Raport.

Wynik wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Helio SA w I terminie

Zgodnie z § 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. 2017 r., poz. 1748),
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., jako podmiot pośredniczący informuje, że w I terminie przedmiotem transakcji nabycia akcji objętych zapisami w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Helio Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach ogłoszonego w dniu 3 lipca 2019 roku, następnie zmienionego w dniu 1 sierpnia 2019 roku i skorygowanego w dniu 13 sierpnia 2019 roku przez:
1) HELIO S.A. z siedzibą w Wyględach, adres: Stołeczna 26 (05-083), wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 0000262514 („Spółka”);
2) Leszek Paweł Wąsowicz („Wzywający”);
było razem 1.143.000 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące) akcji spółki Helio S.A.
W wyniku transakcji Spółka nabyła 166.428 sztuk akcji, stanowiących 3,33% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W wyniku nabycia przez Spółkę 166.428 sztuk akcji, Wzywający działając wraz ze Spółką jako strony Porozumienia z dnia 3 lipca 2019 r., posiadają łącznie 4.023.428 sztuk akcji, co stanowi 80,47% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 80,47% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Helio S.A.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Helio SA
ISIN:PLHELIO00014
NIP:1181694514
EKD: 15 produkcja artykułów spożywczych i napojów
Adres: ul. Stołeczna 26 05-083 Zaborów
Telefon:+48 22 7963196
www:www.helio.pl
Kalendarium raportów
2020-03-31Raport półroczny
2020-05-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce HELIO
2020-02-24 17-02-32
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649