Raport.

GWARANT AGENCJA OCHRONY SA (4/2018) Jednostkowy raport roczny za 2017 rok

Zarząd Spółki Gwarant Agencja Ochrony S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny za 2017 rok.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Jednostkow y
  RAPORT ROCZNY
  GWARANT Agencja Ochrony Spółka Akcyjna
  za okres
  od 01.01.201 7 r. do 31.12.201 7 r.
  Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za rok 201 7 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alte rnatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.  „Gwarant ” Agencja O chrony Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport roczn y za okres 01.01. 201 7 – 31.12.2017
  Strona 2 z 52
  Spis Treści
  1. Pismo Zarządu ................................ ................................ ................................ ...... 3
  2. Wybrane dane finansowe (tys.) ................................ ................................ ........... 4
  3. Roczne sprawozdanie finansowe ................................ ................................ .......... 5
  3.1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ................................ ............... 5
  3.2. Bilans ................................ ................................ ................................ ........... 11
  3.3. Rachunek zysków i strat ................................ ................................ .............. 15
  3.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym ................................ ....................... 17
  3.5. Rachunek przepływów pieniężnych ................................ .............................. 19
  3.6. Dodatkowe informacje i objaśnienia ................................ ............................ 21
  4. Sprawozdanie Zarządu z działalności ................................ ................................ . 40
  5. Oświadczenie Zarządu ................................ ................................ ........................ 51
  6. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania fina nsowego .......... 52  „Gwarant ” Agencja O chrony Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport roczn y za okres 01.01. 201 7 – 31.12.2017
  Strona 3 z 52
  1. Pismo Zarządu
  Szanowni Państwo,
  W roku 201 7 Spółk a konsekwentnie realizowała strategię zrównoważonego, organicznego rozwoju w
  zakresie:
  a) wzrostu sprzedaży,
  b) monitorowania kosztów,
  c) utrzymywania zadowalającej r entowności netto.
  Przychody ze sprzedaży Spółki w okresie sprawozdawczym podtrzymują wzrostowy trend
  zaobserwowany w latach wcześniejszych . Głównymi czynnikami które pozwalają na utrzymanie tego
  trendu jest szeroka dywersyfikacja oferowanych usług oraz i ch wysoka jakość. Wiedza i
  doświadczenie Spółki pokazują, iż jest ona poważnym konkurentem w ubieganiu się o obsługę
  dużych kontraktów. Dużym atutem Spółki jest doświadczony i zmotywowany personel zarządzający -
  jest to stały element konsekwentnie realizow anej od kilku lat strategii, stanowi on o naszej
  przewadze konkurencyjnej i stwarza możliwości dalszego rozwoju oraz budowania wzrostu wartości
  firmy.
  W 2017 roku Spółka po raz kolejny stanęła przed trudnym zadaniem i musiała dokonać renegocjacji
  cen za świadczone usługi, w celu pokrycia zwiększonych bezpośrednich kosztów pracy, w związku z
  podniesieniem ustawowo minimalnej stawki godzinowej do 13 zł brutto dla umów cywilnoprawnych
  oraz kolejnym wzroste m płacy minimalnej. Mimo trudnej sytuacji w branży se curity i konieczności
  obniżenia marż na realizowanych kontraktach Spółce udaje się uzyskać dodatni wynik z prowadzonej
  działalności gospodarczej.
  Podstawowym celem Spółki jest zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług, jak również
  utrzymanie zadowa lającej rentowności sprzedaży. W celu dalszego rozwoju Spółka pragnie zwiększyć
  skalę prowadzonych projektów, powiększyć stałą bazę dużych klientów korporacyjnych oraz rozwijać
  biznesowy oraz technologiczny know -how w zakresie zintegrowanej obsługi klienta i zarządzania
  procesami operacyjnymi. Kolejnym istotnym kierunkiem strategicznym Spółki jest wyjście w
  szerszym zakresie z rynku lokalnego i rozszerzenie obszaru swojej działalności na terytorium całej
  Polski. Realizacja celów strategicznych pozwoli zwięk szyć dynamikę sprzedaży i uzyskać jeszcze
  lepsze wyniki, zwłaszcza w ramach trwałej współpracy z dużymi klientami o stabilnej sytuacji
  ekonomicznej.
  Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami zawartymi w niniejszym
  Raporcie Rocznym na temat działalności Spółki.
  Pozostając z poważaniem,
  Edward Kuczer
  Prezes Zarządu


  „Gwarant ” Agencja O chrony Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport roczn y za okres 01.01. 201 7 – 31.12.2017
  Strona 4 z 52
  2. Wybrane dane finansowe (tys.)
  Stan na 31.12.2017 Stan na 31.12.2016 Stan na 31.12.2017 Stan na 31.12.2016
  Kapitał własny 5 777,00 7 373,00 1 385,07 1 666,59
  Kapitał zakładowy 500,00 500,00 119,88 113,02
  Zobowiązania i rezerwy na
  zobowiązania 7 353,00 7 246,00 1 762,93 1 637,88
  Zobowiązania długoterminowe 747,00 1 134,00 179,10 256,33
  Zobowiązania krótkoterminowe 5 816,00 5 337,00 1 394,42 1 206,37
  Aktywa razem 13 130,00 14 619,00 3 148,00 3 304,48
  Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  Należności krótkoterminowe 8 901,00 8 373,00 2 134,07 1 892,63
  Środki pieniężne i inne aktywa
  pieniężne 548,00 1 858,00 131,39 419,98
  Wybrane dane finansowe
  PLN EUR okres od 01.01.2017
  do 31.12.2017
  okres od 01.01.2016
  do 31.12.2016
  okres od 01.01.2017
  do 31.12.2017
  okres od 01.01.2016
  do 31.12.2016
  Przychody netto ze sprzedaży
  produktów, towarów i materiałów 43 985,00 43 523,00 10 362,33 9 946,52
  Zysk (strata) ze sprzedaży -2 568,00 -32,00 -604,99 -7,31
  Amortyzacja 1 100,00 925,00 259,15 211,39
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 687,00 2 792,00 161,85 638,07
  Zysk (strata) brutto 504,00 2 868,00 118,74 655,44
  Zysk (strata) netto 404,00 2 324,00 95,18 531,12
  Przepływy pieniężne netto z działalności
  operacyjnej 1 246,00 2 899,00 293,54 662,52
  Przepływy pieniężne netto z działalności
  inwestycyjnej 198,00 121,00 46,65 27,65
  Przepływy pieniężne netto z działalności
  finansowej -2 754,00 -3 578,00 -648,81 -817,70
  Przepływy pieniężne netto, razem -1 311,00 -559,00 -308,86 -127,75
  Liczba akcji (w szt.) 5 000 5 000 5 000 5 000
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,08 0,46 0,02 0,11
  Wartość księgowa na jedną akcję 1,16 1,47 0,28 0,33
  Wybrane dane finansowe
  PLN EUR Przeliczenia kursu 2017 2016
  Kurs euro na dzień bilansowy (31.12) 4,1709 4,4240
  Średni kurs euro w okresie 01.01 do 31.12 4,2447 4,3757


  „Gwarant ” Agencja O chrony Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport roczn y za okres 01.01. 201 7 – 31.12.2017
  Strona 5 z 52
  3. Roczne sprawozdanie finansowe
  3.1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  1) Firma, siedziba i adres , podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz numer we
  właściwym rejestrze sąd owym .
  NAZWA: „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna
  SIEDZIBA: 45 -131 Opole, ul. Józefa Cygana 2
  SĄD PROWADZĄCY REJESTR: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Kraj owego Rejestru
  Sądowego, 45 -057 Opole, ul. Ozimska 19
  NR REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW: 0000311805
  REGON: 530931076
  NIP: 747 -05 -04 -960
  „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna powstała w wyniku przekształcenia spółki „GWARANT”
  Agencja Ochrony i Detektywistyki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - na podstawie uchwały
  Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 01.08.2008 r. (akt notarialny Rep. A nr 4012/2008). Spółka
  została wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Opolu z dniem 01.09.2008 pod numerem
  KRS 0000311805. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
  W bieżącym okresie sprawozdawczym s półka „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna nie tworzy ła z
  żadnym podmiotem Grupy Kapitałowej, w której pełniłaby rolę spółki dominującej. Jednocześ nie „GWARANT”
  Agencja Ochrony S . A. jest spółką zależną wobec spółki Impel Spółka Akcyjna z siedzibą w e Wrocławiu , w której
  posiadaniu jest 73,09 % kapitału zakładowego.
  Działalność Spółki obejmuje przede wszystkim:
  • ochronę fizyczną obiektów,
  • konwojowani e wartości pieniężnych,
  • instalacje systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), instalacje telewizji przemysłowej (CCTV),
  instalacje GPS, instalacje systemów kontroli dostępu (SKD),
  • obsługę i monitorowanie elektronicznych systemów bezpieczeństwa,
  • sprzą tanie budynków i obiektów przemysłowych.
  Na podstawie koncesji MSWiA Nr ZK -I-L-0036/99 Spółka posiada na czas nieoznaczo ny prawo do
  prowadzenia działalności gospodarczej na terenie całej Polski w zakresie usług ochrony osób i mienia
  realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej:  „Gwarant ” Agencja O chrony Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport roczn y za okres 01.01. 201 7 – 31.12.2017
  Strona 6 z 52
  a) stałej lub doraźnej,
  b) polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych
  w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,
  c) polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym.
  Jednostka prezentuje sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy rozpoczynający się 01.01.20 17
  i kończący się 31.12.20 17.
  Prezentowane sprawozdanie finansowe jednostki składa się z:
  1) bilansu,
  2) rachunku zysków i strat,
  3) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,
  4) rachunku przepływów pieniężnych,
  5) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe
  informacje i objaśnienia.
  Okresy porównawcze zostały wykazane następujący sposób :
  1) w bilansie – wykazano stany aktywów i pasywów na dzień 31.12 .201 6 r.;
  2) w rachunku zysków i strat, w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz w rachunku
  przepływów pieniężnych – zostały wykazane dane za nastę pujące okresy:
  • 01.01.20 16 – 31.12.20 16
  Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez
  jednostkę. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać
  kontynuowa niu przez jednostkę działalności w okresie co najmniej najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym
  zakresie.
  Spółka nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielne sprawozdania
  finansowe.
  W roku obrotowym, za który sporządzono s prawozdanie, Spółka nie połączyła się z żadną inną jednostką
  gospodarczą, nie nabyła również zorgani zowanej części przedsiębiorstwa, sprawozdanie finansowe nie zawiera
  więc skutków rozliczenia połączenia spółek.
  2) Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości, w tym ustalenia wyniku finansowego oraz
  sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego.
  Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 19 94 roku
  o rachunkowości oraz rozporządzeni a Ministra F inansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych
  zasad uznawania metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu preze ntacji instrumentów finansowych.


  „Gwarant ” Agencja O chrony Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport roczn y za okres 01.01. 201 7 – 31.12.2017
  Strona 7 z 52
  Spółka posiada dokumentację dotyczącą przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Przyjęte zasady
  rachunkowości są stosowane w sposób ciągły.
  Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Rachunek przepływów
  pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.
  W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią
  ekonomiczną. Wyn ik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na
  jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności
  przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
  Wartości niemat erialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów
  prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty
  wartości. Wartości niematerialne i prawne, do których zalicza się sk ładniki o cenie nabycia powyżej 3.500,00 zł, w
  tym również aktualizacje programów komputerowych, są amortyzowane (zaliczane w koszty), w zależności od ich
  wartości początkowej w sposób następujący:
  -poniżej 3.500,00 zł – zalicza się w koszty w momencie zak upu,
  -powyżej 3.500,00 zł – amortyzowane zgodnie z okresem ekonomicznej użyteczności, który odpowiada
  okresom ekonomicznej użyteczności przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób
  prawnych.
  Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metoda l iniową.
  Okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych
  - od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich – 24 miesiące,
  - od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych – 60 miesięcy.
  Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości warto ści niematerialnych i prawnych są dokonywane na
  skutek przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę
  gospodarczej przydatności tych składników. Księguje się je w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych w
  korespondencji z odpowiednim k ontem bilansowym korygującym „Odpisy z tytułu utraty wartości wartości
  niematerialnych i prawnych”.
  Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników
  majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.
  Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania poniżej jednego roku są jednorazowo
  odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania d o użytkowania. Kryteria kwalifikacji składników
  majątkowych do środków trwałych to przewidywany okres użytkowania dłuższy niż 1 rok oraz wartość
  początkowa nabytego składnika przekraczająca 1000 zł. Co do zasady ś rodki trwałe poniżej 3.500,00 zł
  odpisywane są w ciężar kosztów jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania. Natomiast środki o wartości
  jednostkowej powyżej 3.500,00 zł (wysokocenne) amortyzowane są liniowo począwszy od miesiąca następnego
  po miesiącu przyjęcia do eksploatacji, wg stawek ustalan ych w oparciu o przewidywany okres ekonomicznej
  użyteczności. Przykładowe stawki amortyzacyjne stosowane w spółce : zestawy komputerowe - 30 %, środki
  transportu – 20 %, budynek – 2,5 %, pozostałe wyposażenie – 20 %.
  Odpisy aktualizujące z tytułu utraty war tości środków trwałych są dokonywane na skutek przeznaczenia do
  likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę gospodarczej przydatności tych
  składników. Księguje się je w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych w korespond encji z odpowiednim k ontem
  bilansowym korygującym „Odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych”.
  Inwestycje długoterminowe wycenia się według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej
  utraty wartości. Odpisów aktualizacyjnych dotyczących i nwestycji finansowych (długoterminowych i
  krótkoterminowych) dokonuje się na zasadach ogólnych. W celu ustalenia podstaw do dokonywania tych odpisów,


  „Gwarant ” Agencja O chrony Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport roczn y za okres 01.01. 201 7 – 31.12.2017
  Strona 8 z 52
  spółki, w których jednostka ma udziały, przedstawiają co najmniej roczne sprawozdania finansowe. Udziały w
  jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia .
  Odpisy aktualizacyjne na długoterminowe aktywa finansowe dokonuje się co najmniej pod datą ostatniego
  dnia każdego roku obrotowego - z podpisem kierownika jednos tki, zamieszczonym na dowodzie księgowym.
  Zapasy wycenia się według rzeczywistych cen zakupu po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące . Dla
  zapasów materiałów w magazynie prowadzona jest ewidencja analityczna. Wycena rozchodu prowadzona jest
  metodą FIFO (pie rwsze przyszło – pierwsze wyszło). Dopuszcza się pominięcie ewidencji analitycznej w
  magazynie dla materiałów zakupionych w celu zużycia w danym okresie sprawozdawczym, które zalicza się
  bezpośrednio do kosztów tego miesiąca z uwzględnieniem ich stanowiska kosztowego.
  Odpisów aktualizujących dotyczących zapasów dokonuje się na ich część, nie wykazującą ruchu:
  -przez 1 rok – w wysokości 50 % ich wartości,
  -przez 2 lata – w wysokości 100 % ich wartości.
  Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z za chowaniem zasady ostrożnej wyceny (po
  pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Odpisy aktualizacyjne na należności dokonuje się co najmniej pod datą
  ostatniego dnia każdego roku obrotowego - z podpisem kierownika jednostki, zamieszczonym na dowodzie
  księgowy m. Odpisów aktualizacyjnych dotyczących należnośc i przeterminowanych i trudnością galnych dokonuje
  się na dzień kończący rok obrotowy w wysokości, uwzględniającej okresy opóźnienia płatności oraz doraźnie w
  sytuacji upadłości bądź zagrożenia zapłaty.
  Inwest ycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia. Krótkoterminowe aktywa finansowe w
  walucie obcej nie występują.
  Jako rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ujmuje się w szczególności:
  - wniesione z góry opłaty za prenumeratę czasopism, itp.,
  - opł aty ubezpieczeniowe za ruchomości i nieruchomości.
  Jako rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ujmuje się (w szczególności na koniec roku obrotowego)
  rezerwy na świadczenia pracownicze oraz przewidywane, a niezafakturowane do końca roku obrotowego koszt y z
  tytułu świadczeń wykonanych, lecz niepodlegających obowiązkowi fakturowania przed dniem bilansowym.
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w
  przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które
  spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej
  możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
  Rezerwę z tytułu odroczonego podatku doc hodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego,
  wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic,
  które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
  Wysok ość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu
  stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.
  Spółka tworzy rezerwy na zaległe urlopy wypoczynkowe i na świadczenia emerytalne, a także na
  nieponiesione jeszcze koszty, dotyczące uzyskanych przychodów danego roku obrotowego, w szczególności na
  pewne lub prawdopodobne straty w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości . Rezerwy, o których mowa
  zalicza się odpowiednio do kosztó w działalności operacyjnej, pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów
  finansowych , zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. Powstanie zobowiązania, na
  które uprzednio utworzono rezerwę, zmniejsza rezerwę. Niewykorzystane reze rwy, wobec zmniejszenia lub
  ustania ryzyka uzasadniającego ich utworzenie, w zależności od tytułu z jakiego powstały, zmniejszają koszty


  „Gwarant ” Agencja O chrony Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport roczn y za okres 01.01. 201 7 – 31.12.2017
  Strona 9 z 52
  działalności operacyjnej lub zwiększają na dzień, na który okazały się zbędne, odpowiednio pozostałe przychody
  operacyj ne lub przychody finansowe.
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń, z tytułu
  wynagrodzeń i inne wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty .
  Zobowiązania finansowe wyceniane są według skorygowanej ceny na bycia.
  Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich
  rodzajów i zasad określonych przepisami prawa oraz umowy Spółki.
  Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisanej w rejes trze sądowym.
  Przychody ze sprzedaży są rozpoznawane na podstawie wystawianych miesięcznie faktur sprzedaży za
  wykonane usługi. Faktury sprzedaży wystawia się na podstawie zawartych umów.
  Koszty operacyjne ujmuje się w okresach, których te koszty dotyczą z zachowaniem odpowiedniej
  analityki, pozwalającej na dokładną i szczegółową separację kosztów.
  Spółka posiada status zakładu pracy chronionej przyznany na czas nieograniczony. W 201 7 roku status
  ten przysługiwał na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego nr Z/00 1/201 4 z dnia 14 .01.2014 r. oraz nr
  Z/001/2017 z dnia 17.10.2017 r.
  Jako zakład pracy chronionej Spółka zobligowana jest do tworzenia Zakładowego Funduszu Rehabilitacji
  Osób Niepełnosprawnych, a także do prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego dl a tego funduszu.
  Fundusz ZFRON tworzony jest między innymi ze zwolnień z podatków i opłat, w szczególności z części
  zaliczek na podatek od osób fizycznych na podstawie odrębnych przepisów (PIT -4), z odsetek zgromadzonych na
  wyodrębnionym rachunku funduszu rehabilitacji oraz ze środków uzyskanych ze zbycia środków trwałych
  sfinansowanych ze środków fundusz u – w części niezamortyzowanej.
  Środki trwałe sfinansowane ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  księgowane są na zmniejszen ie tego funduszu w korespondencji z kontem rozliczeń międzyokresowych
  przychodów. Następnie równowartość odpisów amortyzacyjnych ujmowana jest w pozostałych przychodach
  operacyjnych.
  Pozostałe wydatki ze środków funduszu rehabilitacji, stanowiące przysporz enie korzyści dla pracodawcy –
  ponoszone w ramach pomocy de minimis – ujmuje się w kosztach rodzajowych, natomiast obciążenie funduszu
  rehabilitacji odbywa się w korespondencji z kontem pozostałych przychodów operacyjnych. Zatem sfinansowanie
  tych kosztów z ZFRON jest neutralne bilansowo. Natomiast wydatki będące przysporzeniem dla indywidualnego
  konsumenta, czyli przede wszystkim wydatki w ramach bezzwrotnej pomocy indywidualnej dla
  niepełnosprawnych pracowników, ujmowane są bezpośrednio na zmniejszenie fu nduszu rehabilitacji.
  Zasady wydatkowania środków funduszu rehabilitacji określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
  Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
  Wydatki stanowiące przysporz enie korzyści dla pracodawcy - poniesione ze środków funduszu, do których
  uzyskano prawo po dniu 14 maja 2004 r. - stanowią pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji
  (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
  Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.1). Limit tej pomocy został określony
  jako 200.000 EURO w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata
  kalendarzowe, łączn ie dla wszystkich podmiotów powiązanych . Warunkiem otrzymania zaświadcze nia
  poświadczającego charakter pomocy jest m.in. oświadczenie zakładu pracy, że nie jest przedsiębiorcą
  znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii
  Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej .


  „Gwarant ” Agencja O chrony Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport roczn y za okres 01.01. 201 7 – 31.12.2017
  Strona 10 z 52
  Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wynagrodzeń osób
  niepełnosprawnych (SOD) Spółka wykazuje w pozostałych przychodach operacyjnych jako d otacje, analogicznie
  jak w poprzednich okresach sprawozdawczych.
  Data sporządzenia: 28.02.201 8
  Agnieszka Pierścionek Edward Kuczer Grzegorz Wojtasi k Sławomir Gawiński
  Główna Księgowa Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
  ………………………………………………… ………………… …………………………………………………… …………………………………… …
  Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której Imię i nazwisko oraz podpis powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych kierownika (zarządu) jednostki


  „Gwarant ” Agencja O chrony Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport roczn y za okres 01.01. 201 7 – 31.12.2017
  Strona 11 z 52
  3.2. Bilans
  Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2016
  AKTYWA
  A. AKTYWA TRWAŁE 3 351 193,73 3 949 358,72
  I. Wartości niematerialne i prawne 14 160,10 0,00
  1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00
  2. Wartość firmy 0,00 0,00
  3. Inne wartości niematerialne i prawne 14 160,10 0,00
  4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 3 014 156,57 3 655 083,34
  1. Środki trwałe 3 014 156,57 3 633 282,90
  a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 73 698,09 73 698,09
  b) Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 105 290,37 1 149 012,88
  c) Urządzenia techniczne i maszyny 157 429,79 218 477,55
  d) Środki transportu 1 636 290,07 2 130 489,65
  e) Inne środki trwałe 41 448,25 61 604,73
  2. Środki trwałe w budowie 0,00 21 800,44
  3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00
  III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
  1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00
  2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w
  kapitale 0,00 0,00
  3. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00
  IV. Inwestycje długoterminowe 128 000,00 128 000,00
  1. Nieruchomości 0,00 0,00
  2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  3. Długoterminowe aktywa finansowe 128 000,00 128 000,00
  a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w
  kapitale 128 000,00 128 000,00
  - udziały lub akcje 128 000,00 128 000,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  c) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 194 877,06 166 275,38
  1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 194 435,00 164 789,00
  2. Inne rozliczenia międzyokresowe 442,06 1 486,38


  „Gwarant ” Agencja O chrony Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport roczn y za okres 01.01. 201 7 – 31.12.2017
  Strona 12 z 52 Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2016
  B. AKTYWA OBROTOWE 9 779 102,05 10 669 561,18
  I. Zapasy 244 036,55 185 040,54
  1. Materiały 244 036,55 185 040,54
  2. Produkcja w toku 0,00 0,00
  3. Produkty gotowe 0,00 0,00
  4. Towary 0,00 0,00
  5. Zaliczki na dostawy i usługi 0,00 0,00
  II. Należności krótkoterminowe 8 900 653,26 8 373 142,96
  1. Należności od jednostek powiązanych 747 998,58 822 608,88
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 747 998,58 822 608,88
  - do 12 miesięcy 747 998,58 817 476,46
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 5 132,42
  b) inne 0,00 0,00
  2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale 8 118,00 16 236,00
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 8 118,00 16 236,00
  - do 12 miesięcy 8 118,00 16 236,00
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  b) inne 0,00 0,00
  3. Należności od pozostałych jednostek 8 144 536,68 7 534 298,08
  a) z tytułu dostaw robót i usług, o okresie spłaty: 6 441 145,26 5 715 303,93
  - do 12 miesięcy 6 435 927,62 5 693 190,89
  - powyżej 12 miesięcy 5 217,64 22 113,04
  b) ztytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych izdrowotnych oraz
  innych tytułów publiczno-prawnych 1 201 056,22 838 661,84
  c) inne 502 335,20 980 332,31
  d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00
  III. Inwestycje krótkoterminowe 547 616,69 1 858 142,61
  1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 547 616,69 1 858 142,61
  a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
  -udziały lub akcje 0,00 0,00
  -inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  -udzielone pożyczki 0,00 0,00
  -inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 547 616,69 1 858 142,61
  -środki pieniężne w kasie i na rachunkach 547 616,69 1 858 142,61
  -inne środki pieniężne 0,00 0,00
  -inne aktywa pieniężne 0,00 0,00
  2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 86 795,55 253 235,07
  C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 0,00 0,00
  D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE 0,00 0,00
  13 130 295,78 14 618 919,90 AKTYWA RAZEM:


  „Gwarant ” Agencja O chrony Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport roczn y za okres 01.01. 201 7 – 31.12.2017
  Strona 13 z 52
  Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2016
  PASYWA
  A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 5 776 872,80 7 372 862,76
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 500 000,00 500 000,00
  II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4 793 302,27 4 469 030,46
  -nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną
  udziałów (akcji) 0,00 0,00
  III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 0,00
  -z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00
  IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 79 560,49 79 560,49
  - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0,00 0,00
  - na akcje (udziały) własne 0,00 0,00
  V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00
  VI. Zysk (strata) netto 404 010,04 2 324 271,81
  VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00 0,00
  B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 7 353 422,98 7 246 057,14
  I. Rezerwy na zobowiązania 301 603,79 295 414,29
  1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 135 400,00 119 594,00
  2. Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne 166 203,79 175 820,29
  - długoterminowe 45 000,00 22 000,00
  - krótkoterminowe 121 203,79 153 820,29
  3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00
  - długoterminowe 0,00 0,00
  - krótkoterminowe 0,00 0,00
  II. Zobowiązania długoterminowe 747 281,24 1 134 310,97
  1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 19 248,99
  2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w
  kapitale 0,00 0,00
  3. Wobec pozostałych jednostek 747 281,24 1 115 061,98
  a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
  c) inne zobowiązania finansowe 747 281,24 1 115 061,98
  d) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
  e) inne 0,00 0,00


  „Gwarant ” Agencja O chrony Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport roczn y za okres 01.01. 201 7 – 31.12.2017
  Strona 14 z 52
  Opol e, dnia 28 luty 201 7 roku
  Agnie szka Pierścionek Edward Kuczer Grzegorz Wojtasi k Sławomir Gawiński
  Główna Księgowa Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
  Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2016
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 5 816 161,64 5 336 785,07
  1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 36 747,72 70 357,93
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 36 202,32 52 773,69
  - do 12 miesięcy 36 202,32 52 773,69
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  b) inne 545,40 17 584,24
  2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale 0,00 500,00
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 500,00
  - do 12 miesięcy 0,00 500,00
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  b) inne 0,00 0,00
  3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 5 201 382,33 4 807 392,79
  a) kredyty i pożyczki 173 018,75 0,00
  b) z tytułu emisji i dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
  c) inne zobowiązania finansowe 707 838,83 551 089,89
  d) z tytułu dostaw i usług 1 443 896,69 1 109 823,46
  - do 12 miesięcy 1 443 896,69 1 109 823,46
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0,00 0,00
  f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
  g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych
  tytułów publiczno-prawnych 1 992 799,54 2 349 673,32
  h) z tytułu wynagrodzeń 841 158,11 756 334,35
  i) inne 42 670,41 40 471,77
  3. Fundusze specjalne 578 031,59 458 534,35
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 488 376,31 479 546,81
  1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00
  2. Inne rozliczenia międzyokresowe 488 376,31 479 546,81
  a) długoterminowe 385 661,41 367 804,17
  b) krótkoterminowe 102 714,90 111 742,64
  13 130 295,78 14 618 919,90 PASYWA RAZEM:


  „Gwarant ” Agencja O chrony Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport roczn y za okres 01.01. 201 7 – 31.12.2017
  Strona 15 z 52
  3.3. Rachunek zysków i strat
  Wyszczególnienie 2017 2016
  A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 43 985 334,33 43 523 054,85
  w tym: od jednostek powiązanych 6 815 685,18 6 710 418,80
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 43 742 691,95 42 736 602,99
  II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -
  wartość ujemna) 0,00 0,00
  III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00
  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 242 642,38 786 451,86
  B. Koszty działalności operacyjnej 46 553 725,40 43 554 958,94
  I. Amortyzacja 1 099 778,95 925 473,17
  II. Zużycie materiałów i energii 1 914 013,95 1 929 214,43
  III. Usługi obce 12 955 583,43 12 766 820,04
  IV. Podatki i opłaty, w tym: 57 978,30 59 247,19
  - podatek akcyzowy 0,00 0,00
  V. Wynagrodzenia 24 853 104,97 21 692 446,82
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 4 609 215,27 4 115 367,00
  - emerytalne 2 117 145,55 1 714 295,90
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 839 381,59 1 345 095,97
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 224 668,94 721 294,32
  C. Wynik ze sprzedaży (A-B) -2 568 391,07 -31 904,09
  D. Pozostałe przychody operacyjne 3 282 019,23 2 908 154,75
  I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 390 773,45 0,00
  II. Dotacje 2 704 703,55 2 776 174,97
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 50 354,86 37 925,15
  IV. Inne przychody operacyjne 136 187,37 94 054,63
  E. Pozostałe koszty operacyjne 26 819,29 84 614,99
  I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 27 549,14
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 413,49 9 859,73
  III. Inne koszty operacyjne 25 405,80 47 206,12
  F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E) 686 808,87 2 791 635,67
  G. Przychody finansowe 82 455,04 134 500,39
  I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00
  - od jednostek powiązanych, w tym: 0,00 0,00
  - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
  - od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 0,00
  - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
  II. Odsetki, w tym: 82 455,04 18 659,94
  - od jednostek powiązanych 0,00 0,00
  III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 115 840,45
  - w jednostkach powiązanych 0,00 115 840,45
  IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00
  V. Inne 0,00 0,00


  „Gwarant ” Agencja O chrony Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport roczn y za okres 01.01. 201 7 – 31.12.2017
  Strona 16 z 52
  Opole , dnia 28 luty 201 8 roku
  Agnieszka Pierścionek Edward Kuczer Grzegorz Wojtasi k Sławomir Gawiński
  Główna Księgowa Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
  Wyszczególnienie 2017 2016
  H. Koszty finansowe 265 298,87 57 760,25
  I. Odsetki, w tym: 257 750,66 51 465,32
  - dla jednostek powiązanych 269,41 4 012,73
  II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00
  - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
  III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00
  IV. Inne 7 548,21 6 294,93
  I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) 503 965,04 2 868 375,81
  J. Podatek dochodowy 99 955,00 544 104,00
  K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00
  L. Zysk (strata) netto (I-J-K) 404 010,04 2 324 271,81


  „Gwarant ” Agencja O chrony Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport roczn y za okres 01.01. 201 7 – 31.12.2017
  Strona 17 z 52
  3.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym
  Wyszczególnienie 2017 2016
  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 7 372 862,76 7 898 590,95
  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00
  - korekty błędów 0,00 0,00
  I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 7 372 862,76 7 898 590,95
  1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 500 000,00 500 000,00
  1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0,00
  a) Zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - wydania udziałów (emisji akcji) 0,00 0,00
  - inne 0,00 0,00
  b) Zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00
  - inne 0,00 0,00
  1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 500 000,00 500 000,00
  2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4 469 030,46 3 565 320,61
  2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 324 271,81 903 709,85
  a) Zwiększenie (z tytułu) 324 271,81 903 709,85
  - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 0,00
  - podział zysku (ustawowo) 0,00 0,00
  - podział zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 324 271,81 903 709,85
  b) Zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - podwyższenie kapitału podstawowego (w tym podatek dochodowy) 0,00 0,00
  - pokrycie strat 0,00 0,00
  - umorzenie zakupionych akcji własnych 0,00 0,00
  2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4 793 302,27 4 469 030,46
  3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0,00
  3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
  a) Zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - 0,00 0,00
  b) Zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - zbycia środków trwałych 0,00 0,00
  3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00
  4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 79 560,49 79 560,49
  4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0,00 0,00
  a) Zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - 0,00 0,00
  b) Zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - 0,00 0,00
  4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 79 560,49 79 560,49


  „Gwarant ” Agencja O chrony Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport roczn y za okres 01.01. 201 7 – 31.12.2017
  Strona 18 z 52
  Opole , dnia 28 luty 201 8 roku
  Agnieszka Pierścionek Edward Kuczer Grzegorz Wojtasi k Sławomir Gawiński
  Główna K sięgowa Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wyszczególnienie 2017 2016
  5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 324 271,81 3 753 709,85
  5.1. Zysk z lat ubiegłych na początku okresu 2 324 271,81 3 753 709,85
  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00
  - korekty błędów 0,00 0,00
  5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2 324 271,81 3 753 709,85
  a) Zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00
  - 0,00 0,00
  b) Zmniejszenie z tytułu 2 324 271,81 3 753 709,85
  - wypłata dywidendy 2 000 000,00 2 850 000,00
  - podwyższenie kapitału zapasowego 324 271,81 903 709,85
  - pokrycia straty z lat ubiegłych 0,00 0,00
  5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00
  5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00
  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00
  - korekty błędów 0,00 0,00
  5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00
  a) Zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - utworzenie rezerwy na niewykorzystane zaległe urlopy 0,00 0,00
  - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00
  b) Zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - pokrycia straty zyskiem 0,00 0,00
  - 0,00 0,00
  5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00
  5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00
  6. Wynik netto 404 010,04 2 324 271,81
  a) zysk netto 404 010,04 2 324 271,81
  b) strata netto 0,00 0,00
  c) odpisy z zysku 0,00 0,00
  II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 5 776 872,80 7 372 862,76
  III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku
  (pokrycia straty) 5 776 872,80 5 372 862,76


  „Gwarant ” Agencja O chrony Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport roczn y za okres 01.01. 201 7 – 31.12.2017
  Strona 19 z 52
  3.5. Rachunek przepływów pieniężnych
  Wyszczególnienie 2017 2016
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I. Zysk (strata) netto 404 010,04 2 324 271,81
  II. Korekty razem 842 264,09 574 285,37
  1. Amortyzacja 1 099 778,95 925 473,17
  2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00
  3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 257 226,66 44 559,66
  4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -390 773,45 -88 291,31
  5. Zmiana stanu rezerw 6 189,50 -11 728,25
  6. Zmiana stanu zapasów -58 996,01 -10 849,54
  7. Zmiana stanu należności -384 317,61 -759 276,64
  8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i
  kredytów 166 488,71 681 309,63
  9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 146 667,34 -206 911,35
  10. Inne korekty z działalności operacyjnej 0,00 0,00
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (l+/-ll) 1 246 274,13 2 898 557,18
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy 419 580,42 272 904,93
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 419 580,42 107 064,48
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  3. Z aktywów finansowych, w tym 0,00 165 840,45
  a) w jednostkach powiązanych 0,00 165 840,45
  b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
  - zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00
  - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00
  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00
  - odsetki 0,00 0,00
  - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00
  4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00
  II. Wydatki 222 048,54 152 399,21
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
  trwałych 222 048,54 152 399,21
  2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  3. Na aktywa finansowe, w tym 0,00 0,00
  a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
  b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
  - nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00
  4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom mniejszościowym 0,00 0,00
  5. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) 197 531,88 120 505,72


  „Gwarant ” Agencja O chrony Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport roczn y za okres 01.01. 201 7 – 31.12.2017
  Strona 20 z 52
  Opole , dnia 28 luty 201 8 roku
  Agnieszka Pierścionek Edward Kuczer Grzegorz Wojtasi k Sławomir Gawiński
  Główna Księgowa Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
  Wyszczególnienie 2017 2016
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy 173 018,75 0,00
  1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów
  kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 0,00
  2. Kredyty i pożyczki 173 018,75 0,00
  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
  4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00
  II. Wydatki 2 927 350,68 3 578 288,26
  1. Nabycie udziałów własnych 0,00 0,00
  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2 000 000,00 2 850 000,00
  3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00
  4. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00
  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00
  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 670 124,02 683 728,60
  8. Odsetki 257 226,66 44 559,66
  9. Nabycie akcji własnych 0,00 0,00
  10. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (l - ll) -2 754 331,93 -3 578 288,26
  D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III) -1 310 525,92 -559 225,36
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym -1 310 525,92 -559 225,36
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00
  F. Środki pieniężne na początek okresu 1 858 142,61 2 417 367,97
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym: 547 616,69 1 858 142,61
  - o ograniczonej możliwości dysponowania 539 027,59 425 839,35


  „Gwarant ” Agencja O chrony Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport roczn y za okres 01.01. 201 7 – 31.12.2017
  Strona 21 z 52
  3.6. Dodatkowe informacje i objaśnienia
  1. INFORMACJE I OBJAŚ NIENIA DO BILANSU
  1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości
  niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów
  na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: akt ualizacji wartości, nabycia,
  przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne
  przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia –
  przedstawiają poniższe tabele:
  a) środki trwałe
  Nazwa grupy Wartość nabycia / koszt wytworzenia
  składników stan na pierwszy stan na ostatni
  majątku dzień roku aktualizacja przychody przemieszczenia rozchody dzień roku
  trwałego obrotowego ( plus, minus) obrotowego
  1 2 3 4 5 6 7
  GRUNTY 73 698,09 0,00 0,00 0,00 0,00 73 698,09
  BUDYNKI I BUDOWLE 1 644 475 ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1 644 475 ,10
  MASZYNY I URZĄDZENIA 92 5 994,88 0,00 64 489,47 0,00 103 488,60 886 995,75
  ŚRODKI TRANSPORTU 5 040 612 ,06 0,00 582 495,03 0,00 1 813 472,66 3 809 634,43
  INNE ŚRO DKI TRWAŁE 684 952 ,56 0,00 32 675,21 0,00 74 839,21 642 788,56
  RAZEM 8 369 732 ,69 0,00 679 659,71 0,00 1 991 800,47 7 057 591,93
  ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE 21 800,44 0,00 222 048,54 0,00 243 848, 98 0,00
  OGÓŁEM 8 391 533 ,13 0,00 901 708,25 0,00 2 235 649,45 7 057 591,93
  NETTO 3 655 083,34 3 014 156,57  „Gwarant ” Agencja O chrony Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport roczn y za okres 01.01. 201 7 – 31.12.2017
  Strona 22 z 52
  b) umorzenie środków trwałych
  składników stan na pierwszy amortyzacja stan na ostatni
  majątku dzień roku aktualizacja za rok przemieszczenia zmniejszenia dzień roku
  trwałeg o obrotowego obrotowy ( plus, minus) obrotowego
  1 2 3 4 5 6 7
  GRUNTY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  BUDYNKI I BUDOWLE 495 462 ,22 0,00 43 722,51 0,00 0,00 539 184,73
  MASZYNY I URZĄDZENIA 707 517 ,33 0,00 91 949,45 0,00 69 900,82 729 565,96
  ŚRO DKI TRANSPORTU 2 910 122 ,41 0,00 903 503,80 0,00 1 640 281, 85 2 173 344,36
  INNE ŚRODKI TRWAŁE 623 347 ,83 0,00 52 831,69 0,00 74 839,21 601 340,31
  RAZEM 4 736 449 ,79 0,00 1 092 007,45 0,00 1 785 021,88 4 043 435,36
  c) wartości niematerialne i pra wne
  Nazwa grupy Wartość nabycia / koszt wytworzenia
  składników stan na pierwszy stan na ostatni
  majątku dzień roku aktualizacja przychody przemieszczenia rozchody dzień roku
  trwałego obrotowego ( plus, minus) obrotowego
  1 2 3 4 5 6 7
  KOSZTY PRA C ROZWOJOWYCH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  WARTOŚĆ FIRMY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  PROGRAMY KOMPUTEROWE 191 232,19 0,00 21 931,60 0,00 0,00 213 163,79
  INNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  ZALICZKI NA WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  RAZEM 191 232,19 0,00 21 931,60 0,00 0,00 213 163,79
  NETTO
  0,00 14 160,10  „Gwarant ” Agencja O chrony Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport roczn y za okres 01.01. 201 7 – 31.12.2017
  Strona 23 z 52
  d) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
  Nazwa grupy Umorzenie / amortyzacja
  składników stan na pierwszy amortyzacja stan na ostatni
  majątku dzień roku aktualizacja za rok przemieszczenia zmniejszenia dzień roku
  trwałego obrotowego obrotowy ( plus, minus) obrotowego
  1 2 3 4 5 6 7
  KOSZTY PRAC ROZWOJOWYCH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  WARTOŚĆ FIRMY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  PROGRAMY KOMPUTEROWE 191 232,19 0,00 7 771,50 0,00 0,00 199 003,69
  INNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  ZALICZKI NA WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
  0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00
  RAZEM 191 232 ,19 0,00 7 771,50 0,00 0,00 199 003,69
  e) inwestycje długoterminowe
  Nazwa grupy składnika inwestycji długoterminowych
  Wartość nabycia / koszt wytworzenia
  stan na pierwszy dzień roku obrotowego
  stan na ost atni dzień roku obrotowego
  aktualizacja przychody Przemieszcz . rozchody
  (plus,minus)
  1 2 3 4 5 6 7
  NIERUCHOMOŚCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 128 000 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128 000,0 0
  a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) w pozostałych jednostkach , w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 128 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128 000,00
  - udziały lub akcje 128 000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 128 000,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  c) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


  „Gwarant ” Agencja O chrony Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport roczn y za okres 01.01. 201 7 – 31.12.2017
  Strona 24 z 52
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  RAZEM 128 000 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128 000 ,00
  2) Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów
  trwałych.
  W okresie sprawozdawczym nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych .
  3) Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy oraz kwota kosztów
  zakończonych prac rozwojowych, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania.
  W okresie sprawozdawczym pozycja ta w naszej jed nostce nie występuje.
  4) Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.
  Gruntów takich w okresie sprawozdawczym jednostka nie posiadała.
  5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych
  na podstawie umów najmu, dzierżawy i i nnych umów, w tym z tytułu umów leasingu.
  W dniu 01.02.2017 Spółka podpisała umowę z SI -Consulting Sp. z o. o. na dzierżawę sprzętu
  komputerowego. Wartość bilansowa netto dzierżawionego sprzętu na dzień 31.12.2017 wynosi 18.354,45 zł.
  6) Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw
  udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem
  praw, jakie przyznają .
  Spółka posiada 2,1 3% akcji (128.000,00 zł) w kapitale zakładowym spółki ZAKSA Spół ka Akcyjna z siedzibą
  w Kędzierzynie -Koźlu. Wysokość kapitału podstawowego spółki ZAKSA Spółka Akcyjna wynosi 6.000.000,00
  zł i dzieli się na 60.000 akcji po 100,00 zł każda.
  7) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na pocz ątek roku
  obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.
  W okresie sprawozdawczym utworzono odpisy aktualizujące należności w wysokości 1.413,49 złotych,
  natomiast rozwiązano i wykorzystano odpisy w kwocie 81.331 ,64 złotych. Na dzień 31.12.201 7 r. odpisy
  aktualizujące należności wynoszą 339.686,65 złotych.  „Gwarant ” Agencja O chrony Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport roczn y za okres 01.01. 201 7 – 31.12.2017
  Strona 25 z 52
  Grupa należności
  Stan na początek roku obrotowego (BO)
  Zwiększenia Wykorzysta - nie odpisów Rozwiązanie odpisów
  Stan na koniec roku obrotowego (BZ)
  1 2 3 4 5 6
  Od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości 332 .864 ,18 0,00 452,32 0,00 332 .411 ,86
  Od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Kwestionowane przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Stanowiące równowartość kwot podwyższających roszczenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Przeterminowane lub nieprzeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności
  86.740,62 1.413,49 30 524,46 50.354,86 7.274,79
  Pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Ogółem wartość wykazana w bilansie 419.604,80 1.413,49 30.976,78 50.354,86 339.686,65
  8) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej
  subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowany ch.
  Kapitał zakładowy Spółki wpisany do KRS na dzień 31.12.20 17 r. wynosi 500.000,00 złotych i dzieli się na
  5.000.000 akcji po 0,10 złotych każda.
  Strukturę własności kapitału podstawowego oraz liczbę i wartość nominalną subskrybowanych akcji, w tym
  uprz ywilejowanych, przedstawia poniższa tabela:
  Lp. Nazwa akcjonariusza
  Liczba akcji danego rodzaju
  Wartość
  nominalna akcji
  Procentowy
  udział
  posiadanych
  przez
  akcjonariusza
  akcji w kapitale
  akcyjnym spółki
  zwykłe uprzywilejo - inne
  wane
  1 Impel SA 3.654.637 0 0 365. 463,70 PLN 73,09%
  2 Edward Kuczer 1.000.000 0 0 100.000,00 PLN 20,00%
  3 Pozostali 345.363 0 0 34.536,30 PLN 6,91 %
  RAZEM 5.000.000 0 0 500.000,00 PLN 100%
  Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie uległa zmianie.  „Gwarant ” Agencja O chrony Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport roczn y za okres 01.01. 201 7 – 31.12.2017
  Strona 26 z 52
  9) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy ka pitałów
  (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile
  jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale ( funduszu) własnym.
  Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.
  10) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.
  Projekt podziału zysku za rok obrotowy 01.0 1.201 7-31.12.201 7 przygotowany przez Zarząd Sp ółki
  przedstawia poniższa tabela:
  Lp. Wyszczególnienie Kwota
  1. Wynik finansowy netto 40 4.010 ,04
  2. Proponowany podział: 40 4.010 ,04
  a) wypłata dywidendy 0,00
  b) zwiększenie kapitału zapasowego 40 4.010 ,04
  c) zwiększenie kapitału rezerwowego 0,00
  d) nagrody, premie 0,00
  e) zasilenie funduszy specjalnych 0,00
  f) inne 0,00
  3. Wynik finansowy niepodzielony 0,00
  11) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
  wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.
  Stan rezerw utworzonych w okresie sprawozdawczym zaprezentowano w układzie tabelarycznym:
  LP. WYSZCZEGÓLNIENIE REZERWY STAN POCZĄTKOWY ZWIĘKSZENIA ZMNIEJSZENIA STAN KOŃCOWY
  1) Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 119.594 ,00 1.055.869,00 1.040.063,00 135.4 00 ,00
  2) NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE 175 .820,29 3.040 .211 ,64 3.049 .828 ,14 166 .20 3,79
  - długoterminowa 22 .000,00 23 .00 0,00 0,00 45 .000,00
  - krótkoterminowa 153 .820 ,29 3.017 .211 ,64 3.049 .828 ,14 121 .20 3,79
  3) POZOSTAŁE 0,00 0,00 0,00 0,00
  - długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  -krótkoterminowe (badanie SF) 0,00 0,00 0,00 0,00
  RAZEM 295 .414 ,29 4.096 .080 ,64 4.089 .891 ,14 301 .603 ,79
  12) Zobowiązania długoterminowe wykazane w bilansie na dzień 31.12.20 17 r. o pozostałym od dnia
  bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:
  a) powyżej 1 roku do 3 lat – wynoszą 747.281,24 zł;
  Kwota wykazana w punkcie 1 2) lit. a) wynika z zawartych umów leasingowych dotyczących zakupu środków
  tra nsportowych .


  „Gwarant ” Agencja O chrony Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport roczn y za okres 01.01. 201 7 – 31.12.2017
  Strona 27 z 52
  Natomiast zobowiązania o pozostałym od dnia bilanso wego okresie spłaty do 1 roku z powyższ ego tytuł u
  zostały wykazane w pasywach bilansu w pozycji III.3.c i wynoszą odpowiednio:
  • umowy leasingu – 707.838,83 zł
  13) Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i
  formy tych zabezpieczeń .
  W Spółce występują zobowiązania leasingowe zabezpieczone wekslami własnymi in blanco bez protestu do
  momentu wykupu środków transportu z leasingu . Na dzień bilansowy powyższe zobowiązania wy noszą
  1.455 .12 0,07 zł.
  14) Wykaz istotnych pozycj i czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych , w tym kwotę czynnych
  rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych
  finansowych składników a zobowiązaniem zapłaty za nie przedstawia zamieszczona poniżej
  tabela.
  Tytuł y
  Stan na
  początek roku obrotowego koniec roku obrotowego
  1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 25 4.721 ,45 87.237,61
  Opłacona (z góry, np. za następny rok) prenumerata czasopism i innych fachowych publikacji 2.201,43 1.336,53
  Ko szty poniesione z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy sprawozdawcze 117.598,91 43.610,27
  Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne 13 4.921 ,11 42.290,81
  2. Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: 479.546,81 48 8.376,31
  - równowartość nieumorzonej części środków trwałych sfinansowanych z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz innych wydatków sfinansowanych z ZFRON rozliczanych w czasie
  479 .546 ,81 488.376,31
  15) Powiązanie między pozycjami bilansu, w sytuacji gdy składnik aktywów lub pasywów jest
  wykazywany w wi ęcej niż jednej pozycji bilansu przedstawia poniższa tabela:
  kwota łączna pozycja bilansu kwota
  rozliczenia międzyokresowe 87 237,61 aktywa A.V.2 442,06
  aktywa B.IV 86 795,55
  należnoś ci z tytułu dostaw i usług 7 197 261,84
  aktywa B.II.1.a 747 998,58
  aktywa B.II.2.a 8 118,00
  aktywa B.II.3.a 6 441 145,26
  zobowiązania z tytułu leasingu 1 455 120,07 pasywa B.II.3.c 747 281,24
  pasywa B.III.3.c 707 838,83
  zobowiązania z tytułu dos taw i usług 1 48 0 099 ,01 pasywa B.III.1.a 36 20 2,32
  pasywa B.III.3.d 1 44 3 896 ,69  „Gwarant ” Agencja O chrony Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport roczn y za okres 01.01. 201 7 – 31.12.2017
  Strona 28 z 52
  16) Łączna kwota zobowiązań warunkow ych , w tym również udzielon ych przez jednostkę gwarancj i i
  poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie , ze wskazaniem zobowiązań
  zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie
  należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i
  podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych .
  Gwarancjami , któr ych udziela Spółka, są gwarancje na montowane urządzenia do systemów alarmowych
  oraz systemów telewizji przemysłowej, przy czym są to cedowane gwarancje producenta.
  Ponadto w umowie z dn. 22.12.2015 r. z International Tobacco Machinery Poland Sp. z o .o. Spółka
  zobowiązała się w do ustanowienia gwarancji bankowej w celu zabezpieczenia roszczeń ITM wobec „Gwarant -
  Bis Security” Spółka z o. o., wynikających z zawartej między w/w stronami umowy o ochronę , która w eszła
  w życie z dniem 01.04.2016 r. K wo ta g warancji nie mniejsz a niż 400.000,00 zł utrzymywana ma być przez
  okres obowiązywania umowy o ochronę i 2 kolejne lata po jej zakończeniu. Gwarancja ta jest bezwarunkowa,
  nieodwołalna, podzielna i płatna na pierwsze żądanie ITM w przypadku nie spełnienia ś wiadczenia przez
  „Gwarant -Bis Security” Spółka z o. o. lub nienależytego wykonania zobowiązania. ITM jest jedynym
  beneficjentem gwarancji.
  Dodatkowo n a dzień bilansowy Spółka posiada należności z tytułu wpłaconych wadiów na kwotę 8 5.000 ,00 zł.
  Wadia te zos taną zwrócone po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych . Ponadto w jednostce występują
  również należności z tytułu wpłaconych kaucji. Na dzień 31.12.20 17 r. wynoszą one 21.129 ,07 zł, z czego
  21.009 ,07 zł stanowi kaucja dla DKV Euro Serv ice GmbH+Co.KG wpł acona tytułem zabezpieczenia bieżących
  zobowiązań za zakup paliw na stacjach benzynowych. Zobowiązanie te regulowane są terminowo.
  Biorąc pod uwagę powyższe fakty, prawdopodobieństwo wystąpienia ewentualnych zobowiązań wynikających
  z wymienionych tytułów j est znikome.
  17) W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według
  wartości godziwej istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy
  dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z akty wnego rynku oraz dla każdej kategorii
  składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym wartość godziwą wykazaną w
  bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów
  finansowych lub odniesione na kapitał z aktua lizacji wyceny w okresie sprawozdawczym. Tabela
  zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmująca stan kapitału na początek i koniec okresu
  sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.
  W Spół ce nie występują składniki aktyw ów niebędące instrumentami finansowymi, które wycenia się według
  wartości godziwej.
  18) Dane o stanie rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego według celu ich
  utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie
  końcowym.
  Stan rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, z wyszczególnieniem podstawy ich
  utworzeni a, prezentuje poniższa tabela:  „Gwarant ” Agencja O chrony Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport roczn y za okres 01.01. 201 7 – 31.12.2017
  Strona 29 z 52
  LP. WYSZCZEGÓLNIENIE STAN POCZĄTKOWY ZWIĘKSZENIA ZMNIEJSZENIA STAN KOŃCOWY
  1) REZERWY Z TYTUŁU ODR OCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 119.594,00 1.055.869,00 1.040.063 ,00 135.400 ,00
  - nadwyżka wartości bilansowej środków trwałych nad podatkową 22.381,00 25.490 ,00 47.871,00 0,00
  - należności z tytułu dofinansowania SOD 97.213,00 1,030 .379 ,00 992 .192 ,00 135 .400 ,00
  2) AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 164.789,00 4.982.450 ,00 4.952 .804 ,00 194.43 5,00
  - rezerwy na zaległe urlopy pracownicze i świadczenia emerytalne 33.406,00 751.565,00 753 .392 ,00 31.579 ,00
  - zobowiązania z tytułu wynagr odzeń 27.251,00 2.534 .469 ,00 2.538 .510 ,00 23.21 0,00
  - zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych 104.132,00 1.527 .228 ,00 1.519 .258,00 112 .102,00
  -odpisy aktualizujące należności netto przejściowo stanowiące NKUP 0,00 0,00 0,00 0,00
  -odsteki zar achowane nie zapłacone 0,00 29,00 0,00 29,00
  -nadwyżka wartości podatkowej środków trwałych nad bilansową 0,00 169 .159 ,00 141 .644 ,00 27.515 ,00
  19) Środki pieniężne oraz fundusze specjalne.
  Jednostka w 201 7 roku tworzy ła jedynie Zakładowy Fundusz Rehabilita cji Osób Niepełnosprawnych.
  „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna posiada status zakładu pracy chronionej na czas
  nieograniczony (aktualna decyzja Wojewody Opolskiego - z dnia 17.10.201 7 r. Nr Z/00 1/201 7).
  Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnos prawnych
  • Stan na dzień 01.01.20 17 r. 458 .534 ,35 zł
  • Zwiększenia 45 7.070 ,66 zł
  • Zmniejszenia 337 .573 ,42 zł
  • Stan na dzień 31.12.20 17 r. 57 8.031 ,59 zł
  Środki pieniężne wykazane w bilansie na dzień 31.12.20 17 r. w kwocie 547.616 ,69 stanowią:
  • środki na r achunku ZFRON 539 .027 ,59 zł
  • środki pieniężne w kasie 8.589 ,10 zł
  Kwota wykazana w bilansie jako kredyty i pożyczki wynika z debetowego salda na rachunku rozliczeniowym
  Spółki:
  • śro dki pieniężne na rachunku ING - 173 .018 ,75 zł  „Gwarant ” Agencja O chrony Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport roczn y za okres 01.01. 201 7 – 31.12.2017
  Strona 30 z 52
  2. INFORM ACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
  1) Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna ( rynki geograficzne ) przychodów netto ze
  sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynk i istotnie różnią się od
  siebie , z uwzględni eniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług.
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów osiągnięte w okresie sprawozdawczym, z
  podziałem na rodzaje działalności, przedstawia poniższa tabela:
  RODZAJ DZIAŁALNOŚCI SPRZEDA Ż W ZŁ UDZIAŁ W %
  Ochrona fizyczna i konwoje 28.539 .277 ,91 64,88
  Sprzątanie 13 .008 .307 ,37 29,58
  Monitoring 888 .977,80 2,02
  Instalacje systemów alarmowych i telewizji przemysłowej 927.958,99 2,11
  Pozostała działalność 378.169,88 0,86
  Sprzedaż towarów 242.642,38 0,55
  Ogółem 43.985 .334 ,33 100,00%
  Zestawienie przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów za 20 17 rok z przychodami
  osiągniętymi przez jednostkę w całym 201 6 roku, przedstawia poniższa tabela:
  Przychody netto ze sprzedaży
  Sprzedaż ogółem za okres: W tym na eksport za okres:
  01.01.201 6- 31.12.201 6 01.01.201 7- 31.12.201 7 01.01.201 6- 31.12.201 6 01.01.201 7- 31.12.201 7
  Wyrobów 0,00 0,00 0,00 0,00
  Usług, w tym: 42 .736 .602 ,99 43.742 .691 ,95 0,00 0,00
  Ochrona fizyczna i konwoje 29.123 .064 ,52 28.539 .277 ,91 0,00 0,00
  Sprzątanie 11 .735 .229 ,18 13.008 .307 ,37 0,00 0,00
  Monitoring 808 .297,90 888.97 7,80 0,00 0,00
  Instalacje systemów alarmowych i telewizji przemysłowej 748 .995 ,22 927.958,99 0,00 0,00
  Pozostała działalność 321 .016 ,17 378.1 69,88 0,00 0,00
  Towarów 786.451,86 242 .642,38 0,00 0,00
  Materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00
  RAZEM 43 .523 .054 ,85 43.985 .334 ,33 0,00 0,00
  2) Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.
  Jednostka sporządza rachunek zysk ów i strat w wariancie porównawczym.
  3) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.
  W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.


  „Gwarant ” Agencja O chrony Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport roczn y za okres 01.01. 201 7 – 31.12.2017
  Strona 31 z 52
  4) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasó w.
  Brak takiej pozycji w rachunku zysków i strat zarówno w okresie sprawozdawczym, jak i podanych okresach
  prezentowanych w niniejszych sprawozdaniu dla celów informacyjnych.
  5) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku ob rotowym lub
  przewidzianej do zaniechania w roku następnym.
  W okresie sprawozdawczym jednostka nie zaniechała żadnej z rodzajów prowadzonej działalności ani nie
  planuje zaniechania w roku następnym.
  6) Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opoda tkowania podat kiem dochodowym a wynikiem
  finansowym (zysk iem , strat ą) brutto.
  Do wykazania pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od
  zysku brutto za okres sprawozdawczy wykorzystano poniższą tabelę:
  Pozycje różniące podstawę opo datkowania od zysku / straty brutto
  Lp. Wyszczególnienie Dane za okres sprawozdawczy
  1 Zysk brutto 503 .965 ,04
  2. Różnice pomiędzy zyskiem brutto a podstawą opodatkowania 94.955,08
  a) przychody, które zgodnie z przepisami podatkowymi nie są zalicza ne do dochodu do opodatkowania ( zmniejszenie dochodu do opodatkow .) -2.756 .377 ,44
  - dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zaksięgowane memoriałowo na pozostałe przychody operacyjne -2.590 .080,35
  - rozwiązane odpisy aktual izujące należności, niezaliczone wcześniej do kosztów podatkowych -11 .190,60
  - równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z ZFRON oraz pozostałych wydatków sfinansowanych z ZFRON w ramach pomocy de minimis -114 .623 ,20
  - war tość wyksięgowanego zobowiązania leasingowego w związku ze zmianą umowy -34.778,93
  - pozostałe przychody -5.704 ,36
  b) koszty i straty nieuznawane przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania przychodu (zwiększenie dochodu do opodatkowania) 1.8 06.146 ,04
  - odsetki budżetowe 270 ,76
  - zarachowane, lecz niezapłacone odsetki 156, 02
  - wydatki sfinansowane z ZFRON 114.6 23 ,20
  - wynagrodzenia z tytułu umów o zleceń za miesiąc grudzień 201 7 niewypłacone w okresie sprawozdawcz ym 121 .294 ,90
  - składki na ubezpieczenia społeczne w części należnej od pracodawcy oraz FP i FGŚP, niezapłacone w okresie sprawozdawczym do ZUS 590 .009 ,16
  - wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę wypłacone po terminie 864 ,18
  - rezerwy na świadczenia pr acownicze (saldo Ma) -9.616 ,50
  - odpisy amortyzacyjne od samochodów w leasingu operacyjnym 76 2.950 ,72
  - ubezpieczenia majątkowe dotyczące samochodów osobowych ponad limit 4.040 ,41


  „Gwarant ” Agencja O chrony Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport roczn y za okres 01.01. 201 7 – 31.12.2017
  Strona 32 z 52
  20 tys. EURO
  - wartość netto sprzedanych /zlikwidowanych środków trwałych w leasingu operacyjnym (dla celów podatkowych) 187 .481 ,25
  - różnica między amortyzacją podatkową a bilansową przy dwutorowości amortyzacji 4.906,72
  - odpisy aktualizujące należności nieuprawdopodobnione dla celów podatkowych 872 ,31
  - zapłac one kary, odszkodowania 2.119,91
  - darowizny 4.300 ,00
  - koszty reprezentacji 12.721,61
  - pozostałe koszty NKUP 9.151,39
  c) inne zwiększenia dochodu do opodatkowania przewidziane przepisami podatkowymi 2.3 95.287,38
  - otrzymane z PFRON dofinansowan ie SOD do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych 2.3 89 .095,83
  - odsetki bankowe na wyodrębnionym rachunku ZFRON zwiększające fundusz rehabilitacji 4.21 3,66
  - równowartość odpisów aktualizujących należności, uprzednio zaliczonych do KUP (art.12 ust. 1 pkt 4 e UPDOP) 640 ,00
  - pozostałe zwiększenia 1.337,8 9
  d) inne zmniejszenia dochodu do opodatkowania przewidziane przepisami podatkowymi -1.350.10 0,9 0
  - raty leasingowe wyłączone z kosztów bilansowych -65 7.951,17
  - wynagrodzenia ujęte w kosztach bilansowych poprzedniego okresu, wypłacone w okresie sprawozdawczym -143.425 ,22
  - składki na ubezpieczenia społeczne w części należnej od pracodawcy oraz FP i FGŚP zaksięgowane memoriałowo w poprzednim okresie, a zapłacone do ZUS w okresie sp rawozdawczym -548. 065 ,45
  - wierzytelności umorzone na które odpisy aktualizacyjne tworzone były w latach poprzednich -640,00
  - pozostałe m.in. odsetki zarachowane w poprzednim okresie i zapłacone w okresie sprawozdawczym -19 ,06
  3. Zysk brutto po kor ektach z tytułu trwałych i przejściowych różnic 59 8.920,12
  4. Podstawa opodatkowania łącznie 598.920,00
  5. Podatek dochodowy wg deklaracji CIT -8 113. 795 ,00
  6. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego -13.840 ,00
  7. Zysk netto 404. 010 ,04
  7) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie , w tym odsetki oraz różnice kursowe , które
  powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym .
  Pozycja taka w jednostce nie występuje.
  8) Odsetki oraz różn ice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia
  produktów w roku obrotowym.
  Pozycja taka w jednostce nie występuje.  „Gwarant ” Agencja O chrony Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport roczn y za okres 01.01. 201 7 – 31.12.2017
  Strona 33 z 52
  9) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa
  trwałe, w tym poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska – prezentuje poniższa
  tabela:
  Nakłady na: Poniesione w bieżącym roku obrotowym
  Planowane na następny r ok obrotowy
  1) wartości niematerialne i prawne 21.931,60 0,00
  2) środki trwałe 657.859,27 35 0.000,00
  - w tym dotyczące ochrony środowiska 0,00 0,00
  3) środki trwałe w budowie 0,00 0,00
  - w tym dotyczące ochrony środowiska 0,00 0,00
  4) inwestycje w nieruchomości i prawa 0,00 0,00
  RAZEM 679.790,87 35 0.000 ,00
  10) Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajn ej wartości lub
  które wystąpiły incydentalnie .
  Pozycje takie nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym.
  3. KURSY PRZYJĘ TE DO WYCENY POZYCJI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO,
  WYRAŻONYCH W WALUTACH OBCYCH
  Spółka nie posiada zagranicznych oddziałów i nie występują w sprawozdaniu pozycje wyrażone w walutach
  obcych.
  4. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  W rachunk u przepływów pieniężnych okresu sprawozdawczego wystąpiły następujące przesunięcia
  i oczyszczenia w niżej wymienionych pozycjach:
  A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
  • Poz. A. II.7. Zmiana stanu należności
   zmiana stanu z bilansu : 8.90 0.653 ,26 – 8.373.142,96 = 527.510 ,30
   korekta o nieuregulowane należności z tyt ułu sprzedaży środków trwałych oraz korekta o należności ze
  sprzedaży środków trwałych z 201 6 roku zapłacone w 201 7 roku (równolegle do poz . B.I.1) : 155 .284 ,58
  - 12 .09 1,89
   wyliczeni e pozycji A.II.7. po uwzględnieniu dokonanych korekt: -52 7.510 ,30 + 155.284 ,58 – 12 .09 1,89
  = -384 .317,61 zł
  B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ


  „Gwarant ” Agencja O chrony Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport roczn y za okres 01.01. 201 7 – 31.12.2017
  Strona 34 z 52
  • Poz B.I.1 . Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
   zbycie środków trwałych: 562 .773 ,11
   korekta o nieuregulowane należności z tyt ułu sprzedaży środków trwałych oraz o wpł aty z tytułu
  sprzedaży środków trwałych dokonanej w 201 6 roku: -155. 284,5 8 + 12 .091 ,89
   wyliczenie pozycji B.I.1 po uwzględnieniu dokonanyc h korekt: 562 .773 .11 – 155 .284 ,58 + 12 .09 1,89 =
  419 .580 ,42 zł
  • Poz. B.II.1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
   nabycie środków trwałych : 679 .790 ,87
   korekta o środki trwałe naby te w oparciu o leasing (równolegle do poz. C.II.7) : 457 .742,33
   wyliczenie pozycji B.II.1 po uwzględnieniu dokonanych korekt: 679 .790 ,87 - 457 .742,33 = 22 2.048 ,54

  C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOSCI FINANSOWEJ
  • Poz. C.II.7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
   zmi ana stanu z bilansu zobowiązań leasingowych ((70 7.838 ,83 + 747.281 ,24 ) – (567.969,7 2 +
  1.134 .31 0,97 )) = -247 .160,62
   korekta o zmianę stanu zobowiązań wywołaną nabyciem now ych środk ów trwał ych w leasingu:
  457 .742,33 oraz wyksięgowaniem zobowiązania w wynik u zmiany umowy na najem sprzętu
  komputerowego: 34.778,93
   wyliczenie pozycji C.II.7 po uwzględnieniu dokonanych korekt: 247 .160,62 + 457 .742,33 – 34.778,93 =
  670 .124,02 zł
  5. INFORMACJE O UMOWACH NIEUWZGLĘDNIONYCH W BILANSIE, TRANSAKCJACH
  ZAWA RTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE ZE
  STRONAMI POWIĄZANYMI, PRZECIĘTNYM ZATRUDNIENIU, WYNAGRODZENIACH
  I POŻYCZKACH OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH,
  NADZORUJĄCYCH ALBO ADMINISTRUJĄCYCH ORAZ WYNAGRODZENIU BIEGŁEGO
  REWIDENTA
  1) Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów
  nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację
  majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.
  Pozycja taka w jednostce nie wystąpiła w okres ie sprawozdawczym.
  2) Informacje o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach
  niż rynkowe ze stronami powiązanymi.
  Spółka nie zawierała w okresie sprawozdawczym transakcji ze stronami powiązanymi na innych warunkach
  niż r ynkowe.


  „Gwarant ” Agencja O chrony Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport roczn y za okres 01.01. 201 7 – 31.12.2017
  Strona 35 z 52
  3) Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe.
  Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w okresie sprawozdawczym wyniosło 465 ,07 etatów
  (zatrudnienie na umowę o pracę) oraz 777 ,75 osób (zatrudnienie na umowę zlecenie).
  Stan zatrudnienia w osobach na dzień 31 grudnia 201 7 r. wynosił 1 165 osób, w tym 510 osób zatrudnion ych
  na podstawie umów o pracę i 655 osób zatrudnionych na umowy zlecenia. Spośród osób zatrudnionych na
  umowy o pracę 2 85 osób to pracownicy niep ełnosprawni (w tym 183 oso by to niepełnosprawni ze znacznym
  oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności).
  4) Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym
  w skład organów z arządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla
  każde j grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i
  świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach
  zaci ągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii
  organu .
  Osoby wchodzące w
  skład organów:
  Wynagrodzenia brutto wypłacone w
  okresie sprawozdawczym obciążające:
  koszty zysk (tantiemy)
  Zarządzających 280 .20 0,00 0,00
  Nadzorujących 32 .400 ,00 0,00
  Ogółem 312.600 ,00 0,00
  Wyszczególnienie
  Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym
  Umowy o pracę Umowy zlecenia
  Pracownicy umysłowi 66,50 31 ,67
  Pracownicy na stanowiskach robotniczych 397,25 746 ,28
  Pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych lub bezpłatnych 1,32 0
  OGÓŁEM 465 ,07 777, 75


  „Gwarant ” Agencja O chrony Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport roczn y za okres 01.01. 201 7 – 31.12.2017
  Strona 36 z 52
  5) Kwoty zaliczek, kredytów, pożyczek i świadcze ń o podobnym charakterze udzielon ych osobom
  wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze
  wska zaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych,
  odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i
  poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów
  Spółka nie udzielała w okresie sprawozdawczym pożyczek ani innych świadczeń o podobnym charakterze
  osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących.
  6) Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
  finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy za obowiązkowe badanie rocznego
  sprawozdania finansowego, inne usługi poświadczające, usługi doradztwa podatkowego oraz
  pozostałe usługi.
  Wynagrodzenie dla Kancelarii Porad Finansowo -Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. za obowiązkowe badanie
  rocznego sprawozdania finansowego za rok 201 7 ustalono w kwocie 1 5.990 ,00 zł brutto. Częściowe
  wynagrodzenie biegłego rewidenta zostało ujęte w księgach badanego okresu w kwocie 6. 150 ,00 zł brutto na
  podstawie faktury wystawionej po przeprowadzeniu badania wstępnego. Pozostała kwota wynagrodzenia
  będzie ujęta w roku 201 8, po zakończeniu usługi badania zasadniczego i przekazaniu sprawozdania biegłego
  rewidenta z badania.
  6. ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH UJĘTE
  W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
  1) Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych
  odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju.
  W prezentowanym rok u obrotowym pozycje takie nie wystąpiły .
  2) Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględni onych w
  sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik
  finansowy jednostki.
  W jednostce ni e wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w prezentowanym
  sprawozdaniu finansowym.
  3) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym
  metod wyceny , jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik
  finansowy jednostki , ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz
  zmia n w kapitale (funduszu) własnym oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania
  sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny.
  W prezentowanym okresie sprawozdawczym nie dokonano zmian polityki rachunkowości.  „Gwarant ” Agencja O chrony Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport roczn y za okres 01.01. 201 7 – 31.12.2017
  Strona 37 z 52
  4) Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem , zapewniające porównywalność danych sprawozdania
  finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.
  Prezentowane sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawc zy rozpoczynający się 01.01.201 7 i kończący
  się 31.12.201 7 jest porównywalne z sprawozdaniem jednostki za rok poprzedzający, tj. od 01.01.201 6 do
  31.12.201 6.
  7. OBJAŚNIENIE POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH
  1) Informacje o wspólny ch przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.
  W bieżącym okresie sprawozdawczym Spółka „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna nie
  podejmowała wspólnych przedsięwzięć, które nie podlegają konsolidacji .
  2) Wykaz spółek (nazwa, siedziba) w który ch jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub
  20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki wraz z informacjami o procencie
  posiadanego zaangażowania w kapitale oraz kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto
  tych spółek za ostatni rok obrotowy.
  Spółka posiada 2,13% akcji (128.000,00 zł) w kapitale zakładowym spółki ZAKSA Spółka Akcyjna z siedzibą
  w Kędzierzynie -Koźlu, przy ulicy Mostowej 1A. Wysokość kapitału podstawowego spółki ZAKSA Spółka
  Akcyjna wynosi 6.000.000,00 zł i dzieli się na 60.000 akcji po 100,00 zł każda. Ostatni okres sprawozdawczy
  spółka ZAKSA S. A. zakończyła dodatnim wynikiem netto w kwocie 20 .804 ,89 zł. Kapitał własny spółki
  wykazany w bilansie na dzień 31.12.201 7 r. wyniósł 45 .017,33 zł.
  3) Informacje dotyczące ko nsolidacji sprawozdań finansowych, gdy sprawozdanie takie nie jest w
  myśl przepisów ustawy sporzą dzone.
  W bieżącym okresie sprawozdawczym Spółka „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna nie tworzyła z
  żadnym podmiotem Grupy Kapitałowej, w której pełniłaby rolę spółki dominującej i nie sporządza
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna jest spółką zależną wobec spółki Impel Spółka Akcyjna z
  siedzibą we Wrocławiu, w której posiadaniu jest 73,09% kapitału zakładowego . Jednostka dominująca
  wyższego szczebla – Impel S. A. – obejmuje konsolidacją zależn ą od nie j spółkę „GWARANT” Agencja
  Ochrony S. A. a s prawozdanie skonsolidowane za rok 201 7 będzie dostępne od dnia 21 marca 201 8 r. na
  stronie internetowej spółki pod adre sem http://www.impel.pl/okresowe.php .
  4) Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi .
  Spółka „GWARANT” Agencja Ochrony S. A. przeprowadziła w 201 7 roku następujące transakcje z
  podmiotami powiązanymi:  „Gwarant ” Agencja O chrony Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport roczn y za okres 01.01. 201 7 – 31.12.2017
  Strona 38 z 52
  Nazwa podmiotu Sprzedaż netto Zakup netto Należności
  na 31.12.201 7
  Zobowiązania
  na 31.12.201 7
  „Impel” S.A. - 86.240,66 - 11 .849,85
  „Impel Business Solutions”
  Sp. z o.o. - 6.000,00 - -
  “Impel Facility Services ”
  Sp. z o.o. 310 .245 ,11 8.640,00 432.07 2,4 8 10 .627,20
  „Impel Monitoring”
  Sp. z o.o. S.K. 100 ,00 21.336,00 - 1.645,24
  „Impel Provider Security
  Partner” Sp. z o.o. S.K. 1.441 .536,55 1,2 00,00 2.391,66 123 ,00
  “Impel Security Partner”
  Sp. z o.o. S.K. 771,12 - 948,48 -
  „Impel Security Polska”
  Sp. z o.o. 3.991 .53 1,41 90.653,54 - -
  “Impel Defender Security
  Partner ” Sp. z o.o. S.K. 57.730,13 - 807,67 -
  “Impel Safety Security
  Partner” Sp. z o.o. S.K. 1.005.104,19 302.348,29
  “Impel S yne rgies ”
  Sp. z o.o. 7.666,67 9.430,00
  “TM Securi ty Partner”
  Sp. z o.o. S.K. 1.000,00 - - -
  “Business Tax Profesionals ”
  Sp. z o.o. S.K. - 2.259,75 - -
  “Agrobud BHP” S.A. - 1.342,88 - -
  “MarketCo” Sp. z o.o. - 30 6.722 ,84 - 7.215,58
  “SI -Consulting” Sp. z o.o. - 37.407,36 - 3.915,37
  “Impel Rental Pr o”
  Sp. z o.o. S.K. - 602,83 - 741,48
  “Sanpro Consulting BPO ”
  Sp. z o.o. S.K. - 210,00 - -
  “Sanpro Interim BPO ”
  Sp. z o.o. S.K. . - 63 0,00 - 63 0,00  „Gwarant ” Agencja O chrony Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport roczn y za okres 01.01. 201 7 – 31.12.2017
  Strona 39 z 52
  8. INFORMACJE DOTYCZĄCE POŁĄCZENIA SPÓŁEK
  W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie s półek.
  9. WYJAŚNIENIE POWAŻNYCH ZAGROŻEŃ DLA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI
  Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać
  kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie co najmniej najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym
  zakresie.
  10. INNE INFORMACJE
  Wszystkie informacje zostały zawarte powyżej.
  Data sporządzenia: 28.02.201 8
  Agnieszka Pierścionek Edward Kuczer Grzegorz Wojtasi k Sławomir Gawiński
  Główna Księgowa Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
  ………………………………………………… ………………… ……………………………………………………………………………………………
  Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której Imię i nazwisko oraz podpis powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych kierownika (zarządu) jednostki  „Gwarant ” Agencja O chrony Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport roczn y za okres 01.01. 201 7 – 31.12.2017
  Strona 40 z 52
  4. Sprawozdanie Zarządu z działalności
  Informacje podstawowe
  „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna powstała w wyniku przekształcenia spółki „GWARANT ”
  Agencja Ochrony i Detektywistyki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - na podstawie uchwały
  Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 01.08.2008 r. (akt notarialny Rep. A nr 4012/2008). Spółka
  została wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rej onowego w Opolu z dniem 01.09.2008 pod numerem
  KRS 0000311805. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
  Na podstawie koncesji MSWiA Nr ZK -I-L-0036/99 Spółka posiada na czas nieoznaczo ny prawo do
  prowadzenia działalności gospodarczej na terenie całej Polski w zakresie usług ochrony osób i mienia
  realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej:
  a) stałej lub doraźnej,
  b) polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych
  w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,
  c) polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych.
  Działalność Spółki obejmuje przede wszystkim:
   ochronę fizyczną obiektów,
   konwojowanie wartości pieniężnych,
   instalacje systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), instalacje telewizji przemysłowej (CCTV),
  instalacje GPS, instalacje systemów kontroli dostępu (SKD),
   obsługę i monitorowanie elektronicznych systemów bezpieczeństwa,
   sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych.
  Kapitał zakładowy Spółki wpisany do KRS na dzień 31.12.201 7 r. wynosi 500.000,00 złotych i dzieli się na
  5.000.000 akcji po 0,10 złotych każda. Akcjonariuszami według wiedzy Spółki na dzień 31.12.201 7 r. są:
  • Impel S.A. – 3.654.637 akcji o wartości nominalnej 365.463,70 PLN (73,09 % kapita łu
  podstawowego);
  • Edward Kuczer – 1.000.000 akcji o wartości nominalnej 100.000,00 PLN (20,00 % kapitału
  podstawowego);
  • Pozostali – 345.363 akcji o wartości nominalnej 34.536,30 PLN (6,91 % kapitału podstawowego)
  Struktura akcjonariatu nie zmieniała s ię w trakcie roku 201 7, także na dzień sporządzenia sprawozdania
  finansowego nie uległa zmianie.
  Na dzień bilansowy „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna posiada 2,13 % akcji (128.000,00 zł) w
  kapitale zakładowym spółki ZAKSA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie -Koźlu i nie tworzy z żadnym
  podmiotem Grupy Kapitałowej, w której pełniłaby rolę spółki dominującej.
  Zarząd „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna
  Skład Zarządu Spółki na dzień 31.12.2017 r. przedstawiał się następująco:
  o Edward Kuczer – Prezes Zarządu,


  „Gwarant ” Agencja O chrony Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport roczn y za okres 01.01. 201 7 – 31.12.2017
  Strona 41 z 52
  o Grzegorz Wojtasik – Wiceprezes Zarządu
  o Sławomir Gawiński – Wiceprezes Zarządu – od 12.06.2017
  W dniu 12.06.2017 Rada Nadzorcza powołała Sławomira Gawińskiego jako Wiceprezes a Zarządu na
  okres 3 -yletniej kadencji .
  Prokurenci :
  o Marek Pawełczy k (prokura łączna) – od 01.06.2017
  Dotychczasowy Prokurent Paweł Manecki z ostał odwołany przez Zarząd z dniem 01.06.2017 a na jego
  miejsce powoła no Marka Pawełczyka .
  Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład ten nie uległ zmianie.
  Rada Nadzorc za „Gwarant” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna
  Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31.12.201 7 r. wyglądał następująco:
  1. Jakub Dzik – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Joanna Krzyżanowska – Sekretarz Rady Nadzorczej
  3. Jarosław Kot - Członek Rady Nadzorczej
  4. Mac iej Pawełczyk - Członek Rady Nadzorczej
  5. Mirosław Greber – Członek Rady Nadzorczej – od 01.12.2017
  Dotychczasowy Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Bogdan Dzik złożył rezygnację z pełnienia swej
  funkcji z d niem 30.11.2017 i na jego miejsce Rada Nadzorcza w dniu 01.12.2017 powołała now ego człon ka
  Mirosława Grebera . Z dniem Po dniu bilansowym nie nastąpiły już żadne zmiany w składzie Rady Nadzorczej .
  Struktura organizacyjna „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna
  Spółka do końca września 201 7 posiadała 3 oddziały w:
   Warszawie, którego działalność koncentrowała się na nadzorze nad obiektami w Polsce północnej
  i centralno -wschodniej;
   Brzegu, którego działalność koncentrowała się na nadzorze nad obiektami w rejonie północno -zachodniej
  Polski;
   Opolu (siedziba Spółki), którego działalność koncentrowała się na nadzorze nad obiektami w Polsce
  południowo -zachodniej;
  Zgodnie z uchwałą Zarządu z dniem 01 października 2017 roku oddział Brzeg został zlikwidowany a nadzór
  nad obiektami przejęła centrala.
  Spółka przywiąz uje szczególną uwagę do zdobywania lojalności kontrahenta. W pierwszej kolejności
  budowana jest ona na płaszczyźnie wysokiej jakości świadczonych usług i pełnej odpowiedzialności za ewentualne
  szkody, powstałe z przyczyn leżących po stronie Spółki. W celu reasekuracji odpowiedzialności Spółka posiada
  polisę od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na
  kwotę 11.000.000,00 zł.
  Stan zatrudnienia w osobach na dzień 31 grudnia 201 7 r. wynosił 1 165 osób, w tym 510 osób zatrudnion ych
  na podstawie umów o pracę i 655 osób zatrudnionych na umowy zlecenia. Spośród osób będących zatrudnionych
  na umowy o pracę 2 85 osób to pracownicy niepełnosprawni (w tym 183 osoby to niepełnosprawni ze znacznym
  oraz umiarkowan ym stopniem niepełnosprawności).


  „Gwarant ” Agencja O chrony Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport roczn y za okres 01.01. 201 7 – 31.12.2017
  Strona 42 z 52
  Spółka posiada status zakładu pracy chronionej przyznan y na czas nieograniczony. W 201 7 roku status
  ten przysługiwał na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego nr Z/001/201 7 z dnia 1 7.10 .201 7 r.
  Status ZPChr nakłada szczegó lne obowiązki w zakresie rehabilitacji i opieki socjalnej pracowników. W
  okresie od 1 sty cznia 201 7 r. do 31 grudnia 201 7 r. wydatki z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób
  Niepełnosprawnych wyniosły 337 .573 ,42 zł.
  Komentarz dotyczący aktualnej i przewid ywanej sytuacji finansowej
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły w okresie sprawozdawczym
  43.985 .33 4,33 na które składają się przychody z działalności:
   ochrona fizyczna i konwoje 2 8.539 .277 ,91 zł (6 4,88 %)
   sprzątanie 13.008 .307 ,37 zł ( 29,58 %)
   monitoring 888.97 7,80 zł ( 2,02 %)
   instalacje systemów alarmowych i telewizji przemysłowej 927 .958 ,99 zł ( 2,11 %)
   pozostałe usługi 3 78 .16 9,88 zł ( 0,86 %)
   sprzedaż towarów 242 .642 ,38 ( 0,55 %)
  Od wielu lat Spółka osiąga stabilny wzrost prz ychodów ze sprzedaży. Głó wnymi czynnikami, które
  pozwalają na utrzymanie tego trendu jest szeroka dywersyfikacja oferowanych usług oraz ich wysoka jakość .
  Wiedza i doświadczenie Spółki pokazują, iż jest ona poważnym konkurentem w ubieganiu się o obsługę d użych
  kontraktów. Ponadto wdrożony zintegrowany system ochrony fizycznej i technicznej osób i mienia pozwolił
  utrzymać dotychczasowych kluczowych klientów , zwłaszcza dzięki właściwemu określeniu i zaspokajaniu ich
  oczekiwań i potrzeb.
  Koszty działalności o peracyjnej zamknęły się kwotą 46.55 3.725 ,40 złotych. Największy udział w strukturze
  kosztów rodzajowych mają:
   koszty wynagrodzeń 24.853 .104 ,97 zł
   usługi obce 12. 955 .583 ,43 zł
  - w tym usługi podwykonawstwa 10 .882 .909 ,03 zł
   składk i na ubezpieczenia społeczne 4.05 9.963 ,97 zł
   zużycie materiałów 1.91 4.01 3,95 zł
   amortyzacja 1.099 .778 ,95 zł
   świadczenia na rzecz pracowników 549 .251 ,30 zł
  W związku z profilem działalności Spółki (świadczenie usług) koszty pracownicze oraz koszty usług obcych
  to główne pozycje kosztowe, które rosną wraz ze wzrostem przychodów ze sprzedaży. W strukturze kosztów
  najistotniejszą tendencją jest wyraźny wzrost kosztów wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznyc h, co jest efektem
  podniesienia ustawowo minimalnej stawki godzinowej do 13 zł brutto dla umów cywilnoprawnych oraz kolejnego
  wzrostu płacy minimalnej .
  W zakresie pozostałych przychodów operacyjnych uzyskanych w 2017 roku można zaobserwować znaczny
  wzrost zysku z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych. Jest to rezultat podjętej przez Zarząd decyzji o
  wymianie na nową dotychczasowej floty samochodowej, w związku z czym sukcesywnie następuje sprzedaż
  starych pojazdów a jednocześnie Spółka ponosi zwi ększone koszty (odsetki finansowe) wynikające z nowo
  zawartych umów leasingowych .  „Gwarant ” Agencja O chrony Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport roczn y za okres 01.01. 201 7 – 31.12.2017
  Strona 43 z 52
  Poniesione w prezentowanym okresie łączne koszty działalności gospodarczej w wysokości 46.845 .843,56
  zł przy łącznych przychodach 4 7.349 .808,60 zł dają w rezultacie zysk bi lansowy brutto w wysokości 503 .96 5,04
  zł. Bieżący p odatek dochodowy od osób prawnych ujęty w sprawozdaniu wynosi 113 .795 ,00 zł. Na dzień 31
  grudnia 201 7 r. utworzono także rezerwy ( 135 .400 ,00 zł) i aktywa ( 194.435 ,00 zł) z tytułu podatku odroczonego.
  Zysk bilansowy netto za prezentowany okres wynosi 404 .010 ,04 złotych .
  Mimo ciągłej presji na obniżanie stawek w produkcie ochrona fizyczna r adykalne działania Zarządu, mające
  na celu renegocjacje cenowe lub rozwiązywanie kontraktów nierentownych, jak również dy scyplina w zakresie
  kosztów bezpośrednich i pośrednich realizowanych kontraktów, pozwoliły na uzyskanie dodatniego wynik u z
  prowadzonej działalności gospodarczej.
  Zamiarem Zarządu Spółki jest utrzymanie poziomu sprzedaży przy zadowalających wskaźnikach
  rentowności poprzez długoterminowe umowy z kluczowymi kontrahentami.
  Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu emitent jest na nie
  narażony
  „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna posiada odpowiednie procedury związane z zar ządzaniem
  ryzykiem finansowym. Procedurami objęte są wszystkie etapy działalności, również w ramach wdrożonego
  Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:20 15 , którego istotą jest określenie występujących w jednostce
  procesów oraz wprowadzenie i przestrzeganie odpowiednich procedur. W związku z prowadzoną działalnością
  Spółka narażona jest na ryzyko rynkowe, kredytowe, oraz utraty płynności finansowej.
  Ryzyko rynkowe: Konkurencja na rynku usług ochrony, sprzątania, monitorowania oraz wspomagania
  produkcji, szcze gólnie dużych jednostek o zasięgu ogólnopolskim, wymusza stosowanie stawek na poziomie płacy
  minimalnej. W szczególności dotyczy to usług w sektorze zamówień publicznych, gdzie oferentów wyłania się w
  wyniku przetargu przy kryterium najniższej ceny. Dla zm inimalizowania wpływu tego zjawiska na wyniki
  finansowe Spółki, w strukturze przychodów spółki ok. 20% stanowią przychody z sektora publicznego, a
  pozostałe 80% stanowią przychody z kontraktów z sektora prywatnego. Są one zawarte na czas nieoznaczony, na
  dobrym współczynniku rentowności. Pozwala to na minimalizowanie zjawiska skokowego wzrostu płacy
  minimalnej w ostatnich latach na wyniki Spółki. Pozytywny wpływ na ich poziom ma również pomoc publiczna,
  jaką firma otrzymuje z tytułu posiadania statusu zakł adu pracy chronionej i zatrudniania osób
  niepełnosprawnych. Stanowią ją przychody z tytułu dofinansowań do wynagrodzeń oraz możliwość wykorzystania
  środków z Zakład owego Funduszu Rehabilitacji Osó b Niepełnosprawnych (do wysokości 200 tys. EURO w okresie
  3 lat kalendarzowych) jako przysporzenie korzyści dla pracodawcy. W celu wyeliminowania ryzyka prawnego
  związanego z częstymi i nieprzewidywalnymi przepisami określającymi pomoc publiczną, Spółka konsekwentnie
  realizuje strategię minimalizowania wpływu pomoc y publicznej na jej wyniki. Aktualny poziom pomocy publicznej
  w stosunku do przychodów netto wynosi ok. 5,9 %. Spółka posiada stabilną strukturę przychodów zarówno w
  sektorze zamówień publicznych jak i w sektorze prywatnym, w którym dominują kontrakty za warte na czas
  nieoznaczony. Oddzielną znaczącą pozycję w strukturze przychodów stanowią kontrakty z ochrony budowy dróg i
  autostrad oraz z ochrony modernizacji linii kolejowych . Spółka jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek
  w Polsce wśród najwięks zych firm budowlanych działających na runku polskim. Aktualnie współpracujemy z
  takimi firmami jak : Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o. o., Torpol S. A. , PUT Intercor Sp. z o.o. . W swojej
  strategii rozwoju Spółka postawiła nie tylko na jakość, ale i kompleksowość świadczonych usług. Wdrożony
  zintegrowany system ochrony fizycznej i technicznej o sób i mienia, potwierdzony certyfikate m jakości ISO
  9001:20 15 , stanowi istotny element przewagi konkurencyjnej, zarówno na etapie pozyskiwania, jak i realizacj i
  kontraktów. Przyjęta i konsekwentnie realizowana strategia przynosi wymierne wyniki.
  Ryzyko kredytowe : Specyfika świadczonych usług nie wymaga znaczących nakładów inwestycyjnych, które
  pociągałyby konieczność posiłkowania się kredytem. Głównym czynnikiem kosztotwórczym jest koszt robocizny.
  Wysokie koszty zatrudnienia pracowników, jak również odroczone terminy płatności za świadczone usługi tylko
  sporadycznie powodują konieczność zabezpieczenia środków do realizacji kontraktów, szczególnie nowych, w


  „Gwarant ” Agencja O chrony Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport roczn y za okres 01.01. 201 7 – 31.12.2017
  Strona 44 z 52
  posta ci kredytu w rachunku bieżącym. Konstrukcja umów z kontrahentami zapewnia bezpieczeństwo
  poniesionych nakładów finansowych, a dodatkowym atutem jest możliwość jednostronnego rozwiązania umowy w
  przypadku zaległości w regulowaniu należności z tytułu świadcz onych usług. Zawierane kontrakty są w
  przeważającej większości długoterminowe, natomiast płatności następują w cyklach miesięcznych. W celu
  minimalizacji ryzyka Spółka w momencie sporządzania oferty dokonuje szacunkowej analizy inwestycji,
  zakładając realn y okres zwrotu ewentualnych nakładów i pod tym kątem prowadzi analizy opłacalności.
  Ryzyko płynności: Spółka posiada podpisane umowy z kontrahentami gwarantującymi planowy i stały
  dochód, który umożliwia prowadzenie stabilnej polityki finansowej. Spółka n a bieżąco wywiązuje się ze swoich
  zobowiązań, posiada dobre wskaźniki płynności. Ewentualne zagrożenia płynności mogą wystąpić w przypadku
  kontraktów z odroczonym terminem płatności. Jednak ryzyko to jest minimalizowanie poprzez regularne
  monitorowanie sta nu przeterminowanych należności – codzienne raporty, które są podstawą przedsięwzięcia
  kroków zmierzających do ściągnięcia należności ugodowo (upomnienia telefoniczne lub pisemne, wezwania do
  zapłaty, porozumienia w sprawie spłaty itp.) bądź też niezwłoczn ego wystąpienia na drogę sądową.
  Przewidywania dotyczące rozwoju jednostki
  W celu dalszego rozwoju Spółka pragnie zwiększyć skalę prowadzonych projektów, powiększyć stałą bazę
  dużych klientów korporacyjnych oraz rozwijać biznesowy oraz technologiczny kno w-how w zakresie zintegrowanej
  obsługi klienta i zarządzania procesami operacyjnymi. Kolejnym istotnym kierunkiem strategicznym Spółki jest
  wyjście w szerszym zakresie z rynku lokalnego i rozszerzenie obszaru swojej działalności na terytorium całej
  Polski oraz zapewnienie w portfelu partnerów biznesowych wartościowego udziału dużych klientów na poziomie
  ok. 80%. Realizacja celów strategicznych pozwoli zwiększyć dynamikę sprzedaży i uzyskać jeszcze lepsze wyniki,
  zwłaszcza w ramach trwałej współpracy z dużym i klientami o stabilnej sytuacji ekonomicznej, stwarzającymi
  realne szanse na długoletnią współpracę.
  Zdarzenia istotnie wpływając e na działalność jednostki, które wystąpiły w roku obrotowym, a także
  po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego
  W Spółce oprócz zdarzeń opisanych w niniejszym sprawozdaniu, nie wystąpiły inne ważne zdarzenia.
  Ważniejsze osiągnięcia
  W prezentowanym roku obrotowym Spółka u trzyma ła Certyfikat Jakości ISO 9001 Nr 311/S/2016 -4
  w zakresie: „Ochrona osób i mie nia, projektowanie, montaż, eksploatacja i konserwacja elektronicznych
  systemów zabezpieczenia, usługi utrzymania czystości” z jednoczesnym przejściem na nowe wydanie normy z
  roku 2015 (ISO 9001:2015) . Jako że g łównym celem w zarządzaniu jakością w NATO je st pozyskanie wyrobu
  bezpiecznego, niezawodnego i spełniającego wymagania zamawiającego Spółka rozwijając jednocześnie system
  jakości u trzym ała również certyfikat AQAP 2110 z jednoczesnym przejściem na wydanie z 2016 r. (AQAP
  2110:2016) . Ponadto, m ając na uwadze, że informacja jest jednym z najcenniejszych zasobów każdej organizacji
  Spółka utrzymała w 2017 r. certyfika t w zakresie Bezpieczeństwa Informacji PN -ISO/IEC 27001:2014 -12 .
  Dodatkowo od 2016 roku „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna posiada świa dectwa bezpieczeństwa
  przemysłowego trzeciego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych
  klauzulą „ŚCIŚLE TAJNE” ,”NATO SECRET” oraz „SECRET UE/EU SECRET” wydane przez Agencję Bezpieczeństwa
  Wewnętrznego. Ponadto Spółka je st w trakcie procedury sprawdzającej, zmierzającej do uzyskania świadectwa
  bezpieczeństwa przemysłowego drugie go stopnia.
  Na dzień dzisiejszy „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna (poprzednio: „GWARANT” Agencja
  Ochrony i Det ektywistyki Spółka z ogranicz oną odpowiedzialnością) posiada następujące wyróżnienia i nagrody:
  • wyróżnienie w konkursie „Opolska Marka 2004” – w kategorii Usługa Sektor Dużych Przedsiębiorstw,
  „Ochrona osób i mienia”;


  „Gwarant ” Agencja O chrony Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport roczn y za okres 01.01. 201 7 – 31.12.2017
  Strona 45 z 52
  • laureat w konkursie „Opolska Marka 2005” – w kategorii Usługa Sekto r Dużych Przedsiębiorstw,
  „Zintegrowany system ochrony technicznej i fizycznej osób i mienia” (grudzień 2005 r.);
  • nominacja 15 edycji Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” (25.04.2005 r.);
  • Jakość Roku 2006 przyznana przez Kapitułę Programu w kategorii „Usługa”;
  • Srebrny Laur Umiejętności w kategorii „Załoga wspólny sukces” przyznany przez Kapitułę Laurów
  Umiejętności Opolskiej Izby Gospodarczej (2008 r.);
  • Laureat QUALITY INTERNATIONAL FORUM JAKOŚCI 2008 w kategorii QI SERVICES – usługi
  najwyżs zej jakości (2008 r.).
  • Laureat QUALITY INTERNATIONAL FORUM JAKOŚCI 2008 w kategorii QI SERVICES – usługi
  najwyższej jakości (2009 r.).
  • Finalista III edycji konkursu „Mama w pracy” 2010 . Nagroda za zaangażowanie i podnoszenie
  standardów pracy młodych mam. O rganizatorzy Rzeczpospolita, Fundacja Świętego Mikołaja,
  MillwardBrown, (2010 r.)
  • Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Polskie przedsiębiorstwo” - przyznany
  przez Kapitułę Laurów Umiejętności Opolskiej Izby Gospodarczej (2011)
  • Certyfikat Wia rygodności Biznesowej – przyznany w 2012 za najwyższą stabilność firmy według
  Dun & Bradstreet Poland. Otrzymanie tego wyróżnienia zaświadcza, że dane finansowe Naszej firmy dają
  gwarancję bardzo wysokiego poziomu płynności, zdolności finansowej i rentown ości, a poziom zadłużenia
  oraz zarejestrowanych przeterminowanych płatności jest znikomy. Certyfikat daje gwarancję, że jego
  właściciel jest wiarygodnym kontrahentem, z którym warto nawiązywać kontakty handlowe. Wyróżnienie
  przyznawane przez D & B Poland, honorowane jest na całym świecie i przyczynia się do zwiększenia
  atrakcyjności rynkowej firmy.
  • Opolska Nagroda Jakości 2013 – nagroda przyznawana przez Opolską Izbę Gospodarczą dla firm
  które w swojej działalności stosują systemy zarządzania jakością i met ody pracy, które powinny być
  naśladowane przez innych.
  • Gazela Biznesu 2007 – 201 6 – dzie sięc iokrotnie zdobyta nagroda potwierdza przynależność do
  elitarnego klubu Gazele Biznesu tj. grona najdynamiczniej rozwijających się firm;
  • Super Gazela Biznesu 2014 – 2016 – trzykrotnie zdobyta nagroda dla firmy, która najwięcej razy w
  danym województwie, nieprzerwanie zdobywała tytuł Gazeli Biznesu;
  • Medal Europejski 2016 za ochronę lotnisk zintegrowaną ze szkoleniem – medalem wyróżniane
  są wyroby i usługi , które odpowi adają standardom europejskim. Nominowana usługa musi spełniać
  wymagane prawem normy, mieć odpowied nie licencje , patenty itp.
  • Diament Forbesa 2017 – wyróżnienie w rankingu miesięcznika Forbes dla najbardziej dynamicznie
  rozwijających się firm w kraju, uzysk ane w kategorii firm o poziomie przychodów od 5 do 50 mln PLN w
  województwie opolskim .
  Ponadto od grudnia 2014 r. „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna jest Członkiem Business
  Centre Club. BCC istnieje od 1991 r. i j est prestiżowym k lubem przedsiębiorc ów i największą w kraju organizacją
  indywidualnych pracodawców . BCC prowadzi aktywny lobbing gospodarczy na rzecz rozwoju gospodarki
  wolnorynkowej, tworzenia dobrego prawa i obrony interesów polskich przedsiębiorców. W 201 7 r. s półka
  „GWARANT” Agencja Ochr ony Spółka Akcyjna uzyskała po raz kolejny od Business Centre Club rekomendację
  jako firma rzetelna i wiarygodna, przestrzegająca zasad etyki kupieckiej oraz akceptująca zasady kodeksu
  honorowego.
  Spółka jest także od kwietnia 2005 r. członkiem Polskiej Iz by Ochrony i posiada aktualną rekomendację,
  potwierdzającą fakt, że świadczy usługi w sposób profesjonalny i rzetelny a także działa z poszanowaniem


  „Gwarant ” Agencja O chrony Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport roczn y za okres 01.01. 201 7 – 31.12.2017
  Strona 46 z 52
  obowiązującego prawa, zgodnie z europejskim poziomem jakości, interesem klientów oraz z zasadami etyki i
  sztuki zawodowej.
  Informacje dotyczące nabyciu udziałów (akcji) własnych, a zwłaszcza o celu ich nabycia, liczbie i
  wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia
  oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w p rzypadku ich zbycia
  Spółka w 201 7 r. nie nabywała akcji własnych.
  Informacje dodatkowe
  W roku obrotowym 201 7 Spółka dominująca korzystała z usług Autoryzowanego Doradcy – spółki INC S.
  A. z Poznania i stosując się do punktu 9 Dobrych Praktyk Spółek Notowa nych na Rynku NewConnect podaje
  wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy z tytułu świadczonych usług, które w roku obrotowym 201 7 wyniosło
  łącznie 12.000,00 zł netto.
  Zarząd spółki „Gwarant” Agencja Ochrony S. A. podejmując decyzję o wypłacie dywidendy, za każdym
  razem uwzględnia bieżącą kondycję finansową Spółki oraz jej plany rozwoju. Podział zysku oraz wysokość
  dyw idendy wypłaconej przez Spółkę na przestrzeni ostatnich trzech lat prezentuje poniższa tabela:
  Rok Wynik netto Przeznaczenie zysku na kapitał rezerwowy
  Wypłata dywidendy brutto
  Kwota odprowadzonego podatku od dywidendy
  2016 2 324 271,81 324 271,81 2 000 000,00 0,00
  2015 3 753 709,85 903 709,85 2 850 000, 00 0,00
  2014 2 307 307,58 307 307,58 2 000 000,00 0,00
  „GWARANT” Agencja Ochrony Spółk a Akcyjna szanuje prawa swoich akcjonariuszy bez względu na
  wielkość posiadanego przez nich pakietu akcji. Dlatego też jako jeden z postawionych sobie celów Spółka ma
  zamiar poświęcić dużą wagę zapewnieniu wszystkim akcjonariuszom pełnego dostępu do inform acji.
  Transparentność prowadzonych działań jest, według osób odpowiedzialnych za Spółkę, niezbędna do
  podejmowania racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Poniżej znajduje się podsumowanie dotyczące wypełniania
  zasad ładu korporacyjnego zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31
  października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect” zmienionych Uchwałą Nr 293/2010
  Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany doku mentu
  „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.
  LP. ZASADA
  TAK/NIE /
  NIE
  DOTYCZY
  KOMENTARZ
  1.
  Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną
  politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem
  tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych
  technol ogii, zapewniających szybkość,
  bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji.
  Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych
  metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację
  z inwestorami i analitykami, umożliwiać
  transmitowanie obrad walnego zgroma dzenia z
  Tak
  Spółka prowadzi przejrzystą i
  efektywną politykę informacyjną
  zapewniającą dostęp do informacji.
  Zasada ta nie jest i nie będzie
  stosowana w cz ęści dotyczącej
  transmisji obrad walnego
  zgromadzenia, rejestracji przebiegu
  i upubliczniania go na stronie
  internetowej. Wyniki walnego


  „Gwarant ” Agencja O chrony Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport roczn y za okres 01.01. 201 7 – 31.12.2017
  Strona 47 z 52
  wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg
  obrad i upublicz niać go na stronie internetowej
  zgromadzenia publiko wane są na
  stronie internetowej
  2.
  Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do
  informacji niezbęd nych do oceny sytuacji i
  perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania
  Tak
  3.
  Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i
  zamieszcza na niej:
  3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności
  (strona start owa)
  Tak
  3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem
  rodzaju działalności, z której Emiten t uzyskuje
  najwięcej przychodów
  Tak
  3.3. opis rynku, na którym działa Emitent, wraz z
  określenie m pozycji emitenta na tym rynku Tak
  3.4. życiorysy zawod owe członków organów spółki Tak
  3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie
  oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o
  powiązaniach członka rady nadzorczej z
  akcjonariuszem dysponującym akcjami
  reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby
  głosó w na walnym zgromadzeniu spółki
  Nie
  3.6. dokumenty korporacyjne spółki Nie
  3.7. zar ys planów strategicznych spółki Nie
  3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na
  bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych
  prognoz (w przypadku gdy emitent takie publikuje)
  Nie
  dotyczy
  Spół ka nie publikuje prognoz
  wyników finansowych
  3.9. strukturę akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem
  głównych akcjonariuszy oraz akcji zn ajdujących się w
  wolnym obrocie
  Tak
  3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest
  odpowiedzialna w spółce za relacje in wes torskie oraz
  kontakty z mediami
  Tak
  3.11. skreślony
  3.12. opubliko wane raporty bieżące i okresowe Tak
  3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji
  finansowych raportów okresowych, dat walnych
  zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i
  anality kami oraz konferencji prasowych
  Tak
  3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych,
  takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń
  skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po
  stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów
  oraz zasad przeprowa dzania tych operacji.
  Informacje te powinny być zamieszczane w terminie
  Tak  „Gwarant ” Agencja O chrony Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport roczn y za okres 01.01. 201 7 – 31.12.2017
  Strona 48 z 52
  umożliwiającym podjęcie przez in westorów decyzji
  inwestycyjnych
  3.15. skreślony
  3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw
  objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w
  trakcie walnego zgromadzenia, wraz z od powiedziami
  na zadawane pytania
  Nie
  dotyczy
  Opisane w niniejszym punkcie
  zdarzenie nie wystąpiło
  3.17. informację na temat powodów odwołania
  walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porz ądku
  obrad wraz z uzasadnieniem
  Nie
  dotyczy
  Opisane w niniejszym punkcie
  zdarzenie nie wystąpiło
  3.18. informację o przerwie w obradach walnego
  zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy
  Nie
  dotyczy
  Opisane w niniejszym punkcie
  zdarzenie nie wystąpiło
  3.19. informacje na temat podm iotu, z którym
  spółka podpisała umowę o świadczenie usług
  Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy,
  adresu strony internetowej, numerów telefonicznych
  oraz adres u poczty elektronicznej Doradcy
  Nie
  3.20. informację na temat podmiotu, który pełni
  funkcj ę animatora akcji emitenta Nie
  3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny)
  spółki, opublikowan y w ciągu ostatnich 12 miesięcy Tak
  3.22. skreślony
  3.23. informacje zawarte na stronie internetowej
  powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający
  łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien
  dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na
  stronie internetowej. W przypadku pojawienia się
  nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej
  zmiany informacji umieszczanych na stronie
  internet owej, aktualizacja powinna zos tać
  przeprowadzona niezwłocznie
  Tak
  4.
  Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową,
  według wyboru emitenta, w języku polskim lub
  angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być
  zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w
  tym samym języku, w którym następuje ich
  publikacja zgodn ie z przepisami obowiązującymi
  Tak
  5.
  Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze
  szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów
  indywidualnych. W tym celu Spółka, poza stroną
  korp oracyjną powinna wykorzystywać indywidualną
  dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich
  znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl
  Tak
  6.
  Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z
  Autoryzowan ym Doradc ą, celem umożliwienia mu
  prawidłowego wykonywan ia swoich obowiązków
  wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę
  odpowiedzialną za k ontakty z Autoryzowanym
  Doradcą
  Tak  „Gwarant ” Agencja O chrony Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport roczn y za okres 01.01. 201 7 – 31.12.2017
  Strona 49 z 52
  7.
  W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które
  w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla
  wykonywania przez Autoryzowanego D oradcę swoich
  obowiązków, Emitent niezwłocznie powiadamia o tym
  fakcie Autoryzowanego Doradcę.
  Tak
  8.
  Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy
  dostęp do wszelkich dokumentów i informacji
  niezbędnych do wykonywania ob owiązków
  Autoryzowanego Doradc y
  Tak
  9.
  Emitent przekazuje w raporcie rocznym:
  9.1. informację na temat łącznej wysokości
  wynagrodzeń czł onków zarządu i rady nadzorczej
  Tak
  9.2. informację na temat wynagrodzenia
  Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od
  emitenta z tytułu świadczenia wobec e mitenta usług
  w każdym zakresie
  Tak
  10.
  Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni
  uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w
  składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej
  odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego
  zgromadzenia
  Tak
  11.
  Przynajmniej 2 razy w roku Emitent, przy współpracy
  Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować
  publicznie dostępne spotkanie z inw estorami,
  analitykami i mediami
  Nie
  Spółka, przy współpracy
  Autoryzowanego Doradcy będzie
  organizować publicznie do stępne
  spotkania , jeżeli okaże się to
  konieczn e dla usprawnienia
  komunikacji z rynkiem kapitałowym
  12.
  Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji
  akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę
  emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub
  zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia
  jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie
  umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej
  Tak
  13.
  Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewnić
  zachowanie niezbędnego odstępu czasowego
  pomiędzy decyzjami powodującymi określone
  zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane
  są prawa akcjonariuszy wynikając e z tych zdarzeń
  korporacyjnych
  Tak
  13a.
  W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od
  akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę
  kapitału zakładowego lu b co najmniej połowę ogółu
  głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego
  nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie
  określonym w art.399 §3 Kodeksu spółek
  handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje
  czynności, do których jest zobowiązany w zwi ązku z
  organizacją i przeprowadzeniem walnego
  zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w
  przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy
  akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego
  zgromadzenia na podstawie art. 4 00 §3 Kodeksu
  spółek handlowych
  Tak  „Gwarant ” Agencja O chrony Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport roczn y za okres 01.01. 201 7 – 31.12.2017
  Strona 50 z 52
  14.
  Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień
  wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby
  czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie
  najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15
  dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy
  tymi ter minami wymaga szczegółowego uzasadnienia
  Tak
  15.
  Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty
  dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie
  warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed
  dni em ustalenia prawa do dywidendy
  Tak
  16.
  Emitent publi kuje raporty miesięczne, w terminie 14
  dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny
  powinien zawierać co najmniej:
  • informacje na temat wystąpienia tendencji i
  zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które
  w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości
  istotne skutki dla kondycji finansowej oraz
  wyników finansowych emitenta
  • zestawienie wszystkich informacji
  opublikowanych przez emitenta w trybie raportu
  bieżącego w okresie objętym rapor tem
  • informacje na temat realizacji celów emisji,
  jeżeli taka realizacja, choć by w części, miała
  mie jsce w okresie objętym raportem
  • kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia
  mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu,
  które dotyczą emitenta i są istotne z punktu
  widzenia interesów inwestorów, w szczególności
  daty publikacji raport ów okresowych,
  planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia
  subskrypcji, spotkań z inwestorami lub
  analitykami, oraz oczekiwany termin p ublikacji
  raportu analitycznego
  Nie
  W chwili obecnej z uwagi na
  niewielką wartość merytoryczną
  takich raportów dla inwestoró w
  Spółka nie publikuje raportów
  miesięcznych
  16a.
  W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku
  informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do
  Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
  („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w
  alternatywnym systemi e obrotu na rynku
  NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie
  opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania
  raportów bieżących na rynku NewConnect, informację
  wyjaśniającą zaistniałą sytuację
  Tak
  Spółka incydentalnie naruszyła
  obowiązek informacyjny w z akresie
  publikacji raportu dotyczącego
  powołania nowego członka Rady
  Nadzorczej , Zarząd Spółki dołoży
  wszelkich starań, aby taka sytuacja
  nie wystąpiła w przyszłości
  17. Skreślony
  Opole, dnia 28 luty 201 8 roku
  Edward Kuczer Grzegorz Wojtasik Sław omir Gawiński
  Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu  „Gwarant ” Agencja O chrony Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport roczn y za okres 01.01. 201 7 – 31.12.2017
  Strona 51 z 52
  5. Oświadczenie Zarządu
  Oświadczenie zarządu spółki GWARANT Agencja Ochrony S.A. w sprawie
  rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.201 7 r. do
  31.12 .201 7 r.
  Zarząd GWARANT Agencja Ochrony S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy,
  roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.201 7 r. do 31.12.201 7 r. i dane
  porównywalne sporządzane zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że
  dane zawarte w sprawozdaniu finansowym odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i
  jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, oraz że
  sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis
  podsta wowych zagrożeń i ryzyk związanych z prowadzoną działalnością.
  Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Spółki
  Edward Kuczer Grzegorz Wojtasik Sławomir Gawiński
  Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
  Oświadczenie zarządu spółki GWARANT Agencja Ochrony S.A. w sprawie
  podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
  Zarząd GWARANT Agencja Ochrony S.A. oświadcza, iż podmiot uprawniony do badania
  sprawozdań finansowych, dokonujący b adania rocznego sprawozdania finansowe go Spółki
  za okres od 01.01.201 7 r. do 31.12.201 7 r., został wybrany zgodnie z przepisami prawa,
  oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali
  warunki do wyrażenia bezstronn ej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi
  przepisami prawa krajowego.
  Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Spółki
  Edward Kuczer Grzegorz Wojtasik Sławomir Gawiński
  Prezes Zarządu Wiceprezes Za rządu Wiceprezes Zarządu  „Gwarant ” Agencja O chrony Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport roczn y za okres 01.01. 201 7 – 31.12.2017
  Strona 52 z 52
  6. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
  Opinia i raport z badania stanowią z ałącznik nr 1 do raportu .  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Gwarant Agencja Ochrony SA
ISIN:PLGWRNT00014
NIP:747-05-04-960
EKD: 80.00 działalność detektywistyczna i ochroniarska
Adres: ul. J. Cygana 2 45-131 Opole
Telefon:+48 77 4432300
www:www.gwarant.pl
Komentarze o spółce GWARANTENCJA OCHRO...
2020-04-01 12-04-57
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649