Raport.

GRUPA LOTOS SA (23/2018) Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 30 lipca 2018 roku, działając na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 28 czerwca 2018 roku, przyjęła tekst jednolity Statutu Spółki.
Tekst jednolity Statutu Spółki zawiera zmiany dokonane na mocy uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2018 roku, zarejestrowane przez Krajowy Rejestr Sądowy w dniu 9 lipca 2018 roku, w następującym zakresie:
1. Dotychczasowy § 11 ust. 2 otrzymał następujące brzmienie: "Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie. Niezależnie od powyższego, tak długo jak Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji Spółki należących do Skarbu Państwa jest uprawniony do powoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia."
2. Dotychczasowy § 13 ust. 2 pkt 4) otrzymał następujące brzmienie: "wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości."
3. Dotychczasowy § 18 ust. 1 otrzymał brzmienie: "Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji Spółki należących do Skarbu Państwa, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w Siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń."

W załączeniu Spółka przekazuje przyjęty przez Radę Nadzorczą jednolity tekst Statutu Grupy LOTOS S.A.
Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 pkt 1 w zw. z § 6 pkt.1, 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  STATUT
  GRUPY LOTOS S.A.

  Statut Grupy LOTOS S.A.

  Strona 2 z 22
  Zmiany:
  1. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.03.2005 roku.
  (uchwalenie tekstu jednolitego Statutu; wprowadzenie nowej numeracji jednostek redakcyjnych wynikających
  ze zmian §3, §4, §5, §6; zmiana § 7 ust.4, dodanie §7 ust.7 oraz nadanie dotychczasowemu §7 ust.7 oznaczenia
  ust.8 oraz jego zmiana; nadanie dotychczasowemu §7 ust.8 oznaczenia ust.9 i jego zmiana; nadanie dotyc h-
  czasowemu §7 ust.9 oznaczenia ust.10; nadanie dotychczasowemu §7 ust. 10 oznaczenia ust. 11 oraz jego
  zmiana; zmiana §8 ust.1, §8 ust.3, §8 ust.5; usunięcie §8 ust.10 pkt 7 oraz nadanie dotychczasowym punktom
  od 8 do 13 odpowiednio oznaczenia punktów od 7 do 12; zmiana §8 ust.11 pkt 3, §8 ust.11 pkt 7; §9 ust.3).
  Repertorium A NR 1329/2005 Kancelaria Notarialna Adama Wasaka w Gdańsku, Notariusz Adam Wasak.
  Wpis ane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31.03.2005 roku.

  2. Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.03.2005 roku.
  (zmiana §10 ust.2; dodanie §10 ust.3 oraz nadanie dotychczasowym ust. 3 i ust. 4 oznaczenia ust. 4 i ust. 5).
  Repertorium A NR 1329/2005 Kancelaria Notarialna Adama Wasaka w Gdańsku, Notariusz Adam Wasak.
  Wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14.04.2005 roku.

  3. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.04.2005 roku.
  (zmiana § 8 ust.5, § 10 ust.1, § 11 u st.2, § 12 ust.1 i ust.3)
  Repertorium A nr 1995/2005, Kancelaria Notarialna Adama Wasaka w Gdańsku, Notariusz Adam Wasak.
  Wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 04.05.2005 roku.

  4. Uchwała nr 81/V/2005 Zarządu Grupy LOTOS S.A. z dnia 13.06.2005 roku.
  (dookreślenie §4 ust.1 pkt 1 i 2)
  Repertorium A NR 3005/2005 Kancelaria Notarialna Adama Wasaka w Gdańsku, Notariusz Adam Wasak.
  Wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28.06.2005 roku.

  5. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.08.2005 roku.
  (dodanie §3 ust.1 pkt 80; zmiana §12 ust.2 i ust. 4; § 16 ust.6 pkt 1 i pkt 2).
  Repertorium A nr 4608/2005, Kancelaria Notarialna Adama Wasaka w Gdańsku, Asesor Notarialny Katarzyna
  Ogonowska.
  Wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13.10.2005 roku.

  6. Uchwała nr 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.01.2006 roku.
  (zmiana § 1 ust.3; dodanie §13 ust. 4).
  Repertorium nr A nr 474/2006 Kancelaria Notarialna Adama Wasaka w Gdańsku, Asesor Notarialny Katarzyna
  Ogonowska.
  Wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 20.02.2006 roku.

  7. Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.05.2007 roku.
  (zmiana tytułu §1; dodanie §1 ust. 4; zmiana §3 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 oraz usunięcie ust. 4; zmiana §6 ust. 2, §9
  pkt 11; dodanie §12 ust. 1 zdanie 6, §13 ust. 2 pkt 13, §14 ust. 5; zmiana §16 ust. 3).
  Repertorium A nr 3746/2007 Kancelaria Notarialna Adama Wasaka w Gdańsku, Notariusz Adam Wasak.
  Wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29.06.2007 roku.

  8. Uchwały nr 9, 10, 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22.01.2008/20.02.2008 roku.
  (dodanie §9 pkt 19; zmiana §13 ust. 2 pkt 10; skreślenie §13 ust. 4).
  Repertorium A nr 1723/2008, Kancelaria Notarialna Adama Wasaka w Gdańsku, Notariusz Adam Wasak.
  Wpisane do Krajoweg o Rejestru Sądowego w dniu 06.03.2008 roku.

  9. Uchwała nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2008 roku.
  (zmiana §15 ust. 2)
  Repertorium A nr 4652/2008, Kancelaria Notarialna Adama Wasaka w Gdańsku, Notariusz Adam Wasak.
  Wpisane do Krajowego Rej estru Sądowego w dniu 11.08.2008 roku.

  Statut Grupy LOTOS S.A.

  Strona 3 z 22
  10. Uchwały nr 24 -31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2009 roku.
  (zmiana §3 ust. 1; §10 ust. 3; §13 ust. 2 pkt 1 i pkt 12; §14 ust. 2; §16 ust. 7; dodanie §7 ust. 3; usunięcie §9
  pkt 15, pkt 16 i pkt 18 oraz nadanie dotychczasowym pkt 17 i pkt 19 odpowiednio oznaczenia pkt 15 i pkt 16)
  Repertorium A nr 2135/2009 Kancelaria Notarialna Katarzyny Ogonowskiej w Gdańsku, Notariusz Katarzyna
  Ogonowska.
  Wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 10.07.2009 ro ku.

  11. Uchwała nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2009 roku.
  (zmiana §4 ust. 1)
  Repertorium A nr 2135/2009 Kancelaria Notarialna Katarzyny Ogonowskiej w Gdańsku, Notariusz Katarzyna
  Ogonowska.
  Wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 1 7.07.2009 roku.

  12. Uchwała nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2009 roku.
  (zmiana §18 ust. 1; §4 ust. 1; § 8 ust. 4, ust. 5, ust. 6; dodanie § 8 ust. 7 oraz nadanie dotychczasowemu ust. 7
  oznaczenia ust. 8; usunięcie § 10 ust. 4 oraz nadanie dotychczasowemu ust. 5 oznaczenia ust. 4)
  Repertorium A nr 2135/2009 Kancelaria Notarialna Katarzyny Ogonowskiej w Gdańsku, Notariusz Katarzyna
  Ogonowska.
  Wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14.08.2009 roku.

  13. Uchwały nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 08.08.2011 roku.
  (zmiana §7; dodanie §9 pkt 17; dodanie §13 ust. 3 pkt 8; zmiana §10 ust. 3)
  Repertorium A nr 3933/2011, Kancelaria Notarialna Adama Wasaka w Gdańsku, Notariusz Adam Wasak.
  Wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30.08.2011 roku.

  14. Uchwały nr 2 -6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.11.2012 roku.
  (zmiana §1 ust. 4; usunięcie §3 ust. 3; zmiana §7 ust. 4, §8 ust. 2; dodanie §8 ust. 8 oraz nadanie dotychcza-
  sowemu ust. 8 oznaczenia ust. 9; zmiana §9 ust. 4, 9 i 10; dodanie §9 ust. 15 oraz nadanie dotychczasowym
  ust. 15, ust. 16 i ust. 17 oznaczeń ust. 16, ust. 17, ust. 18; usunięcie §10 ust. 3 i ust. 4 oraz wpisanie §10 ust. 3
  – ust. 14; zmiana §11 ust. 1; dodanie §11 ust. 5; usunięcie §12 ust. 4 oraz wpi sanie §12 ust. 4 i ust. 5; zmiana
  §13 ust. 2 pkt 5; dodanie §13 ust. 2 pkt 12 oraz nadanie dotychczasowemu pkt 12 i pkt 13 oznaczenia pkt 13 i
  pkt 14; zmiana §13 ust. 3 pkt 5 i pkt 6; dodanie §13 ust. 4; zmiana §15 ust. 1; zmiana §16 ust. 4, ust. 6 i ust. 7;
  zmiana §18 ust. 2 i ust. 3).
  Repertorium A nr 4972/2012, Kancelaria Notarialna Adama Wasaka w Gdańsku, Notariusz Adam Wasak.
  Wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17.12.2012 roku.


  15. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 08.09.2 014 roku oraz oświadczenie Za-
  rządu Grupy LOTOS S.A. o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale akcji nowej emisji.
  (zmiana §4 ust. 1)
  Repertorium A nr 3660/2014, Kancelaria Notarialna Adama Wasaka w Gdańsku, Notariusz: Adam Wasak
  Repertorium A nr 5651/2014, Kancelaria Notarialna Adama Wasaka w Gdańsku, Notariusz: Adam Wasak
  Wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 09.01.2015 roku.

  16. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14.09.2016 roku.
  (zmiana § 11 ust. 2 )
  Repertorium A nr 3678/2016 Kancelaria Notarialna Adama Wasaka w Gdańsku, Notariusz: Adam Wasak
  Wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13.10.2016 roku.

  17. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 marca 2017 roku .
  (zmiana: §9, §11, §13, §14, §16, §17, §18, dodani e: §19 oraz §20 )
  Repertorium A nr 1092/2017, Kancelaria Notarialna Adama Wasaka w Gdańsku, Notariusz: Adam Wasak
  Wpisane do Krajo wego Rejestru Sądowego w dniu 06.04.2017 roku.

  18. Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2018 roku.
  (zmiana: § 11 ust. 2, § 13 ust. 2 pkt 4, § 18 ust. 1)
  Repertorium A nr 4099/2018, Kancelaria Notarialna Adama Wasaka w Gdańsku, Notariusz: Adam Wasak
  Wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 09.07 .2018 roku.


  Statut Grupy LOTOS S.A.

  Strona 4 z 22


  §1
  Postanow ienia ogólne

  1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą
  Gdańskie Zakłady Rafineryjne z siedzibą w Gdańsku na zasadach określonych w przepi-
  sach o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
  2. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.
  3. Spółka działa pod firmą Grupa LOTOS Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy:
  Grupa LOTOS S.A.
  4. Władze Spółki przy wykonywaniu praw i obowiązków, jako spółki dominującej w stosunku
  do spółek zależnych stosować się będą do następujących postanowień:
  a) Spółka ma sporządzać skonsolidowane sprawozdanie finansowe obok własnego i
  poddawać je procedurze przewidzianej przez prawo.
  b) w umowach lub statutach spółek zależnych uwzględniając rodzaj prowadzonej lub
  planowanej działalności należy zamieszcz ać zapisy określające prawa i obowiązki
  organów tych spółek, w taki sposób aby nie miały one większych uprawnień do za-
  ciągania zobowiązań lub rozporządzania prawami, niż zarząd Spółki dominującej.

  §2
  Siedziba i obszar działania Spółki

  1. Siedzibą Spółki jest Gdańsk.
  2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

  §3
  Przedmiot działalności Spółki

  1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:
  1) Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego - PKD 06,
  2) Dzia łalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziem-
  nego - PKD 09.1,
  3) Pozostałe drukowanie - PKD 18.12,
  4) Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - PKD 19,
  5) Produkcja gazów technicznych - PKD 20.11,
  6) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych - PKD 20.13,
  7) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych - PKD 20.14,
  8) Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych - PKD 20.16,
  9) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych - PKD 22.22,
  10) Produkcja pojemników metalowych - PKD 25.91,
  11) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych - PKD 33.11,
  12) Naprawa i konserwacja maszyn - PKD 33.12,
  13) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych – PKD 33.14,


  Statut Grupy LOTOS S.A.

  Strona 5 z 22
  14) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - PKD 33.2,
  15) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę
  i powietrze do układów klimatyzacyjnych - PKD 35,
  16) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - PKD 36,
  17) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - PKD 37,
  18) Działa lność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpa-
  dów; Odzysk surowców – PKD 38,
  19) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z
  gospodarką odpadami – PKD 39,
  20) Roboty związane z budową rurociągów, linii te lekomunikacyjnych i elektroenerge-
  tycznych – PKD 42.2,
  21) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno -kanalizacyjnych i pozostałych insta-
  lacji budowlanych – PKD 43.2,
  22) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD
  43.99,
  23) Dzia łalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów
  przemysłowych – PKD 46.12,
  24) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych - PKD 46.71,
  25) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – PKD 46.75,
  26) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46 .9,
  27) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw - PKD 47.3,
  28) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i tar-
  gowiskami - PKD 47.99,
  29) Transport kolejowy towarów - PKD 49.2,
  30) Transport drogowy towarów - PKD 49.41,
  31) Transport rurociągowy - PKD 49.5,
  32) Transport morski i przybrzeżny towarów - PKD 50.2,
  33) Magazynowanie i przechowywanie towarów – PKD 52.1,
  34) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – PKD 52.21,
  35) Działalność usługowa wspomagająca transport wodny – PKD 52.22,
  36) Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy – PKD 52.23,
  37) Przeładunek towarów – PKD 52.24,
  38) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłą-
  czeniem w zakresie oprogramowania - PKD 58.1,
  39) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania - PKD 58.29,
  40) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej - PKD 61.1,
  41) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji - PKD 61.9,
  42) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie inform atyki
  oraz działalność powiązana - PKD 62,
  43) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
  działalność; działalność portali internetowych – PKD 63.1,
  44) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasy fiko-
  wana – PKD 63.99,
  45) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wy-
  łączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99,
  46) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów gieł-
  dowych – PKD 66.1 2,


  Statut Grupy LOTOS S.A.

  Strona 6 z 22
  47) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpie-
  czeń i funduszów emerytalnych – PKD 66.19,
  48) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.1,
  49) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD
  68.2,
  50) Działalność rachunkowo -księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.2,
  51) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem –
  PKD 70,
  52) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - PKD
  71.12,
  53) Badania i an alizy techniczne – PKD 71.2,
  54) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
  i technicznych - PKD 72.19,
  55) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73,
  56) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.1,
  57) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasy-
  fikowana – PKD 74.9,
  58) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD
  77.1,
  59) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych – PKD 77.32,
  60) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD
  77.33,
  61) Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego – PKD 77.34,
  62) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie
  indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39,
  63) Dzierż awa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
  chronionych prawem autorskim – PKD 77.4,
  64) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
  – PKD 78.1,
  65) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracow ników – PKD 78.3,
  66) Działalność detektywistyczna i ochroniarska – PKD 80,
  67) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospo-
  darowaniem terenów zieleni – PKD 81,
  68) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspo-
  magającą – PKD 82.1,
  69) Działalność centrów telefonicznych (call center) – PKD 82.2,
  70) Działalność związana z pakowaniem – PKD 82.92,
  71) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
  gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99,
  72) Ochrona przeciwpożarowa – PKD 84.25,
  73) Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59,
  74) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego - PKD 95.1.
  2. W przypadku, gdyby wykonywanie któregokolwiek z rodzajów działalnoś ci Spółki wyma-
  gało zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie działalność w takim zakresie po uzyskaniu
  takiego zezwolenia lub koncesji.  Statut Grupy LOTOS S.A.

  Strona 7 z 22
  §4
  Kapitał zakładowy i akcje

  1. Kapitał zakładowy wynosi 184.873.362 (słownie: sto osiemdziesiąt cztery miliony osiemset
  siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa) złote i jest podzielony na
  184.873.362 (słownie: sto osiemdziesiąt cztery miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące
  trzysta sześćdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden ) złoty każda, w
  tym:
  1) 78.700.000 (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów siedemset tysięcy) akcji
  zwykłych imiennych serii A o numerach od A -00000001 do A -78700000,
  2) 35.000.000 (słownie: trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii
  B o numerach od B -00000001 do B -35000000,
  3) 16.173.362 (słownie: szesnaście milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta
  sześćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C -00000001 do
  C-16173362, oraz
  4) 55.000.000 (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D
  o numerach od D -00000001 do D -55000000.
  2. Akcje imienne mogą zostać na żądanie akcjonariusza zamienione na akcje na okaziciela,
  pod warunkiem upoważnienia przez akcjonariusza Zarządu Spółki do złożenia ak cji na
  okaziciela do depozytu. Niezależnie od powyższego, zamiana akcji imiennych na zdema-
  terializowane akcje na okaziciela, następująca po dopuszczeniu akcji Spółki do publicz-
  nego obrotu papierami wartościowymi nie wymaga upoważnienia Zarządu do złożenia ich
  do depozytu. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.
  3. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję
  nowych akcji, albo przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Ka-
  pitał zakładow y może być podwyższony także ze środków Spółki na warunkach określo-
  nych przepisami Kodeksu spółek handlowych.

  §5
  Umarzanie akcji

  Akcje Spółki mogą być umarzane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia i na warun-
  kach określonych tą uchwałą. Spółka może - na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia -
  nabywać własne akcje w celu ich umorzenia.

  §6
  Kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe Spółki

  1. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z zysku. Roczne odpisy na kapitał zapasowy nie
  mogą być niższe niż 8% (osiem pro cent ) rocznego zysku. Odpisów na kapitał zapasowy
  można zaniechać, gdy przekroczy on wartość jednej trzeciej kapitału zakładowego. Kapi-
  tał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać
  w związku z działalnością Spółki oraz na podwyższenie kapitału zakładowego.


  Statut Grupy LOTOS S.A.

  Strona 8 z 22
  2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć i znosić fundusze ce-
  lowe, w tym rezerwowy.


  §7
  Przeznaczenie zysku i zaliczka na poczet dywidendy

  1. Zysk spółki przeznacza się na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusze Spółki oraz inne
  cele na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.
  2. Dzień dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.
  3. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia. Jeżeli
  uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa , dywidenda jest wypłacana
  w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.
  4. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom
  zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka
  posiada środki wysta rczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzor-
  czej.
  5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone
  sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka sta-
  nowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obroto-
  wego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta,
  powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek
  może dysponować Zarząd oraz pomn iejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

  §8
  Walne Zgromadzenie

  1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.
  2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadkach przewidzianych w Statucie lub prze-
  pisach kodeksu spółek handlowych.
  3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu sześciu mie-
  sięcy po zakończeniu roku obrotowego.
  4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy. Rada
  Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd n ie zwoła go
  w terminie określonym w § 8 ust. 3 Statutu Spółki.
  5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy.
  Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go
  uzna za wskazane. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać także zwołane
  przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co
  najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
  6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału za-
  kładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszcze-
  nia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania


  Statut Grupy LOTOS S.A.

  Strona 9 z 22
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w po-
  staci elektronicznej . Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Za-
  rządowi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, Sąd Rejestrowy
  może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy
  występujących z tym żądaniem.
  7. Waln e Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej
  Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z prze-
  pisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zor-
  ganizowan ego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być do-
  konane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
  8. Zarząd może podjąć decyzję o transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczy-
  wistym.
  9. Walne Zgroma dzenie uchwala regulamin określający zasady prowadzenia obrad i podej-
  mowania uchwał.

  §9
  Kompetencje Walnego Zgromadzenia

  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności następujące sprawy:
  1) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania fi nansowego Spółki, rocz-
  nego sprawozdania z działalności Spółki, a także skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej
  za poprzedni rok obrotowy,
  2) udzielanie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu a bsolutorium z wykonania przez
  nich obowiązków,
  3) decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także sposobie wykorzy-
  stania funduszy utworzonych z zysku, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych re-
  gulujących w sposób odmienny tryb wykorzystania takic h funduszy,
  4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
  5) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego,
  6) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej
  przy zawiązaniu Spółki oraz sprawowaniu nadzoru lub zarządu,
  7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz
  ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  8) wyrażanie zgody na nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub
  udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 5.000.0 00 złotych określonej
  na podstawie wyceny rzeczoznawcy oraz wyrażanie zgody na zbycie nieruchomo-
  ści, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości prze-
  kraczającej 200.000 złotych określonej na podstawie wyceny rzeczoznawcy,
  9) wyrażanie zgody na obciążenie i zbycie akcji LOTOS Petrobaltic S.A. oraz udziałów
  Przedsiębiorstwa Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport Sp. z o.o.,
  10) wyrażanie zgody na zbycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:


  Statut Grupy LOTOS S.A.

  Strona 10 z 22
  a) 100 000 000 złotych lub
  b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o ra-
  chunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawoz-
  dania finansowego.
  11) z zastrzeżeniem ust. 8, rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu
  ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 –
  j.t. z późn. zmianami ), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczo-
  wych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako
  wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość ryn kowa tych składników przekracza
  wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o ra-
  chunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania fi-
  nansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmio towi,
  na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności praw-
  nej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy ak-
  tywów, przy czym , oddanie do korzystania w przypadku:
  a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o od danie składnika majątkowego
  do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową
  przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
   jeden rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na pod-
  stawie umów zawieranych na czas ni eoznaczony,
   cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych
  na czas oznaczony ,
  b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątko-
  wego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu
  czynności prawnej rozum ie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwa-
  łyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy , za:
   jeden rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na pod-
  stwie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
   cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umó w zawartych na
  czas oznaczony ;
  12) z zastrzeżeniem ust. 8, nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy
  z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
  a) 100 .000 .000 ,- złotych lub
  b) wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r.
  o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego spra-
  wozdania finansowego ;
  13) objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
  a) 100 .000 .000 ,- złotych lub
  b) wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994
  r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego
  sprawozdania finansowego ;
  14) zmiana Statutu,


  Statut Grupy LOTOS S.A.

  Strona 11 z 22
  15) tworzenie i likwidowanie funduszy celowych, w tym rezerwowego,
  16) decydowanie o umorzeniu akcji oraz nabywaniu akcji w ce lu ich umorzenia i okre-
  ślenie warunków ich umorzenia,
  17) emisja obligacji,
  18) rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką,
  19) emisja warrantów subskrypcyjnych,
  20) wyrażanie zgody na nabycie wyemitowanych przez Spółkę akcji (akcje własne) oraz
  ustanowienie zastawu na akcjach własnych Spółki w przypadku określonym w art.
  362 § 1 pkt. 2 k.s.h,
  21) wyrażanie zgody na wdrażanie programów motywacyjnych,
  22) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki, w przypadku jeżeli rada nadzorcza nie wyrazi
  zgody.
  23) usta lanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

  §10
  Prawo głosu

  1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz postano-
  wień poniższych, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością
  głosów. Uchwały dotyczące następujących spraw mogą być podjęte jeżeli na Walnym
  Zgromadzeniu reprezentowana jest co najmniej połowa kapitału zakładowego Spółki
  i wymagają większości czterech piątych głosów:
  1) rozwiązanie Spółki,
  2) przeniesienie siedziby Spółki za granicę,
  3) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki ograniczająca możliwość prowadzenia
  przez Spółkę działalności w zakresie wytwarzania i przetwarzania oraz sprzedaży
  produktów rafinacji ropy naftowej,
  4) zbycie albo wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółk i lub jego zorganizowanej czę-
  ści której działalność obejmuje wytwarzanie i przetwarzanie oraz sprzedaż produk-
  tów rafinacji ropy naftowej oraz ustanowienie na przedsiębiorstwie Spółki lub takiej
  jego zorganizowanej części ograniczonego prawa rzeczowego,
  5) po łączenie z inną spółką,
  6) podział Spółki,
  7) uprzywilejowanie akcji,
  8) zawiązanie spółki europejskiej, przystąpienie do takiej spółki lub przekształcenie
  Spółki w spółkę europejską,
  9) zmiana niniejszego ustępu Statutu.
  2. Z zastrzeżeniem ustępu 3 poniżej, jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym
  Zgromadzeniu.


  Statut Grupy LOTOS S.A.

  Strona 12 z 22
  3. Prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie
  może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów ist-
  niejących w Spółce w dniu odbywania Waln ego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że dla
  potrzeb ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych
  w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instru-
  mentów finansowych do zorganizowanego systemu obr otu oraz o spółkach publicznych
  oraz w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, takie ogranicze-
  nie prawa głosowania uważane będzie za nieistniejące.
  4. Ograniczenie prawa głosowania, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy akcjonariuszy
  okr eślonych w ust. 12.
  5. Dla potrzeb ograniczenia prawa do głosowania zgodnie z ust. 3, głosy akcjonariuszy,
  między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności, są sumowane zgodnie z za-
  sadami opisanymi poniżej.
  6. Akcjonariuszem w rozumieniu ust. 3 jest każ da osoba, w tym jej podmiot dominujący
  i zależny, której przysługuje bezpośrednio lub pośrednio prawo głosu na Walnym Zgro-
  madzeniu na podstawie dowolnego tytułu prawnego; dotyczy to także osoby, która nie
  posiada akcji Spółki, a w szczególności użytkownik a, zastawnika, osoby uprawnionej
  z kwitu depozytowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
  instrumentami finansowymi, a także osoby uprawnionej do udziału w Walnym Zgroma-
  dzeniu mimo zbycia posiadanych akcji po dniu ustalenia pra wa do uczestnictwa w Wal-
  nym Zgromadzeniu.
  7. Przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny rozumie się odpowiednio osobę:
  1) spełniającą przesłanki wskazane w art. 4 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych,
  lub
  2) mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębio rcy zależnego albo jedno-
  cześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów
  ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, lub
  3) mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, je d-
  nostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo
  mającą jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego
  szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej) w rozumie-
  niu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub
  4) która wywiera (podmiot dominujący) lub na którą jest wywierany (podmiot zależny)
  decydujący wpływ w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 września 2006 r.
  o przejrzystości stosunków finansowych pomię dzy organami publicznymi a przed-
  siębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębior-
  ców, lub
  5) której głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki pod-
  legają kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach określonych
  w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wpro-
  wadzania instr umentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
  o spółkach publicznych w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem
  znacznych pakietów akcji Spółki.


  Statut Grupy LOTOS S.A.

  Strona 13 z 22
  8. Akcjonariusze, których głosy podlegają kumulacji i redukcji zgodnie z postanowieniami
  ust. 5-7, zwani są łącznie Zgrupowaniem. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu gło-
  sów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania.
  Redukcja głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce przysługują-
  cych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania. Re-
  dukcja głosów jest dokonywana według następujących zasad:
  1) liczba głosów akcjonariusza, który dysponuje największą liczbą głosów w Spółce
  spośród wszystkich akcjonariuszy wchodzących w skład Zgru powania, ulega po-
  mniejszeniu o liczbę głosów równą nadwyżce ponad 10% ogólnej liczby głosów
  w Spółce przysługujących łącznie wszystkim akcjonariuszom wchodzącym w skład
  Zgrupowania;
  2) jeżeli mimo redukcji, o której mowa w pkt 1) powyżej, łączna liczba głosó w przysłu-
  gujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w układ Zgrupo-
  wania przekracza próg określony w ust. 3 dokonuje się dalszej redukcji głosów na-
  leżących do pozostałych akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania. Dalsza
  redukcja głosów p oszczególnych akcjonariuszy następuje w kolejności ustalanej na
  podstawie liczby głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący
  w skład Zgrupowania (od największej do najmniejszej). Dalsza redukcja jest doko-
  nywana aż do osiągnięcia stanu, w którym łączna liczba głosów, którymi dysponują
  akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania nie będzie przekraczać 10% ogól-
  nej liczby głosów w Spółce;
  3) jeżeli na potrzeby redukcji, o której mowa w pkt 1) lub pkt. 2) nie można ustalić
  kolejności redukcji gło sów z uwagi na to, że dwóch lub więcej akcjonariuszy dyspo-
  nuje tą samą liczbą głosów, to głosy akcjonariuszy dysponujących tą samą liczbą
  głosów redukuje się proporcjonalnie, przy czym liczby ułamkowe zaokrągla się
  w dół do pełnej liczby akcji. W pozostał ym zakresie zasady określone w pkt 1) lub
  pkt 2) stosuje się odpowiednio;
  4) w każdym przypadku akcjonariusz, któremu ograniczono wykonywanie prawa
  głosu, zachowuje prawo wykonywania co najmniej jednego głosu;
  5) ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy takż e akcjonariusza nieobecnego
  na Walnym Zgromadzeniu.
  9. W celu ustalenia podstawy do kumulacji i redukcji głosów, każdy akcjonariusz Spółki,
  Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów, a także Przewod-
  niczący Walnego Zgromadzenia, mogą żąd ać, aby akcjonariusz Spółki, podlegający za-
  sadzie ograniczenia prawa głosowania, udzielił informacji czy jest on w stosunku do do-
  wolnego innego akcjonariusza Spółki podmiotem dominującym lub zależnym w rozumie-
  niu ust. 7. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim obejmuje także prawo
  żądania ujawnienia liczby głosów, którymi akcjonariusz Spółki dysponuje samodzielnie
  lub łącznie z innymi akcjonariuszami Spółki, w stosunku do których jest podmiotem do-
  minującym lub zależnym w rozumieniu ust. 7. Osoba, któ ra nie wykonała lub wykonała
  w sposób nienależyty obowiązek informacyjny, o którym mowa w zdaniu pierwszym, do
  chwili usunięcia uchybienia obowiązku informacyjnego, może wykonywać prawo głosu
  wyłącznie z jednej akcji, a wykonywanie przez taką osobę prawa g łosu z pozostałych
  akcji jest bezskuteczne.


  Statut Grupy LOTOS S.A.

  Strona 14 z 22
  10. W przypadku wątpliwości wykładni postanowień dotyczących ograniczenia prawa do gło-
  sowania należy dokonywać zgodnie z art. 65 § 2 Kodeksu cywilnego.
  11. Od momentu, w którym udział akcjonariusza określonego w ust. 12 pkt 1) w kapitale
  zakładowym Spółki spadnie poniżej poziomu 5% ograniczenia prawa głosowania akcjo-
  nariuszy przewidziane w ust. 3 wygasają.
  12. Ograniczenie prawa głosowania, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy:
  1) akcjonariuszy, którzy w dniu powzięcia uchwały W alnego Zgromadzenia wprowa-
  dzającej ograniczenie, są uprawnieni z akcji reprezentujących więcej niż 10% ogól-
  nej liczby głosów istniejących w Spółce;
  2) akcjonariuszy działających z akcjonariuszami określonymi w pkt 1 na podstawie za-
  wartych porozumień dotyczący ch wspólnego wykonywania prawa głosu z akcji.
  13. Z zachowaniem właściwych przepisów Kodeksu spółek handlowych istotna zmiana
  przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, któ-
  rzy nie godzą się na taką zmianę.
  14. Uchwały dotyczą ce zmiany ust. 3 - 14 oraz § 18 ust. 3 pkt. 3 mogą być podjęte jeżeli na
  Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest co najmniej połowa kapitału zakładowego
  Spółki i wymagają większości czterech piątych głosów.

  §11
  Rada Nadzorcza

  1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do dziewięciu członków w tym przewodni-
  czący, wiceprzewodniczący i sekretarz.
  2. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie. Niezależnie
  od powyższego, tak długo jak Skarb Państwa pozostaje a kcjonariuszem Spółki, podmiot
  uprawniony do wykonywania praw z akcji Spółki należących do Skarbu Państwa jest
  uprawniony do powoływania j ednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego
  oświadczenia .
  3. Członkowie Rady Nadzorczej, wskazani przez Skarb Państwa, powinni spełniać wymogi
  określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwo-
  wym (Dz.U. z 2016 r. Nr 2259).
  4. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata. Poszczególni Członko-
  wie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upły-
  wem kadencji.
  5. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest powoływany przez Walne Zgromadzenie. Wice-
  przewodniczący i sekretarz wybierani są przez Radę Nadzorc zą z grona pozostałych
  członków Rady.
  6. Rada Nadzorcza wybierana w drodze głosowania oddzielnymi grupami składa się z pięciu
  Członków.

  Statut Grupy LOTOS S.A.

  Strona 15 z 22
  §12
  Posiedzenia Rady Nadzorczej

  1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz
  na dwa miesiące. Ponadto przewodniczący Rady Nadzorczej powinien zwołać posiedze-
  nie na pisemny wniosek złożony przez Zarząd lub członka Rady Nadzorczej zawierający
  proponowany porządek obrad. Posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie dwóch
  tygodni od d nia otrzymania wniosku, w przeciwnym wypadku, wnioskodawca może zwo-
  łać je samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Niezależnie
  od powyższych postanowień, przewodniczący Rady Nadzorczej, na pisemny wniosek Za-
  rządu dotyczący zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w sprawach nagłych, powinien
  zwołać posiedzenie w terminie dwóch dni od dnia otrzymania wniosku. W takim wypadku
  przewodniczący Rady może skrócić do dwóch dni termin, o którym mowa w ust. 2, okre-
  ślając sposób przekazania zapros zenia na posiedzenie Rady Nadzorczej. W okresach
  pomiędzy posiedzeniami Rady oświadczenia woli oraz pisma skierowane do Rady Nad-
  zorczej przyjmuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności czyni to Wiceprzewodni-
  czący.
  2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, które po-
  winny być wysłane członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia,
  z zastrzeżeniem ust. 1.
  3. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali
  prawidłowo zaproszeni . Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez for-
  malnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie
  posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad. Rada Nadzorcza może
  także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpo-
  średniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek
  handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu
  uchwały wszystkim członkom Rady , a podjęte uchwały zostają przedstawione na najbliż-
  szym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.
  4. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na
  piśmie "za" lub "przeciw" uchwale za pośrednictwem innego c złonka Rady, jeżeli wcze-
  śniej wraz z porządkiem obrad otrzymali na piśmie projekt uchwały. Podejmowanie uchwał
  w tym trybie nie może dotyczyć spraw, o których mowa w art. 388 § 4 Kodeksu spółek
  handlowych.
  5. Z zastrzeżeniem treści ust. 4 i § 14 ust. 4 Statu tu uchwały Rady Nadzorczej zapadają
  bezwzględną większością ważnie oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy
  członków Rady.
  §13
  Kompetencje Rady Nadzorczej

  1. Rada Nadzorcza uchwala regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania
  czynności.
  2. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do uprawnień Rady
  Nadzorczej należy ponadto:


  Statut Grupy LOTOS S.A.

  Strona 16 z 22
  1) powoływanie , po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, i odwoływanie
  Prezesa, W iceprezesów i pozostałych Członków Zarządu Spółki,
  2) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich
  Członków Zarządu, a także delegowanie Członka lub Członków Rady do czasowego
  wykonywania czynności Członków Zarządu nie mogących sprawować swych czyn-
  ności,
  3) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
  4) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych
  Spółki i grupy kapitałowej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,
  5) ocena sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumen-
  tami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Za-
  rządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu
  sprawozdania pisemnego z wyników powyższej oceny,
  6) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych do rozpatrzenia Walnemu Zgroma-
  dzeniu, zarówno zwyczajnemu, jak i nadzwyczajnemu,
  7) udzielanie, Członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie stanowisk w or ganach
  nadzorczych lub zarządzających innych podmiotów oraz pobieranie wynagrodzeń
  z tego tytułu,
  8) wyrażanie zgody na realizację zadania inwestycyjnego i zaciąganie wynikających
  z niego zobowiązań jeżeli powstaną w związku z tym wydatki lub obciążenia prz e-
  kraczające równowartość jednej drugiej kapitału zakładowego Spółki.
  9) określanie zakresu, szczegółowości i terminów przedkładania przez Zarząd budże-
  tów rocznych i strategii wieloletnich,
  10) zatwierdzanie strategii Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LO TOS S.A.,
  11) opiniowanie budżetów rocznych,
  12) opiniowanie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi
  prawne, usługach marketingowych, usługach w zakresie stosunków międzyludzkich
  (public relation s) i komunikacji społecznej oraz usług ach dor adztwa związanych
  z zarzą dzaniem,
  13) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z Członkami Zarządu,
  14) uchwalanie regulaminów gospodarowania funduszami celowymi ,
  15) zatwierdzanie zasad oraz planu prowadzenia działalności sponsoringowej oraz
  oceny efektywności te j działalności
  3. Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących
  czynności:
  1) utworzenie zakładu za granicą, w rozumieniu podpisanych przez Rzeczpospolitą
  Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
  2) zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 0,1 % sumy akty-
  wów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych
  na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a nie przekra-
  czającej wartości 5% sumy aktywów w ro zumieniu usta wy z dnia 29 września 1994


  Statut Grupy LOTOS S.A.

  Strona 17 z 22
  r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawoz-
  dania finansowego,
  3) zaciągnięcie innego zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, które - na podsta-
  wie jednej lub kilku powiązanych czynnoś ci prawnych, z wyłączeniem czynności
  zwykłego zarządu - przekracza równowartość kwoty jednej drugiej kapitału zakłado-
  wego, chyba że wyrażanie na nie zgody należy do kompetencji Walnego Zgroma-
  dzenia,
  4) realizowanie przez Spółkę za granicą inwestycji kapitałow ych na kwotę nie prze-
  kraczającej kwoty 100 .000 .000 ,- zł lub wartości 10% sumy aktywów w rozumieniu
  ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostat-
  niego zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz wszystkich inwestycji rze-
  czowych,
  5) wykonywanie przez Spółkę prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadze-
  niach wspólników wszystkich spółek zależnych oraz innych spółek, jeżeli wartość
  posiadanych przez Spółkę udziałów lub akcji spółki, ustalona według cen ich naby-
  cia lub objęc ia, stanowi więcej niż jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, w spra-
  wach:
  a) podziału zysku lub pokrycia strat,
  b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
  c) połączenia z inną spółką i przekształcenia spółki,
  d) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spó łki oraz ustanowienia na nim
  prawa użytkowania,
  e) zmiany umowy lub statutu.
  6) tworzenie spółek prawa handlowego oraz przystępowanie do spółek, a także wno-
  szenie wkładów na pokrycie udziałów lub akcji w spółkach oraz zbywanie udziałów
  lub akcji, jeżeli dotychc zasowe zaangażowanie kapitałowe Spółki w danej spółce
  lub zaangażowanie, które ma osiągnąć Spółka w wyniku nabycia lub objęcia udzia-
  łów lub akcji, liczone według ceny nabycia lub objęcia udziałów lub akcji, nie prze-
  kracza 100 .000 .000 ,- złotych lub wartośc i 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy
  z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego
  zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
  7) nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomo-
  ści o wartości nie przekraczającej 5.000.000 złotych określonej na podstawie wy-
  ceny rzeczoznawcy oraz zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub
  udziału w nieruchomości o wartości nie przekraczającej 200.000 ,- złotych określonej
  na podstawie wyceny rzeczoznawcy,
  8) wypłatę zaliczki na poczet dywidendy ,
  9) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosun-
  ków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradz-
  twa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego
  łącznie za świadczone usługi przekracza 500 .000 ,- zł netto, w stosunku rocznym,
  10) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków
  międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usłu gi doradztwa
  związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o któ-
  rej mowa w pkt 9,


  Statut Grupy LOTOS S.A.

  Strona 18 z 22
  11) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosun-
  ków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usług i doradz-
  twa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia
  nie jest przewidziana,
  12) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości prze-
  kraczającej 20 .000 ,- złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia
  29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwier-
  dzonego sprawozdania finansowego,
  13) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości
  przekr aczającej 50 .000 ,- złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy
  z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego
  zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
  4. Rada Nadzorcza powołuje spośród członków Rady Komitet Audytu oraz może powoływać
  inne Komitety, których zakres działania, organizację prac i sposób wykonywania czynno-
  ści określa Regulamin Rady Nadzorczej oraz regulaminy poszczególnych komitetów. R e-
  gulaminy komitetów, a także każda zmiana ich treści, nabierają mocy obowią zującej
  z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

  §14
  Zarząd

  1. W skład Zarządu Spółki wchodzi od trzech do siedmiu członków, w tym Prezes i Wicepre-
  zesi Zarządu.
  2. Prezes, W iceprezesi i pozostali Członkowie Zarządu Spółki powoływani są przez Radę
  Nadzorcz ą po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego .
  3. Członkowie Zarządu powinni spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016
  r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. Nr 2259).
  4. Kadencja Zarządu jest kadencją wspólną i trwa trzy lata. Prezes, Wiceprezesi i pozostali
  Członkowie Zarządu oraz cały Zarząd mogą być odwołani lub zawieszeni z ważnych po-
  wodów przez Radę Nadzorczą w każdym czasie przed upływem kadencji.
  5. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie powołania oraz odwołania poszc zególnych Człon-
  ków lub całego Zarządu zapadają w obecności co najmniej dwóch trzecich Członków
  Rady.
  6. Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu następuje również przez złożenie rezygnacji. Re-
  zygnacja Członka Zarządu nie może być złożona później niż czternaście dni przed datą
  wygaśnięcia mandatu wskazaną w oświadczeniu o rezygnacji przez Członka Zarządu,
  jako zastrzeżenie skutków rezygnacji od oznaczonego dnia.

  §15
  Reprezentacja Spółki

  1. Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają:
  1) dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie,
  2) Członek Zarządu działający wspólnie z prokurentem.


  Statut Grupy LOTOS S.A.

  Strona 19 z 22
  2. Do zaciągania zobowiązania i dokonywania czynności rozporządzających do kwoty sto
  tysięcy złotych wystarczające jest oświadczenie woli i podpis jednego Członka Zarządu.

  §16
  Kompetencj e i sposób działania Zarządu Spółki

  1. Zarząd uchwala regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki.
  2. Zarząd uchwala regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i spo-
  sób prowadzenia przezeń spraw Spółki; regulamin, a także każda jego zmian a, nabiera
  mocy obowiązującej z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
  3. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu
  oraz określone w regulaminie zarządu, a także sprawy, które zgodnie z postanowieniami
  Statutu lub pr zepisami prawa powinny być rozpatrywane przez Radę Nadzorczą lub
  Walne Zgromadzenie, bądź sprawy, których przeprowadzeniu sprzeciwił się choćby jeden
  z pozostałych Członków Zarządu.
  4. Przy prowadzeniu spraw Spółki Zarząd podlega ograniczeniom, wynikającym z przepisów
  prawa i postanowień Statutu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia.
  5. Zarząd obowiązany jest do opracowywania i uchwalania budżetów rocznych oraz stra-
  tegii wieloletnich w formie, zakresie i w terminach określonych przez Radę Nadzorczą.
  6. Zarząd Spółki obowiązany jest sporządzić i przedstawić Walnemu Zgromadzeniu :
  1) sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wraz ze sprawozdaniem
  Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy,
  2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej z a poprzedni rok obro-
  towy oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za poprzedni rok obrotowy .
  3) sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usłu-
  gach marketingowych, usługach w zakresie stosunków międzyludzkich (public rel a-
  tions) i komunikacji społecznej oraz usługach związanych z zarządzaniem.
  7. Delegowany przez Radę Nadzorczą przedstawiciel Rady Nadzorczej zawiera umowy
  z Prezesem, W iceprezesami oraz pozostałymi Członkami Zarządu na zasadach określo-
  nych w uchwałach Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. Inne czynności prawne
  pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki dokonywane są w tym samym trybie.

  § 17
  Zasady zbywania aktywów trwałych

  1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 wrze-
  śnia 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu w przypadku składników
  o wartości powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzo-
  nego sprawozdania finansow ego, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza
  20.000 zł.
  2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu,
  w przypadku gdy:


  Statut Grupy LOTOS S.A.

  Strona 20 z 22
  1) przedmiotem umowy są akcje lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo
  licencje, pat enty lub inne prawa własności przemysłowej albo know -how, jeżeli wa-
  runki i odmienny niż przetarg publiczny tryb sprzedaży określa uchwała Rady Nad-
  zorczej ,
  2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą
  Walnego Zgromadzenia,
  3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż
  następuje, za cenę nie niższą niż 50% ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub
  stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia
  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.
  2603, z późn. zm.); cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży
  są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet
  ceny lokalu,
  4) w innych uz asadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasa-
  dach określonych uchwałą Rady Nadzorczej,
  5) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych,
  6) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO 2 oraz ich ekwiwalenty.


  §18
  Tryb zbywania aktywów trwałych

  1. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie pod-
  miotowej podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji Spółki należących do
  Skarbu Państwa, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym
  miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszcza-
  nia ogłoszeń.
  2. Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o prze-
  targu.
  3. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
  1) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej S półki,
  2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz Członkowie jego Zarządu i Rady
  Nadzorczej,
  3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem
  przetargu,
  4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mo wa w pkt 1 -3,
  5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub fak-
  tycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowa-
  dzącego przetarg.
  4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokośc i minimum 5%
  ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym
  mowa w ust . 8 może przewidywać wyższą wartość wadium.


  Statut Grupy LOTOS S.A.

  Strona 21 z 22
  5. Przed przystąpieniem do przetargu Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być
  niższa niż wartość rynkow a, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można
  ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.
  6. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rze-
  czoznawcę, jeżeli:
  1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową
  2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową
  7. Przetarg przeprowadza się w formach:
  1) przetargu ustnego ;
  2) przetargu pisemnego.
  8. Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, treść ogłoszenia o prze-
  targu , formę przetargu oraz warunki przetargu określa Spółka .
  9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania której-
  kolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
  10. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

  §19
  Czas trwania i rok obrotowy Spółki

  1. Czas trwania Spółki jest nieokreślony.
  2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

  §20
  Inne postanowienia
  1. Przewidziane przez prawo i Statut obwieszczenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze
  Sądowym i Gospodarczym, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy prawa stano-
  wią inaczej.
  2. Spółki, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt
  3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, powinny stoso-
  wać się do wymogów, o k tórych mowa w §9 ust. 10 -13 oraz §14 ust . 2 niniejszego Statutu.
  3. Członkowie organów nadzorczych spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą do-
  minującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
  i konsumentów, pow inni spełniać wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1 -5 ustawy z dnia
  16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
  4. Członkowie Zarządów spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym
  w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsu-
  mentów, powinni spełniać wymogi określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia
  2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
  5. Użyte w Statucie określenie "grupa kapi tałowa" oznacza grupę kapitałową w rozumieniu
  przepisów o rachunkowości.


  Statut Grupy LOTOS S.A.

  Strona 22 z 22
  6. Jeżeli nic innego nie wynika z brzmienia, sensu lub celu poszczególnych postanowień
  Statutu, użyte w nim określenia:
  1) „Spółka” pisane z wielkiej litery oznacza Grupę LOTOS Spółkę Akcy jną,
  2) „Statut” pisane z wielkiej litery oznacza Statut Grupy LOTOS S.A.,
  3) „osoba” w §10 ust. 6 oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostki orga-
  nizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Grupa Lotos SA
ISIN:PLLOTOS00025
NIP:5830000960
EKD: 23.20 wytwarzenie produktów rafinacji ropy naftowej
Adres: ul. Elbląska 135 80-718 Gdańsk
Telefon:+48 58 3087111
www:www.lotos.pl
Kalendarium raportów
2021-08-12Raport półroczny
2021-10-29Raport za III kwartał
2021-08-12Raport półroczny
2021-10-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce GRUPA LOTOS
2021-07-29 04-07-15
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor