Raport.

HYPERION SA (25/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hyperion S.A w upadłości w dniu 29 czerwca 2018 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki Hyperion S.A. w upadłości (Spółka) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał (w załączeniu) podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2018 roku.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  UCHWA ŁY PODJ ĘTE PRZEZ
  ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
  HYPERION SP ÓŁ KA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
  W DNIU 29 CZERWCA 2018 ROKU  Uchwała nr 1
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki HYPERION S.A.
  z siedzibą w Warszawie w upadłości
  z dnia 29 czerwca 2018 r.

  w sprawie : wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki :YPER=ON S.A. z siedzibą w Warszawie w upadłości
  postanawia wybrać na Przewodniczącego Panią Beatę ODŻYGA -SZYPULSKĄ. -------------------------------- -
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------- --------------------------------

  Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Beata ODŻYGA -SZYPULSKA stwierdził a, że w
  głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 7 956.632 akcji, na które przypada łącznie 7 956.632
  głosów , co stanowi 24 ,35 % w kapitale zakładowym Spółki , przysługujących akcjonariuszom
  uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu i w głosowaniu nad powyższą uchwałą
  oddano ważnych 7 956.632 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz
  braku sprzeciwów, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta. -------------------------------- -------
  Następnie Prz ewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności,
  podpisał ją i stwierdził, że na ninie jszym Walnym Zgromadzeniu obecny ch jest dwóch akcjonariuszy –
  w tym jeden reprezentowany przez pełnomocnika -uprawniony ch do wzięcia udziału w niniejszym
  Zgromadzeniu Akcjonariusz y reprezentujący ch 7 956.632 akcji , na które przypada łącznie 7 956.632
  głosów , co stanowi 24 ,35 % w kapitale zakładowym Spółki oraz 24,35 % ogólnej liczby głosów w
  Spółce, zaś kapitał zakładowy Spółki wynosi 32.668 .611 ,- zł i dzieli się na 32.668.611 akcji o wartości
  nominalnej 1,0 0 zł, na które przypada 32.668.611 głosów , a kapitał zakładowy został wpłacony w
  całości. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----------------------------
  Przewodniczący stwierdził, że niniejsze Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 402 1
  i art. 402 2 w związku z art. 395 §1 Kodeksu spółek handlowych, wszystkie wymogi określone w art.
  402 1 oraz art. 407§1 Kodeksu spółek handlowych zostały spełnione, a zatem niniejsze Zwyczajne
  Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem


  przedstawionym w zawiadomieniu o zwołaniu niniejszego Zgromadzenia w tr ybie art. 402 1 Kodeksu
  spółek handlowych. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------
  Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad
  Uchwałą o następującej treści: -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------

  Uchwała nr 2
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki HYPERION S.A.
  z siedzibą w Warszawie w upadło ści
  z dnia 29 czerwca 2018 r.

  w sprawie: przyjęcia porządku obrad. -------------------------------- -------------------------------- --------
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki :YPER=ON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia
  przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień
  dzisiejszy o następującej treści: -------------------------------- -------------------------------- -----------------------------
  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------- ---------------
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------- --
  3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia oraz jego zdoln ości do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. ----------
  4. Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------- -------------------------------- --------------------
  5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności spółki :YPER=ON S.A. w upadłości oraz Grupy
  Kapitałowej :YPER=ON za rok obrotowy 2017. -------------------------------- -------------------------------- ---------
  6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdani a finansowego spółki :YPER=ON S.A. w
  upadłości za rok obrotowy 2017. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------------
  7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
  HYPERION za rok obrotowy 2017. -------------------------------- -------------------------------- --------------------------
  8. Rozpatrzenie wniosku w sprawie pokrycia straty/podziale zysku spółki HYPERION S.A. w
  upadłości za rok obrotowy 2017. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------------
  9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki :YPER=ON S.A. w upadłości z
  działalności w roku obrotowym 2017 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2017. ---------------------
  10. Podjęcie uchwał w sprawach: -------------------------------- -------------------------------- -------------
  a) zatwierd zenia sprawozdania z działalności spółki :YPER=ON S.A. w upadłości za rok
  obrotowy 2017; -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------------
  b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki Grupy Kapitałowej :YPER=ON za rok
  obrotowy 2017; -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----------------


  c) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki HYPERION S.A. w
  upadłości za rok obrotowy 2017; -------------------------------- -------------------------------- --------------------------
  d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
  HYPERION za rok obrotowy 2017; -------------------------------- -------------------------------- -------------------------
  e) pokrycia straty/podziale zysku spółki :YPER=ON S.A. w upadłości za rok obrotowy 2017; -
  f)za twierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku oraz z oceny
  sprawozdań za rok obrotowy 2017; -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  g) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki :YPER=ON S.A. w
  upadłości absolutorium z wykonania przez nich obowiąz ków w roku 2017. -------------------------------- ----
  11. Sprawy różne i wolne wnioski. -------------------------------- -------------------------------- -------------
  12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------- ----------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą
  uchwałą ucze stniczyło 7 956.632 akcji, na które przypada łącznie 7 956.632 głosów , co stanowi 24,35
  % w kapitale zakładowym Spółki , przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału
  w niniejszym Zgromadzeniu i w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważny ch 7 956.632
  głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów, w związku z
  czym powyższa uchwała została przyjęta. -------------------------------- -------------------------------- ----------------
  Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w związku z tym, iż
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie otrzymało od Syndyka masy upadłości sprawozdania z działalności
  spółki :YPER=ON S.A. w upadłości za rok obrotowy 2017, sprawozdania z działalności Grupy
  Kapitałowej :YPER=ON za rok obrotowy 2017, jednostkowego sprawozdania finansowego spó łki
  HYPER ION S.A . w upadłości za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Grupy Kapitałowe j HYPERION za rok obrotowy 2017 , a także w związku z wnioskiem Rady Nadzorczej
  Spółki, konieczne będzie zarządzenie przerwy w obradach dzisi ejszego Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia do dnia 27 lipca 2018 roku, do godz.: 14:00 , wobec czego Przewodniczący poddał pod
  głosowanie uchwałę o następującej treści: -------------------------------- -------------------------------- --------------


  Uchwała nr 2a
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki HYPERION S.A.
  z siedzibą w Warszawie w upadłości
  z dnia 29 czerwca 2018 r.  w sprawie: w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w swoich obradach,
  postanawiając, że podejmie je na nowo w dniu 27 lipca 2018 roku, o godz. 14 :00, w Kancelarii
  Notarialnej Agnieszki TARAS przy ulicy Karolkowej nr 50 lok. 3 w Warszawie . -------------------------------- -
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------- --------------------------------

  Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad po wyższą
  uchwałą uczestniczyło 7 956.632 akcji, na które przypada łącznie 7 956.632 głosów , co stanowi 24,35
  % w kapitale zakładowym Spółki , przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w
  niniejszym Zgromadzeniu i w głosowaniu nad powyższą u chwałą oddano ważnych 7 956.632 głosów
  „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów, w związku z czym
  powyższa uchwała została przyjęta. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------

  Wobec zarządzenia przerwy w obradach Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Hyperion SA
ISIN:PLHPRON00017
NIP:8133088162
EKD: 61.10 działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
Adres: ul. Plac Trzech Krzyży 3 00-535 Warszawa
Telefon:+48 32 5827959
www:www.hyperion.pl
Komentarze o spółce HYPERION W RESTRUK...
2019-05-24 17-05-54
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649