Raport.

HYDRAPRES SA (7/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Hydrapres S.A. działając na podstawie § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.06.2018 r.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgrom adzenie Hydrapres S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku
  Strona 1 z 13


  Uchwała Nr 1
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
  z dnia 29 czerwca 2018 roku
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Akcjonariuszy

  Zwyczajne Waln e Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydrapres S.A.. wybiera na
  Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Michała Rogatko

  Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
  30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapi tale zakładowym, w tym: 30 595 363
  głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.  Uchwała Nr 2
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
  z dnia 29 czerwca 2018 roku
  w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej

  Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim, nin iejszym
  postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej
  członków.

  Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
  30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363
  głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.


  Uchwała Nr 3
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
  z dnia 29 cz erwca 2018 roku
  w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w
  Solcu Kujawskim, postanawia niniejszym powołać komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej
  członków w osobach: Anna Zwi erzchowska - jako Przewodniczącego komisji skrutacyjnej i
  Monika Lewandowska - jako Sekretarza komisji skrutacyjnej.

  Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
  30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w k apitale zakładowym, w tym: 30 595 363
  głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.  Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgrom adzenie Hydrapres S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku
  Strona 2 z 13


  Uchwała Nr 4
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
  z dni a 29 czerwca 2018 roku
  w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w
  Solcu Kujawskim postanawia przyjąć porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 1
  czerwca 2018 roku i w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z
  przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
  zorganiz owanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych raportami bieżącymi w
  systemie EBI nr 6/2018 i w systemie ESPI nr 8/2018 w następującym brzmieniu:

  Porządek obrad:
  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Sporządzen ie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego
  Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji
  skrutacyjnej.
  5. Powołanie komisji skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie po rządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. i
  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r. oraz wniosku w sprawie
  podziału zysku Spółki za 2017 rok.
  8. Przedstawienie sprawozdania Rady Na dzorczej Spółki z oceny sprawozdania
  finansowego za 2017 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r. oraz
  wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2017 rok.
  9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.
  10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w
  2017 r.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2017 rok.
  12. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
  Kapitałowej Hydrapres za 2017 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
  Kapitałowej w 2017 r.
  13. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego za 2017 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
  Kapitałowej Hydrapres w 2 017 r.
  14. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
  Hydrapres za 2017 r.
  15. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
  Kapitałowej Hydrapres w 2017 r.
  16. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w
  2017 r.


  Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgrom adzenie Hydrapres S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku
  Strona 3 z 13

  17. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w
  2017 r.
  18. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
  19. Podjęcie uchwały o ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej nowej ka dencji.
  20. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
  21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia .

  Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
  30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363
  głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.


  Uchwała Nr 5
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
  z dnia 29 cze rwca 2018 roku
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w
  Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017
  ora z sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok
  obrotowy 2017 oraz w sprawie wyniku finansowego za 2017 rok, na podstawie art. 395 § 2
  pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok
  obr otowy 2017, na które składa się:
  1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
  2) bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazującego po stronie
  aktywów i pasywów sumę 40 999 908,55 złotych (słownie: czterdzieści milionów
  dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiem złotych 55 /100),
  3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
  wykazującego zysk netto w kwocie 1 162 007,23 złotych (słownie: jeden milion sto
  sześćdziesiąt dwa tysiące siedem złotych 23 /100),
  4) rachunek przepływów pienięż nych za okres od 1 stycznia 2017 roku do
  31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o
  kwotę 449 243,72 złote (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście
  czterdzieści trzy zło te 72 /100) ,
  5) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do
  31 grudnia 2017 roku wykazującego zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę
  811 335,62 złot ych (słownie: osiemset jedenaście tysięcy trzysta trzydzieści pięć
  złotych 62/100 ),
  6) informacja dodatkowa, zawierająca dodatkowe noty i objaśnienia.

  Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
  30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363
  głosó w za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt n ie zgłosił sprzeciwu do uchwały.


  Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgrom adzenie Hydrapres S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku
  Strona 4 z 13
  Uchwała Nr 6
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
  z dnia 29 czerwca 2018 roku
  w sprawie zatwierdze nia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w
  Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
  sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, na
  podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić
  sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.

  Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
  30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363
  głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.


  Uchwała Nr 7
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
  z dnia 29 czerwca 2018 roku
  w sprawie podziału zysku Spółki za 2017 rok


  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w
  Solcu Kujawskim po rozpatrzeni u opinii Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu
  dotyczącego przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2017 , na podstawie art.
  395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zysk za 2017 rok w kwocie
  1 162 007,23 złotych (słownie: jeden mili on sto sześćdziesiąt dwa tysiące siedem złotych
  23/100) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych .

  Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
  30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakła dowym, w tym: 30 595 363
  głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.  Uchwała Nr 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
  z dnia 29 czerwca 2018 roku
  w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
  Kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2017  Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgrom adzenie Hydrapres S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku
  Strona 5 z 13

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w
  Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu skonsolidowane go sprawozdania finansowego Grupy
  Kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, na podstawie art. 395 §
  5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierd zić skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe Grupy Kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2017, na które składa się:
  1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
  2) skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazującego po
  stronie aktywów i pasywów sumę 39 776 547,94 złotych (słownie: trzydzieści
  dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści siedem
  złotych 94 /100),
  3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31
  grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w kwocie 909 691,29 złotych (słownie:
  dziewięćset dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 29/100),
  4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku
  do 31 grudnia 20 17 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o
  kwotę 928 818,30 złotych (słownie: dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset
  osiemnaście złotych 30/100),
  5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od
  1 stycznia 201 7 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zmniejszenie kapitałów
  własnych o kwotę 1 937 302,74 złote (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści
  siedem tysięcy trzysta dwa złote 74/100),
  6) informacja dodatkowa, zawierająca dodatkowe noty i objaśnienia.

  Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
  30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363
  głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.


  Uchwała Nr 9
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
  z dnia 29 czerwca 2018 roku
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  Hydrapres w 201 7 r.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w
  Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  Hydrapres oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działal ności
  Grupy Kapitałowej Hydrapres, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych
  postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres w
  roku obrotowym 2017.
  Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgrom adzenie Hydrapres S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku
  Strona 6 z 13

  Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
  30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363
  głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

  Uchwała Nr 10
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonari uszy
  Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
  z dnia 29 czerwca 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Pani Annie Zwierzchowskiej

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w S olcu Kujawskim
  na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić
  absolutorium Pani Annie Zwierzchowskiej z pełnienia obowiązków Członka Zarządu
  w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

  Uchwałę podję to jednogłośnie w głosowaniu tajnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
  30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363
  głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.


  Uchwała Nr 11
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
  z dnia 29 czerwca 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Panu Piotrowi Ciarce

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hy drapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim
  na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić
  absolutorium Panu Piotrowi Ciarce z pełnienia obowiązków Członka Zarządu w okresie od
  1 stycznia 2017 roku do 31 g rudnia 2017 roku.

  Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
  30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363
  głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił spr zeciwu do uchwały.

  Uchwała Nr 12
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
  z dnia 29 czerwca 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Michałowi
  Rogatko

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim
  na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić
  absolutorium Panu Michałowi Rogatko z pełnienia obowiązków Członka Rady Na dzorczej w
  okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.


  Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgrom adzenie Hydrapres S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku
  Strona 7 z 13


  Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
  30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363
  głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.


  Uchwała Nr 13
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
  z dnia 29 czerwca 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi
  Jędrzejewskiemu

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim
  na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postana wia udzielić
  absolutorium Panu Krzysztofowi Jędrzejewskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady
  Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

  Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Oddano 23 347 748 ważnych głosów z
  23 347 748 akcji, które stanowiły 64,97 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 23 347 748
  głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.


  Uchwała Nr 14
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
  z dnia 29 czerwca 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Zbigniewowi
  Kulińskiemu

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim
  na podst awie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić
  absolutorium Panu Zbigniewowi Kulińskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady
  Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 7 listopada 2017 roku.

  Uchwałę podjęto jednogłośn ie w głosowaniu tajnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
  30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363
  głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

  Uchwała Nr 15
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
  z dnia 29 czerwca 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Dariuszowi
  Komarczewskiemu  Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgrom adzenie Hydrapres S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku
  Strona 8 z 13

  Zwyczajne Walne Zgromadzen ie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim
  na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić
  absolutorium Panu Dariuszowi Komarczewskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady
  Nadzorczej w okresie od 1 sty cznia 2017 roku do 19 czerwca 2017 roku.

  Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Oddano 23 013 566 ważnych głosów z
  23 013 566 akcji, które stanowiły 64,04 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 23 013 566
  głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.


  Uchwała Nr 16
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
  z dnia 29 czerwca 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nad zorczej - Panu Norbertowi
  Palimące

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim
  na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić
  absolutorium Panu Norbertowi Palimące z pełnieni a obowiązków Członka Rady Nadzorczej
  w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 19 czerwca 2017 roku.

  Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
  30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363
  głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

  Uchwała Nr 17
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
  z dnia 29 czerwca 2018 rok u
  w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Markowi
  Kaczyńskiemu

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim
  na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia ud zielić
  absolutorium Panu Markowi Kaczyńskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady
  Nadzorczej w okresie od 19 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

  Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Oddano 25 453 077 ważnych głosów z
  25 453 077 akcji, które stanowiły 70,83 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 25 453 077
  głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

  Uchwała Nr 18
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
  z dnia 29 czerwca 2018 roku


  Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgrom adzenie Hydrapres S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku
  Strona 9 z 13

  w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Dariuszowi
  Pietyszuk

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim
  na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić
  absolutorium Panu Dariuszowi Pietyszuk z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej
  w okresie od 19 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

  Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajny m. Oddano 25 453 077 ważnych głosów z
  25 453 077 akcji, które stanowiły 70,83 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 25 453 077
  głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.


  Uchwała Nr 19
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzeni a Akcjonariuszy
  Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
  z dnia 29 czerwca 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Markowi Babicz

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z s iedzibą w Solcu Kujawskim
  na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić
  absolutorium Panu Markowi Babicz z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w
  okresie od 15 listopada 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

  Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
  30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363
  głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.


  Uchwała Nr 20
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
  z dnia 29 czerwca 2018 roku
  w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.


  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spó łek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt c)
  Statutu Hydrapres S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z
  siedzibą w Solcu Kujawskim odwołuje ze skutkiem natychmiastowym Pana Krzysztofa
  Jędrzejewskiego ze składu Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.

  Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
  30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363
  głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.
  Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgrom adzenie Hydrapres S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku
  Strona 10 z 13

  Uchwała Nr 21
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
  z dnia 29 czerwca 2018 roku
  w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.


  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu sp ółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt c)
  Statutu Hydrapres S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z
  siedzibą w Solcu Kujawskim odwołuje ze skutkiem natychmiastowym Pana Michała Rogatko
  ze składu Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.

  Uchwałę p odjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
  30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363
  głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.


  Uchwała Nr 22
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
  z dnia 29 czerwca 2018 roku
  w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.


  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handl owych oraz § 10 ust. 1 pkt c)
  Statutu Hydrapres S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z
  siedzibą w Solcu Kujawskim odwołuje ze skutkiem natychmiastowym Pana Dariusz
  Pietyszuk ze składu Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.

  Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
  30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363
  głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.


  Uchwała Nr 23
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
  z dnia 29 czerwca 2018 roku
  w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.


  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt c)
  Statutu Hydrapres S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z
  siedzibą w Solcu Kujawskim odwołuje ze skutkiem natychmiastowym Pana Marka
  Kaczyńskiego ze składu Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.  Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgrom adzenie Hydrapres S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku
  Strona 11 z 13

  Uchwałę podjęto jednogło śnie w głosowaniu tajnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
  30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363
  głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.


  Uchwała Nr 24
  Zwyczajn ego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
  z dnia 29 czerwca 2018 roku
  w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.


  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt c)
  Statutu Hydrapres S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z
  siedzibą w Solcu Kujawskim odwołuje ze skutkiem natychmiastowym Pana Marka Babicz ze
  składu Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.

  Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosow aniu tajnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
  30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363
  głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.


  Uchwała Nr 25
  Zwyczajnego Walnego Z gromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
  z dnia 29 czerwca 2018 roku
  o ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sol cu Kujawskim
  na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki ustala
  liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej trzyletniej kadencji , która
  rozpoczyna się dnia 29 czerwca 2018 r. na 5 (słownie: pięć ) o sób.

  Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
  30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363
  głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uch wały.  Uchwała Nr 26
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
  z dnia 29 czerwca 2018 roku
  w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Sp ółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim
  na podstawie art. 385 § 1 Kod eksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki


  Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgrom adzenie Hydrapres S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku
  Strona 12 z 13

  niniejszym postanawia powołać ze skutkiem natychmiastowym do składu Rady Nadzorczej
  Spółki na kolejną wsp ólną trzyletnią k adencję Pana Michała Rogatko .

  Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
  30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363
  głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt ni e zgłosił sprzeciwu do uchwały.


  Uchwała Nr 27
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
  z dnia 29 czerwca 2018 roku
  w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim
  na podstawie art. 385 § 1 Kod eksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki
  niniejszym postanawia powołać ze skutkiem natychmiastowym do składu Rady Nadzorczej
  Spółki na kol ejną wsp ólną trzyletnią kadencję Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego

  Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
  30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363
  głosów za, p rzeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.


  Uchwała Nr 28
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
  z dnia 29 czerwca 2018 roku
  w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim
  na podstawie art. 385 § 1 Kod eksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki
  niniejszym postanawia powołać ze skutkiem natychmiastowym do s kładu Rady Nadzorczej
  Spółki na kolejną wsp ólną trzyletnią kadencję Pana Dariusza Pietyszuk

  Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
  30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w ty m: 30 595 363
  głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.


  Uchwała Nr 29
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
  z dnia 29 czerwca 2018 roku
  w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.


  Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgrom adzenie Hydrapres S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku
  Strona 13 z 13


  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim
  na podstawie art. 385 § 1 Kod eksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki
  niniejszym postanawia powołać ze s kutkiem natychmiastowym do składu Rady Nadzorczej
  Spółki na kolejną wsp ólną trzyletnią kadencję Pana Marka Kaczyńskiego.

  Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
  30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udział u w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363
  głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.


  Uchwała Nr 30
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawski m
  z dnia 29 czerwca 2018 roku
  w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim
  na podstawie art. 385 § 1 Kod eksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki
  ninie jszym postanawia powołać ze skutkiem natychmiastowym do składu Rady Nadzorczej
  Spółki na kolejną wsp ólną trzyletnią kadencję Pana Marka Babicz.

  Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
  30 595 363 akcji, które s tanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363
  głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Hydrapres SA
ISIN:PLHDRAP00017
NIP:953-23-71-196
EKD: 25.50 kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
Adres: ul. Haska 7 86-050 Solec Kujawski
Telefon:+48 52 3239200
www:www.hydrapres.pl
Komentarze o spółce HYDRAPRES
2019-04-20 14-04-16
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649