Raport.

GRUPA LOTOS SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. zł w tys. EUR półrocze / 2018 półrocze / 2017 półrocze / 2018 półrocze / 2017 Grupa Kapitałowa LOTOS (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane) Przychody ze sprzedaży 13.855,7 10.902,2 3.268,2 2.566,8 Zysk operacyjny 1.345,7 749,4 317,4 176,4 Zysk przed opodatkowaniem 1.253,1 893,7 295,6 210,4 Zysk netto 855,7 568,3 201,8 133,8 Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 855,7 568,3 201,8 133,8 Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) udziałom niekontrolującym - - - - Całkowite dochody/(straty) ogółem 753,7 978,6 177,8 230,4 Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej 753,7 978,6 177,8 230,4 Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane udziałom niekontrolującym - - - - Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 396,6 869,7 93,5 204,8 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (402,1) (829,2) (94,8) (195,2) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (524,1) 118,4 (123,6) 27,8 Przepływy pieniężne netto razem (529,6) 158,9 (124,9) 37,4 Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 4,63 3,07 1,09 0,72 Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 4,63 3,07 1,09 0,72 Stan na 30.06.2018 Stan na 31.12.2017 Stan na 30.06.2018 Stan na 31.12.2017 (niebadane) (badane) (niebadane) (badane) Aktywa razem 22.490,1 21.171,2 5.156,4 5.075,9 Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 11.272,5 10.712,4 2.584,5 2.568,4 Udziały niekontrolujące 0,1 0,1 0,0 0,0 Kapitał własny razem 11.272,6 10.712,5 2.584,5 2.568,4 Grupa LOTOS S.A. półrocze/2018 półrocze/2017 półrocze/2018 półrocze/2017 (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane) Przychody ze sprzedaży 12.325,5 9.411,7 2.907,3 2.215,9 Zysk operacyjny 798,6 238,8 188,4 56,2 Zysk przed opodatkowaniem 1.131,2 524,0 266,8 123,4 Zysk netto 985,7 446,9 232,5 105,2 Całkowite dochody/(straty) ogółem 869,0 835,1 205,0 196,6 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (400,5) 381,3 (94,5) 89,8 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 247,1 (189,6) 58,3 (44,6) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (230,7) (372,5) (54,4) (87,7) Przepływy pieniężne netto razem (384,1) (180,8) (90,6) (42,5) Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 5,33 2,42 1,26 0,57 Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 5,33 2,42 1,26 0,57 Stan na 30.06.2018 Stan na 31.12.2017 Stan na 30.06.2018 Stan na 31.12.2017 (niebadane) (badane) (niebadane) (badane) Aktywa razem 17.134,0 15.779,3 3.928,4 3.783,2 Kapitał własny 9.576,4 8.892,3 2.195,6 2.132,0

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Komentarz Z arządu
  Grupy LOTOS S.A.
  do wyników skonsolidowanych
  za 2 kwartał 201 8 roku


  Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników skonsolidowanych za 2 kwartał 2018 roku

  2  ISIN Giełda Papierów
  Wartościowych Thomson Reuters Bloomberg
  PLLOTOS00025 LTS LTSP.WA LTS PW
  Otoczenie rynkowe ................................ ................................ ................................ ................................ 3
  Segment wydobywczy ................................ ................................ ................................ ........................... 6
  Segment pr odukcji i handlu ................................ ................................ ................................ ................. 13
  Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów ................................ ................................ ... 19
  Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej ................................ ................................ ......... 24
  Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych ................................ ................................ 26
  Dan e operacyjn e i finansow e za 2 kw. 201 8 roku i poprzednie okresy są opublikowane ( plik excel )
  w internetowym serwisie relacji inwestorskich inwestor.lotos.pl pod nazwą → databook


  Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników skonsolidowanych za 2 kwartał 2018 roku

  3

  Otoczenie rynkowe

  • Istotny wzrost notowań cen ropy naftowej i gazu ziemnego w ujęciu r/r - odpowiednio:
  ropa naftowa +50,4%, tj. +24,99 USD/bbl 1; gaz ziemny +50,9%, tj. +13,72 USD/boe 2

  • Znaczący spadek r/r cracku dla: ciężkiego oleju opałowego ( -5,02 USD/bbl)
  i na benzynie (-14,5%, -2,23 USD/bbl) oraz istotny wzrost craków dla: oleju napędowego
  (+30,3%, +3,96 USD/bbl), lekkiego oleju opałowego (+29,3%, +3 ,45 USD/bbl), paliwa lotniczego
  (+34,8%, +4 ,48 USD/bbl)

  • Rozszerzenie r/r średniokwartalnego spreadu Brent/Ural o +42,8% do 2,17 z 1,52 USD/bbl

  • Nieznaczny wzrost r/r modelowej marży rafineryjnej do poziomu 7,29 USD/bbl z 7,14 USD/bbl
  (+2,1%) oraz wyraźny jej wzrost względem 1 kw. 2018 (+14,3%)

  • Spadek średniokwartalnego kursu USD/PLN r/r o -6,5% r/r (z 3,83 do 3,58 PLN) i osłabienie złotego
  względem USD kw/kw o +5,3%

  Notowa nia cen ropy Brent/Ural (USD/bbl ), gazu ziemnego (USD/b oe )
  oraz kursu walutowego (USD/PLN)
  2kw. 201 7 2kw. 201 8


  Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Thomson Reuters oraz Narodowego Banku Polskiego

  1 Baryłka ropy naftowej 2 Baryłka ekwiwalentu ropy naftowej
  0
  50
  100
  150
  200
  250
  kwi.17 ma. 17 cz. 17 lip.17 sie.17 wrz.17 paź.17 lis.17 gru.17 sty.18 lut.18 mar.18 kwi.18 maj.18 cze.18
  Brent Ural Gaz ziemny USD/PLN


  Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników skonsolidowanych za 2 kwartał 2018 roku

  4

  Notowania cen ropy Brent, spreadu Brent/Ural i gazu ziemnego
  oraz modelowa marża rafineryjna Grupy LOTOS
  USD/bbl 2kw. 2018 1kw. 201 8 2kw. 2017 2kw.18 / 1kw.1 8 2kw.18 / 2kw.17
  Notowania DATED Brent FOB 3 74,55 66,87 49,56 11,5% 50,4%
  Spread Brent/Ural 2,17 1,59 1,52 36,5% 42,8%
  Notowania gazu ziemnego UK NBP 4 40,70 44,73 26,98 -9,0% 50,9%
  Modelowa marża rafineryjna 5 7,29 6,38 7,14 14,3% 2,1%
  Źródło: Spółka oraz Thomson Reuters


  Cracki produktowe 6
  USD/bbl 2kw. 2018 1kw. 201 8 2kw. 2017 2kw.18 / 1kw.1 8 2kw.18 / 2kw.17
  Benzyna 13,18 11,79 15,41 11,8% -14,5%
  Benzyna surowa -0,84 -0,85 0,50 - -
  ON (10 ppm) 17,03 15,38 13,07 10,7% 30,3%
  Lekki olej opałowy 15,22 14,25 11,77 6,8% 29,3%
  Paliwo lotnicze 17,35 16,48 12,87 5,3% 34,8%
  Ciężki olej opałowy -9,23 -9,50 -4,21 2,8% -119,2%
  Źródło: Thomson Reuters


  Notowania kursu walutowego
  USD/PLN 2kw. 2018 1kw. 201 8 2kw. 2017 2kw.18 / 1kw.1 8 2kw.18 / 2kw.17
  Kurs dolara na koniec okresu 3,74 3,41 3,71 9,7% 0,8%
  Średniokwartalny kurs dolara 3,58 3,40 3,83 5,3% -6,5%
  Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego
  3 Źródło: Thomson Reuters 4 Notowania gazu ziemnego wg UK NBP (tj. brytyjski National Balancing Point) dla porównywalności zostały przeliczone z USD/MWh na USD/boe przy zastosowan iu przelicznika 1,6282 MWh/boe 5 Zgodnie z metodologią przyjętą przez Spółkę, marża m odelowa została obliczona na podstawie danych Thomson Reuters, oddających w dłuższym okresie kierunkowy trend cen, w oparciu, o które, Spółka prowadzi działalność handlową. W krótszym horyzoncie czas owym mogą występować różnice pomiędzy no towaniami, na których opiera się marża modelowa a notowaniami stosowan ymi w działalności handlowej 6 Crack produktowy liczony jest jako różnica pomiędzy notowaniem danego produktu na baryłkę (notowania na tonę po uwzględnieniu odpowiedniego współczynnika gęstości) a notowaniem ropy Ural (notowanie Brent skorygowane o spread Brent/Ural)


  Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników skonsolidowanych za 2 kwartał 2018 roku

  5

  Na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS w 2 kw. 201 8 roku największy wpływ miały:
  • Surowce i produkty

  o segment produkcji i handlu
  nieznacznie wyższy o ok. 2,1% r/r poziom modelowej marży rafineryjnej przy maksymalnym
  wykorzystaniu nominalnych mocy wytwórczych gdańskiej rafinerii wpłynął na wypracowanie
  oczyszczonego zysku EBITDA LIFO w 2 kw. 2018 roku w segmencie produkcji i handlu n a poziomie
  581, 7 mln PLN ( +22,9% r/r)

  o segment wydobywczy
  wzrost r/r notowań ropy naftowej o 50, 4% r/r oraz gazu ziemnego wg UK National Balancing Point
  o 50,9% wsparł wynik segmentu wydobywczego i złagodził efekt niższego r/r wolumenu sprzedaży
  węglowod orów ( -12 ,8%), w rezultacie oczyszczony wynik EBITDA segmentu wydobywczego osiągnął
  poziom 2 36 ,7 mln PLN ( +11 ,2% r/r)


  • Kursy walut

  o niższy r/r ( -6,5%) średniokwartalny kurs dolara miał negatywny wpływ n a crack i produktow e i cenę ropy
  i gazu, a co za tym idzie na wyniki operacyjne w obyd wu segmentach sprawozdawczych
  o wzrost kursu dolara ( +9,7 % kw/kw) na koniec kwartału poskutkował ujemnymi różnicami kursowymi
  z przeszacowania kredytów walutowych


  Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników skonsolidowanych za 2 kwartał 2018 roku

  6

  Segment wydobywczy
  • Wydobycie węglowodorów w 2 kw. 2018 roku na poziomie ok. 22,7 tys. boe/d 7, tj. – 7,8% r/r
  • Oczyszczony zysk EBITDA segmentu wydobywczego na poziomie 236,7 mln PLN, tj. +11,2 % r/r
  • Oczyszczony zysk EBIT segmentu wydobywczego 176,4 mln PLN, tj. + 32,6% r/r spowodowany
  między innymi spadkiem amortyzacji, będącym następstwem wzrostu zasobów 2P
  na koncesjach norweskich

  Zasoby, wydobycie i sprzedaż łącznie ropy naftowej i gazu ziemnego
  Zasoby ropy i gazu na dzień (mln boe) 8 30.06.2018 31. 03 .201 8 30.06.2017
  Norwegia 36,3 37,8 24,0
  Polska 50,4 50,8 37,7
  Litwa 3,5 3,5 3,8
  Razem 90,2 92,1 65,4

  Wydobycie (boe/d) 2kw. 2018 1kw. 201 8 2kw. 2017 2kw.18 / 1kw.1 8 2kw.18 / 2kw.17
  Norwegia 17 574 16 741 18 729 5,0% -6,2%
  Polska 4 345 4 358 4 911 -0,3% -11,5%
  Litwa 798 832 1 012 -4,1% -21,1%
  Razem 22 717 21 931 24 652 3,6% -7,8%

  Wydobycie (boe) 2kw. 2018 1kw. 201 8 2kw. 2017 2kw.18 / 1kw.1 8 2kw.18 / 2kw.17
  Norwegia 1 599 234 1 506 719 1 704 339 6,1% -6,2%
  Polska 395 395 392 195 446 901 0,8% -11,5%
  Litwa 72 618 74 873 92 092 -3,0% -21,1%
  Razem 2 067 247 1 973 787 2 243 332 4,7% -7,8%

  Sprzedaż ropy naftowej i
  gazu ziemnego (boe) 2kw. 2018 1kw. 201 8 2kw. 2017 2kw.18 / 1kw.1 8 2kw.18 / 2kw.17
  Norwegia 1 505 231 1 397 371 1 687 595 7,7% -10,8%
  Polska 395 395 169 972 504 049 132,6% -21,6%
  Litwa 95 732 49 843 98 553 92,1% -2,9%
  Razem 1 996 358 1 617 186 2 290 197 23,4% -12,8%
  7 Wydobycie dzienne = wydobycie w okresie / liczba dni kalendarzowych 8 2P - zasoby pewne oraz prawdopodobne według międzynarodowej klasyfikacji SPE -PRMS


  Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników skonsolidowanych za 2 kwartał 2018 roku

  7

  Organizacja działań w obszarze wydobycia
  Dla zapewnienia efektywnej realizacji Strategii Grupy LOTOS S.A. w obszarze wydobycia, przeprowadzona
  została reorganizacja kapitałowa tego obszaru. Utworzona została nowa spółka zarządzająca segmentem
  wydobywczym – LOTOS Upstream („LUPS”), która skupi w sobie funkcje biznesowo – administracyjne w tym
  m.in.: realizacja strategii i rozwój biznesu, zarządzanie portf elem aktywów, nadzór właścicielski, kontro lling oraz
  organizacja finansowania zewnętrznego. LUPS realizuje plany rozwojowe w oparciu o spółki zależne: LOTOS
  Norge (na Norweskim Szelfie Kontynentalnym), LOTOS Geonafta (na lądowych koncesjach na Litwie) oraz Baltic
  Gas (realizacja tzw. Baltic Gas Project na gazowych złożach B4/B6) oraz LOTOS Upstream UK Limited (w
  sektorze brytyjskim Morza Północnego). Spółka LOTOS Petrobaltic skoncentruje się na działalności operacyjno -
  serwisowej w obszarze Morza Bałtyckiego.
  W ramach realizowanego procesu reorganizacji obszaru wydobycia, w dniu 12 grudnia 2017 roku nastąpiło
  zamknięcie transakcji sprzedaży przez LOTOS Petrobaltic S.A. do LUPS wszystkich posiadanych akcji
  w spółkach LOTOS E&P Norge AS w Norwegii oraz AB LOTOS Geonafta na Litwie. W dniu 3 stycznia 2018 roku
  zarejestrowana została w Wielkiej Brytanii spółka LOTOS Upstream UK Limited, której celem będzie rozwój
  działalności biznes owej oraz realizacj a wydobycia węglowodorów na brytyjskim obszarze Morza Północnego.
  Ponadto, w dniu 3 kwietnia 2018 roku pomiędzy LOTOS Petrobaltic S.A. (sprzedający) a LOTOS Upstream
  sp. z o.o. (kupujący) doszło do podpisania stosownych umów i zamknięcia transakcji przeję cia aktywów projektu
  Baltic Gas (zagospodarowanie złóż gazowych B4 i B6 na Morzu Bałtyckim). Jednocześnie, tego samego dnia
  tj. 3 kwietnia 2018 roku ww. transakcja została pomiędzy stronami rozliczona a własność udziałów w spółkach
  projektowych (zarówno B altic Gas sp. z o.o. jak i Baltic Gas i wspólnicy sp.k.) przeszła z LOTOS Petrobaltic S.A.
  na LOTOS Upstream sp. z o.o.
  Obecnie w skład GK LOTOS Upstream wchodzą spółki: (1) AB LOTOS Geonafta; (2) LOTOS E&P Norge;
  (3) LOTOS Upstream UK Ltd; (4) Baltic Gas sp. z o.o. oraz Baltic GAS i wspólnicy sp. z o.o. sp.k.

  Struktura biznesowa segmentu upstream po reorganizacji kapitałowej  Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników skonsolidowanych za 2 kwartał 2018 roku

  8

  Działalność poszukiwawczo -wydobywcza w Polsce
  Koncesje spółek Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. na o bszarze Polski
  na dzień 30 czerwca 2018 roku
  Źródło: opracowanie własne
  W 2 kw. 2018 roku spółka LOTOS Petrobaltic S.A. kontynuowała wydobycie ropy naftowej ze złoża B3 na Morzu
  Bałtyckim.
  Spółka celowa B8 Sp. z o.o. Baltic S.K.A. realizowała wstępne wydobycie ropy naftowej ze złoża B8 na Morzu
  Bałtyckim i jednocześnie kontynuowała prace związane z realizacją projektu zagospodarowania złoża ropy
  naftowej B8, w tym prowadziła prace związane z przebudową platformy, która będzie pełniła funkcję centrum
  produkcyjnego na tym złożu. W 2 kw. 2018 roku, po zakończeniu mont ażu czterech modułów technologicznych,
  tj. systemu separacji ropy naftowej (M3), systemu sprężania i eksportu gazu (M1), systemu zatłaczania wody
  do złoża (M2) oraz systemu energetycznego (M4) z turbogeneratorem wykorzystującym odseparowany gaz jako
  podsta wowe paliwo do zasilania platformy, kont ynuowana była przebudowa platformy wiertniczej Petrobaltic
  na centrum wydobywcze morskiej kopalni ropy na złożu B8, w tym montaż systemu went ylacji i klimatyzacji oraz
  prace w zakresie elektryki i automatyki. Przebu dowa platformy jest w fazie realizacji prac kompletacji
  mechanicznej (MC) oraz przygotowania do fazy testów i uruchomień (COMM).
  W ramach działalności poszukiwawczej na koncesjach:
  • Kamień Pomorski: po likwidacji otworu poszukiwawczego Stawno -1, z uwagi na brak przepływu
  węglowodorów, zakończono prace dokumentacyjne. W dniu 23 kwietnia 2018 roku, Rada Nadzorcza
  LOTOS Petrobaltic S.A. wyraziła zgodę na zrzeczenie się praw do koncesji Kamień Pomorski. Wniosek
  Spółki czeka na rozpatrzenie w Ministerstwie Środow iska.
  • Górowo Iławeckie: zakończono prace terenowe związane z realizacją badań sejsmicznych i trwa
  przetwarzanie danych sejsmicznych 3D.
  • Młynary: zakończono prace terenowe związane z realizacją badań sejsmicznych i trwa przetwarzanie
  danych sejsmicznych 2D.


  Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników skonsolidowanych za 2 kwartał 2018 roku

  9

  • Łeba -Rozewie -Gotlandia: trwa przetwarzanie danych (reprocessing danych sejsmicznych 2D i 3D)
  z obszaru tych koncesji. Trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dla wykonania
  opracowania „Studium wykonalności badań geofizycznych”.
  Spółka LOTOS Upstream we współpracy z partnerem, firmą CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o.,
  kontynuowała prac e przygotowawcze do zagospodarowania złóż gazowych B4/B6 w ramach tzw. Baltic Gas
  Project. Aktualny harmonogram projektu zakłada podjęcie przez Partnerów Finalnej Decyzji Inwestycyjnej
  (ang. Final Investment Decision, FID) w drugiej połowie 2019 roku.
  Dzi ałalność poszukiwawczo -wydobywcza w Norwegii
  Koncesje spółki LOTOS Exploration & Production Norge AS
  na dzień 30 czerwca 2018 roku
  Źródło: opracowanie własne


  Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników skonsolidowanych za 2 kwartał 2018 roku

  10

  W 2 kw. 2018 roku spółka LOTOS Norge w ramach konsorcjum wydobywała gaz ziemny i kondensat ze złóż Atla,
  Vale, Skirne i Heimdal w obszarze Heimdal, a także ze złóż Sleipner Ost i Vest, Loke oraz Gungne
  w obszarze Sleipner.
  Wielkość produkcji ze złóż norw eskich w 2 kw. 2018 roku kształtowała się na średnim poziomie 17 574 boe/dzień,
  co oznacza wzrost o 5% w stosunku do 1 kw. 2018 roku. Pozytywny trend był szczególnie widoczny na złożach
  obszaru Sleipner, gdzie średnie wydobycie w 2 kw. 2018 roku wyniosło 1 6 339 boe/dzień i zanotowało 18% wzrost
  w stosunku do ubiegłego kwartału. Dobre wyniki produkcyjne obszaru Sleipner są efektem działań operatora
  (Equinor, dawniej Statoil) oraz partnerów koncesji, mających na celu intensyfikację wydobycia oraz wzrost
  efekt ywności posiadanych złóż.
  Z drugiej strony, wydobycie ze złóż węglowodorów obszaru Heimdal było znacząco niższe (minus 57% q/q),
  na co wpływ miał przestój produkcyjny na zł ożu Vale od 9 kwietnia 2018 roku. Powtarzające się przestoje
  produkcyjne na złożu Vale wynikają z problemów z przetwarzaniem płynu złożowego na platformie Heimdal.
  W 2 kw. 2018 roku kontynuowany był projekt zagospodarowania złoża Utgard. Operatorem złoża jest firma
  Equinor (dawniej Statoil), a zagospodarowanie realizowane jest w modelu tzw. szybkiej ścieżki,
  przy wykorzystaniu synergii z istniejącą infrastrukturą hubu Sleipner. W maju 2018 roku, zainstalowana została
  część podmorskiej infrastruktury na złożu, a także prowadzono przygotowania do uruchomienia wierceń
  produkcyjnych, aktual nie planowanych na wrzesień/październik br. projekt realizowany jest zgodnie z budżetem
  i harmonogramem. Zasoby wydobywalne złoża Utgard to 8,1 mln boe dla udziału LOTOS. Rozpoczęcie
  komercyjnej produkcji ze złoża planowane jest na początek 2020 roku.
  Pon adto, trwały prace inwestycyjne na złożu Yme zgodnie z zatwierdzonym nowym planem zagospodarowania
  złoża związane m.in. z modyfikacją platformy , która ma funkcjonować jako centrum produkcyjne oraz
  przygotowaniem instalacji podwodnych. Zasoby wydobywalne zł oża Yme to 12,9 mln bbl ropy naftowej dla udziału
  LOTOS. Rozpoczęcie komercyjnej produkcji ze złoża planowane jest w 1 połowie 2020 roku. W ramach projektu,
  w dniu 22 maja 2018 roku, Spółka LOTOS Norge otrzymała płatność w kwocie 13,8 mln USD jako rozlicze nie
  rachunku escrow Yme, który stanowił zabezpieczenie kosztów usunięcia platformy MOPU ze złoża - efekt
  porozumienia z wykonawcą wadliwej platformy MOPU (SBM) z dn. 11 marca 2013 roku (operacja usunięcia
  MOPU ze złoża została skutecznie zakończona 22 sier pnia 2016 roku).
  Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników skonsolidowanych za 2 kwartał 2018 roku

  11

  Działalność poszukiwawczo -wydobywcza na Litwie
  Koncesje Grupy Kapitałowej AB LOTOS Geonafta
  na dzień 30 czerwca 2018 roku
  Źródło: opracowanie własne
  W 2 kw. 2018 roku spółki z litewskiej Grupy Kapitałowej AB LOTOS Geonafta skupiały się na optymalizacji
  wydobycia z istniejących lądowych złóż ropy naftowej: Girkaliai, Kretinga, Nausodis i Genciu, Vezaiciai, Liziai,
  Ablinga.
  Spółka otrzymała informację o d organu administracji rządowej o przyznaniu nowej koncesji lądowej na terytorium
  Republiki Litwy. Koncesja o nazwie Zygai została przyznana z dniem 7 marca 2018 roku, bezterminowo. Udział
  Spółki AB LOTOS Geonafta w konce sji wynosi 100%. Koncesja znajduje się aktualnie w fazie poszukiwawczej.


  Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników skonsolidowanych za 2 kwartał 2018 roku

  12

  Wyniki operacyjne segmentu wydobywczego
  mln PLN 2kw. 2018 1kw. 201 8 2kw. 201 7 2kw.18 / 1kw.1 8 2kw.18 / 2kw.17
  Przychody ze sprzedaży 368,8 296,7 344,3 24,3% 7,1%
  Wynik operacyjny EBIT 176,4 146,0 123,7 20,8% 42,6%
  Amortyzacja 60,3 58,7 79,8 2,7% -24,4%
  Wynik EBITDA 236,7 204,7 203,5 15,6% 16,3%
  Oczyszczony wynik EBIT 9 176,4 146,0 133,0 20,8% 32,6%
  Oczyszczony wynik EBITDA 236,7 204,7 212,8 15,6% 11,2%

  Wzrost poziomu przychodów ze sprzedaży segmentu wydobywczego w 2 kw. 2018 roku (kw/kw) jest głównie
  efektem wyższego wolumenu sprzedaży ropy naftowej i gazu ziemnego (+2 4,3% kw/kw ), wyższych notowań cen
  ropy naftowej (+11,5% kw/kw) oraz wyższego średniokwartalnego kursu USD (5,3% kw/kw), przy niższy ch o 9,0%
  średniokwartalnych notowa niach gazu ziemnego.
  Wzrost poziomu przychodów ze sprzedaży (r/r) jest przede wszystkim efektem wzrostu notowań cen ropy naftowej
  (+50,4% r/r) oraz gazu ziemnego (+50,9% r/r) .
  Niższa amortyzacja segmentu (r/r) to efekt zmiany szacunków amortyzacji naturalnej majątku morskich kopalń
  ropy naftowej i gazu ziemnego w Norwegii w wyniku m.in. wzrostu zasobów wydobywalnych węglowodorów
  z obszarów Sleipner i Heimdal w LOTOS Norge.
  Wyższy oczyszczony wynik EBITDA segmentu wydobywczego za 2 kw. 2018 roku jest głównie efektem wyższego
  (kw/kw) wolumenu sprzedaży, wzrostu kursu USD względem PLN (kw/kw) oraz wyższych notowań cen ropy
  naftowej (kw/kw) oraz notowań cen ropy naftowej oraz gazu ziemnego (r/r).


  9 Wynik operacyjny oczyszczony z efektów zdarzeń jednorazowych:
  • w 2kw 2017 bilans odpisów z tytułu utraty wartości aktywów, strat z tytułu zaniechanych inwestycji i aktualizacji szacunków r ezerw w łącznej kwocie około -9 mln PLN


  Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników skonsolidowanych za 2 kwartał 2018 roku

  13

  Segment produkcji i handlu

  • Maksymalne w ykorzystanie nomin alnych mocy wytwórczych rafinerii Grupy LOTOS
  • Wzrost oczyszczon ego zysk u EBITDA LIFO segment u produkcji i handlu w 2 kw. 201 8 roku
  do poziom u 581 ,7 mln PLN (+22,9% r/r) spowodowany wzrostem marży rafineryjnej
  oraz poprawą struktur y sprzedaży produktów w tym okresie

  Struktura przerobu ropy naftowej
  tys. ton 2kw. 2018 1kw. 201 8 2kw. 2017 2kw.18 / 1kw.1 8 2kw.18 / 2kw.17
  Przerób ropy naftowej
  w rafinerii w Gdańsku 2 638,3

  2 560,2

  2 217,0

  3,1%

  19,0%
  w tym:
  ropa Ural 1 754,0 1 566,5 1 737,3 12,0% 1,0%
  ropa Rozewie 49,2 41,6 69,1 18,3% -28,8%
  ropa litewska 11,0 8,6 9,8 27,9% 12,2%
  ropa Lubiatów 73,1 76,3 75,9 -4,2% -3,7%
  pozostałe gatunki ropy 751,0 867,2 324,9 -13,4% 131,1%

  Wykorzystanie nominalnych zdolności przerobowych rafinerii w Gdań sku kształtowało się w 2 kw. 2018 roku
  na poziomie 10 1,5 %. Rafineria pracowała stabilnie, utrzymując przerób ro py na poziomie 2 638,3 tys. ton ropy
  naftowej.
  Projekt EFRA (Efektywna Rafinacja), będący kluczowym projektem inwestycyjnym Grupy LOTOS,
  jest kontynuacją technologicznego unowocześniania rafinerii i dopełnieniem konfiguracji pogłębionego przerobu
  ropy naftowej osiągniętej w ramach Programu 10+.
  W 2 kw. 2018 roku kontynuowano prace budowlano -montażowe i działania rozruchowe poszczególnych obiektów,
  również w zakresie instala cji i systemów pomocniczych oraz infrastruktury ogólnej. W kwietniu zakończono prace
  budowlano -montażowe zakresu instalacji produkcji wodoru (HGU) i instalacji destylacji próżniowej
  dla pozostałości (hydrowax) z instalacji MHC (HVDU) , dwóch z trzech głównych instalacji Projektu EFRA,
  a następnie instalacje osiągnęły status gotowości do uruchomienia (RFSU).
  Do prób i testów przekazano następujące obiekty:
   nowa stacja kondensatu (nr 7)
   pompownia hydrowaxu
   instalac ja SWS I (striper wód kwaśnych)
   wszystkie rurociągi międzyobiektowe, w tym rurociągi potrzebne dla HGU i HVDU.
  Zakończono prace montażowe zbiorników półproduktów DCU i przeprowadzono gwarancyjny ruch testowy
  instalacji SRU II (nowe instalacje Claus’a).
  Do użytkowania przekazan o:
   budynek socjalno -biurowy Zakładu Koksowania LOTOS Asfalt
   instalację OGU
   chłodnie wentylatorowe.


  Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników skonsolidowanych za 2 kwartał 2018 roku

  14

  Na 30 czerwca 2018 roku całkowity postęp prac Projektu EFRA uwzględniający projektowanie, zakupy oraz prace
  budowlano -montażowe wyniósł 95,5%.
  W związku z ur zeczywistnieniem się ryzyka niedotrzymania założonego terminu uzyskania pełnej gotowości
  operacyjnej instalacji koksowania (raport bieżący nr 21/2018 Zarządu Grupy LOTOS S.A. z dnia 13 lipca 2018 r.),
  kontynuowane są rozmowy z głównym wykonawcą instalacji DCU/CNHT (firma KT - Kinetics Technology S.p.A.)
  w celu wypracowania realnego harmonogramu prac. Przesunięcie umownego terminu uzyskania pełnej gotowości
  operacyjnej spowoduje, że zakładane efekty ekonomiczne wynikające z eksploatacji instalacji projektu E FRA
  (awizowane w raporcie bieżącym 24/2015 i następnych komunikatach publicznych Emitenta) pojawią się w pełnej
  zakładanej wysokości w skonsolidowanych wynikach grupy kapitałowej nie wcześniej niż w drugim kwartale
  2019 rok u.

  Struktura wytworzenia produktów rafineryjnych 10
  Produkcja razem (tys.ton) 2kw. 2018 1kw. 201 8 2kw. 2017 2kw.18 / 1kw.1 8 2kw.18 / 2kw.17
  2 944,6 2 729,5 2 471,0 7,9% 19,2%
  Benzyny 400,8 412,4 332,3 -2,8% 20,6%
  Benzyna surowa 129,8 154,7 104,7 -16,1% 24,0%
  Oleje napędowe 1 361,5 1 155,6 1 181,0 17,8% 15,3%
  Lekkie oleje opałowe 32,5 84,8 42,4 -61,7% -23,3%
  Paliwo lotnicze JET 127,6 139,8 100,6 -8,7% 26,8%
  Produkty ciężkie 11 567,8 465,5 432,8 22,0% 31,2%
  Pozostałe 12 324,6 316,7 277,2 2,5% 17,1%

  Struktura sprzedaży segmentu produkcji i handlu
  tys.ton 2kw. 2018 1kw. 201 8 2kw. 2017 2kw.18 / 1kw.1 8 2kw.18 / 2kw.17
  2 890,4 2 795,9 2 536,8 3,4% 13,9%
  Benzyny 416,5 415,7 371,7 0,2% 12,1%
  Benzyna surowa 129,8 154,7 104,7 -16,1% 24,0%
  Oleje napędowe 1 386,6 1 167,3 1 270,3 18,8% 9,2%
  Lekkie oleje opałowe 32,1 84,0 44,1 -61,8% -27,2%
  Paliwo lotnicze JET 139,7 126,7 119,4 10,3% 17,0%
  Produkty ciężkie 13 561,4 448,0 433,2 25,3% 29,6%
  Ropa naftowa towar 14 0,0 194,9 0,0 -100,0% -
  Pozostałe ropopochodne 15 224,3 204,6 193,4 9,6% 16,0%

  10różnica pomiędzy wolumenem przerobionej ropy naftowej i wolumenem produkcji wynika z faktu, że oprócz ropy naftowej na instalacje i do komponowania wyrobów gotowych kierowane są strumienie biokomponent ów, dodatków uszlachetniających oraz średnich destyl atów naftowych, zakupione od zewnętrznych dostawców 11 ciężki olej opałowy i komponenty asfaltowe 12 m.in. gazy opałowe i techniczne, siarka, oleje bazowe, frakcja ksylenowa, LPG, paliwo bunkrowe, ekstrakty, rafinaty, gacze 13 ciężki olej opałowy i komponenty asfaltowe 14 obrót ropą naftową, realizując kontrakty z Agencją Rezerw Materiałowych 15 m.in. gazy płynne, oleje bazowe, oleje smarowe, siarka, frakcja ksylenowa, gacz parafinowy, reformat, paliwa bunkrowe, plasty fikator


  Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników skonsolidowanych za 2 kwartał 2018 roku

  15

  Rynek produktów naftowych w Polsce i sprzedaż Grupy Kapitałowej LOTOS w 2018 roku
  - informacja za 2 kwartał 2018 roku
  W 2 kw. 2018 roku konsumpcja paliw płynnych (tj. oleju napędowego, benzyny oraz lekkiego oleju opałowego) w
  Polsce wzrosła r/r o 3,4%. Olej napędowy odnotował wzrost na poziomie 3,7%, benzyna 5,5%, a lekki olej opałowy
  spadek o 27,1%.

  Benzyna motorowa
  Konsumpcja benzyn w 2 kw. 2018 roku wzrosła o 5,5%. Całkowita sprzedaż benzyn realizowana przez Grupę
  Kapitałową LOTOS w 2 kw. 2018 wzrosła o 12,1%, co wynika głównie ze wzrostu sprzedaży w kanale
  eksportowym i jest pochodną optymalizacji produkcji w celu maksymalizacji marży rafineryjnej.
  W 2 kw. 2018 roku średnia z notowań marży na benzynie na światowych rynkach była r/r o 2,3 USD/bbl niższa .

  Benzyna motorowa – średniomiesięczna marża z notowań w USD/bbl
  kwiecień 2017 – czerwiec 2018
  2 kw. 2017 2 kw. 2018

  Źródło: opraco wanie własne Spółki na podstawie danych Thomson Reuters

  Olej napędowy
  Rok 2018 to kontynuacja rosnącego popytu na olej napędowy. W 2 kw. 2018 roku konsumpcja oleju napędowego
  wzrosła o 3,7%. Sprzedaż oleju napędowego zrealizowana przez Grupę Kapitałową LOTOS w drugim kwartale
  2018 roku jest wyższa rok do roku o 9,2% - co wynika z faktu, iż Spółka maksymalnie wykorzystała warunki
  rynkowe, maksymalizując produkcję oraz realizując import oleju napędowego w celu pokrycia krajowego
  zapotrzebowania.
  W 2 kw. 20 18 roku średnia z notowań marży na oleju napędowym na światowych rynkach była r/r wyższa
  do zeszłorocznego poziomu o 3,96 USD/bbl.


  16,49
  14,82 15,23 14,46
  16,18
  18,25
  11,56 12,21
  8,29
  10,55
  11,87 13,07 13,89 13,31 12,60
  5,00
  7,00
  9,00
  11,00
  13,00
  15,00
  17,00
  19,00
  kwi.17 maj.17 cze.17 lip.17 sie.17 wrz.17 paź.17 lis.17 gru.17 sty.18 lut.18 mar.18 kwi.18 maj.18 cze.18


  Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników skonsolidowanych za 2 kwartał 2018 roku

  16

  Olej napędowy – średniomiesięczna marża z notowań w USD/bbl
  kwiecień 2017 – czerwiec 2018
  2 kw. 2017 2 kw. 2018

  Źródło: opracowanie własne Spółki na podstawie danych Thomson Reuters

  Ciężki olej opałowy
  W 2 kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa LOTOS zrealizowała znacząco wyższą sprzedaż produktów ciężkich,
  tj. ciężkiego oleju opałowego oraz komponentów asfaltowych – wzrost rok do roku o 29,6%. Jest to efekt niższej
  bazy porównawczej, wynikającej z przestoj u remontowego na przełomie 1 i 2 kw. 2017 roku – gdzie produkcja
  była znacząco ograniczona.
  W 2 kw. 2018 roku średnia z notowań ujemnej marży na ciężkim oleju opałowym (tj. COO) na światowych rynkach
  była na poziomie -9,23 USD/bbl, co stanowi pogorszenie r/r o 5,02 USD/bbl.


  Ciężki olej opałowy – średniomiesięczna marża z notowań w USD/bbl
  kwiecień 2017 – czerwiec 2018

  2 kw. 2017 2 kw. 2018
  Źródło: opracowanie własne Spółki na podstawie danych Thomson Reuters
  14,53
  12,81 12,25
  13,68 14,21
  17,80
  16,54
  14,19 13,85
  15,04 15,20 15,98 17,07 17,17 16,94
  5,00
  7,00
  9,00
  11,00
  13,00
  15,00
  17,00
  19,00
  kwi.17 maj.17 cze.17 lip.17 sie.17 wrz.17 paź.17 lis.17 gru.17 sty.18 lut.18 mar.18 kwi.18 maj.18 cze.18
  -5,31 -4,99 -2,41
  -3,31
  -5,01 -5,22 -6,07
  -7,30
  -9,89
  -11,05
  -8,55 -8,72
  -10,95
  -9,44
  -7,04
  -12,00
  -10,00
  -8,00
  -6,00
  -4,00
  -2,00
  0,00
  kwi.17 maj.17 cze.17 lip.17 sie.17 wrz.17 paź.17 lis.17 gru.17 sty.18 lut.18 mar.18 kwi.18 maj.18 cze.18


  Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników skonsolidowanych za 2 kwartał 2018 roku

  17


  Lekki olej opałowy
  Konsumpcja lekkiego oleju opałowego w 2 kwartale 2018 roku spadła o 27,1% w stosunku do roku poprzedniego.
  Grupa Kapitałowa LOTOS w 2 kw. zmniejszyła sprzedaż lekkiego oleju opałowego o 27,2% r/r.
  W 2 kw. 2018 roku średnia z notowań marży na LOO na świato wych rynkach była r/r wyższa do zeszłorocznego
  poziomu o 3,44 USD/bbl, +29%.
  Lekki olej opałowy – średniomiesięczna marża z notowań w USD/bbl
  kwiecień 2017 – czerwiec 2018
  2 kw. 2017 2 kw. 2018

  Źródło: opracowanie własne Spółki na podstawie danych Thomson Reuters
  Wyniki operac yjne segmentu produkcji i handlu
  mln PLN 2kw. 2018 1kw. 201 8 2kw. 2017 2kw.18 / 1kw.1 8 2kw.18 / 2kw.17
  Przychody ze sprzedaży 7 305,0 6 091,2 5 256,1 19,9% 39,0%
  Wynik operacyjny EBIT 719,2 290,3 45,2 147,7% 1491,2%
  Amortyzacja 123,8 124,4 131,2 -0,5% -5,6%
  EBITDA 843,0 414,7 176,4 103,3% 377,9%
  EBIT LIFO 401,4 115,3 182,5 248,1% 119,9%
  EBITDA LIFO 525,2 239,7 313,7 119,1% 67,4%
  Oczyszczony EBITDA LIFO 16 581,7 323,7 473,5 79,7% 22,9%


  Wyższe o 39,0 % przychody ze sprzedaży segmentu produkcji i handlu r/r są efektem wzrostu średniej ceny
  sprzedaży netto oraz wyższego o 13,9% wolumenu sprzedaży. Średnia cena sprzedaży netto w segmencie
  16 Wynik operacyjny EBITDA, uwzględniający efekt LIFO na wycenie zapasów, bez uwzględnienia teoretycznego odpisu na poziomie wyceny zapasów LIFO oraz wpływu na efekt LIFO starych drogich warstw ropy w 1kw. 2018 roku , oczyszczony o różnice kursowe z działalności operacyjnej; dodatkow o w 2kw. 2017 roku o koszty remontu „Wiosna 2017” oraz o rozwiązaną rezerwę na spory sądowe.
  13,13
  11,55 11,02
  12,33 12,91
  15,70
  14,60
  12,36 11,60
  13,60 14,13 15,11 15,92 15,19 14,70
  5,00
  7,00
  9,00
  11,00
  13,00
  15,00
  17,00
  kwi.17 maj.17 cze.17 lip.17 sie.17 wrz.17 paź.17 lis.17 gru.17 sty.18 lut.18 mar.18 kwi.18 maj.18 cze.18


  Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników skonsolidowanych za 2 kwartał 2018 roku

  18

  produkcji i handlu w 2 kw. 201 8 roku wyniosła 2. 527 PLN/t i wzrosła r/r o 22,0 % na skutek przede wszystkim
  wyższych notowań produktów naftowych .
  Wzrost przychodów ze sprzedaży segmentu produkcji i handlu w 2 kw. 2018 roku vs. 1 kw. 201 8 roku ( +19,9 %)
  związany jest głównie z wyższą o 16,0% ceną sprzedaży netto oraz wyższym o 3,4% wolumenem sprzedaży
  segmentu.
  Oczyszczony wynik EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu w 2 kw. 2018 roku wyniósł 581, 7 mln PLN,
  tj. o 79,7 % więcej niż w poprzednim kwartale i o 22,9 % więcej niż w kwartale porównywalnym poprzedniego roku.
  Wzrost oczyszczonego wyniku EBITDA LIFO jest efektem głównie :
  • wyższej modelowej marży rafineryjnej,
  • wzrostu wolumenu sprzedaży,
  • wyższego (kw/kw) średniokwartalnego kursu USD wpływ ającego na marżę rafineryjną i marżę handlową,


  Liczba stacji paliw w sieci LOTOS
  na dzień 3 0 czerwca 2018 roku
  30.06.2018 31. 03 .201 8 30.06.2017 2kw.18 /1kw.1 8 2kw.18 /2kw.17
  485 488 485 -3 0
  Stacje własne CODO 304 304 301 0 3
  w tym: LOTOS OPTIMA 121 121 121 0 0
  Stacje partnerskie DOFO 181 184 184 -3 -3
  w tym: LOTOS OPTIMA 78 81 83 -3 -5

  Na koniec czerwca 2018 roku Grupa Kapitałowa LOTOS posiadała w swojej sieci 48 5 stacji paliw.


  Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników skonsolidowanych za 2 kwartał 2018 roku

  19

  Polski rynek detaliczny na dzień 30 czerwca 2018 roku

  Źródło: POPiHN
  Wyniki operacyjne obszaru detalicznego

  mln PLN 2kw. 2018 1kw. 2018 2kw. 2017 2kw.18 / 1kw.1 8 2kw.18 / 2kw.17
  Wolumen sprzedaży (tys. ton) 317,6 283,8 292,4 11,9% 8,6%
  Przychody ze sprzedaży 1 706,2 1 421,1 1 394,3 20,1% 22,4%
  Wynik operacyjny 33,9 9,0 23,6 276,7% 43,6%
  Amortyzacja 17,1 17,2 18,4 -0,6% -7,1%
  EBITDA 51,0 26,2 42,0 94,7% 21,4%
  Oczyszczony EBIT 33,9 9,0 23,6 276,7% 43,6%
  Oczyszczony EBITDA 51,0 26,2 42,0 94,7% 21,4%

  Począwszy od 2017 roku wyniki kanału SDS (tj. System Diesel Service), nie są ujmowane w obszarze
  detalicznym, są raportowane w całościowych wynikach segmentu produkcji i handlu.
  W 2 kw. 2018 roku obszar detaliczny wykazał zysk na poziomie operacyjnym w wysokości 33,9 mln PLN .

  Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

  Wyniki operacyjne Grupy Kapitałowej LOTOS
  mln PLN 2kw. 2018 1kw. 2018 2kw. 2017 2kw.18 /1kw.18 2kw.18 / 2kw.17
  Przychody ze sprzedaży 7 531,0 6 324,7 5 454,9 19,1% 38,1%
  Niezależne 3 085
  Orlen1 771 BP537
  LOTOS484
  SHELL420
  Circle K (d. STATOIL) 348
  Sieci sklepowe 190
  AMIC (d.Łukoil) 115
  Total29
  IDS14 AS 2428


  Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników skonsolidowanych za 2 kwartał 2018 roku

  20

  Wynik operacyjny EBIT 897,9 447,8 172,9 100,5% 419,3%
  Amortyzacja 184,1 183,1 210,7 0,5% -12,6%
  EBITDA 1 082,0 630,9 383,6 71,5% 182,1%
  Efekt LIFO 17 -317,8 -175,0 137,3 - -
  EBIT LIFO 580,1 272,8 310,2 112,6% 87,0%
  Oczyszczony wynik EBIT LIFO 18 636,6 356,8 486,0 78,4% 31,0%
  Oczyszczony wynik EBITDA LIFO 18 820,7 539,9 690,0 52,0% 18,9%

  Grupa Kapitałowa LOTOS, zgodnie z przyjętymi zasadami wyceny zapasów, stosuje do wyceny rozchodu
  zapasów metodę średniej ważonej ceny nabycia. Stosowanie takiej metody wyceny zapasów powoduje
  opóźnienie przenoszenia efektów zmiany cen ropy w stosunku do ce n wyrobów gotowych. W związku
  z powyższym, wzrostowa tendencja cen ropy wpływa pozytywnie, a tendencja spadkowa wpływa negatywnie
  na osiągane wyniki finansowe.
  Wyniki operacyjne uwzględniające powyższą metodę wyceny zapasów zaprezentowano w tabeli w pozycjach
  EBITDA, wynik operacyjny EBIT. Równocześnie dokonano szacunków wyceny rozchodu wg metody LIFO
  i zaprezentowano w tabeli: efekt LI FO, EBIT LIFO, oczyszczony EBIT LIFO oraz oczyszczona EBITDA LIFO.
  Grupa Kapitałowa LOTOS wykazała w 2 kw. 2018 roku zysk operacyjny w wysokości 897 ,9 mln PLN, na który
  składały się zysk operacyjny segmentu produkcji i handlu 719, 2 mln PLN, zysk operacyjny segmentu
  wydobywczego 176 ,4 mln PLN oraz korekty konsolidacyjne w wysokości 2,3 mln PLN (głównie korekta
  zrealizowanej marży na sprzedaży ropy Rozewie i ropy litewskiej o marżę na ropie pozostającą na zapasie
  w Grupie Kapitałowej). W ynik operacyjny powiększony o amortyzację wg szacunkowej wyceny zapasów metodą
  LIFO (bez uwzględnienia teoretycznych odpisów wg LIFO, z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych oraz różnic
  kursowych z działalności operacyjnej (tzw. oczyszc zony EBITDA LIFO) , wyniósł 820, 7 mln PLN.
  Ujemny w ynik na działalności finansowej w Grupie Kapitałowej LOTOS w 2 kw. 2018 roku wyniósł
  -145,0 mln PLN. Składa się on głównie z ujemnych różnic kursowych na poziomie -84,4 mln PLN, ujemnego
  efektu wyceny i rozliczenia transakcji zabezpieczających w wysokości -18,1 mln PLN oraz ujemnego wyniku
  z tytułu skompensowania odsetek od zadłużenia, przychodów odsetkowych i prowizji na poziomie -47,8 mln PLN .
  Efekt wyceny i rozliczenia transakcji zab ezpieczających ryzyko rynkowe w 2 kw. 2018 roku w Grupie Kapitałowej
  LOTOS zawiera głównie nadwyżkę ujemnego rozliczenia i wyceny transakcji zabezpieczających kurs walutowy
  na poziomie -72,0 mln PLN, efekt rozliczenia i wyceny transakcji IRS zabezpieczając ych poziom stopy
  procentowej w wysokości 28,6 mln PLN, nadwyżkę dodatniego rozliczenia i wyceny transakcji zabezpieczających
  poziom cen produktów naftowych oraz opcji w łącznej wysokości 18,4 mln PLN oraz efekt rozliczenia i wyceny
  transakcji zabezpieczają cych praw do emisji CO 2 w wysokości 6,9 mln PLN .
  17 Efekt LIFO = EBIT LIFO (oszacowany przy zastosowaniu metody wyceny rozchodu zapasów wg Last In First Out, tj. „ostatnie przys zło – pierwsze wyszło”) – EBIT 18 Wynik operacyjny EBITDA, uwzględniający efekt LIFO na wycenie zapasów, bez uwzględnienia teoretycznego odpisu na poziomie wyc eny zapasów LIFO (rozwiązanie odpisów w 2kw.2018 1,3 mln PLN, w 1kw.2018 12,7 mln PLN, i zawiązanie w 2kw. 2017 roku 69,6 mln PLN) oraz wpływu na efekt LIFO w 1kw. 2018 roku efektu wyceny części ropy naftowej wg cen znacząco wyższych od bieżących – ograniczenie wynikające z metodologii wyceny wg LIFO( -90,9 mln PLN), oczyszczony o różnice kursowe z działalności operacyjnej oraz dodatko wo w 2kw. 2017 roku r ozwiązanie rezerw z tytułu procesów sądowych na stacjach paliw w segmencie produkcji i handlu , koszty remontu postojowego „Wiosna 2017” oraz odpisy z tytułu utraty wartości aktywów, strat z tytułu zaniechanych inwestycji i aktualizacj i szacunków rezerw w łącznej kwocie około -9 mln PLN w segmencie wydobywczym.


  Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników skonsolidowanych za 2 kwartał 2018 roku

  21

  Wykaz transakcji zabezpieczających poziom cen produkt ów naftowych
  na dzień 3 0 czerwca 2018 roku
  kupno sprzedaż
  Okres Produkt/Surowiec Ciężki olej
  opałowy
  Lekki olej
  opałowy
  3.5 PCT Barges
  FOB Rotterdam
  Gasoil .1
  Cargoes CIF
  NWE / ARA
  3Q2018 Wolumen (mt) 56 325 -5 205
  Przedział ceny (USD/mt) 217,5 -429,3 412 -677,3
  4Q2018 Wolumen (mt) 27 933 -2 581
  Przedział ceny (USD/mt) 217,5 -429,3 412 -662,6
  2Q2019 Wolumen (mt) 4 764 -440
  Przedział ceny (USD/mt) 287 -287 488,25 -488,25
  3Q2019 Wolumen (mt) 6 090 -563
  Przedział ceny (USD/mt) 265,5 -342,5 541 -652,75
  4Q2019 Wolumen (mt) 1 623 -150
  Przedział ceny (USD/mt) 265,5 -269 541 -552
  2Q2020 Wolumen (mt) 16 158 -1 494
  Przedział ceny (USD/mt) 253,3 -287,25 567 -644
  3Q2020 Wolumen (mt) 25 392 -2 346
  Przedział ceny (USD/mt) 234 -287,25 548,35 -644
  4Q2020 Wolumen (mt) 11 178 -1 033
  Przedział ceny (USD/mt) 234 -287,25 548,35 -644
  Wykaz transakcji terminowych zabezpieczających poziom kursó w walutowych
  na dzień 3 0 czerwca 2018 roku
  Para walut Instrument Wolumen Waluta Przedział kursu
  Kursy EUR/USD Forward 20 276 752 EUR 1,1768 - 1,1771
  Kursy EUR/PLN Forward 5 700 000 EUR 4,3317 - 4,3658
  Kursy USD/PLN Forward -209 798 919 USD 3,4921 - 3,75


  Wykaz transakcji terminowych zabezpieczających poziom stopy procentowej
  na dzień 3 0 czerwca 201 8 roku


  Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników skonsolidowanych za 2 kwartał 2018 roku

  22

  Instrument Data początkowa Data końcowa Nominał Waluta Przedział stopy
  procentowej
  Stopa
  referencyjna
  IRS od 16.01.2018 od 16.07.2018 499 000 019 USD 1,145% -2,476% LIBOR 3M -
  LIBOR 6M
  do 21.09.2021 do 21.12.2021


  Wykaz transakcji terminowych zabezpieczających ryzyko cen uprawnień do emisji CO 2
  na dzień 3 0 czerwca 2018 roku
  2018 2019 2020
  Instrument Rodzaj
  Instrumentu
  Wolumen
  (mt)
  Przedział
  ceny
  (EUR/mt)
  Wolumen
  (mt)
  Przedział
  ceny
  (EUR/mt)
  Wolumen
  (mt)
  Przedział
  ceny
  (EUR/mt)
  EUA Futures 701 000 4,45 - 7,7 740 000 7,64 - 14,7 -10 000 7,19

  Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników skonsolidowanych za 2 kwartał 2018 roku

  23

  Dekompozycja skonsolidowanych wyników Grupy Kapitałowej LOTOS
  w 2kw . 2018 roku


  Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej LOTOS w 2 kw. 2018 roku wyniósł 534,9 mln PLN.

  Wyniki EBIT, wynik brutto i wynik netto Gru py Kapitałowe j LOTOS
  mln PLN 2kw. 2018 1kw. 201 8 2kw. 2017
  Wynik operacyjny EBIT 897,9 447,8 172,9
  Wynik przed opodatkowaniem 754,0 499,1 268,4
  Wynik netto 534,9 320,8 157,5  mln PLN


  Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników skonsolidowanych za 2 kwartał 2018 roku

  24

  Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

  Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej – aktywa
  mln PLN
  30.06.2018 31.12.2017 zmiana %
  22 490,1 21 171,2 1 318,9 6,2%
  Aktywa trwałe 12 764,4 12 462,1 302,3 2,4%
  Rzeczowe aktywa trwałe segmentu produkcji i handlu 8 791,5 8 761,5 30,0 0,3%
  Wartości niematerialne segmentu produkcji i handlu 162,4 163,2 -0,8 -0,5%
  Rzeczowe aktywa trwałe segmentu wydobywczego 2 542,3 2 404,2 138,1 5,7%
  Wartości niematerialne segmentu wydobywczego 333,4 304,8 28,6 9,4%
  Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności 105,2 106,5 -1,3 -1,2%
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 453,6 415,4 38,2 9,2%
  Pochodne instrumenty finansowe 24,1 2,7 21,4 792,6%
  Pozostałe aktywa długoterminowe 351,9 303,8 48,1 15,8%
  Aktywa obrotowe 9 725,7 8 709,1 1 016,6 11,7%
  Zapasy 4 900,5 3 559,6 1 340,9 37,7%
  Należności z tytułu dostaw i usług 2 690,8 2 677,0 13,8 0,5%
  Należności z tytułu podatku dochodowego 6,4 1,3 5,1 392,3%
  Pochodne instrumenty finansowe 49,2 161,8 -112,6 -69,6%
  Pozostałe aktywa krótkoterminowe 386,9 388,7 -1,8 -0,5%
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 691,9 1 920,7 -228,8 -11,9%


  Na dzień 3 0 czerwca 2018 roku suma bilansowa Grupy Kapitałowej LOTOS wyniosła 2 2.490,1 mln PLN
  (+1.318,9 mln PLN vs. 31 grudnia 2017 roku).

  Główne zmiany w pozycjach aktywów:

  • wyższy o 1.340,9 mln PLN poziom zapasów związany głównie z wyższym i cenami na koniec 2 kw. 2018
  roku w porównaniu cenami na koniec 2017 roku
  • wyższy o 138,1 mln PLN poziom rzeczowych aktywów trwałych segmentu wydobywczego
  • wzrost o 46,3 mln PLN poziomu pozostałych aktywów
  • wyższy o 38,2 mln PLN poziom aktywów z tytułu podatku odroczonego
  • wyższy o 30,0 mln PLN stan rzeczowych aktywów trwałych segmentu produkcji i handlu
  • obniżka o 228,8 mln PLN stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
  • niższy 91,2 mln PLN poziom dodatniej wyceny pochodnych instrumentów finansowych .
  Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników skonsolidowanych za 2 kwartał 2018 roku

  25

  Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej – źródła finansowania
  mln PLN
  30.06.2018 31.12.2017 zmiana %
  22 490,1 21 171,2 1 318,9 6,2%
  Kapitał własny 11 272,6 10 712,5 560,1 5,2%
  Kapitał podstawowy 184,9 184,9 0,0 0,0%
  Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji 2 228,3 2 228,3 0,0 0,0%
  Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów
  pieniężnych -342,0 -225,2 -116,8 -51,9%
  Zyski zatrzymane 9 094,4 8 432,2 662,2 7,9%
  Różnice kursowe z przeliczenia 106,9 92,2 14,7 15,9%
  Udziały niekontrolujące 0,1 0,1 0,0 0,0%
  Zobowiązania długoterminowe 4 488,8 4 264,4 224,4 5,3%
  Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu
  finansowego 2 865,4 2 738,3 127,1 4,6%
  Pochodne instrumenty finansowe 1,4 6,7 -5,3 -79,1%
  Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego 287,5 277,7 9,8 3,5%
  Świadczenia pracownicze 172,0 169,3 2,7 1,6%
  Pozostałe zobowiązania i rezerwy 1 162,5 1 072,4 90,1 8,4%
  Zobowiązania krótkoterminowe 6 728,7 6 194,3 534,4 8,6%
  Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu
  finansowego 1 618,5 1 687,6 -69,1 -4,1%
  Pochodne instrumenty finansowe 44,7 72,7 -28,0 -38,5%
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2 305,5 2 201,7 103,8 4,7%
  Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 366,8 210,0 156,8 74,7%
  Świadczenia pracownicze 118,6 145,3 -26,7 -18,4%
  Pozostałe zobowiązania i rezerwy 2 274,6 1 877,0 397,6 21,2%

  Wzrost stanu kapitału własnego Grupy Kapitałowej LOTOS na koniec czerwca 201 8 roku do poziomu
  11.272,6 mln PLN (+ 560 ,1 mln PLN vs. 2017 ) nastąpił głównie na skutek wzrostu poziomu zysków zatrzymanych
  o 662,2 mln PLN po mniejszonego o odniesione na kapitał rezerwowy ujemne różnice kursowe z wyceny
  zabezpieczeń przepływów pieniężnych skorygowanych o efekt podatkowy w kwocie -116,8 mln PLN.

  Udział kapitału własnego w sumie pasywów zmniejszył się o 0,5 punktu procentowego (vs. 2017 ) i wyniósł 50,1 %.


  Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników skonsolidowanych za 2 kwartał 2018 roku

  26

  Główne zmiany w pozycjach zobowiązań (+758, 8 mln PLN):

  • wyższy o 487,7 mln PLN stan pozostałych zobowiązań i rezerw (głównie zobowiązania z tytułu akcyzy
  i opłaty paliwowej oraz zobowiązania z tytułu dywidend)
  • wzrost o 156,8 mln PLN stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego
  • wyższy poziom zobowiązań z tytułu dostaw i usług o 103,8 mln PLN
  • wyższy o 58,0 mln PLN stan kredytów, pożyczek, obligacji oraz zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
  głównie na skutek wzrostu kursu walutowego o 7,5 % na koniec czerwca 2018 roku w porównaniu
  do końca 2018 roku .

  Dług finansowy Grupy Kapitałowej LOTOS na 3 0 czerwca 2018 roku osiągnął poziom 4. 48 3,9 mln PLN
  (+58,0 mln PLN vs. 31 grudnia 2017 roku). Wskaźnik relacji długu finansowego skorygowanego o wolną gotówkę
  do kapitału własnego wyniósł 24, 8% i wzrósł o 1,4 punktu procentowego vs. 31 grudnia 2017 roku).
  Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

  Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  mln PLN 2kw. 2018 1kw. 201 8 2kw. 2017
  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 532,8 -136,2 724,2
  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -217,7 -184,4 -381,7
  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -290,2 -233,9 -141,0
  Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 8,0 0,3 -1,2
  Zmiana stanu środków pieniężnych netto 32,9 -554,2 200,3
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 1 366,4 1 920,6 686,7
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 1 399,3 1 366,4 887,0

  Stan środków pieniężnych na 3 0 czerwca 201 8 roku w Grupie Kapitałowej LOTOS (uwzględniający zadłużenie
  w rachunkach bieżących) wyniósł 1.399,3 mln PLN. Przepływy pieniężne netto zwiększyły stan środków
  pieniężnych ich ekwiwalentów w 2 kw. 201 8 roku o 32,9 mln PLN.
  Dodatnie saldo przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej w 2 kw. 201 8 roku wynoszące
  532,8 mln PLN , związane jest głównie zyskiem netto zwiększonym o amortyzację i wzrost stanu zobowiązań
  zmniejszonym o wzrost stanu zapasów.
  Ujemne saldo przepływów środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej w kwocie -217,7 mln PLN dotyczy
  przede wszystkim zakupu rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych związanych
  z segmentem produkcji i handlu (Projekt EFRA, rozbudowa stacji paliw i budowa instalacji Węzła Odzysku
  Wodoru) i segmentem wydobywczym oraz środkami przeznaczonymi na koszty przyszłej likwidacji kopalń ropy
  naftowej i gazu ziemnego.
  Saldo przepływów środków pieniężnych z działalności f inansowej w 2 kw. 201 8 roku wynoszące -290,2 mln PLN
  uwzględnia głównie ujemne saldo wpływów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wydatków z tytułu
  ich spłaty i zapłaconych odsetek w kwocie -258,5 mln PLN oraz ujemne rozliczenie instrumentów finansowych.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik


  GRUPA KAPITAŁOWA LOTOS
  WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
  mln PLN mln EUR
  6 miesięcy
  zakończone 6 miesięcy
  zakończone 6 miesięcy
  zakończone 6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017
  (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
  Przychody ze sprzedaży 13.855,7 10.902,2 3.268,2 2.566,8
  Zysk operacyjny 1.345,7 749,4 317,4 176,4
  Zysk przed opodatkowaniem 1.253,1 893,7 295,6 210,4
  Zysk netto 855,7 568,3 201,8 133,8
  Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki
  Dominującej 855,7 568,3 201,8 133,8
  Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) udziałom
  niekontrolującym - - - -
  Całkowite dochody/(straty) ogółem 753,7 978,6 177,8 230,4
  Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane
  akcjonariuszom Jednostki Dominującej 753,7 978,6 177,8 230,4
  Całkowite dochody /(straty) ogółem przypisane udziałom
  niekontrolującym - - - -
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 396,6 869,7 93,5 204,8
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (402,1) (829,2) (94,8) (195,2)
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (524,1) 118,4 (123,6) 27,8
  Przepływy pieniężne netto razem (529,6) 158,9 (124,9) 37,4
  Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 4,63 3,07 1,09 0,72
  Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 4,63 3,07 1,09 0,72


  mln PLN mln EUR
  Stan na Stan na Stan na Stan na
  30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017
  (niebadane) (badane) (niebadane) (badane)
  Aktywa razem 22.490,1 21.171,2 5.156,4 5.075,9
  Kapitał własny przypisany akcjonariuszom
  Jednostki Dominującej 11.272,5 10.712,4 2.584,5 2.568,4
  Udziały niekontrolujące 0,1 0,1 0,0 0,0
  Kapitał własny razem 11.272,6 10.712,5 2.584,5 2.568,4


  WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
  mln PLN mln EUR
  6 miesięcy
  zakończone 6 miesięcy
  zakończone 6 miesięcy
  zakończone 6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017
  (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
  Przychody ze sprzedaży 12.325,5 9.411,7 2.907,3 2.215,9
  Zysk operacyjny 798,6 238,8 188,4 56,2
  Zysk przed opodatkowaniem 1.131,2 524,0 266,8 123,4
  Zysk netto 985,7 446,9 232,5 105,2
  Całkowite dochody/(straty) ogółem 869,0 835,1 205,0 196,6
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (400,5) 381,3 (94,5) 89,8
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 247,1 (189,6) 58,3 (44,6)
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (230,7) (372,5) (54,4) (87,7)
  Przepływy pieniężne netto razem (384,1) (180,8) (90,6) (42,5)
  Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 5,33 2,42 1,26 0,57
  Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 5,33 2,42 1,26 0,57

  mln PLN mln EUR
  Stan na Stan na Stan na Stan na
  30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017
  (niebadane) (badane) (niebadane) (badane)
  Aktywa razem 17.134,0 15.779,3 3.928,4 3.783,2
  Kapitał własny 9.576,4 8.892,3 2.195,6 2.132,0


  W celu przeliczenia pozycji wykazanych w tabeli "W ybrane dane finansowe" na EUR zastosowano następujące kursy wymiany:

  Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono stosując średni kurs NBP obowiązujący w dniu kończącym okres sprawozda wczy:

  na dzień 30.06.2018 na dzień 31.12.2017
  1 EUR = 4,3616 PLN 1 EUR = 4,1709 PLN

  Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono stosując kurs stanowiący ś rednią
  arytmetyczną średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego okresu sprawozdawczego:

  6 miesięcy zakończone
  30.06.2018 6 miesięcy zakończone
  30.06.2017
  1 EUR = 4,2395 PLN 1 EUR = 4,2474 PLN
  WRAZ Z RAPORTEM Z PRZEGLĄDU NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
  DO ŚRÓD ROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
  FINANSOW EGO ORAZ ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOW EGO
  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY
  30 CZERW CA 2018 ROKU SPORZĄDZONYCH WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH
  STANDARDÓW SPRAWOZDAW CZOŚCI FI NANSOWEJ ZATWIERDZONYCH
  PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ  Grupa Kapitałowa LOTOS

  PÓŁROCZNY RAPORT FINANSOWY
  ZA 1 PÓŁROCZE 2018 ROKU
  2
  I. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2018 ROKU SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ................................ ................................ .............................. 4 SKONSOLID OWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ................................ ................................ ............................ 5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ................................ ................................ ................................ .... 6 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ................................ ................................ ........................... 7 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ................................ ................................ ....................... 8 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 9 1. Informacje ogólne ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 9 2. Skład Grupy Kapitałowej ................................ ................................ ................................ ................................ ............................... 9 3. Zmiany struktury jednostki w ciągu okresu śródrocznego, w tym wynikające z połączenia jednostek, przejęcia lub sprzedaży jednostek zależnych i inwestycji długoterminowych, restrukturyzacji i zaniechania działalności ................................ ................... 11 4. Zasady sporządzania i prezentacji ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 11 4.1 Zasady rachunkowości ................................ ................................ ................................ ................................ .......................... 12 4.2 Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, ale nie mają zastosowania ................................ ........................ 13 4.3 Zastosowane kursy walut ................................ ................................ ................................ ................................ ...................... 13 5. Sezonowość i cykliczność działalności w okresie śródrocznym ................................ ................................ ................................ ... 14 6. Istotne zmiany pozycji sprawozdawczych, kwoty mające znaczący wpływ na aktywa, zobowiązan ia, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość, wywierany wpływ lub częstotliwość ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 14 7. Zmiany wartości szacunkowych kwot, które były prezentowane w poprzednich okresach śródrocznych bieżącego roku obrotowego, lub zmiany wartości szacunkowych prezentowane w poprzednich latach obrotowych, jeśli wywierają one istotny wpływ na bieżący okres śródroczny ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 14 8. Segmenty działalności ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 14 9. Koszty według rodzaju ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 16 10. Pozostałe przychody ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .. 16 11. Pozostałe koszty ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 16 12. Przychody finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .. 17 13. Koszty finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 17 14. Podatek dochodowy ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ... 18 14.1 Obciążenia podatkowe ................................ ................................ ................................ ................................ .......................... 18 14.2 Odroczony podatek dochodowy ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 18 14.3 Aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego ................................ ................................ ................................ ............ 18 15. Zysk netto przypadający na jedną akcję ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 20 16. Dywidendy ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .................. 20 17. Odpisy aktualizujące ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ... 21 18. Transakcje zakupu i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych ................................ .................... 22 19. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 22 20. Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego ................................ ................................ ............ 22 21. Rezerwy ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 24 22. Zmiany sposobu (metody) ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej oraz zmiany w klasyfikacji instrumentów finansowych ................................ ................................ ................................ ................. 25 23. Zobowiązania i aktywa warunkowe ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 25 23.1 Informacje o istotnych postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub org anem administracji publicznej i innych ryzykach Jednostki Dominującej lub jednostek od niej zależnych oraz informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych ................................ ................................ ................................ 25 23.2 Pozostałe zobowiązania warunkowe ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 25 24. Informacje o podmiotach powiązanych ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 25 24.1 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi , w których Grupa posiada udziały ................................ ....................... 25 24.2 Podmiot sprawujący kontrolę nad Grupą ................................ ................................ ................................ ................................ 25 24.2.1 Transakcje z jednostkami powiązanymi, w których Skarb Państwa sprawuje kontrolę, współkontrolę lub ma na nie znaczący wpływ ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 25 24.3 Wynagrodzenie głównej kadry kierowniczej ................................ ................................ ................................ ........................... 26 24.4 Transakcje z podmiotami powiązanymi poprzez członków Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki ................................ ......... 26 II. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIE SIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2018 ROKU SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ................................ ................................ ............................ 27 JEDNOST KOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ................................ ................................ ................................ . 28 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ................................ ................................ ................................ ........ 29 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ................................ ................................ ............................... 30 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ................................ ................................ ........................... 31 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 32 1. Informacje ogólne ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 32 2. Zasady sporządzania i prezentacji ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 32 2.1 Zasady rachunkowości ................................ ................................ ................................ ................................ .......................... 32 2.2 Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, ale nie mają zastosowania ................................ ........................ 33 2.3 Zastosowane kursy walut ................................ ................................ ................................ ................................ ...................... 33 3. Sezonowość i cykliczność działalności w okresie śródrocznym ................................ ................................ ................................ ... 34 4. Istotne zmiany pozycji sprawozdawczych, kwoty mające znaczący wpływ na aktywa, zobowiązan ia, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość, wywierany wpływ lub częstotliwość ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 34 5. Zmiany wartości szacunkowych kwot, które były prezentowane w poprzednich okresach śródrocznych bieżącego roku obrotowego, lub zmiany wartości szacunkowych prezentowane w poprzednich latach obrotowych, jeśli wywierają one istotny wpływ na bieżący okres śródroczny ................................ ................................ ................................ ................................ . 34 6. Segmenty działalności ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 34  3
  7. Przychody i koszty ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 34 7.1 Przychody ze sprzedaży ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 34 7.2 Koszty według rodzaju ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 35 7.3 Pozostałe przychody ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 35 7.4 Przychody finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 36 7.5 Koszty finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .. 36 8. Podatek dochodowy ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ... 36 8.1 Obciążenia podatkowe ................................ ................................ ................................ ................................ .......................... 36 8.2 Odroczony podatek dochodowy ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 37 9. Zysk netto przypadający na jedną akcję ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 38 10. Dywidendy ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .................. 38 11. Odpisy akt ualizujące ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ... 38 12. Transakcje zakupu i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych ................................ .................... 38 13. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 39 14. Kredyty ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 39 15. Informacje d otyczące emisji, wykupu oraz spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych ................................ ............. 40 16. Zmiany sposobu (metody) ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej oraz zmiany w klasyfikacji instrumentów finansowych ................................ ................................ ................................ ................. 40 17. Zobowiązania i aktywa warunkowe ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 40 17.1 Informacje o istotnych postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej i innych ryzykach Spółki oraz informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 40 17.2 Pozostałe zobowiązania warunkowe ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 40 18. Informacje o podmiotach powiązanych ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 41 18.1 Informacje o istotnych transakcjach z jednostkami powiązanymi, w których Grupa LOTOS S.A. posiada udziały i akcje ......... 41 18.2 Podmiot sprawujący kontrolę nad Spółką ................................ ................................ ................................ ............................... 41 18.2.1 Transakcje z jednostkami powiązanymi, w których Skarb Państwa sprawuje kontrolę, współkontrolę lub ma na nie znaczący wpływ ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 41 18.3 Wynagrodzenie głównej kadry kierowniczej ................................ ................................ ................................ ........................... 42 18.4 Transakcje z podmiotami powiązanymi poprzez członków Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki ................................ ......... 42 ZATWIERDZENIE PÓŁROCZNEGO RAPORTU FINANSOWEGO ................................ ................................ ................................ ....... 43

  4
  I. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE S PRAWOZDANIE FINANSOWE
  ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2018 ROKU
  SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW
  SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZATWIERDZONYCH
  PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ  GRUPA KAPITAŁOWA LOTOS Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku w milionach złotych
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego złączone na stronach od 9 do 26 stanowią jego integralną część 5
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  3 miesiące zakończone 6 miesięcy zakończone 3 miesiące zakończone 6 miesięcy zakończone
  30 czerwca 2018 30 czerwca 2018 30 czerwca 2017 30 czerwca 2017
  Nota (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
  Przychody ze sprzedaży 8 7.531,0 13.855,7 5.454,9 10.902,2
  Koszt własny sprzedaży 9 (6.207,1) (11.671,4) (4.881,5) (9.366,5)
  Zysk na sprzedaży 1.323,9 2.184,3 573,4 1.535,7
  Koszty sprzedaży 9 (341,6) (647,1) (298,4) (583,4)
  Koszty ogólnego zarządu 9 (92,6) (199,0) (106,0) (215,0)
  Pozostałe przychody 10 14,2 18,3 18,8 32,3
  Pozostałe koszty 11 (6,0) (10,8) (14,9) (20,2)
  Zysk operacyjny 897,9 1.345,7 172,9 749,4
  Przychody finansowe 12 13,2 23,1 151,5 258,5
  Koszty finansowe 13 (158,2) (116,4) (56,9) (115,4) Udział w wynikach netto wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności
  1,1 0,7 0,9 1,2

