Raport.

HOLLYWOOD SA (19/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Hollywood S.A.

Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd Hollywood SA ("Spółka", "Emitent") przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hollywood S.A. oraz treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  Uchwała Nr …..
  z dnia …………… roku
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
  HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

  §1
  Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w
  Sierpcu wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana ……. . -------------------------------- ----------
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia . -------------------------------- -----------------------------


  Uchwała Nr …..
  z dnia ………………… roku
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
  HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu
  w sprawie przyjęcia porządku obrad

  §1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w
  Sierpcu przyjm uje następujący porządek obrad Nadzw yczajnego Walnego Zgromadzenia:

  1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  3) Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
  4) Przyjęcie porządku obrad;
  5) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki,
  6) Podjęcie uchwały w sprawie upoważn ienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu
  jednolitego Statutu Spółki Hollywood S.A.,
  7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
  8) Podjęcie uchwał w sprawie wybo rów członków Rady Nadzorczej,
  9) Wolne wnioski ;
  10) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

  §2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia . -------------------------------- -----------------------------

  Uchwała Nr ….
  z dnia …………. roku
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
  HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu
  w sprawie zmiany Statutu Spółki

  Na podstawie art. 430 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
  uchwala, co następuje:  § 1
  Zmianie ulega § 7 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następującą treść:

  „ 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.164.241 zł (pięćdziesiąt milionów sto sześćdziesiąt cztery
  tysiące dwieście czterdzieści jeden złotych) i dzieli się na: -- -------------------------------- --------------------
  - 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 1 zł (słownie:
  jeden złoty) każda, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---
  - 17.300.000 (słownie: siedemnaście milionów trzysta tysięcy) akcji imiennych serii B, o wartości
  nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, -------------------------------- -------------------------------- --
  - 12. 700.000 (słownie: dwanaście milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, -------------------------------- --------------------
  - 800.000 (słownie osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł
  (słownie: jeden złoty) każda, -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  - 2.414.295 (słownie: dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć)
  akcji zwyk łych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, ----
  - 1.700.000 (słownie: jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o
  wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, -------------------------------- ----------------------
  - 395.000 (słownie: trzy sta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o
  wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, -------------------------------- ----------------------
  - 3.485.705 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięć) akcji zwykłych na
  okaziciela serii H, o wartości nomin alnej 1 zł (jeden złoty) każda, -------------------------------- -------
  - 1.164.241 (jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden) akcji
  zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. ------------------------
  - 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów) akcji z wykłych na okaziciela serii J o wartości
  nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, -------------------------------- -------------------------------- --
  - 5.000 (pięć tysięcy) akcji imiennych serii K, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda .”

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązująca od momentu rejestracji zmiany
  Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  Uchwała Nr ….
  z dnia …………. roku
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
  HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu
  w sprawie zmiany Statutu Spółki

  Na podstawie art. 430 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
  uchwala, co następuje:

  § 1
  Zmianie ulega § 31 ust.6 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następującą treść:

  „6. T ak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką publiczną, Rada Nadzorcza, zgodnie z
  powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, będzie powoływać Komitet Audytu. Szczegółowe
  zasady funkcjonowania i wykonywania zadań Komitetu Audytu, tryb jego pracy, skład, l iczebność,
  zasady powoływania członków oraz ich kwalifikacje będą określały przepisy powszechnie
  obowiązującego prawa, uchwała powołująca Komitet Audytu oraz zatwierdzony wraz z nią
  regulamin. Jeśli powołanie Komitetu Audytu nie jest obligatoryjne (zgodnie z przepisami
  powszechnie obowiązującego prawa) zadania Komitetu Audytu mogą być wykonywane przez


  Radę Nadzorczą kolegialnie w przypadku powzięcia przez Radę Nadzorczą uchwały o przejęciu
  zadań Komitetu Audytu .”

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązująca od momentu rejestracji zmiany
  Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  Uchwała Nr ….
  z dnia …………. roku
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
  HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu
  w spr awie zmiany Statutu Spółki

  Na podstawie art. 430 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
  uchwala, co następuje:

  § 1
  Zmianie ulega § 31 ust.7 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następującą treść:

  „Komitet Audytu działań będzie zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych
  rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 z dnia 6
  czerwca 2017r.)”

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowi ązująca od momentu rejestracji zmiany
  Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

  Uchwała Nr ….
  z dnia ……………….. roku
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
  HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu
  w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu
  Spółki Hollywood S.A

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu
  działając na podstawie art. 430 § 5 uchwala, co następuje:

  § 1
  Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. ----------

  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem
  rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie wprowadzonych uchwał ami nr…… z
  dnia dzisiejszego .  Uchwała Nr ….
  z dnia …………. roku
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
  HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu
  w sprawie przyjęcia Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpc u
  działając na podstawie § 28 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -------------------------------- ---

  §1
  Przyjmuję się następującą politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej (Polityka)
  1. Spółka prowadzi transparentną politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki ,
  2. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki pełnią funkcje na podstawie powołania i z tego tytułu
  przysługuje im wynagrodzenie.
  3. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki przysługuje stałe wynagrodzenie za uczestnictwo w
  posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia,
  4. Wynagrodzenie jest jednoskładnikowe, płatne z dołu po odbyciu posiedzenia Rady
  Na dzorczej Spółki,
  5. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki nie są powiązane z wynikami działalności
  Spółki oraz Grupy Kapitałowej Hollywood,
  6. Całkowita wysokość wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki podlega ujawnieniu w
  sprawozdaniu finansowym Spó łki oraz skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapitałowej
  Hollywood.


  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała Nr ….
  z dnia ……………. roku
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
  HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu
  w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu
  działając na podstawie art. 385 § 1 KSH w związku z § 28 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:
  -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  §1

  Powołuje się / Odwołuje się …..

  §2
  Uchwała wchod zi w życie z dniem jej podjęcia . -------------------------------- -------------------------------- -----  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

  OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGORMADZENIA


  Zarząd HOLLYWOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Sierpcu ul. Bojanowska 2a, 09 -200 Sierpc
  zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy
  KRS pod numerem 0000438549 zwołuje Nadzwyczajne W alne Zgromadzenie Spółki.


  I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ORAZ SZCZEGOŁÓWY
  PORZĄDEK OBRAD.

  Zarząd zwołuje Nadzwyczajne W alne Zgromadzenie na dzień 26 października 201 7 roku na
  godzinę 12.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawi e, przy ulicy
  Nowy Świat nr 41A lok.89/91 W arszawa z następującym porządkiem obrad:

  1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  3) Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego W alnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
  4) Przyjęcie porządku obrad;
  5) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki,
  6) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu
  jednolitego Statutu Spółki Hollywood S.A.,
  7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
  8) Podjęcie uchwał w sprawie wyborów członk ów Rady Nadzorczej,
  9) Wolne wnioski;
  10) Zamknięcie obrad W alnego Zgromadzenia.


  II. OPIS PROCEDURY DOTYCZACEJ UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI I
  WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

  1. Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spra w w porządku
  obrad Walnego Zgromadzenia

  Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału
  zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego
  Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lu b Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki
  nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. nie
  później niż do dnia 5 października 201 7 roku włącznie. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub
  projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

  Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub
  wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłani a i potwierdzeniem odbioru) na adres: HOLLYWOOD
  S.A. ul. Bojanowska 2a, 09 -200 Sierpc lub w postaci elektronicznej (e -mail) poprzez przesyłanie
  wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e -mail: [email protected] O
  właściwym terminie zło żenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a
  w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie
  poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). Żądanie powyższe może być
  złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze
  strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest
  wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

  Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni
  przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do
  żądania umieszczenie określonych spr aw w porządku obrad W alnego Zgromadzenia, w
  szczególności:
  1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów
  wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że
  jego adresat jest Akcjonariu szem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia


  żądania,
  2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu
  lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba f izyczna – kopię aktualnego odpisu z
  właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do
  reprezentowania Akcjonariusza.

  Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z
  żądaniem zarówno w formie pisemnej jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w
  postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego ko pia albo skan i konwersja do
  formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub
  Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

  Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni p rzed wyznaczonym terminem
  Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 8 października 20 17 roku , ogłosi zmiany w
  porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w
  sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia poprzez umieszczenie nowego porządku obrad
  na stronie internetowej Spółki www.hollywoodsa.eu

  2. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw
  wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
  wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

  Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
  zakładowego mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć
  osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysł ać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i
  potwierdzeniem odbioru) na adres: HOLLYWOOD S.A. ul. Bojanowska 2a, 09 -200 Sierpc lub w
  postaci elektronicznej (e -mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres
  e-mail: [email protected] ollywoodsa.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do
  porządku obrad W alnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku
  obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 24 godziny
  przed termi nem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na
  stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i
  godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektro nicznej data i godzina
  umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer
  pocztowy Spółki).

  Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i
  podpisanego właściwego for mularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku
  skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich
  załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

  Projekty uchwał są ogłaszane n iezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.hollywoodsa.eu

  Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty
  potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności:
  1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów
  wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że
  jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złoż enia
  żądania,
  2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu
  lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,
  3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z
  właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do
  reprezentowania Akcjonariusza.

  Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z
  żądaniem zarówno w formie pisemnej, jaki i elektronicznej. Dokumenty powin ny zostać dołączone, w
  postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do


  formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub
  Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesła nych dokumentów.

  3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw
  wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia podczas Walnego Zgromadzenia.

  Każdy Akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące
  spraw wprowadzonych do porządku obrad.

  4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w
  szczególności o formularzach stosowanych podczas g łosowania przez pełnomocnika oraz o
  sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o
  ustanowieniu pełnomocnika.

  Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście
  lub przez pełn omocnika.

  Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co
  innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli
  wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może r eprezentować więcej niż jednego
  Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający
  akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych
  pełnomocników do wykonywania pr aw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

  Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady
  Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone
  mu pełnomocnict wo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym W alnym
  Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na
  istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w
  takim wypadku wyłączone.

  Pełnomocnictwo do uczestniczenia w W alnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być
  udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej
  nie wymaga opatrzenia bezpieczn ym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
  kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być
  przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone
  przez tłumacza prz ysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

  Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za
  pomocą poczty elektronicznej, na dedykowany adres e -mail: [email protected] W
  zawiadomie niu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz Spółki podaje swój
  numer telefonu oraz adres e -mail, a także numer telefonu i adres e -mail pełnomocnika, za
  pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i p ełnomocnikiem. W
  razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa
  udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie
  o udzieleniu pełnomocnictwa powinno równi eż zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę
  akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa
  te będą wykonywane.

  Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjon ariusza
  (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:
  1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu
  lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopi ę aktualnego odpisu z
  właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do
  reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).

  Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej
  na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia
  działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące id entyfikacji Akcjonariusza i


  pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.
  Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub
  telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia
  pełnomocnictwa i jego zakresu.

  Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o
  udzieleniu pełnomocnictwa w post aci elektronicznej, który może być stosowany przez Akcjonariusza
  do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po
  wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza wysyłany na
  ded ykowany adres e -mail wskazany powyżej.

  Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć
  przy sporządzaniu listy obecności na W alnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie
  pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego
  takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika. W zór formularza
  pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w
  art. 402 ³ k.s.h., zatytułowanego "Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez
  pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Spółki HOLLYWOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Sierpcu"
  został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.hollywoodsa.eu Jeż eli
  pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Walnego
  Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji
  Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

  Przedstawici ele osób prawnych powinni dysponować oryginałem odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli
  ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym
  pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub
  poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielenia
  pełnomocnictwa.

  5. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektroniczn ej.

  Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej.

  6. Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elek tronicznej.

  Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  7. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy
  wykorzystaniu śr odków komunikacji elektronicznej.

  Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wypowiadania się w
  trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki
  oraz Regulamin W alnego Zgro madzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu droga
  korespondencyjną.

  8. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

  Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na szesnaście dni przed datą
  Walnego Zgroma dzenia (dzień rejestracji), tj. na dzień 10 października 201 7 roku.

  9. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

  Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami
  Spółki w dniu 10 października 201 7 roku tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w W alnym Zgromadzeniu.

  Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają


  prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w d niu
  rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

  Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestnictwa w W alnym Zgromadzeniu,
  jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w
  Walnym Zgroma dzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być
  złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej
  mającej siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W zaświ adczeniu wskazuje się
  numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia
  rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

  Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeni u o
  zwołaniu W alnego Zgromadzenia (tj. 30 września 201 7 roku ) i nie później niż w pierwszym dniu
  powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 11 października 201 7 roku ),
  zgłaszają do podmiotu prowadzącego rach unek papierów wartościowych żąda nie wystawienia
  imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzenia. W treści zaświadczenia
  zgodnie z wolą Akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na
  jego rachunku papierów wartościow ych.

  Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:
  1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
  2) liczbę akcji,
  3) rodzaj i kod akcji,
  4) siedzibę i adres spółki HOLLYWOOD S.A .
  5) wartość nominalną akcji,
  6) imię i na zwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
  7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
  8) cel wystawienia zaświadczenia,
  9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
  10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.


  10. Udostę pnienie dokumentacji.

  Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał
  przygotowane przez Zarząd Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw,
  które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Waln ego Zgromadzenia jest
  umieszczany od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki
  (www.hollywoodsa.eu ). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania
  zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba up rawniona do uczestnictwa w
  Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie Spółki ul. Bojanowska 2a,
  09 -200 Sierpc.

  11. Strona internetowa.

  Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetow ej
  pod adresem www.hollywoodsa.eu


  III. KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ

  Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Spółki
  mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznych. W sz czególności
  Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty.
  Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu
  dedykowanego adresu e -mail: [email protected] pl

  Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich
  wykorzystaniem. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki lub przedkładane
  Walnemu Zgromadzeniu, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski,


  powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty
  przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą
  elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.


  IV. LISTA AKCJONARIUSZY

  Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w W alnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w
  siedzibie Spółki ul. Bojanow ska 2a, 09 -200 Sierpc od dnia 23 października 201 7 roku . Akcjonariusz
  może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na
  który lista powinna być wysłana. Zaleca się Akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia o
  prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy Akcjonariusz został ujęty na
  liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jak również zabranie
  zaświadczenia na Walne Zgromadzenie.

  Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 50 .164 .241 . Na dzień Ogłoszenia o zwołaniu Nadzw yczajnego
  Waln ego Zgromadzenia odpowiada im 6 7.664 .241 głosów.
  V. ZAMIERZONA ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

  Emitent planuje wprowadzić następujące zmiany Statucie Spółki
  Dotychczasowa treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki:
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.164.241 zł (pięćdziesiąt milionów sto sześćdziesiąt cztery
  tysiące dwieście czterdzieści jeden złotych) i dzieli się na:
  - 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 1 z ł (słownie:
  jeden złoty) każda,
  - 17.300.000 (słownie: siedemnaście milionów trzysta tysięcy) akcji imiennych serii B, o wartości
  nominalnej 1 z ł (słownie: jeden złoty) każda,
  - 12. 700.000 (słownie: dwanaście milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  o wartości nominalnej 1 z ł (słownie: jeden złoty) każda,
  - 800.000 (słownie osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 z ł
  (słownie: jeden złoty) każda,
  - 2.414.295 (słownie: dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dwieś cie dziewięćdziesiąt pięć)
  akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,
  - 1.700.000 (słownie: jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o
  wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden z łoty) każda,
  - 395.000 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii G o wartości
  nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,
  - 3.485.705 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięć) akcji zwykłych na
  okaziciela seri i H, o wartości nomin alnej 1 zł (jeden złoty) każda,
  - 1.164.241 (jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden) akcji
  imiennych serii I, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.
  - 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów) a kcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości
  nominalnej 1 z ł (słownie: jeden złoty) każda,
  - 5.000 (pięć tysięcy) akcji imiennych serii K, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda.
  -
  Proponowana zmiana § 7 ust. 1 Statutu Spółki:
  „„ 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.164.241 zł (pięćdziesiąt milionów sto sześćdziesiąt cztery
  tysiące dwieście czterdzieści jed en złotych) i dzieli się na:
  - 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 1 z ł (słownie:
  jeden złoty) każda,
  - 17.300.000 (słownie: siedemnaście milionów trzysta tysięcy) akcji imiennych serii B, o wartości
  nominalnej 1 z ł (słownie: jeden złoty) każda,
  - 12. 700.000 (słownie: dwanaście milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  o w artości nominalnej 1 z ł (słownie: jeden złoty) każda,


  - 800.000 (słownie osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 z ł
  (słownie: jeden złoty) każda,
  - 2.414.295 (słownie: dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dwieście dz iewięćdziesiąt pięć)
  akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1 z ł (słownie: jeden złoty) każda,
  - 1.700.000 (słownie: jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o
  wartości nominalnej 1 z ł (słownie: jeden złoty) każda,
  - 395.000 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o
  wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,
  - 3.485.705 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięć) akcji zwykłych na
  okazicie la serii H, o wartości nomin alnej 1 zł (jeden złoty) każda,
  - 1.164.241 (jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden) akcji
  zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.
  - 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości
  nominalnej 1 z ł (słownie: jeden złoty) każda,
  - 5.000 (pięć tysięcy) akcji imiennych serii K, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda .”

  Dotychczasowa treść § 36 ust.6 Statutu Spółki Statutu Spółki:

  6. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych
  członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad
  przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistni ał konflikt interesów.

  Proponowana zmiana § 36 ust.6 Statutu Spółki Statutu Sp ółki:

  „6. Tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką publiczną, Rada Nadzorcza, zgodnie z
  powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, będzie powoływać Komitet Audytu. Szczegółowe
  zasady funkcjonowania i wykonywania zadań Komitetu Audytu, tryb jego pracy, skład, liczebność,
  zasady powoływania członków oraz ich kwalifikacje będą określały przepisy powszechnie
  obowiązującego prawa, uchwała powołująca Komitet Audytu oraz za twierdzony wraz z nią regulamin.
  Jeśli powołanie Komitetu Audytu nie jest obligatoryjne (zgodnie z przepisami powszechnie
  obowiązującego prawa) zadania Komitetu Audytu mogą być wykonywane przez Radę Nadzorczą
  kolegialnie w przypadku powzięcia przez Radę Na dzorczą uchwały o przejęciu zadań Komitetu
  Audytu. ”

  Dotychczasowa treść § 36 ust.7 Statutu Spółki:

  7. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od
  działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji wł asnych korzyści materialnych, w
  szczególności zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej zgodnie z obowiązującymi
  przepisami prawa oraz niewykorzystywania do działań konkurencyjnych wobec Spółki .

  Proponowana zmiana § 36 ust.7 Statutu Spółki:

  „7. Komitet Audytu działać będzie zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o
  biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 z
  dnia 6 czerwca 2017r.)”


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Hollywood SA
ISIN:PLHOLWD00017
NIP:7761698650
EKD: 70.10 działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Adres: ul. Bojanowska 2a 09-200 Sierpc
Telefon:+48 24 2758129
www:www.hollywoodsa.eu
Kalendarium raportów
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce HOLLYWOOD
2019-05-20 19-05-58
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649