Raport.

IDEA BANK SA Raport okresowy roczny za 2017 R

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 Dane dotycz?ce jednostkowego rachunku zysk?w i strat Wynik z tytu?u odsetek 538 752 476 961 126 924 108 858 Wynik z tytu?u prowizji i op?at 123 184 180 238 29 021 41 136 Zysk brutto 384 791 219 799 90 653 50 165 Zysk netto 334 032 177 244 78 695 40 453 Ca?kowite dochody za okres 384 871 157 080 90 672 35 851 Przep?ywy pieni??ne netto 95 733 -506 664 22 554 -115 637 Dane dotycz?ce jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej 2017 2016 2017 2016 Suma aktyw?w 24 325 096 21 222 976 5 832 098 4 797 237 Kapita? w?asny og??em 2 323 316 1 937 813 557 030 438 023 Kapita? zak?adowy 156 804 156 804 37 595 35 444 Liczba akcji 78 401 981 78 401 981 78 401 981 78 401 981 Wsp??czynnik wyp?acalno?ci (jednostkowy) 13,3% 13,6% 13,3% 13,6%

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  IDEA BANK S.A.
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.12 .2017
  Warszawa , 8 marca 2018 roku  2/119
  WYBRANE DANE FINANSOWE
  Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje jednostkowego sprawozdania
  finansowego przeliczono na euro według następujących zasad:
   Poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według średnich
  kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień 31 grudnia 201 7
  roku w wysokości 1 EUR = 4,1709 zł oraz na dzień 31 grudnia 201 6 roku w wysokości 1 EUR
  = 4,4240 zł.
   Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz pozycje dotyczące sprawozdania z
  przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną
  średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 g rudnia 201 7 oraz 201 6 roku (odpowiednio 1 EUR
  = 4,2447 zł i 1 EUR = 4,3815 zł). 01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN tys . EUR tys . EUR
  Wynik z tytułu odsetek 538 752 476 961 126 924 108 858
  Wynik z tytułu prow izji i opłat 123 184 180 238 29 021 41 136
  Zysk brutto 384 791 219 799 90 653 50 165
  Zysk netto 334 032 177 244 78 695 40 453
  Całkow ite dochody za okres 384 871 157 080 90 672 35 851
  Przepływ y pieniężne netto 95 733 -506 664 22 554 -115 637
  Dane dotyczące je dnos tk ow e go r achunk u
  zys k ów i s tr at 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN tys . EUR tys . EUR
  Suma aktyw ów 24 325 096 21 222 976 5 832 098 4 797 237
  Kapitał w łasny ogółem 2 323 316 1 937 813 557 030 438 023
  Kapitał zakładow y 156 804 156 804 37 595 35 444
  Liczba akcji 78 401 981 78 401 981 78 401 981 78 401 981
  Współczynnik w ypłacalności (jednostkow y) 13,3% 13,6% 13,3% 13,6%
  Dane dotyczące je dnos tk ow e go s pr aw ozdania
  z s ytuacji finans ow e j  3/119
  SPIS TREŚCI
  I. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 4 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 4 2. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ................................ ................................ ................................ ............ 5 3. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ................................ ................................ ................................ .................... 6 4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ................................ ................................ ................................ ................. 7 5. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ................................ ................................ ................................ ....................... 9 II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ................................ ................... 10 1. Informacje ogólne ................................ ................................ ................................ ................................ ............................... 10 2. Skład Zarzą du Banku ................................ ................................ ................................ ................................ .......................... 11 3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego ................................ ................................ ................................ .......................... 13 4. Istotne zasady rachunkowości ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 13 5. Zarządzanie kapitałem ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 50 6. Zarządzanie ryzykiem ................................ ................................ ................................ ................................ ......................... 53 7. Przychody i koszty z tytułu odsetek ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 80 8. Przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat ................................ ................................ ................................ ........................... 81 9. Przychody z tytułu dywidend ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 81 10. Wynik na instrumentach finansowych ................................ ................................ ................................ ................................ .. 82 11. Wynik z pozycji wymiany ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 82 12. Pozostałe przychody i koszty operacyjne ................................ ................................ ................................ ............................ 83 13. Ogólne koszty administracyjne ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 83 14. Koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych ................................ ................................ ................................ ................ 84 15. Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerwy na pozycje bilansowe i pozabilansowe ................ 85 16. Podatek dochodowy ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 86 17. Zysk prz ypadający na jedną akcję ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 89 18. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty ................................ ................................ ................................ ........... 89 19. Kasa, środki w Banku Centralnym ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 89 20. Należności od banków i instytucji finansowych ................................ ................................ ................................ .................... 90 21. Pochodne instrumenty finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 91 22. Rachunkowość zabezpieczeń ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 92 23. Należności od klientów ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 94 24. Pozostałe pożyczki i należności ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 96 25. Instrumenty finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 96 26. Inwestycje w jednostkach zależnych ................................ ................................ ................................ ................................ ... 97 27. Inwestycje w jednostka ch stowarzyszonych ................................ ................................ ................................ ........................ 98 28. Wartości niematerialne ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 99 29. Rzeczowe aktywa trwałe ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 100 30. Inne aktywa ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 102 31. Aktywa s tanowiące zabezpieczenie zobowiązań ................................ ................................ ................................ ............... 103 32. Zobowiązania wobec innych banków i instytucji finansowych ................................ ................................ ............................ 103 33. Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy ................................ ............................ 104 34. Zobowiązania wobec klientów ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 104 35. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych ................................ ................................ ........................ 105 36. Pozostałe zobowiązania ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 106 37. Rezerwy ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 107 38. Zobowiązania warunkowe ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 108 39. Kapitał zakładowy ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 109 40. Pozostałe kapitały ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 110 41. Informacje dodatkowe do rachunku przepływów pieniężnych ................................ ................................ ............................ 111 42. Składniki innych całkowitych dochodów ................................ ................................ ................................ ............................ 112 43. Transakcje z jednostkami powiązanymi ................................ ................................ ................................ ............................ 113 44. Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz płatności na bazie akcji ................................ ................................ ......... 115 45. Sprzedaż akcji Idea Leasing S.A. i Tax Care S.A. oraz certyfikatów inwestycyjnych Property Solutions FIZAN ................. 117 46. Zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego ................................ ................................ ................... 118


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 4/119
  I. SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  W latach 2016 -2017 działalność zaniechana nie wystąpiła.
  01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Przychody z tytułu odsetek 7 941 689 863 693
  Koszty z tytułu odsetek 7 -402 937 -386 732
  Wynik z tytułu ods e te k 538 752 476 961
  Przychody z tytułu prow izji i opłat 8 231 702 264 149
  Koszty z tytułu prow izji i opłat 8 -108 518 -83 911
  Wynik z tytułu pr ow izji i opłat 123 184 180 238
  Przychody z tytułu dyw idend 9 26 536 88 755
  Wynik na instrumentach f inansow ych 10 17 619 -20 896
  Wynik na sprzedaży jednostki zależnej 45 291 463 0
  Wynik z tytułu pozycji w ymiany 11 10 750 6 168
  Pozostałe przychody operacyjne 12 1 325 2 783
  Pozostałe koszty operacyjne 12 -14 318 -8 826
  Pozos tałe pr zychody i k os zty ope r acyjne ne tto 333 375 67 984
  Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty
  w artości kredytów , pożyczek 15 -244 642 -154 427
  Ogólne koszty administracyjne 13, 14 -365 878 -350 957
  Wynik z działalnoś ci ope r acyjne j 384 791 219 799
  Zys k br utto 384 791 219 799
  Podatek dochodow y 16 -50 759 -42 555
  Zys k ne tto 334 032 177 244
  1. Przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej 334 032 177 244
  2. Przypisane udziałow com niekontrolującym 0 0
  Średnia w ażona liczba akcji zw ykłych w okresie 78 401 981 78 401 981
  Zys k na je dną ak cję
  – pods taw ow y zys k za r ok obr otow y (PLN) 17 4,26 2,26
  – r ozw odniony zys k za r ok obr otow y (PLN) 17 4,26 2,26
  Infor m acja
  dodatk ow a


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 5/119
  2. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  Składniki pozostałych dochodów, tj . wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży oraz
  efekt rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych mogą zostać przeniesione w przyszłości
  do rachunku zysków i strat .
  01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Zys k za ok r e s 334 032 177 244
  Pozos tałe dochody odw r acalne w r achunk u zys k ów i s tr at: 42 50 839 -20 164
  Wycena aktyw ów f inansow ych dostępnych do sprzedaży 62 845 -21 360
  Niezrealizow any w ynik z zabezpieczeń przepływ ów pieniężnych -80 -3 534
  Podatek dochodow y dotyczący innych całkow itych dochodów -11 926 4 730
  Pozos tałe dochody nie odw r acalne w r achunk u zys k ów i s tr at 0 0
  Całk ow ite dochody za ok r e s 384 871 157 080
  Przypadające na akcjonariuszy spółki 384 871 157 080
  Przypadające na udziały niekontrolujące 0 0
  Infor m acja
  dodatk ow a


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 6/119
  3. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  AKTYWA
  Kasa, środki w Banku Centralnym 19 138 061 129 702
  Należności od banków i instytucji f inansow ych 20 136 395 163 765
  Należności od klientów 23 16 233 800 14 376 617
  Inw estycje w jednostkach zależnych 26 293 727 596 737
  Inw estycje w jednostki stow arzyszone 27 12 159 1 815
  Pozostałe pożyczki i należności 24 595 966 607 432
  Instrumenty f inansow e dostępne do sprzedaży 25 4 250 380 3 662 623
  Pochodne instrumenty zabezpieczające 21 63 594 1 075
  Pochodne instrumenty f inansow e w yceniane do w artości
  godziw ej przez w ynik f inansow y 21 77 961 46 693
  Wartości niematerialne 28 204 865 176 617
  Rzeczow e aktyw a trw ałe 29 70 579 68 903
  A ktyw o z tytułu podatku dochodow ego 16 136 922 195 576
  Należności z tytułu bieżącego podatku dochodow ego 1 220 0
  A ktyw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego 135 702 195 576
  Inne aktyw a 30 2 109 200 1 194 576
  A ktyw a trw ałe sklasyf ikow ane jako przeznaczone do
  sprzedaży 1 487 845
  SUM A AKTYWÓW 24 325 096 21 222 976
  ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
  Zobow iązania
  Zobow iązania w obec innych banków i instytucji
  f inansow ych 32 760 748 781 493
  Pochodne instrumenty zabezpieczające 21 0 71 745
  Pochodne instrumenty f inansow e w yceniane do w artości
  godziw ej przez w ynik f inansow y 21 5 375 5 180
  Zobow iązania z tytułu emisji dłużnych instrumentów
  f inansow ych 35 512 297 469 335
  Zobow iązania f inansow e w yceniane do w artości godziw ej
  przez w ynik f inansow y 33 1 989 613 2 126 240
  Zobow iązania w obec klientów 34 18 385 315 15 592 427
  Pozostałe zobow iązania 36 338 933 224 861
  Zobow iązanie z tytułu podatku dochodow ego 16 0 9 494
  Rezerw y 37 9 499 4 388
  SUM A ZOBOWIĄZAŃ 22 001 780 19 285 163
  Kapitał w łas ny
  Kapitał zakładow y 39 156 804 156 804
  Zystk (strata) netto 334 032 177 244
  Pozostałe kapitały 40 1 832 480 1 603 765
  Kapitał w łas ny ogółe m 2 323 316 1 937 813
  SUM A ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO 24 325 096 21 222 976
  Infor m acja
  dodatk ow a


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 7/119
  4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  za okres y 12 miesięcy zakończone dnia 31.12 .2017 i 31.12. 2016 :
  Kapitał
  pods taw ow y
  Nie podzie lony
  w ynik finans ow y Zys k ne tto Kapitał w łas ny ogółe m
  Kapitał zapas ow y
  Kapitał z
  ak tualizacji
  w yce ny
  Pozos tałe
  k apitały
  r e ze r w ow e
  tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN
  Na dzie ń 1 s tycznia 2017 r . 156 804 0 1 566 983 -33 928 70 710 177 244 1 937 813
  Wycena aktyw ów f inansow ych dostępnych do
  sprzedaży pomniejszona o podatek odroczony 42 0 0 0 50 904 0 0 50 904
  Rachunkow ość zabezpieczeń 42 0 0 0 -65 0 0 -65
  Inne całk ow ite dochody 0 0 0 50 839 0 0 50 839
  Zysk (strata) netto 0 0 0 0 0 334 032 334 032
  Całk ow ite dochody za ok r e s 0 0 0 50 839 0 334 032 384 871
  Przeniesienie zysku poprzedniego okresu na
  niepodzielony w ynik f inansow y 0 177 244 0 0 0 -177 244 0
  Podział w yniku 0 -177 244 177 244 0 0 0 0
  Inne zmiany 0 0 632 0 0 0 632
  Na dzie ń 31 gr udnia 2017 r . 39, 40 156 804 0 1 744 859 16 911 70 710 334 032 2 323 316
  Nota
  Pozos tałe k apitały


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 8/119
  * W dniu 1 kwietnia 2016 roku Bank nabył zorganizowaną część przedsiębiorstwa od spółki Tax Care S.A., w wyniku czego Bank rozpoznał w bilansie nabyte składniki aktywów i zobowiązań dokonując jednocześnie korekty wartości inwestycji w jednostkę zależną.
  Kapitał
  pods taw ow y
  Nie podzie lony
  w ynik finans ow y Zys k ne tto Kapitał w łas ny ogółe m
  Kapitał zapas ow y
  Kapitał z
  ak tualizacji
  w yce ny
  Pozos tałe
  k apitały
  r e ze r w ow e
  tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN
  Na dzie ń 1 s tycznia 2016 r . 156 804 0 1 588 139 -13 764 70 710 87 152 1 889 041
  Zmiana polityki rachunkow ości 4.10 0 0 -16 891 0 0 0 -16 891
  Na dzie ń 1 s tycznia 2016 r . (dane pr ze k s ztałcone ) 156 804 0 1 571 248 -13 764 70 710 87 152 1 872 150
  Wycena aktyw ów f inansow ych dostępnych do
  sprzedaży pomniejszona o podatek odroczony 42 0 0 0 -17 302 0 0 -17 302
  Rachunkow ość zabezpieczeń 42 0 0 0 -2 862 0 0 -2 862
  Pozos tałe dochody za ok r e s 0 0 0 -20 164 0 0 -20 164
  Wynik netto 0 0 0 0 0 177 244 177 244
  Przeniesienie zysku poprzedniego okresu na
  niepodzielony w ynik f inansow y 0 87 152 0 0 0 -87 152 0
  Podział w yniku 0 -87 152 87 152 0 0 0
  Nabycie ZCP od Tax Care S.A .* 0 0 -91 417 0 0 -91 417
  Na dzie ń 31 gr udnia 2016 r . 39, 40 156 804 0 1 566 983 -33 928 70 710 177 244 1 937 813
  Nota
  Pozos tałe k apitały


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 9/119
  5. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Pr ze pływ y ś r odk ów pie nię żnych z działalnoś ci ope r acyjne j
  Zysk netto 334 032 177 244
  Korekty razem: -379 537 -906 935
  A mortyzacja 13 28 976 26 103
  Zysk z tytułu różnic kursow ych -10 750 -6 168
  Strata/ Zysk z działalności inw estycyjnej -81 115 0
  Odsetki i dyw idendy -62 450 -94 897
  Zmiana stanu należności od banków i instytucji f inansow ych 41 115 532 -45 759
  Zmiana stanu należności od klientów 23 -1 857 183 -2 335 349
  Zmiana stanu pozostałych pożyczek i należności 24 11 466 -185 424
  Zmiana stanu papierów w artościow ych dostępnych do sprzedaży 25, 41 -524 912 -739 195
  Zmiana stanu aktyw ów z tytułu odroczonego podatku dochodow ego 16, 41 47 948 -43 673
  Zmiana stanu pochodnych instrumentów f inansow ych (aktyw o) 21 -93 867 -8 845
  Zmiana stanu innych aktyw ów 30 -617 688 -772 168
  Zmiana stanu zobow iązań w obec innych banków i instytucji f inansow ych 32 -20 745 196 412
  Zmiana stanu pochodnych instrumentów f inansow ych (zobow iązanie) oraz zobow iązań
  f inansow ych w ycenianych do w artości godziw ej przez w ynik f inansow y
  33, 41
  -213 552 385 179
  Zmiana stanu zobow iązań z tytułu emisji dłużnych papierów w artościow ych 35 962 1 358
  Zmiana stanu zobow iązań w obec klientów 34 2 792 888 2 610 344
  Zmiana stanu pozostałych zobow iązań i rezerw 36, 37 119 183 73 905
  Zapłacony podatek dochodow y -13 525 -55 993
  Bieżący podatek dochodow y (RZIS) 16 2 811 85 691
  Pozostałe korekty -3 516 1 544
  Śr odk i pie nię żne ne tto z działalnoś ci ope r acyjne j -45 505 -729 691
  Pr ze pływ y ś r odk ów pie nię żnych z działalnoś ci inw e s tycyjne j
  Wpływ y z działalnoś ci inw e s tycyjne j 187 797 360 550
  Zbycie w artości niematerialnych oraz rzeczow ych aktyw ów trw ałych 28, 29 1 067 25 834
  Zbycie udziałów w jednostce zależnej 45 100 000 0
  Odsetki otrzymane 60 194 50 207
  Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych i stow arzyszonych 26, 27 0 215 754
  Inne w pływ y inw estycyjne 9 26 536 68 755
  Wydatk i z działalnoś ci inw e s tycyjne j -64 279 -113 458
  Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych i stow arzyszonych 26, 27 -4 271 0
  Nabycie inw estycyjnych papierów w artościow ych 0 -50 025
  Nabycie w artości niematerialnych, rzeczow ych aktyw ów trw ałych oraz nieruchomoci
  inw estycyjnych
  28, 29
  -60 008 -63 433
  Zys k z działalnoś ci inw e s tycyjne j 123 518 247 092
  Pr ze pływ y ś r odk ów pie nię żnych z działalnoś ci finans ow e j
  Odsetki zapłacone -24 280 -24 065
  Wpływ y z tytułu emisji obligacji 35 42 000 0
  Emisja akcji 40 0 0
  Śr odk i pie nię żne ne tto z / (w yk or zys tane w ) działalnoś ci finans ow e j 17 720 -24 065
  Zw iększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekw iw alentów 95 733 -506 664
  Różnice kursow e netto
  Środki pieniężne i ich ekw iw alenty na początek okresu 142 095 648 759
  Śr odk i pie nię żne i ich e k w iw ale nty na k onie c ok r e s u 41 237 828 142 095
  w tym o ograniczonej możliw ości dysponow ania 0 0
  Noty


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 10/119
  II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA
  FINANSOWEGO
  1. Informacje ogólne
  Idea Bank S.A. z siedzibą w Polsce, w W arszawie, ul. Przyokopowa 33 został zarejestrowany przez
  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII W ydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
  numerem KRS 0000026052 .
  Bankowi nadano numer statystyczny REGON 011063638.
  Czas trwania Banku jest nieoznaczony. Podstawą prawną działani a Banku jest statut sporządzony w
  formie aktu notarialnego z dnia 23 marca 1992r.
  Bank prowadzi działalność w zakresie standardowych usług bankowych , któr a obejmuj e:
   przyjmowanie wkładów pienię żnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego
  terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
   prowadzenie innych rachunków bankowych,
   udzielanie kredytów,
   udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie
  akredytyw ,
   emitowanie bankowych papierów wartościowych,
   przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
   udzielanie pożyczek pieniężnych,
   operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty,
   nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
   przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek
  sejfowych,
   udzielanie i potwierdzanie poręczeń,
   wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych,
   wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,
   terminowe operacje finansowe,
   prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,
   pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie
  dewizowym,
   wydawanie instrument u pieniądza elektronicznego
  Ponadto przedmiotem działania Banku jest:
   obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej i jednostek
  uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
   zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych,
   dokonywanie, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na
  składniki majątku dłużnika, z tym, że Bank jest obowiązany do ich sprzedaży w okresie nie
  dłuższym niż 5 (pięć ) lat od daty nabycia - w odniesieniu do nieruchomości oraz w okresie
  3 (trzy) lat od daty nabycia - w odniesieniu do pozostałych składników majątku.
  Obowiązek, o którym mowa powyżej nie dotyczy składników majątku dłużnika, które Bank
  wykorzysta do prowadz enia własnej działalności bankowej,


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 11/119
   świadczenie usług konsultacyjno -doradczych w sprawach finansowych,
   usługi finansowe związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno -rentowymi,
   leasing finansowy,
   nabywanie i zbywanie nieruchomości,
   dokonywanie obrot u papierami wartościowymi,
   zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych,
   wykonywanie czynności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego,
   wykonywanie stale lub okresowo w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności
  pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną,
   pełnienie funkcji banku reprezentanta oraz prowadzenie ewidencji obligacji w rozumieniu
  ustawy o obligacjach,
   świadczenie następujących innych usług finansowych:
  • usługi pośredni ctwa w zakresie zawierania umów faktoringowych, umów forfaitingowych
  oraz w zakresie sprzedaży usług leasingu finansowego,
  • usługi pośrednictwa w zakresie udzielania pożyczek,
  • usługi pośrednictwa w zakresie zawierania umów acquiringowych.
   wykonywanie niesta nowiących działalności maklerskiej czynności polegających na:
  a. przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w
  postaci tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
  b. oferowaniu instrumentów finansowych w postac i certyfikatów inwestycyjnych oraz obligacji
  z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności określonych w lit. a) - b) powyżej mogą być
  odpowiednio wyłącznie obligacje emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank
  Polski lub niedopuszczone do obrotu zorganiz owanego instrumenty finansowe, o których
  mowa w lit. a) – b) powyżej oraz obligacje, o których mowa w art. 39p ust. 1 ustawy z dnia
  27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.
  Jednostką dominując ą Grupy jest Getin Holding S.A., z siedzibą we Wrocławiu (Polska) przy ul.
  Gwia ździstej 66.
  Podmiotem dominującym najwyższego szczebla Grupy jest dr Leszek Czarnecki.
  2. Skład Zarządu Banku
  Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Banku na dzień 31.12 .2017 roku i do dnia sporządzenia
  sprawozdania:
  Rada Nadzorcza
  Przewodniczący Rady Nadzorczej dr Leszek Czarnecki
  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Remigiusz Baliński
  Członkowie Rady Nadzorczej Dariusz Krawczyk
  Piotr Kamiński
  Krzysztof Bielecki
  Art ur Gabor
  Izabela Lubczyńska


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 12/119
  Zarząd
  p. o. Prezes a Zarządu Tobiasz Bury (od dnia 6 października 2017; do dnia 6
  października Wiceprezes Zarządu)
  Prezes Zarządu Jarosław Augustyniak (do dnia 6 października 2017
  roku )
  Członkowie Zarządu: Małgorzata Szturmowicz
  Dominik Fajbusiewicz (do dnia 6 października 2017 roku)
  Marcin Syciński (do dnia 25 czerwca 2017 roku)
  Dariusz Mako sz
  Aneta Skrodzka -Książek
  Jaromir Frankowicz (od dnia 1 czerwca 2017 roku)
  Magdalena Skwarzec (od dnia 6 listopada 2017 roku)
  Tomasz Górski (od dnia 1 lutego 2018 roku)
  W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem miały miejsce następujące istotne dla Banku
  zdarzenia:
  1. W dniu 31 marca 2017 roku Idea Bank S.A. sprzedał 100% udziałów w spółce Tax Care S.A.
  spółce Idea Money S.A. w celu lepszego dopasowania struktury Grupy do działalności
  prowadzonej przez poszczególne spółki.
  2. W dniu 28 września 2017 roku Bank sprzedał spółce LC Corp B.V. 5.878 akcji zwykłych
  imiennych spółki Idea Leasing S.A., stanowiących 25,01% jej kapitału zakładowego i
  uprawniających do 25,01% głosów na walnym zgromadzeniu za cenę w kwocie 107 543 tys.
  zł. Umowa sprzedaży dodatkowo uprawnia LC Corp B.V. do żądani a sprzedaży przez Bank
  na rzecz LC Corp B.V. dodatkowego pakietu 5.875 akcji Idea Leasing S.A., stanowiących 25%
  kapitału zakładowego. Opcja Call może zostać wykonana bezterminowo . W wyniku transakcji ,
  w tym zmian w statucie spółki Idea Leasing S.A. dotyc zących wykonywania praw
  wynikających z posiadanych akcji , Bank utracił kontrolę nad spółką Idea Leasing S.A. Spółka
  Idea Leasing od dnia 28 września 2017 roku jest spółką stowarzyszoną Banku . Szczegóły
  dotyczące ujęcia ww. transakcji zostały przedstawione w nocie 4.4.1 (w zakresie uznania
  utraty kontroli) oraz 45 (w zakresie wpływu na wynik transakcji sprzedaży) niniejszego
  sprawozdania finansowego.
  3. W listopadzie i grudniu 2017 roku Bank był przedmiotem postępowania kontrolnego ze strony
  organu regulacyjnego. W dniu 1 lutego 2018 roku Bank otrzymał protokół z kontroli, do
  którego odniósł się bez zastrzeżeń w piśmie przesłanym do nadzorcy w dniu 21 lutego 2018
  roku.
  4. W dniu 29 grudnia 2017 roku Bank sprzedał 95.135 (tj. 100% posiadanych) certyfikat ów
  inwestycyjnych Property Solutions Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego do spółki LC Corp
  Sky Tower sp. z o.o. za kwotę 111 912 tys. zł (tj. wartość księgową ceryfikatów. Transakcja
  ma na celu reorganizację funkcjonowania Grupy Kapitałowej Idea Bank i sł uży uproszczeniu
  jej struktury i skupieni u działalności związanej z zarządzaniem i obrotem nieruchomościami w
  jednym podmiocie.
  5. W dniu 21 grudni a 2017 roku Bank wyemitował 105 sztuk , tj. 42 mln zł obligacji
  podporządkowanych. W dniu 19 lutego Bank otrzymał zgodę ze strony Urzędu Komisji
  Nadzoru Finansowego na zaliczenie ww. kwoty obligacji na poczet funduszy uzupełniających.  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 13/119
  3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
  Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd w dniu 8 marca 201 8 roku .
  4. Istotne zasady rachunkowości
  4.1 Okres objęty sprawozdaniem
  Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017
  roku dla rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, sprawozdania z całkowitych
  dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych wraz z danymi porównawczymi za okres
  12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku oraz dane według stanu na dzi eń 31 grudnia 2017
  roku dla sprawozdania z sytuacji finansowej wraz z danymi porówanwczymi według stanu na dzień 31
  grudnia 2016 roku.
  4.2 Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego i kontynuacja działalności
  Niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzone zostało według zasady kosztu historycznego z
  wyjątkiem aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej , zobowiązań finansowych
  wycenianych do wartości godziwej oraz nieruchomości inwestycyjnych . Składniki aktywów trw ałych
  lub grupy aktywów zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży są wykazywane w wartości
  niższej z dwóch: wartości bilansowej lub wartości godziwej pomniejszonej o koszt sprzedaży.
  Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowa nia działalności
  gospodarczej przez Bank w dającej się przewidzieć przyszłości tj. co najmniej roku od dnia
  bilansowego. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się
  istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynu owania działalności przez Bank w okresie
  co najmniej roku od dnia bilansowego.
  W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła działalność zaniechana wymagająca ujawnienia
  w sprawozdaniu finansowym.
  Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego jest Deloitte
  Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
  4.3 Oświadczenie o zgodności
  Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) zatwierdz onymi przez UE , a w zakresie nieuregulowanym
  powyższymi standardami zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o
  rachunkowości z późniejszymi zmianami i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, jak
  również wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych lub
  bę dących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań
  giełdowych.
  MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów
  Rachunkowo ści („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości
  Finansowej („KIMSF”). Bank stosuje „carve out” w MSR 39 zatwierdzon ym przez Unię Europejską jak
  op isano w niniejszym sprawozdaniu w części dotyczącej Rachunkowości zabezpieczeń .
  Bank nie zdecydował się na wcześniejsze zastosowanie żadnego standardu, interpretacji lub zmiany,
  która została opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w życie.


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 14/119
  4.4 Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach
  4.4.1 Profesjonalny osąd
  W procesie s tosowania zasad (polityki) rachunkowości wobec zagadnień podanych poniżej,
  największe znaczenie, oprócz szacunków księgowych, miał profesjonalny os ąd kierownictwa.
  Przychody prowizyjne z tytułu ubezpieczeń
  Bank przeprowadza analizę powiązania produktu kredytowego z produktem ubezpieczeniowym.
  W przypadku produktów, dla których występuje bezpośrednie powiązanie produktu
  ubezpieczeniowego z produktem kredytowym, bez zaklasyfikowania jako produkt złożony, Bank
  rozpoznaje całość wynagrodzenia efektywną sto pą procentową. Dla produktów złożonych, dla których
  wydzielono wartość godziwą oferowanego instrumentu finansowego oraz produktu
  ubezpieczeniowego sprzedawanego łącznie z tym instrumentem, Bank dokonuje alokacji na
  podstawie proporcji odpowiednio wartości godziwej instrumentu finansowego oraz wartości godziwej
  usługi pośrednictwa w stosunku do sumy obu tych wartości. W ynagrodzenie za usługę pośrednictwa
  rozpoznawane jest liniowo na podstawie stopnia zaawansowania usługi, pozostała część natomiast
  ujmowane j est metodą efektywnej stopy procentowej przez okres trwania instrumentu finansowego.
  Ponadto, Bank dokonuje szacunku części wynagrodzenia, która będzie zwracana (np. z tytułu
  wypowiedzenia przez klienta umowy ubezpieczenia, przedpłat lub innych tytułów) w okresach po
  sprzedaży produktu ubezpieczeniowego. Oszacowana część wynagrodzenia odraczana jest w czasie
  do wysokości przewidywanych zwrotów. Produkty ubezpieczeniowe oferow ane przez Bank w
  powiązaniu z p roduktami kredy towymi zostały opisane w nocie 6 .1 Ry zyko kredytowe, gdzie mowa
  jest o ubezpieczeniach zabezpieczających ryzyko kredytowe.
  Utrata wartości aktywów finansowych
  Na każdy dzień bilansowy Bank ocenia, czy istnieją obiektywne dowody utraty wartości skł adnika
  aktywów finansowych lub g rupy aktywów finansowych. Jeśli takie dowody istnieją, to Bank ustala
  kwotę odpisu z tytułu utraty wartości. W ysokość odpisu aktualizującego równa się różnicy pomiędzy
  wartością bilansową brutto składnika aktywów, a wartością bieżącą oszacowanych przyszłyc h
  przepływów pieniężnych generowanych przez ten instrument finansowy, zdyskontowanych z
  zastosowaniem pierwotnej efektywnej stopy procentowej. W artość bilansową składnika aktywów
  obniża się poprzez odpisy aktualizujące.
  Utrata wartości pozostałych aktywów trwałych
  Na każdy dzień bilansowy Bank ocenia, czy istnieją obiektywne dowody utraty wartości składnika
  pozostałych aktywów trwałych. Jeśli Bank zidentyfikuje przesłanki wskazujące na wystąpienie utraty
  wartości, to następnie ustala się, czy bieżąca wartoś ć księgowa danego składnika aktywów jest
  wyższa od wartości, jaką można uzyskać w drodze jego dalszego użytkowania lub sprzedaży, czyli
  szacowana jest wartość odzyskiwalna danego składnika aktywów. W przypadku, gdy wartość
  odzyskiwalna jest niższa od bieżą cej wartości bilansowej danego składnika aktywów rozpoznawana
  jest utrata wartości, której odpis jest ujmowany w wyniku finansowym.
  Utrata wartości firmy
  Po początkowym ujęciu, wartość firmy jest wykazywana według ceny nabycia pomniejszonej o
  wszelkie skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Na każdą datę sprawozdawczą
  ocenia się, czy nie wystąpiły przesłanki utraty wartości firmy. Test na utratę wartości przeprowadza się
  raz na rok poprzez porównanie wartości bilansowej ośrodków wypra cowujących środki pieniężne,
  łącz nie z wartością firmy oraz ich wartości odzyskiwalnej. W artość odzyskiwalna szacowana jest na
  podstawie wartości użytkowej ośrodków wypracowujących środki pieniężne, którą stanowi
  szacunkowa wartość przyszłych przepływów pi eniężnych z uwzględnieniem wartości rezydualnej
  ośrodków wypracowujących środki pieniężne. Zidentyfikowaną utratę wartości odnosi się w ciężar
  wyniku finansowego.  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 15/119
  Utrata wartości znaku towarowego
  Na moment rozliczenia nabycia jednostki zależnej Bank rozp oznaje wartość godziwą znaczących
  znaków towarowych na podstawie wyceny niezależnych rzeczoznawców. Na dzień bilansowy
  dokonywana jest ocena, czy okres użytkowania znaku towarowego jest określony, czy nieokreślony.
  Dla znaków towarowych o nieokreślonym okr esie użytkowania w momencie zaistnienia przesłanek
  utraty wartości, ale nie rzadziej niż raz w roku, przeprowadzany jest test na utratę wartości polegający
  na porównaniu jego wartości odzyskiwalnej z wartością bilansową. Nadwyżka wartości bilansowej nad
  wa rtością odzyskiwalną ujmowana jest jako strata z tytułu utraty wartości.
  Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego
  Bank rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na założeniu, że w
  przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy p ozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie
  uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to stałoby się
  nieuzasadnione. Na moment sporządzenia sprawozdania finansowego Bank nie stwierdził
  wystąpienia ryzyka realizowalno ści aktywów z tytułu podatku odroczonego. Utworzenie podatkowej
  grupy kapitałowej przesun ęło okres realizacji aktywa dla wszystkich składników o 3 lata, tj. okres na
  który została zawiązana podatkowa grupa kapitałowa.
  Jednostka stowarzyszona
  Co do zasady, jednostkami stowarzyszonymi są te jednostki, na które inwestor wywiera znaczący
  wpływ. Znaczący wpływ jest to władza pozwalająca na uczestniczenie w podejmowaniu decyzji na
  temat polityki finansowej i operacyjnej jednostki, w której dokonano inwestycji, niepolegająca jednak
  na sprawowaniu kontroli lub współkontroli nad polityką tej jednostki.
  Jeżeli Bank posiada bezpośrednio lub pośrednio (np. poprzez jednostki zależne) 20% lub więcej praw
  głosu w jednostce, w której dokonano inwestycji, to z akłada się, że Bank a wywiera znaczący wpływ na
  tę jednostkę, chyba że można w sposób oczywisty wykazać, że jest inaczej. Natomiast jeśli Bank
  posiada bezpośrednio lub pośrednio (np. poprzez jednostki zależne) mniej niż 20% praw głosu w
  jednostce, w której dokonano inwestycji, to można założyć, że nie wywiera on na tę jednostkę
  znaczącego wpływu, chyba że można w sposób oczywisty taki wpływ wykazać.
  Na dzień 31 grudnia 201 7 roku, stosując profesjonalny osąd, Bank ujął spółkę Idea Leasing S.A., w
  której pos iada 74,99% kapitału , jako jednostkę stowarzyszoną.
  Ujęcie Idea Leasing S.A. jako jednostki stowarzyszonej
  W odniesieniu do spółki Idea Leasing S.A. („IL” , „Spółka” ) Bank przeprowadził szczegółową analizę
  kryteriów wynikających z MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe” w celu ustalenia, czy
  fakt zawarcia umowy sprzedaży 25,01% akcji Idea Leasing S.A. oraz nadania LC Corp B.V. prawa
  żądania zbycia przez Bank (opcja call) kolejnych 25% akcji Idea Leasing S.A. w każdym czasie po
  zamknięciu ww. transa kcji , jak również przeprowadzone w tym samym czasie zmiany o charakterze
  korporacyjnym (w zakresie podejmowania decyzji i kierowania istotną działalnością Spółki) w Idea
  Leasing S.A. wpływa na sprawowanie przez Bank kontroli nad Idea Leasing S.A.
  W szczególności w powyższej analizie Bank wziął pod uwagę następujące obszary:
  1. określenie władzy nad Idea Leasing S.A.
  2. identyfikacje ekspozycji na zmienne wyniki finansowe ww. Spółki
  3. ustalenie wpływu Banku na wysokość zwrotów Spółki.
  Zgodnie ze statutem IL Rada Nadzorcza S półki jest powoływana (i jej członkowie mogą być odwołani)
  przez Zgromadzenie Akcjonariuszy, przy czym prawo do powołania większości członków Rady
  Nadzorczej przysługuje jako akcjonariuszowi LC Corp B.V.
  Ponadto, LC Corp B. V. posiada dodatkowe uprawnienia wynikające ze statutu Spółki, tj.
  w szczególności:
  a) prawo do nominowania, poprzez przedstawicieli zasiadających w Radzie Nadzorczej Spółki,
  większości Członków Zarządu,


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 16/119
  b) prawo do zatwierdzania, poprzez przedstawicieli zasiada jących w Radzie Nadzorczej Spółki oraz
  Zarządzie Spółki, warunków zatrudnienia członków kluczowego personelu kierowniczego ww.
  Spółki,
  c) prawo do akceptacji umów i transakcji o znaczeniu istotnym dla Spółki.
  Każdorazowo, sprzeciw LC Corp B.V., w ww. sprawach oznacza brak akceptacji akcjonariuszy lub
  odpowiednio Rady Nadzorczej niezależnie od ilości oddanych głosów.
  Ponadto, w odniesieniu do wystawionej przez Bank na rzecz LC Corp B.V. Opcji Call kupna 25% akcji
  IL Bank przeprowadził szczegółową analizę, czy w w. Opcja stanowi prawo znaczące w rozumieniu
  MSSF 10. W szczególności Bank wziął pod uwagę następujące fakty:
  1) wykonanie przedmiotowej Opcji Call nie wymaga uzyskania żadnych dodatkowych zgód np.
  Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej lub Zarządu jakiegokol wiek podmiotu biorącego udział
  w transakcji,
  2) realizacja planowanej Opcji Call jest bezwarunkowa, co oznacza, że LC Corp B.V. jest uprawniony
  do złożenia żądania realizacji tej Opcji w każdym czasie,
  3) zapisy ustalające cenę sprzedaży akcji, tj. wartość god ziwa IL na dzień wykonania tej Opcji Call
  pomniejszonej o 5% dyskonto zapewniają inwestorowi uzyskanie realnych korzyści finansowych z
  jej realizacji.
  Biorąc pod uwagę powyższe informacje Bank uznał, że przedmiotowa Opcja Call stanowi prawo
  znaczące. W rezultacie, posiadane przez LC Corp B.V. prawa głosu (25,01%) i potencjalne prawa
  (Opcja Call na 25%) łącznie stanowią ponad 50% głosów (tj. 50,01%), co o znacza, iż władzę nad IL (a
  tym samym całą grupą IL) na podstawie posiadanych znaczących praw głosu (przyznanych na bazie
  ustaleń umownych z innymi akcjonariuszami) posiada LC Corp B.V.
  W odniesieniu do eks pozycji na zmienne wyniki finansowe spółki IL, Bank uznał, że zarówno Bank jak
  i LC Corp B.V. będą narażon e na zmienność dochodów z inwestycji w akcje IL. Zmienność ta będzie
  wynikać zarówno z proporcjonalnego do posiadanych akcji IL udziału w wynikach finansowych spółki,
  prawa do otrzymania proporcjo nalnej części dywidendy wypłaconej z osiąganych wyników
  finansowych IL oraz z faktu finansowania działalności ww. spółk i.
  W rezultacie przeprowadzonej analizy - zgodnie z kryteriami przedstawionymi powyżej - Bank uznał,
  iż w wyniku przeprowadzonej transak cji na warunkach przedstawionych powyżej Bank utracił kontrolę
  nad IL. W niniejszym sprawozdaniu finansowym Bank ujął IL jako jednostkę stowarzyszoną oraz
  dokonał ujęcia wyniku na sprzedaży 25% IL , którego szczegóły zostały zaprezentowane w nocie 45
  niniejszego sprawozdania finansowego.
  4.4.2 Istotne s zacunki księgowe
  Współczynniki portfelowe w wycenie ekspozycji
  Szacowanie potencjalnej utraty wartości należności kredytowych i leasingowych zależy od wielu
  czynników, w tym trendów historycznych. Na kredyty ze zidentyfikowaną utratą wartości tworzone są
  odpisy aktualizujące pomniejszające wartość bilansową, jeżeli w ocenie Banku szacowana spłata
  możliwa do uzyskania od dłużnika, łącznie z wartością posiadanych zabezpieczeń z uwzględnieniem
  efektu dyskonta je st niższa od wartości należności pozostałej do spłaty.
  Efekt dyskonta ustalany jest poprzez zastosowanie pierwotnej efektywnej stopy procentowej dla
  ekspozycji o stałej stopie procentowej lub bieżącej efektywnej stopie procentowej, ustalonej zgodnie z
  umo wą, dla ekspozycji o zmiennej stopie procentowej, tj. stopą z daty wystąpienia zdarzenia
  podowującego stratę (daty default).
  W odniesieniu do rezerw na straty poniesione a nieujawnione, Bank (na podstawie danych
  historycznych) szacuje parametry PD (prawdop odobieństwo niewypłacalności) oraz ekspercko RR
  (stopa odzysku – zbliżona do estymowanych wartości portfelowych) niezbędne do określenia
  wysokości odpisów IBNR (Incured But Not Reported). Parametr RR szacowany jest w zależności od
  portfela, i tak w przypad ku ekspozycji niezabezpieczonych oraz ekspozycji oferty micro i pożyczki
  bezzwrotnej Bank stosuje modelowy parametr RR z uwzględnieniem zmiany wartości pieniądza w


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 17/119
  czasie. W przypadku pozostałych portfeli parametr RR szacowany jest ekspercko na podstawie analiz
  odzysków.
  4.5 Transakcje w walutach obcych
  4.5.1 Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdań finansowych
  Walutą funkcjonalną Banku oraz walutą sprawozdawczą niniejszego sprawozdania finansowego jest
  złoty polski.
  4.5.2 Transakcje i salda w walutach obcych
  Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy
  zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.
  Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach innych niż polski złoty są
  przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na koniec okresu
  sprawozdawczego średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
  Pozostałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów (koszt ów)
  finansowych lub, w przypadkach określonych zasadami (polityką) rachunkowości, kapitalizowane w
  wartości aktywów. Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według kosztu historycznego
  wyrażonego w walucie obcej są wykazywane po kursie historycznym z d nia transakcji. Aktywa i
  zobowiązania niepieniężne ujmowane według wartości godziwej wyrażone w walucie obcej są
  przeliczane po kursie z dnia dokonania wyceny do wartości godziwej.
  Dla potrzeb wyceny bilansowej w sprawozdaniu finansowym przyjęto następując e kursy:
  dzień wyceny EUR CHF RUB USD GBP CZK DKK NOK SEK
  31.12.2017 4,1709 3,5672 0,0604 3,4813 4,7001 0,1632 0,5602 0,4239 0,4243
  31.12.2016 4,424 0 4,1173 0,068 4,1793 5,1445 0,1637 0,5951 0,4868 0,4619
  4.6 Ujmowanie inwestycji w jednostki zależne i stowarzyszone
  Bank, niezależnie od charakteru zaangażowania w danej jednostce, określa swój status jednostki
  dominującej oceniając czy sprawuje kontrolę nad jednostką, w której dokonano inwestycji.
  Bank sprawuje kontrolę nad jednostką, w której dokonano inwestycji w przypadku, gdy z tytułu
  swojego zaangażowania w tę jednostkę podlega ekspozycji na zmienne wyniki finansowe lub gdy ma
  prawa do zmiennych wyników finansowych oraz ma możliwość wywierania wpływu na wysokość tych
  wyników finansowych poprzez spra wowanie władzy nad tą jednostką.
  Bank sprawuje kontrolę nad jednostką, w której dokonano inwestycji wtedy i tylko wtedy gdy
  jednocześnie:
  a) sprawuje władzę nad jednostką, w której dokonano inwestycji,
  b) z tytułu swojego zaangażowania w jednostce, w której dokonano inwestycji, podlega ekspozycji na
  zmienne wyniki finansowe lub posiada prawa do zmiennych wyników finansowych oraz
  c) posiada możliwość wykorzystania sprawowanej władzy nad jednostką, w któr ej dokonano
  inwestycji, do wywierania wpływu na wysokość swoich wyników finansowych.
  Konsolidacja jednostki, w której dokonano inwestycji rozpoczyna się od dnia, w którym Bank uzyskuje
  kontrolę nad jednostką, a ustaje gdy traci nad nią kontrolę.
  Bank pr zypisuje zysk lub stratę i każdy składnik innych całkowitych dochodów do właścicieli jednostki
  dominującej oraz do udziałów niekontrolujących. Bank przedstawia udziały niekontrolujące w
  skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, w kapitale własnym oddzielnie od kapitału własnego
  właścicieli jednostki dominującej. Zmiany w udziale własnościowym jednostki dominującej w jednostce


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 18/119
  zależnej, które nie skutkują utratą przez jednostkę dominującą kontroli nad jednostką zależną,
  stanowią transakcje kapitałowe. W przyp adku, gdy zmienia się część kapitału własnego posiadanego
  przez udziały niekontrolujące, Idea Bank S.A. dokonuje korekty wartości bilansowej udziałów
  kontrolujących i niekontrolujących w celu odzwierciedlenia zmian we względnych udziałach w
  jednostce zależ nej. Wszelkie różnice pomiędzy kwotą korekty udziałów niekontrolujących a wartością
  godziwą kwoty zapłaconej lub otrzymanej Bank odnosi bezpośrednio na kapitał własny i przypisuje to
  do właścicieli jednostki dominującej.
  Jeżeli Bank utraci kontrolę nad je dnostką zależną to:
  a) wyłącza aktywa (w tym wartość firmy) i zobowiązania byłej jednostki zależnej ze
  skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej,
  b) ujmuje wszelkie inwestycje utrzymane w byłej jednostce zależnej w ich wartości godziwej na
  dzień utraty kontroli, a następnie ujmuje je i wszelkie kwoty wzajemnych zobowiązań byłej
  jednostki zależnej i jednostki dominującej zgodnie z odpowiednimi MSSF,
  c) ujmuje zyski lub straty związane z utratą kontroli przypisanie byłej jednostce dominującej.
  Bank traci znaczący wpływ na jednostkę, w której dokonano inwestycji, w momencie, gdy traci władzę
  pozwalającą na uczestniczenie w podejmowaniu decyzji w sprawie polityki finansowej i operacyjnej
  jednostki, w której dokonano inwestycji.
  W odniesieniu do ujmowania inwestycji w jednostkach stowarzyszonych Bank stosuje metodę praw
  własności, według której inwestycja jest początkowo ujmowana według kosztu, a następnie po dniu
  nabycia jej wartość jest korygowana odpowiednio o zmianę udziału inwestora w aktywac h netto
  jednostki, w której dokonano inwestycji. W przypadku inwestycji w jednostkę stowarzyszoną, która
  powstaje wskutek nabycia znaczącego wpływu w jednostce której akcje/udziały były posiadane przez
  Bank i klasyfikowane jako aktywa dostępne do sprzedaż y Bank uznaje jako koszt nabycia tej
  inwestycji historyczne ceny nabycia tych akcji/udziałów.
  Zysk lub strata inwestora obejmuje jego udział w zysku lub stracie jednostki, w której dokonano
  inwestycji, a inne całkowite dochody inwestora obejmują jego udzia ł w innych całkowitych dochodach
  jednostki, w której dokonano inwestycji. Jeżeli udział jednostki w stratach jednostki stowarzyszonej
  jest równy lub wyższy od jego udziału w jednostce stowarzyszonej, jednostka zaprzestaje ujmowania
  swojego udziału w dalszy ch stratach.
  Zyski i straty wynikające z „oddolnych” i „odgórnych” transakcji pomiędzy Bankiem i jego jednostkami
  zależnymi a jednostką stowarzyszoną ujmuje się w sprawozdaniu finansowym Banku jedynie w
  stopniu odzwierciedlającym udziały niepowiązanych in westorów w jednostce stowarzyszonej. Udział
  inwestora w zyskach lub stratach jednostki stowarzyszonej z tytułu tych transakcji podlega wyłączeniu.
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku Bank ujął jako inwestycje w jednostkę stowarzyszoną akcje w spółce
  Idea Box S.A. stanowiące 44 ,9% kapitału tej spółki oraz akcje w spółce Id ea Leasing S.A. stanowiące
  75 % kapitału tej spółki.
  Każdorazowo na koniec okresu sprawozdawczego Bank ocenia istnienie przesłanek, które wskazują,
  czy konieczne jest dokonanie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości w odniesieniu do jej
  inwestycji netto w jednostce stowarzyszonej. W przypadku istnie nia takiej przesłanki, Bank dokonuje
  oszacowania wartości odzyskiwalnej, tj. wartości użytkowej lub wartości godziwej pomniejszonej o
  koszty sprzedaży, w zależności od tego, która z nich jest wyższa. W przypadku gdy wartość bilansowa
  składnika aktywów prze wyższa jego wartość odzyskiwalną, Bank ujmuje w rachunku zysków i strat
  odpis z tytułu utraty wartości.


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 19/119
  4.7 Aktywa i zobowiązania finansowe
  4.7.1 Klasyfikacja i ujęcie w księgach
  Bank dokonuje podziału aktywów finansowych do następujących kategorii: aktywa finansowe
  wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, aktywa finansowe utrzymywane do terminu
  zapadalności, kredyty i pożyczki i inne należności, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży . Na
  dzień 31 grudnia 2017 i 2016 roku w Banku nie było aktywów finansow ych utrzymywanych do terminu
  zapadalności. Zobowiązania finansowe są klasyfikowane do następujących kategorii: zobowiązania
  finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy oraz pozostałe zobowiązania
  finansowe.
  Bank ujmuje w sprawozdaniu z sytuacji finansowej składnik aktywów lub zobowiązań finansowych
  wtedy, gdy staje się stroną transakcji. Transakcje kupna i sprzedaży aktywów finansowych
  wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, aktywów finansowych utr zymywanych do
  terminu zapadalności oraz aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, w tym standaryzowanych
  transakcji kupna i sprzedaży aktywów finansowych, ujmowane są w sprawozdaniu z sytuacji
  finansowej zawsze w dacie zawarcia transakcji. Pożyczki i n ależności ujmowane są w momencie
  wypłaty środków pieniężnych kredytobiorcy.
  Wszystkie instrumenty finansowe w momencie początkowego ujęcia są wyceniane do wartości
  godziwej skorygowanej o koszty transakcji, za wyjątkiem aktywów i zobowiązań finansowych
  wyc enianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, które mogą być przypisane bezpośrednio do
  nabycia lub emisji składnika aktywów finansowych lub zobowiązania finansowego.
  4.7.1.1 Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik
  finansowy
  Kategoria ta obejmuje dwie podkategorie:
  - aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu - nabyte lub zaciągnięte w celu
  odsprzedaży w krótkim terminie oraz instrumenty pochodne
  - aktywa finansowe i zobowiązania finansowe wyznaczone w momencie ich początkowego ujęcia jako
  aktywa finansowe i zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy.
  Aktywa finansowe oraz zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz aktywa finansowe i
  zobowiązania finansowe wyznaczone w momen cie ich początkowego ujęcia jako aktywa finansowe
  wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy ujmowane są w sprawozdaniu z sytuacji
  finansowej w wartości godziwej.
  Na dzień 31 grudnia 2017 i 2016 roku w Banku nie było aktywów finansowych i zobowią zań
  finansowych przeznaczonych do obrotu innych niż instrumenty pochodne .
  4.7.1.2 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są to aktywa finansowe niebędące instrumentami
  pochodnymi, które zostały decyzją jednostki zaklasyfikowane jako dostępne do sprzedaży lub
  nienależące do żadnej z poniższych kategorii : aktywów finansowych wycenianych do wartości
  godziwej przez wynik finansowy, aktywów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności,
  kredytów i pożyczek . Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży ujmowane są według wartości
  godziwej, powiększonej o koszty transakcji, które mogą być przypisane bezpośrednio do nabycia lub
  emisji składnika aktywów finansowych. Skutki zmiany wartości godziwej tych aktywów (jeśli istnie je
  cena rynkowa ustalona na aktywnym rynku albo wartość godziwa może być ustalona wiarygodnie w
  inny sposób) odnoszone są na kapitał z aktualizacji wyceny do momentu wyłączenia składnika
  aktywów ze sprawozdania z sytuacji finansowej lub rozpoznania utraty wartości, kiedy to
  skumulowane zyski lub straty ujęte w kapitale własnym ujmuje się w rachunku zysków i strat. W
  przypadku instrumentów dłużnych, przychody odsetkowe oraz dyskonto lub premia ujmowane są w


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 20/119
  przychodach odsetkowych przy zastosowaniu metody ef ektywnej stopy procentowej. Jeśli nie można
  ustalić wartości godziwej, to wówczas aktywa są ujmowane według kosztu nabycia z uwzględnieniem
  utraty wartości. Odpis z tytułu utraty wartości jest rozpoznawany w rachunku zysków i strat.
  Zmiany wartości godziw ej odnoszone na kapitał z aktualizacji wyceny prezentowane są w
  sprawozdaniu z całkowitych dochodów, z wyłączeniem utraty wartości, odsetek, różnic kursowych,
  które są odnoszone do rachunku zysków i strat.
  W sytuacji gdy nie jest możliwe wiarygodne ustalen ie wartości godziwej aktywo finansowe
  zaklasyfikowane do kategorii dostępnych do sprzedaży jest ujmowane w cenie nabycia z
  uwzględnieniem utraty wartości.
  4.7.1.3 Kredyty i pożyczki udzielone klientom oraz pozostałe pożyczki i należności
  Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane są metodą zamortyzowanego kosztu z
  zastosowaniem efektywnej stopy procentowej oraz z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości.
  Pozostałe p ożyczki i należności to kategoria nienotowanych na aktywnym rynku aktywów finansowych
  o ustalonych lub możliwych do ustalenia przepływach pieniężnych, które nie są zaliczane do
  instrumentów pochodnych. Pożyczki i należności powstają, gdy Bank pożycza środk i pieniężne
  klientom w celach innych, niż uzyskanie krótkoterminowych zysków handlowych. Ta kategoria
  obejmuje należności od klientów oraz inwestycje w dłużne instrumenty finansowe, o ile nie są one
  notowane na aktywnym rynku. Pożyczki i należności wycenia ne są w sprawozdaniu z sytuacji
  finansowej według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej
  z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości.
  Naliczane odsetki wraz z prowizją rozliczaną w czasie według efektywnej stopy procentowej
  ujmowane są w przychodach odsetkowych. Prowizje niebędące elementem przychodów odsetkowych
  rozliczane liniowo lub ujmowane jednorazowo zaliczane są do przychodów prowizyjnych. Odpisy z
  tytułu utraty wartości są ujmowane w rachunku zysków i str at jako wynik z tytułu odpisów z tytułu
  utraty wartości kredytów i pożyczek. Powyższe zasady stosowane są również dla skupionych
  wierzytelności i instrumentów dłużnych.
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2016 roku w kategorii pozostałe pożyczki i należności
  zostały zaprezentowane wyłącznie obligacje korporacyjne.
  4.7.1.4 Pozostałe zobowiązania finansowe
  Do kategorii pozostałych zobowiązań finansowych zaliczane są zobowiązania wobec banków i
  klientów, zaciągnięte przez Bank pożyczki oraz wyemitowane dłuż ne papiery wartościowe, po
  uwzględnieniu kosztów transakcyjnych, z wyjątkiem zobowiązań finansowych zaklasyfikowanych w
  momencie ich początkowego ujęcia jako zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez wynik
  finansowy.
  Zobowiązania finansowe, niezakl asyfikowane w momencie ich początkowego ujęcia jako
  zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, wykazywane są w
  sprawozdaniu z sytuacji finansowej według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej
  stopy procentowej, a koszty z wiązane z tymi zobowiązaniami naliczane w późniejszych okresach są
  ujmowane w pozycji kosztów z tytułu odsetek.
  4.7.2 Wyłączanie instrumentów finansowych ze sprawozdania z sytuacji finansowej
  Składnik aktywów finansowych jest wyłączany ze sprawozdania z sytuacji finansowej Banku w
  momencie, kiedy wygasają umowne prawa do przepływów pieniężnych z nim związanych lub kiedy
  Bank przenosi umowne prawa do otrzymania przepływów pieniężnych o ile przeniesienie tych praw
  spełnia kryteria MSR 39 .
  Przenosząc prawa Bank ocenia, w jakim stopniu zachowuje ryzyko i korzyści związane z posiadaniem
  składnika aktywów finansowych. W tym przypadku:


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 21/119
  - jeżeli Bank przenosi zasadniczo całe ryzyko i wszystkie korzyści związane z posiadaniem składnika
  aktywów finansowych to wyłą cza składnik aktywów finansowych ze sprawozdania z sytuacji
  finansowej, a jeżeli Bank zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie korzyści związane z
  posiadaniem składnika aktywów finansowych to w dalszym ciągu ujmuje składnik aktywów
  finansowych w sprawo zdaniu z sytuacji finansowej,
  - jeżeli Bank nie przenosi ani nie zachowuje zasadniczo całego ryzyka i wszystkich korzyści
  związanych z posiadaniem składnika aktywów finansowych to Bank ustala, czy zachował kontrolę nad
  tym składnikiem aktywów finansowych. W przypadku zachowania kontroli składnik aktywów
  finansowych jest nadal ujmowany w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Banku.
  Bank wyłącza z ksiąg rachunkowych składnik aktywów finansowych lub jego część, gdy traci nad nim
  kontrolę, tzn. gdy zrealizuje swoj e prawa do korzyści określonych w umowie, prawa takie wygasają lub
  Bank zrzecze się tych praw.
  Bank wyłącza ze sprawozdania z sytuacji finansowej zobowiązanie finansowe (lub jego część), gdy
  obowiązek określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wyg asł. Jako wygaśnięcie
  pierwotnego zobowiązania finansowego i ujęcie nowego zobowiązania finansowego ujmuje się
  wymianę instrumentów dłużnych o zasadniczo różnych warunkach, dokonywaną pomiędzy
  kredytobiorcą i kredytodawcą. Podobnie znaczące modyfikacje war unków umowy dotyczącej
  istniejącego zobowiązania finansowego lub jego części (niezależnie od tego, czy wynikają one z
  trudności finansowych dłużnika, czy też nie) ujmuje się jako wygaśnięcie pierwotnego i ujęcie nowego
  zobowiązania finansowego. W arunki uzn aje się za zasadniczo różne, jeśli zdyskontowana wartość
  bieżąca przepływów pieniężnych wynikających z nowych postanowień, w tym wszelkich opłat
  zapłaconych, pomniejszonych o opłaty otrzymane i zdyskontowanych przy zastosowaniu pierwotnej
  efektywnej stopy procentowej, różni się o nie mniej niż 10 % od zdyskontowanej wartości bieżącej
  pozostałych przepływów pieniężnych z tytułu pierwotnego zobowiązania finansowego. Jeśli wymiana
  instrumentów dłużnych lub modyfikacja postanowień umowy jest traktowana jako wyg aśnięcie
  zobowiązania, wszelkie poniesione koszty i opłaty są ujmowane jako część zysków lub strat
  powstających w związku z wygaśnięciem zobowiązania. Jeśli wymiana lub modyfikacja nie jest
  traktowana jako wygaśnięcie zobowiązania, wszelkie poniesione kosz ty i opłaty korygują wartość
  bilansową zobowiązania i są amortyzowane w okresie pozostającym do daty wymagalności
  zmodyfikowanego zobowiązania.
  4.7.3 Instrumenty pochodne
  Transakcje instrumentami pochodnymi są wyceniane według wartości godziwej . Wartość godziwa
  walutowych kontraktów terminowych jest ustalana w odniesieniu do parametrów takich jak: kursy
  terminowe (forward), bieżące kursy walut, parametry transakcji, krzywe stóp procentowych. Wartość
  godziwa kontraktów na zamianę stóp procentowych jest ustalana w oparciu o model bazujący na
  kwotowaniach odpowiednich stóp procentowych.
  W wycenie do wartości godziwej instrumentów pochodnych, nieobjętych obustronnym
  zabezpieczeniem rozliczenia w postaci depozytu zabezpieczającego, uwzględniany jest rów nież
  komponent ryzyka kredytowego w formie korekty wyceny. Korekta wyceny szacowana jest
  indywidualnie na poziomie pojedynczego kontrahenta z uwzględnieniem oczekiwanej ekspozycji z
  tytułu przedrozliczeniowego ryzyka kredytowego kontrahenta oraz analogiczn ego ryzyka
  generowanego przez Bank. Podejście to zakłada możliwość występowania ryzyka nierozliczenia
  przyszłych płatności po obu stronach transakcji. Korekta wyceny z tytułu ryzyka kredytowego
  kontrahenta uwzględnia prawdopodobieństwo jego bankructwa impl ikowanego z kwotowań
  indywidualnych CDS lub w przypadku ich braku z kwotowań CDS dla porównywalnych podmiotów.
  Korekta wyceny z tytułu ryzyka kredytowego Banku uwzględnia prawdopodobieństwo bankructwa
  Banku implikowane z kwotowań CDS dla porównywalnych ins tytucji finansowych.
  W przypadkach kiedy Bank nie stosuje zasad rachunkowości zabezpieczeń, to zyski i straty powstałe
  w wyniku zmian wartości godziwej zabezpieczanej pozycji i instrumentu zabezpieczającego
  są ujmowane bezpośrednio w rachunku zysków i strat za dany okres obrotowy.
  Instrumenty pochodne, z których korzysta Bank w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem związanym
  ze zmianami stóp procentowych i kursów wymiany walut (bez stosowania rachunkowości


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 22/119
  zabezpieczeń), to przede wszystkim kontrakty w alutowe oraz kontrakty na zamianę stóp
  procentowych (swapy procentowe).
  Do grupy instrumentów pochodnych Bank może zaliczyć instrument zawierający jeden lub więcej
  wbudowanych instrumentów pochodnych jeżeli spełnione są następujące warunki:
  1. wbudowany instrument pochodny nie zmienia znacząco przepływów pieniężnych, które
  byłyby wymagane umową, lub
  2. jest rzeczą oczywistą bez przeprowadzania lub po pobieżnej analizie, że gdyby podobny
  hybrydowy (łączny) instrument był najpierw rozważany, to oddzielenie wbu dowanego
  instrumentu (instrumentów) byłoby zabronione.
  4.7.4 Rachunkowość zabezpieczeń
  Bank przyjął politykę rachunkowości w zakresie rachunkowości zabezpieczeń przepływów
  pieniężnych zabezpieczających ryzyko stopy procentowej zgodną z MSR 39 zatwierdzonym przez UE.
  ‘Carve out’ w MSR 39 zatwierdzonym przez UE umożliwia Spółce wyznaczenie grupy instrumentów
  pochodnych jako instrumentu zabezpieczającego oraz znosi niektóre ograniczenia wynikające z MSR
  39 w zakresie zabezpieczenia depozytów oraz w zakresie przyjęci a strategii zabezpieczającej mniej
  niż 100% przepływów. Zgodnie z MSR 39 zatwierdzonym przez UE rachunkowość zabezpieczeń
  może mieć zastosowanie do depozytów, a nieefektywność zabezpieczenia ma miejsce tylko wtedy,
  gdy ponownie oszacowana wartość przepływó w pieniężnych w danym przedziale czasowym jest
  niższa niż zabezpieczana wartość dotycząca danego przedziału czasowego.
  W rachunkowości zabezpieczeń, zabezpieczenia klasyfikowane są jako:
   zabezpieczenie wartości godziwej, zabezpieczające przed ryzykiem zmi an wartości godziwej
  ujętego składnika aktywów lub zobowiązania, lub
   zabezpieczenie przepływów środków pieniężnych, zabezpieczające przed zmianami
  przepływów środków pieniężnych, które przypisać można konkretnemu rodzajowi ryzyka
  związanego z ujętym składn ikiem aktywów, zobowiązaniem lub prognozowaną transakcją, lub
   zabezpieczenie inwestycji netto w jednostce zagranicznej.
  Bank zarządza ryzykiem stopy procentowej poprzez wydłużanie stopy procentowej na aktywach,
  tj. poprzez dążenie do zamiany zmiennej stop y procentowej na stałą stopę procentową. Dlatego też,
  Bank zastosował model zabezpieczenia przepływów pieniężnych dla portfela kredytów w PLN o
  zmiennym oprocentowaniu generującego ryzyko stopy procentowej poprzez zawieranie
  zabezpieczających przed ryzyki em zmiany stóp procentowych transakcji IRS (Interest Rate Swap).
  Instrumentem zabezpieczającym jest portfel transakcji IRS w PLN, w których Bank jest płatnikiem
  stopy zmiennej i otrzymuje płatności w oparciu o stopę stałą.
  Bank zarządza ryzykiem walutowym poprzez dążenie do zamiany strumienia przepływów pieniężnych
  w wa lucie obcej na przepływy pienięż ne w PLN. Dlatego też, Bank zastosował model zabezpieczenia
  przepływów pieniężnych dla portfela kredytów w walutach obcych generującego ryzyko walutowe
  poprzez zawieranie transakcji CIRS (Currency Interest Rate Swap) zabezpieczających przed ryzykiem
  waluto wym. Instrumentem zabezpieczającym jest portfel transakcji CIRS, w których Bank dokonuje
  płatności w walutach obcych i otrzymuje przepływy pieniężne w PLN .
  Transakcje IRS/CIRS spełniają wymogi pozwalające na wyznaczenie ich na instrumenty
  zabezpieczające (pojedynczo lub w ramach grupy transakcji), gdyż transakcje te są z podmiotami
  spoza Grupy Kapitałowej Banku (spełnienie wymogu transakcji zewnętrznych). Efe ktywna część
  zmiany wartości godziwej instrumentów zabezpieczających IRS / CIRS jest odnoszona na inne
  całkowite dochody Banku. Na każdą datę bilansową Bank reklasyfikuje z innych całkowitych
  dochodów kwoty dotyczące kosztów odsetkowych naliczonych w trakc ie danego okresu
  sprawozdawczego, kompensujące zmiany wartości przepływów pieniężnych powstające na
  zabezpieczanych pozycjach, ujęte w danym okresie sprawozdawczym w rachunku zysków i strat.
  Część nieefektywna zmiany wartości godziwej instrumentu zabezpiec zającego jest ujmowana na
  bieżąco w rachunku zysków i strat Banku.


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 23/119
  4.7.5 Utrata wartości aktywów finansowych
  Każdego dnia bilansowego Bank ocenia, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości składnika
  aktywów finansowych. Jeżeli takie przesłanki istnieją, Bank ustala kwoty odpisów z tytułu utraty
  wartości. Strata z tytułu utraty wartości jest ponoszona, gdy istnieją obiektywne dowody utraty
  wartości wynikające z jednego lub więcej zdarzeń mających miejsce po początkowym ujęciu składnika
  aktywów, a zdarzeni e powodujące stratę ma wpływ na oczekiwane przyszłe przepływy pieniężne
  wynikające ze składnika aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych, których wiarygodne
  oszacowanie jest możliwe.
  4.7.5.1 Kredyty i pożyczki udzielone klientom i pozostałe należności
  Wartość udzielonych kredytów, pożyczek i wierzytelności jest poddawana okresowej ocenie w celu
  stwierdzenia czy wystąpiła utrata ich wartości oraz wyznaczenia odpisów aktualizujących z tytułu
  utraty wartości.
  Jeżeli istnieją obiektywne dowody, że została p oniesiona strata z tytułu utraty wartości pożyczek i
  należności lub inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności wycenianych w zamortyzowanym
  koszcie, to kwota odpisu aktualizującego równa się różnicy pomiędzy wartością bilansową składnika
  aktywów a wa rtością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych (z wyłączeniem
  przyszłych strat kredytowych, które nie zostały poniesione). Wartość bieżąca ustalana jest poprzez
  zdyskontowanie oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych przy zastosowaniu pierwotnej
  efektywnej stopy procentowej dla ekspozycji o stałej stopie procentowej lub bieżącej efektywnej stopie
  procentowej, ustalonej zgodnie z umową, dla ekspozycji o zmiennej stopie procentowej, tj. stopą z
  daty wystąpienia zdarzenia podowującego str atę (daty default).
  Wartość bilansową składnika aktywów obniża się poprzez zastosowanie rachunku rezerw. Kwotę
  straty ujmuje się w rachunku zysków i strat. Rozważa się najpierw, czy istnieją obiektywne dowody
  utraty wartości pojedynczych składników aktywów finansowych, które indywidualnie są znaczące, a
  także indywidualnie (w przypadku restrukturyzacji) lub łącznie w przypadku aktywów finansowych,
  które nie są znaczące. Jeśli zostanie stwierdzone, że nie istnieją obiektywne dowody utraty wartości
  indywidual nie ocenianego składnika aktywów finansowych, niezależnie od tego, czy jest on znaczący
  czy też nie, to włącza się ten składnik do grupy aktywów finansowych o podobnej charakterystyce
  ryzyka kredytowego i łącznie ocenia je pod względem utraty wartości. Akt ywa ocenione indywidualnie
  pod względem utraty wartości, w przypadku których Bank dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu
  utraty wartości lub postanawia taki odpis dalej ujmować, nie są uwzględniane w łącznej ocenie utraty
  wartości.
  Pożyczki, kredyty i w ierzytelności, które są uznawane za indywidualnie istotne, są poddawane
  indywidualnej ocenie pod kątem utraty wartości. Utrata wartości danej pożyczki, kredytu, lub
  wierzytelności jest stwierdzana i w konsekwencji rozpoznawany jest odpis z tytułu utraty wa rtości w
  sytuacji gdy istnieją obiektywne przesłanki świadczące o utracie wartości w wyniku wystąpienia
  jednego lub większej liczby zdarzeń, które będą miały wpływ na przyszłe szacunkowe przepływy
  pieniężne z tytułu tych pożyczek, kredytów lub wierzytelnoś ci. Do zdarzeń takich zaliczają się:
  1. znaczące trudności finansowe kredytobiorcy przejawiające się obniżeniem kategorii ryzyka
  kredytowego,
  2. wysokie prawdopodobieństwo upadłości lub innej reorganizacji finansowej kredytobiorcy lub
  uzyskania informacji o wszc zęciu postępowania upadłościowego lub bankructwa klienta,
  3. opóźnienia w spłacie powyżej 3 miesięcy,
  4. wypowiedzenia umowy i wniosek banku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec
  dłużnika,
  5. uzyskania informacji o problemach finansowych kredytobiorcy detali cznego (utrata pracy,
  obniżenie dochodów, wzrost zadłużenia, niespłacalnie zadłużenia w innych instytucjach),
  6. nieznane miejsce pobytu i nieujawnionego majątku kredytobiorcy.


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 24/119
  Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości w przypadku kredytu (pożyczki, wierzy telności) będącego
  przedmiotem indywidualnej oceny jest ustalany jako różnica pomiędzy wartością bilansową tego
  kredytu, a wartością bieżącą szacowanych przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych w
  oparciu o pierwotną efektywną stopę procentową kred ytu dla ekspozycji o stałej stopie procentowej
  lub bieżącej efektywnej stopie procentowej, ustalonej zgodnie z umową, dla ekspozycji o zmiennej
  stopie procentowej, tj. stopą z daty wystąpienia zdarzenia podowującego stratę (daty default) .
  W przypadku kredy tów, dla których zostało ustanowione zabezpieczenie, bieżąca wartość
  szacowanych przyszłych przepływów pieniężnych uwzględnia przepływy pieniężne, które mogą zostać
  uzyskane z egzekucji przedmiotu zabezpieczenia, pomniejszone o koszty egzekucji oraz sprzed aży
  przedmiotu zabezpieczenia jeżeli egzekucja jest prawdopodobna. Wartość bilansowa kredytu
  (pożyczki, wierzytelności) jest obniżana o kwotę odpowiadającego mu odpisu z tytułu utraty wartości.
  Homogeniczne grupy kredytów, które są jednostkowo nieistotne oraz istotne indywidualnie kredyty, w
  odniesieniu do których podczas oceny indywidualnej nie stwierdzono wystąpienia obiektywnych
  przesłanek utraty wartości, są poddawane grupowej ocenie utraty wartości kredytów, w tym z tytułu
  strat poniesionych, ale niez araportowanych (IBNR). W celu wyznaczenia grupowej utraty wartości
  Bank dokonuje podziału kredytów na portfele o podobnej charakterystyce ryzyka kredytowego oraz
  bada wystąpienie obiektywnych przesłanek utraty wartości. Okres przeterminowania spłaty kredyt u
  stanowi główną przesłankę identyfikującą obiektywny dowód wystąpienia utraty wartości.
  Proces oceny grupowej składa się z dwóch elementów:
   ustalenia grupowych odpisów aktualizacyjnych dla ekspozycji indywidualnie nieznaczących,
   ustalenia wysokości odpisów na straty poniesione, ale jeszcze niezaraportowane (IBNR) -
  dla ekspozycji, dla których nie stwierdzono przesłanek utraty wartości;
  Wartość bieżącą oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych dla ekspozycji wycenianych w
  ujęciu grupowym szacuje się w oparciu o:
   oczekiwane przyszłe przepływy pieniężne
   historyczne dane dotyczące przeterminowania oraz spłaty zadłużenia w poszczególnych
  grupach ekspozycji.
  4.7.5.2 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
  Na każdy dzień bilansowy Bank przeprowadza analizę, cz y zaistniały obiektywne dowody do
  stwierdzenia, że nastąpiła utrata wartości indywidualnych aktywów i/lub portfela aktywów finansowych
  dostępnych do sprzedaży. Do obiektywnych dowodów do stwierdzenia utraty wartości aktywów
  finansowych dostępnych do sprzed aży zalicza się:
  1. znaczące trudności finansowe emitenta lub dłużnika,
  2. niedotrzymanie warunków umowy, np. niespłacenie albo zaleganie ze spłacaniem odsetek
  lub nominału,
  3. przyznanie pożyczkobiorcy przez pożyczkodawcę, ze względów ekonomicznych lub
  prawnych w ynikających z trudności finansowych pożyczkobiorcy udogodnienia, którego w
  innym wypadku pożyczkodawca by nie udzielił,
  4. wysokiego prawdopodobieństwa upadłości lub innej reorganizacji finansowej
  pożyczkobiorcy,
  5. zanik aktywnego rynku na dany składnik aktywów finansowych ze względu na trudności
  finansowe;
  6. informacje na temat znaczących negatywnych zmian mających miejsce w środowisku
  technologicznym, rynkowym, gospodarczym, prawnym lub innym, w którym działa emitent,
  wskazujące, że koszty inwestycji w instrumen t kapitałowy mogą nie zostać odzyskane;
  7. znaczący (ponad 30%) lub przedłużający się (ponad 12 miesięcy) spadek wartości
  godziwej inwestycji w instrument kapitałowy poniżej kosztu.
  Jeżeli występują obiektywne przesłanki utraty wartości składnika aktywów finansowych dostępnego do
  sprzedaży wymienione powyżej oraz brak jest innych okoliczności i przesłanek wskazujących na brak


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 25/119
  utraty wartości tego składnika aktywów finansowych, to kwot a stanowiąca różnicę pomiędzy ceną
  nabycia tego składnika aktywów (pomniejszona o wszelkie spłaty kapitału i odsetki) i jego bieżącą
  wartością godziwą, pomniejszoną o wszelkie odpisy z tytułu utraty wartości tego składnika uprzednio
  ujęte w rachunku zysków i strat, zostaje wyksięgowana z kapitału własnego i przeniesiona do
  rachunku zysków i strat. Nie można ujmować w rachunku zysków i strat odwrócenia odpisu z tytułu
  utraty wartości instrumentów kapitałowych kwalifikowanych jako dostępne do sprzedaży. Jeżel i w
  następnym okresie wartość godziwa instrumentu dłużnego dostępnego do sprzedaży wzrośnie, a
  wzrost ten może być obiektywnie łączony ze zdarzeniem następującym po ujęciu odpisu z tytułu utraty
  wartości w rachunku zysków i strat, to kwotę odwracanego odpi su ujmuje się w rachunku zysków i
  strat.
  4.7.6 Rzeczowe aktywa trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według ceny nabycia/kosztu wytworzenia pomniejszonych
  o umorzenie oraz wszelkie odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość początkowa środków
  trwałych obejmuje ich cenę nabycia powiększoną o wszystkie koszty bezpośrednio związane z
  zakupem i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do używania. W skład kosztu
  wchodzi również koszt wymiany części składowych maszyn i urządzeń w momencie poniesienia, jeśli
  spełnione są kryteria rozpoznania. Koszty poniesione po dacie oddania środka trwałego do używania,
  takie jak koszty konserwacji i napraw, obciążają wynik finansowy w momencie ich poniesienia.
  Środki trwałe w momencie ich nabycia zostają podzielone na części składowe będące pozycjami
  o istotnej wartości, do których można przyporządkować odrębny okres ekonomicznej użyteczności.
  Częścią składową są również koszty generalnych remontów.
  Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowa ny okres użytkowania danego składnika
  aktywów, wynoszący:
  Typ Okres
  Inwestycje w obiektach obcych czas trwania umowy najmu wraz z przedłużeniem (do 10 lat) =
  Maszyny i urządzenia techniczne = od 5 do 10 lat =
  Zespoły komputerowe = od 3 do 5 lat =
  Środki transportu = od 2,5 do 5 lat =
  Sprzęt biurowy, meble = od 5 do 7 lat =
  =
  Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych może zostać usunięta ze sprawozdania z sytuacji
  finansowej po dokonaniu jej zbycia lub w przypadku, gdy nie są spodziewane żadne ekonomiczne
  korzyści wynikające z dalszego użytkowania takiego składnika aktywów. Wsze lkie zyski lub straty
  wynikające z usunięcia danego składnika aktywów ze sprawozdania z sytuacji finansowej (obliczone
  jako różnica pomiędzy ewentualnymi wpływami ze sprzedaży netto a wartością bilansową danej
  pozycji) są ujmowane w wyniku finansowym w okr esie, w którym dokonano takiego usunięcia.
  Inwestycje rozpoczęte dotyczą środków trwałych będących w toku budowy lub montażu i są
  wykazywane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Środki trwałe w budowie nie podlegają
  amortyzacji do czasu zakończenia budowy i przekazania środka trwałego do używania , natomiast
  pomniejszane są o ewentualne odpisy aktualizujące .
  Wartość końcową, okres użytkowania oraz metodę amortyzacji składników aktywów weryfikuje się,
  i w razie konieczności – koryguje, na koniec każde go roku obrotowego.
  Każdorazowo, przy wykonywaniu modernizacji, koszt modernizacji jest ujmowany w wartości
  bilansowej rzeczowych aktywów trwałych, jeżeli są spełnione kryteria ich ujmowania.
  4.7.7 Wartości niematerialne
  Wartości niematerialne nabyte w oddzie lnej transakcji początkowo wycenia się w cenie nabycia lub
  koszcie wytworzenia. Cena nabycia wartości niematerialnych nabytych w transakcji połączenia
  jednostek gospodarczych jest równa ich wartości godziwej na dzień połączenia. Po ujęciu


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 26/119
  początkowym, wart ości niematerialne o ograniczonym okresie użytkowania są wykazywane w cenie
  nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty
  wartości. Z wyjątkiem prac rozwojowych, nakłady poniesione na wartości niematerialn e wytworzone
  we własnym zakresie, z wyjątkiem aktywowanych nakładów poniesionych na prace rozwojowe, nie są
  aktywowane i są ujmowane w kosztach okresu, w którym zostały poniesione.
  Bank ustala, czy okres użytkowania wartości niematerialnych jest ograniczo ny czy nieokreślony.
  Wartości niematerialne o ograniczonym okresie użytkowania są amortyzowane przez okres
  użytkowania oraz poddawane testom na utratę wartości każdorazowo, gdy istnieją przesłanki
  wskazujące na utratę ich wartości. Okres i metoda amortyzac ji wartości niematerialnych
  o ograniczonym okresie użytkowania są weryfikowane przynajmniej na koniec każdego roku
  obrotowego. Zmiany w oczekiwanym okresie użytkowania lub oczekiwanym sposobie konsumowania
  korzyści ekonomicznych pochodzących z danego skład nika aktywów są ujmowane poprzez zmianę
  odpowiednio okresu lub metody amortyzacji i traktowane jak zmiany wartości szacunkowych.
  Odpis amortyzacyjny składników wartości niematerialnych o ograniczonym okresie użytkowania
  ujmuje się w wyniku finansowym w ci ężar tej kategorii, która odpowiada funkcji danego składnika
  wartości niematerialnych. Stawki amortyzacyjne stosowane przez Bank wynoszą 10% dla
  specjalistycznych systemów komputerowych oraz w przedziale 20 -33% dla pozostałych rodzajów
  oprogramowania.
  Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania, w tym wartość firmy i znak towarowy, są
  corocznie poddawane testowi na utratę wartości, w odniesieniu do poszczególnych aktywów lub na
  poziomie ośrodka wypracowującego środki pieniężne. W przypadk u pozostałych wartości
  niematerialnych ocenia się co roku, czy wystąpiły przesłanki, które mogą świadczyć o utracie ich
  wartości. Okresy użytkowania są także poddawane corocznej weryfikacji, a w razie potrzeby,
  korygowane z efektem od początku roku obrotow ego.
  Nabyte bazy klientów są ujmowane przez Bank jako aktywa niematerialne. Bank ocenia okres
  użytkowania składnika aktywów niematerialnych z tytułu nabytych baz klientów jako określony i
  amortyzuje go metodą liniową przez okres 5 lat. Przy początkowym ujęciu stosowany jest model ceny
  nabycia lub kosztu wytworzenia. Bank weryfikuje ok res i metodę amortyzacji składnika aktywów
  niematerialnych z tytułu nabytych baz klientów co najmniej na koniec każdego roku obrotowego i
  ujmuje zmianę jako zmianę wartości szacunkowych zgodnie z MSR 8. Bank zaprzestaje ujmowania
  składnika aktywów niemater ialnych z tytułu nabytych baz klientów w momencie zbycia lub gdy nie
  przewiduje się osiągnięcia przyszłych korzyści ekonomicznych z jego użytkowania.
  Bank w regularnych odstępach czasowych dokonuje analizy zrealizowanych jak i przyszłych
  spodziewanych prze pływów pieniężnych celem zidentyfikowania konieczności ewentualnego odpisu
  aktualizującego wartość nabytych baz danych. W wyniku przeprowadzonych analiz dla tego składnika
  wartości niematerialnych Bank na dzień 31.12. 2016 roku oraz 31.12.2014 roku nie stwi erdził
  zaistnienia takiej przesłanki.
  4.7.7.1 Wartość firmy
  Wartość firmy z tytułu przejęcia jednostki jest początkowo ujmowana według ceny nabycia
  stanowiącej kwotę nadwyżki:
   sumy:
  · przekazanej zapłaty,
  · kwoty wszelkich niekontrolujących udziałów w jednostce przejmowanej oraz
  · w przypadku połączenia jednostek realizowanego etapami wartości godziwej na dzień przejęcia
  udziału w kapitale jednostki przejmowanej, należącego poprzednio do jednostki przejmującej.
   nad kwotą netto ustaloną na dzień przejęcia wartości możliwych do zidentyfikowania nabytych
  aktywów i przejętych zobowiązań.
  Po początkowym ujęciu, wartość firmy jest wykazywana według ceny nabycia pomniejszonej o
  wszelkie skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Test na utratę wartości
  przeprowadza się raz na rok lub częściej, jeśli wystąpią ku temu przesłanki. Wartość firmy nie podlega
  amortyzacji.


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 27/119
  Na dzień przejęcia nabyta wartość firmy jest alokowana do każdego z ośrodków wypracowujących
  środki pieniężne, które mogą skorzystać z synerg ii połączenia. Każdy ośrodek, lub zespół ośrodków,
  do którego została przypisana wartość firmy:
   odpowiada najniższemu poziomowi w Grupie, na którym wartość firmy jest monitorowana na
  wewnętrzne potrzeby zarządcze oraz
   jest nie większy niż jeden segment o peracyjny określony zgodnie z MSSF 8 Segmenty
  operacyjne.
  Odpis z tytułu utraty wartości ustalany jest poprzez oszacowanie odzyskiwalnej wartości ośrodka
  wypracowującego środki pieniężne, do którego została alokowana dana wartość firmy. W przypadku,
  gdy o dzyskiwalna wartość ośrodka wypracowującego środki pieniężne jest niższa niż wartość
  bilansowa, ujęty zostaje odpis z tytułu utraty wartości. W przypadku, gdy wartość firmy stanowi część
  ośrodka wypracowującego środki pieniężne i dokonana zostanie sprzedaż części działalności w
  ramach tego ośrodka, przy ustalaniu zysków lub strat ze sprzedaży takiej działalności wartość firmy
  związana ze sprzedaną działalnością zostaje włączona do jej wartości bilansowej. W takich
  okolicznościach sprzedana wartość firmy jes t ustalana na podstawie względnej wartości sprzedanej
  działalności i wartości zachowanej części ośrodka wypracowującego środki pieniężne.
  W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie były dokonywane odpisy z tytułu utraty wartości
  wartości firmy.
  4.7.8 Utrata wartości aktywów niefinansowych
  Wartość bilansowa poszczególnych składników aktywów podlega okresowej weryfikacji pod kątem
  utraty wartości. Jeśli Bank identyfikuje przesłanki wskazujące na wystąpienie utraty wartości, to
  następnie ustala się, czy bieżąca wartość księgowa danego składnika aktywów jest wyższa od
  wartości, jaką można uzyskać w drodze jego dalszego użytkowania lub sprzedaży, czyli szacowana
  jest wartość odzyskiwalna danego składnika aktywów. W przypadku, gdy wartość odzyskiwalna jest
  niższa od bieżącej wartości bilansowej danego składnika aktywów rozpoznawana jest utrata wartości,
  której odpis jest ujmowany w wyniku finansowym.
  Wartość odzyskiwana składnika aktywów jest ustalana jako większa z dwóch wielkości: wartości
  godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży oraz wartości użytkowej danego składnika. Wartość
  użytkowa jest ustalana jako szacowane przyszłe przepływy pieniężne generowane przez dany
  składnik aktywów zdyskontowane stopą rynkową powiększoną o marżę na ryzyko specyficzne dla
  danej kla sy aktywów.
  Odpis z tytułu utraty wartości może być odwrócony tylko do wysokości wartości bilansowej aktywa,
  która, po uwzględnieniu skumulowanej amortyzacji, zostałaby wyznaczona, gdyby nie nastąpił odpis
  z tytułu utraty wartości.
  4.8 Pozostałe składniki spra wozdania z sytuacji finansowej
  4.8.1 Koszty rozliczane w czasie oraz przychody przyszłych okresów
  Koszty rozliczane w czasie (aktywa) dotyczą tych wydatków, których rozliczenie w ciężar wyniku
  finansowego nastąpi stosownie do upływu czasu w przyszłych okresach s prawozdawczych. Koszty
  rozliczane w czasie (aktywa) są ujmowane w pozycji „Inne aktywa".
  Składnikami kosztów rozliczanych w czasie (zobowiązania) są rezerwy na koszty wynikające ze
  świadczeń wykonanych na rzecz Banku , które zostaną rozliczone w następnych okresach. Salda te
  wykazuje się w pozycji „Pozostałe zobowiązania". Przychody przyszłych okresów stanowią między
  innymi otrzymane kwoty przyszłych świadczeń oraz niektóre rodzaje dochodów pobranych z góry,
  których rozliczenie w wyniku finansowym nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych. Są one
  ujmowanie również w pozycji „Pozostałe zobowiązania".


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 28/119
  4.8.2 Rezerwy
  Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Banku ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo
  oczekiwany) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdo podobne jest, że wypełnienie tego
  obowiązku spowoduje konieczność wypływu korzyści ekonomicznych oraz gdy można dokonać
  wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. Jeżeli Bank spodziewa się, że koszty objęte
  rezerwą zostaną zwrócone, na przykład na m ocy umowy ubezpieczenia, wówczas zwrot ten jest
  ujmowany jako odrębny składnik aktywów, ale tylko wtedy, gdy jest rzeczą praktycznie pewną, że
  zwrot ten rzeczywiście nastąpi. Koszty dotyczące danej rezerwy są wykazane w wyniku finansowym
  po pomniejszeniu o wszelkie zwroty. W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny,
  wielkość rezerwy jest ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów
  pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwi erciedlającej
  aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz ewentualnego ryzyka związanego z danym
  zobowiązaniem.
  4.8.3 Świadczenia pracownicze
  Zgodnie z regulacją zawartą zarówno w Kodeksie pracy jak i w Regulaminach W ynagradzania
  Pracowników, prac ownicy Banku posiadają uprawnienia do odpraw emerytalno -rentowych. Odprawy
  z tego tytułu są wypłacane jednorazowo w sytuacji przejścia pracownika na emeryturę lub rentę a ich
  wysokość uzależniona jest od stażu pracy danego pracownika i jego indywidualnego poziomu
  wynagrodzenia. Bank tworzy rezerwę na przyszłe zobowiązania z tego tytułu w celu
  przyporządkowania kosztów do okresów, których dotyczą. Według MSR 19 odprawy emerytalno -
  rentowe są programami określonych świadczeń po okresie zatrudnienia. Wartość bi eżąca tych
  zobowiązań na koniec każdego okresu sprawozdawczego jest obliczana przez niezależnego
  aktuariusza. Naliczone zobowiązania są równe zdyskontowanym płatnościom, które w przyszłości
  zostaną dokonane, z uwzględnieniem rotacji zatrudnienia i dotyczą okresu sprawozdawczego.
  Informacje demograficzne oraz informacje o rotacji zatrudnienia oparte są o dane historyczne.
  W aktualnej regulacji prawnej dotyczącej zasad wynagradzania pracowników Banku nie przewiduje
  się wypłat z tytułu nagród jubileuszowych.
  4.8.4 Majątek socjalny oraz zobowiązania ZFŚS
  Zgodnie z odpowiednimi przepisami Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ”Fundusz” tworzą
  pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. W przypadku
  mniejszych jednostek tworzenie funduszu jest fakultatywne. Bank tworzy taki fundusz i dokonuje
  okresowych odpisów w minimalnej wymaganej wysokości. Celem Funduszu jest finansowanie
  działalności socjalnej. Saldo Funduszu to zakumulowane przychody Funduszu pomniejszone nie
  podlegające zwr otowi wydatki z Funduszu.
  W sprawozdaniu z sytuacji finansowej saldo Funduszu jest prezentowane po skompensowaniu z
  aktywami Funduszu.
  4.8.5 Pozostałe należności i zobowiązania
  Pozostałe należności i zobowiązania są ujmowane w kwocie wymaganej zapłaty, przy czy m pozostałe
  należności są pomniejszane o odpisy aktualizacyjne z tytułu utraty wartości. W przypadku, gdy wpływ
  wartości pieniądza w czasie jest istotny, wartość należności lub zobowiązania jest ustalana przez
  zdyskontowanie prognozowanych przyszły przepływów do wartości bieżącej, przy zastosowaniu
  stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie.
  4.8.6 Leasing
  Umowy leasingu finansowego, które przeno szą na Bank zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki
  wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, są ujmowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na
  dzień rozpoczęcia leasingu według niższej z następujących dwóch wartości: wartości godziwej środka
  trwał ego stanowiącego przedmiot leasingu lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych.
  Opłaty leasingowe są rozdzielane pomiędzy inne koszty operacyjne i zmniejszenie salda


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 29/119
  zobowiązania z tytułu leasingu w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy ods etek od pozostałego
  do spłaty zobowiązania. Inne koszty operacyjne są ujmowane bezpośrednio w ciężar wyniku
  finansowego.
  Środki trwałe użytkowane na mocy umów leasingu finansowego są amortyzowane przez czas trwania
  umowy.
  Umowy leasingowe, zgodnie z którym i leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie
  pożytki wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane są do umów leasingu operacyjnego.
  Opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego ujmowane są jako koszty w wyniku finansowym
  metod ą liniową przez okres trwania leasingu.
  4.8.7 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
  Jako środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych Bank wykazuje: kasę i środki na rachunkach
  bieżących w banku centralnym, rachunki bieżące oraz depozyty jednodniowe w innych bankach.
  4.8.8 Kapitał własny
  Kapitały własne stanowią kapitały i fundusze tworzone zgodnie z obowiązującym prawem, właściwymi
  ustawami oraz statutem.
  Na kapitały własne składają się: kapitał zakładowy, zyski zatrzymane (niepodzielony wynik finansowy)
  oraz pozostałe kapitały.
  Kapitał zakładowy
  Kapitał zakładowy wykazywany jest według wartości nominalnej, zgodnie ze statutem oraz wpisem do
  rejestru handlowego.
  Dywidendy za rok obrotowy, które zostały zatwierdzone przez W alne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
  ale nie zostały wypłacone na koniec okresu sprawozdawczego, ujawnia się w pozycji „Pozostałe
  zobowiązania" w sprawozdaniu z sytuacji finansowej.
  Zyski zatrzymane (niepodzielony wynik finansowy)
  Zyski zatrzymane tworzone są z wyniku finansowego roku bieżącego oraz wyników finansowych z lat
  ubiegłych, które nie zostały przeznaczone na pozostałe kapitały lub rozdystrybuowane do
  akcjonariuszy.
  Pozostałe kapitały
  Pozo stałe kapitały obejmują: kapitał zapasowy tworzony z zysku do wysokości 1/3 kapitału
  zakładowego, kapitał rezerwowy i kapitał z aktualizacji wyceny.
  Kapitał zapasowy obejmuje odpisy z zysku oraz premie emisyjne uzyskane z emisji akcji
  pomniejszone o koszty przeprowadzenia emisji.
  Kapitał rezerwowy obejmuje odpisy z zysku oraz z innych źródeł i może być przeznaczony wyłącznie
  na pokrycie przyszłych strat bilansowych. W tej pozycji prezentowany jest również Fundusz ogólnego
  ryzyka, który tworzony jest zgodni e z Ustawą Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku z odpisów
  z zysku netto i przeznaczony jest na niezidentyfikowane ryzyka działalności Banku.
  Kapitał z aktualizacji wyceny obejmuje skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży,
  wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych oraz wartość podatku odroczonego dla pozycji
  stanowiących różnice przejściowe odniesione na kapitał z aktualizacji.


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 30/119
  4.8.9 Udzielone zobowiązania warunkowe
  W ramach działalności operacyjnej Bank zawiera transakcje, które w mom encie ich zawarcia nie są
  ujmowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako aktywa lub zobowiązania, lecz powodują
  powstanie zobowiązań warunkowych. Zobowiązanie warunkowe jest:
   możliwym obowiązkiem, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, których i stnienie
  zostanie potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub
  większej ilości niepewnych przyszłych zdarzeń, które nie w pełni podlegają kontroli Banku;
   obecnym obowiązkiem, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, ale ni e jest ujmowany
  w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, ponieważ nie jest prawdopodobne, aby konieczne
  było wydatkowanie środków pieniężnych lub innych aktywów w celu wypełnienia obowiązku
  lub kwoty zobowiązania nie można oszacować w sposób wiarygodny.
  Na udzielone zobowiązania pozabilansowe w tym niewykorzystane linie kredytowe tworzone są
  rezerwy. Rezerwa wyznaczana jest jako różnica pomiędzy oczekiwaną wartością ekspozycji
  bilansowej, która powstanie z udzielonego zobowiązania pozabilansowego a wartoś cią bieżącą
  oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych uzyskanych z ekspozycji bilansowej powstałej z
  udzielonego zobowiązania na datę identyfikacji utraty wartości
  Umowy gwarancji finansowych, które nie są uznawane za umowy ubezpieczeniowe, są początk owo
  ujmowane w wartości godziwej a następnie wyceniane do wyższej z dwóch wartości: kwoty będącej
  najbardziej właściwym szacunkiem nakładów niezbędnych do wypełnienia obecnego obowiązku
  wynikającego z gwarancji finansowej, przy uwzględnieniu prawdopodobień stwa jej realizacjiu oraz
  kwoty rozpoznanej w momencie początkowego ujęcia, skorygowanej o rozliczoną kwotę prowizji
  otrzymanej za udzielenie gwarancji.
  4.9 Wynik finansowy
  4.9.1 Wynik z tytułu odsetek
  Przychody i koszty odsetkowe generowane przez aktywa i zobowiąza nia finansowe ujmowane są
  w wyniku finansowym według metody zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy
  procentowej.
  Efektywna stopa procentowa jest stopą, która dyskontuje oczekiwany strumień przyszłych płatności
  pieniężnych do bieżącej war tości bilansowej netto przez okres do zapadalności lub do momentu
  następnej rynkowej wyceny określonego składnika aktywów i zobowiązań finansowych, zaś jej
  ustalenie obejmuje wszelkie należne bądź kasowe opłaty i przepływy płacone lub otrzymywane przez
  Ban k w ramach umowy danego instrumentu, z wyłączeniem przyszłych możliwych strat kredytowych.
  Sposób rozliczania kuponów odsetkowych, prowizji/opłat i niektórych kosztów zewnętrznych
  związanych z instrumentami finansowymi (metodą efektywnej stopy procentowej lub liniowo) zależy
  od charakteru danego instrumentu. W przypadku instrumentów finansowych z ustalonymi
  harmonogramami przepływów pieniężnych zastosowanie ma wycena metodą efektywnej stopy
  procentowej. W przypadku instrumentów z nieokreślonymi harmonograma mi przepływów nie ma
  możliwości wyliczenia efektywnej stopy procentowej i prowizje/opłaty są rozliczane liniowo w czasie.
  Natomiast sposób ujęcia rozliczanych w czasie poszczególnych typów prowizji/opłat w wyniku
  finansowym jako przychody odsetkowe lub pro wizyjne i w ogóle konieczność ich rozliczenia w czasie,
  a nie możliwość ujęcia jednorazowo w wyniku finansowym, zależy od charakteru ekonomicznego
  prowizji/opłaty.


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 31/119
  W skład opłat/prowizji rozliczanych w czasie wchodzą np. opłaty za pozytywne rozpatrzenie wn iosku
  kredytowego, prowizje za udzielenie kredytu, prowizje za uruchomienie kredytu, opłaty za
  ustanowienie zabezpieczeń, itp. W noszenie tego typu opłat stanowi integralną część zwrotu
  generowanego przez określony instrument finansowy. Do tej kategorii zal iczają się również opłaty i
  koszty związane ze zmianą warunków umownych, co powoduje modyfikację pierwotnie wyliczonej
  efektywnej stopy procentowej.
  Wynik z tytułu odsetek zawiera również wynik odsetkowy na odsetkach naliczonych oraz zapłaconych
  związanych z instrumentami zaklasyfikowanymi jako aktywa dostępne do sprzedaży oraz z kredytami i
  pożyczkami udzielonymi klientom oraz pozostałymi należnościami.
  4.9.2 Wynik z tytułu prowizji i opłat
  4.9.2.1 Przychody z tytułu prowizji i opłat
  Opłaty i prowizje rozliczane do wyni ku finansowego metodą efektywnej stopy procentowej Bank
  ujmuje w sprawozdaniu w wyniku z tytułu odsetek.
  Natomiast opłaty i prowizje, które nie są rozliczane metodą efektywnej stopy procentowej, tylko są
  rozkładane w czasie metodą liniową lub rozpoznawane jednorazowo, są ujmowane w pozycji wyniku z
  tytułu prowizji i opłat.
  Prowizje kosztowe zapłacone sprzedawcom z tytułu sprzedaży produktów bankowych rozliczane są
  przez okres ważności produktu, a część dotycząca prowizji za sprzedaż ubezpieczeń rozpoznawan a
  jest analogicznie jak przychody z tego tytułu.
  Bank otrzymuje również przychody z tytułu pośrednictwa finansowego w sprzedaży produktów
  inwestycyjno –ubezpieczeniowych w miesiącu sprzedaży produktu. Przychody i odpowiadające im
  koszty sprzedaży tych produ któw ujmowane są w okresie, w którym miała miejsce sprzedaż produktu i
  prezentowane są przez Bank w pozycji przychody i koszty prowizyjne. Dla produktów, dla których
  Bank wykonuje czynności związane z obsługą po okresie sprzedaży, odpowiednia część przycho du
  jest odraczana i amortyzowana liniowo przez okres trwania produktu inwestycyjno -
  ubezpieczeniowego. Jednocześnie, Bank tworzy rezerwy na zwroty wynagrodzenia z tytułu
  przedterminowego zakończenia produktów inwestycyjno -ubezpieczeniowych.
  4.9.2.2 Przychody i kosz ty z tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych powiązanych z
  kredytami
  W przypadku oferowania produktów ubezpieczeniowych wraz z produktem kredytowym , opłaty
  uzyskiwane przez Bank z tytułu sprzedaży produktu ubezpieczeniowego stanowią integralną część
  wynagrodzenia z tytułu oferowanego instrumentu finansowego, gdy produkt ubezpieczeniowy jest
  bezpośrednio powiązany z instrumentem finansowym.
  W celu określenia sposobu ujęcia transakcji w księgach rachunkowych, Bank określa stopień
  bezpośredniego powiązania produktu ubezpieczeniowego oraz instrumentu finansowego, biorąc pod
  uwagę treść ekonomiczną transakcji.
  Bank stosuje do transakcji powiązanych następujące podejście:
  - otrzymane bądź należne Bankowi wynagrodzenie z tytułu oferowania produktów ubezpieczeniowych
  dla produktów bezpośrednio powiązanych (bez wyodrębnienia instrumentu złożonego)
  z instrumentami finansowymi (kredytami i pożyczkami udzielanymi klientom) wycenian ymi według
  zamortyzowanego kosztu jest rozliczane metodą efektywnej stopy procentowej i ujmowane w
  przychodzie odsetkowym.


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 32/119
  - otrzymane bądź należne Bankowi wynagrodzenie z tytułu wykonywania usługi pośrednictwa, którą
  należy oceniać pod kątem treści ekono micznej, powinno być ujęte w przychodach z tytułu prowizji w
  momencie sprzedaży produktu ubezpieczeniowego lub jego odnowienia, z zastrzeżeniem sytuacji,
  kiedy analiza bezpośredniego powiązania produktu ubezpieczeniowego z instrumentem finansowym
  skutkuje podziałem produktu złożonego, tj. wydzieleniem wartości godziwej oferowanego instrumentu
  finansowego oraz wartości godziwej produktu ubezpieczeniowego sprzedawanego łącznie z tym
  instrumentem.
  W powyższej sytuacji transakcja dzielona jest na elementy, w od niesieniu do których alokowane są
  przychody, a należne Bankowi wynagrodzenie z tytułu sprzedaży produktu ubezpieczeniowego jest
  dzielone pomiędzy część stanowiącą element zamortyzowanego kosztu instrumentu finansowego
  oraz część stanowiącą wynagrodzenie za wykonywanie czynności pośrednictwa. Bank dokonuje
  analizy wartości godziwej zarówno transakcji udzielenia finansowania, jak również usługi pośrednictwa
  ubezpieczeniowego i na tej podstawie dokonuje podziału wynagrodzenia w proporcji: odpowiednio
  wartości godziwej instrumentu finansowego oraz wartości godziwej usługi pośrednictwa w stosunku do
  sumy obu wartości.
  Ponadto, część wynagrodzenia z tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych odraczana jest w
  czasie na wypadek, gdyby klient wypowiedział umowę pr zez terminem.
  4.9.3 Pozostałe przychody i koszty operacyjne
  Do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych zaliczane są koszty i przychody nie związane
  bezpośrednio z działalnością bankową Banku . Są to w szczególności wynik z tytułu sprzedaży
  i likwidacji środków trwałych, przychody z tytułu sprzedaży pozostałych usług, otrzymane i zapłacone
  odszkodowania kary i grzywny.
  4.9.4 Przychody z tytułu dywidend
  Przychody z tytułu dywidend są ujmowane w rachunku wyników w momencie ustalenia praw
  akcjonariuszy lub udziało wców do ich otrzymania.
  4.9.5 Wynik na instrumenetach finansowych wycenianych do wartości godziwej
  Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej jest ustalany biorąc pod
  uwagę: wycenę zobowiązań finansowych, zaklasyfikowanych w momencie ic h początkowego ujęcia
  jako zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz wycenę instrumentów
  pochodnych do wartości godziwej.
  4.9.6 Wynik z pozycji wymiany
  Wynik z pozycji wymiany obejmuje zyski i straty z transakcji kupna i sprzedaży walut oraz
  przeliczonych aktywów i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych, w tym: niezrealizowaną wycenę
  z tytułu wymiany początkowej instrumentów pochodnych.
  4.9.7 Podatek dochodowy
  Zobowiązania i należności z tytułu bieżącego podatku za okres bieżący i okresy poprzednie wycenia
  się w wysokości kwot przewidywanej zapłaty na rzecz organów podatkowych (podlegających zwrotowi
  od organów podatkowych) z zastosowaniem stawek podatkowych i przepisów podatkowych,
  które prawnie lub faktycznie już obowiązywały na dzień bilansowy.
  Na potrzeby sprawozdawczości finansowej, podatek odroczony jest tworzony metodą zobowiązań
  bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na koniec okresu
  sprawozdawczego między wartością podatkową aktywów i zobowiązań a ich wartością bilansową
  wykazaną w sprawozdaniu finansowym.


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 33/119
  Rezerwa na podatek odroczony ujmowana jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic
  przejściowych:
  • z wyjątkiem sytuacji, gdy rezerwa na podatek odroczony powstaje w wyniku początkowego uj ęcia
  wartości firmy lub początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania przy transakcji nie
  stanowiącej połączenia jednostek gospodarczych i w chwili jej zawierania nie mającej wpływu ani
  na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania cz y stratę podatkową oraz
  • w przypadku dodatnich różnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych
  lub stowarzyszonych i udziałów we wspólnych przedsięwzięciach – z wyjątkiem sytuacji, gdy
  terminy odwracania się różnic przejściowych po dlegają kontroli inwestora lub gdy
  prawdopodobne jest, iż w dającej się przewidzieć przyszłości różnice przejściowe nie ulegną
  odwróceniu.
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego ujmowane są w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic
  przejściowych, jak równie ż niewykorzystanych ulg podatkowych i niewykorzystanych strat
  podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że
  zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice, aktywa i stra ty:
  • z wyjątkiem sytuacji, gdy aktywa z tytułu odroczonego podatku dotyczące ujemnych różnic
  przejściowych powstają w wyniku początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania
  przy transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek gospodarczych i w chw ili jej zawierania nie
  mają wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania czy stratę
  podatkową oraz
  • w przypadku ujemnych różnic przejściowych z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych lub
  stowarzyszonych oraz udziałów we wspólnyc h przedsięwzięciach, składnik aktywów z tytułu
  odroczonego podatku jest ujmowany w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jedynie w takiej
  wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, iż w dającej się przewidzieć przyszłości ww. różnice
  przejściowe ulegną odwróceni u i osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na
  potrącenie ujemnych różnic przejściowych.
  Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na koniec
  każdego okresu sprawozdawczego i ulega stosownemu obniż eniu o tyle, o ile przestało być
  prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub
  całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
  Nieujęty składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlega ponownej ocenie na
  koniec każdego okresu sprawozdawczego i jest ujmowany do wysokości odzwierciedlającej
  prawdopodobieństwo osiągnięcia w przyszłości dochodów do opodatkowania, które pozwolą na
  odzyskanie tego składnika aktywów.
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane
  są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie,
  gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przy jmując za podstawę stawki
  podatkowe (i przepisy podatkowe) obowiązujące na koniec okresu sprawozdawczego lub takie,
  których obowiązywanie w przyszłości jest pewne na koniec okresu sprawozdawczego.
  Bank kompensuje ze sobą aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z rezerwami z tytułu
  odroczonego podatku dochodowego wtedy i tylko wtedy, gdy posiada możliwy do wyegzekwowania
  tytuł prawny do przeprowadzenia kompensat należności ze zobowiązaniami z tyt ułu bieżącego
  podatku i odroczony podatek dochodowy ma związek z tym samym podatnikiem i tym samym
  organem podatkowym.  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 34/119
  4.10 Nowe standardy rachunkowości oraz interpretacje
  Zmiany do istniejących standardów zastosowane po raz pierwszy w sprawozdaniu finansow ym
  Banku za 2017 rok :
  Następujące zmiany do istniejących standardów oraz interpretacja wydane przez Radę
  Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) oraz zatwierdzone do stosowania w UE
  wchodzą w życie po raz pier wszy w sprawozdaniu finansowym Banku za 2017 rok:
  • Zmiany do MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych” – Inicjatywa w odniesieniu do
  ujawnień – zatwierdzone w UE w dniu 6 listopada 2017 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów
  rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie) . Powyższe zmiany wiążą się
  przede wszystkim obowiązkiem uzgodnieni a przez jednostkę sporządzającą sprawozdanie finansowe
  sald otwarcia i sald zamknięcia poszczególnych zobowiązań przedstawionych w sprawozdaniu z
  sytuacji finansowej, które kwalifikują się jako działalność finansowa w sprawozdaniu z przepływów
  pieniężnych . W związku z powyższą zmianą, Bank w nocie 35 do niniejszego sprawozdania
  finansowego przedstawił ujawnienie dotyczące zmiany stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych
  papie rów wartościowych.
  • Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” – Ujmowanie aktywów z tytułu odroczonego
  podatku dochodowego od niezrealizowanych strat – zatwierdzone w UE w dniu 6 listopada 2017 roku
  (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynają cych się 1 stycznia 2017 roku lub po
  tej dacie) . Powyższe zmiany do MSR 12 wskazują dodatkowe wytyczne w zakresie ujmowania
  aktywów z tytułu podatku odroczonego od niezrealizowanych strat na instrumentach dłużnych
  wycenianych do wartości godziwej , tj. w szczególności standard potwierdza, że spadek poniżej kosztu
  w wartości bilansowej instrumentów dłużnych o stałej stopie procentowej wycenianych w wartości
  godziwej, dla których podstawa opodatkowania pozostaje na poziomie kosztu powoduje powstanie
  ujemnych r óżnic przejściowych, niezależnie od tego czy posiadacz instrumentu zamierza go
  utrzymywać czy sprzedać. W ocenie Banku ww. zmiany nie mają istotnego wpływu na sprawozdanie
  finansowe.
  Nowe standardy oraz zmiany do istniejących standardów, jakie zostały już wydane przez RMSR
  i zatwierdzone przez UE, ale jeszcze nie weszły w życie
  Zatwierdzając niniejsze sprawozdanie finansowe, następujące nowe standardy zostały wydane przez
  RMSR i zatwierdzone do stosowania w UE przy czym nie weszły jeszcze w życie:
   MSSF 9 „Instrumenty finansowe” zatwierdzony w UE w dniu 22 listopada 2016 roku
  (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub
  po tej dacie) – opis dotyczący MSSF 9 przedstawiono poniże j.
  Standard MSSF 9 „Instrumenty finansowe” został opublikowany przez Radę Międzynarodowych
  Standardów Rachunkowości w dniu 24.07.2014 r. , a zatwierdzony Rozporządzeniem Komisji
  Europejskiej nr 2016/2067/EU z 22.11.2016 r. do stosowania w krajach członkowskich Unii
  Europejski ej. Standard ma obligatoryjne zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzonych za
  okresy obrotowe rozpoczynające się w dniu oraz po 1.01.2018 r. za wyjątkiem zakładów ubezpieczeń,
  które mogą zastosować standard począwszy od 1.01.2021 r. MSSF 9 zastępuj e MSR 39 „Instrumenty
  finansowe: ujmowanie i wycena” dając jednak podmiotom sprawozdawczym możliwość pozostania
  przy przepisach dotyczących rachunkowości zabezpieczeń wynikających z MSR 39.
  MSSF 9 wprowadza zmiany wpływające na następujące obszary stosowa nych zasad rachunkowych
  dotyczących instrumentów finansowych:
  1) klasyfikacja i wycena instrumentów finansowych,
  2) utrata wartości instrumentów finansowych,


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 35/119
  3) rachunkowość zabezpieczeń.
  Prace Banku dotyczące wdrożenia MSSF 9 odbywały się w 2016 oraz 2017 roku pr zy zaangażowaniu
  departamentów biznesowych oraz odpowiedzialnych za obszary rachunkowości, sprawozdawczości,
  ryzyka kredytowego.
  Pierwsza faza projektu mia ła na celu głównie identyfikację różnic pomiędzy MSR 39 a MSSF 9 oraz
  definiowaniem działań, które mu szą zostać wykonane po stronie Banku, aby spełnić wymogi
  nakładane przez MSSF 9.
  Główna część prac prowadzonych w 2017 roku dotyczyła zmian w obszarze zasad i metodyki
  kalkul acji odpisów aktualizujących i dotyczyła przede wszystkim opracowani a modeli służą cych do
  ustalania wartości odpisów aktualizujących opartych na koncepcji strat oczekiwanych, w tym w
  szczególności na określeniu definicji istotnego wzrostu ryzyka, zasad klasyfikacji instrumentów
  finansowych do kategorii oraz wpływu scenariuszy makroekono micznych uwzględnianych w
  poszczególnych parametrach ryzyka .
  Klasyfikacja i wycena
  W odniesieniu do części MSSF 9 dotyczące j klasyfikacji i wyceny Bank dokonał analizy prowadzonej
  działalności pod kątem określenia modeli biznesowych.
  Bank dokonuje ustalenia modelu biznesowego w taki sposób, aby odzwierciedlał on sposób, w jaki
  zarządza się łącznie grupami aktywów finansowych, aby zrealizować określony cel biznesowy.
  Dokonując ww. analizy Bank bierze pod uwagę przede wszystkim następuj ące elementy:
  1) sposób oceny efektywności danego aktywa, tj. określenie czy oczekiwaniem Banku jest
  uzyskiwanie konkretnych przepływów pieniężnych wynikających z umowy, czy też celem Banku jest
  osiągnięcie określonego poziomu zwrotu z aktywów poprzez różnego rodzaju działania, w
  szczególności sprzedażowe,
  2) rodzaje ryzyka oraz sposób zarządzania tymi ryzykami w odniesieniu do danej grupy aktywów,
  3) ocenę, w jaki sposób wynagradzane są osoby zarządzające daną działalnością, tj. w szczególności
  określenie czy ich wynagrodzenie oparte jest na wartości godziwej zarządzanych aktywów czy na
  wartości uzyskanych przepływów pieniężnych wynikających z umowy), oraz
  4) sposób raportowania, tj. w jaki sposób wyniki modelu biznesowego i aktywów finansowych
  utrzymywanych w ramach tego modelu biznesowego są oceniane i przekazywane kluczowemu
  personelowi kierowniczemu Banku .
  Ponadto, w odniesieniu do aktywów finansowych, kt óre klasyfikowane są do modelu biznesowego
  zakładającego utrzymywanie aktywów w celu uzyskiwania przepływów pieniężnych wynikających z
  umowy, bez wpływu na obecny model, Bank stosuje dodatkowo analizę kryteriów ilościowych
  uwzględniających w szczególności następujące przypadki:
  - sprzedaż y wynikając ej ze wzrostu ryzyka kredytowego związanego z aktywami,
  - sprzedaż y, któr a występuje nieczęsto (nawet, jeżeli o znaczącej wartości),
  - sprzedaż y o nieznacznej wartości (nawet, jeżeli występuje często),
  - sprzedaż y aktywów w celach płynnościowych w warunkach skrajnych ,
  - sprzedaż y, która jest wymuszona przez strony trzecie , np. przypadki sprzedaży aktywów ze względu
  na wymog i organów nadzorczych, pomimo iż pierwotnie były one utrzymywane w celu pozyskiwania
  umownych przepływów pieniężnych,
  - sprzedaż y aktywów w przypadku przekroczenia limitów koncentracji określonych w wewnętrznych
  procedurach, jako element polityki zarządzania ryzykiem kredytowym,
  - sprzedaż y dokonan ej blisko terminu zapadalności aktywów fin ansowych .
  W oparciu o powyższe zasady Bank dokonał oceny modeli biznesowych i na podstawie
  przeprowadzonej analizy ustalił następujące model e biznesow e:
  1) utrzymywanie aktywów w celu uzyskiwania przepływów pieniężnych wynikających z umowy – do
  tej grupy Ba nk klasyfikuje wszystkie należności kredytowe, skupione wierzytelności oraz obligacje
  korporacyjne,
  2) utrzymywanie aktywów w celu zarówno uzyskiwania przepływów pieniężnych wynikających z
  umowy, jak i w celu sprzedaży tych aktywów – do tej grupy Bank klasyfi kuje przede wszystkim
  obligacje skarbowe oraz bony pieniężne ,
  3) utrzymywanie aktywów w innych celach (tj. inny model biznesowy), który obejm uje głównie
  instrumenty pochodne.


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 36/119
  Test kontraktowych przepływów pieniężnych
  MSSF nakłada wymogi dotyczące cech kontraktowych przepływów pieniężnych danego instrumentu
  finansowego, które determinują sposób wyceny danego instrumentu finansowego, tj. tylko umowy,
  których kontraktowe przepływy pieniężne obejmują kapitał umowny (kwota główna) oraz odsetki
  umowne, spełniają wymogi testu kontraktowych przepływów pieniężnych i mogą być wyceniane
  według zamortyzowa nego kosz tu w przypadku aktywów finansowych zaklasyfikowanych do modelu
  biznesowego, którego celem jest utrzymywanie aktywów cel em otrzymania przepływów pieniężnych
  wynikających z umowy lub w wartości godziwej przez inne dochody całkowite w przypadku aktywów
  finansowych zaklasyfikowanych do modelu biznesowego, którego ce lem jest zarówno uzyskiwanie
  przepływów pieniężnych wynikający ch z umowy, jak i sprzedaż aktywów finansowych.
  Aktywa finansowe, które nie spełniają testu kontraktowych przepływów pieniężnych podlegają wycenie
  do wartości godziwej przez wynik finansowy niezależnie od modelu biznesowego.
  Zidentyfikowane zmiany w klasyfikacji i wycenie
  W celu za pewnienia zgodności zasad klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych posiadanych
  przez Bank z wymogami MSSF 9 na dzień 31.12.2017 roku Bank dokonał analizy posiadanych
  aktywów finansowych, w szczególności polegającej na:
  1) zdefiniowaniu modelu biznesowych stosowanych w Banku,a następnie przyporządkowaniu
  poszczególnych aktywów finansowych do poszczególnych modeli biznesowych w taki sposób , aby
  uwzględnić sposób zarządzania tymi aktywami, raportowania wyników i ryzyk związan ych z daną
  grupą aktywów finansowych,
  2) analizie zapisów umownych poszczególnych aktywów finansowych w celu ustalenia, czy warunki
  tych aktywów finansowych spełniają kryteria MSSF 9 w zakresie zapłaty kapitału i odsetek przez
  kontraktowe przepływy pienieżne wynikające z aktywa finansowego;
  3) dokonaniu oceny - w odniesieniu do aktywów finansowych w przypadku których stopa procentowa
  składnika aktywów finansowych jest okresowo aktualizowana, ale częstotliwość takiej aktualizacji
  nie odpowiada terminom stopy proce ntowej lub gdy stopa procentowa składnika aktywów
  finansowych jest okresowo aktualizowana w sytuacji gdy zmiana rzeczywistego poziomu stóp
  procentowych wynosi więcej niż ustalony poziom minimalny - czy przepływy pieniężne wynikające
  z umowy stanowią jedyni e spłatę kwoty głównej i odsetek od kwoty głównej pozostałej do spłaty
  poprzez przeprowadzenie tzw. testów porównawczych („benchmark test”).
  Bank dokonał ujęcia portfel a aktywów finansowych, którego konstrukcja oprocentowania jest oparta
  na mnożniku większ ym niż jeden, w zamortyzowanym koszcie.
  Biorąc pod uwagę toczące się dyskusje w obszarze klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych
  zawierających mnożnik większy od jedności w konstukcji oprocentowania umownego, powyższe
  podejście może w przyszłości ul ec zmianie, co mogłoby wiązać się z konicznością wyceny portfela
  kart kredytowych w wartości godziwej przez wynik finansowy. Na dzień 31 grudnia 2017 roku Bank
  posiadał portfel kart kredytowych w wartości bilansowej 162,7 mln zł, a jego szacowana wartość
  godziwa na ten dzień wynosiła 161,2 mln zł.
  W rezultacie przeprowadzonych prac Bank uznał, iż aktywa oraz z obowiązania finansowe będą w
  dalszym ciągu wyceniane według dotychczasowych zasad określonych w MSR 39 – według
  zamortyzowanego kosztu lub wartości g odziwej przez wynik finansowy.
  MSSF 9 wprowadza definicję wartości bilansowej brutto składnika aktywów finansowych. Zmiana
  powoduje różnicę w kalkulacji wartości brutto aktywów finansowych zaklasyfikowanych do Koszyka 3
  w stosunku do dotychczas obowiązują cych zasad. Od 1 stycznia 2018 roku w wartości brutto
  (bilansowo) ujmuje się odsetki, w tym odsetki karne naliczone od wartości brutto ekspozycji. Dla celów
  rachunku zysków i strat przychód odsetkowy od aktywów finansowych zaklasyfikowanych do Koszyka
  3 na licza się od wartości netto ekspozycji .
  Dane porównawcze
  MSSF 9 wprowadza liczne istotne zmiany w sposob ie prezentacji oraz zakres ie ujawnień, w tym
  w pierwszym roku jego zastosowania, tak aby umożliwić użytkownikowi sprawozdania finansowego
  zrozumienie wpływ u MSSF 9 na klasyfikację i wycenę oraz utratę wartości aktywów finansowych oraz
  na sytuację majątkow ą i f inansową oraz wynik finansowy Banku .


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 37/119
  Bank podj ął decyzję o skorzystaniu z zapisów MSSF 9 umożliwiających zwolnienie z obowiązku
  przekształcania danych porównawczych dla okresów wcześniejszych w odniesieniu do zmian
  wynikających z klasyfikacji i wyceny oraz utraty wartości.
  Wszelkie r óżnice w wartości bilansowej aktywów i zobowiązań finansowych , które wynikają z
  zastosowania MSSF 9 zostały ujęte, j ako element wyniku z lat ubiegłych w kapitałach własnych na
  dzień 1 stycznia 2018 roku.
  Rachunkowość zabezpieczeń
  MSSF 9 zwiększa zakres pozycji, jakie można wyznaczać, jako pozycje zabezpieczane, a także
  umożliwia wyznaczenie na instrument zabezpieczający aktywów lub zobowiązań finansowych
  wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. Ponadto, Standard znosi obowiązek
  retrospektywnego pomiaru efektywności zabezpieczenia przy jednoczesnym zniesieniu
  obowiązującego wcześniej przedział u 80 -125% , a warunkiem stosowania rachunkowości
  zabezpieczeń ma być ekonomiczna zależność pomiędzy instrumentem zabezpieczającym a pozycją
  zabezpieczaną. Ponadto, zwiększeniu uleg a zakres ujawnień dotyczących strategii zarządzania
  ryzykiem, przepływów pien iężnych wynikających z transakcji zabezpieczających oraz wpływ
  rachunkowośc i zabezpieczeń na sprawozdanie finansowe. Bank stosując zapisy par. 7.2.21 MSSF 9
  podjął decyzję o stosowani u wymogów rachunkowości zabezpieczeń i relacji zabezpieczających
  wynikają cych z MSR 39.
  Utrata wartości ekspozycji kredytowych
  W związku z wprowadzeniem MSSF 9 nastąpiła zmiana w zakresie szacowania strat z tytułu utraty
  wartości ekspozycji kredytowych. Koncepcja oparta na stratach poniesionych (incurred loss)
  stanowiąca podstawę MSR 39 została zastąpiona podejściem bazującym na s tratach oczekiwanych
  (expected loss). Sposób szacowania odpisu na oczekiwane straty kredytowe jest uzależniony od
  zmiany poziomu ryzyka, który nastąpił od momentu początkowego ujęcia.
  Nowy standard określa trzy stage/koszyki rozpoznawania strat kredytowyc h:
  a) Stage 1 – w którym klasyfikowane są ekspozycje, które na daną datę bilansową nie spełniają
  kryterium istotnego wzrostu ryzyka kredytowego i nie zaistniała w stosunku do nich przesłanka utraty
  wartości. Dla takich ekspozycji wyznaczany jest odpis na o czekiwane straty kredytowe w horyzoncie
  12 miesięcy.
  b) Stage 2 – w którym klasyfikowane są ekspozycje, które na daną datę bilansową spełniają kryterium
  istotnego wzrostu ryzyka kredytowego i nie zaistniała w stosunku do nich przesłanka utraty wartości.
  Dla takich ekspozycji wyznaczany jest odpis na oczekiwane straty kredytowe w horyzoncie życia
  ekspozycji.
  c) Stage 3 – w którym klasyfikowane są ekspozycje, dla których na daną datę bilansową zaistniała
  przynajmniej jedna przesłanka utraty wartości. Dla ta kich ekspozycji wyznaczany jest odpis na
  oczekiwane straty kredytowe w horyzoncie życia ekspozycji.
  Dodatkowo dla ekspozycji POCI (ang. purchased or originated credit impaired) wyznaczany jest odpis
  na oczekiwane straty kredytowe w horyzoncie życia ekspozy cji.
  Identyfikacja istotnego wzrostu ryzyka kredytowego dokonywana jest w oparciu o kryteria jakościowe i
  ilościowe, do których zaliczają się:
  - opóźnienie w spłacie przekraczające 30 dni,
  - umieszczenie klienta na Watch Liście,
  - zidentyfikowanie negatywn ych sygnałów na podstawie raportów Biura Informacji Kredytowej.
  W celu szacowania odpisów z tytułu oczekiwanych strat kredytowych Idea Bank wykorzystuje własne
  oszacowania parametrów ryzyka bazując na wypracowanych modelach wewnętrznych, które zostały
  zmo dyfikowane na potrzebę dostosowania do MSSF 9 m.in. w zakresie oszacowania parametrów w
  całym horyzoncie życia.
  Oczekiwane straty kredytowe zostały określone jako iloczyn EAD pomniejszonego o wartość
  zabezpieczeń oraz PD i LGD. Finalna wartość strat oczek iwanych stanowi sumę oczekiwanych strat w
  poszczególnych okresach (w horyzoncie 12 miesięcy lub w horyzoncie życia ekspozycji kredytowej)
  zdyskontowaną efektywną stopą procentową.
  Modele wewnętrzne banku wykorzystywane na potrzeby MSSF 9 zostały zbudowane zgodnie
  z zasadami standardu i podlegają procesowi zarządzania modelami .


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część
  38/119
  Tabela poniżej prezentuje wpływ zmiany klasyfikacji instrumentów finansowych na moment wdrożenia MSSF 9:
  zmiany
  klasyfikacji zmiany wyceny
  Kasa, środki w Banku Centralnym Pożyczki i należności W ycena w
  zamortyzowanym koszcie 138 061 0 0 138 061 0 0
  Należności od banków i instytucji finansowych Pożyczki i należności W ycena w
  zamortyzowanym koszcie 136 395 0 -267 136 128 -267 -267
  Pochodne instrumenty finansowe
  Aktywa finansowe wyceniane
  do wartości godziwej przez
  wynik
  W ycena w wartości
  godziwej przez wynik
  finansowy
  141 555 0 0 141 555 0 0
  W ycena w
  zamortyzowanym koszcie 16 233 800 0 -198 754 16 035 046 -198 754 -198 754
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży -
  instrumenty dłużne
  Aktywa finansowe dostępne
  do sprzedaży
  W ycena w wartości
  godziwej przez pozostałe
  całkowite dochody
  4 189 752 0 0 4 189 752 0 0
  W ycena w wartości
  godziwej przez pozostałe
  całkowite dochody
  60 628 0 0 60 628 0 0
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego 135 702 0 40 801 176 503 40 801 40 801
  Pożyczki i należności W ycena w
  zamortyzowanym koszcie 595 966 0 -1 875 594 091 -1 875 -1 875
  zmiany
  klasyfikacji zmiany wyceny
  Zobowiązania wobec banków
  Zobowiązania finansowe
  wyceniane według
  zamortyzowanego kosztu
  W ycena w
  zamortyzowanym koszcie 760 748 0 0 760 748 0 0
  Zobowiązania wobec klientów
  Zobowiązania finansowe
  wyceniane według
  zamortyzowanego kosztu
  W ycena w
  zamortyzowanym koszcie 18 385 315 0 0 18 385 315 0 0
  Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów
  wartościowych
  Zobowiązania finansowe
  wyceniane według
  zamortyzowanego kosztu
  W ycena w
  zamortyzowanym koszcie 512 297 0 0 512 297 0 0
  Rezerwy 9 499 0 13 101 22 600 13 101 13 101
  Wartość bilansowa zgodnie z
  MSR 39 według stanu na
  31.12.2017
  zmiana wartości wynikająca ze:
  Należności od klientów Pożyczki i należności
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży -
  instrumenty kapitałowe
  Aktywa finansowe dostępne
  do sprzedaży
  Wartość bilansowa zgodnie
  MSSF 9 według stanu na
  01.01.2018
  Łączny wpływ zmiany
  wartości na
  aktywa/zobowiązania
  Wpływ na
  zyski
  zatrzymane
  Zobowiązania finansowe Klasyfikacja według MSR
  39
  Klasyfikacja według MSSF
  9
  Wartość bilansowa zgodnie z
  MSR 39 według stanu na
  31.12.2017
  zmiana wartości wynikająca ze: Wartość bilansowa zgodnie
  MSSF 9 według stanu na
  01.01.2018
  Łączny wpływ zmiany
  wartości na
  aktywa/zobowiązania
  Wpływ na
  zyski
  zatrzymane
  Aktywa finansowe Klasyfikacja według MSR
  39
  Klasyfikacja według MSSF
  9
  Pozostałe pożyczki i należności


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 39/119
  Wpływ MSSF 9 na adekwatność kapitałową
  W dniu 12 grudnia 2017 r. Parlament Europejski i Rada UE przyjęli Rozporządzenie nr 2017/2395
  zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do rozwiązań przejściowych dotyczących
  złagodzenia wpływu wprowadzenia MSSF 9 na fundusze własne oraz dotyczących traktowania jako
  duże ekspozycje niektórych ekspozycji wobec podmiotów sektora publicznego denom inowanych w
  walucie krajowej dowolnego państwa członkowskiego. Niniejsze rozporządzenie weszło w życie
  następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i znajduje
  zastosowanie od dnia 1 stycznia 2018 r. Parlament Europejski ora z Rada (UE) uznali, że stosowanie
  MSSF 9 może doprowadzić do nagłego zwiększenia odpisów na oczekiwane straty kredytowe, a co za
  tym idzie do spadku kapitału podstawowego Tier I.
  Zgodnie z Rozporządzenie m w sprawie amortyzacji wpływu MSSF 9 na Tier I w syt uacji gdy bilans
  otwarcia na dzień wejścia w życie MSSF 9 odzwierciedla spadek kapitału podstawowego Tier I w
  związku ze zwiększony m poziomem rezerw na oczekiwane straty kredytowe, łącznie z odpisem na
  oczekiwane straty kredytowe w całym okresie życia z ty tułu aktywów finansowych dotkniętych utratą
  wartości ze względu na ryzyko kredytowe, w porównaniu z bilansem zamknięcia na poprzedni dzień,
  w okresie przejściowym Bank może nie uwzględni ć w swoim kapitale podstawowym Tier I pewnej
  części zwiększonych rezer w na oczekiwane straty kredytowe. Ten okres przejściowy może trwać
  maksymalnie pięć lat i rozpoczynać się w 2018 r oku. Jednocześnie, Rozporządzenie wskazuje, iż
  część rezerw na oczekiwane straty kredytowe, jaką można uwzględnić w kapitale podstawowym Tier
  I, powinna zmniejszać się z czasem do zera, tak by zapewnić pełne uwzględnienie w adekwatności
  kapitałowej korekty z tytułu wejścia w życie MSSF 9 w dniu następującym bezpośrednio po
  zakończeniu okresu przejściowego.
  Po analizie wymogów Rozporządzenia nr 2017/2395 Bank zdecydował o zastosowaniu przepisów
  przejściowych przewidzianych przez ww. Rozporządzenie, tj. na potrzeby ustalenia adekwatności
  kapitałowej Banku nie będzie uwzględniany pełny wpływ wdrożenia MSSF 9.
  W wyniku uwzględnienia w wyliczeniach adekwatności kapitałowej Banku rozwiązań przejściowych
  wynikających z przedmiotowego Rozporządzenia współczynnik kapitału Tier 1 oraz całkowity
  współczynnik kapitałowy Banku obniżyły się o 35 punktów bazow ych .
  W wyniku zastos owania MSSF 9 , zgo dnie z opisem przedstawionym powyżej , zmniejszeniu uległy
  wartość funduszy własnych oraz współczynniki kapitałowe Banku .
   MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” oraz zmiany do MSSF 15 „Data wejścia w życie
  MSSF 15” - zatwierdzony w UE w dniu 22 września 2016 roku (obowiązujący w odniesieniu do
  okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie).
  MSSF 15 wprowadza nowe zasady ujmowania prz ychodów zastępując dotychczasowe wytyczne
  wynikające z MSR 18.
  Podstawow ą zasadą nowego standardu jest ujmowanie przychodu w taki sposób aby odzwierciedlał
  transfer przyrzeczonych towarów lub usług w kwocie odzwierciedlającej wartość wynagrodzenia, do
  któ rego spółka oczekuje mieć prawo w zamian za te towary lub usługi.
  Z zakresu standardu wyłączone są instrumenty finansowe (MSR 39/MSSF 9), umowy
  ubezpieczeniowe (MSSF 4) oraz leasing (MSSF 16), więc w ocenie Banku zastosowanie standardu
  nie będzie miało zn aczącego wpływu na sprawozdanie finansowe.
  MSSF 15 zastąpił dotychczasowe modele rozpoznawania przychodów wynikjące z MSR 18 5-
  stopniowym modelem ujmowania przychodów, wspólnym dla wszystkich rodzajów transakcji, dla
  wszystkich przedsiębiorstw i branż. Mo del ten, jest możliwy do zastosowania dwojako, w zależności
  od tego, jak wypełniany jest obowiązek świadczenia:
  · wypełniany w czasie,
  · wypełniany jednorazow o.
  Z punktu widzenia MSSF 15 kluczowym jest rozpoznawanie przychodów w opraciu o transfer aktywów
  do klienta, w wartości odzwierciedlającej cenę, oczekiwaną przez Bank , w zamian za przekazanie tych
  aktywów. Zatem moment przeniesienia „ryzyka i korzyści” nie jest już podstawowtym kryterium ujęcia
  przychodu tak jak miało to miejsce w MSR 18.  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 40/119
  O ujęciu przychodu zgodnie z MSSF 15 decyduje m oment wypełnienia zobowiązania do wykonania
  świadczenia . Natomiast oczekiwane jest, że w większości przypadków teb moment pokrywa się z
  momentem przeniesienia ryzyk i korzyści w rozumieniu MSR 18.
  5-etapow y model rozpoznawania przychodó w wynikjący z MSSF 15 przedstawia się następująco:
  Krok 1 : Identyfikacja umowy z klientem
  Zgodnie z MSSF 15, co do zasady, umową jest kontrakt między dwoma lub większą ilością stron
  powodujący powstanie podlegających wykonani u praw i obowiązków.
  Bank ujmuje umowę z klientem, objętą zakresem MSSF 15, tylko wówczas, gdy spełnione są
  wszystkie następujące kryteria:
  · strony umowy zawarły umowę i są zobowiązane do wykonania swoich obowiązków,
  · Bank jest w stanie zidentyfikować pr awa każdej ze stron dotyczące aktywów,
  · Bank jest w stanie zidentyfikować warunki płatności za aktywa,
  · umowa ma treść ekonomiczną oraz
  · jest prawdopodobne, że Bank otrzyma wynagrodzenie, które będzie mu przysługiwało w zamian
  aktywa, które zostaną prze kazane klientowi.
  W celu oceny , czy otrzymanie kwoty wynagrodzenia jest prawdopodobne, Bank uwzględnia jedynie
  zdolność i zamiar zapłaty kwoty wynagrodzenia przez klienta w odpowiednim terminie.
  Bank łączy dwie lub więcej umów, które zostały zawarte jedno cześnie lub niemal jednocześnie z tym
  samym klientem (lub podmiotami powiązanymi z klientem), i ujmuje je jako jedną umowę, jeżeli
  spełnione jest co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
  · umowy są negocjowane jako pakiet i dotyczą tego samego celu handlo wego;
  · kwota wynagrodzenia należnego w ramach jednej umowy zależy od ceny lub wykonania innej
  umowy lub
  · aktywa przyrzeczone w umowach stanowią pojedyncze zobowiązanie do wykonania świadczenia.
  Krok 2.: Identyfikacja poszczególnych zobowiązań do wykonania świadczeń wynikających z
  umowy.
  W tym etapie niezbędne jest wyodrębnienie obowiązków świadczenia wynikających z umowy, czyli
  aktywów, które są od siebie niezależne . D ane aktywo jest niezależne, jeżeli klient może korzystać z
  danego aktywa osobno, lub w powiązaniu z innymi zasobami, które są dla niego łatwo dostępne i
  jednocześnie aktywo nie jest zależne czy powiązane z innym aktywem z tej samej umowy, wówczas
  Bank ma do czynienia z odrębnymi obowiązkam i świadczenia.
  Krok 3.: Określenie ceny transakcyjnej
  Zgodnie z MSSF 15, cena transakcyjna to wynagrodzenie, które jest oczekiwane przez Bank do
  otrzymania (uprawnienia) w zamian za przekazanie przyrzeczonych aktywów. Odzwierciedla ona
  wysokość przychodu, który zostanie rozpoznany z tytułu wykonania umowy. Cena transakcyjna
  powinna uwzględniać oprócz kwoty wynagrodzenia także element wysoce prawdopodobnego
  wynagrodzenia zmiennego (także bonusy, kary), czynnik dyskontowania, kwoty pł acone do klienta
  bądź wynagrodzenie niepieniężne.
  Krok 4.: Alokacja ceny transakcji do poszczególnych zobowiązań do wykonania świadczeń.
  Ze względu na fakt , iż poszczególne obowiązki świadczenia mogą być rozpoznawane w różnych
  momentach oraz w różny sposób (jednorazowo lub w czasie) w przypadku umów zawierających kilka
  komponentów usług/aktywów dostarczanych niezbędna jest alokacja ceny transakcyjnej na
  zidentyfikowane obowiązki świadczenia. Alokacja powinna odbyć się w opraciu o jednostkowe ceny
  sprz edaży .
  Krok 5.: Ujęcie przychodu w momencie realizacji zobowiązania wynikającego z umowy.
  Przychód jest rozpoznawany w momencie, gdy aktywa są przekazane klientowi / usługa jest
  wykonana oraz uzyskuje on kontrolę nad przedmiotem umowy w rozumieniu MSSF 1 5.  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 41/119
  Status wdrożenia
  W 2017 roku Bank dokonał analizy wpływu wdrożenia 5 -stopniowego modelu rozpoznawania
  przychodów .
  Bank skorzystał z praktycznej możliwości zastosowania podejścia portfelowego do analizy umów z
  klientami wynikającej z MSSF 15.4. uznając, iż biorąc pod uwagę charakter tych umów, ich analiza
  portfela nie będzie skutkowała istotnie innym rezultatem, niż gdyby była przeprowadzana oddzielnie w
  odniesieniu do każdej pojedynczej umowy.
  W rezultacie, Bank, nie zidentyfikował żadnych istot nych kategorii przychodów i kosztów, których
  sposób rozpoznania lub sposób ujęcia musiałby ulec zmianie w wyniku wejścia w życie MSSF 15.
  Wpływ MSSF 15 na sytuację finansową i fundusze własne
  Biorąc pod uwagę powyższe Bank uznaje, iż w pływ wdrożenia MSSF 15 na sytuację finansową i
  fundusze własne Banku nie jest istotny .
   MSSF 16 „Leasing” – zatwierdzony w UE w dniu 31 października 2017 roku (obowiązujący w
  odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycz nia 2019 roku lub po tej dacie).
  MSSF 16 wprowadza nowe zasady ujmowania leasingu przede wszystkim poprzez wyeliminowanie
  stosowanego do tej pory podziału na leasing operacyjny i finansowy. Zgodnie z nowym standardem, w
  przypadku praktycznie każdej umowy spełniającej definicję leasingu, za wyj ątkiem umów krótszych niż
  12 miesięcy oraz dotyczących aktywów o niskiej wartości, leasingobiorca będzie zobowiązany do
  ujęcia w bilansie „prawa do użytkowania aktywa” oraz zobowiązania do zapłaty opłat leasingowych.
  Ponadto, leasingobiorca w swoim rachunk u zysków i strat będzie zobowiązany do ujęcia kosztów
  amortyzacji aktywa będącego przedmiotem leasingu w sposób oddzielny od kosztów odsetek z tytułu
  ww. zobowiązania leasingowego. W odniesieniu do leasingobiorcy przedmiotowy standard nie
  powinien mieć ist otnego wpływu na dotychczas stosowane ujęcie księgowe, tj. leasingodawca w
  dalszym ciągu będzie ujmował oddzielnie dwa typy leasingu w zależności od charakteru umowy
  leasingowej.
  Bank uważa, iż zastosowanie ww. standardu nie będzie miało istotnego wpływu n a dotychczas
  stosowane przez Bank ujęcie umów leasingu finansowego w sprawozdaniu finansowym Banku.
  Ponadto, Bank ocenia, że wejście w życie ww. standardu będzie miało wpływ na ujmowanie,
  prezentację, wycenę oraz ujawnienia dotyczące aktywów i zobowiązań w ynikających z umów leasingu
  operacyjnego, w których Bank występuje jako leasingobiorca. Bank jest w trakcie szacowania wpływu
  powyższych zmian .
   Zmiany do MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” – Zastosowanie MSSF 9 „Instrumenty
  finansowe” wraz z MSSF 4 „Instrumen ty ubezpieczeniowe” – zatwierdzone w UE w dniu 3
  listopada 2017 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1
  stycznia 2018 roku lub po tej dacie lub w momencie zastosowania MSSF 9 „Instrumenty
  finansowe” po raz pierwszy),
   Zm iany do MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” – W yjaśnienia do MSSF 15 „Przychody z
  umów z klientami” – zatwierdzone w UE w dniu 31 października 2017 roku (obowiązujące w
  odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie).
  Nowe standardy oraz zmiany do istniejących standardów wydane przez RMSR, ale jeszcze
  niezatwierdzone do stosowania w UE
  MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji
  wydanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem
  poniższych nowych standardów, zmian do standardów oraz nowej interpretacji, które według stanu na
  dzień 28 lutego 2017 roku nie zostały jeszcze zatwierdzone do stosowania w UE (poniższe daty
  wej ścia w życie odnoszą się do standardów w wersji pełnej):  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 42/119
   MSSF 14 „Odroczone salda z regulowanej działalności” (obowiązujący w odniesieniu do
  okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie) – Komisja
  Europejska postanowiła nie rozpoczynać procesu zatwierdzania tego tymczasowego standardu do
  stosowania na terenie UE do czasu wydania ostatecznej wersji MSSF 14,
   MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2021 rok u lub po tej dacie),
   Zmiany do MSSF 2 „Płatności na bazie akcji” – Klasyfikacja oraz wycena płatności na bazie
  akcji (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018
  roku lub po tej dacie),
   Zmiany do MSSF 9 „Instrument y finansowe” - Charakterystyka opcji przedpłaty z ujemną
  kompensatą (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się
  1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie),
   Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” oraz MSR 28 „Inwestycje
  w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” – Sprzedaż lub wniesienie
  aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem
  oraz późniejsze zmiany (data wejścia w życie zmian została odroczona do momentu zakończenia
  prac badawczych nad metodą praw własności),
   Zmiany do MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych
  przedsięwzięciach” - Długoterminowe udziały w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych
  przedsięwzięciach (obowiązując e w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1
  stycznia 2019 roku lub po tej dacie).
   Zmiany do MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne” – Przeniesienia nieruchomości
  inwestycyjnych (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających si ę 1
  stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
   Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2014 -2016)” – dokonane zmiany w
  ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 1, MSSF 12 oraz MSR
  28) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa (zmiany do
  MSSF 12 obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017
  roku lub po tej dacie, a zmiany do MSSF 1 i MSR 28 obowiązują w odniesieniu do okresów
  rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie) . Poprawki zawierają
  wyjaśnienia oraz zmiany dotyczące zakresu standardów, ujmowania oraz wyceny, a także
  zawierają zmiany terminologiczne i edycyjne. W ocenie Banku ww. zmiany nie będą miały
  istotnego wpływu na sprawoz danie finansowe.
   Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2015 -2017)” – dokonane zmiany w
  ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 3, MSSF 11, MSR 12
  oraz MSR 23) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uśc iślenie słownictwa
  (obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub
  po tej dacie),
   Interpretacja KIMSF 22 „Transakcje w walutach obcych i płatności zaliczkowe”
  (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozp oczynających się 1 stycznia 2018 roku lub
  po tej dacie),  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 43/119
  Interpretacja KIMSF 23 „Niepewność w zakresie rozliczania podatku dochodowego”
  (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub
  po tej dacie).
  Według szacunków Banku, wyżej wymienione nowe standardy oraz zmiany do istniejących
  standardów (z wyjątkiem MSSF 9 i MSSF 1 6) nie miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie
  finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane Bank na dzień bilansowy.
  4.11 Wartość godziwa aktywów i zobowiązań
  Wartość godziwa jest rozumiana jako cena, jaką w dniu wyceny można uzyskać za sprzedaż
  składnika aktywów albo zapłacić za przekazanie zobowiązania w zwykłej transakcji pomiędzy
  uczestnikami rynku. W ycena wartości godziwej opiera się na założeniu , że transakcja sprzedaży
  składnika aktywów lub przeniesienia zobowiązania odbywa się albo na głównym rynku dla danego
  składnika aktywów bądź zobowiązania, albo w przypadku braku głównego rynku, na
  najkorzystniejszym rynku dla danego składnika aktywów lub zobowiązania.
  Wartość godziwa składnika aktywów lub zobowiązania jest mierzona przy założeniu, że uczestnicy
  rynku przy ustalaniu ceny składnika aktywów lub zobowiązania działają w swoim najlepszym interesie
  gospodarczym.
  Wycena wartości godziwej składnika aktywów niefinansowych uwzględnia zdolność uczestnika rynku
  do wytworzenia korzyści ekonomicznych poprzez jak największe i najlepsze wykorzystanie składnika
  aktywów lub jego zbycie innemu uczestnikowi rynku, który zapewniłby jak największe i jak najlepsze
  wykorzystanie tego składnika aktywów.
  Bank stosuje techniki wyceny, które są odpowiednie do okoliczności i w przypadku których są
  dostępne dostateczne dane do wyceny wartości godziwej, przy maksymalnym wykorzystaniu
  odpowiednich obserwowalnych danych wejś ciowych i minimalnym wykorzystaniu nieobserwowalnych
  danych wejściowych.
  Wszystkie aktywa oraz zobowiązania, które są wyceniane do wartości godziwej lub ich wartość
  godziwa jest ujawniana w sprawozdaniu finansowym są klasyfikowane w hierarchii wartości godziwej
  na podstawie najniższego poziomu danych wejściowych który jest istotny dla wyceny do wartości
  godziwej traktowanej jako całość.
  Na każdą datę bilansową Bank ocenia, czy miały miejsce transfery między poziomami hierarchii
  poprzez ponowną ocenę klas yfikacji do poszczególnych poziomów, kierując się istotnością danych
  wejściowych z najniższego poziomu, który jest istotny dla wyceny do wartości godziwej traktowanej
  jako całość.
  Niezależni rzeczoznawcy są angażowani do przeprowadzenia wyceny znaczących aktywów takich jak
  nieruchomości inwestycyjne na każdy dzień bilansowy.
  Na potrzeby ujawnienia wyników wyceny do wartości godziwej Bank ustalił klasy aktywów i
  zobowiązań na podstawie rodzaju, cech i ryzyka związanego z poszczególnymi składnikami aktywów i
  zobowiązań oraz poziom w hierarchii wartości godziwej, jak opisano powyżej.
  Należności od banków i instytucji finansowych
  Lokaty złożone na rynku międzybankowym stanowią w większości lokaty krótkoterminowe, o okresie
  zapadalności do 3 miesięcy. Z tego powodu przyjęto, że wartość godziwa należności od banków nie
  odbiega istotnie od ich wartości księgowej. Dla należności powyżej trzech miesięcy Bank dokonał
  wyceny do wartości godziwej na bazie metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych z
  uwzględnieniem dostępnych informacji odnośnie marży kredytowej dla danego kontrahenta.
  Kredyty i pożyczki oraz należności leasingowe
  Wartość godziwa została wyliczona dla kredytów z ustalonym harmonogramem przepływów. Dla
  umów gdzie takie przepływy nie zostały kontrakt owo ustalone (np. kredyty w rachunku bieżącym)
  przyjmuje się, że ich wartość godziwa jest równa wartości bilansowej (wartość godziwa nie odbiega
  istotnie od wartości bilansowej). Analogiczne założenie przyjęto dla umów z grupy z utratą wartości.


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 44/119
  W celu wy liczenia wartości godziwej, na podstawie informacji zapisanych w systemach
  transakcyjnych, dla każdej umowy identyfikowany jest harmonogram przepływów kapitałowo -
  odsetkowych. W przypadku umów o stałym oprocentowaniu, do wykorzystywany jest kontraktowy
  harm onogram przepływów dostępny w odpowiednim systemie transakcyjnym. Dla umów o zmiennym
  oprocentowaniu generowany jest harmonogram kontraktowy w oparciu o aktualnie obowiązujące
  oprocentowanie oraz stopy typu forward (dla waluty umowy oraz indeksu odsetkoweg o) na kolejne
  okresy odsetkowe. Tak ustalone przepływy pieniężne zostały zdyskontowane za pomocą stóp
  procentowych odpowiednio do waluty umowy uwzględniających aktualne marże z uwzględnieniem
  przedziału rezydualnej zapadalności umowy. Porównanie sumy zdysk ontowanych przepływów
  pieniężnych przypisanych do danej umowy z jej wartością księgową pozwala określić różnicę
  pomiędzy wartością godziwą a wartością bilansową. Identyfikacja właściwej do dyskontowania danego
  przepływu stopy odbywa się na podstawie waluty umowy, produktu oraz daty przepływu.
  Zobowiązania wobec banków i instytucji finansowych
  Większość zobowiązań wobec banków na rynku międzybankowym stanowią zobowiązania o krótkim
  okresie zapadalności (do jednego miesiąca), przyjmuje się, że wartość godz iwa tych zobowiązań nie
  odbiega istotnie od ich wartości bilansowej. Dla zobowiązań wobec banków i instytucji finansowych
  powyżej jednego miesiąca oraz innych niż bieżące Bank dokonał wyceny do wartości godziwej na
  bazie metody zdyskontowanych przepływów p ieniężnych z uwzględnieniem dostępnych informacji
  odnośnie marży uzyskiwanej na aktualnej ofercie depozytów uruchamianych.
  Zobowiązania wobec klientów
  Wartość godziwa została wyliczona dla depozytów z ustalonym terminem płatności. Dla depozytów
  bieżących przyjmuje się, że ich wartość godziwa jest równa wartości księgowej.
  W celu wyliczenia wartości godziwej na podstawie danych pochodzących z systemów transakcyjnych
  wyznaczane są przyszłe przepływy kapitałowe i odsetkowe. W yliczone przyszłe przepływy
  pogrup owane zostają wg waluty, okresu zapadalności depozytu, rodzaju produktu i daty przepływu.
  Tak wyliczone przepływy są dyskontowane stopą procentową zbudowaną jako suma stopy rynkowej
  dla danej waluty oraz marży uzyskiwanej na aktualnej ofercie depozytów uru chamianych. W yliczona w
  ten sposób wartość zdyskontowana porównywana jest z wartością bilansową, w efekcie czego
  otrzymywana jest różnica pomiędzy wartością bilansową a wartością godziwą dla przyjętego do
  wyliczeń portfela umów.
  Zobowiązania z tytułu dłużn ych papierów wartościowych
  Wartość godziwą obligacji własnych została obliczona według zasad określonych dla wartości
  godziwej zobowiązań wobec klientów.  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 45/119
  Stan na 31.12. 2017
  Stan na 3 1.12 .2016
  Bank dokonuje klasyfikacji poszczególnych składników aktywów i zobowiązań wycenianych do
  wartości godziwej przy zastosowaniu następującej hierarchii:
  Poziom 1
  Aktywa i zobowiązania wyceniane na podstawie kwotowań rynkowych dostępnych na aktywnych
  rynkach.
  Pozi om 2 War toś ć
  k s ię gow a War toś ć godziw a
  Nadw yżk a/nie dobór
  w ar toś ci godziw e j ponad
  w ar toś ć k s ię gow ą
  tys . PLN tys . PLN tys . PLN
  Ak tyw a:
  Kasa, środki w Banku Centralnym 138 061 138 061 0
  Należności od banków i instytucji f inansow ych 136 395 136 395 0
  Pochodne instrumenty f inansow e w yceniane do
  w artości godziw ej przez w ynik f inansow y 77 961 77 961 0
  Pochodne instrumenty zabezpieczające 63 594 63 594 0
  Należności od klientów 16 233 800 15 973 783 -260 017
  Instrumenty f inansow e dostępne do sprzedaży 4 250 380 4 250 380 0
  Pozostałe pożyczki i należności 595 966 596 758 792
  Zobow iązania:
  Zobow iązania w obec banków i instytucji f inansow ych 760 748 763 017 2 269
  Pochodne instrumenty f inansow e w yceniane do
  w artości godziw ej przez w ynik f inansow y 5 375 5 375 0
  Zobow iązania f inansow e w yceniane do w artości
  godziw ej przez w ynik f inansow y 1 989 613 1 989 613 0
  Zobow iązania w obec klientów 18 385 315 18 376 634 -8 681
  Zobow iązania z tytułu emisji dłużnych instrumentów
  f inansow ych 512 297 509 830 -2 467
  Ak tyw a i zobow iązania finans ow e na dzie ń
  31 gr udnia 2017 r . War toś ć
  k s ię gow a War toś ć godziw a
  Nadw yżk a/nie dobór
  w ar toś ci godziw e j ponad
  w ar toś ć k s ię gow ą
  tys . PLN tys . PLN tys . PLN
  Ak tyw a:
  Kasa, środki w Banku Centralnym 129 702 129 702 0
  Należności od banków i instytucji f inansow ych 163 765 163 765 0
  Pochodne instrumenty f inansow e w yceniane do
  w artości godziw ej przez w ynik f inansow y 46 693 46 693 0
  Pochodne instrumenty zabezpieczające 1 075 1 075 0
  Należności od klientów 14 376 617 14 166 084 -210 533
  Instrumenty f inansow e dostępne do sprzedaży* 3 662 623 3 662 623 0
  Pozostałe pożyczki i należności 607 432 607 652 220
  Zobow iązania:
  Zobow iązania w obec banków i instytucji f inansow ych 781 493 788 205 6 712
  Pochodne instrumenty zabezpieczające 71 745 71 745 0
  Pochodne instrumenty f inansow e w yceniane do
  w artości godziw ej przez w ynik f inansow y 5 180 5 180 0
  Zobow iązania f inansow e w yceniane do w artości
  godziw ej przez w ynik f inansow y 2 126 240 2 126 240 0
  Zobow iązania w obec klientów 15 592 427 15 598 169 5 742
  Zobow iązania z tytułu emisji dłużnych instrumentów
  f inansow ych 469 335 475 880 6 545
  Ak tyw a i zobow iązania finans ow e na dzie ń
  31 gr udnia 2016 r .


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 46/119
  Aktywa i zobowiązan ia finansowe, których wartość godziwa wyceniana jest za pomocą modeli
  wyceny, w przypadkach, których wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne na rynku w
  sposób bezpośredni (jako ceny) lub pośrednio (bazujące na cenach). Do tej kategorii Bank klasyfikuje
  instrumenty finansowe dla których brak jest aktywnego rynku.
  L.p. Opis Model wyceny Dane wejściowe
  1 Bony pieniężne NBP Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych Stawki WIBOR od 1D do 1Y
  Kwotowania depo, FRA oraz IRS
  2 IRS
  Metoda zdyskontowanych
  przepływów pieniężnych
  Stawki WIBOR od 1D do 1Y
  Stawki EURIBOR od 1D do 1Y
  Stawki MOSPRIME od 1D do 6M
  Kwotowania depo, FRA oraz IRS
  3 CIRS
  Metoda zdyskontowanych
  przepływów pieniężnych
  Kursy średni walut obcych NBP
  Stawki WIBOR od 1D do 1Y
  Stawki EURIBOR od 1D do 1Y
  Stawki MOSPRIME od 1D do 6M
  Kwotowania depo, FRA oraz IRS
  Punkty SWAPOWE, kwotowania CCS
  4 FX SWAP
  Metoda zdyskontowanych
  przepływów pieniężnych
  Kursy średni walut obcych NBP
  Stawki WIBOR od 1D do 1Y
  Stawki EURIBOR od 1D do 1Y
  Stawki MOSPRIME od 1D do 6M
  Kwotowania depo, FRA oraz IRS
  Punkty SWAPOWE, kwotowania CCS
  Poziom 3
  Aktywa i zobowiązania finansowe, których wartość godziwa wyceniana jest za pomocą modeli
  wyceny, w przypadku których dane wejściowe nie są oparte na możliwych do zaobserwowania danych
  rynkowych (dane wejściowe nieobserwowalne).
  Lokaty Strukturyzowane są złożonymi instrumentami finansowymi zawierającymi instrument dłużny
  oraz wbudowany instrument pochodny. Instrumentem dłużnym jest zobowiązanie Banku do zwrotu
  nominału w dacie zapadalności lokaty – instrument zerokuponowy (depozyt terminowy) o nominale
  równym kwocie gwarantowanej przez Bank wypłaty. Wbudowanym instrumentem pochodnym jest
  nabyta przez klienta Banku, a wystawiona przez Bank opcja, dająca klientowi prawo dodatkowej
  wypłaty ustalonej na bazie zmiany wartości instrumentu bazowego. W artość godzi wa instrumentu
  dłużnego złożonego w Idea Bank, obliczana jest na podstawie modelu wyceny, uwzględniającego
  następujące czynniki:
   stopę wolną od ryzyka wyznaczaną na podstawie rynkowej krzywej terminowej stóp
  procentowych rynku pieniężnego (IRS/FRA) o okre sie najbliższym dacie zapadalności
  wycenianego instrumentu dłużnego,
   spread kredytowy wyznaczany jako średnia ważona różnicy miedzy stopą wolną od ryzyka, a
  kosztem pozyskania depozytów od klientów detalicznych Idea Bank S.A. o okresie
  zapadalności do 6 miesięcy, pozyskanych w ostatnich 6 miesiącach (dla środków objętych
  gw arancją BFG) oraz bieżących wartości kwotowań CDS dla klasy zgodnej z hipotetycznym
  ratingiem Banku (dla środków niepodlegających gwarancji BFG),
   marżę płynności odzwierciedlającą koszt pozyskania przez Bank płynności na rynku
  pieniężnym.  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 47/119
  Ponadto, Ban k wykorzystuje następujące parametry zmienności na potrzeby wyceny do wartości
  godziwej.
  L.p. Opcja Model Zmienność
  1 Globalna perspektywa Model opcyjny Noble Funds Global Perspecive Index 9,00%
  2 Top Giganci Model opcyjny
  Adidas AG 20,14%
  Hyundai Motor Co 27,17%
  MCDONALD'S CORP 13,57%
  Sony Corporation 24,92%
  THE COCA -COLA CO 10,41%
  3 Absolute Selection Model opcyjny NXSRSAF Index 4,50%
  4 Lokata Indywidualna 01 Model opcyjny S&P 500 9,15%
  5 Lokata Indywidualna 02 Model opcyjny WIBOR 3M 0,80%
  FIXNBP EUR/PLN 3,70%
  6 Lokata Indywidualna 03 Model opcyjny S&P 500 9,15%
  7 Liderzy Technologii Model opcyjny
  Samsung Electronics CO LTD 23,25%
  Intel Corp 17,27%
  CISCO SUSTEMS INC 15,82%
  LG ELECTRONICS 35,48%
  FUJIFILM HOLDINGS 17,81%
  HITACHI LTD 21,44%
  8 Total Perspective Model opcyjny Altus Total Perspective 10,00%
  9 e-Rentier2 Model opcyjny
  Facebook, Inc 27,05%
  Amazon.com, Inc. 15,22%
  Netflix, Inc. 30,67%
  eBay, Inc. 99,26%
  Yahoo! Inc. 28,67%
  10 e-Rentier 18M Model opcyjny
  Facebook, Inc 27,05%
  Amazon.com, Inc. 15,22%
  Netflix, Inc. 30,67%
  eBay, Inc. 99,26%
  Apple Inc. 25,33%
  11 e-Rentier 30M Model opcyjny
  Facebook, Inc 27,05%
  Amazon.com, Inc. 15,22%
  Netflix, Inc. 30,67%
  eBay, Inc. 99,26%
  Apple Inc. 25,33%
  12 KIDS1 Model opcyjny
  Hasbro Inc 34,56%
  Mattel Inc 77,31%
  Danone SA 12,04%
  Nestle SA 12,34%
  21st Century Fox Inc 39,89%
  The Walt Disney Co 20,03%


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 48/119
  13 KIDS2 Model opcyjny
  Hasbro Inc 34,56%
  Mattel Inc 77,31%
  Danone SA 12,04%
  Nestle SA 12,34%
  21st Century Fox Inc 39,89%
  The Walt Disney Co 20,03%
  14 KIDS3 Model opcyjny
  Electronic Arts Inc 26,48%
  Microsoft Corp 65,40%
  Danone SA 12,04%
  Nestle SA 12,34%
  21st Century Fox Inc 39,89%
  The Walt Disney Co 20,03%
  15 Momentum V Model opcyjny NXS Momentum Fund Stars ER 3,50%
  16 Momentum VI Model opcyjny NXS Momentum Fund Stars ER 3,50%
  17 Optimum Funds Model opcyjny NXS Momentum Fund Stars ER 3,50%
  18 Optimum Funds 140% Model opcyjny NXS Momentum Fund Stars ER 3,50%
  19 AAA Model opcyjny
  Alphabet Inc 16,23%
  Amazon.com, Inc. 21,71%
  Apple Inc. 18,06%
  20 AAA 12M Model opcyjny
  Alphabet Inc 16,23%
  Amazon.com, Inc. 21,71%
  Apple Inc. 18,06%
  21 Best Funds Model opcyjny Best Select Fund Index 2,85%
  22 Elite Funds Model opcyjny NXS Elite Funds Selection Index 2,13%
  23 Elite Funds Go! Model opcyjny NXS Elite Funds Selection Index 2,13%
  Poniżej przedstawiono wartość bilansową aktywów i zobowiązań wycenianych do wartości godziwej w
  podziale na wyżej opisane poziomy wyceny wg stanu na 3 1.12 .2017 :
  Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Raze m
  Pozycje ak tyw ów
  Pochodne instrumenty f inansow e w yceniane do
  w artości godziw ej przez w ynik f inansow y 0 77 961 0 77 961
  Pochodne instrumenty zabezpieczające 0 63 594 0 63 594
  Instrumenty f inansow e dostępne do sprzedaży 3 647 775 541 977 60 628 4 250 380
  Pozycje zobow iązań
  Pochodne instrumenty f inansow e w yceniane do
  w artości godziw ej przez w ynik f inansow y 0 5 375 5 375
  Zobow iązania f inansow e w yceniane do w artości
  godziw ej przez w ynik f inansow y 0 0 1 989 613 1 989 613


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 49/119
  Poniżej przedstawiono wartość bilansową aktywów i zobowiązań wycenianych do wartości godziwej w
  podziale na wyżej opisa ne poziomy wyceny wg stanu na 3 1.12 .2016 :
  Bank nie dokonywał zmian w klasyfikacji aktywów i zobowiązań do poszczegól nych poziomów
  wartości godziwej w 2017 i 2016 roku.
  Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Raze m
  Pozycje ak tyw ów
  Pochodne instrumenty f inansow e w yceniane do
  w artości godziw ej przez w ynik f inansow y 0 46 693 0 46 693
  Pochodne instrumenty zabezpieczające 0 1 075 0 1 075
  Instrumenty f inansow e dostępne do sprzedaży 3 129 630 482 968 0 3 612 598
  Nieruchomości inw estycyjne
  Pozycje zobow iązań
  Pochodne instrumenty zabezpieczające 0 71 745 0 71 745
  Pochodne instrumenty f inansow e w yceniane do
  w artości godziw ej przez w ynik f inansow y 0 5 180 0 5 180
  Zobow iązania f inansow e w yceniane do w artości
  godziw ej przez w ynik f inansow y 0 0 2 126 240 2 126 240


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 50/119
  5. Zarządzanie kapitałem
  Zarządzanie adekwatnością kapitałową Banku ma na celu utrzymywanie funduszy własnych Banku na
  poziomie nie niższym niż ustanowione wymogi nadzorcze uwzględniające wszystkie nałożone bufory.
  Zgodnie z Rozporządzeniem CRR oraz ustawą o nadzorze makroostrożnościowym, instytucje
  finansowe mają obowiązek utrzymywania dodatkowych buforów kapitałowych ponad poziomy
  minimalne określone w Rozporządzaniu CRR. Bufory muszą być pokrywane kapitałem typu Tier 1.
  1. Bufor zabezpieczający, który obowiązuje wszystkie banki. Zgodnie z Rozporządzeniem CRR,
  począwszy od 2017 roku, bufor będzie zwiększany do ostatecznego, stał ego poziomu
  równego 2,5% (od 01.01. 2019 roku). Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 wskaźnik bufora
  zabezpieczającego wynosił 1,25%.
  2. Bufor antycykliczny nakładany będzie w celu ograniczania ryzyka sy stemowego wynikającego
  z cyklu gospodarczego (koniunkturalnego). Może być wprowadzany np. w okresach
  nadmiernego wzrostu akcji kredytowej i rozwiązywany w sytuacji jej spowolnienia. W edług
  stanu na dzień 31 grudnia 2017 wskaźnik bufora antycyklicznego wyno sił 0%.
  3. Bufor ryzyka systemowego, którego rolą jest zapobieganie i ograniczanie długoterminowego
  ryzyka niecyklicznego lub ryzyka makroostrożnościowego, które może spowodować silne
  negatywne konsekwencje dla systemu finansowego i gospodarki danego kraju. Według stanu
  na dzień 31 grudnia 2017 wskaźnik bufora ryzyka systemowego wynosił 0%.
  4. Bufor dla instytucji o znaczeniu systemowym - dodatkowy wymóg dla instytucji mogących
  kreować ryzyko systemowe. Bank nie został uznany za globalną instytucje o znaczeniu
  systemowym, zgodnie z art. 131 dyrektywy 2013/36/UE oraz nie został nałożony na Bank
  wymóg utrzymania bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym.
  Od dnia 1 stycznia 2017 roku Bank obowiązuje bufor zabezpieczający w wysokości 1,25%.
  W ustawie o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym
  w systemie finansowym wskazano, że Minister właściwy do spraw instytucji finansowych (Minister
  Finansów) pełni funkcję organu wyznaczonego i jest upoważniony do określania w dro dze
  rozporządzenia:
   wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego oraz uznawania wysokości wskaźnika bufora
  antycyklicznego dla innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego,
   wysokości wskaźnika bufora ryzyka systemowego oraz uznawania wysokości wskaźn ika
  bufora ryzyka systemowego dla innego państwa członkowskiego.
  W Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 września 2017 roku w sprawie bufora
  systemowego wskaźnik bufora ryzyka systemowego został określony w wysokości 3% łącznej kwoty
  ekspoz ycji na ryzyko obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
  Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji
  kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie ( UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L
  176 z 27 .06.2013, str. 1, z późn. zm.2) , na zasadach indywidualnej i skonsolidowanej. Bufor ryzyka
  systemowego ma zastosowanie do wszystkich ekspozycji znajdujących się wyłącznie na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej.
  Bufor ryzyka systemowego obowią zuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
  Natomiast, Komisja Nadzoru Finansowego jest upoważniona do wydawania decyzji administracyjnej
  po uzyskaniu opinii Komitet u Stabilności Finansowej w sprawach:
   określania na zasadzie skonsolidowanej globalnych instytucji o znaczeniu systemowym i
  przyporządkowywania ich do określonej kategorii i wyznaczania im bufora globalnej instytucji
  o znaczeniu systemowym,
   określania na zasadzie indywidulanej, subskonsolidowanej lub skonsolidowanej innych niż
  globalne instytucji o znaczeniu systemowym i nakładania na nie bufora innej instytucji o
  znaczeniu systemowym.
  Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 19 grudnia 2017 roku zmieniła w części decyzj ę
  administracyjną w sprawie „Identyfikacji innych instytucji o zn aczeniu systemowym” wydaną w dniu 14


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 51/119
  listopada 2016 roku. Idea Bank S.A. zgodnie z publikowaną list ą nie jest identyfikowany jako inna
  instytucja o znaczeniu systemowym . T ym samym nie obowiązuje Banku dodatkowy wymóg dla
  instytucji mogących kreować ryzyko systemowe
  Głównymi miernikami adekwatności kapitałowej dla Idea Bank S.A. w 2017 r. były :
  1. łączny współczynnik kapitałowy (TCR), dla którego zgodnie z wymienionymi powyżej
  wymogami minimalny poziom wynosi 13,25% ,
  2. współczynnik kapitału Tier 1, dla którego minimalny poziom współczynnika kapitałowego
  wynosi 10,25 %,
  3. współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1), z minimalnym poziomem w wysokości
  5,75 %,
  4. relacja funduszy własnych do kapitału wewnętrznego (kapitał wewnętrzny musi być w całości
  pokryty fundusza mi własnymi),
  5. wskaźnik dźwigni finansowej.
  5.1 Wymogi kapitałowe (Filar I)
  W ramach wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego w tytułu kapitału regulacyjnego Bank
  stosuje metody wynikające z Rozporządzenia CRR, w tym w szczególności:
   metodę standardową do obliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego,
   uproszczoną technikę ujmowania zabezpieczeń, w której waga ryzyka kontrahenta jest
  zastępowana wagą ryzyka zabezpieczenia (jego wystawcy),
   metodę standardową do obliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego,
   metodę standardową dla ryzyka korekty wyceny kredytowej,
   metodę podstawową do obliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka walutowego,
   metodę terminów zapadalności do obliczania wymogu kapitałowego z t ytułu ryzyka ogólnego
  stóp procentowych,
  W związku z nieznaczącą skalą działalności handlowej wymóg kapitałowy dla Banku z tytułu ryzyka
  rynkowego wyniósł 0,00 zł. Oznacza to, że w analizowanym okresie Bank posiadał wymóg kapitałowy
  wyłącznie z tytułu ryz yka kredytowego, ryzyka operacyjnego oraz ryzyka korekty wyceny kredytowej
  (wg. stanu na 31 grudnia 2017 roku korekta wynosiła 11 220 tys. zł).
  Łączny współczynnik kapitałowy, obliczony zgodnie z obowiązujący przepisami CRR/CRD IV wyniósł
  na koniec 2017 roku 13,35 %. Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 wynosił 1 1,9 %.
  W 2017 roku poziom nadzorczych miar adekwatności kapitałowej kształtował się powyżej
  rekomendowanego przez KNF minimalnego poziomu współczynnika, zarówno dla jednostkowego i
  skonsolidowan ego bilansu. Zgodnie z pismem KNF do banków z dnia 22 października 2015 r., w
  związku z wprowadzeniem bufora zabezpieczającego od dnia 1 stycznia 2017 r. rekomendowany
  przez KNF wymóg dla współczynnika kapitału Tier I wynosi 10,25%, a dla łącznego współczy nnika
  kapitałowego wynosi 13,25%.  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 52/119
  Wartości współczynników kapitałowych dla Banku na 3 1.12 .2017 oraz 31.12. 2016 .
  W dniu 19 lutego 2018 roku Bank otrzymał zgodę ze strony Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na
  zaliczenie 42 mln zł wyemitowanych obligacji podporządkowanych na poczet funduszy
  uzupełniających. 31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Fundus ze pods taw ow e 2 041 380 1 877 405
  Kapitał podstaw ow y 155 753 155 963
  Kapitał zapasow y 1 744 857 1 566 981
  Zw eryf ikow any w ynik 70 059 83 750
  Pozostałe kapitały rezerw ow e 70 711 70 711
  Pom nie js ze nia fundus zy pods taw ow ych -275 882 -487 488
  Korekta o w artości niematerialne i praw ne (204 865) (176 617)
  Korekta f unduszy o niezrealizow ane straty na instrumentach dłużnych
  zaklasyf ikow anych jako dostepne do sprzedaży - 100% 15 969 (30 823)
  Korekta o udziały w instytucjach f inansow ych, Korekta A V A oraz korekta o
  aktyw a z tytułu podatku odroczonego oparte na przyszłej rentow ności (86 986) (280 048)
  Raze m fundus ze pods taw ow e bank u (Tie r 1) 1 765 498 1 389 917
  Fundus ze uzupe łniające 224 584 318 285
  Zobow iązanie podporządkow ane za zgodą KNF 224 584 318 285
  Pom nie js ze nia fundus zy uzupe łniających -8 632 -65 725
  Korekta o udziały w instytucjach f inansow ych (8 632) (65 725)
  Raze m fundus ze uzupe łniające (Tie r 2) 215 952 252 560
  Raze m fundus ze w łas ne bank u 1 981 450 1 642 477
  Ak tyw a w ażone r yzyk ie m
  Ekspozycja na ryzyko na poziomie 0% 4 619 001 4 276 122
  Ekspozycja na ryzyko na poziomie 20% 67 819 130 203
  Ekspozycja na ryzyko na poziomie 35% 968 336 1 415 107
  Ekspozycja na ryzyko na poziomie 50% 559 177 521 445
  Ekspozycja na ryzyko na poziomie 75% 12 431 203 10 407 566
  Ekspozycja na ryzyko na poziomie 100% 5 291 941 4 099 039
  Ekspozycja na ryzyko na poziomie 150% 260 927 213 477
  Ekspozycja na ryzyko na poziomie 250% 276 478 250 495
  Raze m ak tyw a w ażone r yzyk ie m 13 466 346 11 144 525
  Zobow iązania pozabilans ow e w ażone r yzyk ie m
  Ekspozycja na ryzyko na poziomie 20% 14 000 4 934
  Ekspozycja na ryzyko na poziomie 35% 3 712 4 292
  Ekspozycja na ryzyko na poziomie 50% 317 671 101 698
  Ekspozycja na ryzyko na poziomie 75% 589 841 397 657
  Ekspozycja na ryzyko na poziomie 100% 726 1 043
  Raze m zobow iązania pozabilans ow e w ażone r yzyk ie m 277 497 124 607
  Raze m ak tyw a i zobow iązania pozabilans ow e w ażone r yzyk ie m 13 743 843 11 269 132
  Wym ogi k apitałow e z tytułu:
  Ryzyka kredytow ego 1 099 507 901 531
  Ryzyka kredytow ego kontrahenta - -
  Ryzyka operacyjnego 76 984 59 244
  Ryzyka ogólnego stóp procentow ych - -
  Innych ryzyk 11 220 4 973
  Ws półczynnik w ypłacalnoś ci 13,35% 13,61%
  Wypłacalnoś ć


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 53/119
  6. Zarządzanie ryzykiem
  Zarządzanie ryzykiem jest jednym z najważniejszych procesów wewnętrznych Idea Bank SA i ma na
  celu zapewnienie rentowności działalności biznesowej, przy zapewnieniu kontroli poziomu ryzyka i
  jego utrzymaniu w ramach przyjętych przez Bank tolerancji na ryzyko i systemu limitów, w
  zmieniającym się otoczeniu makroekonomicznym i prawnym.
  Zarządzanie ryzykiem w Banku jest procesem zintegrowanym i odbywa się w o parciu o wymogi
  nadzorcze oraz regulacje zatwierdzone przez Radę Nadzorczą i Zarząd Banku.
  Regulacje wewnętrzne dotyczące zarządzania Ryzykiem w Banku posiadają 3 -stopniową strukturę:
   Poziom strategiczny - Strategia i Biznes Plan Idea Bank (aktualizowany co roku)
   Poziom strategii i polityki zarządzania danym rodzajem ryzyka - Strategie i polityki zarządzania
  ryzykiem
   Poziom przepisów wewnętrznych - Zatwierdzone przez Zarząd Banku Instrukcje wewnętrzne
  regulujące i delegujące na poziom Departamentów i Biu r zasady zarządzania danym rodzajem
  ryzyka w ramach przyjętej strategii i polityki
  W procesie zarządzania ryzykiem uczestniczą:
   Rada Nadzorcza,
   Zarząd,
   Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami,
   Komitet Kredytowy Banku,
   komórki organizacyjne zarządzające poszczególnymi rodzajami ryzyka,
   komórki kontroli (w tym komórka audytu wewnętrznego oraz komórka compliance),
   wybrane komórki organizacyjne jednostek zależnych.
  Rada Nadzorcza Banku sprawuje nadzór nad systemem zarządzania ryzykiem w Idea Bank SA. Rada
  ak ceptuje strategię, kluczowe polityki zarządzania ryzykiem, wielkość akceptowalnego poziomu
  ryzyka. Prowadzi przeglądy głównych obszarów ryzyka, trybu identyfikacji zagrożeń oraz procesu
  ustalania i monitorowania działań naprawczych. Dokonuje ponadto oceny czy podejmowane przez
  Zarząd działania są skuteczne.
  Zarząd Banku odpowiada za wdrożenie efektywnego systemu zarządzania ryzykiem, zgodnego
  z wymogami regulacyjnymi oraz przyjętymi założeniami strategicznymi. Zakres ten obejmuje takie
  czynności jak: ident yfikację, pomiar, monitorowanie i kontrolę, raportowanie, podejmowanie działań
  zaradczych, a także przeglądy i weryfikacje procesu zarządzania wybranym rodzajem ryzyka. Zarząd
  ponadto odpowiada za ustanowienie struktury organizacyjnej dostosowanej do wielk ości i profilu
  podejmowanego ryzyka, podział odpowiedzialności zapewniający niezależność funkcji pomiaru i
  kontroli ryzyka od działalności operacyjnej, wprowadzenie i aktualizację strategii zarządzania
  ryzykiem.
  Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami jest organem opiniodawczo -decyzyjnym powołanym w
  celu wspierania Zarządu i Rady Nadzorczej w zakresie kształtowania polityki zarządzania aktywami i
  pasywami, monitorowania oraz zarządzania ryzykiem płynności, ryzykiem rynkowym (w tym ryzykiem
  walutowym i stopy procentowej), ryzykiem modeli, ryzykiem kredytowym oraz zarządzania ryzykiem
  adekwatności kapitałowej, oceną istotności ponoszonego ryzyka i odzwierciedleniem go w zasadach
  tworzenia kapitału wewnętrznego na poziomie jednostkowym oraz Grupy Kapitałowej.
  Komitet Kredytowy Banku jest organem opiniodawczym i decyzyjnym w zakresie spraw związanych z
  ryzykiem kredytowym. Rolą Komitetu jest wsparcie działalności Zarządu Banku w postaci realizacji
  funkcji opiniodawczo -doradczych w procesie podejmowania decyzji kredytowych lub samodzielne
  podejmowanie decyzji zgodnie z obowiązującym w Banku systemem limitów kompetencji
  decyzyjnych.
  Ze względu na szeroki aspekt i przenikanie poszczególnych rodzajów ryzyka, każdy rodzaj ryzyka
  posiada komórkę wiodącą, która jest o dpowiedzialna za koordynację procesu zarządzania danym
  rodzajem ryzyka. Komórki te odpowiadają za identyfikację, pomiar, monitoring i koordynację działań
  zaradczych w zakresie poszczególnych rodzajów ryzyka. Do zadań komórek należy także
  opracowywanie proc edur dotyczących realizacji poszczególnych etapów procesu zarządzania
  ryzykiem.


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 54/119
  W Banku funkcjonuje komórka audytu wewnętrznego, której celem jest badanie i ocena, w sposób
  niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, procedur i
  mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym
  skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku. W celu zapewnienia zgodności
  działania Banku z odpowiednimi prawami, przepisami oraz standard ami, w Banku funkcjonuje także
  wydzielona komórka Compliance, której celem działania jest również właściwe zarządzanie ryzykiem
  braku zgodności.
  Efektem prowadzonych działań w zakresie identyfikacji i pomiaru poszczególnych rodzajów ryzyka
  jest określenie, które z nich są istotne z punktu widzenia Banku, ich klasyfikacja z punktu widzenia
  stałej oceny istotności (ryzyka trwale istotne i okresowo istotne), a także z perspektywy celowości
  pokrycia danego ryzyka kapitałem.
  Procesy zarządzania ryzykiem
  W proce sie zarządzania ryzykiem Bank identyfikuje ryzyka i ocenia ich istotność na podstawie
  przyjętych czynników oceny istotności, kierując się podziałem na ryzyka trwale istotne, potencjalnie
  istotne oraz ryzyka nieistotne. Rozpoznanie każdego ryzyka polega na ocenie jego wpływu na wyniki
  prowadzonej przez Bank działalności, to znaczy takiego oddziaływania, które może przynieść
  materialny, negatywny wpływ na kapitał lub wynik finansowy.
  Jako ryzyka istotne Bank w 2017 roku uznawał następujące rodzaje ryzyka:
   ryzyko kredytowe
   ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej
   ryzyko walutowe
   ryzyko płynności
   ryzyko kontrahenta
   ryzyko koncentracji dużych zaangażowań
   ryzyko operacyjne
  6.1. Ryzyko kredytowe
  Ryzyko kredytowe należy do podstawowych ryzyk związanych z działalnością Banku. Ryzyko
  kredytowe to ryzyko poniesienia straty finansowej wywołanej zaprzestaniem terminowej spłaty
  zobowiązania przez klientów Banku i spółek Grupy. Niewywiązanie się kontrahen ta ze spłaty kredytu
  w części lub w całości spowodowane jest na ogół jego pogarszającą się sytuacją finansową, bądź
  jego bankructwem.
  Ustalając bieżącą politykę zarządzania ryzykiem kredytowym, Bank ma przede wszystkim na
  względzie utrzymanie ustalonego w strategii poziomu apetytu na ryzyko mierzonego wskaźnikiem
  NPL 90+, kosztem ryzyka i parametrem odzysku. Inne istotne czynniki brane pod uwagę to:
  utrzymanie właściwego poziomu kapitału i przestrzeganie limitów dotyczących działalności kredytowej.
  Celem zarządzania ryzykiem kredytowym w Banku jest zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonej
  działalności kredytowej, przy zachowaniu racjonalnego podejścia do ryzyka. Dlatego w procesie
  zarządzania ryzykiem Bank kieruje się następującymi zasadami:
   zarządza ryzyki em kredytowym na podstawie sformalizowanych regulacji (polityki, instrukcji i
  procedur), w których zostały określone metody identyfikacji, pomiaru, monitorowania, limitowania
  oraz raportowania ryzyka kredytowego;
   analizuje ryzyko kredytowe pojedynczej eksp ozycji kredytowej zgodnie z przyjętymi metodykami
  oceny ryzyka kredytowego;
   wykorzystuje modele dostosowane do segmentu klienta i produktu do wyceny ryzyka;
   limituje poziom ryzyka kredytowego poprzez ustalone wewnętrzne i zewnętrzne limity dotyczące
  ogr aniczeń zaangażowania kredytowego między innymi wobec jednego klienta, grupy podmiotów
  powiązanych kapitałowo i organizacyjnie oraz branż gospodarki wynikające odpowiednio z apetytu
  na ryzyko, Prawa bankowego, rekomendacji KNF i Rozporządzenia Parlamentu E uropejskiego i
  Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla
  instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych;
   w celu zapewnienia obiektywności ocen ryzyka kredytowego wydziela proces sprzedaży
  (pozyskiwania klientów) od procesu oceny i akceptacji ryzyka kredytowego klientów, oraz
  zarządzania i kontroli tego ryzyka (analiza wniosków, oceną ryzyka i podejmowaniem decyzji
  kredytowych));


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 55/119
   tryb podejmowania decyzji kredytowych zatwierdzany jest przez Zarząd Banku a kompetenc je
  kredytowe nadawane są pracownikom Banku w sposób indywidualny, w zależności od ich
  umiejętności, doświadczenia i pełnionych funkcji;
   podstawowym kryterium zawierania transakcji kredytowych jest posiadanie zdolności i
  wiarygodności kredytowej przez klien ta, do badania których Bank wykorzystuje system wspierający
  proces kredytowy, narzędzia scoringowe, zewnętrzne informacje (np. bazy CBD DZ, CBD BR,
  BIK, BIG) i wewnętrzne bazy Banku;
   każda transakcja kredytowa jest monitorowana w zakresie wykorzystania kr edytu, terminowości
  spłat, prawnych zabezpieczeń kredytu, powiązań kapitałowo -organizacyjnych dłużnika i bieżącej
  sytuacji ekonomiczno – finansowej;
   okresowo monitoruje zmiany zachodzące na rynku nieruchomości oraz założenia i ramy prawno -
  ekonomiczne dokon ywanych ocen wartości nieruchomości przyjmowanych jako zabezpieczenia
  ekspozycji kredytowych;
   w ramach proaktywnego zarządzania ryzykiem kredytowym i jakością portfela kredytowego,
  prowadzi działania polegające na wczesnym wdrażaniu rozwiązań restrukturyza cyjnych
  (udogodnień w spłacie kredytów) w stosunku do klientów doświadczających trudności finansowych;
   ustala zasady ustanawiania i monitorowania prawnych zabezpieczeń kredytów oraz proces
  windykacji należności;
   przeprowadza regularnie testy warunków skraj nych służące ocenie potencjalnego wpływu na
  sytuację Banku negatywnych zdarzeń zachodzących w otoczeniu.
  Przepisy wewnętrzne dotyczące oceny i monitorowania ryzyka kredytowego klienta oraz weryfikacji
  wartości prawnych, wewnętrzne limity kredytowe, kompe tencje decyzyjne oraz system identyfikacji,
  oceny i raportowania ryzyka kredytowego komitetom, Zarządowi Banku i Radzie Nadzorczej Banku a
  także modele scoringowe oraz narzędzia informatyczne wykorzystywane w procesie zarządzania
  ryzykiem kredytowym podle gają cyklicznym przeglądom i aktualizacji.
  W Banku funkcjonuje system raportowania. Zakres i rodzaj raportowania i pomiaru ryzyka obejmują
  między innymi następujące elementy:
   analizy vintage w tym jakości i skuteczności procesów kredytowych ,
   wykorzysta nie limitów kredytowych,
   wyniki testów warunków skrajnych,
   analiz back –testów dla odpisów aktualizacyjnych,
   aktualizacje wartości zabezpieczeń ekspozycji kredytowych na podstawie analiz rynku
  nieruchomości.
  W celu określenia poziomu ryzyka kredytowego oraz opłacalności portfeli kredytowych Bank
  wykorzystuje różne metody pomiaru i wyceny ryzyka kredytowego.
  Bank dokonuje oceny wszystkich bilansowych ekspozycji kredytowych w celu identyfikacji
  obiektywnych przesłanek utraty wartości według najbardziej aktualn ych danych w dniu dokonywania
  aktualizacji wartości. Identyfikacja utraty wartości dokonywana jest automatycznie w systemie
  centralnym Banku na podstawie informacji systemowych (opóźnienie w spłacie) lub danych
  wprowadzanych przez użytkowników. Odpisy akt ualizujące z tytułu utraty wartości należności
  kredytowych w Banku tworzone są według zasad MSR/MSSF.
  Przy szacowaniu odpisów Bank wykorzystuje wartość przyjętych zabezpieczeń z uwzględnieniem
  stosowanych ograniczeń wartości zabezpieczeń wynikających z an aliz odzysków. Podstawą szacunku
  wartości zabezpieczenia o charakterze rzeczowym jest jego aktualna wartość rynkowa.
  Jakość portfela
  Bank bada jakość portfela kredytowego poprzez udział ekspozycji z zaległością powyżej 90 dni w
  saldzie portfela .
  Na koniec grudnia 2017 roku, udział ekspozycji z zaległością powyżej 90 dni w portfelu Banku wynosił
  8,30 %. W porównaniu do 2016 wskaźnik ten w zrósł o 1,88 punktu procentowego . Niższy wskaźnik w
  2016 roku związany był ze sprzedażą wybranych ekspozycji kred ytowych za łączną cenę 109 mln zł.
  Łączna wartość sprzedawanych wierzytelności wyniosła 702 mln zł.


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 56/119
  Poniżej zaprezentowano udział salda kapitałowego 90+ w portfelu według stanu na koniec 2016 i
  2017 roku.
  Na koniec 2017 roku wartość bilansowa odpisów aktualizacyjnych dla portfela kredytowego Banku
  wyniosła 740 ,2 mln zł i była wyższa o 47,7 % w porównaniu do 2016 roku, który zamknął się saldem
  odpisów na poziomie 501,1 mln zł.
  Wskaźnik pokrycia (ang. coverage ratio) kredyt ów z zaległością powyżej 90 dni odpisami na kon iec
  2017 roku w Banku wyniósł 41, 37 % i wzrósł w porównaniu do 2016 roku.
  Procesy zarządzania ryzykiem kredytowym
  Główna działalność kredytowa Banku realizowana jest w obszarze klienta z segmentu Małych i
  Średnich Przedsiębiorstw, poprzez:
   finansowanie celowe – inwestycyjne, na zakup, operacyjne;
   finansowanie obrotowe;
   finansowanie skupionych wierzytelności leasingo wych i faktoringowych
  Bank posiada procedury dla poszczególnych produktów kredytowych w obszarach biznesowych.
  W zakresie wykupu wierzytelności przez Idea Bank, na postawie zapisów w umowach między
  stronami, w przypadku opóźnień w spłacie skupionych zobow iązań, strona od której dokonany został
  wykup zobowiązuje się do bezwarunkowej zapłaty niespłaconych należności. Zwolnienie
  zabezpieczenia następuje po uzyskaniu od klienta lub firmy od której dokonano wykupu wierzytelności
  spłaty wszystkich roszczeń Banku wynikających z wykupionej wierzytelności.
  Zasady polityki stosowania zabezpieczeń i ograniczania ryzyka.
  Bank stosuje szeroką gamę zabezpieczeń prawnie dozwolonych, stosownie do charakterystyki
  produktu i obszaru działania. Szczegółowe zasady doboru, st osowania i ustanawiania zabezpieczeń
  zawarte są w regulacjach wewnętrznych i procedurach produktowych poszczególnych obszarów
  handlowych. Przyjęte zabezpieczenie prawne powinno zapewnić zaspokojenie Banku w przypadku
  wystąpienia zagrożeń, które utrudnią lu b uniemożliwią wywiązanie się kredytobiorcy z umowy
  kredytowej. Przy wyborze zabezpieczeń Bank kieruje się rodzajem i wielkością kredytu, okresem
  kredytowania, statusem prawnym i kondycją finansową podmiotu, jak również ryzykiem Banku i innymi
  zagrożeniami . Preferowane są zabezpieczenia w formach gwarantujących pełne i szybkie odzyskanie
  należności w drodze windykacji. Bank monitoruje zabezpieczenia w terminach przeprowadzania
  okresowych przeglądów ekspozycji kredytowych (kwartalnych lub rocznych).
  Ogranicz ając ryzyko kredytowe Idea Bank S.A. wymaga z zasady jednego lub więcej zabezpieczeń
  dla kredytu.
  Zabezpieczenia wierzytelności umożliwiają:
   pomniejszenie wysokości odpisów aktualizujących oraz rezerw zgodnie z MSR 39,
   stosowanie korzystniejszych wag ryzyka na potrzeby obliczania wymogu kapitałowego.
  Przy szacowaniu odpisów ekspozycji ocenianych grupowo, Bank wykorzystuje wartość przyjętych
  zabezpieczeń. Podstawą szacunku wartości zabezpieczenia o charakterze rzeczowym jest jego
  aktualna wartość rynko wa.
  Bank uwzględnia w kalkulacji odpisów poniższe zabezpieczenia:
  1. gwarancja lub poręczenie Skarbu Państwa, Narodowego Banku Polskiego lub Bankowego
  Funduszu Gwarancyjnego;
  2. gwarancja lub poręczenie banku centralnego lub rządu państwa będącego członkiem OEC D; 2017 2016
  Udział salda 90+ * 8,30% 6,42%
  * obliczony w g w artości kapitału pozostałego do spłaty 2017 2016
  Pokrycie salda 90+ odpisami * 41,37% 38,39%
  * obliczone jako iloraz w artości odpisów i kapitału pozostałego do spłaty


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 57/119
  3. gwarancja lub poręczenie banku mającego siedzibę w państwie będącym członkiem OECD w
  przypadku, gdy sytuacja ekonomiczno -finansowa tego banku nie budzi obaw;
  4. gwarancja lub poręczenie państwowej osoby prawnej, z wyłączeniem banków i zakładów
  ubezpieczeń, uprawnionej na podstawie odrębnych przepisów do ich udzielania w ramach
  realizacji powierzonych jej zadań państwowych w przypadku, gdy w budżecie państwa
  określono źródła sfinansowania ewentualnych zobowiązań;
  5. przelew wierzytelności z akredytywy zabezpiec zającej (akredytywa typu stand -by) otwartej lub
  potwierdzonej przez bank państwa będącego członkiem OECD w przypadku, gdy sytuacja
  ekonomiczno -finansowa tego banku nie budzi obaw;
  6. umowa ubezpieczenia eksportowego lub gwarancja ubezpieczeniowa Korporacji Ub ezpieczeń
  Kredytów Eksportowych S.A., objęta w sposób bezpośredni lub pośredni systemem
  gwarantowania wypłat przez Skarb Państwa, zawarta lub udzielona na podstawie przepisów o
  gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, dla określonej umowy
  dotyczącej ekspozycji kredytowych - do wysokości iloczynu procentu, w jakim ryzyko
  wystąpienia zdarzenia objęte jest ochroną ubezpieczeniową lub gwarancyjną, i sumy
  odpowiednio ubezpieczenia lub gwarancji, jeżeli konieczność tworzenia rezerw celowyc h jest
  następstwem zdarzeń objętych tym ubezpieczeniem lub gwarancją;
  7. cesja praw do świadczeń wynikających z umów ubezpieczenia eksportowego lub cesja praw
  wynikających z gwarancji ubezpieczeniowych, objęta w sposób bezpośredni lub pośredni
  systemem gwaran towania wypłat przez Skarb Państwa, zawartych lub udzielonych na
  podstawie przepisów o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych
  - do wysokości iloczynu procentu, w jakim ryzyko wystąpienia zdarzenia objęte jest ochroną
  ubezpieczeniow ą lub gwarancyjną, i sumy odpowiednio ubezpieczenia lub gwarancji, jeżeli
  konieczność tworzenia rezerw celowych jest następstwem zdarzeń objętych tym
  ubezpieczeniem lub gwarancją;
  8. gwarancja lub poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego F unduszu
  Poręczeń Kredytowych udzielona na podstawie przepisów o poręczeniach i gwarancjach
  udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne;
  9. gwarancja lub poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Poręczeń
  Unijnych udzielona na podstawie przepisów o Funduszu Poręczeń Unijnych;
  10. gwarancja Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego udzielona w ramach portfelowej linii
  gwarancyjnej InnovFin;
  11. poręczenie portfelowe w ramach Limitu Poręczenia ze środków Funduszu Powierniczego w
  ramach inicja tywy JEREMIE;
  12. gwarancja lub poręczenie jednostki samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej o
  dobrej sytuacji ekonomiczno -finansowej, przy czym uwzględniana kwota zabezpieczenia
  powinna wynikać z uchwały właściwego organu jednostki samorządu teryto rialnego;
  13. gwarancja lub poręczenie podmiotu o dobrej sytuacji ekonomiczno -finansowej, innego niż
  podmioty określone w pkt 1 -4, 6, 8 i 10;
  14. wpłata określonej kwoty w złotych lub w innej walucie wymienialnej na rachunek banku,
  spełniająca warunki określone w art. 102 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe,
  przy czym przeliczenia na złote należy dokonać według kursu średniego ustalonego przez
  Narodowy Bank Polski na dzień dokonywania klasyfikacji;
  15. zastaw rejestrowy na wierzytelności z rachunku lokaty złożonej w:
  a) banku posiadającym ekspozycję kredytową lub
  b) banku mającym siedzibę w państwie będącym członkiem OECD w przypadku, gdy sytuacja
  ekonomiczno -finansowa tego banku nie budzi obaw - wraz z oświadczeniem o blokadzie
  lokaty oraz pełnomocnictwem do po brania środków z rachunku lokaty;
  16. przelew wierzytelności z rachunku lokaty złożonej w banku innym niż bank posiadający
  należność lub udzielone zobowiązanie pozabilansowe, wraz z oświadczeniem o blokadzie
  lokaty oraz pełnomocnictwem do pobrania środków z ra chunku lokaty;
  17. blokada rachunku lokaty złożonej w banku posiadającym ekspozycję kredytową wraz z
  pełnomocnictwem do pobrania środków z rachunku lokaty;
  18. hipoteka powstała na:
  a) nieruchomości,


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 58/119
  b) użytkowaniu wieczystym,
  c) własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego,
  d) spółdzielczym prawie do lokalu użytkowego,
  e) prawie do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  f) prawie do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu
  przeniesienia jej własności na członka;
  19. przeni esienie na bank, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami i prowizją,
  prawa własności:
  a) papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
  b) papierów wartościowych emitowanych przez banki centralne lub rządy państw b ędących
  członkiem OECD,
  c) bankowych papierów wartościowych emitowanych przez inne banki - według ich wartości
  godziwej;
  20. zastaw rejestrowy na prawach z papierów wartościowych, o których mowa w pkt 19, według
  ich wartości godziwej;
  21. przeniesienie na bank, do cz asu spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami i prowizją,
  prawa własności papierów wartościowych, niewymienionych w pkt 19, będących w obrocie
  giełdowym w państwach będących członkiem OECD;
  22. zastaw rejestrowy na prawach z papierów wartościowych, o któryc h mowa w pkt 19;
  23. zastaw na statku morskim wpisanym do rejestru okrętowego (hipoteka morska);
  24. zastaw na statku powietrznym wpisanym do rejestru państwowego statków powietrznych z
  odpowiednim zastosowaniem art. 11 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnic ze (Dz. U. z
  2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.1));
  25. przeniesienie na bank przez dłużnika, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami
  i prowizją, prawa własności rzeczy ruchomej, na warunkach określonych przez strony w
  umowie;
  26. zastaw rejestrow y na rzeczy ruchomej;
  27. oświadczenie patronackie, zawierające zobowiązanie wystawcy do podjęcia działań wobec
  dłużnika, mających na celu utrzymanie terminowej obsługi ekspozycji kredytowej banku oraz
  utrzymanie niebudzącej obaw sytuacji ekonomiczno -finansowe j dłużnika, pod warunkiem że:
  a) bank posiada opinię prawną potwierdzającą możliwość i skuteczność dochodzenia
  ewentualnych roszczeń wobec wystawcy oświadczenia,
  b) zobowiązanie ciążące na wystawcy oświadczenia jest ujęte w jego księgach;
  28. ubezpieczenie ekspozycj i kredytowej w zakładzie ubezpieczeń mającym siedzibę w państwie
  będącym członkiem OECD w przypadku, gdy sytuacja ekonomiczno -finansowa zakładu
  ubezpieczeń nie budzi obaw;
  29. bezwarunkowa cesja wierzytelności od kontrahentów mających siedzibę w państwach OECD,
  w przypadku gdy wierzytelność jest bezsporna i nieprzeterminowana .
  Bank stosuje ograniczenia wartości zabezpieczeń przyjmowanych do celów kalkulacji odpisów
  aktualizujących w przypadku :
   hipoteki,
   przeniesienia prawa własności rzeczy ruchomej,
   prz eniesienia prawa własności papierów wartościowych, z wyjątkiem emitowanych przez
  Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, banki centralne lub rządy krajów będących członkiem
  Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz inne banki,
   zastawu na statku morsk im lub powietrznym,
   zastawu rejestrowego na prawach z papierów wartościowych,
   zastawu rejestrowego na rzeczy ruchomej,
   gwarancji lub poręczenia podmiotu oraz oświadczenia patronackiego.
  W przypadku gdy przedmiotem przewłaszczenia lub zastawu jest ułamkow a część rzeczy ruchomej
  jako wartość zabezpieczenia przyjmuje się ułamkową część wartości całego zabezpieczenia.
  Do kalkulacji odpisów Bank nie przyjmuje wartości zabezpieczenia hipotecznego, którego nie udało
  się zbyć w okresie 3 lat od czasu rozpoczęcia procesu zbycia zabezpieczenia .


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 59/119
  Umowy restrukturyzowane
  W ramach postępowań restrukturyzacyjnych Idea Bank S.A. podejmuje decyzje restrukturyzacji
  należności kredytowych w postaci ulg w spłacie wierzytelności polegających na:
   zmianie terminów spłaty całośc i lub części zadłużenia,
   zmianie wysokości rat,
   zmianie wysokości oprocentowania,
   zawieszeniu naliczania odsetek,
   kapitalizacji należności, z wyłączeniem kosztów windykacji,
   umorzeniu części zadłużenia,
   zmianie kolejności ewidencjonowania dokonywanych spła t,
   zmianie w zakresie dotyczącym prawnych zabezpieczeń,
   zmianie zapisów umowy dotyczących opłat i prowizji,
   zawieszeniu lub zakończenie postępowania egzekucyjnego,
   zmianie waluty umowy ekspozycji kredytowej.
  Głównym ryzykiem w procesie restrukturyzacji jest dokonanie prawidłowej oceny zdolności kredytowej
  dłużnika przy nowych zrestrukturyzowanych warunkach.
  Głównymi powodami restrukturyzacji ekspozycji kredytowych są trudności finansowe kredytobiorców
  wynikaj ące z opóźnień płatności od kontrahentów, utraty płynności finansowej oraz spadku obrotów w
  firmie.
  Restrukturyzacja skutkuje zmianą parametrów istniejącego kredytu, a nie ujęciem „nowego” kredytu.
  Restrukturyzacja jest przesłanką utraty wartości umowy res trukturyzowanej. Ekspozycja
  restrukturyzowana może wyjść ze stanu utraty wartości (default) jeśli spełnione są wszystkie poniższe
  warunki:
  a) ekspozycja nie posiada innych przesłanek utraty wartości,
  b) od podjęcia działań restrukturyzacyjnych upłynął rok ,
  c) na koniec 12 kolejnych dat bilansowych opóźnienie w spłacie w odniesieniu do kapitału, odsetek
  zwykłych, odsetek karnych przy założeniu kwoty istotności (50 PLN) zmniejszyło się do mniej niż 30
  dni i utrzymało się,
  d) po podjęciu działań restrukturyz acyjnych nie pozostały żadne kwoty przeterminowane ani nie
  istnieją obawy co do pełnej spłaty ekspozycji zgodnie z warunkami mającymi zastosowanie po
  restrukturyzacji tj. jeżeli dłużnik uiścił – w drodze regularnych płatności zgodnie z warunkami mającymi
  zastosowanie po restrukturyzacji – kwotę równą kwocie uprzednio przeterminowanej (w przypadku
  istnienia kwot przeterminowanych) lub kwocie odpisanej (w przypadku braku kwot
  przeterminowanych) w ramach działań restrukturyzacyjnych lub jeżeli dłużnik w inny s posób wykazał
  swoją zdolność do spełnienia warunków mających zastosowanie po restrukturyzacji.
  Poniższ e tabel e prezentuj ą wartość kredytów i pożyczek w procesie restrukturyzacji według stanu na
  dzień 31 grudnia 2017 i 2016 roku .
  Um ow y r e ne gocjow ane - 31.12.2017 Liczba um ów War toś ć br utto Odpis War toś ć
  ne tto
  Kredyty i pożyczki udzielone klientom, w tym:
  - kredyty inw estycyjne 235 34 478 987 33 510
  - kredyty operacyjne 376 19 072 1 382 17 694
  - kredyty samochodow e 9 338 27 310
  Raze m 620 53 888 2 396 51 514 Um ow y r e ne gocjow ane - 31.12.2016 Liczba um ów War toś ć br utto Odpis War toś ć
  ne tto
  Kredyty i pożyczki udzielone klientom, w tym:
  - kredyty inw estycyjne 160 34 637 571 34 066
  - kredyty operacyjne 348 13 958 928 13 030
  - kredyty samochodow e 4 296 48 248
  Raze m 515 48 891 1 547 47 344


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 60/119
  Poniżej przedstawiono maksymalną ekspozycję Banku na ryzyko kredytowe:
  31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Ak tyw a finans ow e :
  Kasa i środki w Banku Centralnym ( z w yjątkiem gotów ki ) 90 617 78 015
  Należności od banków i instytucji f inansow ych 136 374 163 765
  Pozostałe pożyczki i należności 595 966 607 432
  Pochodne instrumenty zabezpieczające 63 594 1 075
  Pochodne instrumenty f inansow e w yceniane do w artości
  godziw ej przez w ynik f inansow y 77 961 46 693
  Należności od klientów 16 233 800 14 376 617
  Instrumenty f inansow e dostępne do sprzedaży 4 250 380 3 662 623
  Inne aktyw a 1 941 732 1 022 009
  Całk ow ite nar aże nie na r yzyk o k r e dytow e 23 390 424 19 958 229
  Zobow iązania gw arancyjne 3 667 2 716
  Zobow iązania w arunkow e 715 614 996 283
  Raze m zobow iązania pozabilans ow e 719 281 998 999
  Całk ow ite nar aże nie na r yzyk o k r e dytow e 24 109 705 20 957 228
  M ak s ym alne nar aże nie na r yzyk o k r e dytow e


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część
  61/119
  Poniższe tabele przedstawiają podział aktywów finansowych ze względu na ich stopień przeterminowania. Wysoka jakość oznacza a ktywa finansowe zaległe
  w przedziale do 30 dni, standardowa jakość aktywa finansowe w przedziale od 31 do 60 dni, a niższa jakość aktywa finansowe w pr zedziale od 61 do 90 dni.
  Stan na dzie ń 31 gr udnia 2017 r . Nie zale głe Wys ok a
  jak oś ć
  Standar dow a
  jak oś ć
  Niżs za
  jak oś ć
  Zale głe z
  utr atą
  w ar toś ci
  Odpis y
  (w tym IBNR) Raze m
  tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN
  Należności od banków i instytucji f inansow ych 137 146 0 0 0 0 -751 136 395
  Należności od klientów 14 234 686 936 524 194 798 120 126 1 487 103 -739 437 16 233 800
  - kredyty inw estycyjne 3 119 163 304 300 86 273 46 248 566 078 -166 701 3 955 361
  - kredyty operacyjne 3 565 633 365 548 94 196 70 976 886 940 -543 380 4 439 913
  - kredyty samochodow e 163 319 22 868 5 278 2 873 31 342 -25 545 200 135
  - skupione w ierzytelności 7 386 571 243 808 9 051 29 2 743 -3 811 7 638 391
  Pozostałe pożyczki i należności 595 966 0 0 0 0 0 595 966
  Instrumenty f inansow e: 4 189 752 0 0 0 0 0 4 189 752
  Dostępne do sprzedaży 4 189 752 0 0 0 0 0 4 189 752
  - emitow ane przez Banki Centralne 541 977 0 0 0 0 0 541 977
  - emitow ane przez Skarb Państw a 3 647 775 0 0 0 0 0 3 647 775
  Raze m 19 157 550 936 524 194 798 120 126 1 487 103 -740 188 21 155 913
  Zale głe , be z utr aty w ar toś ci


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część
  62/119
  Stan na dzie ń 31 gr udnia 2016 r . Nie zale głe Wys ok a
  jak oś ć
  Standar dow a
  jak oś ć
  Niżs za
  jak oś ć
  Zale głe z
  utr atą
  w ar toś ci
  Odpis y
  (w tym IBNR) Raze m
  tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN
  Należności od banków i instytucji f inansow ych 164 494 0 0 0 0 -729 163 765
  Należności od klientów 12 814 429 619 216 158 508 94 672 1 190 206 -500 414 14 376 617
  - kredyty inw estycyjne 3 235 252 240 085 58 021 35 485 476 517 -103 421 3 941 939
  - kredyty operacyjne 3 313 585 255 431 72 715 48 693 671 316 -363 590 3 998 150
  - kredyty samochodow e 259 517 20 849 5 691 2 283 27 471 -25 975 289 836
  - skupione w ierzytelności 6 006 075 102 851 22 081 8 211 14 902 -7 428 6 146 692
  Pozostałe pożyczki i należności 607 432 0 0 0 0 0 607 432
  Instrumenty f inansow e: 3 612 598 0 0 0 0 0 3 612 598
  Dostępne do sprzedaży 3 612 598 0 0 0 0 0 3 612 598
  - emitow ane przez Banki Centralne 482 968 0 0 0 0 0 482 968
  - emitow ane przez Skarb Państw a 3 129 630 0 0 0 0 0 3 129 630
  Raze m 17 198 953 619 216 158 508 94 672 1 190 206 -501 143 18 760 412
  Zale głe , be z utr aty w ar toś ci


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 63/119
  W przypadku należności od klientów, dla których zidentyfikowano prze słanki utraty wartości Bank
  identyfikuje należności w przypadku których, mimo zidentyfikowanej przesłanki utraty wartości samej
  utraty wartości Bank nie stwierdza po uwzględnieniu wpływu finansowego efektu zabezpieczeń na
  odpis, a także należności dla któ rych zidentyfikowano przesłanki utraty wartości i rozpoznano utratę
  wartości oraz utworzono odpis.
  31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  - kredyty inw estycyjne 449 415 437 065
  - kredyty operacyjne 48 146 29 497
  - kredyty samochodow e 1 340 1 186
  - skupione w ierzytelności 0 13 592
  Odpis 498 901 481 340
  Nale żnoś ci od k lie ntów
  z pr ze s łank ą ale be z
  utr aty w ar toś ci


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 64/119
  6.2. Ryzyko rynkowe
  Ryzyko rynkowe definiowane jest jako niepewność, iż stopy procentowe, kursy walut lub ceny
  papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych posiadanych przez Bank przyjmą
  wartości różniące się od istniejących w dacie początkowego ujęcia , powoduj ąc powstawanie
  nieoczekiwanych zysków lub strat z tytułu utrzymywanych pozycji.
  Celem polityki zarządzania aktywami i pasywami jest optymalizacja struktury sprawozdania z sytuacji
  finansowej i pozycji pozabilansowych dla zachowania założonej relacji dochod u do ponoszonego
  ryzyka. Za zarządzanie ryzykiem na poziomie strategicznym odpowiedzialn y jest Zarząd Banku .
  Organem wspomagającym Zarząd Banku w zarządzaniu aktywami i pasywami jest Komitet
  Zarządzania Aktywami i Pasywami (ALCO).
  6.2.1. Ryzyko walutowe
  Ryzyko walutowe Grupy jest zarządzane na poziomie Banku, ponieważ ze względu na specyfikę
  działalności spółek zależnych ponoszone przez nie ryzyko jest nieistotne.
  Podstawowym celem zarządzania ryzykiem walutowym jest utrzymanie pozycji wymiany walutowej w
  granicach niewiążących się z koniecznością utrzymania wymogu kapitałowego w ramach kapitału
  regulacyjnego.
  Polityka Banku w zakresie zarządzania ryzykiem walutowym sprowadza się do zarządzania pozycjami
  walutowymi Banku poprzez:
   ustalanie oraz przestrze ganie limitu otwartych pozycji walutowych,
   sporządzanie zestawienia pozycji walutowych Banku w poszczególnych walutach oraz pozycji
  całkowitej,
   monitorowanie oraz zabezpieczanie operacji generujących różnice kursowe.
  W ramach prowadzonej działalność operac yjnej Bank dąży do minimalizacji ryzyka walutowego
  poprzez utrzymywanie wartości pozycji walutowej całkowitej na poziomie niższym od limitu przyjętego
  w wewnętrznych regulacjach, a tym samym ograniczanie ewentualnych strat z tytułu niekorzystnych
  zmian kur sów walut do akceptowalnego poziomu.
  Zarządzanie ryzykiem walutowym odbywa się w Banku na podstawie pisemnych procedur
  wewnętrznych, zawierających metody identyfikacji, pomiaru, monitorowania, limitowania oraz
  raportowania ryzyka walutowego.
  Podstawowym narzędziem pomiaru ryzyka walutowego w Banku jest model wartości zagrożonej (VaR
  – Value at Risk), który oznacza potencjalną maksymalną wartość straty jaką Bank może ponieść w
  ramach posiadanej otwartej pozycji walutowej z tytułu zmian kursów walutowych, w normalnych
  warunkach rynkowych oraz przy zachowaniu założonego poziomu ufności i okresu utrzymania pozycji.
  Maksymalne straty na posiadanym przez Bank portfelu walutowym wyznaczone w oparciu o VaR w
  horyzoncie czasowym 1 dnia i 10 dni, przy zakładanym po ziomie ufności 99% i 99,9% wg stanu na
  31.12.2017 r. zostały przedstawiono w tabeli poniżej:  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 65/119
  poziom
  ufnoś ci
  99,90%
  poziom
  ufnoś ci
  99,00%
  poziom
  ufnoś ci
  99,90%
  poziom
  ufnoś ci
  99,00%
  USD 7 040 99,2 74,7 313,7 236,1
  EUR 3 519 21,3 16,0 67,2 50,6
  CHF 60 0,6 0,5 1,9 1,4
  GBP -10 0,2 0,1 0,5 0,4
  RUB 0 0,0 0,0 0,0 0,0
  CZK -13 0,1 0,1 0,3 0,2
  DKK 160 1,0 0,7 3,0 2,3
  NOK 11 0,2 0,1 0,5 0,4
  SEK -48 0,6 0,5 1,9 1,4
  JPY 46 0,7 0,5 2,1 1,6
  V AR 111 83,5 350,9 264,1
  Pozycja w alutow a na 31.12.2017 (tys . PLN)
  V aR - 1 dzie ń V aR - 10 dni poziom
  ufnoś ci
  99,90%
  poziom
  ufnoś ci
  99,00%
  poziom
  ufnoś ci
  99,90%
  poziom
  ufnoś ci
  99,00%
  USD 70 1,5 1,1 4,7 3,5
  EUR 1 277 15,1 11,4 47,8 36,0
  CHF 15 0,2 0,2 0,7 0,5
  GBP -58 1,4 1,1 4,6 3,4
  RUB 0 0,0 0,0 0,0 0,0
  CZK -7 0,1 0,1 0,3 0,2
  DKK 58 0,7 0,5 2,1 1,6
  NOK 120 2,0 1,5 6,4 4,8
  SEK 87 1,2 0,9 3,9 3,0
  V AR 18,2 13,7 57,5 43,3
  Pozycja w alutow a na 31.12.2016 (tys . PLN)
  V aR - 1 dzie ń V aR - 10 dni


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część
  66/119
  Poniższe tabele przedstawiają zaangażowanie walutowe Banku w podziale na poszczególne rodzaje aktywów, zobowiązań i zobowiązań pozabilansowych:
  * Pozostałe aktywa zawierają inne aktywa , aktywa z tytułu podatku dochodowego, aktywa trwale sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży, rzeczowe aktywa trwałe, war tości niematerialne oraz pochodne instrumenty finansowe
  ** Pozostałe zobowiązania zawierają zobowiązania finansowe wyceniane do w artości godziwej przez wynik finansowy oraz pozostałe zobowiązania PLN EUR CHF RUB USD GBP Inne Raze m
  AKTYWA
  Kasa należności od Banku Centralnego 59 672 78 389 0 0 0 0 0 138 061
  Należności od banków i instytucji f inansow ych 38 885 55 127 0 0 25 144 17 239 0 136 395
  Należności od klientów 13 826 112 2 397 592 0 0 10 096 0 0 16 233 800
  Pozostałe pożyczki i należności 595 966 0 0 0 0 0 0 595 966
  Papiery w artościow e 4 250 380 0 0 0 0 0 0 4 250 380
  Inw estycje w jednostki stow arzyszone i zależne 305 886 0 0 0 0 0 0 305 886
  Pozostałe* 2 664 608 0 0 0 0 0 0 2 664 608
  SUM A AKTYWÓW 21 741 509 2 531 108 0 0 35 240 17 239 0 24 325 096
  ZOBOWIĄZANIA
  Zobow iązania w obec innych banków i instytucji
  f inansow ych
  712 991 47 757 0 0 0 0 0 760 748
  Zobow iązania w obec klientów 18 257 639 91 362 0 0 26 115 10 199 0 18 385 315
  Zobow iązania z tytułu emisji dłużnych papierów
  w artościow ych
  512 297 0 0 0 0 0 0 512 297
  Rezerw y 9 499 0 0 0 0 0 0 9 499
  Pozostałe** 2 333 921 0 0 0 0 0 0 2 333 921
  SUM A ZOBOWIĄZAŃ 21 826 347 139 119 0 0 26 115 10 199 0 22 001 780
  KAPITAŁY 2 323 316 0 0 0 0 0 2 323 316
  SUM A ZOBOWIĄZAŃ 24 149 663 139 119 0 0 26 115 10 199 0 24 325 096
  ZAANGAŻOWANIE NETTO -2 408 154 2 391 990 0 0 9 125 7 040 0 0
  POZYCJE POZABILANSOWE
  A ktyw a 2 552 790 0 0 0 0 0 0 2 552 790
  Pasyw a 250 000 2 241 609 0 0 0 0 0 2 491 609
  LUKA -105 364 150 380 0 0 9 125 7 040 0 61 181
  Stan na 31.12.2017 Waluta (w tys . PLN)


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część
  67/119
  PLN EUR CHF RUB USD GBP Inne Raze m
  AKTYWA
  Kasa należności od Banku Centralnego 78 245 51 457 0 0 0 0 0 129 702
  Należności od banków i instytucji f inansow ych 41 242 101 746 529 0 17 699 669 1 880 163 765
  Należności od klientów 12 340 344 2 036 271 0 0 2 0 0 14 376 617
  Pozostałe pożyczki i należności 607 432 0 0 0 0 0 0 607 432
  Papiery w artościow e 3 662 623 0 0 0 0 0 0 3 662 623
  Inw estycje w jednostki stow arzyszone i zależne 598 552 0 0 0 0 0 0 598 552
  Pozostałe 1 684 285 0 0 0 0 0 0 1 684 285
  SUM A AKTYWÓW 19 012 723 2 189 474 529 0 17 701 669 1 880 21 222 976
  ZOBOWIĄZANIA
  Zobow iązania w obec innych banków i instytucji
  f inansow ych
  772 575 8 915 0 0 3 0 0 781 493
  Zobow iązania w obec klientów 15 544 479 39 342 513 0 5 480 1 001 1 612 15 592 427
  Zobow iązania z tytułu emisji dłużnych papierów
  w artościow ych
  469 335 0 0 0 0 0 0 469 335
  Rezerw y 4 388 0 0 0 0 0 0 4 388
  Pozostałe 2 437 520 0 0 0 0 0 0 2 437 520
  SUM A ZOBOWIĄZAŃ 19 228 297 48 257 513 0 5 483 1 001 1 612 19 285 163
  KAPITAŁY 1 937 813 0 0 0 0 0 1 937 813
  SUM A ZOBOWIĄZAŃ 21 166 110 48 257 513 0 5 483 1 001 1 612 21 222 976
  ZAANGAŻOWANIE NETTO -2 153 387 2 141 217 16 0 12 218 -332 268 0
  POZYCJE POZABILANSOWE
  A ktyw a 2 859 183 177 132 0 0 2 090 0 0 3 038 405
  Pasyw a 252 092 2 333 525 0 0 14 210 617 0 2 600 444
  LUKA 453 704 -15 176 16 0 98 -949 268 437 961
  Stan na 31.12.2016 Waluta (w tys . PLN)


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 68/119
  6.2.2. Ryzyko stopy procentowej
  Podstawowym celem Banku w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej w księdze bankowej
  jest utrzymanie zmienności wyniku odsetkow ego w granicach niezagrażających realizacji planu
  finansowego i adekwatności kapitałowej Banku. W 2017 roku Bank prowadził działania mające na celu
  zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej w ramach zarządzania aktywami i pasywami, stosując przy
  tym rachunko wość zabezpieczeń. Bank definiuje ryzyko stopy procentowej jako ryzyko wynikające z
  narażenia aktualnego i przyszłego wyniku finansowego Banku oraz jego kapitału na niekorzystny
  wpływ zmian stóp procentowych.
  Bank dostosowuje zarządzanie ryzykiem stopy procentowej do rodzaju i skali prowadzonej
  działalności. W Banku ryzyko stopy procentowej wyznacza się tylko dla Księgi Bankowej. Bank nie
  prowadzi działalności handlowej w tym zakresie.
  Rodzaje ryzyka stopy procentowej identyfikowane i zarządzane w Banku :
  Ryzyko niedopasowania terminów przeszacowania
  Analizę wrażliwości na zmiany rynkowych stóp procentowych dokonuje się w oparciu o metodę
  zarządzania luką terminów przeszacowań , która jest podstawową metodą analizy ryzyka stopy
  procentowej oznaczającą pote ncjalne zagrożenie wyniku odsetkowego Banku, w sytuacji
  niekorzystnych zmian stóp procentowych lub istotnej zmiany struktury przeszacowania (tj. momentu
  dostosowania oprocentowania do rynkowych stóp procentowych) pozycji w bilansie . Aktywa i pasywa
  dzielone są na wrażliwe bądź niewrażliwe ze względu na możliwość zmian ich oprocentowania w
  określonym przyszłym okresie. Szacowania możliwa zmiana wyniku odsetkowego Banku obliczana
  jest dla scenariusza niekorzystnych zmian stóp procento wych i obejmuje zmianę wyniku dla kolejnych
  12 miesięcy.
  Ryzyko bazowe
  Ryzyko bazowe wynika z niedoskonałego powiązania (korelacji) rynkowych stóp procentowych w
  danej walucie (np. stawki WIBOR), które są podstawą oprocentowania różnych instrumentów
  prz ychodowych i kosztowych o podobnych charakterystykach przeszacowania (termin i sposób
  zmiany oprocentowania danego produktu wynikający z rodzaju stawki bazowego i zapisów
  umownych).
  Ryzyko opcji klienta
  Ryzyko opcji klienta związane jest z ryzykiem zrealiz owania przez klienta wpisanych w produkty
  bankowe opcji, które w sytuacji niekorzystnych z punktu widzenia klienta zmian stóp procentowych
  pozwalają (często bez żadnych sankcji dla klienta) w przypadku kredytów – spłacić przed terminem
  zapadalności część l ub całość należności, a w przypadku depozytów terminowych – wycofać środki
  przed dniem wymagalności lokaty.
  Ryzyko krzywej dochodowości
  Ryzyko krzywej dochodowości polega na zmianie relacji pomiędzy stopami procentowymi
  odnoszącymi się do różnych terminów , a dotyczącymi tego samego indeksu lub rynku. Relacja ta
  zmienia się, kiedy kształt krzywej dochodowości dla danego rynku ulega spłaszczeniu, staje się
  stromy lub ulega odwróceniu, w cyklu stopy procentowej. Metoda analizy ryzyka krzywej
  dochodowości pole ga na badaniu wrażliwości wyniku odsetkowego na zmiany w relacji pomiędzy
  stopami procentowymi dla różnych okresów. Analiza przeprowadzana jest łącznie dla wszystkich
  walut w oparciu o całkowite luki przeszacowań.
  Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w Banku odbywa się na podstawie wewnętrznych procedur
  dotyczących zarządzania ryzykiem stopy procentowej oraz limitów ograniczających poziom ryzyka
  stopy procentowej.
  Poniżej przedstawione są aktywa i zobowiązania Banku sklasyfikowane według kryterium ryzyk a
  stopy procentowej (w tys. zł) - łącznie dla oprocentowania stopą stałą, zmienną i pozycji
  nieoprocentowanych:  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część
  69/119
  Stan na 3 1.12 .2017 :
  Pozycje bilans ow e Do 1 m ie s iąca
  w łącznie
  Pow yże j 1 m ie s iąca do
  3 m ie s ię cy w łącznie
  Pow yże j 3
  m ie s ię cy do 1
  r ok u w łącznie
  Pow yże j 1 r ok u
  do 5 lat w łącznie Pow yże j 5 lat Ak tyw a/ Pas yw a
  nie opr oce ntow ane Raze m
  Ak tyw a: 12 323 134 5 144 124 720 542 1 816 620 190 602 4 130 074 24 325 096
  Kasa, należności od Banku Centralnego 6 380 0 0 0 0 131 681 138 061
  Należności od banków i instytucji f inansow ych 103 528 3 212 0 0 0 29 655 136 395
  Kredyty i pożyczki udzielone klientom 8 336 188 4 798 673 190 395 1 816 620 190 602 901 321 16 233 800
  Pozostałe pożyczki i należności 238 900 342 240 14 827 0 0 0 595 966
  Instrumenty f inansow e 3 638 137 0 515 320 0 0 96 923 4 250 380
  Pozostałe 0 0 0 0 0 2 970 494 2 970 494
  Zobow iązania: 6 004 512 8 485 585 2 644 014 1 901 288 257 970 2 708 411 22 001 780
  Zobow iązania w obec innych banków i instytucji
  f inansow ych 395 757 0 0 0 0 364 991 760 748
  Zobow iązania w obec klientów 5 496 762 8 180 514 2 548 781 1 901 288 257 970 0 18 385 315
  Zobow iązania z tytułu emisji dłużnych papierów
  w artościow ych 111 993 305 072 95 232 0 0 0 512 297
  Pozostałe 0 0 0 0 0 2 343 420 2 343 420
  Kapitały 0 0 0 0 0 2 323 316 2 323 316
  Zobow iązania 6 004 512 8 485 585 2 644 014 1 901 288 257 970 5 031 727 24 325 096
  Luk a 6 318 622 -3 341 461 -1 923 472 -84 667 -67 368 -901 653 0


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część
  70/119
  Stan na 31.12. 2016 :
  Pozycje bilans ow e Do 1 m ie s iąca
  w łącznie
  Pow yże j 1 m ie s iąca do
  3 m ie s ię cy w łącznie
  Pow yże j 3
  m ie s ię cy do 1
  r ok u w łącznie
  Pow yże j 1 r ok u
  do 5 lat w łącznie Pow yże j 5 lat Ak tyw a/ Pas yw a
  nie opr oce ntow ane Raze m
  Ak tyw a: 12 273 286 4 958 407 286 203 1 030 047 106 379 2 568 654 21 222 976
  Kasa, należności od Banku Centralnego 78 015 0 0 0 0 51 687 129 702
  Należności od banków i instytucji f inansow ych 110 020 18 796 8 845 16 267 0 9 837 163 765
  Kredyty i pożyczki udzielone klientom 8 229 157 3 971 934 262 246 1 013 780 106 379 793 121 14 376 617
  Pozostałe pożyczki i należności 243 496 348 824 15 112 0 0 0 607 432
  Instrumenty f inansow e 3 612 598 0 0 0 0 50 025 3 662 623
  Pozostałe 0 618 853 0 0 0 1 663 984 2 282 837
  Zobow iązania: 6 557 448 6 020 949 2 860 250 1 141 322 69 715 2 635 479 19 285 163
  Zobow iązania w obec innych banków i instytucji
  f inansow ych 562 965 22 847 120 073 6 081 0 69 527 781 493
  Zobow iązania w obec klientów 5 891 882 5 718 614 2 652 931 1 135 241 69 715 124 044 15 592 427
  Zobow iązania z tytułu emisji dłużnych papierów
  w artościow ych 102 601 279 488 87 246 0 0 0 469 335
  Pozostałe 0 0 0 0 0 2 441 908 2 441 908
  Kapitały 0 0 0 0 0 1 937 813 1 937 813
  Zobow iązania 6 557 448 6 020 949 2 860 250 1 141 322 69 715 4 573 292 21 222 976
  Luk a 5 715 838 -1 062 542 -2 574 047 -111 275 36 664 -2 004 638 0


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 71/119
  Zmiana wyniku odsetkowego w horyzoncie 12 miesięcy przy założonej zmianie stóp procentowych o
  +/-100p.b. i założonej stałości bilansu. Analiza uwzględnia ponadto założenie, że w przypadku spadku
  stóp oprocentowanie depozytów terminowych i rachunków bieżących nie spadnie poniżej 0%. Zmiana
  wyniku odsetkowego pokazywana jest dla głównych walut w bilansie Banku (PLN i EUR).
  Zmiana wyniku odsetkowego [tys. PLN]
  31.12. 2017 31.12. 2016
  PLN EUR PLN EUR
  Spadek stóp o 1 pkt % -36 105 -2 566 -5 366 -1 631
  Wzrost stóp o 1 pkt % 10 555 1 692 -2 978 1 2 58
  6.2.3. Ryzyko płynności
  Ryzyko płynności oznacza ryzyko poniesienia straty z tytułu wymuszonej wymiany posiadanych
  aktywów na gotówkę lub odpowiedniki gotówki w sytuacji ograniczenia/utraty zdolności do
  finansowania aktywów i terminowego wywiązywania się ze zobowiązań. Celem zarz ądzania ryzykiem
  płynności jest dostosowanie jej rozmiarów i rodzaju działalności, w sposób zapewniający wykonanie
  wszystkich zobowiązań pieniężnych zgodnie z terminami ich płatności oraz finansowanie aktywów,
  bez konieczności ponoszenia nadmiernych kosztó w. Podstawowym celem Banku w zakresie
  zarządzania płynnością jest zapobieganie wystąpieniu sytuacji kryzysowej oraz określenie rozwiązań
  umożliwiających jej przetrwanie. Tak przyjęty cel, sprowadza zagadnienia płynności do obszaru
  stabilności źródeł finans owania Banku oraz możliwości likwidacji posiadanych aktywów w dowolnym
  momencie bez istotnej utraty ich wartości. Podstawą polityki Banku w zakresie płynności jest
  utrzymywanie odpowiedniego poziomu nadwyżki płynności poprzez wzrost portfela płynnych papie rów
  wartościowych oraz stabilnych źródeł finansowania, w szczególności stabilnej bazy depozytowej od
  osób fizycznych.
  W procesie zarządzania ryzykiem płynności, Bank koncentruje się głównie na:
  1. utrzymywaniu aktywów płynnych wyznaczonych zgonie z przyjętą przez Bank metodyką na
  poziomie nie niższym niż apetyt na ryzyko płynności ,
  2. utrzymywaniu nadzorczych norm płynności na poziomie przewyższającym limity zewnętrzne w
  tym zakresie,
  3. pozyskiwaniu stabilnych i zdywersyfikowanych źródeł finansowania,
  4. podejmowaniu bieżących działań w celu utrzymania ryzyka płynności w ramach przyjętych w
  Banku limitów.
  Bank dokonuje pomiaru oraz zarządza ryzykiem płynności w oparciu o regulacje nadzorcze, przyjęty
  apetyt na ryzyko w zakresie ryzyka płynności oraz wewnętrzne proced ury, zawierające metody
  identyfikacji, pomiaru, monitorowania, limitowania oraz raportowania ryzyka płynności.
  Do oceny poziomu ryzyka płynności Bank wykorzystuje między innymi następujące miary ryzyka
  płynności oraz analizy:
  1. nadzorcze normy płynności,
  2. luki płynności, tj. niedopasowania zapadalności aktywów i wymagalności pasywów,
  uwzględniająca wszystkie pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej oraz pozycje
  pozabilansowe wg terminów zapadalności/ wymagalności, w ujęciu kontraktowym oraz
  urealnionym ,
  3. wskaźniki płynności w wyznaczonych pasmach czasowych wg terminów zapadalności/
  wymagalności, w ujęciu kontraktowym oraz urealnionym.
  Zarządzanie płynnością opiera się na zestawieniu aktywów i pasywów Banku według urealnionych
  terminów zapadalności/ wymag alności (metoda luki). Pozwala ono na analizę i kontrolę pozycji
  płynności w skali całego Banku w ujęciu krótko -, średnio - i długoterminowym, co ma za zadanie
  ostrzegać z wyprzedzeniem o pojawieniu się niebezpiecznego dla Banku niedopasowania aktywów i
  zob owiązań.


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część
  72/119
  Poniżej przedstawiono analizy luki płynności dla Banku na dzień 31.12. 2017 oraz 31.12. 2016 według terminów urealnionych (w tys. zł):
  Stan na 31.12 .2017 :
  Ak tyw a:
  Kasa, środki w Banku Centralnym, z uw zgl. rezerw y
  obow iązkow ej (i jej niedoboru) -637 001 24 557 12 980 9 673 1 414 732 818 144 441
  Należności od banków i instytucji f inansow ych 93 990 348 1 603 34 864 5 589 0 136 395
  Pochodne instrumenty zabezpieczające 0 2 935 22 855 37 804 0 0 63 594
  Pochodne instrumenty f inansow e w yceniane do w artości
  godziw ej przez w ynik f inansow y 239 3 493 22 676 39 263 12 290 0 77 961
  Kredyty i pożyczki udzielone klientom 1 183 107 751 855 3 549 722 7 491 655 3 257 461 0 16 233 800
  Pozostałe kredyty i pożyczki 0 0 392 572 203 394 0 0 595 966
  Instrumenty f inansow e 3 731 225 0 0 180 279 338 875 0 4 250 380
  Inw estycje w jednostkach zależnych i stow arzyszonych 0 0 0 0 0 305 886 305 886
  Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 204 865 204 865
  Rzeczow e aktyw a trw ałe 0 0 0 0 0 70 579 70 579
  A ktyw a przeznaczone do zbycia 0 0 0 0 0 1 487 1 487
  A ktyw o z tytułu podatku dochodow ego 0 0 0 0 0 136 922 136 922
  Pozostałe aktyw a 0 0 0 0 0 2 109 200 2 109 200
  Raze m ak tyw a: 4 371 560 783 189 4 002 408 7 996 933 3 615 629 3 561 757 24 331 476
  Zobow iązania:
  Zobow iązania w obec innych banków i instytucji f inansow ych
  629 497 18 142 104 198 7 829 1 082 0 760 748
  Pochodne instrumenty f inansow e w yceniane do w artości
  godziw ej przez w ynik f inansow y 0 0 0 0 0 5 375 5 375
  Zobow iązania f inansow e w yceniane do w artości godziw ej
  przez w ynik f inansow y 156 437 86 320 44 994 1 670 761 31 101 0 1 989 613
  Zobow iązania w obec klientów 1 445 584 797 658 415 773 15 438 914 287 387 0 18 385 315
  Zobow iązania z tytułu emisji dłużnych papierów
  w artościow ych 0 0 0 470 185 42 112 0 512 297
  Pozostałe zobow iązania 0 0 0 0 0 338 933 338 933
  Rezerw y 0 0 0 0 0 9 499 9 499
  Kapitały 0 0 0 0 0 2 323 316 2 323 316
  Raze m pas yw a: 2 231 518 902 120 564 965 17 587 689 361 682 2 677 123 24 325 096
  Zobow iązania pozabilansow e udzielone 601 977 395 8 007 76 124 16 835 0 703 337
  Raze m zobow iązania: 2 833 494 902 515 572 971 17 663 813 378 516 2 677 123 25 028 433
  Luk a płynnoś ci 1 538 066 -119 326 3 429 436 -9 666 880 3 237 113 884 634 -696 957
  Pow yże j 5 lat O nie ok r e ś lone j
  zapadalnoś ci Raze m Pozycje bilans ow e Do 1 m ie s iąca
  w łącznie
  Pow yże j 1
  m ie s iąca do 3
  m ie s ię cy w łącznie
  Pow yże j 3 m ie s ię cy do 1
  r ok u w łącznie
  Pow yże j 1 r ok u do 5
  lat w łącznie


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część
  73/119
  Stan na 31.12. 2016
  W powyższych tabelach aktywa trwałe, wartości niematerialne oraz aktywo i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego zaprezentowane zostały w
  przedziale „o nieokreślonej zapadalności”. Ak tyw a:
  Kasa, środki w Banku Centralnym, z uw zgl. rezerw y
  obow iązkow ej (i jej niedoboru) -532 207 30 347 16 541 15 362 447 626 535 157 025
  Należności od banków i instytucji f inansow ych 20 971 0 0 35 203 107 590 0 163 765
  Pochodne instrumenty zabezpieczające 0 0 0 1 075 0 0 1 075
  Pochodne instrumenty f inansow e w yceniane do w artości
  godziw ej przez w ynik f inansow y 0 0 0 46 693 0 0 46 693
  Kredyty i pożyczki udzielone klientom 1 034 027 648 182 2 726 555 6 806 837 3 161 016 0 14 376 617
  Pozostałe kredyty i pożyczki 0 0 10 119 597 313 0 0 607 432
  Instrumenty f inansow e 3 268 623 0 0 104 000 290 000 0 3 662 623
  Inw estycje w jednostkach zależnych i stow arzyszonych 0 0 0 0 0 598 552 598 552
  Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 176 617 176 617
  Rzeczow e aktyw a trw ałe 0 0 0 0 0 68 903 68 903
  A ktyw a przeznaczone do zbycia 0 0 0 0 0 845 845
  A ktyw o z tytuu podatku dochodow ego 0 0 0 0 0 195 576 195 576
  Pozostałe aktyw a 89 471 5 811 395 394 697 575 0 1 194 576 1 194 576
  Raze m ak tyw a: 3 880 885 684 340 3 148 610 8 304 058 3 559 054 2 861 604 21 250 299
  Zobow iązania:
  Zobow iązania w obec innych banków i instytucji f inansow ych 628 354 22 443 124 348 6 347 0 0 781 493
  Pochodne instrumenty zabezpieczające 0 21 56 871 14 853 0 0 71 745
  Pochodne instrumenty f inansow e w yceniane do w artości
  godziw ej przez w ynik f inansow y 0 0 0 5 180 0 0 5 180
  Zobow iązania f inansow e w yceniane do w artości godziw ej
  przez w ynik f inansow y 118 193 103 677 54 727 1 839 641 10 001 0 2 126 240
  Zobow iązania w obec klientów 866 752 760 300 401 332 13 490 699 73 344 0 15 592 427
  Zobow iązania z tytułu emisji dłużnych papierów
  w artościow ych 0 0 0 469 335 0 0 469 335
  Zobow iązania z tytułu podatku dochodow ego od osób
  praw nych 9 494 0 0 0 0 0 9 494
  Pozostałe zobow iązania 0 0 0 0 0 224 861 224 861
  Rezerw y 0 0 0 0 0 4 388 4 388
  Kapitały 0 0 0 0 0 1 937 813 1 937 813
  Raze m zobow iązania: 1 622 794 886 442 637 278 15 826 055 83 346 2 167 062 21 222 976
  Zobow iązania pozabilansow e udzielone 434 299 20 4 781 36 018 39 128 0 514 247
  Raze m zobow iązania: 2 057 093 886 462 642 059 15 862 073 122 474 2 167 062 21 737 223
  Luk a płynnoś ci 1 823 792 -202 122 2 506 550 -7 558 015 3 436 580 694 542 -486 924
  Pow yże j 5 lat O nie ok r e ś lone j
  zapadalnoś ci Raze m Pozycje bilans ow e Do 1 m ie s iąca
  w łącznie
  Pow yże j 1
  m ie s iąca do 3
  m ie s ię cy w łącznie
  Pow yże j 3 m ie s ię cy do 1
  r ok u w łącznie
  Pow yże j 1 r ok u do 5
  lat w łącznie


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 74/119
  Bank dokonuje zestawienia urealnionej luki płynności na bazie sformalizowanej metodologii Banku.
  Oprócz pozycji bilansowych, w zestawieniu tym ujmuje się wybrane pozycje pozabilans owe
  powodujące ewentualny wpływ lub wypływ środków z Banku. Wszystkie należności i zobowiązania są
  przed urealnieniem wykazywane w edłu g rzeczywistych terminów zapadalności i wymagalności
  (zestawienie kontraktowej luki płynności). Zestawienie urealnionej luki płynności prezentuje
  poszcze gólne pozycje, które wykazywane są według terminów najbardziej prawdopodobnego
  wpływu/wypływu środków.
  Pozycje, które podlegają urealnieniu:
  1) po stronie aktywnej: gotówka, należności od klientów, papiery wartościowe oraz należności
  pozabilansowe
  2) po stronie pasywnej: zobowiązania wobec klientów dla sektora niefinansowego.
  Pozostałe pozycje wykazywane zgodnie z rzeczywistymi terminami zapadalności bez dodatkowych
  urealnień.
  W celu ograniczania ryzyka płynności Bank stosuje wewnętrzne limity płynności nałożone na wybrane
  miary płynności w zakresie niedopasowanie urealnionych przepływów wynikających z aktywów i
  zobowiązań w poszczególnych pasmach czasowych.
  6.2.4. Ryzyko z tytułu korekty wyceny kredytowej instrumentów pochodnych (CVA)
  Korekta wyceny k redytowej (CVA - Credit Value Adjustment) to różnica pomiędzy wartością portfela
  wolnego od ryzyka, a realną wartością portfela, obejmującą możliwość braku spłaty zobowiązań przez
  kontrahenta .
  W ramach zarządzania ryzykiem CVA, Bank ustala limity zaangażowania na poszczególnych
  kontrahentów (w tym limity na symetryczne i niesymetryczne transakcje pochodne) oraz stosuje
  zaawansowane metody wyceny do wartości godziwej transakcji poch odnych na stopę procentową
  oraz transakcji opcyjnych.
  6.2.5. Ryzyko koncentracji oraz ryzyko koncentracji geograficznej i branżowej
  Bank dokonuje bieżącej identyfikacji koncentracji w różnych obszarach działalności. Bank uznaje
  nadmierną koncentrację każdej pozyc ji, której towarzyszy ryzyko kredytowe za zjawisko mogące
  negatywnie wpływać na bezpieczeństwo funkcjonowania Banku. Bank określił zasady i organizację
  procesu zarządzania ryzykiem koncentracji w sposób pozwalający na właściwą identyfikację ryzyka
  koncent racji i jego rzetelną ocenę, jak również zapewnienie funkcjonowania właściwych
  mechanizmów kontrolnych oraz narzędzi aktywnego sterowania stopniem narażenia na ryzyko
  koncentracji, z uwzględnieniem efektywnego procesu raportowania.
  Bank corocznie dokonuje weryfikacji i aktualizacji limitów ograniczających ryzyko wynikające z
  koncentracji ekspozycji w szc zególności wobec:
   poszczególnych klientów oraz grup powiązanych klientów,
   klientów działających w tym samym sektorze gospodarki oraz klientów prowadzących tę samą
  działalność lub dokonujących obrotu tymi samymi towarami,
   podmiotów należących do Grupy Kapit ałowej Idea Bank S.A.,
   poszczególnych produktów,
   klientów z tego samego regionu geograficznego,
   klientów niepowiązanych ze sobą, ale oferujących bankowi ten sam rodzaj zabezpieczenia lub
  zabezpieczeń oferowanych przez tego samego dostawcę zabezpieczenia,
   dużych ekspozycji – limity określone w art. 395 ust. 1 CRR ,
   ekspozycji udzielonych z czynnikami komfortu lub odstępstwami.  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 75/119
  Koncentracja zaangażowania Idea Bank S.A. w podziale na branże:
  Z uwagi na lokalny charakter działalności ryzyko kredytowe Ban ku skoncentrowane jest niemal
  wyłącznie na terenie Polski.
  Struktura portfela kredytowego Idea Bank S.A. w podziale na osoby fizyczne i podmioty gospodarcze:
  31.12.2017 31.12.2016
  w % w %
  Hande l hur tow y i de taliczny 38,19% 22,79%
  Tr ans por t, gos podar k a m agazynow a i łącznoś ć 16,78% 17,33%
  Budow nictw o 8,88% 8,65%
  Działalnoś ć pr oduk cyjna 7,48% 7,85%
  Produkcja artykułów spożyw czych 1,00% 1,15%
  Produkcja tkanin i art. w łókienniczych 0,52% 0,58%
  Produkcja skóry i w yrobów ze skóry 0,07% 0,07%
  Produkcja drew na i w yrobów z drew na 1,45% 1,48%
  produkcja masy celuloidow ej, papieru oraz w yrobów z papieru 0,15% 0,16%
  Wytw arzanie produktów koksow ania w ęgla i raf inacji ropy naf tow ej 0,01% 0,01%
  Produkcja chemikaliów i w yrobów chemicznych 0,15% 0,14%
  Produkcja w yrobów z gumy i tw orzyw sztucznych 0,38% 0,41%
  Produkcja pozostałych w yrobów niemetalow ych 0,86% 0,92%
  Produkcja metali i przetw orzonych w yrobów z metali 1,30% 1,32%
  Produkcja maszyn i urządzeń gdzie indziej nie sklasyf ikow ana 0,76% 0,70%
  Produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych 0,69% 0,77%
  Produkcja sprzętu transportow ego 0,14% 0,14%
  Produkcja gdzie indziej niesklasyf ikow ana 0,00% 0,00%
  Rolnictw o i łow ie ctw o 2,16% 2,40%
  Poś r e dnictw o finans ow e 2,77% 3,20%
  Obs ługa nie r uchom oś ci 1,66% 1,73%
  Os oby fizyczne 1,01% 1,31%
  Gór nictw o i k opalnictw o 0,21% 0,22%
  Adm inis tr acja publiczna 0,09% 0,12%
  Zaopatr ze nie w e ne r gię e le k tr yczną i gaz 0,10% 0,17%
  Pozos tałe s e k cje 20,67% 34,23%
  Ogółe m 100,00% 100,00%
  Br anża gos podar k i 31.12.2017 31.12.2016
  % %
  Kr e dyty dla os ób fizycznych, w tym : 1,01% 1,31%
  - kredyty samochodow e 0,13% 0,17%
  - pozostałe 0,88% 1,14%
  Kr e dyty M ŚP, w tym : 98,99% 98,69%
  - kredyty inw estycyjne 22,87% 26,27%
  - kredyty operacyjne 30,11% 29,37%
  - pozostałe 46,01% 43,05%
  Raze m 100,00% 100,00%
  Str uk tur a por tfe la k r e dytow e go


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 76/119
  6.3. Ryzyko operacyjne
  W systemie zarządzania ryzykiem operacyjnym aktywnie uczestniczą wszystkie komórki Banku .
  Dodatkowo w Banku funkcjonuje Departament Ryzyka Operacyjnego, podległy Członkowi Zarządu,
  jako jednostka zarządzania ryzykiem operacyjnym.
  Ryzyko operacyjne to możliwość wystąpienia straty wynikającej z niedostosowani a lub zawodności
  procesów wewnętrznych, ludzi i systemów lub ze zdarzeń zewnętrznych, obejmując również ryzyko
  prawne.
  Ban k zarządza ryzykiem operacyjnym zgodnie z ustaloną przez Zarząd i zaakceptowaną przez Radę
  Nadzorczą strategią zarządzania ryzykiem op eracyjnym, która:
   uwzględnia regulacje ostrożnościowe wynikające z prawa bankowego oraz odpowiednich
  uchwał i rekomendacji instytucji nadzoru;
   uw zględnia przyjętą w Banku definicję ryzyka operacyjnego, docelowy profil ryzyka
  operacyjnego oraz ogólne zasady zarządzania ryzykiem operacyjnym ;
   z uwagi na to, że wiele elementów systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku
  znajduje się na etapie rozwoju i wdrażania, zawiera charakterystykę zasad już stosowanych w
  Banku, znajdujących się w fazie rozwoju oraz planowanych w przyszłości.
  Zarządzanie ryzykiem operacyjnym stanowi proces obejmujący działania w zakresie: identyfikacji
  (rejestracja zdarzeń), oceny (weryfikacja danych o zdarzeniu, uzupełnianie danych, zatwierdzanie),
  monitorowania (analiza poziomu strat rzeczywistych, potencjalnych i incydentów, system KRI,
  samoocena ryzyka operacyjnego), zabezpieczania i transferu ryzyka operacyjnego wraz z określonym
  zakresem odpowiedzi alności w ramach systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym. Zarządzanie
  ryzykie m operacyjnym obejmuje wszystkie procesy i systemy związane z wykonywaniem czynności
  bankowych, zapewniających klientom usługi finansowe świadczone w ramach przedmiotu działalności
  Banku. W systemie zarządzania ryzykiem operacyjnym aktywnie uczestniczą wsz ystkie komórki
  i jednostki organizacyjne Banku oraz Komitet Ryzyka Operacyjnego jako organ opiniodawczo -
  doradczy dla Zarządu Banku.
  W Banku funkcjonuje system raportowania i pomiaru ryzyka operacyjnego wspomagany systemem
  informatycznym.
  System raportow ania o ryzyku operacyjnym obejmuje raporty dla celów wewnętrznych – zarządczych
  oraz zewnętrznych – nadzorczych. Raportowanie zarządcze i nadzorcze jest oparte na założeniach
  wynikających z:
   wytycznych Rekomendacji M (wydanej przez KNF);
   regulacji nadzorcz ych dotyczących zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji
  o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej;
   zasad sprawozdawczości nadzorczej COREP w zakresie ryzyka operacyjnego.
  System raportowania obejmuje różne rodzaj e raportów, w szczególności:
   raporty zdarzeń / strat operacyjny ch;
   raporty z postępów zarządzania i kontroli ryzyka operacyjnego ;
   raport z samooceny ryzyka operacyjnego;
   raport dot. incydentu o potencjalnej stracie przekraczającej 100 tys. zł ;
   analiza wykorzystania limitu apetytu na ryzyko operacyjne w roku minionym ;
   raport dotyczący czynności bankowych powierzanych dostawcom zewnętrznym (outsourcing) .
  W zależności od poziomu i profilu ryzyka operacyjnego stosuje się odpowiednie działania korygujące
  i zapobiegawcze, adekwatne do zdiagnozowanego ryzyka i zapewniające wybór oraz wdrożenie
  środków skutecznie modyfikujących ryzyko.
  W szczególności stosuje się następujące sposoby ograniczania ryzyka operacyjnego:
   opracowywanie i wdrażanie planów utrzymania c iągłości działania (w tym planów awaryjnych),
  zapewniających nieprzerwane działanie na określonym poziomie;


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 77/119
   ubezpieczanie przed skutkami trudnych do przewidzenia błędów lub zdarzeń operacyjnych
  o znaczących skutkach finansowych;
   zlecanie czynności na zewną trz (outsourcing).
  Skuteczność stosowanych w Banku zabezpieczeń oraz metod ograniczania ryzyka operacyjnego
  monitoruje się poprzez:
   ciągłe śledzenie, gromadzenie i analizowanie zdarzeń operacyjnych oraz obserwacji profilu
  ryzyka operacyjnego;
   kontrolowanie ilościowych i jakościowych zmian ryzyka operacyjnego.
  Ponadto część zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku wykonywana jest poprzez realizację
  innych procesów, tj.; kontrole funkcjonalne, audyt wewnętrzny i kontrole instytucjonalne, zarządzanie
  ryzykiem związanym z powierzaniem czynności podmiotom zewnętrznym (outsourcing), zarządzanie
  bezpieczeństwem IT, stosowanie planów ciągłości działania i planów awaryjnych, tworzenie
  i modyfikacja procedur wewnętrznych.
  Dodatkowo w Banku powołano także Komitet Audy tu, który pełni szczególny charakter nadzoru nad
  sprawozdawczością finansowa, monitoruje skuteczność systemów kontroli wewnętrznej, audytu
  wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem; monitoruje wykonywania czynności rewizji finansowej oraz
  monitoruje niezależ ność biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
  finansowych.
  6.4. Zarządzanie ryzykiem inwestycji w spółki zależne
  Nadzór nad spółkami zależnymi sprawują Członkowie Zarządu Banku zgodnie z podziałem
  obowiązków zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Idea Banku. Nadzór dokonywany jest przez Biuro
  Nadzoru nad Spółkami Zależnymi, podległy Członkom Zarządu Idea Banku, którym powierzono
  nadzór nad Spółkami Zależnymi. W ramach zarządzania ryzykiem inwestycji jak i nadzoru Bank
  szczegółowo określa zasady własne oraz dla podległych spółek do przestrzegania których je
  zobowiązuje, w szczególności:
   zasady sprawowania nadzoru nad spółkami, w których Bank zaangażowany jest kapitałowo,
   zasady zarządzania ryzkiem w spółkach zależnych i Grupie Idea Bank, w tym ryzykiem
  kredytowym, ryzykiem stopy procentowej, ryzykiem walutowym, ryzykiem płynności i ryzykiem
  operacyjnym,
   zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w spółkach zależnych,
   nałożone na spółki zależne obowiązki w zakresie raportowania,
   zasad y tworzenia i monitorowania budżetu Grupy Idea Bank w oparciu o dane zawarte w
  budżetach spółek zależnych oraz zasad wewnętrznych rozliczeń.
  Sprawowanie nadzoru właścicielskiego w spółce ma na celu zabezpieczenie interesów Banku przez
  zapewnienie realizacji celu, dla którego Bank uczestniczy w spółce, w szczególności przez realizację
  uzgodnionych z Bankiem założeń w zakresie realizacji planu finansowego spółki. Kontrola ryzyka
  inwestycji w spółce zależnej służy zabezpieczeniu interesów Banku wynika jących z działalności
  biznesowej spółki przez zapewnienie osiągania przez spółkę uzgodnionych z Bankiem wartości
  parametrów biznesowych i/lub finansowych.
  Za zarządzanie ryzykiem inwestycji w spółki zależne na poziomie strategicznym odpowiedzialny jest
  Zar ząd Banku, który dla celów zarządzania operacyjnego, powołał komitety: Komitet Kredytowy,
  Komitet Ryzyka Operacyjnego oraz Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami. Komitety
  odpowiedzialne są za zarządzanie podległymi im obszarami ryzyka na poziomie operacy jnym,
  monitorowanie poziomu ryzyka, a także wytyczanie bieżącej polityki w ramach przyjętej przez Zarząd
  Banku strategii w ramach limitów wewnętrznych i regulacji nadzorczych. Bank monitoruje,
  ewidencjonuje i zarządza poszczególnymi rodzajami ryzyka w ujęc iu skonsolidowanym, tj. zarówno na
  poziomie Banku oraz w ujęciu całej Grupy.


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 78/119
  6.5. Pozostałe ryzyka
  6.5.1. Ryzyko związane z pochodnymi instrumentami finansowymi
  Podstawowymi rodzajami ryzyka związanymi z instrumentami pochodnymi są ryzyko rynkowe i ryzyko
  kredytowe (opisane w nocie 6.1 ryzyko kredytowe) .
  W momencie początkowego ujęcia pochodne instrumenty finansowe zwykle nie posiadają żadnej
  bądź posiadają znikomą wartość rynkową (za wyjątkiem opcji) . W ynika to z tego, że instrumenty
  pochodne nie wymagają żadnej inwe stycji początkowej netto, bądź wymagają tylko niewielkiej
  początkowej inwestycji netto w porównaniu z innymi rodzajami umów, które w podobny sposób
  reagują na zmiany warunków rynkowych.
  Instrumenty pochodne uzyskują dodatnią lub ujemną wartość wraz ze zmia nami określonej stopy
  procentowej, ceny papieru wartościowego, ceny towaru, kursu wymiany waluty obcej, indeksu ceny,
  klasyfikacji kredytowej lub indeksu kredytowego czy też innego parametru rynkowego. W wyniku tych
  zmian posiadane instrumenty pochodne sta ją się bardziej lub mniej korzystne od instrumentów
  o takim samym rezydualnym okresie zapadalności dostępnych w danym momencie na rynku.
  6.5.2. Ryzyko modeli
  Ryzyko modeli oznacza ryzyko poniesienia strat w wyniku podejmowania błędnych decyzji
  biznesowych na pod stawie funkcjonujących w Banku modeli.
  W Banku funkcjonują regulacje dotyczące zarządzania ryzykiem modeli, które określają:
   zasady i organizację procesu zarządzania ryzykiem modeli w sposób pozwalający na
  właściwą identyfikację ryzyka modeli i jego rzet elną ocenę,
   funkcjonowanie właściwych mechanizmów kontrolnych oraz narzędzi aktywnego sterowania
  stopniem narażenia na ryzyko modeli,
   efektywny proces raportowania.
  Bank dokonuje przeglądu istniejących w Banku modeli i aktualizuje rejestr modeli z uwzględnieniem
  ich istotności. W Banku identyfikowane są następujące klasy modeli:
   modele scoringowe,
   modele kapitału wewnętrznego,
   modele ryzyka rynkowego i płynności,
   modele wyceny,
   modele utraty wartości,
   modele stress -testów.
  Bank w celu określeni a skali zagrożeń związanych z występowaniem ryzyka modeli dokonu je oceny
  poziomu ryzyka modeli na poziomie indywidualnym (w zakresie pojedynczego modelu) oraz
  zagregowanym (oceny ryzyka wszystkich modeli funkcjonujących w Banku). Na podstawie
  przeprowadzony ch ocen indywidualnych Bank ustalił poziom tolerancji Banku na ryzyko modeli
  określony jako udział modeli z wysokim poziomem ryzyka modeli.
  6.5.3. Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów prawa, interpretacji lub orzecznictwa
  sądowego
  Sytuacja gospodarcza i polityc zna w kraju powoduje, iż działalności polskich przedsiębiorstw
  towarzyszy ryzyko zmian przepisów, w szczególności w obszarze podatkowym. Ryzyko podatkowe
  można uznać za wysokie i stale rosnące i może ono skutkować wzrostem obciążeń podatkowych, w
  tym dotyc zących transakcji, w których przedtem ono nie występowało. W ynika to między innymi ze
  zmiany podejścia odpowiednich organów do interpretacji prawnej przepisów podatkowych.
  Bank dokonuje na bieżąco aktualizacji wewnętrznych procedur w celu przestrzegania od powiednich
  przepisów prawa oraz dokonuje identyfikacji i minimalizacji ryzyka podatkowego. W szczególności
  Bank uzyskuje interpretacje przepisów podatkowych, wydawanych przez Ministra Finansów, tam
  gdzie istnieje ryzyko różnej interpretacji organów adminis tracyjnych. W edług najlepszej wiedzy
  Zarządu, Bank zastosował się do wszystkich obowiązujących w trakcie roku przepisów podatkowych i
  dokonał właściwego ujęcia zdarzeń gospodarczych w sprawozdaniu finansowym.


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 79/119
  W 2017 roku opublikowane zostały rozporządzen ia Ministra Rozwoju i Finansów stanowiące realizację
  zapisów ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie
  gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji w tym:
   Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nadania
  statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.
   Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie
  szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi
  Gwarancyjnemu informac ji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego i do
  Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do wykonywania zadań Bankowego Funduszu
  Gwarancyjnego.
   Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie
  przekazywania w formie zobowiązań do zapłaty składek wnoszonych do Bankowego
  Funduszu Gwarancyjnego przez banki, oddziały banków zagranicznych, firmy inwestycyjne,
  spółdzielcze kasy oszczędnościowo -kredytowe oraz Krajową Spółdzielczą Kasę
  Oszczędnościowo -Kredytową.
   Rozporządzen ie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie informacji
  niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej
  restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji.
   Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie rejestru
  instrumentów finansowych.
   Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia w sprawie szczegółowego
  zakresu, trybu i terminu przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji
  niezbęd nych do realizacji jego zadań oraz sposobu weryfikacji prawidłowości przekazywanych
  informacji.
  Konieczność wydania rozporządzeń wynikała z wejścia w życie ustawy, która rozszerzyła zakres
  działalności BFG m.in. o planowanie i prowadzenie przymusowej restr ukturyzacji banków,
  spółdzielczych kas oszczędnościowo -kredytowych oraz firm inwestycyjnych.
  W drodze rozporządzeń minister właściwy do spraw instytucji finansowych określił szczegółowy
  zakres, tryb i termin przekazywania informacji, oraz sposób weryfikacj i prawidłowości przekazywanych
  informacji, mając na względzie konieczność prawidłowej realizacji zadań BFG.
  Na podstawie art. 330 ust. 1 ustawy o BFG, Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu przysługuje
  prawo uzyskiwania informacji niezbędnych do realizacji jeg o zadań, między innymi przygotowania
  przymusowej restrukturyzacji bezpośrednio od podmiotu w przypadku zobowiązania takiego podmiotu
  do wdrożenia planu naprawy, przygotowania programu postępowania naprawczego, podjęcia wobec
  niego działań wczesnej interwe ncji lub ustanowienia w nim zarządu komisarycznego lub zarządcy
  komisarycznego.  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 80/119
  7. Przychody i koszty z tytułu odsetek
  Całkowita kwota przychodów odsetkowych, obliczona z zastosowaniem metody efektywnej stopy
  procentowej, w odniesieniu do aktywów finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej
  przez wynik finansowy wynosi za 2017 rok 882 041 tys. zł (w roku 2016 : 761 886 tys. zł) .
  Przychód odsetkowy od kredytów z utratą wartości wyniósł w 2017 roku 44 099 tys. zł (w 2016 roku:
  30 741 tys. zł).
  Całkowita kwota kosztów odsetkowych, obliczona z zastosowaniem metody efektywnej stopy
  procentowej, w odniesieniu do zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej
  przez wynik finansowy wynosi za 2017 rok 402 937 tys. zł (w roku 2016 : 386 732 tys. zł).
  Pr zychody z tytułu ods e te k 01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Przychody z tytułu lokat w innych bankach 5 132 3 052
  Przychody z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych klientom 541 403 556 188
  Przychody z tytułu instrumentów f inansow ych w ycenianych
  do w artości godziw ej, w tym: 115 957 101 807
  - dostępne do sprzedaży w yceniane do w artości godziw ej 66 488 63 710
  Odsetki od rezerw y obow iązkow ej 9 263 6 787
  Odsetki od skupionych należności leasingow ych 256 122 187 109
  Pozostałe odsetki 13 812 8 750
  Raze m 941 689 863 693 Kos zty z tytułu ods e te k
  01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Koszty z tytułu depozytów w innych bankach 2 431 304
  Koszty z tytułu zobow iązań w obec klientów 368 887 354 981
  Koszty z tytułu emisji papierów dłużnych 26 049 25 774
  Koszty z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów 782 1 422
  Pozostałe koszty z tytułu odsetek 4 788 4 251
  Raze m 402 937 386 732


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 81/119
  8. Przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat
  9. Przychody z tytułu dywidend
  01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek 91 818 89 697
  Z tytułu gw arancji, akredytyw i podobnych operacji 2 199 3 408
  Z tytułu obsługi rachunków bankow ych 14 122 14 451
  Z tytułu kart płatniczych i kredytow ych 14 904 12 381
  Z tytułu pośrednictw a: 105 948 163 693
  - w sprzedaży ubezpieczeń i f aktoringu 6 597 22 271
  - z tytułu sprzedaży innych produktów inw estycyjnych 99 351 111 518
  Z tytułu usług księgow ych i innych doradczych 0 8 497
  Pozostałe 2 711 1 926
  Raze m 231 702 264 149
  Pr zychody z tytułu pr ow izji i opłat 01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Z tytułu kart płatniczych i kredytow ych 17 469 11 597
  Z tytułu kredytów i pożyczek 808 494
  Z tytułu pośrednictw a 84 872 67 416
  Z tytułu operacji rozliczeniow ych i operacji gotów kow ych 31 35
  Pozostałe 5 338 4 369
  Raze m 108 518 83 911
  Kos zty z tytułu pr ow izji i opłat 01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Dyw idenda od Idea Money S.A . 20 040 0
  Dyw idenda od BIK S.A . 6 496 0
  Dyw idenda od Idea Leasing S.A . 0 48 715
  Dyw idenda od Tax Care S.A . 0 20 040
  Dyw idenda od Idea Expert S.A . 0 20 000
  Raze m 26 536 88 755
  Pr zychody z tytułu dyw ide nd


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 82/119
  10. Wynik na instrumentach finansowych
  * pozycja pozostałe w 2017 roku zawiera wynik z tytułu sprzedaży obligacji S karbu Państwa .
  11. Wynik z pozycji wymiany
  01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Instrumenty pochodne 48 158 1 337
  Depozyty - produkty strukturyzow ane -40 957 -28 627
  Pozostałe* 10 418 6 394
  Raze m 17 619 -20 896
  Wynik z tytułu ak tyw ów i zobow iązań finans ow ych Zys k i Str aty Wynik ne tto
  tys . PLN tys . PLN tys . PLN
  A ktyw a f inansow e w yceniane w edług w artości godziw ej
  przez w ynik f inansow y 54 587 -1 054 53 533
  Zobow iązania f inansow e w yceniane w edług w artości
  godziw ej przez w ynik f inansow y 152 084 -198 416 -46 332
  Raze m 206 671 -199 470 7 201
  Wynik z tytułu ak tyw ów finans ow ych i zobow iązań
  finans ow ych w yce nianych w e dług w ar toś ci godziw e j
  pr ze z w ynik finans ow y w ok r e s ie 01.01.2017 - 31.12.2017 Zys k i Str aty Wynik ne tto
  tys . PLN tys . PLN tys . PLN
  A ktyw a f inansow e w yceniane w edług w artości godziw ej
  przez w ynik f inansow y 5 819 -3 641 2 178
  Zobow iązania f inansow e w yceniane w edług w artości
  godziw ej przez w ynik f inansow y 101 620 -131 088 -29 468
  Raze m 107 439 -134 729 -27 290
  Wynik z tytułu ak tyw ów finans ow ych i zobow iązań
  finans ow ych w yce nianych w e dług w ar toś ci godziw e j
  pr ze z w ynik finans ow y w ok r e s ie 01.01.2016 - 31.12.2016 01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Różnice kursow e w ynikające z instrumentów f inansow ych
  w ycenianych w edług w artości godziw ej przez w ynik
  f inansow y 17 353 3 002
  Różnice kursow e kredytów , lokat i depozytów -6 603 3166
  Raze m 10 750 6 168
  Wynik z pozycji w ym iany


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 83/119
  12. Pozostałe przychody i koszty operacyjne
  13. Ogólne koszty administracyjne
  01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Ref akturow ane usługi 158 1 043
  Przychody z tyt. odzyskanych należnosci nieściągalnych 0 1 071
  Przychody ze sprzedaży produktów i usług 545 0
  Zysk ze sprzedaży nief inansow ych aktyw ów trw ałych 100 630
  Inne przychody 522 39
  Raze m 1 325 2 783
  Pozos tałe pr zychody ope r acyjne 01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Windykacja i monitoring należności kredytow ych 9 724 6 465
  Koszty sprzedanych produktów , tow arów i materiałów 683 0
  Strata na sprzedaży nief inansow ych aktyw ów trw ałych 719 0
  Pozostałe koszty 3 192 2 361
  Raze m 14 318 8 826
  Pozos tałe k os zty ope r acyjne Nota 01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Św iadczenia pracow nicze 14 131 539 119 080
  Zużycie materiałów i energii 7 717 6 931
  Usługi obce, w tym: 103 962 111 416
  - marketing, reprezentacja i reklama 13 025 22 080
  - usługi IT 14 586 12 464
  - w ynajem i dzierżaw a 50 116 51 763
  - usługi ochrony i cash processingu 3 410 1 996
  - koszty obsługi, napraw i remontów 1 796 1 554
  - usługi telekomunikacyjne i pocztow e 7 067 4 988
  - usługi praw ne 830 2 830
  - usługi doradcze 5 918 6 921
  - ubezpieczenia 846 651
  - inne 6 368 6 169
  Pozostałe koszty rzeczow e 3 149 2 677
  Podatek od aktyw ów 60 195 46 507
  Podatki i opłaty 2 127 6 974
  Składka i w płaty na Bankow y Fundusz Gw arancyjny i KNF 28 213 31 269
  A mortyzacja 28 976 26 103
  Raze m 365 878 350 957
  Ogólne k os zty adm inis tr acyjne


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 84/119
  14. Koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych
  01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Wynagrodzenia 109 774 98 906
  - w tym o zmiennym charakterze (premie, prow izje) 7 232 8 636
  Ubezpieczenia i inne św iadczenia na rzecz pracow ników 21 765 20 174
  Raze m 131 539 119 080
  Św iadcze nia pr acow nicze


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część
  85/119
  15. Wynik z tytułu odpis ów aktualizujących z tytułu u trat y wartości i rezerwy na pozycje bilansowe i pozabilansowe
  * sprzedaż po rtfela kredytów niepracujących
  01.01.2017-31.12.2017
  tys . PLN inw e s tycyjne ope r acyjne s am ochodow e s k upione
  w ie r zyte lnoś ci
  War toś ć odpis ów ak tualizujących/r e ze r w na
  począte k ok r e s u - 01.01.2017 103 421 363 590 25 975 7 428 500 414 729 2 988 504 131
  Utw orzenie 195 133 603 914 27 788 17 780 844 615 505 6 451 851 571
  Rozw iązanie -131 354 -424 124 -28 218 -21 397 -605 093 -496 -1 340 -606 929
  Zm iana s tanu r e ze r w ne tto uję ta w r zis 63 779 179 790 -430 -3 617 239 522 9 5 111 244 642
  Inne zmniejszenia -499 0 0 0 -499 0 0 -499
  Inne zw ię k s ze nia/zm nie js ze nia ne tto -499 0 0 0 -499 13 0 -486
  War toś ć odpis ów ak tualizujących/r e ze r w na
  k onie c ok r e s u - 31.12.2017 166 701 543 380 25 545 3 811 739 437 751 8 099 748 287
  Raze m Zobow iązania
  pozabilans ow e
  Kr e dyty i pożyczk i udzie lone k lie ntom Nale żnoś ci od
  bank ów i
  ins tytucji
  finans ow ych
  Sum a 01.01.2016 - 31.12.2016
  tys . PLN inw e s tycyjne ope r acyjne s am ochodow e s k upione
  w ie r zyte lnoś ci
  War toś ć odpis ów ak tualizujących/r e ze r w na
  począte k ok r e s u - 01.01.2016 58 940 319 062 24 822 3 500 406 324 506 2 707 409 537
  Utw orzenie 114 620 478 753 30 895 15 695 639 963 910 1 001 641 874
  Rozw iązanie -66 283 -384 142 -23 848 -11 767 -486 040 -687 -720 -487 447
  Zm iana s tanu r e ze r w ne tto uję ta w r zis 48 337 94 611 7 047 3 928 153 923 223 281 154 427
  Inne zmniejszenia* -3 856 -50 083 -5 894 0 -59 833 0 0 -59 833
  Inne zw ię k s ze nia/zm nie js ze nia ne tto -3 856 -50 083 -5 894 0 -59 833 0 0 -59 833
  War toś ć odpis ów ak tualizujących/r e ze r w na
  k onie c ok r e s u - 31.12.2016 103 421 363 590 25 975 7 428 500 414 729 2 988 504 131
  Raze m Zobow iązania
  pozabilans ow e
  Kr e dyty i pożyczk i udzie lone k lie ntom Nale żnoś ci od
  bank ów i
  ins tytucji
  finans ow ych
  Sum a


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 86/119
  16. Podatek dochodowy
  Uzgodnienie podatku dochodowego od wyniku finansowego brutto przed opodatkowaniem według
  ustawowej stawki podatkowej, z podatkiem dochodowym liczonym według efektywnej stawki
  podatkowej za okresy 12 miesięcy zakończone dnia 31.12 .2017 dnia oraz dnia 31.12 .2016
  przedstawia się następująco:
  Efektywna stawka podatkowa Banku za 12 miesięcy 2017 roku wyniosła 13,19 % a za 12 miesięcy
  2016 roku 19,36% . Obowiązujące w Polsce przepisy podatkowe podlegają częstym zmianom,
  powodując istotne różnice w ich interpretacji i istotne wątpliwości w ich stosowaniu. Organy
  podatkowe posiadają instrumenty kontroli umożliwiające im weryfikację podstaw opodatkowania (w
  większości przypadków w okresie poprzednich 5 lat obrotowych), oraz nakładanie kar i grzywien. Od
  15 lipca 2016 roku Ordynacja Podatkowa uwzględnienia także postanowienia Ogólnej Klauzuli
  Zapobiegającej Nadużyciom (GAAR), która ma zapobiegać powstawaniu i wykorzystywaniu
  sztucznych struktur prawnych tworzonych w celu uniknięcia opodatkowania. Klauzulę GAAR należy
  stosować tak w odniesieniu do transakcji dokonanych po jej wejściu w życie, jak i do transakcji, które
  zostały przeprowadzone przed wejściem w ży cie klauzuli GAAR, ale dla których po dacie wejścia
  klauzuli w życie korzyści były lub są nadal osiągane. W konsekwencji ustalenie zobowiązań
  podatkowych może wymagać istotnego osądu, w tym dotyczącego transakcji już zaistniałych, a kwoty
  obciążeń podatko wych prezentowane i ujawniane w sprawozdaniach finansowych mogą się zmienić w
  przyszłości w wynik u kontroli organów podatkowych.
  01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Zys k pr ze d opodatk ow anie m 384 791 219 799
  Bieżący podatek dochodow y 2 811 85 691
  Bieżące obciążenie podatkow e 8 386 81 076
  Korekty dotyczące bieżącego podatku z lat ubiegłych -5 575 2 796
  Pozostałe podatki 0 1 819
  Odroczony podatek dochodow y 47 948 -43 136
  Zw iązany z pow staniem i odw róceniem się różnic przejściow ych 47 948 -43 136
  Obciąże nie podatk ow e w yk azane w r achunk u zys k ów i s tr at 50 759 42 555
  Pods taw ow e s k ładnik i obciąże nia podatk ow e go 01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Zys k pr ze d opodatk ow anie m 384 791 219 799
  - dla staw ki 19% 384 791 219 799
  Podatek w g staw ki 19% 73 110 41 762
  Przychody niepodlegające opodatkow aniu * -10 559 -18 300
  Koszty nie stanow iace kosztów uzyskania przychodów ** -11 842 20 632
  Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodow ego z lat ubiegłych 50 -1 539
  Obciąże nie podatk ow e w yk azane w r achunk u zys k ów i s tr at 50 759 42 555
  Efe k tyw na s topa podatk ow a 13,19% 19,36%
  * Głównie przy c hody z t y t ułu dy widend
  * * Głównie k oszt uzy s k ania przy c hodu związany ze s przedażą akc ji s półk i TC


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część
  87/119
  Aktywa/rezerwy z tytułu podatku
  Stan na dzie ń Zm iany w ok r e s ie Zm iany w ok r e s ie Stan na dzie ń
  Ak tyw o z tytułu podatk u odr oczone go
  Odsetki od depozytów , emisji w łasnych papierów , instrumentów
  pochodnych i odsetki od obligacji zw . z poż.BFG do rozlicz. przy
  ich w ykupie)
  16 767 6 464 0 23 231
  Przychody opodatkow ane z góry 140 010 -33 269 0 106 741
  Rezerw y na przew idyw ane koszty i zobow iązania 21 013 -7 756 0 13 257
  Odpisy na należności kredytow e 60 807 28 576 0 89 383
  Wycena papierów w artościow ych dostępnych do sprzedaży i
  rachunkow ości zabezpieczeń 7 958 0 -11 926 -3 968
  Inne 95 1 414 0 1 509
  Ak tyw a br utto z tytułu podatk u odr oczone go 246 650 -4 571 -11 926 230 153
  Stan na dzie ń Zm iany w ok r e s ie Zm iany w ok r e s ie Stan na dzie ń
  Re ze r w a na podate k odr oczony
  Przychody do otrzymania dotyczące papierów w artościow ych i
  instrumentów pochodnych 2 743 31 395 0 34 138
  Przychody do otrzymania dotyczące kredytów i lokat 22 991 7 741 0 30 732
  Koszty pozostałe zapłacone z góry 1 997 2 516 0 4 513
  Inne 23 343 1 725 0 25 068
  Re ze r w a na podate k odr oczony 51 074 43 377 0 94 451
  31.12.2017
  31.12.2017
  01.01.2017 Odnie s ione na
  w ynik finans ow y
  Odnie s ione na
  k apitał
  Odnie s ione na
  w ynik finans ow y
  Odnie s ione na
  k apitał 01.01.2017


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część
  88/119
  Stan na dzie ń Zm iany w ok r e s ie Zm iany w ok r e s ie Stan na dzie ń
  Ak tyw o z tytułu podatk u odr oczone go
  Odsetki od depozytów , emisji w łasnych papierów , instrumentów
  pochodnych i odsetki od obligacji zw . z poż.BFG do rozlicz. przy
  ich w ykupie)
  14 801 1 966 0 16 767
  Przychody opodatkow ane z góry 78 440 61 570 0 140 010
  Rezerw y na przew idyw ane koszty i zobow iązania 62 893 -41 880 0 21 013
  Odpisy na należności kredytow e 41 338 19 469 0 60 807
  Wycena papierów w artościow ych dostępnych do sprzedaży i
  rachunkow ości zabezpieczeń
  3 228 0 4 730 7 958
  inne 2 620 -2 525 0 95
  Ak tyw a br utto z tytułu podatk u odr oczone go 203 320 38 600 4 730 246 650
  Stan na dzie ń Zm iany w ok r e s ie Zm iany w ok r e s ie Stan na dzie ń
  01.01.2016 Odnie s ione na
  w ynik finans ow y
  Odnie s ione na
  k apitał 31.12.2016
  Re ze r w a na podate k odr oczony
  Przychody do otrzymania dotyczące papierów w artościow ych i
  instrumentów pochodnych 12 417 -9 674 0 2 743
  Przychody do otrzymania dotyczące kredytów i lokat 17 631 5 360 0 22 991
  Inne 25 562 -2 219 0 23 343
  Re ze r w a na podate k odr oczony 55 610 -4 536 0 51 074
  01.01.2016 Odnie s ione na
  w ynik finans ow y
  Odnie s ione na
  k apitał 31.12.2016


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 89/119
  17. Zysk przypadający na jedną akcję
  Podstawowy zysk przypadający na jedną akcję
  Podstawowy zysk przypadający na jedną akcję obliczany jest w oparciu o zysk lub stratę
  przypadające na zwykłych akcjonariuszy jednostki dominującej poprzez podzielenie zysku lub straty,
  która na nich przypa da przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w ciągu danego
  okresu.
  Rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję
  W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie wystąpiły czynniki rozwadniające zysk na jedną
  akcję. W opisywanych okresach I dea Bank S.A. nie emitował obligacji zamiennych na akcje lub opcji
  na akcje. Tym samym wartość rozwodnionego zysku przypadającego na jedna akcję jest równa
  wartości podstawowego zysku przypadającego na jedną akcję.
  18. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wy płaty
  Idea Bank S.A. nie wypłacał dywidend na rzecz akcjonariuszy z zysków wypracowanych za okresy 12
  miesięcy zakończone 31.12. 2017 oraz 31.12. 2016 .
  19. Kasa, środki w Banku Centralnym
  Bank może wykorzystywać w ciągu dnia środki na rachunkach rezerwy obowiązkowej do bieżących
  rozliczeń pieniężnych na podstawie dyspozycji złożonej do Na rodowego Banku Polskiego, musi
  jednak zapewnić utrzymanie średniego miesięcznego salda na tym rachunku w odpowiedniej
  wysokości wynikającej z deklaracji rezerwy obowiązko wej.
  Środki na rachunku rezerwy obowiązkowej w Polsce są oprocentowane w wysokości 0,9 stopy
  referencyjnej , na dzień 31.12. 2017 i 31.12. 2016 oprocentowanie to wynosiło 1,35 %.
  Zys k pr zypadający na je dną ak cję 31.12.2017 31.12.2016
  Zysk (strata) netto za rok obrotow y 334 032 177 244
  Zysk ( strata) przypadający na akcjonariuszy zw ykłych zastosow any do obliczenia
  rozw odnionego zysku na akcję 334 032 177 244
  Średnia w ażona liczba akcji zw ykłych w okresie (w szt.) 78 401 981 78 401 981
  Wpływ rozw odnienia:
  Średnia w ażona rozw odniona liczba akcji zw ykłych (w szt.) 78 401 981 78 401 981
  Zys k pods taw ow y na ak cję (w zł) 4,26 2,26
  Zys k r ozw odniony na ak cję (w zł) 4,26 2,26 31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Gotów ka 47 444 51 687
  Rachunek bieżący w Banku Centralnym 90 617 78 015
  Raze m 138 061 129 702
  Kas a, ś r odk i w Bank u Ce ntr alnym


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 90/119
  20. Należności od banków i instytucji finansowych
  31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Rachunki bieżące 47 342 11 535
  Udzielone kredyty i pożyczki 32 285 35 656
  Lokaty w innych bankach 50 134 116 318
  Inne lokaty na rynku pieniężnym 7 352 857
  Inne należności 33 128
  Raze m nale żnoś ci od bank ów i innych ins tytucji
  finans ow ych br utto
  137 146 164 494
  Odpisy aktualizujące w artość należności -751 -729
  Raze m nale żnoś ci od bank ów i innych ins tytucji
  finans ow ych ne tto
  136 395 163 765
  Nale żnoś ci od bank ów 31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Wartość należności od banków oprocentow anych stopą
  zmienną w ynosi: 4 254 107 470
  Wartość należności od banków oprocentow anych stopą stałą
  w ynosi: 78 165 44 504
  Należności nieoprocentow ane - Odsetki 54 727 12 520
  Raze m 137 146 164 494
  Nale żnoś ci od bank ów s tr uk tur a w g opr oce ntow ania 31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Rachunki bieżące i depozyty ON 54 694 12 392
  Należności terminow e o okresie spłaty: 82 419 151 974
  do 1 miesiąca 50 134 107 470
  od 1 miesięcy do 3 roku 0 0
  od 3 miesięcy do 1 roku 0 8 848
  od 1 roku do 5 lat 32 285 35 656
  pow yżej 5 lat 0 0
  Inne należności 33 128
  Raze m 137 146 164 494
  Odpisy aktualizujące w artość należności -751 -729
  Raze m ne tto 136 395 163 765
  Str uk tur a nale żnoś ci od bank ów w g zapadalnoś ci
  w e dług ok r e s u od dnia bilans ow e go do te r m inu s płaty


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 91/119
  21. Pochodne instrumenty finansowe
  Wartości nominalne instrumentów bazowych i wartość godziwa pochodnych instrumentów
  finansowych według pierwotnych terminów wymagalności na dzień 31 .12 .2017 (w tys. zł):
  do 1 m -ca od 1 do 3 m -
  cy
  od 3 m -cy
  do 1 r ok u 1 - 5 lat pow . 5 lat Raze m
  War toś ć
  godziw a
  (uje m na)
  War toś ć
  godziw a
  (dodatnia)
  Tr ans ak cje w alutow e
  Sw ap w alutow y 0 64 649 102 893 0 0 167 542 0 5 078
  Zakup w alut 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sprzedaż w alut 0 64 649 102 893 0 0 167 542 0 5 078
  Pozos tałe tr ans ak cje
  Opcje na inde k s y i s ur ow ce 0 43 722 101 660 1 944 254 313 208 2 402 844 0 72 718
  Zakup 0 43 722 101 660 1 944 254 313 208 2 402 844 0 72 718
  Sprzedaż 0 0 0 0 0 0 0 0
  Opcje na s topę pr oce ntow ą 0 0 0 5 000 0 5 000 0 165
  Zakup 0 0 0 5 000 0 5 000 0 165
  Sprzedaż 0 0 0 0 0 0 0 0
  Opcje inne 0 0 0 0 5 375 5 375 5 375 0
  Zakup 0 0 0 0 0 0 5 375 0
  Sprzedaż 0 0 0 0 5 375 5 375 0 0
  Tr ans ak cje w alutow e
  CIRS 0 0 0 2 241 609 0 2 241 609 0 63 337
  Zakup 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sprzedaż 0 0 0 2 241 609 0 2 241 609 0 63 337
  Tr ans ak cje s topy
  pr oce ntow e j
  Sw ap na s topę pr oce ntow ą (IRS) 0 0 0 250 000 0 250 000 0 257
  Zakup 0 0 0 250 000 0 250 000 0 257
  Sprzedaż 0 0 0 0 0 0 0 0
  Raze m ins tr um e nty pochodne 0 108 371 204 553 4 440 863 318 583 5 072 370 5 375 141 555
  Ins tr um e nty pochodne w yce niane do w ar toś ci godziw e j pr ze z w ynik finans ow y
  Ins tr um e nty pochodne zabe zpie czające


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 92/119
  Wartości nominalne instrumentów bazowych i wartość godziwa pochodnych instrumentów
  finansowych według pierwotnych terminów wymagalności na dzień 31.12. 2016 (w tys. zł):
  W ramach swojej działalności Bank dokonuje operacji instrumentami pochodnymi – swap i opcj ami.
  Transakcje te są wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat w części nie
  objętej rachunkowością zabezpieczeń . Podstawowymi rodzajami ryzyka związanymi z pochodnymi
  instrumentami finansowymi są ryzyko kredytowe i ryzyko ryn kowe.
  Powyższe tabele prezentują wartość godziwą instrumentów pochodnych. Nominalne kwoty
  instrumentów finansowych są ujmowane w pozycjach pozabilansowych. Nominalne kwoty pewnych
  typów instrumentów pochodnych stanowią podstawę do porównań z instrumentami ujętymi w
  sprawozdaniu z sytuacji finansowej, lecz niekoniecznie wskazują, jakie będą kwoty przyszłych
  przepływów środków pieniężnych lub jaka jest bieżąca wartość godziwa tych instrumentów, w związku
  z czym nie określa stopnia narażenia Banku na ryzyko k redytowe lub cenowe.
  22. Rachunkowość zabezpieczeń
  W latach 2016 -2017 roku Bank posiadał:
   zabezpieczenia przepływów pieniężnych dotyczących należności leasingowych i
  pożyczkowych za pomocą transakcji CIRS, których celem było zabezpieczenie ryzyka zmiany
  kursy walutowego,
   zabezpieczenia przepływów pieniężnych dotyczących odsetek od depozytów za pomocą
  transakc ji IRS, których celem było zabezpieczenie r yzyka zmiany stóp procentowych. do 1 m -ca od 1 do 3
  m -cy
  od 3 m -cy
  do 1 r ok u 1 - 5 lat pow . 5 lat Raze m
  War toś ć
  godziw a
  (uje m na)
  War toś ć
  godziw a
  (dodatnia)
  Tr ans ak cje w alutow e
  Sw ap w alutow y 4 180 12 737 39 816 0 0 56 733 75 94
  Zakup w alut 2 090 0 0 0 0 2 090 0 0
  Sprzedaż w alut 2 090 12 737 39 816 0 0 54 643 75 94
  CIRS 0 0 78 525 287 560 0 366 085 5 105 549
  Zakup w alut 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sprzedaż w alut 0 0 78 525 287 560 0 366 085 5 105 549
  Pozos tałe tr ans ak cje
  Opcje na inde k s y i s ur ow ce 0 0 200 743 2 056 536 58 704 2 315 983 0 45 919
  Zakup 0 0 200 743 2 056 536 58 704 2 315 983 0 45 919
  Sprzedaż 0 0 0 0 0 0 0 0
  Opcje na s topę pr oce ntow ą 0 0 0 5 000 0 5 000 0 131
  Zakup 0 0 0 5 000 0 5 000 0 131
  Sprzedaż 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tr ans ak cje w alutow e
  CIRS 0 0 0 1 747 480 0 1 747 480 71 745 0
  Zakup 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sprzedaż 0 0 0 1 747 480 0 1 747 480 71 745 0
  Tr ans ak cje s topy pr oce ntow e j
  Sw ap na s topę pr oce ntow ą (IRS) 0 0 0 250 000 0 250 000 0 1 075
  Zakup 0 0 0 250 000 0 250 000 0 1 075
  Sprzedaż 0 0 0 0 0 0 0 0
  Raze m ins tr um e nty pochodne 4 180 12 737 319 084 4 346 576 58 704 4 741 281 76 925 47 768
  Ins tr um e nty pochodne w yce niane do w ar toś ci godziw e j pr ze z w ynik finans ow y
  Ins tr um e nty pochodne zabe zpie czające


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 93/119
  Zabezpieczenie przepływów pieniężnych dotyczących należności leasingowych i pożyczek
  polegało na zawarciu transakcji CIRS, w których Bank płacił przepływy w EUR i odsetki według
  stawki EURIBOR oraz otrzymywał przepływy w PLN oraz odsetki według stawki WIBOR.
  Zabezpieczenie przepływów pieniężnych dotyczących odsetek od depozytó w polegało na
  zawarciu transakcji IRS, w których Bank płacił przepływy według stałej stopy procentowej oraz
  otrzymywał przepływy według stawki WIBOR.
  Wartość godziwa instrumentów pochodnych CIRS, stanowiących zabezpieczenie przepływów
  pieniężnych przed ryzykiem walutowym na 31.12. 2017 wynosiła 63 337 tys. zł dla transakcji
  EUR/PLN (wartość nominalna wynosiła odpowiednio: 2 241 609 tys. zł dla transakcji EUR/PLN
  mieszczących się w przedziale zapadalności od 1 roku do 5 lat).
  Wartość godziwa instrumentów pochodnych IRS, stanowiących zabezpieczenie przepływów
  pieniężnych przed ryzykiem stopy procentowej na 31.12. 2017 wynosiła 257 tys. zł (wartość
  nominalna wynosiła odpowiednio: 250 000 tys. zł).
  Str ate gia zabe pie czająca
  Strategia zabepieczająca Zajęcie krótkiej pozycji w instrumencie CIRS
  (cross currency sw ap) w parze w alutow ej EURPLN, zw any rów nież
  jako basis sw ap (EURIBOR vs. WIBOR) oraz krótkiej pozycji w
  instrumencie FX Sw ap
  Opis r e lacji zabe zpie czające j
  Pozyskanie f inansow ania w w alucie obcej (EUR) w dacie w aluty
  instrumentu na drodze otrzymania płatności w w alucie obcej w
  w ysokości ustalonego nominału w zamian za rów now artość w w alucie
  krajow ej (PLN) do drugiej strony. W trakcie trw ania (życia) instrumentu
  Bank otrzymuje okresow e płatności w PLN opartę o stopę WIBOR (3M)
  w zamian za płacone płatności opartę o staw kę EURIBOR (3M).
  Zabe zpie czane r yzyk o Ryzyko płynności w EUR
  Ins tr um e nt zabe zpie czający
  Transakcja CIRS, w której Idea Bank płaci odsetki oparte na stopie
  EURIBOR (3M), a otrzymuje PLN płatności odsetkow e oparte na stopie
  WIBOR (3M).
  Pozycja zabe zpie czana Portf el należności leasingow ych i pożyczek
  Ok r e s y, w k tór ych ocze k uje s ię w ys tąpie nie pr ze pływ ów
  pie nię żnych or az k ie dy nale ży ocze k iw ać w yw ar cia pr ze z
  nie w pływ u na w ynik finans ow y
  w rzesień 2014 - w rzesień 2020
  Analiza e fe k tyw noś ci zabe zpie cze nia Prospektyw ny i retrospektyw ny test ef ektyw ności dokonany z
  częstotliw ością miesięczną. Str ate gia zabe pie czająca Zajęcie długiej pozycji w instrumencie pochodnym IRS (Interest Rate
  Sw ap) PLN
  Opis r e lacji zabe zpie czające j Wymiana stałej stopy procentow ej na stopę zmienną celem
  w yeliminow ania ryzyka (stałej) stopy procentow ej
  Zabe zpie czane r yzyk o Ryzyko stopy procentow ej
  Ins tr um e nt zabe zpie czający Transacja IRS, w której Bank otrzymuje kupon oparty o zmienną stopę
  procentow ą WIBOR 6M, a płaci kupon oparty o stałą stopę procentow ą
  Pozycja zabe zpie czana Portf el kredytów w PLN oprocentow anych w g stałej stopy procentow ej
  Analiza e fe k tyw noś ci zabe pie cze nia
  Prospektyw ne i retrospektyw ne testy ef ektyw ności metodą
  bezpośredniej kompensaty oraz metodą analizy scenariuszow ej
  (regresji ), w ykonyw ane z częstotliw ością miesięczną.


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 94/119
  W tabeli poniżej przedstawiona została zmiana wartości godziwej zabezpieczeń przepływów
  pieniężnych odniesiona w inne całkowite dochody.
  23. Należności od klientów
  31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Kapitał z aktualizacji w yceny (zmiana w artości godziw ej
  instrumentów zabezpieczających w części uznanej za ef ektyw ne
  zabezpieczenie) - brutto -3 911 -3 832
  Podatek odroczony z tytułu rachunkow ości zabezpieczeń 743 728
  Wynik odsetkow y na instrumentach pochodnych zabezpieczających 34 952 30 059
  Wynik z tytułu różnic kursow ych na instrumentach pochodnych
  zabezpieczających 0 0
  Nieef ektyw na część zmiany w artości godziw ej instrumentów
  zabezpieczających ujęta w rachunku zysków i strat -1 053 282
  Kw oty r ozpoznane w r achunk u zys k ów i s tr at or az na k apitale z
  ak tualizacji w yce ny z tytułu r achunk ow oś ci zabe zpie cze ń
  pr ze pływ ów pie nię żnych Zm iany s tanu k apitału z ak tualizacji w yce ny z tytułu
  r achunk ow oś ci zabe zpie cze ń pr ze pływ ów pie nię żnych
  01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Bilans otw ar cia -3 104 -241
  Ef ektyw na część zysków /strat na instrumencie zabezpieczającym -64 -2 863
  Kw ota odnos zona w r achune k zys k ów i s tr at, z te go: 0 0
  - korekta zysków /strat z tytułu różnic kursow ych 0 0
  Bilans zam k nię cia -3 168 -3 104
  Wpływ na inne dochody całk ow ite ne tto -64 -2 863 31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Kredyty i pożyczki 9 141 447 8 565 931
  Skupione w ierzytelności 7 642 202 6 154 120
  Należności z tytułu kart płatniczych 189 588 156 980
  Raze m 16 973 237 14 877 031
  Odpisy aktualizujące w artość należności (-) -739 437 -500 414
  Raze m ne tto 16 233 800 14 376 617
  Nale żnoś ci od k lie ntów


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część
  95/119
  War toś ć br utto
  be z utr aty
  w ar toś ci
  War toś ć br utto z
  utr atą w ar toś ci
  Odpis y na k r e dyty
  i pożyczk i be z
  utr aty w ar toś ci
  IBNR
  Odpis y ak tualizujące
  utw or zone na
  k r e dyty i pożyczk i z
  utr atą w ar toś ci
  Raze m w ar toś ć
  ne tto
  War toś ć br utto
  k r e dytów
  Odpis y
  utw or zone
  indyw idualnie
  Odpis y
  utw or zone
  k ole k tyw nie
  Raze m
  w ar toś ć ne tto
  tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN
  - kredyty inw estycyjne 3 676 365 445 697 -30 494 -136 207 3 955 361 4 122 062 -33 039 -133 662 3 955 361
  - kredyty operacyjne 3 828 423 1 154 870 -93 108 -450 272 4 439 913 4 983 293 -46 998 -496 382 4 439 913
  - kredyty samochodow e 180 788 44 892 -3 415 -22 130 200 135 225 680 -3 535 -22 010 200 135
  - skupione w ierzytelności 7 637 604 4 598 -2 960 -851 7 638 391 7 642 202 -87 -3 724 7 638 391
  Raze m 15 323 180 1 650 057 -129 977 -609 460 16 233 800 16 973 237 -83 659 -655 778 16 233 800
  Stan na dzie ń 31 gr udnia 2017 r. War toś ć br utto
  be z utr aty
  w ar toś ci
  War toś ć br utto z
  utr atą w ar toś ci
  Odpis y na k r e dyty
  i pożyczk i be z
  utr aty w ar toś ci
  IBNR
  Odpis y ak tualizujące
  utw or zone na
  k r e dyty i pożyczk i z
  utr atą w ar toś ci
  Raze m w ar toś ć
  ne tto
  War toś ć br utto
  k r e dytów
  Odpis y
  utw or zone
  indyw idualnie
  Odpis y
  utw or zone
  k ole k tyw nie
  Raze m
  w ar toś ć ne tto
  tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN
  - kredyty inw estycyjne 3 772 692 272 668 -28 278 -75 143 3 941 939 4 045 360 -25 522 -77 899 3 941 939
  - kredyty operacyjne 3 613 718 748 022 -64 130 -299 460 3 998 150 4 361 740 -30 921 -332 669 3 998 150
  - kredyty samochodow e 283 053 32 758 -4 740 -21 235 289 836 315 811 -1 619 -24 356 289 836
  - skupione w ierzytelności 6 148 179 5 941 -5 597 -1 831 6 146 692 6 154 120 -249 -7 179 6 146 692
  Raze m 13 817 642 1 059 389 -102 745 -397 669 14 376 617 14 877 031 -58 311 -442 103 14 376 617
  Stan na dzie ń 31 gr udnia 2016 r .


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 96/119
  24. Pozostałe pożyczki i należności
  Portfel obligacji korporacyjnych obejmuje głównie obligacje emitowane przez spółki zależne Banku
  (93,1 % wg stanu na dzień 31.12. 2017 roku wobec 93,2 % na 3 1.12.2016 roku)
  25. Instrumenty finansowe
  W dniu 19 grudnia 2016 Grupa nabyła od jednostki powiązanej - Getin Noble Bank S.A. - 1 700 akcji
  imiennych serii A spółki BIK S.A. o wartości nominalnej 1 000 zł każda, stanowiących 10,93% udziału
  w kapitale zakładowym spółki o raz liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki za
  łączną cenę 50 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2017 wartość akcji BIK S.A. w księgach ujęta została w
  wartości godziwej. Akcje BIK S.A. są instrumentem kapitałowym nienotowanym. W celu określeni a
  wartości godziwej tych aktywów Bank zastosował wycenę podejściem dochodowym poprzez
  zastosowanie metody zdyskontowanych dywidend. 31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Instrumenty dłużne kw alif ikow ane jako należności
  kredytow e i pożyczki, w tym: 595 966 607 432
  - Obligacje korporacyjne 595 966 607 432
  Raze m 595 966 607 432
  Ins tr um e nty dłużne 01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Stan na począte k ok r e s u 607 432 422 008
  Wykup -28 136 -12 419
  Zakup 0 181 450
  Zyski i Straty ujęte w RZIS 16 670 16 393
  Stan na k onie c ok r e s u 595 966 607 432
  Zm iana s tanu ins tr um e ntów dłużnych 31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Pozostałe pożyczki i należności o okresie spłaty: 595 966 607 432
  do 1 miesiąca 0 0
  od 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 0
  od 3 miesięcy do 1 roku 60 438 17 182
  od 1 roku do 5 lat 535 528 590 250
  pow yżej 5 lat 0 0
  Raze m 595 966 607 432
  Str uk tur a pozos tałych pożycze k i nale żnoś ci
  w g te r m inów zapadalnoś ci 31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Papie r y w ar toś ciow e dos tę pne do s pr ze daży
  Emitow ane przez Skarb Państw a 3 647 775 3 129 630
  Emitow ane przez NBP 541 977 482 968
  Emitow ane przez inne podmioty f inansow e 60 628 50 025
  Raze m ins tr um e nty finans ow e 4 250 380 3 662 623
  Utr ata w ar toś ci ins tr um e ntów finans ow ych (-) 0 0
  Raze m ins tr um e nty finans ow e ne tto 4 250 380 3 662 623
  Ins tr um e nty finans ow e


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 97/119
  26. Inwestycje w jednostkach zależnych
  W dniu 31 marca 2017 roku Idea Bank S.A. sprzedał 100% udziałów w spółce Tax Care S.A. spółce
  Idea Money S.A. w celu lepszego dopasowania struktury Grupy do działalności prowadzonej przez
  poszczególne spółki.
  W dniu 28 września 2017 roku Bank sprzedał spółce LC Corp B.V. 5.878 akcji zwykłych imiennych
  spółki Idea Leasing S.A., st anowiących 25,01% jej kapitału zakładowego i uprawniających do 25,01%
  głosów na walnym zgromadzeniu za cenę w kwocie 107 543 tys. zł. w celu integracj i spółek
  leasingowych (transakcja szczegółowo opisana w nocie 45 do niniejszego sprawozdania
  finansowego).
  W dniu 2 9 grudnia 201 7 roku Bank sprzedał 100% certyfikatów inwestycyjnych Property Solutions
  FIZAN do spółki LC Corp Sky Tower sp. z o.o . za cenę równą wartości księgowej .
  War toś ć k s ię gow a ins tr um e ntów
  finans ow ych dos tę pnych do s pr ze daży w g
  te r m inów zapadalnoś ci na dzie ń 31 gr udnia
  2017 r ok u (w tys . PLN)
  Do 1 m ie s iąca
  w łącznie
  Pow yże j 1
  m ie s iąca do 3
  m ie s ię cy
  w łącznie
  Pow yże j 3
  m ie s ię cy do
  1 r ok u
  w łącznie
  Pow yże j 1
  r ok u do 5 lat
  w łącznie
  Pow yże j 5
  lat
  O
  nie ok r e ś lone j
  zapadalnoś ci
  Raze m
  Papie r y w ar toś ciow e dos tę pne do s pr ze daży:
  Emitow ane przez banki centralne 541 977 0 0 0 0 0 541 977
  Emitow ane przez inne podmioty f inansow e 0 0 0 0 0 60 628 60 628
  Emitow ane przez Skarb Państw a 0 0 0 1 316 494 2 331 281 0 3 647 775
  Raze m na dzie ń 31.12.2015 541 977 0 0 1 316 494 2 331 281 60 628 4 250 380 War toś ć k s ię gow a ins tr um e ntów
  finans ow ych dos tę pnych do s pr ze daży w g
  te r m inów zapadalnoś ci na dzie ń 31 gr udnia
  2016 r ok u (w tys . PLN)
  Do 1 m ie s iąca
  w łącznie
  Pow yże j 1
  m ie s iąca do 3
  m ie s ię cy
  w łącznie
  Pow yże j 3
  m ie s ię cy do
  1 r ok u
  w łącznie
  Pow yże j 1
  r ok u do 5 lat
  w łącznie
  Pow yże j 5
  lat
  O
  nie ok r e ś lone j
  zapadalnoś ci
  Raze m
  Papie r y w ar toś ciow e dos tę pne do s pr ze daży:
  Emitow ane przez banki centralne 482 968 0 0 0 0 0 482 968
  Emitow ane przez inne podmioty f inansow e 0 0 0 0 0 50 025 50 025
  Emitow ane przez Skarb Państw a 0 0 0 1 494 926 1 634 704 0 3 129 630
  Raze m na dzie ń 31.12.2015 482 968 0 0 1 494 926 1 634 704 50 025 3 662 623 Udziały w je dnos tk ach
  zale żnych na dzie ń
  31.12.2017
  Data nabycia Udział w liczbie
  głos ów
  Ce na pr ze ję cia
  w tys . zł
  W tym opłacona
  ś r odk am i
  pie nię żnym i
  Idea Money S.A . 01.12.2011 100,00% 221 025 221 025
  LC Corp Sky Tow er sp.z o.o. 26.07.2013 100,00% 72 671 72 671
  Idea SPV sp. z o.o. 28.02.2013 100,00% 31 31
  Raze m 293 727 293 727 Udziały w je dnos tk ach
  zale żnych na dzie ń
  31.12.2016
  Data nabycia Udział w liczbie
  głos ów
  Ce na pr ze ję cia
  w tys . zł
  W tym opłacona
  ś r odk am i
  pie nię żnym i
  Idea Money S.A . 01.12.2011 100,00% 221 025 221 025
  Property Solutions FIZA N 06.08.2012 100,00% 111 911 111 911
  Tax Care S.A . 03.10.2012 100,00% 182 999 182 999
  Idea Leasing S.A . 31.12.2012 100,00% 8 100 8 100
  LC Corp Sky Tow er sp.z o.o. 26.07.2013 100,00% 72 671 72 671
  Idea SPV sp. z o.o. 28.02.2013 100,00% 31 31
  Raze m 596 737 582 745


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 98/119
  27. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
  W dniac h 31 marca 2017 roku oraz 20 czerwca 2017 roku Walne Zgromadzenie Spółki Idea Box S.A.
  podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę odpowiednio
  5 472 tys. zł oraz 1 042 tys. z ł, z czego Idea Bank objął 4 270 tys. zł, o tyle zwiększając swój udział w
  spółce.
  W dniu 28 września 2017 roku, w wyniku transakcji sprzedaży 25,01% akcji spółki Idea Leasing oraz
  biorąc pod uwagę okoliczności opisane w p. 4.4.1 niniejszego sprawozdania, Bank ujął akcje spółk i
  Idea Leasing jako jednostkę stowarzyszoną.
  Nazw a je dnos tk i Data nabycia
  Nabyw any
  udział w
  ak tyw ach
  ne tto
  Udział w
  ak tyw ach
  ne tto po
  nabyciu
  Ce na nabycia w tys .
  W tym
  opłacona
  ś r odk am i
  pie nię żnym i
  Idea Box S.A . 31.12.2015 44,9% 44,9% 6 084 6 084
  Idea Leasing S.A . 28.09.2017 75,0% 75,0% 6 074 6 074 01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  k PLN k PLN
  War toś ć je dnos te k s tow ar zys zonych - s tan
  na począte k ok r e s u
  1 815 86 498
  Nabycie jednostki 4 270 3 470
  Rozpoznanie udziału w jednostce
  stow arzyszonej
  6 074 0
  Zbycie jednostki 0 -88 153
  War toś ć je dnos te k s tow ar zys zonych - s tan
  na k onie c ok r e s u
  12 159 1 815
  Zm iany w inw e s tycjach w je dnos tk i
  s tow ar zys zone Nazw a je dnos tk i War toś ć
  ak tyw ów
  War toś ć
  zobow iązań
  War toś ć
  pr zychodów
  Zys k lub s tr ata ne tto
  pr zypadająca na
  ak cjonar ius zy
  je dnos tk i dom inujące j
  Idea Box S.A . 12 178 1 808 1 388 -325
  Idea Leasing S.A . 7 170 150 6 899 596 349 408 57 506
  Raze m 7 182 328 6 901 404 350 796 57 181
  Nazw a je dnos tk i War toś ć
  ak tyw ów
  War toś ć
  zobow iązań
  War toś ć
  pr zychodów Zys k lub s tr ata ne tto
  Idea Box S.A . 4 167 799 1 169 -417
  Raze m 4 167 799 1 169 -417
  01.01.2017-31.12.2017
  01.01.2016-31.12.2016


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 99/119
  28. Wartości niematerialne
  31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Patenty i licencje 87 193 69 842
  Bazy danych 5 446 6 131
  Wartość f irmy 96 389 96 389
  Znak tow arow y 743 743
  Zaliczki 15 094 3 512
  War toś ci nie m ate r ialne , ogółe m 204 865 176 617
  War toś ci nie m ate r ialne Pate nty i
  lice ncje Bazy danych War toś ć fir m y Znak tow ar ow y
  Zaliczk i na
  w ar toś ci
  nie m ate r ialne
  Ogółe m
  tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN
  War toś ć początk ow a
  Saldo otw ar cia na dzie ń 01.01.2017 95 772 6 843 96 389 743 3 512 203 259
  Zw ię k s ze nia, w tym : 26 587 0 0 0 34 347 60 934
  Nabycie 3 864 0 0 34 347 38 211
  Przeniesienie z zaliczek na w artości
  niematerialne 22 723 0 0 0 0 22 723
  Zm nie js ze nia, w tym : -8 918 0 0 0 -22 765 -31 683
  Przeniesienie z inw estycji 0 0 0 0 -22 723 -22 723
  Inne -8 918 0 0 0 -42 -8 960
  Saldo zam k nię cia na dzie ń 31.12.2017 113 441 6 843 96 389 743 15 094 232 510
  Um or ze nie
  Saldo otw ar cia na dzie ń 01.01.2017 25 930 712 0 0 0 26 642
  Zw ię k s ze nia, w tym : 8 821 685 0 0 0 9 506
  A mortyzacja okresu 8 821 685 0 0 0 9 506
  Zm nie js ze nia, w tym : -8 503 0 0 0 0 -8 503
  Inne -8 503 0 0 0 0 -8 503
  Saldo zam k nię cia na dzie ń 31.12.2017 26 248 1 397 0 0 0 27 645
  War toś ć ne tto
  War toś ć ne tto na dzie ń 01.01.2017 69 842 6 131 96 389 743 3 512 176 617
  War toś ć ne tto na dzie ń 31.12.2017 87 193 5 446 96 389 743 15 094 204 865


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 100 /119
  Bank na każdą datę bilansową dokonuje testów na utratę wartości dla wartości firmy w oparciu o
  wartość odzyskiwalną. W artości firmy z nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Tax Care
  S.A. została przypisana do sieci sprzedaży stancjonarnej Banku jako ośrodków wypracowujących
  środki pieniężne, a wartość odzyskiwalna została ustalona na podstawie wartości użytkowej. Dla
  ustalenia wartości odzyskiwalnej sporządzono plan przepływów pieniężnych , które zostaną
  wyge nerowane przez sieć stacjonarną obejmujący okresy do 3 lat oraz uwzględniono wartość
  rezydualn ą. Projekcie ww. przepływów pienieżnych opracowane zostały na podstawie przyjętych
  przez Bank założeń i planów budżetowych na lata 2018 -2020.
  Stopę dyskontową ustalono stosując model CAPM gdzie poziom stopy wolnej od ryzyka oparto na
  rentowności do wykupu 10 -letnich obligacji skarbowych, natomiast premia za ryzyko i współczynnik
  beta ustalono na podstawie danych dotyczących porównywalnych spółe k.
  Na podstawie przeprowadzonej analizy wrażliwości Zarząd jednostki dominującej jest przekonany, że
  wszelkie prawdopodobne zmiany kluczowych założeń nie spowodują sytuacji, w której wartość
  bilansowa wartości firmy przewyższy wartość odzyskiwalną, w zwi ązku z czym nie rozpoznano utraty
  jej wartości.
  29. Rzeczowe aktywa trwałe
  Pate nty i
  lice ncje Bazy danych War toś ć fir m y Znak tow ar ow y
  Zaliczk i na
  w ar toś ci
  nie m ate r ialne
  Ogółe m
  tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN
  War toś ć początk ow a
  Saldo otw ar cia na dzie ń 01.01.2016 72 951 9 232 0 743 4 493 87 419
  Zw ię k s ze nia, w tym : 22 821 23 077 96 389 0 17 071 159 358
  Nabycie* 4 769 23 077 96 389 0 17 071 141 306
  Przeniesienie z zaliczek na w artości
  niematerialne 18 052 0 0 0 0 18 052
  Zm nie js ze nia, w tym : 0 -25 466 0 0 -18 052 -43 518
  Likw idacja i sprzedaż, darow izna 0 -25 466 0 0 0 -25 466
  Inne 0 0 0 0 -18 052 -18 052
  Saldo zam k nię cia na dzie ń 31.12.2016 95 772 6 843 96 389 743 3 512 203 259
  Um or ze nie
  Saldo otw ar cia na dzie ń 01.01.2016 20 600 2 247 0 0 0 22 847
  Zw ię k s ze nia, w tym : 5 424 2 654 0 0 0 8 078
  A mortyzacja okresu 5 424 2 654 0 0 0 8 078
  Zm nie js ze nia, w tym : -94 -4 189 0 0 0 -4 283
  Likw idacja i sprzedaż 0 -4 189 0 0 0 -4 189
  Inne -94 0 0 0 0 -94
  Saldo zam k nię cia na dzie ń 31.12.2016 25 930 712 0 0 0 26 642
  War toś ć ne tto
  War toś ć ne tto na dzie ń 01.01.2016 52 351 6 985 0 743 4 493 64 572
  War toś ć ne tto na dzie ń 31.12.2016 69 842 6 131 96 389 743 3 512 176 617 31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Maszyny i urządzenia 24 677 17 029
  Środki transportu 7 696 7 189
  Pozostałe środki trw ałe, w tym w yposażenie i
  środki trw ałe w budow ie 38 206 44 685
  Rze czow e ak tyw a tr w ałe , ogółe m 70 579 68 903
  Rze czow e ak tyw a tr w ałe


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 101 /119
  M as zyny i
  ur ządze nia
  Śr odk i
  tr ans por tu
  Pozos tałe
  ś r odk i tr w ałe ,
  w tym
  w ypos aże nie i
  ś r odk i tr w ałe
  w budow ie
  Ogółe m
  tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN
  War toś ć początk ow a
  Saldo otw ar cia na dzie ń 01.01.2017 39 262 11 257 93 158 143 677
  Zw ię k s ze nia, w tym : 12 490 2 819 10 883 26 192
  Nabycie 8 391 2 819 10 587 21 797
  Przeniesienie ze środków trw ałych w budow ie 3 685 0 290 3 975
  Inne 414 0 6 420
  Zm nie js ze nia, w tym : -507 -975 -5 406 -6 888
  Przeniesienie ze środków trw ałych w budow ie 0 0 -3 975 -3 975
  Likw idacja i sprzedaż, darow izna -507 -1 281 -1 121 -2 909
  Inne 306 -310 -4
  Saldo zam k nię cia na dzie ń 31.12.2017 51 245 13 101 98 635 162 981
  Um or ze nie
  Saldo otw ar cia na dzie ń 01.01.2017 22 233 4 068 48 473 74 774
  Zw ię k s ze nia, w tym : 4 634 1 951 12 885 19 470
  A mortyzacja okresu 4 634 1 951 12 885 19 470
  Zm nie js ze nia, w tym : -299 -614 -929 -1 842
  Likw idacja i sprzedaż -299 -614 -929 -1 842
  Saldo zam k nię cia na dzie ń 31.12.2017 26 568 5 405 60 429 92 402
  War toś ć ne tto
  War toś ć ne tto na dzie ń 01.01.2017 17 029 7 189 44 685 68 903
  War toś ć ne tto na dzie ń 31.12.2017 24 677 7 696 38 206 70 579


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 102 /119
  30. Inne aktywa
  * Pozycja obejmuje głównie koszty wydania kart kredytowych i płatniczych.
  ** Pozycja obejmuje m. in. należności od podmiotów podmiotów powiązanych , w tym: należności z tytułu umowy wykupu wierzytelności od Idea Leasing S.A. , Getin Leasing S.A., Idea Fleet S.A. i Idea Money S.A . (łącznie 1 110 tys. zł) . Na 31.12.2016 roku były to m.in. należności z tytułu umowy wykupu wierzytelności od Idea Leasing S. A. i Idea Mone y S.A. w kwocie 575 449 tys. zł oraz należności od Idea Exp ert S.A w kwocie 171 082 tys zł .
  ***Pozycja obejmuje głównie naliczone prowizje z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów finansowych , które zostaną wypłacone do Ban ku w przyszłości .
  M as zyny i
  ur ządze nia
  Śr odk i
  tr ans por tu
  Pozos tałe
  ś r odk i tr w ałe ,
  w tym
  w ypos aże nie i
  ś r odk i tr w ałe
  w budow ie
  Ogółe m
  tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN
  War toś ć początk ow a
  Saldo otw ar cia na dzie ń 01.01.2016 38 474 9 873 85 381 133 728
  Zw ię k s ze nia, w tym : 1 703 3 739 13 168 18 610
  Nabycie 1 609 3 739 13 168 18 516
  Przeniesienie ze środków trw ałych w budow ie 94 0 0 94
  Zm nie js ze nia, w tym : -915 -2 355 -5 391 -8 661
  Likw idacja i sprzedaż, darow izna -915 -2 355 -5 391 -8 661
  Saldo zam k nię cia na dzie ń 31.12.2016 39 262 11 257 93 158 143 677
  Um or ze nie
  Saldo otw ar cia na dzie ń 01.01.2016 19 001 4 172 37 586 60 759
  Zw ię k s ze nia, w tym : 3 873 1 862 12 290 18 025
  A mortyzacja okresu 3 873 1 862 12 290 18 025
  Zm nie js ze nia, w tym : -641 -1 966 -1 403 -4 010
  Likw idacja i sprzedaż -641 -1 966 -1 403 -4 010
  Saldo zam k nię cia na dzie ń 31.12.2016 22 233 4 068 48 473 74 774
  War toś ć ne tto
  War toś ć ne tto na dzie ń 01.01.2016 19 473 5 701 47 795 72 969
  War toś ć ne tto na dzie ń 31.12.2016 17 029 7 189 44 685 68 903 31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Koszty do rozliczenia w czasie* 27 995 11 126
  Należności od dłużników różnych** 1 909 157 1 033 757
  Należności z tytułu podatków , dotacji i ubezpieczeń
  społecznych 29 571 16 948
  Przychody do otrzymania*** 122 549 125 455
  Pozostałe aktyw a 19 928 7 290
  Raze m inne ak tyw a br utto 2 109 200 1 194 576
  Inne ak tyw a


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 103 /119
  31. Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań
  W poniższej tabeli przedstawiono wartość bilansową aktywów stanowiących zabezpieczenie na dzień
  31.12. 2017 :
  W poniższej tabeli przedstawiono wartość bilansową aktywów stanowiących zabezpieczenie na dzień
  31.12. 2016 :
  32. Zobowiązania wobec innych banków i instytucji finansowych
  Rodzaj ak tyw ów
  s tanow iących
  zabe zpie cze nie
  Rodzaj zobow iązania
  War toś ć
  zobow iązań
  podle gających
  zabe zpie cze niu
  War toś ć bilans ow a
  ak tyw ów
  s tanow iących
  zabe zpie cze nie
  obligacje skarbow e BFG 107 210 110 629
  rezerw a obow iązkow a
  banku
  środki pieniężne zgromadzone
  na rachunkach 20 856 735 6 380
  depozyty
  zabezpieczające transakcje CIRS i FX SWA P 0 0
  Raze m : 20 963 945 117 009 Rodzaj ak tyw ów
  s tanow iących
  zabe zpie cze nie
  Rodzaj zobow iązania
  War toś ć
  zobow iązań
  podle gających
  zabe zpie cze niu
  War toś ć bilans ow a
  ak tyw ów
  s tanow iących
  zabe zpie cze nie
  obligacje skarbow e BFG 87 228 100 282
  rezerw a obow iązkow a
  banku
  środki pieniężne zgromadzone
  na rachunkach 17 904 877 27 323
  depozyty
  zabezpieczające transakcje CIRS i FX SWA P 76 924 107 470
  Raze m : 18 069 029 235 075 31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Rachunki bieżące 26 686 83 790
  Depozyty innych banków 709 796 655 943
  Otrzymane kredyty i pożyczki 24 266 41 760
  Raze m zobow iązania w obe c innych bank ów 760 748 781 493
  Zobow iązania w obe c innych bank ów i ins tytucji
  finans ow ych 31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Wartość zobow iązań w obec innych banków
  oprocentow anych stopą zmienną w ynosi
  149 424 157 765
  Wartość zobow iązań w obec innych banków
  oprocentow anych stopą stałą w ynosi
  609 590 620 613
  Zobow iązania nieoprocentow ane - Odsetki, czeki 1 734 3 115
  Raze m zobow iązania w obe c innych bank ów 760 748 781 493
  Str uk tur a zobow iązań w obe c bank ów i ins tytucji
  finans ow ych w e dług opr oce ntow ania


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 104 /119
  33. Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy
  Bank oferuj e klientom lokaty strukturyzowane, które są złożonymi instrumentami finansowymi zgodnie
  z MSR 39, zawierającymi instrument dłużny (instrument zerokuponowy o nominale równym kwocie
  gwarantowanej przez Bank wypłaty) oraz wbudowaną opcję, dającą klientowi praw o do dodatkowej
  wypłaty ustalonej na bazie zmiany instrumentu bazowego (w tym wypadku - określonych indeksów
  giełdowych). Na datę pierwotnego ujęcia oraz na każdą późniejszą datę bilansową Bank wycenia do
  wartości godziwej całą lokatę strukturyzowaną i roz poznaje w rachunku wyników zyski/straty z tytułu
  zmiany tej wyceny.
  Wartość godziwa lokat strukturyzowanych wyznaczana jest na podstawie modelu wyceny
  uwzględniającego stawki z krzywej IRSFRA (Interest Rate Swap Forward Rate Agreement) o okresie
  najbliższym dacie zapadalności wycenianego instrumentu oraz koszt pozyskania depozytów od
  klientów detalicznych Idea Bank S.A. w okresie zbliżonym do daty zapad alności wycenianego
  instrumentu. Szczegóły dotyczące wyceny do wartości godziwej zostały opisane w nocie 4.12.
  34. Zobowiązania wobec klientów
  31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Rachunki bieżące 26 686 83 790
  Zobow iązania terminow e o okresie spłaty: 734 062 697 703
  do 1 miesiąca 615 152 508 512
  od 1 miesiąca do 3 miesięcy 16 810 21 607
  od 3 miesięcy do 1 roku 96 550 119 713
  od 1 roku do 5 lat 5 550 47 871
  Raze m 760 748 781 493
  Str uk tur a zobow iązań w obe c bank ów i ins tytucji
  finans ow ych w e dług zapadalnoś ci 31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Lok aty s tr uk tur yzow ane , w tym : 1 989 613 2 126 240
  zobow iązania w obec ludności 1 989 613 2 126 240
  Raze m zobow iązania w yce niane w g w ar toś ci
  godziw e j 1 989 613 2 126 240
  Zobow iązania w yce niane w g w ar toś ci godziw e j 31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Zobow iązania w obe c podm iotów gos podar czych 2 989 817 2 224 889
  Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N 1 326 696 1 116 288
  Depozyty terminow e 1 663 121 1 108 601
  Zobow iązania w obe c je dnos te k budże tow ych 8 932 8 804
  Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N 1 850 2 156
  Depozyty terminow e 7 082 6 648
  Zobow iązania w obe c ludnoś ci 15 386 566 13 358 734
  Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N 1 658 431 1 734 379
  Depozyty terminow e 13 728 135 11 624 355
  Raze m zobow iązania w obe c k lie ntów 18 385 315 15 592 427
  Zobow iązania w obe c k lie ntów


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 105 /119
  35. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  Str uk tur a zobow iązań w obe c k lie ntów w g zapadalnoś ci 31.12.2017 31.12.2016
  w e dług ok r e s u od dnia bilans ow e go do te r m inu s płaty tys . PLN tys . PLN
  Rachunki bieżące i depozyty O/N 2 986 977 2 852 823
  Zobow iązania terminow e o okresie spłaty: 15 398 338 12 739 604
  do 1 miesiąca 6 340 912 3 228 946
  pow yżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 5 447 130 5 667 679
  pow yżej 3 miesiąca do 6 miesięcy 1 334 750 1 983 756
  pow yżej 6 miesięcy do 1 roku 1 022 097 669 683
  od 1 roku do 5 lat 1 187 774 1 128 376
  pow yżej 5 lat 65 675 61 164
  Raze m 18 385 315 15 592 427 31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Wartość zobow iązań w obec klientów oprocentow anych stopą
  zmienną w ynosi 3 253 392 2 990 160
  Wartość zobow iązań w obec klientów oprocentow anych stopą
  stałą w ynosi 15 018 844 12 524 570
  Zobow iązania nieoprocentow ane 113 079 77 697
  Raze m 18 385 315 15 592 427
  Str uk tur a zobow iązań w obe c k lie ntów w g typów s topy
  pr oce ntow e j 31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Zobow iązania z tytułu emisji
  obligacji 506 964 464 076
  Odsetki 5 333 5 259
  Raze m 512 297 469 335
  Zobow iązania z tytułu e m is ji
  dłużnych papie r ów
  w ar toś ciow ych 31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Zobow iązania z tytułu emisji o
  okresie spłaty:
  512 297 469 335
  do 1 miesiąca 0 0
  od 1 miesiąca do 3 miesięcy 5 333 5 259
  od 3 miesięcy do 1 roku 0 0
  od 1 roku do 5 lat 464 546 464 076
  pow yżej 5 lat 42 418 0
  Raze m 512 297 469 335
  Zobow iązania z tytułu e m is ji
  dłużnych papie r ów
  w ar toś ciow ych


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 106 /119
  36. Pozostałe zobowiązania
  31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Wartość zobow iązań z tytułu emisji
  dłużnych papierów w artościow ych
  oprocentow anych stopą zmienną
  w ynosi
  506 964 464 076
  Zobow iązania nieoprocentow ane -
  Odsetki 5 333 5 259
  Raze m 512 297 469 335
  Str uk tur a zobow iązań z tytułu
  e m is ji dłuznych papie r ów
  w ar toś ciow ych w e dług
  opr oce ntow ania 01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Stan na począte k ok r e s u 469 335 468 197
  Emisja dłużnych papierów w artościow ych 42 000 0
  Odsetki od emisji dłużnych papierów w artościow ych 24 354 23 934
  Spłata odsetek -24 280 -24 060
  Zapłacona prow izja od emisji -420 0
  Rozliczenie prow izji 1 320 1 318
  Zmiana w yceny -12 -54
  Stan na k onie c ok r e s u 512 297 469 335
  Zm iana s tanu zobow iązań z tytułu e m is ji
  dłużnych papie r ów w ar toś ciow ych 31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Zobow iązania w obec budżetu 18 023 18 813
  Rozrachunki międzybankow e 202 921 100 702
  Przychody przyszłych okresów 5 767 6 636
  Pozostałe koszty do zapłacenia 21 471 43 706
  Rezerw y na zobow iązania 5 881 15 734
  Zobow iązania w obec w ierzycieli różnych 73 897 28 073
  Z tytułu kart płatniczych 10 598 10 621
  Inne 375 576
  Raze m pozos tałe zobow iązania 338 933 224 861
  Pozos tałe zobow iązania


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 107 /119
  37. Rezerwy
  Inw e s tycja
  le as ingow a br utto
  (m inim alne opłaty)
  War toś ć bie żąca
  m inim alnych opłat
  le as ingow ych
  tys . PLN tys . PLN
  Do roku 2 210 2 202
  Od roku do 5 lat 2 616 2 579
  Pow yżej 5 lat 0 0
  Raze m 4 826 4 781
  Niezrealizow ane koszty f inansow e (-) -46
  Inw e s tycja le as ingow a ne tto 4 780
  War toś ć bie żąca m inim alnych opłat
  le as ingow ych 4 780
  Zobow iązania z tytułu le as ingu
  finans ow e go na dzie ń 31 gr udnia 2017 Inw e s tycja
  le as ingow a br utto
  (m inim alne opłaty)
  War toś ć bie żąca
  m inim alnych opłat
  le as ingow ych
  tys . PLN tys . PLN
  Do roku 2 058 1 979
  Od roku do 5 lat 2 888 2 506
  Pow yżej 5 lat 0 0
  Raze m 4 946 4 485
  Niezrealizow ane koszty f inansow e (-) -461
  Inw e s tycja le as ingow a ne tto 4 485
  War toś ć bie żąca m inim alnych opłat
  le as ingow ych 4 485
  Zobow iązania z tytułu le as ingu
  finans ow e go na dzie ń 31 gr udnia 2016 Re ze r w a na
  zobow iązania
  pozabilans ow e
  Re ze r w a na
  s pr aw y s por ne Raze m
  tys . PLN tys . PLN tys . PLN
  Stan na dzie ń 1 s tycznia 2017 r ok u 2 988 1 400 4 388
  Utw orzenie/aktualizacja rezerw 6 451 0 6 451
  Wykorzystanie rezerw -1 340 0 -1 340
  Stan r e ze r w na dzie ń 31 gr udnia 2017 r ok u 8 099 1 400 9 499
  12 m ie s ię cy zak ończone
  dnia 31 gr udnia 2017 r ok u Re ze r w a na
  zobow iązania
  pozabilans ow e
  Re ze r w a na
  s pr aw y s por ne Raze m
  tys . PLN tys . PLN tys . PLN
  Stan na dzie ń 1 s tycznia 2016 r ok u 2 707 1 400 4 107
  Utw orzenie/aktualizacja rezerw 1 001 0 1 001
  Rozw iązanie rezerw -720 0 -720
  Stan r e ze r w na dzie ń 31 gr udnia 2016 r ok u 2 988 1 400 4 388
  12 m ie s ię cy zak ończone
  dnia 31 gr udnia 2016 r ok u


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 108 /119
  38. Zobowiązania warunkowe
  Zobowiązania inwestycyjne
  W okresie sprawozdawczym Bank nie zawarł istotnych um ów z kontrahentami na wykonanie
  planowanych nakładów inwestycyjnych w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne .
  Zobowiązania warunkowe i pozycje pozabilansowe
  Informacja dotycząca zobowiązań warunkowych udzielonych na rzecz pozostałych podmiotów
  powiązanych przedstawiona została w nocie 4 3. 31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  1. Zobow iązania w ar unk ow e udzie lone 719 281 998 999
  a) f inansow e 715 614 996 283
  a) gw arancyjne 3 667 2 716
  2. Zobow iązania zw iązane z r e alizacją
  ope r acjik upna/s pr ze daży 0 0
  3. Zobow iązania w ar unk ow e otr zym ane 3 042 3 089
  a) f inansow e 0 0
  a) gw arancyjne 3 042 3 089
  4. Pozos tałe pozycje pozabilans ow e 1 041 317 863 339
  Raze m zobow iązania w ar unk ow e i pozycje pozabilans ow e 1 763 640 1 865 427
  Zobow iazania w ar unk ow e udzie lone i pozycje
  pozabilans ow e 31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  - na rzecz podmiotów f inansow ych 0 484 752
  - na rzecz podmiotów nief inansow ych 715 614 511 531
  Udzie lone zobow iązania finans ow e r aze m : 715 614 996 283
  Udzie lone zobow iązania finans ow e 31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  1) Zobow iązania udzielone na rzecz podmiotów f inansow ych: 1 198 952
  2) Zobow iązania udzielone na rzecz podmiotów nief inansow ych: 2 469 1 764
  Udzie lone zobow iązania gw ar ancyjne r aze m : 3 667 2 716
  Udzie lone zobow iązania gw ar ancyjne


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część
  109 /119
  39. Kapitał zakładowy
  Stan na dzień 31.12. 2017 i 31.12. 2016 :
  KAPITAŁ PODSTAWOWY (STRUKTURA) w ar toś ci w PLN.
  Se r ia /
  e m is ja Rodzaj ak cji Rodzaj upr zyw ile jow ania ak cji
  Rodzaj
  ogr anicze nia
  pr aw do ak cji
  Liczba ak cji
  War toś ć s e r ii /
  e m is ji w g
  w ar toś ci
  nom inalne j
  Spos ób pok r ycia
  k apitału Data r e je s tr acji
  Pr aw o do
  dyw ide ndy
  (od daty)
  A imienne
  co do praw a głosu - każdej akcji
  przysługują 2 głosy; co do dyw idendy -
  w maksymalnej w ysokości w ynikającej z
  art. 353§1 KSH; co do pierw szeństw a
  pokrycia z majątku spółki pozostałego po
  zaspokojeniu w ierzycieli w razie
  likw idacji Banku
  brak 1 051 200 2 102 400 zł w kład pieniężny 24.04.1992 24.04.1992
  B imienne zw ykłe brak brak 2 500 000 5 000 000 zł w kład pieniężny 14.04.1994 14.04.1994
  C imienne zw ykłe brak brak 1 250 000 2 500 000 zł w kład pieniężny 20.09.1994 01.01.1994
  D imienne zw ykłe brak brak 2 500 000 5 000 000 zł w kład pieniężny 27.03.1997 01.01.1997
  E imienne zw ykłe brak brak 1 500 000 3 000 000 zł w kład pieniężny 29.12.1998 01.01.1999
  F imienne zw ykłe brak brak 1 071 429 2 142 858 zł w kład pieniężny 07.01.2000 01.01.2000
  G imienne zw ykłe brak brak 8 385 968 16 771 936 zł w kład pieniężny 05.08.2011 01.01.2011
  H imienne zw ykłe brak brak 8 385 967 16 771 934 zł w kład pieniężny 21.09.2011 01.01.2011
  I imienne zw ykłe brak brak 12 028 594 24 057 188 zł w kład pieniężny 19.06.2012 01.01.2012
  J imienne zw ykłe brak brak 9 794 872 19 589 744 zł w kład pieniężny 03.10.2012 01.01.2012
  K imienne zw ykłe brak brak 4 744 526 9 489 052 zł w kład pieniężny 18.06.2014 01.01.2014
  L imienne zw ykłe brak brak 14 598 541 29 197 082 zł w kład pieniężny 27.08.2014 01.01.2014
  M na okaziciela brak brak 10 590 884 21 181 768 zł w kład pieniężny 17.04.2015 01.01.2015
  Liczba ak cji r aze m 78 401 981
  Kapitał zak ładow y w PLN, r aze m 156 803 962 zł
  War toś ć nom inalna 1 ak cji = 2 PLN


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 110 /119
  Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu Banku na dzień 31 grudnia 2017 roku
  Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu Banku na dzień 31 grudnia 2016 roku
  40. Pozostałe kapitały
  liczba ak cji
  udział w
  całk ow ite j
  liczbie ak cji
  głos y udział w całk ow ite j
  liczbie głos ów
  zł % s ztuk %
  GETIN Holding S.A . 42 677 443 54,43% 43 728 643 55,04%
  Dr Leszek Czarnecki (bezpośrednio) 7 717 725 9,84% 7 717 725 9,71%
  Getin Noble Bank S.A . 4 897 297 6,25% 4 897 297 6,16%
  LC Corp B.V . 4 834 178 6,17% 4 834 178 6,08%
  Pozostali 18 275 338 23,31% 18 275 338 23,01%
  RA ZEM 78 401 981 100,00% 79 453 181 100,00%
  Str uk tur a ak cjonar iatu liczba ak cji
  udział w
  całk ow ite j
  liczbie ak cji
  głos y udział w całk ow ite j
  liczbie głos ów
  % s ztuk %
  GETIN Holding S.A . 42 677 443 54,43% 43 728 643 55,04%
  LC Corp B.V . 6 342 878 8,09% 6 342 878 7,98%
  Dr Leszek Czarnecki (bezpośrednio) 7 717 725 9,84% 7 717 725 9,71%
  Pozostali 21 663 935 27,64% 21 663 935 27,27%
  RA ZEM 78 401 981 100,00% 79 453 181 100,00%
  Str uk tur a ak cjonar iatu 31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Kapitał zapasow y 1 744 857 1 566 982
  Ze sprzedaży akcji pow yżej ich w artości nominalnej 1 362 580 1 362 580
  Pozostały 382 277 204 402
  Kapitał z aktualizacji w yceny 16 913 -33 927
  Wycena portf ela aktyw ów f inansow ych dostępnych do
  sprzedaży oraz zabezpieczeń przepływ ów pieniężnych 20 880 -41 885
  Podatek odroczony -3 967 7 958
  Fundusz ogólnego ryzyka bankow ego 9 080 9 080
  Pozostałe kapitały rezerw ow e 61 630 61 630
  Stan na k onie c ok r e s u, r aze m 1 832 480 1 603 765
  Pozos tałe k apitały


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 111 /119
  41. Informacje dodatkowe do rachunku przepływów pieniężnych
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty:
  Wyjaśnienie różnic pomiędzy bilansowymi zmianami stanu aktywów i zobowiązań oraz zmianami
  stanu wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych za 2017 rok :
  Wyjaśnienie różnic pomiędzy bilansowymi zmianami stanu aktywów i zobowiązań oraz zmianami
  stanu wykazanymi w rachunk u przepływów pieniężnych za 2016 rok :
  31.12.2017 31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Kasa, środki w Banku Centralnym 138 061 129 702
  Bieżące należności od banków 100 219 12 393
  Śr odk i pie nię żne i e k w iw ale nty ś r odk ów
  pie nię żnych pr e ze ntow ane w r achunk u
  pr ze pływ ów pie nię żnych
  238 280 142 095
  Pozycje bilans ow e 2017
  Zm iana w yce ny
  odnie s iona na
  k apitał z
  ak tualizacji
  w yce ny
  Zm iana bie żących
  nale żnoś ci od bank ów
  w yk azyw anych jak o
  e k w iw ale nty ś r odk ów
  pie nię znych
  Kor e k ta tr ans ak cji
  s pr ze daży udziałów w
  je dnos tk ach
  zale żnych
  Wyk azanie
  pr ze pływ ów z e m is ji
  obligacji w
  działalnoś ci
  finans ow e j
  Spr ze daż Ide a Le as ing -
  w działalnoś ci
  inw e s tycyjne j
  Zmiana stanu papierów w artościow ych
  dostępnych do sprzedaży -524 912 -587 757 62 845 62 845 0 0 0 0
  Zmiana stanu pochodnych instrumentów
  f inansow ych oraz zobow iązań f inansow ych
  w ycenianych do w artości godziw ej przez
  w ynik f inansow y
  -307 419 -301 964 -5 455 -80 0 0 0 -5375
  Zmiana stanu należności od banków i instytucji
  f inansow ych 115 532 27 370 88 162 0 88 162 0 0 0
  Zmiana stanu innych aktyw ów -617 688 -914 624 296 936 0 0 296 936 0 0
  Zmiana stanu zobow iązań z tytułu emisji
  dłużnych papierów w artościow ych 962 42 962 -42 000 0 0 0 -42 000 0
  Zmiana stanu aktyw ów z tytułu odroczonego
  podatku dochodow ego 47 948 59 874 -11 926 -11 926 0 0 0 0
  Rachune k
  pr ze pływ ów
  pie nię żnych
  Zm iana s alda
  bilans ow e go Różnica
  Wyjaś nie nie r óżnic 2016
  Zm iana w yce ny
  odnie s iona na
  k apitał z
  ak tualizacji
  w yce ny
  Zm iana bie żących
  nale żnoś ci od bank ów
  w yk azyw anych jak o
  e k w iw ale nty ś r odk ów
  pie nię znych
  Wyk azanie nabycia ak cji
  BIK S.A. w pr ze pływ ach
  z działalnoś ci
  inw e s tycyjne j
  Zmiana stanu papierów w artościow ych
  dostępnych do sprzedaży -739 195 -767 860 28 665 -21 360 0 50 025
  Zmiana stanu pochodnych instrumentów
  f inansow ych oraz zobow iązań f inansow ych
  w ycenianych do w artości godziw ej przez
  w ynik f inansow y
  376 334 379 868 -3 534 -3 534 0 0
  Zmiana stanu należności od banków i instytucji
  f inansow ych -45 759 -10 108 -35 651 0 -35 651 0
  Zmiana stanu aktyw ów z tytułu odroczonego
  podatku dochodow ego -43 673 -48 403 4 730 4 730 0 0
  Rachune k
  pr ze pływ ów
  pie nię żnych
  Zm iana s alda
  bilans ow e go Różnica
  Wyjaś nie nie r óżnic


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 112 /119
  42. Składniki innych całkowitych dochodów
  01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  A ktyw a f inansow e dostępne do sprzedaży w tym: 50 904 -17 302
  - Zyski (straty) za okres 50 904 -17 302
  - Kwoty przeniesione do rachunku zysków i strat 0 0
  Ef ekt rachunkow ości zabezpieczeń przepływ ów
  pieniężnych -65 -2862
  Inne całk ow ite dochody ogółe m 50 839 -20 164
  Inne całk ow ite dochody 01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  A ktyw a f inansow e dostępne do sprzedaży 50 904 -17 302
  - Kw ota przed opodatkow aniem 62 845 -21 360
  - Podatek dochodow y -11 941 4 058
  Ef ekt rachunkow ości zabezpieczeń przepływ ów
  pieniężnych -65 -2 862
  - Kw ota przed opodatkow aniem -80 -3 534
  - Podatek dochodow y 15 672
  Podate k dochodow y odnos zący s ię do
  s k ładnik ów innych całk ow itych dochodów
  ogółe m
  -11 926 4 730
  Podate k dochodow y odnos zący s ię do
  s k ładnik ów innych całk ow itych dochodów


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część
  113 /119
  43. Transakcje z jednostkami powiązanymi
  Poniższe tabele przedstawia ją wartości transakcji Banku i spółek Grupy z innymi osobami i podmiotami powiązanymi ( bliscy członkowie rodzin Członków Rady Nadzorczej i
  Zarządu Banku, kluc zowego personelu kierowniczego Banku, Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Grupy , podmioty kontrolowane lub współkontrolowane przez wyżej
  wymienione osoby ).
  Pozabilans
  31.12.2017
  Nale żnoś ci
  br utto Zobow iązania
  Odpis ak tualizujący
  z tytułu utr aty
  w ar toś ci nale żnoś ci
  nie r e gular nych
  Pr zychody z
  tytułu ods e te k
  Kos zty z tytułu
  ods e te k
  Pr zychody z
  tytułu pr ow izji
  Kos zty z tytułu
  pr ow izji
  Udzie lone
  zobow iązania
  finans ow e i
  gw ar ancyjne
  tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN
  Raze m 8 861 746 1 005 416 0 217 215 16 053 104 700 55 518 0
  Tax Care S.A . 8 477 42 817 0 0 877 0 0 0
  Idea Money S.A . 1 099 976 352 0 20 606 63 0 0 0
  LC Corp Sky Tow er S.A . 163 11 720 0 0 208 0 0 0
  Property Solutions FIZA N 15 1 0 0 0 0 0 0
  Development Systems S.A . 1 331 0 0 1 231 0 0 0 0
  Getin International Sarl 19 534 825 148 0 0 11 244 0 0 0
  Idea Fleet S.A . 12 678 7 0 3 653 1 0 0 0
  Idea SPV 0 56 0 0 0 0 0 0
  Idea Leasing S.A . 6 357 046 8 557 0 56 393 23 276 273 0
  LC Corp BV 7 543 0 0 0 0 0 0 0
  Open Finance S.A . 22 907 1 218 0 1 905 0 0 4 000 0
  Sky Tow er S.A . (**) 743 3 592 0 0 0 0 0 0
  Getin Leasing S.A . 1 167 091 17 0 37 265 0 0 2 805 0
  Getin Leasing S.A . 2 S.K.A . 79 246 0 0 5 644 0 0 0 0
  Getin Leasing S.A . 3 S.K.A . 23 076 0 0 1 722 0 0 0 0
  Idea Box S.A . 0 1 169 0 0 0 4 520 0
  MultiFinance Expert sp. z o.o. 0 50 0 0 0 0 0 0
  Warszaw a Przyokopow a sp. z o.o. (**) 0 8 454 0 0 0 0 0 0
  Europejski Dom Brokerski S.A . 1 212 0 0 0 0 0 0
  Getin Noble Bank S.A . 0 148 0 0 0 0 0 0
  Noble Securities S.A . 0 801 0 0 0 7 0 0
  Nobel Funds TFI S.A . 0 158 0 0 0 0 0 0
  Noble Concierge sp. z o.o. 0 592 0 0 0 0 0 0
  BIK S.A . 0 3 682 0 0 0 0 0 0
  Home Broker S.A . 5 492 0 0 0 0 62 0
  Property FIZA N 15 0 0 0 0 0 0 0
  Happy Miles S.A . 24 732 0 7 0 0 0
  TU Europa S.A . 3 625 45 000 0 65 692 1 497 0 47 858 0
  TU Europa na Życie S.A . 2 232 35 036 0 23 104 2 101 15 639 0 0
  Open Lif e TU Życie S.A . 56 018 15 405 0 0 32 88 774 0 0
  Tr ans ak cje podm iotów z Gr upy
  z je dnos tk am i pow iązanym i
  (w tys . PLN)
  Bilans
  31.12.2017
  Rachune k zys k ów i s tr at
  01.01.2017 do 31.12.2017


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część
  114 /119
  Pozabilans
  31.12.2016
  Nale żnoś ci
  br utto Zobow iązania
  Odpis ak tualizujący
  z tytułu utr aty
  w ar toś ci nale żnoś ci
  nie r e gular nych
  Pr zychody z
  tytułu ods e te k
  Kos zty z tytułu
  ods e te k
  Pr zychody z
  tytułu pr ow izji
  Kos zty z tytułu
  pr ow izji
  Udzie lone
  zobow iązania
  finans ow e i
  gw ar ancyjne
  tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN tys . PLN
  Raze m 7 581 923 691 953 0 211 767 13 477 146 716 3 104 877
  Tax Care S.A . 809 3 146 0 0 0 109 301 0
  Idea Expert S.A . 692 147 6 713 0 14 882 0 0 134 0
  Idea Leasing S.A . 5 147 714 6 166 0 166 612 193 16 0 877
  Idea Money S.A . 864 150 10 708 0 8 586 2 0 0 0
  LC Corp Sky Tow er S.A . 29 686 11 451 0 0 119 0 0 0
  Property Solutions FIZA N 32 088 1 0 0 0 0 0 0
  Development Systems Sp. z o.o. 0 0 0 0 0 0 0 0
  Getin International Sarl 14 333 501 359 0 0 3 575 0 0 0
  Idea Fleet S.A . 66 572 35 0 2 503 5 0 0 0
  Getin Noble Bank S.A . 1 0 0 0 0 0 0 0
  Open Finance S.A . 5 0 0 0 383 0 2 072 0
  Home Broker S.A . 18 0 0 0 0 0 41 0
  Getin Leasing S.A . 668 385 2 0 19172 0 0 0 0
  Idea Box S.A . 202 129 0 1 3 0 556 0
  BIK S.A . 0 2 0 0 0 0 0 0
  Europejski Dom Brokerski S.A . 35 0 0 0 0 0 0 0
  MultiFinance Expert sp. z o.o. 32 0 0 0 0 0 0 0
  Noble Concierge sp. z o.o. 0 50 0 0 0 0 0 0
  Kraków Zielony Złocień sp. z o.o. 1 041 0 0 4 0 0 0 0
  Happy Miles S.A . 1 0 0 0 0 0 0 0
  DocFLOW S.A . 1 990 1 654 0 7 1 0 0 0
  TU Europa S.A . 22 695 45 000 0 0 3 117 696 0 0
  TU Europa na Życie S.A . 19 335 77 281 0 0 3 645 6 980 0 0
  Open Lif e TU Życie S.A . 20 684 28 256 0 0 5 548 21 915 0 0
  Tr ans ak cje podm iotów z Gr upy
  z je dnos tk am i pow iązanym i
  (w tys . PLN)
  Bilans
  31.12.2016
  Rachune k zys k ów i s tr at
  01.01.2016 do 31.12.2016


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 115 /119
  44. Wynagrodzeni e Zarzą du i Rady Nadzorczej oraz płatności na bazie akcji
  Rada Nadzorcza Banku Uchwałą nr 86/2011 z dnia 23 grudnia 2011 roku, wdrożyła postanowienia
  Uchwały KNF nr 258/2011 przyjmując „Politykę wynagrodzeń osób mających istotny wpływ na profil
  ryzyka w Grupie Kapitałowej Idea Bank S.A.”. Dodatkowo Rada Nadzorcza Banku Uchwałą nr
  106/2013 z dnia 9 października 2013r., a następnie Uchwałą nr 107/2015 z dnia 2 września 2015
  roku oraz Uchwałą nr 107/2017 z dnia 04 września 2017 dokonała aktualizacj i ww. polityki,
  dostosowując jej postanowienia do wewnętrznej organizacji, ryzyka związanego z prowadzoną
  działalnością oraz charakteru prowadzonej działalności. Jednocześnie w związku ze sprawowanym
  przez Bank nadzorem nad ryzykiem związanym z działalnośc ią podmiotów zależnych od Banku,
  ustalono i wdrożono spójne zasady, przyjmując ww. politykę w Grupie Kapitałowej Idea Bank S.A.”
  (dalej „Polityka”).
  W wyniku przeprowadzonej analizy wskazano osoby, które mają istotny wpływ na ryzyko Banku oraz
  Grupy Kapit ałowej Idea Banku S.A. (dalej „Osob y zajmujące stanowiska kierownicze”).
  Wynagrodzenie tych osób składa się z wynagrodzenia stałego i zmiennych składników
  wynagrodzenia. Zgodnie z postanowieniami Polityki wynagrodzenie zmienne jest rozliczane w sposób
  prze jrzysty, zapewniający jej efektywną realizację. Stosunek wynagrodzenia stałego do
  wynagrodzenia zmiennego został określony w sposób zapewniający prowadzenie elastycznej polityki
  wynagrodzenia, z uwzględnieniem stabilnego i ostrożnego zarządzania Bankiem. , oraz podmiotami
  zależnymi od Banku. Zmienne składniki wynagrodzenia przyznane za wyniki pracy w danym roku
  obrotowym nie mogą przekraczać 100% wynagrodzenia stałego otrzymanego przez Risk Takers w
  tym roku, z zastrzeżeniem iż Bank może stosować wyższy maksymalny stosunek zmiennych
  składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia, jednak nie wyższy jednak niż
  200%, za zgodą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz przekazania informacji do Komisji
  Nadzoru Finansowego o rekomendowanym poziomie podwyższenia.
  Podstawą do określenia wysokości wynagrodzenia zmiennego jest ocena efektów pracy osób , które
  mają istotny wpływ na profil ryzyka , za okres nie krótszy niż 3 lata, tak by wysokość wynagrodzenia
  zmiennego uzależnionego od wyników uwzględniała cykl koniunkturalny Banku lub podmiotu
  zależnego, wyników finansowych danej jednostki organizacyjnej oraz wyników finansowych Banku.
  Do oceny indywidualnych efektów pracy decydujących o wypłacie wynagrodzenia zmiennego bierze
  się pod uwagę kryteria fina nsowe i niefinansowe.
  Przez kryteria finansowe należy rozumieć w szczególności:
  a. uzyskanie przez Bank/podmiot zależny określonej części zysku netto i/lub sprzedaży i/lub kosztów
  działalności założonych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Bank/podmi otu zależnego planie
  finansowym na dany rok obrotowy;
  b. miernik jakości portfela kredytowego/leasingowego/koszty ryzyka Banku/podmiotu zależnego;
  c. miary adekwatności kapitałowej Banku;
  d. miary płynności Banku.
  Natomiast przez kryteria niefinanso we należy rozumieć w szczególności:
  a. okresową ocenę pracowniczą;
  b. udział w projektach o istotnym znaczeniu dla Banku/podmiotu zależnego;
  c. brak uwag ze strony Departamentu ds. Compliance do sposobu funkcjonowania jednostki;
  d. brak rekomendacji audytu wewnętrznego o znaczeniu krytycznym oraz rekomendacji dla których
  upłynął termin ich wdrożenia. 01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  tys . PLN tys . PLN
  Wypłacone w ynagrodzenie członków Zarządu 11 884 8 424
  Wypłacone w ynagrodzenie członków Rady Nadzorczej 1 500 1 582


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 116 /119
  Wynagrodzenie zmienne osób, które mają istotny wpływ na profil ryzyka w Banku oraz w wybranych
  podmiotach zależnych pełniących funkcj e kontrolne, związane z zarządzaniem ryzykiem na drugim
  poziomie, zachowaniem zgodności działania z przepisami prawa, sprawy kadrowe oraz audytu
  wewnętrznego jest niezależne od wyników finansowych uzyskiwanych w kontrolowanych przez nich
  obszarach działaln ości Banku.
  Polityka obowiązująca w 2017 roku w Banku, w odniesieniu do wynagrodzenia zmiennego zakłada
  m.in.:
  - wypłatę 50% ustalonego wynagrodzenia zmiennego w gotówce,
  - wypłatę 50% ustalonego wynagrodzenia w kwocie obliczanej jako równowartość akcji Idea Bank S.A.
  - wypłatę, co do zasady, 60% premii przyznanej za dany rok w roku kolejnym i 40% w latach kolejnych
  z uwzględnieniem odpowiedniego okresu oceny, za okres nie krótszy 3 lata,
  - ocenę wyników pracy z uwzględnieniem odpowiedniego horyzontu czasowego, za okres nie krótszy
  nić 3 lata, tak aby wysokość wynagrodzenia zmiennego uzależnionego od wyników uwzględniała cykl
  koniunkturalny Banku/podmiotu zależnego i ryzyka związane z prowadzoną przez Bank i podmioty
  zależne działalnością gospodarczą
  Bank ma prawo do zmniejszenia lub niewypłacenia odroczonej części wynagrodzenia zmiennego, w
  sytuacjach które mogłyby mieć istotny wpływ na wynik finansowy Banku.
  Wyniki Banku przyjmowane w celu określenia zmiennych składników wynagrodzenia uwzględniają
  między innymi koszt ryzyka Banku, koszt kapitału i ryzyka płynności w perspektywie długoterminowej.
  W 2017 roku oceniono wyniki i ustalono wynagrodzenia zmienne za 2016 rok os obom
  zidentyfikowanym w Polityce jako mające istotny wpływ na profil ryzyka Banku. Całkowity koszt
  wynagrodzeń zmiennych osób mających istotny wpływ na profil ryzyka w Banku za 2016 rok wyniósł
  5 613 tys. zł.(w tym 4 760 tys. zł dotyczy Członków Zarządu B anku), z tego:
  - wypłacone w gotówce 2 167 tys. zł, w tym Członkowie Zarządu 1 628 tys. zł,
  - wypłacone w gotówce stanowiące ekwiwalent akcji fantomowych 1 582 tys. zł, w tym Członkowie
  Zarządu 1 462 tys. zł,
  - odroczoną wypłatę w gotówce w kwocie 842 tys . zł oraz w ilości 33 262 akcji fantomowych (w
  tym 752 tys. zł oraz w ilości 29 722 akcji fantomowych dotyczy Członkowie Zarządu Banku)
  stanowiących długoterminowe świadczenie zostaną wypłacone – po ich przyznaniu – w 3 kolejnych
  latach, tj. 2018, 2019 i 2020 roku w równych częściach.
  Ponadto, w okresie sprawozdawczym wypłacono:
  a) trzecią (z trzech) transzę odroczonego wynagrodzenia zmiennego za wyniki roku 2013 w łącznej
  kwocie 754 tys. zł, w tym Członkowie Zarządu 754 tys. zł z tego:
  - wypłacone w got ówce 344 tys. zł, w tym Członkom Zarządu 344 tys, zł
  - wypłacone w gotówce stanowiące ekwiwalent akcji fantomowych 410 tys zł. w tym Członkom
  Zarządu 410 tys., zł.
  b) drugą (z trzech) transzę odroczonego wynagrodzenia zmiennego za wyniki roku 2014 w łączne j
  kwocie 1 025 tys. zł, w tym Członkowie Zarządu 1 025 tys. zł z tego:
  - wypłacone w gotówce 511 tys. zł, w tym Członkom Zarządu 511 tys. zł
  - wypłacone w gotówce stanowiące ekwiwalent akcji fantomowych 514 tys. zł. w tym Członkom
  Zarządu 514 tys., zł.
  c) pierwszą (z trzech) transzę odroczonego wynagrodzenia zmiennego za wyniki roku 2015 w łącznej
  kwocie 862 tys. zł, w tym Członkowie Zarządu 859 tys. zł z tego:
  - wypłacone w gotówce 428 tys. zł, w tym Członkom Zarządu 426 tys. zł
  - wypłacone w gotówce stano wiące ekwiwalent akcji fantomowych 434 tys. zł. w tym Członkom
  Zarządu 432 tys., zł.
  Koszt dotyczący tej części wynagrodzenia zmiennego został ujęty w księgach 2013, 2014 i 2015 roku.
  W 2017 roku Bank utworzył rezerwę na wynagrodzenie zmienne dotyczące 20 17 roku zgodnie z
  zasadami kalk ulacji wynikającymi z Polityki. W rezultacie na dzień 31 grudnia 2017 roku w księgach
  Banku ujęta jest rezerwa w kwocie 8 611 tys. zł, która dotyczy wynagrodzenia za wyniki 2017 roku
  oraz wynagrodzenia pozostałego do wypłaty w przyszłych latach w odniesieniu do części odroczonej


  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 117 /119
  za 2014, 2015 i 2016 dla osób mających istotny wpływ na profil ryzyka w Grupie Kapitałowej Idea
  Bank S.A. w rozumieniu ww. Polityki.
  45. Sprzedaż akcji Idea Leasing S.A. i Tax Care S.A. oraz certyfikatów inwestycyjnych
  Property Solutions FIZAN
  Sprzedaż Idea Leasing S.A.
  W dniu 28.09.2017 roku Bank dokonał sprzedaży na rzecz LC Corp B.V. 25,01% akcji Idea Leasing
  S.A. za cenę 107.543 tys. zł. Umowa sprzedaży uprawnia jednocześnie spółkę LC Corp B.V do
  zakupu dodatkowych 25% akcji spółki. Poniżej zostało zaprezentowane wyliczenie wyniku transakcji
  sprzedaży na poziomie Banku:
  Przychód ze sprzedaży 25,01% akcji Idea Leasing S.A. = 107 54P =
  Wartość księgowa sprzedanych akcji Idea Leasing S.AK == 2 02S =
  Wynik na sprzedaży 105 517
  Wartość opcji call sprzedaży 25% akcji Idea Leasing S.A. = 5 37R =
  Wynik brutto na sprzedaży 100 142
  Podatek dochodowy 19 027
  Wynik netto na sprzedaży 81 115
  Zapłata ceny nastąpi za pośrednictwem Domu Maklerskiego i została podzielona na dwie tran sze, z
  których pierwsza wyniosła 100 mln zł i zosta ła zrealizowana w terminie do 5 tygodni od daty zawarcia
  umowy sprzedaży, a druga – w wysokości 7.543 tys. zł – będzie płatna w terminie 12 miesięcy od dnia
  zawarcia umowy.
  Sprzedaż Tax Care S.A.
  W dniu 31 marca 2017 roku Idea Bank S.A. sprzedał 100% udziałów w spółce Tax Care S.A. za cenę
  370.000 tys. zł realizując zysk na transakcji sprzedaży w kwocie 186.000 tys. zł. Zapłata ceny nastąpi
  za pośrednictwem Domu Maklerskie go w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku , odroczona płatność
  nie jest oprocentowana .
  Sprzedaż Property Solutions FIZAN
  W dniu 29 grudnia 2017 roku Bank sprzedał 95.135 (tj. 100% posiadanych) certyfikatów
  inwestycyjnych Property Solutions Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego do spółki LC Corp Sky
  Tower sp. z o.o. za cenę 111 912 tys. zł równą wartości księgowej funduszu, rea lizując wynik na
  transakcji równy 0. Płatność ceny nastąpi do dnia 31 grudnia 2018 roku i nie jest oprocentowana .
  Rozliczenie między spółkami obejmuje rozliczenie różnicy między ceną nabycia a wartością rynkową
  Property Solution s FIZAN .  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 118 /119
  46. Zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego
  W dniu 19 lutego 2018 roku Bank otrzymał zgodę ze strony Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na
  zaliczenie 42 mln zł wyemitowanych obligacji podporządkowanych na poczet funduszy
  uzupełniających.
  W dniu 2 marca 2018 roku Bank opublikował skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres
  9 miesięcy zakończony dnia 30.09.2017 roku zawierający śródroczne skrócone skorygowane dane
  finansowe Banku . Idea Bank S.A. dokonał przeglądu parametrów ryzyka wykorzystywanych w
  procesie szacowania odpisów aktualizujących ekspozycje kredytowe. W związku z odchyleniem
  oszacowań parametrów od ich realizacji podjęto decyzję o ich aktualizacji ze skutkiem na dzień
  30.09.2017 roku.
  Nie wystąpiły inne istotn e zdarzenia po dniu 31 grudnia 2017 roku wymagając e ujęcia
  w sprawozdaniu finansowym Idea Bank S.A.
  Tobiasz Bury
  p.o. Prezes a Zarządu
  Małgorzata Szturmowicz
  Członek Zarządu
  Dariusz Makosz
  Członek Zarządu
  Aneta Skrodzka -Książek
  Członek Zarządu
  Jaromir Frankowicz
  Członek Zarządu
  Magdalena Skwarzec
  Członek Zarządu
  Tomasz Górski
  Członek Zarządu  Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31.12.2017 (dane w tys. zł)
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 119 stanowią jego integralną część 119 /119
  Warszawa , 8 marca 20 18 rok u


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

  IDEA BANK S.A.
  WARSZAWA, UL. PRZYOKOPOWA 33
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2017
  WRAZ
  ZE SPRAWOZDANIEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA  IDEA BANK S.A.
  Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialności ą Sp. k. 2
  SPIS TREŚCI
  SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADA NIA
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE IDEA BANK S.A. ZA ROK OBROTO WY 2017
  1. Rachunek zysków i strat
  2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów
  3. Sprawozdanie z sytuacji finansowej
  4. Zestawienie zmian w kapitale własnym
  5. Rachunek przepływów pieniężnych
  6. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego
  SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IDEA BANK S.A. ZA ROK O BROTOWY 2017  Deloitte Polska
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
  al. Jana Pawła II 22
  00-133 Warszawa
  Polska
  Tel.: +48 22 511 08 11
  Fax: +48 22 511 08 13
  www.deloitte.com/pl
  Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmi otu prawa brytyjskiego z ograniczoną
  odpowiedzialnością i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokł adny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu
  Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć n a stronie www.deloitte.com/pl/onas
  Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited
  Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarcz y Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000446833, NIP: 527-020-07-86, REGON: 010076870
  SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADA NIA
  Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Idea Bank S.A.
  Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
  Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego spra wozdania finansowego Idea Bank S.A. z siedzibą
  w Warszawie przy ulicy Przyokopowej 33, (dalej „Ban k”), na które składają się: sprawozdanie z sytuacji
  finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 rok u, rachunek zysków i strat i sprawozdanie
  z całkowitych dochodów, zestawienie zmian w kapital e własnym, rachunek przepływów pieniężnych za
  rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz informacje dodatkowe obejmujące
  informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inn e informacje objaśniające („sprawozdanie
  finansowe ”).
  Odpowiedzialność Zarządu Banku i osób sprawujących nadzór za sprawozdanie finansowe
  Zarząd Banku jest odpowiedzialny za sporządzenie, n a podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
  rachunkowych, sprawozdania finansowego i za jego rz etelną prezentację zgodnie z Międzynarodowymi
  Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standar dami Sprawozdawczości Finansowej oraz
  związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w for mie rozporządzeń Komisji Europejskiej oraz
  innymi obowiązującymi przepisami prawa a także stat utem Banku. Zarząd Banku jest również
  odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia sprawozdania
  finansowego niezawierającego istotnego zniekształce nia spowodowanego oszustwem lub błędem.
  Zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości Zarząd Banku oraz członkowie Rady Nadzorczej Banku
  są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie fin ansowe spełniało wymagania przewidziane
  ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2018 r. poz. 395), zwaną dalej „Ustawą
  o rachunkowości”. Odpowiedzialność biegłego rewidenta
  Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy sp rawozdanie finansowe przedstawia rzetelny
  i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Banku zgodnie z mającymi
  zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Rachunkow ości, Międzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie
  rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasa dami (polityką) rachunkowości.
  Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
  1) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewident ach, firmach audytorskich oraz nadzorze
  publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089) („ Ustawa o biegłych rewidentach”),
  2) Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania
  przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Bi egłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r.
  z późn. zm.,
  3) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
  w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawow ych badań sprawozdań finansowych
  jednostek interesu publicznego, uchylającym decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158
  z 27.05.2014, str. 77 oraz Dz. Urz. UE L 170 z 11.0 6.2014, str. 66) („Rozporządzenie 537/2014 ”).  4
  Regulacje te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia
  badania w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pe wność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera
  istotnego zniekształcenia.
  Celem badania jest uzyskanie wystarczającej pewnośc i, czy sprawozdanie finansowe jako całość
  zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadz onych ksiąg rachunkowych oraz nie zawiera
  istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem l ub błędem oraz wydanie sprawozdania
  niezależnego biegłego rewidenta zawierającego naszą opinię. Wystarczająca pewność jest wysokim
  poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie p rzeprowadzone zgodnie z powyżej wskazanymi
  standardami zawsze wykryje istniejące istotne zniek ształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na
  skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo
  lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników, podjęte na podstawie tego
  sprawozdania finansowego. Ryzyko niewykrycia istotn ego zniekształcenia, powstałego na skutek
  oszustwa jest wyższe niż ryzyko niewykrycia istotne go zniekształcenia powstałego na skutek błędu,
  ponieważ może obejmować zmowy, fałszerstwo, celowe pominięcia, wprowadzanie w błąd lub obejście
  kontroli wewnętrznej i może dotyczyć każdego obszar u prawa i regulacji, nie tylko tego bezpośrednio
  wpływającego na sprawozdanie finansowe.
  Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służąc ych uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień
  w sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur badania z ależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od
  oceny ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub
  błędem. Dokonując oceny tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę działanie kontroli wewnętrznej
  w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prez entacji przez Bank sprawozdania finansowego
  w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okolic znościach procedur badania, nie zaś wyrażenia
  opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej B anku. Badanie obejmuje także ocenę
  odpowiedniości przyjętych zasad (polityki) rachunko wości, racjonalności ustalonych przez Zarząd
  Banku wartości szacunkowych, jak również ocenę ogól nej prezentacji sprawozdania finansowego.
  Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przys złej rentowności badanego Banku ani
  efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw Ban ku przez Zarząd Banku obecnie lub w przyszłości.
  Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią
  podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania. O pinia jest spójna z dodatkowym sprawozdaniem
  dla Komitetu Audytu wydanym 7 marca 2018 roku.
  Niezależność
  W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły r ewident i firma audytorska pozostawali niezależni
  od badanego Banku zgodnie z przepisami Ustawy o bie głych rewidentach, Rozporządzenia 537/2014
  oraz zasadami etyki zawodowej przyjętymi uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.
  Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem ośw iadczamy, że nie świadczyliśmy usług
  niebędących badaniem, które są zabronione przepisam i art. 136 Ustawy o biegłych rewidentach oraz
  art. 5 ust. 1 Rozporządzenia 537/2014.
  Wybór firmy audytorskiej
  Zostaliśmy wybrani do badania sprawozdania finansow ego Banku za rok obrotowy 2017 uchwałą
  nr 73/2017 Rady Nadzorczej z dnia 9 czerwca 2017 ro ku. Sprawozdania finansowe Banku badamy
  nieprzerwanie począwszy od roku obrotowego zakończo nego dnia 31 grudnia 2014 roku, to jest przez
  cztery kolejne lata obrotowe.
  5
  Najbardziej znaczące rodzaje ryzyka W trakcie przeprowadzonego badania zidentyfikowaliś my poniżej opisane najbardziej znaczące rodzaje
  ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym spowodowane go oszustwem oraz opracowaliśmy stosowne
  procedury badania dotyczące tych rodzajów ryzyk. W przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne
  dla zrozumienia zidentyfikowanego ryzyka oraz wykon anych przez biegłego rewidenta procedur
  badania, zamieściliśmy również najważniejsze spostr zeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka.
  Opis rodzaju ryzyka istotnego
  zniekształcenia Procedury biegłego rewidenta
  w odpowiedzi na zidentyfikowane ryzyko
  oraz najważniejsze spostrzeżenia związane
  z tymi rodzajami ryzyka
  Utrata wartości kredytów udzielonych klientom
  Jak przedstawiono w nocie 23 do sprawozdania
  finansowego kredyty udzielone klientom brutto
  wynoszą na 31 grudnia 2017 roku 16 973 237
  tys. PLN, a odpisy z tytułu utraty wartości
  739 437 tys. PLN.
  Odpisy z tytułu utraty wartości zostały uznane
  za kluczowy obszar ryzyka z uwagi na istotny
  wpływ odpisów na wycenę bilansową należności
  kredytowych oraz fakt, iż wymagają istotnego
  osądu Zarządu oraz przyjęcia w procesie ich
  szacowania znaczących założeń, w tym przede
  wszystkim w zakresie oszacowania parametrów
  ryzyka takich jak m.in. PD -
  prawdopodobieństwo wystąpienia niewykonania
  zobowiązania przez kredytobiorcę, LGD –
  parametru określającego część ekspozycji
  kredytowej, która w przypadku zaistnienia
  zdarzenia niewypłacalności kredytobiorcy
  zostanie utracona.
  Odpisy z tytułu utraty wartości szacowane są:
  · w ramach analiz portfelowych, gdzie
  odpis wyliczany jest przy użyciu modeli
  statystycznych, oraz
  · w podejściu indywidualnym, gdzie
  przyszłe przepływy pieniężne wyceniane
  są w podejściu scenariuszowym w
  oparciu o ocenę sytuacji finansowej
  indywidualnego kredytobiorcy oraz
  odzyski z przyjętych zabezpieczeń
  kredytu.
  Poddaliśmy krytycznej analizie zaprojektowanie
  i wdrożenie kluczowych kontroli wewnętrznych
  w zakresie oceny ryzyka kredytowego
  i szacowania odpisów z tytułu utraty wartości
  kredytów udzielonych klientom.
  W zakresie szacowania odpisów grupowych
  wykonaliśmy m.in. następujące procedury:
  - analiza stosowanej metodyki szacowania
  odpisów, w tym adekwatności parametrów ryzyka
  stosowanych przez Bank (PD, LGD);
  - niezależne przeliczenie wartości odpisów
  grupowych dla znaczących portfeli należności
  kredytowych;
  - ocena zmian w przyjętych założeniach do
  budowy modeli wykorzystywanych przy pomiarze
  ryzyka kredytowego oraz zastosowanego
  podejścia do weryfikacji modeli na podstawie
  danych historycznych (tzw. „back-test’ów”).
  W odniesieniu do odpisów z tytułu utraty wartości
  szacowanych w oparciu o podejście indywidualne:
  - przeanalizowaliśmy poprawność procesu
  identyfikacji przesłanek utraty wartości;
  - oceniliśmy prawidłowość oszacowania odpisów
  dla ekspozycji ze stwierdzonymi przesłankami
  utraty wartości w zakresie poprawności
  przyjmowanych wartości zabezpieczeń oraz
  założeń dotyczących pozostałych przepływów
  pieniężnych.  6
  Opis rodzaju ryzyka istotnego
  zniekształcenia Procedury biegłego rewidenta
  w odpowiedzi na zidentyfikowane ryzyko
  oraz najważniejsze spostrzeżenia związane
  z tymi rodzajami ryzyka
  Rozpoznawanie przychodów z tytułu odsetek od
  kredytów oraz prowizji i opłat
  Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym
  przychody z tytułu odsetek od kredytów
  wyniosły za 2017 rok 541 403 tys. PLN (nota 7
  sprawozdania finansowego), a przychody
  z tytułu prowizji i opłat 231 702 tys. PLN (nota
  8 sprawozdania finansowego).
  Rozpoznawanie przychodów wymaga osądu
  Zarządu m.in. w zakresie:
  · ustalenia prawidłowej efektywnej stopy
  procentowej dla przychodów z tytułu
  odsetek od kredytów;
  · identyfikacji produktów powiązanych
  z kredytem (m.in. bancassurance).
  Ze względu na powyższe oraz z uwagi na
  znaczenie tych przychodów w całkowitych
  przychodach Banku uznaliśmy przychody z
  tytułu odsetek od kredytów oraz prowizji i opłat
  za ryzyko istotnego zniekształcenia.
  Nasze procedury obejmowały m.in.:
  - analizę środowiska kontroli wewnętrznej
  w zakresie ujmowania i prezentacji przychodów
  odsetkowych oraz prowizji i opłat;
  - ocenę zasad ustalenia efektywnej stopy
  procentowej przychodów odsetkowych od
  kredytów, w tym w zakresie kontroli
  automatycznych w systemach IT Banku;
  - przegląd zasad przyjętych w zakresie
  rozpoznawania przychodów z tytułu dystrybucji
  produktów łączonych, w tym ubezpieczeniowych;
  - analizę trendów rozpoznanych przychodów
  odsetkowych i prowizyjnych wraz z wyjaśnieniem
  nietypowych zdarzeń oraz transakcji
  jednorazowych;
  - ocenę istnienia i wyceny przychodów w oparciu
  o próbę transakcji.
  7
  Opis rodzaju ryzyka istotnego
  zniekształcenia Procedury biegłego rewidenta
  w odpowiedzi na zidentyfikowane ryzyko
  oraz najważniejsze spostrzeżenia związane
  z tymi rodzajami ryzyka
  Ryzyko nadużyć ze strony kierownictwa
  Jest to nieodłączne ryzyko dla każdego badania
  sprawozdania finansowego.
  Ryzyko to zostało uznane za istotne ze względu
  na fakt, iż Zarząd Banku ma możliwość
  dokonywania nadużyć poprzez manipulowanie
  zapisami księgowymi, przyjmowanie
  nieprawidłowych oszacowań oraz
  przygotowywanie nierzetelnych sprawozdań
  finansowych w wyniku ominięcia kontroli, która
  została prawidłowo zaprojektowana.
  W ramach przeprowadzonych procedur
  dokonaliśmy analizy i oceny środowiska kontroli
  wewnętrznej w zakresie procesów operacyjnych
  i księgowych przyjętych w Banku.
  Nasze procedury obejmowały ocenę przyjętych
  przez Bank założeń w odniesieniu do istotnych
  szacunków rachunkowych oraz niestandardowych
  transakcji (w tym transakcji z podmiotami
  powiązanymi).
  W celu identyfikacji zdarzeń nietypowych
  zapoznaliśmy się z protokołami z wewnętrznych i
  zewnętrznych kontroli, protokołami z posiedzeń
  organów wewnętrznych Banku oraz
  korespondencją z instytucjami nadzoru.
  Uwzględniliśmy również zewnętrzne źródła
  informacji w celu identyfikacji naruszeń
  i potencjalnych naruszeń przepisów prawa
  i regulacji.
  Przeglądowi poddaliśmy dane finansowe oraz dla
  wybranych - na podstawie oceny ryzyka
  potencjalnych nadużyć - niesystemowych
  zapisów księgowych, oceniliśmy treść
  ekonomiczną zdarzeń gospodarczych będących
  podstawą zapisów księgowych.
  Opinia
  Naszym zdaniem załączone roczne sprawozdanie finans
  owe:
  - przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątko wej i finansowej Banku na dzień 31 grudnia
  2017 roku oraz jego wyniku finansowego za rok obrot owy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017
  roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachun kowości, Międzynarodowymi
  Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związa nymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi
  w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyję tymi zasadami (polityką) rachunkowości,
  - zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodni e z przepisami rozdziału 2 Ustawy
  o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych,
  - jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi B ank przepisami prawa, w tym rozporządzenia
  Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w spra wie informacji bieżących i okresowych
  przekazywanych przez emitentów papierów wartościowy ch oraz warunków uznawania za
  równoważne informacji wymaganych przepisami prawa p aństwa niebędącego państwem
  członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm. ) i postanowieniami statutu Banku.
  8
  Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji Opinia na temat sprawozdania z działalności
  Nasza opinia o sprawozdaniu finansowym nie obejmuje sprawozdania z działalności.
  Zarząd Banku oraz członkowie Rady Nadzorczej są odp owiedzialni za sporządzenie sprawozdania
  z działalności zgodnie z przepisami prawa. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy o bieg łych rewidentach było wydanie opinii,
  czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz
  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2 009 roku w sprawie informacji bieżących
  i okresowych przekazywanych przez emitentów papieró w wartościowych oraz warunków uznawania
  za równoważne informacji wymaganych przepisami praw a państwa niebędącego państwem
  członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późniejsz ymi zmianami) oraz, że jest ono zgodne
  z informacjami zawartymi w załączonym sprawozdaniu finansowym. Naszym obowiązkiem było także
  złożenie oświadczenia, czy w świetle naszej wiedzy o Banku i jego otoczeniu uzyskanej podczas badania
  sprawozdania finansowego stwierdziliśmy w sprawozda niu z działalności istotne zniekształcenia oraz
  wskazanie na czym polega każde takie istotne znieks ztałcenie. Ponadto zgodnie z wymogami art. 111a
  ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bank owe (Dz. U. z 2015 r., poz. 128, z późniejszymi
  zmianami), zwanej dalej „Prawem bankowym”, naszym o bowiązkiem było zbadanie informacji
  finansowych zawartych w rozdziale 8 sprawozdania z działalności Banku.
  Naszym zdaniem sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie
  przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w załączonym sprawozdaniu finansowym. Ponadto
  oświadczamy, iż w świetle wiedzy o Banku i jego oto czeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania
  finansowego, nie stwierdziliśmy w sprawozdaniu z dz iałalności istotnych zniekształceń.
  Opinia na temat oświadczenia o stosowaniu ładu korp oracyjnego
  Zarząd Banku oraz członkowie Rady Nadzorczej są odp owiedzialni za sporządzenie oświadczenia
  o stosowaniu ładu korporacyjnego zgodnie z przepisa mi prawa.
  W związku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania f inansowego, naszym obowiązkiem zgodnie
  z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach było wydan ie opinii, czy emitent obowiązany do złożenia
  oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego, stan owiącego wyodrębnioną część sprawozdania
  z działalności, zawarł w tym oświadczeniu informacj e wymagane przepisami prawa oraz w odniesieniu
  do określonych informacji wskazanych w tych przepis ach lub regulaminach stwierdzenie, czy są one
  zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz info rmacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu
  finansowym. Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowa niu ładu korporacyjnego Bank zawarł
  informacje określone w paragrafie 91 ust. 5 punkt 4 lit. a, b, g, j, k Rozporządzenia Ministra Finansów
  z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżą cych i okresowych przekazywanych przez emitentów
  papierów wartościowych oraz warunków uznawania za r ównoważne informacji wymaganych przepisami
  prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz . U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.)
  („Rozporządzenie”). Informacje wskazane w paragrafi e 91 ust. 5 punkt 4 lit. c-f, h oraz lit. i tego
  Rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi
  zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
  Informacja o sporządzeniu oświadczenia na temat inf ormacji niefinansowych
  Zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach in formujemy, że Bank sporządził oświadczenie
  na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust. 1 Ustawy o rachunkowości jako
  wyodrębnioną część sprawozdania z działalności.
  Nie wykonaliśmy żadnych prac atestacyjnych dotycząc ych oświadczenia na temat informacji
  niefinansowych i nie wyrażamy jakiegokolwiek zapewn ienia na jego temat.  9
  Inne informacje, w tym o wypełnieniu obowiązków wynikających z przepisów prawa
  Za zapewnienie zgodności działalności z regulacjami ostrożnościowymi wynikającymi z przepisów
  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe ( Dz. U. z 2015 r., poz. 128, z późniejszymi
  zmianami), uchwał Zarządu Narodowego Banku Polskieg o oraz Uchwał Komisji Nadzoru Finansowego
  odpowiedzialność ponosi Zarząd Banku. Naszym zadani em było, w oparciu o przeprowadzone badanie,
  przedstawienie informacji czy Bank przestrzegał obo wiązujących go regulacji ostrożnościowych.
  Naszym celem nie było wyrażenie opinii na temat prz estrzegania tych regulacji przez Bank.
  W oparciu o przeprowadzone badanie informujemy, że nie zidentyfikowaliśmy przypadków naruszenia
  obowiązujących Bank regulacji ostrożnościowych oraz nie stwierdziliśmy nieprawidłowości, które
  mogłyby mieć istotny wpływ na sprawozdanie finansow e Banku, w szczególności w zakresie
  prawidłowości ustalenia współczynników kapitałowych .
  Przeprowadzający badanie w imieniu Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. –
  podmiotu wpisanego na listę firm audytorskich prowa dzoną przez KRBR pod nr. ewidencyjnym 73:
  Paweł Nowosadko
  Kluczowy biegły rewident
  nr ewidencyjny 90119
  Warszawa, 8 marca 2018 roku


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik

  Sprawozdanie Zarządu z działalności
  Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony
  dnia 31 grudnia 2017 roku


  1  1
  Spis treści
  List Prezesa Zarządu ................................ ................................ ................................ ................................ 3
  Podsumowanie 2017 roku ................................ ................................ ................................ ...................... 4
  1. Pod stawowe informacje o Grupie Kapitałowej Idea Banku S.A. ................................ .................. 5
  1.1. Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A. ................................ ....... 5
  1.2. Rys historii Grupy Kapitałowej Idea Bank ................................ ................................ .............. 7
  1.3. Działalnośd spółek należących do Grupy Kapitałowej i podmiotów stowarzyszonych ........ 8
  1.4. Ważne wydarzenia mające wpływ na działalnośd Banku ................................ .................... 10
  1.6. Najważniejsze nagrody i osiągnięcia w 2017 roku ................................ ............................... 11
  2. Uwarunkowania zewnętrzne funkcjonowania Grupy Kapitałowej ................................ ............ 13
  2.1. Otoczenie regulacyjne ................................ ................................ ................................ .......... 13
  2.2. Sytuacja w sektorze bankowym ................................ ................................ ........................... 17
  2.3. Sytuacja makroekonomiczna w 2017 roku ................................ ................................ .......... 19
  2.4. Prognozowana sytuacja makroekonomiczna na 2018 rok ................................ .................. 22
  3. Działalnośd Grupy Kapitałowej ................................ ................................ ................................ ..... 24
  3.1. Rozwój oferty produktowej ................................ ................................ ................................ .. 24
  3.2. Działalnośd kredytowa ................................ ................................ ................................ .......... 29
  3.3. Działalnośd depozytowa i produkty inwestycyjne ................................ ............................... 31
  3.4. Działalnośd skarbowa i inwestycyjna ................................ ................................ ................... 33
  3.5. Działalnośd faktoringowa ................................ ................................ ................................ ..... 34
  3.6. Działalnośd księgowa ................................ ................................ ................................ ............ 34
  4. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ................................ ................................ .......................... 36
  4.1. Prognozy finansowe ................................ ................................ ................................ ............. 36
  4.2. Podstawowe wskaźniki finansowe ................................ ................................ ...................... 36
  4.3. Rachunek zysków i strat ................................ ................................ ................................ ....... 37
  4.4. Sprawozdanie z sytuacji finansowej ................................ ................................ .................... 42
  4.5. Zobowiązania warunkowe ................................ ................................ ................................ ... 43
  5. Działalnośd oraz wybrane wyniki finansowe Idea Banku ................................ ............................ 44
  5.1. Podstawowe wskaźniki finansowe ................................ ................................ ...................... 44
  5.2. Rachunek zysków i strat ................................ ................................ ................................ ....... 45
  5.3. Sprawozdanie z sytuacji finansowej ................................ ................................ .................... 46
  5.4. Zatrudnienie ................................ ................................ ................................ .......................... 47
  6. Zarządzanie ryzykiem ................................ ................................ ................................ .................... 49
  6.1. Cele i zasady zarządzania ryzykiem ................................ ................................ ...................... 49
  6.2. Ryzyko kredytowe ................................ ................................ ................................ ................ 51


  2
  6.3. Ryzyko operacyjne ................................ ................................ ................................ ................ 53
  6.4. Ryzyko płynności ................................ ................................ ................................ ................... 56
  6.5. Ryzyko stopy procentowej ................................ ................................ ................................ ... 58
  6.6. Ryzyko walutowe ................................ ................................ ................................ .................. 61
  6.7. Ryzyko modeli ................................ ................................ ................................ ....................... 62
  6.8. Adekwatnośd kapitałowa ................................ ................................ ................................ ..... 62
  7. Zarządzanie zasobami ludzkimi ................................ ................................ ................................ .... 67
  7.1. Polityka wynagrodzeo oraz systemy motywacyjne ................................ ............................. 67
  7.2. Polityka zmiennych składników wynagrodzeo ................................ ................................ .... 67
  7.3. Świadczenia na rzecz osób nadzorujących i zarządzając ych ................................ ............... 69
  7.4. Umowy zawarte między Idea Bankiem a osobami zarządzającymi ................................ .... 70
  8. Oświadczenie o ujawnieniu informacji niefinansowych Idea Bank S.A. ................................ ..... 72
  8.1. Model biznesowy Banku ................................ ................................ ................................ ....... 72
  8.2. Procedury należytej staranności ................................ ................................ .......................... 73
  8.3. Odpowiedzialne prowadzenie biznesu w Idea Banku ................................ ......................... 74
  8.4. Kwestie pracownicze ................................ ................................ ................................ ............ 74
  8.5. Poszanowanie praw człowieka ................................ ................................ ............................. 80
  8.6. Przeciwdziałanie korupcji ................................ ................................ ................................ ..... 82
  8.7. Kwestie społeczne ................................ ................................ ................................ ................. 84
  8.8. Kwestie dotyczące środowiska naturalnego ................................ ................................ ........ 87
  9. Relacje inwestorskie ................................ ................................ ................................ ..................... 89
  9.1. Relacje inwestorskie Idea Banku ................................ ................................ .......................... 89
  9.2. Kapitał zakładowy, akcjonariat i notowania akcji ................................ ............................... 90
  9.3. Akcje w posiadaniu członków Zarządu ................................ ................................ ................ 92
  10. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ................................ ............................ 93
  10.1. Zasady i zakres stosowania ładu korporacyjnego ................................ ............................... 93
  10.2. Organy władzy ................................ ................................ ................................ ...................... 97
  10.3. Sy stem kontroli wewnętrznej ................................ ................................ ............................ 110
  10.4. System kontroli w procesie sporządzania sprawozdania finansowego ............................ 112
  10.5. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego ...................... 113
  10.6. Istotne umowy ................................ ................................ ................................ .................... 114
  10.7. Po stępowania toczące się przed sądem ................................ ................................ ............. 115
  11. Oświadczenia Zarządu ................................ ................................ ................................ ................ 116  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  3
  List Prezesa Zarządu
  Szanowni Państwo,
  Grupa Kapitałowa Idea Bank ma za sobą udany i pracowity rok. Dzięki kolejnym inicjatywom wspierającym
  rozwój małych firm, z roku na rok stajemy się coraz większą, silniejszą i bardziej rozpoznawalną instytucją,
  o unikalnym na skalę światową modelu biznesow ym.
  Rok 2017 był dla nas symbolicznym okresem, w którym rozpoczęliśmy nowy etap w rozwoju naszej Grupy.
  Po siedmiu latach bardzo intensywnego wzrostu i tworzenia od podstaw pierwszego Banku dla firm,
  weszliśmy w nowy, bardziej dojrzały okres. Na przełomie 2017 i 2018 roku rozpoczęliśmy wiele
  strategicznych działao, których celem jest ugruntowanie pozycji Idea Banku jako lidera na rynku usług
  bankowych i finansowych dla małych firm. Naszym nowym celem jest wejście do grona instytucji
  bankowych średniej wiel kości, charakteryzujących się zrównoważonym apetytem na ryzyko i
  przynoszących stabilny zwrot dla akcjonariuszy.
  W roku 2017 Grupa Idea Bank osiągnęła 231 mln PLN zysku netto. Wynik bez zdarzeo jednorazowych
  wyniósł 151 mln PLN i był zbliżony do roku 2016. Rok 2017 był bardzo udany pod względem sprzedaży,
  zarówno produktów kredytowych, jak i pozakredytowych. Produkcj a kredytowa wzrosła o 19% osiągając
  poziom 9,6 mld PLN. O prawie 30% zwiększyła się sprzedaż leasingu i faktoringu. Mocny, dwucyfrowy
  wzrost zanotowała też sprzedaż rachunków firmowych i osobistych, a także abonamentów księgowych.
  Wynik odsetkowy wyniósł 681 mln PLN i był o 9% większy niż w poprzednim roku. Średni koszt
  finansowania wyniósł 2017 roku 0,28 pkt. proc. powyżej stopy WIBOR i był niemal dwukrotnie niższy niż w
  2016 roku. Wynik prowizyjny wyniósł 311 mln PLN. W roku 2017 Grupa dokonała zmiany st ruktury
  dochodów prowizyjnych, której celem jest zwiększenie udziału wpływów ze sprzedaży produktów własnych
  kosztem dochodów z pośrednictwa, obarczonych większym ryzykiem biznesowym i regulacyjnym.
  Grupa konsekwentnie obniża koszty swojego działania, cze go efektem jest wskaźnik C/I skorygowany o
  podatek bankowy na poziomie 48,5%. Utrzymanie wskaźnika wyraźnie później 50% jest strategicznym
  celem Grupy.
  Suma bilansowa Grupy Idea Bank wyniosła na koniec grudnia niemal 24 mld zł, co oznacza wzrost o ponad
  11% w skali roku. Grupa wykazuje bezpieczne poziomy wskaźników adekwatności kapitałowej CAR i TIER1.
  W 2017 roku Grupa została uhonorowana wieloma międzynarodowymi nagrodami za innowacje.
  Przykładem może byd zwycięstwo w kategorii „Phygital distribution” w konkursie Efma Accenture
  Distribution & Marketing Innovation Awards dla pierwszej placówki bankowej na torach Idea Hub Express.
  Warto jednocześnie podkreślid, że Idea Bank został uznany przez Efma za jeden z pięciu najbardziej
  innowacyjnych banków na świe cie.
  Innowacyjnośd pozostanie naszą cechą szczególną również w kolejnym okresie, stawania się bardziej
  dojrzałą i stabilną instytucją. Rok 2018 rozpoczęliśmy od wdrożenia projektu Chmura Faktur, z którym
  wiążemy w tym roku strategiczne oczekiwania. Mamy t eż inne ambitne plany, które w średnim okresie
  pozwolą nam stad się bankiem pierwszego wyboru dla firm.
  Zapraszam do lektury
  Tobiasz Bury
  p.o. Prezesa Zarządu Idea Bank S.A.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  4
  Podsumowanie 2017 roku
  Grupa Kapitałowa Idea Banku S.A. w 2017 r. to:  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  5
  1. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej Idea Banku S.A.
  1.1. Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  =dea Bank S.A. (dalej „Bank”, „=dea Bank”) jest dynamicznie rozwijającym się bankiem, który
  rozpoczął swoją działalnośd w 20 10 r. , tworząc stopniowo rozbudowaną Grupę Kapitałową =dea
  Banku S.A. (dalej „Grupa Kapitałowa”, „Grupa”) oferującą klientom systematycznie poszerzany
  wachlarz produktów i usług. Oferta Grupy skierowana jest przed e wszystkim do przedsiębiorców
  i małych przedsiębi orstw.
  W 2017 roku Grupa oferowała swoje produkty i usługi za pośrednictwem 92 placówek w całej Polsce:
  55 placówek =dea Ba nku oraz 37 biur Tax Care S.A.
  Grupa prowadzi działalnośd w zakresie usług bankowych świadczonych prze z podmiot dominujący,
  usług faktoringow ych, księgowych oraz usług pośrednictwa finansowego, ubezpieczeniowego,
  sprzedaży nieruchomości świadczonych przez pozostałe podmioty zależne .
  Zakres działalności obejmuje:
   przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego
  terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
   prowadzenie innych rachunków bankowych,
   udzielanie kredytów,
   udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw,
   emitowanie bankowych papierów wartościow ych,
   przeprowadzanie bankowych rozliczeo pieniężnych,
   udzielanie pożyczek pieniężnych,
   operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty,
   nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
   przechowywanie przedmiotów i papierów w artościowych oraz udostępnianie skrytek
  sejfowych,
   udzielanie i potwierdzanie poręczeo,
   wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych,
   wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,
   terminowe operacje finansowe,
   prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,
   pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeo w obrocie dewizowym,
   wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego.
  Ponadto przedmiotem działalności Grupy jest:
   obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej i jednostek
  uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
   zaciąganie zobowiązao związanych z emisją papierów wartościowych,
   dokonywanie, na warunkach uzgodnionych z dłużnikie m, zamiany wierzytelności na składniki
  majątku dłużnika, z tym, że Bank jest obowiązany do ich sprzedaży w okresie nie dłuższym niż
  5 (pięd) lat od daty nabycia - w odniesieniu do nieruchomości oraz w okresie 3 (trzech) lat od
  daty nabycia - w odniesieniu do pozostałych składników majątku. Obowiązek, o którym mowa


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  6
  powyżej nie dotyczy składników majątku dłużnika, które Bank wykorzysta do prowadzenia
  własnej działalności bankowej,
   świadczenie usług konsultacyjno -doradczych w sprawach finansowych,
   usługi fin ansowe związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno -rentowymi,
   leasing finansowy,
   nabywanie i zbywanie nieruchomości,
   dokonywanie obrotu papierami wartościowymi,
   zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych,
   wykonywanie czynności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego.
  Grupa oferuje również produkty leasingowe poprzez spółkę stowarzyszoną =dea Leasing S.A. (na 31
  grudnia 2017, od 1 lutego 2018 roku Idea Getin Leasing S .A.).
  Hednostką dominującą Grupy jest Getin :olding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Polska) przy
  ul. Gwia ździstej 66.
  Podmiotem dominującym najwyższego szczebla Grupy jest dr Leszek Czarnecki.
  Grupa opiera swoją działalnośd na koncepcji „Prze dsiębiorcy dla Przedsiębiorców", która kładzie
  szczegó lny nacisk na zrozumienie potrzeb klienta i przygotowanie dla niego oferty odpowiadającej
  jego bieżącym potrzebom i oczekiwaniom oraz dąży do budowania długotrwałyc h relacji ze swoimi
  klientami .
  Grupa rozwija się wraz ze swymi klientami oferując im produkty finansowe adekwatne do etapu
  rozwoju firmy. Główne produkty po stronie finansowania działalności gospodarczej to kredyt
  inwestycyjny , kredyt obrotowy , leasing i faktoring. Grupa oferuje również szeroki zakres usług
  dodatkowych , takich jak prowadzenie księgowości , usługi doradztwa kadrowego, podatkowego czy
  prawnego. Zarząd Idea Banku wierzy w tworzenie swoistego ekosystemu wokół firm i podejście
  opierające się na holistycznym spojrzeniu na potrzeby klienta na każdym etapie jego rozwoju. Główny
  nacisk w swojej strategii Grupa kładzie na budowanie relacji z klientem poprzez atrakcyjną ofertę nie
  tylko kredytową , ale również szeroki wachlarz rozwiązao dotyczących bankowości transakcyjnej.
  W 2017 roku Grupa Kapitałowa wypracowała wynik fin ansowy netto na poziomie 230,8 mln zł,
  uzyskując wskaźnik zwrotu z kapitału na poziomie 8,9%. Na dzieo 31.12. 2017 r. suma bilansowa
  Grupy wynosiła 24 mld zł i przedstawiała 1,3 % aktywów ogółem polskiego sektora bankowego.
  Wartośd kredytów i pożyczek brutto oraz należności leasingowych udzielonych klientom wzrosła z
  poziomu 14,6 mld zł w 2016 roku do poziom u 16,3 mld zł w 2017 roku . Natomiast zobowiązania
  wobec klientów (wraz ze zobowiązaniami finansowymi wycenianymi do wartości godziwej) wzrosły
  z poziomu 1 7,7 mld zł w 2016 roku do 19,5 mld zł w 2017 roku.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  7
  1.2. Rys historii Grupy Kapitałowej Idea Bank  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  8
  1.3. Działalnośd spółek należących do Grupy Kapitałowej i podmiotów stowarzyszonych
  W skład Grupy Kapitałowej na dzieo 31.12.2017 r. wchodziły następujące spółki:
  *spółka do dnia 9.02.2017 występowała pod nazwą Getin International S.a.r.l.
  Idea Money S.A. – spółka zależna Banku, której działalnośd koncentruje się dostarczaniu
  finansowania przedsiębiorcom w formie faktoringu, a w szczególności mikrofaktoringu.
  Szczegółowy opis działalności faktoringowej znajduje się w rozdziale 3.5 niniejszego sprawozdania.
  Tax Care S.A. – spółka zależna Banku świadcząca usługi księgowe , głównie dla podmiotów
  prowadzących jednoosobową działalnośd gospoda rczą (księga przychodów i rozchodów). Poza
  działalnością typowo księgową Tax Care oferuje usługi z zakresu doradztwa w zakresie pozyskiwania
  dotacji unijnych i pośrednictwa finansowego, inwestycyjnego oraz doradztwa przy rozpoczęciu
  i prowadzeniu działalności gospodarczej. Spółka funkcjonuje od 2009 r . Posiada sied placówek
  w całym kraju.
  Szczegółowy opis działalności księgowej znajduje się w rozdziale 3. 6 niniejszego sprawozdania.
  Idea Investment S.a. r.l. – spółka z siedzibą w Luksemburgu, dedykow ana do zagranicznych inwestycji
  kapitałowych Grupy. Spółka do dnia 9.02.2017 r. występowała pod nazwą Getin =nternational S.a.r.l.
  LC Corp Sky Tower Sp. z o.o. – spółka celowa, która obecnie nie prowadzi działalności operacyjnej.
  Hej aktywem jest udział w Funduszu, do którego należy spółka pełniąca funkcję zarządcy kompleksu
  budynków Sky Tower we Wrocławiu oraz zajmująca się sprzedażą lokali w tym kompleksie.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  9
  Property Solutions FIZAN – Fundusz =nwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, Fundusz
  posiada 100% udziałów w spółce Development System sp. z o.o. zajmującej się sprzedażą
  i zarządzaniem lokalami ulokowanymi w budynku Sky Tower we Wrocławiu.
  W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej za rok zakooczony dnia
  31.12.2017 r. wykazano następujące jednostki stowarzyszone:
  Idea Leasing S.A. – do dnia 28 września 2017 r. spółka zależna Banku świadcząca usługi leasingowe,
  która oferuje swoje usługi za pośrednictwem 24 oddziałów i filii, zlokalizowanych w największych
  miastach Polski oraz kilkudziesięciu autoryzowanych przedstawicieli. Celem =dea Leasing jest stałe
  powiększanie portfela umów leasingowych oraz utrzymanie czołowego miejsca w rankingu firm
  leasingowych w Polsce. Od 28 września 2017 r. spółka jest spółką stowarzyszoną Grupy Idea Banku.
  Szczegółowe informacje na temat zmiany statusu spółki =dea Leasing zawarte zostały w nocie 48
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego , jak r ównież w nocie 45 jednostkowego sprawozdania
  finansowego Banku .
  Open Finance S.A. – spółka stowarzyszona zajmująca się doradztwem finansowym, powstała w 2004
  r., oferuje klientom indywidualnym produkty kilkudziesięciu banków, funduszy inwestycyjnych
  i towa rzystw ubezpieczeniowych.
  Idea Box S.A. – spółka stowarzyszona , która pełni funkcje inkubatora dla wybranych przedsięwzięd
  finansowych.
  Idea 24/7 Inc. – spółka stowarzyszona, założona przez LC Corp BV i =dea =nvestment S.a.r.l.
  (posiadający 49,99% udział ów). W 2017 roku spółka nie prowadz iła działalności operacyjnej, start
  operacyjny spółki przewidziany jest na rok 2018. Spółka ma działad na rynku amerykaoskim opierając
  się na modelu biznesowym zbliżo nym do modelu Grupy Idea Banku.
  W 2017 r. miały również miejsce następujące zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy i jednostek
  stowarzyszonych :
  Umorzenie posiadanych przez Development System Sp. z o.o. certyfikatów inwestycyjnych
  funduszu Property Solutions FIZAN.
  W dniu 19 stycznia 2017 roku nastą piło umorzenie 24.469 sztuk, tj. wszystkich posiadanych przez
  Development System Sp. z o.o. certyfikatów inwestycyjnych funduszu Property Solutions F=ZAN
  stanowiących 20,5% ogólnej liczby certyfikatów, za kwotę 49,9 mln zł. Umorzenie nie miało wpływu
  na sp rawowanie kontroli nad funduszem oraz nie wpływa na procent konsolidowanych aktywów oraz
  wyników netto ww. podmiotu.
  Sprzedaż udziałów spółki Tax Care S.A.
  W dniu 31 marca 2017 roku =dea Bank S.A. sprzedał 100% udziałów w spółce Tax Care S.A. spółce
  Idea Money S.A. w celu lepszego dopasowania struktury Grupy do działalności prowadzonej przez
  poszczególne spółki.
  Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Idea Box S.A.
  W dniu 31 marca 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki =dea Box S.A. podjęło uc hwałę
  w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 5.472.000 zł poprzez emisję 547.290
  akcji serii : o wartości nominalnej 10 zł z czego 356.179 akcji objął, zwiększając swój udział w spółce


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  10
  Idea Box S.A. do 48,61%. W dniu 20 czerwca 2017 rok u miało miejsce kolejne podwyższenie kapitału
  zakładowego spółki o kwotę 1.042.500 zł poprzez emisję 104.250 akcji serii = o wartości nominalnej
  10 zł, z czego całośd objęła spółka LC Corp BV. Po tej emisji udział Banku w =dea Box S.A. spadł do
  44,87%.
  Obj ęcie przez spółkę Idea Investment S.a.r.l. udziałów w spółce Idea 24/7, Inc.
  W dniu 3 kwietnia 2017 roku spółka =dea =nvestment S.a.r.l. objęła 49,99% udziałów
  w nowoutworzonej spółce =dea 24/7, =nc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Wartośd objęt ych
  udziałów to 1 155 tys. USD.
  Zmiana statusu spółki Idea Leasing S.A.
  W dniu 28 września 2017 roku Bank sprzedał spółce LC Corp B.V. 5.878 akcji zwykłych imiennych
  spółki =dea Leasing S.A., stanowiących 25,01% jej kapitału zakładowego i uprawniających do 25 ,01%
  głosów na walnym zgromadzeniu za cenę w kwocie 107 543 tys. zł. Umowa sprzedaży dodatkowo
  uprawnia LC Corp B.V. do żądania sprzedaży przez Bank na rzecz LC Corp B.V. dodatkowego pakietu
  5.875 akcji =dea Leasing S.A., stanowiących 25% kapitału zakładow ego. Opcja Call może zostad
  wykonana w każdym czasie pod warunkiem nab ycia przez LC Corp B.V. akcji.
  Połączenie spółki Banfi Polska Sp. z o.o. ze spółką Tax Care S.A.
  W dniu 20 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy wpisał do rejestru przed siębiorców
  KRS połączenie spółek Tax Care S.A. z Banfi Polska Sp. z o.o. Połączenie polegało na przejęciu spółki
  Banfi Polska Sp. z o.o. przez Tax Care S.A.
  Zbycie przez Idea B ank na rzecz LC Corp Sky Tower S p. z o.o. certyfikatów inwestycyjnych Property
  Solutions FIZAN
  W dniu 29 grudnia 2017 r. =dea Bank zbył na rzecz LC Corp Sky Tower Sp. z o.o. 95.135 certyfikatów
  inwestycyjnych Property Solutions Funduszu =nwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych,
  wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RF= 782, za cenę w kwocie 111 912
  tys. zł.
  1.4. Ważne wydarzenia mające wpływ na działalnośd Banku
  W dniu 9 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza Banku ponownie wybra ła firm ę Deloitte Polska Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzib ą w Warszawie jako podmiot
  uprawniony do badania sprawozda o finansowych Idea Bank S.A. oraz Grupy Kapita łowej Idea Bank
  S.A. za dwa kolejne lata obrotowe, kooczące się odpowiednio 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia
  2018 roku . Bank uprzednio korzysta ł z us ług Deloitte w zakresie badania oraz przeglądu rocznych
  i śródrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdao finansowych za lata 2015 i 2016 oraz
  usług w zakresie badania historycznych skonsolidowanych informacji finansowych na potrzeb y
  prospektu emisyjnego.
  W dniu 13 września 2017 roku Bank otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na rozszerzenie
  przedmiotu działalności o wykonywanie czynności niestanowiących działalności maklerskiej
  polegających na:
  a) przyjmowaniu i przekazywaniu z leceo nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
  w postaci tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania ,


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  11
  b) oferowaniu instrumentów finansowych w postaci certyfikató w inwestycyjnych oraz obligacji,
  z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności okr eślonych w lit. a) -b) powyżej mogą byd odpowiednio
  wyłącznie obligacje emitowane przez Skarb Paostwa lub Narodowy Bank Polski lub niedopuszczone
  do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe, o których mowa w lit. a) -b) powyżej oraz
  obligacje, o których mowa w art. 39p ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach
  płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający wyżej
  wskazaną zmianę został uchwalony w dniu 23 października 2017 roku przez Nadzwyc zajne
  Walne Zgromadzenie.
  W dniu 5 października 2017 roku agencja ratingowa EuroRating Sp. z o.o. nadała Bankowi
  długoterminowy rating na poziomie BB z perspektywą stabilną .
  W dniu 28 listopada 2017 r. Bank uchwalił V Program Emisji Obligacji, w ramach kt órego wyemitował
  375 sztuk obligacji podporządkowanych =dea Bank S.A. serii U, z czego w dniu 21 grudniu objęto 105
  obligacji na łączną kwotę 42.000.000 zł. W dniu 12 lutego 2018 roku Bank otrzymał zgodę Komisji
  Nadzoru Finansowego na zaliczenie do kalkula cji Tier = ww. kwoty, stanowiącej zobowiązanie
  podporządkowane. Środki z ww. emisji zostały przeznaczone na akcję kredytową Banku.
  W listopadzie i grudniu 2017 roku Bank był przedmiotem postępowania kontrolnego ze strony
  organu regulacyjnego. W dniu 1 lutego 2018 roku Bank otrzymał protokół z kontroli, do którego
  odniósł się bez zastrzeżeo w piśmie przesłanym do nadzorcy w dniu 21 lutego 2018 roku.
  1.6. Najważniejsze nagrody i osiągnięcia w 2017 roku
  W 2017 r. =dea Bank otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia. Bank z ostał doceniony za całokształt
  działalności, innowacyjnośd oraz ciekawy i skuteczny marketing. Wyróżniono także jego kadrę
  managerską.
  Forbes
  == miejsce =dea Banku ze stratą 0,6 pkt do lidera w corocznym rankingu
  banków dla firm orga nizowanym przez magazyn Forbes; Idea Bank był
  najlepszy w badaniu Mystery Shopper oraz zajął 2 miejsce w zakresie oferty
  (najwyższe możliwe noty za lokaty i kredyty, 2 pozycja „koszyka”).
  EFMA – Accenture Distribution & Marketing Innovation Awards 2017
  Złoto w kategorii „Phygital Distribution” dla =dea :ub Express. Pierwsza
  placówka bankowa oraz przestrzeo coworkingowa usytuowana w wagonie
  pociągu została doceniona za nowoczesny model dystrybucji usług.
  Innovation AD
  Złoto dla leasingu :appy Miles ; najlepszy model biznesowy w kategorii
  Innowacyjny Biznes. Konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Komunikacji
  Marketingowej SAR. Nagrody przyznawane są przez grono ekspertów z branży
  reklamowej, marketingowej oraz komunikacyjnej.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  12
  Ranking 50 największych banków w Polsce
  == miejsce dla =dea Banku w kategorii Sprawnośd Działania Banków. Nagroda
  Miesięcznika Finansowego BANK. Przyznawana na podstawie oceny danych
  finansowych.
  Najlepszy bank 2017
  II miejsce dla Idea Banku w kategorii Bank i komercyjne małe i średnie.
  Nagroda Gazety Bankowej. O wynikach decydowały wyniki finansowe banków
  oraz oceny kapituły konkursowej.
  Hit Roku
  Wyróżnienie dla :appy Miles w kategorii Transport i Logistyka ; Nagroda
  Gazety Bankowej. Laureaci konkursu wybierani są przez kapitułę złożoną
  z ekspertów branży logistycznej.
  Mixx Awards
  Brąz za kampanię Można? Można! w kategorii B2B w konkursie na najlepsze
  polskie kampanie reklamowe z wykorzystaniem digitalu.
  Perły Polskiej Gospodarki
  Wyróżnienie dla =dea Banku kategorii „Perły sektora finansowego”.
  Wyróżnienie przyznane przez magazyn Polish Market oraz SG: za
  konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję
  lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej e fektywnych
  przedsiębiorstw w Polsce.
  Polish National Sales Awards 2017
  Tobiasz Bury wyróżniony certyfikatem etycznego zarządzania sprzedażą
  i obsługą klienta.
  Dyrektor Finansowy Roku
  Wyróżnienie dla Małgorzaty Szturmowicz, która została doceniona m.in. za
  dojrzałośd i odpowiedzialnośd zawodową w tak młodym wieku oraz
  umiejętnośd zarządzania finansami banku. Nagroda przyznawana przez
  Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) , Euler Herme s oraz
  dziennik Rzeczpospolita.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  13
  2. Uwarunkowania zewnętrzne funkcjonowania Grupy Kapitałowej
  2.1. Otoczenie regulacyjne
  Do aktów prawnych mających wpływ na sektor bankowy w Polsce , które weszły w życie w 2017 roku
  oraz po dacie bilansowej należą:
  1. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów stanowiące realizację zapisów ustawy z dnia 10
  czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (dalej „BFG”) , systemie gwarantowania
  depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji opublikowane w 2017 roku, w tym:
   Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie
  nadania statutu Bank owemu Funduszowi Gwarancyjnemu,
   Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie
  szczegółowego zakresu, trybu i terminó w przekazywania Bankowemu Funduszowi
  Gwarancyjnemu informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego
  i do Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do wykonywania zadao B ankowego
  Funduszu Gwarancyjnego,
   Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie
  przekazywania w formie zobowiązao do zapłaty składek wnoszonych do Bankowego
  Funduszu Gwarancyjnego przez banki, oddziały banków zagranicznych, firmy
  inwestycyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo -kredytowe oraz K rajową Spółdzielczą
  Kasę Oszczęd nościowo -Kredytową,
   Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie informacji
  niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej
  restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji.
   Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie re jestru
  instrumentów finansowych,
   Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia w sprawie szczegółowego
  zakresu, trybu i terminu prz ekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu
  informacji niezbędnych do realizacji jego zadao oraz sposobu weryfikacji prawidłowości
  przekazywanych informacji.
  Koniecznośd wydania rozporządzeo wynikała z wejścia w życie ustawy, która rozszerzyła zakres
  dz iałalności BFG m.in. o planowanie i prowadzenie przymusowej restrukturyzacji banków,
  spółdzielczych kas oszczędnościowo -kredytowych oraz firm inwestycyjnych.
  W drodze rozporządzeo minister właściwy do spraw instytucji finansowych określił szczegółowy
  zakre s, tryb i termin przekazywania informacji, oraz sposób weryfikacji prawidłowości
  przekazywanych informacji, mając na względzie koniecznośd prawidłowej realizacji zadao BFG.
  Na podstawie art. 330 ust. 1 ustawy o BFG, Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu przys ługuje
  prawo uzyskiwania informacji niezbędnych do realizacji jego zadao, między innymi przygotowania
  przymusowej restrukturyzacji bezpośrednio od podmiotu w przypadku zobowiązania takiego
  podmiotu do wdrożenia planu naprawy, przygotowania programu postęp owania naprawczego,
  podjęcia wobec niego działao wczesnej interwencji lub ustanowienia w nim zarządu komisarycznego
  lub zarządcy komisarycznego.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  14
  2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem
  i systemu kontroli wewnętrzn ej, polityki wynagrodzeo oraz szczegółowego sposobu
  szacowania kapitału wewnętrznego z dnia 6 marca 2017 r. („Rozporządzenie MRF”) - weszło
  w życie 1 maja 2017 r. (z wyłączeniem części przepisów dotyczących funkcji matrycy kontroli,
  które weszły w życie 1 lipca 2017 r.) oraz Rekomendacja H
  Rozporządzenie MRF stanowi wykonanie upoważnieo zawartych w art. 9f ust. 1 oraz art. 128 ust. 6
  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, w brzmieniu jakie nadała tym przepisom ustawa
  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu
  kryzysowym w systemie finansowym. Rozporządzenie, poza obowiązkami banków z zakresu
  wymienionego w tytule regulacji, określa m.in. wymogi dotyczące zgłaszania przez pracowników
  naruszeo w ewnątrz firmy za pośrednictwem specjalnego, anonimowego kanału, a także wprowadzają
  tzw. model trzech niezależnych, wzajemnie się uzupełniających poziomów (linii) obrony. Przez
  wszystkie trzy poziomy przechodzi, przynależna systemowi kontroli wewnętrznej, funkcja kontroli w
  postaci mechanizmów kontrolnych oraz niezależnego ich monitorowania. Celem zapewnienia
  spójności w zakresie kontroli wewnętrznej w bankach w dniu 25 kwietnia 2017 r. Komisja Nadzoru
  Finansowego wydała nową Rekomendację :, uwzględniającą zmiany zaproponowane
  Rozporządzeniem MRF na której wdrożenie Banki miały czas do 31 g rudnia 2017 r.
  Bank przeprowadził analizę luki i na jej podstawi e podjął działania wdrożeniowe oraz dostosowawcze
  w obszarach, w których stwierdzono niezgodnośd bądź częś ciową niezgodnośd, polegające m.in. na
  zaktualizowaniu zadao komórki ds. zgodności, powołaniu w strukturze Banku nowej komórki
  organizacyjnej odpowiedzialnej za koordynację działao w obszarze kontroli == stopnia, uwzględnieniu
  w procedurze zgłaszania narus zeo aspektu anonimowości, dostosowaniu polityki zmiennych
  składników wynagrodzeo Risk Taker s, zbudowaniu Matrycy Funkcji Kontroli, opracowaniu listy
  procesów, które powiązano z celami określonymi w Systemie Kontroli Wewnętrznej, a także
  kluczowymi mechaniz mami kontrolnymi, przygotowaniu narzędzia do raportowania wyników
  kontroli I i II stopnia , czy też propozycji zmiany dotychczasowego modelu kontroli. Ponadto Bank
  dostosował do nowych wymogów stosowne regulacje wewnętrzne, w tym np. „Regulamin Systemu
  Kont roli Wewnętrznej w =dea Bank S.A.” czy też te związane z działalnością komórki ds. zgodności
  oraz Departamentu Audytu Wewnętrznego.
  3. Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych
  innych ustaw, obowiązująca od 1 lipc a 2017 r.
  Ustawa wprowadziła zakaz udostępniania usług płatniczych na stronach internetowych
  wykorzystujących nazwy domen internetowych wpisanych do Rejestru Domen Służących do
  Oferowania Gier :azardowych niezgodnych z ustawą. W przypadku świadczenia usług płatniczych na
  takiej stronie dostawca usług płatniczych jest obowiązany do zaprzestania działao w ciągu 30 dni od
  dnia dokonania wpisu domeny do ww. Rejestru. Nieprzestrzeganie zakazu może skutkowad karą
  pieniężną do 250.000 zł. Bank przyjął rozwiązania ograniczające możliwośd udostępniania usług
  płatniczych w serwisach internetowych nielegalnie oferujących g ry hazardowe na terenie Polski,
  polegające na wdrożeniu: aneksów do umów z partnerami z obszaru Pay By Link, zobowiązujących do
  nieświadczenia usług na omawianych domenach, narzędzia MasterCard odrzucającego przy płatności
  kartą wszystkie transakcje dokonywane u podmiotów z Rejestru, weryfikacji podmiotów wpisanych
  do Rejestru, w tym w procesie otwieran ia rachunków. Dodatkowo Bank zamieścił na stronie
  internetowej komunikat informujący klientów, że Bank nie świadczy usług płatniczych na rzecz
  podmiotów urządzających nielegalne gry hazardowe w =nternecie.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  15
  4. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowe j 9 („MSSF 9”) obowi ązujący od
  1 stycznia 2018 r.
  MSSF 9 wprowadza przede wszystkim nowe zasady wyceny aktywów, nowy model w zakresie
  ustalania odpisów aktualizujących , jak również wiele dodatkowych ujawnieo. Szczegółowe informacje
  na temat zasad oraz impl ementacji MSSF 9 przez =dea Bank zostały zaprezentowane zostały w nocie
  5.10 oraz 4.10 odpowiednio skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego Banku.
  5. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bufora ryzyka systemowego
  opublikowane 1 września 2017 r .
  Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Na jego podstawie na wszystkie banki
  działające w Polsce nałożono bufor ryzyka systemowego. Wskaźnik bufora ryzyka systemowego
  wynosi 3% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczo nej zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów
  ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.
  6. Uchwała Rady Polityki Pieniężnej w sprawie obniżenia oprocentowania rezerwy obowiązkowej
  oraz uchwała zmniejszająca stopę rezerwy obowiązkowej
  Zmianą, mającą negatywny wpływ na wynik ekonomiczny sektora bankowego, jest decyzja Rady
  Polityki Pieniężnej w sprawie o bniżenia oprocentowania rezerwy obowiązkowej . Od 9 października
  2014 roku do kooca roku 2017 środki zgromadzone na rachunkach w Narodowym Banku Polskim
  celem rozliczenia rezerwy były oprocentowane w wynosi 0,9 stopy referencyjnej, tj. 1,35%. Od
  stycznia 20 18 roku stawka została obniżona do wysokości 0,50%. W przypadku =dea Banku S.A.
  zmiana ta przyczynia się do spadku przychodów odsetkowych o ok. 500 tys. zł miesięcznie.
  Rada Polityki Pieniężnej również podjęła uchwałę zmniejszającą stopę rezerwy obowiązko wej dla
  środków pozyskanych co najmniej na 2 lata do wysokości 0% , co w pewnym stopniu ograniczy koszty
  operacyjne banku. Zmiana ta będzie miała zastosowanie począwszy od rezerwy utrzymy wanej od 30
  kwietnia 2018 roku.
  7. Rozporządzenie MiFID (Markets in Finan cial Instruments Directive)
  Od dnia 3 stycznia 2018 r. weszły w życie zmiany w regulacjach dotyczących oferowania
  instrumentów finansowych – tzw. MiF=D == (Markets in Financial =nstruments Directive), które zostały
  wprowadzone przez Parlament Europejski. C elem ww. zmian jest zwiększenie ochrony inwestorów
  poprzez wprowadzenie dodatkowych wymogów informacyjnych i technologicznych, a także nowych
  zasad dotyczących doradztwa inwestycyjnego.
  Bank dostos owuje swoj ą działalności do wymogów wynikających z regulacj i MiFiD ==, w szczególności
  poprzez dostosowanie zasad premiowania sprzedawców oraz zasad rekomendowania klientom
  określonych inwestycji.
  8. Dyrektywa regulująca usługi płatności (Payment Services Directive) („PSD II”)
  Paostwa członkowskie Unii Europejskiej m iały czas do 13 stycznia 2018 r. na transpozycję przepisów
  nowej dyrektywy 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku
  wewnętrznego . Dyrektywa o usługach płatniczych wprowadza do stosowania m.in. dwie nowe usługi:
  usług ę dostępu do danych z rachunku oraz usługę w zakresie inicjowania płatności w imieniu klienta.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  16
  Usługi te będą mogły byd świadczone nie tylko przez banki , ale również przez nowe podmioty tak
  zwane TPP ( Third Party Provid er), które uzyskają zgodę KNF oraz licencję. Dyrektywa nakłada również
  na banki dodatkowe wymogi bezpieczeostwa w zakresie: bezpiecznego uwierzytelniania klienta,
  monitorowania transakcji w trybie online, stosowania odstępstw od zasad bezpieczeostwa.
  Dodatko we w ymogi oraz możliwości, które niesie za sobą Dyrektywa mogą mied istotny wpływ na
  zmiany w otoczeniu konkurencji Bank u. Po stronie Banku prowadzona jest analiza w zakresie modelu
  biznesowego wdrożenia ww. Dyrektywy.
  9. Projekt ustawy o dystrybucji ubezpiec zeo, którego przewidywany termin rozpoczęcia
  obowiązywania to 23 lutego 2018 r., za wyjątkiem przepisów dotyczących konfliktu interesów,
  które powinny wejśd w życie 3 stycznia 2018 r.
  Projektowane przepisy, wdrażające do polskiego prawa unijną dyrektywę w sprawie dystrybucji
  ubezpieczeo (tzw. dyrektywa =DD), przewidują rozwiązania zwiększające oraz ujednolicające ochronę
  klientów zawierających umowy ubezpieczenia, bez względu na różnice między kanałami dystrybucji
  tych ubezpieczeo. Wzmocnienie ochrony klie nta wiązad się ma z wprowadzeniem zapisów
  dotyczących obowiązków informacyjnych m.in. na temat produktu ubezpieczeniowego i jego
  dystrybutora , czy też wysokości wskaźnika kosztów dystrybucji oraz wskaźnika kosztów prowizji
  związanych z proponowaną umową ub ezpieczenia. Dodatkowo przewidziany został również
  obowiązek doskonalenia zawodowego osób zajmujących się dystrybucją ubezpieczeo. Za naruszenie
  obowiązków wynikających z ustawy przewidziano sankc je administracyjne oraz karne.
  Bank podjął odpowiednie działania dostosowawcze , jak również prowadz one s ą rozmowy
  z ubezpieczycielami celem uspójnienia procesów związanych z oferowaniem produktów
  ubezpieczeniowych i zagwarantowania pełnej zgodności z ustawą .
  Nowe regulacje prawne oraz zmiany do istniejących, które nie weszły jeszcze w życie:
  1. Rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”)
  W dniu 25 maja 2018 roku, po dwuletnim vacatio legis, zacznie obowiązywad Rozporządzenie
  2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych os obowych
  i w sprawie swobodnego przepływu danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządze nie o ochronie danych – RODO). Akt ten stanowi istotny krok na drodze do umacniania
  praw podstawowych obywateli Unii Europejskiej („UE”) w erze cyfrowej i ułatwiania działalności
  gospodarczej poprzez uproszczenie i ujednolicenie zasad dla administratorów rynku wspólnotowego.
  Rozporządze nie jest zaprojektowane tak by zapewnid ochronę danych osobowych osób wewnątrz UE
  bez względu na miejsce przetwarzania danych. RODO wprowadza narzędzia ochrony danych
  osobowych osób, których informacje te dotyczą.
  W związku z wejściem w życie (25 maja 201 8) nowych przepisów (RODO ) zmieniających podejście,
  regulacje i zakres wymaganych dokumentów Bank już w roku 2017 rozpoczął proces dostosowania
  i pod ął wszystkie działania mające na celu pełne dostosowanie się do nowych regulacji.
  2. Wytyczne w zakresie zarzą dzania ryzykiem stopy procentowej pozycji zaliczonych do portfela
  niehandlowego
  Pod koniec 2017 roku Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opublikował dokument
  konsultacyjny w zakresie wytycznych zarządzania ryzykiem stopy procentowej pozycji zaliczony ch do


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  17
  portfela niehandlowego. Dokument ma na celu pr zedstawienie propozycji zmian do wytycznych EBA
  opublikowanych w maju 2015 r., któr e powinny zostad wdrożone przez banki do kooca 2018 r. Dla
  Banku oznacza to wdrożeni e w zarządzaniu ryzykiem stopy procen towej dalszych, dopracowanych
  metod ilościowych do kwantyfikacji ryzyka, zarówno dla metody zmiany wyniku odsetkowego , jak
  i wpływu na kapitał ekonomiczny.
  3. Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  W 2018 r. powinna zostad uchwalona i wdrożona nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
  i finansowaniu terroryzmu. Celem nowych regulacji jest podniesienie poziomu bezpieczeostwa
  europejskiego systemu finansowego w obszarze prania pieniędzy i przeciwdziałania terroryzmowi
  oraz dostosowanie metod działania do zmieniającego się otoczenia. Na Bank zostanie nałożonych
  więcej obowiązków związanych z identy fikacją i weryfikacją klientów.
  2.2. Sytuacja w sektorze bankowym
  Depozyty osób prywatnych i przedsiębiorstw
  Na koniec 2017 r. ogólna wartośd depozytów osób prywatnych w systemie bankowym wyniosła 693
  mld zł, a wartośd depozytów przedsiębiorstw (sektor niefinansowy) wyniosła 370 mld zł. W grudniu
  2017 r. tempo wzrostu depozytów osób prywatnych w grudniu osiągnęło 3,5 % w ujęciu rok do roku
  (wobec 9,4% rok do roku w grudniu 2016 r.), natomiast depozyty przedsiębiorstw (sektor
  niefinansowy) przyrosły o 5,2 % w ciągu roku wobec wzrostu o 9,3 % w roku 2016. Przyrost
  depozytów osób prywatnych wynikał głównie z korzystn ej sytuacji na rynku pracy. Wzrost depozytów
  przedsiębiorstw wynikał m.in. z dalszej poprawy ich kondycji finansowej. Przedsiębiorstwom,
  ponadto, opłacało się zaciągad kredyty na rozwój i inwestycje ze względu na niskie koszty takich
  kredytów.
  Źródło: dane NBP
  Należności od osób prywatnych i przedsiębiorstw
  Na koniec grudnia 2017 roku wartośd kredytów dla gospodarstw domowych wyniosła 668 mld zł
  (tj. wzrost o 1,8 % r/r), a wartośd kredytów dla przedsiębiorstw wyniosła 366 mld zł (tj. wzrost o 6,1%
  r/r). Do czynników pozytywnie wpływających na skalę akcji kredytowej należy zaliczyd niskie stopy
  procentowe oraz poprawiającą się sytuację na rynku pracy.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  18
  Źródło: dane NBP
  Oprocentowanie depozytów i kredytów
  Według danych NBP, w grudniu 2017 roku średnie oprocentowanie nowych umów depozytów
  złotowych dla gospodarstw domowych wyniosło 1,5% i nie uległo zmianie r/r. W przypadku nowy ch
  depozytów przedsiębiorstw oprocentowanie również pozostało na poziomie z 2016 r. i wyniosło
  1,2%. Oprocentowanie nowych kredytów złotowych nie uległo istotnej zmianie r/r, tj. w przypadku
  gospodarstw domowych wyniosło 6,0%, a w przypadku przedsiębiorstw 3,7%.
  Źródło: dane NBP
  Wyniki finansowe sektora bankowego
  W 2017 r oku , w porównaniu z rokiem poprzednim, banki wypracowały zysk netto
  w wysokości 13,6 mld zł, czyli o 2,2 % niższy w porównaniu do roku 2016. Na wynik sektora
  bankowego wpłynęły następujące czynniki:
   wzrost wyniku z tytułu odsetek o 4,6 mld zł (tj. 11 % r/r), wynikający ze wzrostu
  przychodów odsetkowych (głównie z tytułu kredytów i innych należności) przy
  jednoczesnym obniżeniu kosztów odsetkowych z tytułu zobow iązao fin ansowych
  (spadek o 0,35 mld zł),
   wzrost wyniku z tytułu prowizji o 1,1 mld zł, wynikający ze wzrostu przychodów
  z tytułu opłat i prowizji o 1,5 mld zł przy jednoczesnym wzroście kosztów z tytułu
  opłat i prowizji o 0,35 mld zł,


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  19
   wzrost kosztów działalności o 1,5 mld zł wynikający przede wszystkim
  z wprowadzenia podatku od aktywów ,
   wzrost kosztów ryzyka o 0,4 mld zł jako pochodna wyższych odpisów aktualizujących
  z tytułu utraty wartości aktywów finansowych i niefinansowych oraz spadek rezerw .
  Źródło: dane NBP
  2.3. Sytuacja makroekonomicz na w 2017 roku
  W 2017 roku podstawowe wskaźniki makroekonomiczne kształtowały się następująco:
  Wskaźnik 31.12.2017 r. 31.12.2016 r.
  Dynamika PKB 4,6% r/r 2,9 % r/r
  Stopa inflacji (średnioroczna) 2,,0 % r/r -0,6 % r/r
  Stopa bezrobocia 6,6 % 8,3 %
  WIBOR 3M 1,72 % 1,73 %
  Kurs PLN/EUR 4,17 4,42
  Wzrost gospodarczy
  Polska gospodarka jest we wzrostowej fazie cyklu koniunkturalnego. W całym 2017 r. PKB wzrósł
  o 4,6%, podczas gdy rok wcześniej dynamika wzrostu wynosiła 2,9%.
  W roku 2017 popyt krajowy wzrósł realnie o 4,7% przy wzroście PKB o 4,6% , w roku 2016 popyt
  krajowy wzrósł o 2,2% przy wzroście PKB o 2,9%. Spożycie ogółem w 2017 r. przekroczyło poziom
  z 2016 r. o 4,2%, w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych o 4,8% (w 2016 r. odpowiednio
  wzrost: o 3,4% oraz o 3,9%). Głównym czynnikiem napędzającym polską gospodarkę pozostaje
  konsumpcja, która wzrosła o 4,8% - najwięcej od 2008 r. Co więcej, dynamik a wzrostu polskiego PKB
  w 2017 roku jest dwukrotnie wyższa niż średnia dla Unii Europejskiej. W roku 2017 eksport wzrósł
  o 8,3%, a import o 10,4%.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  20
  *Dynamika realna PKB niewyrównanego sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego
  Źródło: dane GUS
  Inflacja
  Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2017 roku wyniósł 2,0% (wobec spadku o 0,6%
  w analogicznym okresie 2016 r.) i był wyższy od założonego w ustawie budżetowej o 0,7 pkt proc.
  Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2017 roku miały wyższe ceny
  żywności (o 4,6%), w zakresie mieszkania (o 1,6%) oraz transportu (o 3,8%), które podwyższyły
  wskaźnik w tym okresie odpo wiednio o 1,01%, 0,41%i 0,33%.
  Źródło: dane GUS, zmiany do analogicznego mi esiąca poprzedniego roku (w %)
  Rynek pracy
  Rynek pracy w 2017 roku charakteryzował się spadającą stopą bezrobocia. Zatrudnienie w sektorze
  przedsiębiorstw wzrosło średnio o 4,4% r/r, czemu towarzyszył utrzymujący się popyt na pracę. Stopa
  bezrobocia rejestrowanego zmniejszała się systematycznie i w grudniu 2017 roku wyni osła 6,6%.
  Wskaźnik bezrobocia na koniec 2017 r oku osiągnął poziom niższy niż w analogicznym ok resie 2016
  roku o 1,6%. Od 1991 roku jest to najniższy poziom tego wskaźnika odnotowany w koocu roku. St opa
  bezrobocia w grudniu 2017 roku (6,6%) była o 1,4 punk tu procentowego niższa od wysokości tego
  wskaźnika przyjętej w założeniach do pro jektu budżetu paostwa na 2017 roku (8,0%).
  W grudniu 2017 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 4,6% r/r
  i wyniosło 6 064,8 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 7,3% r/r
  i wyniosło 4 973 zł.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  21
  W całym 2017 roku liczba bezrobotnych spadła o 252,1 tys. osób, tj. o 18,9%, podczas gdy w 2016
  roku licz ba bezrobotnych spadła o 228,2 tys. osób, tj. o 14,6%.
  Hedną z przyczyn spad ku liczby bezrobotnych w 2017 roku w porównaniu do 2016 roku było
  ożywienie gospodarcze, co znalazło wyraz w dynamice wzrostu PKB, któ ra była silniejsza niż w 2016
  roku. Utrzymujący się wzrost gospodarczy wpłynął na wzrost liczby ofert pracy w skali roku. W całym
  2017 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 1 692,9 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc
  aktywizacji zawodowej, tj. o 198 tys. (o 13,2%) więcej ni ż w 2016 roku (1 494,9 tys.).
  Źródło: dane GUS
  Stopy procent owe
  W 2017 r. stopy proce ntowe pozostały na niezmienionym poziomie i wynosiły odpowiednio:
   stopa refe rencyjna 1,50% w skali rocznej,
   stopa lo mbardowa 2,50% w skali rocznej,
   stopa depozy towa 0,50% w skali rocznej,
   stopa redyskonta weksli 1,75% w skali rocznej.
  Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie od marca
  2015 r. RPP oceniła, że mimo korzystnej koniunktury oraz dynamiki płac wyższej od wzrostu
  wydajności pracy, presja inflacyjna pozostaje ograniczona, a w gos podarce nie narastają
  nierównowagi. RPP oceniła ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie jako
  ograniczone. Stabilizacja stóp procentowych umożliwia realizację celu inflacyjnego, a jednocześnie
  wspiera oczekiwane ożywienie inwestycj i.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  22
  Źródło: dane GUS
  Rynek finansowy
  Ze względu na relatywnie stabilne oczekiwania dotyczące stóp procentowych NBP i brak wyraźnych
  zmian premii terminowej rentowności obligacji skarbowych nie zmieniły się istotnie w 2017 r. Z kolei
  w ślad za wzrostem cen akcji na świecie oraz pod wpływem kor zystnych sygnałów dotyczących
  koniunktury w polskiej gospodarce w == połowie 2017 r. nadal rosły ceny akcji w Polsce, chod wolniej
  niż w = połowie roku. W efekcie główny indeks giełdowy zbliżył się do poziomu z 2007 r.
  Poprawa nastrojów na światowych rynk ach finansowych oraz dobre dane z polskiej gospodarki
  sprzyjały napływowi kapitału do Polski, co wspierało dalszą aprecjację złotego. W efekcie złoty
  umocnił się wobec dolara amerykaoskiego i franka szwajcarskiego. Hednocześnie ze względu na
  aprecjację eur o kurs złotego do tej waluty ustabilizował się w ostatnich miesiącach 2017 r.
  Wobec bardzo dobrej sytuacji na amerykaoskim rynku pracy i perspektywy stabilizacji inflacji
  w pobliżu celu w średnim okresie Rezerwa Federalna (Fed) kontynuowała w 2017 r. stop niowe
  zacieśnianie polityki pieniężnej. W 2017 r. Fed dwukrotnie podniósł przedział dla stopy procentowej.
  W październiku 2017 r. Fed rozpoczął stopniowe zmniejszanie swojej sumy bilansowej, ograniczając
  reinwestycje aktywów, co dodatkowo oddziałuje w kier unku zacieśniania warunków monetarnych.
  Z kolei Europejski Bank Centralny (EBC), wobec wciąż umiarkowanej inflacji w strefie euro,
  utrzymywał stopy procentowe w pobliżu zera, a także nadal skupywał aktywa finansowe.
  W październiku 2017 r. EBC zdecydował o przedłużeniu programu luzowania ilościowego
  przynajmniej do września 2018 r., jednocześnie zmniejszając skalę miesięcznych zakupów z 60 do 30
  mld euro od początku 2018 r.
  2.4. Prognozowana sytuacja makroekonomiczna na 2 018 rok
  W roku 2018 p erspektywy dla wzrostu popytu krajowego pozostaną korzystne, ale wygaśnie efekt
  programu „Rodzina 500 plus” podwyższający dynamikę konsumpcji. Dodatkowo prognozowane jest
  obniżenie wzrostu gospodarczego w strefie euro. Łącznie przełoży się to na stopniowe spowolnienie
  dynamiki PKB.
  Wraz ze stopniowo narastającą presją popytową i kosztową w horyzoncie projekcji wzrośnie inflacja
  bazowa. Wzrost wydatków konsumpcyjnych i inwestycyjnych przyczyni się do ukształtowania się luki
  popytowej na dodatnim, chod relat ywnie niskim poziomie. Zwiększające się problemy
  przedsiębiorstw związane z niedostateczną wielkością podaży pracy przekładad się będą na wzrost


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  23
  wynagrodzeo przewyższający dynamikę wydajności pracy. Można oczekiwad dalszego spadku
  bezrobocia. Krajową infla cję ograniczad będzie utrzymujące się umiarkowane tempo wzrostu cen
  w strefie euro, niskie ceny surowców na rynkach światowych oraz aprecjacja efektywnego kursu
  złotego.
  Pomimo proinflacyjnego oddziaływania popraw y krajowej koniunktury w 2018 roku oczekiwa ny jest
  spadek dynamiki cen żywności i energii, co wynika z ustąpienia czynników o charakterze podażowym,
  które podwyższają inflację tych cen od 2017 r oku .
  Czynnikiem determinującym w 2018 roku decyzje Rady Polityki Pieniężnej będą ceny towarów
  i us ług. Według projekcji w 2018 roku średni poziom inflacji wyniesie w ciągu całego roku około 2,4%
  wobec 2% w 2017 r oku .
  Polski system bankowy jest dobrze dokapitalizowany, płynny i zyskowny. System bankowy udowodnił
  odpornośd na szoki, a jego zależnośd od za granicznego finansowania zmalała w ostatnich latach.
  Przeterminowane zobowiązania wynosiły 6 % całości udzielonych kredytów brutto w = połowie 2017
  roku . Można zakładad, że dynamika akcji kredytowej przyspieszy do 7 -8% w ujęciu nominalnym
  w 2018 roku , co o dzwierciedlad będzie sprzyjające otoczenie makroekonomiczne.
  W gospodarce światowej trwa wyraźna poprawa koniunktury. W strefie euro dane o PKB sygnalizują
  dalsze ożywienie aktywności gospodarczej, czemu sprzyja poprawa sytuacji na rynku pracy,
  poprawiając e się nastroje podmiotów gospodarczych, a także wzrost obrotów w handlu
  międzynarodowym. Korzystna koniunktura utrzymuje się także w Stanach Zjednoczonych. Z kolei
  w Chinach, po st abilizacji wzrostu PKB w 2017 roku , nadal oczekuje się stopniowego spowalnia nia
  dynamiki aktywności gospodarczej.
  Mimo ożywienia globalnej koniunktury inflacja za granicą pozostaje umiarkowana. Przyczynia się do
  tego wciąż niska wewnętrzna presja inflacyjna w wielu krajach. Hednocześnie ceny niektórych
  surowców, w tym ropy naftow ej, wzrosły w ostatnich miesiącach. Towarzyszył temu spadek cen
  surowców rolnych.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  24
  3. Działalnośd Grupy Kapitałowej
  Grupa Kapitałowa aktualnie prowadzi działalnośd głównie w obszarach :
   Działalnośd bankowa :
  • segment biznesowy – obejmuje klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
  którym Bank oferuje produkty kredytowe, produkty depozytowe, rachunki bieżące,
  usługi transakcyjne,
  • segment detaliczny – obejmuje klientów detalicznych , którym Bank oferuje produkty
  depozytowe, konta osobiste i produkty u bezpieczeniowe o charakterze
  inwestycyjnym ,
  • działalnośd skarbowa – obejmuje operacje na rynkach międzybankowych
  i zaangażowanie w dłużne papiery wartościowe. Segment ten odzwierciedla wyniki
  zarządzania pozycją globalną (pozycją płynnościową, pozycją stóp procentowych
  i pozycją walutową wyni kającymi z operacji bankowych).
   Działalnośd faktoringowa - oferta =dea Money skierowana jest do mikro, małych i średnich
  firm i dotyczy zarówno przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i handlowych oraz usługowych.
  Działalnośd obejmuje wszystkie podstawowe produkty faktoringowe, tj. faktoring pełny,
  niepełny oraz odwrotny.
   Usługi dodatkowe wspierające działalnośd bankową - oferta usług doradztwa księgowego Tax
  Care skierowana jest głównie do podmiotów prowadzących jednoosobową działalnośd
  gospodarczą. Dostępne jest także doradztwo podatkowe, prawne oraz z zakresu kadr i płac
  przy rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej.
  3.1. Rozwój oferty produktowej
  Działalnośd kredytowa
  =dea Bank specjalizuje się w obsłudze klientów w segmencie mikro i małych przedsiębiorstw
  prowadzących firmy w formie jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek osobowych
  i kapitałowych. Oferta kredytowa Banku dedykowana temu segmentowi stanowi odpowiedź na
  aktualne potrzeby przedsiębiorców w zakresie pozyskania finansowania niezbędnego do
  prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej oraz uwzględnia aktualne trendy n a rynku kredytów
  dla firm. Rok 2017 był kolejnym okresem, w którym Bank rozwijał ofertę skierowaną dla tej grupy
  klientów, po dejmując zrównoważone działania mające na celu zarówno utrzymanie długotrwałych
  relacji z dotychczasowymi klientami , jak i pozyskanie nowych. W zakresie drugiego z wymienionych
  kierunków należy przede wszystkim podkreślid znaczenie, jakie na tym polu miała dystrybucja oferty
  kredytów w rachunku, przeznaczonych na finansowanie bieżących potrzeb przedsiębiorstw.
  Konkurencyjne warunki cenowe połączone z optymalnym procesem kredytowym pozwoliły
  efektywnie zwiększad skalę nowych i jednocześnie aktywnych klientów Banku.
  W istotnym stopniu Bank rozwija ł proces dystrybucji kredytów online, za pośrednictwem aplikacji
  Obrotomierz. Hest to narzędzie do procesowania transakcji kredytowych umożliwiające ekspresową


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  25
  ocenę ryzyka transakcji i wydanie decyzji kredytowej w k ilkanaście minut od złożenia wniosku.
  Zdecydowana większośd klientów otrzymuje środki już w dniu zaakceptowania umowy kredytowej.
  Dotychczas Bank wykorzystywał ten kanał do oferowania kredytów gotówkowych dla
  przedsiębiorców w następujących formach: kredyt u obrotowego (ratalnego), limitu w rachunku,
  prostego kredytu inwestycyjnego oraz karty kredytowej. W 2017 r. wdrożone zostały rozwiązania
  technologiczne umożliwiające procesowanie online również kredytów z zabezpieczeniem na
  nieruchomościach. Tym samym pr ocesy kredytowe w Banku ulegają znacznej optymalizacji. Hest to
  istotny element budowania przewagi konkurencyjnej na rynku finansowania dla przedsiębiorstw.
  Dostęp do złożonych kredytów inwestycyjnych , czy znaczącego finansowania obrotowego , stał się dla
  klientów Banku jeszcze prostszy. Hednocześnie zachowane zostały standardy minimalizujące ryzyko
  kredytowe oraz zapewniające bezpieczeostwo transakcji.
  Bank aktywnie działa również na polu poszerzenia oferty kredytowej dla nowych segmentów
  klientów. W 2017 r. należy zwrócid uwagę na rozwój oferty finansowania dla Profesjonalistów –
  przedsiębiorców działających w wolnych zawodach tj. notariuszy, adwokatów, komorników
  sądowych, radców prawnych, lekarzy, stomatologów, weterynarzy.
  Idea Bank stawia sobie za ce l wspomaganie osób przedsiębiorczych w realizacji ich marzeo
  o własnym biznesie, aktywnie służy pomocą przy rozwijaniu działalności małym podmiotom
  gospodarczym: mikro -, małym i średnim przedsiębiorcom. Kluczowe wartości, którymi =dea Bank
  kieruje się w re lacjach z klientami to zaufanie i otwartośd na nowe idee. Przekładają się one na ścisłą
  współpracę z każdym przedsiębiorcą - od momentu gdy Klient po raz pierwszy pojawi się w oddziale
  z pomysłem na własną firmę, poprzez opracowanie i sfinansowanie planu r ozwoju firmy. To nie
  wszystko – dzi ęki współpracy z Tax Care S.A. k lienci otrzymują wsparcie w prowadzeniu księgowości
  i kadr. Idea Leasing S.A. to nat omiast partner, dzięki któremu k lienci Banku mają dostęp do
  profesjonalnych usług leasingowych. Naczelną ideą Banku jest komplement arne wspieranie biznesu
  swoich k lientów.
  Oferta kredytowa Banku, odzwierciedlając potrzeby finansowe klientów firmowych, oparta była
  w 2017 r. na trzech głównych liniach produktowych:
   Kredyty operacyjne w rachunku firmowym: przeznaczone na finansowanie bieżących potrzeb
  przedsiębiorców; skierowane do transakcyjnych klientów, przeprowadzających roz liczenia
  przez rachunki bankowe,
   Kredyty operacyjne ratalne: zapewniają finansowanie jednor azowych potrzeb bieżących
  przedsiębiorców; konstrukcja tej oferty stawia na dostępnośd oraz proste zasady obsługi,
   Kredyty inwestycyjne: służą finansowaniu inwestycji w środki trwałe; okres spłaty powiązany
  jest z okresem zwrotu z inwestycji;
  Ponadto, w celu zapewnienia komplementarności oferty, Bank dystrybuował kredyty samochodowe
  oraz specjalistyczne finansowanie dla instytucji opieki zdrowotnej.
  Kredyty operacyjne
  Oferta kredytów operacyjnych ma na celu zaspokojenie potrzeb związanych z pozyskaniem k apitału
  na bieżące finansowanie działalności gospodarczej i przyjmuje formę kredytów odnawialnych (kredyt
  w rachunku bieżącym) na okres do 12 mies. lub nieodnawialnych (kredyt obrotowy ratalny) na okres
  do 96 mies.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  26
  Kredyty operacyjne stanowiły większą czę śd w strukturze kredytów udzielonych firmom, co
  odzwierciedla fakt, że ta grupa produktów jest najbardziej zbieżna z potrzebami segmentu
  przedsiębiorstw obsługiwanego przez Bank.
  W celu wzmocnienia akwizycji nowych klientów kredytowych Bank aktywnie ofero wał produkt
  o nazwie „Kredyt Fair”, tj. kredyt w rachunku bieżącym skierowany do klientów bez zobowiązao
  kredytowych w =dea Banku. Dzięki zastosowanej konstrukcji, produkt w wariancie „Fair” motywuje
  klienta do przeniesienia całości lub części generowanych przepływów na rachunkach bankowych do
  =dea Banku. Produkt umożliwił pozyskanie w 2017 r. kolejnych niemal 7 tys. nowych, transakcyjnych
  klientów (dane wg stanu na dzieo 31.12.2017 r.).
  Kredyty inwestycyjne
  Oferta kredytów inwestycyjnych umożliwia finans owanie działao inwestycyjnych i rozwojowych
  wdrażanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Celami takiego finansowania może
  byd zakup technologii czy wyposażenia oraz zakup lub modernizacja maszyn, urządzeo czy
  nieruchomości. Transakcje takie c echują się dłuższym okresem spłaty (do 10 lat) oraz
  nieodnawialnym charakterem. =stotną przewagą oferty kredytów inwestycyjnych =dea Bank jest
  dostęp do nich również przez kanał online, tak dla nowych jak i aktualnych klientów Banku.
  Kredyty samochodowe
  Oferta kredytów samochodowych wprowadza możliwośd finansowania oraz refinansowania zakupu
  pojazdów przez przedsiębiorców, w tym pojazdów specjalistycznych, naczep, autobusów, ciągników
  siodłowych itp.. Od listopada 2017 r. oferta tej linii produktowej jes t dostępna dla przedsiębiorców w
  ramach kredytu inwestycyjnego. Klienci Banku korzystają również z oferty leasingowej oraz najmu
  długoterminowego, dostępnej dzięki współpracy przez Bank z partnerami biznesowymi w tym
  segmencie usług.
  Finansowanie działalno ści jednostek samorządu terytorialnego i instytucji opieki zdrowotnej
  Oferta finansowania skierowana jest dla specjalistycznych przedsiębiorstw oraz instytucji z branży
  opieki zdrowotnej, dystrybuowana przy współpracy ze spółką MW Trade S.A. Oferta nie ule gała
  znaczącym modyfikacjom w 2017 r. Kontynuowano oferowanie finansowania dla ww. podmiotów
  oraz wykup istniejących wierzytelności przysługujących spółce MW Trade S.A.
  Ubezpieczenia
  Zasadniczym produktem ubez pieczeniowym dostępnym w 2017 roku było ubezpi eczenie o nazwie
  „Bezpieczny Podatnik”, które chroni klientów od ryzyka majątkowego, w tym jako pierwsze na rynku
  od straty majątkowej z powodu błędu księgowego. Podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje
  również śmierd, inwalidztwo czy przewlekłą chorobę ub ezpieczonego.
  W zależności od preferencji, klient może wybrad Ubezpieczenie „Bezpieczny Podatnik” w wariancie
  jednorazowym, ze składką opłacaną z góry za cały okres ochrony lub w wariancie z miesięcznym
  cyklem płatności składki za ochronę ubezpieczeniową. Zakres ochrony jest tożsamy w dwóch
  wariantach.
  Bank, przy aktualizacji oraz rozbudowie oferty ubezpieczeniowej, dedykowanej jako możliwe
  zabezpieczenie ekspozycji kredytowej, działa zgodnie z poniższymi zasadami:


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  27
   zapewnienie klientom Banku jak najlepszy ch warunków ochrony, w tym w zakresie
  oczekiwanego poziom u świadczenia ubezpieczeniowego,
   zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej z uwzględnieniem cech potencjalnych klientów (np.
  wieku, wykonywanych zawodów, charakteru prowadzonej działalności gospodarczej itp.) -
  Bank dąży do różnicowania oferty skierowanej do osób fizycznych (konsumentów) od oferty
  skierowanej do przedsiębiorców ,
   przejrzystośd i łatwośd zrozumienia zapisów oraz konstrukcji produktów dla klientów Banku
  w celu wzmacniania poczucia bezpieczeo stwa z posiadanej przez nich ochrony
  ubezpieczeniowej.
  Zawiera nie przez klienta umowy ubezpieczenia powiązanej z produktem bankowym ma zawsze
  dobrowolny charakter. Posiadanie przez klienta ochrony ubezpieczeniowej jest wymagane przez
  Bank wyłącznie, gdy pr odukt bankowy wymaga ustanowienia ochrony ubezpieczeniowej jako
  zabezpieczenie spłaty udzielonego przez Bank kredytu/pożyczki. W takim przypadku, Bank będzie
  honorował także ubezpieczenia zawarte przez klienta bez pośrednictwa Banku, o ile zakres ochrony
  będzie pozwalał na odpowiednie zabezpieczenie ekspozycji kredytowej.
  Monitoringiem objęta jest jakośd sprzedaży i obsługi produktów ubezpieczeniowych oraz
  dostosowanie produktów do potrzeb klientów za pomocą ustalonych limitów o charakterze
  ostrożnościowym związanych z retencją (limity reklamacji dla danego produktu oraz limity
  rezygnacji/odstąpieo od produktów ubezpieczeniowych).
  Ponadto, dla produktów ubezpieczeniowych stanowiących zabezpieczenie ekspozycji kredytowych
  Bank cyklicznie monitoruje poziom ko ncentracji w ramach ustalonego limitu koncentracji produktu
  ubezpieczeniowego - rozumiany jako procentowy udział salda udzielonych produktów kredytowych
  zabezpieczonych danym produktem ubezpieczeniowym do salda udzielonych produktów
  kredytowych.
  Informacje w zakresie wykorzystania poszczególnych limitów są przekazywane do wiadomości
  Zarządu oraz Rady Nadzorczej Banku. W przypadku przekroczenia ustalonych limitów podejmowane
  są odpowiednie decyzje zarządcze oraz działania zaradcze.
  Działalnośd depozytowa i produkty inwestycyjne
  Rachunki bieżące i oszczędnościowe
  Podobnie jak w roku poprzednim, Bank w 2017 roku pozyskał ponad 90 tys. nowych klientów poprzez
  sprzedaż rachunków bieżących i oszczędnościowych. Większośd sprzedaży opierała się o kanały
  zdalne (In ternet, telefon), włączając w to sprzedaż za pośrednictwem pośredników z którymi Bank
  współpracuje w zakresie sprzedaży rachunków bankowych.
  Podstawowym rachunkiem w ofercie Banku kierowanej do małych i średnich przedsiębiorstw
  pozostało Konto F=RMA TO HA, w którym oprócz jego bezpłatnego prowadzenia klienci zyskują m.in.
  możliwośd skorzystania z szeregu premii w ramach Promocji „Premiowanie za bankowanie”, dostęp
  do platformy bankowości internetowej =dea Cloud, innowacyjnych przestrzeni =dea :ub oraz usług i
  Mobilny Wpłatomat, którą Bank oferuje jako jedyny na polskim rynku.
  W 2017 roku Bank uprościł ofertę kierowaną do klientów indywidualnych. W sprzedaży pozostały
  dwa rachunki oszczędnościowe (Konto ZOŚKA PRO oraz Konto ZYSKOWNE), których klienci aktywnie


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  28
  korzystają także z rachunku oszczędnościowo -rozliczeniowego. Konto IDEALNE pozostaje jednym
  z niewielu produktów na rynku z bezwarunkowo bezpłatnym prowadze niem i kartą debetową.
  W 2017 roku Bank odnotował niemal 50 % wzrost r/r w pozyskaniu nowych klient ów indywidualnych
  zawierających umowę o rachunek.
  Depozyty terminowe
  Działalnośd Banku w zakresie depozytów terminowych w 2017 roku, była kontynuacją działao z lat
  poprzednich, rozszerzoną o rozwiązania długoterminowe, promujące cross sell oraz up sell z innymi
  produktami Banku w szczególności, rachunkami rozliczeniowo -oszczędnościowymi, oraz lokatami
  strukturyzowanymi. Dzięki tym rozwiązaniom, Bank zanotował wzrost środków klientów
  zgromadzonych na nieoprocentowanych rachunkach. Dodatkowo najwyżej oprocen towane lokaty
  dedykowane były dla nowych klientów Banku, lub klientów deponujących nowe środki, co pozwoliło
  na pozyskanie 111 ty s. nowych klientów depozytowych Banku. Niezmiennie największym
  zainteresowanie m cieszyły się depozyty terminowe dostępne w kana łach zdalnych oraz lokaty
  terminowe występujące w krótkich, czasowo ograniczonych edycjach.
  Lokaty strukturyzowane
  W 2017 roku podobnie jak w poprzednich latach, Bank prowadził sprzedaż lokat strukturyzowanych
  w formie rachunku bankowego, kierowaną główni e do klientów segmentu detalicznego.
  Wprowadzono do oferty 10 produktów strukturyzowanych w ponad 50 subskrypcjach. Wszystkie
  dawały klientom w dacie zapadalności gwarancję zwrotu 100% ulokowanego kapitału.
  Bank oferował głównie lokaty strukturyzowane opa rte o indeksy, składające się ze
  zdywersyfikowanych pod względem aktywów koszyków funduszy inwestycyjnych (w 2017 r.
  przeprowadzono 34 subskrypcji takich lokat strukturyzowanych). Dużą popularnością cieszyły się
  również subskrypcje oparte o koszyk amerykao skich potentatów giełdowych ( w 2017 r. miało miejsce
  10 takich subskrypcji). W ofercie Banku w 2017 r. znajdowały się również inne lokaty
  strukturyzowane oparte o koszyki akcji spółek zagranicznych, m. in. powiązanych ze spółkami
  z branży =T.
  Bank niezmien nie koncentrował się na wyborze interesujących aktywów bazowych do lokat
  strukturyzowanych, a także na tworzeniu innowacyjnych konstrukcji. Przykładem nowatorskiego
  podejścia Banku było stworzenie lokaty strukturyzowanej z formatem autocall opartej o jeden
  z opisanych powyżej indeksów (format stosowany dotychczas wyłącznie w połączeniu z pojedynczymi
  lub koszykami spółek giełdowych).
  Karty debetowe
  Bank posiada szeroką ofertę kart debetowych skierowanych do klientów indywidualnych, osób
  fizycznych prowadzą cych działalnośd gospodarczą oraz klientów private banking obsługiwanych pod
  marką Lion`s Bank. Karty płatnicze wydawane przez Bank posiadają szereg zabezpieczeo mających na
  celu zapewnianie bezpieczeostwa ich posiadaczom, w tym usługi zarządzania limitami transakcji oraz
  3D -Secure. Bank jako jeden z nielicznych banków posiada usługę wydania karty debetowej
  w oddziale, która jest w pełni spersonalizowana i funkcjonalna zaraz po wyjściu z oddziału. Kartę
  można również odebrad w jednym z oddziałów =dea :UB. B ank daje również swoim Klientom
  możliwośd czasowego blokowania karty. Obecnie Bank pracuje nad kolejnymi innowacyjnymi
  usługami dla kart płatniczych, które w 2018 r. wzbogacą ofertę kart płatniczych m.in. udostępnienie
  Klientom dostępu do cyfrowego portfel a.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  29
  Karty kredytowe
  Bank posiada ofertę kart kredytowych skierowaną do osób fizycznych prowadzących działalnośd
  gospodarczą oraz segmentu private banking obsługiwanego pod marką Lion`s Bank. Liczba kart
  kredytowych wydawanych osobom fizycznym prowadzącym dz iałalnośd gospodarczą systematycznie
  rośnie osiągając poziom 11,8 tys. sztuk w 2017 r. Odnotowano również wzrost transakcji
  bezgotówkowych o 12,1% w porównaniu do kooca 2016 roku. Karty wydawane w segmencie private
  banking posiadają bogaty pakiet usług dod atkowych , w tym Concierge oraz bogate ubezpieczenia
  podróżne. Liczba posiadaczy kart Lion’s Bank w porównaniu do kooca roku 2016 wzrosła o 31,6%.
  Bankowośd elektroniczna
  W 2017 roku dokonano szeregu istotnych poprawek warunkujących wydajnośd oraz bezpieczeostwo
  platformy transakcyjnej Idea Cloud m.in. takich jak zmiany w funkcjonalności generowania faktur czy
  poprawa mechanizmów modułów analitycznych związanych z wizualizacją przycho dów i kosztów.
  Wśród najważniejszych zmian w 2017 roku należy wymienid:
   integrację =dea Cloud z =dea Faktor (wnioskowanie o faktoring oraz zawieranie umów
  o faktoring poprzez SMS),
   dodanie możliwości wnioskowania o produkty strukturyzowane z poziomu bankow ości,
   dodanie nowej funkcjonalności umożliwiającej klientom Biur Rachunkowych korzystających
  z licencji Tax Care sparowanie bankowości =dea Cloud z usługami (panelem) TaxCare,
   dodanie funkcjonalności dla platformy autodealingowej (kantor/NTW).
  Bankowośd mo bilna
  Najważniejsze wdrożenia związane z aplikacją mobilną =dea Bank w 2017 roku dotyczyły przede
  wszystkim ulepszenie sprawności jej funkcjonowania oraz istotnie wpłynęły na poprawę jej szybkości.
  Działania te polegały m.in. do:
   wydłużenia godzin dostępn ości przelewu Express Elixir,
   poprawy bezpieczeostwa przy zlecaniu przelewów wysokokwotowych oraz działania
  przelewów SORBNET,
   eliminacji błędu związanego z udostępnianiem historii transakcji,
   poprawy działania aplikacji w przypadku utraty połączenia z =nt ernetem,
   usprawnienia aktualizacji salda po wykonaniu transakcji.
  3.2. Działalnośd kredytowa
  W 2017 roku wartośd udzielonych kredytów wyniosła 2,38 mld zł wobec 2,63 mld zł w 2016 r oku
  (spadek o 9,5%). Na dzieo 31.12.2 017 r. Bank posiadał 11 % udział w złotowych należnościach
  kredytowych sektora bankowego od mikro, ma łych i średnich przedsiębiorstw. W 2017 roku Bank
  prowadził akcję kredytową przede wszystkim w zakresie kredytów operacyjnych i inwestycyjnych.
  2017 2016 Zmiana
  w mld zł w % w mld zł w % w mld zł w %
  Kredyty, w tym: 2,38 100,0% 2,63 100,0 % -0,25 -9,5%
  Inwestycyjne 0,88 37,0% 1,13 43,0 % -0,25 -22,1%
  Operacyjne 1,48 62,2% 1,40 53,2 % 0,08 5,7%
  Samochodowe 0,02 0,8% 0,10 3,8 % -0,08 -80,0%


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  30
  Odnotowano przy tym spadek sprzedaży kredytów inwestycyjnych z 1,13 mld zł w 201 6 roku do 0,88
  mld zł rok później (22 ,1% spadek r/r). Spadek sprzedaży kredytów inwestycyjnych wynikał z akcji
  budowania relacji z klientem bazując ej na zwiększeniu jego obrotów w Banku oraz finasowaniu jego
  bieżących potrzeb fi nansowych produktami operacyjnymi.
  Sprzedaż kredytów samochodowych w 2017 roku ukształtowała się na poziomie 0,02 mld zł , co
  stanowi spadek względem roku poprzedniego o 80,0 %. Zapotrzebowanie przedsiębiorców w zakresie
  nabycia środków transportu realizowane jest w formie leasingu oraz naj mu długoterminowego,
  dostępnych dzięki współpracy Banku z partnerami biznesowymi w tym segmencie usług . Kredyt
  samochodowy stanowi alternatywę finansowania, która jednak znacznie rzadziej jest wybierana
  przez klientów niż leasing.
  Dystrybucja kredytów w =dea Bank w 2017 r. realizowana była w dwóch liniach procesowych:
  • proces online: oparty na autorskiej i innowacyj nej aplikacji Banku Obrotomierz, stanowi ona
  narzędzie do procesowania transakcji kredytowych umożliwiając ekspresową ocenę ryzyka
  transakcji i wydanie decyzji kre dytowej w kilkan aście minut od złożenia wniosku,
  zdecydowana większośd klientów otrzymuje środki już w dniu zaakceptowania umowy
  kredytowej. Bank wykorzystuje ten kanał do oferowania kredytów gotówkowych dla
  przedsiębiorców w następujących formach: kredytu obrotowego (ratalnego i limitu
  w rachunku), uproszczonego kredytu inwestycyjnego oraz karty kredytowej; w 2017 r.
  Wartośd udzielonych kredytów
  operacy jnych wyniosła na koniec
  2017 roku wyniosła 1,48 mld zł. Tym
  samym utrzymywała się na zbliżony m
  poziomie w stosunku do 2016 roku
  (wzrost o 5,7% r/r). Hednocześnie
  istotnie wzrósł udział tej grupy
  produktowej w całkowitej struktu rze
  sprzedaży kredytów z 53,2% do 62,2%
  r/r.
  Bank dystrybuuje produ kty poprzez
  własną sied sprzedaży – oddziały, sied
  direct i online – oraz poprzez
  pośredników finansowych. W 2017 r.
  udział sprzedaży kredytów poprzez sied
  własną wzrósł w stosunku do roku
  poprzedniego z 62% do 65%. Utrzymanie
  na stabilnym poziomie poziomu
  współpracy z podmiotami pośrednictwa
  możliwe jest m konkurencyjnej oferty zwłaszcza pod
  kątem dostępności oraz adekwatności do
  potrzeb mikro i małych przedsiębiorstw.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  31
  W 2017 roku sprzedaż kredytowa online
  wyniosła 1,38 mld zł podczas gdy sprzedaż za
  pomocą procesu standardowego wyniosła
  ? mld zł. Udział salda kredytów online
  w całym portfelu 2017 roku wynosił więc
  58,0 %.
  Z uwagi na niższe kwoty jednostk owe
  kredyty online mają wyższy udział w liczbie
  kredytów.
  W 2017 r. proces online Bank dedykował
  głównie klientom rozliczającym się
  w wysokim stopniu poprzez rachunki
  firmowe, natomiast przedsiębiorcom
  generującym obrót gotówkowy proponował
  alternatywny proces, będący w praktyce
  połączeniem wnioskowania w formie online
  oraz wykorzystania tradycyjnych metod
  oceny wiarygodności i zdolności kredytowej,
  jednakże proces ten został zakwalifikowany
  jako standardowy<
  wdrożone zostały rozwiązania technologiczne umożliwiające także procesowanie online
  kredytów obrotowych (ratalnych) z zabezpieczeniem na nier uchomości ,
  • proces standardowy: wykorzystujący rozszerzon ą metodologię analizy zawierającą pełną
  ocenę formalno -prawną, ocenę dokumentów finan sowych oraz analizę wskaźnikową . Bank
  stosuje indywidulane mechanizmy weryfikacji przeznaczenia środków oraz uniwersalne
  miary zdolności i wiarygodności kredytowej; proces umożliwia finansowanie transakcji
  bardziej złożonych, w tym udzielanych na wyższą kwotę .
  3.3. Działalnośd depozytowa i produkty inwestycyjne
  W 2017 i 2016 roku sprzedaż i saldo depozytów Banku kształtowały się następująco:
  Sprzedaż 2017 r. 2016 r. zmiana (%)
  Rachunki bieżące (liczba nowych umów w sztukach) 94 463 74 049 27,6 %
  Konta oszczędnościowe (liczba nowych umów w sztukach) 19 563 15 684 24,7 %
  Depozyty terminowe (wolumen sprzedaży w mln zł) 84 941 58 293 45,7%
  Lokaty strukturyzowane (wolumen sprzedaży w mln zł) 1 246 1 309 -4,8%  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  32
  Saldo na dzień (w mln zł) 31.12.2017 r. 31.12.2016 r. zmiana (%)
  Rachunki bieżące 1 923 1 664 15,6 %
  Konta oszczędnościowe 1 162 1 189 -2,3 %
  Depozyty terminowe 15 398 12 740 20,9 %
  Lokaty strukturyzowane 1 990 2 126 -6,4 %
  Rachunki bieżące i oszczędnościowe
  Bank zwiększył sprzedaż zarówno rachunków bieżących jak i oszczędnościowych odnotowując wzrost
  liczby nowych umów r/r na poziomie 27%, zwiększając przy tym saldo środków na rachunkach
  bieżących o blisko 16 %. Poziom środków oprocentowanych na kontach oszczędnościowych pozostał
  bez większych zmian (spadek salda r/r o 27 mln zł, co stanowi zmianę na poziomie 2,3 %).
  Depozyty terminowe
  Działalnośd B anku w zakresie depozytów terminowych w 2017 roku, była kontynuacją działao z lat
  poprzednich, rozszerzoną o rozwiązania długoterminowe, promujące cross sell oraz up sell z innymi
  produktami Banku w szczególności, Rachunkami rozliczeniowo -oszczędnościowymi, oraz lokatami
  strukturyzowanymi.
  Lokaty strukturyzowane
  Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe
  We współpracy z towarzystwami ubezpieczeo Bank oferuje produkty inwestycyjne w formie
  Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK). W 2017 r. działania Banku w zakresie UFK
  koncentrowały się na zwiększaniu atr akcyjności oferty dla klientów i wprowadzaniu produktów
  osiągających stabilne, powta rzalne wyniki. Na koniec 2017 roku w ofercie Banku znajdowało się sześd
  produktów inwestycyjnych opartych o UFK oraz jedno ubezpieczenie ochronne. Bank wprowadzał
  produkty ze składką jednorazową oraz regularną zachowując pełną transparentnośd w zakresie
  ponoszonych przez klientów opłat.
  Produkt Sprzedaż w 2017 r.
  (w mln zł)
  Optimum Funds 140% 292
  Optimum Funds 198
  AAA 195
  Cyfrowy Zysk 174
  Best Funds 131
  Momentum VI 123
  Elite Funds Go! 61
  Idea Kids III 46
  AAA 12M 19
  Elite Funds 8
  Razem 1 246
  W 2017 roku pozyskano blisko 1,25 mld zł
  depozytów w formie lokat strukturyzowanych
  o średnim okresie inwestycji równym 35 miesięcy.
  Saldo lokat strukturyzowanych zmniejszyło się w
  stosunku do kooca 2016 r. o 6,28%. Spadek salda,
  przy zbliżonym do 2016 roku wolumenie
  sprzedaży, spowodowany jest głównie
  wcześniejszym zakooczeniem kilku subskrypcji
  długoterminowych Lokat Strukturyzowanyc h (na
  łączną kwotę 368 mln zł), oferowanych w tzw.
  formule „autocall”. Dzięki tej formule klienci
  otrzymali zwrot kapitału znacznie wcześniej w
  stosunku do pierwotnej daty zapadalności (nawet
  2 lata wcześniej) wraz z wysokim zyskiem (do 14%
  w skali dwóch l at inwestycji)<  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  33
  3.4. Działalnośd skarbowa i inwestycyjna
  W 2017 roku Bank prowadził swoją działalnośd skarbową w następujących obszarach:
  • transakcji walutowych,
  • zabezpieczenie ryzyka płynności Banku w ramach ustanowionych limitów – poprzez
  zawieranie transakcji na rynku międzybankowym (swapy walutowe, dwuwalutowe swapy
  odsetkowe, depozyty niezabezpieczone, transakcje kupna / sprzedaży papierów
  wartościowych),
  • zarz ądzanie ryzykiem walutowym oraz stóp procentowych Banku poprzez transakcje na
  rynku międzybankowym, w tym m.in. transakcje walutowe spot / forward oraz swapy
  odsetkowe,
  • rachunkowośd zabezpieczeo – zabezpieczanie ryzyka stóp procentowych wynikającego ze
  zmi ennego lub stałego oprocentowania aktywów poprzez zawieranie transakcji =RS w zł oraz
  poprzez odpowiednie inwestycje w obligacje Skarbu Paostwa o odpowiednim profilu
  wypłaty,
  • prowadzenie aktywnej polityki inwestycyjnej poprzez lokowanie płynnych aktywów Ba nku
  w sposób zapewniający kompromis pomiędzy stopą zwrotu, a ryzykiem.
  W stosunku do kooca 2016 roku , kiedy wartośd tych aktywów wynosiła 3 685 mln zł, zano towano
  wzrost o 14,3%. W 2017 roku w porównaniu z rokiem 2016 w sposób nieznaczny zmieniła się
  struktura aktywów finansowych w zarządzaniu – w 2016 r. obligacje Skarbu Paostwa stanowiły
  86,8%, a bony NBP 13,2%.
  Wszystkie inwestycyjne aktywa finansowe zarządzane przez Departament Skarbu i Rynków
  Finansowych były zaklasyfikowane do portfela bankowego.
  Oprócz inwestycji zarządzanych przez Departament Skarbu i Rynków Finansowych, dnia 31 marca
  2017 r. Bank zbył na r zecz =dea Money S.A. 100% akcji zwykłych imiennych spółki zależnej Tax Care
  S.A. za łączna kwotę 370 mln zł.
  Bank w dniu 28 września 2017 r. zbył na rzecz LC Corp B.V. 5 878 akcji zwykłych imiennych =dea
  Leasing S.A. stanowiących 25,01% kapitału zakładowe go i uprawniających do 25,01% głosów na
  walnym zgromadzeniu =dea Leasing S.A. za cenę 107,5 mln zł.
  W dniu 31.03.2017 r. Bank podpisał z =dea Box S.A. umowę, n a podstawie której objął 356 tys akcji
  zwykłych imiennych serii :, o wartości nominalnej 10 zł każda, za cenę łączną 3,6 mln zł.
  Grupa posiada również portfel obligacji korporacyjnych. Łączna ich wartośd na dzieo 31.12.2017 r.
  wyniosła 161,4 mln zł, co stanowi 0,7% sumy bilansowej Grupy.
  Na koniec 2017 roku całkowita wartośd
  nominalna inwestycyjnych aktywów
  finansowych w zarządzaniu Departa -
  mentu Skarbu i Rynków Finansowych
  wynosiła 4 212 mln zł z czego 87,1%
  stanow iły obligacje Skarbu Paostwa,
  a pozostałe 12,9% bony emitowane
  przez Narodowy Bank Polski.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  34
  3.5. Działalnośd faktoringowa
  W Grupie Kapitałowej spółką, która realizuje działalnośd faktoringową jest =dea Money.
  =dea Money od 2012 r. oferuje polskim przedsiębiorcom innowacyjne usługi, które wspierają rozwój
  firm, ułatwiające zarządzanie ich płynnością finansową. Idea Money pozwala przedsiębiorcom szybko
  i łatwo zamieniad faktury na pieniądze.
  Oferta faktoringowa skonstruowana jest w taki sposób, aby Klient mógł znaleźd w niej rozwiązania
  dostosowane do indywidualnych potrzeb. Produkty, które kiedyś był y przeznaczone dla dużych
  instytucji, z powodzeniem są proponowane zarówno firmom małym i średnim, jak
  i mikroprzedsiębiorstwom. Ważny atut stanowi wielobranżowośd oferty – Grupa obsługuje zarówno
  przedsiębiorstwa produkcyjne, jak i handlowe czy usługowe.
  Szczególna uwaga skierowana jest na inwestycje w nowe innowacyjne rozwiązania , dzięki czemu
  oferta jest bogata w produkty , których nie oferuje konkurencj a np. =dea Płynności, gdzie jeden limit
  faktoringowy łączy możliwośd finansowania faktur należnościowy ch oraz tych, wynikających ze
  zobowiązao Klienta. Ciekawe rozwiązanie stanowią również produkty abonamentowe, które
  w ramach stałej, miesięcznej opłaty zapewniają dostęp do szybkiej gotówki, poprzez sfinansowanie
  pojedynczej faktury. Jednym z takich produk tów jest =dea Płynności Abonament. Jest to prosty
  produkt , w którym Klient już na etapie podpisywania umowy, wie jakie koszty poniesienie przez cały
  czas trwania umowy . Pod koniec 2017 r. oferta =dea Money została poszerzona o produkt =dea
  Online, oferując y możliwośd finansowania faktur w pełni zdalnie . Udostępniana Klientom aplikacja
  mobilna =deaFaktor24, umożliwia zarządzanie limitem faktoringowym i szybsze przekazywanie faktur
  do finansowania z dowolnego miejsca. =dea Online zwiększa atrakcyjnośd faktori ngu dla mikro -
  i małych przedsiębiorstw, a także pozwala na szybkie i efektywne dotarcie do nowych Klientów.
  Zautomatyzowane procesy sprzedażowe i obsługowe, pełna dostępnośd przez urządzenia mobilne
  oraz krótki czas dostarczenia usługi stanowią o jej inn owacyjności. Dzięki możliwości skorzystania
  z produktu =dea Online, Klient ma możliwośd otrzymania gotówki na dowolne wydatki właściwie „od
  ręki”, bez przedstawiania dokumentów finansowych czy czekania na weryfikację bankową.
  3.6. Działalnośd księgowa
  W Grupie Kapitałowej =dea Bank, Tax Care jest spółką, która zajmuje się przede wszystkim
  usługowym prowadzeniem ksiąg. Ponadto klienci mają zapewnione pełne doradztwo
  w funkcjonowaniu i rozwoju prowadzonego biznesu. Od założenia firmy do znalezienia najlepszych
  ofert i źródeł finansowania bieżącej działalności i planowanych inwestycji.
  Liczba klientów finansujących faktury
  Idea Money S.A. na koniec grudnia
  2017 roku wyniosła blisko 6,5 tys.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  35
  Spółka jest największym w Polsce dostawcą usług księ gowych, a swoja pozycję na rozdrobnionym
  rynku umacnia poprzez budowanie przewagi technologicznej.
  Głównym (bazowym) produktem oferowanym przez Tax Care jest abonament księgowo -kadrowy
  („ABO”) . Hest to pełna obsługa księgowa i kadrowo -płacowa. Każdy klient otrzymuje dedykowanego
  firmie księgowego. Abonament jest rozliczany miesięcznie lub kwartalnie, a umowa podpisywana na
  czas nieokreślony.
  Spółka oferuje także pakiety produktów i usług, co skutkuje uzyskiwaniem wyższego przychodu ze
  strony usług biznesowy ch oraz większym przywiązaniem klienta.
  Ważnym aspektem rozwoju oferty produktowej jest rozszerzenie oferty obsługi pełnych ksiąg
  rachunkowych o usługi koordynacji założenia spółki prawa handlowego oraz przekształcenia
  jednoosobowej działalności w spółkę p rawa handlowego. Planowany jest dalszy rozwój tej części
  działalności.
  Tax Care pozyskuje klientów w kilku kanałach sprzedaży:
  W ramach procesów wsparcia niezależnych biur księgowych, Tax Care zbudował program współpracy
  z konkurencyjnymi biurami, mający na celu udostępnienie systemu =T oraz know -how w zakresie
  funkcjonowania biura księgowego, otrzymując w zamian dostęp do szerszej bazy klientów
  abonamentowych, którym oferuje usługi dodatkowe. Swoje rozwiązania oferujemy w 2 modelach:
   Program współpracy na poziomie partnerskim – podstawowy zakres współpracy i wdrożenie
  narzędzi Tax Care – rozwijany w każdej miejscowości na terenie całego kraju; z punktu
  widzenia budowy systemu nie ma ograniczeo co do ilości biur funkcjonu jący ch w danym
  mieście,
   Program franczyzowy – współpraca pełna pod marką Tax Care – rozwijany głównie
  w miastach powiatowych lub takich, które mają więcej niż 20 tys. mieszkaoców. Biura
  Rachunkowe w modelu franczyzowym funkcjonują w pełnym standardzie marki Ta x Care.
  Głównym założeniem Programu Partnerskiego Tax Care jest konsolidacja biur rachunkowych.
   Sprzedaż Telefoniczna
  poprzez Zespół Sprzedaży
  Telefonicznej (ZST),
   Sprzedaż Online poprzez stronę
  internetową,
   Sprzedaż Bezpośrednia poprzez
  szkolenia i konferencje,
   Sprzedaż Agencyjna oddziały
  Idea Bank,
   Program Partnerski punkty
  franczyzowe Tax Care.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  36
  4. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej
  4.1. Prognozy finansowe
  Bank nie pu blikował prognoz wyników na 2017 rok.
  4.2. Podstawowe wskaźniki finansowe
  Poniższa tabela przedstawia podstawowe wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej wedłu g stanu na
  koniec grudnia 2017 i 2016 roku oraz ich zmianę rok do roku .
  Wskaźniki * 2017 r. 2016 r. 2017/2016
  w tys. zł w tys. zł Zmiana
  Współczynnik wypłacalności 14,0% 14,4% -0,4 p.p.
  Zysk b rutto 339 431 437 771 -22,5 %
  Zysk netto (działalność kontynuowana i zaniechana) 230 799 441 028 -47,7%
  ROE* *) 5,8% 7,0% -1,2 p.p.
  ROA* *) 0,7% 0,8% -0,1 p.p.
  Koszty / Dochody (C/I)* *) 54,5% 58,8% -4,3 p.p.
  Koszty / Dochody (C/I)* *) ***) 48,5% 53,5% -5 p.p.
  Suma bilansowa 23 953 664 21 516 726 11,3 %
  Należności od klientów oraz należności z tytułu leasingu finansowego 16 336 939 14 596 177 11,9%
  Zobowiązania wobec klientów oraz zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy 19 497 728 17 217 209 13,2 %
  Zatrudnienie (etaty) 2 860 3 371 -15,2%
  * wartości zysku brutto, netto, suma bilansowa, należności od klientów oraz należności z tyt. leasingu finansowego, jak również zobowiązania wobec klientów oraz zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozda nia Finansowego Grupy Idea Bank S.A. ** w 2017 r. nie uwzględniono wyniku na sprzedaży 25,01% akcji Idea Leasing S.A. odpisu z tytułu utraty wartości Open Finance S. A. oraz aktualizac ji wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej w 2016 r. wskaźniki nie uwzględniają wyniku ze sprzedaży GetBac k S.A. oraz działalności zaniechanej *** w 2017 r. wyłączono koszt podatku od aktywów w wysokości 60,2 mln zł w 2016 r. wyłączono koszt podatku od aktywów w wysokości 46,5 mln zł oraz koszt opłaty na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ramach funduszu ochrony środków gwarantowanych w wysokości 2,1 mln zł
  Współczynnik wypłacalności Grupy wyniósł 14,0 % na dzieo 31.12. 2017 r. i jego poziom ukształtował
  się powyżej wymogów ustawowych.
  Wynik netto 2017 roku wyniósł 230,8 mln zł i był niższy o 47 ,7% względem analogicznego okresu
  2016 roku. Na tak znaczącą różnicę pomiędzy osiągniętym wynikami w ww. latach miała wpływ
  przede wszystkim zrealizowana z bardzo dobrym wynikiem sprzedaż jednej ze spółek Grupy w trakcie
  2016 roku – GetBack S.A. – za łączną cenę 825 mln zł z wynikiem na poziomie 249 mln zł – transakcja
  ta znacząco wpłynęła na poziom zysku poprzedniego roku. Dodatkowo istotny wpływ na ww. różnicę
  miał o ujęcie w 2017 roku odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości akcji Open Finance S.A. oraz
  aktualizacji wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej . Po wyeliminowaniu ww. zdarzeo
  jednorazowych oraz sprzedaży 25,01% akcji =dea Leasing S.A. zrealizowanej w 2017 roku z wynikiem


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  37
  netto 109 ,4 mln zł, wynik netto Grupy za 2017 rok ukształtował się na poziomie 151, 4 mln zł i był
  zbliżony do skorygowanego wyniku w 2016 rok u (tj. 156,5 mln zł ).
  W 2017 roku wskaźnik rentowności kapitałów (ROE) nie uwzględniający transakcji jednorazowych
  spadł o 1,2 p.p. w ujęciu rocznym w efekcie wyższej wartości średnich kapitałów o 15,5 % r/r.
  Natomiast wskaźnik rentowności aktywów (ROA) , p o wyłączeniu transakcji jednorazowych
  ukształtował się na zbliżonym poziomie , co w roku ubiegłym tj. 0,7% .
  W 2017 roku Grupa Kapitałowa prowadziła aktywne działania mające na celu kontrolę poziomu
  kosztów działalności poszczególnych spółek, co miało bezpośrednie przełożenie na obniże nie
  poziomu wskaźnika C/= (uwzględniającego wartośd podatku od aktywów) w 2017 roku w porównaniu
  do roku poprzedniego . Należy p odkreślid, iż spadek udziału kosztów w stosunku do dochodów
  wystąpił pomimo , iż w 2017 rok u podatek od aktywów po raz pierwszy objął wszystkie 12 miesięcy.
  Obciążenie podatkiem od aktywów w 2017 r. wyniosło 60,2 mln zł i było wyższe względem
  poprzedniego r oku o 29%.
  Na dzieo 31.12.2 017 roku suma bilansowa ukształtowała się na poziomie 23 953,7 mln zł, co
  stanowiło wzrost o 11,3 % w porównaniu do kooca 2016 roku. Powyższy wzrost wynikał przede
  wszystkim ze wzrostu portfela kredytowego.
  Głównym źródłem finansowania działalności Grupy są depozyty . Na koniec 2017 roku obserwujemy
  wzrost salda depozytów do poziomu 19 ,5 mld zł tj. wzrost o 13,2 % r/r co jest efektem rosnącego
  salda kredytowego .
  4.3. Rachunek zysków i strat
  Poniżej przedstawiono wyniki Grupy za lata zakooc zone 31 grudnia 2017 i 2016 roku oraz zmiany
  wyniku w kolejnych okresach:
  Rachunek zysków i strat * 2017 r. 2016 r. 2017/2016
  w tys. zł w tys. zł Zmiana (%)
  Wynik z tytułu odsetek 681 401 624 017 9,2%
  Wynik z tytułu prowizji i opłat 311 400 341 892 -8,9%
  Pozostałe przychody i koszty* * 161 049 195 968 -17,8%
  Wynik z tytułu odpisów aktualizujących -290 216 -169 575 71,1%
  Ogólne koszty administracyjne -542 843 -540 896 0,4%
  Zysk netto (działalność kontynuowana i zaniechana) 230 799 441 028 -47,7%
  * przedstawione dane pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansow ego Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. ** n a pozycję pozostałe przychody i koszty składają się: wynik na instrumentach finansowych, wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej, wynik na sprzedaży spółek zależnych, wynik z pozycji wymiany oraz pozostał e przychody i koszty operacyjne
  Zysk netto Gru py Kapitałowej =dea Banku w 2017 roku wyniósł 230,8 mln zł i był niższy od zysku netto
  os iągniętego w analogicznym okresie ubiegłego roku o 210,2 mln zł, tj. o 47,7 % ( w tym ujęto koszt
  podatku od aktywów w łącznej kwocie 6 0,2 mln zł , tj. o 13,7 mln więcej niż w 2016 r.).  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  38
  Wynik z tytułu odsetek
  W 2017 roku wynik z tytułu odsetek uk ształtował się na poziomie 681,4 mln zł, co stanowi wzrost o
  9,2 % r/r. Główną przyczyną ww. wzrostu jest osiągnięcie przychodu odset kowego na poziomie
  1 078,6 mln zł ( 1 010,5 mln zł w 2016 r. tj. wzrost o 6,7 % r/ r) w wyniku wzrostu salda prac ującego
  należn ości z poziomu 17,2 mld zł w 2016 roku do 20,9 mld zł w roku 2017 . Wzrost wyniku z tytułu
  odsetek został częściowo zniwelowany niewielkim wzrostem kosztu odsetkowego do poziomu 397,2
  mln zł (386,5 mln zł w 2016 r. ).
  Rosnący poziom przychodu odsetkowego jest głównie pochodną przyrostu portfela kredytowego.
  Hednocześnie, prowadzone w sposób ciągły działania Banku mają na minimalizację kosztu
  finansowania w dłuższym horyzoncie poprzez wzrost poziomu środ ków na rachunkach bieżących
  („osad”).
  W 2017 roku w dalszym ciągu g łównym
  składnikiem przychodów odsetkowych
  były przychody z tytułu udzielonych
  kredytów i pożyczek , co było
  konsekwencją ww. budowania portfela
  kredytowego z jak najwyższym
  poziomem przychodowości. Stanow iły
  one 63,1 % wszystkich przychodów
  odsetkowych wyge nerowanych przez
  Grupę w 2017 roku, 21,2 % przychodów
  odsetkowych zostało wygenerowanych
  przez działalnośd lea singową, natomiast
  9,6 % osiągnięto z tytułu instrumentów
  finansowych.
  Marża odsetkowa netto spadła
  Y poziomu 4,0% w 2016 roku do
  poziomu 3,6% w 2017 roku< Spadek
  marży jest efektem wz rostu kosztu
  finansowania , niższych przychodów
  odsetkowych związanych z produktami
  bancassurance, jak również
  wprowadzaniem do oferty produktów
  o niższym koszcie dla klienta .
  W 2017 roku koszty odsetkowe w
  największym stopniu wynikały ze
  zobowiąz ao wobec klientów i stanowiły
  90,0 % wszystkich kosztów odsetko wych
  wygenerowanych przez Grupę,
  natomiast 6,6% kosztów odsetkowych
  stanowiły te wynikające z własnej emisji
  papierów dłużnych.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  39
  Wynik z tytułu p rowizji i opłat
  Wynik prowizyjny w 2017 roku wyniósł 311,4 mln zł i był niższy względem 2016 roku o 8,9% (w 2016
  r. wyniósł 341,9 mln zł) . Na poziom wyniku z tytułu prowizji i opłat w 2017 roku wpływ miały przede
  wszystkim następujące czynniki:
   wzrost przychodu prowizyjnego z tytułu udzi elonych kre dytów i pożyczek (50 ,2% r/r) ,
   wzrost przychodu prowizyjnego z tytułu produktów inwestycyjno -ubezpieczeniowych
  (3,2% r/r) ,
   spadek przychodu prowizyjnego z tytułu ubezpieczeo kredytów ( -33,0 % r/r).
  Pozosta łe przychody i koszty
  W 2017 roku przychody i koszty z pozostałej działalności ukształtowały się na poziomie 161 mln zł
  w porównaniu do 196 mln zł w roku poprzednim. Na saldo przychodów i kosztów z pozostałej
  działalności w 2017 roku wpływ miały między innymi następujące pozycje:
   wynik na sprzedaży spółek zależnych tj. w 2017 roku sprzedaż 25,01 % akcji spółki Idea
  Leasing S.A. na rzecz LC Corp B.V . za cenę 107,5 mln zł z wynikiem brutto ze sprzedaży
  w kwocie 158,3 mln zł , zaś w 2016 roku sprzedaż spółki GetBack S.A. za łączną cenę 825 mln
  zł z wynikiem na poziomie 249 mln zł , po wyłączeniu ww. transakcji wynik z pozostałej
  działalności w 2017 roku wyniósł 2,7 mln zł i był wyższy o 55,7 mln zł w stosunku do
  skorygowanego w yniku z pozostałej działalności z poprzedniego roku (tj. -53 mln zł) ,
   wynik z tytułu dywidend, na który składała się dywidenda od B=K S.A. (6,5 mln zł) oraz
  dywidenda od Noble Funds TFI S.A. (1,1 mln zł),
   wynik na instrumentach finansowych na poziomie 17,6 mln zł, który dotyczy ł przede
  wszystkim wyceny lokat struktu ryzowanych do wartości godziwej , był wyższy względem
  poprzedniego roku o 44,9 mln zł,
   wynik z pozycji wymiany na poziomie 11,4 mln zł, który wzrósł o 89,9 % w porównaniu do
  analogi cznego okresu ro ku poprzedniego,
   inne przychody i koszty operacyjne ukształtowały się na poziomi e -33 ,8 mln zł, co stanowi
  wzrost o 23,0 % w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost na tej
  pozycji wynika przede wszystkim z wyższych kosztów windykacyjnyc h ponoszonych przez
  Bank oraz aktualizacji wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej w kwocie 5 mln zł .
  W 2017 roku obserwujemy spadek przychodu
  prowizyjnego z tytułu ubezpieczeo kredytów,
  który jest konsekwencją wdrożenia konserwa -
  tywnego modelu rozpoznawania przychodów
  Y tyt. sprzedaży produktów powiązanych z
  produktem kredytowym.
  Ciągły wzrost portfela kredytowego przekłada
  się na wzrost przychodów prowizyjnych o
  charak terze ok oło ;kredytowym. W 2017 roku
  przychód z tytułu usług faktoringowych
  wyniósł 99,2 mln zł i wzrósł o 20,6 mln zł w
  porównaniu do 2016 r. (tj. wzrost o 26,1 % r/r).


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  40
  Ogólne koszty administracyjne
  Całkowite koszty administra cyjne w Grupie I dea Bank w 2017 r. ukształtowały się na zbliżonym
  poziomie jak w roku poprzednim, tj. 542,8 mln zł (wzrost o 0,4% ).
  Najwyższy udział w kosztach ( 55,1 % ogółu kosztów) stanowią świadczenia pracownicze oraz koszty
  najmu i utrzymania oddziałów i biur.
  Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw
  Wynik z tytułu odpisów aktualizujących odzwierciedla przede wszystkim wzrost i dojrzewanie
  portfela kredytowego. W 2017 r. ww. koszt wyniósł 290,2 mln zł i był wyższy o 120,6 mln zł r/r.
  W 2017 roku obciążeni e instytucji
  finansowych podatkiem od aktywów
  po raz pierwszy objęło 12 miesięcy,
  co przyczyniło s ię do wzrostu
  kosztów działania w 2017 roku w
  porównaniu do roku poprzedniego.
  W 2017 roku ww. obciążenie
  wyniosło 60,2 mln zł, tj. wzros ło o
  29,4% w stosunku do 2016 roku<
  Na wartośd odpisów w Grupie
  Kapitałowej wpływ miał głównie
  portfel kredytowy Banku, w przypadku
  którego zaobserwowano wzrost
  udziału ekspozycji z zaległością
  powyżej 90 dni w produkcji
  kre dytowej (wzrosW r/r o 1,88 p.p. ).
  Wzrost udziału ekspozycji z zaległością
  powyżej 90 dni dotyczył głównie
  ekspozycji Y portfela kredytów
  operacyjnych udzielonych w latach
  2015 i 2016.
  W 2017 roku odnotowano również wzrost o 16,2% względem poprzedniego roku wydatków
  związanych z infrastrukturą informatyczną. Wzrost ten wynikał z działao, jakie podjęła Grupa w celu
  podniesienia bezpieczeostwa systemów =T.
  Natomias t niższy poziom kosztów względem poprzedniego roku w związku z mniejszą skalą
  realizowanych przez Grupę kampanii promocyjnych w 2017 r. odnotowano w zakresie kosztów
  reklamy i marketingu , tj. spadek o 32,6%. W 2017 roku , odnotowano również spadek kosztów
  konsultingowych, których wartośd wzglę dem poprzedniego roku spadła o 2 0,1%.
  Wskaźnik C/= kształtował się w ujęciu rocznym na poziomie 54,5% (spadek o 4,3 p.p. r/r). Po
  eli minacji skutków zdarzeo jednorazowych oraz podatku od aktywów poziom ww. wskaźnika
  ukształtował się na poziomie 48,5% ( ;5,> p.p. r/r).


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  41
  W tym samym czasie zaobserwowano również wzrost wskaźnika pokrycia (ang. coverage ratio)
  kredytów z zaległością powyżej 9 0 dni odpisami (wzrost r/r o 3 p.p. ) w szczególności w portfelu
  kredytów inwestycyjnych zabezpieczonych. Przy szacowaniu odpisów ekspo zycji ocenianych
  grupowo, Bank wykorzystuje wartośd przyjętych zabezpieczeo. Podstawą szacunku wartości
  zabezpieczenia o charakterze rzeczowym jest jego aktualna wartośd rynkowa. Wzrost pokrycia w tym
  portfelu wynikał miedzy innymi z obniżenia przyjmowa nej stopy odzysku dla zabezpieczenia
  hipotecznego, a także z wprowadzenia modelowego parametru LGD (ang. loss given default) dla
  niezabezpieczonej części ekspozycji z portfela inwestycyjnego zabezpieczonego.
  W 2017 Bank wprowadził szereg zmian w polityce kredytowej mającej na celu poprawę jakości
  portfela kredytowego. Efekt podjętych decyzji będzie widoczny w kolejnych miesiącach
  i w obserwowanej jakości portfela udzielonego w drugiej połowie 2017 roku.
  W portfelu =dea Money poziom wskaźnika 90+ do wypłac onych zaliczek wynoszący na koniec 2017
  roku 1,28% był na porównywalnym poziomie w stosunku do roku 2016 kiedy wynosił 1,15%.
  Wynik na rezerwach w 2017 roku w =dea Money był wyższy od zakładanego w budżecie i wynikał
  z dowiązania rezerw indywidualnych wynikających z wyższej niż zakładano szkodowośd portfela
  produktów standardowych oraz z realizacji rekomendacji, po przeprowadzonym przez Bank audycie,
  w zakresie parametru LGD i uzależnienie poziomu tego wskaźnika od koszyka przeterminowania.
  Monitoring s ytuacji ekonomiczno -finansowej kredytobiorców
  Funkcjonujący w Banku proces monitoringu obejmuje pełny przegląd sytuacji ekonomiczno -
  finansowej klientów polegający zarówno na analizie dokumentów finansowych jak i weryfikacji
  w bazach wewnętrznych i zewnętrz nych dostępnych w Banku, m.in. sprawdzenie klienta w KRD, B=K,
  MIG -BR, CEiDG/KRS, sprawdzenie pod kątem zajęd komorniczych, analiza spłacalności zobowiązao,
  weryfikacja zabezpieczeo.
  W ramach okresowych przeglądów sytuacji ekonomiczno -finansowej klientów Banku wyróżnia się:
  1) przeglądy w cyklu rocznym,
  2) przeglądy w cyklu kwartalnym ,
  które są uzależnione od łącznego zaangażowania kredytowego klienta. Monitoring w cyklu rocznym
  odbywa się w analogicznym kwartale, w którym zostało udzielone ostatnie finansowanie .
  Proces monitoringu wspierany jest systemem wczesnego ostrzegania, który ma na celu szybszą
  identyfikację klientów o podwyższonym ryzyku w celu zainicjowania działao restrukturyzacyjnych
  zanim trudności finansowe klienta znajdą swoje odzwierciedlenie w te rminowości spłaty zobowiązao
  w banku.
  Limity koncentracji
  W procesie zarządzania ryzykiem kredytowym w Banku funkcjonują systemy limitów koncentracji.
  Ustalone poziomy poszczególnych limitów kredytowych mają na celu dywersyfikację portfela
  kredytowego i sł użą ograniczeniu ryzyka kredytowego w Banku. Limity dotyczą całego portfela
  kredytowego oraz podportfeli ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie oraz detalicznych
  ekspozycji kredytowych.
  Poziom wykorzystania poszczególnych limitów kredytowych po dlega cyklicznym analizom,
  a informacja o poziomie ich wykorzystania jest systematycznie raportowana do Zarządu Banku. Na
  dzieo 31 grudnia 2017 r. nie odnotowano przekroczenia żadnego z monitorowanych limitów.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  42
  4.4. Sprawozdanie z sytuacji finansowej
  Najważniejsze pozycje bilansowe na dzieo 31.12.2017 r. i 31.12.2016 r. kształtowały się następująco:
  Aktywa * 2017 r. 2016 r. 2017/2016
  w tys. zł w tys. zł Zmiana (%)
  Kasa, środki w Banku Centralnym 138 061 129 719 6,4%
  Należności od klientów 16 279 450 10 886 070 49,5%
  Należności z tytułu leasingu finansowego 57 489 3 710 107 -98,5%
  Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży 4 268 404 3 681 015 16,0%
  Wartości niematerialne 673 397 665 168 1,2%
  Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 1 487 845 76,0%
  SUMA AKTYWÓW 23 953 664 21 516 726 11,3 %
  * przedstawione dane pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej =dea Bank S.A.
  Zobowiązania i kapitały własne * 2017 r. 2016 r. 2017/2016
  w tys. zł w tys. zł Zmiana (%)
  Zobowiązania wobec innych banków i instytucji finansowych 767 917 910 445 -15,7%
  Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy 1 989 613 2 126 240 -6,4 %
  Zobowiązania wobec klientów 17 508 115 15 090 969 16,0 %
  Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 521 869 482 101 8,2%
  SUMA ZOBOWIĄZAŃ 21 218 500 19 059 349 11,3 %
  KAPITAŁY WŁASNE 2 735 164 2 457 377 11,3%
  SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO 23 953 664 21 516 726 11,3 %
  * przedstawione dane pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej =dea Bank S.A.
  Suma bilansowa G rupy na koniec grudnia 2017 roku kształtowała się na poziomie 24,0 mld złotych,
  co stanowi wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 11,3 %.
  Struktura b ilansu Grupy =dea Banku na dzieo 31.12.2017 r. odbiega od struktury, wg. stanu na dzieo
  31.12.2016 r . W wyniku dekonsolidacji spółki =dea Leasing S.A. udział kredytów i pożyczek
  udzielonych klientom w strukturze bilansu wzrósł z 50,6% na koniec 2016 roku do 68,0 % na ko niec
  2017 roku . Natomiast udział należności z tytułu leasingu finansowego w strukturze bilansu zmniejszył
  się z 17,2% do 0,2%. Udział instrumentów finansowych wyniósł 17,8% i był zbliżony do udziału
  z poprzedniego roku. P ozostałe składniki aktywów stanowił y razem 14,0 %.
  Główną przyczyną wzrostu sumy bilansowej po stronie aktywów był wzrost portfela kredytowego .
  =nstrumenty finansowe dostępne do sprzedaży w posiadaniu Grupy stanowią głównie obligacje
  skarbowe – 85,5% i bony pieniężne 12,7 %.
  W 2017 roku , podobnie jak w roku poprzednim , głównym źródłem finansowania były środki
  zdeponowane przez klientów w formie depozytów oraz na rachunkach , k tórych saldo na koniec 2017
  r. stanowiło 91,9 % o gółu zobowiązao bilansowych Grupy .


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  43
  4.5. Zobowiązania warunkowe
  Struktura zobowiązao warunkowych na dzieo 31.12.2017 r. i 31.12.2016 r. ukształtowała się
  następująco:
  Zobowiązania warunkowe udzielone i pozycje
  pozabilansowe*
  2017 r. 2016 r. 2017/2016
  w tys. zł w tys. zł Zmiana (%)
  1. Zobowiązania warunkowe udzielone 719 281 998 121 -27,9%
  a) finansowe 715 614 996 283 -28,2%
  b) gwarancyjne 3 667 1 838 99,5%
  2. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży 0 0 -
  3. Zobowiązania warunkowe otrzymane 3 042 3 089 -1,5%
  a) finansowe 0 0 -
  b) gwarancyjne 3 042 3 089 -1,5%
  4. Pozostałe pozycje pozabilansowe 1 041 317 863 339 20,6%
  Zobowiązania warunkowe i pozycje pozabilansowe razem 1 763 640 1 864 549 -5,4%
  * przedstawione dane pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej =dea Bank S.A.
  Na dzieo 31 grudnia 2017 roku, łączna wartośd pozabilansowych zobowi ązao warunkowych wyniosła
  1 763 ,6 mln zł, w tym zobo wiązania udzielone ukształtowały się na poziomie 719,3 mln zł. W c iągu
  2017 roku kwota zobowiązao finansowych udzielonych spadła o 28,2% .
  Całkowita wartośd zobowiązao warunkowych i pozycji pozabilansowych w edług stanu na dzieo 31
  grudnia 2017 r. był a niższa o 5,4 % w zględem 2016 r.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  44
  5. Działalnośd oraz wybrane wyniki finansowe Idea Banku
  5.1. Podstawowe wskaźniki finansowe
  =dea Bank działa wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  Poniższa tabela przedstawia podstawowe wskaźniki finansowe =dea Banku wed ług stanu na koniec
  grudnia 2017 i 2016 roku oraz ich zmianę rok do roku.
  Wskaźniki * 2017 r. 2016 r. 2017/2016
  w tys. zł w tys. zł zmiana
  Współczynnik wypłacalności 13,3% 13,6% -0,3 p.p.
  Zysk brutto 384 791 219 799 75,1%
  Zysk netto 334 032 177 244 88,5%
  ROE* *) 3,1% 9,3% -6,2 p.p.
  ROA* *) 0,3% 0,9% -0,6 p.p.
  Koszty / Dochody (C/I) **) 52,0% 48,4% 3,6 p.p.
  Koszty / Dochody (C/I)* *)***) 43,4% 41,7% 1,7 p.p.
  Suma bilansowa 24 325 096 21 222 976 14,6%
  Należności od klientów 16 233 800 14 376 617 12,9%
  Zobowiązania wobec klientów oraz zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy 20 374 928 17 718 667 15,0%
  Zatrudnienie (etaty) 1 765 1 934 -8,7%
  * wartości zysku brutto, netto, suma bilansowa, należności od klientów oraz zobowiązania wobec klientów oraz zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej p rzez wynik finansowy pochodzą z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Idea Bank S.A. * w 2017 r. nie uwzględniono wyniku na sprzedaży 25,01% akcji Idea Leasing S.A. oraz wyniku na sprzedaży 100% akcji Tax Care S.A. ** w 2017 r. wyłączono koszt podatku od a ktywów w wysokości 60,2 mln zł w 2016 r. wyłączono koszt podatku od aktywów w wysokości 46,5 mln zł oraz koszt opłaty na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ramach funduszu ochrony środków gwaran towanych w wysokości 2,1 mln zł
  Współczynnik wypłacalności =dea Banku wyniósł 13,3 % na dzieo 31.12. 2017 r. i jego poziom
  ukształtował się powyżej wymogów ustawowych.
  Wynik netto 2017 roku wyniósł 334,0 mln zł, co stanowiło wzrost o 88,5% w porównaniu do 2016
  roku.
  W 2017 roku wskaźnik rentowności kapitałów (ROE) obniżył się o 6,2 p.p. w ujęciu rocznym.
  Głównym powodem spadku ww. wskaźnika było nie uwzględnienie w wyniku netto Banku transakcji
  sprzedaży 25% akcji spółki Idea Leasing S.A. oraz 100% akcji spółki Tax Care S.A., ja k również wzrost
  średniej wartości kapitałów o 11,8 % r/r.
  W 2017 roku pomijając wpł yw zdarzeo jednorazowych oraz wartośd podatku od aktywów , wskaźnik
  efektywności kosztowej Grupy wyniósł 43,4 % w 2017 r. wobec 41,7% w 2016 roku.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  45
  Na dzieo 31.12.2017 roku s uma bilansowa ukształtowała się na poziomie 24,3 mld zł, co stanowiło
  wzrost o 14,6 % w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku . Powyższy wzrost wynikał
  przede wszystkim ze wzrostu portfela kredytowego ( tj. 12,9 % r/r).
  Biorąc pod uwagę fakt, iż głównym źródłem finansowania działalności =dea Banku są depozyty na
  koniec 2017 roku odnotowano wzrost ich salda o 15,0 % r/r tj. do poziomu 20,4 mld zł.
  5.2. Rachunek zysków i strat
  Poniżej przedstawiono wyniki Banku za lata zakooczone 31 gru dnia 2017 i 2016 r. oraz zmiany wyniku
  w kolejnych okresach:
  Rachunek zysków i strat * 2017 r. 2016 r. 2017/2016
  w tys. zł w tys. zł Zmiana (%)
  Wynik z tytułu odsetek 538 752 476 961 13,0%
  Wynik z tytułu prowizji i opłat 123 184 180 238 -31,7%
  Pozostałe przychody i koszty* * 333 375 67 984 390,4%
  Wynik z tytułu odpisów aktualizujących -244 642 -154 427 58,4%
  Ogólne koszty administracyjne -365 878 -350 957 4,3%
  Zysk netto 334 032 177 244 88,5%
  * przedstawione dane pochodzą z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Idea Bank S.A. ** na pozycję pozostałe przychody i koszty składają się: przychody z tytułu dywidend, wynik na instrumentach finansowych, wynik n a instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej, wynik z pozycji wymiany oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne
  Zysk netto Idea B anku w 2017 roku wyniósł 334 ,0 mln zł i był wyższy od zysku netto osiągniętego
  w analogicznym okresie roku ubiegłego o 156,8 mln zł, tj. o 88,5 % ( w tym ujęto koszt podatku od
  aktywów w łącznej k wocie 60,2 mln zł tj. o 13,7 mln zł więcej niż w roku poprzednim) .
  Wy nik z tytułu odsetek
  W 2017 roku wynik z tytułu odsetek ukszt ałtował się na poziomie 538,8 mln zł, co stanowi wzrost
  względem analogicznego okresu w 2 016 roku o 13,0 %. Główną przyczyną ww . wzrostu było
  osiągnięcie przychodu odsetkowego na bardzo wysokim poziomie , tj. 941,7 mln zł ( 863 ,7 mln zł
  w 2016 r. tj. wzrost o 9,0 % r/r) przy jednocześnie niewielkim wzroście kosztu odsetkowego tj. 402,9
  mln zł w 2017 r. wobec 386,7 mln zł w 2016 r oku .
  Rosnący poziom przychodu odsetkowego jest przede wszystkim pochodną przyrostu portfela
  kredytowego.
  Wynik z tytułu prowizji i opłat
  Wynik prowizyjny w 2017 roku wyniósł 123,2 mln zł i ukształtował się na poziomie niższym
  w porównaniu do poprzedniego roku. Na poziom wyniku z tytuł u prowizji i opłat w 2017 roku wpływ
  miały przede wszystkim następujące czynniki:
   wzrost przychodu prowizyjnego z tytułu udzi elonych kredytów i pożyczek o 2,1 mln zł
  (2,4 % r/r) ,
   wzrost przychodu z tytułu kart płatniczych i kredytowych o 2,5 mln zł (tj. 20,4% r/r),


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  46
   niższy poziom przychodów z pośrednictwa , tj. osiągniecie przychodu na poziomie 105,9
  mln zł w 2017 roku (tj. spadek o 35,3 % r/r) , co jest spowodowane niższymi wolumenami
  sprzedaży produktów zewnętrznych .
  Pozostałe przychody i koszty
  Na poziom wyniku finansowego w 2017 roku w dużym stopniu wpływ miał wynik na sprzedaży
  jednostki zależnej , który był wyższy względem analogicznego okresu 2016 roku o 291,5 mln zł.
  Pozycja ta w 2 017 roku uwzględnia wynik na sprzedaż y 25% akcji spółki =dea Lea sing S.A . oraz
  sprzedaż 100% akcji Tax Care S.A.
  Ponadto, w 2017 r. Bank uzyskał przychód z tytułu dywidend w kwocie 26,6 mln zł , które otrzymał od
  spół ki Idea Money S.A. (20 ,0 mln zł) oraz B=K S.A. (6,5 mln zł).
  Ogólne koszty admi nistracyjne
  Całkowite koszty administracyjne w =dea Banku wzrosły w 2017 roku o 14,9 mln zł, tj. 4,3 % r/r.
  W 2017 roku obciążenie instytucji finansowych podatkiem od aktywów po raz pierwszy objęło 12
  miesięcy , co przyczyniło się do wzrostu kosztów działania o 12,0 mln zł w porównaniu do 2016 roku .
  Najwyższy udział w kosztach (49 ,6% ogółu kosztów) stanowią świadczenia pracownicze oraz koszty
  najmu i utrzymania oddziałów i biur. Wzrost św iadczeo pracowniczych o 12,5 mln zł w 2017 r/r jest
  związany pr zede wszystkim ze wzrostem zatrudnienia w sieci sprzedaży wynikającej ze wzrostu liczby
  placówek Lion’s Bank, jak również zmianami wprowadzonymi w systemach wynagradz ania sieci
  sprzedaży Banku.
  Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartośc i i rezerw
  Wynik z tytułu odpisów aktualizujących odzwierciedla wzrost i dojrzewanie portfela kredytowego.
  W 2017 r. ww. koszt wyniósł 244,6 mln zł i był wyższy o 58,4 % r/r.
  5.3. Sprawozdanie z sytuacji finansowej
  Najważniej sze pozycje bilansowe na dzieo 31.12.2017 r. i 31.12.2016 r. kształtowały się następująco:
  Aktywa * 2017 r. 2016 r. 2017/2016
  w tys. zł w tys. zł Zmiana (%)
  Kasa, środki w Banku Centralnym 138 061 129 702 6,4%
  Należności od klientów 16 233 800 14 376 617 12,9%
  Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży 4 250 380 3 662 623 16,0%
  Wartości niematerialne 204 865 176 617 16,0%
  SUMA AKTYWÓW 24 325 096 21 222 976 14,6%
  * przed stawione dane pochodzą z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Idea Bank S.A.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  47
  Zobowiązania i kapitały własne * 2017 r. 2016 r. 2017/2016
  w tys. zł w tys. zł Zmiana (%)
  Zobowiązania wobec innych banków i instytucji finansowych 760 748 781 493 -2,7%
  Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy 1 989 613 2 126 240 -6,4 %
  Zobowiązania wobec klientów 18 385 315 15 592 427 17,9%
  Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 512 297 469 335 9,2%
  SUMA ZOBOWIĄZAŃ 22 001 780 19 285 163 14,1%
  KAPITAŁY WŁASNE 2 323 316 1 937 813 19,9%
  SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO 24 325 096 21 222 976 14,6%
  * przedstawione dane pochodzą z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Idea Bank S.A.
  Suma bilansowa Banku na koniec grud nia 2017 roku kształtowała się na poziomie 24 ,3 mld złotych ,
  co stanowiło wzrost w porównaniu do roku poprzedniego o 14 ,6%.
  Struktura b ilansu Banku na dzieo 31.12.2017 roku była zbliżona do struktury , jaka miała miejsce na
  koniec 2016 roku, tj. 66,7 % wartości sumy bilansowej stanowiły kredyty i pożyczki udzielone
  klientom, instrumenty finansowe dostęp ne do sprzedaży – 17,5 %, pozo stałe składniki aktywów
  stanowiły razem 15,8 %.
  Główną przyczyną wzrostu sumy bilansowej po stronie aktywów był wzrost portfela kredytowego
  (wzrost o 12,9 % r/r).
  =nstrumenty finansowe dostępne do sprzedaży w posiadaniu =dea Banku stanowią głównie obligacje
  skarbowe – 85,8% i bony pieniężne 12,8 %.
  W 2017 roku podobnie również jak w roku poprzednim głównym źródłem finansowania były środki
  zdeponowane przez klientów w formie depozytów oraz na rachunkach , których saldo na koniec 2017
  roku stanowiło 92,6 % ogółu zobowiązao.
  W 2017 roku =dea Bank nie otrzymał wsparcia pochodzącego ze środków publicznych.
  Bank nie jest stroną umowy, o której mowa w art. 141t ust. 1 Ustawy Prawo Bankowe.
  5.4. Zatrudnienie
  Zasoby ludzkie w Banku to specjaliści i eksperci z dobrym wykształceniem oraz wysokimi
  kwalifikacjami. W odniesieniu do wyższej kadry menedżerskiej 98% w gronie tych pracowników
  posiada co najmniej wykształcenie wyższe. Średnia wieku pracowników Banku wzrosła w porównaniu
  do 2016 r. i wynosi 31 lat.
  Wskaźnik Zatrudnieni ogółem Wyższa kadra
  menedżerska
  Średni wiek (w latach) 31 38
  Udział pracowników z wyższym wykształceniem 71% 98%  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  48
  Dominującą częśd pracowników
  zatrudnionych w Banku stanowią
  kobiety. Na koniec 2017 r. zatrudnionych
  kobiet było 55%. W przypadku wyższych
  stanowisk menedżerskich udział kobiet
  również jest przeważający i wynosi 53%.
  Na dzieo 31.12.2017 r. w Banku było
  zatrudnionych 2 059 osób (tj. 1 765
  etatów). W wyniku trwającej digitalizacji
  procesów zatrudnienie wyrażone
  w etatach w stosunku do 2016 r. spadło
  o 169 osób.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  49
  6. Zarządzanie ryzykiem
  6.1. Cele i zasady zarządzania ryzykiem
  Zarządzanie ryzykiem jest jednym z najważniejszych procesów wewnętrznych Grupy Kapitałowej i ma
  na celu zapewnienie rentowności działalności biznesowej, przy zapewnieniu kontroli poziomu ryzyka
  i jego utrzymani u w ramach przyjętych przez Grupę tolerancji na ryzyko i systemu limitów,
  w zmieniającym się otoczeniu makroekonomicznym i prawnym.
  Zarz ądzanie ryzykiem w Grupie jest procesem zintegrowanym i odbywa się w oparciu o wymogi
  nadzorcze oraz regulacje zatwierdzone przez Radę Nadzorczą i Zarząd Banku. Hednostką integrującą
  zarządzanie ryzykiem w ramach Grupy jest Bank.
  Regulacje wewnętrzne dotyc zące zarządzania Ryzykiem w Grupie posiadają 3 -stopniową strukturę:
   Poziom strategiczny :
  o Strategia i Biznes Plan Idea Bank S.A. (aktualizowany co roku) ,
   Poziom strategii i polityki zarządzania danym rodzajem ryzyka :
  o Strategie i polityki zarządzania ryzykiem ,
   Poziom przepisów wewnętrznych :
  o Zatwierdzone przez Zarząd Banku i nstrukcje wewnętrzne regulujące i delegujące na
  poziom Departamentów i Biur zasady zarządzania danym rodzajem ryzyka w ramach
  przyjętej strategii i polityki .
  W procesie zarządzania ryzykiem uczestniczą:
   Rada Nadzorcza,
   Zarząd,
   Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami,
   Komitet Kredytowy Banku,
   komórki organizacyjne zarządzające poszczególnymi rodzajami ryzyka,
   komórki kontroli (w tym komórka audytu wewnętrznego oraz komórka compliance ),
   wybrane komórki organizacyjne jednostek zależnych.
  Rada Nadzorcza Banku sprawuje nadzór nad systemem zar ządzania ryzykiem w Grupie . Rada
  akceptuje strategię, kluczowe polityki zarządzania ryzykiem, wielkośd akceptowalnego poziomu
  ryzyka. Prowadzi przeglądy głównych obszarów ryzyka, trybu identyfikacji zagrożeo oraz procesu
  ustalania i monitorowania działao naprawczych. Dokonuje ponadto oceny czy podejmowane przez
  Zarząd działania są skuteczne.
  Zarząd Banku odpowiada za wdrożenie efektywnego systemu zarządzania ryz ykiem, zgodnego
  z wymogami regulacyjnymi oraz przyjętymi założeniami strategicznymi. Zakres ten obejmuje takie
  czynności jak: identyfikację, pomiar, monitorowanie i kontrolę, raportowanie, podejmowanie działao
  zaradczych, a także przeglądy i weryfikacje procesu zarządzania wybranym rodzajem ryzyka. Zarząd
  ponadto odpowiada za ustanowienie struktury organizacyjnej dostosowanej do wielkości i profilu
  podejmowanego ryzyka, podział odpowiedzialności zapewniający niezależnośd funkcji pomiaru
  i ko ntroli ryzyka od działalności operacyjnej, wprowadzenie i aktualizację strategii zarządzania
  ryzykiem.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  50
  Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami jest organem opiniodawczo -decyzyjnym powołanym
  w celu wspierania Zarządu i Rady Nadzorczej w zakresie kształtowan ia polityki zarządzania aktywami
  i pasywami, monitorowania oraz zarządzania ryzykiem płynności, ryzykiem rynkowym (w tym
  ryzykiem walutowym i stopy procentowej), ryzykiem modeli, ryzykiem kredytowym oraz zarządzania
  ryzykiem adekwatności kapitałowej, oceną istotności ponoszonego ryzyka i odzwierciedleniem go
  w zasadach tworzenia kapitału wewnętrznego na poziomie jednostkowym oraz Grupy Kapitałowej.
  Komitet Kredytowy Banku jest organem opiniodawczym i decyzyjnym w zakresie spraw związanych
  z ryzykiem kredy towym. Rolą Komitetu jest wsparcie działalności Zarządu Banku w postaci realizacji
  funkcji opiniodawczo -doradczych w procesie podejmowania decyzji kredytowych lub samodzielne
  podejmowanie decyzji zgodnie z obowiązującym w Banku systemem limitów kompetencji
  decyzyjnych.
  Ze względu na szeroki aspekt i przenikanie poszczególnych rodzajów ryzyka, każdy rodzaj ryzyka
  posiada komórkę wiodącą, która jest odpowiedzialna za koordynację procesu zarządzania danym
  rodzajem ryzyka. Komórki te odpowiadają za identyfikac ję, pomiar, monitoring i koordynację działao
  zaradczych w zakresie poszczególnych rodzajów ryzyka. Do zadao komórek należy także
  opracowywanie procedur realizacji poszczególnych etapów procesu zarządzania ryzykiem.
  W Banku funkcjonuje komórka audytu wewnęt rznego, której celem jest badanie i ocena, w sposób
  niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, procedur
  i mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym
  skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku. W celu zapewnienia zgodności
  działania Banku z odpowiednimi prawami, przepisami oraz standardami, w Banku funkcjonuje także
  wydzielona komórka Compliance, której celem działania jest również właściwe zarządzanie ry zykiem
  braku zgodności.
  Efektem prowadzonych działao w zakresie identyfikacji i pomiaru poszczególnych rodzajów ryzyka
  jest określenie, które z nich są istotne z punktu widzenia Grupy, ich klasyfikacja z punktu widzenia
  stałej oceny istotności (ryzyka trwa le istotne i okresowo istotne), a także z perspektywy celowości
  po krycia danego ryzyka kapitałem.
  Procesy zarządzania ryzykiem
  W procesie zarządzania ryzykiem Grupa identyfikuje ryzyka i ocenia ich istotnośd na podstawie
  przyjętych czynników oceny istotn ości, kierując się podziałem na ryzyka trwale istotne, potencjalnie
  istotne oraz ryzyka nieistotne. Rozpoznanie każdego ryzyka polega na ocenie jego wpływu na wyniki
  prowadzonej przez Grupę działalności, to znaczy takiego oddziaływania, które może przynieś d
  materialny, negatywny wpływ na kapitał lub wynik finansowy.
  Jako ryzyka istotne Grupa w 2017 r. uznawała następujące rodzaje ryzyka:
  • ryzyko kredytowe ,
  • ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej,
  • ryzyko walutowe ,
  • ryzyko płynności ,
  • ryzyko operacyjne ,
  • ryzyko kontrahenta,
  • ryzyko koncentracji dużych zaangażowao ,
  • ryzyko koncentracji geograficznej i branżowej .


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  51
  6.2. Ryzyko kredytowe
  Ryzyko kredytowe należy do podstawowych ryzyk związanych z działalnością Banku. Ryzyko
  kredytowe to ryzyko poniesienia straty finansowej wywołanej zaprzestaniem terminowej spłaty
  zobowiązania przez klientów Banku i spółek Grupy. Niewywiązanie się kontrahen ta ze spłaty kredytu
  w części lub w całości spowodowane jest na ogół jego pogarszającą się sytuacją finansową, bądź jego
  bankructwem.
  Ustalając bieżącą politykę zarządzania ryzykiem kredytowym, Grupa ma przede wszystkim na
  względzie utrzymanie ustalonego w strategii poziomu apetytu na ryzyko mierzonego wskaźnikiem
  NPL 90+, kosztem ryzyka i parametrem odzysku. =nne istotne czynniki brane pod uwagę to:
  utrzymanie właściwego poziomu kapitału i przestrzeganie limitów dotyczących działalności
  kredytowej.
  Celem zarządzania ryzykiem kredytowym w Grupie jest zapewnienie bezpieczeostwa prowadzonej
  działalności kredytowej, przy zachowaniu racjonalnego podejścia do ryzyka. Dlatego w procesie
  zarządzania ryzykiem Grupa kieruje się następującymi zasadami:
  • zarządza ryz ykiem kredytowym na podstawie sformalizowanych regulacji (polityki,
  instrukcji i procedur), w których zostały określone metody identyfikacji, pomiaru,
  monitorowania, limitowania oraz raportowania ryzyka kre dytowego,
  • analizuje ryzyko kredytowe pojedynczej e kspozycji kredytowej zgodnie z przyjętymi
  meto dykami oceny ryzyka kredytowego,
  • wykorzystuje modele dostosowane do segmentu klien ta i produktu do wyceny ryzyka,
  • limituje poziom ryzyka kredytowego poprzez ustalone wewnętrzne i zewnętrzne limity
  dotyczące ograniczeo zaangażowania kredytowego między innymi wobec jednego
  klienta, grupy podmiotów powiązanych kapitałowo i organizacyjnie oraz branż
  gospodarki wynikające odpowiednio z apetytu na ryzyko, Prawa bankowego,
  rekomendacji KNF i Rozporządzenia Parlament u Europejskiego i Rady (UE ) nr 575/2013
  z dnia 26.06. 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kr edytowych
  i firm inwestycyjnych,
  • w celu zapewnienia obiektywności ocen ryzyka kredytowego wydziela proces sprzedaży
  (pozyskiwania klientów) od procesu oceny i akceptacji ryzyka kredytowego klientów, oraz
  zarządzania i kontroli tego ryzyka (analiza wniosków, oceną ryzyka i pode jmowaniem
  decyzji kredytowych) ,
  • tryb podejmowania decyzji kredytowych zatwierdzany jest przez Zarząd Banku
  a kompetencje k redytowe nadawane są pracownikom Banku w sposób indywidualny,
  w zależności od ich umiejętności, doś wiadczenia i pełnionych funkcji,
  • podstawowym kryterium zawierania transakcji kredytowych jest posiadanie zdolności
  i wiarygodności kredytowej przez klienta, do badania których Bank wykorzystuje system
  wspierający proces kredytowy, narzędzia scoringowe, zewnętrzne informacje (np. bazy
  CBD DZ, CBD BR, BI K, B=G) i wewnętrzne bazy Banku,
  • każda transakcja kredytowa jest monitorowana w zakresie wykorzystania kredyt u,
  terminowości spłat, prawnych zabezpieczeo kredytu, powiązao kapitałowo -
  organizacyjnych dłużnika i bieżącej sy tuacji ekonomiczno – finansowej,
  • okresowo monitoruje zmiany zachodzące na rynku nieruchomości oraz założenia i ramy
  prawno -ekonomiczne dokonywan ych ocen wartości nieruchomości przyjmowanych jako
  zabezp ieczenia ekspozycji kredytowych,


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  52
  • w ramach proaktywnego zarządzania ryzykiem kredytowym i jakością portfela
  kredytowego, prowadzi działania polegające na wczesnym wdrażaniu rozwiązao
  restrukturyzacyjn ych (udogodnieo w spłacie kredytów) w stosunku do klientów
  doświad czających trudności finansowych,
  • ustala zasady ustanawiania i monitorowania prawnych zabezpieczeo kredytów oraz
  proces windykacji należnośc i,
  • przeprowadza regularnie testy warunków skrajnych służące ocenie potencjalnego
  wpływu na sytuację Banku negatywnych zdarzeo zachodzących w otoczeniu.
  Przepisy wewnętrzne dotyczące oceny i monitorowania ryzyka kredytowego klienta oraz weryfikacji
  wartości prawnych, wewnętrzne limity kredytowe, kompetencj e decyzyjne oraz system identyfikacji,
  oceny i raportowania ryzyka kredytowego komitetom, Zarządowi Banku i Radzie Nadzorczej Banku ,
  a także modele scoringowe oraz narzędzia informatyczne wykorzystywane w procesie zarządzania
  ryzykiem kredytowym podlegają cyklicznym przeglądom i aktualizacji.
  W Grupie funkcjonuje system raportowania. Zakres i rodzaj raportowania i pomiaru ryzyka obejmują
  między innymi następujące elementy:
  • analizy vintage w tym jakości i skuteczności procesów kredytowych ,
  • wykorzystanie limitów kredytowych,
  • wyniki testów warunków skrajnych,
  • analiz back –testów dla odpisów aktualizacyjnych,
  • aktualizacje wartości zabezpieczeo ekspozycji kredytowych na podstawie analiz rynku
  nieruchomości.
  W celu określenia poziomu ryzyka kredytowego oraz opłacalności portfeli kredytowych Bank
  wykorzystuje różne metody pomiaru i wyceny ryzyka kredytowego.
  Bank dokonuje oceny wszystkich bilansowych ekspozycji kredytowych w celu identyfikacji
  obiektywnych przesłanek utraty wartości według najbardziej aktualny ch danych w dniu dokonywania
  aktualizacji wartości. =dentyfikacja utraty wartości dokonywana jest automatycznie w systemie
  centralnym Banku na podstawie informacji systemowych (opóźnienie w spłacie) lub danych
  wprowadzanych przez użytkowników. Odpisy aktu alizujące z tytułu utraty wartości należności
  kredytowych w Banku tworzone są według zasad MSR/MSSF.
  Przy szacowaniu odpisów Bank wykorzystuje wartośd przyjętych zabezpieczeo z uwzględnieniem
  stosowanych ograniczeo wartości zabezpieczeo wynikających z ana liz odzysków. Podstawą szacunku
  wartości zabezpieczenia o charakterze rzeczowym jest jego aktualna wartośd rynkowa.
  Jakośd portfela
  Ryzyko kredytowe w Grupie Kapitałowej występuje przede wszystkim w Banku oraz w spółce zależnej
  Idea Money (transakcje fakt oringowe). Bank oraz spółki badają jakośd portfela
  kredytowego /leasingowego/faktoringowego poprzez udział ekspozycji z zaległością powyże j 90
  dni w portfelu kredytowym /faktoringowym .
  Na koniec grudnia 2017 r., udział ekspozycji z zaległością powyżej 90 dni w portfelu Banku wynosi
  8,30 %1. W porówn aniu do 2016 r. wskaźnik wzrósł o 1 ,88 punktu procentowego. Na niższy udział
  ekspozycji z zaległością powyżej 90 dni w poprzednim roku wpływ miała głównie przeprowadz ona
  1 Wskaźnik NPL jest liczony według zaangażowania kapitałowego


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  53
  w 2016 roku sprzedaż za łączną cenę 109 mln zł portfela zaległego o łącznej wartośd przenoszonych
  wierzytelności 702 mln zł.
  Udział salda 90+ w portfelu kształtował się następująco:
  Idea Bank S.A. * Idea Money S.A.
  2016 6,42 % 1,15%
  2017 8,30 % 1,28%
  * przed stawione dane pochodzą z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Idea Bank S.A.
  Na koniec 2017 roku wartośd bilansowa odpisów aktualizacyjnych dla portfela kredytowego Banku
  wyniosła 740,2 mln zł i była wyższa o 47,7% w porównaniu do 2016 roku, który zamknął się saldem
  odpisów na poziomie 501,1 mln zł.
  Wskaźnik pokrycia (ang. coverage ratio) portfela z zaległością powyżej 90 dni odpi sami na koniec
  2017 r. w Banku wyniósł 41,4 % i był wyższy względem roku 2016 .
  Pokrycie salda przeterminowanego pow yżej 90+ odpisami kształtowało się następująco:
  Idea Bank S.A. * Idea Money S.A.
  2016 38,4 % 35,8%
  2017 41,4 % 30,5%
  * przed stawione dane pochodzą z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Idea Bank S.A.
  6.3. Ryzyko operacyjne
  W Idea Banku ryzyko operacyjne jest drugim (po ryzyku kredytowym) podstawowym ryzykiem
  w działalności. Hednostką zarządzającą ryzykiem operacyjnym w Banku jest Departament Ryzyka
  Operacyjnego (DRY).
  Bank zarządza ryzykiem operacyjnym zgodnie z ustaloną przez Zarząd i zaakceptowaną przez Radę
  Nadzorczą strategią zarządzania ryzykiem operacyjnym, która:
  • uwzględnia regulacje ostrożnościowe wynikające z prawa bankowego oraz odpowiednich
  uchwał i rekomendacji instytucji nadzoru,
  • uwzględnia przyjętą w Banku definicję ryzyka operacyjnego, docelowy profil ryzyka
  operacyjnego oraz ogólne zasady zarządzania ryzykiem operacyjnym,
  • zakłada ciągle doskonalenie procesów zarządzania ryzykiem operacyjnym.
  Celem zarządzania ryzykiem operacyjnym jest zwiększenie bezpieczeostwa działalnoś ci prowadzonej
  przez Bank.
  Zarządzanie ryzykiem operacyjnym obejmuje wszystkie procesy i systemy związane z wykonywaniem
  czynności bankowych, zapewniających klientom usługi finansowe świadczone w ramach przedmiotu
  działalności Banku. W systemie zarządzani a ryzykiem operacyjnym aktywnie uczestniczą wszystkie
  komórki i jednostki organizacyjne Banku oraz Komitet Ryzyka Operacyjnego jako organ opiniodawczo
  – doradczy dla Zarządu Banku.
  W Banku funkcjonuje system raportowania i pomiaru ryzyka operacyjnego wspom agany systemem
  informatycznym.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  54
  W zależności od poziomu i profilu ryzyka operacyjnego stosuje się odpowiednie działania korygujące
  i zapobiegawcze, adekwatne do zdiagnozowanego ryzyka i zapewniające wybór oraz wdrożenie
  środków skutecznie modyfikujących ryz yko.
  Skutecznośd stosowanych w Banku zabezpieczeo oraz metod ograniczania ryzyka operacyjnego
  monitoruje się poprzez:
   ciągłe śledzenie, gromadzenie i analizowanie zdarzeo operacyjnych oraz obserwacji profilu
  ryzyka operacyjnego,
   kontrolowanie ilościowych i jakościowych zmian ryzyka operacyjnego poprzez między innymi
  kluczowe wskaźniki ryzyka.
  Hakośd i efektywnośd zarządzania ryzykiem operacyjnym jest weryfikowana przez Audyt Wewnętrzny.
  W 2017 r. Bank koncentrował się głównie na:
  • dalszej optymalizacji proc esów dotyczących: Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym („ZRO”),
  tj.: procesu samooceny, przeprowadzania testów warunków skrajnych oraz outsourcingu,
  • prowadzeniu działao mających głównie na celu wzmocnienie kompletności bazy strat
  poprzez m. in.; dodatkowe kont role crossowe, co ma bezpośredni wpływ na poprawę
  efektywności identyfikowania zdarzeo oraz incydentów,
  • koordynacji przeprowadzanych przy współpracy z =T oraz komórkami biznesowymi Banku
  testów z zakresu Utrzymania Ciągłości Działania („UCB”) oraz ich dokumentowania,
  • aktualizacji i kompletowaniu dokumentacji z zakresu UCB,
  • kontynuacji działao mających na celu cykliczne (kwartalne) monitorowanie przez
  kierujących komórkami organizacyjnymi działao naprawczych do zarejestrowanych
  zdarzeo/incydentów – celem weryfikacji, czy wprowadzone Action Plany są adekwatne
  i efektywne,
  • kontynuacji pomiaru ryzyka z wykorzystaniem Kluczowych Wskaźników Ryzyka („KR=”).
  Dodatkowo w 2017 r. Bank wdrażał wymogi w zakresie Systemu Kontroli Wewnętrznej w związku
  wejściem w życie: Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem
  i systemu kontroli wewnętrznej oraz nowelizacji Rekomendacji : wydanej przez KNF.
  Ponadto Bank zarządza ryzykiem operacyjnym w Grupie Kapitałowej =dea Bank, poprzez analizę
  zdarzeo operacyjnych w spółkach zależnych jak również poprzez stosowanie w miarę możliwości
  jednolitych zasad zgodnych z zasadami zarządzania ryzykiem stosowan ymi w Banku.
  Spółki Grupy Kapitałowej =dea Bank przekazują do Departamentu Ryzyka Operacyjnego Banku
  informacje o zdarzeniach / incydentach dotyczących ryzyka operacyjnego oraz stosują spójne
  z Bankiem zasady zarządzania ryzykiem operacyjnym.
  Do wyliczan ia minimalnego wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego Bank stosuje
  metodę standardową zgodnie z art. 317 Rozporządzenia CRR. Na 2017 r. wymóg kapitałowy z tytułu
  ryzyka operacyjnego wynosił: 76 984 tys. zł. Suma strat brutto z tytułu zdarzeo doty czących ryzyka
  operacyjnego, odnotowanych w 2017 r. wyniosła : 1 347 tys. zł.
  W 2017 r. Bank kontynuował działania mające na celu dalsze podnoszenie poziomu bezpieczeostwa
  teleinformatycznego. Działania koncentrowały się w głównej mierze na:
   realizacji pro gramu podnoszenia bezpieczeostwa oraz analizie standardów bezpieczeostwa
  w zakresie procesów płatniczych oraz wprowadzanie usprawnieo,


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  55
   wprowadzaniu dodatkowych polityk oraz zwiększaniu efektywności w zakresie procesów
  opartych o systemy SIEM oraz DLP,
   zaplanowaniu inwestycji w zakresie wzmocnienia automatycznych mechanizmów
  kontrolnych poprzez zakup systemów do kontroli uprawnieo uprzywilejowanych,
  antymalware ,
   pozyskaniu usług doradczych celem przeprowadzenia oceny obecnej architektury Banku i na
  tej podstawie zaplanowaniu dalszych działao celem podniesienia poziomu bezpieczeostwa
  środowiska teleinformatycznego na poziomie strategicznym,
   pozyskaniu usług wsparcia w zakresie zarządzania incydentami bezpieczeostwa.
  Ponadto, biorąc pod uwagę rosnące ryzy ka w obszarze cyberprzestępczości identyfikowane przez
  Bank oraz potencjalną dotkliwośd skutków ich materializacji, Bank podejmuje działania
  zabezpieczające przed cyberzagrożeniami. W szczególności:
   wdrożenie usługi Threat Intelligence – przeprowadzono prz etarg, zawarto umowę
  i uruchomiono usługę w sierpniu 2017 r.,
   wdrożenie narzędzi an ytymalware – prowadzono przetarg , wybór został dokonany spośród
  3 rozwiązao, wdrożenie zaplanowane na luty 2018 r.,
   wymiana infrastruktury – zakooczono przetargi w zakresie wymiany części infrastruktury
  teleinformatycznej, w tym VMWare, routery brzegowe, system PIM, firewalle, system do
  wideokonferencji, itp.,
   wdrożenie usługi DRP – przeprowadzono przetarg , projekt w fazie koocowej.
  Ponadto Ba nk przystąpił do Bankowego Centrum Cyberbezpieczeostwa przy Związku Banków
  Polskich oraz uczestniczył w pracach Związku Banków Polskich nad standardami technicznymi do
  nowych wymagao Dyrektywy o Usługach Płatniczych (PSD ==).
  W ramach bezpieczeostwa =T w Grupie Kapitałowej =dea Bank – w Spółkach wchodzących w skład
  Grupy rozpoczęto wdrażanie standardów bezpieczeostwa =T stosowanych w Banku.
  W zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Bank realizował procesy
  zgodnie z założeniami . W = kwartale 2017r. przeprowadzona została kontrola procesu
  przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez Urząd Kontroli Nadzoru
  Finansowego (UKNF), w wyniku której nie stwierdzono działao niezgodnych z Ustawą
  o przeciwdziałaniu pr aniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ponadto w 2017r. Bank wdrożył
  system analityczny SPERT, który zwiększył efektywnośd procesów w zakresie typowania podejrzanych
  transakcji oraz wdrożono scoringową ocenę klientów Banku.
  W ramach ryzyka operacyj nego Bank zarządza również ryzykiem outsourcingu. W tym celu
  wprowadzony został w Banku dedykowany proces, który jest uregulowany odrębną =nstrukcją.
  W 2017 r. w w/w procesie wprowadzone zostały zmiany mające na celu podniesienie jego
  efektywności oraz dal sze ograniczanie ryzyka związanego z powierzaniem czynności podmiotom
  zewnętrznym. Bank publikuje listę podmiotów świadczących usługi na zasadach outsourcingu zgodnie
  z obowiązującymi przepisami Prawa bankowego. Ryzyko związane z outsourcingiem objęte jest
  systemem raportowania zarządczego.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  56
  6.4. Ryzyko płynności
  Ryzyko płynności Grupy jes t zarządzane na poziomie Banku.
  Ryzyko płynności oznacza ryzyko poniesienia straty z tytułu wymuszonej wymiany posiadanych
  aktywów na gotówkę lub odpowiedniki gotówki w sytuacji ograniczenia/utraty zdolności do
  finansowania aktywów i terminowego wywiązywania się ze zobowiązao. Celem zarz ądzania ryzykiem
  płynności jest dostosowanie jej rozmiarów i rodzaju działalności, w sposób zapewniający wykonanie
  wszystkich zobowiązao pieniężnych zgodnie z terminami ich płatności oraz finansowanie aktywów,
  bez konieczności ponoszenia nadmiernych kosztó w. Podstawowym celem Banku w zakresie
  zarządzania płynnością jest zapobieganie wystąpieniu sytuacji kryzysowej oraz określenie rozwiązao
  umożliwiających jej przetrwanie. Tak przyjęty cel sprowadza zagadnienia płynności do obszaru
  stabilności źródeł finanso wania Banku oraz możliwości likwidacji posiadanych aktywów w dowolnym
  momencie bez istotnej utraty ich wartości. Podstawą polityki Banku w zakresie płynności jest
  utrzymywanie odpowiedniego poziomu nadwyżki płynności poprzez wzrost portfela płynnych
  papier ów wartościowych oraz stabilnych źródeł finansowania, w szczególności stabilnej bazy
  depozytowej od osób fizycznych.
  W procesie zarządzania ryzykiem płynności Bank koncentruje się głównie na:
  1. utrzymywaniu aktywów płynnych wyznaczonych zgo dnie z przyjętą p rzez Bank metodyką na
  poziomie nie niższym niż apetyt na ryzyko płynności,
  2. utrzymywaniu nadzorczych norm płynności na poziomie przewyższającym limity zewnętrzne
  w tym zakresie,
  3. pozyskiwaniu stabilnych i zdywersyfikowanych źródeł finansowania,
  4. podejmowaniu bieżących działao w celu utrzymania ryzyka płynności w ramach przyjętych
  w Banku limitów.
  Bank dokonuje pomiaru oraz zarządza ryzykiem płynności w oparciu o regulacje nadzorcze, przyjęty
  apetyt na ryzyko w zakresie ryzyka płynności oraz wewnętrzne proced ury, zawierające metody
  identyfikacji, pomiaru, monitorowania, limitowania oraz raportowania ryzyka płynności.
  Do oceny poziomu ryzyka płynności Bank wykorzystuje między innymi następujące miary ryzyka
  płynności oraz analizy:
  1. nadzorcze normy płynności,
  2. luki płynności, tj. niedopasowania zapadalności aktywów i wymagalności pasywów,
  uwzględniająca wszystkie pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej oraz pozycje
  pozabilansowe wg terminów zapadalności/ wymagalności, w ujęciu kontraktowym oraz
  urealnionym,
  3. wskaźniki płynności w wyznaczonych pasmach czasowych wg terminów zapadalności/
  wymagalności, w ujęciu kontraktowym oraz urealnionym.
  Zarządzanie płynnością opiera się na zestawieniu aktywów i zobowiązao Banku według urealnionych
  terminów zapadalności/ wyma galności (metoda luki). Pozwala ono na analizę i kontrolę pozycji
  płynności w skali całego Banku w ujęciu krótko -, średnio - i długoterminowym, co ma ostrzegad
  z wyprzedzeniem o pojawieniu się niebezpiecznego dla Banku nie dopasowania aktywów i pasywów.
  W c elu ograniczania ryzyka płynności Bank stosuje wewnętrzne limity płynności nałożone na wybrane
  miary płynności w zakresie niedopasowanie urealnionych przepływów wynikających z aktywów
  i pasywów w poszczególnych pasmach czasowych.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  57
  Na dzieo 31.12.2017 r. wsz ystkie wskaźniki płynności (wewnętrzne i zewnętrzne) kształtowały się
  w ramach obowiązujących limitów ograniczających ryzyko płynności. Poniższa tabela prezentuje
  kalkulację nadzorczych miar płynności dla =dea Banku wg stanu na dzieo 31.12.2017 r.
  Aktywa w tys. zł
  A1 Podstawowa rezerwa płynności 3 912 049
  A2 Uzupełniająca rezerwa płynności 0
  A3 Pozostałe transakcje zawierane na hurtowym rynku finansowym 3 104 439
  A4 Aktywa o ograniczonej płynności 17 621 182
  A5 Aktywa niepłynne 1 680 337
  Pasywa w tys. zł
  B1
  Fundusze własne pomniejszone o sumę wartości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka rynkowego i wymogu z tytułu ryzyka rozliczenia dostawy oraz ryzyka kontrahenta
  1 981 449
  B2 Środki obce stabilne 19 768 701
  B3 Pozostałe zobowiązania na hurtowym rynku finansowym 2 409 152
  B4 Pozostałe zobowiązania 334 033
  B5 Środki obce niestabilne 1 925 388
  Miary płynności Wartość
  minimalna Wartość
  M1 Luka płynności krótkoterminowej ((A1 + A2) - B5) 0 1 986 661,00
  M2 Współczynnik płynności krótkoterminowej ((A1 + A2) / B5) 1 2,03
  M3 Współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych funduszami własnymi (B1 / A5) 1 1,18
  M4
  Współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych i aktywów o ograniczonej płynności funduszami własnymi i środkami obcymi stabilnymi ((B1 + B2) / (A5 + A4))
  1 1,13
  Dodatkowo Bank przeprowadza kwartalnie testy warunków skrajnych płynności. Testy warunków
  skrajnych przeprowadzane są w ramach przyjętych 3 scenariuszy bazowych: scenariusz wewnętrzny,
  zewnętrzny (systemowy) i mieszany (kombinacja wariantu wewnętrznego i systemowego) i mają na
  celu sprawdzenie czy poziom aktywów płynnych jaki Bank posiada, zapewni realizację wszystkim
  zobowiązao w horyzoncie czasowym, określonym jako horyzont przeżycia (tolerancja ryzyka
  płynności).
  Ryz yko kontrahenta
  Ryzyko kontrahenta jest utożsamiane z ryzykiem kredytowym kontrahentów finanso wych, z którym
  Bank zawiera transakcje kupna instrumentów finansowych oraz z ryzykiem korekty wyceny
  kredytowej (CVA).
  Ryzyko kontrahenta, zgodnie z przyjętą definicją nie występuje w spółkach Grupy, stąd zarządzane
  jest wyłącznie na poziomie jednostkowym Banku.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  58
  Korekta wyceny kredytowej (CVA - Credit Value Adjustment) to różnica pomiędzy wartością portfela
  wolnego od ryzyka, a realną wartością portfela, obejmującą możliwośd braku spłaty zobowiązao
  przez kontrahenta .
  W ramach zarządzania ryzykiem kredytowym kontrahenta oraz ryzykiem korekty wyceny kredytowe j
  (CVA ), Bank ustala limity zaangażowania na poszczególnych kontrahentów (w tym limity na
  symetryczne i niesymetryczne transakcje pochodne) oraz stosuje zaawansowane metody wyceny do
  wartości godziwej transakcji pochodnych na stopę procentową oraz transakc ji opcyjnych.
  Ryzyko koncentracji dużych zaangażowao
  Ryzyko koncentracji dużych zaangażowao to ryzyko wynikające z nadmiernych koncentracji z tytułu
  ekspozycji wobec poszczególnych klientów lub grup powiązanych klientów, charakteryzujących się
  potencjałem do generowania strat na tyle dużych, by zagrozid kondycji finansowej Banku lub
  zdolności do prowadzenia podstawowej działalności lub doprowadzid do istotnej zmiany profilu
  ryzyka Banku. Dużą ekspozycję stanowi ekspozycja Banku wobec klienta lub grupy powi ązanych
  klientów, jeżeli jej wartośd jest równa lub wyższa niż 10% wartości Uznanego Kapitału Banku a limity
  ograniczające ryzyko koncentracji dużych zaangażowao ustalane są na podstawie art. 395 ust. 1
  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) n r 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w
  sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające
  rozporządzenie (UE) nr 648/2012 .
  Bank w 2017 roku wdrożył postanowienia zaktualizowanej Rekomendacji C Komisji Nadzoru
  Fin ansowego w tym także określił zasady i organizację procesu zarządzania ryzykiem koncentracji
  dużych zaangażowao w sposób pozwalający na właściwą identyfikację ryzyka koncentracji i jego
  rzetelną ocenę, jak również zapewnienie funkcjonowania właściwych mech anizmów kontrolnych oraz
  narzędzi aktywnego sterowania stopniem narażenia na ryzyko koncentracji, z uwzględnieniem
  efektywnego procesu raportowania.
  6.5. Ryzyko stopy procentowej
  Ryzyko stopy procentowej Grupy jest zarządzane na poziomie Banku, ponieważ ze względu na
  specyfikę działalności spółek zależnych ponoszone przez nie ryzyko jest nieistotne.
  Podstawowym celem Banku w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej w księdz e bankowej
  jest utrzymanie zmienności wyniku odsetkowego w granicach niezagrażających realizacji planu
  finansowego i adekwatnośc i kapitałowej Banku, ograniczając ewentualne straty z tytułu zmian
  rynkowych stóp procentowych do akceptowalnego poziomu poprzez odpowiednie kształtowanie
  struktury pozycji bilansowych i pozabilansowych. W 2017 r. Bank prowadził działania mające na celu
  zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej w ramach zarządzania aktywami i pasywami, stosując przy
  tym rachunkowośd zabezpieczeo. Ban k definiuje ryzyko stopy procentowej jako ryzyko wynikające
  z narażenia aktualnego i przyszłego wyniku finansowego Banku oraz jego kapitału na niekorzystny
  wpływ zmian stóp procentowych. W szczególności jest ono związane z niedopasowaniem aktywów
  i pasywów (oraz pozycji pozabilansowych) Banku, wrażliwych na zmiany oprocentowania w danym
  horyzoncie czasowym. Bank dostosowuje zarządzanie ryzykiem stopy procentowej do rodzaju i skali
  prowadzonej działalności. W Banku ryzyko stopy proc entowej wyznacza się tylko dla księgi b ankowej.
  Bank nie prowadzi działalności handlowej w tym zak resie.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  59
  Kategorie ryzyka stopy procentowej identyfikowane i zarządzane w Banku:
  Ryzyko niedopasowania terminów przeszacowania
  Analizę wrażliwości na zmiany rynkowych stóp procentowych dokonuje się w oparciu o metodę
  zarządzania luką - terminów przeszacowao , która jest podstawową metodą analizy ryzyka stopy
  procentowej oznaczającą potencjalne zagrożenie wyniku odsetkowego Banku, w sytuacji
  niekorzystnych zmian stóp procentowych lub istot nej zmiany struktury przeszacowania (tj. momentu
  dostosowania oprocentowania do rynkowych stóp procentowych) pozycji w bilansie. Aktywa
  i pasywa dzielone są na wrażliwe bądź niewrażliwe ze względu na możliwośd zmian ich
  oprocentowania w określonym przyszły m okresie. Szacowana możliwa zmiana wyniku odsetkowego
  Banku obliczana jest dla scenariusza niekorzystnych zmian stóp procentowych i obejmuje zmianę
  wyniku dla kolejnych 12 miesięcy.
  Ryzyko bazowe
  Ryzyko bazowe wynika z niedoskonałego powiązania (korelac ji) rynkowych stóp procentowych
  w danej walucie (np. stawki W=BOR), które są podstawą oprocentowania różnych instrumentów
  przychodowych i kosztowych o podobnych charakterystykach przeszacowania (termin i sposób
  zmiany oprocentowania danego produktu wynikający z rodzaju stawki bazowej i zapisów
  umownych).
  Ryzyko opcji klienta
  Ryzyko opcji klienta związane jest z ryzykiem zrealizowania przez klienta wpisanych w produkty
  bankowe opcji, które w sytuacji niekorzystnych z punktu widzenia klienta zmian stóp procentowych
  pozwalają (często bez żadnych sankcji dla klienta) w przypadku kredytów – spłacid przed terminem
  zapadalności częśd lub całośd należności, a w przypadku depozytów terminowych – wycofad środki
  przed dniem wymagalności lokaty.
  Ryzyko krzywej d ochodowości
  Ryzyko krzywej dochodowości polega na zmianie relacji pomiędzy stopami procentowymi
  odnoszącymi się do różnych terminów, a dotyczącymi tego samego indeksu lub rynku. Relacja ta
  zmienia się, kiedy kształt krzywej dochodowości dla danego rynku u lega spłaszczeniu, staje się stromy
  lub ulega odwróceniu, w cyklu stopy procentowej. Metoda analizy ryzyka krzywej dochodowości
  polega na badaniu wrażliwości wyniku odsetkowego na zmiany w relacji pomiędzy stopami
  procentowymi dla różnych okresów. Analiza przeprowadzana jest łącznie dla wszystkich walut
  w oparciu o całkowite luki przeszacowao.
  Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w Banku odbywa się na podstawie wewnętrznych procedur
  dotyczących zarządzania ryzykiem stopy procentowej oraz limitów ogranicza jących poziom ryzyka
  stopy procentowej.
  Poniżej przedstawion e są aktywa i zobowiązania Grupy sklasyfikowane według kryterium ryzy ka
  stopy procentowej (w tys. zł ) - łącznie dla oprocentowania stopą stałą, zmienną i pozycji
  nieoprocentowanych .  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  60
  Stan na 31.1 2.2017 r.:
  Pozycje bilansowe*
  Do 1
  miesiąca
  włącznie
  Powyżej 1
  miesiąca do
  3 miesięcy
  włącznie
  Powyżej 3
  miesięcy
  do 1 roku
  włącznie
  Powyżej
  1 roku
  do 5 lat
  włącznie
  Powyże
  j 5 lat
  Aktywa/
  Pasywa
  nieopro -
  centowane
  Razem
  Aktywa: 12 074 760 4 876 773 949 738 1 888 648 190 602 3 973 143 23 953 664
  Kasa należności od Banku Centralnego 6380,478 0 0 0 0 131680,52 138061
  Należności od banków i instytucji finansowych 158 982 3 210 0 0 0 29 655 191 847
  Należności od klientów 8 112 657 4 825 881 401 493 1 847 495 190 602 901 321 16 279 450
  Należności z tytułu leasingu finansowego 57 489 0 0 0 0 0 57 489
  Pozostałe pożyczki i należności 45 924 46 235 30 341 40 789 0 0 163 288
  Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży 3 656 161 0 515 320 0 0 96 923 4 268 404
  Pozostałe 37 166 1 448 2 584 364 0 2 813 563 2 855 125
  Zobowiązania: 6 173 081 7 608 628 2 887 201 1 911 063 257 970 2 380 557 21 218 500
  Zobowiązania wobec innych banków i instytucji finansowych 525 008 0 242 909 0 0 0 767 917
  Zobowiązania wobec klientów 5 496 762 7 303 297 2 548 781 1 901 288 257 970 17 17 508 115
  Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 111 993 305 072 95 232 9 572 0 0 521 869
  Pozostałe 39 318 260 278 203 0 2 380 540 2 420 599
  Kapitały 0 0 0 0 0 2 735 164 2 735 164
  Pasywa 6 173 081 7 608 628 2 887 201 1 911 063 257 970 5 115 721 23 953 664
  Luka 5 901 679 -2 731 855 -1 937 463 -22 414 -67 368 -1 142 578 0
  Pozycje pozabilansowe 0 0 0 0 0 0 0
  Transakcje stopy procentowej: 0 0 0 0 0 0 0
  Aktywa 420 337 1 882 453 250 000 0 0 0 2 552 790
  Zobowiązania 408 748 1 832 861 0 250 000 0 0 2 491 609
  Luka 11 589 49 592 250 000 -250 000 0 0 61 181
  Luka razem 5 913 268 -2 682 263 -1 687 463 -272 414 -67 368 -1 142 578 61 181
  * przed stawione dane pochodzą z e Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A.
  Poniżej przedstawiono scenariuszową analizę wrażliwości zmian stóp procentowych i ic h wpływ na
  wynik odsetkowy Grupy :
  Zmi ana wyniku odsetkowego [tys. zł ]* 31.12.2017 31.12.2016
  PLN EUR PLN EUR
  Spadek stóp o 1 pkt % -36 105 -2 566 -5 366 -1 631
  Wzrost stóp o 1 pkt % 10 555 1 692 -2 978 1 258
  * przed stawione dane pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  61
  6.6. Ryzyko walutowe
  Ryzyko walutowe Grupy jes t zarządzane na poziomie Banku.
  Podstawowym celem zarządzania ryzykiem walutowym jest utrzymanie pozycji wymiany walutowej
  w granicach niewiążących się z koniecznością utrzymania wymogu kapitałowego w ramach kapita łu
  regulacyjnego.
  Polityka Banku w zakresie zarządzania ryzykiem walutowym sprowadza się do zarządzania pozycjami
  walutowymi Banku poprzez:
   ustalanie oraz przestrzeganie limitu otwartych pozycji walutowych,
   sporządzanie zestawienia pozycji walutowych Banku w poszczególnych walutach oraz
  pozycji całkowitej,
   monitorowanie oraz zabezpieczanie operacji generujących różnice kursowe.
  W ramach prowadzonej działalnośd operacyjnej Bank dąży do minimalizacji ryzyka walutowego
  poprzez utrzymywanie wartości pozycj i walutowej całkowitej na poziomie niższym od limitu
  przyjęt ego w wewnętrznych regulacjach, a tym samym ograniczanie ewentualnych strat z tytułu
  niekorzystnych zmian kursów walut do akceptowalnego poziomu.
  Zarządzanie ryzykiem walutowym odbywa się w Banku na podstawie pisemnych procedur
  wewnętrznych, zawierających metody identyfikacji, pomiaru, monitorowania, limitowania oraz
  raportowania ryzyka walutowego.
  Podstawowym narzędziem pomiaru ryzyka walutowego w Banku jest model wartości zagrożonej
  (VaR – Value at Risk), który oznacza potencjalną maksymalną wartośd straty jaką Bank może ponieśd
  w ramach posiadanej otwartej pozycji walutowej, z tytułu zmian kurów walutowych, w normalnych
  warunkach rynkowych oraz przy zachowaniu założonego poziomu ufności i okresu utrzymania
  pozycji.
  Na koniec grudnia 2017 r. maksymalna strata na posiadanym przez Grupę portfelu walutowym
  wyznaczona w oparciu o VaR w horyzoncie czasowym 1 dnia i 10 dni, przy zakładanym poziomie
  ufności 99% i 99,9% zaprezentowana została w tabeli po niżej.
  Pozycja walutowa na 31.12.2017 (tys. zł )*
  VaR - 1 dzień VaR - 10 dni
  poziom
  ufności
  99,90%
  poziom
  ufności
  99,00%
  poziom
  ufności
  99,90%
  poziom
  ufności
  99,00%
  USD 7 040 99,2 74,7 313,7 236,1
  EUR 3 519 21,3 16,0 67,2 50,6
  CHF 60 0,6 0,5 1,9 1,4
  GBP -10 0,2 0,1 0,5 0,4
  RUB 0 0 0 0 0
  CZK -13 0,1 0,1 0,3 0,2
  DKK 160 1,0 0,7 3,0 2,3
  NOK 11 0,2 0,1 0,5 0,4
  SEK -48 0,6 0,5 1,9 1,4
  RON 0 0 0 0 0
  JPY 46 0,7 0,5 2,1 1,6
  VAR 111,0 83,5 350,9 264,1
  * przed stawione dane pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  62
  6.7. Ryzyko modeli
  Ryzyko modeli jest określane jako ryzyko poniesienia strat w wyniku podejmowania błędnych decyzji
  biznesowych na podstawie funkcjonujących w Banku modeli.
  Ryzyko modeli nie jest identyfikowane przez Bank jako ryzyko istotne niemniej jednak ze względu na
  wdrożoną przez Komisję Nadzo ru Finansowego w lipcu 2015 r. Rekomendację W dotyczącą
  zarządzania ryzykiem m odeli w bankach Bank w 2016 r. i 2017 r. prowadził prace związane
  z dostosowaniem się Banku do wymagao Rekomendacji. W związku z tym:
   wdrożył regulacje dotyczące zarządzania ryzykiem modeli, które określają zasady
  i organizację procesu zarządzania ryzykiem modeli w sposób pozwalający na właści wą
  identyfikację ryzyka modeli, jego rzetelną ocenę, funkcjonowanie właściwych
  mechanizmów kontrolnych oraz narzędzi aktywnego sterowania stopniem narażenia na
  ryzyko modeli i efektywny proces raportowania i efektywny proces raportowania,
   cyklicznie dokonuje przeglądu istniejących w Banku modeli i aktualizuje rejestr modeli
  z uwzględnieniem ich istotności,
   przeprowadza ocenę ryzyka modeli na poziomie indywidualnym (w zakresie
  pojedynczego modelu) oraz zagregowanym (oceny ryzyka wszystkich modeli
  funkcjonując ych w Banku).
  W 2017 roku działania w obszarze zarządzania ryzykiem modeli obejmowały aktualizację narzędzi do
  oceny indywidulanej i zagregowanej ryzyka modeli w celu podniesienia ich efektywności oraz
  zapewnienie kompletności dokumentacji wymaganej Reko mendacją W dla poszczególnych modeli
  identyfikowanych w Banku.
  6.8. Adekwatnośd kapitałowa
  Zarządzanie adekwatnością kapitałową Grupy realizowane jest na poziomie Banku. Ma ono na celu
  utrzymywanie funduszy własnych Banku jak i Grupy na poziomie nie niższym niż ustanowione
  wymogi nadzorcze uwzględniające wszystkie nałożone bufory.
  W 2017 r. =nstytucje zgodnie z Rozporządzeniem CRR, ustawą o nadzorze makroostrożnościowym,
  oraz rekomendacjami nadzorczymi miały obowiązek utrzymywania dodatkowych buforów
  kapita łowych ponad poziomy minimalne określone w Rozporządzaniu CRR. Bufory muszą byd
  pokrywane kapitałem typu Tier 1, natomiast rekomendacje nadzorcze są pokrywane kapitałem Tier 1
  i Tier 2.
  1. Bufor zabezpieczający, który obowiązuje wszystkie banki. Zgodnie z Ro zporządze niem CRR,
  począwszy od 2016 r. , bufor będzie zwiększany do ostatecznego, stałego p oziomu równego
  2,5% (od 1 stycznia 2019 r. ). W edług stanu na dzieo 31.12. 2017 r. wskaźnik bufora
  zabezpieczającego wynosił 1,25%.
  2. Bufor antycykliczny nakładany będzie w celu ograniczania ryzyka systemowego wynikającego
  z cyklu gospodarczego (koniunkturalnego). Może byd wprowadzany np. w okresach
  nadmiernego wzrostu akcji kredytowej i rozwiązywany w sytuacji jej spowolnienia. W edług
  stanu na dzieo 31.12. 2017 r. ws kaźnik bufora antycyklicznego wynosił 0%.
  3. Bufor ryzyka systemowego, którego rolą jest zapobieganie i ograniczanie długoterminowego
  ryzyka niecyklicznego lub ryzyka makroostrożnościowego, które może spowodowad silne


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  63
  negatywne konsekwencje dla systemu finan sowego i gospodarki danego kraju. W edług stanu
  na dzieo 31.12. 2017 r. wskaźnik bufora ryzyka systemowego wynosił 0%.
  4. Bufor dla instytucji o znaczeniu systemowym – dodatkowy wymóg dla instytucji mogących
  kreowad ryzyko systemowe. Bank nie został uznany za globalną instytucje o znaczeniu
  systemowym, zgodnie z art. 131 dyrektywy 2013/36/UE oraz nie został nałożony na Bank
  wymóg utrzymania bufora innej instytucji o zna czeniu systemowym.
  5. Rekomendacja nadzorcza Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21.03.2014 r. oraz 22.10.2015
  r. w zalecenia utrzymywania współczynnika Tier 1 na poziomie nie niższym niż 9% oraz
  współczynnika wypłacalności na poziomie nie niższym niż 12%.
  Od dnia 01.01.2017 r. Bank obowiązuje jedynie bufor zabezpieczający w wysokości 1,25%.
  Głównymi miernikami adekwatności kapitałowej dla Grupy Kapitałowej =dea Bank S.A. w 2017 r. były :
  1. łączny współczynnik kapitałowy (TCR), dla którego zgodnie z wymienionymi p owyżej
  wymogami minimalny poziom wynosi 13,25 %,
  2. współczynnik kapitału Tier 1, dla którego mi n. poziom wsp ółczynnika kapitałowego wynosi
  10,25 %,
  3. współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1), z m in. poziomem w wysokości 5 ,75%,
  4. relacja funduszy własnych d o kapitału wewnętrznego (kapitał wewnętrzny musi byd w całości
  pokryty funduszami własnymi),
  5. wskaźnik dźwigni finansowej.
  Wymogi kapitałowe (Filar I)
  W ramach wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego w tytułu kapitału regulacyjnego Bank
  stosuje metody w ynikające z Rozporządzenia CRR, w tym w szczególności:
   metodę standardową do obliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego,
   uproszczoną technikę ujmowania zabezpieczeo, w której waga ryzyka kontrahenta jest
  zastępowana wagą ryzyka zabezpiecz enia (jego wystawcy),
   metodę standardową do obliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego,
   metodę standardową dla ryzyka korekty wyceny kredytowej,
   metodę podstawową do obliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka walutowego,
   metodę terminów zapadalności do obliczania wymogu kapitałowego z tytułu ry zyka
  ogólnego stóp procentowych.
  W związku z nieznaczącą skalą działalności handlowej wymóg kapitałowy dla Banku z tytułu ryzyka
  rynkowego wyniósł 0,00 zł. Oznacza to, że w analizowanym ok resie Bank posiadał wymóg kapitałowy
  wyłącznie z tytułu ryzyka kredytowego, ryzyka operacyjnego oraz ryzyka korekty wyceny kredytowej
  (korekta wg. stanu na dzieo 31.12.2017 r. wyniosła 11 220 tys. zł, natomiast wg. stanu na dzieo
  31.12.2016 r. wyniosła 4 973 tys. zł ).
  Łączny współczynnik kapitałowy, obliczony zgodnie z obowiązujący przepisami CRR/CRD =V Grupy
  wyniósł na koniec 2017 r. 14,04 %. Współczynnik kapitału podsta wowego Tier 1 Grupy wynosił
  12,57 %.
  W 2017 r. poziom nadzorczych miar adekwatności ka pitałowej kształtował się powyżej
  rekomendowanego przez KNF minimalnego poziomu współczynnika, zarówno dla jednostkowego
  i skonsolidowanego bilansu. Zgodnie z pismem KNF do banków z dnia 22 października 2015 r.,
  w związku z wprowadzeniem bufora zabezpiecza jącego od dnia 1 stycznia 2016 r. rekomendowany


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  64
  przez KNF wymóg dla współczynnika kapitału Tier = wynosi 10,25%, a dla łącznego współczynnika
  kapitałowego wynosi 13,25%.
  Poniższe tabele przedstawiają wyliczenia w zakresie funduszy własnych oraz szczegółow e kalkulacje
  wielkości bazowych kapitału regulacyjnego i współczynników kapitałowych według sta nu na dzieo
  31.12.2017 r. oraz 31.12.2016 r.
  Współczynnik wypłacalności skonsolidowany * 31.12.2017 r. 31.12.2016 r.
  tys. zł tys. zł
  Fundusze podstawowe 2 764 598 2 362 541
  Kapitał podstawowy 155 753 155 963
  Kapitał zapasowy 2 428 275 1 796 665
  Akcje własne ( -)
  Zweryfikowany wynik 109 859 347 896
  Kapitał akcjonariuszy niekontrolujących 0 -8 694
  Pozostałe kapitały rezerwowe 70 711 70 711
  Pomniejszenia funduszy podstawowych -1 023 954 -963 738
  Korekta o wartości niematerialne i prawne -658 793 -649 506
  Korekta funduszy o niezrealizowane straty na instrumentach dłużnych zaklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży - 80% 35 366 -30 823
  Korekta o udziały w instytucjach finansowych -198 472 -281 497
  Zysk (strata) z lat ubiegłych -202 055 -1 912
  Razem fundusze podstawowe banku (Tier 1) 1 740 644 1 398 803
  Fundusze uzupełniające 224 584 318 285
  Zobowiązanie podporządkowane za zgodą KNF 224 584 318 285
  Niezrealizowane zyski na instrumentach dłużnych zakwalifikowanych jako DDS (80%) 0 0
  Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych - utworzony na podstawie odrębnych przepisów 0 0
  Pomniejszenia funduszy uzupełniających -21 020 -41 507
  Korekta o udziały w instytucjach finansowych -21 020 -41 507
  Razem fundusze uzupełniające (Tier 2) 203 564 276 778
  Razem fundusze własne banku 1 944 208 1 675 581
  Razem aktywa ważone ryzykiem 12 469 249 10 723 265
  Razem zobowiązania pozabilansowe ważone ryzykiem 277 497 124 139
  Razem aktywa i zobowiązania pozabilansowe ważone ryzykiem 12 746 746 10 847 404
  Wymogi kapitałowe z tytułu:
  Ryzyka kredytowego 1 019 740 867 792
  Ryzyka operacyjnego 76 984 59 244
  Innych ryzyk 11 220 4 973
  Współczynnik wypłacalności 14,04% 14,38%
  * przed stawione dane pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  65
  Kapitał wewnętrzny (Filar II)
  Proces oceny adekwatności kapitału wewnętrznego (=CAAP) stanowi integralną częśd systemu
  zarządzania ryzykiem. W ramach tego procesu Bank identyfikuje wszystkie ryzyka, które występują
  oraz które potencjalnie mogą wystąpid w jego działalności. Opracowana w ten sposób m apa ryzyka
  Banku uwzględnia następujące rodzaje ryzyka:
   ryzyko kredytowe,
   ryzyko operacyjne,
   ryzyko walutowe,
   ryzyko płynności,
   ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej,
   ryzyko kontrahenta,
   ryzyko koncentracji dużych zaangażowao,
   ryzyko koncentracji zaangażowao wobec osób wewnętrznych,
   ryzyko braku zgodności,
   ryzyko koncentracji zabezpieczeo,
   ryzyko koncentracji portfela kredytowego ,
   ryzyko rezydualne,
   ryzyko strategiczne,
   ryzyko prawne,
   ryzyko biznesowe – w ramach ryzyka trudnomierzalnego,
   ryzyko rep utacji – w ramach ryzyka trudnomierzalnego,
   ryzyko systemów informatycznych (technologiczne),
   ryzyko kapitałowe,
   ryzyko ubezpieczeniowe,
   ryzyko kraju,
   ryzyko modeli,
   ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej.
  Kluczowym elementem procesu adekwatności kapitału we wnętrznego jest ocena poziomu istotności
  poszczególnego rodzaju ryzyka oraz metodyki wyliczania kapitału wewnętrznego. Kapitał wewnętrzny
  wyliczany jest na podstawie wewnętrznych metodyk zaakceptowanych przez Zarząd Banku oraz
  zatwierdzonych przez Radę Nad zorczą. Przy wyznaczaniu kapitału wewnętrznego Bank stosuje
  konserwatywne podejście w zakresie uwzględnienia efektu dywersyfikacji ryzyka, co oznacza, że
  całkowity kapitał wewnętrzny stanowi sumę kapitałów wewnętrznych dla poszczególnych rodzajów
  ryzyka. B ank zaimplementował ponadto wewnętrzną metodykę oceny istotności ryzyka. W wyniku
  oceny ist otności Bank na koniec 2017 r. zaklasyfikował następujące ryzyka jako ryzyka istotne
  w swojej działalności:
   ryzyko kredytowe,
   ryzyko operacyjne,
   ryzyko walutowe,
   ryzyko płynności,
   ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej,
   ryzyko kontrahenta,
   ryzyko koncentracji dużych zaangażowao.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  66
  W całym 2017 r. poziom kapitału wewnętrznego kształtował się poniżej wymaganego poziomu
  regulacyjnego. Poniższa tabela prezentuje kapitał wewnętrzny Banku w relacji do funduszy własnych.
  Nazwa ryzyka bankowego
  Wartość obliczonego wymogu
  kapitałowego - ICAAP
  31.12.2017 r. 31.12.2016 r.
  Ryzyko kredytowe 1 099 507 451 901 081 240
  Ryzyko operacyjne 9 000 000 12 477 500
  Ryzyko koncentracji 0 0
  Ryzyko koncentracji geograficznej i branżowej 0 0
  Ryzyko walutowe 264 135 43 257
  Ryzyko płynności 0 0
  Ryzyko stopy procentowej 83 906 403 2 753 294
  Ryzyko z tytułu korekty wyceny kredytowej instrumentów pochodnych (CVA) 11 219 553 4 972 585
  Ryzyko braku zgodności 0 1 066 075
  Kapitał wewnętrzny (w zł) 1 203 897 542 922 393 951  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  67
  7. Zarządzanie zasobami ludzkimi
  Zarządzanie zasobami ludzkimi jest jednym z kluczowych obszarów zarządzania w =dea Banku.
  Szczegółowy opis dotyczący rekrutacji, pozyskiwania pracowników, programów szkoleniowych
  i rozwoju pracowników oraz świadczeo zapewnianym pracownik om znajduje się w rozdziale ósmym
  niniejszego sprawozdania. Dodatkowo praktyki w obszarze miejsca pracy w Grupie Idea Banku
  znajdują w Raporcie odpowiedzialnego biznesu Grupy Kapitałowej =dea Bank za 2017 rok.
  7.1. Polityka wynagrodzeo oraz systemy motywacyjne
  Polityka wynagrodzeo w =dea Bank przy uwzględnieniu kwalifikacji, doświadczenia, umiejętności oraz
  wymagao stawianych na dany m stanowisku określa poziom wynagrodzenia stałego i zmiennego
  każdego pracownika. Ma to na celu zachęcad do realizacji celów oraz u trzymywania akceptowalnego
  poziomu ryzyka oraz wysokiej jakości pracy.
  Wynagrodzenie zasadnicze stanowi podstawowy element w strukturze systemu wynagrodzeo i jest
  ustalane w oparciu o rodzaj wykonywanej pracy oraz kwalifikacji wymaganych do jej wykonywani a.
  Ponadto czynnikami determinującymi wysokośd otrzymanego wynagrodzenia są także kompetencje
  pracownicze, umiejętności i doświadczenie. Wynagrodzenie zasadnicze podlega cyklicznej weryfikacji
  w oparciu o dostępne rynkowe raporty wynagrodzeo, w celu utrzym ania odpowiedniego poziomu
  wynagrodzeo względem poziomu rynkowego z sektora bankowego. Wynagrodzenie zmienne (m.in.
  premie i nagrody) uzależni one jest od systemu premiowego.
  Obowiązujące w Banku regulacje dotyczące systemu premiowego dla pracowników mają n a celu
  zwiększyd poziom motywacji pracowników do rzetelnego wykonywania obowiązków, zapewnid
  wysoką jakośd realizowanych zadao oraz zwiększyd efektywnośd pracowników. Cele realizowane
  przez pracowników uzależnione są od indywidualnych wyników pracy, wynikó w osiąganych przez
  poszczególne jednostki organizacyjne oraz wyników osiąganych przez Bank. Poziom realizacji celów
  po dlegają cyklicznej weryfikacji.
  7.2. Polityka zmiennych składników wynagrodzeo
  Ważnym elementem polityki wynagrodzeo =dea Banku jest polityka wynagrodzeo osób mających
  istotny wpływ na profil ryzyka. W wyniku przeprowadzonej analizy wskazano osoby, które mają
  istotny wpływ na profil ryzyka Banku oraz Grupy Kapitałowej. Wynagrodzenie tych osób składa się
  z wynagrodzenia stałego i zmiennych skład ników wynagrodzenia. Zgodnie z postanowieniami Polityki ,
  wynagrodzenie zmienne jest rozliczane w sposób przejrzysty, zapewniający jej efektywną realizację.
  Stosunek stałego wynagrodzenia do zmiennego wynagrodzenia jest określany w sposób zapewniający
  prowadzenie elastycznej polityki wynagrodzenia oraz mający na uwadze stabilne i ostrożne
  zarządzanie Bankiem, oraz podmiotami zależnymi od Banku.
  Podstawą do określenia wysokości wynagrodzenia zmiennego jest ocena efektów pracy osób, które
  mają istotny wpływ na profil ryzyka, za okres nie krótszy niż 3 lata, tak by wysokośd wynagrodzenia
  zmiennego uzależnionego od wyników uwzględniała cykl koniunkturalny Banku lub podmiotu
  zależnego, wyników finansowych danej jednostki organizacyjnej oraz wyników finansowych Banku.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  68
  Do oceny indywidualnych efektów pracy decydujących o wypłacie wynagrodzenia zmiennego bierze
  się pod uwagę kryteria finansowe i niefinansowe.
  Przez kryteria finansowe należy rozumied w szczególności:
  • uzyskanie przez Bank/podmiot zależny określonej części zysku netto i/lub sprzedaży i/lub
  kosztów działalno ści założonych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Bank u/podmiotu
  zależnego planie finansowym n a dany rok obrotowy,
  • miernik jakości portfela kredytowego/koszty ryzyka Banku/podmiotu zależnego,
  • miary adekwatności kapitałowej Banku,
  • miary płynności Banku.
  Natomiast przez kryteria niefinansowe należy rozumied w szczególności:
  • okresową ocen ę pracowniczą,
  • udział w projektach o istotnym znaczen iu dla Banku/podmiotu zależnego,
  • brak uwag ze strony Departamentu ds. Compliance do s posobu funkcjonowania jednostki,
  • brak rekomendacji audytu wewnętrznego o znaczeniu krytycznym oraz rekomendacji dla
  których upłynął termin ich wdrożenia.
  Wynagrodzenie zmienne osób, które mają istotny wpływ na profil ryzyka w Banku oraz w wybranych
  podmiotach zależnych pełniących funkcje kontrolne, związane z zarządzaniem ryzykiem na drugim
  poziomie, zachowaniem zgodności działania z przepisami prawa, spraw ami kadrow ymi oraz audyt em
  wewnętrzn ym jest niezależne od wyników finansowych uzyskiwanych w kontrolowanych przez nich
  obszarach dział alności Banku.
  W odniesieniu do osób objętych postanowieniami Polityki częśd wynagrodzenia zmiennego podlega
  odroczeniu. 50% przyznanego wynagrodzenia zmiennego wypłacana jest w gotówce, a 50% -
  w kwocie obliczanej jako równowartośd akcji =dea Bank S.A.
  Bank ma prawo do zmniejszenia lub niewypłacenia odroczonej części wynagrodzenia zmiennego,
  w sytuacjach które mogłyby mied istotny wpływ na wynik finansowy Banku.
  Wyniki Banku przyjmowane w celu określenia zmiennych składników wynagrodzenia uwzględniają
  mię dzy innymi koszt ryzyka Banku, koszt kapitału i ryzyka płynności w perspektywie
  długoterminowej.
  W Banku ustanowiony został Komitet ds. Wynagrodzeo i Nominacji. Do zadao Komitetu ds.
  Wynagrodzeo i Nominacji należy m.in. wydawanie opinii na temat funkcjono wania Polityki, w tym
  szczególności wysokości i składników wynagrodzeo. Komitet ds. Wynagrodzeo i Nominacji zatwierdza
  również wysokośd oraz wypłatę zmiennych składników wynagrodzenia dla Osób zajmujące
  stanowiska kierownicze.
  Bank nie zaciągnął zobowiązao wobec członków zarządu, rady nadzorczej oraz byłych członków
  zarządu i rady nadzorczej Bank u wynikających z emerytur i świadczeo o podobnym charakterze lub
  wynikających z zobowiązao zaciągniętych w związku z tymi emeryturami.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  69
  7.3. Świadczenia na rzecz osób nadzorujących i zarządzających
  Zarząd Banku
  Wartośd wynagrodzeo (bez narzutów na wynagrodzenia) wypłaconych poszczególnym cz łonkom
  Zarządu Banku w 2017 r. prezentuje poniższa tabela:
  Wynagrodzenie Zarządu Wynagrodzenie
  stałe
  Pozostałe
  świadczenia 1)
  01.01.2017 - 31.12.2017 w tys. zł w tys. zł
  Jarosław Augustyniak 2) 737,4 707,4
  Tobiasz Bury 962,1 6,7
  Dominik Fajbusiewicz 3) 759,7 1 572,6
  Jaromir Frankowicz 4) 315,0 3,6
  Dariusz Makosz 1 025,2 1 372,4
  Aneta Skrodzka -Książek 575,2 231,7
  Magdalena Skwarzec 5) 95,0 0,4
  Marcin Syciński 6) 288,1 1 868,1
  Małgorzata Szturmowicz 1 020,0 343,7
  Razem 5 777,7 6 106,6
  1) W skład pozostałych świadczeń wchodzą głównie premie wynikające z Polityki wynagrodzeń osób mających istotny wpływ na prof il ryzyka w Grupie Kapitałowej Idea Bank S.A. oraz świadczenia w naturze. 2) Pełnienie funkcji Prezesa Zarządu do dnia 06.10.2017 r. 3) Pełnienie funkcji Członka Zarządu Banku do dnia 06 .10.2017 r. 4) Pełnienie funkcji Członka Zarządu Banku od dnia 01.06.2017 r. 5) Pełnienie funkcji Członka Zarządu Banku od dnia 06.11.2017 r. 6) Pełnienie funkcji Członka Zarządu Banku do dnia 25.06.2017 r.
  Wartośd wynagrodzeo (bez narzutów na wynagrodzenia) wypłaconych poszczególnym członko m
  Zarządu Banku w 2016 r. prezentuje poniższ a tabela:
  Wynagrodzenie Zarządu Wynagrodzenie
  stałe
  Pozostałe
  świadczen ia1)
  01.01.2016 - 31.12.2016 w tys. zł w tys. zł
  Jarosław Augustyniak 720 742
  Dominik Fajbusiewicz 480 1 302
  Dariusz Makosz 480 1 302
  Aneta Skrodzka -Książek 576 385
  Marcin Syciński 600 865
  Małgorzata Szturmowicz 600 372
  Razem 3 456 4 968
  1) W skład pozostałych świadczeń wchodzą głównie premie wynikające z Polityki Zmiennych Składników W ynagrodzeń oraz świadczenia w naturze.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  70
  Rada Nadzorcza Banku
  Wartośd wynagrodzeo (bez narzutów na wynagrodzenia) wypłaconych poszczególnym człon kom
  Rady Nadzorczej Banku w 2017 r. prezentuje poniższa tabela
  Wynagrodzenie Rady Nadzorczej Wynagrodzenie
  stałe
  Pozostałe
  świadczenia 1)
  01.01.2017 - 31.12.2017 w tys. zł w tys. zł
  Leszek Czarnecki 365 -
  Remigiusz Baliński 149 -
  Krzysztof Bielecki 150 -
  Artur Gabor 156 -
  Piotr Kamiński 214 -
  Dariusz Krawczyk 156 -
  Izabela Lubczyńska 310 -
  Razem 1 500 -
  1) Pozostałe świadczenia obejmują roczne wynagrodzenie zmienne Przewodniczącego i W iceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
  Wartośd wynagrodzeo (bez narzutów na wynagrodzenia) wypłaconych poszczególnym człon kom
  Rady Nadzorczej Banku w 2016 r. prezentuje poniższa tabela:
  Wynagrodzenie Rady Nadzorczej Wynagrodzenie
  stałe
  Pozostałe
  świadczenia 1)
  01.01.2016 - 31.12.2016 w tys. zł w tys. zł
  Leszek Czarnecki 52 288
  Remigiusz Baliński 140 72
  Krzysztof Bielecki 206 -
  Artur Gabor 206 -
  Marek Grzegorzewicz 1 -
  Piotr Kamiński 127 -
  Dariusz Krawczyk 114 -
  Izabela Lubczyńska 376 -
  Jakub Malski 1 -
  Razem 1 222 360
  1) Pozostałe świadczenia obejmują roczne wynagrodzenie zmienne Przewodniczącego i W iceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
  7.4. Umowy zawarte między Idea Bankiem a osobami zarządzającymi
  Na dzieo 31.12.2017 r. Zarząd Banku zatrudniony był na podstawie umowy o pracę. Powyższe umowy
  mogą zostad rozwiązane z zachowaniem 6 -miesięcznego okresu wypowiedzenia. Ponadto , Bank nie
  zawierał umów z Członkami Zarządu, przewidujących rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub
  zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie
  następuje z powodu połączenia Banku przez przejęcie.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  71
  Zgodn ie z obowiązującą w Banku Polityką Zmiennych Składników Wynagrodzeo oraz z zapisami
  w indywidualnych umowach, Członkom Zarządu będzie przysługiwad premia za 2017 r., której częś d
  zostanie wypłacona w 2018 r., a czę śd będzie odroczona na lata 2019 –2020 .  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  72
  8. Oświadczenie o ujawnieniu informacji niefinansowych Idea Bank S.A.
  Niniejszy rozdział jest podsumowaniem dotychczasowych działao w zakresie informacji
  niefinansowych jednostkowych spółki =dea Bank S.A. W opracowaniu zostały zaprezentowane
  kwestie społeczne, pracownicze, środowiskowe, z zakresu poszanowania praw człowieka oraz
  przeciwdziała nia korupcji zgodne z wymaganiami Ustawy o zmianie Ustawy o rachunkowości z dnia
  15 grudnia 2016 roku. Do zaprezentowania wyników niefinansowych spółki wykorzystany został
  międz ynarodowy standard raportowania Global Reporting Initiative w wersji G4 oraz ws kaźniki
  własne firmy.
  =nformacje niefinansowe dotyczące działalności i wyników Grupy Kapitałowej =dea Bank S.A. znajdują
  się w osobnym dokumencie - Raporcie odpowiedzialnego biznesu Grupy Idea Bank S.A. dostępnym
  na stronie internetowej firmy (www.relacje .ideabank.pl).
  8.1. Model biznesowy Banku
  Idea Bank S.A. istnieje na polskim rynku usług finansowych od 2010 roku, stopniowo tworząc
  rozbudowaną Grupę Kapitałową =dea Banku. Wyróżnikiem Grupy jest kierowanie oferty przede
  wszystkim do przedsiębiorców, mikro, małych i średnich firm, start -upów, ale również klientów
  detalicznych. Grupa oferuje swoim klientom szeroką gamę produktów i usług finansowych. Spółka
  =dea Bank jest spółką dominującą w Grupie i odpowiada za kluczową częśd działania Grupy.
  Bank prowadzi d ziałalnośd bankową, polegającą na:
   ofercie kierowanej do klientów indywidualnych, którym Bank oferuje produkty depozytowe,
  konta osobiste, produkty ubezpieczeniowe o charakterze inwestycyjnym oraz dostęp do
  bankomatów i wpłatomatów,
   ofercie kierowanej do klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, którym Bank
  oferuje produkty kredytowe, produkty depozytowe, rachunki bieżące i usługi transakcyjne,
   działalnoś ci skarbow ej, która obejmuje operacje na rynkach międzybankowych
  i zaangażowanie w dłużne p apiery wartościowe,
   ofercie bankowości prywatnej obejmuje produkty inwestycyjne i oszczędnościowe oraz inne
  usługi specjalistyczne świadczone pod marką Lion’s Bank.
  Kluczową filozofią działania =dea Banku jest partnerska współpraca z każdym klientem na wsz ystkich
  etapach prowadzenia naszej działalności. Podstawowym z ałożeniem dla Grupy Idea Bank jest byd nie
  tylko dostawcą produktów i usług finansowych, ale przede wszystkim merytorycznym doradcą
  wspierającym klienta i jego biznes. Hako partner, Bank i Grupa chce wychodzid poza standardowe
  schematy, żeby zapewnid jak najlepszą jakośd i indywidualne podejście w zależności od potrzeb
  klientów.
  =dea Bank działa na terenie całego kraju, swoje oddziały lokalizuje w największych polskich miastach,
  tam g dzie powstaje najwięcej nowych firm i rozwija się biznes, czyli potencjalni klienci firmy. Na
  koniec 2017 roku Idea Bank posiadał 55 placówek (42 oddziałów stacjonarnych =dea Bank oraz 13
  oddziałów Lion’s Bank).  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  73
  Idea Bank w 2017 roku w liczbach
  2017
  Liczba oddziałów stacjonarnych Idea Bank 42
  Liczba oddziałów pod marka Lion’s Bank 13
  Liczba klientów instytucjonalnych 246 161
  Liczba klientów indywidualnych 281 315
  Liczba pracowników Idea Bank 2 107
  Liczba oddziałów Idea Hub 8
  Liczba mobilnych Wpłatomatów 37
  Liczba użytkowników Idea Cloud 315 383
  Liczba użytkowników aplikacji mobilnych 53 839
  Model działania Idea Banku - od projektowania produktów do rozwoju razem z naszymi klientami
  8.2. Procedury należytej staranności
  Idea Bank S.A. realizuje swoją działalnośd zgodnie z wszystkimi wytycznymi zewnętrznymi
  i najwyższymi standardami działania. Bank stosuje standardy etyczne spisane w Kodeksie Dobrych
  Praktyk. Kodeks reguluje podstawowe normy zachowao i stanowi istotny element kultury


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  74
  org anizacyjnej. Bank oraz spółki zależne przy podejmowaniu decyzji biznesowych, kierują się nie tylko
  wymogami prawa, oczekiwaniem regulatorów, ale także przyjętymi standardami etycznymi.
  W Banku funkcjonuje System Kontroli Wewnętrznej, którego celem jest za pewnienie skuteczności
  i efektywności działania Banku, wiarygodności sprawozdawczości finansowej, przestrzegania zasad
  zarządzania ryzykiem w Banku, zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami
  wewnętrznymi oraz standardami rynkowymi. System K ontroli Wewnętrznej jest to ogół rozwiązao
  i działao (mechanizmów kontrolnych) zapewniających realizację w Banku ustawowo określonych
  celów systemu kontroli wewnętrznej , a jednocześnie wspomagających zarządzanie, przyczyniających
  się do skutecznej realizac ji zadao oraz zapewnienia bezpieczeostwa i stabilności funkcjonowania.
  W ramach Systemu Kontroli Wewnętrznej wyodrębniamy:
  • funkcję kontroli, mającą za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych
  dotyczących w szczególności zarządzania ryzyk iem w Banku, która obejmuje wszystkie
  jednostki organizacyjne banku i komórki organizacyjne w centrali banku;
  • komórkę do spraw zgodności, mającą za zadanie w szczególności kształtowanie polityki
  zgodności oraz realizowanie we współpracy z komórkami organiz acyjnymi Banku procesu
  zarządzania ryzykiem braku zgodności;
  • komórkę audytu wewnętrznego, mającą za zadanie badanie i ocenę w sposób niezależny
  i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu
  kontroli wewnętrznej, z wyłączeniem komórki audytu wewnętrznego.
  Zarz ądzanie ryzykiem w =dea Banku jest jednym z kluczowych procesów wewnętrznych, które ma na
  celu zarówno zapewnienie rentowności działalności biznesu, jak i zapewnienie kontroli poziomu
  ryzyka i jego utrzymaniu w ramach określonych przez Grupę ram.
  8.3. Odpowiedzialne prowadzenie biznesu w Idea Banku
  W swojej działalności Bank kieruje się ideą odpowiedzialności wobec otoczenia , w którym prowadzi
  działalnośd. Bada opinie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, realizuje działania
  odpowiedzialne społecznie. Ma świadomośd , że jako firma wywiera wpływ na otoczenie, dlatego
  w 2017 roku podję to zo bowiązanie do realizacji wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ
  (Sustainable Development Goals). Poprzez swoją działalnośd Bank chce wspierad rozwój społeczności
  oraz rozwój gospodarczy kraju.
  W 2018 roku Bank o prac uje i wdroży politykę odpowiedzialno ści społecznej, wyznaczającą kierunki
  odpowiedzialności Grup y, oraz uporządkuje dotychczasowe działania w tym obszarze.
  8.4. Kwestie pracownicze
  Wszyscy pracownicy firmy, kierują się tymi samymi zasadami postępowania, zgodnymi z firmowymi
  wartościami. Grupa Idea Bank przywiązuje ogromną wagę do kultury organizacyjnej, która stymuluje
  pracowników do samodzielnej, rzetelnej i skutecznej realizacji zadao oraz pobudza kreatywnośd.
  Starannie dobiera pracowników do zespołu , a następnie daje im możliwośd realnego wp ływu na
  budowanie klimatu organizacji. Stosuje zasadę „otwartych drzwi” i bezpośredniej komunikacji na
  wszystkich płaszczyznach struktury organizacyjnej.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  75
  Kluczowym dokumentem obejmującym kwestie pracownicze jest Polityka Personalna =dea Bank S .A.,
  której c elem jest wspier anie strategii biznesowej Banku oraz budowanie wizerunku pracodawcy.
  Opisuje ona zarówno kwestie związane z zatrudnieniem, wynagradzaniem, czy obowiązkami
  i przywilejami pracowników, ale również określa możliwości rozwoju oraz wskazuje zasady kultury
  organizacyjnej. Koniec 2017 roku to czas intensywnych prac nad aktualizacją Polityki Personalnej, aby
  jeszcze lepiej odzwierciedlała specyfikę innowacyjnej i zmie niającej się organizacji. W Banku
  funkcjonuje dodatkowo kilka dokumentów uzupełniających – procedur i regulaminów – określających
  ważne dla firmy i pracowników zadania i obszary, takie jak szkolenia i rozwój, zasady wdrożenia
  nowych pracowników, zasady dot yczące oceny okresowej pracowników, czy B:P.
  Bank d ba o pracowników i stara się, aby byli zadowoleni z pracy w firmie. Zatrudnia osoby
  o najwyższych na rynku kompetencjach, pasujące do kultury organizacyjnej. Pozyskuje najlepszych
  pracowników w oparciu o r ekrutacje wewnętrzne , jak i zewnętrzne, wykorzystując nowoczesne
  kanały komunikacji, aby dotrzed do potencjalnych kandydatów. Hest obecn y w mediach
  społecznościowych i na specjalistycznych portalach internetowych. Uczestniczy także w cyklicznych
  wydarzenia ch employer brandingowych, w targach pracy i dniach kariery organizowanych przez
  renomowane organizacje oraz współpracuje z biurami karier wielu uczelni wyższych w całej Polsce.
  W trosce o zachowanie najwyższych standardów związanych z doświadczeniami kan dydatów,
  pracownik odpowiedzialny za rekrutację prowadzi kandydata przez cały proces rekrutacji i przekazuje
  informację zwrotną po każdym etapie. Od czerwca 2017 roku, działa program onboardingu, w którym
  nowo zatrudnieni pracownicy biorą udział w szkoleni ach wdrożeniowych oraz mają zapewnioną
  opiekę przełożonego i opiekuna. W 2017 roku proces wdrażania nowych pracowników został
  wzbogacony o ankietowe badanie jakości procesu przez nowych pracowników Banku. Dzięki takim
  działaniom Bank otrzyma ł godł o „Przyja zna rekrutacja”.
  W 2017 roku zrealizowany został również Program Praktyk Letnich, w którym pond 20 studentów
  i absolwentów miało okazję nabyd doświadczenie zawodowe na starcie swojej kariery. Najlepsi z nich
  pozostali w firmie na dłużej.
  W Banku realiz owa ne są różnorodne działania rozwojowe – z jednej strony wspierające strategię
  Banku i kluczowe projekty biznesowe, z drugiej strony odpowiadające na rzeczywiste potrzeby
  rozwojowe pracowników. Hednostką odpowiedzialną za realizację działao rozwojowych w Ban ku jest
  Biuro Szkoleo, które aktywnie przyczynia się do budowania kultury organizacyjnej Banku opartej na
  poszanowaniu drugiego człowieka, współpracy, partnerstwie i otwartości.
  Celem prowadzonych programów szkoleni owych jest, by każdy pracownik B anku był pewny
  i świadomy swoich kompetencji oraz swojej roli w organizacji i zakresu odpowiedzialności. Z kolei
  poprzez realizowana działania na rzecz rozwoju menedżerów Bank dąży do stanu, gdzie każdy
  menedżer jest świadomy swojego wpływu na kształtowanie kultur y organizacyjnej oraz obowiązku
  rozwijania kompetencji niezbędnych do realizacji celów biznesowych podległych mu pracowników.
  Polityka szkoleniowa Banku realizowana jest poprzez takie działania rozwojowe jak szkolenia
  e-learningowe, szkolenia online oraz działania stacjonarne, realizowane zarówno przez firmy
  zewnętrzne , jak i trenerów zatrudnionych w strukturach Banku.
  W celu umożliwienia rozwoju pracownikom, Bank opracował i wdrożył narzędzia służące do diagnozy
  potrzeb rozwojowych, takie jak: ocena praco wnicza, sesja DC, informacja zwrotna w tzw. ocenie 360
  stopni dla menedżerów, czy testy kompetencyjne. We wszystkich powyższych metodach Bank kładł


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  76
  ogromny nacisk na udzielanie pracownikom konstruktywnej informacji zwrotnej, usprawnianie
  komunikacji pomięd zy przełożonymi, a podległymi pracownikami oraz planowanie rozwoju
  pracowników zgodnie z identyfikacją luk kompetencyjnych oraz bieżącymi potrzebami.
  Menedżerowie wyższego szczebla, po ocenie 360 stopni, realizowanej w 2016 r. mieli możliwośd
  spotkania ind ywidualnego z zewnętrznym konsultantem. W roku 2017 badanie zostało zrealizowane
  ponownie. Menedżerowie wyższego szczebla otrzymali informację na temat swoich mocnych stron
  oraz obszarów do rozwoju.
  Różnorodnośd form i metod rozwoju pracowników ma wpływ na zwiększanie poziomu efektywności
  podejmowanych działao, a tym samym wzrost organizacji. W 2017 r. każdy departament dysponował
  budżetem na specjalistyczne szkolenia dla pracowników.
  W 2017 r. szczególny nacisk położony został na rozwój kompetencji mene dżerskich. Rozwój kadry
  zarządzającej Banku stanowi ważny element strategii zarządzania zasobami ludzkimi, która stawia
  sobie za cel budowę przyjaznego i angażującego środowiska pracy. Bank kontynuował organizację
  studiów podyplomowych dla wybranych pracow ników.
  Szczególnie ważny dla sukcesu firmy jest z aangażowany zespół , dlatego Bank dna o budowanie
  zgranego zespołu ludzi, lubiących swoją pracę i ludzi z którymi pracują. Od 2016 roku realizuje
  cykliczne, anonimowe badanie w formie ankiety dotyczące zaangażowania, motywacji i satysfakcji
  z pracy w Banku. Pracownicy mogą wyrazid swoją opinię między innymi na temat warunków
  i organizacji pracy w Banku, wynagrodzeo, świadczeo socjalnych, współpracy w zespole
  i z przełożonym, komunikacji wewnętrznej czy też możliwości rozwoju. Poznanie opinii pracowników
  ułatwia diagnozowanie problemów wewnątrzorganizacyjnych, ale także poznanie mocnych stron
  firmy.
  Bank dba o pracowników zapewniając im możliwośd sko rzystania z dodatkowych świadczeo takich
  jak:
  • opieka medyczna – Bank umożliwia skorzystanie z opieki medycznej dla pracowników oraz
  członków rodziny w zróżnicowanych pakietach w zależności od potrzeb pracownika,
  • grupowe ubezpieczenie na życie – pracownic y mają możliwośd przystąpienia do grupowego
  ubezpieczenia za pośrednictwem Banku na indywidualnych warunkach de dykowanego
  specjalnie dla Banku,
  • program MultiSport – Bank w ramach programu zapewnia pracownikom dofinansowanie do
  kart sportowych, które pozwal ają na dostęp do obiektów zgodnie z obowiązującą umową,
  • platforma do samodzielnej nauki języka obcego – pracownicy mają możliwośd uzyskania
  dostępu do platformy za pośrednictwem Banku na warunkach korzystnych cenowo dla
  pracownika w ramach zawartej umowy,
  • świadczenia socjalne – środki wypłacone w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeo
  Socjalnych przeznaczone są dla pracowników na rzecz różnych form krajowego wypoczynku,
  działalności kulturalno -oświatowej, sportowo -rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialne j,
  rzeczowej lub finansowej a także zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach
  określonych umową.
  Bank angażuje pracowników w różne inicjatywy i akcje wpływające na integrację i zwiększenie
  zaangażowania zespołu. Tworzy przyjazne środowisko pracy, oparte na przejrzystej komunikacji,
  współpracy, szacunku i partnerstwie w budowaniu wzajemnego zaufania. Dba o atmosferę
  wzajemnej pomocy i doceniamy pomysłowośd naszych pracowników.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  77
  Ryzyka i sposoby zarządzania nimi
  Ryzyko braku
  informacji
  Ryzyko sporów
  z pracownikami
  Ryzyko rotacji
  pracowników
  Ryzyko braku
  zadowolenia z pracy
  w organizacji
   Prowadzenie spójnej
  i wielokanałowej
  komunikacji
  wewnętrznej. 
   Udostępnienie wszystkim
  pracownikom bazy
  kluczowych dokumentów
  wewnętrznych,
  niezbędnych do
  wykonywania
  obowiązków. 
   Przekazywanie ważnych
  informacji wszystkim
  pracownikom w tym
  samym czasie
  (unikanie dezinformacji
  i nierówności
  w dostępnie do
  informacji). 

   Zasady
  komunikacji
  z pracownikami. 
   Wyznaczanie
  przedstawicieli
  spośród
  pracowników
  do komunikacji
  i współpracy
  z Zarządem. 
   Informowanie
  pracowników
  o ważnych dla
  nich kwestiach
  z odpowiednim
  wyprzedzeniem. 
   Prowadzenie badao
  satysfakcji i opinii. 
   Przeprowadzanie
  i analiza rozmów
  typu Exit Interview. 
   Procedury
  motywowania
  i wynagradzania
  pracowników. 
   Benefity
  dostosowane do
  rzeczywistych
  potrzeb
  pracowników. 
   Prowadzenie badao
  satysfakcji i opinii. 
   Procedury
  motywowania
  i wynagradzania
  pracowników. 
   Benefity
  dostosowane
  do rzeczywistych
  potrzeb
  pracowników. 
   Usprawnianie
  procesu informacji
  zwrotnej dl a
  pracowników.
  Wybrane kluczowe wskaźniki
  Łączna liczba pracowników według
  typu zatrudnienia i rodzaju umowy
  o pracę w podziale na płeć
  2017 2016
  Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
  Łączna liczba pracowników (na dzień 31.12.2016 i 31.12.2017) 1 190 917 2 107 1 295 1 097 2 392
  Liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na pełen etat 1 036 643 1 679 1 107 746 1 853
  Liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na niepełny etat 148 205 353 178 274 452
  Liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony 388 270 658 299 254 553
  Liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określony 796 578 1 374 986 766 1 752
  Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło 29 90 119 39 82 121
  Liczba pracowników samozatrudnionych 10 43 53 11 39 50
  Zaprezentowane dane są zgodnie z Wytycznymi GRI, zostały uwzględnione grupy pracowników wskazane w Wytycznych.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  78  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  79
  Skład Zarządu i Rady Nadzorczej w podziale na kategorie
  według płci i wieku (stan na dzień 31.12.2016 i 31.12.2017) 2017 2016
  Liczba osób w Zarządzie 6 7
  Liczba osób w Zarządzie w każdej z następujących kategorii:
  Kobiety 3 2
  Mężczyźni 3 5
  wiek: Poniżej 30 lat 0 0
  wiek: 30 –50 lat 6 7
  wiek: ponad 50 lat 0 0
  Liczba osób w Radzie Nadzorczej 7 7
  Liczba osób w Radzie Nadzorczej organizacji w każdej z następujących kategorii:
  Kobiety 1 1
  Mężczyźni 6 6
  wiek: Poniżej 30 lat 0 0
  wiek: 30–50 lat 2 3
  wiek: ponad 50 lat 5 4
  Procent nowo zatrudnionych pracowników
  i odejść pracowników według grupy wiekowej i płci 2017 2016
  Procent pracowników nowozatrudnionych w raportowanym okresie, w tym: 45% 50%
  Kobiety 23% 25%
  Mężczyźni 22% 26%
  Osoby poniżej 30 roku życia 30% 36%
  Osoby między 30 a 50 rokiem życia 14% 14%
  Osoby powyżej 50 roku życia 0% 0%
  Procent pracowników, którzy odeszli z pracy w raportowanym okresie, w tym: 54% 62%
  Kobiety 28% 31%
  Mężczyźni 26% 31%
  Osoby poniżej 30 roku życia 39% 39%
  Osoby między 30 a 50 rokiem życia 14% 22%
  Osoby powyżej 50 roku życia 0% 1%
  Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku
  przypadających na pracownika według płci 2017 2016
  Łączna liczba godzin szkoleniowych przypadająca na pracownika, w tym: 3288 2344
  Kobiety 1574 1120
  Mężczyźni 1714 1224
  Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na pracownika, w tym: 1,56 0,98
  Kobiety 1,32 0,86
  Mężczyźni 1,87 1,12


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  80
  8.5. Poszanowanie praw człowieka
  Idea Bank w swojej działalności kieruje się najwyższymi standardami prawa, uczciwości
  i odpowiedzialności wobec otoczenia i swoich interesariuszy. W każdym obszarze podejmowanych
  działao Bank respektuje prawa człowieka w stosunku do pracowników, klientów, akcjonariuszy,
  part nerów biznesowych i społeczności, w której realizuje działalnośd.
  Przestrzeganie praw człowieka w =dea Banku odnosi się w szczególności do takich kwestii jak:
  zapobieganie dyskryminacji, zakaz prześladowania w miejscu pracy ze względu na wiek,
  niepełnospra wnośd, pochodzenie etniczne, płed, rasę, przekonania polityczne, religie oraz orientację
  seksualną, niepełnosprawnośd, realizację działao mających na celu poszanowanie godności człowieka
  – w tym również zakaz praktyk molestowania czy mobbingu, poszanowanie prawa do zgromadzeo
  i układów zbiorowych. Bank stwarza również przyjazne warunki pracy dla rodziców.
  =dea Bank przestrzega praw człowieka określonych w międzynarodowych konwencjach i deklaracjach
  oraz promuje przestrzeganie praw człowieka wśród wszyst kich pracowników Banku. W B anku nie
  została dotąd opracowana i wdrożona polityka dotycząca poszanowania praw człowieka. Powodem
  braku takiej polityki jest brak zidentyfikowania kwestii praw człowieka, jako istotnej w prowadzeniu
  naszej działalności. Natomiast tematy obejmujące obszar praw człowieka był ujęty w dokumentach
  dotyczących pracowników. Obecnie obowiązuje kilka wewnętrznych dokumentów, w których obszar
  poszanowania praw człowieka został uwzględniony. Wśród tych dokumentów są podstawowe dla
  obszaru zar ządzania ludźmi Polityka Personalna oraz Regulamin Pracy, a szczególnie Załącznik nr 14
  do Regulaminu. =stotnym dokumentem jest również Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej =dea Bank S.A.
  oraz Wewnętrzna Procedura Antymobbingowa =dea Bank S.A., również obowiązuj ąca wszystkich
  pracowników. Opracowanie i wdrożenie polityki poszanowania praw człowieka zostanie zrealizowane
  w 2018 roku.
  W =dea Banku dostępne są różnego rodzaju sposoby zgłaszania nieprawidłowości i przypadków takich
  jak mobbing, czy działania o charak terze dyskryminacji. Wewnętrzna procedura w zakresie
  whistleblowing, umożliwia wszystkim pracownikom Banku dokonywanie zgłoszeo za pośrednictwem
  specjalnych i niezależnych kanałów komunikacji, w sposób, który pozwala na zapewnienie ochrony
  przed ewentualny mi działaniami o charakterze odwetowym (np. dyskryminacja lub inny rodzaj
  niesprawiedliwego traktowania, które mogą byd następstwem takiego zgłoszenia). Potwierdzeniem
  naszej działalności w tym zakresie są wskaźniki świadczące o braku działao niepożądanych w tym
  obszarze.
  Każdy nowy pracownik w ramach szkolenia na temat etyki, otrzymuje również informacje na temat
  procedur i narzędzi przeciwdziałania przypadkom mobbingu czy dyskryminacji oraz możliwych
  sposobów zgłoszenia. Każdy z nich poznaje również defin icje, które mogą pomóc trafnie
  zdiagnozowad tego typu działania w przyszłości.
  Każdy pracownik, który uważa, że doświadcza lub doświadczył jakiejkolwiek formy mobbingu lub
  będący świadkiem zdarzeo noszących znamiona mobbingu może dokonad zgłoszenia przy
  wykorzystaniu dowolnego narzędzia spośród kilku dostępnych, np. przesład informację na
  dedykowany adres mailowy gwizdek lub whistleblowing, albo złożyd skargę bezpośrednio do
  Dyrek tora Departamentu Personalnego.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  81
  Ryzyka i sposoby zarządzania nimi
  Ryzyko z wiązane z możliwością
  wystąpienia dyskryminacji
  Ryzyko związane z
  możliwością wystąpienia
  mobbingu
  Ryzyko braku świadomości
  pracowników odnośnie narzędzi
  do zgłaszania
   Przestrzeganie Kodeksu Etyki
  Grupy Kapitałowej =dea Bank
   Przestrzeganie Polityki
  Personalnej
   Przestrzeganie Regulaminu Pracy
   Szkolenia dla pracowników
   Procedura i narzędzie zgłaszania
  przypadków – Gwizdek
  (Whistleblowing)
   Przestrzeganie z asad
  wynagradzania pracowników.
   Przestrzeganie zasad braku
  dyskryminacji od momentu
  zatrudnienia pracownika w
  organizacji. 
   Przestrzeganie Kodeksu
  Etyki Grupy Kapitałowej =dea
  Bank
   Przestrzeganie Polityki
  Personalnej
   Przestrzeganie Regulaminu
  Pracy
   Przestrzeganie procedury
  antymobbingowej
   Szkolenia dla pracowników
   Procedura i narzędzie
  zgłaszania przyp adków –
  Gwizdek (Whistleblowing)

   Szkolenia dla pracowników
   Procedura i narzędzie zgłaszania
  przypadków – Gwizdek
  (Whistleblowing)
   Udział w szkoleniach
  wewnętrznych
   Czytanie wewnętrznych
  materiałów informacyjnych
   Udostępnianie wewnętrznych
  materia łów informacyjnych
  w intranecie
   Przestrzeganie procedury
  antymobbin gowej
  Wybrane kluczowe wskaźniki
  Liczba zgłoszonych i potwierdzonych
  przypadków dyskryminacji 2017 2016
  Liczba zgłoszonych przypadków dyskryminacji 0 0
  Liczba potwierdzonych przypadków dyskryminacji 0 0
  Liczba zgłoszonych i potwierdzonych
  przypadków mobbingu 2017 2016
  Liczba zgłoszonych przypadków mobbingu 1 3
  Liczba potwierdzonych przypadków mobbingu 0 0
  Liczba zgłoszeń w
  ramach narzędzi
  whistleblowing (gwizdek)
  2017 2016 Rodzaje zgłoszeń i podjęte
  działania
  Liczba przypadków
  zgłoszonych na adres
  gwizdek/whistleblowing 7 6
  Zgłoszenia dotyczyły różnego rodzaju
  spraw, m.in. mobbingu, niewłaściwego
  zachowania pracowników, bądź
  nieprawidłowej współpracy pomiędzy
  działami i pracownikami. Wszystkie
  sprawy zostały rozwiązane, w niektórych
  przypadkach wystarczające było wysłanie
  pisemnego wyjaśnienia.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  82
  8.6. Przeciwdziałanie korupcji
  =dea Bank podejmuje wiele działao zabezpieczających przed nieprawidłowościami zarówno
  wewnątrz, jak i w relacjach z interesariuszami zewnętrznymi. Ważnym aspektem jest budowa kultury
  organizacyjnej opartej na wartościach, rozpowszechnianie norm i wartości etycznych, zapewnienie
  pracownikom dostępu do szkoleo i wymaganych informacji w zakres ie realizacji polityki zgodności,
  a także udzielanie im wsparcia w sytuacjach etycznie trudnych lub niejednoznacznych.
  Bank dba o wysokie standardy etyczne poprzez stosowanie zewnętrznych standardów postepowania
  i kodeksów, oraz wdrażając własne wewnętrzne polityki i procedury. Wszystkie nasze działania
  pozwalają na efektywne zarządzanie tym obszarem. Od marca 2015 roku obowiązuje Kodeks Etyki
  Grupy Kapitałowej =dea Bank S.A. , którego uzupełnieniem są trzy procedury wykonawcze:
   „Procedura dotycząca etyki i zarządzania konfliktami interesów Grupy Kapitałowej =dea Bank
  S.A.,
   „Procedura przeciwdziałania nadużyciom popełnianym na szkodę Grupy Kapitałowej =dea
  Bank S.A.”,
   „Procedura Whistleblowing/Gwizdek Grupy Kapitałowej =dea Bank S.A”.
  Zbiorem wewnętrznych zas ad postępowania obowiązującym wszystkich pracowników jest również
  Kodeks Dobrych Praktyk Spółek Grupy Kapitałowej =dea Banku wdrożony w 2014 roku. Określa takie
  zagadnienia jak: zasady zatrudniania, pełnienia funkcji i wynagradzania pracowników, relacje
  z pracownikami, kontrahentami i klientami oraz kwestie dbałości o mienie spółek.
  Wszyscy nowi pracownicy są informowani o tym gdzie i w jaki sposób mogą uzyskad informację czy
  poradę w kwestiach etycznychm.in. na szkoleniach, natomiast wszyscy pracownicy otr zymują
  informacje w tym zakresie również za pośrednictwem intranetu. Każdy pracownik ma możliwośd
  zasięgnięcia porady w kwestiach etyki, pisząc pod specjalnie adres mailowy . Na ten adres pracownicy
  mogą kierowad również zapytania dotyczące konfliktu intere sów oraz przyjmowania, wręczania czy
  zgłaszania otrzymywanych prezentów lub korzyści. Wszystkie zgłoszenia traktowane są
  z zachowaniem zasad poufności.
  Dodatkowo dla pracowników istnieją mechanizmy umożliwiające zgłaszanie obaw dotyczących
  zachowania nieet ycznego lub niezgodnego z prawem. W „Procedurze przeciwdziałania nadużyciom
  popełnianym na szkodę Grupy Kapitałowej =dea Bank S.A.” zostały opisane zasady zgłaszania
  nadużyd, czyli działao niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz regu lacjami
  wewnętrznymi obowiązującymi w Banku, których efektem mogą byd szkody ponoszone przez spółkę.
  Zgłoszenia nadużyd mogą byd dokonywane na wewnętrzny adres mailowy , lub na adres pocztowy
  =dea Banku (bezpośrednio do Departamentu Bezpieczeostwa). Wszystk ie zgłoszenia są odbierane
  i weryfikowane przez pracowników Departamentu Bezpieczeostwa, przy zachowaniu zasad
  poufności. Po zakooczeniu postępowania wyjaśniającego przedstawiane są wyniki postępowania
  wraz z rekomendacją co do podjęcia dalszych działao.
  W 2016 r. wszyscy pracownicy =dea Banku zostali zobowiązani do zapoznania się z materiałami
  szkoleniowymi i zaliczenia testu wiedzy na temat etyki. Biuro Szkoleo monitoruje stan realizacji
  szkoleo przez pracowników oraz informuje w okresach kwartalnych prz ełożonych o przypadkach
  nieprzystąpienia do szkolenia przez pracownika. Dodatkowo, osoby odpowiedzialne za sprzedaż
  i obsługę posprzedażową klientów, przechodzą szkolenie dotyczące etycznej sprzedaży. Od czerwca
  2017 roku również nowozatrudnieni pracownic y centrali banku przechodzą szkolenie z etyki.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  83
  W ramach szkoleo z etyki, uwzględnione są również informacje dotyczące przeciwdziałania
  mobbingowi i dyskryminacji. W ramach szkoleo omawiane są także kwestie związane
  z przeciwdziałaniem nadużyciom, w tym m.i n. na temat przeciwdziałania praktykom o charakterze
  korupcji w organizacji.
  Wszyscy pracownicy w ramach szkoleo z etyki, otrzymują również informacje na temat zasad
  zawartych w „Procedurze dotyczącej etyki i zarządzania konfliktami interesów Grupy Kapitał owej
  =dea Bank S.A.”, która szczegółowo opisuje m.in. zasady ofiarowywania lub przyjmowania prezentów
  czy korzyści przez pracowników, oraz udział w spotkaniach biznesowych. Pracownicy poznają
  sposoby uzyskania odpowiedzi w przypadkach budzących ich wątpli wości szczególnie z zakresu etyki i
  konfliktu interesów, a także na temat sposobów zgłaszania stanowiących lub mogących stanowid
  konflikt interesów. Wszyscy pracownicy mają obowiązek zgłaszania do Rejestru prezentów
  wszystkich prezentów otrzymanych np. od partnerów biznesowych czy klientów, jak również
  prezentów wręczanych partnerom i klientom oraz informacji na temat zaproszeo na wyjazdy lub
  spotkania biznesowe organizowane przez podmioty zewnętrzne. Dopuszczalne jest przyjęcie
  prezentu jeżeli prezent ma c harakter reklamowy, tj. zawiera logotyp Kontrahenta, a jego wartośd nie
  przekracza 100 zł (np. koszulka, długopis, kubek, parasol, notes, kalendarz, maskotka). W przypadku
  prezentów o wyższej wartości każdy pracownik ma obowiązek zgłoszenia takiego prezent u na adres
  mailowy dedykowany w kwestiach etycznych.
  Ryzyka i sposoby zarządzania nimi
  Ryzyko wystąpienia korupcji
  w relacjach z klientami,
  dostawcami, kontrahentami
  Ryzyko relacji z dostawcami
  i kontrahentami Ryzyko konfliktu interesów
   Przestrzeganie zasad Kodeksu
  Etyki Grupy Kapitałowej =dea
  Bank
   Przestrzeganie Procedury
  przeciwdziałania Nadużyciom
  popełnianym na szkodę Grupy
  Kapitałowej =dea Bank S.A.
   Szkolenia dla pracowników
   Przestrzeganie zasad
  przyjmowan ia prezentów
   Audyty wewnętrzne i zewnętrzne
   Monitoring i system kontroli
  wewnętrznej
   Przestrzeganie Zasad Kodeksu
  Dobrych Praktyk Spółek Grupy
  Kapitałowej =dea Bank S .A.
   Przestrzeganie zasad
  Kodeksu Et yki Grupy
  Kapitałowej =dea Bank
   Przestrzeganie Procedury
  przeciwdziałania konfliktom
  =nteresów Grupy
  Kapitałowej =dea Bank S.A.
   Przestrzeganie Zasad
  Kodeksu Dobrych Praktyk
  Spółek Grupy Kapitałowej
  Idea Bank S .A. 
   Przestrzeganie zasad Kodeksu
  Etyki Grupy Kapitałowej =dea
  Bank
   Przestrzeganie Procedury
  przeciwdziałania konflik tom
  =nteresów Grupy Kapitałowej
  Idea Bank S.A.
   Przestrzeganie Zasad Kodeksu
  Dobrych Praktyk Spółek Grupy
  Kapitałowej =dea Bank S .A.   Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  84
  Wybrane kluczowe wskaźniki
  Liczba przypadków korupcji w organizacji 2017 2016
  Potwierdzone przypadki korupcji 0 0
  Potwierdzone przypadki, w których pracownicy zostali zwolnieni lub ukarani dyscyplinarnie 0 0
  Potwierdzone przypadki, w których umowy z partnerami biznesowymi zostały zerwane bądź nieodnowione z powodu naruszeń związanych z korupcją 0 0
  Sprawy sądowe dotyczące korupcji wniesione przeciwko organizacji lub jej pracownikom 0 0
  Szkolenia przeprowadzone na temat etyki w procentach 2017 2016
  Procent członków Zarządu i RN, którzy przeszli szkolenia 100% bd
  Procent pracowników na stanowiskach kierowniczych, którzy przeszli szkolenia bd bd
  Procent pozostałych pracowników, którzy przeszli szkolenia 29% 15%
  Procent pracowników, którzy przeszli szkolenia w formie e -learningu 84% 61%
  Brak danych związany jest z brak iem rozróżnienia uczestników szkoleo po d względem
  poziomu zatrudnienia . W 2016 roku nie wszystkie dane były zbierane.
  8.7. Kwestie społeczne
  =dea Bank realizuje liczne działania związane przede wszystkim ze wsparciem mikro, małych i średnich
  firm, w tym także start -upów. Dzięki działaniom i projektom realizowanym na rzecz innych firm, Bank
  chce pobudzad je do działania i rozwoju, inspirowad , a dzięki temu przyczyniad się do ich wzrostu.
  Rolą i odpowiedzialnością Banku w budowaniu i wspieraniu społeczności jest pomoc w rozwoju
  i edukacja klien tów, np. w obszarze zarządzania finansami, zarządzania projektami, itp.
  =dea Bank nie posiada na dzieo publikacji oświadczenia polityki odnoszącej się do działao społecznych
  – działania w tym obszarze wynikały z planów działania firmy, planów rozwoju i potrzeb klientów. Nie
  były dotąd określone działania społeczne w postaci polityki. W związku z planowanym rozwojem
  obszaru społecznej odpowiedzialności, w 2018 roku zostanie opracowana i opublikowana pierwsza
  polityka odpowiedzialności społecznej Grupy =de a Bank S.A., która obejmie swoim zakresem również
  kwestie społeczne.
  Kwestie społeczne dla B anku to przede wszystkim relacje z interesariuszami – społecznością lokalną,
  dostawcami, organizacjami, ale przede wszystkim z klientami. Dlatego w ramach niniejsze go obszaru
  skupi ono się na opisie działao na rzecz klientów. Bank kierując się odpowiedzialnoś cią wobec
  otoczenia , tego samego oczekuje od partnerów i dostawców z którymi współpracuje. Now a
  Procedur a dokonywania zakupów towarów i usług uwzględnia wytyczne dla dostawców oraz zasady,
  którymi powinni kierowad się dostawcy przystępujący do procesu zaku powego. Wszystkie firmy,


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  85
  które chcą współpracowad z Bankiem , już na etapie składania ofert muszą dołączyd podpisane
  oświadczenie o kierowaniu się w swojej działal ności zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu.
  W =dea Banku dokumentem o kluczowym znaczeniu jest Księga Standardów Obsługi Klienta,
  skierowana do pracowników i współpracowników =dea Bank. Księga wyznacza cele, zasady oraz
  oczekiwania firmy wobec pra cowników – sposób zachowania wobec klientów oraz podejście do
  oferowania produktów i usług firmy. Pracowników =dea Banku obowiązują również szczegółowe
  procedury w zakresie obsługi klienta (w oddziale, telefonicznie i mailowo), postępowania
  w przypadku zgł aszanych reklamacji. W wewnętrznych dokumentach takich jak Procedura
  wprowadzania produktów bankowych w =dea Bank S.A., czy Procedura w sprawie wnioskowania,
  zawarcia umowy oraz obsługi produktów kredytowych określone zostały m.in. zasady tworzenia
  i wprow adzania nowych produktów do oferty banku. Dodatkowo, aby wspierad Zarząd i Radę
  Nadzorczą banku w zakresie kształtowania oferty produktowej, działa wewnętrzny Komitet
  Produktowy Idea Banku. Jest to organ opiniodawczo -decyzyjny, który poprzez niezależną oce nę,
  nadzór nad całą ofertą produktową banku, koordynuje działania mające na celu zapewnienie
  zgodności z wewnętrznymi regulacjami, obowiązującymi przepisami prawa, oraz przyjętymi
  standardami rynkowymi. Podstawowe wytyczne dotyczące tworzenia materiałów ma rketingowych
  oraz informacji zawieranych w materiałach reklamowych znajdują się w =nstrukcji działania
  Departamentu Marketingu. Kwestie związane z relacjami z otoczeniem, komunikacją
  i przekazywaniem informacji reguluje Polityka Informacyjna Idea Bank S.A.
  =dea Bank to jeden z najbardziej innowacyjnych banków w Polsce , którego pomysły doceniane są nie
  tylko w Polsce, ale również za granicą już od kilku lat. Bank s tale zwiększa inwestycje w obszar
  FinTech , z realizowa ł takie działania jak: =dea :uby, czy Mobilne Wpłatomaty oraz wprowadzi ł
  niecodzienną ofertę leasingową, która określa opłaty na podstawie przejechanych kilometrów
  z systemu GPS, która pozwala na płacenie wyłącznie za liczbę przejechanych kilometrów.
  Szczeg ólnie ważnym e lementem działania każdego banku jest sam proces sprzedaż y oferowanych
  produktów finansowych. Pracownicy oddziałów mają od początku swojej pracy w Banku zapewnione
  szkolenia zarówno merytoryczne z oferty, produktów i informacji o sektorze, al e również szkolenia
  z etyki i standardów obowiązujących w Grupie. Dodatkowo dla pracowników oddziałów realizowane
  są rozszerzone szkolenia na temat etycznej i odpowiedzialnej sprzedaży, w których uwzględniane są
  takie tematy jak: obowiązek przekazania klie ntowi pełnej informacji podczas każdej rozmowy
  sprzedażowej, wyjaśnienie czym charakteryzuje się nieuczciwa praktyka rynkowa, ostrzeżenia przed
  stosowaniem praktyk wprowadzających klienta w błąd.
  Zasady odpowiedzialnej sprzeda ży w Idea Banku:
  1. Nie odwo łujemy si ę do danych lub informacji nieprawdziwych
  lub nieudokumentowanych,
  2. Nie sugerujemy, że produkt/us ługa jest korzystniejsza, ni ż to ma miejsce
  w rzeczywisto ści,
  3. Nie kreujemy negatywnego wizerunku innych podmiot ów dzia łających na rynku
  finansowym,
  4. Nie wolno nam wywiera d presji na kliencie.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  86
  Dla zapewnienia pełnego komfortu korzystania z naszych usług, =dea Bank edukuje pracowników,
  w jaki sposób zapewnid wysoką jakośd usług wszystkim klientom. Ponadto w prowadziliśmy
  wewnętrzne standardy obsługi specjalnie dla osób z dysfunkcją ruchu, wzroku i słuchu. = w zależności
  od potrzeb danego klienta, pracownicy dostosowują sposób obsługi i prezentacji produktów oraz
  usług. Wszystkie nasze kanały zdalne – =dea Cloud, Wirtualny Oddział, aplikacja mo bilna – powstały
  z myślą o ułatwieniu korzystania z naszych usług również osobom niepełnosprawnym. Dzięki
  narzędziom zdalnej obsługi nie muszą oni osobiście pojawiad się w oddziale stacjonarnym. Wszystkie
  sprawy mogą załatwid online.
  Regularnie prowadzimy inicjatywy edukacyjne, skierowane do przedsiębiorców, wykorzystując do
  tego przestrzenie =dea :ub. Niestety, wiele firm ze względu na brak wiedzy i doświadczenia
  biznesowego ich właścicieli, nie przeżywa pierwszych lat działalności. =dea Bank, aby pomóc
  po czątkującym przedsiębiorcom przetrwad na rynku i odnieśd sukces, podejmuje działania mające na
  celu poszerzenie ich wiedzy w różnych obszarach związanych z prowadzeniem biznesu. Bank wsp iera
  społecznoś d młodych przedsiębiorców poprzez stworzenie miejsca do edukacji i rozwoju polskiej
  przedsiębiorczości w ramach cyklu warsztatów merytorycznych. Klienci uczestniczą w warsztatach ze
  znanymi specjalistami z określonych dziedzin w małych grupach poszerzają swoją wiedzę dotyczącą
  prowadzenia biznesu, marketingu, promocji, zarządzania finansami, technologii, etc. Warsztaty są
  organizowane bezpłatnie. =dea :ub to także miejsce spotkao biznesowych – Bank organizuje
  spotkania networkingowe, dzięki którym buduje społecznośd przedsiębiorców. Spotkania pozwalają
  klientom poznawad nowe osoby, szukad synergii i łączyd ich biznesy. Dzięki temu Bank pomaga
  klientom w poszukiwaniu nowych pomysłów na biznes i rozwoju ich firm. W 2017 roku odbyło się 221
  warsztatów, w których uczestniczyło 2 794 osób.
  W 2017 roku Idea Bank znala zł się na pozycji lidera w jakości obsługi klienta biznesowego w rankingu
  magazynu Forbes. Ambicją Banku jest utrzymanie tej pozycji w kolejnych latach. Aby ten cel
  zrealizowad potrzebne jest stałe i systematyczne monitorowanie poziomu jakości obsługi.
  Ryz yka i sposoby zarządzania nimi
  Ryzyko relacji z lokalnymi
  społecznościami Ryzyko reputacji
  Ryzyko relacji
  z dostawcami
  i kontrahentami
  Ryzyko braku zadowolenia
  (obsługa klienta, produkty)
   Stała komunikacja
  z otoczeniem
  i przekazywanie
  informacji
  o działalności banku
   Wspieranie
  zaangażowania
  pracowników
  w dzi ałania społeczne
  i charytatywne
   Współpraca z wybr anymi
  organizacjami
  społecznymi
   Realizacja działao
  o charakterze
  edukacyjnym dla
  przedsiębiorców 
   Stała i bieżąca
  komunikacja
  z mediami
   Realizacja działa o
  public relations
  i marketingu
   Monitoring
  mediów i analiza
  materiałów 
   Określenie
  wytycznych dla
  dostawców
  w obszarze
  działao
  społecznych,
  etycznych,
  środowiskowych
   Przestrzeganie
  wewnętrznych
  procedur
  zakupowych 
   Realizacja bada o opinii
  i satysfakcji klientów
   Przestrzeganie
  wewnętrznych zas ad
  i standardów obsługi klienta
   Dostosowywanie oferty do
  potrzeb klienta
   Szkolenie pracow ników
  z zakresu obsługi klienta
   Przestrzeganie
  wewnętrznych zas ad
  i standardów obsługi klienta
   Przestrzeganie
  wewnętrznych procedur
  działania w relacjach
  z klientami  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  87
  Wybrane kluczowe wskaźniki
  Szkolenia na temat etycznej sprzedaży 2017 2016
  Liczba pracowników Idea Bank, którzy przeszli szkolenia 393 356
  8.8. Kwestie dotyczące środowiska naturalnego
  Zarządzanie wpływem organizacji na środowisko naturalne jest dziś jednym z niezbędnych obszarów
  odpowiedzialnego zarządzania firmą. W sektorze finansowym zarządzanie wpływem na środowisko
  ogranicza się do działao na rzecz wprowadzania proekolog icznych rozwiązao w obszarze administracji
  i infrastruktury, ograniczania zużycia energii, racjonalnego gospodarowania surowcami, ograniczania
  ilości odpadów , czy edukacj i pracowników.
  W =dea Bank SA nie istniała do tej pory potrzeba opracowania wewnętrzne j polityki do zarządzania
  obszarem wpływu firmy na środowisko naturalne. =dea Bank jest w pełni świadomy wagi
  zrównoważonego rozwoju i w swoich działaniach kieruje się zarówno dobrem swoich klientów,
  jak i środowisk a. Opracowanie i wdrożenie polityki w zakresie zarządzania wpływem na środowisko
  planowane jest w 2018 roku, jako dokument kompatybilny z polityką społecznej odpowiedzialności
  Grupy Idea Bank.
  Mimo braku wewnętrznych procedur w obszarze środowiska, =dea B ank monitoruje wybrane
  wskaźniki związane z użytkowaniem biur. Ze względu na rodzaj podpisanych umów na wynajem
  placówek stacjonarnych bank u, możliwe jest monitorowanie wybranych danych głównie


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  88
  w budynkach centrali, m.in. w Warszawie (ul. Przyokopowa oraz ul. Domaniewska), gdzie
  wynajmowana jest największa powierzchnia biurowa.
  We wrześniu 2017 roku w =dea Bank przeprowadzony został szczegółowy przegląd zużycia energii
  w budynkach, instalacjach przemysłowych i transporcie firmy. Audyt energetyczn y został
  przeprowadzon y w związku z koniecznością spełnienia wymogów ustawy o efektywności
  energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. oraz chęcią szczegółowej analizy organizacji pod kątem
  wskazania potencjalnych oszczędności i możliwości ograniczenia zużycia energii.
  W =dea Banku wykorzystywana jest energia elektryczna oraz ciepło z sieci ciepłowniczej. Energia
  elektryczna wykorzystywana jest do pracy urządzeo chłodniczych oraz do oświetlenia pomieszczeo
  budynku i jako energia pomocnicza niezbędna do działania urządzeo, takich jak: wentylatory, czy
  klimatyzacja. Cała energia cieplna potrzebna do ogrzania budynków i przygotowania ciepłej wody
  użytkowej pochodzi między innymi z ujęcia miejskiego.
  Departament =T odpowiada za utylizację tzw. elektrośmieci, czyli wszystkich sp rzętów używanych
  przez pracowników Banku, takich jak: klawiatury, myszki komputerowe, monitory, kable, czy
  ładowarki. Wszystkie tego typu odpady zbierane są w specjalnych pojemnikach, a następnie
  odbierane przez firmę zewnętrzną odpowiedzialną za ich właśc iwą utylizację.
  Ryzyka i sposoby zarządzania nimi
  Ryzyko braku kompleksowego
  podejścia do zarządzania
  środowiskiem
  Ryzyko zwiększenia wpływu firmy
  na środowisko w związku z
  rozwojem przedsiębiorstwa
  Ryzyko braku edukacji
  wśród pracowników na
  temat ochrony środowiska
   Realizacja kompleksowych
  działao na rzec z realizacji
  polityki eko biura
   Wyznaczenie osoby
  koordynującej działania
  na rzecz zm niejszania
  wpływu na środowisko 
   Realizacja działao ograniczających
  wpływ na środowisko
   Korzystanie z najlepszych
  rynkowych praktyk w tym
  obszarze
   Monitorowanie pod stawowych
  obszarów działalności 
   Prowadzenie działao
  edukacyjnych na rzecz
  budowania świadomośc i
  w obszarze ochrony
  środowiska 
  Wybrane kluczowe wskaźniki
  Zużycie surowców w organizacji Jednostki 2017 2016
  Papier na potrzeby operacyjne kg 13 768 121,9
  Materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących sztuki 1 991 2 856
  Wpływ floty samochodowej na środowisko Jednostki 2017 2016
  Całkowita liczba przejechanych kilometrów
  Benzyna Km 2 945 779 3 793 835
  ON Km 760 272 719 624
  Całkowite zużycie paliwa
  Benzyna litr 292 856 288 234
  ON litr 90 801 56 287


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  89
  9. Relacje inwestorskie
  9.1. Relacje inwestorskie Idea Banku
  Status spółki publicznej, jak również pozycja =dea Banku wymagają prowadzenia aktywnych działao
  komunikacyjnych w celu sprostania potrzebom informacyjnym interesariuszy zgodnie z najwyższymi
  standardami rynkowymi oraz obowiązującymi przepisami.
  W roku 2017 działania =dea Banku w zakresie relacji inwestorskich skupiały si ę w następujących
  obszarach:
  • umacnianiu wśród obecnych i potencjalnych inwestorów oraz analityków rynków
  finansowych pozytywnego wizerunku Idea Banku jako wiarygodnego i przejrzystego
  poprzez stosowanie różnorodnych narzędzi komunikacji z rynkiem,
  • wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez Idea Bank , jako emitenta papierów
  wartościowych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa,
  • zapewnieniu współpracy =dea Banku z właściwymi organami administracji rządowej,
  organizacjami i instytucjami rynku kapit ałowego w związku z funkcjonowaniem Idea Banku
  na publicznym rynku papierów wartościowych.
  W ramach k omunikacji z rynkiem w 2017 r.:
  • wyniki finansowe =dea Banku i Grupy Kapitałowej były po każdym kwartale prezentowane
  przez Zarząd Banku na spotkaniach z an alitykami rynku kapitałowego,
  • członkowie Zarządu Idea Banku oraz przedstawiciele kluczowej kadry zarządzającej
  regularnie uczestniczyli w spotkaniach (oraz telekonferencjach) z inwestorami
  i analitykami ,
  • osoby odpowiedzialne za relacje inwestorskie w Idea Banku utrzymywały bieżące kontakty
  z analitykami i inwestorami instytucjonalnymi i indywidualnymi odpowiadając na liczne
  zapytania telefoniczne i mailowe dotyczące działalności biznesowej i wyników finansowych
  Idea Banku ,
  • na stronie internetowej https://w ww.relacje.ideabank.pl/raporty -okresowe Bank
  niezwłocznie publikował kwartalne, półroczne i roczne raporty okresowe =dea Banku oraz
  Grupy Kapitałowej.
  Celem powyższych działao było przekazywanie wyczerpującej informacji o wynikach finansowych
  i działaniach Idea Banku oraz Grupy Kapitałowej z uwzględnieniem zmian w otoczeniu rynkowym tak,
  aby umożliwid rz etelną ocenę bieżącej sytuacji oraz perspektyw . =dea Bank oraz Grupa Kapitałowa
  dokłada ją wszelkich starao, aby raporty okresowe zachowywały najwyższe stand ardy w zakre sie
  profesjonalizmu i rzetelnej informacji i w kompletny oraz transparentny sposób prezentowały wyniki
  Idea Banku i Grupy Kapitałowej , a także aby były maksymalnie u żyteczne dla inwestorów
  instytucjonalnych, analityków, a także indywidualnych a kcjonariuszy.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  90
  9.2. Kapitał zakładowy, akcjonariat i notowania akcji
  Kapitał zakładowy
  Na dzieo 31 grudnia 201 7 r. kapitał zakładowy Banku wynosił 156.803.962,00 zł i dzielił się na
  77.350.781 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł każda, oraz 1.051.200 akcji
  imiennych o wartości nominalnej w 2 zł każda, uprawniających łącznie do 79.453.181 głosów na
  Walnym Zgromadzeniu Banku (akcje imienne są uprzywilejowane co do głosów i uprawniają do
  2 głosów każda). Wszystkie wyemitowane akcje są w pełni opłacone.
  Poza uprzywilejowaniem dotyczącym akcji imiennych, o którym mowa powyżej, żadne z akcji Banku
  nie dają posiadaczom specjalnych uprawnieo kontrolnych wobec Banku, ani nie wprowadza
  ograniczeo w zakresie wykonywania prawa głosu lub innych praw należnych akcjonariuszom.
  W stosunku do stanu na dzieo 31.12. 2016 r. nie nastąpiły zmiany w kapitale zakładow ym Banku.
  Akcjonariat
  Akcjonariuszami posiadającymi bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji (co najmniej 5%) na
  dzieo 31.12.2017 r. oraz 31.12.2016 r. były następujące podmioty:
  31.12.2017 r. 31.12.2016 r.
  Struktura akcjonariatu Liczba akcji Udział w liczbie
  głosów na WZ Liczba akcji
  Udział w
  liczbie głosów
  na WZ
  Zmiana udziału
  w liczbie głosów
  na WZ
  sztuki % sztuki % p.p.
  Getin Holding S.A. 42 677 443 55,04% 42 677 443 55,04% 0,00
  LC Corp B.V.* 4 834 178 6,08% 6 342 878 7,98% -1,90
  Leszek Czarnecki (bezpośrednio) 7 717 725 9,71% 7 717 725 9,71% 0,00
  Getin Noble Bank S.A. 4 897 297 6,16% 3 388 597 4,26% 1,90
  Zarząd Idea Banku S.A. 798 592 1,02% 4 076 880 5,14% -4,12
  Pozostali akcjonariusze 17 476 746 21,99% 14 198 458 17,87% 4,12
  Razem 78 401 981 100,00% 78 401 981 100,00% 0,00
  Udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzieo 31.12.2017 r. kształtował się następująco:


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  91
  Notowania akcji Idea Banku
  =dea Bank zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dnia 16.04.2015 r. Łączna
  wartośd obrotów akcjami =dea Banku w 2017 r. wyniosła 62,9 mln zł w porównaniu do 57,5 mln zł
  w 2016 r.
  W 2017 r. kurs akcji Idea Banku obniżył się o 1,5% osiągając na koniec grudnia 2017 r. wartośd 23,11
  zł. Kapitalizacja =dea Banku na koniec 2017 roku wyniosła 1,81 mld zł w porównaniu do 1,77 mld zł na
  koniec 2016 r.
  Akcje i udziały w spółkach zależnych Banku
  Według najlepszej wiedzy Banku o soby zarządzające i nadzorujące Bank nie posiadają akcji i udziałów
  w podmiotach zależnych Banku.
  Umowy mogące spowodowad zmiany proporcji posiadanych akcji
  Według najlepszej wiedzy Banku, nie występują umowy, które mogą spowodowad w przyszłości
  zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.
  Uprzywilejowanie akcji
  Wszystkie akcje Banku, poza akcjami imiennymi są równe i dają prawo do jednego głosu na walnym
  zgromadzeniu Banku oraz jednakowe prawo do dywide ndy. Akcje imienne są uprzywilejowane co do
  głosu i każda przyznaje prawo do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Banku. Ponadto akcje
  imienne są uprzywilejowane co do dywidendy - wysokośd dywidendy za akcje uprzywilejowane jest
  wypłacana w maksymalnej wys okości określonej w artykule 353 § 1 Kodeksu Spółek :andlowych,
  oraz co do pierwszeostwa pokrycia z majątku Banku pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli w razie
  likwidacji Banku.
  Ograniczenia wykonywania prawa głosu
  W Banku nie występują żadne ogranicze nia odnośnie wykonywania prawa głosu.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  92
  Ograniczenia przenoszenia własności akcji Banku
  Zbywanie oraz zastawianie akcji imiennych uzależnione jest od zgody Banku. Zgody na zbywanie akcji
  imiennych udziela Zarząd Banku w formie pisemnej pod rygorem nieważn ości, w terminie 14
  (czternastu) dni od dnia złożenia wniosku w tym przedmiocie. Heżeli Bank odmawia, zgody na zbycie
  lub zastawienie akcji powinien w terminie 30 (trzydziestu) dni wskazad innego nabywcę, który
  w terminie 14 (czternastu) dni zapłaci cenę u zgodnioną z właścicielem. W razie nieustalenia ceny
  z właścicielem akcji w ciągu 14 dni od dnia wskazania nabywcy przez Zarząd Banku, cenę ustala biegły
  rewident.
  Niektórzy a kcjonariusze Banku posiadający akcje serii L zobowiązali się w umowach zawartych
  z Bankiem, że do czasu, a następnie przez okres 24 miesięcy od daty pierwszego notowania akcji
  Banku na GPW bez uprzedniej pisemnej zgody Banku: (i) ni e będą oferowad, nie przeniosą, nie
  ustanowią jakiegokolwiek obciążenia, nie udzielą opcji, nie zobowiążą się do zbycia lub obciążenia,
  ani też w inny sposób nie rozporządzą, bezpo średnio lub poś rednio, Akcjami Serii L ani instrumentami
  finansowymi zamie nnymi lub uprawniającymi do objęcia lub nabycia Akcji Serii L; (ii) nie zawrą żadnej
  umowy ani nie dokonają żadnej transakcji, która będzie lub mogłaby stanowid podstawę
  przeniesienia lub innego rozporządzenia , bezpośrednio lub pośrednio , jakimikolwiek prawami
  wynikającymi z Akcji Serii L, bąd ź której ekonomiczny skutek był by równoważny z rozporządzeniem
  prawam i wynikającymi z własności Akcji serii L, ani (iii) nie upoważnią nikogo do prowadzenia
  rozmów na temat możliwości r oz porządzenia Akcjami Serii L ani nie ogłoszą zamiaru rozporządzenia
  akcjami Serii L.
  Nabywanie udziałów własnych
  W dniu 17 marca 2015 r. Walne Zgromadzenie Banku podjęło uchwałę nr 3 w sprawie nabywania
  akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.
  Pomimo powyższego upo ważnienia, w roku obrotowym 2017 Bank nie dokonywał żadnych transakcji
  nabyc ia udziałów własnych.
  9.3. Akcje w posi adaniu członków Z arządu
  Na dzieo 31.12. 2017 r. członkowie Zarządu posiadali następujące akcje =dea Banku:
  Akcje Idea Banku S.A. w posiadaniu
  członków Zarządu
  Liczba
  akcji
  Udział w
  całkowitej
  liczbie akcji
  Liczba
  głosów
  Udział w
  całkowitej
  liczbie głosów
  Wartość
  nominalna
  akcji
  31.12.2017 r. sztuki % sztuki % zł
  Dariusz Makosz 798 592 1,02% 798 592 1,01% 1 597 184  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  93
  10. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego
  Zgodnie z § 91 ust.5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie
  informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
  warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paostwa
  niebędącego paostwem członkowskim, Zarząd =dea Bank przedstawia oświadczenie o stosowaniu
  zasad ładu korporacyjnego w 2017 r.
  10.1. Zasady i zakres stosowania ładu korporacyjnego
  Zbiór zasad ładu korporacyjnego, którym w 2017 r. podlegał =dea Bank zawarty jest w następujących
  dokumentach:
  • „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW 2016”, stanowiących załącznik do Uchwały
  Rady Giełdy nr 26/1413/2015 z dnia 13.10.2015 r., których treśd jest publicznie dostępna na
  stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod adrese m:
  https://www.gpw.pl/dobre -praktyki,
  • „Zasadach ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wprowadzonych uchwałą
  nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22.07.2014 r. (Dz. Urz. KNF poz. 17), których
  treśd jest publicznie dostępna na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod
  adresem:
  https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/regulacje_i_praktyka/zasady_ladu_korporacyjnego .
  Zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW
  2016”
  „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” (dalej „DPSN 2016”) zostały przyjęte do
  stosowania w Banku uchwałą Zarządu Banku nr 25/01/2016 z dnia 11.01.2016 r. Działając na
  podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd Banku
  złożył oś wiadczenie o zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w powyższym
  dokumencie w raporcie EB= nr 1/2016 z dnia 11.01.2016 r. Bank przestrzegał w 2017 r. zasad
  szczegółowych zawartych w DPSN 2016, z wyłączeniem wskazanych poniżej:
  • Zasady I .Z.1.15. dotyczącej polityki różnorodności, która jest przez Bank stosowana, jednakże
  w 2017 r. nie została przyjęta w formie sformalizowanego dokumentu. Bank prowadził prace
  nad udokumentowaniem stosowanych zasad polityki różnorodności. Bank stosuje polit ykę
  różnorodności w odniesieniu do władz Banku i jego kluczowych menedżerów, jednakże w
  2017 roku nie miała on charakteru sformalizowanego. Polityka różnorodności w kontekście
  kluczowych menadżerów realizowana jest poprzez różnicowanie kadry pod względem w ieku,
  płci, rodzaju wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego, a także poprzez przestrzeganie
  obowiązujących wartości oraz dobrych praktyk w codziennym funkcjonowaniu Banku.
  Głównym celem stosowania polityki różnorodności jest tworzenie realnej wartości dodanej,
  która przyczynia się do sukcesu organizacji i wpływa na poprawę wyników osiąganych przez
  spółkę. W ocenie Banku zarządzanie różnorodnością maksymalizuje szanse związane
  z zatrudnianiem najzdolniejszych jednostek z różnych środowisk oraz kreowanie m kultury,
  w której panuje atmosfera otwartości, tolerancji i pracy zespołowej, a także minimalizuje


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  94
  ryzyka związane z utratą wartościowych pracowników. Celem zarządzania różnorodnością jest
  stworzenie takiego środowiska pracy, w którym każda zatrudniona o soba czuje się szanowana
  i doceniona i w którym może ona w pełni realizowad swój potencjał, co przyczynia się do
  sukcesu organizacji. Uchwałą Zarządu z dnia 23 stycznia 2018 r. została wprowadzona przez
  Bank „Polityka różnorodności w =dea Bank S.A.”.
  • Zasad y ==.Z.7., która nie była stosowana w zakresie, w jakim Załącznik = do Zalecenia Komisji
  Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15.02.2005 r. dotyczący roli dyrektorów niewykonawczych
  lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzor czej)
  wymaga, aby przynajmniej większośd członków komisji ds. nominacji i komisji ds.
  wynagrodzeo spełniała kryteria niezależności. W 2017 r. Rada Nadzorcza nie podjęła decyzji
  w sprawie zmiany składu Komitetu ds. Wynagrodzeo i Nominacji Banku w celu spełn ienia
  wymogów określonych w Załączniku = do Zalecenia Komisji Europejskiej.
  W stosunku do 2016 r. Bank przestrzegał zasadę ==.Z.8. w zakresie spełniania kryteriów niezależności
  wskazanych w zasadzie ==.Z.4. przez Przewodniczącego Komitetu Audytu. Dwóch Czł onków Komitetu
  Audytu spełniało w 2017 r. kryteria niezależnego Członka Rady Nadzorczej, zgodnie
  z postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej Banku. Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 28 lutego
  2017 roku pan Piotr Kamioski powołany do składu Komitetu Audytu.
  Zarząd Banku informuje ponadto, iż w 2017 r. dwukrotnie incydentalnie naruszył Zasadę =V.Z.2. DPSN
  2016, dotyczącą zapewnienia powszechnie dostępnej transmisji obrad walnego zgromadzenia
  w czasie rzeczywistym, o czym informował w Raportach EB= nr 1/2017 r. oraz z dnia 31.03.2017 r.,
  nr 2/2017 z dnia 23.10.2017 r. Zasada =V.Z.2. nie znalazła zastosowania z uwagi na koszty związane z
  techniczną obsługą transmisji obrad, które nie znajdują uzasadnienia ze względu na strukturę
  akcjonariatu Banku, a ponadto z uwa gi na fakt, iż Bank nie odnotował zainteresowania inwestorów
  i akcjonariuszy taką formą relacji z obrad walnego zgromadzenia.
  W wykonaniu zasady szczegółowej =.Z.1.13. DPSN 2016, od dnia 11.01.2016 r. na stronie internetowej
  Banku dostępna jest szczegółowa informacja na temat stanu stosowania przez Bank nie tylko zasad,
  ale także rekomendacji zawartych w DPSN 2016 :
  (https://www.relacje.ideabank.pl/relacje2/doc/GPW_dobre_praktyki_IDEA_BANK%20(4).pdf).
  W 2017 r. Bank nie stosował Rekomendacji =V.R.2 w zakres ie dotyczącym umożliwienia
  akcjonariuszom dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym w toku obrad walnego
  zgromadzenia, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadad się, przebywając w miejscu innym
  niż miejsce obrad walnego zgromadzenia. Bank nie stoso wał ww. Rekomendacji ze względów
  ekonomicznych oraz z uwagi na ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w przebiegu walnego
  zgromadzenia, związanych m.in. z identyfikacją akcjonariuszy oraz doborem najwłaściwszego
  medium dwustronnej komunikacji zdalnej.
  Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydane przez Komisję Nadzoru
  Finansowego
  W dniu 15.12.2014 r. na mocy uchwały Zarządu Banku nr 38/12/2014, zmienionej uchwałą
  nr 58/04/2015 z dnia 22.04.2015 r. Zarząd Banku przyjął do stosowania „Zasady Ładu Korporacyjnego
  dla instytucji nadzorowanych” wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu
  22.07.2014 r., w zakresie dotyczącym kompetencji i obowiązków Zarządu, z wyłączeniem wskazanych
  poniżej:


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  95
  • Zasady określonej w § 8 ust. 4 Zasad Ł adu Korporacyjnego, dotyczącej zapewnienia
  możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.
  Bank postanowił nie realizowad powyższej zasady ze względów ekonomicznych oraz
  z uwagi na zwiększone ryzyko prawne związane z niepoprawną identyfikacją akcjonariusza
  lub pełnomocnika uczestniczącego w zgromadzeniu za pośrednictwem środków
  komunikacji elektronicznej.
  • Zasady określonej w § 31 ust. 2 Zasad Ładu Korporacyjnego, zgodnie z którą publikowane
  przez instytucję nadzorowaną raporty zawierające informacje finansowe, gdy jest to
  uzasadnione liczbą udziałowców, powinny byd udostępniane w formie elektronicznej
  zawierającej rozwiązania ułatwiające czytelnikowi zapoznanie się z zamiesz czonymi
  informacjami. Bank postanowił nie publikowad finansowych raportów interaktywnych
  z uwagi na fakt, iż jako spółka publiczna z rynku regulowanego publikuje raporty bieżące
  i okresowe zapewniające równy dostęp wszystkim akcjonariuszom do informacji, w tym
  w szczególności informacji finansowych. Dodatkowe umieszczanie w raportach
  publikowanych poprzez system ESP= oraz na stronie internetowej Banku raportów
  zawierających elementy interaktywne, byłoby w ocenie Banku połączone z nadmiernymi
  kosztami niewsp ółmiernymi do ewentualnych korzyści płynących ze stosowania takiego
  rozwiązania.
  • Zasad określonych w Rozdziale 9 Zasad Ładu Korporacyjnego „Wykonywanie uprawnieo
  z aktywów nabytych na ryzyko klienta”, których Bank nie stosuje z uwagi na nie
  prowadzenie dzi ałalności w zakresie zarządzania aktywami nabytymi na ryzyko klienta.
  W dniu 22.12.2014 r. na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 189/2014 Rada Nadzorcza Banku przyjęła
  do stosowania „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w zakresie dotyczą cym
  kompetencji i obowiązków Rady Nadzorczej tj. nadzorowania prowadzenia spraw Banku zgodnie
  z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Banku. Zgodnie z § 27 Zasad Ładu
  Korporacyjnego oraz w wykonaniu obowiązku określonego w § 8 ust. 1 pk t. 18 Regulaminu Rady
  Nadzorczej, w 2017 r. na mocy uchwały nr 153/2017 z dnia 18.12.2017 r. Rada Nadzorcza dokonała
  oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku za rok 2016. Treśd oceny Rady Nadzorczej
  dostępna jest na stronie internetowej Banku pod adresem:
  https://www.ideabank.pl/ideabank2/doc/Ocena_Rady_Nadzorczej_stosowania_Zasad_Ladu_Korpor
  acyjnego_2017.pdf.
  Akcjonariusze Banku zajęli stanowisko w przedmiocie stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla
  instytucji nadzorowanych” uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. w uchwale nr 8
  Walnego Zgromadzenia Banku zwołanego na dzieo 30.06.2015 r. Zgodnie z treścią ww. uchwały,
  Walne Zgromadzenie zadeklarowało gotowośd stosowania postanowieo Zasad Ładu Korporacyjnego
  odnoszących się do akcjonariu szy i Walnego Zgromadzenia w zakresie dozwolonym przez przepisy
  prawa, przy szczególnym uwzględnieniu wymogów nadzorczych względem akcjonariuszy, jak również
  z poszanowaniem interesów własnych oraz pozostałych interesariuszy.
  W 2017 r. zakres stosowania p rzez organy Banku zasad wynikających z dokumentu „Zasady Ładu
  Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” zaprezentowany powyżej nie uległ zmianie. Tym
  samym Oświadczenie Banku z dnia 22.04.2015 r. o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego dla
  instytucji na dzorowanych” wraz z =nformacją z dnia 30.06.2015 r., które dostępne są na stronie
  internetowej Banku w zakładce „Ład korporacyjny” pozostają aktualne.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  96
  Inne praktyki w zakresie ładu korporacyjnego stosowane przez Bank :
  Kodeks Etyki Bankowej Związku Banków Polskich
  Bank jako instytucja zaufania publicznego podejmuje starania, aby jego działalnośd pozostawała
  zgodna z postanowieniami Kodeksu Etyki Bankowej (Zasad Dobrej Praktyki Bankowej) Związku
  Banków Polskich. Kodeks stanowi zbiór zasad postępowania związa nych z działalnością banków,
  które odnoszą się odpowiednio do banków, osób w nich zatrudnionych oraz osób, za pośrednictwem
  których banki wykonują czynności bankowe. Powyższy zbiór dobrych praktyk dostępny jest do
  publicznego wglądu na stronie internetowej www.zbp.pl
  Kodeks Dobrych Praktyk Grupy Kapitałowej
  W 2015 r. Grupa przyjęła Kodeks Dobrych Praktyk, stanowiący zbiór wewnętrznych zasad
  postępowania obowiązujących wszystkich pracowników =dea Bank i spółek zależnych, bez względu na
  pełnione funkcje i podstawę prawną zatrudnienia. Celem wdrożenia Kodeksu było zapewnienie
  najwyższych standardów uczciwego i rzetelnego postępowania pracowników, mając na względzie
  słuszny interes klienta, kontrahenta oraz dbałośd o reputacj ę i dobre imię pracodawcy. Kodeks
  określa w szczególności zasady zatrudniania, pełnienia funkcji oraz wynagradzania pracowników,
  relacje z pracownikami, kontrahentami i klientami oraz zasady dbałości o mienie Banku. Wszelkie
  uzasadnione odstępstwa od stoso wania zasad Kodeksu wymagają zgody Rady Nadzorczej =dea Banku.
  Zarząd =dea Banku oraz zarządy spółek zależnych, nie rzadziej niż dwa razy do roku raportują Radom
  Nadzorczym o stanie realizacji zasad określonych w Kodeksie Dobrych Praktyk oraz o wszystkich
  odstępstwach od ich stosowania. W 2017 r. Rada Nadzorcza Banku dwukrotnie – na posiedzeniach
  w dniu 28.02.2017 r. oraz w dniu 4.09.2017 r. – zapoznała się z informacją na temat zgodności
  funkcjonowania Grupy Kapitałowej z postanowieniami Kodeksu Dobrych Pr aktyk.
  Kodeks Etyki
  Od 2015 r. Bank stosuje Kodeks Etyki, który obowiązuje w Grupie Kapitałowej wraz z następującymi
  procedurami wykonawczymi:
   Procedurą dotycząca etyki i zarządzania konfliktami interesów G K Idea Bank S.A.,
   Procedurą przeciwdziałania naduż yciom popełnianym na szkodę G K Idea Bank S.A.,
   Procedurą Whistleblowing G K Idea Bank S.A.
  Celem powyższych regulacji jest wskazanie norm etycznych i wspólnych wzorców postępowao dla
  pracowników i współpracowników Banku, a także spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.
  Procedury przewidują centralizację na poziomie Banku dla całej Grupy Kapitałowej działao w zakresie
  doradztwa i opiniowania dotyczącego etyki i konfliktów interesów, prowadzenia rejestrów korzyści
  i konfliktów interesów; prowadzenia post ępowao wyjaśniających w sprawie podejrzenia nadużyd
  oraz możliwości skorzystania przez pracowników z narzędzia whistleblowing .
  Kodeks Etyki jest narzędziem ustanawiającym wspólną platformę działania dla wszystkich
  pracowników, którzy mają postępowad uczciwie i rzetelnie, kompetentnie i profesjonalnie. Kodeks
  Etyki reguluje w spójny i jednolity sposób nie tylko wewnętrzne zasady działania, ale także
  postępowanie wobec partnerów zewnętrznych, a zwłaszcza klientów. Rozwinięciem regulacji
  z obszaru etyki jest obowiązująca od 2015 r. Wewnętrzna Procedura Antymobbingowa =dea Bank S.A.
  regulująca szczegółowe zasady postępowania w przypadkach podejrzenia lub zaistnienia zjawiska
  mobbingu w Banku.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  97
  10.2. Organy władzy
  Zarząd Idea Bank
  TOBIASZ BURY
  p.o. Prezes a Zarządu
  Tobiasz Bury pełni obowiązki Prezesa Zarządu Idea Bank od października 2017 r. ,
  funkcję Członka Zarządu Bank u pełni od stycznia 2017 r., od czerwca 2017
  – Wiceprezesa Banku . Tobiasz Bury posiada wykształcenie wyższe, jest
  absolwentem Szkoły Głów nej Handlowej w Warszawie na kierunkach
  „Zarządzanie ” oraz „Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze” (2002 r.),
  kontynuował studia na Kellogg School of Management, Northwestern University
  Chicago , gdzie uzyskał tytuł Master of Business Administration (MBA) (20 07 r.) oraz
  na Harvard Business School, Harvard University (2013 r.).
  Tobiasz Bury pełni obecnie funkcję :
  • Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Idea Getin Leasing S.A.
  (od października 2016 r. , wcześniej =dea Leasing SA ).
  DARIUSZ MAKOSZ
  Członek Zarządu
  Dariusz Makosz pełni funkcję Członka Zarządu =dea Bank od stycznia 2013 r.
  Dariusz Makosz posiada wykształcenie wyższe , jest absolwentem Wyższej Szkoły
  Zarządzania i Bankowości, w Poznaniu w specjalnoś ci bankowośd (2000 r.).
  Dariusz Makosz pełni obecnie funkcję :
  • Członka Rady Nadzorczej Tax Care S.A. (od października 2017 r.).
  MAŁGORZATA SZTURMOWICZ
  Członek Zarządu
  Małgorzata Szturmowicz pełni funkcję Członka Zarządu =dea Bank od stycznia
  2014 r. Małgorzata Szturmowicz posiada wykształcenie wyższe. Uzyskała tytuł
  magistra na Akademii Polonijnej w Częstochowie, specjalnośd: tłumacz języka
  niemieckiego (2005 r.) oraz tytuł magistra w Szkole Głównej :andlowej
  w Warszawie, specjalnośd: ekonomia (2006 r.). Ukooczyła również studia
  doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej :andlowej
  w Warszawie (2009 r.).
  Małgorzata Szturmowicz pełni obecnie funkcje:
  • Członka Rady Nadzorczej Tax Care S.A. (od października 2017 r.),
  • Członka Rady Nadzorczej =dea Money S.A. (od listopada 2017 r.),
  • Prezesa Zarządu =dea =nvestment Sarl (od grudnia 2017 r.). ,
  • Członka Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A.
  (od sierpnia 2017 r.),  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  98
  ANETA SKRODZKA -KSIĄŻEK
  Członek Zarządu
  Aneta Skrodzka -Książek pełni funkcję Członka Zarządu =dea Bank od lipca 2015 r.
  Aneta Skrodzka ;Książek posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentką Szkoły
  Głównej :andlowej w Warszaw ie na kierunku "Finanse i Bankowośd" (1996 r.) .
  Od września 2007 r. Aneta Skrodzka –Książek jest członkiem ACCA (Association of
  ChartereT Certified Accountants), od 2008 r. posiada tytuł Biegłego Rewidenta oraz
  Certified Public Accountant wydanym przez instytut AICPA (American Institute of
  CPAs) w USA , od 2013 r. legitymuje się certyfikatem Certified Internal Auditor, <
  Aneta Skrodzka ;Książ ek pełni obecnie funkcje:
   Członka Rady Nadzorczej =dea Money S.A. (od lutego 2015 r.),
   Członka Rady Nadzorczej Tax Care S.A. (od lutego 2015 r.),
   Członka Rady Nadzorczej =dea Fleet S.A. (od lutego 2015 r.),
   Członka Zarządu =dea Getin Leasing S.A. (od sW ycznia 2017 r.) <
  JAROMIR FRANKOWICZ
  Członek Zarządu
  Jaromir Frankowicz pe łni funkcję Członka Zarządu od 1 czerwca 2017 r. Jaromir
  Frankowicz posiada wykształcenie wyższe. Ukooczył Akademię Ekonomiczną im.
  Oskara Langego we Wrocławiu, na wydziale Zarządzania i =nformatyki (1999 r.).
  W 2002 r. Haromir Frankowicz ukooczył studia podyplomowe na Akademii
  Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku „Zarz ądzanie małym i średnim
  przedsiębiorstwem na Hednolitym Rynku Europejskim.”
  MAGDALENA SKWARZEC
  Członek Zarządu
  Magdalena Skwarzec pełni funkcję Członka Zarządu od 6 listopada 2017 r.
  Magdalena Skwarzec posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentką Szkoły
  Głównej :andlowej na kierunku „Finanse i bankowośd ” (2002 r.). Hest wykładowcą
  Studiów Podyplomowych Zarządzani e Ryzykiem Kredytowym w Szkole Głównej
  Handlowej w Warszawie.
  Magdalena Skwarzec pełni obecnie funkcj ę:
   Członka Rady Nadzorczej =dea Money S.A. (od l istopada 20? E r.)<
  TOMASZ GÓRSKI
  Członek Zarządu
  Tomasz Górski pełni funkcję Członka Zarządu od 1 lutego 2018 r. Tomasz Górski
  posiada wykształcenie wyższe, j est absolwentem Szkoły Głównej :andlowej
  w Warszawie na kierunk u „Finanse i bankowośd ” (2000 r.) oraz studiów na London
  Business School oraz Columbia Business Sc hool , Columbia University New York,
  gdzie uzyskał tytuł Global Executive MBA (2013 r.).  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  99
  Zmiany w składzie Zarządu
  W 2017 roku oraz po dacie bilansowej miały miejsce następujące zmiany w składzie Zarządu Banku:
   od dnia 1 czerwca 2017 roku funkcję Członka Zarządu Banku pełni Jaromir Frankowicz ,
   do dnia 25 czerwca 2017 roku funkcję Członka Zarządu Banku pełnił Marcin Sycioski,
   do dnia 6 października 2017 roku funkcję Prezesa Zarządu Banku pełnił Harosław A ugustyniak,
   do dnia 6 października 2017 roku funkcję Członka Zarządu Banku pełnił Dominik Fajbusiewicz,
   od dnia 6 października 2017 roku funkcję Prezesa Zarządu Banku pełni Tobiasz Bury (do dnia
  6 października Wiceprezes Zarządu) ,
   od dnia 6 listopada 2017 roku funk cję Członka Zarządu Banku pełni Magdalena S kwarzec,
   od dnia 1 lutego 2018 roku funkcję Członka Zarządu Banku pełni Tomasz Górski.
  Skład Zarządu
  Zgodnie z § 22 Statutu, Zarząd Banku składa się co najmniej z 3 członków, w tym Prezesa Zarządu.
  Rada Nadzorcza może spośród Członków Zarządu wyznaczyd Pie rwszego Wiceprezesa, Wiceprezesa
  lub Wiceprezesów Zarządu.
  Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Kadencja Członka Zarządu wynosi 3 lata.
  Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
  zatwierdzającego sprawozd anie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka
  Zarządu oraz wskutek jego śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu Banku. Powołanie
  dwóch Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu następuje za zgodą KNF, z wnioskiem o któr e
  występuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza informuje KNF o składzie Zarządu i zmianie jego składu
  niezwłocznie po jego powołaniu lub po dokonaniu zmiany jego składu, oraz informuje o członkach
  Zarządu, którym w ramach podziału kompetencji podlega w szczegól ności zarządzanie ryzykiem
  i ko mórka audytu wewnętrznego. Obec nie zgodę KNF na pełnienie funkcji w Zarządzie posiada
  Członek Zarządu Aneta Skrodzka -Książek. Rada Nadzorcza ma prawo do zawieszania w czyn nościach,
  z ważnych po wodów, poszczególnych lub wszyst kich Członków Zarządu oraz do odd elegowania
  Członków Rady Nadzor czej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania
  czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie
  mogą sprawowad swoich czynności. Członek Zarządu może zostad również odwołany lub zawieszony
  w czynnościach uchwałą Walnego Zgromadzenia.
  Kompetencje Zarządu
  Zarząd prowadzi sprawy Banku oraz reprezentuje Bank w stosunkach z innymi podmiotami. Zgodnie
  z § 17 Regulaminu Zarządu zakres prac Zarządu obejmuje sprawy wynikające z jego kompetencji
  określonych przepisami prawa i postanowieniami Statutu. Zarząd wydaje w drodze uchwał regulacje
  wewnętrzne odnoszące się do działalności Banku, których wydanie nie zo stało zastrzeżone dla innych
  organów Banku.
  Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone na mocy przepisów prawa lub
  postanowieo Statutu dla kompetencji innych organów Banku. Zarząd podejmuje decyzje we
  wszystkich sprawach związanych z dzi ałalnością Banku , które nie są zastrzeżone przepisami prawa
  i postanowieniami Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
  w szczególności dotyczące: (i) zatwierdzania r ocznego planu finansowego Banku , projektów
  strategicznych planów, wie loletnich programów rozwoju, (ii) kierunków polityki finansowej
  i kredytowej Banku ze szczególnym uwzględnieniem ryzyk bankowych (w tym płynności,


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  100
  kredytowego, stopy procentowej, kursowego), (iii) przyznawania kredytów o wysokim stopniu ryzyka
  i koncentrac ji w odniesi eniu do kapitału własnego Banku , (iv) przystępowania i organizowania
  konsorcjów bankowych, (v) zasad zarządzania aktywami i pasywami, (vi) wprowadzania nowych
  produktów bankowych, (vii) ustalania taryf prowizji i opłat za usługi bankowe oraz od setek od
  kredytów i depozytów, (viii) inwestycji własnych Banku , (ix) obciążania lub wydzierżawiania
  nieruchomości oraz praw majątkowych, a także nabywania i zbywania nieruchomości i praw
  majątkowych z zachowaniem postanowieo Statutu Banku , (x) polityki ka drowo -płacowej Banku ,
  (xi) kierunków i form polityki socjalnej i szkoleniowej, (xii) organizacji rachunkowości, prowadzenia
  rozliczeo pieniężnych, kontroli wewnętrznej i bezpieczeostwa wewnątrzbankowego obrotu
  pieniężnego, (xiii) wyboru systemów informatyc znych istotnych z punktu widzenia działalności Banku ,
  (xiv) działalności charytatywnej (darowizny, sponsorowanie), (xv) ustalania struktury organizacyjnej
  Banku i jej zmian, (xvi) otwierania oraz likwidacji oddziałów, (xvii) określania regulaminu
  organizac yjnego Banku , w tym zadao i zakresów działania komórek i jednostek organizacyjnych
  Banku , (xviii) wnoszenia wkładów oraz obejmowania lub nabywania udziałów bądź akcji w spółkach
  handlowych lub spółce prawa cywilnego, (xix) występowania, przenoszenia ogółu praw i obowiązków
  wspólnika, wypowiadania udziału lub zbywania udziałów lub akcji w spółkach handlowych lub spółce
  prawa cywilnego, (xx) sprawozdania, bilansu, rachunku zysków i strat oraz wniosków co do podziału
  zysków i pokrycia strat, (xxi) zwoływania W alnego Zgromadzenia, ustalania jego porządku obrad oraz
  przygotowania projektów uchwał w sprawach poddanych pod obrady Walnego Zgromadzenia, (xxii)
  udzielania kredytu, pożyczki, gwarancji lub poręczenia, w przypadkach zastrzeżonych w odrębnych
  przepisach p rawa i regulacjach wewnętrznych do kompetencji Zarządu, (xxiii) ustanawiania prokury –
  przy spełnieniu wymogu jednomyślności, (xiv) ustanawiania regulaminów wynagrodzeo
  i premiowania, (xv) ustanawiania i zmiany regulacji wewnętrznych Banku , w szczególności takich jak
  regulaminy produktów bankowych, regulaminy o charakterze porządkowym i organizacyjnym,
  regulaminy komitetów Banku , (xxvi) zaciągania zobowiązania lub rozporządzania aktywami, jeżeli
  wartośd zobowiązania lub rzeczy bądź prawa przekracza 500 tys. zł; ograniczenie to nie dotyczy
  zobowiązao i rozporządzeo związanych z dokonywaniem czynności bankowych, (xxvii) zaciągania
  zobowiązania lub rozporządzania aktywami, których łączna wartośd w stosunku do jednego podmiotu
  przekracza 5% funduszy własnych Ban ku , (xxviii) innych spraw wniesionych pod obrady Zarządu.
  Kompetencje Prezesa Zarządu
  Prezes Zarządu koordynuje działalnośd Zarządu. Do jego kompetencji należy w szczególności:
  (i) kształtowanie polityki produktowej oraz polityki sprzedaży produktów, ( ii) nadzór nad komórką
  audytu we wnętrznego działającą w Spółce, (iii) prowa dzenie polityki kadrowej banku . Prezes Zarządu
  może wydawad decyzje. Ponadto zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. Sprawuje również
  kontrolę realizacji uchwał Zarządu wraz z Członkami Zarządu nadzorującymi obszar działalności
  Banku, którego uchwała dotyczy.
  Sposób funkcjonowania Zarządu
  Zarząd działa na podstawie Statutu oraz Regulaminu Zarządu zatwierdzonego uchwałą Rady
  Nadzorczej.
  Uchwały mogą zostad podjęte także w trybie szczególnym, bez zwołania i odbycia posiedzenia
  Zarządu, tj. w trybie obiegowym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
  odległośd bądź w trybie głosowania pisemnego. Uchwały Zarządu mogą zostad podjęte w trybie
  szczególnym, o ile w szyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i nie
  zgłosili niezwłocznie sprzeciwu wobec takiego trybu podjęcia uchwały.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  101
  Zarząd Banku podejmuje decyzje w formie uchwał podejmowanych na posiedzeniach. Uchwały
  Zarządu Banku są wią żące jeżeli wszyscy jego członkowie zostali powiadomieni o posiedzeniu
  i obecna jest większośd Członków Zarządu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie
  równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Głosowanie jest jawne, chyba że którykolwiek
  z Członków zażąda głosowania tajnego albo obowiązujących przepis prawa wymaga głosowania
  tajnego. W razie konfliktu interesów Banku z osobistymi interesami Członka Zarządu, taki Członek
  powinien wstrzymad się od udziału w rozstrzyganiu takiej sprawy. Okol icznośd taka powinna zostad
  zamieszczona w protokole.
  Do składania oświadczeo woli w imieniu Banku wymagane jest współdziałanie 2 Członków Zarządu
  albo jednego Członka Zarządu łącznie z jednym prokurentem. Do wykonywania czynności
  określonego rodzaju lub czynności szczególnych mogą byd ustanawiani pełnomocnicy, działający
  samodzielnie albo łącznie z Członkiem Zarządu, prokurentem lub innym pełnomocnikiem ,
  w granicach swego umocowania.
  Zakres odpowiedzialności członków Zarządu Banku
  Na 31 grudnia 2017 roku Na dzień publikacji raportu
  Tobiasz Bury
  Prezes Zarządu Banku, bezpośrednio nadzorujący: Biuro Zarządu Banku, Departament Prawny, Departament Audytu Wewnętrznego, Departament Personalny, Departament Nadzoru Właścicielskiego i Strategii Grupy , Departament Jakości Obsługi Klient a.
  Prezes Zarządu Banku, bezpośrednio nadzorujący: Biuro Zarządu Banku, Departament Prawny , Departament Audytu Wewnętrznego, Departament Personalny, Departament Nadzoru Właścicielskiego i Strategii Grupy , Departament ds. Compliance, Departament Bezpieczeństwa, Biuro Public Relations .
  Małgorzata Szturmowicz
  Członek Zarządu Banku nadzorując y: Pion Finansów, Departament Administracji oraz Departament Relacji Inwestorskich .
  Członek Zarządu Banku nadzorująca : Pion Finansów, Departament Administracji oraz Zespół Relacji Inwestorskich .
  Magdalena Skwarzec Członek Zarządu Banku nadzorujący Pion Zarządzania Ryzykiem oraz Departament Windykacji
  Członek Zarządu Banku nadzorujący : Pion Ryzyka (Ryzyko, Analizy Kredytowe, Windykacja)
  Dariusz Makosz Członek Zarządu Banku nadzorujący : Pion Sprzedaży Członek Zarządu Banku nadzorujący : Pion Sprzedaży
  Aneta Skrodzka - Książek Członek Zarządu Banku nadzorujący : Departament Compliance oraz Departament Ryzyka Operacyjnego
  Członek Zarządu Banku nadzorujący : Departament Ryzyka Operacyjnego
  Jaromir Frankowicz Członek Zarządu Banku nadzorujący : Pion IT i Departament Operacji Członek Zarządu Banku nadzorujący : Pion IT i Operacji
  Tomasz Górski (Członek Zarządu od 1.02.2018 r.) n/d Członek Zarządu Banku nadzorujący : Pion Klienta, Marketingu i Produktów
  Opis działalności Zarządu w roku obrotowym 2017
  W roku obrotowym 2017 Zarzą d =dea Banku podjął 664 uchwał, m.in. w sprawie ustalania limitów
  zaangażowania, w sprawie zatwierdzania i przyjmowania regulaminów, instrukcji, procedur, zasad
  i innych regulacji wewnętrznych Banku, w sprawie wyrażania zgody na zawieranie umów przez =dea
  Bank, akceptowania wniosków o udzielenie kredytów, zatwierdzania treści dokumentów
  pełnomocnictw dla pracown ików =dea Banku.
  Rada N adzorcza
  W skład Rady Nadz orczej Banku na dzieo 31.12.2017 r. wchodzą następujące osoby:
   dr Leszek Czarnecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej,


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  102
   Remigiusz Balioski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
   Krzysztof Bielecki – Członek Rady Nadzorczej,
   Artur Gabor – Członek Rady Nadzorczej,
   Piotr Kamioski – Członek Rady Nadzorczej,
   Dariusz Krawczyk – Członek Rady Nadzorczej,
   =zabela Lubczyoska – Człone k Rady Nadzorczej
  Skład Rady Nadzorczej
  Mechanizm powoływania składu Rady Nadzorczej odzwierciedla przyjęte przez B ank specyficznej
  instrumenty dla ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych i przestrzegania zasad ładu
  korporacyjnego. Zgodnie z § 15 Statutu Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków, powoływanych
  i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na pięcioletnie kadencje. Przynajmniej dwóch c złonków
  Rady Nadzorczej musi spełniad kryteria dla niezależnych członków Rady Nadzorczej zgodnie
  z definicją znajdującą się w § 49 Statutu. Dodatkowo przynajmniej jeden niezależny członek Rady
  Nadzorczej musi również spełniad kryteria niezależności określo ne w art. 86 ust. 5 Ustawy o Biegłych
  Rewidentach i mied kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.
  Zgodnie ze Statutem ze skutkiem od dnia dopuszczenia do obrotu na G iełdzie Papierów
  Wartościowych przynajmniej jednej akcji Banku w zw iązku z pierwszą ofertą publiczną akcji Banku,
  jeśli liczba akcji Banku posiadanych przez Akcjonariusza Kontrolującego (każdego akcjonariusza, który
  w dniu podjęcia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadze nia z dnia 28.01.2015 r. w sprawie
  zmian Statutu do tyczących niezależnych członków Rady Nadzorczej, posiada, bezpośrednio lub
  pośrednio, co najmniej 50% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu) będzie wynosid mniej niż
  20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, a żaden inny akcjonariusz Banku
  (z wy łączeniem Akcjonariusza Kontrolującego) nie będzie posiadał akcji Banku reprezentujących
  więcej niż 50% plus 1 akcja ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, większośd członków
  Rady Nadzorczej stanowid powinni niezależni członkowie Rady Nadzorczej.
  Szczegółowa procedura zgłaszania kandydatów na niezależnych członków Rady Nadzorczej oraz ich
  wyboru została określona w § 16 Statutu. Walne Zgromadzenie wybiera niezależnych członków Rady
  Nadzorczej spośród kandydatów zaproponowanych przez Akcjonariusza Mn iejszościowego.
  Akcjonariusze Większościowi (akcjonariusz Banku posiadający bezpośrednio lub pośrednio, co
  najmniej 10% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Banku) i Podmioty Powiązane zgodnie
  z definicją znajdująca się w § 49 Statutu nie mogą zgłaszad k andydatów na niezależnych członków
  Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem przypadków określonych w § 16 Statutu. Ponadto, z zastrzeżeniem
  przypadków określonych w § 16 Statutu, prawo głosowania Akcjonariuszy Większościowych w czasie
  wyborów niezależnych członków Rady Nadzorczej zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich
  nie może wykonywad na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących
  w Banku w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Kontrolujący, Podmiot Powiązany
  zgodn ie z definicjami zawartymi w § 49 Statutu i każda osoba działająca z nimi w porozumieniu
  w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej będą wyłączeni z wykonywania prawa głosu podczas
  wyborów niezależnych członków Rady Nadzorczej.
  Odwołanie niezależnego członka Rady Nadzorczej lub niezależnych członków Rady Nadzorczej może
  nastąpid tylko z jednoczesnym wyborem równej liczby niezależnych członków Rady Nadzorczej,
  z uwzględnieniem procedury przewidzianej w § 16 Statutu. § 16 ust. 10 Statutu przewiduje przypadki,


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  103
  w których odwołanie niezależnego członka Rady Nadzorczej może nastąpid bez zachowania
  wymogów określonych w zdaniu poprzedzającym.
  Kompetencje Rady Nadzorczej
  Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku. Z zastrzeżeniem przepisów KS:,
  Prawa Bankowego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zgodnie
  z postanowieniami Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej do jej wyłącznej kompetencji należy
  m.in.: (i) ustalanie liczby członków Zarządu Banku oraz zatwierdzenie podziału kom petencji pomiędzy
  członków Zarządu Banku; (ii) zatwierdzanie wieloletnich planów rozwoju oraz rocznych planów
  finansowych Banku; (iii) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Banku; (iv) wybór biegłego
  rewidenta przeprowadzającego badanie rocznego sprawoz dania finansowego Banku; (v) wyrażanie
  zgody na przystępowanie Banku do spółek handlowych kapitałowych, (vi) wyrażanie zgody na
  zawieranie wszelkich transakcji pomiędzy Bankiem a podmiotami powiązanymi z Bankiem, włączając
  w to akcjonariuszy Banku i podmio ty powiązane z takimi akcjonariuszami, wykraczających poza
  zakres zwykłych czynności związanych z działalnością Banku; (vii) badanie rocznego sprawozdania
  finansowego Banku oraz sprawozdania Zarządu Banku, wniosków Zarządu Banku, co do podziału
  zysków albo pokrycia strat, składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania pisemnego
  z wyników powyższego badania; (viii) wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd Banku zaliczki na
  poczet przewidywanej dywidendy, przy spełnieniu warunków, o których mowa w Stat ucie Banku; (ix)
  rozpatrywanie i opiniowanie wniosków i spraw wymagających uchwały Walnego Zgromadzenia;
  (xviii) podejmowanie innych działao w zakresie określonym Statutem i przepisami prawa, w tym
  w szczególności Prawa Bankowego i Kodeksu Spółek :andlowyc h.
  Dodatkowo ze skutkiem od dnia dopuszczenia do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych
  w Warszawie S.A. przynajmniej jednej akcji Banku w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Banku,
  do zawarcia przez Bank lub jego spółki zależne jakiejkolwiek tran sakcji z podmiotem powiązanym
  o wartości przekraczającej 1% (jeden procent) funduszy własnych Banku konieczne jest uzyskanie
  zgody dwóch Niezależnych Członków Rady Nadzorczej, przy czym zgoda może zostad wyrażona za
  pośrednictwem środk ów komunikacji elektr onicznej.
  Sposób funkcjonowania Rady Nadzorczej
  Rada Nadzorcza działa na podstawie Statutu oraz uchwalonego przez siebie Regulaminu Rady
  Nadzorczej.
  Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny byd zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy
  w roku obrot owym. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą byd zwoływane z własnej inicjatywy przez
  Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub przez upoważnionego przez niego Wiceprzewodniczącego.
  Przewodniczący Rady Nadzorczej obowiązany jest także zwoład posiedzenie Rady Nadzorcz ej na
  wniosek któregokolwiek z jej członków lub na wniosek Zarządu Banku lub też na wniosek
  akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących łącznie, co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) częśd
  kapitału zakładowego. Posiedzenie powinno się odbyd w terminie dw óch tygodni od otrzymania
  wniosku.
  Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos
  Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Głosowanie jest jawne, chyba że którykolwiek z Członków
  zażąda głosowania tajnego albo obowiązujący przepis prawa wymaga głosowania tajnego. W razie
  sprzeczności interesów Banku z osobistymi interesami Członka Rady Nadzorczej, taki Członek


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  104
  powinien wstrzymad się od udziału w rozstrzyganiu takiej sprawy. Okolicznośd taka powinna zostad
  zamieszczona w prot okole z posiedzenia. Uchwały uznaje się za ważnie podjęte, jeśli wszyscy
  Członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie oraz co najmniej połowa składu Rady Nadzorczej jest
  obecna na posiedzeniu, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. Uchwały Rady Nadzo rczej
  mogą byd także podejmowane w głosowaniu pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
  bezpośredniego porozumiewania się na odległośd bez odbycia posiedzenia, gdy wszyscy członkowie
  Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz jest za pewnione, że każdy
  członek Rady Nadzorczej dysponuje tymi samymi dokumentami, dotyczącymi spraw poddanych pod
  głosowanie.
  W ra mach Rady Nadzorczej funkcjonują Komitet Audytu, Komitet ds. Ryzyka oraz Komitet ds.
  Wynagrodzeo i Nominacj i.
  Komitety Rady Nadzo rczej
  Komitet Audytu
  Zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Banku, Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich
  członków jako ciało doradcze i opiniotwórcze Komitet Audytu.
  Zgodnie z Regulaminem Komitetu Audytu stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Nad zorczej nr
  43/2013 z dnia 26.03.2013 r., którego ostatnia aktualizacja została zatwierdzona Uchwałą Rady
  Nadzorczej nr 121/2017 z dnia 6.10.2017 r. Komitet Audytu jest stałym organem Rady Nadzorczej,
  działającym kolegialnie w ramach struktury Rady Nadzorcz ej. Zadania Komitetu Audytu są
  realizowane poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej pisemnych wniosków, opinii, rekomendacji,
  ocen i sprawozdao dotyczących zakresu jego zadao, które są podejmowane w drodze uchwał
  Komitetu Audytu.
  Celem Komitetu Audytu jest wspomaganie Rady Nadzorczej w wykonywaniu obowiązków
  nadzorczych w ramach procesów sprawozdawczości finansowej, zarządzania ryzykiem, wykonywania
  rewizji finansowej, systemu kontroli wewnętrznej i audytu.
  Komitet Audytu składa się z co najmniej trzech cz łonków powołanych spośród Członków Rady
  Nadzorczej. Przynajmniej dwóch Członków Komitetu Audytu powinno spełniad kryteria Niezależnego
  Członka Rady Nadzorczej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej, a jeden Członek
  Komitetu Audytu powinien p osiadad wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania
  sprawozdao finansowych. Do zadao Komitetu Audytu należy w szczególności: (i) monitorowanie
  procesu sprawozdawczości finansowej, (ii) monitorowanie skuteczności systemów kontroli
  wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem, (iii) monitorowanie audytu wewnętrznego, (iv)
  monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, niezależności biegłego rewidenta
  i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdao finansowych. Uchwały Komitetu Audytu zapadają
  bezwzględną większością głosów i są ważne, jeśli wszyscy członkowie Komitetu Audytu zostali
  poinformowani o terminie posiedzenia, a na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa Członków
  Komitetu Audytu. Sporządzone i przyjęte wnioski, opinie, rekomendacje lub oceny są niezwłocznie
  przedkładane do wiadomości pozostałych Członków Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu.
  Komitet Audytu składa Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie ze swojej działalności w terminie do
  31 marca roku następnego za rok poprzedni.
  W skład Komitetu Audytu wchodzą: Artur Gabor, Piotr Kamioski oraz =zabela Lubczyoska.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  105
  Piotr Kamioski powołany uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 28 lutego 2017 roku oraz Artur Gabor są
  niezależnymi członkami Rady Nadzorczej spełniającymi kryteria niezależności w rozumieniu „Dobrych
  Praktyk Spółek Notowanych na GPW” oraz w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach.
  Dodatkowo Artur Gabor posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej,
  w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach.
  Komitet ds. Wy nagrodzeo i Nominacji
  W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje również Komitet ds. Wynagrodzeo i Nominacji. Zgodnie
  z „Zasadami działania Komitetu ds. Wynagrodzeo i Nominacji w =dea Bank S.A.” stanowiącymi
  Załącznik nr 2 do Uchwały nr 106/2013 Rady N adzorczej z dnia 9.10.2013 r. , Rada Nadzorcza
  powołuje ze swojego składu dwóch członków, którzy tworzą Komitet ds. Wynagrodzeo i Nominacji.
  Do jego zadao należy: (i) opiniowanie i projektowanie zasad wynagradzania Członków Zarządu oraz
  osób zajmujących stanowiska kierownicze, w szczególności wydawanie opinii na temat polityki
  zmiennych składników wynagrodzeo, w tym wysokości i składników wynagrodzeo; (ii) ustalanie
  warunków zatrudnienia Członków Zarządu określonych w umowie o pracę, kontrakcie menedżerskim
  lub inne j umowie; (iii) dokonywaniem przeglądu funkcjonowania Polityki Zmiennych Składników
  Wynagrodzeo, zgodnie z obowiązującymi przepisami; (iv) wspomaganie Rady Nadzorczej w zakresie
  wypełniania przez Bank obowiązków w sprawie oceny kwalifikacji członków organu zarządzającego
  i osób pełniących najważniejsze funkcje.
  Posiedzenia Komitetu ds. Wynagrodzeo i Nominacji odbywają się nie rzadziej niż raz w roku. Mogą
  byd zwoływane przez Przewodniczącego Komitetu lub z inicjatywy Członka Rady Nadzorczej oraz na
  wniosek Zarządu. Co rok Komitet przedkłada Radzie Nadzorczej sprawozdanie ze swojej działalności
  w terminie, który umożliwi zapoznanie się z nim przed sporządzaniem sprawozdania Rady Nadzorczej
  z corocznej oceny sytuacji Banku.
  W składu Komitetu ds. Wynagr odzeo i Nominacji wchodzą Remigiusz Balioski pełniący fu nkcję
  Przewodniczącego Komitetu, =zabela Lubczyoska pełniąca funkcję Członka Komitetu oraz Dariusz
  Krawczyk pełniący funkcję Członka Komitetu .
  Komitet ds. Ryzyka
  W ramach Rady Nadzorczej zo stał powołany w dniu 24.06. 2016 r. K omitet ds. Ryzyka Idea Bank S.A.
  Zgodnie z Regulaminem Komitetu ds. Ryzyka =dea Bank S.A., który został przyjęty Uchwałą
  Nr 63/2016 Rady Nadzorczej =dea Bank z dnia 23 czerwca 2016 roku Komitet ds. Ryzyka („Komitet”),
  jest stałym organe m Rady Nadzorczej.
  Celem Komitetu jest monitorowanie zarządzania ryzykiem w Banku, w szczególności zadaniem
  Komitetu jest ocena zarządzania poszczególnymi kategoriami ryzyka, tj. ryzykiem kredytowym,
  ryzykiem rynkowym, ryzykiem operacyjnym, w tym ryzykiem prawnym i ryzykiem zgodności, jak
  również ocena zgodności Banku z regulacjami zewnętrznymi dotyczącymi zarządzania ryzykiem
  Komitet odbywa posiedzenia w trybie zwyczajnym, które zwołuje Przewodniczący Komitetu, co
  najmniej raz na kwartał, w oparciu o pla n pracy zatwierdzany przez Radę Nadzorczą na dany rok
  kalendarzowy.
  Do zadao Komitetu należy w szczególności:
  • opiniowanie całościowej bieżącej i przyszłej gotowośc i Banku do podejmowania ryzyka,


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  106
  • opiniowanie opracowanej przez Zarząd Banku strategii zarząd zania ryzykiem w działalności
  Banku oraz przedkładanych przez Zarząd Banku informacji dotycz ących realizacji tej strategii,
  • wspieranie Rady Nadzorczej w nadzorowaniu wdrażania strategii zarządzania ryzykiem
  w działalności Banku przez kadrę kierowniczą wyżs zego szczebla,
  • weryfikowaniu, czy ceny pasywów i aktywów oferowanych klientom produktów bankowych
  i/lub finansowych w pełni uwzględniają model biznesowy Banku i jego strategię w zakresie
  ryzyka, a w przypadku, gdy ceny nie odzwierciedlają w odpowiedni spos ób rodzajów ryzyka
  zgodnie z modelem biznesowym i strategią w zakresie ryzyka, przedstawianiu Zarządowi
  Banku propozycji mających na celu zapewnienie adekwatności cen pasywów i aktywów do
  tych rodzajów ryzyka.
  W 2017 r. Komitet został zwołany pięciokrotnie .
  Przedmiotem pierwszego posiedzenia Komitetu było omówienie aktualnej oferty Banku w zakresie
  produktów kredytowych, zasad działania produktu ubezpieczeniowego, a także sytuacji obszaru
  windykacji Banku.
  Przedmiotem drugiego posiedzenia Komitetu było m.i n. (i) omówienie Polityki odstępstw
  stosowanych w Banku przy udzielaniu produktów kredytowych, (ii) omówienie raportu dotyczącego
  kredytów bankowych oferowanych z gwarancją ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego,
  (iii) omówienie produktu kredytowego z ubez pieczeniem, (iv) sytuacja bieżąca w obszarze windykacji
  w Banku (wyniki, system motywacyjny pracowników, KP=), (v) omówienie przyczyn niepełnego
  wdrożenia Rekomendacji W KNF oraz potencjalnych konsekwencji, (vi) omówienie raportu audytu
  wewnętrznego przeprowadzonego w =dea Money w zakresie szacowania odpisów aktu alizujących
  rezerw.
  Na trzecim posiedzeniu Komitetu omówione zostały: (i) bieżące wyniki ryzyka po za 4M 2017 r. – we
  wszystkich grupach produktowych i kanałach sprzedaży, (ii) efektywnośd windykacji, (iii) apetyt na
  ryzyko Banku.
  Podczas czwartego posied zenia Komitetu przedyskutowane zostały bieżące wyniki ryzyka za
  8M 2017 r., a także Zarząd Banku przedstawił nową ofertę kredytową.
  Przedmiotem piątego posiedzenia Komitetu była nowa oferta kredytowa na rok obrotowy 2018.
  W składu Komitetu ds. Ryzyka wchod zą dr Leszek Czarnecki pełniący funkcję Przewodniczącego
  Komitetu, =zabela Lubczyoska pełniąca funkcję Członka Komitetu oraz Piotr Kamioski pełniący funkcję
  Członka Komitetu.
  Opis działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017
  W roku obrotowym 2017 Ra da Nadzorcza odbyła 8 posiedzeo i podjęła 159 uchwały, m.in. w sprawie
  oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Banku w 2016 r., przyjęcia
  sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2016 r., oceny wniosku Zarządu w sprawie
  podz iału zysku za 2016 r., powołania Członka Zarządu – Haromira Frankowicza, powołania Członka
  Zarządu – Tobiasza Burego na Wiceprezesa Zarządu, powierzenie Wiceprezesowi Zarządu pełnienie
  obowiązków Prezesa Zarządu, powołania Członka Zarządu – Magdaleny Skwar zec, powołania Członka
  Zarządu – Tomasza Górskiego, w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego Grupy Kapitałowej =dea
  Bank S.A. na rok 2018, w sprawie przyjęcia i zmian regulaminów, metodologii, instrukcji i innych
  regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjo nowania Banku lub świadczenia przez Bank usług.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  107
  Statut oraz sposób działania Wal nego Z gromadzenia
  Zasady zmian statutu
  Zmiana Statutu Banku wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz wpisu do rejestru
  przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W zakresie określonym w przepisie art. 34 ust. 2
  Prawa bankowego zmiana Statutu wymaga uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.
  Zmiana Statutu w zakresie zmiany przedmiotu działalności Banku nie wymaga dokonania wykupu
  akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia
  dotycząca tej zmiany będzie powzięta większością 2/3 głosów, przy obecności osób reprezentujących
  przynajmniej połowę kapitału zakładowego.
  W październiku 2017 r. dokonano zmian y Statutu Banku. Zmiana statutu związana była
  z rozszerzeniem przedmiotu działalności Banku w zakresie wykonywania niestanowiących działalności
  maklerskiej czynności polegających na: (i) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceo nabycia lub zbycia
  instrumentów finansowych w postaci tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
  (ii) oferowaniu instrumentów finansowych w postaci certyfikató w inwestycyjnych oraz obligacji,
  z zastrzeżeniem, że przedmiotem tych czynności mogą byd odpowiednio wyłącznie obligacje
  emitowane przez Skarb Paostwa lub Narodowy Bank Polski lub niedopuszczone do obrotu
  zorganizowanego instrumenty finansowe, o których mo wa w pkt. i) – ii) powyżej oraz obligacje,
  o których mowa w art. 39p ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz
  o Krajowym Funduszu Drogowym ”. Na powyższe zmiany statut Bank uzyskał zgodę Komisji Nadzoru
  Finansowego.
  Opis zasad określających sposób zwoływania dorocznych walnych zgromadzeo akcjonariuszy oraz
  nadzwyczajnych walnych zgromadzeo akcjonariuszy, włącznie z zasadami uczestnictwa w nich
  Kompetencje, organizacja i zasady działania Walnego Zgromadzenia są regulowane p rzez
  postanowienia Statutu, Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Kodeksu Spółek :andlowych, oraz
  Prawa Bankowego.
  Regulamin Walnego Zgromadzenia został przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgrom adzenie uchwałą
  z dnia 16.04.2015 r.
  Zasad y zwoływania Walnych Zgrom adzeo
  Zgodnie z KS:, zwyczajne Walne Zgromadzenie może byd zwołane przez (i) Zarząd z własnej
  inicjatywy albo (ii) przez Radę Nadzorczą, gdy Zarząd nie zwoła go w terminie sześciu miesięcy od
  zakooczenia roku obrotowego. Natomiast Nadzwyczajne Walne Zgroma dzenie może byd zwołane
  przez: (i) Zarząd z własnej inicjatywy, gdy uzna to za wskazane, (ii) przez Radę Nadzorczą jeżeli uzna
  to za wskazane a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia
  odpowiedniego żądania przez Radę N adzorczą albo (iii) przez akcjonariuszy reprezentujących co
  najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Banku.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może byd zwołane przez Zarząd Banku z własnej inicjatywy lub
  na wniosek przedstaw iony Zarządowi przez Radę Nadzorczą lub na wniosek akcjonariusza lub
  akcjonariuszy reprezentujących łącznie przynajmniej 1/10 (jedną dziesiątą) częśd kapitału
  zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostad zwołane przez Radę Nadzorczą, jeżeli
  zwo łanie go uzna ona za wskazane, a Zarząd Banku nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  108
  Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę
  Nadzorczą.
  Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno byd (i) rozpatrze nie
  i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły
  rok obrotowy, (ii) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, (iii) udzielenie członkom
  organów Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
  Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy również (i) umarzanie akcji, (ii) tworzenie
  i likwidacja funduszy specjalnych, (iii) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady
  Nadzorczej, (iv) zmiany Statutu, (v) podwyżs zenie lub obniżenie kapitału zakładowego, (vi) emisja
  akcji, obligacji oraz innych papierów wartościowych przewidzianych prawem, a także ustalanie
  warunków ich umorzenia, (vii) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
  (viii) rozpatrywanie innych spraw należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie
  nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
  Walne Zgromadzenie może podejmowad uchwały mimo braku formalnego zwołania, jeżeli cały
  kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia
  Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczeg ólnych spraw do porządku obrad.
  Zwołanie i przebieg Walnego Zg romadzenia
  Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie lub
  w innej miejscowości położonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanej przez Zarząd.
  Z zastrzeżeniem przypadków określonych w KS: Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na
  ilośd reprezentowanych na nim akcji.
  Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów
  umieszczono określone sprawy, lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tyl ko za
  zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może byd odwołane, jeżeli jego
  odbycie napotyka nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie
  następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak na jmniejsze ujemne skutki dla
  Banku i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na 26 dni przed pierwotnie planowanym
  terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego
  odwołanie, chodby proponowany porządek o brad nie ulegał zmianie.
  Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie
  nieobecności tych osób lub z powodu innych przeszkód Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu
  lub osoba wskazana przez Zarząd a następnie do prowadza do niezwłocznego wyboru
  Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, wyłącznie spośród osób uprawnionych do uczestniczenia
  z prawem głosu w Walnym Zgromadzeniu.
  Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny byd uprzednio przedstawione przez
  Za rząd do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej. Brak opinii Rady Nadzorczej nie zwalnia Zarządu
  z obowiązku przedstawienia sprawy zgłoszonej Walnemu Zgromadzeniu przez akcjonariuszy. Projekty
  uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne ist otne materiały powinny
  byd przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym
  Zgromadzeniem, w terminie wynikającym z właściwych przepisów prawa.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  109
  Zgodnie ze Statutem uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną wię kszością głosów,
  o ile przepisy KS: lub Statutu nie stanowią inaczej. Zgodnie z przepisami KS:, większością trzech
  czwartych głosów zapada uchwała dotycząca (i) emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem
  pierwszeostwa objęcia akcji, (ii) zmiany Statu tu, (iii) umorzenia akcji (z zastrzeżeniem art. 415 § 4
  KS:), (iv) obniżenia kapitału zakładowego, (v) zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej
  części, (vi) rozwiązania spółki.
  Do powzięcia uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki wymagana jest większośd
  dwóch trzecich głosów.
  Głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach
  oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Banku, likwidatorów, o pociągnięcie ich do
  odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzid tajne głosowanie
  na żądanie chodby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym
  Zgromadzeniu.
  Zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
  Dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zg romadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
  elektronicznej, jeżeli Zarząd podejmie taką decyzję. Zarząd podejmuje decyzję, o której mowa
  w zdaniu poprzedzającym w przypadku spełnienia przez Bank warunków technicznych niezbędnych
  do udziału w Walnym Z gromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
  obejmujących w szczególności:
  • transmisję obrad Walnego Zgr omadzenia w czasie rzeczywistym,
  • dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą
  wypowiadad się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż
  mie jsce obrad Walnego Zgromadzenia,
  • wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego
  Zgromadzenia.
  W każdym przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd określa czy możliwe jest uczestnictwo
  w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz jakie
  wymagania i ograniczenia tego uczestnictwa są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy
  i zapewnienia bezpieczeostwa komunikacji el ektronicznej. Bank może przeprowadzid samą transmisję
  obrad Walnego Zgromadzenia w sieci =nternet oraz dokonad rejestracji obrad i umieszczenia zapisu
  z obrad na stronie internetowej Banku po ich zakooczeniu.
  W Banku został przyjęty Regulamin Walnego Zgro madzenia, określający sposób i zasady zwoływania
  Walnego Zgromadzenia, prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Treśd Regulaminu dostępna
  jest na stronie internetowej Banku www.ideabank.pl, w zakładce Relacje =nwestorskie. Zgodnie
  z treścią Regulaminu Wal nego Zgromadzenia odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku
  obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane
  zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne
  Zgrom adzenie może byd odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest
  oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając
  przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Banku i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż
  na 26 dni przed pierwotnie planowanym terminem.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  110
  W roku 2017 odbyły się 2 Walne Zgromadzenia, w tr akcie których zostało podjęte 26 uchwał:
  • Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.03 .2017 r. – poza uchwałami o charakterze
  porządkowym podjęto m.in. u chwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdao z działalności Rady
  Nadzorczej i Zarządu Ban ku za rok 2016 , w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
  finansowego za rok obrotowy 2016, w praw ie udzielenia absolutorium członkom organów
  Banku, w sprawie pod ziału zysku za rok obrotowy 2016, w sprawie utworzenia funduszu
  celowego (kapitału rezerwowego) na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet przewidywanej
  dywidendy na koniec roku obrotowego,
  • Nadzwyczajne Walne Zgr omadzenie w dniu 23 .10. 2017 r. – poza uchwałami o charakterze
  porządkowym podjęto m.in. uchwałę w sprawie zmiany statutu Banku w przedmiocie
  rozszerzenia przedmiotu jego działalności o wykonywanie niestanowiących działalności
  maklerski ej czynności polegających na: (i) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceo nabycia lub
  zbycia instrumentów finansowych w postaci tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego
  inwestowania, (ii) oferowaniu instrumentów finansowych w postaci certyfikatów
  inwestyc yjnych oraz obligacji z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności określonych w pkt.
  (i), (ii) powyżej mogą byd odpowiednio wyłącznie obligacje emitowane przez Skarb Paostwa
  lub Narodowy Bank Polski lub niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty
  finansowe, o których mowa w pkt. (i), (ii) powyżej oraz obligacje, o których mowa w art. 39p
  ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym
  Funduszu Drogowym. Ponadto przedmiotem tego walnego zgromadzenia było przyję cie
  tekstu jednolitego statutu Banku.
  10.3. System kontroli wewnętrznej
  W dniu 18 grudnia 2017 r. uchwałą Rady Nadzorczej =dea Bank S.A. zatwierdzony został zmieniony
  „Regulamin Systemu Kontroli Wewnętrznej w =dea Bank S.A.”, którego przyjęcie stanowi spełnienie
  wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu
  zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeo oraz szczegółowego
  sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach oraz Rekomendacji : Komisji Nadzoru
  Finansowego dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach.
  System Kontroli We wnętrznej (SKW) w =dea Banku zorganizowany jest na trzech niezależnych liniach
  obrony, na które składają się w ramach:
  1) pierwszej linii - jednostki i komórki organizacyjne zajmujące się sprzedażą produktów i usług
  oraz obsługą Klientów, a także realizujące zadania operacyjne generujące ryzyko określone
  w regulacjach wewnętrznych Banku,
  2) drugiej linii - komórki organizacyjne lub pracownicy na specjalnie powołanyc h stanowiskach
  ds. zarządzania ryzykiem (kontrolujące realizację działao wykonywanych w ramach pierwszej
  linii obrony) oraz działalnośd Departamentu ds. Compliance (DCO),
  3) trzeciej linii - Departament Audytu Wewnętrznego (DAW).
  Do celów funkcjonującego SKW, istotnego narzędzia kontrolowania działalności bankowej,
  wspomagającego zarządzanie Bankiem oraz usprawniającego realizację przyjętej strategii, należy
  wspieranie procesów decyzyjnych przyczyniające się do zapewnienia:
  1) przestrzegania zasad zarządzania ryz ykiem,
  2) skuteczności, a także efektywności działania,
  3) wiarygodności sprawozdawczości finansowej,


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  111
  4) zgodności działania z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz przyjętymi w Banku
  standardami rynkowymi.
  Za zaprojektowanie, wprowadzanie i zapewnianie funkcjonowania adekwatnego i skutecznego SKW
  odpowiada Zarząd Banku, uwzględniając przy tym stopieo skomplikowania procesów
  funkcjonujących w Banku i w spółkach zależnych, dostępne zasoby, ryzyko zaistnienia
  nieprawidłowości w zakresie poszczególnych procesów, zwłaszcza tych istotnych oraz ocenę
  dotychczasowej adekwatności i skuteczności pierwszej, drugiej i trzeciej linii obrony. Nadzór nad
  powyższym sprawuje Rada Nadzorcza Banku, monitorując skutecznośd SKW w oparciu o informacje
  uzyskane z DCO, DAW, Zarządu Banku oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, któremu może zlecid
  bieżący monitoring we wskazanym zakresie.
  Rada Nadzorcza Banku dokonuje corocznej oceny adekwatności i skuteczności funkcji kontroli,
  dzia łalności DCO oraz DAW, uwzględniając przy tym w szczególności: opinię Komitetu Audytu Rady
  Nadzorczej, informację Zarządu Banku o sposobie wykonywania zadao określonych w Regulaminie
  Systemu Kontroli Wewnętrznej =dea Bank S.A., okresowe raporty DCO oraz DA W, istotne z punktu
  widzenia adekwatności i skuteczności SKW informacje uzyskane od podmiotów zależnych Banku,
  ustalenia dokonane przez biegłego rewidenta, ustalenia wynikające z czynności nadzorczych
  wykonywanych przez uprawnione do tego instytucje oraz i stotne z punktu widzenia adekwatności
  i skuteczności SKW oceny i opinie dokonywane przez podmioty zewnętrzne, jeżeli były wydawane.
  Na funkcję kontroli w Banku składają się mechanizmy kontrolne stosowane w ramach wszystkich
  trzech linii obrony, czyli rozwi ązania służące ograniczaniu prawdopodobieostwa materializacji ryzyka
  i potencjalnego wpływu na cele sytemu kontroli wewnętrznej i pozycję finansową Banku, niezależne
  monitorowanie ich przestrzegania w szczególności w odniesieniu do procesów istotnych oraz
  raportowanie w ramach funkcji kontroli. Koordynacją zadao związanych z funkcją kontroli w Banku
  zajmuje się komórka utworzona w ramach Departamentu Ryzyka Operacyjnego, która odpowiada
  w szczególności za budowanie i utrzymywanie matrycy funkcji kontroli cz y też analizę aktualnych
  i nowo powstałych procesów w Banku pod kątem wyznaczenia kluczowych mechanizmów
  kontrolnych dla procesów istotnych.
  Kluczowym elementem realizacji procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności oraz funkcji kontroli
  w Banku jest dzi ałalnośd wyodrębnionej komórki do spraw zgodności, czyli DCO, do zadao której
  należy m.in. opracowanie i aktualizowanie metodyk lub procedur określających tryb i zasady
  zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku, identyfikacja ryzyka braku zgodności, w s zczególności
  poprzez analizę przepisów prawa, regulacji wewnętrznych Banku, standardów rynkowych, informacji
  pozyskanych z wewnętrznych źródeł informacji oraz wyników wewnętrznych postępowao
  wyjaśniających przeprowadzonych przez DCO, monitorowanie statusu wdrożenia w Banku zmian
  zachodzących w otoczeniu prawnym i regulacyjnym mających wpływ na funkcjonowanie Banku,
  ocena całościowa ryzyka braku zgodności poprzez pomiar lub szacowanie tego ryzyka, określanie
  w oparciu o ocenę ryzyka braku zgodności, rodzajów mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności
  oraz wskazywanie komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za zaprojektowanie, wdrożenie oraz
  stosowanie poszczególnych rodzajów mechanizmów kontroli w procesach, w których uczestniczą,
  monitorowanie wielkości i profilu ryzyka braku zgodności po zastosowaniu mechanizmów kontroli
  ryzyka braku zgodności, opracowanie i aktualizowanie procedury testowania ryzyka braku zgodności,
  w tym monitorowania przestrzegania mechanizmów kontroli ryzyka i wdrożenia rekomendacji DC O,
  a także kształtowanie polityki zgodności w Banku.
  Niezależne i obiektywne badanie oraz ocena adekwatności i skuteczności SKW jest zadaniem DAW,


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  112
  który wykonuje je poprzez działania o charakterze zapewniającym oraz doradczym, we wszystkich
  obszarach, pro cesach i czynnościach oraz elementach struktury organizacyjnej Banku, spółek
  zależnych oraz podmiotów zewnętrznych świadczących usługi na rzecz Banku. Departament ten
  systematycznie i w uporządkowany sposób, ocenia procesy, zarządzanie ryzykiem i funkcjono wanie
  kontroli, w tym kontroli na pierwszej i drugiej linii obrony. DAW dokonuje obiektywnej oceny
  adekwatności i skuteczności systemu zarządzania, w tym w szczególności systemu zarządzania
  ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, poprzez prowadzone audyty ujęte w ramach
  zdefiniowanego przez Bank procesu audytowego w odniesieniu do systemu zarządzania ryzykiem,
  proces audytowy obejmuje ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem,
  odpowiednio na pierwszej i drugiej linii obrony, z uwzględn ieniem adekwatności i skuteczności
  mechanizmów kontroli ryzyka stosowanych w ramach tych linii oraz systemu kontroli wewnętrznej.
  10.4. System kontroli w procesie sporządzania sprawozdania finansow ego
  W =dea Banku funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, któr y obejmuje funkcję kontroli, komórkę
  do spraw zgodności, mającą za zadanie w szczególności kształtowanie polityki zgodności oraz
  realizowanie we współpracy z Komórkami organizacyjnymi Banku procesu zarządzania ryzkiem braku
  zgodności oraz audyt wewnętrzny. System kontroli wewnętrznej wspiera procesy decyzyjne celem
  zapewnienia skuteczności działania Banku, wiarygodności sprawozdawczości finansowej i jej
  zgodności z międzynarodowymi standardami oraz zgodności z przepisami prawa, regulacjami
  wewnętrznymi i na jlepszymi praktykami. Bank posiada dostosowane do specyfiki swojej działalności,
  mechanizmy kontrolne i mechanizmy kontroli ryzyka mające na celu zapobieganie błędom, które
  wbudowane są w systemy informatyczne i procedury operacyjne Banku.
  Mechanizmy kont roli, wdrożone w ramach systemu kontroli wewnętrznej, zostały zaprojektowane
  tak, aby identyfikowad i ograniczad nieprawidłowości, przeciwdziaład nadużyciom oraz zapewnid
  poprawnośd działania procesów oraz jakośd danych. Wszyscy pracownicy Banku mają obowi ązek
  stosowania mechanizmów kontroli. Weryfikacja poprawności i efektywności funkcjonowania
  wdrożonych mechanizmów kontrolnych i mechanizmów kontroli ryzyka, a także zapewnienie
  zgodności wykonywanych czynności z procedurami, limitami i przepisami oraz bie żące oddziaływanie
  i reagowanie na nieprawidłowości odbywa się w Banku poprzez niezależne monitorowanie poziome
  i pionowe.
  System kontroli wewnętrznej opisuje „Regulamin Systemu Kontroli Wewnętrznej w =dea Banku S.A.”
  określający zasady niezbędne do spełni enia wymagao prawnych, nadzorczych i jest zgodny
  z zasadami funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej określonymi w Statucie Banku. Zarząd
  Banku odpowiada za skutecznośd systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz
  określa zasady funk cjonowania komórek organizacyjnych biorących udział w zarządzaniu Bankiem
  i odpowiada za opracowanie, wprowadzenie oraz aktualizację pisemnych polityk, strategii oraz
  procedur w tym zakresie.
  W ramach nadzoru nad działalnością Banku, Rada Nadzorcza monitor uje skutecznośd Systemu
  Kontroli Wewnętrznej w oparciu o informacje uzyskane od DCO, DAW, Zarządu Banku oraz Komitetu
  Audytu. Rada Nadzorcza dokonuje corocznej oceny adekwatności i skuteczności Systemu Kontroli
  Wewnętrznej w Banku, w tym corocznej oceny ad ekwatności i skuteczności Funkcji kontroli, DCO
  oraz DAW.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  113
  10.5. Wybór podmiotu uprawnionego do badani a sprawozdania finansowego
  Zgodnie z § 17 pkt 9 Statutu Banku, wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie
  rocznego sprawozdania finansowego Banku oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego Grupy należy do kompetencji Rady Nadzorczej.
  Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. oraz Regulaminu Komitetu
  Audytu, rolą Komitetu Audytu jest doradzanie Radzie Nadzorc zej w zakresie współpracy z podmiotem
  dokonującym czynności rewizji finansowej, realizowane w szczególności poprzez:
  1) monitorowanie wykonywani a czynności rewizji finansowej,
  2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej,
  w przypadku, gdy na rzecz Banku świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż
  badanie,
  3) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na
  świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Banku,
  4) wydawanie rekom endacji Radzie Nadzorczej Banku w sprawach dotyczących wyboru
  podmiotu uprawnionego do badania sprawozdao finansowych, zgodnie z politykami
  wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania oraz świadczenia przez firmę
  audytorską przeprowa dzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą
  audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących
  badaniem opracowanymi przez Komitet Audytu,
  5) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Bank.
  Hednocześnie w Banku przestrzegane są postanowienia art. 134 Ustawy z dnia 11.05.2017 r.
  o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, zgodnie z którym kluczowy
  biegły rewident nie może przeprowadzad badania ustawowego w tej samej jednostce
  zain teresowania publicznego w okresie dłuższym niż 5 lat oraz kluczowy biegły rewident może
  ponownie wykonywad czynności rewizji finansowej w jednostce, o której mowa w ust. 1, po upływie
  co najmniej 3 lat od zakooczenia ostatniego badania ustawowego.
  Mając p owyższe na uwadze, regułą w =dea Banku jest zmiana kluczowego biegłego rewidenta
  w okresie nie dłuższym niż 5 lat. Poza powyższymi zasadami nie istnieją w =dea Banku inne reguły
  dotyczące zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdao finansowych.
  Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Bank (raport bieżący nr 76/2017 z dnia 12.06.2017 r.),
  w dniu 9.06.2017 r. Rada Nadzorcza Banku, po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu
  dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdao finan sowych i Bank w dniu
  30.06.2017 r. zawarł ze spółką Deloitte Polska sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Hana
  Pawła == 19, 00 -854 Warszawa, wpisaną przez Krajową =zbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów
  uprawnionych do badania sprawozdao f inansowych pod numerem 73, umowę o badanie i przegląd
  sprawozdao finansowych Banku. Umowa została zawarta na okres umożliwiający realizację czynności
  związanych z przeglądem oraz badaniem sprawozdao finansowych za okres dwóch kolejnych lat
  obrotowych, kooc zących się odpowiednio w dniu 31.12.2017 r. i 31.12.2018 r.
  Wynagrodzenie audytora
  Poniżej podano wynagrodzenie otrzymane przez Deloitte Polska Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością Sp. k. z tytułu badania sprawozdao finansowych Grupy Kapitałowej za rok


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  114
  obrotowy kooczących się w dniu 31.12.2017 r. i 31.12. 2016 r.
  Wynagrodzenie audytora (kwoty netto) 2017 r. 2016 r.
  tys. zł tys. zł
  Badanie rocznego sprawozdania finansowego 708 429
  Inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego 643 475
  Razem 1 351 904
  10.6. Istotne umowy
  Znaczącymi umowami z punktu widzenia działalności Banku, które zostały zawarte w roku
  obrotowym 2017, były następujące umowy:
  1) Umowa sprzedaży z dnia 31 marca 2017 r. 100% akcji zwykłych imiennych spółki zależnej Tax
  Care S.A., na podstawie której =dea Money S.A. nabyła akcje za łączna kwotę 370 000 000
  złotych.
  2) Umowa z dnia 28 września 2017 r. zwarta ze spółką LC Corp B.V. dotyc ząca sprzedaży akcji
  =dea Leasing S.A., na podstawie której Bank zbył 5 878 akcji zwykłych imiennych =dea Leasing
  S.A. stanowiących 25,01% kapitału zakładowego i uprawniających do 25,01% głosów na
  walnym zgromadzeniu =dea Leasing S.A. za cenę 107 543 000 zł. Zarząd Banku oświadcza, że
  na dzieo 31.12.2017 r. =dea Bank nie posiadał zobowiązao w stosunku do banku centralnego
  lub organu nadzoru.
  Ponadto Zarząd Banku oświadcza, że w roku obrotowym 2017 Bank nie zaciągał umów kredytów,
  umów pożyczki, poręczenia i gwarancji niedotyczących działalności operacyjnej Banku. Bank nie
  zawierał w powyższym okresie sprawozdawczym umów o subemisję.
  =nformacje na temat zobowiązao umownych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych lub
  instrumentów finansowych są zawa rte w nocie 38 sprawozdania finansowego Banku.
  W 2017 r. Bank nie zawierał ani nie wypowiadał umów kredytów i pożyczek poza normalnym
  zakresem działalności biznesowej Banku.
  Poza normalnym zakresem działalności biznesowej podmioty wchodzące w skład Grupy K apitałowej
  Banku nie udzielały poręczeo kredytów lub gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce
  zależnej od tego podmiotu, których wartośd przekraczałaby 10% kapitałów własnych Banku.
  Bank nie dysponuje również wiedzą na temat jakichkolwiek umów za wartych między
  akcjonariuszami.
  Istotne umowy z podmiotami powiązanymi
  W okresie ostatniego roku obrotowego w ramach Grupy Kapitałowej Banku nie dokonano istotnych
  transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, z wyjątkiem transakcji które
  zostały opublikowane przez Bank w ramach informowania przez Bank o informacjach poufnych.
  Transakcje zawarte przez Bank lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi opisane
  zostały w pkt. 46 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej =dea Banku.
  Współpraca z instytucjami międzynarodowymi
  W r amach współpracy z międzynarodowymi instytucjami publicznymi, Bank posi ada następujące
  istotne umowy:


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  115
  Umowa z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym:
   na gwarancję portfelową =nnovFin SME Guarantee w ramach programu ramowego UE
  Horyz ont 2020 z dnia 29.05. 2015 r. - gwarancja portfelowa InnovFin jest instrumentem
  finansowym zabezpieczającym częśd ryzyka kredytowego dla kredytów dedykowanych dla
  innowacyjnych przedsiębiorstw lub realizację innowacyjnych projektów. =nnowacyjnośd jest
  określana na podstawie spełnie nia minimum jednego z jedenastu kryteriów innowacyjności
  przez przedsiębiorcę. Gwarancj a obejmuje 50% kapitału kredytu,
   na gwarancję portfelową LGF/Direct Guarantee w ramach programu ra mowego UE COSME
  z dnia 23.07. 2015 r. - gwarancja portfelowa w ramach pr ogramu COSME jest instrumentem
  finansowym zabezpieczającym częśd ryzyka kredytowego dla kredytów dedykowanych
  przedsiębiorcom o utrudnionym dostępie do finansowania. Gwarancja obejmuje 50%
  kapitału kredytu.
  Ponadto, w dniu 01.04. 2016 r. podjęta została uch wała Rady Nadzorczej nr 23/2016 w sprawie
  zatwierdzenia struktury planowanej transakcji pozyskania finansowania zewnętrznego dla =dea
  Leasing od Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu w kwocie przyznanego
  limitu 100 mln euro. W dniu 24 maja 2017 r. =dea Leasing S.A. podpisała ze spółką UniCredit Bank AG
  z siedzibą w Londynie („UCB”) umowę, której przedmiotem jest przeprowadzenie procesu
  sekurytyzacji wierzytelności leasingowych =dea Leasing S.A. w kwocie pomiędzy 1 mld PLN a 2 mld
  PLN, w tym oferowanie finansowych instrumentów dłużnych spółki specjalnego przeznaczenia
  utworzonej w związku z realizowaną transakcją oraz doradztwo UCB w tym procesie.
  Z kolei w dniu 21 czerwca 2016 r. oraz 27 grudnia 2016 r. Bank zawarł z Eu ropejskim Bankiem
  Inwestycyjnym umowy dotyczące ustanowienia zastawu finansowego na rzecz tego banku na
  obligacjach skarbowych należących do Banku . Umowy Zastawu zostały zawarte w celu
  zabezpieczenia wierzytelności Europejskiego Banku Inwestycyjnego wynikających z umów pożycz ek
  zawartych przez Europejski Bank Inwestycyjn y ze spółką z =dea Leasing S.A. o której Emitent
  informował w raporcie bieżącym nr 34/ 2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. oraz w raporcie bieżącym nr
  53/2016 z dnia 9 listopada 2016 r. Wartośd wierzytelności Europejskiego Banku Inwestycyjnego
  zabezpieczonej Zastawami wynosi równowartośd kwoty 10 0 000 000 EUR.
  10.7. Postępowania toczące się przed sądem
  W 2017 roku Bank uzyskał łącznie 2 875 nakazów z klauzulą wykonalności na łączną kwotę 147 325
  732,07 zł, dla któ rych zabezpieczon a kwot a wyniosła 36 604 763,07 zł (wartośd ww. zabezpieczenia
  wyniosła 81 366 102,15 zł ).
  Ponadto, w Grupie w 2017 r. nie wystąpiło żadne pojedyncze postępowanie dotyczące zobowiązao
  lub wierzytelności Banku lub jednostki zależnej toczone przed sądami, organami właściwymi dla
  postępowania arbitrażowego lub organami administracji publicznej, którego wartośd stanowi co
  najmniej 10% kapitałów własnych Banku i nie stwarzają zagrożenia dla płynności finansowej Banku.
  Nie występują również postępowania w zakresie zobowiązao i wierzytelności Banku i jednostek
  zależnych, których łączna wartośd stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Banku.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Banku S.A.
  za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  116
  11. Oświadczenia Zarządu
  Prezentacja sytuacji majątkowej i finansowej w sprawozdaniu finansowym
  Zarząd =dea Banku oświadcza, ż e według jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe
  i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz
  odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i fin ans ową Grupy
  Kapitałowej =dea Bank S.A. oraz jej wynik finansowy. Niniejsze roczne sprawozdanie Zarządu
  z działalności Grupy Kapitałowej =dea Banku zawiera prawdziwy obraz rozwoju , osiągnięd oraz
  sytuacji Grupy Kapitałowej =dea Banku, w tym opis podstawowy ch ryzyk i zagrożeo .
  Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdao finansowych
  Podmiot uprawniony do badania sprawozdao finansowych, dokonując y badania jednostkowego oraz
  skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za okres 12 miesię cy zakooczonego dnia
  31.12.2017 r. został wybrany zgodnie z przepisami p rawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci
  prowadzący badanie, spełnili warunki niezbędne do wydania bezstronnej i niezależnej opinii
  o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego .
  ____________________
  Tobiasz Bury
  p.o. Prezes Zarządu
  ____________________
  Małgorzata Szturmowicz
  Członek Zarządu
  ____________________
  Aneta Skrodzka -Książek
  Członek Zarządu
  ____________________
  Dariusz Makosz
  Członek Zarządu
  ____________________
  Jaromir Frankowicz
  Członek Zarządu
  ____________________
  Tomasz Górski
  Członek Zarządu
  ____________________
  Magdalena Skwarzec
  Członek Zarządu
  Warszawa, 8 marca 2018 r.  117
  Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w W arszawie, ul. Przyokopowa 33, 01 -208 W arszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. W arszawy w W arszawie, XII W ydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026052, REGON 011063638, NIP 5260307560, której kapitał zakładowy wynosi 156 803 962 zł (opłacony w całości).


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Idea Bank SA
ISIN:PLIDEAB00013
NIP:5260307560
EKD: 65.12 działalność bankowa
Adres: ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa
Telefon:+48 22 2705868
www:www.ideabank.pl
Kalendarium raportów
2020-05-21Raport za I kwartał
2020-09-24Raport półroczny
2020-11-24Raport za III kwartał
Komentarze o spółce IDEA BANK
2020-04-01 12-04-53
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649