Raport.

HFT GROUP SA (20/2018) Jednostkowy raport roczny HFT Group S.A. za rok obrotowy 2017

Zarząd HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2018 z dn. 30 maja.2018r., przekazuje w załączonych plikach jednostkowy raport roczny Grupy Kapitałowej HFT GROUP za rok obrotowy 2017
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik  SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

  ZA OKRES
  OD DNIA 01.01.201 7 R. DO DNIA 31.12.201 7 R.


  Sprawozdanie finansowe HFT Group S.A. za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017
  r.
  BILANS
  sporządzony na dzień: 31.12.201 7 r. jednostka obliczeniowa: zł
  Wyszczególnienie
  AKTYWA Nota 31.12.2017 31.12.2016
  A. Aktywa trwałe 1 087 099,43 11 942 766,53
  I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  1 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00
  III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
  IV. Inwestycje długoterminowe Nr 1 1 087 099,43 11 895 359,52
  1 Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach
  powiązanych
  1 087 099 ,43 11 895 359,52
  -udziały i akcje 0,00 10 235 996,23
  -udzielone pożyczki 1 087 099,43 1 659 363,29
  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Nr 2 0,00 47 407,01
  1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 47 407,01
  B. Aktywa obrotowe 660 443,40 803 555,80
  0,00 I. Zaliczki na dostawy i usługi 11 743,33 0,00
  II. Należności krótkoterminowe 564 179,76 601 576,67
  1 Należności od jednostek powiązanych 547 421,38 598 000,00
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0,00 0,00
  - do 12 miesięcy 0,00 0,00
  b) inne 547 421,38 598 000,00
  2 Należności od pozostałych jednostek 16 758,38 3 576,67
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 1 055,11 1 055,11
  - do 12 miesięcy 1 055,11 1 055,11
  b) z tytułów budżetowych 15 621,00 2 499,56
  c) inne 82,27 22,00
  III. Inwestycje krótkoterminowe 24 520,31 29 462,47
  1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 24 520,31 29 462 ,47
  a) w jednostkach powiązanych 0,00 3 680,65
  -udzielone pożyczki 0,00 3 680,65
  b) w pozostałych jednostkach 11 554,82 11 554,82
  - udziały lub akcje 11 554,82 11 554,82
  0,000 - udzielone pożyczki 0,00 0,00
  c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12 965,49 14 227,00
  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 12 965,49 14 096,81
  - inne środki pieniężne 0,00 130,19
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 60 000,00 172 516,66
  RAZEM AKTYWA 1 747 542,83 12 746 322,33  Sprawozdanie finansowe HFT Group S.A. za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017
  r.

  jednostka obliczeniowa: zł
  Wyszczególnienie
  PASYWA 31.12.201 7 31.12.2016
  A. Kapitał własny Nr 3 -2 044 207,44 9 090 110,85
  I. Kapitał podstawowy 5 168 60 0,00 4 768 600,00
  II. Kapitał zapasowy 5 325 637,41 1 525 637,41
  0,00 III. Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
  IV. Pozostałe kapitały rezerwowe 0,00 4 200 000,00
  V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 404 126,5 6 -794 551,98
  VI. Zysk (strata) netto -11 134 318,29 -609 574,58
  B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 791 750,27 3 656 211,48
  I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
  1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00
  2 Pozostałe rezerwy 0,00 0,00
  - krótkoterminowa 0,00 0,00
  II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 2 891 970,08
  1 Wobec jecnostek powiązanych

  0,00 1 073 243,84
  2 Wobec pozostałych jednostek

  0,00 1 818 726,24
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 1 818 726,24
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 3 736 249,48 708 740,61
  1 Wobec jednostek powiązanych 1 560 358,04 505 341,39
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 100 925,52 212 801,66
  - do 12 miesięcy 100 925,52 212 801,66
  b) inne 1 459 432,52 292 539,73
  2 Wobec pozostałych jednostek 2 175 891,44 203 399,22
  10,1910 a) kredyty I pozyczki 0,00 10,19
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 1 806 658,99 0,00
  c) z tytułu dostaw i usług 34 353,58 17 134,68
  - do 12 miesięcy 34 353,58 17 134,68
  d) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń 173 143,35 149 577,28
  e) z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00
  f) inne 161 735,52 36 677,07
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 55 500,79 55 500,79
  1 Ujemna wartość firmy 0,00 0,00
  2 Inne rozliczenia miedzyokresowe 55 500,79 55 500,79
  - długoterminowe 0,00 0,00
  - krótkoterminowe 55 500,79 55 500,79
  RAZEM PASYWA 1 747 542,83

  12 746 322,33  Sprawozdanie finansowe HFT Group S.A. za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017
  r.  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  sporządzony za okres: 01.01.201 7 r. – 31.12.201 7 r. jednostka obliczeniowa: zł

  Wyszczególnienie

  Nota

  01.01.201 7-
  31.12.201 7

  01.01.2016 -
  31.12.2016
  20 130,00

  A Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 0,00 20 130,00
  I Przychody ze sprzedaży produktów i usług 0,00 20 130,00
  II Zmiana stanu produktów 0,00 0,00
  B Koszty działalności operacyjnej 164,904,79 581 135,66
  I Amortyzacja 0,00 0,00
  II Zużycie materiałów i energii 0,00 0,00
  III Usługi obce 153 995,61 122 314,40
  IV Podatki i opłaty 700,00 18 625,26
  V Wynagrodzenia 9 935,48 439 671,00
  VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 525,00
  VII Pozostałe koszty rodzajowe 273,70 0,00
  C Zysk/Strata ze sprzedaży -164 904,79 - 561 005,66
  D Pozostałe przychody operacyjne 7 449,88 3 351,35
  I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00
  II Inne przychody operacyjne 7 449,88 3 351,35
  E Pozostałe koszty operacyjne 0,00 31,62
  I Inne koszty operacyjne 0,00 31,62
  F Zysk/Strata z działalności operacyjnej -157 45 4,91 - 557 685,93
  G Przychody finansowe 127 199,99 73 043,94
  I Dywidenda i udziały w zyskach, w tym 0,00 0,00
  - od jednostek powiązanych 0,00 0,00
  II Odsetki, w tym 127 199,99 73 043,94
  - od jednostek powiązanych 127 199,99 73 043,94
  III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0,00 0,00
  IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00
  H Koszty finansowe 11 056 656,36 124 079,64
  I Odsetki, w tym 199 472,12 124 079,64
  - od jednostek powiązanych 93 648,95 59 875,84
  II Aktualizacja wartości aktywów finansowych 10 857 184,24 0,00
  I Zysk/ Strata z działalności gospodarczej -11 086 911,28 - 608 721,63
  - J Zysk/Strata brutto -11 086 911,28 - 608 721,63
  - K Podatek dochodowy Nr 1 3 47 407,01 852,95
  - bieżący 0,00 0,00
  - odroczony 47 407,01 852,95
  L Zysk/Strata netto -11 134 318,29 - 609 574,58  Sprawozdanie finansowe HFT Group S.A. za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017
  r.

  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  sporządzony za okres: 01.01.201 7 r. – 31.12.201 7 r. jednostka obliczeniowa: zł

  Wyszczególnienie 01.01.201 7-
  31.12.201 7
  01.01.201 6-
  31.12.201 6
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I. Strata netto -11 134 318,29 -609 574,58
  II. Korekty razem 11 168 990,71 -579 866,88
  1. Amortyzacja 0,00 0,00
  2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 35 933,93 0,00
  3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00
  4. Zmiana stanu rezerw 0,00 0,00
  5. Zmiana stanu należności 29 334,23 -598 832,68
  6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i
  kredytów 63 838,76 249 451,81

  7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 159 923,67 249 451,81
  8. Inne korekty 10 879 960,12 0,00
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej metoda
  pośrednia 34 672,42 -1 189 441,46

  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy 0,00 0,00
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
  trwałych
  0,00 0,00
  2. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00
  a) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
  - zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00
  - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00
  II. Wydatki 0,00 5 863 043,94
  3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 5 863 043,94
  a) w jednostkach powiązanych 0,00 5 863 043,94
  b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0,00 -5 863 043,94

  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy 81 956,49 7 050 000,00
  1. Wpływy netto z emisji akcji/ obligacji (w tym wpłata na poczet objęcia
  akcji serii C)
  0,00 7 050 000,00

  2. Kredyty i pożyczki 81 956,49 0,00
  I. Wypływy 117 890,42 0,00
  1. Spłata odsetki obligacje 117 890,42
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -35 933,93 7 050 000,00

  D. Przepływy pieniężne netto, razem -1 261,51 -2 485,40
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -1 261,51 -2 485,40
  F. Środki pieniężne na początek okresu 14 227,00 16 712,40
  G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: 12 965,49 14 227,00
  - o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00


  Sprawozdanie finansowe HFT Group S.A. za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017
  r.

  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
  sporządzone za okres: 01.01.201 7 r. – 31.12.201 7 r.
  jednostka obliczeniowa: zł
  Wyszczególnienie 01.01.2017 -
  31.12.2017
  01.01.2016 -
  31.12.2016
  I. Kapitał własny na początek okresu 9 090 110,85

  5 499 685,43
  1. Kapitał zakładowy na początek okresu 4 768 600,00 4 768 600,00
  1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0,00 0,00
  a) zwiększenia (z tytułu) 400 000,00 0,00
  - emisji akcji 400 000,00 0,00
  1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 5 168 600,00 4 768 600,00
  2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0,00 0,00
  2.1. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0,00 0,00
  3. Akcje własne na początek okresu 0,00 0,00
  3.1. Akcje własne na koniec okresu 0,00 0,00
  4. Kapitał zapasowy na początek okresu 1 525 637,41 1 525 637,41
  4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0,00 0,00
  a) zwiększenia 3 800 000,00 0,00
  b) zmniejszenia 0,00 0,00
  4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 5 325 637,41 1 525 637,41
  5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0,00
  5.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00
  6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 4 200 000,00 0,00
  6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0,00 0,00
  a) zwiększenia - niezarejestrowana emisja akcji 0,00 4 200 000,00
  b) zmniejszenia - przeniesienie na kapitał akcyjny i zapasowy po
  rejestracji
  4 200 000,00 0,00
  6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0,00 4 200 000,00
  7. Zysk/ Strata z lat ubiegłych na początek okresu -794 551,98 -794 551,98
  a) zwiększenia (z tytułu) 609 574,58 0,00
  b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00
  - pokrycia straty z kapitału zapasowego 0,00 0,00
  7.1. Zysk/ Strata z okresów ubiegłych na koniec okresu -1 404 126,5 6 -794 551,98
  8. Wynik netto okresu -11 134 318,29 - 609 574,58
  a) strata netto 11 134 318,29 609 574,58
  II. Kapitał własny na koniec okresu -2 044 207,44 9 090 110,85


  Warszawa, 15 maja 201 8 r. W imieniu HFT Group S.A.
  ..............................................................................................……………… …………………………………………………………………………
  W imieniu podmiotu, któremu powierzono prowadzenie
  ksiąg rachunkowych


  …………………………………………………………………………


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik


  INFORMACJA DODATKOWA
  DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

  ZA OKRES
  OD DNIA 01.01.201 7 R. DO DNIA 31.12.201 7 R.


  Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego H FT Group SA za okres 01.01.201 7 r. – 31.12.201 7 r.
  Strona | 2

  1. Inwestycje długoterminowe
  Na wartość inwestycji dług oterminowych na dzień 31.12.201 7 roku składały się:
  Wyszczególnienie Inwestycje długoterminowe (zł)
  na 31.12.201 7 r. na 31.12.2016 r.
  2. Udziały i akcje w jednostkach powiązanych 0,00 10 235 996,23
  Inwestycje długoterminowe razem 0,00 10 235 996,23
  Na dzień 31 grudnia 201 7 r. Spółka HFT Group S.A. posiadała 100 % akcji w spółce First Commonwealth
  Financial S.A. (poprzednia nazwa HFT Brokers Dom Maklerski S.A. ) co dawało 100% głosów na Walnym
  Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
  Zarząd HFT GROUP S.A . w dniu 27.04.2018r. podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość
  inwestycji długoterminowej w postaci Spółki First Commonwealth Financial S.A. oraz części kwot
  udz ielonych pożyczek tej Spółce.
  Wartość akcji Spółki First Commonwealth Financial S.A. przed dokonaniem odpisu w księgach handlowych
  wynosiła 10 235 996,23 złotych.
  Zarząd HFT GROUP S.A . postanowił dokonać odpisu na całą jej wartość i przyjąć, że na dzień 3 1.12.2017
  roku wartość akcji tej spółki w księgach handlowych wynosi 0 złotych. Ponadto HFT GROUP S.A .
  postanowił dokonać odpisu kwoty pożyczek długoterminowych udzielonych Spółce First Commonwealth
  Financial S.A., które nie zostały rozliczone do dnia 27.04.2018 roku, w związku z nisk ą ocena
  prawdopodobieństwa ich spłacenia przez Spółkę First Commonwealth Financial S.A. . Odpis z tytułu
  pożyczek długoterminowych w.2017 roku wyniósł 621 188,01 zł.

  2. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
  Na wartość długoterminowych rozliczeń międzyokresowych na dzień 31.1 2.201 7 r. składały się:
  Wyszczególnienie Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zł)
  na 31.12.201 7 r. na 31.12.2016 r.

  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

  0,00

  47 407,01

  3. Kapitał podstawowy  Wyszczególnienie

  Ilość akcji
  (szt.)
  % udział w
  kapitale
  zakładowym
  Spółki

  Ilość głosów
  (szt.)
  % udział w
  głosach na
  Walnym
  Zgromadzeniu
  Spółki
  1. V Capital S.A. 236 970 45,85 % 236 970 45,85 %

  2.

  Telonarii Sp. z o.o

  97 600

  18,88 %

  97 600

  18,88 %
  3. Mana Sp. zo.o. 39 376 7,62% 39 376 7,62%
  4. Krzysztof Głowala 30 000 5,80 % 30 000 5,80 %
  5. Magdalena Bryja 40 000 7,74% 40 000 7,74%
  6. Pozostali 72 914 14,10 % 72 914 14,11 %
  RAZEM: 516 860 100% 516 860 100%
  I. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU


  Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego H FT Group SA za okres 01.01.201 7 r. – 31.12.201 7 r.
  Strona | 3  4. Propozycje sposobu pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 201 7 r.
  Strata netto w kwocie -11 134 318,29 zł poniesiona przez Spółkę w okresie 01.01.201 7 r. do 31.12.201 7 r.
  zostanie pokryta ……………….


  5. Wykaz istotnych rozliczeń międzyokresowych biern ych
  Lp. Tytuł 31.12.201 7 (w zł) 31.12.201 6 (w zł)
  1 Rezerwa na wynagrodzenia 47 359,00 47 359,00
  2 Audyt 7 000,00 7 000,00
  3 Inne 1 141,79 1 141,79
  4 Razem 55 500,79 55 500,79

  6. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółki
  Na dzień 31 grudnia 201 7 r. nie było żadnych istotnych zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółki.

  7. Zobowiązania warunkowe
  Na dzień 31 grudnia 201 7 r. nie było żadnych istotnych zobowiązań warunkowych zidentyfikowanych
  przez Zarząd Spółki. Nie udzielano gwarancji, poręczeń (w tym także wekslowych).

  8. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe
  W 201 7 r Spółka nie zatrudniała żadnych pracowników w oparciu o umowę o pracę.

  9. Wynagrodzenia osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej w roku
  obrotowym kończącym się 31 grudn ia 201 7 r.
  Lp. Tytuł 31.12.201 7 r. ( w zł)
  1 Wynagrodzenia Rady Nadzorczej 0,00
  2 Wynagrodzenie Zarządu 9 935,48
  3 Razem

  10. Zmiana zasad polityki rachunkowości
  W roku obrotow ym kończącym się 31 grudnia 201 7 r. nie dokonywano zmian rachunkowości.

  11. Transakcje z podmiotami powiązanymi

  Rozrachunki oraz transakcje z podmiotami powiązanymi kształtowały się w następujący sposób (dane w zł.):
  Należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31 grudnia 201 7 r. od First Commonwealth
  Financial S.A.
  0,00
  Należności z tytułu pożyczek na dzień 31 grudnia 201 7 od First Commonwealth
  Financial S.A.
  1 087 099,43
  Zobowiązania z tytułu dostaw I usług na dzień 31 grudnia 201 7 wobec HFT Brokers 2 525,52
  Przychody w 201 7 r. od First Commonwealth Financial S.A. z tytułu dostaw I usług 0,00
  Zakupy ujęte w kosztach w 201 7 r. od First Commonwealth Financial S.A. 8 901,33
  Zobowiązania z tytułu emisji obligacji na dzień 31 grudnia 201 7 r. wobec V Capital S.A. 1 157 011,12
  Zobow iązania z tytułu dostaw I usług na dzień 31 grudnia 201 7 r. wobec V Capital S.A. 98 400,00
  Zobowiązania z tytułu weksli na dzień 31 grudnia 201 7 r. wobec V Capital 302 421,40
  Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego H FT Group SA za okres 01.01.201 7 r. – 31.12.201 7 r.
  Strona | 4


  Należności z tytułu pozostałe rozrachunki (wykup obligacji) na dzień 31 grudnia 201 7 547 421,38
  Koszty odsetek w 201 7 r. dla V Capital (weksle, obligacje) 93 648,95

  12. Kontynuacja działalności
  Zarząd Spółki nie zidentyfikował żadnych istotnych przesłanek, które mogłyby w sposób istotny zagrozić
  kontynuacji działalności Spółki. ?

  13. Podatek dochodowy
  Rozliczenie zawiera zestawienie w zakresie przychodów i kosztów, korygujące wynik finansowy (stratę)
  brutto i umożliwiające ustalenie dochodu do opodatkowania za bieżący rok podatkowy (podlegającego
  wykazaniu w rocznym zeznan iu podatkowym, wszystkie kwoty w zł).
  Wynik brutto za 201 7 r. -11 086 911,28
  -
  Odpis aktualizacyjny – inwestycje długoterminowe udziały
  Comm
  10 235 996,23

  Odpis aktualizacyjny – pożyczka
  Comm
  621 188,01

  Pozostałe koszty niestanowiące kosztów podatkowych
  Zobowiązania niezapłacone odsetki
  81 581,70

  136,21
  Należności naliczone odsetki -127 199,99

  81 956,49 Należności otrzymane odsetki 81 956,49
  Zobowiązania niezapłacone odsetki 81 581,70
  Wynik podatkowy -193 252,63
  14. Opis istotnych zdarzeń po dniu bilansowym, na który sporządzono sprawozdanie
  finansowe, do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego


  W dniu 09 lutego 2018 roku Zarząd Gie łdy Papierów Wartościowych S.A. stosownie do postanowień § 15b
  Regulaminu ASO NewConnect nałożył Uchwałą nr 111/2018 na Spółkę obowiązek dokonania analizy sytuacji
  finansowej i gospodarczej spółki HFT GROUP S.A. oraz jej perspektyw na przyszłość, a także s porządzenia
  dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię co do możliwości podjęcia lub kontynuowania
  przez spółkę HFT GROUP S.A. działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości, oraz
  opublikowania dokumentu, nie późni ej niż w ciągu 45 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, w formie
  raportu bieżącego.
  Zarząd Emitenta opublikował analizę sytuacji finansowej i gospodarczej spółki HFT GROUP S.A. oraz jej
  perspektyw na przyszłość. Sporządzenie i publikacja dokument u zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz
  opinii co do możliwości podjęcia lub kontynuowania przez spółkę HFT GROUP S.A. działalności operacyjnej oraz
  perspektyw jej prowadzenia w przyszłości wynika z obowiązku nałożonego Uchwałą nr 111/2018 Zarządu
  Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z dniu 09 lutego 2018 roku. Treść analizy dostępna jest w raporcie nr
  12/2018 opublikowanym za pośrednictwem systemu EBI dnia 28 marca 2018 roku na stronie
  www.newconnect.pl.

  W dniu 04 kwietnia 2018 roku Emitent powziął in formację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów
  Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwały Nr 323/2018 z dnia 3 kwietnia 2018r. w sprawie zawieszenia obrotu
  akcjami Emitenta na rynku NewConnect, oznaczonymi kodem PLDFP0000019? w związku z opublikowaniem w
  dni u 28 marca 2018 r. przez Spółkę analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw prowadzenia
  działalności przez tę Spółkę oraz w związku z zamieszczonymi w tej analizie istotnymi wątpliwościami
  Autoryzowanego Doradcy dotyczącymi aktualnej wartości ak tywów grupy kapitałowej Emitenta wynikającymi z
  niepodjęcia decyzji w zakresie aktualizacji inwestycji długoterminowych Emitenta w spółkę od niego zależną.

  IV. POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA


  Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego H FT Group SA za okres 01.01.201 7 r. – 31.12.201 7 r.
  Strona | 5

  Warszawa, 15 maja 201 8 r. W imieniu HFT Group S.A.


  .............................................................................................. …………………………………………………………………………
  W imieniu podmiotu, któremu powierzono prowadzenie
  ksiąg rachunkowych

  …………………………………………………………………………


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik


  Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta
  dla Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej
  HFT Group Spółka Akcyjna

  Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego
  Zostaliśmy zatrudnieni w celu zbadania załączonego sprawozdania finansowego HFT
  Group Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Twardej 18 , 00-105 Warszawa, na które
  składa się:
  · wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  · bilans sporządzony na 31.12.2017r. wykazujący po st ronie aktywów i pasywów
  sumę 1 747 542,83 PLN,
  · rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wykazujący
  stratę netto w kwocie 11 134 318,29 PLN,
  · rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2 017r. do 31.12.2017r.
  wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 1 261,51 PLN,
  · zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 .01.2017r. do31.12.2017r.
  wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 11 134 318,29 PLN,
  · oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

  Odpowiedzialność Zarządu i członków Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe

  Zarząd HFT Group Spółka Akcyjna jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie
  prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawoz dania finansowego i za jego
  rzetelną prezentację zgodnie z ustawą z dnia 29 wrz eśnia 1994 r. o rachunkowości
  (DZ.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”,
  wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi o raz innymi obowiązującymi
  przepisami prawa.
  Zarząd HFT Group Spółka Akcyjna jest również odpowiedzialny za kontrolę
  wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządze nia sprawozdania finansowego
  niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodow anego oszustwem lub błędem.
  Zgodnie z ustawą o rachunkowości Zarząd HFT Group S półka Akcyjna oraz
  członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewn ienia, aby sprawozdanie
  finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawi e o rachunkowości.

  Odpowiedzialność biegłego rewidenta
  Jesteśmy odpowiedzialni za wyrażenie opinii o tym s prawozdaniu finansowym na
  podstawie przeprowadzonego przez nas badania stosow nie do postanowień rozdziału
  7 ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z Krajowymi S tandardami Rewizji Finansowej
  w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania prz yjętymi uchwałą nr
  2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dn ia 10 lutego 2015 z późn.
  zm. w związku z uchwałą nr 2041/37a/2018 z dnia 5 m arca 2018 r. w sprawie
  krajowych standardów wykonywania zawodu.
  Jednak z powodu znaczenia spraw opisanych w „Uzasad nieniu odstąpienia od
  wyrażenia opinii”, nie byliśmy w stanie uzyskać wys tarczających i odpowiednich
  dowodów badania stanowiących podstawę do wyrażenia opinii z badania.

  Uzasadnienie odstąpienia od wyrażenia opinii
  Negatywne wyniki finansowe uzyskane przez Spółkę s powodowały ujemny kapitał
  własny (kwota) co oznacza, że zobowiązania przekroc zyły wartość aktywów.
  Jednostka nie prowadzi działalności operacyjnej ora z nie ma zapewnionych źródeł
  finansowania. Zarząd nie przedstawił nam wiarygodny ch procedur naprawczych
  uwzględniających pozyskanie źródeł finansowania.
  W związku z powyższym uważamy, że ograniczenie bada nia dotyczące kontynuacji
  działalności jest na tyle istotne i rozległe, ze ni e jesteśmy w stanie wyrazić opinii o
  sprawozdaniu finansowym.  Ponadto zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 397 kodeksu spółek handlowych Zarząd
  jest zobligowany niezwłocznie zwołać walne zgromadz enie celem podjęcia uchwały
  dotyczącej dalszego istnienia Spółki.
  Odstąpienie od wyrażenia opinii
  Wobec znaczenia spraw opisanych w „Uzasadnieniu ods tąpienia od wyrażenia opinii”,
  nie byliśmy w stanie uzyskać wystarczających i odpo wiednich dowodów badania
  stanowiących podstawę do wyrażenia opinii z badania . Dlatego nie wyrażamy opinii
  o sprawozdaniu finansowym.
  Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regula cji

  Opinia na temat sprawozdania z działalności
  W związku z odstąpieniem od wyrażenia opinii z bada nia sprawozdania finansowego
  za bezprzedmiotowe uznaliśmy rozpatrywanie sprawozd ania z działalności z
  jednostki.

  Informacje o wypełnieniu innych obowiązków wynikają cych z przepisów prawa

  Pragniemy ponadto nadmienić, iż do dnia sporządzeni a niniejszego dokumentu
  spółka nie dopełniła obowiązku złożenia wymaganych dokumentów do Krajowego
  Rejestru Sądowego za rok obrotowy 2016.


  Krzysztof Goliński,
  Nr ewid. 11413

  Kluczowy biegły rewident,
  przeprowadzający badanie w imieniu:
  BGGM Audyt Sp. z o.o.
  Nr ewid. 3489
  Warszawa, 08.06.2018 r.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik


  RAPORT ROCZNY


  ZA ROK OBROTOWY 201 7
  HFT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA  Warszawa, dnia 25 .05 .201 8
  SPIS TREŚCI
  I. PISMO ZARZĄDU…………………………………………………… ……………………. ………3
  II. WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANS OWEGO HFT
  GROUP S.A. ZA ROK 201 7 WRAZ Z DANYMI
  PORÓWNYWALNYMI…………………………………………………………………………... ..4
  III. ROCZNE ZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE……………. …………………………... 4
  IV. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚ CI W ROKU
  OBROTOWYM 201 7………………………………………………………………………………. 4
  V. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU …………………………………………………………………….. 5
  VI. SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT
  GROUP S.A. ZA ROK OBROTOWY 201 7………………………… …… ………………………… 5  I. PISMO ZARZĄDU
  Szanowni Państwo,

  Obecni i przyszli Akcjonariusze, pracownicy i współpracownicy HFT Group Spółka
  Akcyjna. W imieniu HFT Group S.A. z siedzibą w Warszawie przedstawiamy Państwu
  raport okresowy za rok obrotowy 201 7, na który składa się w szczególności sprawozdanie
  finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 201 7 roku do 31 grudnia 201 7 roku wra z ze
  sprawozdaniem Zarządu z działalności we wskazanym okresie oraz sprawozdaniem z
  badania sprawozdania finansowego.

  W roku obrotowym 201 7 HFT Gr oup zanotowała ujemny wynik finans owy netto w
  wysokości -11 134 318,29 zł. W analogicznym okresie roku po przedniego (rok obrotowy
  201 6) HFT Group zanotowała stratę netto na poziomie -609 574,58 zł)

  Pragniemy podziękować Akcjonariuszom, członkom Rady Nadzorczej oraz partnerom
  biznesowym Spółki za zaufanie , jakim nas obdarzają.

  Warszawa, dnia 15 .05 .201 8


  Karolina Marciniak
  Prezes Zarządu


  II. WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE
  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A.
  ZA ROK 201 7 WRAZ Z DANYMI
  PORÓWNYWALNYMI


  III. ROCZNE ZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz roczne sprawo zdanie finansowe
  HFT GROUP S.A., zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań
  finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi
  stanowią ZAŁĄCZNIK NR 1 i 2 do niniejsze go raportu, a Informacja Dodatkowa
  do sprawozdania finansowego stanowi ZAŁĄCZNIK NR 3 do raportu .

  IV. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W
  ROKU OBROTOWYM 201 7

  Sprawozdanie Zarządu HFT GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 201 7
  stanowi ZAŁĄCZNIK NR 4 do niniejszego raportu.
  PLN PLN EUR EUR
  01.01.2016-
  31.12.2016
  01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  01.01.2017-
  31.12.2017
  Zys k (s trata) ze s przedaży -561 005,66 -164 904,79 -134 504,70 -39 536,98
  Zys k (s trata) na działalnoś ci
  operacyjnej -557 685,93 -157 454,91 -133 708,78 -37 750,82
  Zys k (s trata) brutto -608 721,63 -11 086 911,28 -145 944,91 -2 658 158,02
  Zys k (s trata) netto -609 574,58 -11 134 318,29 -146 149,41 -2 669 524,15
  Przepływy pieniężne netto z
  działalnoś ci operacyjnej -1 189 441,46 34 672,42 -285 176,21 8 312,93
  Przepływy pieniężne netto z
  działalnoś ci razem -2 485,40 -1 261,51 -595,89 -302,46
  Ak tywa trwałe 11 942 766,53 1 087 099,43 2 863 354,80 260 639,05
  Ak tywa obrotowe 803 555,80 660 443,40 192 657,65 158 345,54
  Należnoś ci długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  Należnoś ci k rótk oterminowe 601 576,67 564 179,76 144 231,86 135 265,71
  Kapitał włas ny 9 090 110,85 -2 044 207,44 2 179 412,32 -490 111,83
  Kapitał pods tawowy 4 768 600,00 5 168 600,00 1 143 302,40 1 239 204,97
  Zobowiązania k rótk oterminowe 708 740,61 3 736 249,48 169 925,10 895 789,75
  Zobowiązania długoterminowe 2 891 970,08 0,00 693 368,36 0,00
  0,00
  -8 615,39 Przepływy pieniężne netto z
  działalnoś ci finans owej 7 050 000,00 -35 933,93 1 690 282,67
  WYS ZCZEGÓLNIENIE
  Przepływy pieniężne netto z
  działalnoś ci inwes tycyjnej -5 863 043,94 0,00 -1 405 702,35


  V. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

  Zarząd HFT GROUP S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne
  sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 201 7 i dane porównywalne za rok
  obrotowy 201 6 sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi oraz
  odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i
  finansową spółki oraz jej wynik finansowy, a także, że Sprawozdanie Zarządu z
  działalności w roku obrotowym 201 7 zawiera prawdziwy obraz sytuacji, w tym opis
  podstawowych zagrożeń i ryzyka.

  W imieniu Zarządu Spółki:


  Karolina Marciniak
  Prezes Zarządu


  Zarząd HFT GROUP S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania
  sprawozdań finansowych tj. BGGM Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod:
  03 -450) przy ul. Ratuszowej 11, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do
  badania sprawozdań finansowych pod numerem 3489, dokonujący badania
  rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 201 7 został wybrany zgodnie
  z przepisami prawa. Ponadto Zarząd oświadcza, iż biegły rewident dokonujący
  badania rocznego sprawozdania finansowego spełnia warunki do wyrażenia
  bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami
  prawa krajowego.

  W imieniu Zarządu Spółki

  Karolina Marciniak
  Prezes Zarządu  VI. SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO Z BADANIA
  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A.
  ZA ROK OBROTOWY 201 7

  Sprawozdanie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z
  badania rocznego sprawozdania fina nsoweg o za rok 201 7 stanowi ZAŁĄCZNIK
  NR 5 do niniejszego raportu.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik  WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO
  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP
  S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  ZA OKRES
  OD DNIA 01.01.201 7 R. DO DNIA 31.12.201 7 R.

  ORMACJE OGÓLNE


  1. Wstęp
  Siedziba Spółki HFT Group S.A. mieści się w Warszawie, pod adresem 00 -105 Warszawa, ul. Twarda 18 .
  Właściwy sąd rejestrowy dla Spółki dominującej: Sąd Rejonowy dla m.st. warszawy w Warszawie, XII Wydział
  Gospodarczy.
  Spółce nadano numer KRS: 0000290214.
  Według Statutu Spółki HFT Group S.A. , przedmiotem działalności jest:
  - działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
  - działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),
  - pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
  - pozostała finansowa działal ność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
  ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
  - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
  emerytalnych (PKD 66.19.Z),
  - działalność związa na z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z),
  - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
  - działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),
  - działalność firm centralnych i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 7 0.10.Z),
  - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z).

  2. Kontynuacja działalności.
  Kontynuacja działalności jest zagrożona ze względu na fakt, że spółka zależna HFT Brokers Dom Maklerski
  Spółka Akcyjna, 25 kwietnia 2017 roku, decyzją Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) nr
  DRK/WNF/476/2/34/17 utraciła zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej.
  Kontynuacja działalności nie jest wykluczona, a jej zasadność i cele zostaną poddane analizie Zarządu. Spółka
  nie prowadzi działalności operacyjnej, natomiast kontynuacja działalności gospodarczej uzależniona jest od
  pozyskania kapitału własnego.

  3. Data bilansowa oraz okres objęty sprawozdaniem finansowym .
  Sprawozdanie fi nansowe HFT Group S.A. z siedzibą w Warszawie przedstawia dane za rok obrotowy 201 7, tj. za
  okres od dnia 1 stycznia 201 7 roku do dnia 31 grudnia 201 7 roku wraz z danymi porównawczymi.

  4. Skład organów Spółki.
  W skład Zarządu HFT Group SA na dzień 31 grud nia 2017 roku wchodzili:
  - Karolina Marciniak - Prezes Zarządu Spółki,

  W skład Rady Nadzorczej HFT Group S.A. na dzień 31 grudnia 2017 roku wchodzili:

  - Robert Walicki - Członek Rady Nadzorczej,
  - Liliana Nina Skrzypiec - Członek Rady Nadzorczej,
  - Monika Kozioł -Kuśmierczyk - Członek Rady Nadzorczej,
  - Konrad Nowak - Członek Rady Nadzorczej,
  - Krzysztof Głowala - Członek Rady Nadzorczej. INFORMACJE O STOSOWANYCH ZASADACH
  RACHUNKOWOŚCI


  5. Szczegółowe zasady polityki rachunkowości.
  Spółk a HFT Group S.A . prowadz i rachunkowość w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 29 września 1994 roku
  o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2013 roku, poz. 330), a zasady (polityka) rachunkowości przedstawione poniżej,
  stosowane były w sposób ciągły w odniesieniu do wszystkich okr esów zaprezentowanych w niniejszym
  sprawozdaniu finansowym HFT Group S.A.
  - Majątek trwały wyceniany jest w oparciu o cenę nabycia pomniejszoną o umorzenie. Środki trwałe zgodnie z
  art. 32 Ustawy o Rachunkowości amortyzowane są w oparciu o plan amortyzacji poczynając od pierwszego dnia
  miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto te środki do używania.
  - Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej ponad
  500,00 zł do 3.500,00 zł wprowadza się do ewid encji bilansowej środków trwałych i umarza jednorazowo w
  miesiącu ich przyjęcia do używania.
  - Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 3.500,00 zł amortyzowane są proporcjonalnie do okresu
  ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji.
  - Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500,00 zł odpisuje się jednorazowo (w pełnej ich
  wartości) w koszty, natomiast o wartości wyższej są amortyzowane proporcjonalnie do okresu ich użytkowania.
  - Należności krótkoterminowe i roszc zenia wykazywane są w wartości netto, tj. pomniejszonej o odpisy
  aktualizujące wartość należności.
  - Należności wyceniane są w kwocie nominalnej.
  - Należności sporne, wątpliwe lub znacznie przeterminowane obejmuje się odpisami aktualizującymi ich wartość,
  z uwzględnieniem art. 35b Ustawy o Rachunkowości. Odpisu aktualizującego dokonuje się w 100% wartości
  należności.
  - Inwestycje na dzień nabycia są ujmowane w wartości godziwej. Na dzień bilansowy aktywa finansowe są
  ujmowane w wartości godziwej przez wynik finansowy.
  - Środki pieniężne obejmują środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych.
  - Odpisy aktualizujące wartość aktywów tworzone są zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, gdy nastąpi trwała
  utrata wartości tych aktywów. Wartość bilansowa aktywów, za wyjątkiem aktywów z tytułu podatku odroczonego
  i instrumentów finansowych, dla których stosuje się inne zasady, poddawana jest analizie na każdy dzień
  bilansowy w celu stwierdzenia, czy występują przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. Odpisy z tytuł u utraty
  wartości są ujmowane w zysku lub stracie bieżącego okresu.
  - Kapitał podstawowy, wykazuje się w wysokości określonej w wartości nominalnej wyemitowanych akcji. Koszty
  emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego, zmniejszają
  kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej.
  - Rezerwy są ujmowane, gdy spełnione są następujące warunki:
  a) na Spółce lub na Grupie Kapitałowej ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający
  z przeszłych zda rzeń,
  b) prawdopodobne jest, iż wypełnienie obowiązku spowoduje wypływ korzyści ekonomicznych,
  c) można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty zobowiązania.
  Kwota, na którą tworzy się rezerwę jest najlepszym szacunkiem nakładów niezbędnych do wypełnienia obow iązku
  na dzień bilansowy. Podstawą szacunków wartości rezerwy jest osąd kierownictwa, poparty doświadczeniami
  wynikającymi z podobnych zdarzeń.
  - Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota ta obejmuje oprócz wartości nominalnej
  zobowiąza ń także odsetki za zwłokę w spłacie zobowiązań, naliczone przez kontrahentów. Odsetki księgowane są
  w ciężar kosztów finansowych.
  - Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub należnych i reprezentują
  należności za towary i usługi dostarczone w ramach normalnej działalności gospodarczej, po pomniejszeniu o
  rabaty, podatek od towarów i usług oraz inne podatki związane ze sprzedażą.
  - Walutą pomiaru i walutą sprawozdawcza jest polski złoty.
  Kursy przyjęte do wyceny bilansowe j przedstawiają się następująco:  Waluta Kurs
  EUR 4,1709
  USD 3,48 13


  Zarząd HFT GROUP S.A. w dniu 27.04.2018r. podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość
  inwestycji długoterminowej w postaci Spółki First Commonwealth Financial S.A. oraz części kwot
  udzielonych pożyczek tej Spółce.
  Wartość akcji Spółki First Commonwealth Financial S.A. przed dokonaniem odpisu w księgach
  handlowych wynosiła 10 235 996,23 złotych.
  Zarząd HFT GROUP S.A. postanowił dokonać odpisu na całą jej wartość i przyjąć , że na dzień 31.12.2017
  roku wartość akcji tej spółki w księgach handlowych wynosi 0 złotych. Ponadto HFT GROUP S.A.
  postanowił dokonać odpisu kwoty pożyczek długoterminowych udzielonych Spółce First Commonwealth
  Financial S.A., które nie zostały rozli czone do dnia 27.04.2018 roku, w związku z niską ocena
  prawdopodobieństwa ich spłacenia przez Spółkę First Commonwealth Financial S.A.. Odpis z tytułu
  pożyczek długoterminowych w.2017 roku wyniósł 621 188,01 zł.


  Warszawa, 25 maja 201 8 roku

  ............ .................................................... ..........................
  W imieniu podmiotu, któremu powierzono prowadzenie
  ksiąg rachunkowych


  W imieniu HFT Group S.A.:

  ...............................................
  Karolina Marciniak
  Prezes Zarządu
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 6

  Pobierz plik
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  HFT Group S.A. ZA ROK 201 7

  Spółka HFT Group S.A. (dalej Grupa) na dzień 31 grudnia 2017 r. składała się z:
  - HFT Group Spółka Akcyjna (wcześniej DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna) – jako
  jednostki dominującej,
  - First Commonwealth Financial S.A. – jako jednostki zależnej w rozumieniu postanowień art. 3 ust. 1 pkt
  37 lit. a) w/w ustawy o rachunkowości. Jednostka zależna podlega konsolidacji metodą pełną.
  Spółka dominująca prowadzi działalność pod firmą: HFT Group S.A.
  Siedziba Spółki dominującej mieści się w Warszawie, pod adresem 00 -105 Warszawa, ul. Twarda 18 .
  Właściwy sąd rejestrowy dla Spółki dominującej: Sąd Rejonowy dla m.st. warszawy w Warszawie, XII Wydział
  Gospodarczy.
  Spółce dominują cej nadano numer KRS: 0000290214.
  Według Statutu Spółki dominującej, przedmiotem działalności jest:
  - działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
  - działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),
  - pozostałe formy ud zielania kredytów (PKD 64.92.Z),
  - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i
  funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
  - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpiecz eń i funduszów emerytalnych
  (PKD 66.19.Z),
  - działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z),
  - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
  - działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),
  - działalność firm cen tralnych i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
  - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD
  70.22.Z).
  Spółka zależna prowadzi działalność pod firmą: First Commonwealth Financial S.A. , dalej jako „ First
  Commonwealth Financial ”.
  Siedziba Spółki zależnej mieści się w Warszawie, pod adresem 00 -105 Warszawa, ul. Twarda 18 .
  Właściwy sąd rejestrowy dla Spółki zależnej: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
  Gospodarczy.
  Spółce zależnej nadano KRS: 0000416713.

  1. ORGANY SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ

  W skład Zarządu HFT Group SA na dzień 31 grudnia 2017 roku wchodzili:
  - Karolina Marciniak - Prezes Zarządu Spółki,

  W skład Rady Nadzorczej HFT Group S.A. na dzień 31 grudnia 2017 roku wchodzili:

  - Robert Walicki - Członek Rady Nadzorczej,


  - Liliana Nina Skrzypiec - Członek Rady Nadzorczej,
  - Monika Kozioł -Kuśmierczyk - Członek Rady Nadzorczej,
  - Konrad Nowak - Członek Rady Nadzorczej,
  - Krzysztof Głowala - Członek Rady Nadzorczej.

  2. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZI AŁALNOŚĆ SPÓŁKI , JAKIE
  NASTĄPIŁY W ROKU OBROTOWYM, A TAKŻE PO JEGO ZAKOŃCZENIU, DO
  DNIA ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  W dniu 26 stycznia 2017 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Tomasza Rulka z funkcji członka Rady
  Nadzorczej Spółki.

  Dnia 27 stycznia 2017 Sąd Rejony dla m. st. Warszawy zarejestrował podwyższenie kapitału w HFT Brokers w
  wysokości: 4 200 000,00 pln. Liczba akcj i o wartości nominalnej 0,50 zł wzrosła o 8 400 000.

  W dniu 25 kwietnia 2017 Spółka HFT Brokers S.A. decyzją Komisji Nadzoru F inansowego (KNF) nr
  DRK/WNF/476/2/34/17 straciła zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej. Zarząd odwołał się od tej
  decyzji. Obecnie Spółka jest w okresie zmian, zmiany dotyczą zarówno branży działalności jak również
  potrzebnych kadr i zasobów.

  W dniu 15 maja 2017 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Łukasza Pajora z funkcji członka Rady
  Nadzorczej Spółki.

  Dnia 14 września 2017 roku Zarząd HFT Group S.A. powziął informacje od Pełnomocnika Spółki Zależnej od
  Emitenta, tj. HFT Brokers Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie ( obecnie First Commonwealth Financial
  S.A.) o nałożeniu na Spółkę Zależną przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzją o syg. L.dz .
  DPP/WPAII/476/114/18/2016/2017.AS kary pieniężnej w wysokości 1.000.000,00 zł za istotne naruszenie
  przepisów prawa, tj.:
  1_. § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 24 września 2012r. w sprawie trybu i warunków
  postępowania firm inwestycyjnyc h, banków, o których w art. 70 ust. 2. Ustawy o obrocie instrumentami
  finansowymi, oraz banków powierniczych _"Rozporządzenie w sprawie trybu i warunków"_,
  2_. §. 9 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie trybu i warunków,
  3_. § 10 ust. 2 pkt 12. I par. 10 u st. 3 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie trybu i warunków,
  4_. § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia w sprawie trybu i warunków.

  W związku ze złożonym w dniu 9 maja 2017 r. przez Spółkę Zależną od Emitenta, tj. HFT Brokers Dom
  Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie ( obecnie First Commonwealth Financial S.A.) wnioskiem o ponowne
  rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie cofnięcia zezwolenia
  na prowadzenie działalności maklerskiej przez HFT Brokers oraz toczącym się w tej spraw ie postępowaniem,
  HFT Brokers na postawie art. 137 ustawy w dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  w dniu 5.10.2017r. złożyła w KNF oświadczenie o cofnięciu Wniosku i umorzeniu toczącego się Postępowania.

  W dniu 11.10.2017r. Emitent powziął informacje, o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego
  postanowienia o zawieszeniu postępowania wobec Spółki zależnej od Emitenta, tj. HFT Brokers Dom Maklerski


  S.A. ( obecnie First Commonwealth Financial S.A.) z siedzibą w Warszawie w prz edmiocie ustalenia czy
  zachodzą przesłanki określone w art. 110y ust. 1 ustawy z dn. 29.07.2005r. o obrocie instrumentami
  finansowymi, stanowiące podstawę do zastosowania środków nadzorczych określonych w art. 110y Ustawy,
  wszczęte postanowieniem Przewodni czącego KNF z dn. 29.09.2016r. o sygn. DRK/WNF/476/2/1/16.
  Postępowanie zostało zawieszone w oparciu o art. 97 § 1 pkt 3 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. – Kodeks
  postępowania administracyjnego w związku z art. 11 ust. 1 i 5 ustawy z dn. 21.07.2006r. o nadz orze nad
  rynkiem finansowym oraz § 1 pkt 2 uchwały nr 746/2016 Komisji Nadzoru Finansowego z dn. 14.10.2016r. w
  sprawie udzielenia Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego i Zastępcom Przewodniczącego Komisji
  Nadzoru Finansowego upoważnienia do podejmo wania działań w zakresie właściwości Komisji Nadzoru
  Finansowego oraz do udzielania dalszych pełnomocnictw, jak również upoważnienia nr 47/2017 z dn.
  24.02.2017r. udzielonego Zastępcy Dyrektora Departamentu Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku
  Kapita łowego do podejmowania działań w zakresie właściwości Komisji Nadzoru Finansowego.

  W dniu 16.10.2017r. Emitent powziął informacje, o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego
  postanowienia z dn. 09.10.2017r. o zawieszeniu postępowania _"Postanowienie"_ wo bec Spółki zależnej od
  Emitenta, tj. HFT Brokers Dom Maklerski S.A. ( obecnie First Commonwealth Financial S.A.) z siedzibą w
  Warszawie w sprawie zatwierdzenia planu naprawy na podstawie art. 100 zk ustawy z dn. 29.07.2005r. o obrocie
  instrumentami finanso wymi, wszczęte na wniosek HFT Brokers Dom Maklerski S.A. z dn. 14.04.2017r.
  Postępowanie zostało zawieszone w oparciu o art. 97 § 1 pkt 3 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. – Kodeks
  postępowania administracyjnego w związku z art. 11 ust. 1 i 5 ustawy z dn. 21 .07.2006r. o nadzorze nad
  rynkiem finansowym oraz § 1 pkt 2 uchwały nr 746/2016 Komisji Nadzoru Finansowego z dn. 14.10.2016r. w
  sprawie udzielenia Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego i Zastępcom Przewodniczącego Komisji
  Nadzoru Finansowego upoważ nienia do podejmowania działań w zakresie właściwości Komisji Nadzoru
  Finansowego oraz do udzielania dalszych pełnomocnictw, jak również upoważnienia nr 45/2017 z dn.
  24.02.2017r. udzielonego Dyrektorowi Departamentu Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Ry nku
  Kapitałowego do podejmowania działań w zakresie właściwości Komisji Nadzoru Finansowego.
  W dniu 17.10.2017r. do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Roberta Żuchowskiego z funkcji Członka Rady
  Nadzorczej Spółki
  W dniu 18.10.2017r. Emitent powziął informacje , o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego _"KNF"_
  Decyzji o umorzeniu postępowania z dn. 17.10.2017r. _"Decyzja"_ wobec Spółki zależnej od Emitenta, tj. HFT
  Brokers Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie.
  Postępowanie zostało umorzone w związku ze złożonym w dniu 5 października 2017r. pismem w sprawie
  cofnięcia wniosku HFT Brokers Dom Maklerski S.A., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr
  4/2017 z dn. 5 października 2017r.
  Umorzenie nastąpiło na pdst . art. 138 § 1 pkt. 3 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
  administracyjnego w związku z art. 11 ust. 1 i 5 ustawy z dn. 21 lipca 2006r. o nadzorze nad rynkiem
  finansowym oraz §1 pkt 2 uchwały Nr 746/2016 KNF z dn. 14 października 2016r. w sprawi e udzielenia
  Przewodniczącemu KNF upoważnienia do podejmowania działań w zakresie właściwości KNF oraz do
  udzielania dalszych pełnomocnictw i upoważnienia Nr 45/2017 z dn. 24 lutego 2017r. udzielonego Dyrektorowi
  Departamentu Firm Inwestycyjnych i Infrastr uktury Rynku Kapitałowego do podejmowania działań w zakresie
  właściwości KNF.

  W dniu 18 października 2017r. Spółka powzięła informację o rezygnacji Pana Łukasza Tomaszkiewicza z
  funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki

  W dniu 19.10.2017r. Pan Robert Walic ki złożył na ręce Rady Nadzorczej rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa
  Zarządu.  W związku z rezygnacjami złożonymi przez Członków Rady Nadzorczej oraz w związku z uprawnieniem
  przyznanym Radzie Nadzorczej w § 21. Ust. 5 Statutu Spółki do kooptacji jedne go lub większej liczby członków
  Rady, tak żeby w skład Rady wchodziło co najmniej pięć osób, na zwołanym w trybie pilnym posiedzeniu dnia
  19 października 2017 r., Rada Nadzorcza zdecydowała o dokooptowaniu poniżej wskazanych osób do pełnienia
  funkcji Człon ków Rady Nadzorczej Spółki:
  1.Pani Liliany Niny Skrzypiec
  2.Pani Moniki Kozioł -Kuśmierczyk
  3.Pana Konrada Nowaka
  4.Pana Roberta Walickiego

  W dniu 19 października 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 25 ust. 1 Statutu Spółki,
  Uchwałą nr 2/10/2017 powołała Pana Roberta Walickiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady
  Nadzorczej .

  W dniu 19 października 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 24 ust. 21 podjęła Uchwałę
  nr 3/10/2017 powołującą Panią Karolinę Marcinia k do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

  W dniu 27.04.2018r. podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość inwestycji długoterminowej w
  postaci Spółki First Commonwealth Financial S.A. oraz części kwot udzielonych pożyczek tej Spółce.
  Emitent posiada 100 % akcji powyższej Spółki, a jej wartość przed dokonaniem odpisu w księgach handlowych
  wynosiła 10 235 996,23 złotych. Emitent postanowił dokonać odpisu na całą jej wartość i przyjąć, że na dzień
  31.12.2017 roku wartość akcji tej spółki w księgach handlowych Emitenta wynosi 0 złotych. Ponadto Emitent
  postanowił dokonać odpisu całej kwoty pożyczek długoterminowych udzielonych Spółce First Commonwealth
  Financial S.A., które nie zostały rozliczone do dnia 27.04.2018 roku, w związku z niska o cena
  prawdopodobieństwa ich spłacenia przez Spółkę First Commonwealth Financial S.A. Odpis z tytułu pożyczek
  długoterminowych został utworzony z przyjęciem daty ich utworzenia 31.12.2017 roku i wyniósł 621 188,01 zł.
  W związku z powyższym na 31.12.2017 rok u kapitały własne przyjęły wartość ujemną w wysokości – 2 044 tys
  ., a rok obrotowy 2017 Spółka zamknęła strata w wysokości -11 134 tys złotych.

  W dniu 09 lutego 2018 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. stosownie do postanowień § 15b
  Regulaminu ASO NewConnect nałożył Uchwałą nr 111/2018 na Spółkę obowiązek dokonania analizy sytuacji
  finansowej i gospodarczej spółki HFT GROUP S.A. oraz jej perspektyw na przyszłość, a także sporządzenia
  dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię co do możliwości podjęcia lub kontynuowania
  przez spółkę HFT GROUP S.A. działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości, oraz
  opublikowania dokumentu, nie później niż w ciągu 45 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, w formi e
  raportu bieżącego.
  Zarząd Emitenta opublikował analizę sytuacji finansowej i gospodarczej spółki HFT GROUP S.A. oraz jej
  perspektyw na przyszłość. Sporządzenie i publikacja dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz
  opinii co do możliwości pod jęcia lub kontynuowania przez spółkę HFT GROUP S.A. działalności operacyjnej
  oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości wynika z obowiązku nałożonego Uchwałą nr 111/2018 Zarządu
  Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z dniu 09 lutego 2018 roku. Treść analiz y dostępna jest w raporcie nr
  12/2018 opublikowanym za pośrednictwem systemu EBI dnia 28 marca 2018 roku na stronie
  www.newconnect.pl .

  W dniu 04 kwietnia 2018 roku Emitent powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów
  Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwały Nr 323/2018 z dnia 3 kwietnia 2018r. w sprawie zawieszenia


  obrotu akcjami Emitenta na rynku NewConnect, oznaczonymi kodem PLDFP0000019? w związku z
  opublikowaniem w dniu 28 marca 2018 r. przez Spółkę analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw
  prowadzenia działalności przez tę Spółkę oraz w związku z zamieszczonymi w tej analizie istotnymi
  wątpliwościami Autoryzowanego Doradcy dotyczącymi aktualnej wartości aktywów Spółki kapitałowej
  Emitenta wynikającymi z niepodjęcia decyzji w zakresie aktualizacji inwestycji długoterminowych Emitenta w
  spółkę od niego zależną.


  3. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI
  Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej . Spółka zależna HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna, 25
  kwietnia 2017 roku decyzją Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) nr drk/wnf/476/2/34/17 utraciła zezwolenie na
  prowadzenie działalności maklerskiej. Ma to wpływ na majątek spółki HFT Group i całej Spółki kapitałowej .
  Kontynuacja działalności gospodarczej spółki w najbliższej przyszłości nie jest wykluczona, jej zasadność i cele
  zostaną poddane analizie Zarządu.

  4. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE BADAŃ I ROZWOJU

  Grupa nie prowadzi działalności badawczej.

  5. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA
  Spółka First Commonwealth Financial w związku z decyzją KNF o odebraniu licencji maklerskiej jest w trakcie
  zmiany profilu działalności .
  Spółka HFT GROUP będzie skupiała się w najbliższych latach na restrukturyzacji zadłużenia .


  6. NABYCIE UDZIAŁÓW WŁASNYCH

  Spółki Spółki nie nabywały własnych udziałów.

  7. POSIADANE PRZEZ GRUPĘ ODDZIAŁY

  Grupa nie posiada oddziałów, nie prowadzi działalności poprzez oddziały.

  8.RYZYKA

  Ryzyko strategiczne
  Ryzyko negatywnych konsekwencji finansowych spowodowanych podjęciem przez Zarząd decyzji dotyczących
  zarówno wyboru strategii biznesowych, jak również metody ich realizacji, z uwzględnieniem umiejętności
  efektywnego reagowania na czynniki zewnętrzne. Ryzyk o to wpływa na siłę konkurencyjną HFT Group S.A. w
  długim okresie i związane jest ze:
  1. Strukturą akcjonariatu i powiązaniami kapitałowymi


  2. Profilem działalności
  3. Systemem zarządzania
  4. Strukturą organizacyjną
  5. Strategią organizacji.


  Ryzyko biznesowe
  Ryzyko zmiany wartości HFT GROUP S.A, która nie jest wynikiem ryzyka kredytowego, rynkowego lub
  operacyjnego. Materializacja ryzyka biznesowego ma istotny wpływ na wynik oraz wartość HFT GROUP S.A.
  Ryzyko wynika ze znaczącego pogorszenia się warunków makroekonomicznych, zmian w otoczeniu
  konkurencyjnym i/lub w zachowaniu klientów, a także w regulacjach prawnych dotyczących HFT GROUP S.A.
  Ryzyko dotyczy przede wszystkim postrzegania Spółki przez klientów, kontrahentów oraz media a także dec yzji
  strategicznych i biznesowych Zarządu.

  Ryzyko utraty reputacji
  Ryzyko, które może zaszkodzić potencjałowi biznesowemu oraz negatywnie wpłynąć na skalę działalności HFT
  GROUP S.A. Ryzyko utraty reputacji może mieć istotny wpływ na obecne i przyszłe pr zychody i zdolność
  pozyskiwania kapitału, co bezpośrednio wynika z negatywnego postrzegania instytucji przez opinię publiczną.
  Ryzyko to wpływa także na możliwość nawiązywania nowych relacji lub kontynuowania świadczenia usług
  obecnym klientom. Ryzyko doty czy przede wszystkim postrzegania Spółki przez klientów, kontrahentów oraz
  med ia a także decyzji strate gicznych i biznesowych Zarządu.

  Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski
  Emitent prowadzi działalność na terenie Polski i jest to jej główny r ynek zbytu, jest ona uzależniona od sytuacji
  makroekonomicznej w kraju. Na wyniki działalności wpływa wiele czynników m.in. tempo wzrostu
  gospodarczego, poziom zamożności konsumentów, poziom inflacji, poziom bezrobocia. Pogorszenie się
  koniunktury gospodar czej może spowodować zmniejszenie popytu na usługi oferowane przez HFR Group S.A.  Ryzyko związane ze zmianami przepisów prawno - podatkowych
  Polski system prawny charakteryzuje się wysoką częstotliwością zmian. Na działalność Spółki potencjalny
  negatyw ny wpływ mogą mieć nowelizacje w zakresie prawa inwestycyjnego, podatkowego, prawa handlowego,
  prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Ponadto wiele modyfikacji przepisów prawa wynika z dostosowywania
  prawa krajowego do norm prawa Unii Europejskiej. W związ ku z powyższym niejednokrotnie pojawiają się
  wątpliwości w zakresie interpretacji dokonywanych zmian. Błędna interpretacja przepisów prawa może
  skutkować nałożeniem na Emitenta lub jego podmioty zależne kar lub sankcji administracyjnych bądź
  finansowych. W celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka Emitent zdecydował się na outsourcing większości


  usług prawnych i finansowych wybierając na partnerów w tym zakresie sprawdzone i wiarygodne instytucje.
  Polityka taka realizowana jest w spółce dominującej jak i w s półkach zależnych.


  Ryzyko odejścia kluczowych członków kierownictwa
  Dalszy rozwój opiera się na wiedzy i kompetencjach Zarządu Emitenta i kadry kierowniczej, a także na
  konsekwentnej realizacji sformułowanej przez nich strategii ekspansji. Istotnym elementem wartości Emitenta
  jest wypracowany model biznesowy oraz renoma, k tóra w części opiera się na rozpoznawalności kluczowych
  osób w Spółce. Emitent nie może zapewnić, że ewentualna utrata niektórych członków kierownictwa nie będzie
  mieć negatywnego wpływu na działalność. Spółka kładzie szczególny nacisk na wdrażanie systemó w
  motywacyjnych dla jego kluczowych menadżerów i pracowników, które będą ich aktywizowały i uzależniały ich
  wynagrodzenie od efektów pracy oraz zaangażowania w działalność operacyjną Spółki.

  Ryzyko związane z możliwością utraty kluczowych pracowników lub niepozyskaniem nowych
  Głównym czynnikiem warunkującym sukces Emitenta są jego pracownicy, których doświadczenie i wiedza mają
  kluczowe znaczenie dla funkcjonowania Spółki. Należy zwrócić uwagę, że Emitent jest podmiotem
  gospodarczym o stosunkowo niewiel kich rozmiarach, czego konsekwencją jest wykonywanie specjalistycznych
  zadań przez pojedynczych pracowników Emitenta. Gwałtownie zmieniające się warunki na rynku pracy oraz
  działania firm o podobnym profilu mogą doprowadzić do odejścia części pracowników i utrudnić proces
  rekrutacji nowych pracowników. Emitent stara się przeciwdziałać temu zjawisku stosując programy
  motywacyjne, stwarzając przyjazne warunki pracy oraz możliwości do zdobywania wiedzy i nowych
  umiejętności dla zatrudnionej kadry. Na dzień 31 grudnia 2017 roku Spółka HFT Brokers Dom Maklerski S.A.,
  w której HFT Group jest głównym akcjonariuszem, zatrudniała 56 osób na umowę o pracę, w przeliczeniu na
  pełne etaty.

  Ryzyko związane z realizacją strategii rozwoju
  Na realizację celów strategicznyc h Emitenta ma wpływ wiele różnych i nieprzewidywalnych czynników
  zewnętrznych, które stwarzają ryzyko niezrealizowania wszystkich założonych celów Emitenta. Zdolność
  Emitenta do realizacji założonych wyników finansowych uzależniona jest od możliwości reali zacji założonych
  planów i strategii. Nieodpowiednia ocena lub reakcja na zmiany otoczenia przez Emitenta może mieć negatywny
  wpływ na wyniki i sytuację majątkowo – finansową Emitenta. Zarząd Emitenta na bieżąco analizuje czynniki
  zewnętrzne, które mogą mie ć negatywny wpływ na działalność Emitenta i jego zdolność do realizacji planów
  strategicznych i podejmuje działania i decyzje mające na celu ograniczenie tego ryzyka.  9. Oświadczenie Zarządu HFT GROUP S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad
  zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października
  2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010
  Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie
  zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.


  Lp. ZASADA TAK/
  NIE UWAGI
  1
  Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę
  informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod,
  jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych
  narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo
  oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka
  korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna
  zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i
  analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne
  metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie
  obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet,
  rejestrować prze bieg obrad i upubliczniać go na stronie
  internetowej.
  TAK
  Spółka stosuje wszystkie
  zapisy tego punktu poza
  zapisem i transmisją WZ. W
  ocenie Zarządu koszty
  związane z techniczną
  obsługą transmisji oraz
  rejestracji posiedzeń
  walnego zgromadzenia przy
  wykor zystaniu sieci Internet,
  w obecnej sytuacji Spółki nie
  znajdują uzasadnienia.
  2
  Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji
  niezbędnych do oceny
  sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.
  TAK
  3
  Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza
  na niej:
  3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona
  startowa),
  TAK
  3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju
  działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów, TAK
  3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem
  pozycji emitenta na tym rynku,
  TAK

  Z wyłączeniem określenia
  pozycji Emitenta na rynku -
  Spółka nie prowadzi, ani nie
  zamawia na zewnątrz analiz
  rynku, na podstawie których
  można by jednoznacznie
  ustalić pozycję, jaką Emitent
  zajmuje na rynku.
  3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki, TAK
  3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka
  rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady
  nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami
  reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na
  walnym zgromadzeniu spółki,
  NIE Spółka nie publikuje takich
  informacji
  3.6. dokumenty korporacyjne spółki, TAK
  3.7. zarys planów strategicznych spółki, NIE Spółka nie publikuje planów
  strategicznych
  3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący
  rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz
  korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje
  prognozy),
  NIE
  Emitent nie publikuje
  prognoz
  3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych
  akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie, TAK
  3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w
  spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami, TAK
  3.11. (skreślony) -
  3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe, TAK


  3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych
  raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań
  z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,
  TAK
  3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak
  wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem
  lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z
  uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych
  operacji. Informacje te powinny być zamiesz czane w terminie
  umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji
  inwestycyjnych,
  TAK
  3.15. (skreślony) -
  3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych
  porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego
  zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,
  TAK
  3.17. informację na temat powodów odwołania walnego
  zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z
  uzasadnieniem,
  TAK
  3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i
  powodach zarządzenia przerwy, TAK
  3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała
  umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze
  wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów
  telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,
  TAK
  3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję
  animatora akcji emitenta, TAK
  3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki,
  opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
  NIE
  Spółka nie publikowała w
  ciągu ostatnich 12 miesięcy
  żadnych dokumentów
  informacyjnych, w tym
  prospektów emisyjnych
  3.22. (skreślony) -
  Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być
  zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych
  informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji
  umieszczanyc h na stronie internetowej. W przypadku pojawienia
  się nowych, istotnych informacji
  lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na
  stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać
  przeprowadzona niezwłocznie.
  TAK
  4
  Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według
  wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty
  bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie
  internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym
  następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obo wiązującymi
  emitenta.
  TAK
  5
  Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze
  szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów
  indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną
  korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej
  spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie
  www.GPWInfoStrefa.pl.
  NIE
  Aktualnie Spółka nie
  wykorzystuje jeszcze swojej
  sekcji relacji inwestorskich
  na GPWInfoStrefa.pl. Zarząd
  nie wyklucza przyjęcia tej
  zasady w przyszłości.
  6
  Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z
  przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem
  umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich
  obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę
  odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.
  TAK
  7
  W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie
  emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez
  Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent
  TAK


  niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego
  Doradcę.
  8
  Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp
  do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do
  wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.
  TAK
  9
  Emitent przekazuje w raporcie rocznym:
  9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń
  wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej, NIE
  Ze względu na tajemnicę
  przedsiębiorstwa Emitent nie
  zamierza stosować tej dobrej
  praktyki
  9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego
  Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia
  wobec emitenta usług w każdym zakresie. NIE
  Ze względu na tajemnicę
  przedsiębiorstwa Emitent nie
  zamierza stosować tej dobrej
  praktyki
  10
  Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w
  obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym
  udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w
  trakcie walnego zgromadzenia.
  TAK
  11
  Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy
  Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie
  dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami. NIE
  W chwili obecnej z uwagi na
  dotychczasowe
  doświadczenia Emitenta,
  praktyka ta nie będzie
  stosowana przez Emitenta w
  sposób ciągły.
  12
  Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z
  prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo
  mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego
  upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa
  poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji
  inwestycyjnej.
  TAK
  13
  Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać
  zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy
  decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a
  datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z
  tych zdarzeń korporacyjnych.
  TAK
  13a
  W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza
  posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co
  najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu
  przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie
  określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd
  emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest
  zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem
  walnego zgromadzenia. Zasada ta ma
  zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd
  rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego
  zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek
  handlowych.
  TAK
  14
  Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty
  dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający
  pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku
  nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu
  pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.
  TAK
  15
  Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy
  warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których
  ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do
  dywidendy.
  TAK
  16
  Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od
  zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co
  najmniej:
  NIE
  Emitent nie planuje
  publikacji raportów
  mie sięcznych ze względu na


  − informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w
  otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta
  mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji
  finansowej oraz wyników finansowych emitenta,
  − zestawienie wszystkich informacji opublikowanych
  przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie
  objętym raportem,
  − informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka
  realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie
  objętym raportem,
  − kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające
  mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą
  emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów
  inwest orów, w szczególności daty publikacji raportów
  okresowych, planowanych walnych zgromadzeń,
  otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub
  analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu
  analitycznego.
  fakt, że istotne zdarzenia są
  publikowane w raportach
  bieżących EBI a raport
  miesięczny stanowi tylko ich
  powielenie i podsumowanie.
  16a
  W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku
  informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu
  Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i
  okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na
  rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie
  opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów
  bieżących na rynku NewCo nnect, informację wyjaśniającą
  zaistniałą sytuację.
  TAK
  17 (skreślony) -
  Warszawa, 28 maja 2018 r.


  Zarząd HFT Group S.A.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 7

  Pobierz plik
  Warszawa 08 .06.2018

  Stanowisko Zarządu i Rady Nadzorczej
  Spółki HFT GROUP S.A z siedzibą w Warszawie w sprawie odmowy
  sporządzenia przez biegłego rewidenta opinii z badania
  sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7 oraz
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
  Spółki za rok obrotowy 201 7

  Zarząd i Rada Nadzorcz a Spółki HFT Group S.A z siedzibą w Warszawie , odnośnie do odmowy
  sporządzenia przez biegłego rewidenta opinii z badania sprawozdania fina nsowego Spółki za rok
  obrotowy 201 7 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałow ej Spółki za rok
  obrotowy 201 7 informuje, że biegły rewident dokonując badania sprawozdania finansowego
  jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 201 7 odmówił wydania opinii.
  Przyczyną odmowy wydania opinii jest słaba sytuacja finansowa Emitenta, i co się z tym wiąże, znaczny
  stopień niepewności co do przetrwania Emitenta, mimo podjętych działań zarządu. Pełne uzasadnienie
  biegłego znajduje się w załączo nej opinii biegłego rewidenta. Zarząd Emitenta ma świadomość, że
  spółka znajduje się w trudnej sytuacji finansowej stąd w sprawozdaniu rocznym Zarządu zostały
  zawarte zastrzeżenia co do możliwości kontynuowania działalności oraz zostały zamieszczone związa ne
  z tym ryzyka.
  Zarząd Emitenta jest nadal na etapie opracowywania projektu restrukturyzacji zadłużenia i prowadzi
  rozmowy z wierzycielami. Równocześnie Zarząd Emitenta jest w trakcie opracowywania nowej strategii
  rozwoju spółki, która to będzie wdrażana równolegle z prowadzonym procesem restrukturyzacji i ma
  umożliwić kontynuowanie działalności przez Emitenta. Zarząd Emitenta finansuje obsługę bieżących
  zobowiązań przez płatności dokonywane przez podmioty trzecie , z kt órymi Emitent nie ma aktualnie
  zawartych żadnych wiążących umów.
  Opracowywana nowa strategia rozwoju Emitenta zostanie przekazana do publicznej wiadomości
  raportem ESPI niezwłocznie po zakończeniu prac nad nią i jej zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.

  Przewodniczący Rady Nadzorczej: Prezes Zarządu:

  Pan Robert Walicki Pani Karolina Marciniak

  Członkowie Rady Nadzorczej:

  Pan Krzysztof Głowala Pan Konrad Nowak  Pani Monika Kozioł -Kuśmierczyk Pani Liliana Skrzypiec  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:HFT Group SA
ISIN:PLDFP0000019
NIP:727-26-70-586
EKD: 67.12 działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: ul. Prosta 51 00-838 Warszawa
Telefon:+48 22 3989797
www:hftgroup.pl
Komentarze o spółce HFT GROUP
2019-05-24 17-05-21
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649