Raport.

I2 DEVELOPMENT SA (47/2018) Wprowadzenie obligacji serii F do obrotu na rynku podstawowym

Zarząd i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że w dniu 3 sierpnia 2018 r. powziął informację o uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") nr 828/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r., zgodnie z którą Zarząd GPW postanowił:
1) wprowadzić z dniem 6 sierpnia 2018 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 150.507 (sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedem) obligacji na okaziciela serii F Spółki, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLI2DVL00071";
2) notować obligacje, o których mowa powyżej, w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "I2D1220"
Uchwała Zarządu GPW weszła w życie z dniem podjęcia.
Jednocześnie, Zarząd Spółki powziął informację o komunikacie GPW z dnia 3 sierpnia 2018 r., w którym w związku z powyższą uchwałą Zarządu GPW, GPW poinformowała, że data ostatniego notowania obligacji na okaziciela serii F (I2D1220) wyemitowanych przez Spółkę, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda i terminie wykupu 29 grudnia 2020 r., oznaczonych kodem "PLI2DVL00071", planowana jest na dzień 17 grudnia 2020 r.
Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:i2 Development SA
ISIN:PLI2DVL00014
NIP:8971785953
EKD: 41.20 roboty budowalne związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: ul. Szewska 8 50-122 Wrocław
Telefon:+48 71 3766000
www:www.i2development.pl
Kalendarium raportów
2021-11-15Raport za III kwartał
Komentarze o spółce I2 DEVELOPMENT
2021-09-24 22-09-01
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor