Raport.

HERKULES SA (45/2018) Ustalenie ceny nabycia akcji własnych Emitenta

Zarząd Herkules S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż działając na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki i zasad nabywania akcji własnych Spółki, w związku z zamiarem nabycia akcji własnych Emitenta (Akcje Własne) w drodze złożenia zaproszeń (jednego albo kilku) do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., skierowanych przez Emitenta do wszystkich akcjonariuszy oraz po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, w drodze uchwały nr 3 z dnia 31 lipca 2018 roku:
1. określił maksymalną liczbę Akcji Własnych objętych transzą skupu, która ma być realizowana w okresie do dnia 28 sierpnia 2018 roku na 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji;
2. określił cenę jednostkową nabycia Akcji Własnych tj. cenę za każdą jedną Akcję Własną na 4,20 zł (słownie: cztery złote dwadzieścia groszy).
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Herkules SA
ISIN:PLZRWZW00012
NIP:951-203-21-66
EKD: 71.32 wynajem maszyn i urządzeń budowlanych
Adres: ul. Annopol 5 03-236 Warszawa
Telefon:+48 22 3318260
www:www.herkules-polska.pl
Kalendarium raportów
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce HERKULES
2021-09-23 23-09-03
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor