Raport.

GRUPA RECYKL SA (2/2018) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kw. 2017 r.

Zarząd spółki Grupa Recykl S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki:
REC_130218_raport_kwartalny_4 kwartał 2017

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Grupa RECYKL S.A. Raport kwartalny za I V kw. 2017 roku
  strona 1 z 26
  Grupa RECYKL S.A.
  z siedzibą w Śremie
  Skonsolidowany i jednostkow y raport kwartalny za IV kw. 201 7
  tj. za okres od 01. 10 .2017 do 31.12 .2017 roku
  Śrem, 1 3 lut ego 201 8 roku  Grupa RECYKL S.A. Raport kwartalny za I V kw. 2017 roku
  strona 2 z 26
  SPIS TREŚCI
  1. PODSTAW OWE INFORMACJ E O EMITENCIE ................................ ................................ ................................ ... 3
  2. WYBRANE DANE FINANSO WE ................................ ................................ ................................ ........................... 9
  3. SKRÓCONE SKONSOLIDOW ANE SPRAWOZDANIE FIN ANSOWE ................................ ................................ 12
  4. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANS OWE ................................ ................................ ....... 19
  5. KOMENTARZ ZARZĄDU , ZAWIERAJĄCY ZWIĘZŁĄ CHARAKTERYST YKĘ ISTOTNYCH DOKONA Ń LUB
  NIEPOW ODZEŃ EMITENTA W OKRESIE KTÓREGO D OTYCZY RAPORT WRAZ Z OPISEM
  NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NI ETYPOW YM CHARAKTERZE ,
  MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE W YNIKI ................................ ................................ ............................... 24
  6. INFORMACJA ODNOŚNIE PROGNOZ FIN ANSOW YCH ................................ ................................ .................. 26
  7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA ................................ ................................ ................................ ............ 26
  Grupa RECYKL S.A. Raport kwartalny za I V kw. 2017 roku
  strona 3 z 26
  1. PODSTAWOWE INFORMACJ E O EMITENCIE
  Informacje ogólne
  Firma Grupa RECYKL S.A.
  Siedziba Śrem
  Adres 63 -100 Ś rem, ul. Letnia 3
  Telefon +48 61 281 06 11
  Fax +48 61 282 82 49
  Adres strony internetowej www.recykl.pl
  Adres e -mail [email protected]
  Numer KRS 0000359357
  REGON 301473369
  NIP 778 -14 -72 -682
  Podstawa praw na utworzenia Spółki
  Spółka Grupa RECYKL S.A. ( Jednostka dominująca) została zawiązana na czas nieoznaczony 2 czerwca 2010 roku. Spółka
  powstała w celu zbudowania grupy kapitałowej spółek , prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami
  poużytk owymi, jakimi są zużyte opony.
  18 sierpnia 2010 roku spółka Grupa RECYKL S.A. weszła w posiadanie aktywów w postaci akcji i udziałów spółek zależnych ,
  w wyniku, czego powstała Grupa Kapitałowa Grupa RECYKL, a jednostka dominująca Grupa RECYKL S.A. rozpoczę ła
  działalność.
  Przedmiot działalności Grupy Kapitałowej
  Podstawowym obszarem aktywności Grupy Kapitałowej jest prowadzenie kompleksowej działalności w zakresie
  gospodarowania odpadami poużytkowymi, jakimi są zużyte opony. Spółki Grupy prowadzą zbiórkę zuż ytych opon,
  wytwarzają granulat y gumow e (paliwa alternatywne i czyste granulaty SBR), wykorzystywan e w wielu dziedzinach
  gospodarki, a także oferują usługi recyklingu i odzysku zużytych opon oraz w imieniu producentów i importerów prowadzą
  rozliczenia z ty tułu opłaty produktowej .
  Struktura organizacyjna
  Grupa RECYKL S.A. jest spółką dominującą Grupy Kapitałowej, którą tworzą spółki (podlegające konsolidacji):
  • RECYKL Organizacja Odzysku S.A.,
  • Reco -Trans Sp. z o.o.,
  • Rekoplast Sp. z o.o.
  Działalność w zakresie usług odzysku i recyklingu opon, ich przerobu oraz sprzedaży produktów, realizowana jest przez
  spółkę RECYKL Organizacja Odzysku S.A. Spółka Reco -Trans Sp. z o.o. prowadzi zbiórkę opon na zlecenie i świadczy
  usługi transportowe. Spółka Rekoplast Sp. z o.o . nie prowadzi obecnie działalności operacyjnej.
  Profil spółek z Grupy Kapitałowej obejmuje prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami poużytkowymi,
  jakimi są zużyte opony.
  Grupa RECYKL S.A. Raport kwartalny za I V kw. 2017 roku
  strona 4 z 26
  Według stanu na 3 1 grudnia 2017 roku liczba zatrudnionych w Grupie kapitałowej na umowę o pracę to łącznie 195 osób,
  w przeliczeniu 177,46 etatów.
  Struktura akcjonariatu
  Według stanu na dzień przekazania raportu , struktura udziałowców Emitenta przedstawia się następująco:
  Akcjonariusz Ilość akcji % kapitału
  zakł adowego Ilość głosów % głosów
  na WZ
  Roman Stachowiak wraz z podmiotem
  zależnym Magerol Holdings Limited 867 023 62,98 % 1 352 023 72,62 %
  Maciej Jasiewicz wraz z podmiotem
  zależnym Calley Holdings Limited 161 515 11,73 % 161 515 8,68 %
  Pozostali akcjonarius ze 348 133 25,29 % 348 133 18,70 %
  Razem: 1 376 671 100,00% 1 861 671 100,00%
  Rynek zużytych opon
  Dynamiczny rozwój komunikacji samochodowej, zarówno osobowej jak i towarowej na świecie powoduje powstawanie coraz
  większej ilości zużytych opon, które w znaczącym stopniu obciążają środowisko naturalne. W Unii Europejskiej nie ma
  jednolitych przepisó w w zakresie wymogów ilościowych zagospodarowania zużytych opon. W większości krajów
  zagospodarowaniu podlega całość użytkowanych opon, przy czym w różnym stopniu podlegają one odzyskowi oraz
  recyklingowi materiałowemu.
  Polska jest jednym z największych rynków motoryzacyjnych w Europie, a tym samym należy do czołówki krajów, w których
  zużywa się duże ilości opon. Ze względu na przepisy dotyczące oc hrony środowiska, nie mogą być one magazynowane na
  składowiskach, zarówno w postaci całych opon, jaki i w formie rozdrobnionej.
  W Polsce , podobnie jak w wielu innych krajach Unii Europejskiej , przyjęto zasadę odpowiedzialności producentów i
  importerów opon za ich zagospodarowanie po zakończeniu użytkowania. Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
  gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, nakłada na nich obowiązek
  zapewnienia określonych poziomów odzysku i r ecyklingu odpadów poużytkowych . W latach 2008 -201 7 wymagany poziom
  odzysku wynosi 75% masy wprowadzonych na rynek krajowy opon, przy czym z tych 75%, minimum 15% powinno zostać
  poddane recyklingowi, a do 60% - innej formie odzysku.
  W Polsce, co roku powsta je około 200 tys. ton zużytych opon, które należy w sposób ekologiczny zagospodarować. Ze
  względu na zmniejszenie wagi opony w skutek jej użytkowania, obowiązek odzysku w praktyce dotyczy niemal wszystkich
  sprzedanych w kraju opon, tj. około 220 tys. ton.
  Obowiązek ten może być realizowany samodzielnie przez producentów i importerów opon lub za pośrednictwem organizacji
  odzysku. Niezrealizowanie nałożonego na importerów i producentów obowiązku odzysku i recyklingu zużytych opon,
  powoduje konieczność wniesie nia opłaty produktowej obliczonej, jako iloczyn różnicy pomiędzy wymaganym , a osiągniętym
  poziomem odzysku i recyklingu oraz stawki opłaty produktowej ustalanej na dany rok przez Ministra Środowiska .
  Przykładowo wysokość wskazanej opłaty na 201 7 roku dla n owych opon pneumatycznych z gumy , stosowanych
  w samochodach osobowych wynosiła 2,20 zł za 1 kg wprowadzonych do obrotu opon.  Grupa RECYKL S.A. Raport kwartalny za I V kw. 2017 roku
  strona 5 z 26
  Po nałożeniu na producentów i importerów obowiązku poddania odzyskowi i recyklingowi zużytych opon, największe
  podmioty działające na polskim rynku tj. Bridgestone, Continental, Dębica, Goodyear, Michelin i Pirelli założyły spółkę
  Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A., której celem było stworzenie ogólnokrajowego systemu zbiórki i
  przewozu zużytych opon oraz ich odzysk i recykling. Obecnie Centrum Utylizacji Opon posiada około 65 -proc. udział w rynku
  i jest największym podmiotem organizującym zbiórkę i odzysk zużytych opon w Polsce. W ramach prowadzonej działalności
  Centrum Utylizacji Opon współpracuje z punktami powstawania odpadów na terenie całego kraju oraz z kilkoma operatorami
  logistycznymi, cementowniami, firmami recyklingowymi oraz z ciepłownią. Centrum Utylizacji Opon współpracuje m.in. ze
  spółkami z Grupy Kapitałowej.
  Metody odzysku i recyklingu opon
  Obecnie zużyte opony zagospodarowywane są przede wszystkim poprzez odzysk energetyczny oraz recykling materiałowy.
  W 201 5 roku w Polsce większość zużytych opon , tj. około 82% podlegało odzyskowi energetycznemu, jednak jedynie około
  25% było poddane recyklingowi materiało wemu, który jest bardziej korzystny dla środowiska. Wspomniane wskaźniki dla
  krajów Europy wynoszą odpowiednio 40% i 38%. To wskazuje , że sektor recyklingu materiałowego w Polsce ma przed sobą
  duży potencjał rozwoju . Należy spodziewać się jego rozwoju , a co za tym idzie, istnieje w przyszłości możliwość
  zagospodarowania tej części rynku.
  Odzysk energetyczny polega na wykorzystaniu zużytych opon, jako alternatywne paliwo w procesie spalania i uzyskiwania
  energii cieplnej. Podczas współspalania wytwarzane jes t ciepło wykorzystywane np. przy wypalaniu klinkieru w piecach
  cementowych lub do wytwarzania pary w elektrociepłowniach. Współspalanie opon prowadzi obecnie w Polsce siedem
  cementowni . Recykl Organizacja Odzysku S.A. współpracuje w tym zakresie praktyczni e z wszystkimi cementowniami
  współspalającymi zużyte opony w swoich instalacjach.
  W Polsce jedyną metodą stosowaną dla potrzeb recyklingu materiałowego jest mechaniczna metoda rozdrabniania
  w temperaturze otoczenia. Recykling materiałowy wymaga odzyskania z opon składników, które posłużyły do ich produkcji.
  W pierwszej fazie opony należy pociąć i rozdrobnić. W mechanicznym procesie rozdrabniania uzyskuje się różnej wielkości
  cząsteczki gumy: pył gumowy, miał gumowy, granulat, chipsy lub strzępy ( klasyfika cja materiałów ze zużytych opon wg CEN
  Workshop Agreement (CWA) 14243). W wyniku mechanicznego przerobu zużytych opon oprócz gumy, uzyskuje się również
  stal oraz odpady tekstylne.
  Obecnie w kraju największym podmiotem wytwarzając ym granulaty gumowe ze zuży tych opon jest Grupa Kapitałowa Recykl .
  Poza tym rynek jest rozproszony i funkcjonuje na nim 7 mniejszych podmiotów.
  Sprzedaż Grupy Kapitałowej Recykl
  Grupa osiąga przychody ze sprzedaży w czterech podstawowych obszarach:
  • Sprzedaż produktów z przerobu opon ,
  • Wykonanie usługi odzysku i recyklingu opon,
  • Prowadzenie zbiórki opon na zlecenie,
  • Usługi transportowe.
  Sprzedaż produktów z przerobu opon
  Najważniejszymi produktami finalnymi przerobu zużytych opon są:
  • Granulat gumowy stosowany do współspalania w przemyś le cementowym o średnim uziarnieniu od 20 do 50 mm
  (tzw. chips),
  • Czysty granulat gumowy pozbawiony wszelkich zanieczyszczeń o uziarnieniu od 0,5 do 4,0 mm , wykorzystywany
  przy budowie elastycznych nawierzchni obiektów sportowych, oraz produkcji nowych wyro bów gumowych,
  • Złom stalowy o czystości 98% - wykorzystywany, jako wsad w przemyśle hutniczym.
  Granulat gumowy tzw. „chips”, również zawierający niewielką ilość zanieczyszczeń, dzięki swojej wysokiej wartości
  energetycznej , uznany został za wysokiej klasy s ubstytut węgli energetycznych i obecnie wykorzystywany jest do
  współspalania z miałem węglowym w eksploatowanych przemysłowo kotłach ruszt owych oraz piecach cementowych.
  Granulat gumowy wytwarzany przez Grupę Kapitałową wykorzystywany jest przy budowie m.i n. placów zabaw i nawierzchni
  obiektów sportowych , jak również ma szerokie zastosowanie przy produkcji nowych wyrobów gumowych.  Grupa RECYKL S.A. Raport kwartalny za I V kw. 2017 roku
  strona 6 z 26
  Złom stalowy oczyszczony z gumy i frakcji tekstylnej jest wykorzystywany, jako wsad do pieca hutniczego.
  Usł uga odzysku i recykl ingu opon
  Grupa Kapitałowa wykonuje usługi odzysku i recyklingu opon na rzecz podmiotów do tego zobowiązanych. Największym
  podmiotem , na rzecz, którego Grupa Kapitałowa świadczy usługi odzysku i recyklingu opon jest Centrum Utylizacji Opon
  Organizacja Odzy sku S.A.
  Zbiórka opon na zlecenie
  Reco -Trans Sp. z o.o. od 2006 r oku prowadzi na zlecenie Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A. zbiórkę
  zużytych opon. W latach 2006 -2009 usługa ta była wykonywana poprzez pośrednika, od lipca 2009 r oku
  Reco -Trans Sp. z o.o. wykonuje usługę na podstawie umowy podpisanej bezpośrednio z Centrum Utylizacji Opon
  Organizacja Odzysku S.A.
  Usługi transportowe
  Grupa Kapitałowa dysponuje 28 pojazdami do selektywnej zbiórki odpadów zużytych opon. Reco -Trans świadczy usługi
  transportowe na rzecz podmiotów zewnętrznych. Ponad 70% realizowanych przewozów dotyczy transportu zużytych opon i
  uzyskanych z nich produktów. Największym zleceniodawcą Spółki jest Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A.,
  przy czym usługa transportowa jest jednym z elementów łącznej usługi logistycznej, obejmującej zbiórkę, segregację,
  magazynowanie oraz przewóz zużytych opon. Ponadto Spółka wykonuje międzynarodowe przewozy towarowe, głównie
  towarów sypkich oraz przewozi zuż yte opony na potrzeby Grupy Kapitałowej.
  Recykl Organizacja Odzysku S.A. posiadane samochody wykorzystuje tylko na własne potrzeby do transportu kontenerów
  z oraz do punktów pozyskiwania zużytych opon.
  Przewagi konkurencyjne
  Do głównych przewag konkurencyjnych Grupy Kapitałowej należą:
  • Pozycja największego w kraju wytwórcy granulatów gumowych ze zużytych opon,
  • Jedyny podmiot w kraju posiadający technologię do przetwarzania opon ponadgabarytowych, prowadzący ich zbiórkę
  (rynek zużytych opon ponadg abarytowych szacowany jest na około 10 tys. ton rocznie),
  • Wysoka jakość produktów – Grupa Kapitałowa posiada zaawansowane technologicznie linie produkcyjne do
  przetwarzania zużytych opon pozwalające uzyskać nie zawierający zanieczyszczeń granulat gumowy o wymaganym
  przez odbiorców uziarnieniu od 0,5 do 40 mm,
  • Jedyny podmiot w kraju posiadający własną unikatową sieć zbiórki zużytych opon,
  • Lokalizacja linii technologicznej przetwarzającej zużyte opony na paliwo dla cementowni na terenie Cementowni
  Chełm – ogr aniczenie kosztów transportu granulatu,
  • Jedyna instalacja w kraju do doczyszczania kordu stalowego , otrzymanego podczas mechanicznego procesu
  rozdrabniania opon.
  Zapotrzebowanie na czysty granulat gumowy wzrasta z uwagi na wciąż powstające obiekty sportow e oraz konieczność ich
  późniejszej konserwacji. Z uwagi na liczne zastosowanie granulatu gumowego występuje stale rosnące zapotrzebowanie na
  materiał ze strony producentów różnych produktów gotowych. Ponadto rozwój infrastruktury drogowej, może spowodować
  zainteresowanie stosowaniem lepszych materiałów nawierzchniowych z domieszką gumy.  Grupa RECYKL S.A. Raport kwartalny za I V kw. 2017 roku
  strona 7 z 26
  Struktura sprzedaży
  Na znaczącą poprawę przychodów oraz wyniku na sprzedaży w IV kwartale 2017 roku w stosunku do IV kwartału 2016 roku
  oraz przychodów i wyników na wszystkich poziomach a także wskaźników rentowności narastająco za cały 2017 vs cały
  2016 wpływ miały głównie następujące czynniki:
  - wzrost wolumenu sprzedaży oraz znaczący wzrost ceny złomu stalowego, który skompensował niższe ceny paliw
  alternatywnych,
  - wzrost wolumenu sprzedaży granulatów SBR przy niewielkim spadku ich ceny,
  - znaczący wzrost wolumenu sprzedaży paliw alternatywnych sprzedawanych jednak po niższych niż w roku ubiegłym
  cenach,
  - znaczny wzrost pr zychodów z tytułu zbiórki opon na zlecenie w skali całego roku co związane jest z podpisaniem pod
  koniec 2016 roku nowych umów z kluczowymi w tym obszarze partnerami. W skali samego IV kwartału przychody z tego
  tytułu były nieco niższe niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku, co wynika z przyjętego w nowych umowach
  harmonogramu ich realizacji,
  - wzrost przychodów z tytułu wykonania usługi recyklingu i odzysku opon w skali całego roku i niewielki ich spadek w samym
  IV kwartale,
  - przychod y z tytułu odbioru i przyjęcia opon, które w IV kwartale 2016 roku i w całym 2016 roku występowały w niewielkiej
  skali. Możliwość taka pojawiła się wraz z nadpodażą odpadów pochodzących ze zużytych opon na rynku krajowym oraz na
  rynkach krajów sąsiednich ( Niemcy, Litwa),
  - przychody z tytułu odbioru odpadów innych niż zużyte opony, które po przetworzeniu i zmieszaniu z paliwami własnej
  produkcji sprzedawane są do odbiorców. W IV kwartale 2016 roku przychody z tego tytułu były wyższe niż w IV kwarta le 2017
  roku, ale w skali całego roku przychody z tego tytułu były w 2017 roku znacząco wyższe niż w roku ubiegłym,
  - utrzymywanie na możliwie niskim poziomie kosztów jednostkowych wytwarzania produktów poprzez dalszy wzrost skali
  produkcji (nowa l inia w Krośnie Odrz.) zwłaszcza paliw alternatywnych i czystego złomu stalowego oraz dalsze postępy w
  zakresie kontroli i optymalizacji kosztów.
  Istotne wydarzenia 2017 r.
  • Styczeń - podpisanie umów z Centrum Utylizacji Opon na odbiór, segregację, magazyn owanie oraz przewóz
  odpadów poużytkowych powstałych z opon, które podlegać będą utylizacji oraz recyklingowi. Umowy zostały zawarte
  na lata 2017 – 2019. Wartość umowy na 2017 r. wynosiła ok. 5,1 mln zł. P rzedmiotem umów jest prowadzenie na
  rzecz Zlecenioda wcy odbioru odpadów poużytkowych powstałych z opon z punktów odbioru wskazanych za
  pośrednictwem systemu internetowego eCUO lub bezpośrednio przez Zleceniodawcę oraz ich segregacja,
  magazynowanie oraz przewóz do należących do Emitenta punktów odzysku i rec yklingu, gdzie zostaną
  przeprowadzone procesy odzysku i recyklingu.
  • Kwiecień - zawarcie umowy leasingu operacyjnego z Pekao Leasing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  której przedmiotem jest zakup nowej lini i do recyklingu opon w Krośnie Odrzańskim wraz z linią do czyszczenia drutu Wyszczególnienie IVQ 2017 IV Q 2016 Dynamika 2017 2016 Dynamika
  Sprzedaż produktów z przerobu opon 7 372 5 785 27,43 27 337 23 608 15,80
  Wykonanie usługi odzysku i recyklingu opon 1 788 1 892 -5,50 6 680 6 318 5,73
  Prowadzenie zbiórki opon na zlecenie 415 456 -8,99 3 455 2 723 26,88
  Usługi transportowe 467 552 -15,40 1 921 2 544 -24,49
  Sprzedaż towarów i materiałów 474 376 26,06 1 708 2 138 -20,11
  Zmiana stanu produktu -261 -19 -532 399
  Pozostała sprzedaż 1 043 776 34,41 5 373 1 384 288,22
  SUMA 11 298 9 818 15,07 45 942 39 114 17,46
  Paliwa alternatywne 13 501 7 660 76,25 40 665 30 021 35,46
  Czysty granulat SBR 5 096 4 576 11,36 21 244 19 609 8,34
  Czysty złom stalowy 2 465 2 456 0,37 10 196 9 549 6,78
  SUMA 21 062 14 692 43,36 72 105 59 179 21,84
  Struktura sprzedaży produktów i usług (w tys. zł.)
  Struktura sprzedaży produktów z przerobu opon (w tonach)  Grupa RECYKL S.A. Raport kwartalny za I V kw. 2017 roku
  strona 8 z 26
  „in line” oraz kompletną odpylarnią marki Eldan Recykling. Łączna wartość umowy przekracza 1,2 mln euro, okres
  spłaty wynosi 84 miesięcy. Nowa linia rozpoczęła pracę w I kw. 2017 r.
  • Sierpień – przyznanie z Wojewódzkiego Fu nduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki w wys. 3,25
  mln zł stanowiącej formę pomocy finansowej ze środków Funduszu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą
  "Budowa regionalnego / ponadregionalnego systemu selektywnej zbiórki odpadów poużytkow ych zużytych opon, kod
  odpadu 16 01 03" . Celem projektu jest zwiększenie dywersyfikacji źródeł pozyskiwania odpadów poprzez wzrost
  liczby będących w dyspozycji kontenerów o ok. 100 szt. do ok. 350 (+40%). Prace związane z inwestycją zostały
  ukończone w sty czniu 201 8 r.,
  • Grudzień – zawarcie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju dwóch kluczowych umów o dofinansowaniu projektów
  z zakresów B+R:
  o 20 grudnia zawarto z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowaniu na blisko 2,2 mln zł
  projektu pt. Innowac yjna technologia dewulkanizacji gumy metodą ciągłą (w ramach Działania 1.2:
  "Sektorowe programy B+R" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 -2020, współfinansowanego
  ze środków Europejskieg o Funduszu Rozwoju Regionalnego) w tym 1,26 mln zł na badani a przemysłowe
  oraz 0,94 zł na prace rozwojowe. Wkład własny Emite nta został określony na kwotę 1,48 mln zł. Termin
  realizacji projektu przewidziany jest do 2 stycznia 2020 r. Projekt zaplanowany jest na 28 miesięcy, a jego
  celem jest opracowanie technologi i umożliwiającej powtórne wykorzystanie istotnych gospodarczo ilości
  gumy pochodzącej z recyklingu zużytych opon w produkcji nowych opon oraz gumowych wyrobów
  technicznych. Projekt jest podzielony na kilka etapów milowych i nie wyklucza się wprowadzenia do
  sprzedaży pierwszych produktów przed terminem zakończenia przedsięwzięcia.
  o 29 grudnia zawarto z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowaniu projektu pt.
  Mieszanki gumowe do zastosowań przemysłowych z domieszką granulatów gumowych i dewulkaniz atów
  pochodzących z recyklingu zużytych opon (w ramach Działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw ”,
  Programu Op eracyjnego Inteligentny Rozwój 2014 -2020 , współfinansowanego ze środków Europejskieg o
  Funduszu Rozwoju Regionalnego). Całkowita wartość projektu wynosi blisko 1,5 mln zł , z czego
  maksymalna kwota dofinansowania wynosi ok. 0,81 mln zł, w tym ok. 0,35 mln zł na badania przemysłowe
  oraz ok. 0,46 mln zł n a prace rozwojowe. Wkład własny Emitenta został określony na kwotę prawie 0,7 mln
  zł. Termin reali zacji projektu przewidziany jest do dnia 31 października 2018 r.
  Grupa RECYKL S.A. Raport kwartalny za I V kw. 2017 roku
  strona 9 z 26
  2. WYBRANE DANE FINANSO WE
  Poniższe tabele prezentują wybrane dane finansowe Emitenta oraz wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta
  za IV kwartał 201 7 roku wraz z danymi po równywalnymi.
  Grupa Kapitałowa Grupa Recykl S.A.
  Wybrane kw artalne dane skonsolidowane (ty s. zł)
  Wyszczególnienie 01. 10.201 7 - 31.12.201 7 01. 10.201 6 - 31.12.201 6
  przychody ze sprzedaży 11 298 9 8 18
  zysk / strata ze sprzedaży 1 226 1 099
  EBITD A 2 17 8 2 1 69
  zysk / strata na działalności operacyjnej 1 047 1 1 91
  zysk / strata brutto 617 411
  zysk / strata netto - 335 364
  Amortyzacja 1 131 978
  Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2016
  aktywa razem 77 350 72 258
  aktywa trwałe 59 653 56 777
  należności długoterminowe 26 21
  aktywa obrotowe 17 696 15 481
  należności krótkoterminowe 13 114 8 953
  środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 509 540
  kapitały własne 18 182 15 296
  kapitał podstawowy 1 377 1 377
  zobowiązanie długoterminowe 16 416 10 017
  -w tym kredyty i pożyczki 9 003 7 499
  zobowiązania krótkoterminowe 21 417 25 114
  -w tym kredyty i pożyczki 1 818 1 830  Grupa RECYKL S.A. Raport kwartalny za I V kw. 2017 roku
  strona 10 z 26
  Grupa Recykl S.A.
  Wybrane kwartalne dane jednostkowe (ty s. zł)
  Wyszczególnienie 01. 10.2017 - 31.12.2017 01. 10.2016 - 31.12.2016
  przychody ze sprzedaży 747 547
  zysk / strata ze sprzedaży 315 128
  zysk / strata na działalności operacyjnej 307 114
  zysk / strata brutto 315 60
  zysk / strata netto 136 7
  Amortyzacja 0 0
  Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2016
  aktywa razem 12 472 12 783
  aktywa trwałe 12 375 12 496
  należności długoterminowe 0 0
  aktywa obrotowe 97 286
  należności krótkoterminowe 70 268
  środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 0
  kapitały własne 10 066 8 748
  kapitał podstawowy 1 377 1 377
  zobowiąz anie długoterminowe 0 1 221
  -w tym kredyty i pożyczki 0 1 221
  zobowiązania krótkoterminowe 790 1 163
  -w tym kredyty i pożyczki 4 1
  Grupa RECYKL S.A. Raport kwartalny za I V kw. 2017 roku
  strona 11 z 26
  Grupa Kapitałowa Grupa Recykl S.A.
  Wybrane kw artalne dane skonsolidowane (ty s. zł)
  Wyszczególnienie IV kw. 2017
  01. 10.2017 - 31.12.2017
  IV kw. 2016
  01. 10.2016 - 31.12.2016 Zmiana
  przychody ze sprzedaży 11 298 9 818 15 %
  zysk / strata ze sprzedaży 1 226 1 099 12 %
  EBITDA 2 178 2 169 1 %
  zysk / strata na działalności operacyjnej 1 047 1 191 -12 %
  zysk / strata brutto 617 410 50 %
  zysk / strata netto - 335 364 - 192 %
  Grupa RECYKL S.A. Raport kwartalny za I V kw. 2017 roku
  strona 12 z 26
  3. SKRÓCONE SKONSOLIDOW ANE SPRAWOZDANIE FIN ANSOWE
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Gru py Recykl S.A. za IV kwartał 2017 roku składa się z następujących części:
  • Skonsolidowa nego bilansu sporządzonego na dzi eń 3 1.12.2017 roku
  • Skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01. 10.2017 roku – 31.12.2017 roku
  • Skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01. 10 .2017 roku – 31.12.2017 roku
  • Skonsolido wanego zestawienia zmian w kapi tale własnym za okres od 01. 10 .2017 roku – 31.12 .2017 roku
  Powyższe skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone wraz z danymi porównywalnymi za
  analogi czne okresy roku obrotowego 2016 .
  Dane narastając e w 2017 roku wraz z danymi porównyw alnymi za analogiczny okres 2016 roku pokrywają się z danymi za
  IV kwartał 2017 r. i I V kwartał 2016 r.
  Sprawozdania finansowe Emitenta sporządzane są zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości, wynikającymi z Ustawy
  z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tj. z dnia 30 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm. ). W trakcie
  2016 i 2017 roku nie było zmian dotyczących stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.
  Skonsolid owany bilans na dzień 3 1.12.2017 – Aktywa (zł)
  AKTYWA 31.12.2017 31.12.2016
  A. AKTYWA TRWAŁE 59 653 184,09 56 776 886,26
  A I. Wartości niematerialne i prawne 2 019,17 3 772,17
  1. Koszty zakończonych prac rozwojowych -
  2. Wartość firmy -
  3. Inne wartości niematerialne i prawne 2 019,17 3 772,17
  4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych -
  A II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 4 602 499,52 4 965 854,73
  1. Wartość firmy - jednostki zależne 4 60 2 499,52 4 965 854,73
  2. Wartość firmy - jednostki współzależne -
  A
  III. Rzeczowe aktywa trwałe 46 899 865,89 43 564 615,27
  1. Środki trwałe 46 382 619,29 39 276 915,05
  a) grunty własne 2 198 783,27 1 891 532,27
  b) budynki, budowle i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 19 752 412,57 20 191 567,23
  c) urządzenia techniczne i maszyny 19 552 140,83 14 852 778,84
  d) środki transportu 4 578 382,14 2 158 435,15
  e) inne środki trwałe 300 900,48 182 601,56
  2 Środki trwałe w budowie 118 265,60 4 287 700,22
  3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 398 981,00
  A
  IV. Należności długoterminowe 26 204,08 20 588,92
  1. Od jednostek powiązanych -
  2. Od pozostałych jednostek, w których jedno stka posiada
  zaangażowanie w kapitale
  3. Od pozostałych jednostek 26 204,08 20 588,92
  A
  V. Inwestycje długoterminowe 2 60 2 000,00 2 602 000,00
  1. Nieruchomości 2 602 000,00 2 602 000,00
  2. Wartości niematerialne i prawne -  Grupa RECYKL S.A. Raport kwartalny za I V kw. 2017 roku
  strona 13 z 26
  3. Długoterminowe aktywa finansowe - -
  a) w jednostkach powiązanych - -
  - udziały i akcje -
  - inne papiery wartościowe -
  - udzielone pożyczki -
  - inne długoterminowe aktywa finansowe -
  b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale - -
  - udziały i akcje
  - inne papiery wartościowe
  - udzielone pożyczki
  - inne długoterminowe aktywa finansowe
  c) w pozostałych jednostkach - -
  - udziały i akcje -
  - inne papiery wartościowe -
  - udzielone pożyczki -
  - inne długotermin owe aktywa finansowe -
  4. Inne inwestycje długoterminowe -
  A
  VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 520 595,43 5 620 055,17
  1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 4 624 973,00 5 047 737,00
  2. Inne rozliczenia międzyokresowe 895 622,43 572 318,17
  B. AKTYWA OBROTOWE 17 696 403,42 15 481 029,87
  B I. Zapasy 3 646 852,36 5 671 006,70
  1. Materiały 2 766 793,98 4 283 028,54
  2. Półfabrykaty i produkty w toku -
  3. Produkty gotowe 823 037,75 1 355 198,16
  4. Towary 8 921,69 6 750,00
  5. Zaliczki na poczet dostaw 48 098,94 26 030,00
  B II. Należności krótkoterminowe 13 113 659,92 8 953 097,53
  1. Należności od jednostek powiązanych - -
  a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty: - -
  - do 12 miesięcy - -
  - powyżej 12 miesięcy -
  b) inne -
  2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale - -
  a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty: -
  - do 12 miesięc y
  - powyżej 12 miesięcy
  b) inne
  3. Należności od pozostałych jednostek 13 113 659,92 8 953 097,53
  a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty: 10 432 136,56 7 762 860,67
  - do 12 mi esięcy 10 432 136,56 7 762 860,67
  - powyżej 12 miesięcy -
  b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
  oraz innych świadczeń 2 034 770,46 1 011 309,37
  c) inne 637 099,06 169 273,65
  d) dochodzone na drodze sadowej 9 653,84 9 653,84
  B
  III. Inwestycje krótkoterminowe 536 161,88 567 087,66  Grupa RECYKL S.A. Raport kwartalny za I V kw. 2017 roku
  strona 14 z 26
  1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 536 161,88 567 087,66
  a) w jednostkach zależnych i współzależnych - -
  - udział y i akcje -
  - inne papiery wartościowe -
  - udzielone pożyczki -
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe -
  b) w jednostkach stowarzyszonych - -
  - udziały i akcje
  - inne papiery wartościowe
  - udzielone pożyczki
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe
  c) w pozostały ch jednostkach 27 020,33 27 020,33
  - udziały i akcje -
  - inne papiery wartościowe -
  - udzielone pożyczki 27 020,33 27 020,33
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe -
  d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 509 141,55 540 067,33
  - środki pieniężne w kasie i na rachu nkach 494 491,10 526 667,33
  - inne środki pieniężne 14 650,45 13 400,00
  - inne aktywa pieniężne -
  2. Inne inwestycje krótkoterminowe -
  B
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 399 729,26 289 837,98
  C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy
  D. Udziały ( akcje ) własne
  AKTYWA RAZEM 77 349 587,51 72 257 916,13
  Skon solidowany bilan s na dzień 3 1.12.20 17 – Pasywa (zł)
  PASYWA 31.12.2017 31.12.2016
  A. KAPITAŁ WŁASNY 18 182 224,92 15 295 708,98
  A.I. Kapitał podstawowy 1 376 671,0 0 1 376 671,00
  A.II. Kapitał (fundusz) zapasowy , w tym: 13 525 272,97 11 890 829,03
  nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością udziałów (akcji
  ) -
  A III. Kapitał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny, w tym:
  - z tytułu aktualizacji wartości godziwej -
  A IV. Pozostałe kapitały (fundusze ) rezerwowe, w tym: -
  - tworzone zgodnie z umową/statutem spółki
  A V. Różnice kursowe z przeliczenia -
  A VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych - 82 234,99 - 472 898,39
  A
  VII. Zysk (strata) netto 3 362 515,94 2 501 107,34
  A
  VIII. Odpisy netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
  B KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI -
  C UJEMNA WARTOŚĆ FRMY JEDNOSTEK
  PODPORZĄDKOWANYCH - -
  C I. Ujemna wartość firmy — jednostki zależne -
  C II. Ujemna wartość firmy — jednostki współzależne -  Grupa RECYKL S.A. Raport kwartalny za I V kw. 2017 roku
  strona 15 z 26
  D ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIAZANIA 59 167 362,59 56 962 207,15
  D I. Rezerwy na zobowiązania 2 464 563,88 1 608 827,70
  1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 1 554 069,00 821 732,00
  2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 575 804,34 493 492,88
  - długoterminowa 145 000,00 115 191,45
  - krótkoterminowa 430 804,34 378 301 ,43
  3. Pozostałe rezerwy 334 690,54 293 602,82
  - długoterminowe -
  - krótkoterminowe 334 690,54 293 602,82
  D II. Zobowiązania długoterm inowe 16 416 305,69 10 016 774,97
  1. Wobec jednostek powiązanych -
  2. Wobe c pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale
  3. Wobec pozostałych jednostek 16 416 305,69 10 016 774,97
  - kredyty i pożyczki 9 003 306,42 7 498 666,79
  - z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych -
  - inne zobowiązania finansowe 7 412 999,27 2 518 108,18
  - inne -
  D III. Zobowiązania krótkoterminowe 21 416 540,08 25 114 438,68
  1. Wobec jednostek powiązanych - -
  a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności: - -
  - do 12 miesięcy -
  - powyżej 12 miesi ęcy -
  b) inne -
  2. Wobe c pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale - -
  a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności: - -
  - do 12 miesięcy
  - powyżej 12 miesięcy
  b) inne
  3. Wobec pozostałych jednostek 21 416 540,08 25 114 438,68
  a) kredyty i pożyczki 1 817 590,79 1 830 454,35
  b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych -
  c) inne zobowiązania finansowe 2 358 637,32 1 493 520,78
  d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6 842 927,97 8 678 761,35
  - do 12 miesięcy 6 842 927,97 8 678 761,35
  - powyżej 12 miesięcy -
  e) zaliczki otrzymane na dostawy 316 813,03 12 113,03
  f) zobowiązania wekslowe -
  g) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 3 447 761,35 4 504 696,48
  h) z tyt. wynagrodzeń 702 542,34 624 865,92
  i) inne 5 930 267,28 7 970 026,77
  4. Fundusze specjalne -
  D IV. Rozliczenia międzyokresowe 18 869 952,94 20 222 165,80
  1. Ujemna wartość firmy 10 046 470,87 10 541 193,13
  2. Inne rozliczenia międzyokresowe 8 823 482,07 9 680 972,6 7
  - długoterminowe 8 010 588,98 8 791 840,26
  - krótkoterminowe 812 893,09 889 132,41
  SUMA PASYWÓW 77 349 587,51 72 257 916,13
  Grupa RECYKL S.A. Raport kwartalny za I V kw. 2017 roku
  strona 16 z 26
  Skonsolidowany rachu nek zysków i strat za okres 01.10.2017 – 31.12.2017 (zł)
  A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANIE Z
  NIMI, w tym: 45 942 494,34 11 297 545,15 39 113 730,71 9 817 954,78
  - od jednost ek powiąz anych nieobjęt ych met odą konsolidacji pełnej lub met odą pr opor cjonalną -
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 44 766 969,48 11 084 449,40 36 790 029,58 9 476 799,14
  II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,
  zmniejszenie - wartość ujemna 532 160,41 - 261 011,01 - 398 707,27 19 461,31 -
  III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby
  jednostki -
  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 707 685,27 474 106,76 1 924 993,86 360 616,95
  B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 39 531 738,11 10 071 964,51 35 591 203,12 8 719 398,93
  I. Amortyzacja 4 266 822,03 1 130 844,09 4 052 359,43 978 367,51
  II. Zużycie materiałów i energii 14 265 222,37 3 610 988,78 13 914 635,17 3 237 859,08
  III. Usługi obce 7 717 611,98 1 944 658,46 5 043 179,95 1 253 124,85
  Podatki i opłaty, w tym: 779 838,71 207 621,64 622 127,05 183 712,41
  - p od ate k akcy zow y -
  V. Wynagrodzenia 9 728 471,79 2 482 906,67 8 788 563,63 2 376 618,73
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1 775 179,45 449 894,79 1 603 301,77 419 367,63
  - e me r y tal ne 796 563,22 191 615,92 729 145,02
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 731 567,12 189 795,33 771 313,03 194 373,36
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 267 024,66 55 254,75 795 723,09 75 975,36
  C. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B) 6 410 756,23 1 225 580,64 3 522 527,59 1 098 555,85
  D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 1 561 581,85 499 338,69 2 549 068,48 547 666,19
  I. Zyski z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 46 920,69 20 092,70 - 249 768,55 38 762,91
  II. Dotacje 784 626,87 341 384,02 847 888,51 341 384,02
  III. Aktualizacje wartości aktywów niefinansowych
  IV. Inne przychody operacyjne 730 034,29 178 047,37 1 451 411,42 167 519,26
  E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 972 224,60 677 996,95 744 123,36 455 687,36
  I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 319 372,28 319 372,28 354 714,01 330 005,90
  II. Inne koszty operacyjne 652 852,32 358 624,67 389 409,35 125 681,46
  F. ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-
  E) 7 000 113,48 1 046 922,38 5 327 472,71 1 190 534,68
  G. PRZYCHODY FINANSOWE 22,74 22,73 696,09 81 833,69
  I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: -
  - od j e d nos te k p ow i ązany ch - -
  II. Odsetki uzyskane, w tym: 22,74 22,73 518,11 56 004,70
  - od j e d nos te k p ow i ązany ch - -
  III. Zysk ze zbycia inwewstycji - -
  IV. Aktualizacja wartości inwestycji - -
  V. Inne 177,98 25 828,99
  H. KOSZTY FINANSOWE 1 764 013,06 338 704,65 1 786 276,24 498 122,51
  I. Odsetki, w tym: 1 347 842,06 312 047,45 1 257 205,14 351 283,28
  - d l a j e d nos te k p ow i ązany ch - -
  III. Strata ze zbycia inwewstycji - -
  IV. Aktualizacja wartości inwestycji - -
  V. Inne 416 171,00 26 657,20 529 071,10 146 839,23
  I.
  ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB
  CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK
  PODPORZĄDKOWANYCH -
  J. ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  (F+G-H+/-I) 5 236 123,16 708 240,46 3 541 892,56 774 245,86
  K. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH - -
  I. Zyski nadzwyczajne - -
  II. Straty nadzwyczajne - -
  L. ODPIS WARTOŚCI FIRMY 363 355,22 90 838,79 363 355,22 363 355,22
  I. Odpis wartości firmy — jednostki zależne 363 355,22 90 838,79 363 355,22 363 355,22
  II. Odpis wartości firmy — jednostki współzależne -
  M. ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - - - -
  I. Odpis ujemnej wartości firmy — jednostki zależne -
  II. Odpis ujemnej wartości firmy — jednostki współzależne -
  N.
  ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH
  PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ
  PRAW WŁASNOŚCI -
  O. ZYSK/STRATA BRUTTO (J+/-K-L+M+/–N) 4 872 767,94 617 401,67 3 178 537,34 410 890,64
  P. PODATEK DOCHODOWY 1 510 252,00 952 546,00 677 430,00 46 742,00
  Q. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU
  / ZWIEKSZENIA STRATY - -
  R. ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI -
  S. ZYSK/STRATA NETTO (O-P-Q+/-R)) 3 362 515,94 335 144,33 - 2 501 107,34 364 148,64
  01.01.2016-31.12.2016
  IV.
  Wyszczególnienie 01.01.2017 – 31.12.2017 01.10.2016 – 31.12.2016 01.10.2017- 31.12.2017  Grupa RECYKL S.A. Raport kwartalny za I V kw. 2017 roku
  strona 17 z 26
  Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.10.2017 – 31.12 .2017 (zł)
  A.
  I. Wynik finansowy netto 3 362 515,94 335 144,33 - 2 501 107,34 364 148,64
  II. Korekty o pozycje: 2 743 984,40 - 48 626,28 3 629 655,25 4 361 468,51
  1. Zyski (straty) mniejszości -
  2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności -
  3. Amortyzacja 4 266 822,03 1 130 844,09 4 052 359,43 978 367,51
  4. Odpisy wartości firmy 363 355,22 90 838,81 363 355,22 90 838,81
  5. Odpisy ujemnej wartości firmy -
  6. Zyski /straty z różnic kursowych
  7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 347 842,05 90 022,72 313 336,00 295 278,58
  8. Zysk / strata z działalności inwestycyjnej 46 920,69 - 20 092,70 -185 073,82 -38 762,91
  9. Zmiana stanu rezerw 855 736,18 515 702,87 -232 714,70 -219 735,70
  10. Zmiana stanu zapasów 2 024 154,34 184 298,73 -32 445,35 -504 381,60
  11. Zmiana stanu należności 4 166 177,55 - 514 383,18 -1 480 453,69 1 386 602,80
  12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 5 026 151,58 - 2 182 348,33 - 2 350 170,34 2 575 097,99
  13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 362 644,40 - 315 208,49 - -1 518 878,18 -201 836,97
  14. Inne korekty z działalności operacyjnej
  III. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności
  operacyjnej (I+/-II) 618 531,54 286 518,05 - 6 130 762,59 4 725 617,15
  B.
  I. I. Wpływy 0,01 22,73 149 999,64 149 999,64
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
  rzeczowych aktywów trwałych 150 000,00 150 000,00
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości
  niematerialne i prawne -
  3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,01 22,73 - -
  a) w jednostkach powiązanych - -
  b) w pozostałych jednostkach: 0,01 22,73 - -
  - - zbycie aktywów finansowych - -
  - - dywidendy i udziały w zyskach - -
  - - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - -
  - - odsetki 0,01 22,73
  - - inne wpływy z aktywów finansowych - -
  4. 4. Inne wpływy inwestycyjne - - -0,36 -0,36
  II. Wydatki 5 994 791,42 3 292 848,71 3 926 224,33 2 941 969,83
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
  rzeczowych aktywów trwałych 5 994 791,42 3 292 848,71 3 926 224,33 2 853 212,92
  2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
  prawne - 0,00 88 756,91
  3. Na aktywa finansowe, w tym: - - - -
  a) w jednostkach powiązanych - -
  b) w pozostałych jednostkach: - - - -
  - nabycie aktywów finansowych - -
  - udzielone pożyczki długoterminowe - -
  4. Inne wydatki inwestycyjne - -
  III. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności
  inwestycyjnej (I - II) 5 994 791,41 - 3 292 825,98 - -3 776 224,69 -2 791 970,19
  C.
  I. Wpływy 7 488 428,48 4 290 424,14 0,00 0,00
  1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych
  instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału -
  -
  2. Kredyty i pożyczki 1 491 776,07 2 871 609,49
  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych - -
  4. Inne wpływy finansowe 5 996 652,41 1 418 814,65 0,00
  II. Wydatki 2 143 094,39 687 266,78 2 581 356,31 1 526 202,54
  1. Nabycie akcji (udziałów) własnych - -
  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -
  3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu
  podziału zysku -
  4. Spłaty kredytów i pożyczek 504 292,70 812 127,63
  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych - -
  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
  finansowego 1 195 252,33 375 219,33 1 223 360,34 360 254,12
  8. Odsetki 947 842,06 312 047,45 853 703,27 353 820,79
  9. Inne wydatki finansowe - -
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I -
  II) 5 345 334,09 3 603 157,36 -2 581 356,31 -1 526 202,54
  D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 30 925,78 - 23 813,33 -226 818,41 407 444,42
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 30 925,78 - 23 813,33 -226 818,43 407 444,42
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic
  kursowych -
  F. Środki pieniężne na początek okresu 540 067,33 485 328,22 766 885,77 132 622,91
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 509 141,55 509 141,55 540 067,34 540 067,33
  - o ograniczonej możliwości dysponowania -
  Wyszczególnienie 01.01.2017 –
  31.12.2017
  01.10.2017 –
  31.12.2017
  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  01.10.2016–
  31.12.2016
  01.01.2016 –
  31.12.2016  Grupa RECYKL S.A. Raport kwartalny za I V kw. 2017 roku
  strona 18 z 26
  Skonsolidowane zestawienie zmian w kapi tale własnym za okres 01.10.2017 – 31.12.2017 (zł)
  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 15 295 708,98 17 139 134,27 12 794 601,64 14 934 097,85
  I.a. 15 295 708,98 17 139 134,27 12 794 601,64 14 934 097,85
  1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1 376 671,00 1 376 671,00 1 376 671,00 1 376 671,00
  1.1. - -
  a. - -
  b. - -
  1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1 376 671,00 1 376 671,00 1 376 671,00 1 376 671,00
  2. -
  2.1. - -
  a. - -
  b. - -
  2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu - - - -
  3. Udziały (akcje) własne na początek okresu -
  a.
  b.
  3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu - - - -
  4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 11 890 829,03 13 525 272,97 9 566 756,26 11 890 829,03
  4.1. 1 634 443,94 - 2 324 072,77 -
  a. 2 501 107,34 - 3 164 427,99 -
  2 501 107,34 3 164 427,99
  -
  b. 866 663,40 - 840 355,22 -
  472 898,39 840 355,22
  393 765,01
  4.2. 13 525 272,97 13 525 272,97 11 890 829,03 11 890 829,03
  5. -
  5.1. - -
  a. - -
  b. - -
  5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu - - - -
  6. -
  6.1. - -
  a. - -
  b. - -
  6.2. Pozostałe kapitały (fundusz) rezerwowe na koniec okresu - - - -
  7.
  8. 2 501 107,34 3 697 660,27 1 851 174,38 1 851 174,38
  8.1. 2 501 107,34 3 697 660,27 1 851 174,38 1 851 174,38
  8.2. 2 501 107,34 3 697 660,27 1 851 174,38 1 851 174,38
  a. - - 840 355,22 840 355,22
  840 355,22 840 355,22
  b. 2 501 107,34 - 3 164 427,99 2 136 958,73
  2 501 107,34 3 164 427,99 2 136 958,73
  8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu - 3 697 660,27 472 898,39 - 554 570,87
  8.4. 472 898,39 82 234,99
  8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 472 898,39 82 234,99 -
  a. - -
  b. 390 663,40 - -
  390 663,40 -
  8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 82 234,99 82 234,99 - -
  8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 82 234,99 - 82 234,99 - 472 898,39 - 1 664 060,34
  9. Wynik netto roku obrotowego 3 362 515,94 335 144,33 - 2 501 107,34 364 148,64
  a. 3 362 515,94 2 501 107,34 364 148,64
  b. - 335 144,33
  c. - -
  II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 18 182 224,92 18 182 224,92 15 295 708,98 15 295 708,98
  III.
  18 182 224,92 18 182 224,92 15 295 708,98 15 295 708,98
  strata netto
  odpisy z zysku
  Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku
  (pokrycia straty)
  01.01.2016 –
  31.12.2016
  01.10.2016 –
  31.12.2016
  - inne
  Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu
  - zbycia środków trwałych
  - ...
  - korekty błędów
  Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów
  Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
  Zwiększenie kapitału (funduszu) podstawowego (z tytułu):
  Wyszczególnienie 01.01.2017 –
  31.12.2017
  01.10.2017 –
  31.12.2017
  - wydania udziałów (emisji akcji)
  -…..
  Zmniejszenie kapitału (funduszu) podstawowego (z tytułu):
  - umorzenia udziałów (akcji)
  - ...
  Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu
  Zmiana należnych wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy
  Zwiększenie (z tytułu):
  -…..
  Zmniejszenie (z tytułu):
  - ...
  Zwiększenie
  Zmniejszenie
  Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
  Zwiększenie (z tytułu):
  - emisji akcji powyżej wartości nominalnej
  - podziału zysku (ustawowo)
  - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
  .- korekta
  - wycofanie rezerwy na odroczony podatek dochodowy
  Zmniejszenie (z tytułu):
  - pokrycia straty
  Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
  Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  Zwiększenie (z tytułu):
  - ...
  Zmniejszenie (z tytułu):
  Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
  Zwiększenie (z tytułu):
  - ...
  Pozostałe kapitały (fundusz) rezerwowe na początek okresu
  Zmniejszenie (z tytułu):
  - ...
  Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
  - korekty błędów
  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
  Różnice kursowe z przeliczenia
  Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
  Zwiększenie (z tytułu):
  ,- przeniesienie skutków wynikowych korekt konsolidacyjnych z poprzedniego roku
  - korekta
  Zmniejszenie (z tytułu):
  - podział zysku na kapitał zapasowy
  - ...
  - ...
  zysk netto
  Zmniejszenie (z tytułu):
  - inne
  Strata z lat ubiegłych na początek okresu
  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  Zwiększenie (z tytułu):
  - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
  - korekty błędów
  - ...  Grupa RECYKL S.A. Raport kwartalny za I V kw. 2017 roku
  strona 19 z 26
  4. SKRÓCONE JEDNO STKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe Gru py Recykl S.A. za IV kwartał 2017 roku składa się z następujących części:
  • Jedn ostkowego bilansu sporządzonego na dzień 3 1.12.2017 roku
  • Jednostkowego rachunku zy sków i strat za okre s od 01. 10 .2017 roku – 31.12.2017 roku
  • Jednostkowego rachunku przepływów pienię żnych za okres od 01. 10 .2017 roku – 31.12.2017 roku
  • Jednostkowego zestawienia zmian w kapi tale własnym za okres od 01. 10.2017 roku – 31.12 .2017 roku
  Powyższe skrócone jednostkowe sprawo zdanie finansowe zostało sporządzone wraz z danymi porównywalnymi za
  analogi czne okresy roku obrotowego 2016 .
  Dane narastające w 2017 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2016 roku pokrywają się z danymi za
  IV kwartał 2017 r. i IV kwartał 2016 r.
  Grupa RECYKL S.A. Raport kwartalny za I V kw. 2017 roku
  strona 20 z 26
  Jednostkowy bil ans na dzień 3 1.12.2017 – Aktywa i Pasywa (zł)
  31-12-2017 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2016
  PLN PLN PLN PLN
  A. 12 375 450,32 12 496 402,44 A. 10 066 362,37 8 748 105,53
  I. 0,00 0,00 I. 1 376 671,00 1 376 671,00
  1. II. 7 371 434,53 7 337 675,90
  2.
  3.
  4. III.
  II. 0,00 0,00
  1. 0,00 0,00 IV.
  a)
  b)
  c) V. Zys k ( s trata ) z lat ubiegłych
  d) VI. Zys k ( s trata ) netto 1 318 256,84 33 758,63
  e) VII.
  2. B. 2 405 945,75 4 034 702,60
  3. I. 1 615 974,61 1 650 123,82
  III. 0,00 0,00 1. 1 538 339,00 1 538 339,00
  1. Od jednos tek powiązanych 2. 56 273,07 50 206,00
  2. – długoterminowa 15 000,00 12 000,00
  3. – krótkoterminowa 41 273,07 38 206,00
  IV. 12 186 118,44 12 186 118,44 3. 21 362,54 61 578,82
  1. – długoterminowa
  2. – krótkoterminowa 21 362,54 61 578,82
  3. 12 186 118,44 12 186 118,44 II. 0,00 1 221 419,16
  a) 12 186 118,44 12 186 118,44 1. 1 221 419,16
  – udziały lub akcje 12 186 118,44 12 186 118,44 2.
  – inne papiery wartoś ciowe 3. 0,00 0,00
  – udzielone pożyczki a)
  – inne długoterminowe aktywa finans owe b)
  b) 0,00 0,00 c)
  - udziały lub akcje d)
  - inne papiery wartoś ciowe III. 789 971,14 1 163 159,62
  - udzielone pożyczki 1. 115 470,96 0,00
  - inne długoterminowe aktywa finans owe a) 115 470,96 0,00
  c) 0,00 0,00 – do 12 mies ięcy 115 470,96 0,00
  – udziały lub akcje – powyżej 12 mies ięcy 0,00 0,00
  – inne papiery wartoś ciowe b)
  – udzielone pożyczki 2. 0,00
  – inne długoterminowe aktywa finans owe a) 0,00
  4. – do 12 mies ięcy
  V. 189 331,88 310 284,00 – powyżej 12 mies ięcy
  1. 153 406,00 310 284,00 b)
  2. 35 925,88 3. 674 500,18 1 163 159,62
  B. 96 857,80 286 405,69 a) 4 478,07 878,77
  I. Zapas y 3 200,00 0,00 b)
  1. c)
  2. d) 78 818,91 160 849,54
  3. – do 12 mies ięcy 78 818,91 160 849,54
  4. – powyżej 12 mies ięcy
  5. 3 200,00 e)
  II. 69 648,55 268 332,07 f)
  1. 61 726,66 259 128,59 g) 508 807,52 909 178,57
  a) 61 726,66 259 128,59 h) 80 117,36 68 086,42
  – do 12 mies ięcy 61 726,66 259 128,59 i) 2 278,32 24 166,32
  – powyżej 12 mies ięcy 3.
  b) IV. 0,00 0,00
  2. 0,00 0,00 1.
  a) z tytułu dos taw i us ług, o okres ie s płaty: 0,00 0,00 2. 0,00 0,00
  – do 12 mies ięcy –
  – powyżej 12 mies ięcy –
  b) inne
  3. 7 921,89 9 203,48
  a) 0,00 0,00
  – do 12 mies ięcy 0,00 0,00
  – powyżej 12 mies ięcy
  b)
  7 921,89 8 913,90
  c) 0,00 289,58
  d)
  III. 3 837,54 106,95
  1. 3 837,54 106,95
  a) 0,00 0,00
  – udziały lub akcje
  – inne papiery wartoś ciowe
  – udzielone pożyczki
  – inne krótkoterminowe aktywa finans owe
  b) 0,00 0,00
  – udziały lub akcje
  – inne papiery wartoś ciowe
  – udzielone pożyczki
  – inne krótkoterminowe aktywa finans owe
  c) 3 837,54 106,95
  – ś rodki pieniężne w kas ie i na rachunkach 3 837,54 106,95
  – inne ś rodki pieniężne
  – inne aktywa pieniężne
  2.
  IV. 20 171,71 17 966,67
  C. Należna wpłata na k apitał (fundus z) pods tawowy
  D. Udziały (ak cje) włas ne
  12 472 308,12 12 782 808,13 12 472 308,12 12 782 808,13
  BILANS na dzie ń 31.12.2017
  AKTYWA PAS YWA
  Ak tywa trwałe Kapitał włas ny
  Wartoś ci niematerialne i prawne Kapitał pods tawowy
  Kos zty zakończonych prac rozwojowych Kapitał ( fundus z ) zapas owy , w tym:
  W artoś ć firmy - nadwyżka wartoś ci s przedaży ( wartoś ci emis yjnej ) nad
  Inne wartoś ci niematerialne i prawne wartoś cią nominalną udziałów ( akcji )
  Zaliczki na wartoś ci niematerialne i prawne Kapitał ( fundus z ) z ak tualizacji wyceny, w tym:
  Rzeczowe ak tywa trwałe - z tytułu aktualizacji wartoś ci godziwej
  Środki trwałe Pozos tałe k apitały ( fundus ze ) rezerwowe, w tym:
  grunty (w tym prawo użytkowania wieczys tego gruntu) - tworzone zgodnie z umową ( s tatutem ) s półki
  budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - na udziały ( akcje ) włas ne
  urządzenia techniczne i mas zyny
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
  ś rodki trans portu
  Rezerwy na zobowiązania
  inne ś rodki trwałe
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  Środki trwałe w budowie
  Rezerwa na ś wiadczenia emerytalne i podobne
  Zaliczki na ś rodki trwałe w budowie
  Należnoś ci długoterminowe
  Odpis y z zys k u netto w ciągu rok u obrotowego ( wielk oś ć ujemna)
  Od pozos tałych jednos tek, w których jednos tka pos iada
  zaangażowanie w kapitale
  Pozos tałe rezerwy
  Od pozos tałych jednos tek
  Inwes tycje długoterminowe
  Nieruchomoś ci
  Zobowiązania długoterminowe
  W artoś ci niematerialne i prawne
  W obec jednos tek powiązanych
  Długoterminowe aktywa finans owe
  W obec pozos tałych jednos tek
  w jednos tkach powiązanych
  kredyty i pożyczki
  W obec pozos tałych jednos tek, w których jednos tka pos iada
  zaangażowanie w kapitale
  w pozos tałych jednos tkach, w których jednos taka
  pos iada zaangażowanie w kapitale
  z tytułu dos taw i us ług, o okres ie wymagalnoś ci:
  W obec pozos tałych jednos tek, w których jednos tka pos iada
  zaangażowanie w kapitale
  z tytułu emis ji dłużnych papierów wartoś ciowych
  inne zobowiązania finans owe
  inne
  Zobowiązania k rótk oterminowe
  w pozos tałych jednos tkach
  W obec jednos tek powiązanych
  z tytułu dos taw i us ług, o okres ie wymagalnoś ci:
  inne
  Inne inwes tycje długoterminowe
  W obec pozos tałych jednos tek
  Długoterminowe rozliczenia międzyok res owe
  kredyty i pożyczki
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  z tytułu emis ji dłużnych papierów wartoś ciowych
  Inne rozliczenia międzyokres owe
  inne zobowiązania finans owe
  Ak tywa obrotowe
  z tytułu dos taw i us ług, o okres ie wymagalnoś ci:
  inne
  Materiały
  Półprodukty i produkty w toku
  zaliczki otrzymane na dos tawy
  Produkty gotowe
  zobowiązania weks lowe
  Towary
  długoterminowe
  Zaliczki na dos tawy
  z tytułu wynagrodzeń
  Należnoś ci k rótk oterminowe
  inne
  Należnoś ci od jednos tek powiązanych
  Fundus ze s pecjalne
  z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych ś wiadczeń
  Należnoś ci od jednos tek, w których jednos tka pos iada
  zaangażowanie w kapitale
  z tytułu dos taw i us ług, o okres ie s płaty:
  Rozliczenia międzyok res owe
  Ujemna wartoś ć firmy
  Inne rozliczenia międzyokres owe
  inne
  ś rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne
  Należnoś ci od pozos tałych jednos tek
  krótkoterminowe
  z tytułu dos taw i us ług, o okres ie s płaty:
  z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń s połecznych
  i zdrowotnych oraz innych ś wiadczeń
  inne
  Inne inwes tycje krótkoterminowe
  Krótk oterminowe rozliczenia międzyok res owe
  Ak tywa razem Pas ywa razem
  dochodzone na drodze s ądowej
  Inwes tycje k rótk oterminowe
  Krótkoterminowe aktywa finans owe
  w jednos tkach powiązanych
  w pozos tałych jednos tkach  Grupa RECYKL S.A. Raport kwartalny za I V kw. 2017 roku
  strona 21 z 26
  Jednostkowy rachunek zy sków i strat za okres 01. 10 .2017 – 31.12 .2017 (zł)
  Od 01.01.2017
  do 31.12.2017 IV Kwartał 2017 Od 01.01.2016
  do 31.12.2016 IV kwartał 2016
  PLN PLN PLN PLN
  A. 2 862 237,42 746 538,76 1 805 530,21 546 523,77
  – od jednos tek powiązanych 2 862 237,42 746 538,76 1 805 530,21 546 523,77
  I. 2 862 237,42 746 538,76 1 805 530,21 546 523,77
  II.
  III.
  IV.
  B. 1 751 853,33 431 097,73 1 614 933,67 418 423,72
  I. 0,00 0,00
  II. 0,00 -343,72
  III. 513 128,16 126 517,46 471 357,09 120 353,63
  IV. 10 026,14 650,08 9 594,70 650,01
  – podatek akcyzowy 0,00 0,00
  V. 1 097 815,49 273 325,26 1 022 044,80 267 579,00
  VI. 108 641,69 25 999,36 107 949,48 27 270,78
  - emerytalne 52 132,40 10 691,63 49 701,68 12 544,20
  VII. 22 241,85 4 949,29 3 987,60 2 570,30
  VIII. 0,00
  C. 1 110 384,09 315 441,03 190 596,54 128 100,05
  D. 531,73 529,50 2,45 1,11
  I. 0,00
  II. 0,00
  III. 0,00
  IV. 531,73 529,50 2,45 1,11
  E. 27 989,37 9 390,95 26 359,67 14 233,25
  I. 0,00
  II. 0,00
  III. 27 989,37 9 390,95 26 359,67 14 233,25
  F. 1 082 926,45 306 579,58 164 239,32 113 867,91
  G. 446 720,00 0,00 177,98 177,98
  I. 446 720,00 0,00
  – od jednos tek powiązanych 446 720,00 0,00
  II. 0,00 0,00
  – od jednos tek powiązanych 0,00
  III. 0,00
  IV. 0,00
  V. 0,00 177,98 177,98
  H. 32 471,61 -8 766,47 77 132,67 53 774,88
  I. 25 457,61 -12 084,47 77 132,67 53 774,88
  – dla jednos tek powiązanych 25 251,21 0,00 38 813,75 38 813,75
  II. 0,00
  III. 0,00
  IV. 7 014,00 3 318,00
  I. 1 497 174,84 315 346,05 87 284,63 60 271,01
  J. 0,00 0,00 0,00 0,00
  I. 0,00
  II. 0,00
  K. 1 497 174,84 315 346,05 87 284,63 60 271,01
  L. 178 918,00 178 918,00 53 526,00 53 527,00
  M. 0,00
  N. 1 318 256,84 136 428,05 33 758,63 6 744,01
  Przychody netto ze s przedaży i zrównane z nimi, w tym:
  Przychody netto ze s przedaży produktów
  Zmiana s tanu produktów
  Kos zt wytworzenia produktów na włas ne potrzeby jednos tki
  Przychody netto ze s przedaży towarów i materiałów
  Kos zty działalnoś ci operacyjnej
  Amortyzacja
  Zużycie materiałów i energii
  Us ługi obce
  Podatki i opłaty, w tym:
  W ynagrodzenia
  Ubezpieczenia s połeczne i inne ś wiadczenia, w tym:
  Pozos tałe kos zty rodzajowe
  W artoś ć s przedanych towarów i materiałów
  Zys k (s trata) ze s przedaży
  Pozos tałe przychody operacyjne
  Zys k ze zbycia niefinans owych aktywów trwałych
  Dotacje
  Aktualizacja wartoś ci aktywów niefinans owych
  Pozos tałe k os zty operacyjne
  Strata ze zbycia niefinans owych aktywów trwałych
  Aktualizacja wartoś ci aktywów niefinans owych
  Inne przychody operacyjne
  Inne kos zty operacyjne
  Zys k (s trata) z działalnoś ci operacyjnej
  Przychody finans owe
  Dywidendy i udziały w zys kach, w tym:
  Ods etki, w tym:
  Zys k ze zbycia inwes tycji
  Aktualizacja wartoś ci inwes tycji
  Inne
  Kos zty finans owe
  Ods etki, w tym:
  Strata ze zbycia inwes tycji
  Aktualizacja wartoś ci inwes tycji
  Podatek dochodowy
  Pozos tałe obowiązk owe zmniejs zenia zys k u (zwięk s zenia s traty)
  Zys k (s trata) netto
  Inne
  Zys k (s trata) z działalnoś ci gos podarczej
  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
  Zys ki nadzwyczajne
  Straty nadzwyczajne
  Zys k (s trata) brutto  Grupa RECYKL S.A. Raport kwartalny za I V kw. 2017 roku
  strona 22 z 26
  Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za okre s 01. 10.2017 – 31.12 .2017 (zł)
  Od 01.01.2017 do
  31.12.2017
  Od 01.10.2017 do
  31.12.2017
  0d 01.01.2016 do
  31.12.2016
  Od 01.10.2016 do
  31.12.2016
  PLN PLN PLN PLN
  A.
  I. 1 318 256,84 136 428,05 33 758,63 6 744,01
  II. -1 317 919,15 -135 595,59 -32 938,86 119 577,55
  1. 0,00 0,00
  2.
  3. 206,40 40 341,10 14 961,13
  4.
  5. -34 149,21 -10 915,44 11 261,32 28 838,73
  6. -3 200,00 -3 200,00 0,00
  7. 198 683,52 157 772,55 -271 767,21 -60 484,65
  8. -1 598 206,94 -389 747,85 151 666,60 99 053,90
  9. 118 747,08 110 495,15 35 559,33 37 208,44
  10. 0,00
  III. 337,69 832,46 819,77 126 321,56
  B.
  I. 0,00 0,00 0,00 0,00
  1.
  2.
  3. 0,00 0,00 0,00 0,00
  a)
  b) 0,00 0,00 0,00 0,00
  – zbycie aktywów finansowych
  – dywidendy i udziały w zyskach
  – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
  – odsetki
  – inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  4.
  II. 0,00 0,00 0,00 0,00
  1.
  2.
  3. 0,00 0,00 0,00 0,00
  a)
  b) 0,00 0,00 0,00 0,00
  – nabycie aktywów finansowych
  – udzielone pożyczki długoterminowe
  4.
  III. 0,00 0,00 0,00 0,00
  C.
  I. 3 599,30 2 912,50 0,00 0,00
  1.
  2. 3 599,30 2 912,50
  3.
  4. 0,00 0,00
  II. 206,40 0,00 837,00 126 247,23
  1.
  2.
  3.
  4. 837,00 109,85
  5.
  6. 111 186,25
  7.
  8. 206,40 14 951,13
  9.
  III. 3 392,90 2 912,50 -837,00 -126 247,23
  D. 3 730,59 3 744,96 -17,23 74,33
  E. 3 730,59 3 744,96 -17,23 74,33

  F. 106,95 92,58 124,18 32,62
  G. 3 837,54 3 837,54 106,95 106,95

  Prze pływy środków pie nię żnych z działalności ope racyjne j
  Zysk (strata) ne tto
  Kore kty raze m
  Amortyzacja
  Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
  Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
  Zmiana stanu rezerw
  Zmiana stanu zapasów
  Zmiana stanu należności
  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
  Inne korekty
  Prze pływy pie nię żne ne tto z działalności ope racyjne j
  Prze pływy środków pie nię żnych z działalności inwe stycyjne j
  Wpływy
  Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
  Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
  Z aktywów finansowych, w tym:
  w jednostkach powiązanych
  w pozostałych jednostkach
  Inne wpływy inwestycyjne
  Wydatki
  Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
  Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
  Na aktywa finansowe, w tym:
  w jednostkach powiązanych
  w pozostałych jednostkach
  Inne wydatki inwestycyjne
  Prze pływy pie nię żne ne tto z działalności inwe stycyjne j
  Prze pływy środków pie nię żnych z działalności finansowe j
  Wpływy
  Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów
  kapitałowych oraz dopłat do kapitału
  Kredyty i pożyczki
  Emisja dłużnych papierów wartościowych
  Inne wpływy finansowe
  Wydatki
  Nabycie udziałów (akcji) własnych
  Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
  Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
  Spłaty kredytów i pożyczek
  Wykup dłużnych papierów wartościowych
  Z tytułu innych zobowiązań finansowych
  Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
  Odsetki
  Środki pie nię żne na konie c okre su, w tym:
  o ograniczonej możliwości dysponowania
  Inne wydatki finansowe
  Prze pływy pie nię żne ne tto z działalności finansowe j
  Prze pływy pie nię żne ne tto raze m
  Bilansowa zmiana stanu środków pie nię żnych, w tym:
  zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
  Środki pie nię żne na począte k okre su  Grupa RECYKL S.A. Raport kwartalny za I V kw. 2017 roku
  strona 23 z 26
  Jednostkowe zestawienie zmian w kapi tale wła snym za okres 01. 10 .2017 – 31.12.2017 (zł)
  Od 01.01.2017
  do 31.12.2017
  Od 01.10.2017
  do 31.12.2017
  Od 01.01.2016
  do 31.12.2016
  Od 01.10.2016
  do 31.12.2016
  PLN PLN PLN PLN
  I. 8 748 105,53 9 929 934,32 8 714 346,90 8 774 199,64

  I.a. 8 748 105,53 9 929 934,32 8 714 346,90 8 774 199,64
  1. 1 376 671,00 1 376 671,00 1 376 671,00 1 376 671,00
  1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) 0,00 0,00 0,00 0,00
  – wydania udziałów (emis ji akcji)


  b) 0,00 0,00 0,00 0,00
  – umorzenia udziałów (akcji)


  1.2. 1 376 671,00 1 376 671,00 1 376 671,00 1 376 671,00
  2. 0,00 0,00 0,00 0,00
  2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) 0,00 0,00 0,00 0,00


  b) 0,00 0,00 0,00 0,00


  2.2. 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. 0,00 0,00 0,00 0,00
  a)
  b)
  3.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
  4. 7 337 675,90 7 371 434,53 6 875 062,65 7 337 675,90
  4.1. 33 758,63 0,00 462 613,25 0,00
  a) 33 758,63 0,00 462 613,25 0,00
  – objęcia akcji powyżej wartoś ci nominalnej
  – z podziału zys ku (us tawowo) 33 758,63 462 613,25
  – z podziału zys ku (ponad wymaganą us tawowo minimalną wartoś ć)


  b) 0,00 0,00 0,00 0,00
  – pokrycia s traty
  – rezerwa na różnicę między wartoś cią podatkową i bilans ową udziałów/akcji
  4.2. 7 371 434,53 7 371 434,53 7 337 675,90 7 337 675,90
  5. 0,00 0,00 0,00 0,00
  5.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) 0,00 0,00 0,00 0,00


  b) 0,00 0,00 0,00 0,00
  – zbycia ś rodków trwałych

  5.2. 0,00 0,00 0,00 0,00
  6. 0,00 0,00 0,00 0,00
  6.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) 0,00 0,00 0,00 0,00


  b) 0,00 0,00 0,00 0,00


  6.2. 0,00 0,00 0,00 0,00
  7. 0,00 0,00 0,00 0,00
  7.1 33 758,63 0,00 462 613,25 59 852,74

  7.2 33 758,63 0,00 462 613,25 59 852,74
  a) 0,00 0,00 0,00 0,00  b) 33 758,63 0,00 462 613,25 0,00
  – podział zys ku 33 758,63 462 613,25


  7.3. 0,00 0,00 0,00 27 014,62
  7.4. 0,00 0,00 0,00 0,00

  7.5. 0,00 0,00 0,00
  a) 0,00 0,00 0,00 0,00  b) 0,00 0,00 0,00 0,00
  – pokrycia s traty kapitałem zapas owym


  7.6. 0,00 0,00
  7.7. 0,00 1 181 828,79 27 014,62
  8. 1 318 256,84 136 428,05 33 758,63 6 744,01
  a) 1 318 256,84 136 428,05 33 758,63 6 744,01
  b)
  c)
  II. 10 066 362,37 10 066 362,37 8 748 105,53 8 748 105,53
  III. 10 066 362,37 10 066 362,37 8 748 105,53 8 748 105,53
  Kapitał (fundus z) włas ny na początek ok res u (BO)
  korekty błędów
  Kapitał (fundus z) włas ny na początek ok res u (BO), po k orek tach
  Kapitał (fundus z) pods tawowy na początek ok res u
  Zmiany kapitału (fundus zu) pods tawowego
  zwięks zenie (z tytułu)
  zmniejs zenie (z tytułu)
  Kapitał (fundus z) pods tawowy na koniec okres u
  Należne wpłaty na k apitał pods tawowy na początek ok res u
  Zmiana należnych wpłat na kapitał pods tawowy
  zwięks zenie (z tytułu)
  zmniejs zenie (z tytułu)
  Należne wpłaty na kapitał pods tawowy na koniec okres u
  Udziały (ak cje) włas ne na początek ok res u
  zwięks zenie
  zmniejs zenie
  Udziały (akcje) włas ne na koniec okres u
  Kapitał (fundus z) zapas owy na początek ok res u
  Zmiany kapitału (fundus zu) zapas owego
  zwięks zenie (z tytułu)
  zmniejs zenie (z tytułu)
  Stan kapitału (fundus zu) zapas owego na koniec okres u
  Kapitał (fundus z) z ak tualizacji wyceny na początek ok res u - zmiany przyjetych zas ad (polityk i) rachunk owoś ci
  Zmiany kapitału (fundus zu) z aktualizacji wyceny
  zwięks zenie (z tytułu)
  zmniejs zenie (z tytułu)
  Kapitał (fundus z) z aktualizacji wyceny na koniec okres u
  Pozos tałe k apitały (fundus ze) rezerwowe na początek ok res u
  Zmiany pozos tałych kapitałów (fundus zy) rezerwowych
  zwięks zenie (z tytułu)
  zmniejs zenie (z tytułu)
  Pozos tałe kapitały (fundus ze) rezerwowe na koniec okres u
  Zys k (s trata) z lat ubiegłych na początek ok res u
  Zys k z lat ubiegłych na początek okres u
  korekty błędów
  Wynik netto
  Zys k z lat ubiegłych na początek okres u, po korektach
  zwięks zenie (z tytułu)
  zmniejs zenie (z tytułu)
  Zys k z lat ubiegłych na koniec okres u
  Strata z lat ubiegłych na początek okres u
  korekty błędów
  zys k netto
  s trata netto
  odpis y z zys ku
  Kapitał (fundus z) włas ny na k oniec ok res u (BZ)
  Kapitał (fundus z) włas ny, po uwzgl. proponowanego podziału zys k u (pok rycia s traty)
  Strata z lat ubiegłych na początek okres u, po korektach
  zwięks zenie (z tytułu)
  zmniejs zenie (z tytułu)
  Strata z lat ubiegłych na koniec okres u
  Zys k (s trata) z lat ubiegłych na koniec okres u  Grupa RECYKL S.A. Raport kwartalny za I V kw. 2017 roku
  strona 24 z 26
  5. KOMENTARZ ZARZĄDU, Z AWIERAJĄCY ZWIĘZŁĄ C HARAKTERYSTYKĘ ISTOT NYCH DOKONAŃ LUB
  NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE KTÓREGO D OTYCZY RAPORT WRAZ Z OPISEM
  NAJWAŻNIEJSZYCH CZYN NIKÓW I ZDARZEŃ, W S ZCZEGÓLNOŚCI O NIETY POWYM CHARAKTERZE,
  MAJĄCYCH WPŁYW NA OS IĄGNIĘTE WYNIKI
  W IV kwartale 2017 roku Grupa Recykl poprawiła znacząco wyniki na podstawowej działalności operacyjnej. Przychody
  w IV kwartale 2017 r. były wyższe o 15% w porównaniu z przychodami uzyskanymi w IV kwartale 2016 r., natomiast
  wynik na sprzedaży był w IV kwartale 2017 r. wyższy o 11,6% vs IV kwartał 2016 r. Jeżeli chodzi natomiast o wynik
  finansowy netto to w IV kwartale 2017 r. Grupa zanotowała stratę. Było to spowodowane koniecznością utworzenia
  dużej rezerwy na odroczony podatek dochodowy, gównie z tytułu odmiennego rozliczania leasingów bilansowo (jako
  leasing finansowy) i podatkowo (jako leasing operacyjny). Rezerwa z tego tytułu wyniosła około 500tys. zł. i była
  znacznie wyższa niż w poprzednim roku, co wynika z podpisania w 2017 r. kolejnych umów leasingowych, w tym z PKO
  Leasing Sp. z o.o. (raport bieżący nr 2/2017). Ponadto na znacząco gorszy niż w IV kwartale 201 6 r. wynik finansowy
  netto uzyskany w IV kwartale 2017 r. wpływ miała wprowadzona w IV kwartale 2016 r. aktualizacja zwiększająca o około
  600tys. zł. wartość magazynu złomu, związana ze wzrostem cen tego surowca. W IV kwartale 2017 r. taka pozycja
  aktualiz acyjna nie wystąpiła.
  W odniesieniu natomiast do całego 2017 r. Grupa Recykl uzyskała zdecydowanie lepsze wyniki niż w 2016 r. Przychody
  w 2017 r. były wyższe od przychodów uzyskanych w 2016 r o 17,5%, wynik na sprzedaży uzyskany w 2017 r., był
  wy ższy o 82% vs 2016 r., EBIT w 2017 r. vs 2016 r. był wyższy o 31%, a wynik finansowy netto uzyskany w 2017 r. był
  wyższy niż w roku 2016 o ponad 34%.
  Przy wzroście przychodów w IV kwartale 2017 r. o 15% (narastająco za cały 2017 r. o 17,5%) koszty działalności
  operacyjnej wzrosły w IV kwartale 2017 r. o 15,5% (narastająco za cały 2017 r. o 11%). Przełożyło się to na poprawę
  wyniku na sprzedaży w IV kwartale 2017 r., a w odniesieniu do całego 2017 r. do poprawy wyników na wszystkich
  poziomach.
  Uzyskane w IV kwartale 2017 r. i w całym 2017 r. wskaźniki rentowności vs analogiczny okres roku ubiegłego kształtują
  się następująco:
  - rentowność sprzedaży: 10,8% vs 11,2% w IV kwartale 2016 roku (narastająco za cały rok 14% vs 9%)
  - marż a EBIT: 9,3% vs 12,1% w IV kwartale 2016 roku (narastająco za cały rok 15,2% vs 13,6%)
  - marża netto (ROS): -3% vs 3,7% w IV kwartale 2016 roku (narastająco za cały rok 7,3% vs 6,4.%)
  Na znaczącą poprawę przychodów oraz wyniku na sprzedaży w IV kwartale 2017 roku w stosunku do IV kwartału 2016 roku
  oraz przychodów i wyników na wszystkich poziomach a także wskaźników rentowności narastająco za cały 2017 vs cały
  2016 wpływ miały głównie następujące czynniki:
  - wzrost wolumenu sprzeda ży oraz znaczący wzrost ceny złomu stalowego, który skompensował niższe ceny paliw
  alternatywnych,
  - wzrost wolumenu sprzedaży granulatów SBR przy niewielkim spadku ich ceny,
  - znaczący wzrost wolumenu sprzedaży paliw alternatywnych sprzed awanych jednak po niższych niż w roku ubiegłym
  cenach,  Grupa RECYKL S.A. Raport kwartalny za I V kw. 2017 roku
  strona 25 z 26
  - znaczny wzrost przychodów z tytułu zbiórki opon na zlecenie w skali całego roku co związane jest z podpisaniem pod
  koniec 2016 roku nowych umów z kluczowymi w tym obszarze partnerami. W ska li samego IV kwartału przychody z tego
  tytułu były nieco niższe niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku, co wynika z przyjętego w nowych umowach
  harmonogramu ich realizacji,
  - wzrost przychodów z tytułu wykonania usługi recyklingu i odzysku opo n w skali całego roku i niewielki ich spadek w samym
  IV kwartale,
  - przychody z tytułu odbioru i przyjęcia opon, które w IV kwartale 2016 roku i w całym 2016 roku występowały w niewielkiej
  skali. Możliwość taka pojawiła się wraz z nadpodażą odpadów pochodzących ze zużytych opon na rynku krajowym oraz na
  rynkach krajów sąsiednich (Niemcy, Litwa),
  - przychody z tytułu odbioru odpadów innych niż zużyte opony, które po przetworzeniu i zmieszaniu z paliwami własnej
  produkcji sprzedawane są do od biorców. W IV kwartale 2016 roku przychody z tego tytułu były wyższe niż w IV kwartale 2017
  roku, ale w skali całego roku przychody z tego tytułu były w 2017 roku znacząco wyższe niż w roku ubiegłym,
  - utrzymywanie na możliwie niskim poziomie koszt ów jednostkowych wytwarzania produktów poprzez dalszy wzrost skali
  produkcji (nowa linia w Krośnie Odrz.) zwłaszcza paliw alternatywnych i czystego złomu stalowego oraz dalsze postępy w
  zakresie kontroli i optymalizacji kosztów.
  Zarząd Emitenta po zytywnie ocenia raportowany okres.
  Stratega rozwoju Grupy zakłada poniższe kierunki działań i planowane efekty.
  Główne kierunki działań:
  1. Utrzymanie produkcji paliwa alternatywnego na instalacjach znajdujących się w Śremie, Krośnie Odrzańskim oraz
  Chełm ie na poziomie zbliżonym do 35 000t. tj. podobnie jak w latach 2015 – 2016 (w 2017 r wyprodukowano około
  42 000t paliw alternatywnych). Planowane zmniejszenie produkcji paliw alternatywnych w 2018 r ma związek z ich
  spadającą ceną. Uwolnione w ten sposób m oce produkcyjne będą wykorzystane do produkcji czystych granulatów SBR,
  których ceny utrzymują się na dość stabilnym poziomie,
  2. Utrzymanie obecnych i pozyskanie nowych odbiorców paliwa alternatywnego ze szczególnym uwzględnieniem warunków
  finansowych odbio ru paliw,
  3. Wzrost o około 30% produkcji czystych granulatów SBR, w związku z działaniami opisanymi w pkt 1 powyżej,
  4. Pozyskanie nowych odbiorców, w tym zagranicznych, granulatów SBR z utrzymaniem struktury udziału producentów
  wyrobów gotowych względem odbior ców sezonowych (nawierzchnie sportowe) na poziomie 75/25,
  5. Intensyfikacja działań zmierzających do większego udziału w przychodach opon nadających się do dalszej odsprzedaży,
  w 2017r. było to poniżej 1% - plan na 2018 to przekroczenie udziału w przychodach poziomu 1% plan docelowy 5%,
  6. Dalsza dywersyfikacja zastosowań czystego granulatu i wykorzystanie perspektywicznego rynku poprzez wspólne prace
  z wytwórniami mas bitumicznych (Lotos Asfalt, Rafineria Jedlicze) oraz z firmami drogowymi (Strabag, Skanska)
  um ożliwiające na szerszą skalę wykorzystanie granulatu gumowego jako modyfikatora asfaltu przy budowie dróg,
  7. Rozpoczęcie produkcji wyrobów gotowych z granulatu gumowego lub przejęcie producenta wyrobów gotowych,
  8. Rozpoczęcie prac, wspólnie z dostawcą technolo gii firmą ELDAN, nad uruchomieniem produkcji pudru gumowego pod
  warunkiem zaistnienia korzystnych warunków rynkowych (popyt, cena). Ma to związek z działaniami na rzecz
  zastosowania tego materiału w budownictwie drogowym – pkt 6 powyżej,  Grupa RECYKL S.A. Raport kwartalny za I V kw. 2017 roku
  strona 26 z 26
  9. Optymalizacja kosz tów zbiórki zużytych opon poprzez tworzenie kolejnych regionalnych placów składowych oraz zmiana
  finansowych warunków odbioru opon poprzez wprowadzenie od wszystkich dostawców opłaty za odbiór zużytych opon
  co już zaczęło funkcjonować w IV kwartale 2016 ro ku i było z powodzeniem kontynuowane w 2017 roku,
  10. Dalsze rozwijanie krajowej sieci zbiórki opon – na realizację tego przedsięwzięcia podmiot z Grupy uzyskał finansowania
  z WFOŚiGW – fakt ten był raportowany raportem bieżącym nr 8/2017.
  11. Prowadzenie prac bad awczo – rozwojowych mających na celu zidentyfikowanie i wdrożenie nowych produktów oraz
  dalszą optymalizację procesów związanych z produkcją aktualnie realizowaną. W tym zakresie zostały podpisane dwie
  umowy z NCBiR, co było przedmiotem raportów bieżących 10 i 11/2017. Temat ten jest szerzej opisany w niniejszym
  raporcie w punkcie „Istotne wydarzenia 2017 r.”
  Zakładane efekty:
  Utrzymanie pozycji lidera – silnego gracza, doświadczonego i największego w Europie środkowo – wschodniej podmiotu
  kompleksowo zajmu jącego się zagospodarowaniem odpadu w postaci zużytych opon samochodowych a docelowo również
  producenta wyrobów gotowych bazujących na surowcach odzyskanych ze zużytych opon samochodowych.
  6. INFORMACJA ODNOŚNIE PROGNOZ FIN ANSOWYCH
  Emitent oraz Grupa nie pub likowały prognoz finansowych na 2017 rok.
  7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA
  Zarząd Grupy RECYKL S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane dane finansowe i dane porównywalne
  sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób rzetelny i
  prawdziwy obraz sytuacji finansowej Emitenta i jego Grupy.
  Roman Stachowiak
  Maciej Jasiewicz
  Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
  Śrem, 13 lutego 201 8 roku


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Grupa Recykl SA
ISIN:PLRCKL000010
NIP:778-14-72-682
EKD: 70.10 działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Adres: ul. Letnia 3 63-100 Śrem
Telefon:+48 61 2810611
www:www.recykl.pl
Komentarze o spółce GRUPA RECYKL
2019-05-24 17-05-31
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649