Raport.

HORTICO SA (9/2018) Informacja poufna - Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd HORTICO S.A. (dalej: „Spółka) działając zgodnie z Art. 17 ust.1 MAR podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06 sierpnia 2018 r. podpisał z Gminą Ścinawa (Rynek 17, 59-330 Ścinawa) umowę na roboty budowlane w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. Podpisanie umowy jest efektem wyboru oferty HORTICO SA, jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Wartość kontraktu wynosi 18.435.240,00 zł brutto, a termin końcowy realizacji prac ustalono na 30.06.2020 roku. Kontrakt będzie realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj, a w skład prac kontraktowych wchodzą m.in.:
• prace projektowe,
• wycinki drzew,
• wykonanie ciągów pieszo-jezdnych,
• wykonanie nawierzchni ścieżek,
• wykonanie placów zabaw,
• wykonanie elementów małej architektury,
• wykonanie oświetlenia,
• nasadzenia i przesadzenia drzew i krzewów.
Okres gwarancji jakości na roboty budowlane wynosi 48 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego.
Zabezpieczeniem zobowiązań Spółki wynikających z kontraktu jest „Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek” wystawiona przez firmę ubezpieczeniową opiewająca na 10% wartości kontraktu.
Zapisy Umowy zawartej przez Spółkę nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Realizacja powyższej umowy będzie miała istotny wpływ na przychody i wyniki Spółki w latach 2019 -20.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Hortico SA
ISIN:PLHRTIC00014
NIP:8942944952
EKD: 01.61 działalność usługowa wspomagająca produkcje roślinną
Adres: ul. Giełdowa 12H 52-437 Wrocław
Telefon:+48 71 3340350
www:www.hortico.pl
Komentarze o spółce HORTICO
2021-06-22 18-06-33
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor