Raport.

I2 DEVELOPMENT SA (45/2018) Dopuszczenie obligacji serii F do obrotu na rynku podstawowym

Zarząd i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że w dniu 1 sierpnia 2018 r. powziął informację o uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") nr 816/2018 z dnia 31 lipca 2018 r., zgodnie z którą Zarząd GPW postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 150.507 (sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedem) obligacji na okaziciela serii F Spółki, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda. Uchwała Zarządu GPW weszła w życie z dniem podjęcia.
Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:i2 Development SA
ISIN:PLI2DVL00014
NIP:8971785953
EKD: 41.20 roboty budowalne związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: ul. Szewska 8 50-122 Wrocław
Telefon:+48 71 3766000
www:www.i2development.pl
Kalendarium raportów
2021-11-15Raport za III kwartał
Komentarze o spółce I2 DEVELOPMENT
2021-09-23 22-09-44
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor