Raport.

HARPER HYGIENICS SA (46/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Harper Hygienics S.A. ("Spółka"), z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 398
i 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, a także ustępu 10.3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 18 stycznia 2018 r., na godz. 10.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w Biurze Zarządu Spółki, Al. Jerozolimskie 142A (Budynek West Station I).
W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał.
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt. 1 - 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki:
Ogłoszenie
Projekty uchwał

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  1 / 5
  OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
  NA DZIEŃ 18 STYCZNIA 201 8 ROKU
  NAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  HARPER HYGIENICS S.A.
  Zarząd Harper Hygienics S.A. („Spółka ”), z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99 , wpisan ej do
  Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzone go przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
  XI== Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem KRS 289345 , posiadając ej numer NIP 5210120598 ,
  działając na podstawie art. 39 8 i art. 399 § 1 w zw. z art. 402 1 § 1 i 2 oraz art. 402 2 ustawy z dnia 15
  wrześ nia 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH ”), a także ustępu 10 .3 Statutu Spółki , zwołuje na
  dzień 18 stycznia 201 8 r., na godz. 10.00 , Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w
  Biurze Zarządu Spółki w Warszawie , Al. Jerozolimskie 142A (Budynek West Station I) .
  PORZĄDEK OBRAD OBEJMUJE:
  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
  zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwał y w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego
  Walnego Z gromadzenia .
  7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  Na podstawie art. 402 2 kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące
  udziału w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:
  INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY
  Prawo akcjonarius za do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
  Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w por ządku obrad Nadz wyczajnego Walnego
  Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21
  (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj.
  do dnia 28 grudnia 201 7 r. Żądanie powin no zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej
  proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złoż one na piśmie w lokalu Biura
  Zarządu Spółki w Warszawie, Al. Jerozolimskie 14 2A , lub przesłane w p ostaci elektronicznej na adres:
  [email protected] .
  Zarząd niezwłocznie, nie później jednak niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie
  ak cjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla
  zwołania Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia (na stronie internetowej oraz raportem bieżącym) .  2 / 5
  Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał
  Akcjonarius z lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najm niej jedną dwudziestą kapitału
  zakładowego mogą przed terminem Nadz wyczajnego Walnego Z gromadzenia zgłaszać Spółce na
  piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej p rojekty uchwał dotycz ące spraw
  wprowadzonych do porządku obrad Nadz wyczajnego Walnego Zgro madzenia lub spraw, które mają
  zostać wprowadzone do porządku obrad. Żądanie może zostać złoż one na piśmie w lokalu Biura
  Zarządu Spółki w Warszawie, Al. Jerozolimskie 14 2A lub przesła ne w postaci elektronicznej na adres:
  [email protected] . Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej
  oraz raportem bieżącym. Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Nadz wyczajnego Walnego
  Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw w prowadzonych do porządku obrad.
  Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
  Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
  Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzw yczajnym Walnym Zgromadzeniu
  oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu
  lub przez p ełnomocnika.
  Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadz wyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić
  dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wyni ka to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może
  reprezentować więcej niż jednego akcjonariusz a i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
  Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorc zym może ustanowić oddzielnych
  pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisan ych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający
  akcje zapisane na więcej niż jednym r achunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych
  pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
  Pełnomocnictwo powinno być pod rygo rem nieważności sporzą dzone na piśmie i dołączone do
  protokołu Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej ( bez
  konieczności opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronic znym weryfikowanym przy pomocy
  ważnego kwalifikowanego certyfikatu). Formularze stos owane podczas głosowania przez
  pełnomocnika są dostępne , od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia, w lokalu Spółki oraz na stronie
  internetowej Spółki http://www.harperhygienics.c om/ w sekcji „Relacje =nwestorskie” , przy czym
  Spółka nie nakłada obowiązku korzystania z tych formularzy podczas głosowania prze z pełnomocnika;
  posłużenie się formularzem nie jest war unkiem ważności pełnomocnictwa.
  O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocz tą elektroniczną na adres:
  [email protected] , dokładając wszelkic h starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja
  ważności pełnomocnictwa . =nformacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawier ać dokładne
  oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, ad resu, telefonu i adresu
  poczty elektronicznej obu tych osób). =nformacja o udzieleniu pełnomoc nictwa powinna również
  zawierać jego zakres , tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę
  i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.
  Spółka p odejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu
  weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektron icznej. Weryfikacja ta polegać
  może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektroniczne j lub te lefonicznej skierowanym


  3 / 5
  do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu u dzielenia pełnomocnictwa i jego
  zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane
  w trakcie weryfikacji traktowany będzie, jako brak możliwości weryfikacji udziel enia pełnomocnictwa
  i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Nadz wyczajnym
  Walnym Zgromadzeniu .
  Spółka zwraca uwagę, że akcjonariusz wykorzystujący elektroni czne środki komunikacji ponosi
  wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy komunikacji. Z alecane jest, aby informacja
  o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektroniczne j została przekazana Spółce do
  końca dnia poprzedzającego dzień Nadz wyczajne go Walnego Zgromadzenia , bowiem nie można
  zag warantować, że Spółka będzie w stanie zweryfikować fakt dokonania powyższych czynności
  w dniu Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia .
  Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizycz ną powinno wyn ikać z okazanego
  przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (sk ładanego w oryginale lub kopii
  potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). Osoby niewskaz ane w rejestrze powinny
  legitymować się pisemnym pełnomocnictwem, podpis anym pr zez osoby uprawnione. Wszelkie
  dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedstawion e wraz z tłumaczeniem na język
  polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
  Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariu sza niebędącego os obą fizyczną
  powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.
  Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariusz y na Nadz wyczajnym
  Walnym Zgromadzeniu – z zastrzeżeniem poniższego akapitu.
  Heżeli pełnomocnikiem na Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeni u jest członek Zarządu Spółki,
  członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki bądź człone k organów lub pracownik spółki
  zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprez entacji tylko na jednym walnym
  zgromadzeniu . Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariusz owi okoliczności wskazujące na
  istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielen ie dalszego pełnomocnictwa jest
  w tym przypadku wyłączone. Pełnomocnik, o któr ym mowa w akapicie poprzedzającym głosuje
  zgodnie z instrukcjami u dzielonymi przez akcjonariusza.
  Spółka zastrzega, że nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie
  z instrukcjami , które otrzymali od akcjonariuszy.
  Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej
  Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy
  wykorzystaniu środ ków komunikacji elektronicznej.
  Sposób wypowiadania się w trakcie Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej
  Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Nadz wyczajnego Walnego
  Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komun ikacji elektronicznej.
  Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzyst aniu środków
  komunikacji elektronicznej  4 / 5
  Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu d rogą korespondencyjną lub przy
  wykorzystaniu środków komu nikacji elektron icznej.
  Informacja o prawie uczestniczenia w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeni u
  Prawo uczestniczenia w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzen iu mają, stosownie do art. 406 1 § 1 KS:
  tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na sze snaście dni prz ed datą Nadz wyczajnego Walnego
  Zgromadzenia tj. 2 stycznia 2018 r. („Dzień Rejestracji ”).
  Ponadto kolejnym warunkiem uczestnictwa w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzen iu jest zgłoszenie
  przez akcjonariusza zażądania wystawi enia imiennego zaświadczenia o pra wie uczestnictwa
  w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeni u. Takie żądanie powin no zostać złożone podmiotowi
  prowadzącemu rachunek pa pierów wartościowych akcjonariusza w okresie od dnia ogłoszenia
  o zwołaniu Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia, t j. od dnia 19 g rudnia 201 7 r., do pierwszego
  dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, t j. do dnia 3 stycznia 201 8 r.
  Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  będą tylko osoby, które:
  a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu R ejestracji, tj. w dniu 2 stycznia 2018 r.
  oraz
  b) zwróciły się – nie wcześniej niż w dniu 19 grudnia 2017 r. i nie później niż w dniu 3 stycznia
  2018 r. – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie
  imiennego zaświadcz enia o p rawie uczestnictwa w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu .
  Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu , sporządzona
  zgodnie z art. 407 § 1 KSH , wyło żona będzie do wglądu w lokalu Biura Zarządu Spółki w Warszawie,
  Al. Jero zolimskie 14 2A, w godz. 11.00 -13.00, przez trzy dni powszednie przed terminem
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia , tj. pocz ąwszy od dnia 15 stycznia 2018 r. Tam też
  udostępnione będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie i
  na zasadach przewidzianych w KSH . Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu
  wskazanym powyżej oraz żąd ać odpisu tej listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia, jak również
  żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do ud ziału w Nadz wyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na
  który lista powinna być wysłana.
  Akcjonariusz ma prawo żądać wydania mu odpisu wniosków w spra wach objętych porządkiem obrad
  w ter minie tygodnia przed Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniem , tj. począwszy od dnia 11
  stycznia 2018 r.
  Osoby uprawnione do uczestniczenia w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o
  dokonanie r ejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio prze d salą obrad na 30 minut
  przed rozpoczęciem obrad.
  W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia , akcjonari usze
  oraz osoby reprezentujące akcjonariuszy są proszeni o posiadanie aktualnych dokumentów
  tożsamości.  5 / 5
  Dostęp d o dokumentacji
  Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadz wyczajne mu Walnemu Zgromadzeniu wraz
  z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402 3 § 1 pkt 3 KSH .
  =nformacje Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące s praw wprowadzonych do porządku
  obrad Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, kt óre mają zostać wprowadzone do
  porządku obrad przed terminem Nadz wyczajnego Walnego Zgromad zenia będ ą dostępne na stronie
  internetowej Spółki ni ezwłocznie po ich sporządzeniu.
  Wszelkie informacje dotyczące Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępniane
  akcjonariuszom na stronie internetowej http://ww w.harperhygienics.com .


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

  Co do pkt. 2 porządku obrad
  UCHWAŁA NR [•]
  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA
  z dnia [•] ……………………… roku
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Działając na podstawie art. 409 § 1 Ko deksu spółek handlowych Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
  Harper Hygienics Spółka Akcyjna („Spółka ”) wybiera na Przewodniczącego Nadz wyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Spółki Panią/Pana […]
  Co do pkt. 4 porządku obrad
  UCHWAŁA NR [•]
  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA
  z dnia [•] ……………………… roku
  w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna („Spółka ”) niniejszym
  postan awia przyjąć porządek obrad Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zgodnym z
  porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu tego Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia, opublikowa nym przez Spółkę w dniu ……………….. w raporcie bieżącym nr ………. oraz na
  stronie internetowej http://www.harperhygienics.com/
  Co do pkt. 5 porządku obrad
  UCHWAŁA NR [•]
  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA
  z dnia [•] ……………………… roku
  w sprawie powoł ania członka Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A.
  Działając na podstawie ustępu 9. 3 Statutu Spółki, Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper
  Hygienics Spółka Akcyjna niniejszym po wołuje Panią/Pana […] do składu Rady Nadzorczej.
  Co do pkt. 6 porzą dku obrad
  UCHWAŁA NR [•]
  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA
  z dnia [•] ……………………… roku
  w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Działając na podstawie art. 400 § 4 Kod eksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
  Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna („ Spółka ”) postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Harper Hygienics SA
ISIN:PLHRPHG00023
NIP:521-012-05-98
EKD: 13.95 produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
Adres: ul. Racławicka 99 02-634 Warszawa
Telefon:+48 22 7593643
www:www.harperhygienics.pl
Kalendarium raportów
2019-07-29Raport roczny
2019-07-29Raport roczny
2019-07-31Raport roczny
2019-08-30Raport za I kwartał
2019-12-30Raport półroczny
2020-02-28Raport za III kwartał
Komentarze o spółce HARPER HYGIENICS
2019-05-20 06-05-47
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649