Raport.

HORTICO SA (1/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HORTICO S.A. na dzień 28 czerwca 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu
Zarząd HORTICO S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402 1 -402 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORTICO SA, które odbędzie się 28 czerwca 2018 roku, o godz. 11.00 w Siedzibie Spółki we Wrocławiu.
Załączniki:
Załącznik nr 1 - Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HORTICO S.A. i projekty uchwał

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  1

  Załącznik nr 1
  do raportu nr 1/2018 z dnia 30.05.2018 r.
  OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

  HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU


  I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMA DZENIA ORAZ DATA, GODZINA I
  MIEJSCE ZGROMADZENIA
  Na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402
  1 – 402 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zarząd HORTICO
  Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 52-437), ul. Giełdowa 12H, wpisana do rejestru
  przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadz onego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
  we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Reje stru Sądowego, pod numerem KRS 0000308997
  („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie , które odbędzie się:
  28 czerwca 2018 roku, o godz. 11.00,
  w siedzibie Spółki we Wrocławiu (52 – 437), ul. Gie łdowa 12H.

  II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD
  Porządek obrad walnego zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadz enia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Wal nego Zgromadzenia i jego zdolności do
  podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
  sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu
  podziału zysku za rok obrotowy 2017.
  7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO SA za
  rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdani a Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok
  obrotowy 2017.
  8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nad zorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania
  Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
  2017, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zy sku za rok obrotowy 2017, sprawozdania
  Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego
  sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok ob rotowy 2017.
  9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej w spraw ie udzielenia Członkom Zarządu Spółki
  absolutorium za rok obrotowy 2017.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności S półki za rok obrotowy 2017,
  b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ro k obrotowy 2017,
  c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności G rupy Kapitałowej HORTICO SA za rok
  obrotowy 2017,


  2

  d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finanso wego Grupy Kapitałowej HORTICO SA za
  rok obrotowy 2017,
  e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wynikó w oceny: sprawozdania Zarządu z
  działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozda nia finansowego za rok obrotowy 2017,
  wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z
  działalności Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok ob rotowy 2017 oraz skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2017.
  f) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017,
  g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z w ykonania przez nich obowiązków w roku
  obrotowym 2017,
  h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absoluto rium z wykonania przez nich obowiązków w
  roku obrotowym 2017,
  i) zmiany statutu Spółki,
  j) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolite go tekstu statutu Spółki.
  11. Zamknięcie obrad.

  Projektowane zmiany Statutu Spółki wynikające z pkt . 10 lit. i) porządku obrad Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia
  W § 3 ust. 1 Statutu Spółki proponuje się dodanie pkt. 147, 148, 149, 150, 151 .
  Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:
  § 3

  1. Przedmiotem działalności Spółki - według PKD - j est:--------------------------------------------------------------------------

  1/ działalność usługowa wspomagająca produkcję rośl inną (01.61.Z),--------------------------------------------------------

  2/ działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (01.62.Z),----------------------------

  3/ działalność usługowa następująca po zbiorach (01 .63.Z),---------------------------------------------------------------------

  4/ wytwarzanie gotowych posiłków i dań (10.85.Z),-- -----------------------------------------------------------------------------

  5/ produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
  (11.07.Z),----------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------

  6/ produkcja odzieży roboczej (14.12.Z),----------- -----------------------------------------------------------------------------------

  7/ produkcja wyrobów tartacznych (16.10.Z),-------- -------------------------------------------------------------------------------

  8/ produkcja opakowań drewnianych (16.24.Z),------- -----------------------------------------------------------------------------

  9/ pozostałe drukowanie (18.12.Z),----------------- -----------------------------------------------------------------------------------

  10/ działalność usługowa związana z przygotowywanie m do druku (18.13.Z),----------------------------------------------

  11/ reprodukcja zapisanych nośników informacji (18. 20.Z),---------------------------------------------------------------------

  12/ produkcja nawozów i związków azotowych (20.15.Z ),-----------------------------------------------------------------------

  13/ produkcja pestycydów i pozostałych środków agro chemicznych (20.20.Z),--------------------------------------------

  14/ produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (20.41.Z),-----------------------------------------

  15/ produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych ( 20.42.Z),--------------------------------------------------------------

  16/ produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (22.22. Z),-----------------------------------------------------------------------

  17/ kształtowanie i obróbka szkła płaskiego (23.12. Z),----------------------------------------------------------------------------

  18/ cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (23.7 0.Z),----------------------------------------------------------------------
  19/ produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminiu m (24.42.B),---------------------------------------------------------


  3


  20/ produkcja konstrukcji metalowych i ich części ( 25.11.Z),--------------------------------------------------------------------

  21/ produkcja metalowych elementów stolarki budowla nej (25.12.Z),-------------------------------------------------------

  22/ produkcja narzędzi (25.73.Z),------------------ -------------------------------------------------------------------------------------

  23/ produkcja opakowań z metali (25.92.Z),--------- --------------------------------------------------------------------------------

  24/ produkcja elementów elektronicznych (26.11.Z),- ----------------------------------------------------------------------------

  25/ produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych (28.2 4.Z),----------------------------------------------------------------------

  26/ produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (28. 30.Z),------------------------------------------------------------------------

  27/ produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (2 8.49.Z),-----------------------------------------------------------------

  28/ produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie ży wności, tytoniu i produkcji napojów (28.93.Z),-------------

  29/ produkcja mioteł, szczotek i pędzli (32.91.Z),- ----------------------------------------------------------------------------------

  30/ naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),-------- -------------------------------------------------------------------------------

  31/ działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadam i
  (39.00.Z),----------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------

  32/ realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z),------------------------------

  33/ roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynk ów mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z),------------

  34/ roboty związane z budową obiektów inżynierii wo dnej (42.91.Z),--------------------------------------------------------

  35/ rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.1 1.Z),----------------------------------------------------------------------

  36/ przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z),----- ----------------------------------------------------------------------------

  37/ wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z), -------------------------------------------------------------------------------

  38/ wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z),---------------------------------------------------------------

  39/ tynkowanie (43.31.Z),-------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------

  40/ zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z),------ ---------------------------------------------------------------------------------

  41/ posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścia n (43.33.Z),------------------------------------------------------------

  42/ malowanie i szklenie (43.34.Z),---------------- -------------------------------------------------------------------------------------

  43/ wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykoń czeniowych (43.39.Z),------------------------------------------

  44/ wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43. 91.Z),--------------------------------------------------------------------

  45/ pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdz ie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),---------------------------

  46/ sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdó w samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.31.Z), ----

  47/ sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do poja zdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32. Z),-

  48/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą p łodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemy słu
  tekstylnego i półproduktów (46.11.Z),-------------- ----------------------------------------------------------------------------------

  49/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą d rewna i materiałów budowlanych (46.13.Z),-------------------
  50/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą m aszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
  (46.14.Z),----------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------

  51/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą ż ywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.17.Z),-- ------
  52/ działalność agentów specjalizujących się w sprz edaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z),--- ---------

  53/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą t owarów różnego rodzaju – (46.19.Z),-----------------------------

  54/ sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tyton iu, nasion i pasz dla zwierząt (46.21.Z),------------------------  4

  55/ sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin (46.22.Z),--- --------------------------------------------------------------------------------

  56/ sprzedaż hurtowa żywych zwierząt (46.23.Z),---- ------------------------------------------------------------------------------
  57/ sprzedaż hurtowa skór (46.24.Z),--------------- -----------------------------------------------------------------------------------

  58/ sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (46.31.Z),---- ----------------------------------------------------------------------------

  59/ sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (46.32 .Z),-----------------------------------------------------------------------

  60/ sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (46.34 .B),--------------------------------------------------------------------

  61/ sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cuki erniczych i piekarskich (46.36.Z),--------------------------------

  62/ sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzęt u i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i
  grzejnego (46.74Z) -------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------

  63/ Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75Z) - -------------------------------------------------------------------------

  64/ Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90Z) - ----------------------------------------------------------------------------

  65/ pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niew yspecjalizowanych sklepach (47.19.Z),-------------------------

  66/ sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.21.Z),------------------

  67/ sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadz ona w wyspecjalizowanych sklepach (47.29.Z),---------------

  68/ sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryfe ryjnych i oprogramowania prowadzona w
  wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z),------------- ---------------------------------------------------------------------------------

  69/ sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.42.Z) ,--

  70/ sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, na wozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt
  domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ( 47.76.Z),----------------------------------------------------------

  71/ sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z), -

  72/ sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprze daży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z),----------------------

  73/ pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza s iecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),-------

  74/ transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejs ki (49.31.Z),---------------------------------------------------------------

  75/ transport drogowy towarów (49.41.Z),----------- -------------------------------------------------------------------------------

  76/ działalność usługowa związana z przeprowadzkami (49.42.Z),-------------------------------------------------------------

  77/ działalność usługowa wspomagająca transport ląd owy (52.21.Z),--------------------------------------------------------

  78/ przeładunek towarów w pozostałych punktach prze ładunkowych (52.24.C),------------------------------------------

  79/ hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10. Z),------------------------------------------------------------------------

  80/ pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów ke mpingowych) i pola namiotowe (55.30.Z),-------------------

  81/ restauracje i inne stałe placówki gastronomiczn e (56.10.A),---------------------------------------------------------------

  82/ przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odb iorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z),--------------------
  83/ pozostała usługowa działalność gastronomiczna ( 56.29.Z),-----------------------------------------------------------------

  84/ wydawanie książek (58.11.Z),------------------- ------------------------------------------------------------------------------------

  85/ wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, te lefonicznych) (58.12.Z),---------------------------------------------

  86/ wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (5 8.14.Z),----------------------------------------------------------------

  87/ pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),---- -------------------------------------------------------------------------------

  88/ działalność wydawnicza w zakresie pozostałego o programowania (58.29.Z),------------------------------------------

  89/ działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z),------------------

  90/ działalność związana z projekcją filmów (59.14. Z),----------------------------------------------------------------------------  5

  91/ działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muz ycznych (59.20.Z),----------------------------------------------------

  92/ działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z ),-------------------------------------------------------------------------

  93/ działalność związana z doradztwem w zakresie in formatyki (62.02.Z),---------------------------------------------------

  94/ działalność związana z zarządzaniem urządzeniam i informatycznymi (62.03.Z),--------------------------------------

  95/ przetwarzanie danych; zarządzanie stronami inte rnetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),-------

  96/ działalność portali internetowych (63.12.Z),--- ---------------------------------------------------------------------------------

  97/ działalność agencji informacyjnych (63.91.Z),-- --------------------------------------------------------------------------------

  98/ kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachun ek (68.10.Z),----------------------------------------------------------

  99/ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),---------------------------------

  100/ pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31 .Z),---------------------------------------------------------------------

  101/ zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zle cenie (68.32.Z),----------------------------------------------------

  102/ działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo pod atkowe (69.20.Z),--------------------------------------------------

  103/ działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70. 10.Z),-

  104/ stosunki międzyludzkie (public relations) i ko munikacja (70.21.Z),------------------------------------------------------

  105/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia dzi ałalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),------------

  106/ działalność w zakresie architektury (71.11.Z), --------------------------------------------------------------------------------

  107/ działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),---------------------------------

  108/ działalność agencji reklamowych (73.11.Z),---- -------------------------------------------------------------------------------

  109/ pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na ce le reklamowe w radio i telewizji (73.12.A),---------------------

  110/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele rekla mowe w mediach drukowanych (73.12.B),---------------------

  111/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele rekla mowe w mediach elektronicznych (Internet)(73.12.C), -----

  112/ badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),-- ---------------------------------------------------------------------------------

  113/ działalność w zakresie specjalistycznego proje ktowania (74.10.Z),-----------------------------------------------------

  114/ działalność fotograficzna (74.20.Z),---------- -----------------------------------------------------------------------------------

  115/ działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z) ,----------------------------------------------------------------------------

  116/ pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),------

  117/ wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z),--------------------------------------------
  118/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczy ch (77.31.Z),------------------------------------------------------------

  119/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlan ych (77.32.Z),-------------------------------------------------------

  120/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowyc h, włączając komputery (77.33.Z),------------------------------

  121/ wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (77.34.Z),-----------------------------------------------------------

  122/ wynajem i dzierżawa środków transportu lotnicz ego (77.35.Z),---------------------------------------------------------

  123/ wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządz eń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
  niesklasyfikowane (77.39.Z),----------------------- --------------------------------------------------------------------------------------

  124/ dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem
  autorskim (77.40.Z),------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------

  125/ działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pr acy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z),-----------------

  126/ działalność agencji pracy tymczasowej (78.20.Z ),----------------------------------------------------------------------------

  127/ pozostała działalność związana z udostępnianie m pracowników (78.30.Z),-------------------------------------------


  6


  128/ działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z),-------------------------------

  129/ pozostałe sprzątanie (81.29.Z),--------------- ------------------------------------------------------------------------------------

  130/ działalność usługowa związana z zagospodarowan iem terenów zieleni (81.30.Z),----------------------------------

  131/ działalność usługowa związana z administracyjn ą obsługą biura (82.11.Z),------------------------------------------

  132/ wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumen tów i pozostała specjalistyczna działalność
  wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z),---------- ------------------------------------------------------------------------------

  133/ działalność centrów telefonicznych (call cente r) (82.20.Z),----------------------------------------------------------------

  134/ działalność związana z organizacją targów, wys taw i kongresów (82.30.Z),-------------------------------------------

  135/ działalność związana z pakowaniem (82.92.Z),-- -----------------------------------------------------------------------------

  136/ pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
  niesklasyfikowana (82.99.Z),----------------------- --------------------------------------------------------------------------------------

  137/ pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jaz dy i pilotażu (85.53.Z),-------------------------------------------------

  138/ pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie in dziej niesklasyfikowane (85.59.B),---------------------------------

  139/ działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),-- -----------------------------------------------------------------------------

  140/ działalność wspomagająca wystawianie przedstaw ień artystycznych (90.02.Z),-------------------------------------

  141/ działalność obiektów służących poprawie kondyc ji fizycznej (93.13.Z),------------------------------------------------

  142/ działalność wesołych miasteczek i parków rozry wki (93.21.Z),-----------------------------------------------------------

  143/ działalność organizacji profesjonalnych (94.12 .Z),---------------------------------------------------------------------------

  144/ naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń pe ryferyjnych (95.11.Z),---------------------------------------------

  145/ naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (95.21.Z),---------------------------------

  146/ naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa do mowego oraz sprzętu użytku domowego i
  ogrodniczego (95.22.Z).---------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------

  § 3 ust. 1 po zmianie otrzyma brzmienie: § 3

  1. Przedmiotem działalności Spółki - według PKD - j est:--------------------------------------------------------------------------

  1/ działalność usługowa wspomagająca produkcję rośl inną (01.61.Z),-------------------------------------------------------

  2/ działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (01.62.Z),---------------------------

  3/ działalność usługowa następująca po zbiorach (01 .63.Z),---------------------------------------------------------------------

  4/ wytwarzanie gotowych posiłków i dań (10.85.Z),-- -----------------------------------------------------------------------------

  5/ produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
  (11.07.Z),----------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------

  6/ produkcja odzieży roboczej (14.12.Z),----------- -----------------------------------------------------------------------------------

  7/ produkcja wyrobów tartacznych (16.10.Z),-------- -------------------------------------------------------------------------------

  8/ produkcja opakowań drewnianych (16.24.Z),------- -----------------------------------------------------------------------------

  9/ pozostałe drukowanie (18.12.Z),----------------- -----------------------------------------------------------------------------------

  10/ działalność usługowa związana z przygotowywanie m do druku (18.13.Z),----------------------------------------------

  11/ reprodukcja zapisanych nośników informacji (18. 20.Z),---------------------------------------------------------------------  7

  12/ produkcja nawozów i związków azotowych (20.15.Z ),-----------------------------------------------------------------------

  13/ produkcja pestycydów i pozostałych środków agro chemicznych (20.20.Z),--------------------------------------------

  14/ produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (20.41.Z),-----------------------------------------

  15/ produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych ( 20.42.Z),--------------------------------------------------------------

  16/ produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (22.22. Z),-----------------------------------------------------------------------

  17/ kształtowanie i obróbka szkła płaskiego (23.12. Z),----------------------------------------------------------------------------

  18/ cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (23.7 0.Z),-----------------------------------------------------------------------
  19/ produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminiu m (24.42.B),---------------------------------------------------------

  20/ produkcja konstrukcji metalowych i ich części ( 25.11.Z),--------------------------------------------------------------------

  21/ produkcja metalowych elementów stolarki budowla nej (25.12.Z),-------------------------------------------------------

  22/ produkcja narzędzi (25.73.Z),------------------ -------------------------------------------------------------------------------------

  23/ produkcja opakowań z metali (25.92.Z),--------- --------------------------------------------------------------------------------

  24/ produkcja elementów elektronicznych (26.11.Z),- -----------------------------------------------------------------------------

  25/ produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych (28.2 4.Z),----------------------------------------------------------------------

  26/ produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (28. 30.Z),------------------------------------------------------------------------

  27/ produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (2 8.49.Z),------------------------------------------------------------------

  28/ produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie ży wności, tytoniu i produkcji napojów (28.93.Z),-------------

  29/ produkcja mioteł, szczotek i pędzli (32.91.Z),- ----------------------------------------------------------------------------------

  30/ naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),-------- -------------------------------------------------------------------------------

  31/ działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadam i
  (39.00.Z),----------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------

  32/ realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z),------------------------------

  33/ roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynk ów mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z),------------

  34/ roboty związane z budową obiektów inżynierii wo dnej (42.91.Z),--------------------------------------------------------

  35/ rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.1 1.Z),----------------------------------------------------------------------

  36/ przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z),----- ----------------------------------------------------------------------------

  37/ wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z), -------------------------------------------------------------------------------

  38/ wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z),---------------------------------------------------------------

  39/ tynkowanie (43.31.Z),-------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------

  40/ zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z),------ ---------------------------------------------------------------------------------

  41/ posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścia n (43.33.Z),------------------------------------------------------------

  42/ malowanie i szklenie (43.34.Z),---------------- -------------------------------------------------------------------------------------

  43/ wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykoń czeniowych (43.39.Z),------------------------------------------

  44/ wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43. 91.Z),--------------------------------------------------------------------

  45/ pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdz ie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),---------------------------

  46/ sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdó w samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.31.Z), ----

  47/ sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do poja zdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32. Z),-

  48/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą p łodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemy słu
  tekstylnego i półproduktów (46.11.Z),-------------- ----------------------------------------------------------------------------------


  8


  49/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą d rewna i materiałów budowlanych (46.13.Z),------------------
  50/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą m aszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
  (46.14.Z),----------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------

  51/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą ż ywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.17.Z),-- ------
  52/ działalność agentów specjalizujących się w sprz edaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z),--- ---------

  53/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą t owarów różnego rodzaju – (46.19.Z),-----------------------------

  54/ sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tyton iu, nasion i pasz dla zwierząt (46.21.Z),------------------------

  55/ sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin (46.22.Z),--- --------------------------------------------------------------------------------

  56/ sprzedaż hurtowa żywych zwierząt (46.23.Z),---- ------------------------------------------------------------------------------

  57/ sprzedaż hurtowa skór (46.24.Z),--------------- -----------------------------------------------------------------------------------

  58/ sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (46.31.Z),---- ----------------------------------------------------------------------------

  59/ sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (46.32 .Z),-----------------------------------------------------------------------

  60/ sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (46.34 .B),--------------------------------------------------------------------

  61/ sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cuki erniczych i piekarskich (46.36.Z),--------------------------------

  62/ sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzęt u i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i
  grzejnego (46.74Z) -------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------

  63/ sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75Z) - -------------------------------------------------------------------------

  64/ sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90Z) - ----------------------------------------------------------------------------

  65/ pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niew yspecjalizowanych sklepach (47.19.Z),-------------------------

  66/ sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.21.Z),------------------

  67/ sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadz ona w wyspecjalizowanych sklepach (47.29.Z),---------------

  68/ sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryfe ryjnych i oprogramowania prowadzona w
  wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z),------------- ---------------------------------------------------------------------------------

  69/ sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.42.Z) ,--

  70/ sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, na wozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt
  domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ( 47.76.Z),----------------------------------------------------------

  71/ sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z), -

  72/ sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprze daży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z),-----------------------

  73/ pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza s iecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),-------

  74/ transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejs ki (49.31.Z),---------------------------------------------------------------

  75/ transport drogowy towarów (49.41.Z),----------- -------------------------------------------------------------------------------

  76/ działalność usługowa związana z przeprowadzkami (49.42.Z),-------------------------------------------------------------

  77/ działalność usługowa wspomagająca transport ląd owy (52.21.Z),--------------------------------------------------------

  78/ przeładunek towarów w pozostałych punktach prze ładunkowych (52.24.C),-----------------------------------------

  79/ hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10. Z),------------------------------------------------------------------------

  80/ pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów ke mpingowych) i pola namiotowe (55.30.Z),-------------------
  -
  81/ restauracje i inne stałe placówki gastronomiczn e (56.10.A),---------------------------------------------------------------

  82/ przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odb iorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z),--------------------


  9

  83/ pozostała usługowa działalność gastronomiczna ( 56.29.Z),-----------------------------------------------------------------

  84/ wydawanie książek (58.11.Z),------------------- ------------------------------------------------------------------------------------

  85/ wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, te lefonicznych) (58.12.Z),--------------------------------------------

  86/ wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (5 8.14.Z),----------------------------------------------------------------

  87/ pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),---- -------------------------------------------------------------------------------

  88/ działalność wydawnicza w zakresie pozostałego o programowania (58.29.Z),------------------------------------------

  89/ działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z),------------------

  90/ działalność związana z projekcją filmów (59.14. Z),----------------------------------------------------------------------------

  91/ działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muz ycznych (59.20.Z),----------------------------------------------------

  92/ działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z ),-------------------------------------------------------------------------

  93/ działalność związana z doradztwem w zakresie in formatyki (62.02.Z),---------------------------------------------------

  94/ działalność związana z zarządzaniem urządzeniam i informatycznymi (62.03.Z),--------------------------------------

  95/ przetwarzanie danych; zarządzanie stronami inte rnetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),-------

  96/ działalność portali internetowych (63.12.Z),--- ---------------------------------------------------------------------------------

  97/ działalność agencji informacyjnych (63.91.Z),-- --------------------------------------------------------------------------------

  98/ kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachun ek (68.10.Z),-----------------------------------------------------------

  99/ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),---------------------------------

  100/ pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31 .Z),---------------------------------------------------------------------

  101/ zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zle cenie (68.32.Z),----------------------------------------------------

  102/ działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo pod atkowe (69.20.Z),--------------------------------------------------

  103/ działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70. 10.Z),-

  104/ stosunki międzyludzkie (public relations) i ko munikacja (70.21.Z),------------------------------------------------------

  105/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia dzi ałalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),------------

  106/ działalność w zakresie architektury (71.11.Z), ------------------------------------------------------------------------------

  107/ działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),---------------------------------

  108/ działalność agencji reklamowych (73.11.Z),---- -------------------------------------------------------------------------------

  109/ pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na ce le reklamowe w radio i telewizji (73.12.A),---------------------

  110/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele rekla mowe w mediach drukowanych (73.12.B),---------------------

  111/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele rekla mowe w mediach elektronicznych (Internet)(73.12.C), -----

  112/ badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),-- ----------------------------------------------------------------------------------

  113/ działalność w zakresie specjalistycznego proje ktowania (74.10.Z),------------------------------------------------------

  114/ działalność fotograficzna (74.20.Z),---------- ------------------------------------------------------------------------------------

  115/ działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z) ,-----------------------------------------------------------------------------

  116/ pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),------

  117/ wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z),--------------------------------------------
  118/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczy ch (77.31.Z),------------------------------------------------------------

  119/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlan ych (77.32.Z),-------------------------------------------------------

  120/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowyc h, włączając komputery (77.33.Z),------------------------------

  121/ wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (77.34.Z),-----------------------------------------------------------


  10


  122/ wynajem i dzierżawa środków transportu lotnicz ego (77.35.Z),----------------------------------------------------------

  123/ wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządz eń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
  niesklasyfikowane (77.39.Z),----------------------- --------------------------------------------------------------------------------------

  124/ dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem
  autorskim (77.40.Z),------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------

  125/ działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pr acy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z),-----------------

  126/ działalność agencji pracy tymczasowej (78.20.Z ),----------------------------------------------------------------------------

  127/ pozostała działalność związana z udostępnianie m pracowników (78.30.Z),-------------------------------------------

  128/ działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z),-------------------------------

  129/ pozostałe sprzątanie (81.29.Z),--------------- ------------------------------------------------------------------------------------

  130/ działalność usługowa związana z zagospodarowan iem terenów zieleni (81.30.Z),----------------------------------

  131/ działalność usługowa związana z administracyjn ą obsługą biura (82.11.Z),-------------------------------------------

  132/ wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumen tów i pozostała specjalistyczna działalność
  wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z),---------- ------------------------------------------------------------------------------

  133/ działalność centrów telefonicznych (call cente r) (82.20.Z),----------------------------------------------------------------

  134/ działalność związana z organizacją targów, wys taw i kongresów (82.30.Z),-------------------------------------------

  135/ działalność związana z pakowaniem (82.92.Z),-- -----------------------------------------------------------------------------

  136/ pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
  niesklasyfikowana (82.99.Z),----------------------- --------------------------------------------------------------------------------------

  137/ pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jaz dy i pilotażu (85.53.Z),-------------------------------------------------

  138/ pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie in dziej niesklasyfikowane (85.59.B),---------------------------------

  139/ działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),-- -----------------------------------------------------------------------------

  140/ działalność wspomagająca wystawianie przedstaw ień artystycznych (90.02.Z),-------------------------------------

  141/ działalność obiektów służących poprawie kondyc ji fizycznej (93.13.Z),------------------------------------------------

  142/ działalność wesołych miasteczek i parków rozry wki (93.21.Z),-----------------------------------------------------------

  143/ działalność organizacji profesjonalnych (94.12 .Z),---------------------------------------------------------------------------
  144/ naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń pe ryferyjnych (95.11.Z),---------------------------------------------
  145/ naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (95.21.Z),----------------------------------
  146/ naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa do mowego oraz sprzętu użytku domowego i
  ogrodniczego (95.22.Z).---------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------
  147/ sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowyc h, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych
  sklepach (47.52.Z)--------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------
  148/ sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innyc h pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych
  prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.53.Z)- --------------------------------------------------------------------------
  149/ sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gosp odarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych
  sklepach (47.54.Z)--------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------


  11

  150/ sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetlenio wego i pozostałych artykułów użytku domowego
  prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z)- --------------------------------------------------------------------------
  151/ sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toa letowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  (47.75.Z)------------------------------------------ --------------------------------------------------------------

  III. UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZEN IU
  Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko podmioty będące akcjonariuszami Spółki
  na 16 (szesnaście) dni przed datą Zwyczajnego Walne go Zgromadzenia, tj. w dniu 12 czerwca 2018 roku (tzw.
  dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, dalej: „Dzień Rejestracji”).
  Akcjonariusz posiadający zdematerializowane akcje n a okaziciela Spółki, w celu uczestnictwa w Zwyczajnym
  Walnym Zgromadzeniu, winien ponadto zażądać od podm iotu prowadzącego rachunek papierów
  wartościowych, na którym akcje te są zapisane, wyst awienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnict wa
  w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to może b yć zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu
  zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie póź niej niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu
  Rejestracji (tj. nie później niż 13 czerwca 2018 r.).
  Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie
  wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz na podstawie
  złożonych w Spółce zaświadczeń wydanych na dowód zł ożenia akcji w depozycie. Krajowy Depozyt Papierów
  Wartościowych S.A. sporządza ww. wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w
  Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
  Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym
  Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do
  wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie pr zed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia , tj. w
  dniach 25 - 27 czerwca 2017 roku w godz. od 8.00 do 16.00. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu
  listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektronicz ną podając adres, na który lista powinna być wysłan a.

  IV. OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
  1. Informacje ogólne.
  Jeżeli którakolwiek z poniższych procedur przewiduj e składanie Spółce czy też Zarządowi Spółki jakichkolwiek
  zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń drogą e lektroniczną należy mieć na uwadze, że:
  1) oświadczenia te winny być przesyłane na następuj ący adres poczty elektronicznej:
  [email protected]

  2) oświadczenia te winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za moment złożenia
  oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w
  taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki m ogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pr acy
  biura Zarządu, tj. w dni powszednie od godz. 8.00 d o godz. 16.00.
  3) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki sp owodowane brakiem możliwości skorzystania ze środkó w
  elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie
  elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczy n niezależnych od Spółki.
  Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzen ia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki
  www.hortico.pl
  (zakładka „RELACJE INWESTORSKIE/Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy”).


  12

  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy
  Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki i w z wiązku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z
  powyższymi regulacjami.
  2. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgromadzenia.
  Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych ak cjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co
  najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku
  obrad najbliższego zgromadzenia. Żądanie takie powi nno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały
  dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żąd anie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później
  niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem zg romadzenia, tj. 7 czerwca 2018 roku . Do żądania winny
  zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia
  żądania składający je są akcjonariuszami reprezentu jącymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitał u
  zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadect wo depozytowe). Żądanie powinno zawierać adres do
  korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie, j ego forma oraz sposób złożenia winny odpowiadać
  przepisom prawa, Regulaminowi Walnego Zgromadzenia oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.
  Żądania w formie pisemnej powinny być kierowane na adres biura Zarządu Spółki, tj. ul. Giełdowa 12H, 52-437
  Wrocław. Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na zgło szenie żądania jest zachowany, jeśli w tym terminie
  żądanie zostanie zgłoszone Zarządowi. Nie jest zate m wystarczające nadanie w tym terminie żądania list em
  poleconym. Żądanie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres [email protected]

  Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Za rząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone
  zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie póź niej niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym
  terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ogłoszen ie następuje w sposób właściwy dla zwołania
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jeśli żądanie nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w
  ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania, inform uje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które
  uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione ż ądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany
  zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.
  3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad
  zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzo ne do porządku obrad przed terminem
  zgromadzenia.
  Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łączn ie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładoweg o
  mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzeni a zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które m ają zostać wprowadzone do porządku obrad.
  Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie
  budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień zło żenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami
  reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudzies tą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo
  świadectwo depozytowe). Zgłoszenie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi projekty
  uchwał. Zgłoszenie przesyłane w formie pisemnej pow inno być kierowane na adres biura Zarządu Spółki, tj. ul.
  Giełdowa 12H, 52-437 Wrocław. Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na przekazanie zgłoszenia jest
  zachowany, jeśli w tym terminie zgłoszenie zostanie przekazane Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające
  nadanie w tym terminie zgłoszenia listem poleconym. Zgłoszenie może być przesłane również drogą
  elektroniczną, na adres [email protected]
  . Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich z łożenia w


  13

  Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa, Regulaminowi
  Walnego Zgromadzenia oraz wymogom wskazanym w ninie jszym ogłoszeniu.
  Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wyżej określonymi wymogami, projekty te są
  niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spół ki.
  Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wyż ej wskazanym wymogom, Spółka, w terminie 3 (trzech)
  dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień Zwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszająceg o wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie
  projektów uchwał.
  4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchw ał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku
  obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać
  projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do po rządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów
  uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego, prze kazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po
  podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.
  5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnik a oraz zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu p ełnomocnika, a także wykorzystanie formularzy
  podczas głosowania przez pełnomocnika.
  Zgodnie z art. 412-412
  2 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może uczest niczyć w Zwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście l ub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje
  wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym W alnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z
  treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalsz ego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści
  pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więc ej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z
  akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadają cy akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku pap ierów
  wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocni ków do wykonywania praw z akcji zapisanych na
  każdym z rachunków.
  Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której peł nomocnikiem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest
  członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej
  od Spółki. Wówczas znajdują zastosowanie poniższe z asady:
  1) pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tyl ko na jednym Zwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu,
  2) pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi ok oliczności wskazujące na istnienie bądź
  możliwość wystąpienia konfliktu interesów,
  3) udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone,
  4) pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielon ymi przez akcjonariusza.
  Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walny m Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu
  wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektroni cznej.
  Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie ele ktronicznej, to mocodawca powinien zawiadomić o tym
  Spółkę. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji
  mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak n iż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało
  zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo postać
  elektroniczną. Zawiadomienie w formie pisemnej winn o być przesłane na adres biura Zarządu Spółki tj. ul.
  Giełdowa 12H, 52-437 Wrocław. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na złożenie Spółce zawiadomienia jest


  14

  zachowany, jeśli w tym terminie zawiadomienie zosta nie przekazane Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające
  nadanie w tym terminie zawiadomienia listem polecon ym. Zawiadomienie w postaci elektronicznej jest
  przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektr onicznej, na adres [email protected]

  Zawiadomienie powinno zawierać: 1) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz i miona i nazwiska osób uprawnionych do
  udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
  2) rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamo ści, a także numer PESEL mocodawcy (w
  przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypa dku podmiotów wpisanych do rejestru
  przedsiębiorców),
  3) imię i nazwisko pełnomocnika,
  4) miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełn omocnika,
  5) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, któ re umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,
  6) datę udzielenia pełnomocnictwa,
  7) wskazanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w związ ku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
  8) zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelk ie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie,
  czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełn omocników,
  9) wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne.
  Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z pow yższymi wymogami, Spółka niezwłocznie potwierdza
  mocodawcy dokonanie zawiadomienia.
  Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogo m, Spółka niezwłocznie informuje o tym
  zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia.
  Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z na ruszeniem wyżej wskazanych wymogów jest
  uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawe m umocowania pełnomocnika do reprezentacji
  mocodawcy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W szcz ególności może stanowić podstawę do
  niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uc zestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
  Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpo średnio po przybyciu na Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę ob ecności. Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności
  ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób ni e budzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość.
  Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed wpisem na list ę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do
  protokołu dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem
  umocowanie do reprezentacji mocodawcy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Ponadto pełnomocnik,
  któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektron icznej, przed wpisem na listę obecności ma obowiązek
  przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku lub przesłać je do Spółki za pośrednictwem
  poczty elektronicznej na adres: [email protected] .pl
  . Spółka udostępniła na swojej stronie internetowej
  www.hortico.pl
  formularze, które mogą być wykorzystywane przez ak cjonariuszy do głosowania przez
  pełnomocnika. Akcjonariusze nie mają jednak obowiąz ku korzystania z tych formularzy. Powyższe zasady
  stosuje się odpowiednio także do dalszych pełnomocn ictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.
  Zarząd HORTICO S.A. zwraca uwagę, iż zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
  publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów fi nansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
  spółkach publicznych, pełnomocnik podmiotu wskazane go w art. 69 ww. ustawy zobowiązany jest do
  powiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spół ki o fakcie udzielenia mu pełnomocnictwa do udziału w
  Walnym Zgromadzeniu, jeżeli akcjonariusz nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu
  głosowania.


  15

  6. Nie istnieje możliwość uczestniczenia na walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komu nikacji
  elektronicznej.
  7. Nie istnieje możliwość wypowiadania się w trakci e walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej.
  8. Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu d rogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu
  środków komunikacji elektronicznej.  16

  PROJEKTY UCHWAŁ
  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

  HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA

  Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

  ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2018 ROKU

  Uchwała Nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 28 czerwca 2018 roku
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walne go Zgromadzenia
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTI CO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego W alnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią […].

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 28 czerwca 2018 roku
  w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTI CO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w sk ładzie:…………………………

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 28 czerwca 2018 roku


  17

  w sprawie przyjęcia porządku obrad

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć
  porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obe jmujący:
  12. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  13. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadz enia.
  14. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Wal nego Zgromadzenia i jego zdolności do
  podejmowania uchwał.
  15. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  16. Przyjęcie porządku obrad.
  17. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
  sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu
  podziału zysku za rok obrotowy 2017.
  18. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO SA za
  rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdani a Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok
  obrotowy 2017.
  19. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nad zorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania
  Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
  2017, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zy sku za rok obrotowy 2017, sprawozdania
  Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego
  sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok ob rotowy 2017.
  20. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej w spraw ie udzielenia Członkom Zarządu Spółki
  absolutorium za rok obrotowy 2017.
  21. Podjęcie uchwał w sprawie:
  k) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności S półki za rok obrotowy 2017,
  l) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ro k obrotowy 2017,
  m) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności G rupy Kapitałowej HORTICO SA za rok
  obrotowy 2017,
  n) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finanso wego Grupy Kapitałowej HORTICO SA za
  rok obrotowy 2017,
  o) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wynikó w oceny: sprawozdania Zarządu z
  działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozda nia finansowego za rok obrotowy 2017,
  wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z
  działalności Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok ob rotowy 2017 oraz skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2017.
  p) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017,
  q) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z w ykonania przez nich obowiązków w roku
  obrotowym 2017,
  r) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absoluto rium z wykonania przez nich obowiązków w
  roku obrotowym 2017,
  s) zmiany statutu Spółki,
  t) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolite go tekstu statutu Spółki.  18

  22. Zamknięcie obrad.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 28 czerwca 2018 roku
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z dzia łalności Spółki za rok obrotowy 2017

  § 1
  Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzi bą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1
  oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z
  działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 28 czerwca 2018 roku
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp ółki za rok obrotowy 2017

  § 1
  Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, obejmującego:
  1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., któ ry po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
  67.293.855,58 złotych (słownie: sześćdziesiąt siede m milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące
  osiemset pięćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt osi em groszy),
  3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 styczn ia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący
  zysk netto w kwocie 1.960.831,56 złotych (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy
  osiemset trzydzieści jeden złotych pięćdziesiąt sze ść groszy),
  4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31
  grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału w łasnego o kwotę 1.138.815,26 złotych (słownie:
  jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy osiemset piętnaście złotych dwadzieścia sześć groszy),
  5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
  wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 233.180,46 złotych (słownie: dwieście
  trzydzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt złotych czterdzieści sześć groszy),
  6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na
  podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Ko deksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić
  sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


  19

  Uchwała Nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 28 czerwca 2018 roku
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z dzia łalności Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok
  obrotowy 2017
  § 1
  Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2017,
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na
  podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozda nie
  Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2017.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  Uchwała Nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 28 czerwca 2018 roku
  w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdan ia finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO SA za
  rok obrotowy 2017
  § 1
  Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finan sowego Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok
  obrotowy 2017, obejmującego: 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., któ ry po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
  72.463.567,79 złotych (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset
  sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt dziewię ć groszy),
  3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 styczn ia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący
  zysk netto w kwocie 1.884.300,98 złotych (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące
  trzysta złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy),
  4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31
  grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału w łasnego o kwotę 2.226.611,12 złotych (słownie:
  dwa miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sześ ćset jedenaście złotych dwanaście groszy),
  5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
  wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 644.346,95 złotych (słownie: sześćset
  czterdzieści cztery tysiące trzysta czterdzieści sz eść złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy),
  6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na
  podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić
  skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitał owej HORTICO SA za rok obrotowy 2017.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


  20

  Uchwała Nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 28 czerwca 2018 roku
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorcze j z wyników oceny: sprawozdania Zarządu
  z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawoz dania finansowego za rok obrotowy 2017, wniosku
  Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obr otowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności
  Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2017 o raz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za
  rok obrotowy 2017

  § 1
  Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyni ków oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
  za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za r ok obrotowy 2017, wniosku Zarządu w sprawie sposobu
  podziału zysku za rok obrotowy 2017, sprawozdania Z arządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO SA za
  rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdani a finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2017; i
  zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewiden ta z badania sprawozdania finansowego; Zwyczajne Wa lne
  Zgromadzenie spółki HORTICO S.A. postanawia zatwier dzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:
  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok o brotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrot owy
  2017, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zy sku za rok obrotowy 2017 sprawozdania Zarządu z
  działalności Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok ob rotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2017. § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 28 czerwca 2018 roku
  w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obro towy 2017

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na
  podstawie art. 348 § 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że zysk netto za rok
  obrotowy 2017 r. w wysokości 1.960.831,56 złotych ( słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy
  osiemset trzydzieści jeden złotych pięćdziesiąt sze ść groszy), zostanie podzielony w następujący sposó b:
  - kwota 587.154,50 złotych (słownie: pięćset osiemd ziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote
  pięćdziesiąt groszy) (tj. 0,05 zł na akcję) przezna czona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariusz y;
  - kwota 1.373.677,06 złotych (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt
  siedem złotych sześć groszy) przeznaczona zostaje n a zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

  § 2
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na
  podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych us tala:
  - dzień dywidendy na 12 lipca 2018 roku;
  - termin wypłaty dywidendy na 27 lipca 2018 roku. § 3
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


  21


  Uchwała Nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 28 czerwca 2018 roku
  w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Kolasie - Prezeso wi Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego
  obowiązków w roku obrotowym 2017
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na
  podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 K odeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu
  Pawłowi Kolasie – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
  2017. § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 28 czerwca 2018 roku
  w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Guszałowi – Wi ceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania
  przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na
  podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Ko deksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu
  Andrzejowi Guszałowi – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
  obrotowym 2017. § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  Uchwała Nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 28 czerwca 2018 roku
  w sprawie udzielenia Pani Kindze Kazubowskiej-Talad ze – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania
  przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na
  podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Ko deksu spółek handlowych, postanawia udzielić Pani K indze
  Kazubowskiej-Taladze – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania prze z nią obowiązków w roku
  obrotowym 2017. § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


  22


  Uchwała Nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 28 czerwca 2018 roku
  w sprawie udzielenia Pani Urszuli Bender – Przewodn iczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania
  przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na
  podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Ko deksu spółek handlowych, postanawia udzielić Pani U rszuli
  Bender– Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absoluto rium z wykonania przez nią obowiązków w roku
  obrotowym 2017. § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  Uchwała Nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 28 czerwca 2018 roku
  w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Kononowiczowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej -
  absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w r oku obrotowym 2017
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na
  podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 K odeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu
  Łukaszowi Kononowiczowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez
  niego obowiązków w roku obrotowym 2017. § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  Uchwała Nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 28 czerwca 2018 roku
  w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Matuszczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z
  wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2 017
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na
  podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 K odeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu
  Marcinowi Matuszczakowi – Członkowi Rady Nadzorcze j - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
  w roku obrotowym 2017.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


  23

  Uchwała Nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 28 czerwca 2018 roku
  w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Magierze – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykona nia
  przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na
  podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 K odeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu
  Tomaszowi Magierze – Członkowi Rady Nadzorczej – ab solutorium z wykonania przez niego obowiązków w
  roku obrotowym 2017.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 28 czerwca 2018 roku
  w sprawie udzielenia Pani Annie Chmurze – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykona nia przez
  nią obowiązków w roku obrotowym 2017
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na
  podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 K odeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Pani Annie
  Chmurze – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym
  2017.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  Uchwała Nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 28 czerwca 2018 roku
  w sprawie zmiany Statutu Spółki
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na
  podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, p ostanawia dokonać zmiany w Statucie Spółki w ten
  sposób, że w § 3 ust. 1 Statutu dodaje się pkt 147 /, 148/, 149/, 150/, 151/, o następującej treści:
  147/ sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowyc h, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych
  sklepach (47.52.Z)--------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------
  148/ sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innyc h pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych
  prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.53.Z)- ------------------------------------------------------------------


  24

  149/ sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gosp odarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych
  sklepach (47.54.Z)--------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------
  150/ sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetlenio wego i pozostałych artykułów użytku domowego
  prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z)- ------------------------------------------------------------------
  151/ sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toa letowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  (47.75.Z)------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------

  W związku z tym, po zmianie § 3 ust. 1 Statutu otrz ymuje następujące brzmienie:
  § 3

  1. Przedmiotem działalności Spółki - według PKD - j est:-------------------------------------------------------------------

  1/ działalność usługowa wspomagająca produkcję rośl inną (01.61.Z),--------------------------------------------------

  2/ działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (01.62.Z),-------------------------

  3/ działalność usługowa następująca po zbiorach (01 .63.Z),----------------------------------------------------------------

  4/ wytwarzanie gotowych posiłków i dań (10.85.Z),-- -----------------------------------------------------------------------

  5/ produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
  (11.07.Z),----------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------

  6/ produkcja odzieży roboczej (14.12.Z),----------- --------------------------------------------------------------------------

  7/ produkcja wyrobów tartacznych (16.10.Z),-------- ------------------------------------------------------------------------

  8/ produkcja opakowań drewnianych (16.24.Z),------- ---------------------------------------------------------------------

  9/ pozostałe drukowanie (18.12.Z),----------------- --------------------------------------------------------------------------

  10/ działalność usługowa związana z przygotowywanie m do druku (18.13.Z),----------------------------------------------

  11/ reprodukcja zapisanych nośników informacji (18. 20.Z),---------------------------------------------------------------

  12/ produkcja nawozów i związków azotowych (20.15.Z ),------------------------------------------------------------------

  13/ produkcja pestycydów i pozostałych środków agro chemicznych (20.20.Z),------------------------------------------

  14/ produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (20.41.Z),---------------------------------------

  15/ produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych ( 20.42.Z),---------------------------------------------------------

  16/ produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (22.22. Z),----------------------------------------------------------------

  17/ kształtowanie i obróbka szkła płaskiego (23.12. Z),-----------------------------------------------------------------------

  18/ cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (23.7 0.Z),------------------------------------------------------------------
  19/ produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminiu m (24.42.B),-------------------------------------------------------

  20/ produkcja konstrukcji metalowych i ich części ( 25.11.Z),--------------------------------------------------------------

  21/ produkcja metalowych elementów stolarki budowla nej (25.12.Z),-------------------------------------------------

  22/ produkcja narzędzi (25.73.Z),------------------ ------------------------------------------------------------------------------

  23/ produkcja opakowań z metali (25.92.Z),--------- -------------------------------------------------------------------------

  24/ produkcja elementów elektronicznych (26.11.Z),- ---------------------------------------------------------------------

  25/ produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych (28.2 4.Z),---------------------------------------------------------------

  26/ produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (28. 30.Z),--------------------------------------------------------------------

  27/ produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (2 8.49.Z),---------------------------------------------------------------

  28/ produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie ży wności, tytoniu i produkcji napojów (28.93.Z),-------------

  29/ produkcja mioteł, szczotek i pędzli (32.91.Z),- ----------------------------------------------------------------------------  25

  30/ naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),-------- ------------------------------------------------------------------------

  31/ działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadam i
  (39.00.Z),----------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------

  32/ realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z),---------------------------

  33/ roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynk ów mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z),---------- -

  34/ roboty związane z budową obiektów inżynierii wo dnej (42.91.Z),---------------------------------------------------

  35/ rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.1 1.Z),---------------------------------------------------------------

  36/ przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z),----- -----------------------------------------------------------------------

  37/ wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z), -----------------------------------------------------------------------

  38/ wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z),---------------------------------------------------------

  39/ tynkowanie (43.31.Z),-------------------------- ------------------------------------------------------------------------------

  40/ zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z),------ --------------------------------------------------------------------------

  41/ posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścia n (43.33.Z),--------------------------------------------------------

  42/ malowanie i szklenie (43.34.Z),---------------- -------------------------------------------------------------------------------

  43/ wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykoń czeniowych (43.39.Z),----------------------------------------

  44/ wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43. 91.Z),---------------------------------------------------------------

  45/ pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdz ie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),---------------------------

  46/ sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdó w samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.31.Z), ----

  47/ sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do poja zdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32. Z),-

  48/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą p łodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemy słu
  tekstylnego i półproduktów (46.11.Z),-------------- --------------------------------------------------------------------------

  49/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą d rewna i materiałów budowlanych (46.13.Z),----------------
  50/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą m aszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
  (46.14.Z),----------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------

  51/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą ż ywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.17.Z),-- ------
  52/ działalność agentów specjalizujących się w sprz edaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z),--- ---------

  53/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą t owarów różnego rodzaju – (46.19.Z),----------------------------

  54/ sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tyton iu, nasion i pasz dla zwierząt (46.21.Z),---------------------

  55/ sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin (46.22.Z),--- -------------------------------------------------------------------------

  56/ sprzedaż hurtowa żywych zwierząt (46.23.Z),---- -------------------------------------------------------------------------

  57/ sprzedaż hurtowa skór (46.24.Z),--------------- --------------------------------------------------------------------------

  58/ sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (46.31.Z),---- ------------------------------------------------------------------------

  59/ sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (46.32 .Z),-----------------------------------------------------------------

  60/ sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (46.34 .B),---------------------------------------------------------------

  61/ sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cuki erniczych i piekarskich (46.36.Z),------------------------------

  62/ sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzęt u i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i
  grzejnego (46.74Z) -------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------

  63/ sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75Z) - -------------------------------------------------------------------  26

  64/sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90Z) -- ------------------------------------------------------------------------

  65/ pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niew yspecjalizowanych sklepach (47.19.Z),----------------------

  66/ sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.21.Z),------------------

  67/ sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadz ona w wyspecjalizowanych sklepach (47.29.Z),--------------

  68/ sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryfe ryjnych i oprogramowania prowadzona w
  wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z),------------- -------------------------------------------------------------------------

  69/ sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.42.Z) ,--

  70/ sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, na wozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt
  domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ( 47.76.Z),------------------------------------------------------

  71/ sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z), -

  72/ sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprze daży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z),----------------------

  73/ pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza s iecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),-------

  74/ transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejs ki (49.31.Z),-------------------------------------------------------------

  75/ transport drogowy towarów (49.41.Z),----------- ------------------------------------------------------------------------

  76/ działalność usługowa związana z przeprowadzkami (49.42.Z),--------------------------------------------------------

  77/ działalność usługowa wspomagająca transport ląd owy (52.21.Z),----------------------------------------------------

  78/ przeładunek towarów w pozostałych punktach prze ładunkowych (52.24.C),----------------------------------------

  79/ hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10. Z),-------------------------------------------------------------------

  80/ pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów ke mpingowych) i pola namiotowe (55.30.Z),-------------------

  81/ restauracje i inne stałe placówki gastronomiczn e (56.10.A),-----------------------------------------------------------

  82/ przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odb iorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z)--------------------
  83/ pozostała usługowa działalność gastronomiczna ( 56.29.Z),--------------------------------------------------------------

  84/ wydawanie książek (58.11.Z),------------------- -----------------------------------------------------------------------------

  85/ wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, te lefonicznych) (58.12.Z),------------------------------------------

  86/ wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (5 8.14.Z),-----------------------------------------------------------

  87/ pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),---- -------------------------------------------------------------------------

  88/ działalność wydawnicza w zakresie pozostałego o programowania (58.29.Z),---------------------------------------

  89/ działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z),------------------

  90/ działalność związana z projekcją filmów (59.14. Z),---------------------------------------------------------------------
  91/ działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muz ycznych (59.20.Z),-----------------------------------------------

  92/ działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z ),-------------------------------------------------------------------
  --
  93/ działalność związana z doradztwem w zakresie in formatyki (62.02.Z),-----------------------------------------------

  94/ działalność związana z zarządzaniem urządzeniam i informatycznymi (62.03.Z),-------------------------------------

  95/ przetwarzanie danych; zarządzanie stronami inte rnetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),-------

  96/ działalność portali internetowych (63.12.Z),--- ----------------------------------------------------------------------------

  97/ działalność agencji informacyjnych (63.91.Z),-- --------------------------------------------------------------------------

  98/ kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachun ek (68.10.Z),-------------------------------------------------------

  99/ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),---------------------------------

  100/ pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31 .Z),-------------------------------------------------------------------


  27


  101/ zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zle cenie (68.32.Z),-----------------------------------------------

  102/ działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo pod atkowe (69.20.Z),---------------------------------------------

  103/ działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70. 10.Z),-

  104/ stosunki międzyludzkie (public relations) i ko munikacja (70.21.Z),------------------------------------------------

  105/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia dzi ałalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),------------

  106/ działalność w zakresie architektury (71.11.Z), ---------------------------------------------------------------------------

  107/ działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),-------------------------------

  108/ działalność agencji reklamowych (73.11.Z),---- -------------------------------------------------------------------------

  109/ pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na ce le reklamowe w radio i telewizji (73.12.A),---------------------

  110/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele rekla mowe w mediach drukowanych (73.12.B),---------------------

  111/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele rekla mowe w mediach elektronicznych (Internet)(73.12.C), -----

  112/ badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),-- --------------------------------------------------------------------------

  113/ działalność w zakresie specjalistycznego proje ktowania (74.10.Z),-------------------------------------------------

  114/ działalność fotograficzna (74.20.Z),---------- -------------------------------------------------------------------------------

  115/ działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z) ,---------------------------------------------------------------------------
  116/ pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),------

  117/ wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z),--------------------------------------------

  118/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczy ch (77.31.Z),--------------------------------------------------------

  119/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlan ych (77.32.Z),----------------------------------------------------

  120/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowyc h, włączając komputery (77.33.Z),------------------------------

  121/ wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (77.34.Z),-------------------------------------------------------

  122/ wynajem i dzierżawa środków transportu lotnicz ego (77.35.Z),------------------------------------------------------

  123/ wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządz eń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
  niesklasyfikowane (77.39.Z),----------------------- ---------------------------------------------------------------------------

  124/ dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem
  autorskim (77.40.Z),------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

  125/ działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pr acy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z),-----------------

  126/ działalność agencji pracy tymczasowej (78.20.Z ),--------------------------------------------------------------------

  127/ pozostała działalność związana z udostępnianie m pracowników (78.30.Z),--------------------------------------

  128/ działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z),------------------------------

  129/ pozostałe sprzątanie (81.29.Z),--------------- ------------------------------------------------------------------------------

  130/ działalność usługowa związana z zagospodarowan iem terenów zieleni (81.30.Z),--------------------------------

  131/ działalność usługowa związana z administracyjn ą obsługą biura (82.11.Z),-------------------------------------------

  132/ wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumen tów i pozostała specjalistyczna działalność
  wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z),---------- -----------------------------------------------------------------------

  133/ działalność centrów telefonicznych (call cente r) (82.20.Z),------------------------------------------------------------

  134/ działalność związana z organizacją targów, wys taw i kongresów (82.30.Z),------------------------------------------

  135/ działalność związana z pakowaniem (82.92.Z),-- -------------------------------------------------------------------------  28

  136/ pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
  niesklasyfikowana (82.99.Z),----------------------- -----------------------------------------------------------------------------

  137/ pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jaz dy i pilotażu (85.53.Z),-----------------------------------------------

  138/ pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie in dziej niesklasyfikowane (85.59.B),---------------------------------

  139/ działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),-- ------------------------------------------------------------------------

  140/ działalność wspomagająca wystawianie przedstaw ień artystycznych (90.02.Z),------------------------------------

  141/ działalność obiektów służących poprawie kondyc ji fizycznej (93.13.Z),-----------------------------------------------

  142/ działalność wesołych miasteczek i parków rozry wki (93.21.Z),-------------------------------------------------------

  143/ działalność organizacji profesjonalnych (94.12 .Z),----------------------------------------------------------------------

  144/ naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń pe ryferyjnych (95.11.Z),--------------------------------------------

  145/ naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (95.21.Z),----------------------------------

  146/ naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa do mowego oraz sprzętu użytku domowego i
  ogrodniczego (95.22.Z).---------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
  147/ sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowyc h, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych
  sklepach (47.52.Z)--------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------
  148/ sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innyc h pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych
  prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.53.Z)- ----------------------------------------------------------------------
  149/ sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gosp odarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych
  sklepach (47.54.Z)--------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
  150/ sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetlenio wego i pozostałych artykułów użytku domowego
  prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z)- ----------------------------------------------------------------------
  151/ sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toa letowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  (47.75.Z)------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutk iem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w
  zakresie wynikającym z niniejszej uchwały.
  UCHWAŁA Nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki po firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 28 czerwca 2018 roku
  w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki
  § 1

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na
  podstawie na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Radzie Nadzorczej
  HORTICO SA upoważnienia do ustalenia jednolitego te kstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany
  wprowadzone uchwałą nr ……… . § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutk iem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany statutu w
  zakresie wynikającym z uchwały nr … Zwyczajnego Wal nego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2018 roku.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Hortico SA
ISIN:PLHRTIC00014
NIP:8942944952
EKD: 01.61 działalność usługowa wspomagająca produkcje roślinną
Adres: ul. Giełdowa 12H 52-437 Wrocław
Telefon:+48 71 3340350
www:www.hortico.pl
Komentarze o spółce HORTICO
2019-06-26 01-06-43
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649