Raport.

GRUPA ŻYWIEC SA (16/2018) Zawarcie umowy dotyczącej nabycia 100% udziałów w Browarze Namysłów Sp. z o.o.

Zarząd spółki Grupa Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu ("Emitent") informuje, iż w dniu 12 listopada 2018 r., pomiędzy Emitentem, a Chicago Poland Investment Group, LLC ("Sprzedający") została zawarta umowa sprzedaży udziałów ("Umowa Sprzedaży"), dotycząca nabycia przez Emitenta od Sprzedającego 100% udziałów ("Udziały") w kapitale zakładowym spółki Browar Namysłów Sp. z o.o. (‘'Transakcja'').
Cena podstawowa Transakcji została ustalona na kwotę 500 mln zł, która będzie podlegała korekcie o nakłady kapitałowe, faktyczny dług netto oraz kapitał obrotowy, wyliczone po zamknięciu Transakcji i nabyciu własności Udziałów a także przy uwzględnieniu ostatecznego wyniku finansowego Spółki. Transakcja zostanie w całości sfinansowana ze środków zewnętrznych.
Zamknięcie Transakcji i nabycie własności Udziałów uzależnione jest w szczególności od spełnienia się warunku zawieszającego uzgodnionego w Umowie Sprzedaży, polegającego na uzyskaniu przez Emitenta zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przedmiotową koncentrację. Informacja o ziszczeniu się warunku zawieszającego zostanie podana w formie raportu bieżącego do dnia 31 lipca 2019 r.
Browar Namysłów Sp. z o.o. to regionalna firma piwowarska warząca swoje piwa w browarach w Namysłowie i Braniewie w ilości około 1,7 mln hl piwa rocznie. Do głównych marek Browaru Namysłów Sp. z o.o. zalicza się Namysłów, Braniewo, Zamkowe oraz Kuflowe, które należą do najszybciej rosnących na rynku piwa segmentów specjalności i piw regionalnych. Grupa Żywiec i Browar Namysłów uzupełniają się biznesowo, co umożliwi Emitentowi lepsze wykorzystanie trendów konsumenckich, oraz poprawę konkurencyjności, co konsekwencji powinno wpłynąć na wzrost przychodów Emitenta. Z uwagi na wartość transakcji oraz jej wpływ na potencjalne przychody, Zarząd Grupy Żywiec S.A. uznał zawarcie Umowy Sprzedaży za informacje poufną.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Grupa Żywiec SA
ISIN:PLZYWIC00016
NIP:553-000-72-19
EKD: 15.96 produkcja piwa
Adres: ul. Browarna 88 34-300 Żywiec
Telefon:+48 33 8619900
www:www.grupazywiec.pl
Kalendarium raportów
2019-07-29Raport półroczny
2019-10-23Raport za II kwartał
2019-07-29Raport półroczny
2019-10-23Raport za II kwartał
Komentarze o spółce GRUPA ŻYWIEC
2019-05-22 19-05-16
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649