Raport.

HYPERION SA (54/2017) Zmiana warunków emisji obligacji serii B

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Hyperion S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w nawiązaniu do raportu bieżącego 42/2014 ("HYPERION SA emisja zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii B.") Emitent publikuje zmianę warunków emisji obligacji B.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Warszawa, dnia 01 .12.2017 roku
  ZM=ANA WARUNKÓW EM=SH= OBL=GACH= SER== B WYEM=TOWANYC: PRZEZ SPÓŁKĘ :YPER=ON S.A. W
  RESTRUKTURYZACJI (dawniej HYPERION S.A.)
  Działając w imieniu Emitenta, spółki :yperion S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, wpisanej
  do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000250606, na
  podstawie pkt. 17.1 Warunków Emisji Obligacji serii B wyemitowanych przez spółkę :yperion S.A. w
  restrukturyza cji (dawniej :yperion S.A.) postanawiam dokonać zmiany Warunków Emisji Obligacji serii
  B wyemitowanych przez spółkę :yperion S.A. w restrukturyzacji (dawniej :yperion S.A.) w ten sposób,
  że:
  1. Zmienia się treść akapitu 5 Warunków Emisji Obligacji serii B wye mitowanych przez spółkę
  :yperion S.A. w restrukturyzacji (dawniej :yperion S.A.), w ten sposób, że uchyla się jego
  dotychczasowe brzmienie i nadaje mu się nową następującą treść:
  „Obligacje emitowane zgodnie z niniejszymi Warunkami Emisji są papierem warto ściowym
  emitowanym w serii zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst
  jednolity Dz.U. 2014 poz. 730 z późn. zm.), zwanej dalej „ Ustawą o Obligacjach ”, z których
  prawa powstają z chwilą dokonania zapisu w Ewidencji Obligacji i pr zysługują osobie
  wskazanej w Ewidencji Obligacji, jako ich posiadaczowi. Bądź w przypadku wymiany Obligacji z
  papierów wartościowych nie mających postaci dokumentów na papiery wartościowe mające
  formę dokumentu z chwilą wydania dokumentu Obligacji, bądź od cinka zbiorowego Obligacji. ”
  2. Zmienia się treść Tabeli 3 Podstawowe warunki Emisji Obligacji serii B, w ten sposób, że uchyla
  się jej dotychczasowe brzmienie i nadaje się jej następującą treść:
  Emitent :yperion spółka akcyjna
  Okres składania
  ofert objęcia
  obligacji
  od dnia 17 listopada 2014 r. do dnia 28 listopada 2014 r. do godz. 12:00
  Okres
  przyjmowania
  zapisów
  od dnia 17 listopada 2014 r. do dnia 28 listopada 2014 r. do godz. 12:00
  Opłacenie
  zapisów
  do dnia 28 listopada 2014 r. do godziny 12:0>
  Dzień Przydziału 28 listopada 2014 r.
  Data Wykupu 28 listopada 2017 r.
  Cel emisji Sfinansowanie bieżących prac budowlanych w ramach projektu MSS
  Wartość
  nominalna
  jednej Obligacji
  serii Ł
  1.000 zł
  Cena Emisyjna 1.000 zł


  Obligacji serii B
  Minimalna
  wartość zapisu
  50.000 zł
  Wielkość Emisji
  Obligacji serii B
  nie mniej niż 1.000 sztuk i nie więcej niż 10.000 sztuk Obligacji
  Wartość Emisji
  Obligacji serii B
  od 1.000.000 zł do 10.000.000 zł
  Rodzaj Obligacji
  serii B
  na okaziciela, zabezpieczone, o oprocentowaniu stałym
  Forma Obligacji
  serii B
  obligacje w formie papieru wartościowego mający postać dokumentu
  Waluta Obligacji
  serii B
  złoty polski (PLN)
  Oprocentowanie
  Obligacji serii B
  9% w skali roku
  Zasady wykupu
  Obligacji serii B
  zasady wykupu Obligacji serii B zostały określone szczegółowo w Warunkach Emisji
  Wcześniejszy
  wykup Obligacji
  serii B
  zasady przedterminowego wykupu Obligacji serii B zostały określone szczegółowo w
  Warunkach Emisji
  Sposób
  naliczania
  odsetek
  sposób naliczania odsetek został określony szczegółowo w Warunkach Emisji
  Nr okresu odsetkowego Pierwszy dzień okresu odsetkowego Dzień ustanowienia praw do odsetek Ostatni dzień okresu odsetkowego
  Liczba dni w okresie odsetkowym
  1 2014 -11 -28 2015 -02 -20 2015 -02 -28 92
  2 2015 -02 -28 2015 -05 -20 2015 -05 -28 89
  3 2015 -05 -28 2015 -08 -20 2015 -08 -28 92
  4 2015 -08 -28 2015 -11 -20 2015 -11 -28 92
  5 2015 -11 -28 2016 -02 -19 2016 -02 -28 92
  6 2016 -02 -28 2016 -05 -19 2016 -05 -28 90
  7 2016 -05 -28 2016 -08 -19 2016 -08 -28 92
  8 2016 -08 -28 2016 -11 -18 2016 -11 -28 92
  9 2016 -11 -28 2017 -02 -20 2017 -02 -28 92
  10 2017 -02 -28 2017 -05 -19 2017 -05 -28 89
  11 2017 -05 -28 2017 -08 -18 2017 -08 -28 92


  12 2017 -08 -28 2017 -11 -20 2017 -11 -28 92
  Dni wskazane jako początek Okresu Odsetkowego nie będą uwzględnione w
  obliczeniach długości trwania danego Okresu Odsetkowego.
  Zabezpieczenia opis zabezpieczeń ich wartość oraz warunki ustanowienia zostały szczegółowo
  określone w Warunkach Emisji.
  Zobowiązania
  Emitenta na 30
  września 2014 r.
  Zobowiązania ogółem na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie
  niniejszej Propozycji nabycia obligacji serii B oraz Warunków Emisji Obligacji serii B
  wyniosły 56 898 tysięcy zł w ujęciu jednostkowym i 72 114 tysięcy zł w ujęciu
  skonsolidowanym .
  3. Zmienia się treść pkt. 5.6. Warunków Emisji Obligacji serii B wyemitowanych przez spółkę
  :yperion S.A. w restrukturyzacji (dawniej :yperion S.A.), w ten sposób, że uchyla się jego
  dotychczasowe brzmienie i nadaje mu się nową następującą treść:
  „Na podstawie prawidłowo wypełnionego i opłaconego zapisu na Obligacje, Emitent dokona
  przydziału Obligacji na podstawie rekomendacji D= =nvestors. Przydział Obligacji nastąpi w dniu
  28 listopada 2014 r. („ Dzień Przydziału ”). Dzień Przydziału będzie jedno cześnie dniem emisji
  („Dzień Emisji ”). Obligacje zostaną – w rozumieniu art. 5a ust. 2 Ustawy o Obligacjach – zapisane
  w Ewidencji Obligacji, o której mowa w pkt 7.2 Warunków Emisji w Dniu Przydziału, pod
  warunkiem ustanowienia zabezpieczeń Obligacji, o których mowa w pkt 11.1 Warunków Emisji.
  W przypadku zmiany formy Obligacji z papierów wartościowych ni e mających postaci
  dokumentów, na papiery wartościowe mające formę dokumentów Obligacje zostaną wydane
  Obligatariuszom;”
  4. Zmienia się treść pkt. 7.1. Warunków Emisji Obligacji serii B wyemitowanych przez spółkę
  Hyperion S.A. w restrukturyzacji (dawniej Hyp erion S.A.), w ten sposób, że uchyla się jego
  dotychczasowe brzmienie i nadaje mu się nową następującą treść:
  „Obligacje są emitowane jako papiery wartościowe mające formę dokumentu.”
  5. Zmienia się treść pkt. 9.1. Warunków Emisji Obligacji serii B wyemitowa nych przez spółkę
  :yperion S.A. w restrukturyzacji (dawniej :yperion S.A.), w ten sposób, że uchyla się jego
  dotychczasowe brzmienie i nadaje mu się nową następującą treść:
  „Z tytułu oprocentowania Obligacji, Obligatariuszowi przysługują odsetki według sta łej stopy
  procentowej w wysokości 9% („ Odsetki _?s?v}????u]?] ~c Okres Odsetkowy _ ?}? ????
  }v]W????]s?Uv}???v]?]wl?P}Kl???K??l}?P}~c ?]wWs?v}?]K??l_ ).
  Podstawą naliczenia i spełnienia świadczeń będzie liczba O bligacji na koncie ewidencyjnym,
  koncie depozytowym lub rachunku papierów wartościowych Obligatariusza o godzinie 23:59 w
  dniu, wskazanym w tabeli poniżej jako ”Data ustalenia prawa do odsetek”. Odsetki będą
  wypłacane za pośrednictwem D= =nvestors, a w prz ypadku wprowadzenia Obligacji do ASO
  Catalyst Odsetki będą wypłacane za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących
  rachunki papierów wartościowych, na których będą zapisane Obligacje. W przypadku zmiany
  formy Obligacji, odsetki będą wypłacone przez Emi tenta bezpośrednio na rachunek bankowy
  Emitenta wskazany przez Obligatariusza. Wysokość Odsetek w danym Okresie Odsetkowym jest
  stała. ”  6. Zmienia się treść pkt. 16.3.2. Warunków Emisji Obligacji serii B wyemitowanych przez spółkę
  Hyperion S.A. w restruktury zacji (dawniej :yperion S.A.), w ten sposób, że uchyla się jego
  dotychczasowe brzmienie i nadaje mu się nową następującą treść:
  „Prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy przysługuje Obligatariuszowi, który w dniu
  Zgromadzenia Obligatariuszy przedst awi Potwierdzenie Depozytowe potwierdzające posiadanie
  Obligacji, bądź zaświadczenie o złożeniu dokumentów Obligacji u notariusza. Ponadto
  Obligatariusz może złożyć dokument Obligacji w siedzibie Emitenta najpóźniej w dzień
  poprzedzający Zgromadzenie Oblig atariuszy .”
  7. Zmienia się treść pkt. 18.3 Warunków Emisji Obligacji serii B wyemitowanych przez spółkę
  :yperion S.A. w restrukturyzacji (dawniej :yperion S.A.), w ten sposób, że uchyla się jego
  dotychczasowe brzmienie i nadaje mu się nową następującą treść:
  „Wykup będzie dokonywany za pośrednictwem D= =nvestors, a w przypadku wprowadzenia
  Obligacji do ASO CATALYST wykup będzie dokonywany za pośrednictwem KDPW oraz
  podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których będą zapisane
  Obligacje. W p rzypadku zmiany formy Obligacji na papiery wartościowe mające formę
  dokumentu, wykup nastąpi przez zapłatę przez Emitenta na rzecz Obligatariusza na rachunek
  bankowy wskazany przez Obligatariusza.”
  8. Zmienia się treść pkt. 18.4 Warunków Emisji Obligacji serii B wyemitowanych przez spółkę
  :yperion S.A. w restrukturyzacji (dawniej :yperion S.A.), w ten sposób, że uchyla się jego
  dotychczasowe brzmienie i nadaje mu się nową następującą treść:
  „Osobami upr awnionymi do otrzymania świadczeń z tytułu wykupu Obligacji będą
  Obligatariusze, na rzecz których zapisane będą Obligacje w Ewidencji Obligacji albo którzy będą
  posiadali Obligacje na swoim rachunku papierów wartościowych w przypadku wprowadzenia
  Obligacji na ASO CATALYST, bądź w przypadku Obligacji mających formę dokumentu, będą
  posiadali dokument Obligacji na 6 Dni Roboczych przed Dniem Wykupu tj. w dniu 20
  listopada2017 r. Przelew środków pieniężnych stanowiących Kwotę Wykupu nastąpi w dniu 28
  listopada 2017 r.”
  9. Zmienia się treść pkt. 19.1 Warunków Emisji Obligacji serii B wyemitowanych przez spółkę
  :yperion S.A. w restrukturyzacji (dawniej :yperion S.A.), w ten sposób, że uchyla się jego
  dotychczasowe brzmienie i nadaje mu się nową następującą treść:
  „P rzed dematerializacją Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie obsługa Wykupu Obligacji
  przed Dniem Wykupu („ Przedterminowy Wykup _ '?] }l}v??v ? ?}??v]??u /
  /v???}??X t ?l]u ?????l? ?}??? vo]?v] ] ??sv]v] ??]?v] ?]v]'?vP} ? rzez
  Emitenta będzie liczba Obligacji zapisana w Ewidencji Obligacji na rzecz Obligatariusza, bądź
  ilość posiadanych przez Obligatariusza dokumentów Obligacji.”
  W związku z powyższymi zmianami przyjmuje się tekst jednolity Warunków Emisji Obligacji serii B,
  uwzględniającym zmiany wskazane powyżej:


  Warunki Emisji Obligacji serii B
  Warunki emisji – informacje podstawowe
  Warunki Emisji zabezpieczonych obligacji odsetkowych na okaziciela emitowanych przez spółkę
  Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie , przy Pl. T rzech Krzyży 3, 00 -535 Warszawa, wpisaną do
  rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
  m.st. Warszawy w Warszawie, X== Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
  numerem KRS 0000250606, REGON 690694666 , N=P 8133088162, zwaną dalej „ Emitentem _X
  Warunki Emisji Obligacji określają prawa i obowiązki Emitenta i Obligatariuszy oraz stanowią jedyny
  prawnie wiążący dokument zawierający informacje o emitowanych Obligacjach.
  Do niniejszej Propozycji Nabycia Obli gacji oraz Warunków Emisji Obligacji i
  niezależnie od postanowień w nich zawartych, w przypadku rejestracji Obligacji
  w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie
  (KDPW) będą miały zastosowanie wszelkie regulacje obowiązujące w K DPW, a w
  przypadku wprowadzenia Obligacji do alternatywnego systemu obrotu
  organizowanego w ramach Catalyst przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z
  siedzibą w Warszawie („ GPW _o?????}v^?}?^XX??]?] ?t????]
  ~cBondSpot _ t wszelkie regul acje obowiązujące w GPW lub BondSpot.
  Emisja Obligacji dokonywana jest na podstawie: (i) art. 9 pkt 3 Ustawy o
  Obligacjach (zgodnie z definicją poniżej) i (ii) uchwały Zarządu Emitenta nr
  1/2014 z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie emisji obligacji serii B.
  Obligacje emitowane zgodnie z niniejszymi Warunkami Emisji są papierem wartościowym
  emitowanym w serii zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity
  Dz.U. 2014 poz. 730 z późn. zm.), zwanej dalej „ Ustawą o Obligacjach ”, z których prawa powstają z
  chwilą dokonania zapisu w Ewidencji Obligacji i przysługują osobie wskazanej w Ewidencji Obligacji,
  jako ich posiadaczowi. Bądź w przypadku wymiany Obligacji z papierów wartościowych nie mających
  postaci dokumentów na papiery wartościowe mające formę dokumentu z chwilą wydania dokumentu
  Obligacji, bądź odcinka zbiorowego Obligacji.
  Tabela 1 Podstawowe warunki Emisji Obligacji Serii B
  Emitent :yperion spółka akcyjna
  Okres składania
  ofert objęcia
  obligacji
  od dnia 17 listopada 2014 r. do dnia 28 listopada 2014 r. do godz. 12:00
  Okres
  przyjmowania
  zapisów
  od dnia 17 listopada 2014 r. do dnia 28 listopada 2014 r. do godz. 12:00
  Opłacenie
  zapisów
  do dnia 28 listopada 2014 r. do godziny 12:0>
  Dzień Przydziału 28 listopada 2014 r.
  Data Wykupu 28 listopada 2017 r.
  Cel emisji Sfinansowanie bieżących prac budowlanych w ramach projektu MSS


  Wartość
  nominalna
  jednej Obligacji
  serii B
  1.000 zł
  Cena Emisyjna
  Obligacji serii B
  1.000 zł
  Minimalna
  wartość zapisu
  50.000 zł
  Wielkość Emisji
  Obligacji serii B
  nie mniej niż 1.000 sztuk i nie więcej niż 10.000 sztuk Obligacji
  Wartość Emisji
  Obligacji serii B
  od 1.000.000 zł do 10.000.000 zł
  Rodzaj Obligacji
  serii B
  na okaziciela, zabezpieczone, o oprocentowaniu stałym
  Forma Obligacji
  serii B
  obligacje w formie papieru wartościowego mający postać dokumentu
  Waluta Obligacji
  serii B
  złoty polski (PLN)
  Oprocentowanie
  Obligacji serii B
  9% w skali roku
  Zasady wykupu
  Obligacji serii B
  zasady wykupu Obligacji serii B zostały określone szczegółowo w Warunkach Emisji
  Wcześniejszy
  wykup Obligacji
  serii B
  zasady przedterminowego wykupu Obligacji serii B zostały określone szczegółowo w
  Warunkach Emisji
  Sposób
  naliczania
  odsetek
  sposób naliczania odsetek został określony szczegółowo w Warunkach Emisji
  Nr okresu odsetkowego Pierwszy dzień okresu odsetkowego Dzień ustanowienia praw do odsetek Ostatni dzień okresu odsetkowego
  Liczba dni w okresie odsetkowym
  1 2014 -11 -28 2015 -02 -20 2015 -02 -28 92
  2 2015 -02 -28 2015 -05 -20 2015 -05 -28 89
  3 2015 -05 -28 2015 -08 -20 2015 -08 -28 92
  4 2015 -08 -28 2015 -11 -20 2015 -11 -28 92
  5 2015 -11 -28 2016 -02 -19 2016 -02 -28 92
  6 2016 -02 -28 2016 -05 -19 2016 -05 -28 90
  7 2016 -05 -28 2016 -08 -19 2016 -08 -28 92
  8 2016 -08 -28 2016 -11 -18 2016 -11 -28 92


  9 2016 -11 -28 2017 -02 -20 2017 -02 -28 92
  10 2017 -02 -28 2017 -05 -19 2017 -05 -28 89
  11 2017 -05 -28 2017 -08 -18 2017 -08 -28 92
  12 2017 -08 -28 2017 -11 -20 2017 -11 -28 92
  Dni wskazane jako początek Okresu Odsetkowego nie będą uwzględnione w
  obliczeniach długości trwania danego Okresu Odsetkowego.
  Zabezpieczenia opis zabezpieczeń ich wartość oraz warunki ustanowienia zostały szczegółowo
  określone w Warunkach Emisji.
  Zobowiązania
  Emitenta na 30
  września 2014 r.
  Zobowiązania ogółem na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie
  niniejszej Propozycji nabycia obligacji serii B oraz Warunków Emisji Obligacji serii B
  wyniosły 56 898 tysięcy zł w ujęciu jednostkowym i 72 114 tysięcy zł w ujęciu
  skonsolidowanym .
  Szczegółowe warunki emisji obligacji serii B - uzupełnienie
  1. Prawo właściwe
  Obligacje są emitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlegają.
  2. Cele Emisji
  Celem Emisji Obligacji Serii B spółki :yperion S.A.(„ Emitent _i?? ?}???lv]??}l?v


  pokrycie kosztów budowy sieci światłowodowej w ramach projektu Małopolska Sieć
  Szerokopasmowa zakładającego wybudowanie oraz zakup sieci światłowodowej w Małopolsce
  o łącznej długości prawie 3.150 km, w tym w szczególności na sfinanso wanie usług firm
  budowlanych.
  3. Wielkość emisji obligacji Serii B; próg emisji serii B
  3.1. Maksymalna wartość Emisji wynosi 10.000.000 (dziesięć milionów)
  złotych.
  3.2. W ramach emisji niniejszej serii B Emitent emituje nie mniej niż
  1.000 (jeden tysiąc) i nie więcej niż 10 .000 (dziesięć tysięcy)
  Obligacji („ Obligacje _X
  3.3. Emisja Obligacji dojdzie do skutku pod warunkiem objęcia i
  opłacenia co najmniej 1.000 (jednego tysiąca) Obligacji (próg
  emisji).
  4. Wartość nominalna i cena emisyjna
  4.1. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 (tysiąc) złotych.
  4.2. Cena emisyjna jednej Obligacji jest równa wartości nominalnej
  Obligacji.
  4.3. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi nie mniej niż 1.000.000
  (jeden milion) złotych i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć
  milionów) złotych.
  5. Podsta wa prawna Emisji i tryb oferowania
  5.1. Obligacje będą oferowane w trybie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29
  czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.
  730 z późn. zm.), („ Ustawa o Obligacjach _X
  5.2. Podstawą Emisji jest Ustawa o Obligacjach oraz uchwała Zarządu
  Emitenta nr 1/2014 z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie emisji
  Obligacji serii B.
  5.3. Obligacje będą oferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia
  Obligacji („ Propozycja Nabycia Obligacji _ } }?v?}vP}
  ???U?o]?]v]?]'l?? iv]????????X
  5.4. Oferującym Obligacje jest Dom =nwestycyjny =nvestors S.A. („ DI
  Investors _X ?]?? v Ko]Pi ??}??}v ' ???? /
  /v???}??o?]vv?????v]}v??}u]}?Xh???v]}v?u]}}i']
  Ko]Pi]? }?}?o??}u]}???????}?v???? DI Investors, do
  których została skierowana Propozycja Nabycia Obligacji. =nwestor
  zainteresowany objęciem Obligacji powinien w terminie
  wskazanym w Propozycji Nabycia Obligacji prawidłowo wypełnić i
  opłacić zapis na Obligacje, którego wzór stanowi Załączn ik do
  Propozycji Nabycia, przy czym chwilą spełnienia świadczenia będzie
  chwila uznania rachunku DI Investors.
  5.5. Minimalna liczba Obligacji objętych jednym zapisem wynosi 50
  (pięćdziesiąt) sztuk. W przypadku, gdy zapis danego inwestora
  będzie opiewać na lic zbę Obligacji mniejszą niż 50 (pięćdziesiąt)
  sztuk, wówczas ten zapis będzie uznany za nieważny. W przypadku,
  gdy zapis danego =nwestora będzie opiewać na liczbę Obligacji
  większą niż 10.000 (dziesięć tysięcy) Obligacji, wówczas ten zapis


  będzie traktowany jako opiewający na 10.000 (dziesięć tysięcy)
  Obligacji, a nadwyżka środków wpłaconych przez inwestora
  zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany w formularzu
  zapisu na Obligacje.
  5.6. Na podstawie prawidłowo wypełnionego i opłaconego zapisu na
  Obligacje, E mitent dokona przydziału Obligacji na podstawie
  rekomendacji D= =nvestors. Przydział Obligacji nastąpi w dniu 28
  listopada 2014 r. („ Dzień Przydziału ”). Dzień Przydziału będzie
  jednocześnie dniem emisji („ Dzień Emisji ”). Obligacje zostaną – w
  rozumieniu a rt. 5a ust. 2 Ustawy o Obligacjach – zapisane w
  Ewidencji Obligacji, o której mowa w pkt 7.2 Warunków Emisji w
  Dniu Przydziału, pod warunkiem ustanowienia zabezpieczeń
  Obligacji, o których mowa w pkt 11.1 Warunków Emisji. W
  przypadku zmiany formy Obligacji z papierów wartościowych nie
  mających postaci dokumentów, na papiery wartościowe mające
  for mę dokumentów Obligacje zostaną wydane Obligatariuszom;
  5.7. Emitent po Dniu Przydziału oraz zapisaniu w Ewidencji Obligacji, o
  której mowa w pkt 7.2 War unków Emisji, rozważy podjęcie
  czynności mające na celu wprowadzenie Obligacji do ASO Catalyst.
  6. Treść i status Obligacji
  6.1. Obligacje są papierem wartościowym emitowanym w serii, w
  którym Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem posiadacza Obligacji
  („Obligatari usz _ ] ?}}?] ??i ?]' ?} v]P} } ??sv]v]
  ??]?w}l??o}v?Z?v]v]i???Zt??vlZu]?i]X
  6.2. Obligacje stanowią bezwarunkowe, bezpośrednie i zabezpieczone
  zobowiązania Emitenta wobec Obligatariusza.
  6.3. Podstawowymi uprawnieniami Obligatariusza są : (i) prawo do
  świadczenia pieniężnego w postaci wykupienia Obligacji przez Emitenta,
  po cenie nominalnej, w Dniu Wykupu, (ii) prawo do żądania
  Przedterminowego Wykupu Obligacji w przypadku zaistnienia
  któregokolwiek ze zdarzeń i na warunkach określonych w punkcie 19.5.1
  Warunków Emisji, (iii) prawo do otrzymania świadczenia pieniężnego w
  postaci odsetek płatnych w trzymiesięcznych okresach odsetkowy ch.
  6.4. Poza uprawnieniami opisanymi powyżej, z posiadaniem Obligacji
  nie jest związane uprawnienie do otrzymania jakichkolwiek
  świadczeń dodatkowych, ani obowiązek świadczeń dodatkowych
  na rzecz Emitenta.
  7. Forma Obligacji i sposób prowadzenia Ewidencji Obligac ji
  7.1. Obligacje są emitowane jako papiery wartościowe mające formę
  dokumentu.
  7.2. Prawa wynikające z Obligacji powstają z chwilą dokonania zapisu
  Obligacji w ewidencji („ Ewidencja Obligacji _ ? ?}??u]v]? ??X ?
  ust. 2 Ustawy o Obligacjach, prowadzonej przez DI Investors, a
  następnie, o ile Obligacje będą wprowadzane do ASO CATALYST,
  zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów
  Wartościowych S.A. („ KDPW _~v?? ?]u??]o]?iKo]Pi]?
  rozumieniu ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie


  inst rumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.
  94 z późn. zm., „ Ustawa o obrocie _X t ?????l? ?u]v? (}?u?
  Ko]Pi]U ? ??]?? ???}?]}??Z v] ui ?Z (}?u'
  }l?uv??U v ??]?? ???}?]}? ui (}?u' }l?uv??U
  W????v]li ? Ko]Pi]?}???v ?Z?]o ??v]Ko]Pi]X
  7.3. Obligacje zostaną zapisane po raz pierwszy w Ewidencji Obligacji
  pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia Obligacji, o którym
  mowa w pkt 11.1 Warunków Emisji.
  7.4. Przeniesienie praw z Obligacji staje się skuteczne z chwilą
  dokonania zapisu w Ewidencji Obligacji wskazującego osobę
  nabywcy i liczbę nabytych Obligacji, po przedstawieniu D= =nvestors
  dokumentu potwierdzającego dokonanie czynności prawnej, z
  której wynik a zobowiązanie do przeniesienia praw z Obligacji.
  Obligacja może być zbyta jedynie bezwarunkowo. Podmiot będący
  stroną czynności prawnej prowadzącej do nabycia Obligacji
  uprawniony jest do żądania od D= =nvestors dokonania wpisu do
  Ewidencji Obligacji. Zap is w Ewidencji Obligacji zostanie dokonany
  przez D= =nvestors po zaakceptowaniu przez nabywcę Obligacji
  zasad prowadzenia Ewidencji Obligacji określonych przez D=
  Investors.
  7.5. Heżeli nabycie praw z Obligacji następuje z mocy prawa, zapis w
  Ewidencji Obligac ji dokonywany jest na żądanie nabywcy po
  przedstawieniu D= =nvestors dokumentów wykazujących przejście
  praw z Obligacji na nabywcę oraz po zaakceptowaniu przez
  nabywcę zasad prowadzenia Ewidencji Obligacji określonych przez
  DI Investors.
  7.6. Na żądanie Obligat ariusza D= =nvestors zobowiązany jest wydać
  temu Obligatariuszowi dokument potwierdzający posiadanie przez
  niego Obligacji („ Potwierdzenie Depozytowe _U ??l??i ?
  }?v?v] Ko]P??]??? ] o]?' ?}?]v?Z ???? v]P}
  Obligacji.
  8. Ograniczenie w zbywani u Obligacji i rozporządzaniu Obligacjami
  Możliwość zbywania Obligacji i rozporządzania nimi nie jest ograniczona.
  9. Warunki wypłaty oprocentowania
  9.1. Z tytułu oprocentowania Obligacji, Obligatariuszowi przysługują
  odsetki według stałej stopy procentowej w wyso kości 9%
  („Odsetki _ ?s?v } ???? u]?] ~c Okres Odsetkowy _
  ?}? ???? } v] W????]s?U v }???v] ?]w l?P} Kl???
  K??l}?P} ~c ?]w Ws?v}?] K??l_ ). Podstawą naliczenia i
  spełnienia świadczeń będzie liczba Obligacji na koncie
  ewidencyjn ym, koncie depozytowym lub rachunku papierów
  wartościowych Obligatariusza o godzinie 23:59 w dniu, wskazanym
  w tabeli poniżej jako ”Data ustalenia prawa do odsetek”. Odsetki
  będą wypłacane za pośrednictwem D= =nvestors, a w przypadku
  wprowadzenia Obligacji do ASO Catalyst Odsetki będą wypłacane
  za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących rachunki
  papierów wartościowych, na których będą zapisane Obligacje. W
  przypadku zmiany formy Obligacji, odsetki będą wypłacone przez
  Emitenta bezpośrednio na rachune k bankowy Emitenta wskazany


  przez Obligatariusza. Wysokość Odsetek w danym Okresie
  Odsetkowym jest stała.
  9.2. Celem zabezpieczenia interesów obligatariuszy środki uzyskane w
  ramach emisji Obligacji, jakie zostaną przekazane przez
  Oferującego Emitentowi zostaną pomniejszone o kwotę odsetek
  należnych obligatariuszom za okres pierwszego roku od Dnia
  Przydziału, tj. 4 pierwsze okresy odsetkowe.
  9.3. Heżeli dzień płatności Odsetek przypadnie na dzień nie będący
  Dniem Roboczym, Odsetki zostaną zapłacone w pierwszym Dniu
  Roboczym przypadającym po dniu płatności Odsetek, bez prawa
  żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych
  dodatkowych płatności. Okresy Odsetkowe ustala się następująco:
  9.4. Dni wskazane jako początek Okresu Odsetkowego nie będą
  uwzględnione w oblicze niach długości trwania danego Okresu
  Odsetkowego.
  Tabela 2: Okresy odsetkowe
  Nr okresu odsetkowego Pierwszy dzień okresu odsetkowego Dzień ustanowienia praw do odsetek Ostatni dzień okresu odsetkowego
  Liczba dni w okresie odsetkowym
  1 2014 -11-28 2015 -02-20 2015 -02-28 92
  2 2015 -02-28 2015 -05-20 2015 -05-28 89
  3 2015 -05-28 2015 -08-20 2015 -08-28 92
  4 2015 -08-28 2015 -11-20 2015 -11-28 92
  5 2015 -11-28 2016 -02-19 2016 -02-28 92
  6 2016 -02-28 2016 -05-19 2016 -05-28 90
  7 2016 -05-28 2016 -08-19 2016 -08-28 92
  8 2016 -08-28 2016 -11-18 2016 -11-28 92
  9 2016 -11-28 2017 -02-20 2017 -02-28 92
  10 2017 -02-28 2017 -05-19 2017 -05-28 89
  11 2017 -05-28 2017 -08-18 2017 -08-28 92
  12 2017 -08-28 2017 -11-20 2017 -11-28 92
  Wysokość odsetek będzie obliczana na podstawie rzeczywistej liczby dni w Okresie Odsetkowym i
  przy założeniu 365 dni w roku. Odsetki naliczane będą według stałej stopy procentowej zgodnie z
  następującą formułą:
  ���� = �� × ��× ����
  ��
  gdzie:


  Kn
  i
  oznacza kwotę odsetek za dany (n -ty) Okres Odsetkowy
  przypadająca na jedną obligację
  oznacza oprocentowanie obligacji w wysokości 9% w skali roku
  N oznacza wartość nominalną jednej Obligacji
  Dn oznacza liczbę dni w danym (n -tym) Okresie Odsetkowym (z
  wyłączeni em pierwszego dnia tego Okresu Odsetkowego)
  R oznacza 365 dni
  po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do 1 (jednego) grosza (przy czym pół grosza będzie
  zaokrąglone w górę).
  10. Dzień Roboczy
  10.1. Przed wprowadzeniem Obligacji do ASO CATALYST - dzień, który
  jest dniem roboczym dla DI Investors.
  10.2. Po wprowadzeniu Obligacji do ASO CATALYST - dzień, który jest
  dniem roboczym dla KDPW.
  11. Wysokość i formy zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego
  zabezpieczenia
  11.1. Na Dzień Emisji zabezpieczeniem zobowiązań Emitenta z tytułu
  emisji Obligacji będzie:
  11.1.1. oświadczenie złożone przez Emitenta na rzecz każdego z
  Obligatariuszy w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji
  w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 Kod eksu postępowania cywilnego, co do
  zobowiązań pieniężnych Emitenta, które będą wynikać z Obligacji,
  w szczególności zobowiązania do zapłaty Odsetek od Obligacji i
  należności z tytułu wykupu Obligacji oraz udokumentowanych
  kosztów i wydatków poniesionych p rzez Obligatariusza w związku z
  dochodzeniem wykonania przez Emitenta zobowiązań pieniężnych
  z Obligacji, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w
  wykonaniu zobowiązań z Obligacji przez Emitenta, do wysokości
  stanowiącej iloczyn liczby Obligacji i 20 0 (dwustu) % wartości
  nominalnej Obligacji objętych przez danego Obligatariusza, zgodnie
  z którym wierzyciel będzie uprawniony do wystąpienia o nadanie
  temu aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności w terminie do 31
  grudnia 2017 roku („ Oświadczenie ”); powy ższe postanowienie
  stosuje się odpowiednio do przypadków zbycia Obligacji przez
  osoby, na rzecz których podmiot będący Obligatariuszem na Dzień
  Emisji zbędzie Obligacje, jak i dalszych przypadków zbyć Obligacji;
  w takim przypadku Emitent będzie zobowiązany do złożenia
  oświadczenia (w formie aktu notarialnego) o treści zasadniczo
  zgodnej z Oświadczeniem na rzecz kolejnego nabywcy Obligacji, w
  terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od dnia otrzymania od danego
  nabywcy Obligacji stosownego żądania w tym zakresie; w szystkie
  koszty związane ze zbyciem Obligacji i przeniesieniem zabezpieczeń
  będą ponoszone przez Obligatariusza lub nabywcę Obligacji, a nie
  przez Emitenta;


  11.1.2. poręczenie udzielone przez pana Piotra Majchrzaka, Prezesa
  Zarządu Emitenta w stosunku do każdego z Obligatariuszy, na
  podstawie którego pan Piotr Majchrzak zobowiąże się do zapłaty
  sumy pieniężnej w wysokości stanowiącej równowartość 200
  (dwustu) % wartości nominalnej wszystkich subskrybowanych
  Obligacji przez danego Obligatariusza wraz z oświadczeniem
  złożonym przez pana Piotra Majchrzaka na rzecz każdego z
  Obligatariuszy w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji
  trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego co do
  zobowiązań wynikających z poręczenia do wysokości stanowiącej
  200 (d wieście) % wartości nominalnej wszystkich subskrybowanych
  Obligacji przez danego Obligatariusza, zgodnie z którym wierzyciel
  będzie uprawniony do wystąpienia o nadanie temu aktowi
  notarialnemu klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia 2015
  roku („ Oświ adczenie Poręczyciela ”); powyższe postanowienia
  stosuje się odpowiednio do przypadków zbycia Obligacji przez
  podmioty będące Obligatariuszami w Dniu Emisji, jak i dalszych
  przypadków zbyć Obligacji; w takim przypadku pan Piotr Majchrzak
  będzie zobowiązany do:
  a. zawarcia nowej umowy poręczenia z nabywcą tych Obligacji, w
  terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od zgłoszenia stosownego
  żądania przez nowego Obligatariusza; przedmiotowe żądanie
  winno być wysłane na adres siedziby Emitenta; nowe umowy
  poręczenia, o któr ych mowa powyżej, będą zawieranie w
  brzmieniu zasadniczo zgodnym z brzmieniem umów zawartych
  pomiędzy panem Piotrem Majchrzakiem a podmiotami będącymi
  Obligatariuszami w Dniu Emisji, a panem Piotrem Majchrzakiem
  będzie poręczać w stosunku do danego nabywcy Obligacji do
  kwoty stanowiącej iloczyn liczby Obligacji, w których posiadanie
  wszedł dany nabywca i 200 (dwustu) % wartości nominalnej
  Obligacji,
  b. złożenia oświadczenia (w formie aktu notarialnego) o treści
  zasadniczo zgodnej z Oświadczeniem Poręczyciela n a rzecz
  nabywcy tych Obligacji, w terminie 7 (siedmiu) Dni Roboczych od
  zgłoszenia stosownego żądania przez nowego Obligatariusza;
  wysokość do jakiej pan Piotr Majchrzak będzie składać
  oświadczenie o poddaniu się egzekucji, o którym mowa powyżej,
  będzie st anowić iloczyn liczby Obligacji, w których posiadanie
  wszedł dany nabywca i 200 (dwustu) % wartości nominalnej
  Obligacji.
  11.1.3. poręczenie udzielone przez Małopolska Sieć Szerokopasmowa
  Sp. z o.o. („ MSS _U ? l??i u]?v? ?}?] ??X??? ~?v?]
  ???]'?????? ?}?]u?]?] ??]'??]s?}???}?]v}u]vovi
  ?X??? ~iv ???] ?s}??Z l?? ] } s ?vi ???}?] v}u]vovi
  ??X???X???~?v?]u]o]}v???????}?]u?]?] ??]'???]'?
  ?s}??Z ??v}?] ?Z ???9 l?]?s? ?ls}?P} ] ??? Ps}?? v
  Zgrom adzeniu Wspólników, w stosunku do każdego z
  Obligatariuszy, na podstawie którego MSS zobowiąże się do zapłaty
  sumy pieniężnej w wysokości stanowiącej równowartość 200
  (dwustu) % wartości nominalnej wszystkich subskrybowanych


  Obligacji przez danego Obligata riusza wraz z oświadczeniem
  złożonym przez MSS na rzecz każdego z Obligatariuszy w formie
  aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji trybie art. 777 § 1 pkt 5
  Kodeksu Postępowania Cywilnego co do zobowiązań wynikających
  z poręczenia do wysokości stanowiące j 200 (dwieście) % wartości
  nominalnej wszystkich subskrybowanych Obligacji przez danego
  Obligatariusza, zgodnie z którym wierzyciel będzie uprawniony do
  wystąpienia o nadanie temu aktowi notarialnemu klauzuli
  wykonalności w terminie do 31 grudnia 2015 rok u; powyższe
  postanowienia stosuje się odpowiednio do przypadków zbycia
  Obligacji przez podmioty będące Obligatariuszami w Dniu Emisji,
  jak i dalszych przypadków zbyć Obligacji; w takim przypadku
  stosowane będą analogicznie postanowienia dotyczące poręczeni a
  udzielonego przez pana Piotra Majchrzaka, o których mowa w pkt
  11.1.2 lit. a i b powyżej.
  W}?'?v]???v}?]}v?v]?u]?i]U}l???Zu}???l???X?X?]??X?X??}???i' 
  u}Ps??}?????v}?]}vvu}?ivi?u}???}?'?v]????i?}u]'??
  ?}?'??]ouKo]P??]???u]' ?u]v(]iv?u]?}?'?v]X
  Oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania
  Cywilnego, o którym mowa w pkt 11.1.1 będzie mogło zostać złożone w Dniu Emisji na rzecz
  wszystkich Obligatariuszy na mocy jednego aktu notarialnego. Powyższa zasada dotyczy
  również składanych w Dniu Emisji oświadczeń o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1
  pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego, o których mowa w pkt 11.1.2 i 11.1.3.
  Zabezpieczenia opisane w pkt 11.1.2 i 11.1.3 powyżej będą miały charakter tymczasowy
  (pomostowy) i udzielone zostaną na okres od Dnia Emisji do ustanowienia zabezpieczenia
  docelowego, jakim jest zastaw rejestrowy na 72 (siedemdziesięciu dwóch) parach włókien
  światłowodow ych, wraz z infrastrukturą niezbędną do ich prawidłowej eksploatacji, opisany w
  pkt 11.2 poniżej. Z dniem dokonania wpisu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów przez
  właściwy sąd rejonowy zabezpieczenia opisane w pkt 11.1.2 i 11.1.3 powyżej wygasną.
  11.2. Za bezpieczenie docelowe
  Docelowym zabezpieczeniem wierzytelności wszystkich Obligatariuszy wobec Emitenta,
  jakie zostanie ustanowione po Dniu Emisji będzie zastaw rejestrowy ustanowiony na
  wolnych od innych obciążeń 72 (siedemdziesięciu dwóch) parach włókie n
  światłowodowych w relacjach: Kraków -Chrzanów - Karniowice -Luszowice, Karniowice -
  Wola Filipowska, Karniowice -Tenczynek, Karków -Kleszczów, Kraków - Karniowice,
  Kraków -Biały Kościół, Kraków - Herzmanowice o łącznej długości optycznej 1.712,52 km
  (łączna długoś ć relacji 144,35 km) wraz z infrastrukturą niezbędną do ich prawidłowej
  eksploatacji i wartości łącznej dla 72 (siedemdziesięciu dwóch) par włókien równej
  29,399 mln zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć
  tysięcy złoty ch), ustalonej na podstawie wyceny (operatu szacunkowego) z dnia 5
  listopada 2014 roku sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę Laurę Morzewską,
  stanowiących odrębną własność MSS („ Włókna Światłowodowe ”).
  11.2.1. Emitent zapewni, że umowa zastawu rejestrowego jaka zostanie
  zawarta z MSS, na podstawie której zostanie ustanowiony zastaw
  rejestrowy, o którym mowa w pkt 11.2, powyżej, zawierać będzie
  m.in. następujące postanowienia:


  a) najwyższa suma zabezpieczenia zostanie określona na kwotę
  stanowiącą równowartość 2 00% wartości nominalnej
  przydzielonych Obligacji;
  b) jednym ze sposobów zaspokojenia wierzytelności będzie
  przejęcie przedmiotu zastawu na własność zgodnie z art. 22
  ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i
  rejestrze zastawów (tekst jednolity Dz. U. 2009 r., Nr 67, poz.
  569 z późn. zm.).
  11.2.2. Emitent zobowiązuje się, że w przypadku przejęcia przedmiotu
  zastawu rejestrowego na własność na podstawie umowy zastawu
  rejestrowego, podmiotowi (podmiotom), które przejmą na
  własność przedmiot zastawu rejes trowego przysługiwać będzie
  prawo do wystąpienia do Emitenta z żądaniem zawarcia umowy
  (umów), na podstawie której Emitent lub podmiot wskazany przez
  Emitenta spośród podmiotów należący do Grupy Kapitałowej
  Emitenta, zobowiązany będzie świadczyć przez okre s nie krótszy niż
  5 lat na rzecz podmiotu (podmiotów), które przejmą przedmiot
  zastawu rejestrowego lub na rzecz podmiotów przez nich
  wskazanych, usługi umożliwiające takim podmiotom (lub
  podmiotom przez nich wskazanym) wykorzystanie przedmiotu
  zastawu rej estrowego zgodnie z jego przeznaczeniem i potrzebami
  biznesowymi tych podmiotów (lub podmiotów przez nich
  wskazanych); szczegółowy zakres usług zostanie określony przez
  strony takiej umowy (umów) z uwzględnieniem warunków
  rynkowych, jak również interesów p odmiotów zgłaszających
  żądanie zawarcia umowy (lub podmiotów przez nich wskazanych)
  oraz bieżącej oferty, a także możliwości techniczno –
  organizacyjnych Emitenta lub podmiotu wskazanego przez
  Emitenta spośród podmiotów należących do Grupy Kapitałowej
  Emit enta.
  11.2.3. W przypadku nie zawarcia umowy (umów), o której mowa w Pkt
  11.2.2 Warunków Emisji w terminie trzydziestu (30) dni od
  doręczenia Emitentowi stosownego żądania w tej sprawie, Emitent
  zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz podmiotu (podmiotów)
  będących Obligatariuszami na dzień przejęcia przedmiotu zastawu
  rejestrowego, kary umownej w wysokości stanowiącej
  równowartość wartości nominalnej Obligacji przysługujących
  danemu Obligatariuszowi na dzień przejęcia przedmiotu zastawu
  rejestrowego. Kara umowna zo stanie zapłacona na pierwsze
  wezwanie w terminie siedmiu (7) dni od jego doręczenia. Wraz z
  oświadczeniami, o których mowa w pkt. 11.1 Warunków Emisji,
  Emitent złoży na rzecz każdego Obligatariusza oświadczenie w
  formie aktu notarialnego o poddaniu się egz ekucji w trybie art. 777
  § 1 pkt. 5 Kodeksu postępowania cywilnego, co do zobowiązania


  Emitenta do zapłaty kary umownej, o której mowa powyżej, do
  wysokości tej kary. Ponadto, zgodnie z oświadczeniem, o którym
  mowa powyżej, wierzyciel będzie uprawniony do wystąpienia o
  nadanie temu aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności w
  terminie do 31 grudnia 2017 roku. Powyższe postanowienia stosuje
  się odpowiednio do przypadków zbycia Obligacji przez podmioty,
  na rzecz których podmiot będący Obligatariuszem na Dzień Emisji
  zbędzie Obligacje, jak i dalszych przypadków zbyć Obligacji .
  11.2.4. Emitent oświadcza i potwierdza, że podstawą do zgłoszenia
  żądania zapłaty kary umownej, o której mowa w Pkt 11.2.3
  Warunków Emisji jest Propozycja Nabycia Obligacji i zobowiązania
  Emitent a wobec Obligatariuszy z niej wynikające.
  11.2.5. Umowa zastawu rejestrowego zostanie zawarta przez MSS i
  Administratora Zabezpieczeń nie później niż do Dnia Przydziału, a
  Emitent podejmie wszelkie czynności prawne zmierzające do
  wpisania zastawu rejestrowego do rejestru zastawów nie później
  niż w terminie dwóch (2) miesięcy od Dnia Przydziału.
  11.2.6. Heżeli po dokonaniu przydziału Obligacji, zgodnie z zapisami
  złożonymi przez Obligatariuszy, okaże się, że wartość
  przydzielonych Obligacji będzie niższa niż 10.000.000,00 zł (dziesięć
  milionów złotych), najwyższa suma zabezpieczenia ulegnie
  odpowiedniemu obniżeniu, tak aby odpowiadać wartości 200%
  przydzielonych Obligacji. W tym celu, o ile będzie to konieczne,
  Administrator zastawu oraz MSS zawrą stosowny aneks do umowy
  zastawu rejestrowego oraz zapewnią, aby odpowiednio obniżona
  najwyższa suma zabezpieczenia została ujawniona w rejestrze
  zastawów.
  11.2.7. Na Dzień Emisji zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego
  nie stanowi zabezpieczenia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 6
  Ust awy o Obligacjach, lecz formę dobezpieczenia wierzytelności
  wszystkich Obligatariuszy wobec Emitenta. Z dniem dokonania
  wpisu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów przez właściwy
  sąd rejestrowy zabezpieczenia opisane w pkt 11.1.2 11.1.3 powyżej
  wygasną a zastaw rejestrowy będzie mieć charakter zabezpieczenia
  w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 6 Ustawy o Obligacjach.
  12. Ustanowienie Zabezpieczeń
  12.1. Emitent nie później niż do dnia poprzedzającego Dzień Przydziału
  zawrze z Administratorem Zabezpieczeń umowę, na podstawie której
  podmiot ten zostanie ustanowiony administratorem zabezpieczeń.
  12.2. Do Administratora Zabezpieczeń należeć będzie:
  12.2.1. pełnienie funkcji administratora zastawu w rozumieniu art. 4
  ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zas tawie rejestrowym i


  rejestrze zastawów (tekst jednolity Dz. U. 2009 r., Nr 67, poz.
  569 z późn. zm.) tj. wykonywanie praw i obowiązków
  wierzyciela rzeczowego we własnym imieniu, lecz na rachunek
  Obligatariuszy,
  12.2.2. występowanie na podstawie udzielonych pełnom ocnictw w
  imieniu Obligatariuszy przy zawieraniu z Poręczycielem umowy
  poręczenia i wykonywaniu w ich imieniu praw z niej
  wynikających.
  13. Szacunkowe dane dotyczące wartości zaciągniętych zobowiązań na ostatni
  dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie pro pozycji nabycia oraz
  perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego
  wykupu dłużnych instrumentów finansowych
  Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie
  propozycji nabycia oraz perspektywy ks ztałtowania się zobowiązań emitenta do czasu całkowitego
  wykupu obligacji zostały szczegółowo opisane w Rozdziale Zobowiązania Grupy .
  14. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach
  przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z Emis ji Obligacji, oraz zdolności
  emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z Emisji Obligacji,
  jeżeli przedsięwzięcie jest określone
  Opis celów emisji wraz z efektami realizacji tych celów oraz zdolność emitenta do wywiązania się z
  zobowiązań wyni kających z emisji obligacji znajduje się w punkcie Cele emisji oraz w Rozdziale
  Zobowiązania Grupy .
  15. Termin i warunki przydziału
  15.1. Przydział Obligacji nastąpi w Dniu Przydziału. Obligacje zostaną
  przydzielone przez Zarząd Emitenta w porozumieniu z D= =nvesto rs
  na podstawie jego rekomendacji.
  15.2. Przydział Obligacji zostanie dokonany pod warunkiem
  prawidłowego wypełnienia przez Obligatariusza Formularza zapisu,
  którego wzór stanowi Załącznik do Propozycji Nabycia oraz
  dokonania pełnej wpłaty na Obligacje w kwocie , stanowiącej
  iloczyn liczby Obligacji wskazanej w Formularzu zapisu oraz ceny
  emisyjnej jednej Obligacji, wskazanej w pkt 4.2 Warunków Emisji,
  przy czym w przypadku nieopłacenia całości Obligacji objętych
  zapisem, danemu inwestorowi przydzielone zostanie taka liczba
  Obligacji, jaka została prawidłowo opłacona, z uwzględnieniem pkt
  4.2 i pkt 5.5 Warunków Emisji.
  15.3. Przydział Obligacji zostanie dokonany uznaniowo przez Emitenta
  w uzgodnieniu z D= =nvestors. W przypadku ograniczeń
  inwestycyjnych, o których inwestorzy poinformowali Emitenta lub
  DI Investors, Emitent uprawniony jest do dokonywania redukcji
  składanych zap isów w celu zapewnienia zgodności liczby
  przydzielanych Obligacji w ramach wielkości Emisji z polityką
  inwestycyjną danego inwestora. W ramach przydziału
  uznaniowego Emitent, w uzgodnieniu z D= =nvestors, może brać pod
  uwagę kolejność składania formularzy zapisu na Obligacje oraz
  kolejność dokonywania wpłat na Obligacje.


  16. Zgromadzenie Obligatariuszy
  16.1. Organem reprezentującym Obligatariuszy jest Zgromadzenie
  Obligatariuszy.
  16.2. Tryb zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy:
  16.2.1. Zgromadzenia Obligatariuszy odbywają się w s iedzibie Emitenta lub w
  innym miejscu wskazanym przez Emitenta.
  16.2.2. Uprawnienie do zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy przysługuje
  Emitentowi, Obligatariuszowi/Obligatariuszom reprezentującym co
  najmniej 50% wartości Obligacji pozostających do wykupu na dany dzień.
  W celu zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy, Obligatariusze składają
  Emitentowi pisemne żądanie zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy na
  piśmie, ze wskazaniem spraw, jakie mają być objęte porządkiem obrad.
  16.2.3. Zgromadzenie Obligatariuszy zwoływane jest poprzez ogłoszenie,
  zawierające miejsce, datę i godzinę odbycia Zgromadzenia, a także
  proponowany porządek obrad, dokonane co najmniej na tydzień przed
  terminem Zgromadzenia Obligatariuszy. Ogłoszenie zamieszcza się na
  stronie internetowej Emitenta
  16.2.4. Zgroma dzenie Obligatariuszy może odbyć się bez formalnego zwołania
  i jest uprawnione do podejmowania uchwał pod warunkiem, że na
  Zgromadzeniu Obligatariuszy obecni są uprawnieni do głosowania
  Obligatariusze reprezentujący 100% wartości Obligacji pozostających do
  wykupu na dzień odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy i nikt z obecnych
  nie sprzeciwia się odbyciu Zgromadzenia Obligatariuszy, ani wniesieniu
  poszczególnych spraw do porządku obrad.
  16.2.5. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwały Zgromadzenia
  Obligatariuszy mogą zostać podjęte, jeżeli na Zgromadzeniu
  Obligatariuszy obecni są uprawnieni do głosowania Obligatariusze
  reprezentujący 100% wartości Obligacji na dzień odbycia Zgromadzenia
  Obligatariuszy i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do podję cia uchwały
  w takich sprawach. Wniosek o zwołanie kolejnego Zgromadzenia
  Obligatariuszy oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być
  uchwalone, pomimo, że nie były umieszczone w porządku obrad.
  16.3. Tryb i zasady działania Zgromadzenia Obligatariuszy.
  16.3.1. Obli gatariusz będący osobą fizyczną może brać udział w Zgromadzeniu
  Obligatariuszy i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
  pełnomocnika; Obligatariusz niebędący osobą fizyczną może brać udział
  w Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz wykonywać prawo głosu przez osoby
  uprawnione do reprezentacji albo przez pełnomocnika.
  16.3.2. Prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy przysługuje
  Obligatariuszowi, który w dniu Zgromadzenia Obligatariuszy przedstawi
  Potwierdzenie Depozytowe potwierdzające posiadanie Obligacji, bąd ź
  zaświadczenie o złożeniu dokumentów Obligacji u notariusza. Ponadto
  Obligatariusz może złożyć dokument Obligacji w siedzibie Emitenta
  najpóźniej w dzień poprzedzający Zgromadzenie Obligatariuszy.
  16.3.3. Zgromadzenie Obligatariuszy otwiera Prezes Zarządu Emiten ta, a w
  razie nieobecności Prezesa Zarządu – jeden z członków Zarządu albo
  osoba wyznaczona przez Zarząd Emitenta.


  16.3.4. Po otwarciu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligatariusze dokonują
  wyboru spośród własnego grona Przewodniczącego Zgromadzenia.
  Wybór Przewodnic zącego zostaje dokonany w wyborach jawnych
  bezwzględną większością głosów spośród kandydatur zgłoszonych przez
  Obligatariuszy. Heżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą
  liczbę głosów uprawniającą do objęcia funkcji Przewodniczącego, o
  pierwszeństw ie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez osobę
  otwierającą Zgromadzenie Obligatariuszy, przeprowadzone w obecności
  Obligatariuszy. Osoba otwierająca Zgromadzenie Obligatariuszy
  informuje o wyniku przeprowadzonego losowania, zaś jego przebieg
  uwzględnia się w protokole z posiedzenia Zgromadzenia Obligatariuszy.
  16.3.5. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia
  Obligatariuszy sporządzana jest lista obecności uczestników
  Zgromadzenia Obligatariuszy. Lista obecności podpisywana jest przez
  Przewodniczące go oraz wszystkich uczestników Zgromadzenia
  Obligatariuszy.
  16.3.6. Przewodniczący kieruje porządkiem obrad, udziela głosu, zarządza
  podjęcie uchwał i zamyka Zgromadzenie Obligatariuszy. Przewodniczący
  Zgromadzenia Obligatariuszy nie może bez zgody Obligatariuszy zmieniać
  ani usuwać spraw zamieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia.
  16.3.7. Z przebiegu Zgromadzenia Obligatariuszy notariusz sporządza protokół.
  W protokole należy wymienić porządek obrad, przebieg Zgromadzenia
  Obligatariuszy, treść podjętych uchwał oraz podać liczbę głosów
  oddanych na poszczególne uchwały i wynik głosowania. Do protokołu
  należy dołączyć listę obecności.
  16.3.8. Zgromadzenie Obligatariuszy jest ważne jeżeli reprezentowana jest na
  nim co najmniej połowa wartości niewykupionych Obligacji.
  16.3.9. Uchwały Zg romadzenia Obligatariuszy podejmowane są bezwzględną
  większością oddanych głosów, przez co rozumie się więcej niż połowę
  głosów oddanych.
  16.3.10. Emitent jest odpowiedzialny za prowadzenie i przechowywanie
  w siedzibie Emitenta księgi protokołów, w której gromadzo ne są
  protokoły ze Zgromadzeń Obligatariuszy.
  16.4. Sprawy wymagające uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy:
  16.4.1. zmiana Warunków Emisji z zastrzeżeniem pkt 17.1;
  16.4.2. udzielanie zgody na wykonanie przez Emitenta czynności
  określonych w pkt 19.5.1 ppkt (i), (iv), (v), (xii) oraz (xiii), co w
  przypadku uzyskania uprzedniej zgody Zgromadzenia
  Obligatariuszy nie będzie uznane za przypadek stanowiący
  podstawę do żądania Przedterminowego Wykupu Obligacji przez
  Emitenta;
  16.4.3. udzielanie zgody na ustalenie innych limitów niż określone w
  pkt. 19.5.1 ppkt (i) - (xiv) , a których przekroczenie do czasu podjęcia
  odpowiedniej uchwały przez Zgromadzenie Obligatariuszy
  skutkowałoby uznaniem danego zdarzenia za zaistnienie podstawy
  do żądania Przedterminowego Wykupu Obligacji przez Emitenta.
  16.5. Udzielenie przez Zgromadzenie Obligatariuszy zgody na


  dokonanie czynności w wyżej wymienionych sprawach powoduje,
  że czynność objęta zgodą Zgromadzenia Obligatariuszy nie stanowi
  naruszenia Warunków Emisji Obligacji, nie stanowi Przypadku
  Naruszenia oraz uniemożliwia dokonanie Przedterminowego
  Wykupu Obligacji w trybie pkt 19.5.1 Warunków Emisji, co
  każdorazowo Obligatariusz przyjmuje do wiadomości, a nabywając
  Obligacje – wyraża na to zgodę.
  17. Zmiana warunków emisji
  17.1. Emitent może bez zgody Zgromadzenia Obligatariuszy dokonać:
  (i) zmiany niniejszych Warunków Emisji Obligacji, które nie
  stanowią zmiany praw i obowiązków Emitenta i Obligatariuszy, a
  nadto nie stanowią naruszenia interesów Obligatariuszy lub (ii)
  zmiany niniejszych Warunków Emisji Obligacji, które stanowią
  zmiany natury formalnej lub technicznej, lub dokonywane są w cel u
  korekty oczywistego błędu, lub (iii) zmiany okresu składania ofert
  objęcia Obligacji, okresu przyjmowania zapisów i ich opłacenia,
  Dnia Przydziału, Daty Wykupu i wynikających z powyższych zmian
  okresów odsetkowych, przy tym te ostatnie zmiany mogą być
  do konane, o ile: (a) zostaną dokonane przed Dniem Przydziału, (b)
  nie zmieni się okres trwania emisji oraz czas trwania okresów
  odsetkowych (3 miesiące) i (c) subskrybenci zostaną o tym
  poinformowani w odrębnej korespondencji.
  17.2. Pozostałe zmiany w przedmiocie praw i obowiązków
  Obligatariuszy wymagają zgody Zgromadzenia Obligatariuszy.
  18. Termin i warunki wykupu
  18.1. Dzień Wykupu przypada w dniu 28 listopada 2017 r. („ Dzień
  Wykupu _X :?o] ivl ?]w t?l??? ?????v] v ?]w
  v]' ? v]u Z}}??uU Ko]Pi ?}?? v ??l??]}v ?
  ?]?????u v]? Z}}??u ?????i ?u ?} v]? t?l???U ?
  ??? ? v] }??l ? }??v]v] o? il]Zl}o?]l ]vv?Z
  }?l}??Z?s?v}?]X
  18.2. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz
  Obligatariusza kwoty stanowiącej i loczyn wartości nominalnej
  jednej Obligacji oraz liczby Obligacji posiadanych przez danego
  Obligatariusza („ Kwota Główna ”), powiększonej o pozostałe do
  zapłaty odsetki naliczone do Dnia Wykupu („ Kwota Wykupu _ ?
  ??????v]u }l}vv?Z ?s?v}?] ? ????s? Okresowych
  Amortyzacji zgodnie z pkt. Błąd! Nie można odnaleźć źródła
  odwołania. <
  18.3< Wykup będzie dokonywany za pośrednictwem D= =nvestors, a w
  przypadku wprowadzenia Obligacji do ASO CATALYS T wykup będzie
  dokonywany za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów
  prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których będą
  zapisane Obligacje. W przypadku zmiany formy Obligacji na papiery
  wartościowe mające formę dokumentu, wykup nastąpi przez
  zapłatę p rzez Emitenta na rzecz Obligatariusza na rachunek
  bankowy wskazany przez Obligatariusza.
  18.4. Osobami uprawnionymi do otrzymania świadczeń z tytułu


  wykupu Obligacji będą Obligatariusze, na rzecz których zapisane
  będą Obligacje w Ewidencji Obligacji albo którzy będą posiadali
  Obligacje na swoim rachunku papierów wartościowych w
  przypadku wprowadzenia Obligacji na ASO CATALYST, bądź w
  przypadku Obligacji mających formę dokumentu, będą posiadali
  dokument Obligacji na 6 Dni Roboczych przed Dniem Wykupu tj. w
  dniu 20 listopada2017 r. Przelew środków pieniężnych
  stanowiących Kwotę Wykupu nastąpi w dniu 28 listopada 2017 r.
  18.5. Z chwilą Wykupu Obligacje ulegają umorzeniu.
  18.6. Za moment spełnienia świadczenia pieniężnego przyjmuje się
  moment uznania rachunku bankowego Obligatari usza. W
  przypadku nieterminowych płatności, Obligatariusz będzie
  uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych.
  19. Warunki przedterminowego Wykupu
  19.1. Przed dematerializacją Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie
  obsługa Wykupu Obligacji przed Dniem Wykupu („ Przed terminowy
  Wykup _ '?] }l}v??v ? ?}??v]??u / /v???}??X t
  ?l]u ?????l? ?}??? vo]?v] ] ??sv]v] ??]?v]
  ?]v]'?vP} ???? u]?v? '?] o]? Ko]Pi] ??]?v ?
  ?]vi]Ko]Pi]v???Ko]P??]???U ?]o}??}?]v ych
  przez Obligatariusza dokumentów Obligacji.
  19.2. Po dematerializacji Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie
  obsługa Przedterminowego Wykupu będzie dokonywana za
  pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących rachunki
  papierów wartościowych, na których będą zapisane Obligacje. W
  takim przypadku podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia
  pieniężnego przez Emitenta będzie liczba Obligacji zapisana na
  rachunku papierów wartościowych Obligatariusza.
  19.3. Przedterminowy Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę przez
  Emitenta na rzecz Obligatariusza Kwoty Głównej powiększonej o
  pozostałe do zapłaty odsetki naliczone do dnia, w którym Obligacje
  stały się wymagalne z mocy prawa lub na mocy niniejszych
  Warunków Emisji lub zgodnie z Żądaniem Wcześniejszego Wykupu,
  o którym mowa w pkt 19.5.1 .
  19.4. Z chwilą Przedterminowego Wykupu Obligacje ulegają
  umorzeniu.
  19.5. Przedterminowy Wykup ma miejsce w przypadku likwidacji lub
  wydania przez Sąd postanowienia o rozwiązaniu Emitenta albo
  podjęcia uchwały walnego zgromadzenia o rozwiązaniu Emitenta –
  z dniem otwarcia likwidacji Emitenta, wydania postanowienia o
  rozwiązaniu Emitenta lub podjęcia uchwały walnego zgromadzenia
  o rozwiązaniu E mitenta; lub
  19.5.1. na żądanie Obligatariusza („ Żądanie Przedterminowego
  Wykupu _vv??'??i ?Z???vlZW
  (i) przedstawione Emitentowi w okresie 1 miesiąca przed
  upływem 18 (osiemnastu) miesięcy od Dnia Przydziału tj. w
  okresie pomiędzy 28 kwietnia 2016 r. a 28 maja 2016 r.


  Obligatariusze którzy przedstawia żądanie w powyższym
  okresie otrzymają spłatę obligacji, która nastąpi po miesiącu
  od ostatniego dnia przyjmowania zawiadomień o żądaniu
  wykupu tj. w dniu 28 czer wca 2016 r.;
  (ii) jeżeli Emitent nie wypełni w terminie, w całości lub w części
  zobowiązań wynikających z Obligacji;
  (iii) jeżeli zostanie wydane przez sąd postanowienie o rozwiązaniu
  Emitenta albo podjęta zostanie uchwała walnego
  zgromadzenia Emitenta o rozwiązaniu Emitenta lub podjęta
  zostanie decyzja o przeniesieniu siedziby Emitenta za granicę;
  (iv) jeżeli Emitent dokona – bez zgody Zgromadzenia
  Obligatariuszy – w ramach pojedynczej transakcji lub kilku
  powiązanych lub kilku niepowiązanych transakcjach, zbycia
  lub roz porządzenia jakąkolwiek częścią swojego majątku o
  wartości rynkowej przekraczającej 500.000 (pięćset tysięcy)
  zł, na warunkach istotnie odbiegających od powszechnie
  obowiązujących w obrocie gospodarczym, a zbywane aktywo
  (zbywane aktywa) według swojej wart ości rynkowej nie
  zostanie (zostaną) zastąpione innym aktywem (innymi
  aktywami) o takiej samej lub zbliżonej wartości rynkowej;
  (v) jeżeli Emitent – bez zgody Zgromadzenia Obligatariuszy –
  dokona nabycia całości lub części akcji własnych;
  (vi) jeżeli Emitent – bez zgody Zgromadzenia Obligatariuszy – nie
  dokona w terminie wymagalności jakiejkolwiek płatności z
  tytułu zadłużenia finansowego Emitenta na kwotę łącznie lub
  w ramach pojedynczej transakcji przekraczającą
  równowartość 30% Skonsolidowanych Kapitałów Własnych
  Emitenta w danym czasie, a takie zadłużenie finansowe nie
  zostanie spłacone przez Emitenta w terminie kolejnych 90
  dni; „ Skonsolidowane Kapitały Własne ” Emitenta w danym
  czasie rozumiane będą jako suma kapitału zakładowego,
  kapitału zapasowego, kapitału z aktualizacji wyceny,
  pozostałych kapitałów rezerwowych, zysku z lat ubiegłych,
  zysku netto oraz odpisów z zysku netto roku obrotowego,
  wykazanych w ostatnim, zbadanym przez biegłego rewidenta,
  skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym lub
  skonsolido wanym półrocznym sprawozdaniu finansowym
  Emitenta;
  (vii) jeżeli Emitent zaprzestanie prowadzenia działalności
  gospodarczej;
  (viii) jeżeli Emitent lub inny podmiot będący wierzycielem
  Emitenta i posiadający wobec Emitenta wierzytelności,
  których kwota przekracza równowa rtość 15%
  Skonsolidowanych Kapitałów Własnych Emitenta na dzień
  złożenia takiego wniosku, złoży wniosek o ogłoszenie
  upadłości Emitenta;
  (ix) jeżeli wobec Emitenta zostanie wszczęte postępowanie
  naprawcze;


  (x) jeżeli wobec Emitenta zostanie wszczęte postępowanie
  eg zekucyjne, w wyniku którego dojdzie do zajęcia majątku
  Emitenta o wartości stanowiącej równowartość 15%
  Skonsolidowanych Kapitałów Własnych Emitenta na dzień
  wszczęcia takiego postępowania;
  (xi) jeżeli zostanie wydane prawomocne orzeczenie lub
  ostateczna decyzj a administracyjna, na podstawie której
  Emitent będzie zobowiązany do zapłaty kwoty pieniężnej lub
  wydania przedmiotu o wartości stanowiącej równowartość
  15% Skonsolidowanych Kapitałów Własnych Emitenta na
  dzień wydania takiego orzeczenia lub decyzji;
  (xii) jeże li zezwolenie wydane przez Komisję Nadzoru
  Finansowego zezwalające Emitentowi na zarządzanie
  sekurytyzowanymi wierzytelnościami zostanie cofnięte lub
  wygaśnie;
  (xiii) jeżeli stosunek Długu Netto, rozumianego jako suma
  zadłużenia finansowego Grupy Emitenta obejmuj ącego
  zobowiązania z tytułu obligacji lub innych papierów
  dłużnych o charakterze podobnym do obligacji,
  zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów bankowych i
  leasingu pomniejszona o kwotę środków pieniężnych i
  ekwiwalentów środków pieniężnych w posiadaniu
  Emi tenta, do Skonsolidowanych Kapitałów Własnych
  Emitenta w dniu: (i) 31 grudnia 2014 roku i (ii) 30 czerwca
  2015 roku oraz w okresie od dnia 31 grudnia 2015 roku do
  Dnia Wykupu będzie wyższy niż 4,75.
  (xiv) jeżeli w przypadku wprowadzenia Obligacji do obrotu w
  ASO Catalyst, zostaną one wycofane z obrotu w ASO
  Catalyst przed Dniem Wykupu na żądanie Emitenta bez
  zgody Zgromadzenia Obligatariuszy bądź na podstawie
  decyzji GPW lub BondSpot.
  19.6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt
  19.5.1 ust. (i), Obligatariusz doręcza Emitentowi Żądanie
  Przedterminowego Wykupu.
  19.7. Każdy z Obligatariuszy uprawniony jest do zgłoszenia wobec
  Emitenta żądania ujawnienia, czy wystąpiły okoliczności, o których
  mowa w pkt 19.5.1 ust. (iii) - (vi) („Żądanie Ujawnienia ”).
  19.8. Emitent poinformuje Obligatariuszy, czy wystąpiła dana
  okoliczność, o której mowa w pkt 19.5.1 ust. (iii) - (xiv) w terminie
  3 Dni Roboczych („ Termin na Ustalenie _ } v] }?'?v]
  ? v]hi?v]v]X
  19.9. Emitent jest uprawniony do dokonania w terminie 10 Dni
  Roboczych od dnia upływu Terminu na Ustalenie czynności
  naprawczyc h, których skutkiem winien być stan odpowiadający
  sytuacji niewystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 19.5.1
  ust. (iii) - (xiv) . W przypadku, gdy wynikająca z wyceny, o której
  mowa w pkt Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. wartość
  Zabezpieczenia spadnie poniżej 180% wartości nominalnej


  Obligacji przydzi elonych i niewykupionych zgodnie z punktem 20
  lub punktem Błąd! Nie można od naleźć źródła odwołania. , Emitent
  zobowiązany będzie w ramach dokonania czynności naprawczych
  do ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia, którego wartość
  będzie łącznie z istniejącymi już zabezpieczeniami nie niższa niż
  180% wartości nominalnej przydzielony ch i niewykupionych
  zgodnie z punktem 20 lub punktem Błąd! Nie można odnaleźć
  źródła odwołania. Obligacji.
  19.10. W przypadku stwierdzonego niedokonania czynności
  naprawczych, o których mowa w pkt 19.9 oraz w przypadku
  bezskutecznego upływu Terminu na Ustalenie, tj.
  niepoinformowania w Terminie na Ustalenie, czy wystąpiła
  okoliczność, o której mowa w pkt 19.5.1 ust. (iii) - (xiv) , Emitent
  poinformuje Obligatariuszy o wystąpieniu sytuacji uzasadniającej
  zgłoszenie przez Obligatariuszy Żądania Przedterminowego
  Wykupu.
  19.11. Z chwilą otrzymania przez Emitenta Żądania Przedterm inowego
  Wykupu zobowiązania z Obligacji stają się natychmiast wymagalne,
  z zastrzeżeniem że w przypadku o którym mowa w pkt 19.5.1 (i)
  powyżej zobowiązania z Obligacji stają się wymagalne z upływem 1
  (jednego) miesiąca od dnia otrzymania przez Emitenta Żąd ania
  Przedterminowego Wykupu.
  19.12. Przed dematerializacją Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie,
  Emitent w przypadku otrzymania Żądania Przedterminowego
  Wykupu, dokona wykupu Obligacji w terminie do 30 Dni Roboczych
  od daty otrzymania przez Emitenta takiego żądania. Płatność
  świadczeń pieniężnych związanych z Przedterminowym Wykupem
  będzie dokonywana na rachunek bankowy wskazany w formularzu
  zapisu na Obligacje.
  19.13. Po dematerializacji Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie
  transakcja Przedterminowego Wykupu zos tanie przeprowadzona
  po ustaleniu stron transakcji przez KDPW na podstawie informacji
  otrzymanych z podmiotów prowadzących rachunki papierów
  wartościowych Obligatariuszy, którzy złożyli Żądanie
  Przedterminowego Wykupu. Przedterminowy Wykup Obligacji
  nastąp i w terminie do 30 Dni Roboczych od daty otrzymania przez
  Emitenta takiego żądania, poprzez przelew środków pieniężnych
  na rachunek papierów wartościowych Obligatariusza za
  pośrednictwem KDPW.
  19.14. Za moment spełnienia świadczenia pieniężnego przyjmuje się
  mome nt uznania rachunku bankowego Obligatariusza. W
  przypadku nieterminowych płatności, Obligatariusz będzie
  uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych.
  20. Przedterminowy Wykup na żądanie Emitenta
  20.1. Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu Obligacji w
  dowolnym terminie przypadającym po upływie 6 miesięcy od Dnia
  Przydziału („ Przedterminowy Wykup na żądanie Emitenta ”).
  20.2. Przedterminowy Wykup na żądanie Emitenta nastąpi poprzez zapłatę


  przez Emitenta na rzecz każdego Obligatariusza kwoty w wysokości
  równej iloczyno wi liczby Obligacji posiadanych przez danego
  Obligatariusza zgodnie z pkt 20.4 Warunków Emisji oraz 101 % wartości
  nominalnej jednej Obligacji, wraz z należnymi, a niewypłaconymi
  Odsetkami naliczonymi zgodnie z pkt 9 do dnia Przedterminowego
  Wykupu na żąda nie Emitenta, określonego zgodnie z pkt. 20.4 .
  20.3. Po 24 miesiącach od Dnia Przydziału Emitentowi będzie przysługiwało
  prawo do Przedterminowego Wykup u na żądanie Emitenta poprzez
  zapłatę na rzecz każdego Obligatariusza kwoty w wysokości równej
  iloczynowi liczby Obligacji posiadanych przez danego Obligatariusza
  zgodnie z pkt 20.5 Warunków Emisji oraz 100,5 % wartości nominalnej
  jednej Obligacji, wraz z należnymi, a niewypłaconymi Odsetkami
  naliczonymi zgodnie z pkt 9 do dnia Przedterminowego Wykupu na
  żądanie Emitenta, określonego zgodnie z pkt. 20.4 .
  20.4. Najpóźniej na miesiąc przed planowanym dniem Przedterminowego
  Wykupu na żądanie Emitenta, Emitent ustali i ogłosi szczegółowe
  warunki Przedterminowego Wykupu. W warunkach opisanych w zdaniu
  poprzedzającym Emitent musi określić dzień Przedterminowego
  Wy kupu. Prawo Przedterminowego Wykupu na żądanie Emitenta może
  być wykonywane przez Emitenta wobec wszystkich albo części
  Obligacji, albo wobec procentowo określonej części Obligacji każdego z
  Obligatariuszy (ułamkowe części wykupywanych Obligacji będą
  zaokr ąglane w górę do pełnej liczby).
  20.5. Osobami uprawnionymi do otrzymania świadczeń z tytułu wykupu
  Obligacji będą Obligatariusze, na rzecz których zapisane będą Obligacje
  w Ewidencji Obligacji prowadzonej przez D= =nvestors albo którzy będą
  posiadali Obligacje na swoim rachunku papierów wartościowych w
  przypadku wprowadzenia Obligacji na ASO CATALYST na 6 Dni
  Roboczych przed dniem przedterminowego wykupu na żądanie
  Emitenta.
  20.6. Za dzień wypłaty należnej kwoty uznawany będzie dzień uznania
  rachunku bankowego Obligat ariusza. W przypadku nieterminowych
  płatności, Obligatariusz będzie uprawniony do otrzymania odsetek
  ustawowych.
  21. Obowiązki Emitenta
  21.1. Emitent zobowiązany jest udostępniać Obligatariuszom aż do
  Dnia Wykupu roczne sprawozdania finansowe wraz z opiniami biegłych
  rewidentów oraz półroczne niezbadane przez biegłego rewidenta
  sprawozdania finansowe zgodne z regulacjami KDPW, w przypadku
  wprowa dzenia Obligacji do ASO CATALYST, jak również inne informacje
  wymagane przez przepisy prawa. Sprawozdania finansowe będą
  dostępne w siedzibie Emitenta.
  21.2. Emitent zobowiązany jest udostępniać Administratorowi
  Zastawu w terminie 45 dni od zakończenia każdego roku obrotowego
  raport sporządzony przez niezależnego biegłego rzeczoznawcę
  zawierający zaktualizowaną na dzień sporządzenia raportu wartość
  rynkową przedmiotu zastawu rejestrowego o którym mowa w pkt 11.2
  Warunków Emisji.


  21.3. Administrator Zastawu zobowiązany jest przekazywać raporty, o
  których mowa w niniejszym punkcie 21.2 każdemu z Obligatariuszy na
  jego żądanie.
  21.4. W przypadku wprowadzenia Obligacji do ASO CATALYST raporty,
  o których mowa w niniejszym punkcie 21.2 będą przekazywane
  raportem bieżącym, który będzie publikowany kwartalnie, w termini e
  do 45 dni kalendarzowych od zakończenia danego kwartału
  kalendarzowego.
  21.5. Emitent zobowiązany jest prowadzić działalność zgodnie z
  przepisami prawa i najwyższą starannością wymaganą przy
  zawodowym prowadzeniu działalności, objętej przedmiotem
  działalności Emitenta.
  22. Pozostałe warunki
  22.1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień przewidzianych w
  Propozycji Nabycia Obligacji lub Warunkach Emisji, wszelkie
  zawiadomienia do Obligatariuszy będą wysyłane listem poleconym lub
  kurierem na ich adresy podane w formularzu za pisu na Obligacje lub
  będą doręczane im osobiście. Heżeli Obligatariusz zmieni adres nie
  powiadamiając o tym, zawiadomienie dokonane listem poleconym
  będzie uznane za doręczone z dniem faktycznego doręczenia pod
  ostatni znany Stronom adres, lub w przypadku braku doręczenia – z
  upływem terminów przewidzianych w kodeksie postępowania
  cywilnego na odbiór przesyłki pozostawionej w urzędzie pocztowym.
  22.2. W przypadku wprowadzenia Obligacji do ASO CATALYST Emitent
  będzie udostępniał Obligatariuszom w formie raportów okresowych
  roczne sprawozdania finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta oraz
  inne informacje wymagane przez przepisy prawa, a także informacje
  bieżące w formie raportów bieżących, do czasu ich całkowitego wykupu
  Obligacji. Treść i zakres raportów bieżący ch i okresowych, a także
  sposób ich przekazywania będą określać regulacje obowiązujące na
  ASO CATALYST. Ponadto, informacje bieżące i okresowe będą
  umieszczane na stronie internetowej Emitenta
  22.3. Wszelkie zawiadomienia skierowane do Emitenta będą ważne, o
  ile zostaną podpisane w imieniu Obligatariusza przez osoby uprawnione
  do reprezentacji Obligatariusza oraz przekazane listem poleconym lub
  kurierem na adres Emitenta wskazany w Propozycji Nabycia.
  UZASADNIENIE
  W związku z faktem, że Vestor Dom Maklerski S.A . nie prowadzi ewidencji Obligacji serii B
  wyemitowanych przez spółkę :yperion S.A. w restrukturyzacji, Zarząd Emitenta postanowił
  zabezpieczyć interes Obligatariuszy i dokonać zmiany formy Obligacji serii B.
  Niniejsza zmiana jest zmianą natury formalną, i zarazem techniczną Warunków Emisji Obligacji.
  Obligatariusze z chwilą uzyskania Obligacji w formie dokumentu zachowują wszystkie prawa jakie nabyli
  w momencie zapisu na rzeczone Obligacje. W żaden sposób nie wpływa to na treść stosunku
  zobowiązaniowego Emitenta wobec Obligatariuszy.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Hyperion SA
ISIN:PLHPRON00017
NIP:8133088162
EKD: 61.10 działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
Adres: ul. Plac Trzech Krzyży 3 00-535 Warszawa
Telefon:+48 32 5827959
www:www.hyperion.pl
gpwlink:hyperion.gpwlink.pl
Komentarze o spółce HYPERION W RESTRUK...
2019-03-24 04-03-44
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649