Raport.

GRUPA TRINITY SA (20/2017) Zmiana porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 3 stycznia 2018 roku

W uzupełnieniu raportu bieżącego 17/2017(EBI) z dnia 8 grudnia 2017, Zarząd spółki Grupa Trinity S.A. podaje do publicznej wiadomości nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się w dniu 3 stycznia 2018 roku o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej Notariuszy Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka s.c. we Wrocławiu, Rynek 7, zmieniony na żądanie uprawnionego akcjonariusza – VENDAXA LIMITED i uwzględniającą uchwałę dotyczącą zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
Zmieniony porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego dolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zgłoszony przez akcjonariusza VENDAXA LIMITED punkt porządku obrad został oznaczony numerem 6. zmienionego porządku obrad.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie Spółki Grupa Trinity S.A.
  w dniu 3 stycznia 2018 r.
  ___________________________________________________________________________
  Uchwała Nr 1
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Grupa Trinity spółka akcyjna
  z dnia 3 stycznia 2018 r.
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  § 1.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. wybiera Pana ……. do
  pełnienia funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Uchwała Nr 2
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Grupa Trinity spółka akcyjna
  z dnia 3 stycznia 2018 r.
  w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  § 1.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A., niniejszym odstępuje od
  wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  ___________________________________________________________________________  Uchwała Nr 3
  Nadzwyczajneg o Walnego Zgromadzenia
  Grupa Trinity spółka akcyjna
  z dnia 3 stycznia 2018 r.
  w sprawie przyjęcia porządku obrad
  § 1.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRUPA TRINITY S.A. przyjmuje porządek obrad w
  następującym brzmieniu:
  1. Otwarcie Nadzwycz ajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwycz ajnego Walnego Zgromadzenia i jego
  zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu
  8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Uchwała Nr 4
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Grupa Trinity spółka akcyjna
  z dnia 3 stycznia 2018 r.
  w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
  § 1.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. dokonuje następujących
  zmian w składzie Rady Nadzorczej: …………….
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała Nr 5
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Grupa Trinity spółka akcyjna
  z dnia 3 stycznia 2018 r.
  w sprawie zmian w składzie Zarządu
  § 1.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. dokonuje następujących
  zmian w składzie Zarządu : Powołanie na członka Zarządu…….
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  1
  Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu
  przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  Spółki
  Grupa Trinity Spółka Akcyjna (dalej: „Emitent”)
  zwołanym na dzień 3 stycznia 2018 r.
  I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS
  (Do wypełnienia przez Akcjonariusza będącego osobą fizyczną)*
  Ja ………………….…………………………………..….….(imię i nazwisko) zamieszkały/ -a w
  …..…………..………………………………………….…………….(adres zamieszkania) legitymujący/ -a się
  dokumentem tożsamości ………..…………………..…….. (seria i nr dokumentu) oraz numerem
  PESEL ……………………….., uprawniony do wykonania …………………………………… głosów na
  walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.
  ………….……….………….………… (data i podpis akcjonariusza)
  (Do wypełnienia przez Akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką o rganizacyjną,
  o której mowa w art. 33 1 kodeksu cywilnego)*
  Ja/My …………….…………………………………………………….…. (imię i nazwisko)
  reprezentujący ……………… …………………………………………… (nazwa osoby prawnej)
  …………………………………………………………………………….. (adres siedziby) oraz zarejestrowanej w
  ………………………… ………………… .……………………………… .. pod numerem ………………………………,
  numer REGON ……………………………, numer NIP …………………………………………. uprawn ionej do
  wykonania …………… głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta,
  za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instr ukcję do
  głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku
  obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Trinity S.A. w dniu 3 stycznia
  2018 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.
  …………………………………………… (data i podpis akcjonariusza)
  * - niepotrzebne skreślić


  2
  II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE
  PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
  Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*
  udzielam/ udzielam y Panu/Pani …………………………………………….…. (imię i nazwisko)
  zamieszkałemu /zamieszkałej przy …………. ………………………..…………………………. (adres
  zamieszkania) , legitymującemu/ legitymującej się dokumentem tożsamości
  …………………..……….. (seria i nr dokumentu) oraz numerem PESEL
  ………………………………………………..
  pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych
  przeze mnie …………………………………………………………… (liczba akcji) Spółki Grupa Trinity Spółka
  Akcyjna na Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Trinity S.A. zwołanym na dzień 3 stycznia
  2018 r. zgo dnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z
  uznaniem pełnomocnika*.
  ………………… ………… …… ………… (data i podpis akcjonariusza )
  Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*
  udzielam/ udzielam y ………………………… …………………. …(nazwa osoby prawnej)
  …………… ………..…………………………………………………………….( adres siedziby )
  ………… …………………… .…….… …………………… …………. zarejestrowanej w
  ………………………………………………….…………………………………………………………………………… pod
  numerem ……………………………………, numer REGON ……………………………….……, NIP
  ………………………………………….
  pełnomocnictwa do uczest niczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych
  przeze mnie …………………… ………………………… (liczba akcji) S półki Grupa Trinity Spółka Akcyjna
  na Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 3 stycznia
  2018 r. oraz do działania zgo dnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną
  poniżej/według uznania pełnomocnika*.
  …………………………………………… (data i podpis akcjonariusza)  3
  III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
  ___________________________________________________________________________
  Uchwała Nr 1
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Grupa Trinity spółka akcyjna
  z dnia 3 stycznia 2018 r.
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  § 1.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. wybiera Pana ……. do
  pełnienia funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Głosowanie:
  [ ] Za ……….………………………………………………………………… …………………………………. … (ilość głosów)
  [ ] Przeciw ……………………………………………………… …………………………… ……………....... (ilość głosów)
  [ ] Wstrzymuję się ………………………………………… …………………………. …………………….. (ilość głosów)
  W przypadku głosowania przeciwko powyższej uchwale, Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw
  z prośbą o wpisanie do protokołu.
  Treść sprzeciwu*:
  ………………………………………………………………………………………………...………………………………………… .…
  ……………………………………………………...……………….………………………………………………………………………
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania p rzez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej
  uchwały :
  Treść instrukcji*:………………………………………………………………………… ………………………………….. ………
  …………………………………………………………………………………………………...……… .…………………………………
  ………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
  _________________ _____
  (podpis Akcjonariusza)


  4
  Uchwała Nr 2
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Grupa Trinity spółka akcyjna
  z dnia 3 stycznia 2018 r.
  w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  § 1.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A., niniejszym odstępuje od
  wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Głosowanie:
  [ ] Za ……….………………………………………………………………… …………………………………. … (ilość głosów)
  [ ] Przeciw ……………………………………………………… …………………………… ……………....... (ilość głosów)
  [ ] Wstrzymuję się ………………………………………… …………………………. …………………….. (ilość głosów)
  W przypadku głosowania przeciwko powyższej uchwale, Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw
  z prośbą o wpisanie do protokołu.
  Treść sprzeciwu*:
  ………………………………………………………………………………………………...………………………………………… .…
  ……………………………………………………...……………….………………………………………………………………………
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej
  uchwały :
  Treść instrukcji*:……… ………………………………………………………………… ………………………………….. ………
  …………………………………………………………………………………………………...……… .…………………………………
  ………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
  ______________________
  (podpis Akcjonariusza)
  ___________________________________________________________________________
  Uchwała Nr 3
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia


  5
  Grupa Trinity spółka akcyjna
  z dnia 3 stycznia 2018 r.
  w sprawie przyjęcia porządku obrad
  § 1.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRUPA TRINITY S.A. przyjmuje porządek obrad w
  następującym brzmieniu:
  1. Otwarcie Nadzwycz ajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwycz ajnego Walnego Zgromadzenia i jego
  zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu
  8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Głosowanie:
  [ ] Za ……….………………………………………………………………… …………………………………. … (ilość głosów)
  [ ] Przeciw ……………………………………………………… …………………………… ……………....... (ilość głosów)
  [ ] Wstrzymuję się ………………………………………… …………………………. …………………….. (ilość głosów)
  W przypadku głosowania przeciwko powyższej uchwale, Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw
  z prośbą o wpisanie do protokołu.
  Treść sprzeciwu*:
  ………………………………………………………………………………………………...………………………………………… .…
  ……………………………………………………...……………….………………………………………………………………………
  Instrukcj e dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej
  uchwały :
  Treść instrukcji*:………………………………………………………………………… ………………………………….. ………
  …………………………………………………………………………………………………...……… .…………………………………
  ………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
  ______________________
  (podpis Akcjonariusza)  6
  Uchwała Nr 4
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Grupa Trinity spółka akcyjna
  z dnia 3 stycznia 2018 r.
  w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
  § 1.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. dokonuje następujących
  zmian w składzie Rady Nadzorczej: …………….
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Głosowanie:
  [ ] Za ……….………………………………………………………………… …………………………………. … (ilość głosów)
  [ ] Przeciw ……………………………………………………… …………………………… ……………....... (ilość głosów)
  [ ] Wstrzymuję się ………………………………………… …………………………. …………………….. (ilość głosów)
  W przypadku głosowania przeciwko powyższej uchwale, Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw
  z prośbą o wpisanie do protokołu.
  Treść sprzeciwu*:
  ………………………………………………………………………………………………...………………………………………… .…
  ……………………………………………………...……………….………………………………………………………………………
  Instrukcj e dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej
  uchwały :
  Treść instrukcji*:………………………………………………………………………… ………………………………….. ………
  …………………………………………………………………………………………………...……… .…………………………………
  ………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
  ______________________
  (podpis Akcjonariusza)
  Uchwała Nr 5
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Grupa Trinity spółka akcyjna
  z dnia 3 stycznia 2018 r.
  w sprawie zmian w składzie Zarządu


  7
  § 1.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA TRINITY S.A. dokonuje następujących
  zmian w składzie Zarządu :…………… .
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Głosowanie:
  [ ] Za ……….………………………………………………………………… …………………………………. … (ilość głosów)
  [ ] Przeciw ……………………………………………………… …………………………… ……………....... (ilość głosów)
  [ ] Wstrzymuję się ………………………………………… …………………………. …………………….. (ilość głosów)
  W przypadku głosowania przeciwko powyższej uchwale, Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw
  z pr ośbą o wpisanie do protokołu.
  Treść sprzeciwu*:
  ………………………………………………………………………………………………...………………………………………… .…
  ……………………………………………………...……………….………………………………………………………………………
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej
  uchwały :
  Treść instrukcji*:………………………………………………………………………… ………………………………….. ………
  …………………………………………………………………………………………………...……… .…………………………………
  ………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
  ______________________
  (podpis Akcjonariusza)  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Grupa Trinity SA
ISIN:PLGTRNT00010
NIP:8971760835
EKD: 66.12 działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
Adres: ul. Ruska 20/21 50-079 Wrocław
Telefon:+48 71 7122121
www:www.grupatrinity.pl
Komentarze o spółce GRUPA TRINITY
2019-04-20 14-04-04
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649