Raport.

IDEA BANK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 Dane dotycz?ce skonsolidowanego rachunku zysk?w i strat Wynik z tytu?u odsetek 681 401 624 017 160 531 142 421 Wynik z tytu?u prowizji i op?at 311 400 341 892 73 363 78 031 Zysk brutto 339 431 437 771 79 966 99 913 Zysk netto 230 799 441 028 54 374 100 657 Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominuj?cej 230 799 440 851 54 374 100 616 Ca?kowite dochody za okres 281 261 421 197 66 262 96 131 Przep?ywy pieni??ne netto 38 364 -500 156 9 038 -114 152 Dane dotycz?ce skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej 2017 2016 2017 2016 Suma aktyw?w 23 953 664 21 516 726 5 743 044 4 863 636 Kapita? w?asny og??em 2 735 164 2 457 377 655 773 555 465 Kapita? w?asny przypisany akcjonariuszom jednostki dominuj?cej 2 735 164 2 457 377 655 773 555 465 Kapita? zak?adowy 156 804 156 804 37 595 35 444 Liczba akcji 78 401 981 78 401 981 78 401 981 78 401 981 Wsp??czynnik wyp?acalno?ci (skonsolidowany) 14,0% 14,4% 14,0% 14,4%

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A.
  SKONSOLIDOWAN E SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.201 7
  Warszawa , 8 marca 201 8 roku  2/134
  WYBRANE DANE FINANSOWE
  Wybrane dane finansowe zawierające pods tawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego przeliczono na euro według następujących zasad:
   Poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według średnich
  kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień 31 grudnia 201 7 roku
  w wysokości 1 EUR = 4,1709 zł oraz na dzień 31 grudnia 201 6 roku w wysokości 1 EUR = 4,424 0
  zł.
   Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz pozycje dotyczące sprawozdania z
  przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich
  kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca za okres 12
  miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 oraz 201 6 roku (odpowiednio 1 EUR = 4,2447 zł i 1
  EUR = 4,3815 zł). 01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN tys . EUR tys . EUR
  Wynik z tytułu odsetek 681 401 624 017 160 531 142 421
  Wynik z tytułu prow izji i opłat 311 400 341 892 73 363 78 031
  Zysk brutto 339 431 437 771 79 966 99 913
  Zysk netto 230 799 441 028 54 374 100 657
  Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 230 799 440 851 54 374 100 616
  Całkow ite dochody za okres 281 261 421 197 66 262 96 131
  Przepływ y pieniężne netto 38 364 -500 156 9 038 -114 152
  Dane dotyczące s k ons olidow ane go r achunk u zys k ów i s tr at 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN tys . EUR tys . EUR
  Suma aktyw ów 23 953 664 21 516 726 5 743 044 4 863 636
  Kapitał w łasny ogółem 2 735 164 2 457 377 655 773 555 465
  Kapitał w łasny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 2 735 164 2 457 377 655 773 555 465
  Kapitał zakładow y 156 804 156 804 37 595 35 444
  Liczba akcji 78 401 981 78 401 981 78 401 981 78 401 981
  Współczynnik w ypłacalności (skonsolidow any) 14,0% 14,4% 14,0% 14,4%
  Dane dotyczące s k ons olidow ane go s pr aw ozdania z s ytuacji finans ow e j  3/134
  Spis treści
  I. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ................................ ................................ ................................ ........ 5 1. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ................................ ................................ ................................ ........ 5 2. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ................................ ................................ .......... 6 3. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ................................ ................................ ................. 7 4. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁA SNYM ................................ ................................ .............. 8 5. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ................................ ................................ .................. 10 II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ........... 11 1. Informacje ogólne ................................ ................................ ................................ ................................ ............................... 11 2. Skład Grupy Kapitałowej oraz istotne wydarzenia które miały miejsce w 2017 roku ................................ ............................ 12 3. Skład Zarządu jednostki dominującej ................................ ................................ ................................ ................................ .. 15 4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego ................................ ................................ ................................ .......................... 15 5. Istotne zasady rachunkowości ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 15 5.1 Okres objęty sprawozdaniem ................................ ................................ ................................ ................................ . 15 5.2 Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego i kontynuacja działalności ....................... 15 5.3 Oświadczenie o zgodności ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 16 5.4 Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach ................................ ................................ ........... 16 5.4.1 Profesjonalny osąd ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 16 5.4.2 Istotne szacunki księgowe ................................ ................................ ................................ ................................ . 19 5.5 Transakcje w walutach obcych ................................ ................................ ................................ ............................... 20 5.5.1 Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdań finansowych ................................ ................................ ..................... 20 5.5.2 Transakcje i salda w walutach ob cych ................................ ................................ ................................ ............... 20 5.6 Zasady konsolidacji ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 20 5.6.1 Jednostki zależne ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 20 5.6.2 Konsolidacja metodą pełną ................................ ................................ ................................ ............................... 21 5.6.3 Jednostki stowarzyszone ................................ ................................ ................................ ................................ .. 21 5.7 Aktywa i zobowiązania finansowe ................................ ................................ ................................ .......................... 22 5.7.1 Klasyfikacja i ujęcie w księgach ................................ ................................ ................................ ......................... 22 5.7.1.1 Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy ........................... 23 5.7. 1.2 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży ................................ ................................ ................................ ... 23 5.7.1.3 Kredyty i pożyczki udzielone klientom, należności z tytułu leasingu i pozostałe pożyczki i należności .......... 23 5.7.1.4 Pozostałe zobowiązania finansowe ................................ ................................ ................................ .............. 24 5.7.2 Wyłączanie instrumentów finansowych ze sprawozdania z sytuacji finansowej ................................ ................. 24 5.7.3 Instrumenty pochodne ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 25 5.7.4 Rachunkowość zabezpieczeń ................................ ................................ ................................ ........................... 26 5.7.5 Utrata wartości aktywów finansowych ................................ ................................ ................................ ............... 26 5.7.5.1 Kredyty i pożyczki udzielone klientom, należności z tytułu leasingu i pozostałe należności .......................... 27 5.7.5.2 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży ................................ ................................ ................................ ... 28 5.7.6 Rzeczowe aktywa trwałe ................................ ................................ ................................ ................................ ... 29 5.7.7 Wartości niematerialne ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 30 5.7.7.1 Wartość firmy ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 30 5.7.8 Utrata wartości aktywów niefinansowych ................................ ................................ ................................ ........... 31 5.7.9 Nieruchomości inwestycyjne ................................ ................................ ................................ ............................. 31 5.7.10 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży bądź wydania wł aścicielom jednostki dominującej ......................... 32 5.8 Pozostałe składniki sprawozdania z sytuacji finansowej ................................ ................................ ......................... 32 5.8.1 Koszty rozliczane w czasie oraz przychody przyszłych okresów ................................ ................................ ....... 32 5.8.2 Rezerwy ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 32 5.8.3 Świadczenia pracownicze ................................ ................................ ................................ ................................ . 33 5.8.4 Majątek socjalny oraz zobowiązania ZFŚS ................................ ................................ ................................ ....... 33 5.8.5 Pozostałe należności i zobowiązania ................................ ................................ ................................ ................ 33 5.8.6 Leasing ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 33 5.8.7 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych ................................ ................................ ........................ 34 5.8.8 Kapitał własny ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 34 5.8.9 Udzielone zobowiązania warunkowe ................................ ................................ ................................ ................. 35 5.9 Wynik finansowy ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 35 5.9.1 Wynik z tytułu odsetek ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 35 5.9.2 Wynik z tytułu prowizji i opłat ................................ ................................ ................................ ............................. 36 5.9.2.1 Przychody z tytułu prowizji i opłat ................................ ................................ ................................ ................. 36 5.9.2.2 Przychody i koszty z tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych powiązanych z kredytami .................. 36 5.9.3 Pozostałe przychody i koszty operacyjne ................................ ................................ ................................ .......... 37 5.9.4 Przychody z tytułu dywidend ................................ ................................ ................................ ............................. 37 5.9.5 Wynik na instrumenetach finansowych wycenianych do warto ści godziwej ................................ ....................... 37 5.9.6 Wynik z pozycji wymiany ................................ ................................ ................................ ................................ ... 37 5.9.7 Podatek dochodowy ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 38 5.10 Nowe standardy rachunkowości oraz interpretacje ................................ ................................ ............................ 39 5.11 Wartość godziwa aktywów i zobowiązań ................................ ................................ ................................ ........... 48 6. Zarządzanie kapitałem ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 55 6.1 Wymogi kapitałowe (Filar I) ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 56 7. Zarządzanie ryzykiem w Grupie Kapitałowej ................................ ................................ ................................ ....................... 59 7.1. Ryzyko kredytowe ................................ ................................ ................................ ................................ .................. 60 7.2. Ryzyko rynkowe ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 69 7.2.1 Ryzyko walutowe ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 69 7.2.2 Ryzyko stopy procentowej ................................ ................................ ................................ ................................ . 73 7.2.3 Ryzyko płynności ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 76 7.2.4 Ryzyko z tytułu korekty wyceny kredytowej instrumentów pochodnych (CVA) ................................ ................... 80  4/134
  7.2.5 Ryzyko koncentracji oraz ryzyko koncentracji geograficznej i branżowej ................................ ........................... 80 7.3. Ryzyko operacyjne ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 81 7.4. Zarządzanie ryzykiem inwestycji w spółki zależne ................................ ................................ ................................ .. 83 7.5. Pozostałe ryzyka ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 83 7.5.1. Ryzyko związane z pochodnymi instrumentami finansowymi ................................ ................................ ............ 83 7.5.2. Ryzyko modeli ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 84 7.5.3. Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów prawa, interpretacji lub orzecznictwa sądowego ................................ 84 8. Sprawozdawczość według segmentów biznes owych ................................ ................................ ................................ .......... 85 9. Przychody i koszty z tytułu odsetek ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 89 10. Przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat ................................ ................................ ................................ ........................... 90 11. Przychody z tytułu dywidend ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 90 12. Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej pr zez wynik finansowy ................................ ....... 90 13. Wynik z pozycji wymiany ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 91 14. Inne przychody i koszty operacyjne ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 91 15. Ogólne koszty administracyjne ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 92 16. Koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych ................................ ................................ ................................ ................ 92 17. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości i rezerwy na pozycje pozabilansowe ................................ .............................. 93 18. Podatek dochodowy ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 94 19. Zysk przypadający na jedną akcję ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 98 20. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty ................................ ................................ ................................ ........... 98 21. Kasa, środki w Banku Centralnym ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 98 22. Należności od banków i instytucji finansowych ................................ ................................ ................................ .................... 99 23. Pochodne instrumenty finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 100 24. Rachunkowość zabezpieczeń ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 101 25. Należności od klientów ................................ ................................ ................................ ................................ ...................... 103 26. Należności z tytułu leasingu finansowego ................................ ................................ ................................ ......................... 105 27. Pozostałe pożyczki i należności ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 105 28. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży ................................ ................................ ................................ ................. 106 29. Wartości niematerialne ................................ ................................ ................................ ................................ ...................... 107 30. Rzeczowe aktywa trwałe ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 109 31. Nieruchomości inwestycyjne ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 111 32. Inwestycje w jednostki stowarzyszone ................................ ................................ ................................ .............................. 111 33. Inne aktywa ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 113 34. Aktywa s tanowiące zabezpieczenie zobowiązań ................................ ................................ ................................ ............... 113 35. Zobowiązania wobec innych banków i instytucji finansowych ................................ ................................ ............................ 114 36. Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy ................................ ............................ 114 37. Zobowiązania wobec klientów ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 115 38. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych ................................ ................................ ........................ 116 39. Pozostałe zobowiązania ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 116 40. Rezerwy ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 117 41. Zobowiązania warunkowe ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 117 42. Kapitał zakładowy ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 119 43. Pozostałe kapitały ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 121 44. Informacje dodatkowe do rachunku przepływów pien iężnych ................................ ................................ ............................ 122 45. Składniki innych całkowitych dochodów ................................ ................................ ................................ ............................ 125 46. Transakcje z jednostkami powiązanymi ................................ ................................ ................................ ............................ 125 47. Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz płatności w formie akcji ................................ ................................ ......... 130 48. Utrata kontroli w Idea Leasing S.A ................................ ................................ ................................ ................................ .... 132 49. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty ................................ ................................ ................................ ......... 133 50. Zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego ................................ ................................ ................... 134


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 5/134
  I. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  1. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Działalnoś ć k ontynuow ana
  I. Przychody z tytułu odsetek 9 1 078 589 1 010 540
  II. Koszty z tytułu odsetek 9 -397 188 -386 523
  III. Wynik z tytułu ods e te k 681 401 624 017
  IV . Przychody z tytułu prow izji i opłat 10 454 367 446 722
  V . Koszty z tytułu prow izji i opłat 10 -142 967 -104 830
  V I. Wynik z tytułu pr ow izji i opłat 311 400 341 892
  V II. Przychody z tytułu dyw idend 11 7 569 0
  V II. Wynik na transakcji sprzedaży jednostki zależnej 48 158 251 244 729
  V III. Wynik na instrumentach f inansow ych 12 17 619 -27 290
  IX. Wynik z pozycji w ymiany 13 11 422 6 014
  X. Inne przychody operacyjne 14 14 233 15 418
  XI. Inne koszty operacyjne 14 -48 045 -42 903
  XII. Pozos tałe pr zychody i k os zty ope r acyjne ne tto 161 049 195 968
  XIII. Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty w artości kredytów ,
  pożyczek i należności leasingow ych 17 -290 216 -169 575
  XIV . Ogólne koszty administracyjne 15 -542 843 -540 896
  XV . Wynik z działalnoś ci ope r acyjne j 320 791 451 406
  XV I. Udział w zyskach (stratach) jednostek stow arzyszonych 32 18 640 -13 635
  XV II. Zys k (s tr ata) br utto 339 431 437 771
  XV III. Podatek dochodow y 18 -108 632 -31 383
  XIX. Zys k (s tr ata) ne tto z działalnoś ci k ontynuow ane j 230 799 406 388
  XX. Zys k (s tr ata) ne tto z działalnoś ci zanie chane j 0 34 640
  XXI. Zys k (s tr ata) ne tto 230 799 441 028
  1. Przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej 230 799 440 851
  - z działalności kontynuow anej 230 799 406 388
  - z działalności zaniechanej 0 34 463
  2. Przypisane udziałow com niekontrolującym 0 177
  - z działalności kontynuow anej 0 0
  - z działalności zaniechanej 0 177
  Średnia w ażona liczba akcji zw ykłych w okresie 78 401 981 78 401 981
  Zysk podstaw ow y przypadający na jedną akcję (w PLN na akcję) 19 2,94 5,63
  Zysk rozw odniony przypadający na jedną akcję (w PLN na akcję) 19 2,94 5,63
  Infor m acja
  dodatk ow a


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 6/134
  2. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  Składniki innych całkowitych dochodów, tj . różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych,
  wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży oraz efekt rachunkowości zabezpieczeń
  przepływów pieniężnych mogą zostać przeniesione w przyszłości do rachunku zysków i strat .
  01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Zys k / (s tr ata) za ok r e s 230 799 441 028
  Przypadające na akcjonariuszy spółki 230 799 440 851
  Przypadające na udziały niekontrolujące 0 177
  Inne całk ow ite dochody ne tto 45 50 462 (19 831)
  Różnice kursow e z przeliczenia jednostek zagranicznych 0 333
  Wycena aktyw ów f inansow ych dostępnych do sprzedaży 62 468 (21 360)
  Ef ekt rachunkow ości zabezpieczeń przepływ ów pieniężnych (80) (3 534)
  Podatek dochodow y dotyczący innych całkow itych dochodów (11 926) 4 730
  Całk ow ite dochody za ok r e s 281 261 421 197
  1. Przypadające na akcjonariuszy spółki 281 261 421 020
  - z działalności kontynuow anej 281 261 386 539
  - z działalności zaniechanej 0 34 481
  2. Przypadające na udziały niekontrolujące 0 177
  - z działalności kontynuow anej 0 0
  - z działalności zaniechanej 0 177
  Infor m acja
  dodatk ow a


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 7/134
  3. SKONSOLIDOWAN E SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  AKTYWA
  Kasa, środki w Banku Centralnym 21 138 061 129 719
  Należności od banków i instytucji f inansow ych 22 191 847 290 022
  Pochodne instrumenty zabezpieczające 23 63 594 1 075
  Pochodne instrumenty f inansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik
  f inansow y 23 77 961 46 693
  Należności od klientów : 25 16 279 450 10 886 070
  Kredyty i pożyczki udzielone klientom 16 278 990 10 873 269
  A ktyw a f inansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik f inansow y 460 12 801
  Należności z tytułu leasingu f inansow ego 26 57 489 3 710 107
  Pozostałe pożyczki i należności 27 163 288 91 794
  Instrumenty f inansow e dostępne do sprzedaży 28 4 268 404 3 681 015
  Inw estycje w jednostki stow arzyszone 32 396 554 367 568
  Wartości niematerialne 29 673 397 665 168
  Rzeczow e aktyw a trw ałe 30 143 884 155 392
  Nieruchomości inw estycyjne 31 51 086 66 011
  A ktyw a sklasyf ikow ane jako przeznaczone do sprzedaży 1 487 845
  A ktyw a z tytułu podatku dochodow ego 18 246 841 519 112
  - A ktyw a dotyczące bieżącego podatku dochodow ego 1 220 0
  - A ktyw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego 245 621 519 112
  Inne aktyw a 33 1 200 321 906 135
  SUM A AKTYWÓW 23 953 664 21 516 726
  ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
  Zobow iązania
  Zobow iązania w obec innych banków i instytucji f inansow ych 35 767 917 910 445
  Pochodne instrumenty zabezpieczające 23 0 71 745 Pochodne instrumenty f inansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik 23 5 375 5 180
  Zobow iązania f inansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik f inansow y 36 1 989 613 2 126 240
  Zobow iązania w obec klientów 37 17 508 115 15 090 969
  Zobow iązania z tytułu emisji dłużnych papierów w artościow ych 38 521 869 482 101
  Zobow iązania z tytułu podatku dochodow ego od osób praw nych 85 13 917
  Pozostałe zobow iązania 39 414 758 349 908
  Rezerw y z tytułu odroczonego podatku dochodow ego 18 233 379
  Rezerw y 40 10 535 8 465
  SUM A ZOBOWIĄZAŃ 21 218 500 19 059 349
  Kapitał w łas ny (pr zypis any ak cjonar ius zom je dnos tk i dom inujące j) 2 735 164 2 457 377
  Kapitał zakładow y 42 156 804 156 804
  Niepodzielony w ynik f inansow y -189 083 35 920
  Zysk (strata) netto 230 799 440 851
  Pozostałe kapitały 43 2 536 644 1 823 802
  Kapitał w łas ny ogółe m 2 735 164 2 457 377
  SUM A ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO 23 953 664 21 516 726
  Infor m acja
  dodatk ow a


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 8/134
  4. SKO NSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  Za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.12 .201 7:
  * Pozycja „Inne” obejmuje zmiany w w ynikach spółek zależnych za 2016 rok wykonane przez spółki po dacie sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Idea Bank za 201 6 rok. ** Zmiana dotyczy prezentacji kapitału zapasowego spółki Idea Fleet S.A. *** Kwota wynika z wartości korekt konsolidacyjnych z lat ubie głych, które nie są przenoszone na kapitał zapasowy łącznie wynikiem netto, którego dotyczą.
  Kapitał
  zapas ow y
  Kapitał z
  ak tualizacji
  w yce ny
  Różnice
  k ur s ow e
  Pozos tałe
  k apitały
  r e ze r w ow e
  Zys k (s tr ata)
  ne tto
  tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN
  Na 1 s tycznia 2017 r ok u 156 804 35 920 1 735 747 - 33 816 315 121 556 440 851 2 457 377 0 2 457 377
  Wycena aktyw ów f inansow ych dostępnych do sprzedaży
  pomniejszona o podatek odroczony 45 0 0 0 50 527 0 0 0 50 527 0 50 527
  Rachunkow ość zabezpieczeń 45 0 0 0 -65 0 0 0 -65 0 -65
  Inne całk ow ite dochody 45 0 0 0 50 462 0 0 0 50 462 0 50 462
  Zysk (strata) netto 0 0 0 0 0 0 230 799 230 799 0 230 799
  Całk ow ite dochody za ok r e s 0 0 0 50 462 0 0 230 799 281 261 0 281 261
  Przeniesienie zysku poprzedniego okresu na niepodzielony
  w ynik f inansow y 0 440 851 0 0 0 0 -440 851 0 0 0
  Podział w yniku 0 -666 922 662 368 0 0 4 554 0 0 0 0
  Zmiana prezentacyjna** 0 0 17 295 -261 0 -17 034 0 0 0
  Inne* 0 1 068 -4 542 0 0 0 0 -3 474 0 -3 474
  Na 31 gr udnia 2017 r ok u 42, 43 156 804 -189 083 2 410 868 16 385 315 109 076 230 799 2 735 164 0 2 735 164
  Kapitał
  pods taw ow y
  Nie podzie lony
  w ynik
  finans ow y
  Pozos tałe k apitały
  Raze m Udziały
  nie k ontr olujące
  Kapitał w łas ny
  ogółe m
  Infor m acja
  dodatk ow a
  Pr zypis ane ak cjonar ius zom je dnos tk i dom inujące j
  ***


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 9/134
  Za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.12 .201 6:
  * Pozycja „Inne” obejmuje zmiany w wynikach spółek zależnych za 2015 rok wykonane przez spółki po dacie sporządzenia skonsoli dowanego sprawozdania finansowego Grupy Idea Bank za 2015 rok.
  Kapitał
  zapas ow y
  Kapitał z
  ak tualizacji
  w yce ny
  Różnice
  k ur s ow e
  Pozos tałe
  k apitały
  r e ze r w ow e
  Zys k (s tr ata)
  ne tto
  Działalnoś ć
  zanie chana
  tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN
  Na 1 s tycznia 2016 r ok u 156 804 - 38 720 1 516 898 - 13 652 - 121 556 312 043 - 61 2 054 868 37 2 054 905
  Zmiana polityki rachunkow ości 5.10 - - - 16 891 - - - - - - 16 891 - - 16 891
  Na 1 s tycznia 2016 r ok u (dane pr ze k s ztałcone ) 156 804 - 38 720 1 500 007 - 13 652 - 121 556 312 043 - 61 2 037 977 37 2 038 014
  Wycena aktyw ów f inansow ych dostępnych do sprzedaży
  pomniejszona o podatek odroczony 45 0 0 0 -17 302 0 0 0 0 -17 302 0 -17 302
  Różnice kursow e z w yceny jednostek działających za
  granicą 45 0 0 0 0 315 0 0 18 333 0 333
  Rachunkow ość zabezpieczeń 45 0 0 0 -2 862 0 0 0 0 -2 862 0 -2 862
  Inne całk ow ite dochody 45 0 0 0 -20 164 315 0 0 18 -19 831 0 -19 831
  Zysk (strata) netto 0 0 0 0 0 0 440 851 0 440 851 177 441 028
  Całk ow ite dochody za ok r e s 0 0 0 -20 164 315 0 440 851 18 421 020 177 421 197
  Dyw idendy należne udziałow com niekontrolującym 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -78 -78
  Przeniesienie zysku poprzedniego okresu na niepodzielony
  w ynik f inansow y 0 312 043 0 0 0 0 -312 043 0 0 0 0
  Podział w yniku 0 -234 067 234 067 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sprzedaż GetBack S .A. 0 0 0 0 0 0 0 43 43 -136 -93
  Inne* 0 -3 336 1 673 0 0 0 0 0 -1 663 0 -1 663
  Na 31 gr udnia 2016 r ok u 41, 42 156 804 35 920 1 735 747 -33 816 315 121 556 440 851 0 2 457 377 0 2 457 377
  Udziały
  nie k ontr olujące
  Kapitał
  pods taw ow y
  Nie podzie lony
  w ynik
  finans ow y
  Raze m
  Pozos tałe k apitały
  Kapitał w łas ny
  ogółe m
  Infor m acja
  dodatk ow a
  Pr zypis ane ak cjonar ius zom je dnos tk i dom inujące j


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2016 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 10/134
  5. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Pr ze pływ y ś r odk ów pie nię żnych z działalnoś ci ope r acyjne j
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuow anej 230 799 406 388
  Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0 34 640
  Zys k (s tr ata) ne tto 230 799 441 028
  Korekty razem: -148 774 -794 460
  A mortyzacja 15 41 085 42 757
  Udział w zyskach (stratach) jednostek stow arzyszonych -18 640 13 635
  (Zyski)/straty z tytułu różnic kursow ych -11 422 -5 681
  (Zysk) strata z działalności inw estycyjnej -160 101 0
  Odsetki i dyw idendy 11 -30 492 -11 081
  Zmiana stanu pochodnych instrumentów f inansow ych (aktyw o) 23 -93 867 -8 845
  Zmiana stanu należności od banków i instytucji f inansow ych 44 186 337 -61 299
  Zmiana stanu należnosci od klientów 25 -1 576 805 -1 934 693
  Zmiana stanu należności z tytułu leasingu f inansow ego 26 -669 033 -635 449
  Zmiana stanu pozostałych pożyczek i należności 27 -17 823 -32 454
  Zmiana stanu papierów w artościow ych dostępnych do sprzedaży 28, 44 -524 921 -757 587
  Zmiana stanu aktyw ów z tytułu odroczonego podatku dochodow ego 18, 44 97 509 -39 229
  Zmiana stanu innych aktyw ów 33 100 068 -296 754
  Zmiana stanu zobow iązań w obec innych banków i instytucji f inansow ych 35 707 185 -119 705
  Zmiana stanu pochodnych instrumentów f inansow ych (zobow iązanie) oraz zobow iązań
  f inansow ych w ycenianych do w artości godziw ej przez w ynik f inansow y 36, 44 -213 552 385 179
  Zmiana stanu zobow iązań w obec klientów 37 1 919 000 2 574 936
  Zmiana stanu zobow iązań z tytułu emisji dłużnych papierów w artościow ych 38 7 768 5 027
  Zmiana stanu rezerw oraz rezerw z tytułu odroczonego podatku odroczonego 18, 44 3 333 -511
  Zmiana stanu pozostałych zobow iązań 39, 44 126 750 53 626
  Pozostałe korekty -6 101 0
  Zapłacony podatek dochodow y -23 987 -44 959
  Bieżący podatek dochodow y (RZIS) 18 8 935 78 627
  Śr odk i pie nię żne ne tto z działalnoś ci ope r acyjne j 82 025 -353 432
  Pr ze pływ y ś r odk ów pie nię żnych z działalnoś ci inw e s tycyjne j
  Wpływ y z działalnoś ci inw e s tycyjne j 149 399 533 181
  Zbycie jednostki zależnej po potrąceniu zbytych środków pieniężnych 48 88 651 463 709
  Zbycie w artości niematerialnych oraz rzeczow ych aktyw ów trw ałych 29, 30 5 976 19 265
  Odsetki otrzymane 47 203 50 207
  Inne w pływ y inw estycyjne 11 7 569 0
  Wydatk i z działalnoś ci inw e s tycyjne j -200 780 -448 737
  Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stow arzyszonych 32 -9 228 -291 552
  Nabycie inw estycyjnych papierów w artościow ych 0 -50 025
  Nabycie w artości niematerialnych oraz rzeczow ych aktyw ów trw ałych 29, 30 -191 552 -107 160
  Śr odk i pie nię żne ne tto w yk or zys tane w działalnoś ci inw e s tycyjne j -51 381 84 444
  Pr ze pływ y ś r odk ów pie nię żnych z działalnoś ci finans ow e j
  Wpływ y z tytułu emisji dłużnych papierów w artościow ych 42 000 0
  Wykup w yemitow anych dłużnych papierów w artościow ych -10 000 -192 042
  Odsetki zapłacone -24 280 -39 126
  Śr odk i pie nię żne ne tto z / (w yk or zys tane w ) działalnoś ci finans ow e j 7 720 -231 168
  Zw iększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekw iw alentów 38 364 -500 156
  Środki pieniężne i ich ekw iw alenty na początek okresu 263 688 763 844
  Śr odk i pie nię żne i ich e k w iw ale nty na k onie c ok r e s u 44 302 052 263 688
  w tym o ograniczonej możliw ości dysponow ania 0 0
  Infor m acja
  dodatk ow a


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 11/134
  II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SKONSOLIDOWANEGO
  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  1. Informacje ogólne
  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A. („Grup a Kapitałow a”, „Grup a”) składa się ze spółki dominującej Idea
  Bank S.A. ( "Bank ", „jednostka dominująca” ) i jej spółek zależnych.
  Idea Bank S.A. z siedzibą w Polsce, w W arszawie, ul. Przyokopowa 33 został zarejestrowany przez
  Sąd R ejonowy dla m. st. Warszawy, XI I W ydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
  numerem KRS 0000026052 .
  Bankowi nadano numer statystyczny REGON 011063638.
  Czas trwania Banku oraz spółek zależnych jest nieoznaczony. Podstawą prawną działani a Banku jest
  statut sporządzony w formie aktu notarialnego z dnia 23 marca 1992r.
  Grupa prowadzi działalność w zakresie usług bankowych świadczonych przez podmiot dominujący
  oraz usług pośrednictwa finansowego, ubezpieczeniowego , sprzedaży nieruchomości i produktów
  leasingowych świadczonych przez pozostałe podmioty zależne , któr a obejmuj e:
   przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żąda nie lub z nadejściem oznaczonego
  terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
   prowadzenie innych rachunków bankowych,
   udzielanie kredytów,
   udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie
  akredytyw,
   emitowanie bankowyc h papierów wartościowych,
   przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
   udzielanie pożyczek pieniężnych,
   operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty,
   nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
   przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek
  sejfowych,
   udzielanie i potwierdzanie poręczeń,
   wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych,
   wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operac ji przy ich użyciu,
   terminowe operacje finansowe,
   prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,
   pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie
  dewizowym,
   wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 12/134
  Ponadto przedmiote m działania Grupy jest:
   obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej i jednostek
  uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
   zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych,
   dokonywanie, na warunkach uzgodni onych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na
  składniki majątku dłużnika, z tym, że Bank jest obowiązany do ich sprzedaży w okresie nie
  dłuższym niż 5 (pięć) lat od daty nabycia - w odniesieniu do nieruchomości oraz w okresie
  3 (trzech ) lat od daty nabycia - w odniesieniu do pozostałych składników majątku.
  Obowiązek, o którym mowa powyżej nie dotyczy składników majątku dłużnika, które Bank
  wykorzysta do prowadzenia własnej działalności bankowej,
   świadczenie usług konsultacyjno -doradczych w sprawach finanso wych,
   usługi finansowe związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno -rentowymi,
   leasing finansowy,
   nabywanie i zbywanie nieruchomości,
   dokonywanie obrotu papierami wartościowymi,
   zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych,
   wykonywanie czynności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego,
   wykonywanie stale lub okresowo w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności
  pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę fi rmę inwestycyjną,
   pełnienie funkcji banku reprezentanta oraz prowadzenie ewidencji obligacji w rozumieniu
  ustawy o obligacjach,
   świadczenie następujących innych usług finansowych:
   usługi pośrednictwa w zakresie zawierania umów faktoringowych, umów forfait ingowych
  oraz w zakresie sprzedaży usług leasingu finansowego,
   usługi pośrednictwa w zakresie udzielania pożyczek,
   usługi pośrednictwa w zakresie zawierania umów acquiringowych.
   wykonywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na :
  1. przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w postaci
  tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
  2. oferowaniu instrumentów finansowych w postaci certyfikatów inwestycyjnych oraz obligacji,
  z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności określonych w lit. a) - b) powyżej mogą być
  odpowiednio wyłącznie obligacje emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank
  Polski lub niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe, o których
  mowa w lit. a) – b) powyżej oraz obligacje, o których mowa w art. 39p ust. 1 ustawy z dnia
  27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.
  Jednostką dominując ą Grupy jest Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Polska) przy
  ul. Gwia ździstej 66.
  Podmiotem dominującym najwyższego szczebla Grupy jest dr Leszek Czarnecki.
  2. Skład Grupy Kapitałowej oraz istotne wydar zenia które miały miejsce w 2017 roku
  Bank przeprowadził analizę charakteru swojego zaangażowania w posiadanych inwestycjach w celu
  zidentyfikowania podmiotów, nad którymi Bank sprawuje kontrolę oraz określenia struktury grupy
  kapitałowej zgodnie z kryteriami wynikającymi z MSSF 10 Skonsolidow ane sprawozdanie finansowe .


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 13/134
  Wszystkie znaczące salda i transakcje pomiędzy jednostkami Grupy, w tym niezrealizowane zyski
  wynikające z transakcji w ramach Grupy, zostały w całości wyeliminowane. Niezrealizowane straty są
  eliminowane , chyba że dowodzą wystą pienia utraty wartości.
  Zmiany w udziale własnościowym jednostki dominującej, które nie skutkują utratą kontroli nad
  jednostką zależną są ujmowane jako transakcje kapitałowe. W takich przypadkach w celu
  odzwierciedlenia zmian we względnych udziałach w jedn ostce zależnej Grupa dokonuje korekty
  wartości bilansowej udziałów kontrolujących oraz udziałów niekontrolujących. Wszelkie różnice
  pomiędzy kwotą korekty udziałów niekontrolujących a wartością godziwą kwoty zapłaconej lub
  otrzymanej odnoszone są na kapita ł własny i przypisywane do właścicieli jednostki dominującej.
  W skład Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. na 31.12 .201 7 wchodziły następujące spółki:
  *spółka do dnia 9.02.2017 występowała pod nazwą Getin International S.a.r.l.
  Ponadto na dzień 31 grudnia 201 7 roku w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy
  Kapitałowej Idea Bank S.A. wykazano następujące jednostki stowarzyszone , szerzej opisane w
  notach 5.4.1, 5.6.3 i 32 :
   Idea Leasing S.A.
   Open Finance S.A.
   Idea Box S.A .
   Idea 24/7, Inc .
  W okresie od dnia 01.01. 201 7 do dnia 31.12 .201 7 miały miejsce następujące istotne wy darzenia w
  ramach Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. :
   W dniu 19 stycznia 2017 roku nastąpiło umorzenie 24.469 sztuk, tj. wszystkich posiadanych
  przez Development Sytem Sp. z o.o. certyfikatów inwestycyjnych funduszu Property Solutions
  FIZAN stanowiących 20,5% ogólnej liczby certyfikatów, za kwotę 49,9 mln zł. Umorzenie nie
  miało wpływu na sprawowanie kontroli nad funduszem oraz nie wpływa na procent
  konsolidowanych akty wów oraz wyników netto ww. podmiotu.
   W dniu 31 marca 2017 roku Idea Bank S.A. sprzedał 100% udziałów w spółce Tax Care S.A.
  spółce Idea Money S.A. w celu lepszego dopasowania struktury Grupy do działalności
  prowadzonej przez poszczególne spółki.
   W dniu 28 września 2017 roku spółka Idea Leasing S.A. kupiła za pośrednictwem Domu
  Maklerskiego Noble Securities S.A. od spółki LC Corp B.V 1.883 akcji zwykłych imiennych
  spółki Getin Leasing S.A., stanowiących 25% kapitału zakładowego spółki, za cenę w
  wysokości 10 0 mln zł. Z chwilą wpisania spółki Idea Leasing S.A. do księgi akcyjnej spółki


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 14/134
  Getin Leasing S.A. wygasły uprawnienia wynikające z opcji call dotyczącej odkupu 25% akcji
  Getin Leasing S.A. posiadanej przez LC Corp B.V. W wyniku powyższej transakcji, Społka
  Idea Leasing S.A. stała się właścicielem 100% kapitału zakładowego spółki Getin Leasing
  S.A., a transakcja ma na celu umożliwienie pełnej integracji spółek leasingowych, a co za tym
  idzie szybszą realizację synergii i korzyści wynikających z konsolidacji spółek leasingowych.
   W dniu 28 września 2017 roku Bank sprzedał spółce LC Corp B.V. 5.878 akcji zwykłych
  imiennych spółki Idea Leasing S.A., stanowiących 25,01% jej kapitału zakładowego i
  uprawniających do 25,01% głosów na walnym zgromadzeniu za cenę w kwocie 107 543 tys.
  zł. Umowa sprzedaży dodatkowo uprawnia LC Corp B.V. do żądani a sprzedaży przez Bank
  na rzecz LC Corp B.V. dodatkowego pakietu 5.875 akcji Idea Leasing S.A., stanowiących 25%
  kapitału zakładowego. Opcja Call może zostać wykonana bezterminowo . W wyniku transakcji ,
  w tym zmian w statucie spółki Idea Leasing S.A. dotyc zących wykonywania praw
  wynikających z posiadanych akcji , Bank utracił kontrolę nad spółką Idea Leasing S.A. Spółka
  Idea Leasing wg stanu na dzień 28 września 2017 roku jest spółką stowarzyszoną Grupy Idea
  Bank. Szczegóły dotyczące ujęcia ww. transakcji zo stały przedstawione w nocie 5.4.1
  (w zakresie uznania utraty kontroli) oraz 49 (w zakresie wpływu na wynik transakcji sprzedaży
  oraz przeprowadzenia konsolidacji) niniejszego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego.
   W dniu 20 listopada 2017 roku Sąd R ejonowy dla m. st. Warszawy wpisał do rejestru
  przedsiębiorców KRS połączenie spółek Tax Care S.A. z Banfi Polska Sp. z o.o. Połączenie
  polegało na przejęciu spółki Banfi Polska Sp. z o.o. przez Tax Care S.A. Nabycie 100%
  udziałów spółki miało miejsce w dn iu 22 listopada 2016 roku. Ostateczna cena nabycia
  została ustalona na 1 840 tys. zł, a wartość firmy wygenerowana na nabyciu wyniosła
  635 tys. zł.
   W listopadzie i grudniu 2017 roku Bank był przedmiotem postępowania kontrolnego ze strony
  organu regulacyjnego. W dniu 1 lutego 2018 roku Bank otrzymał protokół z kontroli, do
  którego odniósł się bez zastrzeżeń w piśmie przesłanym do nadzorcy w dniu 21 lutego 2018
  roku.
   W dniu 21 grudni a 2017 roku Bank wyemitował 105 sztuk , tj. 42 mln zł obligacji
  pod porządkowanych. W dniu 19 lutego Bank otrzymał zgodę ze strony Urzędu Komisji
  Nadzoru Finansowego na zaliczenie ww. kwoty obligacji na poczet funduszy uzupełniających.
  W okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 3 1.12 .2017 roku miały miejsce następujące ist otne
  wydarzenia w ramach wykazanych jednostek stowarzyszonych:
   W dniu 31 marca 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Idea Box S.A. podjęło
  uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 5.472.000 zł poprzez
  emisję 547.290 ak cji serii H o wartości nominalnej 10 zł z czego 356.179 akcji objął Idea Bank
  S.A., zwiększając swój udział w spółce Idea Box S.A. do 48,61%. W dniu 20 czerwca 2017
  roku miało miejsce kolejne podwyższenie kapitału zakładowego spółki o kwotę 1.042.500 zł
  po przez emisję 104.250 akcji serii I o wartości nominalnej 10 zł, z czego całość objęła spółka
  LC Corp B .V. Po tej emisji udział Banku w Idea Box S.A. spadł do 44,87%.
   W dniu 3 kwietnia 2017 roku spółka Idea Investment S.a.r.l . objęła 49,99% udziałów w
  nowoutworzonej spółce Idea 24/7, Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Wartość objętych
  udziałów to 1.155 tys. USD.  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 15/134
  3. Skład Zarządu jednostki dominującej
  Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Banku na dzień 31.12 .201 7 roku i do dnia sporządzenia
  sprawozdania:
  Rada Nadzorcza
  Przewodniczący Rady Nadzorczej dr Leszek Czarnecki
  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Remigiusz Baliński
  Członkowie Rady Nadzorczej Dariusz Krawczyk
  Piotr Kamiński
  Krzysztof Bielecki
  Artur Gabor
  Izabela Lubczyńska
  Zarząd
  p.o. Prezesa Zarzadu Tobiasz Bury (od dnia 6 października 2017 roku pełni
  obowiązki Prezesa Zarządu)
  Prezes Zarządu Jarosław Augustyniak (do dnia 6 października 2017
  roku)
  Członkowie Zarządu: Małgorzata Szturmowicz
  Dominik Fajbusiewicz (do dnia 6 października 2017
  roku)
  Marcin Syciński (do dnia 25 czerwca 2017 roku)
  Dariusz Makosz
  Aneta Skrodzka -Książek
  Jar omir Frankowicz (od dnia 1 czerwca 2017 roku)
  Magdalena Skwarzec (od dnia 6 listopada 2017 roku)
  Tomasz Górski (od dnia 1 lutego 2018 roku)
  4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd w dniu
  8 marca 201 8 roku .
  5. Istotne zasady rachunkowości
  5.1 Okres objęty sprawozdaniem
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres 12 miesięcy zakończon y dnia 31
  grudnia 201 7 roku dla rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, sprawozdania
  z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych wraz z danymi porównawczymi za
  okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 201 6 roku oraz dane według stanu na dzi eń 31
  grudnia 201 7 roku dla sprawozdania z sytuacji finansowej wraz z danymi porówanwczymi według
  stanu na dzień 31 grudnia 201 6 roku.
  5.2 Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego i kontynuacja
  działalności
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało według zasady kosztu
  historycznego z wyjątkiem aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej , zobowiązań
  finansowych wycenianych do wartości godziwej oraz nieruchomości inwestycyjnych . Składni ki
  aktywów trwałych lub grupy aktywów zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży są


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 16/134
  wykazywane w wartości niższej z dwóch: wartośc i bilansowej lub wartości godzi wej pomniejszonej o
  koszt sprzedaży .
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządz one przy założeniu kontynuowania
  działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości tj. co najmniej roku
  od dnia bilansowego. Na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego nie stwierdza się ist nienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania
  działalności przez spółki Grupy w okresie co najmniej roku od dnia bilansowego.
  Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  jest Deloitte Polska Spó łka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
  5.3 Oświadczenie o zgodności
  Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) zatwierdzonymi przez UE , a w zakresie nieuregulowanym
  powyższymi standardami zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o
  rachunkowości z późniejszymi zmianami i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, jak
  również wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonyc h lub
  bę dących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań
  giełdowych.
  MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów
  Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji M iędzynarodowej Sprawozdawczości
  Finansowej („KIMSF”). Grupa stosuje „ carve out” w MSR 39 zatwierdzonym przez Unię Europejską jak
  opisano w niniejszym sprawozdaniu w części dotyczącej Rachunkowości zabezpieczeń .
  Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zas tosowanie żadnego standardu, interpretacji lub
  zmiany, która została opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w życie.
  Niektóre jednostki Grupy prowadzą swoje księgi rachunkowe zgodnie z polityką (zasadami)
  rachunkowości okr eślonymi przez Ustawę z dnia 29 września 1994 o rachunkowości („Ustawa”)
  z późniejszymi zmianami i wydanymi na jej podstawie przepisami („Polskie Standardy
  Rachunkowości”). W wypadku wystąpienia różnic między zasadami stosowanymi przez ww. jednostki
  a zasadami stosowanymi przez Grupę , Grupa dokonuje odpowiednich korekt .
  5.4 Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach
  5.4.1 Profesjonalny osąd
  W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości wobec zagadnień podanych poniżej,
  największe znaczenie, oprócz szacunków księgowych, miał profesjonalny os ąd kierownictwa.
  Przychody prowizyjne z tytułu ubezpieczeń i faktoringu
  Grupa przeprowadza analizę powiązania produktu kredytowego z produktem ubezpieczeniowym. W
  przypadku produktów, dla których występuje bezpośrednie powiązanie produktu
  ubezpieczeniowego /faktoringowego z produktem kredytowym bez zaklasyfikowania jako produkt
  złożony, Grupa rozpoznaje całość wynagrodzenia efektywną stopą procentową. Dla produktów
  złożonych, dla których wydzielono wartość godziwą oferowa nego instrumentu finansowego oraz
  produktu ubezpieczeniowego sprzedawanego łącznie z tym instrumentem, Grupa dokonuje alokacji
  na podstawie proporcji odpowiednio wartości godziwej instrumentu finansowego oraz wartości
  godziwej usługi pośrednictwa w stosunk u do sumy obu tych wartości. W ynagrodzenie za usługę
  pośrednictwa rozpoznawane jest liniowo na podstawie stopnia zaawansowania usługi, po została
  część natomiast ujmowana jest metodą efektywnej stopy procentowej przez okres trwania instrumentu
  finansowego. Ponadto, Grupa dokonuje szacunku części wynagrodzenia, która będzie zwracana (np.
  z tytułu wypowiedzenia przez klienta umowy ubezpieczenia, przedpłat lub innych tytułów) w okresach
  po sprzedaży produktu ubezpieczeniowego. Oszacowana część wynagrodzenia odr aczana jest w
  czasie do wysokości przewidywanych zwrotów. Produkty ubezpieczeniowe oferow ane przez Grupę w


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 17/134
  powiązaniu z p roduktami kredytowymi zostały opisane w nocie 6.1 Ryzyko kredytowe, gdzie mowa
  jest o ubezpieczeniach zabezpieczających ryzyko kredytow e.
  Utrata wartości aktywów finansowych
  Na każdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy istnieją obiektywne dowody utraty wartości składnika
  aktywów finansowych lub Grupy aktywów finansowych. Jeśli takie dowody istnieją, to Grupa ustala
  kwotę odpisu z tytułu utraty wartości. W ysokość odpisu aktualizującego równa się różnicy pomiędzy
  wartością bilansową brutto składnika aktywów, a wartością bieżącą oszacowanych przyszłych
  przepływów pieniężnych generowanych przez ten instrument finansowy, zdyskontowanych z
  zast osowaniem pierwotnej efektywnej stopy procentowej. W artość bilansową składnika aktywów
  obniża się poprzez odpisy aktualizujące.
  Utrata wartości pozostałych aktywów trwałych
  Na każdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy istnieją obiektywne dowody utraty wartoś ci składnika
  pozostałych aktywów trwałych. Jeśli Grupa zidentyfikuje przesłanki wskazujące na wystąpienie utraty
  wartości, to następnie ustala się, czy bieżąca wartość księgowa danego składnika aktywów jest
  wyższa od wartości, jaką można uzyskać w drodze j ego dalszego użytkowania lub sprzedaży, czyli
  szacowana jest wartość odzyskiwalna danego składnika aktywów. W przypadku, gdy wartość
  odzyskiwalna jest niższa od bieżącej wartości bilansowej danego składnika aktywów rozpoznawana
  jest utrata wartości, której odpis jest ujmowany w wyniku finansowym.
  Utrata wartości firmy
  Po początkowym ujęciu, wartość firmy jest wykazywana według ceny nabycia pomniejszonej o
  wszelkie skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Na każdą datę sprawozdawczą
  ocenia się, czy nie wystąpiły przesłanki utraty wartości firmy. Test na utratę wartości przeprowadza się
  raz na rok poprzez porównanie wartości bilansowej ośrodków wypracowujących środki pieniężne,
  łącnzie z wartością firmy oraz ich wartości odzyskiwalnej. W artoś ć odzyskiwalna szacowana jest na
  podstawie wartości użytkowej ośrodków wypracowujących środki pieniężne, którą stanowi
  szacunkowa wartość przyszłych przepływów pieniężnych z uwzględnieniem wartości rezydualnej
  ośrodków wypracowujących środki pieniężne. Zid entyfikowaną utratę wartości odnosi się w ciężar
  wyniku finansowego.
  Utrata wartości znaku towarowego
  Na moment rozliczenia nabycia jednostki zależnej Grupa rozpoznaje wartość godziwą znaczących
  znaków towarowych na podstawie wyceny niezależnych rzeczoznaw ców. Na dzień bilansowy
  dokonywana jest ocena, czy okres użytkowania znaku towarowego jest określony, czy nieokreślony.
  Dla znaków towarowych o nieokreślonym okresie użytkowania w momencie zaistnienia przesłanek
  utraty wartości, ale nie rzadziej niż raz w roku, przeprowadzany jest test na utratę wartości polegający
  na porównaniu jego wartości odzyskiwalnej z wartością bilansową. Nadwyżka wartości bilansowej nad
  wartością odzyskiwalną ujmowana jest jako strata z tytułu utraty wartości.
  Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego
  Grupa rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na założeniu, że w
  przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie
  uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszłośc i mogłoby spowodować, że założenie to stałoby się
  nieuzasadnione. Na moment sporządzenia sprawozdania finansowego Grupa nie stwierdziła
  wystąpienia ryzyka realizowalności aktywów z tytułu podatku odroczonego. Utworzenie podatkowej
  grupy kapitałowej przesun ęło okres realizacji aktywa dla wszystkich składników o 3 lata, tj. okres na
  który została zawiązana podatkowa grupa kapitałowa. Dodatkowo rosnące wyniki finansowe Grupy
  uzasadniają realizowalność podatku odroczonego w tym okresie.
  Jednostka stowarzyszona
  Co do zasady, jednostkami stowarzyszonymi są te jednostki, na które inwestor wywiera znaczący
  wpływ. Znaczący wpływ jest to władza pozwalająca na uczestniczenie w podejmowaniu decyzji na
  temat polityki finansowej i operacyjnej jednostki, w której dokonan o inwestycji, niepolegająca jednak
  na sprawowaniu kontroli lub współkontroli nad polityką tej jednostki.


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 18/134
  Jeżeli Grupa posiada bezpośrednio lub pośrednio (np. poprzez jednostki zależne) 20% lub więcej
  praw głosu w jednostce, w której dokonano inwestycji, t o zakłada się, że Grupa wywiera znaczący
  wpływ na tę jednostkę, chyba że można w sposób oczywisty wykazać, że jest inaczej. Natomiast jeśli
  Grupa posiada bezpośrednio lub pośrednio (np. poprzez jednostki zależne) mniej niż 20% praw głosu
  w jednostce, w któ rej dokonano inwestycji, to można założyć, że nie wywiera on na tę jednostkę
  znaczącego wpływu, chyba że można w sposób oczywisty taki wpływ wykazać.
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku, stosując profesjonalny osąd, Grupa ujęła następujące jednostki
  stowarzyszone:
  a. spółkę Open Finance S.A., w której Grupa posiada akcje stanowiące 17,7 2% kapitału tej
  spółki,
  b. spółkę Idea Leasin g S.A., w której Grupa posiada 74,99% kapitału .
  Ujęcie Open Finance S.A. jako jednostki stowarzyszonej
  Grupa uznała, iż spełnione zostały warunki dotyczące wywierania znaczącego wpływu na Open
  Finance S.A. przede wszystkim ze względu na fakt zwiększającego się zaangażowania kapitałowego
  Grupy w ww. spółkę oraz biorąc pod uwagę fakt, iż trzech członków Zarzą du Banku pełni funkcje
  Członków Rady Nadzorczej Open Finance S.A., a dwóch innych Członków Rady Nad zorczej Open
  Finance S.A. pełni również funkcję Członków Rady Nadzorczej Banku.
  Ujęcie Idea Leasing S.A. jako jednostki stowarzyszonej
  W odniesieniu do spół ki Idea Leasing S.A.(„IL”) Grupa przeprowadziła szczegółową analizę kryteriów
  wynikających z MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe” w celu ustalenia, czy fakt
  zawarcia umowy sprzedaży 25,01% akcji Idea Leasing S.A. oraz nadania LC Corp B.V. prawa
  żądania zbycia przez Bank (opcja call) kolejnych 25% akcji Idea Leasing S.A. w każdym czasie po
  zamknięciu ww. transakcji , jak również przeprowadzone w tym samym czasie zmiany o charakterze
  korporacyjnym (w zakresie podejmowania decyzji i kierowania istotn ą działalnością Spółki) w Idea
  Leasing S.A. , wpływa na sprawowanie przez Bank kontroli nad Idea Leasing S.A.
  W szczególności w powyższej analizie Bank wziął pod uwagę następujące obszary:
  1. określenie władzy nad Idea Leasing S.A.
  2. identyfikacje ekspozycji na zmienne wyniki finansowe ww. spółki
  3. ustalenie wpływu Banku na wysokość zwrotów spółki.
  Zgodnie ze statutem IL Rada Nadzorcza spółki jest powoływana (i jej członkowie mogą być odwołani)
  przez Zgromadzenie Akcjonariuszy, przy czym prawo do powołania większości członków Rady
  Nadzorczej przysługuje jako akcjonariuszowi LC Corp B.V.
  Ponadto, LC Corp B.V. posiada dodatkowe uprawnienia wynikające ze statutu spółki, tj.
  w szczególności:
   prawo do nominowania, poprz ez przedstawicieli zasiadających w Radzie Nadzorczej spółki,
  większości Członków Zarządu,
   prawo do zatwierdzania, poprzez przedstawicieli zasiadających w Radzie Nadzorczej Spółki oraz
  Zarządzie Spółki, warunków zatrudnienia członków kluczowego personelu ki erowniczego ww.
  spółki,
   prawo do akceptacji umów i transakcji o znaczeniu istotnym dla Spółki.
  Każdorazowo, sprzeciw LC Corp B.V., w ww. sprawach oznacza brak akceptacji akcjonariuszy lub
  odpowiednio Rady Nadzorczej niezależnie od ilości oddanych głosów.
  Ponadto, w odniesieniu do wystawionej przez Bank na rzecz LC Corp B.V. Opcji Call kupna 25% akcji
  IL Bank przeprowadził szczegółową analizę, czy ww. Opcja stanowi prawo znaczące w rozumieniu
  MSSF 10. W szczególności Bank wziął pod uwagę następujące fakty:
   wykonanie przedmiotowej Opcji Call nie wymaga uzyskania żadnych dodatkowych zgód np.
  Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej lub Zarządu jakiegokolwiek podmiotu biorącego udział
  w transakcji,


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 19/134
   realizacja planowanej Opcji Call jest bezwarunkowa, co oznacza, ż e LC Corp B.V. jest uprawniony
  do złożenia żądania realizacji tej Opcji w każdym czasie,
   zapisy ustalające cenę sprzedaży akcji, tj. wartość godziwa IL na dzień wykonania tej Opcji Call
  pomniejszonej o 5% dyskonto zapewniają inwestorowi uzyskanie realnych korzyści finansowych z
  jej realizacji.
  Biorąc pod uwagę powyższe informacje Bank uznał, że przedmiotowa Opcja Call stanowi prawo
  znaczące. W rezultacie, posiadane przez LC Corp B.V. prawa głosu (25,01%) i potencjalne prawa
  (Opcja Call na 25%) łącznie sta nowią ponad 50% głosów (tj. 50,01%), co oznacza, iż władzę nad IL (a
  tym samym całą grupą IL) na podstawie posiadanych znaczących praw głosu (przyznanych na bazie
  ustaleń umownych z innymi akcjonariuszami) posiada LC Corp B.V.
  W odniesieniu do eks pozycji na zmienne wyniki finansowe spółki IL Bank uznał, że zarówno Bank jak i
  LC Corp B.V. będą narażon e na zmienność dochodów z inwestycji w akcje IL. Zmienność ta będzie
  wynikać zarówno z proporcjonalnego do posiadanych akcji IL udziału w wynikach finansowyc h spółki,
  prawa do otrzymania proporcjonalnej części dywidendy wypłaconej z osiąganych wyników
  finansowych IL oraz z faktu finansowania działalności ww. spółki.
  W rezultacie przeprowadzonej analizy - zgodnie z kryteriami przedstawionymi powyżej - Grupa
  uznała, iż w wyniku przeprowadzonej transakcji na warunkach przedstawionych powyżej Grupa
  utraciła kontrolę nad IL. W niniejszym sprawozdaniu finansowym Grupa ujęła I L jako jednostkę
  stowarzyszoną oraz dokonała rozliczenia wynikającego z utraty kontroli nad IL, którego szczegóły
  zostały zaprezentowane w nocie 49 niniejszego sprawozdania finansowego.
  5.4.2 Istotne s zacunki księgow e
  Współczynniki portfelowe w wycenie ekspozyc ji
  Szacowanie potencjalnej utraty wartości należności kredytowych i leasingowych zależy od wielu
  czynników, w tym trendów historycznych. Na kredyty ze zidentyfikowaną utratą wartości tworzone są
  odpisy aktualizujące pomniejszające wartość bilansową, jeżeli w ocenie Grupy szacowana spła ta
  możliwa do uzyskania od dłuż nika, łącznie z wartością posiadanych zabezpieczeń z uwzględnieniem
  efektu dyskonta jest niższa od wartości należności pozostałej do spłaty.
  Efekt dyskonta ustalany jest poprzez zastosowanie pierwotnej efektywnej stopy procentowej dla
  ekspozycji o stałej stopie procentowej lub bieżącej efektywnej stopie procentowej, ustalonej zgodnie z
  umową, dla ekspozycji o zmiennej stopie procentowej, tj. st opą z daty wystąpienia zdarzenia
  podowującego stratę (daty default).
  W odnies ieni u do rezerw na straty poniesione a nieujawnione, Grupa (na podstawie danych
  historycznych) szacuje parametry PD (prawdopodobieństwo niewypłacalności) oraz ekspercko RR
  (stopa odzysku – zbliżona do estymowanych wartości portfelowych) niezbędne do określenia
  wysokości odpisów IBNR (Incured But Not Reported). Parametr RR szacowany jest w zależności od
  portfela, i tak w przypadku ekspozycji niezabezpieczonych oraz ekspozycji oferty micro i pożyczki
  bezzwrotnej Bank stosuje modelowy parametr RR z uwzględnieniem zmiany wartości pieniądza w
  czasie. W przypadku pozostałych portfeli parametr RR szacowany jest ekspercko na podstawie analiz
  odzysków.
  Wycena skupionych wierzytelności windy kacyjnych
  Wycena wartości portfela skupionych wierzytelności została dokonana metodą zdyskontowanych
  oczekiwanych przepływów pieniężnych, oszacowanych w oparciu o prognozowane odzyski z tego
  portfela. Po początkowym ujęciu, prognozowane odzyski podlegają r egularnej kwartalnej weryfikacji,
  w szczególności o historię spłat uzyskaną od momentu rozpoczęcia działalności windykacyjnych przez
  Grupę. Znaczące szacunki dotyczą oczekiwanych przepływów pieniężnych realizowanych w ramach
  działalności windykacyjnych ora z związanych z tym kosztów, w tym kosztów windykowania.


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 20/134
  5.5 Transakcje w walutach obcych
  5.5.1 Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdań finansowych
  Walutą funkcjonalną Banku (jednostki dominującej ), walutą sprawozdawczą niniejszego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz walutą funkcjonalną spółek Grupy jest złoty polski ,
  za wyjątkiem spółki Idea Investment Sa rl, której walutą sprawozdawczą jest odpowiednio euro .
  5.5.2 Transakcje i salda w walutach obcych
  Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy
  zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.
  Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach innych niż polski złoty są
  przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu odpowiednio ob owiązującego na koniec okresu
  sprawozdawczego średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
  Pozostałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów)
  finansowych lub, w przypadkach określonych zasadami (polityką) rachunkowości, kapitalizowane w
  wartości aktywów. Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według kosztu historycznego
  wyrażonego w walucie obcej są wykazywane po kursie historycznym z dnia transakcji. Aktywa i
  zobowiązania niepieni ężne ujmowane według wartości godziwej wyrażone w walucie obcej są
  przeliczane po kursie z dnia dokonania wyceny do wartości godziwej.
  Dla potrzeb wyceny bilansowej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przyjęto następujące
  kursy:
  5.6 Zasady konsolidacji
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe Idea Bank S.A. oraz
  sprawozdania finansowe jej jednostek zależnych, sporządzone za odpowiednie okresy
  sprawozdawcze. Pakiety konsolidacyjne jednostek zależnych, będące pods tawą sporządzenia
  niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sporządzane są za ten sam okres
  sprawozdawczy co sprawozdanie jednostki dominującej, przy wykorzystaniu spójnych i jednolitych
  zasad rachunkowości zastosowanych dla transakcji i zdarz eń gospodarczych o podobnym
  charakterze. W celu eliminacji rozbieżności w stosowanych zasadach rachunkowości wprowadza się
  korekty.
  Wszystkie salda i transakcje pomiędzy jednostkami Grupy, w tym niezrealizowane zyski wynikające z
  transakcji w ramach Grup y, zostały w całości wyeliminowane. Niezrealizow ane straty są eliminowane,
  chyba że dowodzą wystąpienia utraty wartości.
  5.6.1 Jednostki zależne
  Bank , niezależnie od charakteru zaangażowania w danej jednostce, określa swój status jednostki
  dominującej oceniając czy sprawuje kontrolę nad jednostką, w której dokonano inwestycji.
  Bank sprawuje kontrolę nad jednostką, w której dokonano inwestycji w przyp adku, gdy z tytułu
  swojego zaangażowania w tę jednostkę podlega ekspozycji na zmienne wyniki finansowe lub gdy ma
  prawa do zmiennych wyników finansowych oraz ma możliwość wywierania wpływu na wysokość tych
  wyników finansowych poprzez sprawowanie władzy nad tą jednostką.
  dzie ń
  w yce ny EUR CHF RUB USD GBP CZK DKK NOK SEK
  31.12.2017 4,1709 3,5672 0,0604 3,4813 4,7001 0,1632 0,5602 0,4239 0,4243
  31.12.2016 4,4240 4,1173 0,068 4,1793 5,1445 0,1637 0,5951 0,4868 0,4619


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 21/134
  Bank sprawuje kontrolę nad jednostką, w której dokonano inwestycji wtedy i tylko wtedy gdy
  jednocześnie:
  a) sprawuje władzę nad jednostką, w której dokonano inwestycji,
  b) z tytułu swojego zaangażowania w jednostce, w której dokonano inw estycji, podlega ekspozycji na
  zmienne wyniki finansowe lub posiada prawa do zmiennych wyników finansowych oraz
  c) posiada możliwość wykorzystania sprawowanej władzy nad jednostką, w której dokonano
  inwestycji, do wywierania wpływu na wysokość swoich wyni ków finansowych.
  Konsolidacja jednostki, w której dokonano inwestycji rozpocz yna się od dnia, w którym Bank uzyskuje
  kontrolę nad jednostką, a ustaje gdy traci nad nią kontrolę.
  Bank przypisuje zysk lub stratę i każdy składnik innych całkowitych dochodó w do właścicieli jednostki
  dominującej oraz do udziałów niekontrolując ych. Bank przedstawia udziały niekontrolujące w
  skonsolidowanym sprawozdaniu finansow ym , w kapitale własnym oddzielnie od kapitału własnego
  właścicieli jednostki dominującej. Zmiany w ud ziale własnościowym jednostki dominującej w jednostce
  zależnej, które nie skutkują utratą przez jednostkę dominującą kontroli nad jednostką zależną,
  stanowią transakcje kapitałowe. W przypadku, gdy zmienia się część kapitału własnego posiadanego
  przez udzi ały niekontrolujące, Idea Bank S.A. dokonuje korekty wartości bilansowej udziałów
  kontrolujących i niekontrolujących w celu odzwierciedlenia zmian we względnych udziałach w
  jednostce zależnej. Wszelkie różnice pomiędzy kwotą korekty udziałów niekontrolując ych a wartością
  godziwą kwoty zapłaconej lub otrzymanej Bank odnosi bezpośrednio na kapitał własny i przypisuje to
  do właścicieli jednostki dominującej.
  Jeżeli Bank utraci kontrolę nad jednostką zależną to:
  a) wyłącza aktywa (w tym wartość firmy) i zobowiązania byłej jednost ki zależnej ze
  skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej ,
  b) ujmuje wszelkie inwestycje utrzymane w byłej jednostce zależnej w ich wartości godziwej na
  dzień utraty kontroli, a następnie ujmuje je i wszelkie kwoty wza jemnych zobowiązań byłej
  jednostki zależnej i jednostki dominującej zgodnie z odpowiednimi MSSF,
  c) ujmuje zyski lub straty związane z utratą kontroli przypisanie byłej jednostce dominującej.
  5.6.2 Konsolidacja metodą pełną
  Proces konsolidacji sprawozdań fi nansowych jednostek zależnych metodą pełną polega na
  sumowaniu poszczególnych pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej, rachunku zysków i strat
  jednostki dominującej oraz jednostek zależnych Banku w pełnej wysokości oraz dokonania
  odpowiednich korekt i w yłączeń konsolidacyjnych. Wyłączeniu podlega bilansowa wartość udziałów
  posiadanych przez Bank w jednostkach zależnych oraz kapitał własny tych jednostek na moment
  nabycia. W yłączeniu podlegają w całości:
   Wzajemne należności, zobowiązania i inne rozrachunk i o podobnym charakterze
  konsolidowanych jednostek,
   Przychody i koszty operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi
  konsolidacją,
   Zyski lub straty powstałe w wyniku operacji gospodarczych dokonanych między
  jednostkami objętymi konsolidacją zawarte w wartości aktywów jednostek podlegających
  konsolidacji za wyjątkiem strat, które wskazują na wystąpienie utraty wartości,
   Dywidendy naliczone lub wypłacone przez jednostki zależne jednostce dominującej i
  innym jednostkom objętym konsolidacją,
   Wza jemne przepływy w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych.
  5.6.3 Jednostki stowarzyszone
  Jeżeli Bank posiada bezpośrednio lub pośrednio (np. poprzez jednostki zależne) 20% lub więcej praw
  głosu w jednostce, w której dokonano inwestycji, to zakłada się, że Bank wyw iera znaczący wpływ na
  tę jednostkę, chyba że można w sposób oczywisty wykazać, że jest inaczej. Natomiast jeśli Bank
  posiada bezpośrednio lub pośrednio (np. poprzez jednostki zależne) mniej niż 20% praw głosu w


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 22/134
  jednostce, w której dokonano inwestycji, to można założyć, że nie wywiera on na tę jednostkę
  znaczącego wpływu, chyba że można w sposób oczywisty taki wpływ wykazać. Szczegóły
  dokonanego przez Bank osądu w tym obszarze zaprezentowano w nocie 5.4.1 spraw ozdania.
  Grupa traci znaczący wpływ na jednostkę, w której dokonano inwestycji, w momencie, gdy traci
  władzę pozwalającą na uczestniczenie w podejmowaniu decyzji w sprawie polityki finansowej i
  operacyjnej jednostki, w której dokonano inwestycji.
  W odniesieniu do ujmow ania inwestycji w jednostkach stowarzyszonych Grupa stosuje metodę praw
  własności, według której inwestycja jest początkowo ujmowana według kosztu, a następnie po dniu
  nabycia jej wartość jest korygowana odpowiednio o zmianę udziału inwestora w aktywach ne tto
  jednostki, w której dokonano inwestycji. W przypadku inwestycji w jednostkę stowarzyszoną, która
  powstaje wskutek nabycia znaczącego wpływu w jednostce której akcje/ud ziały były posiadane przez
  Grupę i klasyfikowane jako aktywa dostępne do sprzedaży G rupa uznaje jako koszt nabycia tej
  inwestycji historyczne ceny nabycia tych akcji/udziałów.
  Zysk lub strata inwestora obejmuje jego udział w zysku lub stracie jednostki, w której dokonano
  inwestycji, a inne całkowite dochody inwestora obejmują jego udział w innych całkowitych dochodach
  jednostki, w której dokonano inwestycji. Jeżeli udział jednos tki w stratach jednostki stowarzyszonej
  jest równy lub wyższy od jego udziału w jednostce stowarzyszonej, jednostka zaprzestaje ujmowania
  swojego udziału w dalszych stratach.
  Zyski i straty wynikające z „oddolnych” i „odgórnych” transakcji pomiędzy Bankie m i jego jednostkami
  zależnymi a jednostką stowarzyszoną ujmuje się w sprawozdaniu finansowym Grupy jedynie w
  stopniu odzwierciedlającym udziały niepowiązanych inwestorów w jednostce stowarzyszonej. Udział
  inwestora w zyskach lub stratach jednostki stowarz yszonej z tytułu tych transakcji podlega wyłączeniu.
  Każdorazowo na koniec okresu sprawozdawczego Grupa ocenia istnienie przesłanek, które wskazują,
  czy konieczne jest dokonanie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości w odniesieniu do jej
  inwesty cji netto w jednostce stowarzyszonej. W przypadku istnienia takiej przesłanki, Grupa dokonuje
  oszacowania wartości odzyskiwalnej, tj. wartości użytkowej lub wartości godziwej pomniejszonej o
  koszty sprzedaży, w zależności od tego, która z nich jest wyższa. W przypadku gdy wartość bilansowa
  składnika aktywów przewyższa jego wartość odzyskiwalną, Grupa ujmuje w rachunku zysków i strat
  odpis z tytułu utraty wartości.
  5.7 Aktywa i zobowiązania finansowe
  5.7.1 Klasyfikacja i ujęcie w księgach
  Grupa dokonuje podziału aktywów finansowych do następujących kategorii: aktywa finansowe
  wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, aktywa finansowe utrzymywane do terminu
  zapadalności, kredyty i pożyczki i inne należności, aktywa finansowe dostę pne do sprzedaży . Na
  dzień 31 grudnia 2017 i 2016 roku w Grupie nie było aktywów finansowych utrzymywanych do terminu
  zapadalności. Zobowiązania finansowe są klasyfikowane do następujących kategorii: zobowiązania
  finansowe wyceniane do wartości godziwej pr zez wynik finansowy oraz pozostałe zobowiązania
  finansowe.
  Grupa ujmuje w sprawozdaniu z sytuacji finansowej składnik aktywów lub zobowiązań finansowych
  wtedy, gdy staje się stroną transakcji. Transakcje kupna i sprzedaży aktywów finansowych
  wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, aktywów finansowych utrzymywanych do
  terminu zapadalności oraz aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, w tym standaryzowanych
  transakcji kupna i sprzedaży aktywów finansowych, ujmowane są w sprawozdaniu z sytu acji
  finansowej zawsze w dacie zawarcia transakcji. Pożyczki i należności ujmowane są w momencie
  wypłaty środków pieniężnych kredytobiorcy.
  Wszystkie instrumenty finansowe w momencie początkowego ujęcia są wyceniane do wartości
  godziwej skorygowanej o kosz ty transakcji, za wyjątkiem aktywów i zobowiązań finansowych
  wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, które mogą być przypisane bezpośrednio do
  nabycia lub emisji składnika aktywów finansowych lub zobowiązania finansowego.


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 23/134
  5.7.1.1 Aktywa i zobowiązan ia finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik
  finansowy
  Kategoria ta obejmuje dwie podkategorie:
  - aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu - nabyte lub zaciągnięte w celu
  odsprzedaży w krótkim terminie oraz instrumenty po chodne
  - aktywa finansowe i zobowiązania finansowe wyznaczone w momencie ich początkowego ujęcia jako
  aktywa finansowe i zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy.
  Aktywa finansowe oraz zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu o raz aktywa finansowe i
  zobowiązania finansowe wyznaczone w momencie ich początkowego ujęcia jako aktywa finansowe
  wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy ujmowane są w sprawozdaniu z sytuacji
  finansowej w wartości godziwej.
  Na dzień 31 grudnia 2017 i 2016 roku w Grupie nie było aktywów finansowych i zobowiązań
  finansowych przeznaczonych do obrotu innych niż instrumenty pochodne .
  5.7.1.2 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są to aktywa finansowe niebędące instru mentami
  pochodnymi, które zostały decyzją jednostki zaklasyfikowane jako dostępne do sprzedaży lub
  nienależące do żadnej z poniższych kategorii: aktywów finansowych wycenianych do wartości
  godziwej przez wynik finansowy, aktywów finansowych utrzymywanych d o terminu zapadalności,
  kredytów i pożyczek. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży ujmowane są według wartości
  godziwej, powiększonej o koszty transakcji, które mogą być przypisane bezpośrednio do nabycia lub
  emisji składnika aktywów finansowych. Skutki z miany wartości godziwej tych aktywów (jeśli istnieje
  cena rynkowa ustalona na aktywnym rynku albo wartość godziwa może być ustalona wiarygodnie w
  inny sposób) odnoszone są na kapitał z aktualizacji wyceny do momentu wyłączenia składnika
  aktywów ze sprawoz dania z sytuacji finansowej lub rozpoznania utraty wartości, kiedy to
  skumulowane zyski lub straty ujęte w kapitale własnym ujmuje się w rachunku zysków i strat. W
  przypadku instrumentów dłużnych, przychody odsetkowe oraz dyskonto lub premia ujmowane są w
  przychodach odsetkowych przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Jeśli nie można
  ustalić wartości godziwej, to wówczas aktywa są ujmowane według kosztu nabycia z uwzględnieniem
  utraty wartości. Odpis z tytułu utraty wartości jest rozpoznawany w rachunku zysków i strat.
  Zmiany wartości godziwej odnoszone na kapitał z aktualizacji wyceny prezentowane są w
  sprawozdaniu z całkowitych dochodów, z wyłączeniem utraty wartości, odsetek, różnic kursowych,
  które są odnoszone do rachunku zysków i strat.
  W sytuacji gdy nie jest możliwe wiarygodne ustalenie wartości godziwej aktywo finansowe
  zaklasyfikowane do kategorii dostępnych do sprzedaży jest ujmowane w cenie nabycia z
  uwzględnieniem utraty wartości.
  5.7.1.3 Kredyty i pożyczki udzielone klientom, należności z tytułu leasingu i pozostałe
  pożyczki i należności
  Kredyty i pożyczki udzielone klientom oraz należności z tytułu leasingu wyceniane są metodą
  zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej oraz z uwzględnieniem
  odpisów z tytułu utra ty wartości.


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 24/134
  Pozostałe pożyczki i należności to kategoria nienotowanych na aktywnym rynku aktywów finansowych
  o ustalonych lub możliwych do ustalenia przepływach pieniężnych, które nie są zaliczane do
  instrumentów pochodnych. Pożyczki i należności powstają , gdy Grupa pożycza środki pieniężne
  klientom w celach innych, niż uzyskanie krótkoterminowych zysków handlowych. Ta kategoria
  obejmuje należności od klientów oraz inwestycje w dłużne instrumenty finansowe, o ile nie są one
  notowane na aktywnym rynku. Poży czki i należności wyceniane są w sprawozdaniu z sytuacji
  finansowej według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej
  z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości.
  Naliczane odsetki wraz z prowizją rozliczaną w czasi e według efektywnej stopy procentowej
  ujmowane są w przychodach odsetkowych. Prowizje niebędące elementem przychodów odsetkowych
  rozliczane liniowo lub ujmowane jednorazowo zaliczane są do przychodów prowizyjnych. Odpisy z
  tytułu utraty wartości są ujmowan e w rachunku zysków i strat jako wynik z tytułu odpisów z tytułu
  utraty wartości kredytów i pożyczek. Powyższe zasady stosowane są również dla skupionych
  wierzytelności i instrumentów dłużnych.
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2016 roku w kate gorii pozostałe pożyczki i należności
  zostały zaprezentowane wyłącznie obligacje korporacyjne.
  5.7.1.4 Pozostałe zobowiązania finansowe
  Do kategorii pozostałych zobowiązań finansowych zaliczane są zobowiązania wobec banków i
  klientów, zaciągnięte przez Grupę poży czki oraz wyemitowane dłużne papiery wartościowe, po
  uwzględnieniu kosztów transakcyjnych, z wyjątkiem zobowiązań finansowych zaklasyfikowanych w
  momencie ich początkowego ujęcia jako zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez wynik
  finansowy.
  Zobow iązania finansowe, niezaklasyfikowane w momencie ich początkowego ujęcia jako
  zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, wykazywane są w
  sprawozdaniu z sytuacji finansowej według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej
  sto py procentowej, a koszty związane z tymi zobowiązaniami naliczane w późniejszych okresach są
  ujmowane w pozycji kosztów z tytułu odsetek.
  5.7.2 Wyłączanie instrumentów finansowych ze sprawozdania z sytuacji finansowej
  Składnik aktywów finansowych jest wyłączany ze sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy w
  momencie, kiedy wygasają umowne prawa do przepływów pieniężnych z nim związanych lub kiedy
  Grupa przenosi umowne prawa do otrzymania przepływów pieniężnych , o ile przeniesienie praw
  spełnia kryteria MSR 39 .
  Przenosząc prawa Grupa ocenia, w jakim stopniu zachowuje ryzyko i korzyści związane
  z posiadaniem składnika aktywów finansowych. W tym przypadku:
  - jeżeli Grupa przenosi zasadniczo całe ryzyko i wszystkie korzyści związane z posiadaniem składnika
  aktywów finansowych to wyłącza składnik aktywów finansowych ze sprawozdania z sytuacji
  finansowej, jeżeli Grupa zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie korzyści związane z
  posiadaniem składnika aktywów finansowych to w dalszym ciągu ujmuje składnik a ktywów
  finansowych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej,
  - jeżeli Grupa nie przenosi ani nie zachowuje zasadniczo całego ryzyka i wszystkich korzyści
  związanych z posiadaniem składnika aktywów finansowych to Grupa ustala, czy zachował a kontrolę
  nad tym skł adnikiem aktywów finansowych. W przypadku zachowania kontroli składnik aktywów
  finansowych jest nadal ujmowany w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy.
  Grupa wyłącza z ksiąg rachunkowych składnik aktywów finansowych lub jego część, gdy traci nad nim
  kon trolę, tzn. gdy zrealizuje swoje prawa do korzyści określonych w umowie, prawa takie wygasają lub
  Grupa zrzecze się tych praw.


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 25/134
  Grupa wyłącza ze sprawozdania z sytuacji finansowej zobowiązanie finansowe (lub jego część), gdy
  obowiązek określony w umowie zo stał wypełniony, umorzony lub wygasł. Jako wygaśnięcie
  pierwotnego zobowiązania finansowego i ujęcie nowego zobowiązania finansowego ujmuje się
  wymianę instrumentów dłużnych o zasadniczo różnych warunkach, dokonywaną pomiędzy
  kredytobiorcą i kredytodawcą. Podobnie znaczące modyfikacje warunków umowy dotyczącej
  istniejącego zobowiązania finansowego lub jego części (niezależnie od tego, czy wynikają one z
  trudności finansowych dłużnika, czy też nie) ujmuje się jako wygaśnięcie pierwotnego i ujęcie nowego
  zobo wiązania finansowego. W arunki uznaje się za zasadniczo różne, jeśli zdyskontowana wartość
  bieżąca przepływów pieniężnych wynikających z nowych postanowień, w tym wszelkich opłat
  zapłaconych, pomniejszonych o opłaty otrzymane i zdyskontowanych przy zastosow aniu pierwotnej
  efektywnej stopy procentowej, różni się o nie mniej niż 10 % od zdyskontowanej wartości bieżącej
  pozostałych przepływów pieniężnych z tytułu pierwotnego zobowiązania finansowego. Jeśli wymiana
  instrumentów dłużnych lub modyfikacja postanowi eń umowy jest traktowana jako wygaśnięcie
  zobowiązania, wszelkie poniesione koszty i opłaty są ujmowane jako część zysków lub strat
  powstających w związku z wygaśnięciem zobowiązania. Jeśli wymiana lub modyfikacja nie jest
  traktowana jako wygaśnięcie zobow iązania, wszelkie poniesione koszty i opłaty korygują wartość
  bilansową zobowiązania i są amortyzowane w okresie pozostającym do daty wymagalności
  zmodyfikowanego zobowiązania.
  5.7.3 Instrumenty pochodne
  Transakcje instrumentami pochodnymi są wyceniane według wartości godziwej . Wartość godziwa
  walutowych kontraktów terminowych jest ustalana w odniesieniu do parametrów takich jak: kurs y
  terminow e (forward) , bieżące kursy walut, parametry transakcji, krzywe stóp procentowych . Wartość
  godziwa kontraktów na zamianę stóp procentowych jest ustalana w oparciu o model bazujący na
  kwotowaniach odpowiednich stóp procentowych .
  W wycenie do wartości godziwej instrumentów pochodnych, nieobjętych obustronnym
  zabezpieczeniem rozliczenia w postaci depozytu zabezpieczającego, uw zględniany jest również
  komponent ryzyka kredytowego w formie korekty wyceny. Korekta wyceny szacowana jest
  indywidualnie na poziomie pojedynczego kontrahenta z uwzględnieniem oczekiwanej ekspozycji z
  tytułu przedrozliczeniowego ryzyka kredytowego kontrahe nta oraz analogicznego ryzyka
  generowanego przez Grupę. Podejście to zakłada możliwość występowania ryzyka nierozliczenia
  przyszłych płatności po obu stronach transakcji. Korekta wyceny z tytułu ryzyka kredytowego
  kontrahenta uwzględnia prawdopodobieństwo jego bankructwa implikowanego z kwotowań
  indywidualnych CDS lub w przypadku ich braku z kwotowań CDS dla porównywalnych podmiotów.
  Korekta wyceny z tytułu ryzyka kredytowego Grupy uwzględnia prawdopodobieństwo bankructwa
  Banku implikowane z kwotowań CDS dl a porównywalnych instytucji finansowych.
  W przypadkach kiedy Grupa nie stosuje zasad rachunkowości zabezpieczeń, to zyski i straty powstałe
  w wyniku zmian wartości godziwej zabezpieczanej pozycji i instrumentu zabezpieczającego
  są ujmowane bezpośrednio w rachunku zysków i strat za dany okres obrotowy.
  Instrumenty pochodne, z których korzysta Grupa w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem
  związanym ze zmianami stóp procentowych i kursów wymiany walut (bez stosowania rachunkowości
  zabezpieczeń), to przede ws zystkim kontrakty walutowe oraz kontrakty na zamianę stóp
  procentowych (swapy procentowe).
  Do grupy instrumentów pochodnych Grupa może zaliczyć instrument zawierający jeden lub więcej
  wbudowanych instrumentów pochodnych jeżeli spełnione są następujące war unki:
  o wbudowany instrument pochodny nie zmienia znacząco przepływów pieniężnych,
  które byłyby wymagane umową, lub
  o jest rzeczą oczywistą bez przeprowadzania lub po pobieżnej analizie, że gdyby
  podobny hybrydowy (łączny) instrument był najpierw rozważany, to oddzielenie
  wbudowanego instrumentu (instrumentów) byłoby zabronione.


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 26/134
  5.7.4 Rachunkowość zabezpieczeń
  Grupa przyjęła politykę rachunkowości w zakresie rachunkowości zabezpieczeń przepływów
  pieniężnych zabezpieczających ryzyko stopy procentowej zgodną z MSR 39 z atwierdzonym przez UE.
  ‘Carve out’ w MSR 39 zatwierdzonym przez UE umożliwia Grupie wyznaczenie grupy instrumentów
  pochodnych jako instrumentu zabezpieczającego oraz znosi niektóre ograniczenia wynikające z MSR
  39 w zakresie zabezpieczenia depozytów oraz w zakresie przyjęcia strategii zabezpieczającej mniej
  niż 100% przepływów. Zgodnie z MSR 39 zatwierdzonym przez UE rachunkowość zabezpieczeń
  może mieć zastosowanie do depozytów, a nieefektywność zabezpieczenia ma miejsce tylko wtedy,
  gdy ponownie oszacowana wartość przepływów pieniężnych w danym przedziale czasowym jest
  niższa niż zabezpieczana wartość dotycząca danego przedziału czasowego.
  W rachunkowości zabezpieczeń, zabezpieczenia klasyfikowane są jako:
   zabezpieczenie wartości godziwej, zabezpieczające przed ryzykiem zmian wartości godziwej
  ujętego składnika aktywów lub zobowiązania, lub
   zabezpieczenie przepływów środków pieniężnych, zabezpieczające przed zmianami
  przepływów środków pieniężnych, które przypisać można konkretnemu rodzajowi ryzyka
  związane go z ujętym składnikiem aktywów, zobowiązaniem lub prognozowaną transakcją, lub
   zabezpieczenie inwestycji netto w jednostce zagranicznej.
  Grupa zarządza ryzykiem stopy procentowej poprzez wydłużanie stopy procentowej na aktywach,
  tj. poprzez dążenie do zamiany zmiennej stopy procentowej na stałą stopę procentową. Dlatego też,
  Grupa zastosowała model zabezpieczenia przepływów pieniężnych dla portfela kredytów w PLN o
  zmiennym oprocentowaniu generującego ryzyko stopy procentowej poprzez zawieranie
  zabezpie czających przed ryzykiem zmiany stóp procentowych transakcji IRS (Interest Rate Swap).
  Instrumentem zabezpieczającym jest portfel transakcji IRS w PLN, w których Grupa jest płatnikiem
  stopy zmiennej i otrzymuje płatności w oparciu o stopę stałą.
  Grupa zarz ądza ryzykiem walutowym poprzez dążenie do zmiany strumienia przepływów pieniężnych
  w walucie obcej na przepływy pieniężne w PLN. Dlatego też, Grupa zastosowała model
  zabezpieczenia przepływów pieniężnych dla portfela kredytów w walutach obcych generująceg o
  ryzyko walutowe poprzez zawieranie transakcji CIRS (Currency Interest Rate Swap)
  zabezpieczających przed ryzykiem walutowym. Instrumentem zabezpieczającym jest portfel transakcji
  CIRS, w których Grupa dokonuje płatności w walutach obcych i otrzymuje prze pływy pieniężne w
  PLN.
  Transakcje IRS/ CIRS spełniają wymogi pozwalające na wyznaczenie ich na instrumenty
  zabezpieczające (pojedynczo lub w ramach grupy transakcji), gdyż transakcje te są z podmiotami
  spoza grupy kapitałowej Banku (spełnienie wymogu transakcji zewnętrznych). Efektywna część
  zm iany wartości godziwej instrumentów zabezpieczających IRS / CIRS jest odnoszona na pozostałe
  całkowite dochody Grupy. Na każdą datę bilansową Grupa reklasyfikuje z innych całkowitych
  dochodów kwoty dotyczące kosztów odsetkowych naliczonych w trakcie danego okresu
  sprawozdawczego, kompensujące zmiany wartości przepływów pieniężnych powstające na
  zabezpieczanych pozycjach, ujęte w danym okresie sprawozdawczym w rachunku zysków i strat.
  Część nieefektywna zmiany wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego jest ujmowana na
  bieżąco w rachunku zysków i strat Grupy.
  5.7.5 Utrata wartości aktywów finansowych
  Każdego dnia bilansowego Grupa ocenia, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości składnika
  aktywów finansowych. Jeżeli takie przesłanki istnieją, Grupa u stala kwoty odpisów z tytułu utraty
  wartości. Strata z tytułu utraty wartości jest ponoszona, gdy istnieją obiektywne dowody utraty
  wartości wynikające z jednego lub więcej zdarzeń mających miejsce po początkowym ujęciu składnika
  aktywów, a zdarzenie powod ujące stratę ma wpływ na oczekiwane przyszłe przepływy pieniężne
  wynikające ze składnika aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych, których wiarygodne
  oszacowanie jest możliwe.


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 27/134
  5.7.5.1 Kredyty i pożyczki udzielone klientom, należności z tytułu leasingu i pozostałe
  należności
  Wartość udzielonych kredytów, pożyczek i wierzytelności, a także należności z tytułu leasingu jest
  poddawana okresowej ocenie w celu stwierdzenia czy wystąpiła utrata ich wartości oraz wyznaczenia
  odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości.
  Jeżeli istnieją obiektywne dowody, że została poniesiona strata z tytułu utraty wartości pożyczek i
  należności lub inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności wycenianych w zamortyzowanym
  koszcie, to kwota odpisu aktualizującego równa się r óżnicy pomiędzy wartością bilansową składnika
  aktywów a wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych (z wyłączeniem
  przyszłych strat kredytowych, które nie zostały poniesione). Wartość bieżąca ustalana jest poprzez
  zdyskontowanie oszaco wanych przyszłych przepływów pieniężnych przy zastosowaniu pierwotnej
  efektywnej stopy procentowej dla ekspozycji o stałej stopie procentowej lub bieżącej efektywnej stopie
  procentowej, ustalonej zgodnie z umową, dla ekspozycji o zmiennej stopie procentowe j, tj. stopą z
  daty wystąpienia zdarzenia podowującego stratę (daty default).
  Wartość bilansową składnika aktywów obniża się poprzez zastosowanie rachunku rezerw. Kwotę
  straty ujmuje się w rachunku zysków i strat. Rozważa się najpierw, czy istnieją obiekty wne dowody
  utraty wartości pojedynczych składników aktywów finansowych, które indywidualnie są znaczące, a
  także indywidualnie (w przypadku restrukturyzacji) lub łącznie w przypadku aktywów finansowych,
  które nie są znaczące. Jeśli zostanie stwierdzone, że nie istnieją obiektywne dowody utraty wartości
  indywidualnie ocenianego składnika aktywów finansowych, niezależnie od tego, czy jest on znaczący
  czy też nie, to włącza się ten składnik do grupy aktywów finansowych o podobnej charakterystyce
  ryzyka kredyto wego i łącznie ocenia je pod względem utraty wartości. Aktywa ocenione indywidualnie
  pod względem utraty wartości, w przypadku których Grupa dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu
  utraty wartości lub postanawia taki odpis dalej ujmować, nie są uwzględnia ne w łącznej ocenie utraty
  wartości.
  Pożyczki, kredyty i wierzytelności oraz należności z tytułu leasingu, które są uznawane za
  indywidualnie istotne, są poddawane indywidualnej ocenie pod kątem utraty wartości. Utrata wartości
  danej pożyczki, kredytu, wi erzytelności lub należności z tytułu leasingu jest stwierdzana i w
  konsekwencji rozpoznawany jest odpis z tytułu utraty wartości w sytuacji gdy istnieją obiektywne
  przesłanki świadczące o utracie wartości w wyniku wystąpienia jednego lub większej liczby zd arzeń,
  które będą miały wpływ na przyszłe szacunkowe przepływy pieniężne z tytułu tych pożyczek, kredytów
  lub wierzytelności. Do zdarzeń takich zaliczają się:
  1. znaczące trudności finansowe kredytobiorcy / leasingobiorcy przejawiające się obniżeniem
  kategori i ryzyka kredytowego,
  2. wysokie prawdopodobieństwo upadłości lub innej reorganizacji finansowej kredytobiorcy
  / leasingobiorcy lub uzyskania informacji o wszczęciu postępowania upadłościowego lub
  bankructwa klienta,
  3. opóźnienia w spłacie powyżej 3 miesięcy,
  4. wypowiedzenia umowy i wniosek banku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec
  dłużnika,
  5. uzyskania informacji o problemach finansowych kredytobiorcy detalicznego (utrata pracy,
  obniżenie dochodów, wzrost zadłużenia, niespłacalnie zadłużenia w innych inst ytucjach),
  6. nieznane miejsce pobytu i nieujawnionego majątku kredytobiorcy.


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 28/134
  Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości w przypadku kredytu (pożyczki, należności z tytułu
  leasingu) będącego przedmiotem indywidualnej oceny jest ustalany jako różnica pomiędz y wartością
  bilansową tego kredytu / należności z tytułu leasingu, a wartością bieżącą szacowanych przyszłych
  przepływów pieniężnych zdyskontowanych w oparciu o pierwotną efektywną stopę procentową
  kredytu dla ekspozycji o stałej stopie procentowej lub bie żącej efektywnej stopie procentowej,
  ustalonej zgodnie z umową, dla ekspozycji o zmiennej stopie procentowej, tj. stopą z daty wystąpienia
  zdarzenia podowującego stratę (daty default) . W przypadku kredytów, czy należności z tytułu
  leasingu, dla których zos tało ustanowione zabezpieczenie, bieżąca wartość szacowanych przyszłych
  przepływów pieniężnych uwzględnia przepływy pieniężne, które mogą zostać uzyskane z egzekucji
  przedmiotu zabezpieczenia, pomniejszone o koszty egzekucji oraz sprzedaży przedmiotu
  zabez pieczenia jeżeli egzekucja jest prawdopodobna. W artość bilansowa kredytu (pożyczki), czy
  należności z tytułu leasingu jest obniżana o kwotę odpowiadającego mu odpisu z tytułu utraty
  wartości.
  Homogeniczne grupy kredytów, które są jednostkowo nieistotne oraz istotne indywidualnie kredyty, w
  odniesieniu do których podczas oceny indywidualnej nie stwierdzono wystąpienia obiektywnych
  przesłanek utraty wartości, są poddawane grupowej ocenie utraty w artości kredytów, w tym z tytułu
  strat poniesionych, ale niezaraportowanych (IBNR). W celu wyznaczenia grupowej utraty wartości
  Grupa dokonuje podziału kredytów na portfele o podobnej charakterystyce ryzyka kredytowego oraz
  bada wystąpienie obiektywnych pr zesłanek utraty wartości. Okres przeterminowania spłaty kredytu
  stanowi główną przesłankę identyfikującą obiektywny dowód wystąpienia utraty wartości.
  Proces oceny grupowej składa się z dwóch elementów:
   ustalenia grupowych odpisów aktualizacyjnych dla ek spozycji indywidualnie nieznaczących,
   ustalenia wysokości odpisów na straty poniesione, ale jeszcze niezaraportowane (IBNR) -
  dla ekspozycji, dla których nie stwierd zono przesłanek utraty wartości.
  Wartość bieżącą oczekiwanych przyszłych przepływów pienię żnych dla ekspozycji wycenianych w
  ujęciu grupowym szacuje się w oparciu o:
   oczekiwane przyszłe przepływy pieniężne
   historyczne dane dotyczące przeterminowania oraz spłaty zadłużenia w poszczególnych
  grupach ekspozycji.
  5.7.5.2 Aktywa finansowe dostę pne do sprzed aży
  Na każdy dzień bilansowy Grupa przeprowadza analizę, czy zaistniały obiektywne dowody do
  stwierdzenia, że nastąpiła utrata wartości indywidualnych aktywów i/lub portfela aktywów finansowych
  dostępnych do sprzedaży. Do obiektywnych dowodów do stwierdzen ia utraty wartości aktywów
  finansowych dostępnych do sprzedaży zalicza się:
  a. znaczące trudności finansowe emitenta lub dłużnika,
  b. niedotrzymanie warunków umowy, np. niespłacenie albo zaleganie ze spłacaniem odsetek
  lub nominału,
  c. przyznanie pożyczkobiorcy pr zez pożyczkodawcę, ze względów ekonomicznych lub
  prawnych wynikających z trudności finansowych pożyczkobiorcy udogodnienia, którego w
  innym wypadku pożyczkodawca by nie udzielił,
  d. wysokiego prawdopodobieństwa upadłości lub innej reorganizacji finansowej
  poż yczkobiorcy,
  e. zanik aktywnego rynku na dany składnik aktywów finansowych ze względu na trudności
  finansowe;
  f. informacje na temat znaczących negatywnych zmian mających miejsce w środowisku
  technologicznym, rynkowym, gospodarczym, prawnym lub innym, w którym d ziała emitent,
  wskazujące, że koszty inwestycji w instrument kapitałowy mogą nie zostać odzyskane;
  g. znaczący (ponad 30%) lub przedłużający się (ponad 12 miesięcy) spadek wartości
  godziwej inwestycji w instrument kapitałowy poniżej kosztu.  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 29/134
  Jeżeli występują obiektywne przesłanki utraty wartości składnika aktywów finansowych dostępnego do
  sprzedaży wymienione powyżej oraz brak jest innych okoliczności i przesłanek wskazujących na brak
  utraty wartości tego składnika aktywów finansowych, to kwot a stanowiąca różnicę pomiędzy ceną
  nabycia tego składnika aktywów (pomniejszona o wszelkie spłaty kapitału i odsetki) i jego bieżącą
  wartością godziwą, pomniejszoną o wszelkie odpisy z tytułu utraty wartości tego składnika uprzednio
  ujęte w rachunku zysków i strat, zostaje wyksięgowana z kapitału własnego i przeniesiona do
  rachunku zysków i strat. Nie można ujmować w rachunku zysków i strat odwrócenia odpisu z tytułu
  utraty wartości instrumentów kapitałowych kwalifikowanych jako dostępne do sprzedaży. Jeżel i w
  następnym okresie wartość godziwa instrumentu dłużnego dostępnego do sprzedaży wzrośnie, a
  wzrost ten może być obiektywnie łączony ze zdarzeniem następującym po ujęciu odpisu z tytułu utraty
  wartości w rachunku zysków i strat, to kwotę odwracanego odpi su ujmuje się w rachunku zysków i
  strat.
  5.7.6 Rzeczowe aktywa trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według ceny nabycia/kosztu wytworzenia pomniejszonych
  o umorzenie oraz wszelkie odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość początkowa środków
  trwałych obejmuje ich cenę nabycia powiększoną o wszystkie koszty bezpośrednio związane z
  zakupem i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do używania. W skład kosztu
  wchodzi również koszt wymiany części składowych maszyn i urządzeń w momencie poniesienia, jeśli
  spełnione są kryteria rozpoznania. Koszty poniesione po dacie oddania środka trwałego do używania,
  takie jak koszty konserwacji i napraw, obciążają wynik finansowy w momencie ich poniesienia.
  Środki trwałe w momencie ich nabycia zostaj ą podzielone na części składowe będące pozycjami
  o istotnej wartości, do których można przyporządkować odrębny okres ekonomicznej użyteczności.
  Częścią składową są również koszty generalnych remontów.
  Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacow any okres użytkowania danego składnika
  aktywów, wynoszący:
  Typ Okres
  Inwestycje w obiektach obcych czas trwania umowy najmu wraz z przedłużeniem (do 10 lat)
  Maszyny i urządzenia techniczne od 5 do 10 lat
  Zespoły komputerowe od 3 do 5 lat
  Środki transportu od 2,5 do 5 lat
  Sprzęt biurowy, meble od 5 do 7 lat
  Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych może zostać usunięta ze sprawozdania z sytuacji
  finansowej po dokonaniu jej zbycia lub w przypadku, gdy nie są spodziewane żadne ekonomiczne
  korzyści wynikające z dalszego użytkowania takiego składnika aktywów. Wszelkie zyski lub straty
  wynikające z usunięcia danego składnika aktywów ze sprawozdania z sytuacji finansowej (obliczone
  jako różnica pomiędzy ewentualnymi wpływami ze sprzedaży netto a wartośc ią bilansową danej
  pozycji) są ujmowane w wyniku finansowym w okresie, w którym dokonano takiego usunięcia.
  Inwestycje rozpoczęte dotyczą środków trwałych będących w toku budowy lub montażu i są
  wykazywane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Środki trwałe w budowie nie podlegają
  amortyzacji do czasu zakończenia budowy i przekazania środka trwałego do używania , natomiast
  pomniejszane są o ewentualne odpisy aktualizujące.
  Wartość końcową, okres użytkowania oraz metodę amortyzacji składników aktywów w eryfikuje się,
  i w razie konieczności – koryguje, na koniec każdego roku obrotowego.
  Każdorazowo, przy wykonywaniu modernizacji, koszt modernizacji jest ujmowany w wartości
  bilansowej rzeczowych aktywów trwałych, jeżeli są spełnione kryteria ich ujmowania .


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 30/134
  5.7.7 Wartości niematerialne
  Wartości niematerialne nabyte w oddzielnej transakcji początkowo wycenia się w cenie nabycia lub
  koszcie wytworzenia. Cena nabycia wartości niematerialnych nabytych w transakcji połączenia
  jednostek gospodarczych jest równa ich wartości godziwej na dzień p ołączenia. Po ujęciu
  początkowym, wartości niematerialne o ograniczonym okresie użytkowania są wykazywane w cenie
  nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty
  wartości. Z wyjątkiem prac rozwojowych, nakła dy poniesione na wartości niematerialne wytworzone
  we własnym zakresie, z wyjątkiem aktywowanych nakładów poniesionych na prace rozwojowe, nie są
  aktywowane i są ujmowane w kosztach okresu, w którym zostały poniesione.
  Grupa ustala, czy okres użytkowania wartości niematerialnych jest ograniczony czy nieokreślony.
  Wartości niematerialne o ograniczonym okresie użytkowania są amortyzowane przez okres
  użytkowania oraz poddawane testom na utratę wartości każdorazowo, gdy istnieją przesłanki
  wskazujące na utratę ich wartości. Okres i metoda amortyzacji wartości niematerialnych
  o ograniczonym okresie użytkowania są weryfikowane przynajmniej na koniec każdego roku
  obrotowego. Zmiany w oczekiwanym okresie użytkowania lub oczekiwanym sposobie konsumowania
  korzyści ek onomicznych pochodzących z danego składnika aktywów są ujmowane poprzez zmianę
  odpowiednio okresu lub metody amortyzacji i traktowane jak zmiany wartości szacunkowych.
  Odpis amortyzacyjny składników wartości niematerialnych o ograniczonym okresie użytkowa nia
  ujmuje się w wyniku finansowym w ciężar tej kategorii, która odpowiada funkcji danego składnika
  wartości niematerialnych. Stawki amortyzacyjne stosowane przez Grupę wynoszą 10% dla
  specjalistycznych systemów komputerowych oraz w przedziale 20 -33% dla p ozostałych rodzajów
  oprogramowania.
  Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania, w tym wartość firmy i znak towarowy, są
  corocznie poddawane testowi na utratę wartości, w odniesieniu do poszczególnych aktywów lub na
  poziomie ośrodka wypraco wującego środki pieniężne. W przypadku pozostałych wartości
  niematerialnych ocenia się co roku, czy wystąpiły przesłanki, które mogą świadczyć o utracie ich
  wartości. Okresy użytkowania są także poddawane corocznej weryfikacji, a w razie potrzeby,
  korygowa ne z efektem od początku roku obrotowego.
  Nabyte bazy klientów są ujmowane przez Grupę jako aktywa niematerialne. Grupa ocenia okres
  użytkowania składnika aktywów niematerialnych z tytułu nabytych baz klientów jako określony i
  amortyzuje go metodą liniową przez okres 5 lat. Przy początkowym ujęciu stosowany jest model ceny
  nabycia lub kosztu wytworzenia. Grupa weryfikuje okres i metodę amortyzacji składnika aktywów
  niematerialnych z tytułu nabytych baz klientów co najmniej na koniec każdego roku obrotowego i
  ujmuje zmianę jako zmianę wartości szacunkowych zgodnie z MSR 8. Grupa zaprzestaje ujmowania
  składnika aktywów niematerialnych z tytułu nabytych baz klientów w momencie zbycia lub gdy nie
  przewiduje się osiągnięcia przyszłych korzyści ekonomicznych z jeg o użytkowania.
  Grupa w regularnych odstępach czasowych dokonuje analizy zrealizowanych jak i przyszłych
  spodziewanych przepływów pieniężnych celem zidentyfikowania konieczności ewentualnego odpisu
  aktualizującego wartość nabytych baz danych. W wyniku przeprowadzonych ana liz dla tego składnika
  wartości niematerialnych Grupa na dzień 31.12. 201 7 roku oraz 31.12.2016 roku nie stwierdziła
  zaistnienia takiej przesłanki.
  5.7.7.1 Wa rtość firmy
  Wartość firmy z tytułu przejęcia jednostki jest początkowo ujmowana według ceny nabycia
  stanowi ącej kwotę nadwyżki:
   sumy:
  a. przekazanej zapłaty,
  b. kwoty wszelkich niekontrolujących udziałów w jednostce przejmowanej oraz
  c. w przypadku połączenia jednostek realizowanego etapami wartości godziwej na dzień przejęcia
  udziału w kapitale jednostki przejmowanej, należącego poprzednio do jednostki przejmującej.
   nad kwotą netto ustaloną na dzień przejęcia wartości możliwych do zidentyfikowania nabytych
  aktywów i przejętych zobowiązań.


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 31/134
  Po początkowym ujęciu, wartość firmy jest wykazywana według ceny nabycia pomniej szonej o
  wszelkie skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Test na utratę wartości
  przeprowadza się raz na rok lub częściej, jeśli wystąpią ku temu przesłanki. Wartość firmy nie podlega
  amortyzacji.
  Na dzień przejęcia nabyta wartość firm y jest alokowana do każdego z ośrodków wypracowujących
  środki pieniężne, które mogą skorzystać z synergii połączenia. Każdy ośrodek, lub zespół ośrodków,
  do którego została przypisana wartość firmy:
   odpowiada najniższemu poziomowi w Grupie, na którym wart ość firmy jest monitorowana na
  wewnętrzne potrzeby zarządcze oraz
   jest nie większy niż jeden segment operacyjny określony zgodnie z MSSF 8 Segmenty
  operacyjne.
  Odpis z tytułu utraty wartości ustalany jest poprzez oszacowanie odzyskiwalnej wartości ośrodka
  wypracowującego środki pieniężne, do którego została alokowana dana wartość firmy. W przypadku,
  gdy odzyskiwalna wartość ośrodka wypracowującego środki pieniężne jest niższa niż wartość
  bilansowa, ujęty zostaje odpis z tytułu utraty warto ści. W przypadku, gdy wartość firmy stanowi część
  ośrodka wypracowującego środki pieniężne i dokonana zostanie sprzedaż części działalności w
  ramach tego ośrodka, przy ustalaniu zysków lub strat ze sprzedaży takiej działalności wartość firmy
  związana ze sp rzedaną działalnością zostaje włączona do jej wartości bilansowej. W takich
  okolicznościach sprzedana wartość firmy jest ustalana na podstawie względnej wartości sprzedanej
  działalności i wartości zachowanej części ośrodka wypracowującego środki pieniężne.
  W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie były dokonywane odpisy z tytułu utraty wartości
  wartości firmy.
  5.7.8 Utrata wartości aktywów niefinansowych
  Wartość bilansowa poszczególnych składników aktywów podlega okresowej weryfikacji pod kątem
  utraty wartości. Jeśli Grupa identyfikuje przesłanki wskazujące na wystąpienie utraty wartości, to
  następnie ustala się, czy bieżąca wartość księgowa danego składni ka aktywów jest wyższa od
  wartości, jaką można uzyskać w drodze jego dalszego użytkowania lub sprzedaży, czyli szacowana
  jest wartość odzyskiwalna danego składnika aktywów. W przypadku, gdy wartość odzyskiwalna jest
  niższa od bieżącej wartości bilansowej d anego składnika aktywów rozpoznawana jest utrata wartości,
  której odpis jest ujmowany w wyniku finansowym.
  Wartość odzyskiwana składnika aktywów jest ustalana jako większa z dwóch wielkości: wartości
  godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży oraz wartości użytkowej danego składnika. Wartość
  użytkowa jest ustalana jako szacowane przyszłe przepływy pieniężne generowane przez dany
  składnik aktywów zdyskontowane stopą rynkową powiększoną o marżę na ryzyko specyficzne dla
  danej klasy aktywów.
  Odpis z tytułu utra ty wartości może być odwrócony tylko do wysokości wartości bilansowej aktywa,
  która, po uwzględnieniu skumulowanej amortyzacji, zostałaby wyznaczona, gdyby nie nastąpił odpis
  z tytułu utraty wartości.
  5.7.9 Nieruchomości inwestycyjne
  Nieruchomości inwestycyjne w ycenia się początkowo w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia
  uwzględniając również koszty przeprowadzenia transakcji. Na cenę nieruchomości składa się cena
  zakupu powiększona o wszelkie kwoty bezpośrednio związane z transakcją.
  Nieruchomości inwestycyjne prezentowane są w wartości godziwej, stanowiącej cenę, jaką w dniu
  wyceny można uzyskać za sprzedaż składnika aktywów albo zapłacić za przekazanie zobowiązania w
  zwykłej transakcji pomiędzy uczestnikami rynku.
  Zysk lub strata wy nikająca ze zmiany wartości godziwej nieruchom ości inwestycyjnej ujmuje się
  w wyniku za okres, w którym nastąpiła zmiana.


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 32/134
  5.7.10 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży bądź wydania właścicielom jednostki
  dominującej
  Grupa klasyfikuje aktywa trwałe lub grupę do zbycia jako przeznaczone do sprzedaży bądź wydania
  właścicielom jednostki dominującej, jeżeli ich wartość bilansowa zostanie odzyskana przede
  wszystkim w drodze transakcji sprzedaży lub wydania właścicielom w ramach podziału wyniku, nie
  zaś poprzez ich dal sze wykorzystywanie. Aktywa trwałe oraz grupy do zbycia zaklasyfikowane jako
  przeznaczone do sprzedaży lub wydania właścicielom wycenia się według niższej spośród ich
  wartości bilansowej i wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży lub koszty wydan ia. Koszty
  wydania są kosztami krańcowymi bezpośrednio odnoszącymi się do wydania aktywów w ramach
  podziału wyniku. Nie obejmują one kosztów finansowych oraz podatku dochodowego.
  Składnik aktywów trwałych , bądź grupa do zbycia są klasyfikowane jako przez naczone do wydania
  właścicielom jedynie wówczas, gdy wydanie ich właścicielom jako dywidendy jest wysoce
  prawdopodobne, zaś składnik aktywów lub grupa do zbycia są dostępne do natychmiastowego
  wydania w ich aktualnym stanie. Czynności wymagane do zakończen ia wydania aktywów jako
  dywidendy powinny wskazywać, że nie jest prawdopodobne, że zajdą istotne zmiany w samym
  wydaniu, bądź że wydanie zostanie zaniechane. Zarząd musi być zobowiązany do przeprowadzenia
  wydania w ciągu jednego roku od daty takiej klasyfikacji. Podobne rozważania mają zastosowanie do
  aktywów bądź grupy do zbycia przeznaczonych do sprzedaży. Od rzeczowych aktywów trwałych oraz
  wartości niematerialnych klasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży bądź wydania
  właścicielom nie dokonu je się odpisów amortyzacyjnych.
  Aktywa i zobowiązania zaklasyfikowane przeznaczone do sprzedaży lub wydania właścicielom
  prezentowane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oddzielnie, jako aktywa i zobowiązania
  krótkoterminowe.
  Grupa do zbycia stanowi d ziałalność zaniechaną, jeżeli jest częścią Grupy stanowiącą pojedynczy
  ośrodek wypracowujący środki pieniężne bądź grupę ośrodków wypracowujących środki pieniężne,
  jest zaklasyfikowana jako przeznaczona do sprzedaży lub wydania właścicielom bądź została ju ż
  zbyta w ten sposób lub stanowi odrębną, ważną dziedziną działalności lub ważny obszar
  geograficzny.
  5.8 Pozostałe składniki sprawozdania z sytuacji finansowej
  5.8.1 Koszty rozliczane w czasie oraz przychody przyszłych okresów
  Koszty rozliczane w czasie (aktywa) do tyczą tych wydatków, których rozliczenie w ciężar wyniku
  finansowego nastąpi stosownie do upływu czasu w przyszłych okresach sprawozdawczych. Koszty
  rozliczane w czasie (aktywa) są ujmowane w pozycji „Inne aktywa".
  Składnikami kosztów rozliczanych w czasie (zobowiązania) są rezerwy na koszty wynikające ze
  świadczeń wykonanych na rzecz Grupy, które zostaną rozliczone w następnych okresach. Salda te
  wykazuje się w pozycji „Pozostałe zobowiązania". Przychody przyszłych okresów stanowią między
  innymi otrz ymane kwoty przyszłych świadczeń oraz niektóre rodzaje dochodów pobranych z góry,
  których rozliczenie w wyniku finansowym nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych. Są one
  ujmowanie również w pozycji „Pozostałe zobowiązania".
  5.8.2 Rezerwy
  Rezerwy tworzone s ą wówczas, gdy na Grupie ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo
  oczekiwany) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego
  obowiązku spowoduje konieczność wypływu korzyści ekonomicznych oraz gdy można dokonać
  wiar ygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. Jeżeli Grupa spodziewa się, że koszty objęte
  rezerwą zostaną zwrócone, na przykład na mocy umowy ubezpieczenia, wówczas zwrot ten jest
  ujmowany jako odrębny składnik aktywów, ale tylko wtedy, gdy jest rzeczą pr aktycznie pewną, że
  zwrot ten rzeczywiście nastąpi. Koszty dotyczące danej rezerwy są wykazane w wyniku finansowym
  po pomniejszeniu o wszelkie zwroty. W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny,
  wielkość rezerwy jest ustalana poprzez z dyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 33/134
  pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej
  aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz ewentualnego ryzyka związanego z danym
  zobowiązaniem.
  5.8.3 Świadczenia pracownicze
  Zgodnie z regulacją zawartą zarówno w Kodeksie pracy jak i w Regulaminach W ynagradzania
  Pracowników, pracownicy Grupy posiadają uprawnienia do odpraw emerytalno -rentowych. Odprawy
  z tego tytułu są wypłacane jednorazowo w sytuacj i przejścia pracownika na emeryturę lub rentę a ich
  wysokość uzależniona jest od stażu pracy danego pracownika i jego indywidualnego poziomu
  wynagrodzenia. Grupa tworzy rezerwę na przyszłe zobowiązania z tego tytułu w celu
  przyporządkowania kosztów do okre sów, których dotyczą. Według MSR 19 odprawy emerytalno -
  rentowe są programami określonych świadczeń po okresie zatrudnienia. Wartość bieżąca tych
  zobowiązań na koniec każdego okresu sprawozdawczego jest obliczana przez niezależnego
  aktuariusza. Naliczone zo bowiązania są równe zdyskontowanym płatnościom, które w przyszłości
  zostaną dokonane, z uwzględnieniem rotacji zatrudnienia i dotyczą okresu sprawozdawczego.
  Informacje demograficzne oraz informacje o rotacji zatrudnienia oparte są o dane historyczne.
  W a ktualnej regulacji prawnej dotyczącej zasad wynagradzania pracowników Grupy nie przewiduje się
  wypłat z tytułu nagród jubileuszowych.
  5.8.4 Majątek socjalny oraz zobowiązania ZFŚS
  Zgodnie z odpowiednimi przepisami Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ”Fundusz” tworzą
  pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. W przypadku
  mniejszych jednostek tworzenie funduszu jest fakultatywne. Wchodzące w skład Grupy Spółki tworzą
  taki fundusz i dokonują okresowych odpisów w minimalnej wymaganej wysokości. Celem Funduszu
  jest finansowanie działalności socjalnej. Saldo Funduszu to zakumulowane przychody Funduszu
  pomniejszone o nie podlegające zwrotowi wydatki z Funduszu.
  W sprawozdaniu z sytuacji finansowej saldo Funduszu jest prezentowane po skompensowaniu z
  aktywami Funduszu.
  5.8.5 Pozostałe należności i zobowiązania
  Pozostałe należności i zobowiązania są ujmowane w kwocie wymaganej zapłaty, przy czym pozostałe
  należności są pomniejszane o odpisy aktualizacyjne z tytułu utraty warto ści. W przypadku, gdy wpływ
  wartości pieniądza w czasie jest istotny, wartość należności lub zobowiązania jest ustalana przez
  zdyskontowanie prognozowanych przyszły przepływów do wartości bieżącej, przy zastosowaniu
  stopy dyskontowej brutto odzwierciedlaj ącej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie.
  5.8.6 Leasing
  Spółki Grupy Kapitałowej są stronami umów leasingowych na podstawie których zarówno oddają jak
  też przyjmują do odpłatnego używania lub pobierania pożytków środki trwałe lub wartości
  niemater ialne przez uzgodniony okres.
   Należności leasingowe
  W przypadku umów leasingu, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka
  i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot
  leasingu przestaje by ć ujmowany w sprawozdaniu z sytuacji finansowej (leasing finansowy).
  Ujmowana jest natomiast należność w kwocie równej bieżącej wartości minimalnych opłat
  leasingowych. Opłaty leasingowe są dzielone między przychody finansowe i zmniejszenie salda
  należnośc i w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy zwrotu z pozostałej do spłaty należności.


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 34/134
  Opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniają warunków umowy leasingu finansowego,
  ujmowane są jako przychody w rachunku zysków i strat metodą liniową przez o kres trwania leasingu.
  Środki trwałe lub wartości niematerialne stanowiące przedmiot takiego leasingu operacyjnego są
  ujmowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w aktywach trwałych i podlegają amortyzacji zgodnie
  z zasadami rachunkowości Grupy.
   Zobowiąz ania leasingowe
  Umowy leasingu finansowego, które przenoszą na Grupę zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki
  wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, są ujmowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na
  dzień rozpoczęcia leasingu według niższej z nas tępujących dwóch wartości: wartości godziwej środka
  trwałego stanowiącego przedmiot leasingu lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych.
  Opłaty leasingowe są rozdzielane pomiędzy inne koszty operacyjne i zmniejszenie salda
  zobowiązania z tytułu l easingu w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego
  do spłaty zobowiązania. Inne koszty operacyjne są ujmowane bezpośrednio w ciężar wyniku
  finansowego.
   Środki trwałe użytkowane na mocy umów leasingu finansowego są amortyzowane przez czas
  trwania umowy.
  Umowy leasingowe, zgodnie, z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie
  pożytki wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane są do umów leasingu operacyjnego.
  Opłaty leasingowe z tytułu leasingu o peracyjnego ujmowane są jako koszty w wyniku finansowym
  metodą liniową przez okres trwania leasingu.
  5.8.7 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
  Jako środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych Grupa wykazuje: kasę i środki na
  rachunkach bież ących w banku centralnym, rachunki bieżące oraz depozyty jednodniowe w innych
  bankach.
  5.8.8 Kapitał własny
  Kapitały własne stanowią kapitały i fundusze tworzone zgodnie z obowiązującym prawem, właściwymi
  ustawami oraz statutem.
  Na kapitały własne składają się: kapitał zakładowy, zyski zatrzymane (niepodzielony wynik finansowy)
  oraz pozostałe kapitały.
  • Kapitał zakładowy
  Kapitał zakładowy wykazywany jest według wartości nominalnej, zgodnie ze statutem oraz wpisem do
  rejestru handl owego.
  Dywidendy za rok obrotowy, które zostały zatwierdzone przez W alne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
  ale nie zostały wypłacone na koniec okresu sprawozdawczego, ujawnia się w pozycji „Pozostałe
  zobowiązania" w sprawozdaniu z sytuacji finansowej.
  • Zyski za trzymane (niepodzielony wynik finansowy)
  Zyski zatrzymane tworzone są z wyniku finansowego roku bieżącego oraz wyników finansowych z lat
  ubiegłych, które nie zostały przeznaczone na pozostałe kapitały lub rozdystrybuowane do
  akcjonariuszy.
  • Pozostałe kapita ły
  Pozostałe kapitały obejmują: kapitał zapasowy tworzony z zysku do wysokości 1/3 kapitału
  zakładowego, kapitał rezerwowy i kapitał z aktualizacji wyceny.


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 35/134
  Kap itał zapasowy obejmuje odpis y z zysku oraz premie emisyjne uzyskane z emisji akcji
  pomniejszone o koszty przeprowadzenia emisji . Zyski/straty zatrzymane obejmują niepodzielone zyski
  i niepokryte straty z lat ubiegłych jednostek objętych konsolidacją metodą pełną.
  Kapitał rezerwowy obejmuje odpisy z zysku oraz z innych źródeł i może być przeznaczony wyłącznie
  na pokrycie przyszłych strat bilansowych. W tej pozycji prezentowany jest również Fundusz ogólnego
  ryzyka, który tworzony jest zgodnie z Ustawą Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku z odpisów
  z zysku netto i przeznaczony jest na niezidentyfi kowane ryzyka działalności Banku.
  Kapitał z aktualizacji wyceny obejmuje skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży,
  wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych oraz wartość podatku odroczonego dla pozycji
  stanowiących różnice przejściowe odniesione na kapitał z aktualizacji.
  5.8.9 Udzielone zobowiązania warunkowe
  W ramach działalności operacyjnej Grupa zawiera transakcje, które w mo mencie ich zawarcia nie są
  ujmowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako aktywa lub zobowiązania, lecz powodują
  powstanie zobowiązań warunkowych. Zobowiązanie warunkowe jest:
   możliwym obowiązkiem, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, których istnienie
  zostanie potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub
  większej ilości niepewnych przyszłych zdarzeń, które nie w pełni podlegają kontroli Grupy;
   obecnym obowiązkiem, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, ale n ie jest ujmowany
  w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, ponieważ nie jest prawdopodobne, aby konieczne
  było wydatkowanie środków pieniężnych lub innych aktywów w celu wypełnienia obowiązku
  lub kwoty zobowiązania nie można oszacować w sposób wiarygodny.
  Na udzielone zobowiązania pozabilansowe w tym niewykorzystane linie kredytowe tworzone są
  rezerwy. Rezerwa wyznaczana jest jako różnica pomiędzy oczekiwaną wartością ekspozycji
  bilansowej, która powstanie z udzielonego zobowiązania pozabilansowego a wartością bieżącą
  oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych uzyskanych z ekspozycji bilansowej powstałej z
  udzielonego zobowiązania na datę identyfikacji utraty wartości.
  Umowy gwarancji finansowych, które nie są uznawane za umowy ubezpieczeniowe, są początkow o
  ujmowane w wartości godziwej a następnie wyceniane do wyższej z dwóch wartości : kwoty będącej
  najbardziej właściwym szacunkiem nakładów niezbędnych do wypełnienia obecnego obowiązku
  wynikającego z gwarancji finansowej, przy uwzględnieniu prawdopodobieńst wa jej realizacjiu oraz
  kwoty rozpoznanej w momencie początkowego ujęcia, skorygowanej o rozliczoną kwotę prowizji
  otrzymanej za udzielenie gwarancji.
  5.9 Wynik finansowy
  5.9.1 Wynik z tytułu odsetek
  Przychody i koszty odsetkowe generowane przez aktywa i zobowiązania finansowe ujmowane są
  w wyniku finansowym według metody zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy
  procentowej.
  Efektywna stopa procentowa jest stopą, która dyskontuje ocze kiwany strumień przyszłych płatności
  pieniężnych do bieżącej wartości bilansowej netto przez okres do zapadalności lub do momentu
  następnej rynkowej wyceny określonego składnika aktywów i zobowiązań finansowych, zaś jej
  ustalenie obejmuje wszelkie należne bądź kasowe opłaty i przepływy płacone lub otrzymywane przez
  Grupę w ramach umowy danego instrumentu, z wyłączeniem przyszłych możliwych strat kredytowych.


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 36/134
  Sposób rozliczania kuponów odsetkowych, prowizji/opłat i niektórych kosztów zewnętrznych
  związanych z instrumentami finansowymi (metodą efektywnej stopy procentowej lub liniowo) zależy
  od charakteru danego instrumentu. W przypadku instrumentów finansowych z ustalonymi
  harmonogramami przepływów pieniężnych zastosowanie ma wycena metodą efektywnej stopy
  procentowej. W przypadku instrumentów z nieokreślonymi harmonogramami przepływów nie ma
  możliwości wyliczenia efektywnej stopy procentowej i prowizje/opłaty są rozliczane liniowo w czasie.
  Natomiast sposób ujęcia rozliczanych w czasie poszczególnych typów pr owizji/opłat w wyniku
  finansowym jako przychody odsetkowe lub prowizyjne i w ogóle konieczność ich rozliczenia w czasie,
  a nie możliwość ujęcia jednorazowo w wyniku finansowym, zależy od charakteru ekonomicznego
  prowizji/opłaty.
  W skład opłat/prowizji rozl iczanych w czasie wchodzą np. opłaty za pozytywne rozpatrzenie wniosku
  kredytowego, prowizje za udzielenie kredytu, prowizje za uruchomienie kredytu, opłaty za
  ustanowienie zabezpieczeń, itp. W noszenie tego typu opłat stanowi integralną część zwrotu
  genero wanego przez określony instrument finansowy. Do tej kategorii zaliczają się również opłaty i
  koszty związane ze zmianą warunków umownych, co powoduje modyfikację pierwotnie wyliczonej
  efektywnej stopy procentowej.
  Wynik z tytułu odsetek zawiera również wyn ik odsetkowy na odsetkach naliczonych oraz zapłaconych
  związanych z instrumentami zaklasyfikowanymi jako aktywa dostępne do sprzedaży oraz z kredytami i
  pożyczkami udzielonymi klientom, należnościami z tytułu leasingu i pozostałymi należnościami .
  5.9.2 Wynik z t ytułu prowizji i opłat
  5.9.2.1 Przychody z tytułu prowizji i opłat
  Opłaty i prowizje rozliczane do wyniku finansowego metodą efektywnej stopy procentowej Grupa
  ujmuje w sprawozdaniu w wyniku z tytułu odsetek.
  Natomiast opłaty i prowizje, które nie są rozliczane metodą efektywnej stopy procentowej, tylko są
  rozkładane w czasie metodą liniową lub rozpoznawane jednorazowo, są ujmowane w pozycji wyniku z
  tytułu prowizji i opłat.
  Prowizje kosztowe zapłacone sprzeda wcom z tytułu sprzedaży produktów bankowych rozliczane są
  przez okres ważności produktu, a część dotycząca prowizji za sprzedaż ubezpieczeń rozpoznawana
  jest analogicznie jak przychody z tego tytułu.
  Grupa otrzymuje również przychody z tytułu pośrednictwa finansowego w sprzedaży produktów
  inwestycyjno –ubezpieczeniowych w miesiącu sprzedaży produktu . Przychody i odpowiadające im
  koszty sprzedaży tych produktów ujmowane są w okresie , w którym miała miejsce sprzedaż produktu i
  prezentowane są przez Grupę w poz ycji przychody i koszty prowizyjne . Dla produktów , dla których
  Grupa wykonuje czynności związane z obsług ą po okresie sprzedaży , odpowiednia część przychodu
  jest odraczana i amortyzowana liniowo przez okres trwania produktu inwestycyjno -
  ubezpieczeniowego .
  5.9.2.2 Przychody i koszty z tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych powiązanych z
  kredytami
  W przypadku oferowania produktów ubezpieczeniowych wraz z produktem kredytowym , opłaty
  uzyskiwane przez Grupę z tytułu sprzedaży produktu ubezpieczeniowego stanowią integralną część
  wynagrodzenia z tytułu oferowanego instrumentu finansowego, gdy produkt ubezpieczeniowy jest
  bezpośrednio powiązany z instrumentem finansowym.
  W celu określenia sposobu ujęcia transakcji w księgach rachunkowych, Grupa określa stopień
  bezp ośredniego powiązania produktu ubezpieczeniowego oraz instrumentu finansowego, biorąc pod
  uwagę treść ekonomiczną transakcji.


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 37/134
  Grupa stosuje do transakcji powiązanych następujące podejście:
  - otrzymane bądź należne Grupie wynagrodzenie z tytułu oferowania produktów ubezpieczeniowych
  dla produktów bezpośrednio powiązanych (bez wyodrębnienia instrumentu złożonego)
  z instrumentami finansowymi (kredytami i pożyczkami udzielanymi klientom) wycenianymi według
  zamortyzowanego ko sztu jest rozliczane metodą efektywnej stopy procentowej i ujmowane w
  przychodzie odsetkowym.
  - otrzymane bądź należne Grupie wynagrodzenie z tytułu wykonywania usługi pośrednictwa, którą
  należy oceniać pod kątem treści ekonomicznej, powinno być ujęte w p rzychodach z tytułu prowizji w
  momencie sprzedaży produktu ubezpieczeniowego lub jego odnowienia, z zastrzeżeniem sytuacji,
  kiedy analiza bezpośredniego powiązania produktu ubezpieczeniowego z instrumentem finansowym
  skutkuje podziałem produktu złożonego, tj. wydzieleniem wartości godziwej oferowanego instrumentu
  finansowego oraz wartości godziwej produktu ubezpieczeniowego sprzedawanego łącznie z tym
  instrumentem.
  W powyższej sytuacji transakcja dzielona jest na elementy, w odniesieniu do których alokowane są
  przychody, a należne Grupie wynagrodzenie z tytułu sprzedaży produktu ubezpieczeniowego jest
  dzielone pomiędzy część stanowiącą element zamortyzowanego kosztu instrumentu finansowego
  oraz część stanowiącą wynagrodzenie za wykonywanie czynności pośredni ctwa. Grupa dokonuje
  analizy wartości godziwej zarówno transakcji udzielenia finansowania, jak również usługi pośrednictwa
  ubezpieczeniowego i na tej podstawie dokonuje podziału wynagrodzenia w proporcji: odpowiednio
  wartości godziwej instrumentu finansowe go oraz wartości godziwej usługi pośrednictwa w stosunku do
  sumy obu wartości.
  Ponadto, część wynagrodzenia z tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych odraczana jest w
  czasie na wypadek, gdyby klient wypowiedział umowę przez terminem.
  5.9.3 Pozostałe przych ody i koszty operacyjne
  Do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych zaliczane są koszty i przychody nie związane
  bezpośrednio z działalnością bankową Grupy. Są to w szczególności wynik z tytułu sprzedaży
  i likwidacji środków trwałych, przychody z tytułu sprzedaży pozostałych usług, otrzymane i zapłacone
  odszkodowania kary i grzywny.
  5.9.4 Przychody z tytułu dywidend
  Przyc hody z tytułu dywidend są ujmowane w rachunku wyników w momencie ustalenia praw
  akcjonariuszy lub udziałowców do ich otrzymania.
  5.9.5 Wynik na instrumenetach finansowych wycenianych do wartości godziwej
  Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartośc i godziwej jest ustalany biorąc pod
  uwagę: wycenę zobowiązań finansowych, zaklasyfikowanych w momencie ich początkowego ujęcia
  jako zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz wycenę instrumentów
  pochodnych do wartości godziwej.
  5.9.6 Wynik z pozycji wymiany
  Wynik z pozycji wymiany obejmuje zyski i straty z transakcji kupna i sprzedaży walut oraz
  przeliczonych aktywów i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych, w tym: niezrealizowaną wycenę
  z tytułu wymiany początkowej instrumentów pocho dnych.


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 38/134
  5.9.7 Podatek dochodowy
  Zobowiązania i należności z tytułu bieżącego podatku za okres bieżący i okresy poprzednie wycenia
  się w wysokości kwot przewidywanej zapłaty na rzecz organów podatkowych (podlegających zwrotowi
  od organów podatkowych) z zastosowaniem stawek podatkowych i p rzepisów podatkowych,
  które prawnie lub faktycznie już obowiązywały na dzień bilansowy.
  Na potrzeby sprawozdawczości finansowej, podatek odroczony jest tworzony metodą zobowiązań
  bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na koniec okresu
  sprawozdawczego między wartością podatkową aktywów i zobowiązań a ich wartością bilansową
  wykazaną w sprawozdaniu finansowym.
  Rezerwa na podatek odroczony ujmowana jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic
  przejściowych:
  • z wyjątkie m sytuacji, gdy rezerwa na podatek odroczony powstaje w wyniku początkowego ujęcia
  wartości firmy lub początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania przy transakcji nie
  stanowiącej połączenia jednostek gospodarczych i w chwili jej zawierania nie mającej wpływu ani
  na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania czy stratę podatkową oraz
  • w przypadku dodatnich różnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych
  lub stowarzyszonych i udziałów we wspólnych przedsięwzięci ach – z wyjątkiem sytuacji, gdy
  terminy odwracania się różnic przejściowych podlegają kontroli inwestora lub gdy
  prawdopodobne jest, iż w dającej się przewidzieć przyszłości różnice przejściowe nie ulegną
  odwróceniu.
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego ujm owane są w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic
  przejściowych, jak również niewykorzystanych ulg podatkowych i niewykorzystanych strat
  podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że
  zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice, aktywa i straty:
  • z wyjątkiem sytuacji, gdy aktywa z tytułu odroczonego podatku dotyczące ujemnych różnic
  przejściowych powstają w wyniku początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiąza nia
  przy transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek gospodarczych i w chwili jej zawierania nie
  mają wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania czy stratę
  podatkową oraz
  • w przypadku ujemnych różnic przejściowych z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych lub
  stowarzyszonych oraz udziałów we wspólnych przedsięwzięciach, składnik aktywów z tytułu
  odroczonego podatku jest ujmowany w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jedynie w takiej
  wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, i ż w dającej się przewidzieć przyszłości ww. różnice
  przejściowe ulegną odwróceniu i osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na
  potrącenie ujemnych różnic przejściowych.
  Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jes t weryfikowana na koniec
  każdego okresu sprawozdawczego i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być
  prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub
  całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odro czonego podatku dochodowego.
  Nieujęty składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlega ponownej ocenie na
  koniec każdego okresu sprawozdawczego i jest ujmowany do wysokości odzwierciedlającej
  prawdopodobieństwo osiągnięcia w przyszłości do chodów do opodatkowania, które pozwolą na
  odzyskanie tego składnika aktywów.
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane
  są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okre sie,
  gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki
  podatkowe (i przepisy podatkowe) obowiązujące na koniec okresu sprawozdawczego lub takie,
  których obowiązywanie w przyszłości jest pewne na koniec okresu sprawozdawczego.


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 39/134
  Grupa kompensuje ze sobą aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z rezerwami z tytułu
  odroczonego podatku dochodowego wtedy i tylko wtedy, gdy posiada możliwy do wyegzekwowania
  tytuł prawny do przeprowadzenia kompensat należności z e zobowiązaniami z tytułu bieżącego
  podatku i odroczony podatek dochodowy ma związek z tym samym podatnikiem i tym samym
  organem podatkowym.
  5.10 Nowe standardy rachunkowości oraz interpretacje
  Zmiany do istniejących standardów zastosowane po raz pierwszy w spr awozdaniu finansowym
  Banku za 2017 rok:
  Następujące zmiany do istniejących standardów oraz interpretacja wydane przez Radę
  Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) oraz zatwierdzone do stosowania w UE
  wchodzą w życie po raz pierwszy w sprawozdaniu finansowym Banku za 2017 rok:
  • Zmiany do MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych” – Inicjatywa w odniesieniu do
  ujawnień – zatwierdzone w UE w dniu 6 listopada 2017 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów
  rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie). Powyższe zmiany wiążą się
  przede wszystkim obowiązkiem uzgodnienia przez jednostkę sporządzającą sprawozdanie finansowe
  sald otwarcia i sald zamknięcia poszczególnych zobowiązań przedstawionych w sprawozdaniu z
  sytuacji finan sowej, które kwalifikują się jako działalność finansowa w sprawozdaniu z przepływów
  pieniężnych.
  • Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” – Ujmowanie aktywów z tytułu odroczonego
  podatku dochodowego od niezrealizowanych strat – zatwierdzone w UE w dniu 6 lis topada 2017 roku
  (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub po
  tej dacie). Powyższe zmiany do MSR 12 wskazują dodatkowe wytyczne w zakresie ujmowania
  aktywów z tytułu podatku odroczonego od niezrealizowany ch strat na instrumentach dłużnych
  wycenianych do wartości godziwej, tj. w szczególności standard potwierdza, że spadek poniżej kosztu
  w wartości bilansowej instrumentów dłużnych o stałej stopie procentowej wycenianych w wartości
  godziwej, dla których pods tawa opodatkowania pozostaje na poziomie kosztu powoduje powstanie
  ujemnych różnic przejściowych, niezależnie od tego czy posiadacz instrumentu zamierza go
  utrzymywać czy sprzedać. W ocenie Banku ww. zmiany nie mają istotnego wpływu na sprawozdanie
  finanso we.
  Nowe standardy oraz zmiany do istniejących standardów, jakie zostały już wydane przez RMSR
  i zatwierdzone przez UE, ale jeszcze nie weszły w życie
  Zatwierdzając niniejsze sprawozdanie finansowe, następujące nowe standardy zostały wydane przez
  RMSR i zatwierdzone do stosowania w UE przy czym nie weszły jeszcze w życie:
  1) MSSF 9 „Instrumenty finansowe” zatwierdzony w UE w dniu 22 listopada 2016 roku
  (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku
  lub po tej dacie) – opis dotyczący MSSF 9 przedstawiono poniże
  Standard MSSF 9 „Instrumenty finansowe” został opublikowany przez Radę Międzynarodowych
  Standardów Rac hunkowości w dniu 24.07.2014 r., a zatwierdzony Rozporządzeniem Komisji
  Europejskiej nr 2016/2067/EU z 22.11.2016 r. do stosowania w krajach członkowskich Unii
  Europejskiej. Standard ma obligatoryjne zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzonych za
  okresy obrotowe rozpoczynające się w dniu oraz po 1.01.2018 r. za wyjątkiem zakładów ubezpieczeń,
  które mogą zastosować standard począwszy od 1.01.2021 r. MSSF 9 zastępuje MSR 39 „Instrumenty
  finansowe: ujmowanie i wycena” dając jednak podmiotom sprawozdaw czym możliwość pozostania
  przy przepisach dotyczących rachunkowości zabezpieczeń wynikających z MSR 39.
  MSSF 9 wprowadza zmiany wpływające na następujące obszary stosowanych zasad rachunkowych
  dotyczących instrumentów finansowych:
  a) klasyfikacja i wycena in strumentów finansowych,
  b) utrata wartości instrumentów finansowych,
  c) rachunkowość zabezpieczeń.


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 40/134
  Prace Grupy dotyczące wdrożenia MSSF 9 odbywały się w 2016 oraz 2017 roku przy zaangażowaniu
  departamentów biznesowych oraz odpowiedzialnych za obszary rachunkowo ści, sprawozdawczości,
  ryzyka kredytowego.
  Pierwsza faza projektu miała na celu głównie identyfikacje różnic pomiędzy MSR 39 a MSSF 9 oraz
  definiowaniem działań, które muszą zostać wykonane po stronie Banku, aby spełnić wymogi
  nakładane przez MSSF 9.
  Główn a część prac prowadzonych w 2017 roku dotyczyła zmian w obszarze zasad i metodyki
  kalkul acji odpisów aktualizujących i dotyczyła przede wszystkim opracowania modeli służących do
  ustalania wartości odpisów aktualizujących opartych na koncepcji strat oczekiw anych, w tym w
  szczególności na określeniu definicji istotnego wzrostu ryzyka, zasad klasyfikacji instrumentów
  finansowych do kategorii oraz wpływu scenariuszy makroekonomicznych uwzględnianych w
  poszczególnych parametrach ryzyka.
  Klasyfikacja i wycena
  W o dniesieniu do części MSSF 9 dotyczącej klasyfikacji i wyceny Grupa dokonał a analizy
  prowadzonej działalności pod kątem określenia modeli biznesowych.
  Grupa dokonuje ustalenia modelu biznesowego w taki sposób, aby odzwierciedlał on sposób, w jaki
  zarządza się łącznie grupami aktywów finansowych, aby zrealizować określony cel biznesowy.
  Dokonując ww. analizy Grupa bierze pod uwagę przede wszystkim następujące elementy:
  1) sposób oceny efektywności danego aktywa, tj. określenie czy oczekiwaniem Grupy jest
  uzyskiwanie konkretnych przepływów pieniężnych wynikających z umowy, czy też celem Banku jest
  osiągnięcie okreś lonego poziomu zwrotu z aktywów poprzez różnego rodzaju działania, w
  szczególności sprzedażowe,
  2) rodzaje ryzyka oraz sposób zarządzania tymi ryzykami w odniesieniu do danej grupy aktywów,
  3) ocenę, w jaki sposób wynagradzane są osoby zarządzające daną dz iałalnością, tj. w szczególności
  określenie czy ich wynagrodzenie oparte jest na wartości godziwej zarządzanych aktywów czy na
  wartości uzyskanych przepływów pieniężnych wynikających z umowy), oraz
  4) sposób raportowania, tj. w jaki sposób wyniki modelu bi znesowego i aktywów finansowych
  utrzymywanych w ramach tego modelu biznesowego są oceniane i przekazywane kluczowemu
  personelowi kierowniczemu Grupy .
  Ponadto, w odniesieniu do aktywów finansowych, które klasyfikowane są do modelu biznesowego
  zakładającego utrzymywanie aktywów w celu uzyskiwania przepływów pieniężnych wynikających z
  umowy, bez wpływu na obecny model, Grupa stosuje dodatkowo analizę kryteriów ilościowych
  uwzględniających w szczególności następujące przypadki:
  - sprzedaży wynikającej ze wzrost u ryzyka kredytowego związanego z aktywami,
  - sprzedaży, która występuje nieczęsto (nawet, jeżeli o znaczącej wartości),
  - sprzedaży o nieznacznej wartości (nawet, jeżeli występuje często),
  - sprzedaży aktywów w celach płynnościowych w warunkach skrajnych,
  - sprzedaży, która jest wymuszona przez strony trzecie, np. przypadki sprzedaży aktywów ze względu
  na wymogi organów nadzorczych, pomimo iż pierwotnie były one utrzymywane w celu pozyskiwania
  umownych przepływów pieniężnych,
  - sprzedaży aktywów w przypadk u przekroczenia limitów koncentracji określonych w wewnętrznych
  procedurach, jako element polityki zarządzania ryzykiem kredytowym,
  - sprzedaży dokonanej blisko terminu zapadalności aktywów finansowych.
  W oparciu o powyższe zasady Grupa dokonał a oceny mod eli biznesowych i na podstawie
  przeprowadzonej analizy ustalił następujące modele biznesowe:
  1. utrzymywanie aktywów w celu uzyskiwania przepływów pieniężnych wynikających z umowy – do
  tej grupy Grupa klasyfikuje wszystkie należności kredytowe, skupione wier zytelności oraz obligacje
  korporacyjne,
  2. utrzymywanie aktywów w celu zarówno uzyskiwania przepływów pieniężnych wynikających z
  umowy, jak i w celu sprzedaży tych aktywów – do tej grupy Grupa klasyfikuje przede wszystkim
  obligacje skarbowe oraz bony pieniężn e,
  3. utrzymywanie aktywów w innych celach (tj. inny model biznesowy), który obejm uje głównie
  instrumenty pochodne.  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 41/134
  Test kontraktowych przepływów pieniężnych
  MSSF nakłada wymogi dotyczące cech kontraktowych przepływów pieniężnych danego instrumentu
  finansowego, które determinują sposób wyceny danego instrumentu finansowego, tj. tylko umowy,
  których kontraktowe przepływy pieniężne obejmują kapitał umowny (kwota główna) oraz odsetki
  umowne, spełniają wymogi testu kontraktowych przepływów pieniężnych i mogą być wyceniane
  według zamortyzowanego kosztu w przypadku aktywów finansowych zaklasyfikowanych do modelu
  biznesowego, którego celem jest utrzymywanie aktywów celem otrzymania przepływów pieniężnych
  wynikających z umowy lub w wartości godziwej przez inn e dochody całkowite w przypadku aktywów
  finansowych zaklasyfikowanych do modelu biznesowego, którego celem jest zarówno uzyskiwanie
  przepływów pieniężnych wynikających z umowy, jak i sprzedaż aktywów finansowych.
  Aktywa finansowe, które nie spełniają testu kontraktowych przepływów pieniężnych podlegają wycenie
  do wartości godziwej przez wynik finansowy niezależnie od modelu biznesowego.
  Zidentyfikowane zmiany w klasyfikacji i wycenie
  W celu zapewnienia zgodności zasad klasyfikacji i wyceny instrumentów fina nsowych posiadanych
  przez Grupę z wymogami MSSF 9 na dzień 31.12.2017 roku Grupa dokonał a analizy posiadanych
  aktywów finansowych, w szczególności polegającej na:
  i. zdefiniowaniu modelu biznesowych stosowanych w Grupie , a następnie przyporządkowaniu
  poszczególnych aktywów finansowych do poszczególnych modeli biznesowych w taki sposób , aby
  uwzględnić sposób zarządzania tymi aktywami, raportowania wyników i ryzyk związanych z daną
  grupą aktywów finansowych,
  ii. analizie zapisów umownych poszczególnych aktyw ów finansowych w celu ustalenia, czy warunki
  tych aktywów finansowych spełniają kryteria MSSF 9 w zakresie zapłaty kapitału i odsetek przez
  kontraktowe przepływy pienieżne wynikające z aktywa finansowego;
  iii. dokonaniu oceny - w odniesieniu do aktywów finansow ych w przypadku których stopa procentowa
  składnika aktywów finansowych jest okresowo aktualizowana, ale częstotliwość takiej aktualizacji
  nie odpowiada terminom stopy procentowej lub gdy stopa procentowa składnika aktywów
  finansowych jest okresowo aktualiz owana w sytuacji gdy zmiana rzeczywistego poziomu stóp
  procentowych wynosi więcej niż ustalony poziom minimalny - czy przepływy pieniężne wynikające
  z umowy stanowią jedynie spłatę kwoty głównej i odsetek od kwoty głównej pozostałej do spłaty
  poprzez przep rowadzenie tzw. testów porównawczych („benchmark test”).
  Grupa dokonał a ujęcia portfela aktywów finansowych, którego konstrukcja oprocentowania jest oparta
  na mnożniku większym niż jeden, w zamortyzowanym koszcie.
  Biorąc pod uwagę toczące się dyskusje w ob szarze klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych
  zawierających mnożnik większy od jedności w konstukcji oprocentowania umownego, powyższe
  podejście może w przyszłości ulec zmianie, co mogłoby wiązać się z konicznością wyceny portfela
  kart kredytowych w wartości godziwej przez wynik finansowy. Na dzień 31 grudnia 2017 roku Grupa
  posiadała portfel kart kredytowych w wartości bilansowej 162,7mln zł, a jego szacowana wartość
  godziwa na ten dzień wynosiła 161,2mln zł.
  W rezultacie przeprowadzonych prac Gru pa uznał a, iż aktywa oraz zobowiązania finansowe będą w
  dalszym ciągu wyceniane według dotychczasowych zasad określonych w MSR 39 – według
  zamortyzowanego kosztu lub wartości godziwej przez wynik finansowy.
  MSSF 9 wprowadza definicję wartości bilansowej b rutto składnika aktywów finansowych. Zmiana
  powoduje różnicę w kalkulacji wartości brutto aktywów finansowych zaklasyfikowanych do Koszyka 3
  w stosunku do dotychczas obowiązujących zasad. Od 1 stycznia 2018 roku w wartości brutto
  (bilansowo) ujmuje się ods etki, w tym odsetki karne naliczone od wartości brutto ekspozycji. Dla celów
  rachunku zysków i strat przychód odsetkowy od aktywów finansowych zaklasyfikowanych do Koszyka
  3 nalicza się od wartości netto ekspozycji .
  Dane porównawcze
  MSSF 9 wprowadza liczne istotne zmiany w sposobie prezentacji oraz zakresie ujawnień, w tym
  w pierwszym roku jego zastosowania, tak aby umożliwić użytkownikowi sprawozdania finansowego
  zrozumienie wpływu MSSF 9 na klasyfikację i wycenę oraz utratę wartości aktywów finansow ych oraz
  na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Banku.


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 42/134
  Bank podjął decyzję o skorzystaniu z zapisów MSSF 9 umożliwiających zwolnienie z obowiązku
  przekształcania danych porównawczych dla okresów wcześniejszych w odniesieniu do zmian
  wynikaj ących z klasyfikacji i wyceny oraz utraty wartości.
  Wszelkie różnice w wartości bilansowej aktywów i zobowiązań finansowych, które wynikają z
  zastosowania MSSF 9 zostały ujęte, jako element wyniku z lat ubiegłych w kapitałach własnych na
  dzień 1 stycznia 2 018 roku.
  Rachunkowość zabezpieczeń
  MSSF 9 zwiększa zakres pozycji, jakie można wyznaczać, jako pozycje zabezpieczane, a także
  umożliwia wyznaczenie na instrument zabezpieczający aktywów lub zobowiązań finansowych
  wycenianych w wartości godziwej przez wyn ik finansowy. Ponadto, Standard znosi obowiązek
  retrospektywnego pomiaru efektywności zabezpieczenia przy jednoczesnym zniesieniu
  obowiązującego wcześniej przedziału 80 -125%, a warunkiem stosowania rachunkowości
  zabezpieczeń ma być ekonomiczna zależność po między instrumentem zabezpieczającym a pozycją
  zabezpieczaną. Ponadto, zwiększeniu ulega zakres ujawnień dotyczących strategii zarządzania
  ryzykiem, przepływów pieniężnych wynikających z transakcji zabezpieczających oraz wpływ
  rachunkowości zabezpieczeń na sprawozdanie finansowe. Grupa stosując zapisy par. 7.2.21 MSSF 9
  podjął decyzję o stosowaniu wymogów rachunkowości zabezpieczeń i relacji zabezpieczających
  wynikających z MSR 39.
  Utrata wartości ekspozycji kredytowych
  W związku z wprowadzeniem MSSF 9 nastąpiła zmiana w zakresie szacowania strat z tytułu utraty
  wartości ekspozycji kredytowych. Koncepcja oparta na stratach poniesionych (incurred loss)
  stanowiąca podstawę MSR 39 została zastąpiona podejściem bazującym na stratach oczekiwanych
  (expected lo ss). Sposób szacowania odpisu na oczekiwane straty kredytowe jest uzależniony od
  zmiany poziomu ryzyka, który nastąpił od momentu początkowego ujęcia.
  Nowy standard określa trzy stage/koszyki rozpoznawania strat kredytowych:
  a) Stage 1 – w którym klasyfik owane są ekspozycje, które na daną datę bilansową nie spełniają
  kryterium istotnego wzrostu ryzyka kredytowego i nie zaistniała w stosunku do nich przesłanka utraty
  wartości. Dla takich ekspozycji wyznaczany jest odpis na oczekiwane straty kredytowe w hor yzoncie
  12 miesięcy.
  b) Stage 2 – w którym klasyfikowane są ekspozycje, które na daną datę bilansową spełniają kryterium
  istotnego wzrostu ryzyka kredytowego i nie zaistniała w stosunku do nich przesłanka utraty wartości.
  Dla takich ekspozycji wyznaczany j est odpis na oczekiwane straty kredytowe w horyzoncie życia
  ekspozycji.
  c) Stage 3 – w którym klasyfikowane są ekspozycje, dla których na daną datę bilansową zaistniała
  przynajmniej jedna przesłanka utraty wartości. Dla takich ekspozycji wyznaczany jest o dpis na
  oczekiwane straty kredytowe w horyzoncie życia ekspozycji.
  Dodatkowo dla ekspozycji POCI (ang. purchased or originated credit impaired) wyznaczany jest odpis
  na oczekiwane straty kredytowe w horyzoncie życia ekspozycji.
  Identyfikacja istotnego wzro stu ryzyka kredytowego dokonywana jest w oparciu o kryteria jakościowe i
  ilościowe, do których zaliczają się:
  - opóźnienie w spłacie przekraczające 30 dni,
  - umieszczenie klienta na Watch Liście,
  - zidentyfikowanie negatywnych sygnałów na podstawie raportó w Biura Informacji Kredytowej.
  W celu szacowania odpisów z tytułu oczekiwanych strat kredytowych Grupa wykorzystuje własne
  oszacowania parametrów ryzyka bazując na wypracowanych modelach wewnętrznych, które zostały
  zmodyfikowane na potrzebę dostosowania d o MSSF 9 m.in. w zakresie oszacowania parametrów w
  całym horyzoncie życia.
  Oczekiwane straty kredytowe zostały określone jako iloczyn EAD pomniejszonego o wartość
  zabezpieczeń oraz PD i LGD. Finalna wartość strat oczekiwanych stanowi sumę oczekiwanych str at w
  poszczególnych okresach (w horyzoncie 12 miesięcy lub w horyzoncie życia ekspozycji kredytowej)
  zdyskontowaną efektywną stopą procentową.
  Modele wewnętrzne banku wykorzystywane na potrzeby MSSF 9 zostały zbudowane zgodnie
  z zasadami standardu i podleg ają procesowi zarządzania modelami.


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część
  43/134
  Tabela poniżej prezentuje wpływ zmiany klasyfikacji instrumentów finansowych na moment wdrożenia MSSF 9 w Grupie Kapitałowej Idea Bank S.A. :
  zmiany
  klasyfikacji zmiany wyceny
  Kasa, środki w Banku Centralnym Pożyczki i należności W ycena w zamortyzowanym
  koszcie 138 061 0 0 138 061 0 0
  Należności od banków i instytucji finansowych Pożyczki i należności W ycena w zamortyzowanym
  koszcie 191 847 0 -267 191 580 -267 -267
  Pochodne instrumenty finansowe
  Aktywa finansowe wyceniane
  do wartości godziwej przez
  wynik
  W ycena w wartości godziwej
  przez wynik finansowy 141 155 0 0 141 155 0 0
  Pożyczki i należności W ycena w zamortyzowanym
  koszcie 16 279 450 0 -213 693 16 065 757 -213 693 -213 693
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży -
  instrumenty dłużne
  Aktywa finansowe dostępne
  do sprzedaży
  W ycena w wartości godziwej
  przez pozostałe całkowite dochody 4 189 375 0 0 4 189 375 0 0
  Aktywa finansowe dostępne
  do sprzedaży
  W ycena w wartości godziwej
  przez pozostałe całkowite dochody 79 029 0 0 79 029 0 0
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 245 621 0 43 639 289 260 43 639 43 639
  Należności z tytułu leasingu finansowego Pożyczki i należności W ycena w zamortyzowanym
  koszcie 57 489 0 0 0 0 0
  Pożyczki i należności W ycena w zamortyzowanym
  koszcie 163 288 0 -1 875 161 413 -1 875 -1 875
  zmiany
  klasyfikacji zmiany wyceny
  Zobowiązania wobec banków
  Zobowiązania finansowe
  wyceniane według
  zamortyzowanego kosztu
  W ycena w zamortyzowanym
  koszcie 767 917 0 0 767 917 0 0
  Zobowiązania wobec klientów
  Zobowiązania finansowe
  wyceniane według
  zamortyzowanego kosztu
  W ycena w zamortyzowanym
  koszcie 17 508 115 0 0 17 508 115 0 0
  Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów
  wartościowych
  Zobowiązania finansowe
  wyceniane według
  zamortyzowanego kosztu
  W ycena w zamortyzowanym
  koszcie 521 869 0 0 521 869 0 0
  Rezerwy 10 535 0 13 101 23 636 13 101 13 101
  Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 233 0 0 233 0 0
  Pozostałe pożyczki i należności
  Wartość bilansowa zgodnie
  MSSF 9 według stanu na
  01.01.2018
  Łączny wpływ zmiany
  wartości na
  aktywa/zobowiązania
  Wpływ na
  zyski
  zatrzymane
  Zobowiązania finansowe Klasyfikacja według MSR 39 Klasyfikacja według MSSF 9
  Wartość bilansowa zgodnie z
  MSR 39 według stanu na
  31.12.2017
  zmiana wartości wynikająca ze: Wartość bilansowa zgodnie
  MSSF 9 według stanu na
  01.01.2018
  Łączny wpływ zmiany
  wartości na
  aktywa/zobowiązania
  Wpływ na
  zyski
  zatrzymane
  Aktywa finansowe Klasyfikacja według
  MSR 39 Klasyfikacja według MSSF 9
  Wartość bilansowa zgodnie z
  MSR 39 według stanu na
  31.12.2017
  zmiana wartości wynikająca ze:
  Należności od klientów
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży -
  instrumenty kapitałowe


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 44/134
  Wpływ MSSF 9 na adekwatność kapitałową
  W dniu 12 grudnia 2017 r. Parlament Europejski i Rada UE przyjęli Rozporządzenie nr 2017/2395
  zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do ro związań przejściowych dotyczących
  złagodzenia wpływu wprowadzenia MSSF 9 na fundusze własne oraz dotyczących traktowania jako
  duże ekspozycje niektórych ekspozycji wobec podmiotów sektora publicznego denominowanych w
  walucie krajowej dowolnego państwa czło nkowskiego. Niniejsze rozporządzenie weszło w życie
  następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i znajduje
  zastosowanie od dnia 1 stycznia 2018 r. Parlament Europejski oraz Rada (UE) uznali, że stosowanie
  MSSF 9 może doprowadzić do nagłego zwiększenia odpisów na oczekiwane straty kredytowe, a co za
  tym idzie do spadku kapitału podstawowego Tier I.
  Zgodnie z Rozporządzenie m w sprawie amortyzacji wpływu MSSF 9 na Tier I w sytuacji gdy bilans
  otwarcia na dzień wejścia w ż ycie MSSF 9 odzwierciedla spadek kapitału podstawowego Tier I w
  związku ze zwiększony m poziomem rezerw na oczekiwane straty kredytowe, łącznie z odpisem na
  oczekiwane straty kredytowe w całym okresie życia z tytułu aktywów finansowych dotkniętych utratą
  wa rtości ze względu na ryzyko kredytowe, w porównaniu z bilansem zamknięcia na poprzedni dzień,
  w okresie przejściowym Grupa może nie uwzględni ć w swoim kapitale podstawowym Tier I pewnej
  części zwiększonych rezerw na oczekiwane straty kredytowe. Ten okres przejściowy może trwać
  maksymalnie pięć lat i rozpoczynać się w 2018 r oku. Jednocześnie, Rozporządzenie wskazuje, iż
  część rezerw na oczekiwane straty kredytowe, jaką można uwzględnić w kapitale podstawowym Tier
  I, powinna zmniejszać się z czasem do zera, tak by zapewnić pełne uwzględnienie w adekwatności
  kapitałowej korekty z tytułu wejścia w życie MSSF 9 w dniu następującym bezpośrednio po
  zakończeniu okresu przejściowego.
  Po analizie wymogów Rozporządzenia nr 2017/2395 Grupa zdecydowała o zastosowaniu p rzepisów
  przejściowych przewidzianych przez ww. Rozporządzenie, tj. na potrzeby ustalenia adekwatności
  kapitałowej Grupy nie będzie uwzględniany pełny wpływ wdrożenia MSSF 9.
  W wyniku uwzględnienia w wyliczeniach adekwatności kapitałowej Grupy rozwiązań pr zejściowych
  wynikających z przedmiotowego Rozporządzenia współczynnik kapitału Tier 1 oraz całkowity
  współczynnik kapitałowy Grupy obniżyły się o 39 punkt ów bazow ych .
  W wyniku zastosowania MSSF 9 , zgodnie z opisem przedstawionym powyżej, zmniejszeniu uległy
  wartość funduszy własnych oraz współczynniki kapitałowe Grupy.
   MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” oraz zmiany do MSSF 15 „Data wejścia w życie
  MSSF 15” - zatwierdzony w UE w dniu 22 września 2016 roku (obowiązujący w odniesieniu do
  okresów ro cznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie).
  MSSF 15 wprowadza nowe zasady ujmowania przychodów zastępując dotychczasowe wytyczne
  wynikające z MSR 18.
  Podstawow ą zasadą nowego standardu jest ujmowanie przychodu w taki sposób aby odzwierciedlał
  transfer przyrzeczonych towarów lub usług w kwocie odzwierciedlającej wartość wynagrodzenia, do
  którego spółka oczekuje mieć prawo w zamian za te towary lub usługi.
  Z zakre su standardu wyłączone są instrumenty finansowe (MSR 39/MSSF 9), umowy
  ubezpieczeniowe (MSSF 4) oraz leasing (MSSF 16), więc w ocenie Banku zastosowanie standardu
  nie będzie miało znaczącego wpływu na sprawozdanie finansowe.
  MSSF 15 zastąpił dotychczasowe modele rozpoznawania przychodów wynikjące z MSR 18 5-
  stopniowym modelem ujmowania przychodów, wspólnym dla wszystkich rodzajów transakcji, dla
  wszystkich przedsiębiorstw i branż. Model ten, jest możliwy do zastosowania dwojako, w zależności
  od tego, jak w ypełniany jest obowiązek świadczenia:
  · wypełniany w czasie,
  · wypełniany jednorazow o.
  Z punktu widzenia MSSF 15 kluczowym jest rozpoznawanie przychodów w opraciu o transfer aktywów
  do klienta, w wartości odzwierciedlającej cenę, oczekiwaną przez Bank , w zamian za przekazanie tych
  aktywów. Zatem moment przeniesienia „ryzyka i korzyści” nie jest już podstawowtym kryterium ujęcia
  przychodu tak jak miało to miejsce w MSR 18.


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 45/134
  O ujęciu przychodu zgodnie z MSSF 15 decyduje m oment wypełnienia zobowiązania do wy konania
  świadczenia . Natomiast oczekiwane jest, że w większości przypadków teb moment pokrywa się z
  momentem przeniesienia ryzyk i korzyści w rozumieniu MSR 18.
  5-etapow y model rozpoznawania przychodó w wynikjący z MSSF 15 przedstawia się następująco:
  Krok 1: Identyfikacja umowy z klientem
  Zgodnie z MSSF 15, co do zasady, umową jest kontrakt między dwoma lub większą ilością stron
  powodujący powstanie podlegających wykonaniu praw i obowiązków.
  Bank ujmuje umowę z klientem, objętą zakresem MSSF 15, tylko wówczas, gdy spełnione są
  wszystkie następujące kryteria:
  · strony umowy zawarły umowę i są zobowiązane do wykonania swoich obowiązków,
  · Bank jest w stanie zidentyfikować prawa każdej ze stron dotyczące aktywów,
  · Bank jest w stanie zidentyfikować warunki płatności za aktywa,
  · umowa ma treść ekonomiczną oraz
  · jest prawdopodobne, że Bank otrzyma wynagrodzenie, które będzie mu przysługiwało w zamian
  aktywa, które zostaną przekazane klientowi.
  W celu oceny , czy otrzymanie kwoty wynagrodzenia jest prawdopod obne, Bank uwzględnia jedynie
  zdolność i zamiar zapłaty kwoty wynagrodzenia przez klienta w odpowiednim terminie.
  Bank łączy dwie lub więcej umów, które zostały zawarte jednocześnie lub niemal jednocześnie z tym
  samym klientem (lub podmiotami powiązanymi z klientem), i ujmuje je jako jedną umowę, jeżeli
  spełnione jest co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
  · umowy są negocjowane jako pakiet i dotyczą tego samego celu handlowego;
  · kwota wynagrodzenia należnego w ramach jednej umowy zależy od ceny lub wyk onania innej
  umowy lub
  · aktywa przyrzeczone w umowach stanowią pojedyncze zobowiązanie do wykonania świadczenia.
  Krok 2.: Identyfikacja poszczególnych zobowiązań do wykonania świadczeń wynikających z
  umowy.
  W tym etapie niezbędne jest wyodrębnienie ob owiązków świadczenia wynikających z umowy, czyli
  aktywów, które są od siebie niezależne . D ane aktywo jest niezależne, jeżeli klient może korzystać z
  danego aktywa osobno, lub w powiązaniu z innymi zasobami, które są dla niego łatwo dostępne i
  jednocześnie aktywo nie jest zależne czy powiązane z innym aktywem z tej samej umowy, wówczas
  Bank ma do czynienia z odrębnymi obowiązkami świadczenia.
  Krok 3.: Określenie ceny transakcyjnej
  Zgodnie z MSSF 15, cena transakcyjna to wynagrodzenie, które jest oczekiwane przez Bank do
  otrzymania (uprawnienia) w zamian za przekazanie przyrzeczonych aktywów. Odzwierciedla ona
  wysokość przychodu, który zostanie rozpoznany z tytułu wykonania umowy. Cena transakcyjna
  powinna uwzględniać oprócz kwoty wynagrodzenia także element wysoce prawdopodobnego
  wynagrodzenia zmiennego (także bonusy, kary), czynnik dyskontowania, kwoty płacone do klienta
  bądź wynagrodzenie niepieniężne.
  Krok 4.: Alokacja ceny transakcji do poszczególnych zobowiązań do wykonania świadczeń.
  Ze względu na fakt , iż poszczególne obowiązki świadczenia mogą być rozpoznawane w różnych
  momentach oraz w różny sposób (jednorazowo lub w czasie) w przypadku umów zawierających kilka
  komponentów usług/aktywów dostarczanych niezbędna jest alokacja ceny transakcyjnej na
  zidentyfikowane obowiązki świadczenia. Alokacja powinna odbyć się w opraciu o jednostkowe ceny
  sprzedaży .
  Krok 5.: Ujęcie przychodu w momencie realizacji zobowiązania wynikającego z umowy.
  Przychód jest rozpoznawany w momencie, gdy aktywa są przekazane klientowi / usługa jest
  wykonana oraz uzyskuje on kontrolę nad przedmiotem umowy w rozumieniu MSSF 15.  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 46/134
  Status wdrożenia
  W 2017 roku Grupa dokonała analizy wpływu wdrożenia 5 -stopniowego modelu rozpoznawania
  przychodów .
  Bank skorzystał z praktycznej możliwości zastosowania podejścia portfelowego do analizy umów z
  klientami wynikającej z MSSF 15.4. uznając, iż biorąc pod uwagę charakter tych umów, ich analiza
  portfela nie będzie skutkowała istotnie innym rezultatem, niż gdyby była przeprowadzana oddzielnie w
  odniesieniu do każdej pojedynczej umowy.
  W rezultacie, Grupa nie zidentyfikował a żadnych istotnych kategorii przychodów i kosztów, których
  sposób rozpoznania lub sposób ujęcia musiałby ulec zmianie w wyniku wejścia w życie MSSF 15.
  Wpływ MSSF 15 na sytuację finansową i fundusze własne
  Biorąc pod uwagę powyższe Grupa uznaje, iż w pływ wdrożenia MSSF 15 na sytuację finansową i
  fundusze własne Grupy nie jest istotny .
  Nowe standardy oraz zmiany do istniejących standard ów wydane przez RMSR, ale jeszcze
  niezatwierdzone do stosowania w UE
  MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji
  wydanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem
  poniższych nowych standardów, zmian do standardów oraz nowej interpretacji, któr e według stanu na
  dzień 8 marca 2018 roku nie zostały jeszcze zatwierdzone do stosowania w UE (poniższe daty
  wejścia w życie odnoszą się do standardów w wersji pełnej):
   MSSF 14 „Odroczone salda z regulowanej działalności” (obowiązujący w odniesieniu do
  ok resów rocznych rozp oczynających się 1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie) – Komisja
  Europejska postanowiła nie rozpoczynać procesu zatwierdzania tego tymczasowego standardu do
  stosowania na terenie UE do czasu wydania ostatecznej wersji MSSF 14,
   MSSF 16 „Leasing” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1
  stycz nia 2019 roku lub po tej dacie).
  MSSF 16 wprowadza nowe zasady ujmowania leasingu przede wszystkim poprzez wyeliminowanie
  stosowanego do tej pory podziału na leasing operacyjny i finansowy. Zgodnie z nowym standardem, w
  przypadku praktycznie każdej umowy spełniającej definicję leasingu, za wyjątkiem umów krótszych niż
  12 miesięcy oraz dotyczących aktywów o niskiej wartości, leasingobiorca będzie zobowiązany do
  ujęcia w bilansie „prawa do użytkowania aktywa” oraz zobowiązania do zapłaty opłat leasingowych.
  Ponadto, leasingobiorca w swoim rachunku zysków i strat będzie zobowiązany do ujęcia kosztów
  amortyzacji aktywa będącego przedmiotem leasingu w sposób oddzielny od kos ztów odsetek z tytułu
  ww. zobowiązania leasingowego. W odniesieniu do leasingobiorcy przedmiotowy standard nie
  powinien mieć istotnego wpływu na dotychczas stosowane ujęcie księgowe, tj. leasingodawca w
  dalszym ciągu będzie ujmował oddzielnie dwa typy leas ingu w zależności od charakteru umowy
  leasingowej.
  Grupa uważa, iż zastosowanie ww. standardu nie będzie miało istotnego wpływu na dotychczas
  stosowane przez Grupę ujęcie umów leasingu finansowego w skonsolidowanym sprawozdaniu
  finansowym Grupy. Ponadto, Grupa ocenia, że wejście w życie ww. standardu będzie miało wpływ na
  ujmowanie, prezentację, wycenę oraz ujawnienia dotyczące aktywów i zobowiązań wynikających z
  umów leasingu operacyjnego, w których Grupa występuje jako leasingobiorca. Grupa jest w trakci e
  szacowania wpływu powyższych zmian .
   Zmiany do MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” – Zastosowanie MSSF 9 „Instrumenty
  finansowe” wraz z MSSF 4 „Instrumenty ubezpieczeniowe” – zatwierdzone w UE w dniu 3
  listopada 2017 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresó w rocznych rozpoczynających się 1
  stycznia 2018 roku lub po tej dacie lub w momencie zastosowania MSSF 9 „Instrumenty
  finansowe” po raz pierwszy),  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 47/134
   Zmiany do MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” – W yjaśnienia do MSSF 15 „Przychody z
  umów z klientami” – zatwierdzone w UE w dniu 31 października 2017 roku (obowiązujące w
  odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie).
  Nowe standardy oraz zmiany do istniejących standardów wydane przez RMSR, ale jeszcze
  niezatwierd zone do stosowania w UE
  MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji
  wydanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem
  poniższych nowych standardów, zmian do standardów oraz nowej interpretacji, które według stanu na
  dzień 28 lutego 2017 roku nie zostały jeszcze zatwierdzone do stosowania w UE (poniższe daty
  wejścia w życie odnoszą się do standardów w wersji pełnej):
   MSSF 14 „Odroczone salda z regulowanej działalności” (obowiązujący w odniesieniu do
  okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie) – Komisja
  Europejska postanowiła nie rozpoczynać procesu zatwierdzania tego tymczasowego standardu do
  stosowania na terenie UE do czasu wydania ost atecznej wersji MSSF 14,
   MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2021 roku lub po tej dacie),
   Zmiany do MSSF 2 „Płatności na bazie akcji” – Klasyfikacja oraz wycena płatności na bazi e
  akcji (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018
  roku lub po tej dacie),
   Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe” - Charakterystyka opcji przedpłaty z ujemną
  kompensatą (obowiązujący w odniesieniu do okresów roc znych rozpoczynających się
  1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie),
   Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” oraz MSR 28 „Inwestycje
  w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” – Sprzedaż lub wniesienie
  aktywów pomiędzy i nwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem
  oraz późniejsze zmiany (data wejścia w życie zmian została odroczona do momentu zakończenia
  prac badawczych nad metodą praw własności),
   Zmiany do MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych
  przedsięwzięciach” - Długoterminowe udziały w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych
  przedsięwzięciach (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1
  stycznia 2019 roku lub po tej dacie).
   Zmiany do MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne” – Przeniesienia nieruchomości
  inwestycyjnych (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1
  stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
   Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2014 -2016)” – do konane zmiany w
  ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 1, MSSF 12 oraz MSR
  28) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa (zmiany do
  MSSF 12 obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynają cych się 1 stycznia 2017
  roku lub po tej dacie, a zmiany do MSSF 1 i MSR 28 obowiązują w odniesieniu do okresów
  rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 48/134
   Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2015 -2017)” – dokona ne zmiany w
  ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 3, MSSF 11, MSR 12
  oraz MSR 23) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa
  (obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 sty cznia 2019 roku lub
  po tej dacie),
   Interpretacja KIMSF 22 „Transakcje w walutach obcych i płatności zaliczkowe”
  (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub
  po tej dacie),
   Interpretacja KIMSF 23 „Niepewnoś ć w zakresie rozliczania podatku dochodowego”
  (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub
  po tej dacie).
  Według szacunków Grupy , wyżej wymienione nowe standardy oraz zmiany do istniejących
  standardów (z wyjątkiem MSSF 9 i MSSF 16) nie miałyby istotnego wpływu na skonsolidowane
  sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez Grupę na dzień bilansowy.
  5.11 Wartość godziwa aktywów i zobowiązań
  Wycena do wartości godziwej
  Wartość godziwa jest rozumiana jako cena, jaką w dniu wyceny można uzyskać za sprzedaż
  składnika aktywów albo zapłacić za przekazanie zobowiązania w zwykłej transakcji pomiędzy
  uczestnikami rynku. W ycena wartości godziwej opiera się na założeniu, że transakcja sprzedaży
  składnika aktywów lub przeniesienia zobowiązania odbywa się albo na głównym rynku dla danego
  składnika aktywów bądź zobowiązania, albo w przypadku braku głównego rynku, na
  najkorzys tniejszym rynku dla danego składnika aktywów lub zobowiązania.
  Wartość godziwa składnika aktywów lub zobowiązania jest mierzona przy założeniu, że uczestnicy
  rynku przy ustalaniu ceny składnika aktywów lub zobowiązania działają w swoim najlepszym interesie
  gospodarczym.
  Wycena wartości godziwej składnika aktywów niefinansowych uwzględnia zdolność uczestnika rynku
  do wytworzenia korzyści ekonomicznych poprzez jak największe i najlepsze wykorzystanie składnika
  aktywów lub jego zbycie innemu uczestnikowi rynku , który zapewniłby jak największe i jak najlepsze
  wykorzystanie tego składnika aktywów.
  Grupa stosuje techniki wyceny, które są odpowiednie do okoliczności i w przypadku których są
  dostępne dostateczne dane do wyceny wartości godziwej, przy maksymalnym wyk orzystaniu
  odpowiednich obserwowalnych danych wejściowych i minimalnym wykorzystaniu nieobserwowalnych
  danych wejściowych.
  Wszystkie aktywa oraz zobowiązania, które są wyceniane do wartości godziwej lub ich wartość
  godziwa jest ujawniana w sprawozdaniu finansowym są klasyfikowane w hierarchii wartości godziwej
  na podstawie najniższego poziomu danych wejściowych który jest istotny dla wyceny do wartości
  godziwej traktowanej jako całość.
  Na każdą datę bilansową Grupa ocenia, czy miały miejsce transfery mię dzy poziomami hierarchii
  poprzez ponowną ocenę klasyfikacji do poszczególnych poziomów, kierując się istotnością danych
  wejściowych z najniższego poziomu, który jest istotny dla wyceny do wartości godziwej traktowanej
  jako całość.
  Niezależni rzeczoznawcy są angażowani do przeprowadzenia wyceny znaczących aktywów takich jak
  nieruchomości inwestycyjne na każdy dzień bilansowy.
  Na potrzeby ujawnienia wyników wyceny do wartości godziwej Grupa ustaliła klasy aktywów i
  zobowiązań na podstawie rodzaju, cech i ry zyka związanego z poszczególnymi składnikami aktywów i
  zobowiązań oraz poziom w hierarchii wartości godziwej, jak opisano powyżej.


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 49/134
  Należności od banków i instytucji finansowych
  Lokaty złożone na rynku międzybankowym stanowią w większości lokaty krótkotermi nowe, o okresie
  zapadalności do 3 miesięcy. Z tego powodu przyjęto, że wartość godziwa należności od banków nie
  odbiega istotnie od ich wartości księgowej. Dla należności powyżej trzech miesięcy Grupa dokonała
  wyceny do wartości godziwej na bazie metody zd yskontowanych przepływów pieniężnych z
  uwzględnieniem dostępnych informacji odnośnie marży kredytowej dla danego kontrahenta.
  Kredyty i pożyczki oraz należności leasingowe
  Wartość godziwa została wyliczona dla kredytów z ustalonym harmonogramem przepływów. Dla
  umów gdzie takie przepływy nie zostały kontraktowo ustalone (np. kredyty w rachunku bieżącym)
  przyjmuje się, że ich wartość godziwa jest równa wartości bilansowej (war tość godziwa nie odbiega
  istotnie od wartości bilansowej). Analogiczne założenie przyjęto dla umów z grupy z utratą wartości.
  W celu wyliczenia wartości godziwej, na podstawie informacji zapisanych w systemach
  transakcyjnych, dla każdej umowy identyfikowa ny jest harmonogram przepływów kapitałowo -
  odsetkowych. W przypadku umów o stałym oprocentowaniu, do wykorzystywany jest kontraktowy
  harmonogram przepływów dostępny w odpowiednim systemie transakcyjnym. Dla umów o zmiennym
  oprocentowaniu generowany jest har monogram kontraktowy w oparciu o aktualnie obowiązujące
  oprocentowanie oraz stopy typu forward (dla waluty umowy oraz indeksu odsetkowego) na kolejne
  okresy odsetkowe. Tak ustalone przepływy pieniężne zostały zdyskontowane za pomocą stóp
  procentowych odpow iednio do waluty umowy uwzględniających aktualne marże z uwzględnieniem
  przedziału rezydualnej zapadalności umowy. Porównanie sumy zdyskontowanych przepływów
  pieniężnych przypisanych do danej umowy z jej wartością księgową pozwala określić różnicę
  pomiędzy wartością godziwą a wartością bilansową. Identyfikacja właściwej do dyskontowania danego
  przepływu stopy odbywa się na podstawie waluty umowy, produktu oraz daty przepływu.
  Zobowiązania wobec banków i instytucji finansowych
  Większość zobowiązań wobec b anków na rynku międzybankowym stanowią zobowiązania o krótkim
  okresie zapadalności (do jednego miesiąca), przyjmuje się, że wartość godziwa tych zobowiązań nie
  odbiega istotnie od ich wartości bilansowej. Dla zobowiązań wobec banków i instytucji finansowyc h
  powyżej jednego miesiąca oraz innych niż bieżące Grupa dokonał a wyceny do wartości godziwej na
  bazie metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych z uwzględnieniem dostępnych informacji
  odnośnie marży uzyskiwanej na aktualnej ofercie depozytów uruchamian ych.
  Zobowiązania wobec klientów
  Wartość godziwa została wyliczona dla depozytów z ustalonym terminem płatności. Dla depozytów
  bieżących przyjmuje się, że ich wartość godziwa jest równa wartości księgowej.
  W celu wyliczenia wartości godziwej na podstawie d anych pochodzących z systemów transakcyjnych
  wyznaczane są przyszłe przepływy kapitałowe i odsetkowe. W yliczone przyszłe przepływy
  pogrupowane zostają wg waluty, okresu zapadalności depozytu, rodzaju produktu i daty przepływu.
  Tak wyliczone przepływy są dy skontowane stopą procentową zbudowaną jako suma stopy rynkowej
  dla danej waluty oraz marży uzyskiwanej na aktualnej ofercie depozytów uruchamianych. W yliczona w
  ten sposób wartość zdyskontowana porównywana jest z wartością bilansową, w efekcie czego
  otrzym ywana jest różnica pomiędzy wartością bilansową a wartością godziwą dla przyjętego do
  wyliczeń portfela umów.
  Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych
  Wartość godziwą obligacji własnych została obliczona według zasad określonych dla wartości
  godziwej zobowiązań wobec klientów.  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 50/134
  Stan na 3 1.12 .201 7:
  Stan na 3 1.12 .201 6:
  Grupa dokonuje klasyfikacji poszczególnych składników aktywów i zobowiązań wycenianych do
  wartości godziwej przy zastosowaniu następującej hierarchii:
  Poziom 1
  Aktywa i zobowiązania wyceniane na podstawie kwotowań rynkowych dostępnych na aktywnych
  rynkach.
  Poziom 2
  Aktywa i zobowiązan ia finansowe, których wartość godziwa wyceniana jest za pomocą modeli
  wyceny, w przypadkach, których wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne na rynku w War toś ć
  k s ię gow a
  War toś ć
  godziw a
  Nadw yżk a/nie d
  obór w ar toś ci
  godziw e j
  ponad w ar toś ć
  k s ię gow ą
  tys . PLN tys . PLN tys . PLN
  Ak tyw a:
  Kasa należności od Banku Centralnego 138 061 138 061 0
  Należności od banków i instytucji f inansow ych 191 847 191 847 0
  Pochodne instrumenty zabezpieczające 63 594 63 594 0
  Pochodne instrumenty f inansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik
  f inansow y 77 961 77 961 0
  Należności od klientów 16 279 450 16 019 433 -260 017
  Należności z tytułu leasingu f inansow ego 57 489 57 249 -240
  Pozostałe pożyczki i należności 163 288 164 080 792
  Nieruchomości inw estycyjne 51 086 51 086 0
  Instrumenty f inansow e dostępne do sprzedaży 4 268 404 4 268 404 0
  Zobow iązania:
  Pochodne instrumenty zabezpieczające 0 0 0
  Pochodne instrumenty f inansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik 5 375 5 375 0
  Zobow iązania w obec banków i instytucji f inansow ych 767 917 770 186 2 269
  Zobow iązania f inansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik f inansow y 1 989 613 1 989 613 0
  Zobow iązania w obec klientów 17 508 115 17 499 434 -8 681
  Zobow iązania z tytułu emisji dłużnych papierów w artościow ych 521 869 519 402 -2 467 War toś ć
  k s ię gow a
  War toś ć
  godziw a
  Nadw yżk a /nie d
  obór w ar toś ci
  godziw e j
  ponad w ar toś ć
  k s ię gow ą
  tys . PLN tys . PLN tys . PLN
  Ak tyw a:
  Kasa należności od Banku Centralnego 129 719 129 719 0
  Należności od banków i instytucji f inansow ych 290 022 290 022 0
  Pochodne instrumenty zabezpieczające 1 075 1 075 0
  Pochodne instrumenty f inansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik
  f inansow y 46 693 46 693 0
  Kredyty i pożyczki udzielone klientom 10 886 070 10 680 752 -205 318
  Należności z tytułu leasingu f inansow ego 3 710 107 3 720 484 10 377
  Pozostałe pożyczki i należności 91 794 92 014 220
  Nieruchomości inw estycyjne 66 011 66 011 0
  Instrumenty f inansow e dostępne do sprzedaży 3 681 015 3 681 015 0
  Zobow iązania :
  Pochodne instrumenty zabezpieczające 71 745 71 745 0
  Pochodne instrumenty f inansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik
  f inansow y 5 180 5 180 0
  Zobow iązania w obec banków i instytucji f inansow ych 409 086 415 798 6 712
  Zobow iązania f inansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik f inansow y 2 126 240 2 126 240 0
  Zobow iązania w obec klientów 15 592 328 15 598 070 5 742
  Zobow iązania z tytułu emisji dłużnych papierów w artościow ych 482 101 488 646 6 545


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 51/134
  sposób bezpośredni (jako ceny) lub pośrednio (bazujące na cenach). Do tej kategorii Grupa
  klas yfikuje instrumenty finansowe dla których brak jest aktywnego rynku.
  L.p. Opis Model wyceny Dane wejściowe
  1 Bony pieniężne NBP
  Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych
  Stawki WIBOR od 1D do 1Y
  Kwotowania depo, FRA oraz IRS
  2 IRS
  Metoda
  zdyskontowanych
  przepływów
  pieniężnych
  Stawki WIBOR od 1D do 1Y
  Stawki EURIBOR od 1D do 1Y
  Stawki MOSPRIME od 1D do 6M
  Kwotowania depo, FRA oraz IRS
  3 CIRS
  Metoda
  zdyskontowanych
  przepływów
  pieniężnych
  Kursy średni walut obcych NBP
  Stawki WIBOR od 1D do 1Y
  Stawki EURIBOR od 1D do 1Y
  Stawki MOSPRIME od 1D do 6M
  Kwotowania depo, FRA oraz IRS
  Punkty SWAPOWE, kwotowania
  CCS
  4 FX SWAP
  Metoda
  zdyskontowanych
  przepływów
  pieniężnych
  Kursy średni walut obcych NBP
  Stawki WIBOR od 1D do 1Y
  Stawki EURIBOR od 1D do 1Y
  Stawki MOSPRIME od 1D do 6M
  Kwotowania depo, FRA oraz IRS
  Punkty SWAPOWE, kwotowania
  CCS
  Poziom 3
  Aktywa i zobowiązania finansowe, których wartość godziwa wyceniana jest za pomocą modeli
  wyceny, w przypadku których dane wejściowe nie są oparte na możliwych do zaobserwowania danych
  rynkowych (dane wejściowe nieobserwowalne).
  Lokaty Strukturyzowane są złożonymi instrumentami finansowymi zawierającymi instrument dłużny
  oraz wbudowany instrument pochodny. Instrumentem dłużnym jest zobowiązanie Grupy do zwrotu
  nominału w dacie zapadalności lokaty – instrument zerokuponowy (depozyt terminowy) o nominale
  równym kwocie gwarantowanej przez Grupę wypłaty. Wbudowanym instrumentem pochodnym jest
  nabyta przez klienta Grupy , a wystawiona przez Grupę opcja, daj ąca klientowi prawo dodatkowej
  wypłaty ustalonej na bazie zmiany wartości instrumentu bazowego. W artość godziwa instrumentu
  dłużnego złożonego w Grupie , obliczana jest na podstawie modelu wyceny, uwzględniającego
  następujące czynniki:
   stopę wolną od ryzyk a wyznaczaną na podstawie rynkowej krzywej terminowej stóp
  procentowych rynku pieniężnego (IRS/FRA) o okresie najbliższym dacie zapadalności
  wycenianego instrumentu dłużnego,
   spread kredytowy wyznaczany jako średnia ważona różnicy miedzy stopą wolną od
  ryz yka, a kosztem pozyskania depozytów od klientów detalicznych Idea Bank S.A. o
  okresie zapadalności do 6 miesięcy, pozyskanych w ostatnich 6 miesiącach (dla środków
  objętych gwarancją BFG) oraz bieżących wartości kwotowań CDS dla klasy zgodnej z
  hipotetyczn ym ratingiem Banku (dla środków niepodlegających gwarancji BFG),
   marżę płynności odzwierciedlającą koszt pozyskania przez Bank płynności na rynku
  pieniężnym.
  Ponadto, Grupa wykorzystuje następujące parametry zmienności na potrzeby wyceny do wartości
  godziwej.
  L.p. Nazwa Lokaty Strukturyzowanej Model Zmienność
  1 Globalna perspektywa Model opcyjny Noble Funds Global Perspecive Index 9,00%


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 52/134
  2 Top Giganci Model opcyjny
  Adidas AG 20,14%
  Hyundai Motor Co 27,17%
  MCDONALD'S CORP 13,57%
  Sony Corporation 24,92%
  THE COCA -COLA CO 10,41%
  3 Absolute Selection Model opcyjny NXSRSAF Index 4,50%
  4 Lokata Indywidualna 01 Model opcyjny S&P 500 9,15%
  5 Lokata Indywidualna 02 Model opcyjny WIBOR 3M 0,80%
  FIXNBP EUR/PLN 3,70%
  6 Lokata Indywidualna 03 Model opcyjny S&P 500 9,15%
  7 Liderzy Technologii Model opcyjny
  Samsung Electronics CO LTD 23,25%
  Intel Corp 17,27%
  CISCO SUSTEMS INC 15,82%
  LG ELECTRONICS 35,48%
  FUJIFILM HOLDINGS 17,81%
  HITACHI LTD 21,44%
  8 Total Perspective Model opcyjny Altus Total Perspective 10,00%
  9 e-Rentier2 Model opcyjny
  Facebook, Inc 27,05%
  Amazon.com, Inc. 15,22%
  Netflix, Inc. 30,67%
  eBay, Inc. 99,26%
  Yahoo! Inc. 28,67%
  10 e-Rentier 18M Model opcyjny
  Facebook, Inc 27,05%
  Amazon.com, Inc. 15,22%
  Netflix, Inc. 30,67%
  eBay, Inc. 99,26%
  Apple Inc. 25,33%
  11 e-Rentier 30M Model opcyjny
  Facebook, Inc 27,05%
  Amazon.com, Inc. 15,22%
  Netflix, Inc. 30,67%
  eBay, Inc. 99,26%
  Apple Inc. 25,33%
  12 KIDS1 Model opcyjny
  Hasbro Inc 34,56%
  Mattel Inc 77,31%
  Danone SA 12,04%
  Nestle SA 12,34%
  21st Century Fox Inc 39,89%
  The Walt Disney Co 20,03%
  13 KIDS2 Model opcyjny
  Hasbro Inc 34,56%
  Mattel Inc 77,31%
  Danone SA 12,04%
  Nestle SA 12,34%


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 53/134
  21st Century Fox Inc 39,89%
  The Walt Disney Co 20,03%
  14 KIDS3 Model opcyjny
  Electronic Arts Inc 26,48%
  Microsoft Corp 65,40%
  Danone SA 12,04%
  Nestle SA 12,34%
  21st Century Fox Inc 39,89%
  The Walt Disney Co 20,03%
  15 Momentum V Model opcyjny NXS Momentum Fund Stars ER 3,50%
  16 Momentum VI Model opcyjny NXS Momentum Fund Stars ER 3,50%
  17 Optimum Funds Model opcyjny NXS Momentum Fund Stars ER 3,50%
  18 Optimum Funds 140% Model opcyjny NXS Momentum Fund Stars ER 3,50%
  19 AAA Model opcyjny
  Alphabet Inc 16,23%
  Amazon.com, Inc. 21,71%
  Apple Inc. 18,06%
  20 AAA 12M Model opcyjny
  Alphabet Inc 16,23%
  Amazon.com, Inc. 21,71%
  Apple Inc. 18,06%
  21 Best Funds Model opcyjny Best Select Fund Index 2,85%
  22 Elite Funds Model opcyjny NXS Elite Funds Selection Index 2,13%
  23 Elite Funds Go! Model opcyjny NXS Elite Funds Selection Index 2,13%
  Do te go poziomu Grupa zaklasyfikował a również nieruchomości inwestycyjne.
  L.p. Opis Wycena w tys. zł Model Zmienność
  1 Nieruchomości inwestycyjne 51 086
  Podejście porównawcze metodą korygowania ceny średniej
  Średnia cena 1m 2 pow. użytkowej lokalu mieszkalnego na rynku lokalnym na podstawie próbki reprezentatywnej Współczynniki korygujące
  19 655 zł /m2 - 34 783 zł/m 2
  0,620 – 1,375 dla lokali o powierzchni do 80 m2
  0,818 – 1,50 2 dla lokali o powierzchni pow. 80 m 2
  0,740 – 1,288 dla lokali typu penhouse  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 54/134
  Poniżej przedstawiono wartość bilansową aktywów i zobowiązań wycenianych do wartości godziwej w
  podziale na wyżej opisane poziomy wyceny wg stanu na 31.12.201 7:
  Poniżej przedstawiono wartość bilansową aktywów i zobowiązań wycenianych do wartości godziwej w
  podziale na wyżej opisa ne poziomy wyceny wg stanu na 3 1.12 .201 6:
  Grupa nie dokonywała zmian w klasyfikacji aktywów i zobowiązań do poszczególnych poziomów
  wartości godziwej w 201 7 i 2 01 6 roku .
  Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Raze m
  Pozycje ak tyw ów
  Pochodne instrumenty zabezpieczające 0 63 594 0 63 594
  Pochodne instrumenty f inansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik
  f inansow y 0 77 961 0 77 961
  Instrumenty f inansow e dostępne do sprzedaży 3 647 774 541 977 78 653 4 268 404
  Pozycje zobow iązań
  Pochodne instrumenty zabezpieczające 0 0 0 0
  Pochodne instrumenty f inansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik 0 5 375 0 5 375
  Zobow iązania f inansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik f inansow y 0 0 1 989 613 1 989 613 Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Raze m
  Pozycje ak tyw ów
  Pochodne instrumenty zabezpieczające 0 657 0 657
  Pochodne instrumenty f inansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik
  f inansow y 0 38 266 0 38 266
  Instrumenty f inansow e dostępne do sprzedaży 1 360 210 1 534 553 0 2 894 763
  Pozycje zobow iązań
  Pochodne instrumenty zabezpieczające 0 18 201 0 18 201
  Pochodne instrumenty f inansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik
  f inansow y 0 2 893 0 2 893
  Zobow iązania f inansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik f inansow y 0 0 1 793 358 1 793 358


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 55/134
  6. Zarządzanie kapitałem
  Zarządzanie adekwatnością kapitałową Grupy realizowane jest na poziomie Banku. Ma ono na celu
  utrzymywanie funduszy własnych Banku jak i Grupy na poziomie nie niższym niż ustanowione wymogi
  nadzorcze uwzględniające wszystkie nałożone bufory.
  Zgodnie z Roz porządzeniem CRR oraz ustawą o nadzorze makroostrożnościowym, instytucje
  finansowe mają obowiązek utrzymywania dodatkowych buforów kapitałowych ponad poziomy
  minimalne określone w Rozporządzaniu CRR. Bufory muszą być pokrywane kapitałem typu Tier 1.
   Bufor zabezpieczający, który obowiązuje wszystkie banki. Zgodnie z Rozpor ządzeniem CRR,
  począwszy od 2017 roku, bufor będzie zwiększany do ostatecznego, stałego poziomu równego
  2,5% (od 01.01. 2019 roku). Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 wskaźnik bufora
  zabezpieczającego wynosił 1,25%.
   Bufor antycykliczny nakładany będzie w celu ograniczania ryzyka systemowego wynikającego z
  cyklu gospodarczego (koniunkturalnego). Może być wprowadzany np. w okresach nadmiernego
  wzrostu akcji kredytowej i rozwiązywany w sytuacji jej spowolnienia. Wedłu g stanu na dzień 31
  grudnia 2017 wskaźnik bufora antycyklicznego wynosił 0%.
   Bufor ryzyka systemowego, którego rolą jest zapobieganie i ograniczanie długoterminowego
  ryzyka niecyklicznego lub ryzyka makroost rożnościowego, które może spowodować silne
  negatywne konsekwencje dla systemu finansowego i gospodarki danego kraju. Wedłu g stanu na
  dzień 31 grudnia 2017 wskaźnik bufora ryzyka systemowego wynosił 0%.
   Bufor dla instytucji o znaczeniu systemowym - dodatko wy wymóg dla instytucji mogących kreować
  ryzyko systemowe. Grupa nie został a uznany za globalną instytucje o znaczeniu systemowym,
  zgodnie z art. 131 dyrektywy 2013/36/UE oraz nie został nałożony na Grupę wymóg utrzymania
  bufora innej instytucji o znaczeni u systemowym.
  Od dnia 1 stycznia 2017 roku Grupę obowiązuje bufor zabezpieczający w wysokości 1,25%.
  W ustawie o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym
  w systemie finansowym wskazano, że Minister właściwy do spraw instytucji finansowych (Minister
  Finansów) pełni funkcję organu wyznaczonego i jest upoważniony do określania w drodze
  rozporządzenia:
   wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego oraz uznawania wysokości wskaźnika bufora
  antycyklicznego dla innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego,
   wysokości wskaźnika bufora ryzyka systemowego oraz uznawania wysokości wskaźnika
  bufora ryzyka systemowego dla innego państwa członkowskiego.
  W drodze Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 września 2017 roku w sprawie
  bufora systemowego wskaźnik bufora ryzyka systemowego został określony w wysokości 3% łącznej
  kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 rozporz ądzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów
  ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie
  (UE)nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.2)), na zasadach indywidualnej i
  skonsolidowanej. Bufor ryzyka systemowego ma zastosowanie do wszystkich ekspozycji znajdujących
  się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  Bufor ryzyka systemowego obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
  Natomiast, Komisja Nadzoru Finansowego jest upoważniona do wydawania decyzji administracyjnej
  po uzyskaniu opinii Komitet u Stabilności Finansowej w sprawach:
   określania na zasadzie skonsolidowanej globalnych instytucji o znaczeniu systemowym i
  przyporządkowywania ich do określonej kategorii i wyznaczania im bufora globalnej instytucji
  o znaczeniu systemowym,
   określania na zasadzie indywidulanej, subskonsolidow anej lub skonsolidowanej innych niż
  globalne instytucji o znaczeniu systemowym i nakładania na nie bufora innej instytucji o
  znaczeniu systemowym.


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 56/134
  Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 19 grudnia 201 7 roku zmieniła w części decyzję
  administracyjną w sprawie „Identyfikacji innych instytucji o znaczeniu systemowym” wydaną w dniu 14
  listopada 2016. Idea Bank S.A. zgodnie z publikowaną listą nie jest identyfikowany jako inna instytucja
  o znaczeniu systemowym . Tym samym nie obowiązuje Banku dodatkowy wymóg dla ins tytucji
  mogących kreować ryzyko systemowe .
  Głównymi miernikami adekwatności kapitałowej są:
  1. łączny współczynnik kapitałowy (TCR), dla którego zgodnie z wymienionymi powyżej wymogami
  minimalny poziom wynosi 13,25%,
  2. współczynnik kapitału Tier 1, dla którego minimalny poziom współczynnika kapitałowego wynosi
  10,25%,
  3. współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1), z minimalnym poziomem w wysokości
  5,75%,
  4. relacja funduszy własnych do kapitału wewnętrznego (kapitał wewnętrzny musi być w całości
  pokryty fundusz ami własnymi),
  5. wskaźnik dźwigni finansowej.
  6.1 Wymogi kapitałowe (Filar I)
  W ramach wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego w tytułu kapitału regulacyjnego Grupa
  stosuje metody wynikające z Rozporządzenia CRR, w tym w szczególności:
  1. metodę standardową do obliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka
  kredytowego,
  2. uproszczoną technikę ujmowania zabezpieczeń, w której waga ryzyka
  kontrahenta jest zastępowana wagą ryzyka zabezpieczenia (jego wystawcy),
  3. metodę standardową do obliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka
  operacyjnego,
  4. metodę standardową dla ryzyka korekty wyceny kredytowej,
  5. metodę podstawową do obliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka
  walutowego,
  6. metodę terminów zapadalności do obliczania wymogu kapitałowego z t ytułu
  ryzyka ogólnego stóp procentowych,
  W związku z nieznaczącą skalą działalności handlowej wymóg kapitałowy dla Grupy z tytułu ryzyka
  rynkowego wyniósł 0,00 zł. Oznacza to, że w analizowanym okresie grupa posiadał a wymóg
  kapitałowy wyłącznie z tytułu ryzyka kredytowego, ryzyka operacyjnego oraz ryzyka korekty wyceny
  kredytowej (wg. stanu na 31 grudnia 2 017 roku korekta wynosiła 11 220 tys. zł ).
  Łączny współczynnik kapitałowy, obliczony zgodnie z obowiązujący mi przepisami C RR/CRD IV
  wyniósł na koniec 201 7 roku 14,0 4%. Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 wynosił 12,6 %.
  W 2017 roku poziom nadzorczych miar adekwatności kapitałowej kształtował się powyżej
  rekomendowanego przez KNF minimalnego poziomu współczynnika, zarówno dla jednostkowego i
  skonsolidowanego bilansu. Zgodnie z pismem KNF do banków z dnia 22 października 2015 r., w
  związku z wprowadzeniem bufora zabezpiec zającego od dnia 1 stycznia 2017 r. rekomendowany
  przez KNF wymóg dla współczynnika kapitału Tier I wynosi 10,25%, a dla łącznego współczynnika
  kapitałowego wynosi 13,25%.
  Wartość skonsolidowanego współczynnika ka pitałowego Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. na dzień
  31.12.201 7 oraz 31.12.2016 roku zostały przedstawione poniżej:  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 57/134
  31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Fundus ze pods taw ow e 2 764 598 2 362 541
  Kapitał podstaw ow y 155 753 155 963
  Kapitał zapasow y 2 428 275 1 796 665
  Zw eryf ikow any w ynik 109 859 347 896
  Kapitał akcjonariuszy niekontrolujących 0 -8 694
  Pozostałe kapitały rezerw ow e 70 711 70 711
  Pom nie js ze nia fundus zy pods taw ow ych -1 023 954 -963 738
  Korekta o w artości niematerialne i praw ne -658 793 -649 506
  Korekta f unduszy o niezrealizow ane straty na instrumentach dłużnych
  zaklasyf ikow anych jako dostępne do sprzedaży 35 366 -30 823
  Korekta o udziały w instytucjach f inansow ych, Korekta A V A oraz
  korekta o aktyw a z tytułu podatku odroczonego oparte na przyszłej
  rentow ności
  -198 472 -281 497
  Zysk (strata) z lat ubiegłych -202 055 -1 912
  Raze m fundus ze pods taw ow e bank u (Tie r 1) 1 740 644 1 398 803
  Fundus ze uzupe łniające 224 584 318 285
  Zobow iązanie podporządkow ane za zgodą KNF 224 584 318 285
  Pom nie js ze nia fundus zy uzupe łniających -21 020 -41 507
  Korekta o udziały w instytucjach f inansow ych -21 020 -41 507
  Raze m fundus ze uzupe łniające (Tie r 2) 203 564 276 778
  Kapitał k r ótk ote r m inow y (Tie r 3) - -
  Raze m fundus ze w łas ne bank u 1 944 208 1 675 581
  Ak tyw a w ażone r yzyk ie m
  Ekspozycja na ryzyko na poziomie 0% 5 196 802 4 881 657
  Ekspozycja na ryzyko na poziomie 20% 118 112 247 594
  Ekspozycja na ryzyko na poziomie 35% 968 336 1 415 107
  Ekspozycja na ryzyko na poziomie 50% 559 177 521 445
  Ekspozycja na ryzyko na poziomie 75% 12 538 169 10 653 462
  Ekspozycja na ryzyko na poziomie 100% 4 172 074 3 466 003
  Ekspozycja na ryzyko na poziomie 150% 260 927 213 477
  Ekspozycja na ryzyko na poziomie 250% 289 473 252 045
  Raze m ak tyw a w ażone r yzyk ie m 12 469 249 10 723 265
  Zobow iązania pozabilans ow e w ażone r yzyk ie m
  Ekspozycja na ryzyko na poziomie 20% 14 000 4 934
  Ekspozycja na ryzyko na poziomie 35% 3 712 4 292
  Ekspozycja na ryzyko na poziomie 50% 317 671 101 698
  Ekspozycja na ryzyko na poziomie 75% 589 841 397 656
  Ekspozycja na ryzyko na poziomie 100% 726 109
  Raze m zobow iązania pozabilans ow e w ażone r yzyk ie m 277 497 124 139
  Raze m ak tyw a i zobow iązania pozabilans ow e w ażone r yzyk ie m 12 746 746 10 847 404
  Wym ogi k apitałow e z tytułu: 0 0
  Ryzyka kredytow ego 1 019 740 867 792
  Ryzyka operacyjnego 76 984 59 244
  Innych ryzyk 11 220 4 973
  Ws półczynnik w ypłacalnoś ci 14,04% 14,38%
  Ws półczynnik w ypłacalnoś ci s k ons olidow any


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 58/134
  W dniu 19 lutego 2018 roku Bank otrzymał zgodę ze strony Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na
  zaliczenie 42 mln zł wyemitowanych obligacji podporządkowanych na poczet funduszy
  uzupełniających.  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 59/134
  7. Zarządzanie ryzykiem w Grupie Kapitałowej
  Spółki Grupy Kapitałowej prowadząc działalność operacyjną narażone są na następujące podstawowe
  rodzaje ryzyka: kredytowe, płynności, rynkowe (w tym ryzyko stóp procentowych, ryzyko walutowe),
  ryzyko wypłacalności, czy ryzyko operacyjne.
  Celem polityki zarządzania aktywami i zobowiązaniami jest optymalizacja struktury sprawozdania z
  sytuacji finansowej i poz ycji pozabilansowych w celu uzyskania założonej relacji dochodu do
  ponoszonego ryzyka. Za zarządzanie ryzykiem na poziomie strategicznym odpowiedzialne są zarządy
  spółek Grupy w oparciu o strategię wyznaczoną przez Bank. Ponadto w Idea Bank S.A. powołane
  zostały komitety odpowiedzialne za poszczególne obszary ryzyka, takie jak: Komitet Kredytowy,
  Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami (ALCO) czy Komitet Ryzyka Operacyjnego. Komitety te
  odpowiadają za zarządzanie podległymi im obszarami ryzyka na poziomie o peracyjnym oraz za
  monitorowanie poziomu ryzyka, a także za wytyczanie bieżącej polityki w ramach przyjętych przez
  Zarząd Banku strategii, z uwzględnieniem limitów wewnętrznych i regulacji nadzorczych.
  Poszczególne spółki Grupy w zakresie zarządzania ryzyk iem uwzględniają regulacje rynków, na
  których działają oraz wymogi instytucji nadzorczych.
  Zarządzanie ryzykiem jest jednym z najważniejszych procesów wewnętrznych w Grupie Idea Bank SA
  i ma na celu zapewnienie rentowności działalności biznesowej, przy zapewnieniu kontroli poziomu
  ryzyka i jego utrzymaniu w ramach przyjętych przez Grupę tolerancji na ryzyko i systemu limitów, w
  zmieniającym się otoczeniu makroekonomicznym i prawnym.
  Zarządzanie ryzykiem w Grupie jest procesem zintegrowanym i odbywa się w oparciu o wymogi
  nadzorcze oraz regulacje zatwierdzone przez Radę Nadzorczą i Zarząd Banku.
  Regulacje wewnętrzne dotyczące zarządzania Ryzykiem w Grupie posiadają 3 -stopniową strukturę:
  7. Poziom strategiczny - Strategia i Biznes Plan Idea Bank (aktual izowany co roku)
  8. Poziom strategii i polityki zarządzania danym rodzajem ryzyka - Strategie i polityki
  zarządzania ryzykiem
  9. Poziom przepisów wewnętrznych - Zatwierdzone przez Zarząd Banku Instrukcje wewnętrzne
  regulujące i delegujące na poziom Departamentów i Biur zasady zarządzania danym rodzajem
  ryzyka w ramach przyjętej strategii i polityki
  W procesie zarządzania ryzykiem uczestniczą:
  1. Rada Nadzorcza,
  2. Zarząd,
  3. Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami,
  4. Komitet K redytowy Banku,
  5. komórki organizacyjne zarządzające poszczególnymi rodzajami ryzyka,
  6. komórki kontroli (w tym komórka audytu wewnętrznego oraz komórka compliance),
  7. wybrane komórki organizacyjne jednostek zależnych.
  Rada Nadzorcza Banku sprawuje nadzór nad s ystemem zarządzania ryzykiem w Idea Bank SA. Rada
  akceptuje strategię, kluczowe polityki zarządzania ryzykiem, wielkość akceptowalnego poziomu
  ryzyka. Prowadzi przeglądy głównych obszarów ryzyka, trybu identyfikacji zagrożeń oraz procesu
  ustalania i monito rowania działań naprawczych. Dokonuje ponadto oceny czy podejmowane przez
  Zarząd działania są skuteczne.
  Zarząd Banku odpowiada za wdrożenie efektywnego systemu zarządzania ryzykiem, zgodnego
  z wymogami regulacyjnymi oraz przyjętymi założeniami strategicznymi. Zakres ten obejmuje takie
  czynności jak: identyfikację, pomiar, monitorowanie i kontrolę, raportowanie, podejmowanie działań
  zaradczych, a także przeglądy i weryfikacje procesu zarządzania wybranym rodzajem ryzyka. Zarząd
  ponadto odpowiada za ustanowienie struktury organizacyjnej dostosowanej do wielkości i profilu
  podejmowanego ryzyka, podział odpowiedzialności zapewniający niezależność funkcji pomiaru i
  kontroli ryzyka od działalności operacyjnej, wprowadzenie i aktualizację strategii zarz ądzania
  ryzykiem.
  Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami jest organem opiniodawczo -decyzyjnym powołanym w
  celu wspierania Zarządu i Rady Nadzorczej w zakresie kształtowania polityki zarządzania aktywami i
  pasywami, monitorowania oraz zarządzania ryzykiem płynności, ryzykiem rynkowym (w tym ryzykiem
  walutowym i stopy procentowej), ryzykiem modeli, ryzykiem kredytowym oraz zarządzania ryzykiem


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 60/134
  adekwatności kapitałowej, oceną istotności ponoszonego ryzyka i odzwierciedleniem go w zasadach
  tworzenia kapitału w ewnętrznego na poziomie jednostkowym oraz Grupy Kapitałowej.
  Komitet Kredytowy Banku jest organem opiniodawczym i decyzyjnym w zakresie spraw związanych z
  ryzykiem kredytowym. Rolą Komitetu jest wsparcie działalności Zarządu Banku w postaci realizacji
  funkcji opiniodawczo -doradczych w procesie podejmowania decyzji kredytowych lub samodzielne
  podejmowanie decyzji zgodnie z obowiązującym w Banku systemem limitów kompetencji
  decyzyjnych.
  Ze względu na szeroki aspekt i przenikanie poszczególnych rodzajów ryz yka, każdy rodzaj ryzyka
  posiada komórkę wiodącą, która jest odpowiedzialna za koordynację procesu zarządzania danym
  rodzajem ryzyka. Komórki te odpowiadają za identyfikację, pomiar, monitoring i koordynację działań
  zaradczych w zakresie poszczególnych rod zajów ryzyka. Do zadań komórek należy także
  opracowywanie procedur dotyczących realizacji poszczególnych etapów procesu zarządzania
  ryzykiem.
  W Banku funkcjonuje komórka audytu wewnętrznego, której celem jest badanie i ocena, w sposób
  niezależny i obiektyw ny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, procedur i
  mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym
  skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku. W celu zapewnienia zgodności
  dz iałania Banku z odpowiednimi prawami, przepisami oraz standardami, w Banku funkcjonuje także
  wydzielona komórka Compliance, której celem działania jest również właściwe zarządzanie ryzykiem
  braku zgodności.
  Efektem prowadzonych działań w zakresie identyfik acji i pomiaru poszczególnych rodzajów ryzyka
  jest określenie, które z nich są istotne z punktu widzenia Banku, ich klasyfikacja z punktu widzenia
  stałej oceny istotności (ryzyka trwale istotne i okresowo istotne), a także z perspektywy celowości
  pokrycia danego ryzyka kapitałem.
  Procesy zarządzania ryzykiem
  W procesie zarządzania ryzykiem Grupa identyfikuje ryzyka i ocenia ich istotność na podstawie
  przyjętych czynników oceny istotności, kierując się podziałem na ryzyka trwale istotne, potencjalnie
  istotn e oraz ryzyka nieistotne. Rozpoznanie każdego ryzyka polega na ocenie jego wpływu na wyniki
  prowadzonej przez Grupę działalności, to znaczy takiego oddziaływania, które może przynieść
  materialny, negatywny wpływ na kapitał lub wynik finansowy.
  Jako ryzy ka istotne Grupa w 2017 roku uznawała następujące rodzaje ryzyka:
  1. ryzyko kredytowe
  2. ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej
  3. ryzyko walutowe
  4. ryzyko płynności
  5. ryzyko kontrahenta
  6. ryzyko koncentracji dużych zaangażowań
  7. ryzyko operacyjne
  7.1 Ryzyko kredytowe
  Ryzyko kredytowe należy do podstawowych ryzyk związanych z działalnością Grupy. Ryzyko
  kredytowe to ryzyko poniesienia straty finansowej wywołanej zaprzestaniem terminowej spłaty
  zobowiązania przez klientów Banku i spółek Grupy. Niewywiązanie się kontrahenta ze spłaty kredytu
  w części lub w całości spowodowane jest na ogół jego pogarszającą się sytuacją finansową, bądź
  jego bankructwem.
  Ustalając bieżącą politykę zarządzania ryzykiem kredytowym, Grupa ma przede wszystkim na
  względzie utrzymanie u stalonego w strategii poziomu apetytu na ryzyko mierzonego wskaźnikiem
  NPL 90+, kosztem ryzyka i parametrem odzysku. Inne istotne czynniki brane pod uwagę to:
  utrzymanie właściwego poziomu kapitału i przestrzeganie limitów dotyczących działalności kredyto wej.
  Celem zarządzania ryzykiem kredytowym w Grupie jest zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonej
  działalności kredytowej, przy zachowaniu racjonalnego podejścia do ryzyka. Dlatego w procesie
  zarządzania ryzykiem Grupa kieruje się następującymi zasadami:


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 61/134
   za rządza ryzykiem kredytowym na podstawie sformalizowanych regulacji (polityki, instrukcji i
  procedur), w których zostały określone metody identyfikacji, pomiaru, monitorowania, limitowania
  oraz raportowania ryzyka kredytowego;
   analizuje ryzyko kredytowe poj edynczej ekspozycji kredytowej zgodnie z przyjętymi metodykami
  oceny ryzyka kredytowego;
   wykorzystuje modele dostosowane do segmentu klienta i produktu do wyceny ryzyka;
   limituje poziom ryzyka kredytowego poprzez ustalone wewnętrzne i zewnętrzne limity dotyczące
  ograniczeń zaangażowania kredytowego między innymi wobec jednego klienta, grupy podmiotów
  powiązanych kapitałowo i organizacyjnie oraz branż gospodarki wynikające odpowiednio z apetytu
  na ryzyko, Prawa bankowego, rekomendacji KNF i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
  Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla
  instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych;
   w celu zapewnienia obiektywności ocen ryzyka kredytowego wydziela proces sprzedaży
  (pozyskiwani a klientów) od procesu oceny i akceptacji ryzyka kredytowego klientów, oraz
  zarządzania i kontroli tego ryzyka (analiza wniosków, oceną ryzyka i podejmowaniem decyzji
  kredytowych);
   tryb podejmowania decyzji kredytowych zatwierdzany jest przez Zarząd Banku a kompetencje
  kredytowe nadawane są pracownikom Banku w sposób indywidualny, w zależności od ich
  umiejętności, doświadczenia i pełnionych funkcji;
   podstawowym kryterium zawierania transakcji kredytowych jest posiadanie zdolności i
  wiarygodności kredytowej przez klienta, do badania których Bank wykorzystuje system wspierający
  proces kredytowy, narzędzia scoringowe, zewnętrzne informacje (np. bazy CBD DZ, CBD BR,
  BIK, BIG) i wewnętrzne bazy Banku;
   każda transakcja kredytowa jest monitorowana w zakresie wykorzystania kredytu, terminowości
  spłat, prawnych zabezpieczeń kredytu, powiązań kapitałowo -organizacyjnych dłużnika i bieżącej
  sytuacji ekonomiczno – finansowej;
   okresowo monitoruje zmiany zachodzące na rynku nieruchomości oraz założenia i ramy prawno -
  ekonomiczne dokonywanych ocen wartości nieruchomości przyjmowanych jako zabezpieczenia
  ekspozycji kredytowych;
   w ramach proaktywnego zarządzania ryzykiem kredytowym i jakością portfela kredytowego,
  prowadzi działania polegające na wczesnym wdrażaniu rozwiązań restrukturyzacyjnych
  (udogodnień w spłacie kredytów) w stosunku do klientów doświadczających trudności finansowych;
   ustala zasady ustanawiania i moni torowania prawnych zabezpieczeń kredytów oraz proces
  windykacji należności;
   przeprowadza regularnie testy warunków skrajnych służące ocenie potencjalnego wpływu na
  sytuację Banku negatywnych zdarzeń zachodzących w otoczeniu.
  Przepisy wewnętrzne dotyczące oceny i monitorowania ryzyka kredytowego klienta oraz weryfikacji
  wartości prawnych, wewnętrzne limity kredytowe, kompetencje decyzyjne oraz system identyfikacji,
  oceny i raportowania ryzyka kredytowego komitetom, Zarządowi Banku i Radzie Nadzorczej Bank u a
  także modele scoringowe oraz narzędzia informatyczne wykorzystywane w procesie zarządzania
  ryzykiem kredytowym podlegają cyklicznym przeglądom i aktualizacji.
  W Grupie funkcjonuje system raportowania. Zakres i rodzaj raportowania i pomiaru ryzyka obej mują
  między innymi następujące elementy:
   analizy vintage w tym jakości i skuteczności procesów kredytowych ,
   wykorzystanie limitów kredytowych,
   wyniki testów warunków skrajnych,
   analiz back –testów dla odpisów aktualizacyjnych,
   aktualizacje wartości zabez pieczeń ekspozycji kredytowych na podstawie analiz rynku
  nieruchomości.
  W celu określenia poziomu ryzyka kredytowego oraz opłacalności portfeli kredytowych Grupa
  wykorzystuje różne metody pomiaru i wyceny ryzyka kredytowego.
  Bank dokonuje oceny wszystkich bilansowych ekspozycji kredytowych w celu identyfikacji
  obiektywnych przesłanek utraty wartości według najbardziej aktualnych danych w dniu dokonywania


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 62/134
  aktualizacji wartości. Identyfikacja utraty wartości dokonywana jest automatycznie w systemie
  centralnym Banku na podstawie informacji systemowych (opóźnienie w spłacie) lub danych
  wprowadzanych przez użytkowników. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości należności
  kredytowych w Banku tworzone są według zasad MSR/MSSF.
  Przy szacowaniu odpisów Bank wy korzystuje wartość przyjętych zabezpieczeń z uwzględnieniem
  stosowanych ograniczeń wartości zabezpieczeń wynikających z analiz odzysków. Podstawą szacunku
  wartości zabezpieczenia o charakterze rzeczowym jest jego aktualna wartość rynkowa.
  Jakość portfel a
  Grupa bada jakość portfela kredytowego poprzez udział ekspozycji z zaległością powyżej 90 dni w
  saldzie portfela .
  Na koniec grudnia 2017 roku, udział ekspozycji z zaległością powyżej 90 dni w produkcji kredytowej
  Banku wyn osił 8,30 %. W porównaniu do 2016 wskaźnik ten wzrósł o 1,88 punktu procentowego .
  Poniżej zaprezentowano udział salda kapitałowego 90+ w portfelu Banku według stanu na koniec
  2016 i 2017 roku.
  * obliczony według wartości kapitału pozostałego do spłaty
  Na koniec 2017 roku wartość bilansowa odpisów aktualizacyjnych dla portfela kredytowego Banku
  wyniosła 740,2 mln zł i była wyższa o 47,7 % w porównaniu do 2016 roku, który zamknął się saldem
  odpisów na poziomie 501,1 mln zł.
  Wskaźnik pokrycia (ang. coverage ratio) kredytów z zaległością powyżej 90 dni odpisami na kon iec
  2017 roku w Banku wyniósł 41,37 % i wzrósł nieznacznie w porównaniu do 2016 roku.
  * obliczone jako iloraz wartości odpisów i kapitału pozostałego do spłaty
  Procesy zarządzania ryzykiem kredytowym
  Główna działalność kredytowa Banku realizowana jest w obszarze klienta z segmentu Małych i
  Średnich Przedsiębiorstw, poprzez:
   finansowanie celowe – inwestycyjne, na zakup, operacyjne;
   finansowanie obrotowe;
   finansowanie skupionych wie rzytelności leasingowych i faktoringowych
  Bank posiada procedury dla poszczególnych produktów kredytowych w obszarach biznesowych.
  W zakresie wykupu wierzytelności przez Idea Bank, na postawie zapisów w umowach między
  stronami, w przypadku opóźnień w spła cie skupionych zobowiązań, strona od której dokonany został
  wykup zobowiązuje się do bezwarunkowej zapłaty niespłaconych należności. Zwolnienie
  zabezpieczenia następuje po uzyskaniu od klienta lub firmy od której dokonano wykupu wierzytelności
  spłaty wszys tkich roszczeń Banku wynikających z wykupionej wierzytelności.
  Zasady polityki stosowania zabezpieczeń i ograniczania ryzyka
  Bank stosuje szeroką gamę zabezpieczeń prawnie dozwolonych, stosownie do charakterystyki
  produktu i obszaru działania. Szczegółow e zasady doboru, stosowania i ustanawiania zabezpieczeń
  zawarte są w regulacjach wewnętrznych i procedurach produktowych poszczególnych obszarów
  handlowych. Przyjęte zabezpieczenie prawne powinno zapewnić zaspokojenie Banku w przypadku
  wystąpienia zagrożeń , które utrudnią lub uniemożliwią wywiązanie się kredytobiorcy z umowy
  kredytowej. Przy wyborze zabezpieczeń Bank kieruje się rodzajem i wielkością kredytu, okresem
  kredytowania, statusem prawnym i kondycją finansową podmiotu, jak również ryzykiem Banku i innymi
  zagrożeniami. Preferowane są zabezpieczenia w formach gwarantujących pełne i szybkie odzyskanie
  należności w drodze windykacji. Bank monitoruje zabezpieczenia w terminach przeprowadzania
  okresowych przeglądów ekspozycji kredytowych (kwartalnych lub rocznych).
  Ograniczając ryzyko kredytowe Idea Bank S.A. wymaga z zasady jednego lub więcej zabezpieczeń
  dla kredytu. 2017 2016
  Udział salda 90+* 8,30% 6,42% 2017 2016
  Pokrycie salda 90+ odpisami* 41,37% 38,39%


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 63/134
  Zabezpieczenia wierzytelności umożliwiają:
   pomniejszenie wysokości odpisów aktualizujących oraz rezerw zgodnie z MSR 39,
   stosowanie korzystniejszych wag ryzyka na potrzeby obliczania wymogu kapitałowego.
  Przy szacowaniu odpisów ekspozycji ocenianych grupowo, Bank wykorzystuje wartość przyjętych
  zabezpieczeń. Podstawą szacunku wartości zabezpieczenia o charakterze rzeczowym jest jego
  aktualna wartość rynkowa.
  Bank uwzględnia w kalkulacji odpisów poniższe zabezpieczenia:
   gwarancja lub poręczenie Skarbu Państwa, Narodowego Banku Polskiego lub Bankowego
  Funduszu Gwarancyjnego;
   gwarancja lub poręczenie banku centralnego lub rządu państwa b ędącego członkiem OECD;
   gwarancja lub poręczenie banku mającego siedzibę w państwie będącym członkiem OECD w
  przypadku, gdy sytuacja ekonomiczno -finansowa tego banku nie budzi obaw;
   gwarancja lub poręczenie państwowej osoby prawnej, z wyłączeniem banków i zakładów
  ubezpieczeń, uprawnionej na podstawie odrębnych przepisów do ich udzielania w ramach
  realizacji powierzonych jej zadań państwowych w przypadku, gdy w budżecie państwa
  określono źródła sfinansowania ewentualnych zobowiązań;
   przelew wierzytelności z akredytywy zabezpieczającej (akredytywa typu stand -by) otwartej lub
  potwierdzonej przez bank państwa będącego członkiem OECD w przypadku, gdy sytuacja
  ekonomiczno -finansowa tego banku nie budzi obaw;
   umowa ubezpieczenia eksportowego lub gwarancja ubezpiec zeniowa Korporacji Ubezpieczeń
  Kredytów Eksportowych S.A., objęta w sposób bezpośredni lub pośredni systemem
  gwarantowania wypłat przez Skarb Państwa, zawarta lub udzielona na podstawie przepisów o
  gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksport owych, dla określonej umowy
  dotyczącej ekspozycji kredytowych - do wysokości iloczynu procentu, w jakim ryzyko
  wystąpienia zdarzenia objęte jest ochroną ubezpieczeniową lub gwarancyjną, i sumy
  odpowiednio ubezpieczenia lub gwarancji, jeżeli konieczność two rzenia rezerw celowych jest
  następstwem zdarzeń objętych tym ubezpieczeniem lub gwarancją;
   cesja praw do świadczeń wynikających z umów ubezpieczenia eksportowego lub cesja praw
  wynikających z gwarancji ubezpieczeniowych, objęta w sposób bezpośredni lub poś redni
  systemem gwarantowania wypłat przez Skarb Państwa, zawartych lub udzielonych na
  podstawie przepisów o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych
  - do wysokości iloczynu procentu, w jakim ryzyko wystąpienia zdarzenia objęte jest o chroną
  ubezpieczeniową lub gwarancyjną, i sumy odpowiednio ubezpieczenia lub gwarancji, jeżeli
  konieczność tworzenia rezerw celowych jest następstwem zdarzeń objętych tym
  ubezpieczeniem lub gwarancją;
   gwarancja lub poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego z e środków Krajowego Funduszu
  Poręczeń Kredytowych udzielona na podstawie przepisów o poręczeniach i gwarancjach
  udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne;
   gwarancja lub poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Poręczeń
  Unijnych udzielona na podstawie przepisów o Funduszu Poręczeń Unijnych;
   gwarancja Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego udzielona w ramach portfelowej linii
  gwarancyjnej InnovFin;
   poręczenie portfelowe w ramach Limitu Poręczenia ze środków Funduszu Powierni czego w
  ramach inicjatywy JEREMIE;
   gwarancja lub poręczenie jednostki samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej o
  dobrej sytuacji ekonomiczno -finansowej, przy czym uwzględniana kwota zabezpieczenia
  powinna wynikać z uchwały właściwego organu jedno stki samorządu terytorialnego;
   gwarancja lub poręczenie podmiotu o dobrej sytuacji ekonomiczno -finansowej, innego niż
  podmioty określone w pkt 1 -4, 6, 8 i 10;
   wpłata określonej kwoty w złotych lub w innej walucie wymienialnej na rachunek banku,
  spełniająca warunki określone w art. 102 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe,
  przy czym przeliczenia na złote należy dokonać według kursu średniego ustalonego przez
  Narodowy Bank Polski na dzień dokonywania klasyfikacji;
   zastaw rejestrowy na wierzytelno ści z rachunku lokaty złożonej w:


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 64/134
  • banku posiadającym ekspozycję kredytową lub
  • banku mającym siedzibę w państwie będącym członkiem OECD w przypadku, gdy
  sytuacja ekonomiczno -finansowa tego banku nie budzi obaw - wraz z oświadczeniem o
  blokadzie lokaty oraz pełnomocnictwem do pobrania środków z rachunku lokaty;
   przelew wierzytelności z rachunku lokaty złożonej w banku innym niż bank posiadający
  należność lub udzielone zobowiązanie pozabilansowe, wraz z oświadczeniem o blokadzie
  lokaty oraz pełnomocnictwem do pobrania środków z rachunku lokaty;
   blokada rachunku lokaty złożonej w banku posiadającym ekspozycję kredytową wraz z
  pełnomocnictwem do pobrania środków z rachunku lokaty;
   hipoteka powstała na:
  • nieruchomości,
  • użytkowaniu wieczystym,
  • własnościowym spółdzie lczym prawie do lokalu mieszkalnego,
  • spółdzielczym prawie do lokalu użytkowego,
  • prawie do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • prawie do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w
  celu przeniesienia jej własności na członka;
   przeniesienie na bank, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami i prowizją,
  prawa własności:
  • papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
  • papierów wartościowych emitowanych przez banki centralne lu b rządy państw będących
  członkiem OECD,
  • bankowych papierów wartościowych emitowanych przez inne banki - według ich wartości
  godziwej;
   zastaw rejestrowy na prawach z papierów wartościowych, o których mowa w pkt 19, według
  ich wartości godziwej;
   przeniesieni e na bank, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami i prowizją,
  prawa własności papierów wartościowych, niewymienionych w pkt 19, będących w obrocie
  giełdowym w państwach będących członkiem OECD;
   zastaw rejestrowy na prawach z papierów wartośc iowych, o których mowa w pkt 19;
   zastaw na statku morskim wpisanym do rejestru okrętowego (hipoteka morska);
   zastaw na statku powietrznym wpisanym do rejestru państwowego statków powietrznych z
  odpowiednim zastosowaniem art. 11 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r . - Prawo lotnicze (Dz. U. z
  2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.1));
   przeniesienie na bank przez dłużnika, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami
  i prowizją, prawa własności rzeczy ruchomej, na warunkach określonych przez strony w
  umowie;
   zastaw rejestrowy na rzeczy ruchomej;
   oświadczenie patronackie, zawierające zobowiązanie wystawcy do podjęcia działań wobec
  dłużnika, mających na celu utrzymanie terminowej obsługi ekspozycji kredytowej banku oraz
  utrzymanie niebudzącej obaw sytuacji ekono miczno -finansowej dłużnika, pod warunkiem że:
  • bank posiada opinię prawną potwierdzającą możliwość i skuteczność dochodzenia
  ewentualnych roszczeń wobec wystawcy oświadczenia,
  • zobowiązanie ciążące na wystawcy oświadczenia jest ujęte w jego księgach;
   ubezpieczenie ekspozycji kredytowej w zakładzie ubezpieczeń mającym siedzibę w państwie
  będącym członkiem OECD w przypadku, gdy sytuacja ekonomiczno -finansowa zakładu
  ubezpieczeń nie budzi obaw;
   bezwarunkowa cesja wierzytelności od kontrahentów mających si edzibę w państwach OECD,
  w przypadku gdy wierzytelność jest bezsporna i nieprzeterminowana .
  Bank stosuje ograniczenia wartości zabezpieczeń przyjmowanych do celów kalkulacji odpisów
  aktualizujących w przypadku :
  a) hipoteki,
  b) przeniesienia prawa własności rz eczy ruchomej,


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 65/134
  c) przeniesienia prawa własności papierów wartościowych, z wyjątkiem emitowanych przez
  Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, banki centralne lub rządy krajów będących członkiem
  Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz inne banki,
  d) zasta wu na statku morskim lub powietrznym,
  e) zastawu rejestrowego na prawach z papierów wartościowych,
  f) zastawu rejestrowego na rzeczy ruchomej,
  g) gwarancji lub poręczenia podmiotu oraz oświadczenia patronackiego.
  W przypadku gdy przedmiotem przewłaszczenia lub za stawu jest ułamkowa część rzeczy ruchomej
  jako wartość zabezpieczenia przyjmuje się ułamkową część wartości całego zabezpieczenia.
  Do kalkulacji odpisów Bank nie przyjmuje wartości zabezpieczenia hipotecznego, którego nie udało
  się zbyć w okresie 3 lat od momentu rozpoczęcia procesu zbycia zabezpieczenia .
  Pochodne instrumenty finansowe
  Ryzyko kredytowe związane z kontraktami pochodnymi stanowi potencjalny koszt zawarcia nowego
  kontraktu na warunkach pierwotnych w przypadku, gdy druga strona uczestnicząca w pierwotnym
  kontrakcie nie spełni swojego obowiązku. Grupa dokonuje oceny uczestników kontraktów
  wykorzystując takie same metody, jak przy decyzjach kredytowych. Grupa zawiera transakcje
  dotyczące instrumentów pochodnych z bankami krajowymi. Transakcje zawi erane są w ramach
  limitów kredytowych przyznanych poszczególnym instytucjom, Grupa ustala, na podstawie oceny
  sytuacji finansowej banków, limity maksymalnego zaangażowania dla banków oraz w ramach tych
  limitów zaangażowanie w poszczególne rodzaje transakcj i.
  Umowy restrukturyzowane
  W ramach postępowań restrukturyzacyjnych Idea Bank S.A. podejmuje decyzje restrukturyzacji
  należności kredytowych w postaci ul g w spłacie wierzytelności polega jących na:
  1) zmianie terminów spłaty całości lub części zadłużenia,
  2) zmianie wysokości rat,
  3) zmianie wysokości oprocentowania,
  4) zawieszeniu naliczania odsetek,
  5) kapitalizacji należności, z wyłączeniem kosztów windykacji,
  6) umorzeniu części zadłużenia,
  7) zmianie kolejności ewidencjonowania dokonywanych spłat,
  8) zmianie w zakresie dotyczącym prawnych zabezpieczeń,
  9) zmianie zapisów umowy dotyczących opłat i prowizji,
  10) zawieszeniu lub zakończenie postępowania egzekucyjnego,
  11) zmianie waluty umowy ekspozycji kredytowej.
  Głównym ryzykiem w procesie restruktury zacji jest dokonanie prawidłowej oceny zdolności kredytowej
  dłużnika przy nowych zrestrukturyzowanych warunkach.
  Głównymi powodami restrukturyzacji ekspozycji kredytowych są trudności finansowe kredytobiorców
  wynikające z opóźnień płatności od kontrahent ów, utraty płynności finansowej oraz spadku obrotów w
  firmie.
  Restrukturyzacja skutkuje zmianą parametrów istniejącego kredytu, a nie ujęciem „nowego” kredytu.
  Restrukturyzacja jest przesłanką utraty wartości umowy restrukturyzowanej. Ekspozycja
  restrukturyzowana może wyjść ze stanu utraty wartości (default) jeśli spełnione są wszystkie poniższe
  warunki:
  a) ekspozycja nie posiada innych przesłanek utraty wartości,
  b) od podjęcia działań restrukturyzacyjnych upłynął rok,
  c) na koniec 12 kolejnych dat bilansowych opóźnienie w spłacie w odniesieniu do kapitału, odsetek
  zwykłych, odsetek karnych przy założeniu kwoty istotności (50 PLN) zmniejszyło się do mniej niż 30
  dni i utrzymało się,
  d) po podjęciu działań restrukturyzacyjnych nie pozostały żadne kwoty przeterminowane ani nie
  istnieją obawy co do pełnej spłaty ekspozycji zgodnie z warunkami mającymi zastosowanie po
  restrukturyzacji tj. jeżeli dłużnik uiścił – w drodze regularnych płatności zgodnie z warunkami mającymi
  zastosowanie po restrukturyza cji – kwotę równą kwocie uprzednio przeterminowanej (w przypadku


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 66/134
  istnienia kwot przeterminowanych) lub kwocie odpisanej (w przypadku braku kwot
  przeterminowanych) w ramach działań restrukturyzacyjnych lub jeżeli dłużnik w inny sposób wykazał
  swoją zdolność do spełnienia warunków mających zastosowanie po restrukturyzacji.
  Poniższe tabel e prezentuj ą wartość kredytów i pożyczek w procesie restrukturyzacji według stanu na
  dzień 31 grudnia 2017 i 2016 roku .
  Poniżej przedstawiono maksymalną ekspozycję Grupy na ryzyko kredytowe:
  Zarządzanie ryzykiem kredytowym w spółkach Grupy istotnie narażonych na to ryzyko:
  Spółki Grupy zawierają transakcje z firmami o dobrej zdolności kredytowej. Wszyscy klienci, pragnący
  zawrzeć umowę leasingu, poddawani są procedurom wstępnej weryfikacji. W procesie oceny
  wniosków leasingowych oprócz oceny zdolności kredytowej wnioskującego oceniane są także aspekty
  jakościowe podmiotu, sprawdzana jest wiarygodność poprzez instytucje typu "Biuro Informacji
  Gospodarczej" oraz analizow ane są ryzyka związane z wnioskowanym przedmiotem leasingu.
  Ponadto, dzięki bieżącemu monitorowaniu st anów należności, narażenie spółe k Grupy na ryzyko
  nieściągalnych należności jest nieznaczne. W przypadku inwestycji leasingowych ryzyko kredytowe
  jest rów nież ograniczane ze względu na dużą ilość klientów korzystających z usług spółek Grupy oraz
  ich rozproszenie na obszarze całej Polski oraz w różnych sektorach gospodarki: przemyśle, handlu
  oraz usługach. Um ow y r e ne gocjow ane - 31.12.2017 Liczba um ów War toś ć
  br utto Odpis War toś ć ne tto
  Kredyty i pożyczki udzielone klientom, w tym:
  - kredyty inw estycyjne 235 34 478 987 33 510
  - kredyty operacyjne 376 19 072 1 382 17 694
  - kredyty samochodow e 9 338 27 310
  Raze m 620 53 888 2396 51 514 Um ow y r e ne gocjow ane - 31.12.2016 Liczba um ów War toś ć
  br utto Odpis War toś ć ne tto
  Kredyty i pożyczki udzielone klientom , w tym :
  - kredyty inw estycyjne 138 25 285 583 24 702
  - kredyty operacyjne 349 14 213 714 13 499
  - kredyty samochodow e 6 286 44 242
  Raze m 493 39 784 1 341 38 443 31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Ak tyw a finans ow e :
  Środki w Banku Centralnym (z w yjątkiem gotów ki ) 90 617 78 015
  Należności od banków i instytucji f inansow ych 191 847 290 022
  Należności z tytułu leasingu f inansow ego 57 489 3 710 107
  Pozostałe pożyczki i należności 163 288 91 794
  Pochodne instrumenty zabezpieczające 63 594 1 075
  Pochodne instrumenty f inansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik
  f inansow y 77 961 46 693
  Należności od klientów 16 279 450 10 886 070
  Instrumenty f inansow e dostępne do sprzedaży 4 268 404 3 681 015
  Inne aktyw a 1 021 343 635 777
  Całk ow ite nar aże nie na r yzyk o k r e dytow e 22 213 993 19 420 568
  Zobow iązania gw arancyjne 3 667 1 838
  Zobow iązania w arunkow e 715 614 996 283
  Raze m zobow iązania pozabilans ow e 719 281 998 121
  Całk ow ite nar aże nie na r yzyk o k r e dytow e 22 933 274 20 418 689
  M ak s ym alne nar aże nie na r yzyk o k r e dytow e


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część
  67/134
  Poniższe tabele przedstawiają podział aktywów finansowych ze względu na ich stopień przeterminowania. Wysoka jakość oznacza a ktywa finansowe zaległe
  w przedziale do 30 dni, standardowa jakość aktywa finansowe w przedziale od 31 do 60 dni, a niższa jakość aktywa finansowe w przedziale od 61 do 90 dni.
  Nie zale głe Wys ok a
  jak oś ć
  Standar dow a
  Jak oś ć Niżs za jak oś ć
  Zale głe z
  utr atą
  w ar toś ci
  Odpis y
  (w tym IBNR) Raze m
  tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN
  Należności od banków i instytucji f inansow ych 192 598 0 0 0 0 -751 191 847
  Należności od klientów 14 269 014 936 524 194 798 120 126 1 517 877 -758 889 16 279 450
  - kredyty inw estycyjne 3 119 163 304 300 86 273 46 248 566 078 -166 701 3 955 361
  - kredyty operacyjne 3 352 857 365 548 94 196 70 976 886 940 -532 058 4 238 459
  - kredyty samochodow e 163 319 22 868 5 278 2 873 31 342 -25 545 200 135
  - należności f aktoringow e 399 902 0 0 0 30 774 -30 774 399 902
  - skupione w ierzytelności 7 233 313 243 808 9 051 29 2 743 -3 811 7 485 133
  - aktyw a f inansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik f inansow y 460 0 0 0 0 0 460
  Należności z tytułu leasingu f inansow ego 56 798 0 0 0 1 705 -1 014 57 489
  Pozostałe pożyczki i należności 163 288 0 0 0 0 0 163 288
  Instrumenty f inansow e 4 189 752 0 0 0 0 0 4 189 752
  Dostępne do sprzedaży 4 189 752 0 0 0 0 0 4 189 752
  - emitow ane przez banki centralne 541 977 0 0 0 0 0 541 977
  - emitow ane przez Skarb Państw a 3 647 775 0 0 0 0 0 3 647 775
  Raze m 18 871 450 936 524 194 798 120 126 1 519 582 -760 654 20 881 826
  Stan na 31.12.2017
  Zale głe be z utr aty w ar toś ci


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część
  68/134
  W przypadku należności od klientów, dla których zidentyfikowano przesłanki utraty wartości Bank identyfikuje należności w prz ypadku których, mimo
  zidentyfikowanej przesłanki utraty wartości samej utraty wartości Bank nie stwierdza po uwzględnieniu wpływu finansowego efekt u zabezpieczeń na odpis, a
  także należności dla których zidentyfikowano przesłanki utraty wartości i rozpoznano utratę wartości or az utworzono odpis.
  Nie zale głe Wys ok a
  jak oś ć
  Standar dow a
  Jak oś ć Niżs za jak oś ć
  Zale głe z
  utr atą
  w ar toś ci
  Odpis y
  (w tym IBNR) Raze m
  tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN
  Należności od banków i instytucji f inansow ych 290 751 0 0 0 0 -729 290 022
  A ktyw a f inansow e przeznaczone do obrotu 0 0 0 0 0 0 0
  Należności od klientów : 8 654 785 1 006 274 253 279 111 849 1 391 971 -532 088 10 886 070
  - kredyty inw estycyjne 3 235 252 240 085 58 021 35 485 476 517 -103 421 3 941 939
  - kredyty operacyjne 3 254 524 255 431 72 715 48 693 671 316 -355 958 3 946 721
  - kredyty samochodow e 259 517 20 849 5 691 2 283 27 471 -25 975 289 836
  - należności f aktoringow e 313 803 0 0 0 21 094 -19 154 315 743
  - pożyczki leasingow e 756 791 387 058 94 771 17 177 40 260 -21 635 1 274 422
  - skupione w ierzytelności 822 097 102 851 22 081 8 211 155 313 -5 945 1 104 608
  - aktyw a f inansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik f inansow y 12 801 0 0 0 0 0 12 801
  Należności z tytułu leasingu f inansow ego 2 144 537 1 172 574 272 851 40 225 250 528 -170 608 3 710 107
  Pozostałe pożyczki i należności 91 794 0 0 0 0 0 91 794
  Instrumenty f inansow e 3 612 598 0 0 0 0 0 3 612 598
  Dostępne do sprzedaży 3 612 598 0 0 0 0 0 3 612 598
  - emitow ane przez banki centralne 482 968 0 0 0 0 0 482 968
  - emitow ane przez Skarb Państw a 3 129 630 0 0 0 0 0 3 129 630
  Raze m 14 794 465 2 178 848 526 130 152 074 1 642 499 -703 425 18 590 591
  Stan na 31.12.2016
  Zale głe be z utr aty w ar toś ci 31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  - kredyty inw estycyjne 449 415 437 065
  - kredyty operacyjne 48 146 29 497
  - kredyty samochodow e 1 340 1 186
  - skupione w ierzytelności 0 13 592
  Odpis 498 901 481 340
  Nale żnoś ci od k lie ntów z pr ze s łank ą
  ale be z utr aty w ar toś ci


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 69/134
  7.2 Ryzyko rynkowe
  Ryzyko rynkowe definiowane jest jako niepewność, iż stopy procentowe, kursy walut lub ceny
  papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych posiadanych przez Grupę przyjmą
  wartości różniące się od istniejących w dacie początkowego ujęcia , powodu jąc powstawanie
  nieoczekiwanych zysków lub strat z tytułu utrzymywanych pozycji.
  Celem polityki zarządzania aktywami i pasywami jest optymalizacja struktury sprawozdania z sytuacji
  finansowej i pozycji pozabilansowych dla zachowania założonej relacji dochodu do ponoszonego
  ryzyka. Za zarządzanie ryzykiem na poziomie strategicznym odpowiedzialne są Zarządy jednostek
  wchodzących w skład Grupy. Organem wspomagającym Zarząd Banku w zarządzaniu aktywami i
  pasywami jest Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywam i (ALCO).
  7.2.1 Ryzyko walutowe
  Ryzyko walutowe Grupy jest zarządzane na poziomie Banku, ponieważ ze względu na specyfikę
  działalności spółek zależnych ponoszone przez nie ryzyko jest nieistotne.
  Podstawowym celem zarządzania ryzykiem walutowym jest utrzymani e pozycji wymiany walutowej w
  granicach niewiążących się z koniecznością utrzymania wymogu kapitałowego w ramach kapitału
  regulacyjnego.
  Polityka Banku w zakresie zarządzania ryzykiem walutowym sprowadza się do zarządzania pozycjami
  walutowymi Banku poprz ez:
  a) ustalanie oraz przestrzeganie limitu otwartych pozycji walutowych,
  b) sporządzanie zestawienia pozycji walutowych Banku w poszczególnych walutach oraz pozycji
  całkowitej,
  c) monitorowanie oraz zabezpieczanie operacji generujących różnice kursowe.
  W ramach pr owadzonej działalność operacyjnej Bank dąży do minimalizacji ryzyka walutowego
  poprzez utrzymywanie wartości pozycji walutowej całkowitej na poziomie niższym od limitu przyjętego
  w wewnętrznych regulacjach , a tym samym ograniczanie ewentualnych strat z tyt ułu niekorzystnych
  zmian kursów walut do akceptowalnego poziomu .
  Zarządzanie ryzykiem walutowym odbywa się w Banku na podstawie pisemnych procedur
  wewnętrznych, zawierających metody identyfikacji, pomiaru, monitorowania, limitowania oraz
  raportowania ryzy ka walutowego.
  Podstawowym narzędziem pomiaru ryzyka walutowego w Banku jest model wartości zagrożonej (VaR
  – Value at Risk), który oznacza potencjalną maksymalną wartość straty jaką Bank może ponieść w
  ramach posiadanej otwartej pozycj i walutow ej z tytuł u zmian kursów walutowych, w normalnych
  warunkach rynkowych oraz przy zachowaniu założonego poziomu ufności i okresu utrzymania pozycji.
  Maksymalne straty na posiadanym przez Bank portfelu walutowym wyznaczone w oparciu o VaR w
  horyzoncie czasowym 1 dnia i 10 dni, przy zakładanym poziomie ufności 99% i 99,9% wg stanu na
  31.12.2017 r. zostały przedstawiono w tabeli poniżej.
  poziom uf ności
  99,90%
  poziom uf ności
  99,00%
  poziom uf ności
  99,90%
  poziom uf ności
  99,00%
  USD 7 040 99,2 74,7 313,7 236,1
  EUR 3 519 21,3 16,0 67,2 50,6
  CHF 60 0,6 0,5 1,9 1,4
  GBP -10 0,2 0,1 0,5 0,4
  RUB 0 0,0 0,0 0,0 0,0
  CZK -13 0,1 0,1 0,3 0,2
  DKK 160 1,0 0,7 3,0 2,3
  NOK 11 0,2 0,1 0,5 0,4
  SEK -48 0,6 0,5 1,9 1,4
  JPY 46 0,7 0,5 2,1 1,6
  V AR 111 83,5 350,9 264,1
  Pozycja w alutow a na 31.12.2017 (tys . PLN)
  V aR - 1 dzie ń V aR - 10 dni


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 70/134
  poziom uf ności
  99,90%
  poziom uf ności
  99,00%
  poziom uf ności
  99,90%
  poziom uf ności
  99,00%
  USD 70 1,5 1,1 4,7 3,5
  EUR 1277 15,1 11,4 47,8 36
  CHF 15 0,2 0,2 0,7 0,5
  GBP -58 1,4 1,1 4,6 3,4
  RUB 0 0 0 0 0
  CZK -7 0,1 0,1 0,3 0,2
  DKK 58 0,7 0,5 2,1 1,6
  NOK 120 2 1,5 6,4 4,8
  SEK 87 1,2 0,9 3,9 3
  RON 0 0 0 0 0
  JPY 0 0 0 0 0
  18,2 13,7 57,5 43,3
  Pozycja w alutow a na 31.12.2016 (tys . PLN)
  V aR - 1 dzie ń V aR - 10 dni
  V AR


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część
  71/134
  Poniższe tabele przedstawiają zaangażowanie walutowe Grupy w podziale na poszczególne rodzaje aktywów, zobowiązań i zobowiązań pozabilansowych:
  PLN EUR CHF RUB USD GBP RON Inne
  AKTYWA
  Kasa należności od Banku Centralnego 59 672 78 389 0 0 0 0 0 0 138 061
  Należności od banków i instytucji f inansow ych 76 793 70 496 0 0 26 333 18 225 0 0 191 847
  Należności od klientów 13 819 724 2 449 338 0 0 10 237 151 0 0 16 279 450
  Należności z tytułu leasingu f inansow ego 57 477 0 12 0 0 0 0 0 57 489
  Pozostałe pożyczki i należności 161 492 0 0 0 1 796 0 0 0 163 288
  Instrumenty f inansow e dostępne do sprzedaży 4 268 404 0 0 0 0 0 0 0 4 268 404
  Inw estycje w jednostki stow arzyszone 392 273 0 0 0 4 281 0 0 0 396 554
  Pozostałe 2 458 571 0 0 0 0 0 0 0 2 458 571
  SUM A AKTYWÓW 21 294 406 2 598 223 12 0 42 647 18 376 0 0 23 953 664
  ZOBOWIĄZANIA
  Zobow iązania w obec innych banków i instytucji
  f inansow ych
  694 016 73 094 0 0 0 807 0 0 767 917
  Zobow iązania w obec klientów 17 380 439 91 362 0 0 26 115 10 199 0 0 17 508 115
  Zobow iązania z tytułu emisji dłużnych papierów
  w artościow ych
  521 869 0 0 0 0 0 0 0 521 869
  Rezerw y 10 535 0 0 0 0 0 0 0 10 535
  Pozostałe 2 405 953 4 111 0 0 0 0 0 0 2 410 064
  SUM A ZOBOWIĄZAŃ 21 012 812 168 567 0 0 26 115 11 006 0 0 21 218 500
  KAPITAŁY 2 735 164 0 0 0 0 0 0 0 2 735 164
  SUM A PASYWÓW 23 747 976 168 567 0 0 26 115 11 006 0 0 23 953 664
  ZAANGAŻOWANIE NETTO -2 453 570 2 429 657 12 0 16 532 7 370 0 0 0
  POZYCJE POZABILANSOWE
  A ktyw a 2 552 790 0 0 0 0 0 0 0 2 552 790
  Pasyw a 250 000 2 241 609 0 0 0 0 0 0 2 491 609
  LUKA -150 779 188 047 12 0 16 532 7 370 0 0 61 181
  Raze m Stan na 31.12.2017 Waluta (w tys . PLN)


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część
  72/134
  PLN EUR CHF RUB USD GBP RON Inne
  AKTYWA
  Kasa należności od Banku Centralnego 78 262 51 457 0 0 0 0 0 0 129 719
  Należności od banków i instytucji f inansow ych 161 071 107 852 529 0 17 860 830 0 1 880 290 022
  Należności od klientów 9 582 080 1 302 970 0 0 507 513 0 0 10 886 070
  Należności z tytułu leasingu f inansow ego 2 453 947 1 255 454 706 0 0 0 0 0 3 710 107
  Pozostałe pożyczki i należności 91 794 0 0 0 0 0 0 0 91 794
  Instrumenty f inansow e dostępne do sprzedaży 3 681 015 0 0 0 0 0 0 0 3 681 015
  Inw estycje w jednostki stow arzyszone 367 568 0 0 0 0 0 0 0 367 568
  A ktyw a sklasyf ikow ane jako przeznaczone do
  sprzedaży
  Pozostałe 2 357 271 3 160 0 0 0 0 0 0 2 360 431
  SUM A AKTYWÓW 18 773 008 2 720 893 1 235 0 18 367 1 343 0 1 880 21 516 726
  ZOBOWIĄZANIA
  Zobow iązania w obec innych banków i instytucji
  f inansow ych
  96 295 311 892 0 0 3 896 0 0 409 086
  Zobow iązania w obec klientów 15 544 380 39 342 513 0 5 480 1 001 0 1 612 15 592 328
  Zobow iązania z tytułu emisji dłużnych papierów
  w artościow ych
  482 101 0 0 0 0 0 0 0 482 101
  Rezerw y 8 465 0 0 0 0 0 0 0 8 465
  Pozostałe 2 561 008 6 361 0 0 0 0 0 0 2 567 369
  Zobow iązania bezpośrednio zw iązane z aktyw ami
  sklasyf ikow anymi jako przeznaczone do sprzedaży
  SUM A ZOBOWIĄZAŃ 18 692 249 357 595 513 0 5 483 1 897 0 1 612 19 059 349
  KAPITAŁY 2 457 377 0 0 0 0 0 0 0 2 457 377
  SUM A PASYWÓW 21 149 626 357 595 513 0 5 483 1 897 0 1 612 21 516 726
  ZAANGAŻOWANIE NETTO -2 376 618 2 363 298 722 0 12 884 -554 0 268 0
  POZYCJE POZABILANSOWE
  A ktyw a 2 859 183 177 132 0 0 2 090 0 0 0 3 038 405
  Pasyw a 252 092 2 333 525 0 0 14 210 617 0 0 2 600 444
  LUKA 230 473 206 905 722 0 764 -1 171 0 268 437 961
  Raze m Stan na 31.12.2016 Waluta (w tys . PLN)


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 73/134
  7.2.2 Ryzyko stopy procentowej
  Podstawowym celem Grupy w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej w księdze bankowej
  jest utrzymanie zmienności wyniku odsetkowego w granicach niezagrażających realizacji planu
  finansowego i adekwatności kapit ałowej Grupy. W 2017 roku Grupa prowadziła działania mające na
  celu zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej w ramach zarządzania aktywami i pasywami, stosując
  przy tym rachunkowość zabezpiec zeń. Grupa definiuje ryzyko stopy procentowej jako ryzyko
  wynikające z narażenia aktualnego i przyszłego wyniku finansowego Grupy oraz jego kapitału na
  niekorzystny wpływ zmian stóp procentowych.
  Grupa dostosowuje zarządzanie ryzykiem stopy procentowej do rodzaju i skali prowadzonej
  działalności. W Banku ryzyko stopy procentowej wyznacza się tylko dla Księgi Bankowej. Bank nie
  prowadzi działalności handlowej w tym zakresie.
  Rodzaje ryzyka stopy procentowej identyfikowane i zarządzane w Banku:
  Ryzyko niedo pasowania terminów przeszacowania
  Analizę wrażliwości na zmiany rynkowych stóp procentowych dokonuje się w oparciu o metodę
  zarządzania luką terminów przeszacowań , która jest podstawową metodą analizy ryzyka stopy
  procentowej oznaczającą potencjalne zagroż enie wyniku odsetkowego Banku, w sytuacji
  niekorzystnych zmian stóp procentowych lub istotnej zmiany struktury przeszacowania (tj. momentu
  dostosowania oprocentowania do rynkowych stóp procentowych) pozycji w bilansie . Aktywa i pasywa
  dzielone są na wrażli we bądź niewrażliwe ze względu na możliwość zmian ich oprocentowania w
  określonym przyszłym okresie. Szacowania możliwa zmiana wyniku odsetkowego Banku obliczana
  jest dla scenariusza niekorzystnych zmian stóp procentowych i bejmuje zmianę wyniku dla kolejn ych
  12 miesięcy.
  Ryzyko bazowe
  Ryzyko bazowe wynika z niedoskonałego powiązania (korelacji) rynkowych stóp procentowych w
  danej walucie (np. stawki WIBOR), które są podstawą oprocentowania różnych instrumentów
  przychodowych i kosztowych o podobnych charakterystykach przeszacowania (termin i sposób
  zmiany oprocentowania danego produktu wynikający z rodzaju stawki bazowego i zapisów
  umownych).
  Ryzyko opcji klienta
  Ryzyko opcji klienta związane jest z ryzykiem zrealizowania przez klienta wpisanych w pro dukty
  bankowe opcji, które w sytuacji niekorzystnych z punktu widzenia klienta zmian stóp procentowych
  pozwalają (często bez żadnych sankcji dla klienta) w przypadku kredytów – spłacić przed terminem
  zapadalności część lub całość należności, a w przypadku depozytów terminowych – wycofać środki
  przed dniem wymagalności lokaty.
  Ryzyko krzywej dochodowości
  Ryzyko krzywej dochodowości polega na zmianie relacji pomiędzy stopami procentowymi
  odnoszącymi się do różnych terminów, a dotyczącymi tego samego indeksu lub rynku. Relacja ta
  zmienia się, kiedy kształt krzywej dochodowości dla danego rynku ulega spłaszczeniu, staje się
  stromy lub ulega odwróceniu, w cyklu stopy procentowej. Metoda analizy ryzyka krzywej
  dochodowości polega na badaniu wrażliwości wyniku ods etkowego na zmiany w relacji pomiędzy
  stopami procentowymi dla różnych okresów. Analiza przeprowadzana jest łącznie dla wszystkich
  walut w oparciu o całkowite luki przeszacowań.
  Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w Banku odbywa się na podstawie wewnętrznych procedur
  dotyczących zarządzania ryzykiem stopy procentowej oraz limitów ograniczających poziom ryzyka
  stopy procentowej.
  Poniżej przedstawione są aktywa i zobowiązania Banku sklasyfikowane według kryterium ryzyka
  stopy procentowej (w tys. zł) - łącznie dla oprocentowania stopą stałą, zmienną i pozycji
  nieoprocentowanych:


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część
  74/134
  Stan na 3 1.12 .201 7 dla stopy zmiennej i stałej:
  Pozycje bilans ow e Do 1 m ie s iąca
  w łącznie
  Pow yże j 1
  m ie s iąca do 3
  m ie s ię cy
  w łącznie
  Pow yże j 3
  m ie s ię cy do 1
  r ok u w łącznie
  Pow yże j 1
  r ok u do 5 lat
  w łącznie
  Pow yże j 5
  lat
  Ak tyw a/
  Pas yw a
  nie opr oce nto
  w ane
  Raze m
  Ak tyw a: 12 074 760 4 876 773 949 738 1 888 648 190 602 3 973 143 23 953 664
  Kasa należności od Banku Centralnego 6 380 0 0 0 0 131 681 138 061
  Należności od banków i instytucji f inansow ych 158 982 3 210 0 0 0 29 655 191 847
  Należności od klientów 8 112 657 4 825 881 401 493 1 847 495 190 602 901 321 16 279 450
  Należności z tytułu leasingu f inansow ego 57 489 0 0 0 0 0 57 489
  Pozostałe pożyczki i należności 45 924 46 235 30 341 40 789 0 0 163 288
  Instrumenty f inansow e dostępne do sprzedaży 3 656 161 0 515 320 0 0 96 923 4 268 404
  Pozostałe 37 166 1 448 2 584 364 0 2 813 563 2 855 125
  Zobow iązania: 6 173 081 7 608 628 2 887 201 1 911 063 257 970 2 380 557 21 218 500
  Zobow iązania w obec innych banków i instytucji
  f inansow ych 525 008 0 242 909 0 0 0 767 917
  Zobow iązania w obec klientów 5 496 762 7 303 297 2 548 781 1 901 288 257 970 17 17 508 115
  Zobow iązania z tytułu emisji dłużnych papierów
  w artościow ych 111 993 305 072 95 232 9 572 0 0 521 869
  Pozostałe 39 318 260 278 203 0 2 380 540 2 420 599
  Kapitały 0 0 0 0 0 2 735 164 2 735 164
  Pas yw a 6 173 081 7 608 628 2 887 201 1 911 063 257 970 5 115 721 23 953 664
  Luk a 5 901 679 -2 731 855 -1 937 463 -22 414 -67 368 -1 142 578 0
  Pozycje pozabilans ow e
  Tr ans ak cje s topy pr oce ntow e j:
  A ktyw a 420 337 1 882 453 250 000 0 0 0 2 552 790
  Zobow iązania 408 748 1 832 861 0 250 000 0 0 2 491 609
  Luk a 11 589 49 592 250 000 -250 000 0 0 61 181
  Luk a r aze m 5 913 268 -2 682 263 -1 687 463 -272 414 -67 368 -1 142 578 61 181


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część
  75/134
  Stan na 31.12.201 6 dla stopy zmiennej i stałej:
  Pozycje bilans ow e Do 1 m ie s iąca
  w łącznie
  Pow yże j 1
  m ie s iąca do 3
  m ie s ię cy
  w łącznie
  Pow yże j 3
  m ie s ię cy do 1
  r ok u w łącznie
  Pow yże j 1
  r ok u do 5 lat
  w łącznie
  Pow yże j 5
  lat
  Ak tyw a/
  Pas yw a
  nie opr oce nto
  w ane
  Raze m
  Ak tyw a: 12 535 574 4 635 919 417 786 1 052 988 106 535 2 767 924 21 516 726
  Kasa należności od Banku Centralnego 78 032 0 0 0 0 51 687 129 719
  Należności od banków i instytucji f inansow ych 236 277 18 796 8 845 16 267 0 9 837 290 022
  Należności od klientów 4 551 745 3 996 871 404 168 1 033 786 106 379 793 121 10 886 070
  Należności z tytułu leasingu f inansow ego 3 704 710 749 2 730 1 762 156 0 3 710 107
  Pozostałe pożyczki i należności 23 774 0 0 0 0 68 020 91 794
  Papiery w artościow e 3 492 778 0 0 0 0 188 237 3 681 015
  Pozostałe 448 258 619 503 2 043 1 173 0 1 657 022 2 727 999
  A ktyw a sklasyf ikow ane jako przeznaczone do
  sprzedaży
  Zobow iązania : 6 125 587 6 021 246 2 978 345 1 141 671 79 715 2 712 785 19 059 349
  Zobow iązania w obec innych banków i instytucji
  f inansow ych 75 365 22 956 235 157 6 081 0 69 527 409 086
  Zobow iązania w obec klientów 5 889 335 5 718 614 2 652 931 1 135 241 69 715 126 492 15 592 328
  Zobow iązania z tytułu emisji dłużnych papierów
  w artościow ych 102 601 279 597 89 901 2 10 000 0 482 101
  Pozostałe 58 286 79 356 347 0 2 516 766 2 575 834
  Zobow iązania bezpośrednio zw iązane z aktyw ami
  sklasyf ikow anymi jako przeznaczone do sprzedaży
  Kapitały 0 0 0 0 0 2 457 377 2 457 377
  Pas yw a 6 125 587 6 021 246 2 978 345 1 141 671 79 715 5 170 162 21 516 726
  0 0 0 0 0 0 0
  Luk a 6 409 987 -1 385 327 -2 560 559 -88 683 26 820 -2 402 238 0
  Pozycje pozabilans ow e
  Tr ans ak cje s topy pr oce ntow e j:
  A ktyw a 233 629 1 823 340 290 181 0 0 0 2 347 150
  Zobow iązania 340 341 1 834 611 12 737 39 816 250 000 0 2 477 505
  Luk a -106 712 -11 271 277 444 -39 816 -250 000 0 -130 355
  Luk a r aze m 6 303 275 -1 396 598 -2 283 115 -128 499 -223 180 -2 402 238 -130 355


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 76/134
  Zmiana wyniku odsetkowego w horyzoncie 12 miesięcy przy założonej zmianie stóp procentowych o
  +/-100p.b. i założonej stałości bilansu. Analiza uwzględnia ponadto założenie, że w przypadku spadku
  stóp oprocentowanie depozytów terminowych i rachunków bieżących nie spadnie poniżej 0%. Zmiana
  wyniku odsetkowego pokazywana jest dla głównych walut w bilansie Banku (PLN i EUR).
  7.2.3 Ryzyko płynności
  Ryzyko płynności oznacza ryzyko poniesienia straty z tytułu wymuszonej wymiany posiadanych
  aktywów na gotówkę lub odpowiedniki gotówki w sytuacji ograniczenia/utraty zdolności do
  finansowania aktywów i terminowego wywiązywania się ze zobowiązań. Celem zarz ądzania ryzykiem
  płynności jest dostosowanie jej rozmiarów i rodzaju działalności, w sposób zapewniający wykonanie
  wszystkich zobowiązań pieniężnych zgodnie z terminami ich płatności oraz finansowanie aktywów,
  bez konieczności ponoszenia nadmiernych kosztó w. Podstawowym celem Grupy w zakresie
  zarządzania płynnością jest zapobieganie wystąpieniu sytuacji kryzysowej oraz określenie rozwiązań
  umożliwiających jej przetrwanie. Tak przyjęty cel, sprowadza zagadnienia płynności do obszaru
  stabilności źródeł finans owania Banku oraz możliwości likwidacji posiadanych aktywów w dowolnym
  momencie bez istotnej utraty ich wartości. Podstawą polityki Grupy w zakresie płynności jest
  utrzymywanie odpowiedniego poziomu nadwyżki płynności poprzez wzrost portfela płynnych papie rów
  wartościowych oraz stabilnych źródeł finansowania, w szczególności stabilnej bazy depozytowej od
  osób fizycznych.
  W procesie zarządzania ryzykiem płynności, Grupa koncentruje się głównie na:
  a) utrzymywaniu aktywów płynnych wyznaczonych zgonie z przyjętą przez Bank metodyką na
  poziomie nie niższym niż apetyt na ryzyko płynności ,
  b) utrzymywaniu nadzorczych norm płynności na poziomie przewyższającym limity zewnętrzne w
  tym zakresie,
  c) pozyskiwaniu stabilnych i zdywersyfikowanych źródeł finansowania,
  d) podejmowani u bieżących działań w celu utrzymania ryzyka płynności w ramach przyjętych w
  Banku limitów.
  Grupa dokonuje pomiaru oraz zarządza ryzykiem płynności w oparciu o regulacje nadzorcze, przyjęty
  apetyt na ryzyko w zakresie ryzyka płynności oraz wewnętrzne proc edury, zawierające metody
  identyfikacji, pomiaru, monitorowania, limitowania oraz raportowania ryzyka płynności.
  Do oceny poziomu ryzyka płynności Grupa wykorzystuje między innymi następujące miary ryzyka
  płynności oraz analizy:
  a) nadzorcze normy płynności,
  b) luki płynności, tj. niedopasowania zapadalności aktywów i wymagalności pasywów,
  uwzględniająca wszystkie pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej oraz pozycje
  pozabilansowe wg terminów zapadalności/ wymagalności, w ujęciu kontraktowym oraz
  urealniony m,
  c) wskaźniki płynności w wyznaczonych pasmach czasowych wg terminów zapadalności/
  wymagalności, w ujęciu kontraktowym oraz urealnionym.
  Zarządzanie płynnością opiera się na zestawieniu aktywów i pasywów Banku według urealnionych
  terminów zapadalności/ wyma galności (metoda luki). Pozwala ono na analizę i kontrolę pozycji
  płynności w skali całego Banku w ujęciu krótko -, średnio - i długoterminowym, co ma za zadanie
  ostrzegać z wyprzedzeniem o pojawieniu się niebezpiecznego dla Banku niedopasowania aktywów i
  zo bowiązań. 31.12.2017 31.12.2016
  PLN EUR PLN EUR
  Spadek stóp o 1 pkt % -36 105 -5 366 -5 366 -1 631
  Wzrost stóp o 1 pkt % 10 555 1 692 -2 978 1 258
  Zm iana w ynik u
  ods e tk ow e go [tys .
  PLN]


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończone dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część
  77/134
  Poniżej przedstawiono analizy luki płynności dla Grupy na dzień 31.12. 201 7 oraz 31.12.201 6 według urealnionych terminów zapadalności (w tys. zł):
  Stan na 31.12 .2017
  Ak tyw a:
  Kasa środki w Banku Centralnym (w tym rezerw a obow iązkow a) -637 001 24 557 12 980 -599 463 9 673 1 414 11 087 732 818 144 441
  Należności od banków i instytucji f inansow ych 132 202 489 2 255 134 947 49 038 7 862 56 900 0 191 847
  Pochodne instrumenty zabezpieczające 0 2 935 22 855 25 790 37 804 0 37 804 0 63 594
  Pochodne instrumenty f inansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik
  f inansow y 239 3 493 22 676 26 408 39 263 12 290 51 553 0 77 961
  Nalezności od klientów 1 186 433 753 970 3 559 704 5 500 107 7 512 722 3 266 621 10 779 343 0 16 279 450
  Należności z tytułu leasingu f inansow ego 6 717 2 497 9 866 19 080 38 409 0 38 409 0 57 489
  Pozostałe pożyczki i należności 0 0 107 560 107 560 55 728 0 55 728 0 163 288
  Instrumenty f inansow e dostępne do sprzedaży 3 747 048 0 0 3 747 048 181 044 340 312 521 356 0 4 268 404
  Inw estycje w jednostki stow arzyszone 0 0 0 0 0 0 0 396 554 396 554
  Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0 0 673 397 673 397
  Rzeczow e aktyw a trw ałe 0 0 0 0 0 0 0 143 884 143 884
  Nieruchomości inw estycyjne 0 0 0 0 0 0 0 51 086 51 086
  A ktyw a sklasyf ikow ane jako przeznaczone do sprzedaży 0 0 0 0 0 0 0 1 487 1 487
  A ktyw a z tytułu podatku dochodow ego 0 0 0 0 0 0 0 246 841 246 841
  A ktyw a dotyczące bieżącego podatku dochodow ego 0 0 0 0 0 0 0 1 220 1 220
  A ktyw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego 0 0 0 0 0 0 0 245 621 245 621
  Inne aktyw a 0 0 0 0 0 0 0 1 200 322 1 200 322
  Raze m ak tyw a: 4 435 639 787 942 3 737 896 8 961 476 7 923 681 3 628 499 11 552 180 3 446 389 23 960 045
  Zobow iązania:
  Zobow iązania w obec innych banków i instytucji f inansow ych 635 153 18 351 105 399 758 904 7 919 1 094 9 013 0 767 917
  Pochodne instrumenty f inansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik
  f inansow y 0 0 0 0 0 0 0 5 375 5 375
  Zobow iązania f inansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik f inansow y 156 437 86 320 44 994 287 751 1 670 761 31 101 1 701 862 0 1 989 613
  Zobow iązania w obec klientów 1 376 612 759 600 395 935 2 532 147 14 702 293 273 675 14 975 968 0 17 508 115
  Zobow iązania z tytułu emisji dłużnych papierów w artościow ych 0 0 0 0 478 970 42 899 521 869 0 521 869
  Zobow iązania z tytułu podatku dochodow ego od osób praw nych 85 0 0 85 0 0 0 0 85
  Pozostałe zobow iązania 0 0 0 0 0 0 0 414 758 414 758
  Rezerw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego 0 0 0 0 0 0 0 233 233
  Rezerw y 0 0 0 0 0 0 0 10 535 10 535
  Zobow iązania pozabilansow e 601 977 395 8 007 610 378 76 124 16 835 92 959 0 703 337
  Raze m zobow iązania: 2 770 264 864 666 554 335 4 189 265 16 936 067 365 604 17 301 671 430 901 21 921 837
  Kapitały 0 0 0 0 0 0 0 2 735 164 2 735 164
  Raze m pas yw a 2 770 264 864 666 554 335 4 189 265 16 936 067 365 604 17 301 671 3 166 065 24 657 001
  Luk a płynnoś ci 1 665 375 -76 725 3 183 561 4 772 211 -9 012 386 3 262 895 -5 749 491 280 324 -696 956
  Raze m Do 1 m ie s iąca
  w łącznie
  Pow yże j 1 r ok u
  do 5 lat
  w łącznie
  Pow yże j 5 lat
  Raze m
  pow yże j 12
  m ie s ię cy
  O
  nie ok r e ś lone j
  zapadalnoś ci
  Pozycje bilans ow e
  Pow yże j 1
  m ie s iąca do 3
  m ie s ię cy
  w łącznie
  Pow yże j 3
  m ie s ię cy do 1
  r ok u w łącznie
  Raze m
  poniże j 12
  m ie s ię cy


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończone dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część
  78/134
  Stan na 31.12.2016
  Ak tyw a:
  Kasa środki w Banku Centralnym (w tym rezerw a obow iązkow a ) -532 198 30 351 16 543 -485 304 15 364 447 15 811 626 535 157 042
  Należności od banków i instytucji f inansow ych 37 139 0 0 37 139 62 344 190 539 252 883 0 290 022
  Pochodne instrumenty zabezpieczające 0 0 0 0 1 075 0 1 075 0 1 075 Pochodne instrumenty f inansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik
  f inansow y 0 0 0 0 46 693 0 46 693 0 46 693
  A ktyw a f inansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik f inansow y 0 0 0
  Nalezności od klientów 782 972 490 808 2 064 566 3 338 345 5 154 182 2 393 542 7 547 725 0 10 886 070
  Należności z tytułu leasingu f inansow ego 581 557 194 609 825 977 1 602 143 2 065 502 42 462 2 107 964 0 3 710 107
  Pozostałe pożyczki i należności 0 0 1 529 1 529 90 265 0 90 265 0 91 794
  Instrumenty f inansow e dostępne do sprzedaży 3 285 036 0 0 3 285 036 104 522 291 456 395 979 0 3 681 015
  Dostępne do sprzedaży 3 285 036 0 0 3 285 036 104 522 291 456 395 979 0 3 681 015
  Utrzymyw ane do terminu w ymagalności 0 0 0
  Inw estycje w jednostki stow arzyszone 0 0 0 0 0 0 0 367 568 367 568
  Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0 0 665 168 665 168
  Rzeczow e aktyw a trw ałe 0 0 0 0 0 0 0 155 392 155 392
  Nieruchomości inw estycyjne 0 0 0 0 0 0 0 66 011 66 011
  Udział reasekuratora w rezerw ach techniczno -ubezpieczeniow ych 0 0 0 0 0 0 0 0
  A ktyw a sklasyf ikow ane jako przeznaczone do sprzedaży 0 0 0 0 0 0 0 845 845
  A ktyw a z tytułu podatku dochodow ego 0 0 0 0 0 0 0 519 112 519 112
  A ktyw a dotyczące bieżącego podatku dochodow ego 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  A ktyw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego 0 0 0 0 0 0 0 519 112 519 112
  Inne aktyw a 0 0 0 0 0 0 0 906 135 906 135
  Raze m ak tyw a: 4 154 507 715 767 2 908 615 7 778 889 7 539 947 2 918 446 10 458 394 3 306 766 21 544 049
  Zobow iązania :
  Zobow iązania w obec Banku Centralnego
  Zobow iązania w obec innych banków i instytucji f inansow ych 328 923 11 748 65 092 405 763 3 323 0 3 323 0 409 086
  Pochodne instrumenty zabezpieczające 0 0 0 0 71 745 0 71 745 0 71 745
  Pochodne instrumenty f inansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik
  f inansow y 0 0 0 0 5 180 0 5 180 0 5 180
  Zobow iązania f inansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik f inansow y 118 193 103 677 54 727 276 598 1 839 641 10 001 1 849 642 0 2 126 240
  Zobow iązania w obec klientów 866 747 760 295 401 329 2 028 371 13 490 613 73 344 13 563 957 0 15 592 328
  Zobow iązania z tytułu emisji dłużnych papierów w artościow ych 0 0 0 0 482 101 0 482 101 0 482 101
  Zobow iązania z tytułu podatku dochodow ego od osób praw nych 13 917 0 0 13 917 0 0 0 0 13 917
  Pozostałe zobow iązania 349 908 349 908
  Rezerw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego 0 0 0 0 0 0 0 379 379
  Rezerw y 0 0 0 0 0 0 0 8 465 8 465
  Kapitały 0 0 0 0 0 0 0 2 457 377 2 457 377
  Zobow iązania pozabilansow e 434 299 20 4 781 439 101 36 018 39 128 75 146 0 514 247
  Raze m zobow iązania : 1 762 079 875 741 525 930 3 163 750 15 928 621 122 473 16 051 094 2 816 129 22 030 973
  Kapitały 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Raze m pas yw a 1 762 079 875 741 525 930 3 163 750 15 928 621 122 473 16 051 094 2 816 129 22 030 973
  Luk a płynnoś ci 2 392 428 -159 973 2 382 685 4 615 140 -8 388 674 2 795 973 -5 592 701 490 637 -486 924
  Pow yże j 1 r ok u
  do 5 lat
  w łącznie
  Pow yże j 5 lat
  Raze m
  pow yże j 12
  m ie s ię cy
  O
  nie ok r e ś lone j
  zapadalnoś ci
  Raze m Pozycje bilans ow e Do 1 m ie s iąca
  w łącznie
  Pow yże j 1
  m ie s iąca do 3
  m ie s ię cy
  w łącznie
  Pow yże j 3
  m ie s ię cy do 1
  r ok u w łącznie
  Raze m
  poniże j 12
  m ie s ię cy


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończone dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część
  79/134
  W powyższych tabelach aktywa trwałe, wartości niematerialne oraz aktywo i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego zaprezentowane zostały w
  przedziale „o nieokreślonej zapadalności”.
  Grupa dokonuje zestawienia urealnionej luki płynności na bazie s formalizowanej metodologii . O prócz pozycji bilansowych, w zestawieniu tym ujmuje się
  wybrane pozycje pozabilans owe powodujące ewentualny wpływ lub wypływ środków z Grupy . Wszystkie należności i zobowiązania są przed urealnieniem
  wykazywane w edłu g rzeczywistych terminów zapadalności i wymagalności (zestawienie kontraktowej luki płynności). Zestawienie urealnionej luki płynności
  prezentuje poszczególne pozycje, które wykazywane są według terminów najbardziej prawdopodobnego wpływu/wypływu środków.
  Pozycje, które podlegają urealnieniu:
  1) po stronie aktywnej: gotówka, należności od klientów, papiery wartościowe oraz należności pozabilansowe
  2) po stronie pasywnej: zobowiązania wobec klientów dla sektora niefinansowego.
  Pozostałe pozycje wykazywane zgodnie z rzeczywistymi termin ami zapadalności bez dodatkowych urealnień.
  W celu ograniczania ryzyka płynności Grupa stosuje wewnętrzne limity płynności nałożone na wybrane miary płynności w zakresie niedopasowanie
  urealnionych przepływów wynikających z aktywów i zobowiązań w poszcze gólnych pasmach czasowych.


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończone dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 80/134
  7.2.4 Ryzyko z tytułu korekty wyceny kredytowej instrumentów pochodnych (CVA)
  Ryzyko z tytułu korekty wyceny kredytowej instrumentów pochodnych nie występuje w spółkach
  Grupy, stąd zarządzane jest wyłącznie na poziomie jednostkowym Banku.
  Korekta wyceny kredytowej (CVA - Credit Value Adjustment) to różnica pomiędzy wartością portfela
  wolnego od ryzyka, a realną wartością portfela, obejmującą możliwość braku spłaty zobowiązań przez
  kontrahenta .
  W ramach zarządzania ryzykiem CVA, Bank ustala limi ty zaangażowania na poszczególnych
  kontrahentów (w tym limity na symetryczne i niesymetryczne transakcje pochodne) oraz stosuje
  zaawansowane metody wyceny do wartości godziwej transakcji pochodnych na stopę procentową
  oraz transakcji opcyjnych.
  7.2.5 Ryzyko konc entracji oraz ryzyko koncentracji geograficznej i branżowej
  Bank dokonuje bieżącej identyfikacji koncentracji w różnych obszarach działalności. Bank uznaje
  nadmierną koncentrację każdej pozycji, której towarzyszy ryzyko kredytowe za zjawisko mogące
  negatyw nie wpływać na bezpieczeństwo funkcjonowania Banku. Bank określił zasady i organizację
  procesu zarządzania ryzykiem koncentracji w sposób pozwalający na właściwą identyfikację ryzyka
  koncentracji i jego rzetelną ocenę, jak również zapewnienie funkcjonowan ia właściwych
  mechanizmów kontrolnych oraz narzędzi aktywnego sterowania stopniem narażenia na ryzyko
  koncentracji, z uwzględnieniem efektywnego procesu raportowania.
  Bank corocznie dokonuje weryfikacji i aktualizacji limitów ograniczających ryzyko wynikające z
  koncentracji ekspozycji w szczególności wobec:
   poszczególnych klientów oraz grup powiązanych k lientów,
   klientów działających w tym samym sektorze gospodarki oraz klientów prowadzących tę samą
  działalność lub dokonujących obrotu tymi samymi towarami,
   podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A.,
   poszczególnych produktów,
   klientów z tego samego regionu geograficznego,
   klientów niepowiązanych ze sobą, ale oferujących bankowi ten sam rodzaj zabezpieczenia lub
  zabezpieczeń oferowanych przez tego samego dostawcę zabezpieczenia,
   dużych ekspozycji – limity określone w art. 395 ust. 1 CRR ,
   ekspozycji udzielonych z czynnikami komfortu lub odstępstwami.  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończone dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 81/134
  Koncentracja zaangażowania Idea Bank S.A. w podziale na branże:
  * Kategoria pozostałe sekcje obejmuje m. in. Działalność zw. z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi działalność profesjonalną naukową i techniczną oraz opiekę zdrowotną i pomoc społeczną.
  Z uwagi na lokalny charakter działalności ryzyko kredytowe Banku skoncentrowane jest niemal
  wyłącznie na terenie Polski.
  Struktura portfela kredytowego Idea Bank S.A. w podziale na osoby fizyczne i podmioty gospodarcze:
  7.3 Ryzyko operacyjne
  W systemie zarządzania ryzykiem operacyjnym aktywnie uczestnic zą wszystkie komórki Banku i
  jednostek zależnych. Dodatkowo w Banku funkcjonuje Departament Ryzyka Operacyjnego, podległy
  Członkowi Zarządu, jako jednostka zarządzania ryzykiem operacyjnym.
  Ryzyko operacyjne to możliwość wystąpienia straty wynikającej z niedostosowania lub zawodności
  procesów wewnętrznych, ludzi i systemów lub ze zdarzeń zewnętrznych, obejmując również ryzyko
  prawne. 31.12.2017 31.12.2016
  % %
  Hande l hur tow y i de taliczny 38,19% 22,79%
  Tr ans por t gos podar k a m agazynow a i łącznoś ć 16,78% 17,33%
  Budow nictw o 8,88% 8,65%
  Działalnoś ć pr oduk cyjna, w tym : 7,48% 7,85%
  Produkcja artykułów spożyw czych 1,00% 1,15%
  Produkcja tkanin i art. w łókienniczych 0,52% 0,58%
  Produkcja skóry i w yrobów ze skóry 0,07% 0,07%
  Produkcja drew na i w yrobów z drew na 1,45% 1,48%
  produkcja masy celuloidow ej papieru oraz w yrobów z papieru 0,15% 0,16%
  Wytw arzanie produktów koksow ania w ęgla i raf inacji ropy naf tow ej 0,01% 0,01%
  Produkcja chemikaliów i w yrobów chemicznych 0,15% 0,14%
  Produkcja w yrobów z gumy i tw orzyw sztucznych 0,38% 0,41%
  Produkcja pozostałych w yrobów niemetalow ych 0,86% 0,92%
  Produkcja metali i przetw orzonych w yrobów z metali 1,30% 1,32%
  Produkcja maszyn i urządzeń gdzie indziej nie sklasyf ikow ana 0,76% 0,70%
  Produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych 0,69% 0,77%
  Produkcja sprzętu transportow ego 0,14% 0,14%
  Produkcja gdzie indziej nie sklasyf ikow ana 0,00% 0,00%
  Rolnictw o i łow ie ctw o 2,16% 2,40%
  Poś r e dnictw o finans ow e 2,77% 3,20%
  Obs ługa nie r uchom oś ci 1,66% 1,73%
  Os oby fizyczne 1,01% 1,31%
  Gór nictw o i k opalnictw o 0,21% 0,22%
  Adm inis tr acja publiczna 0,09% 0,12%
  Zaopatr ze nie w e ne r gię e le k tr yczną i gaz 0,10% 0,17%
  Pozos tałe s e k cje * 20,67% 34,23%
  Ogółe m 100,00% 100,00%
  Br anża gos podar k i 31.12.2017 31.12.2016
  % %
  Kr e dyty dla os ób fizycznych, w tym : 1,01% 1,31%
  - kredyty samochodow e 0,13% 0,17%
  - pozostałe 0,88% 1,14%
  Kr e dyty M ŚP, w tym : 98,99% 98,69%
  - kredyty inw estycyjne 22,88% 26,27%
  - kredyty operacyjne 29,99% 29,37%
  - pozostałe 46,12% 43,05%
  Raze m 100,00% 100,00%
  Str uk tur a por tfe la k r e dytow e go


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończone dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 82/134
  Ban k zarządza ryzykiem operacyjnym zgodnie z ustaloną przez Zarząd i zaakceptowaną przez Radę
  Nadzorczą strategią zarządzan ia ryzykiem operacyjnym, która:
  · uwzględnia regulacje ostrożnościowe wynikające z prawa bankowego oraz odpowiednich
  uchwał i rekomendacji instytucji nadzoru;
  · uw zględnia przyjętą w Banku definicję ryzyka operacyjnego, docelowy profil ryzyka
  operacyjnego ora z ogólne zasady zarządzania ryzykiem operacyjnym ;
  · z uwagi na to, że wiele elementów systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku
  znajduje się na etapie rozwoju i wdrażania, zawiera charakterystykę zasad już stosowanych w
  Banku, znajdujących się w fazie rozwoju oraz planowanych w przyszłości.
  Zarządzanie ryzykiem operacyjnym stanowi proces obejmujący działania w zakresie: identyfikacji
  (rejestracja zdarzeń), oceny (weryfikacja danych o zdarzeniu, uzupełnianie danych, zatwierdzanie),
  monitorowania (analiz a poziomu strat rzeczywistych, potencjalnych i incydentów, system KRI,
  samoocena ryzyka operacyjnego), zabezpieczania i transferu ryzyka operacyjnego wraz z określonym
  zakresem odpowiedzi alności w ramach systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym. Zarządzani e
  ryzykiem operacyjnym obejmuje wszystkie procesy i systemy związane z wykonywaniem czynności
  bankowych, zapewniających klientom usługi finansowe świadczone w ramach przedmiotu działalności
  Banku. W systemie zarządzania ryzykiem operacyjnym aktywnie uczest niczą wszystkie komórki
  i jednostki organizacyjne Banku oraz Komitet Ryzyka Operacyjnego jako organ opiniodawczo -
  doradczy dla Zarządu Banku.
  W Banku funkcjonuje system raportowania i pomiaru ryzyka operacyjnego wspomagany systemem
  informatycznym.
  System raportowania o ryzyku operacyjnym obejmuje raporty dla celów wewnętrznych – zarządczych
  oraz zewnętrznych – nadzorczych. Raportowanie zarządcze i nadzorcze jest oparte na założeniach
  wynikających z:
   wytycznych Rekomendacji M (wydanej przez KNF);
   regulacji nadzorczych dotyczących zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji
  o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej;
   zasad sprawozdawczości nadzorczej COREP w zakresie ryzyka operacyjnego.
  System raportowania obejmuje róż ne rodzaje raportów, w szczególności:
   raporty zdarzeń / strat operacyjny ch;
   raporty z postępów zarządzania i kontroli ryzyka operacyjnego ;
   raport z samooceny ryzyka operacyjnego;
   raport dot. incydentu o potencjalnej stracie przekraczającej 100 tys. zł ;
   analiza wykorzystania limitu apetytu na ryzyko operacyjne w roku minionym ;
   raport dotyczący czynności bankowych powierzanych dostawcom zewnętrznym (outsourcing) .
  W zależności od poziomu i profilu ryzyka operacyjnego stosuje się odpowiednie działania koryg ujące
  i zapobiegawcze, adekwatne do zdiagnozowanego ryzyka i zapewniające wybór oraz wdrożenie
  środków skutecznie modyfikujących ryzyko.
  W szczególności stosuje się następujące sposoby ograniczania ryzyka operacyjnego:
   opracowywanie i wdrażanie planów utrz ymania ciągłości działania (w tym planów awaryjnych),
  zapewniających nieprzerwane działanie na określonym poziomie;
   ubezpieczanie przed skutkami trudnych do przewidzenia błędów lub zdarzeń operacyjnych
  o znaczących skutkach finansowych;
   zlecanie czynności na zewnątrz (outsourcing).
  Skuteczność stosowanych w Banku zabezpieczeń oraz metod ograniczania ryzyka operacyjnego
  monitoruje się poprzez:
   ciągłe śledzenie, gromadzenie i analizowanie zdarzeń operacyjnych oraz obserwacji profilu
  ryzyka operacyjnego;


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończone dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 83/134
   kontr olowanie ilościowych i jakościowych zmian ryzyka operacyjnego.
  Ponadto część zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku wykonywana jest poprzez realizację
  innych procesów, tj.; kontrole funkcjonalne, audyt wewnętrzny i kontrole instytucjonalne, zarządzanie
  ryzykiem związanym z powierzaniem czynności podmiotom zewnętrznym (outsourcing), zarządzanie
  bezpieczeństwem IT, stosowanie planów ciągłości działania i planów awaryjnych, tworzenie
  i modyfikacja procedur wewnętrznych.
  Dodatkowo w Banku powołano także Komitet Audytu, który pełni szczególny charakter nadzoru nad
  sprawozdawczością finansowa, monitoruje skuteczność systemów kontroli wewnętrznej, audytu
  wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem; monitoruje wykonywania czynności rewizji finansowej oraz
  monitor uje niezależność biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
  finansowych.
  7.4 Zarządzanie ryzykiem inwestycji w spółki zależne
  Nadzór nad spółkami zależnymi sprawują Członkowie Zarządu Banku zgodnie z podziałem
  obowiązków zatwierdzonym prz ez Radę Nadzorczą Idea Banku. Nadzór dokonywany jest przez Biuro
  Nadzoru nad Spółkami Zależnymi, podległy Członkom Zarządu Idea Banku, którym powierzono
  nadzór nad Spółkami Zależnymi. W ramach zarządzania ryzykiem inwestycji jak i nadzoru Bank
  szczegółowo określa zasady własne oraz dla podległych spółek do przestrzegania których je
  zobowiązuje, w szczególności:
   zasady sprawowania nadzoru nad spółkami, w których Bank zaangażowany jest kapitałowo,
   zasady zarządzania ryzkiem w spółkach zależnych i Grupie Idea Bank, w tym ryzykiem
  kredytowym, ryzykiem stopy procentowej, ryzykiem walutowym, ryzykiem płynności i ryzykiem
  operacyjnym,
   zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w spółkach zależnych,
   nałożone na spółki zależne obowiązki w zakresie raportowania,
   zasady tworzenia i monitorowania budżetu Grupy Idea Bank w oparciu o dane zawarte w
  budżetach spółek zależnych oraz zasad wewnętrznych rozliczeń.
  Sprawowanie nadzoru właścicielskiego w spółce ma na celu zabezpieczenie interesów Banku przez
  za pewnienie realizacji celu, dla którego Bank uczestniczy w spółce, w szczególności przez realizację
  uzgodnionych z Bankiem założeń w zakresie realizacji planu finansowego spółki. Kontrola ryzyka
  inwestycji w spółce zależnej służy zabezpieczeniu interesów Ba nku wynikających z działalności
  biznesowej spółki przez zapewnienie osiągania przez spółkę uzgodnionych z Bankiem wartości
  parametrów biznesowych i/lub finansowych.
  Za zarządzanie ryzykiem inwestycji w spółki zależne na poziomie strategicznym odpowiedzialn y jest
  Zarząd Banku, który dla celów zarządzania operacyjnego, powołał komitety: Komitet Kredytowy,
  Komitet Ryzyka Operacyjnego oraz Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami. Komitety
  odpowiedzialne są za zarządzanie podległymi im obszarami ryzyka na poziom ie operacyjnym,
  monitorowanie poziomu ryzyka, a także wytyczanie bieżącej polityki w ramach przyjętej przez Zarząd
  Banku strategii w ramach limitów wewnętrznych i regulacji nadzorczych. Bank monitoruje,
  ewidencjonuje i zarządza poszczególnymi rodzajami ryz yka w ujęciu skonsolidowanym, tj. zarówno na
  poziomie Banku oraz w ujęciu całej Grupy.
  7.5 Pozostałe ryzyka
  7.5.1 Ryzyko związane z pochodnymi instrumentami finansowymi
  Podstawowymi rodzajami ryzyka związanymi z instrumentami pochodnymi są ryzyko rynkowe i ryzyko
  kredytowe (opisane w nocie 7.1 ryzyko kredytowe).
  W momencie początkowego ujęcia pochodne instrumenty finansowe zwykle nie posiadają żadnej
  bądź posiadają znikomą wartość rynkową (za wyjątkiem opcji) . W ynika to z tego, że instrumenty
  pochodne nie wymagaj ą żadnej inwestycji początkowej netto, bądź wymagają tylko niewielkiej


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończone dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 84/134
  początkowej inwestycji netto w porównaniu z innymi rodzajami umów, które w podobny sposób
  reagują na zmiany warunków rynkowych.
  Instrumenty pochodne uzyskują dodatnią lub ujemną wartość wraz ze zmianami określonej stopy
  procentowej, ceny papieru wartościowego, ceny towaru, kursu wymiany waluty obcej, indeksu ceny,
  klasyfikacji kredytowej lub indeksu kredytowego czy też innego parametru rynkowego. W wyniku tych
  zmian posiadane instrumenty pochodne stają się bardziej lub mniej korzystne od instrumentów
  o takim samym rezydualnym okresie zapadalności dostępnych w danym momencie na rynku.
  7.5.2 Ryzyko modeli
  Ryzyko modeli oznacza ryzyko poniesienia strat w wyniku podejmowania błędnych decyzji
  biznesowych na podstawie funkcjonujących w Banku modeli.
  W Banku funkcjonują regulacje dotyczące zarządzania ryzykiem modeli, które określają:
  1. zasady i organizację procesu zarządzania ryzykiem modeli w sposób pozwalający na
  właściwą identyfikację ryzyka modeli i jego rzetelną ocenę,
  2. funkcjonowanie właściwych mechanizmów kontrolnych oraz narzędzi aktywnego sterowania
  stopniem narażenia na ryzyko modeli,
  3. efektywny proces raportowania.
  Bank dokonuje przeglądu istniejących w Banku modeli i aktualizuje rejestr modeli z uwzględnieniem
  ich istotności. W Banku identyfikowane są następujące klasy modeli:
  4. modele scoringowe,
  5. modele kapitału wewnętrznego,
  6. modele ryzyka rynkowego i płynności,
  7. modele wyceny,
  8. modele utraty wartości,
  9. modele stress -testów.
  Bank w celu określeni a skali zagrożeń związanych z występowaniem ryzyka modeli dokonu je oceny
  poziomu ryzyka modeli na poziomie indywidualnym (w zakresie poj edynczego modelu) oraz
  zagregowanym (oceny ryzyka wszystkich modeli funkcjonujących w Banku). Na podstawie
  przeprowadzonych ocen indywidualnych Bank ustalił poziom tolerancji Banku na ryzyko modeli
  określony jako udział modeli z wysokim poziomem ryzyka mod eli.
  7.5.3 Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów prawa, interpretacji lub orzecznictwa
  sądowego
  Sytuacja gospodarcza i polityczna w kraju powoduje, iż działalności polskich przedsiębiorstw
  towarzyszy ryzyko zmian przepisów, w szczególności w obszarze podatkowym . Ryzyko podatkowe
  można uznać za wysokie i stale rosnące i może ono skutkować wzrostem obciążeń podatkowych, w
  tym dotyczących transakcji, w których przedtem ono nie występowało. W ynika to między innymi ze
  zmiany podejścia odpowiednich organów do interpre tacji prawnej przepisów podatkowych.
  Grupa dokonuje na bieżąco aktualizacji wewnętrznych procedur w celu przestrzegania odpowiednich
  przepisów prawa oraz dokonywać identyfikacji i minimalizacji ryzyka podatkowego. W szczególności
  Grupa uzyskuje interpretac je przepisów podatkowych, wydawanych przez Ministra Finansów, tam
  gdzie istnieje ryzyko różnej interpretacji organów administracyjnych. W edług najlepszej wiedzy
  Zarządu, Grupa zastosowała się do wszystkich obowiązujących w trakcie roku przepisów
  podatkowyc h i dokonała właściwego ujęcia zdarzeń gospodarczych w skonsolidowanym
  sprawozdaniu finansowym.
  W 2017 roku opublikowane zostały rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów stanowiące realizację
  zapisów ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie
  gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji w tym:
   Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nadania
  statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończone dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 85/134
   Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie
  szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi
  Gwarancyjnemu informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego i do
  Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do wykonyw ania zadań Bankowego Funduszu
  Gwarancyjnego.
   Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie
  przekazywania w formie zobowiązań do zapłaty składek wnoszonych do Bankowego
  Funduszu Gwarancyjnego przez banki, oddziały banków zagran icznych, firmy inwestycyjne,
  spółdzielcze kasy oszczędnościowo -kredytowe oraz Krajową Spółdzielczą Kasę
  Oszczędnościowo -Kredytową.
   Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie informacji
  niezbędnych do opracowania, aktualizac ji i oceny wykonalności planów przymusowej
  restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji.
   Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie rejestru
  instrumentów finansowych.
   Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia w sprawie szczegółowego
  zakresu, trybu i terminu przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji
  niezbędnych do realizacji jego zadań oraz sposobu weryfikacji prawidłowości przekazywanych
  informacji.
  Konieczność wydan ia rozporządzeń wynikała z wejścia w życie ustawy, która rozszerzyła zakres
  działalności BFG m.in. o planowanie i prowadzenie przymusowej restrukturyzacji banków,
  spółdzielczych kas oszczędnościowo -kredytowych oraz firm inwestycyjnych.
  W drodze rozporządze ń minister właściwy do spraw instytucji finansowych określił szczegółowy
  zakres, tryb i termin przekazywania informacji, oraz sposób weryfikacji prawidłowości przekazywanych
  informacji, mając na względzie konieczność prawidłowej realizacji zadań BFG.
  Na podstawie art. 330 ust. 1 ustawy o BFG, Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu przysługuje
  prawo uzyskiwania informacji niezbędnych do realizacji jego zadań, między innymi przygotowania
  przymusowej restrukturyzacji bezpośrednio od podmiotu w przypadku zobowiąz ania takiego podmiotu
  do wdrożenia planu naprawy, przygotowania programu postępowania naprawczego, podjęcia wobec
  niego działań wczesnej interwencji lub ustanowienia w nim zarządu komisarycznego lub zarządcy
  komisarycznego.
  8. Sprawozdawczość według segment ów biznesowych
  Sprawozdawczość wg segmentów działalności Grupy Kapitałowej została przygotowana zgodnie z
  MSSF 8.11 i MSSF 8.12 w oparciu o jednostki połączone z powodu zbliżonych cech ekonomicznych
  oraz podobieństw oferowanych produktów i usług, procesu ś wiadczenia usług, rodzaju lub kategorii
  klienta, stosowanych metod dystrybucji oraz charakteru otoczenia regulacyjnego.
  Zarząd monitoruje oddzielnie wyniki operacyjne segmentów w celu podejmowania decyzji
  dotyczących alokacji zasobów, oceny skutków tej alo kacji oraz wyników działalności. Podstawą oceny
  wyników działalności jest zysk lub strata na działalności operacyjnej. Działalność operacyjną Grupy
  Kapitałow ej podzielono na cztery segmenty :
  Bankowość obejmującą usługi z zakresu udzielania kredytów i poży czek, gwarancji i poręczeń, oraz
  przyjmowania depozytów świadczone przez Idea Bank S.A.
  Pośrednictwo finansowe obejmujące swoim zakresem czynności z zakresu planowania i doradztwa
  finansowego oraz dystrybucji produktów inwestycyjnych i kredytowych świadczonych przez Tax Care
  S.A.
  Leasing obejmuje wyniki z tytułu usług świadczon ych przez Idea Fleet S.A. oraz Idea Leasing S.A. (do
  dnia 28.09.2017 roku) z zakresu czasowego przekazania przedmiotu leasingu przez jeden podmiot
  drugiemu, w zamian za okresowe płatności .
  Pozostałe obejmuje przychody i koszty pozostałych spółek z Grupy, które ze względu na swój
  charakter nie mogą być przyporządkowane do żadnego z powyższych czterech segmentów
  działalności Grupy , w tym między innymi z działalności faktori ngowej (Idea Money S.A., Property


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończone dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 86/134
  Solutions FIZAN, LC Corp Sky Tower S.A., Development System S.A., Idea Investment sarl, Idea
  SPV) .
  Ze względu na fakt, iż działalność GetBack S.A. oraz Debito NSFIZ została zaprezentowana jako
  działalność zaniechana według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku i za okres zakończony tą datą
  prezentowane dane porównawcze według segementów działalności Grupy , tj. za 201 6 rok nie
  obejmują danych finansowych GetBack S.A. oraz Debito NSFIZ.
  Przychody i koszty segmentu to przychody i koszty osiągane ze sprzedaży zewnętrznym klientom lub
  z transakcji z innymi segmentami Grupy. Dają się one przyporządkować bezpośrednio lub w oparciu o
  racjonalne przesłanki do danego segmentu. Segmentowe wyniki zaprezentowano po dokonaniu
  dających się p rzyporządkować wyłączeń międzysegmentowych i konsolidacyjnych. Przy
  wyodrębnianiu transakcji między segmentami zastosowano zasady rachunkowości obowiązujące dla
  sporządzania sprawozdań finansowych spółek Grupy, kwoty wyłączeń wewnętrznych pochodzą ze
  spraw ozdań spółek, a ceny wewnętrzne w transakcjach pomiędzy segmentami nie różnią się istotnie
  od cen rynkowych.
  Działalność spółek Grupy nie wykazuje regionalnego zróżnicowania w zakresie ryzyka i poziomu
  zwrotu z poniesionych nakładów inwestycyjnych.  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończone dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 87/134
  Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1.12 .201 7 w
  podziale na segmenty:
  01.01.2017-31.12.2017 Bankow ość Pośrednictw o
  f inansow e Leasing Pozostałe Korekty Razem
  Pr zychody z tytułu ods e te k 941 689 1 122 191 926 10 400 -66 548 1 078 589
  zewnętrzne 829 725 22 671 192 755 22 715 10 723 1 078 589
  wewnętrzne 111 964 -21 549 -829 -12 315 -77 271 0
  Kos zty z tytułu ods e te k -402 937 -180 -153 418 -2 198 161 545 -397 188
  zewnętrzne -402 639 -180 -3 991 9 622 0 -397 188
  wewnętrzne -298 0 -149 427 -11 820 161 545 0
  Wynik z tytułu ods e te k 538 752 942 38 508 8 202 94 997 681 401
  zewnętrzny 427 086 22 491 188 764 32 337 10 723 681 401
  wewnętrzny 111 666 -21 549 -150 256 -24 135 84 274 0
  Pr zychody z tytułu pr ow izji i opłat 231 702 135 047 61 060 360 26 198 454 367
  zewnętrzne 231 702 55 084 59 543 108 038 0 454 367
  wewnętrzne 0 79 963 1 517 -107 678 26 198 0
  Kos zty z tytułu pr ow izji i opłat -108 518 -40 465 -197 -1 216 7 429 -142 967
  zewnętrzne -93 838 -40 277 -197 -8 655 0 -142 967
  wewnętrzne -14 680 -188 0 7 439 7 429 0
  Wynik z tytułu pr ow izji i opłat 123 184 94 582 60 863 -856 33 627 311 400
  zewnętrzny 137 864 14 807 59 346 99 383 0 311 400
  wewnętrzny -14 680 79 775 1 517 -100 239 33 627 0
  Pr zychody z tytułu dyw ide nd 26 536 0 0 0 -18 967 7 569
  zewnętrzne 6 496 0 0 1 073 0 7 569
  wewnętrzne 20 040 0 0 -1 073 -18 967 0
  Wynik na tr ans ak cji s pr ze daży
  je dnos tk i zale żne j 158 251 0 0 0 52 788 158 251
  zewnętrzny 105 463 0 0 0 0 105 463
  wewnętrzny 0 0 0 0 52 788 52 788
  Wynik na ins tr um e ntach finans ow ych 17 619 0 0 -14 326 14 326 17 619
  zewnętrzny 17 619 0 0 0 0 17 619
  wewnętrzny 0 0 0 -14 326 14 326 0
  Wynik z pozycji w ym iany 10 750 0 1 337 -115 -550 11 422
  zewnętrzny 10 750 0 1 337 -665 0 11 422
  wewnętrzny 0 0 0 550 -550 0
  Pozos tałe pr zychody ope r acyjne 1 325 315 8 805 3 765 23 14 233
  zewnętrzne 1 296 5 315 8 792 -1 170 0 14 233
  wewnętrzne 29 -5 000 13 4 935 23 0
  Pozos tałe k os zty ope r acyjne -14 318 0 -14 628 -5 447 -13 652 -48 045
  zewnętrzne -14 318 0 -14 628 -19 099 0 -48 045
  wewnętrzne 0 0 0 13 652 -13 652 0
  Pozos tałe pr zychody i k os zty ope r acyjne ne tto 333 375 315 -4 486 -16 123 -152 032 161 049
  zewnętrzne 180 094 5 315 -4 499 -19 861 0 161 049
  wewnętrzne 153 281 -5 000 13 3 738 -152 032 0
  Wynik z tytułu odpis ów
  ak tualizujących z tytułu utr aty
  w ar toś ci k r e dytów , pożycze k i
  nale żnoś ci le as ingow ych -244 642 0 -24 534 0 -21 040 -290 216
  zewnętrzny -242 536 0 -24 534 -23 146 0 -290 216
  wewnętrzny -2 106 0 0 23 146 -21 040 0
  Ogólne k os zty adm inis tr acyjne -365 878 0 -133 679 -13 285 -30 001 -542 843
  zewnętrzne -365 878 0 -133 679 -43 286 0 -542 843
  wewnętrzne 0 0 0 30 001 -30 001 0
  Wynik z działalnoś ci ope r acyjne j 384 791 95 839 -63 328 -22 062 -74 449 320 791
  zewnętrzny 136 630 42 613 85 398 45 427 10 723 320 791
  wewnętrzny 248 161 53 226 -148 726 -67 489 -85 172 0
  Udział w zys k ach (s tr atach)
  je dnos te k s tow ar zys zonych 0 0 23 036 0 -4 396 18 640
  zewnętrzny 0 0 45 634 -26 994 0 18 640
  wewnętrzny 0 0 -22 598 26 994 -4 396 0
  Zys k (s tr ata) br utto 384 791 95 839 -40 292 -22 062 -78 845 339 431
  zewnętrzny 136 630 42 613 131 032 18 433 10 723 339 431
  wewnętrzny 248 161 53 226 -171 324 -40 495 -89 568 0
  Podate k dochodow y -50 759 0 -16 195 179 -41 857 -108 632
  zewnętrzny -50 759 -1 144 -17 212 -39 517 0 -108 632
  wewnętrzny 0 1 144 1 017 39 696 -41 857 0
  Zys k (s tr ata) ne tto 334 032 95 839 -56 487 -21 883 -120 702 230 799
  zewnętrzny 85 871 41 469 113 820 -21 084 10 723 230 799
  wewnętrzny 248 161 54 370 -170 307 -799 -131 425 0
  - A kcjonariuszy jednostki dominującej 0 0 0 0 0 0
  - Udziały mniejszości 0 0 0 0 0 0


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończone dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 88/134
  Skonsolidowany rac hunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.12 .201 6 w
  podziale na segmenty:
  01.01.2016-31.12.2016 Bankow ość Pośrednictw o
  f inansow e Leasing Pozostałe Korekty Raze m
  Pr zychody z tytułu ods e te k 863 693 420 220 842 35 270 -109 685 1 010 540
  zewnętrzne 737 555 18 748 216 851 37 387 0 1 010 540
  wewnętrzne 126 138 -18 328 3 991 -2 117 -109 685 0
  Kos zty z tytułu ods e te k -386 732 -132 -169 511 -13 632 183 484 -386 523
  zewnętrzne -367 073 -132 -4 182 -15 136 0 -386 523
  wewnętrzne -19 659 0 -165 329 1 504 183 484 0
  Wynik z tytułu ods e te k 476 961 288 51 331 21 638 73 799 624 017
  zewnętrzny 370 482 18 616 212 669 22 251 0 624 017
  wewnętrzny 106 479 -18 328 -161 338 -613 73 799 0
  Pr zychody z tytułu pr ow izji i opłat 264 149 178 199 54 023 84 240 -133 889 446 722
  zewnętrzne 264 149 69 959 38 027 74 587 0 446 722
  wewnętrzne 0 108 240 15 996 9 653 -133 889 0
  Kos zty z tytułu pr ow izji i opłat -83 911 -53 544 -257 -9 229 42 111 -104 830
  zewnętrzne -40 848 -54 508 -257 -9 217 0 -104 830
  wewnętrzne -43 063 964 0 -12 42 111 0
  Wynik z tytułu pr ow izji i opłat 180 238 124 655 53 766 75 011 -91 778 341 892
  zewnętrzny 223 301 15 451 37 770 65 370 0 341 892
  wewnętrzny -43 063 109 204 15 996 9 641 -91 778 0
  Pr zychody z tytułu dyw ide nd 88 755 0 0 0 -88 755 0
  zewnętrzne 0 0 0 0 0 0
  wewnętrzne 88 755 0 0 0 -88 755 0
  Wynik na ins tr um e ntach finans ow ych
  w yce nianych do w ar toś ci godziw e j -27 290 0 0 -13 423 13 423 -27 290
  zewnętrzny -27 290 0 0 0 0 -27 290
  wewnętrzny 0 0 0 -13 423 13 423 0
  Wynik na ins tr um e ntach finans ow ych 6 394 0 0 15 000 223 335 244 729
  zewnętrzny 0 0 0 244 729 0 244 729
  wewnętrzny 6 394 0 0 -229 729 223 335 0
  Wynik z pozycji w ym iany 6 168 0 -154 0 0 6 014
  zewnętrzny 6 168 0 -154 0 0 6 014
  wewnętrzny 0 0 0 0 0 0
  Pozos tałe pr zychody ope r acyjne 2 783 8 11 919 1 531 -823 15 418
  zewnętrzne 1 411 8 11 166 2 833 0 15 418
  wewnętrzne 1 372 0 753 -1 302 -823 0
  Pozos tałe k os zty ope r acyjne -8 826 -8 534 -9 682 -11 079 -4 782 -42 903
  zewnętrzne -8 826 11 295 -9 682 -35 690 0 -42 903
  wewnętrzne 0 -19 829 0 24 611 -4 782 0
  Pozos tałe pr zychody i k os zty ope r acyjne ne tto 67 984 -8 526 2 083 -7 971 142 398 195 968
  zewnętrzne -28 537 11 303 1 330 211 872 0 195 968
  wewnętrzne 96 521 -19 829 753 -219 843 142 398 0
  Wynik z tytułu odpis ów ak tualizujących z
  tytułu utr aty w ar toś ci k r e dytów ,
  pożycze k i nale żnoś ci le as ingow ych -154 427 0 -4 605 -11 048 505 -169 575
  zewnętrzny -152 253 0 -4 605 -12 717 0 -169 575
  wewnętrzny -2 174 0 0 1 669 505 0
  Ogólne k os zty adm inis tr acyjne -350 957 -98 164 -58 775 -37 112 4 112 -540 896
  zewnętrzne -349 644 -96 255 -58 775 -36 222 0 -540 896
  wewnętrzne -1 313 -1 909 0 -890 4 112 0
  Wynik z działalnoś ci ope r acyjne j 219 799 18 253 43 800 40 518 129 036 451 406
  zewnętrzny 63 349 -50 885 188 389 250 554 0 451 406
  wewnętrzny 156 450 69 138 -144 589 -210 036 129 036 0
  Udział w zys k ach (s tr atach ) je dnos te k s tow ar zys zonych 0 0 2 738 0 -16 373 -13 635
  zewnętrzny 0 0 2 738 -16 373 0 -13 635
  wewnętrzny 0 0 0 16 373 -16 373 0
  Zys k (s tr ata) br utto 219 799 18 253 46 538 40 518 112 663 437 771
  zewnętrzny 63 349 -50 885 191 127 234 181 0 437 771
  wewnętrzny 156 450 69 138 -144 589 -193 663 112 663 0
  Podate k dochodow y -42 555 -1 198 -7 294 -7 647 27 311 -31 383
  zewnętrzny -43 498 4 249 -6 170 14 036 0 -31 383
  wewnętrzny 943 -5 447 -1 124 -21 683 27 311 0
  Zys k (s tr ata) ne tto 177 244 17 055 39 244 32 871 139 974 406 388
  zewnętrzny 19 851 -46 636 184 957 248 217 0 406 388
  wewnętrzny 157 393 63 691 -145 713 -215 346 139 974 0
  - A kcjonariuszy jednostki dominującej 177244 0 0 0 0 177 244
  - Udziały mniejszości 0 0 1413 0 0 1 413


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończone dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 89/134
  Dane ze sprawozdania z sytuacji finansowej w podziale na segmenty na dzień 31.12 .201 7 oraz
  31.12 .201 6:
  9. Przychody i koszty z tytułu odsetek
  Całkowita kwota przychodów odsetkowych, obliczona z zastosowaniem metody efektywnej stopy
  procentowej, w odniesieniu do aktywów finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej
  prze z wynik finansowy wynosi za 2017 rok 1 023 740 tys. zł (w roku 2016 : 922 684 tys. zł) .
  Przychód odsetkowy od kredytów z utratą wartości wyniósł w 2017 roku 44 091 tys. zł (w 2016 roku:
  30 741 tys. zł ).
  Całkowita kwota kosztów odsetkowych, obliczona z zastosowaniem metody efektywnej stopy
  procentowej, w odniesieniu do zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej
  prze z wynik finansowy wynosi za 2017 rok 39 7 188 tys. zł (w roku 2016 : 386 523 tys. zł )
  Ak tyw a s e gm e ntu 31.12.2017 31.12.2016
  Bankow ość 24 331 568 21 222 976
  Pośrednictw o f inansow e 133 394 177 346
  Leasing 141 164 5 721 838
  Pozostałe 3 342 675 3 138 513
  Korekty -3 988 665 -8 743 947
  Raze m 23 960 136 21 516 726 01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Przychody z tytułu lokat w innych bankach 6 208 4 911
  Przychody z tytułu innych lokat na rynku pieniężnym 347 3 052
  Przychody z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych klientom 680 684 709 077
  Przychody z tytułu instrumentów f inansow ych w tym: 104 318 87 856
  - dostępne do sprzedaży w yceniane w g w artości godziw ej 54 849 87 856
  Odsetki - leasing f inansow y 229 149 171 788
  Odsetki od rezerw y obow iązkow ej 9 263 6 787
  Pozostałe odsetki 48 620 27 069
  Raze m 1 078 589 1 010 540
  Pr zychody z tytułu ods e te k 01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Koszty z tytułu depozytów innych banków 2 431 304
  Koszty z tytułu zobow iązań w obec klientów 357 435 349 498
  Koszty z tytułu w łasnej emisji papierów dłużnych 26 221 27 863
  Odsetki - leasing f inansow y 57 90
  Odsetki od zaciągniętych kredytów 6 174 3 121
  Pozostałe koszty z tytułu odsetek 4 870 5 647
  Raze m 397 188 386 523
  Kos zty z tytułu ods e te k


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończone dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 90/134
  10. Przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat
  11. Przychody z tytułu dywidend
  12. Wynik na instrumentach finansowych
  * pozycja pozostałe w 2017 roku zawiera wynik z tytułu sprzedaży obligacji Skarbu Państwa.
  01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek 89 818 59 793
  Z tytułu pośrednictw a: 162 154 201 608
  w sprzedaży produktów ubezpieczeniow ych 63 500 94 714
  w sprzedaży produktów inw estycyjnych 91 787 88 905
  w sprzedaży kredytów i pozostałe 6 867 17 989
  Z tytułu leasingu f inansow ego 21 480 22 895
  Z tytułu zarządzania portf elem i aktyw ami 859 670
  Przychody z tyt. usług księgow ych i doradczych 36 660 41 658
  Przychody z tytułu usług f aktoringow ych 99 248 78 676
  Z tytułu obsługi rachunków bieżących i kart płatniczych 29 026 26 832
  Pozostałe 15 122 14 590
  Raze m 454 367 446 722
  Pr zychody z tytułu pr ow izji i opłat 01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Z tytułu kart płatniczych i kredytow ych 17 469 11 597
  Z tytułu kredytów i pożyczek 808 494
  Prow izje w ypłacone agentom 99 974 72 216
  Koszty z tyt. usług księgow ych 8 576 7 461
  Koszty z tyt. usług f aktoringow ych 6 767 5 604
  Pozostałe 9 373 7 458
  Raze m 142 967 104 830
  Kos zty z tytułu pr ow izji i opłat 01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Dyw idenda od BIK S.A . 6 496 0
  Dyw idenda od Noble Funds TFI S.A . 1 073 0
  Raze m 7 569 0
  Pr zychody z tytułu dyw ide nd 01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Instrumenty pochodne 54 630 1 337
  Depozyty - produkty strukturyzow ane -47 429 -28 627
  Pozostałe* 10 418 0
  Raze m 17 619 -27 290
  Wynik na ins tr um e ntach finans ow ych


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończone dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 91/134
  13. Wynik z pozycji wymiany
  14. Inne przychody i koszty operacyjne
  Zys k i Str aty Wynik ne tto
  tys . PLN tys . PLN tys . PLN
  A ktyw a f inansow e w yceniane w edług w artości
  godziw ej przez w ynik f inansow y
  54 587 -1 054 53 533
  Zobow iązania f inansow e w yceniane w edług w artości
  godziw ej przez w ynik f inansow y
  152 084 -198 416 -46 332
  Raze m 206 671 -199 470 7 201
  Zys k i Str aty Wynik ne tto
  tys . PLN tys . PLN tys . PLN
  A ktyw a f inansow e w yceniane w edług w artości
  godziw ej przez w ynik f inansow y
  5 819 -3 641 2 178
  Zobow iązania f inansow e w yceniane w edług w artości
  godziw ej przez w ynik f inansow y
  101 620 -131 088 -29 468
  Raze m 107 439 -134 729 -27 290
  Wynik z tytułu ak tyw ów finans ow ych i zobow iązań
  finans ow ych w yce nianych w e dług w ar toś ci
  godziw e j pr ze z w ynik finans ow y w ok r e s ie
  01.01.2017 - 31.12.2017
  Wynik z tytułu ak tyw ów finans ow ych i zobow iązań
  finans ow ych w yce nianych w e dług w ar toś ci
  godziw e j pr ze z w ynik finans ow y w ok r e s ie
  01.01.2016 - 31.12.2016 01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Różnice kursow e w ynikające z instrumentów
  f inansow ych w ycenianych w edług w artości godziw ej
  przez w ynik f inansow y 17 353 3 002
  Różnice kursow e kredytów , lokat i depozytów 33 082 -51 174
  Pozostałe różnice kursow e -665 0
  Wycena należności leasingow ych -38 348 54 186
  Raze m 11 422 6 014
  Wynik z pozycji w ym iany 01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Przychody z czynszów 787 1 294
  Otrzymane kary odszkodow ania i grzyw ny 444 511
  Przychody ze sprzedaży produktów i usług 645 0
  Rozw iązanie odpisów aktualizujących z tytułu utraty
  w artości pozostałych aktyw ów 0 0
  Zysk ze sprzedaży nief inansow ych aktyw ów trw ałych 2 432 651
  Rozw iązanie rezerw 68 0
  Przychody z tyt. odzyskanych należności nieściągalnych 0 1 158
  Przychody z działalnosci leasingow ej 3 237 8 098
  Pozostałe przychody 6 620 3 706
  Raze m 14 233 15 418
  Inne pr zychody ope r acyjne


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończone dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 92/134
  15. Ogólne koszty administracyjne
  16. Koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych
  01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Koszty czynszów 3 405
  Zapłacone kary odszkodow ania i grzyw ny 2 756 1 923
  Koszty sprzedanych produktów tow arów i materiałów 2 359 0
  Windykacja i monitoring należności kredytow ych 9 480 7 184
  Odpisy na należności nieściągalne 6 486 7 759
  Strata na sprzedaży nief inansow ych aktyw ów trw ałych 719 13 961
  Rezerw y na zobow iązania 3 363 26
  Odpisy z tytułu trw ałej utraty w artości pozostałych aktyw ów 5 674 0
  Koszty postępow ań administracyjnych 2 661 1 761
  Wynik na sprzedaży portf ela w ierzytelności 7 565 0
  Pozostałe koszty 6 979 9 884
  Raze m 48 045 42 903
  Inne k os zty ope r acyjne 01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Św iadczenia pracow nicze 232 307 232 508
  Zużycie materiałów i energii 12 341 12 492
  Usługi obce w tym: 151 021 155 696
  - marketing reprezentacja i reklama 19 780 29 360
  - usługi IT 18 934 16 295
  - w ynajem i dzierżaw a 66 754 63 236
  - usługi ochrony i cash processingu 5 064 2 013
  - koszty obsługi napraw i remontów 3 821 3 838
  - usługi telekomunikacyjne i pocztow e 10 940 9 653
  - usługi praw ne 1 579 3 326
  - usługi doradcze 10 002 12 650
  - ubezpieczenia 2 101 2 073
  - inne usługi obce 12 046 13 252
  Pozostałe koszty rzeczow e 3 594 2 964
  Podatki i opłaty 12 705 13 581
  Podatek od aktyw ów 60 195 46 507
  Składka i w płaty na Bankow y Fundusz Gw arancyjny i KNF 28 213 31 269
  A mortyzacja 41 085 42 757
  Inne 1 382 3 122
  Raze m 542 843 540 896
  Ogólne k os zty adm inis tr acyjne 01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Wynagrodzenia 195 279 196 979
  Ubezpieczenia i inne św iadczenia na rzecz pracow ników 37 028 35 529
  Raze m 232 307 232 508
  Św iadcze nia pr acow nicze


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończone dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część
  93/134
  17. Odpisy aktualizujące z tytułu u trat y wartości i rezerwy na pozycje pozabilansowe
  * Inne zmniejszenia odpisów związane są w szczególności z dekonsolidacją Idea Leasing S.A.
  01.01.2017 - 31.12.2017
  tys . PLN inw e s tycyjne ope r acyjne s am ochodow e s k upione
  w ie r zyte lnoś ci
  pożyczk i
  le as ingow e
  nale żnoś ci
  fak tor ingow e
  War toś ć odpis ów ak tualizujących/r e ze r w
  na począte k ok r e s u - 01.01.2017 103 421 355 958 25 975 5 945 21 635 19 154 532 088 729 170 608 2 988 706 413
  Utw orzenie 195 133 601 808 27 788 17 780 3 107 23 146 868 762 505 21 427 6 451 897 145
  Rozw iązanie -131 354 -424 124 -28 218 -21 397 0 0 -605 093 -496 0 -1 340 -606 929
  Wynik z tytułu odpis ów ak tualizujących z
  tytułu utr aty w ar toś ci k r e dytów , pożycze k
  nale żnoś ci le as ingow ych i zobow iazań
  pozabilans ow ych
  63 779 177 684 -430 -3 617 3 107 23 146 263 669 9 21 427 5 111 290 216
  Wyk or zys tanie - s pis ane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Inne zw iększenia 0 0 0 1 483 0 0 1 483 13 0 0 1 496
  Inne zmniejszenia* -499 -1 584 0 0 -24 742 -11 526 -38 351 0 -191 021 0 -229 372
  War toś ć odpis ów ak tualizujących/r e ze r w
  na k onie c ok r e s u - 31.12.2017 166 701 532 058 25 545 3 811 0 30 774 758 889 751 1 014 8 099 768 753
  Nale żnoś ci od
  bank ów i ins tytucji
  finans ow ych
  Kr e dyty i pożyczk i udzie lone k lie ntom
  Sum a
  Nale żnoś ci z
  tytułu le as ingu
  finans ow e go
  Zobow iązania
  pozabilans ow e Raze m 01.01.2016 - 31.12.2016
  tys . PLN inw e s tycyjne ope r acyjne s am ochodow e s k upione
  w ie r zyte lnoś ci
  pożyczk i
  le as ingow e
  nale żnoś ci
  fak tor ingow e
  War toś ć odpis ów ak tualizujących /r e ze r w
  na począte k ok r e s u - 01.01.2016 58 940 313 604 24 822 348 16 033 8 210 421 957 506 204 573 2 707 629 743
  Utw orzenie 114 620 476 579 30 895 15 799 6 461 10 944 655 298 910 1 597 1 001 658 806
  Rozw iązanie -66 283 -384 142 -23 848 -12 618 0 0 -486 891 -687 -3 453 -720 -491 751
  Wycena skupionych w ierzytelności i w indykacja 0 0 0 2 520 0 0 2 520 0 0 0 2 520
  Wynik z tytułu odpis ów ak tualizujących z
  tytułu utr aty w ar toś ci k r e dytów , pożycze k
  nale żnoś ci le as ingow ych i zobow iazań
  pozabilans ow ych
  48 337 92 437 7 047 5 701 6 461 10 944 170 927 223 -1 856 281 169 575
  Wyk or zys tanie - s pis ane 0 0 0 -104 -859 0 -963 0 -35 562 0 -36 525
  Inne zw iększenia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 453 0 3 453
  Inne zmniejszenia -3 856 -50 083 -5 894 0 0 0 -59 833 0 0 0 -59 833
  War toś ć odpis ów ak tualizujących /r e ze r w
  na k onie c ok r e s u - 31.12.2016 103 421 355 958 25 975 5 945 21 635 19 154 532 088 729 170 608 2 988 706 413
  Nale żnoś ci od
  bank ów i ins tytucji
  finans ow ych
  Sum a
  Nale żnoś ci z
  tytułu le as ingu
  finans ow e go
  Kr e dyty i pożyczk i udzie lone k lie ntom Zobow iązania
  pozabilans ow e Raze m


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończone dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 94/134
  18. Podatek dochodowy
  Uzgodnienie podatku dochodowego od wyniku finansowego brutto przed opodatkowaniem według
  ustawowej stawki podatkowej, z podatkiem dochodowym liczonym według efektywnej stawki
  podatkowej za okresy 12 miesięcy zakończone dnia 31.12 .2017 oraz 31.12.201 6 przedstawia się
  następująco:
  Efektywna stawka podatkowa Grupy za 12 miesięcy 201 7 roku wyniosła 32 % a za 12 miesięcy 201 6
  roku 6,7 %.
  Obowiązujące w Polsce przepisy podatkowe podlegają częstym zmianom, powodując istotne różnice
  w ich interpretacji i istotne wątpliwości w ich stosowaniu. Organy podatkowe posiadają instrumenty
  kontroli umożliwiające im weryfikację podstaw opodatkowania (w większości przypadków w okresie
  poprzednich 5 lat obrotowyc h), oraz nakładanie kar i grzywien. Od 15 lipca 2016 roku Ordynacja
  Podatkowa uwzględnienia także postanowienia Ogólnej Klauzuli Zapobiegającej Nadużyciom
  (GAAR), która ma zapobiegać powstawaniu i wykorzystywaniu sztucznych struktur prawnych
  tworzonych w c elu uniknięcia opodatkowania. Klauzulę GAAR należy stosować tak w odniesieniu do
  transakcji dokonanych po jej wejściu w życie, jak i do transakcji, które zostały przeprowadzone przed
  wejściem w życie klauzuli GAAR, ale dla których po dacie wejścia klauzuli w życie korzyści były lub są
  nadal osiągane. W konsekwencji ustalenie zobowiązań podatkowych może wymagać istotnego
  osądu, w tym dotyczącego transakcji już zaistniałych, a kwoty obciążeń podatkowych prezentowane i
  ujawniane w sprawozdaniach finansowych m ogą się zmienić w przyszłości w wynik u kontroli organów
  podatkowych. 01.01.2017 -
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuow anej 230 799 406 388
  Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0 34 640
  Sk ons olidow any r achune k zys k ów i s tr at 230 799 441 028
  Bieżący podatek dochodow y 8 935 78 627
  Bieżące obciążenie podatkow e 18 734 85 431
  Korekty dotyczące bieżącego podatku z lat ubiegłych -9 799 -8 623
  Kw ota korzyści w ynikająca z poprzednio nieujętej straty podatkow ej ulgi
  podatkow ej lub różnicy przejściow ej z lat ubiegłych służąca zmniejszeniu
  bieżącego obciążenia podatkow ego.
  0 0
  Odroczony podatek dochodow y 99 697 -47 244
  Zw iązany z pow staniem i odw róceniem się różnic przejściow ych 91 245 -47 244
  Kw ota korzyści w ynikająca z poprzednio nieujętej straty podatkow ej ulgi
  podatkow ej lub różnicy przejściow ej z lat ubiegłych służąca zmniejszeniu
  odroczonego obciążenia podatkow ego
  0 0
  Obciąże nie podatk ow e w yk azane w s k ons olidow anym r achunk u
  zys k ów i s tr at 108 632 31 383
  Sk ons olidow any k apitał w łas ny
  Bieżący podatek dochodow y 0 0
  Odroczony podatek dochodow y 11 926 -4 730
  Zw iązany z pow staniem i odw róceniem się różnic przejściow ych w tym: 11 926 -4 730
  zw iązany z instrumentami f inansow ymi dostępnymi do sprzedaży i
  zabezpieczeniem przepływ ów pieniężnych 11 926 -4 730
  Inne 0 0
  Obciąże nie podatk ow e w yk azane w s k ons olidow anym k apitale
  w łas nym 11 926 -4 730
  Raze m pods taw ow e s k ładnik i obciąże nia podatk ow e go w
  r achunk u zys k ów i s tr at i k apitale w łas nym 120 558 26 653
  Obciąże nie podatk ow e pr zypis ane działalnoś ci zanie chane j 0 381
  Pods taw ow e s k ładnik i obciąże nia podatk ow e go


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończone dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 95/134
  Idea Bank S.A. wraz ze spółkami zależnymi zawarły porozumienie podpisane dnia 29 września 2016
  roku dotyczące zasad rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „PDOP”) w
  ramach Podatkowej Grupy Kapitałowej.
  Postanowienia Porozumienia obowiązują każdą ze Spółek wchodzącą w skład Podatkowej Grupy
  Kapitałowej Idea Bank S.A. przez okres funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej Idea Bank
  S.A., tj. do 31 grudnia 2019 r., p rzy czym obowiązek raportowania miesięcznego oraz rocznego
  wyniku PDOP spoczywać będzie na Spółkach tworzących Podatkową Grupę Kapitałową Idea Bank
  S.A. wyłącznie w odniesieniu do okresu funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapita łowej Idea Bank
  S.A., tj. od 1 stycznia 201 7 r. do 31 grudnia 201 9 r.
  Spółką Reprezentującą Podatkową Grupę Kapitałowa Ide a Bank S.A. jest Idea Bank S.A. Spółka
  Reprezentująca zobowiązana jest obliczać, pobierać i wpłacać na rachunek Drugiego Mazowieckiego
  Urzędu Skarbowego w Warszawie zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych oraz roczny
  podatek dochodowy od osób prawnych w imieniu Podatkowej Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A.
  Spółki tworzące Podatkową Grupę Kapitałową Idea Bank S.A. zobowiązane są co miesiąc raportować
  do Spółki Rep rezentującej swój indywidualny wynik podatkowy (dochód lub stratę podatkową) dla
  celów PDOP wyliczony zgodnie z art. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z
  2011 r., Nr 74, poz. 397, ze zm.) (dalej: „ustawa o PDOP”).
  Spółki tworzące Pod atkową Grupę Kapitałową Idea Bank S.A. są odpowiedzialne solidarnie za
  zobowiązania Podatkowej Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. z tytułu PDOP należnego w okresie jej
  funkcjonowania.
  Odpowiedzialność za zobowiązania PDOP Podatkowej Grupy Kapitałowej Idea B ank S.A. wygaśnie
  wraz z przedawnieniem danego zobowiązania PDOP zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.
  W związku z faktem, iż Idea Bank utworzył podatkową grupę kapitałową na okres od 1 stycznia
  2016 r. do 31 grudnia 2019 r. możliwość wykorzystania straty podatkowej jest przesunięta na lata
  2020 -202 5.
  Na moment sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w opinii Zarządu
  Banku nie występują przesłanki zagrażające utylizacji rozpoznanych przez Grupę składników aktywów
  z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
  01.01.2017 -
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Zysk (strata) brutto z działalności kontynuow anej 339 431 437 771
  Zysk (strata) brutto z działalności zaniechanej 0 34 259
  Zys k (s tr ata) pr ze d opodatk ow anie m 339 431 472 030
  - dla staw ki 19% 274 003 492 920
  - dla staw ki 29% 43 528 -43 185
  nieopodatkow ane 21 900 -11 964
  Podatek w g staw ki 19% 52 061 93 655
  Podatek w g staw ki 29% 12 623 -12 524
  Przychody nie podlegające opodatkow aniu -7 960 -71 985
  Koszty nie stanow iące kosztów uzyskania przychodów 31 637 33 235
  Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodow ego z lat ubiegłych 9 443 -4 822
  Nieujęte straty podatkow e -4 112 -3 510
  Inne pozycje w pływ ajace na w ysokość obciążenia podatkow ego 14 940 -2 666
  Całk ow ite obciąże nie podatk ow e 108 632 31 383
  - obciążenie podatkow e w ykazane w skonsolidow anym rachunku
  zysków i strat dotyczące działalności kontynuow anej 108 632 31 383
  - obciążenie podatkow e dotyczące działalności zaniechanej 0 381
  Efe k tyw na s topa podatk ow a -32,00% -6,73%


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończone dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 96/134
  Aktywa/rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  Stan na dzie ń Stan na dzie ń
  Re ze r w y z tytułu podatk u odr oczone go
  Przychody do otrzymania dotyczące papierów w artościow ych i
  instrumentów pochodnych 423 31 395 0 0 31 818
  Przychody do otrzymania dotyczące kredytów i lokat 19 958 8 077 0 0 28 035
  A mortyzacja (środki trw ałe sf inansow ane z ulgi inw estycyjnej) 3 124 0 0 0 3 124
  Koszty prow izji zapłaconych z góry 10 236 4 760 0 -12 992 2 004
  Koszty pozostałe zapłacone z góry 2 026 2 542 0 0 4 568
  Nadw yżka amortyzacji podatkow ej 885 -571 0 -98 216
  Różnice kursow e -7 972 0 0 0 -7 972
  Pozostałe 43 472 -1 975 0 -3 179 38 318
  Re ze r w y z tytułu podatk u odr oczone go 72 152 44 228 0 -16 269 100 111
  Ak tyw a z tytułu podatk u odr oczone go
  Odsetki od depozytów emisji w łasnych papierów instrumentów
  pochodnych i odsetki od obligacji (zw . z poż.BFG do rozlicz. przy ich
  w ykupie) 21 937 6 464 0 0 28 401
  Przychody opodatkow ane z góry 215 569 -72 517 0 0 143 052
  Rezerw y na przew idyw ane koszty i zobow iązania 41 802 -11 156 0 -3 351 27 295
  Rezerw y na utratę w artości 2 841 0 0 0 2 841
  Odpisy aktualizujące należności kredytow e 84 590 27 534 0 -19 106 93 018
  Strata podatkow a z lat ubiegłych 69 370 -156 0 -394 68 820
  Wycena papierów w artościow ych dostępnych do sprzedaży 7 958 0 -11 926 0 -3 968
  Różnice kursow e -20 498 -2 652 0 0 -23 150
  Nadw yżka amortyzacji bilansow ej 146 176 2 108 0 -146 833 1 451
  Należności z tytułu leasingu f inansow ego 2 846 -185 0 -2 590 71
  Pozostałe 18 294 -4 909 0 -5 717 7 668
  Ak tyw a br utto z tytułu podatk u odr oczone go 590 885 -55 469 -11 926 -177 991 345 499
  31.12.2017
  Zm iany w ok r e s ie
  Odnie s ione na
  k apitał
  Zbycia
  je dnos te k
  01.01.2017 Odnie s ione na
  w ynik finans ow y


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończone dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 97/134
  Stan na dzie ń Stan na dzie ń
  Re ze r w y z tytułu podatk u odr oczone go
  Przychody do otrzymania dotyczące papierów w artościow ych i
  instrumentów pochodnych 9 822 -9 399 0 423
  Przychody do otrzymania dotyczące kredytów i lokat 14 568 5 390 0 19 958
  A mortyzacja (środki trw ałe sf inansow ane z ulgi inw estycyjnej) 0 3 124 0 3 124
  Koszty prow izji zapłaconych z góry 16 696 -6 460 0 10 236
  Koszty pozostałe zapłacone z góry 7 067 -5 041 0 2 026
  Koszty prow izji od kredytów zapłaconych z góry 0 0 0 0
  Nadw yżka amortyzacji podatkow ej 1 806 -921 0 885
  Różnice kursow e 2 338 -10 310 0 -7 972
  Pozostałe 34 499 8 973 0 43 472
  Re ze r w y z tytułu podatk u odr oczone go 86 796 -14 644 0 72 152
  Ak tyw a z tytułu podatk u odr oczone go
  Odsetki od depozytów emisji w łasnych papierów instrumentów
  pochodnych i odsetki od obligacji (zw . z poż.BFG do rozlicz. przy ich
  w ykupie) 16 269 5 668 0 21 937
  Przychody opodatkow ane z góry 142 400 73 169 0 215 569
  Rezerw y na przew idyw ane koszty i zobow iązania 72 673 -30 871 0 41 802
  Rezerw y na utratę w artości 2 841 0 0 2 841
  Odpisy aktualizujące należności kredytow e 81 654 2 936 0 84 590
  Strata podatkow a z lat ubiegłych 69 214 156 0 69 370
  Wycena papierów w artościow ych dostępnych do sprzedaży 3 228 0 4 730 7 958
  Różnice kursow e -23 150 2 652 0 -20 498
  Nadw yżka amortyzacji bilansow ej 118 681 27 495 0 146 176
  Należności z tytułu leasingu f inansow ego 12 118 -9 272 0 2 846
  Pozostałe 57 627 -39 333 0 18 294
  Ak tyw a br utto z tytułu podatk u odr oczone go 553 555 32 600 4 730 590 885
  Zm iany w ok r e s ie
  31.12.2016 01.01.2016
  (dane
  Odnie s ione na
  w ynik finans ow y
  Odnie s ione na
  k apitał


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończone dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 98/134
  19. Zysk przypadający na jedną akcję
  Podstawowy zysk przypadający na jedną akcję
  Podstawowy zysk przypadający na jedną akcję obliczany jest w oparciu o zysk lub stratę
  przypadające na zwykłych akcjonariuszy jednostki dominującej poprzez podzielenie zysku lub straty,
  która na nich przypada przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w ciąg u danego
  okresu.
  Rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję
  W okresie objętym ni niejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły czynniki
  rozwadniające zysk na jedną akcję. W opisywanych okresach Grupa Idea Bank S.A. nie emitował a
  obligacji zamiennych na akcje lub opcji na akcje. Nie występowały również akcje uprzywilejowane co
  do wypłaty dywidendy. Tym samym wartość rozwodnionego zysku przypadającego na jedna akcję jest
  równa wartości podstawowego zysku przypadającego na jedną akc ję.
  20. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty
  Podmiot dominujący - Idea Bank S.A. nie wypłacał dywidend na rzecz akcjonariuszy z zysków
  wypracowanych za okresy 12 miesięcy zakończone 31.12.201 7 oraz 31.12.201 6.
  21. Kasa, środki w Banku Centralnym
  Bank może wykorzystywać w ciągu dnia środki na rachunkach rezerwy obowiązkowej do bieżących
  rozliczeń pieniężnych na podstawie dyspozycji złożonej do Narodowego Banku Polskiego, mu si
  jednak zapewnić utrzymanie średniego miesięcznego salda na tym rachunku w odpowiedniej
  wysokości wynikającej z deklaracji rezerwy obowiązkowej.
  Środki na rachunku rezerwy obowiązkowej w Polsce są oprocentowane w wysokości 0,9 stopy
  referencyjnej , na dzień 31.12.201 7 oraz 31.12.201 6 oprocentowanie to wynosiło 1,35 %.
  Zys k na je dną ak cję 01.01.2017 -
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  Zysk przypadający na akcjonariuszy zw ykłych (w tys. zł) 229 131 441 028
  Zysk ( strata) przypadający na akcjonariuszy zw ykłych zastosow any
  do obliczenia rozw odnionego zysku na akcję (w tys. zł) 229 131 441 028
  Średnia w ażona liczba akcji zw ykłych w okresie (w szt.) 78 401 981 78 401 981
  Wpływ rozw odnienia:
  Średnia w ażona rozw odniona liczba akcji zw ykłych (w szt.) 78 401 981 78 401 981
  Zys k pods taw ow y na ak cję (w zł) 2,92 5,63
  Zys k r ozw odniony na ak cję (w zł) 2,92 5,63 31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Gotów ka 47 444 51 704
  Rachunek bieżący w Banku Centralnym 90 617 78 015
  Raze m 138 061 129 719
  Kas a, ś r odk i w Bank u Ce ntr alnym


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończone dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 99/134
  22. Należności od banków i instytucji finansowych
  31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Rachunki bieżące 101 250 134 016
  Lokaty w innych bankach 51 665 120 094
  Udzielone kredyty i pożyczki 32 285 35 656
  Inne lokaty na rynku pieniężnym 7 352 857
  Inne należności 33 128
  Raze m 192 585 290 751
  Odpisy aktualizujące w artość należności (-) -738 -729
  Raze m ne tto 191 847 290 022
  Nale żnoś ci od bank ów 31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Wartość należności od banków oprocentow anych stopą
  zmienną w ynosi:
  45 497 200 068
  Wartość należności od banków oprocentow anych stopą
  stałą w ynosi:
  84 203 78 163
  Odsetki 62 885 12 520
  Nale żnoś ci od bank ów w e dług opr oce ntow ania 31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Rachunki bieżące i depozyty ON 105 255 145 074
  Należności terminow e o okresie spłaty: 87 297 154 819
  do 1 miesiąca 54 725 110 315
  od 1 miesiąca do 3 miesięcy 300 0
  od 3 miesięcy do 1 roku 0 8 848
  od 1 roku do 5 lat 32 272 35 656
  pow yżej 5 lat 0 0
  Środki pieniężne w drodze 0 0
  Inne należności 33 128
  Raze m 192 585 290 751
  Odpis y ak tualizujące w ar toś ć nale żnoś ci (-) -738 -729
  Raze m ne tto 191 847 290 022
  Str uk tur a nale żnoś ci od bank ów w e dług te r m inów
  zapadalnoś ci


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończone dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 100 /134
  23. Pochodne instrumenty finansowe
  Wartości nominalne instrumentów bazowych i wartość godziwa pochodnych instrumentów
  finansowych według pierwotnych terminów wymagalności na dzień 31 .12 .201 7 (w tys. zł):
  Wartości nominalne instrumentów bazowych i wartość godziwa pochodnych instrumentów
  finansowych według pierwotnych terminów wymagalności na dzień 31.12.2016 (w tys. zł)
  do 1 m -ca od 1 do 3
  m -cy
  od 3 m -cy
  do 1 r ok u 1 - 5 lat pow . 5 lat Raze m
  War toś ć
  godziw a
  (uje m na)
  War toś ć
  godziw a
  (dodatnia)
  Tr ans ak cje w alutow e
  Sw ap w alutow y 0 64 649 102 893 0 0 167 542 0 5 078
  Zakup w alut 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sprzedaż w alut 0 64 649 102 893 0 0 167 542 0 5 078
  Pozos tałe tr ans ak cje
  Opcje na inde k s y i s ur ow ce 0 43 722 101 660 1 944 254 313 208 2 402 844 0 72 718
  Zakup 0 43 722 101 660 1 944 254 313 208 2 402 844 0 72 718
  Sprzedaż 0 0 0 0 0 0 0 0
  Opcje na s topę pr oce ntow ą 0 0 0 5 000 0 5 000 0 165
  Zakup 0 0 0 5 000 0 5 000 0 165
  Sprzedaż 0 0 0 0 0 0 0 0
  Opcje inne 0 0 0 0 5 375 5 375 5 375 0
  Zakup 0 0 0 0 0 0 5 375 0
  Sprzedaż 0 0 0 0 5 375 5 375 0 0
  Tr ans ak cje w alutow e
  CIRS 0 0 0 2 241 609 0 2 241 609 0 63 337
  Zakup 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sprzedaż 0 0 0 2 241 609 0 2 241 609 0 63 337
  Tr ans ak cje s topy pr oce ntow e j
  Sw ap na s topę pr oce ntow ą (IRS) 0 0 0 250 000 0 250 000 0 257
  Zakup 0 0 0 250 000 0 250 000 0 257
  Sprzedaż 0 0 0 0 0 0 0 0
  Raze m ins tr um e nty pochodne 0 108 371 204 553 4 440 863 318 583 5 072 370 5 375 141 555
  Ins tr um e nty pochodne w yce niane do w ar toś ci godziw e j pr ze z w ynik finans ow y
  Ins tr um e nty pochodne zabe zpie czające do 1 m -ca od 1 do 3
  m -cy
  od 3 m -cy
  do 1 r ok u 1 - 5 lat pow . 5 lat Raze m
  War toś ć
  godziw a
  (uje m na)
  War toś ć
  godziw a
  (dodatnia)
  Tr ans ak cje w alutow e
  Sw ap w alutow y 4 180 12 737 39 816 0 0 56 733 75 94
  Zakup w alut 2 090 0 0 0 0 2 090 0 0
  Sprzedaż w alut 2 090 12 737 39 816 0 0 54 643 75 94
  CIRS 0 0 78 525 287 560 0 366 085 5 105 549
  Zakup w alut 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sprzedaż w alut 0 0 78 525 287 560 0 366 085 5 105 549
  Pozos tałe tr ans ak cje
  Opcje na inde k s y i s ur ow ce 0 0 200 743 2 056 536 58 704 2 315 983 0 45 919
  Zakup 0 0 200 743 2 056 536 58 704 2 315 983 0 45 919
  Sprzedaż 0 0 0 0 0 0 0 0
  Opcje na s topę pr oce ntow ą 0 0 0 5 000 0 5 000 0 131
  Zakup 0 0 0 5 000 0 5 000 0 131
  Sprzedaż 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tr ans ak cje w alutow e
  CIRS 0 0 0 1 747 480 0 1 747 480 71 745 0
  Zakup 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sprzedaż 0 0 0 1 747 480 0 1 747 480 71 745 0
  Tr ans ak cje s topy pr oce ntow e j
  Sw ap na s topę pr oce ntow ą (IRS ) 0 0 0 250 000 0 250 000 0 1 075
  Zakup 0 0 0 250 000 0 250 000 0 1 075
  Sprzedaż 0 0 0 0 0 0 0 0
  Raze m ins tr um e nty pochodne 4 180 12 737 319 084 4 346 576 58 704 4 741 281 76 925 47 768
  Ins tr um e nty pochodne zabe zpie czające
  Ins tr um e nty pochodne w yce niane do w ar toś ci godziw e j pr ze z w ynik finans ow y


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończone dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 101 /134
  W ramach swojej działalności Grupa dokonuje operacji instrumentami pochodnymi – swap i opc jami.
  Transakcje te są wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat w części nie
  objętej rachunkowością zabezpieczeń . Podstawowymi rodzajami ryzyka związanymi z pochodnymi
  instrumentami finansowymi są ryzyko kredytowe i ryzyk o rynkowe.
  Powyższe tabele prezentują wartość godziwą instrumentów pochodnych. Nominalne kwoty
  instrumentów finansowych są ujmowane w pozycjach pozabilansowych. Nominalne kwoty pewnych
  typów instrumentów pochodnych stanowią podstawę do porównań z instrume ntami ujętymi w
  sprawozdaniu z sytuacji finansowej, lecz niekoniecznie wskazują, jakie będą kwoty przyszłych
  przepływów środków pieniężnych lub jaka jest bieżąca wartość godziwa tych instrumentów, w związku
  z czym nie określa stopnia narażenia Grupy na ryz yko kredytowe lub cenowe.
  24. Rachunkowość zabezpieczeń
  W 2017 roku Grupa posiadała:
  1. zabezpieczenia przepływów pieniężnych dotyczących należności leasingowych i
  pożyczkowych za pomocą transakcji CIRS, których celem było zabezpieczenie ryzyka zmiany
  kursy wal utowego,
  2. zabezpieczenia przepływów pieniężnych dotyczących odsetek od depozytów za pomocą
  transakcji IRS, których celem było zabezpieczenie ryzyka zmiany stóp procentowych.
  W 2016 roku Grupa posiadała:
  7. zabezpieczenia przepływów pieniężnych dotyczących należności leasingowych i pożyczkowych
  za pomocą transakcji CIRS, których celem było zabezpieczenie ryzyka zmiany kursy walutowego,
  8. zabezpieczenia przepływów pieniężnych dotyczących pożyczki podporządkowanej
  denominowanej w walucie RUB za pomocą transakcji CIRS, której celem było zabezpieczenie
  ryzyka zmiany kursu walutowego oraz
  9. zabezpieczenia przepływów pieniężnych dotyczących odsetek od wyemitowanych obligacji za
  pomocą transakcji CIRS, których celem było zabezpieczenie ryzyka zmiany stóp procentowych.
  Zabezpieczenie przepływów pieniężnych dotyczących należności leasingowych i pożyczek polegało
  na zawarciu transakcji CIRS, w których Bank płacił przepływy w EUR i odsetki według stawki
  EURIBOR oraz otrzymywał przepływy w PLN oraz odsetki według stawki W IBOR .
  Zabezpieczenie przepływów pieniężnych dotyczących odsetek od depozytów polegało na zawarciu
  transakcji IRS, w których Bank płacił przepływy według stałej stopy procentowej oraz otrzymywał
  przepływy według stawki WIBOR.
  Wartość godziwa instrumentów pocho dnych CIRS, stanowiących zabezpieczenie przepływów
  pieniężnych przed ryzykiem walutowym na 31.12.2017 wynosiła 63 337 tys. zł dla transakcji EUR/PLN
  (wartość nominalna wynosiła odpowiednio: 2 241 609 tys. zł dla transakcji EUR/PLN mieszczących się
  w przedz iale zapadalności od 1 roku do 5 lat).
  Wartość godziwa instrumentów pochodnych IRS, stanowiących zabezpieczenie przepływów
  pieniężnych przed ryzykiem stopy procentowej na 31.12. 2017 wynosiła 257 tys. zł (wartość nominalna
  wynosiła odpowiednio: 250 000 tys. zł).  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończone dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 102 /134
  W tabeli poniżej przedstawiona została zmiana wartości godziwej zabezpieczeń przepływów
  pieniężnych odniesiona w inne całkowite dochody.
  Str ate gia zabe pie czająca
  Strategia zabepieczająca Zajęcie krótkiej pozycji w instrumencie CIRS
  (cross currency sw ap) w parze w alutow ej EURPLN, zw any rów nież
  jako basis sw ap (EURIBOR vs. WIBOR) oraz krótkiej pozycji w
  instrumencie FX Sw ap
  Opis r e lacji zabe zpie czające j
  Pozyskanie f inansow ania w w alucie obcej (EUR) w dacie w aluty
  instrumentu na drodze otrzymania płatności w w alucie obcej w
  w ysokości ustalonego nominału w zamian za rów now artość w w alucie
  krajow ej (PLN) do drugiej strony. W trakcie trw ania (życia) instrumentu
  Bank otrzymuje okresow e płatności w PLN opartę o stopę WIBOR (3M)
  w zamian za płacone płatności opartę o staw kę EURIBOR (3M).
  Zabe zpie czane r yzyk o Ryzyko płynności w EUR
  Ins tr um e nt zabe zpie czający
  Transakcja CIRS, w której Idea Bank płaci odsetki oparte na stopie
  EURIBOR (3M), a otrzymuje PLN płatności odsetkow e oparte na stopie
  WIBOR (3M).
  Pozycja zabe zpie czana Portf el należności leasingow ych i pożyczek
  Ok r e s y, w k tór ych ocze k uje s ię w ys tąpie nia pr ze pływ ów
  pie nię żnych or az k ie dy nale ży ocze k iw ać w yw ar cia pr ze z
  nie w pływ u na w ynik finans ow y
  w rzesień 2014 - w rzesień 2020
  Analiza e fe k tyw noś ci zabe pie cze nia Prospektyw ny i retrospektyw ny test ef ektyw ności dokonany z
  częstotliw ością miesięczną. Str ate gia zabe pie czająca Zajęcie długiej pozycji w instrumencie pochodnym IRS (Interest Rate
  Sw ap) PLN
  Opis r e lacji zabe zpie czające j Wymiana stałej stopy procentow ej na stopę zmienną celem
  w yeliminow ania ryzyka (stałej) stopy procentow ej
  Zabe zpie czane r yzyk o Ryzyko stopy procentow ej
  Ins tr um e nt zabe zpie czający Transacja IRS, w której Bank otrzymuje kupon oparty o zmienną stopę
  procentow ą WIBOR 6M, a płaci kupon oparty o stałą stopę procentow ą
  Pozycja zabe zpie czana Portf el kredytów w PLN oprocentow anych w g stałej stopy procentow ej
  Analiza e fe k tyw noś ci zabe pie cze nia
  Prospektyw ne i retrospektyw ne testy ef ektyw ności metodą
  bezpośredniej kompensaty oraz metodą analizy scenariuszow ej
  (regresji ), w ykonyw ane z częstotliw ością miesięczną. 31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Kapitał z aktualizacji w yceny (zmiana w artości godziw ej
  instrumentów zabezpieczających w części uznanej za
  ef ektyw ne zabezpieczenie) - brutto -3 911 -3 832
  Podatek odroczony z tytułu rachunkow ości zabezpieczeń 743 728
  Wynik odsetkow y na instrumentach pochodnych
  zabezpieczających 34 952 30 059
  Wynik z tytułu różnic kursow ych na instrumentach pochodnych
  zabezpieczających 0 0
  Nieef ektyw na część zmiany w artości godziw ej instrumentów
  zabezpieczających ujęta w rachunku zysków i strat -1 053 282
  Kw oty r ozpoznane w r achunk u zys k ów i s tr at or az na
  k apitale z ak tualizacji w yce ny z tytułu r achunk ow oś ci
  zabe zpie cze ń pr ze pływ ów pie nię żnych


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończone dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 103 /134
  25. Należności od klientów
  Bilans otw ar cia -3 104 -241
  Ef ektyw na część zysków /strat na instrumencie
  zabezpieczającym -64 -2 863
  Kw ota odnos zona w r achune k zys k ów i s tr at , z te go :
  0 0
  - korekta zysków /strat z tytułu różnic kursow ych 0 0
  Bilans zam k nię cia -3 168 -3 104
  Wpływ na inne dochody całk ow ite ne tto -64 -2 863
  Zm iany s tanu k apitału z ak tualizacji w yce ny z tytułu
  r achunk ow oś ci zabe zpie cze ń pr ze pływ ów pie nię żnych
  01.01.2017 -
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Kredyty i pożyczki 8 497 995 8 506 870
  Należności f aktoringow e 430 676 334 897
  Pożyczki leasingow e - 1 296 057
  Skupione w ierzytelności 7 919 620 1 110 553
  Należności z tytułu kart płatniczych 189 588 156 980
  A ktyw a f inansow e w yceniane do w artości
  godziw ej przez w ynik f inansow y 460 12 801
  Raze m br utto 17 038 339 11 418 158
  Odpisy aktualizujące w artość należności (-) 758 889 - 532 088 -
  Raze m ne tto 16 279 450 10 886 070
  Nale żnoś ci od k lie ntów 31.12.2017 31.12.2016
  War toś ć
  bilans ow a
  War toś ć
  bilans ow a
  tys . PLN tys . PLN
  do 1 miesiąca 1 484 358 1 479 984
  od 1 do 3 miesięcy 277 696 230 058
  od 3 miesięcy do roku 1 775 422 1 139 846
  od 1 roku do 5 lat 8 568 438 3 161 095
  pow yżej 5 lat 4 173 536 4 875 087
  Raze m 16 279 450 10 886 070
  Nale żnoś ci od k lie ntów w g te r m inów
  zapadalnoś ci


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część
  104 /134
  War toś ć br utto
  be z utr aty
  w ar toś ci
  War toś ć br utto
  z utr atą
  w ar toś ci
  Odpis y na
  k r e dyty i
  pożyczk i be z
  utr aty w ar toś ci
  IBNR
  Odpis y
  ak tualizujące
  utw or zone na
  k r e dyty i
  pożyczk i z utr atą
  w ar toś ci
  Raze m
  w ar toś ć ne tto
  Raze m
  w ar toś ć
  br utto
  k r e dytów
  Odpis y
  utw or zone
  indyw idualnie
  Odpis y
  utw or zone
  k ole k tyw nie
  Raze m
  w ar toś ć ne tto
  tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN
  - kredyty inw estycyjne 3 676 365 445 697 -30 494 -136 207 3 955 361 4 122 062 -33 039 -133 662 3 955 361
  - kredyty operacyjne 3 615 647 1 154 870 -81 786 -450 272 4 238 459 4 770 517 -46 998 -485 060 4 238 459
  - kredyty samochodow e 180 788 44 892 -3 415 -22 130 200 135 225 680 -3 535 -22 010 200 135
  - należności f aktoringow e 399 902 30 774 -26 891 -3 883 399 902 430 676 0 -30 774 399 902
  - pożyczki leasingow e 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  - aktyw a f inansow e w yceniane do w artości
  godziw ej przez w ynik f inansow y 460 0 0 0 460 460 0 0 460
  - skupione w ierzytelności 7 484 346 4 598 -2 960 -851 7 485 133 7 488 944 -87 -3 724 7 485 133
  Raze m 15 357 508 1 680 831 -145 546 -613 343 16 279 450 17 038 339 -83 659 -675 230 16 279 450
  Stan na dzie ń 31 gr udnia 2017 r ok u Stan na dzie ń 31 gr udnia 2016 r ok u
  War toś ć br utto
  be z utr aty
  w ar toś ci
  War toś ć br utto
  z utr atą
  w ar toś ci
  Odpis y na
  k r e dyty i
  pożyczk i be z
  utr aty w ar toś ci
  IBNR
  Odpis y
  ak tualizujące
  utw or zone na
  k r e dyty i
  pożyczk i z utr atą
  w ar toś ci
  Raze m
  w ar toś ć ne tto
  Raze m
  w ar toś ć
  br utto
  k r e dytów
  Odpis y
  utw or zone
  indyw idualnie
  Odpis y
  utw or zone
  k ole k tyw nie
  Raze m
  w ar toś ć ne tto
  tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN
  - kredyty inw estycyjne 3 772 692 272 668 -28 278 -75 143 3 941 939 4 045 360 -25 522 -77 899 3 941 939
  - kredyty operacyjne 3 554 657 748 022 -56 498 -299 460 3 946 721 4 302 679 -30 921 -325 037 3 946 721
  - kredyty samochodow e 283 053 32 758 -4 740 -21 235 289 836 315 811 -1 619 -24 356 289 836
  - należności f aktoringow e 313 803 21 094 -13 513 -5 641 315 743 334 897 0 -19 154 315 743
  - pożyczki leasingow e 1 255 797 40 260 -4 138 -17 497 1 274 422 1 296 057 -21 635 0 1 274 422
  - aktyw a f inansow e w yceniane do w artości
  godziw ej przez w ynik f inansow y 12 801 0 0 0 12 801 12 801 0 0 12 801
  - skupione w ierzytelności 1 104 612 5 941 -4 114 -1 831 1 104 608 1 110 553 -249 -5 696 1 104 608
  Raze m 10 297 415 1 120 743 -111 281 -420 807 10 886 070 11 418 158 -79 946 -452 142 10 886 070


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 105 /134
  26. Należności z tytułu leasingu finansowego
  27. Pozostałe pożyczki i należności
  Nale żnoś ci z tytułu le as ingu finans ow e go na dzie ń
  31 gr udnia 2017 (w tys . PLN)
  Inw e s tycja
  le as ingow a br utto
  War toś ć bie żąca
  m inim alnych opłat
  le as ingow ych
  Do roku 21 625 17 968
  Od roku do 5 lat 42 782 40 535
  Pow yżej 5 lat - -
  Raze m 64 407 58 503
  Niezrealizow ane przychody f inansow e (-) (5 904) -
  War toś ć bie żąca m inim alnych opłat le as ingow ych 58 503 58 503
  Odpisy aktualizujące w artość należności (-) (1 014) -
  War toś ć bilans ow a 57 489 -
  w tym niegw arantow ane w artości końcow e
  przypadające leasingodaw cy
  - - Nale żnoś ci z tytułu le as ingu finans ow e go na dzie ń
  31 gr udnia 2016 (w tys . PLN)
  Inw e s tycja
  le as ingow a br utto
  War toś ć bie żąca
  m inim alnych opłat
  le as ingow ych
  Do roku 1 930 362 1 768 683
  Od roku do 5 lat 2 259 822 2 069 570
  Pow yżej 5 lat 44 968 42 462
  Raze m 4 235 152 3 880 715
  Niezrealizow ane przychody f inansow e (-) (354 437) -
  War toś ć bie żąca m inim alnych opłat le as ingow ych 3 880 715 3 880 715
  Odpisy aktualizujące w artość należności (-) (170 608) -
  War toś ć bilans ow a 3 710 107 -
  w tym niegw arantow ane w artości końcow e
  przypadające leasingodaw cy
  554 584 - 31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Obligacje korporacyjne 163 176 91 794
  Pozostałe pożyczki i należności 112 0
  Raze m 163 288 91 794
  Utrata w artości (-) 0 0
  Raze m pozos tałe pożyczk i i nale żnoś ci ne tto 163 288 91 794
  Pozos tałe pożyczk i i nale żnoś ci


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 106 /134
  28. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży
  W dniu 30 września 2016 Grupa nabyła 549.450 akcji zwykłych imiennych nieuprzywilejowanych
  spółki Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Akcje”;
  „Open TFI”), o wartości nominalnej 1 zł każda a kcja, stanowiących w sumie 9,99 % w kapitale
  zakładowym oraz 9,99 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Open TFI, za
  cenę w wysokości 18.392 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2017 wartość akcji Open TFI w księgach ujęta
  została w wartości godziwej. Akcje Open TFI są instrumentem kapitałowym nienotowanym. W cel u
  ustalenia wartości godziwej ty ch aktywów Grupa zastosowała wycenę będącą średnią dwóch metod:
  metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz metody porównawczej .
  W dniu 19 grudnia 2016 Grupa nabyła od jednostki powiązanej - Getin Noble Bank S.A. - 1 700 akcji
  imiennych serii A spółki BIK S.A. o wartości nominalnej 1 000 zł każda, stanowiących 10,93% udziału
  w kapitale zakładowym spółki oraz liczbie głosów na Walnym Zgro madzeniu Akcjonariuszy spółki za
  łączną cenę 50 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2017 wartość akcji BIK S.A. w księgach ujęta została w
  wartości godziwej. Akcje BIK S.A. są instrumentem kapitałowym nienotowanym. W celu określenia 31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Pozostałe pożyczki i należności o okresie spłaty: 163 176 91 794
  do 1 miesiąca 0 0
  od 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 15 020
  od 3 miesięcy do 1 roku 65 792 10 000
  od 1 roku do 5 lat 97 384 66 774
  pow yżej 5 lat 0 0
  Pozostałe pożyczki i należności o nieokreślonym okresie
  spłaty
  112 0
  Raze m 163 288 91 794
  Utr ata w ar toś ci pozos tałych pożycze k i nale żnoś ci (-): 0 0
  do 1 miesiąca 0 0
  od 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 0
  od 3 miesięcy do 1 roku 0 0
  od 1 roku do 5 lat 0 0
  pow yżej 5 lat 0 0
  Pozostałe pożyczki i należności o nieokreślonym okresie
  spłaty
  0 0
  Raze m pozos tałe pożyczk i i nale żnoś ci ne tto 163 288 91 794
  Str uk tur a pozos tałych pożycze k i nale żnoś ci w g
  te r m inów zapadalnoś ci 31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Papie r y w ar toś ciow e dos tę pne do s pr ze daży 4 268 781 3 681 015
  - emitow ane przez NBP 541 977 482 968
  - emitow ane przez Skarb Państw a 3 647 775 3 129 630
  - kapitałow e instrumenty f inansow e 79 029 68 417
  Raze m ins tr um e nty finans ow e 4 268 781 3 681 015
  Utr ata w ar toś ci ins tr um e ntów finans ow ych (-) -377 0
  Raze m ins tr um e nty finans ow e ne tto 4 268 404 3 681 015
  Ins tr um e nty finans ow e 01.01.2017 -
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Papie r y w ar toś ciow e dos tę pne do s pr ze daży
  Stan ne tto na począte k ok r e s u 3 681 015 2 894 763
  Zw iększenia 44 747 148 28 247 286
  Zmniejszenia (sprzedaż i w ykup ) -44 217 685 -27 439 674
  Odpisy z tytułu rozpoznanej utraty w artości (-) -377 0
  Zmiany w artości godziw ej 58 303 -21 360
  Stan ne tto na k onie c ok r e s u 4 268 404 3 681 015
  Zm iany s tanu ins tr um e ntów finans ow ych


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 107 /134
  wartości godziwej tych aktywów Bank zastosował wycenę podejściem dochodowym poprzez
  zastosowanie metody zdyskontowanych dywidend.
  29. Wartości niematerialne
  * pozycja Wartość firmy obejmuje wartość firmy spółki Tax Care S.A. ( 192 mln zł), wartość firmy Idea Expert S.A. ( 234,1 mln zł), wartość fimy AllMoney (30 mln zł) ** pozycja Znak towarowy obejmuje znak towarowy Sky Tower (15 mln zł), Tax Care (60,2 mln zł), Idea Money (4,7 mln zł), Lion’s House (0,7 mln zł)
  *
  ** - emitow ane przez banki centralne (bony pieniężne ) 541 978 0 0 0 0 0 541 978
  - emitow ane przez inne podmioty f inansow e 0 0 0 0 0 79 029 79 029
  - emitow ane przez Skarb Państw a (obligacje ) 0 0 0 1 316 493 2 331 281 0 3 647 774
  Raze m papie r y w ar toś ciow e dos tę pne do s pr ze daży
  br utto na dzie ń 31 gr udnia 2016 r ok u 541 978 0 0 1 316 493 2 331 281 79 029 4 268 781
  Utrata w artości instrumentów f inansow ych (-) 0 0 0 0 0 -377 -377
  Raze m papie r y w ar toś ciow e dos tę pne do s pr ze daży
  ne tto na dzie ń 31 gr udnia 2017 r ok u 541 978 0 0 1 316 493 2 331 281 78 652 4 268 404
  War toś ć k s ię gow a papie r ów w ar toś ciow ych
  dos tę pnych do s pr ze daży w g te r m inów zapadalnoś ci
  na dzie ń 31 gr udnia 2017 r ok u (w tys . PLN )
  - do 1 m ie s iąca - pow yże j 1 m-
  ca do 3 m -cy
  - pow yże j 3 m-
  cy do r ok u
  - pow yże j 1
  r ok u do 5 lat - pow yże j 5 lat
  O
  nie ok r e ś lone j
  zapadalnoś ci
  Raze m - emitow ane przez banki centralne (bony pieniężne ) 482 968 0 0 0 0 0 482 968
  - emitow ane przez inne podmioty f inansow e 0 0 0 0 0 68 417 68 417
  - emitow ane przez Skarb Państw a (obligacje ) 0 0 0 1 494 926 1 634 704 0 3 129 630
  Raze m papie r y w ar toś ciow e dos tę pne do s pr ze daży
  br utto na dzie ń 31 gr udnia 2016 r ok u 482 968 0 0 1 494 926 1 634 704 68 417 3 681 015
  Utrata w artości instrumentów f inansow ych (-) 0 0 0 0 0 0 0
  Raze m papie r y w ar toś ciow e dos tę pne do s pr ze daży
  ne tto na dzie ń 31 gr udnia 2016 r ok u 482 968 0 0 1 494 926 1 634 704 68 417 3 681 015
  - pow yże j 5 lat
  O
  nie ok r e ś lone j
  zapadalnoś ci
  Raze m - pow yże j 1
  r ok u do 5 lat
  War toś ć k s ię gow a papie r ów w ar toś ciow ych
  dos tę pnych do s pr ze daży w g te r m inów zapadalnoś ci
  na dzie ń 31 gr udnia 2016 r ok u (w tys . PLN )
  - do 1 m ie s iąca - pow yże j 1 m-
  ca do 3 m -cy
  - pow yże j 3 m-
  cy do r ok u 31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Patenty i licencje 103 525 89 142
  Wartość f irmy 456 065 465 695
  Znak tow arow y 80 605 82 415
  Inne, w tym bazy danych 33 202 27 916
  War toś ci nie m ate r ialne ogółe m 673 397 665 168
  War toś ci nie m ate r ialne


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 108 /134
  Zgodnie z MSSF 3 na moment rozliczenia nabycia jednostek zależnych Grupa rozpoznaje wartość
  godziwą znaczących znaków towarowych, na podstawie wyceny niezależnych rzeczoznawców.
  Zgodnie z MSR 38 na dzień bilansowy jednostka ocenia, czy okres użytkowania ro zpoznanych
  znaków towarowych jest określony czy nieokreślony. Zarząd Jednostki dominującej uznał, iż z analizy Zm iany w ar toś ci nie m ate r ialnych za ok r e s 12
  m ie s ię cy zak ończony dnia 31 gr udnia 2017
  Kos zty pr ac
  r ozw ojow ych Pate nty i lice ncje Znak tow ar ow y War toś ć fir m y Inne , w tym
  bazy danych Ogółe m
  tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN
  War toś ć początk ow a
  Saldo otw ar cia na dzie ń 1 s tycznia 2017 r ok u 774 146 121 83 194 465 714 44 791 740 594
  Zw ię k s ze nia w tym : 0 29 628 546 0 34 692 64 866
  Nabycie 0 6 905 3 0 34 692 41 600
  Inne 0 22 723 543 0 0 23 266
  Zm nie js ze nia w tym : 0 -11 118 -2 500 -9 630 -38 270 -61 518
  Likw idacja, sprzedaż i darow izna 0 -49 0 -460 0 -509
  Zbycie jednostki zależnej 0 -6 289 -2 500 -6 780 -15 569
  Inne 0 -4 780 0 -9 170 -31 490 -45 440
  Saldo zam k nię cia na dzie ń 31 gr udnia 2017 r ok u 774 164 631 81 240 456 084 41 213 743 942
  Um or ze nie
  Saldo otw ar cia na dzie ń 1 s tycznia 2017 r ok u 774 56 979 779 19 16 863 75 414
  Zw ię k s ze nia w tym : 0 19 311 117 0 991 20 419
  A mortyzacja okresu 0 19 311 117 0 991 20 419
  Zm nie js ze nia w tym : 0 -15 184 -261 0 -9 855 -25 300
  Likw idacja i sprzedaż 0 -46 0 0 0 -46
  Zbycie jednostki zależnej 0 -4 444 -261 0 -5 270 -9 975
  Inne 0 -10 694 0 0 -4 585 -15 279
  Saldo zam k nię cia na dzie ń 31 gr udnia 2017 r ok u 774 61 106 635 19 7 999 70 533
  Odpis y ak tualizujące
  Saldo otw ar cia na dzie ń 1 s tycznia 2017 r ok u 0 0 0 0 12 12
  Saldo zam k nię cia na dzie ń 31 gr udnia 2017 r ok u 0 0 0 0 12 12
  War toś ć ne tto
  Saldo otw ar cia na dzie ń 1 s tycznia 2017 r ok u 0 89 142 82 415 465 695 27 916 665 168
  Saldo zam k nię cia na dzie ń 31 gr udnia 2017 r ok u 0 103 525 80 605 456 065 33 202 673 397 Zm iany w ar toś ci nie m ate r ialnych za ok r e s 12
  m ie s ię cy zak ończony dnia 31 gr udnia 2016
  Kos zty pr ac
  r ozw ojow ych Pate nty i lice ncje Znak tow ar ow y War toś ć fir m y Inne , w tym
  bazy danych Ogółe m
  tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN
  War toś ć początk ow a
  Saldo otw ar cia na dzie ń 1 s tycznia 2016 r ok u 1 571 119 035 84 603 463 479 40 647 709 335
  Zw ię k s ze nia w tym : 426 28 756 9 2 264 21 778 53 233
  Nabycie 99 9 688 9 1 095 20 848 31 739
  Nabycie jednostek zależnych 57 1 169
  Inne 327 19 011 0 0 930 20 268
  Zm nie js ze nia w tym : -1 223 -1 670 -1 418 -29 -17 634 -21 974
  Klasyf ikacja jako składnik aktyw ów przeznaczony do
  sprzedaży
  0 0 0 0 0 0
  Likw idacja , sprzedaż i darow izna 0 -2 007 0 -29 -112 -2 148
  Inne -1 223 337 -1 418 0 -17 522 -19 826
  Saldo zam k nię cia na dzie ń 31 gr udnia 2016 r ok u 774 146 121 83 194 465 714 44 791 740 594
  Um or ze nie
  Saldo otw ar cia na dzie ń 1 s tycznia 2016 r ok u 619 45 638 634 0 13 969 60 860
  Zw ię k s ze nia w tym : 155 15 654 145 19 2 979 18 952
  A mortyzacja okresu 155 15 517 83 19 878 16 652
  Inne 0 137 62 0 2 101 2 300
  Zm nie js ze nia w tym : 0 -4 313 0 0 -85 -4 398
  Likw idacja i sprzedaż 0 -4 219 0 0 -23 -4 242
  Klasyf ikacja jako składnik aktyw ów przeznaczony do
  sprzedaży
  0 -94 0 0 -62 -156
  Saldo zam k nię cia na dzie ń 31 gr udnia 2016 r ok u 774 56 979 779 19 16 863 75 414
  Odpis y ak tualizujące
  Saldo otw ar cia na dzie ń 1 s tycznia 2016 r ok u 0 0 0 0 12 12
  Zw iększenia 0 0 0 0 0 0
  Zmniejszenia 0 0 0 0 0 0
  Saldo zam k nię cia na dzie ń 31 gr udnia 2016 r ok u 0 0 0 0 12 12
  War toś ć ne tto
  Saldo otw ar cia na dzie ń 1 s tycznia 2016 r ok u 952 73 397 83 969 463 479 26 666 648 463
  Saldo zam k nię cia na dzie ń 31 gr udnia 2016 r ok u 0 89 142 82 415 465 695 27 916 665 168
  *
  *


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 109 /134
  wszystkich istotnych czynników wynika, że nie istnieje żadne dające się przewidzieć ograniczenie
  czasu, w którym można spodziewać się, że rozpozn ane znaki towarowe przestaną generować wpływy
  pieniężne netto. Powyższa decyzja została podjęta biorąc pod uwagę następujące czynniki:
   nie istnieją żadne prawne ograniczenia, które wpływałyby na okres użytkowania znaku
  towarowego,
   brak jest ograniczeń regulacyjnych, ekonomicznych lub innych przewidywanych działań
  konkurentów i potencjalnych konkurentów, które mogłyby wpłynąć na ograniczenie okresu
  użytkowania znaku towarowego,
   okres użytkowania znaku towarowego nie jest podatny na technologiczną, techni czną bądź
  handlową utratę przydatności,
   okres użytkowania znaku towarowego nie jest zależny od okresu użytkowania innych
  aktywów.
  Na początek każdego roku obrachunkowego Zarząd jednostki dominującej ustala, czy powyższe
  czynniki są wciąż aktualne i czy podtrzymuje podjętą decyzję.
  Grupa na każdą datę bilansową dokonuje testów na utratę w artości dla wartości firmy w opar ciu o
  wartość odzyskiwalną. Na dzień 31.12.2017 r. Grupa przeprowadziła testy na utratę wartości wartości
  firmy dla wszystkich ośrodków wypracowujących przepływy pieniężne, do których została ona
  alokowana. Wartość odzyskiwalna tych ośrodków została ustalona na podstawie ich wartości
  użytkowej, dla ustalenia której sporządzono plan generowanych przez nie prze pływów pieniężnych
  obejmujący okresy do 5 lat. W wycenie uwzględniono również wartość rezydualną tych ośrodków. W
  celu wyliczenia wolnych przepływów operacyjnych przed opodatkowaniem, wynik operacyjny
  jednostek zależnych w poszczególnych latach objętych pr ognozą skorygowany został o istotne
  pozycje niepieniężne i planowane nakłady inwestycyjne. Plany przepływów pieniężnych sporządzono
  na podstawie planów finansowych jednostki dominującej oraz jednostek zależnych na lata 2018 -
  2020. Kluczowe założenia w pla nach finansowych dotyczą m.in. poziomu sprzedaży produktów oraz
  marż osiąganych na tych produktach, kosztów administracyjnych oraz kosztów sprzedaży. W
  przypadku spółki LC Corp Sky Tower S.A. wartość użytkową ustalono poprzez porównanie wartości
  bilansowej akcji LC Corp Sky Tower S.A., wykazywanych przez jednostkę dominującą w cenie
  nabycia oraz wartości aktywów netto spółki, wycenionych do wartości godziwej skorygowanej o
  rozpoznane aktywo podatkowe oraz wycenę znaku towarowego.
  Stopę dyskontową ustalono stosując model CAPM gdzie poziom stopy wolnej od ryzyka oparto na
  rentowności do wykupu 10 -letnich obligacji skarbowych, natomiast premia za ryzyko i współczynnik
  beta ustalono na podstawie danych dotyczących porównywalnych spółek.
  Na podstawie przepro wadzonej analizy wrażliwości Zarząd jednostki dominującej jest przekonany, że
  wszelkie prawdopodobne zmiany kluczowych założeń nie spowodują sytuacji, w której wartość
  bilansowa wartości firmy przewyższy wartość odzyskiwalną, w związku z czym nie rozpoznan o utraty
  jej wartości.
  30. Rzeczowe aktywa trwałe
  31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Grunty i budynki 784 1 979
  Maszyny i urządzenia 26 938 21 119
  Środki transportu 74 454 83 765
  Pozostałe środki trw ałe, w tym inw estycje w obce środki trw ałe 39 317 47 344
  Środki trw ałe w budow ie 2 391 1 185
  Rze czow e ak tyw a tr w ałe , ogółe m 143 884 155 392
  Rze czow e ak tyw a tr w ałe


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 110 /134
  Zm iany ś r odk ów tr w ałych za ok r e s 12 m ie s ię cy zak ończony
  dnia 31 gr udnia 2017
  Gr unty i
  budynk i
  M as zyny i
  ur ządze nia
  Śr odk i
  tr ans por tu
  Pozos tałe ,
  w tym
  inw e s tycje
  w obce ś r odk i
  tr w ałe
  Śr odk i tr w ałe
  w budow ie Ogółe m
  tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN
  War toś ć początk ow a
  Saldo otw ar cia na dzie ń 1 s tycznia 2017 r ok u 5 587 56 489 116 441 110 850 1 185 290 552
  Zw ię k s ze nia, w tym : 15 14 295 127 065 7 531 5 184 154 090
  Nabycie 15 10 196 126 330 7 155 6 256 149 952
  Przeniesienie ze środków trw ałych w budow ie 0 3 685 0 334 -1 072 2 947
  Inne 0 414 735 42 0 1 191
  Zm nie js ze nia, w tym : -3 800 -8 065 -142 331 -8 347 -3 978 -166 521
  Likw idacja, sprzedaż i darow izna 0 -1 366 -19 593 -5 305 0 -26 264
  Przeniesienie ze środków trw ałych w budow ie 0 -30 -678 -52 -3 975 -4 735
  Zbycie jednostki zależnej -3 800 -6 623 -122 148 -2 680 0 -135 251
  Inne 0 -46 88 -310 -3 -271
  Saldo zam k nię cia na dzie ń 31 gr udnia 2017 r ok u 1 802 62 719 101 175 110 034 2 391 278 121
  Um or ze nie
  Saldo otw ar cia na dzie ń 1 s tycznia 2017 r ok u 3 608 35 207 32 665 63 506 0 134 986
  Zw ię k s ze nia, w tym : 455 6 722 20 241 14 397 0 41 815
  A mortyzacja okresu 455 6 722 19 962 14 397 0 41 536
  Transf ery 0 0 279 0 0 279
  Zm nie js ze nia, w tym : -3 045 -6 311 -26 196 -7 186 0 -42 738
  Likw idacja i sprzedaż 0 -1 137 -14 682 -4 932 0 -20 751
  Zbycie jednostki zależnej -3 044 -5 185 -11 518 -2 244 0 -21 991
  Inne -1 11 4 -10 0 4
  Saldo zam k nię cia na dzie ń 31 gr udnia 2017 r ok u 1 018 35 618 26 710 70 717 0 134 063
  Odpis y ak tualizujące
  Saldo otw ar cia na dzie ń 1 s tycznia 2017 r ok u 0 163 11 0 0 174
  Saldo zam k nię cia na dzie ń 31 gr udnia 2017 r ok u 0 163 11 0 0 174
  War toś ć ne tto
  Saldo otw ar cia na dzie ń 1 s tycznia 2017 r ok u 1 979 21 119 83 765 47 344 1 185 155 392
  Saldo zam k nię cia na dzie ń 31 gr udnia 2017 r ok u 784 26 938 74 454 39 317 2 391 143 884 Zm iany ś r odk ów tr w ałych za ok r e s 12 m ie s ię cy zak ończony
  dnia 31 gr udnia 2016
  Gr unty i
  budynk i
  M as zyny i
  ur ządze nia
  Śr odk i
  tr ans por tu
  Pozos tałe ,
  w tym
  inw e s tycje
  w obce ś r odk i
  tr w ałe
  Śr odk i tr w ałe
  w budow ie Ogółe m
  tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN
  War toś ć początk ow a
  Saldo otw ar cia na dzie ń 1 s tycznia 2016 r ok u 8 126 55 774 74 998 108 915 1 143 248 956
  Zw ię k s ze nia , w tym : 398 3 705 63 213 9 724 1 135 78 175
  Nabycie 0 3 072 62 727 8 487 1 135 75 421
  Przeniesienie ze środków trw ałych w budow ie 119 94 0 0 0 213
  Nabycie w skutek połączenia jednostek gospodarczych 279 514 360 51 0 1 204
  Inne 0 25 126 1 186 0 1 337
  Zm nie js ze nia, w tym : -2 937 -2 990 -21 770 -7 789 -1 093 -36 579
  Likw idacja , sprzedaż i darow izna -241 -2 076 -21 770 -7 791 0 -31 878
  Przeniesienie ze środków trw ałych w budow ie 0 0 0 0 0 0
  Klasyf ikacja jako składnik aktyw ów przeznaczony do sprzedaży 0 0 0 0 0 0
  Inne -2 696 -914 0 2 -1 093 -4 701
  Saldo zam k nię cia na dzie ń 31 gr udnia 2016 r ok u 5 587 56 489 116 441 110 850 1 185 290 552
  Um or ze nie
  Saldo otw ar cia na dzie ń 1 s tycznia 2016 r ok u 4 206 30 887 31 889 52 371 0 119 353
  Zw ię k s ze nia , w tym : 604 6 163 4 243 15 206 0 26 216
  A mortyzacja okresu 604 6 145 4 181 15 175 0 26 105
  Nabycie w skutek połączenia jednostek gospodarczych 0 0 0 0 0 0
  Inne 0 18 62 31 0 111
  Zm nie js ze nia, w tym : -1 202 -1 843 -3 467 -4 071 0 -10 583
  Likw idacja i sprzedaż -1 200 -1 843 -3 405 -4 071 0 -10 519
  Klasyf ikacja jako składnik aktyw ów przeznaczony do sprzedaży 0 0 0 0 0 0
  Inne -2 0 -62 0 0 -64
  Saldo zam k nię cia na dzie ń 31 gr udnia 2016 r ok u 3 608 35 207 32 665 63 506 0 134 986
  Odpis y ak tualizujące
  Saldo otw ar cia na dzie ń 1 s tycznia 2016 r ok u 0 163 11 0 0 174
  Zw iększenia 0 0 0 0 0 0
  Zmniejszenia 0 0 0 0 0 0
  Saldo zam k nię cia na dzie ń 31 gr udnia 2016 r ok u 0 163 11 0 0 174
  War toś ć ne tto
  Saldo otw ar cia na dzie ń 1 s tycznia 2016 r ok u 3 920 24 724 43 098 56 544 1 143 129 429
  Saldo zam k nię cia na dzie ń 31 gr udnia 2016 r ok u 1 979 21 119 83 765 47 344 1 185 155 392


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 111 /134
  31. Nieruchomości inwestycyjne
  Grupa stosuje do wyceny nieruchomości inwesty cyjnych model wartości godziwej .
  Dodatnią wycenę nieruchomości inwestycyjnych ujęto w rachunku zysków i strat w pozostałych
  przychodach operacyjnych w pozycji „W ycena nieruchomości inwestycyjnych”.
  Nie występują ograniczenia prawa do zbycia nieruchomości inwestycyjnych i praw do przekazania
  przychodu i zysku z tego tytułu.
  Wartość godziwą nieruchomości inwestycyjnych ustalono w oparciu o wyceny niezależnych
  rzeczoznawców majątkowych.
  32. Inwestycje w jednostki stowarzyszone
  Szczegółowe informacje o istotnych jednostkach stowarzyszonych Grupy na dzień 31 grudnia
  201 7 i 2016 roku przedstawiają się następująco:
  * w wyniku transakcji dotyczących Idea Leasing S.A. i Getin Leasing S.A., które został y opisane szczegółowo w nocie 5.4.1 , w nocie 48 oraz w dalszej części niniejszej noty, udział w jednostkach stowarzyszonych zmniejszył się o kwotę 327 520 tys. zł udziału w Grupie Kapitałowej Getin Leasing S.A., będącej przed 30 września 2017 roku jednost ką stowarzyszoną Grupy Kapitałowej Idea Leasing S.A, jednocześnie wzrósł udział w jednostkach stowarzyszonych o kwotę 322 457 tys. zł stanowiącą wycenę do wartości godziwej udziału w Grupie Kapitałowej Idea Leasing S.A., w skład której od 30 września 2017 roku wchodzi Grupa Kapitałowa Getin Leasing S.A. Grupa Kapitałowa Idea Leasing S.A stała się jednostką stowarzyszoną Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. 01.01.2017 -
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  War toś ć bilans ow a
  Bilans otw ar cia na począte k ok r e s u 66 011 99 472
  Zw ię k s ze nia s tanu 640 0
  Nabycie nieruchomości 640 0
  Zm nie js ze nia s tanu -15 565 -33 461
  Zbycie nieruchomości -12 759 -27 562
  Wycena -2 806 -5 899
  Bilans zam k nię cia na k onie c ok r e s u 51 086 66 011
  Zm iana s tanu w ar toś ci nie r uchom oś ci
  inw e s tycyjnych Nazw a je dnos tk i Data nabycia
  Nabyw any
  udział w
  ak tyw ach
  ne tto
  Udział w
  ak tyw ach
  ne tto po
  nabyciu
  Ce na nabycia w tys . zł
  W tym
  opłacona
  ś r odk am i
  pie nię żnym i
  Idea Box 23.11.2015 44,90% 44,87% 6 084 6 084
  Idea Leasing S.A . 28.09.2017 75,00% 75,00% 6 074 6 074
  Idea 24/7 03.04.2017 49,99% 49,99% 4 281 4 281
  Open Finance S.A . 31.12.2015 17,72% 17,72% 93 962 93 962 31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  War toś ć je dnos te k s tow ar zys zonych - s tan na począte k ok r e s u 367 568 86 477
  Nabycie jednostki 15 409 294 726
  Udział w zyskach (stratach) 54 770 -2 505
  Utrata w artości -36 130 -11 130
  Zmiany w ynikające z dekonsolidacji Idea Leasing* -5 063 0
  War toś ć je dnos te k s tow ar zys zonych - s tan na k onie c ok r e s u 396 554 367 568
  Zm iany w inw e s tycjach w je dnos tk i s tow ar zys zone


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 112 /134
  Szczegóły dotyczące zasad za klasyfikowania ww. instrumentów do grupy Inwestycji w jednostki
  stowarzyszone zostały zaprezentowane w nocie 5.4 .1 niniejszego sprawozdania finansowego.
  Na dzień 31.12.2017 roku Grupa wykonała test na utratę wartości inwestycji w jednostkę
  stowarzyszoną, tj. akcji Open Finance S.A. z siedzibą w W arszawie („Open Finance”) w oparciu o
  wartość odzyskiwalną, która została ustalona na podstawie wartości użytkowej. Dla ustalenia wartości
  odzyskiwanej wykorzystano planowane wyniki Grupy Kapitałowej Open Finance S .A. („Grupa OF”)
  wynikające z budżetów zatwierdzonych przez kierownictwo ww. spółki.
  Prognozy przepływów pieniężnych opracowano dla 5 letniego okresu, a następnie ustalono wartość
  rezydualną w oparciu o przepływ w 5 -ym roku. Stopę dyskontową ustalono sto sując model CAPM
  gdzie poziom stopy wolnej od ryzyka oparto na rentowności do wykupu 10 -letnich
  obligacji skarbowych, natomiast premia za ryzyko i współczynnik beta ustalono na podstawie danych
  dotyczących porównywalnych spółek.
  Na podstawie powyższej an alizy Grupa stwierdziła konieczność zwiększenia w 2017 roku odpisu
  aktualizującego z tytułu utraty wartości inwestycji o łączną kwotę 2 5 mln zł, co skutkuje całkowitym
  poziomem odpisów aktualizujących na ww. akcje w łącznej kwocie 3 6 mln zł.
  Utrata kontrol i w Idea Leasing S.A.
  W dniu 28.09.2017 roku Grupa Idea Bank za pośrednictwem Banku dokonała sprzedaży na rzecz LC
  Corp B.V. 5878 sztuk akcji stanowiących 25,01% kapitału Idea Leasing S.A. za cenę 107 543 tys. zł.
  Umowa sprzedaży uprawnia jednocześnie spółkę LC Corp B.V do kupna dodatkowych 25% akcji
  spółki.
  W rezultacie powyższej transakcji udział Idea Bank S.A. w Idea Leasing obniżył się do 74,99%.
  W wyniku przeprowadzonej analizy Grupa stwierdziła , że n astąpiła utrata kontroli nad jej jednostką
  zależną i wyliczył a wpływ z utraty kontroli oraz uję ła inwestycję w Idea Leasing S.A. jako inwestycję w
  jednostkę stowarzyszoną, wycenianą według metody praw własności. Szczegóły dotyczące
  przeprowadzonej tra nsakcji zostały przedstawione w notach 5.4.1. oraz 48 do niniejszego
  sprawozdania finansowego.
  Nazw a je dnos tk i War toś ć
  ak tyw ów
  War toś ć
  zobow iązań
  War toś ć
  pr zychodów
  Zys k lub s tr ata ne tto
  pr zypadająca na
  ak cjonar ius zy
  je dnos tk i dom inujące j
  % udziałów
  Open Finance S.A .* 645 707 262 377 309 061 -4 048 17,72%
  Idea Box S.A . 12 178 1 808 1 921 -325 44,90%
  Idea Leasing S.A . 7 170 150 6 899 596 349 408 57 506 75,00%
  Idea 24/7 3 524 1 921 0 -3 426 49,99%
  Raze m 7 831 559 7 165 702 660 390 49 707 ---
  * najbardziej aktualne opublikow ane przez Spółkę dane na dzień 30.09.2017 roku i za okres 01.01-30.09.2017
  01.01.2017-31.12.2017 Nazw a je dnos tk i War toś ć
  ak tyw ów
  War toś ć
  zobow iązań
  War toś ć
  pr zychodów
  Zys k lub s tr ata ne tto
  pr zypadająca na
  ak cjonar ius zy
  je dnos tk i dom inujące j
  % udziałów
  Open Finance S.A . 616 645 247 808 266 482 -47 164 15,00%
  Idea Box S.A . 4 167 799 1 169 -417 33,00%
  Getin Leasing S.A . 6 652 949 6 476 163 470 446 32 100 75,00%
  Raze m 7 273 761 6 724 770 738 097 -15 481 ---
  01.01.2016-31.12.2016


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 113 /134
  33. Inne aktywa
  * Pozycja obejmuje głównie należności z tytułu umowy ramowej wykupu wierzytelności
  34. Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań
  W poniższej tabeli przedstawiono wartość bilansową aktywów stanowiących zabezpieczenie na dzień
  31.12.201 7:
  W poniższej tabeli przedstawiono wartość bilansową aktywów stanowiących zabezpieczenie na dzień
  31.12.201 6: 31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Koszty do rozliczenia w czasie 37 081 107 483
  Należności od dłużników różnych* 946 705 207 531
  Należności z tytułu podatków , dotacji i ubezpieczeń
  społecznych
  52 319 67 758
  Rozliczenia kart płatniczych 11 509 104
  Przychody do otrzymania 122 592 125 455
  Zapasy 1 573 19 060
  Zaliczki 7 881 37 940
  Regresy i kaucje 860 618
  Pozostałe aktyw a 22 319 360 488
  Raze m inne ak tyw a br utto 1 202 839 926 437
  Utrata w artości innych aktyw ów (-) -2 518 -20 302
  Raze m inne ak tyw a ne tto 1 200 321 906 135
  Inne ak tyw a 01.01.2017 -
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  War toś ć odpis ów ak tualizujących inne ak tyw a na
  począte k ok r e s u 20 302 15 157
  Zw iększenia ujęte w rachunku zysków i strat 31 5 160
  Inne zmniejszenia -17 815 -15
  War toś ć odpis ów ak tualizujących/r e ze r w na
  k onie c ok r e s u 2 518 20 302
  Utr ata w ar toś ci innych ak tyw ów Rodzaj ak tyw ów
  s tanow iących
  zabe zpie cze nie
  Rodzaj zobow iązania
  War toś ć
  zobow iązań
  podle gających
  zabe zpie cze niu
  War toś ć
  bilans ow a
  ak tyw ów
  s tanow iących
  zabe zpie cze nie
  obligacje skarbow e BFG 107 210 110 629
  rezerw a obow iązkow a
  banku
  środki pieniężne
  zgromadzone na
  rachunkach
  20 856 735 6 380
  depozyty
  zabezpieczające transakcje CIRS i FX SWA P 0 0
  Raze m : 20 963 945 117 009


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 114 /134
  35. Zobowiązania wobec innych banków i instytucji finansowych
  * W danych za 2016 rok skorygowano w górę o wartość 501 169 tys. zł zobowiąza nia wobec banków i instytucji finansowych poprzednio błędnie zaprezentowan e w ramach zobowiązań wobec klientów
  36. Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy
  Spółki Grupy oferują klientom lokaty strukturyzowane, które są złożonymi instrumentami finansowymi
  zgodnie z MSR 39, zawierającymi instrument dłużny (instrument zerokuponowy o nominale równym
  kwocie gwarantowanej przez Bank wypłaty) oraz wbudowaną opcję, d ającą klientowi prawo do
  *
  *
  * Rodzaj ak tyw ów
  s tanow iących
  zabe zpie cze nie
  Rodzaj zobow iązania
  War toś ć
  zobow iązań
  podle gających
  zabe zpie cze niu
  War toś ć
  bilans ow a
  ak tyw ów
  s tanow iących
  zabe zpie cze nie
  obligacje skarbow e BFG 87 228 100 282
  rezerw a obow iązkow a
  banku
  środki pieniężne
  zgromadzone na
  rachunkach
  17 904 877 27 323
  depozyty
  zabezpieczające transakcje CIRS i FX SWA P 76 924 107 470 31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Rachunki bieżące 26 686 68 212
  Depozyty innych banków 709 796 590 015
  Otrzymane kredyty i pożyczki 25 985 250 913
  Pozostałe zobow iązania w obec innych banków 5 450 1 305
  Raze m zobow iązania w obe c innych bank ów 767 917 910 445
  Zobow iązania w obe c innych bank ów i ins tytucji
  finans ow ych 31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Wartość zobow iązań w obec innych banków oprocentow anych
  stopą zmienną w ynosi
  161 568 53 030
  Wartość zobow iązań w obec innych banków oprocentow anych
  stopą stałą w ynosi
  604 615 854 291
  Odsetki 1 734 3 124
  Str uk tur a zobow iązań w obe c bank ów i ins tytucji
  finans ow ych w e dług opr oce ntow ania 31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Rachunki bieżące 26 686 68 212
  Zobow iązania terminow e o okresie spłaty: 741 231 842 233
  do 1 miesiąca 618 274 624 931
  od 1 miesiąca do 3 miesięcy 16 810 21 716
  od 3 miesięcy do 1 roku 100 597 173 851
  od 1 roku do 5 lat 5 550 21 735
  pow yżej 5 lat 0 0
  Raze m 767 917 910 445
  Str uk tur a zobow iązań w obe c bank ów i ins tytucji
  finans ow ych w e dług zapadalnoś ci 31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Depozyty klientów 1 989 613 2 126 240
  Raze m 1 989 613 2 126 240
  Zobow iązania finans ow e w yce niane do w ar toś ci
  godziw e j pr ze z w ynik finans ow y


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 115 /134
  dodatkowej wypłaty ustalonej na bazie zmiany instrumentu bazowego (w tym wypadku - określonych
  indeksów giełdowych). Na datę pierwotnego ujęcia oraz na każdą późniejszą datę bilansową Grupa
  wycenia do wartości godziwej całą lokatę strukturyzowaną i rozpoznaje w rachunku wyników
  zyski/straty z tytułu zmiany tej wyceny.
  Wartość godziwa lokat strukturyzowanych wyznaczana jest na podstawie modelu wyceny
  uwzględniającego stawki z krzywej IRSFRA (In terest Rate Swap Forward Rate Agreement) o okresie
  najbliższym dacie zapadalności wycenianego instrumentu oraz koszt pozyskania depozytów od
  klientów detalicznych Grupy w okresie zbliżonym do daty zapad alności wycenianego instrumentu.
  Szczegóły dotyczące wyceny do wartości godziwej zostały opisa ne w nocie 5.11 .
  37. Zobowiązania wobec klientów
  * W danych za 2016 rok skorygowano w dół o wartość 501 169 tys. zł zobowiąza nia wobec klientów poprzednio błędnie zaprezentowane w ramach zobowiązań wobec klientów zamiast w ramach zobowiązań wobec banków i instytucji finansowych
  *
  *
  * 31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Zobow iązania w obe c podm iotów gos podar czych 2 112 617 1 723 431
  Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N 1 278 133 1 116 288
  Depozyty terminow e 834 467 604 695
  Inne 17 2 448
  Zobow iązania w obe c je dnos te k budże tow ych 8 932 8 804
  Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N 1 850 2 156
  Depozyty terminow e 7 082 6 648
  Zobow iązania w obe c ludnoś ci 15 386 566 13 358 734
  Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N 1 658 431 1 734 379
  Depozyty terminow e 13 728 135 11 624 355
  Raze m zobow iązania w obe c k lie ntów 17 508 115 15 090 969
  Zobow iązania w obe c k lie ntów 31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Rachunki bieżące i depozyty O/N 2 938 414 2 852 823
  Zobow iązania terminow e o okresie spłaty: 14 569 684 12 235 698
  do 1 miesiąca 6 329 192 2 725 040
  pow yżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 4 630 196 5 667 679
  pow yżej 3 miesiąca do 6 miesięcy 1 334 750 1 983 756
  pow yżej 6 miesięcy do 1 roku 1 022 097 669 683
  od 1 roku do 5 lat 1 187 774 1 128 376
  pow yżej 5 lat 65 675 61 164
  Inne 17 2 448
  Raze m 17 508 115 15 090 969
  Str uk tur a zobow iązań w obe c k lie ntów w e dług
  zapadalnoś ci 31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Wartość zobow iązań w obec klientów oprocentow anych stopą
  zmienną w ynosi 3 253 392 2 990 160
  Wartość zobow iązań w obec klientów oprocentow anych stopą
  stałą w ynosi 14 141 644 12 023 112
  Odsetki 113 079 77 697
  Raze m : 17 508 115 15 090 969
  Str uk tur a zobow iązań w obe c k lie ntów w e dług
  opr oce ntow ania


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 116 /134
  38. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  39. Pozostałe zobowiązani a
  31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Zobow iązania z tytułu emisji obligacji 516 536 476 842
  Odsetki 5 333 5 259
  Raze m zobow iązania z tytułu e m is ji dłużnych
  papie r ów w ar toś ciow ych 521 869 482 101
  Zobow iązania z tytułu e m is ji dłużnych papie r ów
  w ar toś ciow ych 31.12.2017 31.12.2016
  War toś ć
  bilans ow a
  War toś ć
  bilans ow a
  tys . PLN tys . PLN
  Zobow iązania z tytułu emisji o okresie spłaty : 521 869 482 101
  do 1 miesiąca 0 2
  od 1 miesiąca do 3 miesięcy 5 333 5 368
  od 3 miesięcy do 1 roku 0 2 655
  od 1 roku do 5 lat 474 118 464 076
  pow yżej 5 lat 42 418 10 000
  Raze m 521 869 482 101
  Str uk tur a zobow iązań z tytułu e m is ji dłużnych
  papie r ów w ar toś ciow ych w e dług zapadalnoś ci 31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Wartość zobow iązań z tytułu emisji dłużnych papierów
  w artościow ych oprocentow anych stopą zmienną w ynosi 516 536 476 842
  Zobow iązania nieoprocentow ane - Odsetki 5 333 5 259
  Raze m 521 869 482 101
  Str uk tur a zobow iązań z tytułu e m is ji dłużnych
  papie r ów w ar toś ciow ych w e dług opr oce ntow ania War toś ć
  tys . PLN
  Ide a M one y S.A.
  Wykup obligacji serii B 2017-03-15 2 609
  Ide a Le as ing S.A.
  Wykup obligacji serii I 2017-09-22 20 502
  Em is ja/ w yk up Data 31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Przychody przyszłych okresów 7 036 20 414
  Pozostałe koszty do zapłacenia 18 687 41 088
  Zobow iązania w obec w ierzycieli różnych 117 562 106 960
  Rozrachunki międzybankow e 202 921 100 702
  Rezerw a na zobow iązania 14 748 21 675
  Z tytułu kart płatniczych 10 598 10 621
  Zobow iązania w obec budżetu 20 391 28 701
  Rezerw y na św iadczenia emerytalne i podobne 3 589 4 772
  Inne 19 226 14 975
  Raze m pozos tałe zobow iązania 414 758 349 908
  Pozos tałe zobow iązania


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 117 /134
  40. Rezerwy
  41. Zobowiązania warunkowe
  Zobowiązania inwestycyjne
  W okresie sprawozdawczym Grupa nie zawarła istotnych um ów z kontrahentami na wykonanie
  planowanych nakładów inwestycyjnych w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne .
  Zobowiązania warunkowe i pozycje pozabilansowe
  Re ze r w a na
  zobow iązania
  pozabilans ow e
  Re ze r w a na
  s pr aw y s por ne Inne r e ze r w y Raze m
  tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN
  Stan na dzie ń 1 s tycznia 2017 r ok u 2 988 2 659 2 818 8 465
  Utw orzenie/aktualizacja rezerw 6 451 390 330 7 171
  Wykorzystanie rezerw -1 340 0 -292 -1 632
  Rozw iązanie rezerw 0 -36 0 -36
  Inne zmiany 0 -1 409 -2 024 -3 433
  Stan r e ze r w na dzie ń 31 gr udnia 2017 r ok u 8 099 1 604 832 10 535
  12 m ie s ię cy zak ończone dnia 31 gr udnia 2017
  r ok u Re ze r w a na
  zobow iązania
  pozabilans ow e
  Re ze r w a na
  s pr aw y s por ne Inne r e ze r w y Raze m
  tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN
  Stan na dzie ń 1 s tycznia 2016 r ok u 2 707 2 634 4 014 9 355
  Utw orzenie/aktualizacja rezerw 1 001 390 265 1 656
  Wykorzystanie rezerw 0 0 -2 615 -2 615
  Rozw iązanie rezerw -720 -365 0 -1 085
  Inne zmiany 0 0 1 154 1 154
  Stan r e ze r w na dzie ń 31 gr udnia 2016 r ok u 2 988 2 659 2 818 8 465
  12 m ie s ię cy zak ończone dnia 31 gr udnia 2016
  r ok u 31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  1. Zobow iązania w ar unk ow e udzie lone 719 281 998 121
  a) f inansow e 715 614 996 283
  a) gw arancyjne 3 667 1 838
  2. Zobow iązania w ar unk ow e otr zym ane 3 042 3 089
  a) f inansow e 0 0
  a) gw arancyjne 3 042 3 089
  3. Zobow iązania zw iązane z r e alizacją ope r acji
  k upna /s pr ze daży 0 0
  4. Pozos tałe pozycje pozabilans ow e 1 041 317 863 339
  Zobow iązania w ar unk ow e i pozycje pozabilans ow e
  r aze m
  1 763 640 1 864 549
  Zobow iązania w ar unk ow e udzie lone i pozycje
  pozabilans ow e Udzie lone zobow iązania finans ow e 31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Udzielone zobow iązania f inansow e razem : 715 614 996 283
  - na rzecz podmiotów f inansow ych 0 484 752
  - na rzecz podmiotów nief inansow ych 715 614 511 531


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 118 /134
  Informacja dotycząca zobowiązań warunkowych udzielonych na rzecz pozostałych podmiotów
  powiązanych przedstawiona została w nocie 4 6. 31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  1) Zobow iązania udzielone na rzecz podmiotów f inansow ych : 1 198 952
  2) Zobow iązania udzielone na rzecz podmiotów nief inansow ych : 2 469 886
  Raze m zobow iązania udzie lone 3 667 1 838
  Udzie lone zobow iązania gw ar ancyjne


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część
  119 /134
  42. Kapitał zakładowy
  Stan na dzień 31.12.2017 :
  KAPITAŁ PODSTAWOWY (STRUKTURA ) w ar toś ci w PLN .
  Se r ia /
  e m is ja Rodzaj ak cji Rodzaj upr zyw ile jow ania ak cji
  Rodzaj
  ogr anicze nia
  pr aw do ak cji
  Liczba ak cji
  War toś ć s e r ii /
  e m is ji w g
  w ar toś ci
  nom inalne j
  Nadw yżk a
  ak cji
  Spos ób
  pok r ycia
  k apitału
  Data
  r e je s tr acji
  Pr aw o do
  dyw ide ndy
  (od daty)
  A imienne
  co do praw a głosu - każdej akcji
  przysługują 2 głosy ; co do dyw idendy -
  w maksymalnej w ysokości w ynikającej z
  art. 353 §1 KSH ; co do pierw szeństw a
  pokrycia z majątku spółki pozostałego po
  zaspokojeniu w ierzycieli w razie
  likw idacji Banku
  brak 1 051 200 2 102 400 zł w kład pieniężny 24.04.1992 24.04.1992
  B na okaziciela brak brak 2 500 000 5 000 000 zł w kład pieniężny 14.04.1994 14.04.1994
  C na okaziciela brak brak 1 250 000 2 500 000 zł w kład pieniężny 20.09.1994 01.01.1994
  D na okaziciela brak brak 2 500 000 5 000 000 zł w kład pieniężny 27.03.1997 01.01.1997
  E na okaziciela brak brak 1 500 000 3 000 000 zł w kład pieniężny 29.12.1998 01.01.1999
  F na okaziciela brak brak 1 071 429 2 142 858 zł w kład pieniężny 07.01.2000 01.01.2000
  G na okaziciela brak brak 8 385 968 16 771 936 zł w kład pieniężny 05.08.2011 01.01.2011
  H na okaziciela brak brak 8 385 967 16 771 934 zł w kład pieniężny 21.09.2011 01.01.2011
  I na okaziciela brak brak 12 028 594 24 057 188 zł w kład pieniężny 19.06.2012 01.01.2012
  J na okaziciela brak brak 9 794 872 19 589 744 zł w kład pieniężny 03.10.2012 01.01.2012
  K na okaziciela brak brak 4 744 526 9 489 052 zł w kład pieniężny 18.06.2014 01.01.2014
  L na okaziciela brak brak 14 598 541 29 197 082 zł w kład pieniężny 27.08.2014 01.01.2014
  M na okaziciela brak brak 10 590 884 21 181 768 zł w kład pieniężny 17.04.2015 01.01.2015
  Liczba ak cji r aze m 78 401 981
  Kapitał zak ładow y w PLN , r aze m 156 803 962 zł
  War toś ć nom inalna 1 ak cji = 2 PLN


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część
  120 /134
  Stan na dzień 31.12.201 6:
  KAPITAŁ PODSTAWOWY (STRUKTURA ) w ar toś ci w PLN .
  Se r ia /
  e m is ja Rodzaj ak cji Rodzaj upr zyw ile jow ania ak cji
  Rodzaj
  ogr anicze nia
  pr aw do ak cji
  Liczba ak cji
  War toś ć s e r ii /
  e m is ji w g
  w ar toś ci
  nom inalne j
  Nadw yżk a
  ak cji
  Spos ób
  pok r ycia
  k apitału
  Data
  r e je s tr acji
  Pr aw o do
  dyw ide ndy
  (od daty)
  A imienne
  co do praw a głosu - każdej akcji
  przysługują 2 głosy ; co do dyw idendy -
  w maksymalnej w ysokości w ynikającej z
  art. 353 §1 KSH ; co do pierw szeństw a
  pokrycia z majątku spółki pozostałego po
  zaspokojeniu w ierzycieli w razie
  likw idacji Banku
  brak 1 051 200 2 102 400 zł w kład pieniężny 24.04.1992 24.04.1992
  B na okaziciela brak brak 2 500 000 5 000 000 zł w kład pieniężny 14.04.1994 14.04.1994
  C na okaziciela brak brak 1 250 000 2 500 000 zł w kład pieniężny 20.09.1994 01.01.1994
  D na okaziciela brak brak 2 500 000 5 000 000 zł w kład pieniężny 27.03.1997 01.01.1997
  E na okaziciela brak brak 1 500 000 3 000 000 zł w kład pieniężny 29.12.1998 01.01.1999
  F na okaziciela brak brak 1 071 429 2 142 858 zł w kład pieniężny 07.01.2000 01.01.2000
  G na okaziciela brak brak 8 385 968 16 771 936 zł w kład pieniężny 05.08.2011 01.01.2011
  H na okaziciela brak brak 8 385 967 16 771 934 zł w kład pieniężny 21.09.2011 01.01.2011
  I na okaziciela brak brak 12 028 594 24 057 188 zł w kład pieniężny 19.06.2012 01.01.2012
  J na okaziciela brak brak 9 794 872 19 589 744 zł w kład pieniężny 03.10.2012 01.01.2012
  K na okaziciela brak brak 4 744 526 9 489 052 zł w kład pieniężny 18.06.2014 01.01.2014
  L na okaziciela brak brak 14 598 541 29 197 082 zł w kład pieniężny 27.08.2014 01.01.2014
  M na okaziciela brak brak 10 590 884 21 181 768 zł w kład pieniężny 17.04.2015 01.01.2015
  Liczba ak cji r aze m 78 401 981
  Kapitał zak ładow y w PLN , r aze m 156 803 962 zł
  War toś ć nom inalna 1 ak cji = 2 PLN


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 121 /134
  Poniższa tabela przedstawia st rukturę akcjonariatu na dzień 31 grudnia 201 7 roku :
  Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu na dzień 31 grudnia 201 6 roku :
  43. Pozostałe kapitały
  liczba ak cji
  udział w
  całk ow ite j
  liczbie ak cji
  głos y
  udział w
  całk ow ite j
  liczbie
  głos ów
  zł % s ztuk %
  GETIN Holding S.A . 42 677 443 54,43% 43 728 643 55,04%
  Dr Leszek Czarnecki (bezpośrednio ) 7 717 725 9,84% 7 717 725 9,71%
  Getin Noble Bank S.A . 4 897 297 6,25% 4 897 297 6,16%
  LC Corp B.V . 4 834 178 6,17% 4 834 178 6,08%
  Pozostali 18 275 338 23,31% 18 275 338 23,01%
  RA ZEM 78 401 981 100,00% 79 453 181 100,00%
  Str uk tur a ak cjonar iatu liczba ak cji
  udział w
  całk ow ite j
  liczbie ak cji
  głos y
  udział w
  całk ow ite j
  liczbie
  głos ów
  zł % s ztuk %
  GETIN Holding S.A . 42 677 443 54,43% 43 728 643 55,04%
  LC Corp B.V .* 6 342 878 8,09% 6 342 878 7,98%
  Dr Leszek Czarnecki (bezpośrednio ) 7 717 725 9,84% 7 717 725 9,71%
  Pozostali 21 663 935 27,64% 21 663 935 27,27%
  RA ZEM 78 401 981 100,00% 79 453 181 100,00%
  * Podmiot zależny od dr Leszka Czarneckiego
  Str uk tur a ak cjonar iatu 31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Kapitał zapas ow y 1 904 856 1 735 747
  Ze sprzedaży akcji pow yżej ich w artości nominalnej 1 385 256 1 389 821
  Pozostały 519 600 345 926
  Kapitał z ak tualizacji w yce ny 36 310 -33 816
  Wycena portf ela aktyw ów f inansow ych dostępnych do sprzedaży 20 503 -41 749
  Podatek odroczony 15 807 7 933
  Fundus z ogólne go r yzyk a bank ow e go 9 080 9 080
  Pozos tałe k apitały r e ze r w ow e 586 398 112 476
  Różnice k ur s ow e 0 315
  Stan na k onie c ok r e s u, r aze m 2 536 644 1 823 802
  Pozos tałe k apitały 01.01.2017 -
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Stan na poczate k ok r e s u -33 816 -13 652
  Zmiana w yceny pomniejszona o podatek odroczony 50 462 -20 164
  Kw oty przeniesione do rachunku zysków i strat 0 0
  Stan na k onie c ok r e s u -33 816 -33 816
  Zm iana s tanu k apitału z ak tualizacji w yce ny


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 122 /134
  44. Informacje dodatkowe do rachunku przepływów pieniężnych
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty:
  31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Kasa, środki w Banku Centralnym 138 061 129 719
  Bieżące należności od banków 163 991 133 969
  Śr odk i pie nię żne i e k w iw ale nty ś r odk ów pie nię żnych
  pr e ze ntow ane w r achunk u pr ze pływ ów pie nię żnych
  302 052 263 688
  Pozycje bilans ow e


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część
  123 /134
  Wyjaśnienie różnic pomiędzy bilansowymi zmianami stanu aktywów i zobowiązań oraz zmianami stanu wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych za
  rok 2017 :
  Zm iana w yce ny
  odnie s iona na
  k apitał
  z ak tualizaci
  w yce ny
  Zm iana bie żących
  nale żnoś ci od
  bank ów i lok at
  k r ótk ote r m inow ych
  Wyk azanie
  w pr ze pływ ach
  finans ow ych
  De k ons olidacja
  Ide a Le as ing S.A.
  Zmiana stanu papierów w artościow ych dostępnych do
  sprzedaży -524 921 -587 389 62 468 62 468 0 0 0
  Zmiana stanu należności od banków i instytucji f inansow ych 186 337 98 175 -88 162 0 -88 162 0 0
  Zmiana stanu aktyw ów z tytułu odroczonego podatku
  dochodow ego -97 509 -273 491 175 982 11 926 0 0 164 056
  Zmiana stanu pochodnych instrumentów f inansow ych
  (aktyw o) 93 867 93 787 80 80 0 0 0
  Zmiana stanu pożyczek i kredytów udzielonych klientom 1 576 805 5 393 380 -3 816 575 0 0 0 -3 816 575
  Zmiana stanu należności z tytułu leasingu f inansow ego 669 033 -3 652 618 4 321 651 0 0 0 4 321 651
  Zmiana stanu pozostałych pożyczek i należności 17 823 71 494 -53 671 0 0 0 -53 671
  Zmiana stanu innych aktyw ów -100 068 294 186 -394 254 0 0 0 -394 254
  Zmiana stanu zobow iązań z tytułu emisji dłużnych papierów
  w artościow ych 7 768 39 768 -32 000 0 0 -32 000 0
  Zmiana stanu zobow iązań w obec innych banków i instytucji
  f inansow ych 707 185 -142 528 849 713 0 0 0 849 713
  Zmiana stanu pochodnych instrumentów f inansow ych
  (zobow iązanie) oraz zobow iązań f inansow ych w ycenianych
  do w artości godziw ej przez w ynik f inansow y
  -213 552 -208 177 -5 375 0 0 0 -5 375
  Zmiana stanu pozostałych zobow iązań 126 750 64 850 61 900 0 0 0 61 900
  Zmiana stanu rezerw oraz rezerw z tytułu odroczonego
  podatku odroczonego 3 333 1 924 1 409 0 0 0 1 409
  Wyjaś nie nie r óżnic
  Rachune k
  pr ze pływ ów
  pie nię żnych
  Zm iana s alda
  bilans ow e go Różnica


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część
  124 /134
  Wyjaśnienie różnic pomiędzy bilansowymi zmianami stanu aktywów i zobowiązań oraz zmianami stanu wykazanymi w rachunku pr zepływów pieniężnych za
  rok 2016 :
  Zm iana w yce ny
  odnie s iona na
  k apitał
  z ak tualizacji
  w yce ny
  Zm iana bie żących
  nale żnoś ci od
  bank ów i lok at
  k r ótk ote r m inow ych
  Wyk azanie
  w pr ze pływ ach
  finans ow ych
  Zak up papie r ów
  w ar toś ciow ych
  zapr e ze ntow any w
  działalnoś ci
  inw e s tycyjne j
  Zmiana stanu papierów w artościow ych dostępnych do
  sprzedaży -757 587 0 -757 587 -21 360 0 0 50 025
  Zmiana stanu należności od banków i instytucji f inansow ych -61 299 0 61 299 0 35 651 0 0
  Zmiana stanu aktyw ów z tytułu odroczonego podatku
  dochodow ego 47 623 0 47 623 -4 730 0 0 0
  Zmiana stanu zobow iązań z tytułu emisji dłużnych papierów
  w artościow ych 5 027 0 5 027 0 0 5 027 0
  Zmiana stanu pochodnych instrumentów f inansow ych
  (zobow iązanie ) oraz zobow iązań f inansow ych w ycenianych
  do w artości godziw ej przez w ynik f inansow y
  -3 534 0 -3 534 -3 534 0 0 0
  Wyjaś nie nie r óżnic
  Rachune k
  pr ze pływ ów
  pie nię żnych
  Zm iana s alda
  bilans ow e go Różnica


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 125 /134
  45. Składniki innych całkowitych dochodów
  46. Transakcje z jednostkami powiązanymi
  Podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. jest Getin Holding S.A.
  Podmiotem dominującym najwyższego szczebla jest dr Leszek Czarnecki.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe Idea Bank S.A. oraz
  sprawozdania fina nsowe jednostek zależnych wymienionych w nocie 2.
  W sprawozdaniu finansowym za rok kończący się 31 grudnia 201 7 r. podmioty powiązane Grupy są
  zdefiniowane jako bezpośrednia jednostka dominująca Getin Holding S.A., jednostki powiązane przez
  bezpośredni podmiot dominujący, jednostki powiązane przez podmiot dominujący najwyższego
  szczebla Pana Leszka Czarneckiego.
  Podmioty powiązane Gru py Idea Bank na dzień 31.12.2017 roku
   Getin Leasing S.A. i spółki zależne
   Open Finance S.A.
   Idea Box S.A.
   Getin International S.A.
   Getin Investment Sp. z o.o. ( dawniej Carcade Polska Sp. z o.o.)
   MW Trade S.A.
   Carcade sp. z o.o. (Rosja)
   Asset Service Finance (Rosja)
   Carcade Service sp. z o.o. (Rosja) Inne całk ow ite dochody
  01.01.2017 -
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Różnice kursow e z przeliczenia jednostek zagranicznych 0 333
  A ktyw a f inansow e dostępne do sprzedaży w tym : 50 527 -17 302
  - Zyski (straty) za okres 50 904 (17 302)
  - Kwoty przeniesione do rachunku zysków i strat (377) -
  Ef ekt rachunkow ości zabezpieczeń przepływ ów pieniężnych (65) (2 862)
  Inne całk ow ite dochody ogółe m 50 462 (19 831)
  - w tym element kapitałowy grupy do zb ycia zaklasyfikowanej
  jako przeznaczona do sprzedaży 61 61 01.01.2017 -
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Różnice kursow e z przeliczenia jednostek zagranicznych - 333
  - Kw ota przed opodatkow aniem - 333
  A ktyw a f inansow e dostępne do sprzedaży 50 527 (17 302)
  - Kw ota przed opodatkow aniem 62 468 (21 360)
  - Podatek dochodow y (11 941) 4 058
  Ef ekt rachunkow ości zabezpieczeń przepływ ów pieniężnych (65) (2 862)
  - Kw ota przed opodatkow aniem (80) -3 534
  - Podatek dochodow y 15 672
  Podate k dochodow y odnos zący s ię do s k ładnik ów
  innych całk ow itych dochodów ogółe m (11 926) 4 730
  Podate k dochodow y odnos zący s ię do s k ładnik ów
  innych całk ow itych dochodów


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 126 /134
   Centr Karawto sp. z o.o.
   Idea Bank S.A. (Ukraina)
   Spółka Finansowa Gwarant Plus sp. z o.o. (Ukraina)
   Idea Leasing sp. z o.o. (Ukraina)
   Idea Bank S.A. (Białoruś)
   Idea Finance sp. z o.o. (Białoruś)
   Idea Broker sp. z o.o. (Białoruś)
   Idea Bank Romania (dawniej Romanian International Bank S.A.)
   Idea Leasing Romania IFN (dawniej VBL Romania IFN)
   Idea Broker de Asigurare SRL (dawniej VBL Broker de Asigurare SRL)
   Idea Investment (Romania)
   Idea Finance IFN S.A.
   EXPERT UBEZPIECZENIA Sp. z o.o. S.K.A.
   Europejski Dom Brokerski sp. z o.o.
   LC Corp BV
   Sky Tower S.A.
   Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich
   Arkady Wrocławskie S.A.
   Warszawa Przyokopowa sp. z o.o.
   LC Corp S.A.
   Spółki LC Corp Invest sp. z o.o.
   RB Computer sp. z o.o.
   RB Consulting sp. z o.o.
   RB Investcom sp. z o.o.
   SKY Dress sp. z o.o.
   Total Money sp. z o.o.
   Total Finance sp. z o.o.
   Fundacja St. Antonys College Oxford - Noble Foundation
   Getin Noble Bank S.A.
   BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.
   Noble Securities S.A.
   Nobel Funds TFI S.A.
   Noble Concierge sp. z o.o.
   Sax Development S ysyem sp. z o.o.
   Prefstal sp. z o.o.
   Noble Securities S.A.
   BIK S.A.
   Konwin Kruszwica sp. z o.o. w upadłości
   Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.
   PROEKSPERT sp. z o.o.
   PROEKSPERT sp. z o.o. sp. k
   Open Finance TFI S.A.
   Home Broker S.A.
   Open Brokers S.A.
   Debtor NSFIZ
   Property FIZAN
   Ettrick Investments Sp. z o.o.
   Lakeford Investments Sp. z o.o.
   Redmile Investments Sp. z o.o.
   Środkowoeuropejska Grupa Investycyjna Sp. z o.o.


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 127 /134
   Nieruchoościowa grupa inwestycyjna Sp. z o.o.
   Projekt Mielno Sp. z o.o.
   Projekt Kolonia Brzeziny Wielkie Sp. z o.o.
   Suburban Investments Group Sp. z o.o.
   Happy Miles S.A.
   Property FIZAN
   TU Europa S.A.
   TU Europa na Życie S.A.
   PSA TU Europa UA
   PSA TU Europa Życie
   Open Life TU Życie S.A.
   DocFLOW S.A.
  Następując e tabele przedstawia ją łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi za
  lata obrotowe zakończone dnia 31.12.201 7 oraz 31.12.201 6:
  W ramach działalności kredytowej dla podmiotów powiązanych Grupa stosuje standardowe warunki
  kredytowania:
   transakcje zaw ierane są wg zaakceptowanych wewnętrznie zasad i warunków,
   ocena wiarygodności spółek zależnych, oparta jest na zasadach obowiązujących przy ocenie
  zdolności kredytowej klientów,
   zasady zabezpieczenia finansowania transakcji są zgodne z instrukcją prawnych zabezpieczeń
  obowiązującą w Grupie .


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część
  128 /134
  Pozabilans
  31.12.2017
  Nale żnoś ci
  br utto Zobow iązania
  Odpis ak tualizujący z
  tytułu utr aty
  w ar toś ci nale żnoś ci
  nie r e gular nych
  Pr zychody z
  tytułu
  ods e te k
  Kos zty z
  tytułu
  ods e te k
  Pr zychody z
  tytułu
  pr ow izji
  Kos zty z
  tytułu
  pr ow izji
  Udzie lone
  zobow iązania
  finans ow e i
  gw ar ancyjne
  tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN
  Raze m 1 875 400 158 080 -20 167 156 504 3 678 142 504 7 606 0
  Getin Leasing S .A. i spółki zależne 1 269 356 2 0 44 631 0 0 0 0
  Open Finance S.A . 22 893 58 247 -20 167 0 0 1 905 4 000 0
  Idea Box S.A . 2 669 0 0 0 0 0 520 0
  MW Trade S.A . 188 046 2 354 0 12 129 34 4 3 086 0
  Idea Bank S.A . (Ukraina) 10 106 0 0 616 0 0 0 0
  Idea Bank S .A. (Białoruś ) 45 880 0 0 79 13 0 0 0
  Idea Bank Romania (daw niej Romanian International Bank S.A .) 22 189 1 235 0 1 224 2 1 060 0 0
  Idea Leasing Romania IFN (daw niej V BL Romania IFN) 267 297 0 0 9 014 0 216 0 0
  Europejski Dom Brokerski sp. z o.o. -1 0 0 0 0 0 0 0
  LC Corp BV -7 543 0 0 0 0 0 0 0
  Sky Tow er S.A . -743 242 0 0 0 0 0 0
  Warszaw a Przyokopow a sp. z o.o. 0 687 0 0 0 0 0 0
  Getin Noble Bank S.A . 3 826 0 0 15 0 0 0 0
  Noble Concierge sp. z o.o. 0 71 0 0 0 0 0 0
  Noble Securities S.A . 0 43 0 0 0 7 0 0
  Home Broker S.A . -5 0 0 0 0 62 206 0 0
  Happy Miles S.A . -22 1 0 0 0 0 0 0
  Property FIZA N -15 0 0 0 0 0 0 0
  TU Europa S.A . -1 428 45 268 0 65 692 1 497 -29 631 0 0
  TU Europa na Życie S .A. 1 338 34 930 0 23 104 2 101 22 423 0 0
  Open Lif e TU Życie S .A. 51 557 15 000 0 0 31 84 314 0 0
  Tr ans ak cje podm iotów z Gr upy z je dnos tk am i
  pow iązanym i (w tys . PLN )
  Bilans
  31.12.2017
  Rachune k zys k ów i s tr at
  01.01.2017 do 31.12.2017


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część
  129 /134 Pozabilans
  31.12.2016
  Nale żnoś ci
  br utto Zobow iązania
  Odpis ak tualizujący z
  tytułu utr aty
  w ar toś ci nale żnoś ci
  nie r e gular nych
  Pr zychody z
  tytułu
  ods e te k
  Kos zty z
  tytułu
  ods e te k
  Pr zychody z
  tytułu
  pr ow izji
  Kos zty z
  tytułu
  pr ow izji
  Udzie lone
  zobow iązania
  finans ow e i
  gw ar ancyjne
  tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN
  Raze m 1 285 206 25 589 0 53 705 160 4 129 0 0
  Getin Leasing S .A. i spółki zależne 669 924 0 0 19 172 0 0 0 0
  Open Finance S.A . 48 634 0 0 4 622 0 0 0 0
  Idea Box S.A . 26 129 0 0 0 0 0 0
  MW Trade S.A . 241 129 2 320 0 19 084 33 0 0 0
  Idea Bank S.A . (Ukraina) 12 132 0 0 727 0 0 0 0
  Idea Bank S .A. (Białoruś ) 8 848 8 848 0 28 5 0 0 0
  Idea Bank Romania (daw niej Romanian International Bank S.A .) 23 536 1 066 0 1 383 2 1 061 0 0
  Idea Leasing Romania IFN (daw niej V BL Romania IFN) 276 501 0 0 8 669 0 0 0 0
  Idea Broker de A sigurare SRL (daw niej V BL Broker de A sigurare
  SRL) 0 0 0 0 0 567 0 0
  Sky Tow er S.A . 37 11 452 0 0 119 0 0 0
  Kraków Zielony Złocień sp . z o .o. 1 041 0 0 4 0 0 0 0
  Getin Noble Bank S.A . 1 389 0 0 9 0 0 0 0
  Noble Concierge sp. z o.o. 0 50 0 0 0 0 0 0
  Home Broker S.A . 18 0 0 0 0 2 501 0 0
  DocFLOW S.A . 1 990 1 721 0 7 1 0 0 0
  TU Europa S.A . 22 695 45 000 0 0 3 117 696 0 0
  TU Europa na Życie S .A. 19 335 77 281 0 0 3 645 6 980 0 0
  Open Lif e TU Życie S .A. 20 684 28 256 0 0 5 548 21 915 0 0
  Tr ans ak cje podm iotów z Gr upy z je dnos tk am i
  pow iązanym i (w tys . PLN )
  Bilans
  31.12.2016
  Rachune k zys k ów i s tr at
  01.01.2016 do 31.12.2016


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 130 /134
  47. Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz płatności w formie akcji
  Rada Nadzorcza Banku Uchwałą nr 86/2011 z dnia 23 grudnia 2011 roku, wdrożyła postanowienia
  Uchwały KNF nr 258/2011 przyjmując „Politykę wynagrodzeń osób mających istotny wpływ na profil
  ryzyka w Grupie Kapitałowej Idea Bank S.A.”. Dodatkowo Rada Nadzorcza Banku Uchwałą nr
  106/2013 z dnia 9 października 2013r., a następnie Uchwałą n r 107/2015 z dnia 2 września 2015
  roku oraz Uchwałą nr 107/2017 z dnia 04 września 2017 dokonała aktualizacji ww. polityki,
  dostosowując jej postanowienia do wewnętrznej organizacji, ryzyka związanego z prowadzoną
  działalnością oraz charakteru prowadzonej działalności. Jednocześnie w związku ze sprawowanym
  przez Bank nadzorem nad ryzykiem związanym z działalnością podmiotów zależnych od Banku,
  ustalono i wdrożono spójne zasady, przyjmując ww. politykę w Grupie Kapitałowej Idea Bank S.A.”
  (dalej „Polityka”) .
  W wyniku przeprowadzonej analizy wskazano osoby, które mają istotny wpływ na ryzyko Banku oraz
  Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A. (dalej „Osob y zajmujące stanowiska kierownicze”).
  Wynagrodzenie tych osób składa się z wynagrodzenia stałego i zmiennych składników
  wynagrodzenia. Zgodnie z postanowieniami Polityki wynagrodzenie zmienne jest rozliczane w sposób
  przejrzysty, zapewniający jej efektywną realizację. Stosunek wynagrodzenia stałego do
  wynagrodzenia zmiennego został określony w sposób zapewniający prowadzenie elastycznej polityki
  wynagrodzenia, z uwzględnieniem stabilnego i ostrożnego zarządzania Bankiem. , oraz podmiotami
  zależnymi od Ban ku. Zmienne składniki wynagrodzenia przyznane za wyniki pracy w danym roku
  obrotowym nie mogą przekraczać 100% wynagrodzenia stałego otrzymanego przez Risk Takers w
  tym roku, z zastrzeżeniem iż Bank może stosować wyższy maksymalny stosunek zmiennych
  skład ników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia, jednak nie wyższy jednak niż
  200%, za zgodą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz przekazania informacji do Komisji
  Nadzoru Finansowego o rekomendowanym poziomie podwyższenia.
  Podstawą do określen ia wysokości wynagrodzenia zmiennego jest ocena efektów pracy Osób , które
  mają istotny wpływ na profil ryzyka , za okres nie krótszy niż 3 lata, tak by wysokość wynagrodzenia
  zmiennego uzależnionego od wyników uwzględniała cykl koniunkturalny Banku lub podm iotu
  zależnego, wyników finansowych danej jednostki organizacyjnej oraz wyników finansowych Banku.
  Do oceny indywidualnych efektów pracy decydujących o wypłacie wynagrodzenia zmiennego bierze
  się pod uwagę kryteria finansowe i niefinansowe.
  Przez kryter ia finansowe należy rozumieć w szczególności:
  a. uzyskanie przez Bank/podmiot zależny określonej części zysku netto i/lub sprzedaży i/lub kosztów
  działalności założonych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Bank/podmiotu zależnego planie
  finansowym na dany rok obrotowy;
  b. miernik jakości portfela kredytowego/leasingowego/koszty ryzyka Banku/podmiotu zależnego;
  c. miary adekwatności kapitałowej Banku;
  d. miary płynności Banku.
  Natomiast przez kryteria niefinansowe należy rozumieć w szczególności:
  a. okresową ocenę pracowniczą;
  b. udział w projektach o istotnym znaczeniu dla Banku/podmiotu zależnego;
  c. brak uwag ze strony Departamentu ds. Compliance do sposobu funkcjonowania jednostki; 01.01.2017 -
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Wypłacone w ynagrodzenie członków
  Zarządu jednostki dominującej 11 884 8 424
  Wypłacone w ynagrodzenie członków
  Rady Nadzorczej jednostki dominującej 1 500 1 582


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 131 /134
  d. brak rekomendacji audytu wewnętrznego o znacz eniu krytycznym oraz rekomendacji dla których
  upłynął termin ich wdrożenia.
  Wynagrodzenie zmienne osób, które mają istotny wpływ na profil ryzyka w Banku oraz w wybranych
  podmiotach zależnych pełniących funkcje kontrolne, związane z zarządzaniem ryzykiem na drugim
  poziomie, zachowaniem zgodności działania z przepisami prawa, sprawy kadrowe oraz audytu
  wewnętrznego jest niezależne od wyników finansowych uzyskiwanych w kontrolowanych przez nich
  obszarach działalności Banku.
  Polityka obowiązująca w 2017 ro ku w Banku, w odniesieniu do wynagrodzenia zmiennego zakłada
  m.in.:
  - wypłatę 50% ustalonego wynagrodzenia zmiennego w gotówce,
  - wypłatę 50% ustalonego wynagrodzenia w kwocie obliczanej jako równowartość akcji Idea Bank S.A.
  - wypłatę, co do zasady, 60% premii przyznanej za dany rok w roku kolejnym i 40% w latach kolejnych
  z uwzględnieniem odpowiedniego okresu oceny, za okres nie krótszy 3 lata,
  - ocenę wyników pracy z uwzględnieniem odpowiedniego horyzontu czasowego, za okres nie krótszy
  nić 3 lata, tak aby wysokość wynagrodzenia zmiennego uzależnionego od wyników uwzględniała cykl
  koniunkturalny Banku/podmiotu zależnego i ryzyka związane z prowadzoną przez Bank i podmioty
  zależne działalnością gospodarczą
  Bank ma prawo do zmniejszenia lub niewypłacenia odroczonej części wynagrodzenia zmiennego, w
  sytuacjach które mogłyby mieć istotny wpływ na wynik finansowy Banku.
  Wyniki Banku przyjmowane w celu określenia zmiennych składników wynagrodzenia uwzględniają
  między innymi koszt ryzyka Banku, koszt kapitału i ryzyka płynności w perspektywie długoterminowej.
  W 2017 roku oceniono wyniki i ustalono wynagrodzenia zmienne za 2016 rok osobom
  zidentyfikowanym w Polityce jako mające istotny wpływ na profil ryzyka Banku. Całkowity koszt
  wynagrodzeń zmiennych osób ma jących istotny wpływ na profil ryzyka w Banku za 2016 rok wyniósł
  5 613 tys. zł.(w tym 4 760 tys. zł dotyczy Członków Zarządu Banku), z tego:
  - wypłacone w gotówce 2 167 tys. zł, w tym Członkowie Zarządu 1 628 tys. zł,
  - wypłacone w gotówce stanowiące ek wiwalent akcji fantomowych 1 582 tys. zł, w tym Członkowie
  Zarządu 1 462 tys. zł,
  - odroczoną wypłatę w gotówce w kwocie 842 tys. zł oraz w ilości 33 262 akcji fantomowych (w
  tym 752 tys. zł oraz w ilości 29 722 akcji fantomowych dotyczy Członkowie Zarząd u Banku)
  stanowiących długoterminowe świadczenie zostaną wypłacone – po ich przyznaniu – w 3 kolejnych
  latach, tj. 2018, 2019 i 2020 roku w równych częściach.
  Ponadto, w okresie sprawozdawczym wypłacono:
  a) trzecią (z trzech) transzę odroczonego wynagrod zenia zmiennego za wyniki roku 2013 w łącznej
  kwocie 754 tys. zł, w tym Członkowie Zarządu 754 tys. zł z tego:
  - wypłacone w gotówce 344 tys. zł, w tym Członkom Zarządu 344 tys, zł
  - wypłacone w gotówce stanowiące ekwiwalent akcji fantomowych 410 tys zł. w tym Członkom
  Zarządu 410 tys., zł.
  b) drugą (z trzech) transzę odroczonego wynagrodzenia zmiennego za wyniki roku 2014 w łącznej
  kwocie 1 025 tys. zł, w tym Członkowie Zarządu 1 025 tys. zł z tego:
  - wypłacone w gotówce 511 tys. zł, w tym Członkom Zarządu 511 tys. zł
  - wypłacone w gotówce stanowiące ekwiwalent akcji fantomowych 514 tys. zł. w tym Członkom
  Zarządu 514 tys., zł.
  c) pierwszą (z trzech) transzę odroczonego wynagrodzenia zmiennego za wyniki roku 2015 w łącznej
  kwocie 862 tys. zł, w tym Członkow ie Zarządu 859 tys. zł z tego:
  - wypłacone w gotówce 428 tys. zł, w tym Członkom Zarządu 426 tys. zł
  - wypłacone w gotówce stanowiące ekwiwalent akcji fantomowych 434 tys. zł. w tym Członkom
  Zarządu 432 tys., zł.
  Koszt dotyczący tej części wynagrodzenia zm iennego został ujęty w księgach 2013, 2014 i 2015 roku.
  W 2017 roku Bank utworzył rezerwę na wynagrodzenie zmienne dotyczące 2017 roku zgodnie z
  zasadami kalk ulacji wynikającymi z Polityki. W rezultacie na dzień 31 grudnia 2017 roku w księgach
  Banku ujęta jest rezerwa w kwocie 8 611 tys. zł, która dotyczy wynagrodzenia za wyniki 2017 roku


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 132 /134
  oraz wynagrodzenia pozostałego do wypłaty w przyszłych latach w odniesieniu do części odroczonej
  za 2014, 2015 i 2016 dla osób mających istotny wpływ na profil ryzyka w G rupie Kapitałowej Idea
  Bank S.A. w rozumieniu ww. Polityki.
  48. Utrata kontroli w Idea Leasing S.A
  Sprzedaż akcji Idea Leasing S.A.
  Jak wskazano w części II. 5.4.1 niniejszego sprawozdania w dni u 28.09 .201 7 roku Grupa Idea Bank
  za pośrednictwem Banku dokonała sprzedaży na rzecz LC Corp B.V. 5878 sztuk akcji stanowiących
  25,01 % kapitału Idea Leasing S.A. za cenę 107.543 tys. zł. Umowa sprzedaży uprawnia jednocześnie
  spółkę LC Corp B.V do kupna dodatkowych 25% akcji spółki.
  W rezultacie powyższej transakcji udział Idea Bank S.A. w Idea Leasing obniżył się do 74,99%. Jak
  opisano w nocie 5.4.1 , w wyniku przeprowadzonej analizy Grupa uznała , że w rezultacie ww .
  sprzedaży utraciła kontrolę nad Idea Leasing S.A. oraz uję ła inwestycję w Idea Leasing S.A. jako
  inwestycję w jednostkę stowarzyszoną ujmowaną w cenie nabycia.
  Poniżej zostało zaprezentowane rozliczenie transakcji na poziomie Grupy:
  Rozliczenie utraty kontroli w Idea Leasing S.A. (w tys. zł)
  Przychód ze sprzed aży 25,01% akcji Idea Leasing S.A. 107 543
  Wartość godziwa pozostałej części udziałów rezydualnych (74,99%)
  Aktywa netto na poziomie skonsolidowanym dotyczące Idea Leasing
  S.A. na dzień utraty kontroli
  322 457
  271 749
  Wynik na transakcji 158 251
  Wartość opcji call sprzedaży 25% akcji Idea Leasing S.A.* 5 375
  Wynik brutto na transkacji całkowity 152 930
  Podatek dochodowy 43 537
  Wynik netto na transakcji 109 393 * kwota ujęta w rachunku zysków i strat w linii „Wynik na instrumentach finansowych, w tym wycenianych do wartości godziwej ”
  Zapłata ceny nastąpi za pośrednictwem Domu Maklerskiego i została podzielona na dwie transze, z
  których pierwsza wyniesie 100 mln zł i została zrealizowana w terminie do 5 tygodni od daty zawarcia
  umowy sprzedaży, a druga – w wysokości 7.543 tys. zł – będzie płatna w terminie 12 miesięcy od dnia
  zawarcia umowy.
  Na moment utraty kontroli środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych w posiadaniu Idea
  Leasing S.A. wynosiły 11 349 tys. zł.
  Poniższa t abela przedstawia najważniejsze pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej Idea Leasing
  S.A. na moment utraty kontroli:  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 133 /134
  49. Dywidendy wypła cone i zaproponowane do wypłaty
  W okresach 12 miesięcy z akończonych dnia 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 201 6 roku podmiot
  dominujący Grupy nie wypłacił ani nie zaproponował do wypłaty dywidendy.
  Na dzie ń 28.09.2017 Ide a Le as ing S.A.
  AKTYWA
  Kasa, środki w Banku Centralnym 9
  Należności od banków i instytucji f inansow ych 11 340
  Należności od klientów 1 577 665
  Należności z tytułu leasingu f inansow ego 4 324 393
  Pozostałe pożyczki i należności 1 605
  Inw estycje w jednostki stow arzyszone 318 069
  Wartości niematerialne 5 594
  Rzeczow e aktyw a trw ałe 113 260
  A ktyw a z tytułu podatku dochodow ego 164 950
  Inne aktyw a 241 319
  SUM A AKTYWÓW 6 758 204
  ZOBOWIĄZANIA
  Zobow iązania w obec innych banków i instytucji f inansow ych 6 383 381
  Zobow iązania w obec klientow 3 213
  Zobow iązania z tytułu emisji dłużnych papierów w artościow ych 55 276
  Zobow iązania z tytułu podatku dochodow ego od osób praw nych
  Pozostałe zobow iązania 61 900
  Rezerw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego
  Rezerw y 1 409
  SUM A ZOBOWIĄZAŃ 6 505 179
  Kapitał zakładow y 23 501
  Niepodzielony w ynik f inansow y 0
  Zysk (strata) netto 39 977
  Pozostałe kapitały 189 547
  Kapitał w łas ny ogółe m 253 025
  SUM A ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO 6 758 204


  Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.
  Skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okresy 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 134 stanowią jego integralną część 134 /134
  50. Zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego
  W dniu 19 lutego 2018 roku Bank otrzymał zgodę ze strony Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na
  zaliczenie 42 mln zł wyemitowanych obligacji podporządkowanych na poczet funduszy
  uzupełniających.
  W dniu 2 marca 2018 roku Grupa opublikowała skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za
  okres 9 miesięcy zakończony dnia 30.09.2017 roku. Idea Bank S.A. dokonał przeglądu parametrów
  ryzyka wykorzystywanych w procesie szacowania odpisów aktualizujących ekspozycje kredytowe. W
  związku z odchyleniem oszacowań parametrów od ich realizacji podj ęto decyzję o ich aktualizacji ze
  skutkiem na dzień 30.09.2017 roku.
  Nie wystąpiły inne istotne zdarzenia po dniu 31 grudnia 201 7 roku wymagające ujęcia w
  skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A.
  Tobiasz Bury
  p.o. Prezes a Zarządu
  Małgorzata Szturmowicz
  Członek Zarządu
  Dariusz Makosz
  Członek Zarządu
  Aneta Skrodzka -Książek
  Członek Zarządu
  Ja romi r Frankowicz
  Członek Zarządu
  Magdalena Skwarzec
  Członek Zarządu
  Tomasz Górski
  Członek Zarządu
  Warszawa , 8 marca 201 8 rok u


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

  GRUPA KAPITAŁOWA
  IDEA BANK S.A.
  WARSZAWA, UL PRZYOKOPOWA 33
  SKONSOLIDOWANE
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  ZA ROK OBROTOWY 2017
  WRAZ
  ZE SPRAWOZDANIEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA  IDEA BANK S.A.
  Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialności ą Sp. k. 2
  SPIS TREŚCI
  SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADA NIA
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁ OWEJ IDEA BANK S.A.
  ZA ROK OBROTOWY 2017
  1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat
  2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
  3. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
  4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym
  5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
  6. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowan ego sprawozdania finansowego
  SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ IDEA BANK S.A.
  ZA ROK OBROTOWY 2017  Deloitte Polska
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
  al. Jana Pawła II 22
  00-133 Warszawa
  Polska
  Tel.: +48 22 511 08 11
  Fax: +48 22 511 08 13
  www.deloitte.com/pl
  Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmi otu prawa brytyjskiego z ograniczoną
  odpowiedzialnością i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokł adny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu
  Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć n a stronie www.deloitte.com/pl/onas
  Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited
  Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarcz y Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000446833, NIP: 527-020-07-86, REGON: 010076870
  SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADA NIA
  Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozd ania finansowego
  Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego skon solidowanego sprawozdania finansowego Grupy
  Kapitałowej Idea Bank S.A. (zwanej dalej „Grupą Kap itałową”, „Grupą”), w której jednostką
  dominującą jest Idea Bank S.A. (zwana dalej „Bank”) , na które składają się: skonsolidowane
  sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na d zień 31 grudnia 2017 roku, skonsolidowany
  rachunek zysków i strat i skonsolidowane sprawozdan ie z całkowitych dochodów, skonsolidowane
  zestawienie zmian w kapitale własnym, skonsolidowan y rachunek przepływów pieniężnych za rok
  obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz informacje dodatkowe obejmujące
  informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inn e informacje objaśniające („skonsolidowane
  sprawozdanie finansowe”).
  Odpowiedzialność Zarządu Banku i osób sprawujących nadzór za skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe
  Zarząd Banku jest odpowiedzialny za sporządzenie sk onsolidowanego sprawozdania finansowego i za
  jego rzetelną prezentację zgodnie z Międzynarodowym i Standardami Rachunkowości,
  Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finan sowej oraz związanymi z nimi
  interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń K omisji Europejskiej oraz innymi obowiązującymi
  przepisami prawa a także statutem Banku. Zarząd Ban ku jest również odpowiedzialny za kontrolę
  wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządze nia skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego niezawierającego istotnego zniekształce nia spowodowanego oszustwem lub błędem.
  Zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości Zarząd Banku oraz członkowie Rady Nadzorczej Banku
  są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie fin ansowe spełniało wymagania przewidziane
  ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2018 r. poz. 395), zwaną dalej „Ustawą
  o rachunkowości”.
  Odpowiedzialność biegłego rewidenta
  Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy sk onsolidowane sprawozdanie finansowe
  przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątko wej i finansowej oraz wyniku finansowego Grupy
  Kapitałowej zgodnie z mającymi zastosowanie Międzyn arodowymi Standardami Rachunkowości,
  Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finan sowej oraz związanymi z nimi
  interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń K omisji Europejskiej i przyjętymi zasadami
  (polityką) rachunkowości.
  Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego p rzeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
  1) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewident ach, firmach audytorskich oraz nadzorze
  publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089) („ Ustawa o biegłych rewidentach”),
  2) Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania
  przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Bi egłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r.
  z późn. zm.,
  3) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
  w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawow ych badań sprawozdań finansowych  4
  jednostek interesu publicznego, uchylającym decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158
  z 27.05.2014, str. 77 oraz Dz. Urz. UE L 170 z 11.0 6.2014, str. 66) („Rozporządzenie 537/2014 ”).
  Regulacje te wymagają przestrzegania wymogów etyczn ych oraz zaplanowania i przeprowadzenia
  badania w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pe wność, że skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia.
  Celem badania jest uzyskanie wystarczającej pewnośc i co do tego czy skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe jako całość nie zawiera istotnego znieksz tałcenia spowodowanego oszustwem lub błędem
  oraz wydanie sprawozdania niezależnego biegłego rew identa zawierającego naszą opinię.
  Wystarczająca pewność jest wysokim poziomem pewnośc i, ale nie gwarantuje, że badanie
  przeprowadzone zgodnie z powyżej wskazanymi standar dami zawsze wykryje istniejące istotne
  zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za
  istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że poj edynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje
  gospodarcze użytkowników podjęte, na podstawie tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia powsta łego na skutek oszustwa jest wyższe niż ryzyko
  niewykrycia istotnego zniekształcenia powstałego na skutek błędu, ponieważ może obejmować zmowy,
  fałszerstwo, celowe pominięcia, wprowadzanie w błąd lub obejście kontroli wewnętrznej i może
  dotyczyć każdego obszaru prawa i regulacji, nie tyl ko tego bezpośrednio wpływającego na
  skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
  Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służąc ych uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień
  w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Dobór pr ocedur badania zależy od osądu biegłego
  rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego zniekszt ałcenia skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem. Dok onując oceny tego ryzyka biegły rewident
  bierze pod uwagę działanie kontroli wewnętrznej w z akresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej
  prezentacji przez Bank skonsolidowanego sprawozdani a finansowego w celu zaprojektowania
  odpowiednich w danych okolicznościach procedur bada nia, nie zaś wyrażenia opinii na temat
  skuteczności kontroli wewnętrznej. Badanie obejmuje także ocenę odpowiedniości przyjętych zasad
  (polityki) rachunkowości, racjonalności ustalonych przez Zarząd Banku wartości szacunkowych, jak
  również ocenę ogólnej prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przys złej rentowności Grupy Kapitałowej ani
  efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw jed nostki przez Zarząd Banku obecnie lub w
  przyszłości.
  Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią
  podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania. O pinia jest spójna z dodatkowym sprawozdaniem
  dla Komitetu Audytu wydanym 7 marca 2018 roku.
  Niezależność
  W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły r ewident i firma audytorska pozostawali niezależni
  od jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej zgodnie z przepisami Ustawy o biegłych
  rewidentach, Rozporządzenia 537/2014 oraz zasadami etyki zawodowej przyjętymi uchwałami
  Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.
  Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem ośw iadczamy, że nie świadczyliśmy usług
  niebędących badaniem, które są zabronione przepisam i art. 136 Ustawy o biegłych rewidentach oraz
  art. 5 ust. 1 Rozporządzenia 537/2014, dla jednoste k wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.
  Wybór firmy audytorskiej
  Zostaliśmy wybrani do badania skonsolidowanego spra wozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok
  obrotowy 2017 uchwałą nr 73/2017 Rady Nadzorczej z dnia 9 czerwca 2017 roku. Skonsolidowane  5
  sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej badamy nieprzerwanie począwszy od roku obrotowego
  zakończonego dnia 31 grudnia 2014 roku, to jest prz ez cztery kolejne lata obrotowe.
  Najbardziej znaczące rodzaje ryzyka
  W trakcie przeprowadzonego badania zidentyfikowaliś my poniżej opisane najbardziej znaczące rodzaje
  ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym spowodowane go oszustwem oraz opracowaliśmy stosowne
  procedury badania dotyczące tych rodzajów ryzyk. W przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne
  dla zrozumienia zidentyfikowanego ryzyka oraz wykon anych przez biegłego rewidenta procedur
  badania, zamieściliśmy również najważniejsze spostr zeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka.
  Opis rodzaju ryzyka istotnego
  zniekształcenia Procedury biegłego rewidenta
  w odpowiedzi na zidentyfikowane ryzyko
  oraz najważniejsze spostrzeżenia związane
  z tymi rodzajami ryzyka
  Utrata wartości kredytów udzielonych klientom
  Jak przedstawiono w nocie 25 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  kredyty udzielone klientom brutto wynoszą na
  31 grudnia 2017 roku 17 038 339 tys. PLN,
  a odpisy z tytułu utraty wartości 758 889 tys.
  PLN.
  Odpisy z tytułu utraty wartości zostały uznane
  za kluczowy obszar ryzyka z uwagi na istotny
  wpływ odpisów na wycenę bilansową należności
  kredytowych oraz fakt, iż wymagają istotnego
  osądu Zarządu Banku oraz przyjęcia w procesie
  ich szacowania znaczących założeń, w tym
  przede wszystkim w zakresie oszacowania
  parametrów ryzyka takich jak m.in. PD -
  prawdopodobieństwo wystąpienia niewykonania
  zobowiązania przez kredytobiorcę, LGD –
  parametru określającego część ekspozycji
  kredytowej, która w przypadku zaistnienia
  zdarzenia niewypłacalności kredytobiorcy
  zostanie utracona.
  Odpisy z tytułu utraty wartości szacowane są:
  · w ramach analiz portfelowych, gdzie
  odpis wyliczany jest przy użyciu modeli
  statystycznych, oraz
  · w podejściu indywidualnym, gdzie
  przyszłe przepływy pieniężne wyceniane
  są w podejściu scenariuszowym w
  oparciu o ocenę sytuacji finansowej
  indywidualnego kredytobiorcy oraz
  odzyski z przyjętych zabezpieczeń
  kredytu.
  Poddaliśmy krytycznej analizie zaprojektowanie
  i wdrożenie kluczowych kontroli wewnętrznych
  w zakresie oceny ryzyka kredytowego
  i szacowania odpisów z tytułu utraty wartości
  kredytów udzielonych klientom.
  W zakresie szacowania odpisów grupowych
  wykonaliśmy m.in. następujące procedury:
  - analiza stosowanej metodyki szacowania
  odpisów, w tym adekwatności parametrów ryzyka
  stosowanych przez Grupę (PD, LGD);
  - niezależne przeliczenie wartości odpisów
  grupowych dla znaczących portfeli należności
  kredytowych;
  - ocena zmian w przyjętych założeniach do
  budowy modeli wykorzystywanych przy pomiarze
  ryzyka kredytowego oraz zastosowanego
  podejścia do weryfikacji modeli na podstawie
  danych historycznych (tzw. „back-test’ów”).
  W odniesieniu do odpisów z tytułu utraty wartości
  szacowanych w oparciu o podejście indywidualne:
  - przeanalizowaliśmy poprawność procesu
  identyfikacji przesłanek utraty wartości;
  - oceniliśmy prawidłowość oszacowania odpisów
  dla ekspozycji ze stwierdzonymi przesłankami
  utraty wartości w zakresie poprawności
  przyjmowanych wartości zabezpieczeń oraz
  założeń dotyczących pozostałych przepływów
  pieniężnych.  6
  Opis rodzaju ryzyka istotnego
  zniekształcenia Procedury biegłego rewidenta
  w odpowiedzi na zidentyfikowane ryzyko
  oraz najważniejsze spostrzeżenia związane
  z tymi rodzajami ryzyka
  Rozpoznawanie przychodów z tytułu odsetek od
  kredytów oraz prowizji i opłat
  Zgodnie ze skonsolidowanym sprawozdaniem
  finansowym przychody z tytułu odsetek od
  kredytów wyniosły 680 684 tys. PLN (nota 9
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego),
  a przychody z tytułu prowizji i opłat 454 367
  tys. PLN (nota 10 skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego) za 2017 rok.
  Rozpoznawanie przychodów wymaga osądu
  Zarządu m.in. w zakresie:
  · ustalenia prawidłowej efektywnej stopy
  procentowej dla przychodów z tytułu
  odsetek od kredytów;
  · identyfikacji produktów powiązanych
  z kredytem (m.in. bancassurance).
  Ze względu na powyższe oraz z uwagi na
  znaczenie tych przychodów w całkowitych
  przychodach Grupy uznaliśmy przychody
  z tytułu odsetek od kredytów oraz prowizji
  i opłat za ryzyko istotnego zniekształcenia.
  Nasze procedury obejmowały m.in.:
  - analizę środowiska kontroli wewnętrznej
  w zakresie ujmowania i prezentacji przychodów
  odsetkowych oraz prowizji i opłat;
  - ocenę zasad ustalenia efektywnej stopy
  procentowej przychodów odsetkowych od
  kredytów, w tym w zakresie kontroli
  automatycznych w systemach IT Grupy;
  - przegląd zasad przyjętych w zakresie
  rozpoznawania przychodów z tytułu dystrybucji
  produktów łączonych, w tym ubezpieczeniowych;
  - analizę trendów rozpoznanych przychodów
  odsetkowych i prowizyjnych wraz z wyjaśnieniem
  nietypowych zdarzeń oraz transakcji
  jednorazowych;
  - ocenę istnienia i wyceny przychodów w oparciu
  o próbę transakcji.
  7
  Opis rodzaju ryzyka istotnego
  zniekształcenia Procedury biegłego rewidenta
  w odpowiedzi na zidentyfikowane ryzyko
  oraz najważniejsze spostrzeżenia związane
  z tymi rodzajami ryzyka
  Ryzyko nadużyć ze strony kierownictwa
  Jest to nieodłączne ryzyko dla każdego badania
  sprawozdania finansowego.
  Ryzyko to zostało uznane za istotne ze względu
  na fakt, iż Zarząd Banku ma możliwość
  dokonywania nadużyć poprzez manipulowanie
  zapisami księgowymi, przyjmowanie
  nieprawidłowych oszacowań oraz
  przygotowywanie nierzetelnych sprawozdań
  finansowych w wyniku ominięcia kontroli, która
  została prawidłowo zaprojektowana.
  W ramach przeprowadzonych procedur
  dokonaliśmy analizy i oceny środowiska kontroli
  wewnętrznej w zakresie procesów operacyjnych
  i księgowych przyjętych w Grupie.
  Nasze procedury obejmowały ocenę przyjętych
  przez Grupę założeń w odniesieniu do istotnych
  szacunków rachunkowych oraz niestandardowych
  transakcji (w tym transakcji z podmiotami
  powiązanymi).
  W celu identyfikacji zdarzeń nietypowych
  zapoznaliśmy się z protokołami z wewnętrznych i
  zewnętrznych kontroli, protokołami z posiedzeń
  organów wewnętrznych Grupy oraz
  korespondencją z instytucjami nadzoru.
  Uwzględniliśmy również zewnętrzne źródła
  informacji w celu identyfikacji naruszeń
  i potencjalnych naruszeń przepisów prawa
  i regulacji.
  Przeglądowi poddaliśmy dane finansowe oraz dla
  wybranych - na podstawie oceny ryzyka
  potencjalnych nadużyć - niesystemowych
  zapisów księgowych, oceniliśmy treść
  ekonomiczną zdarzeń gospodarczych będących
  podstawą zapisów księgowych.
  Opinia
  Naszym zdaniem załączone roczne skonsolidowane spra
  wozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Idea
  Bank S.A.:
  - przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji mająt kowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień
  31.12.2017 oraz jej wyniku finansowego za rok obrot owy od 01.01.2017 do 31.12.2017, zgodnie
  z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardam i Rachunkowości, Międzynarodowymi
  Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związa nymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi
  w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyję tymi zasadami (polityką) rachunkowości,
  - jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową przepisami prawa, w tym
  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2 009 roku w sprawie informacji
  bieżących i okresowych przekazywanych przez emiten tów papierów wartościowych oraz warunków
  uznawania za równoważne informacji wymaganych przep isami prawa państwa niebędącego państwem
  członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm. ) i postanowieniami statutu Banku.
  8
  Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji Opinia na temat sprawozdania z działalności
  Nasza opinia o sprawozdaniu finansowym nie obejmuje sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej.
  Za sporządzenie sprawozdania z działalności Grupy K apitałowej zgodnie z przepisami Ustawy o
  rachunkowości oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa jest odpowiedzialny Zarząd Banku.
  Ponadto Zarząd Banku oraz członkowie Rady Nadzorcze j Banku są zobowiązani do zapewnienia, aby
  sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej spełn iało wymagania przewidziane w Ustawie o
  rachunkowości.
  Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o bieg łych rewidentach było wydanie opinii, czy
  sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej zosta ło sporządzone zgodnie z artykułem 49 Ustawy o
  rachunkowości oraz rozporządzeniem Ministra Finansó w z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
  informacji bieżących i okresowych przekazywanych pr zez emitentów papierów wartościowych oraz
  warunków uznawania za równoważne informacji wymagan ych przepisami prawa państwa niebędącego
  państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późniejszymi zmianami) oraz, że jest ono zgodne
  z informacjami zawartymi w załączonym skonsolidowan ym sprawozdaniu finansowym. Naszym
  obowiązkiem było także złożenie oświadczenia, czy w świetle naszej wiedzy o Grupie Kapitałowej i jej
  otoczeniu uzyskanej podczas badania skonsolidowaneg o sprawozdania finansowego stwierdziliśmy w
  sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej istot ne zniekształcenia oraz wskazanie na czym polega
  każde takie istotne zniekształcenie. Ponadto zgodni e z wymogami art. 111a ust. 3 ustawy z dnia 29
  sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r., p oz. 128, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej
  „Prawem bankowym”, naszym obowiązkiem było zbadanie określonych informacji finansowych
  zawartych w sprawozdaniu z działalności Grupy Kapit ałowej.
  Naszym zdaniem sprawozdanie z działalności Grupy Ka pitałowej zostało sporządzone zgodnie z
  mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z in formacjami zawartymi w załączonym
  skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Ponadto oś wiadczamy, iż w świetle wiedzy o Grupie
  Kapitałowej i jej otoczeniu uzyskanej podczas badan ia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  nie stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności Gr upy Kapitałowej istotnych zniekształceń.
  Opinia na temat oświadczenia o stosowaniu ładu korp oracyjnego
  Zarząd Banku oraz członkowie Rady Nadzorczej są odp owiedzialni za sporządzenie oświadczenia
  o stosowaniu ładu korporacyjnego zgodnie z przepisa mi prawa.
  W związku z przeprowadzonym badaniem skonsolidowane go sprawozdania finansowego, naszym
  obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych re widentach było wydanie opinii, czy emitent
  obowiązany do złożenia oświadczenia o stosowaniu ła du korporacyjnego, stanowiącego wyodrębnioną
  część sprawozdania z działalności, zawarł w tym ośw iadczeniu informacje wymagane przepisami prawa
  oraz w odniesieniu do określonych informacji wskaza nych w tych przepisach lub regulaminach
  stwierdzenie, czy są one zgodne z mającymi zastosow anie przepisami oraz informacjami zawartymi w
  rocznym sprawozdaniu finansowym.
  Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu kor poracyjnego Bank zawarł informacje określone
  w paragrafie 91 ust. 5 punkt 4 lit. a, b, g, j, k R ozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 20 09
  r. w sprawie informacji bieżących i okresowych prze kazywanych przez emitentów papierów
  wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
  państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.)
  („Rozporządzenie”). Informacje wskazane w paragrafi e 91 ust. 5 punkt 4 lit. c-f, h oraz lit. i tego
  Rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi
  zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
  9
  Informacja o sporządzeniu oświadczenia na temat informacji niefinansowych
  Zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach in formujemy, że Bank sporządził oświadczenie
  na temat informacji niefinansowych Grupy, o którym mowa w art. 49b ust. 1 Ustawy o rachunkowości
  jako wyodrębniony dokument.
  Nie wykonaliśmy żadnych prac atestacyjnych dotycząc ych oświadczenia na temat informacji
  niefinansowych i nie wyrażamy jakiegokolwiek zapewn ienia na jego temat.
  Inne informacje, w tym o wypełnieniu obowiązków wyn ikających z przepisów prawa
  Za zapewnienie zgodności działalności Grupy Kapitał owej z regulacjami ostrożnościowymi
  wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (Dz. U. z 2015 r., poz.
  128, z późniejszymi zmianami), uchwał Zarządu Narod owego Banku Polskiego oraz Uchwał Komisji
  Nadzoru Finansowego odpowiedzialność ponosi Zarząd Banku. Naszym zadaniem było, w oparciu
  o przeprowadzone badanie, przedstawienie informacji czy Bank przestrzegał obowiązujących go
  regulacji ostrożnościowych. Naszym celem nie było w yrażenie opinii na temat przestrzegania tych
  regulacji przez Bank.
  W oparciu o przeprowadzone badanie informujemy, że nie zidentyfikowaliśmy przypadków naruszenia
  obowiązujących Grupę Kapitałową regulacji ostrożnoś ciowych oraz nie stwierdziliśmy
  nieprawidłowości, które mogłyby mieć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe Banku,
  w szczególności w zakresie prawidłowości ustalenia współczynników kapitałowych.
  Przeprowadzający badanie w imieniu Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. –
  podmiotu wpisanego na listę firm audytorskich prowa dzoną przez KRBR pod nr. ewidencyjnym 73:
  Paweł Nowosadko
  Kluczowy biegły rewident
  nr ewidencyjny 90119
  Warszawa, 8 marca 2018 roku


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik

  Sprawozdanie Zarządu z działalności
  Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony
  dnia 31 grudnia 2017 roku


  1  1
  Spis treści
  List Prezesa Zarządu ................................ ................................ ................................ ................................ 3
  Podsumowanie 2017 roku ................................ ................................ ................................ ...................... 4
  1. Pod stawowe informacje o Grupie Kapitałowej Idea Banku S.A. ................................ .................. 5
  1.1. Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A. ................................ ....... 5
  1.2. Rys historii Grupy Kapitałowej Idea Bank ................................ ................................ .............. 7
  1.3. Działalnośd spółek należących do Grupy Kapitałowej i podmiotów stowarzyszonych ........ 8
  1.4. Ważne wydarzenia mające wpływ na działalnośd Banku ................................ .................... 10
  1.6. Najważniejsze nagrody i osiągnięcia w 2017 roku ................................ ............................... 11
  2. Uwarunkowania zewnętrzne funkcjonowania Grupy Kapitałowej ................................ ............ 13
  2.1. Otoczenie regulacyjne ................................ ................................ ................................ .......... 13
  2.2. Sytuacja w sektorze bankowym ................................ ................................ ........................... 17
  2.3. Sytuacja makroekonomiczna w 2017 roku ................................ ................................ .......... 19
  2.4. Prognozowana sytuacja makroekonomiczna na 2018 rok ................................ .................. 22
  3. Działalnośd Grupy Kapitałowej ................................ ................................ ................................ ..... 24
  3.1. Rozwój oferty produktowej ................................ ................................ ................................ .. 24
  3.2. Działalnośd kredytowa ................................ ................................ ................................ .......... 29
  3.3. Działalnośd depozytowa i produkty inwestycyjne ................................ ............................... 31
  3.4. Działalnośd skarbowa i inwestycyjna ................................ ................................ ................... 33
  3.5. Działalnośd faktoringowa ................................ ................................ ................................ ..... 34
  3.6. Działalnośd księgowa ................................ ................................ ................................ ............ 34
  4. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ................................ ................................ .......................... 36
  4.1. Prognozy finansowe ................................ ................................ ................................ ............. 36
  4.2. Podstawowe wskaźniki finansowe ................................ ................................ ...................... 36
  4.3. Rachunek zysków i strat ................................ ................................ ................................ ....... 37
  4.4. Sprawozdanie z sytuacji finansowej ................................ ................................ .................... 42
  4.5. Zobowiązania warunkowe ................................ ................................ ................................ ... 43
  5. Działalnośd oraz wybrane wyniki finansowe Idea Banku ................................ ............................ 44
  5.1. Podstawowe wskaźniki finansowe ................................ ................................ ...................... 44
  5.2. Rachunek zysków i strat ................................ ................................ ................................ ....... 45
  5.3. Sprawozdanie z sytuacji finansowej ................................ ................................ .................... 46
  5.4. Zatrudnienie ................................ ................................ ................................ .......................... 47
  6. Zarządzanie ryzykiem ................................ ................................ ................................ .................... 49
  6.1. Cele i zasady zarządzania ryzykiem ................................ ................................ ...................... 49
  6.2. Ryzyko kredytowe ................................ ................................ ................................ ................ 51


  2
  6.3. Ryzyko operacyjne ................................ ................................ ................................ ................ 53
  6.4. Ryzyko płynności ................................ ................................ ................................ ................... 56
  6.5. Ryzyko stopy procentowej ................................ ................................ ................................ ... 58
  6.6. Ryzyko walutowe ................................ ................................ ................................ .................. 61
  6.7. Ryzyko modeli ................................ ................................ ................................ ....................... 62
  6.8. Adekwatnośd kapitałowa ................................ ................................ ................................ ..... 62
  7. Zarządzanie zasobami ludzkimi ................................ ................................ ................................ .... 67
  7.1. Polityka wynagrodzeo oraz systemy motywacyjne ................................ ............................. 67
  7.2. Polityka zmiennych składników wynagrodzeo ................................ ................................ .... 67
  7.3. Świadczenia na rzecz osób nadzorujących i zarządzając ych ................................ ............... 69
  7.4. Umowy zawarte między Idea Bankiem a osobami zarządzającymi ................................ .... 70
  8. Oświadczenie o ujawnieniu informacji niefinansowych Idea Bank S.A. ................................ ..... 72
  8.1. Model biznesowy Banku ................................ ................................ ................................ ....... 72
  8.2. Procedury należytej staranności ................................ ................................ .......................... 73
  8.3. Odpowiedzialne prowadzenie biznesu w Idea Banku ................................ ......................... 74
  8.4. Kwestie pracownicze ................................ ................................ ................................ ............ 74
  8.5. Poszanowanie praw człowieka ................................ ................................ ............................. 80
  8.6. Przeciwdziałanie korupcji ................................ ................................ ................................ ..... 82
  8.7. Kwestie społeczne ................................ ................................ ................................ ................. 84
  8.8. Kwestie dotyczące środowiska naturalnego ................................ ................................ ........ 87
  9. Relacje inwestorskie ................................ ................................ ................................ ..................... 89
  9.1. Relacje inwestorskie Idea Banku ................................ ................................ .......................... 89
  9.2. Kapitał zakładowy, akcjonariat i notowania akcji ................................ ............................... 90
  9.3. Akcje w posiadaniu członków Zarządu ................................ ................................ ................ 92
  10. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ................................ ............................ 93
  10.1. Zasady i zakres stosowania ładu korporacyjnego ................................ ............................... 93
  10.2. Organy władzy ................................ ................................ ................................ ...................... 97
  10.3. Sy stem kontroli wewnętrznej ................................ ................................ ............................ 110
  10.4. System kontroli w procesie sporządzania sprawozdania finansowego ............................ 112
  10.5. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego ...................... 113
  10.6. Istotne umowy ................................ ................................ ................................ .................... 114
  10.7. Po stępowania toczące się przed sądem ................................ ................................ ............. 115
  11. Oświadczenia Zarządu ................................ ................................ ................................ ................ 116  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  3
  List Prezesa Zarządu
  Szanowni Państwo,
  Grupa Kapitałowa Idea Bank ma za sobą udany i pracowity rok. Dzięki kolejnym inicjatywom wspierającym
  rozwój małych firm, z roku na rok stajemy się coraz większą, silniejszą i bardziej rozpoznawalną instytucją,
  o unikalnym na skalę światową modelu biznesow ym.
  Rok 2017 był dla nas symbolicznym okresem, w którym rozpoczęliśmy nowy etap w rozwoju naszej Grupy.
  Po siedmiu latach bardzo intensywnego wzrostu i tworzenia od podstaw pierwszego Banku dla firm,
  weszliśmy w nowy, bardziej dojrzały okres. Na przełomie 2017 i 2018 roku rozpoczęliśmy wiele
  strategicznych działao, których celem jest ugruntowanie pozycji Idea Banku jako lidera na rynku usług
  bankowych i finansowych dla małych firm. Naszym nowym celem jest wejście do grona instytucji
  bankowych średniej wiel kości, charakteryzujących się zrównoważonym apetytem na ryzyko i
  przynoszących stabilny zwrot dla akcjonariuszy.
  W roku 2017 Grupa Idea Bank osiągnęła 231 mln PLN zysku netto. Wynik bez zdarzeo jednorazowych
  wyniósł 151 mln PLN i był zbliżony do roku 2016. Rok 2017 był bardzo udany pod względem sprzedaży,
  zarówno produktów kredytowych, jak i pozakredytowych. Produkcj a kredytowa wzrosła o 19% osiągając
  poziom 9,6 mld PLN. O prawie 30% zwiększyła się sprzedaż leasingu i faktoringu. Mocny, dwucyfrowy
  wzrost zanotowała też sprzedaż rachunków firmowych i osobistych, a także abonamentów księgowych.
  Wynik odsetkowy wyniósł 681 mln PLN i był o 9% większy niż w poprzednim roku. Średni koszt
  finansowania wyniósł 2017 roku 0,28 pkt. proc. powyżej stopy WIBOR i był niemal dwukrotnie niższy niż w
  2016 roku. Wynik prowizyjny wyniósł 311 mln PLN. W roku 2017 Grupa dokonała zmiany st ruktury
  dochodów prowizyjnych, której celem jest zwiększenie udziału wpływów ze sprzedaży produktów własnych
  kosztem dochodów z pośrednictwa, obarczonych większym ryzykiem biznesowym i regulacyjnym.
  Grupa konsekwentnie obniża koszty swojego działania, cze go efektem jest wskaźnik C/I skorygowany o
  podatek bankowy na poziomie 48,5%. Utrzymanie wskaźnika wyraźnie później 50% jest strategicznym
  celem Grupy.
  Suma bilansowa Grupy Idea Bank wyniosła na koniec grudnia niemal 24 mld zł, co oznacza wzrost o ponad
  11% w skali roku. Grupa wykazuje bezpieczne poziomy wskaźników adekwatności kapitałowej CAR i TIER1.
  W 2017 roku Grupa została uhonorowana wieloma międzynarodowymi nagrodami za innowacje.
  Przykładem może byd zwycięstwo w kategorii „Phygital distribution” w konkursie Efma Accenture
  Distribution & Marketing Innovation Awards dla pierwszej placówki bankowej na torach Idea Hub Express.
  Warto jednocześnie podkreślid, że Idea Bank został uznany przez Efma za jeden z pięciu najbardziej
  innowacyjnych banków na świe cie.
  Innowacyjnośd pozostanie naszą cechą szczególną również w kolejnym okresie, stawania się bardziej
  dojrzałą i stabilną instytucją. Rok 2018 rozpoczęliśmy od wdrożenia projektu Chmura Faktur, z którym
  wiążemy w tym roku strategiczne oczekiwania. Mamy t eż inne ambitne plany, które w średnim okresie
  pozwolą nam stad się bankiem pierwszego wyboru dla firm.
  Zapraszam do lektury
  Tobiasz Bury
  p.o. Prezesa Zarządu Idea Bank S.A.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  4
  Podsumowanie 2017 roku
  Grupa Kapitałowa Idea Banku S.A. w 2017 r. to:  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  5
  1. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej Idea Banku S.A.
  1.1. Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  =dea Bank S.A. (dalej „Bank”, „=dea Bank”) jest dynamicznie rozwijającym się bankiem, który
  rozpoczął swoją działalnośd w 20 10 r. , tworząc stopniowo rozbudowaną Grupę Kapitałową =dea
  Banku S.A. (dalej „Grupa Kapitałowa”, „Grupa”) oferującą klientom systematycznie poszerzany
  wachlarz produktów i usług. Oferta Grupy skierowana jest przed e wszystkim do przedsiębiorców
  i małych przedsiębi orstw.
  W 2017 roku Grupa oferowała swoje produkty i usługi za pośrednictwem 92 placówek w całej Polsce:
  55 placówek =dea Ba nku oraz 37 biur Tax Care S.A.
  Grupa prowadzi działalnośd w zakresie usług bankowych świadczonych prze z podmiot dominujący,
  usług faktoringow ych, księgowych oraz usług pośrednictwa finansowego, ubezpieczeniowego,
  sprzedaży nieruchomości świadczonych przez pozostałe podmioty zależne .
  Zakres działalności obejmuje:
   przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego
  terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
   prowadzenie innych rachunków bankowych,
   udzielanie kredytów,
   udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw,
   emitowanie bankowych papierów wartościow ych,
   przeprowadzanie bankowych rozliczeo pieniężnych,
   udzielanie pożyczek pieniężnych,
   operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty,
   nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
   przechowywanie przedmiotów i papierów w artościowych oraz udostępnianie skrytek
  sejfowych,
   udzielanie i potwierdzanie poręczeo,
   wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych,
   wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,
   terminowe operacje finansowe,
   prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,
   pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeo w obrocie dewizowym,
   wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego.
  Ponadto przedmiotem działalności Grupy jest:
   obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej i jednostek
  uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
   zaciąganie zobowiązao związanych z emisją papierów wartościowych,
   dokonywanie, na warunkach uzgodnionych z dłużnikie m, zamiany wierzytelności na składniki
  majątku dłużnika, z tym, że Bank jest obowiązany do ich sprzedaży w okresie nie dłuższym niż
  5 (pięd) lat od daty nabycia - w odniesieniu do nieruchomości oraz w okresie 3 (trzech) lat od
  daty nabycia - w odniesieniu do pozostałych składników majątku. Obowiązek, o którym mowa


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  6
  powyżej nie dotyczy składników majątku dłużnika, które Bank wykorzysta do prowadzenia
  własnej działalności bankowej,
   świadczenie usług konsultacyjno -doradczych w sprawach finansowych,
   usługi fin ansowe związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno -rentowymi,
   leasing finansowy,
   nabywanie i zbywanie nieruchomości,
   dokonywanie obrotu papierami wartościowymi,
   zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych,
   wykonywanie czynności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego.
  Grupa oferuje również produkty leasingowe poprzez spółkę stowarzyszoną =dea Leasing S.A. (na 31
  grudnia 2017, od 1 lutego 2018 roku Idea Getin Leasing S .A.).
  Hednostką dominującą Grupy jest Getin :olding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Polska) przy
  ul. Gwia ździstej 66.
  Podmiotem dominującym najwyższego szczebla Grupy jest dr Leszek Czarnecki.
  Grupa opiera swoją działalnośd na koncepcji „Prze dsiębiorcy dla Przedsiębiorców", która kładzie
  szczegó lny nacisk na zrozumienie potrzeb klienta i przygotowanie dla niego oferty odpowiadającej
  jego bieżącym potrzebom i oczekiwaniom oraz dąży do budowania długotrwałyc h relacji ze swoimi
  klientami .
  Grupa rozwija się wraz ze swymi klientami oferując im produkty finansowe adekwatne do etapu
  rozwoju firmy. Główne produkty po stronie finansowania działalności gospodarczej to kredyt
  inwestycyjny , kredyt obrotowy , leasing i faktoring. Grupa oferuje również szeroki zakres usług
  dodatkowych , takich jak prowadzenie księgowości , usługi doradztwa kadrowego, podatkowego czy
  prawnego. Zarząd Idea Banku wierzy w tworzenie swoistego ekosystemu wokół firm i podejście
  opierające się na holistycznym spojrzeniu na potrzeby klienta na każdym etapie jego rozwoju. Główny
  nacisk w swojej strategii Grupa kładzie na budowanie relacji z klientem poprzez atrakcyjną ofertę nie
  tylko kredytową , ale również szeroki wachlarz rozwiązao dotyczących bankowości transakcyjnej.
  W 2017 roku Grupa Kapitałowa wypracowała wynik fin ansowy netto na poziomie 230,8 mln zł,
  uzyskując wskaźnik zwrotu z kapitału na poziomie 8,9%. Na dzieo 31.12. 2017 r. suma bilansowa
  Grupy wynosiła 24 mld zł i przedstawiała 1,3 % aktywów ogółem polskiego sektora bankowego.
  Wartośd kredytów i pożyczek brutto oraz należności leasingowych udzielonych klientom wzrosła z
  poziomu 14,6 mld zł w 2016 roku do poziom u 16,3 mld zł w 2017 roku . Natomiast zobowiązania
  wobec klientów (wraz ze zobowiązaniami finansowymi wycenianymi do wartości godziwej) wzrosły
  z poziomu 1 7,7 mld zł w 2016 roku do 19,5 mld zł w 2017 roku.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  7
  1.2. Rys historii Grupy Kapitałowej Idea Bank  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  8
  1.3. Działalnośd spółek należących do Grupy Kapitałowej i podmiotów stowarzyszonych
  W skład Grupy Kapitałowej na dzieo 31.12.2017 r. wchodziły następujące spółki:
  *spółka do dnia 9.02.2017 występowała pod nazwą Getin International S.a.r.l.
  Idea Money S.A. – spółka zależna Banku, której działalnośd koncentruje się dostarczaniu
  finansowania przedsiębiorcom w formie faktoringu, a w szczególności mikrofaktoringu.
  Szczegółowy opis działalności faktoringowej znajduje się w rozdziale 3.5 niniejszego sprawozdania.
  Tax Care S.A. – spółka zależna Banku świadcząca usługi księgowe , głównie dla podmiotów
  prowadzących jednoosobową działalnośd gospoda rczą (księga przychodów i rozchodów). Poza
  działalnością typowo księgową Tax Care oferuje usługi z zakresu doradztwa w zakresie pozyskiwania
  dotacji unijnych i pośrednictwa finansowego, inwestycyjnego oraz doradztwa przy rozpoczęciu
  i prowadzeniu działalności gospodarczej. Spółka funkcjonuje od 2009 r . Posiada sied placówek
  w całym kraju.
  Szczegółowy opis działalności księgowej znajduje się w rozdziale 3. 6 niniejszego sprawozdania.
  Idea Investment S.a. r.l. – spółka z siedzibą w Luksemburgu, dedykow ana do zagranicznych inwestycji
  kapitałowych Grupy. Spółka do dnia 9.02.2017 r. występowała pod nazwą Getin =nternational S.a.r.l.
  LC Corp Sky Tower Sp. z o.o. – spółka celowa, która obecnie nie prowadzi działalności operacyjnej.
  Hej aktywem jest udział w Funduszu, do którego należy spółka pełniąca funkcję zarządcy kompleksu
  budynków Sky Tower we Wrocławiu oraz zajmująca się sprzedażą lokali w tym kompleksie.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  9
  Property Solutions FIZAN – Fundusz =nwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, Fundusz
  posiada 100% udziałów w spółce Development System sp. z o.o. zajmującej się sprzedażą
  i zarządzaniem lokalami ulokowanymi w budynku Sky Tower we Wrocławiu.
  W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej za rok zakooczony dnia
  31.12.2017 r. wykazano następujące jednostki stowarzyszone:
  Idea Leasing S.A. – do dnia 28 września 2017 r. spółka zależna Banku świadcząca usługi leasingowe,
  która oferuje swoje usługi za pośrednictwem 24 oddziałów i filii, zlokalizowanych w największych
  miastach Polski oraz kilkudziesięciu autoryzowanych przedstawicieli. Celem =dea Leasing jest stałe
  powiększanie portfela umów leasingowych oraz utrzymanie czołowego miejsca w rankingu firm
  leasingowych w Polsce. Od 28 września 2017 r. spółka jest spółką stowarzyszoną Grupy Idea Banku.
  Szczegółowe informacje na temat zmiany statusu spółki =dea Leasing zawarte zostały w nocie 48
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego , jak r ównież w nocie 45 jednostkowego sprawozdania
  finansowego Banku .
  Open Finance S.A. – spółka stowarzyszona zajmująca się doradztwem finansowym, powstała w 2004
  r., oferuje klientom indywidualnym produkty kilkudziesięciu banków, funduszy inwestycyjnych
  i towa rzystw ubezpieczeniowych.
  Idea Box S.A. – spółka stowarzyszona , która pełni funkcje inkubatora dla wybranych przedsięwzięd
  finansowych.
  Idea 24/7 Inc. – spółka stowarzyszona, założona przez LC Corp BV i =dea =nvestment S.a.r.l.
  (posiadający 49,99% udział ów). W 2017 roku spółka nie prowadz iła działalności operacyjnej, start
  operacyjny spółki przewidziany jest na rok 2018. Spółka ma działad na rynku amerykaoskim opierając
  się na modelu biznesowym zbliżo nym do modelu Grupy Idea Banku.
  W 2017 r. miały również miejsce następujące zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy i jednostek
  stowarzyszonych :
  Umorzenie posiadanych przez Development System Sp. z o.o. certyfikatów inwestycyjnych
  funduszu Property Solutions FIZAN.
  W dniu 19 stycznia 2017 roku nastą piło umorzenie 24.469 sztuk, tj. wszystkich posiadanych przez
  Development System Sp. z o.o. certyfikatów inwestycyjnych funduszu Property Solutions F=ZAN
  stanowiących 20,5% ogólnej liczby certyfikatów, za kwotę 49,9 mln zł. Umorzenie nie miało wpływu
  na sp rawowanie kontroli nad funduszem oraz nie wpływa na procent konsolidowanych aktywów oraz
  wyników netto ww. podmiotu.
  Sprzedaż udziałów spółki Tax Care S.A.
  W dniu 31 marca 2017 roku =dea Bank S.A. sprzedał 100% udziałów w spółce Tax Care S.A. spółce
  Idea Money S.A. w celu lepszego dopasowania struktury Grupy do działalności prowadzonej przez
  poszczególne spółki.
  Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Idea Box S.A.
  W dniu 31 marca 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki =dea Box S.A. podjęło uc hwałę
  w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 5.472.000 zł poprzez emisję 547.290
  akcji serii : o wartości nominalnej 10 zł z czego 356.179 akcji objął, zwiększając swój udział w spółce


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  10
  Idea Box S.A. do 48,61%. W dniu 20 czerwca 2017 rok u miało miejsce kolejne podwyższenie kapitału
  zakładowego spółki o kwotę 1.042.500 zł poprzez emisję 104.250 akcji serii = o wartości nominalnej
  10 zł, z czego całośd objęła spółka LC Corp BV. Po tej emisji udział Banku w =dea Box S.A. spadł do
  44,87%.
  Obj ęcie przez spółkę Idea Investment S.a.r.l. udziałów w spółce Idea 24/7, Inc.
  W dniu 3 kwietnia 2017 roku spółka =dea =nvestment S.a.r.l. objęła 49,99% udziałów
  w nowoutworzonej spółce =dea 24/7, =nc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Wartośd objęt ych
  udziałów to 1 155 tys. USD.
  Zmiana statusu spółki Idea Leasing S.A.
  W dniu 28 września 2017 roku Bank sprzedał spółce LC Corp B.V. 5.878 akcji zwykłych imiennych
  spółki =dea Leasing S.A., stanowiących 25,01% jej kapitału zakładowego i uprawniających do 25 ,01%
  głosów na walnym zgromadzeniu za cenę w kwocie 107 543 tys. zł. Umowa sprzedaży dodatkowo
  uprawnia LC Corp B.V. do żądania sprzedaży przez Bank na rzecz LC Corp B.V. dodatkowego pakietu
  5.875 akcji =dea Leasing S.A., stanowiących 25% kapitału zakładow ego. Opcja Call może zostad
  wykonana w każdym czasie pod warunkiem nab ycia przez LC Corp B.V. akcji.
  Połączenie spółki Banfi Polska Sp. z o.o. ze spółką Tax Care S.A.
  W dniu 20 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy wpisał do rejestru przed siębiorców
  KRS połączenie spółek Tax Care S.A. z Banfi Polska Sp. z o.o. Połączenie polegało na przejęciu spółki
  Banfi Polska Sp. z o.o. przez Tax Care S.A.
  Zbycie przez Idea B ank na rzecz LC Corp Sky Tower S p. z o.o. certyfikatów inwestycyjnych Property
  Solutions FIZAN
  W dniu 29 grudnia 2017 r. =dea Bank zbył na rzecz LC Corp Sky Tower Sp. z o.o. 95.135 certyfikatów
  inwestycyjnych Property Solutions Funduszu =nwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych,
  wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RF= 782, za cenę w kwocie 111 912
  tys. zł.
  1.4. Ważne wydarzenia mające wpływ na działalnośd Banku
  W dniu 9 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza Banku ponownie wybra ła firm ę Deloitte Polska Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzib ą w Warszawie jako podmiot
  uprawniony do badania sprawozda o finansowych Idea Bank S.A. oraz Grupy Kapita łowej Idea Bank
  S.A. za dwa kolejne lata obrotowe, kooczące się odpowiednio 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia
  2018 roku . Bank uprzednio korzysta ł z us ług Deloitte w zakresie badania oraz przeglądu rocznych
  i śródrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdao finansowych za lata 2015 i 2016 oraz
  usług w zakresie badania historycznych skonsolidowanych informacji finansowych na potrzeb y
  prospektu emisyjnego.
  W dniu 13 września 2017 roku Bank otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na rozszerzenie
  przedmiotu działalności o wykonywanie czynności niestanowiących działalności maklerskiej
  polegających na:
  a) przyjmowaniu i przekazywaniu z leceo nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
  w postaci tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania ,


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  11
  b) oferowaniu instrumentów finansowych w postaci certyfikató w inwestycyjnych oraz obligacji,
  z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności okr eślonych w lit. a) -b) powyżej mogą byd odpowiednio
  wyłącznie obligacje emitowane przez Skarb Paostwa lub Narodowy Bank Polski lub niedopuszczone
  do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe, o których mowa w lit. a) -b) powyżej oraz
  obligacje, o których mowa w art. 39p ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach
  płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający wyżej
  wskazaną zmianę został uchwalony w dniu 23 października 2017 roku przez Nadzwyc zajne
  Walne Zgromadzenie.
  W dniu 5 października 2017 roku agencja ratingowa EuroRating Sp. z o.o. nadała Bankowi
  długoterminowy rating na poziomie BB z perspektywą stabilną .
  W dniu 28 listopada 2017 r. Bank uchwalił V Program Emisji Obligacji, w ramach kt órego wyemitował
  375 sztuk obligacji podporządkowanych =dea Bank S.A. serii U, z czego w dniu 21 grudniu objęto 105
  obligacji na łączną kwotę 42.000.000 zł. W dniu 12 lutego 2018 roku Bank otrzymał zgodę Komisji
  Nadzoru Finansowego na zaliczenie do kalkula cji Tier = ww. kwoty, stanowiącej zobowiązanie
  podporządkowane. Środki z ww. emisji zostały przeznaczone na akcję kredytową Banku.
  W listopadzie i grudniu 2017 roku Bank był przedmiotem postępowania kontrolnego ze strony
  organu regulacyjnego. W dniu 1 lutego 2018 roku Bank otrzymał protokół z kontroli, do którego
  odniósł się bez zastrzeżeo w piśmie przesłanym do nadzorcy w dniu 21 lutego 2018 roku.
  1.6. Najważniejsze nagrody i osiągnięcia w 2017 roku
  W 2017 r. =dea Bank otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia. Bank z ostał doceniony za całokształt
  działalności, innowacyjnośd oraz ciekawy i skuteczny marketing. Wyróżniono także jego kadrę
  managerską.
  Forbes
  == miejsce =dea Banku ze stratą 0,6 pkt do lidera w corocznym rankingu
  banków dla firm orga nizowanym przez magazyn Forbes; Idea Bank był
  najlepszy w badaniu Mystery Shopper oraz zajął 2 miejsce w zakresie oferty
  (najwyższe możliwe noty za lokaty i kredyty, 2 pozycja „koszyka”).
  EFMA – Accenture Distribution & Marketing Innovation Awards 2017
  Złoto w kategorii „Phygital Distribution” dla =dea :ub Express. Pierwsza
  placówka bankowa oraz przestrzeo coworkingowa usytuowana w wagonie
  pociągu została doceniona za nowoczesny model dystrybucji usług.
  Innovation AD
  Złoto dla leasingu :appy Miles ; najlepszy model biznesowy w kategorii
  Innowacyjny Biznes. Konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Komunikacji
  Marketingowej SAR. Nagrody przyznawane są przez grono ekspertów z branży
  reklamowej, marketingowej oraz komunikacyjnej.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  12
  Ranking 50 największych banków w Polsce
  == miejsce dla =dea Banku w kategorii Sprawnośd Działania Banków. Nagroda
  Miesięcznika Finansowego BANK. Przyznawana na podstawie oceny danych
  finansowych.
  Najlepszy bank 2017
  II miejsce dla Idea Banku w kategorii Bank i komercyjne małe i średnie.
  Nagroda Gazety Bankowej. O wynikach decydowały wyniki finansowe banków
  oraz oceny kapituły konkursowej.
  Hit Roku
  Wyróżnienie dla :appy Miles w kategorii Transport i Logistyka ; Nagroda
  Gazety Bankowej. Laureaci konkursu wybierani są przez kapitułę złożoną
  z ekspertów branży logistycznej.
  Mixx Awards
  Brąz za kampanię Można? Można! w kategorii B2B w konkursie na najlepsze
  polskie kampanie reklamowe z wykorzystaniem digitalu.
  Perły Polskiej Gospodarki
  Wyróżnienie dla =dea Banku kategorii „Perły sektora finansowego”.
  Wyróżnienie przyznane przez magazyn Polish Market oraz SG: za
  konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję
  lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej e fektywnych
  przedsiębiorstw w Polsce.
  Polish National Sales Awards 2017
  Tobiasz Bury wyróżniony certyfikatem etycznego zarządzania sprzedażą
  i obsługą klienta.
  Dyrektor Finansowy Roku
  Wyróżnienie dla Małgorzaty Szturmowicz, która została doceniona m.in. za
  dojrzałośd i odpowiedzialnośd zawodową w tak młodym wieku oraz
  umiejętnośd zarządzania finansami banku. Nagroda przyznawana przez
  Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) , Euler Herme s oraz
  dziennik Rzeczpospolita.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  13
  2. Uwarunkowania zewnętrzne funkcjonowania Grupy Kapitałowej
  2.1. Otoczenie regulacyjne
  Do aktów prawnych mających wpływ na sektor bankowy w Polsce , które weszły w życie w 2017 roku
  oraz po dacie bilansowej należą:
  1. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów stanowiące realizację zapisów ustawy z dnia 10
  czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (dalej „BFG”) , systemie gwarantowania
  depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji opublikowane w 2017 roku, w tym:
   Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie
  nadania statutu Bank owemu Funduszowi Gwarancyjnemu,
   Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie
  szczegółowego zakresu, trybu i terminó w przekazywania Bankowemu Funduszowi
  Gwarancyjnemu informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego
  i do Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do wykonywania zadao B ankowego
  Funduszu Gwarancyjnego,
   Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie
  przekazywania w formie zobowiązao do zapłaty składek wnoszonych do Bankowego
  Funduszu Gwarancyjnego przez banki, oddziały banków zagranicznych, firmy
  inwestycyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo -kredytowe oraz K rajową Spółdzielczą
  Kasę Oszczęd nościowo -Kredytową,
   Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie informacji
  niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej
  restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji.
   Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie re jestru
  instrumentów finansowych,
   Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia w sprawie szczegółowego
  zakresu, trybu i terminu prz ekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu
  informacji niezbędnych do realizacji jego zadao oraz sposobu weryfikacji prawidłowości
  przekazywanych informacji.
  Koniecznośd wydania rozporządzeo wynikała z wejścia w życie ustawy, która rozszerzyła zakres
  dz iałalności BFG m.in. o planowanie i prowadzenie przymusowej restrukturyzacji banków,
  spółdzielczych kas oszczędnościowo -kredytowych oraz firm inwestycyjnych.
  W drodze rozporządzeo minister właściwy do spraw instytucji finansowych określił szczegółowy
  zakre s, tryb i termin przekazywania informacji, oraz sposób weryfikacji prawidłowości
  przekazywanych informacji, mając na względzie koniecznośd prawidłowej realizacji zadao BFG.
  Na podstawie art. 330 ust. 1 ustawy o BFG, Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu przys ługuje
  prawo uzyskiwania informacji niezbędnych do realizacji jego zadao, między innymi przygotowania
  przymusowej restrukturyzacji bezpośrednio od podmiotu w przypadku zobowiązania takiego
  podmiotu do wdrożenia planu naprawy, przygotowania programu postęp owania naprawczego,
  podjęcia wobec niego działao wczesnej interwencji lub ustanowienia w nim zarządu komisarycznego
  lub zarządcy komisarycznego.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  14
  2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem
  i systemu kontroli wewnętrzn ej, polityki wynagrodzeo oraz szczegółowego sposobu
  szacowania kapitału wewnętrznego z dnia 6 marca 2017 r. („Rozporządzenie MRF”) - weszło
  w życie 1 maja 2017 r. (z wyłączeniem części przepisów dotyczących funkcji matrycy kontroli,
  które weszły w życie 1 lipca 2017 r.) oraz Rekomendacja H
  Rozporządzenie MRF stanowi wykonanie upoważnieo zawartych w art. 9f ust. 1 oraz art. 128 ust. 6
  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, w brzmieniu jakie nadała tym przepisom ustawa
  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu
  kryzysowym w systemie finansowym. Rozporządzenie, poza obowiązkami banków z zakresu
  wymienionego w tytule regulacji, określa m.in. wymogi dotyczące zgłaszania przez pracowników
  naruszeo w ewnątrz firmy za pośrednictwem specjalnego, anonimowego kanału, a także wprowadzają
  tzw. model trzech niezależnych, wzajemnie się uzupełniających poziomów (linii) obrony. Przez
  wszystkie trzy poziomy przechodzi, przynależna systemowi kontroli wewnętrznej, funkcja kontroli w
  postaci mechanizmów kontrolnych oraz niezależnego ich monitorowania. Celem zapewnienia
  spójności w zakresie kontroli wewnętrznej w bankach w dniu 25 kwietnia 2017 r. Komisja Nadzoru
  Finansowego wydała nową Rekomendację :, uwzględniającą zmiany zaproponowane
  Rozporządzeniem MRF na której wdrożenie Banki miały czas do 31 g rudnia 2017 r.
  Bank przeprowadził analizę luki i na jej podstawi e podjął działania wdrożeniowe oraz dostosowawcze
  w obszarach, w których stwierdzono niezgodnośd bądź częś ciową niezgodnośd, polegające m.in. na
  zaktualizowaniu zadao komórki ds. zgodności, powołaniu w strukturze Banku nowej komórki
  organizacyjnej odpowiedzialnej za koordynację działao w obszarze kontroli == stopnia, uwzględnieniu
  w procedurze zgłaszania narus zeo aspektu anonimowości, dostosowaniu polityki zmiennych
  składników wynagrodzeo Risk Taker s, zbudowaniu Matrycy Funkcji Kontroli, opracowaniu listy
  procesów, które powiązano z celami określonymi w Systemie Kontroli Wewnętrznej, a także
  kluczowymi mechaniz mami kontrolnymi, przygotowaniu narzędzia do raportowania wyników
  kontroli I i II stopnia , czy też propozycji zmiany dotychczasowego modelu kontroli. Ponadto Bank
  dostosował do nowych wymogów stosowne regulacje wewnętrzne, w tym np. „Regulamin Systemu
  Kont roli Wewnętrznej w =dea Bank S.A.” czy też te związane z działalnością komórki ds. zgodności
  oraz Departamentu Audytu Wewnętrznego.
  3. Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych
  innych ustaw, obowiązująca od 1 lipc a 2017 r.
  Ustawa wprowadziła zakaz udostępniania usług płatniczych na stronach internetowych
  wykorzystujących nazwy domen internetowych wpisanych do Rejestru Domen Służących do
  Oferowania Gier :azardowych niezgodnych z ustawą. W przypadku świadczenia usług płatniczych na
  takiej stronie dostawca usług płatniczych jest obowiązany do zaprzestania działao w ciągu 30 dni od
  dnia dokonania wpisu domeny do ww. Rejestru. Nieprzestrzeganie zakazu może skutkowad karą
  pieniężną do 250.000 zł. Bank przyjął rozwiązania ograniczające możliwośd udostępniania usług
  płatniczych w serwisach internetowych nielegalnie oferujących g ry hazardowe na terenie Polski,
  polegające na wdrożeniu: aneksów do umów z partnerami z obszaru Pay By Link, zobowiązujących do
  nieświadczenia usług na omawianych domenach, narzędzia MasterCard odrzucającego przy płatności
  kartą wszystkie transakcje dokonywane u podmiotów z Rejestru, weryfikacji podmiotów wpisanych
  do Rejestru, w tym w procesie otwieran ia rachunków. Dodatkowo Bank zamieścił na stronie
  internetowej komunikat informujący klientów, że Bank nie świadczy usług płatniczych na rzecz
  podmiotów urządzających nielegalne gry hazardowe w =nternecie.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  15
  4. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowe j 9 („MSSF 9”) obowi ązujący od
  1 stycznia 2018 r.
  MSSF 9 wprowadza przede wszystkim nowe zasady wyceny aktywów, nowy model w zakresie
  ustalania odpisów aktualizujących , jak również wiele dodatkowych ujawnieo. Szczegółowe informacje
  na temat zasad oraz impl ementacji MSSF 9 przez =dea Bank zostały zaprezentowane zostały w nocie
  5.10 oraz 4.10 odpowiednio skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego Banku.
  5. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bufora ryzyka systemowego
  opublikowane 1 września 2017 r .
  Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Na jego podstawie na wszystkie banki
  działające w Polsce nałożono bufor ryzyka systemowego. Wskaźnik bufora ryzyka systemowego
  wynosi 3% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczo nej zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów
  ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.
  6. Uchwała Rady Polityki Pieniężnej w sprawie obniżenia oprocentowania rezerwy obowiązkowej
  oraz uchwała zmniejszająca stopę rezerwy obowiązkowej
  Zmianą, mającą negatywny wpływ na wynik ekonomiczny sektora bankowego, jest decyzja Rady
  Polityki Pieniężnej w sprawie o bniżenia oprocentowania rezerwy obowiązkowej . Od 9 października
  2014 roku do kooca roku 2017 środki zgromadzone na rachunkach w Narodowym Banku Polskim
  celem rozliczenia rezerwy były oprocentowane w wynosi 0,9 stopy referencyjnej, tj. 1,35%. Od
  stycznia 20 18 roku stawka została obniżona do wysokości 0,50%. W przypadku =dea Banku S.A.
  zmiana ta przyczynia się do spadku przychodów odsetkowych o ok. 500 tys. zł miesięcznie.
  Rada Polityki Pieniężnej również podjęła uchwałę zmniejszającą stopę rezerwy obowiązko wej dla
  środków pozyskanych co najmniej na 2 lata do wysokości 0% , co w pewnym stopniu ograniczy koszty
  operacyjne banku. Zmiana ta będzie miała zastosowanie począwszy od rezerwy utrzymy wanej od 30
  kwietnia 2018 roku.
  7. Rozporządzenie MiFID (Markets in Finan cial Instruments Directive)
  Od dnia 3 stycznia 2018 r. weszły w życie zmiany w regulacjach dotyczących oferowania
  instrumentów finansowych – tzw. MiF=D == (Markets in Financial =nstruments Directive), które zostały
  wprowadzone przez Parlament Europejski. C elem ww. zmian jest zwiększenie ochrony inwestorów
  poprzez wprowadzenie dodatkowych wymogów informacyjnych i technologicznych, a także nowych
  zasad dotyczących doradztwa inwestycyjnego.
  Bank dostos owuje swoj ą działalności do wymogów wynikających z regulacj i MiFiD ==, w szczególności
  poprzez dostosowanie zasad premiowania sprzedawców oraz zasad rekomendowania klientom
  określonych inwestycji.
  8. Dyrektywa regulująca usługi płatności (Payment Services Directive) („PSD II”)
  Paostwa członkowskie Unii Europejskiej m iały czas do 13 stycznia 2018 r. na transpozycję przepisów
  nowej dyrektywy 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku
  wewnętrznego . Dyrektywa o usługach płatniczych wprowadza do stosowania m.in. dwie nowe usługi:
  usług ę dostępu do danych z rachunku oraz usługę w zakresie inicjowania płatności w imieniu klienta.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  16
  Usługi te będą mogły byd świadczone nie tylko przez banki , ale również przez nowe podmioty tak
  zwane TPP ( Third Party Provid er), które uzyskają zgodę KNF oraz licencję. Dyrektywa nakłada również
  na banki dodatkowe wymogi bezpieczeostwa w zakresie: bezpiecznego uwierzytelniania klienta,
  monitorowania transakcji w trybie online, stosowania odstępstw od zasad bezpieczeostwa.
  Dodatko we w ymogi oraz możliwości, które niesie za sobą Dyrektywa mogą mied istotny wpływ na
  zmiany w otoczeniu konkurencji Bank u. Po stronie Banku prowadzona jest analiza w zakresie modelu
  biznesowego wdrożenia ww. Dyrektywy.
  9. Projekt ustawy o dystrybucji ubezpiec zeo, którego przewidywany termin rozpoczęcia
  obowiązywania to 23 lutego 2018 r., za wyjątkiem przepisów dotyczących konfliktu interesów,
  które powinny wejśd w życie 3 stycznia 2018 r.
  Projektowane przepisy, wdrażające do polskiego prawa unijną dyrektywę w sprawie dystrybucji
  ubezpieczeo (tzw. dyrektywa =DD), przewidują rozwiązania zwiększające oraz ujednolicające ochronę
  klientów zawierających umowy ubezpieczenia, bez względu na różnice między kanałami dystrybucji
  tych ubezpieczeo. Wzmocnienie ochrony klie nta wiązad się ma z wprowadzeniem zapisów
  dotyczących obowiązków informacyjnych m.in. na temat produktu ubezpieczeniowego i jego
  dystrybutora , czy też wysokości wskaźnika kosztów dystrybucji oraz wskaźnika kosztów prowizji
  związanych z proponowaną umową ub ezpieczenia. Dodatkowo przewidziany został również
  obowiązek doskonalenia zawodowego osób zajmujących się dystrybucją ubezpieczeo. Za naruszenie
  obowiązków wynikających z ustawy przewidziano sankc je administracyjne oraz karne.
  Bank podjął odpowiednie działania dostosowawcze , jak również prowadz one s ą rozmowy
  z ubezpieczycielami celem uspójnienia procesów związanych z oferowaniem produktów
  ubezpieczeniowych i zagwarantowania pełnej zgodności z ustawą .
  Nowe regulacje prawne oraz zmiany do istniejących, które nie weszły jeszcze w życie:
  1. Rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”)
  W dniu 25 maja 2018 roku, po dwuletnim vacatio legis, zacznie obowiązywad Rozporządzenie
  2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych os obowych
  i w sprawie swobodnego przepływu danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządze nie o ochronie danych – RODO). Akt ten stanowi istotny krok na drodze do umacniania
  praw podstawowych obywateli Unii Europejskiej („UE”) w erze cyfrowej i ułatwiania działalności
  gospodarczej poprzez uproszczenie i ujednolicenie zasad dla administratorów rynku wspólnotowego.
  Rozporządze nie jest zaprojektowane tak by zapewnid ochronę danych osobowych osób wewnątrz UE
  bez względu na miejsce przetwarzania danych. RODO wprowadza narzędzia ochrony danych
  osobowych osób, których informacje te dotyczą.
  W związku z wejściem w życie (25 maja 201 8) nowych przepisów (RODO ) zmieniających podejście,
  regulacje i zakres wymaganych dokumentów Bank już w roku 2017 rozpoczął proces dostosowania
  i pod ął wszystkie działania mające na celu pełne dostosowanie się do nowych regulacji.
  2. Wytyczne w zakresie zarzą dzania ryzykiem stopy procentowej pozycji zaliczonych do portfela
  niehandlowego
  Pod koniec 2017 roku Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opublikował dokument
  konsultacyjny w zakresie wytycznych zarządzania ryzykiem stopy procentowej pozycji zaliczony ch do


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  17
  portfela niehandlowego. Dokument ma na celu pr zedstawienie propozycji zmian do wytycznych EBA
  opublikowanych w maju 2015 r., któr e powinny zostad wdrożone przez banki do kooca 2018 r. Dla
  Banku oznacza to wdrożeni e w zarządzaniu ryzykiem stopy procen towej dalszych, dopracowanych
  metod ilościowych do kwantyfikacji ryzyka, zarówno dla metody zmiany wyniku odsetkowego , jak
  i wpływu na kapitał ekonomiczny.
  3. Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  W 2018 r. powinna zostad uchwalona i wdrożona nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
  i finansowaniu terroryzmu. Celem nowych regulacji jest podniesienie poziomu bezpieczeostwa
  europejskiego systemu finansowego w obszarze prania pieniędzy i przeciwdziałania terroryzmowi
  oraz dostosowanie metod działania do zmieniającego się otoczenia. Na Bank zostanie nałożonych
  więcej obowiązków związanych z identy fikacją i weryfikacją klientów.
  2.2. Sytuacja w sektorze bankowym
  Depozyty osób prywatnych i przedsiębiorstw
  Na koniec 2017 r. ogólna wartośd depozytów osób prywatnych w systemie bankowym wyniosła 693
  mld zł, a wartośd depozytów przedsiębiorstw (sektor niefinansowy) wyniosła 370 mld zł. W grudniu
  2017 r. tempo wzrostu depozytów osób prywatnych w grudniu osiągnęło 3,5 % w ujęciu rok do roku
  (wobec 9,4% rok do roku w grudniu 2016 r.), natomiast depozyty przedsiębiorstw (sektor
  niefinansowy) przyrosły o 5,2 % w ciągu roku wobec wzrostu o 9,3 % w roku 2016. Przyrost
  depozytów osób prywatnych wynikał głównie z korzystn ej sytuacji na rynku pracy. Wzrost depozytów
  przedsiębiorstw wynikał m.in. z dalszej poprawy ich kondycji finansowej. Przedsiębiorstwom,
  ponadto, opłacało się zaciągad kredyty na rozwój i inwestycje ze względu na niskie koszty takich
  kredytów.
  Źródło: dane NBP
  Należności od osób prywatnych i przedsiębiorstw
  Na koniec grudnia 2017 roku wartośd kredytów dla gospodarstw domowych wyniosła 668 mld zł
  (tj. wzrost o 1,8 % r/r), a wartośd kredytów dla przedsiębiorstw wyniosła 366 mld zł (tj. wzrost o 6,1%
  r/r). Do czynników pozytywnie wpływających na skalę akcji kredytowej należy zaliczyd niskie stopy
  procentowe oraz poprawiającą się sytuację na rynku pracy.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  18
  Źródło: dane NBP
  Oprocentowanie depozytów i kredytów
  Według danych NBP, w grudniu 2017 roku średnie oprocentowanie nowych umów depozytów
  złotowych dla gospodarstw domowych wyniosło 1,5% i nie uległo zmianie r/r. W przypadku nowy ch
  depozytów przedsiębiorstw oprocentowanie również pozostało na poziomie z 2016 r. i wyniosło
  1,2%. Oprocentowanie nowych kredytów złotowych nie uległo istotnej zmianie r/r, tj. w przypadku
  gospodarstw domowych wyniosło 6,0%, a w przypadku przedsiębiorstw 3,7%.
  Źródło: dane NBP
  Wyniki finansowe sektora bankowego
  W 2017 r oku , w porównaniu z rokiem poprzednim, banki wypracowały zysk netto
  w wysokości 13,6 mld zł, czyli o 2,2 % niższy w porównaniu do roku 2016. Na wynik sektora
  bankowego wpłynęły następujące czynniki:
   wzrost wyniku z tytułu odsetek o 4,6 mld zł (tj. 11 % r/r), wynikający ze wzrostu
  przychodów odsetkowych (głównie z tytułu kredytów i innych należności) przy
  jednoczesnym obniżeniu kosztów odsetkowych z tytułu zobow iązao fin ansowych
  (spadek o 0,35 mld zł),
   wzrost wyniku z tytułu prowizji o 1,1 mld zł, wynikający ze wzrostu przychodów
  z tytułu opłat i prowizji o 1,5 mld zł przy jednoczesnym wzroście kosztów z tytułu
  opłat i prowizji o 0,35 mld zł,


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  19
   wzrost kosztów działalności o 1,5 mld zł wynikający przede wszystkim
  z wprowadzenia podatku od aktywów ,
   wzrost kosztów ryzyka o 0,4 mld zł jako pochodna wyższych odpisów aktualizujących
  z tytułu utraty wartości aktywów finansowych i niefinansowych oraz spadek rezerw .
  Źródło: dane NBP
  2.3. Sytuacja makroekonomicz na w 2017 roku
  W 2017 roku podstawowe wskaźniki makroekonomiczne kształtowały się następująco:
  Wskaźnik 31.12.2017 r. 31.12.2016 r.
  Dynamika PKB 4,6% r/r 2,9 % r/r
  Stopa inflacji (średnioroczna) 2,,0 % r/r -0,6 % r/r
  Stopa bezrobocia 6,6 % 8,3 %
  WIBOR 3M 1,72 % 1,73 %
  Kurs PLN/EUR 4,17 4,42
  Wzrost gospodarczy
  Polska gospodarka jest we wzrostowej fazie cyklu koniunkturalnego. W całym 2017 r. PKB wzrósł
  o 4,6%, podczas gdy rok wcześniej dynamika wzrostu wynosiła 2,9%.
  W roku 2017 popyt krajowy wzrósł realnie o 4,7% przy wzroście PKB o 4,6% , w roku 2016 popyt
  krajowy wzrósł o 2,2% przy wzroście PKB o 2,9%. Spożycie ogółem w 2017 r. przekroczyło poziom
  z 2016 r. o 4,2%, w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych o 4,8% (w 2016 r. odpowiednio
  wzrost: o 3,4% oraz o 3,9%). Głównym czynnikiem napędzającym polską gospodarkę pozostaje
  konsumpcja, która wzrosła o 4,8% - najwięcej od 2008 r. Co więcej, dynamik a wzrostu polskiego PKB
  w 2017 roku jest dwukrotnie wyższa niż średnia dla Unii Europejskiej. W roku 2017 eksport wzrósł
  o 8,3%, a import o 10,4%.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  20
  *Dynamika realna PKB niewyrównanego sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego
  Źródło: dane GUS
  Inflacja
  Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2017 roku wyniósł 2,0% (wobec spadku o 0,6%
  w analogicznym okresie 2016 r.) i był wyższy od założonego w ustawie budżetowej o 0,7 pkt proc.
  Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2017 roku miały wyższe ceny
  żywności (o 4,6%), w zakresie mieszkania (o 1,6%) oraz transportu (o 3,8%), które podwyższyły
  wskaźnik w tym okresie odpo wiednio o 1,01%, 0,41%i 0,33%.
  Źródło: dane GUS, zmiany do analogicznego mi esiąca poprzedniego roku (w %)
  Rynek pracy
  Rynek pracy w 2017 roku charakteryzował się spadającą stopą bezrobocia. Zatrudnienie w sektorze
  przedsiębiorstw wzrosło średnio o 4,4% r/r, czemu towarzyszył utrzymujący się popyt na pracę. Stopa
  bezrobocia rejestrowanego zmniejszała się systematycznie i w grudniu 2017 roku wyni osła 6,6%.
  Wskaźnik bezrobocia na koniec 2017 r oku osiągnął poziom niższy niż w analogicznym ok resie 2016
  roku o 1,6%. Od 1991 roku jest to najniższy poziom tego wskaźnika odnotowany w koocu roku. St opa
  bezrobocia w grudniu 2017 roku (6,6%) była o 1,4 punk tu procentowego niższa od wysokości tego
  wskaźnika przyjętej w założeniach do pro jektu budżetu paostwa na 2017 roku (8,0%).
  W grudniu 2017 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 4,6% r/r
  i wyniosło 6 064,8 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 7,3% r/r
  i wyniosło 4 973 zł.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  21
  W całym 2017 roku liczba bezrobotnych spadła o 252,1 tys. osób, tj. o 18,9%, podczas gdy w 2016
  roku licz ba bezrobotnych spadła o 228,2 tys. osób, tj. o 14,6%.
  Hedną z przyczyn spad ku liczby bezrobotnych w 2017 roku w porównaniu do 2016 roku było
  ożywienie gospodarcze, co znalazło wyraz w dynamice wzrostu PKB, któ ra była silniejsza niż w 2016
  roku. Utrzymujący się wzrost gospodarczy wpłynął na wzrost liczby ofert pracy w skali roku. W całym
  2017 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 1 692,9 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc
  aktywizacji zawodowej, tj. o 198 tys. (o 13,2%) więcej ni ż w 2016 roku (1 494,9 tys.).
  Źródło: dane GUS
  Stopy procent owe
  W 2017 r. stopy proce ntowe pozostały na niezmienionym poziomie i wynosiły odpowiednio:
   stopa refe rencyjna 1,50% w skali rocznej,
   stopa lo mbardowa 2,50% w skali rocznej,
   stopa depozy towa 0,50% w skali rocznej,
   stopa redyskonta weksli 1,75% w skali rocznej.
  Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie od marca
  2015 r. RPP oceniła, że mimo korzystnej koniunktury oraz dynamiki płac wyższej od wzrostu
  wydajności pracy, presja inflacyjna pozostaje ograniczona, a w gos podarce nie narastają
  nierównowagi. RPP oceniła ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie jako
  ograniczone. Stabilizacja stóp procentowych umożliwia realizację celu inflacyjnego, a jednocześnie
  wspiera oczekiwane ożywienie inwestycj i.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  22
  Źródło: dane GUS
  Rynek finansowy
  Ze względu na relatywnie stabilne oczekiwania dotyczące stóp procentowych NBP i brak wyraźnych
  zmian premii terminowej rentowności obligacji skarbowych nie zmieniły się istotnie w 2017 r. Z kolei
  w ślad za wzrostem cen akcji na świecie oraz pod wpływem kor zystnych sygnałów dotyczących
  koniunktury w polskiej gospodarce w == połowie 2017 r. nadal rosły ceny akcji w Polsce, chod wolniej
  niż w = połowie roku. W efekcie główny indeks giełdowy zbliżył się do poziomu z 2007 r.
  Poprawa nastrojów na światowych rynk ach finansowych oraz dobre dane z polskiej gospodarki
  sprzyjały napływowi kapitału do Polski, co wspierało dalszą aprecjację złotego. W efekcie złoty
  umocnił się wobec dolara amerykaoskiego i franka szwajcarskiego. Hednocześnie ze względu na
  aprecjację eur o kurs złotego do tej waluty ustabilizował się w ostatnich miesiącach 2017 r.
  Wobec bardzo dobrej sytuacji na amerykaoskim rynku pracy i perspektywy stabilizacji inflacji
  w pobliżu celu w średnim okresie Rezerwa Federalna (Fed) kontynuowała w 2017 r. stop niowe
  zacieśnianie polityki pieniężnej. W 2017 r. Fed dwukrotnie podniósł przedział dla stopy procentowej.
  W październiku 2017 r. Fed rozpoczął stopniowe zmniejszanie swojej sumy bilansowej, ograniczając
  reinwestycje aktywów, co dodatkowo oddziałuje w kier unku zacieśniania warunków monetarnych.
  Z kolei Europejski Bank Centralny (EBC), wobec wciąż umiarkowanej inflacji w strefie euro,
  utrzymywał stopy procentowe w pobliżu zera, a także nadal skupywał aktywa finansowe.
  W październiku 2017 r. EBC zdecydował o przedłużeniu programu luzowania ilościowego
  przynajmniej do września 2018 r., jednocześnie zmniejszając skalę miesięcznych zakupów z 60 do 30
  mld euro od początku 2018 r.
  2.4. Prognozowana sytuacja makroekonomiczna na 2 018 rok
  W roku 2018 p erspektywy dla wzrostu popytu krajowego pozostaną korzystne, ale wygaśnie efekt
  programu „Rodzina 500 plus” podwyższający dynamikę konsumpcji. Dodatkowo prognozowane jest
  obniżenie wzrostu gospodarczego w strefie euro. Łącznie przełoży się to na stopniowe spowolnienie
  dynamiki PKB.
  Wraz ze stopniowo narastającą presją popytową i kosztową w horyzoncie projekcji wzrośnie inflacja
  bazowa. Wzrost wydatków konsumpcyjnych i inwestycyjnych przyczyni się do ukształtowania się luki
  popytowej na dodatnim, chod relat ywnie niskim poziomie. Zwiększające się problemy
  przedsiębiorstw związane z niedostateczną wielkością podaży pracy przekładad się będą na wzrost


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  23
  wynagrodzeo przewyższający dynamikę wydajności pracy. Można oczekiwad dalszego spadku
  bezrobocia. Krajową infla cję ograniczad będzie utrzymujące się umiarkowane tempo wzrostu cen
  w strefie euro, niskie ceny surowców na rynkach światowych oraz aprecjacja efektywnego kursu
  złotego.
  Pomimo proinflacyjnego oddziaływania popraw y krajowej koniunktury w 2018 roku oczekiwa ny jest
  spadek dynamiki cen żywności i energii, co wynika z ustąpienia czynników o charakterze podażowym,
  które podwyższają inflację tych cen od 2017 r oku .
  Czynnikiem determinującym w 2018 roku decyzje Rady Polityki Pieniężnej będą ceny towarów
  i us ług. Według projekcji w 2018 roku średni poziom inflacji wyniesie w ciągu całego roku około 2,4%
  wobec 2% w 2017 r oku .
  Polski system bankowy jest dobrze dokapitalizowany, płynny i zyskowny. System bankowy udowodnił
  odpornośd na szoki, a jego zależnośd od za granicznego finansowania zmalała w ostatnich latach.
  Przeterminowane zobowiązania wynosiły 6 % całości udzielonych kredytów brutto w = połowie 2017
  roku . Można zakładad, że dynamika akcji kredytowej przyspieszy do 7 -8% w ujęciu nominalnym
  w 2018 roku , co o dzwierciedlad będzie sprzyjające otoczenie makroekonomiczne.
  W gospodarce światowej trwa wyraźna poprawa koniunktury. W strefie euro dane o PKB sygnalizują
  dalsze ożywienie aktywności gospodarczej, czemu sprzyja poprawa sytuacji na rynku pracy,
  poprawiając e się nastroje podmiotów gospodarczych, a także wzrost obrotów w handlu
  międzynarodowym. Korzystna koniunktura utrzymuje się także w Stanach Zjednoczonych. Z kolei
  w Chinach, po st abilizacji wzrostu PKB w 2017 roku , nadal oczekuje się stopniowego spowalnia nia
  dynamiki aktywności gospodarczej.
  Mimo ożywienia globalnej koniunktury inflacja za granicą pozostaje umiarkowana. Przyczynia się do
  tego wciąż niska wewnętrzna presja inflacyjna w wielu krajach. Hednocześnie ceny niektórych
  surowców, w tym ropy naftow ej, wzrosły w ostatnich miesiącach. Towarzyszył temu spadek cen
  surowców rolnych.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  24
  3. Działalnośd Grupy Kapitałowej
  Grupa Kapitałowa aktualnie prowadzi działalnośd głównie w obszarach :
   Działalnośd bankowa :
  • segment biznesowy – obejmuje klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
  którym Bank oferuje produkty kredytowe, produkty depozytowe, rachunki bieżące,
  usługi transakcyjne,
  • segment detaliczny – obejmuje klientów detalicznych , którym Bank oferuje produkty
  depozytowe, konta osobiste i produkty u bezpieczeniowe o charakterze
  inwestycyjnym ,
  • działalnośd skarbowa – obejmuje operacje na rynkach międzybankowych
  i zaangażowanie w dłużne papiery wartościowe. Segment ten odzwierciedla wyniki
  zarządzania pozycją globalną (pozycją płynnościową, pozycją stóp procentowych
  i pozycją walutową wyni kającymi z operacji bankowych).
   Działalnośd faktoringowa - oferta =dea Money skierowana jest do mikro, małych i średnich
  firm i dotyczy zarówno przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i handlowych oraz usługowych.
  Działalnośd obejmuje wszystkie podstawowe produkty faktoringowe, tj. faktoring pełny,
  niepełny oraz odwrotny.
   Usługi dodatkowe wspierające działalnośd bankową - oferta usług doradztwa księgowego Tax
  Care skierowana jest głównie do podmiotów prowadzących jednoosobową działalnośd
  gospodarczą. Dostępne jest także doradztwo podatkowe, prawne oraz z zakresu kadr i płac
  przy rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej.
  3.1. Rozwój oferty produktowej
  Działalnośd kredytowa
  =dea Bank specjalizuje się w obsłudze klientów w segmencie mikro i małych przedsiębiorstw
  prowadzących firmy w formie jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek osobowych
  i kapitałowych. Oferta kredytowa Banku dedykowana temu segmentowi stanowi odpowiedź na
  aktualne potrzeby przedsiębiorców w zakresie pozyskania finansowania niezbędnego do
  prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej oraz uwzględnia aktualne trendy n a rynku kredytów
  dla firm. Rok 2017 był kolejnym okresem, w którym Bank rozwijał ofertę skierowaną dla tej grupy
  klientów, po dejmując zrównoważone działania mające na celu zarówno utrzymanie długotrwałych
  relacji z dotychczasowymi klientami , jak i pozyskanie nowych. W zakresie drugiego z wymienionych
  kierunków należy przede wszystkim podkreślid znaczenie, jakie na tym polu miała dystrybucja oferty
  kredytów w rachunku, przeznaczonych na finansowanie bieżących potrzeb przedsiębiorstw.
  Konkurencyjne warunki cenowe połączone z optymalnym procesem kredytowym pozwoliły
  efektywnie zwiększad skalę nowych i jednocześnie aktywnych klientów Banku.
  W istotnym stopniu Bank rozwija ł proces dystrybucji kredytów online, za pośrednictwem aplikacji
  Obrotomierz. Hest to narzędzie do procesowania transakcji kredytowych umożliwiające ekspresową


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  25
  ocenę ryzyka transakcji i wydanie decyzji kredytowej w k ilkanaście minut od złożenia wniosku.
  Zdecydowana większośd klientów otrzymuje środki już w dniu zaakceptowania umowy kredytowej.
  Dotychczas Bank wykorzystywał ten kanał do oferowania kredytów gotówkowych dla
  przedsiębiorców w następujących formach: kredyt u obrotowego (ratalnego), limitu w rachunku,
  prostego kredytu inwestycyjnego oraz karty kredytowej. W 2017 r. wdrożone zostały rozwiązania
  technologiczne umożliwiające procesowanie online również kredytów z zabezpieczeniem na
  nieruchomościach. Tym samym pr ocesy kredytowe w Banku ulegają znacznej optymalizacji. Hest to
  istotny element budowania przewagi konkurencyjnej na rynku finansowania dla przedsiębiorstw.
  Dostęp do złożonych kredytów inwestycyjnych , czy znaczącego finansowania obrotowego , stał się dla
  klientów Banku jeszcze prostszy. Hednocześnie zachowane zostały standardy minimalizujące ryzyko
  kredytowe oraz zapewniające bezpieczeostwo transakcji.
  Bank aktywnie działa również na polu poszerzenia oferty kredytowej dla nowych segmentów
  klientów. W 2017 r. należy zwrócid uwagę na rozwój oferty finansowania dla Profesjonalistów –
  przedsiębiorców działających w wolnych zawodach tj. notariuszy, adwokatów, komorników
  sądowych, radców prawnych, lekarzy, stomatologów, weterynarzy.
  Idea Bank stawia sobie za ce l wspomaganie osób przedsiębiorczych w realizacji ich marzeo
  o własnym biznesie, aktywnie służy pomocą przy rozwijaniu działalności małym podmiotom
  gospodarczym: mikro -, małym i średnim przedsiębiorcom. Kluczowe wartości, którymi =dea Bank
  kieruje się w re lacjach z klientami to zaufanie i otwartośd na nowe idee. Przekładają się one na ścisłą
  współpracę z każdym przedsiębiorcą - od momentu gdy Klient po raz pierwszy pojawi się w oddziale
  z pomysłem na własną firmę, poprzez opracowanie i sfinansowanie planu r ozwoju firmy. To nie
  wszystko – dzi ęki współpracy z Tax Care S.A. k lienci otrzymują wsparcie w prowadzeniu księgowości
  i kadr. Idea Leasing S.A. to nat omiast partner, dzięki któremu k lienci Banku mają dostęp do
  profesjonalnych usług leasingowych. Naczelną ideą Banku jest komplement arne wspieranie biznesu
  swoich k lientów.
  Oferta kredytowa Banku, odzwierciedlając potrzeby finansowe klientów firmowych, oparta była
  w 2017 r. na trzech głównych liniach produktowych:
   Kredyty operacyjne w rachunku firmowym: przeznaczone na finansowanie bieżących potrzeb
  przedsiębiorców; skierowane do transakcyjnych klientów, przeprowadzających roz liczenia
  przez rachunki bankowe,
   Kredyty operacyjne ratalne: zapewniają finansowanie jednor azowych potrzeb bieżących
  przedsiębiorców; konstrukcja tej oferty stawia na dostępnośd oraz proste zasady obsługi,
   Kredyty inwestycyjne: służą finansowaniu inwestycji w środki trwałe; okres spłaty powiązany
  jest z okresem zwrotu z inwestycji;
  Ponadto, w celu zapewnienia komplementarności oferty, Bank dystrybuował kredyty samochodowe
  oraz specjalistyczne finansowanie dla instytucji opieki zdrowotnej.
  Kredyty operacyjne
  Oferta kredytów operacyjnych ma na celu zaspokojenie potrzeb związanych z pozyskaniem k apitału
  na bieżące finansowanie działalności gospodarczej i przyjmuje formę kredytów odnawialnych (kredyt
  w rachunku bieżącym) na okres do 12 mies. lub nieodnawialnych (kredyt obrotowy ratalny) na okres
  do 96 mies.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  26
  Kredyty operacyjne stanowiły większą czę śd w strukturze kredytów udzielonych firmom, co
  odzwierciedla fakt, że ta grupa produktów jest najbardziej zbieżna z potrzebami segmentu
  przedsiębiorstw obsługiwanego przez Bank.
  W celu wzmocnienia akwizycji nowych klientów kredytowych Bank aktywnie ofero wał produkt
  o nazwie „Kredyt Fair”, tj. kredyt w rachunku bieżącym skierowany do klientów bez zobowiązao
  kredytowych w =dea Banku. Dzięki zastosowanej konstrukcji, produkt w wariancie „Fair” motywuje
  klienta do przeniesienia całości lub części generowanych przepływów na rachunkach bankowych do
  =dea Banku. Produkt umożliwił pozyskanie w 2017 r. kolejnych niemal 7 tys. nowych, transakcyjnych
  klientów (dane wg stanu na dzieo 31.12.2017 r.).
  Kredyty inwestycyjne
  Oferta kredytów inwestycyjnych umożliwia finans owanie działao inwestycyjnych i rozwojowych
  wdrażanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Celami takiego finansowania może
  byd zakup technologii czy wyposażenia oraz zakup lub modernizacja maszyn, urządzeo czy
  nieruchomości. Transakcje takie c echują się dłuższym okresem spłaty (do 10 lat) oraz
  nieodnawialnym charakterem. =stotną przewagą oferty kredytów inwestycyjnych =dea Bank jest
  dostęp do nich również przez kanał online, tak dla nowych jak i aktualnych klientów Banku.
  Kredyty samochodowe
  Oferta kredytów samochodowych wprowadza możliwośd finansowania oraz refinansowania zakupu
  pojazdów przez przedsiębiorców, w tym pojazdów specjalistycznych, naczep, autobusów, ciągników
  siodłowych itp.. Od listopada 2017 r. oferta tej linii produktowej jes t dostępna dla przedsiębiorców w
  ramach kredytu inwestycyjnego. Klienci Banku korzystają również z oferty leasingowej oraz najmu
  długoterminowego, dostępnej dzięki współpracy przez Bank z partnerami biznesowymi w tym
  segmencie usług.
  Finansowanie działalno ści jednostek samorządu terytorialnego i instytucji opieki zdrowotnej
  Oferta finansowania skierowana jest dla specjalistycznych przedsiębiorstw oraz instytucji z branży
  opieki zdrowotnej, dystrybuowana przy współpracy ze spółką MW Trade S.A. Oferta nie ule gała
  znaczącym modyfikacjom w 2017 r. Kontynuowano oferowanie finansowania dla ww. podmiotów
  oraz wykup istniejących wierzytelności przysługujących spółce MW Trade S.A.
  Ubezpieczenia
  Zasadniczym produktem ubez pieczeniowym dostępnym w 2017 roku było ubezpi eczenie o nazwie
  „Bezpieczny Podatnik”, które chroni klientów od ryzyka majątkowego, w tym jako pierwsze na rynku
  od straty majątkowej z powodu błędu księgowego. Podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje
  również śmierd, inwalidztwo czy przewlekłą chorobę ub ezpieczonego.
  W zależności od preferencji, klient może wybrad Ubezpieczenie „Bezpieczny Podatnik” w wariancie
  jednorazowym, ze składką opłacaną z góry za cały okres ochrony lub w wariancie z miesięcznym
  cyklem płatności składki za ochronę ubezpieczeniową. Zakres ochrony jest tożsamy w dwóch
  wariantach.
  Bank, przy aktualizacji oraz rozbudowie oferty ubezpieczeniowej, dedykowanej jako możliwe
  zabezpieczenie ekspozycji kredytowej, działa zgodnie z poniższymi zasadami:


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  27
   zapewnienie klientom Banku jak najlepszy ch warunków ochrony, w tym w zakresie
  oczekiwanego poziom u świadczenia ubezpieczeniowego,
   zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej z uwzględnieniem cech potencjalnych klientów (np.
  wieku, wykonywanych zawodów, charakteru prowadzonej działalności gospodarczej itp.) -
  Bank dąży do różnicowania oferty skierowanej do osób fizycznych (konsumentów) od oferty
  skierowanej do przedsiębiorców ,
   przejrzystośd i łatwośd zrozumienia zapisów oraz konstrukcji produktów dla klientów Banku
  w celu wzmacniania poczucia bezpieczeo stwa z posiadanej przez nich ochrony
  ubezpieczeniowej.
  Zawiera nie przez klienta umowy ubezpieczenia powiązanej z produktem bankowym ma zawsze
  dobrowolny charakter. Posiadanie przez klienta ochrony ubezpieczeniowej jest wymagane przez
  Bank wyłącznie, gdy pr odukt bankowy wymaga ustanowienia ochrony ubezpieczeniowej jako
  zabezpieczenie spłaty udzielonego przez Bank kredytu/pożyczki. W takim przypadku, Bank będzie
  honorował także ubezpieczenia zawarte przez klienta bez pośrednictwa Banku, o ile zakres ochrony
  będzie pozwalał na odpowiednie zabezpieczenie ekspozycji kredytowej.
  Monitoringiem objęta jest jakośd sprzedaży i obsługi produktów ubezpieczeniowych oraz
  dostosowanie produktów do potrzeb klientów za pomocą ustalonych limitów o charakterze
  ostrożnościowym związanych z retencją (limity reklamacji dla danego produktu oraz limity
  rezygnacji/odstąpieo od produktów ubezpieczeniowych).
  Ponadto, dla produktów ubezpieczeniowych stanowiących zabezpieczenie ekspozycji kredytowych
  Bank cyklicznie monitoruje poziom ko ncentracji w ramach ustalonego limitu koncentracji produktu
  ubezpieczeniowego - rozumiany jako procentowy udział salda udzielonych produktów kredytowych
  zabezpieczonych danym produktem ubezpieczeniowym do salda udzielonych produktów
  kredytowych.
  Informacje w zakresie wykorzystania poszczególnych limitów są przekazywane do wiadomości
  Zarządu oraz Rady Nadzorczej Banku. W przypadku przekroczenia ustalonych limitów podejmowane
  są odpowiednie decyzje zarządcze oraz działania zaradcze.
  Działalnośd depozytowa i produkty inwestycyjne
  Rachunki bieżące i oszczędnościowe
  Podobnie jak w roku poprzednim, Bank w 2017 roku pozyskał ponad 90 tys. nowych klientów poprzez
  sprzedaż rachunków bieżących i oszczędnościowych. Większośd sprzedaży opierała się o kanały
  zdalne (In ternet, telefon), włączając w to sprzedaż za pośrednictwem pośredników z którymi Bank
  współpracuje w zakresie sprzedaży rachunków bankowych.
  Podstawowym rachunkiem w ofercie Banku kierowanej do małych i średnich przedsiębiorstw
  pozostało Konto F=RMA TO HA, w którym oprócz jego bezpłatnego prowadzenia klienci zyskują m.in.
  możliwośd skorzystania z szeregu premii w ramach Promocji „Premiowanie za bankowanie”, dostęp
  do platformy bankowości internetowej =dea Cloud, innowacyjnych przestrzeni =dea :ub oraz usług i
  Mobilny Wpłatomat, którą Bank oferuje jako jedyny na polskim rynku.
  W 2017 roku Bank uprościł ofertę kierowaną do klientów indywidualnych. W sprzedaży pozostały
  dwa rachunki oszczędnościowe (Konto ZOŚKA PRO oraz Konto ZYSKOWNE), których klienci aktywnie


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  28
  korzystają także z rachunku oszczędnościowo -rozliczeniowego. Konto IDEALNE pozostaje jednym
  z niewielu produktów na rynku z bezwarunkowo bezpłatnym prowadze niem i kartą debetową.
  W 2017 roku Bank odnotował niemal 50 % wzrost r/r w pozyskaniu nowych klient ów indywidualnych
  zawierających umowę o rachunek.
  Depozyty terminowe
  Działalnośd Banku w zakresie depozytów terminowych w 2017 roku, była kontynuacją działao z lat
  poprzednich, rozszerzoną o rozwiązania długoterminowe, promujące cross sell oraz up sell z innymi
  produktami Banku w szczególności, rachunkami rozliczeniowo -oszczędnościowymi, oraz lokatami
  strukturyzowanymi. Dzięki tym rozwiązaniom, Bank zanotował wzrost środków klientów
  zgromadzonych na nieoprocentowanych rachunkach. Dodatkowo najwyżej oprocen towane lokaty
  dedykowane były dla nowych klientów Banku, lub klientów deponujących nowe środki, co pozwoliło
  na pozyskanie 111 ty s. nowych klientów depozytowych Banku. Niezmiennie największym
  zainteresowanie m cieszyły się depozyty terminowe dostępne w kana łach zdalnych oraz lokaty
  terminowe występujące w krótkich, czasowo ograniczonych edycjach.
  Lokaty strukturyzowane
  W 2017 roku podobnie jak w poprzednich latach, Bank prowadził sprzedaż lokat strukturyzowanych
  w formie rachunku bankowego, kierowaną główni e do klientów segmentu detalicznego.
  Wprowadzono do oferty 10 produktów strukturyzowanych w ponad 50 subskrypcjach. Wszystkie
  dawały klientom w dacie zapadalności gwarancję zwrotu 100% ulokowanego kapitału.
  Bank oferował głównie lokaty strukturyzowane opa rte o indeksy, składające się ze
  zdywersyfikowanych pod względem aktywów koszyków funduszy inwestycyjnych (w 2017 r.
  przeprowadzono 34 subskrypcji takich lokat strukturyzowanych). Dużą popularnością cieszyły się
  również subskrypcje oparte o koszyk amerykao skich potentatów giełdowych ( w 2017 r. miało miejsce
  10 takich subskrypcji). W ofercie Banku w 2017 r. znajdowały się również inne lokaty
  strukturyzowane oparte o koszyki akcji spółek zagranicznych, m. in. powiązanych ze spółkami
  z branży =T.
  Bank niezmien nie koncentrował się na wyborze interesujących aktywów bazowych do lokat
  strukturyzowanych, a także na tworzeniu innowacyjnych konstrukcji. Przykładem nowatorskiego
  podejścia Banku było stworzenie lokaty strukturyzowanej z formatem autocall opartej o jeden
  z opisanych powyżej indeksów (format stosowany dotychczas wyłącznie w połączeniu z pojedynczymi
  lub koszykami spółek giełdowych).
  Karty debetowe
  Bank posiada szeroką ofertę kart debetowych skierowanych do klientów indywidualnych, osób
  fizycznych prowadzą cych działalnośd gospodarczą oraz klientów private banking obsługiwanych pod
  marką Lion`s Bank. Karty płatnicze wydawane przez Bank posiadają szereg zabezpieczeo mających na
  celu zapewnianie bezpieczeostwa ich posiadaczom, w tym usługi zarządzania limitami transakcji oraz
  3D -Secure. Bank jako jeden z nielicznych banków posiada usługę wydania karty debetowej
  w oddziale, która jest w pełni spersonalizowana i funkcjonalna zaraz po wyjściu z oddziału. Kartę
  można również odebrad w jednym z oddziałów =dea :UB. B ank daje również swoim Klientom
  możliwośd czasowego blokowania karty. Obecnie Bank pracuje nad kolejnymi innowacyjnymi
  usługami dla kart płatniczych, które w 2018 r. wzbogacą ofertę kart płatniczych m.in. udostępnienie
  Klientom dostępu do cyfrowego portfel a.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  29
  Karty kredytowe
  Bank posiada ofertę kart kredytowych skierowaną do osób fizycznych prowadzących działalnośd
  gospodarczą oraz segmentu private banking obsługiwanego pod marką Lion`s Bank. Liczba kart
  kredytowych wydawanych osobom fizycznym prowadzącym dz iałalnośd gospodarczą systematycznie
  rośnie osiągając poziom 11,8 tys. sztuk w 2017 r. Odnotowano również wzrost transakcji
  bezgotówkowych o 12,1% w porównaniu do kooca 2016 roku. Karty wydawane w segmencie private
  banking posiadają bogaty pakiet usług dod atkowych , w tym Concierge oraz bogate ubezpieczenia
  podróżne. Liczba posiadaczy kart Lion’s Bank w porównaniu do kooca roku 2016 wzrosła o 31,6%.
  Bankowośd elektroniczna
  W 2017 roku dokonano szeregu istotnych poprawek warunkujących wydajnośd oraz bezpieczeostwo
  platformy transakcyjnej Idea Cloud m.in. takich jak zmiany w funkcjonalności generowania faktur czy
  poprawa mechanizmów modułów analitycznych związanych z wizualizacją przycho dów i kosztów.
  Wśród najważniejszych zmian w 2017 roku należy wymienid:
   integrację =dea Cloud z =dea Faktor (wnioskowanie o faktoring oraz zawieranie umów
  o faktoring poprzez SMS),
   dodanie możliwości wnioskowania o produkty strukturyzowane z poziomu bankow ości,
   dodanie nowej funkcjonalności umożliwiającej klientom Biur Rachunkowych korzystających
  z licencji Tax Care sparowanie bankowości =dea Cloud z usługami (panelem) TaxCare,
   dodanie funkcjonalności dla platformy autodealingowej (kantor/NTW).
  Bankowośd mo bilna
  Najważniejsze wdrożenia związane z aplikacją mobilną =dea Bank w 2017 roku dotyczyły przede
  wszystkim ulepszenie sprawności jej funkcjonowania oraz istotnie wpłynęły na poprawę jej szybkości.
  Działania te polegały m.in. do:
   wydłużenia godzin dostępn ości przelewu Express Elixir,
   poprawy bezpieczeostwa przy zlecaniu przelewów wysokokwotowych oraz działania
  przelewów SORBNET,
   eliminacji błędu związanego z udostępnianiem historii transakcji,
   poprawy działania aplikacji w przypadku utraty połączenia z =nt ernetem,
   usprawnienia aktualizacji salda po wykonaniu transakcji.
  3.2. Działalnośd kredytowa
  W 2017 roku wartośd udzielonych kredytów wyniosła 2,38 mld zł wobec 2,63 mld zł w 2016 r oku
  (spadek o 9,5%). Na dzieo 31.12.2 017 r. Bank posiadał 11 % udział w złotowych należnościach
  kredytowych sektora bankowego od mikro, ma łych i średnich przedsiębiorstw. W 2017 roku Bank
  prowadził akcję kredytową przede wszystkim w zakresie kredytów operacyjnych i inwestycyjnych.
  2017 2016 Zmiana
  w mld zł w % w mld zł w % w mld zł w %
  Kredyty, w tym: 2,38 100,0% 2,63 100,0 % -0,25 -9,5%
  Inwestycyjne 0,88 37,0% 1,13 43,0 % -0,25 -22,1%
  Operacyjne 1,48 62,2% 1,40 53,2 % 0,08 5,7%
  Samochodowe 0,02 0,8% 0,10 3,8 % -0,08 -80,0%


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  30
  Odnotowano przy tym spadek sprzedaży kredytów inwestycyjnych z 1,13 mld zł w 201 6 roku do 0,88
  mld zł rok później (22 ,1% spadek r/r). Spadek sprzedaży kredytów inwestycyjnych wynikał z akcji
  budowania relacji z klientem bazując ej na zwiększeniu jego obrotów w Banku oraz finasowaniu jego
  bieżących potrzeb fi nansowych produktami operacyjnymi.
  Sprzedaż kredytów samochodowych w 2017 roku ukształtowała się na poziomie 0,02 mld zł , co
  stanowi spadek względem roku poprzedniego o 80,0 %. Zapotrzebowanie przedsiębiorców w zakresie
  nabycia środków transportu realizowane jest w formie leasingu oraz naj mu długoterminowego,
  dostępnych dzięki współpracy Banku z partnerami biznesowymi w tym segmencie usług . Kredyt
  samochodowy stanowi alternatywę finansowania, która jednak znacznie rzadziej jest wybierana
  przez klientów niż leasing.
  Dystrybucja kredytów w =dea Bank w 2017 r. realizowana była w dwóch liniach procesowych:
  • proces online: oparty na autorskiej i innowacyj nej aplikacji Banku Obrotomierz, stanowi ona
  narzędzie do procesowania transakcji kredytowych umożliwiając ekspresową ocenę ryzyka
  transakcji i wydanie decyzji kre dytowej w kilkan aście minut od złożenia wniosku,
  zdecydowana większośd klientów otrzymuje środki już w dniu zaakceptowania umowy
  kredytowej. Bank wykorzystuje ten kanał do oferowania kredytów gotówkowych dla
  przedsiębiorców w następujących formach: kredytu obrotowego (ratalnego i limitu
  w rachunku), uproszczonego kredytu inwestycyjnego oraz karty kredytowej; w 2017 r.
  Wartośd udzielonych kredytów
  operacy jnych wyniosła na koniec
  2017 roku wyniosła 1,48 mld zł. Tym
  samym utrzymywała się na zbliżony m
  poziomie w stosunku do 2016 roku
  (wzrost o 5,7% r/r). Hednocześnie
  istotnie wzrósł udział tej grupy
  produktowej w całkowitej struktu rze
  sprzedaży kredytów z 53,2% do 62,2%
  r/r.
  Bank dystrybuuje produ kty poprzez
  własną sied sprzedaży – oddziały, sied
  direct i online – oraz poprzez
  pośredników finansowych. W 2017 r.
  udział sprzedaży kredytów poprzez sied
  własną wzrósł w stosunku do roku
  poprzedniego z 62% do 65%. Utrzymanie
  na stabilnym poziomie poziomu
  współpracy z podmiotami pośrednictwa
  możliwe jest m konkurencyjnej oferty zwłaszcza pod
  kątem dostępności oraz adekwatności do
  potrzeb mikro i małych przedsiębiorstw.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  31
  W 2017 roku sprzedaż kredytowa online
  wyniosła 1,38 mld zł podczas gdy sprzedaż za
  pomocą procesu standardowego wyniosła
  ? mld zł. Udział salda kredytów online
  w całym portfelu 2017 roku wynosił więc
  58,0 %.
  Z uwagi na niższe kwoty jednostk owe
  kredyty online mają wyższy udział w liczbie
  kredytów.
  W 2017 r. proces online Bank dedykował
  głównie klientom rozliczającym się
  w wysokim stopniu poprzez rachunki
  firmowe, natomiast przedsiębiorcom
  generującym obrót gotówkowy proponował
  alternatywny proces, będący w praktyce
  połączeniem wnioskowania w formie online
  oraz wykorzystania tradycyjnych metod
  oceny wiarygodności i zdolności kredytowej,
  jednakże proces ten został zakwalifikowany
  jako standardowy<
  wdrożone zostały rozwiązania technologiczne umożliwiające także procesowanie online
  kredytów obrotowych (ratalnych) z zabezpieczeniem na nier uchomości ,
  • proces standardowy: wykorzystujący rozszerzon ą metodologię analizy zawierającą pełną
  ocenę formalno -prawną, ocenę dokumentów finan sowych oraz analizę wskaźnikową . Bank
  stosuje indywidulane mechanizmy weryfikacji przeznaczenia środków oraz uniwersalne
  miary zdolności i wiarygodności kredytowej; proces umożliwia finansowanie transakcji
  bardziej złożonych, w tym udzielanych na wyższą kwotę .
  3.3. Działalnośd depozytowa i produkty inwestycyjne
  W 2017 i 2016 roku sprzedaż i saldo depozytów Banku kształtowały się następująco:
  Sprzedaż 2017 r. 2016 r. zmiana (%)
  Rachunki bieżące (liczba nowych umów w sztukach) 94 463 74 049 27,6 %
  Konta oszczędnościowe (liczba nowych umów w sztukach) 19 563 15 684 24,7 %
  Depozyty terminowe (wolumen sprzedaży w mln zł) 84 941 58 293 45,7%
  Lokaty strukturyzowane (wolumen sprzedaży w mln zł) 1 246 1 309 -4,8%  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  32
  Saldo na dzień (w mln zł) 31.12.2017 r. 31.12.2016 r. zmiana (%)
  Rachunki bieżące 1 923 1 664 15,6 %
  Konta oszczędnościowe 1 162 1 189 -2,3 %
  Depozyty terminowe 15 398 12 740 20,9 %
  Lokaty strukturyzowane 1 990 2 126 -6,4 %
  Rachunki bieżące i oszczędnościowe
  Bank zwiększył sprzedaż zarówno rachunków bieżących jak i oszczędnościowych odnotowując wzrost
  liczby nowych umów r/r na poziomie 27%, zwiększając przy tym saldo środków na rachunkach
  bieżących o blisko 16 %. Poziom środków oprocentowanych na kontach oszczędnościowych pozostał
  bez większych zmian (spadek salda r/r o 27 mln zł, co stanowi zmianę na poziomie 2,3 %).
  Depozyty terminowe
  Działalnośd B anku w zakresie depozytów terminowych w 2017 roku, była kontynuacją działao z lat
  poprzednich, rozszerzoną o rozwiązania długoterminowe, promujące cross sell oraz up sell z innymi
  produktami Banku w szczególności, Rachunkami rozliczeniowo -oszczędnościowymi, oraz lokatami
  strukturyzowanymi.
  Lokaty strukturyzowane
  Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe
  We współpracy z towarzystwami ubezpieczeo Bank oferuje produkty inwestycyjne w formie
  Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK). W 2017 r. działania Banku w zakresie UFK
  koncentrowały się na zwiększaniu atr akcyjności oferty dla klientów i wprowadzaniu produktów
  osiągających stabilne, powta rzalne wyniki. Na koniec 2017 roku w ofercie Banku znajdowało się sześd
  produktów inwestycyjnych opartych o UFK oraz jedno ubezpieczenie ochronne. Bank wprowadzał
  produkty ze składką jednorazową oraz regularną zachowując pełną transparentnośd w zakresie
  ponoszonych przez klientów opłat.
  Produkt Sprzedaż w 2017 r.
  (w mln zł)
  Optimum Funds 140% 292
  Optimum Funds 198
  AAA 195
  Cyfrowy Zysk 174
  Best Funds 131
  Momentum VI 123
  Elite Funds Go! 61
  Idea Kids III 46
  AAA 12M 19
  Elite Funds 8
  Razem 1 246
  W 2017 roku pozyskano blisko 1,25 mld zł
  depozytów w formie lokat strukturyzowanych
  o średnim okresie inwestycji równym 35 miesięcy.
  Saldo lokat strukturyzowanych zmniejszyło się w
  stosunku do kooca 2016 r. o 6,28%. Spadek salda,
  przy zbliżonym do 2016 roku wolumenie
  sprzedaży, spowodowany jest głównie
  wcześniejszym zakooczeniem kilku subskrypcji
  długoterminowych Lokat Strukturyzowanyc h (na
  łączną kwotę 368 mln zł), oferowanych w tzw.
  formule „autocall”. Dzięki tej formule klienci
  otrzymali zwrot kapitału znacznie wcześniej w
  stosunku do pierwotnej daty zapadalności (nawet
  2 lata wcześniej) wraz z wysokim zyskiem (do 14%
  w skali dwóch l at inwestycji)<  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  33
  3.4. Działalnośd skarbowa i inwestycyjna
  W 2017 roku Bank prowadził swoją działalnośd skarbową w następujących obszarach:
  • transakcji walutowych,
  • zabezpieczenie ryzyka płynności Banku w ramach ustanowionych limitów – poprzez
  zawieranie transakcji na rynku międzybankowym (swapy walutowe, dwuwalutowe swapy
  odsetkowe, depozyty niezabezpieczone, transakcje kupna / sprzedaży papierów
  wartościowych),
  • zarz ądzanie ryzykiem walutowym oraz stóp procentowych Banku poprzez transakcje na
  rynku międzybankowym, w tym m.in. transakcje walutowe spot / forward oraz swapy
  odsetkowe,
  • rachunkowośd zabezpieczeo – zabezpieczanie ryzyka stóp procentowych wynikającego ze
  zmi ennego lub stałego oprocentowania aktywów poprzez zawieranie transakcji =RS w zł oraz
  poprzez odpowiednie inwestycje w obligacje Skarbu Paostwa o odpowiednim profilu
  wypłaty,
  • prowadzenie aktywnej polityki inwestycyjnej poprzez lokowanie płynnych aktywów Ba nku
  w sposób zapewniający kompromis pomiędzy stopą zwrotu, a ryzykiem.
  W stosunku do kooca 2016 roku , kiedy wartośd tych aktywów wynosiła 3 685 mln zł, zano towano
  wzrost o 14,3%. W 2017 roku w porównaniu z rokiem 2016 w sposób nieznaczny zmieniła się
  struktura aktywów finansowych w zarządzaniu – w 2016 r. obligacje Skarbu Paostwa stanowiły
  86,8%, a bony NBP 13,2%.
  Wszystkie inwestycyjne aktywa finansowe zarządzane przez Departament Skarbu i Rynków
  Finansowych były zaklasyfikowane do portfela bankowego.
  Oprócz inwestycji zarządzanych przez Departament Skarbu i Rynków Finansowych, dnia 31 marca
  2017 r. Bank zbył na r zecz =dea Money S.A. 100% akcji zwykłych imiennych spółki zależnej Tax Care
  S.A. za łączna kwotę 370 mln zł.
  Bank w dniu 28 września 2017 r. zbył na rzecz LC Corp B.V. 5 878 akcji zwykłych imiennych =dea
  Leasing S.A. stanowiących 25,01% kapitału zakładowe go i uprawniających do 25,01% głosów na
  walnym zgromadzeniu =dea Leasing S.A. za cenę 107,5 mln zł.
  W dniu 31.03.2017 r. Bank podpisał z =dea Box S.A. umowę, n a podstawie której objął 356 tys akcji
  zwykłych imiennych serii :, o wartości nominalnej 10 zł każda, za cenę łączną 3,6 mln zł.
  Grupa posiada również portfel obligacji korporacyjnych. Łączna ich wartośd na dzieo 31.12.2017 r.
  wyniosła 161,4 mln zł, co stanowi 0,7% sumy bilansowej Grupy.
  Na koniec 2017 roku całkowita wartośd
  nominalna inwestycyjnych aktywów
  finansowych w zarządzaniu Departa -
  mentu Skarbu i Rynków Finansowych
  wynosiła 4 212 mln zł z czego 87,1%
  stanow iły obligacje Skarbu Paostwa,
  a pozostałe 12,9% bony emitowane
  przez Narodowy Bank Polski.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  34
  3.5. Działalnośd faktoringowa
  W Grupie Kapitałowej spółką, która realizuje działalnośd faktoringową jest =dea Money.
  =dea Money od 2012 r. oferuje polskim przedsiębiorcom innowacyjne usługi, które wspierają rozwój
  firm, ułatwiające zarządzanie ich płynnością finansową. Idea Money pozwala przedsiębiorcom szybko
  i łatwo zamieniad faktury na pieniądze.
  Oferta faktoringowa skonstruowana jest w taki sposób, aby Klient mógł znaleźd w niej rozwiązania
  dostosowane do indywidualnych potrzeb. Produkty, które kiedyś był y przeznaczone dla dużych
  instytucji, z powodzeniem są proponowane zarówno firmom małym i średnim, jak
  i mikroprzedsiębiorstwom. Ważny atut stanowi wielobranżowośd oferty – Grupa obsługuje zarówno
  przedsiębiorstwa produkcyjne, jak i handlowe czy usługowe.
  Szczególna uwaga skierowana jest na inwestycje w nowe innowacyjne rozwiązania , dzięki czemu
  oferta jest bogata w produkty , których nie oferuje konkurencj a np. =dea Płynności, gdzie jeden limit
  faktoringowy łączy możliwośd finansowania faktur należnościowy ch oraz tych, wynikających ze
  zobowiązao Klienta. Ciekawe rozwiązanie stanowią również produkty abonamentowe, które
  w ramach stałej, miesięcznej opłaty zapewniają dostęp do szybkiej gotówki, poprzez sfinansowanie
  pojedynczej faktury. Jednym z takich produk tów jest =dea Płynności Abonament. Jest to prosty
  produkt , w którym Klient już na etapie podpisywania umowy, wie jakie koszty poniesienie przez cały
  czas trwania umowy . Pod koniec 2017 r. oferta =dea Money została poszerzona o produkt =dea
  Online, oferując y możliwośd finansowania faktur w pełni zdalnie . Udostępniana Klientom aplikacja
  mobilna =deaFaktor24, umożliwia zarządzanie limitem faktoringowym i szybsze przekazywanie faktur
  do finansowania z dowolnego miejsca. =dea Online zwiększa atrakcyjnośd faktori ngu dla mikro -
  i małych przedsiębiorstw, a także pozwala na szybkie i efektywne dotarcie do nowych Klientów.
  Zautomatyzowane procesy sprzedażowe i obsługowe, pełna dostępnośd przez urządzenia mobilne
  oraz krótki czas dostarczenia usługi stanowią o jej inn owacyjności. Dzięki możliwości skorzystania
  z produktu =dea Online, Klient ma możliwośd otrzymania gotówki na dowolne wydatki właściwie „od
  ręki”, bez przedstawiania dokumentów finansowych czy czekania na weryfikację bankową.
  3.6. Działalnośd księgowa
  W Grupie Kapitałowej =dea Bank, Tax Care jest spółką, która zajmuje się przede wszystkim
  usługowym prowadzeniem ksiąg. Ponadto klienci mają zapewnione pełne doradztwo
  w funkcjonowaniu i rozwoju prowadzonego biznesu. Od założenia firmy do znalezienia najlepszych
  ofert i źródeł finansowania bieżącej działalności i planowanych inwestycji.
  Liczba klientów finansujących faktury
  Idea Money S.A. na koniec grudnia
  2017 roku wyniosła blisko 6,5 tys.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  35
  Spółka jest największym w Polsce dostawcą usług księ gowych, a swoja pozycję na rozdrobnionym
  rynku umacnia poprzez budowanie przewagi technologicznej.
  Głównym (bazowym) produktem oferowanym przez Tax Care jest abonament księgowo -kadrowy
  („ABO”) . Hest to pełna obsługa księgowa i kadrowo -płacowa. Każdy klient otrzymuje dedykowanego
  firmie księgowego. Abonament jest rozliczany miesięcznie lub kwartalnie, a umowa podpisywana na
  czas nieokreślony.
  Spółka oferuje także pakiety produktów i usług, co skutkuje uzyskiwaniem wyższego przychodu ze
  strony usług biznesowy ch oraz większym przywiązaniem klienta.
  Ważnym aspektem rozwoju oferty produktowej jest rozszerzenie oferty obsługi pełnych ksiąg
  rachunkowych o usługi koordynacji założenia spółki prawa handlowego oraz przekształcenia
  jednoosobowej działalności w spółkę p rawa handlowego. Planowany jest dalszy rozwój tej części
  działalności.
  Tax Care pozyskuje klientów w kilku kanałach sprzedaży:
  W ramach procesów wsparcia niezależnych biur księgowych, Tax Care zbudował program współpracy
  z konkurencyjnymi biurami, mający na celu udostępnienie systemu =T oraz know -how w zakresie
  funkcjonowania biura księgowego, otrzymując w zamian dostęp do szerszej bazy klientów
  abonamentowych, którym oferuje usługi dodatkowe. Swoje rozwiązania oferujemy w 2 modelach:
   Program współpracy na poziomie partnerskim – podstawowy zakres współpracy i wdrożenie
  narzędzi Tax Care – rozwijany w każdej miejscowości na terenie całego kraju; z punktu
  widzenia budowy systemu nie ma ograniczeo co do ilości biur funkcjonu jący ch w danym
  mieście,
   Program franczyzowy – współpraca pełna pod marką Tax Care – rozwijany głównie
  w miastach powiatowych lub takich, które mają więcej niż 20 tys. mieszkaoców. Biura
  Rachunkowe w modelu franczyzowym funkcjonują w pełnym standardzie marki Ta x Care.
  Głównym założeniem Programu Partnerskiego Tax Care jest konsolidacja biur rachunkowych.
   Sprzedaż Telefoniczna
  poprzez Zespół Sprzedaży
  Telefonicznej (ZST),
   Sprzedaż Online poprzez stronę
  internetową,
   Sprzedaż Bezpośrednia poprzez
  szkolenia i konferencje,
   Sprzedaż Agencyjna oddziały
  Idea Bank,
   Program Partnerski punkty
  franczyzowe Tax Care.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  36
  4. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej
  4.1. Prognozy finansowe
  Bank nie pu blikował prognoz wyników na 2017 rok.
  4.2. Podstawowe wskaźniki finansowe
  Poniższa tabela przedstawia podstawowe wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej wedłu g stanu na
  koniec grudnia 2017 i 2016 roku oraz ich zmianę rok do roku .
  Wskaźniki * 2017 r. 2016 r. 2017/2016
  w tys. zł w tys. zł Zmiana
  Współczynnik wypłacalności 14,0% 14,4% -0,4 p.p.
  Zysk b rutto 339 431 437 771 -22,5 %
  Zysk netto (działalność kontynuowana i zaniechana) 230 799 441 028 -47,7%
  ROE* *) 5,8% 7,0% -1,2 p.p.
  ROA* *) 0,7% 0,8% -0,1 p.p.
  Koszty / Dochody (C/I)* *) 54,5% 58,8% -4,3 p.p.
  Koszty / Dochody (C/I)* *) ***) 48,5% 53,5% -5 p.p.
  Suma bilansowa 23 953 664 21 516 726 11,3 %
  Należności od klientów oraz należności z tytułu leasingu finansowego 16 336 939 14 596 177 11,9%
  Zobowiązania wobec klientów oraz zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy 19 497 728 17 217 209 13,2 %
  Zatrudnienie (etaty) 2 860 3 371 -15,2%
  * wartości zysku brutto, netto, suma bilansowa, należności od klientów oraz należności z tyt. leasingu finansowego, jak również zobowiązania wobec klientów oraz zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozda nia Finansowego Grupy Idea Bank S.A. ** w 2017 r. nie uwzględniono wyniku na sprzedaży 25,01% akcji Idea Leasing S.A. odpisu z tytułu utraty wartości Open Finance S. A. oraz aktualizac ji wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej w 2016 r. wskaźniki nie uwzględniają wyniku ze sprzedaży GetBac k S.A. oraz działalności zaniechanej *** w 2017 r. wyłączono koszt podatku od aktywów w wysokości 60,2 mln zł w 2016 r. wyłączono koszt podatku od aktywów w wysokości 46,5 mln zł oraz koszt opłaty na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ramach funduszu ochrony środków gwarantowanych w wysokości 2,1 mln zł
  Współczynnik wypłacalności Grupy wyniósł 14,0 % na dzieo 31.12. 2017 r. i jego poziom ukształtował
  się powyżej wymogów ustawowych.
  Wynik netto 2017 roku wyniósł 230,8 mln zł i był niższy o 47 ,7% względem analogicznego okresu
  2016 roku. Na tak znaczącą różnicę pomiędzy osiągniętym wynikami w ww. latach miała wpływ
  przede wszystkim zrealizowana z bardzo dobrym wynikiem sprzedaż jednej ze spółek Grupy w trakcie
  2016 roku – GetBack S.A. – za łączną cenę 825 mln zł z wynikiem na poziomie 249 mln zł – transakcja
  ta znacząco wpłynęła na poziom zysku poprzedniego roku. Dodatkowo istotny wpływ na ww. różnicę
  miał o ujęcie w 2017 roku odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości akcji Open Finance S.A. oraz
  aktualizacji wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej . Po wyeliminowaniu ww. zdarzeo
  jednorazowych oraz sprzedaży 25,01% akcji =dea Leasing S.A. zrealizowanej w 2017 roku z wynikiem


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  37
  netto 109 ,4 mln zł, wynik netto Grupy za 2017 rok ukształtował się na poziomie 151, 4 mln zł i był
  zbliżony do skorygowanego wyniku w 2016 rok u (tj. 156,5 mln zł ).
  W 2017 roku wskaźnik rentowności kapitałów (ROE) nie uwzględniający transakcji jednorazowych
  spadł o 1,2 p.p. w ujęciu rocznym w efekcie wyższej wartości średnich kapitałów o 15,5 % r/r.
  Natomiast wskaźnik rentowności aktywów (ROA) , p o wyłączeniu transakcji jednorazowych
  ukształtował się na zbliżonym poziomie , co w roku ubiegłym tj. 0,7% .
  W 2017 roku Grupa Kapitałowa prowadziła aktywne działania mające na celu kontrolę poziomu
  kosztów działalności poszczególnych spółek, co miało bezpośrednie przełożenie na obniże nie
  poziomu wskaźnika C/= (uwzględniającego wartośd podatku od aktywów) w 2017 roku w porównaniu
  do roku poprzedniego . Należy p odkreślid, iż spadek udziału kosztów w stosunku do dochodów
  wystąpił pomimo , iż w 2017 rok u podatek od aktywów po raz pierwszy objął wszystkie 12 miesięcy.
  Obciążenie podatkiem od aktywów w 2017 r. wyniosło 60,2 mln zł i było wyższe względem
  poprzedniego r oku o 29%.
  Na dzieo 31.12.2 017 roku suma bilansowa ukształtowała się na poziomie 23 953,7 mln zł, co
  stanowiło wzrost o 11,3 % w porównaniu do kooca 2016 roku. Powyższy wzrost wynikał przede
  wszystkim ze wzrostu portfela kredytowego.
  Głównym źródłem finansowania działalności Grupy są depozyty . Na koniec 2017 roku obserwujemy
  wzrost salda depozytów do poziomu 19 ,5 mld zł tj. wzrost o 13,2 % r/r co jest efektem rosnącego
  salda kredytowego .
  4.3. Rachunek zysków i strat
  Poniżej przedstawiono wyniki Grupy za lata zakooc zone 31 grudnia 2017 i 2016 roku oraz zmiany
  wyniku w kolejnych okresach:
  Rachunek zysków i strat * 2017 r. 2016 r. 2017/2016
  w tys. zł w tys. zł Zmiana (%)
  Wynik z tytułu odsetek 681 401 624 017 9,2%
  Wynik z tytułu prowizji i opłat 311 400 341 892 -8,9%
  Pozostałe przychody i koszty* * 161 049 195 968 -17,8%
  Wynik z tytułu odpisów aktualizujących -290 216 -169 575 71,1%
  Ogólne koszty administracyjne -542 843 -540 896 0,4%
  Zysk netto (działalność kontynuowana i zaniechana) 230 799 441 028 -47,7%
  * przedstawione dane pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansow ego Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. ** n a pozycję pozostałe przychody i koszty składają się: wynik na instrumentach finansowych, wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej, wynik na sprzedaży spółek zależnych, wynik z pozycji wymiany oraz pozostał e przychody i koszty operacyjne
  Zysk netto Gru py Kapitałowej =dea Banku w 2017 roku wyniósł 230,8 mln zł i był niższy od zysku netto
  os iągniętego w analogicznym okresie ubiegłego roku o 210,2 mln zł, tj. o 47,7 % ( w tym ujęto koszt
  podatku od aktywów w łącznej kwocie 6 0,2 mln zł , tj. o 13,7 mln więcej niż w 2016 r.).  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  38
  Wynik z tytułu odsetek
  W 2017 roku wynik z tytułu odsetek uk ształtował się na poziomie 681,4 mln zł, co stanowi wzrost o
  9,2 % r/r. Główną przyczyną ww. wzrostu jest osiągnięcie przychodu odset kowego na poziomie
  1 078,6 mln zł ( 1 010,5 mln zł w 2016 r. tj. wzrost o 6,7 % r/ r) w wyniku wzrostu salda prac ującego
  należn ości z poziomu 17,2 mld zł w 2016 roku do 20,9 mld zł w roku 2017 . Wzrost wyniku z tytułu
  odsetek został częściowo zniwelowany niewielkim wzrostem kosztu odsetkowego do poziomu 397,2
  mln zł (386,5 mln zł w 2016 r. ).
  Rosnący poziom przychodu odsetkowego jest głównie pochodną przyrostu portfela kredytowego.
  Hednocześnie, prowadzone w sposób ciągły działania Banku mają na minimalizację kosztu
  finansowania w dłuższym horyzoncie poprzez wzrost poziomu środ ków na rachunkach bieżących
  („osad”).
  W 2017 roku w dalszym ciągu g łównym
  składnikiem przychodów odsetkowych
  były przychody z tytułu udzielonych
  kredytów i pożyczek , co było
  konsekwencją ww. budowania portfela
  kredytowego z jak najwyższym
  poziomem przychodowości. Stanow iły
  one 63,1 % wszystkich przychodów
  odsetkowych wyge nerowanych przez
  Grupę w 2017 roku, 21,2 % przychodów
  odsetkowych zostało wygenerowanych
  przez działalnośd lea singową, natomiast
  9,6 % osiągnięto z tytułu instrumentów
  finansowych.
  Marża odsetkowa netto spadła
  Y poziomu 4,0% w 2016 roku do
  poziomu 3,6% w 2017 roku< Spadek
  marży jest efektem wz rostu kosztu
  finansowania , niższych przychodów
  odsetkowych związanych z produktami
  bancassurance, jak również
  wprowadzaniem do oferty produktów
  o niższym koszcie dla klienta .
  W 2017 roku koszty odsetkowe w
  największym stopniu wynikały ze
  zobowiąz ao wobec klientów i stanowiły
  90,0 % wszystkich kosztów odsetko wych
  wygenerowanych przez Grupę,
  natomiast 6,6% kosztów odsetkowych
  stanowiły te wynikające z własnej emisji
  papierów dłużnych.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  39
  Wynik z tytułu p rowizji i opłat
  Wynik prowizyjny w 2017 roku wyniósł 311,4 mln zł i był niższy względem 2016 roku o 8,9% (w 2016
  r. wyniósł 341,9 mln zł) . Na poziom wyniku z tytułu prowizji i opłat w 2017 roku wpływ miały przede
  wszystkim następujące czynniki:
   wzrost przychodu prowizyjnego z tytułu udzi elonych kre dytów i pożyczek (50 ,2% r/r) ,
   wzrost przychodu prowizyjnego z tytułu produktów inwestycyjno -ubezpieczeniowych
  (3,2% r/r) ,
   spadek przychodu prowizyjnego z tytułu ubezpieczeo kredytów ( -33,0 % r/r).
  Pozosta łe przychody i koszty
  W 2017 roku przychody i koszty z pozostałej działalności ukształtowały się na poziomie 161 mln zł
  w porównaniu do 196 mln zł w roku poprzednim. Na saldo przychodów i kosztów z pozostałej
  działalności w 2017 roku wpływ miały między innymi następujące pozycje:
   wynik na sprzedaży spółek zależnych tj. w 2017 roku sprzedaż 25,01 % akcji spółki Idea
  Leasing S.A. na rzecz LC Corp B.V . za cenę 107,5 mln zł z wynikiem brutto ze sprzedaży
  w kwocie 158,3 mln zł , zaś w 2016 roku sprzedaż spółki GetBack S.A. za łączną cenę 825 mln
  zł z wynikiem na poziomie 249 mln zł , po wyłączeniu ww. transakcji wynik z pozostałej
  działalności w 2017 roku wyniósł 2,7 mln zł i był wyższy o 55,7 mln zł w stosunku do
  skorygowanego w yniku z pozostałej działalności z poprzedniego roku (tj. -53 mln zł) ,
   wynik z tytułu dywidend, na który składała się dywidenda od B=K S.A. (6,5 mln zł) oraz
  dywidenda od Noble Funds TFI S.A. (1,1 mln zł),
   wynik na instrumentach finansowych na poziomie 17,6 mln zł, który dotyczy ł przede
  wszystkim wyceny lokat struktu ryzowanych do wartości godziwej , był wyższy względem
  poprzedniego roku o 44,9 mln zł,
   wynik z pozycji wymiany na poziomie 11,4 mln zł, który wzrósł o 89,9 % w porównaniu do
  analogi cznego okresu ro ku poprzedniego,
   inne przychody i koszty operacyjne ukształtowały się na poziomi e -33 ,8 mln zł, co stanowi
  wzrost o 23,0 % w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost na tej
  pozycji wynika przede wszystkim z wyższych kosztów windykacyjnyc h ponoszonych przez
  Bank oraz aktualizacji wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej w kwocie 5 mln zł .
  W 2017 roku obserwujemy spadek przychodu
  prowizyjnego z tytułu ubezpieczeo kredytów,
  który jest konsekwencją wdrożenia konserwa -
  tywnego modelu rozpoznawania przychodów
  Y tyt. sprzedaży produktów powiązanych z
  produktem kredytowym.
  Ciągły wzrost portfela kredytowego przekłada
  się na wzrost przychodów prowizyjnych o
  charak terze ok oło ;kredytowym. W 2017 roku
  przychód z tytułu usług faktoringowych
  wyniósł 99,2 mln zł i wzrósł o 20,6 mln zł w
  porównaniu do 2016 r. (tj. wzrost o 26,1 % r/r).


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  40
  Ogólne koszty administracyjne
  Całkowite koszty administra cyjne w Grupie I dea Bank w 2017 r. ukształtowały się na zbliżonym
  poziomie jak w roku poprzednim, tj. 542,8 mln zł (wzrost o 0,4% ).
  Najwyższy udział w kosztach ( 55,1 % ogółu kosztów) stanowią świadczenia pracownicze oraz koszty
  najmu i utrzymania oddziałów i biur.
  Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw
  Wynik z tytułu odpisów aktualizujących odzwierciedla przede wszystkim wzrost i dojrzewanie
  portfela kredytowego. W 2017 r. ww. koszt wyniósł 290,2 mln zł i był wyższy o 120,6 mln zł r/r.
  W 2017 roku obciążeni e instytucji
  finansowych podatkiem od aktywów
  po raz pierwszy objęło 12 miesięcy,
  co przyczyniło s ię do wzrostu
  kosztów działania w 2017 roku w
  porównaniu do roku poprzedniego.
  W 2017 roku ww. obciążenie
  wyniosło 60,2 mln zł, tj. wzros ło o
  29,4% w stosunku do 2016 roku<
  Na wartośd odpisów w Grupie
  Kapitałowej wpływ miał głównie
  portfel kredytowy Banku, w przypadku
  którego zaobserwowano wzrost
  udziału ekspozycji z zaległością
  powyżej 90 dni w produkcji
  kre dytowej (wzrosW r/r o 1,88 p.p. ).
  Wzrost udziału ekspozycji z zaległością
  powyżej 90 dni dotyczył głównie
  ekspozycji Y portfela kredytów
  operacyjnych udzielonych w latach
  2015 i 2016.
  W 2017 roku odnotowano również wzrost o 16,2% względem poprzedniego roku wydatków
  związanych z infrastrukturą informatyczną. Wzrost ten wynikał z działao, jakie podjęła Grupa w celu
  podniesienia bezpieczeostwa systemów =T.
  Natomias t niższy poziom kosztów względem poprzedniego roku w związku z mniejszą skalą
  realizowanych przez Grupę kampanii promocyjnych w 2017 r. odnotowano w zakresie kosztów
  reklamy i marketingu , tj. spadek o 32,6%. W 2017 roku , odnotowano również spadek kosztów
  konsultingowych, których wartośd wzglę dem poprzedniego roku spadła o 2 0,1%.
  Wskaźnik C/= kształtował się w ujęciu rocznym na poziomie 54,5% (spadek o 4,3 p.p. r/r). Po
  eli minacji skutków zdarzeo jednorazowych oraz podatku od aktywów poziom ww. wskaźnika
  ukształtował się na poziomie 48,5% ( ;5,> p.p. r/r).


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  41
  W tym samym czasie zaobserwowano również wzrost wskaźnika pokrycia (ang. coverage ratio)
  kredytów z zaległością powyżej 9 0 dni odpisami (wzrost r/r o 3 p.p. ) w szczególności w portfelu
  kredytów inwestycyjnych zabezpieczonych. Przy szacowaniu odpisów ekspo zycji ocenianych
  grupowo, Bank wykorzystuje wartośd przyjętych zabezpieczeo. Podstawą szacunku wartości
  zabezpieczenia o charakterze rzeczowym jest jego aktualna wartośd rynkowa. Wzrost pokrycia w tym
  portfelu wynikał miedzy innymi z obniżenia przyjmowa nej stopy odzysku dla zabezpieczenia
  hipotecznego, a także z wprowadzenia modelowego parametru LGD (ang. loss given default) dla
  niezabezpieczonej części ekspozycji z portfela inwestycyjnego zabezpieczonego.
  W 2017 Bank wprowadził szereg zmian w polityce kredytowej mającej na celu poprawę jakości
  portfela kredytowego. Efekt podjętych decyzji będzie widoczny w kolejnych miesiącach
  i w obserwowanej jakości portfela udzielonego w drugiej połowie 2017 roku.
  W portfelu =dea Money poziom wskaźnika 90+ do wypłac onych zaliczek wynoszący na koniec 2017
  roku 1,28% był na porównywalnym poziomie w stosunku do roku 2016 kiedy wynosił 1,15%.
  Wynik na rezerwach w 2017 roku w =dea Money był wyższy od zakładanego w budżecie i wynikał
  z dowiązania rezerw indywidualnych wynikających z wyższej niż zakładano szkodowośd portfela
  produktów standardowych oraz z realizacji rekomendacji, po przeprowadzonym przez Bank audycie,
  w zakresie parametru LGD i uzależnienie poziomu tego wskaźnika od koszyka przeterminowania.
  Monitoring s ytuacji ekonomiczno -finansowej kredytobiorców
  Funkcjonujący w Banku proces monitoringu obejmuje pełny przegląd sytuacji ekonomiczno -
  finansowej klientów polegający zarówno na analizie dokumentów finansowych jak i weryfikacji
  w bazach wewnętrznych i zewnętrz nych dostępnych w Banku, m.in. sprawdzenie klienta w KRD, B=K,
  MIG -BR, CEiDG/KRS, sprawdzenie pod kątem zajęd komorniczych, analiza spłacalności zobowiązao,
  weryfikacja zabezpieczeo.
  W ramach okresowych przeglądów sytuacji ekonomiczno -finansowej klientów Banku wyróżnia się:
  1) przeglądy w cyklu rocznym,
  2) przeglądy w cyklu kwartalnym ,
  które są uzależnione od łącznego zaangażowania kredytowego klienta. Monitoring w cyklu rocznym
  odbywa się w analogicznym kwartale, w którym zostało udzielone ostatnie finansowanie .
  Proces monitoringu wspierany jest systemem wczesnego ostrzegania, który ma na celu szybszą
  identyfikację klientów o podwyższonym ryzyku w celu zainicjowania działao restrukturyzacyjnych
  zanim trudności finansowe klienta znajdą swoje odzwierciedlenie w te rminowości spłaty zobowiązao
  w banku.
  Limity koncentracji
  W procesie zarządzania ryzykiem kredytowym w Banku funkcjonują systemy limitów koncentracji.
  Ustalone poziomy poszczególnych limitów kredytowych mają na celu dywersyfikację portfela
  kredytowego i sł użą ograniczeniu ryzyka kredytowego w Banku. Limity dotyczą całego portfela
  kredytowego oraz podportfeli ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie oraz detalicznych
  ekspozycji kredytowych.
  Poziom wykorzystania poszczególnych limitów kredytowych po dlega cyklicznym analizom,
  a informacja o poziomie ich wykorzystania jest systematycznie raportowana do Zarządu Banku. Na
  dzieo 31 grudnia 2017 r. nie odnotowano przekroczenia żadnego z monitorowanych limitów.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  42
  4.4. Sprawozdanie z sytuacji finansowej
  Najważniejsze pozycje bilansowe na dzieo 31.12.2017 r. i 31.12.2016 r. kształtowały się następująco:
  Aktywa * 2017 r. 2016 r. 2017/2016
  w tys. zł w tys. zł Zmiana (%)
  Kasa, środki w Banku Centralnym 138 061 129 719 6,4%
  Należności od klientów 16 279 450 10 886 070 49,5%
  Należności z tytułu leasingu finansowego 57 489 3 710 107 -98,5%
  Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży 4 268 404 3 681 015 16,0%
  Wartości niematerialne 673 397 665 168 1,2%
  Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 1 487 845 76,0%
  SUMA AKTYWÓW 23 953 664 21 516 726 11,3 %
  * przedstawione dane pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej =dea Bank S.A.
  Zobowiązania i kapitały własne * 2017 r. 2016 r. 2017/2016
  w tys. zł w tys. zł Zmiana (%)
  Zobowiązania wobec innych banków i instytucji finansowych 767 917 910 445 -15,7%
  Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy 1 989 613 2 126 240 -6,4 %
  Zobowiązania wobec klientów 17 508 115 15 090 969 16,0 %
  Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 521 869 482 101 8,2%
  SUMA ZOBOWIĄZAŃ 21 218 500 19 059 349 11,3 %
  KAPITAŁY WŁASNE 2 735 164 2 457 377 11,3%
  SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO 23 953 664 21 516 726 11,3 %
  * przedstawione dane pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej =dea Bank S.A.
  Suma bilansowa G rupy na koniec grudnia 2017 roku kształtowała się na poziomie 24,0 mld złotych,
  co stanowi wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 11,3 %.
  Struktura b ilansu Grupy =dea Banku na dzieo 31.12.2017 r. odbiega od struktury, wg. stanu na dzieo
  31.12.2016 r . W wyniku dekonsolidacji spółki =dea Leasing S.A. udział kredytów i pożyczek
  udzielonych klientom w strukturze bilansu wzrósł z 50,6% na koniec 2016 roku do 68,0 % na ko niec
  2017 roku . Natomiast udział należności z tytułu leasingu finansowego w strukturze bilansu zmniejszył
  się z 17,2% do 0,2%. Udział instrumentów finansowych wyniósł 17,8% i był zbliżony do udziału
  z poprzedniego roku. P ozostałe składniki aktywów stanowił y razem 14,0 %.
  Główną przyczyną wzrostu sumy bilansowej po stronie aktywów był wzrost portfela kredytowego .
  =nstrumenty finansowe dostępne do sprzedaży w posiadaniu Grupy stanowią głównie obligacje
  skarbowe – 85,5% i bony pieniężne 12,7 %.
  W 2017 roku , podobnie jak w roku poprzednim , głównym źródłem finansowania były środki
  zdeponowane przez klientów w formie depozytów oraz na rachunkach , k tórych saldo na koniec 2017
  r. stanowiło 91,9 % o gółu zobowiązao bilansowych Grupy .


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  43
  4.5. Zobowiązania warunkowe
  Struktura zobowiązao warunkowych na dzieo 31.12.2017 r. i 31.12.2016 r. ukształtowała się
  następująco:
  Zobowiązania warunkowe udzielone i pozycje
  pozabilansowe*
  2017 r. 2016 r. 2017/2016
  w tys. zł w tys. zł Zmiana (%)
  1. Zobowiązania warunkowe udzielone 719 281 998 121 -27,9%
  a) finansowe 715 614 996 283 -28,2%
  b) gwarancyjne 3 667 1 838 99,5%
  2. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży 0 0 -
  3. Zobowiązania warunkowe otrzymane 3 042 3 089 -1,5%
  a) finansowe 0 0 -
  b) gwarancyjne 3 042 3 089 -1,5%
  4. Pozostałe pozycje pozabilansowe 1 041 317 863 339 20,6%
  Zobowiązania warunkowe i pozycje pozabilansowe razem 1 763 640 1 864 549 -5,4%
  * przedstawione dane pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej =dea Bank S.A.
  Na dzieo 31 grudnia 2017 roku, łączna wartośd pozabilansowych zobowi ązao warunkowych wyniosła
  1 763 ,6 mln zł, w tym zobo wiązania udzielone ukształtowały się na poziomie 719,3 mln zł. W c iągu
  2017 roku kwota zobowiązao finansowych udzielonych spadła o 28,2% .
  Całkowita wartośd zobowiązao warunkowych i pozycji pozabilansowych w edług stanu na dzieo 31
  grudnia 2017 r. był a niższa o 5,4 % w zględem 2016 r.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  44
  5. Działalnośd oraz wybrane wyniki finansowe Idea Banku
  5.1. Podstawowe wskaźniki finansowe
  =dea Bank działa wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  Poniższa tabela przedstawia podstawowe wskaźniki finansowe =dea Banku wed ług stanu na koniec
  grudnia 2017 i 2016 roku oraz ich zmianę rok do roku.
  Wskaźniki * 2017 r. 2016 r. 2017/2016
  w tys. zł w tys. zł zmiana
  Współczynnik wypłacalności 13,3% 13,6% -0,3 p.p.
  Zysk brutto 384 791 219 799 75,1%
  Zysk netto 334 032 177 244 88,5%
  ROE* *) 3,1% 9,3% -6,2 p.p.
  ROA* *) 0,3% 0,9% -0,6 p.p.
  Koszty / Dochody (C/I) **) 52,0% 48,4% 3,6 p.p.
  Koszty / Dochody (C/I)* *)***) 43,4% 41,7% 1,7 p.p.
  Suma bilansowa 24 325 096 21 222 976 14,6%
  Należności od klientów 16 233 800 14 376 617 12,9%
  Zobowiązania wobec klientów oraz zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy 20 374 928 17 718 667 15,0%
  Zatrudnienie (etaty) 1 765 1 934 -8,7%
  * wartości zysku brutto, netto, suma bilansowa, należności od klientów oraz zobowiązania wobec klientów oraz zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej p rzez wynik finansowy pochodzą z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Idea Bank S.A. * w 2017 r. nie uwzględniono wyniku na sprzedaży 25,01% akcji Idea Leasing S.A. oraz wyniku na sprzedaży 100% akcji Tax Care S.A. ** w 2017 r. wyłączono koszt podatku od a ktywów w wysokości 60,2 mln zł w 2016 r. wyłączono koszt podatku od aktywów w wysokości 46,5 mln zł oraz koszt opłaty na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ramach funduszu ochrony środków gwaran towanych w wysokości 2,1 mln zł
  Współczynnik wypłacalności =dea Banku wyniósł 13,3 % na dzieo 31.12. 2017 r. i jego poziom
  ukształtował się powyżej wymogów ustawowych.
  Wynik netto 2017 roku wyniósł 334,0 mln zł, co stanowiło wzrost o 88,5% w porównaniu do 2016
  roku.
  W 2017 roku wskaźnik rentowności kapitałów (ROE) obniżył się o 6,2 p.p. w ujęciu rocznym.
  Głównym powodem spadku ww. wskaźnika było nie uwzględnienie w wyniku netto Banku transakcji
  sprzedaży 25% akcji spółki Idea Leasing S.A. oraz 100% akcji spółki Tax Care S.A., ja k również wzrost
  średniej wartości kapitałów o 11,8 % r/r.
  W 2017 roku pomijając wpł yw zdarzeo jednorazowych oraz wartośd podatku od aktywów , wskaźnik
  efektywności kosztowej Grupy wyniósł 43,4 % w 2017 r. wobec 41,7% w 2016 roku.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  45
  Na dzieo 31.12.2017 roku s uma bilansowa ukształtowała się na poziomie 24,3 mld zł, co stanowiło
  wzrost o 14,6 % w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku . Powyższy wzrost wynikał
  przede wszystkim ze wzrostu portfela kredytowego ( tj. 12,9 % r/r).
  Biorąc pod uwagę fakt, iż głównym źródłem finansowania działalności =dea Banku są depozyty na
  koniec 2017 roku odnotowano wzrost ich salda o 15,0 % r/r tj. do poziomu 20,4 mld zł.
  5.2. Rachunek zysków i strat
  Poniżej przedstawiono wyniki Banku za lata zakooczone 31 gru dnia 2017 i 2016 r. oraz zmiany wyniku
  w kolejnych okresach:
  Rachunek zysków i strat * 2017 r. 2016 r. 2017/2016
  w tys. zł w tys. zł Zmiana (%)
  Wynik z tytułu odsetek 538 752 476 961 13,0%
  Wynik z tytułu prowizji i opłat 123 184 180 238 -31,7%
  Pozostałe przychody i koszty* * 333 375 67 984 390,4%
  Wynik z tytułu odpisów aktualizujących -244 642 -154 427 58,4%
  Ogólne koszty administracyjne -365 878 -350 957 4,3%
  Zysk netto 334 032 177 244 88,5%
  * przedstawione dane pochodzą z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Idea Bank S.A. ** na pozycję pozostałe przychody i koszty składają się: przychody z tytułu dywidend, wynik na instrumentach finansowych, wynik n a instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej, wynik z pozycji wymiany oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne
  Zysk netto Idea B anku w 2017 roku wyniósł 334 ,0 mln zł i był wyższy od zysku netto osiągniętego
  w analogicznym okresie roku ubiegłego o 156,8 mln zł, tj. o 88,5 % ( w tym ujęto koszt podatku od
  aktywów w łącznej k wocie 60,2 mln zł tj. o 13,7 mln zł więcej niż w roku poprzednim) .
  Wy nik z tytułu odsetek
  W 2017 roku wynik z tytułu odsetek ukszt ałtował się na poziomie 538,8 mln zł, co stanowi wzrost
  względem analogicznego okresu w 2 016 roku o 13,0 %. Główną przyczyną ww . wzrostu było
  osiągnięcie przychodu odsetkowego na bardzo wysokim poziomie , tj. 941,7 mln zł ( 863 ,7 mln zł
  w 2016 r. tj. wzrost o 9,0 % r/r) przy jednocześnie niewielkim wzroście kosztu odsetkowego tj. 402,9
  mln zł w 2017 r. wobec 386,7 mln zł w 2016 r oku .
  Rosnący poziom przychodu odsetkowego jest przede wszystkim pochodną przyrostu portfela
  kredytowego.
  Wynik z tytułu prowizji i opłat
  Wynik prowizyjny w 2017 roku wyniósł 123,2 mln zł i ukształtował się na poziomie niższym
  w porównaniu do poprzedniego roku. Na poziom wyniku z tytuł u prowizji i opłat w 2017 roku wpływ
  miały przede wszystkim następujące czynniki:
   wzrost przychodu prowizyjnego z tytułu udzi elonych kredytów i pożyczek o 2,1 mln zł
  (2,4 % r/r) ,
   wzrost przychodu z tytułu kart płatniczych i kredytowych o 2,5 mln zł (tj. 20,4% r/r),


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  46
   niższy poziom przychodów z pośrednictwa , tj. osiągniecie przychodu na poziomie 105,9
  mln zł w 2017 roku (tj. spadek o 35,3 % r/r) , co jest spowodowane niższymi wolumenami
  sprzedaży produktów zewnętrznych .
  Pozostałe przychody i koszty
  Na poziom wyniku finansowego w 2017 roku w dużym stopniu wpływ miał wynik na sprzedaży
  jednostki zależnej , który był wyższy względem analogicznego okresu 2016 roku o 291,5 mln zł.
  Pozycja ta w 2 017 roku uwzględnia wynik na sprzedaż y 25% akcji spółki =dea Lea sing S.A . oraz
  sprzedaż 100% akcji Tax Care S.A.
  Ponadto, w 2017 r. Bank uzyskał przychód z tytułu dywidend w kwocie 26,6 mln zł , które otrzymał od
  spół ki Idea Money S.A. (20 ,0 mln zł) oraz B=K S.A. (6,5 mln zł).
  Ogólne koszty admi nistracyjne
  Całkowite koszty administracyjne w =dea Banku wzrosły w 2017 roku o 14,9 mln zł, tj. 4,3 % r/r.
  W 2017 roku obciążenie instytucji finansowych podatkiem od aktywów po raz pierwszy objęło 12
  miesięcy , co przyczyniło się do wzrostu kosztów działania o 12,0 mln zł w porównaniu do 2016 roku .
  Najwyższy udział w kosztach (49 ,6% ogółu kosztów) stanowią świadczenia pracownicze oraz koszty
  najmu i utrzymania oddziałów i biur. Wzrost św iadczeo pracowniczych o 12,5 mln zł w 2017 r/r jest
  związany pr zede wszystkim ze wzrostem zatrudnienia w sieci sprzedaży wynikającej ze wzrostu liczby
  placówek Lion’s Bank, jak również zmianami wprowadzonymi w systemach wynagradz ania sieci
  sprzedaży Banku.
  Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartośc i i rezerw
  Wynik z tytułu odpisów aktualizujących odzwierciedla wzrost i dojrzewanie portfela kredytowego.
  W 2017 r. ww. koszt wyniósł 244,6 mln zł i był wyższy o 58,4 % r/r.
  5.3. Sprawozdanie z sytuacji finansowej
  Najważniej sze pozycje bilansowe na dzieo 31.12.2017 r. i 31.12.2016 r. kształtowały się następująco:
  Aktywa * 2017 r. 2016 r. 2017/2016
  w tys. zł w tys. zł Zmiana (%)
  Kasa, środki w Banku Centralnym 138 061 129 702 6,4%
  Należności od klientów 16 233 800 14 376 617 12,9%
  Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży 4 250 380 3 662 623 16,0%
  Wartości niematerialne 204 865 176 617 16,0%
  SUMA AKTYWÓW 24 325 096 21 222 976 14,6%
  * przed stawione dane pochodzą z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Idea Bank S.A.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  47
  Zobowiązania i kapitały własne * 2017 r. 2016 r. 2017/2016
  w tys. zł w tys. zł Zmiana (%)
  Zobowiązania wobec innych banków i instytucji finansowych 760 748 781 493 -2,7%
  Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy 1 989 613 2 126 240 -6,4 %
  Zobowiązania wobec klientów 18 385 315 15 592 427 17,9%
  Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 512 297 469 335 9,2%
  SUMA ZOBOWIĄZAŃ 22 001 780 19 285 163 14,1%
  KAPITAŁY WŁASNE 2 323 316 1 937 813 19,9%
  SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO 24 325 096 21 222 976 14,6%
  * przedstawione dane pochodzą z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Idea Bank S.A.
  Suma bilansowa Banku na koniec grud nia 2017 roku kształtowała się na poziomie 24 ,3 mld złotych ,
  co stanowiło wzrost w porównaniu do roku poprzedniego o 14 ,6%.
  Struktura b ilansu Banku na dzieo 31.12.2017 roku była zbliżona do struktury , jaka miała miejsce na
  koniec 2016 roku, tj. 66,7 % wartości sumy bilansowej stanowiły kredyty i pożyczki udzielone
  klientom, instrumenty finansowe dostęp ne do sprzedaży – 17,5 %, pozo stałe składniki aktywów
  stanowiły razem 15,8 %.
  Główną przyczyną wzrostu sumy bilansowej po stronie aktywów był wzrost portfela kredytowego
  (wzrost o 12,9 % r/r).
  =nstrumenty finansowe dostępne do sprzedaży w posiadaniu =dea Banku stanowią głównie obligacje
  skarbowe – 85,8% i bony pieniężne 12,8 %.
  W 2017 roku podobnie również jak w roku poprzednim głównym źródłem finansowania były środki
  zdeponowane przez klientów w formie depozytów oraz na rachunkach , których saldo na koniec 2017
  roku stanowiło 92,6 % ogółu zobowiązao.
  W 2017 roku =dea Bank nie otrzymał wsparcia pochodzącego ze środków publicznych.
  Bank nie jest stroną umowy, o której mowa w art. 141t ust. 1 Ustawy Prawo Bankowe.
  5.4. Zatrudnienie
  Zasoby ludzkie w Banku to specjaliści i eksperci z dobrym wykształceniem oraz wysokimi
  kwalifikacjami. W odniesieniu do wyższej kadry menedżerskiej 98% w gronie tych pracowników
  posiada co najmniej wykształcenie wyższe. Średnia wieku pracowników Banku wzrosła w porównaniu
  do 2016 r. i wynosi 31 lat.
  Wskaźnik Zatrudnieni ogółem Wyższa kadra
  menedżerska
  Średni wiek (w latach) 31 38
  Udział pracowników z wyższym wykształceniem 71% 98%  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  48
  Dominującą częśd pracowników
  zatrudnionych w Banku stanowią
  kobiety. Na koniec 2017 r. zatrudnionych
  kobiet było 55%. W przypadku wyższych
  stanowisk menedżerskich udział kobiet
  również jest przeważający i wynosi 53%.
  Na dzieo 31.12.2017 r. w Banku było
  zatrudnionych 2 059 osób (tj. 1 765
  etatów). W wyniku trwającej digitalizacji
  procesów zatrudnienie wyrażone
  w etatach w stosunku do 2016 r. spadło
  o 169 osób.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  49
  6. Zarządzanie ryzykiem
  6.1. Cele i zasady zarządzania ryzykiem
  Zarządzanie ryzykiem jest jednym z najważniejszych procesów wewnętrznych Grupy Kapitałowej i ma
  na celu zapewnienie rentowności działalności biznesowej, przy zapewnieniu kontroli poziomu ryzyka
  i jego utrzymani u w ramach przyjętych przez Grupę tolerancji na ryzyko i systemu limitów,
  w zmieniającym się otoczeniu makroekonomicznym i prawnym.
  Zarz ądzanie ryzykiem w Grupie jest procesem zintegrowanym i odbywa się w oparciu o wymogi
  nadzorcze oraz regulacje zatwierdzone przez Radę Nadzorczą i Zarząd Banku. Hednostką integrującą
  zarządzanie ryzykiem w ramach Grupy jest Bank.
  Regulacje wewnętrzne dotyc zące zarządzania Ryzykiem w Grupie posiadają 3 -stopniową strukturę:
   Poziom strategiczny :
  o Strategia i Biznes Plan Idea Bank S.A. (aktualizowany co roku) ,
   Poziom strategii i polityki zarządzania danym rodzajem ryzyka :
  o Strategie i polityki zarządzania ryzykiem ,
   Poziom przepisów wewnętrznych :
  o Zatwierdzone przez Zarząd Banku i nstrukcje wewnętrzne regulujące i delegujące na
  poziom Departamentów i Biur zasady zarządzania danym rodzajem ryzyka w ramach
  przyjętej strategii i polityki .
  W procesie zarządzania ryzykiem uczestniczą:
   Rada Nadzorcza,
   Zarząd,
   Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami,
   Komitet Kredytowy Banku,
   komórki organizacyjne zarządzające poszczególnymi rodzajami ryzyka,
   komórki kontroli (w tym komórka audytu wewnętrznego oraz komórka compliance ),
   wybrane komórki organizacyjne jednostek zależnych.
  Rada Nadzorcza Banku sprawuje nadzór nad systemem zar ządzania ryzykiem w Grupie . Rada
  akceptuje strategię, kluczowe polityki zarządzania ryzykiem, wielkośd akceptowalnego poziomu
  ryzyka. Prowadzi przeglądy głównych obszarów ryzyka, trybu identyfikacji zagrożeo oraz procesu
  ustalania i monitorowania działao naprawczych. Dokonuje ponadto oceny czy podejmowane przez
  Zarząd działania są skuteczne.
  Zarząd Banku odpowiada za wdrożenie efektywnego systemu zarządzania ryz ykiem, zgodnego
  z wymogami regulacyjnymi oraz przyjętymi założeniami strategicznymi. Zakres ten obejmuje takie
  czynności jak: identyfikację, pomiar, monitorowanie i kontrolę, raportowanie, podejmowanie działao
  zaradczych, a także przeglądy i weryfikacje procesu zarządzania wybranym rodzajem ryzyka. Zarząd
  ponadto odpowiada za ustanowienie struktury organizacyjnej dostosowanej do wielkości i profilu
  podejmowanego ryzyka, podział odpowiedzialności zapewniający niezależnośd funkcji pomiaru
  i ko ntroli ryzyka od działalności operacyjnej, wprowadzenie i aktualizację strategii zarządzania
  ryzykiem.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  50
  Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami jest organem opiniodawczo -decyzyjnym powołanym
  w celu wspierania Zarządu i Rady Nadzorczej w zakresie kształtowan ia polityki zarządzania aktywami
  i pasywami, monitorowania oraz zarządzania ryzykiem płynności, ryzykiem rynkowym (w tym
  ryzykiem walutowym i stopy procentowej), ryzykiem modeli, ryzykiem kredytowym oraz zarządzania
  ryzykiem adekwatności kapitałowej, oceną istotności ponoszonego ryzyka i odzwierciedleniem go
  w zasadach tworzenia kapitału wewnętrznego na poziomie jednostkowym oraz Grupy Kapitałowej.
  Komitet Kredytowy Banku jest organem opiniodawczym i decyzyjnym w zakresie spraw związanych
  z ryzykiem kredy towym. Rolą Komitetu jest wsparcie działalności Zarządu Banku w postaci realizacji
  funkcji opiniodawczo -doradczych w procesie podejmowania decyzji kredytowych lub samodzielne
  podejmowanie decyzji zgodnie z obowiązującym w Banku systemem limitów kompetencji
  decyzyjnych.
  Ze względu na szeroki aspekt i przenikanie poszczególnych rodzajów ryzyka, każdy rodzaj ryzyka
  posiada komórkę wiodącą, która jest odpowiedzialna za koordynację procesu zarządzania danym
  rodzajem ryzyka. Komórki te odpowiadają za identyfikac ję, pomiar, monitoring i koordynację działao
  zaradczych w zakresie poszczególnych rodzajów ryzyka. Do zadao komórek należy także
  opracowywanie procedur realizacji poszczególnych etapów procesu zarządzania ryzykiem.
  W Banku funkcjonuje komórka audytu wewnęt rznego, której celem jest badanie i ocena, w sposób
  niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, procedur
  i mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym
  skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku. W celu zapewnienia zgodności
  działania Banku z odpowiednimi prawami, przepisami oraz standardami, w Banku funkcjonuje także
  wydzielona komórka Compliance, której celem działania jest również właściwe zarządzanie ry zykiem
  braku zgodności.
  Efektem prowadzonych działao w zakresie identyfikacji i pomiaru poszczególnych rodzajów ryzyka
  jest określenie, które z nich są istotne z punktu widzenia Grupy, ich klasyfikacja z punktu widzenia
  stałej oceny istotności (ryzyka trwa le istotne i okresowo istotne), a także z perspektywy celowości
  po krycia danego ryzyka kapitałem.
  Procesy zarządzania ryzykiem
  W procesie zarządzania ryzykiem Grupa identyfikuje ryzyka i ocenia ich istotnośd na podstawie
  przyjętych czynników oceny istotn ości, kierując się podziałem na ryzyka trwale istotne, potencjalnie
  istotne oraz ryzyka nieistotne. Rozpoznanie każdego ryzyka polega na ocenie jego wpływu na wyniki
  prowadzonej przez Grupę działalności, to znaczy takiego oddziaływania, które może przynieś d
  materialny, negatywny wpływ na kapitał lub wynik finansowy.
  Jako ryzyka istotne Grupa w 2017 r. uznawała następujące rodzaje ryzyka:
  • ryzyko kredytowe ,
  • ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej,
  • ryzyko walutowe ,
  • ryzyko płynności ,
  • ryzyko operacyjne ,
  • ryzyko kontrahenta,
  • ryzyko koncentracji dużych zaangażowao ,
  • ryzyko koncentracji geograficznej i branżowej .


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  51
  6.2. Ryzyko kredytowe
  Ryzyko kredytowe należy do podstawowych ryzyk związanych z działalnością Banku. Ryzyko
  kredytowe to ryzyko poniesienia straty finansowej wywołanej zaprzestaniem terminowej spłaty
  zobowiązania przez klientów Banku i spółek Grupy. Niewywiązanie się kontrahen ta ze spłaty kredytu
  w części lub w całości spowodowane jest na ogół jego pogarszającą się sytuacją finansową, bądź jego
  bankructwem.
  Ustalając bieżącą politykę zarządzania ryzykiem kredytowym, Grupa ma przede wszystkim na
  względzie utrzymanie ustalonego w strategii poziomu apetytu na ryzyko mierzonego wskaźnikiem
  NPL 90+, kosztem ryzyka i parametrem odzysku. =nne istotne czynniki brane pod uwagę to:
  utrzymanie właściwego poziomu kapitału i przestrzeganie limitów dotyczących działalności
  kredytowej.
  Celem zarządzania ryzykiem kredytowym w Grupie jest zapewnienie bezpieczeostwa prowadzonej
  działalności kredytowej, przy zachowaniu racjonalnego podejścia do ryzyka. Dlatego w procesie
  zarządzania ryzykiem Grupa kieruje się następującymi zasadami:
  • zarządza ryz ykiem kredytowym na podstawie sformalizowanych regulacji (polityki,
  instrukcji i procedur), w których zostały określone metody identyfikacji, pomiaru,
  monitorowania, limitowania oraz raportowania ryzyka kre dytowego,
  • analizuje ryzyko kredytowe pojedynczej e kspozycji kredytowej zgodnie z przyjętymi
  meto dykami oceny ryzyka kredytowego,
  • wykorzystuje modele dostosowane do segmentu klien ta i produktu do wyceny ryzyka,
  • limituje poziom ryzyka kredytowego poprzez ustalone wewnętrzne i zewnętrzne limity
  dotyczące ograniczeo zaangażowania kredytowego między innymi wobec jednego
  klienta, grupy podmiotów powiązanych kapitałowo i organizacyjnie oraz branż
  gospodarki wynikające odpowiednio z apetytu na ryzyko, Prawa bankowego,
  rekomendacji KNF i Rozporządzenia Parlament u Europejskiego i Rady (UE ) nr 575/2013
  z dnia 26.06. 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kr edytowych
  i firm inwestycyjnych,
  • w celu zapewnienia obiektywności ocen ryzyka kredytowego wydziela proces sprzedaży
  (pozyskiwania klientów) od procesu oceny i akceptacji ryzyka kredytowego klientów, oraz
  zarządzania i kontroli tego ryzyka (analiza wniosków, oceną ryzyka i pode jmowaniem
  decyzji kredytowych) ,
  • tryb podejmowania decyzji kredytowych zatwierdzany jest przez Zarząd Banku
  a kompetencje k redytowe nadawane są pracownikom Banku w sposób indywidualny,
  w zależności od ich umiejętności, doś wiadczenia i pełnionych funkcji,
  • podstawowym kryterium zawierania transakcji kredytowych jest posiadanie zdolności
  i wiarygodności kredytowej przez klienta, do badania których Bank wykorzystuje system
  wspierający proces kredytowy, narzędzia scoringowe, zewnętrzne informacje (np. bazy
  CBD DZ, CBD BR, BI K, B=G) i wewnętrzne bazy Banku,
  • każda transakcja kredytowa jest monitorowana w zakresie wykorzystania kredyt u,
  terminowości spłat, prawnych zabezpieczeo kredytu, powiązao kapitałowo -
  organizacyjnych dłużnika i bieżącej sy tuacji ekonomiczno – finansowej,
  • okresowo monitoruje zmiany zachodzące na rynku nieruchomości oraz założenia i ramy
  prawno -ekonomiczne dokonywan ych ocen wartości nieruchomości przyjmowanych jako
  zabezp ieczenia ekspozycji kredytowych,


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  52
  • w ramach proaktywnego zarządzania ryzykiem kredytowym i jakością portfela
  kredytowego, prowadzi działania polegające na wczesnym wdrażaniu rozwiązao
  restrukturyzacyjn ych (udogodnieo w spłacie kredytów) w stosunku do klientów
  doświad czających trudności finansowych,
  • ustala zasady ustanawiania i monitorowania prawnych zabezpieczeo kredytów oraz
  proces windykacji należnośc i,
  • przeprowadza regularnie testy warunków skrajnych służące ocenie potencjalnego
  wpływu na sytuację Banku negatywnych zdarzeo zachodzących w otoczeniu.
  Przepisy wewnętrzne dotyczące oceny i monitorowania ryzyka kredytowego klienta oraz weryfikacji
  wartości prawnych, wewnętrzne limity kredytowe, kompetencj e decyzyjne oraz system identyfikacji,
  oceny i raportowania ryzyka kredytowego komitetom, Zarządowi Banku i Radzie Nadzorczej Banku ,
  a także modele scoringowe oraz narzędzia informatyczne wykorzystywane w procesie zarządzania
  ryzykiem kredytowym podlegają cyklicznym przeglądom i aktualizacji.
  W Grupie funkcjonuje system raportowania. Zakres i rodzaj raportowania i pomiaru ryzyka obejmują
  między innymi następujące elementy:
  • analizy vintage w tym jakości i skuteczności procesów kredytowych ,
  • wykorzystanie limitów kredytowych,
  • wyniki testów warunków skrajnych,
  • analiz back –testów dla odpisów aktualizacyjnych,
  • aktualizacje wartości zabezpieczeo ekspozycji kredytowych na podstawie analiz rynku
  nieruchomości.
  W celu określenia poziomu ryzyka kredytowego oraz opłacalności portfeli kredytowych Bank
  wykorzystuje różne metody pomiaru i wyceny ryzyka kredytowego.
  Bank dokonuje oceny wszystkich bilansowych ekspozycji kredytowych w celu identyfikacji
  obiektywnych przesłanek utraty wartości według najbardziej aktualny ch danych w dniu dokonywania
  aktualizacji wartości. =dentyfikacja utraty wartości dokonywana jest automatycznie w systemie
  centralnym Banku na podstawie informacji systemowych (opóźnienie w spłacie) lub danych
  wprowadzanych przez użytkowników. Odpisy aktu alizujące z tytułu utraty wartości należności
  kredytowych w Banku tworzone są według zasad MSR/MSSF.
  Przy szacowaniu odpisów Bank wykorzystuje wartośd przyjętych zabezpieczeo z uwzględnieniem
  stosowanych ograniczeo wartości zabezpieczeo wynikających z ana liz odzysków. Podstawą szacunku
  wartości zabezpieczenia o charakterze rzeczowym jest jego aktualna wartośd rynkowa.
  Jakośd portfela
  Ryzyko kredytowe w Grupie Kapitałowej występuje przede wszystkim w Banku oraz w spółce zależnej
  Idea Money (transakcje fakt oringowe). Bank oraz spółki badają jakośd portfela
  kredytowego /leasingowego/faktoringowego poprzez udział ekspozycji z zaległością powyże j 90
  dni w portfelu kredytowym /faktoringowym .
  Na koniec grudnia 2017 r., udział ekspozycji z zaległością powyżej 90 dni w portfelu Banku wynosi
  8,30 %1. W porówn aniu do 2016 r. wskaźnik wzrósł o 1 ,88 punktu procentowego. Na niższy udział
  ekspozycji z zaległością powyżej 90 dni w poprzednim roku wpływ miała głównie przeprowadz ona
  1 Wskaźnik NPL jest liczony według zaangażowania kapitałowego


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  53
  w 2016 roku sprzedaż za łączną cenę 109 mln zł portfela zaległego o łącznej wartośd przenoszonych
  wierzytelności 702 mln zł.
  Udział salda 90+ w portfelu kształtował się następująco:
  Idea Bank S.A. * Idea Money S.A.
  2016 6,42 % 1,15%
  2017 8,30 % 1,28%
  * przed stawione dane pochodzą z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Idea Bank S.A.
  Na koniec 2017 roku wartośd bilansowa odpisów aktualizacyjnych dla portfela kredytowego Banku
  wyniosła 740,2 mln zł i była wyższa o 47,7% w porównaniu do 2016 roku, który zamknął się saldem
  odpisów na poziomie 501,1 mln zł.
  Wskaźnik pokrycia (ang. coverage ratio) portfela z zaległością powyżej 90 dni odpi sami na koniec
  2017 r. w Banku wyniósł 41,4 % i był wyższy względem roku 2016 .
  Pokrycie salda przeterminowanego pow yżej 90+ odpisami kształtowało się następująco:
  Idea Bank S.A. * Idea Money S.A.
  2016 38,4 % 35,8%
  2017 41,4 % 30,5%
  * przed stawione dane pochodzą z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Idea Bank S.A.
  6.3. Ryzyko operacyjne
  W Idea Banku ryzyko operacyjne jest drugim (po ryzyku kredytowym) podstawowym ryzykiem
  w działalności. Hednostką zarządzającą ryzykiem operacyjnym w Banku jest Departament Ryzyka
  Operacyjnego (DRY).
  Bank zarządza ryzykiem operacyjnym zgodnie z ustaloną przez Zarząd i zaakceptowaną przez Radę
  Nadzorczą strategią zarządzania ryzykiem operacyjnym, która:
  • uwzględnia regulacje ostrożnościowe wynikające z prawa bankowego oraz odpowiednich
  uchwał i rekomendacji instytucji nadzoru,
  • uwzględnia przyjętą w Banku definicję ryzyka operacyjnego, docelowy profil ryzyka
  operacyjnego oraz ogólne zasady zarządzania ryzykiem operacyjnym,
  • zakłada ciągle doskonalenie procesów zarządzania ryzykiem operacyjnym.
  Celem zarządzania ryzykiem operacyjnym jest zwiększenie bezpieczeostwa działalnoś ci prowadzonej
  przez Bank.
  Zarządzanie ryzykiem operacyjnym obejmuje wszystkie procesy i systemy związane z wykonywaniem
  czynności bankowych, zapewniających klientom usługi finansowe świadczone w ramach przedmiotu
  działalności Banku. W systemie zarządzani a ryzykiem operacyjnym aktywnie uczestniczą wszystkie
  komórki i jednostki organizacyjne Banku oraz Komitet Ryzyka Operacyjnego jako organ opiniodawczo
  – doradczy dla Zarządu Banku.
  W Banku funkcjonuje system raportowania i pomiaru ryzyka operacyjnego wspom agany systemem
  informatycznym.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  54
  W zależności od poziomu i profilu ryzyka operacyjnego stosuje się odpowiednie działania korygujące
  i zapobiegawcze, adekwatne do zdiagnozowanego ryzyka i zapewniające wybór oraz wdrożenie
  środków skutecznie modyfikujących ryz yko.
  Skutecznośd stosowanych w Banku zabezpieczeo oraz metod ograniczania ryzyka operacyjnego
  monitoruje się poprzez:
   ciągłe śledzenie, gromadzenie i analizowanie zdarzeo operacyjnych oraz obserwacji profilu
  ryzyka operacyjnego,
   kontrolowanie ilościowych i jakościowych zmian ryzyka operacyjnego poprzez między innymi
  kluczowe wskaźniki ryzyka.
  Hakośd i efektywnośd zarządzania ryzykiem operacyjnym jest weryfikowana przez Audyt Wewnętrzny.
  W 2017 r. Bank koncentrował się głównie na:
  • dalszej optymalizacji proc esów dotyczących: Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym („ZRO”),
  tj.: procesu samooceny, przeprowadzania testów warunków skrajnych oraz outsourcingu,
  • prowadzeniu działao mających głównie na celu wzmocnienie kompletności bazy strat
  poprzez m. in.; dodatkowe kont role crossowe, co ma bezpośredni wpływ na poprawę
  efektywności identyfikowania zdarzeo oraz incydentów,
  • koordynacji przeprowadzanych przy współpracy z =T oraz komórkami biznesowymi Banku
  testów z zakresu Utrzymania Ciągłości Działania („UCB”) oraz ich dokumentowania,
  • aktualizacji i kompletowaniu dokumentacji z zakresu UCB,
  • kontynuacji działao mających na celu cykliczne (kwartalne) monitorowanie przez
  kierujących komórkami organizacyjnymi działao naprawczych do zarejestrowanych
  zdarzeo/incydentów – celem weryfikacji, czy wprowadzone Action Plany są adekwatne
  i efektywne,
  • kontynuacji pomiaru ryzyka z wykorzystaniem Kluczowych Wskaźników Ryzyka („KR=”).
  Dodatkowo w 2017 r. Bank wdrażał wymogi w zakresie Systemu Kontroli Wewnętrznej w związku
  wejściem w życie: Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem
  i systemu kontroli wewnętrznej oraz nowelizacji Rekomendacji : wydanej przez KNF.
  Ponadto Bank zarządza ryzykiem operacyjnym w Grupie Kapitałowej =dea Bank, poprzez analizę
  zdarzeo operacyjnych w spółkach zależnych jak również poprzez stosowanie w miarę możliwości
  jednolitych zasad zgodnych z zasadami zarządzania ryzykiem stosowan ymi w Banku.
  Spółki Grupy Kapitałowej =dea Bank przekazują do Departamentu Ryzyka Operacyjnego Banku
  informacje o zdarzeniach / incydentach dotyczących ryzyka operacyjnego oraz stosują spójne
  z Bankiem zasady zarządzania ryzykiem operacyjnym.
  Do wyliczan ia minimalnego wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego Bank stosuje
  metodę standardową zgodnie z art. 317 Rozporządzenia CRR. Na 2017 r. wymóg kapitałowy z tytułu
  ryzyka operacyjnego wynosił: 76 984 tys. zł. Suma strat brutto z tytułu zdarzeo doty czących ryzyka
  operacyjnego, odnotowanych w 2017 r. wyniosła : 1 347 tys. zł.
  W 2017 r. Bank kontynuował działania mające na celu dalsze podnoszenie poziomu bezpieczeostwa
  teleinformatycznego. Działania koncentrowały się w głównej mierze na:
   realizacji pro gramu podnoszenia bezpieczeostwa oraz analizie standardów bezpieczeostwa
  w zakresie procesów płatniczych oraz wprowadzanie usprawnieo,


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  55
   wprowadzaniu dodatkowych polityk oraz zwiększaniu efektywności w zakresie procesów
  opartych o systemy SIEM oraz DLP,
   zaplanowaniu inwestycji w zakresie wzmocnienia automatycznych mechanizmów
  kontrolnych poprzez zakup systemów do kontroli uprawnieo uprzywilejowanych,
  antymalware ,
   pozyskaniu usług doradczych celem przeprowadzenia oceny obecnej architektury Banku i na
  tej podstawie zaplanowaniu dalszych działao celem podniesienia poziomu bezpieczeostwa
  środowiska teleinformatycznego na poziomie strategicznym,
   pozyskaniu usług wsparcia w zakresie zarządzania incydentami bezpieczeostwa.
  Ponadto, biorąc pod uwagę rosnące ryzy ka w obszarze cyberprzestępczości identyfikowane przez
  Bank oraz potencjalną dotkliwośd skutków ich materializacji, Bank podejmuje działania
  zabezpieczające przed cyberzagrożeniami. W szczególności:
   wdrożenie usługi Threat Intelligence – przeprowadzono prz etarg, zawarto umowę
  i uruchomiono usługę w sierpniu 2017 r.,
   wdrożenie narzędzi an ytymalware – prowadzono przetarg , wybór został dokonany spośród
  3 rozwiązao, wdrożenie zaplanowane na luty 2018 r.,
   wymiana infrastruktury – zakooczono przetargi w zakresie wymiany części infrastruktury
  teleinformatycznej, w tym VMWare, routery brzegowe, system PIM, firewalle, system do
  wideokonferencji, itp.,
   wdrożenie usługi DRP – przeprowadzono przetarg , projekt w fazie koocowej.
  Ponadto Ba nk przystąpił do Bankowego Centrum Cyberbezpieczeostwa przy Związku Banków
  Polskich oraz uczestniczył w pracach Związku Banków Polskich nad standardami technicznymi do
  nowych wymagao Dyrektywy o Usługach Płatniczych (PSD ==).
  W ramach bezpieczeostwa =T w Grupie Kapitałowej =dea Bank – w Spółkach wchodzących w skład
  Grupy rozpoczęto wdrażanie standardów bezpieczeostwa =T stosowanych w Banku.
  W zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Bank realizował procesy
  zgodnie z założeniami . W = kwartale 2017r. przeprowadzona została kontrola procesu
  przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez Urząd Kontroli Nadzoru
  Finansowego (UKNF), w wyniku której nie stwierdzono działao niezgodnych z Ustawą
  o przeciwdziałaniu pr aniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ponadto w 2017r. Bank wdrożył
  system analityczny SPERT, który zwiększył efektywnośd procesów w zakresie typowania podejrzanych
  transakcji oraz wdrożono scoringową ocenę klientów Banku.
  W ramach ryzyka operacyj nego Bank zarządza również ryzykiem outsourcingu. W tym celu
  wprowadzony został w Banku dedykowany proces, który jest uregulowany odrębną =nstrukcją.
  W 2017 r. w w/w procesie wprowadzone zostały zmiany mające na celu podniesienie jego
  efektywności oraz dal sze ograniczanie ryzyka związanego z powierzaniem czynności podmiotom
  zewnętrznym. Bank publikuje listę podmiotów świadczących usługi na zasadach outsourcingu zgodnie
  z obowiązującymi przepisami Prawa bankowego. Ryzyko związane z outsourcingiem objęte jest
  systemem raportowania zarządczego.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  56
  6.4. Ryzyko płynności
  Ryzyko płynności Grupy jes t zarządzane na poziomie Banku.
  Ryzyko płynności oznacza ryzyko poniesienia straty z tytułu wymuszonej wymiany posiadanych
  aktywów na gotówkę lub odpowiedniki gotówki w sytuacji ograniczenia/utraty zdolności do
  finansowania aktywów i terminowego wywiązywania się ze zobowiązao. Celem zarz ądzania ryzykiem
  płynności jest dostosowanie jej rozmiarów i rodzaju działalności, w sposób zapewniający wykonanie
  wszystkich zobowiązao pieniężnych zgodnie z terminami ich płatności oraz finansowanie aktywów,
  bez konieczności ponoszenia nadmiernych kosztó w. Podstawowym celem Banku w zakresie
  zarządzania płynnością jest zapobieganie wystąpieniu sytuacji kryzysowej oraz określenie rozwiązao
  umożliwiających jej przetrwanie. Tak przyjęty cel sprowadza zagadnienia płynności do obszaru
  stabilności źródeł finanso wania Banku oraz możliwości likwidacji posiadanych aktywów w dowolnym
  momencie bez istotnej utraty ich wartości. Podstawą polityki Banku w zakresie płynności jest
  utrzymywanie odpowiedniego poziomu nadwyżki płynności poprzez wzrost portfela płynnych
  papier ów wartościowych oraz stabilnych źródeł finansowania, w szczególności stabilnej bazy
  depozytowej od osób fizycznych.
  W procesie zarządzania ryzykiem płynności Bank koncentruje się głównie na:
  1. utrzymywaniu aktywów płynnych wyznaczonych zgo dnie z przyjętą p rzez Bank metodyką na
  poziomie nie niższym niż apetyt na ryzyko płynności,
  2. utrzymywaniu nadzorczych norm płynności na poziomie przewyższającym limity zewnętrzne
  w tym zakresie,
  3. pozyskiwaniu stabilnych i zdywersyfikowanych źródeł finansowania,
  4. podejmowaniu bieżących działao w celu utrzymania ryzyka płynności w ramach przyjętych
  w Banku limitów.
  Bank dokonuje pomiaru oraz zarządza ryzykiem płynności w oparciu o regulacje nadzorcze, przyjęty
  apetyt na ryzyko w zakresie ryzyka płynności oraz wewnętrzne proced ury, zawierające metody
  identyfikacji, pomiaru, monitorowania, limitowania oraz raportowania ryzyka płynności.
  Do oceny poziomu ryzyka płynności Bank wykorzystuje między innymi następujące miary ryzyka
  płynności oraz analizy:
  1. nadzorcze normy płynności,
  2. luki płynności, tj. niedopasowania zapadalności aktywów i wymagalności pasywów,
  uwzględniająca wszystkie pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej oraz pozycje
  pozabilansowe wg terminów zapadalności/ wymagalności, w ujęciu kontraktowym oraz
  urealnionym,
  3. wskaźniki płynności w wyznaczonych pasmach czasowych wg terminów zapadalności/
  wymagalności, w ujęciu kontraktowym oraz urealnionym.
  Zarządzanie płynnością opiera się na zestawieniu aktywów i zobowiązao Banku według urealnionych
  terminów zapadalności/ wyma galności (metoda luki). Pozwala ono na analizę i kontrolę pozycji
  płynności w skali całego Banku w ujęciu krótko -, średnio - i długoterminowym, co ma ostrzegad
  z wyprzedzeniem o pojawieniu się niebezpiecznego dla Banku nie dopasowania aktywów i pasywów.
  W c elu ograniczania ryzyka płynności Bank stosuje wewnętrzne limity płynności nałożone na wybrane
  miary płynności w zakresie niedopasowanie urealnionych przepływów wynikających z aktywów
  i pasywów w poszczególnych pasmach czasowych.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  57
  Na dzieo 31.12.2017 r. wsz ystkie wskaźniki płynności (wewnętrzne i zewnętrzne) kształtowały się
  w ramach obowiązujących limitów ograniczających ryzyko płynności. Poniższa tabela prezentuje
  kalkulację nadzorczych miar płynności dla =dea Banku wg stanu na dzieo 31.12.2017 r.
  Aktywa w tys. zł
  A1 Podstawowa rezerwa płynności 3 912 049
  A2 Uzupełniająca rezerwa płynności 0
  A3 Pozostałe transakcje zawierane na hurtowym rynku finansowym 3 104 439
  A4 Aktywa o ograniczonej płynności 17 621 182
  A5 Aktywa niepłynne 1 680 337
  Pasywa w tys. zł
  B1
  Fundusze własne pomniejszone o sumę wartości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka rynkowego i wymogu z tytułu ryzyka rozliczenia dostawy oraz ryzyka kontrahenta
  1 981 449
  B2 Środki obce stabilne 19 768 701
  B3 Pozostałe zobowiązania na hurtowym rynku finansowym 2 409 152
  B4 Pozostałe zobowiązania 334 033
  B5 Środki obce niestabilne 1 925 388
  Miary płynności Wartość
  minimalna Wartość
  M1 Luka płynności krótkoterminowej ((A1 + A2) - B5) 0 1 986 661,00
  M2 Współczynnik płynności krótkoterminowej ((A1 + A2) / B5) 1 2,03
  M3 Współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych funduszami własnymi (B1 / A5) 1 1,18
  M4
  Współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych i aktywów o ograniczonej płynności funduszami własnymi i środkami obcymi stabilnymi ((B1 + B2) / (A5 + A4))
  1 1,13
  Dodatkowo Bank przeprowadza kwartalnie testy warunków skrajnych płynności. Testy warunków
  skrajnych przeprowadzane są w ramach przyjętych 3 scenariuszy bazowych: scenariusz wewnętrzny,
  zewnętrzny (systemowy) i mieszany (kombinacja wariantu wewnętrznego i systemowego) i mają na
  celu sprawdzenie czy poziom aktywów płynnych jaki Bank posiada, zapewni realizację wszystkim
  zobowiązao w horyzoncie czasowym, określonym jako horyzont przeżycia (tolerancja ryzyka
  płynności).
  Ryz yko kontrahenta
  Ryzyko kontrahenta jest utożsamiane z ryzykiem kredytowym kontrahentów finanso wych, z którym
  Bank zawiera transakcje kupna instrumentów finansowych oraz z ryzykiem korekty wyceny
  kredytowej (CVA).
  Ryzyko kontrahenta, zgodnie z przyjętą definicją nie występuje w spółkach Grupy, stąd zarządzane
  jest wyłącznie na poziomie jednostkowym Banku.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  58
  Korekta wyceny kredytowej (CVA - Credit Value Adjustment) to różnica pomiędzy wartością portfela
  wolnego od ryzyka, a realną wartością portfela, obejmującą możliwośd braku spłaty zobowiązao
  przez kontrahenta .
  W ramach zarządzania ryzykiem kredytowym kontrahenta oraz ryzykiem korekty wyceny kredytowe j
  (CVA ), Bank ustala limity zaangażowania na poszczególnych kontrahentów (w tym limity na
  symetryczne i niesymetryczne transakcje pochodne) oraz stosuje zaawansowane metody wyceny do
  wartości godziwej transakcji pochodnych na stopę procentową oraz transakc ji opcyjnych.
  Ryzyko koncentracji dużych zaangażowao
  Ryzyko koncentracji dużych zaangażowao to ryzyko wynikające z nadmiernych koncentracji z tytułu
  ekspozycji wobec poszczególnych klientów lub grup powiązanych klientów, charakteryzujących się
  potencjałem do generowania strat na tyle dużych, by zagrozid kondycji finansowej Banku lub
  zdolności do prowadzenia podstawowej działalności lub doprowadzid do istotnej zmiany profilu
  ryzyka Banku. Dużą ekspozycję stanowi ekspozycja Banku wobec klienta lub grupy powi ązanych
  klientów, jeżeli jej wartośd jest równa lub wyższa niż 10% wartości Uznanego Kapitału Banku a limity
  ograniczające ryzyko koncentracji dużych zaangażowao ustalane są na podstawie art. 395 ust. 1
  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) n r 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w
  sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające
  rozporządzenie (UE) nr 648/2012 .
  Bank w 2017 roku wdrożył postanowienia zaktualizowanej Rekomendacji C Komisji Nadzoru
  Fin ansowego w tym także określił zasady i organizację procesu zarządzania ryzykiem koncentracji
  dużych zaangażowao w sposób pozwalający na właściwą identyfikację ryzyka koncentracji i jego
  rzetelną ocenę, jak również zapewnienie funkcjonowania właściwych mech anizmów kontrolnych oraz
  narzędzi aktywnego sterowania stopniem narażenia na ryzyko koncentracji, z uwzględnieniem
  efektywnego procesu raportowania.
  6.5. Ryzyko stopy procentowej
  Ryzyko stopy procentowej Grupy jest zarządzane na poziomie Banku, ponieważ ze względu na
  specyfikę działalności spółek zależnych ponoszone przez nie ryzyko jest nieistotne.
  Podstawowym celem Banku w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej w księdz e bankowej
  jest utrzymanie zmienności wyniku odsetkowego w granicach niezagrażających realizacji planu
  finansowego i adekwatnośc i kapitałowej Banku, ograniczając ewentualne straty z tytułu zmian
  rynkowych stóp procentowych do akceptowalnego poziomu poprzez odpowiednie kształtowanie
  struktury pozycji bilansowych i pozabilansowych. W 2017 r. Bank prowadził działania mające na celu
  zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej w ramach zarządzania aktywami i pasywami, stosując przy
  tym rachunkowośd zabezpieczeo. Ban k definiuje ryzyko stopy procentowej jako ryzyko wynikające
  z narażenia aktualnego i przyszłego wyniku finansowego Banku oraz jego kapitału na niekorzystny
  wpływ zmian stóp procentowych. W szczególności jest ono związane z niedopasowaniem aktywów
  i pasywów (oraz pozycji pozabilansowych) Banku, wrażliwych na zmiany oprocentowania w danym
  horyzoncie czasowym. Bank dostosowuje zarządzanie ryzykiem stopy procentowej do rodzaju i skali
  prowadzonej działalności. W Banku ryzyko stopy proc entowej wyznacza się tylko dla księgi b ankowej.
  Bank nie prowadzi działalności handlowej w tym zak resie.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  59
  Kategorie ryzyka stopy procentowej identyfikowane i zarządzane w Banku:
  Ryzyko niedopasowania terminów przeszacowania
  Analizę wrażliwości na zmiany rynkowych stóp procentowych dokonuje się w oparciu o metodę
  zarządzania luką - terminów przeszacowao , która jest podstawową metodą analizy ryzyka stopy
  procentowej oznaczającą potencjalne zagrożenie wyniku odsetkowego Banku, w sytuacji
  niekorzystnych zmian stóp procentowych lub istot nej zmiany struktury przeszacowania (tj. momentu
  dostosowania oprocentowania do rynkowych stóp procentowych) pozycji w bilansie. Aktywa
  i pasywa dzielone są na wrażliwe bądź niewrażliwe ze względu na możliwośd zmian ich
  oprocentowania w określonym przyszły m okresie. Szacowana możliwa zmiana wyniku odsetkowego
  Banku obliczana jest dla scenariusza niekorzystnych zmian stóp procentowych i obejmuje zmianę
  wyniku dla kolejnych 12 miesięcy.
  Ryzyko bazowe
  Ryzyko bazowe wynika z niedoskonałego powiązania (korelac ji) rynkowych stóp procentowych
  w danej walucie (np. stawki W=BOR), które są podstawą oprocentowania różnych instrumentów
  przychodowych i kosztowych o podobnych charakterystykach przeszacowania (termin i sposób
  zmiany oprocentowania danego produktu wynikający z rodzaju stawki bazowej i zapisów
  umownych).
  Ryzyko opcji klienta
  Ryzyko opcji klienta związane jest z ryzykiem zrealizowania przez klienta wpisanych w produkty
  bankowe opcji, które w sytuacji niekorzystnych z punktu widzenia klienta zmian stóp procentowych
  pozwalają (często bez żadnych sankcji dla klienta) w przypadku kredytów – spłacid przed terminem
  zapadalności częśd lub całośd należności, a w przypadku depozytów terminowych – wycofad środki
  przed dniem wymagalności lokaty.
  Ryzyko krzywej d ochodowości
  Ryzyko krzywej dochodowości polega na zmianie relacji pomiędzy stopami procentowymi
  odnoszącymi się do różnych terminów, a dotyczącymi tego samego indeksu lub rynku. Relacja ta
  zmienia się, kiedy kształt krzywej dochodowości dla danego rynku u lega spłaszczeniu, staje się stromy
  lub ulega odwróceniu, w cyklu stopy procentowej. Metoda analizy ryzyka krzywej dochodowości
  polega na badaniu wrażliwości wyniku odsetkowego na zmiany w relacji pomiędzy stopami
  procentowymi dla różnych okresów. Analiza przeprowadzana jest łącznie dla wszystkich walut
  w oparciu o całkowite luki przeszacowao.
  Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w Banku odbywa się na podstawie wewnętrznych procedur
  dotyczących zarządzania ryzykiem stopy procentowej oraz limitów ogranicza jących poziom ryzyka
  stopy procentowej.
  Poniżej przedstawion e są aktywa i zobowiązania Grupy sklasyfikowane według kryterium ryzy ka
  stopy procentowej (w tys. zł ) - łącznie dla oprocentowania stopą stałą, zmienną i pozycji
  nieoprocentowanych .  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  60
  Stan na 31.1 2.2017 r.:
  Pozycje bilansowe*
  Do 1
  miesiąca
  włącznie
  Powyżej 1
  miesiąca do
  3 miesięcy
  włącznie
  Powyżej 3
  miesięcy
  do 1 roku
  włącznie
  Powyżej
  1 roku
  do 5 lat
  włącznie
  Powyże
  j 5 lat
  Aktywa/
  Pasywa
  nieopro -
  centowane
  Razem
  Aktywa: 12 074 760 4 876 773 949 738 1 888 648 190 602 3 973 143 23 953 664
  Kasa należności od Banku Centralnego 6380,478 0 0 0 0 131680,52 138061
  Należności od banków i instytucji finansowych 158 982 3 210 0 0 0 29 655 191 847
  Należności od klientów 8 112 657 4 825 881 401 493 1 847 495 190 602 901 321 16 279 450
  Należności z tytułu leasingu finansowego 57 489 0 0 0 0 0 57 489
  Pozostałe pożyczki i należności 45 924 46 235 30 341 40 789 0 0 163 288
  Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży 3 656 161 0 515 320 0 0 96 923 4 268 404
  Pozostałe 37 166 1 448 2 584 364 0 2 813 563 2 855 125
  Zobowiązania: 6 173 081 7 608 628 2 887 201 1 911 063 257 970 2 380 557 21 218 500
  Zobowiązania wobec innych banków i instytucji finansowych 525 008 0 242 909 0 0 0 767 917
  Zobowiązania wobec klientów 5 496 762 7 303 297 2 548 781 1 901 288 257 970 17 17 508 115
  Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 111 993 305 072 95 232 9 572 0 0 521 869
  Pozostałe 39 318 260 278 203 0 2 380 540 2 420 599
  Kapitały 0 0 0 0 0 2 735 164 2 735 164
  Pasywa 6 173 081 7 608 628 2 887 201 1 911 063 257 970 5 115 721 23 953 664
  Luka 5 901 679 -2 731 855 -1 937 463 -22 414 -67 368 -1 142 578 0
  Pozycje pozabilansowe 0 0 0 0 0 0 0
  Transakcje stopy procentowej: 0 0 0 0 0 0 0
  Aktywa 420 337 1 882 453 250 000 0 0 0 2 552 790
  Zobowiązania 408 748 1 832 861 0 250 000 0 0 2 491 609
  Luka 11 589 49 592 250 000 -250 000 0 0 61 181
  Luka razem 5 913 268 -2 682 263 -1 687 463 -272 414 -67 368 -1 142 578 61 181
  * przed stawione dane pochodzą z e Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A.
  Poniżej przedstawiono scenariuszową analizę wrażliwości zmian stóp procentowych i ic h wpływ na
  wynik odsetkowy Grupy :
  Zmi ana wyniku odsetkowego [tys. zł ]* 31.12.2017 31.12.2016
  PLN EUR PLN EUR
  Spadek stóp o 1 pkt % -36 105 -2 566 -5 366 -1 631
  Wzrost stóp o 1 pkt % 10 555 1 692 -2 978 1 258
  * przed stawione dane pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  61
  6.6. Ryzyko walutowe
  Ryzyko walutowe Grupy jes t zarządzane na poziomie Banku.
  Podstawowym celem zarządzania ryzykiem walutowym jest utrzymanie pozycji wymiany walutowej
  w granicach niewiążących się z koniecznością utrzymania wymogu kapitałowego w ramach kapita łu
  regulacyjnego.
  Polityka Banku w zakresie zarządzania ryzykiem walutowym sprowadza się do zarządzania pozycjami
  walutowymi Banku poprzez:
   ustalanie oraz przestrzeganie limitu otwartych pozycji walutowych,
   sporządzanie zestawienia pozycji walutowych Banku w poszczególnych walutach oraz
  pozycji całkowitej,
   monitorowanie oraz zabezpieczanie operacji generujących różnice kursowe.
  W ramach prowadzonej działalnośd operacyjnej Bank dąży do minimalizacji ryzyka walutowego
  poprzez utrzymywanie wartości pozycj i walutowej całkowitej na poziomie niższym od limitu
  przyjęt ego w wewnętrznych regulacjach, a tym samym ograniczanie ewentualnych strat z tytułu
  niekorzystnych zmian kursów walut do akceptowalnego poziomu.
  Zarządzanie ryzykiem walutowym odbywa się w Banku na podstawie pisemnych procedur
  wewnętrznych, zawierających metody identyfikacji, pomiaru, monitorowania, limitowania oraz
  raportowania ryzyka walutowego.
  Podstawowym narzędziem pomiaru ryzyka walutowego w Banku jest model wartości zagrożonej
  (VaR – Value at Risk), który oznacza potencjalną maksymalną wartośd straty jaką Bank może ponieśd
  w ramach posiadanej otwartej pozycji walutowej, z tytułu zmian kurów walutowych, w normalnych
  warunkach rynkowych oraz przy zachowaniu założonego poziomu ufności i okresu utrzymania
  pozycji.
  Na koniec grudnia 2017 r. maksymalna strata na posiadanym przez Grupę portfelu walutowym
  wyznaczona w oparciu o VaR w horyzoncie czasowym 1 dnia i 10 dni, przy zakładanym poziomie
  ufności 99% i 99,9% zaprezentowana została w tabeli po niżej.
  Pozycja walutowa na 31.12.2017 (tys. zł )*
  VaR - 1 dzień VaR - 10 dni
  poziom
  ufności
  99,90%
  poziom
  ufności
  99,00%
  poziom
  ufności
  99,90%
  poziom
  ufności
  99,00%
  USD 7 040 99,2 74,7 313,7 236,1
  EUR 3 519 21,3 16,0 67,2 50,6
  CHF 60 0,6 0,5 1,9 1,4
  GBP -10 0,2 0,1 0,5 0,4
  RUB 0 0 0 0 0
  CZK -13 0,1 0,1 0,3 0,2
  DKK 160 1,0 0,7 3,0 2,3
  NOK 11 0,2 0,1 0,5 0,4
  SEK -48 0,6 0,5 1,9 1,4
  RON 0 0 0 0 0
  JPY 46 0,7 0,5 2,1 1,6
  VAR 111,0 83,5 350,9 264,1
  * przed stawione dane pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  62
  6.7. Ryzyko modeli
  Ryzyko modeli jest określane jako ryzyko poniesienia strat w wyniku podejmowania błędnych decyzji
  biznesowych na podstawie funkcjonujących w Banku modeli.
  Ryzyko modeli nie jest identyfikowane przez Bank jako ryzyko istotne niemniej jednak ze względu na
  wdrożoną przez Komisję Nadzo ru Finansowego w lipcu 2015 r. Rekomendację W dotyczącą
  zarządzania ryzykiem m odeli w bankach Bank w 2016 r. i 2017 r. prowadził prace związane
  z dostosowaniem się Banku do wymagao Rekomendacji. W związku z tym:
   wdrożył regulacje dotyczące zarządzania ryzykiem modeli, które określają zasady
  i organizację procesu zarządzania ryzykiem modeli w sposób pozwalający na właści wą
  identyfikację ryzyka modeli, jego rzetelną ocenę, funkcjonowanie właściwych
  mechanizmów kontrolnych oraz narzędzi aktywnego sterowania stopniem narażenia na
  ryzyko modeli i efektywny proces raportowania i efektywny proces raportowania,
   cyklicznie dokonuje przeglądu istniejących w Banku modeli i aktualizuje rejestr modeli
  z uwzględnieniem ich istotności,
   przeprowadza ocenę ryzyka modeli na poziomie indywidualnym (w zakresie
  pojedynczego modelu) oraz zagregowanym (oceny ryzyka wszystkich modeli
  funkcjonując ych w Banku).
  W 2017 roku działania w obszarze zarządzania ryzykiem modeli obejmowały aktualizację narzędzi do
  oceny indywidulanej i zagregowanej ryzyka modeli w celu podniesienia ich efektywności oraz
  zapewnienie kompletności dokumentacji wymaganej Reko mendacją W dla poszczególnych modeli
  identyfikowanych w Banku.
  6.8. Adekwatnośd kapitałowa
  Zarządzanie adekwatnością kapitałową Grupy realizowane jest na poziomie Banku. Ma ono na celu
  utrzymywanie funduszy własnych Banku jak i Grupy na poziomie nie niższym niż ustanowione
  wymogi nadzorcze uwzględniające wszystkie nałożone bufory.
  W 2017 r. =nstytucje zgodnie z Rozporządzeniem CRR, ustawą o nadzorze makroostrożnościowym,
  oraz rekomendacjami nadzorczymi miały obowiązek utrzymywania dodatkowych buforów
  kapita łowych ponad poziomy minimalne określone w Rozporządzaniu CRR. Bufory muszą byd
  pokrywane kapitałem typu Tier 1, natomiast rekomendacje nadzorcze są pokrywane kapitałem Tier 1
  i Tier 2.
  1. Bufor zabezpieczający, który obowiązuje wszystkie banki. Zgodnie z Ro zporządze niem CRR,
  począwszy od 2016 r. , bufor będzie zwiększany do ostatecznego, stałego p oziomu równego
  2,5% (od 1 stycznia 2019 r. ). W edług stanu na dzieo 31.12. 2017 r. wskaźnik bufora
  zabezpieczającego wynosił 1,25%.
  2. Bufor antycykliczny nakładany będzie w celu ograniczania ryzyka systemowego wynikającego
  z cyklu gospodarczego (koniunkturalnego). Może byd wprowadzany np. w okresach
  nadmiernego wzrostu akcji kredytowej i rozwiązywany w sytuacji jej spowolnienia. W edług
  stanu na dzieo 31.12. 2017 r. ws kaźnik bufora antycyklicznego wynosił 0%.
  3. Bufor ryzyka systemowego, którego rolą jest zapobieganie i ograniczanie długoterminowego
  ryzyka niecyklicznego lub ryzyka makroostrożnościowego, które może spowodowad silne


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  63
  negatywne konsekwencje dla systemu finan sowego i gospodarki danego kraju. W edług stanu
  na dzieo 31.12. 2017 r. wskaźnik bufora ryzyka systemowego wynosił 0%.
  4. Bufor dla instytucji o znaczeniu systemowym – dodatkowy wymóg dla instytucji mogących
  kreowad ryzyko systemowe. Bank nie został uznany za globalną instytucje o znaczeniu
  systemowym, zgodnie z art. 131 dyrektywy 2013/36/UE oraz nie został nałożony na Bank
  wymóg utrzymania bufora innej instytucji o zna czeniu systemowym.
  5. Rekomendacja nadzorcza Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21.03.2014 r. oraz 22.10.2015
  r. w zalecenia utrzymywania współczynnika Tier 1 na poziomie nie niższym niż 9% oraz
  współczynnika wypłacalności na poziomie nie niższym niż 12%.
  Od dnia 01.01.2017 r. Bank obowiązuje jedynie bufor zabezpieczający w wysokości 1,25%.
  Głównymi miernikami adekwatności kapitałowej dla Grupy Kapitałowej =dea Bank S.A. w 2017 r. były :
  1. łączny współczynnik kapitałowy (TCR), dla którego zgodnie z wymienionymi p owyżej
  wymogami minimalny poziom wynosi 13,25 %,
  2. współczynnik kapitału Tier 1, dla którego mi n. poziom wsp ółczynnika kapitałowego wynosi
  10,25 %,
  3. współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1), z m in. poziomem w wysokości 5 ,75%,
  4. relacja funduszy własnych d o kapitału wewnętrznego (kapitał wewnętrzny musi byd w całości
  pokryty funduszami własnymi),
  5. wskaźnik dźwigni finansowej.
  Wymogi kapitałowe (Filar I)
  W ramach wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego w tytułu kapitału regulacyjnego Bank
  stosuje metody w ynikające z Rozporządzenia CRR, w tym w szczególności:
   metodę standardową do obliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego,
   uproszczoną technikę ujmowania zabezpieczeo, w której waga ryzyka kontrahenta jest
  zastępowana wagą ryzyka zabezpiecz enia (jego wystawcy),
   metodę standardową do obliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego,
   metodę standardową dla ryzyka korekty wyceny kredytowej,
   metodę podstawową do obliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka walutowego,
   metodę terminów zapadalności do obliczania wymogu kapitałowego z tytułu ry zyka
  ogólnego stóp procentowych.
  W związku z nieznaczącą skalą działalności handlowej wymóg kapitałowy dla Banku z tytułu ryzyka
  rynkowego wyniósł 0,00 zł. Oznacza to, że w analizowanym ok resie Bank posiadał wymóg kapitałowy
  wyłącznie z tytułu ryzyka kredytowego, ryzyka operacyjnego oraz ryzyka korekty wyceny kredytowej
  (korekta wg. stanu na dzieo 31.12.2017 r. wyniosła 11 220 tys. zł, natomiast wg. stanu na dzieo
  31.12.2016 r. wyniosła 4 973 tys. zł ).
  Łączny współczynnik kapitałowy, obliczony zgodnie z obowiązujący przepisami CRR/CRD =V Grupy
  wyniósł na koniec 2017 r. 14,04 %. Współczynnik kapitału podsta wowego Tier 1 Grupy wynosił
  12,57 %.
  W 2017 r. poziom nadzorczych miar adekwatności ka pitałowej kształtował się powyżej
  rekomendowanego przez KNF minimalnego poziomu współczynnika, zarówno dla jednostkowego
  i skonsolidowanego bilansu. Zgodnie z pismem KNF do banków z dnia 22 października 2015 r.,
  w związku z wprowadzeniem bufora zabezpiecza jącego od dnia 1 stycznia 2016 r. rekomendowany


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  64
  przez KNF wymóg dla współczynnika kapitału Tier = wynosi 10,25%, a dla łącznego współczynnika
  kapitałowego wynosi 13,25%.
  Poniższe tabele przedstawiają wyliczenia w zakresie funduszy własnych oraz szczegółow e kalkulacje
  wielkości bazowych kapitału regulacyjnego i współczynników kapitałowych według sta nu na dzieo
  31.12.2017 r. oraz 31.12.2016 r.
  Współczynnik wypłacalności skonsolidowany * 31.12.2017 r. 31.12.2016 r.
  tys. zł tys. zł
  Fundusze podstawowe 2 764 598 2 362 541
  Kapitał podstawowy 155 753 155 963
  Kapitał zapasowy 2 428 275 1 796 665
  Akcje własne ( -)
  Zweryfikowany wynik 109 859 347 896
  Kapitał akcjonariuszy niekontrolujących 0 -8 694
  Pozostałe kapitały rezerwowe 70 711 70 711
  Pomniejszenia funduszy podstawowych -1 023 954 -963 738
  Korekta o wartości niematerialne i prawne -658 793 -649 506
  Korekta funduszy o niezrealizowane straty na instrumentach dłużnych zaklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży - 80% 35 366 -30 823
  Korekta o udziały w instytucjach finansowych -198 472 -281 497
  Zysk (strata) z lat ubiegłych -202 055 -1 912
  Razem fundusze podstawowe banku (Tier 1) 1 740 644 1 398 803
  Fundusze uzupełniające 224 584 318 285
  Zobowiązanie podporządkowane za zgodą KNF 224 584 318 285
  Niezrealizowane zyski na instrumentach dłużnych zakwalifikowanych jako DDS (80%) 0 0
  Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych - utworzony na podstawie odrębnych przepisów 0 0
  Pomniejszenia funduszy uzupełniających -21 020 -41 507
  Korekta o udziały w instytucjach finansowych -21 020 -41 507
  Razem fundusze uzupełniające (Tier 2) 203 564 276 778
  Razem fundusze własne banku 1 944 208 1 675 581
  Razem aktywa ważone ryzykiem 12 469 249 10 723 265
  Razem zobowiązania pozabilansowe ważone ryzykiem 277 497 124 139
  Razem aktywa i zobowiązania pozabilansowe ważone ryzykiem 12 746 746 10 847 404
  Wymogi kapitałowe z tytułu:
  Ryzyka kredytowego 1 019 740 867 792
  Ryzyka operacyjnego 76 984 59 244
  Innych ryzyk 11 220 4 973
  Współczynnik wypłacalności 14,04% 14,38%
  * przed stawione dane pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  65
  Kapitał wewnętrzny (Filar II)
  Proces oceny adekwatności kapitału wewnętrznego (=CAAP) stanowi integralną częśd systemu
  zarządzania ryzykiem. W ramach tego procesu Bank identyfikuje wszystkie ryzyka, które występują
  oraz które potencjalnie mogą wystąpid w jego działalności. Opracowana w ten sposób m apa ryzyka
  Banku uwzględnia następujące rodzaje ryzyka:
   ryzyko kredytowe,
   ryzyko operacyjne,
   ryzyko walutowe,
   ryzyko płynności,
   ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej,
   ryzyko kontrahenta,
   ryzyko koncentracji dużych zaangażowao,
   ryzyko koncentracji zaangażowao wobec osób wewnętrznych,
   ryzyko braku zgodności,
   ryzyko koncentracji zabezpieczeo,
   ryzyko koncentracji portfela kredytowego ,
   ryzyko rezydualne,
   ryzyko strategiczne,
   ryzyko prawne,
   ryzyko biznesowe – w ramach ryzyka trudnomierzalnego,
   ryzyko rep utacji – w ramach ryzyka trudnomierzalnego,
   ryzyko systemów informatycznych (technologiczne),
   ryzyko kapitałowe,
   ryzyko ubezpieczeniowe,
   ryzyko kraju,
   ryzyko modeli,
   ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej.
  Kluczowym elementem procesu adekwatności kapitału we wnętrznego jest ocena poziomu istotności
  poszczególnego rodzaju ryzyka oraz metodyki wyliczania kapitału wewnętrznego. Kapitał wewnętrzny
  wyliczany jest na podstawie wewnętrznych metodyk zaakceptowanych przez Zarząd Banku oraz
  zatwierdzonych przez Radę Nad zorczą. Przy wyznaczaniu kapitału wewnętrznego Bank stosuje
  konserwatywne podejście w zakresie uwzględnienia efektu dywersyfikacji ryzyka, co oznacza, że
  całkowity kapitał wewnętrzny stanowi sumę kapitałów wewnętrznych dla poszczególnych rodzajów
  ryzyka. B ank zaimplementował ponadto wewnętrzną metodykę oceny istotności ryzyka. W wyniku
  oceny ist otności Bank na koniec 2017 r. zaklasyfikował następujące ryzyka jako ryzyka istotne
  w swojej działalności:
   ryzyko kredytowe,
   ryzyko operacyjne,
   ryzyko walutowe,
   ryzyko płynności,
   ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej,
   ryzyko kontrahenta,
   ryzyko koncentracji dużych zaangażowao.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  66
  W całym 2017 r. poziom kapitału wewnętrznego kształtował się poniżej wymaganego poziomu
  regulacyjnego. Poniższa tabela prezentuje kapitał wewnętrzny Banku w relacji do funduszy własnych.
  Nazwa ryzyka bankowego
  Wartość obliczonego wymogu
  kapitałowego - ICAAP
  31.12.2017 r. 31.12.2016 r.
  Ryzyko kredytowe 1 099 507 451 901 081 240
  Ryzyko operacyjne 9 000 000 12 477 500
  Ryzyko koncentracji 0 0
  Ryzyko koncentracji geograficznej i branżowej 0 0
  Ryzyko walutowe 264 135 43 257
  Ryzyko płynności 0 0
  Ryzyko stopy procentowej 83 906 403 2 753 294
  Ryzyko z tytułu korekty wyceny kredytowej instrumentów pochodnych (CVA) 11 219 553 4 972 585
  Ryzyko braku zgodności 0 1 066 075
  Kapitał wewnętrzny (w zł) 1 203 897 542 922 393 951  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  67
  7. Zarządzanie zasobami ludzkimi
  Zarządzanie zasobami ludzkimi jest jednym z kluczowych obszarów zarządzania w =dea Banku.
  Szczegółowy opis dotyczący rekrutacji, pozyskiwania pracowników, programów szkoleniowych
  i rozwoju pracowników oraz świadczeo zapewnianym pracownik om znajduje się w rozdziale ósmym
  niniejszego sprawozdania. Dodatkowo praktyki w obszarze miejsca pracy w Grupie Idea Banku
  znajdują w Raporcie odpowiedzialnego biznesu Grupy Kapitałowej =dea Bank za 2017 rok.
  7.1. Polityka wynagrodzeo oraz systemy motywacyjne
  Polityka wynagrodzeo w =dea Bank przy uwzględnieniu kwalifikacji, doświadczenia, umiejętności oraz
  wymagao stawianych na dany m stanowisku określa poziom wynagrodzenia stałego i zmiennego
  każdego pracownika. Ma to na celu zachęcad do realizacji celów oraz u trzymywania akceptowalnego
  poziomu ryzyka oraz wysokiej jakości pracy.
  Wynagrodzenie zasadnicze stanowi podstawowy element w strukturze systemu wynagrodzeo i jest
  ustalane w oparciu o rodzaj wykonywanej pracy oraz kwalifikacji wymaganych do jej wykonywani a.
  Ponadto czynnikami determinującymi wysokośd otrzymanego wynagrodzenia są także kompetencje
  pracownicze, umiejętności i doświadczenie. Wynagrodzenie zasadnicze podlega cyklicznej weryfikacji
  w oparciu o dostępne rynkowe raporty wynagrodzeo, w celu utrzym ania odpowiedniego poziomu
  wynagrodzeo względem poziomu rynkowego z sektora bankowego. Wynagrodzenie zmienne (m.in.
  premie i nagrody) uzależni one jest od systemu premiowego.
  Obowiązujące w Banku regulacje dotyczące systemu premiowego dla pracowników mają n a celu
  zwiększyd poziom motywacji pracowników do rzetelnego wykonywania obowiązków, zapewnid
  wysoką jakośd realizowanych zadao oraz zwiększyd efektywnośd pracowników. Cele realizowane
  przez pracowników uzależnione są od indywidualnych wyników pracy, wynikó w osiąganych przez
  poszczególne jednostki organizacyjne oraz wyników osiąganych przez Bank. Poziom realizacji celów
  po dlegają cyklicznej weryfikacji.
  7.2. Polityka zmiennych składników wynagrodzeo
  Ważnym elementem polityki wynagrodzeo =dea Banku jest polityka wynagrodzeo osób mających
  istotny wpływ na profil ryzyka. W wyniku przeprowadzonej analizy wskazano osoby, które mają
  istotny wpływ na profil ryzyka Banku oraz Grupy Kapitałowej. Wynagrodzenie tych osób składa się
  z wynagrodzenia stałego i zmiennych skład ników wynagrodzenia. Zgodnie z postanowieniami Polityki ,
  wynagrodzenie zmienne jest rozliczane w sposób przejrzysty, zapewniający jej efektywną realizację.
  Stosunek stałego wynagrodzenia do zmiennego wynagrodzenia jest określany w sposób zapewniający
  prowadzenie elastycznej polityki wynagrodzenia oraz mający na uwadze stabilne i ostrożne
  zarządzanie Bankiem, oraz podmiotami zależnymi od Banku.
  Podstawą do określenia wysokości wynagrodzenia zmiennego jest ocena efektów pracy osób, które
  mają istotny wpływ na profil ryzyka, za okres nie krótszy niż 3 lata, tak by wysokośd wynagrodzenia
  zmiennego uzależnionego od wyników uwzględniała cykl koniunkturalny Banku lub podmiotu
  zależnego, wyników finansowych danej jednostki organizacyjnej oraz wyników finansowych Banku.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  68
  Do oceny indywidualnych efektów pracy decydujących o wypłacie wynagrodzenia zmiennego bierze
  się pod uwagę kryteria finansowe i niefinansowe.
  Przez kryteria finansowe należy rozumied w szczególności:
  • uzyskanie przez Bank/podmiot zależny określonej części zysku netto i/lub sprzedaży i/lub
  kosztów działalno ści założonych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Bank u/podmiotu
  zależnego planie finansowym n a dany rok obrotowy,
  • miernik jakości portfela kredytowego/koszty ryzyka Banku/podmiotu zależnego,
  • miary adekwatności kapitałowej Banku,
  • miary płynności Banku.
  Natomiast przez kryteria niefinansowe należy rozumied w szczególności:
  • okresową ocen ę pracowniczą,
  • udział w projektach o istotnym znaczen iu dla Banku/podmiotu zależnego,
  • brak uwag ze strony Departamentu ds. Compliance do s posobu funkcjonowania jednostki,
  • brak rekomendacji audytu wewnętrznego o znaczeniu krytycznym oraz rekomendacji dla
  których upłynął termin ich wdrożenia.
  Wynagrodzenie zmienne osób, które mają istotny wpływ na profil ryzyka w Banku oraz w wybranych
  podmiotach zależnych pełniących funkcje kontrolne, związane z zarządzaniem ryzykiem na drugim
  poziomie, zachowaniem zgodności działania z przepisami prawa, spraw ami kadrow ymi oraz audyt em
  wewnętrzn ym jest niezależne od wyników finansowych uzyskiwanych w kontrolowanych przez nich
  obszarach dział alności Banku.
  W odniesieniu do osób objętych postanowieniami Polityki częśd wynagrodzenia zmiennego podlega
  odroczeniu. 50% przyznanego wynagrodzenia zmiennego wypłacana jest w gotówce, a 50% -
  w kwocie obliczanej jako równowartośd akcji =dea Bank S.A.
  Bank ma prawo do zmniejszenia lub niewypłacenia odroczonej części wynagrodzenia zmiennego,
  w sytuacjach które mogłyby mied istotny wpływ na wynik finansowy Banku.
  Wyniki Banku przyjmowane w celu określenia zmiennych składników wynagrodzenia uwzględniają
  mię dzy innymi koszt ryzyka Banku, koszt kapitału i ryzyka płynności w perspektywie
  długoterminowej.
  W Banku ustanowiony został Komitet ds. Wynagrodzeo i Nominacji. Do zadao Komitetu ds.
  Wynagrodzeo i Nominacji należy m.in. wydawanie opinii na temat funkcjono wania Polityki, w tym
  szczególności wysokości i składników wynagrodzeo. Komitet ds. Wynagrodzeo i Nominacji zatwierdza
  również wysokośd oraz wypłatę zmiennych składników wynagrodzenia dla Osób zajmujące
  stanowiska kierownicze.
  Bank nie zaciągnął zobowiązao wobec członków zarządu, rady nadzorczej oraz byłych członków
  zarządu i rady nadzorczej Bank u wynikających z emerytur i świadczeo o podobnym charakterze lub
  wynikających z zobowiązao zaciągniętych w związku z tymi emeryturami.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  69
  7.3. Świadczenia na rzecz osób nadzorujących i zarządzających
  Zarząd Banku
  Wartośd wynagrodzeo (bez narzutów na wynagrodzenia) wypłaconych poszczególnym cz łonkom
  Zarządu Banku w 2017 r. prezentuje poniższa tabela:
  Wynagrodzenie Zarządu Wynagrodzenie
  stałe
  Pozostałe
  świadczenia 1)
  01.01.2017 - 31.12.2017 w tys. zł w tys. zł
  Jarosław Augustyniak 2) 737,4 707,4
  Tobiasz Bury 962,1 6,7
  Dominik Fajbusiewicz 3) 759,7 1 572,6
  Jaromir Frankowicz 4) 315,0 3,6
  Dariusz Makosz 1 025,2 1 372,4
  Aneta Skrodzka -Książek 575,2 231,7
  Magdalena Skwarzec 5) 95,0 0,4
  Marcin Syciński 6) 288,1 1 868,1
  Małgorzata Szturmowicz 1 020,0 343,7
  Razem 5 777,7 6 106,6
  1) W skład pozostałych świadczeń wchodzą głównie premie wynikające z Polityki wynagrodzeń osób mających istotny wpływ na prof il ryzyka w Grupie Kapitałowej Idea Bank S.A. oraz świadczenia w naturze. 2) Pełnienie funkcji Prezesa Zarządu do dnia 06.10.2017 r. 3) Pełnienie funkcji Członka Zarządu Banku do dnia 06 .10.2017 r. 4) Pełnienie funkcji Członka Zarządu Banku od dnia 01.06.2017 r. 5) Pełnienie funkcji Członka Zarządu Banku od dnia 06.11.2017 r. 6) Pełnienie funkcji Członka Zarządu Banku do dnia 25.06.2017 r.
  Wartośd wynagrodzeo (bez narzutów na wynagrodzenia) wypłaconych poszczególnym członko m
  Zarządu Banku w 2016 r. prezentuje poniższ a tabela:
  Wynagrodzenie Zarządu Wynagrodzenie
  stałe
  Pozostałe
  świadczen ia1)
  01.01.2016 - 31.12.2016 w tys. zł w tys. zł
  Jarosław Augustyniak 720 742
  Dominik Fajbusiewicz 480 1 302
  Dariusz Makosz 480 1 302
  Aneta Skrodzka -Książek 576 385
  Marcin Syciński 600 865
  Małgorzata Szturmowicz 600 372
  Razem 3 456 4 968
  1) W skład pozostałych świadczeń wchodzą głównie premie wynikające z Polityki Zmiennych Składników W ynagrodzeń oraz świadczenia w naturze.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  70
  Rada Nadzorcza Banku
  Wartośd wynagrodzeo (bez narzutów na wynagrodzenia) wypłaconych poszczególnym człon kom
  Rady Nadzorczej Banku w 2017 r. prezentuje poniższa tabela
  Wynagrodzenie Rady Nadzorczej Wynagrodzenie
  stałe
  Pozostałe
  świadczenia 1)
  01.01.2017 - 31.12.2017 w tys. zł w tys. zł
  Leszek Czarnecki 365 -
  Remigiusz Baliński 149 -
  Krzysztof Bielecki 150 -
  Artur Gabor 156 -
  Piotr Kamiński 214 -
  Dariusz Krawczyk 156 -
  Izabela Lubczyńska 310 -
  Razem 1 500 -
  1) Pozostałe świadczenia obejmują roczne wynagrodzenie zmienne Przewodniczącego i W iceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
  Wartośd wynagrodzeo (bez narzutów na wynagrodzenia) wypłaconych poszczególnym człon kom
  Rady Nadzorczej Banku w 2016 r. prezentuje poniższa tabela:
  Wynagrodzenie Rady Nadzorczej Wynagrodzenie
  stałe
  Pozostałe
  świadczenia 1)
  01.01.2016 - 31.12.2016 w tys. zł w tys. zł
  Leszek Czarnecki 52 288
  Remigiusz Baliński 140 72
  Krzysztof Bielecki 206 -
  Artur Gabor 206 -
  Marek Grzegorzewicz 1 -
  Piotr Kamiński 127 -
  Dariusz Krawczyk 114 -
  Izabela Lubczyńska 376 -
  Jakub Malski 1 -
  Razem 1 222 360
  1) Pozostałe świadczenia obejmują roczne wynagrodzenie zmienne Przewodniczącego i W iceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
  7.4. Umowy zawarte między Idea Bankiem a osobami zarządzającymi
  Na dzieo 31.12.2017 r. Zarząd Banku zatrudniony był na podstawie umowy o pracę. Powyższe umowy
  mogą zostad rozwiązane z zachowaniem 6 -miesięcznego okresu wypowiedzenia. Ponadto , Bank nie
  zawierał umów z Członkami Zarządu, przewidujących rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub
  zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie
  następuje z powodu połączenia Banku przez przejęcie.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  71
  Zgodn ie z obowiązującą w Banku Polityką Zmiennych Składników Wynagrodzeo oraz z zapisami
  w indywidualnych umowach, Członkom Zarządu będzie przysługiwad premia za 2017 r., której częś d
  zostanie wypłacona w 2018 r., a czę śd będzie odroczona na lata 2019 –2020 .  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  72
  8. Oświadczenie o ujawnieniu informacji niefinansowych Idea Bank S.A.
  Niniejszy rozdział jest podsumowaniem dotychczasowych działao w zakresie informacji
  niefinansowych jednostkowych spółki =dea Bank S.A. W opracowaniu zostały zaprezentowane
  kwestie społeczne, pracownicze, środowiskowe, z zakresu poszanowania praw człowieka oraz
  przeciwdziała nia korupcji zgodne z wymaganiami Ustawy o zmianie Ustawy o rachunkowości z dnia
  15 grudnia 2016 roku. Do zaprezentowania wyników niefinansowych spółki wykorzystany został
  międz ynarodowy standard raportowania Global Reporting Initiative w wersji G4 oraz ws kaźniki
  własne firmy.
  =nformacje niefinansowe dotyczące działalności i wyników Grupy Kapitałowej =dea Bank S.A. znajdują
  się w osobnym dokumencie - Raporcie odpowiedzialnego biznesu Grupy Idea Bank S.A. dostępnym
  na stronie internetowej firmy (www.relacje .ideabank.pl).
  8.1. Model biznesowy Banku
  Idea Bank S.A. istnieje na polskim rynku usług finansowych od 2010 roku, stopniowo tworząc
  rozbudowaną Grupę Kapitałową =dea Banku. Wyróżnikiem Grupy jest kierowanie oferty przede
  wszystkim do przedsiębiorców, mikro, małych i średnich firm, start -upów, ale również klientów
  detalicznych. Grupa oferuje swoim klientom szeroką gamę produktów i usług finansowych. Spółka
  =dea Bank jest spółką dominującą w Grupie i odpowiada za kluczową częśd działania Grupy.
  Bank prowadzi d ziałalnośd bankową, polegającą na:
   ofercie kierowanej do klientów indywidualnych, którym Bank oferuje produkty depozytowe,
  konta osobiste, produkty ubezpieczeniowe o charakterze inwestycyjnym oraz dostęp do
  bankomatów i wpłatomatów,
   ofercie kierowanej do klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, którym Bank
  oferuje produkty kredytowe, produkty depozytowe, rachunki bieżące i usługi transakcyjne,
   działalnoś ci skarbow ej, która obejmuje operacje na rynkach międzybankowych
  i zaangażowanie w dłużne p apiery wartościowe,
   ofercie bankowości prywatnej obejmuje produkty inwestycyjne i oszczędnościowe oraz inne
  usługi specjalistyczne świadczone pod marką Lion’s Bank.
  Kluczową filozofią działania =dea Banku jest partnerska współpraca z każdym klientem na wsz ystkich
  etapach prowadzenia naszej działalności. Podstawowym z ałożeniem dla Grupy Idea Bank jest byd nie
  tylko dostawcą produktów i usług finansowych, ale przede wszystkim merytorycznym doradcą
  wspierającym klienta i jego biznes. Hako partner, Bank i Grupa chce wychodzid poza standardowe
  schematy, żeby zapewnid jak najlepszą jakośd i indywidualne podejście w zależności od potrzeb
  klientów.
  =dea Bank działa na terenie całego kraju, swoje oddziały lokalizuje w największych polskich miastach,
  tam g dzie powstaje najwięcej nowych firm i rozwija się biznes, czyli potencjalni klienci firmy. Na
  koniec 2017 roku Idea Bank posiadał 55 placówek (42 oddziałów stacjonarnych =dea Bank oraz 13
  oddziałów Lion’s Bank).  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  73
  Idea Bank w 2017 roku w liczbach
  2017
  Liczba oddziałów stacjonarnych Idea Bank 42
  Liczba oddziałów pod marka Lion’s Bank 13
  Liczba klientów instytucjonalnych 246 161
  Liczba klientów indywidualnych 281 315
  Liczba pracowników Idea Bank 2 107
  Liczba oddziałów Idea Hub 8
  Liczba mobilnych Wpłatomatów 37
  Liczba użytkowników Idea Cloud 315 383
  Liczba użytkowników aplikacji mobilnych 53 839
  Model działania Idea Banku - od projektowania produktów do rozwoju razem z naszymi klientami
  8.2. Procedury należytej staranności
  Idea Bank S.A. realizuje swoją działalnośd zgodnie z wszystkimi wytycznymi zewnętrznymi
  i najwyższymi standardami działania. Bank stosuje standardy etyczne spisane w Kodeksie Dobrych
  Praktyk. Kodeks reguluje podstawowe normy zachowao i stanowi istotny element kultury


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  74
  org anizacyjnej. Bank oraz spółki zależne przy podejmowaniu decyzji biznesowych, kierują się nie tylko
  wymogami prawa, oczekiwaniem regulatorów, ale także przyjętymi standardami etycznymi.
  W Banku funkcjonuje System Kontroli Wewnętrznej, którego celem jest za pewnienie skuteczności
  i efektywności działania Banku, wiarygodności sprawozdawczości finansowej, przestrzegania zasad
  zarządzania ryzykiem w Banku, zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami
  wewnętrznymi oraz standardami rynkowymi. System K ontroli Wewnętrznej jest to ogół rozwiązao
  i działao (mechanizmów kontrolnych) zapewniających realizację w Banku ustawowo określonych
  celów systemu kontroli wewnętrznej , a jednocześnie wspomagających zarządzanie, przyczyniających
  się do skutecznej realizac ji zadao oraz zapewnienia bezpieczeostwa i stabilności funkcjonowania.
  W ramach Systemu Kontroli Wewnętrznej wyodrębniamy:
  • funkcję kontroli, mającą za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych
  dotyczących w szczególności zarządzania ryzyk iem w Banku, która obejmuje wszystkie
  jednostki organizacyjne banku i komórki organizacyjne w centrali banku;
  • komórkę do spraw zgodności, mającą za zadanie w szczególności kształtowanie polityki
  zgodności oraz realizowanie we współpracy z komórkami organiz acyjnymi Banku procesu
  zarządzania ryzykiem braku zgodności;
  • komórkę audytu wewnętrznego, mającą za zadanie badanie i ocenę w sposób niezależny
  i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu
  kontroli wewnętrznej, z wyłączeniem komórki audytu wewnętrznego.
  Zarz ądzanie ryzykiem w =dea Banku jest jednym z kluczowych procesów wewnętrznych, które ma na
  celu zarówno zapewnienie rentowności działalności biznesu, jak i zapewnienie kontroli poziomu
  ryzyka i jego utrzymaniu w ramach określonych przez Grupę ram.
  8.3. Odpowiedzialne prowadzenie biznesu w Idea Banku
  W swojej działalności Bank kieruje się ideą odpowiedzialności wobec otoczenia , w którym prowadzi
  działalnośd. Bada opinie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, realizuje działania
  odpowiedzialne społecznie. Ma świadomośd , że jako firma wywiera wpływ na otoczenie, dlatego
  w 2017 roku podję to zo bowiązanie do realizacji wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ
  (Sustainable Development Goals). Poprzez swoją działalnośd Bank chce wspierad rozwój społeczności
  oraz rozwój gospodarczy kraju.
  W 2018 roku Bank o prac uje i wdroży politykę odpowiedzialno ści społecznej, wyznaczającą kierunki
  odpowiedzialności Grup y, oraz uporządkuje dotychczasowe działania w tym obszarze.
  8.4. Kwestie pracownicze
  Wszyscy pracownicy firmy, kierują się tymi samymi zasadami postępowania, zgodnymi z firmowymi
  wartościami. Grupa Idea Bank przywiązuje ogromną wagę do kultury organizacyjnej, która stymuluje
  pracowników do samodzielnej, rzetelnej i skutecznej realizacji zadao oraz pobudza kreatywnośd.
  Starannie dobiera pracowników do zespołu , a następnie daje im możliwośd realnego wp ływu na
  budowanie klimatu organizacji. Stosuje zasadę „otwartych drzwi” i bezpośredniej komunikacji na
  wszystkich płaszczyznach struktury organizacyjnej.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  75
  Kluczowym dokumentem obejmującym kwestie pracownicze jest Polityka Personalna =dea Bank S .A.,
  której c elem jest wspier anie strategii biznesowej Banku oraz budowanie wizerunku pracodawcy.
  Opisuje ona zarówno kwestie związane z zatrudnieniem, wynagradzaniem, czy obowiązkami
  i przywilejami pracowników, ale również określa możliwości rozwoju oraz wskazuje zasady kultury
  organizacyjnej. Koniec 2017 roku to czas intensywnych prac nad aktualizacją Polityki Personalnej, aby
  jeszcze lepiej odzwierciedlała specyfikę innowacyjnej i zmie niającej się organizacji. W Banku
  funkcjonuje dodatkowo kilka dokumentów uzupełniających – procedur i regulaminów – określających
  ważne dla firmy i pracowników zadania i obszary, takie jak szkolenia i rozwój, zasady wdrożenia
  nowych pracowników, zasady dot yczące oceny okresowej pracowników, czy B:P.
  Bank d ba o pracowników i stara się, aby byli zadowoleni z pracy w firmie. Zatrudnia osoby
  o najwyższych na rynku kompetencjach, pasujące do kultury organizacyjnej. Pozyskuje najlepszych
  pracowników w oparciu o r ekrutacje wewnętrzne , jak i zewnętrzne, wykorzystując nowoczesne
  kanały komunikacji, aby dotrzed do potencjalnych kandydatów. Hest obecn y w mediach
  społecznościowych i na specjalistycznych portalach internetowych. Uczestniczy także w cyklicznych
  wydarzenia ch employer brandingowych, w targach pracy i dniach kariery organizowanych przez
  renomowane organizacje oraz współpracuje z biurami karier wielu uczelni wyższych w całej Polsce.
  W trosce o zachowanie najwyższych standardów związanych z doświadczeniami kan dydatów,
  pracownik odpowiedzialny za rekrutację prowadzi kandydata przez cały proces rekrutacji i przekazuje
  informację zwrotną po każdym etapie. Od czerwca 2017 roku, działa program onboardingu, w którym
  nowo zatrudnieni pracownicy biorą udział w szkoleni ach wdrożeniowych oraz mają zapewnioną
  opiekę przełożonego i opiekuna. W 2017 roku proces wdrażania nowych pracowników został
  wzbogacony o ankietowe badanie jakości procesu przez nowych pracowników Banku. Dzięki takim
  działaniom Bank otrzyma ł godł o „Przyja zna rekrutacja”.
  W 2017 roku zrealizowany został również Program Praktyk Letnich, w którym pond 20 studentów
  i absolwentów miało okazję nabyd doświadczenie zawodowe na starcie swojej kariery. Najlepsi z nich
  pozostali w firmie na dłużej.
  W Banku realiz owa ne są różnorodne działania rozwojowe – z jednej strony wspierające strategię
  Banku i kluczowe projekty biznesowe, z drugiej strony odpowiadające na rzeczywiste potrzeby
  rozwojowe pracowników. Hednostką odpowiedzialną za realizację działao rozwojowych w Ban ku jest
  Biuro Szkoleo, które aktywnie przyczynia się do budowania kultury organizacyjnej Banku opartej na
  poszanowaniu drugiego człowieka, współpracy, partnerstwie i otwartości.
  Celem prowadzonych programów szkoleni owych jest, by każdy pracownik B anku był pewny
  i świadomy swoich kompetencji oraz swojej roli w organizacji i zakresu odpowiedzialności. Z kolei
  poprzez realizowana działania na rzecz rozwoju menedżerów Bank dąży do stanu, gdzie każdy
  menedżer jest świadomy swojego wpływu na kształtowanie kultur y organizacyjnej oraz obowiązku
  rozwijania kompetencji niezbędnych do realizacji celów biznesowych podległych mu pracowników.
  Polityka szkoleniowa Banku realizowana jest poprzez takie działania rozwojowe jak szkolenia
  e-learningowe, szkolenia online oraz działania stacjonarne, realizowane zarówno przez firmy
  zewnętrzne , jak i trenerów zatrudnionych w strukturach Banku.
  W celu umożliwienia rozwoju pracownikom, Bank opracował i wdrożył narzędzia służące do diagnozy
  potrzeb rozwojowych, takie jak: ocena praco wnicza, sesja DC, informacja zwrotna w tzw. ocenie 360
  stopni dla menedżerów, czy testy kompetencyjne. We wszystkich powyższych metodach Bank kładł


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  76
  ogromny nacisk na udzielanie pracownikom konstruktywnej informacji zwrotnej, usprawnianie
  komunikacji pomięd zy przełożonymi, a podległymi pracownikami oraz planowanie rozwoju
  pracowników zgodnie z identyfikacją luk kompetencyjnych oraz bieżącymi potrzebami.
  Menedżerowie wyższego szczebla, po ocenie 360 stopni, realizowanej w 2016 r. mieli możliwośd
  spotkania ind ywidualnego z zewnętrznym konsultantem. W roku 2017 badanie zostało zrealizowane
  ponownie. Menedżerowie wyższego szczebla otrzymali informację na temat swoich mocnych stron
  oraz obszarów do rozwoju.
  Różnorodnośd form i metod rozwoju pracowników ma wpływ na zwiększanie poziomu efektywności
  podejmowanych działao, a tym samym wzrost organizacji. W 2017 r. każdy departament dysponował
  budżetem na specjalistyczne szkolenia dla pracowników.
  W 2017 r. szczególny nacisk położony został na rozwój kompetencji mene dżerskich. Rozwój kadry
  zarządzającej Banku stanowi ważny element strategii zarządzania zasobami ludzkimi, która stawia
  sobie za cel budowę przyjaznego i angażującego środowiska pracy. Bank kontynuował organizację
  studiów podyplomowych dla wybranych pracow ników.
  Szczególnie ważny dla sukcesu firmy jest z aangażowany zespół , dlatego Bank dna o budowanie
  zgranego zespołu ludzi, lubiących swoją pracę i ludzi z którymi pracują. Od 2016 roku realizuje
  cykliczne, anonimowe badanie w formie ankiety dotyczące zaangażowania, motywacji i satysfakcji
  z pracy w Banku. Pracownicy mogą wyrazid swoją opinię między innymi na temat warunków
  i organizacji pracy w Banku, wynagrodzeo, świadczeo socjalnych, współpracy w zespole
  i z przełożonym, komunikacji wewnętrznej czy też możliwości rozwoju. Poznanie opinii pracowników
  ułatwia diagnozowanie problemów wewnątrzorganizacyjnych, ale także poznanie mocnych stron
  firmy.
  Bank dba o pracowników zapewniając im możliwośd sko rzystania z dodatkowych świadczeo takich
  jak:
  • opieka medyczna – Bank umożliwia skorzystanie z opieki medycznej dla pracowników oraz
  członków rodziny w zróżnicowanych pakietach w zależności od potrzeb pracownika,
  • grupowe ubezpieczenie na życie – pracownic y mają możliwośd przystąpienia do grupowego
  ubezpieczenia za pośrednictwem Banku na indywidualnych warunkach de dykowanego
  specjalnie dla Banku,
  • program MultiSport – Bank w ramach programu zapewnia pracownikom dofinansowanie do
  kart sportowych, które pozwal ają na dostęp do obiektów zgodnie z obowiązującą umową,
  • platforma do samodzielnej nauki języka obcego – pracownicy mają możliwośd uzyskania
  dostępu do platformy za pośrednictwem Banku na warunkach korzystnych cenowo dla
  pracownika w ramach zawartej umowy,
  • świadczenia socjalne – środki wypłacone w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeo
  Socjalnych przeznaczone są dla pracowników na rzecz różnych form krajowego wypoczynku,
  działalności kulturalno -oświatowej, sportowo -rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialne j,
  rzeczowej lub finansowej a także zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach
  określonych umową.
  Bank angażuje pracowników w różne inicjatywy i akcje wpływające na integrację i zwiększenie
  zaangażowania zespołu. Tworzy przyjazne środowisko pracy, oparte na przejrzystej komunikacji,
  współpracy, szacunku i partnerstwie w budowaniu wzajemnego zaufania. Dba o atmosferę
  wzajemnej pomocy i doceniamy pomysłowośd naszych pracowników.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  77
  Ryzyka i sposoby zarządzania nimi
  Ryzyko braku
  informacji
  Ryzyko sporów
  z pracownikami
  Ryzyko rotacji
  pracowników
  Ryzyko braku
  zadowolenia z pracy
  w organizacji
   Prowadzenie spójnej
  i wielokanałowej
  komunikacji
  wewnętrznej. 
   Udostępnienie wszystkim
  pracownikom bazy
  kluczowych dokumentów
  wewnętrznych,
  niezbędnych do
  wykonywania
  obowiązków. 
   Przekazywanie ważnych
  informacji wszystkim
  pracownikom w tym
  samym czasie
  (unikanie dezinformacji
  i nierówności
  w dostępnie do
  informacji). 

   Zasady
  komunikacji
  z pracownikami. 
   Wyznaczanie
  przedstawicieli
  spośród
  pracowników
  do komunikacji
  i współpracy
  z Zarządem. 
   Informowanie
  pracowników
  o ważnych dla
  nich kwestiach
  z odpowiednim
  wyprzedzeniem. 
   Prowadzenie badao
  satysfakcji i opinii. 
   Przeprowadzanie
  i analiza rozmów
  typu Exit Interview. 
   Procedury
  motywowania
  i wynagradzania
  pracowników. 
   Benefity
  dostosowane do
  rzeczywistych
  potrzeb
  pracowników. 
   Prowadzenie badao
  satysfakcji i opinii. 
   Procedury
  motywowania
  i wynagradzania
  pracowników. 
   Benefity
  dostosowane
  do rzeczywistych
  potrzeb
  pracowników. 
   Usprawnianie
  procesu informacji
  zwrotnej dl a
  pracowników.
  Wybrane kluczowe wskaźniki
  Łączna liczba pracowników według
  typu zatrudnienia i rodzaju umowy
  o pracę w podziale na płeć
  2017 2016
  Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
  Łączna liczba pracowników (na dzień 31.12.2016 i 31.12.2017) 1 190 917 2 107 1 295 1 097 2 392
  Liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na pełen etat 1 036 643 1 679 1 107 746 1 853
  Liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na niepełny etat 148 205 353 178 274 452
  Liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony 388 270 658 299 254 553
  Liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określony 796 578 1 374 986 766 1 752
  Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło 29 90 119 39 82 121
  Liczba pracowników samozatrudnionych 10 43 53 11 39 50
  Zaprezentowane dane są zgodnie z Wytycznymi GRI, zostały uwzględnione grupy pracowników wskazane w Wytycznych.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  78  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  79
  Skład Zarządu i Rady Nadzorczej w podziale na kategorie
  według płci i wieku (stan na dzień 31.12.2016 i 31.12.2017) 2017 2016
  Liczba osób w Zarządzie 6 7
  Liczba osób w Zarządzie w każdej z następujących kategorii:
  Kobiety 3 2
  Mężczyźni 3 5
  wiek: Poniżej 30 lat 0 0
  wiek: 30 –50 lat 6 7
  wiek: ponad 50 lat 0 0
  Liczba osób w Radzie Nadzorczej 7 7
  Liczba osób w Radzie Nadzorczej organizacji w każdej z następujących kategorii:
  Kobiety 1 1
  Mężczyźni 6 6
  wiek: Poniżej 30 lat 0 0
  wiek: 30–50 lat 2 3
  wiek: ponad 50 lat 5 4
  Procent nowo zatrudnionych pracowników
  i odejść pracowników według grupy wiekowej i płci 2017 2016
  Procent pracowników nowozatrudnionych w raportowanym okresie, w tym: 45% 50%
  Kobiety 23% 25%
  Mężczyźni 22% 26%
  Osoby poniżej 30 roku życia 30% 36%
  Osoby między 30 a 50 rokiem życia 14% 14%
  Osoby powyżej 50 roku życia 0% 0%
  Procent pracowników, którzy odeszli z pracy w raportowanym okresie, w tym: 54% 62%
  Kobiety 28% 31%
  Mężczyźni 26% 31%
  Osoby poniżej 30 roku życia 39% 39%
  Osoby między 30 a 50 rokiem życia 14% 22%
  Osoby powyżej 50 roku życia 0% 1%
  Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku
  przypadających na pracownika według płci 2017 2016
  Łączna liczba godzin szkoleniowych przypadająca na pracownika, w tym: 3288 2344
  Kobiety 1574 1120
  Mężczyźni 1714 1224
  Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na pracownika, w tym: 1,56 0,98
  Kobiety 1,32 0,86
  Mężczyźni 1,87 1,12


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  80
  8.5. Poszanowanie praw człowieka
  Idea Bank w swojej działalności kieruje się najwyższymi standardami prawa, uczciwości
  i odpowiedzialności wobec otoczenia i swoich interesariuszy. W każdym obszarze podejmowanych
  działao Bank respektuje prawa człowieka w stosunku do pracowników, klientów, akcjonariuszy,
  part nerów biznesowych i społeczności, w której realizuje działalnośd.
  Przestrzeganie praw człowieka w =dea Banku odnosi się w szczególności do takich kwestii jak:
  zapobieganie dyskryminacji, zakaz prześladowania w miejscu pracy ze względu na wiek,
  niepełnospra wnośd, pochodzenie etniczne, płed, rasę, przekonania polityczne, religie oraz orientację
  seksualną, niepełnosprawnośd, realizację działao mających na celu poszanowanie godności człowieka
  – w tym również zakaz praktyk molestowania czy mobbingu, poszanowanie prawa do zgromadzeo
  i układów zbiorowych. Bank stwarza również przyjazne warunki pracy dla rodziców.
  =dea Bank przestrzega praw człowieka określonych w międzynarodowych konwencjach i deklaracjach
  oraz promuje przestrzeganie praw człowieka wśród wszyst kich pracowników Banku. W B anku nie
  została dotąd opracowana i wdrożona polityka dotycząca poszanowania praw człowieka. Powodem
  braku takiej polityki jest brak zidentyfikowania kwestii praw człowieka, jako istotnej w prowadzeniu
  naszej działalności. Natomiast tematy obejmujące obszar praw człowieka był ujęty w dokumentach
  dotyczących pracowników. Obecnie obowiązuje kilka wewnętrznych dokumentów, w których obszar
  poszanowania praw człowieka został uwzględniony. Wśród tych dokumentów są podstawowe dla
  obszaru zar ządzania ludźmi Polityka Personalna oraz Regulamin Pracy, a szczególnie Załącznik nr 14
  do Regulaminu. =stotnym dokumentem jest również Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej =dea Bank S.A.
  oraz Wewnętrzna Procedura Antymobbingowa =dea Bank S.A., również obowiązuj ąca wszystkich
  pracowników. Opracowanie i wdrożenie polityki poszanowania praw człowieka zostanie zrealizowane
  w 2018 roku.
  W =dea Banku dostępne są różnego rodzaju sposoby zgłaszania nieprawidłowości i przypadków takich
  jak mobbing, czy działania o charak terze dyskryminacji. Wewnętrzna procedura w zakresie
  whistleblowing, umożliwia wszystkim pracownikom Banku dokonywanie zgłoszeo za pośrednictwem
  specjalnych i niezależnych kanałów komunikacji, w sposób, który pozwala na zapewnienie ochrony
  przed ewentualny mi działaniami o charakterze odwetowym (np. dyskryminacja lub inny rodzaj
  niesprawiedliwego traktowania, które mogą byd następstwem takiego zgłoszenia). Potwierdzeniem
  naszej działalności w tym zakresie są wskaźniki świadczące o braku działao niepożądanych w tym
  obszarze.
  Każdy nowy pracownik w ramach szkolenia na temat etyki, otrzymuje również informacje na temat
  procedur i narzędzi przeciwdziałania przypadkom mobbingu czy dyskryminacji oraz możliwych
  sposobów zgłoszenia. Każdy z nich poznaje również defin icje, które mogą pomóc trafnie
  zdiagnozowad tego typu działania w przyszłości.
  Każdy pracownik, który uważa, że doświadcza lub doświadczył jakiejkolwiek formy mobbingu lub
  będący świadkiem zdarzeo noszących znamiona mobbingu może dokonad zgłoszenia przy
  wykorzystaniu dowolnego narzędzia spośród kilku dostępnych, np. przesład informację na
  dedykowany adres mailowy gwizdek lub whistleblowing, albo złożyd skargę bezpośrednio do
  Dyrek tora Departamentu Personalnego.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  81
  Ryzyka i sposoby zarządzania nimi
  Ryzyko z wiązane z możliwością
  wystąpienia dyskryminacji
  Ryzyko związane z
  możliwością wystąpienia
  mobbingu
  Ryzyko braku świadomości
  pracowników odnośnie narzędzi
  do zgłaszania
   Przestrzeganie Kodeksu Etyki
  Grupy Kapitałowej =dea Bank
   Przestrzeganie Polityki
  Personalnej
   Przestrzeganie Regulaminu Pracy
   Szkolenia dla pracowników
   Procedura i narzędzie zgłaszania
  przypadków – Gwizdek
  (Whistleblowing)
   Przestrzeganie z asad
  wynagradzania pracowników.
   Przestrzeganie zasad braku
  dyskryminacji od momentu
  zatrudnienia pracownika w
  organizacji. 
   Przestrzeganie Kodeksu
  Etyki Grupy Kapitałowej =dea
  Bank
   Przestrzeganie Polityki
  Personalnej
   Przestrzeganie Regulaminu
  Pracy
   Przestrzeganie procedury
  antymobbingowej
   Szkolenia dla pracowników
   Procedura i narzędzie
  zgłaszania przyp adków –
  Gwizdek (Whistleblowing)

   Szkolenia dla pracowników
   Procedura i narzędzie zgłaszania
  przypadków – Gwizdek
  (Whistleblowing)
   Udział w szkoleniach
  wewnętrznych
   Czytanie wewnętrznych
  materiałów informacyjnych
   Udostępnianie wewnętrznych
  materia łów informacyjnych
  w intranecie
   Przestrzeganie procedury
  antymobbin gowej
  Wybrane kluczowe wskaźniki
  Liczba zgłoszonych i potwierdzonych
  przypadków dyskryminacji 2017 2016
  Liczba zgłoszonych przypadków dyskryminacji 0 0
  Liczba potwierdzonych przypadków dyskryminacji 0 0
  Liczba zgłoszonych i potwierdzonych
  przypadków mobbingu 2017 2016
  Liczba zgłoszonych przypadków mobbingu 1 3
  Liczba potwierdzonych przypadków mobbingu 0 0
  Liczba zgłoszeń w
  ramach narzędzi
  whistleblowing (gwizdek)
  2017 2016 Rodzaje zgłoszeń i podjęte
  działania
  Liczba przypadków
  zgłoszonych na adres
  gwizdek/whistleblowing 7 6
  Zgłoszenia dotyczyły różnego rodzaju
  spraw, m.in. mobbingu, niewłaściwego
  zachowania pracowników, bądź
  nieprawidłowej współpracy pomiędzy
  działami i pracownikami. Wszystkie
  sprawy zostały rozwiązane, w niektórych
  przypadkach wystarczające było wysłanie
  pisemnego wyjaśnienia.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  82
  8.6. Przeciwdziałanie korupcji
  =dea Bank podejmuje wiele działao zabezpieczających przed nieprawidłowościami zarówno
  wewnątrz, jak i w relacjach z interesariuszami zewnętrznymi. Ważnym aspektem jest budowa kultury
  organizacyjnej opartej na wartościach, rozpowszechnianie norm i wartości etycznych, zapewnienie
  pracownikom dostępu do szkoleo i wymaganych informacji w zakres ie realizacji polityki zgodności,
  a także udzielanie im wsparcia w sytuacjach etycznie trudnych lub niejednoznacznych.
  Bank dba o wysokie standardy etyczne poprzez stosowanie zewnętrznych standardów postepowania
  i kodeksów, oraz wdrażając własne wewnętrzne polityki i procedury. Wszystkie nasze działania
  pozwalają na efektywne zarządzanie tym obszarem. Od marca 2015 roku obowiązuje Kodeks Etyki
  Grupy Kapitałowej =dea Bank S.A. , którego uzupełnieniem są trzy procedury wykonawcze:
   „Procedura dotycząca etyki i zarządzania konfliktami interesów Grupy Kapitałowej =dea Bank
  S.A.,
   „Procedura przeciwdziałania nadużyciom popełnianym na szkodę Grupy Kapitałowej =dea
  Bank S.A.”,
   „Procedura Whistleblowing/Gwizdek Grupy Kapitałowej =dea Bank S.A”.
  Zbiorem wewnętrznych zas ad postępowania obowiązującym wszystkich pracowników jest również
  Kodeks Dobrych Praktyk Spółek Grupy Kapitałowej =dea Banku wdrożony w 2014 roku. Określa takie
  zagadnienia jak: zasady zatrudniania, pełnienia funkcji i wynagradzania pracowników, relacje
  z pracownikami, kontrahentami i klientami oraz kwestie dbałości o mienie spółek.
  Wszyscy nowi pracownicy są informowani o tym gdzie i w jaki sposób mogą uzyskad informację czy
  poradę w kwestiach etycznychm.in. na szkoleniach, natomiast wszyscy pracownicy otr zymują
  informacje w tym zakresie również za pośrednictwem intranetu. Każdy pracownik ma możliwośd
  zasięgnięcia porady w kwestiach etyki, pisząc pod specjalnie adres mailowy . Na ten adres pracownicy
  mogą kierowad również zapytania dotyczące konfliktu intere sów oraz przyjmowania, wręczania czy
  zgłaszania otrzymywanych prezentów lub korzyści. Wszystkie zgłoszenia traktowane są
  z zachowaniem zasad poufności.
  Dodatkowo dla pracowników istnieją mechanizmy umożliwiające zgłaszanie obaw dotyczących
  zachowania nieet ycznego lub niezgodnego z prawem. W „Procedurze przeciwdziałania nadużyciom
  popełnianym na szkodę Grupy Kapitałowej =dea Bank S.A.” zostały opisane zasady zgłaszania
  nadużyd, czyli działao niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz regu lacjami
  wewnętrznymi obowiązującymi w Banku, których efektem mogą byd szkody ponoszone przez spółkę.
  Zgłoszenia nadużyd mogą byd dokonywane na wewnętrzny adres mailowy , lub na adres pocztowy
  =dea Banku (bezpośrednio do Departamentu Bezpieczeostwa). Wszystk ie zgłoszenia są odbierane
  i weryfikowane przez pracowników Departamentu Bezpieczeostwa, przy zachowaniu zasad
  poufności. Po zakooczeniu postępowania wyjaśniającego przedstawiane są wyniki postępowania
  wraz z rekomendacją co do podjęcia dalszych działao.
  W 2016 r. wszyscy pracownicy =dea Banku zostali zobowiązani do zapoznania się z materiałami
  szkoleniowymi i zaliczenia testu wiedzy na temat etyki. Biuro Szkoleo monitoruje stan realizacji
  szkoleo przez pracowników oraz informuje w okresach kwartalnych prz ełożonych o przypadkach
  nieprzystąpienia do szkolenia przez pracownika. Dodatkowo, osoby odpowiedzialne za sprzedaż
  i obsługę posprzedażową klientów, przechodzą szkolenie dotyczące etycznej sprzedaży. Od czerwca
  2017 roku również nowozatrudnieni pracownic y centrali banku przechodzą szkolenie z etyki.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  83
  W ramach szkoleo z etyki, uwzględnione są również informacje dotyczące przeciwdziałania
  mobbingowi i dyskryminacji. W ramach szkoleo omawiane są także kwestie związane
  z przeciwdziałaniem nadużyciom, w tym m.i n. na temat przeciwdziałania praktykom o charakterze
  korupcji w organizacji.
  Wszyscy pracownicy w ramach szkoleo z etyki, otrzymują również informacje na temat zasad
  zawartych w „Procedurze dotyczącej etyki i zarządzania konfliktami interesów Grupy Kapitał owej
  =dea Bank S.A.”, która szczegółowo opisuje m.in. zasady ofiarowywania lub przyjmowania prezentów
  czy korzyści przez pracowników, oraz udział w spotkaniach biznesowych. Pracownicy poznają
  sposoby uzyskania odpowiedzi w przypadkach budzących ich wątpli wości szczególnie z zakresu etyki i
  konfliktu interesów, a także na temat sposobów zgłaszania stanowiących lub mogących stanowid
  konflikt interesów. Wszyscy pracownicy mają obowiązek zgłaszania do Rejestru prezentów
  wszystkich prezentów otrzymanych np. od partnerów biznesowych czy klientów, jak również
  prezentów wręczanych partnerom i klientom oraz informacji na temat zaproszeo na wyjazdy lub
  spotkania biznesowe organizowane przez podmioty zewnętrzne. Dopuszczalne jest przyjęcie
  prezentu jeżeli prezent ma c harakter reklamowy, tj. zawiera logotyp Kontrahenta, a jego wartośd nie
  przekracza 100 zł (np. koszulka, długopis, kubek, parasol, notes, kalendarz, maskotka). W przypadku
  prezentów o wyższej wartości każdy pracownik ma obowiązek zgłoszenia takiego prezent u na adres
  mailowy dedykowany w kwestiach etycznych.
  Ryzyka i sposoby zarządzania nimi
  Ryzyko wystąpienia korupcji
  w relacjach z klientami,
  dostawcami, kontrahentami
  Ryzyko relacji z dostawcami
  i kontrahentami Ryzyko konfliktu interesów
   Przestrzeganie zasad Kodeksu
  Etyki Grupy Kapitałowej =dea
  Bank
   Przestrzeganie Procedury
  przeciwdziałania Nadużyciom
  popełnianym na szkodę Grupy
  Kapitałowej =dea Bank S.A.
   Szkolenia dla pracowników
   Przestrzeganie zasad
  przyjmowan ia prezentów
   Audyty wewnętrzne i zewnętrzne
   Monitoring i system kontroli
  wewnętrznej
   Przestrzeganie Zasad Kodeksu
  Dobrych Praktyk Spółek Grupy
  Kapitałowej =dea Bank S .A.
   Przestrzeganie zasad
  Kodeksu Et yki Grupy
  Kapitałowej =dea Bank
   Przestrzeganie Procedury
  przeciwdziałania konfliktom
  =nteresów Grupy
  Kapitałowej =dea Bank S.A.
   Przestrzeganie Zasad
  Kodeksu Dobrych Praktyk
  Spółek Grupy Kapitałowej
  Idea Bank S .A. 
   Przestrzeganie zasad Kodeksu
  Etyki Grupy Kapitałowej =dea
  Bank
   Przestrzeganie Procedury
  przeciwdziałania konflik tom
  =nteresów Grupy Kapitałowej
  Idea Bank S.A.
   Przestrzeganie Zasad Kodeksu
  Dobrych Praktyk Spółek Grupy
  Kapitałowej =dea Bank S .A.   Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  84
  Wybrane kluczowe wskaźniki
  Liczba przypadków korupcji w organizacji 2017 2016
  Potwierdzone przypadki korupcji 0 0
  Potwierdzone przypadki, w których pracownicy zostali zwolnieni lub ukarani dyscyplinarnie 0 0
  Potwierdzone przypadki, w których umowy z partnerami biznesowymi zostały zerwane bądź nieodnowione z powodu naruszeń związanych z korupcją 0 0
  Sprawy sądowe dotyczące korupcji wniesione przeciwko organizacji lub jej pracownikom 0 0
  Szkolenia przeprowadzone na temat etyki w procentach 2017 2016
  Procent członków Zarządu i RN, którzy przeszli szkolenia 100% bd
  Procent pracowników na stanowiskach kierowniczych, którzy przeszli szkolenia bd bd
  Procent pozostałych pracowników, którzy przeszli szkolenia 29% 15%
  Procent pracowników, którzy przeszli szkolenia w formie e -learningu 84% 61%
  Brak danych związany jest z brak iem rozróżnienia uczestników szkoleo po d względem
  poziomu zatrudnienia . W 2016 roku nie wszystkie dane były zbierane.
  8.7. Kwestie społeczne
  =dea Bank realizuje liczne działania związane przede wszystkim ze wsparciem mikro, małych i średnich
  firm, w tym także start -upów. Dzięki działaniom i projektom realizowanym na rzecz innych firm, Bank
  chce pobudzad je do działania i rozwoju, inspirowad , a dzięki temu przyczyniad się do ich wzrostu.
  Rolą i odpowiedzialnością Banku w budowaniu i wspieraniu społeczności jest pomoc w rozwoju
  i edukacja klien tów, np. w obszarze zarządzania finansami, zarządzania projektami, itp.
  =dea Bank nie posiada na dzieo publikacji oświadczenia polityki odnoszącej się do działao społecznych
  – działania w tym obszarze wynikały z planów działania firmy, planów rozwoju i potrzeb klientów. Nie
  były dotąd określone działania społeczne w postaci polityki. W związku z planowanym rozwojem
  obszaru społecznej odpowiedzialności, w 2018 roku zostanie opracowana i opublikowana pierwsza
  polityka odpowiedzialności społecznej Grupy =de a Bank S.A., która obejmie swoim zakresem również
  kwestie społeczne.
  Kwestie społeczne dla B anku to przede wszystkim relacje z interesariuszami – społecznością lokalną,
  dostawcami, organizacjami, ale przede wszystkim z klientami. Dlatego w ramach niniejsze go obszaru
  skupi ono się na opisie działao na rzecz klientów. Bank kierując się odpowiedzialnoś cią wobec
  otoczenia , tego samego oczekuje od partnerów i dostawców z którymi współpracuje. Now a
  Procedur a dokonywania zakupów towarów i usług uwzględnia wytyczne dla dostawców oraz zasady,
  którymi powinni kierowad się dostawcy przystępujący do procesu zaku powego. Wszystkie firmy,


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  85
  które chcą współpracowad z Bankiem , już na etapie składania ofert muszą dołączyd podpisane
  oświadczenie o kierowaniu się w swojej działal ności zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu.
  W =dea Banku dokumentem o kluczowym znaczeniu jest Księga Standardów Obsługi Klienta,
  skierowana do pracowników i współpracowników =dea Bank. Księga wyznacza cele, zasady oraz
  oczekiwania firmy wobec pra cowników – sposób zachowania wobec klientów oraz podejście do
  oferowania produktów i usług firmy. Pracowników =dea Banku obowiązują również szczegółowe
  procedury w zakresie obsługi klienta (w oddziale, telefonicznie i mailowo), postępowania
  w przypadku zgł aszanych reklamacji. W wewnętrznych dokumentach takich jak Procedura
  wprowadzania produktów bankowych w =dea Bank S.A., czy Procedura w sprawie wnioskowania,
  zawarcia umowy oraz obsługi produktów kredytowych określone zostały m.in. zasady tworzenia
  i wprow adzania nowych produktów do oferty banku. Dodatkowo, aby wspierad Zarząd i Radę
  Nadzorczą banku w zakresie kształtowania oferty produktowej, działa wewnętrzny Komitet
  Produktowy Idea Banku. Jest to organ opiniodawczo -decyzyjny, który poprzez niezależną oce nę,
  nadzór nad całą ofertą produktową banku, koordynuje działania mające na celu zapewnienie
  zgodności z wewnętrznymi regulacjami, obowiązującymi przepisami prawa, oraz przyjętymi
  standardami rynkowymi. Podstawowe wytyczne dotyczące tworzenia materiałów ma rketingowych
  oraz informacji zawieranych w materiałach reklamowych znajdują się w =nstrukcji działania
  Departamentu Marketingu. Kwestie związane z relacjami z otoczeniem, komunikacją
  i przekazywaniem informacji reguluje Polityka Informacyjna Idea Bank S.A.
  =dea Bank to jeden z najbardziej innowacyjnych banków w Polsce , którego pomysły doceniane są nie
  tylko w Polsce, ale również za granicą już od kilku lat. Bank s tale zwiększa inwestycje w obszar
  FinTech , z realizowa ł takie działania jak: =dea :uby, czy Mobilne Wpłatomaty oraz wprowadzi ł
  niecodzienną ofertę leasingową, która określa opłaty na podstawie przejechanych kilometrów
  z systemu GPS, która pozwala na płacenie wyłącznie za liczbę przejechanych kilometrów.
  Szczeg ólnie ważnym e lementem działania każdego banku jest sam proces sprzedaż y oferowanych
  produktów finansowych. Pracownicy oddziałów mają od początku swojej pracy w Banku zapewnione
  szkolenia zarówno merytoryczne z oferty, produktów i informacji o sektorze, al e również szkolenia
  z etyki i standardów obowiązujących w Grupie. Dodatkowo dla pracowników oddziałów realizowane
  są rozszerzone szkolenia na temat etycznej i odpowiedzialnej sprzedaży, w których uwzględniane są
  takie tematy jak: obowiązek przekazania klie ntowi pełnej informacji podczas każdej rozmowy
  sprzedażowej, wyjaśnienie czym charakteryzuje się nieuczciwa praktyka rynkowa, ostrzeżenia przed
  stosowaniem praktyk wprowadzających klienta w błąd.
  Zasady odpowiedzialnej sprzeda ży w Idea Banku:
  1. Nie odwo łujemy si ę do danych lub informacji nieprawdziwych
  lub nieudokumentowanych,
  2. Nie sugerujemy, że produkt/us ługa jest korzystniejsza, ni ż to ma miejsce
  w rzeczywisto ści,
  3. Nie kreujemy negatywnego wizerunku innych podmiot ów dzia łających na rynku
  finansowym,
  4. Nie wolno nam wywiera d presji na kliencie.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  86
  Dla zapewnienia pełnego komfortu korzystania z naszych usług, =dea Bank edukuje pracowników,
  w jaki sposób zapewnid wysoką jakośd usług wszystkim klientom. Ponadto w prowadziliśmy
  wewnętrzne standardy obsługi specjalnie dla osób z dysfunkcją ruchu, wzroku i słuchu. = w zależności
  od potrzeb danego klienta, pracownicy dostosowują sposób obsługi i prezentacji produktów oraz
  usług. Wszystkie nasze kanały zdalne – =dea Cloud, Wirtualny Oddział, aplikacja mo bilna – powstały
  z myślą o ułatwieniu korzystania z naszych usług również osobom niepełnosprawnym. Dzięki
  narzędziom zdalnej obsługi nie muszą oni osobiście pojawiad się w oddziale stacjonarnym. Wszystkie
  sprawy mogą załatwid online.
  Regularnie prowadzimy inicjatywy edukacyjne, skierowane do przedsiębiorców, wykorzystując do
  tego przestrzenie =dea :ub. Niestety, wiele firm ze względu na brak wiedzy i doświadczenia
  biznesowego ich właścicieli, nie przeżywa pierwszych lat działalności. =dea Bank, aby pomóc
  po czątkującym przedsiębiorcom przetrwad na rynku i odnieśd sukces, podejmuje działania mające na
  celu poszerzenie ich wiedzy w różnych obszarach związanych z prowadzeniem biznesu. Bank wsp iera
  społecznoś d młodych przedsiębiorców poprzez stworzenie miejsca do edukacji i rozwoju polskiej
  przedsiębiorczości w ramach cyklu warsztatów merytorycznych. Klienci uczestniczą w warsztatach ze
  znanymi specjalistami z określonych dziedzin w małych grupach poszerzają swoją wiedzę dotyczącą
  prowadzenia biznesu, marketingu, promocji, zarządzania finansami, technologii, etc. Warsztaty są
  organizowane bezpłatnie. =dea :ub to także miejsce spotkao biznesowych – Bank organizuje
  spotkania networkingowe, dzięki którym buduje społecznośd przedsiębiorców. Spotkania pozwalają
  klientom poznawad nowe osoby, szukad synergii i łączyd ich biznesy. Dzięki temu Bank pomaga
  klientom w poszukiwaniu nowych pomysłów na biznes i rozwoju ich firm. W 2017 roku odbyło się 221
  warsztatów, w których uczestniczyło 2 794 osób.
  W 2017 roku Idea Bank znala zł się na pozycji lidera w jakości obsługi klienta biznesowego w rankingu
  magazynu Forbes. Ambicją Banku jest utrzymanie tej pozycji w kolejnych latach. Aby ten cel
  zrealizowad potrzebne jest stałe i systematyczne monitorowanie poziomu jakości obsługi.
  Ryz yka i sposoby zarządzania nimi
  Ryzyko relacji z lokalnymi
  społecznościami Ryzyko reputacji
  Ryzyko relacji
  z dostawcami
  i kontrahentami
  Ryzyko braku zadowolenia
  (obsługa klienta, produkty)
   Stała komunikacja
  z otoczeniem
  i przekazywanie
  informacji
  o działalności banku
   Wspieranie
  zaangażowania
  pracowników
  w dzi ałania społeczne
  i charytatywne
   Współpraca z wybr anymi
  organizacjami
  społecznymi
   Realizacja działao
  o charakterze
  edukacyjnym dla
  przedsiębiorców 
   Stała i bieżąca
  komunikacja
  z mediami
   Realizacja działa o
  public relations
  i marketingu
   Monitoring
  mediów i analiza
  materiałów 
   Określenie
  wytycznych dla
  dostawców
  w obszarze
  działao
  społecznych,
  etycznych,
  środowiskowych
   Przestrzeganie
  wewnętrznych
  procedur
  zakupowych 
   Realizacja bada o opinii
  i satysfakcji klientów
   Przestrzeganie
  wewnętrznych zas ad
  i standardów obsługi klienta
   Dostosowywanie oferty do
  potrzeb klienta
   Szkolenie pracow ników
  z zakresu obsługi klienta
   Przestrzeganie
  wewnętrznych zas ad
  i standardów obsługi klienta
   Przestrzeganie
  wewnętrznych procedur
  działania w relacjach
  z klientami  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  87
  Wybrane kluczowe wskaźniki
  Szkolenia na temat etycznej sprzedaży 2017 2016
  Liczba pracowników Idea Bank, którzy przeszli szkolenia 393 356
  8.8. Kwestie dotyczące środowiska naturalnego
  Zarządzanie wpływem organizacji na środowisko naturalne jest dziś jednym z niezbędnych obszarów
  odpowiedzialnego zarządzania firmą. W sektorze finansowym zarządzanie wpływem na środowisko
  ogranicza się do działao na rzecz wprowadzania proekolog icznych rozwiązao w obszarze administracji
  i infrastruktury, ograniczania zużycia energii, racjonalnego gospodarowania surowcami, ograniczania
  ilości odpadów , czy edukacj i pracowników.
  W =dea Bank SA nie istniała do tej pory potrzeba opracowania wewnętrzne j polityki do zarządzania
  obszarem wpływu firmy na środowisko naturalne. =dea Bank jest w pełni świadomy wagi
  zrównoważonego rozwoju i w swoich działaniach kieruje się zarówno dobrem swoich klientów,
  jak i środowisk a. Opracowanie i wdrożenie polityki w zakresie zarządzania wpływem na środowisko
  planowane jest w 2018 roku, jako dokument kompatybilny z polityką społecznej odpowiedzialności
  Grupy Idea Bank.
  Mimo braku wewnętrznych procedur w obszarze środowiska, =dea B ank monitoruje wybrane
  wskaźniki związane z użytkowaniem biur. Ze względu na rodzaj podpisanych umów na wynajem
  placówek stacjonarnych bank u, możliwe jest monitorowanie wybranych danych głównie


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  88
  w budynkach centrali, m.in. w Warszawie (ul. Przyokopowa oraz ul. Domaniewska), gdzie
  wynajmowana jest największa powierzchnia biurowa.
  We wrześniu 2017 roku w =dea Bank przeprowadzony został szczegółowy przegląd zużycia energii
  w budynkach, instalacjach przemysłowych i transporcie firmy. Audyt energetyczn y został
  przeprowadzon y w związku z koniecznością spełnienia wymogów ustawy o efektywności
  energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. oraz chęcią szczegółowej analizy organizacji pod kątem
  wskazania potencjalnych oszczędności i możliwości ograniczenia zużycia energii.
  W =dea Banku wykorzystywana jest energia elektryczna oraz ciepło z sieci ciepłowniczej. Energia
  elektryczna wykorzystywana jest do pracy urządzeo chłodniczych oraz do oświetlenia pomieszczeo
  budynku i jako energia pomocnicza niezbędna do działania urządzeo, takich jak: wentylatory, czy
  klimatyzacja. Cała energia cieplna potrzebna do ogrzania budynków i przygotowania ciepłej wody
  użytkowej pochodzi między innymi z ujęcia miejskiego.
  Departament =T odpowiada za utylizację tzw. elektrośmieci, czyli wszystkich sp rzętów używanych
  przez pracowników Banku, takich jak: klawiatury, myszki komputerowe, monitory, kable, czy
  ładowarki. Wszystkie tego typu odpady zbierane są w specjalnych pojemnikach, a następnie
  odbierane przez firmę zewnętrzną odpowiedzialną za ich właśc iwą utylizację.
  Ryzyka i sposoby zarządzania nimi
  Ryzyko braku kompleksowego
  podejścia do zarządzania
  środowiskiem
  Ryzyko zwiększenia wpływu firmy
  na środowisko w związku z
  rozwojem przedsiębiorstwa
  Ryzyko braku edukacji
  wśród pracowników na
  temat ochrony środowiska
   Realizacja kompleksowych
  działao na rzec z realizacji
  polityki eko biura
   Wyznaczenie osoby
  koordynującej działania
  na rzecz zm niejszania
  wpływu na środowisko 
   Realizacja działao ograniczających
  wpływ na środowisko
   Korzystanie z najlepszych
  rynkowych praktyk w tym
  obszarze
   Monitorowanie pod stawowych
  obszarów działalności 
   Prowadzenie działao
  edukacyjnych na rzecz
  budowania świadomośc i
  w obszarze ochrony
  środowiska 
  Wybrane kluczowe wskaźniki
  Zużycie surowców w organizacji Jednostki 2017 2016
  Papier na potrzeby operacyjne kg 13 768 121,9
  Materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących sztuki 1 991 2 856
  Wpływ floty samochodowej na środowisko Jednostki 2017 2016
  Całkowita liczba przejechanych kilometrów
  Benzyna Km 2 945 779 3 793 835
  ON Km 760 272 719 624
  Całkowite zużycie paliwa
  Benzyna litr 292 856 288 234
  ON litr 90 801 56 287


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  89
  9. Relacje inwestorskie
  9.1. Relacje inwestorskie Idea Banku
  Status spółki publicznej, jak również pozycja =dea Banku wymagają prowadzenia aktywnych działao
  komunikacyjnych w celu sprostania potrzebom informacyjnym interesariuszy zgodnie z najwyższymi
  standardami rynkowymi oraz obowiązującymi przepisami.
  W roku 2017 działania =dea Banku w zakresie relacji inwestorskich skupiały si ę w następujących
  obszarach:
  • umacnianiu wśród obecnych i potencjalnych inwestorów oraz analityków rynków
  finansowych pozytywnego wizerunku Idea Banku jako wiarygodnego i przejrzystego
  poprzez stosowanie różnorodnych narzędzi komunikacji z rynkiem,
  • wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez Idea Bank , jako emitenta papierów
  wartościowych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa,
  • zapewnieniu współpracy =dea Banku z właściwymi organami administracji rządowej,
  organizacjami i instytucjami rynku kapit ałowego w związku z funkcjonowaniem Idea Banku
  na publicznym rynku papierów wartościowych.
  W ramach k omunikacji z rynkiem w 2017 r.:
  • wyniki finansowe =dea Banku i Grupy Kapitałowej były po każdym kwartale prezentowane
  przez Zarząd Banku na spotkaniach z an alitykami rynku kapitałowego,
  • członkowie Zarządu Idea Banku oraz przedstawiciele kluczowej kadry zarządzającej
  regularnie uczestniczyli w spotkaniach (oraz telekonferencjach) z inwestorami
  i analitykami ,
  • osoby odpowiedzialne za relacje inwestorskie w Idea Banku utrzymywały bieżące kontakty
  z analitykami i inwestorami instytucjonalnymi i indywidualnymi odpowiadając na liczne
  zapytania telefoniczne i mailowe dotyczące działalności biznesowej i wyników finansowych
  Idea Banku ,
  • na stronie internetowej https://w ww.relacje.ideabank.pl/raporty -okresowe Bank
  niezwłocznie publikował kwartalne, półroczne i roczne raporty okresowe =dea Banku oraz
  Grupy Kapitałowej.
  Celem powyższych działao było przekazywanie wyczerpującej informacji o wynikach finansowych
  i działaniach Idea Banku oraz Grupy Kapitałowej z uwzględnieniem zmian w otoczeniu rynkowym tak,
  aby umożliwid rz etelną ocenę bieżącej sytuacji oraz perspektyw . =dea Bank oraz Grupa Kapitałowa
  dokłada ją wszelkich starao, aby raporty okresowe zachowywały najwyższe stand ardy w zakre sie
  profesjonalizmu i rzetelnej informacji i w kompletny oraz transparentny sposób prezentowały wyniki
  Idea Banku i Grupy Kapitałowej , a także aby były maksymalnie u żyteczne dla inwestorów
  instytucjonalnych, analityków, a także indywidualnych a kcjonariuszy.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  90
  9.2. Kapitał zakładowy, akcjonariat i notowania akcji
  Kapitał zakładowy
  Na dzieo 31 grudnia 201 7 r. kapitał zakładowy Banku wynosił 156.803.962,00 zł i dzielił się na
  77.350.781 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł każda, oraz 1.051.200 akcji
  imiennych o wartości nominalnej w 2 zł każda, uprawniających łącznie do 79.453.181 głosów na
  Walnym Zgromadzeniu Banku (akcje imienne są uprzywilejowane co do głosów i uprawniają do
  2 głosów każda). Wszystkie wyemitowane akcje są w pełni opłacone.
  Poza uprzywilejowaniem dotyczącym akcji imiennych, o którym mowa powyżej, żadne z akcji Banku
  nie dają posiadaczom specjalnych uprawnieo kontrolnych wobec Banku, ani nie wprowadza
  ograniczeo w zakresie wykonywania prawa głosu lub innych praw należnych akcjonariuszom.
  W stosunku do stanu na dzieo 31.12. 2016 r. nie nastąpiły zmiany w kapitale zakładow ym Banku.
  Akcjonariat
  Akcjonariuszami posiadającymi bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji (co najmniej 5%) na
  dzieo 31.12.2017 r. oraz 31.12.2016 r. były następujące podmioty:
  31.12.2017 r. 31.12.2016 r.
  Struktura akcjonariatu Liczba akcji Udział w liczbie
  głosów na WZ Liczba akcji
  Udział w
  liczbie głosów
  na WZ
  Zmiana udziału
  w liczbie głosów
  na WZ
  sztuki % sztuki % p.p.
  Getin Holding S.A. 42 677 443 55,04% 42 677 443 55,04% 0,00
  LC Corp B.V.* 4 834 178 6,08% 6 342 878 7,98% -1,90
  Leszek Czarnecki (bezpośrednio) 7 717 725 9,71% 7 717 725 9,71% 0,00
  Getin Noble Bank S.A. 4 897 297 6,16% 3 388 597 4,26% 1,90
  Zarząd Idea Banku S.A. 798 592 1,02% 4 076 880 5,14% -4,12
  Pozostali akcjonariusze 17 476 746 21,99% 14 198 458 17,87% 4,12
  Razem 78 401 981 100,00% 78 401 981 100,00% 0,00
  Udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzieo 31.12.2017 r. kształtował się następująco:


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  91
  Notowania akcji Idea Banku
  =dea Bank zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dnia 16.04.2015 r. Łączna
  wartośd obrotów akcjami =dea Banku w 2017 r. wyniosła 62,9 mln zł w porównaniu do 57,5 mln zł
  w 2016 r.
  W 2017 r. kurs akcji Idea Banku obniżył się o 1,5% osiągając na koniec grudnia 2017 r. wartośd 23,11
  zł. Kapitalizacja =dea Banku na koniec 2017 roku wyniosła 1,81 mld zł w porównaniu do 1,77 mld zł na
  koniec 2016 r.
  Akcje i udziały w spółkach zależnych Banku
  Według najlepszej wiedzy Banku o soby zarządzające i nadzorujące Bank nie posiadają akcji i udziałów
  w podmiotach zależnych Banku.
  Umowy mogące spowodowad zmiany proporcji posiadanych akcji
  Według najlepszej wiedzy Banku, nie występują umowy, które mogą spowodowad w przyszłości
  zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.
  Uprzywilejowanie akcji
  Wszystkie akcje Banku, poza akcjami imiennymi są równe i dają prawo do jednego głosu na walnym
  zgromadzeniu Banku oraz jednakowe prawo do dywide ndy. Akcje imienne są uprzywilejowane co do
  głosu i każda przyznaje prawo do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Banku. Ponadto akcje
  imienne są uprzywilejowane co do dywidendy - wysokośd dywidendy za akcje uprzywilejowane jest
  wypłacana w maksymalnej wys okości określonej w artykule 353 § 1 Kodeksu Spółek :andlowych,
  oraz co do pierwszeostwa pokrycia z majątku Banku pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli w razie
  likwidacji Banku.
  Ograniczenia wykonywania prawa głosu
  W Banku nie występują żadne ogranicze nia odnośnie wykonywania prawa głosu.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  92
  Ograniczenia przenoszenia własności akcji Banku
  Zbywanie oraz zastawianie akcji imiennych uzależnione jest od zgody Banku. Zgody na zbywanie akcji
  imiennych udziela Zarząd Banku w formie pisemnej pod rygorem nieważn ości, w terminie 14
  (czternastu) dni od dnia złożenia wniosku w tym przedmiocie. Heżeli Bank odmawia, zgody na zbycie
  lub zastawienie akcji powinien w terminie 30 (trzydziestu) dni wskazad innego nabywcę, który
  w terminie 14 (czternastu) dni zapłaci cenę u zgodnioną z właścicielem. W razie nieustalenia ceny
  z właścicielem akcji w ciągu 14 dni od dnia wskazania nabywcy przez Zarząd Banku, cenę ustala biegły
  rewident.
  Niektórzy a kcjonariusze Banku posiadający akcje serii L zobowiązali się w umowach zawartych
  z Bankiem, że do czasu, a następnie przez okres 24 miesięcy od daty pierwszego notowania akcji
  Banku na GPW bez uprzedniej pisemnej zgody Banku: (i) ni e będą oferowad, nie przeniosą, nie
  ustanowią jakiegokolwiek obciążenia, nie udzielą opcji, nie zobowiążą się do zbycia lub obciążenia,
  ani też w inny sposób nie rozporządzą, bezpo średnio lub poś rednio, Akcjami Serii L ani instrumentami
  finansowymi zamie nnymi lub uprawniającymi do objęcia lub nabycia Akcji Serii L; (ii) nie zawrą żadnej
  umowy ani nie dokonają żadnej transakcji, która będzie lub mogłaby stanowid podstawę
  przeniesienia lub innego rozporządzenia , bezpośrednio lub pośrednio , jakimikolwiek prawami
  wynikającymi z Akcji Serii L, bąd ź której ekonomiczny skutek był by równoważny z rozporządzeniem
  prawam i wynikającymi z własności Akcji serii L, ani (iii) nie upoważnią nikogo do prowadzenia
  rozmów na temat możliwości r oz porządzenia Akcjami Serii L ani nie ogłoszą zamiaru rozporządzenia
  akcjami Serii L.
  Nabywanie udziałów własnych
  W dniu 17 marca 2015 r. Walne Zgromadzenie Banku podjęło uchwałę nr 3 w sprawie nabywania
  akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.
  Pomimo powyższego upo ważnienia, w roku obrotowym 2017 Bank nie dokonywał żadnych transakcji
  nabyc ia udziałów własnych.
  9.3. Akcje w posi adaniu członków Z arządu
  Na dzieo 31.12. 2017 r. członkowie Zarządu posiadali następujące akcje =dea Banku:
  Akcje Idea Banku S.A. w posiadaniu
  członków Zarządu
  Liczba
  akcji
  Udział w
  całkowitej
  liczbie akcji
  Liczba
  głosów
  Udział w
  całkowitej
  liczbie głosów
  Wartość
  nominalna
  akcji
  31.12.2017 r. sztuki % sztuki % zł
  Dariusz Makosz 798 592 1,02% 798 592 1,01% 1 597 184  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  93
  10. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego
  Zgodnie z § 91 ust.5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie
  informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
  warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paostwa
  niebędącego paostwem członkowskim, Zarząd =dea Bank przedstawia oświadczenie o stosowaniu
  zasad ładu korporacyjnego w 2017 r.
  10.1. Zasady i zakres stosowania ładu korporacyjnego
  Zbiór zasad ładu korporacyjnego, którym w 2017 r. podlegał =dea Bank zawarty jest w następujących
  dokumentach:
  • „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW 2016”, stanowiących załącznik do Uchwały
  Rady Giełdy nr 26/1413/2015 z dnia 13.10.2015 r., których treśd jest publicznie dostępna na
  stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod adrese m:
  https://www.gpw.pl/dobre -praktyki,
  • „Zasadach ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wprowadzonych uchwałą
  nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22.07.2014 r. (Dz. Urz. KNF poz. 17), których
  treśd jest publicznie dostępna na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod
  adresem:
  https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/regulacje_i_praktyka/zasady_ladu_korporacyjnego .
  Zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW
  2016”
  „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” (dalej „DPSN 2016”) zostały przyjęte do
  stosowania w Banku uchwałą Zarządu Banku nr 25/01/2016 z dnia 11.01.2016 r. Działając na
  podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd Banku
  złożył oś wiadczenie o zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w powyższym
  dokumencie w raporcie EB= nr 1/2016 z dnia 11.01.2016 r. Bank przestrzegał w 2017 r. zasad
  szczegółowych zawartych w DPSN 2016, z wyłączeniem wskazanych poniżej:
  • Zasady I .Z.1.15. dotyczącej polityki różnorodności, która jest przez Bank stosowana, jednakże
  w 2017 r. nie została przyjęta w formie sformalizowanego dokumentu. Bank prowadził prace
  nad udokumentowaniem stosowanych zasad polityki różnorodności. Bank stosuje polit ykę
  różnorodności w odniesieniu do władz Banku i jego kluczowych menedżerów, jednakże w
  2017 roku nie miała on charakteru sformalizowanego. Polityka różnorodności w kontekście
  kluczowych menadżerów realizowana jest poprzez różnicowanie kadry pod względem w ieku,
  płci, rodzaju wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego, a także poprzez przestrzeganie
  obowiązujących wartości oraz dobrych praktyk w codziennym funkcjonowaniu Banku.
  Głównym celem stosowania polityki różnorodności jest tworzenie realnej wartości dodanej,
  która przyczynia się do sukcesu organizacji i wpływa na poprawę wyników osiąganych przez
  spółkę. W ocenie Banku zarządzanie różnorodnością maksymalizuje szanse związane
  z zatrudnianiem najzdolniejszych jednostek z różnych środowisk oraz kreowanie m kultury,
  w której panuje atmosfera otwartości, tolerancji i pracy zespołowej, a także minimalizuje


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  94
  ryzyka związane z utratą wartościowych pracowników. Celem zarządzania różnorodnością jest
  stworzenie takiego środowiska pracy, w którym każda zatrudniona o soba czuje się szanowana
  i doceniona i w którym może ona w pełni realizowad swój potencjał, co przyczynia się do
  sukcesu organizacji. Uchwałą Zarządu z dnia 23 stycznia 2018 r. została wprowadzona przez
  Bank „Polityka różnorodności w =dea Bank S.A.”.
  • Zasad y ==.Z.7., która nie była stosowana w zakresie, w jakim Załącznik = do Zalecenia Komisji
  Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15.02.2005 r. dotyczący roli dyrektorów niewykonawczych
  lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzor czej)
  wymaga, aby przynajmniej większośd członków komisji ds. nominacji i komisji ds.
  wynagrodzeo spełniała kryteria niezależności. W 2017 r. Rada Nadzorcza nie podjęła decyzji
  w sprawie zmiany składu Komitetu ds. Wynagrodzeo i Nominacji Banku w celu spełn ienia
  wymogów określonych w Załączniku = do Zalecenia Komisji Europejskiej.
  W stosunku do 2016 r. Bank przestrzegał zasadę ==.Z.8. w zakresie spełniania kryteriów niezależności
  wskazanych w zasadzie ==.Z.4. przez Przewodniczącego Komitetu Audytu. Dwóch Czł onków Komitetu
  Audytu spełniało w 2017 r. kryteria niezależnego Członka Rady Nadzorczej, zgodnie
  z postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej Banku. Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 28 lutego
  2017 roku pan Piotr Kamioski powołany do składu Komitetu Audytu.
  Zarząd Banku informuje ponadto, iż w 2017 r. dwukrotnie incydentalnie naruszył Zasadę =V.Z.2. DPSN
  2016, dotyczącą zapewnienia powszechnie dostępnej transmisji obrad walnego zgromadzenia
  w czasie rzeczywistym, o czym informował w Raportach EB= nr 1/2017 r. oraz z dnia 31.03.2017 r.,
  nr 2/2017 z dnia 23.10.2017 r. Zasada =V.Z.2. nie znalazła zastosowania z uwagi na koszty związane z
  techniczną obsługą transmisji obrad, które nie znajdują uzasadnienia ze względu na strukturę
  akcjonariatu Banku, a ponadto z uwa gi na fakt, iż Bank nie odnotował zainteresowania inwestorów
  i akcjonariuszy taką formą relacji z obrad walnego zgromadzenia.
  W wykonaniu zasady szczegółowej =.Z.1.13. DPSN 2016, od dnia 11.01.2016 r. na stronie internetowej
  Banku dostępna jest szczegółowa informacja na temat stanu stosowania przez Bank nie tylko zasad,
  ale także rekomendacji zawartych w DPSN 2016 :
  (https://www.relacje.ideabank.pl/relacje2/doc/GPW_dobre_praktyki_IDEA_BANK%20(4).pdf).
  W 2017 r. Bank nie stosował Rekomendacji =V.R.2 w zakres ie dotyczącym umożliwienia
  akcjonariuszom dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym w toku obrad walnego
  zgromadzenia, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadad się, przebywając w miejscu innym
  niż miejsce obrad walnego zgromadzenia. Bank nie stoso wał ww. Rekomendacji ze względów
  ekonomicznych oraz z uwagi na ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w przebiegu walnego
  zgromadzenia, związanych m.in. z identyfikacją akcjonariuszy oraz doborem najwłaściwszego
  medium dwustronnej komunikacji zdalnej.
  Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydane przez Komisję Nadzoru
  Finansowego
  W dniu 15.12.2014 r. na mocy uchwały Zarządu Banku nr 38/12/2014, zmienionej uchwałą
  nr 58/04/2015 z dnia 22.04.2015 r. Zarząd Banku przyjął do stosowania „Zasady Ładu Korporacyjnego
  dla instytucji nadzorowanych” wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu
  22.07.2014 r., w zakresie dotyczącym kompetencji i obowiązków Zarządu, z wyłączeniem wskazanych
  poniżej:


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  95
  • Zasady określonej w § 8 ust. 4 Zasad Ł adu Korporacyjnego, dotyczącej zapewnienia
  możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.
  Bank postanowił nie realizowad powyższej zasady ze względów ekonomicznych oraz
  z uwagi na zwiększone ryzyko prawne związane z niepoprawną identyfikacją akcjonariusza
  lub pełnomocnika uczestniczącego w zgromadzeniu za pośrednictwem środków
  komunikacji elektronicznej.
  • Zasady określonej w § 31 ust. 2 Zasad Ładu Korporacyjnego, zgodnie z którą publikowane
  przez instytucję nadzorowaną raporty zawierające informacje finansowe, gdy jest to
  uzasadnione liczbą udziałowców, powinny byd udostępniane w formie elektronicznej
  zawierającej rozwiązania ułatwiające czytelnikowi zapoznanie się z zamiesz czonymi
  informacjami. Bank postanowił nie publikowad finansowych raportów interaktywnych
  z uwagi na fakt, iż jako spółka publiczna z rynku regulowanego publikuje raporty bieżące
  i okresowe zapewniające równy dostęp wszystkim akcjonariuszom do informacji, w tym
  w szczególności informacji finansowych. Dodatkowe umieszczanie w raportach
  publikowanych poprzez system ESP= oraz na stronie internetowej Banku raportów
  zawierających elementy interaktywne, byłoby w ocenie Banku połączone z nadmiernymi
  kosztami niewsp ółmiernymi do ewentualnych korzyści płynących ze stosowania takiego
  rozwiązania.
  • Zasad określonych w Rozdziale 9 Zasad Ładu Korporacyjnego „Wykonywanie uprawnieo
  z aktywów nabytych na ryzyko klienta”, których Bank nie stosuje z uwagi na nie
  prowadzenie dzi ałalności w zakresie zarządzania aktywami nabytymi na ryzyko klienta.
  W dniu 22.12.2014 r. na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 189/2014 Rada Nadzorcza Banku przyjęła
  do stosowania „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w zakresie dotyczą cym
  kompetencji i obowiązków Rady Nadzorczej tj. nadzorowania prowadzenia spraw Banku zgodnie
  z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Banku. Zgodnie z § 27 Zasad Ładu
  Korporacyjnego oraz w wykonaniu obowiązku określonego w § 8 ust. 1 pk t. 18 Regulaminu Rady
  Nadzorczej, w 2017 r. na mocy uchwały nr 153/2017 z dnia 18.12.2017 r. Rada Nadzorcza dokonała
  oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku za rok 2016. Treśd oceny Rady Nadzorczej
  dostępna jest na stronie internetowej Banku pod adresem:
  https://www.ideabank.pl/ideabank2/doc/Ocena_Rady_Nadzorczej_stosowania_Zasad_Ladu_Korpor
  acyjnego_2017.pdf.
  Akcjonariusze Banku zajęli stanowisko w przedmiocie stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla
  instytucji nadzorowanych” uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. w uchwale nr 8
  Walnego Zgromadzenia Banku zwołanego na dzieo 30.06.2015 r. Zgodnie z treścią ww. uchwały,
  Walne Zgromadzenie zadeklarowało gotowośd stosowania postanowieo Zasad Ładu Korporacyjnego
  odnoszących się do akcjonariu szy i Walnego Zgromadzenia w zakresie dozwolonym przez przepisy
  prawa, przy szczególnym uwzględnieniu wymogów nadzorczych względem akcjonariuszy, jak również
  z poszanowaniem interesów własnych oraz pozostałych interesariuszy.
  W 2017 r. zakres stosowania p rzez organy Banku zasad wynikających z dokumentu „Zasady Ładu
  Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” zaprezentowany powyżej nie uległ zmianie. Tym
  samym Oświadczenie Banku z dnia 22.04.2015 r. o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego dla
  instytucji na dzorowanych” wraz z =nformacją z dnia 30.06.2015 r., które dostępne są na stronie
  internetowej Banku w zakładce „Ład korporacyjny” pozostają aktualne.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  96
  Inne praktyki w zakresie ładu korporacyjnego stosowane przez Bank :
  Kodeks Etyki Bankowej Związku Banków Polskich
  Bank jako instytucja zaufania publicznego podejmuje starania, aby jego działalnośd pozostawała
  zgodna z postanowieniami Kodeksu Etyki Bankowej (Zasad Dobrej Praktyki Bankowej) Związku
  Banków Polskich. Kodeks stanowi zbiór zasad postępowania związa nych z działalnością banków,
  które odnoszą się odpowiednio do banków, osób w nich zatrudnionych oraz osób, za pośrednictwem
  których banki wykonują czynności bankowe. Powyższy zbiór dobrych praktyk dostępny jest do
  publicznego wglądu na stronie internetowej www.zbp.pl
  Kodeks Dobrych Praktyk Grupy Kapitałowej
  W 2015 r. Grupa przyjęła Kodeks Dobrych Praktyk, stanowiący zbiór wewnętrznych zasad
  postępowania obowiązujących wszystkich pracowników =dea Bank i spółek zależnych, bez względu na
  pełnione funkcje i podstawę prawną zatrudnienia. Celem wdrożenia Kodeksu było zapewnienie
  najwyższych standardów uczciwego i rzetelnego postępowania pracowników, mając na względzie
  słuszny interes klienta, kontrahenta oraz dbałośd o reputacj ę i dobre imię pracodawcy. Kodeks
  określa w szczególności zasady zatrudniania, pełnienia funkcji oraz wynagradzania pracowników,
  relacje z pracownikami, kontrahentami i klientami oraz zasady dbałości o mienie Banku. Wszelkie
  uzasadnione odstępstwa od stoso wania zasad Kodeksu wymagają zgody Rady Nadzorczej =dea Banku.
  Zarząd =dea Banku oraz zarządy spółek zależnych, nie rzadziej niż dwa razy do roku raportują Radom
  Nadzorczym o stanie realizacji zasad określonych w Kodeksie Dobrych Praktyk oraz o wszystkich
  odstępstwach od ich stosowania. W 2017 r. Rada Nadzorcza Banku dwukrotnie – na posiedzeniach
  w dniu 28.02.2017 r. oraz w dniu 4.09.2017 r. – zapoznała się z informacją na temat zgodności
  funkcjonowania Grupy Kapitałowej z postanowieniami Kodeksu Dobrych Pr aktyk.
  Kodeks Etyki
  Od 2015 r. Bank stosuje Kodeks Etyki, który obowiązuje w Grupie Kapitałowej wraz z następującymi
  procedurami wykonawczymi:
   Procedurą dotycząca etyki i zarządzania konfliktami interesów G K Idea Bank S.A.,
   Procedurą przeciwdziałania naduż yciom popełnianym na szkodę G K Idea Bank S.A.,
   Procedurą Whistleblowing G K Idea Bank S.A.
  Celem powyższych regulacji jest wskazanie norm etycznych i wspólnych wzorców postępowao dla
  pracowników i współpracowników Banku, a także spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.
  Procedury przewidują centralizację na poziomie Banku dla całej Grupy Kapitałowej działao w zakresie
  doradztwa i opiniowania dotyczącego etyki i konfliktów interesów, prowadzenia rejestrów korzyści
  i konfliktów interesów; prowadzenia post ępowao wyjaśniających w sprawie podejrzenia nadużyd
  oraz możliwości skorzystania przez pracowników z narzędzia whistleblowing .
  Kodeks Etyki jest narzędziem ustanawiającym wspólną platformę działania dla wszystkich
  pracowników, którzy mają postępowad uczciwie i rzetelnie, kompetentnie i profesjonalnie. Kodeks
  Etyki reguluje w spójny i jednolity sposób nie tylko wewnętrzne zasady działania, ale także
  postępowanie wobec partnerów zewnętrznych, a zwłaszcza klientów. Rozwinięciem regulacji
  z obszaru etyki jest obowiązująca od 2015 r. Wewnętrzna Procedura Antymobbingowa =dea Bank S.A.
  regulująca szczegółowe zasady postępowania w przypadkach podejrzenia lub zaistnienia zjawiska
  mobbingu w Banku.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  97
  10.2. Organy władzy
  Zarząd Idea Bank
  TOBIASZ BURY
  p.o. Prezes a Zarządu
  Tobiasz Bury pełni obowiązki Prezesa Zarządu Idea Bank od października 2017 r. ,
  funkcję Członka Zarządu Bank u pełni od stycznia 2017 r., od czerwca 2017
  – Wiceprezesa Banku . Tobiasz Bury posiada wykształcenie wyższe, jest
  absolwentem Szkoły Głów nej Handlowej w Warszawie na kierunkach
  „Zarządzanie ” oraz „Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze” (2002 r.),
  kontynuował studia na Kellogg School of Management, Northwestern University
  Chicago , gdzie uzyskał tytuł Master of Business Administration (MBA) (20 07 r.) oraz
  na Harvard Business School, Harvard University (2013 r.).
  Tobiasz Bury pełni obecnie funkcję :
  • Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Idea Getin Leasing S.A.
  (od października 2016 r. , wcześniej =dea Leasing SA ).
  DARIUSZ MAKOSZ
  Członek Zarządu
  Dariusz Makosz pełni funkcję Członka Zarządu =dea Bank od stycznia 2013 r.
  Dariusz Makosz posiada wykształcenie wyższe , jest absolwentem Wyższej Szkoły
  Zarządzania i Bankowości, w Poznaniu w specjalnoś ci bankowośd (2000 r.).
  Dariusz Makosz pełni obecnie funkcję :
  • Członka Rady Nadzorczej Tax Care S.A. (od października 2017 r.).
  MAŁGORZATA SZTURMOWICZ
  Członek Zarządu
  Małgorzata Szturmowicz pełni funkcję Członka Zarządu =dea Bank od stycznia
  2014 r. Małgorzata Szturmowicz posiada wykształcenie wyższe. Uzyskała tytuł
  magistra na Akademii Polonijnej w Częstochowie, specjalnośd: tłumacz języka
  niemieckiego (2005 r.) oraz tytuł magistra w Szkole Głównej :andlowej
  w Warszawie, specjalnośd: ekonomia (2006 r.). Ukooczyła również studia
  doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej :andlowej
  w Warszawie (2009 r.).
  Małgorzata Szturmowicz pełni obecnie funkcje:
  • Członka Rady Nadzorczej Tax Care S.A. (od października 2017 r.),
  • Członka Rady Nadzorczej =dea Money S.A. (od listopada 2017 r.),
  • Prezesa Zarządu =dea =nvestment Sarl (od grudnia 2017 r.). ,
  • Członka Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A.
  (od sierpnia 2017 r.),  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  98
  ANETA SKRODZKA -KSIĄŻEK
  Członek Zarządu
  Aneta Skrodzka -Książek pełni funkcję Członka Zarządu =dea Bank od lipca 2015 r.
  Aneta Skrodzka ;Książek posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentką Szkoły
  Głównej :andlowej w Warszaw ie na kierunku "Finanse i Bankowośd" (1996 r.) .
  Od września 2007 r. Aneta Skrodzka –Książek jest członkiem ACCA (Association of
  ChartereT Certified Accountants), od 2008 r. posiada tytuł Biegłego Rewidenta oraz
  Certified Public Accountant wydanym przez instytut AICPA (American Institute of
  CPAs) w USA , od 2013 r. legitymuje się certyfikatem Certified Internal Auditor, <
  Aneta Skrodzka ;Książ ek pełni obecnie funkcje:
   Członka Rady Nadzorczej =dea Money S.A. (od lutego 2015 r.),
   Członka Rady Nadzorczej Tax Care S.A. (od lutego 2015 r.),
   Członka Rady Nadzorczej =dea Fleet S.A. (od lutego 2015 r.),
   Członka Zarządu =dea Getin Leasing S.A. (od sW ycznia 2017 r.) <
  JAROMIR FRANKOWICZ
  Członek Zarządu
  Jaromir Frankowicz pe łni funkcję Członka Zarządu od 1 czerwca 2017 r. Jaromir
  Frankowicz posiada wykształcenie wyższe. Ukooczył Akademię Ekonomiczną im.
  Oskara Langego we Wrocławiu, na wydziale Zarządzania i =nformatyki (1999 r.).
  W 2002 r. Haromir Frankowicz ukooczył studia podyplomowe na Akademii
  Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku „Zarz ądzanie małym i średnim
  przedsiębiorstwem na Hednolitym Rynku Europejskim.”
  MAGDALENA SKWARZEC
  Członek Zarządu
  Magdalena Skwarzec pełni funkcję Członka Zarządu od 6 listopada 2017 r.
  Magdalena Skwarzec posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentką Szkoły
  Głównej :andlowej na kierunku „Finanse i bankowośd ” (2002 r.). Hest wykładowcą
  Studiów Podyplomowych Zarządzani e Ryzykiem Kredytowym w Szkole Głównej
  Handlowej w Warszawie.
  Magdalena Skwarzec pełni obecnie funkcj ę:
   Członka Rady Nadzorczej =dea Money S.A. (od l istopada 20? E r.)<
  TOMASZ GÓRSKI
  Członek Zarządu
  Tomasz Górski pełni funkcję Członka Zarządu od 1 lutego 2018 r. Tomasz Górski
  posiada wykształcenie wyższe, j est absolwentem Szkoły Głównej :andlowej
  w Warszawie na kierunk u „Finanse i bankowośd ” (2000 r.) oraz studiów na London
  Business School oraz Columbia Business Sc hool , Columbia University New York,
  gdzie uzyskał tytuł Global Executive MBA (2013 r.).  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  99
  Zmiany w składzie Zarządu
  W 2017 roku oraz po dacie bilansowej miały miejsce następujące zmiany w składzie Zarządu Banku:
   od dnia 1 czerwca 2017 roku funkcję Członka Zarządu Banku pełni Jaromir Frankowicz ,
   do dnia 25 czerwca 2017 roku funkcję Członka Zarządu Banku pełnił Marcin Sycioski,
   do dnia 6 października 2017 roku funkcję Prezesa Zarządu Banku pełnił Harosław A ugustyniak,
   do dnia 6 października 2017 roku funkcję Członka Zarządu Banku pełnił Dominik Fajbusiewicz,
   od dnia 6 października 2017 roku funkcję Prezesa Zarządu Banku pełni Tobiasz Bury (do dnia
  6 października Wiceprezes Zarządu) ,
   od dnia 6 listopada 2017 roku funk cję Członka Zarządu Banku pełni Magdalena S kwarzec,
   od dnia 1 lutego 2018 roku funkcję Członka Zarządu Banku pełni Tomasz Górski.
  Skład Zarządu
  Zgodnie z § 22 Statutu, Zarząd Banku składa się co najmniej z 3 członków, w tym Prezesa Zarządu.
  Rada Nadzorcza może spośród Członków Zarządu wyznaczyd Pie rwszego Wiceprezesa, Wiceprezesa
  lub Wiceprezesów Zarządu.
  Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Kadencja Członka Zarządu wynosi 3 lata.
  Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
  zatwierdzającego sprawozd anie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka
  Zarządu oraz wskutek jego śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu Banku. Powołanie
  dwóch Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu następuje za zgodą KNF, z wnioskiem o któr e
  występuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza informuje KNF o składzie Zarządu i zmianie jego składu
  niezwłocznie po jego powołaniu lub po dokonaniu zmiany jego składu, oraz informuje o członkach
  Zarządu, którym w ramach podziału kompetencji podlega w szczegól ności zarządzanie ryzykiem
  i ko mórka audytu wewnętrznego. Obec nie zgodę KNF na pełnienie funkcji w Zarządzie posiada
  Członek Zarządu Aneta Skrodzka -Książek. Rada Nadzorcza ma prawo do zawieszania w czyn nościach,
  z ważnych po wodów, poszczególnych lub wszyst kich Członków Zarządu oraz do odd elegowania
  Członków Rady Nadzor czej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania
  czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie
  mogą sprawowad swoich czynności. Członek Zarządu może zostad również odwołany lub zawieszony
  w czynnościach uchwałą Walnego Zgromadzenia.
  Kompetencje Zarządu
  Zarząd prowadzi sprawy Banku oraz reprezentuje Bank w stosunkach z innymi podmiotami. Zgodnie
  z § 17 Regulaminu Zarządu zakres prac Zarządu obejmuje sprawy wynikające z jego kompetencji
  określonych przepisami prawa i postanowieniami Statutu. Zarząd wydaje w drodze uchwał regulacje
  wewnętrzne odnoszące się do działalności Banku, których wydanie nie zo stało zastrzeżone dla innych
  organów Banku.
  Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone na mocy przepisów prawa lub
  postanowieo Statutu dla kompetencji innych organów Banku. Zarząd podejmuje decyzje we
  wszystkich sprawach związanych z dzi ałalnością Banku , które nie są zastrzeżone przepisami prawa
  i postanowieniami Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
  w szczególności dotyczące: (i) zatwierdzania r ocznego planu finansowego Banku , projektów
  strategicznych planów, wie loletnich programów rozwoju, (ii) kierunków polityki finansowej
  i kredytowej Banku ze szczególnym uwzględnieniem ryzyk bankowych (w tym płynności,


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  100
  kredytowego, stopy procentowej, kursowego), (iii) przyznawania kredytów o wysokim stopniu ryzyka
  i koncentrac ji w odniesi eniu do kapitału własnego Banku , (iv) przystępowania i organizowania
  konsorcjów bankowych, (v) zasad zarządzania aktywami i pasywami, (vi) wprowadzania nowych
  produktów bankowych, (vii) ustalania taryf prowizji i opłat za usługi bankowe oraz od setek od
  kredytów i depozytów, (viii) inwestycji własnych Banku , (ix) obciążania lub wydzierżawiania
  nieruchomości oraz praw majątkowych, a także nabywania i zbywania nieruchomości i praw
  majątkowych z zachowaniem postanowieo Statutu Banku , (x) polityki ka drowo -płacowej Banku ,
  (xi) kierunków i form polityki socjalnej i szkoleniowej, (xii) organizacji rachunkowości, prowadzenia
  rozliczeo pieniężnych, kontroli wewnętrznej i bezpieczeostwa wewnątrzbankowego obrotu
  pieniężnego, (xiii) wyboru systemów informatyc znych istotnych z punktu widzenia działalności Banku ,
  (xiv) działalności charytatywnej (darowizny, sponsorowanie), (xv) ustalania struktury organizacyjnej
  Banku i jej zmian, (xvi) otwierania oraz likwidacji oddziałów, (xvii) określania regulaminu
  organizac yjnego Banku , w tym zadao i zakresów działania komórek i jednostek organizacyjnych
  Banku , (xviii) wnoszenia wkładów oraz obejmowania lub nabywania udziałów bądź akcji w spółkach
  handlowych lub spółce prawa cywilnego, (xix) występowania, przenoszenia ogółu praw i obowiązków
  wspólnika, wypowiadania udziału lub zbywania udziałów lub akcji w spółkach handlowych lub spółce
  prawa cywilnego, (xx) sprawozdania, bilansu, rachunku zysków i strat oraz wniosków co do podziału
  zysków i pokrycia strat, (xxi) zwoływania W alnego Zgromadzenia, ustalania jego porządku obrad oraz
  przygotowania projektów uchwał w sprawach poddanych pod obrady Walnego Zgromadzenia, (xxii)
  udzielania kredytu, pożyczki, gwarancji lub poręczenia, w przypadkach zastrzeżonych w odrębnych
  przepisach p rawa i regulacjach wewnętrznych do kompetencji Zarządu, (xxiii) ustanawiania prokury –
  przy spełnieniu wymogu jednomyślności, (xiv) ustanawiania regulaminów wynagrodzeo
  i premiowania, (xv) ustanawiania i zmiany regulacji wewnętrznych Banku , w szczególności takich jak
  regulaminy produktów bankowych, regulaminy o charakterze porządkowym i organizacyjnym,
  regulaminy komitetów Banku , (xxvi) zaciągania zobowiązania lub rozporządzania aktywami, jeżeli
  wartośd zobowiązania lub rzeczy bądź prawa przekracza 500 tys. zł; ograniczenie to nie dotyczy
  zobowiązao i rozporządzeo związanych z dokonywaniem czynności bankowych, (xxvii) zaciągania
  zobowiązania lub rozporządzania aktywami, których łączna wartośd w stosunku do jednego podmiotu
  przekracza 5% funduszy własnych Ban ku , (xxviii) innych spraw wniesionych pod obrady Zarządu.
  Kompetencje Prezesa Zarządu
  Prezes Zarządu koordynuje działalnośd Zarządu. Do jego kompetencji należy w szczególności:
  (i) kształtowanie polityki produktowej oraz polityki sprzedaży produktów, ( ii) nadzór nad komórką
  audytu we wnętrznego działającą w Spółce, (iii) prowa dzenie polityki kadrowej banku . Prezes Zarządu
  może wydawad decyzje. Ponadto zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. Sprawuje również
  kontrolę realizacji uchwał Zarządu wraz z Członkami Zarządu nadzorującymi obszar działalności
  Banku, którego uchwała dotyczy.
  Sposób funkcjonowania Zarządu
  Zarząd działa na podstawie Statutu oraz Regulaminu Zarządu zatwierdzonego uchwałą Rady
  Nadzorczej.
  Uchwały mogą zostad podjęte także w trybie szczególnym, bez zwołania i odbycia posiedzenia
  Zarządu, tj. w trybie obiegowym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
  odległośd bądź w trybie głosowania pisemnego. Uchwały Zarządu mogą zostad podjęte w trybie
  szczególnym, o ile w szyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i nie
  zgłosili niezwłocznie sprzeciwu wobec takiego trybu podjęcia uchwały.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  101
  Zarząd Banku podejmuje decyzje w formie uchwał podejmowanych na posiedzeniach. Uchwały
  Zarządu Banku są wią żące jeżeli wszyscy jego członkowie zostali powiadomieni o posiedzeniu
  i obecna jest większośd Członków Zarządu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie
  równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Głosowanie jest jawne, chyba że którykolwiek
  z Członków zażąda głosowania tajnego albo obowiązujących przepis prawa wymaga głosowania
  tajnego. W razie konfliktu interesów Banku z osobistymi interesami Członka Zarządu, taki Członek
  powinien wstrzymad się od udziału w rozstrzyganiu takiej sprawy. Okol icznośd taka powinna zostad
  zamieszczona w protokole.
  Do składania oświadczeo woli w imieniu Banku wymagane jest współdziałanie 2 Członków Zarządu
  albo jednego Członka Zarządu łącznie z jednym prokurentem. Do wykonywania czynności
  określonego rodzaju lub czynności szczególnych mogą byd ustanawiani pełnomocnicy, działający
  samodzielnie albo łącznie z Członkiem Zarządu, prokurentem lub innym pełnomocnikiem ,
  w granicach swego umocowania.
  Zakres odpowiedzialności członków Zarządu Banku
  Na 31 grudnia 2017 roku Na dzień publikacji raportu
  Tobiasz Bury
  Prezes Zarządu Banku, bezpośrednio nadzorujący: Biuro Zarządu Banku, Departament Prawny, Departament Audytu Wewnętrznego, Departament Personalny, Departament Nadzoru Właścicielskiego i Strategii Grupy , Departament Jakości Obsługi Klient a.
  Prezes Zarządu Banku, bezpośrednio nadzorujący: Biuro Zarządu Banku, Departament Prawny , Departament Audytu Wewnętrznego, Departament Personalny, Departament Nadzoru Właścicielskiego i Strategii Grupy , Departament ds. Compliance, Departament Bezpieczeństwa, Biuro Public Relations .
  Małgorzata Szturmowicz
  Członek Zarządu Banku nadzorując y: Pion Finansów, Departament Administracji oraz Departament Relacji Inwestorskich .
  Członek Zarządu Banku nadzorująca : Pion Finansów, Departament Administracji oraz Zespół Relacji Inwestorskich .
  Magdalena Skwarzec Członek Zarządu Banku nadzorujący Pion Zarządzania Ryzykiem oraz Departament Windykacji
  Członek Zarządu Banku nadzorujący : Pion Ryzyka (Ryzyko, Analizy Kredytowe, Windykacja)
  Dariusz Makosz Członek Zarządu Banku nadzorujący : Pion Sprzedaży Członek Zarządu Banku nadzorujący : Pion Sprzedaży
  Aneta Skrodzka - Książek Członek Zarządu Banku nadzorujący : Departament Compliance oraz Departament Ryzyka Operacyjnego
  Członek Zarządu Banku nadzorujący : Departament Ryzyka Operacyjnego
  Jaromir Frankowicz Członek Zarządu Banku nadzorujący : Pion IT i Departament Operacji Członek Zarządu Banku nadzorujący : Pion IT i Operacji
  Tomasz Górski (Członek Zarządu od 1.02.2018 r.) n/d Członek Zarządu Banku nadzorujący : Pion Klienta, Marketingu i Produktów
  Opis działalności Zarządu w roku obrotowym 2017
  W roku obrotowym 2017 Zarzą d =dea Banku podjął 664 uchwał, m.in. w sprawie ustalania limitów
  zaangażowania, w sprawie zatwierdzania i przyjmowania regulaminów, instrukcji, procedur, zasad
  i innych regulacji wewnętrznych Banku, w sprawie wyrażania zgody na zawieranie umów przez =dea
  Bank, akceptowania wniosków o udzielenie kredytów, zatwierdzania treści dokumentów
  pełnomocnictw dla pracown ików =dea Banku.
  Rada N adzorcza
  W skład Rady Nadz orczej Banku na dzieo 31.12.2017 r. wchodzą następujące osoby:
   dr Leszek Czarnecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej,


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  102
   Remigiusz Balioski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
   Krzysztof Bielecki – Członek Rady Nadzorczej,
   Artur Gabor – Członek Rady Nadzorczej,
   Piotr Kamioski – Członek Rady Nadzorczej,
   Dariusz Krawczyk – Członek Rady Nadzorczej,
   =zabela Lubczyoska – Człone k Rady Nadzorczej
  Skład Rady Nadzorczej
  Mechanizm powoływania składu Rady Nadzorczej odzwierciedla przyjęte przez B ank specyficznej
  instrumenty dla ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych i przestrzegania zasad ładu
  korporacyjnego. Zgodnie z § 15 Statutu Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków, powoływanych
  i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na pięcioletnie kadencje. Przynajmniej dwóch c złonków
  Rady Nadzorczej musi spełniad kryteria dla niezależnych członków Rady Nadzorczej zgodnie
  z definicją znajdującą się w § 49 Statutu. Dodatkowo przynajmniej jeden niezależny członek Rady
  Nadzorczej musi również spełniad kryteria niezależności określo ne w art. 86 ust. 5 Ustawy o Biegłych
  Rewidentach i mied kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.
  Zgodnie ze Statutem ze skutkiem od dnia dopuszczenia do obrotu na G iełdzie Papierów
  Wartościowych przynajmniej jednej akcji Banku w zw iązku z pierwszą ofertą publiczną akcji Banku,
  jeśli liczba akcji Banku posiadanych przez Akcjonariusza Kontrolującego (każdego akcjonariusza, który
  w dniu podjęcia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadze nia z dnia 28.01.2015 r. w sprawie
  zmian Statutu do tyczących niezależnych członków Rady Nadzorczej, posiada, bezpośrednio lub
  pośrednio, co najmniej 50% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu) będzie wynosid mniej niż
  20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, a żaden inny akcjonariusz Banku
  (z wy łączeniem Akcjonariusza Kontrolującego) nie będzie posiadał akcji Banku reprezentujących
  więcej niż 50% plus 1 akcja ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, większośd członków
  Rady Nadzorczej stanowid powinni niezależni członkowie Rady Nadzorczej.
  Szczegółowa procedura zgłaszania kandydatów na niezależnych członków Rady Nadzorczej oraz ich
  wyboru została określona w § 16 Statutu. Walne Zgromadzenie wybiera niezależnych członków Rady
  Nadzorczej spośród kandydatów zaproponowanych przez Akcjonariusza Mn iejszościowego.
  Akcjonariusze Większościowi (akcjonariusz Banku posiadający bezpośrednio lub pośrednio, co
  najmniej 10% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Banku) i Podmioty Powiązane zgodnie
  z definicją znajdująca się w § 49 Statutu nie mogą zgłaszad k andydatów na niezależnych członków
  Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem przypadków określonych w § 16 Statutu. Ponadto, z zastrzeżeniem
  przypadków określonych w § 16 Statutu, prawo głosowania Akcjonariuszy Większościowych w czasie
  wyborów niezależnych członków Rady Nadzorczej zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich
  nie może wykonywad na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących
  w Banku w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Kontrolujący, Podmiot Powiązany
  zgodn ie z definicjami zawartymi w § 49 Statutu i każda osoba działająca z nimi w porozumieniu
  w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej będą wyłączeni z wykonywania prawa głosu podczas
  wyborów niezależnych członków Rady Nadzorczej.
  Odwołanie niezależnego członka Rady Nadzorczej lub niezależnych członków Rady Nadzorczej może
  nastąpid tylko z jednoczesnym wyborem równej liczby niezależnych członków Rady Nadzorczej,
  z uwzględnieniem procedury przewidzianej w § 16 Statutu. § 16 ust. 10 Statutu przewiduje przypadki,


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  103
  w których odwołanie niezależnego członka Rady Nadzorczej może nastąpid bez zachowania
  wymogów określonych w zdaniu poprzedzającym.
  Kompetencje Rady Nadzorczej
  Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku. Z zastrzeżeniem przepisów KS:,
  Prawa Bankowego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zgodnie
  z postanowieniami Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej do jej wyłącznej kompetencji należy
  m.in.: (i) ustalanie liczby członków Zarządu Banku oraz zatwierdzenie podziału kom petencji pomiędzy
  członków Zarządu Banku; (ii) zatwierdzanie wieloletnich planów rozwoju oraz rocznych planów
  finansowych Banku; (iii) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Banku; (iv) wybór biegłego
  rewidenta przeprowadzającego badanie rocznego sprawoz dania finansowego Banku; (v) wyrażanie
  zgody na przystępowanie Banku do spółek handlowych kapitałowych, (vi) wyrażanie zgody na
  zawieranie wszelkich transakcji pomiędzy Bankiem a podmiotami powiązanymi z Bankiem, włączając
  w to akcjonariuszy Banku i podmio ty powiązane z takimi akcjonariuszami, wykraczających poza
  zakres zwykłych czynności związanych z działalnością Banku; (vii) badanie rocznego sprawozdania
  finansowego Banku oraz sprawozdania Zarządu Banku, wniosków Zarządu Banku, co do podziału
  zysków albo pokrycia strat, składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania pisemnego
  z wyników powyższego badania; (viii) wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd Banku zaliczki na
  poczet przewidywanej dywidendy, przy spełnieniu warunków, o których mowa w Stat ucie Banku; (ix)
  rozpatrywanie i opiniowanie wniosków i spraw wymagających uchwały Walnego Zgromadzenia;
  (xviii) podejmowanie innych działao w zakresie określonym Statutem i przepisami prawa, w tym
  w szczególności Prawa Bankowego i Kodeksu Spółek :andlowyc h.
  Dodatkowo ze skutkiem od dnia dopuszczenia do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych
  w Warszawie S.A. przynajmniej jednej akcji Banku w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Banku,
  do zawarcia przez Bank lub jego spółki zależne jakiejkolwiek tran sakcji z podmiotem powiązanym
  o wartości przekraczającej 1% (jeden procent) funduszy własnych Banku konieczne jest uzyskanie
  zgody dwóch Niezależnych Członków Rady Nadzorczej, przy czym zgoda może zostad wyrażona za
  pośrednictwem środk ów komunikacji elektr onicznej.
  Sposób funkcjonowania Rady Nadzorczej
  Rada Nadzorcza działa na podstawie Statutu oraz uchwalonego przez siebie Regulaminu Rady
  Nadzorczej.
  Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny byd zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy
  w roku obrot owym. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą byd zwoływane z własnej inicjatywy przez
  Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub przez upoważnionego przez niego Wiceprzewodniczącego.
  Przewodniczący Rady Nadzorczej obowiązany jest także zwoład posiedzenie Rady Nadzorcz ej na
  wniosek któregokolwiek z jej członków lub na wniosek Zarządu Banku lub też na wniosek
  akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących łącznie, co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) częśd
  kapitału zakładowego. Posiedzenie powinno się odbyd w terminie dw óch tygodni od otrzymania
  wniosku.
  Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos
  Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Głosowanie jest jawne, chyba że którykolwiek z Członków
  zażąda głosowania tajnego albo obowiązujący przepis prawa wymaga głosowania tajnego. W razie
  sprzeczności interesów Banku z osobistymi interesami Członka Rady Nadzorczej, taki Członek


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  104
  powinien wstrzymad się od udziału w rozstrzyganiu takiej sprawy. Okolicznośd taka powinna zostad
  zamieszczona w prot okole z posiedzenia. Uchwały uznaje się za ważnie podjęte, jeśli wszyscy
  Członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie oraz co najmniej połowa składu Rady Nadzorczej jest
  obecna na posiedzeniu, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. Uchwały Rady Nadzo rczej
  mogą byd także podejmowane w głosowaniu pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
  bezpośredniego porozumiewania się na odległośd bez odbycia posiedzenia, gdy wszyscy członkowie
  Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz jest za pewnione, że każdy
  członek Rady Nadzorczej dysponuje tymi samymi dokumentami, dotyczącymi spraw poddanych pod
  głosowanie.
  W ra mach Rady Nadzorczej funkcjonują Komitet Audytu, Komitet ds. Ryzyka oraz Komitet ds.
  Wynagrodzeo i Nominacj i.
  Komitety Rady Nadzo rczej
  Komitet Audytu
  Zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Banku, Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich
  członków jako ciało doradcze i opiniotwórcze Komitet Audytu.
  Zgodnie z Regulaminem Komitetu Audytu stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Nad zorczej nr
  43/2013 z dnia 26.03.2013 r., którego ostatnia aktualizacja została zatwierdzona Uchwałą Rady
  Nadzorczej nr 121/2017 z dnia 6.10.2017 r. Komitet Audytu jest stałym organem Rady Nadzorczej,
  działającym kolegialnie w ramach struktury Rady Nadzorcz ej. Zadania Komitetu Audytu są
  realizowane poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej pisemnych wniosków, opinii, rekomendacji,
  ocen i sprawozdao dotyczących zakresu jego zadao, które są podejmowane w drodze uchwał
  Komitetu Audytu.
  Celem Komitetu Audytu jest wspomaganie Rady Nadzorczej w wykonywaniu obowiązków
  nadzorczych w ramach procesów sprawozdawczości finansowej, zarządzania ryzykiem, wykonywania
  rewizji finansowej, systemu kontroli wewnętrznej i audytu.
  Komitet Audytu składa się z co najmniej trzech cz łonków powołanych spośród Członków Rady
  Nadzorczej. Przynajmniej dwóch Członków Komitetu Audytu powinno spełniad kryteria Niezależnego
  Członka Rady Nadzorczej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej, a jeden Członek
  Komitetu Audytu powinien p osiadad wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania
  sprawozdao finansowych. Do zadao Komitetu Audytu należy w szczególności: (i) monitorowanie
  procesu sprawozdawczości finansowej, (ii) monitorowanie skuteczności systemów kontroli
  wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem, (iii) monitorowanie audytu wewnętrznego, (iv)
  monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, niezależności biegłego rewidenta
  i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdao finansowych. Uchwały Komitetu Audytu zapadają
  bezwzględną większością głosów i są ważne, jeśli wszyscy członkowie Komitetu Audytu zostali
  poinformowani o terminie posiedzenia, a na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa Członków
  Komitetu Audytu. Sporządzone i przyjęte wnioski, opinie, rekomendacje lub oceny są niezwłocznie
  przedkładane do wiadomości pozostałych Członków Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu.
  Komitet Audytu składa Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie ze swojej działalności w terminie do
  31 marca roku następnego za rok poprzedni.
  W skład Komitetu Audytu wchodzą: Artur Gabor, Piotr Kamioski oraz =zabela Lubczyoska.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  105
  Piotr Kamioski powołany uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 28 lutego 2017 roku oraz Artur Gabor są
  niezależnymi członkami Rady Nadzorczej spełniającymi kryteria niezależności w rozumieniu „Dobrych
  Praktyk Spółek Notowanych na GPW” oraz w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach.
  Dodatkowo Artur Gabor posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej,
  w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach.
  Komitet ds. Wy nagrodzeo i Nominacji
  W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje również Komitet ds. Wynagrodzeo i Nominacji. Zgodnie
  z „Zasadami działania Komitetu ds. Wynagrodzeo i Nominacji w =dea Bank S.A.” stanowiącymi
  Załącznik nr 2 do Uchwały nr 106/2013 Rady N adzorczej z dnia 9.10.2013 r. , Rada Nadzorcza
  powołuje ze swojego składu dwóch członków, którzy tworzą Komitet ds. Wynagrodzeo i Nominacji.
  Do jego zadao należy: (i) opiniowanie i projektowanie zasad wynagradzania Członków Zarządu oraz
  osób zajmujących stanowiska kierownicze, w szczególności wydawanie opinii na temat polityki
  zmiennych składników wynagrodzeo, w tym wysokości i składników wynagrodzeo; (ii) ustalanie
  warunków zatrudnienia Członków Zarządu określonych w umowie o pracę, kontrakcie menedżerskim
  lub inne j umowie; (iii) dokonywaniem przeglądu funkcjonowania Polityki Zmiennych Składników
  Wynagrodzeo, zgodnie z obowiązującymi przepisami; (iv) wspomaganie Rady Nadzorczej w zakresie
  wypełniania przez Bank obowiązków w sprawie oceny kwalifikacji członków organu zarządzającego
  i osób pełniących najważniejsze funkcje.
  Posiedzenia Komitetu ds. Wynagrodzeo i Nominacji odbywają się nie rzadziej niż raz w roku. Mogą
  byd zwoływane przez Przewodniczącego Komitetu lub z inicjatywy Członka Rady Nadzorczej oraz na
  wniosek Zarządu. Co rok Komitet przedkłada Radzie Nadzorczej sprawozdanie ze swojej działalności
  w terminie, który umożliwi zapoznanie się z nim przed sporządzaniem sprawozdania Rady Nadzorczej
  z corocznej oceny sytuacji Banku.
  W składu Komitetu ds. Wynagr odzeo i Nominacji wchodzą Remigiusz Balioski pełniący fu nkcję
  Przewodniczącego Komitetu, =zabela Lubczyoska pełniąca funkcję Członka Komitetu oraz Dariusz
  Krawczyk pełniący funkcję Członka Komitetu .
  Komitet ds. Ryzyka
  W ramach Rady Nadzorczej zo stał powołany w dniu 24.06. 2016 r. K omitet ds. Ryzyka Idea Bank S.A.
  Zgodnie z Regulaminem Komitetu ds. Ryzyka =dea Bank S.A., który został przyjęty Uchwałą
  Nr 63/2016 Rady Nadzorczej =dea Bank z dnia 23 czerwca 2016 roku Komitet ds. Ryzyka („Komitet”),
  jest stałym organe m Rady Nadzorczej.
  Celem Komitetu jest monitorowanie zarządzania ryzykiem w Banku, w szczególności zadaniem
  Komitetu jest ocena zarządzania poszczególnymi kategoriami ryzyka, tj. ryzykiem kredytowym,
  ryzykiem rynkowym, ryzykiem operacyjnym, w tym ryzykiem prawnym i ryzykiem zgodności, jak
  również ocena zgodności Banku z regulacjami zewnętrznymi dotyczącymi zarządzania ryzykiem
  Komitet odbywa posiedzenia w trybie zwyczajnym, które zwołuje Przewodniczący Komitetu, co
  najmniej raz na kwartał, w oparciu o pla n pracy zatwierdzany przez Radę Nadzorczą na dany rok
  kalendarzowy.
  Do zadao Komitetu należy w szczególności:
  • opiniowanie całościowej bieżącej i przyszłej gotowośc i Banku do podejmowania ryzyka,


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  106
  • opiniowanie opracowanej przez Zarząd Banku strategii zarząd zania ryzykiem w działalności
  Banku oraz przedkładanych przez Zarząd Banku informacji dotycz ących realizacji tej strategii,
  • wspieranie Rady Nadzorczej w nadzorowaniu wdrażania strategii zarządzania ryzykiem
  w działalności Banku przez kadrę kierowniczą wyżs zego szczebla,
  • weryfikowaniu, czy ceny pasywów i aktywów oferowanych klientom produktów bankowych
  i/lub finansowych w pełni uwzględniają model biznesowy Banku i jego strategię w zakresie
  ryzyka, a w przypadku, gdy ceny nie odzwierciedlają w odpowiedni spos ób rodzajów ryzyka
  zgodnie z modelem biznesowym i strategią w zakresie ryzyka, przedstawianiu Zarządowi
  Banku propozycji mających na celu zapewnienie adekwatności cen pasywów i aktywów do
  tych rodzajów ryzyka.
  W 2017 r. Komitet został zwołany pięciokrotnie .
  Przedmiotem pierwszego posiedzenia Komitetu było omówienie aktualnej oferty Banku w zakresie
  produktów kredytowych, zasad działania produktu ubezpieczeniowego, a także sytuacji obszaru
  windykacji Banku.
  Przedmiotem drugiego posiedzenia Komitetu było m.i n. (i) omówienie Polityki odstępstw
  stosowanych w Banku przy udzielaniu produktów kredytowych, (ii) omówienie raportu dotyczącego
  kredytów bankowych oferowanych z gwarancją ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego,
  (iii) omówienie produktu kredytowego z ubez pieczeniem, (iv) sytuacja bieżąca w obszarze windykacji
  w Banku (wyniki, system motywacyjny pracowników, KP=), (v) omówienie przyczyn niepełnego
  wdrożenia Rekomendacji W KNF oraz potencjalnych konsekwencji, (vi) omówienie raportu audytu
  wewnętrznego przeprowadzonego w =dea Money w zakresie szacowania odpisów aktu alizujących
  rezerw.
  Na trzecim posiedzeniu Komitetu omówione zostały: (i) bieżące wyniki ryzyka po za 4M 2017 r. – we
  wszystkich grupach produktowych i kanałach sprzedaży, (ii) efektywnośd windykacji, (iii) apetyt na
  ryzyko Banku.
  Podczas czwartego posied zenia Komitetu przedyskutowane zostały bieżące wyniki ryzyka za
  8M 2017 r., a także Zarząd Banku przedstawił nową ofertę kredytową.
  Przedmiotem piątego posiedzenia Komitetu była nowa oferta kredytowa na rok obrotowy 2018.
  W składu Komitetu ds. Ryzyka wchod zą dr Leszek Czarnecki pełniący funkcję Przewodniczącego
  Komitetu, =zabela Lubczyoska pełniąca funkcję Członka Komitetu oraz Piotr Kamioski pełniący funkcję
  Członka Komitetu.
  Opis działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017
  W roku obrotowym 2017 Ra da Nadzorcza odbyła 8 posiedzeo i podjęła 159 uchwały, m.in. w sprawie
  oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Banku w 2016 r., przyjęcia
  sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2016 r., oceny wniosku Zarządu w sprawie
  podz iału zysku za 2016 r., powołania Członka Zarządu – Haromira Frankowicza, powołania Członka
  Zarządu – Tobiasza Burego na Wiceprezesa Zarządu, powierzenie Wiceprezesowi Zarządu pełnienie
  obowiązków Prezesa Zarządu, powołania Członka Zarządu – Magdaleny Skwar zec, powołania Członka
  Zarządu – Tomasza Górskiego, w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego Grupy Kapitałowej =dea
  Bank S.A. na rok 2018, w sprawie przyjęcia i zmian regulaminów, metodologii, instrukcji i innych
  regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjo nowania Banku lub świadczenia przez Bank usług.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  107
  Statut oraz sposób działania Wal nego Z gromadzenia
  Zasady zmian statutu
  Zmiana Statutu Banku wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz wpisu do rejestru
  przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W zakresie określonym w przepisie art. 34 ust. 2
  Prawa bankowego zmiana Statutu wymaga uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.
  Zmiana Statutu w zakresie zmiany przedmiotu działalności Banku nie wymaga dokonania wykupu
  akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia
  dotycząca tej zmiany będzie powzięta większością 2/3 głosów, przy obecności osób reprezentujących
  przynajmniej połowę kapitału zakładowego.
  W październiku 2017 r. dokonano zmian y Statutu Banku. Zmiana statutu związana była
  z rozszerzeniem przedmiotu działalności Banku w zakresie wykonywania niestanowiących działalności
  maklerskiej czynności polegających na: (i) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceo nabycia lub zbycia
  instrumentów finansowych w postaci tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
  (ii) oferowaniu instrumentów finansowych w postaci certyfikató w inwestycyjnych oraz obligacji,
  z zastrzeżeniem, że przedmiotem tych czynności mogą byd odpowiednio wyłącznie obligacje
  emitowane przez Skarb Paostwa lub Narodowy Bank Polski lub niedopuszczone do obrotu
  zorganizowanego instrumenty finansowe, o których mo wa w pkt. i) – ii) powyżej oraz obligacje,
  o których mowa w art. 39p ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz
  o Krajowym Funduszu Drogowym ”. Na powyższe zmiany statut Bank uzyskał zgodę Komisji Nadzoru
  Finansowego.
  Opis zasad określających sposób zwoływania dorocznych walnych zgromadzeo akcjonariuszy oraz
  nadzwyczajnych walnych zgromadzeo akcjonariuszy, włącznie z zasadami uczestnictwa w nich
  Kompetencje, organizacja i zasady działania Walnego Zgromadzenia są regulowane p rzez
  postanowienia Statutu, Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Kodeksu Spółek :andlowych, oraz
  Prawa Bankowego.
  Regulamin Walnego Zgromadzenia został przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgrom adzenie uchwałą
  z dnia 16.04.2015 r.
  Zasad y zwoływania Walnych Zgrom adzeo
  Zgodnie z KS:, zwyczajne Walne Zgromadzenie może byd zwołane przez (i) Zarząd z własnej
  inicjatywy albo (ii) przez Radę Nadzorczą, gdy Zarząd nie zwoła go w terminie sześciu miesięcy od
  zakooczenia roku obrotowego. Natomiast Nadzwyczajne Walne Zgroma dzenie może byd zwołane
  przez: (i) Zarząd z własnej inicjatywy, gdy uzna to za wskazane, (ii) przez Radę Nadzorczą jeżeli uzna
  to za wskazane a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia
  odpowiedniego żądania przez Radę N adzorczą albo (iii) przez akcjonariuszy reprezentujących co
  najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Banku.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może byd zwołane przez Zarząd Banku z własnej inicjatywy lub
  na wniosek przedstaw iony Zarządowi przez Radę Nadzorczą lub na wniosek akcjonariusza lub
  akcjonariuszy reprezentujących łącznie przynajmniej 1/10 (jedną dziesiątą) częśd kapitału
  zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostad zwołane przez Radę Nadzorczą, jeżeli
  zwo łanie go uzna ona za wskazane, a Zarząd Banku nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  108
  Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę
  Nadzorczą.
  Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno byd (i) rozpatrze nie
  i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły
  rok obrotowy, (ii) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, (iii) udzielenie członkom
  organów Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
  Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy również (i) umarzanie akcji, (ii) tworzenie
  i likwidacja funduszy specjalnych, (iii) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady
  Nadzorczej, (iv) zmiany Statutu, (v) podwyżs zenie lub obniżenie kapitału zakładowego, (vi) emisja
  akcji, obligacji oraz innych papierów wartościowych przewidzianych prawem, a także ustalanie
  warunków ich umorzenia, (vii) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
  (viii) rozpatrywanie innych spraw należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie
  nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
  Walne Zgromadzenie może podejmowad uchwały mimo braku formalnego zwołania, jeżeli cały
  kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia
  Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczeg ólnych spraw do porządku obrad.
  Zwołanie i przebieg Walnego Zg romadzenia
  Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie lub
  w innej miejscowości położonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanej przez Zarząd.
  Z zastrzeżeniem przypadków określonych w KS: Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na
  ilośd reprezentowanych na nim akcji.
  Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów
  umieszczono określone sprawy, lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tyl ko za
  zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może byd odwołane, jeżeli jego
  odbycie napotyka nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie
  następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak na jmniejsze ujemne skutki dla
  Banku i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na 26 dni przed pierwotnie planowanym
  terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego
  odwołanie, chodby proponowany porządek o brad nie ulegał zmianie.
  Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie
  nieobecności tych osób lub z powodu innych przeszkód Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu
  lub osoba wskazana przez Zarząd a następnie do prowadza do niezwłocznego wyboru
  Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, wyłącznie spośród osób uprawnionych do uczestniczenia
  z prawem głosu w Walnym Zgromadzeniu.
  Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny byd uprzednio przedstawione przez
  Za rząd do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej. Brak opinii Rady Nadzorczej nie zwalnia Zarządu
  z obowiązku przedstawienia sprawy zgłoszonej Walnemu Zgromadzeniu przez akcjonariuszy. Projekty
  uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne ist otne materiały powinny
  byd przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym
  Zgromadzeniem, w terminie wynikającym z właściwych przepisów prawa.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  109
  Zgodnie ze Statutem uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną wię kszością głosów,
  o ile przepisy KS: lub Statutu nie stanowią inaczej. Zgodnie z przepisami KS:, większością trzech
  czwartych głosów zapada uchwała dotycząca (i) emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem
  pierwszeostwa objęcia akcji, (ii) zmiany Statu tu, (iii) umorzenia akcji (z zastrzeżeniem art. 415 § 4
  KS:), (iv) obniżenia kapitału zakładowego, (v) zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej
  części, (vi) rozwiązania spółki.
  Do powzięcia uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki wymagana jest większośd
  dwóch trzecich głosów.
  Głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach
  oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Banku, likwidatorów, o pociągnięcie ich do
  odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzid tajne głosowanie
  na żądanie chodby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym
  Zgromadzeniu.
  Zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
  Dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zg romadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
  elektronicznej, jeżeli Zarząd podejmie taką decyzję. Zarząd podejmuje decyzję, o której mowa
  w zdaniu poprzedzającym w przypadku spełnienia przez Bank warunków technicznych niezbędnych
  do udziału w Walnym Z gromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
  obejmujących w szczególności:
  • transmisję obrad Walnego Zgr omadzenia w czasie rzeczywistym,
  • dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą
  wypowiadad się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż
  mie jsce obrad Walnego Zgromadzenia,
  • wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego
  Zgromadzenia.
  W każdym przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd określa czy możliwe jest uczestnictwo
  w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz jakie
  wymagania i ograniczenia tego uczestnictwa są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy
  i zapewnienia bezpieczeostwa komunikacji el ektronicznej. Bank może przeprowadzid samą transmisję
  obrad Walnego Zgromadzenia w sieci =nternet oraz dokonad rejestracji obrad i umieszczenia zapisu
  z obrad na stronie internetowej Banku po ich zakooczeniu.
  W Banku został przyjęty Regulamin Walnego Zgro madzenia, określający sposób i zasady zwoływania
  Walnego Zgromadzenia, prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Treśd Regulaminu dostępna
  jest na stronie internetowej Banku www.ideabank.pl, w zakładce Relacje =nwestorskie. Zgodnie
  z treścią Regulaminu Wal nego Zgromadzenia odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku
  obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane
  zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne
  Zgrom adzenie może byd odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest
  oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając
  przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Banku i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż
  na 26 dni przed pierwotnie planowanym terminem.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  110
  W roku 2017 odbyły się 2 Walne Zgromadzenia, w tr akcie których zostało podjęte 26 uchwał:
  • Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.03 .2017 r. – poza uchwałami o charakterze
  porządkowym podjęto m.in. u chwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdao z działalności Rady
  Nadzorczej i Zarządu Ban ku za rok 2016 , w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
  finansowego za rok obrotowy 2016, w praw ie udzielenia absolutorium członkom organów
  Banku, w sprawie pod ziału zysku za rok obrotowy 2016, w sprawie utworzenia funduszu
  celowego (kapitału rezerwowego) na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet przewidywanej
  dywidendy na koniec roku obrotowego,
  • Nadzwyczajne Walne Zgr omadzenie w dniu 23 .10. 2017 r. – poza uchwałami o charakterze
  porządkowym podjęto m.in. uchwałę w sprawie zmiany statutu Banku w przedmiocie
  rozszerzenia przedmiotu jego działalności o wykonywanie niestanowiących działalności
  maklerski ej czynności polegających na: (i) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceo nabycia lub
  zbycia instrumentów finansowych w postaci tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego
  inwestowania, (ii) oferowaniu instrumentów finansowych w postaci certyfikatów
  inwestyc yjnych oraz obligacji z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności określonych w pkt.
  (i), (ii) powyżej mogą byd odpowiednio wyłącznie obligacje emitowane przez Skarb Paostwa
  lub Narodowy Bank Polski lub niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty
  finansowe, o których mowa w pkt. (i), (ii) powyżej oraz obligacje, o których mowa w art. 39p
  ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym
  Funduszu Drogowym. Ponadto przedmiotem tego walnego zgromadzenia było przyję cie
  tekstu jednolitego statutu Banku.
  10.3. System kontroli wewnętrznej
  W dniu 18 grudnia 2017 r. uchwałą Rady Nadzorczej =dea Bank S.A. zatwierdzony został zmieniony
  „Regulamin Systemu Kontroli Wewnętrznej w =dea Bank S.A.”, którego przyjęcie stanowi spełnienie
  wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu
  zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeo oraz szczegółowego
  sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach oraz Rekomendacji : Komisji Nadzoru
  Finansowego dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach.
  System Kontroli We wnętrznej (SKW) w =dea Banku zorganizowany jest na trzech niezależnych liniach
  obrony, na które składają się w ramach:
  1) pierwszej linii - jednostki i komórki organizacyjne zajmujące się sprzedażą produktów i usług
  oraz obsługą Klientów, a także realizujące zadania operacyjne generujące ryzyko określone
  w regulacjach wewnętrznych Banku,
  2) drugiej linii - komórki organizacyjne lub pracownicy na specjalnie powołanyc h stanowiskach
  ds. zarządzania ryzykiem (kontrolujące realizację działao wykonywanych w ramach pierwszej
  linii obrony) oraz działalnośd Departamentu ds. Compliance (DCO),
  3) trzeciej linii - Departament Audytu Wewnętrznego (DAW).
  Do celów funkcjonującego SKW, istotnego narzędzia kontrolowania działalności bankowej,
  wspomagającego zarządzanie Bankiem oraz usprawniającego realizację przyjętej strategii, należy
  wspieranie procesów decyzyjnych przyczyniające się do zapewnienia:
  1) przestrzegania zasad zarządzania ryz ykiem,
  2) skuteczności, a także efektywności działania,
  3) wiarygodności sprawozdawczości finansowej,


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  111
  4) zgodności działania z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz przyjętymi w Banku
  standardami rynkowymi.
  Za zaprojektowanie, wprowadzanie i zapewnianie funkcjonowania adekwatnego i skutecznego SKW
  odpowiada Zarząd Banku, uwzględniając przy tym stopieo skomplikowania procesów
  funkcjonujących w Banku i w spółkach zależnych, dostępne zasoby, ryzyko zaistnienia
  nieprawidłowości w zakresie poszczególnych procesów, zwłaszcza tych istotnych oraz ocenę
  dotychczasowej adekwatności i skuteczności pierwszej, drugiej i trzeciej linii obrony. Nadzór nad
  powyższym sprawuje Rada Nadzorcza Banku, monitorując skutecznośd SKW w oparciu o informacje
  uzyskane z DCO, DAW, Zarządu Banku oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, któremu może zlecid
  bieżący monitoring we wskazanym zakresie.
  Rada Nadzorcza Banku dokonuje corocznej oceny adekwatności i skuteczności funkcji kontroli,
  dzia łalności DCO oraz DAW, uwzględniając przy tym w szczególności: opinię Komitetu Audytu Rady
  Nadzorczej, informację Zarządu Banku o sposobie wykonywania zadao określonych w Regulaminie
  Systemu Kontroli Wewnętrznej =dea Bank S.A., okresowe raporty DCO oraz DA W, istotne z punktu
  widzenia adekwatności i skuteczności SKW informacje uzyskane od podmiotów zależnych Banku,
  ustalenia dokonane przez biegłego rewidenta, ustalenia wynikające z czynności nadzorczych
  wykonywanych przez uprawnione do tego instytucje oraz i stotne z punktu widzenia adekwatności
  i skuteczności SKW oceny i opinie dokonywane przez podmioty zewnętrzne, jeżeli były wydawane.
  Na funkcję kontroli w Banku składają się mechanizmy kontrolne stosowane w ramach wszystkich
  trzech linii obrony, czyli rozwi ązania służące ograniczaniu prawdopodobieostwa materializacji ryzyka
  i potencjalnego wpływu na cele sytemu kontroli wewnętrznej i pozycję finansową Banku, niezależne
  monitorowanie ich przestrzegania w szczególności w odniesieniu do procesów istotnych oraz
  raportowanie w ramach funkcji kontroli. Koordynacją zadao związanych z funkcją kontroli w Banku
  zajmuje się komórka utworzona w ramach Departamentu Ryzyka Operacyjnego, która odpowiada
  w szczególności za budowanie i utrzymywanie matrycy funkcji kontroli cz y też analizę aktualnych
  i nowo powstałych procesów w Banku pod kątem wyznaczenia kluczowych mechanizmów
  kontrolnych dla procesów istotnych.
  Kluczowym elementem realizacji procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności oraz funkcji kontroli
  w Banku jest dzi ałalnośd wyodrębnionej komórki do spraw zgodności, czyli DCO, do zadao której
  należy m.in. opracowanie i aktualizowanie metodyk lub procedur określających tryb i zasady
  zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku, identyfikacja ryzyka braku zgodności, w s zczególności
  poprzez analizę przepisów prawa, regulacji wewnętrznych Banku, standardów rynkowych, informacji
  pozyskanych z wewnętrznych źródeł informacji oraz wyników wewnętrznych postępowao
  wyjaśniających przeprowadzonych przez DCO, monitorowanie statusu wdrożenia w Banku zmian
  zachodzących w otoczeniu prawnym i regulacyjnym mających wpływ na funkcjonowanie Banku,
  ocena całościowa ryzyka braku zgodności poprzez pomiar lub szacowanie tego ryzyka, określanie
  w oparciu o ocenę ryzyka braku zgodności, rodzajów mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności
  oraz wskazywanie komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za zaprojektowanie, wdrożenie oraz
  stosowanie poszczególnych rodzajów mechanizmów kontroli w procesach, w których uczestniczą,
  monitorowanie wielkości i profilu ryzyka braku zgodności po zastosowaniu mechanizmów kontroli
  ryzyka braku zgodności, opracowanie i aktualizowanie procedury testowania ryzyka braku zgodności,
  w tym monitorowania przestrzegania mechanizmów kontroli ryzyka i wdrożenia rekomendacji DC O,
  a także kształtowanie polityki zgodności w Banku.
  Niezależne i obiektywne badanie oraz ocena adekwatności i skuteczności SKW jest zadaniem DAW,


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  112
  który wykonuje je poprzez działania o charakterze zapewniającym oraz doradczym, we wszystkich
  obszarach, pro cesach i czynnościach oraz elementach struktury organizacyjnej Banku, spółek
  zależnych oraz podmiotów zewnętrznych świadczących usługi na rzecz Banku. Departament ten
  systematycznie i w uporządkowany sposób, ocenia procesy, zarządzanie ryzykiem i funkcjono wanie
  kontroli, w tym kontroli na pierwszej i drugiej linii obrony. DAW dokonuje obiektywnej oceny
  adekwatności i skuteczności systemu zarządzania, w tym w szczególności systemu zarządzania
  ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, poprzez prowadzone audyty ujęte w ramach
  zdefiniowanego przez Bank procesu audytowego w odniesieniu do systemu zarządzania ryzykiem,
  proces audytowy obejmuje ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem,
  odpowiednio na pierwszej i drugiej linii obrony, z uwzględn ieniem adekwatności i skuteczności
  mechanizmów kontroli ryzyka stosowanych w ramach tych linii oraz systemu kontroli wewnętrznej.
  10.4. System kontroli w procesie sporządzania sprawozdania finansow ego
  W =dea Banku funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, któr y obejmuje funkcję kontroli, komórkę
  do spraw zgodności, mającą za zadanie w szczególności kształtowanie polityki zgodności oraz
  realizowanie we współpracy z Komórkami organizacyjnymi Banku procesu zarządzania ryzkiem braku
  zgodności oraz audyt wewnętrzny. System kontroli wewnętrznej wspiera procesy decyzyjne celem
  zapewnienia skuteczności działania Banku, wiarygodności sprawozdawczości finansowej i jej
  zgodności z międzynarodowymi standardami oraz zgodności z przepisami prawa, regulacjami
  wewnętrznymi i na jlepszymi praktykami. Bank posiada dostosowane do specyfiki swojej działalności,
  mechanizmy kontrolne i mechanizmy kontroli ryzyka mające na celu zapobieganie błędom, które
  wbudowane są w systemy informatyczne i procedury operacyjne Banku.
  Mechanizmy kont roli, wdrożone w ramach systemu kontroli wewnętrznej, zostały zaprojektowane
  tak, aby identyfikowad i ograniczad nieprawidłowości, przeciwdziaład nadużyciom oraz zapewnid
  poprawnośd działania procesów oraz jakośd danych. Wszyscy pracownicy Banku mają obowi ązek
  stosowania mechanizmów kontroli. Weryfikacja poprawności i efektywności funkcjonowania
  wdrożonych mechanizmów kontrolnych i mechanizmów kontroli ryzyka, a także zapewnienie
  zgodności wykonywanych czynności z procedurami, limitami i przepisami oraz bie żące oddziaływanie
  i reagowanie na nieprawidłowości odbywa się w Banku poprzez niezależne monitorowanie poziome
  i pionowe.
  System kontroli wewnętrznej opisuje „Regulamin Systemu Kontroli Wewnętrznej w =dea Banku S.A.”
  określający zasady niezbędne do spełni enia wymagao prawnych, nadzorczych i jest zgodny
  z zasadami funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej określonymi w Statucie Banku. Zarząd
  Banku odpowiada za skutecznośd systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz
  określa zasady funk cjonowania komórek organizacyjnych biorących udział w zarządzaniu Bankiem
  i odpowiada za opracowanie, wprowadzenie oraz aktualizację pisemnych polityk, strategii oraz
  procedur w tym zakresie.
  W ramach nadzoru nad działalnością Banku, Rada Nadzorcza monitor uje skutecznośd Systemu
  Kontroli Wewnętrznej w oparciu o informacje uzyskane od DCO, DAW, Zarządu Banku oraz Komitetu
  Audytu. Rada Nadzorcza dokonuje corocznej oceny adekwatności i skuteczności Systemu Kontroli
  Wewnętrznej w Banku, w tym corocznej oceny ad ekwatności i skuteczności Funkcji kontroli, DCO
  oraz DAW.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  113
  10.5. Wybór podmiotu uprawnionego do badani a sprawozdania finansowego
  Zgodnie z § 17 pkt 9 Statutu Banku, wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie
  rocznego sprawozdania finansowego Banku oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego Grupy należy do kompetencji Rady Nadzorczej.
  Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. oraz Regulaminu Komitetu
  Audytu, rolą Komitetu Audytu jest doradzanie Radzie Nadzorc zej w zakresie współpracy z podmiotem
  dokonującym czynności rewizji finansowej, realizowane w szczególności poprzez:
  1) monitorowanie wykonywani a czynności rewizji finansowej,
  2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej,
  w przypadku, gdy na rzecz Banku świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż
  badanie,
  3) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na
  świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Banku,
  4) wydawanie rekom endacji Radzie Nadzorczej Banku w sprawach dotyczących wyboru
  podmiotu uprawnionego do badania sprawozdao finansowych, zgodnie z politykami
  wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania oraz świadczenia przez firmę
  audytorską przeprowa dzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą
  audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących
  badaniem opracowanymi przez Komitet Audytu,
  5) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Bank.
  Hednocześnie w Banku przestrzegane są postanowienia art. 134 Ustawy z dnia 11.05.2017 r.
  o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, zgodnie z którym kluczowy
  biegły rewident nie może przeprowadzad badania ustawowego w tej samej jednostce
  zain teresowania publicznego w okresie dłuższym niż 5 lat oraz kluczowy biegły rewident może
  ponownie wykonywad czynności rewizji finansowej w jednostce, o której mowa w ust. 1, po upływie
  co najmniej 3 lat od zakooczenia ostatniego badania ustawowego.
  Mając p owyższe na uwadze, regułą w =dea Banku jest zmiana kluczowego biegłego rewidenta
  w okresie nie dłuższym niż 5 lat. Poza powyższymi zasadami nie istnieją w =dea Banku inne reguły
  dotyczące zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdao finansowych.
  Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Bank (raport bieżący nr 76/2017 z dnia 12.06.2017 r.),
  w dniu 9.06.2017 r. Rada Nadzorcza Banku, po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu
  dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdao finan sowych i Bank w dniu
  30.06.2017 r. zawarł ze spółką Deloitte Polska sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Hana
  Pawła == 19, 00 -854 Warszawa, wpisaną przez Krajową =zbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów
  uprawnionych do badania sprawozdao f inansowych pod numerem 73, umowę o badanie i przegląd
  sprawozdao finansowych Banku. Umowa została zawarta na okres umożliwiający realizację czynności
  związanych z przeglądem oraz badaniem sprawozdao finansowych za okres dwóch kolejnych lat
  obrotowych, kooc zących się odpowiednio w dniu 31.12.2017 r. i 31.12.2018 r.
  Wynagrodzenie audytora
  Poniżej podano wynagrodzenie otrzymane przez Deloitte Polska Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością Sp. k. z tytułu badania sprawozdao finansowych Grupy Kapitałowej za rok


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  114
  obrotowy kooczących się w dniu 31.12.2017 r. i 31.12. 2016 r.
  Wynagrodzenie audytora (kwoty netto) 2017 r. 2016 r.
  tys. zł tys. zł
  Badanie rocznego sprawozdania finansowego 708 429
  Inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego 643 475
  Razem 1 351 904
  10.6. Istotne umowy
  Znaczącymi umowami z punktu widzenia działalności Banku, które zostały zawarte w roku
  obrotowym 2017, były następujące umowy:
  1) Umowa sprzedaży z dnia 31 marca 2017 r. 100% akcji zwykłych imiennych spółki zależnej Tax
  Care S.A., na podstawie której =dea Money S.A. nabyła akcje za łączna kwotę 370 000 000
  złotych.
  2) Umowa z dnia 28 września 2017 r. zwarta ze spółką LC Corp B.V. dotyc ząca sprzedaży akcji
  =dea Leasing S.A., na podstawie której Bank zbył 5 878 akcji zwykłych imiennych =dea Leasing
  S.A. stanowiących 25,01% kapitału zakładowego i uprawniających do 25,01% głosów na
  walnym zgromadzeniu =dea Leasing S.A. za cenę 107 543 000 zł. Zarząd Banku oświadcza, że
  na dzieo 31.12.2017 r. =dea Bank nie posiadał zobowiązao w stosunku do banku centralnego
  lub organu nadzoru.
  Ponadto Zarząd Banku oświadcza, że w roku obrotowym 2017 Bank nie zaciągał umów kredytów,
  umów pożyczki, poręczenia i gwarancji niedotyczących działalności operacyjnej Banku. Bank nie
  zawierał w powyższym okresie sprawozdawczym umów o subemisję.
  =nformacje na temat zobowiązao umownych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych lub
  instrumentów finansowych są zawa rte w nocie 38 sprawozdania finansowego Banku.
  W 2017 r. Bank nie zawierał ani nie wypowiadał umów kredytów i pożyczek poza normalnym
  zakresem działalności biznesowej Banku.
  Poza normalnym zakresem działalności biznesowej podmioty wchodzące w skład Grupy K apitałowej
  Banku nie udzielały poręczeo kredytów lub gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce
  zależnej od tego podmiotu, których wartośd przekraczałaby 10% kapitałów własnych Banku.
  Bank nie dysponuje również wiedzą na temat jakichkolwiek umów za wartych między
  akcjonariuszami.
  Istotne umowy z podmiotami powiązanymi
  W okresie ostatniego roku obrotowego w ramach Grupy Kapitałowej Banku nie dokonano istotnych
  transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, z wyjątkiem transakcji które
  zostały opublikowane przez Bank w ramach informowania przez Bank o informacjach poufnych.
  Transakcje zawarte przez Bank lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi opisane
  zostały w pkt. 46 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej =dea Banku.
  Współpraca z instytucjami międzynarodowymi
  W r amach współpracy z międzynarodowymi instytucjami publicznymi, Bank posi ada następujące
  istotne umowy:


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  115
  Umowa z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym:
   na gwarancję portfelową =nnovFin SME Guarantee w ramach programu ramowego UE
  Horyz ont 2020 z dnia 29.05. 2015 r. - gwarancja portfelowa InnovFin jest instrumentem
  finansowym zabezpieczającym częśd ryzyka kredytowego dla kredytów dedykowanych dla
  innowacyjnych przedsiębiorstw lub realizację innowacyjnych projektów. =nnowacyjnośd jest
  określana na podstawie spełnie nia minimum jednego z jedenastu kryteriów innowacyjności
  przez przedsiębiorcę. Gwarancj a obejmuje 50% kapitału kredytu,
   na gwarancję portfelową LGF/Direct Guarantee w ramach programu ra mowego UE COSME
  z dnia 23.07. 2015 r. - gwarancja portfelowa w ramach pr ogramu COSME jest instrumentem
  finansowym zabezpieczającym częśd ryzyka kredytowego dla kredytów dedykowanych
  przedsiębiorcom o utrudnionym dostępie do finansowania. Gwarancja obejmuje 50%
  kapitału kredytu.
  Ponadto, w dniu 01.04. 2016 r. podjęta została uch wała Rady Nadzorczej nr 23/2016 w sprawie
  zatwierdzenia struktury planowanej transakcji pozyskania finansowania zewnętrznego dla =dea
  Leasing od Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu w kwocie przyznanego
  limitu 100 mln euro. W dniu 24 maja 2017 r. =dea Leasing S.A. podpisała ze spółką UniCredit Bank AG
  z siedzibą w Londynie („UCB”) umowę, której przedmiotem jest przeprowadzenie procesu
  sekurytyzacji wierzytelności leasingowych =dea Leasing S.A. w kwocie pomiędzy 1 mld PLN a 2 mld
  PLN, w tym oferowanie finansowych instrumentów dłużnych spółki specjalnego przeznaczenia
  utworzonej w związku z realizowaną transakcją oraz doradztwo UCB w tym procesie.
  Z kolei w dniu 21 czerwca 2016 r. oraz 27 grudnia 2016 r. Bank zawarł z Eu ropejskim Bankiem
  Inwestycyjnym umowy dotyczące ustanowienia zastawu finansowego na rzecz tego banku na
  obligacjach skarbowych należących do Banku . Umowy Zastawu zostały zawarte w celu
  zabezpieczenia wierzytelności Europejskiego Banku Inwestycyjnego wynikających z umów pożycz ek
  zawartych przez Europejski Bank Inwestycyjn y ze spółką z =dea Leasing S.A. o której Emitent
  informował w raporcie bieżącym nr 34/ 2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. oraz w raporcie bieżącym nr
  53/2016 z dnia 9 listopada 2016 r. Wartośd wierzytelności Europejskiego Banku Inwestycyjnego
  zabezpieczonej Zastawami wynosi równowartośd kwoty 10 0 000 000 EUR.
  10.7. Postępowania toczące się przed sądem
  W 2017 roku Bank uzyskał łącznie 2 875 nakazów z klauzulą wykonalności na łączną kwotę 147 325
  732,07 zł, dla któ rych zabezpieczon a kwot a wyniosła 36 604 763,07 zł (wartośd ww. zabezpieczenia
  wyniosła 81 366 102,15 zł ).
  Ponadto, w Grupie w 2017 r. nie wystąpiło żadne pojedyncze postępowanie dotyczące zobowiązao
  lub wierzytelności Banku lub jednostki zależnej toczone przed sądami, organami właściwymi dla
  postępowania arbitrażowego lub organami administracji publicznej, którego wartośd stanowi co
  najmniej 10% kapitałów własnych Banku i nie stwarzają zagrożenia dla płynności finansowej Banku.
  Nie występują również postępowania w zakresie zobowiązao i wierzytelności Banku i jednostek
  zależnych, których łączna wartośd stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Banku.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  116
  11. Oświadczenia Zarządu
  Prezentacja sytuacji majątkowej i finansowej w sprawozdaniu finansowym
  Zarząd =dea Banku oświadcza, ż e według jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe
  i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz
  odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i fin ans ową Grupy
  Kapitałowej =dea Bank S.A. oraz jej wynik finansowy. Niniejsze roczne sprawozdanie Zarządu
  z działalności Grupy Kapitałowej =dea Banku zawiera prawdziwy obraz rozwoju , osiągnięd oraz
  sytuacji Grupy Kapitałowej =dea Banku, w tym opis podstawowy ch ryzyk i zagrożeo .
  Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdao finansowych
  Podmiot uprawniony do badania sprawozdao finansowych, dokonując y badania jednostkowego oraz
  skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za okres 12 miesię cy zakooczonego dnia
  31.12.2017 r. został wybrany zgodnie z przepisami p rawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci
  prowadzący badanie, spełnili warunki niezbędne do wydania bezstronnej i niezależnej opinii
  o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego .
  ____________________
  Tobiasz Bury
  p.o. Prezes Zarządu
  ____________________
  Małgorzata Szturmowicz
  Członek Zarządu
  ____________________
  Aneta Skrodzka -Książek
  Członek Zarządu
  ____________________
  Dariusz Makosz
  Członek Zarządu
  ____________________
  Jaromir Frankowicz
  Członek Zarządu
  ____________________
  Tomasz Górski
  Członek Zarządu
  ____________________
  Magdalena Skwarzec
  Członek Zarządu
  Warszawa, 8 marca 2018 r.  117
  Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w W arszawie, ul. Przyokopowa 33, 01 -208 W arszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. W arszawy w W arszawie, XII W ydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026052, REGON 011063638, NIP 5260307560, której kapitał zakładowy wynosi 156 803 962 zł (opłacony w całości).


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Idea Bank SA
ISIN:PLIDEAB00013
NIP:5260307560
EKD: 65.12 działalność bankowa
Adres: ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa
Telefon:+48 22 2705868
www:www.ideabank.pl
Kalendarium raportów
2020-05-21Raport za I kwartał
2020-09-24Raport półroczny
2020-11-24Raport za III kwartał
Komentarze o spółce IDEA BANK
2020-04-01 12-04-29
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649