa
  Wpływ na
  zyski
  zatrzymane
  Należności od banków i instytucji finansowych 751 284 1 035 -284 -284
  758 889 413 533 1 172 422 -413 533 -413 533
  Należności z tytułu leasingu finansowego 1 014 72 1 086 -72 -72
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży -
  instrumenty dłużne 0 1 466 1 466 -1 466 -1 466
  0 976 976 -976 -976
  Rezerwy 8 099 13 057 21 156 -13 057 -13 057
  Należności od klientów
  Pozostałe pożyczki i należności
  *


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część 17/70
  Wpływ MSSF 9 na fundusze własne

  W dniu 12 grudnia 2017 r. Parlament Europejski i Rada UE przyjęli Rozporządzenie nr 2017/2395
  zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do rozwiązań przejściowych dotyczących
  złagodzenia wpływu wprowadzenia MSSF 9 na fundusze własne oraz dotyczących traktowania jako
  duże ekspozycje niektó rych ekspozycji wobec podmiotów sektora publicznego denominowanych w
  walucie krajowej dowolnego państwa członkowskiego. Niniejsze rozporządzenie weszło w życie
  następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i znajduje
  zastoso wanie od dnia 1 stycznia 2018 r. Parlament Europejski oraz Rada (UE) uznali, że stosowanie
  MSSF 9 może doprowadzić do nagłego zwiększenia odpisów na oczekiwane straty kredytowe, a co za
  tym idzie do spadku kapitału podstawowego Tier I.
  Zgodnie z Rozporządz eniem w sprawie amortyzacji wpływu MSSF 9 na Tier I w sytuacji gdy bilans
  otwarcia na dzień wejścia w życie MSSF 9 odzwierciedla spadek kapitału podstawowego Tier I w
  związku ze zwiększonym poziomem rezerw na oczekiwane straty kredytowe, łącznie z odpisem na
  oczekiwane straty kredytowe w całym okresie życia z tytułu aktywów finansowych dotkniętych utratą
  wartości ze względu na ryzyko kredytowe, w porównaniu z bilansem zamknięcia na poprzedni dzień,
  w okresie przejściowym Grupa może nie uwzględnić w swoim ka pitale podstawowym Tier I pewnej
  części zwiększonych rezerw na oczekiwane straty kredytowe. Ten okres przejściowy może trwać
  maksymalnie pięć lat i rozpoczynać się w 2018 roku. Jednocześnie, Rozporządzenie wskazuje, iż
  część rezerw na oczekiwane straty kr edytowe, jaką można uwzględnić w kapitale podstawowym Tier
  I, powinna zmniejszać się z czasem do zera, tak by zapewnić pełne uwzględnienie w adekwatności
  kapitałowej korekty z tytułu wejścia w życie MSSF 9 w dniu następującym bezpośrednio po
  zakończeniu ok resu przejściowego.
  Po analizie wymogów Rozporządzenia nr 2017/2395 Grupa zdecydowała o zastosowaniu przepisów
  przejściowych przewidzianych przez ww. Rozporządzenie i na potrzeby ustalenia adekwatności
  kapitałowej Grupy nie uwzględniła pełnego wpływu wdro żenia MSSF 9.

  W wyniku uwzględnienia w wyliczeniach adekwatności kapitałowej Grupy rozwiązań przejściowych
  wynikających z przedmiotowego Rozporządzenia, współczynnik kapitału Tier 1 obniżył się o 22
  punkty bazowe, a całkowity współczynnik kapitałowy Grupy obniżył się o 20 punktów bazowych.

  5.5 Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach
  5.4.1 Profesjonalny osąd
  W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości wobec zagadnień podanych poniżej,
  największe znaczenie, oprócz szacunkó w księgowych, miał profesjonalny osąd kierownictwa.
  Kalkulacja odpisu na oczekiwane straty kredytowe
  Na każd ą datę bilansow ą Grupa ocenia, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości ekspozycji
  kredytowych, przesłanki identyfikujące istotny wzrost ryzyka oraz wyznacza wysokość odpisu z tytułu
  utraty wartości ekspozycji kredytowych. W ysokość odpisu aktualizującego równa się różnicy pomiędzy
  wartością bilansową brutto składnika aktywów, a wartością bieżącą oszacowanych przyszłych
  przepływów pieniężnyc h generowanych przez ten instrument finansowy, zdyskontowanych z
  zastosowaniem pierwotnej efektywnej stopy procentowej. W artość bilansową składnika aktywów
  obniża się poprzez odpisy aktualizujące.
  Grupa dokonuje kalkulacji odpisu na oczekiwane straty kredy towe zgodnie z zasadami określonymi w
  MSSF 9. Sposób szacowania odpisu na oczekiwane straty kredytowe bazuje na profesjonalnym
  osądzie w zakresie ustalenia założeń dotyczących przede wszystkim :
  1. znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego ,
  2. wyboru odpowiednich modeli i założeń do kalkulacji oczekiwanych strat kredytowych,
  3. prognoz ekonomicznych,
  4. homogenicznych grup aktywów finansowych .  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część 18/70
  Szczegółowe zasady dotyczące powyższych założeń do kalkulacji oczekiwanych str at kredytowych
  zost ały przedstawione w nocie 7 do niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego.
  Modele biznesowe
  Grupa dokonuje zdefiniowania modeli biznesowych oraz przyporządkowania do nich poszczególnych
  rodzajów aktywów finansowych . Grupa dokonując profesjonalnego osądu identyfikuje modele
  biznesowe biorąc pod uwagę w szczególności takie elementy jak:
   sposób oceny efektywności danego aktywa finansowego ,
   rodzaj oraz sposób zarządzania ryzykiem powiązanym z danym aktywem finansowym ,
   sp osób wynagradzania osób zarządzających , oraz
   sposób raportowania wyników dotyczących danego aktywa finansowego.
  Szczegółowe zasady definiowania modeli bizneso wych zostały opisane w nocie 5.6 .1.1. niniejszego
  skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego .
  Przychody prowizyjne z tytułu ubezpieczeń i faktoringu
  Grupa przeprowadza analizę powiązania produktu kredytowego z produktem ubezpieczeniowym.
  W przypadku produktów, dla których występuje bezpośrednie powiązanie produktu
  ubezpieczeniowego /fa ktoringowego z produktem kredytowym bez zaklasyfikowania jako produkt
  złożony, Grupa rozpoznaje całość wynagrodzenia efektywną stopą procentową. Dla produktów
  złożonych, dla których wydzielono wartość godziwą oferowanego instrumentu finansowego oraz
  produk tu ubezpieczeniowego sprzedawanego łącznie z tym instrumentem, Grupa dokonuje alokacji
  na podstawie proporcji odpowiednio wartości godziwej instrumentu finansowego oraz wartości
  godziwej usługi pośrednictwa w stosunku do sumy obu tych wartości. W ynagrodzen ie za usługę
  pośrednictwa rozpoznawane jest liniowo na podstawie stopnia zaawansowania usługi, pozostała
  część natomiast ujmowana jest metodą efektywnej stopy procentowej przez okres trwania instrumentu
  finansowego. Ponadto, Grupa dokonuje szacunku części wynagrodzenia, która będzie zwracana (np.
  z tytułu wypowiedzenia przez klienta umowy ubezpieczenia, przedpłat lub innych tytułów) w okresach
  po sprzedaży produktu ubezpieczeniowego. Oszacowana część wynagrodzenia odraczana jest w
  czasie do wy sokości przewi dywanych zwrotów.
  Utrata wartości pozostałych aktywów trwałych
  Na każdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy istnieją obiektywne dowody utraty wartości składnika
  pozostałych aktywów trwałych. Jeśli Grupa zidentyfikuje przesłanki wskazujące na wystąpienie utra ty
  wartości, to następnie ustala się, czy bieżąca wartość księgowa danego składnika aktywów jest
  wyższa od wartości, jaką można uzyskać w drodze jego dalszego użytkowania lub sprzedaży, czyli
  szacowana jest wartość odzyskiwalna danego składnika aktywów. W przypadku, gdy wartość
  odzyskiwalna jest niższa od bieżącej wartości bilansowej danego składnika aktywów rozpoznawana
  jest utrata wartości, której odpis jest ujmowany w wyniku finansowym.
  Utrata wartości firmy
  Po początkowym ujęciu, wartość firmy jest wykazywana według ceny nabycia pomniejszonej o
  wszelkie skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Na każdą datę sprawozdawczą
  ocenia się, czy nie wystąpiły przesłanki utraty wartości firmy. Test na utratę wartości przeprowadza się
  raz na r ok poprzez porównanie wartości bilansowej ośrodków wyprac owujących środki pieniężne,
  łąc znie z wartością firmy oraz ich wartości odzyskiwalnej. W artość odzyskiwalna szacowana jest na
  podstawie wartości użytkowej ośrodków wypracowujących środki pieniężne, k tórą stanowi
  szacunkowa wartość przyszłych przepływów pieniężnych z uwzględnieniem wartości rezydualnej
  ośrodków wypracowujących środki pieniężne. Zidentyfikowaną utratę wartości odnosi się w ciężar
  wyniku finansowego.
  Utrata wartości znaku towarowego
  Na m oment rozliczenia nabycia jednostki zależnej Grupa rozpoznaje wartość godziwą znaczących
  znaków towarowych na podstawie wyceny niezależnych rzeczoznawców. Na dzień bilansowy
  dokonywana jest ocena, czy okres użytkowania znaku towarowego jest określony, czy nieokreślony.
  Dla znaków towarowych o nieokreślonym okresie użytkowania w momencie zaistnienia przesłanek
  utraty wartości, ale nie rzadziej niż raz w roku, przeprowadzany jest test na utratę wartości polegający


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część 19/70
  na porównaniu jego wartości odzyskiwalnej z w artością bilansową. Nadwyżka wartości bilansowej nad
  wartością odzyskiwalną ujmowana jest jako strata z tytułu utraty wartości.
  Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego
  Grupa rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na założeni u, że w
  przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie
  uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to stałoby się
  nieuzasadnione. Na moment sporządzenia sprawozdania finanso wego Grupa nie stwierdziła
  wystąpienia ryzyka realizowalności aktywów z tytułu podatku odroczonego.
  Jednostka stowarzyszona
  Co do zasady , jednostkami stowarzyszonymi są te jednostki, na które inwestor wywiera znaczący
  wpływ. Znaczący wpływ jest to władza pozwalająca na uczestniczenie w podejmowaniu decyzji na
  temat polityki finansowej i operacyjnej jednostki, w której dokonano inwestycji, niepolegająca jednak
  na sprawowaniu kontroli lub współkontroli nad polityką tej jednostki .
  Jeżeli Grupa posiada bezpośrednio lub pośrednio (np. poprzez jednostki zależne) 20% lub więcej
  praw głosu w jednostce, w której dokonano inwestycji, to zakłada się, że Grupa wywiera znaczący
  wpływ na tę jednostkę, chyba że można w sposób oczywisty wykaz ać, że jest inaczej. Natomiast jeśli
  Grupa posiada bezpośrednio lub pośrednio (np. poprzez jednostki zależne) mniej niż 20% praw głosu
  w jednostce, w której dokonano inwestycji, to można założyć, że nie wywiera on na tę jednostkę
  znaczącego wpływu, chyba ż e można w sposób oczywisty taki wpływ wykazać.

  Na dzień 31 marca 2018 roku, stosując profesjonalny osąd, Grupa ujęła następujące jednostki
  stowarzyszone:
   spółkę Open Finance S.A., w której Grupa posiada akcje stanowiące 17,72% kapitału tej
  spółki,
   spółk ę Idea Getin Leasing S.A., w której Grupa posiada 74,99% kapitału .
  Ujęcie Open Finance S.A. jako jednostki stowarzyszonej
  Grupa uznała, iż spełnione zostały warunki dotyczące wywierania znaczącego wpływu na Open
  Finance S.A. przede wszystkim ze względu na fakt zwiększającego się zaangażowania kapitałowego
  Grupy w ww. spółkę oraz biorąc pod uwagę fakt, iż trzech członków Zarzą du Banku pełni funkcje
  Członków Rady Nadzorczej Open Finance S.A., a dwóch innych Członków Rady Nad zorczej Open
  Finance S.A. pełni również funkcję Członków Rady Nadzorczej Banku.
  Ujęcie Idea Getin Leasing S.A. jako jednostki stowarzyszonej
  W odniesieniu d o spółki Idea Getin Leasing S.A.(„I GL”) Grupa przeprowadziła szczegółową analizę
  kryteriów wynikających z MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe” w celu ustalenia, czy
  fakt zawarcia umowy sprzedaży 25,01% akcji Idea Getin Leasing S.A. oraz nadania LC Corp B.V.
  prawa żądania zbycia przez Bank (opcja call) kolejnych 25% akcji Idea Getin Leasing S.A. w każdym
  czasie po zamknięciu ww. transakcji, jak również przeprowadzone w tym samym czasie zmiany o
  charakterze korporacyjnym (w zakresie podejmowania de cyzji i kierowania istotną działalnością
  Spółki) w Idea Getin Leasing S.A. , wpływa na sprawowanie przez Bank kontroli nad Idea Getin
  Leasing S.A.
  W szczególności w powyższej analizie Bank wziął pod uwagę następujące obszary:
  1. określenie władzy nad Idea Getin Leasing S.A. ,
  2. identyfikacje ekspozycji na zmienne wyniki finansowe ww. spółki ,
  3. ustalenie wpływu Banku na wysokość zwrotów spółki.

  Zgodnie ze statutem IGL Rada Nadzorcza spółki jest powoływana (i jej członkowie mogą być
  odwołani) przez Zgromadzenie Akcjonariuszy, przy czym prawo do powołania większości członków
  Rady Nadzorczej przysługuje jako akcjonariuszowi LC Corp B.V.


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część 20/70
  Ponadto, LC Corp B.V. posiada dodatkowe uprawnienia wynikające ze statutu spółki, tj.
  w szczególności:
   prawo do nominowania, poprz ez przedstawicieli zasiadających w Radzie Nadzorczej spółki,
  większości Członków Zarządu,
   prawo do zatwierdzania, poprzez przedstawicieli zasiadających w Radzie Nadzorczej Spółki
  oraz Zarządzie Spółki, warunków zatrudnienia członków kluczowego personelu ki erowniczego
  ww. spółki,
   prawo do akceptacji umów i transakcji o znaczeniu istotnym dla Spółki.
  Każdorazowo, sprzeciw LC Corp B.V., w ww. sprawach oznacza brak akceptacji akcjonariuszy lub
  odpowiednio Rady Nadzorczej niezależnie od ilości oddanych głosów.
  Ponadto, w odniesieniu do wystawionej przez Bank na rzecz LC Corp B.V. Opcji Call kupna 25% akcji
  IGL Bank przeprowadzi ł szczegółową analizę, czy ww. O pcja stanowi prawo znaczące w rozumieniu
  MSSF 10. W szczególności Bank wziął pod uwagę następujące fakty:
   wykonanie przedmiotowej Opcji Call nie wymaga uzyskania żadnych dodatkowych zgód np.
  Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej lub Zarządu jakiegokolwiek podmiotu biorącego
  udział w transakcji,
   realizacja planowanej Opcji Call jest bezwarunkowa, co oznacza, że LC Corp B.V. jest
  uprawniony do złożenia żądania realizacji tej Opcji w każdym czasie,
   zapisy ustalające cenę sprzedaży akcji, tj. wartość godziwa IGL na dzień wykonania tej Opcji
  Call pomniejszonej o 5% dyskonto zapewniają inwestorowi uzyskanie realnych korzyści
  finansowych z jej realizacji.
  Biorąc pod uwagę powyższe informacje Bank uznał, że przedmiotowa Opcja Call stanowi prawo
  znaczące. W rezultaci e, posiadane przez LC Corp B.V. prawa głosu (25,01%) i potencjalne prawa
  (Opcja Call na 25%) łącznie stanowią ponad 50% głosów (tj. 50,01%), co oznacza, iż władzę nad IGL
  (a tym samym całą grupą IGL ) na podstawie posiadanych znaczących praw głosu (przyznan ych na
  bazie ustaleń umownych z innymi akcjonariuszami) posiada LC Corp B.V.

  W odniesieniu do eks pozycji na zmienne wyniki finansowe spółki IGL Bank uznał, że zarówno Bank
  jak i LC Corp B.V. będą narażon e na zmienność dochodów z inwestycji w akcje IGL . Zmienność ta
  będzie wynikać zarówno z proporcjonalnego do posiadanych akcji IGL udziału w wynikach
  finansowych spółki, prawa do otrzymania proporcjonalnej części dywidendy wypłaconej z osiąganych
  wyników finansowych IGL oraz z faktu finansowania działal ności ww. spółki.

  W rezultacie przeprowadzonej analizy - zgodnie z kryteriami przedstawionymi powyżej - Grupa
  uznała, iż w wyniku przeprowadzonej transakcji na warunkach przedstawionych powyżej Grupa
  utraciła kontrolę nad IGL . W niniejszym sprawozdaniu fi nansowym Grupa ujęła IGL jako jednostkę
  stowarzyszoną oraz dokonała rozliczenia wynikającego z utraty kontroli nad IGL .
  5.4.2 Istotne szacunki księgowe
  Ocena szacowanych strat kredytowych
  Grupa dokonuje kalkulacji odpisu na oczekiwane straty kredytowe zgodnie z zasadami określonymi w
  MSSF 9. Sposób szacowania odpisu na oczekiwane straty kredytowe jest uzależniony od zmiany
  poziomu ryzyka, który nastąpił od momentu początkowego ujęcia.
  Wartość u dzielonych kredytów, pożyczek i wierzytelności, a także należności z tytułu leasingu jest
  poddawana okresowej ocenie w celu odpowiedniej klasyfikacji ekspozycji kredytowych do jednego z
  trzech koszyków rozpoznawania strat kredytowych:
  a) Koszyk 1 – w który m klasyfikowane są ekspozycje, które na daną datę bilansową nie spełniają
  kryterium istotnego wzrostu ryzyka kredytowego i nie zaistniała w stosunku do nich przesłanka utraty
  wartości. Dla takich ekspozycji wyznaczany jest odpis na oczekiwane straty kredy towe w horyzoncie
  12 miesięcy.
  b) Koszyk 2 – w którym klasyfikowane są ekspozycje, które na daną datę bilansową spełniają
  kryterium istotnego wzrostu ryzyka kredytowego i nie zaistniała w stosunku do nich przesłanka utraty


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część 21/70
  wartości. Dla takich ekspozycji w yznaczany jest odpis na oczekiwane straty kredytowe w horyzoncie
  życia ekspozycji.
  c) Koszyk 3 – w którym klasyfikowane są ekspozycje, dla których na daną datę bilansową zaistniała
  przynajmniej jedna przesłanka utraty wartości. Dla takich ekspozycji wyzna czany jest odpis na
  oczekiwane straty kredytowe w horyzoncie życia ekspozycji.
  W celu szacowania odpisów z tytułu oczekiwanych strat kredytowych Grupa wykorzystuje własne
  oszacowania parametrów ryzyka bazując na wypracowanych modelach wewnętrznych.
  Oczekiwane straty kredytowe zostały określone jako iloczyn EAD (ekspozycja na moment utraty
  wartości) pomniejszonego o wartość zabezpieczeń oraz PD (prawdopodobieństwo niewypłacalności) i
  LGD (strata w momencie niewypłacalności) . Finalna wartość strat ocze kiwanych stanowi sumę
  oczekiwanych strat w poszczególnych okresach (w horyzoncie 12 miesięcy lub w horyzoncie życia
  ekspozycji kredytowej) zdyskontowaną efektywną stopą procentową.
  5.5 Transakcje w walutach obcych
  5.5.1 Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdań finan sowych
  Walutą funkcjonalną Banku (jednostki dominującej), walutą sprawozdawczą niniejszego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz walutą funkcjonalną spółek Grupy jest złoty polski.
  5.5.2 Transakcje i salda w walutach obcych
  Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy
  zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.

  Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach innych niż polski złoty są
  przeliczane na złote pols kie przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na koniec okresu
  sprawozdawczego średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
  Pozostałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów)
  finans owych lub, w przypadkach określonych zasadami (polityką) rachunkowości, kapitalizowane w
  wartości aktywów. Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według kosztu historycznego
  wyrażonego w walucie obcej są wykazywane po kursie historycznym z dnia transa kcji. Aktywa i
  zobowiązania niepieniężne ujmowane według wartości godziwej wyrażone w walucie obcej są
  przeliczane po kursie z dnia dokonania wyceny do wartości godziwej.
  Dla potrzeb wyceny bilansowej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przyjęto nast ępujące
  kursy:


  5.6 Aktywa i zobowiązania finansowe
  5.6.1 Klasyfikacja i ujęcie w księgach
  Od dnia 1 stycznia 2018 roku Grupa dokonuje podziału aktywów finansowych do następujących
  kategorii: aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, aktywa finansowe
  wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody , aktywa finansowe wyceniane w
  zamortyz owanym koszcie . Zobowiązania finansowe są klasyfikowane do następujących kategorii:
  zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy oraz zobowiązania
  finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie . Dzie ń
  w yce ny EUR CHF RUB USD GBP CZK DKK NOK SEK
  31.03.2018 4,2085 3,5812 0,0594 3,4139 4,7974 0,1659 0,5646 0,4361 0,4097
  31.12.2017 4,1709 3,5672 0,0604 3,4813 4,7001 0,1632 0,5602 0,4239 0,4243
  31.03.2017 4,2198 3,9461 0,0704 3,9455 4,913 0,1559 0,5674 0,4601 0,4419


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część 22/70
  Grupa ujmuje w sprawozdaniu z sy tuacji finansowej składnik aktywów finansowych lub zobowiązanie
  finanso we wtedy, gdy staje się związany z postanowieniami umowy instrumentu. Transakcje kupna i
  sprzedaży aktywów finansowych, w tym, standaryzowane transakcje kupna i sprzedaży aktywów
  finansowych, ujmowane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej zawsze w dacie zawarcia transakcji.
  Pożyczki i na leżności ujmowane są w momencie wypłaty środków pieniężnych kredytobiorcy.
  Wszystkie instrumenty finansowe w momencie początkowego ujęcia są wyceniane do wartości
  godziwej skorygowanej o koszty transakcji, które mogą być przypisane bezpośrednio do nabycia lub
  emisji składnika aktywów finansowych lub zobowiązania finansowego .
  Grupa klasyfikuje składnik aktywów finansowych jako wy ceniany po początkowym ujęciu
  w zamortyzowanym koszcie albo w wartości godziwej przez inne całkowite dochody bądź w wartości
  godziw ej przez wynik finansowy na podstawie:
   modelu biznesowego obowiązującego w Grupie w zakresie zarządzania aktywami
  finansowymi , oraz
   charakterystyki wynikających z umowy przepływów pi eniężnych dla składnika aktywów
  finansowych.
  5.6.1.1 Definiowanie modeli biznesowych
  Grupa dokonuje ustalenia modelu biznesowego w taki sposób, aby odzwierciedlał on sposób, w jaki
  zarządza się łącznie grupami aktywów finansowych, aby zrealizować określony cel biznesowy.
  Model biznesowy Grupy w zakresie zarządzania aktywami f inansowymi wynika z działań, jakie Grupa
  podejmuje, aby zrealizować cel modelu biznesowego. Dokonując ww. analizy Grupa bierze pod
  uwagę przede wszystkim następujące elementy:
  1) sposób oceny efektywności danego aktywa, tj. określenie czy oczekiwaniem Grupy jest
  uzyskiwanie konkretnych przepływów pieniężnych wynikających z umowy, czy też celem Grupy
  jest osiągnięcie określonego poziomu zwrotu z aktywów poprzez różnego rodzaju działania, w
  szczególności sprzedażowe,
  2) rodzaje ryzyka oraz sposób zarządzania tymi ryzykami w odniesieniu do danej grupy aktywów,
  3) ocena w jaki sposób wynagradzane są osoby zarządzające daną działalnością, tj. w
  szczególności określenie czy ich wynagrodzenie oparte jest na wartości godziwej zarządzanych
  aktywów czy na uzyskanych przepływó w pieniężnych wynikających z umowy), oraz
  4) sposób raportowania, tj. w jaki sposób wyniki modelu biznesowego i aktywów finansowych
  utrzymywanych w ramach tego modelu biznesowego są oceniane i przekazywane kluczowemu
  personelowi kierowniczemu Grupy .
  Biorąc pod uwagę kryteria opisane powyżej Grupa w yróżnia trzy rodzaje modeli biznesowych:
  1) Model biznesowy zakładający utrzymywanie aktywów finansowanych w celu uzyskiwania
  przepływów p ieniężnych wynikając ych z umowy. Model ten obejmuje aktywa finansowe, które są
  zarządzane z zamiarem realizowania przepływów pieniężnych poprzez otrzymywanie płatności
  wynikających z umowy w całym okresie życia instrumentu.
  2) Model biznesowy, którego cel jest realizowany zarówno poprzez uzyskiwanie przepływów
  pieniężnych wynikających z umowy, jak i poprze z sprzedaż aktywów finansowych.
  3) Inne modele biznesowe, które nie spełniają cech dwóc h wcześniej wymienionych modeli.
  5.6.1.2 Charakterystyki przepływów pieniężnych
  Grupa klasyfikuje składnik aktywów finansowych na podstawie charakterystycznych dla tego składnika
  przepływów pieniężnych wynikających z umowy, jeśli jest on utrzymywany w ramach modelu
  biznesowego zakładającego utrzymywanie aktywów w celu uzyskiwania przepływów pieniężnych
  wynikających z umowy lub modelu biznesowe go, którego cel jest realizowany zarówno poprzez
  uzyskiwanie przepływów pieniężnych wynikających z umowy, jak i poprzez sprzedaż aktywów
  finansowych. Aby tego dokonać, Grupa musi ustalić, czy wynikające z umowy przepływy pieniężne z
  tego składnika aktywów są jedynie spłatą kwoty głównej i odsetek od kwoty głównej pozostałej do
  spłaty.


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część 23/70
  Przepływy pieniężne wynikające z umowy stanowią wyłącznie spłatę kwoty głównej i odsetek od kwoty
  głównej pozostałej do spłaty w sytuacji gdy odsetki ustalane są w taki sposób, aby pokryć następujące
  elementy:
  a) zapłatę za wartość pieniądza w czasie,
  b) ryzyko kredytowe,
  c) wynagrodzenie za ryzyko płynności,
  d) wynagrodzenie za poniesione przez Grupę koszty administracyjne związane z utrzymywaniem
  składnika aktywów finansowych prze z określony okres czasu,
  e) marżę zysku.
  Grupa dokonuje oceny umownych przepływów pieniężnych w celu potwierdzenia spełnienia przez te
  aktywa finansowe powyższych warunków każdorazowo dla każdego instrumentu finansowego
  zaklasyfikowanego do modelu biznesowego zakładającego utrzymywanie aktywów w celu
  uzyskiwania przepływów pieniężnych wynikających z umowy lub modelu biznesowego, którego cel
  jest realizowany zarówno poprzez uzyskiwanie przepływów pieniężnych wynikających z umowy, jak i
  poprzez sprzedaż aktywów finansowych .
  5.6.1.3 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
  Grupa w momencie początkowego ujęcia może dokonać nieodwołalnego wyboru odnośnie do
  określonych inwestycji w instrumenty kapitałowe, kt óre w przeciwnym razie byłyby wyceniane w
  wartości godziwej przez wynik finansowy, aby ujmować późniejsze zmi any wartości godziwej przez
  inne całkowite dochody. Grupa może w momencie początkowego ujęcia nieodwołalnie wyznaczyć
  składnik aktywów finansowych jako wyceniany w wartości godziwej przez wynik finansowy, jeśli w ten
  sposób eliminuje lub znacząco zmniejsza niespójność wyceny lub ujęcia (określaną czasami jako
  „niedopasowanie księgowe”), jaka w przeciwnym razie powstałaby na skutek wyceny aktywów lub
  zobowiązań bądź ujęcia związanych z nimi zysków lub strat według różnych zasad.
  Aktywa finansowe są wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, jeśli nie są utrzymywane
  w ramach modelu biznesowego, który zakłada utrzymywanie aktywów w celu uzyskiw ania przepływów
  pieniężnych wynikających z umowy, lub modelu biznesowego, którego cel jest realizowany zarówno
  poprzez uzyskiwanie przepływów pieniężnych wynikających z umowy, jak i poprzez sprzedaż aktywów
  finansowych .
  Na dzień 31.03.2018 roku do kategorii aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik
  finansowy Grupa zaklasyfikowała instrumenty pochodne.
  5.6.1.4 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody to aktywa fin ansowe,
  dla których spełnione są oba poniższe warunki:
  1) składnik aktywów finansowych jest utrzymywany zgodnie z modelem biznesowym, którego celem
  jest zarówno otrzymywanie przepływów pieniężnych wynikających z umowy, jak i sp rzedaż
  składników aktywów finansowych,
  2) warunki umowy dotyczącej składnika aktywów finansowych powodują powstawanie w
  określonych terminach przepływów pieniężnych, które są jedynie spłatą kwoty głównej i odsetek
  od kwoty głównej pozostałej do spłaty .
  Grupa może dokonać ponadto w momencie początkowego ujęcia nieodwołalnego wyboru w stosunku
  do określonych inwestycji w instrumenty kapitałowe, które w przeciwnym wypadku byłyby wyceniane
  w wartości godziwej przez wynik finansowy, aby ujmować późniejsze zmiany i ch wartości godziwej
  przez inne całkowite dochody. W przypadku instrumentów kapitałowych, w stosunku do których Grupa
  dokonała nieodwołalnego wyboru w sprawie prezentowania w innych całkowitych dochodach zmian
  ich wartości godziwej, k wot prezentowanych w i nnych całkowitych dochodach nie można później
  przenosić do wyniku finansowego. Grupa może jednak przenosić skumulowany zysk lub stratę w
  obrębie kapitału własnego.


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część 24/70
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody wyceniane są w
  sprawozdaniu z sytuacji finansowej według wartości godziwej. Zysk lub stratę na składniku aktywów
  finansowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody ujmuje się w innych
  całkowitych dochodach, z wyjątkiem zysku lub straty z tytułu utrat y wartości, zysków lub strat z tytułu
  różnic kursowych oraz przychodu i kosztu odsetkowego, do momentu zaprzestania ujmowania
  składnika aktywów finansowych lub jego przeklasyfikowania. Jeśli zaprzestano ujmowania składnika
  aktywów finansowych, skumulowane zyski lub straty poprzednio ujęte w innych całkowitych
  dochodach zostają przeklasyfikowane z pozycji kapitał własny do wyniku finansowego w formie
  korekty wynikającej z przeklasyfikowania.
  Na dzień 31.0 3.2018 roku Grupa zadecy dowała, że udziały w BIK. S.A. oraz Noble Funds TFI będą
  zaklasyfikowane do kategorii aktwów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez inne
  całkowite dochody ze względu na długoterminowy charakter inwestycji .
  5.6.1.5 Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie
  Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie to aktywa finansowe, dla których spełnione
  są oba poniższe warunki:
  1) składnik aktywów finansowych jest utrzymywany zgodnie z modelem biznesowym, którego celem
  jest utrzymywanie aktyw ów finansowych dla uzyskiwania przepływów p ieniężnych wynikających z
  umowy,
  2) warunki umowy dotyczącej składnika aktywów finansowych powodują powstawanie w
  określonych terminach przepływów pieniężnych, które są jedynie spłatą kwoty głównej i odsetek
  od kwoty głównej pozostałej do spłaty.
  Aktywa f inansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie są wyceniane w sprawozdaniu z sytuacji
  finansowej według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej
  z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości. Naliczane odsetki wraz z prowizją rozliczaną w
  czasie według efektywnej stopy procentowej ujmowane są w przychodach odsetkowych. Prowizje nie
  będące elementem przychodów odsetkowych rozliczane liniowo zaliczane są do przychodów
  prowizyjnyc h. Odpisy z tytułu utraty wartości są ujmowane w rachunku zysków i strat jako wynik z
  tytułu odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek.
  Zamortyzowany koszt s kładnika aktywów finansowych lub zobowiązania finansowego to kwota, w
  jakiej składnik ak tywów finansowych lub zobowiązanie finansowe wycenia się w momencie
  początkowego ujęcia, pomniejszona o spłaty kwoty głównej oraz powiększona lub pomniejszona o
  ustaloną z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej skumulowaną amortyzację wszelkich
  różnic pomiędzy tą kwotą początkową a kwotą w terminie wymagalności, oraz – w przypadku
  składników aktywów finansowych – skorygowana o wszelkie odpisy na oczekiwane straty kredytowe.
  Efektywna s topa procentowa to stopa, za pomocą której szacowane przyszłe płatności lub wpływy
  pieniężne w ciągu całego oczekiwanego okresu życia składnika aktywów finansowych lub
  zobowiązania finansowego dyskontowane są dokładnie do wartości bilansowej brutto składnika
  aktywów finansowych lub do zamortyzowanego kosztu zobowiąza nia finansowego.
  Na dzień 31 marca 2018 roku do kategorii aktywów finansowych wycenianych w zamortyzowanym
  koszcie Grupa klasyfikowała następujące pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej: kasa i środki w
  Banku Centralnym, należności od banków i instytucji finansowych, należności od klientów oraz
  pozostałe pożyczki i należności.
  Szczególnym rodzajem aktywów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie są zakupione
  lub utworzone składniki aktywów finansowych dotknięte utratą wartości ze względu na ryzyko
  kredytowe . Takie instrumenty są wyceniane według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu
  efektywnej stopy procentowej skorygowanej o ryzyko kredytowe.
  5.6.1.6 Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
  Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy to zobowiązania
  finansowe , w tym instrumenty pochodne będące zobowiązaniami, wyceniane po początkowym ujęciu


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część 25/70
  w wartości godziwej. W momencie początkowego ujęcia Grupa może nieodwołalnie wyznacz yć
  zobowiązanie finansowe jako wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy gdy prowadzi to
  do uzyskania bardziej przydatnych informacji, ponieważ:
  1) eliminuje to lub znacząco zmniejsza niespójność w zakresie wyceny lub ujmowania (określaną
  czasami j ako „niedopasowanie księgowe”), jaka w przeciwnym razie powstałaby na skutek
  wyceny aktywów lub zobowiązań bądź ujęcia związanych z nimi zysków lub strat według różnych
  zasad , lub
  2) grupa zobowiązań finansowych bądź aktywów finansowych i zobowiązań finansowy ch jest
  zarządzana, a jej wyniki są oceniane w oparciu o wartość godziwą, zgodnie z udokumentowaną
  strategią zarządzania ryzykiem lub strategią inwestycyjną, a informacje o tej grupie przygotowane
  na tej podstawie są przekazywane wewnątrz Grupy kluczowemu personelowi kierowniczemu.
  W momencie początkowego ujęcia Grupa może również nieodwołalnie wyznaczyć zobowiązanie jako
  wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy w przypadku kontraktów hybrydowych
  zawierających umowy zasadnicze, jeśli umowa zawier a jeden lub większą liczbę wbudowanych
  instrumentów pochodnych, a umowa zasadnicza nie jest składnikiem aktywów finansowych, o ile:
  1) wbudowany instrument pochodny (wbudowane instrumenty pochodne) nie zmienia(ją) znacząco
  przepływów pieniężnych, które w prze ciwnym razie byłyby wym agane zgodnie z warunkami
  umowy, lub
  2) jest rzeczą oczywistą bez przeprowadzania analizy lub po pobieżnej analizie przeprowadzonej
  podczas rozpatrywania po raz pierwszy podobnego hybrydowego instrumentu, że oddzielenie
  wbudowanego instrumentu pochodnego (wbudowanych instrumentów pochodnych) jest
  zabronione, jak na przykład w przypadku opcji wcześniejszej spłaty wbudowanej w pożyczkę i
  pozwalającej jej posiadaczowi na wcześniejszą spłatę pożyczki za kwotę zbliżoną do jej
  zamortyzowan ego kosztu.
  5.6.1.7 Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie
  Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie to wszystkie zobowiązania
  finansowe za wyjątkiem zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik
  finansowy, z obowiązań finansowych powstałych w wyniku przeniesienia składnika aktywów
  finansowych, który nie kwalifikuje się do zaprzestania ujmowania, lub wtedy, gdy ma zastosowanie
  podejście wynikające z utrzymania zaangażowania, umów gwarancji finansowych, zobowiąz ań do
  udzielenia pożyczki oprocentowanej poniżej rynkowej stopy procentowej oraz warunkowej zapłaty
  ujętej przez jednostkę przejmującą w ramach połączenia jednostek.

  5.6.2 Przeklasyfikowanie instrumentów finansowych
  Wtedy i tylko wtedy, gdy Grupa zmienia model biznesowy w zakresie zarządzania aktywami
  finansowymi, dokonuje on a przeklasyfikowania wszystkich aktywów finansowych, na które zmiana ta
  miała wpływ:
  1) jeśli Grupa dokonuje przeklasyfikowania składnika aktywów finansowych, czyni to prospektyw nie,
  począwszy od dnia przeklasyfikowania. Grupa nie przekształca żadnych uprzednio ujętych
  zysków, strat (w tym zysków lub strat z tytu łu utraty wartości) ani odsetek,
  2) jeśli Grupa dokonuje przeklasyfikowania składnika aktywów finansowych z kategorii skład ników
  wycenianych w zamortyzowanym koszcie do kategorii składników wycenianych w wartości
  godziwej przez wynik finansowy, wartość godziwą tego składnika wycenia się na dzień
  przeklasyfikowania. Wszelkie zyski lub straty wynikające z różnicy między wcześnie jszym
  zamortyzowanym kosztem składnika aktywów finansowych a wartością godziwą ujmuje się w
  wyniku finansowym,
  3) jeśli Grupa dokonuje przeklasyfikowania składnika aktywów finansowych z kategorii składników
  wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansow y do kategorii składników wycenianych w
  zamortyzowanym koszcie, wartość godziwa tego składnika na dzień przeklasyfikowania staje się
  jego n ową wartością bilansową brutto,
  4) jeśli Grupa dokonuje przeklasyfikowania składnika aktywów finansowych z kategorii skł adników
  wycenianych w zamortyzowanym koszcie do kategorii składników wycenianych w wartości
  godziwej przez inne całkowite dochody, wartość godziwą tego składnika wycenia się na dzień
  przeklasyfikowania. Wszelkie zyski lub straty wynikające z różnicy między wcześniejszym
  zamortyzowanym kosztem składnika aktywów finansowych a wartością godziwą ujmuje się w


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część 26/70
  innych całkowitych dochodach. Efektywnej stopy procentowej i wyceny oczekiwanych strat
  kredytowych nie koryguje się w wyniku przeklasyfikowania ,
  5) jeśli Grupa dokonuje przeklasyfikowania składnika aktywów finansowych z kategorii składników
  wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody do kategorii składników
  wycenianych w zamortyzowanym koszcie, składnik ten zostaje przeklasyfikowany w jego wartości
  godziwej na dzień przeklasyfikowania. Skumulowane zyski lub straty ujęte poprzednio w innych
  całkowitych dochodach zostają jednak usunięte z pozycji kapitału własnego i skorygowane w
  oparciu o wartość godziwą składnika aktywów finansowych na dzień przeklasyfikowania. W
  związku z tym składnik aktywów finansowych wycenia się na dzień przeklasyfikowania tak, jak
  gdyby zawsze był wyceniany w zamortyzowanym koszcie. Korekta ta dotyczy innych całkowitych
  dochodów, lecz nie wpływa na wynik finansowy i w z wiązku z tym nie stanowi korekty wynikającej
  z przeklasyfikowania. Efektywnej stopy procentowej i wyceny oczekiwanych strat kredytowych nie
  koryguje się w wyniku przeklasyfikowania,
  6) jeśli Grupa dokonuje przeklasyfikowania składnika aktywów finansowych z ka tegorii składników
  wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy do kategorii składników wycenianych w
  wartości godziwej przez inne całkowite dochody, składnik ten nadal wycenia się w wartości
  godziwej,
  7) jeśli Grupa dokonuje przeklasyfikowania skład nika aktywów finansowych z kategorii składników
  wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody do kategorii składników
  wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, składnik ten nadal wycenia się w
  wartości godziwej. Skumulowane zysk i lub straty ujęte poprzednio w innych całkowitych
  dochodach zostają przeklasyfikowane z pozycji kapitału własnego do wyniku finansowego w
  formie korekty wynikającej z przeklasyfikowa nia na dzień przeklasyfikowania.

  Grupa nie dokonuje przeklasyfikowania z obowiązań finansowych.
  5.6.3 Wyłączanie instrumentów finansowych ze sprawozdania z sytuacji finansowej
  Składnik aktywów finansowych jest wyłączany ze sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy w
  momencie, kiedy wygasają umowne prawa do przepływów pieniężnych z nim związanych lub kiedy
  Grupa przenosi umowne prawa do otrzymania przepływów pieniężnych bądź kiedy Grupa zatrzymuje
  umowne prawa do otrzymania przepływów pieniężnych, ale jednocześnie pr zyjmuje na siebie
  zobowiązanie umowne do przekazania przepływów pieniężnych na rzecz jednego lub większej liczby
  odbiorców, przy jednoczesnym spełnieniu poniższych warunków :
  1) Grupa nie ma obowiązku wypłaty kwot ostatecznym odbiorcom dopóki nie otrzyma
  odpow iadających im kwot, które wynikają z pierwotnego składnika aktywów. Krótkoterminowe
  zaliczki dokonywane przez Bank z prawem do odzyskania pełnej pożyczonej kwoty powiększonej
  o naliczone odsetki ustalone na podstawie stóp rynkowych nie st anowią naruszenia tego
  warunku,
  2) na mocy umowy przeniesienia Grupa nie może sprzedać lub zastawić pierwotnego składnika
  aktywów w inny sposób niż jako ustanowione na rzecz ostatecznych odbiorców zabezpieczenie
  zobowiązania do przekazywania na i ch rzecz przepływów pieniężnych ,
  3) Grupa jest zobowiązana do przekazania wszystkich przepływów pieniężnych otrzymanych przez
  niego w imieniu ostatecznych odbiorców bez istotnej zwłoki.
  Przenosząc prawa Grupa ocenia, w jakim stopniu zachowuje ryzyko i korzyści związane
  z posiadaniem składn ika aktywów finansowych. W tym przypadku:
   jeżeli Grupa przenosi zasadniczo całe ryzyko i wszystkie korzyści związane z posiadaniem
  składnika aktywów finansowych to zaprzestaje ujmowania składnika aktywów finansowych i
  ujmuje oddzielnie jako aktywa lub zob owiązania wszelkie prawa i obowiązki powstałe lub
  zachowane w wyniku przeniesienia; , jeżeli Grupa zachowuje zasadniczo całe ryzyko i
  wszystkie korzyści związane z posiadaniem składnika aktywów finansowych to w dalszym
  ciągu ujmuje składnik aktywów finansow ych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej,
   jeżeli Grupa nie przenosi ani nie zachowuje zasadniczo całego ryzyka i wszystkich korzyści
  związanych z posiadaniem składnika aktywów finansowych to Grupa ustala, czy zachowała
  kontrolę nad tym składnikiem aktywów finansowych. W przypadku zachowania kontroli
  składnik aktywów finansowych jest nadal ujmowany w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
  Grupy.


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część 27/70
  Grupa zaprzestaje ujmowania składnika aktywów finansowych , gdy traci nad nim kontrolę, tzn. gdy
  zrealizuje swoje prawa do korzyści określonych w umowie, prawa takie wygasają lub Grupa zrzecze
  się tych praw.
  Jeśli Grupa dokonuje przeniesienia składnika aktywów finansowych, które kwalifikuje do zaprzestania
  ujmowania w całości, i zachowuje prawo do odpłatnej obsługi tego s kładnika aktywów finansowych, to
  ujmuje aktywa lub zobowiązania wynikające z umowy obsługi. Jeśli oczekuje się, że należne
  wynagrodzenie nie będzie wystarczającą kompensatą świadczonej przez Grupę obsługi, to ujmuje się
  zobowiązanie wynikające z umownego o bowiązku obsługi w wysokości jego wartości godziwej. Jeśli
  oczekuje się, że należne wynagrodzenie będzie większe niż wystarczająca kompensata świadczonej
  przez Grupę obsługi, to ujmuje się składnik aktywów wynikający z prawa do obsługi w kwocie
  określonej na podstawie przypisania wartości bilansowej większego składnika aktywów finansowych.
  Jeśli w wyniku przeniesienia zaprzestano ujmowania składnika aktywów finansowych w całości, lecz
  przeniesienie powoduje powstanie dla Grupy nowego składnika aktywów finan sowych lub
  zobowiązania finansowego, albo zobowiązania z tytułu obsługi, Grupa ujmuje nowy składnik aktywów
  finansowych, zobowiązanie finansowe lub zobowiązanie z tytułu obsługi w wysokości jego wartości
  godziwej.
  W momencie zaprzestania ujmowania składnik a aktywów finansowych w całości, różnicę pomiędzy:
  1) wartością bilansową (wycenioną na dzień zaprzestania ujmowania) , oraz
  2) otrzymaną zapłatą (z uwzględnieniem nowo powstałego składnika aktywów pomniejszonego o
  wszelkie nowo powstałe zobowiązania) ,
  ujmuje się w wyniku finansowym.
  Grupa wyłącza ze sprawozdania z sytuacji finansowej zobowiązanie finansowe (lub jego część), gdy
  obowiązek określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł.
  5.6.4 Modyfikacje umownych warunków aktywów finansowych
  Jeśli wynikając e z umowy przepływy pieniężne związane ze składnikiem aktywów finansowych
  podlegają renegocjacji lub jakiejkolwiek innej modyfikacji, a renegocjacja lub modyfikacja nie
  prowadzą do zaprzestania ujmowania danego składnika aktywów finansowych, Grupa dokonuje
  ponownego obliczenia wartości bilansowej brutto składnika aktywów finansowych i ujmuje zysk lub
  stratę z tytułu modyfikacji w wyniku finansowym. Wartość bilansową brutto składnika aktywów
  finansowych oblicza się jako obecną wartość renegocjowanych lub zmo dyfikowanych przepływów
  pieniężnych wynikających z umowy, dyskontowanych według pierwotnej efektywnej stopy procentowej
  składnika aktywów finansowych (lub efektywnej stopy procentowej skorygowanej o ryzyko kredytowe
  w przypadku zakupionych lub utworzonych składników aktywów finansowych dotkniętych utratą
  wartości ze względu na ryzyko kredytowe) bądź, w stosownych przypadkach, według zaktualizowan ej
  efektywnej stopy procentowej. Wszelkie poniesione koszty i opłaty korygują wartość bilansową
  zmodyfikowanego s kładnika aktywów finansowych i są amortyzowane w okresie pozostającym do
  daty wymagalności zmodyfikowanego składnika aktywów finansowych.
  5.6.5 Instrumenty pochodne
  Transakcje instrumentami pochodnymi są wyceniane według wartości godziwej. Wartość godziwa
  walutowych kontraktów terminowych jest ustalana w odniesieniu do parametrów takich jak: kursy
  terminowe (forward), bieżące kursy walut, parametry transakcji, krzywe stóp procentowych. Wartość
  godziwa kontraktów na zamianę stóp procentowych jest ustalana w oparciu o model bazujący na
  kwotowaniach odpowiednich stóp procentowych.
  W wycenie do wartości godziwej instrumentów pochodnych, nieobjętych obustronnym
  zabezpieczeniem rozliczenia w postaci depozytu zabezpieczającego, uwzględniany jest ró wnież
  komponent ryzyka kredytowego w formie korekty wyceny. Korekta wyceny szacowana jest
  indywidualnie na poziomie pojedynczego kontrahenta z uwzględnieniem oczekiwanej ekspozycji z
  tytułu przedrozliczeniowego ryzyka kredytowego kontrahenta oraz analogicz nego ryzyka
  generowanego przez Grupę. Podejście to zakłada możliwość występowania ryzyka nierozliczenia
  przyszłych płatności po obu stronach transakcji. Korekta wyceny z tytułu ryzyka kredytowego
  kontrahenta uwzględnia prawdopodobieństwo jego bankructwa im plikowanego z kwotowań
  indywidualnych CDS lub w przypadku ich braku z kwotowań CDS dla porównywalnych podmiotów.


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część 28/70
  Korekta wyceny z tytułu ryzyka kredytowego Grupy uwzględnia prawdopodobieństwo bankructwa
  Banku implikowane z kwotowań CDS dla porównywalnych i nstytucji finansowych.
  W przypadkach kiedy Grupa nie stosuje zasad rachunkowości zabezpieczeń, to zyski i straty powstałe
  w wyniku zmian wartości godziwej zabezpieczanej pozycji i instrumentu zabezpieczającego
  są ujmowane bezpośrednio w rachunku zysków i strat za dany okres obrotowy.
  Instrumenty pochodne, z których korzysta Grupa w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem
  związanym ze zmianami stóp procentowych i kursów wymiany walut (bez stosowania rachunkowości
  zabezpieczeń), to przede wszystkim kontrakty walutowe oraz kontrakty na zamianę stóp
  procentowych (swapy procentowe).

  Do grupy instrumentów pochodnych Grupa może zaliczyć instrument zawierający jeden lub więcej
  wbudowanych instrumentów pochodnych jeżeli spełnione są następujące warunki:
  1. wbudowany in strument pochodny nie zmienia znacząco przepływów pieniężnych, które byłyby
  wymagane umową, lub
  2. jest rzeczą oczywistą bez przeprowadzania lub po pobieżnej analizie, że gdyby podobny
  hybrydowy (łączny) instrument był najpierw rozważany, to oddzielenie wbudowanego
  instrumentu (instrumentów) byłoby zabronione.
  5.6.6 Rachunkowość zabezpieczeń
  Grupa przyjęła politykę rachunkowości w zakresie rachunkowości zabezpieczeń przepływów
  pieniężnych zabezpieczających ryzyko stopy procentowej zgodną z MSR 39 zatwierdzonym przez UE.
  ‘Carve out’ w MSR 39 zatwierdzonym przez UE umożliwia Grupie wyznaczenie grupy instrumentów
  pochodnych jako instrumentu zabezpieczającego oraz znosi niektóre ograniczenia wynikające z MSR
  39 w zakresie zabezpieczenia depozytów oraz w zakresie prz yjęcia strategii zabezpieczającej mniej
  niż 100% przepływów. Zgodnie z MSR 39 zatwierdzonym przez UE rachunkowość zabezpieczeń
  może mieć zastosowanie do depozytów, a nieefektywność zabezpieczenia ma miejsce tylko wtedy,
  gdy ponownie oszacowana wartość prze pływów pieniężnych w danym przedziale czasowym jest
  niższa niż zabezpieczana wartość dotycząca danego przedziału czasowego.
  W rachunkowości zabezpieczeń, zabezpieczenia klasyfikowane są jako:
   zabezpieczenie wartości godziwej, zabezpieczające przed ryzykiem zmian wartości godziwej
  ujętego składnika aktywów lub zobowiązania, lub
   zabezpieczenie przepływów środków pieniężnych, zabezpieczające przed zmianami
  przepływów środków pieniężnych, które przypisać można konkretnemu rodzajowi ryzyka
  związanego z u jętym składnikiem aktywów, zobowiązaniem lub prognozowaną transakcją, lub
   zabezpieczenie inwestycji netto w jednostce zagranicznej.
  Grupa zarządza ryzykiem stopy procentowej poprzez wydłużanie stopy procentowej na aktywach,
  tj. poprzez dążenie do zamiany zmiennej stopy procentowej na stałą stopę procentową. Dlatego też,
  Grupa zastosowała model zabezpieczenia przepływów pieniężnych dla portfela kredytów w PLN o
  zmiennym oprocentowaniu generującego ryzyko stopy procentowej poprzez zawieranie
  zabezpieczającyc h przed ryzykiem zmiany stóp procentowych transakcji IRS (Interest Rate Swap).
  Instrumentem zabezpieczającym jest portfel transakcji IRS w PLN, w których Grupa jest płatnikiem
  stopy zmiennej i otrzymuje płatności w oparciu o stopę stałą.
  Grupa zarządza ryz ykiem walutowym poprzez dążenie do zmiany strumienia przepływów pieniężnych
  w walucie obcej na przepływy pieniężne w PLN. Dlatego też, Grupa zastosowała model
  zabezpieczenia przepływów pieniężnych dla portfela kredytów w walutach obcych generującego
  ryzyko walutowe poprzez zawieranie transakcji CIRS (Currency Interest Rate Swap)
  zabezpieczających przed ryzykiem walutowym. Instrumentem zabezpieczającym jest portfel transakcji
  CIRS, w których Grupa dokonuje płatności w walutach obcych i otrzymuje przepływy pi eniężne w
  PLN.


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część 29/70
  Transakcje IRS/ CIRS spełniają wymogi pozwalające na wyznaczenie ich na instrumenty
  zabezpieczające (pojedynczo lub w ramach grupy transakcji), gdyż transakcje te są z podmiotami
  spoza grupy kapitałowej Banku (spełnienie wymogu transakcji ze wnętrznych). Efektywna część
  zmiany wartości godziwej instrumentów zabezpieczających IRS / CIRS jest odnoszona na inne
  całkowite dochody Grupy. Na każdą datę bilansową Grupa reklasyfikuje z innych całkowitych
  dochodów kwoty dotyczące kosztów odsetkowych na liczonych w trakcie danego okresu
  sprawozdawczego, kompensujące zmiany wartości przepływów pieniężnych powstające na
  zabezpieczanych pozycjach, ujęte w danym okresie sprawozdawczym w rachunku zysków i strat.
  Część nieefektywna zmiany wartości godziwej inst rumentu zabezpieczającego jest ujmowana na
  bieżąco w rachunku zysków i strat Grupy.
  5.6.7 Utrata wartości aktywów finansowych
  Każdego dnia sprawozdawczego Grupa ocenia, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości
  składnika aktywów finansowych. Jeżeli takie przesłanki istnieją, Grupa ustala kwoty odpisów z tytułu
  utraty wartości. Strata z tytułu utraty wartości jest ponoszona, gdy istnieją obiektywne dowody utraty
  wartości wynikające z jednego lub więcej zdarzeń mających miejsce po początkowym ujęciu składnika
  aktywów, a zdarzenie powodujące stratę ma wpływ na oczekiwane przyszłe przepływy pieniężne
  wynikające ze składnika aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych, których wiarygodne
  oszacowanie jest możliwe.
  5.6.7.1 Kredyty i pożyczki udzielone klientom, należności z tytułu leasingu i pozostałe
  należności
  Grupa dokonuje kalkulacji odpisu na oczekiwane straty kredytowe zgodnie z zasadami określonymi w
  MSSF 9. Sposób szacowania odpisu na oczekiwane straty kredytowe jest uzależniony od zmiany
  poziomu ryzyka, który nastąpił od momentu początkowego ujęcia.
  Wartość udzielonych kredytów, pożyczek i wierzytelności, a także należności z tytułu leasingu jest
  pod dawana okresowej ocenie w celu odpowiedniej klasyfikacji ekspozycji kredytowych do jednego z
  trzech koszyków rozpoznawania strat kredytowych:
  a) Koszyk 1 – w którym klasyfikowane są ekspozycje, które na daną datę bilansową nie spełniają
  kryterium istotnego wz rostu ryzyka kredytowego i nie zaistniała w stosunku do nich przesłanka
  utraty wartości. Dla takich ekspozycji wyznaczany jest odpis na oczekiwane straty kredytowe w
  horyzoncie 12 miesięcy.
  b) Koszyk 2 – w którym klasyfikowane są ekspozycje, które na daną da tę bilansową spełniają
  kryterium istotnego wzrostu ryzyka kredytowego i nie zaistniała w stosunku do nich przesłanka
  utraty wartości. Dla takich ekspozycji wyznaczany jest odpis na oczekiwane straty kredytowe w
  horyzoncie życia ekspozycji.
  c) Koszyk 3 – w któ rym klasyfikowane są ekspozycje, dla których na daną datę bilansową
  zaistniała przynajmniej jedna przesłanka utraty wartości. Dla takich ekspozycji wyznaczany jest
  odpis na oczekiwane straty kredytowe w horyzoncie życia ekspozycji.
  Dodatkowo dla ekspozycj i POCI (ang. purchased or originated credit impaired) wyznaczany jest odpis
  na oczekiwane straty kredytowe w horyzoncie życia ekspozycji.
  Grupa identyfikuje grupę aktywów finansowych, które charakteryzują się niskim ryzykiem kredytowym
  i z tego powodu zostały zakwalifikowane do kategorii low risk portfolio. Należą do nich obligacje i bony
  skarbowe. Dla tej grupy aktywów Grupa nie dokonuje oceny istotnego wzrostu ryzyka kredytowego.
  Wartość bilansową składnika aktywów obniża się poprzez zastosowanie rachunku rezerw. Kwotę
  straty ujmuje się w rachunku zysków i strat. Rozważa się najpierw, czy istnieją obiektywne dowody
  utraty wartości pojedynczych składników aktywów finansowych, które indywidualnie są znaczące, a
  także indywidualnie (w przypadku restrukturyzacji) lub łącznie w przypadku aktywów finansowych,
  które nie są znaczące. Jeśli zostanie stwierdzone, że nie istnieją obiektywne dowody utraty wartości
  indywidualnie ocenianego składnika aktywów finansowych, niezależn ie od tego, czy jest on znaczący
  czy też nie, to włącza się ten składnik do grupy aktywów finansowych o podobnej charakterystyce
  ryzyka kredytowego i łącznie ocenia się je pod względem utraty wartości, w tym pod względem
  wystąpienia kryterium istotnego wzr ostu ryzyka kredytowego.  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część 30/70
  Identyfikacja istotnego wzrostu ryzyka kredytowego dokonywana jest w oparciu o kryteria jakościowe i
  ilościowe, do których zaliczają się:
   opóźnienie w spłacie przekraczające 30 dni,
   umieszczenie klienta na Watch Liście,
   zidentyfik owanie negatywnych sygnałów na podstawie raportów Biura Informacji Kredytowej.
  Pożyczki, kredyty i wierzytelności oraz należności z tytułu leasingu są poddawane ocenie pod kątem
  utraty wartości. Utrata wartości danej pożyczki, kredytu, wierzytelności lub n ależności z tytułu leasingu
  jest stwierdzana i w konsekwencji rozpoznawany jest odpis na oczekiwane straty kredytowe w
  horyzoncie życia w sytuacji gdy istnieją obiektywne przesłanki świadczące o utracie wartości w wyniku
  wystąpienia jednego lub większej li czby zdarzeń, które będą miały wpływ na przyszłe szacunkowe
  przepływy pieniężne z tytułu tych pożyczek, kredytów lub wierzytelności. Do zdarzeń takich zaliczają
  się:
  a) opóźnienie w spłacie przekraczające 90 dni w odniesieniu do kapitału lub odsetek zwykłych lub
  odsetek karnych przy uwzględnieniu kwoty istotności,
  b) Grupa złożyła wniosek o wszczęcie postęp owania egzekucyjnego lub powzię ła wiadomość o
  prowadzeniu egzekucji wobec dłużnika,
  c) ekspozycja kredytowa jest kwestionowana przez dłużnika na drodze postępowa nia sądowego,
  d) wierzytelność stała się wymagalna w całości w wyniku wypowiedzenia umowy kredytowej,
  e) został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub wniosek o wszczęcie
  postępowania naprawczego,
  f) restrukturyzacja ekspozycji kredytowej,
  g) ugoda ekspozycji kredytowej,
  h) istnieje wysokie prawdopodobieństwo upadłości, lub innej reorganizacji finansowej skutkującą
  brakiem m ożliwości odzyskania ekspozycji,
  i) problemy finansowe kontrahenta detalicznego (utrata pracy, obniżenie dochodów, wzrost
  zadłużenia, niespłacanie zadłużenia w innych instytucjach) skutkujących brakiem możliwości
  obsługi zadłużenia w Grupie ,
  j) nieznane miejsce pobytu i n ieujawniony majątek kontrahenta,
  k) znaczące trudności finansowe kontrahenta,
  l) fraud,
  m) umowa ugody w historii ekspozycji kredy towej.
  Ponadto w przypadku rozpoznania przesłanki utraty wartości ekspozycji kredytowej następuje
  zarażenie utratą wartości wszystkich ekspozycji tego samego kredytobiorcy.
  Odpis aktualizujący na oczekiwane straty kredytowe w przypadku kredytu (pożyczki, należności z
  tytułu leasingu) będącego przedmiotem indywidualnej oceny jest ustalany jako różnica pomiędzy
  wartością bilansową tego kredytu / należności z tytułu leasingu, a wartością bieżącą szacowanych
  przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych w oparciu o pierwotną efektywną stopę
  procentową kredytu dla ekspozycji o stałej stopie procentowej lub bieżącej efektywnej stopie
  procentowej, ustalonej zgodnie z umową, dla e kspozycji o zmiennej stopie procentowej, tj. stopą z
  daty wystąpienia zdarzenia powodującego stratę (daty default). W przypadku kredytów, czy
  należności z tytułu leasingu, dla których zostało ustanowione zabezpieczenie, bieżąca wartość
  szacowanych przyszły ch przepływów pieniężnych uwzględnia przepływy pieniężne, które mogą zostać
  uzyskane z egzekucji przedmiotu zabezpieczenia, pomniejszone o koszty egzekucji oraz sprzedaży
  przedmiotu zabezpieczenia jeżeli egzekucja jest prawdopodobna. Wartość bilansowa kred ytu
  (pożyczki), czy należności z tytułu leasingu jest obniżana o kwotę odpowiadającego mu odpisu na
  oczekiwane straty kredytowe.
  Homogeniczne grupy kredytów, które są jednostkowo nieistotne oraz istotne indywidualnie kredyty, w
  odniesieniu do których nie stwierdzono wystąpienia obiektywnych przesłanek utraty wartości, są
  poddawane grupowej ocenie utraty wartości kredytów. W celu wyznaczenia grupowej utraty wartości
  Grupa dokonuje podziału kredytów na portfele o podobnej charakterystyce ryzyka kredytowego.
  Proces oceny grupowej składa się z dwóch elementów:
   ustalenia grupowych odpisów na oczekiwane straty kredytowe dla ekspozycji indywidualnie
  nieznaczących ( koszyk 3),
   ustalenia wysokości odpisów na oczekiwane straty kredytowe dla ekspozycji, dla których nie
  stwierdzono przesłanek utraty wartości ( koszyk 1 i koszyk 2).


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część 31/70
  W celu szacowania odpisów z tytułu oczekiwanych strat kredytowych Grupa wykorzystuje własne
  oszacowania parametrów ryzyka bazując na wypracowanych modelach wewnętrznych.
  Oczekiwane straty kredytowe zostały określone jako iloczyn EAD pomniejszonego o wartość
  zabezpieczeń oraz PD i LGD. Finalna wartość strat oczekiwanych stanowi sumę oczekiwanych strat w
  poszczególnych okresach (w horyzoncie 12 miesięcy lub w horyzoncie życia ekspozycji kredy towej)
  zdyskontowaną efektywną stopą procentową.
  Modele wewnętrzne Grupy wykorzystywane na potrzeby MSSF 9 zostały zbudowane zgodnie z
  zasadami standardu i podlegają procesowi zarządzania modelami.
  5.6.7.2 Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody
  Na każdy dzień bilansowy Grupa przeprowadza analizę, czy zaistniały obiektywne dowody do
  stwierdzenia, że nastąpiła utrata wartości indywidualnych aktywów i/lub portfela aktywów finansowych
  wycenianych do wartości godziwej przez inne całkowite dochody . Do obiektywnych dowodów do
  stwierdzenia utraty wartości aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez inne
  całkowite dochody zalicza się:
  1. znaczące trudności finansowe emitenta lub dłużnika,
  2. niedotrzymanie warunków umowy, np. niespłacenie albo zaleganie ze spłacaniem odsetek lub
  nominału,
  3. przyznanie pożyczkobiorcy przez pożyczkodawcę, ze względów ekonomicznych lub prawnych
  wynikających z trudności finansowych pożyczkobiorcy udogodnienia, którego w innym
  wypadku pożyczkodawca b y nie udzielił,
  4. wysokiego prawdopodobieństwa upadłości lub innej reorganizacji finansowej pożyczkobiorcy,
  5. zanik aktywnego rynku na dany składnik aktywów finansowych ze względu na trudności
  finansowe,
  6. informacje na temat znaczących negatywnych zmian mającyc h miejsce w środowisku
  technologicznym, rynkowym, gospodarczym, prawnym lub innym, w którym działa emitent,
  wskazujące, że koszty inwestycji w instrument kapit ałowy mogą nie zostać odzyskane,
  7. znaczący (ponad 30%) lub przedłużający się (ponad 12 miesięcy) s padek wartości godziwej
  inwestycji w instrument kapitałowy poniżej kosztu.

  Jeżeli występują obiektywne przesłanki utraty wartości składnika aktywów finansowych wycenianych
  do wartości godziwej przez inne całkowite dochody wymienione powyżej oraz brak jest innych
  okoliczności i przesłanek wskazujących na brak utraty wartości tego składnika aktywów finansowych,
  to kwota stanowiąca różnicę pomiędzy ceną nabycia tego składnika aktywów (pomniejszona o
  wszelkie spłaty kapitału i odsetki) i jego bi eżącą wartością godziwą, pomniejszoną o wszelkie odpisy z
  tytułu utraty wartości tego składnika uprzednio ujęte w rachunku zysków i strat, zostaje wyksięgowana
  z kapitału własnego i przeniesiona do rachunku zysków i strat.
  Kwot prezentowanych w innych cał kowitych dochodach dotyczących instrumentów kapitałowych
  nieodwołalnie wyznaczonych przez Grupę do prezentowania zmian ich wartości godziwej w innych
  całkowitych dochodach, Grupa nie przenosi nigdy do wyniku finansowego.
  5.6.8 Udzielone zobowiązania warunkowe
  W ramach działalności operacyjnej Grupa zawiera transakcje, które w momencie ich zawarcia nie są
  ujmowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako aktywa lub zobowiązania, lecz powodują
  powstanie zobowiązań warunkowych. Zobowiązanie warunkowe jest:
   możliw ym obowiązkiem, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, których istnienie
  zostanie potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub
  większej ilości niepewnych przyszłych zdarzeń, które nie w pełni podlegają kontroli Grupy,
   ob ecnym obowiązkiem, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, ale nie jest ujmowany
  w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, ponieważ nie jest prawdopodobne, aby konieczne
  było wydatkowanie środków pieniężnych lub innych aktywów w celu wypełnienia obowiązku
  lub kwoty zobowiązania nie można oszacować w sposób wiarygodny.


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część 32/70
  Na udzielone zobowiązania pozabilansowe w tym niewykorzystane linie kredytowe tworzone są
  rezerwy. Rezerwa wyznaczana jest jako różnica pomiędzy oczekiwaną wartością ekspozycji
  bilansowej, k tóra powstanie z udzielonego zobowiązania pozabilansowego a wartością bieżącą
  oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych uzyskanych z ekspozycji bilansowej powstałej z
  udzielonego zobowiązania na datę identyfikacji utraty wartości.
  Umowy gwarancji finansowych, które nie są uznawane za umowy ubezpieczeniowe, są początkowo
  ujmowane w wartości godziwej a następnie wyceniane do wyższej z dwóch wartości : kwoty będącej
  najbardziej właściwym szacunkiem nakładów niezbędnych do wypełnienia obecnego obowiązku
  wynikającego z gwarancji finansowej, przy uwzględnieniu pr awdopodobieństwa jej realizacji oraz
  kwoty rozpoznanej w momencie początkowego ujęcia, skorygowanej o rozliczoną kwotę prowizji
  otrzymanej za udzielenie gwarancji.
  5.7 Wynik finansowy
  5.7.1 Wynik z tytułu od setek
  Przychody i koszty odsetkowe generowane przez aktywa i zobowiązania finansowe ujmowane są
  w wyniku finansowym według metody zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy
  procentowej.
  Sposób rozliczania kuponów odsetkowych, prowizji/opłat i niektórych kosztów zewnętrznych
  związanych z instrumentami finansowymi (metodą efektywnej stopy procentowej lub liniowo) zależy
  od charakteru danego instrumentu. W przypadku instrumentów finansowych z ustalonymi
  harmonogramami przepływów pieniężnych zas tosowanie ma wycena metodą efektywnej stopy
  procentowej. W przypadku instrumentów z nieokreślonymi harmonogramami przepływów nie ma
  możliwości wyliczenia efektywnej stopy procentowej i prowizje/opłaty są rozliczane liniowo w czasie.
  Natomiast sposób ujęcia rozliczanych w czasie poszczególnych typów prowizji/opłat w wyniku
  finansowym jako przychody odsetkowe lub prowizyjne i w ogóle konieczność ich rozliczenia w czasie,
  a nie możliwość ujęcia jednorazowo w wyniku finansowym, zależy od charakteru ekonomiczneg o
  prowizji/opłaty.
  W skład opłat/prowizji rozliczanych w czasie wchodzą np. opłaty za pozytywne rozpatrzenie wniosku
  kredytowego, prowizje za udzielenie kredytu, prowizje za uruchomienie kredytu, opłaty za
  ustanowienie zabezpieczeń, itp. W noszenie tego typu opłat stanowi integralną część zwrotu
  generowanego przez określony instrument finansowy. Do tej kategorii zaliczają się również opłaty i
  koszty związane ze zmianą warunków umownych, co powoduje modyfikację pierwotnie wyliczonej
  efektywnej stopy procen towej.
  Wynik z tytułu odsetek zawiera również wynik odsetkowy na odsetkach naliczonych oraz zapłaconych
  związanych z instrumentami zaklasyfikowanymi jako aktywa dostępne do sprzedaży oraz z kredytami i
  pożyczkami udzielonymi klientom, należnościami z tytuł u leasingu i pozostałymi należnościami.
  5.7.2 Wynik z tytułu prowizji i opłat
  5.7.2.1 Przychody z tytułu prowizji i opłat
  Grupa rozponaje przychody z tytułu prowizji i opłat zgodnie z wprowadzonym przez MSSF 15
  5-etapowym modelem oraz zgodnie z innymi standardami w szc zególności MSSF 9 oraz MSR 17 :
  Krok 1 : Identyfikacja umowy z klientem

  Zgodnie z MSSF 15, co do zasady, umową jest kontrakt między dwoma lub większą ilością stron
  powodujący powstanie podlegających wykonaniu praw i obowiązków.
  Grupa ujmuje umowę z klientem, objętą zakresem MSSF 15, tylko wówczas, gdy spełnione są
  wszystkie następujące kryteria:


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część 33/70
   strony umowy zawarły umowę i są zobowiązane do wykonania swoich obowiązków,
   Grupa jest w stanie zidentyfikować prawa każdej ze stron dotycząc e aktywów,
   Grupa jest w stanie zidentyfikować warunki płatności za aktywa,
   umowa ma treść ekonomiczną , oraz
   jest prawdopodobne, że Grupa otrzyma wynagrodzenie, które będzie jej przysługiwało w
  zamian aktywa, które zostaną przekazane klientowi.
  W celu ocen y, czy otrzymanie kwoty wynagrodzenia jest prawdopodobne, Grupa uwzględnia jedynie
  zdolność i zamiar zapłaty kwoty wynagrodzenia przez klienta w odpowiednim terminie.
  Grupa łączy dwie lub więcej umów, które zostały zawarte jednocześnie lub niemal jednocześ nie z tym
  samym klientem (lub podmiotami powiązanymi z klientem), i ujmuje je jako jedną umowę, jeżeli
  spełnione jest co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
   umowy są negocjowane jako pakiet i doty czą tego samego celu handlowego,
   kwota wynagrodzenia nale żnego w ramach jednej umowy zależy od ceny lub wykonania innej
  umowy , lub
   aktywa przyrzeczone w umowach stanowią pojedyncze zobowiązanie do wykonania
  świadczenia.
  Krok 2.: Identyfikacja poszczególnych zobowiązań do wykonania świadczeń wynikających z
  umowy.

  W tym etapie niezbędne jest wyodrębnienie obowiązków świadczenia wynikających z umowy, czyli
  aktywów, które są od siebie niezależne. Dane aktywo jest niezależne, jeżeli klient może korzystać z
  danego aktywa osobno, lub w powiązaniu z innymi zasobami, które są dla niego łatwo dostępne i
  jednocześnie aktywo nie jest zależne czy powiązane z innym aktywem z tej samej umowy, wówczas
  Grupa ma do czynienia z odrębnymi obowiązka mi świadczenia.

  Krok 3.: Określenie ceny transakcyjnej

  Zgodnie z MSSF 15, cena transakcyjna to wynagrodzenie, które jest oczekiwane przez Grupę do
  otrzymania (uprawnienia) w zamian za przekazanie przyrzeczonych aktywów. Odzwierciedla ona
  wysokość przycho du, który zostanie rozpoznany z tytułu wykonania umowy. Cena transakcyjna
  powinna uwzględniać oprócz kwoty wynagrodzenia także element wysoce prawdopodobnego
  wynagrodzenia zmiennego (także bonusy, kary), czynnik dyskontowania, kwoty płacone do klienta
  bądź wynagrodzenie niepieniężne.

  Krok 4.: Alokacja ceny transakcji do poszczególnych zobowiązań do wykonania świadczeń.

  Ze względu na fakt, iż poszczególne obowiązki świadczenia mogą być rozpoznawane w różnych
  momentach oraz w różny sposób (jednorazowo lub w czasie) w przypadku umów zawierających kilka
  komponentów usług/aktywów dostarczanych niezbędna jest alokacja ceny tra nsakcyjnej na
  zidentyfikowane obowiązki świadczenia. Alokacja powinna odbyć się w opraciu o jednostkowe ceny
  sprzedaży.

  Krok 5.: Ujęcie przychodu w momencie realizacji zobowiązania wynikającego z umowy.

  Przychód jest rozpoznawany w momencie, gdy aktywa s ą przekazane klientowi / usługa jest wykonana
  oraz uzyskuje on kontrolę nad przedmiotem umowy w rozumieniu MSSF 15.
  5.7.2.2 Przychody i koszty z tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych powiązanych z
  kredytami
  W przypadku oferowania produktów ubezpieczeniowych wraz z produktem kredytowym Grupa
  dokonuje rozpoznowania przychodów zgodnie z MSFF 15 wskazanym powyżej oraz zgodnie z
  wytycznymi wynikającymi z Rekomendacji U.


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część 34/70
  Grupa uznaje, iż o płaty uzyskiwane przez Grupę z tytułu sprzedaży produktu ubezpieczeniowego
  stanowią integralną część wynagrodzenia z tytułu oferowanego instrumentu finansowego, gdy produkt
  ubezpieczeniowy jest bezpośrednio powiązany z instrumentem finansowym.
  W celu określenia sposobu ujęcia transakcji w księgach rachunkowych, Grupa określa stop ień
  bezpośredniego powiązania produktu ubezpieczeniowego oraz instrumentu finansowego, biorąc pod
  uwagę treść ekonomiczną transakcji.
  Grupa stosuje do transakcji powiązanych następujące podejście:
   otrzymane bądź należne Grupie wynagrodzenie z tytułu oferowania produktów
  ubezpieczeniowych dla produktów bezpośrednio powiązanych (bez wyodrę bnienia
  instrumentu złożonego) z instrumentami finansowymi (kredytami i pożyczkami udzielanymi
  klientom) wycenianymi według zamortyzowanego kosztu jest rozliczane meto dą efektywnej
  stopy procentowej i ujmowane w przychodzie odsetkowy m,
   otrzymane bądź należne Grupie wynagrodzenie z tytułu wykonywania usługi pośrednictwa,
  którą należy oceniać pod kątem treści ekonomicznej, powinno być ujęte w przychodach z
  tytułu prowizji w momencie sprzedaży produktu ubezpieczeniowego lub jego odnowienia, z
  zastrzeżeniem sytuacji, kiedy analiza bezpośredniego powiązania produktu
  ubezpieczeniowego z instrumentem finansowym skutkuje podziałem produktu złożonego, tj.
  wydzieleniem wartości go dziwej oferowanego instrumentu finansowego oraz wartości
  godziwej produktu ubezpieczeniowego sprzedawanego łącznie z tym instrumentem.
  W powyższej sytuacji transakcja dzielona jest na elementy, w odniesieniu do których alokowane są
  przychody, a należne Gru pie wynagrodzenie z tytułu sprzedaży produktu ubezpieczeniowego jest
  dzielone pomiędzy część stanowiącą element zamortyzowanego kosztu instrumentu finansowego
  oraz część stanowiącą wynagrodzenie za wykonywanie czynności pośrednictwa. Grupa dokonuje
  analizy wartości godziwej zarówno transakcji udzielenia finansowania, jak również usługi pośrednictwa
  ubezpieczeniowego i na tej podstawie dokonuje podziału wynagrodzenia w proporcji: odpowiednio
  wartości godziwej instrumentu finansowego oraz wartości godziwej us ługi pośrednictwa w stosunku do
  sumy obu wartości.
  Ponadto, część wynagrodzenia z tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych odraczana jest w
  czasie na wypadek, gdyby klient wypowiedział umowę przez terminem.
  5.8 Nowe standardy rachunkowości oraz interpreta cje
  Standardy i interpretacje zastosowane po raz pierwszy w roku 2018

   MSSF 9 „Instrumenty finansowe” zatwierdzony w UE w dniu 22 listopada 2016 roku
  (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku
  lub po tej dacie).

  Standard MSSF 9 „Instrumenty finansowe” został opublikowany przez Radę Międzynarodowych
  Standardów Rachunkowości w dniu 24.07.2014 r., a zatwierd zony Rozporządzeniem Komisji
  Europejskiej nr 2016/2067/EU z 22.11.2016 r. do stosowania w krajach członkowskich Unii
  Europejskiej. Standard ma obligatoryjne zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzonych za
  okresy obrotowe rozpoczynające się w dniu o raz po 1.01.2018 r. za wyjątkiem zakładów ubezpieczeń,
  które mogą zastosować standard począwszy od 1.01.2021 r. MSSF 9 zastępuje MSR 39 „Instrumenty
  finansowe: ujmowanie i wycena” dając jednak podmiotom sprawozdawczym możliwość pozostania
  przy przepisach d otyczących rachunkowości zabezpieczeń wynikających z MSR 39.

  Szczegóły dotyczące wdr ożenia ww. Standardu przez Grupę zostały zaprezentowane w nocie 5.4.
   MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” oraz zmiany do MSSF 15 „Data wejścia w życie
  MSSF 15” - zatwie rdzony w UE w dniu 22 września 2016 roku (obowiązujący w odniesieniu do
  okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie).
  MSSF 15 wprowadza nowe zasady ujmowania przychodów zastępując dotychczasowe wytyczne
  wynikające z MSR 18.


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część 35/70
  Szczegóły dotyczące wdrożenia ww. Standardu przez Grupe zostały zaprezentowane w nocie 5.7.2.1.

  Nowe standardy oraz zmiany do istniejących standardów, jakie zostały już wydane przez Radę
  Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR ), ale jeszcze nie weszły w życie :
  Zatwierdzając niniejsze sprawozdanie finansowe, następujące nowe standardy oraz zmiany do
  standardów zostały wydane przez RMSR i zatwierdzone do stosowania w UE przy czym nie weszły
  jeszcze w życie :

   MSSF 16 „Leasing” – zatwierdzony w UE w dniu 31 października 2017 roku (obowiązujący w
  odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycz nia 2019 roku lub po tej dacie).
  MSSF 16 wprowadza nowe zasady ujmowania leasingu przede wszystkim poprzez wyeliminowanie
  stosowanego do tej pory pod ziału na leasing operacyjny i finansowy. Zgodnie z nowym standardem, w
  przypadku praktycznie każdej umowy spełniającej definicję leasingu, za wyjątkiem umów krótszych niż
  12 miesięcy oraz dotyczących aktywów o niskiej wartości, leasingobiorca będzie zobowi ązany do
  ujęcia w bilansie „prawa do użytkowania aktywa” oraz zobowiązania do zapłaty opłat leasingowych.
  Ponadto, leasingobiorca w swoim rachunku zysków i strat będzie zobowiązany do ujęcia kosztów
  amortyzacji aktywa będącego przedmiotem leasingu w sposób oddzielny od kosztów odsetek z tytułu
  ww. zobowiązania leasingowego. W odniesieniu do leasingobiorcy przedmiotowy standard nie
  powinien mieć istotnego wpływu na dotychczas stosowane ujęcie księgowe, tj. leasingodawca w
  dalszym ciągu będzie ujmował oddziel nie dwa typy leasingu w zależności od charakteru umowy
  leasingowej.
  Grupa uważa, iż zastosowanie ww. standardu nie będzie miało istotnego wpływu na dotychczas
  stosowane przez Grupę ujęcie umów leasingu finansowego w sprawozdaniu finansowym Grupy .
  Ponadto, Grupa ocenia, że wejście w życie ww. standardu będzie miało wpływ na ujmowanie,
  prezentację, wycenę oraz ujawnienia dotyczące aktywów i zobowiązań wynikających z umów leasingu
  operacyjnego, w których Grupa występuje jako leasingobiorca. Grupa jest w trakci e szacowania
  wpływu powyższych zmian .

   Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe” - Prawo wcześniejszej spłaty z negatywnym
  wynagrodzeniem (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1
  stycznia 2019 roku lub po tej dacie).
  Zmiany do MSSF 9 wprowadzają zapisy dotyczące kontraktów z opcją przedpłaty, w których
  pożyczkodawca może być zmuszony do zaakceptowania kwoty przedpłaty, która jest znacznie niższa
  niż niespłacone kwoty kapitału i odsetek. Taka kwota przedpłaty mogłaby stanowić płatność dla
  kredytobiorcy od pożyczkodawcy, a nie rekompensatę od kredytobiorcy dla kredytodawcy. Taki
  składnik aktywów finansowych będzie kwalifikował się do wyceny według zamortyzowanego kosztu
  lub według wartości godziwej poprzez inne całkowite dochody (w zależności od modelu biznesowego
  spółki), aczkolwiek ujemna rekompensata musi stanowić uzasadnioną rekompensatę za wcześniejszą
  spłatę kontraktu.

  Standardy i Interpretacje przyjęte przez RMSR, ale jeszcze niezatwierdzone do stosowania w
  UE :
  MSSF w ks ztałcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji
  przyjętych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem
  poniższych standardów, zmian do standardów i interpretacj i, które według stanu na dzień 24 kwietnia
  2018 roku nie zostały jeszcze przyjęte do stosowania w UE (poniższe daty wejścia w życie odnoszą
  się do standardów w wersji pełnej):

   Interpretacja KIMSF 23 „Niepewność w zakresie rozliczania podatku dochodowego”
  (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycz nia 2019 roku
  lub po tej dacie),
   Zmiany do MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych
  przedsięwzięciach” - Długoterminowe udziały w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych
  przedsięwzięciach (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1
  stycznia 2019 roku lub p o tej dacie),


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część 36/70
   Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2015 -2017)” – zmiany w
  ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 3, MSSF 11, MSR
  12 oraz MSR 23) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie
  słownictwa (obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
  2019 roku lub po tej dacie) ,
   Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” – Zmiany lub rozliczenia planów
  świadczeń pracowniczych (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycz nia 2019 roku lub po tej dacie),
   Zmiana Odniesień do Ram Koncepcyjnych w S tandardach MSSF (obowiązujący w
  odniesieniu do okres ów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub po tej dacie),
   MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” - wprowadza szereg zmian w stosunku do
  dotychczasowych wymogów MSSF 4 (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2021 roku lub po tej dacie).
  Według szacunków Grupy , w/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów, za wyjątkiem
  standardu MSSF 16, nie miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy, jeżeli zostałyby
  zastosowane przez jednostkę na dzień bi lansowy.
  Grupa jest w trakcie szacowania w pływu wdrożenia standardu MSSF 16 na sprawozdanie finans owe .
  5.9 Wartość godziwa aktywów i zobowiązań
  Wycena do wartości godziwej
  Wartość godziwa jest rozumiana jako cena, jaką w dniu wyceny można uzyskać za sprzedaż
  składnika aktywów albo zapłacić za przekazanie zobowiązania w zwykłej transakcji pomiędzy
  uczestnikami rynku. W ycena wartości godziwej opiera się na założeniu, że transakcja sprzedaży
  składnika aktywów lub przeniesienia zobowiązania odbywa się albo na głów nym rynku dla danego
  składnika aktywów bądź zobowiązania, albo w przypadku braku głównego rynku, na
  najkorzystniejszym rynku dla danego składnika aktywów lub zobowiązania.
  Wartość godziwa składnika aktywów lub zobowiązania jest mierzona przy założeniu, że uczestnicy
  rynku przy ustalaniu ceny składnika aktywów lub zobowiązania działają w swoim najlepszym interesie
  gospodarczym.
  Wycena wartości godziwej składnika aktywów niefinansowych uwzględnia zdolność uczestnika rynku
  do wytworzenia korzyści ekonomicznych poprzez jak największe i najlepsze wykorzystanie składnika
  aktywów lub jego zbycie innemu uczestnikowi rynku, który zapewniłby jak największe i jak najlepsze
  wykorzystanie tego składnika aktywów.
  Grupa stosuje techniki wyceny, które są odpowiednie do okol iczności i w przypadku których są
  dostępne dostateczne dane do wyceny wartości godziwej, przy maksymalnym wykorzystaniu
  odpowiednich obserwowalnych danych wejściowych i minimalnym wykorzystaniu nieobserwowalnych
  danych wejściowych.
  Wszystkie aktywa oraz zo bowiązania, które są wyceniane do wartości godziwej lub ich wartość
  godziwa jest ujawniana w sprawozdaniu finansowym są klasyfikowane w hierarchii wartości godziwej
  na podstawie najniższego poziomu danych wejściowych który jest istotny dla wyceny do wartoś ci
  godziwej traktowanej jako całość.
  Na każdą datę bilansową Grupa ocenia, czy miały miejsce transfery między poziomami hierarchii
  poprzez ponowną ocenę klasyfikacji do poszczególnych poziomów, kierując się istotnością danych
  wejściowych z najniższego pozi omu, który jest istotny dla wyceny do wartości godziwej traktowanej
  jako całość.
  Niezależni rzeczoznawcy są angażowani do przeprowadzenia wyceny znaczących aktywów takich jak
  nieruchomości inwestycyjne na każdy dzień bilansowy.


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część 37/70
  Na potrzeby ujawnienia wyn ików wyceny do wartości godziwej Grupa ustaliła klasy aktywów i
  zobowiązań na podstawie rodzaju, cech i ryzyka związanego z poszczególnymi składnikami aktywów i
  zobowiązań oraz poziom w hierarchii wartości godziwej, jak opisano powyżej.
  Należności od bankó w i instytucji finansowych
  Lokaty złożone na rynku międzybankowym stanowią w większości lokaty krótkoterminowe, o okresie
  zapadalności do 3 miesięcy. Z tego powodu przyjęto, że wartość godziwa należności od banków nie
  odbiega istotnie od ich wartości księg owej. Dla należności powyżej trzech miesięcy Grupa dokonała
  wyceny do wartości godziwej na bazie metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych z
  uwzględnieniem dostępnych informacji odnośnie marży kredytowej dla danego kontrahenta.
  Kredyty i pożyczki oraz należności leasingowe
  Wartość godziwa została wyliczona dla kredytów z ustalonym harmonogramem przepływów. Dla
  umów gdzie takie przepływy nie zostały kontraktowo ustalone (np. kredyty w rachunku bieżącym)
  przyjmuje się, że ich wartość godziwa jest równa wa rtości bilansowej (wartość godziwa nie odbiega
  istotnie od wartości bilansowej). Analogiczne założenie przyjęto dla umów z grupy z utratą wartości.
  W celu wyliczenia wartości godziwej, na podstawie informacji zapisanych w systemach
  transakcyjnych, dla każ dej umowy identyfikowany jest harmonogram przepływów kapitałowo -
  odsetkowych. W przypadku umów o stałym oprocentowaniu, do wykorzystywany jest kontraktowy
  harmonogram przepływów dostępny w odpowiednim systemie transakcyjnym. Dla umów o zmiennym
  oprocentowan iu generowany jest harmonogram kontraktowy w oparciu o aktualnie obowiązujące
  oprocentowanie oraz stopy typu forward (dla waluty umowy oraz indeksu odsetkowego) na kolejne
  okresy odsetkowe. Tak ustalone przepływy pieniężne zostały zdyskontowane za pomocą s tóp
  procentowych odpowiednio do waluty umowy uwzględniających aktualne marże z uwzględnieniem
  przedziału rezydualnej zapadalności umowy. Porównanie sumy zdyskontowanych przepływów
  pieniężnych przypisanych do danej umowy z jej wartością księgową pozwala okr eślić różnicę
  pomiędzy wartością godziwą a wartością bilansową. Identyfikacja właściwej do dyskontowania danego
  przepływu stopy odbywa się na podstawie waluty umowy, produktu oraz daty przepływu.
  Zobowiązania wobec banków i instytucji finansowych
  Większ ość zobowiązań wobec banków na rynku międzybankowym stanowią zobowiązania o krótkim
  okresie zapadalności (do jednego miesiąca), przyjmuje się, że wartość godziwa tych zobowiązań nie
  odbiega istotnie od ich wartości bilansowej. Dla zobowiązań wobec banków i instytucji finansowych
  powyżej jednego miesiąca oraz innych niż bieżące Grupa dokonała wyceny do wartości godziwej na
  bazie metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych z uwzględnieniem dostępnych informacji
  odnośnie marży uzyskiwanej na aktualnej oferci e depozytów uruchamianych.
  Zobowiązania wobec klientów
  Wartość godziwa została wyliczona dla depozytów z ustalonym terminem płatności. Dla depozytów
  bieżących przyjmuje się, że ich wartość godziwa jest równa wartości księgowej.
  W celu wyliczenia wartości g odziwej na podstawie danych pochodzących z systemów transakcyjnych
  wyznaczane są przyszłe przepływy kapitałowe i odsetkowe. W yliczone przyszłe przepływy
  pogrupowane zostają wg waluty, okresu zapadalności depozytu, rodzaju produktu i daty przepływu.
  Tak wyl iczone przepływy są dyskontowane stopą procentową zbudowaną jako suma stopy rynkowej
  dla danej waluty oraz marży uzyskiwanej na aktualnej ofercie depozytów uruchamianych. W yliczona w
  ten sposób wartość zdyskontowana porównywana jest z wartością bilansową, w efekcie czego
  otrzymywana jest różnica pomiędzy wartością bilansową a wartością godziwą dla przyjętego do
  wyliczeń portfela umów.
  Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych
  Wartość godziwą obligacji własnych została obliczona według zasad określonych dla wartości
  godziwej zobowiązań wobec klientów.


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część 38/70
  Stan na 31. 03. 2018 :  Stan na 31. 12 .2017 :


  Grupa dokonuje klasyfikacji poszczególnych składników aktywów i zobowiązań wycenianych do
  wartości godziwej przy zastosowaniu następującej hierarchii:
  Poziom 1
  Aktywa i zobowiązania wyceniane na podstawie kwotowań rynkowych dostępnych na aktywnych
  rynkach.
  Poziom 2
  Aktywa i zobowiązania finansowe, których wartość godziwa wyceniana jest za pomocą modeli
  wyceny, w przypadkach, których wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne na rynku w (nie badane ) War toś ć
  k s ię gow a
  War toś ć
  godziw a
  Nadw yżk a /nie d
  obór w ar toś ci
  godziw e j
  ponad w ar toś ć
  k s ię gow ą
  tys . PLN tys . PLN tys . PLN
  Ak tyw a:
  Kasa , należności od Banku Centralnego 221 818 221 818 0
  Należności od banków i instytucji f inansow ych 151 362 151 362 0
  Pochodne instrumenty zabezpieczające 42 186 42 186 0
  Pochodne instrumenty f inansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik
  f inansow y 49 225 49 225 0
  Kredyty i pożyczki udzielone klientom 16 386 320 16 343 644 -42 676
  Należności z tytułu leasingu f inansow ego 65 671 65 483 -188
  Pozostałe pożyczki i należności 182 303 183 501 1 198
  Instrumenty f inansow e w yceniane do w artości godziw ej przez inne całkow ite 4 099 789 4 099 789 0
  Zobow iązania :
  Zobow iązania w obec banków i instytucji f inansow ych 907 406 941 384 33 978
  Pochodne instrumenty zabezpieczające 3 182 3 182 0
  Pochodne instrumenty f inansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik
  f inansow y 5 388 5 388 0
  Zobow iązania f inansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik f inansow y 1 772 339 1 772 339 0
  Zobow iązania w obec klientów 17 986 283 17 900 607 -85 676
  Zobow iązania z tytułu emisji dłużnych papierów w artościow ych 521 679 519 421 -2 258 War toś ć
  k s ię gow a
  War toś ć
  godziw a
  Nadw yżk a/nie d
  obór w ar toś ci
  godziw e j
  ponad w ar toś ć
  k s ię gow ą
  tys . PLN tys . PLN tys . PLN
  Ak tyw a:
  Kasa należności od Banku Centralnego 138 061 138 061 0
  Należności od banków i instytucji f inansow ych 191 847 191 847 0
  Pochodne instrumenty zabezpieczające 63 594 63 594 0
  Pochodne instrumenty f inansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik
  f inansow y 77 961 77 961 0
  Należności od klientów 16 279 450 16 019 433 -260 017
  Należności z tytułu leasingu f inansow ego 57 489 57 249 -240
  Pozostałe pożyczki i należności 163 288 164 080 792
  Nieruchomości inw estycyjne 51 086 51 086 0
  Instrumenty f inansow e dostępne do sprzedaży 4 268 404 4 268 404 0
  Zobow iązania:
  Pochodne instrumenty zabezpieczające 0 0 0
  Pochodne instrumenty f inansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik 5 375 5 375 0
  Zobow iązania w obec banków i instytucji f inansow ych 767 917 770 186 2 269
  Zobow iązania f inansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik f inansow y 1 989 613 1 989 613 0
  Zobow iązania w obec klientów 17 508 115 17 499 434 -8 681
  Zobow iązania z tytułu emisji dłużnych papierów w artościow ych 521 869 519 402 -2 467


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część 39/70
  sposób bezpośredni (jako ceny) lub pośrednio (bazujące na cenach). Do te j kategorii Grupa
  klasyfikuje instrumenty finansowe dla których brak jest aktywnego rynku.
  L.p. Opis Model wyceny Dane wejściowe
  1 Bony pieniężne NBP
  Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych
  Stawki WIBOR od 1D do 1Y
  Kwotowania depo, FRA oraz IRS
  2 IRS
  Metoda
  zdyskontowanych
  przepływów
  pieniężnych
  Stawki WIBOR od 1D do 1Y
  Stawki EURIBOR od 1D do 1Y
  Stawki MOSPRIME od 1D do 6M
  Kwotowania depo, FRA oraz IRS
  3 CIRS
  Metoda
  zdyskontowanych
  przepływów
  pieniężnych
  Kursy średni walut obcych NBP
  Stawki WIBOR od 1D do 1Y
  Stawki EURIBOR od 1D do 1Y
  Stawki MOSPRIME od 1D do 6M
  Kwotowania depo, FRA oraz IRS
  Punkty SWAPOWE, kwotowania
  CCS
  4 FX SWAP
  Metoda
  zdyskontowanych
  przepływów
  pieniężnych
  Kursy średni walut obcych NBP
  Stawki WIBOR od 1D do 1Y
  Stawki EURIBOR od 1D do 1Y
  Stawki MOSPRIME od 1D do 6M
  Kwotowania depo, FRA oraz IRS
  Punkty SWAPOWE, kwotowania
  CCS

  Poziom 3
  Aktywa i zobowiązania finansowe, których wartość godziwa wyceniana jest za pomocą modeli
  wyceny, w przypadku których dane wejściowe nie są oparte na możliwych do zaobserwowania danych
  rynkowych (dane wejściowe nieobserwowalne).

  Lokaty Strukturyzowane są złożonymi instrumentami finansowymi zawierającymi instrument dłużny
  oraz wbudowany instrument pochodny. Instrumentem dłużnym jest zobowiązanie Grupy do zwrotu
  nominału w dacie zapadalności lokaty – instrument zerokuponowy (depozyt terminowy) o nominale
  równym kwocie gwarantowanej przez Grupę wypłaty. Wbudowanym instrumentem pochodnym jest
  nabyta przez klienta Grupy, a wystawiona przez Grupę opcja, dająca klientowi prawo dodatkowej
  wypłaty ustalonej na bazie zmiany wartości instrumentu bazowego. W artość god ziwa instrumentu
  dłużnego złożonego w Grupie, obliczana jest na podstawie modelu wyceny, uwzględniającego
  następujące czynniki:
   stopę wolną od ryzyka wyznaczaną na podstawie rynkowej krzywej terminowej stóp
  procentowych rynku pieniężnego (IRS/FRA) o okresi e najbliższym dacie zapadalności
  wycenianego instrumentu dłużnego,
   spread kredytowy wyznaczany jako średnia ważona różnicy miedzy stopą wolną od ryzyka, a
  kosztem pozyskania depozytów od klientów detalicznych Idea Bank S.A. o okresie
  zapadalności do 6 mies ięcy, pozyskanych w ostatnich 6 miesiącach (dla środków objętych
  gwarancją BFG) oraz bieżących wartości kwotowań CDS dla klasy zgodnej z hipotetycznym
  ratingiem Banku (dla środków niepodlegających gwarancji BFG),
   marżę płynności odzwierciedlającą koszt pozyskania przez Bank płynności na rynku
  pieniężnym.

  Ponadto, Grupa wykorzystuje następujące parametry zmienności na potrz eby wyceny do wartości
  godziwej.

  L.p. Opcja Model Zmienność
  1 Top Giganci Model opcyjny
  Adidas AG 22,87%
  Hyundai Motor Co 2,75%
  MCDONALD'S CORP 14,46%


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część 40/70
  Sony Corporation 33,69%
  THE COCA -COLA CO 17,73%
  2 Absolute Selection Model opcyjny NXSRSAF Index 4,50%
  3 Lokata Indywidualna 01 Model opcyjny S&P 500 42,55%
  4 Lokata Indywidualna 02 Model opcyjny WIBOR 3M 1,57%
  FIXNBP EUR/PLN 3,61%
  5 Lokata Indywidualna 03 Model opcyjny S&P 500 16,86%
  6 Liderzy Technologii Model opcyjny
  Samsung Electronics CO LTD 25,33%
  Intel Corp 25,39%
  CISCO SUSTEMS INC 20,68%
  LG ELECTRONICS 36,68%
  FUJIFILM HOLDINGS 24,50%
  HITACHI LTD 21,76%
  7 Total Perspective Model opcyjny Altus Total Perspective 10,00%
  8 e-Rentier2 Model opcyjny
  Facebook, Inc 27,05%
  Amazon.com, Inc. 15,48%
  Netflix, Inc. 31,01%
  eBay, Inc. 95,81%
  Yahoo! Inc. 48,30%
  9 e-Rentier 30M Model opcyjny
  Facebook, Inc 27,05%
  Amazon.com, Inc. 15,48%
  Netflix, Inc. 31,01%
  eBay, Inc. 95,81%
  Apple Inc. 140,28%
  10 KIDS2 Model opcyjny
  Hasbro Inc 23,39%
  Mattel Inc 132,27%
  Danone SA 19,68%
  Nestle SA 17,57%
  21st Century Fox Inc 49,18%
  The Walt Disney Co 19,48%
  11 KIDS3 Model opcyjny
  Electronic Arts Inc 29,32%
  Microsoft Corp 22,72%
  Danone SA 29,11%
  Nestle SA 18,86%
  21st Century Fox Inc 35,80%
  The Walt Disney Co 23,29%
  12 Momentum V Model opcyjny NXS Momentum Fund Stars ER 3,50%
  13 Momentum VI Model opcyjny NXS Momentum Fund Stars ER 3,50%
  14 Optimum Funds Model opcyjny NXS Momentum Fund Stars ER 3,50%
  15 Optimum Funds 140% Model opcyjny NXS Momentum Fund Stars ER 3,50%
  16 AAA Model opcyjny Alphabet Inc 33,37%
  Amazon.com, Inc. 40,39%


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część 41/70
  Apple Inc. 36,52%
  17 AAA 12M Model opcyjny
  Alphabet Inc 27,02%
  Amazon.com, Inc. 35,63%
  Apple Inc. 26,47%
  18 Best Funds Model opcyjny Best Select Fund Index 4,00%
  19 Elite Funds Model opcyjny NXS Elite Funds Selection Index 3,50%
  20 Elite Funds Go! Model opcyjny NXS Elite Funds Selection Index 3,50%


  Do te go poziomu Grupa zaklasyfikowała rów nież nieruchomości inwestycyjne:
  L.p. Opis Wycena w tys. zł Model Zmienność
  1 Nieruchomości inwestycyjne 49 802
  Podejście porównawcze metodą korygowania ceny średniej
  Średnia cena 1m 2 pow. użytkowej lokalu mieszkalnego na rynku lokalnym na podstawie próbki reprezentatywnej Współczynniki korygujące
  19 655 zł /m2 - 34 783 zł/m 2
  0,620 – 1,375 dla lokali o powierzchni do 80 m 2
  0,818 – 1,50 2 dla lokali o powierzchni pow. 80 m 2
  0,740 – 1,288 dla lokali typu penhouse
  W poziomie 3. Grupa klasyfikuje ponadto akcje BIK S.A., które wyceniane są do wartości godziwej na
  podstawie modelu wyceny opartego metodzie zdyskontowanych dywidend oraz Noble Funds TFI, dla
  których Grupa zastosowała wycenę będącą średnią dwóch metod: metody zdyskontowanych
  przepływów pieniężnych oraz metody porównawczej.
  Poniżej przedstawiono wartość bilansową aktywów i zobowiązań wycenianych do wartości godziwej w
  podziale na wyżej opisane poziomy wyceny wg stanu na 31.03 .2018 :

  Poniżej przedstawion o wartość bilansową aktywów i zobowiązań wycenianych do wartości godziwej w
  podziale na wyżej opisa ne poziomy wyceny wg stanu na 31 .12 .2017 :
  Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Raze m
  Pozycje ak tyw ów
  Pochodne instrumenty zabezpieczające 0 42 186 0 42 186
  Pochodne instrumenty f inansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik
  f inansow y 0 49 225 0 49 225
  Instrumenty f inansow e w yceniane do w artości godziw ej przez inne całkow ite 4 021 222 0 78 567 4 099 789
  Pozycje zobow iązań
  Pochodne instrumenty zabezpieczające 0 3 182 0 3 182
  Pochodne instrumenty f inansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik
  f inansow y 0 5 388 0 5 388
  Zobow iązania f inansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik f inansow y 0 0 1 772 339 1 772 339 Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Raze m
  Pozycje ak tyw ów
  Pochodne instrumenty zabezpieczające 0 63 594 0 63 594
  Pochodne instrumenty f inansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik
  f inansow y 0 77 961 0 77 961
  Instrumenty f inansow e dostępne do sprzedaży 3 647 774 541 977 78 653 4 268 404
  Pozycje zobow iązań
  Pochodne instrumenty zabezpieczające 0 0 0 0
  Pochodne instrumenty f inansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik 0 5 375 0 5 375
  Zobow iązania f inansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik f inansow y 0 0 1 989 613 1 989 613


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część 42/70
  W okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2018 roku oraz 2017 roku Grupa nie dokonywała
  zmian w klasyfikacji aktywów i zobowiązań do poszczególnych poziomów wartości godziwej.

  6. Wymogi kapitałowe (Filar I)
  Wartość skonsolidowanego współczynnika kapitałowego Grupy Kapitałowej Idea Bank na dzień
  31.03. 2018 roku i na dzień 31.12 .2017 roku zostały przedstawione poniżej:

  31.03.2018 31.12.2017
  (nie badane )
  tys . PLN tys . PLN
  Tier 1 (f undusze podstaw ow e) 1 683 123 1 740 644
  Tier 2 (f undusze uzupełniające) 243 479 203 564
  A ktyw a i zobow iązania pozabilansow e w ażone ryzykiem 13 010 872 12 746 746
  Ws półczynnik k apitałow y (CAR) 13,38% 14,04%
  Ws półczynnik k apitałow y s k ons olidow any


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część 43/70


  31.03.2018 31.12.2017
  (nie badane )
  tys . PLN tys . PLN
  Fundus ze pods taw ow e 2 758 308 2 764 598
  Kapitał podstaw ow y 155 543 155 753
  Kapitał zapasow y 2 145 808 2 428 275
  A kcje w łasne (-) 0
  Zw eryf ikow any w ynik 109 859 109 859
  Pozostałe kapitały rezerw ow e 70 711 70 711
  Pom nie js ze nia fundus zy pods taw ow ych -1 075 185 -1 023 954
  Korekta o w artości niematerialne i praw ne -638 854 -658 793
  Korekta f unduszy o niezrealizow ane straty na instrumentach dłużnych
  zaklasyf ikow anych jako dostępne do sprzedaży - 80% 21 451 35 366
  Korekta o udziały w instytucjach f inansow ych -158 639 -198 472
  Korekta A V A -9 484 0
  Korekta o DTA -87 604 0
  Zysk (strata) z lat ubiegłych -202 055 -202 055
  Raze m fundus ze pods taw ow e bank u (Tie r 1) 1 683 123 1 740 644
  Fundus ze uzupe łniające 243 479 224 584
  Zobow iązanie podporządkow ane za zgodą KNF 243 479 224 584
  Pom nie js ze nia fundus zy uzupe łniających 0 -21 020
  Korekta o udziały w instytucjach f inansow ych 0 -21 020
  Raze m fundus ze uzupe łniające (Tie r 2) 243 479 203 564
  Kapitał k r ótk ote r m inow y (Tie r 3) - -
  Raze m fundus ze w łas ne bank u 1 926 602 1 944 208
  Ak tyw a w ażone r yzyk ie m
  Ekspozycja na ryzyko na poziomie 0% 5 129 546 5 196 802
  Ekspozycja na ryzyko na poziomie 20% 121 963 118 112
  Ekspozycja na ryzyko na poziomie 35% 858 222 968 336
  Ekspozycja na ryzyko na poziomie 50% 457 965 559 177
  Ekspozycja na ryzyko na poziomie 75% 13 144 955 12 538 169
  Ekspozycja na ryzyko na poziomie 100% 4 077 171 4 172 074
  Ekspozycja na ryzyko na poziomie 150% 402 770 260 927
  Ekspozycja na ryzyko na poziomie 250% 252 231 289 473
  Raze m ak tyw a w ażone r yzyk ie m 12 794 751 12 469 249
  Zobow iązania pozabilans ow e w ażone r yzyk ie m
  Ekspozycja na ryzyko na poziomie 20% 0 14 000
  Ekspozycja na ryzyko na poziomie 35% 3 148 3 712
  Ekspozycja na ryzyko na poziomie 50% 206 410 317 671
  Ekspozycja na ryzyko na poziomie 75% 527 600 589 841
  Ekspozycja na ryzyko na poziomie 100% 686 726
  Raze m zobow iązania pozabilans ow e w ażone r yzyk ie m 216 121 277 497
  Raze m ak tyw a i zobow iązania pozabilans ow e w ażone r yzyk ie m 13 010 872 12 746 746
  Wym ogi k apitałow e z tytułu:
  Ryzyka kredytow ego 1 040 870 1 019 740
  Ryzyka operacyjnego 101 223 76 984
  Innych ryzyk 9 880 11 220
  Ws półczynnik k apitałow y 13,38% 14,04%
  Ws półczynnik k apitałow y s k ons olidow any


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część 44/70
  7. Zarządzanie ryzykiem kredytowym
  Jakość portfela
  Grupa bada jakość portfela kredytowego poprzez udział ekspozycji z zaległością powyżej 90 dni w
  saldzie portfela.
  Na koniec marca 2018 roku , udział ekspozycji z zaległością powyżej 90 dni w produkcji kredy towej
  Banku wynosił 8,9 0%. W porównaniu do 201 7 roku wskaźnik ten wzrósł o 0 ,6 punktu procentowego.

  Poniżej zaprezentowano udział salda kapitałowego 90+ w portfelu B anku według stanu na koniec
  pierwszego kwartału 2018 roku oraz na koniec 2017 roku.
  * obliczony według wartości kapitału pozostałego do spłaty

  Na koniec pierwszego kwartału 2018 roku wartość bilansowa odpisów aktualizacyjnych dla portfela
  kredytowego Banku wyniosła 1 219 ,2 mln zł i była wyższa o 64,7 % w porównaniu do 201 7 roku, który
  zamknął się saldem odpisów na poziomie 740,2 mln zł , głównie ze względu na wejście w życie
  MSSF 9 .
  Wskaźnik pokrycia (ang. coverage ratio) kredytów z zaległo ścią powyżej 90 dni odpisami na koniec
  pierwszego kwartału 2018 roku wyniósł 41% i spadł nieznacznie w porównaniu do końca 201 7 roku.

  * obliczone jako iloraz wartości odpisów i kapitału pozostałego do spłaty

  Poniższe tabele przedstawia ją podział aktywów finansowych ze względu na klasę jakości ekspozycji
  kredytowej na dzień 31.03.2018 roku . Niskie ryzyko kredytowe oznacza ekspozycje zaklasyfikowane
  do portfela low risk portfolio. W zmożony monitoring oznacza ekspozycje kredytowe znajdujące się na
  Watch List podlegające częstszemu monitoringowi.

  31.03.2018 31.12.2017
  Udział salda 90+ * 8,9% 8,3% 31.03.2018 31.12.2017
  Pokrycie salda 90+ odpisami * 41,0% 41,4% 31.03.2018
  Kos zyk 1 Kos zyk 2 Kos zyk 3 POCI Raze m
  tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN
  Ekspozycje o niskim ryzyku kredytow ym 0 0 0 0 0
  Ekspozycje podlegające standardow emu monitoringow i 13 726 463 675 748 0 0 14 402 211
  Ekspozycje podlegające w zmożonemu monitoringow i (tzw . Watchlista ) 0 633 967 0 0 633 967
  Ekspozycje z utratą w artości 0 0 2 609 361 2 977 2 612 338
  War toś ć bilans ow a br utto 13 726 463 1 309 715 2 609 361 2 977 17 648 516
  Odpis aktualizujący -139 798 -148 373 -974 400 0 -1 262 571
  War toś ć bilans ow a ne tto 13 586 665 1 161 342 1 634 961 2 977 16 385 945
  Nale żnoś ci od k lie ntów Kos zyk 31.03.2018
  Kos zyk 1 Kos zyk 2 Kos zyk 3 POCI Raze m
  tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN
  Ekspozycje o niskim ryzyku kredytow ym 0 0 0 0 0
  Ekspozycje podlegające standardow emu monitoringow i 152 326 0 0 0 152 326
  Ekspozycje podlegające w zmożonemu monitoringow i (tzw . Watchlista ) 0 0 0 0 0
  Ekspozycje z utratą w artości 0 0 0 0 0
  War toś ć bilans ow a br utto 152 326 0 0 0 152 326
  Odpis aktualizujący -964 0 0 0 -964
  War toś ć bilans ow a ne tto 151 362 0 0 0 151 362
  Nale żnoś ci od bank ów Kos zyk


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część 45/70  Utrata wartości ekspozycji kredytowych
  Sposób kalkulacji odpisu na oczekiwane straty kredytowe został przedstawiony w nocie 5.6.7.1 do
  niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  31.03.2018
  Kos zyk 1 Kos zyk 2 Kos zyk 3 POCI Raze m
  tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN
  Ekspozycje o niskim ryzyku kredytow ym 0 0 0 0 0
  Ekspozycje podlegające standardow emu monitoringow i 59 425 0 0 0 59 425
  Ekspozycje podlegające w zmożonemu monitoringow i (tzw . Watchlista ) 0 5 128 0 0 5 128
  Ekspozycje z utratą w artości 0 0 2 249 0 2 249
  War toś ć bilans ow a br utto 59 425 5 128 2 249 0 66 802
  Odpis aktualizujący -18 -19 -1 094 0 -1 131
  War toś ć bilans ow a ne tto 59 407 5 109 1 155 0 65 671
  Nale żnoś ci z tytułu le as ingu finans ow e go
  Kos zyk 31.03.2018
  Kos zyk 1 Kos zyk 2 Kos zyk 3 POCI Raze m
  tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN
  Ekspozycje o niskim ryzyku kredytow ym 171 197 0 0 0 171 197
  Ekspozycje podlegające standardow emu monitoringow i 0 11 671 0 0 11 671
  Ekspozycje podlegające w zmożonemu monitoringow i (tzw . Watchlista ) 0 0 0 0 0
  Ekspozycje z utratą w artości 0 0 0 0 0
  War toś ć bilans ow a br utto 171 197 11 671 0 0 182 868
  Odpis aktualizujący -407 -158 0 0 -565
  War toś ć bilans ow a ne tto 170 790 11 513 0 0 182 303
  Pozos tałe pożyczk i i nale żnoś ci
  Kos zyk


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część
  46/70
  Odpisy na należności kredytowe

  Tabele poniżej prezentują zmiany wysokości odpisów akt ualizujących w okresie:

  01.01.2018-31.03.2018
  (nie badane )
  tys . PLN Kos zyk 1 Kos zyk 2 Kos zyk 3 POCI Raze m
  War toś ć odpis ów ak tualizujących/r e ze r w na począte k ok r e s u - 01.01.2018 751
  Kor e k ta dotycząca początk ow e go zas tos ow ania M SSF 9 296
  War toś ć odpis ów ak tualizujących/r e ze r w na począte k ok r e s u - 01.01.2018 po k or e k cie 1 047 0 0 0 1 047
  Zm iana s tanu r e ze r w uję ta w r zis :
  Dow iązanie/ rozw iązanie -60 0 0 0 -60
  Zm iana s tanu r e ze r w ne tto uję ta w r zis -60 0 0 0 -60
  Inne zm iany s tanu r e ze r w * -23 0 0 0 -23
  War toś ć odpis ów ak tualizujących/r e ze r w na k onie c ok r e s u - 31.03.2018 964 0 0 0 964
  *d o tyczy o d p i s u n a o d s e tki i ko re kty o d s e te k i mp a i rme n to wych
  Nale żnoś ci od bank ów


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część
  47/70


  01.01.2018-31.03.2018
  (nie badane )
  tys . PLN Kos zyk 1 Kos zyk 2 Kos zyk 3 POCI Raze m
  War toś ć odpis ów ak tualizujących/r e ze r w na począte k ok r e s u - 01.01.2018 758 889
  Kor e k ta dotycząca początk ow e go zas tos ow ania M SSF 9 413 559
  War toś ć odpis ów ak tualizujących/r e ze r w na począte k ok r e s u - 01.01.2018 133 177 175 807 863 464 0 1 172 448
  Zm iana s tanu r e ze r w uję ta w r zis :
  Dow iązanie/ rozw iązanie 19 597 5 683 27 575 0 52 855
  Transf ery -12 869 -33 006 55 570 0 9 695
  Zm iana s tanu r e ze r w ne tto uję ta w r zis 6 728 -27 323 83 145 0 62 550
  Inne zm iany s tanu r e ze r w * -107 -111 27 791 0 27 573
  War toś ć odpis ów ak tualizujących/r e ze r w na k onie c ok r e s u - 31.03.2018 139 798 148 373 974 400 0 1 262 571
  Nale żnoś ci od k lie ntów 01.01.2018-31.03.2018
  (nie badane )
  tys . PLN Kos zyk 1 Kos zyk 2 Kos zyk 3 POCI Raze m
  War toś ć odpis ów ak tualizujących/r e ze r w na począte k ok r e s u - 01.01.2018 1 014
  Kor e k ta dotycząca początk ow e go zas tos ow ania M SSF 9 72
  War toś ć odpis ów ak tualizujących/r e ze r w na począte k ok r e s u - 01.01.2018 po k or e k cie 11 19 1 056 0 1 086
  Zm iana s tanu r e ze r w uję ta w r zis :
  Dow iązanie/ rozw iązanie 5 1 19 0 25
  Transf ery 2 -1 19 0 20
  Zm iana s tanu r e ze r w ne tto uję ta w r zis 7 0 38 0 45
  Inne zm iany s tanu r e ze r w * 0 0 0 0 0
  War toś ć odpis ów ak tualizujących/r e ze r w na k onie c ok r e s u - 31.03.2018 18 19 1 094 0 1 131
  Nale żnoś ci z tytułu le as ingu finans ow e go


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część
  48/70
  01.01.2018-31.03.2018
  (nie badane )
  tys . PLN Kos zyk 1 Kos zyk 2 Kos zyk 3 POCI Raze m
  War toś ć odpis ów ak tualizujących/r e ze r w na począte k ok r e s u - 01.01.2018 0
  Kor e k ta dotycząca początk ow e go zas tos ow ania M SSF 9 565
  War toś ć odpis ów ak tualizujących/r e ze r w na począte k ok r e s u - 01.01.2018 po k or e k cie 407 158 0 0 565
  Zm iana s tanu r e ze r w ne tto uję ta w r zis 0 0 0 0 0
  War toś ć odpis ów ak tualizujących/r e ze r w na k onie c ok r e s u - 31.03.2018 407 158 0 0 565
  Pozos tałe pożyczk i i nale żnoś ci 01.01.2018-31.03.2018
  (nie badane )
  tys . PLN Kos zyk 1 Kos zyk 2 Kos zyk 3 POCI Raze m
  War toś ć odpis ów ak tualizujących/r e ze r w na począte k ok r e s u - 01.01.2018 8 099
  Kor e k ta dotycząca początk ow e go zas tos ow ania M SSF 9 13 057
  War toś ć odpis ów ak tualizujących/r e ze r w na począte k ok r e s u - 01.01.2018 po k or e k cie 14 248 4 693 2 215 0 21 156
  Zm iana s tanu r e ze r w uję ta w r zis :
  Dow iązanie/ rozw iązanie -1 417 -530 -1 094 0 -3 041
  Transf ery -140 -1 354 994 0 -500
  Zm iana s tanu r e ze r w ne tto uję ta w r zis -1 557 -1 884 -100 0 -3 541
  Inne zm iany s tanu r e ze r w * 38 0 0 0 38
  War toś ć odpis ów ak tualizujących/r e ze r w na k onie c ok r e s u - 31.03.2018 12 729 2 809 2 115 0 17 653
  Pozabilans


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część 49/70
  8. Sprawozdawczość według segmentów biznesowych
  Sprawozdawczość wg segmentów działalności Grupy Kapitałowej została przygotowana zgodnie z
  MSSF 8.11 i MSSF 8.12 w oparciu o jednostki połączone z powodu zbliżonych cech ekonomicznych
  oraz podobieństw oferowanych produktów i usług, procesu świadczenia usłu g, rodzaju lub kategorii
  klienta, stosowanych metod dystrybucji oraz charakteru otoczenia regulacyjnego.
  Zarząd monitoruje oddzielnie wyniki operacyjne segmentów w celu podejmowania decyzji
  dotyczących alokacji zasobów, oceny skutków tej alokacji oraz wyni ków działalności. Podstawą oceny
  wyników działalności jest zysk lub strata na działalności operacyjnej. Działalność operacyjną Grupy
  Kapitałowej podzielono na cztery segmenty:
  Bankowość obejmującą usługi z zakresu udzielania kredytów i pożyczek, gwarancji i poręczeń, oraz
  przyjmowania depozytów świadczone przez Idea Bank S.A.
  Pośrednictwo finansowe obejmujące swoim zakresem czynności z zakresu planowania i doradztwa
  finansowego oraz dystrybucji produktów inwestycyjnych i kredytowych świadczonych przez Tax Care
  S.A.
  Leasing obejmuje usługi świadczone przez Idea Fleet S.A. z zakresu czasowego przekaza nia
  przedmiotu leasingu przez jeden podmiot drugiemu, w zamian za okresowe płatności.
  Pozostałe obejmuje przychody i koszty Grupy, które ze względu na swój charakter nie mogą być
  przyporządkowane do żadnego z powyższych czterech segmentów działalności Grup y, w tym między
  innymi z działalności faktoringowej (Idea Money S.A., Property Solutions FIZAN, LC Corp Sky Tower
  S.A., Development System S.A., Idea Investment sarl, Idea SPV) .
  Przychody i koszty segmentu to przychody i koszty osiągane ze sprzedaży zewnęt rznym klientom lub
  z transakcji z innymi segmentami Grupy. Dają się one przyporządkować bezpośrednio lub w oparciu o
  racjonalne przesłanki do danego segmentu. Segmentowe wyn iki zaprezentowano po dokonaniu
  dających się przyporządkować wyłączeń między segment owych i konsolidacyjnych. Przy
  wyodrębnianiu transakcji między segmentami zastosowano zasady rachunkowości obowiązujące dla
  sporządzania sprawozdań finansowych spółek Grupy, kwoty wyłączeń wewnętrznych pochodzą ze
  sprawozdań spółek, a ceny wewnętrzne w tra nsakcjach pomiędzy segmentami nie różnią się istotnie
  od cen rynkowych.
  Działalność spółek Grupy nie wykazuje regionalnego zróżnicowania w zakresie ryzyka i poziomu
  zwrotu z poniesionych nakładów inwestycyjnych.
  Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 3 miesięcy zakończony dnia 3 1.03 .2018 w podziale
  na segmenty :


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część 50/70


  01.01.2018-31.03.2018 Bankow ość Pośrednictw o
  f inansow e Leasing Pozostałe Korekty Razem
  (nie badane )
  Pr zychody z tytułu ods e te k 235 012 173 2 246 3 745 3 816 244 992
  zewnętrzne 235 989 6 286 2 246 471 0 244 992
  wewnętrzne (977) (6 113) 0 3 274 3 816 0
  Kos zty z tytułu ods e te k (109 776) (39) (1 381) (293) 4 452 (107 037)
  zewnętrzne (109 726) (39) 538 2 190 0 (107 037)
  wewnętrzne (50) 0 (1 919) (2 483) 4 452 0
  Wynik z tytułu ods e te k 125 236 134 865 3 452 8 268 137 955
  zewnętrzny 126 263 6 247 2 784 2 661 0 137 955
  wewnętrzny (1 027) (6 113) (1 919) 791 8 268 0
  Pr zychody z tytułu pr ow izji i opłat 43 159 20 837 841 92 15 588 80 517
  zewnętrzne 43 159 11 654 841 21 560 0 77 214
  wewnętrzne 0 9 183 0 (21 468) 15 588 3 303
  Kos zty z tytułu pr ow izji i opłat (25 330) (4 442) (33) (95) (832) (30 732)
  zewnętrzne (23 873) (4 327) (33) (2 378) 0 (30 611)
  wewnętrzne (1 457) (115) 0 2 283 (832) (121)
  Wynik z tytułu pr ow izji i opłat 17 829 16 395 808 (3) 14 756 49 785
  zewnętrzny 19 286 7 327 808 19 182 0 46 603
  wewnętrzny (1 457) 9 068 0 (19 185) 14 756 3 182
  Pr zychody z tytułu dyw ide nd 0 0 0 0 0 0
  zewnętrzne 0 0 0 0 0 0
  wewnętrzne 0 0 0 0 0 0
  Wynik na ins tr um e ntach finans ow ych w yce nianych
  do w ar toś ci godziw e j 19 216 0 0 (45) 45 19 216
  zewnętrzny 19 216 0 0 0 0 19 216
  wewnętrzny 0 0 0 (45) 45 0
  Wynik na ins tr um e ntach finans ow ych 0 0 0 0 0 0
  zewnętrzny 0 0 0 0 0 0
  wewnętrzny 0 0 0 0 0 0
  Wynik z tytułu zapr ze s tania ujm ow ania ak tyw ów
  finans ow ych w yce nianych w zam or tyzow anym
  k os zcie 0 0 0 0 0 0
  zewnętrzny 0 0 0 0 0 0
  wewnętrzny 0 0 0 0 0 0
  Wynik z pozycji w ym iany 2 838 0 0 (194) (37) 2 607
  zewnętrzny 2 838 0 0 (231) (231) 0
  wewnętrzny 0 0 0 37 37 (37)
  Pozos tałe pr zychody ope r acyjne 1 066 103 246 1 130 (1 461) 1 084
  zewnętrzne 1 060 103 246 (325) 0 1 084
  wewnętrzne 6 0 0 1 455 (1 461) 0
  Pozos tałe k os zty ope r acyjne (5 519) (1 199) (112) (724) (1 520) (9 074)
  zewnętrzne (5 519) (1 199) (112) (2 244) 0 (9 074)
  wewnętrzne 0 0 0 1 520 (1 520) 0
  Pozos tałe pr zychody i k os zty ope r acyjne ne tto 17 601 (1 096) 134 167 (2 973) 13 833
  zewnętrzne 17 595 (1 096) 134 (2 800) 0 13 833
  wewnętrzne 6 0 0 2 967 (2 973) 0
  Wynik z tytułu utr aty w ar toś ci k r e dytów i pożycze k (51 729) 0 (45) 0 (7 216) (58 990)
  zewnętrzny (52 437) 0 (45) (6 508) 0 (58 990)
  wewnętrzny 708 0 0 6 508 (7 216) 0
  Ogólne k os zty adm inis tr acyjne (100 572) (16 309) (1 354) (3 049) (9 015) (130 299)
  zewnętrzne (100 572) (16 309) (1 354) (12 064) 0 (130 299)
  wewnętrzne 0 0 0 9 015 (9 015) 0
  Wynik z działalnoś ci ope r acyjne j 8 365 (876) 408 567 3 820 12 284
  zewnętrzny 10 135 (3 831) 2 327 471 0 12 284
  wewnętrzny (1 770) 2 955 (1 919) 96 3 820 0
  Udział w zys k ach (s tr atach) je dnos te k s tow ar zys zonych 0 0 0 0 11 671 11 671
  zewnętrzny 0 0 13 037 (1 366) 0 11 671
  wewnętrzny 0 0 (13 037) 1 366 11 671 0
  Zys k (s tr ata) br utto 8 365 (876) 408 567 15 491 23 955
  zewnętrzny 10 135 (3 831) 15 364 (895) 0 23 955
  wewnętrzny (1 770) 2 955 (14 956) 1 462 15 491 0
  Podate k dochodow y (7 640) 91 (149) 0 (1 661) (9 359)
  zewnętrzny (7 640) (1 287) (386) (46) 0 (9 359)
  wewnętrzny 0 1 378 237 46 (1 661) 0
  Zys k (s tr ata) ne tto 725 (785) 259 567 13 830 14 596
  zewnętrzny 2 495 (5 118) 14 977 (941) 0 14 596
  wewnętrzny (1 770) 4 333 (14 718) 1 508 13 830 0


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część 51/70
  Skonsolidowany rac hunek zysków i strat za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31.03.2017 w podziale
  na segmenty :  01.01.2017-31.03.2017 Bankow ość Pośrednictw o
  f inansow e Leasing Pozostałe Korekty Razem
  (nie badane )
  Pr zychody z tytułu ods e te k 235 699 305 58 931 62 336 (78 307) 278 964
  zewnętrzne 199 987 4 857 58 931 15 189 0 278 964
  wewnętrzne 35 712 (4 552) 0 47 147 (78 307) 0
  Kos zty z tytułu ods e te k (93 969) (26) (47 204) (58 793) 106 181 (93 811)
  zewnętrzne (92 182) (26) (1 312) (291) 0 (93 811)
  wewnętrzne (1 787) 0 (45 892) (58 502) 106 181 0
  Wynik z tytułu ods e te k 141 730 279 11 727 3 543 27 874 185 153
  zewnętrzny 107 805 4 831 57 619 14 898 0 185 153
  wewnętrzny 33 925 (4 552) (45 892) (11 355) 27 874 0
  Pr zychody z tytułu pr ow izji i opłat 83 248 39 013 17 741 25 116 (29 963) 135 155
  zewnętrzne 83 248 9 404 17 387 25 116 0 135 155
  wewnętrzne 0 29 609 354 0 (29 963) 0
  Kos zty z tytułu pr ow izji i opłat (26 123) (10 927) (49) (3 193) 8 807 (31 485)
  zewnętrzne (17 407) (10 836) (49) (3 193) 0 (31 485)
  wewnętrzne (8 716) (91) 0 0 8 807 0
  Wynik z tytułu pr ow izji i opłat 57 125 28 086 17 692 21 923 (21 156) 103 670
  zewnętrzny 65 841 (1 445) 17 338 21 923 0 103 657
  wewnętrzny (8 716) 29 518 354 0 (21 156) 0
  Pr zychody z tytułu dyw ide nd 0 0 0 1 073 0 1 073
  zewnętrzne 0 0 0 1 073 0 1 073
  wewnętrzne 0 0 0 0 0 0
  Wynik na ins tr um e ntach finans ow ych w yce nianych
  do w ar toś ci godziw e j (11 052) 0 0 0 0 (11 052)
  zewnętrzny (11 052) 0 0 0 0 (11 052)
  wewnętrzny 0 0 0 0 0 0
  Wynik na ins tr um e ntach finans ow ych 0 0 0 0 0 0
  zewnętrzny 0 0 0 0 0 0
  wewnętrzny 0 0 0 0 0 0
  Wynik z pozycji w ym iany 2 308 0 117 (588) 0 1 837
  zewnętrzny 2 308 0 117 (588) 0 1 837
  wewnętrzny 0 0 0 0 0 0
  Pozos tałe pr zychody ope r acyjne 392 123 3 026 656 (2 099) 2 098
  zewnętrzne 383 123 3 023 (1 431) 0 2 098
  wewnętrzne 9 0 3 2 087 (2 099) 0
  Pozos tałe k os zty ope r acyjne (2 749) (3 054) (2 101) (1 796) 1 (9 699)
  zewnętrzne (2 749) (3 054) (2 101) (1 795) 0 (9 699)
  wewnętrzne 0 0 0 (1) 1 0
  Pozos tałe pr zychody i k os zty ope r acyjne ne tto (11 101) (2 931) 1 042 (655) (2 098) (15 743)
  zewnętrzne (11 110) (2 918) 1 039 (2 741) 0 (15 730)
  wewnętrzne 9 0 3 2 086 (2 098) 0
  Wynik z tytułu utr aty w ar toś ci k r e dytów i pożycze k (49 934) 0 (7 439) (4 442) 0 (61 815)
  zewnętrzny (49 934) 0 (7 439) (4 442) 0 (61 815)
  wewnętrzny 0 0 0 0 0 0
  Ogólne k os zty adm inis tr acyjne (101 513) (21 055) (17 262) (15 390) 2 514 (152 706)
  zewnętrzne (101 513) (21 055) (17 262) (12 876) 0 (152 706)
  wewnętrzne 0 0 0 (2 514) 2 514 0
  Wynik z działalnoś ci ope r acyjne j 36 307 4 379 5 760 4 979 7 134 58 559
  zewnętrzny 11 089 (20 587) 51 295 16 762 0 58 559
  wewnętrzny 25 218 24 966 (45 535) (11 783) 7 134 0
  Udział w zys k ach (s tr atach) je dnos te k s tow ar zys zonych 0 0 5 300 0 3 378 8 678
  zewnętrzny 0 0 5 300 3 378 0 8 678
  wewnętrzny 0 0 0 (3 378) 3 378 0
  Zys k (s tr ata) br utto 36 307 4 379 11 060 4 979 10 512 67 237
  zewnętrzny 11 089 (20 587) 56 595 20 140 0 67 237
  wewnętrzny 25 218 24 966 (45 535) (15 161) 10 512 0
  Podate k dochodow y (13 005) (983) (1 050) (1 606) 561 (16 083)
  zewnętrzny (13 005) (217) (1 219) (1 643) 0 (16 083)
  wewnętrzny 0 (766) 169 37 561 0
  Zys k (s tr ata) ne tto 23 302 3 396 10 010 3 373 11 073 51 154
  zewnętrzny (1 916) (20 804) 55 377 18 497 0 51 154
  wewnętrzny 25 218 24 200 (45 367) (15 124) 11 073 0


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część 52/70
  Dane ze sprawozdania z sytuacji finansowej w podziale na segmenty na dzień 31.03 .2018 oraz
  31. 12 .2017 :


  9. Przychody i koszty z tytułu odsetek
  Ak tyw a s e gm e ntu 31.03.2018 31.12.2017
  (nie badane )
  Bankow ość 24 263 888 24 325 096
  Pośrednictw o f inansow e 130 155 133 394
  Leasing 157 141 141 164
  Pozostałe 3 284 484 3 342 675
  Korekty -4 031 014 -3 988 665
  Raze m 23 804 654 23 953 664 01.01.2018-
  31.03.2018
  01.01.2017-
  31.03.2017
  (nie badane )
  tys . PLN
  (nie badane )
  tys . PLN
  Przychody z tytułu lokat w innych bankach 1 050 849
  Przychody z tytułu innych lokat na rynku pieniężnym 1 923 117
  Przychody z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych klientom 135 134 183 981
  Przychody z tytułu instrumentów f inansow ych , w tym : 25 421 25 576
  - w yceniane do w artości godziw ej przez inne całkow ite dochody 13 380 14 100
  Odsetki - leasing f inansow y 80 342 51 609
  Odsetki od rezerw y obow iązkow ej 922 2 104
  Pozostałe odsetki 200 14 728
  Raze m 244 992 278 964
  Pr zychody z tytułu ods e te k 01.01.2018-
  31.03.2018
  01.01.2017-
  31.03.2017
  (nie badane )
  tys . PLN
  (nie badane )
  tys . PLN
  Koszty z tytułu depozytów innych banków 607 197
  Koszty z tytułu zobow iązań w obec klientów 98 678 84 139
  Koszty z tytułu w łasnej emisji papierów dłużnych 7 181 6 239
  Odsetki - leasing f inansow y 31 17
  Odsetki od zaciągniętych kredytów 285 1 874
  Odsetki od umów w ykupu w ierzytelności 108 0
  Pozostałe koszty z tytułu odsetek 147 1 345
  Raze m 107 037 93 811
  Kos zty z tytułu ods e te k


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część 53/70
  10. Przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat  11. Inne przychody i koszty operacyjne


  01.01.2018-
  31.03.2018
  01.01.2017-
  31.03.2017
  (nie badane )
  tys . PLN
  (nie badane )
  tys . PLN
  Z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek 21 328 20 271
  Z tytułu pośrednictw a w sprzedaży produktów
  ubezpieczeniow ych i inw estycyjnych
  10 383 63 835
  Z tytułu leasingu f inansow ego 62 6 576
  Przychody z tyt. usług księgow ych 10 303 9 740
  Przychody z tytułu usług f aktoringow ych 21 459 23 146
  Z tytułu obsługi rachunków bieżących i kart płatniczych 11 022 6 955
  Pozostałe 5 960 4 632
  Raze m 80 517 135 155
  Pr zychody z tytułu pr ow izji i opłat 01.01.2018-
  31.03.2018
  01.01.2017-
  31.03.2017
  (nie badane )
  tys . PLN
  (nie badane )
  tys . PLN
  Z tytułu kart płatniczych i kredytow ych 4 080 3 150
  Z tytułu kredytów i pożyczek 12 224
  Prow izje w ypłacone agentom 18 759 21 398
  Koszty z tyt . usług księgow ych 1 817 2 622
  Koszty z tyt . usług f aktoringow ych 1 638 2 098
  Pozostałe 4 426 1 993
  Raze m 30 732 31 485
  Kos zty z tytułu pr ow izji i opłat 01.01.2018-
  31.03.2018
  01.01.2017-
  31.03.2017
  (nie badane )
  tys . PLN
  (nie badane )
  tys . PLN
  Przychody z czynszów 10 183
  Otrzymane kary odszkodow ania i grzyw ny 0 277
  Przychody ze sprzedaży produktów i usług 662 566
  Zysk ze sprzedaży nief inansow ych aktyw ów trw ałych 278 114
  Przychody z działalnosci leasingow ej 90 926
  Pozostałe przychody 44 32
  Raze m 1 084 2 098
  Inne pr zychody ope r acyjne 01.01.2018-
  31.03.2018
  01.01.2017-
  31.03.2017
  (nie badane )
  tys . PLN
  (nie badane )
  tys . PLN
  Koszty czynszów 4 3
  Zapłacone kary , odszkodow ania i grzyw ny 249 507
  Koszty sprzedanych produktów , tow arów i materiałów 106 113
  Windykacja i monitoring nalezności kredytow ych 3 289 2 203
  Odpisy na należności nieściągalne 1 069 2 851
  Strata na sprzedaży nief inansow ych aktyw ów trw ałych 2 013 45
  Rezerw y na zobow iązania 0 969
  Koszty postępow ań administracyjnych 1 480 886
  Koszty z tytułu usług księgow ych 9 -10
  Pozostałe koszty 855 2 132
  Raze m 9 074 9 699
  Inne k os zty ope r acyjne


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część 54/70
  12. Ogólne koszty administracyjne

  * Kwota uwzględnia 6,6 mln zł rezerwy na koszty opłaty BFG na Fundusz Przymusowej Restr ukturyzacji zgodnie z KIMSF 21 „Opłaty publiczne”.01.01.2018-
  31.03.2018
  01.01.2017-
  31.03.2017
  (nie badane )
  tys . PLN
  (nie badane )
  tys . PLN
  Św iadczenia pracow nicze 50 331 62 327
  Zużycie materiałów i energii 2 304 3 280
  Usługi obce, w tym: 31 104 40 517
  - marketing, reprezentacja i reklama 3 981 7 589
  - usługi IT 4 879 4 652
  - w ynajem i dzierżaw a 14 596 16 201
  - usługi ochrony i cash processingu 1 433 1 190
  - koszty obsługi, napraw i remontów 778 762
  - usługi telekomunikacyjne i pocztow e 2 213 2 646
  - usługi praw ne 333 403
  - usługi doradcze 976 3 556
  - ubezpieczenia 460 525
  - inne usługi obce 1 455 2 993
  Pozostałe koszty rzeczow e 387 804
  Podatki i opłaty 2 546 3 400
  Podatek od aktyw ów 15 942 15 226
  Składka i w płaty na Bankow y Fundusz Gw arancyjny i KNF* 15 893 15 404
  A mortyzacja 10 440 11 105
  Inne 1 352 643
  Raze m 130 299 152 706
  Ogólne k os zty adm inis tr acyjne


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część
  55/70
  13. Odpisy aktualizujące z tytułu u trat y wartości i rezerwy na pozycje pozabilansowe

  * pozycje „Inne zwiększenia” i „Inne zmniejszenia” obejmują głów nie zmiany odpisów na odsetki impairmentowe


  01.01.2018-31.03.2018
  (nie badane )
  tys . PLN inw e s tycyjne ope r acyjne s am ochodow e s k upione
  w ie r zyte lnoś ci
  pożyczk i
  le as ingow e
  nale żnoś ci
  fak tor ingow e
  War toś ć odpis ów ak tualizujących/r e ze r w na
  począte k ok r e s u - 01.01.2018 166 701 532 058 25 545 3 811 0 30 774 758 889 751 1 014 0 8 099 768 753
  Zmiany w ynikające z w drożenia MSSF 9 170 349 213 279 13 364 58 0 16 509 413 559 296 72 565 13 057 427 549
  War toś ć odpis ów ak tualizujących/r e ze r w na
  począte k ok r e s u - 01.01.2018 (s k or ygow ana) 337 050 745 337 38 909 3 869 0 47 283 1 172 448 1 047 1 086 565 21 156 1 196 302
  Utw orzenie 37 314 131 886 3 167 841 0 6 508 179 716 0 45 0 5 978 185 739
  Rozw iązanie -29 812 -82 522 -3 378 -1 447 0 0 -117 159 -71 0 0 -9 519 -126 749
  Wynik z tytułu odpis ów ak tualizujących z tytułu
  utr aty w ar toś ci k r e dytów , pożycze k , nale żnoś ci
  le as ingow ych 7 502 49 364 -211 -606 0 6 508 62 557 -71 45 0 -3 541 58 990
  Wyk or zys tanie - s pis ane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Inne zw iększenia* 11 809 20 609 902 553 0 0 33 873 0 0 0 38 33 911
  Inne zmniejszenia* -3 003 -3 161 -142 0 0 -1 -6 307 -12 0 0 0 -6 319
  Różnice kursow e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  War toś ć odpis ów ak tualizujących/r e ze r w na k onie c
  ok r e s u - 31.03.2018 353 358 812 149 39 458 3 816 0 53 790 1 262 571 964 1 131 565 17 653 1 282 884
  Raze m Sum a
  Nale żnoś ci z
  tytułu le as ingu
  finans ow e go
  Kr e dyty i pożyczk i udzie lone k lie ntom Zobow iązania
  pozabilans ow e
  Nale żnoś ci od
  bank ów i ins tytucji
  finans ow ych
  Pozos tałe
  pożyczk i i
  nale żnoś ci 01.01.2017-31.03.2017
  (nie badane )
  tys . PLN inw e s tycyjne ope r acyjne s am ochodow e s k upione
  w ie r zyte lnoś ci
  pożyczk i
  le as ingow e
  nale żnoś ci
  fak tor ingow e
  War toś ć odpis ów ak tualizujących/r e ze r w na
  począte k ok r e s u - 01.01.2017 103 421 355 958 25 975 5 945 21 635 19 154 532 088 729 170 608 2 988 706 413
  Utw orzenie 37 953 128 230 9 171 7 907 419 4 442 188 122 167 7 020 1 068 196 377
  Rozw iązanie -25 122 -97 023 -6 049 -6 270 0 0 -134 464 -63 0 -35 -134 562
  Wycena skupionych w ierzytelności 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Wynik z tytułu odpis ów ak tualizujących z tytułu
  utr aty w ar toś ci k r e dytów , pożycze k , nale żnoś ci
  le as ingow ych 12 831 31 207 3 122 1 637 419 4 442 53 658 104 7 020 1 033 61 815
  Wyk or zys tanie - s pis ane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Inne zw iększenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Inne zmniejszenia -127 0 0 0 0 -3 735 -3 862 0 0 0 -3 862
  War toś ć odpis ów ak tualizujących/r e ze r w na k onie c
  ok r e s u - 31.03.2017 116 125 387 165 29 097 7 582 22 054 19 861 581 884 833 177 628 4 021 764 366
  Raze m Sum a
  Nale żnoś ci z
  tytułu le as ingu
  finans ow e go
  Kr e dyty i pożyczk i udzie lone k lie ntom Zobow iązania
  pozabilans ow e
  Nale żnoś ci od
  bank ów i ins tytucji
  finans ow ych


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część 56/70
  14. Po datek dochodowy
  Uzgodnienie podatku dochodowego od wyniku finansowego brutto przed opodatkowaniem według
  ustawowej stawki podatkowej , z podatkiem dochodowym liczonym według efektywnej stawki
  podatkowej za okresy 3 miesięcy zakończone dnia 31.03. 2018 roku i 31.03. 2017 roku przedstawia się
  następująco:  *stawka podatku płaconego przez spółkę Idea Investment Sarl (Luksemburg) .
  Obowiązujące w Polsce przepisy podatkowe podlegają częstym zmianom, powodując istotne różnice
  w ich interpretacji i istotne wątpliwości w ich stosowaniu. Organy podatkowe posiadają instrumenty
  kontroli umożliwiające im weryfikację podstaw opodatkowania (w większości przypadków w okresie
  poprzednich 5 lat obrotowych), oraz nakładanie kar i grzywien. Od 15 lipca 2016 roku Ordynacja
  Podatkowa uwzględnienia także postanowienia Ogólnej K lauzuli Zapobiegającej Nadużyciom (GAAR),
  która ma zapobiegać powstawaniu i wykorzystywaniu sztucznych struktur prawnych tworzonych w
  celu uniknięcia opodatkowania. Klauzulę GAAR należy stosować tak w odniesieniu do transakcji
  dokonanych po jej wejściu w ż ycie, jak i do transakcji, które zostały przeprowadzone przed wejściem
  w życie klauzuli GAAR, ale dla których po dacie wejścia klauzuli w życie korzyści były lub są
  nadal osiągane. W konsekwencji ustalenie zobowiązań podatkowych może wymagać istotnego
  osą du, w tym dotyczącego transakcji już zaistniałych, a kwoty obciążeń podatkowych prezentowane i
  ujawniane w sprawozdaniach finansowych mogą się zmienić w przyszłości w wynik u kontroli organów
  podatkowych.
  01.01.2018-
  31.03.2018
  01.01.2017-
  31.03.2017
  (nie badane )
  tys . PLN
  (nie badane )
  tys . PLN
  Zys k (s tr ata) br utto 23 955 67 237
  Bieżący podatek dochodow y 3 500 8 530
  Bieżące obciążenie podatkow e 3 500 9 550
  Korekty dotyczące bieżącego podatku z lat ubiegłych 0 -1 020
  Odroczony podatek dochodow y 5 859 7 553
  Zw iązany z pow staniem i odw róceniem się różnic przejściow ych 5 859 7 553
  Obciąże nie podatk ow e w yk azane w s k ons olidow anym r achunk u zys k ów i s tr at 9 359 16 083
  Sk ons olidow any k apitał w łas ny
  Odroczony podatek dochodow y -110 3 094
  Zw iązany z pow staniem i odw róceniem się różnic przejściow ych, w tym: -110 3 094
  - zw iązany z instrumentami f inansow ymi w ycenianymi do w artości godziw ej przez inne
  całkow ite dochody -110 2 082
  Obciąże nie podatk ow e w yk azane w s k ons olidow anym k apitale w łas nym -110 3 094
  Raze m pods taw ow e s k ładnik i obciąże nia podatk ow e go w r achunk u zys k ów i s tr at i
  k apitale w łas nym 9 249 19 177
  Pods taw ow e s k ładnik i obciąże nia podatk ow e go 01.01.2018-
  31.03.2018
  01.01.2017-
  31.03.2017
  tys . PLN tys . PLN
  Zys k (s tr ata) pr ze d opodatk ow anie m 23 955 67 237
  - dla staw ki 19% 23 298 43 384
  - dla staw ki 29%* 1 525 15 743
  - nieopodatkow ane -868 8 110
  Podatek w g staw ki 19% 4 427 8 243
  Podatek w g staw ki 29% 442 4 565
  Przychody nie podlegające opodatkow aniu -2 468 -1 305
  Koszty nie stanow iące kosztów uzyskania przychodów 8 255 8 072
  Nieujęte straty podatkow e -1 470 -3 886
  Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodow ego z lat ubiegłych 0 -234
  Inne pozycje w pływ ajace na w ysokość obciążenia podatkow ego 108 629
  Całk ow ite obciąże nie podatk ow e w yk azane w s k ons olidow anym r achunk u zys k ów i
  s tr at 9 294 16 084
  Efe k tyw na s topa podatk ow a 38,80% 23,92%


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część 57/70
  Idea Bank S.A. wraz ze spółkami zależnymi zawarły porozumienie podpisane dnia 29 września 2016
  roku dotyczące zasad rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „PDOP”) w
  ramach Podatkowej Grupy Kapitałowej („PGK”), która miała obowiązywać w okresie od dnia 1
  stycznia 2016 r. do dnia 3 1 grudnia 2019 r.
  W związku z fakte, iż PGK przestał spełniać kryteria określone w ustawie o Podatku dochodowym od
  osób prawnych w marcu 2018 roku PGK utraciła status podatnika.
  W związku z powyższym, na dzień 31 marca 2018 roku Bank i spółki są zobowiąz ane samodzielnie
  obliczać, pobierać i wpłacać na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek
  dochodowy od osób prawnych oraz roczny podatek dochodowy od osób prawnych.

  15. Kredyty i pożyczki udzielone klientom 31.03.2018 31.12.2017
  (nie badane )
  tys . PLN tys . PLN
  Kredyty i pożyczki 9 166 200 8 497 995
  Należności f aktoringow e 461 627 430 676
  Skupione w ierzytelności 7 821 863 7 919 620
  Należności z tytułu kart płatniczych 198 826 189 588
  A ktyw a f inansow e w yceniane do w artości godziw ej
  przez w ynik f inansow y 375 460
  Raze m 17 648 891 17 038 339
  Odpisy aktualizujące w artość należności (-) -1 262 571 -758 889
  Raze m ne tto 16 386 320 16 279 450
  Kr e dyty i pożyczk i udzie lone k lie ntom


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część
  58/70  Stan na dzie ń 31 m ar ca 2018 r ok u
  (nie badane )
  War toś ć br utto
  Kos zyk 1
  War toś ć br utto
  Kos zyk 2
  War toś ć br utto
  Kos zyk 3 POCI
  Odpis y na
  k r e dyty i
  pożyczk i w
  Kos zyk u 1
  Odpis y na
  k r e dyty i
  pożyczk i w
  Kos zyk u 2
  Odpis y na
  k r e dyty i
  pożyczk i w
  Kos zyk u 3
  Raze m
  w ar toś ć
  ne tto
  tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN
  - kredyty inw estycyjne 2 670 917 369 495 1 052 832 661 -37 737 -41 054 -274 567 3 740 547
  - kredyty operacyjne 3 144 248 498 587 1 409 826 2 316 -94 188 -97 588 -620 373 4 242 828
  - kredyty samochodow e 138 147 18 794 59 897 0 -1 834 -2 660 -34 964 177 380
  - należności f aktoringow e 47 995 329 911 83 721 0 -3 391 -6 722 -43 677 407 837
  - skupione w ierzytelności 7 725 156 92 928 3 085 0 -2 648 -349 -819 7 817 353
  Raze m 13 726 463 1 309 715 2 609 361 2 977 -139 798 -148 373 -974 400 16 385 945 War toś ć br utto
  be z utr aty
  w ar toś ci
  War toś ć br utto
  z utr atą
  w ar toś ci
  Odpis y na
  k r e dyty i
  pożyczk i be z
  utr aty w ar toś ci
  IBNR
  Odpis y
  ak tualizujące
  utw or zone na
  k r e dyty i
  pożyczk i z utr atą
  w ar toś ci
  Raze m
  w ar toś ć ne tto
  Raze m
  w ar toś ć
  br utto
  k r e dytów
  Odpis y
  utw or zone
  indyw idualnie
  Odpis y
  utw or zone
  k ole k tyw nie
  Raze m
  w ar toś ć ne tto
  tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN
  - kredyty inw estycyjne 3 676 365 445 697 -30 494 -136 207 3 955 361 4 122 062 -33 039 -133 662 3 955 361
  - kredyty operacyjne 3 615 647 1 154 870 -81 786 -450 272 4 238 459 4 770 517 -46 998 -485 060 4 238 459
  - kredyty samochodow e 180 788 44 892 -3 415 -22 130 200 135 225 680 -3 535 -22 010 200 135
  - należności f aktoringow e 399 902 30 774 -26 891 -3 883 399 902 430 676 0 -30 774 399 902
  - pożyczki leasingow e 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  - aktyw a f inansow e w yceniane do w artości
  godziw ej przez w ynik f inansow y 460 0 0 0 460 460 0 0 460
  - skupione w ierzytelności 7 484 346 4 598 -2 960 -851 7 485 133 7 488 944 -87 -3 724 7 485 133
  Raze m 15 357 508 1 680 831 -145 546 -613 343 16 279 450 17 038 339 -83 659 -675 230 16 279 450
  Stan na dzie ń 31 gr udnia 2017 r ok u


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część 59/70
  16. Należności z tytułu leasingu finansowego
  17. Zobowiązania wobec klientów


  Nale żnoś ci z tytułu le as ingu finans ow e go na dzie ń
  31 m ar ca 2018 (nie badane w tys . PLN)
  Inw e s tycja
  le as ingow a br utto
  War toś ć bie żąca
  m inim alnych opłat
  le as ingow ych
  Do roku 19 323 15 875
  Od roku do 5 lat 54 783 50 927
  Pow yżej 5 lat - -
  Raze m 74 106 66 802
  Niezrealizow ane przychody f inansow e (-) (7 304) -
  War toś ć bie żąca m inim alnych opłat le as ingow ych 66 802 66 802
  Odpisy aktualizujące w artość należności (-) (1 131) -
  War toś ć bilans ow a 65 671 -
  w tym niegw arantow ane w artości końcow e
  przypadające leasingodaw cy - - Nale żnoś ci z tytułu le as ingu finans ow e go na dzie ń
  31 gr udnia 2017 (w tys . PLN)
  Inw e s tycja
  le as ingow a br utto
  War toś ć bie żąca
  m inim alnych opłat
  le as ingow ych
  Do roku 21 625 17 968
  Od roku do 5 lat 42 782 40 535
  Pow yżej 5 lat - -
  Raze m 64 407 58 503
  Niezrealizow ane przychody f inansow e (-) (5 904) -
  War toś ć bie żąca m inim alnych opłat le as ingow ych 58 503 58 503
  Odpisy aktualizujące w artość należności (-) (1 014) -
  War toś ć bilans ow a 57 489 -
  w tym niegw arantow ane w artości końcow e
  przypadające leasingodaw cy
  - - 31.03.2018 31.12.2017
  (nie badane )
  tys . PLN tys . PLN
  Zobow iązania w obe c podm iotów gos podar czych 2 231 437 2 112 617
  Środki na rachunkach bieżących i depozyty O /N 1 365 197 1 278 133
  Depozyty terminow e 866 223 834 467
  Inne 17 17
  Zobow iązania w obe c je dnos te k budże tow ych 6 443 8 932
  Środki na rachunkach bieżących i depozyty O /N 2 036 1 850
  Depozyty terminow e 4 407 7 082
  Zobow iązania w obe c ludnoś ci 15 748 403 15 386 566
  Środki na rachunkach bieżących i depozyty O /N 1 514 501 1 658 431
  Depozyty terminow e 14 233 902 13 728 135
  Raze m zobow iązania w obe c k lie ntów 17 986 283 17 508 115
  Zobow iązania w obe c k lie ntów


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część 60/70

  18. Emisje i wykupy papierów wartościowych
  W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca emisj e i wykupy papierów wartościowych w Grupie.

  19. Zobowiązania warunkowe
  Zobowiązania inwestycyjne

  W okresie bieżącym oraz porównawczym Grupa nie zawarła istotnych umów z kontrahentami na
  wykonanie planowanych nakładów inwestycyjnych w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne .

  Zobowiązania warunkowe i pozycje pozabilansowe

  31.03.2018 31.12.2017
  (nie badane )
  tys . PLN tys . PLN
  Rachunki bieżące i depozyty O /N 2 881 734 2 938 414
  Zobow iązania terminow e o okresie spłaty : 15 104 532 14 569 684
  do 1 miesiąca 2 965 385 6 329 192
  pow yżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 6 054 063 4 630 196
  pow yżej 3 miesiąca do 6 miesięcy 3 667 559 1 334 750
  pow yżej 6 miesięcy do 1 roku 1 638 898 1 022 097
  od 1 roku do 5 lat 708 664 1 187 774
  pow yżej 5 lat 69 963 65 675
  Inne 17 17
  Raze m 17 986 283 17 508 115
  Str uk tur a zobow iązań w obe c k lie ntów w e dług
  zapadalnoś ci 31.03.2018 31.12.2017
  (nie badane )
  tys . PLN tys . PLN
  1. Zobow iązania w ar unk ow e udzie lone 644 371 719 281
  a) f inansow e 641 494 715 614
  a) gw arancyjne 2 877 3 667
  2. Zobow iązania w ar unk ow e otr zym ane 3 049 3 042
  a) f inansow e 0 0
  a) gw arancyjne 3 049 3 042
  3. Zobow iązania zw iązane z r e alizacją ope r acji
  k upna /s pr ze daży 0 0
  4. Pozos tałe pozycje pozabilans ow e 1 035 689 1 041 317
  Zobow iązania w ar unk ow e ipozycje pozabilans ow e
  r aze m
  1 683 109 1 763 640
  Zobow iazania w ar unk ow e udzie lone i pozycje
  pozabilans ow e


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część 61/70
  20. Składniki innych całkowitych dochodów  21. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty
  W okresie bieżącym i porównawczym podmiot dominujący Grupy nie wypłacił ani nie zaproponował do
  wypłaty dywidendy.

  22. Sezonowość lub cykliczność działalności
  W działalności Grupy nie występują istotne zjawiska podlegające wahaniom s ezonowym lub mające
  charakter cykliczny, zatem przedstawione wyniki Grupy nie odnotowują istotnych wahań w trakcie
  roku.
  Inne całk ow ite dochody
  01.01.2018-
  31.03.2018
  01.01.2017-
  31.03.2017
  (nie badane )
  tys . PLN
  (nie badane )
  tys . PLN
  Różnice kursow e z przeliczenia jednostek zagranicznych - -
  A ktyw a f inansow e w yceniane w w artości godziw ej przez inne
  całkow ite dochody, w tym: - 8 875
  - Zyski (straty) za okres - 8 875
  - Korekty w ynikające z przeklasyf ikow ania zysków (strat) ujętych w
  zysku lub stracie - -
  Ef ekt rachunkow ości zabezpieczeń przepływ ów pieniężnych (1 773) 4 314
  Zyski i straty z inw estycji w instrumenty dłużne w yceniane w
  w artości godziw ej przez Inne Całkow ite Dochody 1 499 -
  Zyski i straty z inw estycji w instrumenty kapitałow e w yceniane w
  w artości godziw ej przez Inne Całkow ite Dochody 996 -
  Zmiana w artości godziw ej w ynikająca ze zmiany ryzyka
  kredytow ego zobow iązania f inansow ego w yznaczonego do
  w artości godziw ej przez RZiS
  (1 125) -
  Inne całk ow ite dochody ogółe m (403) 13 189 01.01.2018-
  31.03.2018
  01.01.2017-
  31.03.2017
  (nie badane )
  tys . PLN
  (nie badane )
  tys . PLN
  Różnice kursow e z przeliczenia jednostek zagranicznych - -
  - Kw ota przed opodatkow aniem - -
  - Podatek dochodow y - -
  A ktyw a f inansow e w yceniane w w artości godziw ej przez Inne
  Całkow ite Dochody - 8 875
  - Kw ota przed opodatkow aniem - 10 957
  - Podatek dochodow y - (2 082)
  Ef ekt rachunkow ości zabezpieczeń przepływ ów pieniężnych (1 773) 4 314
  - Kw ota przed opodatkow aniem (2 204) 5 326
  - Podatek dochodow y 431 (1 012)
  Zyski i straty z inw estycji w instrumenty kapitałow e w yceniane w
  w artości godziw ej przez Inne Całkow ite Dochody 2 495 -
  - Kw ota przed opodatkow aniem 3 081 -
  - Podatek dochodow y (586) -
  Zmiana w artości godziw ej w ynikająca ze zmiany ryzyka (1 125) -
  - Kw ota przed opodatkow aniem (1 390) -
  - Podatek dochodow y 265 -
  Podate k dochodow y odnos zący s ię do s k ładnik ów innych
  całk ow itych dochodów ogółe m 110 (3 094)
  Podate k dochodow y odnos zący s ię do s k ładnik ów innych
  całk ow itych dochodów


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część 62/70
  23. Zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego
  W dniu 24.04.2018 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariu szy Banku, podczas
  którego zatwierdzono uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017. Całość zysku
  wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. została przeznaczona na
  kapitał zapasowy Banku .

  W kwietniu 2018 roku miały miejsce doniesienia medialne dotyczące sytuacji płynnościowej spółki
  GetBack SA („GetBack”) - podmiotu, który do dnia 15 czerwca 2016r. (tj. do daty spełnienia się
  warunków Warunkowej Umowy Sprzedaży Akcji), wchodził w skład Grup y Kapitałowej Idea Bank SA.
  W dniu 26 kwietnia 2018r. GetBack opublikował raport bieżący informujący o braku spłaty części
  wymagalnych obligacji i odsetek, a następnie, w dniu 2 maja 2018r., poinformował o złożeniu wniosku
  o otwarcie przyspieszonego postę powania układowego („Wniosek”). Zgodnie z Wnioskiem GetBack
  opublikowanym przez właściwy Sąd Rejonowy, GetBack zaproponował restrukturyzację zadłużenia, w
  skład którego wchodzą m.in. wyemitowane przez Getback S.A. obligacje, których nabycie Bank
  umożliwiał swoim klientom za pośrednictwem domu maklerskiego. Sąd Rejonowy w dniu 9 maja wydał
  postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego w trybie przyśpieszonym.
  Należności Grupy Kapitałowej Idea Banku od spółki Getback S.A. na dzień 31 marca 2018 r . wynosiły
  14,3 mln zł, w tym są obligacje o wartości 8,3 mln zł ujęte w pozycji Instrumenty finansowe oraz
  należności handlowe na kwotę 6 mln zł ujęte w pozycji Inne aktywa.
  Ponadto Getback jest właścicielem certyfikatów funduszy inwestycyjnych, w portfel ach których
  znajdują się wierzytelności sprzedane przez Idea Bank w 2016 r. o wartości 73,2 mln zł. ujęte
  w pozycji Inne aktywa.  Tobiasz Bury
  Prezes Zarządu  Małgorzata Szturmowicz
  Członek Zarządu  Dariusz Makosz
  Członek Zarządu  Aneta Skrodzka -Książek
  Członek Zarządu  Jaromir Frankowicz
  Członek Zarządu  Magdalena Skwarzec
  Członek Zarządu  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 62 stanowią jego integralną część 63/70


  Tomasz Górski
  Członek Zarządu

  Warszawa , 14 maja 2018 roku


  Idea Bank S.A.
  Jednostkowy raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)


  64/70
  III. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  1. ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNE K ZYSKÓW I STRAT

  W okresach I kwartału 2018 roku oraz I kwartału 2017 roku działalność zaniechana nie wystąpiła.
  01.01.2018-
  31.03.2018
  01.01.2017-
  31.03.2017
  (nie badane )
  tys . PLN
  (nie badane )
  tys . PLN
  Działalnoś ć k ontynuow ana
  I. Przychody z tytułu odsetek 235 012 235 699
  II. Koszty z tytułu odsetek -109 727 -93 969
  III. Wynik z tytułu ods e te k 125 285 141 730
  IV . Przychody z tytułu prow izji i opłat 43 159 83 248
  V . Koszty z tytułu prow izji i opłat -25 330 -26 123
  V I. Wynik z tytułu pr ow izji i opłat 17 829 57 125
  V II. Przychody z tytułu dyw idend 0 0
  V III. Wynik na instrumentach f inansow ych w ycenianych do w artości godziw ej 19 216 -11 052
  IX. Wynik z pozycji w ymiany 2 838 2 308
  X. Inne przychody operacyjne 1 066 392
  XI. Inne koszty operacyjne -5 515 -2 749
  XII. Pozos tałe pr zychody i k os zty ope r acyjne ne tto 17 605 -11 101
  XII. Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty w artości kredytów ,
  aaaa pożyczek, należności leasingow ych -51 729 -49 934
  XIV . Ogólne koszty administracyjne -100 572 -101 513
  XV . Wynik z działalnoś ci ope r acyjne j 8 418 36 307
  XV I. Zys k (s tr ata) br utto 8 418 36 307
  XV II. Podatek dochodow y -7 640 -13 005
  XV III. Zys k (s tr ata) ne tto 778 23 302
  1. Przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej 778 23 302
  2. Przypisane udziałow com niekontrolującym 0 0
  Średnia w ażona liczba akcji zw ykłych w okresie 78 401 981 78 401 981
  Zysk podstaw ow y przypadający na jedną akcję (w PLN na akcję) 0,01 0,30
  Zysk rozw odniony przypadający na jedną akcję (w PLN na akcję) 0,01 0,30


  Idea Bank S.A.
  Jednostkowy raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)


  65/70
  2. ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

  Składniki innych całkowitych dochodów, tj. różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych,
  zyski i straty z inwestycji w instrumenty dłużne wyceniane w wartości godziwej przez Inne Całkowite
  Dochody oraz efekt rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych mogą zostać przeniesione
  w przyszłości do rachunku zysków i strat .


  01.01.2018-
  31.03.2018
  01.01.2017-
  31.03.2017
  (nie badane )
  tys . PLN
  (nie badane )
  tys . PLN
  Zys k / (s tr ata) za ok r e s 778 23 302
  Wycena aktyw ów f inansow ych dostępnych do sprzedaży - 10 957
  Zyski i straty z inw estycji w instrumenty dłużne w yceniane w
  w artości godziw ej przez Pozostałe Całkow ite Dochody 1 851 -
  Zyski i straty z inw estycji w instrumenty kapitałow e w yceniane
  w w artości godziw ej przez Pozostałe Całkow ite Dochody 1 230 -
  Zmiana w artości godziw ej w ynikająca ze zmiany ryzyka
  kredytow ego zobow iązania f inansow ego w yznaczonego do
  w artości godziw ej przez RZiS (1 390) -
  Ef ekt rachunkow ości zabezpieczeń przepływ ów pieniężnych (2 204) 5 326
  Podatek dochodow y dotyczący innych całkow itych dochodów 110 (3 094)
  Inne całk ow ite dochody ne tto (403) 13 189
  Całk ow ite dochody za ok r e s 375 36 491
  Przypadające na akcjonariuszy spółki 375 36 491
  Przypadające na udziały niekontrolujące - -


  Idea Bank S.A.
  Jednostkowy raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)


  66/70
  3. ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.03.2018 31.12.2017
  (nie badane )
  tys . PLN tys . PLN
  AKTYWA
  Kasa, środki w Banku Centralnym 221 818 138 061
  Należności od banków i instytucji f inansow ych 103 203 136 395
  Należności od klientów 16 371 504 16 233 800
  Inw estycje w jednostkach zależnych 293 727 293 727
  Inw estycje w jednostki stow arzyszone 12 159 12 159
  Pozostałe pożyczki i należności 594 822 595 966
  Instrumenty f inansow e 4 083 080 4 250 380
  - Dostępne do sprzedaży - 4 250 380
  - Wyceniane w w artości godziw ej przez inne całkow ite dochody 4 083 080 -
  Pochodne instrumenty zabezpieczające 42 186 63 594
  Pochodne instrumenty f inansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik
  f inansow y 49 225 77 961
  Wartości niematerialne 187 664 204 865
  Rzeczow e aktyw a trw ałe 65 101 70 579
  A ktyw a trw ałe sklasyf ikow ane jako przeznaczone do sprzedaży 1 461 1 487
  A ktyw o z tytułu podatku dochodow ego 173 092 136 922
  - Należności z tytułu bieżącego podatku dochodow ego 1 220 1 220
  - A ktyw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego 171 872 135 702
  Inne aktyw a 2 064 846 2 109 200
  SUM A AKTYWÓW 24 263 888 24 325 096
  ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
  Zobow iązania
  Zobow iązania w obec innych banków i instytucji f inansow ych 766 722 760 748
  Pochodne instrumenty zabezpieczające 3 182 0
  Pochodne instrumenty f inansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik
  f inansow y 5 388 5 375
  Zobow iązania z tytułu emisji dłużnych instrumentów f inansow ych 511 662 512 297
  Zobow iązania f inansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik f inansow y 1 772 339 1 989 613
  Zobow iązania w obec klientów 18 848 803 18 385 315
  Pozostałe zobow iązania 186 400 338 933
  Zobow iązanie z tytułu podatku dochodow ego 0 0
  Rezerw y pozostałe 19 053 9 499
  SUM A ZOBOWIĄZAŃ 22 113 549 22 001 780
  Kapitał zakładow y 156 804 156 804
  Niepodzielony w ynik f inansow y 160 680 0
  Zysk (strata) netto 778 334 032
  Pozostałe kapitały 1 832 077 1 832 480
  Kapitał w łas ny ogółe m 2 150 339 2 323 316
  SUM A ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO 24 263 888 24 325 096


  Idea Bank S.A.
  Jednostkowy raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)


  67/70
  4. ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31.03 .2018 :

  Kapitał
  zapas ow y
  Kapitał z
  ak tualizacji
  w yce ny
  Pozos tałe
  k apitały
  r e ze r w ow e
  Zys k (s tr ata)
  ne tto
  tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN
  Na dzie ń 1 s tycznia 2018 r ok u 156 804 - 1 744 859 16 911 70 710 334 032 2 323 316 - 2 323 316
  Zmiany w ynikające z w drożenia MSSF 9 - - 173 352 - - - - 173 352 - - 173 352
  Na dzie ń 1 s tycznia 2018 r ok u (s k or ygow any) 156 804 - 173 352 1 744 859 16 911 70 710 334 032 2 149 964 - 2 149 964
  Zyski i straty z inw estycji w instrumenty dłużne w yceniane w
  w artości godziw ej przez Inne Całkow ite Dochody 0 0 1 499 0 0 0 1 499 0 1 499
  Zyski i straty z inw estycji w instrumenty kapitałow e
  w yceniane w w artości godziw ej przez Inne Całkow ite
  Dochody
  0 0 996 0 0 0 996 0 996
  Zmiana w artości godziw ej w ynikająca ze zmiany ryzyka
  kredytow ego zobow iązania f inansow ego w yznaczonego do
  w artości godziw ej przez RZiS
  0 0 -1 125 0 0 0 -1 125 0 -1 125
  Rachunkow ość zabezpieczeń 0 0 -1 773 0 0 0 -1 773 0 -1 773
  Inne całk ow ite dochody 0 0 -403 0 0 0 -403 0 -403
  Zysk (strata) netto 0 0 0 0 0 778 778 0 778
  Całk ow ite dochody za ok r e s 0 0 -403 0 0 778 375 0 375
  Przeniesienie zysku poprzedniego okresu na niepodzielony
  w ynik f inansow y 0 334 032 0 0 0 -334 032 0 0 0
  Na dzie ń 31 m ar ca 2018 r ok u 156 804 160 680 1 744 456 16 911 70 710 778 2 150 339 0 2 150 339
  Pr zypis ane ak cjonar ius zom je dnos tk i dom inujące j
  Raze m
  Pozos tałe k apitały
  Kapitał
  w łas ny
  ogółe m
  Udziały
  nie k ontr olujące
  (nie badane )
  Kapitał
  pods taw ow y
  Nie podzie lony
  w ynik
  finans ow y


  Idea Bank S.A.
  Jednostkowy raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)


  68/70
  za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31.03 .2017 : Kapitał
  zapas ow y
  Kapitał z
  ak tualizacji
  w yce ny
  Pozos tałe
  k apitały
  r e ze r w ow e
  Zys k (s tr ata)
  ne tto
  tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN
  Na dzie ń 1 s tycznia 2017 r ok u 156 804 0 1 566 983 - 33 928 70 710 177 244 1 937 813 - 1 937 813
  Wycena aktyw ów f inansow ych dostępnych do sprzedaży
  pomniejszona o podatek odroczony 0 0 0 8 875 0 0 8 875 0 8 875
  Rachunkow ość zabezpieczeń 0 0 0 4 314 0 0 4 314 0 4 314
  Inne całk ow ite dochody 0 0 0 13 189 0 0 13 189 0 13 189
  Zysk (strata) netto 0 0 0 0 0 23 302 23 302 0 23 302
  Całk ow ite dochody za ok r e s 0 0 0 13 189 0 23 302 36 491 0 36 491
  Przeniesienie zysku poprzedniego okresu na niepodzielony
  w ynik f inansow y 0 177 244 0 0 0 -177 244 0 0 0
  Podział w yniku 0 -177 244 177 244 0 0 0 0 0 0
  Sprzedaż spółki Tax Care S.A . 0 0 187 001 0 0 0 187 001 0 187 001
  Na dzie ń 31 m ar ca 2017 r ok u 156 804 0 1 931 228 -20 739 70 710 23 302 2 161 305 0 2 161 305
  Udziały
  nie k ontr olujące
  Kapitał
  w łas ny
  ogółe m
  Pr zypis ane ak cjonar ius zom je dnos tk i dom inujące j
  (nie badane )
  Kapitał
  pods taw ow y
  Nie podzie lony
  w ynik
  finans ow y
  Pozos tałe k apitały
  Raze m


  Idea Bank S.A.
  Jednostkowy raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)


  69/70
  5. ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  01.01.2018-
  31.03.2018
  01.01.2017-
  31.03.2017
  (nie badane )
  tys . PLN
  (nie badane )
  tys . PLN
  Pr ze pływ y ś r odk ów pie nię żnych z działalnoś ci ope r acyjne j
  Zysk (strata) netto 778 23 302
  Korekty razem: 3 231 455 523
  A mortyzacja 8 148 7 251
  (Zyski )/straty z tytułu różnic kursow ych -2 838 -2 308
  Odsetki i dyw idendy -20 673 -19 224
  Zmiana stanu należności od banków -1 890 35 504
  Zmiana stanu pochodnych instrumentów f inansow ych (aktyw o ) 46 550 -69 284
  Zmiana stanu pożyczek i kredytów udzielonych klientom -336 404 -269 284
  Zmiana stanu pozostałych pożyczek i należności 737 2 440
  Zmiana stanu papierów w artościow ych dostępnych do sprzedaży 168 915 111 657
  Zmiana stanu aktyw ów z tytułu odroczonego podatku dochodow ego 4 540 10 446
  Zmiana stanu innych aktyw ów 44 354 -248 847
  Zmiana stanu zobow iązań w obec innych banków i instytucji f inansow ych 5 974 38 298
  Zmiana stanu pochodnych instrumentów f inansow ych (zobow iązanie ) oraz
  zobow iązań f inansow ych w ycenianych do w artości godziw ej przez w ynik
  f inansow y -214 079 12 477
  Zmiana stanu zobow iązań w obec klientów 463 488 928 446
  Zmiana stanu zobow iązań z tytułu emisji dłużnych papierów w artościow ych -635 -1 303
  Zmiana stanu rezerw oraz rezerw z tytułu odroczonego podatku odroczonego -3 503 1 034
  Zmiana stanu pozostałych zobow iązań -152 533 -66 622
  Pozostałe korekty -6 920 0
  Zapłacony podatek dochodow y -3 100 -23 109
  Bieżący podatek dochodow y (RZIS ) 3 100 7 951
  Śr odk i pie nię żne ne tto z działalnoś ci ope r acyjne j 4 009 478 825
  Pr ze pływ y ś r odk ów pie nię żnych z działalnoś ci inw e s tycyjne j
  Wpływ y z działalnoś ci inw e s tycyjne j 54 644 27 041
  Zbycie inw estycyjnych papierów w artościow ych 26 028 0
  Odsetki otrzymane 28 317 26 842
  Zbycie w artości niematerialnych oraz rzeczow ych aktyw ów trw ałych 299 199
  Wydatk i z działalnoś ci inw e s tycyjne j -1 262 -12 897
  Nabycie w artości niematerialnych oraz rzeczow ych aktyw ów trw ałych -1 262 -12 897
  Śr odk i pie nię żne ne tto w yk or zys tane w działalnoś ci inw e s tycyjne j 53 382 14 144
  Pr ze pływ y ś r odk ów pie nię żnych z działalnoś ci finans ow e j
  Odsetki zapłacone -7 644 -7 618
  Śr odk i pie nię żne ne tto z / (w yk or zys tane w ) działalnoś ci finans ow e j -7 644 -7 618
  Zw iększenie (zmniejszenie ) netto stanu środków pieniężnych i ich ekw iw alentów 49 747 485 351
  Środki pieniężne i ich ekw iw alenty na początek okresu 237 828 142 095
  Śr odk i pie nię żne i ich e k w iw ale nty na k onie c ok r e s u 287 575 627 446
  w tym o ograniczonej możliw ości dysponow ania 0 0


  Idea Bank S.A.
  Jednostkowy raport kwartalny za okres 3 miesięcy
  zakończony dnia 31.03.2018 (dane w tys. zł)


  70/70  Tobiasz Bury
  Prezes Zarządu  Małgorzata Szturmowicz
  Członek Zarządu  Dariusz Makosz
  Członek Zarządu  Aneta Skrod zka -Książek
  Członek Zarządu  Jaromir Frankowicz
  Członek Zarządu  Magdalena Skwarzec
  Członek Zarządu  Tomasz Górski
  Członek Zarządu
  Warszawa, 14 maja 2018 roku  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Idea Bank SA
ISIN:PLIDEAB00013
NIP:5260307560
EKD: 65.12 działalność bankowa
Adres: ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa
Telefon:+48 22 2705868
www:www.ideabank.pl
gpwlink:idea-bank.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-26Raport roczny
2019-05-31Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-04-26Raport roczny
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
Komentarze o spółce IDEA BANK
2019-04-20 16-04-47
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649