Raport.

HARPER HYGIENICS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSK?W I STRAT przychody ze sprzeda?y 312 499 202 874 73 659 46 491 zysk brutto na sprzeda?y 59 675 52 697 14 066 12 076 zysk / (strata) na dzia?alno?ci operacyjnej -8 163 -1 191 -1 924 -273 zysk / (strata) brutto -11 191 -6 197 -2 638 -1 420 zysk / (strata) netto -10 332 -5 033 -2 435 -1 153 EBITDA 6 031 11 430 1 422 2 619 SKONSOLIDOWANY BILANS aktywa trwa?e 172 608 180 651 41 384 40 834 aktywa obrotowe 79 098 54 617 18 964 12 346 aktywa razem 251 706 235 268 60 348 53 180 kapita? w?asny 72 313 82 383 17 338 18 622 zobowi?zania d?ugoterminowe 42 282 59 855 10 137 13 530 zobowi?zania kr?tkoterminowe 137 111 93 030 32 873 21 028 pasywa razem 251 706 235 268 60 348 53 180

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  GRUPA KAPITAŁOWA HARPER HYGIENICS S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok
  od 1 stycznia 2017 do 31 marca 201 8 r.  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 2/61

  1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH
  CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  Nota Rok 201 7 Rok 201 6
  (tys. PLN) (tys. PLN)
  Przychody ze sprzedaży 5.4.1 312 498,7 202 873,9
  Koszt własny sprzedaży 5.4.2 (252 823,4) (150 177,4)

  Zysk brutto na sprzedaży 59 675,3 52 696,5
  Koszty sprzedaży 5.4.2 (41 207,1) (30 930,5)
  Koszty zarządu 5.4.2 (27 465,3) (23 461,2)
  Pozostałe przychody operacyjne 5.5 7 602,8 4 128,0
  Pozostałe koszty operacyjne 5.6 (6 769,0) (3 624,1)

  (Strata)/ Zysk na działalności operacyjnej (8 163,3) (1 191,3)
  Przychody finansowe 5.7 3 667,2 71,2
  Koszty finansowe 5.8 (6 694,5) (5 076,4)

  (Strata)/ Zysk przed opodatkowaniem (11 190,6) (6 196,5)
  Podatek dochodowy 5.9 858,9 1 163,6

  Strata netto (10 331,7) (5 032,9)
  Składniki innych całkowitych dochodów, które
  zostaną następnie przekwalifikowane na zyski lub
  straty po spełnieniu określonych warunków


  Różnice kursowe z przeliczenia jednostek
  zagranicznych (444,2) 570,7
  Przeklasyfikowanie do wyniku okresu różnic
  kursowych w związku z utratą kontroli 680,4 -
  Efekt wyceny instrumentu zabezpieczającego 5.24.b.3.2 8,1 177,7
  Składniki innych całkowitych dochodów, które
  nie zostaną przekwalifikowane na zyski lub straty
  Przeszacowanie zobowiązań z tytułu świadczeń
  pracowniczych
  17,4 54,6

  Całkowite dochody (straty) ogółem (10 070,0) (4 229,9)

  Strata netto (10 331,7) (5 032,9)
  W tym przypisany:
  Akcjonariuszom jednostki dominującej (10 331,7) (5 032,9)

  Całkowity dochód/ (strata) ogółem przypadający: (10 070,0) (4 229,9)
  Akcjonariuszom jednostki dominującej (10 070,0) (4 229,4)
  Strata na jedna akcję (w PLN)
  podstawow a 5.23 (0,16) (0,08)
  rozwodnion a 5.23 - -
  Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów należy analizować łącznie z notami objaśniającymi od str. 6 do str. 61 skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowiącymi jego integralną część.  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 3/61

  2. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  AKTYWA Nota Na dzień
  31. 03 .201 8
  Na dzień
  31.12.201 6
  (tys. PLN) (tys. PLN)
  I. Aktywa trwałe (długoterminowe) 172 608,2 180 650,8
  Rzeczowe aktywa trwałe 5.10 142 258,6 154 201,8
  Nieruchomości inwestycyjne 5.10.1 - 2 175,5
  Wartości niematerialne 5.11 1 116,8 1 301,9
  Wieczyste użytkowanie gruntów 5.12 6 164,5 6 255,9
  Aktywa finansowe 5 312,9 -
  - udzielone pożyczki 5 312,9 -
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 5.9 17 755,4 16 715,7
  II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 79 097, 5 54 616,9
  Zapasy 5.15 30 951,8 21 144,9
  Należności handlowe i pozostałe należności 5.16 39 724,2 27 150,0
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5.14 7 863,5 1 108,9
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5.17 558, 0 5 213,1
  Aktywa razem 251 705,7 235 267,7

  PASYWA Nota Na dzień
  31. 03 .201 8
  Na dzień
  31.12.201 6
  (tys. PLN) (tys. PLN)
  I. Kapitał własny 72 313,1 82 383,2
  Kapitał akcyjny 5.18.1 1 545,6 1 545,6
  Kapitał zapasowy 5.18 .2 73 791,1 79 172,2
  Kapitał z przeliczenia jednostek zagranicznych - (236,2)
  Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości
  zabezpieczeń
  (169,5) (195,0)
  Kapitał rezerwowy z wyceny programów
  motywacyjnych
  5.18 .3 - -
  Zyski zatrzymane / niepokryte straty 5.18 .4 (2 854,1) 2 096,6
  II. Zobowiązania długoterminowe 42 281,9 59 854,6
  Rezerwa na odprawy emerytalne 5.1 9 241,6 220,3
  Kredyty otrzymane 5.20 38 000,0 58 000,0
  Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego
  i faktoringu
  5.21 49,1 1 089,5
  Zobowiązanie z tyt. odroczonego podatku
  dochodowego
  5.9 - 4,6
  Zobowiązania inwestycyjne 5.2 2 - -
  Wycena instrumentów pochodnych 5.24.d 255,9
  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5.22 3 735,3 540,2
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 137 110,7 93 029,9
  Kredyty otrzymane 5.20 39 470,9 26 801,3
  Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego
  i faktoringu
  5.21 800,5 3 177,1
  Zobowiązania z tyt. podatku dochodowego 101,9 -
  Zobowiązania handlowe , inne zobowiązania
  krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe
  5.22 96 737, 4 62 803,2
  Wycena instrumentów pochodnych 5.2 4.d 248,3
  Pasywa razem 251 705,7 235 267,7
  Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z notami objaśniającymi od str. 6 do str. 61 skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowiącymi jego integralną część.


  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 4/61

  3. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 20 16 DO
  31 MARCA 201 8
  Kapitał akcyjny
  Kapitał zapasowy ogólny
  Kapitał z tyt. stosowania rachunkowości zabezpieczeń
  Kapitał z przeliczenia jednostek zagranicznych
  Kapitał z wyceny programów motywacyjnych Zyski zatrzymane
  Kapitał przypadając y akcjonariuszom jedn ostki dominującej Razem
  (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN)
  Stan na 01 stycznia 201 6 roku 1 545,6 74 851,3 (427,3) (806,9) 4 320,9 6 671,1 86 154,7 86 154,7
  Całkowite dochody za okres sprawozdawczy
  Strata netto okresu - - - - - (5 032,9) (5 032,9) (5 032,9)
  Inne całkowite dochody ogółem - - 232,3 570,7 - - 803,0 803,0
  Korekta konsolidacyjna* - - - - - 458,4 458,4 458,4
  Całkowite dochody ogółem za okres - - 232,3 570,7 - (4 574,5) (3 771,5) (3 771,5)
  Transakcje z właścicielami, ujęte bezpośredni o w kapitale własnym Dopłaty od i wpłaty do właścicieli Koszt płatności w formie papierów wartościowych rozliczanych w instrumentach finansowych [nota 5.18.3] - 4 320,9 - - (4 320,9) - - -
  Dopłaty od i wpłaty do właścicieli ogółem - 4 320,9 - - (4 320,9) - - -
  Podział wyniku - - - - - - - -
  Stan na 31 grudnia 201 6 roku 1 545,6 79 172,2 (195,0) (236,2) - 2 096,6 82 383,2 82 383,2
  Całkowite dochody za okres sprawozdawczy Strata netto okresu - - - - - (10 095,6) (10 095,6) (10 095,6)
  Inne całkowite dochody ogółem - - 25,5 236,2 - (236,2) 25,5 25,5
  Całkowite dochody ogółem za okres - - 25,5 236,2 - (10 331,8) (10 070,1) (10 070,1)
  Transakcje z właścicielami, ujęte bezpośredni o w kapitale własnym
  Dopłaty od i wpłaty do właścicieli Koszt płatności w formie papierów wartościowych rozliczanych w instrumentach finansowych [nota 5.18.3] - - - - - - - -
  Dopłaty od i wpłaty do właścicieli ogółem - - - - - - - -
  Podział wyniku / pokrycie straty - (5 381,1) - - - 5 381,1 - -
  Stan na 31 marca 201 8 roku 1 545,6 (169,5) - - (2 854,1) 72 313,1 72 313,1
  Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale należy analizować łącznie z notami objaśniającymi od str. 6 do str. 61 skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowiącymi jego integralną część.
  * W procesie konsolidacji nastąpiła korekta związana z eliminacją naliczonych odsetek od jednej z pożyczek udzielonych jednostkom zależnym


  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 5/61

  4. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  Nota Rok 201 7 Rok 201 6
  (tys. PLN) (tys. PLN)
  A. Działalność operacyjna
  I. Zysk za rok bieżący (10 331,7) (5 032,9)
  II. Korekty razem 28 816,9 11 620,4
  1. Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych , wartości
  niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnej
  14 194,0 12 621,3
  2. (Zysk ) z działalności inwestycyjnej 5.31.a (2 983,4) (47,2)
  3. Odsetki doty czące działalności finansowej
  i inwestycyjnej
  5.31.b 5 324,1 3 575,9
  4. (Zyski) / straty z tyt. różnic kursowych 5.31.c (29,1) 341,8
  5. Podatek dochodowy (858,9) (1 163,6)
  - wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu
  z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów
  (858,9) (1 163,6 )
  - zwrócony w okresie sprawozdawczym - -
  6. Zmiana stanu pozycji bilansowych 16 497, 3 (3 996,4)
  - zmiana stanu zapasów (9 807,4) 317,0
  -zmiana stanu rozrachunków , rezerw i rozliczeń
  międzyokresowych
  5.31.d 26 304, 7 (4 313,4 )
  7. Inne korekty 5.31.e (3 327,1) 288,6
  III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 485, 2 6 587,5
  B. Działalność inwestycyjna
  I. Wpływy 492,1 93,6
  1. Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości
  niematerialnych
  100,8 66,9
  2. Otrzymane spłaty pożyczek / obligacji 391,1 -
  3. Otrzymane odsetki 0,2 26,7
  II. Wydatki (7 720,0) (2 499,2)
  1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości
  niematerialnych
  (7 720,0) (2 499,2)
  III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (7 227,9) (2 405,6)
  C. Działalność finansowa
  I. Wpływy 17 350,1 4 985,7
  1. Kredyty otrzymane i inne wpływy finansowe 17 350,1 4 985,7
  II. Wydatki (33 262,5) (17 385,9)
  1. Spłaty kredytów (25 354,5) (9 500,0)
  2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
  finansowego i faktoringu
  (3 194,9) (4 227,8)
  3. Odsetki (4 713,1) (3 658,1)
  IV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (15 912,4) (12 400,2)

  D. Przepływy pieniężne netto, razem (4 655,1) (8 218,3)
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych (4 655,1) (8 218,3)
  F. Środki pieniężne na początek okresu 5 213,1 13 431,4
  G. Środki pieniężne na koniec okresu 5.17 558,0 5 213,1
  Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z notami objaśniającymi od str. 6 do str. 61 skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowiącymi jego integralną część .  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 6/61

  5. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
  FINANSOWEGO
  5.1. INFORMACJE OGÓLNE
  5.1.1. Je dnostka dominująca
  Jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Harper Hygienics S.A . („Grupa”, „ Grupa Kapitałowa”) jest
  spółka Harper Hygienics S.A. (do dnia 25 września 2007 roku Harper Hygienics Sp. z o.o.) z siedzibą
  w W arszawie ul. Racławicka 99 („Spółka”, „Spółka dominująca”, „ Jednostka dominująca”) utworzona
  aktem notarialnym z dnia 17 grudn ia 1990 roku.
  Harper Hygienics S.A. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII W ydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
  KRS 0000289345.
  Jednostka dominująca została zawiązana n a czas nieograniczony.
  Od dnia 16 lipca 2010 roku jednostka dominująca notowana jest na Giełdzie Papierów W artościowych
  w Warszawie.
  Na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skład Zarządu
  Jednostki dominującej jest nast ępujący:
   Rafał Szczepkowski - Prezes Zarządu,
   Amit Tilani - Członek Zarządu
  W dniu 15 marca 2017 r. pan Robert Neymann złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
  Jednostki dominującej.
  W dniu 20 czerwca 2017 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej Jednostki dominującej został powołany
  do Zarządu pan Rafał Szczepkowski, który pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Harper Hygienics S.A .
  W dniu 21 sierpnia 2017 r. pani Agnieszka Masłowska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka
  Zarządu Jednostki d ominującej .
  W dniu 30 listopada 2017 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej Jednostki dominującej powołano
  do Zarządu pana Amita Tilani powierzając jemu funkcję Członka Zarządu spółki Harper Hygienics S.A .
  W dniu 4 czerwca 2018 r. pan Jacek Kalinowski złożył re zygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu
  Jednostki dominującej .
  Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego w skład Rady Nadzorczej Jednostki
  dominującej wchodzą:
   Maralbek Gabdsattarov,
   Valeri Kulitski,
   Dmitrii Renev ,
   Mykhayl Murashko,
   Adam Jan Pieniacki,
   Piotr Leszek Kaczmarek .
  W dniu 15 marca 2017 r. w wyniku zmiany głównego akcjonariusza rezygnację z funkcji członków Rady
  Nadzorczej złożyły następujące osoby: Micha l Antoni Rusiecki, Mateusz Tomasz Grochowicz,
  Agnieszka Świergiel, Andr zej Kacperski, Robert Jankowski.
  W dniu 15 marca 2017 r. na W alnym Zgromadzeniu Jednostki dominującej powołano czterech nowych
  członków Rady Nadzorczej: pana Maralbeka Gabdsattarova, pana Dmitrijsa Kostojanskisa, pana
  Mykha yla Murashko, pana Valeria Kulitskiego.
  W dniu 28 września 2017 r. pan Mykhayl Murashko zrezygnował z funkcji członka Rady Nadzorczej
  Harper Hygienics S.A.


  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 7/61

  W dniu 31 października 2017 r. został powołany do składu Rady Nadzorczej spółki Harper Hygienics
  S.A. pan Dmitrii Renev.
  W dniu 19 grudnia 2017 Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. otrzymał oświadczenie o rezygnacji
  z pełnienia funkcji członka w Radzie Nadzorczej Jednostki dominującej od pana Dmitrija Kostojanskij.
  W dniu 18 stycznia 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Harper Hygienics S.A podjęło
  uchwałę o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Jednostki dominującej pana Mykhaylo Murashko .
  5.1.2. Przedmiot działalności i struktura Grupy Kapitałowej
  Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej jest produkcja i dystr ybucja artykułów
  higieniczno -kosmetycznych.
  Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Jednostką dominującą dla Grupy Kapitałowej jest
  RADVILLE posiadając a 66 % akcji .
  Pakiet blisko 60% akcji Jednostki dominującej należący do dotychczasowego wiodącego akcjonariusza,
  Radville Investments został zakupiony przez łotewską spółkę iCotton, należącą do Grupy Cotton Club
  (raport bieżący nr 14, 15 i 16 /2017 z dnia 15 marca 2017 r.). Następnie w wyniku zakończenia wezwania
  do zapisywania się na sprzedaż akcji Ha rper Hygienics S.A. w dniu 23 czerwca 2017 r. Spółka iCotton
  osiągnęła próg 66% głosów w W alnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. W konsekwencji tych
  transakcji Harper Hygienics jest częścią struktury dużej grupy z pokrewnej branży produkującej
  i dystrybu ującej artykuły higieniczno -kosmetyczne .
  Jednostką dominującą najwyższego szczebla została osoba prywatna (Maralbek Gabdsattarov).
  Zgodnie ze zmianą Statutu Jednostki dominującej przyjętą Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia z dnia 14 listopada 2016 roku nastąpiła zmiana roku obrotowego dla Harper Hygienics
  S.A. Rokiem obrotowym Jednostki dominującej jest rok trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018
  r.
  Sprawozdanie f inansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej
  przez Jednostkę dominującą w dającej się przewidzieć przyszłości.
  Zarząd dostrzega ryzyka związane z funkcjonowaniem jednostki dominującej , jednakże w opinii
  Zarządu założ enie kontynuacji działalności Harper Hygienics S.A. jest zasadne, ponieważ występujące
  zagrożenia zostały rozpoznane i podjęto działania mające na celu ich ograniczenie oraz
  wyeliminowanie.
  W nocie 5.2 5 opisano zdarzenia mające wpływ na sytuacje finansową Grupy na 31 marca 2018 roku
  oraz działania i założenia na przyszłość .
  Jednostka dominująca posiada 100% udziałów w Spółce ANV Sp. z o.o. w likwidacji.
  ANV Sp. z o.o. w likwidacji („ANV”) została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia
  30.12.2016 r. w celu prowadzenia działalności produkcyjnej. Z uwagi na zmianę właściciela Spółki
  Radville, tj. głównego akcjonariusza Harper Hygienics S.A., potenc jał ANV nie został wykorzystany
  i w dniu 28 czerwca 2017 r. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania ANV
  z dniem 30 czerwca 2017 r. Na likwidatora ustanowiono Panią Edytę Jaworek z prawem
  do samodzielnej reprezentacji
  5.1.3. Waluta funkcjonalna i sprawozdawcza, zastosowany poziom zaokrągleń
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zaprezentowane w polskich złotych (PLN,
  zł), które są walutą prezentacji danych finansowych Grupy i walutą funkcjonalną Jednostki dominujące j
  oraz jednostki zależnej ANV Sp. z o.o . Dane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zostały
  wykazane w tysiącach złotych, chyba że w konkretnych sytuacjach zostały podane z większą
  dokładnością.  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 8/61

  5.2. PODSTAWA SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
  FIN ANSOWEGO
  5.2.1. Oświadczenie o zgodności
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A.
  obejmujące okres zakończony 31 marca 201 8 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi
  Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską (MSSF
  UE).
  5.2.2. Zastosowanie nowych i zweryfikowanych standardów MSSF UE
  Standardy i interpretacje, jakie zostały już opublikowane i zatwierdzone przez UE, ale jeszcze nie
  weszły w życie dla okresów rocznych koń czących się w dniu 31 marca 201 8 roku
  Zatwierdzając niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa nie zastosowała
  następujących standardów, zmian standardów i interpretacji, które zostały opublikowane i zatwierdzone
  do stosowania w UE, ale które ni e weszły jeszcze w życie dla okresów rocznych kończących się
  31 marca 201 8 roku:
  • Zmiany do MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe”. Zmiany wprowadzają dwa opcjonalne
  rozwiązania, podejście nakładkowe oraz podejście odraczające, w celu zmniejszenia wpływu
  różnych dat wejścia w życie MSSF 9 Instrumenty Finansowe oraz mającego się ukazać standardu
  dotyczącego umów ubezpieczeniowych. Różne daty wejścia w życie tych przepisów mogą
  spowodować czasową zmienność wykazywanych wyników oraz niedopasowania księgowe.
  Zmiany wp rowadzą:
   opcje dla spółek wystawiających umowy ubezpieczeniowe, aby zmienność wyników wynikającą
  z zastosowania MSSF 9 ujmować w innych całkowitych dochodach do czasu wejścia w życie
  nowego standardu dotyczącego umów ubezpieczeniowych; oraz
   opcję dla spółek, których działalność jest przede wszystkim związana z ubezpieczeniami,
  czasowego zwolnienia ze stosowania MSSF 9 do roku 2021. Spółki, które odroczą
  zastosowanie MSSF 9, będą nadal stosowały przepisy MSR 39 Instrumenty Finansowe .
  Zmiany obowiązują w odniesieniu do okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej
  dacie,
  • MSSF 9 „Instrumenty Finansowe” (2014) . Nowy standard zastępuje zawarte w MSR 39
  Instrumenty Finansowe : ujmowanie i wycena wytyczne na temat klasyfikacji oraz wy ceny aktywów
  finansowych, w tym wytyczne dotyczące utraty wartości. MSSF 9 eliminuje też istniejące obecnie
  w MSR 39 kategorie aktywów finansowych: utrzymywane do terminu wymagalności, dostępne
  do sprzedaży oraz pożyczki i należności. Zgodnie z wymogami no wego standardu, w momencie
  początkowego ujęcia aktywa finansowe winny być klasyfikowane do jednej z trzech kategorii:
   aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu;
   aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy; lub
   aktyw a finansowe wyceniane w wartość i godziwej przez inne całkowite dochody.
  Składnik aktywów finansowych jest klasyfikowany do kategorii wycenianych po początkowym ujęciu
  według zamortyzowanego kosztu, jeżeli spełnione są następujące dwa warunki:
   aktywa utr zymywane są w ramach modelu biznesowego, którego celem jest utrzymywanie
  aktywów w celu uzyskiwania przepływów pieniężnych wynikających z kontraktu; oraz
   jego waru nki umowne powodują powstanie w określonych momentach przepływów pieniężnych
  stanowiących wyłącznie spłatę kapitału oraz odsetek od niespłaconej części kapitału.
  W sytuacji, gdy powyższe warunki nie są spełnione (jak to ma miejsce na przykład w przypadku
  instrumentów kapitałowych innych jednostek), składnik aktywów finansowych jest wyceniany
  w wartości godziwej.
  Zyski i straty z wyceny aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej ujmowane są
  w wyniku bieżącego okresu, za wyjątkiem aktywów utrzymywanych w ramach modelu
  biznesowego , którego celem jest utrzymywanie aktywów zarówno w celu uzyskania przepływów
  pieniężnych z kontraktów jak i ich sprzedaż – dla tych aktywów zyski i straty z wyceny ujmowane
  są w innych całkowitych dochodach.
  Ponadto w przypadku, gdy inwestycja w instrumen t kapitałowy nie jest przeznaczona do obrotu,
  MSSF 9 daje możliwość dokonania nieodwracalnej decyzji o wycenie takiego instrumentu
  finansowego, w momencie początkowego ujęcia, w wartości godziwej przez inne całkowite
  dochody. W yboru takiego można dokonać d la każdego instrumentu osobno. Wartości ujęte


  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 9/61

  w innych całkowitych dochodach w związku z powyższą wyceną nie mogą w późniejszych okresach
  zostać przekwalifikowane do wyniku bieżącego okresu.
  Nowy standard zachowuje niemal wszystkie dotychczasowe wymogi MSR 39 w zakresie klasyfikacji
  i wyceny zobowiązań finansowych oraz wyłączania aktywów finansowych i zobowiązań
  finansowych. MSSF 9 wymaga jednak, aby zmiana wartości godziwej dotycząca zmiany ryzyka
  kredytowego zobowiązania finansowego wyznaczonego w momenci e początkowego ujęcia jako
  wycenianego w wartości godziwej przez wynik finansowy były prezentowane w innych całkowitych
  dochodach. Jedynie pozostała część zysku lub straty z wyceny do wartości godziwej ma być
  ujmowana w wyniku bieżącego okresu. W przypadku jednak, gdyby zastosowanie tego wymogu
  powodowało brak współmierności przychodów i kosztów lub gdyby zobowiązanie finansowe
  wynikało z zobowiązań do udzielenia pożyczki lub umów gwarancji finansowych, cała zmiana
  wartości godziwej byłaby ujmowana w zysku lub stracie bieżącego okresu.
  W zakresie szacunku utraty wartości aktywów finansowych MSSF9 zastępuje model „straty
  poniesionej” zawarty w MSR 39 modelem „straty oczekiwanej”, co oznacza, że zdarzenie
  powodujące powstanie straty nie musiałoby poprzedzać j ej rozpoznania i utworzenia odpisu. Nowe
  zasady mają na celu zapobieganie sytuacjom, w których odpisy na straty kredytowe są tworzone
  zbyt późno i w niewystarczającej wysokości.
  W skrócie, model oczekiwanej straty wykorzystuje dwa podejścia do szacowania straty, zgodnie
  z którymi strata jest ustalana na podstawie:
   straty kredytowej oczekiwanej w okresie 12 miesięcy , albo
   straty kredytowej oczekiwanej do zapadalności.
  To, które podejście zostanie zastosowane zależy od tego, czy w przypadku danego składnika
  aktywów od momentu początkowego ujęcia nastąpił istotny wzrost ryzyka kredytowego.
  W przypadku, jeśli ryzyko kredytowe związane z aktywami finansowymi nie wzrosło istotnie
  w porównaniu do jego poziomu z momentu początkowego ujęcia, odpis z tytułu utraty wa rtości tych
  aktywów finansowych będzie równy oczekiwanej stracie w okresie 12 miesięcy. W przypadku
  natomiast, jeśli nastąpił istotny wzrost ryzyka kredytowego, odpis z tytułu utraty wartości tych
  aktywów finansowych będzie równy oczekiwanej stracie przez cały okres życia instrumentu,
  zwiększając tym samym wysokość ujętego odpisu. Standard przyjmuje przy tym założenie, zgodnie
  z którym -w przypadku braku przeciwnych argumentów –wystarczającym kryterium dla rozpoznania
  straty kredytowej oczekiwanej do zapada lności jest wystąpienie zaległości w spłacie wynoszącej
  30 dni .
  MSSF 9 obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycz nia 2018
  roku lub po tej dacie,
  • MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” . Standard ten zawiera zasady, które zastąpią
  większość szczegółowych wytycznych w zakresie ujmowania przychodów istniejących obecnie
  w MSSF. W szczególności, w wyniku przyjęcia nowego standardu przestaną obowiązywać MSR 18
  Przychody , MSR 11 Umowy o usługę budowlaną oraz związane z nimi inter pretacje. Zgodnie
  z nowym standardem jednostki będą stosować pięciostopniowy model, aby określić moment ujęcia
  przychodów oraz ich wysokość. Model ten zakłada, że przychody powinny być ujęte wówczas, gdy
  (lub w stopniu, w jakim) jednostka przekazuje klient owi kontrolę nad towarami lub usługami, oraz
  w kwocie, do jakiej jednostka oczekuje być uprawniona. Zależnie od spełnienia określonych
  kryteriów, przychody są:
   rozkładane w czasie, w sposób obrazujący wykonanie umowy przez jednostkę, lub
   ujmowane jednorazo wo, w momencie, gdy kontrola nad towarami lub usługami jest
  przeniesiona na klienta.
  Standard zawiera nowe wymogi dotyczące ujawnień, zarówno ilościowych, jak i jakościowych,
  mających na celu umożliwienie użytkownikom sprawozdań finansowych zrozumienie ch arakteru,
  kwoty, momentu ujęcia i niepewności odnośnie przychodów i przepływów pieniężnych wynikających
  z umów z klientami .
  MSSF 15 obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycz nia 2018
  roku lub po tej dacie,
  • Zmiany do MSSF 15 „Przychody z umów z klientami ”. Zmiany do MSSF 15 wyjaśniają niektóre
  wymogi Standardu oraz zawierają szereg uproszczeń w zakresie okresu przejściowego
  dla jednostek, które wdrażają nowy Standard.
  Zmiany wyjaśniają w jaki sposób należy:
   dokonywać identyfi kacji zobowiązań umownych (obietnicy przeniesienia towarów lub usług);
   określać, czy spółka działa we własnym imieniu dostarczając towary lub świadcząc usługi,


  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 10 /61

  czy działa jako agent (jest odpowiedzialna za zorganizowanie dostarczenia towarów lub
  świadczeni e usług); oraz
   określać, czy przychód z udzielenia licencji powinien być ujęty jednorazowo czy rozłożony
  w czasie.
  Ponadto, zmiany zawierają dwa dodatkowe uproszczenia, których celem jest ułatwienie spółkom
  pierwszego zastosowania Standardu oraz redukcja związanego z nim kosztu.
  Zmiany do MSSF 15 obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się
  1 stycz nia 2018 roku lub po tej dacie,
  • MSSF 16 „Leasing ”. MSSF 16 zastępuje MSR 17 Leasing oraz związane z tym standardem
  interpretacje. W odniesie niu do leasingobiorców nowy Standard eliminuje występujące obecnie
  rozróżnienie pomiędzy leasingiem finansowym oraz operacyjnym. Ujęcie leasingu operacyjnego
  w sprawozdaniu z sytuacji finansowej spowoduje rozpoznanie nowego składnika aktywów – prawa
  do uży tkowania przedmiotu leasingu – oraz nowego zobowiązania – zobowiązania do dokonania
  płatności z tytułu leasingu. Prawa do użytkowania aktywów w leasingu podlegać będą umorzeniu
  natomiast od zobowiązania naliczane będą odsetki. Spowoduje to powstanie większ ych kosztów
  w początkowej fazie leasingu, nawet w przypadku, gdy jego strony uzgodniły stałe opłaty roczne.
  Ujęcie umów leasingu u leasingodawcy w większości przypadków pozostanie niezmienione
  w związku z utrzymanym podziałem na umowy leasingu operacyjnego oraz finansowego .
  MSSF 16 obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycz nia 2019
  roku lub po tej dacie,
  • Zmiany do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 2014 -2016
  Doroczne ulepszenia MSSF 2014 -2016 zawierają trzy zmiany do standardów. Głównie zmiany:
   usuwają krótkoterminowe zwolnienia dla jednostek stosujących MSSF po raz pierwszy (MSSF
  1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Po Raz
  Pierwszy) dotyczących, między innymi, przepisów przejściowych MSSF 7 Instrumenty
  finansowe: Ujawnienia w zakresie ujawnień danych porównawczych oraz przeniesienia
  aktywów finansowych, oraz MSR 19 Świadczenia pracownicze;
   wyjaśniają, że wymogi MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jedn ostkach
  (z wyjątkiem ujawnień skróconych informacji finansowych zgodnie z paragrafami B10 -B16 tego
  standardu) mają również zastosowanie w odniesieniu do udziałów w spółce zależnej,
  stowarzyszonej, wspólnym przedsięwzięciu oraz strukturyzowanej jednostki ni eobjętej
  konsolidacją, które są zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży zgodnie z MSSF 5
  Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana; oraz
   wyjaśniają, że wybór w zakresie odstępstwa od stosowania metody praw własności zgodnie z
  MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach powinien
  być dokonany oddzielnie w odniesieniu do każdej jednostki stowarzyszonej lub wspólnego
  przedsięwzięcia oraz wyjaśniają, kiedy tego wyboru należy dokonać .
  Zmiany do MSSF 2014 -2015 obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających
  się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie (za wyjątkiem zmian do MSSF 12, które obowiązują
  w stosunku do okresów rocznych zaczynających się 1 stycznia 2017 roku lub później)
  Grupa postanowiła nie skorzystać z możliwości wcześniejszego zastosowania powyższych standardów.
  Według szacunków Grupy, w/w standard y nie miałyby istotnego wpływu na skonsolidowane
  sprawozdanie finansowe Harper Hygienics S.A., jeżeli zostałyby zastosowane prze z Grupę na dzień 31
  marca 201 8 roku.
  Standardy i Interpretacje przyjęte przez RMSR, ale jeszcze niezatwierdzone przez UE.
  MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji
  przyjętych przez Radę Międzynarodowych S tandardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem
  poniższych standardów, zmian do standardów i interpretacji, które według stanu na dzień zatwierdzenia
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie zostały jeszcze przyjęte do stosowania:
  • MSSF 14 „Regulacyjne roz liczenia międzyokresowe” (obowiązujący w odniesieniu do okresów
  rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie) - Komisja Europejska podjęła
  decyzję o niezatwierdzaniu omawianego przejściowego standardu w oczekiwaniu na standard
  właści wy,
  • Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe” oraz do MSR 28 „Jednostki
  Stowarzyszone” (obowiązujące w odniesieniu do okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2016
  roku lub po tej dacie),  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 11 /61

  • Zmiany do MSSF 2 (Płatności na bazie akcji) (obowiązujące w odniesieniu do okresów
  rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
  • KIMSF 22 „Transakcje w Obcej Walucie ” oraz „Zaliczki ” (obowiązujący w odniesieniu do okresów
  rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
  • Zmiany do MSR 40 „Nieruchomości Inwestycyjne” (obowiązujące w odniesieniu do okresów
  rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
  • MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rozpoczynających
  się 1 stycznia 2021 rok u lub po tej dacie),
  • KIMSF 23 „Niepewność związana z ujęciem podatku dochodowego” (obowiązujący
  w odniesieniu do okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie),
  • Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe” (obowiązujące w odniesieniu do okresów
  rozpoczynjących się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie),
  • Zmiany do MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólnych
  przedsięwzięciach” (obowiązujące do okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2019 r oku lub po
  tej dacie),
  • Zmiany do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 2015 -2017
  (obowiązujące w odniesieniu do okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej
  dacie) .
  Według szacunków Jednostki dominującej, w/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów
  nie miałyby istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby
  zastosowane przez Grupę na koniec okresu sprawozdawczego .
  5.2.3. Opis zastosowanych metod konsolidacji
  Wszystkie jednostki zależne zostały poddane konsolidacji metodą pełną. Dane spółek zagranicznych
  zostały przeliczone na polskie złote, będące walutą prezentacji danych finansowych Grupy.
  Jednostki zależne to jednostki gospodarcze, które są kontrolowane przez jednostkę dominującą.
  Kontrola występuje, gdy jednostka dominująca podlega ekspozycji na zmienne wyniki finansowe,
  lub gdy ma prawa do zmiennych wyników finansowych, oraz ma możliwość wywierania wpływu
  na wysokość tych wyników finans owych poprzez sprawowanie władzy nad jednostką zależną.
  Jednostki zależne podlegają pełnej konsolidacji od dnia przejęcia nad nimi kontroli. Transakcje,
  rozrachunki i niezrealizowane zyski na transakcjach pomiędzy spółkami Grupy Kapitałowej
  są eliminowane. Niezrealizowane straty również podlegają eliminacji, chyba, że transakcja dostarcza
  dowodów na utratę wartości przez przekazany składnik aktywów.
  5.2.4. Opis zastosowanych zasad rachunkowości
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zg odnie z koncepcją kosztu
  historycznego, za wyjątkiem instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej.
  a) Jednolitość zasad rachunkowości stosowanych przez jednostki Grupy
  Zasady rachunkowości zastosowane przez spółki zależne są zgodne z zasadami rach unkowości
  przyjętymi przez Jednostkę dominującą.
  b) Ujęcie przychodów i kosztów oraz wynik finansowy
  Przychody
  Za przychody Grupa uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści
  ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie z większenia wartości aktywów,
  albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego
  lub zmniejszenia jego niedoboru w sposób inny, niż wniesienie wkładów przez udziałowców
  lub właścicieli.
  Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub należnych
  oraz reprezentują należności za produkty, towary i usługi dostarczone w ramach normalnej działalności
  gospodarczej, po pomniejszeniu o rabaty, VAT i inne podatki związane ze sprzedażą.


  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 12 /61

  Sprzedaż produktów i towarów ujmowana jest w momencie przekazania odbiorcy znaczącego ryzyka
  związanego z dostawą.
  Przychody z tytułu świadczonych usług ujmowane są na podstawie stopnia zaawansowania.
  Jeśli wyniku danej usługi nie można wiarygodnie określić, wówczas przychody uzyskiwane z tego tytułu
  ujmowane są tylko do wysokości poniesionych kosztów, które Grupa Kapitałowa spodziewa się
  odzyskać.
  Przychody z tytułu odsetek ujmowane są narastająco, w odniesieniu do głównej kwoty należnej, zgodnie
  z metodą efektywnej stopy pro centowej.
  Przychody z tytułu dywidend są ujmowane w momencie, kiedy zostaje ustanowione prawo
  akcjonariuszy do otrzymania płatności.
  Do pozostałych przychodów operacyjnych klasyfikowane są przychody i zyski niezwiązane w sposób
  bezpośredni z działalnością operacyjną Grupy Kapitałowej. Do tej kategorii zaliczane są otrzymane
  dotacje, zyski z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych, otrzymane odszkodowania związane
  ze zwrotem kosztów sądowych, nadpłaconych zobowiązań podatkowych, za wyjątkiem podatku
  doc hodowego od osób prawnych oraz otrzymane odszkodowania z tytułu strat w majątku Grupy
  Kapitałowej, który objęty był ubezpieczeniem.
  Do pozostałych przychodów operacyjnych zaliczane są także odwrócenia odpisów aktualizujących
  wartość należności, wartość zap asów oraz odwrócenia odpisów z tytułu utraty wartości składników
  majątku trwałego.
  Do przychodów finansowych klasyfikowane są przychody z odsetek od działalności lokacyjnej
  i inwestycyjnej w różnego rodzaju formy instrumentów finansowych. Do działalności f inansowej
  zaliczane są także zyski z tytułu różnic kursowych.
  Koszty
  Przez koszty Grupa rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści
  ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów,
  albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego
  lub zwiększenia jego niedoboru w sposób inny, niż wycofanie środków przez udziałowców
  lub właścicieli.
  Do pozostałych kosztów operacyjnych zaliczane są kosz ty i straty niezwiązane w sposób bezpośredni
  z działalnością operacyjną Grupy Kapitałowej. Kategoria ta obejmuje straty na sprzedaży składników
  rzeczowego majątku trwałego, przekazane darowizny tak w formie rzeczowej jak i pieniężnej na rzecz
  innych jednos tek, w tym jednostek pożytku publicznego.
  Do pozostałych kosztów operacyjnych zaliczane są także koszty odpisów aktualizujących wartość
  należności oraz zapasów oraz odpisy z tytułu utraty wartości składników majątku trwałego.
  Do kosztów finansowych klasyfi kowane są koszty z tytułu wykorzystywania zewnętrznych źródeł
  finansowania, odsetki płatne z tytułu umów leasingu finansowego, których Grupa jest stroną oraz inne
  koszty finansowe. Do działalności finansowej zaliczane są także straty z tytułu różnic kursow ych.
  Koszty finansowania zewnętrznego, które można bezpośrednio przyporządkować nabyciu, budowie lub
  wytworzeniu dostosowywanego składnika aktywów, aktywuje się jako część ceny nabycia lub kosztu
  wytworzenia tego składnika aktywów. Inne koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są jako koszty
  okresu. Różnice kursow e powstając e w związku z pożyczkami i kredytami w walucie obcej Grupa
  kapitalizuje do wysokości, w jakim są uznawane za korektę kosztów odsetek.
  Wynik finansowy
  Wynik finansowy stanowi różnicę pom iędzy przychodami i kosztami bieżącego okresu, pomniejszoną
  dodatkowo o podatek dochodowy.
  Grupa sporządza sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów w układzie
  kalkulacyjnym .
  c) Transakcje wyrażone w walutach obcych
  Transakcje wyrażone w walucie innej niż waluta funkcjonalna wykazuje się po kursie waluty
  obowiązującym na dzień transakcji. Na koniec okresu sprawozdawczego aktywa i zobowiązania
  pieniężne denominowane w walutach obcych są przeliczane według kursu obowiąz ującego na ten
  dzień. Aktywa i zobowiązania wyceniane w wartości godziwej i denominowane w walutach obcych
  wycenia się po kursie obowiązującym w dniu ustalenia wartości godziwej. Pozycje niepieniężne


  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 13 /61

  wyceniane są według kosztu historycznego ustalonego wg k ursu wymiany na dzień transakcji .
  Różnice kursowe ujmuje się w zysku lub stracie okresu, w którym powstają, z wyjątkiem:
  • różnic kursowych dotyczących aktywów w budowie przeznaczonych do przyszłego wykorzystania
  produkcyjnego w stopniu, w jakim są uznawa ne za korektę kosztów odsetek, , które włącza się
  do kosztów tych aktywów i traktuje jako korekty kosztów odsetkowych kredytów w walutach obcych;
  • różnic kursowych wynikających z pozycji pieniężnych należności lub zobowiązań względem
  jednostek zagranicznych, z którymi nie planuje się rozliczeń lub też takie rozliczenia nie są
  prawdopodobne, stanowiących część inwestycji netto w jednostkę zlokalizowaną za granicą
  i ujmowanych w kapitale rezerwowym z przeliczenia jednostek zagranicznych oraz w zysku/stracie
  ze zbycia inwestycji netto.
  Przy konsolidacji aktywa i zobowiązania jednostek zlokalizowanych za granicą przelicza się na walutę
  polską po kursie obowiązującym na koniec okresu sprawozdawczego. Przychody i koszty są
  przeliczane przy użyciu kursu średniego dla danego okresu sprawozdawczego, z wyjątkiem sytuacji gdy
  wahania kursów są bardzo znaczne (wtedy stosuje się kursy wymiany z dat dokonania transakcji).
  Wszelkie różnice kursowe klasyfikuje się jako kapitał własny i ujmuje w kapitale z tytułu przeliczenia
  jednostek zagranicznych. Takie różnice kursowe ujmuje się jako przychód bądź koszt w okresie,
  w którym następuje zbycie jednostki zlokalizowanej za granicą.
  d) Koszty finansowania zewnętrznego
  Koszty finansowania zewnętrznego bezpośrednio związanego z nabyciem lub wytworzeniem
  składników majątku wymagających dłuższego czasu w celu doprowadzenia ich do użytkowania, zalicza
  się do kosztów wytworzenia takich aktywów aż do momentu, w którym aktywa te są zasadniczo gotowe
  do zamierzonego użytkowania lub sprzedaży.
  Przychody z inwestycji uzyskane w wyniku krótkoterminowego inwestowania pozyskanych środków
  zewnętrznych przeznaczonych bezpośrednio na finansowanie nabycia lub wytworzenia składników
  majątku, pomniejszają wartość kosztów finansowania zewnętrznego podlegają cych aktywowaniu.
  Wszelkie pozostałe koszty finansowania zewnętrznego są odnoszone bezpośrednio do sprawozdania
  z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów w okresie, w którym zostały poniesione
  (z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej) .
  e) Dofinan sowanie ze środków publicznych lub funduszy specjalnych
  Dotacje do rzeczowych aktywów trwałych
  Dofinansowanie do środków trwałych podlega rozliczeniu w czasie poprzez rozliczenia międzyokresowe
  przychodów równolegle do amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych objętych dofinansowaniem
  i ujmowane jest w pozostałych przychodach operacyjnych.
  Dotacje pozostałe
  Refinansowanie kosztu wynagrodzeń oraz składek ZUS rozpoznawane jest jako pozostały przychód
  operacyjny w wysokości równej kwocie poniesionych koszt ów kwalifikujących się do refinansowania
  w danym okresie sprawozdawczym.
  f) Koszty świadczeń pracowniczych
  Krótkoterminowe świadczenia pracownicze w tym wpłaty do programów określonych składek,
  ujmowane są w okresie, w którym Grupa otrzymała przedmiotowe świa dczenie ze strony pracownika,
  a w przypadku wypłat z zysku lub premii , gdy spełnione zostały następujące warunki:
  • na jednostce ciąży obecne prawne lub zwyczajowo oczekiwane zobowiązanie do dokonania wypłat
  z wyniku zdarzeń przeszłych, oraz
  • można dokonać wi arygodnej wyceny tego zobowiązania.
  W przypadku świadczeń z tytułu płatnych nieobecności, świadczenia pracownicze ujmowane są
  w zakresie kumulowanych płatnych nieobecności, z chwilą wykonania pracy, która zwiększa
  uprawnienia do przyszłych płatnych nieobec ności. W przypadku niekumulowanych płatnych
  nieobecności świadczenia ujmuje się z chwilą ich wystąpienia.
  Grupa na koszt przyszłych świadczeń emerytalnych (odprawy emerytalne) tworzy rezerwy. Rezerwy
  te wykazywane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w zobowiązaniach długoterminowych.


  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 14 /61

  Rezerwa liczona jest na podstawie rotacji pracowników, czasu pozostałego do osiągnięcia wieku
  emerytalnego, aktualnego wynagrodzenia i oczekiwanego wzrostu wynagrodzeń. Następnie rezerwa ta
  jest dyskontowana do wartości bie żącej stopą wolną od ryzyka.
  Zyski i straty z wyceny ujmowane są w całości w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych
  dochodów w kosztach bieżącego okresu. Koszty przeszłego zatrudnienia rozpoznawane są natychmiast
  w stopniu, w jakim dotyczą św iadczeń już nabytych, a w pozostałych przypadkach amortyzuje się je
  metodą liniową przez średni okres, po którym świadczenia zostają nabyte.
  Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych ujmowane są jako koszt, chyba że stanowią koszt
  wytworzenia składnikó w aktywów.
  g) Podatek dochodowy
  Podatek bieżący
  Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy
  opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku
  (straty) netto w związku z wyłączeniem przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów
  niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, przychodów nie będących przychodami podatkowymi
  oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenia
  podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące na koniec okresu
  sprawozdawczego.
  Podatek odroczony
  Podatek odroczony jest wyliczany metodą bilansową, w oparciu o różnice przejściowe pomiędzy
  wartościami bilansowymi aktywów i pasywów, a odpowiadają cymi im wartościami podatkowymi
  wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy opodatkowania oraz w oparciu o straty lub ulgi podatkowe.
  Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich różnic przejściowych
  podlegających opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego
  jest rozpoznawany do wysokości w jakiej jest prawdopodobne, że będzie można pomniejszyć przyszłe
  zyski podatkowe o rozpoznane ujemne różnice przejściowe oraz straty podatkowe bądź ulgi podatkowe
  jakie Grupa mo że wykorzystać. Pozycja aktywów lub rezerwy na podatek odroczony nie powstaje, jeśli
  różnica przejściowa powstaje z tytułu pierwotnego ujęcia wartości firmy lub z tytułu pierwotnego ujęcia
  innego składnika aktywów lub zobowiązania w transakcji, która nie m a wpływu ani na wynik podatkowy
  ani na wynik księgowy.
  Wartość składników aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na koniec każdego okresu
  sprawozdawczego, a w przypadku , gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające
  dla rea lizacji składnika aktywów lub jego części, obniża się je w odpowiednim zakresie.
  Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać
  w momencie, gdy pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się wymag alne.
  W skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej podatek dochodowy wykazywany
  jest po dokonaniu kompensaty w zakresie w jakim wynika ze zobowiązania jakie płatne jest do tego
  samego urzędu podatkowego.
  Dochody uzyskiwane z działalności w specjaln ych strefach ekonomicznych mogą być zwolnione
  z podatku dochodowego do wysokości określonej w przepisach dotyczących specjalnych stref
  ekonomicznych. Przyszłe korzyści z tytułu zwolnienia z podatku dochodowego traktowane są jako ulga
  inwestycyjna i ujmowan e, w oparciu o MSR 12, jako aktywa z tytułu podatku odroczonego.
  Podatek bieżący i odroczony za bieżący okres obrachunkowy
  Podatek bieżący i odroczony wykazuje się w kosztach lub przychodach w sprawozdaniu z zysków lub
  strat i innych całkowitych dochodów, z wyjątkiem przypadku, gdy dotyczy on pozycji uznających lub
  obciążających bezpośrednio kapitał własny, bo wtedy także podatek jest odnoszony bezpośrednio
  w skonsolidowany kapitał własny (inne całkowite dochody w skonsolidowanym sprawozdaniu z zysków
  lub s trat i innych całkowitych dochodów), lub gdy wynika on z początkowego rozliczenia połączenia
  jednostek gospodarczych.  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 15 /61

  h) Rzeczowe aktywa trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe wykazuje się w oparciu o ich historyczną cenę nabycia lub historyczny
  koszt wytworzenia po mniejszone o skumulowane odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty
  wartości.
  W pozycji tej ujęte zostały aktywa o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym
  niż jeden rok.
  Wartość początkowa rzeczowych aktywów trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne.
  Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności rzeczowych aktywów
  trwałych. Rzeczowe aktywa trwałe amortyzowane są metodą liniową według następujących stawek:
  Budynki i budowle 2,5% - 5%
  Środki t ransportu 20%
  Urządzenia techniczne i maszyny 6% - 20%
  Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową przez okres ekonomicznej użyteczności
  z uwzględnieniem wartości rezydualnej.
  Dopuszcza się stosowanie metody amortyzacji opartej na liczbie wytworzonych produktów. Metoda ta
  sprowadza się do ustalenia odpisu amortyzacyjnego na podstawie oczekiwanego wykorzystania
  składnika a ktywów lub wielkości produkcji. Miesięczne odpisy amortyzacyjne wylicza się oddzielnie
  na podstawie ilości pracy wykonane j przez środek trwały w danym miesiącu. Amortyzację roczną
  stanowi suma naliczonych amortyzacji miesięcznych.
  Wybór metody w stosunku do danego składnika aktywów jest uzależniony od oczekiwanego trybu
  uzyskiwania korzyści ekonomicznych
  Szacunkowe okresy użytkowania, oczekiwana ilość wytworzonych produktów, wartości rezydualne
  i metoda amortyzacji podlegają weryfikacji na koniec każdego roku, a skutki wszelkich zmian
  w oszacowaniach ujmuje się prospektywnie.
  W przypadku wystąpienia przyczyn powoduj ących utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych,
  przeprowadza się test na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych, a stosowne odpisy
  aktualizujące pomniejszają ich wartość bilansową, obciążając pozostałe koszty operacyjne.
  Aktywa utrzymywane na podst awie umowy leasingu finansowego amortyzuje się przez okres
  przewidywanej ekonomicznej użyteczności lub okres umowy, jeśli jest krótszy na takich samych
  zasadach jak aktywa własne.
  Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży / likwidacji lub zaprzestania użytkowa nia pozycji rzeczowego
  majątku trwałego określa się jako różnicę między przychodami ze sprzedaży a wartością bilansową
  na dzień zbycia tych pozycji i ujmuje się je w zysku lub stracie okresu sprawozdawczego.
  Środki trwałe w budowie
  W pozycji tej ujęte zost ały rzeczowe aktywa trwałe w okresie ich budowy lub montażu.
  Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje:
  • cenę zakupu, łącznie z cłami importowymi i niepodlegającymi odliczeniu podatkami od zakupu,
  pomniejszoną o opusty handlowe i rabaty,
  • wszystkie inne pozwalające się bezpośrednio przyporządkować koszty poniesione w celu
  dostosowania składnika aktywów do miejsca i stanu, w którym może on funkcjonować w sposób
  zgodny z zamierzeniami kierownictwa tj.
   koszty świadczeń pracowniczych p oniesione bezpośrednio w związku z wytworzeniem
  lub nabyciem pozycji rzeczowych aktywów trwałych,
   koszty przygotowania miejsca,
   koszty początkowej dostawy oraz koszty załadunku i rozładunku,
   koszty instalacji i montażu,
   koszty sprawdzenia , czy składnik aktywów działa poprawnie, pomniejszone o przychody
  netto ze sprzedaży wyrobów wytworzonych w trakcie doprowadzania składnika aktywów
  do pożądanego miejsca i stanu (w tym koszty próbnej produkcji wytworzonej w trakcie
  testowania),


  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 16 /61

   honoraria za profesjonalne usługi,
   koszty finansowania .
  W wypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na utratę ich wartości, przeprowadza się test
  na utratę wartości środków trwałych w budowie. Wartość środków trwałych w budowie pomniejsza się
  o odpisy z tytułu utr aty wartości wynikające z przeprowadzonego testu.
  i) Nieruchomości inwestycyjne
  Nieruchomości inwestycyjne są utrzymywane w celu uzyskiwania przychodów z tytułu najmu, z tytułu
  wzrostu ich wartości lub z obu przyczyn. Nieruchomości inwestycyjne nie są przeznaczone
  do sprzedaży w ramach normalnej działalności Grupy Kapitałowej ani w celu wykorzystywania
  w procesie produkcyjnym ani w celach administracyjnych. Nieruchomości inwestycyjne, w momencie
  ich początkowego ujęcia, wyceniane są w cenie nabycia / ko szcie wytworzenia, a następnie
  pomniejszone są o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości. Posiadane nieruchomości
  inwestycyjne są amortyzowane metodą liniową według stawki 2,5%.
  Cena nabycia obejmuje cenę zakupu składnika majątku oraz kos zty bezpośrednio związane z zakupem
  nieruchomości. Koszt wytworzenia nieruchomości inwestycyjnej obejmuje koszty materiałów
  oraz wynagrodzeń pracowników bezpośrednio zaangażowanych oraz inne koszty bezpośrednio
  związane z przystosowaniem nieruchomości do p rzeznaczonej działalności, w tym koszty finansowania
  zewnętrznego.
  Jeśli zmienia się sposób wykorzystania nieruchomości tj. z nieruchomości inwestycyjnej staje się
  nieruchomością zajmowaną przez właściciela i tym samym jest przenoszona do rzeczowych aktyw ów
  trwałych a jej zamortyzowany koszt na dzień przeniesienia jest kosztem przyjmowanym do przyszłego
  ujmowania.
  Wartość nieruchomości inwestycyjnych pomniejsza się o odpisy aktualizujące w wypadku wystąpienia
  okoliczności wskazujących na utratę ich wartości.
  j) Wartości niematerialne
  Wartości niematerialne obejmują aktywa Grupy Kapitałowej, które nie posiadają postaci fizycznej,
  są identyfikowalne oraz które można wiarygodnie wycenić, a które w przyszłości spowodują wpływ
  korzyści ekonomicznych do Grupy Kapitałowej.
  Wartości niematerialne wyceniono według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.
  Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości
  niematerialnych i odzwierciedlają faktyczny okres ich użytkowania. W artości niematerialne amortyzuje
  się metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek:
  Oprogramowania 50%
  Projekty graficzne 50%
  Znaki towarowe 20%
  Wartości niematerialne testuje się na utratę wartości zgodnie z zasadami określonymi w MSR 36 „Utrata
  wartości aktywów”, poprzez porównywanie wartości bilansowej danego składnika z jego wartością
  odzyskiwalną. Jeśli wartość odzyskiwalna (wartość godziwa sk orygowana o koszty sprzedaży
  albo wartość użytkowa) jest niższa od wartości bilansowej, w bilansie ujmuje się odpis z tytułu utraty
  wartości. Test powyższy przeprowadza się w przypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na
  utratę wartości składników zal iczanych do w/w grupy.
  k) Prawa wieczystego użytkowania gruntów
  Prawa wieczystego użytkowania gruntów spełniają definicję leasingu operacyjnego.
  Prawa wieczystego użytkowania gruntów ujmuje się w cenie nabycia i prezentuje w odrębnej pozycji
  skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej.
  Na koniec okresu sprawozdawczego, prawa wieczystego użytkowania gruntów wycenia się w wartości
  księgowej netto, tj. w cenie nabycia pomniejszonej o rozliczenie roczne przedpłaty. Przedpłata z tytułu
  prawa wieczystego użytkowania gruntów rozliczana jest liniowo przez okres 99 lat, czyli okres na jaki
  przyznane jest dane prawo.


  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 17 /61

  l) Zapasy
  Zapasy są wyceniane według ceny zakupu lub kosztu wytworzenia nie wyższych, niż cena sprzedaży
  netto.
  Poszczególne grupy zapasów są wycen iane w następujący sposób:
  Materiały Cena nabycia
  Półprodukty i produkty w toku Koszt wytworzenia
  Produkty gotowe Koszt wytworzenia
  Towary Cena nabycia
  Rozchód zapasów odbywa się według metody FIFO (pierwsze weszło pierwsze wyszło).
  Cena sprzedaży netto oparta jest na możliwej do uzyskania cenie sprzedaży pomniejszonej o koszty
  związane z przystosowaniem składnika majątku do sprzedaży i doprowadzenia jej do skutku.
  W sprawozdaniu z sytuacji finansowej wartość zapasów pomniejszana jest o odpisy aktua lizujące
  zapasy zalegające i nieprzydatne. Odpisy aktualizujące wartość zapasów odnoszone są w pozostałe
  koszty operacyjne.
  m) Należności handlowe i pozostałe
  Należności ujmowane są pierwotnie w wartości godziwej. W przypadku stosowania normalnych
  terminów pł atności, uznanych w praktyce na rynku w transakcjach o podobnym charakterze, za wartość
  godziwą uznaje się ich wartość nominalną powstałą w dniu rozpoznania przychodu.
  Na koniec okresu sprawozdawczego wycenia się je po koszcie zamortyzowanym, metodą efekty wnej
  stopy procentowej z uwzględnieniem utraty wartości. Dochód odsetkowy ujmuje się przy zastosowaniu
  metody efektywnej stopy procentowej z wyjątkiem należności krótkoterminowych, gdzie ujęcie odsetek
  byłoby nieistotne. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich
  zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do należności:
  • od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości – do wysokości należności nie objętej
  zabezpieczeniem,
  • od dłużników w przy padku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości – w wysokości 100%
  należności,
  • kwestionowanych lub z których zapłatą dłużnik zalega, a spłata należności nie jest prawdopodobna
  - do wysokości należności nie objętej zabezpieczeniem,
  • przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa
  nieściągalności, przy czym należności przeterminowane powyżej 360 dni obejmowane są 100%
  odpisem aktualizującym.
  Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do pozostałych kosztów operacyjn ych. Należności
  wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach i wycenia na koniec okresu sprawozdawczego
  zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie „Transakcje w walutach obcych”.
  n) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  Środki pieniężne obejmują gotówkę w kasie oraz środki pieniężne na rachunkach bankowych, w tym
  utrzymywane w ramach krótkoterminowych lokat bankowych. Ekwiwalenty środków pieniężnych
  obejmują krótkoterminowe inwestycje o dużej płynności, łatwo wymienialne na określone kwoty
  oraz narażone na niezna czne ryzyko zmiany wartości, w tym należne odsetki od lokat bankowych.
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach i wycenia
  na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie „Transakcje w walut ach
  obcych”.
  Dla celów sprawozdania z przepływów środków pieniężnych, środki pieniężne obejmują środki
  pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych. Kredyt w rachunku bieżącym nie jest elementem
  środków pieniężnych w sprawozdaniu z przepływów środków pieniężnych .  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 18 /61

  o) Utrata wartości aktywów niefinansowych
  Na koniec każdego okresu sprawozdawczego Grupa Kapitałowa dokonuje przeglądu wartości
  księgowej składników majątku trwałego w celu stwierdzenia, czy nie występują przesłanki wskazujące
  na możliwość utra ty ich wartości. W przypadku, gdy stwierdzono istnienie takich przesłanek, szacowana
  jest wartość odzyskiwalna danego składnika aktywów, w celu ustalenia potencjalnego odpisu z tego
  tytułu.
  W sytuacji, gdy składnik aktywów nie generuje przepływów pieniężn ych, które są w znacznym stopniu
  niezależnymi od przepływów generowanych przez inne aktywa, analizę przeprowadza się dla grupy
  aktywów generujących środki pieniężne, do której należy dany składnik aktywów. Wartość odzyskiwalna
  ustalana jest jako kwota wyżs za z dwóch wartości, a mianowicie: wartości godziwej pomniejszonej
  o koszty sprzedaży lub wartości użytkowej, która odpowiada wartości bieżącej szacunku przyszłych
  przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy użyciu stopy dyskonta uwzględniającej aktualną
  rynkową wartość pieniądza w czasie oraz ryzyko specyficzne, jeśli występuje, dla danego aktywa.
  Jeżeli wartość odzyskiwalna jest niższa od wartości księgowej netto składnika aktywów lub ich grupy,
  wartość księgowa jest pomniejszana do wartości odzyskiwalnej . Strata z tego tytułu jest ujmowana jako
  koszt w okresie, w którym nastąpiła utrata wartości.
  W sytuacji odwrócenia odpisów z tytułu utraty wartości, wartość netto składnika aktywów zwiększana
  jest do nowej oszacowanej wartości odzyskiwalnej, nie wyższej jednak od wartości netto tego składnika
  aktywów jaka byłaby ustalona, gdyby utrata wartości nie została rozpoznana w poprzednich okresach.
  Odwrócenie utraty wartości ujmowane jest w okresie, w którym ustały przesłanki powodujące utratę
  wartości.
  p) Kapitały
  Kapitałem akcyjnym Grupy jest kapitał akcyjny Jednostki dominującej.
  Kapitał akcyjny Jednostki dominującej wykazuje się w wartości nominalnej akcji wyemitowanych
  zgodnie z umową Spółki i zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) z uwzględnieniem
  korekty hiperinflacyjnej.
  Zyski zatrzymane z lat ubiegłych wykazuje się w wartości skumulowanych zysków z lat ubiegłych
  niezadysponowanych przez właścicieli oraz skumulowanych zysków wynikających z przekształcenia
  do MSSF UE.
  q) Rezerwy
  Rezerwy tworzone są w ówczas, gdy na Grupie ciąży istniejący prawny lub zwyczajowy obowiązek
  wynikający ze zdarzeń przeszłych i prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku wiązać się
  będzie z wypływem korzyści ekonomicznych z Grupy oraz można dokonać wiarygodnego oszacowa nia
  kwoty tego zobowiązania.
  r) Kredyty i pożyczki
  Kredyty i pożyczki ujmowane są według zamortyzowanego kosztu opartego na efektywnej stopie
  procentowej. Koszty finansowe, łącznie z prowizjami płatnymi w momencie spłaty lub umorzenia oraz
  kosztami bezpośred nimi zaciągnięcia kredytów, ujmowane są w sprawozdaniu z zysków lub strat
  i innych całkowitych dochodów przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej i zwiększają
  wartość księgową instrumentu z uwzględnieniem spłat dokonanych w bieżącym okresie.
  s) Zo bowiązania handlowe i pozostałe
  Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń
  o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych
  aktywów Grupy Kapitałowej.
  Zobowiązania ujmowane są pierwotnie w wartości godziwej. W przypadku stosowania normalnych
  terminów płatności, uznanych w praktyce na rynku w transakcjach o podobnym charakterze, za wartość
  godziwą uznaje się ich wartość nominalną powstałą w dniu rozpoznania zobowiąza nia. Na koniec
  okresu sprawozdawczego zobowiązania wycenia się w wartości zamortyzowanego kosztu.
  Zobowiązania wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach i wycenia na koniec okresu
  sprawozdawczego zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie „Transakcje w walutach obcych”.


  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 19 /61

  t) Rozliczenia międzyokresowe
  Rozliczenia międzyokresowe służą przypisaniu przychodów i kosztów do właściwych okresów
  sprawozdawczych i ujmowane są w wysokości poniesionej / uzyskanej lub oczekiwanej do poniesienia
  / uzyskania.
  Do rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się zobowiązania przypadające do zapłaty za towary
  lub usługi, które zostały otrzymane lub wykonane, ale nie zostały opłacone, zafakturowane lub formalnie
  uzgodnione z dostawcą, łącznie z kwotami należnymi pracownikom, np. z tytułu zaległych urlopów
  lub premii. W tych konkretnych sytuacjach konieczne jest oszacowanie kwoty lub też terminu zapłaty
  w/w zobowiązań, stopień niepewności jest na ogół znacząco mniejszy niż w przypadku rezerw.
  Odpisy rozliczeń międzyokresowych ujmow ane są w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych
  całkowitych dochodów w okresie, w którym przypada lub którego dotyczy rozliczana pozycja
  przychodów lub kosztów w wysokości przypadającej na dany okres sprawozdawczy.
  u) Instrumenty finansowe
  Instrumenty finansowe inne niż instrumenty pochodne
  Pożyczki, należności i depozyty ujmowane są w dacie transakcji. Wszystkie pozostałe aktywa finansowe
  (w tym aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy) są ujmowane w dniu dokonania
  transakcji, który j est dniem, gdy Grupa staje się stroną wzajemnego zobowiązania dotyczącego danego
  instrumentu finansowego.
  Grupa zaprzestaje ujmować składnik aktywów finansowych w momencie wygaśnięcia praw
  wynikających z umowy do otrzymywania przepływów pieniężnych z tego składnika aktywów
  lub od momentu, kiedy prawa do otrzymywania przepływów pieniężnych z aktywa finansowego
  są przekazywane w transakcji przenoszącej zasadniczo wszystkie znaczące ryzyka i korzyści
  wynikające z ich własności. Każdy udział w przekazywanym skł adniku aktywów finansowych, który jest
  utworzony lub pozostaje w posiadaniu Grupy jest traktowany jako składnik aktywów lub zobowiązanie.
  Aktywa i zobowiązania finansowe kompensuje się ze sobą i wykazuje w sprawozdaniu z sytuacji
  finansowej w kwocie netto, wyłącznie, jeśli Grupa posiada ważny prawnie tytuł do kompensaty
  określonych aktywów i zobowiązań finansowych oraz zamierza rozliczyć daną transakcję w wartości
  netto poddanych kompensacie składników aktywów i zobowiązań finansowych lub zamierza
  jednocześ nie podlegające kompensacie aktywa finansowe zrealizować, a zobowiązania finansowe
  rozliczyć.
  Grupa klasyfikuje instrumenty finansowe, inne niż pochodne aktywa finansowe do następujących
  kategorii: aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, aktywa finansowe
  utrzymywane do terminu wymagalności, pożyczki i należności oraz aktywa finansowe dostępne
  do sprzedaży.
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
  Aktywa finansowe są klasyfikowane jako inwestycja wyce niana w wartości godziwej przez wynik
  finansowy, jeśli są przeznaczone do obrotu lub zostały wyznaczone jako wyceniane w wartości godziwej
  przez wynik finansowy przy początkowym ujęciu. Aktywa finansowe są zaliczane do wycenianych
  w wartości godziwej przez wynik finansowy przy początkowym ujęciu, jeśli Grupa aktywnie zarządza
  takimi inwestycjami i podejmuje decyzje odnośnie kupna i sprzedaży na podstawie ich wartości
  godziwej. Koszty transakcyjne związane z inwestycją są ujmowane w zysku lub stracie bieżące go
  okresu w momencie poniesienia. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik
  finansowy wycenia się według wartości godziwej, które zmiany ujmuje się w zysku lub stracie bieżącego
  okresu. Wszelkie zyski i straty dotyczące tych inwestycji ujm owane są w zysku lub stracie bieżącego
  okresu.
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy obejmują kapitałowe papiery
  wartościowe, które w innym przypadku byłyby klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży.
  Pożyczki i należności
  Pożyczki i należności są aktywami finansowymi o ustalonych lub możliwych do ustalenia płatnościach,
  które nie są notowane na aktywnym rynku. Takie aktywa są początkowo ujmowane według wartości
  godziwej powiększonej o bezpośrednio dające się przyporządkować koszty transakcyjne. W ycena
  pożyczek i należności w terminie późniejszym odbywa się według zamortyzowanego kosztu,
  z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej, po pomniejszeniu o ewentualne odpisy


  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 20 /61

  aktualizujące z tytułu utraty wartości. Do pożycze k i należności zalicza się środki pieniężne i ich
  ekwiwalenty oraz należności z tytułu dostaw i usług.
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie oraz depozyty bankowe
  na żądanie o początkowym ok resie zapadalności do trzech miesięcy.
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży obejmują inne niż pochodne aktywa finansowe wyznaczone
  jako dostępne do sprzedaży lub niesklasyfikowane do żadnej z powyższych kategorii. Po początkowym
  ujęciu aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są wyceniane w wartości godziwej, a skutki zmiany
  wartości godziwej, inne niż odpisy z tytułu utraty wartości oraz różnice kursowe dotyczące instrumentów
  dłużnych dostępnych do sprzedaży, są ujmo wane w innych całkowitych dochodach i prezentowane
  w kapitale własnym jako kapitał z wyceny do wartości godziwej. Na dzień wyłączenia inwestycji z ksiąg
  rachunkowych, skumulowaną wartość zysków lub strat ujętych w kapitale własnym przenosi się
  do zysku lub straty bieżącego okresu. Do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży zalicza się
  kapitałowe i dłużne papiery wartościowe.
  Zobowiązania finansowe nie będące instrumentami pochodnymi
  Wyemitowane instrumenty dłużne oraz zobowiązania podporządkowane są ujm owane przez Grupę
  na dzień ich powstania. Wszystkie pozostałe zobowiązania finansowe, w tym zobowiązania wyceniane
  w wartości godziwej przez wynik finansowy, są ujmowane na dzień zawarcia transakcji, który jest dniem,
  w którym Grupa staje się stroną umowy zobowiązującej do wydania instrumentu finansowego.
  Grupa wyłącza z ksiąg zobowiązanie finansowe, kiedy zobowiązanie zostanie spłacone, umorzone
  lub ulegnie przedawnieniu.
  Grupa klasyfikuje zobowiązania finansowe nie będące instrumentami pochodnymi do kateg orii innych
  zobowiązań finansowych. Tego typu zobowiązania finansowe początkowo ujmowane są w wartości
  godziwej powiększonej o dające się bezpośrednio przyporządkować koszty transakcyjne.
  Po początkowym ujęciu zobowiązania te wyceniane są według zamortyzow anego kosztu przy użyciu
  metody efektywnej stopy procentowej.
  Do innych zobowiązań finansowych zalicza się kredyty, pożyczki i inne instrumenty dłużne, kredyty
  w rachunku bieżącym, zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania.
  Kredyty w rachunku bieżą cym, które muszą zostać spłacone na żądanie banku i stanowią element
  zarządzania gotówką Grupy są zaliczane do środków pieniężnych i ich ekwiwalentów dla celów
  sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych.
  Pochodne instrumenty finansowe, w tym rachunkowość zabezpieczeń
  Grupa używa pochodnych instrumentów finansowych do zabezpieczenia ryzyka kursowego i ryzyka
  zmiany stóp procentowych. Wbudowane instrumenty pochodne są wydzielane z umowy zasadniczej
  i wykazywane oddzielnie, jeśli cechy ekonomiczne i ryzyka umowy zasadniczej i wbudowanego
  instrumentu pochodnego nie są blisko powiązane, oddzielny instrument o tych samych warunkach,
  co wbudowany instrument pochodny odpowiadałby definicji instrumentu pochodnego i hybrydowy
  (łączny) instrument nie jest wyceniany według wartości godziwej przez wynik finansowy.
  W momencie początkowego wyznaczania pochodnego instrumentu finansowego jako instrumentu
  zabezpieczającego, Grupa formalnie dokumentuje powiązanie pomiędzy instrumentem
  zabezpieczającym, a pozycją zabezpieczan ą. Dokumentacja ta obejmuje cel zarządzania ryzykiem oraz
  strategię ustanawiania zabezpieczenia oraz zabezpieczanego ryzyka, jak również metody, jakie
  zostaną użyte przez Grupę do oceny efektywności instrumentu zabezpieczającego. Grupa ocenia,
  zarówno w mo mencie ustanowienia zabezpieczenia, jak i na bieżąco w okresie późniejszym,
  czy uzasadnione jest oczekiwanie, iż instrumenty zabezpieczające pozostają „wysoce efektywne”
  w kompensowaniu zmian wartości godziwej lub przepływów pieniężnych poszczególnych pozy cji
  zabezpieczanych od określonego ryzyka, na które zabezpieczenie zostało ustanowione, a także
  czy rzeczywisty poziom każdego zabezpieczenia mieści się w przedziale 80 -125%.
  Zabezpieczenia przepływów pieniężnych z przyszłych transakcji stosuje się dla prz yszłych, wysoce
  prawdopodobnych transakcji, obarczonych ryzykiem zmian przepływów pieniężnych, których skutki
  zostałyby ujęte w zysku lub stracie bieżącego okresu.
  Pochodne instrumenty finansowe są ujmowane początkowo w wartości godziwej. Koszty transakcji
  są ujmowane w momencie poniesienia w zysku lub stracie bieżącego okresu. Po początkowym ujęciu,


  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 21 /61

  Grupa wycenia pochodne instrumenty finansowe w wartości godziwej, zyski i straty wynikające
  ze zmiany wartości godziwej ujmuje się w podany poniżej sposób.
  Zab ezpieczenia przepływów pieniężnych
  Jeśli pochodny instrument finansowy jest wyznaczony jako zabezpieczenie zmienności przepływów
  pieniężnych dotyczących określonego ryzyka związanego z ujętym składnikiem aktywów, z ujętym
  zobowiązaniem lub z wysoce prawdop odobną planowaną transakcją, która mogłaby wpłynąć na zysk
  lub stratę bieżącego okresu, część zysków lub strat związanych z instrumentem zabezpieczającym,
  która stanowi efektywne zabezpieczenie, ujmuje się w innych całkowitych dochodach i prezentuje, jako
  osobną pozycję z tytułu zabezpieczenia, w kapitale własnym. Nieefektywną część zmian wartości
  godziwej instrumentu pochodnego ujmuje się w zysku lub stracie bieżącego okresu.
  W sytuacji, gdy pozycja zabezpieczana jest składnikiem aktywów niefinansowych, sk umulowana
  w kapitałach kwota jest wliczana do wartości bilansowej składnika aktywów, w momencie, gdy składnik
  aktywów zostaje ujęty. W innych przypadkach skumulowana w kapitałach kwota jest przenoszona do
  zysku lub straty tego samego okresu, w którym pozyc ja zabezpieczana wpływa na zysk lub stratę. Jeśli
  instrument zabezpieczający przestaje spełniać kryteria rachunkowości zabezpieczeń, wygasa, zostaje
  sprzedany, rozwiązany, wykonany, lub zmianie ulega jego przeznaczenie, wtedy Grupa zaprzestaje
  stosowania z asad rachunkowości zabezpieczeń. Jeśli nie przewiduje się wystąpienia planowanej
  transakcji, zyski lub straty ujęte w kapitałach przenoszone są do zysku lub straty bieżącego okresu.
  Pozostałe instrumenty pochodne nieprzeznaczone do obrotu
  Gdy instrument po chodny nie został wyznaczony jako instrument zabezpieczający, wszelkie zmiany
  jego wartości godziwej są ujmowane w zysku lub stracie bieżącego okresu.
  v) Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów
  Aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi
  Na koniec każ dego okresu sprawozdawczego Grupa ocenia, czy istnieją obiektywne przesłanki
  świadczące o utracie wartości składników aktywów finansowych innych niż wyceniane w wartości
  godziwej przez wynik finansowy. Uznaje się, że składnik aktywów finansowych utracił wartość,
  gdy po jego początkowym ujęciu pojawiły się obiektywne przesłanki wystąpienia zdarzenia mogącego
  mieć negatywny, wiarygodnie oszacowany wpływ na wartość przyszłych przepływów pieniężnych
  związanych z danym składnikiem aktywów.
  Do obiektywnych prze słanek utraty wartości aktywów finansowych (w tym instrumentów kapitałowych)
  zalicza się niespłacenie albo zaleganie w spłacie długu przez dłużnika, restrukturyzację długu dłużnika,
  na którą Grupa wyraziła zgodę ze względów ekonomicznych lub prawnych wynik ających z trudności
  finansowych dłużnika, a której w innym wypadku Grupa by nie udzieliła, okoliczności świadczące
  o wysokim poziomie prawdopodobieństwa bankructwa dłużnika lub emitenta, niepomyślne zmiany
  w saldzie płatności od dłużników i emitentów w ram ach Grupy, warunki ekonomiczne sprzyjające
  naruszeniu warunków umowy, zanik aktywnego rynku na dany składnik aktywów finansowych. Ponadto,
  w przypadku inwestycji w instrumenty kapitałowe, za obiektywną przesłankę utraty wartości aktywów
  finansowych uważa s ię znaczący lub przedłużający się spadek wartości godziwej takiej inwestycji
  poniżej ceny jej nabycia.
  Pożyczki udzielone i należności
  Grupa ocenia przesłanki świadczące o utracie wartości pożyczek udzielonych i należności, zarówno
  na poziomie pojedynczego składnika aktywów jak i w odniesieniu do grup aktywów. W przypadku
  indywidualnie istotnych należności przeprowadza się test na utratę wartości pojedynczego składnika
  aktywów. Wszystkie indywidualnie istotne pożyczki udzielone, należności i inwestycje utrz ymywane do
  terminu wymagalności, dla których nie stwierdzono przesłanek utraty wartości w oparciu o indywidualną
  ocenę, są następnie poddawane grupowej ocenie w celu stwierdzenia, czy nie wystąpiła inaczej
  niezidentyfikowana utrata wartości. Pożyczki udzie lone, należności o indywidualnie nieistotnej wartości
  są oceniane zbiorczo pod kątem utraty wartości w podziale na grupy o zbliżonej charakterystyce ryzyka.
  Dokonując oceny utraty wartości dla grup aktywów Grupa wykorzystuje historyczne trendy
  do szacowani a prawdopodobieństwa wystąpienia zaległości oraz momentu zapłaty oraz wartości
  poniesionych strat, skorygowane o szacunki Zarządu oceniające, czy bieżące warunki ekonomiczne
  i kredytowe wskazują, aby rzeczywisty poziom strat miał znacząco różnić się od poz iomu strat
  wynikającego z oceny historycznych trendów.


  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 22 /61

  Utrata wartości w odniesieniu do aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu
  szacowana jest jako różnica między ich wartością księgową, a wartością bieżącą oszacowanych
  przyszłych prz epływów pieniężnych zdyskontowanych przy użyciu pierwotnej efektywnej stopy
  procentowej. Wszelkie straty ujmowane są w zysku lub stracie bieżącego okresu i stanowią odpis
  aktualizujący wartość pożyczek i należności, przy czym Grupa kontynuuje naliczanie od setek
  od zaktualizowanych aktywów. Jeżeli późniejsze okoliczności (np. dokonanie płatności przez dłużnika)
  świadczą o ustaniu przesłanek powodujących powstanie utraty wartości, wówczas odwrócenie odpisu
  aktualizującego ujmowane jest w zysku lub stracie bie żącego okresu.
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
  Utratę wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży ujmuje się poprzez przeniesienie
  do zysku lub straty bieżącego okresu skumulowanej straty ujętej w kapitale z aktualizacji wyceny
  do wartości godziwej. W artość skumulowanej straty, o której mowa, oblicza się jako różnicę pomiędzy
  ceną nabycia, pomniejszoną o otrzymane spłaty rat kapitałowych oraz zmiany wartości bilansowej
  wynikające z zastosowania metody efektywnej stopy procentowej, a wartośc ią godziwą. Dodatkowo
  różnica ta jest pomniejszona o straty z tytułu utraty wartości ujęte uprzednio w zysku lub stracie
  bieżącego okresu. Zmiany odpisu z tytułu utraty wartości związane z zastosowaniem metody efektywnej
  stopy procentowej są ujmowane jako przychody z tytułu odsetek. Jeżeli w kolejnych okresach wartość
  godziwa odpisanych dłużnych papierów wartościowych zakwalifikowanych jako dostępne do sprzedaży
  wzrośnie, a jej wzrost może być obiektywnie przypisany do zdarzenia po ujęciu utraty wartości,
  to uprzednio ujętą stratę z tytułu utraty wartości odwraca się, odnosząc skutki tego odwrócenia do zysku
  lub straty bieżącego okresu. W przypadku instrumentów kapitałowych dostępnych do sprzedaży
  odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości ujmuje się w innyc h całkowitych dochodach.
  w) Leasing
  Umowy leasingu finansowego, to umowy, na mocy których przenoszone jest na Grupę zasadniczo całe
  ryzyko oraz całe potencjalne korzyści związane z posiadaniem i eksploatacją przedmiotu leasingu.
  Wszystkie pozostałe rodzaje leasingu, w tym umowy najmu i dzierżawy, traktowane są jako leasing
  operacyjny.
  Użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego aktywa traktowane są na równi z aktywami
  Grupy i są wyceniane w momencie rozpoczęcia umowy leasingu według niższej z następują cych dwóch
  wartości: wartości godziwej składnika majątku stanowiącego przedmiot leasingu lub wartości bieżącej
  minimalnych opłat leasingowych. Płatności leasingowe dzielone są na część odsetkową oraz część
  kapitałową przy zastosowaniu stałej efektywnej sto py procentowej.
  Zysk / strata na leasingu zwrotnym dotyczące leasingu finansowego rozliczane są w czasie trwania
  umowy leasingu.
  Opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego są odnoszone do zysku lub straty metodą liniową
  przez okres trwania umowy leas ingu.
  Polityka rachunkowości dotycząca prawa wieczystego użytkowania została opisana w punkcie k).
  x) Płatności realizowane w formie akcji
  Płatności w formie akcji rozliczane w instrumentach kapitałowych na rzecz pracowników i innych osób
  świadczących podobne usługi wycenia się w wartości godziwej instrumentów kapitałowych na dzień ich
  przyznania.
  Wartość godziwą płatności w formie akcji rozliczanych w instrumentach kapitałowych określoną w dniu
  ich przyznania odnosi się w koszty metodą liniową w okresie naby wania uprawnień, na podstawie
  oszacowań Grupy co do instrumentów kapitałowych. Na koniec każdego okresu sprawozdawczego
  Grupa weryfikuje oszacowania dotyczące liczby instrumentów kapitałowych przewidywanych
  do przyznania. Ewentualny wpływ weryfikacji pierw otnych oszacowań ujmuje się w sprawozdaniu
  z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów przez pozostały okres przyznania, z odpowiednią
  korektą w rezerwie na świadczenia pracownicze rozliczane w instrumentach kapitałowych.
  y) Raportowanie segmentów działa lności.
  Segment operacyjny jest częścią Grupy zaangażowaną w działalność gospodarczą, w związku z którą
  może uzyskiwać przychody oraz ponosić koszty, w tym przychody i koszty związane z transakcjami
  z innymi częściami Grupy. W yniki operacyjne każdego segme ntu operacyjnego są regularnie


  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 23 /61

  przeglądane przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych w Grupie,
  który decyduje o alokacji zasobów do segmentu i ocenia jego wyniki działalności, przy czym dostępne
  są oddzielne informacje finansow e o każdym segmencie.
  Wyniki operacyjne każdego segmentu, które są raportowane do organu odpowiedzialnego
  za podejmowanie decyzji operacyjnych w Grupie, obejmują wynik brutto ze sprzedaży. Pozycje
  nieprzyporządkowane dotyczą głównie aktywów wspólnych (korporacyjnych) oraz rzeczowych aktywów
  trwałych służących w działalności obu segmentów operacyjnych, których nie da się sposób miarodajny
  przyporządkować do poszczególnych segmentów, kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu, a także
  kosztów związanych z sied zibą jednostki, aktywów i zobowiązań z tytułu podatku dochodowego .
  5.2.5. Szacunki i osądy mające wpływ na skonsolidowane sprawozdania finansowe
  Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF UE wymaga od Zarządu
  osądów dokonania szacunków i założeń, które wpływają na wielkości wykazane w skonsolidowanym
  sprawozdaniu finansowym. Zarząd Jednostki dominującej musi także podjąć szereg subiektywnych
  decyzji dotyczących zastosowania zasad rachunkowości Grupy. Rzeczywiste wartości mogą różnić się
  od wartości szacunkowych. Szacunki istotnie wpływające na wartości wykazane w skonsolidowanym
  sprawozdaniu finansowym, dotyczą w szczególności:
  • przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności rzeczowych aktywów trwałych i wartości
  niematerialnych,
  • przewid ywanej ilości produkcji (w przypadku amortyzacji naturalnej),
  • odpisów aktualizujących wartość aktywów,
  • założeń przyjętych w celu rozpoznania aktywów z tytułu podatku odroczonego,
  • rezerw na świadczenia pracownicze (przedmiotem szacunku są stopy dyskontowe, wzrost płac,
  oczekiwany przeciętny okres zatrudnienia),
  • klasyfikacji umów leasingu finansowego.
  Stosowana metodologia opiera się na najlepszej wiedzy Zarządu i została przedstawiona w notach
  objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  Meto dologia ustalania wartości szacunkowych jest stosowana w sposób ciągły i jednolity w każdym
  okresie sprawozdawczym.
  5.2.6. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w roku obrotowym, zmiany zasad prezentacji
  oraz korekty błędów
  W roku obrotowym 201 7 nie miała miejsca zmiana zasad (polityki) rachunkowości.
  5.3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ DOTYCZĄCA SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI
  5.3.1. Produkty i usługi, z których segmenty sprawozdawcze czerpią swoje przychody
  Informacja o segmentach operacyjnych Grupy Ka pitałowej Harper Hygienics S.A. koncentrują się
  na kategoriach produktowych opartych na surowcach, z których wykonane są produkty. Podział
  segmentów odzwierciedla podział rynków zbytu oraz środowisko konkurencyjne Grupy.
  Segmenty Grupy objęte sprawozdawczością zgodnie z MSSF 8 są z atem następujące:
  Segmenty z podziałem na grupy surowców:
  • bawełna,
  • włóknina,
  • pozostałe.
  Przychody w każdym z wymienionych powyżej segmentów rozpatrywane są w dwóch kategoriach:
  • marki własne odbiorców produktów,

  • marki należące do Grupy Kapitałowej Harper Hygienics.

  W ram ach poszczególnych segmentów wyróżnia się następujące grupy surowcowe :


  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 24 /61

  Segmenty Produkty
  bawełna

  płatki
  patyczki
  waciki
  wata
  włóknina chusteczki
  włóknina
  pozostałe pozostałe
  5.3.2. Przychody i wyniki segmentów:
  Przychody Zysk brutto na sprzedaży w
  segmencie

  Okres
  zakończony
  31/03/2018
  Okres
  zakończony
  31/12/2016
  Okres
  zakończony
  31/03/2018
  Okres
  zakończony
  31/12/2016
  (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN)
  Bawełna 145 275,7 119 350,3 31 297,9 33 206,1
  Marki własne odbiorców 75 558,6 66 924,5
  Marki Harper Hygienics 69 717,1 52 425,8  Włóknina 160 143,3 79 224,2 28 555,5 19 610,2
  Marki własne odbiorców 97 241,8 40 151,9
  Marki Harper Hygienics 62 901,5 39 072,3
  Pozostałe 7 079,7 4 299,4 (178,1) (119,8)
  Razem 312 498,7 202 873,9 59 675,3 52 696,5

  Koszty sprzedaży (41 207,1) (30 930,5)
  Koszty zarządu (27 465,3) (23 461,2)
  Pozostałe przychody i koszty operacyjne,
  netto

  833,8 503,9
  Przychody finansowe 3 667,2 71,2
  Koszty finansowe (6 694,5) (5 076,4)
  Strata przed opodatkowaniem (11 190,6) (6 196,5 )
  Podatek dochodowy 858,9 1 163,6

  Strata netto (10 331,7) (5 032,9)
  Przychody skonsolidowane oraz strata
  netto za okres 312 498,7 202 873,9 (10 331,7) (5 032,9)
  W roku obrotowym 201 7 nie miały miejsca żadne transakcje sprzedaży między segmentami.  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 25 /61

  5.3.3. Amortyzacja segmentów
  Osoby decyzyjne w Grupie monitorują amortyzację rzeczowych aktywów trwałych alokując ją
  do poszczególnych segmentów mając na uwadze ich wykorzystanie w produkcji wyrobów z różnych
  kategorii materiałów.
  Amortyzacja segmentów

  31.03.2018
  (tys. PLN)
  31.12.2016
  (tys. PLN)
  Bawełna 4 886,5 4 361,7
  Włóknina 4 608,2 3 580,1
  Pozostałe 125,4 100,3
  Razem amortyzacja segmentów 9 620,1 8 042,1
  Amortyzacja niealokowana 4 573,9 4 579,2
  Razem amortyzacja 14 194,0 12 621,3
  5.3.4. Aktywa segmentów
  Dla celów monitorowania wyników osiąganych w poszczególnych segmentach oraz dla celów przydziału
  zasobów osoby decyzyjne monitorują aktywa trwałe alokując je do poszczególnych segmentów mając
  na uwadze ich wykorzystanie w produkcji wyrobów z różnych kategorii materiałów.
  Aktywa segmentów
  31. 03 .201 8
  (tys. PLN)
  31.12.201 6
  (tys. PLN)
  Bawełna 18 023,4 21 298,5
  Włóknina 89 678,9 95 688,5
  Pozostałe 521,1 646,5
  Razem aktywa trwałe segmentów 108 223,4 117 633,5
  Aktywa trwałe niealokowane 64 384,8 63 017,3
  Razem aktywa trwałe skonsolidowane 172 608,2 180 650,8
  Wszystkie aktyw a trwał e zlokalizowan e są w Polsce.
  Aktywa trwałe niealokowane zawierają głównie budynki, budowle, środki transportu oraz aktywo z tytułu
  podatku odroczonego, które są jednocześnie wykorzystywane do różnych segmentów i nie można ich
  wiarygodnie przypisać. Zgodnie z przyjętymi zasadami aktywa w trakcie realizacji nie są alokowane
  na poszczególne segmenty .
  Na koniec roku 2017 Jednostka dominująca nie dokonała odpisów aktualizujących wartość składników
  rzeczowych aktywów trwałych. Spółka przeprowadziła testy na utratę wartości rzeczowych aktywów
  trwałych. Testy nie wykazały konieczności dokonania odpisów aktualizujących.
  5.3.5. Informacje geograficzne
  Grupa działa w ośmiu głównych obszarach geograficznych – w Polsce, będącym krajem siedziby
  Jednostki Dominującej, w Rosji, na Ukrainie, w Niemczech, W ielkiej Brytanii, na Białorusi, w Rumunii,
  na Słowacji oraz w pozostałych obszarach obejmujących, m.in. Fr ancję, Czechy.  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 26 /61

  5.3.5.1 Przychody ze sprzedaży w podziale na obszary geograficzne
  Poniżej przedstawiono przychody Grupy od klientów zewnętrznych w rozbiciu na poszczególne obszary
  geograficzne działalności :
  Struktura geograficzna

  Rok 2017
  (tys. PLN)
  Rok 2016
  (tys. PLN)
  Sprzedaż krajowa 202 302,9 128 062,3
  Sprzedaż eksportowa 110 195,8 74 811,6
  - Rosja 20 733,5 17 871,1
  - Ukraina 3 016,3 5 877,5
  - Kraje Europy Środkowo -Wschodniej 43 361,7 27 725,6
  - Kraje Europy Zachodniej (Niemcy, Wielka Brytania) 15 605,7 11 141,8
  - Pozostałe kraje 27 478,6 12 195,6

  Razem 312 498,7 202 873,9
  5.3.5.2 Aktywa trwałe w podziale na obszary geograficzne
  Struktura geograficzna

  Rok 2017
  (tys. PLN)
  Rok 2016
  (tys. PLN)
  Aktywa trwałe w Polsce 172 608,2 178 404,1
  Aktywa trwałe w Rosji - 2 246,7
  5.3.6. Informacje o przychodach od głównych klientów
  W ramach przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży produktów w Polsce największy udział mają
  przychody realizowane na współpracy z sieciami (super i hipermarkety, sieci drogerii) stanowiące
  w 201 7 roku około 9 0% przychodów krajowych ogółem. Pozostałą kwotę przychodów ( 10 %) stanowią
  przychody z tytułu sprzedaży w tradycyjnym handlu hurtowym.
  W strukturze przychodów Grupy Kapitałowej znaczący udział stanowią przychody realizowane
  ze współpracy z największym klientem Grupy Kapitałowej, które uległy zwiększeniu z 24,6 % w 201 6 r.
  do 33,6% w 201 7 r. w ogólnej kwocie przychodów. Wartość przychodów i udział w przychodach
  w poszczególnych latach prezentuje tabela poniżej:
  Klient Kraj Rok 201 7 Rok 201 6
  (tys. PLN) Wartość Wartość Wartość Udział %

  Największy klient Polska 105 092,1 33,6% 49 825,2 24,6%
  Pozostali klienci 207 406,6 66,4% 153 048,7 75,4%
  Razem 312 498,7 100,0% 202 873,9 100,0%


  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 27 /61

  Struktura geograficzna Rok 2017 Rok 2016
  (tys. PLN) (tys. PLN)
  Sprzedaż krajowa 202 302,9 128 062,3
  Największy klient 105 092,1 49 825,2
  Największy klient - udział (%) 52,00% 38,91%
  Sprzedaż zagraniczna 110 195,8 74 811,6
  Razem 312 498,7 202 873,9  Segment Rok 2017 Rok 2016
  (tys. PLN) (tys. PLN)
  Bawełna 145 275,7 119 350,3
  Największy klient 16 148,9 15 141,4
  Największy klient - udział (%) 11 12% 12,69%
  Włóknina 160 143,3 79 224,2
  Największy klient 89 029,0 34 683,8
  Największy klient - udział (%) 55,59% 43,78%
  Pozostałe 7 079,7 4 299,4
  Razem 312 498,7 202 873,9
  Wartość przychodów w roku 201 7 i 201 6 od każdego z pozostałych głównych klientów Grupy
  nie przekraczała 10% łącznych przychodów Grupy Kapitałowej.
  5.4. PRZYCHODY I KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
  5.4.1. Przychody ze sprzedaży - struktura rzeczowa
  Przychody

  Rok 2017
  (tys. PLN)
  Rok 2016
  (tys. PLN)
  Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych 287 152,5 195 289,4
  Przychody ze sprzedaży półproduktów 15 260,3 4 924,3
  Przychody ze sprzedaży materiałów 1 883,8 901,7
  Przychody ze sprzedaży - pozostałe 8 202,1 1 758,5
  Razem 312 498,7 202 873,9  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 28 /61

  5.4.2. Koszty operacyjne
  Rok 2017
  (tys. PLN)
  Rok 2016
  (tys. PLN)
  Koszty wg rodzaju:
  a) amortyzacja 14 194,0 12 621,3
  b) zużycie materiałów i energii 195 679,2 113 204,9
  c) usługi obce 52 022,5 36 473,2
  d) podatki i opłaty 1 813,3 1 308,9
  e) wynagrodzenia 41 478,0 28 813,1
  f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 9 182,5 7 102,8
  g) pozostałe koszty rodzajowe 3 373,5 2 870,5
  Razem 317 743,0 202 394,7
  - zmiana stanu zapasów i obroty wewnętrzne 3 75 2,8 2 174,4
  - koszty sprzedaży (41 207,1) (30 930,5)
  - koszty zarządu (27 465,3) (23 461,2)

  Koszt własny sprzedaży: 252 823,4 150 177,4
  5.5. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
  Rok 2017
  (tys. PLN)
  Rok 2016
  (tys. PLN)
  Zysk na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych: 3 098,7 47,2
  - cena sprzedaży 5 041,8 66,9
  - wartość księgowa netto sprzedanych rzeczowych aktywów
  trwałych (1 943,1) (19,7)
  Pozostała sprzedaż poza działalnością podstawową 169,3 125,6
  Rozwiązanie odpisów aktualizujących: 131,1 2 510,3
  - odpisy aktualizujące zapasy 131,1 -
  - odpisy aktualizujące należności - 2 510,3
  Dotacje publiczne i dofinansowania: 66,3 294,3
  - rozliczenie dotacji do rzeczowych aktywów trwałych 66,3 53,0
  - dotacje do wynagrodzeń i narzutów ZUS - 241,3
  Rozliczany w czasie zysk na leasingu 1,0 2,6
  Otrzymane / należne odszkodowania ubezpieczeniowe 322,5 77,8
  Wynagrodzenie za udzielenie prawa do używania znaku
  Harper 149,5 15,3
  Przychody z tytułu refaktur 2 863,5 386,4
  Rozliczenie niedoborów i szkód – różnice inwentaryzacyjne 668,3 143,8
  Korekta składki wypadkowej - 396,5
  Spisane zobowiązania 2,7 3,7
  Zwrot kosztów sądowych - 5,0
  Inne pozycje 129,9 119,5

  Razem 7 602,8 4 128,0  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 29 /61

  5.6. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
  Rok 2017
  (tys. PLN)
  Rok 2016
  (tys. PLN)
  Utworzenie odpisów aktualizujących: 18,5 145,5
  - odpisy aktualizujące zapasy - 131,1
  - odpisy aktualizujące należności 18,5 14,4
  Spisane należności 417,2 27,4
  Koszty kar, grzywien i odszkodowań 1 105,8 1 119,6
  Darowizny 20,6 5,0
  Koszty likwidacji środków trwałych 115,3 -
  Koszty do refakturowania 2 209,7 353,6
  Koszty związane z wycofaniem ze sprzedaży produktów - 367,0
  Koszty reklamacji klientów - 142,9
  Koszty związane z odzyskaniem odszkodowania
  od ubezpieczyciela - 257,3
  Koszty związane z korektą składki wypadkowej - 139,8
  PFRON 815,2 376,0
  Koszty zniszczenia materiału 202,4 -
  Utylizacja materiałów oraz rozliczenie niedoborów 1 732,3 606,3
  Inne pozycje 132,0 83,7

  Razem 6 769,0
  3 624,1
  5.7. PRZYCHODY FINANSOWE
  Rok 2017
  (tys. PLN)
  Rok 2016
  (tys. PLN)
  Przychody z tytułu odsetek: 145,3 71,2
  - pozostałe odsetki 145,3 71,2
  Różnice kursowe netto 672,9 -
  Sprzedaż udziałów jednostek zależnych 2 726,1 -
  Inne przychody finansowe 122,9 * -

  Razem 3 667,2 71,2
  * inne przychody zawierają odwrócenie odpisu aktualizującego na udzieloną pożyczkę
  W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nastąpiła utrata kontroli
  nad jednostkami zależnymi Harper Hygienics RUS oraz Harper Production . W wyniku zaprzestania
  konsolidacji rozpoznano dodatni wynik na sprzedaży udziałów w kwocie 2 72 6,1 tys. zł.  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 30 /61

  Wynik na zaprzestaniu konsolidacji ( dane niebadane)
  w tys. PLN
  cena sprzedaży 1,2
  aktywa spółek sprzedanych (3 643,1)
  Nieruchomość inwestycyjna (1 967,0)
  Należności (1 371,7)
  Środki pieniężne (239,3)
  Inne (65,1)
  pasywa spółek sprzedanych 7 04 8,4
  Kredyty i pożyczki 6 169,3
  Zobowiązania 874,2
  Inne 4,9
  różnice z przeliczenia jednostek zależnych ustalone na dzień
  zaprzestania konsolidacji (680,4)
  RAZEM 2 726,1
  5.8. KOSZTY FINANSOWE
  Rok 2017
  (tys. PLN)
  Rok 2016
  (tys. PLN)
  Koszty z tytułu odsetek: 5 415,4 3 686,8
  - odsetki od kredytów 4 433,8 3 102,5
  - odsetki od leasingu finansowego 124,6 154,0
  - odsetki od obligacji 857,0 -
  - pozostałe odsetki - 430,3
  Różnice kursowe netto - 669,4
  Koszty administrowania kredytu 662,2 202,9
  Koszty obsługi akredytywy 236,1 115,0
  Inne koszty finansowe 380,8 402,3

  Razem 6 694,5 5 076,4
  5.9. PODATEK DOCHODOWY
  Rok 2017
  (tys. PLN)
  Rok 2016
  (tys. PLN)
  Podatek dochodowy bieżący (101,9) -
  Podatek dochodowy odroczony: 960,8
  - zmiana aktywa odniesiona na kapitał 6,0 (35,4)
  - zmiana stanu aktywa 2 567,6 (40,0)
  - zmiana stanu zobowiązania (1 523,3 ) 1 262,0
  - zmiana stanu zobowiązania / aktywa - korekta (89,5) (23,0)

  Razem 858,9 1 163,6
  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 31 /61

  Podatek dochodowy bieżący
  Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych:
  Rok 201 7
  (tys. PLN)
  Rok 201 6
  (tys. PLN)
  Stan na początek okresu - -
  Zobowiązanie podatkowe za rok bieżący (101,9) -
  Korekty podatku za lata ubiegłe - -
  Podatek zapłacony / (zwrócony) w bieżącym okresie - -

  Stan na koniec okresu (101,9) -
  Jednostka dominująca podlega polskim przepisom podatkowym .
  Efektywna stopa podatkowa:
  Rok 201 7
  (tys. PLN)
  Rok 201 6
  (tys. PLN)
  Zysk/(strata) przed opodatkowaniem (11 190,6) (6 196,5)
  Ustawowa stawka podatkowa 19% 19%
  Podatek dochodowy według ustawowej stawki podatkowej 2 126,2 1 177,3
  Efekt podatkowy wynikający z rozliczenia straty (499,0) -
  Efekt podatkowy odwrócenia / (spisania) aktywa od straty - -
  Efekt podatkowy kosztów niebędących kosztem
  uzyskania przychodów oraz przychodów niepodlegających
  opodatkowaniu, netto (768,3) (13,7)
  Obciążenie wyniku z tytułu podatku dochodowego 858,9 1 163,6
  Efektywna stawka podatku dochodowego 7,7% 18,8%
  Podatek dochodowy odroczony
  Zmiana stanu aktywa z tyt. podatku odroczonego
  Rok 2017
  (tys. PLN)
  Rok 2016
  (tys. PLN)
  Stan na początek okresu 20 327,7 20 367,7
  Zwiększenie / (zmniejszenie) 2 567,6 (40,0)

  Stan na koniec okresu 22 895,3 20 327,7
  Zmiana stanu zobowiązania z tyt. podatku odroczonego
  Rok 2017
  (tys. PLN)
  Rok 2016
  (tys. PLN)
  Stan na początek okresu 3 616,6 4 878,6
  Zwiększenie / (zmniejszenie) 1 523,3 (1 262,0)

  Stan na koniec okresu 5 139,9 3 616,6


  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 32 /61

  Aktywa z tytułu podatku odroczonego:
  31. 03.201 8 31.12.201 6
  Podstawa
  (tys. PLN)
  Kwota
  (tys. PLN)
  Podstawa
  (tys. PLN)
  Kwota
  (tys. PLN)
  Zarachowany koszt niewykorzystanych
  urlopów
  1 357,8 258,0 481,4 91,5
  Zarachowane rabaty, bonusy dla klientów oraz
  wsparcie marketingowe 7 346,8 1 395,9 6 848,8 1 301,3
  Zarachowany koszt usług audytorskich 88,5 16,8 58,4 11,1
  Zarachowany koszt usług doradczych 37,2

  7,1 18,5 3,5
  Zarachowany koszt usług transportowych 359,8 68,4 132,1 25,1
  Zarachowany koszt mediów 703,7 133,7 302,1 57,4
  Zarachowany koszt wynagrodzeń 434,4 82,5 296,2 56,3
  Zarachowany koszt wynajmu pracowników
  tymczasowych
  266,8 50,7 - -
  Zarachowany koszt odsetek 673,9 128,0

  8,5 1,6
  Zarachowany koszt rezerwy emerytalnej 241,6 45,9 220,5 41,9
  Zarachowany koszt wynajmu magazynu 2 609,9 495,9 - -
  Zarachowany koszt obsługi magazynu 363,3 69,0 - -
  Składki ZUS przypadające do zapłaty
  w następnym okresie
  527,3 100,2 446,3 84,8
  Różnica pomiędzy wartością bilansową a
  podatkową aktywów trwałych
  7 574,4 1 439,1 - -
  Różnice kursowe z wyceny bilansowej 543,4 103,2 1 037,9 197,2
  Odpisy aktualizujące wartość zapasów - - 131,1 24,9
  Odpisy aktualizujące wartość udzielonej
  pożyczki
  3 408,4 647,6 - -
  Straty podatkowe poniesione 2 626,3 499,0 5 252,6 998,0
  Rozpoznanie korzyści związanych z
  działalnością w SSE podlegających odliczeniu
  w przyszłych okresach
  52 665,2* 17 177,5 52 665,2* 17 177,5
  Pozostałe pozycje 930,5 176,8 1 345,3 255,6

  Razem 22 895,3 20 327,7
  * podstawa rozpoznanych korzyści związanych z działalnością w SSE liczona jest jako iloczyn intensywności pomocy i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą
  Nierozliczone straty podatkowe kwota data wygaśnięcia
  31.12.2011 8 538,1 31.12.2016 r.
  31.12.2014 2 008,3 31.12 .2019 r.
  31.12.2015 288,3 31.12.2020 r.
  31.12.2016 329,6 31.12.2021 r.
  Według oceny Zarządu jednostki dominującej przyszłe przychody podatkowe pozwolą na wykorzystanie
  strat podatkowych z lat 2014 -2016 w kwocie 2 626,2 tys. zł z tytułu których utworzono aktywa z tytułu
  podatku odroczonego. Aktywo od n ierozliczonej straty z roku 2011 zostało spisane z powodu upływu
  terminu do jej rozliczenia (5 lat).
  W dniu 15 listopada 2012 roku Agencja Rozwoju Przemysłu S.A wydała zezw olenie nr 230/ARP
  S.A. /2012 na prowadzenie działalności gospodarczej przez jednostkę dominującą na terenie Specjalnej
  Strefy Ekonomicznej. Jednostka dominująca zobowiązała się do poniesienia określonych minimalnych
  wydatków inwestycyjnych na wdrożenie inn owacyjnej technologii Arvell oraz do określonego
  zwiększenia zatrudnienia. W związku z realizacją do 31 stycznia 2014 r. minimalnych wydatków


  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 33 /61

  inwestycyjnych i wzrostu zatrudnienia, jednostka dominującą od 1 lutego 2014 r. jest upoważniona
  do korzystania ze zwolnienia z podatku od dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej
  prowadzonej na terenie Strefy. Tym samym jednostka dominująca, zgodnie z MSR 12, rozpoznała
  odpowiednio aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego: na 31. 03 .201 8 – 17 177, 5 tys. zł,
  na 31.12.201 6 – 17 177,5 tys. zł. Aktyw o to w kolejnych okresach sprawozdawczych podlegają
  rozliczeniu o kwotę wykorzystanych korzyści wynikających z nieopodatkowania dochodów.
  Korzyści podatkowe w SSE rozliczone będą do 2026 roku.
  Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego:
  31. 03.201 8 31.12.201 6

  Podstawa Kwota Podstawa Kwota
  (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN)
  Leasing finansowy - podatkowo operacyjny 16 434,7 3 122,6 17 872,6 3 395,8
  Naliczone odsetki od udzielonej pożyczki 1 903,7 361,7 - -
  Różnice kursowe z wyceny bilansowej 1 795,8 341,2 923,2 175,4
  Różnica między wartością podatkową a bilansową
  ujęcia przychodów z tytułu wystawionych faktur
  sprzedaży
  (1 069,5) (203,2) (628,4) (119,4)
  Ujęcie przychodów z tytułu badania R&D
  wykorzystujących technologię Arvell 5 632,9 1 070,2 - -
  Różnica pomiędzy wartością bilansową a podatkową
  aktywów trwałych 2 260,5 429,5 773,2 146,9
  Naliczone dotacje do wynagrodzeń z PFRON 94,2 17,9 94,2 17,9

  Razem 5 139,9 3 616,6
  Aktywa i zobowiązanie wykazywane przez Grupę podlegały skompensowaniu w skonsolidowanym
  sprawozdaniu finansowym w stopniu, w jakim dotyczą one podatku dochodowego podlegającego
  tym samym organom podatkowym. Po dokonaniu kompensaty aktywa z zobowiązaniem z tytułu
  podatku odroczonego , w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, wykazuje się następujące
  kwoty:

  Pozycje wykazywane w skonsolidowanym
  sprawozdaniu finansowym po dokonaniu kompensaty
  aktywa z zob. z tyt. podatku odroczonego
  Rok 2017
  (tys. PLN)
  Rok 20 16
  (tys. PLN)
  Aktywa z tyt. podatku odroczonego 17 755,4 16 715,7
  Zobowiązania z tyt. podatku odroczonego - 4,6
  5.10. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
  Rok 2017
  (tys. PLN)
  Rok 2016
  (tys. PLN)
  Budynki i budowle 27 770,5 28 632,0
  Maszyny i urządzenia 111 788,8 122 353,4
  Środki transportu 656,7 1 566,4
  Wyposażenie 1 888,2 1 646,5
  Środki trwałe w budowie 154,4 3,5
  Razem 142 258,6 154 201,8  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 34 /61

  Środki trwałe w budowie
  Rok 2017
  (tys. PLN)
  Rok 2016
  (tys. PLN)
  Budynki i budowle - 3,5
  Maszyny i urządzenia 154,4 -

  Razem 154,4 3,5
  Dodatkowe informacje
  Rok 2017
  (tys. PLN)
  Rok 2016
  (tys. PLN)
  Wartość netto przedmiotów w leasingu finansowym 17 683,6 22 535,3
  - maszyny i urządzenia 17 089,8 21 070,1
  - środki transportu 593,8 1 465,2
  Informacja dotycząca zabezpieczeń na rzeczowych aktywach trwałych Grupy Kapitałowej
  ustanowionych z tytułu zaciągniętych przez Grupę Kapitałową kredytów bankowych została
  przedstawiona w nocie 5.20.
  Ponadto ustanowiono zabezpieczenia na składnikach rzeczo wych aktywów trwałych będących
  przedmiotami zawartych umów leasingowych.
  Poza wyżej wymienionymi obciążeniami (ograniczeniami) nie występują żadne inne ograniczenia
  i/lub obciążenia na majątku Grupy.
  W roku 201 7 nie dokonano zmian stawek amortyzacyjnych or az okresów ekonomicznej przydatności
  składników rzeczowych aktywów trwałych.
  W roku 201 7 Grupa nie dokonała odpisów aktualizujących wartość składników rzeczowych aktywów
  trwałych. W związku z wystąpieniem przesłanek utraty wartości w segmencie włóknin Gru pa wykonała
  test na utratę wartości środków trwałych tego segmentu, który nie wykazał konieczności dokonania
  odpisów aktualizujących.  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 35 /61

  Ro k 201 7 Budynki i
  budowle
  Maszyny i
  urządzenia
  Środki
  transportu
  Wyposażenie Środki trwałe
  w budowie
  Zaliczki przekazane
  na zakup środków
  trwałych
  Razem
  (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN)
  Wartość początkowa
  Stan na początek okresu 35 928,4 187 032,1 7 050,9 3 336,5 3,5 - 233 351,4
  Nabycia - 110,8 - 95,7 3 444,3 - 3 650,8
  Przesunięcia ze środków trwałych w budowie 516,9 1 999,1 - 777,4 (3 293,4) - -
  Zmniejszenia - (2 688,6) (628,0) - - - (3 316,6)
  Stan na koniec okresu 36 445,3 186 453,4 6 422,9 4 209,6 154,4 - 233 685,6
  Umorzenie
  Stan na początek okresu 7 296,4 64 678,7 5 484,5 1 690,0 - - 79 149,6
  Amortyzacja 1 378,4 10 617,5 893,7 631,4 - 13 521,0
  Zmniejszenia - (631,6) (612,0) - - (1 243,6)
  Stan na koniec okresu 8 674,8 74 664,6 5 766,2 2 321,4 - - 91 427,0
  Odpisy aktualizujące
  Stan na początek okresu - - - - - - -
  Zwiększenia - - - - - - -
  Stan na koniec okresu - - - - - - -
  Wartość netto
  Stan na początek okresu 28 632,0 122 353,4 1 566,4 1 646,5 3,5 - 154 201,8
  Stan na koniec okresu 27 770,5 111 788,8 656,7 1 888,2 154,4 142 258,6  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 36 /61

  Rok 201 6 Budynki i
  budowle
  Maszyny i
  urządzenia
  Środki
  transportu
  Wyposażenie Środki trwałe
  w budowie
  Zaliczki przekazane
  na zakup środków
  trwałych
  Razem
  (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN)
  Wartość początkowa
  Stan na początek okresu 35 785,2 184 049,0 7 319,5 3 160,5 372,4 - 230 686,6
  Nabycia - 71,2 - 95,5 3 060,1 - 3 226,8
  Przesunięcia ze środków trwałych w budowie 143,2 3 168,0 - 80,5 (3 391,7) - -
  Zmniejszenia - (256,1) (268,6) - (37,3) - (562,0)
  Stan na koniec okresu 35 928,4 187 032,1 7 050,9 3 336,5 3,5 - 233 351,4
  Umorzenie
  Stan na początek okresu 6 227,7 55 618,3 4 641,8 1 210,6 - - 67 698,4
  Amortyzacja 1 068,7 9 092,1 1 091,9 479,4 - 11 732,1
  Zmniejszenia - (31,7) (249,2) - - (280,9)
  Stan na koniec okresu 7 296,4 64 678,7 5 484,5 1 690,0 - - 79 149,6
  Odpisy aktualizujące
  Stan na początek okresu - - - - - - -
  Zwiększenia - - - - - - -
  Stan na koniec okresu - - - - - - -
  Wartość netto
  Stan na początek okresu 29 557,5 128 430,7 2 677,7 1 949,9 372,4 - 162 988,2
  Stan na koniec okresu 28 632,0 122 353,4 1 566,4 1 646,5 3,5 - 154 201,8


  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 37 /61

  5.10.1. Nieruchomości inwestycyjne
  31.03.2018
  (tys. PLN)
  31.12.2016
  (tys. PLN)
  Wartość początkowa
  Stan na początek okresu 2 797,1 2 258,5
  różnice kursowe z wyceny (175,7) 538,6
  Zmniejszenia (2 621,4) -
  Stan na koniec okresu - 2 797,1
  Umorzenie
  Stan na początek okresu 621,6 519,6
  różnice kursowe z wyceny (14,2) 8,0
  Amortyzacja 47,0 94,0
  Zmniejszenia (654,4) -
  Stan na koniec okresu - 621,6
  Wartość netto
  Stan na początek okresu 2 175,5 1 738,9
  Stan na koniec okresu - 2 175,5
  Z dniem 16 czerwca 2017 r. spółki zależn a Harper Production OOO z siedzibą w Jarcewie , która
  posiadala nieruchomość inwestycyjną zmienił a właściciela z Harper Hygienics S.A. na Optowaja
  Mnogoprofilnaja Kompanija.
  Do dnia 16 czerwca 201 7 r. naliczono amortyzację w wysokości 47 tys. zł.
  5.11. WARTOŚCI NIEMATERIALNE
  31.03.2018
  (tys. PLN)
  31.12.2016
  (tys. PLN)
  Licencje na oprogramowanie użytkowe 788,8 412,7
  Pozostałe wartości niematerialne 163,1 224,5
  Wartości niematerialne w trakcie realizacji - licencje
  i oprogramowanie dotyczące wdrożenia nowego systemu 164,9 664,7

  Razem 1 116,8 1 301,9  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 38 /61

  Rok 201 7
  Licencje na
  oprogramowanie
  użytkowe
  Inne wartości
  niematerialne
  Wartości
  niematerialne
  w trakcie
  realizacji
  Razem
  (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN)
  Wartość początkowa
  Stan na początek okresu 3 676,8 891,6 664,7 5 233,1
  Nabycia - 13,5 336,0 349,5
  Przesunięcia z wartości niematerialnych
  w trakcie realizacji 757,7 78,1 (835,8) -
  Zmniejszenia - - - -
  Stan na koniec okresu 4 434,5 983,2 164,9 5 582,6
  Umorzenie
  Stan na początek okresu 3 264,1 667,1 - 3 931,2
  Amortyzacja 381,6 153,0 - 534,6
  Stan na koniec okresu 3 645,7 820,1 - 4 465,8
  Odpisy aktualizujące
  Stan na początek okresu - - - -
  Zmniejszenia - - - -
  Stan na koniec okresu - - - -
  Wartość netto
  Stan na początek okresu 412,7 224,5 664,7 1 301,9
  Stan na koniec okresu 788,8 163,1 164,9 1 116,8
  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 39 /61

  Rok 201 6
  Licencje na
  oprogramowanie
  użytkowe
  Inne wartości
  niematerialne
  Wartości
  niematerialne
  w trakcie
  realizacji
  Razem
  (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN)
  Wartość początkowa
  Stan na początek okresu 3 504,6 862,8 340,6 4 708,0
  Nabycia 20,5 28,8 475,8 525,1
  Przesunięcia z wartości niematerialnych
  w trakcie realizacji 151,7 - (151,7) -
  Zmniejszenia - - - -
  Stan na koniec okresu 3 676,8 891,6 664,7 5 233,1
  Umorzenie
  Stan na początek okresu 2 604,8 604,3 - 3 209,1
  Amortyzacja 659,3 62,8 - 722,1
  Stan na koniec okresu 3 264,1 667,1 - 3 931,2
  Odpisy aktualizujące
  Stan na początek okresu - - - -
  Zmniejszenia - - - -
  Stan na koniec okresu - - - -
  Wartość netto
  Stan na początek okresu 899,8 258,5 340,6 1 498,9
  Stan na koniec okresu 412,7 224,5 664,7 1 301,9
  5.12. WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW
  31.03.2018
  (tys. PLN)
  31.12.2016
  (tys. PLN)
  Wieczyste użytkowanie gruntów 6 164,5 6 255,9

  Razem 6 164,5 6 255,9
  Grunty w użytkowaniu wieczystym traktowane są jako przedpłaty w leasingu operacyjnym.
  Informacja dotycząca zabezpieczeń na wieczystym użytkowaniu gruntów Grupy ustanowionych z tytułu
  zaciągniętych przez Grupę Kapitałową kredytów bankowych została przedstawiona w nocie 5.20.


  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 40 /61

  5.13. JEDNOSTKI ZALEŻNE
  Nazwa jednostki
  zależnej
  Miejsce
  rejestracji i
  prowadzenia
  działalności
  Proporcja
  udziałów (%)
  Proporcja głosów
  na walnym
  zgromadzeniu (%)
  Podstawowa
  działalność
  ANV Sp. z o.o. Polska 100 100 Działalność
  produkcyjna
  W czerwcu 2017 roku struktura Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. uległa zmianie. Z dniem
  16 czerwca 2017 r. spółki zależne: Harper Hygienics Rus OOO z siedzibą w Moskwie oraz Harper
  Production OOO z siedzibą w Jarcewie zmieniły właściciel a z Harper Hygienics S.A. na Optowaja
  Mnogoprofilnaja Kompanija. Cena sprzedaży wyniosła 10 000 rubli (588,75 zł) za każde 100% udziałów
  w tych spółkach .
  Na dzień bilansowy w skład Grupy Kapitałowej wchodzi jednostka zależna ANV Sp. z o.o. Jednostk a ta
  pod lega konsolidacji metodą pełną.
  5.14. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
  31.03.2018
  (tys. PLN)
  31.12.2016
  (tys. PLN)
  Rozliczenia krótkoterminowe
  - opłacone z góry składki ubezpieczeniowe 46,4 69,1
  - opłaty przygotowawcze - leasing 29,8 38,5
  - projekty graficzne

  369,8 227,6
  - podatek od nieruchomości 391,1 -
  - opłata wieczystego użytkowania 200,6 -
  - odpisy na ZFŚS 81,5 -
  - koszty napraw i remontów 586,2

  -
  - badania R&D wykorzystujące technologię Arvell 5 632,9 -
  - pozostałe pozycje 525,4 773,7

  Razem 7 863,5 1 108,9
  5.15. ZAPASY
  31.03.2018
  (tys. PLN)
  31.12.2016
  (tys. PLN)
  Produkty higieniczno -kosmetyczne 9 433,0 6 376,8
  Produkcja w toku i półprodukty 6 110,3 3 589,4
  Materiały i surowce 15 016,4 10 787,9
  Towary 392,1 390,8

  Razem 30 951,8 21 144,9
  Informacja dotycząca zabezpieczeń na zapasach Grupy ustanowionych z tytułu zaciągniętych
  przez Grupę kredytów bankowych została przedstawiona w nocie 5.20. Nie występują żadne inne
  ograniczenia i/lub obciążenia na majątku Grupy niż wskazane w nocie 5.20.


  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 41 /61

  Zmiana stanu odpisów aktualizujących zapasy:
  31.03.2018
  (tys. PLN)
  31.12.2016
  (tys. PLN)
  Stan na początek okresu 131,1 -
  Odpisy utworzone - 131,1
  Odpisy rozwiązane (wykorzystane) (131,1) -

  Stan na koniec okresu - 131,1
  5.16. NALEŻNOŚCI HANDLOWE I INNE NALEŻNOŚCI
  31.03.2018
  (tys. PLN)
  31.12.2016
  (tys. PLN)
  Krótkoterminowe
  Należności od pozostałych jednostek 39 724,2 27 150,0
  - należności handlowe 38 808,0 25 590,7
  - należności z tytułu podatków i obciążeń publicznych 777,0 1 366,2
  - należności pozostałe 139,2 193,1

  Razem 39 724,2 27 150,0
  Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności:
  Rok 2017 Rok 2016
  (tys. PLN) (tys. PLN)
  Stan na początek okresu 2 458,5 4 954,4
  Odpisy utworzone 18,5 14,4
  Odpisy rozwiązane - (2 510,3)
  Korekta odpisów aktualizujących na BO (142,8) -

  Stan na koniec okresu 2 334,2 2 458,5
  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 42 /61

  Należności handlowe brutto według wieku na dzień 31. 03 .201 8 roku

  Wiek w dniach Ogółem w wartości
  brutto Odpisy aktualizujące Ogółem w
  wartości netto
  Należności handlowe bieżące, z tego:
  od pozostałych jednostek 23 432,2 - 23 432,2
  Należności handlowe
  przeterminowane, z tego:
  od pozostałych jednostek 17 710,0 2 334,2 15 375,8
  do 90 dni 12 746,4 - 12 746,4
  91 -180 1 369,4 - 1 369,4
  181 -360 346,9 - 346,9
  powyżej 360 3 247,3 2 334,2 913,1
  Razem 41 142,2 2 334,2 38 808,0
  Średni termin spłaty należności z tytułu sprzedaży produktów, towarów i usług wynosi 45 dni. Grupa
  nalicza odsetki za zwłokę w zapłacie należności w wypadku, gdy w oparciu o analizę prawną i finansową
  kontrahenta istnieje możliwość ich odzyskania.
  Wykazan e salda należności obejmują 15 996,6 tys. zł należności od 5 największych odbiorców Grupy.
  Należności od dwóch klient ów mających największe saldo należności wynoszą odpowiednio
  5 958,5 tys. zł i 5 718,1 tys. zł . Nie ma innych klientów, od których należnośc i przekroczyłyby 5% ogólnej
  wartości należności z tytułu dostaw i usług.
  Analiza wiekowa należności przeterminowanych, ale nieobarczonych ryzykiem utraty wartości:
  31.03.2018
  (tys. PLN)
  31.12.2016
  (tys. PLN)
  91 -180 dni 1 369,4 893,2
  181 -360 dni 346,9 266,5
  Powyżej 360 dni 913,1 93,0

  Razem 2 629,4 1 252,7
  Grupa dokonuje miesięcznej analizy przeterminowania należności dla poszczególnych kontrahentów.
  W przypadku powzięcia informacji o zagrożeniu upadłością lub niewypłacalnością danego kontrahenta,
  Grupa tworzy odpis niezależnie od terminów wymagalności.
  Na koniec roku 201 7 Grupa posiadała należności przeterminowane , lecz ściągalne do 90 dni w kwocie
  1 369,4 tys. zł. Grupa posiadała również należności przeterminowane , lecz ściągalne powyżej 180 dni
  w kwocie 1 260,0 tys. zł. Łączna wartość przeterminowanych należności powyżej 180 dni nie przekracza
  5% całości należności.
  Grupa ubezpiecza swoje należności handlowe.
  Grupa jest stroną umowy o świadczenie usług faktoringowych bez regresu, polegającą na finansowaniu
  krótkoterminowych należności przed terminem ich wymagalności. Umowa obejmuje należności
  handlowe, przysługujące jednostce dominującej od jednego z największych klientów.
  Grupa jest również stroną umowy faktoringowej, polegającej na finansowaniu należności
  krótkoterminowych przed terminem ich wymagalności z 5% udziałem własnym.  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 43 /61

  5.17. ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
  31.03.2018
  (tys. PLN)
  31.12.2016
  (tys. PLN)
  Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 558,0 5 213,1

  Razem 558,0 5 213,1
  Środki pieniężne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość
  uzależniona jest od stopy oprocentowania jednodniowych lokat bankowych. Lokaty krótkoterminowe są
  deponowane na różne okresy, od jednego dnia do 3 miesięcy, w za leżności od aktualnego
  zapotrzebowania Grupy Kapitałowej na środki pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla nich
  stóp procentowych.
  Wartość godziwa środków pieniężnych i ich ekwiwalentów jest równa ich wartości bilansowej.
  W stosunku do wykazanych wielkości nie występują żadne ograniczenia w dysponowaniu środkami
  pieniężnymi i ich ekwiwalentami.
  5.18. KAPITAŁY
  5.18.1. Kapitał akcyjny
  Kapitał akcyjny jednostki dominującej:
  31.03.2018
  (tys. PLN)
  31.12.2016
  (tys. PLN)
  Liczba akcji 63 670 000 63 670 000
  Wartość nominalna 1 akcji (w zł) 0,01 0,01
  Kapitał akcyjny zarejestrowany 636,7 636,7
  Korekta hiperinflacyjna 908,9 908,9

  Kapitał akcyjny 1 545,6 1 545,6
  Struktura akcyjna na dzień 31 marca 201 8 roku:
  Akcjonariusz rodzaj akcji liczba akcji % udział w
  kapitale
  zakładowym
  liczba
  głosów
  % udział w
  głosach na
  WZA
  SIA iCotton zwykłe 42 022 200 * 66,00 42 022 200 * 66,00
  Quercus TFI S.A. zwykłe 7 518 213 11 ,81 7 518 213 11 ,81
  Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny
  Aviva BZ WBK
  zwykłe 6 162 000 9,68 6 162 000 9,68
  Pozostali akcjonariusze zwykłe 7 967 587 12,51 7 967 587 12,51
  Ogółem 63 670 000 100,00 63 670 000 100,00
  *Radville Investments Sp. z o.o. – Polska (pośrednio SIA iCotton) - 38 170 000 akcji
  SIA iCotton (bezpośrednio) - 3 852 200 akcji


  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 44 /61

  W dniu 30 stycznia 2017 r. w raporcie bieżącym nr 7/2017 Jednostka dominująca poinformowała,
  że otrzymał a zawiadomienie od Central European Cotton Holdings DAC z siedzibą w Dublinie, Irlandia
  (dalej: CECH ) oraz Radville Investments Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie (dalej: RADVILLE ),
  o zmianie dotychczas posiadanego bezpośrednio przez CECH oraz RADVILLE udziału w kapitale
  zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Jednostki dominującej . Zmiana
  nastąpiła w wyniku przeniesienia przez CECH 38 170 000 (słownie: trzydzieści osiem milionów sto
  siedemdziesiąt tysięcy) posiadanych bezpośrednio przez CECH akcji zwykłych na okaziciela Jednostki
  dominującej , reprezentujących 59,95% kapitału zakłado wego i ogólnej liczby głosów na WZA, na rzecz
  podmiotu zależnego od CECH (w którym CECH posiada 100% kapitału zakładowego i głosów
  na zgromadzeniu wspólników) – spółkę RADVILLE, jako wkładu niepieniężnego na pokrycie
  podwyższonego kapitału zakładowego RADV ILLE w zamian za nowe udziały w podwyższonym kapitale
  zakładowym RADVILLE . W wyniku zmiany, CECH posiada pośrednio - poprzez spółkę zależną
  RADVILLE – 38.170.000 (słownie: trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych
  na okaziciela Spółki, uprawniających do takiej samej liczby głosów, reprezentujących 59,95% kapitału
  zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZA oraz nie posiada bezpośrednio akcji .
  W dniu 15 marca 2017 r. iCotton z siedzibą na Łotwie, należący do Grupy Cotton Club zakup ił 100%
  udziałów w Radville Investment Sp. z o.o.
  Struktura akcyjna na dzień 31 grudnia 201 6 roku:
  Akcjonariusz rodzaj akcji liczba akcji % udział w
  kapitale
  zakładowym
  liczba
  głosów
  % udział w
  głosach na
  WZA
  Central European Cotton Holdings Ltd. -
  Irlandia
  zwykłe 38 170 000 59,95 38 170 000 59,95
  Quercus TFI S.A. zwykłe 6 932 233 10,89 6 932 233 10,89
  Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny
  Aviva BZ WBK
  zwykłe 6 096 000 9,57 6 096 000 9,57
  PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz
  Emerytalny S.A.
  zwykłe 5 993 000 9,41 5 993 000 9,41
  Pozostali akcjonariusze zwykłe 6 478 767 10,18 6 478 767 10,18
  Ogółem 63 670 000 100,00 63 670 000 100,00
  5.18.2. Kapitał zapasowy
  31.03.2018
  (tys. PLN)
  31.12.2016
  (tys. PLN)
  Kapitał zapasowy 73 791,1 79 172,2
  Kapitał zapasowy dotyczy nadwyżki netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej w kwocie
  22 843, 1 tys. PLN, podziału wyników lat ubiegłych w kwocie 46 627,1 tys. PLN oraz kwotę 4 320,9 tys
  PLN przeniesioną z kapitału rezerwowego z wyceny programów motywacyjnych zgodnie z MSSF 2.23 .
  Zgodnie z art. 396 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, na pokrycie straty należy utworzyć kapitał
  zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten
  nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału akcyjnego.  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 45 /61

  5.18.3. Kapitał rezerwowy z wyceny programów motywacyjnych

  Kapitał rezerwowy z wyceny programów motywacyjnych został w roku 2016 przeniesiony na kapitał
  zapasowy w związku z objęciem warrantów przez osoby upoważnione.
  5.18.4. Zyski zatrzymane
  Struktura zysków zatrzymanych przedstawia się następująco:
  31.03.2018
  (tys. PLN)
  31.12.2016
  (tys. PLN)
  Zyski zatrzymane 7 477,7 6 671,1
  Korekta konsolidacyjna* - 458,4
  Strata bieżącego okresu (10 331,7) (5 032,9)

  Zyski zatrzymane (2 854,1) 2 096,6
  Zarząd Jednostki dominującej zaproponował pokrycie straty z kapitału zapasowego utworzonego
  z zysku netto z lat poprzednich .
  * W procesie konsolidacji nastąpiła korekta związana z eliminacja odsetek od jednej z pożyczek udzielonych jednostkom zależnym
  5.19. REZERWY
  Zmiany rezerw w 201 7 roku:

  Odprawy rentowo -
  emerytalne
  (tys. PLN)
  Odprawy
  pośmiertne
  (tys. PLN)

  Razem
  (tys. PLN)
  Stan na początek okresu 174,9 45,4 220,3
  Zwiększenie / (Zmniejszenia) 18,1 3,2 21,3

  Stan na koniec okresu 193,0 48,6 241,6
  Rezerwa emerytalno -rentowa i pośmiertna za rok 201 7 została oszacowana przez aktuariusza.
  Do wyliczenia rezerw ustalono założenia dotyczące rotacji, stopy dyskontowej, stopy wzrostu płac,
  śmiertelności pracowników, niezdolności do pracy. Wycena została sporządzona przy zastosowaniu
  metody prognozowanego ko sztu jednostkowego (projected unit credit method). Zgodnie z tą metodą
  każdy okres wykonywania pracy daje uprawnienia do dodatkowej jednostki świadczeń i każda jednostka
  uprawnienia do świadczenia wyliczana jest oddzielnie. Uwzględnia się przy tym, że bazo we
  wynagrodzenie każdego z pracowników będzie się zmieniać w czasie wg określonych powyżej założeń.
  Wyliczenie wartości zobowiązań z tytułu odpraw rentowych polega na wyznaczeniu aktuarialnej
  wartości obecnej wypłat świadczeń wg stanu na dzień kalkulacji.
  Kalkulacja rezerwy emerytalno -rentowej na koniec okresu sprawozdawczego 31 marca 201 8 r.
  dla stopy dyskontowej na poziomie 3,2% wynosi 193,0 tys. zł oraz rezerwy na odprawy pośmiertne
  48,6 tys. zł.  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 46 /61

  5.20. KREDYTY OTRZYMANE
  31. 03. 2018
  (tys. PLN)
  31.12.2016
  (tys . PLN)
  Kredyt bankowy – mBank - PLN 58 673,9 67 500,0
  Kredyt bankowy – obrotowy – mBank - PLN 18 797,0 17 301,3

  Razem 77 470,9 84 801,3
  Okres spłaty zobowiązań z tytułu kredytów:
  31.03.2018
  (tys. PLN)
  31.12.2016
  (tys. PLN)
  Część krótkoterminowa (do 1 roku) 39 470,9 26 801,3
  - raty kapitałowe 20 000,0 9 500,0
  - naliczone odsetki 673,9 -
  - kredyt w rachunku bieżącym 18 797,0 17 301,3
  Część długoterminowa (powyżej 1 roku) 38 000,0 58 000,0
  - od roku do 3 lat 38 000,0 35 000,0
  - powyżej 3 lat - 23 000,0

  Razem 77 470,9 84 801,3
  Jednostka dominująca w dniu 8.02.2017 roku zawarł a umowę w sprawie kredytu obrotowego
  do wysokości 3 milionów zł przeznaczonego na finansowanie płatności za faktury dotyczące usług
  doradczych w zakresie projektów pozyskania inwestora lub emisji akcji. Kredyt został spłacony
  28.04.2017 r oku.
  W dniu 27 czer wca 2017 roku Jednostka dominująca zawarła aneks do umowy kredytowej o kredyt
  wielowalutowy przedłużający ostateczną spłatę sald debetowych w terminie do 29 czerwca 2018 roku.
  Jednostka dominująca posiada zawar tą transakcję zabezpieczającą Step -Up IRS. Transakcja
  zabezpiecza zmienną część stopy procentowej dotyczącej płatności odsetek dla kredytu inwestycyjnego
  zaciągniętego na podstawie aneksu do umowy kredytowej z dnia 22 września 2015 r. IRS zabezpiecza
  30% zac iągniętego kredytu .


  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 47 /61

  Podstawowe informacje nt. kredytów zaciągniętych przez Grupę Kapitałową wg stanu na dzień 31 marca 201 8 roku:

  Kredytodawca Data zawarcia
  umowy
  Umowny
  termin spłaty
  Kwota
  umowna
  kredytu
  Aktualne
  zadłużenie w
  PLN
  Wa runki
  spłaty
  Warunki
  oprocentowania Zabezpieczenia
  mBank S.A. 23 czerwiec 2015 30 czerwiec 2020 62 000,0 tys. PLN 43 000 tys. PLN
  w ratach płatnych półrocznie wg ustalonego harmonogramu
  WIBOR 6M+marża rynkowa
  1. hipoteka umowna kaucyjna do maksymalnej kwoty zabezpieczenia wynoszącej 144 500 tys. PLN na prawie użytkowania wieczystego oraz na związanym z tym prawem własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, 2. cesja wierzytelności należnych od wybranych odbiorców, 3. zastaw rejestrowy na linii technologicznej Arvell, 4. cesja praw z polis ubezpieczeniowych spółki , 5. weksel in blanco
  mBank S.A. 22 wrzesień 2015 30 czerwiec 2020 15 000,0 tys. PLN 15 000,0 tys. PLN
  w ratach płatnych półrocznie wg ustalonego harmonogramu
  WIBOR 6M+marża rynkowa
  1. hipoteka umowna kaucyjna do maksymalnej kwoty zabezpieczenia wynoszącej 144 500 tys. PLN na prawie użytkowania wieczystego oraz na związanym z tym prawem własności budynku stanowiącego odrębn ą nieruchomość, 2. cesja wierzytelności należnych od wybranych odbiorców, 3. zastaw rejestrowy na linii technologicznej Arvell, 4. cesja praw z polis ubezpieczeniowych spółki, 5. weksel in blanco
  mBank S.A. 23 czerwiec 2015 30 czerwiec 2016 20 000,0 tys. PLN 18 797,0 tys. PLN 30 czerwiec 201 9
  zmienna stopa procentowa obliczana w stosunku rocznym
  1. hipoteka umowna kaucyjna do maksymalnej kwoty zabezpieczenia wynoszącej 144 500 tys. PLN na prawie użytkowania wieczystego oraz na związanym z tym prawem własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, 2. cesja wierzytelności należnych od wybranych odbiorców, 3. zastaw rejestrowy na linii technologicznej Arvell, 4. cesja praw z polis ubezpieczeniowych spółki, 5. weksel in blanco


  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 48 /61

  5.21. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU LEASINGU I FAKTORINGU
  Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego:
  31.03.2018
  (tys. PLN)
  31.12.2016
  (tys. PLN)
  Raty płatne w okresie 1 roku po końcu okresu
  sprawozdawczego
  800,5 3 049,4
  Raty płatne w okresie powyżej 1 roku: 49,1 1 089,5
  - od 1 do 3 lat 49,1 1 089,5

  Razem 849,6 4 138,9

  Płatne w okresie: Wartość nominalna minimalnych
  opłat leasingowych
  Wartość bieżąca minimalnych
  opłat leasingowych
  31.03.2018 31.12.2016 31.03.2018 31.12.2016

  do jednego roku 808,7 3 145,5 800,5 3 049,4
  od roku do 3 lat 49,3 1 107,6 49,1 1 089,5

  Razem 858,0 4 253,1 849,6 4 138,9

  Przyszły koszt odsetkowy (wartość
  ujemna)
  (8,4) (114,2) Nie dotyczy Nie dotyczy
  Razem wartość bieżąca
  minimalnych opłat leasingowych,
  z tego:
  849,6 4 138,9
  zobowiązania krótkoterminowe 800,5 3 049,4
  zobowiązania długoterminowe 49,1 1 089,5
  Grupa finansuje za pomocą umów leasingowych zakupy maszyn i urządzeń do produkcji oraz środków
  transportu. Na dzień 31 marca 201 8 jednostka dominująca była stroną 11 umów leasingu finansowego.
  Okres trwania leasingu obejmuje od 36 do 60 miesięcy. Opłata wstępna wynosi od 1,5% do 40%.
  Większość umów zawiera możliwość nabycia przedmiotu leasingu za cenę ustaloną w ramach umowy,
  która waha się od 1% do 42% wartości począt kowej przedmiotu leasingu.
  Grupa jest stroną umów najmu powierzchni magazynowej oraz praw wieczystego użytkowania, które
  stanowią formę leasingu operacyjnego. Minimalny poziom opłat z tytułu zawartej umowy najmu wynosić
  będzie 294 tys. zł.
  Grupa jest stroną umowy faktoringu eksportowego i krajowego z przejęciem ryzyka niewypłacalności
  odbiorcy zawartej z mFaktoring S.A.
  Maksymalne wykorzystanie limitu finansowania w ramach faktoringu eksportowego określono do kwoty
  600 tys. EUR oraz 220 tys. GBP , natomiast w ramach faktoringu krajowego do kwoty 10 mln zł.
  Zabezpieczeniem umowy faktoringu jest:
   weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
   cesja wierzytelności z rachunków bankowych prowadzonych przez mBank S.A. do wysokości
  zadłużenia.
  Oprocentowanie faktoringu ustalone zostało:
   dla EUR na podstawie LIBOR EUR O/N + marża rynkowa,
   dla GBP na podstawie LIBOR GBP O/N + marża rynkowa,
   dla PLN na podstawie WIBOR O/N + marża rynkowa.


  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 49 /61

  W dniu 1 czerwca 2016 r. Jednostka dominująca zawarła umowę faktoringową z ING Bank N.V.
  Przedmiotem umowy jest usługa faktoringu bez regresu. Faktor może:
   nabyć wierzytelność oraz wypłacić należną Dostawcy cenę nabycia tych wierzytelności,
   zainkasować zapłatę przysługującą z tytułu wierzytelności od Odbiorcy.
  Fak tor wypłaca Dostawcy cenę nabycia wierzytelności pomniejszoną o dyskonto. Stosowana stopa
  WIBOR przy dyskoncie to:
   1M WIBOR dla wierzytelności z terminem do 30 dni lub krótszym pozostającym do terminu
  wymagalności,
   3M WIBOR dla wierzytelności z terminem 31 dni lub dłuższym pozostającym do terminu
  wymagalności .
  Zobowiązania do faktora:
  31.03.2018
  (tys. PLN)
  31.12.2016
  (tys. PLN)

  Zobowiązanie z tyt. faktoringu krajowego i eksportowego - 127,7

  Razem - 127,7
  Umowa faktoringu eksportowego i krajowego, przewiduje przeniesienie na faktora ryzyka płynności
  w odniesieniu do 9 5% wartości przedstawianych do dyskonta faktur, natomiast ryzyko niewypłacalności
  kontrahenta zostaje przejęte przez firmę ubezpieczeniową (ró wnież w odniesieniu do 9 5% kwot).
  W związku z powyższym w bilansie ujmowane jest jedynie 5 % wartości należności z faktur jako
  zobowiązanie do zaspokojenia faktora .  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 50 /61

  5.22. ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE, INNE ZOBOWIĄZANIA
  KRÓTKOTERMINOWE ORAZ ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
  31.03.2018
  (tys. PLN)
  31.12.2016
  (tys. PLN)
  Długoterminowe 3 735,3 540,2
  a) Rozliczane w czasie dofinansowanie rzeczowych
  aktywów trwałych 473,9 540,2
  b) Zarachowane koszty wynajmu magazynu wraz z
  efektem zachęty 2 315,4 -
  c) przychody przyszłych okresów – użytkowanie znaku
  Harper Hygienics S.A. przez Panattonii
  946,0 -
  Krótkoterminowe 96 839,2 62 803,2
  a) Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 161,0 -
  - zobowiązania handlowe 161,0 -
  b) Zobowiązania wobec jednostek pozostałych 96 678,2 62 803,2
  - zobowiązania handlowe 63 893,1 44 261,5
  - zobowiązania inwestycyjne 652,3 4 372,3
  - zobowiązania z tyt. podatku dochodowego 101,9 -
  - zobowiązania budżetowe 4 178,7 2 034,9
  - zobowiązania pozostałe 15 887,2 2 488,6
  - zarachowany koszt niewykorzystanych urlopów 1 357,8 481,4
  - zarachowany koszt sprzedaży oraz marketingu 3 025,9 2 224,9
  - zarachowany koszt retro bonusów 4 320,8 4 623,9
  - zarachowany koszt wynagrodzeń 315,6 149,1
  - zarachowane inne koszty okresu sprawozdawczego 2 527,0 2 166,6
  - zarachowane koszty wynajmu magazynu wraz z efektem
  zachęty
  294,5 -
  - przychody przyszłych okresów – użytkowanie znaku
  Harper Hygienics S.A. przez Panattonii
  123,4 -

  Razem 100 574,5 63 343,4  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 51 /61

  5.23. WYLICZENIE STRATY I WARTOŚCI KSIĘGOWEJ NA 1 AKCJĘ
  Zysk / (strata) na jedną akcję
  Rok 2017 Rok 2016
  Strata przypisana akcjonariuszom Jednostki
  dominującej (tys. PLN)
  (tys. PLN)
  (A) (10 331,7) (5 032, 9)
  Średnioważona liczba udziałów/akcji (B) 63 670 000 63 670 000
  Strata na jedną akcje (PLN) (A) / (B) (0,16) (0,08)

  Strata rozwodnion a na jedną akcję (PLN) - -
  Wartość księgowa na jedną akcję
  31.03.2018 31.12.2016
  Kapitał własny Grupy (tys. PLN) (A) 72 313,1 82 383,2
  Liczba akcji na koniec okresu (B) 63 670 000 63 670 000
  Wartość księgowa na jedną akcję (PLN) (A) / (B) 1,14 1,29
  5.24. INSTRUMENTY FINANSOWE I RYZYKO FINANSOWE
  a) Wskaźnik dźwigni finansowej
  Grupa monitoruje stan kapitał u własnego stosując wskaźnik dźwigni, który liczony jest jako stosunek
  zadłużenia finansowe go nett o do k apitałów własnych.
  Do zadłużenia netto Grupa wlicza oprocentowane kredyty, zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
  i faktoringu, pomniejszone o środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych. Kapitał obejmuje
  kapitał własny należny akcjonariuszom jednostki dominującej.
  Grupa zarządza kapitałem by zagwarantować, że należące do niej jednostki będą zdolne kontynuować
  działalność przy jednoczesnej maksymalizacji wpływów dla akcjonariuszy dzięki optymalizac ji relacji
  zadłużenia do kapitału własnego.
  Struktura zadłużenia Grupy obejmuje kredyty ujawnione w nocie nr 5.20, zobowiązania z tytułu leasingu
  i faktoringu ujawnione w nocie 5.21, oraz kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej,
  w tym wyemitowane akcje i zysk zatrzymany, ujawnione w nocie nr 5.18.
  Wskaźnik dźwigni finansowej na koniec roku:
  31.03.2018
  (tys. PLN)
  31.12.2016
  (tys. PLN)
  Kredyty 77 470,9 84 801,3
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego i faktoringu 849,6 4 266,6
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (558,0) (5 213,1)
  Zadłużenie finansowe netto 77 762,5 83 854,8
  Kapitał własny 72 313,1 82 383,2
  Stosunek zadłużenia netto do kapitału własnego 107,5% 101,8%
  Grupa Kapitałowa nie określiła docelowego wskaźnika dźwigni finansowej.  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 52 /61

  b) Rodzaje ryzyka wynikające z korzystania z instrumentów finansowych
  Grupa jest narażona na następujące rodzaje ryzyka wynikające z korzystania z instrumentów
  finansowych:
  b.1) Ryzyko kredytowe
  Ryzyko kredytowe oznacza ryzyko, że kontrahent nie dopełni zobowiązań umownych, w wyniku czego
  Grupa Kapitałowa poniesie straty finansowe. Grupa stosuje zasadę dokonywania transakcji wyłącznie
  z kontrahentami o sprawdzonej wiarygodności kredytowej; w razie potrzeby uzyskując stosowne
  zabezpi eczenie jako narzędzie redukcji ryzyka strat finansowych z tytułu niedotrzymania warunków
  umowy. Grupa zawiera transakcje wyłącznie z takimi jednostkami, których ocena jest możliwa
  na podstawie raportów handlowych zakupionych z wyspecjalizowanej wywiadowni gospodarczej.
  W przypadku kontrahentów zagranicznych i krajowych Grupa Kapitałowa ubezpiecza należności.
  W przypadku braku możliwości ubezpieczenia należności, sprzedaż dokonywana jest na zasadzie
  przedpłat lub na podstawie akredytywy otwartej przez kontr ahenta na rzecz spółek z Grupy.
  W Grupie Kapitałowej Harper Hygienics S.A. występuje istotna koncentracj e ryzyka kredytowego
  związana z należnościami z tytułu dostaw i usług u największych odbiorców. Udział kontrahenta
  posiadającego największe saldo należn ości wyniósł około 7% salda należności z tytułu dostaw i usług.
  b.2) Ryzyko płynności
  Odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem płynności spoczywa na Zarządzie Jednostki dominującej,
  który opracował system zarządzania tym ryzykiem dla potrzeb zarządzania f unduszami krótko -, średnio -
  i długoterminowymi Grupy Kapitałowej oraz zaspokojenia wymagań zarządzania płynnością. Spółka
  zarządza ryzykiem płynności utrzymując odpowiednią wielkość kapitału własnego , wykorzystując oferty
  usług bankowych i rezerwowe linie kredytowe, monitorując stale prognozowane i rzeczywiste przepływy
  pieniężne oraz dopasowując profile zapadalności aktywów i zobowiązań finansowych.
  Największy udział w finansowaniu działalności Grupy ma sektor bankowy zapewniający finansowanie
  w formie kredyty inwestycyjnego i kredytu w rachunku bieżącym (szczegółowy opis kredytów znajduje
  się w nocie 5.20).  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 53 /61


  Stan na dzień
  31.03.2018
  Stan na dzień
  31.12.2016
  (tys. PLN) (tys. PLN)

  Zobowiązania finansowe (wartość bieżąca)
  - kredyty bankowe płatne w okresie: 77 470,9 84 801,3
  do jednego roku 39 470,9 26 801,3
  od roku do 3 lat 38 000,0 35 000,0
  powyżej 3 lat - 23 000,0
  - leasing finansowy i faktoring płatny w okresie 849,6 4 266,6
  do jednego roku 800,5 3 177,1
  od roku do 3 lat 49,1 1 089,5
  - zobowiązania handlowe, inwestycyjne, instrumenty
  pochodne oraz inne zobowiązania i rozliczenia
  międzyokresowe płatne w okresie:
  78 629,4 57 181,8
  do jednego roku 78 373,5 57 181,8
  od roku do 3 lat 255,9 -
  Razem zobowiązania finansowe (wartość bieżąca) 156 949,9 146 249,7
  Przewidywane przepływy z tyt. zobowiązań
  finansowych
  - kredyty bankowe płatne w okresie: 81 297,3 92 312,9
  do jednego roku 41 683,7 29 827,2
  od roku do 3 lat 39 613,6 38 957,0
  powyżej 3 lat - 23 528,7
  - leasing finansowy i faktoring płatny w okresie 858,0 4 380,8
  do jednego roku 808,7 3 273,2
  od roku do 3 lat 49,3 1 107,6
  - zobowiązania handlowe, inwestycyjne, instrumenty
  pochodne oraz inne zobowiązania i rozliczenia
  międzyokresowe płatne w okresie:
  78 629,4 57 181,8
  do jednego roku 78 629,4 57 181,8
  od roku do 3 lat - -
  Razem przewidywane przepływy z tyt. zobowiązań
  finansowych 160 784,7 153 874,7
  b.3) Ryzyko rynkowe
  Działalność Grupy Kapitałowej wiąże się przede wszystkim z narażeniem na ryzyko finansowe
  wynikające ze zmian kursów walut oraz stóp procentowych.
  b.3.1) Ryzyko kursowe
  Grupa zawiera określone transakcje denominowane w walutach obcych. W związku z tym pojawia się
  ryzyko wahań kursów walut.
  Stopień wrażliwości Grupy na 10 -proc. wzros t i spadek kursu wymiany PLN na waluty obce
  przedstawiony jest w poniższej tabeli. 10% to stopa wrażliwości wykorzystywana w wewnętrznych
  raportach dotyczących ryzyka walutowego przeznaczonych dla członków kierownictwa
  i odzwierciedlających ocenę zarządu d otyczącą możliwych zmian kursów wymiany walut obcych.
  Analiza wrażliwości obejmuje wyłącznie nierozliczone pozycje pieniężne denominowane w walutach
  obcych i koryguje przewalutowanie na koniec okresu sprawozdawczego o 10 -proc. zmianę kursów.
  Wartość bilansowa aktywów oraz zobowiązań pieniężnych Grupy Kapitałowej denominowanych
  w walutach obcych na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:


  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 54 /61

  Środki
  pieniężne Należności Zobowiązania Razem w
  walucie
  Wpływ 1 0%
  zmiany kursu na
  wynik brutto
  (tys. PLN)
  Stan na dzień 31. 03 .201 8
  Euro (tys. EUR) (3 689,4) 4 159,0 (6 573,0) (6 103,4) (2 568,6)
  Dolar USA (tys. USD) (449,1) 221,3 (343,0) (570,8) (194,9)
  Funt Brytyjski (tys. GBP) 13,1 30,5 (4,1) 39,5 19,0
  Korona Czeska (tys. CZK) - 447,8 - 447,8 7,4
  Forint Węgierski (tys. HUF) 331,3 3 719,9 - 4 051,2 5,5
  Frank Szwajcarski (tys. CHF) - - (6,8) (6,8) (2,4)
  Stan na dzień 31.12.201 6
  Euro (tys. EUR) 768,2 2 879,9 (4 702,8) (1 054,7) (466,6)
  Dolar USA (tys. USD) 11,4 125,1 (393,5) (257,0) (107,4)
  Funt Brytyjski (tys. GBP) 14,8 123,5 (4,4) 133,9 68,9
  Korona Czeska (tys. CZK) - 628,5 - 628,5 10,3
  Forint Węgierski (tys. HUF) 336,2 3 031,3 - 3 367,5 4,8
  Frank Szwajcarski (tys. CHF) - - (1,2) (1,2) (0,5)
  b.3.2) Ryzyko zmian stóp procentowych
  Grupa jest narażona na ryzyko stóp procentowych, ponieważ należące do niej podmioty pożyczają
  środki oprocentowane według stóp zmiennych.
  Poniżej przedstawiono analizę wrażliwości opartą o stopień narażenia na ryzyko zmiany stóp
  procentowych. W przypadku zobowiązań kredytowych o oprocentowaniu zmiennym przy założeniu
  na potrzeby analizy, że kwota zobowiązań kredytowych niespłaconych na koniec okresu
  sprawozdawczego była na takim samym poziomie przez cały dany rok.
  Gdyby stopy procen towe były o 50, 100 lub 150 punktów bazowych wyższe/niższe, a wszystkie inne
  warunki zachowałyby stałą wartość to wynik brutto Grupy Kapitałowej oraz kapitał własny za okres
  zakończony 31 marca 201 8 oraz 31 grudnia 201 6 zwiększyłby/zmniejszył by się odpowie dnio o:
  31. 03 .201 8 31.12.201 6
  (tys. PLN) (tys. PLN)
  zadłużenie kredytowe 77 470,9 84 801,3
  wzrost spadek wzrost spadek
  Zmiana stopy procentowej o 50
  punktów bazowych 414,2 (414,2) 460,5 (460,5)
  Zmiana stopy procentowej o 100
  punktów bazowych 828,4 (828,4) 920,9 (920,9)
  Zmiana stopy procentowej o 150
  punktów bazowych 1 242,6 (1 242,6) 1 381,4 (1 381,4)
  Jednostka dominująca posiada zawart ą transakcję IRS zabezpieczającą zmienną część stopy
  procentowej (WIBOR 6M) dotyczącej pł atności odsetkowych dla kredytu inwestycyjnego .
  IRS zabezpiecza 30% zaciągniętego kredytu, czyli kwoty 12 600 tys. zł i 3 0 00 tys. zł.
  Transakcja zabezpiecza płatności odsetkowe zapadające co pół roku od 31 grudnia 2015.
  Dla powyższej transakcji stosuje się rachun kowość zabezpieczeń. Efektem wyceny instrumentu
  zabezpieczającego na dzień 31 marca 201 8 roku jest kwota dodatnia w wysokości 8,1 tys. zł. ujęta
  w innych całkowitych dochodach .


  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 55 /61

  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego oraz środki pieniężne na rachunkach bankowych Grupy
  nie są w istotnym stopniu narażone na ryzyko zmiany stóp procentowych.
  c) Aktywa finansowe:
  Rodzaj instrumentu finansowego
  Stan na dzień
  31.03.2018
  (tys. PLN)
  Stan na dzień
  31.12.2016
  (tys. PLN)
  Pożyczki i n ależności: 44 120,9 25 590,7
  - pożyczki udzielone 5 312,9 -
  - należności handlowe 38 808,0 25 590,7
  Środki pieniężne 558,0 5 213,1

  Razem 44 678,9 30 803,8
  Wyżej wykazane wartości bilansowe odzwierciedlają maksymalne narażenie Grupy Kapitałowej
  na ryzyko kredytowe.
  Wartość bilansowa środków pieniężnych jest zbliżona do ich wartości godziwej z uwagi na szybką
  zapadalność tych instrumentów.
  Wartość bilansowa należności jest zbliżona do ich wartości godziwej z uwagi na ich krótkoterminowy
  charakter.
  d) Zobowiązania finansowe:
  Rodzaj instrumentu finansowego
  Stan na dzień
  31.03.2018
  (tys. PLN)
  Stan na dzień
  31.12.2016
  (tys. PLN)

  1. Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego
  kosztu 156 694,0 146 001,4
  - kredyty bankowe 77 470,9 84 801,3
  - leasing finansowy i faktoring 849,6 4 266,6
  - zobowiązania handlowe, inwestycyjne oraz inne zobowiązania
  i rozliczenia międzyokresowe
  78 373,5 56 933,5

  Razem 156 694,0 146 001,4
  2. Zobowiązania finansowe wyceniane wg wartości
  godziwej 255,9 248,3
  - IRS 244,9

  254,9
  - opcje walutowe - (6,6)
  - kontrakty terminowe 11,0 -

  Razem 255,9 248,3
  Wartość bilansowa zobowiązań z tytułu kredytów bankowych, leasingu finansowego oraz faktoringu jest
  zbliżona do ich wartości godziwej z uwagi na zmienny charakter ich oprocentowania oparty na stopach
  rynkowych.
  Wartość bilansowa zobowiązań handlowych jest zbliżona do ich wartości godziwej z uwagi na ich
  krótkoterminowy charakter.
  Instrument finansowy IRS wyceniony jest do wartości godziwej wg modelu zdyskontowanych
  przepływów pieniężn ych.
  Wycena instrumentów finansowych stanowi poziom 3 hierarchii wartości godziwej.


  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 56 /61

  5.25. KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI I DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA
  Grupa Kapitałowa w bieżącym okresie sprawozdawczym poniosła str atę z działalności
  operacyjnej w wysokości 8 163,3 tys. zł oraz poniosła stratę netto w wysokości 10 331,7 tys. zł .
  Współczynnik płynności (stosunek aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych) na dzień
  31 marca 201 8 r. wyniósł 0,58 . Grupa finansuje się w znacznym stopniu kredytami bankowymi,
  z którymi związany jest obowiązek dotrzymania określonych wskaźników finansowych .
  W trakcie okresu sprawozdawczego oraz do dnia sporządzenia niniejszego skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego miały miejsce zdarzenie istotne z punktu widzenia analizy założenia
  kon tynuacji działalności przez Jednostkę dominującą. Kontrolę nad Harper Hygienics S.A. w wyniku
  transakcji nabycia akcji zaczęła sprawować spółka SIA iCotton („iCotton”). Nowy kontrolujący
  akcjonariusz stał się jednocześnie klientem Jednostki dominującej .
  Ja k przedstawiono w nocie 5.30 niniejs zego sprawozdania finansowego „ Transakcje z podmiotami
  powiązanymi za rok 2016 i 2017” iCotton w okresie od nabycia akcji do 31 marca 201 8 r. dokonał
  za kupów za kwotę 8 896,6 tys. zł w czym istotny udział stanowiły włókn iny Arvell . Jednostka dominująca
  spodziewa się utrzymać zwiększony poziom sprzedaży włókniny Arve ll oraz planuje rozszerzyć portfel
  produktów suchych w oparciu o technologie Arvell. Zarząd Jednostki dominującej spodziewa się
  również przedłużenia okresu o bowiązywania umowy z SIA iCotton na podobnych warunkach, co w
  ocenie Zarządu przełoży się na poprawę wyniku brutto na sprzedaży oraz przepływów pieniężnych
  z działalności operacyjnej.
  Na 3 1 marca 201 8 r. w zobowiązaniach krótkoterminowych została ujęta kau cja zwrotna w łącznej
  wysokości 13 667,1 tys. zł otrzymana w ramach umowy ze spółką iCotton. Tym samym przepływy
  pieniężne z działalności uległy poprawie co przełożyło się na poprawę struktury wiekowej zobowiązań
  handlowych.
  Harper Hygienics S.A. jest stro ną umowy z iCotton, na podstawie, której iCotton zobowiązała się
  do udzielenia pożyczki w kwocie 10 500 tys. zł. Na dzień niniejszego sprawozdania pożyczka
  ta nie została wykorzystana.
  Jednostka dominująca podpisała z dniem 25 czerwca 2018 r. aneks do umo wy kredytowej z mBank
  S.A. zmieniający harmonogram spłat kredytu . Nowy harmonogram przedstawia się następująco:
  kwota raty termin spłaty
  5 000,00 2018 -06-29
  3 500,00 2018 -09-28
  3 500,00 2018 -12-31
  3 500,00 2019 -03-29
  3 500,00 2019 -06-28
  3 500,00 2019 -09-30
  7 500,00 2019 -12-31
  7 500,00 2020 -03-31
  20 500,00 2020 -06-30
  58 000,00
  Aneks określa również zmianę covenantów finansowych tj. marży zysku ze sprzedaży, wskaźnika
  zadłużenia oraz zobowiązania finansowego netto / roczna EBITDA. Weryfikacja dwóch pierwszych
  wskaźników będzie odbywać się kwartalnie, przy czym najbliższa weryfikacja nastąpi 30.06.2018 r.
  Weryfikacja t rzeciego wskaźnika będzie odbywała się rocznie, przy czym pierwsza weryfikacja nastąpi
  na koniec roku obrotowego kończącego się 31 marca 2019 r
  Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Zarząd Grupy uważa, że przyjęcie założenia kontynuacji
  działalności przy sporządzeniu niniejszego śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania
  finansowego jest zasadne i nie stwierdza występowania istotnych zagrożeń dla kontynuacji działalności
  w dającej się prz ewidzieć przyszłości .  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 57 /61

  5.26. PONIESIONE I PLANOWANE NAKŁADY INWESTYCYJNE
  31.03.2018
  (tys. PLN)
  31.12.2016
  (tys. PLN)
  Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne
  - poniesione
  7 720,0 2 499,2

  Planowane nakłady inwestycyjne tys. PLN
  Maszyny i urządzenia 14 422,0
  Środki transportu 3 664,0
  Sprzęt komputerowy i oprogramowanie 675,0
  Pozostałe 787,0
  Razem 19 548,0
  5.27. PODJĘTE ZOBOWIĄZANIA UMOWNE
  Na dzień 31 marca 201 8 roku Grupa posiada podpisaną umowę najmu, której przedmiotem jest najem
  powierzchni magazynowej i biurowej. Umowa zawarta jest na czas określony wynoszący 10 lat
  począwszy od lutego 2017 r. Szacowana całkowita wartość czynszu najmu wyniesie 6 996,8 tys. EUR
  za cały okres najmu.
  W dniu 18 sierpnia 2017 roku Jednostka dominująca podpisała umowę najmu, której przedmiotem jest
  najem powierzchni biurowej. Umowa została zawarta na czas określony wynoszący 7 lat począwszy
  od 8 stycznia 2018 roku. Szacowana całkowita wartość czynszu najmu wyniesie 1 287,5 tys. EUR
  za cały okres najmu
  Poza wymienionym i powyżej zobowiązani ami umownym Grupa nie posiada innych zobowiązań
  umownych nieujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień
  31 marca 201 8 r.
  5.28. ZOBOWIĄZANIA I AKTYWA WARUNKOWE I POZABILANSOWE
  5.28.1. Aktywa i zobowiązania pozabilansowe
  W dniu 19 kwietnia 2016 r. Jednostka dominująca zawarła umowę o akredytywę, której
  zabezpieczeniem jest weksel in -blanco do kwoty 5 250 tys. zł.
  W 201 7 roku Jednostka dominująca otworzyła nowe akredytywy, które są zabezpieczeniem transakcji
  zakupu wyczesów bawełnianych. Wartość otwartych akredytyw na 31 marca 201 8 r. wynosi 1 385,4 tys.
  EUR.
  Na dzień 31 marca 201 8 roku Grupa posiada otwartą gwarancj ę bankow ą na kwotę 268,1 tys. EUR
  z terminem ważności do 23 kwietnia 201 9 roku. Gwarancja ta wystawiona została na zabezpieczenie
  wykonania umowy najmu podpisanej z firmą Panattoni (szczegóły tej transakcji przedstawiono
  w raporcie bieżącym nr 6/2016 z dnia 11 marca 2016 r) .
  Grupa posiada również otwartą gwarancj ę bankow ą na kw otę 45,0 tys. EUR z terminem ważności
  do 7 stycznia 201 9 roku. Gwarancja ta wystawiona została na zabezpieczenie wykonania umowy najmu
  powierzchni biurowych podpisanej z firmą West Station Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 58 /61

  5.28.2. Postępowanie sporne prowadzone w sprawie Jednostki dominującej
  W 201 7 r. oraz do dnia publikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie toczyły się przed
  sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego ani organami administracji publicznej
  postępowania dotyczą ce zobowiązań lub wierzytelności Jednostki dominującej , a także podmiotów
  od niej zależnych, których pojedyncza lub łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych
  Grupy.
  5.29. OBCIĄŻENIA NA MAJĄTKU
  Obciążenia na majątku przedstawione zostały w nocie nr 5.20.
  5.30. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI
  Transakcje z jednostkami powiązanymi dokonywane są na warunkach rynkowych.
  Transakcje z jednostkami zależnymi:
  Transakcje Spółki ze spółką Harper Hygienics Rus OOO:
  01.01 -31.03.201 8 01.01 -31.12.201 6
  (tys. PLN) (tys. PLN)
  Koszty sprzedaży - 566,4
  Przychody finansowe 4,1 16,6
  Koszty finansowe 9,9 -
  Transakcje Spółki z e spółką Harper Production OOO:
  01.01 -31.03.201 8 01.01 -31.12.201 6
  (tys. PLN) (tys. PLN)
  Przychody finansowe 1 447,9 333,4
  Koszty finansowe 209,2 333,4
  W czerwcu 2017 r. spółka Harper Hygienics S.A . wyniku sprzedaży udziałów podmiotowi
  niepowiązanemu utraciła kontrolę nad jednostkami zależnymi Harper Production i Harper Hygienics
  Rus.
  Transakcje z jednostkami powiązanymi:
  Transakcje Spółki ze spółką SIA iCotton :
  Rok 201 7
  (tys. PLN)
  Rok 201 6
  (tys. PLN)
  Przychody ze sprzedaży 8 896,6 -
  Koszt własny sprzedaży (7 240,0) -
  Zysk na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 3 013,5 -
  - cena sprzedaży 4 955,5 -
  - wartość księgowa netto rzeczowych aktywów trwałych (1 942,0) -
  Przychody finansowe 47,6 -
  Należności handlowe 5 957,6 -
  Zobowiązania handlowe 161,0 -
  Zobowiązania pozostałe - kaucja 13 667,1 -  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 59 /61

  Transakcje z członkami Zarządu Jednostki dominującej, ich partnerami życiowymi, dziećmi,
  dziećmi partnera życiowego i osobami pozostającymi na ich utrzymaniu lub osobami
  pozostającymi na utrzymaniu ich partnerów życiowych
  Wynagrodzenia wypłacone Zarządowi i Radzie Nadzorczej Jednostki dominującej oraz pozostałe
  świadczenia na rzecz Zarządu wyniosły:
  Rok 2017
  (tys. PLN)
  Rok 2016
  (tys. PLN)
  Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 3 190,2 2 112,0
  Świadczenia po okresie zatrudnienia 438,0 220,0

  Razem 3 628,2 2 332,0
  Kwota świadczenia po okresie zatrudnienia wynika z tytułu zakazu konkurencji po okresie
  wypowiedzenia członków Zarządu.
  Łączne krótkoterminowe świadczenia pracownicze przedstawione powyżej, dotyczą wynagrodzenia
  z tytułu stosunku pracy i pełnionych funkcji i obejmują:
  Rok 2017
  (tys. PLN)
  Rok 2016
  (tys. PLN)
  Zarząd Jednostki dominującej 3 333,5 1 812,0
  Rada Nadzorcza Jednostki dominującej 294,7 520,0

  Razem 3 628,2 2 332,0
  Skład Zarządu Jednostki dominującej został zaprezentowany w punkcie 5.1.1 niniejszego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  W okresach sprawozdawczych zakończonych 31 marca 201 8 roku oraz 31 grudnia 201 6 roku nie
  wystąpiły inne niż opisane powyżej istotne transakcje z członkami Zarządu, ich małżonkami, dziećmi,
  rodzeństwem, wstępnymi, zstępnymi lub innymi bliskimi im osobami.
  5.31. UZGODNIENIE WYBRANYCH POZYCJI SKONSOLIDOWANEGO
  SPRAWOZ DANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  a) Zysk z działalności inwestycyjnej
  Rok 2017
  (tys. PLN)
  Rok 2016
  (tys. PLN)
  Zysk ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych (2 983,4) (47,2)

  Razem (2 983,4) (47,2)  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 60 /61

  b) Odsetki dotyczące działalności finansowej i inwestycyjnej
  Rok 2017
  (tys. PLN)
  Rok 2016
  (tys. PLN)
  Odsetki otrzymane (0,2) (26,7)
  Odsetki zapłacone 4 713,1 3 602,6
  Odsetki naliczone 611,2

  Razem 5 324,1 3 575,9
  c) (Zyski) / straty z tyt. różnic kursowych
  Rok 2017
  (tys. PLN)
  Rok 2016
  (tys. PLN)
  Różnice kursowe z wyceny instrumentów pochodnych 14,7 (6,6)
  Różnice kursowe od udzielonych pożyczek 50,6 -
  Różnice kursowe od leasingów (94,4) 133,0
  Różnice kursowe od zobowiązania inwestycyjnego - 215,4

  Razem (29,1) 341,8
  d) Zmiana stanu rozrachunków, rezerw i rozliczeń międzyokresowych
  Rok 2017
  (tys. PLN)
  Rok 2016
  (tys. PLN)
  Zmiana stanu należności (7 746,5) (2 291,8)
  Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem zobowiązań
  inwestycyjnych 34 793,4 (4 145,3 )
  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (742,1) 2 123,7

  Razem 26 304,7 (4 313,4)
  e) Inne korekty
  Rok 2017
  (tys. PLN)
  Rok 2016
  (tys. PLN)
  Zmiana stanu wg sprawozdania z sytuacji finansowej
  Wycena programów motywacyjnych odniesiona na kapitał - -
  Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 462,3 288,6
  Sprzedaż spółek rosyjskich (3 789,4) -
  Zmiana stanu wykazana w skonsolidowanym
  sprawozdaniu z przepływów pieniężnych (3 327,1) 288,6
  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finan sowe za rok 01.01. – 31.03.2018 61 /61

  5.32. ISTOTNE ZDARZENIA PO DACIE BILANSOWEJ
  Znaczące zda rzenia mające wpływ na sytuację Grupy , o których Jednostka dominująca informowała
  w raportach bieżących po dacie bilansowej :
  5.32.1. Zmiana do umów kredytowych
  Jednostka dominująca w dniu 25.06.2018 roku zawarł a aneks do umowy kredytowej 02/233/15/Z/IN
  o kredyt inwestycyjny. Najważniejsze zmiany zawarte w aneksie dotyczyły: zmiany harmonogramu spłat
  kredytu inwestycyjnego oraz zmiany dotyczących covenantów finansowych.
  Jednostka dominująca w dniu 25.06.2018 roku zawarł a również aneks do umowy o kredyt w rachunku
  bieżącym. Główna zmiana dotyczy wydłużenia okresu korzystania z kredytu do dnia 27 czerwca 2019
  roku.
  5.32.2. Zmiana warunków udzielonej gwarancji
  Jednostka dominująca w dniu 17 kwietnia 2018 roku zawarł a aneks przedłużający termin udzielonej
  gwarancji dla Accolade PL V Sp. z o.o. Gwarancja przedłużona jest do 23 kwietnia 2019 roku .
  5.33. ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd jedn ostki
  dominującej w dniu 31 lipca 201 8 roku.  Podpisy Członków Zarządu

  Zgodnie podpisano:

  ___________________

  ___________________

  Rafał Szczepkowski Amit Tilani
  Prezes Zarządu Członek Zarządu  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. oraz Grupy Kapitałowej H arper
  Hygienics S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018

  1/41

  SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A .
  ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ HARPER HYGIENICS S.A .
  ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA 2017 D O 31 MARCA 201 8  Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Harper
  Hygienics S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018
  2/41  SPIS TREŚCI

  1. PISMO PREZESA ZARZĄD U HARPER HYGIENICS S .A. DO
  SKONSOLIDOWANEGO RAP ORTU ZA ROK OBROTOWY TRWAJĄCY OD 1
  STYCZNIA 2017 DO 31 MARCA 2018 R. ................................ ................................ ............ 4
  2. PODSUMOWANIE SYTUACJ I FINANSOWEJ GRUPY K APITAŁOWEJ HARPER
  HYGIENICS S.A. ................................ ................................ ................................ ................... 6
  2.1. Informacja o zasadach polityki rachunkowości i zasadach ustalania wartości składników
  aktywów i pasywów. ................................ ................................ ................................ .............. 6
  2.2. Opis ważnych zdarzeń mających znaczący wpływ na działalność oraz wyniki Grupy
  Kapitałowej Harper Hygienics S.A. w roku obrotowym lub których wpływ jest m ożliwy w
  następnych latach ................................ ................................ ................................ .................. 6
  2.3. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno -finansowych, ujawnionych w
  rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. ................................ ....................... 8
  2.4. Informacje o produktach, rynkach zbytu oraz źródłach zaopatrzenia. ................................ .. 9
  2.5. Polityka w zakresie kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej. ................................ ................ 11
  2.6. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skonsolidowanego i
  jednostkowego sprawozdania finansowego (również przeliczone na Euro) za okres od
  1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r. i poprzedni rok obrotow y, a w przypadku
  sprawozdania z sytuacji finansowej – na dzień 31 marca 2018 i koniec poprzedniego
  roku obrotowego. ................................ ................................ ................................ ................. 11
  2.7. Chara kterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego sprawozdania z
  sytuacji finansowej, w tym z punktu widzenia płynności Grupy Kapitałowej. ...................... 12
  2.8. Opis istotnych pozycji pozabilansowych. ................................ ................................ ............. 14
  2.9. Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inw estycji kapitałowych
  dokonanych w ramach Grupy Kapitałowej w 2016 roku. ................................ ..................... 14
  3. POZOSTAŁE INFORMACJE ................................ ................................ .............................. 14
  3.1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Harper Hygienics wraz z informacją o powiązaniach
  organizacyjnych lub kapitałowych wraz ze wskazaniem jednostek podl egających
  konsolidacji. ................................ ................................ ................................ ......................... 14
  3.2. Opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. ................................ .. 14
  3.3. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Grupy Kapitałowej. .......... 15
  3.4. Informacje o udzielonych pożyczkach, poręczeniach kredytu lub pożyczki, udzielonych
  gwarancjach oraz o zaciągniętych i wypowiedzianych umowach kredytów i pożyczek w
  roku zakończonym 31 marca 2018 r oku. ................................ ................................ ............. 15
  3.5. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta lub jednostkę od niego
  zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe. ............................ 15
  3.6. Wykorzystanie wpływów z emisji papierów wartościowych. ................................ ................ 15
  3.7. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi Grupy a wcześniej publikowanymi
  prognozami wyników na dany rok. ................................ ................................ ...................... 15
  3.8. Charakterystyka czynników istotnych dla rozwoju Grupy Kapitałowej oraz opis
  perspektyw rozwoju co najmniej do 31 marca 2019 r. ................................ ........................ 15
  3.9. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, z uwzględnieniem możliwych
  zmian w strukturze finansowania tej działalności. ................................ ............................... 16
  3.10. Informacja o wszelkich umowach zawartych pomiędzy emitentem a osobami
  zarządzającymi, przewidującymi rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub
  zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub
  zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie. ............................... 17
  3.11. Zestawienie stanu posiadania akcji Harper Hygienics S.A. lub akcji i udziałów w jej
  jednostkach powiązanych przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę na dzień
  przekazania raportu. ................................ ................................ ................................ ............ 17


  Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Harper
  Hygienics S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018
  3/41


  3.12. Informacje o znanych umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w
  wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji
  prz ez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy ................................ ....................... 17
  3.13. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych ................................ ......... 17
  3.14. Informacje o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
  dokonującym przeglądu lub badania sprawozdania finansowego ................................ ...... 17
  3.15. Informacja o zmianach w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem
  Harper Hygienics S.A. i jego Gru pą Kapitałową. ................................ ................................ . 18
  3.16. Informacja o posiadanych przez Grupę Kapitałową Harper Hygienics S.A. oddziałach
  (zakładach). ................................ ................................ ................................ ......................... 19
  3.17. Informacja o udziałach (akcjach) własnych posiadanych przez Harper Hygienics S.A.,
  jednostki wchodzące w skład jej Grupy Kapitałowej oraz osoby działające w ich imieniu.
  ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 19
  3.18. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń ................................ ................................ ....... 19
  3.19. Wskazanie przyjętych przez Grupę Kapitałową Harper Hygienics S.A. celach i
  metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia. ......... 22
  3.20. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym
  dla postępowania arbitrażowego lub organem administrac ji publicznej. ............................. 22
  3.21. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego. ................................ .............................. 22
  3.22. Oświadczenie na temat informacji niefinansowych ................................ ............................. 39
  4. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU ................................ ................................ .............................. 40  Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Harper
  Hygienics S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018
  4/41


  1. PISMO PREZESA ZARZĄDU HAR PER HYGIENICS S.A. D O
  SKONSOLIDOWANEGO RAP ORTU ZA ROK OBROTOWY
  TRWAJĄCY OD 1 STYCZN IA 2017 DO 31 MARCA 2018 R.


  Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Państwo,

  Rok 2017 pod wieloma aspektami okazał się bardzo istotny z punktu widzenia histo rii Grupy Kapitałowej
  Harper Hygienics S.A. („Grupy”). Kluczowe decyzje zostały podjęte na poziomie korporacyjnym Grupy.
  Dokonaliśmy istotnej zmiany struktury właścicielskiej Grupy, w której pojawił się nowy, większościowy
  inwestor branżowy oraz Zarząd maj ący doświadczenie w restrukturyzacji podmiotów z branży FMCG.
  Po udanym uruchomieniu linii produkcyjnej Arvell w 2016 r., rok 2017 stał pod znakiem modyfikacji pod
  kątem optymalizacji tego procesu produkcji. Obecnie stosowana technologia Arvell została
  dop racowana pod kątem poprawy parametrów włókniny oraz przyspieszenia pracy linii przy
  jednoczesnym zachowaniu parametrów wyrobu. Bardzo istotnym aspektem było wdrożenie programu
  recyklingu, który pozwala na ponowne wykorzystanie odpadów do produkcji.

  Rok 20 17 był rokiem dla Harper Hygienics w którym nie tylko dokonaliśmy wielu zmian , ale przede
  wszystkim był rokiem , w którym zmiany na wielu płaszczyznach biznesowych został y zapoczątkowan e.

  Efektem tych zmian ma być nowoczesna, dochodowa, zdrowa budżetowo o rganizacja dostarczająca
  na rynek swoje produkty, swoim akcjonariuszom profity.

  1. Kluczowym wydarzeniem w 2017 r. była zmiana głównego akcjonariusza w Grupie Harper
  Hygienics. Dotychczasowy – będący na pokładzie Grupy od 2004 r. – fundusz Enterprise
  Invest ors, zdecydował się na oddanie swoich udziałów za jedno Euro oraz za zawarte
  w umowie przyrzeczenia inwestycyjne w Harper Hygienics.
  Nowym strategicznym inwestorem została litewska firma iCotton, która finalnie objęła 66%
  udziałów w Grupie. iCotton to cz ęść rosyjskiej grupy kapitałowej Cotton Club. To jeden
  z wiodących producentów artykułów higienicznych i kosmetycznych w Rosji, oferuje szeroką
  gamę produktów gospodarstwa domowego i chemii gospodarczej. Posiada sieć dystrybucji na
  Ukrainie, Białorusi, w Ka zachstanie, Mołdawii, Tadżykistanie i Uzbekistanie. iCotton stał się
  również jednym z odbiorców produktów Grupy . W wyniku powyższ ego , Spółka utylizowa ła
  moce produkcyjne linii Arvell w obrębie surowców do produkcji chusteczek nawilżanych,
  suchych ręczników , a w przyszłości produktów do higieny intymnej produkowanych w Cotton
  Club. Współpraca i obecność Harpera w grupie Cotton Club przyniosła już w 2017 roku spore
  inwestycje w park maszynowy, specjalistyczną wiedzę branżową pochodzącą od jednego
  z większych w Europie producentów płatków bawełnianych, patyków i nawilżanych
  chuste czek .

  2. Równie ważne z punktu widzenia rozwoju Grupy było powołanie nowego Zarządu, które odbyło
  się etapami od powołania mojej osoby na Prezesa Harper Hygienics w czerwcu 2017.
  W pierwszych miesiącach mojej pracy zostały wzmocnione nowymi liderami obszary:
  sprzedaży, marketingu i logistyki , a finanse i kontroling z ostały powierzone przez Rad ę
  Nadzorcz ą od grudnia 2017 roku panu Amitowi Tilani.
  Wierzę, że dotychczasowe doświadczenie Zarządu i nowej kadry kierowniczej, zdobyte przy
  restrukturyzacjach i strategicznym rozwoju podmiotów z branży FMCG pomoże Grupie
  polepszać wyniki finansowe przy wzroście efektywności operacyjnej i produkcyjnej.

  3. W kwietniu 2018 r. Zarząd ogłosił nową, dw uletnią strategię Grupy, której główne założenia
  koncentrują się wokół istotnej popraw y marżowości oraz obniżeniu wskaźników zadłużenia.


  Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Harper
  Hygienics S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018
  5/41


  W ciągu 2017 r. przygotowywaliśmy się do wdrażania postanowień strategii, czego efektem
  były widoczne już w V kw. 2017 r. – wzrost przychodów o 52% i istotna poprawa marżowości.
  Liczymy, że 2018 r. będzie stał pod znakiem dalszej poprawy wyników finansowych Grupy .


  Z wyrazami szacunku,

  Rafał Szczepkowski
  Prezes Zarządu


  Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Harper
  Hygienics S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018
  6/41


  2. PODSUMOWANIE SYTUACJ I FINANSOWEJ GRUPY
  KAPITAŁOWEJ HARPER HYGIENICS S. A.


  2.1. Informacja o zasadach polityki rachunkowości i zasadach ustalania wartości
  składników aktywów i pasywów.

  W roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r. Grupa Kapitałowa Harper
  Hygienics S.A. (dalej „Grupa Ka pitałowa Harper Hygienics” , „Grupa Kapitałowa” lub „Grupa” )
  nie zmieniła istotnie zasad polityki rachunkowości ani nie zmieniła zasad ustalania wartości składników
  aktywów i pasywów. Zasady s tosowane przez Harper Hygienics S.A. (dalej „Harper Hygienics”
  lub „Spółka dominująca”) oraz spółki zależne objęte konsolidacją i ich aktualizacja zostały szczegółowo
  opisane w informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres
  od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018 r . Stosowanie powyższych zasad umożliwia rzetelne i prawidłowe
  ustalenie stanu majątkowego i wyniku finansowego.

  Na podstawie ustawy o rachunkowości (art. 55 ust. 2a) oraz rozporządzenia Ministra Finansów
  w sprawie informacji bieżących i okresowych (par. 83 pkt. 7) sprawozdanie zarzą du na temat
  działalności Spółki dominującej jak i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia
  201 7 r. do 31 marca 2018 r. jest sporządzone w formie jednego dokumentu.

  2.2. Opis ważnych zdarzeń mających znaczący wpływ na działalność oraz wyniki
  Grup y Kapitałowej Harper Hygienics S.A . w roku obrotowym lub których
  wpływ jest możliwy w następnych latach

  Zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2017 z dnia 5 stycznia 2017 r. w statucie Spółki dominującej
  dokonano zmiany w przedmiocie punktu 9.10, 9.11 Statut u Spółki Postanowieniem z dnia 28 grudnia
  2016 r. oraz zmiany punktu 13.1 Statutu Spółki Postanowieniem z dnia 29 grudnia 2016 r. Szczegóły
  podano w sekcji 3.15.

  Jak poinformowano raportem bieżącym nr 2/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. Rada Nadzorcza z dniem
  11 stycznia 2017 r. do Zarządu Harper Hygienics S.A. powołała Pana Jacka Mariusza Kalinowskiego
  powierzając mu funkcję Członka Zarządu .

  W I połowie 2017 r. nas tąpiły istotne zmiany właścicielskie w Grupie Kapitałowej Harper Hygienics S.A.
  Pakiet blisko 60% akcji Harper Hygienics S.A. („Spółka”) należący do dotychczasowego wiodącego
  akcjonariusza, Radville Investments został zakupiony przez łotewską Spółkę SIA iC otton („iCotton”)
  (raport bieżący nr 14, 15 i 16 /2017 z dnia 15 marca 2017r.). Następnie w wyniku zakończenia wezwania
  do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki w dniu 23 czerwca 2017 r. Spółka iCotton osiągnęła próg
  66% akcji Spółki i głosów na W alnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

  Zmiany właścicielskie zostały odzwierciedlone w zmianie składu Rady Nadzorczej Spółki, Zarządu
  a także przyniosły zmiany w strukturze kapitałowej Grupy.

  W dniu 15 marca 2017 r. p an Robert Neymann zrezygnował z funkcji Prezesa Zarządu Spółki
  dominującej. Spółka informowała raportem bieżącym nr 17/2017 z dnia 15 marca 201 7 r.

  W dniu 15 marca 2017 r. Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. otrzymał oświadczenie o rezygnacji
  z pełnienia funkcji członka w Radzie Nadzorczej Spółki od pa na Michała Rusieckiego oraz pana
  Mateusza Grochowicza, o czym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2017 z dnia 15 marca
  2017 r.  Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Harper
  Hygienics S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018
  7/41


  Zgodnie z raport em bieżącym nr 21/2017 z dnia 16 marca 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
  w dniu 15 marca 2017 r. odwołało ze składu Rady Nadzorczej trzech członków: pana Adnrzeja
  Kacperskiego pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, pana Roberta
  Jankowskiego pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej oraz panią Agnieszkę Świergiel pełniącą
  funkcję Cz łonka Rady Nadzorczej. W tym również dniu Nadzwyczajne W alne Zgromadzenie powołało
  do składu Rady Nadzorczej cztery nowe osoby: pana Maralbeka Gabdsattarov jako Członka Rady
  Nadzorczej, pana Dmitrij s Kostojanskis jako Członka Rady Nadzorczej, pana Mikhaila Murashko jako
  Członka Rady Nadzorczej oraz pana Valeri Kulitski jako Członka Rady Nadzorczej (raport bieżący nr
  22/2017 z dnia 16 marca 2017 r. oraz 23/2017 z dnia 16 marca 2017 r.) .
  Jak poinformowano raportem bieżącym nr 32 /2017 z dnia 20 czerwca 2017 r . Rada Nadzorcza z dniem
  20 czerwca 2017 r. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu pana Rafała Szczepkowskiego.
  W dniu 21 sierpnia 2017 rezygnację z funkcji Członka Zarządu złożyła p ani Agnieszka Masłowska
  pełniąca funkcję Dyrektora Finansowego (raport bi eżący nr 35/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r.).
  W dniu 28 września 2017 r. Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. otrzymał oświadczenie o rezygnacji
  z pełnienia funkcji członka w Radzie Nadzorczej Spółki od pana Mikhaila Murashko (raport bieżący
  nr 37/2017 z dnia 28 września 2017 r.).
  W dniu 31 października 2017 r. został powołany do składu Rady Nadzorczej spółki Harper Hygienics
  S.A. pan Dmitrii Renev (raport bieżący nr 43/2017 z dnia 31 października 2017 r.).
  W dniu 30 listopada (raport bieżący nr 44/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.) Rada Nadzorcza powołała
  do Zarządu Spółki pana Amita Tilani powierzając mu funkcję Członka Zarządu Spółki.
  W dniu 19 grudnia 2017 r. p an Dmitrij s Kostojanski s złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji
  Członka w Radz ie Nadzorczej Spółki (raport bieżący nr 45/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.).
  W dniu 18 stycznia 2018 r. został powołany do składu Rady Nadzorczej Spółki pan Mikhail Murashko
  (raport bieżący nr 3/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.).
  W czerwcu 2017 roku strukt ura Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. uległa zmianie. Z dniem
  16 czerwca 2017 r. spółki zależne: Harper Hygienics Rus OOO z siedzibą w Moskwie oraz Harper
  Production OOO z siedzibą w Jarcewie zostały sprzedane przez Harper Hygienics S.A. do Optowaja
  Mnogoprofilnaja Kompanija.
  W dniu 4 czerwca 2018 r. pan Jacek Kalinowski złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu (raport
  bieżący nr 6/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r. ).
  Spółka dominująca w dniu 25 czerwca 2018 r. zawarła z mBank S.A. aneks nr 4 do umowy kredytowej
  o kredyt inw estycyjny z dnia 23.06.2015 . Zmiana dotyczyła w szczególności zmiany harmonogramu
  płatności rat kapitałowych. Spółka dominująca informowała o tym fakcie raportem bieżącym nr 9/2018
  z dnia 2 lipca 2018 r.
  Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Harper
  Hygienics S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018
  8/41


  2.3. Omówienie podstawowy ch wielkości ekonomiczno -finansowych,
  ujawnionych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

  tabela 1. Podstawowe wielkości ekonomiczno -finansowe
  01.01.2018 -
  31.03.2018
  01.01.2017 -
  31.12.2017
  01.01.2017 -
  31.03.2017
  01.01.2016 -
  31.12.2016 zmiana w % zmiana w %
  tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN 3M 201 8/
  3M 201 7
  12M 2017/
  12M 2016

  Przychody netto ze
  sprzedaży 68 996 243 502 45 331 202 874 52% 20%
  Zysk brutto ze sprzedaży 14 469 45 206 9 480 52 69 6 53% -14%
  Koszty sprzedaży 9 829 31 378 6 662 30 930 48% 1%
  Koszty ogólnego zarządu 6 267 21 199 7 370 23 461 -15% -10%
  Pozostałe koszty i
  przychody operacyjne -643 1 477 -857 504 -25% 193%
  Zysk / strata operacyjna -2 269 -5 894 -5 408 -1 191 -58% 395%
  Koszty i przychody
  finansowe -1 516 -1 512 -814 -5 005 86% -70%
  Zysk / strata przed
  opodatkowaniem -3 785 -7 406 -6 222 -6 19 6 -39% 20%
  Zysk / strata netto -3 647 -6 685 -6 235 -5 033 -42% 33%
  EBITDA 284 5 747 -2 369 11 43 0 -112% -50%

  Przychody ze sprzedaży netto za cztery kwartały 2017 roku wzrosły o 20% w ujęciu rok do roku.
  Dodatnią dynamikę 54% zanotował segment włókniny, natomiast spadek sprzedaży o 3% odnotowano
  w segmencie bawełny. Głównym powodem obniżenia sprzedaży produktów bawełnianych jest
  zakończenie kontraktu marki własnej jednej z rosyjskich sieci oraz niższa sprzedaż na rynki wschodnie
  (poziom przychodów z rynku rosyjskiego obniżył się o ok 1%, a ukraińskiego o ok 51% , gdzie produkty
  bawełniane stanowią główną część oferty dystrybucyjnej ). Pomimo tego, sprzedaż eksportowa wzrosł a
  o ok 15%, głównie w dzięki wzrostowi w Europie Centralnej (ok 23%) oraz w pozostałych krajach (ok
  64%).

  Sprzedaż Grupy na rynku polskim wzrosła o 23%, głównie za sprawą wyższej sprzedaży chusteczek
  marek własnych sieci. Według raportu Nielsen Grupa poz ostaje liderem rynkowym w każdej kategorii,
  w której oferuje swoje produkty.

  Na spadek zysku brutto ze sprzedaży o 14% w porównaniu do czterech kwartałów 2016 miały wpływ
  głównie: wyższe ceny wyczesów bawełnianych obserwowane głównie w I półroczu 2017, pr esja
  na ceny sprzedaży w kanale dyskontowym oraz wzrost kosztów płac pracowników produkcyjnych.

  Przy stabilnych kosztach wsparcia sprzedaży oraz niższych kosztach zarządu Grupa zakończyła
  czwarty kwartał wynikiem EBITDA (licząc narastająco) na poziomie 5 ,7 mln zł. Należy wziąć
  pod uwagę, że we wrześniu 2017 roku, spółka sprzedała urządzenie RING ROLL, na którym
  zrealizowała zysk w kwocie ok 3 mln zł (prezentowany w pozostałej działalności operacyjnej).
  Eliminując transakcję sprzedaży maszyny, oczyszczony zysk EBITDA po czterech kwartałach 2017 r.
  kształtowałby się na poziomie ok 2,7 mln zł.

  W V kwartale, Grupa poprawiła wynik EBITDA o 2,6 mln PLN, w wyniku optymalizacji portfolio
  sprzedaży oraz poprzez wdrożenie działań optymalizacyjnych na produkcji, co przyczyniło się
  do znacznej redukcji generowanych odpadów.  Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Harper
  Hygienics S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018
  9/41


  W V kwartale 2017 roku obrotowego, Grupa kontynuuje pozytywną dynamikę sprzedaży. Przychody
  netto wzrosły o 52% względem analogicznego okresu w roku ubiegłym (kalendarzowy kwartał I 2017 r.).
  Decy dującym czynnikiem wzrostu była kontynuacja realizowania sprzedaży produktów włókninowych
  do głównego klienta Grupy. Jednocześnie Grupa poprawiła rentowność sprzedaży

  Z uwagi na zwiększając ą się presj ę ze strony konkurencji , a jednocześnie nasilony trend sprzedaży
  marek własnych sieci , Grupa musiała zwiększyć nakład y finansowe w koszty sprzedaży w Polsce.

  Wyższe koszty finansowe netto w okresie styczeń -marzec 2018 w porównaniu do okresu styczeń -
  marzec 2017 spowodowane są głównie ujemnymi różnicami kursow ymi (0,3 mln zł ujemnych różnic
  kursowych w 2018 r., podczas gdy w 2017 r. 0,4 mln zł pozytywnych różnic kursowych)

  Zdarzenia o jednorazowym lub nietypowym charakterze wpływające na działalność Grupy
  i osiągnięte wyniki finansowe .

  W okresie od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018 r. poza zdarzeniami opisanymi w punktach 2.2 i 2.3
  powyżej nie wystąpiły inne istotne zdarzenia jednorazowe lub o nietypowym charakterze wpływające
  na wartość aktywów, pasywów, kapitał, przepływy środków pieniężnych lub osiąg nięte wyniki
  finansowe.

  Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności Grupy .

  Czynniki i nietypowe zdarzenia mające wpływ na wynik z działalności Grupy za rok obrotowy wraz
  z określeniem ich wpływu na osiągnięt y wynik zost ały opisane powyżej.

  2.4. Informacje o produktach , rynkach zbytu oraz źródłach zaopatrzenia .
  tabela 2. Sprzedaż netto w podziale na kraj i zagranicę
  Przychody netto
  01.01.2018 -
  31.03.2018

  udział
  %
  01.01.2017 -
  31.12.2017

  udział
  %
  01.01.2017 -
  31.03.2017

  udział
  %
  01.01.2016 -
  31.12.2016

  udział
  % tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN

  Sprzedaż krajowa 44 95 3 65% 157 349 65% 30 02 8 66% 128 062 63%
  Sprzedaż eksportowa 24 043 35% 86 153 35% 15 303 34% 74 812 37%
  Sprzedaż netto razem 68 996 100% 243 502 100% 45 331 100% 202 874 100%

  tabela 3. Sprzedaż netto wg rynków zbytu
  Przychody netto 01.01.2018 -
  31.03.2018
  01.01.2017 -
  31.12.2017
  01.01.2017 -
  31.03.2017
  01.01.2016 -
  31.12.2016
  zmiana w
  %
  zmiana w
  %
  tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN 3M 2018/
  3M 2017
  12M 2017/
  12M 2016

  Sprzedaż krajowa 44 95 3 157 349 30 02 8 128 062 50% 23%
  Sprzedaż eksportowa 24 043 86 153 15 303 74 812 57% 15%
  Rosja 3 018 17 716 2 189 17 871 38% -1%
  Ukraina 115 2 90 1 351 5 87 7 -67% -51%
  Kraje Europy Centr -
  Wschodniej 9 189 34 173 5 866 27 726 57% 23%
  Kraje Europy Zach.
  (Niemcy, Wlk.Brytania) 4 30 1 11 304 2 717 11 142 58% 1%
  Pozostałe kraje
  eksportowe 7 420 20 059 4 180 12 196 78% 64%
  Sprzedaż netto razem 68 996 243 502 45 331 202 874 52% 20%


  Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Harper
  Hygienics S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018
  10 /41


  Grupa dynamicznie rozwija sprzedaż zarówno w Polsce, jak i na rynkach eksportowych. Sprzedaż
  krajowa w okresie 12 miesięcy 2017 r. wzrosła o 23% względem 12 miesięcy 2016 r., natomiast
  w okresie styczeń -marzec 2018 r. Grupa wygenerowała przychody o 50% wyższe niż w analogicznym
  orkesie rok wcześniej. Spowodowane to było wyższą sprzedażą w kategorii chusteczek dziecięcych
  pod markami własnymi sieci .

  Pozytywna 1 5% (12 miesięcy 2017 r. w porównaniu do 12 miesięcy 2016 r.) i 57% (3 miesi ące 2018 r.
  w porównaniu do 3 miesięcy 2017 r.) dynamika sprzedaży na rynkach eksportowych jest generowana
  prze z wszystki e rynki obsługowane przez Grupę, z wyjątkiem Ukrainy , gdzie wzmożona aktywność
  lokalnych producentów chusteczek nawilżanych ograniczyła możliwości sprzedażowe Grupy.

  tabela 4. Sprzedaż netto wg segmentów
  Przychody netto 01.01.2018 -
  31.03.2018
  01.01.2017 -
  31.12.2017
  01.01.2017 -
  31.03.2017
  01.01.2016 -
  31.12.2016
  zmiana w
  %
  zmiana w
  %
  tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN 3M 2018/
  3M 2017
  12M 2017/
  12M 2016

  Przychody netto ze sprzedaży 68 996 243 502 45 331 202 874 52% 20%
  Bawełna 29 875 115 400 24 121 119 350 24% -3%
  Włókniny 38 057 122 087 20 129 79 224 89% 54%
  Pozostałe 1 064 6 015 1 081 4 300 -1% 40%

  Ujemna dynamika w segmencie bawełnianym (płatki i patyczki kosmetyczne) na poziomie 3% w okresie
  12 miesięcy 2017 w porównaniu do 12 miesięcy 2016 spowodowana była niższą sprzedażą płatków
  do głównego klienta w Polsce. W yż sza s przedaż w segmencie włókninowym wynika głównie
  z chusteczek dziecięcych na rynku krajowym.
  Pozostała sprzedaż obejmuje odsprzedaż pozostałości surowców, półproduktów i odpadów
  produkcyjnych.

  tabela 5. Sprzedaż netto w podziale na brand i markę własną sieci
  Przychody netto 01.01.2018 -
  31.03.2018
  01.01.2017 -
  31.12.2017
  01.01.2017 -
  31.03.2017
  01.01.2016 -
  31.12.2016
  zmiana w
  %
  zmiana w
  %
  tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN 3M 2018/
  3M 2017
  12M 2017/
  12M 2016

  Brand 28 067 104 551 21 302 91 498 32% 14%
  Marka własna sieci 39 865 132 936 22 94 8 107 076 74% 24%
  Pozostała sprzedaż 1 064 6 015 1 081 4 300 -1% 40%
  Sprzedaż netto razem 68 996 243 502 45 331 202 874 52% 20%


  W okresie 12 miesięcy 201 7 dynamika sprzedaży produktów brandowych produkowanych pod znakami
  firmowymi Harper Hygienics S.A. wyniosła 1 4%. Pozytywny trend widoczny jest zarówno w segmencie
  bawełnianym (+ 6%) jak i włókninowym (+ 26 % rok do roku) . W okresie 3 miesięcy 2018 r. wzrost
  sprzedaży produktów b randowych był jeszcze wyższy i wyniósł 32% w porównaniu do 3 miesięcy
  2017 r.

  Dane z rynku krajowego wg raportów Nielsen wskazują na wzrost wartości wszystkich kategorii,
  w których produkty dostarcza Grupa . Dynamiki wartości sprzedaży kształtują się w gra nicach 0%-12 %.
  Poziomy tych dynamik kształtują się jednak nierównomiernie, jeśli analizowany jest odrębnie rynek
  brandowy i rynek produktów marek własnych sieci handlowych.


  Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Harper
  Hygienics S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018
  11/41  Grupa , jako producent zarówno produktów swoich marek Cleanic , Kindii oraz Prest o, jak i marek sieci
  handlowych, utrzymała pierwszą pozycję na rynku polskim we wszystkich swoich kategoriach .

  Głównymi surowcami do produkcji, w które zaopatruje się Grupa są wyczesy bawełniane, włóknina,
  po lipropylen oraz celuloza . Grupa zaopatruje się w podstawowe surowce zarówno w kraju jak
  i za granicą , starając się dywersyfikować źródła dostaw .

  2.5. Polityka w zakresie kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej.

  W kwietniu 2018 r. Zarząd ogłosił nową, dwuletnią strategię Grupy, której główne założenia koncentrują
  się wokół istotnej popraw y marżowości oraz obniżeniu wskaźników zadłużenia.

  Po udanym uruchomieniu linii produkcyjnej Arvell w 2016 r., rok 2017 stał pod znakiem modyfikacji pod
  kątem optymalizacji tego procesu produkcji. Obecnie stosowana te chnologia Arvell została
  dopracowana pod k ątem poprawy parametrów włókniny oraz przyspieszenia pracy linii przy
  jednoczesnym zachowaniu parametrów wyrobu. Bardzo istotnym aspektem było wdrożenie programu
  recyklingu, który pozwala na ponowne wykorzystanie o dpadów do produkcji.

  Jednocześnie, modyfikacj e wyżej wymienione pozwalają utylizować moce produkcyjne linii Arvell
  w obrębie surowców do produkcji nowych produktów, w tym suchych ręczników oraz innych
  komponentów do higieny intymnej.

  2.6. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje
  skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego (również
  przeliczone na Euro) za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r. i
  poprzedni rok obrotowy, a w przypadku sprawozdania z sytuacj i finansowej –
  na dzień 31 marca 201 8 i koniec poprzedniego roku obrotowego.

  Poniżej przedstawiono wybrane dane skonsolidowane Grupy:
  tabela 6. Wybrane skonsolidowane dane finansowe
  Wybrane dane
  finansowe
  12M 2017 12M 2016 3M 2018 3M 2017
  tys.
  PLN
  tys.
  EUR
  tys.
  PLN
  tys.
  EUR
  tys.
  PLN
  tys.
  EUR
  tys.
  PLN
  tys.
  EUR

  Przychody netto ze
  sprzedaży 243 502 57 183 202 874 46 491 68 996 16 504 45 331 10 742
  Zysk brutto ze
  sprzedaży 45 207 10 616 52 697 12 076 14 469 3 461 9 480 2 247
  Zysk z działalności
  operacyjnej -5 894 -1 384 -1 191 -273 -2 269 -543 -5 408 -1 282
  Zysk brutto -7 406 -1 739 -6 197 -1 420 -3 785 -905 -6 222 -1 475
  Zysk / (strata) netto -6 685 -1 570 -5 033 -1 153 -3 647 -872 -6 235 -1 478
  EBITDA 5 747 1 350 11 430 2 619 284 68 -2 369 -561
  tabela 7. Wybrane skonsolidowane dane sprawozdania z sytuacji finansowej
  Aktywa 31 -03 -2018 31 -12 -2016
  tys. PLN tys. EUR tys. PLN tys. EUR

  Aktywa trwałe 172 608 41 384 180 651 40 834
  Aktywa obrotowe 79 098 18 964 54 617 12 346
  Aktywa razem 251 706 60 348 235 268 53 180


  Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Harper
  Hygienics S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018
  12 /41


  tabela 8. Wybrane skonsolidowane dane sprawozdania z sytuacji finansowej
  Pasywa 31 -03 -2018 31 -12 -2016
  tys. PLN tys. EUR tys. PLN tys. EUR

  Kapitał własny 72 313 17 338 82 383 18 622
  Zobowiązania długoterminowe 42 282 10 137 59 855 13 530
  Zobowiązania krótkoterminowe 137 111 32 873 93 030 21 028
  Pasywa razem 251 706 60 348 235 268 53 180


  Poniżej przedstawiono wybrane dane jednostkowe Harper Hygienics SA:
  tabela 9. Wybrane jednostkowe dane finansowe
  Wybrane dane
  finansowe
  12M 2017 12M 2016 3M 2018 3M 2017
  tys.
  PLN
  tys.
  EUR
  tys.
  PLN
  tys.
  EUR
  tys.
  PLN
  tys.
  EUR
  tys.
  PLN
  tys.
  EUR

  Przychody netto ze
  sprzedaży 243 220 57 117 202 369 46 375 68 996 16 504 45 172 10 705
  Zysk brutto ze
  sprzedaży 44 924 10 550 52 191 11 960 14 469 3 461 9 321 2 209
  Zysk z działalności
  operacyjnej -4 998 -1 174 -1 511 -346 -2 269 -543 -5 214 -1 235
  Zysk brutto -2 571 -604 -6 550 -1 501 -3 785 -905 -4 771 -1 131
  Zysk / (strata) netto -1 828 -429 -5 381 -1 233 -3 647 -872 -4 778 -1 132
  EBITDA 6 596 1 549 11 016 2 524 284 68 -2 198 -521
  tabela 10. Wybrane jednostkowe dane sprawozdania z sytuacji finansowej
  Aktywa 31 -03 -2018 31 -12 -2016
  tys. PLN tys. EUR tys. PLN tys. EUR

  Aktywa trwałe 172 613 41 385 178 836 40 424
  Aktywa obrotowe 79 097 18 964 52 315 11 825
  Aktywa razem 251 711 60 349 231 151 52 249
  tabela 11. Wybrane jednostkowe dane sprawozdania z sytuacji finansowej
  Pasywa 31 -03 -2018 31 -12 -2016
  tys. PLN tys. EUR tys. PLN tys. EUR

  Kapitał własny 72 318 17 339 77 766 17 578
  Zobowiązania długoterminowe 42 282 10 137 59 850 13 528
  Zobowiązania krótkoterminowe 137 111 32 873 93 53 5 21 143
  Pasywa razem 251 711 60 349 231 15 1 52 249


  2.7. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego
  sprawozdania z sytuacji finansowej , w tym z punktu widzenia płynności Grupy
  Kapitałowej.

  Struktura aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu została zaprezentowana w punkcie 2.6 .
  Analiz ę wskaźników rentowności oraz płynności przedstawiono poniżej.

  Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Harper
  Hygienics S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018
  13/41


  tabela 12. Wybrane wskaźniki fina nsowe
  Podstawowe wskaźniki
  rentowności
  12M 2017 12M 2016 zmiana w p.p. 3M 2018 3M 2017 zmiana w p.p.
  % % 2017/2016 % % 3M 2018/
  3M 2017

  rentowność sprzedaży brutto 18,6% 26,0% -7,4 21,0% 20,9% 0,1
  rentowność zysku
  operacyjnego -2,4% -0,6% -1,8 -3,3% -11,9% 8,6
  rentowność netto -2,7% -2,5% -0,2 -5,3% -13,8% 8,5
  rentowność EBITDA 2,4% 5,6% -3,2 0,4% -5,2% 5,6
  stopa zwrotu z aktywów
  (ROA) -2,7% -2,1% -0,6 -1,4% -2,7% 1,3
  stopa zwrotu z kapitałów
  własnych (ROE) -8,8 % -6,1% -2,7 -5,0% -8,2% 3,2
  stopa zwrotu z aktywów (ROA): wynik finansowy netto / suma bilansowa
  stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE): wynik finansowy netto / kapitał własny

  Rentowność sprzedaży brutto obniżyła się z 26% w czterech kwartałach 2016 r. do poziomu 18,6%
  w analo gicznym okresie 2017 r. Spadek rentowności wynika z wyższych cen wyczesów bawełnianych
  obserwowany głównie w I półroczu 2017, presji na ceny sprzedaży w kanale dyskontowym oraz wzrost
  kosztów płac pracowników produkcyjnych .

  W okresie 3 miesięcy 2018 nast ąpiła poprawa rentowności sprzedaży dzięki wdrożonej optymalizacji
  kosztowej w procesie produkcyjnym . Efektem podjętych działań jest pozytywna EBITDA wobec straty
  na poziomie EBITDA w analogicznym okresie 2017.

  Podstawowe wskaźniki płynności 31.03.2018 31.12.2016 zmiana %
  % % 31.03.2018 /
  31.12. 2016

  płynność bieżąca 0,58 0,59 -2%
  płynność szybka 0,35 0,36 -2%
  kapitał obrotowy netto -18 300 -13 648 34,1%
  dług netto 78 018 83 855 -7,0%
  płynność bieżąca: aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe
  płynność szybka: (aktywa obrotowe – zapasy)/zobowiązania krótkoterminowe
  dług netto: zobowiązania finansowe minus środki pieniężne

  Na koniec marca 2018 r. w skaźniki płynności pozostawały na porównywalnym poziomie do stanu na
  31 grudnia 201 6 roku . Obniżeniu uległ poziom długu netto (około 5 milion ów zł) przy jednoczesniej
  zmian ie zaangażowanego poziomu kapitału pracującego .


  Podstawowe wskaźniki zadłużenia 31.03.2018 31.12.2016 zmiana w p.p.
  % % 2017/2016

  wskaźnik ogólnego zadłużenia 71% 65% 6
  wskaźnik zadłużenia długoterminowego 17% 25% -9
  wskaźnik ogólnego zadłużenia: zobowiązania ogółem/pasywa ogółem
  wskaźnik zadłużenia długoterminowego: zobowiązania długoterminowe/pasywa ogółem

  Poziom wskaźnika ogólnego zadłużenia na dzień 31 marca 201 8 r. w porównaniu ze stanem
  na 31 grudnia 2016 r. pogorszył się o 6 punkt ów procentow ych . W ynika to głównie ze wzrostu
  zobowiązań handlowych w związku ze zwiększonymi zakupami surowców do obsługi wy ższej


  Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Harper
  Hygienics S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018
  14 /41


  sprzedaży w segmencie włóknin oraz zaksięgowania kaucji i przedpłaty w kwocie ok 12 mln zł
  otrzymanej w ramach umowy ze Spółką iCotton .

  Spółka dominująca w dniu 25 czerwca 2018 r. zawarła z mBank S.A. aneks nr 4 do umowy kredytowej
  o kredyt inw estycyjny z dnia 23.06.2015 . Zmiana dotyczyła w szczególności zmiany harmonogramu
  płatności rat kapitałowych. Spółka dominująca informowała o tym fakcie raportem bieżącym nr 9/2018
  z dnia 2 lipca 2018 r.

  W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem ani po d niu bilansowym nie wystąpiły przypadki
  naruszenia spłat kapitału lub odsetek dla instytucji finansowych .

  2.8. Opis istotnych pozycji pozabilansowych.

  Na koniec 2017 roku obrotowego zakończonego 31 marca 2018 r. Grupa Kapitałowa Harper Hygienics
  S.A. wykazuje 1 385,4 tys. euro zobowiązań pozabilansowych z tytułu otwartych akredytyw.

  Na dzień 31 marca 2018 roku Spółka posiada otwartą gwarancję bankową na kwotę 268,1 tys. euro
  z terminem ważności do 23 kwietnia 2019 roku. Gwarancja ta wystawiona została na zab ezpieczenie
  wykonania umowy najmu powierzchni magazynowej podpisanej z firmą Panattoni w dniu 11 marca
  2016 r.

  2.9. Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji
  kapitałowych dokonanych w ramach Grupy Kapitałowej w 201 6 roku .

  W 201 7 roku Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. nie dokonywała lokat kapitałowych ani inwestycji
  kapitałowych .


  3. POZOSTAŁE INFORMACJE

  3.1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Harper Hygienics wraz z informacją o
  powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych wraz ze wskazaniem
  jednostek podlegających konsolidacji.

  Spółka Harper Hygienics S.A. posiada 100% udziałów w Spółce ANV Sp. z o.o. w likwidacji.

  ANV Sp. z o.o. w likwidacji („ANV”) została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia
  30.12.2016 r. w ce lu prowadzenia działalności produkcyjnej. Z uwagi na zmianę właściciela Spółki
  Radville, tj. głównego akcjonariusza Harper Hygienics S.A., potencjał ANV nie został wykorzystany
  i w dniu 28 czerwca 2017 r. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie r ozwiązania ANV
  z dniem 30 czerwca 2017 r. Na likwidatora ustanowiono Panią Edytę Jaworek z prawem
  do samodzielnej reprezentacji.

  3.2. Opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A.

  W czerwcu 2017 roku struktura Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. uległa zmianie. Z dniem
  16 czerwca 2017 r. spółki zależne: Harper Hygienics Rus OOO z siedzibą w Moskwie oraz Harper
  Production OOO z siedzibą w Jarcewie zmieniły właściciela z Harper Hygienics S.A. na Optowaja
  Mnogoprofilnaja Kompanija. Ce na sprzedaży wyniosła 10 000 Rubli za 100% udziałów w każdej z tych
  spółek .

  Poza powyżej opisanymi nie miały miejsca inne zmiany w organizacji Grupy Kapitałowej Harper
  Hygienics S.A.


  Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Harper
  Hygienics S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018
  15/41  3.3. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Grupy
  Kapit ałowej.

  Umowy znaczące omówiono w punkcie 2.2.

  Nie zawarto innych znaczących dla działalności Grupy umów, w tym umów zawartych pomiędzy
  akcjonariuszami, umów ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji.

  3.4. Informacje o udziel onych pożyczkach, poręcze niach kredytu lub pożyczki ,
  udzielonych gwa rancjach oraz o zaciągniętych i wypowiedzianych umowach
  kredytów i pożyczek w roku zakończonym 31 marca 2018 roku .

  W okresie od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018 roku Spółka dominująca ani żadna spółka zależna nie
  udz ielała pożyczek, poręczeń kredytu, ani też nie udzielała gwarancji.

  W okresie od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018 roku Spółka dominująca ani żadna spółka zależna nie
  wypowiedziały pożyczek lub kredytów oraz nie otrzymały poręczeń i gwarancji.

  3.5. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta lub jednostkę
  od niego zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż
  rynkowe.

  Transakcje zawarte w 201 7 roku z podmiotami powiązanymi, były transakcjami typowymi. Ich charakter
  i warunki wynika ły z bieżącej działalności operacyjnej Harper Hygienics S.A. i jednostek zależnych.
  Transakcje te są realizowane na normalnych zasadach rynkowych.

  3.6. Wykorzystanie wpływów z emisji papierów wartościowych.

  W 201 7 r. Grupa nie dokonała emisji papierów wartoś ciowych.

  3.7. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi Grupy a wcześniej
  publikowanymi prognozami wyników na dany rok.

  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. nie przedstawi ała d o publicznej wiadomości prognoz w 201 7
  roku.

  3.8. Charakterystyka czynników istotnych dla rozwoju Grupy Kapitałowej
  oraz opis perspektyw rozwoju co najmniej do 31 marca 201 9 r.

  Według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu, Zarząd Grupy Harper Hygienics S.A. oczekuje
  wzrostu w najbliższych miesiącach ceny wycze sów bawełnianych. Jest to podyktowane niestabilną
  sytuacj ą polityczną na rynkach międzynarodowych, szczególnie na rynku tureckim.

  Z drugiej strony rozwój produkcji wyrobów opartych na włókninach o odmiennej strukturze surowcowej
  pozwala Grupie na zmniej szeniu ryzyka zależności od zmiennej sytuacji na rynku wyczesów
  bawełnianych .

  W pozostałych obszarach surowcowych Zarząd nie przewiduje znaczących zmian.

  Pomimo stabilnej , z punktu widzenia Grupy, relacji pomiędzy popytem a podażą podstawowych
  surowców G rupy (bawełna, celuloza, polipropylen) nie można wykluczyć prób spekulacyjnego
  wpływania na ich cenę. Ewentualne wystąpienie tych zmian jest trudne do przewidzenia zwłaszcza ze


  Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Harper
  Hygienics S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018
  16 /41


  względu na fakt braku obiektywnych przesłanek w tej kwestii. Z tego względu Gru pa podjęła negocjacje
  handlowe mając e na celu stabilizację cen głównych surowc ów w 201 7 roku .

  Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że ogólna sytuacja makroekonomiczna Polski oraz pozostałych
  krajów , do których eksportowane są produkty Grupy Kapitałowej , w tym takie czynniki jak: dynamika
  wzrostu PKB, poziom inflacji, charakterystyka demograficzna populacji, nastroje konsumenckie
  społeczeństwa i poziom bezrobocia, wpływają bezpośrednio na stopień zamożności i siłę nabywczą
  społeczeństwa oraz na wysokość dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych . W efekcie
  czynniki te wpływają także na wielkość popytu na dobra konsumpcyjne, w tym na produkty oferowane
  przez Grupę Kapitałową Harper Hygienics S.A. W przypadku rynków zagranicznych, w szczególności
  Rosji i Ukrainy, poza czynnikami gospodarczymi istotnym elementem jest ogólna sytuacja polityczna.
  Grupa ubezpiecza należności od głównych dystrybutorów w Europie Wschodniej i jednocześnie
  obserwuje rozwój sytuacji politycznej w tym regionie .

  Ponadto, elementam i lub czynnikami polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej, monetarnej i politycznej
  oraz czynnikami, które miałyby istotny wpływ lub które mogłyby bezpośrednio lub pośrednio mieć
  istotny wpływ na działalność operacyjną Grupy są:

  • polityka monetarna

  Wyso kość stóp procentowych ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej może wywierać pośredni wpływ
  na oprocentowanie kredytów bankowych i koszt ewentualnego pozyskania finansowania dłużnego
  przez Grupę.

  • poziom kursu walutowego EUR/PLN lub USD/PLN
  Grupa Kapita łowa w ramach prowadzonej działalności dokonuje rozliczeń w walutach obcych.
  Związane jest to z jednej strony z uzyskiwaniem przez Grupę Kapitałową wpływów ze sprzedaży
  zagranicznej, z drugiej strony – z koniecznością ponoszenia przez Grupę wydatków na zak up maszyn
  i surowców poza granicami Polski. Podstawową walutą do rozliczeń tego typu dokonywanych przez
  Grupę Kapitałową jest Euro. Ponadto, w związku z realizacj ą planów ekspansji zagranicznej, Grupa
  Harper Hygienics zwiększyła poziom sprzedaży eksportowe j a tym samym zwiększy ła wpły wy
  w walutach obcych (w tym w Euro). Znacząca zmiana kursu EUR/PLN mogłaby mieć wpływ na wyniki
  osiągane przez Grupę, pomimo znacznego zrównoważenia wpływów i wypływów realizowanych
  w walutach obcych, głównie w Euro.
  Opisane w niniejszym sprawozdaniu działania podejmowane przez Grupę w obszarze m.in. inwestycji
  technologicznych , optymalizacji kosztu wytworzenia czy dalszego rozwoju dystrybucji na nowych
  rynkach eksportowych powinny, w ocenie zarządu, przełożyć się na d alsze umacnianie pozycji
  rynkowej Grupy i zapewnić poprawę tendencji w zakresie osiąganych wyników finansowych w kolejnym
  roku.

  3.9. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, z uwzględnieniem
  możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalnoś ci.

  W dłuższej perspektywie wzrost Grupy będzie efektem prowadzonych i planowanych inwestycji
  w zakresie zwiększenia efektywności produkcyjnych , dostosowywanych do programu poprawy
  rentowności wyrobów Grupy .

  Powyższe plany inwestycyjne będą finansowane ze śr odków własnych, poprzez leasing oraz inne
  źródła zewnętrzne , w tym pożyczek od akcjonariusza posiadające go większościow y pakiet akcji .
  Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Harper
  Hygienics S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018
  17/41


  3.10. Informacja o wszelkich umowach zawartych pomiędzy emitentem a osobami
  zarządzającymi, przewidującymi rekompensatę w przypadku ich rezygnacji
  lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich
  odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez
  przejęcie.

  Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Harper Hygienics S.A. nie za warł umów z osobami
  zarządzającymi przewidującymi rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia
  z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje
  z powodu połączenia Harper Hygienics S.A. przez przejęcie.

  3.11. Zestawienie stanu posiadania akcji Harper Hygienics S.A. lub akcji i udziałów
  w jej jednostkach powiązanych przez osoby zarządzające i nadzorujące
  Spółkę na dzień przekazania raportu.

  Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania żadna z osób zarządzających i nadzorujących w Grupie
  Kapitałowej Harper Hygienics S.A. nie posiadała akcji Spółki Harper Hygienics ani akcji i udziałów w jej
  jednostkach powiązanych .
  3.12. Informacje o znanych umowach (w tym również zawartych po dniu
  bilansowym), w wyniku kt órych mogą w przyszłości nastąpić zmiany
  w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy
  i obligatariuszy

  Informacje o zmianach w proporcjach posiadanych akcji zostały umieszone w części 3.21 oraz w nocie
  do skonsolidowanego sprawozdan ia finansowego za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r .
  Poza tymi informacjami nie są znane Grupie umowy w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić
  zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy .

  3.13. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych

  Grupa nie wprowadziła programów akcji pracowniczych. Programy motywacyjne istniejące w Grupie
  Kapitałowej Harper Hygienics zostały opisane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok
  201 7.

  3.14. Informacje o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
  dokonującym przeglądu lub badania sprawozdania finansowego

  Podmiotem uprawnionym do badania jednostkowego sprawozdania finansowego Harper
  Hygienics S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdani a finansowego Grupy Kapitałowej Harper
  Hygienics S.A. za rok obrotowy 2017 zakończony 31 marca 2018 r. jest spółka Grant Thornton Polska
  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa na podstawie umowy zawartej
  27 czerwca 2018 r.
  Podmiotem uprawnionym do badania i przeglądu sprawozdań finansowych, który był odpowiedzialny
  za przeprowadzenie przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Harper Hygienics S.A. oraz
  przeglądu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. za pierwsze półrocze
  2017 roku oraz za badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Harper Hygienics S.A.
  i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Harper Hygienics za 2016 rok była
  spółka KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowi edzialnością spółka komandytowa na podstawie
  umowy zawartej 10 czerwca 2015 r.
  Wysokość wynagrodzenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w odniesieniu
  do Harper Hygienics S.A.


  Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Harper
  Hygienics S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018
  18 /41


  Wynagrodzenie audytora (w tys zł) 15M 2017 12M 2016

  Badanie i przeglądy sprawozdań finansowych 70,0 * 103,9 * wynagrodzenie KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzlanością sp.k. oraz Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością sp.k .

  3.15. Informacja o zmianach w podstawowych zasadach zarządzania
  przedsiębiorstwem Harper Hygienics S.A. i jego Grupą Kapitałową.

  W roku obrotowym nie nastąpiły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem
  w Spółce dominującej i w Grupie Kapitałowej Harper Hygienics S.A., poza rozpoczęciem procesu
  likwidacji spółki zależnej ANV sp. z o.o.
  Zmiany w strukturze zarządu:

  1. Powołanie do zarządu spółki Pana Jacka Kalinowskiego, na podstawie uchwały nr 6 Rady
  Nadzorczej z dnia 11 stycznia 2017 r., co było publikowane w raporcie bieżącym nr 2/1017.
  2. Powołanie do zarządu spółki na stanowisko Prezesa zarządu Pana Rafała Szczepkowskiego,
  na podstawie uchwały nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 20 czerwca 2017 r., co było publikowane
  w raporcie bieżącym nr 32/1017.
  3. Powołanie do zarządu spółki Pana Amit’a Dayal Ti lani, na podstawie uchwały nr 2 Rady
  Nadzorczej z dnia 30 listopada 2017 r., co było publikowane w raporcie bieżącym nr 44/1017.
  4. W dniu 21 sierpnia 2017 r. członek zarządu Pani Agnieszka Masłowska złożyła rezygnację z funkcji
  członka zarządu ze skutkiem na dzień złożenia rezygnacji, co było publikowane w raporcie
  bieżącym nr 35/2017.
  5. W dniu 15 marca 2017 r. Prezes zarządu Pan Robert Neymann złożył rezygnację z funkcji członka
  zarządu ze skutkiem na dzień złożenia rezygnacji, co było publikowane w raporcie b ieżącym nr
  17/2017.

  Zmiany w statucie:
  W statucie Spółki dominującej dokonano zmiany w przedmiocie punktu 10.11, 10.13.22 oraz
  wprowadzenie ust. 10.13.23 do Statutu Spółki Postanowieniem z dnia 6 marca 2017 r., o których Spółka
  dominująca informowała w raporcie bieżącym nr 26/2017 z dnia 21 marca 2017 r.

  Zakres wprowadzonych zmian w Statucie Spółki obejmuje:
  Dotychczasowe brzmienie ustępu 10.11 Statutu Spółki:
  "10.11 Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile niniejszy
  Statut lub ustawa nie stanowią inaczej."

  Nowe brzmienie ustępu 10.11 Statutu Spółki:
  "10.11 Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile niniejszy
  Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Uchwała Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ustępie
  10.13.22 poniżej, zapada większością trzech czwartych głosów."

  Dotychczasowe brzmienie ustępu 10.13.22 Statutu Spółki:
  "10.13.22 inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami prawa
  lub postanowieniami niniejszego S tatutu."

  Nowe brzmienie ustępu 10.13.22 Statutu Spółki:
  "10.13.22 wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części
  przedsiębiorstwa spółki pod firmą ANV Sp. z o.o. oraz wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie praw
  przem ysłowych, znaków towarowych i przemysłowych spółki pod firmą ANV Sp. z o.o. oraz wyrażenie
  zgody na jakąkolwiek zmianę kapitału zakładowego spółki pod firmą ANV Sp. z o.o. oraz wyrażenie
  zgody na zbycie lub obciążenie udziałów spółki pod firmą ANV Sp. z o. o.;"


  Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Harper
  Hygienics S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018
  19/41  Dodanie w ust. 10.13 Statutu Spółki ust. 10.13.23 w następującym brzmieniu:
  "10.13.23 inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami prawa
  lub postanowieniami niniejszego Statutu .”

  3.16. Informacja o posiadanych przez Grupę Kapita łową Harper Hygienics S.A.
  oddziałach (zakładach).

  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. nie posiada oddziałów (zakładów).

  3.17. Informacja o udziałach (akcjach) własnych posiadanych przez Harper
  Hygienics S.A., jednostki wchodzące w skład jej Grupy Kapitało wej
  oraz osoby działające w ich imieniu.

  Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Harper Hygienics S.A., żadna ze spółek wchodząca
  w skład Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. ani żadna z osób działających w ich imieniu nie
  posiadała akcji Spółki Harper Hygienics S.A. ani uprawnień do nich.

  3.18. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń

  Ryzyko związane z kontynuacji działalności

  W związku z po stępującym od kilku lat zmniejszaniem się kapitału obrotowego będącym wynikiem
  zarówno presji cenowej w segmencie marek własnych, jak i wzrastającej odpadowości, Grupa oceniła
  wyniki działalności operacyjnej oraz sytuacji finansowej po zakończeniu okresu sprawozdawczego oraz
  rozważyła czy przyjęte założenie kontynuacji dział alności jest nadal zasadne.

  Kapitał obrotowy Grupy wyniósł -18.300 tys. PLN na dzień 31 marca 2018 r. w porównaniu do -13.648
  tys. PLN wg stanu 31 grudnia 2016 r. Powyższ a wartość kapitału obrotowego był a wynikiem spłaty
  zobowiązań finansowych wobec banku. Obniżeniu uległ poziom długu netto (około 5 milionów zł) przy
  jednoczesniej zmianie zaangażowanego poziomu kapitału pracującego .

  Poziom wskaźnika ogólnego zadłużenia na dzień 31 marca 2018 r. w porównan iu ze stanem
  na 31 grudnia 2016 r. pogorszył się o 6 punktów procentowych. W ynika to głównie ze wzrostu
  zobowiązań handlowych w związku ze zwiększonymi zakupami surowców do obsługi wyższej
  sprzedaży w segmencie włóknin oraz zaksięgowania kaucji i przedpłat y w kwocie ok 12 mln zł
  otrzymanej w ramach umowy ze Spółką iCotton.

  Jednocześnie, Grupa podjęła szereg działań by poprawić kapitał obrotowy Spółki.
  Celem poprawy efektywności produkcyjnej , Grupa nabyła now e maszyn y, finansowane poprzez leasing
  od spółki iCotton . Jednocześnie, spółka iCotton udzieliła Grupie linię pożyczkową w wysokości
  10,5 mln zł. Dodatkowo, Grupa podj ęła działa nia mające na celu popraw ę rotacji zapasów i rotacji
  należności, którego efektem jest poprawa kapitału obrotowego o ponad 3 ml n zł w okresie
  od 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018 r.

  Spółka dominująca w dniu 25 czerwca 2018 r. zawarła z mBank S.A. aneks nr 4 do umowy kredytowej
  o kredyt inwestycyjny z dnia 23.06.2015 r.. Zmiana dotyczyła w szczególności zmiany harmonogramu
  płatn ości rat kapitałowych. Spółka dominująca informowała o tym fakcie raportem bieżącym nr 9/2018
  z dnia 2 lipca 2018 r.

  W ocenie Grupy , ryzyko związane z utratą płynności jest niski e, szczególnie dzięki działa niom
  i instrument om przedstawionym powyżej .
  Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną


  Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Harper
  Hygienics S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018
  20 /41  Ogólna sytuacja makroekonomiczna Polski oraz państw , do których Grupa Kapitałowa Harper
  Hygienics eksportuje swoje produkty (w szczególności Rosji, Ukrainy i Rumunii czy krajów Europy
  Zachodniej ) w tym takie czy nniki jak: tempo wzrostu PKB, poziom inflacji , polityka monetarna
  i podatkowa państwa , charakterystyka demograficzna populacji oraz poziom bezrobocia mają
  bezpośredni wpływ na stopień zamożności i siłę nabywczą społeczeństwa. W efekcie czynniki te
  wpływają także na wielkość popytu na dobra konsumpcyjne, w tym na produkty oferowane przez Harper
  Hygienics i mogą mieć wpływ na jego sytuację finansową.

  W przypadku rynków zagranicznych (w szczególności Rosji i Ukrainy) poza czynnikami gospodarczymi
  istotnym ele mentem jest ogólna sytuacja polityczna.

  Ryzyko związane ze zmianami w systemie podatkowym

  Jednym z istotniejszych czynników, mającym wpływ na działalność Grupy Kapitałowej, są zmiany
  systemu podatkowego oraz zmiany przepisów podatkowych. Ponadto wiele z obecnie obowiązujących
  przepisów podatkowych nie zostało sformułowanych w sposób dostatecznie precyzyjny i brak jest ich
  jednoznacznej wykładni, co może powodować sytuacje odmiennej ich interpretacji przez Grupę
  Kapitałową oraz przez organy skarbowe. W zwi ązku z rozbieżnymi interpretacjami przepisów
  podatkowych w przypadku podmiotu z obszaru Polski, zachodzi większe ryzyko niż w przypadku
  podmiotów działających w bardziej stabilnych systemach podatkowych. Działalność Grupy Kapitałowej
  oraz jej ujęcie podatk owe w deklaracjach i zeznaniach podatkowych mogą zostać uznane przez organy
  podatkowe za niezgodne z przepisami podatkowymi.

  Istnieje ryzyko zmian przepisów podatkowych oraz przyjęcia przez organy podatkowe interpretacji
  przepisów podatkowych odmiennej o d będącej podstawą wyliczenia zobowiązania podatkowego przez
  Harper Hygienics S.A. lub Grupę Kapitałową. Może to negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję
  rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej .
  Ryzyko zmian kurs ów wa lutowych

  Walutą sprzedaży do klientów zagranicznych jest Euro ( m.in. Rosja, Ukraina, Rumunia, Niemcy).
  Jednocześnie część kosztów jest ponoszona w Euro. Wartość transakcji sprzedaży opartych
  na walucie euro w 201 5 roku stanowiła około 97% wartości transak cji handlowych zakupów opartych
  na tej walucie , co stanowiło tzw. naturalny hedging. Dodatkowo Grupa zawarła terminowe transakcje
  na zakup waluty EUR w celu zabezpieczenia płatności handlowych na kwotę około 1, 2 mln .

  Istnieje ryzyko związane z niekorzystnymi zmianami kursu walutowego w przypadku walut, w których
  Grupa Kapitałowa prowadzi rozliczenia ze swoimi kontrahentami lub w walucie której posiada
  zaciągnięte kredyty. Może to negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyni ki
  finansowe i perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej .

  Ryzyko zmian cen surowców

  Podstawowymi surowcami wykorzystywanymi przez Grupę Kapitałową w produkcji są: wyczesy
  bawełniane (odpad bawełniany w procesie produkcji przędzy), włóknina (wytwarzana między innymi z
  wiskozy będącej produktem pochodnym drewna) oraz polipropylen (produkt p ochodny ropy naftowej).
  Mimo istnienia wielu źródeł zakupu tych surowców oraz prowadzenia przez Grupę Kapitałową Harper
  Hygienics działań mających na celu dywersyfikację źródeł pozyskiwania surowców (współpraca
  z więcej niż jednym dostawcą danego surowca), ich ceny podlegają zmianom i są uzależnione m.in.
  od czynników takich jak: czynniki klimatyczne i środowiskowe, spekulacyjne wahania cen bawełny
  na rynkach towarowych, stopień podaży i dostępności , cena drewna (wiskoza) oraz cena ropy naftowej
  na rynkach międzynarodowych (polipropylen). Należy jednak podkreślić, że nie istnieje pełna korelacja
  cen wykorzystywanych przez Grupę wyczesów bawełnianych oraz cen bawełny. Spekulacyjne zmiany


  Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Harper
  Hygienics S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018
  21/41


  ceny na rynku bawełny wpływają na ceny wyczesów bawełnianych, ma to jedn ak miejsce dopiero przy
  znaczących wahaniach cen tego surowca .

  Nie można wykluczyć także wystąpienia istotnych i nieprzewidzianych wzrostów cen powyższych
  surowców, które mogą nie być związane z obiektywnymi czynnikami branżowymi , a które nie będą
  mogły być uwzględnione w cenach sprzedawanych produktów, co może mieć niekorzystny wpływ
  na wyniki finansowe .

  Ryzyko ograniczeń na rynkach zagranicznych

  Grupa Kapitałowa realizuje strategię zwiększenia eksportu swoich produktów, pozyskiwania nowych
  rynków zbyt u poza granicami Polski oraz dąży do uzyskania istotnego udziału rynkowego w państwach
  Europy Środkowo -Wschodniej. Swoje produkty eksportuje do państw środkowoeuropejskich będących
  członkami Unii Europejskiej, jak również do państw spoza Unii Europejskiej, w szczególności do Rosji
  i na Ukrainę. W związku z realizacją tej strategii nie można wykluczyć, że Grupa Kapitałowa Harper
  Hygienics może być zmuszona w przyszłości do ponoszenia dodatkowych kosztów związanych
  z obecnością na danym rynku zagranicznym, w szczególności kosztów protekcjonistycznej polityki
  celnej danego państwa. Ponadto, zmienność sytuacji politycznej może mieć wpływ na sytuację
  gospodarczą danych rynków, co może ograniczyć obecność Grupy Kapitałowej. Chcąc ograniczyć
  koncentrację zagraniczn ą na rynkach Europy Środkowo -Wschodniej Grupa rozwija sprzedaż na
  rynkach Europy Zachodniej oraz innych rynkach .

  Ryzyko utraty znaczącego klienta lub pogorszenia warunków współpracy

  W ramach współpracy z sieciami handlowymi w zakresie produkcji marek wł asnych, udział
  największego klienta Grupy Kapitałowej tj. Jeronimo Martins Polska w przychodach ogółem w 2016
  wyniósł 24,6% (w 201 5 roku udział ten stanowił 28,6 %). Mimo wieloletniej współpracy nie można
  wykluczyć ryzyka związanego z rozwiązaniem lub nieprzedłużeniem obowiązującej umowy
  i powierzeniem przez kontrahenta części lub całości dostaw wyrobów kosmetyczno -higienicznych lub
  chusteczek gospodarczych pod marką własną jego sieci handlowej innemu podmiotowi. Możliwe jest
  także pogorszenie warunków handlowych z tym kontrahentem, wynikające z narastającej presji
  konkurencyjnej ze strony innych producentów oraz silnej konkurencji pomiędzy sieciami dyskontowymi .
  Zarówno polityka jakościowa Grupy jak i szeroka obecność na rynkach międzynarodowych jest je dnym
  z kierunków działań mających przeciwdziałać skutkom takich ewentualnych zmian.

  Ryzyko związane z dystrybucją produktów na rynkach zagranicznych

  Grupa Kapitałowa Harper Hygienics sprzedaje swoje produkty na strategicznych rynkach eksportowych
  (Rosja, Ukraina i Rumunia) za pośrednictwem lokalnych dystrybutorów. Wspólnie z dystrybutorem /
  importerem dociera do głównych kanałów zbytu oraz prowadzi działania promocyjne. W przypadku
  rozwiązania współpracy z dystrybutorem Grupie Kapitałowej Harper Hygienics może grozić ryzyko
  związane z utratą importera odpowiedzialnego za dystrybucję w głównych kanałach zbytu na danym
  rynku.

  Ryzyko związane z poziomem zadłużenia Grupy Kapitałowej

  Zobowiązania Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiły 154 miliony zł, z czego
  największą kwotę stanowiły zobowiązania kredytowe (84,8 milionów zł). Całkowite zadłużenie netto
  na ten dzień wyniosło 85 milionów zł.
  Z tytułu zawartych umów kredytów zostały ustanowione na rzecz banku liczne zabezpieczenia
  w postaci: (i) hipotek na nieruchomościach wraz z cesją wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej, (ii)
  cesji wierzytelności należnych Spółce dominującej od wybranych dostawców, (iii) zastaw rejestrowy na
  linii technologicznej Arvell wraz z cesją wierzytelności z poli sy ubezpieczeniowej, (iv) weksle in blanco.


  Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Harper
  Hygienics S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018
  22 /41


  Dodatkowo Spółka dominująca na mocy złożonego oświadczenia poddała się egzekucji na podstawie
  bankowego tytułu egzekucyjnego. W przypadku niewypełnienia przez Grupę zobowiązań w zakresie
  spłaty kredytów wynikając ych z przedmiotowej umowy bank mógłby podjąć działania mające na celu
  zaspokojenie przysługujących mu wierzytelności i skorzystać w tym celu z dowolnego zabezpieczenia
  ustanowionego na podstawie przedmiotowej umowy, zaspokajając się w szczególności z przed miotu
  hipoteki albo zastawu, co mogłoby doprowadzić do utraty przez Grupę co najmniej części posiadanego
  przez niego majątku.

  3.19. Wskazanie przyjętych przez Grupę Kapitałową Harper Hygienics S.A. celach i
  metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z me todami
  zabezpieczenia.

  Głównym obszarem, z którym związane jest ryzyko finansowe jest ryzyko kursowe wynikające z faktu,
  że podstawową walutą do istotnych rozliczeń operacyjnych jest Euro. Grupa Kapitałowa Harper
  Hygienics S.A. ma na celu ograniczenie tego ryzyka. W związku z tym Grupa K apitałowa Harper
  Hygienics S.A., oprócz korzystania z instrumentów zabezpieczających przed fluktuacją kursu
  EUR/PLN, przez rozwój nowych rynków zbytu jak i dywersyfikację zakupów stara się uzyskać znaczne
  zrównoważenie w pływów i wypływów realizowanych w walutach obcych, głównie w Euro.

  Dodatkowo Spółka dominująca zawarła transakcję IRS zabezpieczającą częściowo ryzyko zmiennej
  stopy procentowej związane z zaciągniętym długoterminowym kredytem bankowym. Spółka stosuje
  rachunkowość zabezpieczeń do powyższej transakcji.

  3.20. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym
  dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

  Za rok obrotowy 2017 r. przeciwko spółom z grupy kapitałowej toczyły się/toczą wyłącznie dwa
  postępowania sądowe wyszczególnione poniżej.

  Sprawa z powództwa pracownika przeciwko Harper Hygienics S.A.
  • Pozew o uznanie za bezzasadne i bezskuteczne wypowiedzenie umowy o pracę zawartej
  na czas nieokreślony i inne z dnia 21 marca 2017 r.
  • Sprawa prowadzona jest przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie VII
  Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych .
  Sprawa z powództwa pracownika przeciwko Harper Hygienics S.A.
  • Pozew o odszkodowanie w wysokości 3 miesięcznego wynagrodzenia, tj. 7.500 zł brutto
  za nieuzasadnione wypowiedzenie pracy oraz odszkodowanie w wysokości 85.000 zł
  za dyskryminację z dnia 25 października 2017 r.
  • 23 luty 2018 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach jako sąd I instancji zasądz ił od Harper Hygienics
  S.A. na rzecz powoda kwotę 5.367,96 zł,
  • W dniu 11 kwietnia 2018 r. pełnomocnik Harper Hygienics S.A. wniósł apelację – orzeczenie
  nieprawomocne.

  3.21. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego.

  Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjn ego, któremu podlega Harper Hygienics S.A.
  oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny .

  Harper Hygienics S.A. (dalej: Spółka) jako emitent papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu
  na Giełdzie Papierów W artościowych w W arszawie S.A. została zobowiązana do stosowania zasad
  ładu korporacyjnego objętych dokumentem "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” .

  Treść zasad wyżej wymienionych Dobrych Praktyk jest dostępn a na stronie internetowej pod adresem:
  http://corp -gov.gpw.pl .


  Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Harper
  Hygienics S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018
  23/41  Wobec uchwalenia przez Radę Giełdy nowych zasad ładu korporacyjnego w postaci „Dobrych Praktyk
  Spółek Notowanych na GPW 2016” (Uchwała Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów
  Wartościowych w W arszawie S.A. z dnia 13.10.2015r.), które obowiązują od dnia 1 stycznia 2016 r.,
  działając na podstawie par.29 ust.3 Regulaminu Giełdy, Spółka w raporcie bieżącym nr 1/2016 z dnia
  05.01.2016 r. informuje, że przestrzegała wymienionych powyżej postanowień zasad ładu
  korpor acyjnego z wyłączeniem przedstawionym poniżej.

  Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami
  I.Z.1.9. informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie
  ostatnich 5 lat obrotowych, zawierające dane na temat dnia dywidendy, terminów wypłat oraz
  wysokości dywidend - łącznie oraz w przeliczeniu na jedną akcję,

  Wyjaśnienie przyczyn, dla których Spółka nie przestrzega rekomendacji :
  Decyzja w zakresie wypłaty dywidendy należy do W alnego Zgromadzenia. Spółka podaje
  do wiadomości publicznej w formie raportów bieżących, informację o uchwałach podejmowanych przez
  Walne Zgromadzenia. Raporty te są również dostępne na stronie internetowej Spółki.

  I.Z.1.11. informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmien iania podmiotu
  uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, bądź też o braku takiej reguły,
  Wyjaśnienie przyczyn, dla których Spółka nie przestrzega rekomendacji : Spółka stosuje zasadę w yboru
  podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych spoś ród renomowanych firm na rynku.
  Komitet Audytu powołany przez Radę Nadzorczą ocenia zakres niezależności firmy audytorskiej oraz
  biegłego rewidenta.

  I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności
  w odniesieniu do wład z spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie
  elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe,
  a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w dan ym okresie
  sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza
  na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,

  Wyjaśnienie przyczyn, dla których Spółka nie przestrzega rekomendacji : Kluczowe decyzje kadrowe
  w odniesieniu do władz Spółki podejmuje Walne Zgromadzenie oraz Rada Nadzorcza. Spółka jako
  kryterium wyboru Członków poszczególnych organów kieruje się kwalifikacjami osoby kandydującej
  do pełnienia określonych funkcji. Informacje dotyczące danyc h osób zasiadających w organach Spółki
  są publikowane w stosownych raportach bieżących informujących o wyborze organów oraz na stronie
  internetowej Spółki.

  I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później
  niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,

  Wyjaśnienie przyczyn, dla których Spółka nie przestrzega rekomendacji : Spółka nie stosuje ww. zasady
  ze względu na brak możliwości technicznych oraz z uwagi na aktualną, skoncentrowaną strukturę
  akcjonariat u Spółki, która nie uzasadnia także z punktu ekonomicznego ponoszenia dodatkowych
  znacznych kosztów związanych z organizacją transmisji. W ocenie Spółki obecnie stosowane zasady
  udziału w W alnych Zgromadzeniach są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie prz episami K.s.h.
  i statutu Spółki, a organizacja ich przebiegu w sposób wystarczający zabezpiecza interesy wszystkich
  akcjonariuszy. Spółka nie wyklucza możliwości implementowania tej zasady ładu korporacyjnego w
  przyszłości.

  I.Z.1.17. uzasadnienia do proje któw uchwał walnego zgromadzenia dotyczących spraw
  i rozstrzygnięć istotnych lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy - w terminie umożliwiającym


  Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Harper
  Hygienics S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018
  24 /41


  uczestnikom walnego zgromadzenia zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym
  rozeznaniem,

  Wyjaśnienie przyczyn, dla których Spółka nie przestrzega rekomendacji : Spółka publikuje projekty
  uchwał W alnych Zgromadzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,

  Wyjaśnienie przyczyn, dla których Spółka nie przestrzega rekomendacji : Spółka nie stosuje ww. zasady
  ze względu na brak możliwości technicznych oraz z uwagi na aktualną, skoncentrowaną strukturę
  akcjonariatu Spółki, która nie uzasadnia także z punktu ekono micznego ponoszenia dodatkowych
  znacznych kosztów związanych z organizacją transmisji. W ocenie Spółki obecnie stosowane zasady
  udziału w W alnych Zgromadzeniach są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami K.s.h.
  i statutu Spółki, a organizacja ich przebiegu w sposób wystarczający zabezpiecza interesy wszystkich
  akcjonariuszy. Spółka nie wyklucza możliwości implementowania tej zasady ładu korporacyjnego
  w przyszłości.

  III. Systemy i funkcje wewnętrzne

  III.R.1. Spółka wyodrębnia w swojej stru kturze jednostki odpowiedzialne za realizację zadań
  w poszczególnych systemach lub funkcjach, chyba że wyodrębnienie jednostek organizacyjnych nie
  jest uzasadnione z uwagi na rozmiar lub rodzaj działalności prowadzonej przez spółkę.

  Wyjaśnienie przyczyn, dla których Spółka nie przestrzega rekomendacji : W yodrębnienie jednostek
  organizacyjnych nie jest uzasadnione z uwagi na rozmiar i rodzaj działalności prowadzonej przez
  Spółkę. Spółka wdrożyła systemy wewnętrzne odpowiednie do wielkości Spółki i rodzaju o raz skali
  prowadzonej działalności.

  IV. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami
  IV.R.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania
  akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastru kturę techniczną niezbędna dla sprawnego
  przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków,
  w szczególności poprzez:
  transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
  dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się
  w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego
  zgromadzeni a,
  wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

  Wyjaśnienie przyczyn, dla których Spółka nie przestrzega rekomendacji : Spółka nie stosuje ww. zasady
  ze względu na brak możliwości technicznych oraz z uwagi na aktu alną, skoncentrowaną strukturę
  akcjonariatu Spółki, która nie uzasadnia także z punktu ekonomicznego ponoszenia dodatkowych
  znacznych kosztów związanych z organizacją transmisji. W ocenie Spółki obecnie stosowane zasady
  udziału w Walnych Zgromadzeniach są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami K. S.H.
  i statutu Spółki, a organizacja ich przebiegu w sposób wystarczający zabezpiecza interesy wszystkich
  akcjonariuszy. Spółka nie wyklucza możliwości implementowania tej zasady ładu korporacyjnego
  w prz yszłości.

  IV.R.3. Spółka dąży do tego, aby w sytuacji gdy papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę są
  przedmiotem obrotu w różnych krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach różnych systemów
  prawnych, realizacja zdarzeń korporacyjnych związanych z na byciem praw po stronie akcjonariusza
  następowała w tych samych terminach we wszystkich krajach, w których są one notowane.


  Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Harper
  Hygienics S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018
  25/41


  Zasada nie dotyczy Spółki.
  Wyjaśnienie przyczyn, dla których Spółka nie przestrzega rekomendacji : Papiery wartościowe
  wyemitowane pr zez Spółkę notowane są wyłącznie na rynku regulowanym GPW S.A. w Warszawie.

  IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia
  powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

  Wy jaśnienie przyczyn, dla których Spółka nie przestrzega rekomendacji : Spółka nie stosuje ww. zasady
  ze względu na brak możliwości technicznych oraz z uwagi na aktualną, skoncentrowaną strukturę
  akcjonariatu Spółki, która nie uzasadnia także z punktu ekonomi cznego ponoszenia dodatkowych
  znacznych kosztów związanych z organizacją transmisji. W ocenie Spółki obecnie stosowane zasady
  udziału w Walnych Zgromadzeniach są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami K. S.H.
  i statutu Spółki, a organizacja ich przebiegu w sposób wystarczający zabezpiecza interesy wszystkich
  akcjonariuszy. Spółka nie wyklucza możliwości implementowania tej zasady ładu korporacyjnego
  w przyszłości.

  VI. W ynagrodzenia
  VI.R.1.W ynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedż erów powinno wynikać
  z przyjętej polityki wynagrodzeń.

  Wyjaśnienie przyczyn, dla których Spółka nie przestrzega rekomendacji : Ze względu na rozmiar Spółki,
  strukturę organizacyjną i zakres działalności w Spółce nie został opracowany dokument "polityka
  wynagrodzeń" W ynagrodzenia dla poszczególnych Członków organów Spółki z uwzględnieniem
  wyznaczonych do realizacji zadań oraz oceną ich realizacji ustala odpowiednio dla Zarządu Rada
  Nadzorcza, zaś dla Członków Rady - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki .

  VI.R.2.Polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej celami krótko -
  i długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a także powinna uwzględniać
  rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn.

  Wyjaśnienie przyczyn, dla których Spółka nie przestrzega rekomendacji : Ze względu na rozmiar Spółki,
  strukturę organizacyjną i zakres działalności w Spółce nie został opracowany dokument "polityka
  wynagrodzeń" W ynagrodzenia dla poszczególnych Członków organów Spółki z uwzględnieniem
  wyznaczonych do realizacji zadań oraz oceną ich realizacji ustala odpowiednio dla Zarządu Rada
  Nadzorcza, zaś dla Członków Rady - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

  VI.Z.2.Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi
  celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu
  motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich
  realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.

  Wyjaśnienie przyczyn, dla których Spółka nie przestrzega rekomendacji : Obecnie funkcjonujący
  w Spółce program motywacyjny dla Członków Zarządu umożliwia realizację innych instrumentów
  powiązanych z akcjami Spółki w okresie krótszym niż 2 lata od i ch przyznania.

  VI.Z.4.Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń,
  zawierający co najmniej:
  -ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
  -informacje na temat warunków i wysokości wynagrodze nia każdego z członków zarządu, w podziale
  na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania
  zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu
  rozwiązania stosunku pracy, zlecen ia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze -
  oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,


  Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Harper
  Hygienics S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018
  26 /41


  -informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom
  pozafinansowych składników wy nagrodzenia,
  -wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce
  wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
  -ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności
  długoterminow ego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

  Wyjaśnienie przyczyn, dla których Spółka nie przestrzega rekomendacji : Spółka publikuje informacje
  dotyczące wynagrodzeń Członków Organów Spółki w rocznym sprawozdaniu z działalności .


  Opis podstawowych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania
  ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych .

  Zarząd Harper Hygienics S.A. jest odpowiedzialny za wdrożenie i funkcjonowanie systemu kontroli
  wewnętrznej w procesie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kap itałowej
  Harper Hygienics S.A.

  Obowiązek sporządzenia sprawozdań finansowych jest realizowany w praktyce przez
  wykwalifikowanych pracowników pionu finans owo -księgowego pod nadzorem członka Zarządu –
  dyrektora finansowego.

  Podstawą sporządzenia jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki dominującej są księgi
  rachunkowe, które są prowadzone przy użyciu programu finansowo -księgowego Scala , który zapewnia
  po dstawowe potrzeby informacyjne dla rachunkowości finansowej i zarządczej. Zakres autoryzacji
  do odczytu, wprowadzania i modyfikowania danych w programie zatwierdza dyrektor finansowy. Spółki
  Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. stosują jednolite zasady rachunkowości zatwierdzone przez
  zarządy spółek Grupy.

  W trakcie sporządzania sprawozdań finansowych stosowane są między innymi następujące czynności
  kontrolne:
  • ocena istotnych, nietypowych transakcji pod kątem ich wpływu na sytuację finansową Grupy
  oraz sposób prezentacji w sprawozdaniu finansowym,
  • weryfikacja adekwatności przyjętych założeń do wyceny wartości szacunkowych,
  • analiza porównawcza i merytoryczna danych finansowych,
  • weryfikacja prawidłowości arytmetycznej i spójności danych,
  • anal iza kompletności ujawnień.

  Sporządzone roczne sprawozdania finansowe są przekazywane do wstępnej weryfikacji dyrektorowi
  finansowemu, a następnie Zarządowi do ostatecznej weryfikacji i autoryzacji.


  Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Harper
  Hygienics S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018
  27/41


  Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub p ośrednio przez podmioty zależne
  co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA .

  Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na WZA wg stanu na dzień 31 marca 201 8 r.
  nazwa akcjonariusza, siedziba liczba akcji
  % udział w
  kapitale
  zakładowym
  liczba
  głosów na
  WZA
  % udział w
  ogólnej liczbie
  głosów na
  WZA
  SIA iCotton* 42 022 200 66,00% 42 022 200 66,00%
  Quercus TFI S.A. - Polska 7 518 213 11,81% 7 518 213 11,81%
  Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK 6 162 000 9,68% 6 162 000 9,68%

  *Radville Investments Sp. z o.o. – Polska (pośrednio SIA iCotton) – 38 170 000 akcji
  SIA iCotton (bezpośrednio) – 3 852 200 akcji
  Od dnia 31 marca 201 8 r. do chwili publikacji niniejszego sprawozdania skład akcjonariatu Spółki
  dominującej uległ zmianie i w ygląda następująco .
  nazwa akcjonariusza, siedziba liczba akcji
  % udział w
  kapitale
  zakładowym
  liczba
  głosów na
  WZA
  % udział w
  ogólnej
  liczbie
  głosów na
  WZA
  SIA iCotton* 42 022 200 66,00% 42 022 200 66,00%
  Quercus TFI S.A. - Polska 7 518 213 11,81% 7 518 213 11,81%
  Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva
  BZ W BK 6 162 000 9,68% 6 162 000 9,68%

  *Radville Investments Sp. z o.o. – Polska (pośrednio SIA iCotton) – 38 170 000 akcji
  SIA iCotton (bezpośrednio) – 3 852 200 akcji


  Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia
  kontrolne .

  Spółka dominująca nie emitowała papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne.

  Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu .

  Zgodnie ze statute m z ustępem 9.2.1 Statutu Spółki dominującej tak długo, jak akcjonariuszem tej
  Spółki posiadającym akcje Spółki Harper Hygienics reprezentujące ponad 50% ogólnej liczby głosów
  na walnym zgromadzeniu Spółki dominującej jest Polish Enterprise Fund V, L.P., s półka stanu
  Delaware z siedzibą w Wilmington, USA („PEF V”) lub jakakolwiek spółka (bądź inny podmiot),
  bezpośrednio lub pośrednio zależna od PEF V w rozumieniu art. 4 § 1 pkt. 4 Kodeksu Spółek
  Handlowych („Podmiot Zależny”), odpowiednio PEF V albo Podmiot Zależny, będący takim
  akcjonariuszem, powołuje i odwołuje: (i) 3 członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego -
  w przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy 5 członków, (ii) 4 członków Rady Nadzorczej, w tym
  Przewodniczącego - w przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy 6 bądź 7 członków. Stosownie zaś do
  ustępu 9.2.2 Statutu, tak długo, jak akcjonariuszem Spółki dominującej posiadającym akcje Spółki


  Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Harper
  Hygienics S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018
  28 /41


  reprezentujące ponad 20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu jest PEF V albo Podmiot
  Zależny, odpowiednio PE F V albo Podmiot Zależny, będący takim akcjonariuszem, powołuje
  i odwołuje: (i) 2 członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego - w przypadku gdy Rada
  Nadzorcza liczy 5 członków, (ii) 3 członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego - w przypadku
  gdy Rada Nadzorcza liczy 6 bądź 7 członków. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej (w tym jej
  Wiceprzewodniczący) są wybierani przez W alne Zgromadzenie. Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek
  Handlowych do podjęcia niektórych uchwał przez walne zgromadzenie spółki akcyjnej wymagana jest
  większość trzech czwartych głosów reprezentowanych na tym walnym zgromadzeniu. W ymogi
  przewidziane w zdaniu poprzedzającym znajdują zastosowanie do emisji obligacji i obligacji z prawem
  pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany statutu, um orzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia
  przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, rozwiązania Spółki dominującej .

  Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów
  wartościowych Harper Hygienics S.A .

  Na podstawie statutu Harper Hygienics S.A. akcje na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje
  imienne.

  Wskazanie zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich
  uprawnień, w szczególności prawa do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji Harper
  Hygienics S.A .

  Zarząd:

  Zarząd Spółki Harper Hygienics S.A. powoływany i odwoływany jest przez Radę Nadzorczą. Powołując
  Zarząd Rada Nadzorcza określa jednocześnie liczbę członków Zarządu danej kadencji.
  Do składania oświadczeń w imie niu Harper Hygienics S.A. wymagane jest współdziałanie dwóch
  członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

  Zasady działania Zarządu Harper Hygienics S.A. zostały określone w następujących dokumentach:
  statucie Harper Hygienics S.A. o raz Regulaminie Zarządu Harper Hygienics S.A..

  Uprawnienia Zarządu spółki dominującej oraz jego skład zostały opisane w części „Skład osobowy
  i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów
  zarządzających i nadz orujących Spółkę dominującą oraz ich komitetów ”.


  Rada Nadzorcza:

  Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego
  i W iceprzewodniczącego wybranych zgodnie z procedurą opisaną w statucie Harper Hygienics S.A.

  Zasady działan ia Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A. zostały określone w następujących
  dokumentach: statucie Harper Hygienics S.A. oraz Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki Harper
  Hygienics S.A.

  W Radzie Nadzorczej funkcjonują: Komitet Audytu i Komitet W ynagrodzeń. Kom petencje Rady
  Nadzorczej, w tym powołanych Komitetów, jej skład oraz sposób powoływania i odwoływania członków
  Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A. zostały opisane w części „Skład osobowy i zmiany, które w nim
  zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego ora z opis działania organów zarządzających
  i nadzorujących Spółkę dominującą oraz ich komitetów” oraz „Wskazanie wszelkich ograniczeń
  odnośnie do wykonywania prawa głosu ”.  Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Harper
  Hygienics S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018
  29/41


  Wskazanie zasad zmiany statutu Harper Hygienics S.A .

  Zmiana statutu Harper Hygienics S.A. należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
  Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych do podjęcia niektórych uchwał przez Walne
  Zgromadzenie spółki akcyjnej wymagana jest większość trzech czwartych głosów reprezentowanyc h
  na tym walnym zgromadzeniu. W ymogi te dotyczą również zmiany statutu.

  Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw
  akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania

  Walne Zgromadzenia Harper Hygienics S.A. działa na podstawie statutu Harper Hygienics S.A.

  Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  powinno odbyć się nie później niż 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki Harper
  Hygienics S.A. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne W alne Zgromadzenie może zostać
  zwołane przez Radę Nadzorczą, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady
  Nadzorczej lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej w przypadku, gdy Zarząd nie zwoła
  Wal nego Zgromadzenia w terminie określonym przez Kodeks spółek handlowych lub statut Spółki
  dominującej. Rada Nadzorcza, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady
  Nadzorczej lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Nadz wyczajnego
  Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad W alnego
  Zgromadzenia. Jeżeli pomimo złożenia powyższego żądania, Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad określonym w przedmiotowym żądaniu w terminie dwóch
  tygodni od daty złożenia tego żądania Rada Nadzorcza, Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej będą
  uprawnieni do samodzielnego zwołania Nadzwyczajnego W alne go Zgromadzenia Spółki Harper
  Hygienics S.A. Powyższe nie uchybia wynikającym z przepisów prawa uprawnieniom do żądania lub
  zwoływania walnych zgromadzeń przez inne podmioty lub organy.

  Rada Nadzorcza, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Ra dy Nadzorczej lub co
  najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej są uprawnieni do samodzielnego zwoływania
  Nadzwyczajnych W alnych Zgromadzeń Harper Hygienics S.A. , jeżeli uznają to za wskazane, bez
  konieczności składania Zarządowi Harper Hygienics S.A. żądania zwołania Nadzwyczajnego W alnego
  Zgromadzenia. Nie uchybia to wynikającym z przepisów prawa uprawnieniom do zwoływania walnych
  zgromadzeń przez inne podmioty lub organy.

  Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobec ności
  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności obu osób, o których mowa
  w zdaniu poprzedzającym, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wskazana przez
  Zarząd.

  Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezento wanych na nim akcji, o ile statut
  Spółki dominującej lub ustawa nie stanowią inaczej. Każda akcja daje prawo do jednego głosu
  na Walnym Zgromadzeniu. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością
  głosów, o ile statut Spółki dominującej lub ustawa nie stanowią inaczej. Uchwała Walnego
  Zgromadzenia wspólników, o której mowa w ustępie 10.13.22 Statutu zapada większością trzech
  czwartych głosów.

  Głosowanie na W alnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach
  oraz na d wnioskami o odwołanie członków organów Spółki Harper Hygienics S.A. lub likwidatorów,
  o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Uchwały w sprawie
  istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki Harper Hygienics S.A. zapada ją zawsze w jawnym
  głosowaniu imiennym.


  Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Harper
  Hygienics S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018
  30 /41  Do kompetencji W alnego Zgromadzenia Harper Hygienics S.A. należy w szczególności:
  - rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
  finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki
  z wykonania przez nich obowiązków;
  - postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub
  sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
  - wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawieni e przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz
  ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  - podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa
  objęcia akcji lub warrantów subskrypcyjnych, o k tórych mowa art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
  - wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę dominującą akcji własnych w przypadku określonym w art.
  362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych;
  - podejmowanie uchwał o podziale zysku albo pokryciu straty;
  - ok reślenie dnia dywidendy;
  - określenie terminu wypłaty dywidendy;
  - wyrażenie zgody na połączenie albo podział Spółki;
  - wyrażenie zgody na rozwiązanie i likwidację Spółki;
  - wyrażenie zgody na przekształcenie Spółki;
  - podjęcie uchwały w sprawie zmiany wys okości kapitału zakładowego Spółki dominującej,
  z zastrzeżeniem uprawnień przysługujących w tym zakresie pozostałym organom Spółki dominującej;
  - ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
  - wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką d ominującą a członkami Rady Nadzorczej
  lub podmiotami powiązanymi z którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej jak również umów na rzecz
  którejkolwiek z tych osób;
  - tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych;
  - zmiana statutu Spółki dominującej;
  - zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej;
  - wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę dominującą umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu
  spółek handlowych;
  - rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd albo podmioty uprawnione na podstawie przepisów
  ustaw y lub Statutu;
  - przyjęcie Regulaminu W alnego Zgromadzenia oraz zmian do tego regulaminu;
  - wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części
  przedsiębiorstwa spółki pod firmą ANV sp. z o.o. oraz wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie praw
  przemysłowych, znaków towarowych i przemysłowych spółki pod firmą ANV sp. z o.o. oraz wyrażenie
  zgody na jakąkolwiek zmianę kapitału zakładowego spółki pod firmą ANV sp. z o.o. oraz wyrażenie
  zgody na zbycie lub obciążenie udziałów spół ki pod firmą ANV sp. z o.o.
  - inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami prawa lub
  postanowieniami niniejszego Statutu.

  Do nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości uchwała
  Walnego Zg romadzenia nie jest wymagana.

  Walne Zgromadzenie decyduje o podziale zysku Spółki dominującej wynikającego z rocznego
  sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta .
  Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Harper
  Hygienics S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018
  31/41


  Wartość wynagrodzeń dla osób zarządzających i nadzorujących Harper Hygienic s S.A. i jej
  spółek zależn ych .

  Zarząd Harper Hygienics S.A. 15M 2017 12M 2016
  tys PLN tys. PLN
  Obecni i byli członkowie
  Robert Neymann 1 100 840
  Rafał W alendzik 88 528
  Agnieszka Masłowska 606 444
  Jacek Kalinowski 519 n/d
  Rafał Szczepkowski 474 n/d
  Amit Tilani 109 n/d


  Rada nadzorcza Harper Hygienics S.A. 15M 2017 12M 2016
  tys PLN tys. PLN
  Obecni i byli członkowie
  Michal Rusiecki - -
  Andrzej Kacperski 35 148
  Mirosław Stachowicz - 111
  Mateusz Grochowicz - -
  Krzysztof Cetnar - 33
  Agnieszka Świergiel 35 107
  Piotr Tomasz Skrzyński - 33
  Piotr Kaczmarek 90 36
  Adam Pieniacki 113 36
  Robert Jankowski 14 16
  Mykhaylo Murashko 8 -

  Z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych nie wypłacane jest
  wynagrodzenie.

  Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis
  działania organów zarządzających i nadzorujących Spółkę dominującą oraz ich komitetów .

  Na dzień 3 1 marca 201 8 r. Zarząd Harper Hygienics S.A. składał się z następujących osób:
  Rafał Szczepkowski – Prezes Zarządu
  Jacek Kalinowski – Członek Zarządu
  Amit Tilani – Członek Z arządu

  W dniu 11 stycznia 2017 r. Pan Jacek Kalinowski został powołany na Członka Zarządu Spółki
  dominującej.

  W dniu 15 marca 2017 r. Pan Robert Neymann złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
  oraz członkostwa w Zarządzie Spółki dominującej.

  W dniu 20 czerwca 2017 r. Pan Rafał Szczepkowski został powołany do Zarządu Spółki domi nującej
  powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu.

  W dniu 21 sierpnia 2017 r. Pani Agnieszka Masłowska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka
  Zarz ądu Spółki dominującej.  Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Harper
  Hygienics S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018
  32 /41


  W dniu 30 listopada 2017 r. Pan Amit Tilani został powołany do Zarządu Spółki dominującej powierzając
  mu funkcję Członka Zarządu.

  W dniu 5 czerwca 2018 r. Pan Janek Kalinowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu
  Spółki dominującej.

  Na dzień sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skład Zarządu Spó łki
  dominującej jest następujący:
  Rafał Szczepkowski – Prezes Zarządu
  Amit Tilani – Członek Zarządu

  Zarząd Spółki Harper Hygienics S.A. działa na podstawie statutu Harper Hygienics S.A. oraz
  Regulaminu Zarządu Harper Hygienics S.A.

  W skład Zarządu Spółki dominującej wchodzi od 2 do 5 członków, w tym Prezes Zarządu. Kadencja
  Zarządu trwa 3 lata. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą. Powołując Zarząd
  Rada Nadzorcza określa jednocześnie liczbę członków Zarządu danej kadencji. Członków Zar ządu
  powołuje się na okres wspólnej kadencji.

  Zarząd Spółki Harper Hygienics S.A. zarządza Spółką dominującą zgodnie z budżetem Spółki
  i budżetem Grupy Kapitałowej sporządzonymi i zatwierdzonymi zgodnie z postanowieniami statutu,
  prowadzi sprawy Grupy i r eprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd określa i jest odpowiedzialny
  za wdrożenie i realizację strategii oraz głównych celów działania Grupy określonych w szczególności
  w dokumentach wskazanych w zdaniu poprzedzającym. Zarząd dba również o przejrzystość
  i efek tywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa
  i dobrą praktyką. Zarząd Spółki dominującej jest odpowiedzialny za zapewnienie przez osoby powołane
  przez Spółkę w skład organów spółek zależnych Spółki dominującej realizacji ustaleń zawartych
  w dokumentach, o których mowa w paragrafie 14 Statutu. Zarząd Spółki jest odpowiedzialny
  za zapewnienie przez osoby powołane przez Spółkę dominującą w skład organów spółek zależnych
  Spółki dominującej , aby decyzje dotyczące org anizacji i działalności danej spółki zależnej były
  podejmowane w maksymalnie możliwym stopniu dozwolonym przez prawo i regulacje danej spółki
  zależnej na zasadach obowiązujących Spółkę na podstawie statutu. Wszelkie sprawy związane
  z prowadzeniem spraw Spó łki dominującej niezastrzeżone ustawą lub statutem do kompetencji
  Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu.

  Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga
  głos Prezesa Zarzą du. Do składania oświadczeń w imieniu Harper Hygienics S.A. wymagane jest
  współdziałanie 2 członków Zarządu albo 1 członka Zarządu łącznie z prokurentem.

  Rada Nadzorcza:

  Aktualny Aktualny skład Rady Nadzorczej:
  Pan Maralbek Gabdsattarov – Przewodniczący Rady Nadzorczej od 15 marca 2017 r.
  Pan Valerijs Kulickis – Członek Rady Nadzorczej od 15 marca 2017 r.
  Pan Adam Pieniacki – Członek Rady Nadzorczej od 15 czerwca 2016 r.
  Pan Piotr Kaczmarek – Członek Rady Nadzorczej od 15 czerwca 2016 r.
  Pan Dmitrii Rene v – Członek Rady Nadzorczej – powołanie 31 października 2017 r.
  Pan Mykhaylo Murashko – Członek Rady Nadzorczej – ponowne powołanie 18 stycznia 2018

  Rada Nadzorcza Harper Hygienics S.A. działa na podstawie statutu oraz Regulaminu Rady
  Nadzorczej.  Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Harper
  Hygienics S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018
  33/41


  Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków, w tym Przewodniczącego i W iceprzewodniczącego,
  przy czym od daty dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powin no spełniać kryteria
  niezależności od Spółki dominującej i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką,
  wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają by ć notowane akcje Harper Hygienics S.A.
  („Niezależny Członek Rady Nadzorczej”). Dla ukonstytuowania się Rady Nadzorczej Spółki i pełnienia
  przez nią swoich obowiązków oraz wykonywania uprawnień wystarczające jest powołanie 5 członków
  Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A . Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa
  Walne Zgromadzenie.

  Wraz z wyrażeniem zgody na powołanie w skład Rady Nadzorczej, kandydat na Niezależnego Członka
  Rady Nadzorczej składa na piśmie oświadczenie o spełnianiu kryteriów n iezależności, o których mowa
  w statucie Spółki dominującej. Niezależny Członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria
  niezależności, o których mowa w statucie spółki dominującej, przez cały okres trwania kadencji.
  Niezależny Członek Rady Nadzorczej, kt óry w trakcie trwania kadencji przestał spełniać którekolwiek
  z tych kryteriów, zawiadamia o tym na piśmie Zarząd Harper Hygienics S.A. , niezwłocznie, jednak nie
  później niż w terminie 3 dni od zajścia zdarzenia powodującego zaprzestanie spełniania tych kr yteriów
  lub powzięcia takiej informacji.

  Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w statucie Spółki dominującej, nie powoduje
  wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej. Niespełnienie powyższych kryteriów przez
  któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady
  Nadzorczej w trakcie kadencji, nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania
  kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych oraz statucie Spółki dominującej.

  Członkowie Rady Nad zorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:
  tak długo, jak akcjonariuszem Harper Hygienics S.A. posiadającym akcje Spółki reprezentujące ponad
  50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki jest Polish Enterprise Fund V, L.P., spółka
  stanu Delaware z siedzibą w W ilmington, 1209 Orange Street, County of New Castle, State of
  Delaware, USA („PEF V”) lub jakakolwiek spółka (bądź inny podmiot), bezpośrednio lub pośrednio
  zależna od PEF V w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek handlowy ch („Podmiot Zależny”),
  odpowiednio PEF V albo Podmiot Zależny, będący takim akcjonariuszem, powołuje i odwołuje:
  - 3 członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego - w przypadku , gdy Rada Nadzorcza liczy 5
  członków,
  - 4 członków Rady Nadzorczej, w tym P rzewodniczącego - w przypadku , gdy Rada Nadzorcza liczy 6
  bądź 7 członków - natomiast pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w tym W iceprzewodniczący, są
  powoływani i odwoływani przez W alne Zgromadzenie;
  tak długo, jak akcjonariuszem Spółki posiadającym akc je Spółki reprezentujące ponad 20% ogólnej
  liczby głosów na walnym zgromadzeniu jest PEF V albo Podmiot Zależny, odpowiednio PEF V albo
  Podmiot Zależny, będący takim akcjonariuszem, powołuje i odwołuje:
  - 2 członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego - w przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy 5
  członków,
  - 3 członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego - w przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy 6
  bądź 7 członków - natomiast pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w tym W iceprzewodniczący, są
  powoływani i odw oływani przez W alne Zgromadzenie.

  Jeżeli akcje Spółki Harper Hygienics S.A. posiada więcej niż jeden Podmiot Zależny, akcje te podlegają
  zsumowaniu, a uprawnienia osobiste przyznane w statucie Spółki dominującej, są wykonywane przez
  wszystkie te Podmioty Zależne.  Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Harper
  Hygienics S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018
  34 /41


  W przypadku wygaśnięcia przyznanych w Statucie spółki dominującej uprawnień osobistych wszyscy
  członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani przez PEF V lub Podmiot Zależny będą
  powoływani i odwoływani przez W alne Zgromadzenie.
  Powołanie i o dwołanie członka Rady Nadzorczej przez PEF V albo Podmiot Zależny następuje
  w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Zarządu Spółki dominującej oraz zainteresowanej
  osoby, i jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Zarządowi Spółki na ad res siedziby
  Spółki Harper Hygienics S.A.

  Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres
  wspólnej kadencji.

  Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety, zarówno stałe jak i do wyjaśnienia
  poszczególny ch kwestii - określając organizację, sposób działania i szczegółowe kompetencje tych
  komisji i komitetów - o ile przedmiot prac danej komisji lub komitetu mieści się w zakresie kompetencji
  Rady Nadzorczej, przy czym w ramach Rady Nadzorczej powołuje się ja ko komitety stałe:
  Komitet Audytu, którego działalność jest regulowana przepisami stosownej ustawy, właściwy
  w szczególności w sprawach nadzoru nad sprawozdawczością finansową Spółki dominującej
  i procesem badania sprawozdań finansowych Spółki;
  Komitet W yn agrodzeń, właściwy w szczególności w sprawach nadzoru nad sposobem i formą
  wynagradzania członków Zarządu Spółki dominującej oraz kwestiami wprowadzania w Harper
  Hygienics S.A. programów motywacyjnych.

  Organizację i tryb działania Rady Nadzorczej określa szczegółowo Regulamin Rady Nadzorczej,
  uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. Nieuchwalenie przez
  Radę Nadzorczą bądź niezatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Regulaminu Rady Nadzorczej nie
  ma wpływu na ważność obrad Rady Nadzorczej lub uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą.

  Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy nim Przewodniczący, a w razie jego
  nieobecności W iceprzewodniczący.
  Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne albo nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia
  powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku obrotowym. Nadzwyczajne posiedzenie może być
  zwołane w każdej chwili.

  Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności W iceprzewodniczący zwołuje
  posiedzenie Rady Nadzorczej z własne j inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki dominującej
  lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 2 tygodni od dnia złożenia
  wniosku. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się listami poleconymi wysłanymi co najmniej na 7 dn i
  przed planowanym terminem posiedzenia, z jednoczesnym dodatkowym powiadomieniem przez
  telefaks lub pocztą elektroniczną tych członków Rady Nadzorczej, którzy przekazali Spółce numer
  telefaksu albo adres poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą
  zgodę na odbycie posiedzenia bez wcześniejszego zachowania powyższego siedmiodniowego terminu
  powiadomienia. W przypadku, gdy Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący
  nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej na za sadach określonych w zdaniach poprzedzających,
  wówczas wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie 7 dni od
  upływu terminu wskazanego powyżej, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym ustępie.

  Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych członkowie Rady Nadzorczej mogą brać
  udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego
  członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych
  do porzą dku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały
  w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
  (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość jednoczesnego porozumie wania się ze sobą
  wszystkim członkom Rady Nadzorczej). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy,


  Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Harper
  Hygienics S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018
  35/41


  gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały w trybie
  określonym w Statucie spółki dominującej. Wszyst kie podejmowane przez Radę Nadzorczą uchwały
  są protokołowane, a protokół jest każdorazowo podpisywany przez Przewodniczącego bądź
  Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz protokolanta.

  Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na pos iedzenie wszystkich
  członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków.

  Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Statucie spółki dominującej do podjęcia uchwały przez
  Radę Nadzorczą Spółki Harper Hygienics S.A. wymagana jest zwykła większość głosów. W przypadku
  równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

  Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

  Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego
  wykonywania czynności nadzorczych. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki
  Harper Hygienics S.A. we wszystkich dziedzinach jej działalności.

  Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A. należy:
  • ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły
  rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym
  oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty;
  • skła danie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny,
  o której mowa w Statucie oraz corocznej oceny sytuacji Spółki;
  • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieszanie, z ważnych powodów,
  w czynnościach poszczególnych lub w szystkich członków Zarządu, jak również delegowanie
  członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, do czasowego
  wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo
  z innych powodów nie mogą sprawo wać swoich czynności;
  • wyrażanie zgody na powoływanie przez Zarząd bądź pełnomocnika ustanowionego przez
  Zarząd działających w imieniu Spółki dominującej jako wspólnika bądź akcjonariusza członków
  organów spółek zależnych Spółki dominującej;
  • zatwierdzanie R egulaminu Zarządu;
  • ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki dominującej;
  • zatwierdzanie dokumentów, o których mowa w paragrafie 14 statutu Spółki dominującej;
  • wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych),
  dotyc zących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji,
  nieprzewidzianych w budżecie Spółki dominującej lub budżecie Grupy Kapitałowej
  zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami statutu Spółki dominującej lub będących poza
  tokiem zwykłej dzia łalności Spółki dominującej, o łącznej wartości przekraczającej w jednym
  roku obrotowym PLN 1.000.000; w przypadku wydatków na zakup standardowych materiałów
  niezbędnych dla działalności produkcyjnej Spółki dominującej nieprzewidzianych w Budżecie
  Spółki d ominującej lub Budżecie Grupy Kapitałowej zatwierdzonych zgodnie
  z postanowieniami niniejszego Statutu, zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana;
  • wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów lub innych zobowiązań
  o podobnym charakterze (w szczególności leasing albo emisja dłużnych papierów
  wartościowych) o wartości przekraczającej PLN 1.000.000, nieprzewidzianych w Budżecie
  Spółki dominującej lub Budżecie Grupy Kapitałowej zatwierdzonych zgodnie
  z postanowieniami statutu Spółki dominującej;
  • wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę
  zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, w tym
  wystawienie lub awalowanie przez Spółkę weksli, nieprzewidzianych w budżecie Spółki
  domi nującej lub Budżecie Grupy Kapitałowej zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami
  statutu Spółki dominującej;
  • wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie
  i innych obciążeń majątku Spółki, nieprzewidzianych w Budżecie Spółki dominującej lub


  Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Harper
  Hygienics S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018
  36 /41


  Budżecie Grupy Kapitałowej zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami statutu Spółki
  dominującej, o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym kwotę
  PLN 1.000.000;
  • wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spół kę udziałów lub akcji w innych
  spółkach oraz na przystąpienie Spółki dominującej do innych przedsiębiorców;
  • wyrażanie zgody na zbycie składników majątku Spółki dominującej, których wartość
  przekracza 5% sumy bilansowej Spółki dominującej w skonsolidowanym bilansie Spółki
  dominującej z wyłączeniem zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności; sumę
  bilansową Spółki dominującej określa się na podstawie ostatniego zatwierdzonego
  skonsolidowanego bilansu Spółki dominującej sporządzonego na koniec roku obro towego;
  • wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie praw autorskich majątkowych lub innych praw
  własności intelektualnej lub przemysłowej, w szczególności praw do kodów źródłowych
  oprogramowania i znaków towarowych, nieprzewidzianych w Budżecie Spółki dominujące j lub
  Budżecie Grupy Kapitałowej zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami statutu Spółki
  dominującej, za wyjątkiem, gdy wartość nabycia takich praw (jednorazowo lub w serii
  powiązanych ze sobą transakcji) nie przekracza kwoty PLN 100.000, a wszystkie takie
  transakcje zbycia i nabycia dokonane przez Spółkę nie przekraczają łącznej wartości w jednym
  roku obrotowym kwoty PLN 1.000.000;
  • wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub
  zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowi ązań nieprzewidzianych w budżecie Spółki
  dominującej lub budżecie Grupy Kapitałowej zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami
  statutu Spółki dominującej;
  • wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę jakichkolwiek umów o czasie ich obowiązywania
  wynoszącym ponad 1 (jeden) rok, których wypowiedzenie bądź zakończenie w jakikolwiek inny
  sposób może być związane ze świadczeniem majątkowym na rzecz drugiej strony,
  nieprzewidzianych w budżecie Spółki dominującej lub budżecie Grupy Kapitałowej
  zatwierdzonych zgodnie z p ostanowieniami statutu Spółki dominującej; dwóch powyższych
  postanowień nie stosuje się do:
  • umów o pracę bądź innych umów o podobnym charakterze zawieranych z pracownikami Spółki
  innymi niż członkowie Zarządu, chyba że postanowienia tych umów przewidują zo bowiązania
  Spółki do spełnienia określonych świadczeń na rzecz pracownika po ustaniu stosunku pracy,
  a wartość tych zobowiązań przekracza kwotę PLN 300.000;
  • umów zobowiązujących Spółkę do świadczenia lub świadczeń o wartości nie przekraczającej
  PLN 1.000.0 00 zawartych z jednym podmiotem bądź grupą podmiotów powiązanych
  w rozumieniu przepisów o rachunkowości; w przypadku kilku transakcji zawartych z jednym
  podmiotem bądź grupą podmiotów powiązanych w ciągu roku obrotowego ich łączna wartość
  podlega zsumowani u;
  • wyrażanie zgody na wprowadzenie w Spółce programów motywacyjnych, w szczególności
  na przyznanie przez Spółkę prawa do objęcia lub nabycia akcji w ramach opcji menedżerskiej;
  • wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy;
  • wybór podmiotu uprawni onego (firmy audytorskiej) do zbadania sprawozdań finansowych
  Spółki, w tym skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki;
  • wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego
  lub udziału w nieruchomości, nieprzewidzia nych w budżecie Spółki dominującej lub budżecie
  Grupy Kapitałowej zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami statutu Spółki dominującej;
  • wyrażanie zgody na utworzenie i likwidację oddziałów Spółki;
  • wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę świadczeń z jaki egokolwiek tytułu na rzecz
  członków Zarządu Spółki dominującej;
  • wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki
  lub podmiotami powiązanymi z którymkolwiek z członków Zarządu Spółki, jak również umów
  na rzecz którejkolwiek z ty ch osób, chyba że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa
  wymaga zgody Walnego Zgromadzenia;
  • wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy ze spółką powiązaną ze Spółką
  w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, a od daty dopuszczenia akcji Spółki
  do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – umowy z innym,
  niż wskazany w ustępie powyżej, podmiotem powiązanym, zdefiniowanym zgodnie
  z obowiązującymi przepisami o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych prze z
  emitentów papierów wartościowych, z wyjątkiem umów przewidzianych w budżecie Spółki lub


  Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Harper
  Hygienics S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018
  37/41


  budżecie Grupy Kapitałowej zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu
  oraz umów zobowiązujących Spółkę do świadczenia lub świadczeń o wartości nie
  przekraczającej PLN 1.000.000; w przypadku umów powiązanych zawartych w ciągu roku
  obrotowego ich łączna wartość podlega zsumowaniu i umów typowych pomiędzy Spółką
  i spółką od niej zależną (w której Spółka posiada większościowy udział w kapitale
  zakładowym) , zawieranych na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności
  operacyjnej.
  • wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę prawa głosu przy podejmowaniu uchwał
  wspólników na zgromadzeniu wspólników lub walnych zgromadzeniach innych spółek
  handlowych, w których Spółka uczestniczy w charakterze wspólnika lub akcjonariusza,
  z wyłączeniem uchwał w sprawach formalnych lub porządkowych, związanych z przebiegiem
  zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń;
  • zatwierdzanie projektów oświadczeń i stanowisk Zarz ądu Spółki dotyczących stosowania przez
  Spółkę zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki;
  • rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd, w ty m opiniowanie spraw mających
  być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;
  • inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub
  postanowieniami statutu Spółki dominującej.

  Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A. o wyrażeniu zgody w sprawach
  dotyczących: wyboru podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych Spółki , w tym
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wyrażenia zgody na dokonywanie przez Spółkę
  świadczeń na rzecz członków Zarządu Spółki dominuj ącej, wyrażenia zgody na zawieranie umów
  pomiędzy Spółk ą dominującą a członkami zarządu lub podmiotami powiązanymi z którymkolwiek
  z członków Zarządu spółki dominującej tej spółki oraz umów na rzecz którejkolwiek z tych osób,
  zawarcia przez Spółkę umowy ze spółką powiązaną ze Spółką w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 5 Kodeksu
  spółek handlowych, a od daty dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej – umowy z innym, niż wskazany w statucie Spółki dominującej, pod miotem
  powiązanym, zdefiniowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami o informacjach bieżących
  i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, z wyjątkiem:
  - umów przewidzianych w budżecie Spółki dominującej lub budżecie Grupy Kapitałowe j zatwierdzonych
  zgodnie z postanowieniami Statutu
  - umów zobowiązujących Spółkę do świadczenia lub świadczeń o wartości nie przekraczającej
  PLN 1.000.000; w przypadku umów powiązanych zawartych w ciągu roku obrotowego ich łączna
  wartość podlega zsumowani u;
  - umów typowych pomiędzy Spółką i spółką od niej zależną (w której Spółka posiada większościowy
  udział w kapitale zakładowym), zawieranych na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej
  działalności operacyjnej wymagane jest głosowanie za podjęciem takiej uchwały przez co najmniej
  jednego Niezależnego Członka Rady Nadzorczej, jeżeli osoba o takim statusie wchodzi w skład Rady
  Nadzorczej.

  Komitety stałe Rady Nadzorczej to Komitet Audytu i Komitet W ynagrodzeń:

  Zgodnie z § 9.6 statutu Spółki Harper Hygienic s S.A w ramach Rady Nadzorczej Spółki Harper
  Hygienics S.A. funkcjonują, jako komitety stałe, Komitet Audytu oraz Komitet W ynagrodzeń.
  Organizację, sposób działania i szczegółowe kompetencje tych komitetów określa regulamin Rady
  Nadzorczej z dnia 10 marca 2010 roku, zatwierdzony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu
  10 marca 2010 roku.

  W skład każdego komitetu stałego, w tym Komitetu Audytu i Komitetu W ynagrodzeń, wchodzi
  co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej, w tym osoba pełniąca funkcję przewodniczącego
  komitetu stałego, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, przy czym jednym z członków
  komitetu stałego musi być (od dnia dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym
  przez GPW) członek niezależny, spełniający kryteria niezależności, określone w Statucie spółki


  Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Harper
  Hygienics S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018
  38 /41


  dominującej. Pracami komitetu stałego kieruje przewodniczący komitetu stałego. Komitet stały
  podejmuje uchwały w sprawach należących do jego właściwości. Uchwały komitetu stałego są
  podejmowane zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos
  przewodniczącego komitetu stałego. Ten sam członek Rady Nadzorczej może wchodzić w skład więcej
  niż jednego komitetu stałego. Komitet stały, w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, może
  w drodze uchwały ustalić szczegółową organizację i tryb swojego działania.

  Komitet Audytu:

  Komitet Audytu Harper Hygienics S.A. jest właściwy w szczególności w sprawach nadzoru nad
  sprawozdaw czością finansową Spółki i procesem badania sprawozdań finansowych Spółki.

  Na dzień 31 marca 2018 r. następujący członkowie Rady Nadzorczej wchodzą w skład Komitetu
  Audytu:
  Pan Adam Pieniacki – Członek Komitetu Audytu od dnia 25 lipca 2016 r. (funkcję Prz ewodniczącego
  Komitetu Audytu pełni od 13 września 2017 r.),
  Pan Piotr Kaczmarek – Członek Komitetu Audytu od dnia 25 lipca 2016 r.
  Pan Maralbek Gabdsattarov – Członek Komitetu Audytu od 31 stycznia 2018 r.
  Pan Mykhaylo Murashko – Członek Komitetu Audytu od 31 stycznia 2018 r.

  Zgodnie z regulaminem Rady Nadzorczej, właściwość Komitetu Audytu obejmuje:
  • monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
  • monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz
  zarządzania ryzykiem;
  • monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
  • monitorowanie niezależności podmiotu uprawnionego (firmy audytorskiej) do badania
  sprawozdań finansowych oraz działającego w ramach tego podmiotu biegłego rewidenta;
  • doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach właściwego nadzoru nad
  sprawozdawczością finansową Spółki i procesem badania sprawozdań finansowych oraz
  wdrażania zasad sprawozdawczości finansowej i kontroli wewnętrznej oraz współpraca
  z podmiotami uprawnionymi (firmami audytorskimi) do bad ania sprawozdań finansowych
  i działającymi w ramach tych podmiotów biegłymi rewidentami.
  W szczególności do zadań Komitetu Audytu należy:
  • rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru podmiotu uprawnionego (firmy audytorskiej)
  do badania sprawozdań finansowych , w tym skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
  a także warunków umowy z takim podmiotem i wysokości jego wynagrodzenia;
  • ocena zakresu niezależności wybranej firmy audytorskiej oraz biegłego rewidenta;
  • przygotowywanie projektów uchwał Rady Nadzorczej w sp rawach finansowych;
  • rozpatrywanie kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych;
  • omawianie wszelkich problemów lub zastrzeżeń, które mogą wynikać z badania sprawozdań
  finansowych Spółki dominującej;
  • rekomendowanie Radzie Nadzorczej przyjęcia lub odrzucenia sprawozdania finansowego;
  • zapewnianie jak najpełniejszej komunikacji pomiędzy biegłym rewidentem i Radą Nadzorczą;
  • współpraca z audytorem wewnętrznym;
  • analiza uwag kierowanych do Zarządu sporządzonych przez biegłych rewidentów oraz
  odpowiedz i Zarządu;
  • analiza raportów audytorów wewnętrznych oraz odpowiedzi Zarządu na zawarte w tych
  raportach uwagi i postulaty;
  • analizowanie i ocena stosunków i zależności występujących w Spółce a także w samej Radzie
  Nadzorczej i Zarządzie pod kątem istnienia l ub możliwości wystąpienia konfliktów interesów,
  oraz podejmowanie działań zmierzających do wyeliminowania tego rodzaju zjawisk;
  • rozważanie wszelkich innych kwestii związanych z audytem, na które zwrócił uwagę Komitet
  Audytu lub Rada Nadzorcza.

  Komitet Aud ytu zbiera się stosownie do potrzeb nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.


  Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Harper
  Hygienics S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018
  39/41


  Komitet W ynagrodzeń:
  Komitet W ynagrodzeń Harper Hygienics S.A. jest właściwy w szczególności w sprawach nadzoru nad
  sposobem i formą wynagradzania członków Zarządu spółki oraz kwestiami wprowadzania w Spółce
  dominującej programów motywacyjnych.
  Na dzień 31 marca 2018 roku następujący członkowie Rady Nadzorczej wchodzą w skład Komitetu
  Wynagrodzeń:
  Pan Maralbek Gabdsattarov – Przewodniczący Komitetu W ynagrodzeń od 1 czerwca 2017 r.
  Pan Piotr Kaczmarek – Członek Komitetu W ynagrodzeń od dnia 10 października 2016 r.
  Pan Mykhaylo Murashko – Członek Komitetu W ynagrodzeń od 31 stycznia 2018 r.

  Do zadań Komitetu W ynagrodzeń należy w szczególności:
  • planowanie polityki wynagrodzeń czło nków Zarządu;
  • nadzór nad sposobem i formą wynagradzania członków Zarządu, udzielanie Radzie
  Nadzorczej rekomendacji w tym zakresie;
  • dostosowywanie wynagrodzeń członków Zarządu do długofalowych interesów i wyników
  finansowych;
  • zagadnienia związane z wpro wadzaniem oraz wprowadzonymi w Grupie programami
  motywacyjnymi adresowanymi do Zarządu oraz pracowników.

  Komitet W ynagrodzeń zbiera się stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
  Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, Komitety Audytu oraz W ynagrodzeń składają Radzie
  Nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności, które są przedstawiane na posiedzeniu Rady
  Nadzorczej poprzedzającym Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Ponadto te kom itety lub komisje
  przekazują Radzie Nadzorczej, w miarę potrzeb, informacje o podjętych decyzjach w zakresie swej
  właściwości .

  3.22. Oświadczenie na temat informacji niefinansowych

  Odrębne sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Harper Hygienics S.A. oraz Grupy
  Kapitałowej Harper Hygienics S.A. za okres od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018 r. zgodnie z art. 49b
  ust. 9 Ustawy o Rachunkowości zostanie opublikowane w ustawowym terminie 6 miesięcy od dnia
  bilansowego.


  Warszawa , dnia 31 .07.2018 r.


  Podpisy Członków Zarządu

  Zgodnie podpisano:

  Rafał Szczepkowski
  Prezes Zarządu
  Amit Tilani
  Członek Zarządu

  Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Harper
  Hygienics S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018
  40 /41


  4. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU


  Oświadczenie

  Reprezentując Zarząd spółki akcyjnej Harper Hygienics z siedzibą w W arszawie zgodnie oświadczamy,
  że podmiot uprawniony do badania jednostkowego sprawozdania finansowego Harper Hygienics S.A.
  i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. za okres
  od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. – firma Grant Thornton Polska z ograniczoną
  odpowiedzialnością spółka komandytowa , z siedzibą w Warszawie, został wybrany zgodnie
  z przepisami prawa oraz że podmiot ten i biegli rewid enci dokonujący badania przywołanego powyżej
  jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego spełniali warunki do wyrażania
  bezstronnej i niezależnej opinii z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

  Warszawa , dnia 31 .07.2018 r.


  Podpisy Członków Zarządu

  Zgodnie podpisano:


  Rafał Szczepkowski
  Prezes Zarządu
  Amit Tilani
  Członek Zarządu


  Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Harper
  Hygienics S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018
  41/41


  Oświadczenie

  Reprezentując Zarząd spółki akcyjnej Harper Hygienics z siedzibą w W arszawie zgodnie oświadczamy,
  że według naszej najlepszej wiedzy, zarówno skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od
  1 stycznia 201 7 r. do 31 marca 2017 r. Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. oraz jednostkowe
  sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. Harper Hygienics S.A
  i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości
  i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rze telny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy
  Kapitałowej Harper Hygienics S.A. i Harper Hygienics S.A. oraz wyniki finansowe.
  Oświadczamy ponadto , że sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. oraz Grupy Kapitałowej
  Harper Hygienics S.A. zawie ra prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Harper
  Hygienics S.A. i Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. , w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.


  Warszawa , dnia 31 .07 .201 8 r.


  Podpisy Członków Zarządu

  Zgodnie podpisano:


  Rafał Szczepkowski
  Prezes Zarządu
  Amit Tilani
  Członek Zarządu

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
  Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp. k. ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E 61-131 Poznań Polska T +48 61 62 51 100 F +48 61 62 51 101 www.GrantThornton.pl

  Audyt – Podatki – Outsourcing – Doradztwo Member of Grant Thornton International Ltd Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Firma audytorska nr 4055. Komplementariusz: Grant Thornton Polska Sp. z o.o. Zarząd komplementariusza: Tomasz Wróblewski – Prezes Zarządu, Dariusz Bednarski – Wiceprezes Zarządu, Jan Letkiewicz – Wiceprezes Zarządu. Adres siedziby: 61 -131 Poznań, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E. NIP: 782 -25-45-999, REGON: 302021882. Rachunek bankowy: 31 1090 1476 0000 0001 3554 7340 . Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000407558.
  Sprawozdanie
  niezależnego
  biegłego rewidenta
  z badania rocznego
  skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego
  Dla Akcjonariuszy Harper Hygienics S półka Akcyjna
  Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
  Kapitałowej (Grupa Kapitałowa), w której jednostką dominującą jest Harper Hygienics Spółka Akcyjna (Spółka
  Dominująca) z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142A, na które składa się skonsolidowan e
  sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzon e na dzień 31 marca 2018 roku , skonsolidowane sprawozdanie
  z zysków lub strat i innych całkowitych dochod ów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale
  własnym , skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do
  31 marca 2018 roku, informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje
  objaśniające .
  Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Dominującej za roczne skonsolidowane
  sprawozdanie finansowe
  Zarząd Spółki Dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
  Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami
  ogłoszonymi w formie rozporządze ń Komisji Europejskiej oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa a
  także statutem Spółki Dominującej . Zarząd Spółki Dominującej jest również odpowiedzialny za kontrolę
  wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia rocznego skonsolidowanego spraw ozdania
  finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
  Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku poz. 395 , z
  późniejszymi zmianami ) (Ustawa o rachunkowości) Zarząd oraz Członkowie Rady Nadzorczej Spółki
  Dominującej są zobowiązani do zapewnienia, aby roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe spełniało
  wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.  © Grant Thornton. Wszystkie prawa zastrzeżone 2
  Odpowiedzialność biegłego rewidenta
  Jesteśmy odpowiedzialni za wyrażenie opinii o tym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na
  podstawie przeprowadzonego przez nas badania .
  Badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do
  postanowień :
   ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
  publicznym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1089) (Ustawa o biegłych rewidentach),
   Krajowy ch Standard ów Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjęty ch
  uchwałą 2041/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 marca 201 8 roku oraz
   rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z d nia 16 kwietnia 2014 roku
  w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych
  jednostek interesu publicznego, uchylającym decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158 z
  27.05.2014, str. 77 oraz Dz. Urz. UE L 170 z 11.06.2014, str. 66) (Rozporządze nie 537/2014) .
  Regulacje te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania
  w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie
  zawiera istotnego zniekształcenia.
  Celem badania jest uzyskanie racjonalnej pewności co do tego , czy roczne skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spo wodowanego oszustwem lub błędem oraz
  wydanie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta za wierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest
  wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z powyżej wskazanymi
  standardami zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek
  oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie
  mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego rocznego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Ryzyko niewyk rycia i stotnego zniekształcenia powstałego na
  skutek oszustwa jest wyższe niż ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia powstałego na skutek błędu,
  ponieważ może obejmować zmowy, fałszerstwo, celowe pominięcia, wprowadzanie w błąd lub obejście kontroli
  wewnętr znej i może dotyczyć każdego obszaru prawa i regulacji, nie tylko tego bezpośrednio wpływającego na
  roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
  Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień w
  rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur badania zależy od osądu biegłego
  rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem. Dokonując oceny tego ryzyka biegły rewident bierze pod
  uwagę działanie kontroli wewnętrznej w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji przez Spółkę
  Dominującą rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich w
  danych okoli cznościach procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli
  wewnętrznej. Badanie obejmuje także ocenę odpowiedniości przyjętych zasad (polityki) rachunkowości,
  racjonalności ustalonych przez Zarząd Spółki Dominującej wartości szacu nkowych, jak również ocenę ogólnej
  prezentacji rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Grupy Kapitałowej ani efektywności lub
  skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd S półki Dominującej obecnie lub w przyszłości.
  Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią
  podstawę do wyrażenia przez nas opinii . Opinia jest spójna z dodatkowym sprawozdaniem dla Komitetu Audytu
  wydanym z dniem niniejszego sprawozdania z badania.


  © Grant Thornton. Wszystkie prawa zastrzeżone 3
  Niezależność
  W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident i firma audytorska pozostawali niezależni od
  jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej zgodnie z przepisami U stawy o biegłych rewidentach,
  Rozporządzenia 537/2014 oraz zasadami etyki zawodowej przyjętymi uchwałami Krajowej Rady Biegłych
  Rewidentów.
  Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że nie świadczyliśmy dla jednostek
  wchodzących w skład Grupy Kapitałowej usług niebędących badaniem, które są zabronione przepisami art. 136
  Ustawy o biegłych rewidentach oraz art. 5 ust. 1 Rozporządzenia 537/2014.
  Wybór firmy audytorskiej
  Zostaliśmy wybrani do badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy K apitałowej
  uchwałą Rady Nadzorczej Spółki Dominującej z dnia 26 czerwca 2018 roku . Skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 marca 2018 roku jest pierwszym
  skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitało wej badanym przez Grant Thornton Polska.
  Najbardziej znaczące rodzaje ryzyka
  W trakcie przeprowadzonego badania zidentyfikowaliśmy poniżej opisane najbardziej znaczące rodzaje ryzyka
  istotnego zniekształcenia, w tym spowodowanego oszustwem oraz opracowaliśmy stosowną reakcję na te
  rodzaje ryzyk a. W przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne dla zrozumienia zidentyfikowanego ryzyka
  oraz wykonanych przez biegłego rewidenta procedur badania, zamieściliśmy również najważniejsze
  spostrzeżenia związa ne z tymi rodzajami ryzyka.
  Opis rodzaju ryzyka istotnego
  zniekształcenia
  Reakcja biegłego rewidenta na zidentyfikowane
  ryzyko oraz w stosownych przypadkach
  najważniejsze spostrzeżenia związane z ryzykiem
  Kontynuacja działalności
  W trakcie badanego okresu występowało
  istotne ryzyko zagrożenia kontynuacji
  działalności .
  Według stanu na dzień bilansowy Grupa
  wykazała w rocznym sprawozdaniu finansowym
  zobowiązania krótkoterminowe w kwocie
  137 110 tys. zł, które przewyższały aktywa
  obrotowe o kwotę 58 013 ty s. zł.
  Ujawnienia dotyczące założeń kontynuacji
  działalności zostały ujęte w nocie 5.25 do
  sprawozdania finansowego.

  W ramach procedur badania udokumentowaliśmy i
  przeanalizowaliśmy aneks nr 4 zawarty w dniu 25
  czerwca 2018 r oku do umowy z mBank S.A . o kredyt
  inw estycyjny z dnia 23 czerwca 2015 roku . Zmiana
  dotyczyła w szczególności zmiany harmonogramu
  płatności rat kapitałowych jak również warunków
  umowy.
  Dokonaliśmy również analizy prognoz finansowych
  przedstawionych przez Spółkę, weryfikację zasa dności
  przyjętych założeń oraz analizę wrażliwości prognoz
  finansowych w przypadku zmiany istotnych założeń.
  Sprawozdanie z badania zawiera objaśnienie w tym
  zakresie.
  Odroczony podatek dochodowy

  W sprawozdaniu finansowym Grupa wykazała
  aktywa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego w kwocie 17 755,4 tys. zł.
  Istnieje ryzyko, że Spółka nie będzie w stanie
  zrealizować tego aktywa w pełnej wysokości.

  Ujawnienia dotyczące aktywa z tytułu
  odroczonego podatku dochodowego zostały
  Podczas badania przeprowadziliśmy następujące
  procedury w odniesieniu do aktywów z tytułu
  odroczonego podatku dochodowego:
   zweryfikowaliśmy zasadność i prawidłowość
  ujęcia podatku odroczonego w sprawozdaniu
  finansowym,
   przeanalizowaliśmy zmiany w porównaniu do
  poprzedniego okresu sprawozdawczego .
  Zarząd przedstawił nam analizę odzyskiwalności
  aktyw ów z tytułu podatku odroczonego na najbliższe 5
  lat. Przeprowadziliśmy procedury audytorskie
  polegające na:


  © Grant Thornton. Wszystkie prawa zastrzeżone 4
  zaprezentowane w nocie 5.9. do sprawozdania
  finansowego.

   analizie danych ws adowych do modelu
  finansowego oraz weryfikacji ich zasadności ,
   an alizy wrażliwości istotnych założeń.

  Przychody ze sprzedaży
  Grupa prowadzi sprzedaż między innymi na
  rynki zagraniczne. W odniesieniu do takiej
  sprzedaży mogą występować specyficzne
  warunki dostawy i związany z tym różny
  moment transferu ryzyka na kontrahenta oraz
  specyficzne warunki udzielonych rabatów od
  sprzedaży. Powoduje to ryzyko niewłaściwego
  rozpoznania przychodów w odpowiednim
  okresie sprawozdawczym.
  Ujawnienia związane z przychodam i ze
  sprzedaży przedstawiono w no tach 5.3. oraz
  5.4. dodatkowych informacji i objaśnień do
  sprawozdania finansowego.  Procedury audytowe przeprowadzone w tym obszarze
  obejmowały między innymi:
   przegląd polityki rachunkowości w części
  dotyczącej rozpoznawania przychodów i
  związanych z nimi szacunków,
   szczegółowe badania wiarygodności z
  uwzględnieniem analizy transakcji na przełomie
  okresów sprawozdawczych,
   weryfikację kontroli wewnętrznej polegającą na
  testach zgodności uwzględniających zgodność
  wyjść z magazynu z umową, zamówieniem
  oraz wystawioną fakturą
   potwierdzenie sald,
   procedury analityczne polegające w
  szczególności na analizie miesięcznych danych
  oraz trendów w podziale na poszczególne
  źródła przychodów ,
   rekalkulację rabatów od sprzedaży n a wybranej
  próbie.


  Opinia
  Naszym zdaniem, załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe:
   przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień
  31 marca 2018 roku oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31
  marca 2018 roku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi
  Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w
  formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyję tymi zasadami (polityką) rachunkowości ,
   jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową przepisami prawa i
  postanowieniami statutu Spółki Dominującej .
  Objaśnienie
  Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego skonso lidowanego sprawozdania
  finansowego, zwracamy uwagę na fakt, że zobowiązania krótkoterminowe przewyższają aktywa obrotowe
  Grupy o kwotę 58 013 ty s. zł, co wskazuje na istnienie istotnej niepewności, która może budzić znaczące
  wątpliwości co do możliwości k ontynuacji działalności w związku z możliwością wystąpienia problemów z
  bieżącą płynnością. Zarząd Spółki Dominującej przedstawił w nocie 5.25. do rocznego skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności Grupy . We wspomnianej
  wyżej nocie Zarząd przedstawił również działania podjęte w celu wyeliminowania tych zagrożeń. Zdaniem
  Zarządu Spółki Dominującej działania te zostaną uwieńczone powodzeniem, jednak pewności takiej nie ma .
  Skonsolidowane sprawozdanie finans owe nie zawiera korekt, które byłyby niezbędne, gdyby założenie
  kontynuacji działalności okazało się nieuzasadnione.


  © Grant Thornton. Wszystkie prawa zastrzeżone 5
  Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
  Opinia na temat sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
  Nasza opinia o rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie obejmuje sprawozdania
  z działalności Grupy Kapitałowej .
  Za sporządzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz
  innymi obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialny jest Zarząd Spółki Dominującej. Ponadto Zarząd oraz
  Członkowie Rady Nadzorczej Spółki Dominującej są zobowiązan i do zapewnienia, aby sprawozdanie z
  działalności Grupy Kapitałowej spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.
  Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami U stawy o biegłych rewidentach było wydanie opinii,
  czy sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej zostało sporządzone zgodnie z przepisami prawa oraz, że
  jest ono zgodne z informacjami zawartymi w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym . Naszym
  obowiązkiem było także złożenie oświadczenia, czy w świetle naszej wiedzy o Grupie Kapitałowej i jej
  otoczeniu uzyskanej podczas badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stwierdziliśmy
  w sprawozdaniu z dzia łalności Grupy Kapitałowej istotne zniekształcenia, a także wskazanie, na czym polega
  każde takie istotne zniekształcenie.
  Naszym zdaniem sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej zostało sporządzone zgodnie z mającymi
  zastosowanie przepisami , to jest zgodnie z postanowienia mi art. 49 i art. 55 ust. 2a Ustawy o rachunkowości
  oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących
  i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznaw ania za
  równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.
  z 201 8 roku, poz. 757 ) (Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych) i jest zgodne z
  informacjami zawartymi w załączonym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Ponadto,
  oświadczamy, iż w świetle wiedzy o Grupie Kapitałowej i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania rocznego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego, nie stwierdziliśmy istotnych zniekształceń w sprawozdaniu
  z działalności Grupy Kapitałowej.
  Opinia na temat oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego
  Zarząd oraz Członkowie Rady N adzorczej Spółki Dominującej są odpowiedzialni za sporządzenie oświadczenia
  o stosowaniu ładu korporacyjnego zgodnie z przepisami prawa.
  W związku z przeprowadzonym badaniem rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, naszym
  obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach było wydanie opinii, czy emitent obowiązany
  do złożenia oświadczenia o stosowaniu ładu kor poracyjnego, stanowiącego wyodrębnioną część sprawozdania
  z działalności Grupy Kapitałowej , zawarł w tym oświadczeniu informacje wymagane przepisami prawa oraz w
  odniesieniu do określonych informacji wskazanych w tych przepisach lub regulaminach stwierdzen ie, czy są
  one zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w rocznym skonsolidowanym
  sprawozdaniu finansowym.
  Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka Dominująca zawarła informacje
  określone w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych .
  Informacje wskazane w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. c -f, h oraz lit. i tego Rozporządzenia w sprawie
  informacji bieżących i okresowy ch zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z
  mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu
  finansowym.
  Informacja o sporządzeniu odrębnego sprawozdania na temat informacji nief inansowych


  © Grant Thornton. Wszystkie prawa zastrzeżone 6
  Grupa nie sporządziła oświadczenia na temat informacji niefinansowych. Do dnia wydania niniejszego
  Sprawozdania z badania Skonsolido wanego Sprawozdania finansowego Grupa nie przedstawiła nam
  odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansow ych.


  Elżbieta Grześkowiak
  Biegły Rewident nr 5014
  Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu
  Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.,
  Poznań, ul. Abpa Antoniego Baran iaka 88 E, firma audytorska n r 4055


  Poznań, 31 lipca 2018 roku .


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Harper Hygienics SA
ISIN:PLHRPHG00023
NIP:521-012-05-98
EKD: 13.95 produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
Adres: ul. Racławicka 99 02-634 Warszawa
Telefon:+48 22 7593643
www:www.harperhygienics.pl
Komentarze o spółce HARPER HYGIENICS
2021-08-04 21-08-58
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor