Raport.

HYPERION SA (56/2017) Zmiana warunków emisji obligacji serii D

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Hyperion S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w nawiązaniu do raportu bieżącego 13/2015 ("HYPERION SA Emisja zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii D.") Emitent publikuje zmianę warunków emisji obligacji D.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  1
  Warszawa, dnia 05 .12.2017 roku
  ZM=ANA WARUNKÓW EM=SH= OBL=GACH= SERII M WYEM=TOWANYC: PRZEZ SPÓŁKĘ :YPER=ON S.A. W
  RESTRUKTURYZACJI (dawniej HYPERION S.A.)
  Działając w imieniu Emitenta, spółki :yperion S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, wpisanej
  do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000250606, na
  podstawie pkt. 17.1 Warunków Emisji Obligacji serii D wyemitowanych przez spółkę :yperion S.A. w
  restrukturyza cji (dawniej :yperion S.A.) postanawiam dokonać zmiany Warunków Emisji Obligacji serii
  D wyemitowanych przez spółkę :yperion S.A. w restrukturyzacji (dawniej :yperion S.A.) w ten sposób,
  że:
  1. Zmienia się treść akapitu 5 Warunków Emisji Obligacji serii D wye mitowanych przez spółkę
  :yperion S.A. w restrukturyzacji (dawniej :yperion S.A.), w ten sposób, że uchyla się jego
  dotychczasowe brzmienie i nadaje mu się nową następującą treść:
  „Obligacje emitowane zgodnie z niniejszymi Warunkami Emisji są papierem warto ściowym
  emitowanym w serii zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst
  jednolity Dz.U. 2014 poz. 730 z późn. zm.), zwanej dalej „ Ustawą o Obligacjach ”, z których
  prawa powstają z chwilą dokonania zapisu w Ewidencji Obligacji i pr zysługują osobie
  wskazanej w Ewidencji Obligacji, jako ich posiadaczowi. Bądź w przypadku wymiany Obligacji z
  papierów wartościowych nie mających postaci dokumentów na papiery wartościowe mające
  formę dokumentu z chwilą wydania dokumentu Obligacji, bądź od cinka zbiorowego Obligacji. ”
  2. Zmienia się treść Tabeli 3 Podstawowe warunki Emisji Obligacji serii D , w ten sposób, że uchyla
  się jej dotychczasowe brzmienie i nadaje się jej następującą treść:
  Emitent :yperion spółka akcyjna
  Okres składania
  ofert objęcia
  obligacji
  od dnia 23 marca 2015 r. do dnia 2 kwietnia 2015 r.
  Okres
  przyjmowania
  zapisów
  od dnia 23 marca 2015 r. do dnia 2 kwietnia 2015 r.
  Opłacenie
  zapisów
  do dnia 2 kwietnia 2015 r.
  Dzień Przydziału 3 kwietnia 2015 r.
  Data Wykupu 3 kwietnia 2018 r<
  Cel emisji Celem emisji Obligacji Serii D spółki :yperion S.A.(„ Emitent ”) jest pozyskanie środków na pokrycie
  kosztów budowy sieci światłowodowej w ramach projektu Małopolska Sieć Szerokopasmowa
  zakładającego wybudowanie oraz wydzierżawienie sieci światłowodowej w Małopolsce o łącznej
  długości 3.150 km, w tym w szczególności na sfinansowanie usług firm budowlanych.
  Wartość
  nominalna
  jednej Obligacji
  1.000 zł


  2
  serii D
  Cena Emisyjna
  Obligacji serii D
  1.000 zł
  Minimalna
  wartość zapisu
  50.000 zł
  Wielkość Emisji
  Obligacji serii D
  nie mniej niż 3.000 sztuk i nie więcej niż 10.000 sztuk Obligacji
  Wartość Emisji
  Obligacji serii D
  od 3.000.000 zł do 10.000.000 zł
  Rodzaj Obligacji
  serii D
  na okaziciela, zabezpieczone, o oprocentowaniu stałym
  Forma O bligacji
  serii D
  obligacje w formie papieru wartościowego mający postać dokumentu
  Waluta Obligacji
  serii D
  złoty polski (PLN)
  Oprocentowanie
  Obligacji serii D
  8,5% w skali roku
  Zasady wykupu
  Obligacji serii D
  zasady wykupu Obligacji serii D zostały określone szczegółowo w Warunkach Emisji
  Wcześniejszy
  wykup Obligacji
  serii D
  zasady przedterminowego wykupu Obligacji serii D zostały określone szczegółowo w
  Warunkach Emisji
  Sposób
  naliczania
  odsetek
  sposób naliczania odsetek został określony szczegóło wo w Warunkach Emisji
  Nr okresu odsetkowego Pierwszy dzień okresu odsetkowego Dzień ustanowienia praw do odsetek Ostatni dzień okresu odsetkowego
  Liczba dni w okresie odsetkowym
  1 2015 -04 -03 2015 -06 -25 2015 -07 -03 91
  2 2015 -07 -03 2015 -09 -25 2015 -10 -03 92
  3 2015 -10 -03 2015 -12 -23 2016 -01 -03 92
  4 2016 -01 -03 2016 -03 -24 2016 -04 -03 91
  5 2016 -04 -03 2016 -06 -24 2016 -07 -03 91
  6 2016 -07 -03 2016 -09 -23 2016 -10 -03 92
  7 2016 -10 -03 2016 -12 -23 2017 -01 -03 92
  8 2016 -01 -03 2017 -03 -24 2017 -04 -03 90
  9 2017 -04 -03 2017 -06 -23 2017 -07 -03 91
  10 2017 -07 -03 2017 -09 -25 2017 -10 -03 92


  3
  11 2017 -10 -03 2017 -12 -21 2018 -01 -03 92
  12 2018 -01 -03 2018 -03 -23 2018 -04 -03 90
  Dni wskazane jako początek Okresu Odsetkowego nie będą uwzględnione w
  obliczeniach długości trwania danego Okresu Odsetkowego.
  Zabezpieczenia opis zabezpieczeń ich wartość oraz warunki ustanowienia zostały szczegółowo
  określone w Warunkach Emisji.
  Zobowiązania
  Emitenta na 31
  września 2014 r.
  Zobowiązania ogółem na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie niniejszej Propozycji
  nabycia obligacji serii D oraz Warunków Emisji Obligacji serii D wyniosły 68,751 mln zł w ujęciu
  jednostkowym i 85,682 mln zł w ujęciu skonsolidowanym.
  3. Zmi enia się treść pkt. 5. 8. Warunków Emisji Obligacji serii D wyemitowanych przez spółkę
  :yperion S.A. w restrukturyzacji (dawniej :yperion S.A.), w ten sposób, że uchyla się jego
  dotychczasowe brzmienie i nadaje mu się nową następującą treść:
  „Na podstawie p rawidłowo wypełnionego i opłaconego zapisu na Obligacje, Emitent dokona
  przydziału Obligacji na podstawie rekomendacji DI Investors. Przydział Obligacji nastąpi w
  dniu 27 lutego 2015 r. („ Dzień Przydziału ”). Dzień Przydziału będzie jednocześnie dniem emis ji
  („Dzień Emisji ”). Obligacje zostaną – w rozumieniu art. 5a ust. 2 Ustawy o Obligacjach –
  zapisane w Ewidencji Obligacji, o której mowa w pkt 7.2 Warunków Emisji w Dniu Przydziału,
  pod warunkiem ustanowienia zabezpieczeń Obligacji, o których mowa w pkt 11.1 Warunków
  Emisji. W przypadku zmiany formy Obligacji z papierów wartościowych nie mających postaci
  dokumentów, na papiery wartościowe mające for mę dokumentów Obligacje zostaną wydane
  Obligatariuszom;
  4. Zmienia się treść pkt. 7.1. Warunków Emisji Obligacji serii D wyemitowanych przez spółkę
  Hyperion S.A. w restrukturyzacji (dawniej Hyperion S.A.), w ten sposób, że uchyla się jego
  dotychczasowe brzmienie i nadaje mu się nową następującą treść:
  „Obligacje są emitowane jako papiery wartościowe mające formę dokumentu.”
  5. Zmienia się treść pkt. 7.1. Warunków Emisji Obligacji serii D wyemitowanych przez spółkę
  :yperion S.A. w restrukturyzacji (dawniej :yperion S.A.), w ten sposób, że uchyla się jego
  dotychczasowe brzmienie i nadaje mu się nową następującą treść:
  „Prawa wynikające z Obligacji powstają z chwilą dokonania zapisu Obligacji w ewidencji
  („Ewidencja Obligacji _??}??u]v]???X????X?h????}Ko]PiZU??}??}vi????
  / /v???}??U v??'?v]U } ]o Ko]Pi ' ???}??v } ^K d>z^dU ?}??v 
  ??i???}?v ? <?i}??u ?}??] W?]?? t??}?]}??Z ^XX ~c KDPW _ ~v?? ? i
  dematerializacja Obligacji w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
  instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 94 z późn. zm., „ Ustawa o
  obrocie _X t ?????l? ?u]v? (}?u? Ko]Pi]U ? ??]?? ???}?]}??Z v] ui ?Z
  (}?u' }l?uv??U v ??]?? ???}?]}? ui (}?u' }l?uv??U W?? ??v]li ?
  Ko]Pi]?}???v ?Z?]o ??v]Ko]Pi]X_
  6. Zmienia się treść pkt. 9.1. Warunków Emisji Obligacji serii D wyemitowanych przez spółkę
  Hyperion S.A. w restrukt uryzacji (dawniej :yperion S.A.), w ten sposób, że uchyla się jego
  dotychczasowe brzmienie i nadaje mu się nową następującą treść:


  4
  „Z tytułu oprocentowania Obligacji, Obligatariuszowi przysługują odsetki według stałej stopy
  procentowej w wysokości 8,5 % („ Odsetki _ ?s?v } ???? u]?] ~c Okres Odsetkowy _
  ?}? ????}v]W????]s?Uv}???v]?]wl?P}Kl???K??l}?P}~c ?]wWs?v}?]
  K??l_ ). Podstawą naliczenia i spełnienia świadczeń będzie liczba Obligacji na koncie
  ewidencyjnym, koncie depozytowym lub rachunku papierów wartościowych Obligatariusza o
  godzinie 23:59 w dniu, wskazanym w tabeli poniżej jako ”Data ustalenia prawa do odsetek”.
  Odsetki będą wypłacane za pośrednictwem DI Investors, a w przypadku wprowadzenia
  Obligacji do ASO Cat alyst Odsetki będą wypłacane za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów
  prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których będą zapisane Obligacje. W
  przypadku zmiany formy Obligacji, odsetki będą wypłacone przez Emitenta bezpośrednio na
  rachunek bankowy E mitenta wskazany przez Obligatariusza. Wysokość Odsetek w danym
  Okresie Odsetkowym jest stała. ”
  7. Zmienia się treść pkt. 16.3.2. Warunków Emisji Obligacji serii D wyemitowanych przez spółkę
  Hyperion S.A. w restrukturyzacji (dawniej Hyperion S.A.), w ten spo sób, że uchyla się jego
  dotychczasowe brzmienie i nadaje mu się nową następującą treść:
  „Prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy przysługuje Obligatariuszowi, który w
  dniu Zgromadzenia Obligatariuszy przedstawi Potwierdzenie Depozytowe potwierdzaj ące
  posiadanie Obligacji, bądź zaświadczenie o złożeniu dokumentów Obligacji u notariusza.
  Ponadto Obligatariusz może złożyć dokument Obligacji w siedzibie Emitenta najpóźniej w dzień
  poprzedzający Zgromadzenie Obligatariuszy .”
  8. Zmienia się treść pkt. 18.3 Warunków Emisji Obligacji serii D wyemitowanych przez spółkę
  :yperion S.A. w restrukturyzacji (dawniej :yperion S.A.), w ten sposób, że uchyla się jego
  dotychczasowe brzmienie i nadaje mu się nową następującą treść:
  „Wykup będzi e dokonywany za pośrednictwem DI Investors, a w przypadku wprowadzenia
  Obligacji do ASO CATALYST wykup będzie dokonywany za pośrednictwem KDPW oraz
  podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których będą zapisane
  Obligacje. W przypadku zmia ny formy Obligacji na papiery wartościowe mające formę
  dokumentu, wykup nastąpi przez zapłatę przez Emitenta na rzecz Obligatariusza na rachunek
  bankowy wskazany przez Obligatariusza.”
  9. Zmienia się treść pkt. 18.4 Warunków Emisji Obligacji serii D wyemitow anych przez spółkę
  :yperion S.A. w restrukturyzacji (dawniej :yperion S.A.), w ten sposób, że uchyla się jego
  dotychczasowe brzmienie i nadaje mu się nową następującą treść:
  „Osobami uprawnionymi do otrzymania świadczeń z tytułu wykupu Obligacji będą
  Oblig atariusze, na rzecz których zapisane będą Obligacje w Ewidencji Obligacji albo którzy
  będą posiadali Obligacje na swoim rachunku papierów wartościowych w przypadku
  wprowadzenia Obligacji na ASO CATALYST, bądź w przypadku Obligacji mających formę
  dokumentu, będą posiadali dokument Obligacji na 6 Dni Roboczych przed Dniem Wykupu tj. w
  dniu 26 marca 2018 r. Przelew środków pieniężnych stanowiących Kwotę Wykupu nastąpi w
  dniu 3 kwietnia 2018 r. Dzień wykupu może ulec odpowiedniemu przesunięciu w przypadku
  przed łużenia terminu na przyjmowanie zapisu na Obligacje, stosownie do pkt. 5.8.”
  10. Zmienia się treść pkt. 19.1 Warunków Emisji Obligacji serii D wyemitowanych przez spółkę
  :yperion S.A. w restrukturyzacji (dawniej :yperion S.A.), w ten sposób, że uchyla się je go
  dotychczasowe brzmienie i nadaje mu się nową następującą treść:


  5
  „Przed dematerializacją Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie obsługa Wykupu Obligacji
  przed Dniem Wykupu („ Przedterminowy Wykup _ '?] }l}v??v ? ?}??v]??u /
  Investors. W takim przypadku podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia pieniężnego przez
  Emitenta będzie liczba Obligacji zapisana w Ewidencji Obligacji na rzecz Obligatariusza, bądź
  ilość posiadanych przez Obligatariusza dokumentów Obligacji.”
  11. Zmienia się treść pkt. 19 .1 Warunków Emisji Obligacji serii D wyemitowanych przez spółkę
  :yperion S.A. w restrukturyzacji (dawniej :yperion S.A.), w ten sposób, że uchyla się jego
  dotychczasowe brzmienie i nadaje mu się nową następującą treść:
  „Osobami uprawnionymi do otrzymania ś wiadczeń z tytułu wykupu Obligacji będą
  Obligatariusze, na rzecz których zapisane będą Obligacje w Ewidencji Obligacji prowadzonej
  przez DI Investors, bądź będą posiadali dokumenty Obligacji albo którzy będą posiadali
  Obligacje na swoim rachunku papierów w artościowych w przypadku wprowadzenia Obligacji
  na ASO CATALYST na 6 Dni Roboczych przed dniem przedterminowego wykupu na żądanie
  Emitenta.”
  W związku z powyższymi zmianami przyjmuje się tekst jednolity Warunków Emisji Obligacji serii D ,
  uwzględniającym zmiany wskazane powyżej:  6
  Warunki Emisji Obligacji serii D
  Warunki emisji – informacje podstawowe
  Warunki Emisji zabezpieczonych obligacji odsetkowych na okaziciela emitowanych przez spółkę
  Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie , przy Pl. Trze ch Krzyży 3, 00 -535 Warszawa, wpisaną do
  rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
  m.st. Warszawy w Warszawie, X== Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
  numerem KRS 0000250606, REGON 690694666, N =P 8133088162, zwaną dalej „ Emitentem _X
  Warunki Emisji Obligacji określają prawa i obowiązki Emitenta i Obligatariuszy oraz stanowią jedyny
  prawnie wiążący dokument zawierający informacje o emitowanych Obligacjach.
  Do niniejszej Propozycji Nabycia Obligacji oraz Warunków Emisji Obligacji i
  niezależnie od postanowień w nich zawartych, w przypadku rejestracji Obligacji
  w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie
  (KDPW) będą miały zastosowani e wszelkie regulacje obowiązujące w KDPW, a w
  przypadku wprowadzenia Obligacji do alternatywnego systemu obrotu
  organizowanego w ramach Catalyst przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z
  siedzibą w Warszawie („ GPW _o?????}v^?}?^XX??]?] ?t rszawie
  („BondSpot _ t wszelkie regulacje obowiązujące w GPW lub BondSpot.
  Emisja Obligacji dokonywana jest na podstawie: (i) art. 9 pkt 3 Ustawy o
  Obligacjach (zgodnie z definicją poniżej) i (ii) uchwały Zarządu Emitenta nr
  1/2015 z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie emisji obligacji serii D.
  Obligacje emitowane zgodnie z niniejszymi Warunkami Emisji są papierem wartościowym
  emitowanym w serii zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity
  Dz.U. 2014 poz. 730 z późn. zm.), zw anej dalej „ Ustawą o Obligacjach ”, z których prawa powstają z
  chwilą dokonania zapisu w Ewidencji Obligacji i przysługują osobie wskazanej w Ewidencji Obligacji,
  jako ich posiadaczowi. Bądź w przypadku wymiany Obligacji z papierów wartościowych nie mającyc h
  postaci dokumentów na papiery wartościowe mające formę dokumentu z chwilą wydania dokumentu
  Obligacji, bądź odcinka zbiorowego Obligacji.
  Tabela 1 Podstawowe warunki Emisji Obligacji Serii D
  Emitent :yperion spółka akcyjna
  Okre s składania
  ofert objęcia
  obligacji
  od dnia 23 marca 2015 r. do dnia 2 kwietnia 2015 r.
  Okres
  przyjmowania
  zapisów
  od dnia 23 marca 2015 r. do dnia 2 kwietnia 2015 r.
  Opłacenie
  zapisów
  do dnia 2 kwietnia 2015 r.
  Dzień Przydziału 3 kwietnia 2015 r.
  Data Wykupu 3 kwietnia 2018 r.
  Cel emisji Celem emisji Obligacji Serii D spółki :yperion S.A.(„ Emitent ”) jest pozyskanie środków na pokrycie
  kosztów budowy sieci światłowodowej w ramach projektu Małopolska Sieć Szerokopasmowa


  7
  zakładającego wybudowanie oraz wydzierżawienie sieci światłowodowej w Małopolsce o łącznej
  długości 3.150 km, w tym w szczególności na sfinansowanie usług firm budowlanych.
  Wartość
  nominalna
  jednej Obligacji
  serii D
  1.000 zł
  Cena Emisyjna
  Obligacji ser ii D
  1.000 zł
  Minimalna
  wartość zapisu
  50.000 zł
  Wielkość Emisji
  Obligacji serii D
  nie mniej niż 3.000 sztuk i nie więcej niż 10.000 sztuk Obligacji
  Wartość Emisji
  Obligacji serii D
  od 3.000.000 zł do 10.000.000 zł
  Rodzaj Obligacji
  serii D
  na okaziciela, zabezpieczone, o oprocentowaniu stałym
  Forma Obligacji
  serii D
  obligacje w formie papieru wartościowego mający postać dokumentu
  Waluta Obligacji
  serii D
  złoty polski (PLN)
  Oprocentowanie
  Obligacji serii D
  8,5% w skali roku
  Zasady wykupu
  Obligacji serii D
  zasady wykupu Obligacji serii D zostały określone szczegółowo w Warunkach Emisji
  Wcześniejszy
  wykup Obligacji
  serii D
  zasady przedterminowego wykupu Obligacji serii D zostały określone szczegółowo w
  Warunkach Emisji
  Sposób
  naliczania
  odsetek
  sposób naliczania odsetek został określony szczegółowo w Warunkach Emisji
  Nr okresu odsetkowego Pierwszy dzień okresu odsetkowego Dzień ustanowienia praw do odsetek Ostatni dzień okresu odsetkowego
  Liczba dni w okresie odsetkowym
  1 2015 -04 -03 2015 -06 -25 2015 -07 -03 91
  2 2015 -07 -03 2015 -09 -25 2015 -10 -03 92
  3 2015 -10 -03 2015 -12 -23 2016 -01 -03 92
  4 2016 -01 -03 2016 -03 -24 2016 -04 -03 91
  5 2016 -04 -03 2016 -06 -24 2016 -07 -03 91


  8
  6 2016 -07 -03 2016 -09 -23 2016 -10 -03 92
  7 2016 -10 -03 2016 -12 -23 2017 -01 -03 92
  8 2016 -01 -03 2017 -03 -24 2017 -04 -03 90
  9 2017 -04 -03 2017 -06 -23 2017 -07 -03 91
  10 2017 -07 -03 2017 -09 -25 2017 -10 -03 92
  11 2017 -10 -03 2017 -12 -21 2018 -01 -03 92
  12 2018 -01 -03 2018 -03 -23 2018 -04 -03 90
  Dni wskazane jako początek Okresu Odsetkowego nie będą uwzględnione w
  obliczeniach długości trwania danego Okresu Odsetkowego.
  Zabezpieczenia opis zabezpieczeń ich wartość oraz warunki ustanowienia zostały szczegółowo
  określone w Warunkach Emisji.
  Zobowiązania
  Emitenta na 31
  września 2014 r.
  Zobowiązania ogółem na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie niniejszej Propozycji
  nabycia obligacji serii D oraz Warunków Emisji Obligacji serii D wyniosły 68,751 mln zł w ujęciu
  jednostkowym i 85,682 mln zł w ujęciu skonsolidowanym.
  Szczegółowe warunki emisji obligacji serii D - uzupełnienie
  1. Prawo właściwe
  Obligacje są emitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlegają.
  2. Cele Emisji
  Celem Emisji Obligacji Serii D spółki :yperion S.A.(„ Emitent _i???}???lv]??}l?v
  ?}l??]l}?????}???]]??]?s}?}}?i??uZ??}il??Ds}?}o?l^]
  ^??}l}??u}??lsi P}???}?v]}???l???]]??]?s}?}}?i?Ds}?}o?
  }s ?vis?P}?]???]?X???luU???u????Pov}?]v ?(]vv?}?v]??s?P(]?u


  9
  budowlanych.
  3. Wielkość emisji obligacji Serii D; próg emisji serii D
  3.1. Maksymalna wartość Emisji wynosi 10.000.000 (dziesięć
  milionów) złotych.
  3.2. W ramach emisji niniejszej serii D Emitent emituje nie mniej niż
  1.000 (jeden tysiąc) i ni e więcej niż 10 .000 (dziesięć tysięcy)
  Obligacji („ Obligacje _X
  3.3. Emisja Obligacji dojdzie do skutku pod warunkiem objęcia i
  opłacenia co najmniej 3.000 (trzy tysiące) Obligacji (próg emisji).
  4. Wartość nominalna i cena emisyjna
  4.1. Wartość nominalna jednej Oblig acji wynosi 1.000 (tysiąc) złotych.
  4.2. Cena emisyjna jednej Obligacji jest równa wartości nominalnej
  Obligacji.
  4.3. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi nie mniej niż
  3.000.000 (trzy miliony) złotych i nie więcej niż 10.000.000
  (dziesięć milionów) złotych.
  5. Podstawa prawna Emisji i tryb oferowania
  5.1. Obligacje będą oferowane w trybie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29
  czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.
  730 z późn. zm.), („ Ustawa o Obligacjach _X
  5.2. Podstawą Emisji jest Ustawa o Obligacjach oraz uchwała Zarządu
  Emitenta nr 1/2015 z dnia 23 marca 2015r. w sprawie emisji
  Obligacji serii D.
  5.3. Obligacje będą oferowane poprzez skierowanie propozycji
  nabycia Obligacji („ Propozycja Nabycia Obligacji _}}?v?}vP}
  adresata, w liczbie nie większej niż 149 adresatów.
  5.4. Oferującym Obligacje jest Dom =nwestycyjny =nvestors S.A. („ DI
  Investors _X ?]?? v Ko]Pi ??}??}v ' ???? /
  /v???}??o?]vv?????v]}v??}u]}?Xh???v]}v?u]}}i']
  Ko]Pi] ? }?}? o? ?}u]}?? ?????}?v przez DI Investors,
  do których została skierowana Propozycja Nabycia Obligacji.
  5.5. Zapisy na Obligacje przyjmowane będą przez D= =nvestors w
  okresie od 23 marca do 2 kwietnia 2015 roku. Emitent może
  postanowić o przedłużeniu terminu zapisów. D= =nvestors
  zawiadomi o przedłużeniu terminu zapisów osoby, do których
  została skierowana Propozycja Nabycia Obligacji, nie później niż w
  ostatnim dniu pierwotnego terminu zakończenia zapisów. Zapisy
  na Obligacje będą przyjmowane wyłącznie w formie ofert objęcia
  Obligac ji złożonych za pomocą formularzy zapisu, którego wzór
  stanowi Załącznik nr 1 niniejszej Propozycji Nabycia Obligacji.
  Zapisy na Obligacje przyjmowane będą przez odpowiednio
  upoważnionego pracownika D= =nvestors. Przed przyjęciem zapisu
  pracownik DI Invest ors zobowiązany będzie do weryfikacji danych
  zawartych w składanym Formularzu Zapisu w zakresie ich
  zgodności z dowodem osobistym (w przypadku osób fizycznych),
  aktualnym (nie starszym niż 3 miesiące) odpisem z Krajowego


  10
  Rejestru Sądowego (w przypadku podm iotów innych niż osoby
  fizyczne) bądź innym dokumentem potwierdzającym dane
  podmiotu oraz uprawnienie do jego reprezentowania.
  5.6. Inwestor zainteresowany objęciem Obligacji powinien w terminie
  wskazanym w Propozycji Nabycia Obligacji opłacić zapis na
  Obligac je, przy czym chwilą spełnienia świadczenia będzie chwila
  uznania rachunku DI Investors. Wskazani przez Emitenta
  wykonawcy usług, polegających na budowie sieci
  światłowodowej, o których mowa w pkt 5.3 Warunków Emisji
  powyżej mogą opłacić zapis na Obligacje , przedstawiając
  Emitentowi do potrącenia wierzytelności przysługujące im wobec
  Emitenta z tytułu wykonanych i zaakceptowanych przez Emitenta
  usług, przy czym potrącenie może mieć wyłącznie charakter
  potrącenia umownego i będzie skuteczne pod warunkiem
  zaw arcia przez Emitenta i inwestora umowy o potrąceniu
  wierzytelności wzajemnych. Potrącenie musi zostać dokonane w
  terminie wskazanym w Propozycji Nabycia Obligacji jako termin
  opłacenia zapisu na Obligacje.
  5.7. Minimalna liczba Obligacji objętych jednym zapisem wynosi 50
  (pięćdziesiąt) sztuk. W przypadku, gdy zapis danego inwestora
  będzie opiewać na liczbę Obligacji mniejszą niż 50 (pięćdziesiąt)
  sztuk, wówczas ten zapis będzie uznany za nieważny. W
  przypadku, gdy zapis danego =nwestora będzie opiewać na liczbę
  Obligacji większą niż 10.000 (dziesięć tysięcy) Obligacji, wówczas
  ten zapis będzie traktowany jako opiewający na 10.000 (dziesięć
  tysięcy) Obligacji, a nadwyżka środków wpłaconych przez
  inwestora zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany w
  formularzu zapisu na Obligacje.
  5.8. Na podstawie prawidłowo wypełnionego i opłaconego zapisu na
  Obligacje, Emitent dokona przydziału Obligacji na podstawie
  rekomendacji D= =nvestors. Przydział Obligacji nastąpi w dniu 3
  kwietnia 2015 r. („ Dzień Przydziału ”). Dzień Przy działu będzie
  jednocześnie dniem emisji („ Dzień Emisji ”). Obligacje zostaną – w
  rozumieniu art. 5a ust. 2 Ustawy o Obligacjach – zapisane w
  Ewidencji Obligacji, o której mowa w pkt 7.2 Warunków Emisji w
  Dniu Przydziału, pod warunkiem ustanowienia zabezpieczeń
  Obligacji, o których mowa w pkt 11.1 Warunków Emisji. W
  przypadku zmiany formy Obligacji z papierów wartościowych ni e
  mających postaci dokumentów, na papiery wartościowe mające
  formę dokumentów Obligacje zostaną wydane Obligatariuszom;
  5.9. Emitent po Dniu Przydziału oraz zapisaniu w Ewidencji Obligacji, o
  której mowa w pkt 7.2 Warunków Emisji, rozważy podjęcie
  czynności mające na celu wprowadzenie Obligacji do ASO
  Catalyst.
  6. Treść i status Obligacji
  6.1. Obligacje są papierem wartościowym emitowanym w serii, w
  którym Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem posiadacza Obligacji
  („Obligatariusz _ ] ?}}?] ??i ?]' ?} v]P} } ??sv]v]
  ??]?w}l??o}v?Z?v]v]i???Zt??vlZu]?i]X


  11
  6.2. Obligacje stanowią bezwarunkowe, bezpośrednie i zabezpieczone
  zobowiązania Emitenta wob ec Obligatariusza.
  6.3. Podstawowymi uprawnieniami Obligatariusza są: (i) prawo do
  świadczenia pieniężnego w postaci wykupienia Obligacji przez
  Emitenta, po cenie nominalnej, w Dniu Wykupu, (ii) prawo do
  żądania Przedterminowego Wykupu Obligacji w przypadku
  zaistnienia któregokolwiek ze zdarzeń i na warunkach określonych
  w punkcie 19.5.1 Warunków Emisji, (iii) prawo do otrzymania
  świadczenia pieniężnego w postaci odsetek płatnych w
  trzymiesięcznych okresach odsetkowych.
  6.4. Poza uprawnieniami opisanymi powyżej, z posiadaniem Obligacji
  nie jest związane uprawnienie do otrzymania jakichkolwiek
  świadczeń dodatkowych, ani obowiązek świadczeń dodatkowych
  na rzecz Emitenta.
  7. Forma Obligacji i sposób prowadzenia Ewidencji Obligacji
  7.1. Obligacje są emitowane jako papiery wartościowe mające formę
  dokumentu.
  7.2. Prawa wynikające z Obligacji powstają z chwilą dokonania zapisu
  Obligacji w ewidencji („ Ewidencja Obligacji _ ? ?}??u ieniu art. 5a
  ust. 2 Ustawy o Obligacjach, prowadzonej przez DI Investors, a
  następnie, o ile Obligacje będą wprowadzane do ASO CATALYST,
  zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów
  Wartościowych S.A. („ KDPW _ ~v?? ?] u??]o]?i Ko]Pi]
  w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
  instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.
  94 z późn. zm., „ Ustawa o obrocie _X t ?????l? ?u]v? (}?u?
  Ko]Pi]U ? ??]?? ???}?]}??Z v] ui ?Z (}?u'
  dokumentu, na papiery wartościowe mające formę dokumentu,
  Prawa wynikające z Obligacji powstaną z chwilą wydania Obligacji.
  7.3. Obligacje zostaną zapisane po raz pierwszy w Ewidencji Obligacji
  pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia Obligacji, o którym
  mowa w pkt 11.1 Wa runków Emisji.
  7.4. Przeniesienie praw z Obligacji staje się skuteczne z chwilą
  dokonania zapisu w Ewidencji Obligacji wskazującego osobę
  nabywcy i liczbę nabytych Obligacji, po przedstawieniu D=
  =nvestors dokumentu potwierdzającego dokonanie czynności
  prawnej, z której wynika zobowiązanie do przeniesienia praw z
  Obligacji. Obligacja może być zbyta jedynie bezwarunkowo.
  Podmiot będący stroną czynności prawnej prowadzącej do
  nabycia Obligacji uprawniony jest do żądania od D= =nvestors
  dokonania wpisu do Ewidencji Obligacji. Zapis w Ewidencji
  Obligacji zostanie dokonany przez DI Investors po zaakceptowaniu
  przez nabywcę Obligacji zasad prowadzenia Ewidencji Obligacji
  określonych przez D= =nvestors.
  7.5. Heżeli nabycie praw z Obligacji następuje z mocy prawa, zapis w
  Ew idencji Obligacji dokonywany jest na żądanie nabywcy po
  przedstawieniu D= =nvestors dokumentów wykazujących przejście
  praw z Obligacji na nabywcę oraz po zaakceptowaniu przez


  12
  nabywcę zasad prowadzenia Ewidencji Obligacji określonych przez
  DI Investors.
  7.6. Na żądanie Obligatariusza D= =nvestors zobowiązany jest wydać
  temu Obligatariuszowi dokument potwierdzający posiadanie
  przez niego Obligacji („ Potwierdzenie Depozytowe _U ??l??i ?
  }?v?v] Ko]P??]??? ] o]?' ?}?]v?Z ???? v]P}
  Obligacji.
  8. Ogranic zenie w zbywaniu Obligacji i rozporządzaniu Obligacjami
  Możliwość zbywania Obligacji i rozporządzania nimi nie jest ograniczona.
  9. Warunki wypłaty oprocentowania
  9.1. Z tytułu oprocentowania Obligacji, Obligatariuszowi przysługują
  odsetki według stałej stopy procentowej w wysokości 8,5%
  („Odsetki _ ?s?v } ???? u]?] ~c Okres Odsetkowy _
  ?}? ???? } v] W????]s?U v }???v] ?]w l?P} Kl???
  K??l}?P} ~c ?]w Ws?v}?] K??l_ ). Podstawą naliczenia i
  spełnienia świadczeń będzie liczba Obligacji na koncie
  ewidencyjnym, koncie depozytowym lub rachunku papierów
  wartościowych Obligatariusza o godzinie 23:59 w dniu,
  wskazanym w tabeli poniżej jako ”Data ustalenia prawa do
  odsetek”. Odsetki będą wypłacane za pośrednictwem D=
  Investors, a w przypadku wp rowadzenia Obligacji do ASO Catalyst
  Odsetki będą wypłacane za pośrednictwem KDPW oraz
  podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, na
  których będą zapisane Obligacje. W przypadku zmiany formy
  Obligacji, odsetki będą wypłacone przez Emitenta bez pośrednio
  na rachunek bankowy Emitenta wskazany przez Obligatariusza.
  Wysokość Odsetek w danym Okresie Odsetkowym jest stała.
  9.2. Celem zabezpieczenia interesów obligatariuszy środki uzyskane w
  ramach emisji Obligacji, jakie zostaną przekazane przez
  Oferującego Emitentowi zostaną pomniejszone o kwotę odsetek
  należnych obligatariuszom za okres pierwszego roku od Dnia
  Przydziału, tj. 4 pierwsze okresy odsetkowe.
  9.3. Heżeli dzień płatności Odsetek przypadnie na dzień nie będący
  Dniem Roboczym, Odsetki zostaną zapłacone w pierwszym Dniu
  Roboczym przypadającym po dniu płatności Odsetek, bez prawa
  żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwie k innych
  dodatkowych płatności. Okresy Odsetkowe ustala się następująco:
  9.4. Dni wskazane jako początek Okresu Odsetkowego nie będą
  uwzględnione w obliczeniach długości trwania danego Okresu
  Odsetkowego.
  Tabela 2: Okresy odsetkowe
  Nr okresu odsetkowego Pierwszy dzień okresu odsetkowego Dzień ustanowienia praw do odsetek Ostatni dzień okresu odsetkowego
  Liczba dni w okresie odsetkowym
  1 2015 -04 -03 2015 -06 -25 2015 -07 -03 91


  13
  2 2015 -07 -03 2015 -09 -25 2015 -10 -03 92
  3 2015 -10 -03 2015 -12 -23 2016 -01 -03 92
  4 2016 -01 -03 2016 -03 -24 2016 -04 -03 91
  5 2016 -04 -03 2016 -06 -24 2016 -07 -03 91
  6 2016 -07 -03 2016 -09 -23 2016 -10 -03 92
  7 2016 -10 -03 2016 -12 -23 2017 -01 -03 92
  8 2016 -01 -03 2017 -03 -24 2017 -04 -03 90
  9 2017 -04 -03 2017 -06 -23 2017 -07 -03 91
  10 2017 -07 -03 2017 -09 -25 2017 -10 -03 92
  11 2017 -10 -03 2017 -12 -21 2018 -01 -03 92
  12 2018 -01 -03 2018 -03 -23 2018 -04 -03 90
  Wysokość odsetek będzie obliczana na podstawie rzeczywistej liczby dni w Okresie Odsetkowym i
  przy założeniu 365 dni w roku. Odsetki naliczane będą według stałej stopy procentowej zgodnie z
  następującą formułą:
  ���� = �� × ��× ����
  ��
  gdzie:
  Kn
  i
  oznacza kwotę odsetek za dany (n ;ty) Okres Odsetkowy
  przypadająca na jedną obligację
  oznacza oprocentowanie obligacji w wysokości 9% w skali roku
  N oznacza wartość nominalną jednej Obligacji
  Dn oznacza liczbę dni w danym (n ;tym) Okresie Odsetkowym (z
  wyłączeniem pierwszego dnia tego Okresu Odsetkowego)
  R oznacza 365 dni
  po zaokrąglen iu wyniku tego obliczenia do 1 (jednego) grosza (przy czym pół grosza będzie
  zaokrąglone w górę).
  10. Dzień Roboczy
  10.1. Przed wprowadzeniem Obligacji do ASO CATALYST - dzień, który
  jest dniem roboczym dla DI Investors.
  10.2. Po wprowadzeniu Obligacji do ASO CATALYST - dzień, który jest
  dniem roboczym dla KDPW.


  14
  11. Wysokość i formy zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego
  zabezpieczenia
  11.1. Na Dzień Emisji zabezpieczeniem zobowiązań Emitenta z tytułu
  emisji Obligacji będzie:
  11.1.1. oświadczenie złożone przez Emitenta na rz ecz każdego
  z Obligatariuszy w formie aktu notarialnego o poddaniu się
  egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu postępowania
  cywilnego, co do zobowiązań pieniężnych Emitenta, które będą
  wynikać z Obligacji, w szczególności zobowiązania do zapłaty
  Ods etek od Obligacji i należności z tytułu wykupu Obligacji
  oraz udokumentowanych kosztów i wydatków poniesionych
  przez Obligatariusza w związku z dochodzeniem wykonania przez
  Emitenta zobowiązań pieniężnych z Obligacji, łącznie z odsetkami
  ustawowymi za opó źnienie w wykonaniu zobowiązań z Obligacji
  przez Emitenta, do wysokości stanowiącej iloczyn liczby Obligacji i
  200 (dwustu) % wartości nominalnej Obligacji objętych przez
  danego Obligatariusza, zgodnie z którym wierzyciel będzie
  uprawniony do wystąpienia o nadanie temu aktowi notarialnemu
  klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia 2018 roku
  („Oświadczenie ”); powyższe postanowienie stosuje się
  odpowiednio do przypadków zbycia Obligacji przez osoby, na
  rzecz których podmiot będący Obligatariuszem na Dzień Emisji
  zbędzie Obligacje, jak i dalszych przypadków zbyć Obligacji; w
  takim przypadku Emitent będzie zobowiązany do złożenia
  oświadczenia (w formie aktu notarialnego) o treści zasadniczo
  zgodnej z Oświadczeniem na rzecz kolejnego nabywcy Obligacji, w
  term inie 5 (pięciu) Dni Roboczych od dnia otrzymania od danego
  nabywcy Obligacji stosownego żądania w tym zakresie; wszystkie
  koszty związane ze zbyciem Obligacji i przeniesieniem
  zabezpieczeń będą ponoszone przez Obligatariusza lub nabywcę
  Obligacji, a nie pr zez Emitenta;
  11.1.2. poręczenie udzielone przez pana Piotra Majchrzaka, Prezesa
  Zarządu Emitenta w stosunku do każdego z Obligatariuszy, na
  podstawie którego pan Piotr Majchrzak zobowiąże się do zapłaty
  sumy pieniężnej w wysokości stanowiącej równowartość 200
  (dw ustu) % wartości nominalnej wszystkich subskrybowanych
  Obligacji przez danego Obligatariusza wraz z oświadczeniem
  złożonym przez pana Piotra Majchrzaka na rzecz każdego z
  Obligatariuszy w formie aktu notarialnego o poddaniu się
  egzekucji trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania
  Cywilnego co do zobowiązań wynikających z poręczenia
  do wysokości stanowiącej 200 (dwieście) % wartości nominalnej
  wszystkich subskrybowanych Obligacji przez danego
  Obligatariusza, zgodnie z którym wierzyciel będzie uprawniony do
  wystąpienia o nadanie temu aktowi notarialnemu klauzuli
  wykonalności w terminie do 31 grudnia 2015 roku („ Oświadczenie
  Poręczyciela ”); powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio
  do przypadków zbycia Obligacji przez podmioty będące
  Obligatariuszami w Dniu Emisji, jak i dalszych przypadków zbyć
  Obligacji; w takim przypadku pan Piotr Majchrzak będzie


  15
  zobowiązany do:
  a. zawarcia nowej umowy poręczenia z nabywcą tych Obligacji, w
  terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od zgłoszenia stosownego
  żądania przez nowego Obligatariusza; przedmiotowe żądanie
  winno być wysłane na adres siedziby Emitenta; nowe umowy
  poręczenia, o których mowa powyżej, będą zawieranie w
  brzmieniu zasadniczo zgodnym z brzmieniem umów zawartych
  pomiędzy panem Piotrem Majchrzakiem a podmiotami
  będącymi Obligatariuszami w Dniu Emisji, a panem Piotrem
  Majchrzakiem będzie poręczać w stosunku do danego nabywcy
  Obligacji do kwoty stanowiącej iloczyn liczby Obligacji, w których
  posiadanie wszedł dany nabywca i 200 (dwustu) % wartości
  nominalnej Obligac ji,
  b. złożenia oświadczenia (w formie aktu notarialnego) o treści
  zasadniczo zgodnej z Oświadczeniem Poręczyciela na rzecz
  nabywcy tych Obligacji, w terminie 7 (siedmiu) Dni Roboczych
  od zgłoszenia stosownego żądania przez nowego Obligatariusza;
  wysokość do jakiej pan Piotr Majchrzak będzie składać
  oświadczenie o poddaniu się egzekucji, o którym mowa
  powyżej, będzie stanowić iloczyn liczby Obligacji, w których
  posiadanie wszedł dany nabywca i 200 (dwustu) % wartości
  nominalnej Obligacji.
  11.1.3. poręczenie udzielone przez Małopolska Sieć Szerokopasmowa
  Sp. z o.o. („ MSS _U ? l??i u]?v? ?}?] ??X??? ~?v?]
  ???]'???????}?]u?]?] ??]'??]s?}???}?]v}u]vovi
  ?X??? ~iv ???] ?s}??Z l?? ] } s ?vi ???}?] v}u]vovi
  ??X???X??? ~?v?] u]o]}v? ?????? }?]u?]?] ? ?]'
  ???]'? ?s}??Z ??v}?] ?Z ???9 l?]?s? ?ls}?P} ] ???
  Ps}?? v P?}u?v]? t??ov]l?U ? ??}??vl? } l?P} ?
  Ko]P??]????U v ?}???] l??P} D^^ ?}}?] ? ?]' }
  ??s?? ??u? ?]v]'?vi ? ???}l}?] ??v}?] i ??v}???}?
  ???~?????9???}?]v}u]vov j wszystkich subskrybowanych
  Obligacji przez danego Obligatariusza wraz z oświadczeniem
  złożonym przez MSS na rzecz każdego z Obligatariuszy w formie
  aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji trybie art. 777 § 1 pkt
  5 Kodeksu Postępowania Cywilnego co do zobowiązań
  wynikających z poręczenia do wysokości stanowiącej 200
  (dwieście) % wartości nominalnej wszystkich subskrybowanych
  Obligacji przez danego Obligatariusza, zgodnie z którym wierzyciel
  będzie uprawniony do wystąpienia o nadanie temu aktowi
  notarial nemu klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia
  2015 roku; powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do
  przypadków zbycia Obligacji przez podmioty będące
  Obligatariuszami w Dniu Emisji, jak i dalszych przypadków zbyć
  Obligacji; w takim przypadku s tosowane będą analogicznie
  postanowienia dotyczące poręczenia udzielonego przez pana
  Piotra Majchrzaka, o których mowa w pkt 11.1.2 lit. a i b powyżej.
  W}?'?v]???v}?]}v?v]?u]?i]U}l???Zu}???l???X?X?]??X?X??}???i' 
  u}Ps??}?? ???v}?]}vvu}?ivi?u}???}?'?v]????i?}u]'??
  ?}?'??]ouKo]P??]???u]' ?u]v(]iv?u]?}?'?v]X


  16
  Oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania
  Cywilnego, o którym mowa w pkt 11.1.1 będzie mogło zostać złożone w Dniu Emisji na rzecz
  wszystkich Obligatariuszy na mocy jednego aktu notarialnego. Powyższa zasada dotyczy
  również składanych w Dniu Emisji oświadczeń o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1
  pkt 5 Kodeksu Postępowania Cy wilnego, o których mowa w pkt 11.1.2 i 11.1.3.
  Zabezpieczenia opisane w pkt 11.1.2 i 11.1.3 powyżej będą miały charakter tymczasowy
  (pomostowy) i udzielone zostaną na okres od Dnia Emisji do ustanowienia zabezpieczenia
  docelowego, jakim jest zastaw rejestr owy na 72 (siedemdziesięciu dwóch) parach włókien
  światłowodowych, wraz z infrastrukturą niezbędną do ich prawidłowej eksploatacji, opisany w
  pkt 11.2 poniżej. Z dniem dokonania wpisu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów przez
  właściwy sąd rejonowy za bezpieczenia opisane w pkt 11.1.2 i 11.1.3 powyżej wygasną.
  11.2. Zabezpieczenie docelowe
  Docelowym zabezpieczeniem wierzytelności wszystkich Obligatariuszy wobec Emitenta, jakie
  zostanie ustanowione po Dniu Emisji będzie zastaw rejestrowy ustanowiony na wolnyc h od
  innych obciążeń 396 (trzystu dziewięćdziesięciu sześciu) parach włókien światłowodowych w
  relacjach: Gorlice – Gorlice, Nowy Sącz – Chełmiec, Marcinkowice – Marcinkowice, Dobczyce –
  Dobczyce, Trąbki – Trąbki, Kraków – Kraków, Sieborwice – Masłomiąca, Kraków – Grębałów,
  Kocmyrzów – Luborzyca – Wysiółek, =wanowice Włościańskie – =wonawice Włościańskie, o
  łącznej długości optycznej 1.165,26 km (łączna długość relacji 34,95 km) i wartości łącznej dla
  396 (trzystu dziewięćdziesięciu sześciu) par włókien rów nej 20.004.000 zł (słownie:
  dwadzieścia milionów cztery tysiące złotych), ustalonej na podstawie wyceny (operatu
  szacunkowego) z dnia 20 marca 2015 roku sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę
  Laurę Morzewską, stanowiących odrębną własność MSS („ Włókn a Światłowodowe ”).
  11.2.1. Emitent zapewni, że umowa zastawu rejestrowego jaka zostanie
  zawarta z MSS, na podstawie której zostanie ustanowiony zastaw
  rejestrowy, o którym mowa w pkt 11.2, powyżej, zawierać będzie
  m.in. następujące postanowienia:
  a) najwyższa suma z abezpieczenia zostanie określona na kwotę
  stanowiącą równowartość 200% wartości nominalnej
  przydzielonych Obligacji;
  b) jednym ze sposobów zaspokojenia wierzytelności będzie
  przejęcie przedmiotu zastawu na własność zgodnie z art. 22
  ustawy z dnia 6 grudnia 1 996 r. o zastawie rejestrowym i
  rejestrze zastawów (tekst jednolity Dz. U. 2009 r., Nr 67, poz.
  569 z późn. zm.).
  11.2.2. Emitent zobowiązuje się, że w przypadku przejęcia przedmiotu
  zastawu rejestrowego na własność na podstawie umowy zastawu
  rejestrowego, podmio towi (podmiotom), które przejmą na
  własność przedmiot zastawu rejestrowego przysługiwać będzie
  prawo do wystąpienia do Emitenta z żądaniem zawarcia umowy
  (umów), na podstawie której Emitent lub podmiot wskazany przez
  Emitenta spośród podmiotów należący do Grupy Kapitałowej
  Emitenta, zobowiązany będzie świadczyć przez okres nie krótszy


  17
  niż 5 lat na rzecz podmiotu (podmiotów), które przejmą
  przedmiot zastawu rejestrowego lub na rzecz podmiotów przez
  nich wskazanych, usługi umożliwiające takim podmiotom (lub
  podmiotom przez nich wskazanym) wykorzystanie przedmiotu
  zastawu rejestrowego zgodnie z jego przeznaczeniem i
  potrzebami biznesowymi tych podmiotów (lub podmiotów przez
  nich wskazanych); szczegółowy zakres usług zostanie określony
  przez strony takiej umowy (umów) z uwzględnieniem warunków
  rynkowych, jak również interesów podmiotów zgłaszających
  żądanie zawarcia umowy (lub podmiotów przez nich wskazanych)
  oraz bieżącej oferty, a także możliwości techniczno –
  organizacyjnych Emitenta lub podmiotu wskazanego pr zez
  Emitenta spośród podmiotów należących do Grupy Kapitałowej
  Emitenta.
  11.2.3. W przypadku nie zawarcia umowy (umów), o której mowa w Pkt
  11.2.2 Warunków Emisji w terminie trzydziestu (30) dni od
  doręczenia Emitentowi stosownego żądania w tej sprawie,
  Emitent z obowiązany będzie do zapłaty na rzecz podmiotu
  (podmiotów) będących Obligatariuszami na dzień przejęcia
  przedmiotu zastawu rejestrowego, kary umownej w wysokości
  stanowiącej równowartość wartości nominalnej Obligacji
  przysługujących danemu Obligatariuszowi na dzień przejęcia
  przedmiotu zastawu rejestrowego. Kara umowna zostanie
  zapłacona na pierwsze wezwanie w terminie siedmiu (7) dni od
  jego doręczenia. Wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt.
  11.1 Warunków Emisji, Emitent złoży na rzecz każdego
  Obliga tariusza oświadczenie w formie aktu notarialnego o
  poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu
  postępowania cywilnego, co do zobowiązania Emitenta do zapłaty
  kary umownej, o której mowa powyżej, do wysokości tej kary.
  Ponadto, zgodnie z ośw iadczeniem, o którym mowa powyżej,
  wierzyciel będzie uprawniony do wystąpienia o nadanie temu
  aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności w terminie do 31
  grudnia 2018 roku. Powyższe postanowienia stosuje się
  odpowiednio do przypadków zbycia Obligacji przez podmioty, na
  rzecz których podmiot będący Obligatariuszem na Dzień Emisji
  zbędzie Obligacje, jak i dalszych przypadków zbyć Obligacji .
  11.2.4. Emitent oświadcza i potwierdza, że podstawą do zgłoszenia
  żądania zapłaty kary umownej, o której mowa w Pkt 11.2.3
  Warun ków Emisji jest Propozycja Nabycia Obligacji i zobowiązania
  Emitenta wobec Obligatariuszy z niej wynikające.
  11.2.5. Umowa zastawu rejestrowego zostanie zawarta przez MSS i
  Administratora Zabezpieczeń nie później niż do Dnia Przydziału, a
  Emitent podejmie wszelkie czynności prawne zmierzające do


  18
  wpisania zastawu rejestrowego do rejestru zastawów nie później
  niż w terminie dwóch (2) miesięcy od Dnia Przydziału.
  11.2.6. Heżeli po dokonaniu przydziału Obligacji, zgodnie z zapisami
  złożonymi przez Obligatariuszy, okaże się, że wartość
  przydzielonych Obligacji będzie niższa niż 10.000.000,00 zł
  (dziesięć milionów złotych), najwyższa suma zabezpieczenia
  ulegnie odpowiedniemu obniżeniu, tak aby odpowiadać wartości
  200% przydzielonych Obligacji. W tym celu, o ile będzie to
  konieczn e, Administrator zastawu oraz MSS zawrą stosowny
  aneks do umowy zastawu rejestrowego oraz zapewnią, aby
  odpowiednio obniżona najwyższa suma zabezpieczenia została
  ujawniona w rejestrze zastawów.
  11.2.7. Na Dzień Emisji zabezpieczenie w postaci zastawu rejestroweg o
  nie stanowi zabezpieczenia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 6
  Ustawy o Obligacjach, lecz formę dobezpieczenia wierzytelności
  wszystkich Obligatariuszy wobec Emitenta. Z dniem dokonania
  wpisu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów przez właściwy
  sąd rej estrowy zabezpieczenia opisane w pkt 11.1.2 11.1.3
  powyżej wygasną a zastaw rejestrowy będzie mieć charakter
  zabezpieczenia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 6 Ustawy o
  Obligacjach.
  12. Ustanowienie Zabezpieczeń
  12.1. Emitent nie później niż do dnia poprzedzającego Dzień
  Przydziału zawrze z Administratorem Zabezpieczeń umowę, na
  podstawie której podmiot ten zostanie ustanowiony administratorem
  zabezpieczeń.
  12.2. Do Administratora Zabezpieczeń należeć będzie:
  12.2.1. pełnienie funkcji administratora zastawu w rozumieniu art. 4
  us t. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym
  i rejestrze zastawów (tekst jednolity Dz. U. 2009 r., Nr 67, poz.
  569 z późn. zm.) tj. wykonywanie praw i obowiązków
  wierzyciela rzeczowego we własnym imieniu, lecz na rachunek
  Obligatariuszy,
  12.2.2. wy stępowanie na podstawie udzielonych pełnomocnictw w
  imieniu Obligatariuszy przy zawieraniu z Poręczycielem
  umowy poręczenia i wykonywaniu w ich imieniu praw z niej
  wynikających.
  13. Szacunkowe dane dotyczące wartości zaciągniętych zobowiązań na ostatni
  dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz
  perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego
  wykupu dłużnych instrumentów finansowych
  Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnie nie


  19
  propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu całkowitego
  wykupu obligacji zostały szczegółowo opisane w Rozdziale Zobowiązania Grupy .
  14. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach
  przedsi ęwzięcia, które ma być sfinansowane z Emisji Obligacji, oraz zdolności
  emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z Emisji Obligacji,
  jeżeli przedsięwzięcie jest określone
  Opis celów emisji wraz z efektami realizacji tych celów oraz zdolność em itenta do wywiązania się z
  zobowiązań wynikających z emisji obligacji znajduje się w punkcie Cele emisji oraz w Rozdziale
  Zobowiązania Grupy .
  15. Termin i warunki przydziału
  15.1. Przydział Obligacji nastąpi w Dniu Przydziału. Obligacje zostaną
  przydzielone przez Z arząd Emitenta w porozumieniu z D= =nvestors
  na podstawie jego rekomendacji.
  15.2. Przydział Obligacji zostanie dokonany pod warunkiem
  prawidłowego wypełnienia przez Obligatariusza Formularza
  zapisu, którego wzór stanowi Załącznik do Propozycji Nabycia
  oraz dok onania pełnej wpłaty na Obligacje w kwocie, stanowiącej
  iloczyn liczby Obligacji wskazanej w Formularzu zapisu oraz ceny
  emisyjnej jednej Obligacji, wskazanej w pkt 4.2 Warunków Emisji,
  przy czym w przypadku nieopłacenia całości Obligacji objętych
  zapisem, danemu inwestorowi przydzielone zostanie taka liczba
  Obligacji, jaka została prawidłowo opłacona, z uwz ględnieniem
  pkt 4.2 i pkt 5.7 Warunków Emisji.
  15.3. Przydział Obligacji zostanie dokonany uznaniowo przez
  Emitenta w uzgodnieniu z DI Investors . W przypadku ograniczeń
  inwestycyjnych, o których inwestorzy poinformowali Emitenta lub
  DI Investors, Emitent uprawniony jest do dokonywania redukcji
  składanych zapisów w celu zapewnienia zgodności liczby
  przydzielanych Obligacji w ramach wielkości Emisji z polityką
  inwestycyjną danego inwestora. W ramach przydziału
  uznaniowego Emitent, w uzgodnieniu z D= =nvestors, może brać
  pod uwagę kolejność składania formularzy zapisu na Obligacje
  oraz kolejność dokonywania wpłat na Obligacje.
  16. Zgromadzenie Obligatariu szy
  16.1. Organem reprezentującym Obligatariuszy jest Zgromadzenie
  Obligatariuszy.
  16.2. Tryb zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy:
  16.2.1. Zgromadzenia Obligatariuszy odbywają się w siedzibie Emitenta lub w
  innym miejscu wskazanym przez Emitenta.
  16.2.2. Uprawnienie do zwołania Zg romadzenia Obligatariuszy przysługuje
  Emitentowi, Obligatariuszowi/Obligatariuszom reprezentującym co
  najmniej 50% wartości Obligacji pozostających do wykupu na dany dzień.
  W celu zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy, Obligatariusze składają
  Emitentowi pis emne żądanie zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy na
  piśmie, ze wskazaniem spraw, jakie mają być objęte porządkiem obrad.
  16.2.3. Zgromadzenie Obligatariuszy zwoływane jest poprzez ogłoszenie,


  20
  zawierające miejsce, datę i godzinę odbycia Zgromadzenia, a także
  propo nowany porządek obrad, dokonane co najmniej na tydzień przed
  terminem Zgromadzenia Obligatariuszy. Ogłoszenie zamieszcza się na
  stronie internetowej Emitenta
  16.2.4. Zgromadzenie Obligatariuszy może odbyć się bez formalnego zwołania
  i jest uprawnione do podejmowa nia uchwał pod warunkiem, że na
  Zgromadzeniu Obligatariuszy obecni są uprawnieni do głosowania
  Obligatariusze reprezentujący 100% wartości Obligacji pozostających do
  wykupu na dzień odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy i nikt z obecnych
  nie sprzeciwia się o dbyciu Zgromadzenia Obligatariuszy, ani wniesieniu
  poszczególnych spraw do porządku obrad.
  16.2.5. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwały Zgromadzenia
  Obligatariuszy mogą zostać podjęte, jeżeli na Zgromadzeniu
  Obligatariuszy obecni są uprawnieni do głosowania Obligatariusze
  reprezentujący 100% wartości Obligacji na dzień odbycia Zgromadzenia
  Obligatariuszy i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia
  uchwały w takich sprawach. Wniosek o zwołanie kolejnego
  Zgromadzenia Obligatariuszy oraz wnios ki o charakterze porządkowym
  mogą być uchwalone, pomimo, że nie były umieszczone w porządku
  obrad.
  16.3. Tryb i zasady działania Zgromadzenia Obligatariuszy.
  16.3.1. Obligatariusz będący osobą fizyczną może brać udział w
  Zgromadzeniu Obligatariuszy i wykonywać prawo g łosu osobiście lub
  przez pełnomocnika; Obligatariusz niebędący osobą fizyczną może brać
  udział w Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz wykonywać prawo głosu
  przez osoby uprawnione do reprezentacji albo przez pełnomocnika.
  16.3.2. Prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu Obli gatariuszy przysługuje
  Obligatariuszowi, który w dniu Zgromadzenia Obligatariuszy przedstawi
  Potwierdzenie Depozytowe potwierdzające posiadanie Obligacji, bądź
  zaświadczenie o złożeniu dokumentów Obligacji u notariusza. Ponadto
  Obligatariusz może złożyć do kument Obligacji w siedzibie Emitenta
  najpóźniej w dzień poprzedzający Zgromadzenie Obligatariuszy.
  16.3.3. Zgromadzenie Obligatariuszy otwiera Prezes Zarządu Emitenta, a w
  razie nieobecności Prezesa Zarządu – jeden z członków Zarządu albo
  osoba wyznaczona przez Zarząd Emitenta.
  16.3.4. Po otwarciu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligatariusze dokonują
  wyboru spośród własnego grona Przewodniczącego Zgromadzenia.
  Wybór Przewodniczącego zostaje dokonany w wyborach jawnych
  bezwzględną większością głosów spośród kandydatur zgłos zonych przez
  Obligatariuszy. Heżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą
  liczbę głosów uprawniającą do objęcia funkcji Przewodniczącego, o
  pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez osobę
  otwierającą Zgromadzenie Obligatariuszy, przepr owadzone w obecności
  Obligatariuszy. Osoba otwierająca Zgromadzenie Obligatariuszy
  informuje o wyniku przeprowadzonego losowania, zaś jego przebieg
  uwzględnia się w protokole z posiedzenia Zgromadzenia Obligatariuszy.
  16.3.5. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczące go Zgromadzenia
  Obligatariuszy sporządzana jest lista obecności uczestników


  21
  Zgromadzenia Obligatariuszy. Lista obecności podpisywana jest przez
  Przewodniczącego oraz wszystkich uczestników Zgromadzenia
  Obligatariuszy.
  16.3.6. Przewodniczący kieruje porządkiem obra d, udziela głosu, zarządza
  podjęcie uchwał i zamyka Zgromadzenie Obligatariuszy. Przewodniczący
  Zgromadzenia Obligatariuszy nie może bez zgody Obligatariuszy
  zmieniać ani usuwać spraw zamieszczonych w porządku obrad
  Zgromadzenia.
  16.3.7. Z przebiegu Zgromadzenia Obligatariuszy notariusz sporządza
  protokół. W protokole należy wymienić porządek obrad, przebieg
  Zgromadzenia Obligatariuszy, treść podjętych uchwał oraz podać liczbę
  głosów oddanych na poszczególne uchwały i wynik głosowania. Do
  protokołu należy dołączyć listę obecności.
  16.3.8. Zgromadzenie Obligatariuszy jest ważne jeżeli reprezentowana jest na
  nim co najmniej połowa wartości niewykupionych Obligacji.
  16.3.9. Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy podejmowane są bezwzględną
  większością oddanych głosów, przez co rozumie si ę więcej niż połowę
  głosów oddanych.
  16.3.10. Emitent jest odpowiedzialny za prowadzenie i
  przechowywanie w siedzibie Emitenta księgi protokołów, w której
  gromadzone są protokoły ze Zgromadzeń Obligatariuszy.
  16.4. Sprawy wymagające uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy:
  16.4.1. zmiana Warunków Emisji z zastrzeżeniem pkt 17.1;
  16.4.2. udzielanie zgody na wykonanie przez Emitenta czynności
  określonych w pkt 19.5.1 ppkt (i), (iv), (v), (xii) oraz (xiii), co w
  przypadku uzyskania uprzedniej zgody Zgromadzenia
  Obligatariuszy nie będzie uznane za przypadek stanowiący
  podstawę do żą dania Przedterminowego Wykupu Obligacji przez
  Emitenta;
  16.4.3. udzielanie zgody na ustalenie innych limitów niż określone w
  pkt. 19.5.1 ppkt (i) - (xiv) , a których przekroczenie do czasu
  podjęcia odpowiedniej uchwały przez Zgromadzenie
  Obligatariuszy skutkowałoby uznaniem danego zdarzenia za
  zaistnienie podstawy do żądania Przedterminowego Wykupu
  Obligacji przez Emitenta.
  16.5. Udzielenie przez Zgromadzenie Obligatariuszy zgody na
  dokonanie czyn ności w wyżej wymienionych sprawach powoduje,
  że czynność objęta zgodą Zgromadzenia Obligatariuszy nie
  stanowi naruszenia Warunków Emisji Obligacji, nie stanowi
  Przypadku Naruszenia oraz uniemożliwia dokonanie
  Przedterminowego Wykupu Obligacji w trybie pkt 19.5.1
  Warunków Emisji, co każdorazowo Obligatariusz przyjmuje do
  wiadomości, a nabywając Obligacje – wyraża na to zgodę.
  17. Zmiana warunków emisji
  17.1. Emitent może bez zgody Zgromadzenia Obligatariuszy dokonać:
  (i) zmiany niniejszych Warunków Emisji Obligacji, które nie
  stanowią zmiany praw i obowiązków Emitenta i Obligatariuszy, a


  22
  nadto nie stanowią naruszenia interesów Obligatariuszy lub (ii)
  zmiany ni niejszych Warunków Emisji Obligacji, które stanowią
  zmiany natury formalnej lub technicznej, lub dokonywane są w
  celu korekty oczywistego błędu, lub (iii) zmiany okresu składania
  ofert objęcia Obligacji, okresu przyjmowania zapisów i ich
  opłacenia, Dnia Pr zydziału, Daty Wykupu i wynikających z
  powyższych zmian okresów odsetkowych, przy tym te ostatnie
  zmiany mogą być dokonane, o ile: (a) zostaną dokonane przed
  Dniem Przydziału, (b) nie zmieni się okres trwania emisji oraz czas
  trwania okresów odsetkowych (3 miesiące) i (c) subskrybenci
  zostaną o tym poinformowani w odrębnej korespondencji.
  17.2. Pozostałe zmiany w przedmiocie praw i obowiązków
  Obligatariuszy wymagają zgody Zgromadzenia Obligatariuszy.
  18. Termin i warunki wykupu
  18.1. Dzień Wykupu przypada w dniu 3 kwietnia 2018 r. („ Dzień
  Wykupu _X :?o] ivl ?]w t?l??? ?????v] v ?]w
  v]' ? v]u Z}}??uU Ko]Pi ?}??v ??l??]}v ?
  ?]?????u v]? Z}}??u ?????i ?u ?} v]? t?l???U ?
  ??? ? v] }??l ? }??v]v] o? il]Zl}o?]l ]vv?Z
  dodatko wych płatności.
  18.2. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na
  rzecz Obligatariusza kwoty stanowiącej iloczyn wartości
  nominalnej jednej Obligacji oraz liczby Obligacji posiadanych przez
  danego Obligatariusza („ Kwota Główna ”), powiększonej o
  poz ostałe do zapłaty odsetki naliczone do Dnia Wykupu („ Kwota
  Wykupu _X
  18.3. Wykup będzie dokonywany za pośrednictwem D= =nvestors, a w
  przypadku wprowadzenia Obligacji do ASO CATALYST wykup
  będzie dokonywany za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów
  prowadzących rachu nki papierów wartościowych, na których
  będą zapisane Obligacje. W przypadku zmiany formy Obligacji na
  papiery wartościowe mające formę dokumentu, wykup nastąpi
  przez zapłatę przez Emitenta na rzecz Obligatariusza na rachunek
  bankowy wskazany przez Obligata riusza.
  18.4. Osobami uprawnionymi do otrzymania świadczeń z tytułu
  wykupu Obligacji będą Obligatariusze, na rzecz których zapisane
  będą Obligacje w Ewidencji Obligacji albo którzy będą posiadali
  Obligacje na swoim rachunku papierów wartościowych w
  przypadku wpr owadzenia Obligacji na ASO CATALYST, bądź w
  przypadku Obligacji mających formę dokumentu, będą posiadali
  dokument Obligacji na 6 Dni Roboczych przed Dniem Wykupu tj.
  w dniu 26 marca 2018 r. Przelew środków pieniężnych
  stanowiących Kwotę Wykupu nastąpi w dn iu 3 kwietnia 2018 r.
  Dzień wykupu może ulec odpowiedniemu przesunięciu w
  przypadku przedłużenia terminu na przyjmowanie zapisu na
  Obligacje, stosownie do pkt. 5.8.
  18.5. Z chwilą Wykupu Obligacje ulegają umorzeniu.
  18.6. Za moment spełnienia świadczenia pieniężnego p rzyjmuje się


  23
  moment uznania rachunku bankowego Obligatariusza. W
  przypadku nieterminowych płatności, Obligatariusz będzie
  uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych.
  19. Warunki przedterminowego Wykupu
  19.1. Przed dematerializacją Obligacji w rozumieniu Ustawy o Ob rocie
  obsługa Wykupu Obligacji przed Dniem Wykupu
  („Przedterminowy Wykup _ '?] }l}v??v ?
  ?}??v]??u / /v???}??X t ?l]u ?????l? ?}??? 
  vo]?v] ] ??sv]v] ??]?v] ?]v]'?vP} ???? u]?v?
  '?] o]? Ko]Pi] ??]?v ? ?]v ji Obligacji na rzecz
  Obligatariusza, bądź ilość posiadanych przez Obligatariusza
  dokumentów Obligacji.
  19.2. Po dematerializacji Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie
  obsługa Przedterminowego Wykupu będzie dokonywana za
  pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowa dzących rachunki
  papierów wartościowych, na których będą zapisane Obligacje. W
  takim przypadku podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia
  pieniężnego przez Emitenta będzie liczba Obligacji zapisana na
  rachunku papierów wartościowych Obligatariusza.
  19.3. Przed terminowy Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę przez
  Emitenta na rzecz Obligatariusza Kwoty Głównej powiększonej o
  pozostałe do zapłaty odsetki naliczone do dnia, w którym
  Obligacje stały się wymagalne z mocy prawa lub na mocy
  niniejszych Warunków Emisj i lub zgodnie z Żądaniem
  Wcześniejszego Wykupu, o którym mowa w pkt 19.5.1 .
  19.4. Z chwilą Przedterminowego Wykupu Obligacje ulegają
  umorzeniu.
  19.5. Przedtermi nowy Wykup ma miejsce w przypadku likwidacji lub
  wydania przez Sąd postanowienia o rozwiązaniu Emitenta albo
  podjęcia uchwały walnego zgromadzenia o rozwiązaniu Emitenta
  – z dniem otwarcia likwidacji Emitenta, wydania postanowienia o
  rozwiązaniu Emitenta l ub podjęcia uchwały walnego
  zgromadzenia o rozwiązaniu Emitenta; lub
  19.5.1. na żądanie Obligatariusza („ Żądanie Przedterminowego
  Wykupu _vv??'??i ?Z???vlZW
  (i) przedstawione Emitentowi w okresie 1 miesiąca przed
  upływem 18 (osiemnastu) miesięcy od Dnia Przydziału tj. w
  okresie pomiędzy 3 czerwca 2016r. a 3 lipca 2016r. Wykup
  Obligacji oraz wypłata Odsetek na rzecz Obligatariuszy,
  którzy w powyższym terminie złoży li Żądanie
  Przedterminowego Wykupu nastąpi w terminie 1 miesiąca
  od upływu ostatniego dnia terminu do składania Żądania
  Przedterminowego Wykupu;
  (ii) jeżeli Emitent nie wypełni w terminie, w całości lub w części
  zobowiązań wynikających z Obligacji;
  (iii) jeżeli zos tanie wydane przez sąd postanowienie o
  rozwiązaniu Emitenta albo podjęta zostanie uchwała


  24
  walnego zgromadzenia Emitenta o rozwiązaniu Emitenta lub
  podjęta zostanie decyzja o przeniesieniu siedziby Emitenta
  za granicę;
  (iv) jeżeli Emitent dokona – bez zgody Zgro madzenia
  Obligatariuszy – w ramach pojedynczej transakcji lub kilku
  powiązanych lub kilku niepowiązanych transakcjach, zbycia
  lub rozporządzenia jakąkolwiek częścią swojego majątku o
  wartości rynkowej przekraczającej 500.000 (pięćset tysięcy)
  zł, na warunk ach istotnie odbiegających od powszechnie
  obowiązujących w obrocie gospodarczym, a zbywane aktywo
  (zbywane aktywa) według swojej wartości rynkowej nie
  zostanie (zostaną) zastąpione innym aktywem (innymi
  aktywami) o takiej samej lub zbliżonej wartości rynko wej;
  (v) jeżeli Emitent – bez zgody Zgromadzenia Obligatariuszy –
  dokona nabycia całości lub części akcji własnych;
  (vi) jeżeli Emitent – bez zgody Zgromadzenia Obligatariuszy – nie
  dokona w terminie wymagalności jakiejkolwiek płatności z
  tytułu zadłużenia finansow ego Emitenta na kwotę łącznie lub
  w ramach pojedynczej transakcji przekraczającą
  równowartość 30% Skonsolidowanych Kapitałów Własnych
  Emitenta w danym czasie, a takie zadłużenie finansowe nie
  zostanie spłacone przez Emitenta w terminie kolejnych 90
  dni; „ Sl}v?}o]}?v <?]?s? ts?v _ u]?v? ? v?u
  ??] ?}??u]v ' il} ??u l?]?s? ?ls}?P}U
  l?]?s? ???}?P}U l?]?s? ? l??o]?i] ??v?U
  ?}?}??s?Z l?]?s? ????}??ZU ???l? ? o? ?]Ps?ZU
  ???l? v??} }?? }?]?? ? ???l? v??} ?}l? obrotowego,
  wykazanych w ostatnim, zbadanym przez biegłego
  rewidenta, skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu
  finansowym lub skonsolidowanym półrocznym
  sprawozdaniu finansowym Emitenta;
  (vii) jeżeli Emitent zaprzestanie prowadzenia działalności
  gospodarczej;
  (viii) jeżel i Emitent lub inny podmiot będący wierzycielem
  Emitenta i posiadający wobec Emitenta wierzytelności,
  których kwota przekracza równowartość 15%
  Skonsolidowanych Kapitałów Własnych Emitenta na dzień
  złożenia takiego wniosku, złoży wniosek o ogłoszenie
  upadło ści Emitenta;
  (ix) jeżeli wobec Emitenta zostanie wszczęte postępowanie
  naprawcze;
  (x) jeżeli wobec Emitenta zostanie wszczęte postępowanie
  egzekucyjne, w wyniku którego dojdzie do zajęcia majątku
  Emitenta o wartości stanowiącej równowartość 15%
  Skonsolidowanych Ka pitałów Własnych Emitenta na dzień
  wszczęcia takiego postępowania;
  (xi) jeżeli zostanie wydane prawomocne orzeczenie lub
  ostateczna decyzja administracyjna, na podstawie której


  25
  Emitent będzie zobowiązany do zapłaty kwoty pieniężnej lub
  wydania przedmiotu o wart ości stanowiącej równowartość
  15% Skonsolidowanych Kapitałów Własnych Emitenta na
  dzień wydania takiego orzeczenia lub decyzji;
  (xii) jeżeli zezwolenie wydane przez Komisję Nadzoru
  Finansowego zezwalające Emitentowi na zarządzanie
  sekurytyzowanymi wierzytelnośc iami zostanie cofnięte lub
  wygaśnie;
  (xiii) jeżeli stosunek Długu Netto, rozumianego jako suma
  zadłużenia finansowego Grupy Emitenta obejmującego
  zobowiązania z tytułu obligacji lub innych papierów
  dłużnych o charakterze podobnym do obligacji,
  zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów bankowych i
  leasingu pomniejszona o kwotę środków pieniężnych i
  ekwiwalentów środków pieniężnych w posiadaniu
  Emitenta, do Skonsolidowanych Kapitałów Własnych
  Emitenta w dniu: (i) 31 grudnia 2014 roku i (ii) 30
  czerwca 2015 roku oraz w okresie od dnia 31 grudnia
  2015 roku do Dnia Wykupu będzie wyższy niż 4,75.
  (xiv) jeżeli w przypadku wprowadzenia Obligacji do obrotu w
  ASO Catalyst, zostaną one wycofane z obrotu w ASO
  Catalyst przed Dniem Wykupu na żądanie Emitenta bez
  zgody Zgromadzenia Oblig atariuszy bądź na podstawie
  decyzji GPW lub BondSpot.
  19.6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt
  19.5.1 ust. (i), Obligatariusz doręcza Emitentowi Żądanie
  Przedterminowego Wykupu.
  19.7. Każdy z Obligatariuszy uprawniony jest do zgłoszenia wobec
  Emitenta żądania ujawnienia, czy wystąp iły okoliczności, o których
  mowa w pkt 19.5.1 ust. (iii) - (vi) („Żądanie Ujawnienia ”).
  19.8. Emitent poinformuje Obligatariuszy, czy wystąpiła dana
  okoliczność, o której mowa w pkt 19.5.1 ust. (iii) - (xiv) w terminie
  3 Dni Roboczych („ Termin na Ustalenie _ } v] }?'?v]
  ? v]hi?v]v]X
  19.9. Emitent jest uprawniony do dokonania w terminie 10 Dni
  Roboczych od dnia upływu Terminu na Ustalenie czynności
  naprawczyc h, których skutkiem winien być stan odpowiadający
  sytuacji niewystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 19.5.1
  ust. (iii) - (xiv) . W przypadku, gdy wynikająca z wyceny, o której
  mowa w pkt 21.2 wartość Zabezpieczenia spadnie poniżej 180%
  wartości nominalnej Obligacji przydzielonych i niewykupionych
  zgodnie z punktem 20 0, Emitent zobowiązany będzie w ramach
  dokonania czynności naprawczych do ustanowienia dodatkowego
  zabezpieczenia, którego wartość będzie łącznie z istniejącymi już
  zabezpieczeniami nie niższa niż 180% wartości nom inalnej
  przydzielonych i niewykupionych zgodnie z punktem 20 0.
  19.10. W przypadku stwierdzonego niedokonania czynności
  naprawczych, o których mowa w pkt 19.9 oraz w przypadku


  26
  bezskutecznego upływu Terminu na Ustalenie, tj.
  niepoinformowania w Terminie na Ustalenie, czy wystąpiła
  okoliczność, o której m owa w pkt 19.5.1 ust. (iii) - (xiv) , Emitent
  poinformuje Obligatariuszy o wystąpieniu sytuacji uzasadniającej
  zgłoszenie przez Obligatariuszy Żądania Przedterminowego
  Wykupu.
  19.11. Z chwilą otr zymania przez Emitenta Żądania Przedterminowego
  Wykupu zobowiązania z Obligacji stają się natychmiast
  wymagalne, z zastrzeżeniem że w przypadku o którym mowa w
  pkt 19.5.1 (i) powyżej zobowiązania z Obligacji stają się
  wymagalne z upływem 1 (jednego) miesią ca od dnia otrzymania
  przez Emitenta Żądania Przedterminowego Wykupu.
  19.12. Przed dematerializacją Obligacji w rozumieniu Ustawy o
  Obrocie, Emitent w przypadku otrzymania Żądania
  Przedterminowego Wykupu, dokona wykupu Obligacji w terminie
  do 30 Dni Roboczych od daty otrzymania przez Emitenta takiego
  żądania. Płatność świadczeń pieniężnych związanych z
  Przedterminowym Wykupem będzie dokonywana na rachunek
  bankowy wskazany w formularzu zapisu na Obligacje.
  19.13. Po dematerializacji Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obroci e
  transakcja Przedterminowego Wykupu zostanie przeprowadzona
  po ustaleniu stron transakcji przez KDPW na podstawie informacji
  otrzymanych z podmiotów prowadzących rachunki papierów
  wartościowych Obligatariuszy, którzy złożyli Żądanie
  Przedterminowego Wykup u. Przedterminowy Wykup Obligacji
  nastąpi w terminie do 30 Dni Roboczych od daty otrzymania przez
  Emitenta takiego żądania, poprzez przelew środków pieniężnych
  na rachunek papierów wartościowych Obligatariusza za
  pośrednictwem KDPW.
  19.14. Za moment spełnienia św iadczenia pieniężnego przyjmuje się
  moment uznania rachunku bankowego Obligatariusza. W
  przypadku nieterminowych płatności, Obligatariusz będzie
  uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych.
  20. Przedterminowy Wykup na żądanie Emitenta
  20.1. Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu Obligacji w
  dowolnym terminie przypadającym po upływie 6 miesięcy od Dnia
  Przydziału („ Przedterminowy Wykup na żądanie Emitenta ”).
  20.2. Przedterminowy Wykup na żądanie Emitenta nastąpi poprzez zapłatę
  przez Emitenta na rzecz każdego Obl igatariusza kwoty w wysokości
  równej iloczynowi liczby Obligacji posiadanych przez danego
  Obligatariusza zgodnie z pkt 20.4 Warunków Emisji oraz 100 %
  wartości nominalnej jednej Obligacji, wraz z należnymi, a
  niewypłaconymi Odsetkami naliczonymi zgodnie z pkt 9 do dnia
  Przedterminowego Wykupu na żądanie Emitenta, określonego
  zgodnie z pkt. 20.3
  20.3. Najpóźniej na miesiąc przed planowanym dniem Przedterminowego
  Wykupu na żądanie Emitenta, Emitent ustali i ogłosi szczegółowe
  warunki Przedterminowego Wykupu. W war unkach opisanych w


  27
  zdaniu poprzedzającym Emitent musi określić dzień
  Przedterminowego Wykupu. Prawo Przedterminowego Wykupu na
  żądanie Emitenta może być wykonywane przez Emitenta wobec
  wszystkich albo części Obligacji, albo wobec procentowo określonej
  częś ci Obligacji każdego z Obligatariuszy (ułamkowe części
  wykupywanych Obligacji będą zaokrąglane w górę do pełnej liczby).
  20.4. Osobami uprawnionymi do otrzymania świadczeń z tytułu wykupu
  Obligacji będą Obligatariusze, na rzecz których zapisane będą
  Obligacje w Ewidencji Obligacji prowadzonej przez D= =nvestors, bądź
  będą posiadali dokumenty Obligacji albo którzy będą posiadali
  Obligacje na swoim rachunku papierów wartościowych w przypadku
  wprowadzenia Obligacji na ASO CATALYST na 6 Dni Roboczych przed
  dniem prze dterminowego wykupu na żądanie Emitenta.
  20.5. Za dzień wypłaty należnej kwoty uznawany będzie dzień uznania
  rachunku bankowego Obligatariusza. W przypadku nieterminowych
  płatności, Obligatariusz będzie uprawniony do otrzymania odsetek
  ustawowych.
  21. Obowiązki Emitenta
  21.1. Emitent zobowiązany jest udostępniać Obligatariuszom aż do
  Dnia Wykupu roczne sprawozdania finansowe wraz z opiniami
  biegłych rewidentów oraz półroczne niezbadane przez biegłego
  rewidenta sprawozdania finansowe zgodne z regulacjami KDPW, w
  przypad ku wprowadzenia Obligacji do ASO CATALYST, jak również inne
  informacje wymagane przez przepisy prawa. Sprawozdania finansowe
  będą dostępne w siedzibie Emitenta.
  21.2. Emitent zobowiązany jest udostępniać Administratorowi
  Zastawu w terminie 45 dni od zakończenia każdego roku obrotowego
  raport sporządzony przez niezależnego biegłego rzeczoznawcę
  zawierający zaktualizowaną na dzień sporządzenia raportu wartość
  rynkową przedmiotu zastawu rejestrowego o którym mowa w pkt 11.2
  Warunków Emisji.
  21.3. Administrator Zastawu zob owiązany jest przekazywać raporty, o
  których mowa w niniejszym punkcie 21.2 każdemu z Obligatariuszy na
  jego żądanie.
  21.4. W przypadku wprowadzenia Obli gacji do ASO CATALYST
  raporty, o których mowa w niniejszym punkcie 21.2 będą
  przekazywane raportem bieżącym, który będzie publikowany
  kwartalnie, w terminie do 45 dni kalendarzowych od zakończenia
  danego kwartału kalendarzowego.
  21.5. Emitent zobowiązany jest prowadzić działalność zgodnie z
  przepisami prawa i najwyższą starannością wymaganą przy
  zawodowym prowadzeniu działalności, objętej przedmiotem
  dział alności Emitenta.
  22. Pozostałe warunki
  22.1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień przewidzianych w
  Propozycji Nabycia Obligacji lub Warunkach Emisji, wszelkie
  zawiadomienia do Obligatariuszy będą wysyłane listem poleconym lub


  28
  kurierem na ich adresy podane w formu larzu zapisu na Obligacje lub
  będą doręczane im osobiście. Heżeli Obligatariusz zmieni adres nie
  powiadamiając o tym, zawiadomienie dokonane listem poleconym
  będzie uznane za doręczone z dniem faktycznego doręczenia pod
  ostatni znany Stronom adres, lub w p rzypadku braku doręczenia – z
  upływem terminów przewidzianych w kodeksie postępowania
  cywilnego na odbiór przesyłki pozostawionej w urzędzie pocztowym.
  22.2. W przypadku wprowadzenia Obligacji do ASO CATALYST
  Emitent będzie udostępniał Obligatariuszom w formie r aportów
  okresowych roczne sprawozdania finansowe wraz z opinią biegłego
  rewidenta oraz inne informacje wymagane przez przepisy prawa, a
  także informacje bieżące w formie raportów bieżących, do czasu ich
  całkowitego wykupu Obligacji. Treść i zakres raportów bieżących i
  okresowych, a także sposób ich przekazywania będą określać regulacje
  obowiązujące na ASO CATALYST. Ponadto, informacje bieżące i
  okresowe będą umieszczane na stronie internetowej Emitenta
  22.3. Wszelkie zawiadomienia skierowane do Emitenta będą waż ne, o
  ile zostaną podpisane w imieniu Obligatariusza przez osoby
  uprawnione do reprezentacji Obligatariusza oraz przekazane listem
  poleconym lub kurierem na adres Emitenta wskazany w Propozycji
  Nabycia.
  UZASADNIENIE
  W związku z faktem, że Vestor Dom Maklerski S.A. nie prowadzi ewidencji Obligacji serii D
  wyemitowanych przez spółkę :yperion S.A. w restrukturyzacji, Zarząd Emitenta postanowił
  zabezpieczyć interes Obligatariuszy i dokonać zmiany formy Obligacji serii D.
  Niniejsza zmiana jest zmianą natury formalną, i zarazem techniczną Warunków Emisji Obligacji.
  Obligatariusze z chwilą uzyskania Obligacji w formie dokumentu zachowują wszystkie prawa jakie
  nabyli w momencie zapisu na rzeczone Obligacje. W żaden sposób nie wpływa to na treść stosunku
  zobowiązaniowego Emitenta wobec Obligatariuszy.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Hyperion SA
ISIN:PLHPRON00017
NIP:8133088162
EKD: 61.10 działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
Adres: ul. Plac Trzech Krzyży 3 00-535 Warszawa
Telefon:+48 32 5827959
www:www.hyperion.pl
gpwlink:hyperion.gpwlink.pl
Komentarze o spółce HYPERION W RESTRUK...
2019-03-25 21-03-37
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649