Raport.

HYPERION SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2018) Prawomocność postanowienia o umorzeniu postępowania sanacyjnego

Zarządca masy sanacyjnej (dalej jako: "Zarządca") Hyperion SA w restrukturyzacji (dalej jako: "Emitent") informuje, iż postanowieniem z dnia 13 lutego 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, w sprawie pod sygnaturą akt XXIII Gz 1335/17, oddalił zażalenie dłużnika na postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 27 lipca 2017 r. o umorzeniu postępowania sanacyjnego prowadzonego wobec Emitenta pod sygnaturą akt X GRs 6/17. Tym samym wymienione postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy o umorzeniu postępowania sanacyjnego stało się prawomocne w dniu 13 lutego 2017 roku. Informacje co do faktu, daty i przyczyn wydania postanowienia o umorzeniu postępowania sanacyjnego oraz zostały opublikowane w raportach bieżących 46/2017 i 47/2017.
Jednocześnie Zarządca informuje, iż wierzyciele mBank SA oraz Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej złożyli uproszczone wnioski o ogłoszenie upadłości Emitenta. Postępowanie o ogłoszenie upadłości na skutek tych wniosków, po ich połączeniu do wspólnego rozpoznania, toczy się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie pod sygnaturą akt X GU 1518/17.
Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2017 r. Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1508; dalej jako: "P.r.") "Jeżeli został złożony uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego albo uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości, nadzorca sądowy i zarządca pełnią swoje funkcje do dnia otwarcia postępowania sanacyjnego albo ogłoszenia upadłości, albo do dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu uproszczonego wniosku albo jego odrzuceniu, albo umorzeniu postępowania o otwarcie postępowania sanacyjnego albo ogłoszenie upadłości". Ponadto zgodnie z art. 329 ust. 1 P.r. "W przypadku złożenia uproszczonego wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego albo o ogłoszenie upadłości dłużnik odzyskuje prawo zarządu majątkiem, jeżeli był go pozbawiony lub było ono ograniczone z dniem prawomocnego oddalenia lub odrzucenia wniosku albo umorzenia postępowania o otwarcie postępowania sanacyjnego albo ogłoszenia upadłości".

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Hyperion SA
ISIN:PLHPRON00017
NIP:8133088162
EKD: 61.10 działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
Adres: ul. Plac Trzech Krzyży 3 00-535 Warszawa
Telefon:+48 32 5827959
www:www.hyperion.pl
Komentarze o spółce HYPERION W RESTRUK...
2019-05-20 04-05-49
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649