Raport.

GRUPA LOTOS SA Raport okresowy roczny za 2017 R

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. z? w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 Dane w mln PLN w mln PLN w mln EUR w mln EUR Przychody ze sprzeda?y 21.009,2 18.110,0 4.949,5 4.138,8 Zysk operacyjny 1.220,7 1.487,9 287,6 340,0 Zysk przed opodatkowaniem 1.698,8 1.428,1 400,2 326,4 Zysk netto 1.419,5 1.160,8 334,4 265,3 Ca?kowite dochody/(straty) og??em 2.007,6 1.049,5 473,0 239,9 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 1.754,1 1.526,7 413,2 348,9 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej (451,1) (83,9) (106,3) (19,2) Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej (1.007,9) (875,5) (237,4) (200,1) Przep?ywy pieni??ne netto razem 295,1 567,3 69,5 129,6 Podstawowy zysk netto na jedn? akcj? (w z?otych/EUR) 7,68 6,28 1,81 1,44 Rozwodniony zysk netto na jedn? akcj? (w z?otych/EUR) 7,68 6,28 1,81 1,44 Stan na 31.12.2017 Stan na 31.12.2016 Stan na 31.12.2017 Stan na 31.12.2016 Aktywa razem 15.779,3 14.530,6 3.783,2 3.284,5 Kapita? w?asny 8.892,3 7.069,6 2.132,0 1.598,0

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS S.A.
  Jednostkowy
  raport roczny
  Grupy LOTOS S.A.


  Jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS S.A.
  A. List Prezesa Zarządu
  B. Grupa LOTOS S.A. - Wybrane dane finansowe
  C. Grupa LOTOS S.A. - Sp rawozdanie finansowe za rok 2017
  D. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz j ej grupy kapitałowej
  za rok 2017
  E. Opinia niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem z badania
  spra wozdania finansowego za rok 2017

  GRUPA LOTOS S.A. WYBRANE DANE FINANSO WE
  W celu przeliczenia pozycji wykazanych w tabeli "W ybrane dane finansowe" na EUR zastosowano następujące kursy wymiany: Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono stosując średni kurs NBP obowiązujący w dniu kończącym okres sprawozdawczy:
  na dzień 31.12.201 7 na dzień 31.12.201 6
  1 EUR = 4,1709 PLN 1 EUR = 4,4240 PLN Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pienię żnych przeliczono stosując kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego okresu sprawozdawczego:
  za rok 201 7 za rok 201 6 1 EUR = 4,2447 PLN 1 EUR = 4,3757 PLN
  mln PLN mln EUR
  za rok 2017 za rok 2016 za rok 2017 za rok 2016
  Przychody ze sprzedaży 21.009,2 18.110,0 4.949,5 4.138,8
  Zysk operacyjny 1.220,7 1.487,9 287,6 340,0
  Zysk przed opodatkowaniem 1.698,8 1.428,1 400,2 326,4
  Zysk netto 1.419,5 1.160,8 334,4 265,3
  Całkowite dochody/(straty) ogółem 2.007,6 1.049,5 473,0 239, 9
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1.754,1 1.526,7 413,2 348,9
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (451,1) (83,9) (106,3) (19,2)
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1.007,9) (875,5) (237,4) (200,1)
  Przepływy pieniężne netto razem 295,1 567,3 69,5 129,6
  Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 7,68 6,28 1,81 1,44
  Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 7,68 6,28 1,81 1,44
  mln PLN mln EUR
  Stan na Stan na Stan na Stan na
  31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
  Aktywa razem 15.779,3 14.530,6 3.783,2 3.284,5
  Kapitał własny 8.892,3 7.069,6 2.132,0 1.598,0  Grupa LOTOS S.A.
  Sprawozdanie finansowe za rok 2017
  sporządzone
  według Międzynarodowych Standardów
  Sprawozdawczości Finansowej
  zatwierdzonych przez Unię Europejską
  wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego r ewidenta z badania
  2
  SPRAWOZDANIE Z CAŁKOW ITYCH DOCHODÓW ................................ ................................ ................................ ................................ ......................... 4 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ . 5 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYW ÓW PIENIĘŻNYCH ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 6 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE W ŁASNYM ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 7 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .. 8 1. Informacje ogólne ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 8 2. Wskazanie, czy Spółka jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 8 3. Podstawa sporządzania sprawozdań finansowych ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 8 4. Nowe standardy i interpretacje ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 8 5. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunk ach ................................ ................................ ................................ ......................... 10 6. Zasady rachunkowości ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 11 6.1 Przychody ze sprzedaży ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 11 6.2 Przychody z tytułu dywidend ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 11 6.3 Przychody z odsetek ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ......................... 11 6.4 Podatki ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 11 6.4.1 Podatek dochodowy ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 11 6.4.2 Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy i opłata paliwowa ................................ ................................ ............................. 12 6.5 Transakcje w walucie obcej ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 12 6.6 Rzeczowe aktywa trwałe ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .................. 12 6.7 Aktywa niematerialne ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 13 6.8 Leasing ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 13 6.9 Udziały i akcje ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ... 13 6.10 Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 13 6.11 Zapasy ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 14 6.12 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności i rozliczenia międ zyokresowe ................................ ................................ ........ 14 6.13 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ... 14 6.14 Kapitały własne ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ . 14 6.15 Kredyty ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 14 6.16 Świadczenia pracownicze ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 15 6.16.1 Odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia ................................ ................................ ................................ ........... 15 6.16.2 Podział zysku na cele pracownicze oraz fundusze specjalne ................................ ................................ ................................ ................ 15 6.17 Koszty finansowania zewnętrznego ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ . 15 6.18 Aktywa i zobowiązania finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .... 15 6.19 Utrata wartości aktywów finansowych ................................ ................................ ................................ ................................ .............................. 17 6.20 Pochodne instrumenty finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .... 18 6.21 Rachunkowość zabezpieczeń ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 18 6.22 Rezerwy ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 18 6.23 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe ................................ ............................... 18 6.24 Dotacje ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 19 6.25 Zobowiązania i aktywa warunkowe ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .. 19 6.26 Prawa do emisji dwutlenku węgla (CO 2) ................................ ................................ ................................ ................................ .......................... 19 6.27 Certyfikaty energetyczne ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .................. 19 7. Segmenty działalności ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 19 8. Przychody i koszty ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .. 20 8.1 Przychody ze sprzedaży ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 20 8.2 Koszty według rodzaju ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................... 20 8.3 Koszty świadczeń pracowniczych ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .... 21 8.4 Pozostałe przychody ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ......................... 21 8.5 Pozostałe koszty ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............................... 21 8.6 Przychody finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 21 8.7 Koszty finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .............................. 22 9. Podatek dochodowy ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............................... 22 9.1 Obciążenia podatkowe ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 22 9.2 Podatek dochodowy według efektywnej stawki podatkowej oraz uzgodnienie zysku przed opodatkowaniem do podstawy opodatkowania ………………. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 22 9.3 Odroczony podatek dochodowy ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 23 10. Zysk netto przypadający na jedną akcję ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 24 11. Dywidendy ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 24 12. Rzeczowe aktywa trwałe ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 24 13. Aktywa niematerialne ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 25 14. Udziały i akcje ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 26 14.1 Znaczące inwestycje w jednostkach zależnych i wspólnych przedsięwzięciach ................................ ................................ ............................. 27 15. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostał e aktywa ................................ ................................ ................................ ................................ .... 28 15.1 Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu dostaw i usług ................................ ................................ ....................... 28 16. Zapasy ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 29 16.1 Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość zapasów ................................ ................................ ................................ ............................... 29 17. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 29 18. Kapitał podstawowy ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 29 19. Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji ................................ ................................ ................................ ................................ .... 29 20. Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych ................................ ................................ ................................ ................... 29 21. Zyski zatrzymane ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ... 30 22. Kredyty ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 30 23. Pochodne instrumenty finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 31 23.1 Hierarchia wartości godziwej ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 32 24. Świadczenia pracownicze ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................... 32 24.1 Zobowiązania z tytułu przyszłych świadczeń pracowniczych ................................ ................................ ................................ .......................... 32 24.2 Łączna kwota kosztów ujętych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów z tytułu przyszłych wypłat świadczeń pracowniczych ................. 33 24.3 Założenia aktuarialne ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 33 24.4 Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 33  3
  24.5 Analiza wrażliwości zmian założeń aktuarialnych na świadczenia pracownicze ................................ ................................ ............................. 33 25. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania i rezerwy ................................ ................................ ................................ ..... 34 25.1 Dotacje ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 34 26. Instrumenty finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 35 26.1 Wartość bilansowa ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 35 26.2 Istotne pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w podziale na kategorie instrumentów finansowych ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 36 27. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym ................................ ................................ ................................ ................................ .................. 38 27.1 Ryzyko cen surowców i produktów naftowych ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 38 27.1.1 Analiza wrażliwości na ryzyko rynkowe związane ze zmianami cen surowców i produktów naftowych ................................ ............... 39 27.2 Ryzyko cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO 2) ................................ ................................ ................................ ................................ 39 27.2.1 Analiza wrażliwości na ryzyko rynkowe związane ze zmianami cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO 2) .............................. 40 27.3 Ryzyko walutowe ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .............................. 41 27.3.1 Analiza wrażliwości na ryzyko rynkowe związane ze zmianami kursu USD dla wybranych instrumentów finansowych ...................... 41 27.4 Ryzyko stopy procentowej ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 42 27.4.1 Analiza wrażliwości na ryzyko rynkowe związane ze zmianami stóp procentowych ................................ ................................ ............. 43 27.5 Ryzyko płynności ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .............................. 43 27.6 Ryzyko kredytowe ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 45 28. Zarządzanie kapitałem ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 45 29. Zobowiązania i aktywa warunkowe ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 46 29.1 Informacje o istotnych postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej i innych ryzykach ................................ ................................ ................................ ................................ ... 46 29.2 Pozostałe zobowiązania warunkowe ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 46 30. Informacje o podmiotach powiązanych ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .. 47 30.1 Informacje o istotnych transakcjach z jednostkami powiązanymi, w których Grupa LOTOS S.A. posiada udziały i akcje ............................ 47 30.2 Podmiot sprawujący kontrolę nad Spółką ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 48 30.3 Transakcje z jednostkami powiązanymi, w których Skarb Państwa sprawuje kontrolę, współkontrolę lub ma na nie znaczący wpływ ........ 48 30.4 W ynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących ................................ ................................ ................................ ...... 48 30.5 W ynagrodzenie wypłacone lub należne pozostałym członkom głównej kadry kierowniczej ................................ ................................ ........... 48 30.6 Transakcje z podmiotami powiązanymi poprzez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki ................................ ................................ ...... 49 31. Sprawozdanie finansowe wg rodzajów działalności energetycznej – wybrane pozycje ................................ ................................ ....................... 49 31.1 Przychody i koszty ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 53 31.1.1 Przychody ze sprzedaży ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 53 31.1.2 Pozostałe przychody operacyjne ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 53 31.1.3 Pozostałe koszty operacyjne ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ... 53 31.1.4 Koszty według rodzaju ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 54 ZATW IERDZENIE SPRAW OZDANIA FINANSOW EGO ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 55


  GRUPA LOTOS S.A. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 w milionach złotych
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 8 do 54 stanowią jego integralną część 4
  SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  Nota 2017 2016
  Przychody ze sprzedaży 8.1 21.009,2 18.110,0
  Koszt własny sprzedaży 8.2 (18.878,9) (15.578,2)
  Zysk na sprzedaży 2.130,3 2.531,8
  Koszty sprzedaży 8.2 (694,8) (774,9)
  Koszty ogólnego zarządu 8.2 (217,3) (201,9)
  Pozostałe przychody 8.4 21,2 24,6
  Pozostałe koszty 8.5 (18,7) (91,7)
  Zysk operacyjny 1.220,7 1.487,9
  Przychody finansowe 8.6 595,8 143,0
  Koszty finansowe 8.7 (117,7) (202,8)
  Zysk przed opodatkowaniem 1.698,8 1.428,1
  Podatek dochodowy od osób prawnych 9.1 (279,3) (267,3)
  Zysk netto 1.419,5 1.160,8
  Inne całkowite dochody/(straty)
  Pozycje, które w przyszłości mogą zostać zreklasyfikowane do wyniku: 587,6 (111,9)
  Zabezpieczenia przepływów pieniężnych 20 725,4 (138,2) Podatek dochodowy dotyczący zabezpieczenia przepływów pieniężnych 9.1; 20 (137,8) 26,3
  Pozycje, które w przyszłości nie zostaną zreklasyfikowane do wyniku: 0,5 0,6
  Zyski aktuarialne z tytułu świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia 24. 1 0,6 0,8 Podatek dochodowy dotyczący zysków aktuarialnych z tytułu świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia 9.1 (0,1) (0,2)
  Inne całkowite dochody/(straty) netto 588,1 (111,3)
  Całkowite dochody/(straty) ogółem 2.00 7,6 1.049,5
  Zysk netto na jedną akcję (w złotych)
  Średnia ważona liczba akcji w milionach sztuk 10 184,9 184,9
  - podstawowy 10 7,68 6,28
  - rozwodniony 10 7,68 6,28  GRUPA LOTOS S.A. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 w milionach złotych
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 8 do 54 stanowią jego integralną część 5
  SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  Nota 31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  AKTYWA
  Aktywa trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe 12 6.042,6 6.045,0 Aktywa niematerialne 13 99,9 104,6 Udziały i akcje 14 2.288,5 1.670,5 Aktywa z tytułu podatku odroczonego 9.3 - 18,5 Pochodne instrumenty finansowe 23 0,7 20,8 Pozostałe aktywa długoterminowe 15 208,7 468,1 Aktywa trwałe razem 8.640,4 8.327,5 Aktywa obrotowe
  Zapasy 16 3.335,5 3.092,8 - w tym zapasy obowiązkowe 2.116,9 2.015,9 Należności z tytułu dostaw i usług 15 2.59 7,1 2.078,5 Pochodne instrumenty finansowe 23 152,8 79,8 Pozostałe aktywa krótkoterminowe 15 225 ,4 401,3 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 828,1 550,7 Aktywa obrotowe razem 7.138 ,9 6.203,1 Aktywa razem 15.779 ,3 14.530,6
  KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
  Kapitał własny Kapitał podstawowy 18 184,9 184,9 Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji 19 2.228,3 2.228,3 Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych 20 (225,2) (812,8) Zyski zatrzymane 21 6.70 4,3 5.469,2 Kapitał własny razem 8.89 2,3 7.069,6 Zobowiązania długoterminowe
  Kredyty 22 1.839,8 3.201,3 Pochodne instrumenty finansowe 23 6,7 31,1 Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego 9.3 227 ,2 - Świadczenia pracownicze 24 58,6 61,1 Pozostałe zobowiązania i rezerwy 25 17,5 19,0 Zobowiązania długoterminowe razem 2.14 9,8 3.312,5 Zobowiązania krótkoterminowe
  Kredyty 22 899,9 1.083,6 Pochodne instrumenty finansowe 23 72,7 150,4 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 25 2.122 ,3 1.598,2 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 22,6 43,9 Świadczenia pracownicze 24 51, 9 48,3 Pozostałe zobowiązania i rezerwy 25 1.567 ,8 1.224,1 Zobowiązania krótkoterminowe razem 4.737 ,2 4.148,5 Zobowiązania razem 6.887 ,0 7.461,0 Kapitał własny i zobowiązania razem 15.779 ,3 14.530,6  GRUPA LOTOS S.A. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 w milionach złotych
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 8 do 54 stanowią jego integralną część 6
  SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (sporządzone metodą pośrednią)
  Nota 2017 2016
  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  Zysk netto 10 1.419,5 1.160,8
  Korekty: 527,0 364,4
  Podatek dochodowy 9.1 279,3 267,3 Amortyzacja 8.2 387,0 349,3 (Zyski)/Straty z tytułu różnic kursowych 31,1 187,3 Odsetki i dywidendy (138,5) (14,4) (Zyski)/Straty z tytułu działalności inwestycyjnej 0,6 (13,7) Rozliczenie i wycena pochodnych instrumentów finansowych 8.6 (257,2) (7,3) (Zwiększenie) stanu należności z tytułu dostaw i usług (51 8,6) (769,5) Zmniejszenie/(Zwiększenie) stanu pozostałych aktywów 153,4 (94,1) (Zwiększenie) stanu zapasów (247, 7) (210,9) Zwiększenie stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług 524,1 485,9 Zwiększenie stanu pozostałych zobowiązań i rezerw 311,8 185,3 Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu świadczeń pracowniczych 1,7 (0,8)
  Podatek dochodowy (zapłacony)/zwrócony (192,4) 1,5
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1.754,1 1.526,7
  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  Dywidendy otrzymane 242,5 94,9 Odsetki otrzymane 11,8 13,8 Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych 0,3 13,8 Zwrot dopłaty do kapitału spółki LOTOS Paliwa Sp. z o.o. 116,4 - Spłata pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym 30.1 2,5 - Zakup rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych (353,8) (257,4) Zakup udziałów i akcji w jednostkach powiązanych 14.1 (618,0) - Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym 30.1 (2,5) (183,6) Środki pieniężne przeznaczone na realizację projektu EFRA - 69,4 Depozyt zabezpieczający 25,3 (16,4) Przepływy w ramach systemu cash pool 121,6 189,0 Rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych 2,8 (7,4)
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (451,1) (83,9)
  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wydatki z tytułu spłaty kredytów 22 (807,0) (947,8) Zapłacone odsetki 22 (114,2) (114,9) Zapłacone dywidendy 11 (184,9) - Rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych 98,2 187,2
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1.007,9) (875,5)
  Przepływy pieniężne netto razem 295,1 567,3
  Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych (4,0) 0,7
  Zmiana stanu środków pieniężnych netto 291,1 568,0
  Środki pieniężne na początek okresu 536,9 (31,1)
  Środki pieniężne na koniec okresu 17 828,0 536,9  GRUPA LOTOS S.A. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 w milionach złotych
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 8 do 54 stanowią jego integralną część 7
  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  Nota
  Kapitał podstawowy
  Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji
  Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych
  Zyski zatrzymane Kapitał własny razem
  1 stycznia 2017 184,9 2.228,3 (812,8) 5.469,2 7.069,6
  Zysk netto 10 - - - 1.4 19,5 1.4 19,5 Inne całkowite dochody/(straty) netto - - 587,6 0,5 588, 1
  Całkowite dochody/(straty) ogółem - - 587,6 1.42 0,0 2.00 7,6 Dywidenda 11 - - - (184,9) (184,9)
  31 grudnia 2017 184,9 2.228,3 (225,2) 6.70 4,3 8.89 2,3
  1 stycznia 2016 184,9 2.228,3 (700,9) 4.307,8 6.020,1
  Zysk netto 10 - - - 1.160,8 1.160,8 Inne całkowite dochody/(straty) netto - - (111,9) 0,6 (111,3)
  Całkowite dochody/(straty) ogółem - - (111,9) 1.161,4 1.049,5
  31 grudnia 2016 184,9 2.228,3 (812,8) 5.469,2 7.069,6


  GRUPA LOTOS S.A. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  8
  DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
  1. Infor macje ogólne
  Grupa LOTOS Spółka Akcyjna („Grupa LOTOS S.A.”, „Spółka”) została utworzona 18 września 1991 rok u. Siedziba Spółki mieści się w Polsce pod adresem: 80 -718 Gdańsk, ul. Elbląska 135. Grupa LOTOS S.A. prowadzi działalność produkcyjną, usługową i handlową. Podstawowym przed miotem działalności Spółki jest wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej. Według klasyfikacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Grupa LOTOS S.A. zakwalifikowana jest do sektora paliwowego.
  2. Wskazani e, czy Spółka jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  Grupa LOTOS S.A. jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej („Grupa Kapitałowa Grupy LOTOS S.A.” , „Grupa Kapitałowa LOTOS”, „Grupa Kapitałowa”, „Grupa”), w skład której na dzień 31 grudnia 2017 roku wchodzą: Grupa LOTOS S.A. („Jednostka Dominująca”) oraz podmioty o profilu produkcyjnym, usługowym i handlowym (spółki zależne oraz spółki pośrednio zależne od Grupy LOTOS S.A.). Grupa LOTOS S.A. sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe uwzględniając dane finansowe jednostek zależnych konsolidowanych metodą pełną oraz wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności. Sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej LOTOS za rok 2017 zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 6 marca 2018 roku.
  3. Podstawa sporządzania sprawozdań finansowych
  Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) zatwierdzonymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi na dzień 31 grudnia 2017 roku. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się i stnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę. Walutą funkcjonalną i walutą prezentacji sprawozdania finansowego jest złoty polski („złoty”, „zł”, „PLN”). Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w mi lionach złotych i wszystkie wartości, o ile nie wskazan o inaczej, podane są w milionach złotych.
  4. Nowe standardy i interpretacje
  Nowe standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje, które zostały przyjęte przez Unię Europejską („UE”): • MSSF 16 „Leasing” opublikowany 13 stycznia 2016 roku (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później), • W yjaś nienia do MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” opublikowane 12 kwietnia 2016 roku (mają zastosowanie d la okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później), • Zmiany do MSSF 4: zastosowanie MSSF 9 „Instrumenty finansowe” łącznie z MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” opublikowane 12 września 2016 roku (mają zastosowanie dla okresów rocznych ro zpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później), • Zmiany do MSR 12: Ujmowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikających z nierozliczonych strat podatkowych opublikowane 19 stycznia 2016 roku (mają zastosowanie dla okresów rocznych r ozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub później), • Zmiany do MSR 7: Inicjatywa w zakresie ujawniania informacji opublikowane 29 stycznia 2016 roku (mają zastosowanie dla okresó w rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub później). Nowe sta ndardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje, które nie zostały przyjęte przez Unię Europejską: • MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” opublikowany 18 maja 2017 roku (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2021 ro ku lub później), • KIMSF Interpretacja 22: Transakcje w walutach obcych oraz zaliczki opublikowana 8 grudnia 2016 roku (ma zastosowanie dla okre sów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później), • KIMSF Interpretacja 23: Niepewność związana z ujmowaniem podatku dochodowego opubl ikowana 7 czerwca 2017 roku (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku), • Zmiany do MSSF 2: Klasyfikacja i wycena transakcji płatności na bazie akcji opublikowane 20 czerwca 2016 roku (mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później), • Zmiany wynikające z przeglądu MSSF cykl 2014 - 2016 wydane 8 grudnia 2016 roku (zmiany do MSSF 12 oraz MSSF 1 mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczyna jących się dnia 1 stycznia 2017 roku lub później, natomiast zmiany do MSR 28 mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później), • Zmiany do MSR 40: Przeniesienie nieruchomości inwestycyjnej opublikowane 8 grud nia 2016 roku (mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później), • Zmiany do MSSF 9: Kontrakty z cechami przedpłat z ujemną rekompensatą opublikowane 12 października 2017 roku (mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później), • Zmiany do MSR 28: Udziały długoterminowe w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych pr zedsięwzięciach opublikowane 12 października 2017 (mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później), • Zmiany wynikające z przeglądu MSSF cykl 2015 - 2017 wydane 12 grudnia 2017 roku (mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później), • Zmiany do MSR 19 Zmiana, ograniczen ie lub rozliczenie programu opublikowane 7 lutego 2018 roku (mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później). Daty wejścia w życie są datami wynikającymi z treści standardów ogłoszonych przez Radę ds. Międzyna rodowej Sprawozdawczości Finansowej. Daty stosowania standardów w UE mogą różnić się od dat stosowania wynikających z tre ści standardów i są ogłaszane w momencie zatwierdzenia do stosowania przez UE.


  GRUPA LOTOS S.A. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  9
  Spółka nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego z przyjętych przez UE standardów, interpretacji lub zmian , które na dzień 31 grudnia 2017 roku nie miały zastosowania. Analiza Zarządu i dokonana na dzień 31 grudnia 2017 roku ocena wpływu nowych lub zmienionych standardów na stosowane przez Spół kę zasady (polityki) rachunkowości oraz przyszłe sprawozdania finansowe obejmowała w szczególności wpływ nowych standardów MSSF 9, 15 oraz 16, których zastosowanie może wywołać zmiany w rachunkowości i sprawozdawczości Grupy w latach 201 8 - 2019. MSSF 9 "Instrumenty finansowe"
  Nowy standard MSSF 9 usuwa obecnie występujące w MSR 39 kategorie instrumentów finansowych i klasyfikuje instrumenty jako wyceniane w wartości godziwej (przez wynik finansowy bądź przez pozostałe dochody całkowite) lub jako wycenia ne według zamortyzowanego kosztu.
  Standard ten wprowadza nowe podejście do szacowania utraty wartości, które bazuje na wyznaczaniu oczekiwanych strat (z ang. expected loss), ponadto zawiera nowe wytyczne dotyczące rachunkowości zabezpieczeń, mające na celu uproszczenie bieżących rozwiązań oraz lepsze odzwierciedlenie zasad zarządzania ryzykiem.
  Po dokonaniu oceny aktywów finansowych pod kątem ich klasyfikacji zgodnie z wymogami MSSF 9 Spółka jest zdania, iż większość aktywów ujmowanych obecnie jako pożyczki i należności (w tym należności z tytułu dostaw i usług oraz środki pieniężne) będzie nadal wyceniana według zamorty zowanego kosztu. Spółka analizowała także zasadność wyodrębnienia innego modelu biznesowego w odniesieniu do należności podlegających umowom faktoringu, co mogłoby skutkować koniecznością wyceny tych należności do wartości godziwej przez wynik finansowy, jednak potencjalna zmiana w tym zakresie nie powinna mieć istotnego wpływu na wycenę tego portfela w momencie pierwszego zastosowania MSSF 9, czyli w okresie rozpoczynającym się 1 stycznia 2018 roku.
  W zakresie utraty wartości Zarząd zadecydował o zastosowaniu uproszczeń i rozwiązań praktycznych dopuszczony ch przez MSSF 9 w tym zakresie. Dokonane wstępne kalkulacje odpisów na dzień 31 grudnia 2017 roku wg przyjętego modelu oczekiwanych strat potwierdziły brak istotnego wpływu na zyski zatrzymane na moment pie rwszego zastosowania standardu.
  Jeżeli chodzi o rachunkowość zabezpieczeń, aktualne relacje zabezpieczające mogą być, w ocenie Zarządu, kontynuowane w momencie wdrożenia nowego standardu.
  Wobec małej istotności oszacowanego wstępnie wpływu MSSF 9 na rachunkowość i sprawozdawczość, Spółka nie ujawnia danych ilościowych na ten temat w niniejszym sprawozdaniu finansowym.
  MSSF 15 "Przychody z umów z klientami” oraz Objaśnienia do MSSF 15
  Standard MSSF 15 „Przychody z tytułu umów z klientami”, który zastępuje standardy MSR 18 i MSR 11, a także powiązane z nimi interpretacje, ustanawia i systematyzuje zasady ujęcia przychodów z kontraktów z klientami. Standard wprowadza między innymi jeden, pięciostopniowy model ujmowania przychodów, który będzie miał zastosowanie do wszystkich umów z klientami i będzie oparty o identyfikację odrębnych obowiązków świadczenia oraz alokację przychodów z transakcji do poszczególnyc h obowiązków świadczenia. Standard doprecyzowuje również zasady szacowania wynagrodzenia zmiennego, ustalania kiedy umowa zawiera czynnik finansowania oraz rozróżnia ujęcie obowiązków wykonania świadczenia wynika jące z umowy jako spełnianych w czasie lub w określonym momencie.
  Objaśnienia do MSSF 15 dostarczają dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących głównych założeń przyjętych w MSSF 15. Oprócz dodatkowych objaśnień, wprowadzono także zwolnienia i uproszczenia dla jednostek stosujących nowy standar d po raz pierwszy.
  Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego Spółka kończy analizy z wiązane z oceną wpływu MSSF 15. Na podstawie dotychczasowych danych Zarząd zakłada wdrożenie standardu metodą r etrospektywn ą zmodyfikowaną .
  Kończący się etap weryfikacji wpływu MSSF 15 obejmował między innymi: i) identyfikację odrębnych obowiązków św iadczenia (np. kontrakty z kontrahentami hurto wymi na dostawy paliw i olejów ), ii) szacowanie wynagrodzenia zmiennego (np. rabaty uza leżnione od wolumenu sprzedaży) .
  Na podstawie dotychczasowej analizy transakcji, w stosunku do których mogłyby wystąpić ewentualne różnice w zakresie ujmowania przychodów wg nowych regulacji, Spółka ocenia, że wdrożenie MSSF 15 nie powinno mieć istotnego wpływu na wysokość prz ychodów w sprawozdaniu finansowym w momencie jego pierwszego zastosowania, to jest w okresie rozpoczynającym się 1 stycznia 2018 roku.
  Wobec małej istotności oszacowanego wstępnie wpływu MSSF 15 na rachunkowość i sprawozdawczość, Spółka nie ujawnia danych ilościowych na ten temat w niniejszym sprawozdaniu finansowym.  GRUPA LOTOS S.A. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  10
  MSSF 16 „Leasing”
  Nowy standard MSSF 16 „Leasing” ustanawia zasady ujęcia, wyceny, prezentacji oraz ujawnień dotyczących umów leasingu. Standard ten zniesie klasyfikację leasingu operacyjnego i leasingu finansowego, obowiązującą zgodnie z MSR 17 i wprowadzi jeden model dla ujęcia księgoweg o leasingu przez leasingobiorcę.
  Na dzień 31 grudnia 201 7 roku Zarząd ocenia, iż znacząca ilość umów leasingu (operacyjnego oraz finansowego), a także umów najmu, dzierżawy i użyczenia, których Spółka jest stroną, może zostać zakwalifikowana do umów leasingu w rozumieniu MSSF 16. Umowy te dotyczą między innymi dzierżawę gruntów, powierzchni magazynowej i biurowej, najem różnorodnych środków transpo rtu (floty samochodowe, barki i cysterny), a także bazy paliwowe oraz pozostałe maszyny i urządzenia produkcyjne oraz biurowe.
  Spółka dokonała ogólnej analizy umów spełniających kryteria leasingu wg definicji zawartej w MSSF 16 i spodziewa się zwiększenia wartości aktywów oraz zobowiązań z tytułu leasingu w sprawozdaniu z sytuacji finansowej po zastosowaniu nowych regulacji, to jest po 1 stycznia 2019 roku.
  Należy mieć na uwadze, że ujęte aktywa i zobowiązania będą odmiennie rozliczane niż to wynika z dotyc hczas obowiązujących zasad rozliczenia leasingu operacyjnego wg MSR 17. Obecnie opłaty z tytułu leasingu rozliczane są w znacznej mierze liniowo, natomiast w wyniku zmian spowodowanych przyjęciem MSSF 16 oczekuje się, że o ile aktywa z tytułu najmu prezent owane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej będą również rozliczane liniowo, to zobowiązania będą rozliczane efektywną stopą procentową, co spowoduje zwiększenie obciążeń w okresie zaraz po zawarciu lub modyfikacji umowy najmu i zmniejszanie się ich wraz z postępem czasu.
  Spółka jest jeszcze w trakcie dokonywania szczegółowej symulacji zmian do ujęcia w sprawozdaniu finansowym w pierwszym okresie sprawozdawczym stosowania MSSF 16 czyli po 1 stycznia 2019 roku i planuje przeprowadzenie dalszych analiz oraz ka lkulacji w 2018 roku .
  5. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach
  Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga przyjęcia pewnych założeń oraz dokonania szacunków i osądów, które wpływają na wielkości wykazane w sprawozda niu finansowym. Założenia i szacunki są oparte na najlepszej wiedzy kierownictwa na temat bieżących i przyszłych zdarzeń oraz działań, jednak rzeczywiste wyniki mogą się różnić od przewidywanych. Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest rozpoznawana w okresie, w którym zostały one zmienione, jeśli dotyczy to wyłącznie tego okresu, lub w okresie bieżącym i przyszłym, jeśli zmiany dotyczą z arówno okresu bieżącego jak i przyszłego. Przyjmując założenia, dokonując szacunków i osądów zarząd Spółki (Zarząd) może kierować się własnym doświadczeniem i wiedzą a także opiniami, analizami i rekomendacjami niezależnych ekspertów. W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości wobec zagadnień podanych poniżej, istotne znaczenie, oprócz szacunków, miał profesjonalny osąd kierownictwa. Świadczenia pracownicze
  Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych zostały oszacowane za pomocą metod aktuarialnych. Założenia aktuarialne i wycena zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych opisana została w nocie 24. Amortyzacja
  Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności składników rzeczo wego majątku trwałego oraz aktywów niematerialnych. Spółka corocznie dokonuje weryfikacji przyjętych okresów ich ekonomicznej użyteczności na podstawie bieżących szacunków. Aktualizacja szacunków w tym zakresie, która miała wpływ na sprawozdanie finan sowe Spółki za rok 201 7 spowodowała zmniejszenie amortyzacji z tego tytułu o 0,6 mln zł . Wartość godziwa instrumentów finansowych
  Wartość godziwą instrumentów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek wycenia się wykorzystując odpowiednie techni ki wyceny. Przy doborze odpowiednich metod i założeń do wyceny Spółka kieruje się profesjonalnym osądem. Założenia dotyczące wyceny wartości godziwej instrumentów finansowych opisano w nocie 6.18. Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego
  Spółka rozpoznaj e składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na założeniu, że w przyszłości zostanie osiągnięty dochód podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to st ałoby się nieuzasadnione. Zarząd Spółki weryfikuje przyjęte szacunki dotyczące prawdopodobieństwa odzyskania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w oparciu o zmiany czynników branych pod uwagę przy ich dokonywaniu, nowe informacje oraz doświadc zenia z przeszłości. Informacje dotyczące aktywów z tytułu podatku odroczonego przedstawiono w nocie 9.3. Utrata wartości ośrodków wypracowujących środki pieniężne oraz pojedynczych składników aktywów
  Każdorazowo na dzień kończący okres sprawozdawczy, zgodnie z postanowieniami standardu MSR 36 „Utrata wartości aktywów”, przeprowadza się analizę pod kątem przesłanek, które mogłyby wskazywać na ewentualną utratę wartości ośrodków wypracowujących środki pieniężne oraz pojedynczych składników aktywów. Przesłanki mogą pochodzić z zewnątrz i dotyczyć na przykład zmiennych rynkowych (w tym: zmiany cen, notowań ku rsów walut, notowań giełdowych, stóp procentowych, innych zmiennych związanych z bieżącymi trendami gospodarczymi), jak również wynikać z planów, działań i zdarzeń mających miejsce w Spółce, związanych na przykład z decyzjami o zmianie, zaniechaniu, ograni czaniu, czy rozwoju działalności, a także zmianie technologii, działaniach efektywnościowych i inwestycyjnych.


  GRUPA LOTOS S.A. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  11
  Stwierdzenie utraty wartości wymaga oszacowania wartości odzyskiwalnej składników aktywów lub ośrodków wypracowujących środki pieniężne. Do isto tnych założeń uwzględnianych przy szacunkach tej wartości należą takie zmienne jak: stopy dyskontowe, stopy wzrostu, wskaźniki cenowe. Przeprowadzona analiza przepływów pieniężnych dla poszczególnych ośrodków wypracowujących środki pieniężne nie wykazała przesłanek, które w opinii Zarządu wymagałyby dokonania testów na utratę wartości aktywów Spółki, w wyniku których konieczne byłoby dokonanie korekt. Informacje dotyczące składników aktywów przedstawiono w notach 12, 13 oraz 14 .
  6. Zasady rachunkowości
  Spra wozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych , które są wyceniane według wartości godziwej i zobowiązań finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie. Najważniejsze zasady rachunkowości stosowane przez Spółkę przedstawione zostały poniżej.
  6.1 Przychody ze sprzedaży
  Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości godziwej otrzymanych lub należnych wpływów z tytułu transakcji sprzedaży produk tów, towarów lub usług dostarczonych odbiorcom w ramach normalnej działalności gospodarczej, po pomniejszeniu o rabaty, podatek od towarów i usług (VAT) i inne podatki związane ze sprzedażą (podatek akcyzowy, opłata paliwowa). Sprzedaż towarów i produktów ujmowana jest w momencie ich dostarcz enia, kiedy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów i produktów zostały przekazane nabywcy.
  6.2 Przychody z tytułu dywidend
  Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez właściwy organ jednostki wypłac ającej dywidendę uchwały o podziale zysku chyba, że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.
  6.3 Przychody z odsetek
  Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej), jeżeli ich otr zymanie nie jest wątpliwe.
  6.4 Podatki
  6.4.1 Podatek dochodowy
  Na obowiązkowe obciążenia wyniku składają się: podatek bieżący (CIT) oraz podatek odroczony. Bieżące obciążenie podatkowe jes t obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego ro ku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) netto z powodu występowania tzw. różnic przejściowych między przychodami w ujęciu księgowym i podatkowym, tj. przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów w innym okresie niż bieżący okres sprawozdawczy) oraz tzw. różnic trwałych wynikających z faktu, iż część z pozycji kosztów i przychodów, ujętych księgowo nigdy nie będzie uwzględniona w rozliczeniu podatkowym. Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym. Na potrzeby sprawozdawczości finansowej, zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego ustalane jest z uwzględnieniem wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień kończący okres sprawozdawczy między wartością podatkową aktywów i pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. Zobowiązanie z tytułu podatku odroczonego ujmowane jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych: • z wyjątkiem sytuacji, gdy zobowiązanie z tytułu podatku odroczonego powstaje w wyniku początkowego ujęcia wartości firmy lub początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania przy transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek gospodarczych i w chwili jej zawie rania nie mającej wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania czy stratę podatkową oraz • w przypadku dodatnich różnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych, współzależnych lub stowarzyszonych i udziałów we wspólnych przedsięwzięciach – z wyjątkiem sytuacji, gdy terminy odwracania się różnic przejściowych podlegają kontroli inwestora i gdy prawdopodobne jest, iż w dającej się przewidzieć przyszłości różnice przejściowe nie ulegną odwróceniu. Aktywa z tytułu podatku odroczonego ujmowane są w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych, jak również niewykorzystanych aktywów podatkowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodo bne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice, aktywa i straty: • z wyjątkiem sytuacji, gdy aktywa z tytułu podatku odroczonego dotyczące ujemnych różnic przejściowych powstają w wyniku początkowego ujęcia składni ka aktywów bądź zobowiązania przy transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek gospodarczych i w chwili jej zawierania nie mają wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania czy stratę podatkową oraz • w przypadku ujemnych różnic pr zejściowych z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych, współzależnych lub stowarzyszonych oraz udziałów we wspólnych przedsięwzięciach, składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest ujmowany w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jedynie w takiej wyso kości, w jakiej jest prawdopodobne, iż w dającej się przewidzieć przyszłości ww. różnice przejściowe ulegną odwróceniu i osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych. Wartość bilansowa składnika ak tywów z tytułu podatku odroczonego jest weryfikowana na każdy dzień kończący okres sprawozdawczy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do jego częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz zobowiązania z tytułu podatku odroczonego wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowią zywać w okresie, gdy składnik aktywów lub zobowiązań zostanie zrealizowany, przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy podatkowe) obowiązujące na dzień kończący okres sprawozdawczy lub takie, których obowiązywanie w przyszłości jest pewne na dzień kończący okres sprawozdawczy. W pływ podatku odroczonego dotyczący pozycji ujmowanych bezpośrednio w kapitale własnym jest ujmowany w kapitale własnym poprzez inne całkowite dochody. Spółka kompensuje ze sobą aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodoweg o ze zobowiązaniami z tytułu odroczonego podatku dochodowego wtedy i tylko wtedy, gdy posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzenia kompensat należności z rezerwami z tytułu bieżącego podatku i odroczony podatek dochodowy ma związek z t ym samym podatnikiem i tym samym organem podatkowym.


  GRUPA LOTOS S.A. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  12
  6.4.2 Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy i opłata paliwowa
  Przychody, koszty, aktywa i zobowiązania są ujmowane po pomniejszeniu o wartość podatku od towarów i usług (VAT), podatku akc yzowego i opłaty paliwowej, z wyjątkiem: • gdy podatek od towarów i usług (VAT) zapłacony przy zakupie aktywów lub usług nie jest możliwy do odzyskania od organów podatkowych (wtedy jest on ujmowany odpowiednio, jako część ceny nabycia składnika aktywów lub jako czę ść pozycji kosztowej) oraz • należności i zobowiązań, które są wykazywane z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT), akcyzy i opłaty paliwowej. Kwota netto podatku od towarów i usług (VAT), podatku akcyzowego i opłaty paliwowej możliwa do odzy skania lub należna do zapłaty na rzecz organów podatkowych jest ujęta w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, jako część należności lub zobowiązań.
  6.5 Transakcje w walucie obcej
  W yrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w walucie funkcjonalnej Spółki (polski złoty) na dzień ich zawarcia odpowiednio po kursie: • faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut, • średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski („NBP”) z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w punkcie powyżej, a także w przypadku pozostałych operacji. Kursem dla faktur zakupu jest średni kurs NBP ogłoszony w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wystawienia faktury, a dla faktur sprzedaży – średni kurs NBP ogłoszony w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym datę sprzedaży. Wszelkie zyski lub straty kursowe powstałe z tytułu przeliczenia są ujmowane w spra wozdaniu z całkowitych dochodów, z wyjątkiem różnic kursowych traktowanych jako część kosztów finansowania zewnętrznego kapitalizowanych w wartości rzeczowych aktywów trwałych ( różnice kursowe od odsetek i prowizji). Pozycje niepieniężne wyceniane według k osztu historycznego w walucie obcej są przeliczane po kursie wymiany z dnia początkowej transakcji. Pozycje niepieniężne wyceniane według wartości godziwej w walucie obcej są przeliczane po kursie wymiany z dnia ustalenia takiej wartości godziwej. Spółka osobno ustala wynik z tytułu różnic kursowych dla różnic zrealizowanych i niezrealizowanych, prezentując ostatecznie wynik na łącznych różnicach kursowych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów jako zyski lub straty: • działalności operacyjnej: w odniesieniu do różnic kursowych dotyczących rozliczenia należności i zobowiązań handlowych, • działalności finansowej: w odniesieniu między innymi do pozycji kredytów i pożyczek, zobowiązań inwestycyjnych, środków pieni ężnych i ich ekwiwalentów. Różnice kursowe powstał e w związku z wyceną na dzień kończący okres sprawozdawczy inwestycji krótkoterminowych (np. udzielonych pożyczek, środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych) oraz należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza się do kosztów lub p rzychodów działa lności finansowej i operacyjnej. Dla potrzeb wyceny pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej zastosowano następujące kursy walut obcych ustalone na podstawie notowań ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski (NBP) :
  Średni kurs NBP na dzień 31 grudnia 2017 (1) 31 grudnia 2016 (2) USD 3,4813 4,1793 EUR 4,1709 4,4240 (1) Tabela kursów średnich NBP obowiązująca na dzień 31 grudnia 2017 roku. (2) Tabela kursów średnich NBP obowiązująca na dzień 31 grudnia 2016 roku.
  6.6 Rzeczowe aktywa trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe, z wyjątkiem gruntów, są wyceniane według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy aktualizujące z tytułu utraty wart ości. Grunty wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. W przypadku prawa wieczystego użytkowania gruntu przez cenę nabycia rozumie się cenę nabycia tego prawa od osoby trzeciej. Spółka aktywuje otrzymane b ezpłatnie prawo wieczystego użytkowania gruntów w wartości godziwej w księgach rachunkowych. Wartość początkowa rzeczowych aktywów trwałych obejmuje ich cenę nabycia powiększoną o wszystkie koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnik a majątku do stanu zdatnego do używania. W skład kosztu wchodzi również koszt wymiany części składowych maszyn i urządzeń w momencie poniesienia, jeśli spełnione są kryteria rozpoznania. Koszty poniesione po wprowadzeniu rzeczowych aktywów trwałych do użyt kowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym z ostały poniesione. Rzeczowe aktywa trwałe w momencie ich nabycia zostają podzielone na części składowe będące pozycjami o istotnej wartości, do których można przyporządkować odrębny okres ekonomicznej użyteczności. Częścią składową są również koszty generalnych remontów. Rzeczowe aktywa trwałe (w tym ich komponenty), z wyjątkiem gruntów, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności, który kształtuje się następująco: Budynki, budowle 1 rok – 80 lat
  Urządzenia techniczne i maszyny 1 rok – 25 lat Pozostałe 1 rok – 15 lat Dany składnik rzeczowych aktywów trwałych może zostać usunięty ze sprawozdania z pozycji finansowej po dokonaniu jego zbycia lub w przypadku, gdy nie są spodziewane żadne ekonomiczne korzyści wynikające z dalszego użytkowania takiego składnika aktywów. W szelkie zyski lub straty wynikające z usunię cia danego składnika aktywów ze sprawozdania z sytuacji finansowej (obliczone jako różnica pomiędzy ewentualnymi wpływami ze sprzedaży netto a wartością bilansową danego składnika aktywów) są ujmowane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w okresi e, w któr ym dokonano takiego usunięcia. Wartość końcowa, okres użytkowania oraz metoda amortyzacji składników aktywów poddawane są corocznej weryfikacji i w razie konieczności korygowane z efektem od początku następnego roku obrotowego. Rzeczowe aktywa trwałe w t oku budowy są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Rzeczowe aktywa trwa łe w toku budowy nie są a mortyzowane do momentu osiągnięcia przydatności do użytkowania.


  GRUPA LOTOS S.A. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  13
  Rzeczowe aktywa trwałe w toku budowy dotyczą rzeczowych aktywów trwałych będących w toku budowy lub montażu i są wykazywane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Koszty finansowe aktywo wane na rzeczowe aktywa trwałe w toku budowy obejmują koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania zgodnie z zasadami opisanymi w nocie 6.17.
  6.7 Aktywa niematerialne
  Aktywa niematerialne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie aktywów niematerialnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia, jeśli są nabyte w ramach oddzielnej transak cji. Po ujęciu początkowym aktywa niematerialne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Aktywa niematerialne obejmują licencje na programy komputerowe, patenty, zna ki towarowe, nabyte prawa do emisji CO 2 oraz aktywa niematerialne w realizacji. Aktywa niematerialne, za wyjątkiem wartości firmy, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Przewidywany okres użytkowania posiadanych przez Spółkę aktywów niematerialnych wynosi od 2 do 40 lat. Okres i metoda amortyzacji aktywów niematerialnych są weryfikowane na koniec każdego roku obrotowego. Zmiany w oczekiwanym okresie użytkowania lub oczekiwanym sposobie kon sumowania korzyści ekonomicznych pochodzących z danego składnika aktywów są ujmowane poprzez zmianę odpowiednio okresu lub metody amortyzacji i traktowane jak zmiany wartości szacunkowych. Okresy użytkowania są poddawa ne corocznej weryfikacji, a w razie po trzeby, korygowane z efektem od początku następnego roku obrotowego. Nakłady poniesione na aktywa niematerialne wytworzone we własnym zakresie, z wyjątkiem aktywowanych nakładów poniesionych na prace rozwojowe, nie są aktywowane i są ujmowane w kosztach okresu, w którym zostały poniesione.
  6.8 Leasing
  Leasing jest klasyfikowany jako leasing finansowy, gdy warunki umowy przenoszą zasadniczo całe potencjalne korzyści oraz ryzyko wynikające z bycia właścicielem przedmiotu leasingu na leasingobiorcę. W szystkie po zostałe umowy leasingu są traktowane przez Spółkę jako leasing operacyjny. Spółka jako leasingobiorca
  Aktywa użytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego są traktowane jak aktywa Spółki i są wyceniane w ich wartości godzi wej ustalonej na moment ich nabycia, nie wyższej jednak niż wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych. Powstające z tego tytułu zobowiązanie wobec leasingodawcy jest prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji zobowiązania z tytułu leasingu finansowego. Płatności leasingowe są podzielone na część odsetkową oraz część kapitałową tak, by stopa odsetek od pozostającego do rozliczenia zobowiązania był a wielkością stałą. Koszty finansowe są ujmowane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Płatności z tytułu leasingu op eracyjnego są odnoszone w sprawozdanie z całkowitych dochodów przy zastosowaniu metody liniowej w okresie wynikającym z umowy leasingu.
  6.9 Udziały i akcje
  Udziały i akcje wykazywane są według kosztu historycznego pomniejszonego o utworzone odpisy aktualizując e z tytułu utraty wartości.
  6.10 Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych
  Na każdy dzień kończący okres sprawozdawczy Spółka ocenia, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, że mogła na stąpić utrata wartości któregoś ze składników aktywów. W razie stwierdzenia, że przesłanki takie zachodzą, lub w razie konieczności przeprowadzenia corocznego testu sprawdzającego, czy nastąpiła utrata wartości, Spółka dokonuje oszacowania wartości odzyskiwalnej danego skł adnika aktywów. Wartość odzyskiwalna składnika aktywów odpowiada wartości godziwej tego składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne, pomniejszonej o koszty sprzedaży lub wartości użytkowej, zależnie od tego, która z nich jest wyższa. W artość tę ustala się dl a poszczególnych aktywów, chyba że dany składnik aktywów nie generuje samodzielnie wpływów pieniężnych, które w większości są niezależne od ty ch, które są generowane przez inne aktywa lub grupy aktywów. Jeśli wartość bilansowa składnika aktywów jest wyższa niż jego wartoś ć odzyskiwalna, ma miejsce utrata wartości i dokonuje się wówczas odpisu do ustalonej wartości odzyskiwalnej. Przy szacowaniu wartości użytkowej prognozowane przepływy pieniężne są dyskontowane do ich wartości bieżącej przy zastosowaniu stopy dyskontowej przed uwzględnieniem skutków opodatkowania, która odzwierciedla bieżące rynkowe oszacowanie wartości pieniądza w czasie oraz ryzyko typowe dla danego składnika aktywów. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości niefinansowych składników majątkowy ch uż ywanych w działalności ujmuje się jako pozostałe koszty. Na każdy dzień kończący okres sprawozdawczy Spółka ocenia, czy występują przesłanki wskazujące na to, że odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości, który był ujęty w okresach poprzednich w odnies ieniu do danego składnika aktywów jest zbędny, lub czy powinien zostać zmniejszony. Jeżeli takie przesłanki występują, Spółka szacuje wartość odzyskiwalną tego składnika aktywów. Poprzednio ujęty odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości ulega odwróceni u wtedy i tylko wtedy, gdy od czasu ujęcia ostatniego odpisu aktualizującego nastąpiła zmiana wartości szacunkowych stosowanych do ustalenia wartości odzyskiwalnej danego składnika aktywów. W takim przypadku, podwyższa się wartość bilansową składnika aktyw ów do wysokości jego wartości odzyskiwalnej. Podwyższona kwota nie może przekroczyć wartości bilansowej składnika aktywów, jaka zostałaby ustalona (po odjęciu umorzenia), gdyby w ubiegłych latach w ogóle nie ujęto odpisu aktualizującego z tytułu utraty wa rtości w odniesieniu do tego składnika aktywów. Odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości składnika niefinansowych aktywów trwałych ujmuje się niezwłocznie jako pozostałe prz ychody. Po odwróceniu odpisu aktualizującego, w kolejnych okresac h odpis amortyzacyjny dotyczący danego składnika jest korygowany w sposób, który pozwala w ciągu pozostałego okresu użytkowania tego składnika aktywów dokonywać systematycznego odpisania jego zweryfikowanej wartości bilansowej pomniejszonej o wartość końco wą. Spółka dokonuje kompensaty odpowiadających sobie tytułów pozostałych przychodów i kosztów zgodnie z MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” (pkt. 34) i wykazuje w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w wartości netto.


  GRUPA LOTOS S.A. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  14
  6.11 Zapasy
  Zapasy są wyceniane wed ług niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i ceny sprzedaży netto. Koszty poniesione w celu doprowadzenia składników zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu ujmowane są w następujący sposób: • materiały i towary – według ceny nabycia ustalonej metodą średniej ważonej, • produkty gotowe i produkty w toku – według kosztu bezpośrednich materiałów i robocizny oraz uzasadnionej części pośrednich kosztów produkcji, ustalonej przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych, ustalon ych metodą średniej ważonej. W ycena rozchodu zapasów dokonywana jest metodą średniej ważonej. Cena sprzedaży netto jest to możliwa do uzyskania na dzień kończący okres sprawozdawczy cena sprzedaży bez podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego i opłaty paliwowej, pomniejszona o rabaty, opusty i tym podobne oraz koszty związane z przystosowaniem składnika do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży. Grupa LOTOS S.A. stosuje obowiązujące od dnia 7 kwietnia 2007 roku zasady funkcjonowania systemu zapasó w obowiązkowych, wprowadzone ustawą z dnia 16 lutego 2007 roku o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. Nr 52, po z. 343, z dnia 23 marca 2007 roku z późniejszymi zmianami). Ustawa, o której mowa powyżej określa zasady tworzenia, utrzymywania oraz finansowania zapasów ropy naftowej i pro duktów naftowych. Zapasy obowiązkowe obejmują ropę naftową, produkty naftowe (pali wa ciekłe), gaz płynny LPG. Spółka wykazuje zapasy obowiązkowe jako aktywa krótkoterminowe ze względu na rotację w krótkim okresie. Odpisy aktualizujące wartość produktów lub półproduktów, wynikające z wyceny według cen sprzedaży netto korygują koszt wytw orzenia. Odpisy aktualizujące wartość towarów obciążają wartość sprzedanych towarów. Na dzień kończący okres sprawozdawczy Spółka ustala szacunkowo (na podstawie indywidualnej analizy przydatności zapasów dla c elów prowadzonej przez Spółkę działalności go spodarczej) wartość odpisu aktualizującego zapas materiałów zgromadzonych w magazynach. W przypadku obniżki notowań cen ropy i produktów rafineryjnych, Spółka zawiązuje odpis aktualizujący bilansową wartość zapasów z uwagi na różnicę między kosztem wytworz enia, a cenami możliwymi do uzyskania (ang. „net realisable value ”) zgodnie z MSR 2. Odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów dokonane w związku z utratą ich wartości, obciążają koszty wytworzenia. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizacyjnego zapasu – rozwiązanie odpisu, równowartość całości lub części zwiększa wartość składnika zapasów. W przypadku wykorzystania odpisu, ze względu na czystość zapisu i treść ekonomiczną, odwrócenie odpisu znajduje odzwierciedlenie poprz ez podstawową działalność operacyjną.
  6.12 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności i rozliczenia międzyokresowe
  Należności z tytułu dostaw i usług, których termin zapadalności wynosi zazwyczaj od 7 do 60 dni, są ujmowane i wykazywane wed ług kwot pierwotnie zafakturowanych, z uwzględnieniem odpisu na wątpliwe należności. Odpis na należności oszacowywany jest wtedy, gdy ściągnięcie pełnej kwoty należności przestało być prawdopodobne. Należności nieściągalne są odpisywane do sprawozdania z całk owitych dochodów w momencie stwierdzenia ich nieściągalności. W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wartość należności jest ustalana poprzez zdyskontowanie prog nozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, p rzy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie. Jeżeli zastosowana została metoda polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie należności w związku z upływem czasu jest ujmowane jako przychody fi nansowe. Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych i ujmuje je w pozostałych aktywach niefinansowych.
  6.13 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokat y krótkoterminowe przechowywane do terminu zapadalności wyceniane są według wartości nominalnej. W ykazana w sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych pozycja środki pieniężne i ich ekwiwalenty składa się z gotówki w kasie, kredytów w rachunku bieżącym oraz lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały potraktowane jako działalność lokacyjna.
  6.14 Kapitały własne
  Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych pr zepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki. Kapitał podstawowy Grupy LOTOS S.A. jest wykazywany według wartości nominalnej, w wysokości zgodnej ze Statutem Spółki oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.
  6.15 Kredyty
  W momencie początkowego ujęcia wszy stkie kredyty bankowe są ujmowane według ceny nabycia odpowiadającej wartości godziwej, pomniejszonej o koszty związane z uzyskaniem kredytu. Po początkowym ujęciu oprocentowane kredyty są następnie wyceniane według zamortyzowanego kosztu, przy zastosowan iu metody efektywnej stopy procentowej. Przy ustalaniu zamortyzowanego kosztu uwzględnia się koszty związane z uzyskaniem kredytu oraz dyskonta lu b premie uzyskane przy rozliczeniu zobowiązania. Zyski i straty są ujmowane w sprawozdaniu z całkowitych docho dów z chwilą usunięcia zobowiązania ze sprawozdania z sytuacji finansowej, a także w wyniku naliczania odpisu z tytułu utraty wartości.


  GRUPA LOTOS S.A. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  15
  6.16 Świadczenia pracownicze
  6.16.1 Odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia
  Zgodnie z obowiązującym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, Spółka realizuje wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych oraz odpraw pośmiertnych. Ponadto, objętym przez Spółkę opieką socjalną pracownikom, emerytom i rencistom, przysługują świadczenia w ramach odrębnego funduszu socjalnego, który tworzony jest zgodnie z obowiązującymi krajowymi przepisami ustawowymi w tym zakresie (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ZFŚS). Według MSR 19 „Świadczenia pracownicze” odprawy emerytalne, rentowe oraz odpisy na fundusz so cjalny tytułem przyszłych świadczeń dla pracowników, w związku z programem socjalnym dla emerytów i rencistów, Spółka kwalifikuje jako programy określonych świadczeń po okresie zatrudnienia, natomiast nagrody jubileuszowe, odprawy pośmiertne oraz świadczen ia wypłacane obecnym emerytom i rencistom z funduszu socjalnego zaliczane są do pozostałych świadczeń pracowniczych. W artość bieżąca zobowiązań z tytułu przyszłych wypłat świadcz eń po okresie zatrudnienia na dzień kończący okres sprawozdawczy jest obliczan a przez niezależnego aktuariusza z zastosowaniem tzw. metody prognozowanych uprawnień jednostkowych i stanowi zdyskontowaną kwotę przewidywanych przyszłych płatności, których dokonanie jest wymagane celem wywiązania się pracodawcy z zobowiązań wynikających z pracy wykonywanej przez pracowników w okresach ubiegłych (do dnia kończącego okres sprawozdawczy), określoną dla każdego pracownika indywidualnie, z uwzględnieniem rotacji zatrudnienia (prawdopodobieństwo odejść pracowników), bez uwzględnienia osób, któ re zostaną w przyszłości przyjęte do pracy. Wartość zobowiązania z tytułu przyszłych wypłat świadczeń pracowniczych obejmuje nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i r entowe oraz świadczenia z funduszu socjalnego na rzecz emerytów i rencistów, a także k wotę szacowanych wypłat z tytułu odpraw pośmiertnych. Nagrody jubileuszowe są wypłacane pracownikom po przepracowaniu określonej liczby lat. Odprawy emerytalne i rentowe są wypłacane jednorazowo, w momencie przejścia na emeryturę lub rentę. W ysokość odpra w emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych zależy od stażu pracy oraz średniego wynagrodzenia pracownika. W ysokość odprawy pośmiertnej uzależniona jest od okresu zatrudnienia zma rłego pracownika, a wypłata przysługuje jego rodzinie, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Kwoty zysków i strat aktuarialnych z tytułu świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia Grupa rozpoznaje w innych całkowi tych dochodach. Pracownikom Spółki przysługuje ponadto prawo do urlopów na warunkach określonych w przepisach Kodeksu pracy. Spółka kalkuluje koszty urlopów pracowniczych memoriałowo, stosując metodę zobowiązań. W artość szacowanego w ten sposób ekwiwalentu z tytułu niewykor zystanych urlopów pracowniczych ujmowana jest w księgach Spółki w oparciu o róż nicę pomiędzy faktycznym stanem wykorzystania urlopów przez pracowników a stanem, jaki wynikałby z proporcjonalnego wykorzystania urlopu w czasie i wykazywana w sprawozdaniu finansowym odpowiednio jako krótkoterminowe lub długoterminowe zobowiązanie z tytu łu pozostałych świadczeń pracowniczych w okresie zatrudnienia. Zobowiązania z tytułu pozostałych świadczeń pracowniczych w okresie zatrudnienia obejmują ponadto premie i nagrody, które wynikają z funkcjonujących w Spółce płacowych systemów motywacyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące świadczeń pracowniczych zawiera nota 24, gdzie poza ujawnieniami poszczególnych pozycji zobo wiązań i kosztów z tytułu świadczeń pracowniczych, przedstawiono założenia aktuarialne, a także analizę wrażliwości szacunków na z mianę tych założeń. Spółka ujmuje koszty dyskonta od zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych w kosztach finansowych.
  6.16.2 Podział zysku na cele pracownicze oraz fundusze specjalne
  Zgodnie z polską praktyką gospodarczą akcjonariusze jednostek mogą dokonać podziału zysku na cele pracownicze w formie zasilenia funduszu socjalnego oraz na inne fundusze specjalne, jednakże w sprawozdaniu finansowym ta część podziału zysku jest zaliczana do kos ztów działalności okresu, w którym podział zysku został zatwierdzony przez Zgromadzenie Akcjonariuszy.
  6.17 Koszty finansowania zewnętrznego
  Koszty finansowania zewnętrznego ujmuje się jako koszty w okresie, w którym je poniesiono, z wyjątkiem kosztów, które można b ezpośrednio przyporządkować nabyciu, budowie lub wytworzeniu do stosowywanego składnika aktywów (w tym różnice kursowe od odsetek i prowizji), które aktywuje się jako część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia tego składnika aktywów. W zakresie, w jakim środki pożycza się specjalnie w celu pozyskania dostosowywanego skł adnika aktywów, kwotę kosztów finansowania zewnętrznego, którą można aktywować jako część tego składnika aktywów, ustala się jako różnicę między rzeczywistymi kosztami finansowania zewnętrznego poniesionymi z tytułu danej pożyczki lub kredytu w danym okres ie, a przychodami z tytułu tymczasowego zainwestowania pożyczonych środków. W stopniu, w jakim środki pożycza się bez ściśle określonego celu, a następnie przeznacza na pozyskanie dostosowywanego skład nika aktywów, kwotę kosztów finansowania zewnętrznego, które mogą być kapitalizowane, ustala się poprzez zastosowanie stopy kapitalizacji do nakładów poniesionych na ten składnik majątku.
  6.18 Aktywa i zobowiązania finansowe
  Aktywa i zobowiązania finansowe dzielone są na następujące kategorie: • Aktywa finansowe utr zymywane do terminu wymagalności, • Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, • Udzielone pożyczki i należności własne, • Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży • Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności Aktywa finansowe notowane na aktywnym rynku niebędące instrumentami pochodnymi, o określonych lub możliwych do określenia płatnościach oraz ustalonym terminie wymagalności, które Spółka zamierza i ma możliwość utrzymać w posiadaniu do tego czasu, inne niż: • wyznaczone przy początkowym ujęciu jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, • wyznaczone jako dostępne do sprzedaży, • spełniające definicję pożyczek i należności. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności kwalifikowane są jako aktywa długoterminowe, jeżeli ich zap adalność przekra cza 12 miesięcy od dnia kończącego okres sprawozdawczy.


  GRUPA LOTOS S.A. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  16
  Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy Składnikiem aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy jest składnik spełniający j eden z poniższych warunków: a) jest klasyfikowany jako przeznaczony do obrotu. Składniki aktywów finansowych kwalifikuje się jako przeznaczone do obrotu, jeśli są: • nabyte głównie w celu sprzedaży w krótkim terminie, • częścią portfela określonych instrumentów finansowych zarządzanych łącznie i co do których istnieje prawdopodobieństwo uzyskania zysku w krótkim terminie, • instrumentami pochodnymi, z wyłączeniem instrumentów pochodnych będących elementem rachunkowości zabezpieczeń oraz umów gwarancji finansowych, b) został zgodnie z MSR 39 zakwalifikowany do tej kategorii w momencie początkowego ujęcia. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej uwzględniając ich wartość rynkową na dzień bilansowy bez uwzględnienia kosztów transakcji sprzedaży. Zmiany wartości ty ch instrumentów finansowych ujmowane są w sprawozdaniu z całkowitych dochodów jako przychody lub koszty finansowe. Jeżeli kontrakt zawiera jeden lub więcej wbudowanych instrumentów pochodnych, cały kontrakt może zostać zakwalifik owany do kategorii aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. Nie dotyczy to przypadków, gdy wbudowany instrument pochodny nie wpływa istotnie na przepływy pieniężne z kontraktu lub jest rzeczą oczywistą bez przeprowadzania lub po pobieżnej analizie, że gdyby podobny hybrydowy instrument byłby najpierw rozważany, to oddzielenie wbudowanego instrumentu pochodnego byłoby zabronione. A ktywa finansowe mogą być przy pierwotnym ujęciu zakwalifikowane do kategorii wycenianych w wartości godziwej przez wynik f inansowy, jeżeli poniższe kryteria są spełnione: (i) taka kwalifikacja eliminuje lub znacząco obniża niespójność w zakresie ujmowania lub wyceny (niedo pasowanie księgowe); lub (ii) aktywa są częścią grupy aktywów finansowych, które są zarządzane i oceniane w oparciu o wartość godziwą, zgodnie z udokumentowaną strategią zarządzania ryzykiem; lub (iii) aktywa finansowe zawierają wbudowane instrumenty pochodne, które powinny być oddzie lnie ujmowane. Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez w ynik finansowy obejmują zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz zobowiązania finansowe pierwotnie zakwalifikowane do kategorii wycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy. Zobowi ązania finansowe są klasyfikowane jako przeznaczone do o brotu, jeżeli zostały nabyte dla celów sprzedaży w niedalekiej przyszłości. Instrumenty pochodne, włączając wydzielone instrumenty wbudowane, są również klasyfikowane jako przeznaczone do obrotu, chyba że są uznane za efektywne instrumenty zabezpieczające. Zobowiązania finansowe mogą być przy pierwotnym ujęciu zakwalifikowane do kategorii wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, jeżeli poniższe kryteria są spełnione: (i) taka kwalifikacja eliminuje lub znacząc o obniża niespójność traktowania, gdy zarówno wycena jak i zasady rozpoznawania strat lub zysków podlegają innym regulacjom; lub (ii) zobowiązania są częścią grupy zobowiązań finansowych, które są zarządzane i oceniane w oparciu o wartość godziwą, zgodnie z udokumentowaną strategią zarządz ania ryzykiem; lub (iii) zobowiązania finansowe zawierają wbudowane instrumenty pochodne, które powinny być oddzielnie ujmowane. Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy są wyceniane w wartości godziwej, uwzględniając ic h wartość rynkową na dzień kończący okres sprawozdawczy bez uwzględnienia kosztów transakcji sprzedaży. Zmiany w wartości godziwej tych instrumentów są ujmowane w zysku lub stracie jako koszty lub przychody finansowe. W oparciu o stosowane metody ustalania wartości godziwej, poszczególne składniki aktywów i zobowiązań finansowych Spółka klasyfikuje do następujących kategorii: • Poziom 1 : Aktywa i zobowiązania finansowe, których wartość godziwa wyceniana jest bezpośrednio o ceny notowane (nieskorygowane) z akt ywnych rynków dla identycznych aktywów lub zobowiązań. • Poziom 2 : Aktywa i zobowiązana finansowe, których wartość godziwa wyceniana jest za pomocą modeli wyceny, w przypadku, których wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne na rynku w sposób bezpoś redni (jako ceny) lub pośrednio (bazujące na cenach). • Poziom 3 : Aktywa i zobowiązania finansowe, których wartość godziwa wyceniana za pomocą modeli wyceny, w przypadku, których dane wejściowe nie są oparte na możliwych do zaobserwowania danych rynkowych (d ane wejściowe nieobserwowalne). Spółka wykazuje transakcje pochodne o dodatniej wartości godziwej jako aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, a transakcje pochodne o ujemnej wartości godziwej wykazywane są jako zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu. Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu obejmują wycenę następujących rodzajów instrumentów pochodnych: swapy, futures, forward, opcje, swapy procentowe, forward procentowy. Wartość godziwa swapów towarowych ustalana jest w oparciu o przyszłe przepływy z tytułu zawartych transakcji kalkulowanych w oparciu o różnicę między średnią ceną rynkową, a ceną transakcyjną. Do wyznaczenia wartości godziwej zostały przyjęte ceny notowane z aktywnych rynków przekazane przez firmę zewnętrzną. Wed ług hierarchii wartości godziwej jest to Poziom 2. Wartość godziwa spotów, forwardów oraz swapów walutowych ustalana jest w oparciu o zdyskontowane przyszłe przepływy z tytułu zawartych transakcji kalkulowanych w oparciu o różnicę między ceną terminową a ceną transakcyjną. Cena terminowa kalkulowana jest w oparciu o fixing NBP i krzywą stóp procentowych implikowaną z transakcji fxswap. W edług hierarchii wartości godziwej jest to Poziom 2. Wartość godziwa transakcji terminowych na stopę procentową ustalana jest w oparciu o zdyskontowane przyszłe przepływy z tytułu zawartych transakcji kalkulowanych w oparciu o różnicę między ceną terminową a ceną transakcyjną. Cena terminowa kalkulowana jest w opa rciu o zerokuponową krzywą stóp procentowych opartą o LIBOR 6 M lub 3M w zależności od zawartych transakcji. W edług hierarchii wartości godziwej jest to Poziom 2. W ramach zarządzania ryzykiem dotyczącym uprawnień do emisji dwutlenku węgla, Spółka ocenia każdorazowo ryzyko przewidywanego niedoboru uprawnień przyznaw anych nieodpłatnie w ramach systemu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i zarządza ryzykiem cen uprawnień do emisji notowanych na aktywnym rynku. Dla celów zabezpieczenia ryzyka cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO 2) Spółka zawiera transakcje futur es EUA, CER i ERU. Szacowana wartość godziwa tych instrumentów ustalana jest w oparciu o różnicę między ceną rynkową publikowaną na dzień wyceny przez ICE (Intercontinental Exchange). W edług hierarchii wartości godziwej jest to Poziom 1. W razie potrzeby Spółka decyduje o rozliczeniu zawartych, otwartych na dzień kończący okres sprawozdawczy transakcji terminowych na nabycie uprawnień do emisji CO 2 poprzez ich fizyczną dostawę z zamiarem ich ewentualnego umorzenia jako rozliczenie rzeczywistej emisji. W yc ena transakcji futures na zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla, planowanych do zrealizowania dostawą fizyczną nie podlega ujęciu w aktywach / zobowiązaniach finansowych w sprawozdaniu finansowym, niemniej jednak Spółka wewnętrznie monitoruje i przepro wadza wycenę takich otwartych transakcji futures w ramach ogólnej oceny efektywności zarządzania ryzykiem CO 2, pozabilansowo. Informacje na temat limitu nieodpłatnych uprawnień do emisji dwutlenku węgla dla Spółki oraz opis zarządzania ryzykiem znajdują s ię w nocie 27.2. Spółka stosuje rachunkowość zabezpieczeń. Zmiany wartości godziwej pochodnych instrumentów finansowych wyznaczonych do zabezp ieczenia przepływów pieniężnych w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie odnosi się bezpośrednio na inne cał kowite dochody.


  GRUPA LOTOS S.A. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  17
  W sprawozdaniu z sytuacji finansowej pochodne instrumenty finansowe prezentowane są jako odrębna pozycja bądź w ramach pozost ałych aktywów i zobowiązań, jeśli ich wartość jest nieistotna. Dodatkowe informacje na temat zasad ujmowania i wyceny pochodnych instrumentów finansowych oraz rachunkowości zabezpieczeń znajdują się w notach 6.20 i 6.21. Pożyczki i należności Do tej kategorii należą aktywa finansowe niezaliczane do instrumentów pochodnych o ustalonych lub możliwych do ustalenia płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. Zalicza się je do aktywów obrotowych, o ile termin ich wymagalności nie przekracza 12 miesięcy od dnia kończącego okres sprawozdawczy . Pożyczki udzielone i należności o terminie wymagalności przekraczającym 12 miesięcy od dnia kończącego okres sprawozdawczy zalicza się do aktywów trwałych. Kategoria obejmuje: należności z tytułu dostaw i usług, środki pieniężne i ich ekwiwalenty, lokaty, depozyty zabezpieczające, udzielone pożyczki, należności inwestycyjne, należności z systemu cash pool oraz pozostałe. W sprawozdaniu z sytuacji finansowej s ą one prezentowane w pozycjach : Należności z tytułu dostaw i usług, Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, Pozostałe aktywa długoterminowe i krótkoterminowe , a ich ujmowanie i wycena została opisana w notach 6.12 oraz 6.13. Aktywa finansowe dostępne do sprze daży Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są ujmowane według wartości godziwej, powiększonej o koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia lub emisji składnika aktywów finansowych. W przypadku braku notowań giełdowych na aktywny m rynku i braku możliwości wiarygodnego określenia ich wartości godziwej metodami alternatywnymi, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyceniane są w cenie nabycia skorygowanej o odpis z tytułu utraty wartości. Dodatnią i ujemną różnicę pomiędzy wartości ą godziwą aktywów dostępnych do sprzedaży (jeśli istnieje cena rynkowa ustalona na aktywnym rynku regulowanym albo których wartość godziwa może być ustalona w inny wiarygodny sposób) a ich ceną nabycia, po pomniejszeniu o podatek odroczony ujmuje się w inn ych całkowitych dochodach. Spadek wartości aktywów dostępnych do sprzedaży spowodowany utratą wartości ujmuje się jako koszt finansowy. Nabycie i sprzedaż aktywów finansowych rozpoznawane są na dzień dokonania transakcji. W momencie początkowego ujęcia sk ładnik aktywów finansowych wycenia się w wartości godziwej, powiększonej, w przypadku składnika aktywów niekwalifikowanego jako wyceniany w wartości godziwej przez wynik finansowy, o koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia. Składnik aktywów finansowych zostaje usunięty ze sprawozdania z sytuacji finansowej, gdy Spółka traci kontrolę nad prawami umown ymi składającymi się na dany instrument finansowy; zazwyczaj ma to miejsce w przypadku sprzedaży instrumentu lub gdy wszystkie prze pływy środków pieniężnych przypisane danemu instrumentowi przechodzą na niezależną stronę trzecią. Spółka zalicza do tej kategorii udziały i akcje w pozostałych jednostkach i prezentuje w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji Udziały i akcje . Ujmow anie i wycenę przedstawiono w nocie 6.9. Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie Zobowiązania finansowe niebędące instrumentami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej przez wynik finansowy, są wyceniane według zamortyzowanego koszt u przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej. Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu obejmują zaciągnięte kredyty, zobowiązania z tytułu dostaw i u sług, zobowiązania inwestycyjne oraz pozostałe zobowiązania. Zobowiązania te wy kazywane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycjach : Kredyty, Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, Pozostałe zobowiązania i rezerwy . W ycena i ujmowanie wymienionych klas w tej kategorii instrumentów opisano w notach 6.15 i 6.23.
  6.19 Utrata wartości a ktywów finansowych
  Na każdy dzień kończący okres sprawozdawczy Spółka ocenia czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości składnika aktywó w finansowych lub grupy aktywów finansowych. Aktywa ujmowane według zamortyzowanego kosztu Jeżeli istnieją obiektywne przesłanki na to, że została poniesiona strata z tytułu utraty wartości pożyczek i należności wycenianych według zamortyzowanego kosztu, to kwota odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości równa się różnicy pomiędzy wartością bilanso wą skła dnika aktywów finansowych a wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych (z wyłączeniem przyszłych strat z tytułu nieściągnięcia należności, które nie zostały jeszcze poniesione), zdyskontowanych z zastosowaniem pierwotnej efektywnej st opy procentowej (tj. stopy procentowej ustalonej przy początkowym ujęciu). W artość bilansową składnika aktywów obniża się bezpośrednio lub poprzez rezerwę. Kwotę straty ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Spółka ocenia najpierw, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości poszczególnych składników aktywów finansowych, które indywidualnie są znaczące, a także przesłanki utraty wartości aktywów finansowych, które indywidualnie nie są znaczące. Jeżeli z przeprowadzonej analizy wynika, że n ie istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości indywidualnie ocenianego składnika aktywów finansowych, niezależnie od tego, czy jest on znaczący, czy też nie, to Spółka włącza ten składn ik do grupy aktywów finansowych o podobnej charakterystyce ryzyka k redytowego i łącznie ocenia pod kątem utraty wartości. Aktywa, które indywidualnie są oceniane pod kątem utraty wartości i dla których ujęto odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości lub uznano, że dotychczasowy odpis nie ulegnie zmianie, nie są brane p od uwagę przy łącznej ocenie grupy aktywów pod kątem utraty wartości. Jeżeli w następnym okresie odpis z tytułu utraty wartości zmniejszył się, a zmniejszenie to można w obiektywny sposób powiąza ć ze zdarzeniem następującym po ujęciu odpisu, to uprzednio ujęty odpis odwraca się. Późniejsze odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w zakresie, w jakim na dzień odwrócenia wartość bilansowa składnika aktywów nie prz ewyższa jego zamortyzowanego kosztu. Aktywa finansowe wykazywane według kosztu Jeżeli występują obiektywne przesłanki, że nastąpiła utrata wartości nienotowanego instrumentu kapitałowego, który nie jest wykazywany według wartości godziwej, gdyż jego wartości godziwej nie można wiarygodnie ustalić, to kwotę odpisu z tytułu utraty wartości ustala się jako różnicę pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów finansowych oraz wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów pieniężn ych zdyskontowanych przy zastosowaniu bieżące j rynkowej stopy zwrotu dla podobnych aktywów finansowych. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Jeżeli występują obiektywne przesłanki, że nastąpiła utrata wartości składnika aktywów finansowych dostępnego do sprzedaży, t o kwota stanowiąca różnicę pomi ędzy ceną nabycia tego składnika aktywów (pomniejszona o wszelkie spłaty kapitału i amortyzację) i jego bieżącą wartością godziwą, pomniejszoną o wszelkie odpisy z tytułu utraty wartości tego składnika uprzednio ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, zostaje wyksięgowana z kapitału własnego i przeniesiona do sprawozdania z całkowitych dochodów. Nie można ujmować w sprawozdaniu z całkowitych dochodów odwrócenia odpisu z tytułu utraty wartości instrumentów kapitałowych kwalifikowanych jako dostępne do s przedaży. Jeżeli w następnym okresie wartość godziwa instrumentu dłużnego dostępnego do sprzedaży wzrośnie, a wzrost ten może być obiektywnie łączony ze zdarzeniem


  GRUPA LOTOS S.A. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  18
  następującym po ujęciu odpisu z tytułu utraty wartości w sprawozdaniu z całkowitych dochodów , to kwotę odwracanego odpisu ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych i ich odwrócenie ujmuje się jednostronnie (netto) jako zyski bądź straty odpowiednio w pozycjach pozostałych przychodów bąd ź kosztów operacyjnych lub przychodów bądź kosztów finansowych w zależności od klasy instrumentów finansowych.
  6.20 Pochodne instrumenty finansowe
  Instrumenty pochodne, z których korzysta Spółka w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem związanym ze zmianami kur sów wymiany walut, to przede wszystkim kontrakty walutowe typu forward. Ponadto, Spółka w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem związanym z ryzyki em cen surowców oraz produktów naftowych korzysta z transakcji full barrel swap oraz commodity swap. Spółka k orzysta z transakcji typu futures w celu zarządzania ryzykiem cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO 2). Grupa LOTOS S.A. w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem związanym ze zmianą stóp procentowych korzysta z swapów procentowych (IRS) oraz terminowy ch transakcji stopy procentowej (FRA). Tego rodzaju pochodne instrumenty finansowe są wyceniane do wartości godziwej. W artość godziwa walutowych kontraktów forward jest ustalana poprzez odniesienie do bieżących kursów terminowych (forward) występujących pr zy kontraktach o podobnym terminie zapadalności. Wartość godziwa kontraktów na zamianę stóp procentowych jest ustalana poprzez odniesienie do wartości rynkowej podobnych instrumentów. Instrumenty pochodne wykazuje się jako aktywa, gdy ich wartość jest doda tnia, i jako zobowiązania – gdy ich wartość jest ujemna. Zyski i straty z tytułu zmian wartości godziwej instrumentów pochodnych, które nie spełniają zasad rachunkowości zabezpieczeń są bezpośrednio odnoszone na wynik finansowy ne tto roku obrotowego. W sp rawozdaniu z sytuacji finansowej instrumenty finansowe prezentowane są jako pozycje krótkoterminowe lub długoterminowe z uwzględnieniem przewidywanego okresu realizacji aktywów i zobowiązań zaklasyfikowanych jako przeznaczone do obrotu.
  6.21 Rachunkowość zabezp ieczeń
  Z dniem 1 stycznia 2011 roku Grupa LOTOS S.A. rozpoczęła stosowanie rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych w odniesieniu do kredytów walutowych przeznaczonych na finansowanie Programu 10+ wyznaczonych na instrument zabezpieczający dla prz yszłych transakcji sprzedaży produktów naftowych denominowanych w USD. Celem rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych jest zagwarantowanie określonego poziomu wartości złotowej generowany ch przez nią przychodów ze sprzedaży denominowanej w USD. Zabezpieczaną pozycją jest szereg wysoce prawdopodobnych, planowanych transakcji sprzedaży produktów rafineryjnych denominowanych w USD, w szczególności pierwszy wolumen przychodów (do wysokości desygnowane j raty kapitałowej) z tytułu sprzedaży denominowan ej w USD, generowanych w trakcie danego miesiąca kalendarzowego lub w przypadku gdy kwota przychodów ze sprzedaży w danym miesiącu będzie niewystarczająca w stosunku do desygnowanej raty kapitałowej, pierwszy wolume n przychodów generowany w trakcie trzech kolejnych miesięcy. W przypadku desygnowania kolejnego wolumenu przychodów ze sprzedaży w danym miesiącu kalendarzowym, pozycją zabezpieczaną będzie pierwszy wolumen przychodów ze sprzedaży następujący po uprzednio desygnowanym wolumenie przychodów z tytuł u sprzedaży denominowanej w USD w danym miesiącu lub w przypadku gdy kwota przychodów ze sprzedaży w danym miesiącu będzie niewystarczająca w stosunku do desygnowanej raty kapitałowej, kolejny wolumen przychodów generowany w trakcie trzech kolejnych miesię cy. Pozycja zabezpieczana zostanie przypisana odpowiednio do każdego instrumentu zabezpieczającego zgodnie z indywidualnym dokumentem ustanowienia powiązania zabezpieczającego. W yznaczone do rachunkowości zabezpieczeń instrumenty zabezpieczające obejmują zobowiązanie do spłaty zaciągniętego kredytu w walucie USD z datami rozliczenia przypadającymi w dniach roboczych określonego miesiąca kalendarzowego zgodnie z harmonogramem spłat rat kapitałowych. Zmiany wartości godziwej finansowych instrumentów pochodn ych wyznaczonych do zabezpieczenia przepływów pieniężnych w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie odnosi się bezpośrednio na inne całkowite dochody. Zmiany wartości godziwej finansowych instrumentów pochodnych wyznaczonych do zabezpieczenia przepływó w pieniężnych w części nie stanowiącej efektywnego zabezpieczenia zalicza się do pozostałych przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego. W momencie ustanowienia zabezpieczenia Spółka formalnie wyznacza i dokumentuje powiązanie zabezpieczają ce, jak również cel zarządzania ryzykiem oraz strategię ustanowienia zabezpieczenia. Dokumentacja zawiera identyfikację instrumentu zabezpieczającego, zabezpieczanej pozycji lub transakcji, charakter zabezpiecz anego ryzyka, a także sposób oceny efektywnoś ci instrumentu zabezpieczającego w kompensowaniu zagrożenia zmianami wartości godziwej zabezpieczanej pozycji lub przepływów pieniężnych związanych z zabezpieczanym ryzykiem. Oczekuje się, że zabezpieczenie będzie wysoce skutec zne w kompensowaniu zmian war tości godziwej lub przepływów pieniężnych wynikających z zabezpieczanego ryzyka. Efektywność zabezpieczenia jest oceniania na bieżąco w celu sprawdzenia, czy jest wysoce efektywne we wszystkich okresach sprawozdawczych, na które zostało u stanowione.
  6.22 Rezerw y
  Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikający ze zdarzeń przeszłych, i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu korzyści ekonomicznych oraz m ożna dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. Jeżeli Spółka spodziewa się, że koszty objęte rezerwą zostaną zwrócone, na przykład na mocy umowy ubezpieczenia, wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odrębny składnik aktywów, ale tylko wtedy, gdy jest rzeczą praktycznie pewną, że zwrot ten rzeczywiście nastąpi. Koszty dotyczące danej rezerwy są wykazane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów po pomniejszeniu o wszelkie zwroty. W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wie lkość rezerwy jest ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwiercied lającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz ewentualnego ryz yka związanego z danym zobowiązaniem. Jeżeli zastosowana została metoda polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie rezerwy w związku z upływem czasu jest ujmowane jako koszty finansowe. Utworzone rezerwy zalicza się odpowiednio do kosztów operacyjnych, pozos tałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.
  6.23 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe
  Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. Spółka wyłącza ze swojego bilansu zobowiązanie finansowe, gdy zobowiązanie wygasło – to znaczy, kiedy obowiązek określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł. Zastąpienie dotychczasowe go instrumentu dłużnego przez instrument o zasadniczo różnych warunkach dokonywane pomiędzy tymi samymi podmiotami Spółka ujmuje jako wygaśniecie pierwotnego zobowiązania finansowego i ujęcie nowego zobowiązania finansowego. Podobnie znaczące modyfikacje w arunków umowy dotyczącej istniejącego zobowiązania finansowego Spółka ujmuje jako wygaśniecie pierwotnego i ujęcie nowego zobowiązania finansowego. Powstające z tytułu zamiany różnice odnośnych wartości bilansowych wykazuje się w zysku lub stracie.


  GRUPA LOTOS S.A. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  19
  Pozost ałe zobowiązania niefinansowe obejmują w szczególności zobowiązania wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług, akcyzy i opłaty paliwowej oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych zaliczek, które będą rozliczone poprzez dostawę towarów, usług lub rzeczowych aktywów trwałych. Pozostałe zobowiązania niefinansowe ujmowane są w kwocie wymagającej zapłaty. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Spółka wykazuje bierne rozliczenia międzyokresowe w pozycji pozostałych zobowiązań niefinansowych, bądź w przy padk u rozliczeń dotyczących świadczeń pracowniczych w pozycjach zobowiązań wykazywanych w ramach tych świadczeń.
  6.24 Dotacje
  Jeżeli istnieje uzasadniona pewność, że dotacja zostanie uzyskana oraz spełnione zostaną wszystkie związane z nią warunki, wó wczas dotacje są ujmowane według ich wartości godziwej. Jeżeli dotacja dotyczy danej pozycji kosztowej, wówczas jest ona ujmowana jako przychód w sposób współmierny do kosztów, któr e dotacja ta ma w zamierzeniu kompensować. Jeżeli dotacja dotyczy składnika aktywów, wó wczas jej wartość godziwa jest ujmowana jako przychody przyszłych okresów, a następnie stopniowo, drogą równych odpisów rocznych, odpisywana do sprawozdania z całkowitych dochodów przez szacowany okres użytkowania związanego z nią składnika aktywów.
  6.25 Zobowi ązania i aktywa warunkowe
  Zgodnie ze stosowanymi przez Spółkę zasadami określonymi standardem MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe” przez zobowiązania warunkowe rozumie się: • możliwy obowiązek, który powstanie na skutek przeszłych zd arzeń, którego istnienie zostanie potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub braku wystąpienia jednego lub większej ilości niepewnych przyszłych zdarzeń, które nie w pełni podlegają kont roli jednostki, lub • obecny obowiązek, który powstaje na skutek p rzeszłych zdarzeń, ale nie jest ujmowany w sprawozdaniu ponieważ: (i) nie jest prawdopodobne, aby wypełnienie obowiązku spowodowało konieczność wypływu środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne, bądź (ii) kwoty obowiązku (zobowiązania) nie można wycenić w ystarczająco wiarygodnie. Zobowiązania warunkowe nie są wykazywane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, jednakże ujawnia się informację o zobowiązaniu warunkowym, chyba że prawdopodobieństwo wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne jest znikome . Stosując się do zasad MSSF, Spółka definiuje warunkowy składnik aktywów jako możliwy składnik aktywów, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, którego istnienie zostanie potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub braku wystąpienia jednego lub większej ilości niepewnych zdarzeń przyszłych, które nie w pełni podlegają kontroli jednostki. Należności warunkowe nie są wykazywane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, jednakże ujawnia się informację o należności warunkowej, jeżeli wpływ środków uosabiających korzyści ekonomiczne jest prawdopodobny. Przykładem aktywów i zobowiązań warunkowych są zobowiązania lub należności wynikające z prowadzonych sporów sądowych, których przyszły wynik nie jest przez jednostkę znany, ani w pełni kontrolowany. S półka przedstawiła informacje na temat prowadzonych spraw sądowych w nocie 29.1 oraz informacje na temat pozostałych zobowiązań warunkowych w nocie 29.2.
  6.26 Prawa do emisji dwutlenku węgla (CO 2)
  Prawa do emisji dwutlenku węgla (CO 2) są przez Spółkę prezentowane w sprawozdaniu finansowym zgodnie z metodą zobowiązań netto. Oznacza to, że w swoim spr awozdaniu finansowym Spółka rozpoznaje tylko zobowiązania wynikające z przekroczenia przez Spółkę przyznanych limitów praw do emisji. Spółka analizuje przyznane limity w okresach rocznych. Zobowiązanie to jest rozpoznawane dopiero w momencie p rzekroczenia przyznanego Spółce limitu. Przychody z tytułu sprzedaży niewykorzystanych przez Spółkę praw do emisji ujmowane są w sprawozda niu z całkowitych dochodów w momencie sprzedaży. Zakupione dodatkowo uprawnienia do emisji wyceniane są w koszcie nabycia pomniejs zonym o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości, uwzględniając wartość rezydualną tych praw i prezentowane jako wartości niematerialne. W przypadku wykorzystania zakupionych praw w celu pokrycia nimi niedoboru zaistniałego na dzień rozliczenia rocznego limitu, wykorzystane prawa według wartości księgowej rozliczane są ze zobowiązaniem wykazanym uprzednio na pokrycie niedoboru.
  6.27 Certyfikaty energetyczne
  Prawa majątkowe wynikające z certyfikatów energetyczny ch prezentowane są jako towary. Zakupione certyfi katy energetyczne ujmuje się w cenie nabycia. Przyznane nieodpłatnie certyfikaty energetyczne ujmuje się jako towary w wartoś ci godziwej, a drugostronnie jako zobowiązania/rozliczenia międzyokresowe przychodów w pozycji Dotacje . Wartość rozchodów certyfik atów energetycznych wyceniana jest wg ceny średniej ważonej i odnoszona w koszty operacyjne propor cjonalnie do ilości sprzedanej i zużytej energii elektrycznej. W przypadku świadectw otrzymanych nieodpłatnie następuje propo rcjonalne rozliczenie dotacji i uznanie pozostałych przychodów. Sprzedaż certyfikatów energetycznych ujmuje się jako sprzedaż towarów i prezentuje w ramach przychodów ze sprzedaży towarów. Odpisy aktualizacyjne z tytułu utraty wartości certyfikatów energetycznych dokonywane są na dzień bilansowy i obciążają pozostałe koszty. W celu zapewnienia współmierności kosztów i przychodów z tytułu zużycia i sprzedaży energii elektrycznej oraz braku nabytych lub przyznanych praw majątkowych tworzona jest rezerwa na certyfikaty energetyczne. Kwota rezerwy obciąża koszty operacyjne.
  7. Segmenty działalności
  W yniki segmentów operacyjnych za rok 2017 zostały zaprezentowane w Nocie 8 Dodatkowych informacji i objaśnień do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok 2017 , z uwagi na identyfikację segmentów i alokację spółek do poszczególnych segmentów Grupy. Grupa LOTOS S.A. wchodzi w skład segmentu produkcji i handlu. Podstawą oceny wyników działalności jest wynik na działalności operacyjnej na poziomie Spółki.


  GRUPA LOTOS S.A. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  20
  8. Przychody i koszty
  8.1 Przychody ze sprzedaży
  2017 2016
  Sprzedaż produktów 20.080,0 17.630,5 - w tym efekt rozliczenia rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych (150,5) (111,7) Sprzedaż usług 139,1 129,9 Sprzedaż produktów i usług 20.219 ,1 17.760,4
  Sprzedaż towarów i materiałów 790,1 349,6 Razem 21.00 9,2 18.110,0 - w tym do jednostek powiązanych 11.76 6,7 8.507,0 Struktura geograficzna 2017 2016 Sprzedaż krajowa: 17.58 5,9 13.228,6 produkty i usługi 16.79 5,8 12.879,0 towary i materiały 790,1 349,6 Sprzedaż zagraniczna: 3.42 3,3 4.881,4 produkty i usługi 3.42 3,3 4.881,4 Razem 21.00 9,2 18.110,0 Struktura asortymentowa 2017 2016 Benzyny 3.543,7 3.133,2 Benzyna surowa 859,6 803,9 Olej napędowy 11.304,5 9.290,0 Lekki olej opałowy 627,9 515,3 Ciężki olej opałowy 1.335,6 1.209,0 Paliwo lotnicze 913,1 1.151,4 Paliwo bunkrowe 129,7 115,8 Komponenty do produkcji asfaltów 563,1 342,6 Oleje bazowe 604,7 569,7 Gaz płynny 312,7 272,8 Ropa naftowa 432,6 247,2 Pozostałe produkty, towary i materiały rafineryjne 376,0 435,3 Pozostałe towary i materiały 17,4 5,6 Usługi 139,1 129,9 Efekt rozliczenia rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych (150,5) (111,7) Razem 21.00 9,2 18.110,0
  Zarówno w roku 2017 jak i 2016 głównym odbiorcą, którego udział w przychodach ze sprzedaży ogółem Grupy LOTOS S.A. wynosił ponad 40%, była spółka LOTOS Paliwa Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Grupy LOTOS S.A.). W obu tych okresach Spółka nie posiadała żad nego innego odbiorcy, które go udział w przychodach ze sprzedaży ogółem przekroczył 10%.
  8.2 Koszty według rodzaju
  Nota 2017 2016 Amortyzacja 387,0 349,3 Zużycie materiałów i energii (1) 17.044,0 14.565,5 Usługi obce 1.00 8,2 1.004,6 Podatki i opłaty 410,5 353,4 Koszty świadczeń pracowniczych 8.3 232,8 208,6 Pozostałe koszty rodzajowe 99,3 73,9 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 750,2 303,0 Razem koszty według rodzaju 19.9 32,0 16.858,3 Zmiana stanu produktów (14 1,0) (303,3) Razem 19.7 91,0 16.555,0 w tym:
  Koszt własny sprzedaży 18.87 8,9 15.578,2 Koszty sprzedaży 694,8 774,9 Koszty ogólnego zarządu 217 ,3 201,9 (1) W tym kwota 4,6 mln zł ujemnych różnic kursowych dotyczących działalności operacyjnej, ujętych w koszcie własnym sprzedaży (w roku 2016 : 1,8 mln zł dodatnich różni c kursowych ).


  GRUPA LOTOS S.A. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  21
  8.3 Koszty świadczeń pracowniczych
  Nota 2017 2016 Koszty bieżących wynagrodzeń 182,1 164,5 Koszty ubezpie czeń społecznych i pozostałych świadczeń pracowniczych 48,2 43,5 Koszty nagród jubileuszowych, świadczeń emerytalnych i innych świadczeń po okresie zatrudnienia 24.2 2,5 0,6
  Razem koszty świadczeń pracowniczych 8.2 232,8 208,6 Zmiana stanu produktów (0,8) (1,9) Razem 232,0 206,7 w tym: Koszt własny sprzedaży 103,1 96,5 Koszty sprzedaży 9,5 9,0 Koszty ogólnego zarządu 119,4 101,2
  8.4 Pozostałe przychody
  Nota 2017 2016 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwały ch oraz świadectw pochodzenia z kogeneracji energii - 13,7
  Dotacje 25.1 15,8 4,7 Zwrot akcyzy (1) 1,6 3,7 Pozostałe 3,8 2,5 Razem 21,2 24,6 (1) Zwroty podatku akcyzowego nienależnie zapłaconego w poprzednich okresach oraz odliczenia z tytułu zużycia komponentów lub dodatków do produkcji wyrobów gotowych, od których podatek akcyzowy został rozliczony na wcześniejszych etapach obrotu. Spółka stosuje zasadę kompensowania podobnych typów transakcji zg odnie z zapisami MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”, pkt 34 i pkt 35. Spółka wykazuje istotne pozycje przychodów i kosztów ujętych w wyniku finansowym oddzielnie, co zaprezentowano w tabeli p owyżej.
  8.5 Pozostałe koszty
  Nota 2017 2016 Darowizny na cele społeczne 7,0 5,2 Koszty związane z Polską Fundacją Narodową - 29,0 Koszty związane z VAT 29.1 - 39,4 Rezerwa na pokrycie niedoboru uprawnień CO 2 27.2 4,6 8,7 Pozostałe rezerwy - 6,1 Pozostałe 7,1 3,3 Razem 18,7 91,7 Spółka stosuje zasadę kompensowania podobnych typów transakcji zgodnie z zapisami MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”, pkt 34 i pkt 35. Spółka wykazuje istotne pozycje przychodów i kosztów ujętych w wyniku finansowym oddzielnie, co zaprezentowano w tabeli p owyżej.
  8.6 Przychody finansowe
  Nota 2017 2016 Dywidendy: 222,4 115,9 - od jednostek powiązanych 30.1 220,3 113,4 - od jednostek pozostałych 2,1 2,5 Odsetki: 24,6 17,9 - od lokat 26.2 11,9 10,2 - od udzielonych pożyczek 26.2; 30.1 10,2 3,9 - od cash pool 26.2; 30.1 0,5 3,2 - pozostałe 2,0 0,6 Różnice kursowe: 89,8 - - od kredytów 26.2 70,8 - - od udzielonych pożyczek 26.2 (15,8) - - od zrealizowanych transakcji w walutach obcych na rachunkach bankowych 26.2 37,9 -
  - od środków pieniężnych (4,0) - - pozostałe 0,9 - Aktualizacja wartości pochodnych instrumentów finansowych: 257,2 7,3 - wycena 26.2 158,3 (169,7) - rozliczenie 26.2 98,9 177,0 Prowizje od pożyczki warunkowej 1,8 1,9 Razem 595,8 143,0
  Spółka stosuje zasadę kompensowania podobnych typów transakcji zgodnie z zapisami MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”, pkt 34 i pkt 35. Spółka wykazuje istotne pozycje przychodów i kosztów ujętych w wyniku finansowym oddzielnie, co zaprezentowano w tabeli p owyżej.


  GRUPA LOTOS S.A. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  22
  8.7 Koszty finansowe
  Nota 2017 2016 Odsetki: 102,5 121,6 - od kredytów 26.2 99,4 113,2 - koszty dyskonta od zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych 24.2 2,1 1,9
  - od zobowiązań budżetowych - 6,2 - pozostałe 1,0 0,3 Różnice kursowe: - 56,0 - od kredytów w walutach obcych 26.2 - 75,5 - od zrealizowanych transakcji w walutach obcych na rachunkach bankowych 26.2 - (11,3)
  - od pożyczek 26.2 - (8,4) - pozostałe - 0,2 Prowizje bankowe 13,8 14,5 Gwarancje bankowe 0,1 5,5 Pozostałe 1,3 5,1 Razem 117,7 202, 7
  Spółka stosuje zasadę kompensowania podobnych typów transakcji zgodnie z zapisami MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”, pkt 34 i pkt 35. Spółka wykazuje istotne pozycje przychodów i kosztów ujętych w wyniku finansowym oddzielnie, co zaprezentowano w tabeli powyżej.
  9. Podatek dochodowy
  9.1 Obciążenia podatkowe
  Nota 2017 2016 Podatek bieżący 171,5 43,3 Podatek odroczony 9.3 107,8 224,0 Razem podatek dochodowy wykazany w wyniku netto 9.2 279, 3 267,3 Obciążenie podatkowe wykazane w innych całkowitych dochodach/(stratach) netto, w tym z tytułu: 9.3 137,9 (26,1)
  - zabezpieczeń przepływów pieniężnych 20 137,8 (26,3) - zysków/(strat) aktuarialnych dotyczących świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia 0,1 0,2
  Obciążenie podatkowe ustalone zostało według stawki równej 19% dla podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.
  9.2 Podatek dochodowy według efektywnej stawki podatkowej oraz uzgodnieni e zysku przed opodatkowaniem do podstawy opodatkowania
  Nota 2017 2016
  Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 1.698,8 1.428,1
  Podatek dochodowy według stawki 19% 322,8 271,3
  Efekt podatkowy otrzymanych dywidend (42,3) (22,0) Efekt podatkowy pozostałych różnic: (1,2) 18,0 - koszty związane z VAT 29.1 - 7,5 - odsetki budżetowe 1,2 1,2 - koszty związane z Polską Fundacją Narodową 8.5 - 5,5 - pozostałe różnice (2,4) 3,8 Podatek dochodowy 279, 3 267,3
  Efektywna stawka podatkowa 16,4% 18,7%


  GRUPA LOTOS S.A. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  23
  9.3 Odroczony podatek dochodowy
  Sprawozdanie z sytuacji finansowej Sprawozdanie z całkowitych dochodów Nota 31 grudnia 2017 31 grudnia 2016 1 stycznia 2016 2017 2016 Aktywa z tytułu podatku odroczonego: Świadczenia pracownicze 19,9 18,7 20,2 1,2 (1,5) Odpisy aktualizujące wartość zapasów 0,5 0,2 67,0 0,3 (66,8) Odpisy aktualizujące wartość należności 1,9 9,7 9,6 (7,8) 0,1 Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych 0,1 4,3 4,3 (4,2) - Ujemna wycena pochodnych instrumentów finansowych 6,0 13,8 25,6 (7,8) (11,8) Strata podatkowa rozliczana w czasie - 151,7 379,9 (151,7) (228,2) Zabezpieczenia przepływów pieniężnych 52,9 190,7 164,4 (137,8) 26,3 Pozostałe 11,5 4,8 4,6 6,7 0,2 92,8 393,9 675,6 (301,1 ) (281,7)
  Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego:
  Różnica pomiędzy bieżącą wartością podatkową i księgową rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych 307,5 361,7 421,3 (54,2) (59,6)
  Dodatnia wycena pochodnych instrumentów finansowych 7,9 11,8 37,7 (3,9) (25,9) Pozostałe 4,6 1,9 0,2 2,7 1,7 320,0 375,4 459,2 (55, 4) (83,8)
  Obciążenie z tytułu podatku odroczonego wykazane: (24 5,7) (197,9)
  - w wyniku netto 9.1 (10 7,8) (224,0) - w innych całkowitych (dochodach)/stratach netto 9.1 (137,9) 26,1
  Aktywa / (Zobowiązania) netto z tytułu podatku odroczonego (22 7,2) 18,5 216,4
  Przewidywany termin wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych przypada na lata 2018 - 2083.


  GRUPA LOTOS S.A. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  24
  10. Zysk netto przypadając y na jedną akcję
  2017 2016 Zysk netto w mln zł (A) 1.419 ,5 1.160,8 Średnia ważona liczba akcji w mln sztuk (B) 184,9 184,9 Zysk netto na jedną akcję (w zł) (A/B) 7,68 6,28 Zysk netto przypadający na jedną akcję dla każdego okresu sprawozdawczego jest obliczon y poprzez podzielenie zysku netto za dany okres sprawozdawczy przez średnią ważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym. Rozwodnion y zysk netto na jedną akcję jest równy zyskowi podstawow emu , ponieważ nie występują instrumenty rozwadniające zysk netto na jedną akcję.
  11. Dywidendy
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień 31 grudnia 2016 roku w Grupie LOTOS S.A. występowały ograniczenia do przekazywania funduszy w postaci dywidend. Ograniczenia wynikają z zapisów zawartej w dniu 27 czerwca 2008 roku umowy kredytowej związanej z finansowaniem Programu 10+. Umowa kredytowa ogranicza możliwość wypłaty dywidendy przez Grupę LOTOS S.A., a jej wysokość jest uzależniona od spełnienia określonych warunków, w tym wypracowania odpowiedniej nadwyżki pieniężnej oraz osiągnięcia określonych poziomów wskaźników finansowych. W dniu 14 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. podjęło uchwałę w sprawie podz iału zysku spółki za rok 2016. Zgodnie z treścią uchwały zysk netto za rok 2016 w wysokości 1.160 ,8 mln zł zosta ł przeznaczony na: • częściowe pokrycie straty netto z roku 2014 – kwota w wysokości 9 75,9 mln zł, • wypłatę dy widendy – kwota w wysokości 184,9 mln zł. Dywidenda została wypłacona w dniu 29 września 2017 roku. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wyn iosła 1 zł brutto.
  12. Rzeczowe aktywa trwałe
  31 grudnia 2017 31 grudnia 2016 Grunty 204,0 204,3 Budynki, budowle 2.070,6 2.174,1 Urządzenia techniczne i maszyny 3.201,9 3.290,4 Pozostałe 35,7 45,6 Rzeczowe aktywa trwałe w toku budowy 530,4 330,6 Razem 6.042,6 6.045,0 Na dzień 31 grudnia 2017 roku wartość aktywowanych kosztów finansowania w rzeczowych aktywach trwałych w toku budowy wynosiła 15,9 mln zł (31 grudnia 2016 roku: 6,1 mln zł). W 2017 roku wartość aktywowanych kosztów finansowania zewnętrznego w rzeczowych aktywach trwałych w toku budowy wynosiła 11,4 mln zł (w roku 2016 : 4,2 mln zł). Alokacja amortyzacji: 2017 2016 Koszt własny sprzedaży 352,4 311,2 Koszty sprzedaży 8,9 9,2 Koszty ogólnego zarządu 13,1 13,2 Zmiana stanu produktów 2,7 6,2 Razem 377,1 339,8 Na dzień 31 grudnia 2017 roku wartość rzeczowych aktywów trwałych stanowiących zabezpieczenie zobowiązań Spółki, o których mowa w nocie 22, wynosiła 5.420,4 mln zł (31 grudnia 2016 : 5.611,3 mln zł). Na dzień 31 grudnia 2017 roku nie ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej przyszłe zobowiązania umow ne Spółki dotyczące nakładów na rzeczowe aktywa trwałe wynosiły 79,3 mln zł (31 grudnia 2016 : 225,2 mln zł). Zobowiązania te związane były głównie z projektem instalacji opóźnionego kok sowania (tzw. Projekt EFRA), rozbudową Rafiner ii o instal ację W ęzła Odzysku W odoru (W OW), p rojekt em modernizacji instalacji odparafinowania rozpuszczalnikowego , budową system u ciągłego monitoringu emisji oraz rozbudową systemu optymali zacji i komponowania benzyn i olejów napędowych. W 2017 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w kwocie 364,0 mln zł głównie na Projekt EFRA, katalizatory, części zamienne oraz budowę instalacji W ęzła Odzysku W odoru (WOW ). W okresie porównywalnym nakłady in westycyjne w kwocie 265,8 mln zł Spółka poniosła głównie na budowę instalacji W ęzła Odzysku Wodoru (W OW ) oraz na Projekt EFRA.


  GRUPA LOTOS S.A. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  25
  Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych
  Grunty Budynki, budowle
  Urządzenia techniczne i maszyny
  Pozostałe
  Rzeczowe aktywa trwałe w toku budowy
  Razem
  Wartość księgowa brutto 1 stycznia 2017 205,6 3.325,4 5.170,3 116,2 344,0 9.161,5 Zakup - - - 20,8 343,2 364,0 Z rozliczenia rzeczowych aktywów trwałych w toku budowy - 16,1 137,8 0,4 (154,3) - Koszty finansowania zewnętrznego - - - - 11,4 11,4 Zbycie - (0,5) (24,9) (1) (0,3) - (25,7) Spisanie nakładów w związku z zaniechaniem inwestycji - - - - (13,1) (2) (13,1) Pozostałe - - (0,2) - - (0,2) Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2017 205,6 3.341,0 5.283,0 137,1 531,2 9.497,9 Skumulowane umorzenie 1 stycznia 2017 1,3 1.151,3 1.879,9 70,6 - 3.103,1 Amortyzacja 0,3 119,6 226,1 31,1 - 377,1 Zbycie - (0,5) (24,7) (1) (0,3) - (25,5) Pozostałe - - (0,2) - - (0,2) Skumulowane umorzenie 31 grudnia 2017 1,6 1.270,4 2.081,1 101,4 - 3.454,5 Odpisy z tytułu utraty wartości 1 stycznia 2017 - - - - 13,4 13,4 Utworzenie - - - - 0,5 0,5 Wykorzystanie / Rozwiązanie - - - - (13,1) (2) (13,1) Odpisy z tytułu utraty wartości 31 grudnia 2017 - - - - 0,8 0,8
  Wartość księgowa netto 31 grudnia 2017 204,0 2.070,6 3.201,9 35,7 530,4 6.042,6
  Wartość księgowa brutto 1 stycznia 2016 205,6 3.297,5 5.145,2 95,4 149,9 8.893,6 Zakup - - - 20,4 245,4 265,8 Z rozliczenia rzeczowych aktywów trwałych w toku budowy - 27,9 27,0 0,6 (55,5) - Koszty finansowania zewnętrznego - - - - 4,2 4,2 Zbycie - - (1,9) (0,2) - (2,1) Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2016 205,6 3.325,4 5.170,3 116,2 344,0 9.161,5 Skumulowane umorzenie 1 stycznia 2016 1,0 1.032,8 1.668,4 63,1 - 2.765,3 Amortyzacja 0,3 118,5 213,3 7,7 - 339,8 Zbycie - - (1,8) (0,2) - (2,0) Skumulowane umorzenie 31 grudnia 2016 1,3 1.151,3 1.879,9 70,6 - 3.103,1 Odpisy z tytułu utraty wartości 1 stycznia 2016 - - - - 13,4 13,4 Utworzenie - - - - - - Wykorzystanie / Rozwiązanie - - - - - -
  Odpisy z tytułu utraty wartości 31 grudnia 2016 - - - - 13,4 13,4
  Wartość księgowa netto 31 grudnia 2016 204,3 2.174,1 3.290,4 45,6 330,6 6.045,0 (1) W tym likwidacja zużytych katalizatorów w kwocie 19,0 mln zł. (2) Instalacje rafineryjne (bez wpływu na wynik).
  13. Aktywa niematerialne
  31 grudnia 2017 31 grudnia 2016 Licencje, patenty, znaki towarowe 73,7 79,7 Uprawnienia do emisji dwutlenku węgla (CO 2) 16,7 16,7 Pozostałe 5,2 5,3 Aktywa niematerialne w realizacji 4,3 2,9 Razem 99,9 104,6 Alokacja amortyzacji: 2017 2016 Koszt własny sprzedaży 5,0 4,8 Koszty sprzedaży 0,3 0,3 Koszty ogólnego zarządu 4,6 4,3 Zmiana stanu produktów - 0,1 Razem 9,9 9,5 Na dzień 31 grudnia 2017 roku nie ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej przyszłe zobowiązania umow ne Spółki dotyczące nakładów na aktywa niematerialne wynosiły 28,9 mln zł (31 grudnia 2016 roku: 3,0 mln zł). Zobowiązania te związane były głównie z z akup em licencji do produkcji wysokociśnieniowych baz olejowych .


  GRUPA LOTOS S.A. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  26
  Zmiana stanu aktywów niematerialnych
  Licencje, patenty, znaki towarowe Uprawnienia do emisji dwutlenku węgla (CO 2) Pozostałe Aktywa niematerialne w realizacji Razem
  Wartość księgowa brutto 1 stycznia 2017 175,7 16,7 13,7 11,9 218,0 Zakup - - 0,1 5,2 5,3 Z rozliczenia aktywów niematerialnych w realizacji 3,6 - 0,3 (3,9) - Koszty finansowania zewnętrznego - - - 0,1 0,1 Zbycie (0,2) - - - (0,2) Spisanie nakładów w związku z zaniechaniem inwestycji - - - (9,0) (1) (9,0) Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2017 179,1 16,7 14,1 4,3 214,2 Skumulowane umorzenie 1 stycznia 2017 96,0 - 8,4 - 104,4 Amortyzacja 9,4 - 0,5 - 9,9 Skumulowane umorzenie 31 grudnia 2017 105,4 - 8,9 - 114,3 Odpisy z tytułu utraty war tości 1 stycznia 2017 - - - 9,0 9,0 Utworzenie - - - - - Wykorzystanie / Rozwiązanie - - - - - Spisanie nakładów w związku z zaniechaniem inwestycji - - - (9,0) (1) (9,0) Odpisy z tytułu utraty wartości 31 grudnia 2017 - - - - - Wartość księgowa netto 31 grudnia 2017 73,7 16,7 5,2 4,3 99,9 Wartość księgowa brutto 1 stycznia 2016 171,8 16,7 13,3 12,8 214,6 Zakup - - 0,1 3,2 3,3 Z rozliczenia aktywów niematerialnych w realizacji 3,9 - 0,3 (4,2) - Koszty finansowania zewnętrznego - - - 0,1 0,1 Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2016 175,7 16,7 13,7 11,9 218,0 Skumulowane umorzenie 1 stycznia 2016 87,0 - 7,9 - 94,9 Amortyzacja 9,0 - 0,5 - 9,5 Skumulowane umorzenie 31 grudnia 2016 96,0 - 8,4 - 104,4 Odpisy z tytułu utraty wartości 1 stycznia 2016 - - - 9,0 9,0 Utworzenie - - - - - Wykorzystanie / Rozwiązanie - - - - - Odpisy z tytułu utraty wartości 31 grudnia 2016 - - - 9,0 9,0 Wartość księgowa netto 31 grudnia 2016 79,7 16,7 5,3 2,9 104,6 (1) Instalacje rafineryjne ( bez wpływu na wynik).
  14. Udziały i akcje
  Nota 31 grudnia 2017 31 grudnia 2016 Udziały i akcje w jednostkach powiązanych 14.1 2.282,2 1.664,2 - w tym inwestycje we wspólnym przedsięwzięciu (1) 14.1 6,9 6,9 Udziały i akcje w jednostkach pozostałych 26.1; 27.6 6,3 6,3 Razem 2.288,5 1.670,5 (1) Umowa joint venture Grupy LOTOS S.A. z BP Europe SE na prowadzenie działalności w zakresie dostaw paliwa lotniczego w ramach spółki LOTOS - Air BP Polska Sp. z o.o.


  GRUPA LOTOS S.A. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  27
  14.1 Znaczące inwestycje w jednostkach zależnych i wspólnych przedsięwzięciach
  Nazwa podmiotu Siedziba Przedmiot działalności
  Procentowy udział Spółki w kapitale podstawowym
  Wartość bilansowa udziałów/akcji
  31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  Inwestycje w jednostkach zależnych
  LOTOS Petrobaltic S.A. (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK LOTOS Petrobaltic S.A.) Gdańsk Pozyskiwanie oraz eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 99,99% 1.049, 4 1.049 ,4
  LOTOS Upstream Sp. z o. o. (spółka posiada swoją grupę kapit ałową: GK LOTOS Upstream Sp. z o.o. ) (1)
  Gdańsk Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów 100% 520,0 -
  LOTOS Paliwa Sp. z o.o. Gdańsk
  Sprzedaż hurtowa, detaliczna paliw, lekkiego oleju opałowego, zarządzanie siecią stacji paliw LOTOS
  100% 114,7 114,7
  LOTOS Oil Sp. z o.o. Gdańsk Produkcja i sprzedaż olejów smarowych i smarów oraz sprzedaż olejów bazowych 100% 0,5 0,5
  LOTOS Asfalt Sp. z o.o. Gdańsk Produkcja i sprzedaż asfaltów 100% 450,1 450,1 LOTOS Kolej Sp. z o.o. Gdańsk Transport kolejowy 100% 0,2 0,2
  LOTOS Serwis Sp. z o.o. Gdańsk Działalność w zakresie utrzymania ruchu mechanicznego, elektrycznego i automatyki, usługi remontowe 100% 4,0 4,0
  LOTOS Lab Sp. z o.o. (spółka posiada swoją grupę kapit ałową: GK LOTOS Lab Sp. z o.o. ) Gdańsk Wykonywanie analiz laboratoryjnych 100% 98,1 (2) 0,1
  LOTOS Straż Sp. z o.o. Gdańsk Ochrona przeciwpożarowa 100% 3,9 3,9 LOTOS Ochrona Sp. z o.o. Gdańsk Ochrona mienia i osób 100% 0,4 0,4 LOTOS Terminale S.A. (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK LOTOS Terminale S.A.)
  Czechowice - Dziedzice Magazynowanie i dystrybucja paliw 100% 28,2 28,2
  LOTOS Infrastruktura S.A. (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK LOTOS Infrastruktura S.A.)
  Jasło
  Magazynowanie i dystrybucja paliw. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  66,95% 5,8 5,8
  Inwestycje we wspólnym przedsięwzięciu
  LOTOS - Air BP Polska Sp. z o.o. Gdańsk Handel paliwem lotniczym oraz usługi logistyczne 50,00% 6,9 6,9
  (1) Dnia 10 marca 2017 roku Grupa LOTOS S.A. nabyła 100% udziałów w spółce LOTOS Upstream Sp. z o.o. za łączną cenę 6 tys. zł. W dniu 8 grudnia 2017 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Ws pólników spółki LOTOS Upstream S p. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapi tału zakładowego spółki o kwotę 520,0 mln zł poprzez ustanowienie 5.200.000 nowych udziałów o wartości nomi nalnej 100 zł każdy. W szystkie no we udziały zostały objęte przez Grupę LOTOS S.A. i pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 520,0 mln zł. (2) W dniu 6 grudnia 2017 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie W spólników spółki LOTOS Lab Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu ka pitału zakładowego spółki o kwotę 98,0 mln zł poprzez ustanowienie 196.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. W szy stkie nowe udziały zostały objęte przez Grupę LOTOS S.A. i pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 98,0 mln zł.


  GRUPA LOTOS S.A. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  28
  15. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe aktywa
  Nota 31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  Długoterminowe aktywa finansowe: 207,3 466,2
  Dopłaty do kapitału spółki LOTOS Paliwa 30.1 121,3 237,7 Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym 26.1; 30.1 81,8 195,9 Depozyty zabezpieczające 26.1 - 29,6 Pozostałe 26.1 4,2 3,0
  Krótkoterminowe aktywa finansowe: 2.752,2 2.424,5
  Należności z tytułu dostaw i usług 26.1 2.597,1 2.078,5 - w tym od jednostek powiązanych 30.1 1.484,9 1.215,0 Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym 26.1; 30.1 108,4 - Lokaty 26.1 29,0 189,2 Cash pool 26.1; 30.1 - 121,7 Należności z tytułu dywidend 26.1; 30.1 - 20,5 Depozyt na zabezpieczenie gwarancji bankowej 26.1 1,8 - Depozyty zabezpieczające związane z korzystaniem z systemu dystrybucji i przesyłu paliwa gazowego 26.1 14,0 14,0
  Pozostałe należności 26.1 1,9 0,6 Aktywa finansowe 2.959,5 2.890,7
  Długoterminowe aktywa niefinansowe 1,4 1,9
  Krótkoterminowe aktywa niefinansowe 70,3 55,3 Ubezpieczenia majątkowe i inne 14,7 6,9 Akcyza od przesunięć międzymagazynowych 46,6 34,6 Zaliczki na dostawy i usługi 2,9 5,8 Opłaty za dostęp do specjalistycznych serwisów informacyjnych 1,3 2,1 Opłata z tytułu usług informatycznych 3,8 3,2 Pozostałe 1,0 2,7 Aktywa niefinansowe 71,7 57,2 Razem 3.031,2 2.947,9 w tym:
  część długoterminowa 208,7 468,1 część krótkoterminowa: 2.822,5 2.479,8 - z tytułu dostaw i usług 2.597,1 2.078,5 - pozostałe 225,4 401,3 Na dzień 31 grudnia 2017 roku na pozycję Lokaty składały się lokaty na zabezpieczenie spłaty odsetek od kredytów zaciągniętyc h na finansowanie Programu 10+ oraz na refinansowanie i finansowanie zapasów , o których mowa w nocie 22. Okres spłaty należności z tytułu dostaw i usług związany z normalnym tokiem sprzedaży wynosi 7 - 35 dni. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wartość należności z tytułu dostaw i usług objętych cesją z tytułu zabezpieczenia kredytów zaciągniętych na finansowanie Programu 10+ , o których mowa w nocie 22, wynosiła 1.485,9 mln zł (31 grudnia 2016 : 1.217,9 mln zł). Charakterystyka instrumentów finansowych została zaprezentowana w nocie 6.18 . Cele oraz zasady zarządzani a ryzykiem finansowym opisano w nocie 27. Maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe aktywów finansowych została przedstawiona w nocie 27.6 . Analiza wrażliwości aktywów finansowych na ryzyko rynkowe związane ze zmianami kursów walut została przedstawiona w nocie 27.3.1 . Analiza wrażliwości aktywów fin ansowych na ryzyko rynkowe związane ze zmianami stóp procentowych została przedstawiona w nocie 27.4.1 .
  15.1 Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu dostaw i usług
  2017 2016 Stan na początek okresu 80,8 80,5 Utworzenie 0,5 0,4 W ykorzystanie (55, 7) - Rozwiązanie (0,8) (0,1) Stan na koniec okresu 24,8 80,8 Utworzenie i rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności prezentowane jest w pozostałej działalności w zakresie należności głównych oraz w działalności finansowej w zakresie odsetek za nieterminową płatność. Analiza wiekowania należności przeterminowanych nieobjętych odpisem aktualizującym: 31 grudnia 2017 31 grudnia 2016 Do 1 miesiąca 7,7 71,6 Od 1 do 3 miesięcy 1,2 0,6 Od 3 do 6 miesięcy 0,9 - Od 6 miesięcy do 1 roku 0,1 - Powyżej 1 roku - 3,6 Razem 9,9 75,8 Udział należności z tytułu dostaw i usług największego odbiorcy Spółki, jakim jest spółka LOTOS Paliwa Sp. z o.o. (spółka w 100% z ależna od Grupy LOTOS S.A.) na dzień 31 grudnia 2017 roku nie przekroczył 53% (31 grudnia 2016: 55%) salda tych należności o gółem. Na dzień 31 grudnia 2017 roku udział należności z tytułu dostaw i usług kolejnego naj większego odbiorcy, jakimi były podmioty grupy kapitałowej BP wyniósł 20%. Na dzień 31 grudnia 2016 były to podmioty grupy kapitałowej Shell i CIRCLE K (Statoil), których udział wyniósł łącznie 20% salda tych należności ogółem (udział żadnego z tych odbior ców nie przekroczył znacząco 10% salda tych należności ogółem). W ocenie Spółki, w odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług, z wyjątkiem należności od ww. odbiorców, nie występuje istotna koncentracja ryzyka kredytowego. Maksymalna ekspozycja Spół ki na ryzyko kredytowe na dzień kończący okres sprawozdawczy jest najlepiej reprezentowana przez wartość księgową tych instrumentów.


  GRUPA LOTOS S.A. Sprawozdanie finans owe za rok 2017 Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  29
  16. Zapasy
  31 grudnia 2017 31 grudnia 2016 W yroby gotowe 810,2 741,9 Półprodukty i produkty w toku 446,4 399,0 Towary 101,5 114,5 Materiały 1.977, 4 1.837,4 Razem 3.335, 5 3.092,8 Na dzień 31 grudnia 2017 roku wartość zapasów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań Grupy LOTOS S.A. z tytułu kredytu na refinansowanie i finansowanie zapasów, o którym mowa w nocie 22, wynosiła 2.972,6 mln zł (31 grudnia 2016 : 2.803,7 mln zł).
  16.1 Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość zapasów
  2017 2016 Stan na początek okresu 1,1 352,6 Utworzenie 10,4 16,5 Rozwiązanie (9,1) (368,0) Stan na koniec okresu 2,4 1,1 Efekt aktualizacji wartości zapasów prezentowany jest w koszcie własnym sprzedaży. Na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2016 roku zapasy ropy naftowej i produktów rafineryjnych wycenione są na poziomie kosztu wytworzenia bądź ceny nabycia .
  17. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  31 grudnia 2017 31 grudnia 2016 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 828,1 550,7 Kredyty w rachunku bieżącym (0,1) (13,8) Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty wykazane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 828,0 536,9 Środki pieniężne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość zależy od stopy oprocentowania jednodniowych lokat bankowych. Lokaty krótkoterminowe są zakładane na różne okresy, od jednego dnia do trzech miesięcy, w zależności od aktualnego zapotrzebowania Spółki na środki pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp procentowych. Na dzień 31 grudnia 2017 roku Spółka dysponowała niewykorzystanymi prz yznanymi środkami kredytowymi w wysokości 696,3 mln zł (31 grudnia 2016 : 872,1 mln zł) związanymi z kredytami obrotowymi ( patrz nota 22) w odniesieniu do których wszystkie warunki zawieszające został y spełnione. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wartość środków pieniężnych na rachunkach bankowych, na których ustanowiono zastaw rejestrowy, celem zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów Grupy LOTOS S.A., wynosił a 119,2 mln zł (31 grudnia 2016 : 23,1 mln zł ).
  18. Kapitał podstawowy
  31 grudnia 2017 31 grudnia 2016 Akcje serii A 78,7 78,7 Akcje serii B 35,0 35,0 Akcje serii C 16,2 16,2 Akcje serii D 55,0 55,0 Razem 184,9 184,9 Na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień 31 grudnia 2016 roku kapitał podstawowy składał się z 184.873.362 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 zł za każdą akcję mających pełne pokrycie w kapitale podstawowym. Jedna akcja jest równoważna pojedynczemu głosowi na W alnym Zgromadzeniu i posiada prawo do dywidendy.
  19. Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji
  Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji obejmuje nadwyżkę ceny emisyjnej akcji serii B, C i D nad ich wa rtością nominalną z uwzględnieniem kosztów bezpośrednio związanych z emisją akcji.
  Seria B Seria C Seria D Razem Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji 980,0 340,8 940,5 2.261,3 Koszty bezpośrednio związane z emisją akcji (9,0) (0,4) (23,6) (33,0) Razem 971,0 340,4 916,9 2.228,3
  20. Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych
  Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych obejmuje zmiany wyceny kredytów w walutach obcych, wykorzystywanych, jako instrumenty zabezpieczające do zabezpieczenia przepływów pieniężnych z t ytułu sprzedaży denominowanej w USD, pomniejszone o wpływ odroczonego podatku dochodowego. Zmiany wartości godziwej finansowych instrumentów pochodnych wyznaczonych do zabezpieczenia przepływów pieniężnych w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie ujmuje się w kapitale rezerwowym z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych, natomiast część nieefektywną zalicza się do przychodów/kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.


  GRUPA LOTOS S.A. Sprawozdanie finans owe za rok 2017 Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  30
  Nota 2017 2016 Stan na początek okresu (812,8) (700,9) W ycena instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne: 26.2 725,4 (138,2) - część skuteczna 724,7 (138,8) - część nieskuteczna (1) 0,7 0,6 Podatek dochodowy dotyczący wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne 9.1 (137,8) 26,3
  Stan na koniec okresu (225,2) (812,8 ) (1) Część stanowiąca nieefektywne zabezpieczenie ujęta w kosztach finansowych.
  21. Zyski zatrzymane
  Na zyski zatrzymane składają się kapitały tworzone i wykorzystywane według zasad określonych przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki oraz wyniki bieżącego okresu sprawozdawczego. Na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień 31 grudnia 2016 roku w Grupie LOTOS S.A. wystąpiły ograniczenia do przekazywania funduszy w postaci dywidend, szerzej opisane w nocie 11. Ponadto Spółka prezentuje w zyskach zatrzymanych zyski/straty aktuarialne z wyceny określonych świadczeń pracowniczych po okr esie zatrudnienia z uwzględnieniem efektu podatkowego, które w sprawozdaniu z całkowitych dochodów ujmowane są w pozycji Inne całko wite dochody/(straty) netto .
  22. Kredyty
  31 grudnia 2017 31 grudnia 2016 Kredyt na refinansowanie i finansowanie zapasów 696,8 836,3 Kredyty inwestycyjne 2.402,9 3.779,0 Kredyty obrotowe 0,1 13,8 Środki zgromadzone na lokatach bankowych zabezpieczających spłatę odsetek oraz rat kapitałowych * (360,1) (344,2) Razem 2.739,7 4.284,9 w tym:
  część długoterminowa 1.839,8 3.201,3 część krótkoterminowa 899,9 1.083,6
  * Spółka zgodnie z MSR 32 kompensuje składnik aktywów finansowych (środki zabezpieczone na spłatę zobowiązań kredytowych) i zobowiązania finansowe z tytułu otrzymanych kredytów, gdyż posiada ważny tytuł prawny do dokonania kompensaty ujętych kwot oraz zamierza jednocześnie zrealizować składnik aktywów i wykonać zobowiązanie. Gro madzenie środków na spłatę zobowiązań kredytowych wynika wprost z ustaleń zawartych w dokumentacji kredytowej dotyczącej kredytów inwestycyjnych związanych z finansowaniem Programu 10+ oraz z kredytem na refinansowanie i finansowanie zapasów. Spółka jest zobowiązania do zabezpieczenia i utrzymywania środków na spłatę rat kapitałowych i odsetek przypadających do spłaty w okresie do 6 miesięcy. Prezentacja netto w sprawozdaniu z sytuacji finansowej służy odzwierciedleniu oczekiwanych przyszłych przepływów pie niężnych z rozliczenia dwóch lub więcej instrumentów finansowych. Ponadto , poza wykazanymi w nocie 17 niewykorzystanymi środkami kredytowymi, przyznanymi w formie kredytów w rachunkach bieżących , Spółka ma możliwość korzystania z kredytów obrotowych w łącznej kwocie 450 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku ani 31 grudnia 2016 roku Spółka nie wykazywała zobowiązań z tego tytułu. Kredyt na refinansowanie i finansowanie zapasów
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykorzystanie kredytu na refinansowanie i finansowanie zapasów, w kwocie nominalnej wynosi 696,3 mln zł (200 mln USD). Grupa LOTOS S.A. w ramach kredytu na refinansowanie i finansowanie zapasów zobowiąza na jest do utrzymywania wskaźnika określonego jako Tangible Consolidated Net Worth (TCNW) na poziomie nie niższym niż zapisany w umowie kredytowej. Dodatkowo Spółka w ramach ww. umowy kredytowej zobowiązana jest do utrzymywania wartości wskaźnika finansowe go określonego jako Loan to Pledged Inventory Value Ratio na poziomie nie wyższym niż określony umową kredytową. Spółka na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2016 roku spełniała opisane powyżej wytyczne. Zmiany w umowie kredytowej na refinansowanie i finansowanie zapasów
  W dniu 29 listopada 2017 roku podpisany został aneks do umowy na finansowanie i refinansowanie zapasów, zawartej dnia 10 października 2012 rok u, skutkujący przedłużeniem o 12 miesięcy (tj. do dnia 20 grudnia 2018 roku) okresu obowiązywania umowy oraz podwyższeniem kwoty kredytu z 345 mln USD do 400 mln USD. Warunki finansowe kredytowania dostosowano do aktualnej sytuacji rynkowej. Ponadto zmiani e uległ skład konsorcjum bankowego będącego stroną umowy. Kredyty inwestycyjne
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku kredyty inwestycyjne związane z realizacją Programu 10+ wykorzystane były w kwocie nominalnej 2.414,6 mln zł (69 3,6 mln USD). Na dzień 31 grudnia 2016 roku była to kwota 3.794,7 mln zł (908 mln USD). Gru pa LOTOS S.A. w ramach kredytów inwestycyjnych zobowiązana jest do utrzymywania wskaźnika określonego jako Tangible Consolidated Net Worth (TCNW) na poziomie nie niższym niż zapisany w umowach kredytowych. Spółka na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2016 roku spełniała opisane powyżej wytyczne. Kredyty obrotowe
  Kredyt na finansowanie kapitału obrotowego został udzielony Grupie LOTOS S.A. w formie kredytów w rachunkach bieżących i jest wykorzystywany przez Spółkę w miarę zapotrzebowania Spółki na kapitał obrotowy.


  GRUPA LOTOS S.A. Sprawozdanie finans owe za rok 2017 Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  31
  Zmiana stanu kredytów
  31 grudnia 2017 31 grudnia 2016 Stan na początek okresu 4.284,9 5.461,9 W ydatki z tytułu spłaty kredytów (807,0) (947,8) Zapłacone odsetki i prowizje (114,2) (114,9) Naliczone odsetki i prowizje 109,6 115,6 Prowizje rozliczane w czasie 9,2 9,2 W ycena kapitału i odsetek (867,4) 105,9 Zrealizowane różnice kursowe 154,1 227,9 Zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym (13,7) (546,6) Zmiana stanu lokat zabezpieczonych na spłatę odsetek oraz rat kapitałowych (15,8) (26,3) Stan na koniec okresu 2.739,7 4.284,9 Wpływy i wydatki z tytułu kredytów bankowych W 2017 roku Spółka nie zaciągała kredytów, natomiast wydatki z tytułu spłaty kredytów wynosiły 807 mln zł i dotyczyły kredytó w inwestycyjnych. Powyższa kwota została zaprezentowane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych z działalności finansowej w pozycji : W ydatki z tytułu spłaty kredytów . W latach 2016 - 2017 w Spółce nie wystąpiły zdarzenia dotyczące niespłacenia kredytów. Kredyty bankowe według waluty finansowania
  Waluta kredytu udzielonego Spółce Razem USD PLN 31 grudnia 2017 2.739,7 - 2.739,7 31 grudnia 2016 4.271,2 13,7 4.284,9 Oprocentowanie kredytów jest oparte o: • dla kredytów zaciągniętych w USD - LIBOR USD 1M, 3M lub 6M w zależności od wybranego w danym momencie okresu odsetkowego, • dla kredytów zaciągniętych w PLN - W IBOR 1M lub 3M. Marże bankowe dotyczące zaciągniętych kredytów mieszczą się w przedziale 0,85 pp. – 1,35 pp. Na dzień 31 grudnia 2017 roku efektywna stopa procentowa kredytów uwzględniająca fakt finansowania w U SD kształtuje się na średnim poziomie około 3,14 % (31 grudnia 2016 : 2,65 %). Zabezpieczenie spłaty powyższych kredytów stanowią:
  • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi, • zastawy rejestrowe na rachunkach bankowych, na zapasach, na ruchomościach istniejących i przyszłych, • hipoteka, • cesje z umów u bezpieczenia zapasów oraz umów na przechowywanie zapasów, • cesja praw do odszkodowania od Skarbu Państwa w przypadku obowiązku sprzedaży zapasów obowiązkowych poniżej ich ceny rynkowej, • cesja z umów ubezpieczenia dotyczących rafinerii w Gdańsku, • cesja umów licencyjnych, • cesja umów sprzedaży produktów do jednostek powiązanych, o ile s przedaż przekroczyła 10,0 mln zł /rok, • oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Analiza wrażliwości zobowiązań z tytułu kredytów na ryzyko rynkowe związane ze zmianami kurs ów walut została przedstawiona w nocie 27.3.1 . Analiza wrażliwości zobowiązań z tytułu kredytów na ryzyko rynkowe związane ze zmianami stóp procentowych została przedstawiona w nocie 27.4.1 . Analiza wymagalności zobowiązań z tytułu kredytów została przedstawiona w nocie 27.5 .
  23. Pochodne instrumenty finansowe Nota 31 grudnia 2017 31 grudnia 2016 Długoterminowe aktywa finansowe: 0,7 20,8 Swap towarowy (surowce i produkty naftowe) 0,7 17,2 Swap procentowy (IRS) - 3,6 Krótkoterminowe aktywa finansowe: 152,8 79,8 Swap towarowy (surowce i produkty naftowe) 34,0 41,5 Opcje towarowe - 0,4 Forwardy i spoty walutowe 7,3 8,7 Swap procentowy (IRS) 7,1 - Swap walutowy 104,4 29,2 Aktywa finansowe 26.1 153,5 100,6 Długoterminowe zobowiązania finansowe: 6,7 31,1 Swap towarowy (surowce i produkty naftowe) 0,1 2,2 Swap procentowy (IRS) 6,6 28,9 Krótkoterminowe zobowiązania finansowe: 72,7 150,4 Swap towarowy (surowce i produkty naftowe) 3,7 16,2 Forwardy i spoty walutowe 9,5 77,1 Swap procentowy (IRS) 21,2 23,9 Swap walutowy 38,3 33,2 Zobowiązania finansowe 26.1 79,4 181,5 Charakterystyka pochodnych instrumentów finansowych została zaprezentowana w nocie 6.20. Cele oraz zasady zarządzania ryzykie m finansowym opisano w nocie 27. Analiza wrażliwości pochodnych instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe związane ze zmianami cen surowców i produktów naftowych została przedstawiona w nocie 27.1.1 . Analiza wrażliwości pochodnych instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe związane ze zmianami kursów walut została przedstaw iona w nocie 27.3.1 . Analiza wraż liwości pochodnych instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe związane ze zmianami stóp procentowych została przedstawiona w nocie 27.4.1 . Analiza wymagalności pochodnych in strumentów finansowych została przedstawiona w nocie 27.5 . Maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe pochodnych instrumentów finansowych (aktywa finansowe) została przedstaw iona w nocie 27.6 .


  GRUPA LOTOS S.A. Sprawozdanie finans owe za rok 2017 Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  32
  23.1 Hierarchia wartości godziwej
  31 grudnia 2017 31 grudnia 2016 Poziom 2 Aktywa finansowe Swap towarowy 34,7 58,7 Opcje towarowe - 0,4 Forwardy i spoty walutowe 7,3 8,7 Swap procentowy (IRS) 7,1 3,6 Swap walutowy 104,4 29,2 Razem 153,5 100,6 Zobowiązania finansowe
  Swap towarowy 3,8 18,4 Forwardy i spoty walutowe 9,5 77,1 Swap procentowy (IRS) 27,8 52,8 Swap walutowy 38,3 33,2 Razem 79,4 181,5
  24. Świadczenia pracownicze
  Nota 31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  Długoterminowe zobowiązania 24.1 58,6 61,1
  Świadczenia po okresie zatrudnienia 24.1 13,8 14,7 Nagrody jubileuszowe i pozostałe świadczenia 24.1 44,8 46,4
  Krótkoterminowe zobowiązania 51,9 48,3
  Świadczenia po okresie zatrudnienia 24.1 4,5 3,8 Nagrody jubileuszowe i pozostałe świadczenia 24.1 5,0 5,5 Zobowiązania z tytułu premii, nagród i niewykorzystanych urlopów 32,8 30,1 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 9,6 8,9 Razem 110,5 109,4
  24.1 Zobowiązania z tytułu przyszłych świadczeń pracowniczych
  Grupa LOTOS S.A. wypłaca pracownikom przechodzącym na emerytury kwoty świadczeń po okresie zatrudnienia zgodnie z zakładowymi systemami wynagradzania . Nagrody jubileuszowe są wypłacane pracownikom po przepracowaniu określonej liczby lat. W związku, z tym Spółka na podstawie wyceny dokonanej przez profesjonalną firmę aktuarialną lub na podstawie własnych szacunków ujmuje zobowią zanie z tytułu nagród jubil euszowych oraz świadczeń po okresie zatrudnienia na poziomie wartości bieżących . Kwotę tego zobowiązania oraz uzgodnienie przedstawiające zmiany stanu w ciągu okresu sprawozdawczego przedstawiono poniżej:
  Nota
  Świadczenia po okresie zatrudnienia
  Nagrody jubileuszowe i pozostałe świadczenia
  Razem
  1 stycznia 2017 18,5 51,9 70,4 Koszty bieżącego zatrudnienia 24.2 0,9 3,6 4,5 Koszty dyskonta 8.7; 24.2 0,5 1,6 2,1 W ypłacone świadczenia (1,0) (5,3) (6,3) (Zyski)/Straty aktuarialne wykazane w wyniku 24.2 - (2,0) (2,0) (Zyski)/Straty aktuarialne wykazane w innych całkowitych dochodach 24.2 (0,6) - (0,6) 31 grudnia 2017 18,3 49,8 68,1 w tym: część długoterminowa 24 13,8 44,8 58,6 część krótkoterminowa 24 4,5 5,0 9,5
  Nota
  Świadczenia po okresie zatrudnienia
  Nagrody jubileuszowe i pozostałe świadczenia
  Razem
  1 stycznia 2016 16,6 57,4 74,0 Koszty bieżącego zatrudnienia 24.2 0,8 4,1 4,9 Koszty przeszłego zatrudnienia 24.2 2,3 (6,7) (4,4) Koszty dyskonta 8.7; 24.2 0,4 1,5 1,9 W ypłacone świadczenia (0,8) (4,5) (5,3) (Zyski)/Straty aktuarialne wykazane w wyniku 24.2 - 0,1 0,1 (Zyski)/Straty aktuarialne wykazane w innych całkowitych dochodach 24.2 (0,8) - (0,8) 31 grudnia 2016 18,5 51,9 70,4 w tym: część długoterminowa 24 14,7 46,4 61,1 część krótkoterminowa 24 3,8 5,5 9,3


  GRUPA LOTOS S.A. Sprawozdanie finans owe za rok 2017 Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  33
  24.2 Łączna kwota kosztów ujętych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów z tytułu przyszłych wypłat świadczeń pracowniczych
  Nota 2017 2016 Pozycje ujęte w wyniku: 4,6 2,5 Koszty nagród jubileuszowych, świadczeń emerytalnych i innych świadczeń po okresie zatrudnienia: 8.3 2,5 0,6 - koszty bieżącego zatrudnienia 24.1 4,5 4,9 - koszty przeszłego zatrudnienia 24.1 - (4,4) - (zyski)/straty aktuarialne 24.1 (2,0) 0,1 Koszty dyskonta 8.7; 24.1 2,1 1,9 Pozycje ujęte w innych całkowitych (dochodach)/stratach: (0,6) (0,8) (Zyski)/Straty aktuarialne 24.1 (0,6) (0,8) Całkowite dochody ogółem 4,0 1,7
  24.3 Założenia aktuarialne
  Główne założenia przyjęte przez aktuariusza na dzień bilansowy do wyliczenia kwoty zobowiązania są następujące:
  31 grudnia 2017 31 grudnia 2016 Stopa dyskontowa (%) 3,30% 3,50% Przewidywany wskaźnik inflacji (%) 2,50% 2,50% Wskaźnik rotacji pracowników (%) 2,41% 2,27% Przewidywana stopa wzrostu wynagrodzeń w kolejnym roku (%) 0,00% 2,00% Przewidywana stopa wzrostu wynagrodzeń w latach następnych (%) 2,50% 2,50% • Prawdopodobieństwo odejść pracowników przyjęto na podstawie danych historycznych dotyczących rotacji zatrudnienia w Spółce oraz danych statystycznych dotyczących odejść pracowniczych w branży. W skaźniki rotacji przyjęte przez aktuariusza zostały ustalone w podziale na mężczyzn i kobiety oraz na 9 kategorii wiekowych w przedziałach pięcioletnich. Obecnie, wskaźnik rotacji praco wników jest prezentowany w wartości uśrednionej. • Umieralność i prawdopodobieństwo dożycia przyjęto zgodnie z Tablicami Trwania Życia 2016 , publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny, przyjmując, że populacja zatrudnionych w Spółce odpowiada średniej dla Polski pod względem umieralności (31 grudnia 20 16: Tablicami Trwania Życia 2015 ). • Przyjęto normalny tryb przechodzenia pracowników na emeryturę według szczegółowych zasad zawartych w ustawie emerytalnej, z wyjątkiem tych zatrudnionych, którzy wg informacj i dostarczonych przez spółkę spełnią warunki wymagane do przejścia na wcześniejszą emeryturę. • Na podstawie historycznych danych, przyjęto że statystycznie 60% odpraw pośmiertnych wypłacane jest w wysokości połowy pełnej kwoty. • Do dyskontowania przyszłych w ypłat świadczeń przyjęto stopę dyskontową w wysokości 3,3 %, tj. zgodnie z założeniem zdefiniowanym na poziomi e korporacyjnym (31 grudnia 2016 : 3,5%, tj. zgodnie z założeniem zdefiniowanym na poziomie korporacyjnym).
  24.4 Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy
  Wartość kosztów świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy oraz odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji w 2017 roku wynosiła łącznie 5,5 mln zł (w 2016 roku: 2,1 mln zł ).
  24.5 Analiza wrażl iwości zmian założeń aktuarialnych na świadczenia pracownicze
  Saldo początkowe zobowiązania
  Stopa wzrostu wynagrodzeń Stopa dyskonta finansowego Nagrody jubileuszowe
  Odprawy emerytalne i rentowe
  Odprawy pośmiertne Fundusz socjalny Razem
  bazowa bazowa 45,5 16,3 2,5 3,8 68,1 bazowa + 1% bazowa 49,5 17,8 2,8 4,4 74,5 bazowa - 1% bazowa 42,2 15,0 2,2 3,3 62,7 bazowa bazowa + 0,5% 43,6 15,6 2,4 3,5 65,1 bazowa bazowa - 0,5% 47,7 17,1 2,6 4,1 71,5 Prognozowane na rok 2018 koszty bieżącego zatrudnienia
  Stopa wzrostu wynagrodzeń Stopa dyskonta finansowego Nagrody jubileuszowe
  Odprawy emerytalne i rentowe
  Odprawy pośmiertne Fundusz socjalny Razem
  bazowa bazowa 3,5 0,8 0,2 0,1 4,6 bazowa + 1% bazowa 3,9 0,9 0,2 0,2 5,2 bazowa - 1% bazowa 3,1 0,7 0,2 0,1 4,1 bazowa bazowa + 0,5% 3,3 0,7 0,2 0,1 4,3 bazowa bazowa - 0,5% 3,8 0,8 0,2 0,1 4,9 Prognozowane na rok 2018 koszty dyskonta
  Stopa wzrostu wynagrodzeń Stopa dyskonta finansowego Nagrody jubileuszowe
  Odprawy emerytalne i rentowe
  Odprawy pośmiertne Fundusz socjalny Razem
  bazowa bazowa 1,3 0,4 0,1 0,1 1,9 bazowa + 1% bazowa 1,5 0,4 0,1 0,1 2,1 bazowa - 1% bazowa 1,2 0,4 0,1 0,1 1,8 bazowa bazowa + 0,5% 1,5 0,4 0,1 0,1 2,1 bazowa bazowa - 0,5% 1,2 0,3 0,1 0,1 1,7 Łącznie prognozowane na rok 2018 koszty bieżącego zatrudnienia oraz koszty dyskonta
  Stopa wzrostu wynagrodzeń Stopa dyskonta finansowego Nagrody jubileuszowe
  Odprawy emerytalne i rentowe
  Odprawy pośmiertne Fundusz socjalny Razem
  bazowa bazowa 4,8 1,2 0,3 0,2 6,5 bazowa + 1% bazowa 5,4 1,3 0,3 0,3 7,3 bazowa - 1% bazowa 4,3 1,1 0,3 0,2 5,9 bazowa bazowa + 0,5% 4,8 1,1 0,3 0,2 6,4 bazowa bazowa - 0,5% 5,0 1,1 0,3 0,2 6,6


  GRUPA LOTOS S.A. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  34
  25. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania i rezerwy
  Nota 31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  Długoterminowe zobowiązania finansowe: 17,2 19,0
  Zobowiązania wobec Polskiej Fundacji Narodowej 26.1 17,2 19,0
  Krótkoterminowe zobowiązania finansowe: 2.174,1 1.632,5
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 26.1 2.122,3 1.598,2 - w tym wobec jednostek powiązanych 30.1 182,8 157,4 Zobowiązania inwestycyjne 26.1 38,9 28,4 - w tym wobec jednostek powiązanych 30.1 5,1 0,8 Zobowiązania wobec Polskiej Fundacji Narodowej 26.1 2,5 5,0 Depozyty zabezpieczające ICE Futures 5,8 - Pozostałe 26.1 4,6 0,9
  Zobowiązania finansowe 2.191,3 1.651,5
  Długoterminowe zobowiązania niefinansowe 0,3 -
  Krótkoterminowe zobowiązania niefinansowe 1.516, 0 1.189,8
  Zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) 507,3 400,3 Zobowiązania z tytułu akcyzy i opłaty paliwowej 869,7 697,2 Pozostałe zobowiązania budżetowe inne niż podatek dochodowy 64,9 33,7 Dotacje 25.1 25,5 23,4 Opłaty z tytułu ochrony środowiska 2,5 3,1 Rezerwa na pokrycie niedoboru CO 2 27.2 14,4 9,8 Pozostałe rezerwy 20,8 19,9 Pozostałe 10,9 2,4 Zobowiązania niefinansowe 1.51 6,3 1.189,8 Razem 3.70 7,6 2.841,3 w tym:
  część długoterminowa 17,5 19,0 część krótkoterminowa: 3.690,1 2.822,3 - z tytułu dostaw i usług 2.122,3 1.598,2 - pozostałe 1.56 7,8 1.224,1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług są nieoprocentowane i zazwyczaj rozliczane w terminach w przedziale 14 - 30 dni. Pozostałe zobowiązania są nieoprocentowane, ze średnim 1 miesięcznym terminem płatności. Kwota wynikająca z różnicy pomiędzy zobowiązaniami a należn ościami z tytułu podatku od towarów i usług jest płacona właściwym organom podatkowym w okresach miesięcznych. Zobowiązania z tytułu odsetek są zazwyczaj rozliczane w okresie 14 dni od daty wystawienia noty odsetkowej przez kontrahenta . Analiza wrażliwości zobowiązań finansowych na ryzyko rynkowe związa ne ze zmianami kursów walut została przedstawiona w nocie 27.3.1. Analiza wymagalności zobowiązań finansowych została przedstawiona w nocie 27.5 .
  25.1 Dotacje
  Nota 2017 2016 Stan na początek okresu 23,4 23,1 Dotacje otrzymane w okresie 18,2 5,0 Dotacje rozliczone w czasie 8.4 (15,8) (4,7) Stan na koniec okresu 25,8 23,4 w tym:
  część długoterminowa 0,3 - część krótkoterminowa 25 25,5 23,4 Dotacje dotyczą głównie nieodpłatnie otrzymanych licencji.


  GRUPA LOTOS S.A. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 Dodatkowe informacje i objaśnienia w tys. zł
  35
  26. Instrumenty finansowe
  26.1 Wartość bilansowa
  Kategorie instrumentów finansowych
  Klasy instrumentów finansowych
  Nota
  Aktywa/Zobowiązani a finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik - przeznaczone do obrotu
  Pożyczki i należności
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
  (1)
  Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik przeznaczone do obrotu
  Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie
  Razem
  31 grudnia 2017 Aktywa finansowe
  Udziały i akcje 14 - - 6,3 - - 6,3 Pochodne instrumenty finansowe 23 153,5 - - - - 153,5 Należności z tytułu dostaw i usług 15 - 2.597,1 - - - 2.597,1 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 - 828,1 - - - 828,1 Pozostałe aktywa finansowe: - 241,1 - - - 241,1 Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym 15 - 190,2 - - - 190,2
  Lokaty 15 - 29,0 - - - 29,0 Depozyty zabezpieczające 15 - 15,8 - - - 15,8 Pozostałe 15 - 6,1 - - - 6,1 Razem 153,5 3.666,3 6,3 - - 3.826,1 Zobowiązania finansowe
  Kredyty 22 - - - - 2.739,7 2.739,7 Pochodne instrumenty finansowe 23 79,4 - - - - 79,4 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 25 - - - - 2.122,3 2.122,3
  Pozostałe zobowiązania finansowe 25 - - - - 69,0 69,0 Razem 79,4 - - - 4.931,0 5.010,4 31 grudnia 2016
  Aktywa finansowe
  Udziały i akcje 14 - - 6,3 - - 6,3 Pochodne instrumenty finansowe 23 100,6 - - - - 100,6 Należności z tytułu dostaw i usług 15 - 2.078,5 - - - 2.078,5 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 - 550,7 - - - 550,7 Pozostałe aktywa finansowe: - 574,5 - - - 574,5 Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym 15 - 195,9 - - - 195,9
  Lokaty 15 - 189,2 - - - 189,2 Cash pool 15 - 121,7 - - - 121,7 Depozyty zabezpieczające 15 - 43,6 - - - 43,6 Należności z tytułu dywidend 15 - 20,5 - - - 20,5 Pozostałe 15 - 3,6 - - - 3,6 Razem 100,6 3.203,7 6,3 - - 3.310,6 Zobowiązania finansowe
  Kredyty 22 - - - - 4.284,9 4.284,9 Pochodne instrumenty finansowe 23 181,5 - - - - 181,5 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 25 - - - - 1.598,2 1.598,2 Pozostałe zobowiązania finansowe 25 - - - - 53,3 53,3 Razem 181,5 - - - 5.936,4 6.117,9 (1) Na dzień 31 grudnia 2017 oraz 31 grudnia 2016 roku Spółka posiadała udziały w jednostkach pozostałych wyceniane według kosztu historycznego pomniejszonego o utworzone odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień 31 grudnia 2016 roku wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych nie odbiega istotnie od ich wartości księgowej.


  GRUPA LOTOS S.A. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  36
  26.2 Istotne pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w podziale na kategorie instrumentów finansowych
  Klasy instrumentów finansowych
  Nota
  Kategorie instrumentów finansowych
  Aktywa/ Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godz iwej przez wynik – przeznaczone do obrotu
  Pożyczki i należności
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
  Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie
  Razem
  2017
  Należności z tytułu dostaw i usług:
  Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujętych w koszcie własnym sprzedaży 8.2 - (25,7) - - (25,7)
  Pozostałe aktywa finansowe:
  Przychody z tytułu odsetek od lokat, udzielonych pożyczek, cash pool 8.6 - 22,6 - - 22,6
  Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych od pożyczek ujętych w przychodach finansowych 8.6 - (15,8) - - (15,8)
  Pochodne instrumenty finansowe (aktywa/zobowiązania finansowe):
  Zyski/(Straty) z tytułu wyceny do wartości godziwej pochodnych instrumentów finansowych 8.6 158,3 - - - 158,3
  Zyski/(Straty) z tytułu realizacji pochodnych instrumentów finansowych 8.6 98,9 - - - 98,9
  Kredyty:
  Koszty z tytułu odsetek 8.7 - - - (99,4) (99,4)
  Zyski/(Straty) z tytułu rozliczenia rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych korygujące przychody ze sprzedaży 8.1 - - - (150,5) (150,5)
  Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych od kredytów ujętych w przychodach finansowych 8.6 - - - 70,8 70,8
  Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych od zrealizowanych transakcji w walutach obcych na rachunkach bankowych ujętych w przychodach finansowych 8.6 - - - 37,9 37,9
  Zyski/(Straty) z tytułu wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne ujęte w innych całkowitych dochodach 20 - - - 725,4 725,4
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:
  Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujętych w koszcie własnym sprzedaży 8.2 - - - 21,1 21,1
  Razem 257,2 (18,9) - 605,3 843,6  GRUPA LOTOS S.A. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  37
  Klasy instrumentów finansowych
  Nota
  Kategorie instrumentów finansowych
  Aktywa/ Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik - przeznaczone do obrotu
  Pożyczki i należności
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
  Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie
  Razem
  2016
  Należności z tytułu dostaw i usług:
  Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujętych w koszcie własnym sprzedaży 8.2 - 15,5 - - 15,5
  Pozostałe aktywa finansowe:
  Przychody z tytułu odsetek od lokat, udzielonych pożyczek, cash pool 8.6 - 17,3 - - 17,3
  Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych od pożyczek ujętych w kosztach finansowych 8.7 - 8,4 - - 8,4
  Pochodne instrumenty finansowe (aktywa/zobowiązania finansowe):
  Zyski/(Straty) z tytułu wyceny do wartości godziwej pochodnych instrumentów finansowych 8.6 (169,7) - - - (169,7)
  Zyski/(Straty) z tytułu realizacji pochodnych instrumentów finansowych 8.6 177,0 - - - 177,0
  Kredyty:
  Koszty z tytułu odsetek 8.7 - - - (113,2) (113,2)
  Zyski/(Straty) z tytułu rozliczenia rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych korygujące przychody ze sprzedaży 8.1 - - - (111,7) (111,7)
  Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych od kredytów ujętych w kosztach finansowych 8.7 - - - (75,5) (75,5)
  Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych od zrealizowanych transakcji w walutach obcych na rachunkach bankowych ujętych w kosztach finansowych 8.7 - - - 11,3 11,3
  Zyski/(Straty) z tytułu wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne ujęte w innych całkowitych dochodach 20 - - - (138,2) (138,2)
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:
  Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujętych w koszcie własnym sprzedaży 8.2 - - - (13,7) (13,7)
  Razem 7,3 41,2 - (441,0) (392,5)


  GRUPA LOTOS S.A. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln
  38
  27. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym
  Grupa LOTOS S.A. narażona jest na ryzyko finansowe obejmujące przede wszystkim: • ryzyko rynkowe (ryzyko cen surowców i produktów naftowych, ryzyko cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, ryzyko walutowe, ryzyko stóp procentowych), • ryzyko płynności, • ryzyko kredytowe związane z transakcjami finansowymi oraz handlowymi. Funkcjonujące w strukturach organizacyjnych Spółki Biuro Zarzadz ania Ryzykiem Finansowym koordynuje oraz sprawuje bieżący nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem finansowym Grupy Kapitałowej LOTOS. Ponadto powołany przez Zarząd Komitet Ryzyka Cenowego i Tradingu nadzoruje prace nad opracowaniem polityk i procedur oraz monitoruje realizację strategii Grupy Kapitałowej w obszarze swoich kompetencji. W szczególności komitet opiniuje i podejmuje kluczowe inicjatywy z zakresu zarządzania ryzykiem cenowym oraz w działalności tradingowej, przedstawia rekomendacje oraz wnioskuje w zakresie działań wymagających zgody Zarządu. Dodatkowo, w celu efektywnego zarządzania płynnością, strukturą zadłużenia oraz pro cesem pozyskiwania finansowania zewnętrznego przez spółki Grupy Kapitałowej LOTOS Zarząd powołał Zespół ds. optymalizacji płynności i koordynacji finansowania. Podstawowymi celami realizowanymi poprzez zarządzanie ryzykiem finansowym są: • zwiększenie prawd opodobieństwa realizacji celów budżetowych i strategicznych, • ograniczenie zmienności przepływów pieniężnych, • zapewnienie krótkoterminowej płynności finansowej, • optymalizacja wartości oczekiwanej przepływów pieniężnych i ryzyka, • wspieranie procesów operacyj nych, inwestycyjnych i finansowych i budowanie wartości firmy w długim okresie czasu. W związku z realizacją wymienionych wyżej celów Grupa LOTOS S.A. wdrożyła odpowiednie narzędzia i opracowała szereg dokumentó w, zatwierdzonych na odpowiednich szczeblach decyzyjnych, które określają ramy konieczne do efektywnego i bezpiecznego funkcjonowania Spółki w obszarze finansowym, w tym: • metodologię wyznaczania ekspozycji w poszczególnych kategoriach ryzyk, • horyzont czasowy zabezpieczania danego ryzyka, • dopuszczone instrumenty finansowe, • sposób oceny zarządzania ryzykiem finansowym, • limity w zarządzaniu ryzykiem, • sposób raportowania, • limity kredytowe, • standardy dokumentacyjne i operacyjne, • rozdział odpowiedzialności w zakresie wykonywania transakcji, analizy i kontr oli ryzyka oraz dokumentacji i rozliczania transakcji pomiędzy różne komórki organizacyjne. Grupa LOTOS S.A. monitoruje oraz raportuje w sposób ciągły wszystkie ryzyka rynkowe będące przedmiotem zarządzania. Spółka uż ywa płynnych instrumentów pochodnych, które jest w stanie wycenić za pomocą stosowanych powszechnie modeli wyceny. Wycena instrumentów pochodnych odbywa się na podstawie danych rynkowych otrzymywanych od wiarygodnych dostawców. Nie jest dopuszczone otwieranie pozycji w ramach ryzyk, które nie wynikają z podstawowej działalności Spółki. W 2017 roku Spółka kontynuowała stosowanie wdrożonych w roku 2011 oraz 2012 zasad rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych w odniesieniu do kredytów walutowych przeznaczonych na finansowanie Programu in westycyjnego 10+ wyznaczonych na instrument zabezpieczający dla przyszłych transakcji sprzedaży produktów na ftowych denominowanych w USD.
  27.1 Ryzyko cen surowców i produktów naftowych
  Szczególne znaczenie dla Spółki ma zarządzanie ryzykiem cen surowców i prod uktów naftowych. Grupa LOTOS S.A. identyfikuje następujące czynniki tego ryzyka: • zmienność marży rafineryjnej, rozumianej jako różnica pomiędzy płynnymi indeksami referencyjnego koszyka produktów naftowych (np. paliwa lotniczego, benzyn, olejów napędowyc h, olejów opałowych) a płynnym indeksem referencyjnego surowca (np. ropa Ural), • zmienność poziomu cen w zakresie ilości zapasów surowców i produktów odbiegających od wymaganego poziomu zapasów obowiązkowych i operacyjnych, • zmienność dyferencjałów pomiędzy indeksami referencyjnymi a indeksami używanymi w kontraktach handlowych (np. dyferencjał Brent / Ural czyli różnica pomiędzy różnymi gatunkami ropy), • stosowanie niestandardowych formuł cenowych w kontraktach handlowych. W Grupie LOTOS S.A. obowiązuje „Polityka zarządzania ryzykiem cen surowców i produktów naftowych w Grupie LOTOS S.A.” w ramach której zdefiniowano systematykę portfeli transakcyjnych i ich funkcje biznesowe, opisano sposób rozumienia ryzyka i wyznaczania ekspozycji w zakresie portfeli, dopuszczone instrumenty finansowe wraz z ograniczeniami w ich wykorzystywaniu, standardy zawierania transakcji, wytyczne w zakresie kalkulacji wyników na zarządzaniu ryzykiem oraz sposób wyznaczania stosownych limitów. W zakresie objętym niniejszą polityką , Zarząd Grupy LOTOS S.A. ceduje limity transakcyjne na niższe szczeble decyzyjne . W celu wsparcia realizacji celów przyjętej polityki Spółka użytkuje jeden z wiodących na rynku systemów klasy ETRM. Na bazie zatwierdzonej polityki Spółka utrzymała możliwo ść oferowania swoim odbiorcom zakupu produktów naftowych po cenach stałych. W powiązaniu ze sprzedażą komponentów asfaltowych po cenach stałych, w celu zachowania pierwotnego prof ilu ryzyka cenowego, w roku 2017 Spółka zawierała swapy towarowe.


  GRUPA LOTOS S.A. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln
  39
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku otwarte swapy towarowe przedstawiały się następująco:
  Typ transakcji Indeks bazowy Okres wyceny Ilość w tonach w okresie wyceny
  Wycena w wartości godziwej
  Aktywa finansowe Zobowiązania finansowe Swap towarowy 3.5 PCT Barges FOB Rotterdam III’2018 – VI’2019 111 877 34,7 - Swap towarowy Gasoil 0.1 pct Crg CIF NW E_ARA III’2018 – VI’2019 (10 339) - (3,8) Razem 34,7 (3,8) W ymienione wyżej transakcje swap na łączną ilość 111.877 ton w oparciu o płynny indeks 3.5 PCT Barges FOB Rotterdam w okresie od marca 2018 roku do czerwca 2019 roku oraz (10.339) tony w oparciu o płynny indeks Gasoil 0.1 pct Crg CIF NW E ARA w tym samym ok rsie związane były z odwróceniem profilu ryzyka cen surowców i produktów naftowych wynikających ze sprzedaży komponentów asfaltowych po cen ach stałych. Na dzień 31 grudnia 2016 roku otwarte swapy przedstawiały się następująco:
  Typ transakcji Indeks bazowy Okres wyceny Ilość w tonach w okresie wyceny
  Wycena w wartości godziwej
  Aktywa finansowe Zobowiązania finansowe Swap towarowy 3.5 PCT Barges FOB Rotterdam III '2017 - XI '2018 181.526 58,5 (4,8) Swap towarowy Gasoil 0.1 pct Crg CIF NW E_ARA III '2017 - XI '2018 (16.201) 0,2 (6,6) Swap towarowy ULSD 10 ppm CIF NW E IV '2017 (16.050) - (7,0) Razem 58,7 (18,4) W ymienione wyżej transakcje swap na łączną ilość 181.526 ton w oparciu o płynny indeks 3.5 PCT Barges FOB Rotterdam w okresie od marca 2017 roku do listopada 2018 roku oraz (16.201) tony w oparciu o płynny indeks Gasoil 0.1 pct Crg CIF NW E ARA w okresie od mar ca 2017 roku do listopada 2018 roku związane były z odwróceniem profilu ryzyka cen surowców i produktów naftowych wynikających ze sprzedaży komponentów asfaltowych po cenach stałych. Transakcja swap na ilość (16.050) ton w oparciu o indeks ULSA 10 ppm CIF NW E w okresie kwietni a 2017 roku była związana z wykorzystaniem struktury contango. Na dzień 31 grudnia 2016 roku otwarte opcje towarowe przedstawiały się następująco:
  Typ transakcji Indeks bazowy Okres wyceny Ilość w tonach w okresie wyceny
  Wycena w wartości godziwej
  Aktywa finansowe Zobowiązania finansowe Opcje towarowe 3.5 PCT Barges FOB Rotterdam III ’2017 – X '2017 10.646 0,4 - W ymienione wyżej transakcje opcyjne na łączną ilość 10.646 ton w oparciu o płynny indeks 3.5 PCT Barges FOB Rotterdam w okres ie od marca 2017 roku do października 2017 roku związane były z odwróceniem profilu ryzyka cen surowców i produktów naftowych wynikających ze sprzedaży komponentów asfaltowych po cenach stałych .
  27.1.1 Analiza wrażliwości na ryzyko rynkowe związane ze zmianami cen surowców i produktów naftowych
  Analiza wrażliwości na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień 31 grudnia 2016 roku transakcji finansowych narażonych na ryzyko zmiany cen surowców i produktów naftowych przedstawiała się następująco:
  31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  Wartość Zmiana procentowa* Wartość Zmiana procentowa**
  bilansowa +zm. implikowana -zm. implikowana bilansowa +zm. implikowana -zm. implikowana Aktywa finansowe 34,7 37,3 (37,3) 59,1 75,0 (72,9) Zobowiązania finansowe 3,8 4,3 (4,3) 18,4 4,6 (4,6) Wpływ na wynik 33,0 (33,0) 70,4 (68,3)
  *Dla instrumentów posiadanych na dzień 31 grudnia 2017 roku do kalkulacji powyższych odchyleń cen indeksów bazowych wykorzyst ano roczną implikowaną zmienność indeksu, o który oparte są zawarte transakcje, z dnia 31 grudnia 2017 roku, publikowaną przez serwis SuperDerivatives. W przypadku indeksu 3.5 PCT Barges FOB Rotterdam była to zmiana +/ - 27,39%, dla Gasoil 0.1 pct Crg CIF NW E_ARA +/ - 21,23%. **Dla instrumentów posiadanych na dzień 31 grudnia 2016 roku do kalkulacji powyższych odc hyleń cen indeksów bazowych wykorzystano roczną implikowaną zmienność indeksu, o który oparte są zawarte transakcje, z dnia 31 grudnia 2016 roku, publikowaną przez serwis SuperDerivativ es. W przypadku indeksu 3.5 PCT Barges FOB Rotterdam była to zmiana +/ - 34,85%, dla Gasoil 0.1 pct Crg CIF NW E_ARA +/ - 27,44%, zaś dla Brent (Dtd) +/ - 29,18% . Zbadano wpływ zmian cen indeksów bazowych na wartość godziwą przy niezmiennym poziomie kursów walut.
  27.2 Ryzyko cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO 2)
  Zarządzanie ryzykiem cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla w Spółce odbywa się w sposób ciągły zgodnie z założeniami strategii zarządzania ryzykiem cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO 2) zatwierdzonej przez Zarząd Grupy LOTOS S.A. Spółka podejmuje decyzje co do sposobu zbilansowania przyszłych niedoborów lub nadwyżek uprawnień do emisji CO 2 w zależności od sytuacji rynkowej i w ramach ustalonych limitów. W ramach zatwierdzonej strategii i posiadanych limitów Spółka zawiera transakcje finansowe na je dnostki:
  • EUA - (ang. „Emission Unit Allowance”) oznacza uprawnienie do emisji jednej tony CO 2 , • CER - (ang. „Certified Emission Reduction Unit”) oznacza ekwiwalent skutecznej redukcji emisji jednej tony ekwiwalentu CO 2 (tCO 2e). Certyfikat redukcji emisji uzyskiwan y jest w związku z realizacją inwestycji w krajach rozwijających się, gdzie nie określono limitów emisji CO 2, • ERU - (ang. „Emission Reduction Unit”) oznacza ekwiwalent skutecznej redukcji emisji jednej tony ekwiwalentu CO 2 (tCO 2e). Jest to poświadczona jed nostka emisji uzyskiwana w związku z realizacją inwestycji w krajach o niższych kosztach redukcji CO 2.


  GRUPA LOTOS S.A. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln
  40
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku szacowany niedobór uprawnień w okresie rozliczeniowym przypadającym na lata 2013 -2020 (t zw. III faza) wynosi 1.103.796 ton, jednakże biorąc pod uwagę wykonane transakcje pochodne na łączną ilość 1.554.000 ton, Spółka posiada nadwyżkę uprawnień w wysokości 450.204 ton, które zostały nabyte z uwzględnieniem sytuacji rynkowej i w kontekście strategicz nego charakteru niedoboru uprawnień przewidywanego po roku 2020. Na dzień 31 grudnia 2016 roku szacowany niedobór uprawnień w okresie rozliczeniowym przypadającym na lata 2013 -2020 (tzw. III faza) wynosi 1.231.057 ton, jednakże biorąc pod uwagę wykonane transakcje pochodne na łąc zną ilość 1.752.000 ton, Spółka posiada ła nadwyżkę uprawnień w wysokości 520.943 ton, które zostały nabyte z uwzględnieniem sytuacji rynkowej i w kontekście strategicz nego charakteru niedoboru uprawnień przewidywanego po roku 2020. W ramach zarządzania ry zykiem dotyczącym uprawnień do emisji dwutlenku węgla Spółka ocenia każdorazowo ryzyko przewidywanego niedoboru nieodpłatnych uprawnień przyznawanych w ramach Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień („KPRU”). Zaprezentowane poniżej wielkości uprawnień do emisji CO 2 na lata 2013 - 2020 uwzględniają uprawnienia przyznane według rozporządzeń Rady Ministrów, jak również dodatkowe bezpłatne uprawnienia przyznane przez Komisję Europejską. Liczb a nieodpłatnych uprawnień do emisji CO 2 na lata 2013 - 2020 oraz rze czywista emisja CO 2:
  w milionach ton 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Razem
  Uprawnienia przyznane KPRU (1) 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 12,5 Rzeczywista emisja CO 2 1,7 1,8 1,9 1,9 1,7 (2) - - - 9,0 (1) Ilość bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 dla Grupy LOTOS S.A. na lata 2013 – 2020, wg Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień („KPRU”), na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2014 roku (Dz. U. 2014 poz. 439) jak również Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 roku (Dz. U. 2014 poz. 472) zawierających wykaz instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych wraz z przyznana im liczbą uprawnień do emisji. Ponadto w zestawieniu uwzględniono przydział dodatkowych bezpłatnych uprawnień z re zerwy Komisji Europejskiej w związku ze zwiększeniem zdolności produkcyjnych rafinerii, wynikających z zastosowania gazu ziemnego jako wsadu do produkcji wodoru. (2) Emisja CO 2 wyliczona na podstawie danych produkcyjnych dla instalacji objętych systemem handlu emisjami. Dane są weryfikowane zgodnie z art. 59 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Na dzień 31 grudnia 2 017 roku, biorąc pod uwagę limit uprawnień na rok 2016 do przyznania w ramach systemu EU ETS (ang. „European Union Emissions Trading System/Scheme”) oraz wielkość emisji dwutlenku węgla w Spółce występował niedobór przyznanych uprawni eń do emisji CO 2. W zw iązku z tym na dzień 31 grudnia 2017 roku Spółka ujęła kwotę 14,4 mln zł zobowiązań z tego tytułu (31 grudnia 2016: 9,8 mln zł.). Wpływ utworzonej rezer wy na wynik operacyjny w kwocie 4,6 mln zł zaprezentowano w pozostałych kosztach (w roku 2016: 8,7 mln zł), patrz nota 8.5. W razie konieczności, Spółka decyduje o rozliczeniu z awartych, otwartych na dzień kończący okres sprawozdawczy transakcji terminowych na zakup uprawnień do emisji CO 2 poprzez ich fizyczną dostawę z zamiarem ich ewentualnego umorzenia jako rozliczenie rzeczywistej emisji CO 2. Wycena transakcji planowanych do zrealizowania dostawą fizyczną nie podlega ujęciu w aktywach/zobowiązaniach finansowych w sprawozdaniu finansowym, niemniej jednak Spółka wewnętrznie monitoruje i przeprowadza wycenę takich transakcji w ramach ogólnej oceny efektywności zarządzania ryzykie m CO 2, pozabilansowo. Otwarte na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień 31 grudnia 2016 roku transakcje futures EUA, które Spółka uznała za prawdopodobne do rozliczenia poprzez ich fizyczną dostawę na potrzeby własne nie zostały wykazane w sprawozdaniu finansowym na dzień kończący okres sprawozdawczy, a ich wartość godziwą ujęto wyłącznie pozabilansowo. Poniżej zaprezentowano informacje na temat pozycji transakcyjnej na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień 31 grudnia 2016 roku. Transakcje otwarte w uprawnieniach do emisji na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawiały się następująco:
  Typ transakcji Okres rozliczenia transakcji Ilość uprawnień w tonach Faza Wycena w wartości godziwej*
  Aktywa finansowe Zobowiązania finansowe Futures EUA XII '2018 - XII '2020 1.554.000 III faza 8,7 (0,1)
  *Wycena pozabilansowa, wyłącznie dla celów statystycznych i monitoringu w zarządzaniu ryzykiem. Transakcje otwarte w uprawnieniach do emisji na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawiały się następująco:
  Typ transakcji Okres rozliczenia transakcji Ilość uprawnień w tonach Faza Wycena w wartości godziwej*
  Aktywa finansowe Zobowiązania finansowe Futures EUA XII '2017 - XII '2019 1.752.000 III faza 5,6 (5,3)
  *Wycena pozabilansowa, wyłącznie dla celów statystycznych i monitoringu w zarządzaniu ryzykiem.
  27.2.1 Analiza wrażliwości na ryzyko rynkowe związane ze zmianami cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO 2)
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień 31 grudni a 2016 roku Spółka posiadała kontrakty futures na zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Spółka nie przeprowadza analizy wrażliwości dla wartości godziwej kontraktów futures na zakup uprawnień do emisji dwutlenku w ęgla, które posiada na dzień kończący okres sprawozdawczy, jeśli zamierza dokonać rozliczenia tych transakcji poprzez fizyczną dostawę na potrzeby własne pokrycia niedoborów w ramach systemu ograniczania emisji. W związku z tym nie przeprowadzono analizy wrażliwo ści posiadanych na dzień 31 gr udnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2016 roku instrumentów futures EUA.


  GRUPA LOTOS S.A. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln
  41
  27.3 Ryzyko walutowe
  W ramach prowadzonej działalności Grupa LOTOS S.A. narażona jest na zmiany kursów walutowych z tytułu: • handlu surowcami i produktami naftowymi oraz innymi towarami, • przepływów inwestycyjnych, • przepływów finansowych w tym lokat i kredytów, • wyceny instrumentów pochodnych, indeksowanych do lub denominowanych w walucie innej niż waluta funkcjonalna. Zarządzanie ryzykiem walutowym w Spółce odbywa się zgodnie z założeniami zawartymi w „Polityce zarządzania ryzykiem walutowym w Grupie LOTOS S.A.”. W ramach polityki ekspozycję stanowią istotne pozycje narażone na ryzyko walutowe, które oddziałują na poziom płynności w horyzoncie zarządzania zgodnie z planowanymi terminami pła tności. Centralną miarą ryzyka jest Cash -Flow -at-Risk (CFaR), która obliczana jest na bazie metodologii CorporateMetrics™ zaś podstawowymi limitami jest limit na wielkość CFaR i maksymalny współczynnik zabezpieczenia. Horyzont zarządzania ekspozycją jest z wiązany z cyklem prognozowania budżetu Spółki i w zależności od momentu w roku obejmuje od 3 do 6 kolejnych kwartałów. Grupa LOTOS S.A. aktywnie zarządza swoją ekspozycją walutową, optymalizując wartość oczekiwaną przepływów pieniężnych i ryzyk a w ramach obowiązujących limitów i w zależności od przewidywanego rozwoju sytuacji rynkowej. Waluta USD jest używana w kwotowaniach cen rynkowych ropy i produktów naftowych. Z tego też względu uznano, że najwłaściwszą walutą do zaciągania i spłaty długoterminowych kredytów na finansowanie Programu 10+ jest USD, ponieważ efektem takiego działania będzie zmniejszenie strukturalnie długiej pozycji i w konsekwencji strategicznego ryzyka walutowego. Strukturalnie Grupa LOTOS S.A. posiada długą ekspozycję w USD (zyskuje w przypadku wzrostu kursu USD/PLN) ze względu na to, iż wpływy zależne od kursu USD (głównie z tytułu sprzedaży produktów naftowych) przewyższają odpowiednie wypływy (np. z tytułu zakupu ropy, spłaty kredytu). Transakcje walutowe otwarte na dzień 31 grud nia 2017 roku przedstawiały się następująco:
  Typ transakcji Kupno/sprzedaż Okres rozliczenia transakcji Para walut (bazowa/zmienna)
  Kwota w walucie bazowej (w mln)
  Wycena w wartości godziwej
  Aktywa finansowe Zobowiązania finansowe Spot walutowy Kupno I ’2018 USD/PLN 54,0 - (0,6) Spot walutowy Kupno I ’2018 EUR/PLN 0,1 - - Forward walutowy Kupno I ’2018 USD/PLN 124,0 - (8,3) Forward walutowy Kupno I-III ’2018 EUR/PLN 10,0 - (0,6) Forward walutowy Sprzedaż VI-X ’2018 USD/PLN (60,0 ) 6,2 - Forward walutowy Sprzedaż III ’2018 EUR/PLN (10,0) 1,1 - Swap walutowy Kupno I-VI ’2018 USD/PLN 162,6 - (38,3 ) Swap walutowy Sprzedaż I-X ’2018 USD/PLN (546,9 ) 104,4 - Razem 111,7 (47,8 ) Transakcje walutowe otwarte na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawiały się następująco:
  Typ transakcji Kupno/sprzedaż Okres rozliczenia transakcji Para walut (bazowa/zmienna)
  Kwota w walucie bazowej (w mln)
  Wycena w wartości godziwej
  Aktywa finansowe Zobowiązania finansowe Forward walutowy Kupno I -III ' 2017 USD/PLN 53,0 8,6 (0,6) Forward walutowy Kupno I-IV ' 2017 EUR/USD 30,0 - (3,2) Forward walutowy Sprzedaż IV - X '2017 USD/PLN (230,0 ) - (73,3 ) Forward walutowy Sprzedaż I '2017 EUR/PLN (4,6) 0,1 - Swap walutowy Kupno XII ' 2017 USD/PLN 70,0 26,2 - Swap walutowy Kupno I ' 2017 EUR/USD 2,0 0,1 - Swap walutowy Sprzedaż I - XII '2017 USD/PLN (255,6 ) 2,9 (33,2 ) Swap walutowy Sprzedaż I '2017 EUR/PLN (2,8) - - Razem 37,9 (110,3 )
  27.3.1 Analiza wrażliwości na ryzyko rynkowe związane ze zmianami kursu USD dla wybranych instrumentów finansowych
  mln USD
  USD przeliczone na PLN
  mln USD
  USD przeliczone na PLN Klasy instrumentów finansowych Nota 31 grudnia 2017 31 grudnia 2016 Aktywa finansowe Należności z tytułu dostaw i usług 51,9 180,8 83,1 347,3 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 46,6 162,2 - - Pozostałe aktywa finansowe - lokaty 8,3 29,0 - - Pozostałe aktywa finansowe – pożyczki udzielone jednostkom powiązanym 23,5 81,8 22,3 93,2 Pozostałe aktywa finansowe - prowizje od pożyczek warunkowych 1,2 4,2 - - Razem 131,5 458,0 105,4 440,5 Zobowiązania finansowe
  Kredyty 22 784,6 2.739,7 1.017,1 4.271,2 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 461,9 1.607,9 269,0 1.124,3 Pozostałe zobowiązania finansowe 1,2 4,0 - - Razem 1.247,7 4.351,6 1.286,1 5.395,5


  GRUPA LOTOS S.A. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln
  42
  Poza wymienionymi wyżej instrumentami finansowymi Spółka posiadała także wyrażone w walutach obcych pochodne instrumenty fina nsowe takie jak: swapy towarowe, swapy procentowe, kontrakty futures, a także spoty, forwardy i swapy walutowe. Spółka stosuje odpowiednie metody ustalania wartości godziwej dla poszczególnych rodzajów instrumentów pochodnych, które jednocześnie determinują technikę ustalenia wpły wu zmiany kursów walut na wartość tych instrumentów (metody wyceny poch odnych instrumentów finansowych szerzej opisano w nocie 6.20). Zamieszczone poniżej tabele z analizą wrażliwości instrumentów finansowych na ryzyko walutowe na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudni a 2016 roku prezentują także wpływ zmiany kursów walut na wartość bilansową instrumentów pochodnych.
  Zmiana kursu USD - wpływ na wynik roku
  +9,087% -9,087% +12,9% -12,9% Klasy instrumentów finansowych 2017 2016 Aktywa finansowe
  Należności z tytułu dostaw i usług 16,4 (16,4) 44,9 (44,9)
  Pochodne instrumenty finansowe (187,5) 187,5 21,9 (21,5)
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 14,7 (14,7) - - Pozostałe aktywa finansowe – lokaty 2,6 (2,6) - - Pozostałe aktywa finansowe – pożyczki udzielone jednostkom powiązanym 7,4 (7,4) 12,0 (12,0) Pozostałe aktywa finansowe - prowizje od pożyczek warunkowych 0,4 (0,4) - - Razem aktywa finansowe (146,0) 146,0 78,8 (78,4) Zobowiązania finansowe
  Kredyty 32,1 (32,1) (1) 66,3 (2) (66,3) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 146,1 (146,1) 145,0 (145,0) Pochodne instrumenty finansowe 95,5 (95,5) 236,4 (236,4) Pozostałe zobowiązania finansowe 0,4 (0,4) - - Razem zobowiązania finansowe 274,1 (274,1) 447,7 (447,7)
  Razem (420,1) 420,1 (368,9) 369,3
  (1) W kalkulacji wpływu zmiany kursu na wskazaną pozycję bilansową uwzględniono efekt rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieni ężnych. W pływ zastosowania rachunkowości zabezpieczeń przy założeniu zmiany kursów USD/PLN o +/ - 9,087% potencjalnie spo wodowałby zmianę wyceny wartości godziwej kredytów o (2 19,4) 219 ,4 mln zł. Ponadto w szacunku uwzględniono efekt zapłaconych z góry prowizji przygotowawczych (wycenionych wg kursu z dnia zapłaty) pomniejszających zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytó w, których wpływ na zmianę wyceny wartości godziwej tych zobowiązań przy założeniu zmiany kursów USD/PLN o +/ - 9,087% wynosiłby 2,6 (2,6) mln zł. (2) W kalkulacji wpływu zmiany kursu na wskazaną pozycję bilansową uwzględniono efekt rachunkowości zabezpiecz eń przepływów pieniężnych. W pływ zastosowania rachunkowości zabezpieczeń przy założeniu zmiany kursów USD/PLN o +/ - 12,9% potencjalnie spowodowałby zmianę wyceny wartości godziwej kredytów o (489,5) 489,5 mln. zł. Ponadto w szacunku uwzględniono efekt zapł aconych z góry prowizji przygotowawczych (wycenionych wg kursu z dnia zapłaty) pomniejszających zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, których wpływ na zmianę wyceny wartości godziwej tych zobowiązań przy założeniu zmiany kursów USD/PLN o +/ - 12,9% wynosiłby 4,8 (4,8) mln zł. Powyższe odchylenia wartości bilansowych wyrażonych w PLN a zależnych od kursów walutowych, skalkulowano na podstawie rocznej implikowanej zmienności kursów walut z dnia 31 grudnia 2017 roku wynoszącej 9,087% dla kursu USD/PLN publikowanej przez Reuters (31 grudnia 2016: 12,9%). Analiza wrażliwości została przeprowadzona na bazie stanu istotnych instrumentów posiadanych na dzień 31 grudnia 2017 roku i dla danych porównywalnych.
  27.4 Ryzyko stopy procentowej
  Grupa LOTOS S.A. narażona jest na ryzyko zmienności przepływów pieniężnych z tytułu zmian stóp procentowych wynikające z posiadanych aktywów oraz pasywów dla których przychody oraz koszty odsetkowe są uzależnione od zmiennych stóp procentowych, w szczególn ości z tytułu przewidywanego harmonogramu spłat kredytu na refinansowanie i finansowanie zapasów oraz na finansowanie inwestycji w ramach Programu 10+ oraz wysokości odsetek ustalanych na podstawie zmiennej stopy LIBOR USD. Spółka zarządza ryzykiem stopy p rocentowej w ramach przyznanych limitów przy wykorzystaniu swapów stóp procentowych. W długim horyzoncie efekt częściowego zabezpieczenia został osiągnięty poprzez wybór stałej stopy dla transzy kredytu inwesty cyjnego na finansowanie Programu 10+.
  Transakcje otwarte na stopę procentową na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawiały się następująco:
  Typ transakcji Okres Kwota nominalna (w mln USD) Spółka otrzymuje
  Wycena w wartości godziwej
  Aktywa finansowe Zobowiązania finansowe Swap procentowy (IRS) VII '2011 - I '2018 200,0 LIBOR 6M - (24,6) Swap procentowy (IRS) I '2015 - I '2019 200,0 LIBOR 3M 7,1 (3,2) Razem 7,1 (27,8)
  Transakcje otwarte na stopę procentową na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawiały się następująco:
  Typ transakcji Okres Kwota nominalna (w mln USD) Spółka otrzymuje
  Wycena w wartości godziwej
  Aktywa finansowe Zobowiązania finansowe Swap procentowy (IRS) VII '2011 - I '2018 200,0 LIBOR 6M - (43,7) Swap procentowy (IRS) I '2015 - I '2019 200,0 LIBOR 3M 3,6 (9,0) Razem 3,6 52,7  GRUPA LOTOS S.A. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  43
  27.4.1 Analiza wrażliwości na ryzyko rynkowe związane ze zmianami stóp procentowych
  31 grudnia 2017 Wartość bilansowa Zmiana procentowa
  Klasy instrumentów finansowych Nota +0,30% -0,30% Aktywa finansowe Pochodne instrumenty finansowe (2) 23 7,1 1,1 (1,1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 828,1 2,5 (2,5) Pozostałe aktywa finansowe: 221,0 0,7 (0,7) Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym 15 190,2 0,6 (0,6) Lokaty 15 29,0 0,1 (0,1) Depozyt zabezpieczający 15 1,8 0,0 (0,0)
  Razem 1.056,2 4,3 (4,3) Zobowiązania finansowe
  Kredyty 22 2.739,7 6,3 (1) (6,3) (1) Pochodne instrumenty finansowe (2) 23 27,8 (0,9) 0,9 Depozyt zabezpieczający 25 5,8 0,0 (0,0) Razem 2.773,3 5,4 (5,4) 31 grudnia 2016 Wartość bilansowa Zmiana procentowa
  Klasy instrumentów finansowych Nota +0,35% -0,35% Aktywa finansowe Pochodne instrumenty finansowe (2) 23 3,6 2,1 (2,1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 550,7 1,9 (1,9) Pozostałe aktywa finansowe: 526,4 1,9 (1,9) Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym 15 195,9 0,7 (0,7) Lokaty 15 189,2 0,7 (0,7) Depozyt zabezpieczający 15 19,6 0,1 (0,1) Cash pool 15 121,7 0,4 (0,4)
  Razem 1.080,7 5,9 (5,9) Zobowiązania finansowe Kredyty 22 4.284,9 11,5 (1) (11,5) (1) Pochodne instrumenty finansowe (2) 23 52,8 (4,4) 4,4 Razem 4.337,7 7,1 (7,1) (1) W ykazane bez uwzględnienia kredytów o stałym oprocentowaniu oraz zapłaconych prowizji przygotowawczych pomniejszających zobow iązania finansowe z tytułu otrzymanych kredytów. (2) Swap procentowy (IRS). Różnica między zmianą wartości wyceny, gdy przesuwa się krzywą stóp procentowych o odpowiednio +/- 0,30% lub +/- 0,35% powstaje w momencie obliczania i dyskontowania przyszłych przepływów (związanych z rozliczeniem transakcji) na dz ień kalkulacji wyceny. Dyskontowanie odbywa się w oparciu o różne stopy procentowe (w pierwszym przypadku przesunięcie krzywej powoduje zwię kszenie stopy o odpowiednio 0,30% lub 0,35%, zaś w drugim przypadku zmniejszenie stopy o 0,30% lub 0,35%). Analiza wrażliwości została przeprowadzona na bazie stanu instrumentów posiadanych na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień 31 grudnia 2016 roku. Zbadano wpływ zmian stóp procentowych na wartość godziwą przy niezmiennym poziomie kursów walut. W przypadku instrumentów pochodnych posiadanych na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2016 roku w analizie wrażliwości na ryzyko stopy procentowej Spółka zastosowała prze sunięcie krzywej stóp procentowych o roczną zmienność historyczną z dnia odpowiednio 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2016 roku, wyliczoną na podstawie publikowanych przez Reuters danych o historycznej zmienności dla oprocentowania IRS z odpowiednio 2 -letnim oraz 3 -letnim okresem wygaśnięcia .
  27.5 Ryzyko płynności
  Proces zarządzania ryzykiem płynności przez Spółkę polega na monitorowaniu prognozowanych przepływów pieniężnych oraz portfel a aktywów i zobowiązań finansowych, a następnie dopasowywaniu ich zapadalności, analizie kapitału obrotowego i optymaliza cji przepływów w ramach Grupy Kapitałowej. Proces ten wymaga ścisłej współpracy z jednostkami funkcjonującymi w różnych obszarach biznesowych w celu bezpiecznej i efektywnej alokacji posiadanej płynności. Większość krajowych podmiotów zależnych w ramach G rupy Kapitałowej jest uczestnikiem cash -poolingu rzeczywistego. Struktura podmiotów jest na bieżąco zarządzana przez Grupę LOTOS S.A. pod kątem optymalizacji płynności i salda odsetek. Płynność w horyzoncie budżetowym monitorowana jest w przekroju Grupy Kapitałowej na bieżąco w ramach zarządzania ryzykiem finansowym. Płynność w okresie średnio i długoterminowym monitorowana jest w ramach procesu planowania, który wspomaga tworze nie wielo letniej strategii finansowej. W obszarze ryzyka finansowego obok aktywnego zarządzania ryzykiem rynkowym, Spółka stosuje następujące zasady w zakresie płynności: • brak depozytów zabezpieczających w handlu instrumentami pochodnymi na rynku pozagiełdowym, • ograniczenie możliwości wcześniejszego rozwiązania transakcji finansowych, • limity w zakresie mało płynnych kasowych instrumentów finansowych, • limity kredytowe dla partnerów transakcji finansowych i handlowych, • zapewnienie odpowiedniej jakości i zróżnicowani a dostępnych źródeł finansowania, • procesy kontroli wewnętrznej oraz efektywność organizacyjna zapewniająca szybkie działanie w warunkach awaryjnych. Analiza wymagalności zobowiązań finansowych na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawiała się następująco:


  GRUPA LOTOS S.A. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  44
  Analiza wymagalności zobowiązań finansowych Nota Wartość bilansowa Kontraktowe przepływy pieniężne Do 6 miesięcy 6 - 12 miesięcy 1 - 2 lata 2 - 5 lat Powyżej 5 lat
  31 grudnia 2017
  Kredyty bankowe (poza kredytami w rachunku bieżącym) 22 2.739,6 3.308,5 260,9 1.084,1 653,3 1.310,2 -
  Kredyty w rachunku bieżącym 22 0,1 0,1 0,1 - - - - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 25 2.122,3 2.122,3 2.122,3 - - - - Pozostałe zobowiązania finansowe 25 69,0 69,0 51,8 - 1,9 6,1 9,2 Razem 4.931,0 5.499,9 2.435,1 1.084,1 655,2 1.316,3 9,2 31 grudnia 2016
  Kredyty bankowe (poza kredytami w rachunku bieżącym) 22 4.271,1 4.965,9 279,0 1.237,6 753,4 2.695,9 -
  Kredyty w rachunku bieżącym 22 13,8 13,8 13,8 - - - - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 25 1.598,2 1.598,2 1.598,2 - - - - Pozostałe zobowiązania finansowe 25 53,3 53,3 34,3 - 7,0 6,3 5,7 Razem 5.936,4 6.631,2 1.925,3 1.237,6 760,4 2.702,2 5,7
  Analiza wymagalności pochodnych instrumentów finansowych Nota Wartość bilansowa* Kontraktowe przepływy pieniężne Do 6 miesięcy 6 - 12 miesięcy 1 - 2 lata 2 - 5 lat Powyżej 5 lat 31 grudnia 2017
  Swap towarowy
  23
  30,9 31,3 10,6 20,1 0,6 - - Forwardy i spoty walutowe (2,2) (2,1) (6,2) 4,1 - - - Swap walutowy 66,1 66,1 62,9 3,2 - - - Swap procentowy (IRS) (20,7) (20,7) (20,6) 6,6 (6,7) - - Razem 74,1 74,6 46,7 34,0 (6,1) - - 31 grudnia 2016
  Swap towarowy
  23
  40,3 40,8 (0,4) 25,9 15,3 - - Opcje towarowe 0,4 0,4 - 0,4 - - - Forwardy i spoty walutowe (68,4 ) (69,1) (36,9) (32,2) - - - Swap walutowy (4,0) (3,8) (23,2) 19,4 - - - Swap procentowy (IRS) (49,2 ) (49,5) (30,4) 6,6 (17,1) (8,6) - Razem (80,9) (81,2) (90,9) 20,1 (1,8) (8,6) -
  * Wartość bilansowa (dodatnia wycena pochodnych instrumentów finansowych minus ujemna wycena pochodnych instrumentów finansowyc h) prezentuje wartość godziwą pochodnych instrumentów finansowych ujętych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej (z wyłączeniem futur es na uprawnienia do emisji CO 2 zakupionych z zamiarem rozliczenia).


  GRUPA LOTOS S.A. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  45
  27.6 Ryzyko kredytowe
  Zarządzanie ryzykiem kredytowym partnerów transakcji finansowych polega na kontroli wiarygodności finansowej obecnych i potencjalnych partnerów tych transakcji oraz na monitorowaniu ekspozycji kredytowej w stosunku do przyznanych limitów. Na ekspozycję kredytową składają się depozyty bankowe, wycena instrumentów pochodnych oraz wystawione zabezpieczenia. Partner zy transakcji muszą posiadać odpowiedni rating przyznany przez wiodące agencje ratingowe, bądź posiadać gwarancje instytucji spełniających wymóg minimalnego ratingu. Spółka zawiera transakcje finansowe z renomowanymi firmami o dobrej zdolności kredyt owej oraz stosuje dywersyfikację instytucji, z którymi współpracuje. Na dzień 31 grudnia 2017 roku koncentracja ryzyka u pojedynczego partnera transakcji finansowych Grupy LOTOS S.A. nie przekraczała wartości 845,67 mln zł ( 9,51 % kapitałów własnych Spółki), z k olei na dzień 31 grudnia 2016 roku była to kwota 403,6 mln zł (5,71% kapitałów własnych Spółki). W zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym partnerów transakcji handlowych Spółka poddaje wszystkich klientów, którzy wniosku ją o przyznanie limitów kredytowy ch procedurom weryfikacji ich wiarygodności finansowej i w zależności od jej oceny przyznawane są odpowiednie limity. W 2016 roku Spółka zakończyła prace nad modelem ratingowym, który wspiera proces przyznawania limitów partnerom handlowym. Spółka określa wytyczne w zakresie procesu zarządzania ryzykiem kredytowym partnerów handlowych w celu utrzymywania odpowiednich standardów w zakresie analizy kredytowej oraz bezpieczeństwa operacyjnego procesu w przekroju całej Grupy Kapitałowej. Na dzień 31 grudnia 20 17 roku koncentracja ryzyka u pojedynczego partnera transakcji handlowych Spółki nie przekraczała wartości 530,47 mln zł (5,97 % kapitałów własnych Spółki), z kolei na dzień 31 grudnia 2016 roku była to kwota 238,9 mln zł (3,38 % kapitałów własnych Spółki). Miarą ryzyka kredytowego jest kwota maksymalnego narażenia na ryzyko dla poszczególnych klas aktywów finansowych. Wartości księgowe aktywów finansowych reprezentują maksymalną ekspozycję kredytową. Maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe aktywów finans owych Nota 31 grudnia 2017 31 grudnia 2016 Udziały i akcje 14 6,3 6,3 Pochodne instrumenty finansowe (aktywa) 23 153,5 100,6 Należności z tytułu dostaw i usług 15 2.597,1 2.078,5 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 828,1 550,7 Pozostałe aktywa finansowe: 241,1 554,0 Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym 15 190,2 195,9 Lokaty 15 29,0 189,2 Cash pool 15 - 121,7 Depozyty zabezpieczające 15 15,8 43,5 Pozostałe 15 6,1 3,7 Razem 3.826,1 3.290, 1 W ocenie Zarządu, ryzyko zagrożonych aktywów finansowych jest odzwierciedlone poprzez dokonanie odpisów aktualizujących ich wartość. Informacje na temat wartości odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych zostały przedstawione w nocie 15.1. Analiza pod kątem koncentracji ryzyka kre dytowego w odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług została przedstawiona w nocie 15.1. Analiza wiekowania należności przeterminowanych, w przypadku których nie nastąpiła utrata wartości, została przedstawiona w nocie 15.1. 28. Zarządzanie kapitałem
  Celem polityki finansowej Grupy LOTOS S.A. jest zapewnienie długoterminowej płynności przy jednoczesnym stosowaniu odpowiedniej dźwigni finansowej, wspomagającej realizację celu nadrzędnego, jakim jest maksymalizacja stopy zwrotu na kapitale przynależnym akcjonariuszom. Realizacja powyższego celu dokon uje się poprzez dążenie do osiągnięcia pożądanej struktury finansowania. Grupa LOTOS S.A. monitoruje strukturę finansowania stosując wskaźnik relacji długu do kapitału własnego, który jest liczony jako stosunek zadłużenia netto do kapitału własnego. Do za dłużenia netto Spółka wlicza kredyty, pomniejszone o śro dki pieniężne i ich ekwiwalenty.
  Nota 31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  Kredyty długoterminowe 22 1.839,8 3.201,3 Kredyty krótkoterminowe 22 899,9 1.083,6 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 (828,1) (550,7) Zadłużenie netto 1.911,6 3.734,2 Kapitał własny razem 8.892,3 7.069,6
  Stosunek zadłużenia netto do kapitału własnego 0,21 0,53  GRUPA LOTOS S.A. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  46
  29. Zobowiązania i aktywa warunkowe
  29.1 Informacje o istotnych postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej i innych ryzykach
  Rozliczenia podatkowe
  W roku 2015 rozliczenia Spółki w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) za lata 2010 - 2011 były przedmiotem dwóch postępowań kontrolnych prowadzonych przez organy kontroli skarbowej. W dniu 23 czerwca 2015 roku Spółka otrzymała w ramach prowadzonych postępowań protokoły z badania ksiąg podatkowych, do których złożyła zastrzeżenia. W dniu 30 września 2015 roku Spółka otrzymała dwie decyzje wydane przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy, w których to organ skarbowy określił wysokość zobowią zania w podatku od towarów i usług (VAT) za okres styczeń – grudzień 2010 roku oraz styczeń – grudzień 2011 roku oraz wykazał zaległości w kwocie 48,4 mln zł za rok 2010 oraz 112,5 mln zł za rok 2011. W decyzjach Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej stw ierdz ił, że transakcje, w których uczestniczyli dwaj kontrahenci Spółki związane były z udziałem w oszustwie podatkowym i zarzucił Spó łce brak dołożenia należytej staranności w zawieraniu transakcji z tymi kontrahentami i że Spółka co najmniej powinna była wied zieć o tym, że ww. transakcje wiązały się i były konsekwencją oszustwa podatkowego popełnionego na wcześniejszym etapie obrotu, co w konsekwencji nie daje prawa do odliczenia podatku VAT. Po przeanalizowaniu otrzymanych decyzji Spółka uznała zarzuty przeds tawione przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej za całkowicie nieuzasadnione i w związku z tym w dniu 14 października 2015 roku złożyła do Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku odwołania od ww. decyzji. Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku utrzymał w mocy decy zje Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy, a wniesione w 1 półroczu 2016 roku przez Spółkę skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zostały oddalone. Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego obie decyzje Dyrektora Urzędu Ko ntroli Skarbowej w Bydgoszczy określające Spółce zobowiązanie w podatku VAT za poszczególne miesiące roku 2010 i roku 2011 pozostają w mocy. W 3 kwartale 2016 roku Spółka złożyła skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Spółka ocz ekuje na wyznaczenie terminu rozprawy. W 2016 roku rozliczenia Spółki w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) za okres listopad 2014 roku – wrzesień 2015 roku były przedmiotem postępowania kontrolnego prowadzonego przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skar bowej w Gdańsku. W związku z toczącym się postępowaniem oraz otrzymaniem w dniu 7 grudnia 2016 roku protokołu z badania ksiąg podatkowych Spółka złożyła korekty deklar acji VAT w zakresie obniżenia podatku naliczonego na łączną kwotę 34,3 mln zł. Regulacje dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz obciążeń związanych z ubezpieczeniami społecznymi podlegają częstym zmianom. Te częste zmiany powodują brak odpowiednich punktów odniesienia, niespójne interpretac je oraz niel iczne ustanowione precedensy, które mogłyby mieć zastosowanie. Obowiązujące przepisy zawierają również niejasności, które powodują różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych, zarówno pomiędzy organami państwowymi jak i organami p aństwowymi i przedsiębiorstwami. Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności (na przykład kwestie celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów, które uprawnione są do nakładania wysokich kar i grzywien, a wszelkie dodatkowe zobowiąza nia podatkowe, wynikające z kontroli, muszą zostać zapłacone wraz z wysokimi odsetkami. Te warunki powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest większe niż w krajach o bardziej dojrzałym systemie podatkowym. W konsekwencji, kwoty prezentowane i ujawniane w sprawozdaniach finansowych mogą się zmienić w przyszłości w wyniku ostatecznej decyzji organu kontroli podatkowej. Z dniem 15 lipca 2016 roku do Ordynacji Podatkowej zostały wprowadzone zmiany w celu uwzględnienia postanowień Ogólnej Klauzu li Zapobiegającej Nadużyciom (z ang. General Anti -Abuse Rule „GAAR”). GAAR ma zapobiegać powstawaniu i wykorzystywaniu sztucznych struktur prawnych tworzonych w celu uniknięcia zapłaty podatku w Polsce. GAAR definiuje unikanie opodatkowania, jako czynność dok onaną przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisy ustawy podatkowej. Zgodnie z GAAR taka czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działa nia był sztuczny. Wszelkie występowanie (i) nieuzasadnionego dzielenia operacji, (ii) angażowania podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia ekonomicznego lub gospodarczego, (iii) elementów wzajemnie się znoszących lub kompensujących oraz (iv) inne dzia łania o podobnym działaniu do wcześniej wspomnianych, mogą być potraktowane jako przesłanka istnienia sztucznych czynności podlegających przepisom GAAR. Nowe regulacje będą wymagać znacznie większego osądu przy ocenie skutków podatkowych poszczególnych transakcj i. Klauzulę GAAR należy stosować w odniesieniu do transakcji dokonanych po jej wejściu w życie oraz do transakcji, które zostały przeprowadzone przed wejściem w życie klauzuli GAAR, ale dla których po dacie wejścia klauzuli w życie korzyści były lub są n adal osiągane. Wdrożenie powyższych przepisów umożliwi polskim organom kontroli podatkowej kwestionowanie realizowanych przez podatników prawnych ustaleń i porozumień, takich jak restrukt uryzacja i reorganizacja grupy.
  29.2 Pozostałe zobowiązania warunkowe
  Od d nia kończącego poprzedni rok finansowy, tj. 31 grudnia 2016 roku do dnia publikacji niniejszego sprawozdania finansowego nie wystąpiły zmiany w zakresie pozostałych istotnych zobowiązań warunkowych Spółki, z wyjątkiem poręczeń udzielonych spółkom zależnym , o których mowa w nocie 30.1 .  GRUPA LOTOS S.A. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  47
  30. Informacje o podmiotach powiązanych
  30.1 Informacje o istotnych transakcjach z jednostkami powiązanymi, w których Grupa LOTOS S.A. posiada udziały i akcje
  Nota 2017 2016
  Jednostki zależne
  Sprzedaż 11.34 3,6 8.301,1
  Zakupy 1.416,9 1.319,8
  Zakupy rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych 16,3 10,9
  Otrzymane dywidendy 8.6 220,3 113,4
  Przychody z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek 8.6 10,2 3,9
  Przychody z tytułu odsetek od cash pool 8.6 0,5 3,2
  Wspólne przedsięwzięcia
  Sprzedaż 423,1 205,8 Nota 31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  Jednostki zależne Należności 1.451,1 1.219,4
  Dopłaty do kapitału 15 121,3 237,7
  Cash pool 15 - 121,7
  Należności z tytułu pożyczek 15 190,2 195,9
  Zobowiązania 25 187, 9 158,2
  Wspólne przedsięwzięcia
  Należności 33,8 16,0 Na dzień 31 grudnia 2017 roku wartość należności z tytułu dostaw i usług od podmiotów powiązanych objętych cesją wynosiła 1.4 77,3 mln zł (31 grudnia 2016: 1.210,7 mln zł). Grupa LOTOS S.A. udzieliła następujących poręczeń spółkom Grupy Kapitałowej: • poręczenie zabezpieczenia wierzytelności wobec obligatariuszy Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. oraz Polski Fundusz Rozwojowy S.A. w związku z programem emisji obligacji senioralnych i podporządkowanych s półki B8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BALTIC S.K.A. do maksymalnej kwoty 113,5 mln zł, • zabezpieczenie środków na zakup nowoczesnego taboru do obsługi połączeń intermodalnych przez spółkę LOTOS Kolej Sp. z o.o. w kwocie 51,8 mln zł. W okresie p orównywalnym Spółka nie udzielała poręczeń jednostkom powiązanym. W roku 2017 spółka LOTOS Paliwa Sp. z o.o. dokonała zwrotu dopłaty do kapitału w wysokości 116,4 mln zł (wpływy z tego tytułu zostały wykazane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych z dzia łalności inwestycyjnej w pozycji Zwrot dopłaty do kapitału spółki LOTOS Paliwa Sp. z o.o.). W latach 2016 - 2017 Grupa LOTOS S.A. udzieliła pożyczek spółkom zależnym segmentu wydobywczego. W roku 2017 Spółka udzieliła pożyczki w kwocie 2,5 mln zł spółce LOTOS Upstream Sp. z o.o., która na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego została spłacona w pełnej wysokości. W okresie porównywalnym Spółka udzieliła pożyczek w kwocie 183,6 mln zł. W roku 2016 jednostki powiązane ni e dokonywały spłaty pożyczek. W ydatk i z tytułu udzielonych pożyczek jednostkom powiązanym zostały zaprezentowane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych z działa lności inwestycyjnej w pozycji Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym . W pływy z tytułu spłaty udzielonych pożyczek jednostkom powiązanym zostały zaprezentowane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej w pozycji Spłata pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym . Poniżej przedstawiono informacje n a temat udzielonych pożyczek na dzień 31 grudnia 2017 roku:
  Jednostka powiązana Kwota pożyczki według umowy Termin spłaty pożyczki Zabezpieczenie Warunki finansowe (warunki oprocentowania) PLN (mln ) Waluta (mln )
  LOTOS Petrobaltic S.A.
  90,0 - 31.01.2018
  weksel własny "in blanco" z klauzulą "bez protestu" wraz z deklaracją wekslową
  oprocentowanie pożyczki w skali roku jest zmienne, określone w oparciu o stawkę W IBOR 6M powiększoną o marżę
  81,5 22,0 USD 31.12.2019
  weksel własny "in blanco" z klauzulą "bez protestu" wraz z deklaracją wekslową
  oprocentowanie pożyczki w skali roku jest zmienne, określone w oparciu o stawkę LIBOR 6M powiększoną o marżę
  Energobaltic Sp. z o.o. 10,0 - 30.06.2018
  hipoteka wpisana na pierwszym miejscu do kwoty 15 mln oraz weksel własny "in blanco" z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową
  oprocentowanie pożyczki w skali roku jest zmienne, określone w oparciu o stawkę W IBOR 6M powiększoną o marżę
  Ponadto w roku 2017 Spółka wniosła wkłady pieniężne z tytułu objęcia nowych udziałów (podwyższenie kapitału ) w spółkach LOTOS Lab Sp. z o. o. oraz LOTOS Upstream Sp. z o. o. odpowiednio w kwotach 98 mln zł oraz 520 mln zł. W ydatki z tytułu objęcia nowych udziałów zos tały zaprezentowane w sprawozdaniu z przepł ywów pieniężnych z działalności inwestycyjnej w pozycji Zakup udziałów i akcji w jednostkach powiązanych .


  GRUPA LOTOS S.A. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  48
  30.2 Podmiot sprawujący kontrolę nad Spółką
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień 31 grudnia 2016 roku Skarb Państwa był właścicielem 53,19% akcji Grupy LOTOS S.A. W latach 2016 i 2017 nie wystąpiły istotne transakcje pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Skarbem Państwa.
  30.3 Transakcje z jednostkami powiązanymi, w których Skarb Państwa sprawuje kontrolę, współkontrolę lub ma na nie znaczący wpływ
  W roku 2017 oraz 2016 Grupa LOTOS S.A. przeprowadziła transakcje z podmiotami powiązanymi poprzez Skarb Państwa, których łączna wartość była istotna. Transakcje były przeprowadzone na zasadach rynkowych i związane były z bieżącą działalnością operacyjną Spółki. Transakcje dotyc zyły głównie sprzedaży paliw, zakupu ropy naftowej i gazu ziemnego oraz innych paliw .
  2017 2016
  Sprzedaż 201,1 121,6
  Zakupy 1.400,6 1.050,4
  31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  Należności 41,3 1,0
  Zobowiązania 226,9 166,9 Ponadto, na dzień 31 grudnia 2017 roku Spółka wykazuje zobowiązania z tytułu kredytów wobec bank ów, nad którym i Skarb Państwa sprawuje kontrolę, współkontrolę lub ma na nie znaczący wpływ na łączną kwotę 341,8 mln zł (PKO BP S.A. i PEK AO S.A) (31 grudnia 2016 roku: 263,0 mln zł PKO BP S.A. ).
  30.4 Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organ ów zarządzających i nadzorujących
  W ynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki 2017 2016
  Zarząd
  Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia) 2,6 1,5
  Zarząd – jednostki zależne (1)
  Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia) 0,3 3,0 Rada Nadzorcza
  Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia) 0,6 0,3 Razem (2) 3,5 4,8
  Pozostałe świadczenia pracownicze 31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  Zarząd
  Świadczenia po okresie zatrudnienia, nagrody jubileuszowe i pozostałe świadczenia - 0,3 Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu nagrody rocznej (3) 1,4 0,1 Razem 1,4 0,4 (1) W ynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu Spółki z tytułu pełnienia funkcji we władzach spółek bezpośrednio i pośrednio zależnych. (2) W artość wynagrodzenia uwzględnia zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. (3) Zgodnie z ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami . W latach 2017 i 2016 Spółka nie zawierała żadnych znaczących transakcji z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej, nie udzielała wymienionym osobom żadnych pożyczek, zaliczek, gwara ncji, ani nie zawierała żadnych innych umów o charakterze nierynkowym, bądź o istotnym wpływie na niniejsze sprawozdanie finansowe. W latach 2017 i 2016 , na podstawie złożonych oświadczeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, Spółka nie uzyskała wiedzy o transakcjach zawartych przez ich małżonków, krewnych lub powinowatych w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kura teli, bądź z innymi osobami, z którymi mają osobiste powiązania ze Spółką lub z podmiotem Grupy Kapitałowej LOTOS.
  30.5 Wynagrodzenie wypłacone lub należne pozostałym członkom głównej kadry kierowniczej
  W ynagrodzenie wypłacone głównej kadrze kierowniczej (za wyjątkiem członków Zarządu Spółki) 2017 2016
  Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia), w tym: 29,0 23,9 - wypłacona nagroda roczna 5,5 (1) 5,1 (2) - wypłacona nagroda jubileuszowa 0,5 0,5 Pozostałe świadczenia pracownicze 31 grudnia 2017 31 grudnia 2016 Świadczenia po okresie zatrudnienia, nagrody jubileuszowe i pozostałe świadczenia 9,6 8,6 Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu nagrody rocznej 6,4 6,5 Razem 16,0 15,1 (1) W ypłacone w 2017 roku wynagrodzenie z ty tułu nagrody rocznej za rok 2016 . (2) W ypłacone w 2016 roku wynagrodzenie z tytułu nagrody rocznej za rok 2015 . W roku 2017 Spółka nie udziela ła istotnych pożyczek członkom głó wnej kadry kierowniczej. W okresie porównywalnym Spółka nie udzielała pożyczek członkom głównej kadry kierowniczej .


  GRUPA LOTOS S.A. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  49
  30.6 Transakcje z podmiotami powiązanymi poprzez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
  W 2017 roku Grupa LOTOS S.A. przeprowadzała transakcje ze stronami powiązanymi poprzez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Transakcje były przeprowadzone na zasadach rynkowych i związane były z bieżącą działalnością operacyjną Spółki, a dot yczyły głównie zakupu ubezpieczeń cywilno -prawnych i majątkowych w kwocie 24,6 mln zł (w roku 2016: 2,7 mln zł). Na dzień 31 grudnia 2017 roku saldo z tytułu nierozliczonych transakcji ze stronami powiązanymi poprzez członków Za rządu i Rady Nadzorc zej Spółki wynosiło 0,1 mln zł.
  31. Sprawozdanie finansowe wg rodzajów działalności energetycznej – wybrane pozycje
  Grupa LOTOS S.A. jako przedsiębiorstwo energetyczne, zgodnie z art.44 ustawy Prawo energetyczne, wyodrębnia trzy rodzaje działalności energetycznej, dla których, ewidencjonuje odrębnie przychody i koszty oraz zyski i straty , a także pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej. Działalność energetyczna Spółki, zgodnie z przyznanymi koncesjami, obejmuje: - obrót paliwem gazowym - wytwarzanie energii w postaci ciepła - przesyłanie energii w postaci ciepła - przesyłanie energii elektrycznej - obrót energią elektryczną Przychody ze sprzedaży i koszty sprzedanych produktów z działalności energetycznej przypisane są bezpośrednio do poszczególnych rodzajów tej działalności, natomiast koszty ogólnozakładowe, pozostałe koszty i przychody operacyjne oraz koszty i przychody finansowe są alokowane odpowiednimi kluczami podziałowymi. Koszty dzielone są proporcjonalnie do kosztu sprzedanych produktów, a przychody odpowiednio do przychodów netto ze sprzedaży. Pozycje bilansowe przypisane są bezpośrednio do rodzajów działalności lub wyliczone kluczami podziałowymi. Rzeczowe aktywa trwałe i aktywa niematerialne odnoszą się bezpośrednio do maj ątku, wykorzystyw anego do produkcji energii. Ich wartość została przypisana do rodzajów działalności energetycznej przy wykorzystaniu wskaźnika ilości sprzedanej energii do i lości energii wyprodukowanej. Aktywa lub rezerwy z tytułu podatku odroczonego obe jmują podatek odroczony z tytułu rezerw pracowniczych oraz r óżnicy amortyzacji podatkowej i bilansowej majątku, wykorzystywanego do produkcji energii. Pozycje te zostały przypi sane do rodzajów działalności w oparciu o podany wyżej wskaźnik ilościowy. Zapa sy przypisane działalności energetycznej obejmują materiały i półprodukty. Kluczem podziału ich wartości jest stosunek kosztu sprzedanych produktów z działalności energetycznej do kosztu sprzedanych produktów ogółem. Należności przypisane są bezpośrednio do poszczególnych rodzajów działalności na podstawie faktur sprzedaży. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty zostały przypisane do rodzajów działalności energetycznej p roporcjonalnie do przychodów ze sprzedaży z tej działalności. W pozycji Zyski zatrzymane prezentowane są wyniki z rodzajów działalności wykazane w Sprawozdaniu z całkowitych dochodów, skumulowane wyniki z lat ubiegłych oraz elementy bilansuj ące pozycje aktywów i pasywów. Świadczenie pracownicze oraz pozostałe zobowiązania i rezerwy zostały p rzypisane do rodzajów działalności w oparciu o wskaźnik ilościowy energii sprzedanej do wyprodukowanej. Kluczem podziałowym dla Zobowiązań z tytułu dostaw i usług jest stosunek kosztu sprzedanych produktów z działalności energety cznej do kosztu sprzedanyc h produktów ogółem. Spółka za rok 2017 oraz porównywalny rok 2016 nie osiągnęła przychodów z tytułu wykonywania prawa własności do sieci przesyłowej lub sieci dystrybucyjnej. Sporządzone odrębnie sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2017 oraz sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku według rodzajów działalności energetycznej wraz z wybranymi notami dodatkowymi przedstawiono poniżej.


  GRUPA LOTOS S.A. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  50
  Nota 2017 2016 Przychody ze sprzedaży 8.1 21.009,2 18.110,0 - z działalności podstawowej 20.999,6 18.101,0 - z działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym 0,1 0,1 - z działalności w zakresie wytwarzania ciepła 3,2 2,9 - z działalności w zakresie przesyłu ciepła 0,4 0,3 - z działalności w zakresie przesyłu energii elektrycznej 2,4 2,2 - z działalności w zakresie obrotu energia elektryczną 3,5 3,5 Koszt własny sprzedaży 8.2 (18.878,9) (15.578,2) - z działalności podstawowej (18.870,8) (15.569,8) - z działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym (0,1) (0,1) - z działalności w zakresie wytwarzania ciepła (3,1) (3,5) - z działalności w zakresie przesyłu ciepła (0,7) (0,8) - z działalności w zakresie przesyłu energii elektrycznej (0,7) (0,5) - z działalności w zakresie obrotu energia elektryczną (3,5) (3,5) Zysk/(Strata) na sprzedaży 2.130,3 2.531,8 - z działalności podstawowej 2.128,8 2.531,2 - z działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym - - - z działalności w zakresie wytwarzania ciepła 0,1 (0,6) - z działalności w zakresie przesyłu ciepła (0,3) (0,5) - z działalności w zakresie przesyłu energii elektrycznej 1,7 1,7 - z działalności w zakresie obrotu energia elektryczną - - Koszty sprzedaży 8.2 (694,8) (774,9) - z działalności podstawowej (694,8) (774,9) - z działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym - - - z działalności w zakresie wytwarzania ciepła - - - z działalności w zakresie przesyłu ciepła - - - z działalności w zakresie przesyłu energii elektrycznej - - - z działalności w zakresie obrotu energia elektryczną - - Koszty ogólnego zarządu 8.2 (217,3) (201,9) - z działalności podstawowej (217,3) (201,9) - z działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym - - - z działalności w zakresie wytwarzania ciepła - - - z działalności w zakresie przesyłu ciepła - - - z działalności w zakresie przesyłu energii elektrycznej - - - z działalności w zakresie obrotu energia elektryczną - - Pozostałe przychody operacyjne 8.4 21,2 24,6 - z działalności podstawowej 21,2 24,6 - z działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym - - - z działalności w zakresie wytwarzania ciepła - - - z działalności w zakresie przesyłu ciepła - - - z działalności w zakresie przesyłu energii elektrycznej - - - z działalności w zakresie obrotu energia elektryczną - - Pozostałe koszty operacyjne 8.5 (18,7) (91,7) - z działalności podstawowej (18,7) (91,7) - z działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym - - - z działalności w zakresie wytwarzania ciepła - - - z działalności w zakresie przesyłu ciepła - - - z działalności w zakresie przesyłu energii elektrycznej - - - z działalności w zakresie obrotu energia elektryczną - - Zysk operacyjny 1.220,7 1.487,9 - z działalności podstawowej 1.219,2 1.487,3 - z działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym - - - z działalności w zakresie wytwarzania ciepła 0,1 (0,6) - z działalności w zakresie przesyłu ciepła (0,3) (0,5) - z działalności w zakresie przesyłu energii elektrycznej 1,7 1,7 - z działalności w zakresie obrotu energia elektryczną - - Przychody finansowe 8.6 595,8 143,0 - z działalności podstawowej 595,6 143,0 - z działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym - - - z działalności w zakresie wytwarzania ciepła - - - z działalności w zakresie przesyłu ciepła - - - z działalności w zakresie przesyłu energii elektrycznej 0,1 - - z działalności w zakresie obrotu energia elektryczną 0,1 - Koszty finansowe 8.7 (117,7) (202,8) - z działalności podstawowej (117,7) (202,8) - z działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym - - - z działalności w zakresie wytwarzania ciepła - - - z działalności w zakresie przesyłu ciepła - - - z działalności w zakresie przesyłu energii elektrycznej - - - z działalności w zakresie obrotu energia elektryczną - - Zysk ze zbycia inwestycji - - Zysk przed opodatkowaniem 1.698,8 1.428,1 - z działalności podstawowej 1.697,1 1.427,5 - z działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym - - - z działalności w zakresie wytwarzania ciepła 0,1 (0,6) - z działalności w zakresie przesyłu ciepła (0,3) (0,5) - z działalności w zakresie przesyłu energii elektrycznej 1,8 1,7 - z działalności w zakresie obrotu energia elektryczną 0,1 - Podatek dochodowy 9.1 (279,3) (267,3) - z działalności podstawowej (279,0) (267,0) - z działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym - - - z działalności w zakresie wytwarzania ciepła - - - z działalności w zakresie przesyłu ciepła - - - z działalności w zakresie przesyłu energii elektrycznej (0,3) (0,3) - z działalności w zakresie obrotu energia elektryczną - -


  GRUPA LOTOS S.A. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  51
  Nota 2017 2016 Zysk netto 1.419,5 1.160,8 - z działalności podstawowej 1.418,1 1.160,5 - z działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym - - - z działalności w zakresie wytwarzania ciepła 0,1 (0,6) - z działalności w zakresie przesyłu ciepła (0,3) (0,5) - z działalności w zakresie przesyłu energii elektrycznej 1,5 1,4 - z działalności w zakresie obrotu energia elektryczną 0,1 -
  Nota 31 grudnia 2017 31 grudnia 2016 AKTYWA
  Aktywa trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe 12 6.042,6 6.045,0 - działalność podstawowa 6.035,3 6.038,5 - działalność w zakresie obrotu gazem ziemnym - - - działalność w zakresie wytwarzania ciepła 1,5 1,2 - działalność w zakresie przesyłu ciepła 1,2 1,1 - działalność w zakresie przesyłu energii elektrycznej 4,6 4,2 - działalność w zakresie obrotu energia elektryczną - - Aktywa niematerialne 13 99,9 104,6 - działalność podstawowa 99,9 104,6 - działalność w zakresie obrotu gazem ziemnym - - - działalność w zakresie wytwarzania ciepła - - - działalność w zakresie przesyłu ciepła - - - działalność w zakresie przesyłu energii elektrycznej - - - działalność w zakresie obrotu energia elektryczną - - Udziały i akcje 14 2.288,5 1.670,5 Aktywa z tytułu podatku odroczonego 9.3 - 18,5 - działalność podstawowa - 18,6 - działalność w zakresie obrotu gazem ziemnym - - - działalność w zakresie wytwarzania ciepła - - - działalność w zakresie przesyłu ciepła - - - działalność w zakresie przesyłu energii elektrycznej - (0,1) - działalność w zakresie obrotu energia elektryczną - - Pochodne instrumenty finansowe 23 0,7 20,8 Pozostałe aktywa długoterminowe 15 208,7 468,1 Aktywa trwałe razem 8.640,4 8.327,5 - działalność podstawowa 8.633,1 8.321,1 - działalność w zakresie obrotu gazem ziemnym - - - działalność w zakresie wytwarzania ciepła 1,5 1,2 - działalność w zakresie przesyłu ciepła 1,2 1,1 - działalność w zakresie przesyłu energii elektrycznej 4,6 4,1 - działalność w zakresie obrotu energia elektryczną - - Aktywa obrotowe
  Zapasy 16 3.335,5 3.092,8 - działalność podstawowa 3.334,9 3.092,0 - w tym zapasy obowiązkowe 2.116,9 2.015,9 - działalność w zakresie obrotu gazem ziemnym - - - działalność w zakresie wytwarzania ciepła 0,4 0,5 - działalność w zakresie przesyłu ciepła 0,1 0,2 - działalność w zakresie przesyłu energii elektrycznej 0,1 0,1 - działalność w zakresie obrotu energia elektryczną - - Należności z tytułu dostaw i usług 15 2.597,1 2.078,5 - działalność podstawowa 2.595,9 2.077,5 - działalność w zakresie obrotu gazem ziemnym - - - działalność w zakresie wytwarzania ciepła 0,5 0,4 - działalność w zakresie przesyłu ciepła 0,1 - - działalność w zakresie przesyłu energii elektrycznej 0,2 0,2 - działalność w zakresie obrotu energia elektryczną 0,4 0,4 Pochodne instrumenty finansowe 23 152,8 79,8 Pozostałe aktywa krótkoterminowe 15 225,4 401,3 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 828,1 550,7 - działalność podstawowa 827,6 550,2 - działalność w zakresie obrotu gazem ziemnym - - - działalność w zakresie wytwarzania ciepła 0,1 0,1 - działalność w zakresie przesyłu ciepła - - - działalność w zakresie przesyłu energii elektrycznej 0,1 0,1 - działalność w zakresie obrotu energia elektryczną 0,3 0,3 Aktywa obrotowe razem 7.138,9 6.203,1 - działalność podstawowa 7.136,6 6.200,8 - działalność w zakresie obrotu gazem ziemnym - - - działalność w zakresie wytwarzania ciepła 1,0 1,0 - działalność w zakresie przesyłu ciepła 0,2 0,2 - działalność w zakresie przesyłu energii elektrycznej 0,4 0,4 - działalność w zakresie obrotu energia elektryczną 0,7 0,7 Aktywa razem 15.779,3 14.530,6 - działalność podstawowa 15.769,7 14.521,9 - działalność w zakresie obrotu gazem ziemnym - - - działalność w zakresie wytwarzania ciepła 2,5 2,2 - działalność w zakresie przesyłu ciepła 1,4 1,3 - działalność w zakresie przesyłu energii elektrycznej 5,0 4,5 - działalność w zakresie obrotu energia elektryczną 0,7 0,7 KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
  Kapitał własny Kapitał podstawowy 18 184,9 184,9 Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji 19 2.228,3 2.228,3


  GRUPA LOTOS S.A. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  52
  Nota 2017 2016 Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych 20 (225,2) (812,8) Zyski zatrzymane 21 6.704,3 5.469,2 - działalność podstawowa 6.695,7 5.461,3 - działalność w zakresie obrotu gazem ziemnym - - - działalność w zakresie wytwarzania ciepła 2,4 2,1 - działalność w zakresie przesyłu ciepła 1,4 1,3 - działalność w zakresie przesyłu energii elektrycznej 4,8 4,5 - działalność w zakresie obrotu energia elektryczną - - Kapitał własny razem 8.892,3 7.069,6 - działalność podstawowa 8.883,7 7.061,7 - działalność w zakresie obrotu gazem ziemnym - - - działalność w zakresie wytwarzania ciepła 2,4 2,1 - działalność w zakresie przesyłu ciepła 1,4 1,3 - działalność w zakresie przesyłu energii elektrycznej 4,8 4,5 - działalność w zakresie obrotu energia elektryczną - - Zobowiązania długoterminowe
  Kredyty 22 1.839,8 3.201,3 Pochodne instrumenty finansowe 23 6,7 31,1 Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego 9.3 227,2 - - działalność podstawowa 227,1 - - działalność w zakresie obrotu gazem ziemnym - - - działalność w zakresie wytwarzania ciepła - - - działalność w zakresie przesyłu ciepła - - - działalność w zakresie przesyłu energii elektrycznej 0,1 - - działalność w zakresie obrotu energia elektryczną - - Świadczenia pracownicze 24 58,6 61,1 - działalność podstawowa 58,6 61,1 - działalność w zakresie obrotu gazem ziemnym - - - działalność w zakresie wytwarzania ciepła - - - działalność w zakresie przesyłu ciepła - - - działalność w zakresie przesyłu energii elektrycznej - - - działalność w zakresie obrotu energia elektryczną - - Pozostałe zobowiązania i rezerwy 25 17,5 19,0 Zobowiązania długoterminowe razem 2.149,8 3.312,5 - działalność podstawowa 2.149,7 3.312,5 - działalność w zakresie obrotu gazem ziemnym - - - działalność w zakresie wytwarzania ciepła - - - działalność w zakresie przesyłu ciepła - - - działalność w zakresie przesyłu energii elektrycznej 0,1 - - działalność w zakresie obrotu energia elektryczną - - Zobowiązania krótkoterminowe
  Kredyty 22 899,9 1.083,6 Pochodne instrumenty finansowe 23 72,7 150,4 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 25 2.122,3 1.598,2 - działalność podstawowa 2.121,4 1.597,4 - działalność w zakresie obrotu gazem ziemnym - - - działalność w zakresie wytwarzania ciepła 0,1 0,1 - działalność w zakresie przesyłu ciepła - - - działalność w zakresie przesyłu energii elektrycznej 0,1 - - działalność w zakresie obrotu energia elektryczną 0,7 0,7 Świadczenia pracownicze 24 51,9 48,3 - działalność podstawowa 51,9 48,3 - działalność w zakresie obrotu gazem ziemnym - - działalność w zakresie wytwarzania ciepła - - - działalność w zakresie przesyłu ciepła - - - działalność w zakresie przesyłu energii elektrycznej - - - działalność w zakresie obrotu energia elektryczną - - Pozostałe zobowiązania i rezerwy 25 1.590,4 1.268,0 - działalność podstawowa 1.590,4 1.268,0 - działalność w zakresie obrotu gazem ziemnym - - - działalność w zakresie wytwarzania ciepła - - - działalność w zakresie przesyłu ciepła - - - działalność w zakresie przesyłu energii elektrycznej - - - działalność w zakresie obrotu energia elektryczną - - Zobowiązania krótkoterminowe razem 4.737,2 4.148,5 - działalność podstawowa 4.736,3 4.147,7 - działalność w zakresie obrotu gazem ziemnym - - - działalność w zakresie wytwarzania ciepła 0,1 0,1 - działalność w zakresie przesyłu ciepła - - - działalność w zakresie przesyłu energii elektrycznej 0,1 - - działalność w zakresie obrotu energia elektryczną 0,7 0,7 Zobowiązania razem 6.887,0 7.461,0 - działalność podstawowa 6.886,0 7.460,2 - działalność w zakresie obrotu gazem ziemnym - - - działalność w zakresie wytwarzania ciepła 0,1 0,1 - działalność w zakresie przesyłu ciepła - - - działalność w zakresie przesyłu energii elektrycznej 0,2 - - działalność w zakresie obrotu energia elektryczną 0,7 0,7 Kapitał własny i zobowiązania razem 15.779,3 14.530,6 - działalność podstawowa 15.769,7 14.521,9 - działalność w zakresie obrotu gazem ziemnym - - - działalność w zakresie wytwarzania ciepła 2,5 2,2 - działalność w zakresie przesyłu ciepła 1,4 1,3 - działalność w zakresie przesyłu energii elektrycznej 5,0 4,5 - działalność w zakresie obrotu energia elektryczną 0,7 0,7


  GRUPA LOTOS S.A. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  53
  31.1 Przychody i koszty
  31.1.1 Przychody ze sprzedaży
  2017 2016 Sprzedaż produktów 20.080,0 17.630,5 - w tym efekt rozliczenia rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych (150,5) (111,7) Sprzedaż usług 139,1 129,9 - w zakresie wytwarzania ciepła 3,2 2,9 - w zakresie przesyłu ciepła 0,4 0,3 - w zakresie przesyłu energii elektrycznej 2,4 2,2 - pozostałych 133,1 124,5 Sprzedaż produktów i usług razem 20.219,1 17.760,4 Sprzedaż towarów 787,4 347,9 - gaz ziemny 0,1 0,1 - energia elektryczna 3,5 3,5 - pozostałe towary 783,8 344,3 Sprzedaż materiałów 2,7 1,7 Sprzedaż towarów i materiałów razem 790,1 349,6 Razem 21.009,2 18.110,0 - w tym do jednostek powiązanych 11.766,7 8.507,0
  31.1.2 Pozostałe przychody operacyjne
  2017 2016 Pozostałe przychody operacyjne 21,2 24,6 - z działalności podstawowej 21,2 24,6 - z działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym - - - z działalności w zakresie wytwarzania ciepła - - - z działalności w zakresie przesyłu ciepła - - - z działalności w zakresie przesyłu energii elektrycznej - - - z działalności w zakresie obrotu energia elektryczną - -
  31.1.3 Pozostałe koszty operacyjne
  2017 2016 Pozostałe koszty operacyjne 18,7 91,7 - z działalności podstawowej 18,7 91,7 - z działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym - - - z działalności w zakresie wytwarzania ciepła - - - z działalności w zakresie przesyłu ciepła - - - z działalności w zakresie przesyłu energii elektrycznej - - - z działalności w zakresie obrotu energia elektryczną - -


  GRUPA LOTOS S.A. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 Dodatkowe informacje i objaśnienia w mln zł
  54
  31.1.4 Koszty według rodzaju
  Nota 2017 2016 Amortyzacja 387,0 349,3 - z działalności podstawowej 386,5 348,4 - z działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym - - - z działalności w zakresie wytwarzania ciepła 0,1 0,2 - z działalności w zakresie przesyłu ciepła 0,1 0,4 - z działalności w zakresie przesyłu energii elektrycznej 0,3 0,3 - z działalności w zakresie obrotu energia elektryczną - - Zużycie materiałów i energii 17.044,0 14.565,5 - z działalności podstawowej 17.040,8 14.562,5 - z działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym - - - z działalności w zakresie wytwarzania ciepła 2,8 3,0 - z działalności w zakresie przesyłu ciepła 0,4 - - z działalności w zakresie przesyłu energii elektrycznej - - - z działalności w zakresie obrotu energia elektryczną - - Usługi obce 1.008,2 1.004,6 - z działalności podstawowej 1.008,0 1.004,3 - z działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym - - - z działalności w zakresie wytwarzania ciepła 0,1 0,2 - z działalności w zakresie przesyłu ciepła - - - z działalności w zakresie przesyłu energii elektrycznej 0,1 0,1 - z działalności w zakresie obrotu energia elektryczną - - Podatki i opłaty 410,5 353,4 - z działalności podstawowej 410,5 353,1 - z działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym - - - z działalności w zakresie wytwarzania ciepła - - - z działalności w zakresie przesyłu ciepła - 0,3 - z działalności w zakresie przesyłu energii elektrycznej - - - z działalności w zakresie obrotu energia elektryczną - - Koszty świadczeń pracowniczych 8.3 232,8 208,6 - z działalności podstawowej 232,4 208,3 - z działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym - - - z działalności w zakresie wytwarzania ciepła 0,1 0,1 - z działalności w zakresie przesyłu ciepła 0,2 0,1 - z działalności w zakresie przesyłu energii elektrycznej 0,1 0,1 - z działalności w zakresie obrotu energia elektryczną - - Pozostałe koszty rodzajowe 99,3 73,9 - z działalności podstawowej 99,1 73,9 - z działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym - - - z działalności w zakresie wytwarzania ciepła - - - z działalności w zakresie przesyłu ciepła - - - z działalności w zakresie przesyłu energii elektrycznej 0,2 - - z działalności w zakresie obrotu energia elektryczną - - Wartość sprzedanych towarów i materiałów 750,2 303,0 - z działalności podstawowej 746,6 299,4 - z działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym 0,1 0,1 - z działalności w zakresie obrotu energia elektryczną 3,5 3,5 Razem koszty według rodzaju 8.2 19.932,0 16.858,3 - z działalności podstawowej 19.923,9 16.849,9 - z działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym 0,1 0,1 - z działalności w zakresie wytwarzania ciepła 3,1 3,5 - z działalności w zakresie przesyłu ciepła 0,7 0,8 - z działalności w zakresie przesyłu energii elektrycznej 0,7 0,5 - z działalności w zakresie obrotu energia elektryczną 3,5 3,5 Zmiana stanu produktów oraz korekty kosztu własnego (141,0) (303,3) Razem 8.2 19.791,0 16.555,0 - z działalności podstawowej 19.782,9 16.546,6 - z działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym 0,1 0,1 - z działalności w zakresie wytwarzania ciepła 3,1 3,5 - z działalności w zakresie przesyłu ciepła 0,7 0,8 - z działalności w zakresie przesyłu energii elektrycznej 0,7 0,5 - z działalności w zakresie obrotu energia elektryczną 3,5 3,5

  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  1
  Sprawozdanie Zarządu
  z działalności Grupy LOTOS S.A.
  oraz jej grupy k apitałowej
  za rok 2017


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz j ej grupy kapitałowej za rok 2017
  2
  1. O Grupie LOTOS S.A. i jej grupie kapitałowej ................................ ................................ ................................ .................. 6
  1.1. Kluczowe aktywa, działalność oraz osiągane rezultaty ................................ ................................ ........................ 6
  1.2. Podstawowe informacje o organizacji i zarządzaniu ................................ ................................ ................................ . 8
  1.2.1 Struktura Grupy LOTOS S.A. i jej grupy kapitałowej ................................ ................................ ......................... 8
  2. S t r a t e g i a G r u p y K a p i t a ł o w e j L O T O S ................................ ................................ ................................ ............... 14
  2.1. „Stabilizacja i bezpieczny rozwój” Strategia Grupy LOTOS S.A. na lata 2017 – 2022 ................................ ........ 14
  2.2. Otoczenie makroekonomiczne w relacji do przyjętych założeń strategicznych ................................ .................. 14
  2.3. Realizacja strategii w 2017 roku – główne mierniki ................................ ................................ ............................ 15
  2.4. Realizacja celów strategicznych ................................ ................................ ................................ ........................ 17
  3. O t o c z e n i e m a k r o e k o n o m i c z n e G r u p y L O T O S S . A . i j e j g r u p y k a p i t a ł o w e j w 2 0 1 7 r o k u ........... 21
  3.1. Czynniki cenotwórcze na rynku ropy naftowej i gazu ziemnego ................................ ................................ ......... 21
  3.1.1. Zaludnienie świata ................................ ................................ ................................ ................................ .... 21
  3.1.2. Kondycja światowej gospodarki w 2017 roku ................................ ................................ ............................ 22
  3.1.3. Zmiany globalnych i regionalnych wartości podaży i popytu ropy naftowej w 2017 roku ........................... 22
  3.1.4. Wpływ kursu USD/PLN na działalność Grupy Kapitałowej LOTOS ................................ ........................... 25
  3.2. Ceny ropy naftowej i gazu ziemnego w 2017 roku ................................ ................................ ............................. 26
  3.3. Czynniki kształtujące rentowność działalności poszukiwawczo –wydobywczej i bieżące tendencje w branży .... 28
  3.4. Czynniki kształtujące rentowność działalności rafineryjnej oraz bieżące tendencje w branży ............................ 28
  4. D z i a ł a l n o ś ć o p e r a c y j n a G r u p y L O T O S S . A . i j e j g r u p y k a p i t a ł o w e j ................................ ................. 38
  4.1 Segment wydobywczy ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 38
  4.1.1. Charakterystyka aktywów wydobywczych, produkty i rynki zbytu ................................ ............................. 38
  4.1.2. Logistyka Segmentu wydobywczego ................................ ................................ ................................ ........ 43
  4.1.3. Otoczenie konkurencyjne dla działalności wydobywczej ................................ ................................ ........... 44
  4.1.4. Charakterystyka kierunków rozwoju Segmentu wydobywczego ................................ ................................ 45
  4.1.5. Podsumowanie szans i zagrożeń w Segmencie wydobywczym ................................ ................................ 47
  4 . 2 . S e g m e n t p r o d u k c j i i h a n d l u – r a f i n a c j a r o p y n a f t o w e j ................................ ................................ ... 50
  4.2.1. Otoczenie konkurencyjne dla działalności rafineryjnej Grupy LOTOS ................................ ....................... 50
  4.2.2. Podstawowe produkty, towary i usługi ................................ ................................ ................................ ...... 52
  4.2.3. Logistyka segmentu (kolejowa i morska) ................................ ................................ ................................ .. 54
  4.2.4. Logistyka - dane o zaopatrzeniu i zakupach ................................ ................................ ............................. 57
  4.2.5. Podsumowanie szans i zagrożeń ................................ ................................ ................................ .............. 59
  4.3. Segment produkcji i handlu – sprzedaż hurtowa i detaliczna ................................ ................................ ............. 60
  4.3.1. Otoczenie konkurencyjne dla działalności handlowej ................................ ................................ ................ 60
  4.3.2. Szara strefa na rynku paliw w Polsce ................................ ................................ ................................ ........ 61
  4.3.3. Kanały dystrybucji, produkty, rynki zbytu ................................ ................................ ................................ .. 61
  4.3.4. Charakterystyka branży detalicznej w Polsce ................................ ................................ ........................... 67
  4.3.5. Sieć stacji paliw LOTOS i jej pozycja konkurencyjna ................................ ................................ ................ 69
  5. S y t u a c j a f i n a n s o w a G r u p y L O T O S S . A . i j e j g r u p y k a p i t a ł o w e j ................................ ......................... 73
  5.1. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno -finansowych oraz ocena istotnych czynników i nietypowych
  zdarzeń ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 73
  5.1.1. Otoczenie makroekonomiczne ................................ ................................ ................................ .................. 73
  5.1.2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów ................................ ................................ .......... 74
  5.1.3. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej ................................ ................................ ................ 79
  5.1.4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych ................................ ................................ ....... 81


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz j ej grupy kapitałowej za rok 2017
  3
  5.1.5. Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym ........... 82
  5.1.6. Ocena czynników i zdarzeń o nietypowym charakterze mających wpływ na wyniki z działalności ............ 82
  5.1.7. Ocena sytuacji ekonomiczno – finansowej przy pomocy analizy wskaźnikowej ................................ ........ 82
  5.1.8. Wykorzystanie wpływów z emisji w ramach realizacji celów emisyjnych ................................ ................... 86
  5.1.9. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na
  2017 rok ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 86
  5.1.10. Analiz a jednostkowych wyników i sytuacji finansowej Grupy LOTOS S.A. ................................ ................ 86
  5.2. Główne inwestycje krajowe i zagraniczne oraz inwestycje kapitałowe ................................ ............................... 90
  5.2.1. Inwestycje rzeczowe ................................ ................................ ................................ ................................ . 90
  5.2.2. Inwestycje kapitałowe ................................ ................................ ................................ ............................... 91
  5 . 3 . F i n a n s o w a n i e ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 92
  5.3.1. Informacje na temat kredytów i pożyczek ................................ ................................ ................................ .......... 92
  5.3.1. Pozostałe umowy finansowe ................................ ................................ ................................ .................... 99
  5.3.2. Pożyczki wewnątrzgrupowe ................................ ................................ ................................ .................... 100
  5.3.3. Ocena dotycząca zarządzania zasobami finansowymi ................................ ................................ ........... 104
  5.4. Oświadczenia Zarządu ................................ ................................ ................................ ................................ .... 104
  5.4.1. W sprawie zgodności rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności Grupy
  LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej ................................ ................................ ................................ ... 104
  5.4.2. W sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ................................ . 104
  5.5. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ................................ ............. 105
  6. R y z y k a w d z i a ł a l n o ś c i G r u p y K a p i t a ł o w e j L O T O S ................................ ................................ .................. 108
  6.1. Model zarządzania ryzykiem ................................ ................................ ................................ ............................ 108
  6.1.1. Aktywne zarządzanie ryzykiem jako cel strategiczny ................................ ................................ .............. 109
  6.1.2. Proces zarządzania ryzykiem ................................ ................................ ................................ ................. 109
  6.1.3. Nadzór nad ryzykiem - uczestnicy systemu ................................ ................................ ............................ 110
  6.2. Kategorie ryzyk w działalności Grupy Kapitałowej LOTOS ................................ ................................ .............. 111
  7. O r g a n i z a c j a i z a r z ą d z a n i e w G r u p i e L O T O S S . A . i j e j g r u p i e k a p i t a ł o w e j ................................ ... 121
  7.1. Powiązania własnościowe i zasady zarządzania ................................ ................................ ............................. 121
  7.1.1. Informacje o posiadanych przez Grupę LOTOS S.A. oddziałach (zakładach) ................................ ......... 121
  7.1.2. Zmiany w powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Grupy LOTOS S.A. z innymi podmiotami ... 121
  7.1.3. Zmiany własnościowe w Grupie LOTOS S.A. i jej grupie kapitałowej ................................ ..................... 124
  7.1.4. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Grupą LOTOS S.A. i jej spółkami zależnymi .............. 127
  7.2. Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej LOTOS ................................ ................................ ................................ ..... 128
  7.2.1. Struktura zatrudnienia w Grupie Kapitałowej LOTOS ................................ ................................ .............. 128
  7.2.2. System kontroli programów akcji pracowniczych ................................ ................................ .................... 129
  7.2.3. Umowy zawarte pomiędzy emitentem a osobami zarządzającymi oraz wartość wynagrodzeń, nagród lub
  korzyści wypłaconych osobom zarządzającym i nadzorującym Grupę LOTOS S.A. ............................... 130
  7.3. Ochrona środowiska ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 132
  7.4. Istotne umowy oraz postępowania sądowe w 2017 roku ................................ ................................ ................. 134
  7.4.1. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe ................................ .. 134
  7.4.2. Umowa z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych ................................ ............. 134
  7.4.3. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego
  lub organem administracji publicznej ................................ ................................ ................................ ...... 135
  8. Informacje dotyczące akcji Grupy LOTOS S.A. ................................ ................................ ................................ ............ 137
  8.1. Grupa LOTOS S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych ................................ ................................ ............... 137


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz j ej grupy kapitałowej za rok 2017
  4
  8.2 Dywidenda ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 143
  8.3 Nabycie udziałów (akcji) własnych ................................ ................................ ................................ ................... 145
  8.4. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) GL S.A. oraz akcji i
  udziałów odpowiednio w podm iotach powiązanych emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i
  nadzorujących GL S.A. (dla każdej osoby oddzielnie) ................................ ................................ ..................... 145
  8.5. Umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez
  dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy ................................ ................................ .............................. 145
  9. Ład korporacyjny ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 147
  9.1. Akcjonariat 147
  9.1.1. Znaczne pakiety akcji ................................ ................................ ................................ .............................. 147
  9.1.2. Posiadacze papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych
  uprawnień ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 149
  9.1.3. Szczeólne uprawnienia Skarbu Państwa oraz ich wykonywanie w spółkach kapitałowych ..................... 149
  9.1.4. Ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu ................................ ................... 150
  9.1.5. Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych ................................ . 152
  9.2. Funkcjonowanie organów Spółki ................................ ................................ ................................ ..................... 153
  9.2.1. Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. ................................ ................................ .............................. 154
  9.2.2. Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. ................................ ................................ ................................ ...... 154
  9.2.3. Zarząd Grupy LOTOS S.A. oraz uprawnienia poszczeg ólnych członków ................................ ............... 158
  9.2.4. Zasady zmiany statutu Grupy LOTOS S.A. ................................ ................................ ............................. 163
  9.3. Zbiór zasad ładu korporacyjnego, które Grupa LOTOS S.A. stosowała w 2017 roku ................................ ....... 163
  10. Informacje niefinansowe i polityka różnorodności – ujawnienia jednostkowe i skonsolidowane ......... 171
  10.1. Opis modelu biznesowego Grupy LOTOS S.A. i grupy kapitałowej ................................ ................................ . 171
  10.2. Zagadnienia społeczne – wpływ na łańcuch wartości ................................ ................................ ...................... 171
  10.2.1. Opis i wskaźniki efektywności realizowanej polityki społecznej Spółki i Grupy - społeczna
  odpowiedzialność biznesu ................................ ................................ ................................ ...................... 171
  10.2.2. Procedury należytej staranności w obszarze realizowanej polityki społecznej ................................ ....... 173
  10.3. Środowisko naturalne – wpływ na łańcuch wartości ................................ ................................ ......................... 175
  10.3.1. Opis i wskaźniki efektywności realizowanej polityki ochrony środowiska w Spółce i Grupie ................... 175
  10.4. Zagadnienia pracownicze i realizowana polityka różnorodności - wpływ na łańcuch wartości ........................ 176
  10.4.1. Opis i wskaźniki efektywności realizowanej polityki zarządzania zasobami ludzkimi w Spółce i Grupie oraz
  procedury należytej staranności w tym obszarz e ................................ ................................ .................... 176
  10.5. Poszanowanie praw człowieka - wpływ na łańcuch wartości ................................ ................................ ........... 181
  10.5.1. Opis i wskaźniki efektywności realizowanej polityki poszanowania praw człowieka w Spółce i Grupie ... 181
  10.5.1. Procedury należytej staranności w obszarze poszanowania praw człowieka ................................ .......... 181
  10.6. Polityka przeciwdziałania korupcji - wpływ na łańcuch wartości ................................ ................................ ....... 182
  10.6.1. Opis i wskaźniki efektywności realizowanej polityki przeciwdziałania korupcji w Spółce i Grupie ............ 182
  10.6.2 Procedury należytej staranności w obszarze działań antykorupcyjnych ................................ ...................... 182
  10.7. Opis i rezultaty zarządzania istotnymi ryzykami związanymi z działalnością Spółki/Grupy, relacjami z otoczeniem
  i kontrahentami w opisanych wyżej 5 obsz arach ................................ ................................ ............................. 183  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz j ej grupy kapitałowej za rok 2017
  5
  O Grupie LOTOS S.A. i jej grupie kapitałowej
  Sprawozdanie Zarządu
  z działalności Grupy LOTOS S.A.
  oraz jej grupy kapitałowej
  za rok 2017


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz j ej grupy kapitałowej za rok 2017
  6
  1. O Grupie LOTOS S.A. i jej grupie kapitałowej
  1.1. Kluczowe aktywa, działalność oraz osiągane rezultaty
  Kluczowe aktywa i działalność
  Grupa Kapitałowa LOTOS jest drugim co do wielkości producentem paliw w Polsce. Gdańska rafineria jest jednym
  z najmłodszych i najnowocześniejszych, a jednocześnie jednym z najbardziej przyjaznych ekologicznie, kompleksów
  rafineryjnych w Europie.
  Grupa Kapitałowa LOTOS to jedyny koncern, który wydobywa węglowodory w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej
  Morza Bałtyckiego. Dodatkowo eksploatuje złoża ropy naftowej i gazu ziemnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym
  oraz na terytorium Lit wy.
  Działalność Grupy Kapitałowej LOTOS podzielona jest na 2 segmenty sprawozdawcze: wydobywczy (upstream)
  oraz produkcji i handlu ( do wnstream).
  W skład grupy kapitałowej, oprócz Grupy LOTOS (spółka matka, zarządzająca rafinerią w Gdańsk u), wchodzi obecnie
  17 spółek ze znakiem LOTOS. Dwie z nich mają swoją siedzibę poza terytorium Polski: na Litwie oraz w Norwegii.
  Działalność Grupy Kapitałowej LOTOS koncentruje się na wydobyciu i przerobie ropy naftowej oraz hurtowej
  i detalicznej sprzedaży produktów naftowych. Należą do nich:
  • paliwa (benzyna bezołowiowa, olej napędowy i lekki olej opałowy)
  • ciężki olej opałowy
  • asfalty
  • paliwo lotnicze
  • benzyna surowa
  • gaz płynny propan -butan (LPG)
  • oleje bazowe
  Grupa LOTOS notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 30 czerwca 2005 roku.
  Wizja
  Grupa Kapitałowa LOTOS to :
  • optymalnie zintegrowany pionowo producent paliw i produktów chemicznych najwyższej jakości,
  • dostawca wysoko wyspecjalizowanych usług logistycznych i serwisowych,
  • narodowy lider wdrożeń innowacji w ramach swojej kluczowej działalności.
  1 Boe – baryłki ekwiwalentu ropy naftow ej wg stanu na dzień 31.12.2017
  Segment wydobywczy
  Segment produkcji i handlu
  Portfel aktywów w trzech krajach:
  Norwegia, Polska, Litwa.
  Rezerwy węglowodorów
  w kategorii 2P: 88 mln boe 1
  Jedna z najbardziej
  zaawansowanych
  technologicznie rafinerii
  w Europie
  Trzecia, co do wielkości,
  sieć 493 stacji paliw w Polsce.
  Hurtowa sprzedaż paliw i innych
  produktów ropopochodnych
  (asfalty i oleje)


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz j ej grupy kapitałowej za rok 2017
  7
  Działalność operacyjna
  W 2017 roku Grupa LOTOS zanotowała przewidywany spadek wydobycia węglowodorów. Całkowity poziom wydobycia
  wyniósł 8,4 mln boe, z czego 4 3% stanowiła ropa naftowa, a 5 7% gaz ziemny. 74,5 % całkowiego wolumenu wydobycia
  zostało zrealizowane w Norwegii, 21 ,5% w Polsce, a 4% na Litwie.
  Przerób ropy naftowej gdańskiej rafinerii wyniósł prawie 9,6 mln ton w 2017 roku . Grupa LOTOS sprzedawała swoje
  produkty w Polsce oraz za granicą, w kanale hurtowym oraz poprzez własną sieć stacji paliw. Ich liczba zwięk szyła się
  do 493 jednostek na koniec 2017 roku.
  Najważniejsze parametry finansowe
  W 2017 Grupa LOTOS S.A. oraz jej spółki zależne wygenerowały rekordowe wyniki finansowe , optymalnie
  wykorzystując posiadane aktywa i maksymalizując korzyści płynące z ot oczenia rynkowego. Rok 2017 był kolejnym
  rokiem wzrostu wyników operacyjnych, które osiągnęły rekordowy poziom. Przychody ze sprzedaży na poziomie
  skonsolidowanym wyniosły 24 186 mln PLN . Oczyszczona EBITDA wg LIFO 4 osiągnęła najwyższy poziom w historii
  – 3,1 mld PLN. Grupa Kapitałowa LOTOS zakończyła 2017 rok skonsolidowanym zyskiem netto na poziomie
  1,7 mld PLN.
  2 Wydobycie na dzień = wydobycie w okresie / liczba dni kalendarzowych – zmiana metodologii w stosunku do poprzedniego
  raportu okresowego 3 Benzyna, LPG, olej napędowy, lekki olej opałowy oraz paliwo lotnicze 4 Szacunek Zarządu. Zysk operacyjny powiększony o amortyzację oraz tzw. efekt LIFO (różnica w wycenie rozchodu zapasów wg metody LIFO – Last In First Out „Ostatnie weszło , pierwsze wyszło” oraz wg metody kosztu średnioważonego) z wyłączeniem: wpływu zdarzeń jednorazowych oraz teoretycznego odpisu na poziomie wyceny zapasów wg LIFO
  Wydobycie ropy naftowej
  i gazu ziemnego
  w tys. boe/dzień 2
  Przerób
  ropy
  w mln ton rocznie
  Wolumen sprzedaży
  paliw w Polsce 3
  w mln ton rocznie
  Oczekiwany spadek wydobycia do czasu
  uruchomienia nowych projektów
  wydobywczych
  Spadek przerobu wynikający
  z cyklicznego remontu
  postojowego przeprowadzone
  w rafinerii w Gdańsku
  Poprawa rentowności segmentu
  produkcji i handlu, dzięki większej
  krajowej sprzedaży paliw
  10,5 11,9
  26,7
  22,9
  2014 2015 2016 2017
  9,5
  10,2
  10,4
  9,6
  2014 2015 2016 2017
  5,6 5,3 6,1 7,0
  2014 2015 2016 2017


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz j ej grupy kapitałowej za rok 2017
  8
  1.2. Podstawowe informacje o organizacji i zarządzaniu
  1.2.1 Struktura G rupy LOTOS S.A. i jej grupy kapitałowej
  W działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej LOTOS wyróżnia się dwa operacyjne segmenty sprawozdawcze:
  • segment wydobywczy – obejmujący działalność w zakresie pozyskiwania i eksploatacji złóż ropy naftowej
  i gazu ziemnego,
  • segment produkcji i handlu – obejmuje działalność spółek w zakresie wytwarzania oraz przetwarzania
  produktów rafinacji ropy naftowej, jak również ich sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz działalność
  pomocniczą, transportową i serwisową.
  Grupa LOTOS S.A. jako podmiot dominujący, pełni wobec spółek Grupy Kapitałowej LOTOS rolę integratora
  kluczowych funkcji zarządczych i wspierających .
  Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Grupą LOTOS S.A. i jej grupą kapitałową
  1. Grupa LOTOS S.A. , jako podmiot dominujący, pełni wobec spółek Grupy Kapitałowej LOTOS rolę integratora
  kluczowych funkcji zarządczych i wspierających.
  2. W konsekwencji wyzwań stawianych Spółce przez otoczenie rynkowe oraz zmian w składzie Zarządu Spółki,
  w 2017 roku nastąpiły istotne zmiany w jej strukturze organizacyjnej i zasadach zarządzania Spółką. W efekcie tych
  zmian na koniec 2017 roku Grupą LOTOS S.A. zarządzał Zarząd Spółki, w składzie:
  • Prezes Zarządu
  • Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i R ozwoju
  • Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji
  Podział odpowiedzialności Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. na dzień 31 grudnia 2017 roku
  przedstawiono poniżej.
  5 Szacunek Zarządu. Zysk operacyjny powiększony o amortyzację oraz tzw . efekt LIFO (różnica w wycenie rozchodu
  zapasów wg metody LIFO – Last In First Out „Ostatnie weszło, pierwsze wyszło” oraz wg metody kosztu średnioważonego) z wyłączeniem: wpływu zdarzeń jednorazowych oraz teoretycznego odpisu na poziomie wyceny zapasów wg LIFO
  Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
  oraz nakłady inwestycyjne w mld PLN
  EBITDA wg LIFO 5 w mld PLN
  Wysokiej jakości aktywa zapewniają strumień gotówki
  z działalności operacyjnej gwarantujący sfinansowanie
  inwestycji rozwojowych.
  Wzrostowy trend wyników operacyjnych
  uwiarygadnia realizację celów nowej strategii
  biznesowej na lata 2017 – 2022.
  1,0 1,4 1,3 1,4
  1,4 1,5
  2,7
  3,1
  2014 2015 2016 2017
  Nakłady inwestycyjne Przepływy operacyjne
  1,4
  2,2
  2,6
  3,1
  2014 2015 2016 2017


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz j ej grupy kapitałowej za rok 2017
  9
  Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
  ds. Strategii i Rozwoju
  Wiceprezes Zarządu
  ds. Produkcji
  Finanse
  Strategia i Rozwój
  Produkcja Rafineryjna
  Handel Produktami
  Rafineryjnymi
  Zarządzanie Ryzykiem
  Korporacyjnym
  Technika, Utrzymanie
  Ruch, Remonty
  Obrót Surowcami Innowacje Efektywność Produkcji
  Logistyka Rozwój Technologii Bezpieczeństwo
  i Higiena Pracy
  Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Zarządzanie Projektami Ochrona Środowiska
  Biuro Prawne Realizacja Projektu EFRA
  Organizacja i System y Zarządzania Efektywność
  Zarządzanie Procesami
  Audyt, Kontrola
  Kadry
  Marketing
  Komunikacja
  Planowanie i Sprawozdawczość
  Informatyka
  Biuro Zarządu i Compliance
  Zakupy
  Kontroling
  Nadzór Właścicielski
  Relacje Inwestorskie
  Bezpieczeństwo Wewnętrzne
  Ochrona Informacji
  Infrastruktura Krytyczna i Sprawy Obronne  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz j ej grupy kapitałowej za rok 2017
  10
  3. W 2017 roku rozpoczęto prace nad doskonaleniem modelu zarządzania Grupą Kapitałową LOTOS.
  4. W 2017 roku, w spółkach Grupy LOTOS S.A., kontynuowane były prace związane z centralizacją funkcji i procesów
  m.in. w obszarze zakupów, compliance oraz systemów zarządzania.
  Z dniem 1 marca 2018 roku Struktura organizacyjna Grupy LOTOS S.A. została dostosowana do 3 -osobowego
  składu Zarządu.
  Uchw ałą nr 29/IX/2018 z dnia 1 marca 2018 r. Zarząd Grupy LOTOS S.A. uchwalił z dniem 01.03.2018r. zmiany
  w Regulaminie organizacyjnym (którego integralną częścią jest schemat organizacyjny przedsiębiorstwa Grupy LOTOS
  S.A.) polegają ce m.in. na:
  • likwidacji jednostek organizacyjnych: Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju (NS) i Wiceprezes
  Zarządu ds. Produkcji (NO) oraz utworzeniu jednostek organizacyjnych Wiceprezes Zarządu
  ds. Ekonomiczno –Finanso wych (NS) oraz Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji i Handlu (NO).
  W związku z tym nastąpił nowy podział w zakresie nadzorowanych obszarów pomiędzy: Prezesa Zarządu (DN),
  Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno –Finansowych (NS) oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Produkc ji i Handlu (NO) tj. :
  a. Prezesowi Zarządu przypisano obszary:
  • strategii i rozwoju,
  • zarządzania procesami,
  • zasobów ludzkich,
  • wsparcia korporacyjnego (audyt wewnętrzny, compliance, kontroling biznesowy, SCM, nadzór
  właścicielski, bezpieczeństwo (poza obsza rem bhp), marketing, komunikacja i CSR, zakup towarów
  i usług).
  Odpowiedzialność za pozostałe procesy i funkcje biznesowe zostaje rozdzielona pomiędzy pozostałych dwóch członków
  zarządu. W naturalny sposób odpowiadający przyjętym z ałożeniom, następuje podział na obszar ekonomiczno –
  finansowy oraz Downstream.
  b. Wiceprezesowi Zarządu ds. Ekonomiczno –Finansowych podporządkowano obszar: finansów, podatków,
  ryzyk, inwestycji oraz informatyki;
  c. Wiceprezesowi Zarządu ds. Produkcji i Handlu podporządkowano obszar: produkcji, handlu, logistyki,
  techniki, rozwoju technologii, ochrony środowiska i bhp;
  zgodnie z poniższym schematem organizacyjnym:  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  11
  Struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej LOTOS na dzień 1 marca 2018 ro ku.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz j ej grupy kapitałowej za rok 2017
  12
  Struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej LOTOS na dzień 14 lutego 201 8 rok u


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  13
  Strategia Grup y Kapitałowej LOTOS
  Sprawozdanie Zarządu
  z działalności Grupy LOTOS S.A.
  oraz jej grupy kapitałowej
  za rok 2017
  2017 -
  2022


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  14
  2. S t r a t e g i a G r u p y K a p i t a ł o w e j L O T O S
  2.1. „Stabilizacja i bezpieczny rozwój ” Strategia Grupy LOTOS S.A. na lata 2017 – 2022
  Pod koniec 2016 roku Grupa LOTOS S.A. przyjęła strategię na lata 2017 -22, której głównym założeniem
  jest stabilizacja i bezpieczny rozwój. Jako jedna z wiodących firm w Polsce i znaczący koncern energetyczny naszą
  wizją rozwoj u jest osiągnięcie pozycji:
  • optymalnie zintegrowanego pionowo producenta paliw i produktów chemicznych wysokiej jakości,
  • dostawcy wyspecjalizowanych usług logistycznych i serwisowych, oraz
  • lidera wdrożeń innowacji w obrębie podstawowej działalności,
  dla za pewnienia stabilnego wzrostu wartości Grupy dla akcjonariuszy.
  W ramach strategii Grupy LOTOS S.A. wyznaczyliśmy pięć głównych celów strategicznych, których zrealizowanie
  umożliwi stabilny rozwój koncernu:
  1. Efektywne wykorzystanie koncesji wydobywczych, dal sza technologiczna optymalizacja rafinerii,
  wprowadzenie nowych produktów i paliw alternatywnych oraz dbałość o standardy jakości,
  2. Sukcesywne i powtarzalne obniżanie kosztów działalności oraz optymalizacja marży w całym łańcuchu
  wartości,
  3. Gotowość do rozwo ju i wdrażania innowacji dzięki dedykowanemu funduszowi, nowoczesnemu modelowi
  współpracy z ośrodkami naukowymi oraz kreatywnemu zaangażowaniu pracowników,
  4. Elastyczność w reagowaniu na pojawiające się ryzyka, które Grupa LOTOS S.A. postrzega również poprze z
  pryzmat szans biznesowych,
  5. Dbałość i rozwój talentów w organizacji, podnoszenie szeroko rozumianego bezpieczeństwa (pracy,
  infrastruktury i systemów informatycznych) oraz większa odpowiedzialność społeczna .
  Strategia Grupy LOTOS S.A. będzie realizowana w dwóch horyzontach czasowych. W latach 2017 -18 głównym celem
  jest stabilizacja przepływów pieniężnych, redukcja zadłużenia oraz efektywna realizacja rozpoczętych projektów
  inwestycyjnych. Drugi etap, przypadający na lata 2019 -22, będzie przeznaczony na rea lizację nowego programu
  inwestycyjnego opartego o najlepsze projekty rozwojowe, efektywną budowę portfela aktywów wydobywczych oraz
  dalszy rozwój sieci stacji paliw i wdrażanie innowacyjnych przedsięwzięć budujących przyszłą wartość Grupy LOTOS
  S.A.
  2.2. Otocze nie makroekonomiczne w relacji do przyjętych założeń strategicznych
  W 2017 roku otoczenie makroekonomiczne wspierało realizację założonych celów strategicznych . Średnioroczne
  notowania ropy naftowej oraz gazu ziemnego były wyższe od założeń Grupy LOTOS odp owiednio o 8% i 15%. Lepsze
  od oczekiwanych – o około 15% - były także cracki produktowe na olej napędowy oraz lekki olej opałowy. Crack
  produktowy na benzynę motorową kształtował się nieznacznie poniżej założeń strategii - odchylenie o 1%.
  Średnioroczny k urs dolara wyniósł 3,78 PLN/USD wobec zakładanego 4,09 PLN/USD.  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  15
  2.3. Realizacja strategii w 2017 roku – główne mierniki
  Strategia Grupy LOTOS na lata 2017 -22 zawiera zestaw kluczowych mierników strategicznych, które będą służyć
  do oceny stopnia wdrożenia strategii. Są to:
  • Podwojenie średniorocznego EBITDA LIFO w latach 2019 – 2022
  • Spadek współczynnika zadłużenia: dług netto/EBITDA LIFO ≤1,5
  • Nakłady inwestycyjne (CAPEX) 9,4 mld w ciągu 6 lat


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  16
  • Osiągnięcie rez erw 2P ponad 60 mln boe i wydobycie węglowodorów w przedziale 30 – 50 tys. boe/d
  • Wzrost liczebności sieci detalicznej do 550 stacji paliw
  • LTIF 6 <3
  Dla każdego z etapów realizacji strategii zostały szczegółowo wyznaczone wartości mierników wraz z podziałem
  na obszary działalności Grupy Kapitałowej LOTOS.
  Dla etapu pierwszego strategii, na lata 2017 -2018, zostały zdefiniowane następ ujące wartości mierników
  strategicznych:
  Bezpieczeństwo LTIF < 3
  Operacyjno -finansowe WYDOBYCIE PRODUKCJA DETAL
  Mierniki operacyjne rezerwy 2P ok. 60 mboe
  wydobycie ok. 22 k boe/d 10,5 mln ton 500+ stacji paliw
  standaryzacja
  EBITDA LIFO mld PLN
  średnioroczna w latach
  2017 – 18
  0,6 - 0,7 1,6 – 1,9
  CAPEX mld PLN
  całkowity 2017 - 18 ok. 1,5 ok. 1,8 ok. 0,3
  Dług netto/EBITDA nie więcej niż 1,5x
  OPEX oszczędności 200 mln PLN rocznie ( run rate ) względem bazy kosztowej 2015
  Satysfakcja klienta wdrożony NPS (Net Promoter Score), pierwsze pomiary w 2017 roku
  Zdolność dywidendowa tak
  6 Lost Time Injury Frequency Rate - wskaźnik wypadkowości


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  17
  2.4. Realizacja celów strategicznych
  Strategia Grupy LOTOS S.A. na lata 2017 -22 wyznacza pięć kluczowych celów strategicznych do osiągnięcia.
  W 2017 roku trwały intensywne prace nad operacjonalizacją strategii oraz wdrożeniem efektywnego systemu
  monitorowania realizacji założonych celów. Uruchomiony został cykliczny proces monitorowania realizacji
  poszczególnych inicjatyw strategicznych oraz pow ołane zostało cross -funkcyjne forum do rozmowy o kluczowych
  wyzwaniach i kierunkach rozwoju Grupy. Poniżej zamieszczono syntetyczny opis głównych działań podjętych
  w ramach poszczególnych celów strategicznych:
  1. Efektywn ie wykorzystane aktywa w całym łańcuchu wartości
  Nowa bezpieczniejsza koncepcja rozwoju zrównoważonego portfela wydobywczego
  Rok 2017 przeznaczony został na reorganizację obszaru wydobywczego oraz przygotowanie planu budowy
  zrównoważonego portfela aktywów. Powołana została nowa spółka – LOTOS Upstream, która docelowo przejmie
  działalność wydobywczą oraz poszukiwawczą, zaś LOTOS Petrobaltic będzie prowadzić działalność z zakresu usług
  dla firm wydobywczych.
  Najwyższa konkurencyjność dzięki innowacjom technologicznym i nowym produktom
  Główną inwestycją Grupy LOTOS S.A. jest projekt EFRA (Efektywna Rafinacja), który dzięki wybudow aniu jednej
  z najnowocześniejszych instalacji opóźnionego koksowania umożliwi głębszy przerób ropy naftowej. Projekt przyczyni
  się do wzrostu marży modelowej o ok. 2 USD/bbl. Postęp realizacji całego Projektu EFRA na koniec grud nia 2017
  wyniósł 90%.
  Jednocześnie trwają prace analityczne oraz przygotowawcze nad portfelem kolejnych projektów rozwojowych.
  Rozważane są trzy możliwe kierunki dalszej rozbudowy rafinerii:
  • Blok olejowy do produkcji olejów bazowych II i III Grupy
  • Kompleks benzynowy do produkcji benzyn motorowych z benzyny surowej
  • Kompleks olefinowy wraz z produkcją ETBE
  Decyzja o uruchomieniu kolejnego projektu podjęta zostanie w drugim półroczu 2018 roku.
  LOTOS Energy Hub w handlu detalicznym i dbałość o standardy jakośc i
  Handel detaliczny w Grupie Kapitałowej LOTOS jest realizowany przez spółkę LOTOS Paliwa, która zarządza siecią
  stacji paliwowych .
  W 2017 roku trwała dalsza standaryzacja sieci stacji paliw pod kątem ujednolicenia wizerunku sieci stacji paliw:
  wizualiza cji zewnętrznej i wewnętrznej oraz optymalizacji jakości obsługi na stacjach paliw. W ubiegłym roku
  w rankingu ogólnej satysfakcji z sieci stacji paliw krajowych, sieć stacji LOTOS osiągnęła najwyższy wynik wśród
  konkurencji.
  Równ olegle do rozbudowy sieci, prowadzone są działania zwiększające i uatrakcyjniające ofertę pozapaliwową, m.in.
  gastronomiczną, art. spożywczych oraz usług dodatkowych (myjnie, wypożyczalni e przyczep). Otwierane są również
  nowe punkty sprzedaży Subway.
  Sie ć stacji paliw LOTOS przygotowuje się również pod wyzwania wynikające z rozwoju elektromobilności.
  W ostatnim roku wytypowane zostało 50 stacji na drogach TEN -T (autostrady i drogi szybkiego ruchu w Polsce), które
  mają zostać w yposażone w punkty ładowania pojazdów energi ą elektryczn ą. Prowadzone jest również pilotażowe
  wdrożenie pierwszych 12 punktów ładowania z wykorzystaniem finansowego wsparcia z funduszy unijnych. Celem jest
  umożliwienie swobodnego przejazdu pojazdom elektry cznym na trasie Gdynia – Gdańsk – Warszawa .
  2. Skuteczne procesy gwarantujące stabilność


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  18
  W Grupie LOTOS, zgodnie z założeniami Strategii, uruchomiony został Program Poprawy Efektywności, którego celem
  jest optymalne zarządzanie kosztami oraz usprawnianie procesów wewnątrz organizacji.
  W opublikowanych wynikach Solomon Associates za 2016 rok Grupa LOTOS S.A. potwierdziła swoje przewagi
  konkurencyjne, znajdując się w pierwszym kwartylu dla obszarów Process Utilisation, Energy Intensity Index, Return
  on Inves tment.
  Realizacja celu strategicznego wymaga również działań po stronie handlowej obejmujących optymalizację marży
  zintegrowanej oraz dywersyfikację surowcową. W 2017 roku ponad 20% ropy naftowej przerabianej w gdańskiej
  rafinerii pochodziło z kierunku i nnego niż wschodni. Dywersyfikacja surowcowa jest istotnym środkiem w procesie
  zapewnienia stabilnych dostaw ropy naftowej do rafinerii Grupy LOTOS oraz poprawy efektywności jej przerobu . Pod
  koniec ubiegłego roku Grupa LOTOS S.A. podpisała umowę terminową na dostawę amerykańskiej ropy naftowej
  do rafinerii w Gdańsku. Kontrakt przewiduje dostarczenie w 2018 roku drogą morską minimum 5 ładunków ropy.
  3. Gotowość do wdrażania innowacji
  W roku 2017 główne wysiłki w obszarze innowacji skupia ły się na wdrażaniu nowych modeli współpracy
  z jednostkami badawczymi i start -up’ami, tworząc wspólne agendy badawcze. Grupa LOTOS S.A. włączyła się
  w projekty m.in. akceleracji startupów Space3ac - pilotażowe przedsięwzięcie w ramach rządowego programu Start In
  Poland, którego efektem ma być komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań, w tym produktów i usług.
  Zainicjowano również program wspierania wew nętrznej innowacyjności LOTOS Inspiruje, który stworzył ramy
  funkcjonowania procesu zgłaszania przez pracowników pomysłów innowacyjnych i ich oceny.
  Spółka LOTOS Vera (zależna od LOTOS LAB ) będzie w ramach Grupie Kapitałowej realizowa ć innowacyjn e
  i rozwojow e dla Grupy LOTOS S.A. projekt y badawcz e. W najbliższej przyszłości planowane jest powołanie inkubatora
  projektów innowacyjnych, co pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału innowacji.
  Rozpoczęto też prace nad uruchomieniem k orporacyjnego funduszu wspierania innowacji (fundusz Corporate Venture
  Capital) , którego celem będzie poszukiwanie i pozyskiwanie innowacyjnych projektów usprawniających działalność
  Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS oraz budowania nowych obszarów biznesowych.
  4. Aktywne zarządzanie szansami i ryzykami
  Opracowane zostało nowe podejście do zarzadzania ryzykami i szansami w Grupie Kapitałowej LOTOS,
  w szczególności wdrożono nową kategoryzację ryzyk. Jednocześnie wzmacniane są kompeten cje w obszarze
  wyszukiwania i definiowania szans biznesowych, pozwalających zniwelować zidentyfikowane ryzyka, a także
  dodatkowo tworzyć wartość dla akcjonariuszy.
  5. Silny zespół, spójny CSR i bezpieczeństwo
  Dbałość o talenty jako kluczowy element przewagi konkurencyjnej
  Jednym z priorytetów strategicznych dla Grupy LOTOS S.A. jest identyfikacja oraz rozwój talentów w organizacji.
  Podjęto inicjatywę budowy systemu zarz ądzania wiedzą w organizacji w oparciu o nowoczesne kanały (platformę
  e-learningową), co pozwoli na efektywne przekazywanie i dzielenie się wiedzą oraz systemowy rozwój kompetencji
  pracowników niezbędnych do realizacji bieżących i perspektywicznych celów biznesowych.
  W trakcie realizacji są projekty uk ierunkowane na rozwój kadry menadżerskiej, mające na celu przygotowanie
  do sprawnego funkcjonowania w organizacji i budowy kultury ciągłego doskonalenia.
  W minionym roku podjęto również szereg działań związanych z optymalizacją proces ów HR, co przekłada się
  m.in. na uproszczeniu i ułatwieniu kontaktów z HR, oraz rozwoju informatycznych systemów wspierających
  pracowników w codziennej pracy w tym obszarze.


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  19
  Potwierdzeniem zaangażowania w sprawy pracownicze oraz profes jonalnego zarządzania zasobami ludzkimi jest
  przyznany w 2017 roku, trzeci raz z rzędu, przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami dla Grupy LOTOS
  Certyfikat HR Najwyższej Jakości.
  Zintegrowana polityka społecznej odpowiedzialności
  W 2017 roku kont ynuowano zaangażowanie w działania społeczne dla szerokiej grupy interesariuszy. Działania CSR
  Grupy LOTOS S.A. opierają się na aktywnej współpracy z interesariuszami, na wdrożeniu programów rozwiązujących
  problemy społeczne oraz środowiskowe interesariusz y. Kluczowe kierunki działań Grupy LOTOS w ramach CSR
  to programy społeczno -sportowe (obejmujące także dzieci i młodzież), poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym
  (m.in. Mistrzowie w pasach) oraz ochrona środowiska i ekologia. Potwier dzeniem dla prowadzonych działań
  w obszarze CSR było ponowne włączenie w grudniu 2017 roku Grupy LOTOS przez GPW w skład giełdowego indeksu
  spółek społecznie odpowiedzialnych RESPECT Index.
  Wysoka kultura bezpieczeństwa
  Bezp ieczeństwo pracowników jest bezwzględnym priorytetem dla całej Grupy Kapitałowej LOTOS. W sposób ciągły
  prowadzone są działania mające na celu podniesienie świadomości bezpiecznego środowiska pracy oraz zwiększenia
  zaangażowania w bezpieczeństwo pracownikó w na wszystkich szczeblach. W 2017 roku przeprowadzone zostały VIII
  Dni BHP, regularnie prowadzone są akcje informacyjne dla pracowników oraz trwają prace nad przystosowaniem
  systemu motywacyjnego do promowania bezpiecznych zachowań.
  Poprzez bezpieczeństwo rozumiemy także ochronę kluczowej dla bezpieczeństwa energetycznego państwa
  infrastruktury. Mając świadomość nowego rodzaju zagrożeń - dotyczących cyberprzestrzeni - rozpoczęliśmy program
  zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa w całej Grupie Kapitałowej LOTOS. Ma on na celu podniesienie
  świadomości pracowników dotyczącej cyberzagrożeń , a także wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych
  i infrastrukturalnych minimalizujących takie niebezpieczeństwa.
  Strategia społecznej odpowie dzialności Grupy Kapitałowej LOTOS
  W 2008 roku Zarząd Grupy LOTOS S.A. przyjął pierwszą kompleksową Strategię społecznej odpowiedzialności Grupy
  Kapitałowej LOTOS S.A. Pod koniec 2016 przygotowany został projekt nowej Strategii społecznej odpowiedzialności
  Grupy Kapitałowej LOTOS.
  Po ogłoszeniu Strategii biznesowej Grupy Kapitałowej LOTOS na lata 2017 -2022 w grudniu 2016 r. w Spółce
  rozpoczęte zostały prace dostosowując e cele zawarte w projekcie Strategii CSR do celów i działań ujętych
  w Strategii biznesowej. W roku 2017 kontynuowane były prace nad Strategią CSR na lata 2018 -2022.  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  20
  Otoczenie makroekonomiczne Grupy LOTOS S.A.
  i jej grupy kapitałowej w 2017 roku
  Sprawozdanie Zarządu
  z działalności Grupy LOTOS S.A.
  oraz jej grupy kapitałowej
  za rok 2017


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  21
  3. O t o c z e n i e m a k r o e k o n o m i c z n e G r u p y L O T O S S . A .
  i j e j g r u p y k a p i t a ł o w e j w 2 0 1 7 r o k u
  3.1. Czynniki cenotwórcze na rynku ropy naftowej i gazu ziemnego
  3.1.1. Zaludnienie świata
  W 2017 roku liczba ludności na świecie wzrosła do 7,55 mld. Średnio przez ostatnie 50 lat przybywało nas około 1,6%
  rocznie. Wraz ze wzrostem ludności rosło zapotrzebowanie na ropę naftową. Średniorocznie przez ostatnie 50 lat
  o 2,3%. Wykres poniżej po kazuje silną korelację tych dwóch wartości.
  Liczba ludności na świecie
  Źródło : Opracowanie własne Grupy LOTOS na podstawie http://www.worldometers.info/world -population/world -
  population -by-year/ ; BP Statistical Review of World Energy 2017
  Zaludnienie świata na km 2
  Źródło: www.worldometers.info/world -population/world -population -by-year
  25,0
  35,0
  45,0
  55,0
  65,0
  75,0
  85,0
  95,0
  105,0
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  Miliardy
  Liczba ludności na świecie (mld) Zapotrzebowanie na ropę naftową (mb/d)


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  22
  3.1.2. Kondycja światowej gospodarki w 2017 roku
  W 2017 roku, zgodnie z prognozami agencji i instytucji finansowych, przewidywany wzrost gospodarki światowej
  wyniesie 3,7% r/r. Prognozowany wzrost jest następstwem pozytywnych informacji dotyczących poprawy kondycji
  gospodarki Chin, Japonii oraz pań stw Unii Europejskiej.
  Dynamika PKB w okresie 2016 -2017
  2016 2017 % r/r
  Gospodarka globalnie 3,6% 3,7% +0,1%
  Kraje OECD 3,3% 4,2% +0,9%
  Unia Europejska 2,5% 2,1% -0,4%
  Strefa EURO 1,8% 2,1% +0,3%
  USA 2,1% 2,5% 0,4%
  Chiny 6,7% 6,8% +0,1%
  Indie 7,1% 6,7% -0,4%
  Źródło: Opracowanie własne Grupy LOTOS na podstawie World Economic Outlook Update, October 2017
  oraz OECD data
  Wraz ze wzrostem liczby ludności i światowej gospodarki rośnie zapotrzebowanie na ropę naftową i produkty uzyskane
  z jej przerobu. Średnio, na podstawie dostępnych opracowań ekonomicznych, wyniosło ono w 2017 roku 97,9 mb/d.
  Jest to około 1,5% więcej niż rok wcześniej.
  Zapotrzebowanie na ropę naftową w latach 2016 -2017 (mb/d)
  2016 2017 % r/r
  EIA (USA) 96,9 98,2 +1,3 4%
  IEA 96,1 97,7 +1, 66%
  OPEC 95,4 96,8 +1, 48%
  Średnia 96,1 97,6 +1, 56 %
  Źródło: Opracowanie własne Grupy LOTOS na podstawie EIA, Short -Term Energy Outlook, listopad 2017; IEA, Oil
  Market Report, październik 2017; OPEC, Oil Market Report, październik 2017 oraz JBC Energy, Mid -Term Outlook
  2017 -2022, maj 2017
  3.1.3. Zmiany globalnych i regionalnych wartości podaży i popytu ropy naftowej w 2017 r oku
  W 2017 roku pierwszy raz od ponad 2 lat globalna podaż ropy naftowej przekroczyła globalny popyt. Średnio rocznie
  zapotrzebowanie na ropę naftową przekraczało jej produkcję o około 1,4 mln bbl dziennie. W 2016 roku średnia
  nadpodaż tego surowca wynosiła ok oło 0,7 mln bbl dziennie.  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  23
  Globalny popyt i podaż ropy naftowej (mln bbl)
  Źródło: Opracowanie własne Grupy LOTOS na podstawie danych Międzynarodowej Agencji Energi, www.iea.org
  Podaż ropy naftowej na świecie
  Kraje OPEC jako znaczący producenci na globalnym rynku naftowym, wykorzystywały dotychczas wolne moce
  produkcyjne do dostosowania podaży ropy naftowej oraz stabilizacji cen surowca w pożądanym przedziale cenowym.
  Rewolucja łupkowa w Stanach Zjednoczonych i pojaw iająca się nadpodaż surowca spowodowały odejście kartelu
  od tej polityki. Dopiero pod koniec listopada 2016 roku kraje należące do OPEC oraz stowarzyszone zdecydowały się
  zamrozić niecałe 2% globalnej produkcji. I tak w 2017 roku kraje należące do kartelu oraz Rosja konsekwentnie
  stosowały postanowienia porozumienia oraz przedłużały je dwukrotnie. Tym sposobem podaż ropy od producentów
  OPEC spadła o około 0,5 mln baryłek dziennie. W Stanach Zjednoczonych produkcja tego surowca wzro sła o około
  0,6 mln baryłek dziennie w 2017 roku.
  Produkcja ropy naftowej przez OPEC w latach 2014 -2017 (mln bbl/d)
  Źródło: Opracowanie własne Grupy LOTOS na podstawie danych Międzynarodowej Agencji Energi, www.iea.org
  91
  92
  93
  94
  95
  96
  97
  98
  99
  1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17
  popyt podaż
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  24
  Produkcja ropy naftowej przez największych producentów OPEC w 2017 roku (mln bbl/d)
  Źródło: Opracowanie własne Grupy LOTOS na podstawie danych Międzynarodowej Agencji Energi, www.iea.org.
  Produkcja ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w 2017 roku (mln bbl/d)
  Źródło: Opracowanie własne Grupy LOTOS na podstawie danych Międzynarodowej Agencji Energi, www.iea.org
  Popyt na ropę naftową na świecie
  Stany Zjednoczone, Europa, Chiny i Indie odpowiadają za połowę globalnego popytu na ropę. Na prze strzeni ostatnich
  4 lat konsumpcja ropy naftowej w tych krajach rośnie. Co roku średnio o 1,3 mln baryłek dziennie. Głównymi czynnikami
  są wspomniany wcześniej wzrost gospodarczy oraz demografia.
  -1
  1
  3
  5
  7
  9
  11
  1Q17 2Q17 3Q17 4Q17
  Arabia Saudyjska Iran Irak Kuwejt Zjednoczone Emiraty Arabskie Libia Pozostał kraje OPEC
  0
  2
  4
  6
  8
  10
  12
  14
  16
  1Q17 2Q17 3Q17 4Q17
  Stany Zjednoczone Kanada Inne kraje Ameryki Północnej i Południowej


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  25
  Konsumpcja ropy naftowej w obu Amerykach, Europie, Chinach i Indiach. (mln bbl/d)
  Źródło: Opracowanie własne Grupy LOTOS na podstawie danych Międzynarodowej Agencji Energi, www.iea.org
  3.1.4. Wpływ kursu USD/PLN na działalność Grupy Kapitałowej LOTOS
  Rok 2017 był okresem deprecjacji dolara amerykańskiego w stosunku do głównych walut. Zazwyczaj deprecjacja
  dolara (w którym denominowane są międzynarodowe transakcje towarowe) jest pozytywnie skorelowana z ceną ropy
  naftowej, gdyż popyt może wzrastać w krajach, które doświadczyły wzrostu siły nabywczej swoich wa lut. Taką sytuację
  obserwowaliśmy w drugiej połowie 2017 roku.
  Notowania waluty amerykańskiej vs. cena ropy naftowej Brent Dated w 2017 roku
  Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Thomson Reuters
  0
  5
  10
  15
  20
  25
  30
  2014 2015 2016 2017
  Ameryki Europa Chiny Indie
  3
  3,2
  3,4
  3,6
  3,8
  4
  4,2
  4,4
  sty 17 lut 17 mar 17 kwi 17 maj 17 cze 17 lip 17 sie 17 wrz 17 paź 17 lis 17 gru 17
  38
  43
  48
  53
  58
  63
  68
  73
  Brent Dated USD/PLN


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  26
  Pozostałe czynniki cenotwórcze na rynku ropy naftowej i gazu zimenego:
  • sytuacja makroekonomiczna, wzrost gospodarczy poszczególnych regionów i państw,
  • niepewna sytuacja geopolityczna, trwające lub zagrażające działania terrorystyczne lub wojny mogące
  wpływać na podaż, możliwości transportu lub popyt na węglowodory i produkty naftowe,
  • dostępność i koszt budowy lub korzystania z rurociągów, tankowców i innych instalacji transportowych
  i przetwórczych,
  • cena, dostępność i dotacje rządowe dla alternatywnych źródeł energii i nowych technologii,
  • rozwój sy tuacji politycznej, gospodarczej i militarnej w regionach wydobywczych, zwłaszcza
  na Bliskim Wschodzie, w Rosji, Afryce, Ameryce Środkowej i Południowej, a także krajowe
  i zagraniczne regulacj e i działania administracji publicznej, w tym restrykcje importowe
  i eksportowe, podatki, repatriacje i nacjonalizacje,
  • globalna i regionalna kondycja gospodarcza,
  • działalność handlowa uczestników rynku i innych podmiotów pragnących zapewnić sobie dostęp
  do ropy naftowej i gazu ziemnego, lub zabezpieczyć się przed ryzykami handlowymi,
  lub działających w ramach zarządzania portfelem inwestycyjnym,
  • warunki p ogodowe i klęski żywiołowe.
  3.2. Ceny ropy naftowej i gazu ziemnego w 2017 roku
  Pod koniec 2017 roku cena rop y Brent Dated wynosiła 66 $/bbl, co było trzyletnim maksimum. Średniorocznie
  notowania tego surowca wzrosły do 54,2 $/bbl i były o 11 $/bbl wyższe niż r ok wcześniej. W ciągu roku sentyment
  na rynku ropy się poprawiał i baryłka Brent Dated wzrosła ostatecznie o 20%.
  W 2017 roku ceny gazu ziemnego były średniorocznie 26% wyższe niż w 2016 roku. Podobnie jak notowania ropy
  naftowej, notowania gazu ziemnego rosły w ostatnim półroczu.
  Ceny ropy naftowej i gazu ziemnego w 2017 roku
  Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Thomson Reuters
  15
  25
  35
  45
  55
  65
  75
  sty 17 lut 17 mar 17 kwi 17 maj 17 cze 17 lip 17 sie 17 wrz 17 paź 17 lis 17 gru 17
  Brent Dated (USD/bbl) NBP (USD/boe)


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  27
  Ceny ropy naftowej i gazu ziemnego w latach 2013 – 2017
  Źródło: Opracowanie własne na pods tawie danych Thomson Reuters
  Cena ropy naftowej w okresie 1861 -2017 (Brent Dated USD/bbl)
  Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BP
  10
  30
  50
  70
  90
  110
  130
  sty 13 lip 13 sty 14 lip 14 sty 15 lip 15 sty 16 lip 16 sty 17 lip 17
  Brent Dated (USD/bbl) NBP (USD/boe)
  0,0
  20,0
  40,0
  60,0
  80,0
  100,0
  120,0
  140,0
  1861 1869 1877 1885 1893 1901 1909 1917 1925 1933 1941 1949 1957 1965 1973 1981 1989 1997 2005 2013
  Cena nominalna (USD) Cena realna (USD z 2013 roku)
  Rozpoczęcie wydobycia na skalę przemysłową w Pensylwanii (USA)
  Rozpoczęcie eksportu z Rosji
  Woj na Jom Kippur (wojna izraelsko - arabska)
  Rewolucja islamska w Iranie Agresja Iraku na Kuwejt


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  28
  3.3. Czynniki kształtujące rentowno ść działalności poszukiwawczo –wydobywczej
  oraz bieżące tendencje w branży
  Czynniki kształtujące rentowność działalności poszukiwawczo –wydobywczej
  • Uwarunkowania makroekonomiczne
  Kluczowym czynnikiem kształtującym rentowność działalności poszukiwawczo -wydobywczej są uwarunkowania
  makroekonomiczne, w szcz ególności w odniesieniu do poziomu cen ropy naftowej i gazu ziemnego. Rentowność
  działalności determinowana jest różnicą pomiędzy przychodami ze sprzedaży, które są pochodną wolumenu produkcji
  oraz cen surowców, a kosztami operacyjnymi, uwzględniając m.in. : koszty wydobycia, transportu, sprzedaży, koszty
  podatkowe. Po trwającym od 2014 roku kryzysie naftowym, rok 2017 przyniósł poprawę koniunktury na rynku
  surowców: średnia cena ropy naftowej wyniosła 54 USD/bbl, natomiast średniej cena gazu ziemnego była n a poziomie
  32 USD/boe, co oznacza wzrost o blisko 25% w stosunku do średnich cen zanotowanych w roku 2016. Równolegle,
  na przestrzeni ostatnich 4 lat branża wydobywcza dokonała znaczących optymalizacji po stronie kosztowej w zakresie
  m.in.: kosztów wierceń i usług offshore, bezpośrednich kosztów wydobycia (ang. lifting costs), kosztów
  zagospodarowania nowych złóż (standaryzacja rozwiązań technicznych, postęp technologiczny, udoskonalone
  procesy kontraktacji i zakupów produktów i usług offshore) – zanotowany średni spadek kosztów operacyjnych o ponad
  40% w stosunku do roku 2013. Oczekiwany stabilny poziom cen surowców w perspektywie średnioterminowej, przy
  zoptymalizowanej bazie kosztów operacyjnych zapewnia efektywność prowadzonej działalności poszukiwawczo -
  wydobywczej i daje komfort inwestorom przy podejmowaniu decyzji odnośnie nowych projektów rozwojowych.
  • Otoczenie regulacyjne
  Działalność LOTOSU w obszarze wydobycia kształtowana jest przez szereg regulacji prawnych, w tym Prawo
  Geologiczne i Górnicze w Polsce, regulacje Unii Europejskiej oraz międzynarodowe konwencje w zakresie m.in.
  zagadnień ochrony środowiska naturalnego. W n ajbliższej przyszłości, na wyniki działalności poszukiwawczo -
  wydobywczej mogą mieć wpływ następujące czynniki regulacyjne: (i) zmiany regulacji podatkowych dotyczących
  wydobycia węglowodorów; (ii) zmiany regulacji dotyczących ochrony środowiska naturalnego , w tym wprowadzenie
  bardziej rygorystycznych regulacji i/lub wzrost wysokości obowiązkowych zabezpieczeń na poczet ryzyka
  spowodowania szkód w środowisku naturalnym; (iv) zmiany w systemie koncesjonowania oraz warunków i trybu
  przydzielania nowych pozwole ń na poszukiwanie i wydobywanie węglowodorów. Zmiany regulacyjne i spełnianie
  nowych wymogów i coraz bardziej rygorystycznych norm wprowadzanych na mocy tych regulacji może się wiązać
  z koniecznością poniesienia dodatkowych nakładów ka pitałowych i/lub kosztów operacyjnych.
  Spodziewamy się, że w najbliższej przyszłości na wyniki wpływ będą miały następujące czynniki regulacyjne:
  (i) planowane zmiany regulacji podatkowych dotyczących wydobycia węglowodorów; (ii) dal sze wprowadzanie bardziej
  rygorystycznych regulacji dotyczących ochrony środowiska naturalnego; (iii) wzrost wysokości obowiązkowych
  zabezpieczeń na poczet ryzyka spowodowania szkód w środowisku naturalnym, oraz (iv) zmiany regulacji
  nakładających obowiąze k utrzymywania zapasów ropy naftowej i wybranych produktów naftowych.
  Bieżące tendencje w branży
  Ekonomiści przewidują, że ceny ropy naftowej w najbliższej przyszłości utrzymają się w przedziale 40 – 70 $/bbl.
  Producenci ropy naftowej w ostatnich latach na uczyli się jak zarabiać w takich warunkach. Przede wszystkim mocno
  obniżyli koszty wydobycia surowca, dzięki nowym technologiom, modelom współpracy, innowacjom. To sprawia,
  że pomimo mocnego spadku wycen złóż, branża cały czas jest at rakcyjna dla inwestorów.
  3.4. Czynniki kształtujące rentowność działalności rafineryjnej oraz bieżące tendencje w branży
  Czynniki kształtujące rentowność działalności rafineryjnej
  • Ceny ropy naftowej i gazu ziemnego , jako podstawowy surowiec wykorzystywany
  w działalności rafineryjnej, wahania cen ropy naftowej mają także znaczny bezpośredni wpływ na
  wysokość kosztów ponoszonych przez rafinerie,
  • Wysokość i struktura popytu na produkty naftowe oraz podaż produktów naftowych .
  Zgodnie z danymi JBC globalny popyt na produkty rafineryjne utrzyma trend wzrostowy . Kontynuacja rozwoju
  gospodarek krajów Europy Środkowo -Wschodniej implikuje dalszy wzrost zużycia paliw, dążący do poziomu Europy


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  29
  Zachodniej. Z punktu widzenia producentów paliw , to właśnie rynek Europy Środkowo -Wschodniej, jako wciąż rosnący,
  jest bardziej perspektywiczny w kolejnych latach .
  Globalny popyt na produkty rafineryjne (mld boe)
  Źródło: Strategia Grupy LOTOS na lata 2017 – 2022 .
  Prognozowany popyt na najważniejsze paliwa transportowe
  (benzyny, olej napędowy, lekki olej opałowy, paliwo lotnicze w mln ton)
  Źródło: Strategia Grupy LOTOS na lata 2017 – 2022 .
  438 421
  400
  376
  2015 2020 2025 2030
  Europa Zachodnia
  -14
  95,7
  85,9 80,5
  100,6
  reszta świata
  Europa
  2016 2021 15,2
  14,8


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  30
  Prognozowany popyt na najważniejsze paliwa transportowe
  (benzyny, olej napędowy, lekki olej opałowy, paliwo lotnicze w mln ton)
  Źródło: Strategia Grupy LOTOS na lata 2017 – 2022 .
  W ostatnich latach w Europie odnotowano istotną nadwyżkę benzyn przy jednoczesnym niedoborze oleju napędowego.
  W związku z tak istotną nadpodażą benzyn, europejskie rafinerie skonfigurowane pod kątem realizacji większych
  uzysków z benzyn (czy też ogólnie z lekkich frakcji ropy naftowej) zostały zmuszone do eksportu tej części produkcji
  na rynki pozaeuropejskie.
  Europa: popyt na kluczowe produkty i bilans międzynarodowy (mln boe/d )
  Źródło: Strategia Grupy LOTOS na lata 2017 – 2022
  66
  67
  68 68
  2015 2020 2025 2030
  Europa Środkowo -W schodnia
  2,1
  1,8
  2016 2021
  Import netto
  • spadek popytu o 13%
  • wzros t eksportu benzyn
  do 1,4 mln boe/d
  • wzrost popytu o 10%
  • wzrost importu paliwa lotniczego
  i nafty do 0,5 mln boe/d
  5,5
  5,6
  2016 2021
  Import netto
  ON
  • wzrost popytu o 3%
  • wzrost importu oleju napędowego
  i lekkiego oleju opałowego
  do 1,0 mln boe/d
  + 3%
  1,4
  1,5
  2016 2021
  Import netto
  JET


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  31
  Stymulująco na popyt na produkty naftowe działać będzie oczekiwana poprawa sytuacji gospodarczej zarówno
  w Polsce, jak i w regionie (wzrost PKB, spadek bezrobocia), co w ocenie Grupy Kapitałowej LOTOS powinno wpłynąć
  na wzrost zapotrzebowania na produkty naftowe, w szczególności olej napędowy i paliwo lotnicze. Równocześnie
  działania adminis tracji rządowej tzw. pakiet paliwowy i koncernów paliwowych na rzecz przeciwdziałania nielegalnemu
  obrotowi produktami naftowymi w Polsce , przyczyniły się do jego ograniczenia i dodatkowo wpłynęły na wzrost
  rejestrowanego popytu na olej napędowy.
  • Czynniki makroekonomiczne , takie jak, m.in. spadek tempa wzrostu realnego PKB oraz poziomu
  inwestycji w Polsce, spadek produkcji przemysłowej i wzrost bezrobocia, mają niekorzystny wpływ
  na popyt na produkty naftowe, co z kolei skutkuje presją na o bniżenie ich ceny oraz obniżenie poziomu
  marż rafineryjnych
  • Globalny przerób w rafineriach, wykorzystanie mocy, zamknięcia rafinerii, od 2009 roku firmy
  zajmujące się przerobem ropy naftowej zamknę ły szereg rafinerii o łącznych mocach przerobowych
  w wysokości 3,7 mln bbl/d w regionie basenu oceanu atlantyckiego. Jednakże, wielkość ta wydaje się
  niewystarczająca, gdyż wiele europejskich rafinerii ma niską rentowność, a ich moce przerobowe
  utrzymują się na niskim poziomie. Istotne ryz yko zamknięcia dotyczy szczególnie małych rafinerii
  o niskim poziomie kompleksowości przerobu surowca , ponieważ rafinerie te mają wysokie jednostkowe
  koszty operacyjne.
  Zamknięcia rafinerii w Europie w latach 2009 – 2017
  Rok
  zamknięcia Nazwa rafinerii
  Nelson
  Complexity
  Index *
  Moce
  przerobowe
  (tys. b/d)
  Właściciel Kraj
  2015 Collombey b.d. 78 Tamoil Szwajcaria
  2015 Gela 13,1 105 Eni Włochy
  2014 Milford Haven 7,0 135 Murphy Oil Wielka Brytania
  2014 Mantova 8,4 57 Eni Włochy
  2014 Paramo b.d. 15 Unipetrol Czechy
  2013 Harburg 9,6 107 Shell Niemcy
  2013 Porto Marghera 6,8 80 Eni Włochy
  2012 Coryton 12,0 172 Petroplus Wielka Brytania
  2012 Kherson 3,1 138 Alliance Oil Co. Ukraina


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  32
  2012 Drogobich 3,0 64 Ukraine Oil Co. Ukraina
  2012 Petit Couronne 7,3 141 Petroplus Francja
  2012 Berre l'Etang 6,7 105 LyondellBasel Francja
  2012 Roma 7,7 92 Total ERG Włochy
  2011 Arpechim 7,3 77 Petrom Rumunia
  2011 Cremona 7,5 90 Tamoil Raffnazione SPA Włochy
  2011 Reichstett 5,3 78 Petroplus Francja
  2010 Teesside b.d. 117 Petroplus Wielka Brytania
  2010 Dunkirk 6,1 140 Total Francja
  2010 Odessa 3,9 56 Lukoil Ukraina
  2010 Wilhelmshaven 5,0 260 Hestya Energy Niemcy
  2009 Antwerp 4,5 24 Petroplus Belgia
  Źródło: Opracowanie własne Spółki na podstawie danych JBC
  * Nelson Complexity Index - Wskaźnik Kompleksowości Nelsona tj. współczynnik złożoności procesu przeróbczego,
  który odzwierciedla intensywność inwestycji w rafinerii, potencjalne koszty stałe oraz potencjał generowania w artości
  dodanej przez rafinerię .  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  33
  Wykorzystanie mocy produkcyjnych rafinerii w 2016 roku i prognoza do 2020 roku
  Źródło: World Oil Outlook 2017
  • cracki produktów naftowych (tj. różnica pomiędzy notowaniami produktów naftowych
  a notowaniami ropy Brent), ze względu na fakt, iż formuły cenowe, w zawieranych umowach sprzedaży
  produktów naftowych, bazują co do zasady na międzynarodowych notowaniach tych produktów, a cena
  kupowanej ropy naftowej, z której powstają te produkty, bazuje n a notowani ach ropy Brent
  Crack produktu naftowego to różnica pomiędzy ceną produktu a ceną referencyjną ropy naftowej. W 2017 roku marże
  z notowań na produktach naftowych przedstawiały się następująco:
  • Benzyna – najniższa 104,49 USD/t, najwyższa 249,66 US D/t – roczna dynamika zmiany wyniosła -
  26,65%, tj. - 39,24 USD/t
  • Paliwo lotnicze (Jet) – najniższa 90,16 USD/t, najwyższa 149,99 USD/t – roczna dynamika zmiany
  wyniosła +32,10%, tj. +32,01 USD/t
  • Diesel – najniższa 63,98 USD/t, najwyższa 126,49 USD/ t – rocz na dynamika zmiany wyniosła
  +25,04%, tj. +21,01 USD/t
  • Lekki Olej Opałowy (LOO) – najniższa 54,98 USD/t najwyższa 111,99 USD/t) – roczna dynamika
  zmiany wyniosła +30,49%, tj. +21,26 USD/t
  • Ciężki Olej Opałowy (COO) – najniższa -157,58 USD/t, najwyższa -67,13 USD/t – roczna dynamika
  zmiany wyniosła +26,64 % tj. -31,24 USD/t.
  W 2017 roku szczególnie crack na benzynę charakteryzował się wysoką zmiennością.
  0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%
  Inne kraje azjatyckie
  Chiny
  Bliski Wschód
  Rosja + Państwa Morza
  Kaspijskiego
  Europa
  Afryka
  Ameryka Łacińska
  USA + Kanada
  Świat
  prognoza 2020 2016


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  34
  Marże z notowań na produktach w 2017 roku (USD/t)
  Źródło: Opracowanie własne Grupy LOTOS na podstawie da nych Thomson Reuters.
  • dyferencjał (spread) Brent -Ural (tj. różnica pomiędzy notowaniami ropy Brent, a notowaniami ropy Ural) –
  podstawowym surowcem wykorzystywanym w działalności rafineryjnej w regionie jest ropa Ural (zwana również
  REBCO), podczas gdy cracki produktów naftowych oparte są na notowaniach ropy Brent dodatni dyferencjał Brent -
  Ural (tzn. gdy notowania ropy Ural są niższe niż notowania ropy Brent) wpływa korzystnie na wyniki finansowe,
  natomiast ujemny dyferencjał Brent -Ural (tzn. gdy notowania ropy Ural są wyższe niż notowania ropy Brent) wpływa
  niekorzystnie na wyniki finansowe .
  Grupa LOTOS S.A. jako główny surowiec wykorzystuje ropę rosyjską REBCO (Russian Export Blend Crude Oil).
  W porównaniu z globalnym benchmarkiem Brent, REBCO jest ropą cięższa, ma wyższą zawartość siar ki i pozwala
  wyprodukować więcej tzw. średnich destylatów (diesel, paliwo lotnicze).
  Brent Blend to lekka, słodka ropa wydobywana na Morzu Północnym z gęstością API* około 38 i zawartości ą siarki
  około 0,4%.
  Russian Export Blend, rosyjski benchmark ropy, jest mieszaniną kilku surowych gatunków rop stosowanych w kraju
  lub wysyłanych na eksport. Ropa rosyjska jest kwaśną ropą, charakteryzującą się średnią ciężkością, o gęstości API
  około 32 i zawartości siarki około 1,4%.
  Gorsze cechy tego surowca oznaczają , że zniżka w stosunku do benchmarku ropy Brent jest uzasadniona. Różnica
  w cenach obu gatunków rop nazywana jest dyferencjałem Ural/Brent (USD/bbl). Wzrost dyferencjału Ural/Brent wpływa
  na zwiększenie marży rafineryjnej koncernów polskich .
  -180
  -130
  -80
  -30
  20
  70
  120
  170
  220
  270
  sty 17 lut 17 mar 17 kwi 17 maj 17 cze 17 lip 17 sie 17 wrz 17 paź 17 lis 17 gru 17
  Benzyna JET Diesel LOO COO


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  35
  Charakterystyka rop naftowych
  Brent Blend Ural
  Pochodzenie Wielka Brytania Rosja
  Gęstość (g/ml) 0,833 0,866
  API * 38,3 31,9
  Siarka (% wagi) 0,42 1,43
  Skład frakcyjny (% wagi)
  Brent Blend Ural
  Gazy 2,5 1,6
  Benzyny 20,8 12,9
  Nafta 11,9 10,4
  Oleje napędowe 23,7 22,9
  Oleje próżniowe 26,5 29,3
  Pozo stałość próżniowa 14,7 22,9
  * Gęstość API (ang. API gravity) – skala gęstości ropy naftowej opracowana przez American Petroleum Institute
  (API).
  Wyższa gęstość API, oznacza lżejszą ropę. Ropy lekkie mają gęstość API 38 stopni lub więcej, zaś ciężkie ropy –
  gęstość API 22 stopni lub mniej. Ropa o gęstości API pomiędzy 22 a 38 stopni jest ogólnie określana jako ropa
  o średniej g ęstości.  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  36
  Dyferencjał Brent -Ural i notowania ropy naftowej Brent Dtd (USD/bbl) w 2017 roku
  Źródło: Opracowanie własne Grupy LOTOS na podstawie danych Thomson Reuters
  W 2017 roku poziom dyferencjału Brent -Ural kształtował się pomiędzy -0,05 USD/baryłkę i -2,85 USD/baryłkę,
  co z jednej strony było spowodowane czynnikami geopolitycznymi zmniejszającymi podaż rop o podobnej
  charakterystyce do ropy Ural.
  • kursy wymiany walut – polski złoty jest walutą sprawozdawczą, ceny ropy i produktów naftowych
  są denominowane lub powiązane z dolarem,
  • otoczenie regulacyjne - min. obowiązek spełnienia bardziej rygorystycznych wymogów dotyczących
  wartości wskaźnika NCW dla biokomponentów
  Bieżące tendencje w branży rafineryjnej
  Przez ostatnie dwa lata marże rafineryjne utrzymywały się znacznie powyżej średniej długoterminowej. Kluczowym
  czynnikiem dobrych wyników gdańskiej rafinerii były wysokie marże rafineryjne, jak ró wnież pakiety paliwowe
  wprowadzone przez administrację państwową, które poskutkowały zmniejszaniem się szarej strefy.
  Marże rafineryjne na świecie (USD/bbl)
  Źródło: Opracowanie własne Grupy LOTOS na podstawie danych BP; Przedstawione marże rafineryjne st anowią
  benchmark dla trzech rejonów koncentracji działalności rafineryjnej: amerykańskiej wybrzeże Zatoki Meksykańskiej,
  północno -zachodnia Europa (NWE - Rotterdam) oraz Singapur
  -3
  -2,5
  -2
  -1,5
  -1
  -0,5
  0
  40
  45
  50
  55
  60
  65
  70
  sty 17 lut 17 mar 17 kwi 17 maj 17 cze 17 lip 17 sie 17 wrz 17 paź 17 lis 17 gru 17
  Brent Dated Spread Ural - Brent
  0
  2
  4
  6
  8
  10
  12
  14
  16
  18
  1Q12 3Q12 1Q13 3Q13 1Q14 3Q14 1Q15 3Q15 1Q16 3Q16
  USGC Medium Sour Coking NWE Light Sweet Cracking
  Singapore Medium Sour Hydrocracking


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  37
  Działalność operacyjna Grupy LOTOS S.A.
  i jej grupy kapitałowej.
  Segment wydobywczy
  Sprawozdanie Zarządu
  z działalności Grupy LOTOS S.A.
  oraz jej grupy kapitałowej
  za rok 2017


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  38
  4. D z i a ł a l n o ś ć o p e r a c y j n a G r u p y L O T O S S . A . i j e j g r u p y k a p i t a ł o w e j
  4.1 Segment wydobywczy
  4.1.1. Charakterystyka aktywów wydobywczych, produkty i rynki zbytu
  Grupa Kapitałowa LOTOS prowadzi działalność poszukiwawczo -wydobywczą w obszarze Morza Bałtyckiego oraz
  Norweskiego Szelfu Kontynentalnego. W 2017 roku wydobycie węglowodorów realizowane było: ze złóż
  zlokalizowanych na Morzu Bałtyckim - głównie ropa naftowa z niewielką ilością gazu towarzyszącego, że złóż
  norweskich - gaz i kondensat (tj. lekka ropa naftowa) z istotną przewagą gazu ziemnego, a także ze złóż lądowych
  na Lit wie – ropa naftowa.
  W 2017 roku, średnie dzienne wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego LOTOSU wyniosło 22,9 tys. boe / dzień
  (baryłek ekwiwalentu ropy), co oznacza potencjał roczny na poziomie 1,1 mln toe (ton ekwiwalentu ropy).
  74% łącznego wolumenu, tj. 17 tys. boe / dzień, pochodziło ze złóż norweskich.
  Na koniec 2017 roku, Grupa LOTOS dysponował łącznymi potwierdzonymi rezerwami ropy naftowej i gazu ziemnego
  w kategorii 2P (ang. proved and probable) na poziomie 88,2 mln boe , uwzględniając 8,8 mln ton ropy naftowej oraz
  3,3 mld m3 gazu ziemnego.
  Rezerwy i wydobycie Grupy Kapitałowej LOTOS
  Rezerwy ropy naftowej i gazu ziemnego w kategorii 2P na dzień 31 grudnia 2017 roku
  Średnia dzienna produkcja ropy i gazu w roku 2017
  Do grudnia 2017 roku, działalność poszukiwawczo -wydobywcza LOTOSU realizowana była w ramach Gr upy
  Kapitałowej LOTOS Petrobaltic. Spółka LOTOS Petrobaltic S.A. zarządzała segmentem wydobywczym, prowadząc
  jednocześnie działalność operacyjną oraz działalność usługowo -serwisową w Polsce, a także była właścicielem
  aktywów wydobywczych w Norwegii (spółka LOTOS E&P Norge AS) oraz na Litwie (Grupa Kapitałowa AB LOTOS
  Geonafta).
  Dla zapewnienia efektywnej real izacji Strategii Grupy LOTOS w obszarze wydobycia, w 2017 roku przeprowadzona
  została reorganizacja kapitałowa tego obszaru. Utworzona została nowa spółka zarządzająca Segmentem
  wydobywczym – LOTOS Upstream (‘LUPS’), która skupi w sobie następujące funkcje biznesowo - organizacyjne:
  strategia i rozwój biznesu, zarządzaniem portfelem aktywów, nadzór właścicielski, kontroling oraz organizacja
  finansowania zewnętrznego. LUPS będzie realizował plany rozwojowe w oparciu o spółki zależne: LOTOS E&P Norge
  (Norwegi a), AB LOTOS Geonafta (Litwa) oraz Baltic Gas (projekt B4B6), w wyniku zakupu udziałów w tych spółkach


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  39
  od LOTOS Petrobaltic, a także, potencjalnie, w oparciu o nowe spółki celowe do realizacji projektów wydobywczych
  na nowych rynkach, np. w Wielkiej Brytan ii.
  Spółka LOTOS Petrobaltic skoncentruje się na działalności operacyjno - serwisowej w obszarze Basenu Bałtyckiego,
  docelowo z możliwością świadczenia usług offshore również poza Grupą Kapitałową LOTOS. W 2017 roku działalność
  pomocniczo -usługowa realizow ana była poprzez spółki zależne: Miliana Shipholding Company Limited wraz
  ze spółkami zależnymi zarządza flotą statków specjalistycznych, świadcząc usługi z tego zakresu, spółka Energobaltic
  Sp z o.o. zajmuje się przetwarzaniem gazu ziemnego wydobytego ze złóż bałtyckich oraz produkcją energii
  elektrycznej, energii cieplnej, LPG oraz kondensatu.
  W ramach realizowanego procesu reorganizacji kapitałowej obszaru wydobycia, w dniu 12 grudnia 2017 roku nastąpiło
  zamknięcie transakcj i sprzedaży przez LOTOS Petrobaltic S.A. do LUPS wszystkich posiadanych akcji w spółkach
  LOTOS E&P Norge AS w Norwegii oraz AB LOTOS Geonafta na Litwie.
  Zakładana struktura biznesowa Segmentu wydobywczego po reorganizacji kapitałowej
  Działalność poszukiwawczo -wydobywcza w Polsce
  LOTOS prowadzi działalność poszukiwawczo -wydobywczą w Polsce za pośrednictwem spółki zależnej LOTOS
  Petrobaltic oraz jej spółek zależnych i wspólnych przedsięwzięć. Głównym obszarem aktywności jest polska stre fa
  Morza Bałtyckiego, a także koncesje lądowe w północno -wschodniej oraz północno -zachodniej Polsce.
  Wydobycie LOTOSU ze złóż bałtyckich wyniosło średnio 4,9 tys. boe/dzień w roku 2017, co stanowi 21% łącznego
  wolumenu Segmentu. Według stanu na koniec 201 7 roku, rezerwy 2P złóż bałtyckich to 45,2 mln boe
  (w tym: 5,4 mln ton ropy oraz 0,57 mld m 3 gazu ziemnego), co stanowi 51% łącznych rezerw Segmentu.
  Polska - Morze Bałtyckie:
  W obszarze Morza Bałtyckiego, LOTOS Pe trobaltic S.A. posiada 3 koncesje łączne na poszukiwanie
  i rozpoznawanie oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarach Łeba, Rozewie i Gotlandia, a także
  (uwzględniając spółki zależne i wspólne przedsi ęwzięcia) posiada 4 koncesje na wydobywanie węglowodorów
  ze złóż B3, B8 B4 i B6.
  Kluczowe aktywa w ramach posiadanych koncesji uwzględniają:
  • Złoże produkcyjne B3: realizowane wydobycie ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego na średnim
  poziomie 2,1 tys. boe/dzień w roku 2017, pozostałe rezerwy wydobywalne w kategorii 2P na poziomie
  8,3 mln boe wg stanu na dzień 31.12.2017, eksploatacja zgodnie z aktualnym terminem ważności koncesji
  zakładana do roku 2026 (postę powania w toku w sprawie zmiany koncesji B3, w zakresie m.in. wydłużenia
  okresu obowiązywania oraz możliwości wiercenia dodatkowych otworów).
  • Złoże B8 w fazie zagospodarowania oraz wstępnej produkcji: projekt realizowany przez spółkę celową
  B8 Sp. z o.o. Baltic S.K.A. („SPV B8”), która w 2017 roku realizowała wstępne wydobycie ropy naftowej
  LOTOS Petrobaltic
  SPV 8 statki
  platformy
  LOTOS Upstream
  LOTOS
  Norge
  LOTOS
  Geonafta Baltic Gas


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  40
  ze złoża B8 na średnim poziomie 2,8 tys. boe/dzień i jednocześnie prowadziła prace związane z przebudową
  platformy Petrobaltic, która będzie pełniła funkcję centrum produkcyjnego na złożu. Pozostałe rezerwy
  wydobywalne w kategorii 2P na poziomie 36,9 mln boe wg stanu na dzień 31.12.2017, eksploatacja zgodnie
  z aktualnym terminem ważności koncesji zakładana do roku 203 6.
  • Złoża gazowe B4 /B6 przygotowywane do zagospodarowania: projekt realizowany przez spółkę zależną Baltic
  Gas Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka komandytowa we współpracy z partnerem, firmą CalEnergy Resources
  Poland Sp. z o.o. Udział LOTOS w projekcie wynosi 51%. W 2017 roku zrealizowano główny etap prac
  w ramach fazy projektowania technicznego oraz dodatkowe prace znajdujące się na ścieżce krytycznej,
  w tym m.in. projektowanie techniczne odcinka lądowego gazociągu. Szacowane zasoby wydobywalne gazu
  ze złóż B4B6 to blisko 5 mld m3 (udział 100%).
  Polska – koncesje lądowe:
  Działania na obszarze lądowym w Polsce realizowane są na koncesji własnej Młynary oraz przy współpracy
  z PGNiG na koncesjach Kamień Pomorski oraz Górowo Iławeckie (udział LOTOS 49%).
  Ws zystkie projekty lądowe znajdują się obecnie w fazie poszukiwawczej. Realizowane są prace poszukiwawczo -
  rozpoznawcze celem odkrycia nowych złóż węglowodorów, w szczególności w 2017 roku: (i) na koncesji Górowo
  Iławeckie prowadzono prace przygotowawcze do p lanowanej w 1 kw. 2018 roku akwizycji badań sejsmicznych 3D, (ii)
  na koncesji Kamień Pomorski wykonano i dokumentowano wyniki otworu poszukiwawczego Stawno -1, który z uwagi
  na brak przepływu węglowodorów został zlikwidowany, (iii) na koncesji rozpoczęto te renowe prace przygotowawcze,
  związane z planowanymi do wykonania badaniami sejsmicznymi 2D.
  Koncesje Grupy Kapitałowej LOTOS w Polsce na dzień 31 grudnia 2017 roku
  Działalność poszukiwawczo -wydobywcza w Norwegii
  Działalność poszukiwawczo -wydobywcza w Norw egii realizowana jest za pośrednictwem spółki zależnej LOTOS E&P
  Norge AS (‘LEPN’), z siedzibą w Stavanger. Na koniec 2017 roku, LEPN był udziałowcem 26 koncesji na poszukiwanie,
  rozpoznanie i wydobycie złóż węglowodorów na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Ponadto, w ramach
  rozstrzygnięcia rundy koncesyjnej APA 2017 (Awards in Predefined Areas), w dniu 16 stycznia 2018 roku Spółka
  otrzymała od władz norweskich ofertę 2 nowych koncesji: PL918S oraz PL910. Po przyjęciu nowych koncesji przez
  wła dze Spółki, łączna liczba koncesji w Norwegii wzrośnie do 28.
  Wydobycie LOTOSU ze złóż norweskich w roku 2017 kształtowało się na średnim poziomie 17,0 tys. boe/dzień,
  co stanowi 74% łącznego wolumenu Segmentu. Według stanu na koni ec 2017 roku, rezerwy 2P złóż bałtyckich
  to 39,3 mln boe (w tym: 2,9 mln ton ropy oraz 2,7 mld m3 gazu ziemnego), co stanowi 45% łącznych rezerw Segmentu.  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  41
  Kluczowe aktywa w ramach posiadanych koncesji uwzględniają:
  Obs zar Heimdal (zakup w grudniu 2013 roku) obejmujący:
  • Złoża produkcyjne Atla (udział LEPN 20%), Skirne (udział 30%), Vale (udział 25,8%), Heimdal (udział 5%):
  realizowane wydobycie gazu i kondensatu z istotną przewagą gazu ziemnego (81%) na średnim poziomie
  3,6 tys. boe/dzień w roku 2017, pozostałe rezerwy wydobywalne złóż obszaru Heimdal w kategorii 2P to 2,7
  mln boe wg stanu na dzień 31.12.2017.
  • Odkryte złoża do zagospodarowania w obszarze na północ od Heimdal: FriggGammaDelta, Langfjellet, Rind,
  Fulla , Froy ze średnim udziałem LOTOS na poziomie 10%. W 2017 roku, LOTOS we współpracy
  z Operatorem, firmą AkerBP, prowadził analizy optymalnego wariantu zagospodarowania złóż w ramach tzw.
  projektu Greater Heimdal. Pot encjał zasobowy posiadanych ww. złóż to ok. 34 mln boe dla udziału LOTOS.
  Obszar Sleipner (zakup w grudniu 2015 roku) obejmujący:
  • Złoża produkcyjne Sleipner Vest, Sleipner East, że złożami satelitarnymi Gungne i Loke (udział LEPN 15%):
  realizowane wydobycie gazu i kondensatu z istotną przewagą gazu ziemnego (72%) na średnim poziomie
  13,5 tys. boe/dzień w roku 2017, pozostałe rezerwy wydobywalne złóż produkcyjnych obszaru Sleipner
  w kategorii 2P to 15,5 mln boe wg stanu na dzień 31.12.2017.
  • Złoże Utgard w fazie zagospodarowania: operatorem złoża jest firma Statoil, a zagospodarowanie
  realizowane jest w modelu tzw. „fast track”, przy wykorzystaniu synergii z i stniejącą infrastrukturą hubu
  Sleipner. Zasoby wydobywalne złoża Utgard to 8,1 mln boe dla udziału LOTOS. Rozpoczęcie komercyjnej
  produkcji ze złoża planowane jest na początek 2020 roku. W pierwszych pięciu latach eksploatacji zakłada
  się roczny wolumen wy dobycia na poziomie 4 tys. boe/dzień dla udziału LOTOS.
  Ponadto, LOTOS posiada 20% udział w złożu Yme, które przygotowywane jest do ponownego zagospodarowania
  i uruchomienia wydobycia ropy naftowej. W dniu 27 października 2017 roku p artnerzy koncesji zatwierdzili Plan
  Zagospodarowania Złoża (ang. PDO), który w dniu 19 grudnia 2017 roku został złożony do Ministerstwa Ropy
  i Energii celem zatwierdzenia. Zasoby wydobywalne złoża Yme to 12,9 mln bbl ropy naftowej dla udziału LOTOS.
  Rozpoczęcie komercyjnej produkcji ze złoża planowane jest w 1 połowie 2020 roku.
  Obok udziałów bezpośrednio w złożach, LEPN w ramach posiadanych koncesji jest także udziałowcem
  w infrastrukturze gazowej w o bszarach Heimdal (5%) i Sleipner (15%), które stanowią centra przetwarzania oraz
  transportu gazu i kondensatu (tzw. huby gazowe) o strategicznym znaczeniu dla eksportu gazu z Norwegii
  do Europy Centralnej oraz Wielkiej Brytanii.  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  42
  Koncesje Grupy Kapitałowej LOTOS w Norwegii na dzień 31 grudnia 2017 roku
  Działalność poszukiwawczo -wydobywcza na Litwie
  Działalność poszukiwawczo -wydobywcza na Litwie realizowana jest za pośrednictwem spółki zależnej AB LOTOS
  Geonafta z siedzibą w Gargždai. Spółka posiada swoją własną grupę kapitałową, w skład której wchodzą następujące
  podmioty:
  • UAB Genciu Nafta (10 0% należy do AB LOTOS Geonafta)
  • UAB Minijos Nafta (5 0% należy do AB LOTOS Geonafta)
  • UAB Manifoldas (10 0% należy do AB LOTOS Geonafta)
  W 2017 roku spółki litewskie eksploatowały lądowe złoża ropy naftowej w obrębie 7 bloków koncesyjnych: Girkaliai ,
  Genciai, Kretinga, Nausodis, Plunge, Klaipeda, Gargždai. Wydobycie LOTOSU na Litwie w roku 2017 kształtowało się
  na średnim poziomie 1,0 tys. b oe/dzień, co stanowi 4% łącznego wolumenu Segmentu. Według stanu na koniec
  2017 roku, rezerwy 2P złóż litewskich to 3,6 mln bbl ropy naftowej (0,47 mln ton), co stanowi 4% łącznych rezerw
  Segmentu.  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  43
  Koncesje Grupy Kapitałowej LOTOS na Litwie na dzień 31 grudnia 2017 roku
  4.1.2. Logistyka Segmentu wydobywczego
  Morze Bałtyckie
  Wydobycie ropy naftowej oraz gazu towarzyszącego ze złoża B3 odbywa się przy pomocy platformy produkcyjnej
  „Baltic Beta” i platformy bezzałogowej „PG -1”. Wydobyta ropa naftowa transportowana jest tankowcem
  lub zbiornikowcem i w całości sprzedawana do Grupy LOTOS. W ydobyty gaz ziemny przesyłany jest rurociągiem
  podwodnym o długości ponad 80 km do Elektrociepłowni Energobaltic we Władysławow ie, stanowiącej własność
  Energobaltic Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od LOTOS Petrobaltic).
  Wstępna produkcja ropy naftowej ze złoża B8 odbywa się przy pomocy platformy wiertniczej „LOTOS Petrobaltic”.
  Wydobyta ropa naftowa transportowana jest tankowce m lub zbiornikowcem i w całości sprzedawana do Grupy LOTOS.
  Docelowa produkcja prowadzona będzie przy wykorzystaniu platformy „Petrobaltic”, po jej odpowiednim dostosowaniu
  i przebudowie. Gaz ziemny będzie przesyłany do Elektrociepłowni Energobaltic we Wła dysławowie.
  Usługi logistyki morskiej w obszarze Morza Bałtyckiego realizowane są przez spółki z Grupy Kapitałowej Miliana
  Shipholding Company Limited. Usługi te obejmują m.in.: odbiór i magazynowanie ropy naftowej w rejonie wydobycia,
  transport ropy naft owej ze złoża do portu, asystę ratowniczą dla platform.
  Norweski Szelf Kontynentalny
  Spółka LOTOS E&P Norge AS jest udziałowcem w koncesjach obejmujących infrastrukturę wydobywczą
  w obszarach Heimdal oraz Sleipner w tym: c entrum przetwarzania oraz transportu gazu i kondensatu Heimdal (udział
  5%, operatorem Statoil Petroleum AS) oraz centrum przetwarzania oraz transportu gazu i kondensatu Sleipner (udział
  15%, operatorem Statoil Petroleum AS).
  Wydobywany gaz ze złóż Heimdal i Sleipner wtłaczany jest do systemu rurociągów Gassled, a następnie dostarczany
  do punktów odbioru w Wielkiej Brytanii i Europie kontynentalnej (Holandia, Niemcy).


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  44
  Kondensat ze złóż Heimdal wtłaczany jest do systemu rurociągów Forties Pipeline System (F PS), a następnie
  dostarczany do punktu odbioru w Kinneil Terminal / Hound Point w Szkocji (Wielka Brytania), gdzie jest przetwarzany
  na produkty końcowe tj. ropę naftową tzw. Forties Blend oraz frakcje gazowe.
  Kondensat ze złóż Sleipner transportowany jest rurociągiem do punktu odbioru w Karsto (Norwegia), gdzie jest
  przetwarzany na produkty końcowe tj. lekką ropę naftową tzw. Gudrun Blend oraz frakcje ciekłe (NGL).
  Litwa
  Wydobycie ropy naftowej ze złóż litewskich odbywa się przy pomocy lądowej infrastruktu ry wydobywczej. Wydobyta
  ropa naftowa transportowana jest drogą lądową do terminalu morskiego w Lipawie na Łotwie, a następnie tankowcem
  do Gdańska, skąd sprzedawana jest do Grupy LOTOS. Wyjątkiem jest ropa wydobywana przez spółkę zależną UAB
  Minijos Nafta (w której udział LOTOS Geonafta wynosi 50%), której sprzedaż odbywa się do rafinerii Orlen Lietuva.
  Towarzyszący wydobyciu ropy gaz ziemny jest w całości spalany.
  4.1.3. Otoczenie konkurencyjne dla działalności wydobywczej
  Polska
  Po wycofaniu się większości inwestorów zagranicznych w związku z brakiem potwierdzenia rentowności wydobycia
  gazu łupkowego w Polsce , kluczowymi graczami na polskim rynku poszukiwawczo -wydobywczym są spółki
  z udziałem Skarbu Pańs twa. Liderem jest PGNiG, który prowadzi działania w obszarze 48 koncesji poszukiwawczo -
  rozpoznawczych (55% wszystkich wydanych koncesji w Polsce na dzień 31.12.2017) oraz 213 koncesji wydobywczych
  (96% wszystkich koncesji).
  W polskiej strefie Morza Bałtyc kiego LOTOS jest liderem w obszarze poszukiwań i wydobycia. Wszystkie
  3 koncesje łączne na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie węglowodorów , a także wszystkie
  4 koncesje na wydobywanie węglowodorów z bałtyckich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w polskiej strefie
  ekonomicznej wydane zostały na rzecz LOTOS Petrobaltic i jej spółek zależnych i wspólnych przedsięwzięć.
  Na koncesjach wydobywczych obejmujących złoża gaz u ziemnego B4B6 prace realizowane są przy współpracy
  z partnerem CalEnergy Resources Poland sp. z o.o. (w ramach spółki Baltic Gas Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością i wspólnicy sp.k.). Udział LOTOS w projekcie B4B6 wynosi 51%.
  Podmioty o największej liczbie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie
  złóż węglowodorów w Polsce (stan na dzień 31 grudnia 2017 roku)
  Podmiot Liczba koncesji
  PGNIG S.A. 48
  Orlen Upstream Sp z o.o .7 16
  ShaleTech Energy Sp. z o.o. 7
  LOTOS Petrobaltic S.A. 8 6
  Podmioty o największej liczbie koncesji na wydobywanie
  węglowodorów ze złóż w Polsce (stan na dzień 31 grudnia 2017 roku)
  Podmiot Liczba koncesji
  PGNIG S.A. 213
  LOTOS Petrobaltic S.A. 9 4
  ZOK Sp. z o.o. 2
  7 Łącznie z koncesjami udzielonymi FX Energy oraz koncesjami we współpracy z PGNiG przy udziale Orlen 49% 8 Łącznie z koncesjami lądowymi we w spółpracy z PGNiG przy udziale LOTOS 49% 9 LOTOS Petrobaltic i jej spółki zależne i wspólne przedsięwzięcia, w tym: LOTOS Petrobaltic S.A. (1 koncesja), B8 Spółka z o.o. BALTIC spółka komandytowa (1), Baltic Gas spółka z o.o. i wspólnicy spółka komandytowa (2)


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  45
  Norweski Szelf Kontynentalny
  Z uwagi na wysoką perspektywiczność zasobową i wciąż duży potencjał nowych odkryć ropy naftowej i gazu ziemnego ,
  Norweski Szelf Kontynentalny pozostaje atrakcyjnym obszarem aktywności firm z branży poszukiwawczo -
  wydobywczej. Otoczenie konkurencyjne kształtowane jest m.in. przez uwarunkowania makroekonomiczne, w tym
  wahania cen surowców i stąd podlega nieustannym zm ianom. Początek 20. wieku przyniósł duży wzrost aktywności
  wydobywczej na Szelfie Norweskim i w konsekwencji wzrost liczby graczy E&P z ok. 25 w roku 2002 do blisko 60
  w roku 2013. Ożywienie spowodowane było m.in.: korzystnymi zmianami regulacyjnymi, wprowadzeniem mechanizmu
  zwrotu kosztu poszukiwań, wzrostem cen ropy naftowej oraz łatwiejszym dostępem do kapitału.
  Kryzys naftowy zapoczątkowany w roku 2014 i utrzymujące się niskie ceny surowców spowodowały odwrócenie
  pozytywnego trendu i spadek liczby aktywnych firm do 43 w roku 2017. Największym graczem rynkowym jest firma
  Statoil, która skupia ok. 33% rezerw produkcyjnych w Norwegii oraz 32% bieżącej produkcji. Inni kluczowi gracze to
  państwowa spółka Petoro (27% wydobycia) oraz duże międzynarodowe koncerny jak: Total, Shell, ExxonMobil,
  AkerBP, ConocoPhillips z udziałem w wydobycia 4 -5% każda. Obok „gigantów” na Szelfie funkcjonują także firmy
  wydobywcze o średniej i małej kapitalizacji, m.in.: Lundin, Wintershall, DEA, Eni, Spirit En ergy, OMV, INEOS, Point
  Resources, Repsol, w tym także polskie podmioty LOTOS oraz PGNiG. LOTOS z produkcją 17 tys. boe/dzień oraz
  poziomem rezerw 2P 39 mln boe, posiada ok. 0,4% udział w rynku norweskim.
  Aktualnie na Szelfie Norweskim widoczne są oznak i ożywienia w branży E&P. Firmy dostosowały się do sytuacji makro
  i są w stanie efektywnie funkcjonować w środowisku niższych cen surowców dzięki wdrożonym inicjatywom
  optymalizacji w zakresie m.in.: kosztów wierceń i usług offshore, bezpośrednich kosztów wydobycia (ang. lifting costs),
  kosztów zagospodarowania nowych złóż (standaryzacja rozwiązań technicznych, postęp technologiczny,
  udoskonalone procesy kontraktacji i zakupów produktów i usług offshore). Efektem wdrożonych działań
  proefektywnościowych są n iższe koszty operacyjne – średni spadek o ponad 40% w stosunku do roku 2013,
  a także większa rentowność nowych inwestycji rozwojowych.
  Poprawa sentymentu rynkowego widoczna jest także u graczy, którzy zachęceni pozytywnym i perspektywami wchodzą
  na rynek norweski. Nową grupę inwestorów stanowią niezależne firmy E&P, wpierane przez fundusze typu private
  equtiy. Z drugiej strony, duże międzynarodowe koncerny decydują się na dezinwestycje swoich portfeli wydobywczych
  na Morzu Północnym, szukając większych możliwości rozwoju dostosowanych do ich skali i aspiracji. Stwarza to okazje
  biznesowe dla średnich i mniejszych graczy, takich jak LOTOS, które zaczynają mieć coraz większy udział zarówno
  w transakcjach M&A ja k również w organicznym rozwoju nowych złóż na Szelfie Norweskich.
  Litwa
  Na Litwie nie ma aktywnego rynku E&P. Spółki z Grupy Kapitałowa LOTOS Geonafta są jedynymi podmiotami
  prowadzącymi wydobycie ropy naftowej ze złóż litewskich. LOTOS jest 100% właścicielem aktywów litewskich,
  za wyjątkiem spółki UAB Minijo s Nafta, gdzie posiada 50% a pozostali inwestorzy to: Tethys Oil AB, Odin Energy A/S
  i inwestorzy prywatni.
  4.1.4. Charakterystyka kierunków rozwoju Segmentu wydobywczego
  Segment wydobywczy realizuje kierunki rozwoju zdefiniowane w Strategii Grupy Kapitałowe j LOTOS na lata 2017 -
  2022 „Stabilizacja i bezpieczny rozwój”. Grupa Lotos zidentyfikowała pięć głównych celów strategicznych,
  w ramach, których Segment wydobywczy odpowiedzialny jest w szczególności za realizację pierwszego z nic h
  tj.: „Efektywne wykorzystanie koncesji wydobywczych, dalsza technologiczna optymalizacja rafinerii, wprowadzenie
  nowych produktów i paliw alternatywnych oraz dbałość o standardy jakości” oraz przypisanej mu inicjatywie:
  „Nowa bezpieczniejsza koncepcja rozwoju zrównoważonego portfela wydobywczego”.
  Działania w obszarze wydobycia ukierunkowane są na budowę zbilansowanego i zdywersyfikowanego portfela
  aktywów. LOTOS zamierza zwiększać zaangażowanie w zagospodarowanie now ych złóż, sukcesywnie zwiększać
  wagę działalności poszukiwawczej w portfelu oraz ograniczać udział koncesji w dojrzałej fazie wydobycia.
  Obok rozwoju organicznego, LOTOS planuje aktywnie korzystać z okazji inwestycyjnych dostępnych na rynku
  i uzupełniać portfel w oparciu o zakup nowych atrakcyjnych aktywów.
  Istotnym elementem Strategii w obszarze wydobycia jest budowa silnej pozycji wokół istniejących hubów Sleipner
  i Heimd al, a także budowa nowych hubów np. w obszarze na północ od Heimdal. Działania ukierunkowane
  są tu na maksymalizację wydobycia z aktualnie produkujących złóż, efektywne zagospodarowanie nowych złóż przy


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  46
  wykorzystaniu istniejącej infrastruktury w opcji tzw. fast -track, wydłużenie cyklu życia hubu i odsunięcie
  w czasie zobowiązań związanych z likwidacją infrastruktury produkcyjnej. LOTOS w ramach realizacji strategii hubowej
  współpracuje z doświadczonymi operatorami Statoil oraz AkerBP, co zapewnia wysoką efektywność działań.
  Głównym kierunkiem rozwoju działalności wydobywczej będą obszary Morza Północnego, zarówno w ramach Szelfu
  Norweskiego jak również Brytyjskiego, a także region B asenu Bałtyckiego (Morze Bałtyckie, koncesje lądowe w Polsce
  i na Litwie).
  Całkowite nakłady inwestycyjne przewidziane w Strategii Grupy LOTOS na rozwój zdefiniowanych projektów
  wydobywczych to 3 mld PLN w okresie 2017 -2022. Dodatkowo, Strategia przewiduj e możliwość alokacji dodatkowych
  środków z puli 3,3 mld PLN do podziału między Segmenty na nowe projekty roz wojowe w perspektywie 2018+.
  W wyniku realizacji założeń Strategii, zakładane jest osiągnięcie następujących parametrów pr zez Segment
  wydobywczy:
  KPI Perspektywa 2017 -2018 Perspektywa 2019 -2022
  Roczna EBITDA 0,6 – 0,7 mld PLN 1,6 – 1,8 mld PLN
  Wydobycie 22 tys. boe/dzień 30 – 50 tys. boe/dzień
  Rezerwy 2P 60 mln boe > 60 mln boe
  W 2017 roku, LOTOS prowadził następujące kluczowe działania w obszarze wydobycia w celu zapewnienia realizacji
  zakładanych celów strategicznych:
  • Optymalizowane było wydobycie z aktualnie eksploatowanych złóż: w szczególności, w ramach złóż pakietu
  Sleipner, LOTOS we współpracy z Operatorem, firmą Statoil, realizował programu intensyfikacji produkcji,
  który zakłada wiercenie dodatkowych otworów prod ukcyjnych (ang. infills wells), a także wydłużanie okresu
  eksploatacji istniejących otworów, w wyniku czego w 4 kw. 2017 roku rozpoznane zostały dodatkowe rezerwy
  produkcyjne ze złóż Sleipner na poziomie ok. 5 mln boe dla udziału LOTOS.
  • Realizowane były p rojekty zagospodarowania nowych złóż w celu dywersyfikacji i zbilansowania portfela
  aktywów w tym m.in.: (i) trwały prace związane z zagospodarowaniem złoża Utgard w obszarze Sleipner
  w Norwegii, z planowanym terminem uruchomienia pro dukcji na początku 2020 (rezerwy 2P 8,1 mln boe,
  oczekiwana średnia produkcja ok. 4 tys. boe/dzień dla udziału LOTOS), (ii) Partnerzy koncesji Yme zatwierdzili
  Plan Zagospodarowania Złoża Yme w Norwegii, z planowanym terminem uruchomienia produkcji w pierw szej
  połowie 2020 (rezerwy 2P 12,9 mln boe, oczekiwana średnia produkcja ok. 5 tys. boe/dzień dla udziału
  LOTOS), (iii) prowadzone były prace w celu zagospodarowania bałtyckich złóż gazu ziemnego B4B6
  o potencjale zasobowym bl isko 5 mld m 3 i udziale LOTOS 51%.
  • Realizowana była konsekwentnie strategia umacniania pozycji wokół istniejących hubów Sleipner
  i Heimdal: LOTOS współpracował z Operatorem, firmą Statoil, w zakresie m.in.: (i) intensyfikacji wydobycia
  z aktualnie eksploatowanych złóż, (ii) budowania wartości dodanej poprzez zagospodarowanie nowych złóż
  w sposób efektywny i przy relatywnie niskim zaangażowaniu kapitałowym wykorzystując istniejącą
  infrastrukturę techniczną – projekt Utgard, (iii) poszukiwania nowych możliwości rozwoju poprzez
  zagospodarowanie kolejnych złóż w pobliżu hubu: w ramach rozstrzygnięcia rundy koncesyjnej APA 2017
  (Awards in Predefined Areas), LOTOS otrzymał od władz norweskich ofertę 2 nowych koncesji
  posz ukiwawczo -wydobywczych. Jedna z nich, koncesja PL918S, zlokalizowana jest na zachód od hubu
  Heimdal i obejmuje odkryte złoże Peik możliwe do zagospodarowania poprzez podłączenie do istniejącej
  infrastruktury Heimdal. Operatorem koncesji jest firma Statoil z udziałem 75%, udział LOTOS Norge
  to 25%. Realizowane działania mają na celu wzrost efektywności operacyjnej, wydłużenie okresu
  funkcjonowania hubów i odsunięcie w czasie zobowiązań z tytułu infrastruktury technicznej,
  a w konsekwencji maksymalizację wartości dodanej z aktywów zlokalizowanych w obszarze hubów
  • Realizowane były działania w kierunku budowy nowych hubów na Szelfie Norweskim: w szczególności
  LOTOS we współpracy z firmą AkerBP pro wadził analizy optymalnego wariantu zagospodarowania odkrytych
  zasobów w obszarze na północ od Heimdal, uwzględniając złoża, w których LOTOS posiada udziały
  tj. FriggGammaDelta, Langfjellet, Rind, Froy, Full, a także potencjalnie dodatkowe złoża Krafla i Askja.
  Projekt daje możliwość zbudowania pozycji w nowym atrakcyjnym obszarze we współpracy z doświadczonymi
  partnerami (AkerBP, Statoil) i zapewnia perspek tywy rozwoju w długim terminie. Potencjał zasobowy
  posiadanych złóż w obszarze Greater Heimdal to ok. 34 mln boe dla udziału LOTOS.


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  47
  • Dla zapewnienia wysokiej efektywności działań, przeprowadzona została reorganizacja kapitałowa obszaru
  wydobycia, poprzez u tworzenie nowej spółki holdingowej LOTOS Upstream, która będzie realizowała plany
  rozwojowe w oparciu o spółki zależne: LOTOS E&P Norge (Norwegia), AB LOTOS Geonafta (Litwa) oraz
  Baltic Gas (projekt B4B6). Spółka LOTOS Petrobaltic skoncentruje się na dział alności operacyjno - serwisowej
  w obszarze Basenu Bałtyckiego.
  W efekcie konsekwentnie realizowanych działań w obszarze wydobycia, w 2017 roku LOTOS osiągnął wyniki zgodne
  z wyznaczonymi celami strategicznymi: wydobycie LOTOSU w Polsce, Norwegii i na Litw ie kształtowało się na średnim
  poziomie 22,9 tys. boe/dzień (powyżej celu 22 tys. boe/dzień), potwierdzone rezerwy węglowodorów w kategorii 2P
  na dzień 31.12.2017 wyniosły 88,2 mln boe (powyżej celu 60 mln boe), natomiast oczyszczony wyniki EBITD A
  Segmentu wydobywczego osiągnął historycznie rekordową wartość 811 mln PLN powyżej celu 0,6 -0,7 mld PLN).
  4.1.5. Podsumowanie szans i zagrożeń w Segmencie wydobywczym
  Czynniki zewnętrzne
  SZANSE ( + ) ZAGROŻENIA ( – )
  o Przesłanki wskazujące na możliwość poprawy
  koniunktury na rynku cen surowców.
  o Wyższa rentowność zagospodarowania nowych
  złóż w wyniku redukcji kosztów w branży upstream,
  m.in. w zakresie cen usług wiertniczych.
  o Większa dostępność platfor m wiertniczych z
  uwagi na niższy wskaźnik wykorzystania.
  o Potencjał do dalszych optymalizacji kosztowych
  i wzrostu efektywności branży w wyniku wdrażania
  innowacji oraz rozwiązań zaawansowanych technicznie
  i technologic zne.
  o Wycofanie się części graczy z obszaru E&P
  daje szansę nabycia atrakcyjnych aktywów.
  o Pojawienie się nowych możliwości rozwoju np. rundy
  koncesyjne APA które dają dostęp nie tylko
  do aktywów poszukiwawcz ych, ale obecnie także
  do odkrytych już zasobów (eliminacja kosztów i ryzyka
  poszukiwań).
  o Poprawiający się sentyment instytucji finansowych
  do branży upstream i lepsze perspektywy dla
  pozyskania kapitału na nowe projekty rozwo jowe.
  o Dynamika wzrostu cen ropy naftowej
  i gazu ziemnego niższa niż przyjęta
  w założeniach na lata 2017 – 2022.
  o Duża zmienność warunków
  makroekonomicznych w momencie
  podejmowania kluczowych decyzji
  w proj ektach strategicznych.
  o Rosnąca konkurencja na rynku
  transakcyjnym m.in. ze strony firm
  wspieranych przez fundusze typu Private
  Equity.
  Czynniki wewnętrzne
  MOCNE STRONY ( + ) SŁABE STRONY ( – )
  o Portfel atrakcyjnych projektów rozwojowych,
  zapewniających perspektywy wzrostu w długim terminie
  o Jasno określona i przejrzysta strategia wzmacniania
  pozycji wokół istniejących hubów oraz budowy nowych
  hubów w Norwegii
  o Dobra znajomość obszaru geograficz nego
  Szelfu Bałtyckiego i Norweskiego
  o Stałe wzmacnianie doświadczeń i budowa kompetencji
  operatorskich
  o Wrażliwość na zmiany parametrów
  makroekonomicznych oraz typowych dla branży
  ryzyk poszukiwawczych i projektów z uwagi
  na wciąż relatywnie małą skalę działalności.
  o Ograniczone perspektywy dla budowy bazy
  zasobowej w basenie Morza Bałtyckiego
  w długim terminie.
  o Duży udział relatywnie dojrzałych aktywów
  w portfelu aktywów wydobywczych.


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  48
  MOCNE STRONY ( + ) SŁABE STRONY ( – )
  o Inwestycje w bezpiecznych politycznie obszarach
  o stabilnych systemach prawnopodatkowych
  i dostępie do infrastruktury logistycznej
  o Posiadane kompetencje w zakresie wiercenia
  i eksploatacji.
  o Współpraca z silnymi doświadczonymi partnerami
  o międzynarodowym zasięgu działania.
  o Wysoki poziom zadłużenia ograniczający potencjał
  prowadzenia działań poszukiwawczych i
  akwizycyjnych.
  o Konieczność rozbudo wy kompetencji w zakresie
  realizacji projektów inwestycyjnych.  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  49
  Działalność operacyjna Grupy LOTOS S.A.
  i jej grupy kapitałowej.
  Segment produkcji i handlu – rafinacja ropy naftowej
  Sprawozdanie Zarządu
  z działalności Grupy LOTOS S.A.
  oraz jej grupy kapitałowej
  za rok 2017


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  50
  4 . 2 . S e g m e n t p r o d u k c j i i h a n d l u – r a f i n a c j a r o p y n a f t o w e j
  4.2.1. Otoczenie konkurencyjne dla działalności rafineryjnej Grupy LOTOS
  Grupa LOTOS posiada jedną z najnowocześniejszych i najmłodszych rafinerii w Europie o mocach przerobowych około
  10,5 mln ton ropy naftowej rocznie. Stan technologiczny Rafinerii jest w dużej mierze wynikiem realizacji przez Grupę
  Kapitałową LOTOS Programu 10+ zakończo nego w 2011 roku. Był jednym z największ ch przemysłowy ch projekt ów
  inwestycyjny ch w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu. Poniesione nakłady inwestycyjne wyniosły 1,43 mld EUR.
  Modernizacja i rozbudowa Rafinerii w ramach Programu 10+ pozwoliła na uzyskiwanie większej ilości
  wysokomarżowych produktów z każdej przerobionej baryłki ropy naftowej (w tym na wzrost wolumenu paliw
  uzyskiwan ych z każdej baryłki ropy naftowej z 4 mln ton rocznie do 7,8 mln ton rocznie), w porównaniu
  do konkurencyjnych zakładów rafineryjnych zlokalizowanych w regionie Europy Centralnej , oraz umożliwiła Grupie
  przerób bardziej wymagających technologicznie gatunków rop naftowych.
  Kontynuacją procesu technologi cznego unowocześniania rafinerii oraz naturalnym zakończeniem technologicznego
  łańcucha przerobu ropy naftowej powstałego w ramach inwestycyjnego Programu 10+ jest projekt EFRA.
  Potwierdzeniem bardzo dobrego stanu technologicznego Rafinerii jest również po siadanie, zgodnie z szacunkami
  własnymi Spółki, najwyższego w Polsce i jednego z wyższych w Europie Wskaźnika Kompleksowości Nelsona
  (współczynnika złożoności procesu przetwórczego ), który odzwierciedla intensywność inwestycji w rafinerii,
  potencjalne kosz ty stałe oraz potencjał generowania wartości dodanej przez rafinerię. Wartość Wskaźnika
  Kompleksowości Nelsona dla Rafinerii jest równa 10 ,0. Wskaźnik Kompleksowości Nelsona równy lub wyższy niż 10 ,0
  posiadają jedynie wysoce zaawansowane technologicznie za kłady, w tym rafineria Slovnaft w Bratysławie na Słowacji
  (11,5) oraz rafineria MOLw Dunbie na Węgrzech (10,6). Dla porównania, zgodnie z dokumentami Grupy Kapitałowej
  ORLEN (Prezentacja „Napędzamy Przyszłość” ze stycznia 2017 roku), PKN Orlen posiadała Ws kaźnik
  Kompleksowości Nelsona na poziomie 9,5.
  Rafinerię w Gdańsku charakteryzuje wysoki współczynnik konwersji (duży udział paliw w strukturze produkcji) oraz
  selektywność w kierunku średnich destylatów pozwalająca na skuteczne dopasowanie produkcji do st ruktury popytu
  krajowego i możliwości eksportowych. Konfiguracja technologiczna Rafinerii , w połączeniu z jej atutami lokalizacyjnymi ,
  pozwalają na elastyczny dobór gatunków ropy naftowej, co umożliwia uzyskiwanie zmiennych ilości poszczególnych
  grup wyrob ów gotowych, a dzięki temu dopasowanie produkcji do struktury popytu na polskim rynku i możliwości
  eksportowych.
  Korzystna strategicznie lokalizacja Rafinerii daje istotną przewagę logistyczną w dostępie do surowców
  oraz kanał ów sprzedaży produktów w stosunku do konkurencji w regionie. Położenie Rafinerii w pobliżu morskiego
  terminala przeładunkowego zapewnia Grupie LOTOS bezpośredni dostęp do międzynarodowych rynków zbytu,
  pozwalając przede wszystkim na eksport produktów nafto wych Grupy LOTOS w szczególności na rynki krajów
  skandynawskich, północno -zachodniej Europy oraz krajów nadbałtyckich, optymalizację wykorzystywanych przez
  Grupę LOTOS kanałów sprzedaży produktów oraz prowadzenie efektywnych zakupów różnych gatunków ropy
  naftowej.
  Ponadto Rafineria posiada unikalne połączenie kanałów zaopatrzenia w surowiec , zapewniające równoczesny dostęp
  do dostaw surowców do Rafinerii zarówno drogą lądową, z Rosji, za pośrednictwem sieci rurociągów PERN,
  jak i do dostaw surowców drogą morską z wielu krajów oraz z własnych złóż. Dostęp do dwóch kanałów zaopatrzenia
  pozwala na dywersyfikację dostaw surowca, a także płynną reakcję na zmienność cen produktów naftowych i gatunków
  rop naftowych, co z kolei pozwa la na skuteczną dywersyfikację gatunków ropy naftowej przerabianej w Rafinerii,
  bez ograniczenia do rosyjskiej ropy Ural , oraz zwiększenie potencjału negocjacyjnego w zakresie warunków cenowych
  zakupu rosyjskiej ropy naftowej.  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  51
  Rafineria w Gdańsku na tle konkurencyjnych rafinerii w regionie
  Źródło: opracowanie własne; zdolności produkcyjne dziennie w tys. boe/d
  Najważniejsze konkurencyjne rafinerie w regionie:
  • Rafineria w Płocku (PKN Orlen), Polska – moc przerobowa ok. 16 mln ton
  • Rafineria w Schwedt (PCK Raffinerie GmbH), Niemcy – ok. 12 mln ton
  • Rafineria w Leuna (Grupa TOTAL), Niemcy – ok. 11 mln ton
  • Rafineria w Schwechat (OMV), Austria – ok 10 mln ton
  • Rafineria w Możejkach (PKN Orlen), Litwa – ok. 10 mln ton
  • Rafineria w B ratysławie (Slovnaft, Grupa MOL), Słowacja – ok. 6 mln ton
  • Rafinerie należące do UniPetrol - Kralupy, Litvinov, Pardubice (PKN Orlen), Czechy – ok. 4 mln ton.
  Wysoka efektywność konfiguracji technologicznej rafinerii Grupy LOTOS potwierdzona jest przez ks ztałtowanie się
  tzw. modelowej marży rafineryjnej .
  Marża modelowa obliczana jest dla struktury uzysków wynikającej z uśrednionego scenariusza (z pominięciem
  sezonowości rocznej) typowej pracy rafinerii Grupy LOTOS . Założono przerób r oczny wynikający z 95% wykorzystania
  mocy wytwórczych instalacji destylacyjnych oraz, że całość wsadu stanowi ropa typu Ural, której wartość ustalana jest
  jako suma notowania Brent Dated i dyferencjału Brent -Ural.
  Więcej informacji odnośnie modelowej marży rafineryjnej dostępna pod linkiem:
  → http://inwestor.lotos.pl/1439/strefa_inwestora/modelowa_marza_rafineryjna  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  52
  Struktura uzysków rafinerii regiona lnych konkurentów Grupy LOTOS
  Źródło: opracowanie własne na podstawie raportowanych danych spółek
  Przerób ropy i struktura produkcji
  W 2017 roku rafineria Grupy LOTOS przerobiła 9,6 mln ton ropy naftowej, czyli 7% mniej niż rok wcześniej.
  Jest to spowodowane 6 tygodniowym postojem remontowym „Wiosna 2017”. Dominującym gatunkiem przerabianej
  ropy, podobnie jak w latach ubiegłych, była rosyjska ropa Ural . Jej udział wyniósł około 78,3 % i był nieco wyższy
  niż w latach poprzednich.
  Pozostałą część surowca stanowiły ropy naftowe importowane z innych kierunków, w tym około 201 tys. ton ropy
  dostarczonej przez Grupę Kapitałową LOTOS Petrobaltic. Dobór rop naftowych do przero bu oparty był na procesie
  optymalizacji produkcji, by wykorzystać nadarzające się okazje na zwiększenie marży przerobowej rafinerii.
  4.2.2. Podstawowe produkty, towary i usługi
  Głównymi grupami produktowymi uzyskiwanymi w wyniku przerobu ropy naftowej w rafinerii są:
  • paliwa (benzyna bezołowiowa, olej napędowy i lekki olej opałowy)
  • ciężki olej opałowy
  • asfalty
  • paliwo lotnicze
  • benzyna surowa
  • gaz płynny propan -butan (LPG)
  • oleje bazowe
  Paliwa
  Benzyna bezołowiowa jest paliwem przeznaczonym do si lników z zapłonem iskrowym. W ramach benzyn
  bezołowiowych Grupa wyróżnia benzynę premium, LOTOS DYNAMIC 98, która zawiera dodatki o działaniu
  przeciwutleniającym i myjącym , mające na celu poprawę czystości silnika, uzyskanie dłuższej jego żywotności oraz
  oszczędność w zużyc iu paliwa. Paliwo to dedykowane jest wyłącznie do stacji paliw działających pod marką LOTOS.
  4% 7% 10% 12% 7%
  18% 9% 8% 14%
  15%
  5%
  5% 2%
  6%
  50%
  46% 44% 35%
  43%
  5%
  2% 3%
  4%
  1% 7% 18%
  14%
  30% 20% 15%
  36%
  Grupa LOTOS Neste Oil MOL OMV PKN Orlen
  Zużycie własne Ciężki olej opałowy Paliwo Lotnicze Diesel LPG Benzyna surowa Benzyna


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  53
  Olej napędowy jest paliwem przeznaczonym do siników wysokoprężnych. W ramach olejów napędowych Grupa
  wyróżnia m.in. olej napędowy premium, LOTOS DYNAMIC DIESEL, kt óry dzięki zastosowaniu komponentów
  obniżających tarcia w silniku pozwala na lepsze wykorzystanie dynamiki i mocy silnika oraz zapewnia rozruch przy
  temperaturze –32°C. Paliwo to dedykowane jest wyłącznie do stacji paliw działających pod marką LOTOS.
  Olej napędowy posiada największy udział w sprzedaży na polskim rynku hurtowej sprzedaży paliw.
  Lekki olej opałowy jest paliwem przeznaczonym do urządzeń grzewczych. Dzięki niskiej zawartości siarki oraz
  odpowiednim dodatkom jest odporny na utlenianie, posiada działanie antykorozyjne, pozwala na utrzymywanie
  czystości dysz oraz redukcję emisji szkodliwych substancji z procesu spalania.
  Ciężki olej opałowy
  Ciężki olej opałowy jest produktem, który może mieć trzy przeznaczenia, tj. może być stosowany jako paliwo
  energetyczne, paliwo żeglugowe, jak również jako wsad do dalszego przerobu m.in. na instalacjach koksowania.
  Asfalty
  W ramach grupy produktowej „asfalty”, głównym produktem Grupy Kapitałowej LOTOS są asfalty drogowe
  przeznaczone do b udowy i utrzymania dróg, lotnisk oraz innych powierzchni utwardzonych. Poza drogownictwem
  istotnym zastosowaniem asfaltów jest również produkcja wyrobów budowlanych o właściwościach hydroizolacyjnych
  (papy asfaltowe, gonty, kleje), gdzie najczęściej wykorz ystuje się asfalty przemysłowe.
  Paliwo lotnicze
  Paliwo lotnicze jest produktem dedykowanym do silników odrzutowych.
  Benzyna surowa
  Benzyna surowa jest produktem wykorzystywanym jako surowiec w przemyśle petrochemicznym oraz do produkcji
  benzyn motorowych. Benzyna surowa jest produktem w całości przeznaczonym na eksport.
  LPG (gaz płynny propan -butan)
  LPG (gaz płynny propan -butan) jest produktem, który może być stosowany między innymi jako paliwo do silników
  wyposażonych w instalację gazową, może być wykorzystywany jako paliwo do zasilania urządzeń grzewczych,
  jako paliwo do butli gazowych oraz jako wsad do procesów petrochemicznych.
  Oleje bazowe
  W ramach grupy produktowej „oleje bazowe”, głównym produktem Grupy LOTOS są tzw. oleje bazowe grupy 1. Oleje
  te stanowią wsad do produkcji olejów smarowych, w tym silnikowych i przemysłowych.
  W ramach olejów silnikowych główne linie produktowe Grupy to m.in:
  • LOTOS Quazar, oleje syntetyczne premium do samochodów osobowych ,
  • LOTOS Thermal Control, oleje mineralne, semisyntetyczne i syntetyczne dedykowane do samochodów
  osobowych,
  • LOTOS Turdus, oleje mineralne, semisyntetyczne i syntetyczne dedykowane do taboru ciężarowego.
  W ramach olejów przemysłowych główne linie produktowe Grupy LOTOS to Hydromil, Transmil czy Remiz, stanowiące
  pełną kategorię olejów hydraulicznych, turbinowych, maszynowych oraz smarów przemysłowych.
  Pozostałe znaczące linie produktowe oferowane w gamie produktów
  • Plastyfikatory klasy TDAE i RAE oferowane pod nazwami QUANTILUS T50 i QUANTILUS T60 stosowane
  przez producentów opon i gumy w Europie i Azji. Produkty te spełniają wymagania unijnego rozporządzenia
  dotyczącego rejestracji chemikaliów, tzw. REACH i zostały zaaprobowane przez globalne koncerny


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  54
  oponiarskie.
  • Asfalty modyfikowane MODBIT – zaawansowane technolo gicznie, zwiększające odporność
  na koleinowanie się nawierzchni, przedłużające jej trwałość i odporność w ekstremalnych warunkach
  atmosferycznych.
  • Frakcja ksylenowa - wprowadzony w 2012 roku produkt petrochemiczny, otrzymywany w procesie rozdziału
  reformatu. Służy do produkcji tworzyw sztucznych. Instalacja wydzielania frakcji ksylenowej umożliwia dalszą
  dywersyfikację portfela produktów Grupy Kapitałowej LOTOS, a także ograniczenie zawartości
  węglowodorów aromatycznych w puli komponentów benzynowych rafi nerii w Gd ańsku. Poprawia
  to el astyczność technologiczną rafinerii , stwarzając możliwość alternatywnej sprzedaży części komponentów
  na rynek paliwowy bądź petrochemiczny.
  4.2.3. Logistyka segmentu (kolejowa i morska)
  Grupa Kapitałowa LOTOS systematycznie dostosowuje działania logistyczne do wymogów handlowych oraz tworzy
  efektywny, satysfakcjonujący klientów system dystrybucji, przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów. Celem tych
  działań jest tworzenie optymalnego łańcuc ha logistycznego, sprawnie funkcjonującego w zmieniającym się środowisku
  wewnętrznym i zewnętrznym.
  W obszarze logistyki wtórnej paliw przyjęto model współpracy z firmami przewozowymi, zapewniający Grupie LOTOS
  odpowiednią elastyczność w obsłudze swoich kl ientów m.in. w zakresie zaopatrzenia stacji hipermarketowych przy
  jednoczesnej minimalizacji kosztów stałych.
  W trakcie zrealizowanego w 2017 roku postoju remontowego rafinerii Grupy LOTOS, realizowano bez zakłóceń
  dostawy do baz paliw wykorzystywanych pr zez Grupę LOTOS, z zewnętrznych źródeł zaopatrzenia, w tym dostawy
  wewnątrzwspólnotowe z krajów Unii Europejskiej.
  W ostatnim roku wprowadzony został cały szereg zmian, które miały niezwykle pozytywny wpływ na wzrost wolumenu
  sprzedaży paliw, jakość obsłu gi klientów oraz szczelność systemu dystrybucji. Wejście w życie Ustawy o systemie
  monitorowania przewozu towarów (SENT) wymagało wypracowania i wdrożenia nowych funkcjonalności
  w wykorzystywanych systemach inform atycznych w celu automatyzacji procesu przesyłania zgłoszeń do Ministerstwa
  Finansów. Dostosowano systemy TAS baz paliw, systemy nalewcze na terenie rafinerii oraz elektroniczny portal
  do składania zleceń przez klientów B2B. Rozsze rzono także wiele interfejsów odpowiedzialnych za komunikację
  z kluczowymi klientami, bazami paliw OLPP, TanQuid w Radzionkowie, Falco w Olsztynie, IMSO w Koszalinie, Trios
  w Łętowni i Pol -Oil w Modlinie co pozw oliło zapewnić bezpieczeństwo transakcji dla Grupy Kapitałowej LOTOS oraz
  jej klientów.
  Jednocześnie w 2017 roku Grupa Kapitałowa LOTOS kontynuowała prace z wykorzystaniem programu analitycznego
  (business intelligence) do kompleksowej analizy różnic materiałowych w procesie dostaw na stacje paliw. Wdrożone
  rozwiązanie w znacznym stopniu przyc zyniło się do uszczelnienia systemu kontroli ubytków w łańcuchu logistycznym
  Grupy Kapitałowej LOTOS.
  Struktura zapasów obowiązkowych została zoptymalizowana w celu osiągnięcia minimalnego poziomu kosztów
  ich utrzymywania przy jednoczesnym zabezpieczeniu potrzeb Grupy LOTOS w zakresie konieczności utworzenia
  zapasów obowiązkowych. Jednocześnie Grupa LOTOS osiągała dodatkowe przychody z tytułu świadczenia usług
  logistycznych również dla firm spoza Grupy Kapi tałowej LOTOS, w tym usługi rotacji paliw oraz sprzedaży na rynku
  tzw. „usługi biletowej” polegającej na utrzymywaniu w imieniu klientów zapasów obowiązkowych paliw w istniejącym
  potencjale przetwórczym ropy naftowej, która jest składow ana jak o zapas obowiązkowy Grupy LOTOS.
  Systematycznie weryfikowano zakres projektu budowy morskiego terminala przeładunkowego na Martwej Wiśle
  w bezpośrednim sąsiedztwie rafinerii w Gdańsku, przy uwzględnieniu planów dotyczących wolumenów i struktury
  produktów Grupy LOTOS po zakończeniu projektu EFRA. Równolegle prowadzono monitoring rynku usług
  logistycznych w celu sprawdzenia możliwych alternatywnych rozwiązań w zakresie morskich przeładunków
  małotonażowych.
  W ramach optymalizacji kosztów operacyjnych, przeprowadzono zmiany w zakresie wykorzystywanego taboru
  kolejowego, uzyskując szereg korzyści w zakresie wysokości stawek oraz ilości wykorzystywanych cystern kolejowych.  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  55
  Logistyka kolejowa
  Istotnym elementem bezpieczeństwa produkcyjneg o Grupy Kapitałowej LOTOS jest ekspedycja produktów
  transportem kolejowym z rafinerii w Gdańsku. O kompleksową realizację logistyki kolejowej dla całej Grupy Kapitałowej
  dba wyspecjalizowana w tym obszarze spółka LOTOS Kolej.
  W 2017 roku LOTOS Kolej realizowała następujące usługi kolejowe:
  • przewozy kolejowe rzeczy na terenie całego kraju,
  • samodzielne przewozy towarowe na terenie Niemiec,
  • świadczenie usługi trakcyjnej,
  • przewozy całopociągowe, jak również przewozy pojedynczych wagonów,
  • utrzymanie taboru kolejowego,
  • ekologiczne czyszczenie cystern kolejowych,
  • ekspedycja towarów transportem kolejowym poza granicami kraju – usługi spedycyjne,
  • operator bocznic kolejowych Grupy Kapitałowej LOTOS.
  W 2017 roku LOTOS Kolej przewiozła 13,3 mln ton towaru, z czego 7,03 mln ton stanowiły materiały niebezpieczne.
  Spółka stale rozwija współpracę z klientami spoza Grupy Kapitałowej LOTOS , zarówno w zakresie przewozów
  krajowych jak i zagranicznych.
  W 2017 roku Spółka kontynuowała 4 -letnią umowę z Siłami Zbrojnymi RP na przewóz paliwa lotniczego F -34. Zawarta
  umowa jest skutkiem wygranego postępowania przetargowego według ściśle określonych kryteriów , takich
  jak bezpieczeństwo i jakość świadczonych usług.
  LOTOS Kolej jako nowoczesna i dyn amicznie rozwijająca się Spółka już ponad rok realizuje przewozy na terytorium
  Niemiec. W 2017 roku , korzystając z usług niemieckich jak i własnych maszynistów , Spółka przewiozła 1,339 mln ton
  produktów i planuje tą ilość sukcesywnie zwiększać. Dzięki rozw ojowi przewozów na terenie Niemiec, Spółka
  rozszerzyła swoją ofertę, a także zapewniła swoim klientom szybkie i sprawdzone połączenia transportowe między
  Polską a krajami Europy Zachodniej.
  Przewozy kolejowe zrealizowane przez LOTOS Kolej (tys. ton )
  Źródło: Opracowanie własne Grupy Kapitałowej LOTOS
  LOTOS Kolej zmniejszyła udział w polskim rynku towarowych przewozów kolejowych według pracy przewozowej
  z 10,20% do 9,76% (wg danych UTK za I -XII 2017) , utrzymując na rynku po zycję wicelidera, pomimo wzrostu pracy
  przewozowej z 5 166 mln ntkm w 2016 roku do 5 353 mln ntkm w 2017 roku (wzrost o: 3,62%) oraz wzrostu
  0 1
  2
  3
  4
  5
  6
  8
  10 11
  9
  11
  13 13 13
  0
  2
  4
  6
  8
  10
  12
  14
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  56
  przewiezionej masy z 12 669 tys. ton w 2016 roku do 13 335 tys. ton w 2017 roku (wzrost o 5,26%). Ponadto na uwagę
  zasługuje fakt, iż był to rekordowy rok względem wyżej wymienionych wartości. Dodatkowo należy mieć na uwadze
  okoliczność, że na rynku pojawiło się wiele nowych konkurencyjnych podmiotów. W transporcie towarów
  niebezpiecznych LOTOS Kolej od lat utrzymuje p ozycję lidera.
  Udział LOTOS Kolej w krajowym rynku przewozów towarowych w 2017 r. wg pracy przewozowej
  Źródło: Opracowanie własne Grupy Kapitałowej LOTOS na podstawie danych Urzędu Transportu Kolejowego,
  styczeń 2018 r.
  W 2017 roku LOTOS Kolej rozwijała przewozy zbóż i pasz w reżimie standardu GMP+ B4, który określa szczegółowe
  procedury podczas transportu zbóż i pasz. Dzięki uzyskaniu , wymaganego przez większość firm eksportujących zboża
  i pasze do krajów zachodnich , cer tyfikatu , LOTOS Kolej realizowała samodzielnie przewozy w specjalistycznych
  wagonach.
  W 2017 roku na mocy zawartej umowy, NEW AG , na zlecenie LOTOS Kolej , zmodernizował kolejne dwie lokomotywy
  SM42 do typu 6Dg , zwiększając tym samym ilość nowoczesnych lokom otyw, którymi dysponuje spółka. W pierwszej
  połowie 2016 roku LOTOS Kolej podjęła decyzję o sprzedaży wszystkich swoich wagonów gazowych typu 417F. Cześć
  wagonów sprzedana została w 2016 roku, pozostałe , na mocy obowiązującej umowy , zostały sprzedane w lut ym 2017
  roku.
  LOTOS Kolej ubiega się o dofinansowanie zadania ,,Zakup nowoczesnego taboru intermodalnego przez firmę LOTOS
  Kolej Sp. z o.o.” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020. Wartość kosztów kwalifikowanych
  Projektu wynosi okoł o 148 mln PLN, wnioskowane dofinansowanie to 50%. Kompletna dokumentacja konkursowa
  została złożona w Centrum Unijnych Projektów Transportowych - dysponenta środków unijnych. Warunkiem
  rozpoczęcia Projektu jest otrzymanie dofinansowania. Projekt zakłada za kup taboru kolejowego:
  • 2 lokomotywy elektryczne,
  • 216 wagonów platform o długości powierzchni ładunkowej wynoszącej 80 stóp,
  • 108 wagonów platform o długości powierzchni ładunkowej wynoszącej 60 stóp,
  Celem Projektu jest zwiększenie udziału LOTOS Kolej w ry nku transportu intermodalnego. Tabor pozyskany
  w Projekcie ma być stopniowo włączany do eksploatacji między 2019 a 2022 rokiem.
  Logistyka morska
  Logistyka morska jest ważnym elementem w łańcuchu logistycznym Grupy Kapitałowej LOTOS. Połączenie
  rurociągami produktowymi rafinerii w Gdańsku z bazą przeładunkową paliw płynnych w Porcie Północnym pozwala
  Spółce osiągać znaczące korzyści dzięki obniżeniu kosztów transportu. Transport morski stanowi główną drogę
  PKP Cargo
  51,44%
  Lotos Kolej
  9,76%
  PKP LHS
  5,65%
  DB Cargo
  Polska 5,32%
  CTL Logistics
  4,47%
  Freightliner PL
  2,91%
  Orlen Kol -Trans
  2,84% Pozostali
  17,60%


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  57
  wysyłek eksportowanych przez Grupę LOTOS produktów naftowych oraz istotną część dostaw surowców
  i komponentów do produkcji. W roku 2017 Grupa LOTOS przeładow ała w portach morskich około 7 mln ton ropy,
  produktów naftowych i komponentów paliwowych. Liczba obsłużonych zbiornikowców wyniosła 268 jednostek , w tym
  62 zbiornikowce z ropą naftową.
  Baza Przeładunkowa Paliw Płynnych, należąca do Naftoportu, stwarza moż liwości przeładunku zbiornikowców
  o zanurzeniu do 15 m i możliwość załadunku do 150 tys. ton ropy lub produktów naftowych. Dzięki temu Grupa
  LOTOS efektywnie eksportuje nadwyżki produkcyjne, lokując je głównie na rynkach kraj ów skandynawskich, północno -
  zachodniej Europy oraz krajów nadbałtyckich. Poza Bazą Paliw Naftoportu , Grupa LOTOS korzysta także z usług
  Morskiego Terminalu Masowego w Gdyni oraz Siarkopolu w Gdańsku, gdzie obsługiwane są ładunki
  o mniejszym tonażu.
  Położenie rafinerii Grupy LOTOS w pobliżu morskiego terminala przeładunkowego ropy naftowej pozwala
  na dywersyfikację dostaw surowca, umożliwia dostawy ropy naftowej pochodzącej z własnych złóż na Bałtyku
  i na Litwie , jak również z Morza Północnego czy z innych dalszych kierunków. W roku 2017 drogą morską dostarczono
  do Grupy L OTOS ok. 4,3 mln ton ropy naftowej.
  4.2.4. Logistyka - dane o zaopatrzeniu i zakupach
  Struktura terytorialna zakupów surowców oraz towarów i materiałów ropopochodnych Grupy Kapitałowej LOTOS
  2017 2016
  mln zł % udział mln zł % udział
  Zakupy krajowe 2.868,1 16,3 % 2.432,4 16, 9%
  Zakupy zagraniczne 14.719,0 83,7 % 11.940,1 83, 1%
  Razem 17. 587,1 100,0% 14. 372,5 100,0%
  Struktura zaopatrzenia Grupy Kapitałowej LOTOS
  2017 2016
  mln zł (%) udział mln zł (%) udział
  Surowce 16.635,3 82,4% 13.886,9 83,1%
  Towary 1.326,2 6,5% 851,9 5,1%
  Usługi 1.909,6 9,5% 1.759,6 10,5%
  Materiały 313,8 1,6% 218,4 1,3%
  Razem 20. 184,9 100,0% 16.716,8 100,0%  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  58
  Struktura zaopatrzenia w towary ropopochodne Grupy Kapitałowej LOTOS
  2017 2016
  mln zł % udział mln zł % udział
  Gaz płynny 157, 9 15,0% 132,4 21,8 %
  Benzyny 184,4 17,6 % 73,2 12,1%
  Oleje napędowe 302,1 28,8 % 165,1 27,3 %
  Ropa 404,1 38,5 % 234,8 38,7%
  Pozostałe 0,7 0,1% 0,6 0,1%
  Razem 1.049,2 100,0% 606,1 100,0%
  Struktura zaopatrzenia w surowce, półprodukty, chemikalia i materiały ropopochodne Grupy Kapitałowej LOTOS
  2017 2016
  mln zł % udział mln zł % udział
  Ropa naftowa 13.137,3 79,4% 11.484,3 83,4%
  Olej napędowy 8,1 0,0% 6,7 0,0%
  Komponenty do benzyn: MTBE/ETBE 117,8 0,7% 85,6 0,6%
  Estry metylowe kwasów tłuszczowych 1.056,8 6,4% 866,0 6,3%
  Benzyny 50,3 0,3% 0,0 0,0%
  Alkohol etylowy 163,7 1,0% 163,8 1,2%
  Dodatki 90,9 0,6% 100,8 0,7%
  Destylat naftowy 0,0 0,0% 24,5 0,2%
  Komponent oleju napędowego 930,6 5,6% 222,5 1,6%
  Gaz ziemny 518, 1 3,1% 418,5 3,1%
  Asfalty, komponenty i dodatki asfaltowe 83,0 0,5% 36,0 0,3%
  Surowiec do produkcji FAME 371,5 2,3% 354,5 2,6%
  Pozostałe 9,8 0,1% 3,2 0,0%
  Razem 16.537,9 100,0% 13.766,4 100,0%
  Najwięksi dostawcy Grupy Kapitałowej LOTOS
  Głównymi dostawcami Grupy Kapitałowej LOTOS, których wartość zaopatrzenia stanowiła ponad 10% przychodów ze
  sprzedaży ogółem w roku 2017 były firmy: VITOL SA z siedzibą w Szwajcarii, Joint Stock Company Oil Company
  Rosneft z siedzibą w Rosji oraz Tatneft - Europe AG z siedzibą w Szwajcarii. Udział powyższych dostawców
  w zaopatrzeniu Grupy Kapitałowej LOTOS wyniósł odpowiednio: 25,18%, 24,29% ora z 19,26%.  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  59
  W roku 2016 głównymi dostawcami Grupy Kapitałowej LOTOS, których wartość zaopatrzenia stanowiła ponad 10%
  przychodów ze sprzedaży ogółem były firmy: VITOL SA z siedzibą w Szwajcarii, Joint Stock Company Oil Rosneft z
  siedzibą w Rosji oraz Tatnef t - Europe AG z siedzibą w Szwajcarii. Udział powyższych dostawców w zaopatrzeniu
  Grupy Kapitałowej LOTOS wyniósł odpowiednio 21,78%, 19,60% oraz 14,53%.
  Zgodnie z wiedzą Spółki, do dnia publikacji niniejszego Sprawozdania Zarządu pomiędzy Grupą LOTOS S.A . i żadnym
  z wyżej wymienionych dostawców nie występowały powiązania formalne za wyjątkiem umów handlowych.
  4.2.5. Podsumowanie szans i zagrożeń
  Na sytuację w sektorze wpływać będą ogólne czynniki makroekonomiczne (np. ryzyko trwale niższego wzrostu
  gospodarczego Chin; dalsze umocnienie dolara; tempo poprawy gospodarczej w strefie Euro) oraz rozwój sytuacji
  geopolitycznej (np. napięcia na linii Ira k – Iran , sytuacja w Afryce Północnej ).
  Źródłem podstawowych zagrożeń w segmencie produkcji i handlu będzie zwiększająca się konkurencja ze strony
  rafinerii z Bliskiego Wschodu. Należy oczekiwać, że głównym europejskim kierunkiem zbytu dla tych rafinerii b ędzie
  obszar śródziemnomorski (Mediterranean), jednak oddziaływać będzie to na łączny bilans paliwowy Europy. Ponadto
  zagrożeniem będzie możliwy spadek i niski poziom cracków produktowych, szczególnie dla destylatów średnich
  (t.j lekkiego oleju opałowego i napędowego).
  Szansą może być natomiast wysoki popyt na paliwa ze strony klientów indywidualnych. Wzrost konsumpcji benzyn
  przez klientów detalicznych może być wspierany przez korzystny poziom cen detalicznych (będących pochodną
  niskich , stabilnych cen surowca wyrażonych w dolarze i słabnącego kursu polskiej złotówki względem waluty
  amerykańskiej ). Szansą może być także potencjalne zamknięcie mniejszych i przestarzałych technologicznie rafinerii,
  przeprowadzone w wyniku optymaliza cji aktywów przez europejskie koncerny paliwowe.  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  60
  4.3. Segment produkcji i handlu – sprzedaż hurtowa i de taliczna
  4.3.1. Otoczenie konkurencyjne dla działalności handlowej
  Rynek paliw w Polsce zaopatrywany jest z dwóch źródeł: producenci krajowi (PKN Orlen S.A. i Grupa LOTOS S.A.)
  oraz importerzy (zrzeszeni w POPiHN oraz niezależni). W 2017 roku produkcja paliw była o 2% wyższa niż w roku
  poprzednim, a całkowity import wzrósł o 36%, w tym import członków zrzeszonych w POPiHN o 200%, a import
  pozostały nie zmienił się.
  Warto podkreślić, iż 2017 rok był drugim z kolei, w którym rynek realnie odczuwał skutki wdrożonego pakietu
  paliwowego. Po trzech latach spadków rejestrowanej konsumpcji , wywołanej intensywnym rozwojem szarej strefy,
  w 2017 roku konsumpcja paliw wzrosła o 12% (o 2,82 mln m 3), osiągając tym samym poziom 26,3 mln m 3, przy
  produkcji krajowej na poziomie 20,5 mln m 3 i imporcie 7 mln m 3.
  W 2017 roku , do wprowadzonego 1 sierpnia 2016 roku sierpnia „Pierwszego Pakietu Paliwowe go”, dołączyły kolejne
  przepisy prawne ograniczające działalność szarej strefy w obrocie paliwami w Polsce. W 2017 r. wprowadzono
  tzw. Pakiet Transportowy. Nowe regulacje wprowadziły konieczność zgłoszenia rozpoczęcia transportu oraz jego
  zakończenia (taki obowiązek ciąży zarówno na wysyłającym, odbierającym towar, jak i przewoźnikach). Wprowadzono
  również Jednolity Plik Kontrolny (JPK), który umożliwia śledzenie operacji gospodarczych.
  Kolejnym ze sposobów ograniczających szarą s trefę na rynku paliw są zmiany, które zostaną wprowadzone od 2018
  r. (w ramach nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych) i które będą polegać na wprowadzeniu
  obligatoryjnego blendingu paliw. Nowe regulacje spowodują, że sprzedawany w Pol sce olej napędowy będzie miał
  dodany biokomponent (w obecnym roku nieuczciwy podmiot może wprowadzać na rynek obrotu paliwami olej
  napędowy wyłącznie w postaci tak zwanej B -0, to jest bez zawartości biokomponentu).
  Wdrożone do tej pory rozwiązania oraz sk uteczne ich egzekwowanie ograniczyły nielegalny import oleju napędowego
  do Polski i spowodowały istotny wzrost zapotrzebowania na olej napędowy.
  Konsumpcja paliw w Polsce
  Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych POPIHN
  5 5 6
  15 17 20
  1
  1
  1
  0
  5
  10
  15
  20
  25
  30
  2015 2016 2017
  Mln
  m3
  Benzyny Olej napędowy Lekki olej opałowy


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  61
  4.3.2. Szara strefa na rynku paliw w Polsce
  Najintensywniejszy rozwój szarej strefy w obrocie paliwami w Polsce przypadł na lata 2012 – 2014, następnie
  w latach 2015 – 2016 (do momentu wprowadzenia Pakietów) można zaobserwować powolną zmianę trendu, jednak
  nadal wolumen szacowany, jako szaro strefowy stanowił kilkanaście procent rynku. Działania podmiotów
  funkcjonujących w szarej strefie najbardziej odczu walne były dla rynku oleju napędowego.
  Na przestrzeni lat 2011 - 2013 oficjalnie rejestrowana konsumpcja oleju napędowego spadła o 2,3 mln m 3. Biorąc
  pod uwagę silną korelację z PKB, konsumpcja oleju napędowego powinna w tym okresie wzrosnąć ok. 1 mln m 3.
  Jak wynika z analizy ekonometrycznej w kulminacyjnym momencie tj. w 2014 roku szara strefa w obrocie olejem
  napędowym mogła wynosić ok. 3,4 mln m 3.
  W momencie wprowadzenia Pakietów: Paliwowego i Energetycznego zauw ażalny był skokowy wzrost rejestrowanego
  popytu na wszystkie paliwa, w tym, w szczególności na olej napędowy, gdzie w sierpniu 2016 roku (pierwszym miesiącu
  funkcjonowania nowych przepisów) został odnotowany wzrost popytu na poziomie 30 procent. Analizując okres
  12 miesięcy od wejścia w życie nowych regulacji rejestrowany popyt na olej napędowy wzrósł o 23% rok do roku.
  Tak istotny wzrost rejestrowanego popytu był bezpośrednio przesunięciem wolumenu z szarej strefy do legalnie
  funk cjonującego rynku.
  Wzrost ten został z jednej strony zaspokojony produkcją z polskich rafinerii, które w latach 2012 – 2015 zmuszone były
  do eksportu oleju napędowego, z drugiej strony wzmożonym, oficjalnie rejestrowanym, importem oleju napędowego
  do Polsk i, głównie z takich kierunków jak Rosja, Niemcy oraz Litwa .
  Po roku funkcjonowania nowych przepisów, tj. od sierpnia 2017 roku, można zaobserwować powrót
  do jednocyfrowych wzrostów konsumpcji oleju napędowego. W sierpniu br. odnotowano wzrost popytu na olej
  napędowy na poziomie 5,4% r/r, a we wrześniu 4,1% r/r.
  Obecnie szarą strefę w obrocie paliwami szacuje się na poziomie 2 -3% ry nku – poziomie akceptowalnym w zdrowej,
  rozwijającej się gospodarce.
  4.3.3. Kanały dyst rybucji, produkty, rynki zbytu
  Działalność handlowa Grupy Kapitałowej LOTOS w 2017 roku prowadzona była w ramach Grupy LOTOS oraz jej
  spółek zależnych: LOTOS Paliwa, LOTOS Oil, LOTOS Asfalt, LOTOS -Air BP Polska. Grupa LOTOS prowadziła
  działalność handlową w kraju (sprzedaż do koncernów zagranicznych) oraz w eksporcie drogą morską i lądową. Spółki
  zależne prowadziły produkcję i sprzedaż na rzecz poszczególnych branż: paliwowej, olejowej i asfaltowej.
  Grupa Kapitałowa LOTOS realizuje sprzedaż paliw na krajowy m rynku detalicznym wyłącznie za pośrednictwem spółki
  LOTOS Paliwa. Na rynku hurtowym Grupa Kapitałowa LOTOS realizuje sprzedaż zarówno poprzez Grupę LOTOS –
  zaopatrując koncerny międzynarodowe oraz kluczowych klientów (przetargi do Agencji Rezerw Materiał owych i Agencji
  Mienia Wojskowego) oraz za pośrednictwem spółki LOTOS Paliwa - w transakcjach zawieranych z odbiorcami
  hurtowymi oraz niezależnymi operatorami.
  Grupa Kapitałowa LOTOS w 2017 roku osiągnęła udział w krajowym rynku paliw na poziomie 31,6%.  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  62
  Udział Grupy Kapitałowej LOTOS w krajowym rynku paliw
  Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych POPiHN
  Produkcja Grupy Kapitałowej LOTOS, która nie jest dystrybuowana poprzez własną detaliczną sieć stacji, jest
  sprzedawana na krajowym hurtowym rynku paliw oraz w eksporcie.
  Kanały dystrybucji produkcji w ramach segmentu produkcji i handlu
  * koncerny międ zynarodowe działające na rynku polskim takie jak Statoil, Shell, BP, Lukoil
  ** niezależni operatorzy posiadających własne stacje oraz prowadzące lokalny hurt
  *** w ramach przetargów ogólnokrajowych.
  W segmencie produkcji i handlu w 2017 roku Grupa Kapitał owa LOTOS sprzedała 10 931 tys. ton. produktu. Pomimo
  realizowanego na przełomie marca i kwietnia 2017 roku postoju remontowego, spadek sprzedaży był nieznaczny
  (1,3%) i wynikał głównie z ograniczenia sprzedaży eksportowej.
  28,3%
  31,6% 33,6% 34,3% 33,2% 32,7% 31,1% 29,5% 31,6%
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
  Detal
  •sieć stacji paliw LOTOS
  Hurt
  •koncerny międzynarodowe*
  •klienci B2B**
  •Instytucje Państwowe***
  Eksport
  •firmy tradingowe


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  63
  Struktura asortymentowa sprzedaży Grupy Kapitałowej LOTOS
  w podziale na najważniejsze produkty (w tys . ton)
  *ciężki olej opałowy i asfalty
  Szczegółowe kategorie produktów przedstawione zostały w tabeli poniżej. Sprzedaż gazu ziemnego oraz ropy naftowej
  została ujęta osobno (jako cześć produkc ji należącej do segmentu poszukiwań i wydobycia).
  Struktura asortymentowa sprzedaży Grupy Kapitałowej LOTO S (w tys. ton)
  2017 2016 zmiana 17/16
  tys. ton % udział tys. ton % udział %
  Benzyny 1 555 14,2% 1 557 14,1% -0,1%
  Benzyna surowa 465 4,3% 521 4,7% -10,8%
  Reformat 6 0,1% 45 0,4% -86 ,7%
  Oleje napędowe 5 198 47,5% 4 797 43,4% 8,4%
  Paliwo bunkrowe 62 0,6% 65 0,6% -4,5%
  Lekki olej opałowy 279 2,6% 268 2,4% 4,1 %
  Produkty ciężkie* 1 892 17 % 2 119 19 % -10,7%
  Paliwo JET A -1 445 4,1% 656 5,9% -32,2%
  Oleje smarowe 60 0,5% 60 0,5% 0,0 %
  2 069 1 821
  2 118 1 892
  4 797 5 198
  2 078 2 020
  2016 2017
  Pozostałe Produkty ciężkie* Oleje napędowe Benzyny


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  64
  Oleje bazowe 174 1,6% 214 1,9% -18,7 %
  Gazy płynne 235 2,1% 247 2,2% -4,9%
  Ropa naftowa
  (towar)
  259 2,4% 195 1,8% 32,8%
  Pozostałe 299 2,7% 318 2,9% -5,9%
  Razem produkty,
  towary i materiały
  ropopochodne
  segmentu
  produkcji i handlu
  10 931 100.0% 11 061 100.0% -1,2 %
  Gaz ziemny (toe) 556 - 675 - -17,7%
  Ropa naftowa
  (upstream) 124 - 151 - -17,9 %
  Źródło: opracowanie własne; *ciężki olej opałowy + asfalty
  Największy udział w sprzedaży, podobnie jak w ubiegłych latach, miał olej napędowy. Wolumen sprzedaży oleju
  napędowego wyniósł w 2017 roku 5 198 tys. ton, osiągając tym samym 47,5% udział w sprzedaży ogółem (o 4 punkty
  procentowe większy niż w roku 2016). Z uwagi na rosnący udział w rynku oraz wysoką dynamikę zużycia oleju
  napędowego w kraju, wzrost sprzedaży tego paliwa w 2017 roku w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 8,4%.
  Drugą, co do wielkości pozycją w ilościowej strukturze sprzedaży Grupy Kapitałow ej LOTOS były benzyny, z udziałem
  na poziomie 14,2%. Sprzedaż benzyny przez Grupę Kapitałową LOTOS wyniosła 1 555 ton i prezentowała zbliżony
  poziom jak w roku poprzednim.
  Ostatnią pozycją, której udział w ogólnej masie sprzedaży Grupy Kapitałowej LOTOS uk ształtował się na poziomie
  powyżej 10% są produkty ciężkie . Wielkość sprzedaży tej grupy prod uktów w 2017 roku wyniosła 1 892 tys. ton i spadła
  w por ównaniu z rokiem poprzednim o 11 %. Spadek sprzedaży wynikał głównie z przekierowania ciężkiej pozostałości
  do komponowania wyżej marżowych asfaltów.
  W 2017 roku Grupa Kapitałowa LOTOS zrealizowała w segmencie produkcji i handlu sprzedaż na rynku krajowym
  na poziomie 8 370 tys. ton (vs 7 026 tys. ton w analogicznym okresie roku 2016), na r ynek eksportowy wprowadziła
  natomiast 2 561 tys. ton produktów (vs 4 036 tys. ton w 2016 roku).
  Szczegółowy podział wszystkich kategorii produktów w podziale na kraj i ek sport zawarty został w poniższej tabeli .
  Sprzedaż gazu ziemnego oraz ropy naftowej zos tała ujęta osobno (jako cześć produkcji należącej do seg mentu
  poszukiwań i wydobycia).  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  65
  Struktura asortymentowa sprzedaży Grupy Kapitałowej LOTOS w podziale kraj -eksport ( w tys. ton)
  2017 2016 zmiana 17/16
  tys. ton % udział tys. ton % udział %
  Sprzedaż
  krajowa Benzyny 1 360 12,4% 1 142 10,3% 19%
  Benzyna surowa 8 0,1% 0 0% 100%
  Oleje napędowe 5 161 47,2 4 319 39,0% 19%
  Paliwo bunkrowe 62 0,6% 65 0,6% -5%
  Lekki olej opałowy 279 2,6% 268 2,4% 4%
  Produkty ciężkie* 561 5,1% 430 3,9 % 30 %
  Paliwo JET A -1 206 1,9% 145 1,3% 42%
  Oleje smarowe 33 0,3% 38 0,3% -13 %
  Oleje bazowe 11 0,1% 6 0,1% 83 %
  Gazy płynne 235 2,1% 221 2,0% 6%
  Ropa naftowa 259 2,4% 195 1,8% 33%
  Pozostałe 194 1,8% 196 1,8% -1%
  Razem sprzedaż krajowa 8 370 77% 7 026 64% 19%
  Sprzedaż
  zagraniczna Benzyny 195 1,8% 415 3,8% -53%
  Benzyna surowa 457 4,2% 521 4,7% -12%


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  66
  Reformat 6 0,1% 45 0,4% -87 %
  Oleje napędowe 37 0,3% 477 4,3% -92%
  Produkty ciężkie* 1 331 12,1 % 1 688 15,3 % -21 %
  Paliwo JET A-1 239 2,2 % 511 4,6% -53%
  Oleje smarowe 27 0,2% 22 0,2% 23 %
  Oleje bazowe 163 1,5% 208 1,9% -22 %
  Gazy płynne 0 0% 26 0,2% -100%
  Pozostałe 106 1,0% 123 1,1% -14%
  Razem sprzedaż
  zagraniczna 2 561 23% 4 036 36% -37%
  Razem 10 931 100.0% 11 061 100.0% -1%
  Sprzedaż
  zagraniczna (toe) Gaz ziemny (toe) 556 - 675 - -18%
  Sprzedaż
  zagraniczna
  (tony)
  Ropa naftowa
  upstream 124 - 151 - -18%
  Źródło: opracowanie własne; *ciężki olej opałowy + asfalty
  Sprzedaż krajowa w 2017 roku wzrosła o 19%. Głównym motorem jej wzrostu była sprzedaż paliw silnikowy ch (olejów
  napędowych oraz benzyn) związana z efektywnymi działaniami sprzedażowymi zarówno w kanale detalicznym
  jak i hurtowym na r osnącym rynku. Pomimo postoju remontowego Grupa Kapitałowa LOTOS była w stanie w całości
  zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na produkt na krajowym rynku paliw, rezygnując z realizacji niżej marżowych
  wysyłek oleju napędowego drog ą morską (spadek sprzedaży e ksportowej o 92%). Wzrost sprzedaży olejów
  napędowych oraz benzyn wyniósł 19%.
  Znaczący wzrost sprzedaży krajowej nastąpił również w segmencie asfaltów. Wysoka dynamika sprzedaży wynikała
  zarówno z realizacji zapotrzebowania krajowego związanego z realizac ją projektów budowlanych jak również
  z ograniczeniem ekspedycji produktu z krajowych i ościennych rafinerii. Równocześnie ograniczano sprzedaż
  eksportową ciężkiego oleju opałowego o niższej marżowości.
  Kolejny rok z rzędu rosła również sprzedaż krajowa paliwa lotniczego, co jest efektem ekspansji spółki córki LOTOS -
  Air BP na krajowych portach lotniczych. W 2017 roku spółka znacząco zwiększyła skalę operacji w kraju, notując


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  67
  rekordową ilość sprzedanego paliwa na każdym z pięciu lo tnisk, na którym prowadzone są operacje tankowania
  samolotów. Wzrost sprzedaży w 2017 roku wyniósł 42%.
  Sprzedaż eksportowa realizowana w 2017 roku była niższa od sprzedaży w 2016 roku o 37%. Spadek ten wynikał
  głównie z postoju remontowego realizowanego na przełomie marca i kwietnia oraz przekierowaniu znaczącej części
  sprzedaży na sprzedaż w kanale krajowym, cechującym się wyższą niż kanał eksportowy marżowością.
  Struktura sprzedaży w segmencie produkcji i handlu - kraj i eksport w latach 2013 -2017 (wolu men)
  Źródło: opracowanie własne
  4.3.4. Charakterystyka branży detalicznej w Polsce
  Wg danych Polskiej Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) na koniec grudnia 2017 roku, na krajowym
  rynku paliw funkcjonowało ponad 6,6 tys. stacji paliw. Podobnie ja k w latach poprzednich, ok. jedną trzecią stacji paliw
  stanowiły obiekty krajowych koncernów, 22,4% stacji paliw funkcjonowało w sieci koncernów zagranicznych, a 40,6%
  stacji należało do operatorów niezależnych. Rozwój sieci stacji koncernów odbywał się po przez rozbudowę w oparciu
  zarówno o stacje własne (CODO) i franczyzowe (DOFO). W 2017 roku liczba stacji Grupy Kapitałowej LOTOS
  nie zmieniła się, pozostając trzecią największą siecią w Polsce.
  W 2017 roku liczba obiektów stacyjnych w kraju zmniejszyła się o ok. 160 obiektów, głównie w wyniku znacznego
  (-200) zmniejszenia liczby obiektów należących do niezależnych operatorów. Zmniejszeniu uległa również liczba stacji
  Orlen pod logo Bliska. Sieć skurczy ła się o 32 obiektów, z czego pewna część została przebrandowiona i opatrzona
  logo Orlen. Łącznie liczba obiektów pod marką ORLEN zwiększyła się o 10 obiektów . Spośród koncernów
  zagranicznych największy wzrost odnotowały stacje BP, których liczba wzrosła o 14 oraz TOTAL wzrost o 7 obiektów .
  Wśród sieci stacji niezależnych największy wzrost odnotowały stacje Anwim pod marką Moya +33 obiektów. W 2017
  roku działalność rozpoczęły również stacje pod marką AVIA firmy UNIMOT. Pojawiło się 15 obiektów pod tym bran dem.
  Liczba stacji paliw w sieciach sklepowych wzrosła o 4 obiekty – wszystkie nowootwarte obiekty należ ą do stacji
  E. Leclerc .
  Na koniec 2017 roku liczba Miejsc Obsługi Podróżnych (tzw. MOP) w kraju wynosiła 86, a 20 spośród tych stacji
  funkcjonowało w barwach LOTOS.
  67% 62% 59% 64%
  77%
  33% 38% 41% 36%
  23%
  2013 2014 2015 2016 2017
  Udział sprzedaży krajowej Udział eksportu


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  68
  Stacje paliw w Polsce na koniec 2017 roku
  Źródło: POPiHN
  Charakterystyka konkurencji
  Po 4 kwartałach 2017 roku, z uwagi na optymalizację sieci stacji paliw należących do PKN Orlen, spadł udział
  koncernów krajowych w zaopatrzeniu rynku detalicznego (spadek z 3 4,3% w 2016 roku do 3 3,3 % w 2017 roku).
  Również udział koncernów zagranicznych w rynk u detalicznym spadł o 1pp. do 20% w 2017. Udział w rynku zwiększyli
  natomiast niezależni operatorzy. Wzrost w ich przypadku wyniósł blisko 2 punkty procentowe.
  Struktura sprzedaży detalicznej paliw ciekłych w 2016 i w 2017 roku
  Źródło: POPiHN
  1776
  493
  537
  423 349 187
  2 700
  ORLEN 1776
  LOTOS 493
  BP 537
  SHELL 423
  IDS 14
  AS24 26
  AMIC (LUKOIL) 115
  CircleK 349
  TOTAL 23
  Sieci sklepowe 187
  Niezależne 2700
  34,30%
  20,70%
  38,60%
  6,40%
  2016
  koncerny krajowe koncerny zagraniczne
  operatorzy niezależni hipermarkety
  33,30%
  19,70%
  40,50%
  6,50%
  2017


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  69
  4.3.5. Sieć stacji paliw LOTOS i jej pozycja konkurencyjna
  Grupa LOTOS realizuje sprzedaż detaliczną poprzez sieć stacji w dwóch segmentach – Premium (LOTOS)
  i Ekonomicznym (LOTOS Optima).
  2017 rok to dalsza konsekwentna real izacja strategii Grupy LOTOS przez spółkę LOTOS Paliwa w tym,
  w szczególności poprawa efektywności sprzedaży oraz ciągłe podnoszenie standardów obsługi klienta.
  W wyniku podjętych działań mających na celu poprawę efektywności sprzedaży osiągnięto wzrost udziału stacji LOTOS
  w całkowitej sprzedaży detalicznej rejestrowanej przez POPiHN z 11,0% w 2016 roku do 11,2% w 2017 roku przy
  jednoczesnym zachowaniu podobnej, jak w innych koncernach dynamice rozwoju sieci.
  War te podkreślenia jest osiągnięcie przez stacje LOTOS wyższej od POPiHN w przeliczeniu na 1 stację:
  • dynamiki średniodobowej sprzedaży paliw +6,2% LOTOS vs. +4,9% POPiHN ( dynamika LOTOS o 26%
  wyższa niż średnia dla innych koncernów ),
  • średniomiesięcznej sprzed aży sklepowej + 8,5% LOTOS vs. +5,3% POPiHN ( dynamika LOTOS o 60%
  wyższa niż średnia dla innych koncernów ).
  W 2017 roku kontynuowano procesy standaryzacyjne stacji paliw Premium, konsekwentnie wzmacniano sieć włączając
  nowe obiekty, zarówno w formacie CODO (Company Owned Dealer Operated ) jak i podpisując nowe umowy
  z franczyzobiorcami (DOFO – Dealer Owned Franchise Operated ).
  W roku 2017 Spółka uruchomiła kolejne stacje LOTOS. Sieć powiększyła się o 14 nowych lokalizacji, w tym 5 stacji
  własnych CODO oraz 9 w formule franczyzowej DOFO. Rozwój sieci realizowany był w oparciu o plan określający
  kluczowe lokalizacje z punktu widzenia możliwości konkurowania o klientów flotowych. Istotnym elementem była
  również potrzeba uzupełnienia zdefiniowanych braków w geograficznym rozmieszczeniu stacji paliw Lotos.
  W ramach wzmacniania pozycji w strategicznym segmencie stacji przy autostradach i drogach szybkiego ruchu w roku
  2017 Spółka uczestniczyła w prowadzonych przez GDDKiA postępowaniach p rzetargowych, mających na celu
  wyłonienie dzierżawców poszczególnych MOP wzdłuż budowanych kolejnych odcinków autostrad oraz dróg szybkiego
  ruchu (tzn. dróg ekspresowych).
  W niniejszych postępowaniach przetargowych Spółka LOTOS Paliwa złożyła najkorzystni ejsze oferty i wygrała
  przetargi na dzierżawę:
  1. MOP Mała Holandia przy drodze ekspresowej S7
  2. MOP Pawliki Zachód przy drodze ekspresowej S7
  3. MOP Kochlice Wschód przy drodze ekspresowej S3
  4. MOP Kochlice Zachód przy drodze ekspresowej S3
  5. MOP Kierzno Północ przy drodze ekspresowej S8
  6. MOP Kierzno Południe przy drodze ekspresowej S8
  W roku 2017 Spółka koncentrowała swoje działania na poprawie efektywności sprzedaży detalicznej, ze szczególnym
  uwzględnieniem poprawy standardów obsługi klie nta na stacjach paliw LOTOS. W tym celu uruchomiła kompleksowy
  program szkoleniowy dedykowany wszystkich osobom zarządzającym stacjami. Program obejmował nie tylko
  tematykę standardów obsługi klienta, lecz także proces rekrutacji oraz tematykę zarządzania zespołem i motywowania
  pracowników. Dodatkowo Spółka wprowadziła nowy system premiowy dla Zarządzających stacjami – powiązany
  bezpośrednio w realizowanymi wynikami. Na stacjach o największym natężeniu ruchu wprowadzono testowo
  stanowiska szybkiej obsługi k lienta, umożliwiające płatność za zakupione paliwo bezpośrednio przy dystrybutorze,
  co usprawniło obsługę klientów dokonujących zakupu paliwa, poprawiło jakość serwisu i wizerunek sieci. Wszystkie
  opisane powyżej
  W ramach standaryzacj i usług w ramach sieci LOTOS wprowadzono ofertę Cafe Punkt na kolejnych 10 stacjach
  franczyzowych. Łącznie oferta ta dostępna jest już na blisko 80 stacjach DOFO. Dokonano także modernizacji
  i standaryzacji 4 stacji DOF O.


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  70
  Sprzedaż artykułów i usług pozapaliwowych w 2017 roku wzrosła o 14% w stosunku do 2016. W tym samym czasie
  dzięki optymalizacji kosztów marża wzrosła aż o 23%. Ponadto wprowadzono szereg zmian systemowych, takich jak:
  wprowadzenie zarzadzania kategorią, ak tywne zarządzanie ceną, optymalizacja zakupów.
  Istotnym elementem w ramach budowy pozytywnego wizerunku sieci stacji paliw w roku 2017 był rozwój i kontynuacja
  współpracy z partnerem zewnętrzny w zakresie franczyzy korporacyjnej. W ubiegłym roku na kolejn ych 7 stacjach paliw
  otwarto restauracje Subway. Łącznie, na dzień 31 grudnia 2016 18 restauracji Subway działało na stacjach paliw
  LOTOS.
  Mapa stacji paliw LOTOS
  Żródło: opracowanie własne
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku pod marką LOTOS i LOTOS Optima funkcjonowały w sumie 493 stacje.  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  71
  Stacje paliw LOTOS
  Źródło: opracowanie własne
  W roku 2017 w ramach doskonalenia jakości obsługi klientów, efektywności operacyjnej oraz rozwoju oferty stacji
  paliw LOTOS, podejmowano nowe inicjatyw y oraz kontynuowano dotychczasowe. Do najważniejszych działań
  należą:
  • Badania satysfakcji klientów ukierunkowanych na weryfikację realizacji standardów i jakości obsługi (w tym
  aktywnej sprzedaży) na stacjach (NPS – Net Promoter Score)
  • Rozpoczęcie test u stanowisk szybkiej obsługi klienta (płatność za zakupione paliwo bezpośrednio przy
  dystrybutorze – udrożnienie i usprawnienie obsługi klientów dokonujących zakupu paliwa, poprawa jakości
  serwisu i wizerunku sieci, zwiększenie przepustowości stacji w okre sach wzmożonego ruchu - niwelo wanie
  kolejek do dystrybutorów)
  • Wdrożenie nowego systemu kasowego PetroRetail (poprawa zarządzania sprzedażą oraz szeroko
  rozumianą gospodarką magazynową)
  • Intensywne działania akwizycyjn e w zakresie sprzedaży flotowej
  • Kontyn uacja współpracy z partnerem zewnętrznym w zakresie franczyzy korporacyjnej - na kolejnych
  7 stacjach paliw otwarto re stauracje Subway
  • Kontynuacja rozwoju oferty gastronomicznej CafePunkt
  • Wdrożenie szkoleń dla Zarządzających stacj ami oraz trenerów wewnętrznych
  Skutecznie prowadzone działania optymalizacyjne wpłynęły na poprawę wyników finansowych osiągniętych przez sieć
  detaliczną LOTOS. Wynik operacyjny powiększony o amortyzację z wyłączeniem odpisów o charakterze
  niegotówkowym ( oczyszczona EBITDA) wyniósł w 2017 roku 154 mln zł.
  256
  316
  366
  408 424 458 467 473
  7 10 11 14 17 18 20 20
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
  Premium + Optima MOP


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  72
  Sytuacja finansowa Grupy LOTOS S.A.
  i jej g rupy kapitałowej
  Sprawozdanie Zarządu
  z działalności Grupy LOTOS S.A.
  oraz jej grupy kapitałowej
  za rok 2017


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  73
  5. S y t u a c j a f i n a n s o w a G r u p y L O T O S S . A . i j e j g r u p y k a p i t a ł o w e j
  5.1. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno -finansowych oraz ocena istotnych
  czynników i nietypowych zdarzeń
  5.1.1. Otoczenie makroekonomiczne
  Wyniki finansowe osiągane przez Grupę Kapitałową LOTOS są w dużym stopniu uzależnione od warunków
  zewnętrznych. Kluczowymi parametrami wpływającymi na rentowność działalności w poszczególnych segmentach
  sprawozdawczych są zmienne zestawione w tabelach poni żej. W zrost poziomu notowań ropy naftowej Brent oraz gazu
  ziemnego UK NBP wpływa pozytywnie na zyskowność segmentu wydobywczego. Z kolei wzrost modelowej marży
  rafineryjnej (będący odbiciem rosnących marż dla poszczególnych produktów) poprawia rentowność s egmentu
  produkcji i handlu. Elementem korygującym działanie opisanych wyżej czynników na skonsolidowane wyniki
  operacyjne jest kształtowanie się kursu USD/PLN – umocnienie się USD poprawia wyniki operacyjne osiąganie przez
  Grupę Kapitałową LOTOS, a jego os łabienie działa negatywnie.
  Dane makroekonomiczne (średniorocznie)
  USD/bbl 10 2017 2016 2015 2017 / 2016
  Notowania DATED Brent FOB 54,15 43,58 52,28 24,3%
  Spread Brent/Ural 1,40 2,45 1,83 -42,9%
  Notowania gazu ziemnego UK NBP 32,20 25,84 36,26 24,6%
  Modelowa marża rafineryjna 11 7,54 6,93 7,77 8,8%
  Marża USD/t 2017 2016 2015 2017 / 2016
  Benzyna 145,93 137,06 173,64 6,5%
  Benzyna surowa 72,18 54,44 64,33 32,6%
  ON (10 ppm) 87,23 72,73 113,36 19,9%
  Lekki olej opałowy 76,70 64,72 94,60 18,5%
  Paliwo lotnicze 113,02 92,58 127,73 22,1%
  Ciężki olej opałowy -111,56 -123,51 -141,16 9,7%
  Waluta (USD/PLN) 12 2017 2016 2015 2017 / 2016
  Kurs dolara na koniec roku 3,48 4,18 3,90 -16,7%
  Średni kurs dolara 3,78 3,94 3,77 -4,1%
  10 Źródło : Thomson Reuters 11 Źródło : Grupa LOTOS S.A., zgodnie z metodologią opublikowaną raportem → bieżącym bieżącym nr 26/2016 12 Źródło : Narodowy Bank Polski


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  74
  5.1.2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
  W 2017 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LOTOS wyniosły 24. 185,6 mln PLN (+15,5% vs. 2016),
  przede wszystkim w związku z wyższymi notowaniami ropy i produktów naftowych na rynkach światowych. Średni
  statysty czny przychód netto ze sprzedaży przypadający na 1 tonę/(toe) sprzedanego wolumenu w 2017 roku wyniósł
  2.083 zł/t (toe) (+322 zł/t (toe), +18,3%% vs. 2016).
  Wolumen sprzedaży produktów, towarów i materiałów ropopochodnych w 2017 roku w Grupie Kapitałowej L OTOS
  spadł o około 2,3% w porównaniu z rokiem 2016. Największy spadek zanotowano dla paliwa lotniczego i produktów
  ciężkich w segmencie produkcji i handlu oraz gazu ziemnego w segmencie wydobywczym.
  Wyniki operacyjne Grupy Kapitałowej LOTOS (w mln PLN)
  2017 2016 2015 2017 -2016 2017/2016
  Przychody ze sprzedaży 24 18 5,6 20 931,1 22 709,4 3 25 4,5 15,5%
  Koszt własny sprzedaży -20 194,1 -17 215,7 -20
  249,0 -2 978,4 17,3%
  Zysk na sprzedaży 3 991,5 3 715,4 2 460,4 276,1 7,3%
  Koszty sprzedaży -1 252,3 -1 291,1 -1 284,9 38,8 -3,0%
  Koszty ogólnego zarządu -450,0 -425,9 -459,1 -24,1 5,7%
  Pozostałe przychody operacyjne 60,3 107,1 48,3 -46,8 -43,7%
  Pozostałe koszty operacyjne -121, 0 -250,8 -341,3 129, 8 -51, 8%
  Zysk/(strata) operacyjny/(a) 2 228, 5 1 854,7 423,4 373, 8 20, 2%
  EBIT LIFO 2 057, 6 1 931,8 702,1 125, 8 6,5%
  Koszt własny sprzedaży w 2017 roku w Grupie Kapitałowej wyniósł 20. 194,1 mln PLN (+17,3% vs. 2016). Szacunkowy
  jednostkowy koszt własny w 2017 roku wyniósł 1.739 PLN/t (+291 zł/t; +20,1% vs. 2016). Jednostkowa marża
  na sprzedaży w 2017 roku była na poziomie 344 PLN/t (+9,9% vs. 2016). Skonsolidow any zysk na sprzedaży
  Grupy Kapitałowej LOTOS w 2017 roku wyniósł 3. 991,5 mln PLN (+ 276,1 mln PLN; +7,3% vs. 2016).
  Koszty sprzedaży w 2017 roku były niższe o 38,8 mln PLN (-3,0% vs. 2016) , głównie na skutek niższego
  średniorocz nego kursu dolara, mniejszego wolumenu sprzedaży oraz spadku sprzedaży zagranicznej.
  Wyższe o 24,1 mln PLN (+5, 7% vs. 2016) koszty ogólnego zarządu były głównie efektem wyższego poziomu k osztów
  świadczeń pracowniczych.
  Ujemny wynik na pozostałej działalnoś ci operacyjnej w 2017 roku w Grupie Kapitałowej wyniósł -60,7 mln PLN
  i uwzględniał przede wszystkim:
  • odpis aktualizujący aktywa związane z wydobyciem na złożach litewskich Vezaiciai i Girkaliai
  na poziomie -32,9 mln PLN
  • odpis nakładów na obszar Kamień Pomorski w wysokości -23,7 mln PLN
  • odpis aktualizujący zapasy w LOTOS Petrobaltic na segmenty rurowe w kwocie -8,4 mln PLN
  • odpisy aktualizujące wartoś ć stacji paliw i kary (sporne) w kwocie -28,8 mln PLN
  • aktualizację szacunku rezerwy na morskie kopalnie ropy naftowej i gazu
  na Morzu Północnym – złoża Heimdal w wy sokości około +13,1 mln PLN
  • aktualizację rezerwy na złożu B3 na poziomie +3,1 mln PLN
  • otrzymane dotacje (głównie nieodpłatnie otrzymane lice ncje) w wysokości +16,8 mln PLN
  Zysk operacyjny Grupy Kapitałowej LOTOS za 2017 roku na poziomie 2.228, 5 mln PLN za wiera:
  • zysk operacyjny w segmencie produkcji i handlu w wysokości 1. 730,7 mln PLN
  • zysk operacyjny w segmencie wydobywczym w wysokości 507,2 mln PLN


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  75
  Na wzrost poziomu zysku operacyjnego w 2017 roku wpływ miały głównie wyższe średnioroczne ceny ropy i gaz u
  ziemnego, wyższe marże na produkty rafineryjne, rosnący trend notowań ropy i produktów naftowych w 2 połowie
  2017 roku.
  Struktura asortymentowa przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LOTOS (w mln PLN)
  2017 2016
  mln zł % udział mln zł % udział
  Benzyny 3 682,2 15,2% 3 257,8 15,6%
  Benzyna surowa 859,6 3,6% 803,9 3,8%
  Reformat 15,7 0,1% 78,8 0,4%
  Oleje napędowe 11 864,5 49,1% 9 776,7 46,7%
  Paliwo bunkrowe 121,3 0,5% 111,3 0,5%
  Lekki olej opałowy 646,9 2,7% 530,8 2,5%
  Produkty ciężkie 2 314,8 9,6% 1 834,0 8,8%
  Paliwo lotnicze 913,1 3,8% 1 151,4 5,5%
  Oleje smarowe 297,3 1,2% 276,9 1,3%
  Oleje bazowe 488,6 2,0% 502,1 2,4%
  Gazy płynne 496,1 2,0% 428,0 2,0%
  Ropa naftowa towar 432,6 1,8% 247,1 1,2%
  Ropa naftowa produkt 252,2 1,0% 270,4 1,3%
  Gaz ziemny 574,7 2,4% 529,4 2,5%
  Pozostałe produkty, towary i materiały
  rafineryjne 424,8 1,7% 403,4 1,9%
  Pozostałe produkty, towary i materiały 463,2 1,9% 401,8 2,0%
  Usługi 488,5 2,0% 439,0 2,1%
  Efekt rozliczenia rachunkowości
  zabezpieczeń przepływów pieniężnych -150,5 -0,6% -111,7 -0,5%
  Razem 24 185,6 100,0% 20 931,1 100,0%  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  76
  Przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LOTOS w podziale na rynki zbytu
  2017
  2016
  mln zł % udział mln zł % udział
  Sprzedaż krajowa: 19 090,5 79,0% 14 540,1 69,5%
  - produkty i usługi 17 716,3 73,3% 13 692,3 65,4%
  - towary i materiały 1 374,2 5,7% 847,8 4,1%
  Sprzedaż zagraniczna: 5 095,1 21, 0% 6 391,0 30,5%
  - produkty i usługi 4 854,3 20,1% 6 158,5 29,4%
  - towary i materiały 240,8 0,9 % 232,5 1,1%
  Razem 24 185,6 100, 0% 20 931,1 100,0%
  Najwięksi odbiorcy Grupy Kapitałowej LOTOS
  W 2016 i 2017 roku wśród odbiorców Grupy Kapitałowej LOTOS nie było żadnego, którego udział w przychodach
  ze sprzedaży ogółem Grupy przekroczyłby 10%.
  Segmenty operacyjne
  Wyniki operacyjne segmentu wydobywczego (w mln PLN)
  2017 2016 2015 2017 -2016 2017/2016
  Przychody ze sprzedaży 1 358,7 1 228,5 711,1 130,2 10,6%
  Zysk/(strata) operacyjny/(a) 507,2 17,8 -59,4 489,4 2 749 ,4%
  Amortyzacja 307,4 582,0 249,9 -274,6 -47,2%
  EBITDA 814,6 599,8 190,5 214,8 35, 8%
  Wyższe przychody (+130,2 mln PLN vs. 2016) i wyższy wynik operacyjny (+ 489,4 mln PLN) segmentu wydobywczego
  w 2017 roku były przede wszystkim efektem wzrostu notowań ropy Brent dtd (+24,3%) i gazu ziemnego (+24,6%)
  na rynkach światowych.
  Wynik operacyjny segmentu wydobywczego w 2017 roku obciążony jest ko sztami zdarzeń o nietypowym charakterze
  w wysokości około 50 mln PLN (wymienione wyżej przy komentarzu do wyniku na pozostałej działalności operacyjnej ).
  Spadek poziomu amortyzacji segmentu wynika ze zmiany szacunków amortyzacji naturalnej majątku morskich kopalń
  ropy naftowej i gazu ziemnego w Norwegii w wyniku m.in. wzrostu zasobów wydobywalnych węglowodorów z obszaru
  Sleipner i Heimdal w LOTOS Norge oraz zmniejszenia wydobycia węglowodorów.  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  77
  Wyniki operacyjne segmentu produk cji i handlu (w mln PLN)
  2017 2016 2015 2017 -2016 2017/2016
  Przychody ze sprzedaży 23 326,4 20 120,7 22 372,6 3 205,7 15,9%
  Zysk/(strata) operacyjny/(a) 1 73 0,7 1 834,7 450,7 -10 4,0 -5,7%
  Amortyzacja 537,9 487,4 466,2 50,5 10,4%
  EBITDA 2 26 8,6 2 322,1 916,9 -53,5 -2,3%
  Wyższy poziom przychodów ze sprzedaży segmentu produkcji i handlu w 2017 roku (vs. 2016) jest głównie efektem
  wyższej o 17,3% średniej ceny sprzedaży związanej z wyższymi notowaniami produktów naftowych na rynkach
  światowych, skorygowanej niższym kursem dolara.
  Grupa Kapitałowa LOTOS wykazała w segmencie produkcji i han dlu za 2017 rok zysk operacyjny na poziomie
  1.730,7 mln PLN. Niższy o 5, 7% (vs. 2016) wynik operacyjny jest skutkiem między innymi p rzeprowadzonego
  w 2017 roku postoju remontowego „Wiosna 2017”.
  Wzrost amortyzacji segmentu produkcji i handlu w 2017 roku dotyczy przede wszystkim amortyzacji części zamiennych
  w Grupie LOTOS S.A. zużytych w trakcie postoj u remontowego „Wiosna 2017” (zgodnie z MS SF 16).
  Wynik netto
  Wyniki netto Grupy Kapitałowej LOTOS (w mln PLN )
  2017 2016 2015 2017 -2016 2017/2016
  Zysk/(strata) operacyjny/(a) 2 228,5 1 854,7 423,4 373,8 20,2%
  Przychody finansowe 450,0 26,6 100,6 423,4 1 591,7%
  Koszty finansowe -234,0 -304,8 -688,2 70,8 -23,2%
  Udział w wynikach netto wspólnych
  przedsięwzięć wycenianych metodą praw
  własności
  3,2 2,9 -31,1 0,3 10,3%
  Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 2 447,7 1 579,4 -195,3 868,3 55,0%
  Podatek dochodowy -775,9 -564,2 -68,0 -211,7 37,5%
  Zysk/(strata) netto 1 671,8 1 015,2 -263,3 656,6 64,7%
  Główne czynniki wpływające na wynik działalności finansowej w 2017 roku w wysokości + 216,0 mln PLN:
  • dodatni efekt wyceny i rozliczenia instrumentów pochodnych zabezpieczających ryzyko rynkowe na poziomie
  +314,1 mln PLN, (w 2016: -33,5 mln PLN )
  • dodatnie saldo różnic kursowych w wysokości +107,9 mln PLN (w 2016 roku: +7,8 mln PLN)
  • ujemny wynik skompensowania odsetek od zadłużenia, przychodów odsetkowych i prowizji w wysokości
  -201,0 mln PLN, (w 2016: -245,0 mln PLN)
  W związku ze stosowaniem zasady rachunkowości zabezpieczeń przepływów środków pieniężnych w odniesieniu
  do kredytów walutowych przeznaczonych na finansowanie Programu 10+ wyznaczonych na instrument
  zabezpieczający dla przyszłych transakcji sprzedaży produktów naftowych denominowanych w USD w okresie
  1 styczn ia – 31 grudnia 2017 roku odniesione zostały na kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów
  pieniężnych dodatnie różnice kursowe w wysokości +725,4 mln PLN.


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  78
  Efekt wyceny i rozliczenia transakcji zabezpieczających ryzyko rynkowe w 2017 roku w Grupie Kapitałowej LOTOS
  wynoszący +314,1 mln PLN zawiera:
  • dodatni efekt rozliczenia i wyceny transakcji zabezpieczających poziom cen produktów naftowych łącznie
  z opcjami w wysokości +15,3 mln PLN
  • nadwyżkę dodatniego rozliczenia i wyceny ins trumentów pochodnych z tytułu transakcji zabezpieczających
  poziom kursów walutowych na poziomie +289,5 mln PLN
  • dodatni efekt rozliczenia i wyceny transakcji IRS zabezpieczających poziom stopy procentowej w kwocie
  +6,6 mln PLN
  • dodatni efekt rozliczenia kontraktów futures zabezpieczających ceny uprawnień do emisji CO 2 w wysokości
  +2,7mln PLN
  Zysk netto Grupy Kapitałowej LOTOS w 2017 roku wyniósł 1.6 71,8 mln PLN (+ 64,7 % vs.2016).
  Analiza skonsolidowanego wyniku finansowego Grupy Kapitałowej L OTOS (w mln PLN)  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  79
  5.1.3. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
  Pozycja finansowa – aktywa (w mln PLN )
  31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 zmiana
  w 2017 %
  Aktywa 21 171,2 19 326,3 19 169,3 1 844,9 9,5%
  Aktywa trwałe 12 462,1 12 330,7 12 437,7 131,4 1,1%
  Rzeczowe aktywa trwałe segmentu
  produkcji i handlu 8 761,5 8 261,7 7 845,0 499,8 6,0%
  Wartości niematerialne segmentu produkcji
  i handlu 163,2 170,0 174,7 -6,8 -4,0%
  Rzeczowe aktywa trwałe segmentu
  wydobywczego 2 404,2 2 390,0 2 723,4 14,2 0,6%
  Wartości niematerialne segmentu
  wydobywczego 304,8 481,8 489,7 -177,0 -36,7%
  Wspólne przedsięwzięcia wyceniane
  metodą praw własności 106,5 98,1 70,7 8,4 8,6%
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 415,4 596,0 924,5 -180,6 -30,3%
  Pochodne instrumenty finansowe 2,7 20,9 8,7 -18,2 -87,1%
  Pozostałe aktywa długoterminowe 303,8 312,2 201,0 -8,4 -2,7%
  Aktywa obrotowe 8 709,1 6 995,1 6 723,2 1 714,0 24,5%
  Zapasy 3 559,6 3 333,6 3 235,8 226,0 6,8%
  Należności z tytułu dostaw i usług 2 677,0 2 251,7 1 550,9 425,3 18,9%
  Należności z tytułu podatku dochodowego 1,3 8,0 12,0 -6,7 -83,8%
  Pochodne instrumenty finansowe 161,8 80,0 208,5 81,8 102,3%
  Pozostałe aktywa krótkoterminowe 388,7 577,2 856,3 -188,5 -32,7%
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 920,7 744,6 859,7 1 176,1 158,0%
  Aktywa przeznaczone do sprzedaży 0,0 0,5 8,4 -0,5 -100,0%
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku suma bilansowa Grupy Kapitałowej LOTOS wyniosła 21. 171,2 mln PLN
  (+1. 844,9 mln PLN vs. 31 grudnia 2016 roku).
  Główne zmiany w pozycjach aktywów:
  • wzrost o 1.176,1 mln PLN stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
  • wyższy o 425,3 mln PLN poziom należności z tytułu dostaw i usług związany głównie z wyższymi cenami
  produkt ów na koniec 2017 roku w porównaniu z cenami na koniec 2016 roku
  • wyższy o 499,8 mln PLN poziom rzeczowych aktywów trwałych segmentu produkcji i handlu związany
  z realizacją projektów inwestycyjnych (głównie w spółce LOTOS Asfa lt z o.o. – projekt EFRA)
  • wzrost o 226,0 mln PLN poziomu zapasów w związku z wyższymi cenami zapasów produktów i ropy
  utrzymywanych na koniec 2017 roku w porównaniu z zapasami na koniec 2016 roku
  • spadek o 180,6 mln PLN stanu aktywów z tytułu podatku odrocz onego


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  80
  • spadek o 177,0 mln PLN stanu wartości niematerialnych segmentu wydobywczego
  • spadek o 19 6,9 mln PLN poziomu pozostałych aktywów (głównie lokat).
  Pozycja finansowa – kapitał własny i zobowiązania (w mln PLN)
  31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 zmiana
  w 2017 %
  Kapitał własny i zobowiązania 21 171,2 19 326,3 19 169,3 1 844,9 9,5%
  Kapitał własny 10 712,5 8 610,9 7 712,2 2 101,6 24,4%
  Kapitał podstawowy 184,9 184,9 184,9 0,0 0,0%
  Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością
  nominalną akcji 2 228,3 2 228,3 2 228,3 0,0 0,0%
  Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń
  przepływów pieniężnych -225,2 -812,8 -700,9 587,6 -72,3%
  Zyski zatrzymane 8 432,2 6 945,4 5 928,5 1 486,8 21,4%
  Różnice kursowe z przeliczenia 92,2 65,0 71,3 27,2 41,8%
  Udziały niekontrolujące 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0%
  Zobowiązania długoterminowe 4 264,4 5 443,7 6 031,2 -1 179,3 -21,7%
  Kredyty, pożyczki, obligacje oraz
  zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 2 738,3 3 980,5 4 454,5 -1 242,2 -31,2%
  Pochodne instrumenty finansowe 6,7 36,3 54,3 -29,6 -81,5%
  Zobowiązania z tytułu podatku
  odroczonego 277,7 57,4 47,6 220,3 383,8%
  Świadczenia pracownicze 169,3 168,5 182,2 0,8 0,5%
  Pozostałe zobowiązania i rezerwy 1 072,4 1 201,0 1 292,6 -128,6 -10,7%
  Zobowiązania krótkoterminowe 6 194,3 5 271,7 5 425,9 922,6 17,5%
  Kredyty, pożyczki, obligacje oraz
  zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 1 687,6 1 576,7 2 544,8 110,9 7,0%
  Pochodne instrumenty finansowe 72,7 172,9 110,8 -100,2 -58,0%
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2 201,7 1 718,2 1 232,5 483,5 28,1%
  Zobowiązania z tytułu podatku
  dochodowego 210,0 49,2 11,8 160,8 326,8%
  Świadczenia pracownicze 145,3 135,6 122,2 9,7 7,2%
  Pozostałe zobowiązania i rezerwy 1 877,0 1 619,1 1 403,8 257,9 15,9%
  Wzrost stanu kapitału własnego Grupy Kapitałowej LOTOS na koniec 2017 roku do poziomu 10. 712,5 mln PLN
  (+2. 101,6 mln PLN vs. 2016) nastąpił głównie na skutek wzrostu poziomu zysków zatrzymanych o 1. 486,8 mln PLN
  powiększonego o odniesione na kapitał rezerwowy dodatnie różnice kursowych z wyceny zabezpieczeń przepływów
  pieniężnych skorygowanych o efekt podatkowy w kwocie 587,6 mln PLN.
  Udział kapitału własnego w sumie pasywów wzrósł o 6, 0 punktu procent owego (vs. 2016) i wyniósł 50, 6%.  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  81
  Główne zmiany w pozycjach zobowiązań ( -256,7 mln PLN):
  • niższy o 1.131,3 mln PLN stan kredytów, pożyczek, obligacji oraz zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
  głównie na skutek częściowej spłaty kredytów walutowych ora z wyceny kredytów walutowych po niższym
  o 16,7% kursie walutowym na koniec 2017 roku
  • wzrost poziomu zobowiązań z tytułu dostaw i usług o 483,5 mln PLN, przede wszystkim na skutek wyższych
  wolumenów i cen ropy zakupionej w listopad zie i grudniu 2017 roku w porównaniu do ropy zakupionej
  w analogicznym okresie 2016 roku
  • wzrost o 220,3 mln PLN stanu zobowiązań z tytułu podatku odroczonego
  • niższy 129,8 mln PLN poziom ujemnej wyceny pochodnych instrumentów finansowych
  • wyższy o 129,3 mln PLN stan pozostałych zobowiązań i rezerw, przede wszystkim zobowiązań budżetowych
  wynikających głównie z wyższych zobowiązań z tytułu podatku VAT, akcyzy i opłaty paliwowej
  • wzrost o 160,8 mln PLN stanu zobowiązań z tytułu p odatku dochodowego.
  Dług finansowy Grupy Kapitałowej LOTOS na 31 grudnia 2017 roku osiągnął poziom 4.425,9 mln PLN
  (-1.131,3 mln PLN vs. 31 grudnia 2016 roku). Wskaźnik relacji długu finansowego skorygowanego o wolną gotówkę
  do kapitału własnego wyniósł 23, 4% i obniżył się o 32,5 punktów procentowych vs. 31 grudnia 2016 roku).
  5.1.4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  Przepływy środków pieniężnych (w mln PLN )
  Przepływy środków pieniężnych 2017 2016 zmiana
  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 3 126,5 2 653,9 472,6
  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -1 448,7 -1 003,2 -445,5
  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -482,7 -1 201,4 718,7
  Zmiana stanu środków pieniężnych netto 1 189,8 452,7 737,1
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 730,8 278,1 452,7
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 1 920,6 730,8 1 189,8
  Stan środków pieniężnych w Grupie Kapitałowej LOTOS na 31 grudnia 2017 roku , uwzględniający zadłużenie
  w rachunkach bieżących , wyniósł 1 920,6 mln PLN. Przepływy pieniężne netto zwiększyły stan środków pieniężnych
  i ich ekwiwalentów w okresie dwunastu miesięcy 2017 roku o 1.189,8 mln PLN.
  Z działalności operacyjnej Grupa Kapitałowa LOTOS wygenerowała 3.126, 4 mln PLN dodatnich przepływów
  pieniężnych (+472, 5 mln PLN vs. 2016 rok) , głównie w związku z wypracowanym zyskiem netto powiększonym
  o amortyzację, podatek dochodowy, wzrost stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz zmniej szony o wzrost stanu
  należności z tytułu dostaw i usług.
  Przepływy pienięż ne z działalności inwestycyjnej wyniosły -1.448, 6 mln PLN i obejmowały przede wszystkim wydatki
  z tytułu realizacji kluczowych rozwojowych projektów inwestycyjnych, w szczególności projektu EFRA.
  Ujemne saldo przepływów pi eniężnych z działalności finansowej w kwocie -482,7 mln PLN wynikało głównie
  z wydatków z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, zapłaconych odsetek oraz zapłaconej dywidendy , skorygowanych
  o wpływy z tytuł u zaciągniętych kredytów i pożyczek, środków z emisji obligacji dotyczących finansowania projektu
  zagospodarowania złoża B8 oraz dodatniego rozliczenia pochodnych instrumentów finansowych.  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  82
  5.1.5. Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, p rzedmiotowym i wartościowym
  Infor mac ja o istot nych zobowiązaniac h wa runkowych
  ▪ Na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2016 roku obowiązywała wystawiona w dniu 17 czerwca 2008
  roku przez spółkę LOTOS Petrobaltic S.A. bezwarunkowa i nieodwołalna gwarancja na rzecz rządu
  Norweskiego za działania spółki LOTOS Exploration and Produ ction Norge AS w zakresie poszukiwań
  i wydobycia na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Spółka LOTOS Petrobaltic S.A. w wystawionej gwarancji
  zobowiązuje się ponieść pełną odpowiedzialność finansową tytułem zabezpieczenia wszelkich zobowiązań
  mogących powstać w związku z działalnością spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS w ramach
  poszukiwań i wydobycia naturalnych złóż znajdujących się pod dnem morza, w tym składowania i transportu
  przy pomocy innych środków tra nsportu niż statki na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.
  ▪ W dniu 8 sierpnia 2017 roku Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku wydał Grupie LOTOS
  S.A. potwierdzenia przyjęcia zryczałtowanego zabezpieczenia akcyzowego z terminem obowiązywania
  od 20 sierpnia 2017 roku do 19 sierpnia 2019 roku na łączną zryczałtowaną kwotę 240 mln złotych.
  Zabezpieczenie akcyzowe zostało złożone w formie dwóch weksli własnych.
  5.1.6. Ocena czynników i zdarzeń o nietypowym charakterze mających wpływ na wyniki z działalności
  Najważniejsze czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze mające wpływ na osiągnięte wyniki operacyjne
  Grupy Kapitałowej w 2017 roku:
  • odpis aktualizujący aktywa związane z wydobyciem na złożach litewskich na poziomie -32,9 mln PLN
  • odpis nakładów na obszar Kamień Pomorski w wysokości -23,7 mln PLN
  • saldo odpis ów aktualizując ych wartość stacji paliw oraz kary (sporne) w kwocie -28,8 mln PLN.
  5.1.7. Ocena sytuacji ekonomiczno – finansowej przy pomocy analizy wskaźnikowej
  Syntetycznej oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Grupy Kapitałowej LOTOS dokonano za pomocą analizy
  wskaźnikowej, badając kształtowanie się wartości wskaźników w obszarach rentowności, płynności, rotacji
  i zadłuże nia.
  Wskaźniki rentowności (w mln PLN lub %)  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  83
  Poprawa wskaźników rentowności: wzrost wskaźników rentowności na poziomie operacyjnym i netto
  w związku z lepszymi wynikami finansowymi.
  Obliczenie wskaźników rentowności
  Marża EBIT stosunek wyniku operacyjnego do sprzedaży netto
  EBITDA wynik operacyjny EBIT powiększony o amortyzację
  Marża EBITDA stosunek EBITDA do sprzedaży netto
  Rentowność/deficytowość sprzedaży netto stosunek wyniku netto do sprzedaży netto
  Stopa zwrotu z kapitału własnego ROE stosunek wyniku netto do wartości kapitału własnego na koniec
  okresu
  Stopa zwrotu z aktywów ROA stosunek wyniku netto do wartości aktywów na koniec okresu
  Stopa zwrotu z kapit ału zaangażowanego
  ROACE
  stosunek wyniku operacyjnego po opodatkowaniu do wartości
  kapitału własnego powiększonego o dług netto na koniec okresu
  Wskaźniki płynności (w mln PLN, wartości bezwzględnej lub %)  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  84
  • wskaźnik płynności bieżącej (1,4 1) na poziomie wyższym od poziomu z poprzednieg o roku (+6,0%) to skutek
  wzrostu stanu aktywów obrotowych (+24,5%) przy wzroście zobowiązań krótkoterminowych (+ 17,5 %)
  • wskaźnik płynności szybkiej (0,8 3) na poziomie wyższym (+ 20,3 %) od poziomu z poprzedniego roku ; wyższy wzrost
  r/r niż wskaźnika płynności bieżącej, jako efekt wzrostu o 6,8% stanu zapasów
  • wzrost poziomu kapitału pracującego o 791,4 mln PLN w związku ze wzrostem (+1. 714,0 mln PLN) stanu aktywów
  obrotowych przy wzroście stanu zobowiązań krótkotermino wych (+ 922,6 mln PLN) oraz wzrost jego udziału
  w całości aktywów
  Obliczenie wskaźników płynności
  Płynność bieżąca stosunek aktywów obrotowych do wartości zobowiązań
  krótkoterminowych (dane z końca okresu)
  Płynność szybka stosunek aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy
  do wartości zobowiązań krótkoterminowych (dane z końca okresu)
  Kapitał pracujący wartość aktywów obrotowych pomniejszonych o zobowiązania
  krótkoterminowe (dane z końca okresu)
  Udział kapitału pracującego w całości
  aktywów
  stosunek kapitału pracującego do wartości aktywów (dane z końca
  okresu)
  Cykle rotacji (w dniach)
  Rotacja należności 2016
  Rotacja zobowiązań
  10 20 30 40
  10 20 30 40
  Dni
  Rotacja należności 2017
  Rotacja zobowiązań
  • cykl obrotu należności w 2017 roku na poziomie 37,2 dnia (+4 dni od poziomu 2016 roku) z powodu wzrostu
  średniego stanu należności z tytułu dostaw i usług (+29,6%) przy wzroście wartości przychodów ze sprzedaży
  (+15,5%)
  • wzrost o 4 dni wskaźnika rotacji zo bowiązań z powodu wzrostu średniego stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług
  (+32, 8%) przy wzroście kosztu własnego sprzedaży (+17,3%)
  37,2
  33,2
  35,4
  31,4


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  85
  Obliczenie wskaźników rotacji
  Rotacja należności w dniach stosunek średniej wysokości należności z tytułu dostaw i usług
  do sprzedaży netto, pomnożony przez 365( 366 ) dni
  Rotacja zobowiązań w dniach stosunek średniej wysokości zobowiązań z tytułu dostaw i usług
  do kosztu własnego sprzedaży, pomnożony przez 365( 366 ) dni
  Wskaźniki struktury kapitału i zdolności obsługi zadłużenia ( w m ln PLN lub %)
  • spadek wskaźnika udziału zobowiązań w finansowaniu aktywów o 6, 0 punkt ów procentow ych na skutek spadku
  stanu zobowiązań ( -2,4%) przy wzroście aktywów (+9,5%)
  • spadek o 32,5 punkt u procentow ego relacji między długiem finansowym netto a kapitałem własnym (dźwigni
  finansowej) w związku ze spadkiem długu finansowego netto ( -47,9%) przy wzroście kapitału własnego (+24, 4%)
  • spadek o 26,8 punktu procentow ego wskaźnika zobowiązań do kapitału własnego jest efektem spadku ( -2,4%)
  zobowiązań przy wzroście kapitału własnego (+24, 4%)  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  86
  Obliczenie wskaźników struktury kapitału i zdolności obsługi zadłużenia
  Wskaźnik zadłużenia ogółem stosunek zobowiązań ogółem do wartości aktywów
  (dane z końca okresu)
  Dług finansowy netto
  wartość kredytów, pożyczek, obligacji i zobowiązań leasingowych
  długoterminowych oraz krótkoterminowych pomniejszona o środki
  pieniężne oraz środki pieniężne z emisji akcji (dane z końca okresu)
  Relacja zadłużenia netto
  do kapitałów własnych
  (dźwignia finansowa)
  stosunek długu finansowego netto do kapitału własnego
  (dane z końca okresu)
  Wskaźnik zobowiązań do kapitału
  własnego
  stosunek zobowiązań ogółem do wartości kapitału własnego
  (dane z końca okresu)
  5.1.8. Wykorzystanie wpływów z emisji w ramach realizacji celów emisyjnych
  W 2017 roku kontynuowano prace w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych, na które pozyskane zostały środki
  w ramach emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w drodze oferty publicznej zakończonej w styczniu 2015 roku.
  Szerszy opis statusu tych projektów znajduje się w rozdziale 2.
  5.1.9. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi a wcześniej publikowanymi pr ognozami
  wyników na 2017 rok
  Grupa LOTOS S.A. nie publikowała prognoz skonsolidowanych wyników finansowych na 2017 rok.
  5.1.10. Analiza jednostkowych wyników i sytuacji finansowej Grupy LOTOS S.A.
  Przychody netto ze sprzedaży Grupy LOTOS S.A. w 2017 roku osiągnęły poziom 21. 009,2 mln PLN (+16,0% vs. 2016),
  przede wszystkim na skutek wyższych notowań produktów naftowych na rynkach światowych. Średnia cena sprzedaży
  netto w Spółce w 2017 roku wyniosła 1.941 PLN/t (+289 PLN/t, +17,5% vs. 2016).
  Ogółem masa sp rzedaży produktów, towarów i materiałów ropopochodnych w Spółce w 2017 roku wyniosła
  10.821,5 tys. ton, ( -140,4 tys. ton vs. 2016). Udział sprzedaży krajowej w ogólnej masie sprzedaży wzrósł o 13,1 punkt u
  procentow ego .
  Koszt wła sny sprzedaży Spółki wyniósł w 2017 roku 18. 878,9 mln PLN (+21,2% vs. 2016). Wzrost kosztu własnego
  sprzedaży o 3. 300,7 mln PLN przy wyższych o 2. 899,2 mln PLN przychodach ze sprzedaży spowodował spadek zysku
  na sprzedaży o 401,5 mln PLN do poziomu 2. 130,3 mln PLN. Średni jednostkowy koszt własny ukształtował się
  na poziomie 1.745 PLN/t (+32 3 PLN/t, +22,8% vs. 2016) i był niższy od średniej ceny sprzedaży netto o 197 PLN/t.
  Spadek kosztów sprzedaży o 10, 3% związany jest głównie ze s padkiem sprzedaży zagranicznej, z niższym o 4,1%
  średnim kursem dolara oraz niższym o 1,3% wolumenem sprzedaży w 2017 roku.
  Koszty ogólnego zarządu w Spółce w 2017 roku wzrosły o 7, 6% głównie na skutek wyższego poziomu kosztów
  świadczeń pracowniczych.
  Sald o na pozostałej działalności operacyjnej w 2017 roku było dodatnie i wyniosło 2,5 mln PLN (w 2016 roku wyniosło
  -67,1 mln PLN).
  Grupa LOTOS S.A. wykazała za 2017 rok zysk operacyjny na poziomie 1. 220,7 mln PLN ( -267,2 mln PLN vs. 2016).
  Na spadek zysku operacyjnego wpływ miał głównie przeprowadzony w 1 półroczu 2017 roku postój remontowy
  „Wiosna 2017”, niższy średni kurs dolara w 2017 roku, niższy dyferencjał Ural /Brent oraz wyższe ceny gazu
  kupowanego przez rafinerię n a zużycie własne.


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  87
  Sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy LOTOS S.A. ( w mln PLN )
  2017 2016 2017 -2016 2017/2016
  Przychody ze sprzedaży 21 009,2 18 110,0 2 899,2 16,0%
  Koszt własny sprzedaży -18 878,9 -15 578,2 -3 300,7 21,2%
  Wynik na sprzedaży 2 130,3 2 531,8 -401,5 -15,9%
  Koszty sprzedaży -694,8 -774,9 80,1 -10,3%
  Koszty ogólnego zarządu -217,3 -201,9 -15,4 7,6%
  Pozostałe przychody operacyjne 21,2 24,6 -3,4 -13,8%
  Pozostałe koszty operacyjne -18,7 -91,7 73,0 -79,6%
  Wynik operacyjny 1 220,7 1 487,9 -267,2 -18,0%
  Przychody finansowe 595,8 143,0 452,8 316,6%
  Koszty finansowe -117,7 -202,8 85,1 -42,0%
  Wynik przed opodatkowaniem 1 698,8 1 428,1 270,7 19,0%
  Podatek dochodowy -279,3 -267,3 -12,0 4,5%
  Wynik netto 1 419,5 1 160,8 258,7 22,3%
  Główne czynniki wpływające na wynik działalności finansowej Spółki w wysokości +478,1 mln PLN:
  • dodatni efekt wyceny i rozliczenia transakcji zabezpieczających +257,2 mln PLN
  • otrzymane w 2017 roku dywidendy +222,4 mln PLN
  • dodatnie różnice kursowe w wysokośc i 89,8 mln PLN
  • skompensowane odsetki od zadłużenia, przychody odsetkowe, prowizje i gwaran cje bankowe
  w wysokości -90 ,0 mln PLN
  Dodatni wynik działalności finansowej Grupy LOTOS S.A. w 2017 roku spowodował wzro st wyniku netto Spółki
  za 2017 rok do poziomu 1.4 19,5 mln PLN.  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  88
  Pozycja finansowa Grupy LOTOS S.A. – aktywa (w mln PLN)
  31.12.2017 31.12.2016 zmiana %
  Aktywa razem 15 779,3 14 530,6 1 248,7 8,6%
  Aktywa trwałe razem 8 640,4 8 327,5 312,9 3,8%
  Rzeczowe aktywa trwałe 6 042,6 6 045,0 -2,4 0,0%
  Aktywa niematerialne 99,9 104,6 -4,7 -4,5%
  Udziały i akcje 2 288,5 1 670,5 618,0 37,0%
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 0,0 18,5 -18,5 -100,0%
  Pochodne instrumenty finansowe 0,7 20,8 -20,1 -96,6%
  Pozostałe aktywa długoterminowe 208,7 468,1 -259,4 -55,4%
  Aktywa obrotowe razem 7 138,9 6 203,1 935,8 15,1%
  Zapasy 3 335,5 3 092,8 242,7 7,8%
  Należności z tytułu dostaw i usług 2 597,1 2 078,5 518,6 25,0%
  Pochodne instrumenty finansowe 152,8 79,8 73,0 91,5%
  Pozostałe aktywa krótkoterminowe 225,4 401,3 -175,9 -43,8%
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 828,1 550,7 277,4 50,4%
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku suma bilansowa Spółki wyniosła 15. 779,3 mln PLN.
  Główne czynniki zmiany poziomu aktywów (+1. 248,7 mln PLN):
  • wzrost o 518,6 mln PLN poziomu należności z tytułu dostaw i usług, głównie na skutek wyższych cen
  produktów rafineryjnych
  • wzrost o 618,0 mln PLN udziałów i akcji w związku:
  - z nabyciem 100% udziałów w spółce LOTOS Upstream w marcu 2017 roku oraz podwyższeniem jej kapitału
  zakładowego w grudniu 2017 roku o 520,0 mln PLN,
  - podwyższeniem kapitału zakładowego spółki LOTOS Lab w grudniu 2017 roku o 98 mln PLN,
  • wzrost o 242,7 mln PLN poziomu zapasów, w tym zapasów obowią zkowych w związku z wyższymi cenami
  produktów i ropy
  • wzrost o 277,4 mln PLN stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
  • spadek o 435,3 mln PLN pozostałych aktywów, z tego o 259,4 mln PLN aktywów długoterminowych
  i o 175, 9 mln PLN aktywów krótkoterminowych.  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  89
  Pozycja finansowa Grupy LOTOS S.A. – kapitał własny i zobowiązania (w mln PLN)
  31.12.2017 31.12.2016 zmiana %
  Kapitał własny i zobowiązania 15 779,3 14 530,6 1 248,7 8,6%
  Kapitał własny razem 8 892,3 7 069,6 1 822,7 25,8%
  Kapitał podstawowy 184,9 184,9 0,0 0,0%
  Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji 2 228,3 2 228,3 0,0 0,0%
  Kapitał rezerwowy z wyceny
  zabezpieczeń przepływów pieniężnych -225,2 -812,8 587,6 72,3%
  Zyski zatrzymane 6 704,3 5 469,2 1 235,1 22,6%
  Zobowiązania długoterminowe razem 2 149,8 3 312,5 -1 162,7 -35,1%
  Kredyty 1 839,8 3 201,3 -1 361,5 -42,5%
  Pochodne instrumenty finansowe 6,7 31,1 -24,4 -78,5%
  Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego 227,2 0,0 227,2 -
  Świadczenia pracownicze 58,6 61,1 -2,5 -4,1%
  Pozostałe rezerwy i zobowiązania 17,5 19,0 -1,5 -7,9%
  Zobowiązania krótkoterminowe razem 4 737,2 4 148,5 588,7 14,2%
  Kredyty 899,9 1 083,6 -183,7 -17,0%
  Pochodne instrumenty finansowe 72,7 150,4 -77,7 -51,7%
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2 122,3 1 598,2 524,1 32,8%
  Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 22,6 43,9 -21,3 -48,5%
  Świadczenia pracownicze 51,9 48,3 3,6 7,5%
  Pozostałe zobowiązania i rezerwy 1 567,8 1 224,1 343,7 28,1%
  Stan kapitału własnego Grupy LOTOS S.A. na koniec 2017 roku wyniósł 8. 892,3 mln PLN (+1.82 2,7 mln PLN vs. 2016).
  Wzrost ten nastąpił głównie na skutek wypracowanego w 2017 roku zysku netto w wysokości 1.4 19 ,5 mln PLN
  za 2017 rok skorygowanego o wypłacone dywidendy w wysokości 184,9 mln PLN oraz uwzględnia odniesione na
  kapitał rezerwowy dodatnie różnice kursowe z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych zmniejsz one o efekt
  podatkowy w kwocie 587,6 mln PLN.
  Udział kapitału własnego w sumie pasywów wzrósł z 48,7% w 2016 roku do 56,4 % w 2017 roku.
  Główne czynniki zmiany poziomu zobowiązań ( -574,0 mln PLN):
  • niższy o 1.545,2 mln PLN stan kredytów głównie na skutek s płaty kredytów inwestycyjnych w kwocie
  807,0 mln PLN oraz wyceny kredytów walutowych po niższym o 16,7% kursie walutowym na koniec
  roku 2017 roku


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  90
  • wzrost poziomu zobowiązań z tytułu dostaw i usług o 524,1 mln PLN, przede wszystkim na skutek wyższych
  wolumenów i cen ropy zakupionej w listopadzie i grudniu 2017 roku w porównaniu do ropy zakupionej
  w analogicznym okresie 2016 roku
  • wyższy o 342,2 mln PLN stan pozostałych zobowią zań i rezerw, przede wszystkim zobowiązań budżetowych
  wynikających głównie z wyższych zobowiązań z tytułu akcyzy i opłaty paliwowej
  • wyższy o 227,2 mln PLN poziom zobowiązań z tytułu podatku odroczonego
  • niższy o 102,1 mln PLN poziom ujemnej wyceny poch odnych instrumentów finansowych.
  Zadłużenie finansowe Grupy LOTOS S.A. na 31 grudnia 2017 roku osiągnęło poziom 2.739,7 mln PLN
  (-1.545,2 mln PLN vs. 31 grudnia 2016 roku). Wskaźnik relacji długu finansowego skorygowanego o wolną gotówkę
  do kapitału własnego wyniósł 21,5%, co stanowiło spadek o 31,3 punktów procentowych vs. 31 grudnia 2016 roku.
  Przepływy środków pieniężnych Grupy LOTOS S.A . (w mln PLN)
  Przepływy środków pieniężnych (mln zł) 2017 2016 zmiana
  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 754,1 1 526,7 227,4
  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -451,1 -83,9 -367,2
  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 007,9 -875,5 -132,4
  Zmiana stanu środków pieniężnych netto 291,1 568,0 -276,9
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 536,9 -31,1 568,0
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 828,0 536,9 291,1
  Stan środków pieniężnych w Spółce na 31 grudnia 2017 roku , uwzględniający zadłużenie w rachunkach bieżących ,
  wyniósł 828,0 mln PLN. Wielkość przepływów pieniężnych netto w okresie dwunastu miesięcy 2017 roku wyniosła
  291,1 mln PLN ( -276,9 mln PLN vs. 2016).
  Z działalności operacyjnej Spółka wyg enerowała 1.754,1 mln PLN dodatnich przepływów pieniężnych (+227,4 mln PLN
  vs. 2016) , głównie na skutek zysku netto 2017 roku powiększonego o amortyzację.
  Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wyniosły w 2017 roku -451,1 mln PLN i obejmowały przede wszystkim
  wydatki związane z zakupem udziałów i akcji w jednostkach powiązanych ( -618,0 mln PLN) oraz zakupem rzeczowych
  aktywów trwałych ( -353,8 mln PLN) , pomniejszone o otrzymane dywidendy (242,5 mln PLN), zwrot dopłaty do kapitału
  spółki LOTOS Pa liwa (116,4 mln PLN) oraz dodatnie przepływy związane z systemem cash pool (121,6 mln PLN).
  Ujemne saldo przepływów pieniężnych z działalności finansowej w kwocie -1,007,9 mln PLN wynikało głównie
  z wydatków z tytułu spłaty kredytów i zapłaconych odsetek, zapłaty dywidendy pomniejszonych o dodatnie rozliczenie
  pochod nych instrumentów finansowych.
  5.2. Główne inwestycje krajowe i zagraniczne oraz inwestycje kapitałowe
  5.2.1. Inwestycje rzeczowe
  W 2017 roku Grupa Kapitałowa LOTOS poniosła nakłady inwestycyjne w kwocie 1 445 mln PLN czego największą
  pozycję stanowiły nakłady związane z projektem instalacji opóźnio nego koksowania (Projekt EFRA), wydobyciem
  zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego , doty czące głównie złoża B8 na Morzu Bałtyckim, a także eksploatacją złóż
  Sleipner i Heimdal w Norwegii.
  Ponadto Grupa w 2017 roku poniosła nakłady inwestycyjne na zakup katalizatorów oraz komponentów, rozbudowę
  i modernizację sieci stac ji paliw, a także budowę instalacji Węzła Odzysku Wodoru (WOW).  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  91
  Nakłady inwestycyjne Grupy Kapitałowej LOTOS poniesione w 2017 roku w podziale na kluczowe projekty
  inwestycyjne w segmencie produkcji i handlu (w mln PLN)
  Segment Produkcji i Handlu
  201 7
  EFRA 821,9
  Katalizatory w rafinerii 96,9
  Rozwój sieci stacji paliw 32,8
  Węzeł Odzysku Wodoru (WOW) 19,5
  Pozostałe 93,4
  Nakłady inwestycyjne Grupy Kapitałowej LOTOS poniesione w 2017 roku w podziale na kluczowe projekty
  inwestycyjne w segmencie wydobywczym (w mln PLN)
  Segment wydobywczy
  2017
  Złoże B8 165,7
  Norwegia Sleipner 79,2
  Norwegia Heimdal 34,6
  Pozostałe 100,6
  5.2.2. Inwestycje kapitałowe
  W 2017 roku Grupa LOTOS S.A. nie poczyniła inwestycji kapitałowych poza grupą jednostek powiązanych, szerzej
  opisanych w rozdziale 7.1.2. Zmiany własnościowe w Grupie Kapitałowej LOTOS.  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ LOTOS
  ZA ROK 2011
  92
  5 . 3 . F i n a n s o w a n i e
  5.3.1. Informacje na temat kredytów i pożyczek
  Informacje na temat kredytów i pożyczek Grupy Kapitałowej LOTOS na dzień 31 grudnia 2017 roku
  Nazwa (firma) banku/ jednostki ze wskazaniem formy prawnej
  Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Termin spłaty części Warunki finansowe (warunki oprocentowania, sposób płacenia odsetek, inne)
  Zabezpieczenia (część krótkoterminowa) (część długoterminowa)
  PLN Waluta PLN Waluta PLN Waluta krótko - terminowej długo - terminowej (mln) (mln) (mln) (mln) (mln) (mln)
  Konsorcjum banków (1) - 400,0 USD 696,8 200,1 USD - - 20.12.2018 -
  oprocentowanie oparte o 3M lub 6M LIBOR USD w zależności od wybranego w danym momencie okresu odsetkowego + marża bankowa
  zastaw rejestrowy na zapasach, zastaw rejestrowy na rachunkach bankowych, cesja z umów ubezpieczenia zapasów, cesja z umów przechowywania zapasów, poddanie się egzekucji
  Konsorcjum banków (2) - 1.125,0 USD 410,2 117,5 USD 1.346,3 385,8 USD 15.10.2018 15.01.2021
  oprocentowanie oparte o 1M, 3M lub 6M LIBOR USD w zależności od wybranego w danym momencie okresu odsetkowego + marża bankowa
  hipoteka, zastaw rejestrowy na ruchomościach istniejących i przyszłych, zastaw rejestrowy na rachunkach bankowych, cesja z umów ubezpieczenia dotyczących rafinerii w Gdańsku, cesja umów licencyjnych oraz sprzedaży o wartości powyżej 10 mln PLN/rok, podda nie się egzekucji
  Konsorcjum banków (3) - 425,0 USD 152,9 43,7 USD 493,5 140,9 USD 15.10.2018 15.01.2021 oprocentowanie stałe


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  93
  Nazwa (firma) banku/ jednostki ze wskazaniem formy prawnej
  Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Termin spłaty części Warunki finansowe (warunki oprocentowania, sposób płacenia odsetek, inne)
  Zabezpieczenia (część krótkoterminowa) (część długoterminowa)
  PLN Waluta PLN Waluta PLN Waluta krótko - terminowej długo - terminowej (mln) (mln) (mln) (mln) (mln) (mln)
  Konsorcjum banków (4) 200,0 USD lub równowartość 0,1 -
  -
  -
  Kredyt w rachunku bieżącym -
  oprocentowanie oparte o LIBOR 3M dla środków wykorzystanych w USD, W IBOR 3M dla wykorzystania w PLN oraz EURIBOR 3M dla wykorzystania w
  EUR + dla każdej z walut marża jak dla Kredytu A. Płatność odsetek zawsze co trzy mce w datach 15.01, 15.04, 15.07 lub 15.10.
  Konsorcjum banków (5) 150,0 - 16,8 - 75,0 - 31.12.2018 30.06.2023 WIBOR 3M + marża bankowa hipoteki
  Konsorcjum banków (6) 100,0 - 10,0 - 62,5 - 31.12.2018 31.03.2025 LIBOR 6M + marża bankowa
  zastaw rejestrowy na zapasach, zastaw rejestrowy na rachunkach bankowych, cesja praw z umów sprzedaży, zastaw na udziałach jednostek zależnych
  Bank PEKAO S.A. 20,0 - 5,1 - - - 31.12.2018 - WIBOR 3M + marża bankowa hipoteki
  PKO BP S.A. 20,0 - 5,1 - - - 31.12.2018 - WIBOR 3M + marża bankowa hipoteki
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki W odnej w Gdańsku
  6,9 - 0,6 - 4,3 - 30.11.2018 31.07.2024
  0,8 stopy redyskontowej weksli, nie mniej niż 3%
  weksel in blanco, przelew wierzytelności


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  94
  Nazwa (firma) banku/ jednostki ze wskazaniem formy prawnej
  Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Termin spłaty części Warunki finansowe (warunki oprocentowania, sposób płacenia odsetek, inne)
  Zabezpieczenia (część krótkoterminowa) (część długoterminowa)
  PLN Waluta PLN Waluta PLN Waluta krótko - terminowej długo - terminowej (mln) (mln) (mln) (mln) (mln) (mln)
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki W odnej w Katowicach
  1,2 - 0,2 - 0,1 - 31.12.2018 31.05.2019
  0,95 stopy redyskontowej weksli, nie mniej niż 3%
  przelew wierzytelności
  Konsorcjum instytucji finansowych (7)
  300,0
  -
  0,2 - - - 31.12.2018 -
  LIBOR 3M lub LIBOR 6M + marża bankowa
  hipoteka kaucyjna, zastawy rejestrowe na zapasach, na zbiorze wszystkich rzeczy i praw, na wierzytelnościach, pełnomocnictwa do rachunków bankowych, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, cesja praw z umów projektowych, ubezpieczeniowych i kontraktów handlowych, zastaw na udziałach Jednostki Dominującej w spółce LOTOS Asfalt Sp. z o.o., cesja praw z umowy pożyczki warunkowej
  44,5 12,8 USD - - 31.12.2018 -
  - 357,0 USD - - 624,1 212,5 USD - 31.12.2024
  Bank Millennium S.A. 50,9 - 5,0 - 32,2 - 31.12.2018 30.04.2025 WIBOR 3M + marża bankowa
  pierwszorzędna hipoteka, pierwszorzędny zastaw rejestrowy, cesja wierzytelności, cesja praw z polis ubezpieczeniowych majątki
  PKO BP S.A. 100 ,0 - 63,1 - - - 31.12.2018 - WIBOR 1M + marża
  zastaw rejestrowy na udziałach, zastaw finansowy na udziałach, cesja praw z polis ubezpieczeniowych
  Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 100,0 - 63,1 - - - 31.12.2018 - WIBOR 1M + marża bankowa
  zastaw rejestrowy na udziałach, zastaw finansowy na udziałach, cesja praw z polis ubezpieczeniowych, weksel in blanco
  PKO BP S.A. - 80,0 USD 76,3 21,9 USD - - 31.12.2018 - LIBOR 1M + marża bankowa zastaw i gwarancja


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  95
  Nazwa (firma) banku/ jednostki ze wskazaniem formy prawnej
  Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Termin spłaty części Warunki finansowe (warunki oprocentowania, sposób płacenia odsetek, inne)
  Zabezpieczenia (część krótkoterminowa) (część długoterminowa)
  PLN Waluta PLN Waluta PLN Waluta krótko - terminowej długo - terminowej (mln) (mln) (mln) (mln) (mln) (mln)
  PKO BP S.A. - 105,0 USD 99,6 28,6 USD - - 31.12.2018 - LIBOR 1M + marża bankowa zastaw i gwarancja
  Luminor Bank AB - 20,0 USD 25,6 7,4 USD - - 31.12.2018 - LIBOR USD 6M + marża bankowa
  zastaw rejestrowy na
  zapasach, zastaw rejestrowy
  na rachunkach bankowych,
  cesja praw z umów sprzedaży,
  zastaw na udziałach jednostek
  zależnych
  Luminor Bank AB - 10,0 USD 18,2 5,3 USD - - 30.06.2018 - LIBOR USD 6M + marża bankowa
  Środki zgromadzone na lokatach bankowych zabezpieczających spłatę odsetek oraz rat kapitałowych*
  - - (360,1) (103,4) USD - - - - - -
  169,3
  76,5
  -
  -
  174, 1
  343,1
  -
  -
  RAZEM 1.164,0 333,9 USD 2.463,9 739,2 USD
  1.333,3 - 2.638, 0 -
  Marże bankowe dotyczące zaciągniętych kredytów i pożyczek mieszczą się w przedziale 0,85 pp. – 4,00 pp.
  Konsorcjum banków (1): Pekao S.A., Société Générale S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., mBank S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Intesa Sanpaolo S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Banco San tander S.A., CaixaBank S.A. Oddział w Polsce, SMBCE Ltd. Skład konsorcjum uległ zmianie w wyniku podpisania w dniu 29 Listopada 2017 roku aneksu do umowy kredytowej, co szerzej opisano poniżej. Konsorcjum banków (2): Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., M UFG Bank (Europe) N.V., Pekao S.A., BNP Paribas Fortis SA/NV, Credit Agricole CIB (dawniej Calyon), DNB Bank Polska S.A., IN G Bank Śląski S.A., KBC Bank NV London, PKO BP S.A., Société Générale S.A., Bank Zachodni WBK S.A., BGŻ BNP Paribas Bank Polska S.A ., Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Ltd., Bank Gospodarstwa Krajowego, Konsorcjum banków (3): Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., BNP Paribas Fortis NV, Konsorcjum banków (4): Pekao S.A., PKO BP S.A., BN P Paribas S.A. Oddział w Polsce, ING Bank Śląski S.A., BGŻ BNP Paribas Bank Polska S.A., Konsorcjum banków (5): Pekao S.A., PKO BP S.A., Konsorcjum banków (6): Pekao S.A., mBank S.A


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 201 7
  96
  Konsorcjum instytucji finansowych (7): Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank M illennium S.A., Pekao S.A., Bank Zachodni WBK S.A., PKO BP S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Société Générale S.A. *Grupa LOTOS S.A. na dzień 31 grudnia 2017 dokonała skompensowania składnika aktywó w finansowych (środków zabezpieczonych na spłatę zobowiązań kredytowych) i zobowiązania finansowego z tytułu otrzymanych kredytów i wykazała zgodnie z MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja” w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w kwocie netto, gdyż pos iada ważny tytuł prawny do dokonania kompensaty ujętych kwot oraz zamierza jednocześnie zrealizować składnik aktywów i wykonać zobowiązanie. Gromadzenie środków na spłatę zobowiązań kredytowych wynika wprost z ustaleń zawartych w dokumentacji kredytowej do tyczącej kredytów inwestycyjnych związanych z finansowaniem Programu 10+ oraz z kredytem na refinansowanie i finansowanie zapasów. Spółka jest zobowiązania do zabezpieczenia i utrzymywania środków na spłatę rat kapitałowych i odsetek przypadających do spła ty w okresie do 6 miesięcy. Prezentacja netto służy odzwierciedleniu oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych z rozlicz enia dwóch lub więcej instrumentów finansowych.


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  97
  Kredyty bankowe Jednostki Dominującej
  Kredyt na refinansowanie i finansowanie zapasów
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykorzystanie kredytu na refinansowanie i finansowanie zapasów udzielonego
  przez Konsorcjum banków (1), w kwocie nominalnej wynosi 696,3 mln zł (200,0 mln USD).
  Zmiany w umowie kredytowej na refinansowanie i finansowanie zapasów
  W dniu 29 listopada 2017 roku podpisany został aneks do umowy na finansowanie i refinansowanie zapasów, zawartej
  dnia 10 października 2012 roku, skutkujący przedłużeniem o 12 miesięcy (tj. do dnia 20 grudnia 2018 roku) okresu
  obowiązywania umowy oraz zwiększeniem kwoty kredytu z 345 mln USD do 400 mln USD. Warunki finansowe
  kredytowania dostosowano do aktualnej sytuacji rynkowej.
  Ponadto w wyniku aneksu zmianie uległ skład konsorcjum u dzielającego kredytu. Do konsorcjum dołączyły banki Intesa
  Sanpaolo S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Banco Santander S.A., CaixaBank S.A. Oddział w Polsce, SMBCE
  Ltd.
  Zmiany do umowy kredytowej weszły w życie z dniem 20 grudnia 2017 roku.
  Kredyty inwestycyjne
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku kredyty inwestycyjne, udzielone przez Konsorcja banków (2) i (3), związane
  z finansowaniem inwestycji w ramach Programu 10+, w ykorzystane były w kwocie nominalnej 2.414,6 mln zł (693,6
  mln USD). Na dzień 31 grudnia 2016 roku była to kwota 3.794,7 mln zł (908 mln USD).
  Kredyty obrotowe
  Kredyt na finansowanie kapitału obrotowego zosta ł udzielony Grupie LOTOS S.A. na podstawie umowy z Konsorcjum
  banków (4) w formie kredytów w rachunkach bieżących i jest wykorzystywany przez Spółkę w miarę zapotrzebowania
  Spółki na kapitał obrotowy.
  Ponadto Jednostka Dominująca ma możliwość korzystania z kredytów obrotowych w łącznej kwocie 450 mln zł. Na dzień
  31 grudnia 2017 roku ani 31 grudnia 2016 roku Spółka nie wykazywała zobowiązań z tego tytułu.
  Kredyty bankowe pozostałych spółek Grupy Kapitałowej
  Łączna wartość zobowiązań z tytułu kredytów ban kowych pozostałych sp ółek Grupy Kapitałowej LOTOS na dzień
  31 grudnia 2017 roku wynosiła 1.163,3 mln zł (31 grudnia 2016 : 798,0 mln. zł). Na kwotę tę składały się głównie
  zobowiązania spółek LOTOS Asfalt Sp. z o.o. i LOTOS Paliwa Sp. z o.o. oraz spółek z segmentu wydobywczego: LOTOS
  Explorati on and Production Norge AS, SPV Baltic Sp. z o.o., AB LOTOS Geonafta.
  Umowa na finansowa nie Projektu EFRA
  W dniu 30 czerwca 2015 roku spółka LOTOS Asfalt Sp. z o.o. i konsorcjum instytucji finansowych podpisały umowę
  kredytową (wraz z umowami towarzyszącymi), której celem jest uzupełnienie środków niezbędnych do sfinansowania
  realizacji Proj ektu EFRA.
  W dniu 11 maja 2017 roku dokonano redukcji kwoty kredytu inwestycyjnego udzielonego na mocy umowy z dnia 30
  czerwca 2015 roku pomiędzy LOTOS Asfalt Sp. z o.o. a konsorcjum instytucji finansowych. W wyniku redukcji całkowita
  kwota kredytu możliw a do wykorzystania zmniejszyła się z 382 mln USD do 357 mln USD. Zmniejszenia kwoty kredytu


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz j ej grupy kapitałowej za rok 2017
  98
  dokonano na wniosek spółki LOTOS Asfalt Sp. z o.o. w ramach wynikających ze wspomnianej umowy uprawnień
  przysługujących spółce.
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku wartość zobowiązań z tytułu powyższych umów kredytowych wynosiła 668, 8 mln zł
  (31 grudnia 2016: 93,3 mln zł).
  Kredyty bankowe spółki LOTOS Paliwa Sp. z o.o.
  Zobowiązania spółki LOTOS Paliwa Sp. z o.o. z tytułu kredytów bankowych związa ne są przede wszystkim z kredytami
  inwestycyjnymi udzielonymi przez bank PKO BP S.A., Pekao S.A oraz mBank S.A. na refinansowanie i finansowanie
  zakupu stacji paliw.
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku wartość zobowiązań z tytułu powyższych umów kredytów inwesty cyjnych wynosiła łącznie
  174,4 mln zł (31 grudnia 2016: 208,1 mln zł).
  Kredyty bankowe spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS wykazała 99,6 mln zł (28,6 mln USD)
  zobowiązań z tytułu kredytu inwestycyjnego na finansowanie zakupu aktywów Heimdal, udzielonego przez bank
  PKO BP S.A. (umowa z dnia 11 grudnia 2013 roku). Na dzień 31 grudnia 2016 roku zobowiązania z tytułu powyższej
  umowy wynosiły 180,4 mln zł (43 mln USD).
  Spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS korzysta ponadto z kredytu udzielonego przez PKO BP S.A.,
  przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej i inwestycyjnej. Na dzień 31 grudnia 2017 roku
  zobowiązania z tego tytułu wynosiły 76,3 mln zł (21,9 mln USD), natomiast na dzień 31 grudnia 2016 roku było
  to 139,5 mln zł (33,3 mln USD).
  Kredyt bankowy spółki SPV Baltic Sp. z o.o.
  W dniu 31 stycznia 2014 roku spółka SPV Baltic Sp. z o.o. zawarła umowę kredytu inwestycyjnego z Nordea Bank Polska
  S.A. (obecnie PKO BP S.A.) na sfinansowanie zakupu platform y wiertniczej (umowa z dnia 20 grudnia 2013 roku).
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku zobowiązania z tego tytułu wynosiły 63,1 mln zł (31 grudnia 2016: 74,1 mln zł).
  W związku z niespełnieniem jednego z kowenantów związanych z umową k redytu inwestycyjnego zawartą przez spółkę
  SPV Baltic Sp. z o.o. z bankiem PKO BP, część długoterminowa zobowiązań z tytułu tego kredytu w wysokości
  51,1 mln zł zaprezentowana została w zobowiązaniach krótkoterminowych. Na dzie ń 31 grudnia 2017 roku zobowiązania
  te nie zostały postawione przez bank w stan wymagalności. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Spółka
  dysponuje pismem o nieskorzystaniu przez bank z prawa do traktowania naruszenia wskaźnika jako przypadku nar uszenia
  umowy.
  Kredyty bankowe spółki AB LOTOS Geonafta
  W dniu 29 czerwca 2015 roku spółka AB LOTOS podpisała z Nordea Bank AB Lithuanian Branch (obecnie Luminor Bank
  AB) aneks do umowy kredytowej z dnia 27 września 2012 roku, na mocy którego bank udzie lił spółce:
  • kredytu długoterminowego w wysokości do 20 mln USD,
  • kredytu obrotowego w wysokości 10 mln USD,
  w celu refinansowania dotychczasowych kredytów.
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku zobowiązania AB LOTOS Geonafta z tytułu powyższej umowy wynosiły w sumie 43,8 mln
  zł (12,6 mln USD). Na dzień 31 grudnia 2016 roku było to 60,3 mln zł (14,3 mln USD).
  Ponadto niespełniony został jeden z kowenantów związanych z umowami kredytowymi spółki AB LOTOS Geonafta,
  w związku z tym długoterm inowa część zobowiązań z tytułu tych kredytów w wysokości 8,5 mln zaprezentowana została


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz j ej grupy kapitałowej za rok 2017
  99
  w zobowiązaniach krótkoterminowych. Na dzień 31 grudnia 2017 roku zobowiązania te nie zostały postawione przez bank
  w stan wymagalności. Na dzień sporządzenia sprawozd ania finansowego Spółka dysponuje pismem o nieskorzystaniu
  przez bank z prawa do traktowania naruszenia wskaźnika jako przypadku naruszenia umowy.
  Pożyczki
  Pożyczki Grupy dotyczą głównie spółki SPV Baltic Sp. z o.o. (segment wydobywczy), która zawarła w dniu 31 stycznia
  2014 roku umowę pożyczki z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu platformy
  wiertniczej (umowa z dnia 20 grudnia 2013 roku). Na dzień 31 grudnia 2017 roku zobowiązania z tytułu tej pożyczki
  wynosiły 63,1 mln zł (31 grudnia 2016: 74,1 mln zł).
  W związku z niespełnieniem jednego z kowenantów związanych z umową pożyczki zawartą przez spółkę SPV Baltic Sp.
  z o.o. z Agencją Rozwoju Przemysłu, część długoterminowa zobowiązań z tytułu tej pożyczki w wysokości 5 1,1 mln zł
  zaprezentowana została w zobowiązaniach krótkoterminowych. Na dzień 31 grudnia 2017 roku zobowiązania te nie zostały
  postawione w stan wymagalności. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Spółka dysponuje pismem
  o nieskorzystaniu przez Agencję z prawa do traktowania naruszenia wskaźnika jako przypadku naruszenia umowy.
  Zobowiązania z tytułu pożyczek pozostałych spółek Grupy dotyczą spółek LOTOS Kolej Sp. z o.o i RCEkoenergia
  Sp. z o.o. i zostały zaciągnięte w celu dofinansowania modernizacji lokomotyw oraz modernizacji instalacji odpylania spalin
  w elektrociepłowni.
  5.3.1. Pozostałe umowy finansowe
  Finansowanie projektu B8
  W dniu 19 października 2016 roku B8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Baltic Spółka komandytowo -akcyjna
  („SPV B8”), FUNDUSZ INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH – DŁUŻNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
  AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ("PFR") i BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ("BGK") zawarły następujące umowy
  dotyczące finanso wania zagospodarowania złoża ropy naftowej B8 na Morzu Bałtyckim:
  • Umowę Programu Emisji Obligacji Senioralnych,
  • Umowę Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych,
  • Umowę Rachunków,
  • Pełnomocnictwa do Rachunków Emitenta,
  • Umowę Inwestycyjną,
  • Umowę Zlecania Wys tawiania Gwarancji Bankowych.
  Na podstawie umowy Programu Emisji Obligacji Senioralnych SPV B8 wyemituje obligacje przeznaczone na dalsze
  finansowanie nakładów na zagospodarowanie złoża B8, w tym zakup aktywów związanych z Projektem od LOTOS
  Petrobaltic or az na finansowanie płatności podatku VAT.
  SPV B8 w dniu 15 lutego 2017 roku otrzymała ostateczne potwierdzenie wypełnienia warunków zawieszających
  uruchomienie finansowania określonych w umowach programów obligacji podporządkowanych oraz senioralnych. W dniu
  27 lutego BGK i PFR przyjęły propozycję nabycia obligacji emitowanych przez Spółkę i w dniu 1 marca 2017 roku nastąpiła
  emisja I transzy obligacji w ramach programu senioralnego w wysokości 109,8 mln zł (26,9 mln USD), podporządkowanego
  w wysokości 10 1 mln zł i VAT w wysokości 85,3 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wartość zobowiązania z tytułu
  wyemitowanych przez spółkę B8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Baltic S.K.A. obligacji, bez uwzględnienia
  wydatków związanych z emisją wynosi 201,3 mln zł.
  100
  5.3.2. Pożyczki wewnątrzgrupowe
  Informacje na temat pożyczek wewnątrzgrupowych grupy kapitałowej lotos na dzień 31 grudnia 2017 roku:
  Jednostka udzielająca pożyczkę
  Jednostka otrzymująca pożyczkę
  Kwota pożyczki wg umowy
  Kwota pożyczki pozostała do spłaty
  na dzień 31.12.2017 Termin spłaty części
  Warunki finansowe (warunki oprocentowania, sposób płacenia odsetek, inne)
  Zabezpieczenia Data zawarcia umowy (część krótkoterminowa) (część długoterminowa)
  PLN Waluta PLN Waluta PLN Waluta krótko - terminowej długo - terminowej
  (mln) (mln) (mln) (mln) (mln) (mln)
  LOTOS Petrobaltic S.A. Energobaltic Sp. z o.o. 9,9 - 5,0 - - -
  31.01.2018/ 28.02.2018/ 31.03.2018/ 30.04.2018/ 31.05.2018/ 30.06.2018/
  31.12.2018 WIBOR 1M + marża
  weksel własny „in blanco” z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową
  30.10.2013
  LOTOS Petrobaltic S.A. LOTOS Norge AS 832,5 273 ,2 USD - - 316,3 90,8 USD - 31.01.2019 LIBOR 6M + marża
  weksel własny „in blanco” z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową
  26.08.2008
  LOTOS Petrobaltic S.A. LOTOS Norge AS
  Przewalutowanie pożyczki z USD na NOK
  26,2 NOK - - 305,3 720,2 NOK - 31.01.2019 LIBOR 6M + marża
  weksel własny „in blanco” z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową
  08.05.2015
  LOTOS Petrobaltic S.A. AB LOTOS Geonafta 53,1 12,0 EUR - - 19,8 4,7 EUR - 31.12.20 20 EURIBOR 6M + marża
  weksel własny „in blanco” z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową
  17.12.2010
  LOTOS Petrobaltic S.A. SPV Baltic Sp. z o.o. 46,3 - - - 52,4 - - 31.01.2022 WIBOR 6M + marża Weksel in blanco 27.01.2014
  LOTOS Petrobaltic S.A. SPV Baltic Sp. z o.o. 42,6 14,0 USD - - 57,8 16,6 USD - 31.01.2022 LIBOR 6M + marża Weksel in blanco 23.12.2013
  LOTOS Petrobaltic S.A. B8 Sp. Z o.o. SKA 8,5 - - - 9,4 - - 31.12.2022 WIBOR 3M + marża Weksel in blanco 20.10.2015  101
  Jednostka udzielająca pożyczkę
  Jednostka otrzymująca pożyczkę
  Kwota pożyczki wg umowy
  Kwota pożyczki pozostała do spłaty
  na dzień 31.12.2017 Termin spłaty części
  Warunki finansowe (warunki oprocentowania, sposób płacenia odsetek, inne)
  Zabezpieczenia Data zawarcia umowy (część krótkoterminowa) (część długoterminowa)
  PLN Waluta PLN Waluta PLN Waluta krótko - terminowej długo - terminowej
  (mln) (mln) (mln) (mln) (mln) (mln)
  AB Lotos Geonafta LOTOS Norge AS 69,6 20,0 USD 90,5 26,0 USD 31.12.2019/ 31.03.2020 LIBOR 3M + marża Weksel własny 24.10.2011
  Grupa LOTOS S.A LOTOS Upstream Sp.z o.o. 2,5 -
  31.10.2017- spłata pożyczki w całości w 2017
  -
  Oprocentowanie zmienne, stopa procentowa W IBOR 6M powiększona o marżę w wys.3,85%
  Weksel in blanco z deklaracją wekslową 28.04.2017
  Grupa LOTOS S.A. LOTOS Petrobaltic S.A 36,0 39,2 - - - 31.01.2018 - LIBOR 6M + marża Weksel in blanco 01.02.2016
  Grupa LOTOS S.A. LOTOS Petrobaltic S.A 54,0 58,8 - - - 31.01.2018 - LIBOR 6M + marża Weksel in blanco 31.05.2016
  Grupa LOTOS S.A. LOTOS Petrobaltic S.A. 84,3 22,0 USD - - 81,8 23,5 USD - 31.12.2019 LIBOR 3M + marża Weksel in blanco 26.09.2016
  Kambr Navigation Company Limited
  Miliana Shipmanagement Limited 0,8 0,2 USD 0,3 0,1 USD 0,1 0,0 USD 31.12.2018 30.06.2019 LIBOR 1M + marża Brak 29.05.2013
  Petro Icarus Company Limited
  Miliana Shipmanagement Limited 4 1,1 USD 1,4 0,4 USD 0,6 0,2 USD 31.12.2018 30.06.2019 LIBOR 1M + marża Brak 29.05.2013
  Granit Navigation Company Limited
  Miliana Shipmanagement Limited 0,6 0,2 USD 0,2 0,1 USD 0,1 0,0 USD 31.12.2018 30.06.2019 LIBOR 1M + marża Brak 29.05.2013
  Bazalt Navigation Company Limited
  Miliana Shipmanagement Limited 0,6 0,2 USD 0,2 0,1 USD 0,1 0,0 USD 31.12.2018 30.06.2019 LIBOR 1M + marża Brak 29.05.2013  102
  Jednostka udzielająca pożyczkę
  Jednostka otrzymująca pożyczkę
  Kwota pożyczki wg umowy
  Kwota pożyczki pozostała do spłaty
  na dzień 31.12.2017 Termin spłaty części
  Warunki finansowe (warunki oprocentowania, sposób płacenia odsetek, inne)
  Zabezpieczenia Data zawarcia umowy (część krótkoterminowa) (część długoterminowa)
  PLN Waluta PLN Waluta PLN Waluta krótko - terminowej długo - terminowej
  (mln) (mln) (mln) (mln) (mln) (mln)
  Granit Navigation Company Limited
  Miliana Shipmanagement Limited 2,3 0,6 USD 1,2 0,4 USD 1,6 0,4 USD 31.12.2018 30.06.2020 LIBOR 1M + marża Brak 10.12.2014
  Petro Icarus Company Limited
  Miliana Shipmanagement Limited 12,4 3,6 USD 5,3 1,5 USD 6,6 1,9 USD 31.12.2018 30.06.2020 LIBOR 1M + marża Brak 10.12.2014
  Kambr Navigation Company Limited
  Miliana Shipmanagement Limited 2,5 0,7 USD 1,3 0,4 USD 1,6 0,5 USD 31.12.2018 30.06.2020 LIBOR 1M + marża Brak 10.12.2014
  Bazalt Navigation Company Limited
  Miliana Shipmanagement Limited 2,1 0,6 USD 1,1 0,3 USD 1,4 0,4 USD 31.12.2018 30.06.2020 LIBOR 1M + marża Brak 10.12.2014
  Miliana Shipping Group
  Miliana Shipmanagement Limited 0,6 0,2 USD 0,3 0,1 USD 0,3 0,1 USD 31.12.2018 31.12.2018 LIBOR 1M + marża Brak 25.08.2016
  Petro Aphrodite Miliana Shipmanagement Limited 0,7 0,2 USD 0,3 0,1 USD 0,4 0,1 USD 31.12.2018 30.06.2020 LIBOR 1M + marża Brak 19.08.2016
  Miliana Shipmanagement Limited St. Barbara Nav. 3,8 1,1 USD 0,9 0,3 USD 2,3 0,7 USD 31.12.2018 28.02.2023 LIBOR 1M + marża Brak 10.11.2016
  Grupa LOTOS S.A. Energobaltic
  Sp. z o.o. 10,0 10,4 - - - - 30.06.2018 WIBOR 6M + marża Weksel in blanco 19.12.2016
  RAZEM
  125,9 3,8 USD 948,4 161,2 USD
  - - EUR 4,7 EUR
  - - NOK 720,2 NOK
  125, 9 948,4  103
  Obligacje Miliana Shipmanagement Ltd. zakupione przez Technical Ship Management Sp. z o.o.
  W dniu 8 listopada 2016 roku spółka MILIANA Shipmanagement Ltd. wyemitowała obligacje w subskrypcji prywatnej dla spółki Tech nical Ship Management Sp. z o.o. w kwocie 1,8 mln
  PLN. Data wykupu obligacji przewidziana jest na dzień 7 listopada 2018 roku.
  Obligacje LOTOS Exploration and Production Norge zakupione przez LOTOS Asfalt Sp. z o.o.
  Obligacje zostały wyemitowane w celu finansowania rozbudowy licencji produkcyjnej PL316 i 316B (złoże YME) oraz ogólne cele korporacyjne związane z finansowaniem poszukiwania
  ropy naftowej oraz działalności produkcyjnej. Na dzień 31 grudnia 2017 roku zadłużenie LOTOS Exploration and Production Norge AS z tytułu obligacji wraz z odsetkami zostało
  spłacone w cało ści w kwocie (93 mln USD)


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  104
  5.3.3. Ocena dotycząca zarządzania zasobami finansowymi
  W 2017 roku spółki z Grupy Kapitałowej LOTOS w pełni wywiązywały się z zaciągniętych zobowiązań finansowych
  wobec swoich kontrahentów.
  W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r oku, spółki z GK LOTOS korzystały z pożyczek, kredytów inwestycyjnych
  i obrotowych - w szczególności w rachunku bieżącym oraz posiadały zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji
  i leasingu finansowego.
  W ramach umów kredytowych związa nych z realizacją Programu 10+ oraz refinansowaniem zapasów, Grupa LOTOS
  S.A. zobowiązana jest utrzymywać kowenant finansowy zdefiniowany jako Tangible Consolidated Net Worth -
  na poziomie nie niższym niż ustalony w tych umowa ch.
  Nadto, w ramach kredytu na refinansowanie zapasów, Spółka zobowiązana jest do utrzymywania wskaźnika
  finansowego, określonego jako Loan to Pledged Inventory Value Ratio (wartość kredytu na zapasy/wartość zapasów
  Spółki, stanowiących przedmiot zabezpie czenia kredytu) - na poziomie nie wyższym niż określony przedmiotową umową.
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2016 roku Spółka całkowicie wypełniała opisane powyżej zobowiązania.
  5.4. Oświadczenia Zarządu
  5.4.1. W sprawie zgodności rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności
  Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej
  Zarząd Grupy LOTOS S.A. w składzie:
  Marcin Jastrzębski - Prezes Zarządu
  Mateusz Aleksander Bonca - Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno -Finansowych
  Jarosław Kawula - Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji i Handlu
  oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. oraz roczne
  skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS za rok 2017 i dane porównywalne, sporządzone
  zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny
  i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Grupy LOTOS S.A. oraz Grupy Kapitałowej LOTOS.
  Zarząd Grupy LOTOS S.A. oświadcza ponadto, iż roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A.
  oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017 zawiera prawdziwy o braz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej
  LOTOS, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.
  5.4.2. W sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
  Zarząd Grupy LOTOS S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania roczneg o skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego Grupy Kapitałowej LOTOS za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2017
  został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego badania spełniali
  warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
  oraz rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi.
  Grupa Kapitałowa LOTOS publikuje regułę zm iany audytora w internetowym serwisie relacji inwestorskich.


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  105
  5.5. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS oraz jednostkowej sprawozdanie finansowe Grupy
  LOTOS S.A. zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”)
  zatwierdzonymi przez Unię Europejską, op ublikowanymi i obowiązującymi na dzień 31 grudnia 2017 roku.
  Nowe standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje, które zostały przyjęte
  przez Unię Euro pejską („UE”):
  • MSSF 16 „Leasing” opublikowany 13 stycznia 2016 roku (ma zastosowanie dla okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później),
  • Wyjaśnienia do MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” opublikowane 12 kwietnia 2016 roku (mają
  zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później),
  • Zmiany do MSSF 4: zastosowanie MSSF 9 „Instrumenty finansowe” łącznie z MSSF 4 „Umowy
  ubezpieczeniowe” opublikowane 12 września 2016 roku (mają zastosowanie dla okre sów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później),
  • Zmiany do MSR 12: Ujmowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikających
  z nierozliczonych strat podatkowych opublikowane 19 stycznia 201 6 roku (mają zastosowanie dla okresów
  rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub później),
  • Zmiany do MSR 7: Inicjatywa w zakresie ujawniania informacji opublikowane 29 stycznia 2016 roku
  (mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub później).
  Nowe standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje, które nie zostały przyjęte
  przez Unię Europejską:
  • MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” opublikowany 18 maja 2017 roku (ma zastosowanie dla okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2021 roku lub później),
  • KIMSF Interpretacja 22: Transakcje w walutach obcych oraz zaliczki opublikowana 8 grudnia 2016 roku
  (ma zastoso wanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później),
  • KIMSF Interpretacja 23: Niepewność związana z ujmowaniem podatku dochodowego opublikowana 7 czerwca
  2017 roku (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 st ycznia 2019 roku),
  • Zmiany do MSSF 2: Klasyfikacja i wycena transakcji płatności na bazie akcji opublikowane 20 czerwca
  2016 roku (mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później),
  • Zmiany w ynikające z przeglądu MSSF cykl 2014 - 2016 wydane 8 grudnia 2016 roku (zmiany do MSSF 12
  oraz MSSF 1 mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2017 roku
  lub później, natomiast zmian y do MSR 28 mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia
  1 stycznia 2018 roku lub później),
  • Zmiany do MSR 40: Przeniesienie nieruchomości inwestycyjnej opublikowane 8 grudnia 2016 roku
  (mają zast osowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później),
  • Zmiany do MSSF 9: Kontrakty z cechami przedpłat z ujemną rekompensatą opublikowane 12 października
  2017 roku (mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później),
  • Zmiany do MSR 28: Udziały długoterminowe w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach
  opublikowane 12 października 2017 (mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
  2019 roku lub później),
  • Zmiany wynikające z przeglądu MSSF cykl 2015 - 2017 wydane 12 grudnia 2017 roku (mają zastosowanie
  dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później),
  • Zmiany do MSR 19 Zmiana, ograniczenie lub rozl iczenie programu opublikowane 7 lutego 2018 roku
  (mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później).
  Daty wejścia w życie są datami wynikającymi z treści standardów ogłoszonych przez Radę ds. Międzynarodowej
  Sprawozdawczości Finansowej. Daty stosowania standardów w UE mogą różnić się od dat stosowania wynikających
  z treści standardów i są ogłaszane w momencie zatwierd zenia do stosowania przez UE.
  Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego z przyjętych przez UE standardów, interpretacji
  lub zmian, które na dzień 31 grudnia 2017 roku nie miały zastosowania.
  Analiza Z arządu i dokonana na dzień 31 grudnia 2017 roku ocena wpływu nowych lub zmienionych standardów
  na stosowane przez Grupę zasady (polityki) rachunkowości oraz przyszłe sprawozdania finansowe obejmowała


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  106
  w szczególności wpływ nowych standardów MSSF 9, 15 oraz 16, których zastosowanie może wywołać zmiany
  w rachunkowości i sprawozdawczości Grupy w latach 2018 -2019.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy
  założeniu kontynuowania działalności gospodarcz ej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości.
  Na dzień zatwierdzenia sprawozdań finansowych nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie
  kontynuowania działalności przez spółki Grupy.
  Walutą funkc jonalną Jednostki Dominującej i walutą prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  oraz jednostkowego sprawozdania finansowego jest złoty polski („złoty”, „zł”, „PLN”). Skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w milionach złotych i wszystkie wartości,
  o ile nie wskazano inaczej, podane są w milionach złotych.  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  107
  Ryzyka w działalności Grupy Kapitałowej LOTOS
  Sprawozdanie Zarządu
  z działalności Grupy LOTOS S.A.
  oraz jej grupy kapitałowej
  za rok 2017


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  108
  6. R y z y k a w d z i a ł a l n o ś c i G r u p y K a p i t a ł o w e j L O T O S
  Wdrożony w Grupie Kapitałowej LOTOS system zarządzania ryzykiem korporacyjnym (ang. Enterprise Risk
  Management, ERM ) wspiera skuteczną realizację strategii i procesów biznesowych m.in. poprzez:
  • identyfikację i ocenę ryzyka, w tym planowanie oraz prognozowanie wyników i możliwych odchyleń,
  w kontekście zmienności i niepewności otoczenia,
  • świadome podejmowanie decyzji biznesow ych z uwzględnieniem ryzyka,
  • aktywne kształtowanie profilu ryzyka działalności poprzez minimalizowanie wpływu zagrożeń na osiągnięcie
  wyznaczonych celów oraz przez wykorzystanie pojawiających się szans.
  Powyższe zasady wdrożone zostały w ramach Polityki za rządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Kapitałowej
  LOTOS oraz opisane w szczegółowej procedurze postępowania obowiązującej we wszystkich spółkach grupy.
  6.1. Model zarządzania ryzykiem
  Mechanizmy operacyjnego – bieżącego zarządzania ryzykiem wbudowa ne są w istniejące procesy biznesowe
  (tzw. 1 linia obrony), które dostosowane są do specyfiki danej działalności oraz skali potencjalnych skutków ryzyka
  na wyniki Grupy Kapitałowej.
  Kolejnym poziomem zar ządzania jest nadzór i ocena skuteczności operacyjnych sposobów zarządzania danym ryzykiem
  – zapewniona poprzez skuteczne funkcje organizacyjne obszarów: Ryzyko, Compliance i Finanse (tzw. 2 linia obrony).
  Ostatecznie, adekwatność i skuteczność całego systemu zarządzania ryzykiem weryfikowana jest okresowo przez Audyt
  wewnętrzny (tzw. 3 linia obrony).
  Struktura systemu zarządzania ryzykiem (ERM)
  • operacyjne zarządzanie ryzykiem
  • opracowanie procedur operacyjnych
  • identyfikowanie i ocena ryzyka na etap ie decyzji biznesowych
  oraz okresowe przeglądy ryzyka w procesach i projektach
  • ustalenie zasad zarządzania ryzykiem w GKL
  • powiązanie zarządzania ryzykiem ze strategią GKL
  • prognozowanie i kształtowanie profilu ryzyka GKL
  • niezależna ocena skuteczności i adekwatności procesu
  zarządzania ryzykiem w GKL
  1 LINIA OBRONY
  Biznes
  2 LINIA OBRONY
  Ryzyko, Finanse,
  Compliance
  3 LINIA OBRONY
  Audyt Wewnętrzny


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  109
  6.1.1. Aktywne zarządzanie ryzykiem jako cel strategiczny
  Dynamiczne otoczenie oraz innowacyjny rozwój Grupy Kapitałowej LOTOS wymagają ciągłego doskonalenia i wysokiej
  aktywności w zakresie zarządzania ryzykiem.
  Aktywne zarządzanie szansami i zagrożeniami zostało zdefiniowane jako jeden z celów s trategicznych na lata
  2017 -2022. Jest realizowane poprzez dwie inicjatywy strategiczne:
  • zarządzanie ryzykiem optymalizujące wartość dla interesariuszy,
  • budowę silnej kultury otwartej dyskusji i wczesnego reagowania na symptomy ry zyk,
  w dłuższym okresie efektywniejsze zarządzanie apetytem na ryzyko.
  W roku 2017 opracowane zostały kierunki dalszego rozwoju systemu ERM w oparciu
  o najlepsze praktyki rynkowe. Wprowadzano zmiany zarówno w strukturze organizacyjnej Grupy LOTOS S.A.,
  m.in. powołano Biuro Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym, a także usprawnienia w samej koncepcji i funkcjonowaniu
  systemu ERM w Grupie Kapitałowej LOTOS. W ramach systemu ERM działania koncentrowane są na kluczowych
  ryzykach działal ności, w szczególności na prognozowaniu ich wpływu na działalność spółki. Pozwala to na opracowanie
  działań wyprzedzających, które mogą wpłynąć na ograniczenie lub wykorzystanie ryzyka lub jego skutków.
  Jest to kluczowa fu nkcjonalność systemu obecnie wzmacniana w Grupy Kapitałowej LOTOS .
  W roku 2017 w zakresie zarządzania ryzykiem Grupa Kapitałowa LOTOS wprowadziła:
  • kategorie tzw. TOP RISK, czyli najważniejszych ryzyk dla organizacji, które będą traktowane priorytetowo
  przez Zarządy spółek grupy i dodatkowo analizowane przez Komitet Ryzyka Korporacyjne go oraz raportowane
  Zarządowi Grupy LOTOS S.A.
  • zmiany w matrycach oceny ryzyka w zakresie kryteriów oceny skutków finansowych i reputacyjnych,
  • nową matrycę dl a oceny szans – tak by można było wskazać te szanse, które są najbardziej korzystne z punktu
  widzenia realizowanej strategii i je wykorzystać,
  • koordynatorów w spółkach G rupy Kapitałowej LOTOS , którzy będą rozwijać i wspomagać - koordynować temat
  identyfikacji i oceny ryzyka w spółkach zależnych oraz odpowiadać za komunikację ryzyka w Spółce,
  • skrócenie procesów natury formalnej i skupienie uwagi na podejmowaniu działań wyprzedzających
  / mitygujących ryzyko.
  Działania realizowane w ramach procesu zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Kapitałowej LOTOS wspierane
  są przez wewnętrzne narzędzie informatyczne - Portal ERM, które podlega stałemu rozwojowi i doskonaleniu.
  6.1.2. Proces zarządzania ryzykiem
  Analiza i ocena ryzyka
  Ustalenie sposobu postępowania z ryzykiem, tzw odpowiedzi na ryzyko
  Wdrażanie działań ograniczajacych zagrożenia i wykorzystujących szanse
  Monitorowanie wskaźników ryzyka i statusu realizacji działań
  Okresowy przegląd ryzyka
  Identyfikacja ryzyka
  Komu nikacja
  i raportowanie


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  110
  Zarządzanie szansami oraz zagrożeniami na szczeblu korporacyjnym realizowane jest w ramach procesu
  zakładającego:
  • identyfikację ryzyk - ryzyka identyfikowane są w kontekście realizowanych celów strategicznych
  oraz operacyjnych (rocznych),
  • analizę i ocenę ryzyk – ocena odbywa się w 2 perspektywach czasowych: rocznej i długoterminowej. Kryteriami
  oceny są zarówno skutki finansowe, jak i reputacyjne, agregowane jako wpływ na parametry pozafinansowe :
  wizerunek, środowisko i ludzi,
  • ustalenie sposobu postępowania z ryzykiem - dla każdego z istotnych ryzyk ustalany jest bieżący sposób
  zarządzania, wskazywane są środki kontroli i mechanizmy zabezpieczające. Dla najważniejszych ryzyk
  (tzw. TOP RISK) przygotowywane są szczegółowe karty zarządzania danym ryzykiem - planowane są działania
  ograniczające zagrożenia i wykorzystujące szanse, także sposób postępowania na wypadek materializacji
  ryzyka,
  • wdrożenie działań ograniczających zagroże nia i wykorzystujących szanse – realizacja zadań zdefiniowanych
  w planach postępowania z ryzykiem i bieżące monitorowanie ich statusu,
  • monitorowanie wskaźników ryzyka – dla najważniejszych ryzyk definiowane są wskaźniki ryzyka ( KRI – key risk
  indicator ), które pozwalają na monitorowanie poziomu ekspozycji na ryzyko oraz prawdopodobieństwa
  materializacji ryzyka, zgodnie z przyjętymi zasadami,
  • przeglądy ryzyk – okresowo (półrocznie), dokonywany jest przegląd i aktualizacja oceny wszystki ch
  zdefiniowanych ryzyk,
  • komunikacja i raportowanie - na każdym etapie procesu wdrożono standardy komunikowania i raportowania
  wyników realizowanych działań; Zarząd i Rada Nadzorcza otrzymują systematycznie kwartalny raport o ryzyku
  w organizacji oraz skut eczności podejmowanych działań mających na celu jego ograniczenie lub wykorzystanie,
  • rocznie analizowana jest skuteczność i adekwatność systemu zarządzania ryzykiem oraz podejmowane
  są decyzje dotyczące kierunków dalszego rozwoju systemu ERM.
  6.1.3. Nadzór nad ryzykiem - uczestnicy systemu
  POZIOM NADZORU ROLA
  Rada Nadzorcza • monitoruje skuteczność systemu zarządzania ryzykiem
  Zarząd • określa apetyt na ryzyko w kontekście zdefiniowanej strategii,
  • podejmuje kluczowe decyzje dot. najważniejszych ryzyk
  (TOP RISK) w tym zasobów i systemu ERM
  Komitet Ryzyka
  Korporacyjnego
  • opiniuje i rekomenduje działania z zakresu najważniejszych ryzyk
  (TOP RISK) i systemu ERM, w tym apetytu na ryzyko
  • monitoruje realizację zaplanowanych zadań
  • w skład Komitetu wchodzą przedstawiciele kluczowych obszarów
  w organizacji
  Biuro Zarzą dzania
  Ryzykiem Korporacyjnym
  • koordynuje i wspiera prowadzone przez Właścicieli Ryzyka działania prowadzone
  w ramach procesu zarządzania ryzykiem w GK LOTOS
  • wspiera Koordynatorów ryzyka w spółkach GK LOTOS
  • syntetyzuje informację o ryzyku w organizacji
  • odpowiada za koordynację i rozwój zarządzania ryzykiem korporacyjnym
  Właściciele ryzyka • zarządzają poszczególnymi ryzykami, w tym określają sposób postępowania
  z ryzykiem, monitorują jego poziom oraz nadzoruj ą wdrożenie działań
  ograniczających ryzyko i wykorzystujących szanse
  Pracownicy / Zespoły
  projektowe • identyfikują nowe ryzyka
  • realizują działania ograniczające zagrożenia lub wykorzystujące szanse
  Biuro Audytu Wewnętrznego
  • rozpoznaje i ocenia zagrożenia dotyczące działalności Grupy Kapitałowej LOTOS
  • weryfikuje stosowane mechanizmy kontrolne i bada ich skuteczność
  • dokonuje oceny skuteczności systemu zarządzania ryzykiem w ramach oceny
  dojrzałości organizacyjnej  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  111
  6.2. Kategorie r yzyk w działalności Grupy Kapitałowej LOTOS
  Najważniejsze obszary ryzyk dla działalności GK LOTOS to ryzyka strategiczne, operacyjne finansowe oraz reputacyjne
  i compliance. Ryzyka te mają wpływ na niepewność realizacji założonych celów, zarówno strategi cznych
  jak i operacyjnych.
  Ryzyka strategiczne
  W roku 2017 kluczowymi ryzkami wpływającymi na bieżące , jak również długoterminowe wyniki , były ryzyka realizacji
  projektów strategiczno – rozwojowych, takich jak EFRA (projekt opóźnionego koksowania), zagospodarowania złoża B8
  czy zagospodarowania złóż norweskich.
  Realizacja dużych projektów rozwojowych w dwóch kluczowych obszarach biznesowyc h, czyli produkcji oraz wydobyciu,
  wymaga stałego monitorowania kluczowych elementów projektu budżetu, terminu i zakresu realizowanych prac.
  Spodziewane efekty realizowanych projektów są kluczowym elementem realizacji nowej strategii GK LOTOS.
  Systematycz ne monitorowanie statusu projektów oraz ryzyk projektów strategicznych pozwala GK LOTOS
  na wyprzedzającą analizę sytuacji oraz wdrażanie działań wspierających oraz wykorzystywanie pojawiających się szans.
  W ramach zarządz ania projektami GK LOTOS stosuje metodę zarządzania portfelowego, kierując strumienie kapitału
  w zależności od sytuacji wewnętrznej oraz zewnętrznej Spółki.
  Działalności Grupy Kapitałowej LOTOS stale towarzyszą ryzyka megatrendów. Rok 201 7 przyniósł szanse z otoczenia
  zewnętrznego w postaci wysokich craków na produktach naftowych oraz wzrostowy trend ceny ropy naftowej. Korzystne
  megatrendy pozwoliły na wykorzystanie szans oraz pozytywnie wpłynęły na wyniki działalności GK LOTOS. Istotne
  z punktu widzenia funkcjonowania GKL są także ryzyka regulacyjne na poziomie krajowym oraz europejskim.
  Stale monitorowane jest otoczenie prawne i procedowane zmiany regulacji, w celu ograniczenia ich pote ncjalnych
  negatywnych skutków oraz wykorzystania pojawiających się szans (np. w dziedzinie rozwoju elektromobilności).
  Ryzyka finansowe
  Kluczowa dla działalności każdego przedsiębiorstwa jest płynność i zdolność do finansowania działalności, która
  zapewni a nie tylko możliwość prowadzenia działalności podstawowej - bieżącej, ale także inwestowania w rozwój
  i obsługi długoterminowych zobowiązań.
  Będąc w okresie realizacji dużych inwestycji oraz obsługując zobowiązania po inwestycjach z lat p oprzednich
  (Program 10+), GK LOTOS stale monitoruje parametry płynnościowe i mierniki mówiące o poziomie zadłużenia spółki.
  W roku 2017 płynność GK LOTOS była na dobrym poziomie i pozwalała na finansowanie projektów rozwojowych zgod nie
  z założeniami strategicznymi.
  Ryzyka operacyjne
  GKL , prowadząc działalność operacyjną w różnych obszarach , stale monitoruje ryzyka w każdej z nich. Działalności
  operacyjnej towarzyszy szereg ryzyk, których mitygowanie i wykorz ystywanie stanowi codzienny element pracy kadry
  GKL.
  Szczególna dbałość przywiązywana jest do analizy ryzyk dotyczących bezpieczeństwa, środowiska i ryzyk technicznych
  zapewniających bezpieczeństwo procesów operacyjnych. Spółka przywiązuje również dużą uw agę do zapewnienia
  najwyższej jakości realizacji procesów biznesowych logistyki i sprzedaży w celu spełnienia oczekiwań klientów.
  GK LOTOS wprowadza nowe działania wpływające na stałe podwyższenie poziomu bezpieczeństwa ludzi
  oraz na wykonywanie pracy zgodnie z zasadą poszanowania środowiska wykorzystując dostępne metody ograniczania
  ryzyka.
  Reputacja i compliance
  GK LOTOS funkcjonuje w otoczeniu wielu regulacji i przepisów. W celu zminimalizowani a ryzyka nieprzestrzegania
  obowiązujących wymagań powołano we wszystkich spółkach GKL struktury compliance, wspierające działania
  w tym obszarze.
  Niezwykle istotne z punktu widzenia funkcjonowania Spółki są także dobre i ob opólnie efektywne relacje z kluczowymi
  interesariuszami: akcjonariuszami i inwestorami, społeczeństwem, środowiskiem, pracownikami, dostawcami
  oraz instytucjami finansowymi. Stale usprawniane są procesy wewnętrzne w tym proces y raportowania i komunikacji


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  112
  w celu zapewnienia najwyższej transparentności w relacjach z interesariuszami, w tym w zakresie dialogu
  o towarzyszących działalności GKL ryzykach oraz sposobach ich m itygowania.
  Ryzyko prawne
  Ryzyko pracownicze
  Ryzyko inwestorów
  Ryzyko zaufania klientów
  Ryzyko społeczne i środowiskowe
  Ryzyko HSE
  Ryzyko poszukiwawcze
  Ryzyko wydobycia
  Ryzyko produkcji
  Ryzyko sprzedaży
  Ryzyko logistyczne
  Ryzyko zakupów
  Ryzyko operacji finansowych
  Ryzyko systemów IT
  Ryzyko sił natury
  Ryzyko bezpieczeństwa (security)
  Ryzyko rynkowe
  Ryzyko płynności
  i finansowania
  Ryzyko kredytowe
  Ryzyko projektów strategicznych
  Ryzyko regulacyjne
  Ryzyko megatrendów
  Ryzyko geopolityczne
  Ryz yko technologiczne
  Ryzyko kompetencji
  Operacyjne Strategiczne
  Finansowe Reputacja &
  Compliance


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  113
  Szczegółowa charakterystka kluczowych ryzyk w Grupie Kapitałowej LOTOS
  Ryzyko małe Ryzyko umiarkowane Ryzyko znaczące
  Ryzyko stabilne Ryzyko z trendem wzrostowym Ryzyk o z trendem spadkowym
  OPIS ZAGADNIEŃ NIEFINANSOW YCH: pracownicze przeciwdziałanie korupcji poszanowanie praw człowi eka
  społeczne środowisko naturalne
  KATEGORIA SKRÓCONY OPIS
  RYZYKA
  SPOSÓB MITYGACJI /
  POSTĘPOWANIA Z RYZYKIEM
  POTENCJALNE
  NEGATYWNE SKUTKI
  RYZYKA
  POZIOM
  RYZYKA TREND
  RYZYKA STRATEGICZNE
  1. Ryzyko
  projektów
  strategicznych
  Opóźnienia w realizacji
  projektów strategicznych
  takich jak EFRA,
  zagospodarowanie złoża B8,
  WOW (węzeł odzysku
  wodoru),
  • Szczegółowe i etapowe przygotowanie projektów
  strategicznych do wdrożenia
  • Ostrożny wybór kwalifikowanych wykonawców
  • Realizacja projektów zgodnie z przyjętą w GKL metodyką i
  zasadami zarządzania projektami
  • Systematyczny przegląd ryzyk dla każdego z projektów
  • Bieżące monitorowan ie statusu projektów i prognozowanie
  parametrów projektów oraz mitygowanie pojawiających się
  zagrożeń
  • Opóźnienie
  w osiągnięciu
  oczekiwanych
  wyników finansowych
  2. Ryzyko
  geopolityczne
  Brak / utrudnienia w
  dostawach ropy i istotnych
  komponentów
  • Dywersyfikacja dostaw ropy
  • Utrzymywanie odpowiednich zapasów operacyjnych
  • Stosowanie odpowiednich klauzul w umowach w przypadku
  braku możliwości dostaw danym kanałem
  • Przerwa w produkcji
  • Ograniczenia
  przychodów i wyników
  finansowych
  P PP
  C
  S
  PK
  ŚN


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  114
  3. Ryzyko
  regulacyjne
  Negatywny wpływ na spółkę
  wynikający ze zmian w
  legislacji lub
  niedostosowanie się do
  nowych regulacji prawnych
  krajowych i europejskich
  • Funkcjonowanie struktur Działu Compliance
  • Monitorowanie nowych uregulowań i ich wdrażanie
  • Wykorzystywanie pojawiających się szans wynikających z
  nowych regulacji
  • Większe koszty
  finansowe zw. z ze
  spełnieniem nowych
  uregulowań
  • Kary w przypadku
  niedostosowania się
  do wymagań
  4. Ryzyko
  megatrendów
  Zmiany w trendach podaży i
  popytu na rynku paliw • Prowadzenie długoterminowych analiz i dostosowywanie
  odpowiedniej strategii w celu ograniczenia negatywnych
  skutków bądź wykorzystania pojawiającej się szansy i
  zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynku (np. w dziedzinie
  elektromobilności)
  • Realizacja proje któw rozwojowych zwiększających i
  dywersyfikujących obecny portfel aktywów
  • Realizacja projektów rozwojowych poprawiających
  elastyczność produkcyjną
  • Znaczący wpływ na
  wyniki finansowe
  RYZYKA FINANSOWE
  5. Ryzyko
  płynności i
  finansowania
  Nieadekwatne zarządzanie
  kapitałem obrotowym oraz
  ograniczenie finansowania
  działalności i projektów
  rozwojowych
  • Analiza i prognoza przepływów pieniężnych oraz sytuacji
  płynnościowej GKL
  • Analiza źródeł finansowania dostępnych dla GKL
  • Dywersyfikacja źródeł finansowania.
  • Optymalizacja płynności i zadłużenia w ramach GKL
  • Skuteczne zarządzanie portfelem projektów strategicznych
  • Obniżenie
  efektywności działań
  operacyjnych
  • Ograniczenie
  rentownych inwestycji
  • Wstrzymanie,
  opóźnienie lub
  zaniechanie realizacji
  projektów
  rozwojowych
  6. Ryzyko rynkowe :
  Zmiany cen surowców i
  produktów naftowych,
  zmiany kursów walut i stóp
  procentowych
  • Postępowanie zgodnie z określoną polityką zarządzania
  ryzykiem cen surowców i produktów naftowych oraz polityką
  zarządzania ryzykiem walutowym
  • Codzienny monitoring ekspozycji na ryzyko rynkowe
  • Wybór strategii transakcyjnej w kontekście celów polityki,
  aktualnej sytuacji rynkowej oraz w ramach obowiązującej
  struktury limitów
  • Pogorszenie płynności
  i wyników finansowych
  • Trudności w płynnej
  realizacji projektów
  strategicznych
  (ryzyko, które
  w 2017 pozytywnie
  wpłynęło na wyniki
  finansowe GKL)


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  115
  7. Ryzyko
  kredytowe
  Niewypłacalność partnerów
  transakcji handlowych i
  finansowych
  • Monitorowanie ratingów i sytuacji finansowej partnerów
  • Określanie limitów poziomów kredytów kupieckich oraz limitów
  dla partnerów finansowych zgodnie z wewnętrznymi
  procedurami
  • Stosowanie różnych narzędzi finansowych w celu minimalizacji
  ryzyka
  • Pogorszenie płynności
  i wyników finansowych
  RYZYKA OPERACYJNE
  8. Ryzyko
  poszukiwawcze
  Nietrafne oszacowanie
  zasobów, w tym: nietrafne
  szacowanie zasobów i
  rezerw węglowodorów
  odkrytych otworami
  wiertniczymi,
  oraz odwiercenie
  negatywnego otworu bez
  przepływu węglowodorów
  • Przeprowadzanie licznych analiz geologicznych i inżynierii
  złożowej w zależności od otworu (poszukiwawczego,
  rozpoznawczego czy rozpoznawczo -produkcyjnego)
  • Stosowanie wielu punktów decyzyjnych w każdej fazie projektu
  (faza wstępna, faza realizacji operacy jnej, faza analityczno -
  dokumentacyjna, faza projektowa) minimalizującego ryzyko
  odwiercenia „suchego” otworu
  • Stosowanie międzynarodowych standardów oceny ryzyka
  odwiertów poszukiwawczych (tzw PoS – probability of succes)
  • Utrata szans lub
  zaangażowanie się w
  niewłaściwy projekt
  skutkujące stratami w
  wyniku odwiercenia
  „suchego” otworu
  • Ponoszenie wysokich
  kosztów działalności
  poszukiwawczej
  9. Ryzyko
  wydobycia
  Ryzyko awarii podczas
  procesu wierceń i
  wydobycia, ograniczenia
  dostępności infrastruktury
  wiertniczej i wydobywczej
  Wdrożenie licznych działań ograniczających i monitorujących
  skuteczności sposobu nadzoru nad ryzykiem w następujących
  obszarach: erupcji niekontrolowanej, awarii otworowej, rozlewu
  ropy, pożarów oraz kolizji morskic hm.in. poprzez
  • monitoring parametrów procesowych
  • testy sprawności urządzeń
  • stosowanie odpowiednich środków ochrony
  • postępowanie zgodnie z obowiązującymi procedurami
  bezpieczeństwa i realizacji prac
  • Ograniczenie
  produkcji, przerwanie
  ciągłości działania
  • Szkody dla ludzi i
  szkody środowiskowe
  • Pogorszenie reputacji
  • Ograniczenie
  przychodów oraz
  koszty związane z
  rekultywacją,
  skutkujące
  pogorszeniem
  wyników finansowych
  10. Ryzyko geologiczno -złożowe
  i techniczne instalacji
  wgłębnych
  • Wykonywanie bieżących analiz złożowych (aktualizacja modeli
  statyczno -dynamicznych) , wykonywanie bieżących analiz
  pracy odwiertów oraz pracy pomp
  • Wykonywanie działań umożliwiających realizację
  prognozowanego wydobycia
  • Realizacja cyklicznych planów przegl ądów
  • Niewykonanie
  prognozowanego
  wydobycia,
  • Pogorszenie
  przychodów i wyników
  finansowych
  P
  ŚN


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  116
  • Poddawanie urządzeń okresowym inspekcjom przez instytucje
  certyfikujące (PRS, UG, UDT).
  • Prowadzenie optymalnej polityki magazynowej części
  zamiennych oraz realizacja przyjętej polityki remontowej
  maszyn i urządzeń.
  • Podnoszenie kwalifikacji pracowników
  11. Ryzyko
  produkcji
  rafineryjnej
  Awaria infrastruktury
  produkcyjnej rafinerii • Badanie stanu technicznego urządzeń i wyposażenia instalacji
  zgodnie z opracowanymi planami
  • Opracowanie planu inspekcji w oparciu o poziom ryzyka w
  ramach RBI (Risk Based Inspection)
  • Dozór urządzeń przez służby UDT (Urzędu Dozoru
  Technicznego) oraz ZDT (Zakładowego Dozoru Technicznego)
  • Wytypowanie Urząd zeń Krytycznych, wobec których
  stosowane są szczególne zasady nadzoru
  • Realizacja rocznych Planów Prac Profilaktycznych oraz
  Planów Utrzymania Ruchu i Remontów
  • Podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym ćwiczenia na
  symulatorach
  • Przerwa w produkcji
  lub og raniczenie
  dostępności instalacji
  produkcyjnych
  • Brak możności
  realizowania dostaw
  do klientów
  • Ograniczenia
  przychodów i wyników
  finansowych
  12. Ryzyko HSE
  Wypadki w całym cyklu
  produkcji i łańcuchu
  logistycznym ( w tym
  wypadki drogowe, kolejowe
  podczas transportu
  produktów oraz lotnicze przy
  transporcie pracowników na
  platformę)
  • Systematyczne kontrole przestrzegania przepisów BHP na
  stanowiskach pracy
  • Podnoszenie świadomości i zaangażowania pracowników w
  budowaniu kultury bezpi eczeństwa pracy poprzez aktywnie
  prowadzone działania
  • Wdrażanie corocznego Planu BHP dla Grupy Kapitałowej
  LOTOS
  • W ramach projektu EFRA m.in. opracowanie "Zasad
  bezpieczeństwa w Projekcie EFRA" w formie książki,
  prowadzenie newslettera, wdrożenie Progra mu Incentive -
  wyróżniania pracowników za bezpieczną pracę; cotygodniowe
  przeglądy BHP z udziałem Kierownictwa budowy
  • W zakresie wypadków lotniczych:
  o Wysokie wymagania bezpieczeństwa stawiane dla floty
  powietrznej - certyfikaty AOC, E12, dopuszczenie IFR.
  o Stały monitoring warunków pogodowych i odpowiednia
  logistyka przewozów osobowych statkami, celem
  zminimalizowania ryzyka.
  o Nadzór nad warunkami umowy z przewoźnikiem, mający
  zapewnić odpowiednią jakość i bezpieczeństwo
  transportu.
  • Szkody dla ludzi i
  szkody środowiskowe
  • Pogorszenie reputacji i
  koszty odbudowy
  wizerunku
  • Koszty rekultywacji i
  odszkodowań
  • Przerwanie ciągłości
  działania, ograniczenie
  przychodów i wyników
  finansowych
  P
  ŚN
  PP
  C


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  117
  13. Ryzyko
  bezpieczeństwa
  (security)
  Zniszczenie infrastruktury
  krytycznej w wyniku
  terroryzmu
  • Okresowe prowadzenie ćwiczeń praktycznych sprawdzających
  systemy zabezpieczeń i komunikacji
  • Wdrożone procedury postępowania w przypadku naruszenia
  bezpieczeństwa fizycznego i ochrony
  • Udział w ćwiczeniach organizowanych przez Rządowe
  Centrum Bezpieczeństwa
  • Komunikacja z Wojewódzkim Centrum Zarządzania
  Kryzysowego
  • Brak możliwości
  prowadzenia
  działalności
  podstawowej
  • Wstrzymanie ciągłości
  działania, ograniczenie
  przychodów i wyników
  finansowych
  14. Ryzyko
  systemów IT
  Zewnętrzna lub wewnętrzna
  ingerencja (cyberatak) w
  systemy informatyczne (IT) i
  sterowania (OT) oraz awarie
  w wyniku braku
  wystarczających zasobów i
  nieefektywnych procesów w
  obszarze IT
  • Audyty bezpieczeństwa IT
  • Procedury wewnętrzne dotyczące zarządzania
  bezpieczeństwem systemów
  • Regularne testy bezpieczeństwa infrastruktury
  teleinformatycznej
  • Podnoszenie świadomości pracowników w zakresie
  cyberbezpieczeństwa (szkolenia, informacje, testy)
  • Wsparcie CERT ABW
  • Zakłócenia w realizacji
  kluczowych procesów
  bizneso wych w tym
  możliwość
  ograniczenia ciągłości
  działania
  • Utrata poufności,
  dostępności i
  integralności danych i
  systemów
  • Ograniczenie
  przychodów i wyników
  finansowych
  15. Ryzyko
  zakupowe
  Współpraca z nierzetelnym
  dostawcą uczestniczącym w
  tzw. „karuzeli podatkowej”
  • Szczegółowa weryfikacja kontrahentów
  • Wprowadzenie stosownych zapisów w umowach z
  kontrahentami
  • Stosowanie zasad należytej staranności
  • Powstanie zobowiązań
  podatkowych VAT
  • Ograniczenie wyników
  finansowych
  RYZYKA REPUTACJI I COMPLIANCE
  16. Ryzyko prawne
  nadużycia rozumiane jako
  celowe działanie lub
  zaniechanie działania,
  stanowiące złamanie
  przepisów prawa lub zasad
  obowiązujących w GK GL
  S.A., w wyniku którego
  dopuszczająca się go osoba
  odnosi nieuprawnione
  • Program Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, który obejmuje
  koordynację działań w zakresie funkcjonowania rozwiązań
  ustanowionych w poszczególnych procesach biznesowych,
  służących zapobieganiu i wykrywaniu nadużyć, jak równie ż
  działania skierowane na edukowanie organizacji w zakresie
  zapobiegania nadużyciom, identyfikację i ocenę ryzyka
  nadużyć oraz formułowanie całościowej oceny poziomu
  odporności organizacji na nadużycia.
  • Straty finansowe dla
  GKL
  • Utrata reputacji
  S
  PK
  PP
  C


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  118
  korzyści lub którego
  rezultatem są
  nieuzasadnione straty
  ponoszone przez firmę (w
  tym działania korupcyjne).
  • Program Etyczny, który obejmuje swoim zakresem
  funkcj onowanie Kodeksu etyki, Rzecznika ds. etyki i Linii etyki,
  a także działalność szkoleniową.
  17. naruszenia przepisów o
  ochronie danych osobowych • Wdrożenie standardów wewnętrznych w tym obszarze, m.in. w
  ramach Polityki bezpieczeństwa, procedury o zasadach
  ochrony danych osobowych
  • Realizacja audytów, w tym przy udziale doradcy
  zewnętrznego, weryfikujących przestrzeganie obowiązujących
  zasad oraz stopień przygotowania organizacji do spełnienia
  nowych wyma gań RODO
  • Podnoszenie świadomości pracowników (szkolenia, spotkania)
  • Kary finansowe
  • Utrata reputacji
  18. Ryzyko
  środowiskowe
  wyciek ze statku
  przewożącego ropę/
  produkty GKL
  • Korzystanie z usług dostawców realizujących algorytmy
  postępowania wynikające z rezolucji Międzynarodowej
  Organizacji Morskiej (IMO) oraz respektujących wymagania
  konwencji morskich dotyczących bezpieczeństwa
  • Zapisy dot. wymagań względem stanu technicznego statków
  w umowach zawieranych z partnerami handlowymi oraz
  dostaw cami usług transportu morskiego
  • Współpraca z armatorami będącymi członkami ITOPF
  (International Tanker Owners Pollution Federation Ltd.) oraz
  posiadających stosowne certyfikaty ubezpieczeniowe
  • Uczestnictwo w funduszu International Oil Pollution
  Compensation Fund (IOPCF)
  • Skażenie ekologiczne
  • Utrata reputacji
  • Straty finansowe z
  tytułu utraty ładunku
  • Ograniczenie
  przychodów i wyników
  finansowych
  19. wyciek ropy na platformie • Utrzymanie stanu technicznego jednostek morskich
  minimalizujące wystąpienia awarii na platformach
  • Prowadzenie działań w fazie projektowania i prowadzenia
  robót wiertniczych, mających na celu kontrolę ryzyka w
  zakresie przypływów płynu złożowego do otworu wiertniczego
  • Przeprowadzanie corocznych ćwiczeń w zakresie zwalc zania
  rozlewów olejowych
  • Odpowiedni dobór sprzętu przeciwrozlewowego
  • Skażenie ekologiczne
  • Utrata reputacji
  • Koszty likwidacji szkód
  • Przerwanie ciągłości
  działania
  • Ograniczenie
  przychodów i wyników
  finansowych
  20. okresowo zwiększona emisja
  zanieczyszczeń w procesie
  rafineryjnym
  • Stałe monitorowanie parametrów procesowych oraz
  emisyjnych
  • Utrzymanie wysokich standardów technicznych; stosowanie
  wymogów BAT
  • Realizacja planów zarządzania środowiskowego
  • Utrata reputacji
  • Kary finansowe
  ŚN


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  119
  21. Ryzyko
  pracownicze
  brak akceptacji pracowników
  dla zmian wdrażanych w
  GKL
  • W przypadku działań restrukturyzacyjnych otwarta
  komunikacja z pracownikami, zakładowymi organizacjami
  związkowymi, radą pracowników dot. planowanych zmian
  • Komunikacja zewnętrzna do mediów dot. planowanych działań
  restrukturyzacyjnych
  • Umożliwianie pracownikom przekwalifikowanie, przeszkolenie
  do nowych zadań
  • Wsparcie w przypadku zmiany miejsca pracy i relokacji, pomoc
  finansowa
  • Działania outplacementowe, wsparcie w pos zukiwaniu nowej
  pracy poza GK LOTOS
  • Bieżące monitorowanie klimatu społecznego
  • Spadek lojalności i
  motywacji do pracy,
  opóźnienia w realizacji
  projektów,
  • Utrata reputacji
  • Ograniczenie
  potencjału rozwoju
  kompetencji
  22. trudności w pozyskaniu
  nowych wykwalifikowanych
  pracowników oraz
  utrzymaniu kompetentnych i
  doświadczonych
  pracowników
  • Budowa systemu zarządzania wiedzą w celu efektywnego
  przekazywania i dzielenia się wiedzą oraz systemowego
  rozwoju kompetencji pracowników niezbędnych do realizacji
  bieżących i perspektywicznych celów biznesowych
  • Program rozwoju kadry menedżerskiej
  • Budowanie angażującego środowiska pracy podnoszącego
  efektywność
  • Tworzenie wewnątrz organizacji przestrzeni dla rozwoju i
  innowacji
  • Budowanie wizerunku dobrego pracodawcy wewnątrz i na
  zewnątrz organizacji
  • większe nakłady na
  promowanie
  pracodawcy i
  rekrutację oraz na
  programy
  przeciwdziałające
  odejściom
  pracowników
  23. Ryzyko
  społeczne
  protesty społeczne w
  związku z realizacją
  projektów inwestycyjnych
  • Utrzymywanie dobrych relacji z interesariuszami. Prowadzenie
  spotkań mających na celu przybliżenie tematów realizowanych
  projektów
  • Prowadzenie otwartej komunikacji nt. bieżącej działalności
  GKL, jak również projektów realizowanych przez firmę
  • Dbałość o re lacje z mediami branżowymi, lokalnymi,
  ogólnopolskimi oraz zagranicznymi.
  • Kooperacja z nadzorem właścicielskim firmy oraz
  poszczególnymi organami administracji publicznej, celem
  przeciwdziałania tematom kryzysowym, które mogą pojawić się
  w ramach poszczegó lnych procedur legislacyjnych,
  wynikających zarówno z regulacji krajowych, jak i unijnych.
  • Opóźnienia przy
  realizacji projektów
  rozwojowych
  • Utrata reputacji
  • Ograniczenie
  przychodów i wyników
  finansowych
  S
  P
  PP
  C


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  120
  Organizacja i zarządzanie w Grupie LOTOS S.A.
  i jej grupie kapitałowej
  Sprawozdanie Zarządu
  z działalności Grupy LOTOS S.A.
  oraz jej grupy kapitałowej
  za rok 2017


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  121
  7. O r g a n i z a c j a i z a r z ą d z a n i e w G r u p i e L O T O S S . A . i j e j g r u p i e
  ka p i t a ł o w e j
  7.1. Powiązania własnościowe i zasady zarządzani a
  7.1.1. Informacje o posiadanych przez Grupę LOTOS S.A. oddziałach (zakładach)
  Grupa LOTOS S.A. nie posiada oddziałów (zakładów) w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości.
  7.1.2. Zmiany w powiązaniach organizacyjnych lub kapitałow ych Grupy LOTOS S.A.
  z innymi podmiotami
  W skład Grupy Kapitałowej LOTOS wchodzą: Grupa LOTOS S.A. jako Jednostka Dominująca oraz podmioty o profilu
  produkcyjnym, usługowym i handlowym (spółki zależne oraz spółki pośredni o zależne od Grupy LOTOS S.A.)
  i fundacja.
  Ponadto Grupa posiada udziały we wspólnych przedsięwzięciach wycenianych metodą praw włas ności szerzej opisane
  w nocie 14 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  Poniżej przed stawiono podstawowe informacje na temat wymienionych wyżej podmiotów, a także dane na temat
  procentowego udziału Grupy w ich wł asności na dzień 31 grudnia 2017 roku, który nie uległ zmianie w stosunku
  do stanu na dzień 31 grud nia 2016 roku .  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  122
  Nazwa podmiotu Siedziba Przedmiot działalności
  Procentowy udział Grupy
  we własności jednostki
  31.12.2017 31.12.2016
  Jednostka Dominująca
  Segment produkcji i handlu
  ● Grupa LOTOS S.A. Gdańsk W ytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (głównie paliw) oraz ich sprzedaż hurtowa Nie dotyczy Nie dotyczy
  Jednostki bezpośrednio zależne konsolidowane metodą pełną
  Segment wydobywczy
  ● LOTOS Upstream Sp. z o.o. (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK LOTOS Upstream Sp. z o.o.) (1)
  Gdańsk Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów 100,00% -
  ● LOTOS Petrobaltic S.A. (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK LOTOS Petrobaltic S.A.) Gdańsk Pozyskiwanie oraz eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 99,99% 99,99%
  Segment produkcji i handlu
  ● LOTOS Paliwa Sp. z o.o. Gdańsk Sprzedaż hurtowa, detaliczna paliw, lekkiego oleju opałowego, zarządzanie siecią stacji paliw LOTOS 100,00% 100,00%
  ● LOTOS Oil Sp. z o.o. Gdańsk Produkcja i sprzedaż olejów smarowych i smarów oraz sprzedaż olejów bazowych 100,00% 100,00%
  ● LOTOS Asfalt Sp. z o.o. Gdańsk Produkcja i sprzedaż asfaltów 100,00% 100,00%
  ● LOTOS Kolej Sp. z o.o. Gdańsk Transport kolejowy 100,00% 100,00%
  ● LOTOS Serwis Sp. z o.o. Gdańsk Działalność w zakresie utrzymania ruchu mechanicznego, elektrycznego i automatyki, usługi remontowe 100,00% 100,00%
  ● LOTOS Lab Sp. z o.o. (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK LOTOS Lab Sp. z o.o.) (2) Gdańsk W ykonywanie analiz laboratoryjnych 100,00% 100,00%
  ● LOTOS Straż Sp. z o.o. Gdańsk Ochrona przeciwpożarowa 100,00% 100,00%
  ● LOTOS Ochrona Sp. z o.o. Gdańsk Ochrona mienia i osób 100,00% 100,00%
  ● LOTOS Terminale S.A. (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK LOTOS Terminale S.A.)
  Czechowice - Dziedzice Magazynowanie i dystrybucja paliw 100,00% 100,00%
  ● LOTOS Infrastruktura S.A. (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK LOTOS Infrastruktura S.A.) Jasło Magazynowanie i dystrybucja paliw. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 100,00% 100,00%
  ● LOTOS Gaz S.A. w likwidacji Kraków Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej 100,00% 100,00%
  Jednostki bezpośrednio zależne nie objęte konsolidacją (3)
  ● Infrastruktura Kolejowa Sp. z o.o. Gdańsk Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej 100,00% 100,00%
  ● Fundacja LOTOS Gdańsk
  Działalność społecznie użyteczna w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego. Fundacja nie pro wadzi działalności gospodarczej
  100,00% 100,00%  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  123
  Nazwa podmiotu Siedziba Przedmiot działalności
  Procentowy udział Grupy
  we własności jednostki
  31.12.2017 31.12.2016
  Jednostki pośrednio zależne konsolidowane metodą pełną
  Segment produkcji i handlu
  GK LOTOS Lab Sp. z o.o.
  ● LOTOS Vera Sp. z o.o. Gdańsk Produkcja samochodów osobowych 100,00% -
  GK LOTOS Infrastruktura S.A.
  ● RCEkoenergia Sp. z o.o. Czechowice -
  Dziedzice
  Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej,
  ciepła i gazu 100,00% 100,00%
  GK LOTOS Terminale S.A.
  ● LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. Czechowice -
  Dziedzice
  Produkcja estrów metylowych kwasów
  tłuszczowych (FAME) 100,00% 100,00%
  Segment wydobywczy
  GK LOTOS Upstream Sp. z o.o.
  ● LOTOS Exploration and
  Production Norge AS
  Norwegia,
  Stavanger
  Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej na
  Norweskim Szelfie Kontynentalnym;
  świadczenie usług związanych z
  poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej i
  gazu ziemnego
  100,00% 99,99%
  ● AB LOTOS Geonafta (spółka
  posiada swoją grupę kapitałową:
  GK AB LOTOS Geonafta)
  Litwa,
  Gargżdai
  Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej,
  świadczenie usług wiertniczych oraz kupno i
  sprzedaż ropy naftowej
  100,00% 99,99%
  ● UAB Genciu Nafta Litwa,
  Gargżdai Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej 100,00% 99,99%
  ● UAB Manifoldas Litwa,
  Gargżdai Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej 100,00% 99,99%
  GK LOTOS Petrobaltic S.A.
  ● Aphrodite Offshore Services N.V. Curaçao
  Świadczenie usług w obszarze transportu
  morskiego (spółka nie prowadzi działalności
  operacyjnej)
  99,99% 99,99%
  ● B8 Sp. z o.o. Gdańsk Działalność usługowa wspomagająca
  górnictwo i wydobywanie 99,99% 99,99%
  ● B8 Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością BALTIC S.K.A. Gdańsk Poszukiwanie i eksploatacja złóż ropy i gazu
  ziemnego 99,99% 99,99%
  ● Miliana Shipholding Company Ltd.
  (spółka posiada swoją grupę
  kapitałową: GK Miliana Shipholding
  Company Ltd.)
  Cypr,
  Nikozja
  Świadczenie usług magazynowania i
  transportu ropy naftowej oraz innych usług w
  obszarze transportu morskiego
  99,99% 99,99%
  ● Technical Ship Management
  Sp. z o.o. (spółka posiada
  swoją grupę kapitałową: GK
  Technical Ship Management
  Sp. z o.o.)
  Gdańsk
  Działalność usługowa wspomagająca transport
  morski, doradztwo w zakresie eksploatacji
  statków
  99,99% 99,99%
  ● SPV Baltic Sp. z o.o. Gdańsk Świadczenie usług w obszarze transportu
  morskiego 99,99% 99,99%
  ● Miliana Shipmanagement Ltd. Cypr,
  Nikozja
  Świadczenie usług w obszarze transportu
  morskiego 99,99% 99,99%


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  124
  Nazwa podmiotu Siedziba Przedmiot działalności
  Procentowy udział Grupy
  we własności jednostki
  31.12.2017 31.12.2016
  ● Miliana Shipping Group Ltd.
  (spółka posiada swoją grupę
  kapitałową: GK Miliana
  Shipping Group Ltd.)
  Cypr,
  Nikozja Zarządzanie posiadanymi aktywami 99,99% 99,99%
  ● Bazalt Navigation Co. Ltd. Cypr,
  Nikozja Czarter statku 99,99% 99,99%
  ● Granit Navigation Company
  Ltd.
  Cypr,
  Nikozja Czarter statku 99,99% 99,99%
  ● Kambr Navigation Company
  Ltd.
  Cypr,
  Nikozja Czarter statku 99,99% 99,99%
  ● St. Barbara Navigation
  Company Ltd.
  Cypr,
  Nikozja Czarter statku 99,99% 99,99%
  ● Petro Icarus Company Ltd. Cypr,
  Nikozja Czarter statku 99,99% 99,99%
  ● Petro Aphrodite Company
  Ltd.
  Cypr,
  Nikozja Czarter statku 99,99% 99,99%
  ● Energobaltic Sp. z o.o. Władysławo
  wo
  Produkcja energii elektrycznej, energii cieplnej,
  LPG oraz kondensatu gazowego 99,99% 99,99%
  (1) Dnia 10 marca 2017 roku Grupa LOTOS S.A. nabyła 100% udziałów w spółce LOTOS Upstream Sp. z o.o.
  za łączną cenę 6 tys. zł.
  (2) Dnia 6 listopada 2017 roku spółka LOTOS Lab Sp. z o.o. nabyła 100% udziałów w spółce Lucea 3 Sp. z o.o (obecnie
  LOTOS Vera Sp. z o.o.) za łączną cenę 6 tys. zł.
  (3) Podmioty wyłączono z konsolidacji z uwagi na fakt, iż wielkości wykazywane w sprawozdaniach finansowych tych
  jednostek na dzień 31 grudnia 2016 roku są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w standardzie MSSF 10
  „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”.
  7.1.3. Zmiany własnościowe w Grupie LOTOS S.A. i jej grupie kapitałowej
  W 2017 roku miały miejsce następujące zmiany w organizacji Grupy Kapitałowej LOTOS.
  B8 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BALTIC S.K.A. – rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
  W dniu 02.03.2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie B 8 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  BALTIC S.K.A. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z poziomu 987.817.450,00 zł
  do poziomu 1.220.243.450,00 zł, tj. o 232.426.000, - zł w drodze em isji:
  a) 23.134.132 akcji zwykłych, imiennych serii E o wartości 10,00 zł każda;
  b) 108.468 akcji zwykłych, imiennych serii F o wartości 10,00 zł każda.
  Nowo wyemitowane akcje w podwyższonym kapitale zakładowym zostały objęte przez LOTOS Petrobaltic S.A.
  z wyłączeniem prawa poboru komplementariusza Spółki, tj. B8 sp. z o.o. Pokrycie akcji nowej emisji nastąpiło zarówno
  wkładem niepieniężnym, jak i pieniężnym. Wysokość wkładu pieniężnego LOTOS Petrobaltic S.A. wyniosła
  1.084.680,00 zł, a jego wniesienie było konieczne z uwagi na warunki zawarte
  w umowach finansowania z BGK S.A. i PFR S.A.
  Dnia 10.03.2017 roku ww. podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców
  Krajowego Rejestru Sądowego.
  LUPS Sp. z o. o. – nabycie 100% udziałów, rejestracja zmiany nazwy Spółki, podwyższenie kapitału zakładowego
  Dnia 10.03.2017 r. Grupa LOTOS S.A. nabyła od Kancelarii Prawnej Domański i Wspólnicy sp.k. 100% udziałów (50
  udziałów) w spółce LUPS Spółka z ograniczoną odpowi edzialnością, z siedzibą w Gdańsku, za łączną cenę 6 tys. zł,


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  125
  tj. 120,00 zł za jeden udział. Dnia 07.04.2017r. Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ zarejestrował nowy tekst jednolity
  umowy Spółki, w tym zmianę nazwy Spółki na LOTOS Upstream Sp. z o.o. W dniu 8 gr udnia 2017 roku Nadzwyczajne
  Zgromadzenie Wspólników LOTOS Upstream sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki
  z kwoty 5.000 PLN do kwoty 520.005.000 PLN tj. o kwotę 520.000.000 PLN poprzez ustanowienie 5.200.000 nowych
  udziałów o wartości nominalnej 100 PLN każdy. Wszystkie nowe udziały zostały objęte przez Grupę LOTOS i pokryte
  wkładem pieniężnym w kwocie 520.000.000 PLN.
  Dnia 06.02.2018 roku ww. podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorcó w
  Krajowego Rejestru Sądowego.
  W dniu 21 lutego 2018 r. wyrażona została zgoda przez Zgromadzenie Wspólników LOTOS Upstream sp. z o.o. na
  utworzenie zależnej spółki zagranicznej, pod firmą LOTOS E&P UK Limited, z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania)
  o ka pitale zakładowym 15 tys. GBP (celem prowadzenia działalności wydobywczej na Szelfie Brytyjskim).
  Baltic Gas Sp. z o.o. i Wspólnicy sp.k. - wpłata w ramach umówionego wkładu; podwyższenie wkładu umówionego
  przez komandytariuszy
  Dnia 24.03.2017 r. wspólnik LOTOS Petrobaltic S.A. w ramach umówionego wkładu (przedmiotowa uchwała
  wspólników z dnia 22.10.2015 r.) dokonał wpłaty na rachunek spółki Baltic Gas spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością i Wspólnicy sp.k. kwoty w wysokości 187.995,43 zł tytułem wniesie nia wkładu pieniężnego
  w ramach wkładu umówionego (suma wkładów wniesionych: 80.833.806,58 zł). W dniu 31 maja 2017r. wspólnicy spółki
  podjęli uchwały o podwyższeniu umówionego wkładu:
  a) LOTOS Petrobaltic S.A. (LPB) z kwoty 81.869.711 PLN do kwoty 86.396.383 PLN tj. o kwotę
  4.526.672 PLN;
  b) CalEnergy Resources Poland sp. z o.o. (CER) z kwoty 98.933.897 PLN do kwoty 109.645.403
  tj. o kwotę 10.711.506 PLN.
  Dopłaty do wkładu umówionego b ędą wpłacane na wezwanie komplementariusza. Do dnia 30 czerwca 2017r. LPB
  wpłacił na wezwanie komplementariusza kwotę 2.771.532,18 PLN, a CER 4.800.706,38 PLN. W dniu 29 września
  2017 r. wspólnik LOTOS Petrobaltic S.A. w ramach umówionego wkładu (po decyzj i wspólników z dnia 31 maja
  2017 roku) dokonał wpłaty na rachunek spółki Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy spółka
  komandytowa kwoty w wysokości 2.434.257,25 PLN tytułem wniesienia wkładu pieniężnego w ramach wkładu
  umówionego.
  Na dzień 31.10.2017 suma wkładów wniesionych przez LOTOS Petrobaltic S.A. wyniosła: 86.039 tys. PLN.
  Baltic Gas sp. z o.o. – podwyższenie kapitału zakładowego
  W dniu 31 maja 2017 r. wspólnicy spółki LOTOS Petrobaltic S.A. (50% udziałów) oraz CalEnergy Resources Poland
  sp. z o.o. (50% udziałów) podjęli uchwałę ws. podwyższenia kapitału zakładowego spółki z kwoty 220.440 PLN
  do kwoty 245.000 PLN tj. o kwotę 24.600 PLN poprzez ustanowienie nowych 492 udziałów o wartości nominalnej
  50 PLN i pokryciu nowo utworzonych udziałów gotówką. W związku z podjętą uchwałę udziałowcy objęli w spółce
  udziały: LOTOS Petro baltic S.A. o wartości nominalnej 12.300 PLN, CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. o wartości
  12.300 PLN.
  Infrastruktura Kolejowa Sp. z o.o. – dopłata do kapitału
  W dniu 28 września 2017 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Infra struktura Kolejowa Sp. z o.o. podjęło
  uchwałę o zobowiązaniu Grupy LOTOS jako jedynego Wspólnika Spółki do dokonania dopłaty do kapitału w kwocie
  20.000, - PLN. W wykonaniu powyższej uchwały Grupa LOTOS wniosła w dniu 29 września 2017 dopłatę do kapitału
  w pełnej wysokości.
  Lucea 3 Sp. z o.o. – nabycie 100% udziałów; podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana aktu założycielskiego
  spółki
  Dnia 06.11.2017 r. LOTOS Lab Sp. z o.o. nabyła od MWW Trustees Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 100%
  udziałów ( 100 udziałów) w spółce Lucea 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie,
  za łączną cenę 6 tys. PLN, tj. 60,00 PLN za jeden udział. W dniu 13 grudnia 2017 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie
  Wspólników Lucea 3 Sp. z o.o. podjęło uchwałę w przedmiocie podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty
  5.000 PLN do kwoty 40.000.000 PLN tj. o kwotę 39.995.000 PLN poprzez utworzenie 799.900 nowych udziałów
  o wartości nominalnej 50 PLN każdy udzia ł. Wszystkie nowe udziały zostały objęte przez LOTOS Lab Sp. z o.o.
  jedynego wspólnika Spółki i pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 39.995.000 PLN. Dnia 13 grudnia 2017 roku


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  126
  Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Lucea 3 Sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego
  Spółki w tym zmiany nazwy spółki z Lucea 3 Sp. z o.o. na LOTOS Vera Sp. z o.o.
  Do dnia sporządzenia niniejszego raportu podwyższenie kapitału wraz ze zmianą aktu założycielskiego spółki
  w tym nazwy spółki nie zostało zarejestrowane.
  LOTOS Lab Sp. z o.o. – podwyższenie kapitału zakładowego
  W dniu 6 grudnia 2017 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników LOTOS Lab Sp. z o.o. podjęło uchwałę
  o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.000.000 PLN do kwoty 99.000.000 PLN tj. o kwotę 98.000.000
  PLN poprzez ustanowienie 196.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy. Wszystkie nowe udziały
  zostały objęte przez Grupę LOTOS i pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 98.000.000 PLN .
  Dnia 16.01.2018 roku ww. podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców
  Krajowego Rejestru Sądowego.
  LOTOS Exploration and Production Norge AS – podwyższenie kapitału zakładowego
  Dnia 12 grudnia 2017 r. Zgromadzenie Wspólników LOTOS Exploration and Production Norge AS podjęło uchwałę
  o emisji prywatnej, dla LOTOS Upstream sp. z o.o., 900.000.000 warrantów, z których każdy upoważnia do nabycia
  1 akcji serii B o wartości nominalnej 1,00 NOK każda akcja. W wykonaniu warrantów, w dniu 18 grudnia 2017 r. LOTOS
  Upstream sp. z o.o. złożyła oświadczenie o objęciu 777.085.104 akcji serii B o wartości 1 NOK każda. Nowe akcje
  zostały pokryte wkładem pieniężnym o wartości 777.085.104 NOK. W związk u z powyższym kapitał zakładowy LOTOS
  E&P Norge AS został podwyższony z kwoty 2.233.718.441 NOK do kwoty 3.010.803.545 NOK.
  Dnia 18.01.2018 roku ww. podwyższenie kapitału zakładowego LOTOS E&P Norge AS zostało zarejestrowane.
  Reorganizacja Segmentu Wydobyw czego:
  W dniu 19 kwietnia 2017 r. LOTOS Petrobaltic S.A. (sprzedający) oraz LOTOS Upstream sp. z o.o. (nabywca) podpisały
  warunkową umowę sprzedaży 100% akcji LOTOS Exploration and Production Norge AS z siedzibą w Stavanger
  w Norwegii. Cena nabycia wynosi 91,7 mln PLN.
  Dnia 29 września 2017 r. Strony podpisały aneks do ww. umowy prolongujący ostateczny termin spełnienia warunków
  zawieszających do 31 grudnia 2017 roku.
  W dniu 12 grudnia 2017 r., wobec spełnienia wszystkich waru nków zawieszających, Strony dokonały rozliczenia
  umowy z dnia 19 kwietnia 2017 roku i z dniem 12 grudnia 2017 roku LOTOS Upstream Sp. z o.o. nabyła należące do
  LOTOS Petrobaltic S.A. 2.233.718.440 akcje serii B LOTOS E&P Norge AS.
  W dniu 12 czerwca 2017 r. LOTOS Petrobaltic S.A. (sprzedający) oraz LOTOS Upstream sp. z o.o. (nabywca)
  podpisały warunkową umowę sprzedaży 72.800 akcji AB LOTOS Geonafta z siedzibą w Gargzdai na Litwie.
  Cena nabycia wynosi 59,6 mln PLN.
  Dnia 29 września 20 17 r. Strony podpisały aneks do ww. umowy prolongujący ostateczny termin spełnienia warunków
  zawieszających do 31 grudnia 2017 roku.
  W dniu 12 grudnia 2017 r., wobec spełnienia wszystkich warunków zawieszających, Strony dokonały rozliczenia
  umowy z dnia 12 czerwca 2017 roku i z dniem 12 grudnia 2017 roku LOTOS Upstream sp. z o.o. nabyła należące
  do LOTOS Petrobaltic S.A. 72.800 akcji AB LOTOS Geonafta.
  Dnia 20 grudnia 2017 r. Zgromadzenie Wspólników Aphrodite Offshore Services N.V. z sie dzibą na Curacao podjęło
  uchwałę o rozpoczęciu procesu likwidacji Spółki. Na likwidatora Spółki wybrany został Moonlight Foundation.
  Likwidator, tytułem zaliczki na poczet podziału sumy likwidacyjnej, przekazał na rzecz jedynego wspólnika (LOTOS
  Petrobalti c S.A.) kwotę 1.380 tys. USD. Podział pozostałych środków pozostających w dyspozycji likwidowanej Spółki
  nastąpi po rozliczeniu wszystkich zobowiązań oraz po pokryciu kosztów likwidacji.
  W dniu 29 stycznia 2018 r. zakończyła się procedura likwidacji spółk i Aphrodite Offshore Services N.V.,
  do rozliczenia pozostała suma likwidacyjna, co nastąpi po ostatecznym pokryciu kosztów spółki i ewentualnych
  zobowiązań podatkowych za 2017 rok.
  Dnia 19 grudnia 2017 roku został przyjęty Plan połączenia transgranicznego przez przejęcie. Spółką przejmującą
  będzie LOTOS Petrobaltic S.A. z siedzibą w Gdańsku, a spółką przejmowaną będzie Miliana Shipholding Company
  Ltd. z siedzibą w Nikozji na Cyprze – spółka w 100% zależna od LOTOS Petrobaltic S.A. W wyniku przejęcia Miliana
  Shipholding Company Ltd. przez LOTOS Petrobaltic S.A. wszystkie aktywa i zobowiązania spółki przejmowanej


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  127
  zostaną przeniesione na spółkę przejmująca, zaś spółka przejmowana zostani e wykreślona z właściwego rejestru.
  Spółka przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej na drodze sukcesji uniwersalnej,
  zaś jej forma prawna, nazwa oraz siedziba pozostaną niezmienione.
  W związku z tym, że LOTOS Petro baltic S.A. jest jedynym wspólnikiem Miliana Shipholding Company Ltd.,
  w przypadku planowanego połączenia może zostać zastosowana uproszczona metoda połączenia. Plan połączenia
  został opublikowany na stronie internetowej LOTOS Pe trobaltic S.A. oraz w dzienniku urzędowym Cyprus Official
  Gazette odpowiednio w dniu 28 oraz 29 grudnia 2017 roku.
  Dnia 8 stycznia 2018 roku Zarządy Spółek Miliana Shipholding Company Ltd. oraz Miliana Shipping Group Ltd. obie
  z siedzibą na C yprze przyjęły plan połączenia tych spółek. W wyniku połączenia przez przejęcie Miliana Shipholding
  Company Ltd. będąca jedynym wspólnikiem spółki przejmowanej, przejmie Miliana Shipping Group Ltd. W efekcie
  wszystkie aktywa i zobowiązania spółki przejmowa nej zostaną przeniesione na spółkę przejmującą, zaś spółka
  przejmowana zostanie wykreślona z właściwego rejestru.
  7.1.4. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Grupą LOTOS S.A. i jej spółkami zależnymi
  Poza zmianą w składzie Zarządu Spółki oraz zmianami w strukturze organizacyjnej Spółki nie nastąpiły zmiany
  w podstawowych zasadach zarządzania Grupą LOTOS S.A . W zakresie zarządzania spółkami z jej grupy kapitałowej:
  zwiększono liczebność zarządow, powołano rady nadzorcze, dokonano odejścia od zarządzania segmentowego
  realizowanego do tej pory przez dedykowanego członka zarządu Grupy LOTOS S.A . Powyższe działania
  implementowały postanowienia ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  128
  7.2. Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej LOTOS
  7.2.1. Struktura zatrudnienia w Grupie Kapitałowej LOTOS
  Struktura zatrudnienia w Grupie Kapitałowej LOTOS w podziale na rodzaj stanowiska
  Spółka
  Zatrudnienie na dzień 31.12.2017 roku
  Stanowiska robotnicze Stanowiska
  nierobotnicze
  Grupa LOTOS S.A. 493 952
  LOTOS Paliwa Sp. z o.o. 0 269
  LOTOS Kolej Sp. z o.o. 691 325
  LOTOS Oil S.A. 91 179
  LOTOS Lab Sp. z o.o. 14 112
  LOTOS Serwis Sp. z o.o. 314 147
  LOTOS Straż Sp. z o.o. 76 14
  LOTOS Asfalt Sp. z o.o. 121 121
  LOTOS Gaz S.A. 0 1
  LOTOS Ochrona Sp. z o.o. 158 25
  LOTOS Air BP Polska Sp. z o.o. 41 16
  LOTOS Infrastruktura S.A. 40 31
  LOTOS Terminale S.A. 63 50
  RC Ekoenergia Sp. z o.o. 42 30
  LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. 23 15
  LOTOS Petrobaltic S.A. 151 211
  Energobaltic Sp. z o.o. 0 26
  LOTOS E&P Norge AS 3 27
  AB LOTOS Geonafta 50 9
  UAB Genciu Nafta 1 1
  UAB Manifoldas 0 3
  Miliana Shipping Ltd 0 0
  Technical Ship Management 0 7
  SPV Baltic Spółka z o.o. 6 5


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  129
  Spółka
  Zatrudnienie na dzień 31.12.2017 roku
  Stanowiska robotnicze Stanowiska
  nierobotnicze
  2337 2560
  Razem 4897
  Struktura zatrudnienia w Grupie LOTOS S.A. pod względ em płci stan na 31 grudnia 2017 roku
  Wyszczególnienie Mężczyźni Kobiety Razem
  stanowiska robotnicze 493 0 493
  stanowiska nierobotnicze 494 458 952
  Razem 987 458 1445
  Struktura zatrudnienia w Grupie Kapitałowej LOTOS pod względ em płci stan na 31 grudnia 2017 roku
  Wyszczególnienie Mężczyźni Kobiety Razem
  stanowiska robotnicze 2261 76 2337
  stanowiska nierobotnicze 1518 1042 2560
  Razem 3779 1118 4897
  Wielkość zatrudnienia w Grupie Kapitałowej LOTOS w latach 2012 – 2017
  Wielkość
  zatrudnienia 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
  Grupa
  LOTOS S.A. 1 349 1 345 1 350 1 364 1 406 1 445
  Grupa
  Kapitałowa
  LOTOS
  5 015 4 983 5 106 4 850 4 936 4897
  7.2.2. System kontroli programów akcji pracowniczych
  W Grupie Kapitałowej LOTOS w 2017 roku nie funkcjonował program akcji pracowniczych.  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  130
  7.2.3. Umowy zawarte pomiędzy emitentem a osobami zarządzającymi oraz wartość wynagrodzeń,
  nagród lub korzyści wypłaconych osobom zarządzającym i nadzorującym Grupę LOTOS S.A.
  Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu Grupy LOTOS S.A. za 2017 rok (PLN)
  Członkowie Zarządu
  Krótkoterminowe
  świadczenia
  prac ownicze
  (wynagrodzenia)
  Zarząd -jednostki
  zależne*
  Razem
  wynagrodzenie
  wypłacone
  Paweł Olechnowicz 283 424,36 0 283 424,36
  Marek Sokołowski 282 505,74 0 282 505,74
  Mariusz Machajewski 722 624,16 127 213,85 849 838,01
  Maciej Szozda 25 682,34 25 682,34
  Zbigniew Paszkowicz 256 823,40 256 823,40
  Mateusz Bonca 633 618,40 90 944,67 724 563,07
  Marcin Jastrzębski 741 397,32 90 944,67 832 341,99
  Robert Pietryszyn 102 729,36 102 729,36
  Przemysław Marchlewicz 128 411,70 128 411,70
  Kawula Jarosław 667 906,63 667 906,63
  Razem 3 845 123,41 309 103,19 4 154 226,60
  Nagrody roczne dla Członków Zarządu (PLN)
  Członkowie Zarządu
  Krótkoterminowe
  zobowiązania
  z tytułu nagrody
  rocznej
  za 2017 rok
  Marcin Jastrzębski 460 164,96
  Mateusz Bonca 427 508,60
  Jarosław Kawula 513 010,32
  Razem 1 400 683,88
  Wypłata nagrody rocznej uzależniona jest od realizacji celów postawionych przed członkami Zarządu.  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  131
  Wynagrodzenie wypłacone członkom Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. za 2017 rok (PLN)
  Członkowie Rady Nadzorczej
  Razem
  wynagrodzenie
  wypłacone
  Ciach Piotr 79 268,04
  Figura Dariusz 79 268,04
  Golecki Mariusz 79 268,04
  Kozłowska -Chyła Beata 89 837,16
  Lewandowska Katarzyna 79 268,04
  Lewandowski Adam 79 268,04
  Szklarczyk -Mierzwa Agnieszka 79 268,04
  Razem 565 445,40


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  132
  7.3. Ochrona środowiska
  Realizacja działań z zakresu ochrony środowiska
  W 2017 roku, poza bezpiecznym przeprowadzeniem postoju remontowego w gdańskiej rafinerii Grupy LOTOS,
  działania z zakresu ochrony środowiska skupiły się na kontynuacji prac rozpoczętych w 2016 roku, mających
  na celu dostosowanie zak ładu do wymagań Decyzji wykonawczej Komisji z dnia 9 października 2014 r. ustanawiającej
  konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do rafinacji ropy naftowej i gazu zgodnie
  z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, czyli tzw. konkluzji BAT.
  Instalacje rafineryjne Grupy LOTOS już w dniu publikacji dokumentu spełniały prawie wszystkie jego rygorystyczne
  wymagania. Dostosowania wymagały jedynie dwa obszary.
  Pierwszy z nich dotyczy zakres u i sposobu monitorowania emisji zanieczyszczeń do środowiska. Przed rozpoczęciem
  obowiązywania wymagań konkluzji BAT, rafinerie zobowiązane były przeprowadzać pomiary emisji z emitorów
  technologicznych dwa razy w roku – w okresie zimowym (październik -marz ec) oraz letnim (kwiecień -wrzesień) i na
  podstawie otrzymanych wyników, często w oparciu o inne parametry procesowe, wyznaczać emisję roczną. Pomiary
  te dotyczyły czterech najważniejszych, określonych w prawie zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO 2), tlenkó w azotu
  (NO x), tlenku węgla (CO) i pyłu zawieszonego (PM).
  Wejście w życie nowych wymagań tworzy obowiązek prowadzenia pomiarów ciągłych – przy pomocy specjalnych
  systemów – w gdańskiej rafinerii Grupy LOTOS na:
  • dwóch emitorach technologicznych – ze względ u na sumaryczną moc połączonych z nimi jednostek
  produkcyjnych – w zakresie SO 2, NO x, CO i PM;
  • dwóch emitorach technologicznych – ze względu na odprowadzanie przez nie spalin z instalacji Clausa
  – w zakresie SO 2.
  Dodatkowo, konkluzje BAT z obowiązują rafinerie do okresowego monitorowania emisji polichlorowanych
  dibenzodioksyn i furanów (PCDD/F) z procesu reformingu katalitycznego, ze względu na powstawanie tych związków
  w procesie regeneracji katalizatora instalacji , w których proces ten się odbywa. W Grupie LOTOS funkcjonują dwie
  tego typu instalacje – jedna, gdzie katalizator regenerowany jest okresowo, a druga – nowsza – w której porcje
  katalizatora regenerowane są w sposób ciągły. Aby umożliwić przeprowadzenie pomiarów PCDD/F zgodnie
  z normami, niezbędne było wykonanie stanowisk pomiarowych na kanałach odprowadzających spaliny z obu instalacji.
  Nowe unijne prawo mówi również, że monitorowaniem należy objąć emisję niezorganizowaną lotnych związków
  organiczny ch (LZO) do powietrza z nieszczelnych urządzeń na terenie instalacji rafineryjnych. Zjawisko emisji
  niezorganizowanej LZO jest niekorzystne ze względu na wynikające z niej straty surowców, negatywny wpływ
  na zdrowie pracowników i środowi sko, a w skrajnych przypadkach może powodować zagrożenie wybuchem.
  Monitorowanie emisji LZO odbywać się ma w oparciu o kilka metod:
  • detekcję i pomiar stężenia węglowodorów za pomocą podręcznych urządzeń, tzw. snifferów
  • optyczne obrazowanie gazów przy użyci u kamer rejestrujących promieniowanie podczerwone
  • okresowe wyznaczanie emisji na podstawie regularnie aktualizowanych współczynników obliczeniowych
  Drugim obszarem regulowanym przez konkluzje BAT i wymagającym wdrożenia w rafinerii Grupy LOTOS
  jest program wykrywania i usuwania nieszczelności w obrębie instalacji produkcyjnych, tzw. program LDAR (ang. Leak
  Detection and Repair Programme ). Mają nim być objęte wszystkie elementy instalacji rafineryjnych, w których w wyniku
  eksploatacji mogą powstać nieszczelności, a w szczególności pomp, zaworów ręcznych i automatycznych, zasuw,
  kołnierzy itd. Istota programu polega na takiej kontroli wspomnianych przyrządów, aby umożliwić możliwie najszybsze
  wykrycie i usunięcie powstałych w nich niesz czelności, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwie największej
  efektywności kosztowej takich działań. Największym wyzwaniem w tworzeniu tego typu programu jest inwentaryzacja
  wszystkich elementów instalacji, w których potencjalnie mogą wystąpić nieszczelnoś ci i organizacja zebranych
  informacji w informatycznych bazach danych. Szacuje się, że w gdańskiej rafinerii Grupy LOTOS takich urządzeń jest
  około 100 000. Z oczywistych powodów uznano również, że wymóg monitorowania emisji niezorganizowanej, który
  opisan o wyżej, realizowany będzie w ramach programu LDAR.
  Innym zdarzeniem z zakresu ochrony środowiska, które oprócz konkluzji BAT będzie mogło mieć istotny wpływ
  na funkcjonowanie firmy, jest publikacja nowej ustawy Prawo wodne oraz utworze nie na jej mocy nowego podmiotu –
  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – które przejęło większość kompetencji dotyczących gospodarki
  wodno -ściekowej od marszałków województw oraz całkowicie zastąpiło krajowy i regionalne zarządy gospodarki
  wodnej. Główne ryzyka związane z publikacją nowej ustawy i utworzeniem Wód Polskich to:
  • potencjalnie nowe podejście utworzonego organu do gospodarki wodno -ściekowej w dużych
  przedsiębiorstwach


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  133
  • niepewność dotycząca sposobu wyznaczenia opłaty za pobór wody ze środo wiska
  Innymi istotnymi zdarzeniami z obszaru zarzadzania środowiskowego w Grupie Kapitałowej LOTOS, które miały
  miejsce w 2017 roku były:
  • zmiana pozwoleń zintegrowanych Grupy LOTOS i LOTOS Asfalt pod kątem uwzględnienia instalacji projektu
  EFRA
  • złożenie wniosku o zmianę zezwolenia na emisję CO 2 dla LOTOS Asfalt związaną z uruchomieniem instalacji
  projektu EFRA – w czasie przygotowywania niniejszego Sprawozdania projekt decyzji marszałka czeka na
  uprawomocnienie się zmiany pozwolenia zintegrowanego
  LOTOS A sfalt planuje również wystąpienie o przydział dodatkowych, darmowych uprawnień do emisji CO 2
  w związku ze znaczącym zwiększeniem zdolności produkcyjnych. Wniosek zostanie złożony po uruchomieniu
  i odpowie dnio długiej, stabilnej pracy wszystkich instalacji projektu EFRA.
  Oddziaływanie środowiskowe obiektów Grupy Kapitałowej LOTOS
  Postój remontowy gdańskiej rafinerii Grupy LOTOS, który miał miejsce wiosną 2017 roku, wpłynął na jej środowiskowe
  oddziaływani e w dwojaki sposób. Z jednej strony, skutkował mniejszymi – wynikającymi z miesięcznego postoju
  instalacji – rocznymi emisjami CO 2 i zanieczyszczeń energetycznych do powietrza, ale z drugiej spowodował
  wytworzenie znacznie większych, niż zwykle ilości od padów z prac konserwacyjnych.
  Warte zaznaczenia jest również to, ze w 2017 roku relacja cen gazu ziemnego – jednego z głównych składników
  rafineryjnego gazu opałowego – i ciężkiego oleju opałowego – będącego pozostałością po przerobie ropy naftowej –
  uksz tałtowała się w taki sposób, że dużo korzystniejsze ekonomicznie było zasilanie pieców tym pierwszym paliwem.
  Rafineryjny gaz opałowy jest dużo czystszym nośnikiem energii od ciężkiego oleju opałowego – jego spalanie prowadzi
  do dużo mniejszej emisji tlenk ów siarki i pyłu. W 2017 roku piece w rafinerii zasilany były jedynie gazem opałowym,
  co istotnie wpłynęło na obniżenie emisji do powietrza – zwłaszcza w zakresie tlenków siarki i pyłu. Elektrociepłownia
  Grupy LOTOS, podobnie jak w latach ubiegłych, cały rok zasilana była wyłącznie gazem ziemnym.
  W związku z tym, że większość danych dotyczących oddziaływania na środowisko raportowana jest do urzędów
  do końca lutego i marca, niektóre z nich nie były jeszcze dostępne w czasie przygotowywania niniejszego
  Sprawozdania. Poniższe zestawienia zawierają jedynie te dane, które były dost ępne na początku lutego 2018 r.
  Emisja do powietrza
  Emisja dwutlenku węgla z instalacji Grupy LOTOS i LOTOS Asfalt
  Spółka Emisja roczna CO 2 [Mg ]
  2016 2017
  Grupa LOTOS 1 899 938 1 717 335
  Elektrociepłownia 282 019 249 951
  Instalacje rafineryjne 1 617 919 1 467 384
  LOTOS Asfalt 12 041 11 962
  Zakład w Gdańsku 7 966 7 633
  Zakład w Jaśle 4 075 4 329
  Emisja zanieczyszczeń do powietrza z instalacji Grupy LOTOS
  Instalacja
  Emisja roczna [Mg]
  2016 2017
  SO 2 NO x PM CO SO 2 NO x PM CO
  Elektrociepłownia 1 87 1 7 4 210 5 18
  Instalacje rafineryjne 1613 775 133 281 231 634 72 286


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  134
  7.4. Istotne umowy oraz postępowania sądowe w 2017 roku
  7.4.1. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe
  W roku zakończonym 31 grudnia 2017 roku nie zawierano transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych
  niż rynkowe.
  7.4.2. Umowa z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
  Na podst awie uchwał Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z dnia 17 grudnia 2009 roku, 31 października 2012 roku
  oraz 31 lipca 2015 roku podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Spółki odpowiednio za lata
  2010 -2012, 2013 - 2015 oraz za lata 2016 -2017 zo stała spółka Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością sp. k., wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
  prowadzoną przez PIBR (poprzednio KIBR) pod numerem 130.
  Ernst & Young Audyt Polska sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy wraz z aneksami zawartej
  z Grupą LOTOS S.A. w dniu 30 lipca 2013 roku dokonała między innymi:
  • przeglądu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych za I półrocza 2013 -2017 roku,
  • badania je dnostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2013 -2017.
  Łączne wynagrodzenie należne z tytułu badania, przeglądów oraz procedur weryfikacyjnych
  Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k . za rok 2017 (w mln PLN)
  2017
  Badanie rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań
  finansowych wybranych spółek Grupy Kapitałowej LOTOS, w tym: (1) 0,9
  Grupa LOTOS S.A. 0,2
  Usługi poświadczające, w tym: 0,2
  Grupa LOTOS S.A. 0,2
  Usługi doradztwa podatkowego -
  Pozostałe usługi, w tym: 0,02
  Grupa LOTOS S.A. -
  Razem 1,1
  (1) wynagrodzenie za badanie wybranych spółek Grupy Kapitałowej LOTOS jest płac one na podstawie odrębnych
  umów zawartych pomiędzy podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych i każdą z wybranych
  spółek Grupy Kapitałowej LOTOS.
  Wynagrodzenie za badanie, usługi poświadczające, usługi doradztwa podatkowego oraz pozostałych usług
  dla spółek LOTOS Exploration and Production Norge AS oraz AB LOTOS Geo nafta należne odpowi ednio
  dla Ernst & Young AS oraz UAB Ernst & Young Baltic (spółek grupy Ernst & Young) za rok 2017 wyniosło
  0,92 mln PLN .


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  135
  W 2016 roku łączne wynagrodzenie należne z tytułu badania, przeglądó w oraz procedur weryfikacyjnych wyniosło
  2,0 mln PLN (Grupa LOTOS S.A. 1 mln PLN), w tym z tytułu badania rocznych jednostkowych i skonsolidowanych
  sprawozdań finansowych wybranych spółek Grupy Kapitałowej LOTOS 1,1 mln PLN (Grupa LOTOS S.A.
  0,3 mln PLN), usług poświadczających 0,8 mln PLN (Grupa LOTOS S.A. 0,7 mln PLN), pozostałych usług
  0,1 mln PLN (Grupa LOTOS S.A. 0,01 mln. PLN).
  7.4.3. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępow ania arbitrażowego
  lub organem administracji publicznej
  W 2017 roku nie toczyły się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem
  administracji publicznej postępowania dotyczące zobowiązań albo wierzytelności Grupy LOTOS S.A. ani spółek od
  niego zależnych, których wartość dotycząca s półek Grupy Kapitałowej LOTOS stanowiłaby co najmniej 10 %
  kapitałów własnych Spółki. Istotne sprawy sądowe zostały przedstawione w nocie 29 .1 do skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego .


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  136
  Informacje dotyczące akcji Grupy LOTOS S.A.
  Sprawozdanie Zarządu
  z działalności Grupy LOTOS S.A.
  oraz jej grupy kapitałowej
  za rok 2017


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  137
  8. Informacje dotyczące akcji Grupy LOTOS S.A.
  8.1. Grupa LOTOS S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych
  Akcje Grupy LOTOS notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 9 czerwca 2005 roku.
  ISIN Warsaw Stock Exchange Thomson Reuters Bloomberg
  PLLOTOS00025 LTS LTSP.WA LTS PW
  Kapitał zakładowy Grupy LOTOS S.A. wynosi 184.873.362 zł i dzieli się na 184.873.362 akcji o wartości
  nominalnej 1 zł każda, w tym:
  • 78.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A
  • 35.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B
  • 16.173.362 akcji zwykłych na okaziciela serii C
  • 55.000.000 akcji zwykłych na okaziciela seri i D
  Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
  Ostatniego dnia 2017 roku kapitalizacja Grupy LOTOS S.A. wyniosła około 11 mld zł.
  Kurs akcji Grupy LOTOS (zł) i wolumen obrotu (szt.)
  0
  10
  20
  30
  40
  50
  60
  70
  80
  0
  0,5
  1
  1,5
  2
  2,5
  3
  3,5
  cze 05 cze 06 cze 07 cze 08 lip 09 lip 10 lip 11 lip 12 lip 13 sie 14 sie 15 sie 16 sie 17
  Miliony
  Wolumen obrotu Kurs zamkniecia
  Min 7,27 zł
  Max 68,85 zł


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  138
  Akcje Grupy LOTOS S.A. w 2017 roku wchodz ił w skład następujących indeksów:
  Indeksy dochodowe
  • WIG - obejmuje wszystkie spółki notowane na Głównym Rynku GPW,
  spełniające bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach
  • WIG -PALIWA - obejmuje spółki sektora „przemysł paliwowy” należące do indeksu WIG
  • WIG Poland – obejmuje wyłącznie akcje krajowych spółek należących do indeksu WIG
  • WIG RESPECT - obejmuje firmy odpowiedzialne społecznie należące do in deksu WIG
  Indeksy cenowe
  • WIG 20 - obliczany na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek
  z Głównego Rynku GPW
  • WIG 30 – obliczany na podstawie wartości portfela akcji 30 największych i najbardziej płynnych
  spółek z Głó wnego Rynku GPW
  • mWIG40 – obliczany na podstawie wartości portfela akcji 40 największych i najbardziej płynnych
  spółek z Głównego Rynku GPW
  * Indeks dochodowy - przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, ja k i dochody
  z dywidend i praw poboru.
  * Indeks cenowy - przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji,
  a nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend.
  Dane dotyczące akcji G rupy LOTOS S.A.
  2012 2013 2014 2015 2016 2017
  Liczba akcji w obrocie giełdowym
  (mln szt.) 129,87 129,87 129,87 184,87 184,87 184,87
  Kształtowanie się kursu akcji (zł)
  Kurs minimalny 21,3 0 32,97 24,05 23,83 24,10 37,00
  Kurs maksymalny 43,78 45,45 40,96 33,15 40,40 68,85
  Kurs zamknięcia 41,20 35,45 25,50 27,00 38,25 57,70
  Stopa zwrotu na koniec okresu (%) 76,82 -13,96 -28,07 4,40 44,00 50,30  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  139
  2012 2013 2014 2015 2016 2017
  Obroty na akcjach
  Wartość obrotów (mln PLN ) 2 013,15 2 211,43 1 588,52 2 227,56 2 229,86 5 061,58
  Udział w obrotach (%) 1,07 1,00 0,77 1,10 1,10 2,16
  Średni wolumen na sesję (szt.) 282 163 229 877 203 839 314 239 292 032 372 519
  Średnia liczba transakcji na sesję 810 877 851 1 534 1 569 2 739
  2012 2013 2014 2015 2016 2017
  Wycena spółki
  Kapitalizacja (mln PLN ) 5 351,00 4 603,89 3 311,69 4 991,58 7 075,10 10 667,19
  Wartość księgowa (mln PLN ) 9 066,40 9 189,60 8 258,50 7 712,20 8 610,90 8 610,9
  EV (mln PLN ) 11 642,30 10 319,79 9 627,39 11 131,30 13 373,40 13 172,2
  Wycena akcji
  Zysk na jedną akcję (zł) 7,11 0,3 0 - - 5,50 9,00
  P/E (x) 5,80 118 - - 6,9 0 6,4 0
  P/BV (x) 0,59 0,50 0,40 0,65 0,82 1,23
  EV/EBITDA (x) 11,58 12,85 - 10,22 4,58 4,3 0
  * Opracowanie własne na podstawie danych GPW oraz Spółki
  * EV (ang. Enterprise Value) tj. Wartość Przedsiębiorstwa - suma kapitalizacji rynkowej i długu, powiększona
  o udziały akcjonariuszy mniejszościowych i akcje uprzywilejowane oraz pomniejszona o śr odki pieniężne
  i ich ekwiwalenty.
  * P/E (ang. Price/Earnings) – Cena / Zysk
  * P/BV (ang. Price/Book Value) – Cena / Wartość Księgowa
  * EV/EBITDA - Wartość Przedsiębiorstwa / Zysk operacyjny powiększony o amortyzację


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  140
  Kurs akcji Grupy LOTOS S.A. w 2017 roku
  Notowania akcji Grupy LOTOS S.A. na tle indeksów giełdowych w 2017 roku
  * Wykres rebazowany, 100=zamknięcie sesji 30 grudnia 2016 roku
  Rekomendacje analityków domów maklerskich dla akcji Grupy LOTOS S.A.
  Rekomendacje dla akcji Grupy LOTOS S.A. wydaje 15 firm inwestycyjnych (w tym domy maklerskie i banki
  inwestycyjne):
  90%
  100%
  110%
  120%
  130%
  140%
  150%
  160%
  170%
  180%
  gru 16 sty 17 mar 17 kwi 17 maj 17 cze 17 lip 17 sie 17 wrz 17 paź 17 lis 17 gru 17
  Grupa Lotos PKN Orlen WIG20 WIG Paliwa WIG Respect
  35
  40
  45
  50
  55
  60
  65
  70
  0
  0,2
  0,4
  0,6
  0,8
  1
  1,2
  1,4
  1,6
  1,8
  sty 17 lut 17 mar 17 kwi 17 maj 17 cze 17 lip 17 sie 17 wrz 17 paź 17 lis 17 gru 17
  Miliony
  Wolumen obrotu Kurs zamkniecia
  Close 57,70 zł
  Min 37,00 zł
  Max 68,85 zł


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  141
  Biura maklerskie wydające rekomendacje na temat akcji Grupy LOTOS S.A.
  Z siedzibą w Polsce Z siedzibą za granicą
  Citi HSBC
  DM mBanku Erste Bank
  DM BZ WBK Raiffeisen Centrobank
  DM BOŚ Societe Generale
  DM PKO BP Wood & Co.
  DM BDM Haitong Bank
  DI Investors
  DM Trigon
  Ipopema Securities
  Zgodnie z wiedzą Spółki, w 2017 roku wydano 26 rekomendacji biur maklerskich, w tym:
  • 9 rekomendacji „Kupuj”
  • 2 rekomendacje „Akumuluj”
  • 9 rekomendacje „Trzymaj”
  • 1 rekomendacja „Neutralnie”
  • 2 rekomendacji „Redukuj”
  • 3 rekomendacja „Sprzedaj”
  * Kupuj ( ang. Buy ) całkowita ocz ekiwana stopa zwrotu z inwestycji przekroczy 15%
  w ciągu dwunastu miesięcy
  * Akumuluj ( ang. Accumulate ) całkowita oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się
  w przedziale 5% -15% ciągu dwunastu miesięcy
  * Trzymaj ( ang. Hold ) całkowita oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji wyniesie od -5%
  do +5% w ciągu dwunastu miesięcy
  * Redukuj ( ang. Reduce ) całkowita oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji wyniesie od -5%
  do -15% w ciągu dwunastu miesięcy
  * Sprzedaj ( ang. Sell ) całkowita oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji wyniesie powyżej
  -15% w ciągu dwunastu miesięcy.  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  142
  Struktura rekomendacji biur maklerskich dla akcji Grupy LOTOS S.A. w 2017 roku
  Cena docelowa akcji Grupy LOTOS S.A. wyceniana przez biura maklerskie wahała się w przedziale
  34,27 – 84,50 zł wobec 24,00 – 41,20 zł w roku poprzednim. Akcje Grupy LOTOS S.A. w 2017 roku wyceniane były
  średnio na poziomie 59,59 zł wobec 31,26 rok wcześniej.
  Rynkowa wycena akcji Grupy LOTOS S.A. wahała się w przedziale 37,00 – 68,85 zł. Kurs zamkn ięcia ostatniego
  dnia 2017 roku wyniósł 57,70 zł.
  Wydane rekomendacje oraz średnia krocząca cen docelowych na tle notowań akcji Spółki
  34%
  8% 35%
  4%
  8%
  11%
  Kupuj Akumuluj Trzymaj Neutralnie Redukuj Sprzedaj
  sty 17 lut 17 mar 17 kwi 17 maj 17 cze 17 lip 17 sie 17 wrz 17 paź 17 lis 17 gru 17
  Sprzedaj Redukuj Trzymaj Kupuj Akumuluj


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  143
  8.2 Dywiden da
  W dniu 14 czerwca 201 7 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. podjęło uchwałę w sprawie
  podziału zysku Spółki za 2016 r., w tym postanowiło przeznaczyć kwotę 184 873 362,00 PLN na wypłatę dywidendy
  dla Akcjonariuszy.
  Wysokość dywidendy przypadająca na j edną akcję wynosi 1 PLN brutto.
  Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 184 873 362. Jednocześnie ZWZ Grupy LOTOS S.A. ustaliło dzień
  dywidendy na 12 września 2017 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 29 września 2017 roku.
  Dywidenda i stopa dywidendy (zł)
  Rok obrotowy Dywidenda Dywidenda na akcję Cena akcji na
  koniec roku
  Stopa
  dywidendy
  2005 0,0 0,0 44,2 -
  2006 40 932 000,0 0,4 49,3 0,7
  2007 0,0 0,0 44,5 -
  2008 0,0 0,0 12,0 -
  2009 0,0 0,0 31,8 -
  2010 0,0 0,0 36,4 -
  2011 0,0 0,0 23,3 -
  2012 0,0 0,0 41,2 -
  2013 0,0 0,0 35,5 -
  2014 0,0 0,0 27 -
  2015 0,0 0,0 38,25
  2016 184 873 362,0 1,0 57,70 1,7
  * Stopa dywidendy - stosunek wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję do ceny akcji.


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  144
  Historyczne dywidendy na akcję (zł)
  Rok
  obrotowy
  Dywidenda na
  akcję
  % zysku
  netto
  Dzień do
  dywidendy
  Dzień wypłaty
  dywidendy
  2005 0,0 0,0 - -
  2006 0,4 10,1 11.06.2007 nie później niż 31.07.2007
  2007 0,0 0,0 - -
  2008 0,0 0,0 - -
  2009 0,0 0,0 - -
  2010 0,0 0,0 - -
  2011 0,0 0,0 - -
  2012 0,0 0,0 - -
  2013 0,0 0,0 - -
  2014 0,0 0,0 - -
  2015 0,0 0,0
  2016 1,0 10,0 12.09.2017 29.09.2017
  * Dzień prawa do dywidendy - dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy
  za dany rok obrotowy.
  * Dzień wypłaty dywidendy - dzień, w którym wypłaca się dywidendę akcjonariuszom Spółki.  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  145
  8.3 Nabycie udziałów (akcji) własnych
  W 20 18 roku Grupa LOTOS S.A. nie nabywała udziałów (akcji) własnych.
  8.4. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) GL S.A. oraz akcji
  i udziałów odpowiednio w podmiotach powiązanych emitenta, będących w posiadaniu osób
  zarządzających i nadzorujących GL S.A. (dla każ dej osoby oddzielnie)
  Osoby zarządzające i nadzorujące według informacji Spółki na 27 lutego 2017 roku nie posiadały akcji ani udziałów
  spółek powiązanych Grupy LOTOS S.A.
  8.5. Umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadany ch akcji
  przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy
  Zarząd Grupy LOTOS S.A. nie posiada informacji na temat umów , w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić
  zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  146
  Ład korporacyjny
  Sprawozdanie Zarządu
  z działalności Grupy LOTOS S.A.
  oraz jej grupy kapitałowej
  za rok 2017


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  147
  9. Ład korporacyjny
  9.1. Akcjonariat
  9.1.1. Znaczne pakiety akcji
  W 2017 roku kapitał akcyjny Grupy LOTOS S.A. nie uległ zmianom w stosunku do poprzednio raportowanego w 2016
  roku i składał się z 184.873.362 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 zł, mających pełne pokrycie w kapitale
  podstawowym. Każda akcja Spółki jest równoważna pojedynczemu głosowi na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
  i posiada prawo do dywidendy.
  Udział akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji w kapitale podstawowym
  i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu na 31 grudnia 2017 roku
  Akcjonariusze Udział w kapitale podstawowym /
  udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
  Skarb Państwa 53,19%
  Nationale Nederlande n OFE 5,73%
  PZU OFE 5,02%
  Pozostali 36,0 6%
  Razem 100,0%
  Struktura akcjonariatu Grupy LOTOS na dzień 31 grudnia 2017 rok u
  Struktura kapitału akcyjnego
  Kapitał akcyjny Grupy LOTOS S.A. składa się z 184.873.362 akcji zwykłych, o wartości nominalnej 1 złoty, mających
  pełne pokrycie w kapitale podstawowym, które są równoważne pojedynczemu głosowi na WZ i posiadają prawo
  do dywidendy.
  53,19% 46,81% Skarb Państwa
  w wolnym
  obrocie


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  148
  Struktura kapitału akcyjnego Grupy LOTOS
  Akcjonari usze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnych Zgromadzeniach, zwoływanych w 2017 roku:
  W dniu 17 marca 2017 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A.
  Podmiot Ilość akcji LOTOS Udział % na ZWZ Udział % ogółem
  Skarb Państwa 98.329.515 73,88% 53,19%
  OFE PZU „Złota Jesień” 9.250.000 6,95% 5,00%
  NN OFE 9.000.000 6,76% 4,87%
  W dniu 14 czerwca 2017 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
  Podmiot Ilość akcji LOTOS Udział % na ZWZ Udział % ogółem
  Skarb Państwa 98.329.515 71,94% 53,19%
  NN OFE 9.200.000 6,73% 4,98%
  OFE PZU „Złota Jesień” 7.800.000 5,71%/ 4,22%
  Szczególne uprawnienia I ich wykonywanie zapewniające w Grupie LOTOS S.A. kontrolę niewspółmierną do udziału
  we własności
  Spółka nie wyemitowała papierów wartościowych dających Akcjonariuszom specjalne uprawnienia kontrolne. Na dzień
  publikacji niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o umowach między akcjonariuszami w sprawie wspólnego
  wykonywania głosów (szerzej punkt 5.1.4.)
  Ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A.
  Jedna akcja Grupy LOTOS S.A. daje prawo do jednego głosu na WZ. Jednakże, zgodnie ze Statutem Spółki, prawo
  głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na WZ więcej
  78 700 000
  35 000 000
  16 173 362
  55 000 000
  akcje serii A
  akcje serii B
  akcje serii C
  akcje serii D


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  149
  niż 10% ogólnej licz by głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania WZ, z zastrzeżeniem, że dla potrzeb ustalania
  obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie
  publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finans owych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
  publicznych ora z w ustawie z 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, takie ograniczenie prawa głosowania
  uważane będzie za nieistniejące.
  9.1.2. Posiadacze papierów wartościowych, które dają spec jalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych
  uprawnień
  Grupa LOTOS S.A. nie wyemitowała papierów wartościowych dających akcjonariuszom specjalne
  uprawnienia kontrolne.
  9.1.3. Szczeólne uprawnienia Skarbu Państwa oraz ich wyk onywanie w spółkach kapitałowych
  Ustawa z dnia 18 marca 2010 roku o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz
  ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorac h
  energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz. U. Nr 65, poz. 404) („Ustawa”) wprowadziła instytucję
  pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej.
  Zgodnie z ww. ustawą Zarząd Spółki, w porozumieniu z Ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa oraz dyrektorem
  Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, jest uprawniony do powoływania i odwoływania pełnomocnika do spraw ochrony
  infrastruktury krytycznej w Spółce. Do zadań pełnomocnika należy w szczególności zapewnienie Ministrowi właściwemu
  do spraw Skarbu Państwa informacji dotyczących dokonania przez organy Spółki czynności prawnych wskazanych
  wyżej, przekazywanie informacji o infrastrukturze krytycznej dyrektorowi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na jego
  wniosek, przekazywanie i odbieranie informacji o zagrożeniu infrastruktury krytycznej we współpracy z dyrektorem
  Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
  Pełnomocnik do spraw ochrony infrastruktury krytycznej może żądać od organów spółek wszelkich dokumentów oraz
  wyjaśnień w wyżej wymienionych spr awach, a następnie – po przeprowadzonej analizie – ma obowiązek ich przekazania
  Ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa oraz Dyrektorowi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wraz
  z pisemnym stanowiskiem oraz jego uzasadnieniem.
  W dniu 11 lipca 2011 roku Grupa LOTOS S.A. otrzymała informację o ujęciu jej majątku w wykazie składników, obiektów,
  instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej i w związku z powyższym w dniu 23 sierpnia
  2011 roku Zarząd Gru py LOTOS S.A. powołał Pełnomocnika ds. Ochrony Infrastruktury Krytycznej.
  Zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może wyrazić sprzeciw wobec
  podjętej przez Zarząd Spółki uchwały lub innej dokonanej przez Zarząd Sp ółki czynności prawnej, której przedmiotem
  jest rozporządzenie składnikami mienia ujawnionymi w jednolitym wykazie obiektów, instalacji, urządzeń i usług
  wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o którym mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 k wietnia 2007 roku
  o zarządzaniu kryzysowym, stanowiące rzeczywiste zagrożenie dla funkcjonowania, ciągłości działania
  oraz integralności infrastruktury krytycznej obejmujące:
  • w sektorze energii elektrycznej — infrast rukturę służącą do wytwarzania albo przesyłania energii elektrycznej,
  • w sektorze ropy naftowej — infrastrukturę służącą do wydobycia, rafinacji, przetwarzania ropy naftowej oraz
  magazynowania i przesyłania rurociągami ropy naftowej oraz produktów ropopocho dnych, jak również
  terminale portowe do przeładunku tych produktów oraz ropy naftowej,
  • w sektorze paliw gazowych — infrastrukturę służącą do produkcji, wydobycia, rafinacji, przetwarzania,
  magazynowania, przesyłania paliw gazowych gazociągami oraz terminal e skroplonego gazu ziemnego (LNG).
  Sprzeciwem Ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa może być również objęta uchwała organu Spółki dotycząca:
  • rozwiązania Spółki,


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  150
  • zmiany przeznaczenia lub zaniechania eksploatacji składnika mienia ( 1) Spółki, ujawnionego w jednolitym
  wykazie obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o którym mowa
  w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym,
  • zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
  • zbycia albo wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim
  ograniczonego prawa rzeczowego,
  • przyjęcia planu rzeczowo -finansowego, planu działalności inwestycyjnej lub wieloletniego pl anu strategicznego,
  • przeniesienia siedziby Spółki za granicę,
  jeżeli wykonanie takiej uchwały stanowiłoby rzeczywiste zagrożenie dla funkcjonowania, ciągłości działania oraz
  integralności infrastruktury krytycznej.
  9.1.4. Ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu
  Jedna akcja Grupy LOTOS S.A. daje prawo do jednego głosu na WZ. Jednakże, zgodnie ze Statutem Spółki, prawo
  głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na WZ więcej
  niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania WZ, z zastrzeżeniem, że dla potrzeb ustalania
  obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie
  publicznej i warunkach wprowad zania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
  publicznych oraz w ustawie z 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, takie ograniczenie prawa głosowania
  uważane będzie za nieistniejące.
  Ograniczenie powyższe nie dotyczy:
  1) akcjonariuszy, którzy w dniu powzięcia uchwały WZ wprowadzającej ograniczenie, są uprawnieni z akcji
  reprezentujących więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce;
  2) akcjonariuszy działających z akcjonariuszami określonymi w pkt 1 na podstawie zawartych porozumień
  dotyczących wspólnego wykonywania prawa głosu z akcji.
  Dla potrzeb ograniczenia prawa do głosowania, o którym mowa powyżej, głosy akcjonariuszy, między którymi istnieje
  stosunek dominacji lub zależności, są sumowane zgod nie z następującymi zasadami:
  1) Przez akcjonariusza rozumie się każdą osobę, w tym jej podmiot dominujący i zależny, której przysługuje
  bezpośrednio lub pośrednio prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu na podstawie dowolnego tytułu prawnego;
  dotyczy to także oso by, która nie posiada akcji Spółki, a w szczególności użytkownika, zastawnika, osoby
  uprawnionej z kwitu depozytowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie
  instrumentami finansowymi, a także osoby uprawnionej do udziału w WZ mim o zbycia posiadanych akcji po dniu
  ustalenia prawa do uczestnictwa w WZ.
  2) Przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny rozumie się odpowiednio osobę:
  1. spełniającą przesłanki wskazane w art. 4 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych lub
  2. mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status
  przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku
  o ochronie konkurencji i konsumentów, lub
  3. mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, jednostki zależnej, jednostki
  zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającą jednocześnie status jednostki dominującej
  (w tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej ( w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej)
  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, lub
  4. która wywiera (podmiot dominujący) lub na którą jest wywierany (podmiot zależny) decydujący wpływ
  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 września 2006 roku o przejrzystości stosunków finansowych


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  151
  pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych
  przedsiębiorców, lub
  5. której głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji
  z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005
  roku o ofercie publicznej i warunk ach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
  systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem
  znacznych pakietów akcji Spółki.
  Akcjonariusze, których głosy podlegają kumulacji i redukcji zgodnie z zasadami opisanymi powyżej, zwani są łącznie
  Zgrupowaniem. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze
  wchodzący w skład Zgrupowania. Redukcja głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce
  prz ysługujących na WZ akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania.
  Redukcja głosów jest dokonywana według następujących zasad:
  1) liczba głosów akcjonariusza, który dysponuje największą liczbą głosów w Spółce spośród wszystkich
  akcjonariuszy wchodzących w skł ad Zgrupowania, ulega pomniejszeniu o liczbę głosów równą nadwyżce
  ponad 10% ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących łącznie wszystkim akcjonariuszom wchodzącym
  w skład Zgrupowania
  2) jeżeli mimo redukcji, o której mowa powyżej, łączna liczba głosów pr zysługujących na Walnym Zgromadzeniu
  akcjonariuszom wchodzącym w układ Zgrupowania przekracza próg 10% ogólnej liczby głosów istniejących
  w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, dokonuje się dalszej redukcji głosów należących
  do pozostałych akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania. Dalsza redukcja głosów poszczególnych
  akcjonariuszy następuje w kolejności ustalanej na podstawie liczby głosów, którymi dysponują poszczególni
  akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania (od n ajwiększej do najmniejszej). Dalsza redukcja jest
  dokonywana aż do osiągnięcia stanu, w którym łączna liczba głosów, którymi dysponują akcjonariusze
  wchodzący w skład Zgrupowania nie będzie przekraczać 10% ogólnej liczby głosów w Spółce
  3) jeżeli na potrzeby redukcji nie można ustalić kolejności redukcji głosów z uwagi na to, że dwóch lub więcej
  akcjonariuszy dysponuje tą samą liczbą głosów, to głosy akcjonariuszy dysponujących tą samą liczbą głosów
  redukuje się proporcjonalnie, przy czym liczby ułamkowe zaokr ągla się w dół do pełnej liczby akcji.
  W pozostałym zakresie zasady określone w punktach poprzedzających stosuje się odpowiednio
  4) w każdym przypadku akcjonariusz, któremu ograniczono wykonywanie prawa głosu, zachowuje prawo
  wyk onywania co najmniej jednego głosu
  5) ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na WZ
  W celu ustalenia podstawy do kumulacji i redukcji głosów, każdy akcjonariusz Spółki, Zarząd, Rada Nadzorcza oraz
  poszczególni członkowie t ych organów, a także Przewodniczący WZ, mogą żądać, aby akcjonariusz Spółki, podlegający
  zasadzie ograniczenia prawa głosowania, udzielił informacji czy jest on w stosunku do dowolnego innego akcjonariusza
  Spółki podmiotem dominującym lub zależnym w rozumi eniu Statutu Spółki. Uprawnienie to obejmuje także prawo
  żądania ujawnienia liczby głosów, którymi akcjonariusz Spółki dysponuje samodzielnie lub łącznie z innymi
  akcjonariuszami Spółki, w stosunku do których jest podmiotem dominującym lub zależnym w rozum ieniu zgodnym
  ze Statutem Spółki. Osoba, która nie wykonała lub wykonała w sposób nienależyty powyższy obowiązek informacyjny,
  do chwili usunięcia uchybienia obowiązku informacyjnego, może wykonywać prawo głosu wyłącznie z jednej akcj i,
  a wykonywanie przez taką osobę prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne.
  W przypadku wątpliwości wykładni postanowień dotyczących ograniczenia prawa do głosowania należy dokonywać
  zgodnie z art. 65 § 2 Kodeksu cywilnego.
  Od momentu, w którym udział akcjonariuszy, którzy w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzającej
  ograniczenie prawa głosowania, byli uprawnieni z akcji reprezentujących więcej niż 10% ogólnej liczby głosów


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  152
  istniejących w Spółce w kapitale zakł adowym Spółki spadnie poniżej poziomu 5% ograniczenia prawa głosowania
  akcjonariuszy wygasają.
  Z zachowaniem właściwych przepisów Kodeksu spółek handlowych istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może
  nastąpić bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, kt órzy nie godzą się na taką zmianę.
  9.1.5. Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych
  Brak jakichkolwiek ograniczeń w przenoszeniu prawa własności w odniesieniu do wszystkich akcji wyemitowanych
  przez Grupę LOTOS S.A. w Grupie LOTO


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  153
  9.2. Funkcjonowanie organów Spółki
  Struktura nadzoru korporacyjnego w Grupie LOTOS S.A. na dzień 31 grudnia 2017 roku  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  154
  9.2.1. Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A.
  Kompetencje i przebieg Walnych Zgromadzeń (WZ) Grupy LOTOS określają szczegółowo → Statut Spółki
  (tekst jednolity z 20 kwietnia 2017 roku) i → Regulamin Walnych Zgromadzeń (tekst jednolity z 26 sierpnia 2009 roku).
  Oba dokumenty są dostępne na stronie internetowej Spółki w zakładce → Ład Korporacyjny .
  WZ odbywa się w siedzibie Spółki, zwoływane jest przez Zarząd Spółki w przypadkach przewidzianych w Statucie
  lub przepisach Kodeksu Spółek Handlowych (KSH), poprzez ogłoszen ie dokonywane na stronie internetowej Spółki
  i w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach
  wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
  W 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie obradowało w dniu 14 czerwca.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) może zostać zwołane przez Zarząd z własnej inicjatywy, przez Radę
  Nadzorczą, jeżeli jego zwołanie Rada uzna za wskazane, b ądź przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę
  kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
  Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania
  NWZ i umieszczen ia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia
  przedstawienia żądania Zarządowi, NWZ nie zostanie zwołane, Sąd Rejestrowy może upoważnić do zwołania NWZ
  akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.
  Żądanie zwołania WZ oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty,
  powinno być uzasadnione. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego
  mogą przed terminem WZ zgłaszać Spółc e projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ
  lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
  W 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obradowało w dniu 17 marca .
  Prawo uczestniczenia w WZ mają tylko osoby będące akcj onariuszami Spółki na 16 dni przed datą WZ (dzień rejestracji
  uczestnictwa w WZ). Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym
  przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w WZ, jeżeli są wpisani do księ gi akcyjnej w dniu rejestracji
  uczestnictwa w WZ. Akcjonariusz może uczestniczyć w WZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
  pełnomocnika. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź
  możliwość wystąpie nia konfliktu interesów oraz głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
  Wszystkie sprawy wnoszone pod obrady WZ są uprzednio przedstawiane RN do rozpatrzenia. W sprawach nieobjętych
  porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba ż e cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na WZ, a nikt
  z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały, za wyjątkiem wniosków o zwołanie NWZ oraz
  wniosków o charakterze porządkowym, które mogą być uchwalone. Uch wały WZ zapadają bezwzględną większością
  głosów, jeżeli Statut lub KSH nie stanowi inaczej. Uchwały i przebieg WZ są protokołowane przez notariusza. Protokół
  podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia i notariusz.
  9.2.2. Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A.
  Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. działa na podstawie Statutu Spółki (tekst jednolity z dnia 20 kwietnia 2017 roku)
  oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. (tekst jednolity z dnia 14 lipca 2017 roku) ( →
  http://inwestor.lotos.pl/226/lad_korporacyjny/dokumenty_spolki ). Sposób procedowania i zakres kompetencji Rady
  Nadzorczej (RN) Spółki szczegółowo określa Regulamin Rady Nadzorczej Grupy LOTOS (tekst jednolity z dnia 14 lipca
  2017 roku) .
  Rada Nadzorcza może liczyć od 5 do 9 członków powoływanych przez WZ bezwzględną większością głosów
  w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów na wspólny okres trzyletniej kadencji. Liczbę członków
  RN usta la WZ. Przewodniczący RN powoływany jest przez WZ natomiast Wiceprzewodniczący i Sekretarz wybierani są
  przez RN z grona pozostałych jej członków. Poszczególni członkowie Rady oraz cała RN mogą zostać odwołani


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  155
  w każdym czasie prz ed upływem kadencji. Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw energii,
  uprawniony jest do bezpośredniego powoływania i odwoływania jednego członka RN tak długo jak pozostaje
  akcjonariuszem Spółki.
  Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Grupy LOTOS S.A. we wszystkich dziedzinach działalności
  Spółki. Rada realizuje swoje zadania kolegialnie, jednakże może powoływać stałe bądź doraźne komitety do nadzoru
  nad poszczególnymi obszarami lub zbadania poszczególnych zagad nień. Stałe komitety RN to: Komitet Audytu, Komitet
  Strategii i Rozwoju oraz Komitet Organizacji i Zarządzania.
  ZWZ obradujące w dniu 30 czerwca 2014 roku, zgodnie § 11 ust. 1 Statutu Spółki, na mocy uchwały nr 21 ustaliło liczbę
  członków Rady Nadzorczej IX wspólnej kadencji, która zakończyła się w roku 2017, na siedem osób.
  Mając powyższe na uwadze skład Rady Nadzorczej IX kadencji na dzień 1 stycznia 2017 roku przedstawiał
  się następująco: Beata Kozłowska -Chyła, Katarzyna L ewandowska, Agnieszka Szklarczyk -Mierzwa, Piotr Ciach, Dariusz
  Figura, Mariusz Golecki, Adam Lewandowski.
  W związku z kończąca się IX kadencją Rady Nadzorczej Spółki ZWZ obradujące w dniu 14 czerwca 2017 roku, zgodnie
  § 11 ust. 1 Statutu Spółki, na mocy uchwały nr 30 ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej X wspólnej kadencji, która
  zakończy się w roku 2020, na osiem osób, wybierając do składu Rady następujące osoby: Beatę Kozłowską -Chyłę,
  Katarzynę Lewandowską, Agnieszkę Szklarczyk -Mierzwę, Piotra Ciach a, Dariusza Figurę, Mariusza Goleckiego oraz
  Adama Lewandowskiego.
  W związku z powyższym od dnia 14 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień przekazania
  niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza działała w następującym składzie: Beata K ozłowska -Chyła, Katarzyna
  Lewandowska, Agnieszka Szklarczyk -Mierzwa, Piotr Ciach, Dariusz Figura, Mariusz Golecki, Adam Lewandowski.
  Akcjonariusz - Skarb Państwa, do dnia przekazania niniejszego raportu nie skorzystał z przysługującego mu uprawnienia
  do bezpośredniego powoływania i odwoływania jednego członka RN.
  Skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. IX kadencji
  Członkowie Rady Nadzorczej Funkcja w RN IX Kadencji
  Beata Kozłowska -Chyła Członek 25.05.2016 – 28.06.2016
  Przewodniczaca 28.06.2016 – 14.06.2017
  Katarzyna Lewandowska Członek 27.01.2016 – 24.02.2016
  Wiceprzewodnicząca 24.02.2016 – 14.06.2017
  Agnieszka Szklarczyk -Mierzwa Członek 28.06.2016 – 21.07.2016
  Sekretarz 21.07.2016 – 14.06.2017
  Dariusz Figura Członek 27.01.2016 – 14.06.2017
  Mariusz Golecki Członek 28.06.2016 – 14.06.2017
  Piotr Ciach Członek 22.12.2016 – 14.06.2017
  Adam Lewandowski Członek 22.12.2016 – 14.06.2017
  Skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. X kadencji
  Beata Kozłowska -Chyła Członek Przewodnicząca 14.06.2017
  Funkcję Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. pełni od dnia 25 maja 2016 roku. Od dnia 28 czerwca 2016 roku
  pełniła funkcję Przewodniczącej Rady IX kadencji. W dniu 14 czerwca 2017 roku została powołana przez Zwyczajne


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  156
  Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. do składu Rady Nadzorczej X wspólnej kadencji n a funkcję
  Przewodniczacej Rady.
  Zgodnie ze złożonym oświadczeniem spełnia kryteria niezależności.
  Doktor habil itowany nauk prawnych i wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
  którego jest absolwentką. W latach 1994 -1997 odbyła aplikację radcowską i uzyskała wpis na listę radców prawnych
  prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Pełniła funkcję p.o. Dyrektora Przedsiębiorstwa
  Państwowego „Uzdrowisko Konstancin" w Konstancinie -Jeziornej. Była zastępcą Dyrektora Departamentu Prawno -
  Licencyjnego w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi (UNFE). Pełniła funkcję dora dcy Ministra Finansów.
  Była członkiem Rady Nadzorczej PZU SA, a następnie członkiem Zarządu PZU SA. Ponadto pełniła funkcję członka
  Rady Nadzorczej TFI PZU SA i PTE PZU SA, a także członka Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej S.A. Prowadziła
  doradztwo prawne w Kancelarii Radcy Prawnego. Ponadto od roku 2010 jest Arbitrem Rekomendowanym Sądu
  Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Jest autorką licznych publikacji naukowych z zakresu
  prawa spółek, prawa papierów wartościowych oraz problematy ki przekształceń własnościowych i prywatyzacji
  przedsiębiorstw państwowych. Jest także autorką ekspertyz prawnych sporządzanych na zlecenie Sejmu RP, m.in.
  do projektu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Prowadzi działalność d ydaktyczną na Wydziale Prawa
  i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
  Piotr Ciach Członek 14.06.2017 – 14.07.2017
  Wiceprzewodniczący 14.07.2017 –
  Funkcję Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. zaczął pełnić od dnia 22 grudnia 2016 roku, wchodząc w skład
  Rady IX kadencji. W dniu 14 czerwca 2017 roku został powołany przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS
  S.A. do składu Rady Nadzorczej X wspólnej kadencji.
  Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Mar ii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia MBA prowadzone przez
  Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów we współpracy z IAE Aix -en -Provence Graduate School of Management.
  Naczelnik Wydziału w Departamenci e Nadzoru Ministerstwa Energii.
  Aktualnie j est Członkiem Rady Nadzorczej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Zasiadał w Radach Nadzorczych takich
  spółek jak Polski Holding Obronny Sp. z o.o., Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna Sp. z o.o., Telefony Podlaskie
  S.A., Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., T auron PE S.A.
  Katarzyna Lewandowska Członek 14.06.2017 – 14.07.2017
  Sekretarz 14.07.2017 –
  Funkcję Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. zaczęła pełnić od dnia 27 stycznia 2016 roku, wchodząc w skład
  Rady IX kadencji. W dniu 14 czerwca 2017 roku zos tała powołana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS
  S.A. do składu Rady Nadzorczej X wspólnej kadencji.
  Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej. Od 1996 roku zatrudniona w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie zdobyła
  szerokie doświadczenie w obszarze sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami różnych branż m.in. przemysłu
  obronnego, podmiotami zarządzającymi portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej,
  podmiotem realizującym monopol Skarbu Państwa na prowadzenie działalnośc i w zakresie gier liczbowych i loterii
  pieniężnych czy też spółkami sektora węgla kamiennego. Obecnie zatrudniona w Departamencie Jednostek
  Nadzorowanych i Podległych w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii .
  Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa spółek oraz nadzoru właścicielskiego zdobyte również w organach
  nadzoru spółek prawa handlowego. Obecnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej w PZU S.A.
  Agnieszka Szklarczyk -Mierzwa Członek 14.06.2017 –
  Funkcję Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. zaczęła pełnić od dnia 28 czerwca 2016 roku, wchodząc w skład
  Rady IX kadencji. Funkcję Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. zaczęła pełnić od dnia 28 czerwca 2016 roku,
  wchodząc w skład Rady IX kadencji. W dniu 14 czerwca 2017 roku została powołana przez Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. do składu Rady Nadzorczej X wspólnej kadencji.


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  157
  Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwer sytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2004) oraz Krajowej
  Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie (2007). Ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców
  Prawnych w Warszawie. Radca prawny. W latach 2007 – 2009 pracowała na stanowisku głównego spec jalisty
  w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego Ministerstwa Sprawiedliwości. W latach 2009 -
  2015 główny specjalista w Departamencie Ropy i Gazu Ministerstwa Gospodarki. Obecnie naczelnik wydziału
  w Departamencie Ropy i Gazu Ministerstwa Energii. Posiada doświadczenie w zakresie prawa międzynarodowego
  publicznego i prywatnego, prawa Unii Europejskiej, prawa gospodarczego i energetycznego w szczególności regulacji
  bezpiecze ństwa paliwowego oraz współpracy międzynarodowej w tym obszarze.
  Dariusz Figura Członek 14.06.2017 –
  Funkcję Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. zaczął pełnić od dnia 27 stycznia 2016 roku, wchodząc w skład
  Rady IX kadencji. W dniu 14 czerwca 2017 roku został powołany przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS
  S.A. do składu Rady Nadzorczej X wsp ólnej kadencji.
  Zgodnie ze złożonym oświadczeniem spełnia kryteria niezależności.
  Absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), kierunek informatyka oraz studiów
  Executive MBA w Warsaw Business School at Warsaw University of Technology (wraz z HEC School of Management -
  Paris, London Business School i the Norwegian School of Economics).
  Przez całe życie zawodowe zatrudniony w sektorze prywatnym, pracując m.in. dla dużych firm zagraniczn ych oraz jako
  konsultant UN IDO.
  Obecnie pełniący funkcję wiceprezesa zarządu spółki informatycznej, odpowiedzialnego za finanse, utrzymanie IT oraz
  zarządzanie ryzykiem.
  Mariusz Golecki Członek 14.06.2017 –
  Funkcję Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. zaczął pełnić od dnia 28 czerwca 2016 roku, wchodząc w skład
  Rady IX kadencji. W dniu 14 czerwca 2017 roku został powołany przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS
  S.A. do składu Rady Nadzorczej X wspólnej kadencji .
  Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny oraz kierownik pracowni Badań Kognitywnych nad Prawem
  na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W pracy naukowej specjalizuje się w ekonomicznej
  behawioralnej analizie prawa, komparatystyce prawniczej oraz teorii prawa.Od 2011 r. wykładowc a w Szkole Głównej
  Handlowej w Warszawie (program European Master in Law and Economics) oraz członek zarządu Polskiego
  Stowarzysze nia Ekonomicznej Analizy Prawa.
  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1998) oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu
  w Cambridge, Wlk. Brytania (Trinity College 2002). W latach 1998 – 2000 doradca w Ministerstwie Kultury
  i Sztuki/Dziedzictwa Narodowego, w latach 2000 – 2001 ekspert Departa mentu Programowego KPRM oraz Ministerstwa
  Finansów, w latach 2002 – 2003 stypendysta Komisji Europejskiej w Instytucie Ekonomii Prawa na Uniwersytecie
  w Hamburgu, w latach 2004 – 2008 adiunkt w katedrze Ekonomii Wyższej Szkoły Bi znesu – National Louis University
  w Nowym Sączu, zaś w latach 2008 – 2009 profesor wizytujący w Centrum Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa
  Uniwersytetu w Cambridge. W roku 2010 profesor wizytujący na International Christian Universi ty w Tokio oraz
  Uniwersytecie Keio (Jean Monet Chair for EU Law) w Japonii. W latach 2013 – 2014 profesor wizytujący na Wydziale
  Prawa Uniwersy tetu w Debreczynie na Węgrzech.
  W latach 2015 -2017 adwokat Izby Adwokackiej w Warszawie, a od stycznia 2017 r. Ra dca Prokuratorii Generalnej
  Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 2016 -2017 Dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów. Od stycznia
  2017 r. Dyrektor Departamentu Prawa Międzynarodowego i Europejskiego w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
  Polskiej. W latach 2016 -2017 Zastępca Przewodniczącego delegacji polskiej w V grupie roboczej Komisji ONZ do Spraw
  Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL). Od października 2016 roku Przewodniczący Rady
  ds. Przeciwdz iałania Unikaniu Opodatkowania przy Ministrze Rozwoju i Finansów.  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  158
  Adam Lewandowski Członek 14.06.2017 -
  Funkcję Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. zaczął pełnić od dnia 22 grudnia 2016 roku wchodząc w skład
  Rady IX kadencji. W dniu 14 czerwca 2017 roku został powołany przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS
  S.A. do składu Rady Nadzor czej X wspólnej kadencji.
  Zgodnie ze złożonym oświadczeniem spełnia warunki niezależności.
  Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (tytuł magistra nauk prawnyc h) i radca prawny (Okręgowa Izb a Radców
  Prawnych w Warszawie).
  Praktykę zawodową zdobywał pracując m.in. w sektorze bankowo finansowym (PeKaO S.A., BOŚ S.A., Bank Polskiej
  Spółdzielczości S.A., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ). W latach 2006 -2009 dyrektor wykonawczy Pionu
  Prezesa Zarządu, dyrektor Biura Spółki odpowiedzialny za obsługę organów statutowych PGNiG S.A., dyrektor Biura
  Kadr. W latach 2013 -2015 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Kadr w PGNiG S.A. Od 2016 roku dyre ktor Pionu
  Zarządzania Przeds iębiorstwa w PGNiG Termika S.A.
  Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami wszystkich nowopowołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki, nie figurują oni
  w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani n ie wykonują działalności
  konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Grupy LOTOS S.A. oraz nie są
  wspólnikami w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, ani członkami organów spółek
  kapitałowych, czy też czło nkami organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych.
  Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do samodzielnego pełnienia obowiązków
  Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych funkcji.
  W dniu 20 kwietnia 2 017 roku Rada Nadzorcza delegowała dwóch Członków RN - Pana Mariusza Goleckiego oraz
  Pana Adama Lewandowskiego (każdego z osobna) do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w zakresie:
  • weryfikacji procesu przygotowania i realizacji umów inwestycyjnych i remontowych (uchwała nr 191/IX/2017)
  oraz
  • weryfikacji procesu przygotowania i realizacji projektu pod nazwą „Węzeł Odzysku Wodoru (WOW)” (uchwała
  nr 192/IX/2017) .
  9.2.3. Zarząd Grupy LOTOS S.A. oraz uprawnienia poszczególnych czł onków
  Zarząd Grupy LOTOS S.A. działa na podstawie dostępnych na stronie internetowej Spółki w zakładce Ład Korporacyjny
  dokumentów → Statut Spółki i Regulamin Zarządu Spółki .
  Zarząd reprezentuje Grupę LOTOS S.A. wobec osób trzecich oraz prowadzi wszelkie sprawy korporacyjne Grupy
  LOTOS S.A. Ponadto poszczególni członkowie Zarządu prowadzą działania zgodnie z podziałem kompetencji
  wynikającym z funkcji operacyjnych powierzonych im w Spółce Jednocześnie każdy z członków Zarządu ma prawo
  reprezentować Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem
  przedsiębiorstwa Spółki z wyłączeniem czynności zastrzeżonych postanowieniami KSH lub Statutem Spó łki
  do kompetencji WZ lub RN oraz spraw przekraczających zwykły zarząd przedsiębiorstwem, które wymagają uprzedniej
  uchwały Zarządu oraz spraw znajdujących się w kompetencji innego członka Zarządu.
  Skład Zarządu Grupy LOTOS S.A. w 2017 roku przedstawiał się następująco:
  W okresie od 1 stycznia 2017 roku do 12 stycznia 2017 roku Zarząd działał w składzie:
  Marcin Jastrzębski, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, p.o. Prezes Zarządu,
  Mateusz Aleksander Bonca, Wiceprezes Za rządu ds. Strategii i Rozwoju,
  Mariusz Machajewski – Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno -Finansowych.
  W dniu 12 stycznia 2017 roku Rada Nadzorcza, po wszczętym w dniu 20 grudnia 2016 roku postępowaniu
  kwalifikacyjnym, dokonała wyboru oraz powołała do Zarządu Grupy LOTOS S.A. na dalszy okres IX kadencji Marcina
  Jastrzębskiego jako Prezesa Zarządu oraz Jarosława Kawulę - Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji. W związku
  z powyżs zym Marcin Jastrzębski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych.


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  159
  Jednocześnie Rada ustaliła, iż Zarząd IX wspólnej kadencji od tego momentu będzie działał w czteroosobowym składzie,
  określając nowy podział kompetencji pomi ędzy Członków Zarządu Spółki.
  W dniu 5 września 2017 roku Rada Nadzorcza na mocy uchwały nr 16/X/2017 zadecydowała o odwołaniu ze składu
  Zarządu Mariusza Machajewskiego, Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno -Finansowych.
  W związku z powyższy m Rada Nadzorcza podjęła uchwałę dotyczącą określenia trzy -osobowego składu Zarzą du Grupy
  LOTOS S.A. IX kadencji dnia 4 grudnia 2017 roku.


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  160
  Mając powyższe na uwadze Zarząd Grupy LOTOS S.A. od dnia 5 września 2017 roku do dnia przekazania niniejszego
  sprawozdania funkcjon ował w następującym składzie:
  Marcin Jastrzębski
  Prezes Zarządu 12.01.2017
  Mateusz Aleksander
  Bonca
  Wiceprezes Zarządu
  ds. Strategii i Rozwoju
  Wiceprezes Zarządu
  ds. Ekonomiczno –
  Finansowych
  01.06.2016 – 28.02.2018
  od 01.03.2018
  Jarosław Kawula
  Wiceprezes Zarządu
  ds. Produkcji
  Wiceprezes Zarządu
  ds. Produkcji I Handlu
  12.01.2017 – 28.02.2018
  od 01.03.20 18
  Profile kariery i doświadczenie zawodowe Członków Zarządu znajdują się na korporacyjnej → stronie internetowej .  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  161
  Uchwał Zarządu wymagają:
  1) przyjęcie i zmiana Regulaminu Zarządu,
  2) przyjęcie i zmiana Regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, w tym struktury organizacyjnej
  przedsiębiorstwa Spółki,
  3) przyjęcie prawem wymaganych regulaminów w przedsiębiorstwie Spółki,
  4) udzielenie prokury – wymagana uchwała podjęta jednogłośnie przez wszystkich czło nków Zarządu,
  5) przyjęcie budżetu rocznego Spółki,
  6) przyjęcie strategii Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.,
  7) przyjęcie sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, sporządzonego zgodnie
  z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej wraz ze sprawozdaniem Zarządu
  z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy – nie później niż w terminie trzech miesięcy
  od dnia bilansowego,
  8) przyjęcie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, sporządzonego zgodnie
  z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz sprawozdania z działalności Grupy
  Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za popr zedni rok obrotowy – nie później niż w terminie trzech miesięcy
  od dnia bilansowego,
  9) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń z własnej inicjatywy, na wniosek
  akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmni ej 1/20 kapitału zakładowego oraz w innych
  przypadkach przewidzianych KSH i w wymaganych terminach,
  10) ustalanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
  11) realizowanie przez Spółkę inwestycji kapitałowych lub inwestycji rzeczowych i zaciąganie wynikających
  z nich zobowiązań oraz dezinwestycji w powyższym zakresie, jeżeli powstaną w związku z nimi wydatki,
  obciążenia lub rozporządzenia przekraczające kwotę 500 000 złotych netto,
  12) wykonywanie przez Spółkę prawa głosu na walnych zgromadzeniach i z gromadzeniach wspólników spółek
  zależnych w sprawach:
  a) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
  b) połączenia z inną spółką lub przekształcenia spółki,
  c) zbycia, wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki, ustanowienia na nim użytkowania,
  13) tworzenie spółek prawa handlowego oraz spółek zagranicznych,
  14) nabywanie lub zbywanie udziałów oraz praw udziałowych w spółkach,
  15) nabywanie lub zbywanie akcji, z wyłączeniem nabywania lub zbywania akcjiw publicznym obrocie papierami
  wartościowymi, chyba że takie nabycie lub z bycie powoduje uzyskanie lub utratę pozycji dominującej,
  16) nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziałuw nieruchomości,


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  162
  17) tworzenie lub przystępowanie do spółek osobowych, organizacji lub przedsięwzięć powodujących
  nieograniczoną odpowiedzialność z majątku własnego Spółki,
  18) sprawy, które wymagają podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie,
  19) sprawy przekraczające zwykły zarząd przedsiębiorstwem,
  20) sprawy, których prowadzeniu sprzeciwił się choćby jeden z pozostałych członków Zarządu,
  21) sprawy, których rozstrzygnięcia w formie uchwały Zarządu zażąda Prezes Zarządu.
  Zwykłe czynności Spółki, niezastrzeżone do decyzji Zarządu (podejmowane w formie uchwały), prowadzone
  są jednoosobowo przez Prezesa i przez poszczególnych Członków Zarządu według wewnętrznego podziału
  kompetencyjnego.
  Prezes Zarządu uprawniony jest do powierzenia prowadzenia danej sprawy wybranemu członkowi Zarządu lub może
  przejąć daną sprawę do samodzielnego prowadzenia, odmiennie niż wynika to z wewnętrznego podziału
  kompetencyjnego określonego w Regulaminie organizacyjnym Grupy LOTOS S.A.
  Ponadto w ramach podziału pracy Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, a także prowadzi i nadzoruje niżej
  wymienione sprawy korporacy jne Spółki:
  • zwoływanie posiedzeń Zarządu i przewodniczenie obradom
  • prowadzenie akt i protokołów Zarządu
  • wykonywanie obowiązków z zakresu prawa handlowego, spraw rejestru przedsiębiorców
  • obsługa organów Spółki i sporządzania protokołów
  • reprezentacja Zarządu wobec pozostałych organów Spółki, z zastrzeżeniem postanowień przepisów Kodeksu
  Spółek Handlowych i Statutu Spółki
  Prezes Zarządu uprawniony jest także do jednoosobowego dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,
  na podstawie art. 3¹ Kodeku p racy.
  Tryb procedowania Zarządu Spółki, tj. zwoływania posiedzeń, podejmowania uchwał i ich archiwizacji oraz kompetencje
  poszczególnych członków Zarządu szczegółowo określa → Regulamin Zarządu Grupy LOTOS S.A.
  Na przestrzeni roku 2017 Zarząd Grupy LOTOS S.A odbył 40 posiedzeń i podjął 276 uchwał – w tym 28 w trybie
  § 21 ust. 7 Regulaminu Zarządu.
  Zasady powoływania i odwoływania osób zarządzając ych
  Zgodnie z postanowieniami Statutu Grupy LOTOS S.A. Zarząd może liczyć od trzech do siedmiu członków. Zarząd
  powoływany jest przez Radę Nadzorczą, która również określa liczbę Członków Zarządu. Rada Nadzorcza dokonuje
  wyboru Członków Zarządu po przepro wadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z postanowieniami
  rozporządzenia Rady Ministrów 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego
  na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlow ych (Dz. U. Nr 55, poz. 476) oraz mając na względzie
  ustalone przez Ministra Skarbu Państwa „Dobre praktyki w zakresie doboru kandydatów na członków organów spółek
  o kluczowym znaczeniu dla Skarbu Państwa”.
  Dodatkowo Członkowie Zarządu po winni spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach
  zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. Nr 2259).
  Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 lata. Prezes, Wiceprezesi i pozostali Członkowie Zarządu oraz cały Zarząd mogą
  być odwołani lub zawieszeni z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą w każdym czasie przed upływem kadencji.
  Mandat każdego z Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia WZ zatwierdzającego sprawozdanie
  finansowe za ostatni pełny rok obrotowy. Uchwały RN w sprawie powołania oraz odwołania poszczególnych Członków


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  163
  lub całego Zarządu zapadają w obecności co najmniej 2/3 członków Rady. W ygaśnięcie mandatu Członka Zarządu
  następuje również przez złożenie rezygnacji.
  Obecna – IX wspólna kadencja, która rozpo częła się z dniem 29 czerwca 2015 roku upływa w 2018 roku.
  9.2.4. Zasady zmiany statutu Grupy LOTOS S.A.
  Zmiana Statutu Grupy LOTOS S.A. wymaga podjęcia uchwały przez WZ Spółki bezwzględną większością głosów,
  przy czym zmiana §10 ust. 1 Statutu Spółki wymaga większości 4/5 głosów i reprezentacji co najmniej połowy kapitału
  zakładowego Spółki na WZ.
  Po podjęciu przez WZ uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki, Zarząd Grupy LOTOS S.A. zgłasza ten fakt do sądu
  rejestrowego. Zmiana dokonana w Statucie obowiązuje z chwilą zarejestrowania jej przez sąd.
  Następnie RN ustala tekst jednolity Statutu uwzględniający wprowadzone zmiany, o ile WZ udzieli RN upoważnienia
  w tym zakresie.
  W roku 2017 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 17 marca zostało zwołane przez Zarząd
  Spółki w celu realizacji obowiązku wynikającego z treści art. 4 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2016 r. o zasadach
  kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Określenie zasad kwalifikacji i powoływania członków
  organów zarządzających i nadzorczych w spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.
  w uchwale Walnego Zgromadzenia zapewni ja wność i przejrzystość w ww. zakresie.
  Na wniosek Akcjonariusza – Skarbu Państwa, z dnia 24 lutego 2017 roku Zarząd Spółki dokonał rozszerzenia porządku
  obrad NWZ o kwestie dotyczące zmian Statutu Spółki, upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednoliteg o tekstu
  Statutu Spółki oraz zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 grudnia 2016 r.
  W związku z powyższym NWZ w dniu 17 marca 2017 roku w uchwale nr 3 dokonało zmian Statutu Spółki, a w uchwale
  nr 4 upoważniło Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających
  z podjętej uchwały. Rejestracja zmian Statutu w Krajowym rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 6 kwietnia 2017 roku.
  9.3. Zbiór zasad ładu korporacyjnego, które Grupa LOTOS S.A. stosowała w 2017 roku
  Dobre Praktyki to normy utrwalające wysokie standardy obyczajó w korporacyjnych, przez co wspomagają organizację
  w dostosowaniu systemu nadzoru korporacyjnego do rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej. Grupa LOTOS S.A.
  Dba o relacje z inwestorami i dokłada starań by budować je w sposób partnerski i satysfakcjonujący dla obu stron.
  Kluczowe cele wdrażania ładu korporacyjnego w Grupie Kapitałowej LOTOS to:
  • przejrzystość działania
  • zaufanie w relacjach z Interesariuszami
  • wartość Spółki dla akcjonariuszy
  Od debiutu giełdowego w czerwcu 2005 roku Grup a LOTOS przestrzegała większości zaleceń skodyfikowanych
  w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych”, a od początku 2008 roku realizowała „Dobre Praktyki Spółek
  Notowanych na GPW”, zmienione Uchwałą Rady Giełdy z dnia 19 października 2011 roku, a następnie uchwałą
  z 21 listopada 2012 roku. Począwszy od 1 stycznia 2016 roku, Spółka realizuje znowelizowany zbiór → Dobrych Praktyk
  Spółek Notowanych na GPW 2016 ..
  Zgodnie z wprowadzonymi zasadami informowania, Spółka raportuje wówczas, gdy nastąpi naruszenie którejś z zasad
  w sposób incydentalny lub trwały. Raporty są publikowane poprzez giełdową platformę Elektroniczna Baza Informacji
  (tzw. EBI), analogicznie jak raporty bieżące i umieszczane w dwóch wersjach językowych w internetowym → serwisie
  relacji inwestorskich Spółki.
  Obligatoryjne zasady ładu korporacyjnego st osowane przez Grupę LOTOS w 2017 roku
  W dniu 4 stycznia 2016 roku Spółka opublikowała → wykaz Dobrych Praktyk, które stosuje , w internetowym serwisie
  relacji inwestorskich Grupy LOTOS S.A. z wyszczególnieniem i uzasadnieniem trzech wyłączeń:  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  164
  „Spółka publikuje:
  I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie późnie j niż w terminie 7 dni
  przed datą walnego zgromadzenia: zasada nie jest stosowana.
  Komentarz spółki: Spółka nie transmitowała dotychczas o brad Walnego Zgromadzenia, choć nie wyklucza transmisji
  w przyszłości.
  I.Z.1.20 . zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo: zasada nie jest stosowana.
  Komentarz spółki: Spółka nie rejestrowała dotychczas przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio
  lub video. W ocenie Spółki f orma dokumentowania obrad Walnego Zgromadzenia pozwalała na zachowanie
  transparentności i ochrony praw akcjonariuszy. Ponadto, informacje dotyczące podejmowanych uchwał Spółka
  przekazuje w formie raportów bieżących, a także publikuje na stronie internetowe j www.lotos.pl. Spółka nie wyklucza
  w przyszłości dokumentowania obrad w formie audio lub video.
  IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną
  transmisję obrad wa lnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym: zasada nie jest stosowana.
  Komentarz spółki: W opinii Spółki nie istnieją zagrożenia płynące z niestosowania ww. zasady z uwagi na fakt,
  że Spółka zapewnia akcjonariuszom możliwość uczes tniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez
  pełnomocnika. Ponadto Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki w Gdańsku, co ułatwia Akcjonariuszom
  lub ich pełnomocnikom stawienie się w miejscu obrad. Spółka realizuje nałożone przepisami praw a obowiązki
  informacyjne i niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od zakończenia Walnego Zgromadzenia, przekazuje
  w formie raportów bieżących informacje o treści podjętych uchwał, wynikach głosowań oraz informacje o ewentualny ch
  zgłoszonych sprzeciwach i jednocześnie publikuje te informacje na korporacyjnej stronie internetowej. Ponadto Spółka
  publikuje również pytania i odpowiedzi udzielone Akcjonariuszom podczas Walnego Zgromadzenia. Wydaje się,
  że powyższe jest wystarczające dla zapewnienia Akcjonariuszom udziału w Walnym Zgromadzeniu.
  Rekomendacje „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” stosowane przez Spółkę w 2017 roku
  Grupa Kapitałowa LOTOS rozumie, że ład korporacyjny stanowi element spektrum działań, który podnosi
  jej wiarygodność, jako podmiotu notowanego na rynku regulowanym GPW, a przez to także konkurencyjność rynkową,
  dlatego uznaje wdrażanie i realizację dobrych praktyk za swój żywotny interes. Grupa podejmuje działania
  by przekazywane uczestnikom rynku kapitałowego informacje były jednoznaczne i rzetelne. W 2015 roku i w latach
  poprzednic h Grupa LOTOS S.A. i jej spółki zależne dokładały staranności, by ich polityka informacyjna była efektywna
  i wspierała cel realizacji → zasad ładu kor poracyjnego , tj. przejrzystość działania Grupy LOTOS S.A. jako spółki
  giełdowej, zaufanie w relacjach z Interesariuszami , konsekwentne budowanie wartości spółki dla akcjonariuszy.
  Polityka informacyjna spółki i komunikacja z inwestorami
  (DPSN Dział I Rekomendacje)
  Grupa Kapitałowa LOTOS dba o to, by relacje z inwestorami i interesariuszami budować i rozwijać w sposób partnerski,
  oparty na dialogu, satysfakcjonujący dla obu stron. Grupa analizuje i stopniowo wdraża nowe narzędzia komunikacji,
  stale dosk onali treść i formę przekazu.
  Zespół Relacji Inwestorskich Grupy LOTOS S.A. ( kontakt : → zespół IR ) dąży do prezentowania inwestorom
  precyzyjnego, rzetelnego i przejrzystego obrazu działalności Spółki, jej strategii i sytuacji finansowej, z zachowaniem
  reguł zaangażowania, dostępności i równego traktowania wszystkich inwestorów.
  W celu przekazania informacji inwestorom, Spółka wykorzystuje wachlarz narzędzi relacji inwestorskich, m.in. mailing,
  newslett er, webmaster , uczestnictwo w konferencjach dedykowanych akcjonariuszom instytucjonalnym, indywidualnym
  i przedstawicielom domów maklerskich, telekonferencje, spotkania one -on -one, dni otwarte dla analityków i inwestorów,
  uczestnictwo w indeksie RESPECT.
  W 2017 roku zespół ds. Relacji Inwestorskich wspierał Zarząd Spółki w organizacji spotkań z inwestorami i utrzymywaniu
  regularnych kontaktów z uczestnikami rynku kapitałowego.
  Dbając o akcjonariuszy indywidualnych Spółka współpracuje ze Stowarzyszeniem In westorów Indywidualnych (‘SII’).


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  165
  W 2017 roku Grupa LOTOS wzięła udział w dedykowanej im Konferencji Wall Street 21 organizowanej przez SII
  w Karpaczu, gdzie miała okazję zaprezentować część drugą dedykowanego inwestorom indywidu alnym → Poradnika
  Inwestora Grupy LOTOS S.A. , którego publikacja to nowatorska inicjatywa Spółki mająca na celu ułatwienie analizy
  i zrozumienia sprawozdań finansowych podmiotów z sektora naftowego. Oferując to narzędzie, Grupa LOTOS S.A. dąży
  do zwiększenia świadomości i wiedzy na temat działalności Spółki oraz tego jak nasz biznes przekłada się
  na generowanie wartości dla akcjonariuszy.
  Uczestnikom rynku, interesariuszom Spółki dedykowany jest → Internetowy serwis relacji inwestorskich Grupy LOTOS
  aktualizowany na bieżąco i dwujęzyczny (polski i angielski ) - w celu zapewnienia równego dostępu do informacji
  inwestorom i analitykom spoza Polski. Serwis grupuje informacje i narzędzia w czterech blokach tematycznych:
  1. → Spółka - przedstawia Grupę Kapitałową, jej strategię, strukturę kapitału akcyjnego i społeczną
  odpowiedzialność biznesu.
  2. → Raporty i dane - porządkują dane finansowe i pozafinansowe (m.in. wygodny do pobrania plik → databook
  w formacie excel), a także raporty bieżące i okresowe Grupy Kapitałowej publikowane na GPW
  3. → Strefa inwestora – blok zaw iera informacje nt. metodologii liczenia i aktualizowane miesięcznie wielkości
  → modelowej marży rafineryjnej Grupy LOTOS S.A. oraz → dane makroekonomiczne z notowań surowców
  i produktów naftowych na światowych rynkach, a także informacje nt. polityki i wypłat dywidendy przez Spółkę,
  przydatne dla inwestorów narz ędzia (kalkulator, archiwum notowań akcji LOTOS), gromadzi w jednym miejscu
  pliki do pobrania w tj. raporty okresowe, prezentacje strategii i programów efektywnościowych, prospekt
  emisyjny. Inwestor znajdzie tu także listę analityków domów maklerskich wyda jących raporty analityczne
  o Spółce wraz z ich aktualnymi rekomendacjami dla papierów wartościowych LOTOS będących w obrocie
  na GPW. Harmonogram wydarzeń w Spółce (wyniki kwartalne, działalność WZ, dzień otwarty i inne istotne
  z punktu widzenia akcjonariuszy wydarzenia o potencjalnym wpływie na wycenę walorów LOTOS) jest
  tu publikowany w zakładce → „ Kalendarz inwestora ”
  4. → Ład korporacyjny – blok porządkuje dane z zakresu realizacji przez Grupę LOTOS S.A. dobrych praktyk
  spółek notowanych na GPW, zawiera też informacje o składzie i kompetencjach, zasadach działania Zarządu
  Grupy LOTOS S.A., Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia wraz z doku mentami, na podstawie których
  funkcjonują organy Spółki.
  Ład informacyjny
  Zespół ds. Komunikacji , wspierany przez Zespół Relacji Inwestorskich Grupy LOTOS S.A. , realizuje spójną
  i transparentną politykę komunikacji Grupy Kapit ałowej LOTOS poprzez utrzymywanie bieżącego kontaktu z mediami.
  Sposób działania i odpowiedzialność biura jest szczegółowo opisana w procedurach Grupy LOTOS i poddawana jest
  okresowej ocenie.
  Założenia polityki sponsoringowej
  Zgodnie z zasadami sponsoring u w Grupie LOTOS S.A. i jej spółkach zależnych współpraca na warunkach sponsoringu
  z beneficjentami odbywa się przede wszystkim na obszarze kraju, w powiatach i województwach, gdzie prowadzona jest
  działalność Grupy Kapitałowej LOTOS, czyli między innymi s tacje paliw oraz lokalne alianse biznesowe. Współpraca
  taka może być prowadzona także za granicą na terenie oddziaływania Grupy Kapitałowej LOTOS lub jej kluczowych
  partnerów społecznych i biznesowych.
  W 2017 roku działania sponsoringowe prowadzone były pr zez Grupę LOTOS S.A głównie w obszarze sportu, kultury
  i działań społecznych. W zakresie sportu powyższa działalność polegała na wspieraniu projektów o charakterze
  ogólnonarodowym m.in. sponsoring reprezentacji Polski w piłce nożnej, Pol skiego Związku Narciarskiego oraz
  sponsoring sportów motorowych. Kontynuowano współpracę w zakresie sportu zawodowego lub amatorskiego,
  jak również przy cyklicznych wydarzeniach sportowych, w których jest eksponowana marka LOTOS. Wspierano również
  inicjatywy społeczno -sportowe skierowane do dzieci i młodzieży.
  W obszarze sponsoringu kultury Grupa LOTOS angażowała się przede wszystkim w realizację wydarzeń o istotnym
  potencjale promocyjnym i wizerunkowym dla marki LOTOS. Dodatkowe kryterium wyboru projektów kulturalnych
  stanowił wymiar społeczny i ranga artystyczna. Kontynuowano kluczowe projekty realizowane w latach poprzednich.
  Wydatki Grupy LOTOS S.A. w 2017 roku na działania z zakresu sponsoringu sportu kultury oraz działań pro społecznych
  wyniosły ok. 39 mln PLN. Kluczowe działania w zakresie sportu i kultury, to przede wszystkim:
  • sponsoring sportu :
  o projekty o charakterze ogólnonarodowymm.in. sponsoring reprezentacji Polski w piłce nożnej, Polskiego
  Związku Narciarskiego czy wyś cigu kolarskiego Tour de Pologne,


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  166
  o projekty z obszaru sportów motorowych, w tym przede wszystkim wsparcie Kajetana Kajetanowicza
  w Rajdowych Mistrzostwach Europy ERC,
  o sponsoring tenisistki Agnieszki Radwańskiej,
  o szkolenie dzieci i mł odzieży w ramach m.in. Narodowego Programu Rozwoju Skoków Narciarskich
  oraz Programu „Piłkarska przyszłość z LOTOSEM”.
  • sponsoring kultury :
  o Festiwal Jazz Wolności,
  o LOTOS Jazz Festival – Bielska Zadymka Jazzowa,
  o Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Polskiej Telewizji „Dwa Teatry”,
  o Siesta Festival,
  o Teatr Atelier, Lato Teatralne 2017.
  W 2017 roku działalność prospołeczna koncentrowała się na trzech kluczowych obszarach, tj.:
  • ochrona środowiska i ekologia ze szczególnym uwzględnieniem ochrony walorów przyrodniczych Morza
  Bałtyckiego oraz terenów przyrodniczych sąsiadujących z zakładami należącymi do Grupy Kapitałowej Grupy
  LOTOS S.A.,
  • bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
  • wyrównywanie różnic społecznych oraz wsparcie edukacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
  W ramach programów proekologicznych prowadzono inicjatywy mające na celu m.in. podwyższenia świadomości istoty
  ochrony środowiska i działań ekologicznych. W tej dziedzinie spółka realizowała programy „Chron imy Naturę na Wyspie
  Sobieszewskiej”, „Kierunek Bałtyk” oraz edukacyjną komunikację w Internecie poprzez platformę Kierunek Bałtyk.
  W obszarze bezpieczeństwa w ruchu drogowym Spółka kontynuowała inicjatywę „LOTOS – Mistrzowie w pasach”.
  Projekt ten ma na c elu edukację i propagowanie prawidłowych postaw w zakresie bezpieczeństwa pasażerów
  samochodów i prawidłowego zapinania pasów oraz przewożenia dzieci, tym samym zmniejszenie liczby
  poszkodowanych pasażerów w wypadkach drogowych.
  Ponadto w 2017 roku kontyn uowano program „Zdolni z LOTOSEM” oraz Festiwal E(x) plory, których celem jest rozwój
  nauki i edukacji zdolnych uczniów. Kontynuowano również akcje i działania o charakterze społecznym adresowane
  do bezpośredniego otoczenia spółki, które służą budowie pozytywnego wizerunku i relacji ze społecznością lokalną.
  Zarząd i Rada Nadzorcza
  (DPSN Dział II Rekomendacje, pkt.5)
  Grupą LOTOS S.A. kieruje Zarząd, którego członkowie działają w interesie spółki i ponoszą odpowiedzialność za jej
  działalność. Spółka jest nadzorowana przez skuteczną i kompetentną Radę Nadzorczą, która opiniuje strategię Spółki
  i weryfiku je pracę Zarząd u w realizacji celów zapisanych w Strategii Grupy LOTOS S.A. na lata 2017 – 2022.
  Zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, Spółka uważa, że Członkowie Zarządu i RN realizują zalecenia DPSN dotyczące
  zaangażowania w wykonywanie swych obowiązków or az kierują się w swym postępowaniu interesem Spółki.
  Systemy kontroli wewnętrzne j
  (DPSN Dział III Rekomendacje)
  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […],
  Zarząd Grupy LOTOS S.A. j est odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej i jego skuteczność w odniesieniu
  do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.
  Proces postępowania przy sporządzaniu, zatwierdzaniu i przekazywaniu do publikacji sprawozdań fi nansowych reguluje
  wewnętrzna procedura, zgodnie z którą nadzór nad przygotowaniem sprawozdań finansowych pełni Dyrektor Biu ra
  Centrum Finansowo -Księgowego , Główny Księgowy . Za sporządzenie jednostkowego i skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego odpowiedzialne jest Biuro Sprawozdawczości funkcjonujące w Grupie LOTOS S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF) na podstawie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. oraz sprawozdań
  finansowych jednostek kontrolowanych przez Grupę LOTOS S.A.
  Grupa LOTOS S.A., LOTOS Petrobaltic S.A., LOTOS Asfalt Sp. z o.o., LOTOS Oil Sp. z o.o., LOTOS Paliwa Sp. z o.o.,
  LOTOS Kolej Sp. z o.o., LOTOS Serwis Sp. z o.o., norweska spó łka LOTOS Exploration and Production Norge AS,


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  167
  litewska spółka AB LOTOS Geonafta i jej jednostki zależne, "APHRODITE Offshore Services" N.V., "MILIANA"
  Shipholding Company Ltd. i jej jednostki zależne za wyjątkiem spółki Technical Ship Management Sp. z o.o . oraz B8 Sp.
  z o.o. i B8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BALTIC S.K.A., prowadzą swoje księgi rachunkowe zgodnie
  z polityką (zasadami) rachunkowości określoną przez MSSF. Pozostałe spółki Grupy prowadzą swoje księgi rachunkowe
  zgodnie z polityką (zasadami) rachunkowości określonymi przez Ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
  oraz politykami, standardami rachunkowości zależnymi od siedziby zagranicznej spółki. Skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe zawiera korekty nie ujęte w księgach rachunkowych jednostek Grupy stosujących inne standardy
  rachunkowości niż MSSF, wprowadzone w celu doprowadzenia danych finansowych tych jednostek do zgodności
  z MSSF.
  W celu zapewniania jednolitych zasad rachunkow ości funkcjonująca w Spółce polityka rachunkowości została
  przekazana do stosowania przez spółki z Grupy Kapitałowej LOTOS przy sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych.
  Walne Zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami
  (DPSN Dział IV Rekomendacje)
  Grupa LOTO S S.A. dba o partnerskie relacje i równe traktowanie akcjonariuszy w zakresie transakcji i umów zawieranych
  z nimi lub ich podmiotami powiązanymi.
  Spółka umożliwia równy dostęp kobietom i mężczyznom do zasiadania w organach nadzorczych i sprawowania funkcji
  kierowniczych, a tym samym nie pr owadzi polityki dyskryminowania bądź faworyzowania żadnej z płci.
  (DPSN Dział I Rekomendacje, pkt.9)
  Liczba kobiet i mężczyzn zasiadających w Radzie Nadzorczej
  kobiety mężczyźni
  01.01.2012 - 27.01.2012 1 5
  27.01.2012 - 29.02.2012 1 4
  29.02.2012 - 31.12.2012 2 4
  01.01.2013 - 31.12.2013 2 4
  01.01.2014 – 30.06.2014 2 4
  30.06.2014 - 31.12.2014 3 3
  01.01.2015 – 30.06.2015 3 3
  30.06.2015 – 23.12.2015 3 3
  23.12.2015 – 31.12.2015 3 4
  31.12.2015 – 26.01.2016 3 4
  26.01.2016 – 27.01.2016 3 3
  27.01.2016 – 12.04.2016 3 3
  12.04.2016 – 13.05.2016 3 4
  13.05.2016 – 25.05.2016 3 2


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  168
  25.05.2016 – 28.06.2016 4 2
  28.06.2016 – 22.12.2016 5 2
  22.12.2016 – 31.12.2016 3 4
  01.01.2017 – 31.12.2017 3 4
  01.01.2018 - aktualnie 3 4
  Liczba kobiet i mężczyzn zasiadających w Zarządzie i kierownictwie Grupy LOTOS S.A.
  (31 grudnia 2017 r. )
  kobiety mężczyźni
  Zarząd* 0 0
  Kierownictwo wyższego szczebla 6 24
  Kierownictwo niższego szczebla 67 171
  Razem 73 195
  * członkowie zarządu nie są pracownikami spółki
  Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi
  (DPSN Dział V Rekomendacje)
  Spółka posiada przejrzyste procedury zapobiegania konfliktom interesów i zawieraniu transakcji z podmiotami
  powiązanymi w warunkach możliwości wystąpienia konfliktu interesów.
  W dniu 1 stycznia 2013 roku wprowadzony został → Kodeks etyki Gru py Kapitałowej LOTOS , który zastąpił istniejące
  od połowy minionej dekady dokumenty określające zasady postępowania pracowników i menadżerów grupy kapitałowej.
  Dokument określa zachowania wewnątrz organizacji, a także relacje z uczestnikami rynku kapitałow ego, klientami
  i partnerami, społecznością lokalną oraz konkurencją. Jest on kluczowym elementem szerszego projektu, ustanowienia
  kompleksowego Programu etycznego.
  Inny istotny element obowiązujących w organizacji norm stanowi przyjęta w 2012 roku → Polityka przeciwdziałania
  nadużyciom . Ustanowienie obu dokumentów zgodne jest z celami Strategii społecznej odpowiedzialności Grupy
  Kapitałowej LOTOS na lata 2012 -2015 . Interesariusze Grupy Kapitałowej LOTOS mają możliwość zgłosić osobom
  od powiedzialnym za przeciwdziałanie naruszeniom postanowień Kodeksu etyki swoje podejrzenia lub wiedzę na temat
  zdarzeń o tym charakterze. Służą temu utworzone specjalnie w tym celu kanały komunikacji z Rzecznikiem ds. etyki
  Grupy Kapitałowej LOTOS.
  Polity ka wynagrodzeń kluczowych menadżerów
  (DPSN Dział VI Wynagrodzenia)
  Wynagrodzenia Zarządu oraz RN Grupy LOTOS S.A. podlegają ograniczeniom i zasadom określonym w Ustawie z dnia
  9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niekt órymi spółkami (Dz.U. z 2016 roku
  poz. 1202.)
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obradujące w dniu 22 grudnia 2016 roku, w ramach swoich kompetencji, w uchwale
  nr 3 ustaliło zasady wynagradzania Członków RN. Zgodnie z podjętą uchwałą Członkom Rady Nadzorczej przysługuje
  wynagrodzenie ustalone jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat
  nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
  oraz mnożnika :


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  169
  a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,7,
  b) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 1,5.
  Zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu zostały ustalone przez Radę Nadzorczą podczas posiedzenia
  w dniu 8 marca 2017 roku w uchwale nr 168/IX/2017, zgodnie z którymi poszczególnym Członkom Zarządu przysługuje
  wynagrodzenie całkowite, na które składa się odpowiednio:
  a) zryczałtowane miesięczne (za miesiąc kalendarzowy) wynagrodzenie podstawowe (wynagrodzenie stałe):
  o dla Prezesa Za rządu - w wysokości 61 652, 92 zł
  o dla innego Członka Zarządu - w wysokości: 57 249,14 zł.
  b) wynagrodzenie uzupełniające za dany rok obrotowy (wynagrodzenie zmienne) uzależnione od poziomu realizacji
  celów zarządczych.
  Wynagrodzenie stałe i wynagrodzenie zm ienne Zarządzającego nie mogą przekroczyć kwoty 100 000,00 zł liczonej
  średniomiesięcznie w skali roku obrotowego.  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  170
  Informacje niefinansowe i polityka
  różnorodności
  Sprawozdanie Zarządu
  z działalności Grupy LOTOS S.A.
  oraz jej grupy kapitałowej
  za rok 2017


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  171
  10. Informacje niefinansowe i polityka różnorodności – ujawnienia jednostkowe
  i skonsolidowane
  10.1. Opis modelu biznesowego Grupy LOTOS S.A. i grupy kapitałowej
  Grupa Kapitałowa LOTOS w 2017 roku, podobnie jak w latach poprzedniego cyklu strategicznego tj. 2011 – 2015 i 2016
  roku, koncentruje się w swej podstawowej działalności na:
  • poszukiwaniu i wydobyciu węglowodorów
  • przerobie ropy naftowej
  • handlu produktami naftowym i
  Spółka dąży do poprawy efektywności handlowej
  optymalizując pro cesy rafineryjne i logistyczne. Celem
  realizowanej strategii jest wydłużenie łańcucha wartości
  i zwiększenie marż uzyskiwanych ze sprzedaży produktów.
  Model Tworzenia Wartości Grupy Kapitałowej LOTOS
  wyrósł z gruntownych, realistycznych analiz
  i długoterminowych prognoz światowego rynku ropy, dzięki
  czemu gwarantuje on Grupie stabilny i bezpieczny rozwój
  w latach 20 17 -2022.
  10.2. Zagadnienia społeczne – wpływ na łańcuch wartości
  10.2.1. Opis i wskaźniki efektywności realizowanej polityki społecznej Spółki i Grupy - społeczna
  odpowiedzialność biznesu
  Grupa Kapitałowa LOTOS dąży do prowadzenia swojej działalności we wszystkich o bszarach w sposób zrównoważony,
  przy poszanowaniu określonych prawem warunków i z zachowaniem zasad społecznej odpowiedzialności biznesu
  (ang. Corporate Social Responsibility, CSR ).
  Spółka uznaje, że biznes powinien być prowadzony w zgod zie z normami etycznymi, środowiskiem naturalnym
  i potrzebami społeczeństwa, dlatego przyjęła system wartości, który traktuje jako długofalowe zobowiązanie wobec
  wszystkich interesariuszy.  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  172
  Cztery naczelne wartości społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS to:
  czystość – zobowiązanie do przestrzegania najwyższych standardów środowiskowych i ekologicznych
  oraz deklaracja etycznej i uczciwej konkurencji, a także przeciwdziałanie naruszaniu praw
  człowieka.
  otwartość – stosunek Grupy Kapitałowej LOTOS do zmian, potrzeb świata i oczekiwań ludzi.
  innowacyjność – świadome działanie ukierunkowane na: uzyskanie korzyści biznesowej, przewagi
  konkurencyjnej, zrównoważony rozwój lub rozwiązanie istotnych problemów spo łecznych
  lub środowiskowych.
  odpowiedzialność – postawa wobec przyszłości ludzi i środowiska naturalnego,
  kraju i bezpieczeństwa jego pozycji w świecie.
  W 2017 roku Grupa LOTOS w zakresie działalności prospołe cznej kontynuowała działania realizowane w poprzednich
  latach. Koncentrowały się one na trzech kluczowych obszarach:
  • ochrona środowiska i ekologia - zwłaszcza w obszarze ochrony bioróżnorodności Morza Bałtyckiego z uwagi
  na nadmorskie położenie naszej rafi nerii oraz w odniesieniu do cennych przyrodniczo terenów znajdujących się
  w bezpośrednim sąsiedztwie Spółki,
  • bezpieczeństwo w ruchu drogowym - na które oddziałujemy zarówno jakością naszych produktów,
  jak i kompleksowymi pro gramami edukacyjnymi,
  • wyrównywanie szans społecznych oraz wsparcie edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży - do których
  kierujemy programy społeczno -sportowe oraz szereg projektów, których celem jest wsparcie rozwoju
  utalentowanej młodzieży.
  Udział w rankingach CSR
  Grupa LOTOS zgodnie z deklaracją Otwartości systematycznie poddaje się badaniom, przeglądom, audytom,
  przeprowadzanym przez niezależne instytucje. Efekty tych badań przekładają się na wysokie miejsca Spółki
  w kluczowych rankingach oceniających kwestie związane z CSR.
  W grudniu 2017 r. Grupa LOTOS po raz jedenasty już znalazła się w RESPECT Index (tj. ang. Responsibility, Ecology,
  Sustainability, Participation, Environment, Community, Transparency) – indeksie najbardziej odpowiedzialnych
  społecznie spółek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. LOTOS spełnił bardzo wysokie wymagania projektu
  RESPECT i tym samym znalazł się w elitarnym gronie 28 firm, które weszły w skład nowego portfela indeksu. Grupa
  LOTOS jest obecna w RESPECT Index nieprzerwanie od początku istnienia tego projektu. W LOTOSIE każdy
  z obszarów ujętych w nazwie indeksu znajduje odzwierciedlenie w codziennej działalności biznesowej. W ten sposób
  Spółka buduje zaufanie wśród inwestorów i minimalizuje ryzyka biznesowe.
  W 2017 r. Grupa LOTOS zajęła wysokie 4. miejsce w XI już edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Stanowi
  on zestawienie największych spółek w Polsce, ocenianych pod k ątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością
  biznesu. Wśród kategorii podlegających ocenie w Rankingu Odpowiedzialnych Firm znalazły się: odpowiedzialne
  prowadzenie biznesu, relacje z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi, odpowiedzialne re lacje z otoczeniem
  społecznym, przyrodniczym, zrównoważony rozwój, odpowiedzialne innowacje w zakresie jakości życia zawodowego,
  rozwoju społecznego i wpływu na środowisko.
  W 2017 r. Grupa LOTOS została po raz kolejny uhonorowana prestiżowym tytułem „Firm a Dobrze Widziana” w kolejnej
  edycji konkursu organizowanego przez Business Centre Club.
  LOTOS nagrodzony został też Złotym Listkiem CSR. Tym samym znalazł się w gronie przedsiębiorstw,
  które w codziennej działalno ści wdrażają najwyższe standardy odpowiedzialności społecznej, ujęte w normie ISO 26000.
  Więcej informacji na temat bieżącej działalności w zakresie społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS
  znajduje się na: → www.odpowiedzialny.lotos.pl


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  173
  Działalność Fundacji LOTOS
  W 2015 roku Zarząd Grupy LOTOS podjął decyzję o powołaniu Fundacji
  LOTOS . Jej kluczowym zadaniem jest zarządzanie polityką dobroczynną
  firmy. Misją Fundacji jest wszechstronna działalność społeczna wnosząca
  pozytywny wkład w rozwój otoczenia społecznego i przyrodniczego.
  Fundacja LOTOS w 2017 roku wsparła inicjatywy społeczne na łączną
  kwotę w wysokości 2 473 356 zł.
  Podział środków na poszczególne sfery życia przedstawiał się następująco:
  Sfera życia Kwota przekazanych
  darowizn (w zł)
  Ilość
  podmiotów
  Bezpieczeństwo
  120 000
  2
  Działalność społeczna i charytatywna 714 750
  24
  Kultura i sztuka 439 000
  18
  Nauka, edukacja i oświata 634 700
  21
  Ochrona i promocja zdrowia 396 986
  27
  Podtrzymywanie tradycji 120 920
  7
  Sport 47 000
  5
  Razem 2 473 356 104
  10.2.2. Procedury należytej staranności w obszarze realizowanej polityki społecznej
  W każdym z obszarów Spółka współpracuje z uznanymi i sprawdzonymi partnerami społecznymi, zgodnie
  z kompetencjami i przyjętymi wartościami. Więcej na ten temat na stronie → www.odpowiedzialny.lotos.pl
  Grupa LOTOS, jako firma społecznie odpowiedzialna, poparła i od lat stosuje w różnych sferach swojej działalności
  dobre praktyki, zasady i postulaty sformułowane zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej przez uznane
  organizacje społeczne, branżowe oraz organy administracji publicznej, odnoszące się do kwestii odpowiedzialności
  społecznej oraz zrównoważonego rozwoju, np.: wytyczne normy ISO 26 000, która nawiązuje do siedmiu sfer: ładu
  organizacyjnego, prawa człowieka, praktyk z zakresu pracy, środo wiska, uczciwych praktyk operacyjnych, zagadnień
  konsumenckich, zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej.
  Działania Grupy LOTOS podejmowane w 2017 roku odpowiadały na wyzwania zdefiniowane w Celach Zrównoważonego
  Rozwoju ( Sustainable Deve lopment Goals, SDGs ) do 2030 roku ogłoszonych przez ONZ we wrześniu 2015 roku, Wizji
  Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu do 2050 oraz 10 Zasadach United Nations Global Compact. Spółka
  zadeklarowała poparcie dla 10 zasad United Nations Global Compa ct w 2009 roku. Stanowi to zobowiązanie do:
  1. Popierania i przestrzegania praw człowieka przyjętych p rzez społeczność międzynarodową
  2. Eliminowania wszelkich przypadków łam ania praw człowieka przez firmę
  3. Poszanowa nia wolności stowarzyszania się
  4. Eliminowania w szelkich form pracy przymusowej
  5. Pop ierania zniesienia pracy dzieci
  6. Efektywnego przeciwdziałania dysk ryminacji w sferze zatrudnienia


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  174
  7. Prewencyjnego pode jścia do środowiska naturalnego
  8. Podejmowania inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej
  9. Stosowania i rozpowszechniania przyjaznych środowisku t echnologii
  10. Przeciwdziałania korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu
  W czerwcu 2017 r. Grupa LOTOS oficjalnie przystąpiła do Inicjatywy partnerstwa na rzecz reali zacji Celów
  Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ (SDGs) podczas konferencji "Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju -
  cele dla świata, wyzwanie dla kraju, odpowiedzialność dla wszystkich", która miała miejsce w Ministerstwie Rozwoju
  w Wa rszawie. Tym samym Spółka znalazła się w gronie kilkudziesięciu firm i instytucji w Polsce, które podpisały oficjalną
  deklarację zaangażowania się w realizację globalnych celów ONZ.
  W 2017 roku Grupa LOTOS kontynuowała też działania wynikające z partnerstwa strategicznego z Forum
  Odpowiedzialnego Biznesu - organizacji pozarządowej, która od kilkunastu lat skutecznie promuje CSR na polskim
  rynku. Grupa LOTOS jest partnerem strategicznym FOB od 2008 r.
  Raportowanie wyników CSR
  Jedno z zobowiązań Grupy LOTOS, podjętych wobec interesariuszy i zawartych w Strategii CSR w 2008 roku, dotyczyło
  wdrożenia kompleksowego systemu raportowania wyników. Jako najlepszą metodę sporządzania raportów przyjęto
  stosowanie się do międzynarodowych Wytycznych raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju - Global Reporting
  Initiative (GRI). Standard GRI zdobył uznanie, jako jedyny kompleksowo ujmujący aspekty CSR przy jednoczesnym
  zapewnieniu porównywalności i mierzalności dokonań w poszczególnych obsz arach działalności firmy. Spółka
  przygotowuje raporty wg tego standardu od 2006 r.
  W 2017 roku został opublikowany Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS za 2016 rok. Przygotowany
  on został w oparciu o Ramowe Zasady Raportowania i Wytyczne kwe stii zrównoważonego rozwoju Global Reporting
  Initiative (wersja GRI G4 na poziomie Core) wraz z Suplementem dla sektora gazu i ropy naftowej.
  W 2017 roku w ramach procesu opracowywania treści do Raportu przeprowadzono szereg konsultacji z kluczowymi
  grupa mi interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, a także dokładną analizę źródeł zewnętrznych. Pozwoliły
  one na wytypowanie ostatecznej listy aspektów GRI, które uwzględnione zostały w raporcie.
  Zgodnie z wytycznymi GRI G4, proces sk ładał się z trzech etapów:
  • Identyfikacja – wyłonienie kluczowych zagadnień w obszarze odpowiedzialności firmy oraz realizowanego
  biznesu.
  • Priorytetyzacja – przez proces dialogu z interesariuszami wewnętrznymi zidentyfikowana została istotność
  zagadnień k luczowych dla organizacji.


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  175
  • Walidacja – podczas warsztatu walidacyjnego zdefiniowano ostateczną listę zagadnień priorytetowych, które
  zostały ujęte w raporcie.
  Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS „Stabilizacja i bezpieczny rozwój” wydany w 2017 roku otrzymał
  nagrodę przyznawaną przez Instytut Rachunkowości i Podatków - drugie miejsce w kategorii „Przedsiębiorstwa”
  w konkursie „The Best Annual Report”. Raport dostępny jest w serwisie internetowym → www.raportroczny.lotos.pl .
  Program etyczny
  W Grupie Kapitałowej LOTOS obowiązuje → Kodeks etyki . Określa on system wartości etycznych oraz normy
  i standardy postępowania, którymi pracownicy LOTOSU powinni się kierować w pracy i w relacjach z kluczowymi grupami
  interesariuszy, w tym uczestnikami rynku kapitałowego, k lientami i partnerami, społecznością lokalną oraz konkurencją.
  Zgłoszenia naruszeń Kodeksu etyki rozpatruje Rzecznik ds. etyki Grupy Kapitałowej LOTOS. Inny istotny element
  obowiązujących w organizacji norm stanowi przyjęta → Polityka Przeciwdziałania Nadużyciom . Ustanowienie obu
  dokumentów było zgodne jest z celami → Strategii społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS na lata
  2012 -2015 .
  10.3. Środowisko naturalne – wpływ na łańcuch wartości
  10.3.1. Opis i wskaźniki efek tywności realizowanej polityki ochrony środowiska w Spółce i Grupie
  W efekciei doprowadzenia w 2012 roku do rafinerii Grupy LOTOS gazu ziemnego i zastosowaniu go jako składnika
  rafineryjnego gazu opałowego, jako głównego paliwa w zakładowej elektrociepłowni oraz surowca do produkcji wodoru,
  Spółka stale może utrzymywać nie tylko emisję zanieczyszczeń do powietrza, ale również emisyjność – emisję
  odniesioną do CWT (ang. Complexity Weighted Tonne), czyli do przerobu na wszystkich instalacjach – w zakresie
  dwutlenku węgla na stałym, niskim poziomie. Ciągłe udoskonalenia techniczne w obrębie instalacji oraz stałe
  poprawianie systemu zarządzania produkcją rafineryjną ograniczają szkodliwe oddziaływanie na środowisko naturalne.
  Działania te, pomimo przeprowadzonego w 2017 roku postoju remontowego, pozwoliły nam jeszcze utrzymać
  współczynnik emisyjności dwutlenku węgla, wyrażony w kg CO 2/CW T na poziomie najbardziej efektywnych emisyjnie
  rafinerii w Europie.
  Emisyjność instalacji Grupy LOTOS S.A. w z akresie dwutlenku węgla w latach 2014 -2017 (kg CO 2/CWT)
  Średni współczynnik emisyjności, z uwzględnieniem remontu, w 2017 roku wyniósł 30,3 kg CO 2/CWT.
  Bardzo istotne dla nas jest również to, że dzięki naszemu zaangażowaniu w sprawne zarządzanie ochroną środowiska,
  wszystkie spółki Grupy Kapitałowej LOTOS w 2017 roku dotrzymały warunków udzielonych im pozwoleń
  środowiskowych.
  30,0 29,8 29,1 30,3 30,4
  39,5
  36,6
  28,2 27,5 27,5 27,7 28,2 28,5 29,0 29,7
  Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Się Wrz Paź Lis Gru
  2014 2015 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017
  Benchmark europejski Cel strategiczny Grupa LOTOS
  Remont


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  176
  10.3.2 Procedury należytej starann ości w obszarze ochrony środowiska naturalnego
  Działalność Grupy LOTOS, ze względu na swoją naturę i skalę, wiąże się z dużą odpowiedzialnością – nie tylko
  za pracowników i otaczające nas społeczności, ale również za stan otacza jącego nas środowiska. W naszej codziennej
  pracy kierujemy się kilkoma zasadami „ekoodpowiedzialności”, które pomagają nam utrzymać pewność,
  że wykorzystujemy wszystkie możliwości, aby działać odpowiedzialnie – w zg odzie z naszym sumieniem i w oparciu
  o naszą najlepszą wiedzę.
  Pierwszą ze wspomnianych zasad jest minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko. Wpisuje się tu nie tylko
  zarządzanie ochroną środowiska w taki sposób, aby spełnić wyma gania prawne, ale również wszelkie działania
  wybiegające ponad prawo – w pozytywnym tego sformułowania znaczeniu. Bardzo dobrze wpisuje się w to – w naszej
  ocenie stale aktualna i ciągle jeszcze dająca pewien potencjał – inwestycja doprowadzenia gazu ziemn ego do rafinerii.
  Z punktu widzenia biznesowego jest to tańsze źródło energii i surowca do produkcji wodoru, a dla środowiska jest
  to najczystsze ze znanych paliw kopalnych. Na doprowadzeniu sieci gazu ziemnego skorzystały również społeczności
  zamieszkujące okoliczne miejscowości. Nie bez znaczenia dla otoczenia były też – zrealizowane pomimo braku
  wymagań prawnych w tym zakresie – uszczelnienie najbardziej uciążliwych zapachowo urządzeń w naszej oczyszczalni
  ścieków w Gdańsku, recy rkulacja oczyszczonych ścieków i kondensatu pary wodnej, czy zawracanie i wykorzystanie
  gazów zrzutowych zamiast spalenia ich na pochodniach.
  Drugą zasadą jest włączanie aspektów naszego środowiskowego oddziaływania w proces podejmowania decyzji oraz
  wzięc ie odpowiedzialności za wpływ tych decyzji na środowisko. Dobrym przykładem jest tu realizacja postoju
  remontowego w 2017 roku, przed którym przeanalizowaliśmy wszystkie znane nam i możliwe do przewidzenia aspekty
  oddziaływania planowanych prac na poszczeg ólne elementy środowiska zarówno na każdym z etapów – wyłączania,
  postoju i uruchamiania instalacji. W celu wyeliminowania wskazanych w przeprowadzonej analizie zagrożeń
  podejmowano odpowiednie działania, takie jak mycie dróg, czy ustawianie namiotów ogran iczające pylenie.
  Oprócz naszego własnego, bezpośredniego oddziaływania, dużą wagę przykładamy do tego, jak do ochrony środowiska
  podchodzą nasi kontrahenci. Na etapie wyboru firm, z którymi współpracę bierzemy pod uwagę, weryfikujemy,
  czy posiadają one odpowiednie zezwolenia z zakresu ochrony środowiska – jeśli są one wymagane. Na etapie
  zawierania umowy zobowiązujemy kontrahentów do podpisania odpowiednich klauzul, w których zobowiązują się do
  prowadzenia działalności w zgodzie wymaganiami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska. W trakcie wykonywania
  umowy przeprowadzamy audyty wykonawców, podczas których sprawdzamy, czy faktycznie realizują oni wszystkie
  obowiązujące ich środowiskowe wymagania prawne – głównie w zakresie gospo darki odpadami, ale również
  te dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska, czy sposobu przechowywania substancji niebezpiecznych.
  Trzecia z zasad „ekoodpowiedzialności” mówi o prowadzeniu firmy zgodnie z zasadą zrównoważ onego rozwoju, czyli
  z uwzględnieniem potrzeb wszystkich interesariuszy – w tym również środowiska. Zależy nam na tym, aby w każdym
  obszarze naszej działalności podkreślać, że kwestie związane z ochroną środowiska stanowią jedną z najważnie jszych
  przesłanek stymulujących nasze działania. Dotyczy to zarówno codziennego prowadzenia instalacji produkcyjnych,
  w pełnej zgodności z najostrzejszymi wymogami ochrony środowiska, jak i uwzględniania w naszych planach
  rozwojowych i nnowacyjnych projektów technologicznych i stosowaniu takich rozwiązań technicznych, które z punktu
  widzenia ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych spełniają definicję najlepszych
  dostępnych technik. Dbamy o to, aby tak kształto wać i prowadzić procesy produkcyjne, żeby w pierwszej kolejności
  realizowana była zasada prewencji – zapobieganiu powstawania zanieczyszczeń i uciążliwości u źródła. Stosowanie
  zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej w naszej działalno ści oznacza również wytwarzanie
  wysokiej jakości produktów, o możliwie najmniejszej uciążliwości dla środowiska w miejscu ich stosowania. Przykładamy
  też znaczną wagę do podnoszenia świadomości ekologicznej pracowników, którym poprzez komunikację wewnętrzn ą
  przybliżamy problematykę ochrony środowiska, rozumianą jako działania indywidualne, zakła dowe regionalne oraz
  globalne.
  10.4. Zagadnienia pracownicze i realizowana polityka różnorodności - wpływ na łańcuch wartości
  10.4.1. Opis i wskaźniki efektywności realizowanej polityki zarządzania zasobami ludzkimi w Spółce i Grupie
  oraz procedury należytej staranności w tym obszarze
  Naszym celem strategicznym w obszarze polityki kadrowej jest zapewnienie optymalnego zatrudnienia dostosowanego
  do realizacji celów biznesowych Grupy Kapitałowej LOTOS. Wierzymy, że współpraca z wysoko wykwalifikowanymi,


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  177
  zmotywowanymi i zaangażowanymi pracownikami podnosi efektywność i zapewnia przewagę konkurencyjną naszej
  firmy.
  Polityka kadrowa w Grupie Kapitałowej LOTOS jest oparta o procedur y regulujące poszczególne zagadnienia procesów
  rekrutacji i zarządzania pracownikami:
  • Dobór personelu: „Planowanie i realizacja zatrudnienia w Grupie LOTOS S.A.”, a także m.in. „Standardy
  przeprowadzania procesu rekrutacji i selekcji w Grupie Kapitałowej LOTOS - Przewodnik dla kierowników
  zlecających proces doboru kadr”.
  • Adaptacja w firmie nowo zatrudnionej osoby: „Program adaptacyjny dla pracowników nowo zatrudnionych
  w Grupie LOTOS S.A.”
  • Rozwój i szkolenia pracowników – „Szkolenia i rozwój pracowników” oraz „System Okresowej Oceny
  Pracowników (SOOP)”.
  Normy i standardy postępowania, którymi kierujemy się w pracy i w relacjach zawodowych określa Kodeks etyki Grupy
  Kapitałowej LOTOS. Ponadto w relacjach z pracownikami oraz pozostałymi interesariuszami kierujemy się 10 Zasadami
  United Nations Global Compact z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania
  korupcji.
  Naszym priorytetem jest budowanie zaufania między kadrą kierowniczą i pracownikami, a tak że sprawiedliwe
  traktowanie wszystkich osób, bez względu na zajmowane stanowisko, staż pracy, przynależność do związków
  zawodowych, wygląd zewnętrzny, wiek, płeć, orientację seksualną, wyznanie, narodowość czy przekonania polityczne.
  Dodatkowym narzędziem wspierającym budowę właściwych relacji między pracownikami a kierownictwem
  jest Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP), a także procedury wewnętrzne, które standaryzują proces zarządzania
  zasobami ludzkimi.
  W ZUZP wszyst kim naszym pracownikom, niezależnie od formy i czasu zatrudnienia, oferujemy ten sam pakiet
  świadczeń socjalnych (jest on także zagwarantowany w Regulaminie korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń
  Socjalnych).
  Jak tworzymy kulturę organizacyjną popr awiającą efektywność pracy?
  • Podejmujemy inicjatywy ukierunkowane na budowanie pożądanej kultury organizacyjnej, m.in. poprzez
  współpracę z Rzecznikiem ds. etyki w ramach promowania Programu etycznego.
  • Promujemy wartości etyczne zgodne z Kodeksem etyki, a także prowadzimy działania komunikacyjne mające
  na celu poprawę świadomości pracowników i kadry kierowniczej m.in. wdrożyliśmy szkolenia e -learningowe
  jak unikać konfliktu interesów w pr acy.
  • Wykorzystujemy coroczną ocen ę okresow ą pracowników do otwartej komunikacji kierownik – pracownik
  i wspólnego ustalenia i rozliczenia celów rozwojowych i zawodowych.
  • Budujemy kulturę zaangażowania pracowników poprzez prowadzenie bad ań opinii pracowników oraz realizacje
  działań doskonalących . Dzięki nim poznajemy postawy panujące wśród pracowników firmy, monitorujemy
  satysfakcję, zaangażowanie i opinie pracowników, a następnie staramy się wykorzystać pozyskane informacje
  do stworzenia w firmie sprzyjającego środowiska pracy oraz osiągania celów biznesowych.
  • Utrzymujemy dobre relacje i współpracujemy ze związkami zawodowymi i Radami Pracowników
  System Okresowej Oceny Pracowników
  W Grupie Kapitałowej LOTOS przywiązujemy dużą wagę do k ompetencji kluczowych , czyli zestawu umiejętności,
  postaw oraz wiedzy i doświadczeń, które umożliwiają skuteczną realizację naszych zadań. W przypadku naszej firmy
  są to: współpraca, zaangażowanie, otwartość na zmiany. Wierzymy, że kompetencje te pow inni posiadać wszyscy nasi
  pracownicy bez względu na pełnione role czy zajmowane stanowiska.
  Co oznaczają dla nas kompetencje kluczowe?
  Współpraca:
  • budowanie relacji, m.in. szacunek dla innych, życzliwość, wsparcie, pozytywne nastawienie do współpracy,
  • ws półpraca w zespole,
  • kultura osobista.
  Zaangażowanie:
  • inicjatywa,


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  178
  • nastawienie na realizację celów i zadań,
  • usprawnianie działania organizacji, m.in. zgłaszanie trudności i szukanie sposobu rozwiązania problemów,
  propozycje usprawnień, podnoszenie efektywności swojej i swojego obszaru.
  • identyfikacja z organizacją, m.in. zachowanie zgodne zwartościami firmy, dbanie o jej dobry wizerunek,
  • przestrzeganie zasad, procedur i standardów.
  Otwartość na zmiany:
  • pozytywne nastawienie do zmian i ich akceptacja,
  • zainteresowanie nowymi rozwiązaniami,
  • dostosowywanie swoich działań do wprowadzanych zmian,
  • sygnalizowanie potrzeby zmian we własnym obszarze i aktywny udział we wdrażaniu zmian.
  Kompetencje kluczowe sprawdzamy podczas okresowej oceny pracowników Grupy K apitałowej LOTOS. W przypadku
  osób zajmujących stanowiska kierownicze oceniamy dodatkowo kompetencje menedżerskie, m.in. zarządzanie pracą
  zespołu, przywództwo, budowanie potencjału zespołu, myślenie strategiczne i decyzyjność. Na pozostałych
  stanowiskach pod uwagę bierzemy natomiast kompetencje funkcyjne niezbędne na konkretnym stanowisku pracy,
  m.in. dyscyplinę pracy, odporność na stres, umiejętności negocjacyjne i pracę projektową.
  Dodatkowe zalety SOOP:
  Rozmowy przełożonych z pracowni kami są okazją do przekazania informacji zwrotnej na temat poziomu kompetencji,
  realizacji celów zawodowych i rozwojowych. Zebrane w ten sposób dane pomogą kierownikom lepiej planować dalsze
  działania, m.in. podział obowiązków czy ścieżki rozwoju pracownik ów oraz motywować pracowników do osiągania celów.
  Polityka szkoleniowo -rozwojowa
  Grupa Kapitałowa LOTOS zapewnia odpowiednie warunki do efektywnego rozwoju oraz praktycznego zastosowania
  nabywanej wiedzy i umiejętności wszystkich pracowników, przez cały czas trwania stosunku pracy. Cele i zadania
  określone w krótko i długoterminowych planach rozwojowych grupy kapitałowej znajdują odzwierciedlenie w planach
  rozwojowych ustalanych corocznie podczas oceny okresowej pracowników. Niezależnie od wieku i czasu p rzejścia
  na emeryturę, pracownicy mają możliwość uczestniczenia w zdobywaniu bądź poszerzaniu wiedzy i uprawnień
  zawodowych oraz umiejętności ogólnorozwojowych.
  Zgodnie z przyjętą Strategią CSR Grupa LOTOS realizuje działania zmierzające do aktywizacji pracowników 50+,
  wzmacniania kulturę dzielenia się wiedzą i korzystania z eksperckiej wiedzy pracowników 50+, angażując ich w proces
  rozwoju współpracowników.
  Pracownicy 50+ angażowani są do roli opiekunów nowo zatrudnianych pracowników w ramach realizowanego
  Programu Adaptacyjnego – „Wsparcie na starcie”.
  Pozwala on nowym pracownikom zapoznać się z wartościami oraz kulturą
  organizacyjną firmy, a przy aktywnym wsparciu doświadczonego kolegi – ułatwia
  odnalezienie się w nowym środowisku zawodowym, a także integrację z zespołem
  oraz obniża stres związany z podjęciem nowej pracy.
  W firmie funkcjonują rozwiązania oparte na coachingu i mentoringu, przy czym ten ostatni głównie w obszarze pionu
  produkcji, gdzie pozyskiwanie wiedzy trwa najdłu żej i wymaga wieloletniego doświadczenia. Coachami i mentorami
  są doświadczeni specjaliści ds. szkoleń operacyjnych, którzy poprzez bezpośredni kontakt, przekazują wiedzę młodszym
  kolegom zatrudnionym na stanowisku aparatowego.
  Powoła nie w Pionie Dyrektora ds. Produkcji zespołu ds. szkoleń operacyjnych umożliwiło przeniesienie cennej wiedzy
  w obszarze produkcji. Głównym kryterium rekrutacji wewnętrznej do zespołu było długoletnie doświadczenie w pracy na
  instalacjach rafineryjnych i wy nikająca z niego bogata, unikatowa wiedza techniczno -technologiczna specyficzna
  dla sektora paliwowego. W skład kilkuosobowego zespołu wchodzą głównie doświadczeni pracownicy w wieku 50+.
  Angażują się m.in. w takie działania, jak:
  • prow adzenie szkoleń on -the -job (indywidualnych rozmów szkoleniowo -oceniających), w tym szkoleń
  z wykorzystaniem symulatorów, skierowanych do aparatowych, mających na celu przekazanie wiedzy
  i rozwinięcie umi ejętności niezbędnych przy obsłudze instalacji rafineryjnych (około 600 rocznie)
  • prowadzenie wybranych modułów szkolenia podstawowego dla pracowników nowo zatrudnionych
  w obszarze produkcji, przedmiot, którego stanowi wiedza techni czno -technologiczna istotna na stanowisku
  aparatowego (12 dni szkoleniowych w ramach jednej edycji + egzamin, przeprowadzanie egzaminów
  stanowiskowych weryfikujących wiedzę z obsługi danej instalacji lub określonego obszaru rafineryjnego (około
  200 -300 roc znie)


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  179
  • organizacja praktyk w Pionie Dyrektora ds. Produkcji skierowanych dla studentów i uczniów szkół średnich
  chcących poznać charakter pracy na wydziałach produkcyjnych i skonfrontować wiedzę teoretyczną z praktyką
  • udział w remontach instalacji
  • opiniowan ie, opracowywanie i aktualizowanie procedur i instrukcji
  • uczestnictwo w komisjach awaryjnych
  • opracowywanie materiałów szkoleniowych umożliwiających zatrzymanie wiedzy z obszaru produkcji
  w organizacji.
  Grupy Kapitałowej LOTOS konc entruje się na zapewnieniu pracownikom najlepszych warunków do rozwoju
  zawodowego, co wiąże się ze zdobywaniem i uzupełnianiem przez nich wiedzy niezbędnej do efektywnego wykonywania
  obecnych i przyszłych zadań.
  Cele polityki szkoleniowej Grupy Kapitałowe j LOTOS :
  • wzrost wartości firmy poprzez ciągłe doskonalenie i pełne wykorzystanie potencjału pracowników;
  • zapewnienie zasobów potrzebnych do realizacji kluczowych zadań wynikających ze strategii firmy;
  • nastawienie na teraźniejszość i przyszłość - odpowiadanie na bieżące i przyszłe wymogi stanowiskowe;
  • doskonalenie kultury organizacyjnej w kierunku podnoszenia efektywności i dzielenia się wiedzą;
  • identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych, planowanie i ocena efektywności szkoleń;
  • doskonalenie nar zędzi wykorzystywanych w procesie zarządzania szkoleniami.
  Założenia polityki szkoleniowej Grupy LOTOS:
  • dostępność – szkolenia są przeznaczone dla wszystkich grup pracowniczych;
  • spójność – system szkoleń uwzględnia misję i strategię Grupy LOTOS;
  • odpowiedzialność – za efekty szkoleń i rozwój odpowiadają wszyscy uczestnicy tego procesu;
  • ciągłość – planowanie szkoleń jest powiązane z wynikami Systemem Okresowej Oceny Pracowników (SOOP),
  ścieżkami kariery, planami sukcesji oraz programami rozwojowymi dedykowanymi poszczególnym grupom
  pracowniczym;
  • elastyczność – planowanie i wdrażanie szkoleń są powiązane z monitorowaniem zmieniającego się otoczenia
  zewnętrznego firmy oraz ze zmianami w oczekiwaniu dotychczasowych kwalifikacji pracowników.
  Źródłem wi edzy o tym, jakich szkoleń oczekują nasi pracownicy jest coroczna ocena przeprowadzana w ramach Systemu
  Okresowej Oceny Pracowników (SOOP). Optymalną dla danego pracownika formę rozwoju umożliwia Katalog działań
  rozwojowych, czyli podpowiedzi przygotowanyc h w formularzu SOOP.
  Wybierając tematykę szkoleń pod uwagę bierzemy również wyniki badania satysfakcji i zaangażowania pracowników,
  plany rozwojowe pracowników w poszczególnych komórkach organizacyjnych, a także potrzeby rozwojowe firmy.
  Wychodząc naprze ciw wyzwaniom związanym ze zmianami zachodzącymi wewnątrz naszej firmy oraz w jej otoczeniu,
  już w 2004 roku wdrożyliśmy autorski program szkoleniowo -rozwojowy Akademia LOTOS.
  Akademia LOTOS inicjuje i realizuje programy talentowe, dedykowane różnym grupo m pracowników, m.in.:
  • Program Lider Przyszłości;
  • Program Mistrz;
  • Akademia Menedżera ;
  • Program Rozwoju Kompetencji Zarządczych Pracowników Służb Technicznych;
  • Program Sukcesji Grupy Kapitałowej LOTOS.
  Dzięki działaniom podejmowanym w ramach Akademii LOTOS rozwijamy kulturę dzielenia się wiedzą. Stworzyliśmy
  program adaptacyjny „Wsparcie na starcie”, system certyfikowania szkoleń w obszarze produkcji, cykl szkoleniowy
  „W drodze do doskonałości”. W Grupie Kapitałowej LOTOS propagujemy f ormułę e -learningową na potrzeby
  zapewnienia rozwoju naszej kadry. Jest to odpowiedź na coraz większy odsetek wśród pracowników naszej firmy osób
  pomiędzy 25 -35 rokiem życia, które preferują korzystanie z nowoczesnych narzędzi informatycznych.
  W 2017 roku ilość dni szkoleniowych na osobę: w Grupie Kapitałowej LOTOS – 2,5
  w Grupa LOTOS S.A - 2,8  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  180
  Rekrutacja
  Prowadzimy procesy rekrutacyjne uwzględniając wysokie kwalifikacje i umiejętności pracowników Grupy LOTOS
  oraz konieczność zapewnienia im możliwości rozwoju zawodowego. W pierwszej kolejności rozpatrujemy aplikacje
  pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS, aby umożliwić efektywny transfer wiedzy pomiędzy spółkami Grupy Kapitałowej
  LOTOS. Ró wnocześnie, poprzez publikacje ogłoszeń prasowych i internetowych, informacje w mediach, udział w tragach
  pracy itp. prowadzimy rekrutacje zewnętrzne, dzięki którym pozyskujemy nowych pracowników, wzbogacających
  organizację w kwalifikacje niezbędne dla rea lizacji zadań stojących przed Grupą Kapitałową LOTOS. Procesy rekrutacji
  i selekcji kandydatów prowadzimy w sposób transparentny i obiektywny, w oparciu o wysokie standardy etyczne. Grupa
  LOTOS S.A. jako członek Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji w sw oich działaniach posługuje się Kodeksem Dobrych
  Praktyk. Dzięki powyższym działaniom Grupa LOTOS S.A. utrzymała, ceniony przez kandydatów i możliwy
  do wykorzystania w działaniach wizerunkowych, certyfikat „Strefa przyjazne j rekrutacji”. Wdrożyliśmy przewodniki
  „Standardy przeprowadzania procesu rekrutacji i selekcji w Grupie Kapitałowej LOTOS” dla osób odpowiedzialnych
  za koordynowanie procesu doboru kadr oraz kadry kierowniczej zlecającej procesy rekrut acyjne.
  Realizujemy systemową analizę przyczyn odejść pracowników w celu monitorowania i eliminowania ich przyczyn,
  a co za tym idzie obniżenia kosztów rekrutacji i utrzymania w organizacji najbardziej wartościowych pracowników .
  ---------------------
  Grupa LOTOS jest Członkiem Strategicznym Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, co umożliwia w dalszej
  perspektywie dostęp do najnowszej wiedzy branżowej z zakresu HR, najlepszych praktyk i sprawdzonych narzędzi
  poprawiający ch efektywność biznesową organizacji. W 2017 roku przystąpiliśmy do kolejnego badania certyfikacyjnego
  prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami. Wynik badania zdecydował o przedłużeniu
  certyfikatu „HR Najwyższej Jakości” Grupie LOTOS, który otrzymują firmy o najwyższych standardach zarządzania
  kapitałem ludzkim.  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  181
  10.5. Poszanowanie praw człowieka - wpływ na łańcuch wartości
  10.5.1. Opis i wskaźniki efektywności realizowanej polityki poszanowania praw człowieka w Spółce i Grupie
  Grupa Kapitałowa LOTOS prowadzi działalność biznesową w otoczeniu, w którym
  obowiązuje system prawny regulujący kwestie praw człowieka. Utrzymuje relacje
  z kontrahentami, którzy działają legalnie i są zobowiązani do przestrzegania regulacji
  prawnych, w t ym również w zakresie praw człowieka.
  Jako firma świadoma swojego wpływu na otoczenie, której działalność
  jest nierozerwalnie związana z kontrahentami, Grupa Kapitałowa LOTOS chce
  współpracować z partnerami traktujący mi powszechnie akceptowany system
  wartości jako priorytet. Celem tego podejścia jest etyczne funkcjonowanie łańcucha
  dostaw zapewniające, że poszczególne firmy podwykonawcze traktują swoich
  pracowników w godny sposób.
  Grupa Kapitałowa LOTOS dąży do tego, aby wszystkie zapytania ofertowe w ramach procesu wyboru kontrahenta oraz
  umowy zawierane zarówno z nowymi, jak i dotychczasowymi dostawcami zawierały klauzule dotyczące społecznej
  odpowiedzialności (CSR) dotyczące: BHP , zasad i standardów postępowania, etyki, braku konfliktu interesów,
  antykorupcji, ochrony środowiska, przestrzegania praw człowieka, wpływu na społeczeństwo. Stosowanie klauzul
  w umowach podpisywanych przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej LOTOS ma charakter obligatoryjny.
  LOTOS kieruje się filozofią zintegrowanego zarządzania łańcuchem dostaw, tzn. dąży do maksymalizacji zintegrowanych
  efektów ekonomicznych z działalności operacyjnej, jednocześnie w jak największym stopniu uwzględniając oczekiwania
  wszystkich interesariuszy.
  Grupa Kapitałowa LOTOS buduje swoją strategię odpowiedzialności społecznej w obszarze łańcucha dostaw na bazie
  metodologii projektu Corporate Human Rights Benchmark . Służy on zwróceniu uwagi globalnego biznesu na łamanie
  podstawowych prawa człowieka – przez firmy, ich podwykonawców lub dostawców. Jego celem jest też stworzenie
  rankingu globalnych spółek giełdowych i wyróżnienie tych, które najlepiej prowadzą działani a zapobiegające łamaniu
  praw człowieka. Metodologia projektu Corporate Human Rights Benchmark korzysta z uznanych na świecie standardów
  – zasad postępowania biznesu w obszarze praw człowieka wypracowanych przez ONZ . Dodatkowo metodologia
  uwzględnia Cele Zr ównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals, SDGs), czyli 17 kwestii,
  które w szerokich konsultacjach społecznych uznano za najważniejsze dla dalszego rozwoju świata.
  Polityka CSR Grupy Kapitałowej LOTOS odpowia da na wyzwania zdefiniowane w Celach Zrównoważonego Rozwoju
  do 2030 roku ogłoszonych przez ONZ we wrześniu 2015 roku.
  Grupa LOTOS od 2009 roku jest członkiem międzynarodowej organizacji United Nations Global Compact, powołanej
  w 2000 roku z inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ. Spółka przestrzega i stosuje w swej działalności 10 zasad
  UN Global Compact, związanych m.in. z przestrzeganiem praw człowieka, wspieraniem ochrony środowiska,
  czy przeciwdziałaniem korupcji.
  Normy i standardy postępowania, którymi kierują się pracownicy LOTOSU w pracy i w relacjach zawodowych określa
  Kodeks etyki Grupy Kapitałowej LOTOS. Zawarte są w nim zapisy dot. respektowania praw człowieka. Priorytetem jest
  budowanie zaufania między kadrą kierowniczą i pracownikami, a także sprawiedliwe traktowanie wszystkich osób,
  bez względu na zajmowane stanowisko, staż pracy, przynależność do związków zawodowych, wygląd zewnętrzny, wiek,
  płeć, orie ntację seksualną, wyznanie, narodowość czy przekonania polityczne.
  10.5.1. Procedury należytej staranności w obszarze poszanowania praw człowieka
  W spółkach Grupy Kapitałowej LOTOS co roku wyznaczane są cele i zadania ukierunkowane na podniesienie
  bezpieczeństwa pracy, ujednolicenie wdrażanych standardów, wymianę doświadczeń i wiedzy specjalistów z branży
  bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Kluczowym celem jest dla LOTOSU podniesienie świadomości i poziomu
  zaangażowania w poprawę bezpieczeństwa po stronie kad ry kierowniczej i pracowników wszystkich szczebli oraz
  podwykonawców. Bezpieczeństwo w miejscu pracy wiąże się ściśle z poszanowaniem praw człowieka.  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  182
  10.6. Polityka przeciwdziałania korupcji - wpływ na łańcuch wartości
  10.6.1. Opis i wskaźniki efektywności realizowane j polityki przeciwdziałania korupcji w Spółce i Grupie
  Rok 2017 stanowił kontynuację podnoszenia standardów funkcjonujących rozwiązań i mechanizmów ograniczających
  możliwości zaistnienia działań nadużyciowych - w tym korupcyjnych. Powyższe realizowane było w ramach systemu
  przeciwdziałania nadużyciom, którego celem jest ciągłe podwyższanie odporności organizacji na nadużycia, czyli:
  • minimalizowanie możliwości wystąpienia nadużyć,
  • ograniczanie ich szkodliwych skutków,
  • mobilizowanie zasobów przyspieszających powrót organizacji do sytuacji poprzedzającej wystąpien ie zdarzenia
  o takim charakterze.
  Wskaźniki efektywności realizowanej polityki przeciwdziałania nadużyciom (w tym korupcji):
  • Ocena zagrożenia ryzykiem nadużyć – raz na 3 lata na podstawie badania kwestionariuszowego.
  • Ocena skuteczności działań – raz na 3 lata na podstawie badania kwestionariuszowego.
  Powyższe odbyły się ostatni raz w roku 2017 w formie elektronicznej. Z przeprowadzonego badania wynika:
  • wzrost świadomości zagrożeń związanych z ryzykiem nadużyć (w stosunku do poprzedniego badania);
  • postrzega nie działań służących zapobieganiu i wykrywaniu nadużyć jako skuteczne (wzrost postrzegania
  skuteczności w stosunku do poprzedniego badania).
  10.6.2 Procedury należytej staranności w obszarze działań antykorupcyjnych
  Działania realizowane były m.in. popr zez:
  1. Realizowanie Programu Zarządzania Ryzykiem Nadużyć (PZRN) tj. m.in.:
  • prowadzenie działań edukacyjnych (pr ewencja) identyfikacji zagrożeń
  • informowanie o odpowiedzialności za dzia łania i przestępstwa korupcyjne
  • przeprowadzanie postępowań wyjaśniających dotyczących zgłoszonych podejrzeń o wystąpi eniu
  nadużycia (w tym korupcji)
  • bieżące monitorowanie funkcjonowania systemów, procesów i kontroli w obszarach przedsiębiorstwa pod
  kątem id entyfikacji słabości i zagrożeń
  • uszczelnianie systemów poprzez wprowadzan ie mechanizmów ograniczających zagrożenia.
  2. „Politykę Przeciwdziałania Nadużyciom w Grupie Kapitałowej LOTOS” , która określa:
  • jednoznaczne stanowisko Zarządu Grupy LOTOS S.A.: „NIE TOLERUJEMY NADUŻYĆ”
  • proces postępowania z otrzymanym zgłoszeniem pode jrzeni a o wystąpieniu nadużycia
  • kanały zgłaszania podejrzeń nadużycia: telefon, e -mail, formularz internetowy i intranetowy, poczta
  tradycyjna
  3. Zdefiniowanie ryzyka korporacyjnego dot. istotnych nadużyć w tym wszelkich form działań korupcyjnych
  i ustanowienie Karty Zarządzania Ryzykiem, w której został:
  OBOWIĄZUJĄCE
  UREGULOWANIA
  • Polityka przeciwdziałania nadużyciom
  • Karta zarządzania ryzykiem istotnych nadużyć (w tym korup cji)
  • Regulamin Organizacyjny
  • Regulamin pracy
  • Kodeks etyki
  • Zakresy obowiązków
  • Klauzule CSR (w tym antykorupcyjna)
  ODPOWIEDZIALNOŚCI
  • Członkowie Zarządu
  • Kierownictwo
  • Pracownicy
  • Biuro Audytu Wewnętrznego
  • Kancelaria prawna
  KANAŁY ZGŁASZANIA
  • Bezpośredni przełożony/ Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego
  • Formularz zgłoszeniowy (WWW lub Intranet)
  • Dedykowany adres e-mail
  • Dedykowany numer telefoniczny z możliwością nagrania wiadomości
  KOMUNIKACJA
  • Zewnętrzna
  • Raport roczny
  • Raportowanie systemowe
  DZIAŁANIA
  OPERACYJNE
  • Identyfikacja i ocena ryzyka
  • Systemowe rozwiązania kontrolne
  • Prewencja i detekcja
  • Postępowania wyjaśniające
  EDUKACJA
  • Szkolenia
  • Spotkania tematyczne/ profilowane
  • Wzrost świadomości kadry kierowniczej i pracowników
  Najważniejsze elementy składowe systemu przeciwdziałania nadużyciom (w tym korupcji) w Grupie Kapitałowej LOTOS :  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  183
  • określony sposób zarządzania ryzykiem i monitorowania ryzyka
  • wprowadzony plan ograniczania ryzyka i postępowania w przypadku jego materializacji.
  4. Kodeks etyki stanowiący zbiór standa rdów etycznych jakimi należy kierować się w firmie, przedstawiający
  m.in. podejście do ryzyka korupcji i do relacji z otoczeniem.
  5. Rzecznika ds. Etyki , który odpowiada za upowszechnienie wartości i zasad określonych w Kodeksie etyk i.
  6. Przyjęte do stosowania w zapytaniach ofertowych i umowach klauzule CSR (społecznej odpowiedzialności
  biznesu) – w tym klauzula antykorupcyjna.
  Dodatkowe działania w ramach polityki przeciwdziałania nadużyciom (w tym korupcji) wprowadzone w 2017 r.:
  Zmiany organizacyjne i działania odpowiadające na potrzeby organizacji wprowadzone w 2017r . tj.:
  • wyodrębnienie w ramach Biura Audytu Wewnętrznego Zespołu ds. Zarządzania Ryzykiem Nadużyć
  • rozwinięcie działalności operacyjnej Działu Weryfikacji Kontrahentów powstałego w ramach struktury
  organizacyjnej GL SA w IV kwartale 2016 roku
  • rozszerzenie na wszystkie spółki zależne Grupy LOTOS S.A. obowiązku weryfikacji kontrahentów
  zgodnie z zaktualizowaną procedurą, której celem jest m.in. obniżenie ryzyk wystąpienia nadużyć (w tym
  korupcji) w relacja ch biznesowych GKL – kontrahent
  • w spółkach zależnych Grupy LOTOS S.A. w ramach Programu Zarządzania Ryzykiem Nadużyć
  przeprowadzone zostały szkolenia z zakr esu przeciwdziałania nadużyciom
  • w ramach szkoleń dla nowych pracow ników są przekazywane podstawowe informacje dotyczące Polityki
  Przeciwdziałania Nadużyciom oraz odpowiedzialności pracowników w tym zakresie.
  10.7. Opis i rezultaty zarządzania istotnymi ryzykami związanymi z działalnością Spółki/Grupy,
  relacjami z otoczeniem i kontrahentami w opisanych wyżej 5 obszarach
  Grupa Kapitałowa LOTOS jako firma społecznie odpowiedzialna, kierująca się zasadami zrównoważonego rozwoju,
  prowadzi swoją działalność z wysokim zaangażowaniem oraz dbałością o kwestie: pracownicze, społeczne,
  poszanowania praw człowieka, środowisko naturalne oraz prowadzi działania przeciw korupcji. Grupa Kapitałowa
  LOTOS w ramach zarządzania ryzykiem korporacyjnym, identyfikuje w swojej działalności ryzyka ze wspomnianych
  obszarów i realizuje działania mitygują ce w celu ich ograniczenia.
  Istotne ryzyka zostały szczegółowo opisane w tabeli poniżej . Wskazano w nich odniesienia do poszczególnych obszarów
  oddziaływania pozafinansowego: patrz symbole P (pracownicze), S (społeczne), ŚN (środowisko naturalne),
  PK (przeciwdziałanie korupcji), PPC (poszanowanie praw człowieka).
  W celu zapewnienia należytej staranności i ograniczenia istotnych ryzyk Grupa LOTOS S.A. jako spółka giełdowa
  utrzymuje system zapewnienia zgodności (zwany dalej Sy stemem Compliance), który obejmuje wszystkie komórki
  organizacyjne Grupy LOTOS S.A. oraz spółki zależne. Głównymi zadaniami systemu jest zapobieganie i ograniczanie
  ryzyka prawnego jak również zapewnienie zgodności prowadzonej działalności z wymaganiami pr awnymi, regulacjami
  korporacyjnymi, a także normami etycznymi oraz przyjętymi standardami postępowania.
  W 2017 roku nowo utworzony Dział Compliance skupiał się na rozwoju systemu poprzez wdrażanie jednolitych zasad
  w całej Grupie Kapitałowej LOTOS. W ramach compliance tworzone były stopniowo mechanizmy korporacyjne
  i rozwiązania organizacyjne pozwalające na minimalizowanie ryzyka naruszenia prawa i jego konsekwencji.
  Najważniejsze akt ywności obejmowały bieżący monitoring prawny i wdrożenie zmieniających się przepisów, śledzenie
  nowych projektów legislacyjnych oraz koordynowanie procesu zgłaszania stanowiska spółki odnoszącego się do nich.
  Ponadto w komórkach organizacyjnych Grupy LOTOS S.A. oraz spółkach zależnych prowadzona była ocena zgodności
  prowadzonej działalności z wymaganiami prawnymi. Utworzono elektroniczną platformę do wymiany informacji
  i dokumentacji Compliance. Prowadzono również działalność s zkoleniową i edukacyjną skierowaną do pracowników
  Spółki w zakresie istotnych zmian w obowiązujących regulacjach.
  W spółce funkcjonuje system wykrywania nieprawidłowości, który zapewnia osobom zgłaszającym (sygn alistom)
  poufność i anonimość.


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  184
  Tab. 44 . Opis kluczowych ryzyk związanych z zagadnieniami niefinansowymi w Grupie Kapitałowej LOTOS
  Ryzyko małe Ryzyko umiarkowane Ryzyko znaczące
  Ryzyko stabilne Ryzyko z trendem wzrostowym Ryzyko z trendem spadkowym
  OPIS ZAGADNIEŃ NIEFINANSOW YCH: pracownicze przeciwdziałanie korupcji poszanowanie praw człowieka
  społeczne środowisko naturalne
  KATEGORIA SKRÓCONY OPIS
  RYZYKA
  SPOSÓB MITYGACJI /
  POSTĘPOWANIA Z RYZYKIEM
  POTENCJALNE
  NEGATYWNE SKUTKI
  RYZYKA
  POZIOM
  RYZYKA
  TREND
  RYZYKA OPERACYJNE
  1. Ryzyko
  wydobycia
  Ryzyko awarii podczas
  procesu wierceń
  i wydobycia, ograniczenia
  dostępności infrastruktury
  wiertniczej i wydobywczej
  Wdrożenie licznych działań ograniczających i monitorujących
  skuteczności sposobu nadzoru nad ryzykiem w następujących
  obszarach: erupcji niekontrolowanej, awarii otworowej, rozlewu ropy,
  pożarów oraz kolizji morskichm.in. poprzez
  • monitoring parametrów pro cesowych
  • testy sprawności urządzeń
  • stosowanie odpowiednich środków ochrony
  • postępowanie zgodnie z obowiązującymi procedurami
  bezpieczeństwa i realizacji prac
  • Ograniczenie
  produkcji, przerwanie
  ciągłości działania
  • Szkody dla ludzi
  i szkody środowiskowe
  • Pogorszenie reputacji
  • Ograniczenie
  przychodów oraz
  koszty związane
  z rekultywacją,
  skutkujące
  pogorszeniem
  wyników finansowych
  2. Ryzyko geologiczno -
  złożowe i techniczne
  instalacji wgłębnych
  • Wykonywanie bieżących analiz złożowych (aktualizacja modeli
  statyczno -dynamicznych) , wykonywanie bieżących analiz pracy
  odwiertów oraz pracy pomp
  • Wykonywanie działań umożliwiających realizację
  prognozowanego wydobycia
  • Realizacja cyklicznych planów przegl ądów
  • Niewykonanie
  prognozowanego
  wydobycia,
  • Pogorszenie
  przychodów i wyników
  finansowych
  P PP
  C
  S
  PK
  ŚN
  P
  ŚN


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  185
  • Poddawanie urządzeń okresowym inspekcjom przez instytucje
  certyfikujące (PRS, UG, UDT).
  • Prowadzenie optymalnej polityki magazynowej części
  zamiennych oraz realizacja przyjętej polityki remontowej maszyn
  i urządzeń.
  • Podnoszenie kwalifikacji pracowników
  3. Ryzyko BHP
  Wypadki w całym cyklu
  produkcji i łańcuchu
  logistycznym ( w tym
  wypadki drogowe,
  kolejowe podczas
  transportu produktów
  oraz lotnicze przy
  transporcie pracowników
  na platformę)
  • Systematyczne kontrole przestrzegania przepisów BHP
  na stanowiskach pracy
  • Podnoszenie świadomości i zaangażowania pracowników
  w budowaniu kultury bezpieczeństwa pracy poprzez aktywnie
  prowadzone działania
  • Wdrażanie corocznego Planu BHP dla Grupy Kapitałowej
  LOTOS
  • W ramach projektu EFRA m.in. opracowanie "Zasad
  bezpieczeństwa w Projekcie EFRA" w formie książki,
  prowadzenie newslettera, wdrożenie Programu Incentive -
  wyróżniania pracowników za bezpieczną pracę; cotygodniowe
  przeglądy BHP z udziałem Kierownictwa budow y
  • W zakresie wypadków lotniczych:
  o Wysokie wymagania bezpieczeństwa stawiane dla floty
  powietrznej - certyfikaty AOC, E12, dopuszczenie IFR.
  o Stały monitoring warunków pogodowych i odpowiednia
  logistyka przewozów osobowych statkami, celem
  zminimalizowania ryzyka.
  o Nadzór nad warunkami umowy z przewoźnikiem, mający
  zapewnić odpowiednią jakość i bezpieczeństwo transportu.
  • Szkody dla ludzi
  i szkody środowiskowe
  • Pogorszenie reputacji
  i koszty odbudowy
  wizerunku
  • Koszty rekultywacji
  i odszkodowań
  • Przerwanie ciągłości
  działania, ograniczenie
  przychodów i wyników
  finansowych
  4. Ryzyko
  zakupowe
  Współpraca
  z nierzetelnym dostawcą
  uczestniczącym w tzw.
  „karuzeli podatkowej”
  • Szczegółowa weryfikacja kontrahentów
  • Wprowadzenie stosownych zapisów w umowach z kontrahentami
  • Stosowanie zasad należytej staranności
  • Powstanie zobowiązań
  podatkowych VAT
  • Ograniczenie wyników
  finansowych
  RYZYKA REPUTACJI I COMPLIANCE
  5. Ryzyko prawne
  nadużycia rozumiane
  jako
  celowe działanie lub
  zaniechanie działania,
  stanowiące złamanie
  przepisów prawa lub
  • Program Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, który
  obejmuje koordynację działań w zakresie funkcjonowania
  rozwiązań ustanowionych w poszczegó lnych procesach
  biznesowych, służących zapobieganiu i wykrywaniu
  nadużyć, jak również działania skierowane na
  edukowanie organizacji w zakresie zapobiegania
  • Straty finansowe
  dla GKL
  • Utrata reputacji
  P
  ŚN
  S
  PK
  PP
  C
  PP
  C


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  186
  zasad obowiązujących
  w GK GL S.A.,
  w wyniku którego
  dopuszczająca się
  go osoba odnosi
  nieuprawnione
  korzyści lub którego
  rezultatem są
  nieuzasadnione straty
  ponoszone przez firmę
  (w tym działania
  korupcyjne).
  nadużyciom, identyfikację i ocenę ryzyka nadużyć oraz
  formułowanie całościowej oceny poziomu odporn ości
  organizacji na nadużycia.
  • Program Etyczny, który obejmuje swoim zakresem
  funkcjonowanie Kodeksu etyki, Rzecznika ds. etyki
  i Linii etyki, a także działalność szkoleniową.
  6. naruszenia przepisów
  o ochronie danych
  osobowych
  • Wdrożenie standardów wewnętrznych w tym obszarze,
  m.in. w ramach Polityki bezpieczeństwa, procedury o
  zasadach ochrony danych osobowych
  • Realizacja audytów, w tym przy udziale doradcy
  zewnętrznego, weryf ikujących przestrzeganie
  obowiązujących zasad oraz stopień przygotowania
  organizacji do spełnienia nowych wymagań RODO
  • Podnoszenie świadomości pracowników (szkolenia,
  spotkania)
  • Kary finansowe
  • Utrata reputacji
  7. Ryzyko
  środowiskowe
  wyciek ze statku
  przewożącego ropę/
  produkty GKL
  • Korzystanie z usług dostawców realizujących algorytmy
  postępowania wynikające z rezolucji Międzynarodowej
  Organizacji Morskiej (IMO) oraz respektujących
  wymagania konwencji morskich dotyczących
  bezpieczeństwa
  • Za pisy dot. wymagań względem stanu technicznego
  statków w umowach zawieranych z partnerami
  handlowymi oraz dostawcami usług transportu morskiego
  • Współpraca z armatorami będącymi członkami ITOPF
  (International Tanker Owners Pollution Federation Ltd.)
  oraz pos iadających stosowne certyfikaty
  ubezpieczeniowe
  • Uczestnictwo w funduszu International Oil Pollution
  Compensation Fund (IOPCF)
  • Skażenie
  ekologiczne
  • Utrata reputacji
  • Straty finansowe
  z tytułu utraty
  ładunku
  • Ograniczenie
  przychodów
  i wyników
  finansowych
  ŚN
  S


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  187
  8. wyciek ropy na
  platformie
  • Utrzymanie stanu technicznego jednostek morskich
  minimalizujące wystąpienia awarii na platformach
  • Prowadzenie działań w fazie projektowania i prowadzenia
  robót wiertniczych, mających na celu kontrolę ryzyka
  w zakresie przypływów płynu złożowego do otworu
  wiertniczego
  • Przeprowadzanie corocznych ćwiczeń w zakresie
  zwalczania rozlewów ole jowych
  • Odpowiedni dobór sprzętu przeciwrozlewowego
  • Skażenie
  ekologiczne
  • Utrata reputacji
  • Koszty likwidacji
  szkód
  • Przerwanie
  ciągłości działania
  • Ograniczenie
  przychodów
  i wyników
  finansowych
  9. okresowo zwiększona
  emisja zanieczyszczeń
  w procesie
  rafineryjnym
  • Stałe monitorowanie parametrów procesowych
  oraz emisyjnych
  • Utrzymanie wysokich standardów technicznych;
  stosowanie wymogów BAT
  • Realizacja planów zarządzania środowiskowego
  • Utrata reputacji
  • Kary finansowe
  10. Ryzyko
  pracownicze
  brak akceptacji
  pracowników dla
  zmian wdrażanych
  w GKL
  • W przypadku działań restrukturyzacyjnych otwarta
  komunikacja z pracownikami, zakładowymi organizacjami
  związkowymi, radą pracowników dot. planowanych zmian
  • Komunikacja zewnętrzna do mediów dot. planowanych
  działań restrukturyzacyjnych
  • Umożliwianie pracown ikom przekwalifikowanie,
  przeszkolenie do nowych zadań
  • Wsparcie w przypadku zmiany miejsca pracy i relokacji,
  pomoc finansowa
  • Działania outplacementowe, wsparcie w poszukiwaniu
  nowej pracy poza GK LOTOS
  • Bieżące monitorowanie klimatu społecznego
  • Spadek lo jalności
  i motywacji do
  pracy, opóźnienia
  w realizacji
  projektów,
  • Utrata reputacji
  • Ograniczenie
  potencjału rozwoju
  kompetencji
  11. trudności w
  pozyskaniu nowych
  wykwalifikowanych
  pracowników oraz
  utrzymaniu
  kompetentnych
  • Budowa systemu zarządzania wiedzą w celu efektywnego
  przekazywania i dzielenia się wiedzą oraz systemowego
  rozwoju kompetencji pracowników niezbędnych
  do realizacji bieżących i perspektywicznych celów
  biznesowych
  • Program rozwoju kadry menedżerskiej
  • większe nakłady
  na promowanie
  pracodawcy
  i rekrutację oraz
  na programy
  przeciwdziałające
  P


  Spr awozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2017
  188
  i doświadczonych
  pracowników
  • Budowanie angażującego środowiska pracy
  podnoszącego efektywność
  • Tworzenie wewnątrz organizacji przestrzeni dla rozwoju
  i innowacji
  • Budowanie wizerunku dobrego pracodawcy wewnątrz
  i na zewnątrz organizacji
  odejściom
  pracowników
  12. Ryzyko
  społeczne
  protesty społeczne
  w związku z realizacją
  projektów
  inwestycyjnych
  • Utrzymywanie dobrych relacji z interesariuszami.
  Prowadzenie spotkań mających na celu przybliżenie
  tematów realizowanych projektów
  • Prowadzenie otwartej komunikacji nt. bieżące j
  działalności GKL, jak również projektów realizowanych
  przez firmę
  • Dbałość o relacje z mediami branżowymi, lokalnymi,
  ogólnopolskimi oraz zagranicznymi.
  • Kooperacja z nadzorem właścicielskim firmy oraz
  poszczególnymi organami administracji publicznej, cele m
  przeciwdziałania tematom kryzysowym, które mogą
  pojawić się w ramach poszczególnych procedur
  legislacyjnych, wynikających zarówno z regulacji
  krajowych, jak i unijnych.
  • Opóźnienia przy
  realizacji projektów
  rozwojowych
  • Utrata reputacji
  • Ograniczenie
  przych odów
  i wyników
  finansowych
  S
  PP
  C

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Grupa Lotos SA
ISIN:PLLOTOS00025
NIP:5830000960
EKD: 23.20 wytwarzenie produktów rafinacji ropy naftowej
Adres: ul. Elbląska 135 80-718 Gdańsk
Telefon:+48 58 3087111
www:www.lotos.pl
Kalendarium raportów
2020-04-29Raport za I kwartał
2020-08-12Raport półroczny
2020-10-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce GRUPA LOTOS
2020-04-02 09-04-03
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649