Raport.

IDEA BANK SA (40/2018) ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Idea Bank S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 399 § 1, 4021 i 4022 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje, na dzień 24 kwietnia 2018 r., o godz. 10.00 w siedzibie Spółki przy ul. Przyokopowej 33, Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Spółka przekazuje w załączeniu również treść projektów uchwał wraz z ich uzasadnieniem, będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 kwietnia 2018 r.
Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382) w związku z § 38 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik


  1)
  2)
  3)
  4)
  5)
  6)


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Idea Bank SA
ISIN:PLIDEAB00013
NIP:5260307560
EKD: 65.12 działalność bankowa
Adres: ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa
Telefon:+48 22 2705868
www:www.ideabank.pl
Kalendarium raportów
2019-09-27Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-09-27Raport półroczny
Komentarze o spółce IDEA BANK
2019-06-25 08-06-44
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649