  Zysk przed opodatkowaniem 754,0 1.253,1 268,4 893,7
  Podatek dochodowy od osób prawnych 14.1 (219,1) (397,4) (111,0) (325,4)
  Zysk netto 534,9 855,7 157,4 568,3
  Inne całkowite dochody/(straty)
  Pozycje, które w przyszłości mogą zostać zreklasyfikowane do wyniku: (148,2 ) (102,1 ) 205,1 410,3
  Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 13,5 14,7 9,2 22,1
  Zabezpieczenia przepływów pieniężnych (199,6) (144,2) 241,8 479,2 Podatek dochodowy dotyczący zabezpieczenia przepływów pieniężnych 14.1 37,9 27,4 (45,9) (91,0)
  Pozycje, które w przyszłości nie zostaną zreklasyfikowane do wyniku: 0,1 0,1 - -
  Zyski/(Straty) aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia 0,3 0,3 - -
  Podatek dochodowy dotyczący zysków/(strat) aktuarialnych z tytułu świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia 14.1 (0,2) (0,2) - -

  Inne całkowite dochody/(straty) netto (148,1 ) (102,0 ) 205,1 410,3
  Całkowite dochody/(straty) ogółem 386,8 753,7 362,5 978,6

  Zysk netto przypisany:
  Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 15 534,9 855,7 157,4 568,3
  Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane:
  Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 386,8 753,7 362,5 978,6


  Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej na jedną akcję (w złotych)
  Średnia ważona liczba akcji w milionach sztuk 15 184,9 184,9 184,9 184,9
  - podstawowy 15 2,89 4,63 0,85 3,07
  - rozwodniony 15 2,89 4,63 0,85 3,07


  GRUPA KAPITAŁOWA LOTOS Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku w milionach złotych
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego złączone na stronach od 9 do 26 stanowią jego integralną część 6
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  30 czerwca 2018 31 grudnia 2017
  Nota (niebadane) (badane)
  AKTYWA
  Aktywa trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe segmentu produkcji i handlu 8.791,5 8.761,5
  Aktywa niematerialne segmentu produkcji i handlu 162,4 163,2
  Rzeczowe aktywa trwałe segmentu wydobywczego 2.542,3 2.404,2
  Aktywa niematerialne segmentu wydobywczego 333,4 304,8
  Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności 105,2 106,5
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 14.2 453,6 415,4
  Pochodne instrumenty finansowe 24,1 2,7
  Pozostałe aktywa długoterminowe 351,9 303,8
  Aktywa trwałe razem 12.764,4 12.462,1
  Aktywa obrotowe
  Zapasy 4.900,5 3.559,6
  - w tym zapasy obowiązkowe 2.863,4 2.098,7
  Należności z tytułu dostaw i usług 2.690,8 2.677,0
  Należności z tytułu podatku dochodowego 6,4 1,3
  Pochodne instrumenty finansowe 49,2 161,8
  Pozostałe aktywa krótkoterminowe 386,9 388,7
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 19 1.691,9 1.920,7
  Aktywa obrotowe razem 9.725,7 8.709,1
  Aktywa razem 22.490,1 21.171,2
  KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
  Kapitał własny
  Kapitał podstawowy 184,9 184,9
  Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji 2.228,3 2.228,3 Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych (342,0) (225,2)
  Zyski zatrzymane 9.094,4 8.432,2
  Różnice kursowe z przeliczenia 106,9 92,2
  Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 11.272,5 10.712,4
  Udziały niekontrolujące 0,1 0,1
  Kapitał własny razem 11.272,6 10.712,5
  Zobowiązania długoterminowe
  Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 20 2.865,4 2.738,3
  Pochodne instrumenty finansowe 1,4 6,7
  Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego 14.2 287,5 277,7
  Świadczenia pracownicze 172,0 169,3
  Pozostałe zobowiązania i rezerwy 1.162,5 1.072,4
  Zobowiązania długoterminowe razem 4.488,8 4.264,4
  Zobowiązania krótkoterminowe
  Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 20 1.618,5 1.687,6
  Pochodne instrumenty finansowe 44,7 72,7
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2.305,5 2.201,7
  Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 366,8 210,0
  Świadczenia pracownicze 118,6 145,3
  Pozostałe zobowiązania i rezerwy 2.274,6 1.877,0
  Zobowiązania krótkoterminowe razem 6.728,7 6.194,3
  Zobowiązania razem 11.217,5 10.458,7
  Kapitał własny i zobowiązania razem 22.490,1 21.171,2  GRUPA KAPITAŁOWA LOTOS Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku w milionach złotych
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 26 stanowią jego integralną część 7
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (sporządzone metodą pośrednią) 6 miesięcy zakończone 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2018 30 czerwca 2017 Nota (niebadane) (niebadane) Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  Zysk netto 855,7 568,3
  Korekty: (290,3) 370,9 Podatek dochodowy 14.1 397,4 325,4 Udział w wynikach netto wspó lnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności (0,7) (1,2)
  Amortyzacja 8; 9 367,2 437,3 (Zyski)/Straty z tytułu różnic kursowych 50,6 32,8 Odsetki i dywidendy 63,6 77,1 (Zyski)/Straty z tytułu działalności inwestycyjnej 3,1 3,9 Odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych 11 0,1 9,3
  Rozliczenie i wycena pochodnych instrumentów finansowych 12; 13 8,8 (201,8) (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności z tytułu dostaw i usług (13,8) 43,0 (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu pozostałych aktywów (71,4) 26,6 (Zwiększenie) stanu zapasów (1.306,1) (11,8) Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług 103,8 (366,3) Zwiększenie stanu pozostałych zobowiązań i rezerw 130,9 13,3 (Zmniejszenie) stanu świadczeń pracowniczych (23,8) (16,7) Podatek dochodowy zapłacony (168,8) (69,5) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 396,6 869,7
  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Otrzymane dywidendy - wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności 3,2 2,1
  Otrzymane dywidendy od jednostek pozostałych 1,7 1,7 Otrzymane odsetki 2,3 4,3 Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych 0,6 3,4 Zakup rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych (419,9) (835,9) Wniesienie wkładów pienię żnych - wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności (0,1) (3,0)
  Lokaty 8,0 - Depozyt zabezpieczający 31,2 1,3 Środki przeznaczone na koszty p rzyszłej likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego (36,9) -
  Rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych 7,8 (0,9) Inne wydatki inwestycyjne - (2,2) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (402,1) (829,2)
  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów 20 186,2 562,8 Emisja obligacji 20 - 296,1 Wydatki z tytułu spłaty kredytów 20 (514,1) (525,5) Wydatki z tytułu spłaty pożyczek 20 (6,4) (6,2) Wykup obligacji 20 (113,8) (77,0) Zapłacone odsetki 20 (92,0) (104,9) Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 20 (18,1) (17,8) Rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych 34,1 (9,1) Środki pieniężne netto z działalności finansowej (524,1) 118,4
  Przepływy pieniężne netto razem (529,6) 158,9
  Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 8,3 (2,7) Zmiana stanu środków pieniężnych netto (521,3) 156,2 Środki pieniężne na początek okresu 1.920,6 730,8
  Środki pieniężne na koniec okresu 19 1.399,3 887,0


  GRUPA KAPITAŁOWA LOTOS Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku w milionach złotych
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego złączone na stronach od 9 do 26 stanowią jego integralną część 8
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  Nota
  Kapitał podstawowy
  Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji
  Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych
  Zyski zatrzymane
  Różnice kursowe z przeliczenia
  Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej
  Udziały niekontrolujące Kapitał własny razem
  1 stycznia 2018 (badane) 184,9 2.228,3 (225,2) 8.432,2 92,2 10.712,4 0,1 10.712,5 Wpływ zmiany polityki rachunkowości 4.1 - - - (8,7 ) - (8,7 ) - (8,7 )
  1 stycznia 2018 (niebadane) 184,9 2.228,3 (225,2) 8.423,5 92,2 10.703,7 0,1 10.703,8 Zysk netto 15 - - - 855,7 - 855,7 - 855,7
  Inne całkowite dochody/(straty) netto - - (116,8) 0,1 14,7 (102,0 ) - (102,0 )
  Całkowite dochody/(straty) ogółem - - (116,8) 855,8 14,7 753,7 - 753,7
  Dywidenda 16 - - - (184,9) - (184,9) - (184,9)
  30 czerwca 2018 (niebadane) 184,9 2.228,3 (342,0) 9.094,4 106,9 11.272,5 0,1 11.272,6

  1 stycznia 2017 (badane) 184,9 2.228,3 (812,8) 6.945,4 65,0 8.610,8 0,1 8.610,9 Zysk netto 15 - - - 568,3 - 568,3 - 568,3
  Inne całkowite dochody/(straty) netto - - 388,2 - 22,1 410,3 - 410,3
  Całkowite dochody/(straty) ogółem - - 388,2 568,3 22,1 978,6 - 978,6
  Dywidenda - - - (184,9) - (184,9) - (184,9)
  30 czerwca 2017 (niebadane) 184,9 2.228,3 (424,6) 7.328,8 87,1 9.404,5 0,1 9.404,6  GRUPA KAPITAŁOWA LOTOS Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  9
  D O D A T K O W E I N F O R M A C J E I O B J A Ś N I E N I A
  1. Informacje ogólne
  Grupa LOTOS Spółka Akcyjna („Grupa LOTOS S.A.”, „Spółka”, „Jednostka Dominująca”) została utworzona 18 września 1991 roku. Siedziba Spółki mieści się w Polsce pod adresem: 80 – 718 Gdańsk, ul. Elbląska 135. Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. („Grupa Kapitałowa LOTOS”, „Grupa Kapitałowa”, „Grupa”) jest wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej oraz ich spr zedaż hurtowa i detaliczna. Grupa prowadzi również działalność w zakresie pozyskiwania oraz eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Według klasyfikacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Grupa LOTOS S.A. zakwalifikowana jest do sektora pal iwowego.
  2. Skład Grupy Kapitałowej
  W skład Grupy Kapitałowej LOTOS wchodzą: Grupa LOTOS S.A. jako Jednostka Dominująca oraz podmioty o profilu produkcyjnym, usługowym i handlowym (spółki zależne oraz spółki pośrednio zależne od Grupy LOTOS S.A.) i fundacja. Ponadto Grupa posiada udziały we wspólnych przedsięwzięciach wycenianych metodą praw własności.
  Poniżej przedstawiono informacje na temat siedziby i przedmiotu działalności wymienionych wyżej podmiotów, a także dane na temat procen toweg o udziału Grupy w ich własności.
  Nazwa podmiotu Siedziba Przedmiot działalności Procentowy udział Grupy we własności jednostki
  30.06.2018 31.12.2017 30.06.2017 Jednostka Dominująca Segment produkcji i handlu
  • Grupa LOTOS S.A. Gdańsk W ytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (głównie paliw) oraz ich sprzedaż hurtowa Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
  Jednostki bezpośrednio zależne konsolidowane metodą pełną
  Segment wydobywczy • LOTOS Upstream Sp. z o.o. (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK LOTOS Upstream Sp. z o.o.) Gdańsk Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów 100,00% 100,00% 100,00%
  • LOTOS Petrobaltic S.A. (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK LOTOS Petrobaltic S.A.) Gdańsk Pozyskiwanie oraz eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 99,99% 99,99% 99,99%
  Segment produkcji i handlu
  • LOTOS Paliwa Sp. z o.o. Gdańsk Sprzedaż hurtowa, detaliczna paliw, lekkiego oleju opałowego, zarządzanie siecią stacji paliw LOTOS 100,00% 100,00% 100,00%
  • LOTOS Oil Sp. z o.o. Gdańsk Produkcja i sprzedaż olejów smarowych i smarów oraz sprzedaż olejów bazowych 100,00% 100,00% 100,00%
  • LOTOS Asfalt Sp. z o.o. Gdańsk Produkcja i sprzedaż asfaltów 100,00% 100,00% 100,00% • LOTOS Kolej Sp. z o.o. Gdańsk Transport kolejowy 100,00% 100,00% 100,00%
  • LOTOS Serwis Sp. z o.o. Gdańsk Działalność w zakresie utrzymania ruchu mechanicznego, elektrycznego i automatyki, usługi remontowe 100,00% 100,00% 100,00%
  • LOTOS Lab Sp. z o.o. (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK LOTOS Lab Sp. z o.o.) Gdańsk W ykonywanie analiz laboratoryjnych 100,00% 100,00% 100,00%
  • LOTOS Straż Sp. z o.o. Gdańsk Ochrona przeciwpożarowa 100,00% 100,00% 100,00% • LOTOS Ochrona Sp. z o.o. Gdańsk Ochrona mienia i osób 100,00% 100,00% 100,00% • LOTOS Terminale S.A. (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK LOTOS Terminale S.A.)
  Czechowice - Dziedzice Magazynowanie i dystrybucja paliw 100,00% 100,00% 100,00%
  • LOTOS Infrastruktura S.A. (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK LOTOS Infrastruktura S.A.) Jasło
  Magazynowanie i dystrybucja paliw, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  100,00% 100,00% 100,00%
  • LOTOS Gaz S.A. w likwidacji Kraków Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej 100,00% 100,00% 100,00%
  Jednostki bezpośrednio zależne nie objęte konsolidacją (1)
  • Infrastruktura Kolejowa Sp. z o.o. w likwidacji (2) Gdańsk Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej 100,00% 100,00% 100,00%
  • Fundacja LOTOS Gdańsk
  Działalność społecznie użyteczna w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej
  100,00% 100,00% 100,00%  GRUPA KAPITAŁOWA LOTOS Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  10
  Nazwa podmiotu Siedziba Przedmiot działalności Procentowy udział Grupy we własności jednostki
  30.06 .2018 31.12.2017 30.06 .2017 Jednostki pośrednio zależne konsolidowane metodą pełną
  Segment produkcji i handlu GK LOTOS Lab Sp. z o.o.
  • LOTOS Vera Sp. z o.o. Warszawa Produkcja samochodów osobowych 100,00% 100,00% - GK LOTOS Infrastruktura S.A.
  • RCEkoenergia Sp. z o.o. Czechowice -Dziedzice W ytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, ciepła i gazu 100,00% 100,00% 100,00%
  GK LOTOS Terminale S.A.
  • LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. Czechowice -Dziedzice Produkcja estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) 100,00% 100,00% 100,00%
  Segment wydobywczy
  GK LOTOS Upstream Sp. z o.o.
  • LOTOS Exploration and Production Norge AS Norwegia, Stavanger
  Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej na N orweskim Szelfie Kontynentalnym, świadczenie usług związanych z poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego
  100,00% 100,00% 99,99%
  • AB LOTOS Geonafta (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK AB LOTOS Geonafta) Litwa, Gargżdai
  Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej, świadczenie usług wiertniczych oraz kupno i sprzedaż ropy naftowej
  100,00% 100,00% 99,99%
  • UAB Genciu Nafta Litwa, Gargżdai Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej 100,00% 100,00% 99,99%
  • UAB Manifoldas Litwa, Gargżdai Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej 100,00% 100,00% 99,99%
  • LOTOS Upstream UK Ltd. Wielka Brytania, Londyn Poszukiwanie i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu 100,00% (3) - -
  GK LOTOS Petrobaltic S.A.
  • Aphrodite Offshore Services N.V. Curaçao Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej - (4) 99,99% 99,99%
  • B8 Sp. z o.o. Gdańsk Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie 99,99% 99,99% 99,99%
  • B8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BALTIC S.K.A. Gdańsk Poszukiwanie i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 99,99% 99,99% 99,99%
  • Miliana Shipholding Company Ltd. (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK Miliana Shipholding Company Ltd.)
  Cypr, Nikozja
  Świadczenie usług magazynowania i transportu ropy naftowej oraz innych usług w obszarze transportu morskiego
  99,99% 99,99% 99,99%

  • Technical Ship Management Sp. z o.o. (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK Technical Ship Management Sp. z o.o.)
  Gdańsk
  Działalność usługowa wspomagająca transport morski, doradztwo w zakresie eksploatacji statków
  99,99% 99,99% 99,99%
  • SPV Baltic Sp. z o.o. Gdańsk Świadczenie usług w obszarze transportu morskiego 99,99% 99,99% 99,99%
  • SPV Petro Sp. z o.o. (5) Gdańsk
  Działalność usługowa wspomagająca eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego transport morski, doradztwo w zakresie eksploatacji statków
  99,99% - -
  • Miliana Shipmanagement Ltd. Cypr, Nikozja Świadczenie usług w obszarze transportu morskiego 99,99% 99,99% 99,99%
  • Miliana Shipping Group Ltd. (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK Miliana Shipping Group Ltd.)
  Cypr, Nikozja Zarządzanie posiadanymi aktywami 99,99% 99,99% 99,99%
  • Bazalt Navigation Company Ltd. Cypr, Nikozja Czarter statku 99,99% 99,99% 99,99%
  • Granit Navigation Company Ltd. Cypr, Nikozja Czarter statku 99,99% 99,99% 99,99%
  • Kambr Navigation Company Ltd. Cypr, Nikozja Czarter statku 99,99% 99,99% 99,99%
  • St. Barbara Navigation Company Ltd. Cypr, Nikozja Czarter statku 99,99% 99,99% 99,99% • Petro Icarus Company Ltd. Cypr, Nikozja Czarter statku 99,99% 99,99% 99,99%
  • Petro Aphrodite Company Ltd. Cypr, Nikozja Czarter statku 99,99% 99,99% 99,99%
  • Energobaltic Sp. z o.o. Władysławowo Produkcja energii elektrycznej, energii cieplnej, LPG oraz kondensatu gazowego 99,99% 99,99% 99,99%  GRUPA KAPITAŁOWA LOTOS Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  11

  Nazwa podmiotu Siedziba Przedmiot działalności Procentowy udział Grupy we własności jednostki
  30.06.2018 31.12.2017 30.06.2017 Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności Segment produkcji i handlu
  • LOTOS - Air BP Polska Sp. z o.o. (6) Gdańsk Handel paliwem lotniczym oraz usługi logistyczne 50,00% 50,00% 50,00%
  Segment wydobywczy GK LOTOS Upstream Sp. z o.o.
  • Baltic Gas Sp. z o.o. (7) Gdańsk
  Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego (działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego)
  49,99% 49,99% 49,99%
  • Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp.k. (7) Gdańsk Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego 44,78% 44,78% 44,62%
  GK AB LOTOS Geonafta
  • UAB Minijos Nafta (8) Litwa, Gargżdai Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej 49,99% 49,99% 49,99% (1) Podmioty wyłączono z konsolidacji z uwagi na fakt, iż wielkości wykazywane w sprawozdaniach finansowych tych jednostek na dzi eń 30 czer wca 2018 roku są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w standardzie MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania fina nsowe”. (2) Dnia 28 czerwca 2018 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o rozwiązaniu s półki Infrastruktura Kolejowa Sp. z o.o. i postawieniu jej w stan likwidacji. (3) Nowa spółka o kapitale zakładowym 15 tys. GBP. Podmiot w 100% zależny od spółki LOTOS Upstream Sp. z o.o. (4) W 1 półroczu 2018 roku s półka została zlikwidowana. (5) Nowa spółka o kapitale zakładowym 5 tys. zł. Podmiot w 100% zależny od spółki Technical Ship Management Sp. z o.o. (6) Umowa joint venture Grupy L OTOS S.A. z BP Europe SE na prowadzenie działalności w zakresie dostaw paliwa lotniczego w ramach spółki LOTOS - Air BP Polska Sp. z o.o. (7) Umowa współpracy spółek LOTOS Upstream Sp. z o.o. oraz CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. w zakresie zagospodar owania i eksploatacji złóż gazokondensatowych B -4 i B -6 na Morzu Bałtyckim realizowana poprzez spółki celowe Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp.k. oraz Baltic Gas Sp. z o.o. (Komplementariusz). W rozumieniu regulacji MSSF spó łki: Baltic Gas Sp. z o.o. i wspólnicy sp.k. oraz Baltic Gas Sp. z o.o. stanowią wspólne przedsięwzięcia wyceniane przez Grupę metodą praw własności (MSSF 11). (8) W spólne przedsięwzięcie w zakresie działalności poszukiwawczo -wydobywczej ropy naftowej na t erytorium Litwy realizowane w formie spółki UAB Minijos Nafta.
  3. Zmiany struktury jednostki w ciągu okresu śródrocznego, w tym wynikające z połączenia jednostek, przejęcia lub sprzedaży jednostek zależnych i inwestycji długoterminowych, restrukturyzacji i zaniechania działalności
  Od dnia kończącego poprzedni rok finansowy, tj. dnia 31 grudnia 2017 roku (patrz nota 2 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017 ) nie wystąpiły istotne zmiany w strukturze Grupy.
  4. Zasady sporządzania i prezentacji
  Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS („śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe”, „śródroczne sprawozdanie finansowe”, „skonsolidowane sprawozdanie finansowe”, „sprawozdanie finanso we”) zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”, który został zatwierdzony przez Unię Europejską. Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia sytuację finansową Grupy na dzień 30 czerwca 2018 roku i 31 grudnia 2017 roku, wyniki jej działalności za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku i 30 czerwca 2017 roku oraz przepływy pieniężne za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku i 30 czerwca 2017 roku. Śródroczne sprawozdanie finansowe powinno być czytane łącznie ze zbadanym Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej LOTOS za rok 2017 , opublikowanym w dniu 7 marca 2018 roku („skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2017 ”). Zaprezentowane w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym da ne na dzień 30 czerwca 2018 roku oraz za okres 6 miesięcy zakończony tą datą, jak również porównywalne dane finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku podlegały przeglądowi przez biegłego rewidenta. Zaprezentowane dane finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku, jak również porównywalne dane finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 30 czerw ca 2017 roku, zawarte w niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie podlegały przeglądowi przez biegłego rewidenta. Dane na dzi eń 31 grudnia 2017 roku podlegały badaniu, sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017 został o wydan e w dniu 6 marca 2018 roku. Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działaln ości gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdani a finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki Grupy. Walutą funkcjonalną Jednostki Dominującej i walutą prezentacji śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest zł oty polski , a wszystkie wartości w nim zaprezentowane, o ile nie wskazano inaczej, podane są w milionach złotych.


  GRUPA KAPITAŁOWA LOTOS Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  12
  4.1 Zasady rachunkowości
  Przy sporządzaniu niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zastosowano takie same zasady rachunkowości i metody wyliczeń jak przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017 (patrz nota 7 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017), z w yjątkiem zasad, które zostały wprowadzone w wyniku zastosowania z dniem 1 stycznia 2018 roku nowych standardów MSSF 9 oraz 15. Nie dokonywano zmian danych porównawczych ani korekt błędów. Wpływ nowych standardów MSSF 9 i 15 na stosowane przez Grupę zasady (polityki) rachunkowości opisano w nocie 4 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017. Standardy wdrożono z zastosowaniem metody retrospektywnej zmodyfikowanej, zgodnie z którą dane porównawcze nie są przekształcane. Standard MSSF 9 nie miał istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe, zatem nie dokonano korekty przejściowej na dzień 1 stycznia 2018 roku. Wpływ wdrożenia MSSF 15 na dzień 1 stycznia 2018 roku na kapitał własny Grupy w kwocie 8,7 mln zł zaprezentowany został w pozy cji Wpływ zmiany polityki rachunkowości w skonsolidowanym sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym. Korekta dotyczy zmiany metody rozliczania transakcji w sytuacji nierównowagi w podziale wydobytego z norweskich złóż produkcyjnych surowca. MSSF 15 Przycho dy z umów z klientami MSSF 15 wprowadza pięcioetapowy model, na podstawie którego należy dokonać odpowiedniego ujęcia przychodów z umów z klientami . W porównaniu do dotychczasowych przepisów wprowadza on precyzyjne wytyczne związane z identyfikacją umów i obowiązków świadczeń, ustaleniem ceny transakcyjnej, a także alokacją wynagrodzenia do obowiązków świadczenia oraz momentem ujęcia przychodów. Ponadto, zgodnie z MSSF 15 rozpoznanie przychodu oparte jest o przeniesienie kontroli, a nie jak dotychczas na p odstawie transferu ryzyka i korzyści. Grupa zmieniła politykę rachunkowości w zakresie rozpoznawania przychodów ze sprzedaży węglowodorów wydobywanych ze złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, w których posiada udziały. Dotychczas Grupa stosowała tzw. metodę uprawnień (ang. „entitlements method”, „right method”), według której przychód ujmowany jest w księgach zawsze odpowiednio do udziału, jaki przypada Grupie w produkcji ze złoża. Zgodnie z przyjętą obecnie alternatywną tzw. metodą sprzedaży (ang. „sa les method”) przychody rozpoznaje się wówczas gdy produkt został przekazany kupującemu, a wszystkie zobowiązania do wykonania świadczenia określone w MSSF 15 zostały spełnione. Grupa ocenia, że dokonana zmiana stosowanej dotychczas metody uprawnień na meto dę sprzedaży wpływa na moment rozpoznania przychodów i zwiększa zgodność z MSSF 15. Udział w produkcji ze złoża, który nie został sprzedan y, ujmowany jest zgodnie z MSR 2 i prezentowany w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji Zapasy . Z uwagi na kwestie logistyczne, w sytuacji gdy złoże eksploatowane jest przez wielu udziałowców, występują naturalne różnice w ilościach surowca faktycznie uzyskiwanego przez poszczególnych udziałowców w stosunku do ich umownego (wynikającego z ustaleń umownych) udziału w produkcji ze złóż. Zgodnie z przyjętą przez Grupę metodą sprzedaży, udziałowiec który uzyskuje w danym cyklu produk cyjnym ilości surowca przekraczające przypadający mu umownie udział w produkcji ze złoża (ang. tzw. „overlift party”) roz poznaje w swoich księgach tę nadwyżkę nie jako przychód, lecz jako zobowiązanie. Różnice są rozliczane między udziałowcami w naturze (w produkcji). Grupa wycenia zobowiązanie z tego tytułu na podstawie średniego, sześciomiesięcznego kosztu wytworzenia. Prz eszacowanie tak wycenionego zobowiązania koryguje skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów w pozycji Koszt własny sprzedaży . Poniżej przedstawiono skumulowany wpływ zmiany polityki rachunkowości na pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacj i finansowej na dzień 1 stycznia 2018 roku :
  31 grudnia 2017 Wpływ zmiany polityki rachunkowości 1 stycznia 2018 AKTYWA 6.236,6 (14,8) 6.221,8 Aktywa obrotowe 6.236,6 (14,8) 6.221,8 Zapasy 3.559,6 30,8 3.590,4 Należności z tytułu dostaw i usług 2.677,0 (45,6) 2.631,4 KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA 10.843,9 (14,8 ) 10.829,1 Kapitał własny Zyski zatrzymane 8.432,2 (8,7) 8.423,5 Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego 210,0 (31,0) 179 Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2.201,7 24,9 2.226.6 MSSF 9 Instrumenty finansowe Wybrana polityka rachunkowości Wycena aktywów i zobowiązań finansowych Od 1 stycznia 2018 r oku Grupa kwalifikuje aktywa finansowe oraz zobowiązania finansowe do następujących kategorii: • wyceniane według zamortyzowanego kosztu, • wyceniane w wartośc i godziwej przez inne całkowite dochody, • wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. Klasyfikacji Grupa dokonuje na moment począ tkowego ujęcia aktywów . Do aktywów i zobowiązań według zamortyzowanego kosztu Grupa klasyfikuje: • aktywa finansowe: należności z tytułu dostaw i usług, środki pieniężne i ich ekwiwalenty, lokaty, depozyty zabezpieczające, p ozostałe należności, • zobowiązania finansowe: kredyty, pożyczki, obligacje, zobowiązania z tytułu dostaw i usług, pozostałe zobowiązania. Do aktywów wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody Grupa klasyfikuje udziały i akcje w jednostkach pozos tałych.


  GRUPA KAPITAŁOWA LOTOS Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  13
  Do aktywów/zobowi ązań wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy Grupa klasyfikuje pochodne instrumenty finansowe niewyznaczone dla celów rachunkowości zabezpieczeń. Utrata wartości aktywów finansowych Do szacowania utraty wartości aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu Grupa stosuje model straty oczekiwanej, który bazuje na kalkulacji strat oczekiwanych, niezależnie od tego czy przesłanki wystąpiły czy nie. Dotychczas stosowany przez Grupę model utraty wartości bazował na koncepc ji strat poniesionych. Zgodnie z MSR 39 w zakresie tworzenia odpisów aktualizujących Grupa była zobowiązana do oceny wystą pienia przesłanek utraty wartości i w sytuacji ich stwierdzenia oszacowania odpisu z tytułu utraty wartości. W zakresie rachunkowośc i zabezpieczeń Grupa nie skorzystała z możliwości wdrożenia zmian wynikających z MSSF 9 . Na dzień 1 stycznia 2018 roku Grupa kontynuuje zasady rachunkowości w zakresie rachunkowości zabezpieczeń zgodnie z wymogami MSR 39 (patrz nota 7 .24 do skonsolidowaneg o sprawozdania finansowego za rok 2017) . Poniższa tabela prezentuje wpływ wdrożenia MSSF 9 na zmianę klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych Grupy na dzień 1 styczn ia 2018 roku:
  Kategorie i klasy instrumentów finansowych wg MSR 39
  MSR 39 MSSF 9
  Wpływ zmiany 1 stycznia 2018
  Wycena wg zamortyzowanego kosztu/kosztu historycznego
  Wycena wg wartości godziwej przez wynik finansowy
  Wycena wg zamortyzowanego kosztu
  Wycena wg wartości godziwej przez:
  Wynik finansowy
  Inne całkowite dochody Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy – przeznaczone do obrotu:
  - 164,5 - 164,5 - -
  Pochodne instrumenty finansowe - 164,5 - 164,5 - - Pożyczki i należności: 5.047,5 - 5.047,5 - - - Należności z tytułu dostaw i usług 2.677,0 - 2.677,0 - - - Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1.920,7 - 1.920,7 - - - Pozostałe aktywa finansowe 449,8 - 449,8 - - - Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży: 9,8 - - - 9,8 -
  Udziały i akcje* 9,8 - - - 9,8 -
  * wycena wg kosztu historycznego
  4.2 Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, ale nie mają zastosowania
  Nowe standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje, które zostały opublikowan e po dniu 31 grudnia 2017 roku i które nie zostały przyjęte przez Unię Europejską:

  • Zmiany do Odniesień do Założeń Koncepcyjnych zawartych w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej opublikowane 29 marca 2018 roku (mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczyna jących się 1 stycznia 2020 roku lub później). Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie standardów, interpretacji lub zmian, które nie weszły dotychczas w życ ie. Zarząd Spółki jest w trakcie analizy ich wpływu na stosowane przez Grupę zasady (polityki) rachunkowości oraz przyszłe sprawozdania finansowe. MSSF 16 „Leasing” obowiązuje w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku i później. Zgodnie z nowym standardem, wszystkie umowy leasingu (z ograniczonymi wyjątkami) będą ujmowane jako składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania oraz zobowi ązanie z tytułu leasingu. Grupa zakłada wdrożenie standardu metodą retrospektywną zmodyfikowaną, z łącznym efektem pierwszego zastosowania MSSF 16 ujętym na dzień 1 sty cznia 2019 roku, bez przekształcania danych porównawczych.
  4.3 Zastosowane kursy walut
  Dla potrzeb wyceny bilansowej oraz przeliczenia na złote polskie sprawozdań finansowych zagranicznych jednostek i grup kapita łowych zastosowano następujące kursy walut obcy ch ustalone na podstawie notowań ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski („NBP”):
  Średni kurs NBP na dzień 30 czerwca 2018 (1) 31 grudnia 2017 (2) USD 3,7440 3,4813 EUR 4,3616 4,1709 GBP 4,9270 4,7001 NOK 0,4599 0,4239 (1) Tabela kursów średnich NBP obowiązująca na dzień 30 czerwca 2018 roku. (2) Tabela kursów średnich NBP obowiązująca na dzień 31 grudnia 2017 roku.


  GRUPA KAPITAŁOWA LOTOS Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  14
  Średni kurs NBP za ok res sprawozdawczy 6 miesięcy zakończone 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2018 (1) 30 czerwca 2017 (2) USD 3,5192 3,8964 EUR 4,2395 4,2474 GBP 4,8179 4,9310 NOK 0,4420 0,4618 (1) W edług kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku. (2) W edług kursu stanowiącego śr ednią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku.
  5. Sezonowość i cykliczność działalności w okresie śródrocznym
  Działalność Grupy nie wykazuje sezonowości lub cykliczności w okresie śródrocznym.
  6. Istotne zmiany pozycji sprawozdawczych, kwoty mające znaczący wpływ na aktywa, zobowiązania, kapitał, wynik fina nsowy netto lub przepływy środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość, wywierany wpływ lub częstotliwość
  Wszelkie istotne zmiany pozycji sprawozdawczych po zakończeniu ostatniego rocznego okresu sprawozdawczego, którym był rok 2017 , zostały zaprezentowane w podstawowych częściach sprawozdania finansowego, uzupełni onych dodatkową informacją zawartą w poszczególnych notach objaśniających. Opis zmian istotnych pozycji sprawozdawczych oraz czynników wpływających na wyniki finansowe osiągnięte w okresie sprawozdawc zym przedstawiono w Sprawozdaniu Zarządu z działalnośc i Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 półrocze 2018 roku w punkcie 2 oraz w Komentarzu Zarządu do wyników za 2 kwartał 2018 roku.
  7. Zmiany wartości szacunkowych kwot, które były pr ezentowane w poprzednich okresach śródrocznych bieżącego roku obrotowego, lub zmiany wartości szacunkowych prezentowane w poprzednich latach obrotowych, jeśli wywierają one istotny wpływ na bieżący okres śródroczny
  W Grupie nie wystąpiły istotne zmiany wartości szacunkowych kwot prezentowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych, które miały istotny wpływ na bieżący okres śródroczny.
  8. Segmenty działalności
  Segment wydobywczy Segment produkcji i handlu Korekty konsolidacyjne Skonsolidowane
  3 miesiące zakończone 30 czerwca 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 (niebadane) Przychody ze sprzedaży: 368,8 344,3 7.305,0 5.256,1 (142,8) (145,5) 7.531,0 5.454,9 między segmentami 128,0 132,5 14,8 13,0 (142,8) (145,5) - - poza Grupę Kapitałową 240,8 211,8 7.290,2 5.243,1 - - 7.531,0 5.454,9 Zysk/(Strata) operacyjny/(a) (EBIT) 176,4 123,7 719,2 45,1 2,3 4,1 897,9 172,9
  Amortyzacja 60,3 79,8 123,8 131,2 - (0,3) 184,1 210,7
  Zysk/(Strata) operacyjny/(a) przed uwzględnieniem amortyzacji (EBITDA) 236,7 203,5 843,0 176,3 2,3 3,8 1.082,0 383,6

  Segment wydobywczy Segment produkcji i handlu Korekty konsolidacyjne Skonsolidowane
  6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 (niebadane) Przychody ze sprzedaży: 665,5 712,9 13.396,2 10.436,8 (206,0) (247,5) 13.855,7 10.902,2 między segmentami 178,5 219,3 27,5 28,2 (206,0) (247,5) - - poza Grupę Kapitałową 487,0 493,6 13.368,7 10.408,6 - - 13.855,7 10.902,2 Zysk/(Strata) operacyjny/(a) (EBIT) 322,4 306,1 1.009,5 449,4 13,8 (6,1) 1.345,7 749,4
  Amortyzacja 119,0 162,9 248,2 275,1 - (0,7) 367,2 437,3 Zysk/(Strata) operacyjny/(a) przed uwzględnieniem amortyzacji (EBITDA) 441,4 469,0 1.257,7 724,5 13,8 (6,8) 1.712,9 1.186,7

  Segment wydobywczy Segment produkcji i handlu Korekty konsolidacyjne Skonsolidowane
  30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 (niebadane) (badane) (niebadane) (badane) (niebadane) (badane) (niebadane) (badane) Aktywa razem 4.313,2 4.267,1 20.026,1 18.744,6 (1.849,2) (1.840,5) 22.490,1 21.171,2


  GRUPA KAPITAŁOWA LOTOS Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  15
  Segment wydobywczy Segment produkcji i handlu Skonsolidowane Struktura geograficzna 3 miesiące zakończone 30 czerwca 2018 2017 2018 2017 2018 2017 Sprzedaż krajowa: 1,3 1,0 5.861,8 4.406,0 5.863,1 4.407,0 produkty i usługi 1,0 1,0 5.639,5 4.136,1 5.640,5 4.137,1 towary i materiały 0,3 - 222,3 269,9 222,6 269,9 Sprzedaż zagraniczna: 239,5 210,8 1.428,4 837,1 1.667,9 1.047,9 produkty i usługi 239,4 210,7 1.367,7 766,9 1.607,1 977,6 towary i materiały 0,1 0,1 60,7 70,2 60,8 70,3 Razem 240,8 211,8 7.290,2 5.243,1 7.531,0 5.454,9
  Segment wydobywczy Segment produkcji i handlu Skonsolidowane
  Struktura geograficzna 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2018 2017 2018 2017 2018 2017 Sprzedaż krajowa: 4,7 2,9 10.398,3 8.488,4 10.403,0 8.491,3 produkty i usługi 4,2 2,8 9.687,9 7.927,2 9.692,1 7.930,0 towary i materiały 0,5 0,1 710,4 561,2 710,9 561,3 Sprzedaż zagraniczna: 482,3 490,7 2.970,4 1.920,2 3.452,7 2.410,9 produkty i usługi 482,2 490,6 2.843,8 1.793,1 3.326,0 2.283,7 towary i materiały 0,1 0,1 126,6 127,1 126,7 127,2
  Razem 487,0 493,6 13.368,7 10.408,6 13.855,7 10.902,2

  Segment wydobywczy Segment produkcji i handlu Skonsolidowane Struktura asortymentowa 3 miesiące zakończone 30 czerwca 2018 2017 2018 2017 2018 2017 Benzyny - - 1.170,4 833,3 1.170,4 833,3 Benzyna surowa - - 291,4 166,3 291,4 166,3 Oleje napędowe - - 3.778,0 2.749,2 3.778,0 2.749,2 Paliwo bunkrowe - - 50,1 34,0 50,1 34,0 Lekki olej opałowy - - 87,5 95,6 87,5 95,6 Ciężki olej opałowy - - 486,2 220,4 486,2 220,4 Paliwo lotnicze - - 363,1 230,8 363,1 230,8 Oleje smarowe - - 72,3 69,5 72,3 69,5 Oleje bazowe - - 141,9 124,5 141,9 124,5 Asfalty - - 332,2 302,8 332,2 302,8 Gazy płynne - - 134,9 116,3 134,9 116,3 Ropa naftowa 60,8 56,8 - - 60,8 56,8 Gaz ziemny 167,2 141,9 - - 167,2 141,9 Pozostałe produkty, towary i materiały rafineryjne 0,2 - 150,8 126,2 151,0 126,2
  Pozostałe produkty, towary i materiały 9,5 1,0 149,2 115,2 158,7 116,2 Usługi 3,1 12,1 91,2 97,0 94,3 109,1 Efekt rozliczenia rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych - - (9,0) (38,0) (9,0) (38,0)
  Razem 240,8 211,8 7.290,2 5.243,1 7.531,0 5.454,9 Segment wydobywczy Segment produkcji i handlu Skonsolidowane Struktura asortymentowa 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2018 2017 2018 2017 2018 2017 Benzyny - - 2.157,6 1.749,5 2.157,6 1.749,5 Benzyna surowa - - 594,2 395,6 594,2 395,6 Oleje napędowe - - 6.555,0 5.427,8 6.555,0 5.427,8 Paliwo bunkrowe - - 90,9 60,7 90,9 60,7 Lekki olej opałowy - - 290,4 300,7 290,4 300,7 Ciężki olej opałowy - - 1.000,6 641,8 1.000,6 641,8 Paliwo lotnicze - - 648,2 340,2 648,2 340,2 Oleje smarowe - - 144,3 132,0 144,3 132,0 Oleje bazowe - - 276,2 248,5 276,2 248,5 Asfalty - - 358,3 348,1 358,3 348,1 Gazy płynne - - 233,2 220,2 233,2 220,2 Ropa naftowa 138,5 141,6 320,8 - 459,3 141,6 Gaz ziemny 321,2 318,9 0,3 - 321,5 318,9 Pozostałe produkty, towary i materiały rafineryjne 0,2 - 271,9 196,8 272,1 196,8
  Pozostałe produkty, towary i materiały 17,8 2,9 258,5 218,0 276,3 220,9 Usługi 9,3 30,2 186,9 199,1 196,2 229,3
  Efekt rozliczenia rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych - - (18,6) (70,4) (18,6) (70,4)
  Razem 487,0 493,6 13.368,7 10.408,6 13.855,7 10.902,2


  GRUPA KAPITAŁOWA LOTOS Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  16
  9. Koszty według rodzaju
  3 miesiące zakończone 6 miesięcy zakończone 3 miesiące zakończone 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2018 30 czerwca 2018 30 czerwca 2017 30 czerwca 2017 Nota (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane) Amortyzacja 8 184,1 367,2 210,7 437,3 Zużycie materiałów i energii (1) 5.631,6 10.340,0 3.883,9 7.782,7 Usługi obce 380,3 711,6 449,0 784,4 Podatki i opłaty 124,2 261,6 115,2 242,1 Koszty świadczeń pracowniczych 180,3 378,1 180,4 376,2 Pozostałe koszty rodzajowe 63,2 115,2 76,2 117,5 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 234,1 722,2 290,7 589,4 Razem koszty według rodzaju 6.797,8 12.895,9 5.206,1 10.329,6 Zmiana stanu produktów oraz korekty kosztu własnego (156,5) (378,4) 79,8 (164,7)
  Razem 6.641,3 12.517,5 5.285,9 10.164,9 w tym:
  Koszt własny sprzedaży 6.207,1 11.671,4 4.881,5 9.366,5 Koszty sprzedaży 341,6 647,1 298,4 583,4 Koszty ogólnego zarządu 92,6 199,0 106,0 215,0 (1) W tym ujemne różnice kursowe dotyczące działalności operacyjnej ujęte w koszcie własnym sprzedaży za okres 3 i 6 miesięcy zakończony 30 cz erwca 2018 roku: 57,8 mln zł i 63,6 mln zł (za okres 3 i 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku: 0,6 mln zł i 7,0 mln zł dodatnich różnic kursowych).

  10. Pozostałe przychody
  3 miesiące zakończone 6 miesięcy zakończone 3 miesiące zakończone 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2018 30 czerwca 2018 30 czerwca 2017 30 czerwca 2017 (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane) Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - 0,4 1,5 Dotacje 7,9 8,3 2,7 11,8 Rezerwy - 0,1 12,4 12,1 Odszkodowania 4,9 6,0 0,5 1,9 Zwrot akcyzy (1) - - 1,1 1,6 Pozostałe 1,4 3,9 1,7 3,4
  Razem 14,2 18,3 18,8 32,3 (1) Zwroty podatku akcyzowego nienależnie zapłaconego w poprzednich okresach oraz odliczenia z tytułu zużycia komponentów lub dod atków do produkcji wyrobów gotowych, od których podatek akcyzowy został rozliczony na wcześniejszych etapach obrotu.
  11. Pozostałe koszty
  3 miesiące zakończone 6 miesięcy zakończone 3 miesiące zakończone 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2018 30 czerwca 2018 30 czerwca 2017 30 czerwca 2017 Nota (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane) Strata z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych, w tym: 0,1 0,1 8,5 9,3
  - odpis z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych związanych z infrastrukturą gazociągową ze złoża B -3 17 - - 9,3 9,3
  - pozostałe 0,1 0,1 (0,8) - Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1,1 1,1 - - Strata z tytułu utraty wartości należności 1,7 1,3 0,2 0,9 Kary i odszkodowania 0,9 1,4 1,6 2,5 Szkody majątkowe związane z normalną działalnością 0,4 0,7 0,5 1,3
  Składki członkowskie związane z przynależnością do organizacji branżowych 0,3 0,9 0,1 0,8
  Darowizny na cele społeczne - 2,4 3,0 3,1 Pozostałe 1,5 2,9 1,0 2,3
  Razem 6,0 10,8 14,9 20,2
  GRUPA KA PITAŁOWA LOTOS Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  17
  12. Przychody finansowe
  3 miesiące zakończone 6 miesięcy zakończone 3 miesiące zakończone 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2018 30 czerwca 2018 30 czerwca 2017 30 czerwca 2017 (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane) Dywidendy 5,3 5,3 4,2 4,2 Odsetki: 7,9 15,7 4,5 9,3 - od należności z tytułu dostaw i usług 0,5 1,3 0,7 1,6 - od środków pieniężnych 1,0 1,6 0,7 1,2 - od lokat 6,4 12,4 1,9 4,9 - pozostałe - 0,4 1,2 1,6 Różnice kursowe: - - 36,4 43,2 - od kredytów - - 60,2 109,3 - z przeliczenia pożyczek wewnątrzgrupowych (1) - - (28,3) (68,1) - od zrealizowany ch transakcji w walutach obcych na rachunkach bankowych - - 5,8 2,7
  - od obligacji, w tym od wewnątrzgrupowych (1) - - 3,0 (2,9) - od depozytów, lokat i innych środków pieniężnych - - (4,1) (3,2) - pozostałe - - (0,2) 5,4 Aktualiza cja wartości pochodnych instrumentów finansowych : - - 106,4 201,8
  - wycen a - - 88,2 212,6 - rozliczenie - - 18,2 (10,8) Pozostałe - 2,1 - - Razem 13,2 23,1 151,5 258,5 (1) Zgodnie z regulacjami MSR 21 „Skutki zmian kursów wymiany walut obcych” różnice kursowe dotyczące walutowych transakcji wewnątrzgrupowych ujmowane są w wyniku netto Grupy . Grupa stosuje zasadę kompensowania podobnych typów transakcji zgodnie z zapisami MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”, pkt 34 i pkt 35. Grupa wykazuje istotne pozycje przychodów i kosztów ujętych w wyniku finansowym oddzielnie, co zaprezentowano w tabeli powyżej.
  13. Koszty finansowe
  3 miesiące zakończone 6 miesięcy zakończone 3 miesiące zakończone 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2018 30 czerwca 2018 30 czerwca 2017 30 czerwca 2017 Nota (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane) Odsetki: 48,8 89,3 52,6 106,6 - od kredytów 23,8 46,8 28,8 62,7 - od pożyczek 0,7 1,5 0,9 1,8 - od obligacji 5,2 7,7 5,0 6,7 - od zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 5,3 9,4 4,7 9,7 - dyskonto od rezerw na kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego, na rekultywację oraz pozostałych rezerw 21 12,0 20,6 12,2 22,0
  - koszty dyskonta od zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych 1,3 2,7 1,5 2,9
  - pozostałe 0,5 0,6 (0,5) 0,8 Różnice kursowe: 84,4 7,8 - - - od kredytów 110,6 79,4 - - - z przeliczenia pożyczek wewnątrzgrupowych (1) (37,7) (57,5) - - - od zrealizowanych transakcji w walutach obcych na rachunkach bankowych 9,5 (19,6) - -
  - od obliga cji 8,9 9,8 - - - od depozytów, lokat i innych środków pieniężnych (9,4) (7,0) - -
  - pozostałe 2,5 2,7 - - Aktualizacja wartości pochodnych instrumentów finansowych: 18,1 8,8 - -
  - wycena 1,6 50,7 - - - rozliczenie 16,5 (41,9) - - Prowizje bankowe 6,9 10,4 3,8 8,0 Pozostałe - 0,1 0,5 0,8 Razem 158,2 116,4 56,9 115,4 (1) Zgodnie z regulacjami MSR 21 „Skutki zmian kursów wymiany walut obcych” różnice kursowe dotyczące walutowych transakcji wewnątrzgrupowych ujmowane są w wyniku netto Grupy . Grupa stosuje zasadę kompensowania podobnych typów transakcji zgodnie z zapisami MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”, pkt 34 i pkt 35. Grupa wykazuje istotne pozycje przychodów i kosztów ujętych w wyniku finansowym oddzielnie, co zaprezentowano w tabeli powyżej.


  GRUPA KA PITAŁOWA LOTOS Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  18
  14. Podatek dochodowy
  14.1 Obciążenia podatkowe
  3 miesiące zakończone 6 miesięcy zakończone 3 miesiące zakończone 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2018 30 czerwca 2018 30 czerwca 2017 30 czerwca 2017 (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane) Podatek bieżący 206,6 336,4 96,7 108,6 Podatek odroczony 12,5 61,0 14,3 216,8 Razem podatek dochodowy wykazany w wyniku netto 219,1 397,4 111,0 325,4
  Obciążenie podatkowe wykazane w innych całkowitych dochodach/(stratach) netto (37,7) (27,2) 45,9 91,0
  Dla podmiotów działających na terenie Polski część bieżąca oraz odroczona podatku dochodowego ustalona została według stawki 19%. Dla norweskiej spółki zależnej LOTOS Exploration and Production Norge AS marginalna stopa podatkowa wynosi 78% podstawy opodatkowania. Dochody z działalności tej spółki podlegają opodatkowaniu w ramach dwóch równoległych systemów podatkowych: systemu podatku d ochodowego (stawka podatku 23%) oraz systemu podatku naftowego (dodatkowa stawka podatku 55%). Dla litewskich spółek zależnych z GK AB LOTOS Geonafta podatek w części bieżącej i odroczonej ust alony został według stawki 15%.
  14.2 Odroczony podatek dochodowy
  Sprawozdanie z sytuacji finansowej Zmiana stanu
  31 grudnia 2017
  Wpływ zmiany polityki rachunkowości
  1 stycznia 2018
  30 czerwca 2018
  (badane) (niebadane) (niebadane)
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 415,4 - 415,4 453,6 38,2
  Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego (277,7) 31,0 (246,7) (287,5 ) (40,8) Aktywa / (Zobowiązania) netto z tytułu podatku odroczonego 137,7 31,0 168,7 166,1 (2,6)
  Różnice kursowe z przeliczenia pozycji podatku odroczonego jednostek zagranicznych (31,2)
  Podatek odroczony wykazany w innych całkowitych dochodach/(stratach) netto
  (27,2)
  Obciążenie z tytułu podatku odroczonego wykazane w wyniku netto (61,0)

  14.3 Aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego
  Ze względu na to, że spółki Grupy są odrębnymi podatnikami, podatek odroczony (aktywa oraz zobowiązania z tytułu podatku odroczonego) obliczany jest indywidualnie w poszczególnych spółkach. Spółki w Grupie kompensują aktywa oraz zobowiązania z ty tułu podatku odroczonego.


  GRUPA KA PITAŁOWA LOTOS Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  19
  Aktywa (zobowiązania) z tytułu podatku odroczonego przed kompensatą składają się z następujących pozycji:

  31 grudnia 2017 Wpływ zmiany polityki rachunkowości 1 stycznia 2018
  Podatek odroczony wykazany w wyniku netto
  Podatek odroczony wykazany w innych całkowitych dochodach/(stratach) netto
  Różnice kursowe z przeliczenia pozycji podatku odroczonego jednostek zagranicznych
  30 czerwca 2018
  (badane) (niebadane) (niebadane) Aktywa z tytułu podatku odroczonego Świadczenia pracownicze 59,1 - 59,1 (6,6) (0,2) 0,2 52,5 Odpisy aktualizujące wartość zapasów 0,9 - 0,9 (0,1) - - 0,8 Odpisy aktualizujące warto ść rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych 301,7 - 301,7 (1,0) - 28,1 328,8
  Ujemna wycena pochodnych instrumentów finansowych 6,0 - 6,0 (4,6) - - 1,4 Różnice kursowe z przeszacowania pozycji w walutach obcych - - - 0,4 - - 0,4
  Odpisy aktualizujące wartość należności 7,9 - 7,9 - - - 7,9 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 26,4 - 26,4 11,7 - - 38,1 Rezerwy/Aktywa na likwida cję kopalń ropy naftowej I gazu ziemnego oraz rekultywację terenu 499,4 - 499,4 34,4 - 41,8 575,6
  Aktywa z tytułu niezrealizowanej marży 6,7 - 6,7 (2,7) - - 4,0 Straty podatkowe rozliczane w czasie 2,3 - 2,3 9,0 - - 11,3 Pozostałe rezerwy 9,2 - 9,2 0,8 - - 10,0 Rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych 52,9 - 52,9 - 27,4 - 80,3 Pozostałe 15,2 - 15,2 11,3 - 0,1 26,6 987,7 - 987,7 52,6 27,2 70,2 1.137,7 Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego
  Różnica pomiędzy bieżącą wartością podatkową i księgową rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych 714,0 - 714,0 72,9 - 36,5 823,4
  Różnica pomiędzy bieżącą wartością podatkową i księgową rozliczeń z tytułu wspólnych działań (złoża norweskie) 15,5 (31,0 ) (15,5 ) 32,2 - - 16,7
  Dodatnia wycena pochodnych instrumentów finansowych 8,4 - 8,4 5,3 - - 13,7 Różnice kursowe z przesza cowania pozycji w walutach obcych 2,3 - 2,3 (2,3) - - -
  Rezerwa z tytułu nabytych litewskich koncesji poszukiwawczo – wydobywczych 15,4 - 15,4 (0,5) - 0,7 15,6
  Naliczone odsetki 46,6 - 46,6 1,0 - - 47,6 Pozostałe 47,8 - 47,8 5,0 - 1,8 54,6 850,0 (31,0 ) 819,0 113,6 - 39,0 971,6
  Aktywa / (Zobowiązania) netto z tytułu podatku odroczonego 137,7 31,0 168,7 (61,0) 27,2 31,2 166,1 Przewidywany termin wygaśnięcia dodatnich różnic prz ejściowych przypada na lata 2018 - 2083.


  GRUPA KA PITAŁOWA LOTOS Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  20
  15. Zysk netto przypadający na jedną akcję
  3 miesiące zakończone 6 miesięcy zakończone 3 miesiące zakończone 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2018 30 czerwca 2018 30 czerwca 2017 30 czerwca 2017 (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane) Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej w mln zł (A) 534,9 855,7 157,4 568,3
  Średnia ważona liczba akcji w mln sztuk (B) 184,9 184,9 184,9 184,9
  Zysk netto na jedną akcję (w zł) (A/B) 2,89 4,63 0,85 3,07 Zysk netto przypadający na jedną akcję dla każdego okresu sprawozdawczego jest obliczony poprzez podzielenie zysku netto za dany okres sprawozdawczy przez średnią ważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym. W okresie 3 i 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2018 roku oraz 2017 roku rozwodniony zysk netto na jedną akcję jest równy zyskowi podstawowemu, ponieważ nie występują instrumenty rozwadniające zysk netto na jedną akcję.
  16. Dywidendy
  Na dzień 30 czerwca 2018 roku oraz na dzień 31 grudnia 2017 roku w Grupie LOTOS S.A. występowały ograniczenia do przekazywania funduszy w postaci dywidend. Ograniczenia wynikają z zapisów zawartej w dniu 27 czerwca 2008 roku umowy kredytowej związanej z finansowaniem Programu 10+. Umowa kredytowa ogranicza możliwo ść wypłaty dywidendy przez Grupę LOTOS S.A., a jej wysokość jest uzależniona od spełnienia określonych warunków, w tym wypracowania odpowiedniej nadwyżki pieniężnej oraz osiągnięcia określonych poziomów wskaźników finansowych. W dniu 28 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017 . Zgodnie z treścią uchwały zysk netto za rok 2017 w wysokości 1.419,5 mln zł zostanie przeznaczony na: • wypłatę dywidendy - kwota w wysokości 184,9 mln zł, • pokrycie straty netto z roku 2014 i 2015 - kwota 347,0 mln zł, • zasilenie kapitału zapasowego - kwota 887,6 mln zł. Dywidenda zostanie wypłacona w dni u 28 września 2018 roku. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1 zł brutto.


  GRUPA KAPITAŁOWA LOTOS Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  21
  17. Odpisy aktualizujące
  Aktywa trwałe segmentu wydobywczego Aktywa trwałe segmentu produkcji i handlu Zapasy Należności Razem
  3 miesiące zakończone 30 czerwca
  2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
  Stan na początek (niebadane) 1.908,3 1.940,8 89,8 64,0 4,1 2,6 102,5 165,8 2.104,7 2.173,2 Utworzenie 0,3 9,3 - - 0,4 8,7 2,0 2,5 2,7 20,5 Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 92,3 (60,0) - - - - - - 92,3 (60,0)
  W ykorzystanie / Rozwiązanie - - (5,4) (0,9) (0,2) (0,1) (0,9) (5,6) (6,5) (6,6) Stan na koniec (niebadane) 2.000,9 1.890,1 84,4 63,1 4,3 11,2 103,6 162,7 2.193,2 2.127,1
  Aktywa trwałe segmentu wydobywczego Aktywa trwałe segmentu produkcji i handlu Zapasy Należności Razem
  6 miesięcy zakończone 30 czerwca
  2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
  Stan na początek (badane) 1.863,3 2.044,0 89,8 86,1 4,0 2,1 104,2 165,3 2.061,3 2.297,5 Utworzenie 0,3 10,1 (1) - - 1,3 9,3 3,1 4,2 4,7 23,6 Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 137,3 (164,0) - - - - - - 137,3 (164,0)
  W ykorzystanie / Rozwiązanie - - (5,4) (23,0) (2) (1,0) (0,2) (3,7) (6,8) (10,1) (30,0) Stan na koniec (niebadane) 2.000,9 1.890,1 84,4 63,1 4,3 11,2 103,6 162,7 2.193,2 2.127,1 (1) W tym kwota 9,3 mln zł z tytułu odpisu aktualizującego wartość infrastruktury gazociągowej ze złoża B -3. Odpis został ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji Pozostałe koszty (patrz też nota 11). (2) W tym kwota 22,1 mln zł z tytułu wykorzystania odpisów aktualizujących wartość zaniechanych inwestycji w instalacje rafineryjne (bez wpływu na wynik). Zgodnie z MSR 2 zapasy wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia z uwzględnieniem odpisów aktualizujących tę wa rtość do poziomu ceny sprzedaży netto możliwej do uzyskania, jeżeli ta cena jest niższa. Zmiana stanu odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa trwałe oraz aktywa niematerialne ujęta jest w pozostałej działalności op eracyjnej. Efekt aktualizacji wartości zapasów prezentowany jest w koszcie własnym sprzedaży. Utworzenie i rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności prezentowane jest w pozostałej działalności op eracyjnej w zakresie należności głównych oraz w działalności finansowej w zakresie odsetek za nieterminową płatność.


  GRUPA KAPITAŁOWA LOTOS Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  22
  18. Transakcje zakupu i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych
  6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2018 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2017 (niebadane) (niebadane) Zakup aktywów segmentu wydobywczego 195,2 115,9 Zakup aktywów segmentu produkcji i handlu 173,0 658,9 Razem 368,2 774,8 W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2018 roku zakupy w segmencie wydobywczym dotyczyły głównie złoża B -8 na Morzu Bałtyckim oraz eksploatacji złóż Sleipner i YME w Norwegii. W segmencie produkcji i handlu zakupy związane były głównie z Pro jektem EFRA. W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2017 roku zakupy w segmencie wydobywczym dotyczyły głównie złoża B -8 na Morzu Bałtyckim oraz eksploatacji złóż Heimdal i Sleipner w Norwegii. W segmencie produkcji i handlu zakupy związane były z Projekt em EFRA, budową instalacji Węzła Odzysku Wodoru (WOW ) oraz rozbudową sieci stacji paliw. Ponadto w 1 półroczu 2017 roku Grupa zakupiła katalizatory wykorzystywane w procesie rafineryjnym. Na dzień 30 czerwca 2018 roku nie ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej przyszłe zobowiązania umowne Grupy dotyczące zakupów rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych wynosiły 277,3 mln zł (31 grudnia 2017 roku: 395,0 mln zł). Na dzień 30 czerwca 2018 roku zakontraktowane nakłady związane były między innymi z Projektem EFR A, zagospodarowaniem złoża B- 8, modernizacją instalacji odparafinowania rozpuszczalnikowego, instalacją WOW oraz modernizacją lokomotyw. W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2018 roku oraz 2017 roku Grupa nie dokonywała istotnych transakcji sprzedaży rzeczowych aktywów trwały oraz aktywów niematerialnych.
  19. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  30 czerwca 2018 30 czerwca 2017 (niebadane) (niebadane) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 1.691,9 1.047,2
  Kredyty w rachunku bieżącym (292,6) (160,2) Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty wykazane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 1.399,3 887,0

  20. Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
  30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 (niebadane) (badane) Kredyty bankowe: 4.010,3 3.903,0 - celowe kredyty inwestycyjne 3.470,7 3.426,9 - kredyty obrotowe 307,7 139,4 - kredyt na refinansowanie i finansowanie zapasów 753,9 696,8 - środki zgromadzone na lokatach bankowych zabezpieczających spłatę odsetek oraz rat kapitałowych (522,0) (360,1)
  Pożyczki 62,1 68,3 Obligacje 214,1 313,0 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 197,4 141,6 Razem 4.483,9 4.425,9 w tym: część długoterminowa 2.865,4 2.738,3 część krótkoterminowa 1.618,5 1.687,6
  6 miesięcy zakończone 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2018 30 czerwca 2017 Stan na początek okresu (badane) 4.425,9 5.557,2 Wpływy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 186,2 562,8 Emisja obligacji - 296,1 W ydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek (520,5) (531,7) W ykup obligacji (113,8) (77,0) Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (18,1) (17,8) Zapłacone odsetki i prowizje (92,0) (104,9) Naliczone odsetki i prowizje 102,2 100,9 Koszty rozliczane w czasie 7,6 1,1 Różnice kursowe 302,1 (626,4) Zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym 292,5 146,3 Zmiana stanu lokat zabezpieczonych na spłatę odsetek oraz rat kapitałowych (161,9) (138,7)
  Nabycie rzeczowych aktywów trwałych w drodze leasingu 72,6 1,4 Pozostałe 1,1 0,9
  Stan na koniec okresu (niebadane) 4.483,9 5.170,2  GRUPA KAPITAŁOWA LOTOS Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  23
  W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2018 roku oraz 30 czerwca 2017 roku w Grupie nie wystąpiły zdarzenia dotyczące niespłacenia zobowiązań finansowych z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu finansowego , ani naruszenia istotnych postanowień tych umów mającego wpływ na sprawozdanie finansowe Grupy. W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2018 roku wpływy z tytułu zaciągniętych przez Grupę kredytów wyniosły 186,2 mln zł i dotyczyły kredytów inwestycyjnych spółki LOTOS Asfalt Sp. z o.o. (107 mln zł) oraz kredytu obrotowego spółki AB LOTOS Geonafta (79,2 mln zł ). Wydatki z tytułu spłaty kredytów w tym samym okresie wyniosły 514,1 mln zł i dotyczyły głównie kredytów inwestycyjnych Jednostki Dominującej (214,7 mln zł), kredytów spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS (180,8 mln zł) oraz kredytów spółki AB LOTOS Geonafta (91,7 mln zł) głównie w związku z refinansowaniem dotychczasowego zadłużenia. Powyższe kwoty zostały zaprezentowane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych z działalności finansowej odpowiednio w pozycjach: Wpływy z tytułu zaciągniętych kre dytów oraz Wydatki z tytułu spłaty kredytów . W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2018 roku Grupa nie zaciągała pożyczek, natomiast wydatki z tytułu spłaty pożycze k w tym samym okresie wyniosły 6,4 mln zł i dotyczyły głównie spłaty pożyczki na zak up platformy wiertniczej zrealizowany w segmencie wydobywczym w 2014 roku. Powyższa kwota spłaty została zaprezentowana w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych z działalności finansowej w pozycji Wydatki z tytułu spłaty pożyczek . W okresie 6 miesięcy zak ończonym dnia 30 czerwca 2018 roku dokonano wykupu części obligacji wyemitowanych przez spółkę LOTOS Petrobaltic S.A. W ydatki z tego tytułu w kwocie 113,8 mln zł zostały zaprezentowane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych z działalności fi nansowej w pozycji Wykup obligacji. W roku 2016 spółka celowa B8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Baltic S.K.A. (segment wydobywczy) zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego („BGK”) oraz Polskim Funduszem Rozwoju S.A. (Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych – Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych , „PFR” ) umowy dotyczące finansowania zagospodarowania złoża ropy naftowej B8 na Morzu Bałtyckim, w tym umowy dotyczące programu emisji obligacji senioralnych oraz programu emisji obligacji podpo rządkowanych. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wartość zobowiązania z tytułu wyemitowanych przez spółkę B8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Baltic S.K.A. obligacji, bez uwzględnienia wydatków związanych z emisją, wynosiła 214,1 mln zł . W związku z naru szeniem warunków emisji w dniu kończącym okres sprawozdawczy istniały podstawy do skorzystania z opcji wcześniejszego wykupu obligacji przez PFR i BGK. Podmioty finansujące nie poinformowały Grupy o zamiarze skorzystania z tej opcji. W dniu 25 lipca 2018 roku spółka B8 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Baltic S.K.A. zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego aneks do umowy programu emisji obligacji senioralnych oraz aneksy do warunków emisji obligacji, wyemitowanych przez spółkę i objętych przez BGK. W wyniku zawartych aneksów terminy wykupu zostały przesunięte na okresy w przedziale od 31 grudnia 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku. Jednocześnie emitent zobowiązał się do wcześniejszego wykupu części obligacji w dniu 30 września 2020 rok u. W dni u 27 lipc a 2018 roku spółka B8 S półka z ograniczoną odpowiedzialnością Baltic S.K.A. wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 30 mln USD. Środki pozyskane z emisji zostały przeznaczone na wykup wszystkich obligacji objętych przez Polski Fundus z Rozwoju S.A. W odniesieniu do obecnie wyemitowan ych i niewykupionych obligacji spółki B8 S półka z ograniczoną odpowiedzialnością Baltic S.K.A. na dzień 30 czerwca 2018 roku nie miało miejsca naruszenie zmienionych aneksem wskaźników finansowych, a tym sa mym brak jest obecnie podstaw do skorzystania przez BGK z opcji wcześniejszego wykupu obligacji.


  GRUPA KAPITAŁOWA LOTOS Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  24
  21. Rezerwy
  Rezerwy na koszty likwidacji i rekultywacji Pozostałe rezerwy Razem Rezerwa na kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego Rezerwy na wyłączone z użytkowania instalacje rafineryjne i pozostałe Razem Nota Polska Norwegia Litwa
  1 stycznia 2018 (badane) 196,9 814,8 13,1 12,5 1.037,3 37,0 1.074,3 Utworzenie - - - - - 0,3 0,3 Aktualizacja szacunku kosztów likwidacji - - - - - (0,1) (0,1) Zmiany wysokości rezerw wynikające z przybliżenia czasu wykonania zobowiązania (efekt odwracania dyskonta) 13 3,1 16,9 0,5 - 20,5 0,1 20,6
  Odsetki od funduszu likwidacji zakładu górniczego 0,2 - - - 0,2 - 0,2 Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - 69,8 0,6 - 70,4 0,4 70,8 W ykorzystanie - (2,1) - - (2,1) (11,4) (13,5) Rozwiązanie - - - (0,3) (0,3) (3,1) (3,4) 30 czerwca 2018 (niebadane) 200,2 899,4 14,2 12,2 1.126,0 23,2 1.149,2 w tym: część długoterminowa 200,2 896,7 14,2 12,1 1.123,2 1,4 1.124,6 część krótkoterminowa - 2,7 - 0,1 2,8 21,8 24,6 1 stycznia 2017 (badane) 186,5 958,6 14,0 15,2 1.174,3 82,8 1.257,1 Utworzenie - - - - - 4,1 4,1 Aktualizacja szacunku kosztów likwidacji - - - - - (0,4) (0,4) Zmiany wysokości rezerw wynikające z przybliżenia czasu wykonania zobowiązania (efekt odwracania dyskonta) 13 3,3 17,9 0,3 0,1 21,6 0,4 22,0
  Odsetki od funduszu likwidacji zakładu górniczego 0,2 - - - 0,2 - 0,2 Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - (86,8) (0,6) - (87,4) (2,3) (89,7) W ykorzystanie - (4,3) - - (4,3) (32,3) (36,6) Rozwiązanie - - - - - (15,4) (15,4) 30 czerwca 2017 (niebadane) 190,0 885,4 13,7 15,3 1.104,4 36,9 1.141,3 w tym: część długoterminowa 190,0 876,6 13,7 13,9 1.094,2 5,2 1.099,4 część krótkoterminowa - 8,8 - 1,4 10,2 31,7 41,9
  Rezerwy na koszty likwidacji i rekultywacji: Rezerwa na kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego Polska - rezerwy na przyszłe koszty likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach górniczych B -3 i B –8 oraz fundusz likwidacji zakładu górniczego tworzonego zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku - Prawo Geologiczne i Górnicze oraz Rozporządze niem Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 roku w celu pokrycia przyszłych kosztów likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego. Rezerwa na kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego Norwegia - rezerwy na przyszłe koszty likwidacji kopalni ropy naftow ej na złożu YME oraz kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego na złożach Heimdal oraz Sleipner. Rezerwa na kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego Litwa - rezerwy na przyszłe koszty likwidacji litewskich kopalń ropy naftowej. Rezerwy na wyłączone z użytkowania instalacje rafineryjne i pozostałe - rezerwa na rekultywację oraz koszty rozbiórki i likwidacji wyłączonych z użytkowania instalacji w spółce LOTOS Terminale S.A. , rezerwa na szacunkowe koszty demontażu rurociągu podwodne go eksploatowanego przez spółkę zależną Energobaltic Sp. z o.o. (GK LOTOS Petrobaltic S.A.) oraz na rekultywację te renu i usunięcie zanieczyszczeń .


  GRUPA KAPITAŁOWA LOTOS Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  25
  22. Zmiany sposobu (metody) ustalania wartości godziwej instrum entów finansowych wycenianych w wartości godziwej oraz zmiany w klasyfikacji instrumentów finansowych
  W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2018 roku w Grupie nie dokonywano zmian w sposobie (metodzie) ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy (zasady opisano w nocie 7.2 1 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017 ) oraz nie wystąpiły przesunięcia instrumentów finansowych pomiędzy poziomami hierarchii wartości godziwej (patrz nota 2 3.1 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017 ). Na dzień 30 czerwca 2018 roku jak również 31 grudnia 2017 roku Grupa posiadała instrumenty pochodne zaliczane do 2 poziomu hierarchii wartości godziwej.
  Hierarchia wartości godziwej (Poziom 2) 30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 (niebadane) (badane) Aktywa finansowe Swap towarowy 53,6 34,7 Forwardy i spoty walutowe 1,0 13,1 Swap procentowy (IRS) 18,0 9,3 Swap walutowy 0,7 107,4 Razem 73,3 164,5
  Zobowiązania finansowe
  Swap towarowy 6,2 3,8 Forwardy i spoty walutowe 10,3 9,5 Swap procentowy (IRS) 1,2 27,8 Swap walutowy 28,4 38,3 Razem 46,1 79,4 Na dzień 30 czerwca 2018 roku oraz na dzień 31 grudnia 2017 roku nie dokonywano zmian klasyfikacji instrumentów finansowych innych niż tych wynikających z wdrożen ia standardu MSSF 9 (patrz nota 4.1 ). Na dzień 30 czerwca 2018 roku Grupa ujęła udziały i akcje w jednostkach pozostałych w kwocie 9,8 mln zł w aktywach wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody. Na dzień 31 grudnia 2017 roku zgodnie z MSR 39 aktywa te były wykazane jako dostępne do sprzedaży i wyceniane według kosztu historycznego pomniejszonego o utworzone odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Na d zień 30 czerwca 2018 roku oraz na dzień 31 grudnia 2017 roku wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych nie odbiega istotnie od ich wartości księgowej.
  23. Zobowiązania i aktywa warunkowe
  23.1 Informacje o istotnych postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej i innych ryzykach Jednostki Dominującej lub jedno stek od niej zależnych oraz informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych
  Od dnia kończącego poprzedni ro k finansowy, tj. 31 grudnia 2017 roku do dnia publikacji niniejszego śródrocznego sprawozdania finansowego nie wystąpiły znaczące zmiany w zakresie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej i inny ch ryzyk Spółki lub jednostek od niej zależnych. Informacje na temat istotnych postępowań będących nadal w toku przedstawiono w nocie 29.1 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017.
  23.2 Pozostałe zobowiązania warunkowe
  Od dnia kończącego poprze dni ro k finansowy, tj. 31 grudnia 2017 roku do dnia publikacji niniejszego śródrocznego sprawozdania finansowego nie wystąpiły zmiany w zakresie pozostałych istotnych zobowiązań warunkowych Spółki lub jednostek od niej zależny ch.
  24. Informacje o podmiotach powiązanych
  24.1 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi, w których Grupa posiada udziały
  W okresie 3 i 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2018 roku Grupa przeprowadzała istotne transakcje ze spółką LOTOS - Air BP Polska Sp. z o.o., których łączna wartość wynosiła odpowiednio: 165,1 mln zł i 255,3 mln zł (w okresie 3 i 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2017 roku odpowiednio: 96,2 mln zł i 163,3 mln zł). Na dzień 30 czerwca 2018 roku saldo nierozliczonych należności z tego tytułu wynosiło 66,1 mln zł (31 grudnia 2017 : 34,5 mln zł). Transakcje zawierane ze spółką LOTOS - Air BP Polska Sp. z o.o. dotyczyły głównie sprzedaży paliwa lotniczego.
  24.2 Podmiot sprawujący kontrolę nad Grupą
  Na dzień 30 czerwca 2018 roku oraz na dzień 31 grudnia 2017 roku Skarb Państwa był właścicielem 53,19% akcji Grupy LOTOS S.A. W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2018 roku oraz 30 czerwca 2017 roku nie wystąpiły transak cje pomiędzy Spółką a Skarbem Państwa.
  24.2.1 Transakcje z jednostkami powiązanymi, w których Skarb Państwa sprawuje kontrolę, współkontrolę lub ma na nie znaczący wpływ
  W okresie 3 i 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2018 roku oraz 30 czerwca 2017 roku Grupa przeprowadziła transakcje z podmiotami powiązanymi poprzez Skarb Państwa, których łączna wartość była istotna. Transakcje były przeprowadzone na zasadach rynkowych i związane były z bieżącą działalnością operacyjną Grupy. Transakcje dotyczyły głównie zakupu i sprzedaży paliw, zakupu ropy naftowej, gazu ziemnego oraz usług transportowych .


  GRUPA KAPITAŁOWA LOTOS Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  26
  3 miesiące zakończone 6 miesięcy zakończone 3 miesiące zakończone 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2018 30 czerwca 2018 30 czerwca 2017 30 czerwca 2017
  (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane) Sprzedaż 216,2 279,5 123,8 199,6 Zakupy 440,7 893,7 353,4 798,0 30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 (niebadane) (badane) Należności 121,0 82,9 Zobowiązania 265,7 263,4 Ponadto Grupa wykazuje zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji oraz zobowią zań z tytułu leasingu fina nsowego wobec banków i instytucji finansowych, nad którymi Skarb Państwa sprawuje kontrolę, współkontro lę lub ma na nie znaczący wpływ. Do podmiotów tych należą między innymi PKO BP S.A., PEKAO S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego , Polski Fundusz Rozwoju S.A., Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 (niebadane) (badane) Kredyty bankowe 1.227,7 1.039,3 Pożyczki 62,1 68,3 Obligacje 214,1 201,7 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 24,6 27,4 Razem 1.528,5 1.336,7
  24.3 Wynagrodzenie głównej kadry kierowniczej
  W ynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki
  6 miesięcy zakończone 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2018 30 czerwca 2017 (niebadane) (niebadane) Zarząd
  Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia) 1,0 1,2 Zarząd – jednostki zależne (1)
  Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia) - 0,3 Rada Nadzorcza
  Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia) 0,3 0,3
  Razem (2) 1,3 1,8 (1) W ynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu Spółki z tytułu pełnienia funkcji we władzach spółek bezpośrednio i pośrednio zależnych . (2) W artość wynagrodzenia uwzględnia zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki . W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2018 roku oraz 30 czerwca 2017 roku Grupa nie zawierała żadnych znaczących transakcji z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej, nie udzielała wymienionym osobom żadnych pożyczek, zaliczek, gwarancji, ani nie zawi erała żadnych innych umów o charakterze nierynkowym, bądź o istotnym wpływie na niniejsze sprawozdanie finansowe. W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2018 roku oraz 30 czerwca 2017 roku, na podstawie złożonych oświadczeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, Grupa LOTOS S.A. nie uzyskała wiedzy o transakcjach zawartych przez ich małżonków, krewnych lub powinowatych w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli, bądź z innymi osobami, z którymi mają osobiste powiązania ze Spółką lub z podmiotem Grupy Kapitałowej LOTOS.
  W ynagrodzenie wypłacone głównej kadrze kierowniczej (za wyjątkiem członków Zarządu Spółki)
  6 miesięcy zakończone 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2018 30 czerwca 2017 (niebadane) (niebadane) Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia), w tym: 20,5 22,9 - wypłacona nagroda roczna 4,6 (1) 6,7 (2) - wypłacona nagroda jubileuszowa 0,2 0,3 (1) W ypłacone w 2018 roku wynagrodzenie z tytułu nagrody rocznej za rok 2017 . (2) W ypłacone w 2017 roku wynagrodzenie z ty tułu nagrody rocznej za rok 2016 . W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2018 roku oraz 30 czerwca 2017 roku Grupa nie udzielała pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze członkom głównej kadry kierowniczej.
  24.4 Transakcje z podmiotami powiąz anymi poprzez członków Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki
  W okresach 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2018 roku oraz 2017 roku Grupa przeprowadzała transakcje ze str onami powiązanymi poprzez członków Zarządu bądź Rady Nadzorczej. Transakcje te związane były z bieżącą działalnością operacyjną Grupy i dotyczyły głównie zakupu ubezpieczeń cywilno -prawnych oraz majątkowych w kwocie 6,6 mln zł (6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2017 roku: 25,8 mln zł), a saldo z tytułu nierozliczonych transakcji na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosiło 5,3 mln zł (31 grudnia 2017 roku: 0,9 mln zł). Ponadto, na dzień 30 czerwca 2018 roku Grupa wykazuje zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczk i w kwocie 4,6 mln zł. Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi przez członków Zarządu bądź Rady Nadzorczej były przeprowadzane na zasadach rynkowych .  27
  II. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2018 ROKU
  SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW
  SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZATWIERDZONYCH
  PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ  GRUPA LOTOS S.A. Śródroczne skrócone jed nostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku w milionach złotych
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 32 do 42 stanowią jego integralną część 28
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  3 miesiące zakończone 6 miesięcy zakończone 3 miesiące zakończone 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2018 30 czerwca 2018 30 czerwca 2017 30 czerwca 2017
  Nota (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane) Przychody ze sprzedaży 7.1 6.679,9 12.325,5 4.661,7 9.411,7
  Koszt własny sprzedaży 7.2 (5.890,3) (11.061,2) (4.559,5) (8.757,2) Zysk na sprzedaży 789,6 1.264,3 102,2 654,5 Koszty sprzedaży 7.2 (189,5) (365,3) (159,1) (320,6)
  Koszty ogólnego zarządu 7.2 (49,6) (104,9) (53,6) (104,2)
  Pozostałe przychody 7.3 8,9 9,6 4,6 14,3
  Pozostałe koszty (1,6) (5,1) (3,9) (5,2) Zysk/(Strata) operacyjny/(a) 557,8 798,6 (109,8) 238,8
  Przychody finansowe 7.4 374,5 402,0 227,7 346,3
  Koszty finansowe 7.5 (70,2) (69,4) (29,6) (61,1) Zysk przed opodatkowaniem 862,1 1.131,2 88,3 524,0
  Podatek dochodowy od osób prawnych 8.1 (94,9 ) (145,5) 4,9 (77,1)
  Zysk netto 767,2 985,7 93,2 446,9
  Inne całkowite dochody/(straty) Pozycje, które w przyszłości mogą zostać zreklasyfikowane do wyniku: Zabezpieczenia przepływów pieniężnych (199,4) (144,1) 241,7 479,2
  Podatek dochodowy dotyczący zabezpieczenia przepływów pieniężnych 8.1 37,9 27,4 (45,9) (91,0)
  Inne całkowite dochody/(straty) netto (161,5) (116,7) 195,8 388,2
  Całkowite dochody/(straty) ogółem 605,7 869,0 289,0 835,1
  Zysk netto na jedną akcję (w złotych)
  Średnia ważona liczba akcji w milionach sztuk 9 184,9 184,9 184,9 184,9
  - podstawowy 9 4,15 5,33 0,50 2,42
  - rozwodniony 9 4,15 5,33 0,50 2,42  GRUPA LOTOS S.A. Śródroczne skrócone jed nostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku w milionach złotych
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 32 do 42 stanowią jego integralną część 29
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  30 czerwca 2018 31 grudnia 2017
  Nota (niebadane) (badane)
  AKTYWA
  Aktywa trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe 5.948,4 6.042,6 Aktywa niematerialne 97,4 99,9 Udziały i akcje 2.344,5 2.288,5 Pochodne instrumenty finansowe 10,8 0,7
  Pozostałe aktywa długoterminowe 288,9 208,7
  Aktywa trwałe razem 8.690,0 8.640,4
  Aktywa obrotowe
  Zapasy 4.562,7 3.335,5
  - w tym zapasy obowiązkowe 2.866,5 2.116,9
  Należności z tytułu dostaw i usług 2.906,4 2.597,1 Pochodne instrumenty finansowe 48,2 152,8 Pozostałe aktywa krótkoterminowe 188,2 225,4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 13 738,5 828,1
  Aktywa obrotowe razem 8.444,0 7.138,9
  Aktywa razem 17.134,0 15.779,3
  KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
  Kapitał własny
  Kapitał podstawowy 184,9 184,9
  Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji 2.228,3 2.228,3
  Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych (341,9) (225,2)
  Zyski zatrzymane 7.505,1 6.704,3
  Kapitał własny razem 9.576,4 8.892,3
  Zobowiązania długoterminowe
  Kredyty 14 1.733,8 1.839,8 Pochodne instrumenty finansowe 1,4 6,7
  Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego 8.2 237,4 227,2
  Świadczenia pracownicze 61,5 58,6 Pozostałe zobowiązania i rezerwy 15,3 17,5
  Zobowiązania długoterminowe razem 2.049,4 2.149,8
  Zobowiązania krótkoterminowe
  Kredyty 14 1.153,0 899,9 Pochodne instrumenty finansowe 42,4 72,7 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2.220,8 2.122,3 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 87,9 22,6 Świadczenia pracownicze 39,5 51,9 Pozostałe zobowiązania i rezerwy 1.964,6 1.567,8 Zobowiązania krótkoterminowe razem 5.508,2 4.737,2 Zobowiązania razem 7.557,6 6.887,0
  Kapitał własny i zobowiązania razem 17.134,0 15.779,3  GRUPA LOTOS S.A. Śródroczne skrócone jed nostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku w milionach złotych
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 32 do 42 stanowią jego integralną część 30

  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (sporządzone metodą pośrednią)
  6 miesięcy zakończone 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2018 30 czerwca 2017 Nota (niebadane) (niebadane)
  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  Zysk netto 985,7 446,9
  Korekty: (1.343,9) (16,7) Podatek dochodowy 8.1 145,5 77,1 Amortyzacja 7.2 181,7 204,0 (Zyski)/Straty z tytułu różnic kursowych 67,4 (15,3) Odsetki i dywidendy (332,3) (79,5) Rozliczenie i wycena pochodnych instrumentów finansowych 7.4; 7.5 14,2 (166,6) (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności z tytułu dostaw i usług (309,3) 23,1 (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu pozostałych aktywów (4,9) 119,2 (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów (1.227,5) 10,6 Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług 98,5 (296,9) Zwiększenie stanu pozostałych zobowiązań i rezerw 32,3 114,2 (Zmniejszenie) stanu świadczeń pracowniczych (9,5) (6,6)
  Podatek dochodowy (zapłacony)/zwrócony (42,3) (48,9)
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (400,5) 381,3
  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  Otrzymane dywidendy 313,0 28,8 Otrzymane odsetki 6,7 4,7 Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych 0,7 0,3 Spłata pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym 18.1 36,0 - Zakup rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych (92,2) (263,3) Nabycie udziałów spółki LOTOS Upstream Sp. z o.o. (56,0) - Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym - (2,5) Depozyt zabezpieczający 31,2 1,4 Przepływy w ramach systemu cash pool (0,1) 41,9 Rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych 7,8 (0,9)
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 247,1 (189,6)
  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  Wydatki z tytułu spłaty kredytów 14 (214,7) (302,7) Zapłacone odsetki 14 (45,7) (59,2) Rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych 29,7 (10,6)
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej (230,7) (372,5)

  Przepływy pieniężne netto razem (384,1) (180,8)
  Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 2,0 (2,1)
  Zmiana stanu środków pieniężnych netto (382,1) (182,9)
  Środki pieniężne na początek okresu 828,0 536,9
  Środki pieniężne na koniec okresu 13 445,9 354,0

  GRUPA LOTOS S.A. Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku w milionach złotych
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 32 do 42 stanowią jego integralną część 31
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  Nota
  Kapitał podstawowy
  Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji
  Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych
  Zyski zatrzymane Kapitał własny razem
  1 stycznia 2018 (badane) 184,9 2.228,3 (225,2) 6.704,3 8.892,3
  Zysk netto 9 - - - 985,7 985,7
  Inne całkowite dochody/(straty) netto - - (116,7) - (116,7)
  Całkowite dochody/(straty) ogółem - - (116,7) 985,7 869,0
  Dywidenda 10 - - - (184,9) (184,9)
  30 czerwca 2018 (niebadane) 184,9 2.228,3 (341,9) 7.505,1 9.576,4
  1 stycznia 2017 (badane) 184,9 2.228,3 (812,8) 5.469,2 7.069,6
  Zysk netto 9 - - - 446,9 446,9
  Inne całkowite dochody/(straty) netto - - 388,2 - 388,2
  Całkowite dochody/(straty) ogółem - - 388,2 446,9 835,1
  Dywidenda - - - (184,9) (184,9)
  30 czerwca 2017 (niebadane) 184,9 2.228,3 (424,6) 5.731,2 7.719,8  GRUPA LOTOS S.A. Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  32
  D O D A T K O W E I N F O R M A C J E I O B J A Ś N I E N I A
  1. Informacje ogólne
  Grupa LOTOS Spółka Akcyjna („Grupa LOTOS S.A.”, „Spółka”) została utworzona 18 września 1991 roku. Siedziba Spółki mieści się w Polsce pod adresem: 8 0-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135. Grupa LOTOS S.A. prowadzi działalność produkcyjną, usługową i handlową. P odstawowym przedmiotem działalności Spółki jest wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej. Według klasyfikacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Grupa LOTOS S.A. zakwalifikowana jest do sektora paliwowego.
  2. Zasady sporządzania i prezentacji
  Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. („śródroczne sprawozdanie finansowe”, „sprawozdanie finansowe”) zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Stan dardem Rachunkowości MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”, który został zatwierdzony przez Unię Europejską. Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe przedstawia sytuację finansową Spółki na dzień 30 czerwca 2018 roku i 31 grudnia 2017 roku, wyniki jej działalności za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku i 30 czerwca 2017 roku oraz przepływy pieniężne za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku i 30 czerwca 2017 roku. Śródroczne sprawozdanie finansowe powinno być czytane łącznie ze zbadanym Sprawozdaniem finansowym Grupy LOTOS S.A. za rok 2017 , opublikowanym w dniu 7 marca 2018 roku („sprawozdanie finansowe za rok 2017 ”). Zaprezentowane w śródrocznym sprawozdaniu finansowym dane na dzień 30 czerwca 2018 roku oraz za okres 6 miesięcy zakończony tą datą, jak również porównywalne dane finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku podlegały przeglądowi przez biegłego rewidenta. Zaprezentowane dane finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku, jak również porównywalne dane finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku, zawarte w niniejszym śródrocznym skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym nie podlegały przeglądowi przez biegłego rewidenta. Dane na dzień 31 grudnia 2017 roku podlegały badaniu, sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2017 został o wydane w dniu 6 marca 2018 roku. Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalnośc i gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę. Walutą funkcjonalną Spółki i walutą prezentacji śródrocznego sprawozdania finansowego jest złoty polski, a wszystkie wartości w nim zaprezentowane, o ile nie wskazan o inaczej, podane są w milionach złotych. 2.1 Zasady rachunkowości
  Przy sporządzaniu niniejszego śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego zastosowano takie same zasady rachunkowości i metody wyliczeń jak przy sporządzaniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2017 (patrz nota 6 do jednostkowego sprawozdania finansowego z a rok 2017), z wyjątkiem zasad, które zostały wprowadzone w wyniku zastosowania z dniem 1 stycznia 2018 roku nowych standardów MSSF 9 oraz 15. Wpływ nowych standardów na stosowane przez Spółkę zasady (polityki) rachunkowości opisano w nocie 4 do jednostkow ego sprawozdania finansowego za rok 2017. Standardy MSSF 9 i 15 wdrożono z zastosowaniem metody retrospektywnej zmodyfikowanej, zgodnie z którą dane porównawcze nie są przekształcane. Standard MSSF 9 oraz MSSF 15 nie miał istotnego wpływu na sprawozdanie f inansowe Spółki, zatem nie dokonano korekty przejściowej na dzień 1 stycznia 2018 roku. Nie dokonywano również innych zmian danych porównawczych ani korekt błędów. MSSF 15 Przychody z umów z klientami MSSF 15 wprowadza pięcioetapowy model, na podstawie k tórego należy dokonać odpowiedniego ujęcia przychodów z umów z klientami. W porównaniu do dotychczasowych przepisów wprowadza on precyzyjne wytyczne związane z identyfikacją umów i obowiązków świadczeń, ustaleniem ceny transakcyjnej, a także alokacją wynag rodzenia do obowiązków świadczenia oraz momentem ujęcia przychodów. Ponadto, zgodnie z MSSF 15 rozpoznanie przychodu oparte jest o przeniesienie kontroli, a nie jak dotychczas na po dstawie transferu ryzyka i korzyści. MSSF 9 Instrumenty finansowe Wybrana polityka rachunkowości Wycena aktywów i zobowiązań finansowych Od 1 stycznia 2018 r oku Spółka kwalifikuje aktywa finansowe oraz zobowiązania finansowe do następujących kategorii: • wyceniane według zamortyzowanego kosztu, • wyceniane w wartośc i godziwej przez inne całkowite dochody, • wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. Klasyfikacji Spółka dokonuje na moment początkowego ujęcia aktywów . Do aktywów i zobowiązań według zamortyzowanego kosztu Spółka klasyfikuje: • aktywa finansowe: należności z tytułu dostaw i usług, udzielone pożyczki, cash pool, środki pieniężne i ich ekwiwalenty, lokaty, depozyty zabezpieczające, pozostałe należności, • zobowiązania finansowe: kredyty, zobowiązania z tytułu dostaw i usług, pozostałe zobowiązania.


  GRUPA LOTOS S.A. Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  33
  Do aktywów w ycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody Spółka klasyfikuje udziały i akcje w jednostkach pozostałych. Do aktywów/zobowiązań wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy Spółka klasyfikuje pochodne instrumenty finansowe niewyzn aczone dla celów rachunkowości zabezpieczeń. Utrata wartości aktywów finansowych Do szacowania utraty wartości aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu Spółka stosuje model straty oczekiwanej, który bazuje na kalkulacji strat oczekiw anych, niezależnie od tego czy przesłanki wystąpiły czy nie. Dotychczas stosowany przez Spółkę model utraty wartości bazował na koncepcji strat poniesionych. Zgodnie z MSR 39 w zakresie tworzenia odpisów aktualizujących Spółka była zobowiązana do oceny wystą pienia przesłanek utraty wartości i w sytuacji ich stwierdzenia oszacowania odpisu z tytułu utraty wartości. W zakresie rachunkowości zabezpieczeń Spółka nie skorzystała z możliwości wdrożenia zmian wynikających z MSSF 9 . Na dzień 1 stycznia 2018 roku Spóła kontynuuje zasady rachunkowości w zakresie rachunkowości zabezpieczeń zgodnie z wymogami MSR 39 (patrz nota 6.21 do sprawozdania finansowego za rok 2017) . Poniższa tabela prezentuje wpływ wdrożenia MSSF 9 na zmianę klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych Spółki na dzień 1 stycznia 2018 roku:
  Kategorie i klasy instrumentów finansowych wg MSR 39
  MSR 39 MSSF 9
  Wpływ zmiany 1 stycznia 2018
  Wycena wg zamortyzowanego kosztu/kosztu historycznego
  Wycena wg wartości godziwej przez wynik finansowy
  Wycena wg zamortyzowanego kosztu
  Wycena wg wartości godziwej przez:
  Wynik finansowy
  Inne całkowite dochody Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy – przeznaczone do obrotu:
  - 153 ,5 - 153 ,5 - -
  Pochodne instrumenty finansowe - 153,5 - 153,5 - -
  Pożyczki i należności: 3.666,3 - 3.666,3 - - - Należności z tytułu dostaw i usług 2.597,1 - 2.677,0 - - -
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 828,1 - 1.920,7 - - -
  Pozostałe aktywa finansowe: 241,1 - 449,8 - - - Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym 190,2 - 190,2 - - -
  Lokaty 29,0 - 29,0 - - - Depozyty zabezpieczające 15,8 - 15,8 - - - Pozostałe 6,1 - 6,1 - - - Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży: 6,3 - - - 6,3 -
  Udziały i akcje* 6,3 - - - 6,3 -
  * wycena wg kosztu historycznego 2.2 Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, ale nie mają zastosowania
  Nowe standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje, które zostały opublikowane po dniu 31 grudnia 2017 roku i które nie zostały przyjęte przez Unię Europejską:
  • Zmiany do Odniesień do Założ eń Koncepcyjnych zawartych w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej opublikowane 29 marca 2018 roku (mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub później). Spółka nie zdecydowała się na wcześniejs ze zastosowanie standardów, interpretacji lub zmian, które nie weszły dotychczas w życie. Zarząd Spółki jest w trakcie analizy ich wpływu na stosowane przez Spółkę zasady (polityki) rachunkowości oraz p rzyszłe sprawozdania finansowe. MSSF 16 „Leasing” obo wiązuje w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku i później. Zgodnie z nowym standardem, wszystkie umowy leasingu (z ograniczonymi wyjątkami) będą ujmowane jako składnik aktywów z tytułu prawa do użytko wania oraz zobowi ąza nie z tytułu leasingu. Spółka zakłada wdrożenie standardu metodą retrospektywną zmodyfikowaną, z łącznym efektem pierwszego zastosowania MSSF 16 ujętym na dzień 1 stycznia 2019 roku, bez przekształcania danych porównawczych. 2.3 Zastosowane kursy walut
  Dla potrzeb wyceny bilansowej zastosowano następujące kursy walut obcych ustalone na podstawie notowań ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski („NBP”):
  Średni kurs NBP na dzień 30 czerwca 2018 (1) 31 grudnia 2017 (2)
  USD 3,7440 3,4813
  EUR 4,3616 4,1709
  (1) Tabela kursów średnich NBP obowiązująca na dzień 30 czerwca 2018 roku. (2) Tabela kursów średnich NBP obowiązująca na dzień 31 grudnia 2017 roku.


  GRUPA LOTOS S.A. Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  34
  Średni kurs NBP za okres sprawozdawczy 6 miesięcy zakończone 6 miesięcy zakończone
  30 czerwca 2018 (1) 30 czerwca 2017 (2) USD 3,5192 3,8964
  EUR 4,2395 4,2474
  (1) W edług kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku. (2) W edług kursu stanowiącego średnią arytmetycz ną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku.
  3. Sezonowość i cykliczność działalności w okresie śródrocznym
  Działalność Spółki nie wykazuje sezonowości lub cykliczności w okresie śródrocznym.
  4. Istotne zmiany pozycji sprawozdawczych, kwoty mające znaczący wpływ na aktywa, zobowiązania, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość, wywierany wpływ lub częstotliwość
  Wszelkie istotne zmiany pozycji sprawozdawczych po zakończeni u ostatniego rocznego okresu sprawozdawczego, którym był rok 2017 , zostały zaprezentowane w podstawowych częściach sprawozdania uzupełnionych dodatkową informacją zawartą w poszczególnych notach objaśniających.
  5. Zmiany wartości szacunkowych kwot, które były prezentowane w poprzednich okresach śródrocznych bieżącego roku obrotowego, lub zmiany wartości szacunkowych prezentowane w poprzednich latach obrotowych, jeśli wywierają one istotny w pływ na bieżący okres śródroczny
  W Spółce nie wystąpiły istotne zmiany wartości szacunkowych kwot prezentowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych, które miały istotny wpływ na bieżący okres śródroczny.
  6. Segmenty działalności
  Wyniki segmentów operacyjnych za okres 3 i 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku zostały zaprezentowane w nocie 8 do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakońc zony 30 czerwca 2018 roku, z uwagi na identyfikację segmentów i alokację spółek do poszczególnych segmentów Grupy Kapitałowej LOTOS. Spółka wchodzi w skła d segmentu produkcji i handlu.
  7. Przychody i koszty
  7.1 Przychody ze sprzedaży
  3 miesiące zakończone 6 miesięcy zakończone 3 miesiące zakończone 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2018 30 czerwca 2018 30 czerwca 2017 30 czerwca 2017 (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane) Sprzedaż produktów 6.594,0 11.846,7 4.493,4 9.047,1 - w tym efekt rozliczenia rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych (9,0) (18,6) (38,0) (70,4)
  Sprzedaż usług 40,2 71,9 33,4 65,7
  Sprzedaż produktów i usług 6.634,2 11.918,6 4.526,8 9.112,8
  Sprzedaż towarów i materiałów 45,7 406,9 134,9 298,9
  Razem 6.679,9 12.325,5 4.661,7 9.411,7
  - w tym do jednostek powiązanych 3.942,5 6.789,0 2.704,9 5.275,6
  Struktura geograficzna
  3 miesiące zakończone 6 miesięcy zakończone 3 miesiące zakończone 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2018 30 czerwca 2018 30 czerwca 2017 30 czerwca 2017 (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane) Sprzedaż krajowa: 5.437,0 9.676,9 4.045,8 7.848,9
  produkty i usługi 5.391,3 9.270,0 3.910,9 7.550,0 towary i materiały 45,7 406,9 134,9 298,9
  Sprzedaż zagraniczna: 1.242,9 2.648,6 615,9 1.562,8
  produkty i usługi 1.242,9 2.648,6 615,9 1.562,8
  Razem 6.679,9 12.325,5 4.661,7 9.411,7


  GRUPA LOTOS S.A. Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  35
  Struktura asortymentowa
  3 miesiące zakończone 6 miesięcy zakończone 3 miesiące zakończone 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2018 30 czerwca 2018 30 czerwca 2017 30 czerwca 2017 (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane) Benzyny 1.133,2 2.088,0 800,0 1.688,7 Benzyna surowa 291,4 594,2 166,3 395,6 Olej napędowy 3.599,6 6.237,4 2.615,8 5.173,8 Lekki olej opałowy 85,3 283,6 92,7 292,6 Ciężki olej opałowy 486,1 1.000,6 220,4 641,8 Paliwo lotnicze 363,1 648,2 230,8 340,2 Paliwo bunkrowe 44,9 83,9 35,6 65,5 Komponenty do produkcji asfaltów 231,0 266,4 173,0 214,7 Oleje bazowe 173,3 340,0 147,9 293,8 Gaz płynny 97,2 162,7 70,6 133,9 Ropa naftowa - 320,7 - - Pozostałe produkty, towary i materiały rafineryjne 133,9 235,5 109,1 161,5 Pozostałe towary i materiały 9,7 11,0 4,1 14,3 Usługi 40,2 71,9 33,4 65,7 Efekt rozliczenia rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych (9,0) (18,6) (38,0) (70,4)
  Razem 6.679,9 12.325,5 4.661,7 9.411,7
  7.2 Koszty według rodzaju
  3 miesiące zakończone 6 miesięcy zakończone 3 miesiące zakończone 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2018 30 czerwca 2018 30 czerwca 2017 30 czerwca 2017 (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane) Amortyzacja 90,7 181,7 95,1 204,0 Zużycie materiałów i energii (1) 5.673,4 10.399,0 3.940,8 7.838,9 Usługi obce 241,0 467,5 335,1 554,8 Podatki i opłaty 111,9 221,4 93,7 192,4 Koszty świadczeń pracowniczych 53,0 118,7 57,9 121,6 Pozostałe koszty rodzajowe 28,9 44,7 38,0 46,8 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 45,1 383,0 137,1 291,5 Razem koszty według rodzaju 6.244,0 11.816,0 4.697,7 9.250,0 Zmiana stanu produktów (114,6) (284,6) 74,5 (68,0) Razem 6.129,4 11.531,4 4.772,2 9.182,0 w tym:
  Koszt własny sprzedaży 5.890,3 11.061,2 4.559,5 8.757,2 Koszty sprzedaży 189,5 365,3 159,1 320,6 Koszty ogólnego zarządu 49,6 104,9 53,6 104,2 (1) W tym ujemne różnice kursowe dotyczące działalności operacyjnej ujętych w koszcie własnym sprzedaży za okres 3 i 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku: 57,6 mln zł i 63,4 mln zł (za okres 3 i 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku: 0,4 mln zł i 7,0 mln zł dodatnich różnic kursowych).
  7.3 Pozostałe przychody
  3 miesiące zakończone 6 miesięcy zakończone 3 miesiące zakończone 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2018 30 czerwca 2018 30 czerwca 2017 30 czerwca 2017 (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane) Dotacje 7,8 8,0 2,5 11,3 Kary i odszkodowania 1,0 1,4 0,2 0,3 Zwrot akcyzy - - 1,1 1,6 Pozostałe 0,1 0,2 0,8 1,1 Razem 8,9 9,6 4,6 14,3


  GRUPA LOTOS S.A. Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  36
  7.4 Przychody finansowe
  3 miesiące zakończone 6 miesięcy zakończone 3 miesiące zakończone 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2018 30 czerwca 2018 30 czerwca 2017 30 czerwca 2017 Nota (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane) Dywidendy: 367,0 371,8 119,2 125,9 - od jednostek powiązanych 18.1 364,9 369,7 117,2 123,9 - od jednostek pozostałych 2,1 2,1 2,0 2,0 Odsetki: 7,1 14,2 6,0 11,7 - od lokat 4,9 9,1 1,6 4,3 - od udzielonych pożyczek 18.1 2,1 4,7 2,5 5,1 - pozostałe 0,1 0,4 1,9 2,3 Różnice kursowe: - 13,2 20,8 41,2 - od kredytów - (18,0) 20,3 49,3 - od udzielonych pożyczek - 6,3 (5,5) (10,7) - od zrealizowanych transakcji w walutach obcych na rachunkach bankowych - 22,9 5,9 3,5
  - pozostałe - 2,0 0,1 (0,9) Aktualizacja wartości pochodnych instrumentów finansowych: - - 81,3 166,6
  - wycena - - 71,4 178,9 - rozliczenie - - 9,9 (12,3) Pozostałe 0,4 2,8 0,4 0,9 Razem 374,5 402,0 227,7 346,3
  7.5 Koszty finansowe
  3 miesiące zakończone 6 miesięcy zakończone 3 miesiące zakończone 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2018 30 czerwca 2018 30 czerwca 2017 30 czerwca 2017 (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane) Odsetki: 25,0 46,1 26,2 54,1 - od kredytów 24,3 44,7 25,8 52,5 - pozostałe 0,7 1,4 0,4 1,6 Różnice kursowe: 27,6 - - - - od kredytów w walutach obcych 25,1 - - - - od udzielonych pożyczek (7,9) - - - - od prowizji od pożyczek (0,5) - - - - od zrealizowanych transakcji w walutach obcych na rachunkach bankowych 10,8 - - -
  - od środków pieniężnych (0,3) - - - - od zobowiązań inwestycyjnych 0,4 - - - Aktualizacja wartości pochodnych instrumentów finansowych: 11,2 14,2 - - - wycena (1,1) 51,7 - - - rozliczenie 12,3 (37,5) - - Prowizje bankowe 6,4 9,1 3,1 6,3 Pozostałe - - 0,3 0,7 Razem 70,2 69,4 29,6 61,1
  8. Podatek dochodowy 8.1 Obciążenia podatkowe
  3 miesiące zakończone 6 miesięcy zakończone 3 miesiące zakończone 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2018 30 czerwca 2018 30 czerwca 2017 30 czerwca 2017 (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
  Podatek bieżący 74,9 107,9 0,4 0,4
  Podatek odroczony 20,0 37,6 (5,3) 76,7 Razem podatek dochodowy wykazany w wyniku netto 94,9 145,5 (4,9) 77,1
  Obciążenia podatkowe wykazane w innych całkowitych dochodach/(stratach) netto z tytułu zabezpieczeń przepływów pieniężnych (37,9) (27,4) 45,9 91,0
  Obciążenie podatkowe ustalone zostało według stawki równej 19% dla podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.


  GRUPA LOTOS S.A. Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  37
  8.2 Odroczony podatek dochodowy
  Sprawozdanie z sytuacji finansowej Spraw ozdanie z całkowitych dochodów
  30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2018 Nota (niebadane) (badane) (niebadane)
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego Świadczenia pracownicze 18,3 19,9 (1,6) Odpisy aktualizujące wartość należności 2,0 1,9 0,1 Ujemna wycena pochodnych instrumentów finansowych 1,4 6,0 (4,6) Zabezpieczenia przepływów pieniężnych 80,3 52,9 27,4 Pozostałe 22,0 12,1 9,9 124,0 92,8 31,2
  Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego Różnica pomięd zy bieżącą wartością podatkową i księgo wą rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych 345,7 307,5 38,2
  Dodatnia wycena pochodnych instrumentów finansowych 10,9 7,9 3,0 Pozostałe 4,8 4,6 0,2 361,4 320,0 41,4

  Obciążenie z tytułu podatku odroczonego wykazane: (10,2)
  - w wyniku netto (37,6)
  - w innych całkowitych dochodach/(stratach) netto 8.1 27,4
  Aktywa / (Zobowiązania) netto z tytułu podatku odroczonego (237,4) (227,2)
  Przewidywany termin wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych przypada na lata 20 18 - 2083.  GRUPA LOTOS S.A. Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  38
  9. Zysk netto przypadający na jedną akcję
  3 miesiące 6 miesięcy 3 miesiące 6 miesięcy zakończone zakończone zakończone zakończone 30 czerwca 2018 30 czerwca 2018 30 czerwca 2017 30 czerwca 2017 (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
  Zysk netto w mln zł (A) 767,2 985,7 93,2 446,9
  Średnia ważona liczba akcji w mln sztuk (B) 184,9 184,9 184,9 184,9
  Zysk netto na jedną akcję (w zł) (A/B) 4,15 5,33 0,50 2,42 Zysk netto przypadający na jedną akcję dla każdego okresu sprawozdawczego jest obliczony poprzez podzielenie zysku netto za d any okres sprawozdawczy przez średnią ważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym. W okresie 3 i 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2018 roku oraz 2017 roku rozwodniony zysk netto na jedną akcję jest równy zyskowi podstawowemu, ponieważ nie występują i nstrumenty rozwadniające zysk netto na jedną akcję.
  10. Dywidendy
  Na dzień 30 czerwca 2018 roku oraz na dzień 31 grudnia 2017 roku w Grupie LOTOS S.A. występowały ogranicz enia do przekazywania funduszy w postaci dywidend. Ograniczenia wynikają z zapisów zawartej w dniu 27 czerwca 2008 roku umowy kredytowej związanej z finansowaniem Programu 10+. Umowa kredytowa ogranicza możliwość wypłaty dywidendy przez Grupę LOTOS S.A., a jej wysokość jest uzależniona od spełnienia określonych warunków, w tym wypracowania odpowiedniej nadwyżki pieniężnej oraz osiągnięcia określonych poziomów wskaźników finansowych. W dniu 28 czerwca 2018 roku Zwyc zajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. podjęło uc hwałę w sprawie podziału zysku S półki za rok 2017 . Zgodnie z treścią uchwały zysk netto za rok 2017 w wysokości 1.419,5 mln zł zostanie przeznaczony na: • wypłatę dywidendy - kwota w wysokości 184 ,9 mln zł, • pokrycie straty netto z roku 2014 i 2015 - kwota 347,0 mln zł, • zasilenie kapitału zapasowego - kwota 887,6 mln zł. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 28 września 201 8 roku. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1 zł brutto.
  11. Odpisy aktualizujące
  Rzeczowe aktywa trwałe i aktywa niematerialne Zapasy Należności Razem
  3 miesiące zakończone 30 czerwca
  2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
  Stan na początek (niebadane) 0,8 0,3 2,3 1,1 24,9 81,1 28,0 82,5
  Utworzenie - - - 8,0 0,4 - 0,4 8,0
  W ykorzystanie / Rozwiązanie - - - - 0,1 (0,9) 0,1 (0,9)
  Stan na koniec (niebadane) 0,8 0,3 2,3 9,1 25,4 80,2 28,5 89,6 6 miesięcy zakończone 30 czerwca
  2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
  Stan na początek (badane) 0,8 22,4 2,4 1,1 24,8 80,8 28,0 104,3
  Utworzenie - - - 8,0 0,6 0,7 0,6 8,7
  W ykorzystanie / Rozwiązanie - (22,1) (0,1) - - (1,3) (0,1) (23,4)
  Stan na koniec (niebadane) 0,8 0,3 2,3 9,1 25,4 80,2 28,5 89,6 Zgodnie z MSR 2 zapasy wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia z uwzględnieniem odpisów aktualizujących tę wa rtość do poziomu ceny sprzedaży netto możliwej do uzyskania, jeżeli ta cena jest niższa. Zmiana stanu odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa trwałe oraz aktywa niematerialne ujęta jest w pozostałej działalności operacyjn ej. Efekt aktualizacji wartości zapasów prezentowany jest w koszcie własnym sprzedaży. Utworzenie i rozwiązanie odpisów aktualizuj ących wartość należności prezentowane jest w pozostałej działalności operacyjnej w zakresie należności głównych oraz w działalności finanso wej w zakresie odsetek za nieterminową płatność.
  12. Transakcje zakupu i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych

  6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2018
  6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2017 (niebadane) (niebadane)
  Zakup rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych 76,3 268,7 W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2018 roku , jak również w okresie porównywalnym, zakupy związane były głównie z projektem instalacji opóźnionego koksowania (Projekt EFRA) oraz z budową instalacji Węzła O dzysku Wodoru (WOW), a także zakup katalizatorów wykorzystywanych w procesie produkcyjnym.


  GRUPA LOTOS S.A. Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  39
  Na dzień 30 czerwca 2018 roku nie ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej przyszłe zobowiązania umowne Spółki dotycząc e zakupów rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych wynosił y 63,8 mln zł (31 grudnia 2017 roku : 108,2 mln zł). Na dzień 30 czerwca 2018 roku z akontraktowane nakłady związane były między innymi z projek tem instalacji opóźnionego koksowania (Projekt EFRA), rozbudową rafinerii o instalację Węzła Odzysku Wodoru (WOW ) oraz modernizacją instalacji odparafinowania rozpuszczalnikowego. W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2018 roku oraz 2017 roku nie wystąpiły istotne transakcje sprzedaży rzeczowych aktywów trwałyc h oraz aktywów niematerialnych.
  13. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  30 czerwca 2018 30 czerwca 2017 (niebadane) (niebadane) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 738,5 510,1
  Kredyty w rachunku bieżącym (292,6) (156,1)
  Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty wykazane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 445,9 354,0
  14. Kredyty
  30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 (niebadane) (badane) Kredyt na refinansowanie i finansowanie zapasów 753,9 696,8 Kredyty inwestycyjne 2.362,3 2.402,9 Kredyty obrotowe 292,6 0,1 Środki zgromadzone na lokatach bankowych zabezp ieczających spłatę odsetek oraz rat kapitałowych (522,0) (360,1)
  Razem 2.886,8 2.739,7 w tym:
  część długoterminowa 1.733,8 1.839,8 część krótkoterminowa 1.153,0 899,9 Istotne umowy kredytowe Spółki Na dzień 30 czerwca 2018 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętego przez Spółkę kredytu inwestycyjnego związanego z realizacją Programu 10+ wyniosły w kwocie nominalnej 2.366,4 mln zł (632,1 mln USD). Na dzień 31 grudnia 2017 roku była to kwota 2.414,6 mln zł (693,6 mln USD). Spółka korzysta również z kredytu na refinansowanie i finansowanie zapasów. Wykorzystanie tego kredytu na dzień 30 czerwca 201 8 roku wyniosło 748,8 mln zł (200 mln USD). Na dzień 31 grudnia 2017 roku było to 696,3 mln zł (200 mln USD). Ponadto Spółka korzysta z kredytów na finansowanie kapitału obrotowego, któr e ma ją formę kredytów w rachunkach bieżących oraz środków dostępnych na żądanie po złożeniu dyspozycji. Kredyt y te są wykorzystywan e przez Spółkę w miarę zapot rzebowania na kapitał obrotowy.
  Zmiana stanu kredytów 30 czerwca 2018 30 czerwca 2017
  Stan na początek okresu (badane) 2.739,7 4.284,9
  W ydatki z tytułu spłaty kredytów (214,7) (302,7)
  Zapłacone odsetki i prowizje (45,7) (59,2)
  Naliczone odsetki i prowizje 52,6 56,4
  Prowizje rozliczane w czasie 4,6 4,6
  W ycena kapitału i odsetek 200,0 (571,4)
  Zrealizowane różnice kursowe 19,7 65,7
  Zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym 292,5 142,2
  Zmiana stanu lokat zabezpieczonych na spłatę odsetek oraz rat kapitałowych (161,9) (138,7)
  Stan na koniec okresu (niebadane) 2.886,8 3.481,8 Wpływy i wydatki z tytułu kredytów W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2018 spółka nie zaciągała kredytów, natomiast wydatki z tytułu spłaty kredytów w tym samym okresie wyniosły 214,7 mln zł i dotyczyły kredytów inwestycyjnych. Powyższa kwota została zaprezentowana w spra wozdaniu z przepływów pieniężnych z działalności finansowej w pozycji Wydatki z tytułu spłaty kredytów . W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2018 roku oraz 30 czerwca 2017 roku w Spółce nie wystąpiły zdarzenia dotyczące niespłacenia kredytów lub naruszenia istotnych postanowień umów kredytowych.


  GRUPA LOTOS S.A. Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  40
  15. Informacje dotyczące emisji, wykupu oraz spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych
  W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2018 roku oraz 30 czer wca 2017 roku nie miała miejsca emisja, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.
  16. Zmiany sposobu (metody) ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziw ej oraz zmiany w klasyfikacji instrumentów finansowych
  W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2018 roku w Spółce nie dokonywano zmian w sposobie (metodzie) ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik f inansowy (zasady opisano w nocie 6.20 do sprawozdania finansowego za rok 2017 ) oraz nie wystąpiły przesunięcia instrumentów finansowych pomiędzy poziomami hierarchii wartości godziwej (patrz nota 23.1 do sprawozdania finansowego za rok 2017 ). Na dzień 30 czerwca 2018 roku jak również na dzień 31 grudnia 2017 roku Spółka posiadała pochodne ins trumenty finansowe zaliczane do 2 poziom u hierarchii wartości godziwej.
  Hierarchia wartości godziwej (Poziom 2) 30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 (niebadane) (badane) Aktywa finansowe
  Swap towarowy 53,6 34,7
  Forwardy i spoty walutowe 1,0 7,3
  Swap procentowy (IRS) 3,7 7,1
  Swap walutowy 0,7 104,4
  Razem 59,0 153,5
  Zobowiązania finansowe
  Swap towarowy 6,2 3,8
  Forwardy i spoty walutowe 10,3 9,5
  Swap procentowy (IRS) 1,2 27,8
  Swap walutowy 26,1 38,3
  Razem 43,8 79,4 Na dzień 30 czerwca 2018 roku oraz na dzień 31 grudnia 2017 roku nie dokonywano zmian klasyfikacji instrumentów finansowych i nnych niż tych wynikających z wdrożen ia standardu MSSF 9 (patrz nota 2.1 ). Na dzień 30 czerwca 2018 roku Spółka ujęła udziały i akcje w jednostkach pozostałych w kwocie 6,3 mln zł w aktywach wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody. Na dzień 31 grudnia 2017 roku zgodnie z MSR 39 aktywa te były wykazane jako dostępne do sp rzedaży i wyceniane według kosztu historycznego pomniejszonego o utworzone odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Na dzień 30 czerwca 2018 roku oraz na dzień 31 grudnia 2017 roku wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych nie odbiega istotnie od ich wartości księgowej.
  17. Zobowiązania i aktywa warunkowe
  17.1 Informacje o istotnych postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitr ażowego lub organem administracji publicznej i innych ryzykach Spółki oraz informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych
  Od dnia kończącego poprzedni rok finansowy, tj. 31 grudnia 2017 roku do dnia publikacji niniejszego śródrocznego sprawoz dania finansowego nie wystąpiły znaczące zmiany w zakresie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej i in nych ryzy k Spółki. Informacje na temat istotnych postępowań będących nadal w toku przedstawiono w nocie 29.1 do sprawozdania finansowego za rok 2017.
  17.2 Pozostałe zobowiązania warunkowe
  Od dnia kończącego poprzedni rok finansowy, tj. 31 grudnia 2017 roku do dnia publikacji niniejszego śródrocznego sprawozdania finan sowego nie wystąpiły zmiany w zakresie pozostałych istotnych zobowiązań warunkowych Spółki .


  GRUPA LOTOS S.A. Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  41

  18. Informacje o podmiotach powiązanych
  18.1 Informacje o istotnych transakcjach z jednostkami powiązanymi, w których Grupa LOTOS S.A. posiada udziały i akcje
  3 miesiące zakończone 6 miesięcy zakończone 3 miesiące zakończone 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2018 30 czerwca 2018 30 czerwca 2017 30 czerwca 2017 Nota (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
  Jednostki zależne
  Sprzedaż 7.1 3.779,7 6.537,5 2.610,5 5.115,0 Zakupy 359,1 622,0 382,6 708,1 Zakup y rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych 13,0 14,9 2,3 7,8
  Otrzymane dywidendy 7.4 363,0 367,8 117,2 123,9 Przychody z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek 7.4 2,1 4,7 2,5 5,1
  Wspólne przedsięwzięcia Sprzedaż 7.1 162,8 251,5 94,4 160,6 Otrzymane dywidendy 7.4 1,9 1,9 - - 30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 (niebadane) (niebadane) Jednostki zależne Należności , w tym: 1.964,7 1.451,1 - należności z tytułu naliczonych dywidend 58,4 - Dopłaty do kapitału 121,3 121,3 Należności z tytułu pożyczek 160,8 190,2 Zobowiązania 159,2 187,9 Wspólne przedsięwzięcia Należności 65,1 33,8 Na dzień 30 czerwca 2018 roku wartość należności z tytułu dostaw i usług od podmiotów powiązanych objętych cesją wynosiła 1.962,0 mln zł (31 grudnia 2017 roku: 1.477,3 mln zł). W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2018 roku oraz 2017 roku Spółka nie udzielała poręczeń jednostkom powiązanym. Na dzień 30 czerwca 2018 roku oraz na dzień 31 grudnia 201 7 roku Grupa LOTOS S.A. posiadała następujące poręczenia udzielone spółkom Grupy Kapitałowej: • poręczenie zabezpieczenia wierzytelności wobec obligatariuszy: Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Polski Fundusz Rozwojowy S.A. w związku z programem emisji obligacji senioralnych i podporządkowanych spółki B8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BALTIC S.K.A. do maksymalnej kwoty 116,2 mln zł (31 grudnia 2017: 113,5 mln zł), • zabezpieczenie środków na zakup nowoczesnego taboru do obsługi połączeń intermodalnych przez spółkę LOTOS Kolej Sp. z o.o. w kwocie 51,8 mln zł. W dniu 25 lipca 2018 roku spółka B8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BALTIC S.K.A. renegocjowała warunki finasowania, w wyniku czego poręczenie Grupy LOTOS S.A. obowiązujące na dzień 30 czerwca 2018 wobec Banku Gospodarstwa Krajowego zostało zastąpione poręczeniem do maksymalnej kwoty 91,5 mln USD. W związku z wykupem przez spółkę B8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialności ą BALTIC S.K.A. w dniu 27 lipca 2018 roku wszystkich wyemitowanych obligacji objętych przez Polski Fundusz Rozwojowy S.A. zabezpieczenie odnoszące się do tych wierzytelności wygasło. W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2018 roku Grupa LOTOS S.A. nie udz ielała pożyczek jednostkom powiązanym (w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2017 : 2,5 mln zł). W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2018 roku jednostki powiązane spłaciły udzielone w latach poprzednich pożyczki w kwocie 36,0 mln zł. Spłata pożyczek zosta ła zaprezentowan a w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej w pozycji Spłata p ożycz ek udzielon ych podmiotom powiązanym . W okresie porównywalnym jednostki powiązane nie dokonywały spłaty udzielonych im pożyczek. Ponadto w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2018 roku Grupa LOTOS S.A . wniosła wkłady pieniężne z tytułu objęcia nowych udziałów (podwyższenie kapitału) w spółce LOTOS Upstream Sp. z o. o. w kwocie 56,0 mln zł. Wydatki z tytułu objęcia nowych udziałów zostały zaprezentowane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych z działalnośc i inwestycyjnej w pozycji Nabycie udziałów spółki LOTOS Upstream Sp. z o.o.
  18.2 Podmiot sprawujący kontrolę nad Spółką
  Na dzień 30 czerwca 2018 roku oraz na dzień 31 grudnia 2017 roku Skarb Państwa był właścicielem 53,19% akcji Grupy LOTOS S.A. W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2018 roku oraz 30 czer wca 2017 roku nie wystąpiły transakcje pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Skarbem Państwa.
  18.2.1 Transakcje z jednostkami powiązanymi, w których Skarb Państwa sprawuje kontrolę, współkontrolę lub ma na nie znaczący wpływ
  W okresie 3 i 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2018 roku oraz 30 czerwca 2017 roku Grupa LOTOS S.A. przeprowadziła transakcje z podmiotami powiąz anymi poprzez Skarb Państwa, których łączna wartość była istotna. Transakcje były przeprowadzone na zasadach rynkowych i związane były z bieżącą działalnością operacyjną Spółki. Transakcje dotyczyły głównie zakupu i sprzedaży paliw, zakupu ropy naftowej, g azu ziemnego oraz usług transportowych .


  GRUPA LOTOS S.A. Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  42

  3 miesiące zakończone 6 miesięcy zakończone 3 miesiące zakończone 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2018 30 czerwca 2018 30 czerwca 2017 30 czerwca 2017 (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane) Sprzedaż 182,8 202,4 49,8 51,7 Zakupy 398,9 816,0 300,0 691,8 30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 (niebadane) (badane) Należności 94,5 41,3 Zobowiązania 241,4 226,9 Ponadto, n a dzień 30 czerwca 2018 roku Spółka wykazuje zobowiązania z tytułu kredytów wobec banków, nad którymi Skarb Państwa sprawuje kontrolę, współkontrolę lub ma na nie znaczący wpływ na łączną kwotę 353,1 mln zł (PKO BP S.A. i PEKAO S.A) (31 grudnia 2017 roku: 341,8 mln zł).
  18.3 Wynagrodzenie głównej kadry kierowniczej
  W ynagrodzenie wypła cone członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki
  6 miesięcy zakończone 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2018 30 czerwca 2017 (niebadane) (niebadane) Zarząd
  Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia) 1,0 1,2 Zarząd – jednostki zależne (1)
  Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia) - 0,3 Rada Nadzorcza
  Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia) 0,3 0,3 Razem (2) 1,3 1,8 (1) W ynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu Spółki z tytułu pełnienia funkcji we władzach spółek bezpośrednio i pośrednio zależnych . (2) W artość wynagrodzenia uwzględnia zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki . W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2018 roku oraz 30 czerwca 2017 roku Spółka nie zawierała żadnych znaczących transakcji z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej, nie udzielała żadnych pożyczek, zaliczek, gwarancji, ani nie zawierała żadnych in nych umów o charakterze nierynkowym, bądź o istotnym wpływie na niniejsze sprawozdanie finansowe. W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2018 roku oraz 30 czerwca 2017 roku, na podstawie złożonych oświadczeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, Grupa LOTOS S.A. nie uzyskała wiedzy o transakcjach zawartych przez ich małżonków, krewnych lub powinowatych w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytuł u opieki, przysposobienia lub kurateli, bądź z innymi osobami, którymi mają osobiste powiązania ze Spółką lub z podmiotem Grupy Kapitałowej LOTOS.
  W ynagrodzenie wypłacone głównej kadrze kierowniczej (za wyjątkiem członków Zarządu Spółki)
  6 miesięcy zakoń czone 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2018 30 czerwca 2017 (niebadane) (niebadane) Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia), w tym: 12,0 17,5 - wypłacona nagroda roczna 3,8 (1) 5,5 (2) - wypłacona nagroda jubileuszowa 0,1 0,3
  (1) W ypłacone w 2018 roku wynagrodzenie z ty tułu nagrody rocznej za rok 2017 . (2) W ypłacone w 2017 roku wynagrodzenie z tytułu nagrody rocznej za rok 2016. W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2018 roku oraz 30 czerwca 2017 roku Spółka nie udzielała pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze pozostałym członkom głównej kadry kierowniczej.
  18.4 Transakcje z podmiotami powiązanymi poprzez członków Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki
  W okresach 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2018 roku oraz 2017 roku Grupa LOTOS S.A. przeprowadzała transakcje ze stronami powiązanymi poprzez członków Zarządu bądź Rady Nadzorczej. Transakcje te związane były z bieżącą działalnością operacyjną Spółki i dotyczyły głów nie zakupu ubezpieczeń cywilno -prawnych oraz majątkowych w kwocie 2,1 mln zł (6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2017 roku: 24,4 mln zł). Wszystkie transakcje z podmio tami powiązanymi przez członków Zarządu bądź Rady Nadzorczej były przeprow adzane na zasadach rynkowych. N a dzień 30 czerwca 2018 roku saldo z tytułu nierozliczonych transakcji ze stronami powiązanymi poprzez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki wynosiło 2,1 mln zł (31 grudnia 2017 roku: 0,1 mln zł).

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 półrocze 2018 roku


  1  Sprawozdanie Zarządu
  z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS
  za 1 półrocze 201 8 roku

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 półrocze 2018 roku


  2
  Siedziba Podmiotu Dominującego :
  Grupa LOTOS S.A.
  80 -718 Gdańsk
  ul. Elbląska 135


  Kontakt :
  Relacje Inwestorskie Grupy LOTOS S.A.
  tel. +48 58 308 73 93
  e-mail : [email protected]


  Biegły rewident :
  Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.


  Plik excel z danymi operacyjnymi i finansowymi za 2Q1 8 oraz 1 półrocze 201 8, a także
  za poprzednie okresy jest publikowany jednocześnie z raportem półrocznym
  w internetowym serwisie relacji inwestorskich pod nazwą → databook .


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 półrocze 2018 roku


  3


  SPIS TREŚĆI
  1. O Grupie Kapitałowej LOTOS ................................ ................................ ................................ ............................. 4
  1.1. Struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej LOTOS oraz informacje o posiadanych przez Grupę LOTOS
  S.A. oddziałach ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 4
  1.2 Zmiany w powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Grupy LOTOS S.A. z innymi podmiotami ........... 7
  1.3 Zmiany własnościowe w Grupie Kapitałowej LOTOS ................................ ................................ .................. 10
  1.4 Informacje o akcjach Grupy LOTOS S.A. ................................ ................................ ................................ .... 15
  1.4.1 Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. ....... 15
  1.4.2 Stan posiadania akcji Grupy LOTOS S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące ....................... 15
  1.5 Sytuacja kadrowa ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 16
  1.5.1 Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej ................................ ................................ .................. 16
  1.5.2 Struktura zatrudnienia w Grupie Kapitałowej LOTOS ................................ ................................ ......... 20
  2. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LO TOS ................................ ................................ ................................ . 22
  2.1. Opis czynników mających wpływ na wyniki osiągnięte w 1 półroczu 2018 roku ................................ .......... 22
  2.2. Opis czynników, które w ocenie spółki, będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę wyniki finansowe w
  przyszłych kwartałach ................................ ................................ ................................ ................................ . 37
  3. Pozostałe informacje ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 39
  3.1 Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności półrocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z
  działalności Grupy Kapitałowej LOTOS ................................ ................................ ................................ ....... 39
  3.1 Postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem
  administracji publicznej ................................ ................................ ................................ ............................... 39
  3.2 Transakcje z podmiotami powiązanymi ................................ ................................ ................................ ....... 39
  3.3 Udzielone poręczenia kredytu lub pożyczki, gwarancje i pożyczki oraz pozostałe zabezpieczenia ............. 40

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 półrocze 2018 roku


  4


  1. O Grupie Kapitałowej LOTOS
  Grupa LOTOS S.A. w pierwszym półroczu 2018 rok, pomimo niższego poziomu marż rafineryjnych oraz
  słabszego kursu dolara w stosunku do złotego, zdołała utrzymać poziom skonsolidowanych wyników
  operacyjnych na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu ubiegł ego roku. Kluczowy parametr,
  EBITDA wg LIFO oczyszczona z wpływu zdarzeń jednorazowych, wyniósł prawie 1,4 mld PLN, do czego
  przyczyniło się utrzymanie efektywności funkcjonowania segmentu produkcji i handlu oraz stabilny wynik
  segmentu wydobywczego. W ykor zystanie mocy rafineryjnych na maksymalnym poziomie będące
  odpowiedzią na silny popyt krajowy oraz postępujący wzrost wyniku obszaru detalicznego zostały wsparte
  przez niewielki spadek wyniku ze strony segmentu wydobywczego, na co wpływ miał malejący wolum en
  wydobycia. W stosunku do 1 półrocza 2017 roku zysk netto wzrósł o 50%, przekraczając 850 mln PLN.

  1.1. Struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej LOTOS oraz informacje o
  posiadanych przez Grupę LOTOS S.A. oddziałach
  Według stanu na dzień 30 czerwca 201 8 roku w skład Grupy Kapitałowej LOTOS (GK ) wchodziły
  Grupa LOTOS S.A. (GL), jako Podmiot Dominujący oraz 37 spółek o profilu produkcyjnym , usługowym
  i handlowym , w tym:
  • 14 spółek zależnych od Grupy LOTOS S.A.,
  • 23 spółek pośrednio zależnych od Grupy LOTOS S.A.
  Ponadto Grupa LOTOS S.A. posiada udziały we wspólnych przedsięwzięciach wycenianych metodą praw
  własności.
  Grupa LOTOS S.A. nie posiada oddziałów (zakładów) w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości.
  W Grupy Kapita łowej LOTOS wyróżnia się dwa operacyjne segmenty sprawozdawcze: :
   obszar wydobywczy (segment upstream), który obejmuje działalność w zakresie pozyskiwania
  oraz eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz związaną z nią działalność pomocniczą,
  tran sportową i serwisową w ramach tej działalności,
   obszar produkcji i handlu (segment downstream), który obejmuje działalność spółek w zakresie
  wytwarzania, przetwarzania produktów rafinacji ropy naftowej, jak również ich sprzedaży hurtowej
  i detalicznej oraz działalność pomocniczą, transportową i serwisową,

  Do obszarów biznesowych przypisane są jednostki wchodzące w skład GK oraz wspólne przedsięwzięcia
  wyceniane metodą praw własności zgodnie z MSSF 11:
   do obszaru wydobywczego (segment upstream) przypisane s ą jednostki wchodzące w skład
  GK LOTOS Petrobaltic S.A. oraz LOTOS Upstream Sp. z. o.o., jak również wspólne przedsięwzięcia
  realizowane przez te jednostki z podmiotami spoza GK GL S.A.,
   do obszaru produkcji i handlu (segment downstream) przypisane są poz ostałe jednostki wchodzące
  w skład GK GL S.A. oraz wspólne przedsięwzięcia realizowane przez te jednostki z podmiotami spoza
  GK GL S.A.
  Określone wyżej dwa obszary biznesowe , zgodnie z terminologią zawartą w MSSF 8 , odpowiadają
  segmentom operacyjnym, dla których prowadzona jest właściwa sprawozdawczość finansowa.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 półrocze 2018 roku


  5

  Schemat struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej LOTOS – stan na 30 czerwca 20 18 roku  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 półrocze 2018 roku


  6
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 półrocze 2018 roku


  7

  1.2 Zmiany w powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych
  Grupy LOTOS S.A. z innymi podmiotami

  Poniżej przedstawiono informacje na temat siedziby i przedmiotu działalności podmiotów
  Grupy Kapitałowej LOTOS, a także dane na temat procentowego udziału Grupy LOTOS S.A.
  w ich własności ze wskazaniem stosowanej przez Spółkę metody konsolidacji.

  Zestawienie spółek powiązanych organizacyjnie z Grupą LOTOS S.A.

  Nazwa podmiotu Siedziba Przedmiot działalności
  Procentowy udział Grupy we własności jednostki
  30.06.2018 31.12.2017 30.06.2017
  Jednostka Dominująca
  Grupa LOTOS S.A. Gdańsk W ytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (głównie paliw) oraz ich sprzedaż hurtowa Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
  Jednostki bezpośrednio zależne konsolidowane metodą pełną
  LOTOS Upstream Sp. z o.o. (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK LOTOS Upstream Sp. z o.o.)
  Gdańsk Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów 100,00% 100,00% 100,00%
  LOTOS Petrobaltic S.A. (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK LOTOS Petrobaltic S.A.)
  Gdańsk Pozyskiwanie oraz eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 99,99% 99,99% 99,99%
  LOTOS Paliwa Sp. z o.o. Gdańsk Sprzedaż hurtowa, detaliczna paliw, lekkiego oleju opałowego, zarządzanie siecią stacji paliw LOTOS 100,00% 100,00% 100,00%
  LOTOS Oil Sp. z o.o. Gdańsk Produkcja i sprzedaż olejów smarowych i smarów oraz sprzedaż olejów bazowych 100,00% 100,00% 100,00%
  LOTOS Asfalt Sp. z o.o. Gdańsk Produkcja i sprzedaż asfaltów 100,00% 100,00% 100,00%
  LOTOS Kolej Sp. z o.o. Gdańsk Transport kolejowy 100,00% 100,00% 100,00%
  LOTOS Serwis Sp. z o.o. Gdańsk Działalność w zakresie utrzymania ruchu mechanicznego, elektrycznego i automatyki, usługi remontowe 100,00% 100,00% 100,00%
  LOTOS Lab Sp. z o.o. (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK LOTOS Lab Sp. z o.o.)
  Gdańsk W ykonywanie analiz laboratoryjnych 100,00% 100,00% 100,00%
  LOTOS Straż Sp. z o.o. Gdańsk Ochrona przeciwpożarowa 100,00% 100,00% 100,00%
  LOTOS Ochrona Sp. z o.o. Gdańsk Ochrona mienia i osób 100,00% 100,00% 100,00%
  LOTOS Terminale S.A. (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK LOTOS Terminale S.A.)
  Czechowice - Dziedzice Magazynowanie i dystrybucja paliw 100,00% 100,00% 100,00%
  LOTOS Infrastruktura S.A. (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK LOTOS Infrastruktura S.A.)
  Jasło Magazynowanie i dystrybucja paliw, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 100,00% 100,00% 100,00%
  LOTOS Gaz S.A. w likwidacji Kraków Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej 100,00% 100,00% 100,00%


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 półrocze 2018 roku


  8

  Jednostki bezpośrednio zależne nieobjęte konsolidacją (2)
  Infrastruktura Kolejowa Sp. z o.o. w likwidacji (2) Gdańsk Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej 100,00% 100,00% 100,00%
  Fundacja LOTOS Gdańsk
  Działalność społecznie użyteczna w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej
  100,00% 100 ,00% 100 ,00%
  Jednostki pośrednio zależne konsolidowane metodą pełną
  GK LOTOS Lab Sp. z o.o.
  LOTOS Vera Sp. z o.o. Gdańsk Produkcja samochodów osobowych 100,00% 100,00% -
  GK LOTOS Infrastruktura S.A.
  RCEkoenergia Sp. z o.o. Czechowice - Dziedzice
  W ytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, ciepła i gazu 100,00% 100,00% 100,00%
  GK LOTOS Terminale S.A.
  LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. Czechowice - Dziedzice
  Produkcja estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) 100,00% 100,00% 100,00%
  GK LOTOS Upstream Sp. z o.o.
  LOTOS Exploration and Production Norge AS Norwegia, Stavanger
  Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej na Norweskim Szelfie Kontynentalnym; świadczenie usług związanych z poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego
  100,00% 100,00% 99,99%
  AB LOTOS Geonafta (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK AB LOTOS Geonafta)
  Litwa, Gargżdai
  Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej, świadczenie usług wiertniczych oraz kupno i sprzedaż ropy naftowej
  100,00% 100,00% 99,99%
  UAB Genciu Nafta Litwa, Gargżdai Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej 100,00% 100,00% 99,99%
  UAB Manifoldas Litwa, Gargżdai Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej 100,00% 100,00% 99,99%
  LOTOS Upstream UK Ltd.
  Wielka Brytania, Londyn
  Poszukiwanie i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu 100,00% (3) - -
  GK LOTOS Petrobaltic S.A.
  Aphrodite Offshore Services N.V. Curaçao Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej - (4) 99,99% 99,99%
  Energobaltic Sp. z o.o. Władysławowo
  Produkcja energii elektrycznej, energii cieplnej, LPG oraz kondensatu gazowego
  99,99% 99,99% 99,99%
  B8 Sp. z o.o. Gdańsk Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie 99,99% 99,99% 99,99%
  B8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BALTIC S.K.A. Gdańsk Poszukiwanie i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 99,99% 99,99% 99,99%
  Miliana Shipholding Company Ltd. (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK Miliana Shipholding Company Ltd.) Cypr, Nikozja
  Świadczenie usług magazynowania i transportu ropy naftowej oraz innych usług w obszarze transportu morskiego
  99,99% 99,99% 99,99%

  Technical Ship Management Sp. z o.o. (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK Technical Ship Management Sp. z o.o.)
  Gdańsk
  Działalność usługowa wspomagająca transport morski, doradztwo w zakresie eksploatacji statków.
  99,99% 99,99% 99,99%


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 półrocze 2018 roku


  9

  SPV Baltic Sp. z o.o. Gdańsk Świadczenie usług w obszarze transportu morskiego 99,99% 99,99% 99,99%
  SPV Petro Sp. z o.o. (5) Gdańsk
  Działalność usługowa wspomagająca eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego transport morski, doradztwo w zakresie eksploatacji statków
  99,99% - -
  Miliana Shipmanagement Ltd. Cypr, Nikozja Świadczenie usług w obszarze transportu morskiego 99,99% 99,99% 99,99%
  Miliana Shipping Group Ltd. (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK Miliana Shipping Group Ltd.) Cypr, Nikozja Zarządzanie posiadanymi aktywami 99,99% 99,99% 99,99%
  Bazalt Navigation Company Ltd. Cypr, Nikozja Czarter statku 99,99% 99,99% 99,99%
  Granit Navigation Company Ltd. Cypr, Nikozja Czarter statku 99,99% 99,99% 99,99%
  Kambr Navigation Company Ltd . Cypr, Nikozja Czarter statku 99,99% 99,99% 99,99%
  St. Barbara Navigation Company Ltd. Cypr, Nikozja Czarter statku 99,99% 99,99% 99,99%
  Petro Icarus Company Ltd. Cypr, Nikozja Czarter statku 99,99% 99,99% 99,99%
  Petro Aphrodite Company Ltd. Cypr, Nikozja Czarter statku 99,99% 99,99% 99,99%

  Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności
  LOTOS - Air BP Polska Sp. z o.o. (6) Gdańsk Handel paliwem lotniczym oraz usługi logistyczne 50,00% 50,00% 50,00%
  GK LOTOS Upstream Sp. z o.o.
  Baltic Gas Sp. z o.o. (7) Gdańsk
  Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego (działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego)
  49,99% 49,99% 49,99%
  Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp.k. (7) Gdańsk Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego 44,78% 44,78% 44,62%
  GK AB LOTOS Geonafta
  UAB Minijos Nafta (8) Litwa, Gargżdai Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej 49,99% 49,99% 49,99%
  (1) Podmioty wyłączono z konsolidacji z uwagi na fakt, iż wielkości wykazywane w sprawozdaniach finansowych tych jednostek na dzień 30 czerwca 2017 roku są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w standardzie MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania fin ansowe”. (2) Dnia 28 czerwca 2018 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki Infrastruktura Kolejowa
  Sp. z o.o. i postawieniu jej w stan likwidacji. (3) Nowa spółka o kapitale zakładowym 15 tys. GBP. Podmiot w 100% zależny od spółki LOTOS Upstream Sp. z o.o. (4) W 1 półroczu 2018 roku spółka została zlikwidowana. (5) Nowa spółka o kapitale zakładowym 5 tys. PLN . Podmiot w 100% zależny od spółki Technical Ship Management Sp. z o.o. (6) Umowa joint venture Grupy LOTOS S.A. z BP Europe SE na prowadzenie działalności w zakresie dostaw paliwa lotniczego w ramach spółki LOTOS - Air BP Polska Sp. z o.o. (7) Umowa współpracy spółek LOTOS Upstream Sp. z o.o. oraz CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. w zakresie zagospoda rowania
  i eksploatacji złóż gazokondensatowych B -4 i B -6 na Morzu Bałtyckim realizowana poprzez spółki celowe Baltic Gas spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp.k. oraz Baltic Gas Sp. z o.o. (Komplementariusz).
  W rozumieniu regulacji MSSF sp ółki: Baltic Gas Sp. z o.o. i wspólnicy sp.k. oraz Baltic Gas Sp. z o.o. stanowią wspólne
  przedsięwzięcia wyceniane przez Grupę metodą praw własności (MSSF 11).
  (8) Wspólne przedsięwzięcie w zakresie działalności poszukiwawczo -wydobywczej ropy naftowej na terytorium Litwy realizowane w formie spółki UAB Minijos Nafta.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 półrocze 2018 roku


  10

  1.3 Zmiany własnościowe w Grupie Kapitałowej LOTOS

  Informacje o procesach/wydarzeniach w spółkach zależnych

  Spółka Opis
  LOTOS Upstream
  Sp. z o.o.

  W dniu 21 lutego 2018 r. wyrażona została zgoda przez Zgromadzenie Wspólników LOTOS
  Upstream sp. z o.o. na utworzenie zależnej spółki zagranicznej z siedzibą w Londynie (Wielka
  Brytania) celem prowadzenia działalności wydobywczej na Szelfie Brytyjskim. Kap itał
  zakładowy składa się z 15.000 udziałów o łącznej wartości 15.000 GBP i został objęty
  i pokryty przez LOTOS Upstream sp. z o.o. Spółka została zarejestrowana w Rejestrze
  Spółek dla Anglii i Walii pod numerem 11130960. W dniu 2 2 lutego 2018 roku zarejestrowana
  została zmiana firmy Spółki na LOTOS Upstream UK Limited.


  LOTOS Petrobaltic S.A . –
  sprzedaż udziałów Baltic Gas
  Sp. z o.o. Spółce LOTOS
  Upstream sp. z o.o.

  W dniu 03 kwietnia 2018 r. LOTOS Petrobaltic S.A. (sprzedający) oraz LOTOS Upstream sp.
  z o.o. (nabywca) podpisały umowę sprzedaży 2.450 udziałów Baltic Gas Sp. z o.o. z siedzibą
  w Gdańsku, co stanowi 50% kapitału zakładowego tej Spółki. Cena nabycia wynosi 122,5 tys.
  PLN. Transakcja została rozlicz ona w dniu 3 kwietnia 2018 roku.


  LOTOS Petrobaltic S.A. –
  sprzedaż ogółu praw
  i obowiązków przysługujących
  kom andytariuszowi spółki
  Baltic Gas Sp. z o.o.
  i Wspólnicy Spółka
  Komandytowa na rzecz
  LOTOS Upstream sp. z o.o.

  W dniu 03 kwietnia 2018 r. LOTOS Petrobaltic S.A. (sprzedający) oraz LOTOS Upstream sp.
  z o.o. (nabywca) podpisały umowę sprzedaży ogółu praw i obowiązków przysługujących
  LOTOS Petrobaltic S.A., jako komandytariuszowi spółki Baltic Gas Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku. Cena nabycia
  wynosi 77.448,0 tys. PLN. Transakcja została rozliczona w dniu 3 kwietnia 2018 roku.
  Infrastruktura Kolejowa
  Sp. z o.o.

  W dniu 28 czerwca 2018 r. Nadzwyczajne Zgromadz enie Wspólników Infrastruktura Kolejowa
  Sp. z o.o. podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki i otwarciu jej likwidacji z dniem 28 czerwca
  2018 roku. Ponadto w dniu 28 czerwca 2018 r. na likwidatora Infrastruktura Kolejowa
  Sp. z o.o. uc hwałą Zgromadzenia Wspólników powołano dotychczasowego Prezesa Zarządu
  Pana Marka Zygało.

  Negros 1 Sp. z o.o. – zakup
  spółki oraz zmiana umowy
  spółki (w tym: nazwy spółki
  na SPV Petro Sp. z o.o.)
  W celu realizacji zakupu platformy wiertniczej przygotowano koncepcję
  uwzględniającą nabycie spółki celowej w formie spółki z ograniczoną
  odpowiedzialnością, która docelowo stanie się właścicielem nabywanej platformy
  wiertniczej. W opracowanej koncepcji pr zyjęto założenie, iż spółka Technical Ship
  Management Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej: TSM), spółka z Grupy
  Kapitałowej Miliana Shipholding Company Limited, nabędzie 100% udziałów w
  spółce celowej, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (sło wnie złotych:
  pięć tysięcy). W dniu 21 czerwca 2018 r. uchwałą Zgromadzenia Wspólników TSM
  została wyrażona zgoda na zakup 100% udziałów w spółce z ograniczoną
  odpowiedzialnością pod firmą Negros 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej:
  Spółka). W dniu 26 czerwca 2018 r. została zawarta pomiędzy zainteresowanymi
  stronami umowa sprzedaży udziałów, na mocy której TSM nabyła wszystkie
  udziały w spółce Negros 1 Sp. z o.o. (100 udziałów) za kwotę 8.000,00 zł. W dniu
  21 czerwca 2018 roku dokonano zmiany umowy Spółki, w tym m.in. dokonano
  zmiany firmy oraz siedziby spółki na: SPV Petro Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku.
  Do dnia sporządzenia niniejszego raportu zmiana umowy spółki w tym jej nazwy
  nie została zarejestrowana.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 półrocze 2018 roku


  11

  Reorga nizacja Obszaru Wydobywczego

  Dnia 20 grudnia 2017 r oku Zgromadzenie Wspólników Aphrodite Offshore Services N.V. (dalej AOS N.V.)
  z siedzibą na Curacao podjęło uchwałę o rozpoczęciu procesu likwidacji Spółki. Na likwidatora Spółki
  wybrany został Moonlight Foundation. Likwidator, tytułem zaliczki na poczet podziału sumy likwidacyjnej,
  przekazał na rzecz jedynego wspólnika (LOTOS Petrobaltic S.A.) kwotę 1.380 tys. USD. W dniu 29 stycznia
  2018 roku zakończyła się procedura likwidacji spółki Aphrodite Offshore Services N.V., do rozliczenia
  pozostała suma likwidacyjna. W dniu 30 kwietnia 2018 roku zamknięto księgi rachunkowe Spółki
  i ostatecznie rozliczono kwotę likwidacyjną, którą w dniu 27 kwietnia 2018 roku przekazano na rachunek
  bankowy LOTOS Petrobaltic S.A . W dacie 04 czerwca 2018 roku LOTOS Petrobaltic S.A., pozyskała od
  Likwidatora Spółki dokument datowany na 17 maja 2018 roku z wystawienia Sądu Najwyższego Curacao
  potwierdzający brak zastrzeżeń, co do przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego spółki A OS N.V.,
  tym samym ostatecznie zamykając proces likwidacji podmiotowej Spółki i dając podstawę do wykreślenia
  AOS N.V. z inwentarza aktywów LOTOS Petrobaltic S.A.

  Dnia 19 grudnia 2017 roku został przyjęty Plan połączenia transgranicznego przez przejęcie. Spółką
  przejmującą będzie LOTOS Petrobaltic S.A. z siedzibą w Gdańsku, a spółką przejmowaną będzie Miliana
  Shipholding Company Ltd. z siedzibą w Nikozji na Cyprze – spółka w 100% zależna od LOTOS Petrobaltic.
  W wyniku przejęcia Miliana Shipholding Company Ltd. przez LOTOS Petrobaltic S.A. wszystkie aktywa i
  zobowiązania spółki przejmowanej zostaną przeniesione na spółkę przejmującą, zaś spółka przejmowana
  zostanie wy kreślona z właściwego rejestru. Spółka przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki
  spółki przejmowanej na drodze sukcesji uniwersalnej, zaś jej forma prawna, nazwa oraz siedziba
  pozostaną niezmienione.

  W związku z tym, że LOTOS Petrobaltic jest jed ynym wspólnikiem Miliana Shipholding Company Ltd.,
  w przypadku planowanego połączenia może zostać zastosowana uproszczona metoda połączenia. Plan
  połączenia został opublikowany na stronie internetowej LOTOS Petrobaltic oraz w dzienniku urzędowym
  Cyprus Off icial Gazette odpowiednio w dniu 28 oraz 29 grudnia 2017 roku. W dniu 26 lutego 2018 roku
  oraz 13 marca 2018 roku spółka LOTOS Petrobaltic S.A. (Przejmująca) przesłała odpowiednio do Grupy
  LOTOS S.A. pierwsze i drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Sp ółki Przejmującej z Miliana
  Shipholding Company Ltd. na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym w dniu 28 grudnia
  2017 roku.

  Dnia 8 stycznia 2018 roku Zarządy Spółek Miliana Shipholding Company Ltd. oraz Miliana Shipping Group
  Ltd. Obie z sie dzibą na Cyprze przyjęły plan połączenia tych spółek. W wyniku połączenia przez przejęcie
  Miliana Shipholding Company Ltd. będąca jedynym wspólnikiem spółki przejmowanej, przejmie Miliana
  Shipping Group Ltd. W efekcie wszystkie aktywa i zobowiązania spółki przejmowanej zostaną przeniesione
  na spółkę przejmującą, zaś spółka przejmowana zostanie wykreślona z właściwego rejestru. Przyjęte przez
  Rady Dyrektorów w/w Spółek plany połączenia zostały przekazane do właściwego rzeczowo sądu
  cypryjskiego. Połączenie p rzebiegać będzie w dwóch etapach. W pierwszym etapie, planowane jest
  wspólne posiedzenie łączących się spółek (Directors), w celu wysłuchania stron i wspólnego przyjęcia
  planu fuzji i jej zatwierdzenia. Spotkanie przedstawicieli reprezentujących łączące s ię spółki przed
  właściwym sądem zostało zaplanowane na sierpień 2018 roku.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 półrocze 2018 roku


  12

  Zmiany w kapitałach zakładowych spółek zależnych
  Spółka Data
  rejestracji
  Kapitał
  przed Zmiana Kapitał
  po Waluta Uwagi
  LOTOS Lab Sp. z o.o. 16.01.2018 1.000.000 98.000.000 99.000.000 PLN
  w dniu 6.12.2017 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników LOTOS Lab S p. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie podwyższeni a kapitału zakładowego Spółki poprzez utworzenie 196.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy udział . Wszystk ie nowe udziały zostały objęte przez Grupę LOTOS i pokryte wkładem pieniężnym
  LOTOS Exploration and Production Norge AS
  18.01.2018 2.233.718.441 777.085.104 3.010.803.545 NOK
  w dniu 12.12.2017 r. Zgromadzenie Wspólników LOTOS Exploration and Production Norge AS podjęło uchwałę o emisji prywatnej, dla LOTOS Upstream sp. z o.o., 900.000.000 warrantów, z których każdy upoważnia do nabycia 1 akcji serii B o wartości nominalnej 1,00 NOK każda akcja. W wykonaniu warrantów, w dniu 18 grudnia 2017 r. LOTOS Upstream sp. z o.o. złożyła oświadczenie o objęciu 777.085.104 akcji serii B o wartości 1 NOK każda akcja, n owe akcje zostały pokryte wkładem pieniężny m.
  LOTOS Vera Sp. z o.o. 14.02.2018 5.000 40.000.000 39.995.000 PLN
  w dniu 13 .12. 2017 r. roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Lucea 3 Sp. z o.o. (obecnie LOTOS Vera Sp. z o.o.) podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez utworzenie 799.900 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 PLN każdy udział. Wszystk ie nowe udziały zostały objęte przez LOTOS Lab Sp. z o.o. jedynego wspólnika Spółki i pokryte wkładem pieniężnym.
  LOTOS Upstream Sp. z o.o. 09.05.2018 520.005.000 55.995.000 576.000.000 PLN
  w dniu 28 .03. 2018 r . Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników LOTOS Upstream sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie podwyższeni a kapitału zakładowego Spółki poprzez ustanowienie 559.950 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 PLN każdy udział . Wszystkie nowe udziały zostały obję te przez


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 półrocze 2018 roku


  13

  Spółka Data
  rejestracji
  Kapitał
  przed Zmiana Kapitał
  po Waluta Uwagi
  Grupę LOT OS i pokryte wkładem pieniężnym.
  Baltic Gas Sp. z o.o.
  Zmiana jeszcze nie zarejestrowa na
  245.000 102.000 347.000 PLN
  w dniu 30.05.2018 r. Zgromadzenie Wspólników Baltic Gas sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez utworzenie 2.040 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 PLN każdy udział. Wszystkie nowe udziały zostały objęte i pokryte przez dotychczasowych wspólników w następują cy sposób: LOTOS Upstream sp. z o.o. objęła 1.020 udziałów o wartości nominalnej 50 PLN każdy i pokryła je wkładem pieniężnym w kwocie 51.000 PLN, CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. objęła 1.020 udziałów o wartości nominalnej 50 PLN każdy i pokryła je wkładem pieniężnym w kwocie 51.000 PLN .
  B8 sp. z o.o.
  BALTIC
  S.K.A
  10.03.2017 987.817.450 232.426.000 1.220.243.450 PLN
  w dniu 2.03.2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki B8 Sp. z o.o. BALTIC S.K.A. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 23.242.600 nowych akcji o wartości nominalnej 10- zł każda akcja


  Baltic Gas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp.k.:
  Wniesienie wkładów w spółce Baltic Gas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp.k.
  W marcu 2017 r oku w ramach umówionych wkładów spółka LOTOS Petrobaltic S.A. wniosła do Spółki
  wkład pieniężny w wysokości 187 995,43 PLN (suma wkładów wniesionych: 80.833.806,58 PLN ).
  W dniu 31 maj a 2017 r oku na Walnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki podjęta została uchwała
  o podniesieniu wkładów umówionych:
  • przez LOTOS Petrobaltic S.A. – o kwotę 4 526 672 PLN , do poziomu 86 396 383 PLN ,
  • przez CalEnergy Resources Poland sp. z o.o. – o kwotę 10 711 506 PLN ,
  do poziomu 109 645 403 PLN .  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 półrocze 2018 roku


  14

  Następnie w czerwcu 2017 r. w ramach ww. wkładów umówionych zostały wniesione do Spółki wkłady
  pieniężne:
   spółka LOTOS Petrobaltic S.A. wniosła 2 771 532,18 PLN ,
   spółka „CalEnergy Resources Poland” Sp. z o.o. wniosła 4 800 706,38 PLN .
  W dniu 29 września 2017 r. wspólnik LOTOS Petrobaltic S.A. w ramach umówionego wkładu (po decyzji
  wspólników z dnia 31 maja 2017 roku) dokon ał wpłaty na rachunek spółki Baltic Gas spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością i Wspólnicy spółka komandytowa kwoty w wysokości 2.434.257,25 PLN tytułem
  wniesienia wkładu pieniężnego w ramach wkładu umówionego.
  W dniu 03.04.2018 r. rozliczona została tran sakcja sprzedaży przez LOTOS Petrobaltic S.A. ogółu praw
  i obowiązków przysługujących komandytariuszowi spółki Baltic Gas Sp. z o.o. i Wspólnicy sp.k na rzecz
  LOTOS Upstream sp. z o.o.
  Na dzień 30.06.2018 suma wkładów wniesionych przez LOTOS Upstream sp. z o.o. wyniosła:
  86.039.596,01 PLN.
  Poniżej zostało przedstawione zestawienie wkładów umówionych i wniesionych wg stanu na dzień
  30.06.2018 r.:

  Wniesione wkłady w spółce Baltic Gas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp.k.
  Baltic Gas Sp. z.o.o . i Wspólnic sp.k.
  Wspólnicy Baltic Gas Sp. z o.o. LOTOS Upstream
  sp. z o.o.
  „CalEnergy Resources
  Poland” Sp. z o.o.
  Wkład umówiony 1 000,00 86 396 383,00 109 645 403,0
  Wkład wniesiony w tym: 1 000,00 86 039 596,01 106 073 066,65
  a) wkład pieniężny 1 000,00 34 339 596,01 106 073 066,65
  b) wkład niepieniężny - 51 700 000,0 -
  Wkład niepokryty - 356 786,99 3 572 336,35

  W związku z zatwierdzeniem nowego Regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A.,
  dnia 1 lipca 2018 roku zmianie uległo przyporządkowanie spółek do poszczególnych segmentów. Nowy
  podział spółek według segmentów:
  a) do segmentu zarządczego przypisana jest spółka:
  - LOTOS Ochrona Sp. z o.o.
  b) do segmentu produkcyjno -handlowego przypisane są spółki:
  - LOTOS Paliwa
  - LOTOS Oil
  - LOTOS Kolej
  - LOTOS Terminale wraz z podległą spółką zależną
  - LOTOS Infrastruktura wraz z podległą spółką zależną
  - LOTOS Serwis


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 półrocze 2018 roku


  15

  - LOTOS Straż
  - LOTOS - Air BP Polska
  c) do segmentu inwestycyjno -innowacyjnego przypisane są spółki:
  - LOTOS Asfalt
  - LO TOS Lab wraz z podległą spółką zależną
  - LOTOS Petrobaltic wraz ze spółkami jej grupy kapitałowej
  - LOTOS Upstream wraz ze spółkami jej grupy kapitałowej
  w tym:
  - LOTOS E&P Norge
  - AB LOTOS Geonafta
  - LOTOS Upstream UK
  d) do segmentu finansowego nie ma przypisanych spółek.


  1.4 Informacje o akcjach Grupy LOTOS S.A.
  1.4.1 Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A.

  Zgodnie z raporta mi bieżącym i z dni 28 czerwca i 12 lipca 2018 roku (→ raport bieżący nr 16 /201 8
  i → raport bieżący nr 20/201 8) jedyny m akcjonariuszem (poza Skarbem Państwa) posiadającym powyżej
  5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki jest Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz
  Emerytalny (NN OFE) .
  Akcjonariusze
  Liczba akcji/głosów
  równoważna
  wartości nominalnej akcji
  Udział w liczbie głosów na Zwyczajnym
  Walnym Zgromadzeniu GL S.A. w 2018
  Skarb Państwa 98 329 515 73 %
  NN OFE 8 500 000 6,31 %
  Pozostali 77 300 122 20,69 %
  Razem 184 873 362 100,0%

  1.4.2 Stan posiadania akcji Grupy LOTOS S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące

  Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami wg. stanu na dzień przekazania raportu za 1 półrocze
  2018 roku, tj. na 9 sierpnia 2018 roku osoby nadzorujące i zarządzające Spółką nie posiadają akcji Grupy
  LOTOS.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 półrocze 2018 roku


  16

  1.5 Sytuacja kadrowa
  1.5.1 Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej

  Na dzień 1 stycznia 201 8 roku skład Zarządu Grupy LOTOS przedstawiał się następująco:

  W dniu 1 9 marca 2018 roku Rada Nadzorcza odwołała Marcina Jastrzębskiego, Prezesa Zarządu,
  ze składu Zarządu Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji i jednocześnie powierzyła pełnienie
  obowiązków Prezesa Zarządu Mateuszowi Aleksandrowi Bonca, Wiceprezesowi Zarządu. Dodatkowo
  Rada Nadzorcza delegowała Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Piotra C iacha, do czasowego
  wykonywania czynności Członka Zarządu Grupy LOTOS S.A.
  W dniu 18 maja 2018 roku Rada Nadzorcza odwołała z dniem 21 maja 2018 roku ze składu Zarządu Grupy
  LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji Mateusza Aleksandra Bonca oraz Jarosława Kawulę. D odatkowo Rada
  Nadzorcza postanowiła odwołać z dniem 21 maja 2018 roku delegację udzieloną Piotrowi Ciachowi,
  Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu
  Spółki.
  Jednocześnie w dniu 18 maja 2018 roku Rada Nadzor cza, w postępowaniu kwalifikacyjnym wszczętym
  w dniu 25 kwietnia 2018 roku, dokonała wyboru oraz powołała do składu Zarządu Grupy LOTOS S.A.
  X wspólnej kadencji z dniem 22 maja 2018 roku Mateusza Aleksandra Bonca jako Prezesa Zarządu ,
  Jarosława Kawulę jako Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji i Handlu oraz Patryka Demskiego jako
  Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji.
  W dniu 6 czerwca 2018 roku Rada Nadzorcza, w postępowaniu kwalifikacyjnym wszczętym w dniu 18 maja
  2018 roku, dokonała wyboru oraz powo łała do składu Zarządu Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji
  z dniem 11 czerwca 2018 roku Roberta Sobk ów jako Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych.
  W związku z zakończeniem postepowań kwalifikacyjnych na stanowiska Członków Zarządu Grupy LOTOS
  S.A. X wspólnej kadencji, Rada Nadzorcza określiła z dniem 11 czerwca 2018 roku czteroosobowy skład
  Zarządu Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji.
  Mając powyższe na uwadze Zarząd Grupy LOTOS S.A. od dnia 11 czerwca 2018 roku do dnia 30 czerwca
  2018 roku funkcjonow ał w następującym składzie:
  Członkowie Zarządu Funkcja
  Marcin Jastrzębski Prezes Zarządu
  Jarosław Kawula Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji
  Mateusz Aleksander Bonca Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju
  Członkowie Zarządu Funkcja
  Mateusz Aleksander Bonca Prezes Zarządu
  Jarosław Kawula Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji i Handlu
  Patryk Demski Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji
  Robert Sobków Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 półrocze 2018 roku


  17

  Skład Zarządu Spółki X kadencji na dzień 30 czerwca 2018 roku
  Członkowie Zarządu Funkcja W Zarządzie X Kadencji Przebieg kariery i kompetencje
  Mateusz A. Bonca


  Mateusz A. Bonca
  Prezes Zarządu 22.05.2018 http://inwestor.lotos.pl/1137/lad_korporacyjny/struktura_organizacyjna#person -87

  Patryk Demski
  Wiceprezes Zarządu ds.
  Inwestycji i Innowacji
  22.05.2018 http://inwestor.lotos.pl/1137/lad_korporacyjny/struktura_organizacyjna_grupy_ka
  pitalowej#person -137
  Jarosław Kawula
  Wiceprezes Zarządu ds.
  Produkcji i Handlu
  22.05.2018 http://inwestor.lotos.pl/1137/lad_korporacyjny/struktura_organizacyjna_grupy_ka
  pitalowej#person -113
  Robert Sobków
  Wiceprezes
  Zarządu ds. Finansowych
  11.06.2018 http://inwestor.lotos.pl/1137/lad_korpora
  cyjny/struktura_organizacyjna_grupy_ka pitalowej#person -138

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 półrocze 2018 roku


  18

  Od dnia 1 stycznia 201 8 roku do dnia 28 czerwca 201 8 roku Rada Nadzorcza X kadencji działała
  w następującym składzie:

  W dniu 28 czerwca 2018 roku obradujące Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. powołało
  do składu Rady Nadzorczej X kadencji Grzegorza Rybickiego.
  Do dnia przekazania niniejszego raportu A kcjonariusz – Skarb Państwa nie skorzystał z przysługującego
  mu uprawnienia określonego w § 11 ust. 2 Statutu Spółki dotyczącego bezpośredniego powoływania
  i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

  Skład R ady Nadzorczej X kadencji na dzień 30 czerwca 2017 rok u.
  Członkowie
  Rady Nadzorczej Funkcja W RN X Kadencji Przebieg kariery i kompetencji  Beata Kozłowska – Chyła
  Przewodnicząca RN 14.06.2017 - http://inwestor.lotos.pl/1137/lad_
  korporacyjny/struktura_organiza
  cyjna#person -86

  Członkowie Rady Nadzorczej Funkcja
  Beata Kozłowska -Chyła Przewodnicząca
  Piotr Ciach Wiceprzewodniczący
  wybór na Wiceprzewodnicząc ego RN w dniu 14 lipca 2017 r.
  Katarzyna Lewandowska Sekretarz
  wybór na Sekretarza RN w dniu 14 lipca 201 7 r.
  Dariusz Figura Członek
  Mariusz Golecki Członek
  Adam Lewandowski Członek
  Agnieszka Szklarczyk -Mierzwa Członek


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 półrocze 2018 roku


  19
  Piotr Ciach
  Członek RN 14.06.2017 - http://inwestor.lotos.pl/1137/lad_korporacyjny/struktura_organiza
  cyjna_grupy_kapitalowej#person -108  Katarzyna
  Lewandowska
  Członek RN 14.06.2017 - http://inwestor.lotos.pl/1137/lad_korporacyjny/struktura_organiza
  cyjna#person -81  Agnieszka Szklarczyk –
  Mierzwa
  Członek RN 14.06.2017 - http://inwestor.lotos.pl/1137/lad_korporacyjny/struktura_organiza cyjna#person -89
  Dariusz Figura
  Członek RN 14.06.2017 - http://inwestor.lotos.pl/1137/lad_korporacyjny/struktura_organiza
  cyjna#person -80  Mariusz Golecki

  Członek RN 14.06.2017 - http://inwestor.lotos.pl/1137/lad_korporacyjny/struktura_organizac
  yjna#person -90


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 półrocze 2018 roku


  20
  Adam Lewandowski

  Członek RN 14.06.2017 - http://inwestor.lotos.pl/1137/lad_korporacyjny/struktura_organizac
  yjna_grupy_kapitalowej#person - 107  Grzegorz Rybicki
  Członek RN 28.06.2018 - http://inwestor.lotos.pl/1137/lad_korporacyjny/struktura_organizacyjna_grupy_kapitalowej#person
  -139

  1.5.2 Struktura zatrudnienia w Grupie Kapitałowej LOTOS
  Struktura zatrudnienia w Grupie Kapitałowej LOTOS w podziale na rodzaj stanowiska

  Spółka
  Zat rudnienie na dzień 30.06.2018 roku
  Stanowiska
  robotnicze
  Stanowiska
  nierobotnicze Razem
  Grupa LOTOS S.A. 492 981 1473
  LOTOS Asfalt 118 125 243
  LOTOS Kolej 679 328 1007
  LOTOS Lab 14 110 124
  LOTOS Oil 85 175 260
  LOTOS Serwis 334 150 484
  LOTOS Straż 76 13 89
  LOTOS Ochrona 164 24 188
  LOTOS Paliwa 0 276 276
  LOTOS Gaz 0 0 0
  LOTOS Park Technologiczny 0 0 0
  LOTOS Infrastruktura 40 31 71
  LOTOS Terminale 63 50 113
  RC Ekoenergia 41 30 71
  LOTOS Biopaliwa 23 15 38
  LOTOS Petrobaltic 155 208 363
  LOTOS Norge 0 24 24
  Energobaltic 3 27 30
  LOTOS AB Geonafta 34 9 43
  UAB Genciu Nafta 1 1 2
  UAB Manifoldas 0 3 3


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 półrocze 2018 roku


  21

  Miliana Shippmanagement Ltd. 0 0 0
  Technical Ship Management 0 7 7
  SPV Baltic 6 5 11
  Infrastruktura Kolejowa 0 0 0
  LOTOS Upstream 0 10 10
  Razem 2328 2602 4930

  LOTOS Air BP Polska Sp. z o.o.* 41 18 59
  * spółka nie wchodzi w skład GK LOTOS

  Struktura zatrudnienia w Grupie Kapitałowej LOTOS w podziale na kluczowe spółki


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 półrocze 2018 roku


  22

  2. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS
  2.1. Opis czynników mających wpływ na wyniki osiągnięte
  w 1 półroczu 2018 roku
  Notowania cen ropy naftowej, gazu ziemnego, dyferencjał, marża modelowa (USD/bbl)
  1 półrocze 2018 1 półrocze 2017 1 p ółrocze 2018/ 1 półrocze 2017
  Notowania DATED Brent FOB (1) 70,71 51,59 37,1%
  Spread Brent/Ural (1) 1,87 1,83 2,2%
  Notowania gazu ziemnego (2) 42,73 30,10 42,0%
  Modelowa marża rafineryjna (3) 6,82 7,24 -5,8%
  (1 ) i (2) Źródło: Thomson Reuters (2) Notowania gazu ziemnego wg.UK NBP (tj. brytyjski National Balancing Point) dla porównywalności zostały
  przeliczone z USD/MWh na USD/boe przy zastosowaniu przelicznika 1,6282 MWh/boe. (3) Zgodnie z metodologią przyjętą przez Spółkę, marża modelowa została obliczona na podstawie danych Thomson
  Reuters, oddających w dłuższym okresie kierunkowy trend cen w oparciu o które Spółka prowadzi działalność
  handlową. W krótszym horyzoncie czasowym mogą występować różnice pomiędzy notowaniami, na których opiera się
  marża modelowa a notowaniami stosowanymi w działalności handlowej.

  Cracki produktowe (1) (USD/bbl)
  1 półrocze 2018 1 półrocze 2017 1 półrocze 2018 / 1 półrocze 2017
  Benzyna 12,47 14,74 -15,4%
  Benzyna surowa -0,88 1,74 -150,6%
  ON (10 ppm) 16,16 13,29 21,6%
  Lekki olej opałowy 14,69 12,19 20,5%
  Paliwo lotnicze 16,87 13,08 29,0%
  Ciężki olej opałowy -9,37 -4,99 87,8%
  (1) Crack produktowy liczony jest jako różnica pomiędzy notowaniem danego produktu (w przeliczeniu z ton
  metrycznych na baryłkę po uwzględnieniu odpowiedniego współczynnika gęstości) a notowaniem ropy typu Ural
  (notowanie ropy Brent s korygowane o spread Ural/ Brent). Źródło: Thomson Reuters
  Notowania kursu walutowego (USD/PLN)
  1 półrocze 201 8 1 półrocze 201 7 1 półrocze 201 8/
  1 półrocze 201 7
  Kurs dolara na koniec okresu 3,74 3,71 0,8%
  Średni kurs dolara 3,49 3,95 -11,6%
  Źródło: opracowanie własne Spółki na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 półrocze 2018 roku


  23

  Segment wydobywczy

  Zasoby, wydobycie i sprzedaż ropy naftowej i gazu
  Zasoby ropy i gazu na dzień (mln boe) (1) 30.06.201 8 30.06.201 7
  Norwegia 36,29 24,01
  Polska 50,44 37,65
  Litwa 3,46 3,78
  Razem 90,19 65,44

  Wydobycie (boe/d) (2) 1 półrocze 201 8 1 półrocze 201 7 1 półrocze 201 8/
  1 półrocze 201 7
  Norwegia 17 160 18 948 -9,4%
  Polska 4 351 4 926 -11,7%
  Litwa 815 1 024 -20,4%
  Razem 22 326 24 899 -10,3%

  Wydobycie ( boe) 1 półrocze 201 8 1 półrocze 201 7 1 półrocze 201 8/
  1 półrocze 201 7
  Norwegia 3 105 953 3 429 639 -9,4%
  Polska 787 590 891 681 -11,7%
  Litwa 147 491 185 332 -20,4%
  Razem 4 041 034 4 506 652 -10,3%

  Sprzedaż produktów własnych (boe) 1 półrocze 201 8 1 półrocze 201 7 1 półrocze 201 8/
  1 półrocze 201 7
  Norwegia 2 902 602 3 377 885 -14,1%
  Polska 565 367 807 799 -30,0%
  Litwa 145 575 146 163 -0,4%
  Razem 3 613 544 4 331 847 -16,6%
  (1) 2P - zasoby pewne oraz prawdopodobne według klasyf ikacji SPE -PRMS; boe – baryłki ekwiwalentne ropy naftowej (2) Produkcja w okresie przez liczbę dni kalendarzowych
  Spadek przychodów ze sprzedaży segmentu o 6,6% jest głównie efektem spadku o 16,6% wolumenu
  sprzedaży segmentu oraz spadku o 11,6% średniego kursu dolara. Obniżka przychodów została
  złagodzona wzrostami o 37,1% notowań ropy (+37,1%) i gazu ziemnego (+42,0%).
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 półrocze 2018 roku


  24

  Wyniki operacyjne segmentu wydobywczego (mln PLN )
  1 półrocze 201 8 1 półrocze 201 7 1 półrocze 201 8/
  1 półrocze 201 7
  Przychody ze sprzedaży 665,5 712,9 -6,6%
  Wynik operacyjny EBIT 322,4 306,1 5,3%
  Amortyzacja 119,0 162,9 -26,9%
  EBITDA 441,4 469,0 -5,9%
  Oczyszczony wynik EBIT (1) 322,4 315,4 2,2%
  Oczyszczony wynik EBITDA (1) 441,4 478,3 -7,7%
  (1) wynik oczyszczony z efektów zdarzeń jednorazowych
  Oczyszczony wynik EBITDA segmentu wydobywczego w 1 półroczu 2018 roku jest o 7,7% niższy
  od oczyszczonego wyniku EBITDA okresu porównywalnego. Spadek ten jest głównie skutkiem niższeg o
  wolumenu sprzedaży, obniżki średniego kursu dolara oraz niższego o 40,8 mln PLN poziomu amortyzacji.
  Spadek poziomu amortyzacji segmentu wynika ze zmiany szacunków amortyzacji naturalnej majątku
  morskich kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego w Norwegii w wyniku m.in. wzrostu zasobów
  wydobywalnych węglowodorów z obszaru Sleipner i Heimdal w LOTOS Norge.
  Segment produkcji i handlu
  Struktura przerobu ropy naftowej (tys. ton)
  1 półrocze 201 8 1 półrocze 201 7 1 półrocze 201 8/
  1 półrocze 201 7
  Przerób ropy w rafinerii w Gdańsku 5 198,5 4 141,4 25,5%
  w tym:
  ropa Ural 3 320,5 3 050,6 8,8%
  ropa Rozewie 90,8 95,6 -5,0%
  ropa litewska 19,6 21,5 -8,8%
  ropa Lubiatów 149,4 130,2 14,7%
  pozostałe gatunki ropy 1 618,2 843,5 91,8%
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 półrocze 2018 roku


  25

  Struktura produkcji Grupy LOTOS S.A (tys. ton)
  Produkcja razem
  1 półrocze 201 8 1 półrocze 201 7 1 półrocze 201 8/
  1 półrocze 201 7
  5 674,1 4 794,8 (1) 18,3%
  Benzyny 813,2 656,0 24,0%
  Benzyna surowa 284,5 217,0 31,1%
  Oleje napędowe 2 517,1 2 244,6 12,1%
  Lekkie oleje opałowe 117,3 130,1 -9,8%
  Paliwo lotnicze JET 267,4 176,0 51,9%
  Produkty ciężkie (2) 1 033,3 833,0 24,0%
  Pozostałe (3) 641,3 538,1 19,2%
  (1)Niższa produkcja w 1 półroczu 2017 roku jest związana z cyklicznym postojem remontowym rafinerii, który przebiegał
  w dniach 3.03 – 14.04.2017r. (2)ciężki olej opałowy i komponenty asfaltowe 32) m.in. gazy opałowe i techniczne, siarka, oleje bazowe, frakcja ksylenowa, LPG, paliwo bunkrowe, ekstrakty, rafinaty,
  gacze.

  Stru ktura sprzedaży segmentu produkcji i handlu (tys. ton)

  1 półrocze 201 8 1 półrocze 201 7 1 półrocze 201 8/
  1 półrocze 201 7
  5 686,3 4 808,8 18,2%
  Benzyny 832,2 726,2 14,6%
  Benzyna surowa 284,5 217,0 31,1%
  Oleje napędowe 2 553,9 2 374,5 7,6%
  Lekk ie oleje opałowe 116,1 129,0 -10,0%
  Paliwo lotnicze JET 266,4 169,0 57,6%
  Produkty ciężkie (1) 1 009,4 819,2 23,2%
  Ropa naftowa towar/materiał 194,9 - -
  Pozostałe ropopochodne (2) 428,9 373,9 14,7%
  (1)ciężki olej opałowy i asfalty (2) m.in. gazy opałowe i techniczne, siarka, oleje bazowe, frakcja ksylenowa, LPG, paliwo bunkrowe, ekstrakty, rafinaty,
  gacze.

  Wyższe o 28,4% przychody ze sprzedaży segmentu produkcji i handlu w 1 półroczu 2018 roku
  w p orównaniu z 1 półroczem 2017 roku są efektem głównie wyższej średniej ceny sprzedaży netto. Średnia


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 półrocze 2018 roku


  26

  cena sprzedaży netto w segmencie produkcji i handlu wzrosła o 8,6%, z 2.170 PLN/t w 1 półroczu 2017
  roku do 2.356 PLN/t w 1 półroczu 2018 roku, co było ko nsekwencją wzrostu poziomu notowań produktów
  rafineryjnych. W yższy wynik operacyjny segmentu w porównaniu z 1 półroczem 2017 roku jest między
  innymi skutkiem przeprowadzonego w 2017 roku postoju remontowego „W iosna 2017” , co przełożyło się
  na mniejsze kosz ty działalności operacyjnej i wyższy wolumen sprzedaży własnych produktów w 1 półroczu
  2018 roku.
  Spadek amortyzacji segmentu produkcji i handlu w 1 półroczu 2018 roku dotyczy przede wszystkim
  amortyzacji w 2017 roku części zamiennych w Grupie LOTOS S.A. zużytych w trakcie postoju
  remontowego (zgodnie z MSR 16).

  Wyniki operacyjne seg mentu produkcji i handlu (mln PLN )
  1 półrocze 201 8 1 półrocze 201 7 1 półrocze 201 8/
  1 półrocze 201 7
  Przychody ze sprzedaży (2) 13 396,2 10 436,8 28,4%
  Wynik operacyjny EBIT 1 009,5 449,4 124,6%
  Amortyzacja 248,2 275,1 -9,8%
  EBITDA 1 257,7 724,5 73,6%
  EBIT LIFO 516,7 463,9 11,4%
  EBITDA LIFO 764,9 739,0 3,5%
  Oczyszczony EBITDA LIFO (1) 905,4 900,6 0,5%
  (1)Wynik operacyjny EBITDA, uwzględniający efekt LIFO na wycenie zapasów, bez uwzględnienia teoretycznego
  odpisu na poziomie wyceny zapasów LIFO oraz wpływu na efekt LIFO wyceny części ropy naftowej wg cen znacząco
  wyższych od bieżących (metodologia wyceny wg LIFO), oczyszczony o odpisy aktualizujące wa rtość zapasów,
  koszty remontu postojowego „Wiosna 2017”, efekt rozwiązania rezerw z tytułu procesów sądowych oraz różnice
  kursowe z działalności operacyjnej. (2) Przychody przed korektami konsolidacyjnymi.

  Obszar detaliczny
  Sieć stacji paliw LOTOS

  30.06.201 8 30.06.201 7 1 półrocze 201 8-
  1 półrocze 201 7
  485 485 0
  Stacje własne CODO 304 301 3
  w tym: LOTOS OPTIMA 121 121 0
  Stacje partnerskie DOFO 181 184 -3
  w tym: LOTOS OPTIMA 78 83 -5


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 półrocze 2018 roku


  27

  Na koniec 1 półrocza 2018 roku w ramach sieci LOTOS działało 485 stacji.

  Wyniki operacyjne obszaru detalicznego (mln PLN)

  1 półrocze 201 8 1 półrocze 201 7 1 półrocze 201 8/
  1 półrocze 201 7
  Wolumen sprzedaży (tys. ton) 601,4 547,4 9,9%
  Przychody ze sprzedaży 3 127,3 2 681,6 16,6%
  Wynik operacyjny 42,9 25,8 66,3%
  Amortyzacja 34,3 36,2 -5,2%
  EBITDA 77,2 62,0 24,5%
  Oczyszczony EBIT 42,9 25,8 66,3%
  Oczyszczony EBITDA 77,2 62,0 24,5%

  Począwszy od 2017 roku wyniki kanału SDS (t.j . System Diesel Service), nie są już ujmowane w obszarze
  detalicznym, są raportowane w całościowych wynikach segmentu produkcji i handlu.
  Dzięki optymalizacji działalności operacyjnej, obszar detaliczny wykazał w 1 półroczu 2018 roku zysk
  operacyjny 42,9 mln PLN, tj. o 66,3% wyższy niż w okresie porównywalnym 2017 roku.

  Sprawozdanie z całkowitych dochodów
  Zysk operacyjny Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 półrocze 2018 roku wyniósł 1. 34 5,7 mln PLN i składał się
  z zysku operacyjnego segmentu produkcji i handlu 1.009, 5 mln PLN, zysku operacyjnego segmentu
  wydobywczego 322,4 mln PLN oraz korekt konsolidacyjnych 13,8 mln PLN (głównie korekty
  niezrealizowanej marży na zapasie ropy Rozewie i litewskiej).
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 półrocze 2018 roku


  28

  Wyniki operacyjne Grupy Kapitałowej LOTOS (mln PLN)
  1 półrocze 201 8 1 półrocze 201 7 1 półrocze 201 8/
  1 półrocze 201 7
  Przychody ze sprzedaży 13 855,7 10 902,2 27,1%
  Wynik operacyjny EBIT 1 345,7 749,4 79,6%
  Amortyzacja 367,2 437,3 -16,0%
  EBITDA 1 712,9 1 186,7 44,3%
  Efekt LIFO (1) -492,8 14,5 -
  EBIT LIFO 852,9 763,9 11,7%
  Oczyszczony EBIT LIFO (2) 993,4 961,5 3,3%
  Oczyszczony EBITDA LIFO (2) 1 360,6 1 372,1 -0,8%
  (1) Efekt LIFO = EBIT LIFO (oszacowany przy zastosowaniu metody wyceny rozchodu zapasów wg Last In First
  Out, tj. „ostatnie przyszło – pierwsze wyszło”) – EBIT
  (2) Wynik operacyjny EBITDA, uwzględniający efekt LIFO na wycenie zapasów, bez uwzględnienia teoretycznego
  odpisu na poziomie wyceny zapasów LIFO oraz wpływu na efekt LIFO wyceny części ropy naftowej wg cen znacząco
  wyższych od bieżących (metodologia wyceny wg LIFO), oczyszczony o odpisy aktualizujące wartość zapasów,
  koszty remontu postojowego „Wiosna 2017”, efekt rozwiązania rezerw z tytułu procesów sądowych , odpisy
  aktualizujące w segmenc ie wydobywczym oraz różnice kursowe z działalności operacyjnej.

  Grupa Kapitałowa LOTOS, zgodnie z przyjętymi zasadami wyceny zapasów, stosuje do wyceny rozchodu
  zapasów metodę średniej ważonej ceny nabycia. Stosowanie takiej metody wyceny zapasów powoduje
  opóźnienie przenoszenia efektów zmiany cen ropy w stosunku do ce n wyrobów gotowych. W związku
  z powyższym, wzrostowa tendencja cen ropy wpływa pozytywnie, a tendencja spadkowa wpływa
  negatywnie na osiągane wyniki finansowe. W yniki operacyjne uwzględniające powyższą metodę wyceny
  zapasów zaprezentowa no w tabeli w pozycjach EBITDA, wynik operacyjny EBIT. Równocześnie dokonano
  szacunków wyceny rozchodu wg metody LIFO i zaprezentowano w tabeli: efekt LIFO, EBIT LIFO,
  oczyszczony EBIT LIFO oraz oczyszczona EBITDA LIFO.

  Ujemne saldo na działalności finans owej w Grupie Kapitałowej LOTOS w 1 półroczu 2018 roku wynoszące
  -93, 3 mln PLN jest związane głównie z ujemnym efektem odsetek od zadłużenia, prowizji i przychodów
  odsetkowych w wysokości -84, 0 mln PLN.
  Dodatnie saldo na działalności finansowej w 1 półroc zu 2017 roku wyniosło 143,1 mln PLN, głównie
  na skutek dodatniego efektu wyceny i rozliczenia transakcji zabezpieczających ryzyko rynkowe (201,8 mln
  PLN).

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 półrocze 2018 roku


  29

  Wykaz transakcji zabezpieczających poziom cen produktów naftowych
  na dzień 30 czerwca 2018 roku
  kupno sprzedaż
  Okres Produkt/Surowiec Ciężki olej
  opałowy
  Lekki olej
  opałowy
  3.5 PCT Barges
  FOB Rotterdam
  Gasoil .1
  Cargoes CIF
  NWE / ARA
  3Q2018 Wolumen (mt) 56 325 -5 205
  Przedział ceny (USD/mt) 217,5 -429,3 412 -677,3
  4Q2018 Wolumen (mt) 27 933 -2 581
  Przedział ceny (USD/mt) 217,5 -429,3 412 -662,6
  2Q2019 Wolumen (mt) 4 764 -440
  Przedział ceny (USD/mt) 287 -287 488,25 -488,25
  3Q2019 Wolumen ( mt) 6 090 -563
  Przedział ceny (USD/mt) 265,5 -342,5 541 -652,75
  4Q2019 Wolumen (mt) 1 623 -150
  Przedział ceny (USD/mt) 265,5 -269 541 -552
  2Q2020 Wolumen (mt) 16 158 -1 494
  Przedział ceny (USD/mt) 253,3 -287,25 567 -644
  3Q2020 Wolumen (mt) 25 392 -2 346
  Przedział ceny (USD/mt) 234 -287,25 548,35 -644
  4Q2020 Wolumen (mt) 11 178 -1 033
  Przedział ceny (USD/mt) 234 -287,25 548,35 -644


  Wykaz transakcji terminowych zabezpieczających poziom kursów walutowych
  na dzień 30 czerwca 2018 roku
  Para walut Instrument Wolumen Waluta Przedział kursu
  Kursy EUR/USD Forward 20 276 752 EUR 1,1768 - 1,1771
  Kursy EUR/PLN Forward 5 700 000 EUR 4,3317 - 4,3658
  Kursy USD/PLN Forward -209 798 919 USD 3,4921 - 3,75


  Wykaz transakcji terminowych zabezpieczających poziom stopy procentowej
  na dzień 30 czerwca 2018 roku


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 półrocze 2018 roku


  30

  Instrument Data początkowa Data końcowa Nominał Waluta Przedział stopy
  procentowej
  Stopa
  referencyj
  na
  IRS od 16.01.2018 od 16.07.2018 499 000 019 USD 1,145% -2,476% LIBOR 3M -
  LIBOR 6M
  do 21.09.2021 do 21.12.2021


  Wykaz transakcji terminowych zabezpieczających ryzyko cen uprawnień do emisji CO 2
  na dzień 30 czerwca 2018 roku
  2018 2019 2020
  Instrument Rodzaj
  Instrumentu
  Wolumen
  (mt)
  Przedział
  ceny
  (EUR/mt)
  Wolumen
  (mt)
  Przedział
  ceny
  (EUR/mt)
  Wolumen
  (mt)
  Przedział
  ceny
  (EUR/mt)
  EUA Futures 701 000 4,45 - 7,7 740 000 7,64 - 14,7 -10 000 7,19  Dekompozycja skonsolidowanych wyników Grupy Kapitałowej LOTOS (mln PLN )  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 półrocze 2018 roku


  31

  Wynik przed opodatkowaniem za 1 półrocze 2018 roku wyniósł 1. 253,1 mln PLN, a skonsolidowany zysk
  netto Grupy Kapitałowej LOTOS osiągnął poziom 855,7 mln PLN.

  Wynik EBIT, wynik brutto i wynik netto Grupy Kapitałowej LOTOS (mln PLN )
  1 półrocze 2018 1 półrocze 2017 1 półrocze 2018 / 1 półrocze 2017
  Wynik operacyjny EBIT 1 345,7 749,4 79,6%
  Przychody finansowe 23,1 258,5 -91,1%
  Koszty finansowe -116,4 -115,4 0,9%
  Pozostałe 0,7 1,2 -41,7%
  Wynik przed opodatkowaniem 1 253,1 893,7 40,2%
  Wynik netto 855,7 568,3 50,6%

  Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
  Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej – aktywa (mln PLN)
  Aktywa
  30.06.2018 31.12.2017 zmiana %
  22 490,1 21 171,2 1 318,9 6,2%
  Aktywa trwałe 12 764,4 12 462,1 302,3 2,4%
  Rzeczowe aktywa trwałe segmentu produkcji i handlu 8 791,5 8 761,5 30,0 0,3%
  Wartości niematerialne segmentu produkcji i handlu 162,4 163,2 -0,8 -0,5%
  Rzeczowe aktywa trwałe segmentu wydobywczego 2 542,3 2 404,2 138,1 5,7%
  Wartości niematerialne segmentu wydobywczego 333,4 304,8 28,6 9,4%
  Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności 105,2 106,5 -1,3 -1,2%
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 453,6 415,4 38,2 9,2%
  Pochodne instrumenty finansowe 24,1 2,7 21,4 792,6%
  Pozostałe aktywa długoterminowe 351,9 303,8 48,1 15,8%
  Aktywa obrotowe 9 725,7 8 709,1 1 016,6 11,7%
  Zapasy 4 900,5 3 559,6 1 340,9 37,7%
  Należności z tytułu dostaw i usług 2 690,8 2 677,0 13,8 0,5%
  Należności z tytułu podatku dochodowego 6,4 1,3 5,1 392,3%
  Pochodne instrumenty finansowe 49,2 161,8 -112,6 -69,6%
  Pozostałe aktywa krótkoterminowe 386,9 388,7 -1,8 -0,5%
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 691,9 1 920,7 -228,8 -11,9%
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 półrocze 2018 roku


  32

  Na dzień 30 czerwca 2018 roku suma bilansowa Grupy Kapitałowej LOTOS wyniosła 22.490,1 mln PLN
  (+1.318,9 mln PLN vs. 31 grudnia 2017 roku).

  Główne zmiany w pozycjach aktywów:

  • wyższy o 1.340,9 mln PLN poziom zapasów związany głównie z wyższymi cenami na koniec 2 kw.
  2018 roku w porównaniu cenami na koniec 2017 roku
  • wyższy o 138,1 mln PLN poziom rzeczowych aktywów trwałych segmentu wydobywczego
  • wzrost o 46,3 mln PLN poziomu pozostałych aktywów
  • wyższy o 38,2 mln PLN poziom aktywów z tytułu podatku odroczonego
  • wyższy o 30,0 mln PLN stan rzeczowych aktywów trwałych segmentu produkcji i handlu
  • obniżka o 228,8 mln PLN stanu śr odków pieniężnych i ich ekwiwalentów
  • niższy 91,2 mln PLN poziom dodatniej wyceny pochodnych instrumentów finansowych.
  Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej – źródła finansowania (mln PLN )
  Kapitał własny i zobowiązania
  30.06.2018 31.12.2017 zmiana %
  22 490,1 21 171,2 1 318,9 6,2%
  Kapitał własny 11 272,6 10 712,5 560,1 5,2%
  Kapitał podstawowy 184,9 184,9 0,0 0,0%
  Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji 2 228,3 2 228,3 0,0 0,0%
  Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów
  pieniężnych -342,0 -225,2 -116,8 -51,9%
  Zyski zatrzymane 9 094,4 8 432,2 662,2 7,9%
  Różnice kursowe z przeliczenia 106,9 92,2 14,7 15,9%
  Udziały niekontrolujące 0,1 0,1 0,0 0,0%
  Zobowiązania długoterminowe 4 488,8 4 264,4 224,4 5,3%
  Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu
  finansowego 2 865,4 2 738,3 127,1 4,6%
  Pochodne instrumenty finansowe 1,4 6,7 -5,3 -79,1%
  Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego 287,5 277,7 9,8 3,5%
  Świadczenia pracownicze 172,0 169,3 2,7 1,6%
  Pozostałe zobowiązania i rezerwy 1 162,5 1 072,4 90,1 8,4%
  Zobowiązania krótkoterminowe 6 728,7 6 194,3 534,4 8,6%
  Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu
  finansowego 1 618,5 1 687,6 -69,1 -4,1%
  Pochodne instrumenty finansowe 44,7 72,7 -28,0 -38,5%
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2 305,5 2 201,7 103,8 4,7%


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 półrocze 2018 roku


  33

  Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 366,8 210,0 156,8 74,7%
  Świadczenia pracownicze 118,6 145,3 -26,7 -18,4%
  Pozostałe zobowiązania i rezerwy 2 274,6 1 877,0 397,6 21,2%

  Wzrost stanu kapitału własnego Grupy Kapitałowej LOTOS na koniec czerwca 2018 roku do poziomu
  11.272,6 mln PLN (+560,1 mln PLN vs. 2017) nastąpił głównie na skutek wzrostu poziomu zysków
  zatrzymanych o 662,2 mln PLN pomniejszonego o odniesione na kapitał rezerwowy ujemne różnice
  kursowe z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych skorygowanych o efekt podatkowy w kwocie
  -116,8 mln PLN.

  Udział kapitału własnego w sumie pasywów zmniejszył się o 0,5 punktu procentowego (vs. 2017) i wyniósł
  50,1%.


  Główne zmiany w pozycjach zobowiązań (+758,8 mln PLN):

  • wyższy o 487,7 mln PLN stan pozostałych zobowiązań i rezerw (głównie zobowiązania z tytułu
  akcyzy i opłaty paliwowej oraz zobowiązania z tytułu dywidend)
  • wzrost o 156,8 mln PLN stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego
  • wyższy poziom zobowiązań z tytułu dostaw i usług o 103,8 mln PLN
  • wyższy o 58,0 mln PLN stan kredytów, pożyczek, obligacji oraz zobowiązań z tytułu leasingu
  finansowego głównie na skutek wzrostu kursu walutowego o 7,5% na koniec czerwca 2018 roku
  w porównaniu do końca 2018 roku.

  Dług finansowy Grupy Kapitałowej LOTOS na 30 czerwca 2018 roku osiągnął poziom 4.483,9 mln PLN
  (+58,0 mln PLN vs. 31 grudnia 2017 roku). Wskaźnik relacji długu finansowego skorygowanego o wolną
  gotówkę do kapitału własnego wyniósł 24,8% i wzrósł o 1,4 punktu procentowego vs. 31 grudnia 2017
  roku).

  Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

  Przepływy pieniężne (mln PLN)
  1 półrocze
  2018
  1 półrocze
  2017 zmiana
  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 396,6 869,7 -473,1
  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -402,1 -829,2 427,1
  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -524,1 118,4 -642,5
  Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 8,3 -2,7 11,0
  Zmiana stanu środków pieniężnych netto -521,3 156,2 -677,5
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 1 920,6 730,8 1 189,8
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 1 399,3 887,0 512,3


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 półrocze 2018 roku


  34


  Stan środków pieniężnych na 30 czerwca 2018 roku w Grupie Kapitałowej LOTOS uwzględniający
  zadłużenie w rachunkach bieżących wyniósł 1399,3 mln PLN. Przepływy pieniężne netto zmniejszyły stan
  środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w okresie 1 półrocza 2018 roku o 521,3 mln PLN.
  Dodatnie saldo przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej w 1 półroczu 2018 roku
  wynoszące 396,6 mln PLN związane jest głównie z zyskiem netto zwiększonym o amortyzację
  i pomniejs zonym o wzrost stanu zapasów.
  Ujemne saldo działalności inwestycyjnej na poziomie -402,1 mln PLN dotyczy przede wszystkim zakupu
  rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych związanych głównie z realizacją
  Projektu EFRA oraz z wydoby ciem zasobów ropy naftowej i gazu ze złoża B8 na Morzu Bałtyckim.
  Ujemne saldo przepływów środków pieniężnych z działalności finansowej na poziomie -524,1 mln PLN
  uwzględnia głównie ujemne saldo wpływów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wydatków
  z tytułu ich spłaty i zapłaconych odsetek oraz wydatki z tytu łu wykupu obligacji spółki
  LOTOS Pe trobaltic S.A.
  Zarządzanie zasobami finansowymi

  Ocena możliwości realizacji zobowiązań
  W okresie 1 półrocza 2018 roku Grupa Kapitałowa LOTOS wykazywała pełną zdolność do wywiązywania
  się z zaciągniętych zobowiązań wobec innych podmiotów.

  Informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian
  Syntetycz nej oceny sytuacji ekonomiczno –finansowej Grupy Kapitałowej LOTOS dokonano za pomocą
  analizy wskaźnikowej badając kształtowanie się wartości wskaźników w obszarach rentowności, płynności,
  rotacji i zadłużenia.

  Wskaźniki rentowności

  • wskaźniki rentowno ści marża EBIT i marża EBITDA wyższe o [+2,8 p.p.] [+1,5 p.p.] jako efekt
  wyższych wyników operacyjnych; wzrost rentowności sprzedaży dzięki wzrostowi zysku netto
  o 50, 6% przy wzroście przychodów ze sprzedaży o 27,1%;
  1 346
  1 713
  856 749
  1 187
  568
  Wynikoperacyjny EBIT
  EBITDA Wynik netto
  1 półrocze 2018 1 półrocze 2017
  9,7%
  12,4%
  6,2%
  6,9%
  10,9%
  5,2%
  Marża EBIT MarżaEBITDA Rentownośćsprzedażynetto
  1 półrocze 2018 1 półrocze 2017
  7,6%
  6,0%
  3,8%
  2,9%
  7,8%
  4,5%
  1 półrocze2018
  1 półrocze2017
  ROACE ROA ROE


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 półrocze 2018 roku


  35

  • wzrost wskaźników ROE, ROA głównie w związku ze znacznym wzrostem zysku netto.

  Obliczenie wskaźników rentowności

  Marża EBIT stosunek wyniku operacyjnego do sprzedaży netto
  EBITDA wynik operacyjny EBIT powiększony o amortyzację
  Marża EBITDA stosunek EBITDA do sprzedaży netto
  Rentowność/deficytowość sprzedaży netto stosunek wyniku netto do sprzedaży netto
  Stopa zwrotu z kapitału własnego ROE stosunek wyniku netto do wartości kapitału własnego na koniec
  okresu
  Stopa zwrotu z aktywów ROA stosunek wyniku netto do wartości aktywó w na koniec okresu
  Stopa zwrotu z kapitału zaangażowanego
  ROACE
  stosunek wyniku operacyjnego po opodatkowaniu do wartości
  kapitału własnego powiększonego o dług netto na koniec okresu

  Wskaźniki płynności


  • wzrost wskaźnika płynności bieżącej (+3,6%), na skutek wzrostu stanu aktywów obrotowych (+ 33 ,3%)
  przy wzroście zobowiązań krótkoterminowych (+ 29 ,0%) ;
  • spadek wskaźnika płynności szybkiej ( -5,3%) w związku ze znacznym (+ 46 ,6%) wzrostem stanu
  zapasów ;
  • wzrost stanu kapitału pracującego (+44 ,0%) jako efekt wzrostu stanu aktywów obrotowych o 2.427 ,6 mln
  PLN i wzrostu stanu zobowiązań krótkoterminowycho 1.51 1,5 mln PLN .

  Obliczenie wskaźników płynności

  Płynność bieżąca
  1,39
  1,24
  1,40
  1,45
  0,51 0,62
  0,76
  0,72
  1 półrocze2015 1 półrocze2016 1 półrocze2017 1 półrocze2018
  Płynność bieżąca Płynność szybka
  2 209
  1 295
  2 081
  2 997
  11,3%
  6,8%
  10,6%
  13,3%
  1 półrocze2015 1 półrocze2016 1 półrocze2017 1 półrocze2018
  Udział kapitału pracującego w całościaktywówKapitał pracujący


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 półrocze 2018 roku


  36

  stosunek aktywów obrotowych do wartości zobowiązań
  krótkoterminowych (dane z końca okresu)
  Płynność szybka stosunek aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy do wartości
  zobowiązań krótkoterminowych (dane z końca okresu)
  Kapitał pracujący wartość aktywów obrotowych pomniejszonych o zobowiązania
  krótkoterminowe (dane z końca okresu)
  Udział kapitału pracującego w całości
  aktywów
  stosunek kapitału pracującego do wartości aktywów (dane z końca
  okresu)

  Cykle rotacji (wyrażone w dniach)  Rotacja należności 1 półrocze 2017
  Rotacja zobowiązań


  10 20 30 40
  Dni


  Rotacja należności 1 półrocze 201 8
  Rotacja zobowiązań
  • spadek wskaźnika rotacji należności o 2 dni z powodu mniejszego wzrostu ( 20 ,3%)
  średniego stanu należności z tytułu dostaw i usług od wzrostu ( 27,1% ) przychodów
  ze sprzedaży,
  • wskaźnik rotacji zobowiązań wyższy o 5 dni w związku z wyższym wzrostem (46,8%)
  średniego stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług od wzrostu ( 24,6%) kosztu własnego
  sprzedaży.

  Obliczenie wskaźników rotacji
  Rotacja należności w dniach stosunek średniej wysokości należności z tytułu dostaw i usług
  do sprzedaży netto, pomnożony przez 181 dni danego okresu
  Rotacja zobowiązań w dniach
  stosunek średniej wysokości zobowiązań z tytułu dostaw i usług
  do kosztu własnego sprzedaży, pomnożony przez 181 dni
  danego okresu
  35
  35
  30
  37


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 półrocze 2018 roku


  37

  Wskaźniki struktury kapitału i zdolności obsługi zadłużenia


  • spadek o 2,2 punktów procentowych wskaźnika zadłużenia ogółem na skutek wzrostu poziomu
  zobowiązań ogółem (9,6%) przy wzroście poziomu aktywów (14,5%)
  • spadek długu finansowego netto w porównaniu do stanu na 30 czerwca 2017 roku ( -1.331,0 mln
  PLN, tj. 32,3%) związany przede wszystkim ze spadkiem poziomu kredytów długoterminowych
  oraz wyższym stanem środków pieniężnych
  • spadek wskaźnika relacji zadłużenia netto do kapitał ów własnych o 19,1 punktów procentowych
  dzięki spadkowi długu finansowego netto p rzy wzroście stanu kapitałów własnych
  • spadek o 9,3 punktów procentowych wskaźnika zobowiązań do kapitału własnego, głównie
  w związku z niższym (9,6%) wzrostem stanu zobowiązań przy wzroście kapitału własnego
  o 19, 9%.

  Obliczenie wskaźników struktury kapitału i zdolności obsługi zadłużenia
  Wskaźnik zadłużenia ogółem stosunek zobowiązań ogółem do wartości aktywów (dane z końca
  okresu)
  Dług finansowy netto
  wartość kredytów, pożyczek, obligacji zobowiązań leasingowych
  długoterminowych i krótkoterminowych pomniejszona o środki
  pieniężne oraz zaprezentowane w pozostałych aktywach finansowych
  środki pieniężne z emisji akcji (dane z końca okresu)
  Relacja zadłużenia netto do kapitałów
  własnych (dźwignia finansowa)
  stosunek długu finansowego netto do kapitału własnego (dane z końca
  okresu)
  Wskaźnik zobowiązań do kapitału
  własnego
  stosunek zobowiązań ogółem do wartości kapitału własnego (dane
  z końca okresu)

  2.2. Opis czynników, które w ocenie spółki, będą miały wpływ na
  osiągnięte przez Grupę wyniki finansowe w przyszłych
  kwartałach
  Wśród podstawowych czynników, mogących, w ocenie Spółki, mieć wpływ na osiągnięte w przyszłych
  kwartałach wyniki finansowe należy wymienić:
  58,0% 52,1% 49,9%
  138,0%
  108,8% 99,5%
  1 półrocze 2016 1 półrocze 2017 1 półrocze 2018
  Wskaźnik zadłużenia ogółem
  Wskaźnik zobowiązań do kapitału własnego
  5 366
  4 123
  2 792
  66,9%
  43,8%
  24,8%
  1 półrocze 2016 1 półrocze 2017 1 półrocze 2018
  Dług finansowy netto
  Relacja zadłużenia netto do kapitałów własnych(dźwignia finansowa)


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 półrocze 2018 roku


  38

  • otoczenie makroekonomiczne, w szczególności trend notowań cen ropy i produktów naftowych
  oraz kształtowanie się relacji pary walut USD/PLN, która wpływa na wyniki Grupy Kapitałowej
  LOTOS, ze względu na notowanie zarówno cen surowca, jak i części cen produktów w USD
  oraz zadłuże nie Grupy LOTOS S.A. denominowane w dolarach,
  • kształtowanie się podaży i popytu na produkty naftowe w Polsce i Europie,
  • realizację rozpoczętych projektów w segmencie poszukiwania i wydobycia,
  • realizację rozpoczętych projektów rafineryjnych,
  • poziom wydobycia z eksploatowanych złóż ropy i gazu,
  • optymalizację w segmencie produkcji i handlu w kierunku maksymalizacji marży rafineryjnej Grupy
  LOTOS S.A.,
  • dalsze wzmacnianie pozycji rynkowej Grupy Kapitałowej LOTOS, ze szczególnym naciskiem
  na rozwój i poprawę rentowności w obszarze detalicznym.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 półrocze 201 8 roku
  39

  3. Pozostałe informacje
  3.1 Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności półrocznego sprawozdania
  finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. w składzie:
  Mateusz Aleksander Bonca - Prezes Zarządu
  Jarosław Kawula - W iceprezes Zarządu ds. Produkcji i Handlu
  Patryk Demski - Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji
  Robert Sobków - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

  oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS
  S.A. za okres 6 mie sięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku i dane por ównywalne, sporządzone zostały
  zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy,
  rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Grupy Kapitałowej LOTOS
  oraz Grupy LO TOS S.A.
  Zarząd Grupy LOTOS S.A. oświadcza ponadto, iż półroczne sprawozdanie z działalności Grupy
  Kapitałowej LOTOS zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej LOTOS,
  w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

  3.1 Postępowani a przed sądem, organem właściwym dla postępowania
  arbitrażowego lub organem administracji publicznej

  W 1 półroczu 2018 roku nie toczyły się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego
  lub organem administracji publicznej istotne postępowania dotyczące zobowiązań albo wierzytelności
  emitenta lub jednostki od niego zależnej. Informacje o istotnych postępowaniach toczących się przed
  sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej i innych
  ryzykach zostały przedstawione w nocie 23.1 Not objaśniających do śródrocznego skróconego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 6 mie sięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku.

  3.2 Transakcje z podmiotami powiązanymi

  Transakcje z podmiotami powiązany mi Grupy LOTOS S.A. w 1 półroczu 2018 roku były zawierane w yłącznie
  na warunkach rynkowych . W 1 półroczu 2018 roku transakcje z podmiotami powiązanymi zostały opisane
  w nocie 24 Not objaśniających śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania fin ansowego
  Grupy Kapitałowej LOTOS za okres 6 mie sięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku oraz w nocie 18 Not
  objaśniających śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za okres
  6 mie sięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku.

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 półrocze 201 8 roku
  40

  3.3 Udzielone poręczenia kredytu lub pożyczki , gwarancje
  i pożyczki oraz pozostałe zabezpieczenia

  Na dzień 30 czerwca 2018 roku obowiązywała wystawiona przez spółkę LOTOS Upstream Sp. z o.o.
  bezwarunkowa i nieodwołalna gwarancja na rzecz rządu Norweskiego za działania spółki LOTOS
  Exploration and Production Norge AS w zakresie poszukiwań i wydobycia na Norweskim Szelfie
  Kontynentalnym. Gwarancja ta zastąpiła wystawioną w dniu 17 gr udnia 2008 roku przez spółkę LOTOS
  Petrobaltic S.A. tożsamą gwarancję na rzecz Rządu Norweskiego za działania LOTOS Exploration and
  Production Norge AS., która w dniu 3 stycznia 2018 roku została spółce LOTOS Petrobaltic S.A. zwrócona.
  Spółka LOTOS Upstrea m Sp. z o.o. w wystawionej gwarancji zobowiązuje się ponieść pełną
  odpowiedzialność finansową tytułem zabezpieczenia wszelkich zobowiązań mogących powstać w związku
  z działalnością spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS w ramach poszukiwań i wyd obycia
  naturalnych złóż znajdujących się pod dnem morza, w tym składowania i transportu przy pomocy innych
  środków transportu niż statki na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

  W dniu 8 sierpnia 2017 roku Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku wyda ł potwierdzenia
  przyjęcia zryczałtowanego zabezpieczenia akcyzowego z terminem obowiązywania od 20 sierpnia
  2017 roku do 19 sierpnia 2019 roku na łączną zryczałtowaną kwotę 240 mln złotych. Zabezpieczenie
  akcyzowe zostało złożone w formie dwóch weksli wła snych.


  Pożyczki wewnątrzgrupowe Grupy Kapitałowej LOTOS udzielone w okresie 6 miesięcy zakończonym
  30 czerwca 201 8 roku


  Jednostka
  udzielając
  a pożyczkę
  Jednostka
  otrzymując
  a pożyczkę
  Kwota
  pożyczki wg
  umowy
  Kwota pozostałej
  pożyczki
  krótkoterminowej do
  spłaty na dzień
  30.06.2018

  Warunki finansowe
  (warunki
  oprocent owania,
  sposób płacenia
  odsetek )
  Zabezpieczenia
  Data
  zawarcia
  umowy
  PL N GBP PLN GBP Termin
  mln mln spłaty
  LOTOS
  Upstream
  Sp. z o.o.
  LOTOS
  Upstream
  UK Ltd.
  0,4 0,1
  GBP 0,4 0,1
  GBP 15.02.2019

  LIBOR 3M
  + marża
  Brak 15.05.2018  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 półrocze 201 8 roku
  41

  Informacje na temat pożyczek wewnątrzgrupowych Grupy Kapitałowej LOTOS na dzień 30 czerwca 2018 roku:
  Jednostka
  udzielająca
  pożyczkę

  Kwota pożyczki wg umowy
  Kwota pożyczki pozostała do spłaty
  Termin spłaty części Warunki
  finansowe
  (warunki
  oprocentowania,
  sposób płacenia
  odsetek, inne)
  Zabezpieczenia
  Data
  zawarcia
  umowy
  na dzień 30.06.2018
  Jednostka
  otrzymująca
  pożyczkę
  (część
  krótkoterminowa)
  (część
  długoterminowa)
  PLN Waluta PLN Waluta PLN Waluta krótko -
  terminowej
  długo -
  terminowej (mln) (mln) (mln) (mln) (mln) (mln)
  LOTOS Petrobaltic S.A. Energobaltic Sp. z o.o. 9,9 - 1,70 - 3,30 - 30.06.2019 28.02.2020 WIBOR 1M + marża
  weksel własny „in blanco” z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową
  30.10.2013
  LOTOS Petrobaltic S.A. LOTOS Norge AS 832,5 273,2 USD 293,95 64 USD 103 27,5 USD 31.01.2019 31.01.2021 LIBOR 6M + marża
  weksel własny „in blanco” z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową
  26.08.2008
  LOTOS Petrobaltic S.A. LOTOS Norge AS Przewalutowanie pożyczki z USD na NOK 26,2 NOK 284,8 736,7 NOK 31.01.2019 NIBOR 6M + marża
  weksel własny „in blanco” z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową
  08.05.2015
  LOTOS Petrobaltic S.A. AB LOTOS Geonafta 53,1 12,0 EUR - - 20,9 4,8 EUR - 31.12.2019, 30.06.2020, 31.12.2020
  EURIBOR 6M + marża
  weksel własny „in blanco” z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową
  17.12.2010
  LOTOS Petrobaltic S.A. SPV Baltic Sp. z o.o. 46,3 - - - 53,1 - - 31.01.2022 WIBOR 6M + marża Weksel in blanco 27.01.2014


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 półrocze 201 8 roku

  42

  Jednostka
  udzielająca
  pożyczkę

  Kwota pożyczki wg umowy
  Kwota pożyczki pozostała do spłaty
  Termin spłaty części Warunki
  finansowe
  (warunki
  oprocentowania,
  sposób płacenia
  odsetek, inne)
  Zabezpieczenia
  Data
  zawarcia
  umowy
  na dzień 30.06.2018
  Jednostka
  otrzymująca
  pożyczkę
  (część
  krótkoterminowa)
  (część
  długoterminowa)
  PLN Waluta PLN Waluta PLN Waluta krótko -
  terminowej
  długo -
  terminowej (mln) (mln) (mln) (mln) (mln) (mln)
  LOTOS Petrobaltic S.A. SPV Baltic Sp. z o.o. 42,6 14,0 USD - - 63,8 17,0 USD - 31.01.2022 LIBOR 6M + marża Weksel in blanco 23.12.2013
  LOTOS Petrobaltic S.A. B8 Sp. Z o.o. SKA 8,5 - - - 9,6 - - 31.12.2022 WIBOR 3M + marża Weksel in blanco 20.10.2015
  AB Lotos Geonafta LOTOS Norge AS 81 20,0 USD 37,5 10 USD 61,6 16,4 USD 31.03.2019, 30.06.2019 30.09.2019, 31.12.2019 LIBOR 3M + marża Weksel własny 24.10.2011
  LOTOS Upstream Sp. z o.o. LOTOS Upstream UK Ltd. 0,4 0,1 GBP 0,4 0,1 GBP 15.02.2019 - LIBOR 3M + marża - 15.05.2018
  Grupa LOTOS S.A. LOTOS Petrobaltic S.A 54 - 60,5 - 31.12.2019 WIBOR 6M + marża Weksel in blanco 31.05.2016
  Grupa LOTOS S.A. LOTOS Petrobaltic S.A. 84,3 22,0 USD - - 90,3 24,1 USD - 31.12.2019 LIBOR 6M + marża Weksel in blanco 26.09.2016


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 półrocze 201 8 roku

  42

  Jednostka
  udzielająca
  pożyczkę

  Kwota pożyczki wg umowy
  Kwota pożyczki pozostała do spłaty
  Termin spłaty części Warunki
  finansowe
  (warunki
  oprocentowania,
  sposób płacenia
  odsetek, inne)
  Zabezpieczenia
  Data
  zawarcia
  umowy
  na dzień 30.06.2018
  Jednostka
  otrzymująca
  pożyczkę
  (część
  krótkoterminowa)
  (część
  długoterminowa)
  PLN Waluta PLN Waluta PLN Waluta krótko -
  terminowej
  długo -
  terminowej (mln) (mln) (mln) (mln) (mln) (mln)
  Kambr Navigation Company Limited
  Miliana Shipmanagement Limited 0,8 0,2 USD 0,4 0,1 USD 0 0 USD 30.06.2019 LIBOR 1M + marża Brak 29.05.2013
  Petro Icarus Company Limited
  Miliana Shipmanagement Limited 4,1 1,1 USD 2,2 0,6 USD 0 0 USD 30.06.2019 LIBOR 1M + marża Brak 29.05.2013
  Granit Navigation Company Limited
  Miliana Shipmanagement Limited 0,7 0,2 USD 0,4 0,1 USD 0 0 USD 30.06.2019 LIBOR 1M + marża Brak 29.05.2013
  Bazalt Navigation Company Limited
  Miliana Shipmanagement Limited 0,6 0,2 USD 0,3 0,1 USD 0 0 USD 30.06.2019 LIBOR 1M + marża Brak 29.05.2013
  Granit Navigation Company Limited
  Miliana Shipmanagement Limited 2,4 0,6 USD 1,9 0,5 USD 1,1 0,3 USD 30.06.2019 30.06.2020 LIBOR 1M + marża Brak 10.12.2014
  Petro Icarus Company Limited
  Miliana Shipmanagement Limited 13,3 3,6 USD 8,3 2,2 USD 4,8 1,3 USD 30.06.2019 30.06.2020 LIBOR 1M + marża Brak 10.12.2014
  43


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 półrocze 201 8 roku

  42

  Jednostka
  udzielająca
  pożyczkę

  Kwota pożyczki wg umowy
  Kwota pożyczki pozostała do spłaty
  Termin spłaty części Warunki
  finansowe
  (warunki
  oprocentowania,
  sposób płacenia
  odsetek, inne)
  Zabezpieczenia
  Data
  zawarcia
  umowy
  na dzień 30.06.2018
  Jednostka
  otrzymująca
  pożyczkę
  (część
  krótkoterminowa)
  (część
  długoterminowa)
  PLN Waluta PLN Waluta PLN Waluta krótko -
  terminowej
  długo -
  terminowej (mln) (mln) (mln) (mln) (mln) (mln)
  Kambr Navigation Company Limited
  Miliana Shipmanagement Limited 2,7 0,7 USD 2 0,5 USD 1,2 0,3 USD 30.06.2019 30.06.2020 LIBOR 1M + marża Brak 10.12.2014
  Bazalt Navigation Company Limited
  Miliana Shipmanagement Limited 2,2 0,6 USD 1,8 0,5 USD 1 0,3 USD 30.06.2019 30.06.2020 LIBOR 1M + marża Brak 10.12.2014
  Miliana Shipping Group
  Miliana Shipmanagement Limited 0,7 0,2 USD 0,7 0,2 USD 0 0 USD 31.12.2018 LIBOR 1M + marża Brak 25.08.2016
  Miliana Shipmanagement Limited
  St. Barbara Navigation Company Limited 4,1 1,1 USD 1,4 0,4 USD 2,1 0,6 USD 30.06.2019 28.02.2023 LIBOR 1M + marża Brak 10.11.2016
  Petro Aphrodite Company Limited
  Miliana Shipmanagement Limited 0,8 0,2 USD 0,5 0,1 USD 0,3 0,1 USD 30.06.2019 30.06.2020 LIBOR 1M + marża Brak 19.08.2016
  Grupa LOTOS S.A. Energobaltic Sp. z o.o. 10 - 10 - - 31.12.2019 WIBOR 6M + marża Weksel in blanco 19.12.2016
  RAZEM
  638,2 79,3 USD 486,6 87,9 USD
  44


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 półrocze 201 8 roku

  42

  Jednostka
  udzielająca
  pożyczkę

  Kwota pożyczki wg umowy
  Kwota pożyczki pozostała do spłaty
  Termin spłaty części Warunki
  finansowe
  (warunki
  oprocentowania,
  sposób płacenia
  odsetek, inne)
  Zabezpieczenia
  Data
  zawarcia
  umowy
  na dzień 30.06.2018
  Jednostka
  otrzymująca
  pożyczkę
  (część
  krótkoterminowa)
  (część
  długoterminowa)
  PLN Waluta PLN Waluta PLN Waluta krótko -
  terminowej
  długo -
  terminowej (mln) (mln) (mln) (mln) (mln) (mln)
  0 EUR 4,8 EUR
  736 ,7 NOK 0 NOK
  0,1 GPB 0 GBP
  638,2 486,6

  45

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Grupa Lotos SA
ISIN:PLLOTOS00025
NIP:5830000960
EKD: 23.20 wytwarzenie produktów rafinacji ropy naftowej
Adres: ul. Elbląska 135 80-718 Gdańsk
Telefon:+48 58 3087111
www:www.lotos.pl
Kalendarium raportów
2021-08-12Raport półroczny
2021-10-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce GRUPA LOTOS
2021-06-18 16-06-18
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor