Raport.

GRUPA KĘTY SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017 Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Przychody netto ze sprzedaży 1 423 601 1 265 827 335 795 298 024 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 169 019 151 229 39 868 35 605 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 158 820 148 967 37 462 35 073 Zysk (strata) netto 124 992 119 518 29 483 28 139 Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 124 976 119 501 29 479 28 135 Całkowity dochód (strata) netto 126 956 114 042 29 946 26 850 Całkowity dochód (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 126 940 114 025 29 942 26 846 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 120 145 96 812 28 339 22 793 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -98 254 -71 986 -23 176 -16 948 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 28 310 -34 933 6 678 -8 225 Przepływy pieniężne netto, razem 50 201 -10 107 11 841 -2 380 Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 13,11 12,60 3,09 2,97 Rozwodniony zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującejna na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 13,08 12,57 3,09 2,96 POZYCJE BILANSU Aktywa razem 2 715 473 2 499 376 622 586 599 241 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 449 725 1 135 998 332 384 272 363 Zobowiązania długoterminowe 336 147 270 103 77 070 64 759 Zobowiązania krótkoterminowe 1 113 578 865 895 255 314 207 604 Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej 1 265 748 1 363 378 290 203 326 879 Kapitał akcyjny 67 704 67 704 15 523 16 232 Liczba akcji 9 545 447 9 521 700 9 545 447 9 521 700 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 132,60 143,19 30,40 34,33 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 132,36 142,63 30,35 34,20 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 23,94 0,00 5,74 Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSSF POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Przychody netto ze sprzedaży 559 686 512 420 132 017 120 643 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 186 598 232 349 44 014 54 704 Zysk (strata) brutto 181 591 233 069 42 833 54 873 Zysk (strata) netto 175 617 228 703 41 424 53 845 Całkowity dochód (strata) netto 174 962 227 108 41 269 53 470 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 048 8 669 -1 427 2 041 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -58 423 -22 978 -13 781 -5 410 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 77 699 18 675 18 327 4 397 Przepływy pieniężne netto, razem 13 228 4 366 3 120 1 028 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 18,43 24,11 4,35 5,68 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 18,38 24,05 4,34 5,66 POZYCJE BILANSU Aktywa razem 1 359 645 1 081 130 311 731 259 208 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 680 781 352 641 156 085 84 548 Zobowiązania długoterminowe 153 578 59 957 35 211 14 375 Zobowiązania krótkoterminowe 527 203 292 684 120 874 70 173

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik


  GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE
  FINANSOWE ZA 1 PÓŁROCZE 201 8 ROKU ZAKOŃCZON E DNIA 3 0
  CZERWCA 2018 ROKU SPORZĄDZONE WEDŁUG MSR 34

  (w tysiącach złotych)
  KOMISJA NADZORU FINAN SOWEGO
  Skonsolidowany raport półroczny PSr 201 8
  (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U.
  Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność
  wytwórczą, b udowlaną, handlową lub usługową za półrocze roku obrotowego 2018 obejmujące okres
  od 01.01.2018 roku do 30.06.2018 roku, zawierający śródroczne skrócone skonsolidowane
  sprawozdanie finansowe według MSR 34 w walucie polskiej (PLN) oraz śródroczne skrócone
  jednostkowe sprawozdanie finansowe według MSR 34 w walucie polskiej (PLN).
  7 sierpnia 201 8
  (data przekazania)
  GRUPA KĘTY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  KETY Metalowy (met)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
  32-650 Kęty
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Kościuszki 111
  (ulica) (numer)
  33 844 60 00 33 845 30 93
  (telefon) (fax)
  kety@grupakety.com ww w.grupakety.com
  (e-mail) (www)
  549 -000 -14 -68 070614970
  (NIP) (REGON)

  WYBRANE DANE FINANSOWE
  Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF
  POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT,
  CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ
  RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  w tys. zł w tys. EUR
  I półrocze 2018 I półrocze 2017 I półrocze 2018 I półrocze 2017
  Przychody netto ze sprzedaży 1 423 601 1 265 827 335 795 298 024
  Zysk z działalności operacyjnej 169 019 151 229 39 868 35 605
  Zysk pr zed opodatkowaniem 158 820 148 967 37 462 35 073
  Zysk netto 124 992 119 518 29 483 28 139
  Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 124 976 119 501 29 479 28 135
  Całkowity dochód (strata) netto 126 956 114 042 29 946 26 85 0
  Całkowity dochód (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 126 940 114 025 29 942 26 846
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 120 145 96 812 28 339 22 793
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -98 254 -71 986 -23 176 -16 948
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 28 310 -34 933 6 678 -8 225
  Przepływy pieniężne netto, razem 50 201 -10 107 11 841 -2 380
  Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 13,11 12,60 3,09 2,97
  Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 13,08 12,57 3,09 2,96
  POZYCJE BILANSU 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017
  Aktywa razem 2 715 473 2 499 376 622 586 599 241
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 449 725 1 135 998 332 384 272 363
  Zobowiązania długoterminowe 336 147 270 103 77 070 64 759
  Zobowiązania krótkoterminowe 1 113 578 865 895 255 314 207 604
  Kapitał własny akcjonariusz y jednostki dominującej 1 265 748 1 363 378 290 203 326 879
  Kapitał akcyjny 67 704 67 704 15 523 16 232
  Liczba akcji 9 545 447 9 521 700 9 545 447 9 521 700
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 132,60 143,19 30,40 34,33
  Rozwodn iona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 132,36 142,63 30,35 34,20
  Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 23,94 0,00 5,74
  Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSSF
  POZYCJE R ACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  w tys. zł w tys. EUR
  I półrocze 2018 I półrocze 2017 I półrocze 2018 I półrocze 2017
  Przychody netto ze sprzedaży 559 686 512 420 132 017 120 643
  Zysk z działalnośc i operacyjnej 186 598 232 349 44 014 54 704
  Zysk brutto 181 591 233 069 42 833 54 873
  Zysk netto 175 617 228 703 41 424 53 845
  Całkowity dochód netto 174 962 227 108 41 269 53 470
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 048 8 669 -1 427 2 041
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -58 423 -22 978 -13 781 -5 410
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 77 699 18 675 18 327 4 397
  Przepływy pieniężne netto, razem 13 228 4 366 3 120 1 028
  Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 18,43 24,11 4,35 5,68
  Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 18,38 24,05 4,34 5,66
  POZYCJE BILANSU 30.06.201 8 31.12.201 7 30.06.201 8 31.12.201 7
  Aktywa razem 1 359 645 1 081 130 311 7 31 259 208
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 680 781 352 641 156 085 84 548
  Zobowiązania długoterminowe 153 578 59 957 35 211 14 375
  Zobowiązania krótkoterminowe 527 203 292 684 120 874 70 173
  Kapitał własny 678 864 728 489 155 6 46 174 660
  Kapitał akcyjny 67 704 67 704 15 523 16 232
  Liczba akcji 9 545 447 9 521 700 9 545 447 9 521 700
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 71,12 76,51 16,31 18,34
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 70, 99 76,21 16,28 18,27
  Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 23,94 0,00 5,74
  Powyższe dane finansowe za 1 półrocze 201 8 i 201 7 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 3 0.06.201 8r. – 4,3616 PLN/EUR oraz
  na dzień 31.12.201 7r. – 4,1709 PLN/EUR; - pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieni ężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów określonych przez NBP na ostatnie dni miesiąca: 1 półrocze 2018 - 4,2395 PLN/EUR; 1 półrocze 2017
  – 4,2474 PLN/EUR.


  GRUPA KAPITA ŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
  Skonsolidowany raport za okres od 1 stycznia 201 8 do dnia 3 0 czerwca 20 18 roku (w tysiącach złotych)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego stanowią jego integralną część
  1
  I. ŚRÓDROCZNE SKRÓCO NE SKONSOLIDOWANE SP RAWOZDANIE FINANSOWE ................................ ............ 3
  Śródroczny skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat ................................ ................................ ............ 3
  Śródroczne skrócone skon solidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów ................................ ............. 4
  Śródroczny skrócony skonsolidowany bilans ................................ ................................ ................................ ............ 5
  Śródroczne skrócone skonsolidowan e sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym ................................ ........ 7
  Śródroczny skrócony skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych ................................ ....................... 8
  Dodatkowe inf ormacje i objaśnienia ................................ ................................ ................................ ........................ 10
  1. Informacje ogólne ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 10
  2. Skład Grupy ................................ ................................ ................................ ................................ .......................... 10
  3. Podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego .... 12
  4. Istotne zasady (polityka) rachunkowości ................................ ................................ ................................ ......... 12
  5. Obszary szacunków ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 18
  6. Sezonowość działalności ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 18
  7. Informacje dotyczące segmentów działalności ................................ ................................ ............................... 18
  8. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ................................ ................................ ................................ .................... 20
  9. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty ................................ ................................ ................... 20
  10. Podatek dochodowy ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 21
  11. Rzeczowe aktywa trwałe ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 21
  11.1. Kupno i sprzedaż ................................ ................................ ................................ ................................ .... 21
  11.2. Odpisy z tytułu utraty wartości ................................ ................................ ................................ ............. 21
  12. Odpisy aktualizujące wartość firmy ................................ ................................ ................................ .................. 21
  13. Nal eżności krótkoterminowe ................................ ................................ ................................ ............................. 22
  14. Zapasy ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .... 22
  15. Rezerwy i rozliczenia bierne ................................ ................................ ................................ ............................... 22
  16. Oprocentowane kredyty bankowe oraz zobowiązania leasingowe ................................ ............................. 24
  16.1. Kredyty krótkoterminowe: ................................ ................................ ................................ .................... 24
  17. Kapitałowe papiery wartościowe – program akcji pracowniczych ................................ .............................. 25
  18. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania ................................ ......................... 25
  19. Wyjaśnienie przyczyn istotnych zmian w pozycjach przychodów oraz kosztów ................................ ..... 26
  20. Działalność zaniechana ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 26
  21. Połączenia jednos tek gospodarczych i nabycia udziałów mniejszości ................................ ....................... 26
  22. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych ................................ ................................ ................................ .... 27
  23. Cele i zasady zarządzani a ryzykiem finansowym ................................ ................................ ............................ 27
  24. Zarządzanie kapitałem ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 28
  25. Zobowiązania warunkowe ................................ ................................ ................................ ................................ .. 28
  26. Zobowiązania inwestycyjne ................................ ................................ ................................ ................................ 28
  27. Pochodne instrumenty finansowe ................................ ................................ ................................ ..................... 29
  28. Struktura właścicielska i transak cje z kadrą zarządzającą ................................ ................................ .............. 29
  28.1. Struktura właścicielska ................................ ................................ ................................ ........................... 29
  28.2. Transakcje z udziałem Członków Zarządu ................................ ................................ ........................ 29
  28.3. Koszty wynagrodzeń wyższej kadry kierowniczej Grupy ................................ ................................ 29
  28.4. Udziały wyższej kadry kierowniczej w programie akcji pracowniczych ................................ ........ 30
  29. Emisja akcji i podwyższenie kapitału ................................ ................................ ................................ ................ 31
  30. Metody wyceny do wartości godziwej (hierarchia wartości) ................................ ................................ ......... 31
  31. Zysk na jedną akcję ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 32
  32. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym ................................ ................................ ................................ .... 33
  II. ŚRÓDROCZNE SKRÓ CONE JEDNOSTKOWE SPR AWOZDANIE FINANSOWE ................................ ................. 34
  Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat ................................ ................................ ................................ ........ 34
  Śródroczne skrócone sprawozdanie z cał kowitych dochodów ................................ ................................ ........... 35
  Śródroczny skrócony bilans ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 36
  Śródroczny skrócony rachunek przepływów pieniężnych ................................ ................................ .................... 37
  Śródroczne skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym ................................ ................................ .... 38
  Dodatkowe informacje i objaśnienia ................................ ................................ ................................ ........................ 39
  1. Informacje ogólne ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 39
  2. Podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego .......... 39


  GRUPA KAPITA ŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
  Skonsolidowany raport za okres od 1 stycznia 201 8 do dnia 3 0 czerwca 20 18 roku (w tysiącach złotych)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego stanowią jego integralną część
  2
  3. Istotne zasady (polityka) rachunkowości ................................ ................................ ................................ ......... 39
  4. Obszary szacunków ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 45
  5. Sezonowość działalności ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 45
  6. Informacje dotyczące segmentów działalności ................................ ................................ ............................... 45
  7. Informacje o inwestycjach w jednostkach zależnych ................................ ................................ ..................... 45
  8. Zmiany w strukturze organizacyjnej Spółki ................................ ................................ ................................ .... 45
  9. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ................................ ................................ ................................ .................... 46
  10. Dywidendy wypłacon e i zaproponowane do wypłaty ................................ ................................ ................... 46
  11. Podatek dochodowy ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 46
  12. Rzeczowe aktywa trwałe ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 46
  12.1. Kupno i sprzedaż ................................ ................................ ................................ ................................ .... 46
  13. Należności handlowe i pozostałe ................................ ................................ ................................ ...................... 47
  14. Zapasy ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .... 47
  15. Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów ................................ ................................ ................ 47
  16. Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki ................................ ................................ ................................ . 48
  17. Opcje na akcje dla kadry kierowniczej ................................ ................................ ................................ .............. 49
  18. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania ................................ ......................... 49
  19. Wyjaśnienie przyczyn istotnych zmian w pozycjach przychodów oraz kosztów ................................ ..... 49
  20. Pochodne instrumenty finansowe ................................ ................................ ................................ ..................... 50
  21. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym ................................ ................................ ............................ 50
  22. Zarządzanie kapitałem ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 50
  23. Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe ................................ ................................ ............................ 51
  24. Zobowiązania inwestycyjne ................................ ................................ ................................ ................................ 51
  25. Transakcje z podmiotami powiązanymi ................................ ................................ ................................ ........... 52
  25.1. Transakcje z udziałem Członków Zarządu ................................ ................................ ........................ 52
  25.2. Koszty wynagrodzeń wyższej kadry kierowniczej Spółki ................................ ................................ 52
  25.3. Udziały wyższej kadry kierowniczej w programie akcji pracowniczych ................................ ........ 53
  26. Emisja Akcji ................................ ................................ ................................ ................................ .......................... 53
  27. Metody wyceny do wartości godziwej (hierarchia wartości) ................................ ................................ ......... 54
  28. Zysk na jedną akcję ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 54
  29. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym ................................ ................................ ................................ .... 55  GRUPA KAPITA ŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
  Skonsolidowany raport za okres od 1 stycznia 201 8 do dnia 3 0 czerwca 20 18 roku (w tysiącach złotych)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego stanowią jego integralną część
  3
  I. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE S KONSOLIDOWANE SPRAWO ZDANIE FINANSOWE
  ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACH UNEK ZYSKÓW I STRAT


  Nota 3 miesiące
  zakończone
  30.06.2018
  (niebadane)
  6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2018
  (niebadane)
  3 miesiące
  zakończone
  30.06.2 017
  (niebadane)
  6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2017
  (niebadane)
  Przychody operacyjne ogółem, w tym: 750 565 1 426 439 669 133 1 274 329
  Przychody ze sprzedaży

  7

  748 7 61

  1 423 601 664 285 1 265 827
  - w tym do jednostki stowarzyszonej 0 2 0 9
  Pozostałe przychody operacyjne 1 804 2 838 4 848 8 502
  Udział w zyskach netto jednostek wycenianych
  metodą praw własności
  (1 723 ) 668 1 839 1 430
  Zmiana stanu zapasów produktów gotowych oraz
  produkcji niezakończonej
  1 895 15 392 6 655 24 472
  Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 3 056 5 667 4 242 7 797
  Koszty operacyjne ogółem, w tym: (659 322 ) (1 279 147 ) (600 471) (1 156 799)
  Amortyzacja (31 949) (62 522) (29 545) (59 229)
  Materiały, energia oraz wartość sprzedanych
  towarów i materiałów
  (454 586 ) (886 569 ) (413 674) (801 173)
  Usługi obce (57 914) (105 382) (54 201) (94 179)
  Podatki i opłaty (3 83 8) (7 563) (3 549) (7 270)
  Świadczenia pracownicze (103 772) (204 556 ) (92 752) (182 722)
  Pozostałe koszty operacyjne (7 167 ) (12 459 ) (6 750) (12 226)
  Aktualizacja wartości aktywów finansowych MSSF9 (96) (96) 0 0
  Zysk z działalności o peracyjnej 94 471 169 019 81 398 151 229
  Przychody finansowe 239 349 1 286 3 567
  Koszty finansowe (5 204) (10 548 ) (2 925) (5 829)
  Zysk przed opodatkowaniem 89 506 158 820 79 759 148 967
  Podatek dochodowy 10 (17 812 ) (33 828 ) (14 926) (29 449)
  Zysk netto z działalności kontynuowanej 71 694 124 992 64 833 119 518
  Przypadający na akcjonariuszy niekontrolujących 24 16 17 17
  Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 71 670 124 976 64 816 119 501
  Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy
  jednostki dominującej (w zł)
  31
  Podstawowy 7,5 1 13,11 6,83 12,60
  Rozwodniony 7,5 0 13,08 6,81 12,57


  GRUPA KAPITA ŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
  Skonsolidowany raport za okres od 1 stycznia 201 8 do dnia 3 0 czerwca 20 18 roku (w tysiącach złotych)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego stanowią jego integralną część
  4
  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE
  Z CAŁKOWITYCH DOCHOD ÓW

  *Wszystkie składniki innych całkowitych dochodów zostaną po spełnieniu określonych warunków
  w następnych okresach przeklasyfikowane na zyski lub stra ty  3 miesiące
  zakończo ne
  30.06.2018
  (niebadane)
  6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2018
  (niebadane)
  3 miesiące
  zakończone
  30.06.2017
  (niebadane)
  6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2017
  (niebadane)
  Zysk netto za okres 71 694 124 992 64 833 119 518
  Inne całkowite dochody*: 12 827 1 964 (8 590) (5 476)
  Różnice kursowe z przeliczenia jednostek powiązanych 3 088 4 337 (201) (3 276)
  Wycena instrumentów zabezpieczających przepływy
  pieniężne 11 311 (3 347) (8 359) (1 256)
  Wynik zabezpieczeń przepływów pieniężnych 554 336 (2 030) (1 597)
  Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych
  dochodów, które odniesione będą na rachunek wyników (2 126 ) 638 2 000 653
  Całkowity dochód za okres: 84 52 1 126 956 56 243 114 042
  Przypadający na akcjonariuszy niekontrolujących 24 16 17 17
  Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 84 49 7 126 940 56 226 114 025


  GRUPA KAPITA ŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
  Skonsolidowany raport za okres od 1 stycznia 201 8 do dnia 3 0 czerwca 20 18 roku (w tysiącach złotych)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  stanowią jego integralną część
  5
  ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY BILAN S

  AKTYWA Nota
  30.06.2018
  (nie badane)

  31.12.2017
  (badane)
  I. Aktywa trwałe 1 459 155 1 438 840
  Rzeczowy majątek trwały 1 222 917 1 201 266
  Wartości niematerialne 43 030 45 722
  Warto ść firmy 19 922 19 819
  Nieruchomości inwestycyjne 3 549 4 483
  Pozostałe inwestycje 4 311 5 634
  Należności długoterminowe 2 407 1 457
  Przedpłaty na zakup środków trwałych 48 930 39 082
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 114 089 121 377
  II. Aktywa obrotowe 1 256 318 1 060 536
  Zapasy 14 497 298 457 825
  Należności z tytułu podatku dochodowego 2 087 1 215
  Należności handlowe i pozostałe 13 622 720 513 010
  =nwestycje krótkoterminowe 105 121
  Pochodne instrumen ty finansowe 27 4 995 9 453
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 8 129 113 78 912
  Aktywa razem 2 715 473 2 499 376
  GRUPA KAPITA ŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
  Skonsolidowany raport za okres od 1 stycznia 201 8 do dnia 3 0 czerwca 20 18 roku (w tysiącach złotych)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  stanowią jego integralną część
  6

  ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY BILANS (cd.)

  PASYWA Nota 30.06.2018
  (nie badane)
  31.12.2017
  (badane)
  I. Kapitał wł asny 1 265 748 1 363 378
  Kapitał akcyjny 67 704 67 704
  Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej 31 179 31 179
  Kapitał z emisji akcji niezarejestrowanych 2 781 0
  Kapitał z emisji opcji dla kadry kierowniczej 23 146 21 992
  Wynik na trans akcjach zabezpieczających przepływy
  pieniężne
  996 546
  Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów
  zabezpieczających
  2 580 5 403
  Kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych 3 314 3 314
  Zyski zatrzymane 1 162 896 1 266 441
  Różnice kursowe z przelic zenia jednostek zagranicznych (29 425 ) (33 762)
  Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki
  dominującej
  1 265 171 1 362 817
  Kapitały udziałowców niekontrolujących 577 561
  II. Zobowiązania długoterminowe 336 147 270 103
  Zobowiązania z tytułu kredytów i leasingu finansowego 16 240 949 179 374
  Zobowiązania pozostałe 1 651 1 651
  Rezerwy 15 499 499
  Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 15 11 039 10 737
  Przychody przyszłych okresów 39 199 34 669
  Rezerwa z tytułu odroczon ego podatku dochodowego 42 810 43 173
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 113 578 865 895
  Zobowiązania z tytułu kredytów i leasingu finansowego 16 469 214 490 065
  Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 11 018 18 006
  Zobowiązania handlowe i pozostałe 18 600 573 319 323
  Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe bierne 15 28 928 33 857
  Pochodne instrumenty finansowe 27 1 785 2 782
  Przychody przyszłych okresów 2 060 1 862
  Pasywa razem 2 715 473 2 499 376

  GRUPA KAPITA ŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
  Skonsolidowany raport za okres od 1 stycznia 201 8 do dnia 3 0 czerwca 20 18 roku (w tysiącach złotych)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  stanowią jego integralną część
  7
  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRA WOZDANIE ZE ZMIAN W
  KAPITALE WŁASNYM
  Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej

  Kapitał zakładowy

  Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej

  Kapitał z emisji akcji niezarejestrowany

  Kapitał z emisji opc
  ji dla kadry zarządzającej

  Wynik na transakcjach zabezpieczających przepływy pieniężn
  e
  Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających

  Kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych

  Zyski zatrzymane

  Różnice kursowe z przeliczenia jednostek pod
  porządkowanych

  Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej

  Kapitał własny udziałowców niekontrolujących

  Kapitał własny razem

  Kapitał własny na dzień 1 stycznia
  201 8 (badane) 67 704 31 179 0 21 992 546 5 403 3 314 1 266 441 (33 762) 1 362 817 561 1 363 378
  Całkowite dochody za okres: 0 0 0 0 450 (2 823 ) 0 124 976 4 337 126 940 16 126 956
  Zysk netto za okres 0 0 0 0 0 0 0 124 976 0 124 976 16 124 992
  Pozostałe całkowite dochody 0 0 0 0 450 (2 823 ) 0 0 4 337 1 964 0 1 964
  Wycena opcji menadżerskiej 0 0 0 1 154 0 0 0 0 0 1 154 0 1 154
  Wypłata dywidendy 0 0 0 0 0 0 0 (228 521 ) 0 (228 521) 0 (228 521)
  Emisja akcji 0 0 2 781 0 0 0 0 0 0 2 781 0 2 781
  Kapitał własny na dzień 3 0 czerwca
  201 8 (niebadane) 67 704 31 179 2 781 23 146 996 2 580 3 314 1 162 896 (29 425 ) 1 265 171 577 1 265 748
  Rok ubiegły
  Kapitał własny na dzień 1 stycznia
  201 7 (badane)
  67 534 23 385 2 890 18 592 337 2 509 3 787 1 313 762 (27 435) 1 405 361 0 1 405 361
  Całkowite dochody za okres: 0 0 0 0 385 (2 585) 0 119 501 (3 276) 114 025 17 114 042
  Zysk netto za okres 0 0 0 0 0 0 0 119 501 0 119 501 17 119 518
  Pozostałe całkowite dochody 0 0 0 0 385 (2 585) 0 0 (3 276) (5 476) 0 (5 476)
  Wycena opcji menadżerskiej 0 0 0 1 712 0 0 0 0 0 1 712 0 1 712
  Wypłata dywidendy 0 0 0 0 0 0 0 (284 699) 0 (284 699) 0 (284 699)
  Emisja akcji 91 4 158 (2 890) 0 0 0 0 0 0 1 359 0 1 359
  Sprz edaż udziałów 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286 286
  Kapitał własny na dzień 30 czerwca
  2017 (niebadane)
  67 625 27 543 0 20 304 722 (76) 3 787 1 148 564 (30 711) 1 237 758 303 1 238 061

  GRUPA KAPITA ŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
  Skonsolidowany raport za okres od 1 stycznia 201 8 do dnia 3 0 czerwca 20 18 roku (w tysiącach złotych)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  stanowią jego integralną część
  8


  ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHU NEK PRZEPŁYWÓW
  PIENIĘ ŻNYCH
  6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2018
  (niebadane)
  6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2017
  (niebadane)
  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  Zysk przed opodatkowaniem 158 820 148 967
  Korekty: 79 102 60 053
  Udział w zyskach netto jed nostek wycenianych metodą praw własności (668 ) (1 430)
  Amortyzacja 62 522 59 229
  Utworzenie / (odwrócenie) odpisów aktualizujących 0 (40)
  Zyski z tytułu różnic kursowych netto 5 216 (4 126)
  Zysk z tytułu pochodnych instrumentów finansowych 0 35
  (Zysk) / strata z tytułu sprzedaży środków trwałych (91) (227)
  Odsetki i udziały w zyskach 9 462 4 240
  Wpływy/(wydatki) z zabezpieczeń odniesione na kapitał własny 450 404
  Koszty opcji dla kadry kierowniczej 1 15 4 1 712
  Zysk na okazjonal nym nabyciu 0 (58)
  Pozostałe pozycje netto 1 057 314
  Przepływy z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego 23 7 922 209 020
  Zmiana stanu zapasów (39 473 ) (35 625)
  Zmiana stanu należności netto (110 654 ) (116 214)
  Zmiana stan u zobowiązań krótkoterminowych za wyjątkiem kredytów 66 586 80 249
  Zmiana stanu rezerw (4 627 ) (11 482)
  Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 4 728 (1 112)
  Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej 154 482 124 836
  Pod atek zapłacony (34 337 ) (28 024)
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 120 145 96 812
  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  (+) Wpływy: 625 656
  Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 638 639
  Spłacone pożyczki 0 17
  Odsetki otrzymane (13) 0
  (-) Wydatki: (98 879 ) (72 642)
  Zakup wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (98 879) (71 667)
  Udzielone pożyczki 0 (24)
  Nabycie inwestycji w jednostkach zależnych 0 (951)
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (98 254) (71 986)


  GRUPA KAPITA ŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
  Skonsolidowany raport za okres od 1 stycznia 201 8 do dnia 3 0 czerwca 20 18 roku (w tysiącach złotych)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  stanowią jego integralną część
  9
  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  (+) Wpływy: 214 301 118 132
  Wpływy netto z emisji akcji 2 781 1 359
  Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek 211 520 116 773
  (-) Wydatki: (185 991) (153 065)
  Spłaty kredytów i pożyczek (177 772) (147 457)
  Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (678) (906)
  Odsetki (7 541) (4 702)
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej 28 310 (34 933)
  Przepływy pieniężne netto, razem: 50 201 (10 107)
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 78 912 74 942
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 129 113 64 835

  GRUPA KAPITA ŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
  Skonsolidowany raport za okres od 1 stycznia 201 8 do dnia 3 0 czerwca 20 18 roku (w tysiącach złotych)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  stanowią jego integralną część
  10
  DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
  1. Informacje ogólne
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kęty S.A. obejmuje okres
  = półrocza zakończony dnia 30.06.2018r. oraz zawiera dane porównawcze za okres = półrocza zakończony dnia
  30.06 .2017r . oraz na dzień 31.12.2017r. Sprawozdanie to zawiera również dane za okres == kwartału roku 2018
  oraz == kwartału roku 2017 . Powyższe dane nie były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta. Biegły
  rewident dokonał przeglądu danych za okres = półr ocza 201 8. Raport z przeglądu stanowi załącznik do niniejszego
  sprawozdania.
  Grupa Kapitałowa Grupa Kęty S.A. („Grupa ”) składa się z jednostki dominującej, którą jest Grupa Kęty S.A .
  („jednostka dominująca”, „Spółka”) i jej spółek zależnych (patrz Nota 2).
  Grupa Kęty S.A jest spółką zarejestrowaną w Polsce, z siedzibą w Kętach przy ul. Kościuszki 111 , wpisaną do
  Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000121845 , posługującą się numerem identyfikacji podatkowej
  NIP 549 -000 -14 -68 oraz posiada numer statyst yczny REGON: 070614970 . Grupa Kęty S.A. zarejestrowana jest
  również w b azie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami pod nume rem BDO
  000007710
  Hednostka dominująca jest notowana pod numerem ISIN PLKETY000011 na Giełdzie Papierów Warto ściowych
  w Warszawie oraz sklasyfikowana w sektorze metalowym .
  Czas trwania jednostki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony.
  Podstawowym przedmiotem działalności Grupy jest działalność produkcyjna, handlowa i usługowa
  w zakresie: przetwórstwa aluminium i jego stopów, oraz produkcji i sprzedaży systemów aluminiowych dla
  budownictwa wraz z działalnością w zakresie ich montażu , a także wytwarzania materiałów na opakowania
  z tworzyw sztucznych i papieru, w tym po średnictwo handlowe, zaopatrzeniowe i marketingowe oraz inne.
  2. Skład Grupy
  W skład Grupy wchodzi Grupa Kęty S.A. oraz następujące spółki zależne:


  GRUPA KAPITA ŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
  Skonsolidowany raport za okres od 1 stycznia 201 8 do dnia 3 0 czerwca 20 18 roku (w tysiącach złotych)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  stanowią jego integralną część
  11
  Na dzień bilansowy oraz na poprzedni dzień bilansowy roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadany przez
  Grupę w podmiotach zależnych jest równy udziałowi Grupy w kapitałach tych jednostek.
  Nazwa spółki Siedziba Przedmiot działalności
  podstawowej
  Nazwa podmiotu
  dominującego
  Udziały w kapitale
  podsta wowym na
  dzień
  30-06-201 8
  Udziały w kapitale
  podstawowym na
  dzień
  31-12-201 7
  Data
  objęcia
  kontroli
  Segment
  Sprawozdawczy
  Alupol Packaging S.A. Tychy,
  Polska
  Działalność produkcyjna
  i handlowa w zakresie
  opakowań z tworzyw
  sztucznych
  Grupa Kęty S.A. 100,0 0 % 100,00 % 04/1998 SOG
  Aluprof S.A.

  Bielsko -
  Biała, Polska
  Produkcja stolarki
  budowlanej
  Grupa Kęty S.A. 100,00 % 100,00 % 06/1998

  SSA
  Dekret Centrum Rachunkowe
  Sp. z o.o.
  Kęty, Polska Usługowe prowadzenie
  ksiąg rachunkowych
  Grupa Kęty S.A. 100,00 % 100,00 % 09/1999 Inne
  Alu Trans System Sp. z o.o. Wrocław,
  Polska
  Działalność produkcyjna Grupa Kęty S.A. 100,00 % 100,00 % 04/2000 Inne
  Aluprof Hungary Kft Dunakeszi,
  Węgry
  Działalność handlowo -
  usługowa
  Aluprof S.A.. 100,00 % 100,00 % 07/2000 SSA
  Alup ol LLC Borodianka,
  Ukraina
  Działalność produkcyjna
  w zakresie profili
  aluminiowych
  Aluform
  Sp. z o.o.
  100,00 % 100,00 % 12/2004 SSW
  Aluprof Deutschland GmbH Schwanewede,
  Niemcy
  Sprzedaż systemów
  aluminiowych
  Aluprof S.A. 100,00% 100,00% 02/2005 SSA
  Aluprof System Romania s.r.l. Bukareszt,
  Rumunia
  Sprzedaż systemów
  aluminiowych
  Aluprof S.A. 100,00% 100,00% 05/2005 SSA
  Aluprof System Czech s.r.o. Ostrawa,
  Czechy
  Sprzedaż stolarki
  okienno -drzwiowej z
  aluminium i PCV
  Aluprof S.A. 100,00% 100,00% 05/2005 SSA
  Aluprof UK Ltd. Altrincham,
  Wielka
  Brytania
  Sprzedaż systemów
  aluminiowych
  Aluprof S.A. 100,00% 100,00% 05/2006 SSA
  ROMB S.A.

  Złotów,
  Polska
  Działalność
  produkcyjno - usługowa
  Aluprof S.A. 100,00% 100,00% 04/2007 SSA
  Alupol Packaging Kęty
  Sp. z o. o.
  Kęty, Polska Działalność
  produkcyjno - handlowa
  Alupol Packaging
  S.A.
  100,00% 100,00% 05/2009 SOG
  Aluform Sp. z o.o. Tychy,
  Polska
  Działalność
  produkcyjno - handlowa
  Grupa Kęty S.A. 100,00% 100,00% 06/2009 SWW
  Aluprof System Ukraina Kijów,
  Ukraina
  Działalność handlowa –
  sprzedaż systemów
  aluminiowych
  Aluprof S.A. 100,00% 100,00% 11/2009 SSA
  Aluprof Serwis Sp. z o.o. Bielsko -
  Biała, Polska
  Badania naukowe i
  prace rozwojowe
  Aluprof S.A. 100,00% 100,00% 1/2012 SSA
  Grupa Kety Italia s.r.l. Mediolan,
  Wło chy
  Pośrednictwo handlowe Grupa Kęty S.A. 100,00% 100,00% 5/2014 SWW
  Marius Hansen Facader A/S Viborg,
  Dania
  Produkcja i montaż
  stolarki budowlanej
  Aluprof S.A. 100,00% 100,00% 6/2014 SSA
  Aluprof System USA, Inc Wilmington,
  USA
  Dystrybucja systemów
  alum niowych dla
  budownictwa
  Aluprof S.A. 100,00% 100,00% 7/2014 SSA
  Alupol Films Sp. z o.o. Oświęcim,
  Polska
  Działalność
  produkcyjno - handlowa
  Alupol Packaging
  Kęty Sp z o. o.
  100,00% 100,00% 12/2014 SOG
  Aluprof Belgium N.V. Dendermonde,
  Belgia
  Sprzedaż sys temów
  aluminiowych
  Aluprof S.A. 100,00% 100,00% 6/2015 SSA
  Aluminium Kety Emmi d.o.o. Slovenska
  Bistrica,
  Słowenia
  Obróbka profili
  aluminiowych
  Aluform
  Sp. z o.o.
  100,00% 100,00% 6/2016 SWW
  Aluminium Kety Deutschland
  GmbH
  Dortmund,
  Niemcy
  Działalność ha ndlowa
  i marketingowa
  Aluform
  Sp. z o.o.
  100,00% 100,00% 6/2016 SWW
  Aluprof Netherlands B.V. Rotterdam,
  Holandia
  Sprzedaż systemów
  aluminiowych
  Aluprof S.A. 55,00% 55,00% 4/2017 SSA
  Aluminium Kety CSE s.r.l. Ostrawa,
  Czechy
  Działalność handlowa i
  marke tingowa
  Aluform
  Sp. z o.o.
  100,00% 100,00% 7/2017 SWW


  GRUPA KAPITA ŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
  Skonsolidowany raport za okres od 1 stycznia 201 8 do dnia 3 0 czerwca 20 18 roku (w tysiącach złotych)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  stanowią jego integralną część
  12
  3. Podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego
  Niniejsze śródroczne skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie
  z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 „Śródroczna Sprawozdawczość Fi nansowa”
  zatw ierdzonym przez UE („MSR 34”).
  Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych („PLN”),
  a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach PLN .
  Niniejsze śródroczne skróco ne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
  kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości.
  Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwi erdzone do publikacji
  7 sierpnia 201 8 roku.
  Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności
  wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki Grupy.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane s prawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień
  wymaganych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze
  skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy z a rok zakończony 31 grudnia 20 17 roku , które z ostało
  zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 16 marca 2018 roku.
  Zarząd Grupy Kęty S.A. oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze śródroczne skrócone
  skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodni e z obowiązującymi
  Grupę zasadami rachunkowości, odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową
  i finansową oraz wynik finansowy Grupy.
  4. Istotne zasady (polityka) rachunkowości
  Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporząd zenia niniejszego śródrocznego skróconego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok zakończony 31 grudnia 201 7 r., z wyłączeniem zasad
  rac hunkowości i wyceny wynikających z zastosowania MSSF 9 i MSSF 15 przedstawionych poniżej.

  Wpływ nowych i zmienionych standardów:
  Wpływ nowych i zmienionych standardów i interpretacji:
  Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zatwierdziła do stosowa nia po dniu 1 stycznia 2018 r.
  nowe standardy:
  -MSSF 9 „=nstrumenty finansowe”, który zastąpił MSR 39 „=nstrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”,
  -MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” oraz Zmiany do MSSF 15 wyjaśniające niektóre wymagania standardu,
  który zastąpił standardy MSR 11 i 18 oraz interpretacje: K=MSF 13, 15 i 18 oraz SK= 31.

  Wpływ zastosowania powyższych standardów na politykę rachunkowości Grupy Kapitałowej oraz na
  skonsolidowane sprawozdanie finansowe :
  MSSF 9 Instrumenty finansowe
  W ra mach wdrożenia MSSF 9 Grupa dokonała kompleksowej analizy wpływu zastosowania standardu na
  skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Wyniki analizy zostały przedstawione w skonsolidowanym
  sprawozdaniu finansowym Grupy Kęty S.A. za rok 2017.
  Grupa nie dokona ła wcześniejszego wdrożenia MSSF 9 i zastosowała wymogi MSSF 9 retrospektywnie dla
  okresów rozpoczynających się po 1 stycznia 2018 r. Zgodnie z dopuszczoną przez standard możliwością, Grupa
  zrezygnowała z przekształcenia danych porównawczych. Zmiany wyceny aktywów i zobowiązań finansowych, na
  dzień pierwszego zastosowania standardu nie były istotne . Wdrożenie MSSF 9 wpłynęło na zmianę polityki
  rachunkowości w zakresie ujmowania, klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych, wyceny zobowiązań
  finansowych oraz s traty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych.
  Wybrana polityka rachunkowości
  Wycena aktywów i zobowiązań finansowych
  Od 1 stycznia 2018 r. Grupa kwalifikuje aktywa finansowe do następujących kategorii:


  GRUPA KAPITA ŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
  Skonsolidowany raport za okres od 1 stycznia 201 8 do dnia 3 0 czerwca 20 18 roku (w tysiącach złotych)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  stanowią jego integralną część
  13
  - wyceniane w zamortyzowanym koszcie,
  - wyc eniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody,
  - wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
  - instrumenty pochodne zabezpieczające.
  Klasyfikacji dokonuje się na moment początkowego ujęcia aktywów. Klasyfikacja dłużnych aktywów f inansowych
  zależy od modelu biznesowego zarządzania aktywami finansowymi oraz od charakterystyki umownych
  przepływów pieniężnych (test SPP=) dla danego składnika aktywów finansowych.
  Do kategorii aktywów wycenianych w zamortyzowanym koszcie Grupa klasyfik uje należności z tytułu dostaw
  i usług (za wyjątkiem należności sprzedanych w ramach zawartych umów faktoringowych oraz należności
  handlowych zawierających formułę cenową tj. dla których ostatecznie cena zostanie ustalona po dniu kończącym
  okre s sprawozdawczy), pożyczki udzielone, które zdały test SPP=, pozostałe należności oraz środki pieniężne i ich
  ekwiwalenty.
  Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu
  przy zastosowaniu metody efektywn ej stopy procentowej, z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości.
  Należności z tytułu dostaw i usług o terminie zapadalności poniżej 12 miesięcy od dnia powstania (tj.
  niezawierające elementu finansowania) i nieprzekazane do faktoringu, nie podlegaj ą dyskontowaniu i są
  wyceniane w wartości nominalnej. W przypadku aktywów finansowych zakupionych lub powstałych, dotkniętych
  utratą wartości na moment początkowego ujęcia (tzw. POC=), aktywa te wycenia się w wysokości
  zamortyzowanego kosztu przy zastosowa niu efektywnej stopy procentowej skorygowanej o ryzyko kredytowe.
  Do kategorii aktywów wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody kwalifikuje się:
  1. składnik dłużnych aktywów finansowych jeśli spełnione są poniższe warunki:
  - jes t on utrzymywany w modelu biznesowym, którego celem jest zarówno uzyskanie umownych przepływów
  pieniężnych z tytułu posiadanych aktywów finansowych, jak i z tytułu sprzedaży aktywów finansowych, oraz
  - warunki umowne dają prawo do otrzymania w określonych datach przepływów pieniężnych stanowiących
  wyłącznie kapitał i odsetki od kapitału (tzn. zdał test SPP=),
  2. instrument kapitałowy, co do którego na moment początkowego ujęcia dokonano nieodwracalnego wyboru
  klasyfikacji do tej kategorii. Opcja wyboru wa rtości godziwej przez pozostałe całkowite dochody nie jest dostępna
  dla instrumentów przeznaczonych do obrotu.

  Zyski i straty, zarówno z wyceny jak i realizacji, powstające na tych aktywach ujmuje się w pozostałych
  całkowitych dochodach, za wyjątkiem prz ychodów z tytułu otrzymanych dywidend.
  Do kategorii aktywów wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy Grupa kwalifikuje należności
  handlowe przekazywane do faktoringu, należności handlowe oparte o formułę cenową , pożyczki udzielone, które
  nie zdały testu umownych przepływów pieniężnych oraz instrumenty pochodne będące aktywami, o ile nie
  zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające.
  Zyski i straty na składniku aktywów finansowych zaliczonym do wycenianych w wartości godziwej przez wynik
  finansowy ujmuje się w wyniku finansowym w okresie, w którym powstały (w tym przychody z tytułu odsetek
  oraz dywidend).
  Do instrumentów finansowych zabezpieczających klasyfikuje się aktywa i zobowiązania finansowe stanowiące
  instrumenty pochodne wyznaczo ne i spełniające wymogi rachunkowości zabezpieczeń, wyceniane w wartości
  godziwej uwzględniającej wszystkie komponenty dotyczące ryzyka rynkowego i ryzyka kredytowego.
  Od 1 stycznia 2018 r. Grupa klasyfikuje zobowiązania finansowe do kategorii:
  - wycenia nych w zamortyzowanym koszcie,
  - wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy,
  - instrumenty finansowe zabezpieczające.
  Do zobowiązań wycenianych w zamortyzowanym koszcie kwalifikuje się zobowiązania inne niż zobowiązania
  wyceniane w wartości g odziwej przez wynik finansowy (m.in. zobowiązania z tytułu dostaw i usług, kredyty
  i pożyczki), za wyjątkiem:
  - zobowiązań finansowych, które powstają w sytuacji transferu aktywów finansowych, który nie kwalifikuje się
  do zaprzestania ujm owania,
  - umów gwarancji finansowych, które wycenia się w wyższej z następujących kwot:
  - wartości odpisu na oczekiwane straty kredytowe ustalonego zgodnie z MSSF 9
  - wartości początkowo ujętej (tj. w wartości godziwej powiększonej o koszty transakcji, które mogą być
  bezpośrednio przypisane do składnika zobowiązań finansowych), pomniejszonych o skumulowaną kwotę
  dochodów ujmowanych zgodnie z zasadami MSSF 15 Przychody z tytułu umów z klientami.


  GRUPA KAPITA ŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
  Skonsolidowany raport za okres od 1 stycznia 201 8 do dnia 3 0 czerwca 20 18 roku (w tysiącach złotych)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  stanowią jego integralną część
  14
  Do zobowiązań wycenianych w wartości godziwej przez wynik f inansowy klasyfikuje się zobowiązania z tytułu
  instrumentów pochodnych niewyznaczone dla celów rachunkowości zabezpieczeń.
  Utrata wartości aktywów finansowych
  MSSF 9 wprowadza nowe podejście do szacowania strat w odniesieniu do aktywów finansowych wyceni anych
  wg zamortyzowanego kosztu. Podejście to bazuje na wyznaczaniu strat oczekiwanych, niezależnie od tego czy
  przesłanki wystąpiły czy nie.
  Grupa stosuje następujące modele wyznaczania odpisów z tytułu utraty wartości:
  - model ogólny (podstawowy),
  - model uproszczony.
  W modelu ogólnym Grupa monitoruje zmiany poziomu ryzyka kredytowego związanego z danym składnikiem
  aktywów finansowych oraz klasyfikuje aktywa finansowe do jednego z trzech etapów wyznaczania odpisów
  z tytułu utraty wartości :
  Etap 1 – salda, dla których nie nastąpiło znaczące zwiększenie ryzyka kredytowego od momentu początkowego
  ujęcia i dla których ustala się oczekiwaną utratę wartości w oparciu o prawdopodobieństwo niespłacalności
  w ciągu 12 miesięcy,
  Etap 2 – salda dla których nastąpił znaczący wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia i dla
  których ustala się oczekiwaną utratę wartości w oparciu o prawdopodobieństwo niewypłacalności w ciągu całego
  okresu kredytowania,
  Etap 3 – salda z utratą wartości.
  W modelu uproszczonym Grupa nie monitoruje zmian poziomu ryzyka kredytowego w trakcie życia instrumentu,
  szacuje oczekiwaną stratę kredytową w horyzoncie do terminu zapadalności instrumentu.
  Do celów oszacowania oczekiwanej straty kredytowej Gr upa wykorzystuje:
  - w modelu ogólnym – poziomy prawdopodobieństwa niewypłacalności, implikowane z rynkowych kwotowań
  kredytowych instrumentów pochodnych, dla podmiotów o danym ratingu i z danego sektora,
  - w modelu uproszczonym – historyczne poziomy spła calności należności od kontrahentów.
  Za zdarzenie niewypłacalności Grupa uznaje brak wywiązania się z e zobowiązania przez kontrahenta po upływie
  90 dni od dnia wymagalności należności.
  Grupa uwzględnia informacje dotyczące przyszłości w stosowanych param etrach modelu szacowania strat
  oczekiwanych, poprzez korektę bazowych współczynników prawdopodobieństwa niewypłacalności (dla
  należności) lub poprzez kalkulację parametrów prawdopodobieństwa niewypłacalności w oparciu o bieżące
  kwotowania rynkowe (dla pozo stałych aktywów finansowych).
  Grupa stosuje model uproszczony kalkulacji odpisów z tytułu utraty wartości dla należności z tytułu dostaw
  i usług.
  Model ogólny stosuje się dla pozostałych typów aktywów finansowych, w tym dla dłużnych aktyw ów finansowych
  wycenianych do wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody.
  Straty z tytułu utraty wartości dla dłużnych instrumentów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie
  (na moment początkowego ujęcia oraz skalkulowane na każdy kolejny dzień kończący okres sprawozdawczy)
  ujmuje się w pozostałych kosztach operacyjnych. Zyski (odwrócenie odpisu) z tytułu zmniejszenia wartości
  oczekiwanej utraty wartości ujmuje się w pozostałych przychodach operacyjnych.
  Dla zakupionych i powstałych aktyw ów finansowych dotkniętych utratą wartości ze wzglądu na ryzyko kredytowe
  na moment początkowego ujęcia (POC=) korzystne zmiany oczekiwanych strat kredytowych ujmuje się jako zysk
  z tytułu utraty wartości w pozostałych przychodach operacyjnych.
  Straty z t ytułu utraty wartości dla dłużnych instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez
  pozostałe całkowite dochody ujmuje się w pozostałych kosztach operacyjnych w korespondencji z pozostałymi
  całkowitymi dochodami. Zyski (odwrócenie odpisu) z t ytułu zmniejszenia wartości oczekiwanej straty kredytowej
  ujmuje się w pozostałych przychodach operacyjnych.

  Rachunkowość zabezpieczeń
  W grupie instrumentów zabezpieczających wyróżnia się instrumenty zabezpieczające wartość godziwą,
  instrumenty zabezpie czające przyszłe przepływy środków pieniężnych oraz instrumenty zabezpieczające udziały
  w aktywach netto podmiotów zagranicznych.
  Grupa nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej ani zabezpieczeń udziałów w aktywach netto
  podmiotów zagranicz nych. =nstrumenty zabezpieczające wyznacza się, jako zabezpieczające przyszłe przepływy
  środków pieniężnych.
  =nstrument pochodny zabezpieczający przepływy środków pieniężnych, to taki instrument pochodny, który:


  GRUPA KAPITA ŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
  Skonsolidowany raport za okres od 1 stycznia 201 8 do dnia 3 0 czerwca 20 18 roku (w tysiącach złotych)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  stanowią jego integralną część
  15
  -służy ograniczeniu zmienności przepływu ś rodków pieniężnych i można go przypisać konkretnemu rodzajowi
  ryzyka związanego z ujętym w sprawozdaniu z sytuacji finansowej składnikiem aktywów lub zobowiązań lub z
  wysoce prawdopodobną prognozowaną przyszłą transakcją oraz
  -będzie miał wpływ na wykazyw any zysk lub stratę netto.

  Zyski i straty wynikające ze zmiany wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego przepływy pieniężne
  ujmowane są w pozostałych całkowitych dochodach w takiej części, w jakiej dany instrument stanowi skuteczne
  zabezpieczenie związanej z nim pozycji zabezpieczanej. Dodatkowo Grupa ujmuje w kapitałach z wyceny część
  zmiany instrumentu zabezpieczającego wynikającej ze zmiany wartości czasowej opcji, elementu terminowego
  oraz marży walutowej, przy czym w stosunku do ostatnich dwóc h Grupa może każdorazowo dokonywać wyboru
  sposobu ujęcia (przez kapitał lub bezpośrednio do wyniku finansowego).
  Część nieskuteczną odnosi się do wyniku finansowego, jako pozostałe przychody operacyjne lub pozostałe koszty
  operacyjne – dla zabezpieczenia przepływów z działalności operacyjnej, oraz jako przychody finansowe lub koszty
  finansowe – dla zabezpieczenia przepływów z działalności finansowej.
  Zyski i straty powstałe na instrumencie zabezpieczającym przepływy pieniężne odnoszone są do wyniku
  finans owego w momencie, gdy dana pozycja zabezpieczana wpływa na wynik finansowy.
  W szczególności, w odniesieniu do zysku lub straty z tytułu zmiany wartości czasowej opcji, elementu
  terminowego lub marży walutowej reklasyfikacja z kapitału (z pozostałych całko witych dochodów) do wyniku
  finansowego (jako pozostałe przychody operacyjne lub pozostałe koszty operacyjne – dla zabezpieczenia
  przepływów z działalności operacyjnej albo jako przychody finansowe lub koszty finansowe – dla zabezpieczenia
  przepływów z dzia łalności finansowej) jest dokonywana jednorazowo, jeśli realizacja pozycji zabezpieczanej jest
  związana z transakcją, albo amortyzowana w horyzoncie życia powiązania zabezpieczającego, jeśli realizacja
  pozycji zabezpieczanej występuje w czasie.
  Grupa stos uje następujące wymogi w stosunku do efektywności powiązania zabezpieczającego:
  - istnieje powiązanie ekonomiczne pomiędzy pozycją zabezpieczaną a instrumentem zabezpieczającym,
  - wpływ ryzyka kredytowego nie stanowi dominującej części zmiany wartości go dziwej pozycji zabezpieczanej ani
  instrumentu zabezpieczającego,
  - współczynnik zabezpieczenia jest taki sam jak współczynnik wynikający z wielkości (nominału) pozycji
  zabezpieczanej, którą Grupa faktycznie zabezpiecza, oraz wielkości (nominału) instrumen tu zabezpieczającego,
  którą Grupa faktycznie stosuje do zabezpieczenia tejże wielkości pozycji zabezpieczanej.

  MSSF 15 Przychody z umów z klientami
  W ramach wdrożenia MSSF 15 Grupa dokonała kompleksowej analizy wpływu zastosowania standardu na
  skonsolid owane sprawozdanie finansowe. Wyniki analizy zostały przedstawione w skonsolidowanym
  sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. za rok 2017.
  Grupa zastosowała MSSF 15 od 1 stycznia 2018 r. zgodnie z paragrafem C3 (b) oraz C7 – retrospektywn ie z uwagi
  na nieistotność kwot Grupa nie dokonywała korekty zysków zatrzymanych na początek 2018 roku .

  Wybrana polityka rachunkowości
  Zgodnie z MSSF 15 od 1 stycznia 2018 r. Grupa ujmuje przychody z umów z klientami w momencie spełnienia
  przez jednostk ę Grupy zobowiązania do wykonania świadczenia, poprzez przekazanie przyrzeczonego towaru lub
  usługi nabywcy, gdzie przekazanie to stanowi jednocześnie uzyskanie przez nabywcę kontroli na tym składnikiem
  aktywów tj. zdolności do bezpośredniego rozporządzani a przekazanym składnikiem aktywów i uzyskiwania
  z niego zasadniczo wszystkich pozostałych korzyści oraz zdolność do niedopuszczania innych jednostek do
  rozporządzania składnikiem aktywów i uzyskiwania z niego korzyści.
  Hako zobowiązanie do w ykonania świadczenia Grupa rozpoznaje każde, zawarte w umowie przyrzeczenie
  przekazania klientowi towaru lub usługi, które można wyodrębnić, lub grupy wyodrębnionych towarów lub usług,
  które są zasadniczo takie same i w taki sam sposób przekazywane kliento wi. Dla każdego zobowiązania do
  wykonania świadczenia, jednostka Grupy ustala (na podstawie warunków umownych), czy będzie je realizować
  w miarę upływu czasu lub czy spełni je w określonym momencie.
  Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów u jmuje się w wyniku finansowym jednorazowo,
  w określonym momencie czasu, zgodnym z momentem spełnienia zobowiązania do wykonania świadczenia,
  (w szczególności określanym w oparciu o formuły baz dostawy =NCOTERMS), pod warunkiem, że je st
  prawdopodobne otrzymanie wynagrodzenia w zamian za towary przekazane klientowi.


  GRUPA KAPITA ŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
  Skonsolidowany raport za okres od 1 stycznia 201 8 do dnia 3 0 czerwca 20 18 roku (w tysiącach złotych)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  stanowią jego integralną część
  16
  Przychody ze sprzedaży usług ujmuje się w wyniku finansowym w miarę upływu czasu, pod warunkiem, że jest
  prawdopodobne otrzymanie wynagrodzenia w zamian za usługi przekazan e klientowi oraz, jeżeli spełniony jest
  jeden z następujących warunków:
  - klient jednocześnie otrzymuje i czerpie korzyści ekonomiczne płynące ze świadczenia jednostki Grupy w miarę
  jak wykonuje ona swoje zobowiązanie, lub
  - w wyniku spełnienia przez jed nostkę Grupy powstaje lub zostaje ulepszony składnik aktywów (np. produkcja
  w toku), a kontrolę nad tym składnikiem w miarę jego powstawania lub ulepszania, sprawuje klient, lub
  - w wyniku spełnienia zobowiązania przez jednostkę Grupy powstaje skład nik aktywów, który nie ma
  alternatywnego zastosowania dla jednostki Grupy i jednocześnie jednostce tej przysługuje egzekwowalne prawo
  do zapłaty za dotychczas wykonane świadczenie.
  Przypisania ceny transakcyjnej do poszczególnych zobowiązań do wykonania ś wiadczeń dokonuje się w oparciu
  o pojedyncze ceny sprzedaży.
  W przychodach z umów z klientami w rachunku zysków i strat ujmowane są przychody powstające ze zwykłej
  działalności operacyjnej Grupy tj. przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.
  Przychody z umów z klientami ujmuje się w kwocie równej cenie transakcyjnej (uwzględniającej wszelkie opusty
  i rabaty).
  Cena transakcyjna odzwierciedla również zmianę wartości pieniądza w czasie, jeżeli umowa z klientem zawiera
  istotny element finansowan ia, który określa się na podstawie umownych warunków płatności, bez względu na
  to czy został on wyraźnie określony w umowie. W szczególności uznaje się, że element finansowania jest istotny,
  jeżeli w momencie zawarcia umowy okres od momentu przekazania prz yrzeczonego towaru lub usługi klientowi
  do momentu zapłaty za towar lub usługę przez klienta wyniesie więcej niż 1 rok.
  W przypadku transakcji sprzedaży, dla których cena zostanie ustalona po dniu ujęcia sprzedaży w księgach
  rachunkowych, przychody korygu je się na koniec każdego okresu sprawozdawczego o zmianę wartości godziwej
  odnośnych należności handlowych. Przychody z transakcji sprzedaży, dla których cena nie została ostatecznie
  ustalona na koniec okresu sprawozdawczego zaprezentowano w skonsolidowany m sprawozdaniu z wyniku (m.in.
  opartych na formule ceny ).
  Przychody ze sprzedaży korygowane są o wynik z rozliczenia instrumentów pochodnych zabezpieczających
  przyszłe przepływy pieniężne, zgodnie z ogólną zasadą, że wycenę pochodnego instrumentu zabezpie czającego
  w części stanowiącej zabezpieczenie efektywne ujmuje się w tej samej pozycji wyniku finansowego, w której
  ujmowana jest wycena pozycji zabezpieczanej w momencie, kiedy pozycja zabezpieczana wpływa na wynik
  finansowy.

  Wdrożenie MSSF16 :
  W styczni u 2016 roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości wydała Międzynarodowy Standard
  Sprawozdawczości Finansowej 16 Leasing („MSSF 16”), który zastąpił MSR 17 Leasing , KIMSF 4 Ustalenie, czy
  umowa zawiera leasing , SKI 15 Leasing operacyjny – specjalne oferty promocyjne oraz SKI 27 Ocena istoty
  transakcji wykorzystujących formę leasingu . MSSF 16 określa zasady ujmowania dotyczące leasingu w zakresie
  wyceny, prezentacji i ujawniania informacji.
  MSSF 16 wprowadza jednolity model rachunkowości leasingobior cy i wymaga, aby leasingobiorca ujmował
  aktywa i zobowiązania wynikające z każdego leasingu z okresem przekraczającym 12 miesięcy, chyba że bazowy
  składnik aktywów ma niską wartość. W dacie rozpoczęcia leasingobiorca ujmuje składnik aktywów z tytułu prawa
  do użytkowania bazowego składnika aktywów oraz zobowiązanie z tytułu leasingu, które odzwierciedla jego
  obowiązek dokonywania opłat leasingowych.
  Leasingobiorca odrębnie ujmuje amortyzację składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania i odsetki od
  zobowi ązania z tytułu leasingu.
  Leasingobiorca aktualizuje wycenę zobowiązania z tytułu leasingu po wystąpieniu określonych zdarzeń (np.
  zmiany w odniesieniu do okresu leasingu, zmiany w przyszłych opłatach leasingowych wynikającej ze zmiany w
  indeksie lub stawc e stosowanej do ustalenia tych opłat). Co do zasady, leasingobiorca ujmuje aktualizację wyceny
  zobowiązania z tytułu leasingu jako korektę wartości składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania.
  Rachunkowość leasingodawcy zgodnie z MSSF 16 pozostaje zasa dniczo niezmieniona względem obecnej
  rachunkowości zgodnie z MSR 17. Leasingodawca dalej będzie ujmował wszystkie umowy leasingowe
  z zastosowaniem tych samych zasad klasyfikacji co w przypadku MSR 17, rozróżniając leasing operacyjny i leasing
  finansowy.
  MSSF 16 wymaga, zarówno od leasingobiorcy jak i od leasingodawcy, dokonywania szerszych ujawnień niż
  w przypadku MSR 17.
  Leasingobiorca ma prawo wyboru pełnego bądź zmodyfikowanego podejścia retrospektywnego, a przepisy
  przejściowe przewidują pewne praktyc zne rozwiązania.


  GRUPA KAPITA ŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
  Skonsolidowany raport za okres od 1 stycznia 201 8 do dnia 3 0 czerwca 20 18 roku (w tysiącach złotych)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  stanowią jego integralną część
  17
  MSSF 16 obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku i później. Wcześniejsze
  zastosowanie jest dozwolone w przypadku jednostek, które stosują MSSF 15 od daty lub przed datą pierwszego
  zastosowania MSSF 16. Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie MSSF 16.
  Na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji Zarząd jest
  w trakcie oceny wpływu wprowadzenia MSSF 16 na stosowane przez Grupę zasady (politykę) rachunkowości
  w odniesieniu do działalności Grupy lub jej wyników finansowych.

  Ponadto:
  Po 1 stycznia 201 8 roku nie opublikowano nowych lub zmienionych standardów oraz interpretacji
  obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się po 1 stycznia 2 01 8 roku. Standardy i interpretacje,
  które zostały wydane, ale nie obowiązują ponieważ nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Unię Europejską, lub
  zostały zatwierdzone przez Unię Europejską ale nie zostały wcześniej zastosowane przez Grupę Kapitałową
  zapre zentowane zostały w rocznym sprawozdaniu finansowym za rok 201 7.
  Zarząd nie przewiduje, aby wprowadzenie powyższych standardów oraz interpretacji miało istotny wpływ na
  stosowane przez Grupę Kapitałową zasady rachunkowości.

  Grupa nie zdecydowała się na w cześniejsze zastosowanie żadnego standardu, interpretacji lub zmiany, która
  została opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w życie w świetle przepisów Unii Europejskiej .
  Poniższe standardy nie zostały jeszcze zatwierdzone
  • MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe (opublikowano dnia 30 stycznia 2014 roku) – zgodnie
  z decyzją Komisji Europejskiej proces zatwierdzania standardu w wersji wstępnej nie zostanie zainicjowany
  przed ukazaniem się standardu w wersji ostatecznej - do dnia zatwierdzenia niniejsz ego sprawozdania
  finansowego niezatwierdzony przez UE – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się
  dnia 1 stycznia 2016 roku lub później;
  • Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego
  jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem (opublikowano dnia 11 września 2014 roku) –
  prace prowadzące do zatwierdzenia niniejszych zmian zostały przez UE odłożone bezterminowo - termin
  wejścia w życie został odroczony przez RMSR na czas nieokre ślony;
  • MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe (opublikowano dnia 18 maja 2017 roku) - do dnia zatwierdzenia
  niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE - mający zastosowanie dla okresów
  rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2021 roku lub później;
  • K=MSF 23 Niepewność związana z ujmowaniem podatku dochodowego (opublikowano dnia 7 czerwca 2017
  roku) - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE - mający
  zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później;
  • Zmiany do MSSF 9 Wcześniejsze spłaty z ujemną rekompensatą (opublikowano dnia 12 października 2017
  roku) – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub
  później;
  • Zmia ny do MSR 28 Udziały długoterminowe w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach
  (opublikowano dnia 12 października 2017 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania
  finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla ok resów rocznych rozpoczynających się
  dnia 1 stycznia 2019 roku lub później;
  • Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2015 -2017 (opublikowano dnia 12 grudnia 2017 roku) – do dnia
  zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla
  okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później;
  • Zmiany do MSR 19 Zmiana, ograniczenie lub rozliczenie programu (opublikowano dnia 7 lutego 2018 roku) –
  do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające
  zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później;
  • Zmiany do Odniesień do Założeń Koncepcyjnych zawartych w Międzynarodowych Standardach
  Sprawozdawczości Finansowej (opublikowano dnia 29 marca 2018 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego
  sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych
  rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2020 roku lub później.
  Daty wejścia w życie są datami wynikający mi z treści standardów ogłoszonych przez Radę ds. Międzynarodowej
  Sprawozdawczości Finansowej. Daty stosowania standardów w Unii Europejskiej mogą różnić się od dat


  GRUPA KAPITA ŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
  Skonsolidowany raport za okres od 1 stycznia 201 8 do dnia 3 0 czerwca 20 18 roku (w tysiącach złotych)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  stanowią jego integralną część
  18
  stosowania wynikających z treści standardów i są ogłaszane w momencie zatwierdzenia do stos owania przez
  Unię Europejską .

  5. Obszary szacunków
  Główne szacunki księgowe zostały przedstawione w odpowiednich notach objaśniających do sprawozdania
  finansowego:
  • szacunki w zakresie odpisów aktualizujących zapasy przedstawiono w nocie 14
  • szacunki i założen ia w zakresie odpisów aktualizujących należności przedstawiono w nocie 13
  • szacu nki w zakresie odpisów aktualizujących wartoś ć firmy przedstawiono w nocie 12
  • szacunki w zakresie rezerw oraz rozliczeń biernych przedstawiono w no cie 15
  • szacunki w zakresie akt ywa na podatek odroczony przedstawiono w nocie 10
  • szacunki w zakresie wyceny aktywów netto jednostki przejętej przedstawiono w nocie 21
  • szacunki w zakresie aktywów energetycznych przedstawiono w nocie 30
  • szacunki w zakresie nieruchomości inwestycyjnej prze dstawiono w nocie 30
  • szacunki w zakresie instrumentów finansowych przedstawiono w notach 27 i 30
  • szacunki w zakresie wartości godziwej programu opcji na akcje dla kadry kierowniczej przedstawiono
  w notach 28
  • szacunki w zakresie utraty war tości aktywów przedstawiono w sprawozdaniu za rok 2017
  • szacunki w zakresie stawek amortyzacyjnych przedstawiono w sprawozdaniu za rok 2017
  • Szacunki w zakresie wyceny długoterminowych kontraktów budowlanych - Grupa stosuje metodę
  procentowego zaawansowania prac przy rozliczaniu kontraktów długoterminowych. Stosowanie tej metody
  wymaga od Grupy szacowania proporcji dotychczas wykonanych prac do całości zabudżetowanych kosztów.
  Gdyby stopień zaawansowania prac był o 5% wyższy niż oszacowany przez Grupę , kwota przychodu za okres
  sprawozdawczy uległaby zwiększeniu o 1.202 tys. zł ( 6 miesi ęcy 201 7: 934 tys. zł). Gdyby koszty rzeczywiste
  otwartych na dzień bilansowy kontraktów budowlanych w momencie ich zakończenia okazały się wyższe niż
  budżetowane o 1%, wówczas p rzekładałoby się to na pogorszenie wyniku brutto o 336 tys. zł ( 6 miesi ące
  201 7: 554 tys. zł).
  Szczegółowy opis przyjętych założeń w poszczególnych obszarach szacunków znajduje się w sprawozdaniu
  rocznym za rok 201 7.
  Poza opisanymi w wymienionych powyżej punktach w okresie sprawozdawczym nie nastą piły inne zmiany
  szacunków.
  6. Sezonowość działalności
  Ze względu na występujący podział wg segmentów obsługujących różne rynki odbiorców można zauważyć
  następujące wahania sezonowe .
  Segment Opakowań Giętkich odnotow uje zwiększony popyt przed głównymi świętami tzn. Wielkanocą
  i Bożym Narodzeniem z minimalnie większym obrotem w drugiej połowie każdego roku (do maks. 11%).
  Segmenty Wyrobów Wyciskanych (historycznie od kilku do 23% większa sprzedaż drugiego półrocza)
  i Systemów Aluminiowych (historycznie od kilkunastu do 50% większa sprzedaż drugiego półrocza) największą
  sprzedaż realizują w drugim półroczu, co związane jest z cyklem prac w budownictwie, który stanowi znaczący
  udział obsługiwanych rynków odbiorców w ty ch Segmentach.
  Sezonowość sprzedaży Grupy Kapitałowej - ze względu na wagę poszczególnych segmentów, sprzedaż
  w drugim półroczu osiągała od ok . 11 do 27% wyższą wartość (bazując na wartościach historycznych za
  ostatnie 6 lat).
  7. Informacje dotyczące segmen tów działalności
  Działalność Grupy Kapitałowej zorganizowana jest w 3 podstawow e dziedzin y działalności i dzieli się na:
  - Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW)
  - Segment Opakowań Giętkich (SOG)
  - Segment Systemów Aluminiowych (SSA)


  GRUPA KAPITA ŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
  Skonsolidowany raport za okres od 1 stycznia 201 8 do dnia 3 0 czerwca 20 18 roku (w tysiącach złotych)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  stanowią jego integralną część
  19
  Szczegółowy opis rodzajów s egmentów działalności, przypisania spółek do segmentów oraz informacja
  o podstawowych wielkościach ekonomicznych dla poszczególnych segmentów znajduje się w pkt 3 Sprawozdania
  Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta opublikowanego 16 marca 20 18 roku wraz
  ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za 20 17 rok.
  Ocena wyników Segmentu dokonywana jest na podstawie przychodów, EB=T, EB=TDA i nakładów inwestycyjnych.
  EBIT stanowi zysk operacyjny. EBITDA stano wi zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji.
  Finansowanie Grupy oraz podatki dochodowe są zarządzane na poziomie Grupy i nie są alokowane do
  segmentów operacyjnych.

  Podstawowe informacje ekonomiczne dotyczące segmentów działalności Emitenta:

  6 miesi ęcy 2018 roku:
  Segmenty branżowe Grupy SOG SWW SSA Inne Wyłączenia Razem
  Rachunek zysków i strat
  Sprzedaż 348 365 624 302 589 699 7 716 (146 481) 1 423 601
  - na zewnątrz Grupy 348 338 487 612 587 501 137 2 1 423 590
  - do innych seg mentów 27 136 690 2 198 7 579 (146 483) 11
  Zysk z działalności operacyjnej (EB=T) 45 866 59 648 74 139 145 968 (156 602 ) 169 0 19
  Amortyzacja 14 177 29 300 17 448 1 558 39 62 522
  EBITDA 60 043 88 948 91 587 147 526 (156 563 ) 231 541
  Bilans
  Aktywa segmentu 871 820 958 700 826 831 189 68 3 (131 561 ) 2 715 473
  Zobowiązania handlowe segmentu 101 674 89 639 177 321 1 428 (89 662) 280 400
  Nieprzypisane zobowiązania (wspólne) 0 0 0 1 169 325 0 1 169 325
  Zobowiązania razem 101 674 89 639 177 321 1 170 753 (89 662) 1 449 725
  Pozostałe
  Nakłady na aktywa trwałe 3 137 22 247 20 685 31 636 (1) 77 704


  == kwartał 2018 roku:
  Segmenty branżowe Grupy SOG SWW SSA Inne Wyłączenia Razem
  Rachunek zysków i strat
  Sprzedaż 169 970 327 932 324 848 3 875 (77 864 ) 748 761
  - na zewnątrz Grupy 169 954 255 103 323 627 70 (2) 748 752
  - do innych segmentów 16 72 829 1 221 3 805 (77 862 ) 9
  Zysk z działalności operacyjnej (EB=T) 22 695 35 373 43 489 149 19 8 (156 284 ) 94 471
  Amortyzacja 7 069 14 817 9 249 796 18 31 949
  EBITDA 29 764 50 190 52 738 149 99 4 (156 266 ) 126 420
  Pozostałe
  Nakłady na aktywa trwałe 2 418 3 918 11 625 29 669 (1) 47 629

  6 miesięcy 2017 roku:
  Segmenty branżowe G rupy SOG SWW SSA Inne Wyłączenia Razem
  Rachunek zysków i strat
  Sprzedaż 297 743 571 270 522 877 7 092 (133 155) 1 265 827
  - na zewnątrz Grupy 297 709 447 730 520 294 94 0 1 265 827
  - do innych segmentów 34 123 540 2 583 6 998 (133 155) 0
  Zysk z działalności operacyjnej (EB=T) 42 213 42 802 74 011 206 679 (214 477) 151 228
  Amortyzacja 13 342 28 733 15 697 1 417 40 59 229
  EBITDA 55 555 71 535 89 708 208 096 (214 437) 210 457
  Bilans
  Aktywa segmentu 832 541 807 963 798 261 225 282 (219 111) 2 444 936
  Zobowiązania handlowe segmentu 90 320 81 082 150 330 1 212 (79 217) 243 727
  Nieprzypisane zobowiązania (wspólne) 0 0 0 963 148 0 963 148


  GRUPA KAPITA ŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
  Skonsolidowany raport za okres od 1 stycznia 201 8 do dnia 3 0 czerwca 20 18 roku (w tysiącach złotych)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  stanowią jego integralną część
  20
  Zobowiązania razem 90 320 81 082 150 330 964 360 (79 217) 1 206 875
  Pozostałe
  Nakłady na aktywa trwałe 5 156 24 241 16 475 706 0 46 578

  == kwartał 2017 roku:
  Segmenty branżowe Grupy SOG SWW SSA Inne Wyłączeni a Razem
  Rachunek zysków i strat
  Sprzedaż 150 218 298 537 287 776 3 532 (75 778) 664 285
  - na zewnątrz Grupy 150 211 227 751 286 273 50 0 664 285
  - do innych segmentów 7 70 786 1 503 3 482 (75 778) 0
  Zysk z działalności operacyjnej (EB=T) 20 415 24 527 41 684 209 021 (214 250) 81 397
  Amortyzacja 6 654 14 268 7 872 732 19 29 545
  EBITDA 27 069 38 795 49 556 209 753 (214 231) 110 942
  Pozostałe
  Nakłady n a aktywa trwałe 2 839 13 696 11 555 516 0 28 606
  - pozycja „=nne” zawiera dane komórek odpowiedzialnych za obszary zarządzane centralnie (=T, finanse, PR i =R,
  zarządzanie ryzykiem, inwestycje kapitałowe, :R) oraz dane spółek niezgrupowanych o rganizacyjnie
  w podstawowych segmentach biznesowych takich jak Alu Trans System Sp. z o.o. oraz Dekret Centrum
  Rachunkowe Sp. z o.o.
  - aktywa segmentu obejmują: aktywa trwałe (za wyjątkiem akcji i udziałów w spółkach zależnych, które
  przenoszone są do po zycji =nne), zapasy, należności handlowe i pozostałe (bez należności publicznoprawnych)
  oraz pochodne instrumenty finansowe.
  - pozycja „Wyłączenia” w rachunku zysków i strat zawiera sprzedaż występującą pomiędzy segmentami.
  W głównej mierze dotyczy to spr zedaży kształtowników aluminiowych z SWW do SSA. W bilansie jest to głównie
  eliminacja akcji i udziałów jednostki dominującej w spółkach zależnych, a także należności
  i zobowiąza ń pomiędzy segmentami. Ceny transakcyjne stosowane przy transakcjach pomiędz y segmentami
  operacyjnymi są ustalane na zasadach rynkowych podobnie jak przy transakcjach ze stronami niepowiązanymi.
  8. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  Środki pieniężne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość zależy od
  stopy oprocentowania jednodniowych lokat bankowych. Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na różne
  okresy, od jednego dnia do jednego miesiąca, w zależności od aktualnego zapotrzebowania Grupy na środki
  pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp procentowych.
  Wartość godziwa środków pieniężnych i ich ekwiwalentów przedstawia poniższa tabela .


  30.06.2018
  (nie badane)
  31.12.2017
  (badane)
  Depozyty bankowe (rachunki bieżące) i lokaty krótkoterminowe 128 998 78 883
  Środki pieniężne w kas ie 67 28
  Pozostałe środki pieniężne 48 1
  Środki pieniężne wykazane w bilansie 129 113 78 91 2
  Na dzień 3 0 czerwca 201 8 oraz na dzień 31 grudnia 201 7 Grupa nie posiadała środków pieniężnyc h o ograniczonej
  możliwości dysponowania.
  Na dzień 3 0 czerwca 20 18 roku Grupa dysponowała niewykorzystanymi przyznanymi środkami kredytowymi
  w wysokości 203.767 tys. zł, w odniesieniu, do których wszystkie warunki zawieszające zostały spełnione (31
  grudnia 201 7 roku: 200.903 tys. zł).
  9. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty
  Grupa Kęty S.A. przeznaczyła na dywidendę za rok 2017 kwotę 228.521 tys. zł.


  GRUPA KAPITA ŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
  Skonsolidowany raport za okres od 1 stycznia 201 8 do dnia 3 0 czerwca 20 18 roku (w tysiącach złotych)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  stanowią jego integralną część
  21
  Na dzień ustalenia prawa do dywidendy tj. na dzień 26 czerwca 2018 roku liczba akcji dopuszczonych do obrotu
  wynosiła 9.545.447 sztuk . Wysokość dywidendy na akcje wyni osła więc 23,94 zł
  Zgodnie z uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dywidenda będzie płacona w 2 ratach :
  • 10 lipca 2018 roku kwota 63.954.494,90 zł tj. 6,70 zł na akcje (28 % wartości dywidendy)
  • 26 września 2018 roku kwota 164.56 6.305 ,10 zł tj. 17,24 zł na akcje (72 % wartości dywidendy).

  W roku ubiegłym Grupa Kęty S.A. wypłaciła dywidendę w kwocie 284.699 tys. zł (30,00 zł na akcję) .

  10. Podatek dochodowy
  Główne składniki obciążenia podatkowego przedstawiają się następująco:
  Struktura podatku dochodoweg o 3 miesiące
  zakończone
  30.06.2018
  (niebadane)
  6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2018
  (niebadane)
  3 miesiące
  zakończone
  30.06.2017
  (niebadane)
  6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2017
  (niebadane)
  Podatek za bieżący okres (14 600 ) (26 130 ) (11 122) (22 984)
  Pod atek odroczony (3 212) (7 698 ) (3 804) (6 465)
  Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat (17 8 12) (33 828) (14 926) (29 449)
  11. Rzeczowe aktywa trwałe
  11.1. Kupno i sprzedaż  =nformacje o transakcjach kupna i sprzedaży aktywów trwałyc h przedstawia poniższa tabela :
  6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2018
  (niebadane)
  6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2017
  (niebadane)
  Nabyci e rzeczowych aktywów trwałych 77 036 46 578
  Wartość netto sprzedanych aktywów trwałych 491 471
  Zysk (strata) na sprzed aży aktywów trwałych 147 232
  11.2. Odpisy z tytułu utraty wartości
  W okresie 6 miesięcy 201 8 roku, Grupa nie tworzyła odpis ów aktualizując ych wartość rzeczowych aktywów
  trwałych (6 miesięcy 2017 – Grupa rozwiązała odpisy w kwocie 228 tys. zł).
  12. Odpisy aktualizu jące w artoś ć firmy
  W okresie 6 miesięcy 2018 roku oraz w okresie 6 miesięcy 2017 roku z uwagi na brak wystąpienia przesłanek
  utraty wartości , Grupa nie dokonała odpisu wartości firmy.


  GRUPA KAPITA ŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
  Skonsolidowany raport za okres od 1 stycznia 201 8 do dnia 3 0 czerwca 20 18 roku (w tysiącach złotych)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  stanowią jego integralną część
  22
  13. Należności krótkoterminowe
  30.06.201 8
  (nie badane)
  31.12.201 7
  (bada ne)
  Należności netto: 622 7 20 513 010
  Należności handlowe 583 498 475 059
  - w tym od jednostek stowarzyszonych * 0 643
  Rozrachunki z tytułu transakcji zabezpieczających cenę
  aluminium 3 903 3 797
  Wycena kontraktów budowlanych 8 497 903
  Należności o d pracowników 254 122
  Pozostałe 6 150 9 809
  Razem należności finansowe netto (zakres MSSF 7) 602 30 2 489 690
  Należności publicznoprawne (za wyjątkiem podatku
  dochodowego) 9 349 13 861
  Przedpłaty do dostawców (handlowe) 5 119 4 248
  Rozliczenia między okresowe czynne 5 950 5 21 1
  Razem należności niefinansowe netto 20 418 23 320
  W okresie 6 miesięcy 201 8 roku, Grupa utworzyła odpisy aktualizujące należności w kwocie 938 tys. zł
  (6 miesięcy 2017r: utworzenie odpisów na kwotę 837 tys. zł). Utworzone odp isy aktualizujące zostały
  zaprezentowane w „Pozostałych kosztach operacyjnych” .

  14. Zapasy


  30.06.2018
  (nie badane)
  31.12.2017
  (badane)
  Materiały 227 458 204 505
  Produkcja niezakończona 122 032 108 859
  Produkty gotowe 139 963 137 745
  Towary 7 845 6 716
  RAZEM 497 298 457 825

  W okresie 6 miesięcy 2018 roku, Grupa utworzyła odpisy aktualizujące wartość zapasów na kwotę 86 tys. PLN (w
  okresie 6 miesięcy 201 7 roku - utworzenie odpisów na kwotę 1.479 tys. zł). Kwota ta została ujęta w pozycji
  “Pozo stałych kosztów operacyjnych”.

  15. Rezerwy i rozliczenia bierne
  W okresie sprawozdawczym , Grupa zmniejszyła wynik o 7.698 tys. zł z tytułu aktualizacji wartości rezerw oraz
  aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Ponadto w okresie sprawozdawczym Gru pa dokonała
  następujących zmian w wartości rezerw:  GRUPA KAPITA ŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
  Skonsolidowany raport za okres od 1 stycznia 201 8 do dnia 3 0 czerwca 20 18 roku (w tysiącach złotych)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  stanowią jego integralną część
  23


  Stan na
  01.01.2018
  Zwiększenia Wykorzystanie Różnice
  kursowe
  Stan na
  30.06.201 8
  Rezerwy długoterminowe 11 236 216

  (22) 108 11 538
  rezerwa na nagrody jub.
  i odprawy emerytalne
  10 737 216 (22 ) 108 11 039
  naprawy gwarancyjne 499 0 0 0 499
  Rezerwy krótkoterminowe 1 651 0 (11) 0 1 6 40
  rezerwa na nagrody jub.
  i odprawy emerytalne
  803 0 0 0 803
  naprawy gwarancyjne 848 0 (11) 0 837
  Bierne rozlic zenia
  międzyokresowe kosztów
  krótkoterminowe:
  32 206 27 060 (32 138 ) 160 27 288
  rezerwa na koszty
  niewykorzystanych urlopów
  7 421 10 046 (7 421 ) 36 10 082
  koszty premii rocznej 13 460 8 357 (13 460 ) 41 8 398
  koszty ochrony środowiska 0 0 0 0 0
  koszty odszkodowań 4 134 0 0 0 4 134
  na poniesione koszty 3 830 8 449 (8 438 ) 42 3 883
  na koszty badania sprawozdań
  finansowych
  278 31 (144 ) 3 16 8
  pozostałe pozycje 3 083 177 (2 675 ) 38 623  Stan na
  01.01.2017 Zwiększenia Zmniejszeni a
  Wykorzystanie
  Różnice
  kursowe
  Stan na
  30.06.2017
  Rezerwy długoterminowe 12 872 349 (2 300) (153) 10 768
  rezerwa na nagrody jub.
  i odprawy emerytalne 10 081 349 (8) (153) 10 269
  koszty napraw gwarancyjnych 499 0 0 0 499
  rezerwa na koszty 2 292 0 (2 292) 0 0
  Rezerwy krótkoterminowe i bierne
  rozliczenia międzyokresowe
  kosztów:
  37 737 19 606 (28 833) (151) 28 359
  rezerwa na nagrody jub.
  i odprawy emerytalne 764 0 0 0 764
  koszty napraw gwarancyjnych 684 0 (3) 0 681
  rezerwa na koszty
  niewykorzystanych urlopów 6 800 7 655 (5 322) (37) 9 096
  koszty premii rocznej 14 643 5 864 (14 496) (43) 5 968
  koszty ochrony środowiska 0 57 0 0 57
  koszty odszkodowań 5 074 0 (981) 0 4 093
  na poniesione koszty 4 039 5 601 (7 391) (20) 2 229
  koszty badania/przeglądu
  sprawozdań finansowych 217 13 (109) (2) 119
  rezerwa na koszty 4 585 0 0 0 4 585
  pozosta łe 931 416 (531) (49) 767


  GRUPA KAPITA ŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
  Skonsolidowany raport za okres od 1 stycznia 201 8 do dnia 3 0 czerwca 20 18 roku (w tysiącach złotych)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  stanowią jego integralną część
  24
  16. Oprocentowane kredyty bankowe oraz zobowiązania leasingowe
  Poniższa tabela przedstawia zmiany sald poszczególnych kredytów w okresie sprawozdawczym .
  Kredyty długoterminowe:
  Kredytobiorca Kredytodawca waluta
  kredytu 31.12.201 7 Wzrosty
  (zmniejszenia) 30.06.201 8
  Grupa Kęty S.A. BGŻBNP PAR=BAS
  Bank Polska S .A.

  PLN

  6 489

  (6 489)

  0
  Grupa Kęty S.A. PKO BP PLN 0 100 366 100 366
  Alupol Packaging Kęty Sp. z
  o.o.
  BGŻBNP PAR=BAS
  Bank Polska S .A.

  PLN

  77 560

  (11 080)

  66 480
  Aluprof S .A. BGŻBNP PAR=BAS
  Bank Polska S .A.

  PLN

  7 154

  (7 154)

  0
  Aluprof S .A. Bank PEKAO PLN 85 000 (14 167) 70 833
  Alupol Films sp. z o.o. BGŻBNP PAR=BAS
  Bank Polska S .A.

  EUR 2 798 (400) 2 398
  Długoterminowe
  kredyty
  179 001 61 076 240 077
  Aluprof System Romania s.r.l
  Zobowiązania z
  tytułu leasingu
  finansowego
  RON 91 43 134
  Aluprof S .A.
  Zobowiązania z
  tytułu leasingu
  finansowego

  PLN 201 0 201
  Aluprof UK Ltd.
  Zobowiązania z
  tytułu leasingu
  finansowego

  GBP 24 (4) 20
  Aluminium Kety Em mi d.o.o.
  Zobowiązania z
  tytułu leasingu
  finansowego

  EUR 42 460 502
  Marius Hansen Facader A/S
  Zobowiązania z
  tytułu leasingu
  finansowego

  DKK 15 0 15
  Leasing razem 373 499 872
  Razem kredyty oraz leasing długoterminowe 179 374 61 575 240 949

  16.1. Kredyty krótkoterminowe:
  Kredytobiorca Kredytodawca waluta
  kredytu 31.12.201 7 Wzrosty
  (zmniejszenia) 30.06.201 8
  Grupa Kęty S.A. Bank PKO BP PLN, EUR 1 358 (157) 1 201
  Grupa Kęty S.A. BGŻBNP PAR=BAS
  Bank Polska S .A. PLN 8 839 (8 759) 80
  Grupa Kęty S.A. BGŻBNP P ARIBAS
  Bank Polska S .A. PLN 53 310 (3 685 ) 49 625
  Grupa Kęty S.A. ING Bank Polska PLN 26 084 (15 531) 10 553
  Grupa Kęty S.A. Bank PeKaO S.A. PLN 64 476 6 638 71 114
  Grupa Kęty S.A. Bank Societe
  Generale EUR 14 915 503 15 418
  Grupa Kęty S.A. Bank PKO BP PLN 0 7 075 7 075
  Alupol Packaging S .A. BGŻBNP Paribas PLN 4 975 (47) 4 928
  Alupol Packaging S .A. Bank Polska S .A. PLN 34 912 (5 324 ) 29 588
  Alupol Packaging S .A. Bank PKO BP PLN 10 571 (10 571) 0
  Alupol Packaging S .A. Bank Polska S .A. PLN, USD 4 7 05 (4 705 ) 0
  Alupol Packaging Kęty Sp. z
  o.o. Bank PKO BP PLN, EUR 15 110 2 888 17 9 98
  Alupol Packaging Kęty Sp. z
  o.o. PEKAO S.A. PLN, EUR 27 277 (2 115 ) 25 162
  Alupol Packaging Kęty Sp. z
  o.o.
  BGŻBNP PAR=BAS
  Bank Polska S .A. PLN 14 480 5 685 20 165


  GRUPA KAPITA ŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
  Skonsolidowany raport za okres od 1 stycznia 201 8 do dnia 3 0 czerwca 20 18 roku (w tysiącach złotych)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  stanowią jego integralną część
  25
  Alupol Packaging Kęty Sp. z
  o.o.
  BGŻBNP PAR=BAS
  Bank Polska S .A. PLN 22 565 (178 ) 22 387
  Aluprof S .A. PEKAO S.A. PLN, EUR 70 124 11 002 81 126
  Aluprof S .A. Societe Generale
  S.A. GBP 2 713 (437 ) 2 276
  Aluprof S .A. BGŻBNP Paribas PLN
  9 650 2 353 12 003
  Aluprof S .A. Alior Bank S.A. PLN 15 145 (15 1 45) 0
  Aluprof S .A. PKO BP PLN 3 385 (3 385) 0
  Aluprof S .A. ING Bank Polska PLN, EUR 1 054 (1 054) 0
  ROMB S .A. BGŻBNP Paribas PLN 7 089 (1 902 ) 5 187
  ROMB S .A. Bank Polska S .A. PLN 0 6 283 6 283
  Alupol Films sp. z o.o. PEKAO S.A. PLN, EUR 24 350 27 24 377
  Alupol Films sp. z o.o. BGŻBNP Paribas PLN 27 646 7 397 35 043
  Alupol Films sp. z o.o. Mbank EUR, PLN 0 1 146 1 146
  Aluminium Kety Emmi d.o.o. Delavska Hranilnica
  d.d. EUR 630 242 872
  Aluminium Ke ty Emmi d.o.o. ALEA EUR 963 49 1 012
  Aluminium Kety Emmi d.o.o. Bank PEKAO EUR 22 865 1 163 24 028
  Krótkoterminowe
  kredyty 489 191 (20 544) 468 647
  Aluprof System Romania
  s.r.l. , Marius Hansen Facader
  A/S,
  Aluprof UK Ltd.
  Zobowiązania z
  tytułu leasing u
  finansowego
  RON, DKK,
  GBP 75 (5) 70
  Aluminium Kety Emmi d.o.o.
  Zobowiązania z
  tytułu leasingu
  finansowego
  EUR 588 (178) 410
  Aluprof S .A.
  Zobowiązania z
  tytułu leasingu
  finansowego
  PLN 211 (124) 87
  Leasing razem 874 (307) 567
  Razem kredyty oraz l easing krótkoterminowe 490 065 (20 851) 469 214
  Wszystkie kredyty Grupy oprocentowane są wg zmiennych stóp procentowych ustalanych na warunkach
  rynkowych na bazie W=BOR/EUR=BOR/L=BOR plus marża banku.
  Spłaty kredytów wynikały z harmonogramu spłat. Zacią gnięcia kredytów są związane z zarządzaniem płynnością
  Grupy.
  Standardowe umowy wykazanych powyżej kredytów obrotowych zawierane są na okres roku z terminami
  wygaśnięcia w == półroczu roku następnego. Grupa corocznie przed zakończeniem danego okresu negocj uje
  z bankami umowy/aneksy na kolejne okresy 12 miesięczne celem rolowania kredytu .
  17. Kapitałowe papiery wartościowe – program akcji pracowniczych
  Funkcjonujący w Grupie Program Przyznawania Akcji dla wybranych pracowników Grupy Kapitałowej oraz zasady
  jego wyceny zostały szczegółowo opisane w skonsolidowanym sprawozdaniu za 201 7 rok.
  Objęcia akcji związanych z programem akcji pracowniczych przedstawiono w nocie 29.
  Grupa rozpoznaje koszty programu w proporcji do okresu nabywania praw do opcji.
  18. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
  30.06.201 8
  (niebadane)
  31 .12 .201 7
  (badane)
  Zobowiązania krótkoterminowe: 600 57 3 319 323
  Zobowiązania handlowe 280 400 235 702
  - w tym wobec jednostek stowarzyszonych 16 0
  Zobowiązania z tytułu zaku pu środków trwałych 13 726 26 060


  GRUPA KAPITA ŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
  Skonsolidowany raport za okres od 1 stycznia 201 8 do dnia 3 0 czerwca 20 18 roku (w tysiącach złotych)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  stanowią jego integralną część
  26
  Pracownicze z tytułu wynagrodzeń 17 988 15 424
  Zobowiązania z tytułu dywidendy 228 521 0
  Zobowiązania finansowe razem (zakres MSSF 7) 540 635 277 186
  Zobowiązania publicznoprawne (za wyjątkiem zobowiązań z
  tytułu po datku dochodowego) 37 888 27 428
  Przedpłaty od klientów (handlowe) 15 044 10 848
  Pozostałe zobowiązania 7 00 6 3 861
  Zobowiązanie niefinansowe razem 59 93 8 42 137

  Zasady i warunki płatności powyższych zobowiązań finansowych:
  Zobowiązania z tytułu dosta w i usług są nieoprocentowane i zazwyczaj rozliczane w terminach 30 -60 dniowych.
  Pozostałe zobowiązania są nieoprocentowane, ze średnim 1 miesięcznym terminem płatności.
  19. Wyjaśnienie przyczyn istotnych zmian w pozycjach przychodów oraz
  kosztów
  W okresie pie rwszych 6 miesięcy 2018 roku w stosunku do okresu pierwszych 6 miesięcy 2017 roku istotne
  zmiany w poszczególnych pozycjach przychodów oraz kosztów wystąpiły w zakresie:
  - wzrost przychodów ze sprzedaży o 157.774 tys. zł wynika ze wzrostu ilościowego sprze daży w głównych
  segmentach oraz zmiany cen podstawowego surowca czyli aluminium oraz kursów walut,
  - wzrost kosztów amortyzacji o 3.293 tys. zł wynika z realizowanych przez Grupę inwestycji,
  - wzrost kosztów zużycia materiałów i energii o 85.235 tys. zł wy nika ze wzrostu wolumenu sprzedaży
  i związanego z tym wzrostu produkcji oraz zmiany cen podstawowego surowca czyli aluminium oraz kursów
  walut.
  Według szacunków Grupy notowania średniej ceny aluminium w okresie 6 miesięcy 2018 roku
  w stosunku do 6 miesi ęcy 2017 roku . Według obliczeń Grupy, notowania średniej ceny aluminium w okresie
  6 miesięcy 2018 roku w stosunku do 6 miesięcy 2017 roku wzrosły o ok. 17, 2% przy jednoczesnym spadku kursu
  USD o ok. 11, 7%.
  - wzrostu kosztów usług obcych o 11.203 tys. zł wynika w głównej mierze ze wzrostu produkcji oraz sprzedaży
  i związanego z tym wzrostu ilości kupowanych usług ,
  - wzrost kosztów świadczeń pracowniczych o kwotę 21.834 tys. zł wynika w głównej mierze ze wzrostu wol umenu
  sprzedaży oraz produkcji, co wpłynęło na wzrost zatrudnienia w Grupie oraz ze wzrost u płac ,
  - Spadek przychodów finansowych oraz wzrost kosztów finansowych wynika ze wzrostu kosztu odsetek
  o kwotę 2.230 oraz z nadwyżki w = pół roczu 2017 roku dodatnich różnic kursowych w kwocie 2.947 w stosunku
  do nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi w = półroczu 2018 w kwocie 2.484 .
  20. Działalność zaniechana
  W okresie 6 miesięcy 20 18 roku oraz w okresie 6 miesięcy 20 17 roku Grupa nie z aniechała żadnej
  z prowadzonych istotnych działalności.
  21. Połączenia jednostek gospodarczych i nabycia udziałów mniejszości
  W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca tego typu transakcje.
  W roku ubiegłym w styczniu 201 7 spółka zależna Aluprof S.A. założyła spółkę zależną Aluprof Netherlands B.V.
  z siedzibą w Rotterdamie .
  Głównym przedmiotem działalności spółki Aluprof Netherlands B.V. jest pośrednictwo handlowe
  w pozyskiwani u klientów dla spółki Aluprof S .A. w branży systemów aluminiowych i rolet. Spó łka Aluprof
  Netherlands B.V. po powstaniu przejęła działalność podmiotu, który miał wyłączność na działalność w tym


  GRUPA KAPITA ŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
  Skonsolidowany raport za okres od 1 stycznia 201 8 do dnia 3 0 czerwca 20 18 roku (w tysiącach złotych)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  stanowią jego integralną część
  27
  zakresie na rynku holenderskim. Przejęcie działalności polegało na przejęciu pracowników (4 osoby ) oraz praw
  i kontaktów przejmowanego bizn esu.

  Rozliczenie wartości godziwej zidentyfikowanych aktywów i pasywów na dzień objęcia kontroli nad
  przedsiębiorstwem przedstawiał o się następująco:  Składniki aktywów i pasywów

  Wartość godziwa przejętych aktywów i pasywów
  (w tys. złotych)
  Prawa do p rowizji handlowych 1439
  Rezerwa na podatek odroczony (288 )
  Aktywa netto 1 151
  Ogółem cena nabycia (zapłacone środki) (1 093 )
  Ujemna wartość firmy (pozostałe przychody operacyjne) 58

  W wyniku rozpoznania zysku na okazjonalnym nabyciu spółki Aluprof N etherlands B.V. pozostałe przychody
  operacyjne w = półroczu 2017 wzrosły o 58 tys. zł.
  W kwietniu 2017 roku Spółka Aluprof S.A. sprzedała 45% udziałów w spółce Aluprof Netherlands B.V. Wynik na
  transakcji sprzedaży zwiększył pozostałe przychody operacyjne o 492 tys. zł .
  22. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
  W okresie sprawozdawczym Grupa nie nabywała nowych jednostek stowarzyszonych .
  Na dzień 3 0.06.201 8 r. Grupa miała 45,5% udziałów w spółce Aluprof USA LLC z siedzibą w Nowym Yorku .


  Nazwa
  spółki
  Miejsc e
  prowadzenia
  działalności
  Przedmiot
  działalności
  podstawowej
  Znaczący
  inwestora
  Udziały w kapitale
  podstawowym na dzień

  Zysk (strata) zalokowana na
  znaczącego inwestora
  na dzień
  Skumulowana wartość
  udziałów
  na dzień
  Segment
  30-06-2018 31-12-2017 30-06-2018 30-06-2017 30-06-2018 31-12-2017
  Aluprof USA LLC USA Dystrybucja systemów aluminiowych
  Aluprof System USA 45,5% 45,5% 626 1 430 4 309 5 633 SSA
  23. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym
  Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym nie ul egły zmianie w stosun ku do opublikowanych w ostatnim
  rocznym sprawozdaniu finansowym.
  Poniżej przedstawiono szczegóły dotyczące wartości godziwych instrumentów finansowych, dla których jest
  możliwe ich oszacowanie:
  - Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, kró tkoterminowe depozyty bankowe oraz krótkoterminowe kredyty
  bankowe. Wartość godziwa wyżej wymienionych instrumentów jest zbliżona do ich wartości bilansowych z uwagi
  na szybką zapadalność tych instrumentów.
  - Należności handlowe, pozostałe należności, zobo wiązania handlowe i pozostałe zobowiązania. Wartość
  godziwa wyżej wymienionych instrumentów jest zbliżona do ich wartości bilansowych z uwagi na ich
  krótkoterminowy charakter.
  - Długoterminowe oprocentowane pożyczki, kredyty bankowe oraz leasing. Wart ość godziwa wyżej
  wymienionych instrumentów jest zbliżona do ich wartości bilansowych z uwagi na zmienny charakter ich
  oprocentowania oraz rynkowy poziom marży.
  - Pochodne instrumenty finansowe w wartości godziwej ustalanej na dzień bilansowy .  GRUPA KAPITA ŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
  Skonsolidowany raport za okres od 1 stycznia 201 8 do dnia 3 0 czerwca 20 18 roku (w tysiącach złotych)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  stanowią jego integralną część
  28
  24. Zarządzan ie kapitałem
  Głównym celem zarządzania kapitałem Grupy jest utrzymanie bezpiecznych wskaźników kapitałowych, które
  wspierałyby działalność operacyjną Grupy i zwiększały wartość dla jej akcjonariuszy.
  Grupa zarządza strukturą kapitałową i w wyniku zmian wa runków ekonomicznych wprowadza do niej zmiany.
  W celu utrzymania lub skorygowania struktury kapitałowej, Grupa może zmienić wypłatę dywidendy dla
  akcjonariuszy, zwrócić kapitał akcjonariuszom lub wyemitować nowe akcje. W okresie obrotowym zakończonym
  30 czerwca 201 8 roku w stosunku do roku zakończonego 31 grudnia 20 17 roku nie wprowadzono żadnych zmian
  do celów, zasad i procesów obowiązujących w tym obszarze.
  Grupa monitoruje stan kapitałów stosując wskaźnik dźwigni, który jest liczony jako stosunek z adłużenia netto do
  sumy kapitałów powiększonych o zadłużenie netto. Zasady Grupy stanowią, by wskaźnik ten był niższy niż 50%.
  Do zadłużenia netto Grupa wlicza oprocentowane kredyty i pożyczki, zobowiązania z tytułu dostaw
  i usług i inne zobowiązania, pom niejszone o środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych. Kapitał
  obejmuje zamienne akcje uprzywilejowane, kapitał własny należny akcjonariuszom jednostki dominującej
  pomniejszony o kapitały rezerwowe z tytułu niezrealizowanych zysków netto.

  30.06. 2018 31.12.2017
  Oprocentowane kredyty i pożyczki 710 163 669 439
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 602 224 320 974
  Minus środki pieniężne i ich ekwiwalenty (129 113 ) (78 912)
  Zadłużenie netto 1 183 274 911 501
  Kapitał własny 1 265 748 1 363 378
  Kapitał i zadłużenie netto 2 449 022 2 274 879
  Wskaźnik dźwigni 48, 32 % 40,07%
  25. Zobowiązania warunkowe
  Tytuł 30.06.201 8 31.12.201 7
  Bankowe gwarancje budowlane udzielone przez Segment SSA 29 513 26 58 7
  Ubezpieczeniow e gwarancj e budowlane przez Segment SSA 56 389 5 664
  Razem udzielone gwarancje 85 902 32 251
  Gwarancje budowlane dotyczą dobrego wykonania umów o usługi budowlane, terminy ich ważności uzależnione
  są od zapisów poszczególnych umów.
  Poza wyżej wymienionymi nie występują inne zobowiązania warunkowe.
  26. Zobowiązania inwestycyjne
  Poniższa tabela przedstawia zobowiązania związane z zakupem środków trwałych wg segmentów. Kwoty te
  przeznaczone będą na budowę hal produkcyjnych oraz zakup nowych mas zyn i urządzeń.

  Zobowiązania kontraktowe związane z zakupem aktywów trwałych
  wg segmentów
  30.06.2018
  (niebadane)
  31.12.2017
  (badane)
  Segment Wyrobów Wyciskanych 79 017 70 348
  Segment Opakowań Giętkich 82 401 86 837
  Segment Systemów A luminiowych 22 809 10 828
  Nakłady wspólne 0 14
  RAZEM 184 227 168 027


  GRUPA KAPITA ŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
  Skonsolidowany raport za okres od 1 stycznia 201 8 do dnia 3 0 czerwca 20 18 roku (w tysiącach złotych)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  stanowią jego integralną część
  29
  27. Pochodne instrumenty finansowe
  Aktywa finansowe 30.06.2018
  (niebadane)
  31.12.2017
  (badane)
  Kontrakty walutowe „forward ” zabezpieczające przepływy pieniężne 3 25 5 101
  Kontrakty na zakup aluminium „futures ” zabezpieczające przepływy pieniężne 1 740 9 352
  RAZEM AKTYWA FINANSOWE 4 995 9 453
  Zobowiązania finansowe
  Kontrakty walutowe „forward ” zabezpieczające przepływy pieniężne 282 2 194
  Kontrakty na zakup aluminium „fut ures ” zabezpieczające przepływy pieniężne 1 503 585
  Kontrakty =RS zabezpieczające stopy procentowe 0 3
  RAZEM ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE 1 785 2 782
  W stosunku do zasad opisanych w ostatnim sprawozdaniu rocznym Grupa nie dokonała żadnych zmian
  w sposobach kwalifikacji i wyceny instrumentów finansowych. W okresie sprawozdawczym Spółka zawarła
  kontrakty =RS zabezpieczające stopy procentowe kredytów w rachunkach bieżących.
  Wartość godziwa kontraktów futures, kontraktów forward oraz kontraktów =RS jest obliczana przy użyciu bieżącej
  wartości netto przyszłych przepływów pieniężnych związanych z tymi kontraktami, kwotowanych cen rynkowych
  kontraktów forward obliczanych przy użyciu bieżących stóp procentowych. Transakcje terminowe i ins trumenty
  pochodne, które nie kwalifikują się jako instrumenty zabezpieczające są księgowane jako instrumenty
  przeznaczone do obrotu.
  Wartość godziwa walutowych kontraktów forward jest ustalana poprzez odniesienie do bieżących kursów
  terminowych występujący ch przy kontraktach o podobnym terminie zapadalności.
  Wycena oparta jest na wycenach rynkowych identycznych transakcji w bankach komercyjnych .
  28. Struktura właścicielska i transakcje z kadrą zarządzającą
  28.1. Struktura właścicielska

  Nazwa podmiotu Liczba akcji
  30-06-2018
  Udział w
  kapitale
  Liczba akcji
  31 -12 -2017
  Udział w
  kapitale
  Aviva OFE Aviva BZ WBK 1 750 000 18,33 % 1 654 000 17,37%
  Nationale Nederlanden PTE (dawniej ING PTE) 1 733 000 18, 16 % 1 737 000 18,24%
  OFE PZU „Złota Hesień ” 865 000 9,06% 921 000 9,67%
  Aegon PTE SA 59 0 000 6,18 % 591 866 6,22%
  PTE Allianz Polska 49 8 000 5,2 2% 499 748 5,25%
  MetLife OFE 490 535 5,14% - -
  Pozostali 3 618 912 37,91 % 4 118 086 43,25%
  Razem 9 545 447 100% 9 521 700 100%
  28.2. Transakcje z udziałem C złonków Zarządu
  W okres ie sprawozdawczym Grupa nie zawierała żadnych transakcji z członkami Zarządu poza opisanymi poniżej .
  28.3. Koszty w ynagrodze ń wyższej kadry kierowniczej Grupy
  Zarząd: 6 miesięcy
  2018
  6 miesięcy
  2017
  Koszty krótkoterminowych świadczeń pracowniczych 1 260 823
  Ko szty rezerwy na premie roczne oraz inne świadczenia 3 150 1 170
  Łączna kwota kosztów wynagrodzeń Członków Zarządu 4 410 1 993
  Wycena kosztów opcji na akcje własne, należne w przypadku realizacji
  programu*
  450 651
  Łączne świadczenia na rzecz Członków Za rządu 4 860 2 644


  GRUPA KAPITA ŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
  Skonsolidowany raport za okres od 1 stycznia 201 8 do dnia 3 0 czerwca 20 18 roku (w tysiącach złotych)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  stanowią jego integralną część
  30
  *Szczegóły programu opisane są w pkt 2 8.4. W przypadku nie ziszczenia się warunków rynkowych
  przydzielenia opcji , pomimo rozpoznania kosztów programu , osoby uprawnione nie nabędą prawa do
  objęcia akcji.

  W I półroczu 2018 w stosunku do = półrocza 2017 , Zarząd Spółki został powiększony o 3 osoby.
  Hako wyższą kadrę kierowniczą Grupa traktuje zarządy jednostek zależnych .
  Wynagrodzenie oraz świadczenia z tytułu programu opcji należne Członkom Zarządu, wyższej kadrze kierowniczej
  oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki przedstawiało się następująco:
  I półrocze 2018 I półrocze 2017
  Zarząd jednostki dominującej* 4 860 2 644
  Wyższa kadra zarządzająca* 5 515 5 990
  Rada Nadzorcza 399 329
  Razem 10 744 8 96 3
  *Zaprezentowane wynagrodzenia obejmują rozpoznane w rachunku zysków i strat koszty rezerw na
  premie roczne przynależne kadrze zarządzającej oraz koszty opcji na akcje. Zgodnie z zasadami programu
  oraz MSSF 2 wartość opcji na akcje stanowi wycen ę program u opcji na dzień jego przyznania . Koszty opcji
  rozpoznawane są w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania programu tj. 36 miesięcy.
  Zgodnie z MSSF 2 tak zaprezentowane k oszty stanowią koszt wynagrodzeń dla Spółki, lecz nie
  odzwierciedla ją wartości ewentualnych korzyści jakie otrzymać mogą w przyszłości z tego tytułu
  pracownicy. Ewentu alne korzyści pracowników zależą od kształtowania się kursów akcji w przyszłości
  w stosunku do ceny nabycia wynikającej z warunków poszczególnych tr ansz programu opcji.
  28.4. Udziały wyższej kadry kierowniczej w programie akcji pracowniczych
  W okresie sprawozdawczym Zarząd objął 23.747 sztuk akcji Grupy Kęty S.A .
  W ramach programu Zarząd posiada opcje uprawniające 28.000 sztuk akcji z III transzy programu z roku 2012.
  Ponadto Zarząd posiada przyznane prawa do następującej ilości opcji na akcje. Ostateczna ilość opcji na akcje
  jakie Zarząd będzie mógł zrealizować zależeć będzie od spełnienia warunków programu.


  Informacja o ilościach opcji na akcje w okr esie
  nabywania uprawnień przyznanych członkom
  zarządu

  Ilość
  przyznanych
  opcji
  Dzień
  zakończenia okresu nabywania
  uprawnień
  Szacunek ilości
  opcji spełniających warunki
  przyznania
  Opcje na akcje z I transzy programu z 2015 33 000 01.10.2018 23 100
  Opc je na akcje z II transzy programu z 2015 33 000 01.10.2019 20 378
  Opcje na akcje z III transzy programu z 2015 33 000 01.10.2020 13 200
  Koszt świadczeń z tego tytułu rozpoznany w rachunku zysków i strat za okres 6 miesięcy 2018 roku wyniósł 450
  tys. zł (okres 6 miesięcy 2017 roku: 651 tys. zł).

  Opcje na akcje Grupy Kęty S.A. otrzymali członkowie wyższej kadry kierowniczej niebędący członkami zarządu .
  W okresie sprawozdawczym wyższa kadra zarządzająca nie obejmowała akcji za opcje.


  Informacja o iloś ciach opcji na akcje w okresie
  nabywania uprawnień przyznanych wyższej kadrze
  kierowniczej


  Ilość
  przyznanych
  opcji
  Dzień
  zakończenia okresu nabywania
  uprawnień
  Szacunek ilości
  opcji spełniających warunki
  przyznania
  Opcje na akcje z I transzy programu z 2015 9 000 01.10.2018 6 300
  Opcje na akcje z II transzy programu z 2015 9 000 01.10.2019 5 558
  Opcje na akcje z III transzy programu z 2015 9 000 01.10.2020 3 600
  Rozpoznane w ciężar wyniku koszty opcji dla wyższej kadry kierowniczej wyniosły w okre sie 6 miesięcy 2018 roku
  438 tys. zł (6 miesiące 2017 rok: 910 tys. zł).


  GRUPA KAPITA ŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
  Skonsolidowany raport za okres od 1 stycznia 201 8 do dnia 3 0 czerwca 20 18 roku (w tysiącach złotych)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  stanowią jego integralną część
  31
  29. Emisja akcji i podwyższenie kapitału
  W okresie sprawozdawczym uprawnieni pracownicy nabyli 23.747 sztuk akcji .
  Ponadto Spółka wyemitowała 28.000 sztuk opcji na akcje w ramach progra mu dla kadry kierowniczej z roku 2012
  uprawniających objęcie akcji serii G w cenie emisyjnej 117,10 zł za akcję . Na dzień 3 0.06.201 8 powyższe akcje nie
  zostały objęte.
  Poniżej przedstawiono sposób rozliczenia wpływów z tytułu emisji akcji pracowniczych.
  Akcje Ilość
  akcji
  Rok
  nabycia
  Wartość
  (tys. zł)
  Kwoty
  odniesiona na
  kapitał akcyjny
  Kwoty odniesione na
  kapitał z emisji akcji
  ponad wartość nominalną
  Akcje serii E – program z roku 2006 13 375 2013 1 669 33 1 636
  Akcje serii F – program z roku 2009 85 20 0 2013 6 547 213 6 334
  Akcje serii F – program z roku 2009 9 000 2014 1 059 23 1 036
  Akcje serii E – program z roku 2006 4 350 2014 543 11 532
  Akcje serii F – program z roku 2009 43 200 2014 5 082 108 4 974
  Akcje serii F – program z roku 2009 12 750 2014 1 601 32 1 569
  Akcje serii F – program z roku 2009 48 450 2015 6 083 121 5 962
  Akcje serii G – program z roku 2012 11 705 2016 1 371 29 1 342
  Akcje serii G – program z roku 2012 24 683 2016 2 890 62 2 828
  Akcje serii G – program z roku 2012 11 604 2017 1 359 29 1 330
  Akcje serii G – program z roku 2012 31 720 2017 3 714 78 3 636
  Akcje serii G – program z roku
  2012*
  23 747 2018 2 781 0 0
  RAZEM 319 784 34 699 739 31 179
  * do dnia 30 -06-2018 akcje nie zostały zarejestrowane przez KRS

  30. Metody wyceny do wartości godziwej (hierarchia wartości)
  Grupa wycenia w wartości godziwej nieruchomości inwestycyjne oraz pochodne instrumenty finansowe.
  Dodatkowo Grupa wycenia aktywa energetyczne w wartości przeszacowanej, tj. w wartości godziwej ustalonej
  na dzień wyceny skorygowanej o amortyzację. Wartość przeszacowana została ustalona metodą odtworzeniową
  przy pomocy podejścia kosztowego, metody odtworzeniowej i techniki wskaźnikowej. Do wyceny zastosowano
  katalogi cen o znaczeniu ogólnokrajowym z uwzględnieniem r egionalizacji. Wycena została dokonana przez
  niezależnego rzeczoznawcę i jest klasyfikowana jako hierarchia 3 stopnia wartości godziwej. 1 Stycznia 2016
  Grupa dokonała aktualizacji wartości aktywów energetycznych w wyniku przeprowadzonej wyceny Grupa
  odnio sła na zwiększenie kapitału z aktualizacji wyceny kwotę 1.658 tys. zł stanowiącą wzrost wartości godziwej
  aktywów energetycznych tworząc jednocześnie rezerwę na podatek odroczony zmniejszająca ten kapitał
  w wysokości 315 tys. zł. Dodatkowo Grupa obciążyła pozostałe koszty operacyjne kwotą 655 tys. zł stanowiącą
  zmniejszenie wartość godziwiej aktywów energetycznych.
  Wartość godziwa aktywów energetycznych jest monitorowana na bieżąco i w ocenie Zarządu polityka
  rachunkowości, zgodnie z którą aktualizacja wartości tych aktywów dokonywana w okresach 5 letnich
  wiarygodnie przedstawia wartość tych aktywów.

  W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2017 opisano szczegółowe zasady ustalania wartości
  godziwej aktywów energetycznych na dzień przeszacowania w nocie nr 1 8, metodę wyceny nieruchomości
  inwestycyjnych do wartości godziwej opisano w nocie 20 . natomiast szczegóły wyceny pochodnych
  instrumentów finansowych przedstawiono w nocie nr 4 1.
  Wartość bilansowa nieruchomości inwestycyjnych op arta jest o wartości godziwe ustalone na podstawie wyceny
  przeprowadzonej przez wykwalifikowanego, niezależnego rzeczoznawcę posiadającego doświadczenie
  w zakresie wyceny nieruchomości inwestycyjnych. Zastosowane przez rzeczoznawcę po dejście opierało się na
  bazie porównywanych cen rynkowych czynszów, przy zastosowaniu metody dochodowej i techniki kapitalizacji
  prostej dochodu brutto. Wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnych kwalifikowana jest do tzw. poziomu 3.
  Wartość godziwa nier uchomości inwestycyjnych jest monitorowana na bieżąco i w ocenie Zarządu w stosunku
  do wyceny przeprowadzonej na dzień 31 grudnia 2017 roku nie wystąpiły istotne zmiany, które mogłyby wpłynąć
  na wycenę na dzień 30.06.2018  GRUPA KAPITA ŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
  Skonsolidowany raport za okres od 1 stycznia 201 8 do dnia 3 0 czerwca 20 18 roku (w tysiącach złotych)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  stanowią jego integralną część
  32
  Wartość godziwa kontraktów future s oraz kontraktów forward jest obliczana przy użyciu bieżącej wartości netto
  przyszłych przepływów pieniężnych związanych z tymi kontraktami, kwotowanych cen rynkowych kontraktów
  forward obliczanych przy użyciu bieżących stóp procentowych.
  Wartość godziwa walutowych kontraktów forward jest ustalana poprzez odniesienie do bieżących kursów
  terminowych występujących przy kontraktach o podobnym terminie zapadalności.
  W stosunku do poprzedniego roku obrotowego Grupa nie dokonywała zmian metody wyceny instrument ów
  pochodnych.
  =nstrumenty pochodne wykazywane są jako aktywa, w przypadku gdy ich wycena jest dodatnia oraz jako
  zobowiązania, w przypadku wyceny ujemnej. Zyski i straty z tytułu zmian wartości godziwej instrumentów
  pochodnych, które nie spełniają zasad r achunkowości zabezpieczeń są odnoszone na wynik finansowy roku
  sprawozdawczego.
  W przypadku ustalania wartości godziwej na podstawie notowań rynkowych klasyfikowana jest ona do tzw.
  poziomu 1. W przypadku instrumentów pochodnych posiadanych przez Grupę, w artość godziwa jest ustalana
  na podstawie innych danych dających się zaobserwować bezpośrednio i pośrednio w związku z powyższym
  wartość ta klasyfikowana jest do tzw. poziomu 2 w hierarchii wartości godziwej.

  Hierarchia wartości godziwej Stopień hierarchi i
  wartości godziwej
  30.06.2018
  (niebadane)
  31.12.2017
  (badane)
  Aktywa
  Nieruchomości inwestycyjne 3 3 549 4 483
  Aktywa energetyczne 3 5 873 6 256
  =nstrumenty pochodne zabezpieczające 2 4 995 9 453
  RAZEM AKTYWA 14 417 20 192
  Zobowiąza nia
  =nstrumenty pochodne zabezpieczające 2 1 785 2 782
  RAZEM ZOBOWIĄZANIA 1 785 2 782
  31. Zysk na jedną akcję
  Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące zysku oraz liczby akcji, które posłużyły do wyliczenia
  podstawowego i rozwodnionego zysku na jedną akcję:
  6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2018
  (niebadane)
  6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2017
  (niebadane)
  Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 124 9 76 119 518
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych przyjęta do wyliczenia zysku na
  jedną akcję zwykłą 9 530 753 9 487 608
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych przyjęta do wyliczenia
  rozwodnionego zysku na jedną akcję zwykłą* 9 553 475 9 510 368
  Podstawowy zysk na jedną akcję z podstawowego zysku za okres
  przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej (w złotych) 13,1 1 12,60
  Rozwodniony zysk na jedną akcję z podstawowego zysku za okres
  przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej (w z łotych) 13, 08 12,57

  W trakcie okresu sprawozdawczego uprawnieni pracownicy nabyli 23.747 sztuk akcji i Grupy Kęty S.A.
  Ponadto uprawnieni pracownicy posiadają opcje uprawniające do nabycia do 28.000 sztuk akcji w cenie 117,10
  zł za akcje z programu z rok u 2012 .
  Średnia cena rynkowa akcji Spółki w okresie 6 miesięcy 2018 roku wyniosła 365,50 zł. Kurs zamknięcia na dzień
  30.06.2018 wyniósł 320 zł.
  Potencjalna liczba akcji zwykłych związana z programem opcji pracowniczych zwiększająca liczbę akcji i przyjęta
  do wyliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję wynosi 22.722 sztuk .


  GRUPA KAPITA ŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
  Skonsolidowany raport za okres od 1 stycznia 201 8 do dnia 3 0 czerwca 20 18 roku (w tysiącach złotych)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  stanowią jego integralną część
  33
  32. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym
  Poza wyżej wymienionym , nie wystąpiło żadne istotn e zdarzeni e po dniu bilansowym, które należałoby ują ć
  w sprawozdaniu skonsolidowanym .  GRUPA KAPITA ŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
  Skonsolidowany raport za okres od 1 stycznia 201 8 do dnia 3 0 czerwca 20 18 roku (w tysiącach złotych)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  stanowią jego integralną część
  34
  II. ŚRÓD ROCZNE SKRÓCONE JEDN OSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I ST RAT

  Nota

  3 miesiące
  zakończone
  30.06.2018
  (niebadane)

  6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2018
  (niebadane)

  3 miesiące
  zakończone
  30.06.2017
  (niebadane)

  6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2017
  (niebadane)
  Przychody operacyjne ogółem, w tym: 447 062 713 373 483 523 727 342
  Przychody ze sprzedaży 293 788 559 686 269 850 512 420
  Pozostałe przychody operacyjne 397 810 2 013 3 262
  Dywidendy 152 877 152 877 211 660 211 66 0
  Zmiana stanu zapasów produktów
  gotowych oraz produkcji
  niezakończonej
  (7 924 ) (955 ) (6 471) (1 472)
  Koszt wytworzenia produktów na
  własne potrzeby
  1 124 2 353 1 531 2 892
  Koszty operacyjne ogółem, w tym: (266 152 ) (528 173 ) (253 190) (496 413)
  Amo rtyzacja (10 480 ) (20 679 ) (9 807) (19 477)
  Materiały i energia oraz wartość
  sprzedanych materiałów i towarów
  (178 496 ) (361 865 ) (175 481) (348 662)
  Usługi obce (43 214 ) (78 073 ) (38 519) (68 931)
  Podatki i opłaty (1 482 ) (2 934 ) (1 254) (2 662)
  Świadczenia pracownicze (31 516 ) (63 160 ) (27 545) (55 472)
  Pozostałe koszty operacyjne (868 ) (1 366 ) (584) (1 209)
  Aktualizacja wartości aktywów
  finansowych MSSF9
  (96) (96) 0 0
  Zysk z działalności operacyjnej 174 110 18 6 598 225 393 232 349
  Przyc hody finansowe 41 53 1 143 1 915
  Koszty finansowe (2 922) (5 060) (759) (1 195)
  Zysk przed opodatkowaniem 171 229 181 591 225 777 233 069
  Podatek dochodowy 11 (3 789) (5 974) (2 512) (4 366)
  Zysk netto na działalności
  kontynuowanej
  167 440 175 617 223 265 228 703
  Zysk netto za okres na jedną akcję (w
  zł)

  Podstawowy zysk na jedną akcję 28 17,55 18,43 23,53 24,11
  Rozwodniony zysk na jedną akcję 28 17,51 18,38 23,47 24,05
  W okresie sprawozdawczym Spółka nie zaprzestała żadnej działalności

  GRUPA KAPITA ŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
  Skonsolidowany raport za okres od 1 stycznia 201 8 do dnia 3 0 czerwca 20 18 roku (w tysiącach złotych)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  stanowią jego integralną część
  35
  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKO WITYCH DOCHODÓW

  3 miesiące
  zakończone
  30.06.2018
  (niebadane)

  6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2018
  (niebadane)

  3 miesiące
  zakończone
  30.06.2017
  (niebadane)

  6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2017
  (niebadane)
  Zysk netto za okres 167 440 175 617 223 265 228 703
  Inne całkowite dochody*, w tym: 5 78 1 (65 5) (4 913) (1 595)
  Wycena instrumentów zabezpieczających
  przepływy pieniężne
  6 31 4 (1 22 3) (5 831) (1 944)
  Wynik zabezpieczeń przepływów pieniężnych 667 336 (18 9) (20)
  Podatek dochodowy dotyczący innych
  całkowitych dochodów
  (1 200) 232 1 107 369
  Całkowity dochód za okres 173 22 1 174 96 2 218 352 227 108
  *Wszystkie składniki innych całkowitych dochodów zostaną po spełnieniu określonych warunków w następnyc h
  okresach przeklasyfikowane na zyski lub straty .  GRUPA KAPITA ŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
  Skonsolidowany raport za okres od 1 stycznia 201 8 do dnia 3 0 czerwca 20 18 roku (w tysiącach złotych)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  stanowią jego integralną część
  36
  ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY BILANS
  AKTYWA Nota 30.06.201 8
  (nie badane)
  31.12.201 7
  (badane)
  I. Aktywa trwałe 813 851 782 215
  Rzeczowy majątek trwały 407 651 382 382
  Wartości niematerialne 6 391 6 431
  Akcje i udziały 368 596 367 978
  Zaliczki na środki trwałe 31 213 25 424
  II. Aktywa obrotowe 545 794 298 915
  Zapasy 14 123 301 116 701
  Należności handlowe i pozostałe 13 403 142 173 604
  Pochodne instrumenty finansowe 20 2 738 5 225
  Środki p ieniężne i ich ekwiwalenty 9 16 613 3 385
  Aktywa razem 1 359 645 1 081 130
  PASYWA
  I. Kapitał własny 678 864 728 489
  Kapitał akcyjny 67 704 67 704
  Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej 31 179 31 179
  Kapitał z emisji akcji niezarej estrowany 2 781 0
  Kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych 3 314 3 314
  Kapitał z emisji opcji dla kadry kierowniczej 23 145 21 992
  Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających 1 734 2 725
  Wynik zabezpieczeń przepływów pieniężn ych 882 546
  Zyski zatrzymane 548 125 601 029
  II. Zobowiązania długoterminowe 153 578 59 957
  Zobowiązania z tytułu kredytów 16 100 366 6 489
  Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 15 1 737 1 737
  Dotacje 29 756 30 266
  Rezerwa na podatek odroczony 21 719 21 465
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 527 203 292 684
  Zobowiązania z tytułu kredytów 16 155 066 168 982
  Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 2 677 3 979
  Zobowiązania handlowe i pozostałe 18 354 652 102 157
  Rezerwy i rozliczenia międ zyokresowe 15 13 191 14 684
  Pochodne instrumenty finansowe 20 597 1 862
  Dotacje 1 020 1 020
  Pasywa razem 1 359 645 1 081 130

  GRUPA KAPITA ŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
  Skonsolidowany raport za okres od 1 stycznia 201 8 do dnia 3 0 czerwca 20 18 roku (w tysiącach złotych)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  stanowią jego integralną część
  37
  ŚRÓDROCZNY SKRÓCON Y RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻN YCH

  6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2018

  (niebadane)

  6 miesięcy
  zakońc zone
  30.06.2017
  (niebadane)
  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  Zysk przed opodatkowaniem 181 591 233 069
  Korekty: 26 094 20 216
  Amortyzacja 20 679 19 477
  Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych 0 (40)
  (Zysk) / strata z t ytułu różnic kursowych netto 3 070 (1 098)
  Zmiana zrealizowanego wyniku na transakcjach zabezpieczających cenę
  Aluminium odniesionego na kapitał własny 336 (20)
  (Zysk) / strata z tytułu sprzedaży środków trwałych (54 ) (26)
  Odsetki 1 404 955
  Koszty op cji dla kadry kierowniczej 535 968
  Wartość zlikwidowanych środków trwałych 124 0
  Przepływy z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego 207 685 253 285
  Zmiana stanu zapasów (6 600) 4 945
  Zmiana stanu należności netto (229 537 ) (269 554)
  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych za wyjątkiem kredytów 31 198 31 742
  Zmiana stanu rezerw (1 493 ) (5 744)
  Zmiana stanu dotacji (510) (510)
  Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej 743 14 164
  Podatek zwrócony/(zapłacony) (6 791 ) (5 495)
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (6 048) 8 669
  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  (+) Wpływy: 250 132
  Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów
  trwałych 250 132
  (-) Wydatki: (58 673 ) (23 110)
  Zakup wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów
  trwałych (58 673 ) (23 110)
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (58 423 ) (22 978)
  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  (+) Wpływy: 117 363 33 097
  Wpływy netto z emisji akcji 2 781 1 359
  Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek 114 582 31 738
  (-) Wydatki: (39 664 ) (14 422)
  Spłaty kredytów i pożyczek (37 868 ) (13 393)
  Odsetki (1 796 ) (1 029)
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej 77 6 99 18 675
  Przepływy pieniężne netto, razem: 13 228 4 366
  zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 3 385 5 966
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 16 613 10 332

  GRUPA KAPITA ŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
  Skonsolidowany raport za okres od 1 stycznia 201 8 do dnia 3 0 czerwca 20 18 roku (w tysiącach złotych)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  stanowią jego integralną część
  38
  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIA N W KAPITALE WŁASNYM

  Kapitał akcyjny

  Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej

  Kapitał z emisji akcji niezarejestrowany

  Kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych

  Kapitał z emisji opcji dla kadr
  y kierowniczej

  Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających

  Wynik zabezpieczeń przepływów pieniężnych

  Zyski zatrzymane

  Kapitał własny razem


  Kapitał własny na dzień 1 stycznia 201 8
  (badane)
  67 704 31 179 0 3 314 21 992 2 725 546 601 029 728 489
  Całkowite dochody za okres: 0 0 0 0 0 (991 ) 336 175 617 174 962
  Zysk netto za okres 0 0 0 0 0 0 0 175 617 175 617
  Pozostałe całkowite dochody 0 0 0 0 0 (991 ) 336 0 (655 )
  Wycena opcji menadżer skich 0 0 0 0 1 153 0 0 0 1 153
  Wypłata dywidendy 0 0 0 0 0 0 0 (228 521) (228 521)
  Emisja akcji 0 0 2 781 0 0 0 0 0 0
  Kapitał własny na dzień 3 0 czerwca 201 8
  (niebadane) 67 704 31 179 2 781 3 314 23 145 1 734 882 548 125 678 864
  Rok ubiegły

  Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2017
  (badane)

  67 534 23 385 2 890 3 787 18 592 1 950 537 634 340 753 015
  Całkowite dochody za okres: 0 0 0 0 0 (1 575) (20) 228 703 227 108
  Zysk netto za okres 0 0 0 0 0 0 0 228 703 228 703
  Pozostałe całkowite dochody 0 0 0 0 0 (1 575) (20) 0 (1 595)
  Wycena opcji menadżerskich 0 0 0 0 1 712 0 0 0 1 712
  Wypłata dywidendy 91 4 158 (2 890) 0 0 0 0 0 1 359
  Emisja akcji 0 0 0 0 0 0 0 (284 698) (284 698)
  Kapitał własny na dzień 30 czerwca 2017
  (niebadane) 67 625 27 543 0 3 787 20 304 375 517 578 345 698 496
  GRUPA KAPITA ŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
  Skonsolidowany raport za okres od 1 stycznia 201 8 do dnia 3 0 czerwca 20 18 roku (w tysiącach złotych)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  stanowią jego integralną część
  39
  DODATKOW E INFORMACJE I OBJAŚ NIENIA
  1. Informacje ogólne
  Grupa KĘTY S.A. („Spółka”) jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Polsce, z siedzibą w Kętach przy ul. Kościuszki
  111.
  Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Kęty S.A. obejmuje okres = półrocza
  zakończony dnia 30.06.2018r. oraz zawiera dane porównawcze za okres = półrocza zakończony dnia 30.06.201 7r.
  oraz na dzień 31.12.2017r. Sprawozdanie to z awiera dane za okres == kwartału roku 2018 r. oraz == kwartału roku
  2017. Powyższe dane nie były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta. Biegły rewident dokonał
  przeglądu danych za okres = półrocza 201 8 r . Raport z przeglądu stanowi załącznik do nini ejszego sprawozdania.
  Spółka jest wpis ana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000121845 oraz posługuje się numerem
  identyfikacji podatkowej NIP 5490001468 . Spółka posiada numer statystyczny REGON: 070614970 . Grupa Kęty
  S.A. zarejestrowana jest rów nież w b azie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami pod
  nume rem BDO 000007710
  Spółka jest notowana pod numerem ISIN PLKETY000011 na Giełdzie Papierów Wartościowych
  w Warszawie oraz sklasyfikowana w sektorze metalowym .
  Przedmiotem d ziałalności Spółki jest działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie przetwórstwa
  aluminium i jego stopów . Ponadto przedmiotem działalności Spółki jest pośrednictwo handlowe, zaopatrzeniowe
  i marketingowe, oraz inne.
  2. Podstawa sporządzenia śródro cznego skróconego jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie
  z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 „Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa”
  zatwierdzonym prz ez UE („MSR 34 ”).
  MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów
  Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. =nterpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
  („K=MSF”). Niniejsze śródroczne skrócone jednos tkowe sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych
  („PLN”), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach PLN. Niniejsze śródroczne
  skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowani a działalności
  gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego
  sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania
  działalności przez Spółkę.
  Śródroc zne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień
  wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze sprawozdaniem finansowym
  Spółki za rok zakończony 31 grudnia 20 17 roku , które został o zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 16
  marca 2018 roku.
  Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji 7-ego
  sierpnia 20 18 roku ,
  Zarząd Grupy Kęty S.A. oświadcza, że wedle swojej najlepsze j wiedzy, niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe
  sprawozdanie finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie
  z obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości, odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację
  majątkową i finansową o raz wynik finansowy Spółki.
  3. Istotne zasady (polityka) rachunkowości
  Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego jednostkowego
  sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego sp rawozdania
  finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 20 17 roku z wyłączeniem zasad rachunkowości i wyceny
  wynikających z zastosowania MSSF 9 i MSSF 15 przedstawionych poniżej.  GRUPA KAPITA ŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
  Skonsolidowany raport za okres od 1 stycznia 201 8 do dnia 3 0 czerwca 20 18 roku (w tysiącach złotych)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  stanowią jego integralną część
  40
  Wpływ nowych i zmienionych standardów:
  Wpływ nowych i zmienionych standa rdów i interpretacji:
  Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zatwierdziła do stosowania po dniu 1 stycznia 2018 r.
  nowe standardy:
  -MSSF 9 „=nstrumenty finansowe”, który zastąpił MSR 39 „=nstrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”,
  -MSSF 15 „Przyc hody z umów z klientami” oraz Zmiany do MSSF 15 wyjaśniające niektóre wymagania standardu,
  który zastąpił standardy MSR 11 i 18 oraz interpretacje: K=MSF 13, 15 i 18 oraz SK= 31.

  Wpływ zastosowania powyższych standardów na politykę rachunkowości Spółki oraz na sprawozdanie
  finansowe :
  MSSF 9 Instrumenty finansowe
  W ramach wdrożenia MSSF 9 Spółka dokonała kompleksowej analizy wpływu zastosowania standardu na
  sprawozdanie finansowe. Wyniki analizy zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2017.
  Spółka nie dokonała wcześniejszego wdrożenia MSSF 9 i zastosowała wymogi MSSF 9 retrospektywnie dla
  okresów rozpoczynających się po 1 stycznia 2018 r. Zgodnie z dopuszczoną przez standard możliwością, Spółka
  zrezygnowała z przekształcenia danych porównawczych. Zmiany wyceny aktywów i zobowiązań finansowych, na
  dzień pierwszego zastosowania standardu nie były istotne . Wdrożenie MSSF 9 wpłynęło na zmianę polityki
  rachunkowości w zakresie ujmowania, klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych, wyceny zobowiązań
  finansowych oraz straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych.
  Wybrana polityka rachunkowości
  Wycena aktywów i zobowiązań finansowych
  Od 1 stycznia 2018 r. Spółka kwalifikuje aktywa finansowe do następujących kategorii:
  - wyceniane w zamortyzowanym koszcie,
  - wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody,
  - wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
  - instrumenty pochodne zabezpieczające.
  Klasyfikacji dokonuje się na moment początkowego ujęcia aktywów. K lasyfikacja dłużnych aktywów finansowych
  zależy od modelu biznesowego zarządzania aktywami finansowymi oraz od charakterystyki umownych
  przepływów pieniężnych (test SPP=) dla danego składnika aktywów finansowych.
  Do kategorii aktywów wycenianych w zamorty zowanym koszcie Spółka klasyfikuje należności z tytułu dostaw i
  usług (za wyjątkiem należności sprzedanych w ramach zawartych umów faktoringowych oraz należności
  handlowych zawierających formułę cenową tj. dla których ostatecznie cena zostanie ustalona po dniu kończącym
  okres sprawozdawczy), pożyczki udzielone, które zdały test SPP=, pozostałe należności oraz środki pieniężne i ich
  ekwiwalenty.
  Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu
  przy zastosowa niu metody efektywnej stopy procentowej, z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości.
  Należności z tytułu dostaw i usług o terminie zapadalności poniżej 12 miesięcy od dnia powstania (tj.
  niezawierające elementu finansowania) i nieprzekazane do fakto ringu, nie podlegają dyskontowaniu i są
  wyceniane w wartości nominalnej. W przypadku aktywów finansowych zakupionych lub powstałych, dotkniętych
  utratą wartości na moment początkowego ujęcia (tzw. POC=), aktywa te wycenia się w wysokości
  zamortyzowanego ko sztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej skorygowanej o ryzyko kredytowe.
  Do kategorii aktywów wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody kwalifikuje się:
  1. składnik dłużnych aktywów finansowych jeśli spełnione są poniż sze warunki:
  - jest on utrzymywany w modelu biznesowym, którego celem jest zarówno uzyskanie umownych przepływów
  pieniężnych z tytułu posiadanych aktywów finansowych, jak i z tytułu sprzedaży aktywów finansowych, oraz
  - warunki umowne dają prawo do otrzy mania w określonych datach przepływów pieniężnych stanowiących
  wyłącznie kapitał i odsetki od kapitału (tzn. zdał test SPP=),
  2. instrument kapitałowy, co do którego na moment początkowego ujęcia dokonano nieodwracalnego wyboru
  klasyfikacji do tej kategor ii. Opcja wyboru wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody nie jest dostępna
  dla instrumentów przeznaczonych do obrotu.

  Zyski i straty, zarówno z wyceny jak i realizacji, powstające na tych aktywach ujmuje się w pozostałych
  całkowitych dochodac h, za wyjątkiem przychodów z tytułu otrzymanych dywidend.
  Do kategorii aktywów wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy Spółka kwalifikuje należności
  handlowe przekazywane do faktoringu, należności handlowe oparte o formułę cenową , pożyczki u dzielone, które


  GRUPA KAPITA ŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
  Skonsolidowany raport za okres od 1 stycznia 201 8 do dnia 3 0 czerwca 20 18 roku (w tysiącach złotych)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  stanowią jego integralną część
  41
  nie zdały testu umownych przepływów pieniężnych oraz instrumenty pochodne będące aktywami, o ile nie
  zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające.
  Zyski i straty na składniku aktywów finansowych zaliczonym do wycenianych w wartości godziwej przez wynik
  finansowy ujmuje się w wyniku finansowym w okresie, w którym powstały (w tym przychody z tytułu odsetek
  oraz dywidend).
  Do instrumentów finansowych zabezpieczających klasyfikuje się aktywa i zobowiązania finansowe stanowiące
  instrumen ty pochodne wyznaczone i spełniające wymogi rachunkowości zabezpieczeń, wyceniane w wartości
  godziwej uwzględniającej wszystkie komponenty dotyczące ryzyka rynkowego i ryzyka kredytowego.
  Od 1 stycznia 2018 r. Spółka klasyfikuje zobowiązania finansowe do kategorii:
  - wycenianych w zamortyzowanym koszcie,
  - wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy,
  - instrumenty finansowe zabezpieczające.
  Do zobowiązań wycenianych w zamortyzowanym koszcie kwalifikuje się zobowiązania inne niż zobowiązania
  wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy (m.in. zobowiązania z tytułu dostaw i usług, kredyty
  i pożyczki), za wyjątkiem:
  o zobowiązań finansowych, które powstają w sytuacji transferu aktywów finansowych, który nie kwalifikuje si ę
  do zaprzestania ujmowania,
  o umów gwarancji finansowych, które wycenia się w wyższej z następujących kwot:
  - wartości odpisu na oczekiwane straty kredytowe ustalonego zgodnie z MSSF 9
  - wartości początkowo ujętej (tj. w wartości godziwej powiększonej o koszty transakcji, które mogą być
  bezpośrednio przypisane do składnika zobowiązań finansowych), pomniejszonych o skumulowaną kwotę
  dochodów ujmowanych zgodnie z zasadami MSSF 15 Przychody z tytułu umów z klientami.
  Do zobowiązań wycenianych w wartości g odziwej przez wynik finansowy klasyfikuje się zobowiązania z tytułu
  instrumentów pochodnych niewyznaczone dla celów rachunkowości zabezpieczeń.
  Utrata wartości aktywów finansowych
  MSSF 9 wprowadza nowe podejście do szacowania strat w odniesieniu do aktyw ów finansowych wycenianych
  wg zamortyzowanego kosztu. Podejście to bazuje na wyznaczaniu strat oczekiwanych, niezależnie od tego czy
  przesłanki wystąpiły czy nie.
  Spółka stosuje następujące modele wyznaczania odpisów z tytułu utraty wartości:
  - model ogó lny (podstawowy),
  - model uproszczony.
  W modelu ogólnym Spółka monitoruje zmiany poziomu ryzyka kredytowego związanego z danym składnikiem
  aktywów finansowych oraz klasyfikuje aktywa finansowe do jednego z trzech etapów wyznaczania odpisów
  z tytułu utraty wartości:
  Etap 1 – salda, dla których nie nastąpiło znaczące zwiększenie ryzyka kredytowego od momentu początkowego
  ujęcia i dla których ustala się oczekiwaną utratę wartości w oparciu o prawdopodobieństwo niespłacalności
  w c iągu 12 miesięcy,
  Etap 2 – salda dla których nastąpił znaczący wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia i dla
  których ustala się oczekiwaną utratę wartości w oparciu o prawdopodobieństwo niewypłacalności w ciągu całego
  okresu kredytowania,
  Etap 3 – salda z utratą wartości.
  W modelu uproszczonym Spółka nie monitoruje zmian poziomu ryzyka kredytowego w trakcie życia instrumentu,
  szacuje oczekiwaną stratę kredytową w horyzoncie do terminu zapadalności instrumentu.
  Do celów oszacowania oczek iwanej straty kredytowej Spółka wykorzystuje:
  - w modelu ogólnym – poziomy prawdopodobieństwa niewypłacalności, implikowane z rynkowych kwotowań
  kredytowych instrumentów pochodnych, dla podmiotów o danym ratingu i z danego sektora,
  - w modelu uproszczony m – historyczne poziomy spłacalności należności od kontrahentów.
  Za zdarzenie niewypłacalności Spółka uznaje brak wywiązania się z zobowiązania przez kontrahenta po upływie
  90 dni od dnia wymagalności należności.
  Spółka uwzględnia informacje dotyczące pr zyszłości w stosowanych parametrach modelu szacowania strat
  oczekiwanych, poprzez korektę bazowych współczynników prawdopodobieństwa niewypłacalności (dla
  należności) lub poprzez kalkulację parametrów prawdopodobieństwa niewypłacalności w oparciu o bieżące
  kwotowania rynkowe (dla pozostałych aktywów finansowych).


  GRUPA KAPITA ŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
  Skonsolidowany raport za okres od 1 stycznia 201 8 do dnia 3 0 czerwca 20 18 roku (w tysiącach złotych)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  stanowią jego integralną część
  42
  Spółka stosuje model uproszczony kalkulacji odpisów z tytułu utraty wartości dla należności z tytułu dostaw
  i usług.
  Model ogólny stosuje się dla pozostałych typów aktywów finanso wych, w tym dla dłużnych aktywów finansowych
  wycenianych do wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody.
  Straty z tytułu utraty wartości dla dłużnych instrumentów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie
  (na moment początkowego ujęcia oraz skalkulowane na każdy kolejny dzień kończący okres sprawozdawczy)
  ujmuje się w pozostałych kosztach operacyjnych. Zyski (odwrócenie odpisu) z tytułu zmniejszenia wartości
  oczekiwanej utraty wartości ujmuje się w pozostałych przychodach operacyjnych.
  Dla zakupionych i powstałych aktywów finansowych dotkniętych utratą wartości ze wzglądu na ryzyko kredytowe
  na moment początkowego ujęcia (POC=) korzystne zmiany oczekiwanych strat kredytowych ujmuje się jako zysk
  z tytułu utraty wartości w pozostałych przycho dach operacyjnych.
  Straty z tytułu utraty wartości dla dłużnych instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez
  pozostałe całkowite dochody ujmuje się w pozostałych kosztach operacyjnych w korespondencji z pozostałymi
  całkowitymi dochodami. Zyski (odwrócenie odpisu) z tytułu zmniejszenia wartości oczekiwanej straty kredytowej
  ujmuje się w pozostałych przychodach operacyjnych.

  Rachunkowość zabezpieczeń
  W grupie instrumentów zabezpieczających wyróżnia się instrumenty zabezpieczające wartość godziwą,
  instrumenty zabezpieczające przyszłe przepływy środków pieniężnych oraz instrumenty zabezpieczające udziały
  w aktywach netto podmiotów zagranicznych.
  Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej ani zabezpieczeń udziałów w akt ywach netto
  podmiotów zagranicznych. =nstrumenty zabezpieczające wyznacza się, jako zabezpieczające przyszłe przepływy
  środków pieniężnych.
  =nstrument pochodny zabezpieczający przepływy środków pieniężnych, to taki instrument pochodny, który:
  -służy ogra niczeniu zmienności przepływu środków pieniężnych i można go przypisać konkretnemu rodzajowi
  ryzyka związanego z ujętym w sprawozdaniu z sytuacji finansowej składnikiem aktywów lub zobowiązań lub
  z wysoce prawdopodobną prognozowaną przyszłą t ransakcją oraz
  -będzie miał wpływ na wykazywany zysk lub stratę netto.

  Zyski i straty wynikające ze zmiany wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego przepływy pieniężne
  ujmowane są w pozostałych całkowitych dochodach w takiej części, w jakiej dany instrument stanowi skuteczne
  zabezpieczenie związanej z nim pozycji zabezpieczanej. Dodatkowo Spółka ujmuje w kapitałach z wyceny część
  zmiany instrumentu zabezpieczającego wynikającej ze zmiany wartości czasowej opcji, elementu terminowego
  oraz marży wal utowej, przy czym w stosunku do ostatnich dwóch Spółka może każdorazowo dokonywać wyboru
  sposobu ujęcia (przez kapitał lub bezpośrednio do wyniku finansowego).
  Część nieskuteczną odnosi się do wyniku finansowego, jako pozostałe przychody operacyjne lub po zostałe koszty
  operacyjne – dla zabezpieczenia przepływów z działalności operacyjnej, oraz jako przychody finansowe lub koszty
  finansowe – dla zabezpieczenia przepływów z działalności finansowej.
  Zyski i straty powstałe na instrumencie zabezpieczającym pr zepływy pieniężne odnoszone są do wyniku
  finansowego w momencie, gdy dana pozycja zabezpieczana wpływa na wynik finansowy.
  W szczególności, w odniesieniu do zysku lub straty z tytułu zmiany wartości czasowej opcji, elementu
  terminowego lub marży walutowej reklasyfikacja z kapitału (z pozostałych całkowitych dochodów) do wyniku
  finansowego (jako pozostałe przychody operacyjne lub pozostałe koszty operacyjne – dla zabezpieczenia
  przepływów z działalności operacyjnej albo jako przychody finansowe lub koszty f inansowe – dla zabezpieczenia
  przepływów z działalności finansowej) jest dokonywana jednorazowo, jeśli realizacja pozycji zabezpieczanej jest
  związana z transakcją, albo amortyzowana w horyzoncie życia powiązania zabezpieczającego, jeśli realizacja
  pozycji zabezpieczanej występuje w czasie.
  Spółka stosuje następujące wymogi w stosunku do efektywności powiązania zabezpieczającego:
  - istnieje powiązanie ekonomiczne pomiędzy pozycją zabezpieczaną a instrumentem zabezpieczającym,
  - wpływ ryzyka kredytowego n ie stanowi dominującej części zmiany wartości godziwej pozycji zabezpieczanej ani
  instrumentu zabezpieczającego,
  - współczynnik zabezpieczenia jest taki sam jak współczynnik wynikający z wielkości (nominału) pozycji
  zabezpieczanej, którą Spółka faktycznie zabezpiecza, oraz wielkości (nominału) instrumentu zabezpieczającego,
  którą Spółka faktycznie stosuje do zabezpieczenia tejże wielkości pozycji zabezpieczanej.

  MSSF 15 Przychody z umów z klientami


  GRUPA KAPITA ŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
  Skonsolidowany raport za okres od 1 stycznia 201 8 do dnia 3 0 czerwca 20 18 roku (w tysiącach złotych)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  stanowią jego integralną część
  43
  W ramach wdrożenia MSSF 15 Spółka dokonała kompleksowej analizy wpływu zastosowania standardu na
  sprawozdanie finansowe. Wyniki analizy zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym Grupy Kęty S.A. za
  rok 2017.
  Spółka zastosowała MSSF 15 od 1 stycznia 2018 r. zgodnie z paragrafem C3 (b) oraz C7 – retrospekt ywnie z uwagi
  na nieistotność kwot Spółka nie dokonywała korekty zysków zatrzymanych na początek 2018 roku .

  Wybrana polityka rachunkowości
  Zgodnie z MSSF 15 od 1 stycznia 2018 r. Spółka ujmuje przychody z umów z klientami w momencie spełnienia
  przez je dnostkę zobowiązania do wykonania świadczenia, poprzez przekazanie przyrzeczonego towaru lub usługi
  nabywcy, gdzie przekazanie to stanowi jednocześnie uzyskanie przez nabywcę kontroli na tym składnikiem
  aktywów tj. zdolności do bezpośredniego rozporządzani a przekazanym składnikiem aktywów i uzyskiwania
  z niego zasadniczo wszystkich pozostałych korzyści oraz zdolność do niedopuszczania innych jednostek do
  rozporządzania składnikiem aktywów i uzyskiwania z niego korzyści.
  Hako zobowiązanie d o wykonania świadczenia Spółka rozpoznaje każde, zawarte w umowie przyrzeczenie
  przekazania klientowi towaru lub usługi, które można wyodrębnić, lub Spółki wyodrębnionych towarów lub
  usług, które są zasadniczo takie same i w taki sam sposób przekazywane kl ientowi. Dla każdego zobowiązania do
  wykonania świadczenia, jednostka Spółki ustala (na podstawie warunków umownych), czy będzie je realizować
  w miarę upływu czasu lub czy spełni je w określonym momencie.
  Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materi ałów ujmuje się w wyniku finansowym jednorazowo,
  w określonym momencie czasu, zgodnym z momentem spełnienia zobowiązania do wykonania świadczenia,
  (w szczególności określanym w oparciu o formuły baz dostawy =NCOTERMS), pod warunkiem, że jest
  prawdopodobne otrzymanie wynagrodzenia w zamian za towary przekazane klientowi.
  Przychody ze sprzedaży usług ujmuje się w wyniku finansowym w miarę upływu czasu, pod warunkiem, że jest
  prawdopodobne otrzymanie wynagrodzenia w zamian za usługi prze kazane klientowi oraz, jeżeli spełniony jest
  jeden z następujących warunków:
  - klient jednocześnie otrzymuje i czerpie korzyści ekonomiczne płynące ze świadczenia jednostki Spółki w miarę
  jak wykonuje ona swoje zobowiązanie, lub
  - w wyniku spełnienia prz ez jednostkę Spółki powstaje lub zostaje ulepszony składnik aktywów (np. produkcja
  w toku), a kontrolę nad tym składnikiem w miarę jego powstawania lub ulepszania, sprawuje klient, lub
  - w wyniku spełnienia zobowiązania przez jednostkę Spółki powst aje składnik aktywów, który nie ma
  alternatywnego zastosowania dla jednostki Spółk i i jednocześnie jednostce tej przysługuje egzekwowalne prawo
  do zapłaty za dotychczas wykonane świadczenie.
  Przypisania ceny transakcyjnej do poszczególnych zobowiązań do w ykonania świadczeń dokonuje się w oparciu
  o pojedyncze ceny sprzedaży.
  W przychodach z umów z klientami w sprawozdaniu z wyniku ujmowane są przychody powstające ze zwykłej
  działalności operacyjnej Spółk i tj. przychody ze sprzedaży produktów, towarów i mat eriałów.
  Przychody z umów z klientami ujmuje się w kwocie równej cenie transakcyjnej (uwzględniającej wszelkie opusty
  i rabaty).
  Cena transakcyjna odzwierciedla również zmianę wartości pieniądza w czasie, jeżeli umowa z klientem zawiera
  istotny element f inansowania, który określa się na podstawie umownych warunków płatności, bez względu na
  to czy został on wyraźnie określony w umowie. W szczególności uznaje się, że element finansowania jest istotny,
  jeżeli w momencie zawarcia umowy okres od momentu przeka zania przyrzeczonego towaru lub usługi klientowi
  do momentu zapłaty za towar lub usługę przez klienta wyniesie więcej niż 1 rok.
  W przypadku transakcji sprzedaży, dla których cena zostanie ustalona po dniu ujęcia sprzedaży w księgach
  rachunkowych, przycho dy koryguje się na koniec każdego okresu sprawozdawczego o zmianę wartości godziwej
  odnośnych należności handlowych. Przychody z transakcji sprzedaży, dla których cena nie została ostatecznie
  ustalona na koniec okresu sprawozdawczego zaprezentowano w skons olidowanym sprawozdaniu z wyniku (m.in.
  opartych na formule ceny ).
  Przychody ze sprzedaży korygowane są o wynik z rozliczenia instrumentów pochodnych zabezpieczających
  przyszłe przepływy pieniężne, zgodnie z ogólną zasadą, że wycenę pochodnego instrumentu zabezpieczającego
  w części stanowiącej zabezpieczenie efektywne ujmuje się w tej samej pozycji wyniku finansowego, w której
  ujmowana jest wycena pozycji zabezpieczanej w momencie, kiedy pozycja zabezpieczana wpływa na wynik
  finansowy.

  Wdrożenie MSSF 16 :


  GRUPA KAPITA ŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
  Skonsolidowany raport za okres od 1 stycznia 201 8 do dnia 3 0 czerwca 20 18 roku (w tysiącach złotych)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  stanowią jego integralną część
  44
  W styczniu 2016 roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości wydała Międzynarodowy Standard
  Sprawozdawczości Finansowej 16 Leasing („MSSF 16”), który zastąpił MSR 17 Leasing , KIMSF 4 Ustalenie, czy
  umowa zawiera leasing , SKI 15 Leasing operacyjny – specjalne oferty promocyjne oraz SKI 27 Ocena istoty
  transakcji wykorzystujących formę leasingu . MSSF 16 określa zasady ujmowania dotyczące leasingu w zakresie
  wyceny, prezentacji i ujawniania informacji.
  MSSF 16 wprowadza jednolity model rachunkowości le asingobiorcy i wymaga, aby leasingobiorca ujmował
  aktywa i zobowiązania wynikające z każdego leasingu z okresem przekraczającym 12 miesięcy, chyba że bazowy
  składnik aktywów ma niską wartość. W dacie rozpoczęcia leasingobiorca ujmuje składnik aktywów z tyt ułu prawa
  do użytkowania bazowego składnika aktywów oraz zobowiązanie z tytułu leasingu, które odzwierciedla jego
  obowiązek dokonywania opłat leasingowych.
  Leasingobiorca odrębnie ujmuje amortyzację składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania i odsetki od
  zobowiązania z tytułu leasingu.
  Leasingobiorca aktualizuje wycenę zobowiązania z tytułu leasingu po wystąpieniu określonych zdarzeń (np.
  zmiany w odniesieniu do okresu leasingu, zmiany w przyszłych opłatach leasingowych wynikającej ze zmiany
  w indeksie lub stawce stosowanej do ustalenia tych opłat). Co do zasady, leasingobiorca ujmuje aktualizację
  wyceny zobowiązania z tytułu leasingu jako korektę wartości składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania.
  Spółka jest leasingobiorcą w przypadku u mów najmu powierzchni biurowych.
  Rachunkowość leasingodawcy zgodnie z MSSF 16 pozostaje zasadniczo niezmieniona względem obecnej
  rachunkowości zgodnie z MSR 17. Leasingodawca dalej będzie ujmował wszystkie umowy leasingowe
  z zastosowaniem tych samych zasa d klasyfikacji co w przypadku MSR 17, rozróżniając leasing operacyjny i leasing
  finansowy.
  MSSF 16 wymaga, zarówno od leasingobiorcy jak i od leasingodawcy, dokonywania szerszych ujawnień niż
  w przypadku MSR 17.
  Leasingobiorca ma prawo wyboru pełnego bądź zmodyfikowanego podejścia retrospektywnego, a przepisy
  przejściowe przewidują pewne praktyczne rozwiązania.
  MSSF 16 obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku i później. Wcześniejsze
  zastosowanie jest dozwolone w przypad ku jednostek, które stosują MSSF 15 od daty lub przed datą pierwszego
  zastosowania MSSF 16. Spółka nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie MSSF 16.
  Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do publikacji Zarząd jest w trakcie oce ny wpływu
  wprowadzenia MSSF 16 na stosowane przez Spółkę zasady (politykę) rachunkowości w odniesieniu
  do działalności Spółki lub jej wyników finansowych

  Ponadto:
  Po 1 stycznia 2018 roku nie opublikowano nowych lub zmienionych standardów oraz interpretacji
  obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się po 1 stycznia 2018 roku. Standardy i interpretacje,
  które zostały wydane, ale nie obowiązują ponieważ nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Unię Europejską, lub
  został y zatwierdzone przez Unię Europejską ale nie zostały wcześniej zastosowane przez Spółkę zaprezentowane
  zostały w rocznym sprawozdaniu finansowym za rok 2017.
  Zarząd nie przewiduje, aby wprowadzenie powyższych standardów oraz interpretacji miało istotny wp ływ na
  stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości.
  Spółka nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego standardu, interpretacji lub zmiany, która
  została opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w życie w świetle przepisów Unii Europejskiej .

  Poniższe standardy nie zostały jeszcze zatwierdzone:

  • MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe (opublikowano dnia 30 stycznia 2014 roku) – zgodnie
  z decyzją Komisji Europejskiej proces zatwierdzania standardu w wersji wstępnej nie zostanie zainicjowa ny
  przed ukazaniem się standardu w wersji ostatecznej - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania
  finansowego niezatwierdzony przez UE – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się
  dnia 1 stycznia 2016 roku lub później;
  • Zmiany do MSS F 10 i MSR 28 Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego
  jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem (opublikowano dnia 11 września 2014 roku) –
  prace prowadzące do zatwierdzenia niniejszych zmian zostały przez UE odło żone bezterminowo - termin
  wejścia w życie został odroczony przez RMSR na czas nieokreślony;
  • MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe (opublikowano dnia 18 maja 2017 roku) - do dnia zatwierdzenia
  niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE - mający zastosowanie dla okresów
  rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2021 roku lub później;


  GRUPA KAPITA ŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
  Skonsolidowany raport za okres od 1 stycznia 201 8 do dnia 3 0 czerwca 20 18 roku (w tysiącach złotych)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  stanowią jego integralną część
  45
  • K=MSF 23 Niepewność związana z ujmowaniem podatku dochodowego (opublikowano dnia 7 czerwca 2017
  roku) - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansoweg o niezatwierdzony przez UE - mający
  zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później;
  • Zmiany do MSSF 9 Wcześniejsze spłaty z ujemną rekompensatą (opublikowano dnia 12 października 2017
  roku) – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub
  później;
  • Zmiany do MSR 28 Udziały długoterminowe w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach
  (opublikowano dnia 12 października 2017 roku) – do dnia zatwierdzenia nini ejszego sprawozdania
  finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się
  dnia 1 stycznia 2019 roku lub później;
  • Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2015 -2017 (opublikowano dnia 12 grudnia 2017 roku) – do dnia
  zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla
  okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później;
  • Zmiany do MSR 19 Zmiana, ograniczenie lub rozliczenie programu (opublikowano dnia 7 lutego 2018 roku) –
  do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające
  zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później;
  • Zmiany do Odniesień do Założeń Koncepcyjn ych zawartych w Międzynarodowych Standardach
  Sprawozdawczości Finansowej (opublikowano dnia 29 marca 2018 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego
  sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych
  rozpoczynającyc h się dnia 1 stycznia 2020 roku lub później.
  Daty wejścia w życie są datami wynikającymi z treści standardów ogłoszonych przez Radę ds. Międzynarodowej
  Sprawozdawczości Finansowej. Daty stosowania standardów w Unii Europejskiej mogą różnić się od dat
  stoso wania wynikających z treści standardów i są ogłaszane w momencie zatwierdzenia do stosowania przez
  Unię Europejską .
  4. Obszary szacunków
  Zmiany wielkości szacunkowych zostały opisane w notach 12, 13, 14 , 15 i 25 .2. Poza wymienionymi w tych
  punktach zmianami n ie wystąpiły żadne inne zmiany w wielkościach szacunkowych.
  5. Sezonowość działalności
  Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja profili aluminiowych. Największa sprzedaż z tego
  tytułu realizowana jest w drugim półroczu (historycznie sprzeda ż w drugim półroczu jest większa od sprzedaży w
  = półroczu od kilku procent do nawet 2 3%). Jest to związane z cyklem prac w budownictwie, który stanowi
  znaczący udział obsługiwanych rynków odbiorców w tym Segmencie.
  6. Informacje dotyczące segmentów działal ności
  Spółka posiada dwa wewnętrznie wyodrębnione s egmenty działalności. Segment W yrobów Wyciskanych oraz
  działalność pozostałą „=nne” obejmującą funkcje centralne w grupie kapitałowej. W związku z faktem, iż raport
  Spółki publikowany jest równocześnie z r aportem skonsolidowanym , Spółka na podstawie MSSF 8 punkt 4
  prezentuje informacje o segmentach wyłącznie w raporcie skonsolidowanym .
  7. Informacje o inwestycjach w jednostkach zależnych
  W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca nowe inwestycje w jednostki za leż ne.
  8. Zmian y w strukturze organizacyjnej Spółki
  W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły żadne istotne zmiany w strukturze organizacyjnej Spółki za wyjątkiem
  powołania trzech nowych członków Zarządu odpowiedzialnych za nadzór nad segmentami operacyjnymi Gr upy .


  GRUPA KAPITA ŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
  Skonsolidowany raport za okres od 1 stycznia 201 8 do dnia 3 0 czerwca 20 18 roku (w tysiącach złotych)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  stanowią jego integralną część
  46
  9. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  Dla celów śródrocznego skróconego sprawozdania z przepływów pieniężnych, środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  składają się z następujących pozycji:
  30.06.2018
  (badane)
  31.12.2017
  (badane)
  Depozyty bankowe (rachunki bieżące) i lokaty krótkoterminowe 16 613 3 385
  Środki pieniężne wykazane w bilansie
  oraz w rachunku przepływów pieniężnych 16 613 3 385
  Na dzień 3 0 czerwca 2018 roku Grupa Kęty S.A. dysponowała niewykorzystanymi przyznanymi środkami
  kredytowymi w wysok ości 89.097 tys. zł, w odniesieniu, do których wszystkie warunki zawieszające zostały
  spełnione (31 grudnia 2017 roku: 44.271 tys. zł).
  10. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty
  Wynik za okres sprawozdawczy nie podlega podziałowi.
  Grupa Kęty S.A. prze znaczyła na dywidendę za rok 2017 kwotę 228.521 tys. zł.
  Na dzień ustalenia prawa do dywidendy tj. na dzień 26 czerwca 2018 roku liczba akcji dopuszczonych do
  obrotu wynosiła 9.545.447 sztuk. Wysokość dywidendy na akcje wyniosła 23,94 zł .
  Zgodnie z uchwał a Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dywidenda będzie płacona w 2 ratach:
  • 10 lipca 2018 roku kwota 63.954.494,90 zł tj. 6,70 zł na akcje (28% wartości dywidendy)
  • 26 września 2018 roku kwota 164.56 6.305 ,10 zł tj. 17,24 zł na akcje (72 % wartości dywidendy) .
  W roku ubiegłym Grupa Kęty S.A. wypłaciła dywidendę w kwocie 284.699 tys. zł (30,00 zł na akcję)
  11. Podatek dochodowy
  Główne składniki obciążenia podatkowego dla działalności kontynuowanej w rachunku zysków i strat
  przedstawiają się następująco:

  3 miesią ce
  zakończone
  30.06.2018
  (niebadane)

  6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2018
  (niebadane)

  3 miesiące
  zakończone
  30.06.2017
  (niebadane)

  6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2017
  (niebadane)
  Bieżący podatek dochodowy
  Bieżące obciążenie z tytułu podatku
  dochodowego wykazane w rachunku zysków i
  strat
  (3 327 ) (5 321 ) (696) (696)
  Odroczony podatek dochodowy:
  Związany z powstaniem i odwróceniem się
  różnic przejściowych (462 ) (653 ) (1 816) (3 670)
  Obciążenie podatkowe wykazane w rachunku
  zysków i strat (3 789 ) (5 974 ) (2 512) (4 366)


  12. Rzeczowe aktywa trwałe
  12.1. Kupno i sprzedaż
  =nformacje o transakcjach kupna i sprzedaży aktywów trwałych przedstawia poniższa tabela :  GRUPA KAPITA ŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
  Skonsolidowany raport za okres od 1 stycznia 201 8 do dnia 3 0 czerwca 20 18 roku (w tysiącach złotych)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  stanowią jego integralną część
  47
  6 miesięcy 201 8
  (niebadane)
  6 miesięcy 201 7
  (niebadane)
  Nabycie rzeczowych aktywów trwałych 45 9 94 15 575
  Wartość netto sprzedanych aktywów trwałych 196 106
  Zysk (strata) na sprzedaży aktywów trwałych 54 26
  W bieżącym okresie Spółka nie tworzyła odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych.
  W okresie = półrocza S półka rozwiązała 40 tys. odpisu aktualizującego wartość rzeczowych aktywów trwałych .
  13. Należności handlowe i pozostałe
  Należności krótkoterminowe 30.06.2018
  (niebadane)
  31.12.2017
  (badane)
  Należności netto 403 142 173 604
  Należności handlowe wobec jednoste k powiązanych 85 873 58 217
  Należności handlowe wobec pozostałych jednostek 157 391 107 912
  Należności publicznoprawne (za wyjątkiem podatku dochodowego) 113 938
  Przedpłaty do dostawców (handlowe) 482 375
  Przedpłaty do dostawców (handlowe) jednostki po wiązane 131 168
  Należności od pracowników 31 18
  Rozrachunki z tytułu transakcji zabezpieczających cenę
  aluminium 3 903 3 797
  Należności z tytułu dywidend 152 877 0
  Rozliczenia międzyokresowe czynne 2 341 2 17 9

  W okresie 6 miesięcy 201 8 r. Spółka utw orzyła odpisy aktualizujące należności w kwocie 106 tys. zł (w okresie 6
  miesięcy 201 7 r. utworzenie odpisów: 13 tys. zł). Utworzone odpisy aktualizujące należności Spółka ujmuje
  w pozycji “Pozostałych kosztów operacyjnych”. W okresie 6 miesięcy 201 8 r., Spółka rozwiązała odpisy
  aktualizujące należności w kwocie 30 tys. zł (w okresie 6 miesięcy 201 7 r. Spółka rozwiązała odpisy aktualizujące
  należności w kwocie 554 tys. zł). Rozwiązanie odpisów aktualizujących wynikało z otrzymania zapłat należności
  objętyc h odpisami. Rozwiązania odpisów aktualizujących należności zostały zaprezentowane w pozostałych
  przychodach operacyjnych bądź przychodach finansowych, jako otrzymane odsetki zgodnie
  z charakterem należności.
  Wartość godziwa należności zbliżona jest do ich wartości księgowej .
  14. Zapasy
  30.06.2018
  (niebadane)
  31.12.2017
  (badane)
  Materiały 53 744 46 497
  Produkcja niezakończona 44 432 36 241
  Produkty gotowe 25 125 33 963
  RAZEM 123 301 116 701
  W okresie 6 miesięcy 2018 r. Spółka rozwiązała odpisy aktualizują ce zapasy w kwocie 122 tys. zł, w okresie
  6 miesięcy 2017 r., rozwiązanie odpisów 686 tys. zł .
  15. Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
  Zmiany stanu rezerw i rozliczeń między okresowych przedstawia poniższa tabela :  GRUPA KAPITA ŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
  Skonsolidowany raport za okres od 1 stycznia 201 8 do dnia 3 0 czerwca 20 18 roku (w tysiącach złotych)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  stanowią jego integralną część
  48
  Stan na
  31 .12 .201 7 Zwiększ enia Wykorzystanie Stan na
  30.06 .201 8
  Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe 16 421 8 473 (9 966 ) 14 928
  długoterminowa część rezerwy
  na odprawy emerytalno -rentowe 1 737 0 0 1 737
  krótkoterminowa rezerwa na
  odprawy emerytalno -rentowe 375 0 0 375
  koszty urlopów 2 397 3 372 (2 397) 3 372
  koszty premii rocznej 7 527 5 007 (7 527 ) 5 007
  koszty opłat za kogenerację 196 94 0 290
  koszty odszkodowań 4 134 0 0 4 134
  koszty napraw gwarancyjnych 24 0 (11) 13
  rezerwa na pozostałe koszty 31 0 (31) 0


  Stan na
  31.12.2016
  (badane)
  Zwiększenia Wykorzystanie/
  Rozwiązanie
  Stan na
  30.06.2017
  (niebadane)
  Rezerwy i bierne rozliczenia
  międzyokresowe kosztów 18 535 6 791 (12 535) 12 791
  długoterminowa część rezerwy na nagrody
  jubileuszowe i odprawy emerytalne 1 500 34 0 1 534
  krótkoterminowa rezerwa na nagrody jub.
  i odprawy emerytalne 373 0 0 373
  rezerwa na koszty niewykorzystanych
  urlopów 2 037 3 109 (2 037) 3 109
  koszty premii rocznej 9 008 3 250 (9 008) 3 250
  koszty opłat za kogenerację 335 310 (335) 310
  koszty odszkodowań 5 074 0 (981) 4 093
  Koszty napraw gwarancyjnych 37 0 (3) 34
  Koszty ochrony środowiska 0 57 0 57
  Rezerwa na koszty badania sprawozdania 31 31 (31) 31
  Pozostałe rezerwy 140 0 (140) 0

  16. Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki
  Poni ższa tabela przedstawia zmiany sald poszczególnych wartości godziwych kredytów w okresie 6 miesięcy 20 18
  roku.
  Kredyt Kredytodawca waluta kredytu 31.12.2017 Wzrost
  (zmniejszenie) 30.06.2018
  Długoterminowy Bank PKO BP PLN 0 100 366 100 366
  Długoterminowy BNP Paribas Polska PLN 6 489 (6 489) 0
  Część krótkoterminowa
  kredytu
  długoterminowego
  Bank PKO BP PLN 0 7 075 7 075
  Część krótkoterminowa
  kredytu
  długoterminowego
  BNP Paribas Polska PLN 8 840 (8 760 ) 80
  Kredyt krótkoterminowy Bank PKO BP PLN, EUR, USD 1 358 (157) 1 201
  Kredyt krótkoterminowy BNP Paribas Polska PLN, EUR 53 309 (3 684) 49 625
  Kredyt krótkoterminowy ING Bank Polska EUR, PLN 26 084 (15 531) 10 553
  Kredyt krótkoterminowy Bank PeKaO S.A. EUR, USD, CHF 64 476 6 638 71 114
  Kredyt k rótkoterminowy Bank Societe Generale PLN, EUR 14 915 503 15 418
  Kredyty razem 175 471 79 961 255 432


  GRUPA KAPITA ŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
  Skonsolidowany raport za okres od 1 stycznia 201 8 do dnia 3 0 czerwca 20 18 roku (w tysiącach złotych)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  stanowią jego integralną część
  49
  Wszystkie kredyty oprocentowane są wg stawek Wibor/Euribor + marża banku.
  Spłaty kredytów wynikały z harmonogramu spłat. Zaciągnięcia kredytów są zw iązane z zarządzaniem płynnością
  Spółki. Na dzień bilansowy oraz na 31.12.2017 Spółka spełniała wszystkie warunki (kowenanty) kredytowe.
  Standardowe umowę wykazanych powyżej kredytów obrotowych zawierane są na okres roku z terminami
  wygaśnięcia w == półroc zu roku następnego. Spółka corocznie przed zakończeniem danego okresu negocjuje
  z bankami umowy/aneksy na kolejne okresy 12 miesięczne celem rolowania kredytu.
  17. Opcje na akcje dla kadry kierowniczej
  Szczegółowo program oraz zasady wyceny koszt ów programu zostały opisane w sprawozdaniu rocznym za 20 17
  rok. Grupa rozpoznaje koszty programu w proporcji do okresu nabywania praw do opcji.
  W stosunku do danych zaprezentowanych w rocznym sprawozdaniu finansowym nie wystąpiły żadne istotne
  zmiany w zak resie wyceny oraz sposobu rozpoznawania kosztów programu opcji dla kadry kierowniczej .
  18. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania


  30.06.2018
  (niebadane)
  31.12.2017
  (badane)
  Zobowiązania handlowe wobec jednostek powiązanych 16 322 11 162
  Zobowiązania handlowe wobec jednostek niepowiązanych 75 047 60 634
  Przedpłaty od klientów (handlowe) 1 851 1 254
  Zobowiązania publicznoprawne (za wyjątkiem zobowiązań z tytułu podatku
  dochodowego) 16 559 7 091
  Pracownicze z tytułu wynagrodzeń 5 388 4 688
  Papiery wartościowe 5 5
  Zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych 8 253 16 622
  Zobowiązanie z tytułu dywidendy 228 521 0
  Pozostałe 2 706 70 1
  RAZEM ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 354 652 102 15 7
  19. Wyjaśnienie przyczyn istotnych zmian w pozy cjach przychodów oraz
  kosztów
  W okresie 6 miesięcy 2018 roku w stosunku do 6 miesięcy 2017 roku istotne zmiany w poszczególnych pozycjach
  przychodów oraz kosztów wystąpiły w zakresie:
  Przychodów z tytułu sprzedaży - wzrost przychodów z tytułu sprzedaży o k wotę 47.266 tys. zł w okresie związany
  ze wzrostem ilościowym sprzedaży oraz wzrostem cen aluminium. Wg szacunków Spółki wzrost ilościowy
  sprzedaży wyniósł około 1,38 tysiąca ton produktów aluminiowych natomiast ceny aluminium w spadły o ok.
  0,2%
  Pozostał ych przychodów operacyjnych - spadek o kwotę 2.452 tys. zł w okresie w kwocie 981 tys. zł dotyczy
  rozwiązania rezerwy na odszkodowania w = półroczu 2017 .
  Przychodów z tytułu dywidend - spadek przychodów z tytułu dywidend o kwotę 58.783 tys. zł w okresie zw iązany
  z wynikami spółek zależnych oraz kwotami podziału wyniku w tych spółkach.
  Koszty amortyzacji - wzrost kosztów amortyzacji o kwotę 1.202 tys. zł związany jest z zrealizowanym procesem
  inwestycyjnym.
  Koszty usług obcych - wzrost kosztów usług obcych o kwotę 9.142 tys. zł związany jest ze zwiększeniem ilości
  usług nabywanych od kooperantów w związku ze wzrostem sprzedaży oraz w związku ze zwiększaniem
  wolumenu sprzedaży wyrobów bardziej przetworzonych.
  Koszty materiałów oraz energii – wzrost kosztów z użycia materiałów oraz energii o kwotę 13.203 tys. zł związany
  jest ze wzrostem średnich cen aluminium oraz wzrostem ilościowym sprzedaży wyrobów aluminiowych o około
  1.38 tysiąca ton oraz co za tym idzie wzrostem zużycia surowców.


  GRUPA KAPITA ŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
  Skonsolidowany raport za okres od 1 stycznia 201 8 do dnia 3 0 czerwca 20 18 roku (w tysiącach złotych)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  stanowią jego integralną część
  50
  Według obliczeń Spółki notowania średniej ceny aluminium w okresie 6 miesięcy 201 8 roku
  w stosunku do 6 miesięcy 201 7 roku wzrosły o ok. 17, 2% przy jednoczesnym spadku kursu USD o ok. 1 1,7%.
  Koszty świadczeń pracowniczych - wzrost kosztów świadczeń pracowniczych o kwotę 21.83 4 tys. zł wynika
  w głównej mierze ze wzrostu wolumenu sprzedaży oraz produkcji, co wpłynęło na wzrost zatrudnienia w grupie
  oraz ze wzrost u wynagrodzeń,
  Koszty finansowych – wzrost kosztów finansowych o kwotę 3.865 tys. zł wynika ze wzrostu k osztów odsetek
  o kwotę 440 tys. zł oraz kosztów nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi na kwotę 3.296 tys. zł
  podczas gdy w = kwartale 2017 spółka wykazała nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi
  w wysokości 1.744 tys. Zł .
  20. Pochodne i nstrumenty finansowe
  Aktywa finansowe

  30.06.201 8
  (niebadane)
  31.12.201 7
  (badane)
  Kontrakty „futures ” na zakup aluminium zabezpieczające przepływy pieniężne 1 158 5 225
  Kontrakty walutowe „forward ” zabezpieczające prz epływy pieniężne 1 580 0
  RAZEM AKTYWA FINANSOWE 2 738 5 225
  Zobowiązania finansowe
  Kontrakty walutowe „forward ” zabezpieczające przepływy pieniężne 66 1 404
  Kontrakty „futures ” na zakup aluminium zabezpieczające przepływy pieniężne 531 455
  Kontrak ty =RS zabezpieczające oprocentowanie kredytów 0 3
  RAZEM ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE 597 1 862
  21. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym
  Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym opisano w sprawozdaniu rocznym za rok 20 17 opublikowanym
  w dniu 16 mar ca 20 18 roku. W stosunku do opisanych w sprawozdaniu za 20 17 rok celów i zasad zarządzania
  ryzykiem nie zaszły żadne istotne zmiany.
  Poniżej przedstawiono szczegóły dotyczące wartości godziwych instrumentów finansowych, dla których jest
  możliwe ich oszacow anie:
  - Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, krótkoterminowe depozyty bankowe oraz krótkoterminowe kredyty
  bankowe. Wartość godziwa wyżej wymienionych instrumentów jest zbliżona do ich wartości bilansowych z uwagi
  na szybką zapadalność tych instrumentów.
  - Należności handlowe, pozostałe należności, zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania. Wartość
  godziwa wyżej wymienionych instrumentów jest zbliżona do ich wartości bilansowych z uwagi na ich
  krótkoterminowy charakter.
  - Długoterminowe oprocentowane pożyczki, kredyty bankowe oraz leasing. Wartość godziwa wyżej
  wymienionych instrumentów jest zbliżona do ich wartości bilansowych z uwagi na zmienny charakter ich
  oprocentowania oraz rynkowy poziom marży.
  - Pochodne instrumenty finansowe w wartości go dziwej ustalanej na dzień bilansowy.

  22. Zarządzanie kapitałem
  Zarządzanie kapitałem odbywa się na poziomie grupy kapitałowej Grupy Kęty S.A.
  GRUPA KAPITA ŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
  Skonsolidowany raport za okres od 1 stycznia 201 8 do dnia 3 0 czerwca 20 18 roku (w tysiącach złotych)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  stanowią jego integralną część
  51
  23. Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe
  Gwarancje i poręczenia od podmiotów zależnych
  Dla: Cel Kwota Termin
  Aluprof S.A. Zabezpieczenie kredytu obrotowego 5 000 30-08-2018
  Aluprof S.A. Poręczenie gwarancji Euler :ermes 2 777 28-02-2023
  Aluprof S.A. Poręczenie gwarancji Euler :ermes 2 367 bezterminowo
  Alupol Films sp. z o.o. Poręczenie transakc ji terminowych 5 500 bezterminowo
  Alupol Packaging Kęty sp. z o.o. Poręczenie transakcji terminowych 5 500 bezterminowo
  Alupol Packaging S.A. Poręczenie transakcji terminowych 5 500 bezterminowo
  Aluprof S.A. Poręczenie transakcji terminowych 33 000 bezt erminowo
  Otrzymane gwarancje i zabezpieczenia od podmiotów zależnych
  Od: Cel Kwota Termin
  Aluprof S.A. Zabezpieczenie kredytu 5 000 30-08-2018
  Alupol Packaging SA, Alupol Packaging
  Kęty sp. z o.o., Alupol Films sp. z o.o.
  Poręczenie transakcji terminowych 5.500 bezterminowo
  Aluprof S.A. Poręczenie transakcji terminowych 11 000 bezterminowo
  Ponadto:
  • Spółki Grupa Kęty S.A., Alupol Packaging S.A., Aluprof S.A., Alupol Packaging Kęty sp. z o.o. oraz Romb S.A.
  zawarły z bankiem PKO BP S.A. umowę na limit kredytowy w rachunku bieżącym do globalnej kwoty 80 mln zł.
  Wszystkie spółki będące stronami powyższej umowy odpowiadają solidarnie za zobowiązania wynikające
  z tego kredytu. Kwoty powyższego kredytu wykorzystane przez pozostałe s półki na dzień bilansowy wyniosły
  6.283 tys. zł. Ważność umowy - do 30 -09 -2018.
  • Spółki Grupa Kęty S.A., Alupol Packaging S.A., Aluprof S.A., Alupol Packaging Kęty sp. z o.o., Alupol Films
  sp. z o.o., Aluform sp. z o.o., oraz Aluminium K ety Emmi d.o.o. zawarły z bankiem Pekao S.A. umowę na limit
  kredytowy w rachunku bieżącym do globalnej kwoty 300 mln zł. Wszystkie spółki będące stronami powyższej
  umowy odpowiadają solidarnie za zobowiązania wynikające z tego kredytu. Kwoty powyższego kre dytu
  wykorzystane przez pozostałe spółki na dzień bilansowy wyniosły 170.113 tys. zł. Ważność umowy - do 31 -10 -
  2018.
  • Grupa Kęty S.A. oraz Aluprof S.A. zawarły z bankiem =NG S.A. umowę na limit kredytowy w rachunku bieżącym
  do globalnej kwoty 65 mln zł. Wsz ystkie Spółki będące stronami powyższej umowy odpowiadają solidarnie za
  zobowiązania wynikające z tego kredytu. Na dzień bilansowy Alupr of S.A. nie posiadał zadłużenia z tytułu
  powyższej umowy . Ważność umowy - do 30 -06 -2018 r.
  • Grupa Kęty S.A., Aluprof S.A. , Alupol Packaging S.A., Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o., Alupol Films Sp. z o.o. oraz
  ROMB S.A. zawarły z bankiem BNP Paribas Polska S.A. umowę na limit kredytowy w rachunku bieżącym do
  globalnej kwoty 150 mln zł. Wszystkie spółki będące stronami powyżs zej umowy odpowiadają solidarnie za
  zobowiązania wynikające tego kredytu. Kwota powyższego kredytu wykorzystana przez spółki na dzień
  bilansowy wyniosła 63.813 tys. zł. Ważność umowy - do 05 -07-2018 r.
  • Grupa Kęty S.A. oraz Aluform sp. z o.o. zawarły z bank iem PKO BP umowę kredytową do globalnej kwoty 260
  mln zł. Wszystkie Spółki będące stronami powyższej umowy odpowiadają solidarnie za zobowiązania
  wynikające z tego kredytu. Na dzień bilansowy Aluform sp. z o. nie posiadał zadłużenia z tytułu powyższej
  umow y. Ważność umowy - do 31 -03 -2024.
  24. Zobowiązania inwestycyjne
  Na dzień 3 0 czerwca 201 8 roku Spółka zobowiązała się ponieść nakłady na rzeczowe aktywa trwałe w kwocie
  70.299 tys. zł (na dzień 31 grudnia 201 7 roku zobowiązania inwestycyjne wynosiły: 65.593 tys . zł). Kwoty te
  przeznaczone będą na zakup nowych maszyn i urządzeń .


  GRUPA KAPITA ŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
  Skonsolidowany raport za okres od 1 stycznia 201 8 do dnia 3 0 czerwca 20 18 roku (w tysiącach złotych)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  stanowią jego integralną część
  52
  25. Transakcje z podmiotami powiązanymi
  Zestawienie transakcji w ramach grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 20 18 do 30 czerwca 201 8 oraz na
  dzień 3 0 czerwca 201 8.
  Podmiot powiązany Sprz edaż Zakupy Należności Zobowiązania Dywidendy
  Aluprof S.A. 127 933 1 929 173 933 854 95 000
  Alupol Packaging S.A. 809 0 40 303 0 40 000
  Alu Trans System Sp. z o.o. 2 0 0 0 0
  Dekret Centrum Rachunkowe Sp. z o.o. 399 947 414 367 357
  Aluprof Hungary Kft 199 211 73 265 0
  Alupol Ukraina LLC 1 704 5 602 413 5 789 0
  Romb S.A. 7 739 46 3 984 2 0
  Aluform Sp. z .o.o. 730 29 564 17 859 8 415 17 520
  Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. 3 881 4 1 060 0 0
  Alupol Films sp. z o.o. 213 0 262 0 0
  Aluprof Belgium N.V. 33 0 14 0 0
  Aluminium K ety EMMI d. o.o 1 838 2 154 427 140 0
  Aluminium K ety C SE s.r.o. 0 381 1 92 0
  Aluminium Deutschland K ety Gmbh 6 640 131 209 0
  Grupa Kęty =talia s .r.l. 0 810 0 189 0
  Aluprof System Czech s.r.o. 1 0 1 0 0
  Aluprof Deutschland Gm bh 21 0 0 0
  Aluprof Netherlands B.V. 1 0 1 0 0
  Aluporf UK Ltd. 36 0 5 0 0
  Razem 145 545 42 288 238 881 16 322 152 877
  Poza wyżej wymienionymi Spółka nie przeprowadzała w okresie 6 miesięcy 201 8 r. innych transakcji
  z jednostkami powiązanymi.
  Transak cje z Zarządem i Radą Nadzorczą zostały opisane w nocie 2 8 śródrocznego skróconego skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego. Poza wyżej wymienionymi transakcjami i saldami nie wystąpiły żadne inne istotne
  transakcje z podmiotami powiązanymi.
  25.1. Transakcje z udziałem C złonków Zarządu
  W okresie sprawozdawczym Spółka nie zawierała , za wyjątkiem poniżej opisanych, żadnych transakcji
  z członkami Zarządu.
  25.2. Koszty w ynagrodze ń wyższej kadry kierowniczej Spółki
  Zarząd: 6 miesięcy
  2018
  6 miesięcy
  2017
  Koszty krótkote rminowych świadczeń pracowniczych 1 260 823
  Koszty rezerwy na premie roczne oraz inne świadczenia 3 150 1 170
  Łączna kwota kosztów wynagrodzeń Członków Zarządu 4 410 1 993
  Wycena kosztów opcji na akcje własne, należne w przypadku realizacji
  programu*
  450 651
  Łączne świadczenia na rzecz Członków Zarządu 4 860 2 644

  • Szczegóły programu opisane są w pkt 2 5.3 oraz 1 7. W przypadku nieziszczenia się warunków
  rynkowych przydzielenia opcji pomimo rozpoznania kosztów programu osoby uprawnione nie nabędą
  prawa do objęcia akcji.
  W I półroczu 2018 w stosunku do I półrocza 2017 zarząd Spółki został powiększony o 3 osoby.
  Wynagrodzenie oraz świadczenia z tytułu programu opcji należne C złonkom Zarządu, wyższej kadrze kierowniczej
  oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki przedstawiało się następująco:
  6 miesięcy 2018 6 miesięcy 2017
  Prokurenci jednostki dominującej* 0 870
  Zarząd jednostki dominującej* 4 860 2 644
  Rada Nadzorcza 399 329
  RAZEM 5 259 3 843


  GRUPA KAPITA ŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
  Skonsolidowany raport za okres od 1 stycznia 201 8 do dnia 3 0 czerwca 20 18 roku (w tysiącach złotych)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  stanowią jego integralną część
  53
  *W I półroczu 2018 w stosunku do I półrocza 2017 zarząd Spółki został powiększony o 3 osoby. Osoba pełniąca
  do tej pory funkcje prokurenta od 1 stycznia 2018 pełni funkcję członka zarządu.
  Zaprezentowane wynagrodzenia obejmują rozpoznane w rachunku zysków i strat koszty rezerw na premie roczne
  przynależne kadrze zarzą dzającej oraz koszty opcji na akcje.
  Zgodnie z zasadami programu oraz MSSF 2 wartość programu opcji na akcje stanowi wycenę tego programu na
  dzień jego przyznania . Koszty opcji rozpoznawane są w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres
  trwania pr ogramu tj. 36 miesięcy. Zgodnie z MSSF 2 tak zaprezentowane koszty stanowią koszt wynagrodzeń dla
  Spółki, lecz nie odzwierciedlają wartości ewentualnych korzyści jakie otrzymać mogą w przyszłości z tego tytułu
  pracownicy. Ewentualne korzyści pracowników z ależą od kształtowania się kursów akcji w przyszłości w stosunku
  do ceny nabycia wynikającej z warunków poszczególnych transz programu opcji .
  25.3. Udziały wyższej kadry kierowniczej w programie akcji pracowniczych
  Grupa prowadzi program opcji dla kadry zarządza jącej.
  W okresie sprawozdawczym Zarząd ob jął na warunkach określonych w programie 15.247 sztuk akcji Spółki z II
  transzy programu z roku 2012 . W ramach programu Zarząd posiada opcje uprawniające do 36.5 00 sztuk akcji
  z III transzy programu z ro ku 2012 .
  Ponadto Zarząd posiada przyznane prawa do następującej ilości opcji na akcje. Ostateczna ilość opcji na akcje
  jakie Zarząd będzie mógł zrealizować zależeć będzie od spełnienia warunków programu.

  Informacja o ilościach opcji na akcje w okresie
  nabywania uprawnień przyznanych członkom zarządu

  Ilość
  przyznanych
  opcji
  Dzień
  zakończenia okresu nabywania
  uprawnień
  Szacunek ilości
  opcji spełniających warunki
  przyznania
  Opcje na akcje z I transzy programu z 2015 33 000 01.10.2018 23 100
  Opcje na a kcje z II transzy programu z 2015 33 000 01.10.2019 20 378
  Opcje na akcje z III transzy programu z 2015 33 000 01.10.2020 13 200
  Koszt świadczeń z tego tytułu rozpoznany w rachunku zysków i strat za okres 6 miesięcy 2018 roku wyniósł 450
  tys. zł (okres 6 miesięcy 2017 roku: 651 tys. zł).
  26. Emisja Akcji
  W okresie sprawozdawczym osoby uprawnione nabyły 23.747 sztuk akcji w cenie 117,10 zł .
  Ponadto Spółka wyemitowała 28.000 sztuk opcji na akcje w ramach programu dla kadry kierowniczej z roku 2012
  uprawniają cych objęcie akcji serii G w cenie emisyjnej 117,10 zł za akcję. Na dzień 3 0.06.2018 powyższe akcje nie
  zostały objęte.
  Poniżej przedstawiono sposób rozliczenia wpływów z tytułu emisji akcji pracowniczych.
  Akcje Ilość
  akcji
  Rok
  nabycia
  Wartość
  (tys. zł)
  Kwoty
  odniesiona na
  kapitał akcyjny
  Kwoty odniesione na
  kapitał z emisji akcji
  ponad wartość nominalną
  Akcje serii E – program z roku 2006 13 375 2013 1 669 33 1 636
  Akcje serii F – program z roku 2009 85 200 2013 6 547 213 6 334
  Akcje serii F – program z roku 2009 9 000 2014 1 059 23 1 036
  Akcje serii E – program z roku 2006 4 350 2014 543 11 532
  Akcje serii F – program z roku 2009 43 200 2014 5 082 108 4 974
  Akcje serii F – program z roku 2009 12 750 2014 1 601 32 1 569
  Akcje serii F – program z rok u 2009 48 450 2015 6 083 121 5 962
  Akcje serii G – program z roku 2012 11 705 2016 1 371 29 1 342
  Akcje serii G – program z roku 2012 24 683 2016 2 890 62 2 828
  Akcje serii G – program z roku 2012 11 604 2017 1 359 29 1 330
  Akcje serii G – program z ro ku 2012 31 720 2017 3 714 78 3 636
  Akcje serii G – program z roku
  2012*
  23 747 2018 2 781 0 0
  RAZEM 319 784 34 699 739 31 179
  * do dnia 30 -06-2018 akcje nie zostały zarejestrowane przez KRS


  GRUPA KAPITA ŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
  Skonsolidowany raport za okres od 1 stycznia 201 8 do dnia 3 0 czerwca 20 18 roku (w tysiącach złotych)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  stanowią jego integralną część
  54
  27. Metody wyceny do wartości godziwej (hierarchia wartości)
  Warto ść godziwa kontraktów futures oraz kontraktów forward jest obliczana przy użyciu bieżącej wartości netto
  przyszłych przepływów pieniężnych związanych z tymi kontraktami, kwotowanych cen rynkowych kontraktów
  forward obliczanych przy użyciu bieżących stóp pr ocentowych.
  Dodatkowo Spółka wycenia aktywa energetyczne w wartości przeszacowanej, tj. w wartości godziwej ustalonej
  na dzień wyceny skorygowanej o amortyzację. Wartość przeszacowana została ustalona metodą odtworzeniową
  przy pomocy podejścia kosztowego, metody odtworzeniowej i techniki wskaźnikowej. Do wyceny zastosowano
  katalogi cen o znaczeniu ogólnokrajowym z uwzględnieniem regionalizacji. Wycena została dokonana przez
  niezależnego rzeczoznawcę i jest klasyfikowana jako hierarchia 3 stopnia wartości g odziwej. 1 Stycznia 2016
  Spółka dokonała aktualizacji wartości aktywów energetycznych w wyniku przeprowadzonej wyceny Spółka
  odniosła na zwiększenie kapitału z aktualizacji wyceny kwotę 1.658 tys. zł stanowiącą wzrost wartości godziwej
  aktywów energetyczny ch tworząc jednocześnie rezerwę na podatek odroczony zmniejszająca ten kapitał
  w wysokości 315 tys. zł. Dodatkowo Spółka obciążyła pozostałe koszty operacyjne kwotą 655 tys. zł stanowiącą
  zmniejszenie wartość godziwiej aktywów energetyczny ch.
  Wartość godziwa aktywów energetycznych jest monitorowana na bieżąco i w ocenie Zarządu polityka
  rachunkowości, zgodnie z którą aktualizacja wartości tych aktywów dokonywana w okresach 5 letnich
  wiarygodnie przedstawia wartość tych aktywów.
  Szczegółowe zasady ustalania wartości godziwej aktywów energetycznych na dzień przeszacowania opisano
  w nocie nr 18.8. rocznego sprawozdania za 2017. Szczegóły wyceny pochodnych instrumentów finansowych
  przedstawiono w nocie nr 39 rocznego sprawozdania za 201 7.
  Wartość godziwa walutowych kontraktów forward jest ustalana poprzez odniesienie do bieżących kursów
  terminowych występujących przy kontraktach o podobnym terminie zapadalności.
  W stosunku do poprzedniego roku obrotowego Spółka nie dokonywała zmian metod y wyceny instrumentów
  pochodnych. =nstrumenty pochodne wykazywane są jako aktywa, w przypadku gdy ich wycena jest dodatnia oraz
  jako zobowiązania, w przypadku wyceny ujemnej. Zyski i straty z tytułu zmian wartości godziwej instrumentów
  pochodnych, które ni e spełniają zasad rachunkowości zabezpieczeń są odnoszone na wynik finansowy roku
  sprawozdawczego.
  W przypadku ustalania wartości godziwej na podstawie notowań rynkowych klasyfikowana jest ona do tzw.
  poziomu 1. W przypadku instrumentów pochodnych posiada nych przez Spółkę, wartość godziwa jest ustalana
  na podstawie innych danych dających się zaobserwować bezpośrednio i pośrednio w związku z powyższym
  wartość ta klasyfikowana jest do tzw. poziomu 2 w hierarchii wartości godziwej.
  Poza niżej wymienionymi Spó łka nie posiada innych składników wycenianych w wartości godziwej .

  Hierarchia wartości godziwej Hierarchia 30.06.201 8
  (nie badane)
  31.12.201 7
  (badane)
  Aktywa
  Aktywa energetyczne 3 5 873 6 256
  =nstrumenty pochodne zabezpieczające 2 2 738 5 225
  Zobowiązania
  =nstrumenty pochodne zabezpieczające 2 597 1 862
  28. Zysk na jedną akcję
  Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące zysku oraz liczby akcji, które posłużyły do wyliczenia
  podstawowego i rozwodnionego zysku na jedną akcję:

  6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2018
  (niebadane)
  6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2017
  (niebadane)
  Zysk netto 175 617 228 703
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych przyjęta do wyliczenia zysku na
  jedną akcję zwykłą 9 530 753 9 487 608


  GRUPA KAPITA ŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
  Skonsolidowany raport za okres od 1 stycznia 201 8 do dnia 3 0 czerwca 20 18 roku (w tysiącach złotych)

  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  stanowią jego integralną część
  55
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych p rzyjęta do wyliczenia
  rozwodnionego zysku na jedną akcję zwykłą* 9 553 475 9 510 608
  Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych) 18,43 24,11
  Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych) 18,38 24,05
  W trakcie okresu sprawozdawczego uprawnieni pracownicy na byli 23.747 sztuk akcji Grupy Kęty S.A.
  Ponadto uprawnieni pracownicy posiadają opcje uprawniające do nabycia do 28.000 sztuk akcji w cenie 117,10
  zł za akcje z programu z roku 2012 .
  Średnia cena rynkowa akcji Spółki w okresie 6 miesięcy 2018 roku wyniosła 365,50 zł. Kurs zamknięcia na dzień
  30.06.2018 wyniósł 320 zł.
  Potencjalna liczba akcji zwykłych związana z programem opcji pracowniczych zwiększająca liczbę akcji i przyjęta
  do wyliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję wynosi 22.722 sztuk.
  29. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym
  Po dniu bilansowym nie wystą piły żadne istotn e zdarzenia , które należałoby ują ć w niniejszym sprawozdaniu
  finansowym.

  Podpisy wszystkich członków zarządu :

  Dariusz Mańko
  Prezes Zarządu

  ………………………………………….

  Piotr Wysocki
  Członek Zarządu

  …………………………………….

  Rafał Lechowicz
  Członek Zarządu

  …………………………………….

  Kęty, 7 sierpnia 201 8 r.

  Adam Piela
  Członek Zarządu

  ……………………………… …….

  Tomasz Grela
  Członek Zarządu

  …………………………………….


  Podpis, osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rach unkowych

  Andrzej Stempak
  Prezes Zarządu
  Dekret Centrum Rachunkowe Sp. z o.o.

  ………………………………………….
  Kęty, 7 sierpnia 2018 r.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
  7 SIERPNIA 2018
  Sprawozdanie Z arz ądu z działalności
  Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. w
  pierwszym półroczu 2018 roku
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy K ęty S.A. w pierwszej połowie 201 8 r.
  2

  Spis treści
  1. C:ARAKTERYSTYKA GRUPY KAP=TAŁOWEH GRUPY KĘTY S.A. ................................ .......................... 3
  1.1. Profil działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ................................ ................................ ......... 3
  1.2. Wartości, którymi kierujemy się w codziennej pracy ................................ .............................. 3
  1.3. Model biznesowy ................................ ................................ ................................ ..................... 4
  1.4. Struktura zarządzania ................................ ................................ ................................ .............. 4
  2. DZ=AŁALNOŚĆ GRUPY KAP=TAŁOWEH ................................ ................................ ............................... 6
  2.1 Najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia w okresie sprawozdawczym ................................ .... 6
  2.2 Opis segmentów biznesowych ................................ ................................ ................................ 7
  3. WŁADZE SPÓŁK= ................................ ................................ ................................ ............................. 10
  4. SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ................................ ................................ ..................... 13
  4.1 Skonsolidowane sprawozdania finansowe ................................ ................................ ............ 13
  4.2 Komentarz Zarządu ................................ ................................ ................................ ................ 18
  4.3 Kredyty i zobowiązania warunkowe ................................ ................................ ...................... 19
  5. PROGNOZY ROCZNE ORAZ STRATEGIA ROZWOJU ................................ ................................ ........ 20
  6. PROJEKTY INWESTYCYJNE ORAZ BADAWCZO -ROZWOJOWE ................................ ........................ 22
  7. CZYNN=K= =STOTNE DLA ROZWOHU GRUPY KAP=TAŁOWEH, SZANSE = ZAGROŻEN=A ...................... 25
  7.1 Zewnętrzne ................................ ................................ ................................ ............................ 25
  7.2 Wewnętrzne ................................ ................................ ................................ .......................... 28
  8. WSKAŹN=K= N=EF=NANSOWE ................................ ................................ ................................ .......... 29
  8.1 Społeczna odpowiedzialność biznesu ................................ ................................ .................... 29
  8.2 Firma a Pracownicy ................................ ................................ ................................ ............... 29
  8.3 Społeczne zaangażowanie ................................ ................................ ................................ ..... 31
  8.4 Aspekty Środowiskowe ................................ ................................ ................................ .......... 33
  9. ZARZĄDZAN=E RYZYK=EM ................................ ................................ ................................ ............... 35
  10. GRUPA KĘTY S.A. NA RYNKU KAP=TAŁOWYM ................................ ................................ ............ 35
  11. POZOSTAŁE ELEMENTY SPRAWOZDAN=A ................................ ................................ .................. 37
  12. OŚW=ADCZEN=A ZARZĄDU ................................ ................................ ................................ ......... 38
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy K ęty S.A. w pierwszej połowie 201 8 r.
  3

  1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPY KĘTY S.A.
  1.1. Profil działalności Spółki i Grupy Kapitałowej
  Grupa Kęty S.A. działa w obszarze przetwórstwa aluminium od 1953 roku. Spółka powstała poprzez
  przekształcenie przedsiębi orstwa państwowego Zakłady Metali Lekkich „Kęty” w jednoosobową spółkę
  akcyjną Skarbu Państwa aktem notarialnym z dnia 3 marca 1992 roku. Spółka jest zarejestrowana pod
  adresem: 32 650 Kety, ul Kościuszki 111. Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą dla Gr upy Kapitałowej
  składającej się z trzech segmentów biznesowych działających w następujących obszarach :
  • produkcji profili i kompo nentów aluminiowych (Segment Wyrobów Wyciskanych, SWW)
  • projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych
  (Segment Systemów Aluminiowych, SSA)
  • produkcji opakowań giętkich (Segment Opakowań Giętkich, SOG)

  Do Grupy Kapitałowej należy 25 firm , z których 15 stanowią spółki zagraniczne. :olding przetwarza
  ok. 83 tys. ton surowców aluminiowych rocznie a skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie
  objętym niniejszym sprawoz daniem osiągnęły ok. 1,4 mld zł. Na koniec pierwszego półrocza 2018 roku
  zatrudnienie w Grupie Kapitałowej wyniosło 5019 osób (wzrost o 3% w porównaniu do końca grudnia
  2017 roku) , w tym 13 51 osób w Grupie Kęty S.A . (wzrost o 4% w porównaniu do końca grud nia 2017
  roku) . Wszystkie spółki Grupy Kapitałowej stawiają na rozwój i nowoczesne technologie. Od 2000 roku
  wydano na inwestycje w park maszynowy, nowe produkty i usługi ponad 2,0 miliard y złotych. Dzięki
  poniesionym wydatkom nasze spółki dołączyły do czo łówki najbardziej nowoczesnych firm
  produkcyjnych w Europie w swoich branżach. Grupa Kapitałowa działa w skali globalnej obsługując
  klientów z 55 krajów.

  1.2. Wartości, którymi kierujemy się w codziennej pracy
  Polityka społecznej odpowiedzialności jest naszą odpowiedzią na wyzwania związane ze
  zrównoważonym rozwojem, nie tylko w wymiarze ekonomicznym i rynkowym, ale także społecznym i
  ekologicznym.

  Wierzymy, że pomyślność GRUPY K ęty S.A. w długiej perspektywie zależy od współpracy z szeroko
  zdefiniowaną grupą interesariuszy. Szczególny nacisk kładziemy na działania wpływające korzystnie na
  pracowników firmy, ich rodziny, a także na społeczność lokalną.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy K ęty S.A. w pierwszej połowie 201 8 r.
  4

  Działamy zgodnie z przyjętym ko deksem postępowania etycznego oraz zasadami ładu korporacyjnego,
  a partnerstwo stanowi w naszej firmie podstawową wartość jaką się kierujemy. Mamy świadomość, że
  bezpośrednio i pośrednio wywieramy wpływ na środowisko naturalne, dlatego też działalność
  prow adzimy tak, aby ten wpływ był możliwie ograniczony.

  1.3. Model biznesowy
  Grupa Kapitałowa realizuje zrównoważony rozwój w oparciu o dialog z klientami tworząc produkty i
  rozwiązania odpowiadające konkretnym potrzebom. Zdecydowana większość produktów ma unikato wy
  charakter i wiąże się z potrzebą na określony wzór i kompozycję opakowania (Segment Opakowań
  Giętkich), kształt i właściwości mechaniczne (Segment Wyrobów Wyciskanych) czy też wizję
  architektoniczną (Segment Systemów Aluminiowych).
  1.4. Struktura zarządzania
  Grupa kapitałowa składa się z 25 spółek podzielonych na trzy segmenty biznesowe. Każdy z segmentów
  posiada spółkę wiodącą, której nazwa jest jednocześnie główną marką stanowiącą o rozpoznawalności
  produk tów danego Segmentu na rynku. Każdy z segmentów posiada w swoich strukturach wszystkie


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy K ęty S.A. w pierwszej połowie 201 8 r.
  5

  służby niezbędne do prowadzenia działalności zarówno w sferze produkcyjnej jak i handlowej. Hedynie
  część wyspecjalizowanych funkcji została skoncentrowana w centrach ko mpetencji działających na rzecz
  wszystkich Segmentów Grupy Kapitałowej. Są nimi m.in.: prowadzenie ksiąg rachunkowych, usługi =T,
  organizacja finansowania, nadzór nad procesami akwizycyjnymi, nadzór nad polityką zarządzania
  ryzykiem, audyt wewnętrzny, koor dynacja procesów związanych z społeczną odpowiedzialnością
  biznesu i zrównoważonym rozwojem. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie
  przeprowadzono istotnych zmian w strukturze Grupy Kapitałowej.
  Aktualna struktura Grupy Kapitałowej została przedsta wiona na poniższym schemacie (spółk a Alutrans
  System nie prowadz i działalności operacyjnej w związku z czym został a pominięt a):
  Szczegółowe przyporządkowanie poszczególnych spółek do segmentów biznesowych przedstawia
  poniższa tabela. Wszystkie spółki Grupy Kapitałowej podlegały konsolidacji z wyjątkiem Spółki Alutrans
  System, która nie prowadzi działalności gospodarczej) .  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy K ęty S.A. w pierwszej połowie 201 8 r.
  6  2. DZIAŁALNO ŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ
  2.1 Najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia w okresie sprawozdawczym

  1 lutego – publikacja prognoz na 201 8 rok oraz rekomendacja Zarządu spółki dot. wysokości dywidendy
  za 201 7 rok,
  22 lutego – spółki Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. i Alupol Films Sp. z o.o. podpisały umowę kredytową
  z mBankiem SA na kwotę 90 mln PLN. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie prog ramu
  inwestycyjnego ww. spółek, w tym projekt budowy drugiej linii do produkcji folii BOPP
  16 marca - publi kacja rocznych sprawozdań finansowych za 201 7 rok,
  29 marca – wybór zarządu X kadencji oraz powołanie nowego, piątego członka Zarządu ,
  23 kwietnia – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
  Nazwa spółki Siedziba Przedmiot działalności podstawowej Nazwa podmiotu dominującego
  Udziały w kapitale podstawowym na dzień 30-06-201 8
  Data objęcia kontroli Segment
  Alupol Packaging S.A. Tychy, Polska Produkcja opakowań giętkich Grupa Kęty S.A. 100,00 % 04/1998 SOG
  Aluprof S.A. Bielsko -Biała, Polska
  Produkcja systemów aluminiowych dla budownictwa Grupa Kęty S.A. 100,00 % 06/1998 SSA
  Dekret Sp. z o.o. Kęty, Polska Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Grupa Kęty S.A. 100,00 % 09/1999 Inne
  Alu Trans System Sp. z o.o. Wrocław, Polska Nie prowadzi działalności Grupa Kęty S.A. 100,00 % 04/2000 Inne
  Aluprof Hungary Dunakeszi, Węgry Sprzedaż systemów aluminiowych Aluprof S.A.. 100,00 % 07/2000 SSA
  Alupol LLC Borodianka, Ukraina Produkcja wyrobów wyciskanych z aluminium Aluform Sp. z o.o. 100,00 % 12/2004 SSW
  Aluprof Deutschland GmbH Schwanewede, Niemcy Sprzedaż systemów aluminiowych Aluprof S.A. 100,00% 02/2005 SSA
  Aluprof System Romania s.r.l Bukareszt, Rumunia Sprzedaż systemów aluminiowych Aluprof S.A. 100,00% 05/2005 SSA
  Aluprof System Czech s.r.o. Ostrawa, Czechy Sprzedaż systemów aluminiowych Aluprof S.A. 100,00% 05/2005 SSA
  Aluprof UK Ltd. Altrincham, Wielka Brytania Sprzedaż systemów aluminiowych Aluprof S.A. 100,00% 05/2006 SSA
  ROMB S.A. Złotów, Polska Produkcja okuć budowlanych Aluprof S.A. 100,00% 04/2007 SSA
  Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. Kęty, Polska Produkcja opakowań giętkich Alupol Packaging S.A. 100,00% 05/2009 SOG
  Aluform Sp. z o.o. Tychy, Polska Produkcja wyrobów wyciskanych z aluminium Grupa Kęty S.A. 100,00% 06/2009 SWW
  Aluprof System Ukraina Kijów, Ukraina Sprzedaż systemów aluminiowych Aluprof S.A. 100,00% 11/2009 SSA
  Aluprof Serwis Sp. z o.o. Bielsko -Biała, Polska Badania naukowe i prace rozwojowe Aluprof S.A. 100,00% 1/2012 SSA
  Grupa Kęty =talia s.r.l. Mediolan, Włochy Sprzedaż wyrobów wyciskanych z aluminium Grupa Kęty S.A. 100,00% 5/2014 SWW
  Marius Hansen Facader A/S Viborg, Dania Produkcja stolarki budowlanej Aluprof S.A. 100,00% 6/2014 SSA
  Aluprof System USA, Inc Wilmington, USA Sprzedaż systemów aluminiowych Aluprof S.A. 100,00% 7/2014 SSA
  Alupol Films Sp. z o.o. Oświęcim, Polska Produkcja opakowań giętkich Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. 100,00% 12/2014 SOG
  Aluprof Belgium N.V. Dendermonde, Belgia Sprzedaż systemów aluminiowych Aluprof S.A. 100,00% 6/2015 SSA
  Aluminium Kety Emmi d.o.o. Slovenska Bistrica, Słowenia Obróbka profili aluminiowych Aluform Sp. z o.o. 100,00% 6/2016 SWW
  Aluminium Kety Deutschland GmbH Dortmund, Niemcy Sprzedaż wyrobów wyciskanych z aluminium Aluform Sp. z o.o. 100,00% 6/2016 SWW
  Aluprof Netherlands B.V. Rotterdam, Holandia Sprzedaż systemów aluminiowych Aluprof S.A. 55,00% 4/2017 SSA
  Aluminium Kety CSE s.r. o. Ostrawa, Czechy Sprzedaż wyrobów wyciskanych z aluminium Aluform Sp. z o.o. . 100,00% 7/2017 SWW


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy K ęty S.A. w pierwszej połowie 201 8 r.
  7

  2.2 Opis segmentów biznesowych
  SEGMENT WYROBÓW WYC=SKANYC:
  Grupa Kęty S.A. o raz zbudowany na jej bazie Segment Wyrobów Wyciskanych jest zaliczan y do
  najwi ększych producent ów wyrob ów wyciskanych w kraju z oko ło 30% udzia łem w rynku . W rynku
  europejskim którego wielkość szacuje się na 3,2 mln ton udział rynkowy Segmentu wynosi ok. 2, 4%, co
  oznacza 8 miejsc e wśród największych graczy . Potencjał produkcyjny spółek Grupy K ęty to 13 pras do
  wyciskania o łącznych mocach produkcyjnych ok. 75 tys. ton, zlokalizowanych w trzech miejscach:
  Kętach, Tychach oraz w Borodiance pod Ki jowem na Ukrainie a także dwa zakłady prefabrykacji profili:
  w Kętach oraz w Słoweńskiej Bystrzycy. Wi ększo ść pras wraz z wybiegami to tzw. state of the art
  technology - nowoczesne konstrukcje renomowanych europejskich producentów . Dysponuj ąc takim
  potenc jałem, Grupa K ęty corocznie mo że zwi ększa ć sprzeda ż profili oraz komponent ów aluminiowych
  do najbardziej rozwojowych bran ż: motoryzacyjnej, automotive, transportu kolejowego i lotniczego.
  Opis sytuacji rynkowej, sprzedaż, klienci
  Wielkość rynku profili al uminiowych w Europie w 201 7 roku szacowan a była na ok. 3 ,2 mln ton,
  natomiast tempo wzrostu w pierwszej połowie roku szacuje się na ok. 2% . Na tle takiej kondycji rynku
  wyniki Segmentu Wyrobów Wyciskanych prezentują się bardzo dobrze. Segment odnotował w obszarze
  działalności operacyjnej (produkcja profili aluminiowych i ich prefabrykacja) wzrost o 4% w ujęciu
  ilościowym (z poziomu 3 6,6 tys . ton w pierwszej połowie 201 7 do 3 8,0 tys. ton w pierwszej połowie
  bieżącego roku) . Wartość sprzedaży wyniosła 624,3 mln zł, przy czym sprzedaż krajowa wzrosła o 12%,
  a eksport o 6%. Należy nadmienić, iż wzrost sprzedaży limitowany był mocami produkcyjnym i, które
  praktycznie przez cały okres pierwszego półrocza były wykorzystane w całości. Krajami, a zarazem
  najważniejszymi kierunkami eksportu były: Niemcy, Włochy, Czechy , Austria, Wielka Brytania oraz
  Słowenia gdzie Segment ma spółkę zależną produkującą komponenty na bazie profili aluminiowych.

  SEGMENT SYSTEMÓW ALUM=N=OWYC:
  Aluprof S.A. jest wiodącą spółką Segmentu i jednym z czołowych producentów systemów aluminiowych
  w Europie. Spółka posiada swoje oddziały w wielu krajach Europy, a takż e w Stanach Zjednoczonych.
  Główna siedziba Aluprof S.A. znajduje się w Bielsku -Białej, gdzie zlokalizowane są także linie produkcyjne
  oraz centrum logistyczne. W oddziale w Opolu, wytwarzane są systemy roletowe natomiast w
  Goleszowie gotowe elementy fasado we dla klientów krajowych i zagranicznych . Dzięki ponad 50
  letniemu doświadczeniu Aluprof S.A. posiada ponad 1300 stałych klientów w kilkudziesięciu krajach .
  Segment zatrudnia ponad 20 00 pracowników w zakładach zlokalizowane w Bielsku -Białej , Opolu ,
  Goleszowie i Złotowie . Zakłady Segmentu dysponują prawie 220 tys. m2 powierzchni i nowoczesnym
  wyposażeniem, m.in.:
  - zautomatyzowaną linią do produkcji kształtowników zespolonych,
  - dziesięcioma najnowszej generacji liniami do produkcji profili i skrz ynek roletowych,
  - magazynami wysokiego składowania,
  - nowoczesnymi, w pełni zautomatyzowanymi liniami do lakierowania proszkowego w tym linią do
  lakierowania pionowego.
  Opis sytuacji rynkowej, sprzedaż, klienci
  Segment Systemów Aluminiowych osiągnął pra wie 13% wzrost przychodów ze sprzedaży 5 89 ,7 mln zł ,
  w tym aż 18% na rynku krajowym i 6% w eksporcie. Niższa dynamika eksportu wynika z innego niż w


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy K ęty S.A. w pierwszej połowie 201 8 r.
  8

  zeszłym roku rozłożenia harmonogramu kontraktów w USA. Heżeli spojrzymy na eksport do krajów UE,
  wówczas zo baczymy, iż jego dynamika była porównywalna z osiągniętą w kraju (17%). Główne rynki
  eksportowe to: USA, Wlk Brytania, Czechy i Słowacja, Niemcy, Węgry, Rumunia, Belgia i :olandia.

  SEGMENT OPAKOWAŃ G=ĘTK=C:
  Alupol Packaging jest zaliczany do największych producentów opakowań giętkich w Europie. W ocenie
  spółki Segment Opakowań Giętkich posiada ok. 20% polskiego i 1,5% europejskiego rynku opakowań
  giętkich z nadrukiem. Współpracuje z największymi koncernami międzynarodowymi ( w tym m.in. z
  Nestle, Mondelez, Unilever, Orkla Foods, AB Foods, Hacobs Douve Egberts, McCormick), a także
  przedsiębiorstwami działającymi na rynku lokalnym jak i ogólnoeuropejskim (Maspex, Mokate, Prymat,
  Woseba, Colian, Wawel, Sonko, Pini, Kania, Mlekovi ta, Mlekpol), dostarczając opakowania do takich
  branż jak: koncentraty spożywcz e, cukiernicz a, tłuszczow a, mleczarsk a, mięsna, wędliniarska,
  farmaceutyczna i chemiczna . Moce produkcyjne segmentu ulokowane w dwóch zakładach (w Tychach i
  Kętach) pozwalają na produkcję ok. 33 tys. ton opakowań w postaci wielowarstwowych laminatów (m.in.
  na bazie papieru, folii aluminiowej i folii tworzywowych) oraz monofolii z tworzyw sztucznych .
  Opis sytuacji rynkowej, sprzedaż, klienci
  Pierwsza połowa 201 8 roku był a ponownie rekordowa dla segmentu jeżeli wziąć pod uwagę wartość
  przychodów ze sprzedaży. Osiągnęły one wartość 348 ,4 mln zł co oznacza wzrost o 17 % w porównaniu
  do analogicznego okresu roku poprzedniego. Tak wysoka dynamika możliwa była dzięki błyskawicznemu
  rozwojowi sprzedaży nowego produktu, jakim jest folia BOPP. Ponadto d o uzyskania tak dobrych
  wyników, przyczynił się fakt wzrostu sprzedaży laminatów zadrukowanych metodą fleksograficzną,
  laminatów klejonych i/lub powlekanych ciekłym polietylenem, a także laminatów z foliami
  wysokobarierowymi HBF9 TM do pakowania produktów sypkich oraz świeżej żywności.
  Równocześnie dzięki coraz szerszemu portfolio realizowanych projektów oraz pozyskaniu nowych
  odbiorców na rynkach europejskich , pierwsze sześć miesięcy 201 8 roku był y również rekordow e jeżeli
  chodzi o sprzedaż eksportową (wzrost + 22%). Na wielu głównych rynkach eksportowych ( węgierskim ,
  holenderskim, czeskim , ukraińskim, brytyjskim i litewskim ) zanotowano od 30 do 70% wzrostu
  sprzedaży. Ponadto segment systematycznie rozwija sprzedaż na relatywnie nowe rynki. Są to W łochy,
  Chorwacja, Austria i Estonia, gdzie wartość sprzedaży systematycznie rośnie i w bieżącym roku może
  przekroczyć 1,5 - 2 mln EUR dla każdego z tych rynków

  WYN=K= F=NANSOWE SEGMENTÓW
  Dane za 6 miesięcy 201 8 roku
  Segmen ty branżowe Grupy SOG SWW SSA Inne Wyłączenia Razem
  Rachunek zysków i strat
  Sprzedaż 348 365 624 302 589 699 7 716 (146 481) 1 423 601
  - na zewnątrz Grupy 348 338 487 612 587 501 137 2 1 423 590
  - do innych segmentów 27 136 690 2 198 7 579 (146 483) 11
  Zysk z działalności operacyjnej (EB=T) 45 866 59 648 74 139 145 968 (156 602) 169 01 9
  Amortyzacja 14 177 29 300 17 448 1 558 39 62 522
  EBITDA 60 043 88 948 91 587 147 526 (156 563) 231 5 41
  Bilans
  Aktywa segmentu 871 820 958 700 826 831 189 681 (13 1 561 ) 2 71 5 473
  Zobowiązania handlowe segmentu 101 674 89 639 177 321 1 428 (89 662) 280 400
  Nieprzypisane zobowiązania (wspólne) 0 0 0 1 165 050 0 1 165 050


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy K ęty S.A. w pierwszej połowie 201 8 r.
  9

  Zobowiązania razem 101 674 89 639 177 321 1 166 478 (89 662) 1 44 9 725
  Pozostałe
  Nakłady na aktywa trwałe 3 137 22 247 20 685 31 636 (1) 77 704

  Dane za drugi kwartał 201 8 roku:
  Segmenty branżowe Grupy SOG SWW SSA Inne Wyłączenia Razem
  Rachunek zysków i strat
  Sprzedaż 169 970 327 932 324 848 3 875 (77 864) 748 761
  - na zewnątrz Grupy 169 954 255 103 323 627 70 (2) 748 752
  - do innych segmentów 16 72 829 1 221 3 805 (77 862) 9
  Zysk z działalności operacyjnej (EB=T) 22 695 35 373 43 489 149 19 8 (156 284 ) 94 471
  Amortyzacja 7 069 14 817 9 249 796 18 31 949
  EBITDA 29 764 50 190 52 738 149 99 4 (156 266 ) 126 420
  Pozostałe
  Nakłady na aktywa trwałe 2 418 3 918 11 625 29 669 (1) 47 629

  Dane za 6 miesięcy 201 7 roku:
  Segmenty branżowe Grupy SOG SWW SSA Inne Wyłączenia Razem
  Rachunek zysków i strat
  Sprzedaż 297 743 571 270 522 877 7 092 (133 155) 1 265 827
  - na zewnątrz Grupy 297 709 447 730 520 294 94 0 1 265 827
  - do innych segmentów 34 123 540 2 583 6 998 (133 155) 0
  Zysk z działalności operacyjnej (EB=T) 42 213 42 802 74 011 206 679 (214 477) 151 228
  Amortyzacja 13 342 28 733 15 697 1 417 40 59 229
  EBITDA 55 555 71 535 89 708 208 096 (214 437) 210 457
  Bilans
  Aktywa segmentu 832 541 807 963 798 261 225 282 (219 111) 2 444 936
  Zobowiązania handlowe segmentu 90 320 81 082 150 330 1 212 (79 217) 243 727
  Nieprzypisane zobowiązania (wspólne) 0 0 0 963 148 0 963 148
  Zobowiązania razem 90 320 81 082 150 330 964 360 (79 217) 1 206 875
  Pozostałe
  Nakłady na aktywa trwałe 5 156 24 241 16 475 706 0 46 578

  Dane za drugi kwartał 201 7 roku:
  Segmenty branżowe Grupy SOG SWW SSA Inne Wyłączenia Razem
  Rachunek zysków i strat
  Sprzedaż 150 218 298 537 287 776 3 532 (75 778) 664 285
  - na zewnątrz Grupy 150 211 227 751 286 273 50 0 664 285
  - do innych segmentów 7 70 786 1 503 3 482 (75 778) 0
  Zysk z działalności operacyjnej (EB=T) 20 415 24 527 41 684 209 021 (214 250) 81 397
  Amortyzacja 6 654 14 268 7 872 732 19 29 545
  EBITDA 27 069 38 795 49 556 209 753 (214 231) 110 942
  Pozostałe
  Nakłady na aktywa trwałe 2 839 13 696 11 555 516 0 28 606

  - pozycja „=nne” zawiera dane komórek odpowiedzialnych za obszary zarządzane centralnie (=T, finanse,
  PR i =R, zarządzanie ryzykiem, inwestycje kapitałowe, :R) oraz dane spółek niezgrupowanych
  organizacyjnie w podstawowych segmentach biznesowych takich jak Alu Trans System Sp. z o.o. oraz
  Dekret Centrum Rachunkowe Sp. z o.o.
  - aktywa segmentu obejmują: aktywa trwałe (za wyjątkiem akcji i udziałów w spółkach zależnych, które
  przenoszone są do pozycji =nne), zapasy, należności handlowe i pozostałe (bez należ ności
  publicznoprawnych) oraz pochodne instrumenty finansowe.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy K ęty S.A. w pierwszej połowie 201 8 r.
  10

  - pozycja „Wyłączenia” w rachunku zysków i strat zawiera sprzedaż występującą pomiędzy segmentami.
  W głównej mierze dotyczy to sprzedaży kształtowników aluminiowych z SWW do SSA. W bilansie jest to
  głównie eliminacja akcji i udziałów jednostki dominującej w spółkach zależnych, a także należności
  i zobowiązania pomiędzy segmentami. Ceny transakcyjne sto sowane przy transakcjach pomiędzy
  segmentami operacyjnymi są ustalane na zasadach rynkowych podobnie jak przy transakcjach ze
  stronami niepowiązanymi.

  3. WŁADZE SPÓŁKI
  WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
  W dniu 24 kwietnia 201 8 r. odbyło się Zwyczajne Walne Z gromadzenie Akcjonariuszy Grupy KĘTY S.A.,
  które zatwierdziło jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy KĘTY S.A. za 201 7 rok.
  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podzieliło zysk netto Spółki za rok 201 7 w kwocie 249.056.966,23
  zł, z którego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczono kwotę 228.520.800,00 zł .
  Ponadto z gromadzenie udzieliło absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu z
  wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 7.

  RADA NADZORCZA
  Skład osobowy Rady Nadzorczej w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem przedstawiał się w
  sposób następujący:
  Szczepan Strublewski – Przewodniczący Rady
  Paw eł Niedziółk a – Z-ca Przewodniczącego Rady
  Piotr Kaczmar ek – Członek Rady
  Bartosz Kazimierczuk - Członek Rady
  Piotr S tępniak - Członek Rady
  Wojciech Włodarczyk - Członek Rady
  W ciągu ostatnich dwóch lat obrotowych udział kobiet w radzie nadzorczej Grupy Kęty S.A. wynosił 0%.
  Poniższe zestawienie zawiera informacje o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej w okresie
  obję tym niniejszym sprawozdaniem oraz ilości akcji spółki w ich posiadaniu na ostatni dzień
  sprawozdania.
  =lość posiadanych akcji Grupy Kęty S.A. na 3 0.06.201 8 Wynagrodzenie w okresie od 1.01 do 30.06.201 8
  Szczepan Strublewski Nie posiadał 88 742,61 zł
  Paweł Niedziółka Nie posiadał 73 952,19 zł
  Piotr Kaczmarek Nie posiadał 59 161,74 zł
  Bartosz Kazimierczuk Nie posiadał 59 161,74 zł
  Piotr Stępniak Nie posiadał 59 161,74 zł
  Wojciech Włodarczyk Nie posiadał 59 161,74 zł

  ZARZĄD
  Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa, zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Heżeli Zarząd
  Spółki jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest
  współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego cz łonka Zarządu łącznie z prokurentem. Wszelkie


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy K ęty S.A. w pierwszej połowie 201 8 r.
  11

  sprawy związane z prowadzeniem Spółki, a niezastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki,
  należą do zakresu działania Zarządu. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Pracy
  Zarządu, uchwalany p rzez Zarząd, a zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. Posiedzenia Zarządu Spółki,
  zwoływane przez Prezesa, odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu. Na ostatni dzień okresu
  sprawozdawczego skład Zarządu przedstawiał się następująco:
  Dariusz Mańko - Preze s Zarządu
  Adam Piela - Członek Zarządu
  Piotr Wysocki - Członek Zarządu
  Tomasz Grela - Członek Zarządu
  Rafał Lechowicz - Członek Zarządu
  W ciągu ostatnich dwóch lat obrotowych udział kobiet w Zarządzie Spółki wynosił 0%.
  Wynagrodzenie zasadnicze cz łonków Zarządu Spółki w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem
  wyniosło:
  Prezes Zarządu - 51 2 400 ,00 zł.
  Członek Zarządu - 30 8 400 ,00 zł.
  Członek Zarządu - 302 400,00 zł.
  Członek Zarządu - 90 000,00 zł.
  Członek Zarządu - 47 045,46 zł.

  Ponadto Członkowie Zarządu otrzymali premię roczną za rok poprzedni w wysokości 2 157 025 ,00 zł w
  przypadku Prezesa Zarządu , 1 294 216 ,00 zł w przypadku pierwszego Członka Zarządu i 414 967 w
  przypadku drugiego Członka Zarządu . Premia roczna przyznawana je st przez Radę Nadzorczą a jej
  wysokość zależy od stopnia realizacji prognoz finansowych za dany rok. Hej maksymalna wysokość
  wynosi 250% rocznego wynagrodzenia zasadniczego członka zarządu.
  Zgodnie z przekazanymi oświadczeniami na ostatni dzień okresu spr awozdawczego osoby zarządzające
  Spółką były w posiadaniu 24 8 044 akcji zwykłych na okaziciela Grupy Kęty S.A. w tym: Prezes Zarządu
  142 217 akcji, Członek Zarządu 48 724 akcji, Członek Zarządu 44 435 akcji, Członek Zarządu 12 668 akcji,
  Członek Zarządu 0 a kcji. Ponadto na podstawie programów motywacyjnych uchwalonych na WZA spółki
  w dniu 29 maja 2012 roku oraz 23 kwietnia 2015 roku członkowie zarządu posiadają:
  - prawo do nabycia 28 000 szt. obligacji serii H z prawem pierwszeństwa do nabycia akcji zwykłych na
  okaziciela serii G, w tym Prezes Zarządu – 17 500 szt., Członek Zarządu - 10 500 szt., pod warunkami
  określonymi w programie.
  - prawo do nabycia 33 000 szt. obligacji serii K z prawem pierwszeństwa do nabycia akcji zwykłych na
  okaziciela serii H, w tym Prezes Zarządu – 9 000 szt., Członek Zarządu - 6 000 szt., Członek Zarządu - 6
  000 szt., Członek Zarządu - 6 000 szt., Członek Zarządu - 6 000 szt., pod warunkami określonymi w
  programie.
  - prawo do nabycia 33 000 szt. obligacji serii L z prawem pierwszeń stwa do nabycia akcji zwykłych na
  okaziciela serii :, w tym Prezes Zarządu – 9 000 szt., Członek Zarządu - 6 000 szt., Członek Zarządu - 6
  000 szt., Członek Zarządu - 6 000 szt., Członek Zarządu - 6 000 szt., pod warunkami określonymi w
  programie.
  - prawo do nabycia 33 000 szt. obligacji serii M z prawem pierwszeństwa do nabycia akcji zwykłych na
  okaziciela serii :, w tym Prezes Zarządu – 9 000 szt., Członek Zarządu - 6 000 szt., Członek Zarządu - 6
  000 szt., Członek Zarządu - 6 000 szt., Członek Zarządu - 6 000 szt., pod warunkami określonymi w
  programie.

  Podstawową regulację wewnętrzną w zakresie polityki wynagradzania stanowi Zakładowy Układ
  Zbiorowy Pracy (ZUZP) zawarty z zakładowymi organizacjami związków zawodowych w dniu 30 czerwca
  1992 roku (z późn. zm.), zgodnie z którym pracownikom Grupy Kęty S .A. przysługują następujące
  składniki wynagrodzeń:
  - wynagrodzenie zasadnicze,
  - dodatki za pracę (np. w godzinach nadliczbowych czy nocnych),


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy K ęty S.A. w pierwszej połowie 201 8 r.
  12

  - premie motywacyjne oraz nagrody uznaniowe lub/i bonusy za realizację celów
  W Spółkach Grupy Kapitałowej Grupy Kety S .A. w zależności od wielkości zatrudnienia zasady
  wynagradzania pracowników są określone w regulaminach wynagradzania lub w umowach o pracę.
  Zarządowi Grupy Kęty S .A. i kluczowym managerom Grupy Kapitałowej przysługują następujące
  składniki wynagrodzeń:
  - wynagrodzenie zasadnicze,
  - bonus roczny uzależniony od stopnia realizacji parametrów finansowy ch z ograniczonym
  maksymalnym poziomem wartości,
  - nagrody uznaniowe
  - programy motywacyjne opisane w sprawozdaniu finan sowym, które opierają się na
  wskaźnikach finansowych oraz cenie akcji
  W ocenie Zarządu funkcjonująca polityka wynagrodzeń realizuje cele długoterminowego wzrostu dla
  akcjonariuszy, zapewniając stabilność funkcjonowania spółki.

  Poza wskazanymi powyżej, Członkom Zarządu nie przysługują inne, pozafinansowe składniki
  wynagrodzenia. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Grupa Kęty S.A. nie dokonała żadnych
  istotnych transakcji z osobami powiązanymi, nadzorującymi i zarządzającymi oraz nie udzieliła tym
  osobom i ich bliskim żadnych pożyczek, gwarancji i poręczeń. Pomiędzy Grupą KĘTY S.A. a osobami
  zarządzającymi nie podpisano żadnych umów, które przewidujące rekompensatę w przypadku ich
  rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczy ny lub gdy ich odwołanie lub
  zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie; poza warunkami zawierającymi się
  w okresie wypowiedzenia i warunkami wynikającymi z umów o zakazie konkurencji. Osoby zarządzające
  nie pobierają wynagrodzenia z tytułu zasiadania w organach zarządzających lub nadzorujących innych
  spółek Grupy Kapitałowej Grupy Kety S.A.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy K ęty S.A. w pierwszej połowie 201 8 r.
  13

  4. SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE
  4.1 Skonsolidowane sprawozdania finansowe
  Wybrane dane finansowe
  Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawo zdania finansowego wg MSSF
  POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT,
  CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ
  RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  w tys. zł w tys. EUR
  I półrocze 2018 I półrocze 2017 I półrocze 2018 I półrocze 2017
  Przychody netto ze sprzedaży 1 423 601 1 265 827 335 795 298 024
  Zysk z działalności operacyjnej 169 019 151 229 39 868 35 605
  Zysk przed opodatkowaniem 158 820 148 967 37 462 35 073
  Zysk netto 124 992 119 518 29 483 28 139
  Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 124 976 119 501 29 479 28 135
  Całkowity dochód (strata) netto 126 956 114 042 29 946 26 850
  Całkowity dochód (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 126 940 114 025 29 942 26 846
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 120 145 96 812 28 339 22 793
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -98 254 -71 986 -23 176 -16 948
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 28 310 -34 933 6 678 -8 225
  Przepływy pieniężne netto, razem 50 201 -10 107 11 841 -2 380
  Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 13,11 12,60 3,09 2,97
  Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 13,08 12,57 3,09 2,96
  POZYCJE BILANSU 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017
  Aktywa razem 2 715 473 2 499 376 622 586 599 241
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 449 725 1 135 998 332 384 272 363
  Zobowiązania długoterminowe 336 147 270 103 77 070 64 759
  Zobowiązania krótkoterminowe 1 113 578 865 895 255 314 207 604
  Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 1 265 748 1 363 378 290 203 326 879
  Kapitał akcyjny 67 704 67 704 15 523 16 232
  Liczba akcji 9 545 447 9 521 700 9 545 447 9 521 700
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 132,60 143,19 30,40 34,33
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 132,36 142,63 30,35 34,20
  Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 23,94 0,00 5,74
  Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSSF
  POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  w tys. zł w tys. EUR
  I półrocze 2018 I półrocze 2017 I półrocze 2018 I półrocze 2017
  Przychody netto ze sprzedaży 559 686 512 420 132 017 120 643
  Zysk z działalności operacyjnej 186 598 232 349 44 014 54 704
  Zysk brutto 181 591 233 069 42 833 54 873
  Zysk netto 175 617 228 703 41 424 53 845
  Całkowity dochód netto 174 962 227 108 41 269 53 470
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 048 8 669 -1 427 2 041
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -58 423 -22 978 -13 781 -5 410
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 77 699 18 675 18 327 4 397
  Przepływy pieniężne netto, razem 13 228 4 366 3 120 1 028
  Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 18,43 24,11 4,35 5,68
  Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 18,38 24,05 4,34 5,66
  POZYCJE BILANSU 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017
  Aktywa razem 1 359 645 1 081 130 311 731 259 208
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 680 781 352 641 156 085 84 548
  Zobowiązania długoterminowe 153 578 59 957 35 211 14 375
  Zobowiązania krótkoterminowe 527 203 292 684 120 874 70 173
  Kapitał własny 678 864 728 489 155 646 174 660
  Kapitał akcyjny 67 704 67 704 15 523 16 232
  Liczba akcji 9 545 447 9 521 700 9 545 447 9 521 700
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 71,12 76,51 16,31 18,34


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy K ęty S.A. w pierwszej połowie 201 8 r.
  14

  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 70,99 76,21 16,28 18,27
  Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 23,94 0,00 5,74

  Powyższe dane finansowe za 1 półrocze 2018 i 2017 roku zostały przeliczone na EUR według
  następujących zasad:
  - pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na
  dzień 30.06.2018r. – 4,3616 PLN/EUR oraz na dzień 31.12.2017r. – 4,1709 PLN/EUR;
  - pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
  przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kurs ów określonych przez
  NBP na ostatnie dni miesiąca: 1 półrocze 2018 - 4,2395 PLN/EUR; 1 półrocze 2017 – 4,2474 PLN/EUR.

  Rachunek zysków i strat
  I półrocze 2018
  (niebadane)
  I półrocze 2017
  (niebadane)
  Przychody operacyjne ogółem, w tym: 1 426 439 1 274 329
  Przychody ze sprzedaży 1 423 601 1 265 827
  - w tym do jednostki stowarzyszonej 2 9
  Pozostałe przychody operacyjne 2 838 8 502
  Udział w zyskach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 668 1 430
  Zmiana stanu zapasów produktów gotowych oraz produkcji
  niezakończonej 15 392 24 472
  Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 5 667 7 797
  Koszty operacyjne ogółem, w tym: (1 279 147) (1 156 799)
  Amortyzacja (62 522) (59 229)
  Materiały, energia oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów (886 569) (801 173)
  Usługi obce (105 382) (94 179)
  Podatki i opłaty (7 563) (7 270)
  Świadczenia pracownicze (204 556) (182 722)
  Pozostałe koszty operacyjne (12 555) (12 226)
  Zysk z działalności operacyjnej 169 019 151 229
  Przychody finansowe 349 3 567
  Koszty finansowe (10 548) (5 829)
  Zysk przed opodatkowaniem 158 820 148 967
  Podatek dochodowy (33 828) (29 449)
  Zysk netto z działalności kontynuowanej 124 992 119 518
  Przypadający na akcjonariuszy niekontrolujących 16 17
  Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 124 976 119 501
  Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (w zł)
  Podstawowy 13,11 12,60
  Rozwodniony 13,08 12,57

  Sprawozdanie z całkowitych dochodów
  I półrocze 2018
  (niebadane)
  I półrocze 2017
  (niebadane)
  Zysk netto za okres 124 992 119 518
  Inne całkowite dochody*: 1 964 (5 476)
  Różnice kursowe z przeliczenia jednostek powiązanych 4 337 (3 276)


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy K ęty S.A. w pierwszej połowie 201 8 r.
  15


  Skonsolidowany b ilans
  AKTYWA
  30.06.2018
  (niebadane)

  31.12.2017
  (badane)
  I. Aktywa trwałe 1 459 155 1 438 840
  Rzeczowy majątek trwały 1 222 917 1 201 266
  Wartości niematerialne 43 030 45 722
  Wartość firmy 19 922 19 819
  Nieruchomości inwestycyjne 3 549 4 483
  Pozostałe inwestycje 4 311 5 634
  Należności długoterminowe 2 407 1 457
  Przedpłaty na zakup środków trwałych 48 930 39 082
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 114 089 121 377
  II. Aktywa obrotowe 1 25 6 318 1 060 536
  Zapasy 497 298 457 825
  Należności z tytułu podatku dochodowego 2 087 1 215
  Należności handlowe i pozostałe 622 720 513 010
  =nwestycje krótkoterminowe 105 121
  Pochodne instrumenty finansowe 4 995 9 453
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 129 113 78 912
  Aktywa razem 2 71 5 473 2 499 376

  PASYWA 30.06.2018
  (niebadane)
  31.12.2017
  (badane)
  I. Kapitał własny 1 265 748 1 363 378
  Kapitał akcyjny 67 704 67 704
  Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej 31 179 31 179
  Kapitał z emisji akcji niezarejestrowanych 2 781 0
  Kapitał z emisji opcji dla kadry kierowniczej 23 146 21 992
  Wynik na transakcjach zabezpieczających przepływy pieniężne 996 546
  Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających 2 580 5 403
  Kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałyc h 3 314 3 314
  Zyski zatrzymane 1 162 896 1 266 441
  Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (29 425) (33 762)
  Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki
  dominującej
  1 265 171 1 362 817
  Kapitały udziałowców niekontrolujących 577 561
  II. Zobowiązania długoterminowe 336 147 270 103
  Zobowiązania z tytułu kredytów i leasingu finansowego 240 949 179 374
  Zobowiązania pozostałe 1 651 1 651
  Rezerwy 499 499
  Wycena instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne (3 347) (1 256)
  Wynik zabezpieczeń przepływów pieniężnych 336 (1 597)
  Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów, które
  odniesione będą na rachunek wyników 638 653
  Całkowity dochód za okres: 126 956 114 042
  Przypadający na akcjonariuszy niekontrolujących 16 17
  Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 126 940 114 025


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy K ęty S.A. w pierwszej połowie 201 8 r.
  16

  Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 11 039 10 737
  Przychody przyszłych okresów 39 199 34 669
  Rezerwa na podatek odroczony 42 810 43 173
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 113 578 865 895
  Zobowiązania z tytułu kredytów i leasingu finansowego 469 214 490 065
  Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 11 018 18 006
  Zobowiązania handlowe i pozostałe 600 573 319 323
  Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe bierne 28 928 33 857
  Pochodne instrumenty finansowe 1 785 2 782
  Przychody przyszłych okresów 2 060 1 862
  Pasywa razem 2 715 473 2 499 376

  Skonsolidowany r achunek przepływu środków pieniężnych
  I półrocze 2018
  (niebadane)
  I półrocze 2017
  (niebadane)
  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  Zysk przed opodatkowaniem 158 820 148 967
  Korekty: 79 102 60 053
  Udział w zyskach netto jednostek wycenianych metodą praw własności (668) (1 430)
  Amortyzacja 62 522 59 229
  Utworzenie / (odwrócenie) odpisów aktualizujących 0 (40)
  Zyski z tytułu różnic kursowych netto 5 216 (4 126)
  Zysk z tytułu pochodnych instrumentów finansowych 0 35
  (Zysk) / strata z tytułu sprzedaży środków trwałych (91) (227)
  Odsetki i udziały w zyskach 9 462 4 240
  Wpływy/(wydatki) z zabezpieczeń odniesione na kapitał własny 450 404
  Koszty opcji dla kadry kierowniczej 1 153 1 712
  Zysk na okazjonalnym nabyciu 0 (58)
  Pozostałe pozycje netto 1 058 314
  Przepływy z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego 237 922 209 020
  Zmiana stanu zapasów (39 473) (35 625)
  Zmiana stanu należności netto (110 654) (116 214)
  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych za wyjątkiem kredytów 66 586 80 249
  Zmiana stanu rezerw (4 627) (11 482)
  Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 4 728 (1 112)
  Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej 154 482 124 836
  Podatek zapłacony (34 337) (28 024)
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 120 145 96 812
  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  (+) Wpływy: 625 656
  Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 638 639
  Spłacone pożyczki 0 17
  Odsetki otrzymane (13) 0
  (-) Wydatki: (98 879) (72 642)
  Zakup wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (98 879) (71 667)
  Udzielone pożyczki 0 (24)
  Nabycie inwestycji w jednostkach zależnych 0 (951)
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (98 254) (71 986)


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy K ęty S.A. w pierwszej połowie 201 8 r.
  17

  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  (+) Wpływy: 214 301 118 132
  Wpływy netto z emisji akcji 2 781 1 359
  Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek 211 520 116 773
  (-) Wydatki: (185 991) (153 065)
  Spłaty kredytów i pożyczek (177 772) (147 457)
  Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (678) (906)
  Odsetki (7 541) (4 702)
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej 28 310 (34 933)
  Przepływy pieniężne netto, razem: 50 201 (10 107)
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 78 912 74 942
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 129 113 64 835


  Skonsolidowane s prawozdanie ze zmian w kapitałach własnych
  Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej

  Kapitał zakładowy

  Kapitał z emisji akcji powyżej wartości
  nominalnej

  Kapitał z emisji akcji niezarejestrowany

  Kapitał z emisji opcji dla kadry zarządzającej

  Wynik na transakcjach zabezpieczających przepływy pieniężne

  Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających

  Kapitał z aktualizacji wyceny środkó
  w trwałych

  Zyski zatrzymane

  Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych

  Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej

  Kapitał własny udziałowców niekontrolujących

  Kapitał własny razem

  Kapitał własny na dzień 1 stycznia
  2018 (badane) 67 704 31 179 0 21 992 546 5 403 3 314 1 266 441 (33 762) 1 362 817 561 1 363 378
  Całkowite dochody za okres: 0 0 0 0 450 (2 823) 0 124 976 4 337 126 940 16 126 956
  Zysk netto za okres 0 0 0 0 0 0 0 124 976 0 124 976 16 124 992
  Pozostałe całkowite dochody 0 0 0 0 450 (2 823) 0 0 4 337 1 964 0 1 964
  Wycena opcji menadżerskiej 0 0 0 1 154 0 0 0 0 0 1 154 0 1 154
  Wypłata dywidendy 0 0 0 0 0 0 0 (228 521) 0 (228 521) 0 (228 521)
  Emisja akcji 0 0 2 781 0 0 0 0 0 0 2 781 0 2 781
  Kapitał własny na dzień 30 czerwca
  2018 (niebadane) 67 704 31 179 2 781 23 146 996 2 580 3 314 1 162 896 (29 425) 1 265 171 577 1 265 748
  Rok ubiegły
  Kapitał własny na dzień 1 stycznia
  2017 (badane )
  67 534 23 385 2 890 18 592 337 2 509 3 787 1 313 762 (27 435) 1 405 361 0 1 405 361
  Całkowite dochody za okres: 0 0 0 0 385 (2 585) 0 119 501 (3 276) 114 025 17 114 042
  Zysk netto za okres 0 0 0 0 0 0 0 119 501 0 119 501 17 119 518
  Pozostałe całkowite dochody 0 0 0 0 385 (2 585) 0 0 (3 276) (5 476) 0 (5 476)
  Wycena opcji menadżerskiej 0 0 0 1 712 0 0 0 0 0 1 712 0 1 712


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy K ęty S.A. w pierwszej połowie 201 8 r.
  18

  Wypłata dywidendy 0 0 0 0 0 0 0 (284 699) 0 (284 699) 0 (284 699)
  Emisja akcji 91 4 158 (2 890) 0 0 0 0 0 0 1 359 0 1 359
  Sprzedaż udziałów 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286 286
  Kapitał własny na dzień 30 czerwca
  2017 (niebadane)
  67 625 27 543 0 20 304 722 (76) 3 787 1 148 564 (30 711) 1 237 758 303 1 238 061  4.2 Komentarz Zarządu
  Podstawowym celem Strategii 2020 jest zapewnienie trwałego wzrostu wartości spółki dla
  akcjonariuszy. Hednym z głównych warunków osiągnięcia tego celu jest zrównoważony rozwój
  prowadzący do systematycznego zwiększania wypracowywanych zysków oraz środków pi eniężnych.
  Wyniki osiągnięte w trakcie pierwszych sześciu miesięcy 2018 roku w opinii Zarządu w pełni spełniały to
  kryterium ponieważ osiągnięto 12% wzrost przychodów ( 1 423 ,6 mln zł) i 12 % wzrost zysku z działalności
  operacyjnej ( 169 ,0 mln zł). Osiągnięciu tak dobrych wyników sprzyjała koniunktura na rynkach
  światowych , która od początku 2017 roku sprzyja rozwojowi sprzedaży produktów Grupy na rynkach
  europejskich . Tak jak w drugiej połowie 2017, tak i trakcie pierwszych sześciu miesięcy 2018 roku
  praktycznie całość mocy produkcyjnych spółek Grupy Kapitałowej była wykorzystana w pełni. Wysoki
  popyt i wiążące się z nim optymalne obłożenie mocy produkcyjnych pozwoliło utrzymać wysoki poziom
  mar ż pomimo wzrostu kosztów surowców (wzrost ceny aluminium w PLN w drugim kwartale o 10%)
  oraz widocznej na rynku presji na wzrost płac. Spodziewany w kolejnych latach dalszy wzrost kosztów
  wynagrodzeń będzie jednym z najważniejszych wyzwań w kolejnych latac h. Po uwzględnieniu wyniku na
  działalności finansowej , na którą największy wpływ mają koszty kredytów oraz wycena należności i
  zobowiązań w walutach obcych, skonsolidowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki
  dominującej wyniósł 125 ,0 mln zł. , czyli wzrósł o 5% pomimo znacznie wyższym kosztom finansowania
  długu.
  Według oceny zarządu bilans grupy kapitałowej posiada bezpieczną strukturę finansowania. Pomimo
  ciągłego rozwoju i znacznych inwestycji kapitały własne ciągle stanowią większość sumy bilansowej. Na
  dzień bilansowy stanowiły one 5 3% sumy pasywów, co oznacza spadek o dwa punk ty procentow e w
  porównaniu z końcem poprzedniego roku. Spadek ten wynika z wysokiego poziomu dywidend płaconych
  przez Grupę Kęty S.A. akcjonariuszom w okresie trzech ostatnich lat. Hako, że główne spółki Grupy
  Kapitałowej to w większości przedsiębiorstwa produkcyjne ciągle inwestujące w swój rozwój, znaczną
  pozycją aktywów są rzeczowe składniki majątku trwałego. Na dzień bilansowy stanowiły one 4 5% sumy
  aktywów . Wart ość majątku obrotowego na dzień bilansowy wyniosła 1 25 6,3 mln zł i stanowiła ok. 4 6%
  ogółu aktywów (wzrost o cztery punkty procentowe do grudnia roku poprzedniego).
  Hednym z bardzo istotnych parametrów z punktu widzenia Zarządu są przepływy pieniężne, dzięki
  którym spółki grupy mogą kontynuować rozwój. W trakcie 6 miesięcy 201 8 roku wypracowano poziom
  120 ,1 mln zł, czyli o ok 24 % więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedni ego pomimo znacząc ego
  wzrost u przychodów ze sprzedaży i związan ej z tym koniecznoś ci finansowania kapitału pracującego. W
  opinii Zarządu strumień gotówki jest na tyle bezpieczny i stabilny, że nie wpływa on na dalszą politykę
  finansowania przyszł ego rozwoju. Zgodnie z zamierzeniami Zarządu dalszy rozwój ma być finansowany
  głównie z źródeł wewnętrznych (gotówki z działalności operacyjnej) oraz długu odsetkowego.
  Podsumowując Zarząd pozytywnie ocenia zrealizowane wyniki finansowe we wszystkich istot nych
  elementach. Biorąc pod uwagę obecny potencjał Grupy Kapitałowej oraz planowany program inwestycji
  w dalszy rozwój a także optymistyczne prognozy, co do wzrostu gospodarczego w kraju i na świecie,
  Zarząd podtrzymuje swoje oczekiwania co do osiąganych w ielkości ekonomicznych zawartych w
  Strategii 2020.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy K ęty S.A. w pierwszej połowie 201 8 r.
  19

  4.3 Kredyty i zobowiązania warunkowe
  Kredyty długoterminowe (w tys. zł)
  Kredytobiorca Kredytodawca waluta kredytu 31.12.2017 Wzrosty (zmniejszenia) 30.06.2018
  Grupa Kęty S.A. BGŻBNP Paribas Polska PLN 6 489 (6 489) 0
  Grupa Kęty S.A. Bank PKO BP PLN 0 100 366 100 366
  Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. BGŻBNP Paribas Polska PLN 77 560 (11 080) 66 480
  Aluprof SA BGŻBNP Paribas Polska PLN 7 154 (7 154) 0
  Aluprof SA Bank PEKAO PLN 85 000 (14 167) 70 833
  Alupol Films sp. z o.o. BGŻBNP Paribas Polska EUR 2 798 (400) 2 398
  Długoterminowe kredyty 179 001 61 076 240 077
  Aluprof Romania Zobowiązania z tyt . leasingu fin. RON 91 43 134
  Aluprof SA Zobowiązania z tyt . leasingu fin PLN 201 0 201
  Aluprof UK Zobowiązania z ty t. leasingu fin GBP 24 (4) 20
  Aluminium Kety Emmi d.o.o. Zobowiązania z tyt . leasingu fin EUR 42 460 502
  Marius Hansen Facader A/S Zobowiązania z tyt . leasingu fin EUR 15 0 15 Leasing razem 373 499 872
  Razem kredyty oraz leasing długoterminowe 179 374 61 575 240 949

  Kredyty krótkoterminowe (w tys. zł)
  Kredytobiorca Kredytodawca waluta kredytu 31.12.2017 Wzrosty (zmniejszenia) 30.06.2018
  Grupa Kęty S.A. Bank PKO BP PLN, EUR 1 358 (157) 1 201
  Grupa Kęty S.A. BGŻBNP Paribas Polska PLN 8 839 (8 759) 80
  Grupa Kęty S.A. BGŻBNP Paribas Polska PLN 53 310 (3 685) 49 625
  Grupa Kęty S.A. ING Bank Polska PLN 26 084 (15 531) 10 553
  Grupa Kęty S.A. Bank P EKAO PLN 64 476 6 638 71 114
  Grupa Kęty S.A. Bank Societe Generale EUR 14 915 503 15 418
  Grupa Kęty S.A. Bank PKO BP PLN 0 7 075 7 075
  Alupol Packaging SA BGŻBNP P aribas Polska PLN 4 975 (47) 4 928
  Alupol Packaging SA Bank PEKAO PLN 34 912 (5 324) 29 588
  Alupol Packaging SA Bank PKO BP PLN 10 571 (10 571) 0
  Alupol Packaging SA Bank PEKAO PLN,USD 4 705 (4 705) 0
  Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. Bank PKO BP PLN, EUR 15 110 2 888 17 988
  Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. Bank PEKAO PLN, EUR 27 277 (2 115) 25 162
  Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. BGŻBNP Paribas Polska PLN 14 480 5 685 20 165
  Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. BGŻBNP Paribas Polska PLN 22 565 (178) 22 387
  Aluprof SA Bank PEKAO PLN, EUR 70 124 11 002 81 126
  Aluprof SA Bank Societe Generale GBP 2 713 (437) 2 276
  Aluprof SA BGŻBNP Paribas Polska PLN 9 650 2 353 12 003
  Aluprof SA Alior Bank PLN 15 145 (15 145) 0
  Aluprof SA Bank PKO BP PLN 3 385 (3 385) 0
  Aluprof SA ING Bank Polska PLN, EUR 1 054 (1 054) 0
  ROMB SA BGŻBNP Paribas Polska PLN 7 089 (1 902) 5 187
  ROMB SA Bank PEKAO PLN 0 6 283 6 283
  Alupol Films sp. z o.o. Bank PEKAO PLN, EUR 24 350 27 24 377
  Alupol Films sp. z o.o. BGŻBNP Paribas Polska PLN 27 646 7 397 35 043
  Alupol Films sp. z o.o. mB bank EUR, PLN 0 1 146 1 146
  Aluminium Kety Emmi d.o.o. Delavska Hranilnica d.d. EUR 630 242 872
  Aluminium Kety Emmi d.o.o. ALEA EUR 963 49 1 012
  Aluminium Kety Emmi d.o.o. Bank PEKAO EUR 22 865 1 163 24 028
  Krótkoterminowe kredyty 489 191 (20 544) 468 647
  Aluprof Romania, Marius
  Hansen Facader A/S,
  Aluprof UK
  Zobowiązania z tyt . leasingu fin RON,DKK,GBP 75 (5) 70
  Aluminium Kety Emmi d.o.o. Zobowiązania z tyt . leasingu fin EUR 588 (178) 410
  Aluprof SA Zobowiązania z tyt . leasingu fin PLN 211 (124) 87
  Leasing razem 874 (307) 567
  Razem kredyty oraz leasing krótkoterminowe 490 065 (20 851) 469 214  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy K ęty S.A. w pierwszej połowie 201 8 r.
  20

  Wszystkie kredyty oprocentowane są wg stawek Wibor/Euribor + marża banku. Spłaty kredytów
  wynikały z harmonogramu spłat. Zaciągnięcia kredytów są związane z zarządzaniem płynnością Grupy.
  Zobowiązania warunkowe (w tys. zł)
  Tytuł 30.06.2018 31.12.2017
  Bankowe gwarancje budowlane udzielone przez Segment SSA 29 513 26 587
  Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu przez Segment SSA 56 389 5 664
  Razem udzielone gwarancje 85 902 32 251
  *Gwarancje budowlane dotyczą dobrego wykonania umów o usługi budowlane, terminy ich ważności uzależnione są od zapisów
  poszczególnych umów.
  Poza wyżej wymienionymi nie występują inne zobowiązania warunkowe.

  5. PROGNOZY ROCZNE ORAZ STRATEGIA ROZWOJU
  CELE ST RATEGII
  Podstawowym celem Strategii 2020 jest zapewnienie trwałego wzrostu wartości spółki dla akcjonariuszy
  dzięki:
  - zrównoważonemu rozwojowi prowadzącemu do systematycznego zwiększania wypracowywanych
  zysków oraz środków pieniężnych,
  - stabilnej polityce dywidendowej,
  - stworzenia potencjału dla dalszego rozwoju w kolejnych okresach,
  - utrzymywaniu wysokich standardów corporate governance.
  ZAŁOŻEN=A OPERACYHNE ORAZ ZAŁOŻEN=A MAKROEKONOM=CZNE
  Bazując na przyjętych założeniach dotyczących kształtow ania się cen surowców oraz kursów walut,
  poszczególne segmenty prognozują następujące wartości przychodów ze sprzedaży:
  - Segment Wyrobów Wyciskanych 1 4 58 mln zł (+ 28% w porównaniu do 201 7 roku),
  - Segment Systemów Aluminiowych 1 420 mln zł (+ 26 % w porównaniu do 201 7 roku),
  - Segment Opakowań Giętkich 750 mln zł (+ 20 % w porównaniu do 2016 roku).
  Biorąc powyższe pod uwagę, skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej w 2020 roku
  powinny osiągnąć poziom 3 357 mln zł (+ 27 % w porównaniu do 201 7 roku), zysk z działalności
  operacyjnej 3 60 mln zł (+2 0% w porównaniu do 201 7 roku), zysk operacyjny powiększony o amortyzację
  (EBITDA) poziom 5 14 mln zł (+2 2% w porównaniu do 201 7 roku) a skonsolidowany zysk netto 26 4 mln
  zł ( +11 % w porównaniu do 201 7 roku).
  Powyższe prognozy przygotowaniu w oparciu o następujące założenia makroekonomiczne:
  - średnia cena aluminium (3M) – 1800 USD/t
  - średni kurs USD 4,05 zł
  - średni kurs EUR 4,30 zł
  - relacja EUR/USD 1,06
  - wzrost PKB Polska 3,4%
  ZMIANY W STRUKTURZE ZAR ZĄDZAN=A
  Zarząd Grupy Kęty S.A. zamierza podjąć działania zmierzające do wydzielenia ze struktur Grupy Kęty S.A.
  działalności produkcyjnej Segmentu Wyrobów Wyciskanych. Grupa Kety S.A. pozostałaby spółką
  holdingową notowaną na GPW w Warszawie posiadającą majątek w postaci akcji i udziałów w wiodących
  spółkach każdego z segmentów.

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy K ęty S.A. w pierwszej połowie 201 8 r.
  21

  PLAN INWESTYCYJNY
  Zarząd zakłada, iż w okresie objętym niniejszą strategią (uwzględniając wydatki poniesione do tej pory
  od początku realizacji strategii czyli od 2015 roku) w ydatki inwestycyjne osiągną poziom ok. 1246 mln zł
  (+316 mln w porównaniu do strategii 2015 oraz łącznie 597 mln wydatków w latach 201 8-2020),
  Niniejsza prognoza nie obejmuje ewentualnych dodatkowych wydatków na akwizycje, których efektów
  również nie uwzg lędniono w prognozie sprzedaży i wyników.
  POLITYKA DYWIDENDOWA
  Przyjęta przez Radę Nadzorczą Grupy Kęty S.A. polityka dywidendowa zakłada wypłatę dywidendy na
  poziomie 60 -100% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kęty S.A. w okresie obowiązywania Strategii
  2020. Zarząd zakłada, że wypłata dywidendy w okresie realizacji planu strategicznego Strategia 2020
  ukształtuje się średnio na poziomie 80% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kęty S.A.
  Zarząd przy ustalaniu wartości rekomendowanej dywidendy będzie brał pod uwagę m.in.:
  - relację długu netto Grupy Kapitałowej do skonso lidowanego zysku operacyjnego powiększonego o
  amortyzację (EB=TDA), wyliczoną na ostatni dzień bilansowy poprzedniego roku obrotowego z
  maksymalnym poziomem 2,0;
  - przesunięcia czasowe otrzymywanych dywidend ze spółek zależnych, wpływających na maksymalny
  poziom rekomendowanej dywidendy;
  - wartość potencjalnych i możliwych do zrealizowania akwizycji
  - wartość rzeczywistych wydatków inwestycyjnych do poniesienia w roku wypłaty dywidendy.

  POTENCJALNE AKWIZYCJE
  W prognozach na 201 8 rok nie uwzględniono żadnyc h efektów z tytułu potencjalnych projektów
  akwizycyjnych. Niemniej jednak Zarząd rozważa dwa kierunki potencjalnych akwizycji w ramach
  istniejących segmentów oraz utworzenie nowego segmentu:
  - w Segmencie Wyrobów Wyciskanych – mogą one dotyczyć rozwoju dot ychczasowych lub nabycia
  nowych kompetencji w zakresie obróbki profili oraz produkcji komponentów na bazie profili
  aluminiowych. Potencjalne projekty mogą dotyczyć podmiotów o przychodach ze sprzedaży na
  poziomie do 50 mln EUR,
  - w Segmencie Systemów Alumi niowych – mogą one dotyczyć rozwój geograficznego lub produktowego
  na nowych rynkach. Potencjalne projekty mogą dotyczyć podmiotów o przychodach ze sprzedaży na
  poziomie do 20 mln EUR,
  - nowy segment, którego potencjał pozwoliłby osiągnąć w 2020 roku przyc hody ze sprzedaży na
  poziomie min. 200 mln zł.
  POZ=OM ZADŁUŻEN=A
  W związku z realizowanym programem inwestycyjnym oraz planowaną wypłatą dywidend wzrośnie
  zadłużenie Grupy Kapitałowej do poziomu ok. 820 mln zł na koniec roku 2018 (ok. 762 mln zł netto) i o k.
  801 mln zł na koniec roku 2020 (ok. 682 mln zł netto).
  RYZYKO N=EPEWNOŚC= ORAZ CZĘSTOTL=WOŚĆ OCENY REAL=ZACH= STRATEG==
  Niniejsze założenia do strategii, w tym prognozy dotyczące przyszłych przychodów oraz zysków, zostały
  ustalone na podstawie szeregu założeń, oczekiwań oraz projekcji, a w związku z tym obarczone są
  ryzykiem niepewności i mogą ulec zmianie pod wpływem czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych.
  Spółka będzie dokonywała oceny możliwości realizacji Strategii 2020 oraz dokonywała ewentualny ch
  korekt w cyklach rocznych.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy K ęty S.A. w pierwszej połowie 201 8 r.
  22

  PROGNOZA WYN=KÓW F=NANSOWYC: 201 8 ROKU
  Bazując na przyjętych założeniach dotyczących kształtowania się cen surowców oraz kursów walut,
  poszczególne segmenty prognozują następujące wartości przychodów ze sprzedaży:
  - Segment W yrobów Wyciskanych 1235 mln zł (+9)
  - Segment Systemów Aluminiowych 1235 mln zł (+9%)
  - Segment Opakowań Giętkich 658 mln zł (+5%)
  W 2018 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągną 2,9 mld zł i będą o 9% wyższe
  od przychodów osiągniętych w 2017 r oku. Zarząd prognozuje, iż skonsolidowany zysk z działalności
  operacyjnej wyniesie 317 mln zł, czyli będzie o 5% wyższy niż w roku poprzednim. Zysk EBITDA (zysk
  operacyjny z uwzględnieniem amortyzacji) wyniesie 448 mln zł, co oznacza wzrost o 6%. Zakładane saldo
  działalności finansowej w 2018 roku wyniesie -22 mln zł i bazuje ono wyłącznie na kalkulacji kosztów
  kredytu. Ponadto przy kalkulacji zysku netto na 2018 rok uwzględniono 11 mln zł aktywa na podatek
  odroczony z tytułu działalności w Specjalnej Stref ie Ekonomicznej (w 2017 roku było to ok. 5 mln zł).
  W efekcie skonsolidowany zysk ne tto osiągnie wartość 253 mln zł. Poniższe zestawienie przedstawia
  prognozę podstawowych skonsolidowanych danych finansowych na rok 2018 w mln zł w porównaniu
  ze wstępnymi wynikami za 2017 rok:
  2017 2018* zmiana
  Przychody ze sprzedaży 2 64 3 mln zł 2 893 mln zł + 9%
  EBIT 30 1 mln zł 317 mln zł + 5%
  EBITDA 42 1 mln zł 448 mln zł + 6%
  Zysk netto 237 mln zł 253 mln zł + 7%
  Wydatki inwestycje 190 mln zł 335 mln zł**
  * prognoza
  ** w tym 43 mln zł przesuniętych płatności z projektów inwestycyjnych 2017 roku
  Powyższe prognozy zostały przygotowane przy założeniu następujących wskaźników:
  - cena aluminium 2180 USD/tonę
  - średni kurs USD 3,5 zł
  - średni kurs EUR 4,20 zł
  - relacja EUR/USD 1,20
  - wzrost PKB 3,7%

  Finansowanie: Według szacunków spółki zadłużenie odsetkowe z tytułu kredytów bankowych
  oraz leasingu wyniesie na koniec 2018 roku ok. 848 mln zł, a po uwzględnieniu szacowanego poziomu
  gotówki dłu g netto wyniesie 746 mln zł. Wzrost poziomu zadłużenia będzie związany z kontynuacją
  programu inwestycyjnego (335 mln zł), zakładaną wypłatę dywidendy (zgodnie z prowadzoną polityką)
  oraz potrzeby w zakresie finansowania kapitału pracującego. Zarząd zakład a, iż wszystkie potrzeby
  finansowe zostaną pokryte środkami wypracowanymi w trakcie roku oraz finansowaniem
  odsetkowym.

  6. PROJEKTY INWESTYCYJNE ORAZ BADAWCZO -ROZWOJOWE
  Od wielu dekad inwestycje stanowiły dla Grupy Kapitałowej Kęty motor napędowy rozwoju.
  Potwierdzają to kwoty środków przeznaczonych na budowę nowych zakładów, zakup nowoczesnych
  technologii, maszyn i urządzeń. Od 2000 roku Spółka wydała na inwestycje ok. 2,0 miliard y złotych, a do
  końca 2020 roku chce przeznaczyć – zgodnie ze strategią rozw oju - kolejne 0,5 miliarda złotych. W sumie
  od 2000 roku, w ciągu 20 lat wydatki inwestycyjne zamkną się kwotą ok. 2, 5 miliarda złotych.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy K ęty S.A. w pierwszej połowie 201 8 r.
  23

  PROJEKTY INWESTYCYJNE
  Wielkość wydatków inwestycyjnych na zakup rzeczowych składników majątku trwałego, wartości
  niematerialnych i prawnych oraz akcji i udziałów w przejmowanych podmiotach w Grupie Kapitałowej
  Grupy KĘTY S.A. w ciągu sześciu miesięcy 201 8 i 201 7 roku wynosiła:
  6 miesięcy 201 8 6 miesięcy 201 7
  Wydatki ogółem (mln zł) 98,9 72 ,6

  Segment Opakowań Giętkic h - Głównym projektem inwestycyjnym o łącznej wartości 110 mln zł jest
  budowa drugiej linii do produkcji folii BOPP wraz z halą. Będzie on realizowany w latach 2018 – 2019. W
  omawianym okresie łączne wydatki na ten projekt wyniosły 3 mln a do końca 2018 roku planuje się
  jeszcze wydanie ok. 40 mln zł. Produkcja w nowym zakładzie ma ruszyć w drugiej połowie 2019 roku.

  Segment Wyrobów Wyciskanych - realizował prace montażowe dwóch hal produkcyjnych oraz rozpoczął
  montaż jednej prasy do tłoczenia profili, któr a zwiększy moce produkcyjne o ok. 15% w czwartym
  kwartale 2018 roku. Ponadto zakończono prace nad projektem wykonawczym i budowlanym drugiej
  prasy, której montaż ma się rozpocząć pod koniec trzeciego kwartału 2018 roku. Segment realizuje
  ponadto proj ekt rozbudowy anodowni, który jest na etapie uzyskiwania niezbędnych pozwoleń
  środowiskowych.
  Segment Systemów Aluminiowych - w okresie pierwszego półrocza 201 8 roku głównym projektem
  inwestycyjnym rozpoczętym w Segmen cie była budowa Centrum Badawczo – Rozwojowego. Do końca
  pierwszego półrocza zakupiono grunt pod obiekt oraz rozpoczęto budowę części biurowej. Rozpoczęcie
  montażu hali produkcyjnej planuje się na sierpień br. Ponadto pozyskano pozwolenie na budowę nowej
  lakierni pionowej oraz rozpoczęto prace przygotowawcze pod budowę kolejnej hali produkcyjnej w
  zakładzie w Opolu .

  Wciągu 12 miesięcy po okresie bilansowym Grupa Kapitałowa ma zamiar wydać na inwes tycje ok. 250
  mln zł. Będą to wydatki na zakup nowych urządzeń oraz rozwój infrastruktury. Szczególnie istotne to:
  - prasa do wyciskania profili ze stopów miękkich wraz z halą produkcyjną (w SWW)
  - prasa do wyciskania profili i prętów ze stopów twardych (w SWW)
  - Centrum Badawczo Rozwojowe (w SSA)
  - lakiernia pionowa (w SSA)
  - nowa hala produkcji rolet w Opolu (w SSA)
  - budowa drugiej linii produkcji folii BOPP (w SOG)

  PROJEKTY BADAWCZO ROZWOJOWE
  Wysoka jakość, innowacyjność produktów, a także inwestycje w nowoczesne technologie i park
  maszynowy to filozofia działania i strategia Grupy Kapitałowej w obszarze oferowanych produktów i
  usług. Spółki przez lata konsekwentnie budują swoją przewagę, rozwijając produkty, inwestując w
  kapitał ludzki i najnowsze tech nologie.
  Aluprof S.A. to jeden z wiodących europejskich dystrybutorów systemów aluminiowych dla rozwiązań
  architektonicznych wykorzystywanych powszechnie w budownictwie, który w celu przyspieszenia
  procesu wprowadzania innowacji i nowych rozwiązań systemowych posiada własny Dzi ał Rozwoju oraz


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy K ęty S.A. w pierwszej połowie 201 8 r.
  24

  Centrum Badań i =nnowacji, którego laboratorium współpracuje z =FT Rosenheim (Niemcy) oraz
  Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie.
  W pierwszym półroczu 2018 r., wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynków, opracowano i
  przygotowano do wdro żenia kolejne nowe produkty oraz zmodernizowano kilka systemów okienno -
  drzwiowych oraz fasadowych. Na szczególna uwagę zasługuje opracowanie i wdrożenie do realizacji
  obiektowej systemu fasad elementowych z oknami panelowymi o skomplikowanej formie
  przestr zennej, dedykowanych na prestiżowy obiekt wysokościowy zlokalizowany w Warszawie.
  Spełnienie bardzo wysokich wymagań szczelnościowych i termicznych zostało potwierdzone w
  badaniach wg norm europejskich i dodatkowo amerykańskich. Opracowano i wdrożono do sp rzedaży
  systemowej kilka nowych produktów w tym okna przesuwne wewnętrzne, drzwi panelowe oraz system
  szklanych barier przeznaczonych do montażu od strony zewnętrznej okien nie tylko aluminiowych.
  Wdrożono ponadto do dystrybucji nowatorski system przeciwpo żarowych okien zewnętrznych, które
  oprócz odporności ogniowej cechuje wysoka izolacyjność termiczna. Produkty te odpowiadają
  najnowszym wymaganiom europejskim. W celu wsparcia ekspansji zagranicznej Segmentu o pracowano
  nowe wersje kilku systemów okienno -drzwiowych i fasadowych przeznaczonych na wybrane rynki
  Europy Zachodniej i USA. Oprócz rozwoju podstawowych produktów Segment w prowadzano kolejne,
  nowe rodzaje akcesoriów systemowych. Są to m.in. nowe systemy okuć okiennych i drzwiowych, w tym
  rozwiązania specjalizowane.
  Z kolei Centrum Badawczo Rozwojowe Segmentu Wyrobów Wyciskanych w odpowiedzi na
  zapotrzebowanie rynku realizuje projekty mające na celu optymalizację procesów produkcyjnych oraz
  poszerzenie gamy produktów spełniających jednocześnie coraz wyższe wymagania klientów. Wśród
  prowadzonych badań znajdują się projekty dotyczące m.in.:
  - optymalizacji procesu produkcyjnego kształtowników przeznaczonych na tzw. kontrolowane strefy
  zgniotu oraz konstrukcje nadwozi w przemyśle motoryzacyjnym, spełniaj ących wysokie wymagania
  renomowanych producentów z segmentu automotive. Prace obejmują zarówno projektowanie nowych
  stopów jak i rozwój technologii wyciskania.
  - opracowania technologii jednoczesnego wyciskania profili o dwóch różnych kształtach przy użyci u
  jednego narzędzia. Prace dotyczą profili dla branży budowlanej, które tworzą pary współpracujących
  kształtowników.
  - wdrożenia technologii wyciskania profili dla branży automotive na prasie 35 MN przy użyciu nowej
  instalacji chłodzenia wodnego.
  - oprac owanie oprzyrządowania i wdrażanie nowych metod badań.
  Rozwój technologiczny i poszerzanie portfolio Segmentu Opakowań Giętkich o nowe, innowacyjne
  produkty, umacnia jego pozycję wśród najbardziej liczących się producentów opakowań w Europie. Hest
  to możli we dzięki długofalowemu procesowi dokonywania inwestycji organicznych, a co za tym idzie,
  wzrostem mocy produkcyjnych, optymalizacji kosztów produkcji oraz wdrażaniem nowych rozwiązań
  technologicznych. Bieżąca współpraca z Klientami umożliwia realizację pr ojektów, które mają na celu
  opracowanie optymalnych parametrów laminatów gwarantujących bezpieczeństwo żywnościowe. W
  efekcie tych prac powstało wiele unikatowych rozwiązań charakteryzujących się konkurencyjną ceną
  oraz wysokimi parametrami jakościowymi.
  Alupol Packaging promuje na rynku proekologiczne laminaty o niskiej gramaturze oparte na bazie folii
  wysokobarierowych HBF9 TM. =ch produkcja możliwa jest dzięki urządzeniom do rozdmuchu
  wielowarstwowych folii tworzywowych, pozwalającym na produkcję wyrobów o skomplikowanych
  strukturach i specyficznych własnościach barierowych. Dzięki możliwości zastosowania w procesie
  produkcyjnym wysokobarierowych surowców tworzywowych i łączenia ich z poliolefinami, uzyskuje się


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy K ęty S.A. w pierwszej połowie 201 8 r.
  25

  folie o niskiej przenikalności: gazów, wilgo ci i aromatów, bardzo dobrych własnościach: zgrzewalnych,
  mechanicznych i optycznych. Opracowane laminaty z udziałem tych folii zapewniają możliwość
  stosowania ich do pakowania żywności chłodzonej, a także pocieniania laminatów, w które pakowane
  są produkt y o wydłużonym okresie przydatności do spożycia. Właściwości produkowanych folii
  pozwalają również na zastąpienie istniejących na rynku laminatów 3, 4, 5 -warstwowych zawierających
  w swej strukturze aluminium, tworzywo sztuczne i papier, laminatami 2, 3 -war stwowymi,
  charakteryzującymi się niższą gramaturą. Hest to więc technologia mniej materiałochłonna niż
  stosowana dotychczas. Dodatkowo obniżenie gramatury laminatów powoduje zmniejszenie ilości
  wytwarzanych odpadów opakowaniowych i przyczynia się w znaczny m stopniu do ochrony środowiska.
  Ponadto w Alupol Packaging wdrożone zostały procesy technologiczne polegające na uszlachetnianiu
  laminatów poprzez stosowanie różnorodnych lakierów matowych i strukturalnych nadających określone
  właściwości powierzchni opa kowań.
  W Alupol Films, który został uruchomiony w 2016 roku, produkowany jest szeroki asortyment folii
  polipropylenowych BOPP. Obecnie Zakład ma już pełne obłożenie mocy produkcyjnych. W ciągu
  niespełna dwóch lat opracowano i wdrożono technologie produkcj i szerokiej gamy różnych rodzajów
  folii BOPP. Powstały folie transparentne, białe, matowe i metalizowane o różnych właściwościach.
  Odpowiadając na potrzeby rynku opracowano folie o zróżnicowanym współczynniku tarcia, niskiej
  temperaturze zgrzewu (low seal) i doskonałych własnościach optycznych. Dzięki bardzo szybkiemu
  rozwojowi Alupol Films, podjęta została decyzja o budowie nowego zakładu w Oświęcimiu co pozwoli
  na kolejny znaczący wzrost mocy produkcyjnych w Segmencie Opakowań Giętkich.


  7. CZYNNIKI ISTOTNE DLA ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ ,
  SZANSE I ZAGROŻENIA

  7.1 Zewnętrzne
  Ze względu na istotność wpływu pozostałych spółek grupy kapitałowej na obraz sytuacji finansowej
  Grupy Kęty S.A. oraz ryzyka, na które narażona jest spółka, o ile nie wskazano inaczej, przedstawione
  czynniki dotyczą całej Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.
  KONIUNKTURA NA RYNKACH
  Spółki grupy kapitałowej narażone są na wahania koniunkturalne występujące zarówno w polskiej
  gospodarce, do której trafia ok. 5 4% sprzedaży, jak i gospodarkach pozostałych krajów europejskich,
  gdzie kierowana jest sprzedaż ok. 4 4% całości sprzedaży grupy. Pozostałe 2% kierowane jest do klientów
  z innych części świata, głównie do Stanów Zjednoczonych. Szczególne znaczenie dla rozwoju sprzedaży
  ma sytuacja na rynkach Niemiec, Czech, Włoch, Węgier, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytan ii,
  Holandii , Słowenii i Ukrainy do których trafia 75% sprzedaży zagranicznej a także w mniejszym stopniu
  na rynkach Słowacji, Austrii, Belgii, Rumunii, Francji , Litwy i Szwajcarii. Analizując jednocześnie strukturę
  branżową sprzedaży widoczn y jest duż y ud ział sprzedaży w sektorze budowlanym (ok 49% wartości
  sprzedaży skonsolidowanej) a więc wszystkie czynniki wpływające na koniunkturę w budownictwie
  (dostępność kredytów, poziom inwestycji) na rynku krajowym oraz głównych rynkach eksportowych
  mają istotny w pływ na osiąganą przez grupę kapitałową sprzedaż. Znaczący jest jednak fakt, iż coraz
  większe znaczenie dla Grupy Kapitałowej ma rynek motoryzacyjny i transportowy (ok. 9% całości


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy K ęty S.A. w pierwszej połowie 201 8 r.
  26

  sprzedaży) oraz spożywczy (ok. 24% sprzedaży), co systematycznie obniża ryzy ko związane z
  koncentracją w jednej branży.

  Źródło: opracowanie własne

  POLITYKA CELNA
  Od maja 2007 roku zostało obniżone z 6 na 3% cło na aluminium sprowadzane z krajów byłego ZSRR,
  które jest głównym źródłem podstawowego surowca spółki. Kontynuacja tych działań , a więc redukcji
  do 0% w kolejnych latach może korzystnie wpłynąć na osiągane przez spółkę wyniki finansowe. Z kolei
  powrót do poprzednich stawek (6%) niekorzystnie wpłynie na wyniki finansowe.
  Pośredni wpływ na poziom sprzedaży m oże mieć polityka celna poszczególnych krajów w relacji do
  produktów oferowanych przez Grupę Kapitałową lub jej klientów. Przykładem takiego ryzyka jest
  wprowadzenie w USA ceł importowych na samochody osobowe sprowadzane z UE. Ponieważ spółki
  Grupy Kapitał owej są na razie małym graczem na tym rynku z niewielkim udziałem strukturze sprzedaży
  obecna sytuacja nie ma istotnego wpływu na naszą działalność. Biorąc pod uwagę rosnącą skalę
  działalności Grupy w zakresie produkcji elementów dla motoryzacji zdarzenia takie w przyszłości mogą
  mieć większe znaczenie na osiągane poziomy sprzedaży i zysku.
  DOSTĘPNOŚĆ SUROWCÓW
  Podstawową grupą surowców wykorzystywanych w grupie kapitałowej jest aluminium pierwotne, złom
  aluminiowy a także półprodukty bazujące na aluminium (blacha i folia a luminiowa oraz wlewki z
  aluminium i jego stopów). Stanowią one łącznie ok. 5 0% całości kupowanych surowców i materiałów do
  produkcji. Przy produkcji opakowań giętkich wykorzystywane są dodatkowo różnego rodzaju folie i
  granulaty tworzyw sz tucznych (polietylen, polipropylen), papier drukowy oraz farby, kleje i lepiszcza,
  które łącznie stanowią 20% ogółu zakupów surowcowych i materiałowych. Listę głównych pozycji
  uzupełniają akcesoria do produkcji systemów aluminiowych z 1 0% udziałem. Ze wzgl ędu na konieczność
  utrzymania wysokiej jakości produkcji polityka zakupowa grupy opiera się o współpracę z
  wyselekcjonowanymi dostawcami gwarantującymi odpowiedni standard współpracy. Hednocześnie
  podstawowym założeniem jest taka dywersyfikacja dostawców, aby zapewnić bezpieczeństwo i
  utrzymanie konkurencyjności dostaw.
  CENY SUROWCÓW
  Grupa kapitałowa w zakresie kształtowania cen sprzedaży wyrobów wyciskanych jest uzależniona od
  światowych cen aluminium, które mogą mieć istotny wpływ na zmiany wartości sprz edaży, osiąganej
  rentowności i wyników finansowych oraz poziom kapitału obrotowego. Całość zaopatrzenia w
  aluminium pierwotne, jak i półprodukty na bazie aluminium (wlewki), które są podstawowym surowcem
  wykorzystywanym w procesach produkcyjnych, realizowa na jest w oparciu o ceny aluminium, ustalane
  na Londyńskiej Giełdzie Metali. Gwałtowny wzrost cen aluminium pierwotnego, jeżeli nie zostanie
  Niemcy20%
  Włochy5%
  USA5%Belgia3% Słowacja3% Węgry7% Czechy11% Rumunia3%
  Ukraina4%
  Wielka Brytania11%
  Austria3%
  Holandia8%
  Słowenia5%
  Pozostałe12%
  Struktura geograficzna eksportu
  Budownictwo i wyposażenie wnętrz49%
  Elektrotechniczny, maszynowy 4%
  Spożywczy24%
  Transport i motoryzacja 9%
  Handel hurtowy6% Pozostałe8%
  Struktura branżowa sprzedaży


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy K ęty S.A. w pierwszej połowie 201 8 r.
  27

  zrównoważony wzrostem cen produktów, może mieć istotny niekorzystny wpływ na wyniki finansowe.
  Aby ograniczyć ryzyk o związane z wahaniami cen aluminium, spółki grupy kapitałowej stosują formuły
  cenowe oparte o giełdowe notowania aluminium, przenosząc częściowo ryzyko na klientów lub też
  zawierają transakcje terminowe typu futures na zakup aluminium. W przypadku pozosta łych grup
  surowcowych spółki grupy kapitałowej nie wykorzystują instrumentów pochodnych do zabezpieczania
  swojej ekspozycji. W wybranych przypadkach stosowane są natomiast mechanizmy indeksacji cen
  produktów w zależności od kształtowania się cen głównych g rup surowców (np. sztucznych tworzyw i
  papieru w Segmencie Opakowań Giętkich)
  KURSY WALUT
  Wg szacunków Zarządu w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem ok. 4 5 sprzedaży Grupy
  Kapitałowej było realizowane w PLN natomiast ok. 50% stanowiła sprzedaż denom inowana w EURO. Ok.
  2% stanowiła sprzedaż rozliczana w USD, natomiast pozostałe 3% to sprzedaż rozliczana GBP , UHR i DEK .
  Po stronie kosztowej ok. 43 % kosztów to koszty ponoszone w PLN, 15% to koszty denominowane w USD,
  40 % kosztów to koszty denominowane w EURO i ok 2% koszty w pozostałych walutach (GBP, U:R i DEK ).
  Biorąc powyższe pod uwagę kształtowanie się kursu PLN w stosunku do EURO oraz USD będą miały
  istotny wpływ na osiągane przez spółkę wyniki. Spółki grupy kapitałowej podejmują działania w celu
  og raniczenia ryzyka walutowego poprzez zawieranie terminowych transakcji walutowych typu forward,
  zakup opcji czy też poprzez utrzymywanie części zadłużenia w walutach obcych.
  KONKURENCJA
  Począwszy od lat 90 -tych XX wieku obserwowany jest stały wzrost konk urencji ze względu na
  atrakcyjność rynku polskiego oraz bliskość rynków Europy Wschodniej. W trakcie okresu
  sprawozdawczego ilość konkurentów w poszczególnych segmentach biznesowych nie uległa istotnym
  zmianom. Według oceny Zarządu głównymi konkurentami w poszczególnych obszarach biznesowych są:

  Segment Wyrobów Wyciskanych Sapa Aluminium, Yawal oraz Final (grupa Yawal), Eurometal, Cortizo, Kaye
  Aluminium, Extral Aluminium, Aliplast, Albatros

  Segment Systemów
  Aluminiowych
  Sapa Building System, Schuco , Hydro Building System, Ponzio, Yawal, Aliplast,
  Blyweert, Heroal, Alukon, Reynaers,

  Segment Opakowań Giętkich Amcor, Constantia Teich, Mondi Packaging, Suominen Polska, Fuji Seal Polska,
  Schur Flexibles Poland , Poligal Polska
  Źródło: opracowanie własne
  KREDYTY
  Spółki grupy kapitałowej systematycznie inwestują środki pieniężne w dalszy rozwój techniczny i
  technologiczny, wspierając się finansowaniem zewnętrznym. Ponadto ze względu na obowiązujące na
  rynku standardy częściowo finansuje swoich klientów udzielając i m kredytu kupieckiego. Oznacza to, iż
  pomimo wypracowywanych środków pieniężnych z działalności operacyjnej, ograniczenie w dostępie
  do finansowania zewnętrznego w postaci kredytów bankowych może mieć istotny wpływ na możliwości
  rozwojowe spółki. Może równ ież wpłynąć na poziom wypłacanej przez Grupę Kęty S.A. dywidendy.
  Poziom stóp procentowych będzie bezpośrednio wpływał na koszty finansowe wykazywane przez
  poszczególne spółki a zatem na osiągany wynik netto.


  SYTUACJA POLITYCZNA I GOSPODARCZA NA UKRAINI E
  Grupa Kapitałowa posiada na terenie Ukrainy dwie Spółki: Alupol Ukraina LLC - spółka produkcyjna oraz
  Aluprof System LLC – spółka handlowa. Niestabilna sytuacja polityczna oraz gospodarcza na Ukrainie


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy K ęty S.A. w pierwszej połowie 201 8 r.
  28

  powoduje, iż powyższe aktywa narażone są na ryzyko prz ekraczające zwykłe ryzyko gospodarcze. Zarząd
  na bieżąco analizuje sytuację Spółek zależnych zlokalizowanych na terenie Ukrainy. Ewentualne przyszłe
  odpisy związane z pogarszającą się sytuacją gospodarczą lub możliwymi działaniami wojennymi na
  terenie Ukra iny mogą wpłynąć na wyniki kolejnych lat.
  REGULACJE PRAWNE I PODATK OWE
  Rosnąca skala regulacji , w tym wynikająca z członkostwa Polski w UE oraz wysokie sankcje za naruszenie
  tych regulacji powoduje zwiększenie ryzyka prowadzenia działalności. Spółki Grupy Kapitałowej na
  bieżąco dostosowują wewnętrzne procedury do nowych regulacji a także stosują mechanizmy kontroli
  wewnętrznej w celu ograniczenia ryzyka ich naruszenia. Niemniej jednak, nałożenie kary w wyniku
  istotnego naruszenia regulacji prawnych może wpł ywać na wynik osiągnięty w danym roku a także na
  wiarygodność danej spółki wśród klientów.

  7.2 W ewnętrzne
  POZ=OM =NWESTYCH= W ROZWÓH TEC:NOLOG== ORA Z S=EC= DYSTRYBUCH= = SPRZEDAŻY
  Funkcjonowanie Grupy na wysoce konkurencyjnym rynku wymaga ciągłego dostosowywania się do
  wymagań stawianych przez konkurencję i klienta. Stawiane wymagania można zrealizować jedynie
  poprzez rozwój technologii, wprowadzanie nowych produktów, zwiększanie potencjału i rozwój sieci
  dystrybucji i sprzedaży. Spółka jest świadom a istniejących wymagań, dlatego też sukcesywnie
  realizowany jest plan strategiczny zakładający rozwój we wszystkich kluczowych obszarach
  gwarantujących zachowanie wysokiego poziomu konkurencyjności w stosunku do innych graczy na
  rynku.
  POZIOM KWALIFIKACJI ZAŁOG= ORAZ STRUKTURA ZATRUDN=EN=A ZAPEWN=AHĄCA SPROSTAN=E
  WYMOGOM STAWIANYM PRZ EZ SZYBKO ROZW=HAHĄCY S=Ę RYNEK
  Sukces grupy zależy częściowo od pracy członków kadry kierowniczej oraz zdolności do zatrzymania i
  motywacji wysoko wykwalifikowanego personelu. Utrata usług świadczonych przez wykwalifikowaną i
  doświadczoną kadrę może mieć istotny niekorzystny wpływ na funkcjonowanie grupy kapitałowej.
  Dlatego też Grupa prowadzi wypracowaną politykę rekrutacji i zatrzymywania kluczowych
  i wartościowych pracownikó w, których praca i wkład przekłada się bezpośrednio na jej sukces. Biorąc
  jednak pod uwagę obecną sytuację rynkową można spodziewać się systematycznego wzrostu oczekiwań
  płacowych pracowników, co jeżeli nie spotka się z odpowiedzią ze strony pracodawcy moż e prowadzić
  do odpływu wykwalifikowanej kadry.
  ZDOLNOŚĆ DO F=NANSOWAN=A B=EŻĄCEH DZ=AŁALNOŚC= ORAZ PROHEKTÓW =NWESTYCYHNYC:
  Od utrzymania stabilnej sytuacji finansowej (wysoka rentowność operacyjna oraz duży strumień gotówki
  generowany z działalności opera cyjnej) zależy możliwość ciągłego rozwoju Grupy. Dlatego też Zarząd
  przykłada dużą rolę do ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych oraz logistyki, co w efekcie
  powinno pozwolić na wysoką efektywność działań przekładającą się na zyski oraz dodatni stru mień
  gotówki . =stotnym elementem dla osiągania stabilnych wyników jest również odpowiednie zarządzanie
  ryzykiem walutowym. Wynika ono z dużej ekspozycji spółki zarówno na waluty obce zarówno w obszarze
  zakupów jak i sprzedaży.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy K ęty S.A. w pierwszej połowie 201 8 r.
  29

  8. WSKAŹNIKI NIEFINANSOWE
  8.1 Spo łeczna odpowiedzialność biznesu
  Polityka społecznej odpowiedzialności jest naszą odpowiedzią na wyzwania związane ze
  zrównoważonym rozwojem, nie tylko w wymiarze ekonomicznym i rynkowym, ale także społecznym i
  ekologicznym.

  Deklarujemy, iż w ramach dział alności Firmy podejmujemy i podejmować będziemy starania na rzecz
  lepszego społeczeństwa, zachowania równowagi oraz ochrony środowiska.
  Wierzymy, że pomyślność GRUPY KĘTY S.A. w długiej perspektywie zależy od współpracy z szeroko
  zdefiniowaną grupą interesariuszy. Szczególny nacisk kładziemy na działania wpływające korzystnie na
  pracowników firmy, ich rodziny, a także na społeczność lokalną.
  Działamy zgodnie z przyjętym kodeksem postępowania etycznego oraz zasadami ładu korporacyjnego,
  a partnerstwo stanowi w naszej firmie podstawową wartość jaką się kierujemy. Mamy świadomość, że
  bezpośrednio i pośrednio wywieramy wpływ na środowisko naturalne, dlatego też działalność
  prowadzimy tak, aby ten wpływ był możliwie ograniczony.
  Głównym dokumentem i filozo fią działania naszej firmy w obszarach społecznej odpowiedzialności
  biznesu jest przyjęta polityka CSR. To ona już jakiś czas temu wyznaczyła naszą drogę działania w tym
  obszarze.
  8.2 Firma a Pracownicy
  POLITYKA PERSONALNA
  Polityka Personalna grupy kapitałowej Grupy Kęty SA opiera się na przejrzystości systemu, zapewnieniu
  równych szans oraz wspólnych standardach. Celem jest realizacja założeń biznesowych firmy przy
  równoczesnym zaspokojeniu potrzeb i ambicji zawodowych pracowników.
  Relacje wewnątrz organizacji opieramy na zaufaniu i szacunku, które budujemy miedzy innymi poprzez
  politykę otwartości. Obowiązujące zasady, dostępne świadczenia publikujemy w sposób umożliwiający
  pracownikom zapoznanie się z nimi.
  Wszelkie działania realizowane są z zachowaniem wyso kich standardów w zakresie zapewnienia
  równych szans dostępu do wszelkich świadczeń, bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz właściwego
  rozwoju pracowników.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy K ęty S.A. w pierwszej połowie 201 8 r.
  30

  ZAPEWN=EN=E RÓWNYC: SZANS
  W spółkach grupy kapitałowej Grupy Kęty SA wszystkie procesy personalne, po cząwszy od rekrutacji
  poprzez procesy rozwojowe, systemy wynagrodzeń, aż do sytuacji, gdy pracownik odchodzi z
  organizacji, realizowane są w sposób zapewniający równy dostęp do wszelkich oferowanych świadczeń.
  =stotnym elementem strategii działania w obsza rze zarządzania zasobami ludzkimi jest Polityka
  Różnorodności, która skupia się na dostosowywaniu miejsc i warunków pracy do szczególnych potrzeb
  pracowników, działaniach propagujących tolerancję oraz zapobiegających dyskryminacji pracowników
  czy kontrahen tów ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość,
  pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonania polityczne, przynależność
  związkową, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, formę, zakres i
  podstawę zatrudnienia, pozostałe typy współpracy czy inne przesłanki dyskryminacyjne.
  ROZWÓH POTENCHAŁU =NTELEKTUALNEGO ORGAN=ZACH=
  Zgodnie z maksymą „Kapitał ludzki drogą do sukcesu” podejmowane są działania w kierunku rozwoju
  pote ncjału pracowników. Hednym z narzędzi wpływających na rozwój zawodowy są programy
  szkoleniowe, które służą nie tylko zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności, lecz są także częścią systemu
  motywacyjnego oraz spełniają rolę integracyjną. Prowadzona polityka w tym zakresie pozwala na
  zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania organizacji w przypadku planowanych oraz nagłych zmian w
  zatrudnieniu na kluczowych stanowiskach. Z kolei budowana kadra rezerwowa pozwala na sprawną
  realizację planów rozwojowych.
  ZDROWIE I BEZP=ECZEŃSTWO PRACOWN=KÓW
  Kontynuując działania zapoczątkowane w roku 2010 w ramach programu Bezpieczna Praca, spółki grupy
  kapitałowej Grupy Kęty SA pracują nad eliminacją zagrożeń w miejscu pracy.
  Na działania profilaktyczne składają się, oprócz podstaw owych, wymaganych ustawowo, między innymi
  dodatkowe szkolenia w obszarze BHP i P poż , w nawiązaniu do specyfiki działania danej firmy. Do
  realizacji założeń programu wykorzystywane są także systemy sugestii, sprzyjające dzieleniu się wiedzą,
  umożliwiające z głaszanie usprawnień, które stanowią dodatkowe źródło informacji o potencjalnych
  zagrożeniach występujących w miejscu pracy. Dzięki systemowi raportowania na bieżąco analizowane
  są rezultaty podejmowanych działań i potencjalne ryzyka.
  W spółkach grupy kapi tałowej Grupy Kęty SA działają zespoły specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny
  pracy, którzy odpowiedzialni są za monitorowanie środowiska pracy . W Grupie Kęty SA kierownicy
  poszczególnych komórek organizacyjnych tworzą zespoły w składzie: społeczny inspektor pracy,
  przedstawiciel pracowników, mistrz zmiany oraz inni specjaliści w miarę potrzeb, które:
  - identyfikują zagrożenia, z jakimi może się spotkać pracownik oraz personel kontraktowy na danym
  stanowisku pracy lub obszarze spółki, a także goście i inne osoby przebywające w miejscu pracy,
  - wskazują źródła zagrożeń, możliwe skutki wy stąpienia tych zagrożeń,
  - szacują ryzyko zawodowe,
  - proponują środki profilaktyczne, zmierzające do obniżenia lub wyeliminowania ryzyka zawodowego.
  W wyniku tych działań przeprowadzana jest ocena ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy.
  Kolejnym elem entem w zakresie profilaktyki zdrowia pracowników jest program dodatkowego
  ubezpieczenia „Opieka medyczna S”. Ubezpieczenie jest współfinasowane przez pracodawcę
  na średnim poziomie ok 70%, w zależności od wybranego przez pracowników pakietu.
  ZATRUDNIENIE
  Segment 31.12.2017 r. 30.06.2018 r.
  Segment Wyrobów Wyciskanych 1 912 1 969


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy K ęty S.A. w pierwszej połowie 201 8 r.
  31

  Segment Systemów Aluminiowych 2 076 2 169
  Segment Opakowań Giętkich 782 786
  Inne 88 95
  RAZEM 4 858 5 019

  8.3 Społeczne zaangażowanie
  Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. konsekwentnie i stabilnie podąża wyznaczonymi kierunkami w
  obszarze społecznego zaangażowania firmy oraz przyjętej polityki CSR. Globalne ramy działań i
  kierunków zaangażowania zapadają i są zatwierdzane na corocznych spotkaniach Komitetu Sterującego
  ds. Z równoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. W pierwszej połowie 2018 roku
  podczas Komitetu omówiono strategię działania w obszarze raportowania danych pozafinansowych z
  naciskiem na przygotowania do raportowania zintegrowanego oraz poszer zenia obszaru raportowania
  o pierwszą spółkę zagraniczną. W trakcie spotkania zaakceptowano i przyjęto do realizacji harmonogram
  działań w obszarach wychowania przez sport, ochrony środowiska i działalności społecznej
  firmy (poprzez Fundację Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia i program „Razem z GRUPĄ”) ponadto
  skupiono się na tematyce etyki w organizacji, Bezpieczeństwie i :igienie Pracy, 8 Celu Zrównoważonego
  Rozwoju GODNA PRACA i WZROST EKONOMICZNY , oraz rozwojowi procesów kontroli wewnętrznej w
  obszarach społecznej odpowiedzialności biznesu.
  W zakresie działań środowiskowych w pierwszym półroczu pojawiły się dwa nowe projekty:
  Listy dla Ziemi - edukacyjna akcja proekologiczna zainicjowana w 2013 roku. W pięciu edycjach akcji,
  które odbyły się do tej pory, wzięło udział ponad 1 000 gmin, ponad 10 000 gimnazjów, szkół
  podstawowych i przedszkoli oraz ponad milion uczestników! Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. została
  Partnerem Projektu po raz pierwszy. Dołączając do akcji wspiera ideę z równoważonego rozwoju oraz
  wypełnia zasady Global Compact (8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postawy
  odpowiedzialności ekologicznej.) Do szkół, przedszkoli organizacji pozarządowych zostały wysłane
  pakiety edukacyjne wraz ze specjalnym papierem listowym do wykorzystania przez dzieci, które miały
  napisać listy, w których zwracają uwagę dorosłym na aspekty środowiskowe. Grupa Kęty jako Partner
  akcji czynnie brała udział, m.in. listy pisały dzieci pracowników oraz podopieczni Fundacji Grupa Kęty
  Dzieciom Podbeskidzia. List syna jednego z pracowników został wyróżniony i trafił do 10 najlepszych
  listów w Polsce.
  Siejemy Słońce – to również nowa inicjatywa uzupełniająca szeroki wachlarz działań spółki w aspektach
  środowiskowych. Akcja polegała na kampanii edukacyjnej połączonej z sadzeniem słoneczników.
  Promuje proste działania ekologiczne, w szczególności skupione na pomocy pszczołom, ptakom.
  Promowane było również zakładanie ekologicznych ogrodów owocowo -warzywnych. Materiały
  edukacyjne – fold ery oraz zestaw nasion zostały wysłane do szkół i instytucji w całym kraju. Grupa Kęty
  była Partnerem akcji również czynnie w niej uczestnicząc. Pracownicy spółki i podopieczni Fundacji
  Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia sadzili słoneczniki w swoich ogródkac h. Pierwsze efekty były
  widoczne już pod koniec pierwszego półrocza.
  Z innych ekologicznych działań warto wspomnieć o ciągłej akcji zbierania nakrętek plastikowych
  połączonych z segregacją śmieci w firmie i jej otoczeniu. Nieprzerwanie od 2014 w spółkach G rupy
  Kapitałowej w domach dziecka, z którymi współpracuje Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia
  prowadzona jest akcja „Nakrętka na wózek”. W pierwszym półroczu uzbierano 260 kg, a łącznie od
  początku akcji ponad 4 tony. Akcja połączona jest z szersz ą kampanią segregacji śmieci w firmie.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy K ęty S.A. w pierwszej połowie 201 8 r.
  32

  Również Akcja „SPRZĄTAMY BESK=DY” na stałe zagościła w harmonogramie działań organizacji. Cała
  akcja 2018 to udział 768 osób, w tym 550 dzieci i młodzieży. Łącznie ze szlaków na Magurkę, Babią Górę
  i Klimczok zebrano 8670 litrów śmieci. Główny Organizator: PTT oddział w Bielsku -Białej . Grupa Kęty S.A.
  była partnerem wydarzenia a Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia Partnerem społecznym
  czynnie biorąc udział w akcji co zostało docenione aż dwoma pucharami i dyplomami, które
  powędrowały do podopiecznych Fundacji oraz pracowników Grupy Kapitałowej.
  =stotnym punktem zaangażowania społecznego organizacji jest Idea wychowania przez sport . Od wielu
  lat firma w taki właśnie sposób krzewi kulturę fizyczną i rozwija aktywności sportowe wśród dzieci i
  młodzieży. W pierwszym półroczu 2018 firma była partnerem kilku lokalnych imprez i projektów
  sportowych:
  • VII PUCHAR REKSIA - zawody narciarskie dla dzieci (II edycje: Bielsko -Biała, Białka Tatrzańska)
  • 44 Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy (kwiecień 2018) tym razem połączony ze społeczną akcja
  dla niepełnosprawnej o soby,
  • Młoda Plaża Open – Turniej siatkowej piłki plażowej dla młodzieży do lat 18 -tu (maj,
  czerwiec 2018)
  • Bieg profilaktyczny dla dzieci i młodzieży – „Uzależnia mnie tylko sport” (czerwiec 2018)
  • Bieg „Kęcka 5” czyli bieg dla dorosłych w Kętach na dystansi e 5 km
  • Cykl Turniejów Piłki Ręcznej Dziewcząt (kwiecień - czerwiec 2018)
  Działalność społeczną i dobroczynną firma prowadzi poprzez Fundację Grupa Kęty Dzieciom
  Podbeskidzia, która w pierwszym półroczu na cele statutowe przeznaczyła 205 tys. PLN. Do głównyc h
  zadań Fundacji należy wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z zagrożeniem szczególnego wykluczenia,
  pomoc młodzieży w procesie usamodzielniania. Działalność fundacji na bieżąco przeplata się z pozostałą
  działalnością społeczną firmy stąd udział podopiecz nych w imprezach sportowych i ekologicznych. Poza
  wymienionymi w sprawozdaniu projektami, wydarzeniami i programami, gdzie działalność GK i fundacji
  łączy się do innych istotnych w pierwszym półroczu 2018 zaliczyć można:
  • Program S jak Sztuka – w pierwszym półroczu 2018 odbyły się dwa projekty w ramach tego
  programu. Pierwszym, skierowanym do wszystkich podopiecznych był TALENT S:OW, czyli
  zachęcenie młodych ludzi do pochwalenia się swoimi umiejętnościami, talentami. Projekt
  cieszył się dużym zainteresowanie m. Wpłynęło ponad 50 zgłoszeń od uczestników. Dzieci
  przygotowały prace w kategorii: praca plastyczna, fotografia, występ sceniczny. Finałem
  projektu była uroczysta gala podczas której odbyły się występy oraz wystawa prac plastycznych.
  Drugim z projektów b yły wyjazdowe warsztaty fotograficzne. 12 -tu podopiecznych z placówek
  z Bielska -Białej, Kęt i Żywca spędziło 4 dni w Bieszczadach ucząc się odpowiedniego kadrowania
  i robienia ujęć przyrody.
  • Turniej charytatywny w styczniu 2018. Tradycyjnie już początkiem stycznia zbierają się
  sportowcy, aby zagrać na hali w Kętach. Fundacja jest współorganizatorem Turnieju. W tym
  roku z licytacji gadżetów sportowych udało się zebrać rekordową kwotę prawie 40 tys . PLN dla
  małej dziewczynki zmagającej się z lekoodporną pada czką z powiatu oświęcimskiego, która była
  beneficjentem turnieju
  • Mieszkanie usamodzielnienia - w pierwszym półroczu w mieszkaniu w Kętach zamieszkiwało
  zgodnie z regulaminem dwóch podopiecznych. Fundacja otworzyła też nowe mieszkanie w
  Bielsku -Białej, w któ rym przebywa jedna podopieczna z dzieckiem. Zgodnie z zasadami
  maksymalny czas przebywania w mieszkaniu wynosi 2 lata.
  • Warsztaty edukacyjne – w pierwszym półroczu 2018 Fundacja prowadziła projekt „Tropem
  Tajemnic czyli odkrywanie cudów natury”. Projekt był otwarty dla wszystkich podopiecznych a
  jego celem było przekazanie wiedzy w ciekawy i inspirujący sposób. Pierwsze spotkanie odbyło


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy K ęty S.A. w pierwszej połowie 201 8 r.
  33

  się w Planetarium Śląskim i w ZOO. Dzieci brały udział w seansie "Wiosenne niebo nad
  Śląskiem", zwiedzały wystawę astronomi czną, były w obserwatorium i odwiedziły zwierzęta
  egzotyczne w Śląskim ZOO. Podczas kolejnych wyjazdów miały okazję poznać:
  ➢ Skarby Ziemi – wycieczka do Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach,
  projektowanie i wykonywanie biżuterii z miedzi i materia łów srebrno -pochodnych .
  ➢ Niezwykła droga „butelki” – wyjazd na górę Żar oraz do elektrowni szczytowo -pompowej.
  Uprawianie sportów wodnych na Heziorze Żywieckim, szkicowanie pejzażu okolicy.
  ➢ Żarówka Edisona – udział w Industriadzie na terenie Muzeum Energ etyki w Łaziskach
  Górnych; projektowanie obwodów elektrycznych oraz urządzeń domowego użytku.
  ➢ Śladami mamuta – wyjazd do Krakowa do Muzeum Archeologicznego, tworzenie figur
  prehistorycznych stworzeń.
  • Program 16plus - to indywidualne wsparcie dla młodzież y przygotowującej się do startu w
  dorosłe życie. W pierwszym półroczu w ramach programu Fundacja opłacała naukę języków
  obcych, kursy prawa jazdy czy wyposażała mieszkanie kolejnych usamodzielnianych
  podopiecznych.
  Poza działalnością Fundacji Grupa Kety Dz ieciom Podbeskidzia firma prowadziła w pierwszym półroczu
  projekt o charakterze społeczno -wolontaryjnym pt. „Razem z GRUPĄ”. To program, w ramach którego
  Grupa Kęty angażuje się w lokalne projekty zainicjowane i prowadzone wolontaryjnie przez
  pracowników spółek Grupy Kapitałowej. W pierwszym półroczu firma podpisała 36 umów z partnerami
  przekazując 40 tys . PLN na realizację projektów.
  Beneficjentami projektu jest szeroko rozumiana społeczność lokalna. Całościowy raport z tego programu
  zostanie zamieszczon y w sprawozdaniu Zarządu za 2018 rok.
  =nnym projektem o charakterze edukacyjnym był konkurs plastyczny dla dzieci pracowników „Bezpieczni
  w cyberprzestrzeni”. Konkurs był kontynuacja rozpoczętego w roku 2017 programu edukacyjnego dla
  pracowników. Celem pr ogramu jest uświadamianie zagrożeń jakie mogą spotkać użytkownika sieci
  internetowej. Konkurs dla dzieci cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, łącznie w całej Grupie
  Kapitałowej zebrano 1191 prac zarówno papierowych jak i multimedialnych.

  8.4 Aspekty Środowiskowe
  W pierwszym półroczu 2018 roku w związku z planowanymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi Grupa
  Kęty S.A. wystąpiła z wnioskiem o zmianę zintegrowanego pozwolenia środowiskowego warunkującego
  możliwość przekazania do eksploatacji nowej linii pras y 28 MN, prasy 36 MN, pieców LO=. Dokumentacja
  obejmowała ponadto kwestie dostosowania posiadanego zezwolenia do wymagań wynikających
  z konkluzji tzw. najlepszych dostępnych technik (BAT) określających nowe warunki w zakresie wielkości
  emisji zanieczyszcze ń do powietrza i metod ich monitorowania dla produkcji metali nieżelaznych
  (decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej 2016/1032/UE). Ponadto zakład opracował „raport
  oddziaływania na środowisko” oraz wystąpił z wnioskiem do Urzędu Gminy o wydanie decyzji o
  środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji w roku przyszłym przedsięwzięcia
  polegającego na zabudowie nowej linii do anodowania wraz z oczyszczalnią ścieków. Powyższa decyzja
  jest niezbędna w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
  W związku z wejściem w życie ustawy Prawo wodne wdrożono nowy system naliczania i uiszczania opłat
  za pobór wód oraz odprowadzanie ścieków. Zgodnie z wymogami prawa wodnego wprowadzono opłaty
  stałe i opłaty zmienne za usługi wodne. Zakład w związku z posia daniem pozwoleń wodnoprawnych
  zobowiązany jest uiszczać w okresach kwartalnych opłaty stałe wyliczone na podstawie warunków
  określonych w pozwoleniach (dopuszczalne ilości) i opłaty zmienne na podstawie danych


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy K ęty S.A. w pierwszej połowie 201 8 r.
  34

  przekazywanych do Wód Polskich (rzeczywista il ość pobranych wód i odprowadzonych ścieków).
  Przeprowadzona przez nowo utworzony organ kontrola nie wykazała nieprawidłowości w zakresie
  gospodarki wodno -ściekowej.
  Realizując wymagania ustawy o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w marcu
  br. spółka podpisała umowę w sprawie przystąpienia do porozumienia przedsiębiorców =zby
  Pracodawców Recyklingu Opakowań z Marszałkiem Województwa Śląskiego w zakresie utworzenia i
  utrzymania systemu zbierania, transportu, unieszkodliwiania odpadów opakowa niowych powstałych z
  opakowań po środkach niebezpiecznych wprowadzanych przez Grupę Kęty do obrotu przez import. Na
  podstawie podpisanej umowy obowiązki określone w ww. ustawie a spoczywające na Spółce realizuje
  =zba. Ustawa zobowiązała ponadto zakład do p rowadzenia publicznych kompanii edukacyjnych w
  zakresie opakowań po środkach niebezpiecznych. Powyższy obowiązek będzie realizowany za
  pośrednictwem Organizacja Odzysku Opakowań na podstawie umowy podpisanej w lutym br.
  W czerwcu br. Spółka wprowadziła wym agane zmiany oraz dokumenty w Centralnym Rejestrze
  Operatorów (CRO) dostosowując się do wymogów ustawy o substancjach zubożających warstwę
  ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1951) oraz do
  wymogów Rozporządze nia Ministra Środowiska w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów (Dz. U. z
  2017 r. poz. 2419). Wprowadzone zmiany nałożyły obowiązek uaktualnienia do 1 sierpnia 2018 przez
  operatorów Kart Urządzeń i Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, sporządzonych dl a urządzeń i
  systemów ochrony p -poż zainstalowanych przed dniem 1 lutego 2018 r.
  Zgodnie z nową ustawą o odpadach z 24 stycznia 2018 r. został utworzony rejestr podmiotów
  wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (tzw. BO D). Rejestr
  został wprowadzony stosownie do postanowień art. 26 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
  2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. Zgodnie z tym przepisem, państwa członkowskie zostały
  zobowiązane do prowadzenia rejestrów zakładów lub przedsi ębiorstw zajmujących się działalnością w
  zakresie gospodarowania odpadami, pośredników w obrocie odpadami lub sprzedawców odpadów oraz
  zakładów lub przedsiębiorców unieszkodliwiających w miejscu wytwarzania własne odpady niebędące
  odpadami niebezpiecznymi lub prowadzącymi odzysk odpadów. Rejestr prowadzony jest przez
  Marszałka Województwa. Okres na uzyskanie wpisu do tego rejestru dla podmiotów mija 24 lipca 2018
  roku. Grupa Kęty otrzymała już w dniu 28 marca 2018 numer rejestrowy oraz dane do indywidualne go
  konta w bazie. Podjęła również kroki w celu uwzględnienia numeru rejestrowego w dokumentach
  związanych z gospodarką odpadami oraz wprowadzaniem produktów w opakowaniach na rynek. W
  wyniku wprowadzonych w ustawie o odpadach nowych obowiązków dla firm i u tworzeniem bazy BDO
  spółka zorganizowała szkolenia dla pracowników zaangażowanych w gospodarowanie odpadami mające
  na celu m.in.: przybliżenie zmian w sposobie prowadzenia ewidencji, generowania Kart Przekazania
  Odpadów oraz wprowadzania sprawozdań do bazy w formie elektronicznej.
  W marcu 2018 kierownictwo Spółki dokonało przeglądu oceny zgodności stanu formalno -prawnego oraz
  systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z wymaganiami standardu =SO14001:2015. Na podstawie
  informacji o środowiskowych efektach dzi ałalności, wynikach monitorowania i pomiarów, realizacji
  zobowiązań prawnych oraz wynikach audytów potwierdzono zgodność Grupy KĘTY S.A. z przepisami
  prawa ochrony środowiska oraz innymi wymaganiami, które dotyczą znaczących aspektów
  środowiskowych. Stwier dzono przydatność, adekwatność i skuteczność systemu zarządzania
  środowiskowego. Pozytywnie oceniono skuteczność realizacja Programu Środowiskowego 2017 oraz
  wzrost efektywności procesów objawiający się obniżeniem emisji i zużycia głównych mediów w
  przelic zeniu na jednostkę produkcji.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy K ęty S.A. w pierwszej połowie 201 8 r.
  35

  Spółka opracowała także część środowiskową raportu rocznego Grupy Kapitałowej . W raporcie tym
  uwzględniono łącznie 12 wskaźników środowiskowych objętych standardem GR=, dotyczących obszarów
  i komponentów środowiska, na które może znacząco oddziaływać, m.in. powietrze, woda; ścieki,
  odpady, surowce i materiały, zużycie paliw i energii czy poziom zgodności z regulacjami.
  Wykraczając poza wymagania prawne Grupa KĘTY wydała raport „Zielona księgowość 2017” zawierający
  ewidencję ko sztów ochrony środowiska. Raport to powiązany z rachunkowością zakładu model
  alokowania kosztów środowiskowych, umożliwiający ocenę ich struktury i zmian w czasie.
  W pierwszym półroczu 2018 roku została również podjęta współpraca z Aluprof S.A. w celu opr acowania
  wspólnej deklaracji środowiskowej (EPD) dla gotowych wyrobów z aluminium. Deklaracja EPD to
  niezależnie potwierdzony dokument wykazujący wpływ trafiającego na rynek produktu, oparty na
  analizie jego "cyklu życia". Opracowana deklaracja będzie mog ła być skutecznie wykorzystana w
  systemach certyfikacji budynków BREEAM, LEED i DGNB.
  Spółka na bieżąco monitoruje zmiany otoczenia prawnego, identyfikuje związane z tym ryzyka i określa
  kierunki dalszych działań. Przykładowo, zgodnie z projektowanymi prz episami zmiany ustawy o
  odpadach Grupa Kety zobowiązana zostanie do posiadania zabezpieczenia finansowego w związku z
  zezwoleniem na przetwarzanie opadów czy wprowadzenia monitoringu wizyjnego miejsc zbierania
  odpadów do odzysku.

  9. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
  Pods tawowe ryzyka, a także cele i zasady zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej Grup y Kęty S.A.
  nie zmieniły się w stosunku do opublikowanych w ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu
  finansowym Grupy Kęty S.A. za 201 7 rok. Szczegółowe dane dotyczące 201 7 roku zostały
  zaprezentowane w pkt 37 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kęty S.A. za 201 7 rok.

  10. GRUPA KĘTY S.A. NA RYNKU KAPITAŁOWYM
  AKCJE I AKCJONARIUSZE
  Akcje spółki są notowane na GPW w Warszawie od 16 stycznia 1996 roku. Aktualnie akcje spółki są
  notowane w ramach indeksu mW IG40. Liczba wszystkich wyemitowanych akcji Grupy KĘTY S.A. na dzień
  30 czerwca 201 8 r. wynosiła 9. 545 .447 akcj i o wartości nominalnej 2,50 zł każda. Wykaz akcjonariuszy
  posiadających więcej niż 5% akcji na dzie ń 3 1 grudnia 201 7 i 30 czerwca 201 8 roku przedstawia się
  następująco :
  Liczba akcji 30.06.2018 Udział w kapitale Liczba akcji 31.12.2017 Udział w kapitale
  Aviva OFE 1 750 000 18,33% 1 750 000 18,38%
  Nationale -Nederlanden OFE 1 733 000 18, 16% 1 733 000 18,2 0%
  OFE PZU ZŁOTA HES=EŃ 865 000 9,06% 865 000 9,08%
  AEGON PTE 590 000 6,18% 590 000 6,20%
  MetLife OFE 490 535 5,14% bd bd
  PTE Allianz Polska 498 000 5,2 2% 498 000 5,2 3%


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy K ęty S.A. w pierwszej połowie 201 8 r.
  36

  Pozostali 3 618 912 37,91% 4 085 700 42,91%
  Razem 9 545 447 100,00% 9 521 700 100,00%

  Po dniu bilansowym nie nastąpiły żadne istotne zmiany w strukturze akcjonariuszy posiadających więcej
  niż 5% akcji na WZA spółki. Ponadto Zarząd nie posiadał informacji o jakiejkolwiek umowie, w tym
  zawartej po dniu bilansowym, w wyniku której mogłyby nast ąpić istotne zmiany w strukturze
  własnościowej Grupy KĘTY S.A.
  NOTOWANIA AKCJI NA GPW W WARSZAWIE
  W trakcie pierwszego półrocza 201 8 roku (bazując na kursach zamknięcia):
  - średnia cena osiągnęła wartość 365 ,50 zł,
  - cena minimalna ( 25 czerwca ) osiągnęła poziom 315 ,00 zł,
  - cena maksymalna ( 23 stycznia ) osiągnęła poziom 412 ,00 zł,
  - zmiana ceny w trakcie okresu (pomiędzy 30 czerwca 201 8 a 31 grudnia 201 7 roku) wyniosła -22 %, dla
  porównania wskaźnik W=G w tym samym okresie spadł o 12%,
  - średnia wartość obrotu na sesję wyniosła ok. 1,4 mln zł w porównaniu do 2, 4 mln zł w analogicznym
  okresie poprzedniego roku .  POLITYKA INFORMACYJNA
  Polityka informacyjna Grupy Kety S.A. opiera się na otwartości w relacjach z obecnymi jak i
  potencjalnymi akcjonariuszami z zachowaniem podstawowych zasad dotyczących równego dostępu do
  informacji. Realizując jej założenia przedstawiciele spółki komunikuj ą się z uczestnikami rynku
  kapitałowego poprzez elektroniczne kanały (system ESP=, strona www) oraz bezpośrednie spotkania w
  trakcie kwartalnych prezentacji wyników, spotkań indywidualnych czy też tele - i videokonferencji.

  POLITYKA DYWIDENDOWA
  Spółka pocz ąwszy od 2001 roku wypłaca systematycznie dywidendę, która do 2014 roku sięgała ok. 40%
  skonsolidowanego zysku netto. W ogłoszonej w 2015 roku strategii na lata 2015 – 2020 Zarząd Grupy
  50000
  54000
  58000
  62000
  66000
  70000
  300
  330
  360
  390
  420
  450
  Notowania akcji Grupy Kęty vs W=G
  Kęty WIG


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy K ęty S.A. w pierwszej połowie 201 8 r.
  37

  Kęty S.A. zadeklarował, iż wskaźnik wypłaty dywidendy wzrośnie do pozi omu 60% skonsolidowanego
  zysku netto. W lutym 2017 roku polityka dywidendowa uległa dalszym zmianom. Przyjęta przez Radę
  Nadzorczą Grupy Kęty S.A. aktualna polityka dywidendowa zakłada wypłatę dywidendy na poziomie 60 -
  100% skonsolidowanego zysku netto Gru py Kęty S.A. w okresie obowiązywania Strategii 2020. Zarząd
  zakłada, że wypłata dywidendy w okresie realizacji planu strategicznego Strategia 2020 ukształtuje się
  średnio na poziomie 80% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kęty S.A. Zarząd przy ustalaniu wa rtości
  rekomendowanej dywidendy będzie brał pod uwagę m.in.:
  - relację długu netto Grupy Kapitałowej do skonsolidowanego zysku operacyjnego powiększonego
  o amortyzację (EB=TDA), wyliczoną na ostatni dzień bilansowy poprzedniego roku obrotowego
  z maksymalny m poziomem 2,0;
  - przesunięcia czasowe otrzymywanych dywidend ze spółek zależnych, wpływających na maksymalny
  poziom rekomendowanej dywidendy;
  - wartość potencjalnych i możliwych do zrealizowania akwizycji,
  - wartość rzeczywistych wydatków inwestycyjnych d o poniesienia w roku wypłaty dywidendy.
  Zgodnie z przyjętą polityką Zarząd spółki 1 lutego 201 8 roku zarekomendował wypłatę 80%
  skonsolidowanego zysku netto za 201 7 rok w formie dywidendy.

  11. POZOSTAŁE ELEMENTY SPRAWOZDANIA
  INFORMACJE O SYSTEMIE KONTROLI PRO GRAMÓW AKCH= PRACOWN=CZYC:
  Programy motywacyjne oparte o akcje są w Grupie Kęty S.A. zatwierdzane przez Walne Zgromadzenie
  Akcjonariuszy oraz nadzorowane przez Radę Nadzorczą spółki.
  OP=S WYKORZYSTAN=A PRZEZ EM=TENTA WPŁYWÓW Z EM=SH=
  Realizując program emisji akcji pracowniczych w okresie sprawozdawczym uprawnieni pracownicy objęli
  łącznie 23 747 sztuk akcji serii G pochodzących z = I i III transzy programu z roku 2012. Szczegółowe
  informacje znajdują się w tabelce poniżej. Wpływy z teg o tytułu zostały przeznaczone na finansowanie
  bieżącej działalności spółki.
  Akcje Cena emisyjna =lość Wartość (tys. zł)
  Akcje serii G – program z roku 2012 117,10 23 747 2 780 ,8
  RAZEM - 23 747 2 780 ,8

  =NFORMACHE O SKUP=E AKCH= WŁASNYC:
  Spółka w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie dokonywała skupu akcji własnych.
  =NFORMACHE O TOCZĄCYC: S=Ę POSTĘPOWAN=AC:
  Spółki Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. na ostatni dzień okresu sprawozdawczego oraz na dzień
  sporządzenia niniejszego sprawozdania nie były stroną postępowania toczącego się przed sądem,
  organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, którego
  łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów wła snych Grupy Kęty S.A.
  OBHAŚN=EN=E RÓŻN=C POM=ĘDZY WYN=KAM= F=NANSOWYM= WYKAZANYM= W SPRAWOZDAN=U A
  WCZEŚN=EH PUBL=KOWANYM= PROGNOZAM= ZA DANY ROK
  Zarząd podtrzymuje realizację prognoz opublikowanych w dniu 1 lutego 201 8 roku .


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy K ęty S.A. w pierwszej połowie 201 8 r.
  38

  INSTRUMENTY POCHODNE
  Szczegóło we informacje na temat pochodnych instrumentów finansowych znajdują się w Nocie 27
  Śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za = półrocze 201 8 roku .
  TRANSAKCHE W RAMAC: GRUPY KAP=TAŁOWEH
  Zestawienie transakcji w ramach grupy kapitałowej z punktu widzenia jednostki dominującej za okres
  od 1 stycznia 201 8 do 30 czerwca 201 8 oraz na dzień 30 czerwca 201 8:
  Podmiot powiązany Sprzedaż Zakupy Należności Zobowiązania Dywidendy
  Aluprof S.A. 127 933 1 929 173 933 854 95 000
  Alupol Packaging S.A. 809 0 40 303 0 40 000
  Alu Trans System Sp. z o.o. 2 0 0 0 0
  Dekret Sp. z o.o. 399 947 414 367 357
  Aluprof Hungary Sp. z o.o. 199 211 73 265 0
  Alupol Ukraina LLC 1 704 5 602 413 5 789 0
  Romb S.A. 7 739 46 3 984 2 0
  Aluform Sp. z .o.o. 730 29 564 17 859 8 415 17 520
  Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. 3 881 4 1 060 0 0
  Alupol Films sp. z o.o. 213 0 262 0 0
  Aluprof Belgiumt ltd 33 0 14 0 0
  Aluminium Kęty EMM= d.d.o 1 838 2 154 427 140 0
  Aluminium Kęty Czechy sro 0 381 1 92 0
  Aluminium Deutschland Kęty Gmbh 6 640 131 209 0
  Grupa Kęty =talia srl 0 810 0 189 0
  Aluprof System Czechy 1 0 1 0 0
  Aluprof Niemcy 21 0 0 0
  Aluprof Holandia 1 0 1 0 0
  Aluporf UK 36 0 5 0 0
  Razem 145 545 42 288 238 881 16 322 152 877
  Poza wyżej wymienionymi Spółka nie przeprowadzała w okresie 6 miesięcy 201 8 r innych transakcji z
  jednostkami powiązanymi.
  Transakcje z Zarządem i Radą Nadzorczą zostały opisane w nocie 2 5 śródrocznego skróconego
  jednostkowego sprawozdania finansowego. Poza wyżej wy mienionymi transakcjami i saldami nie
  wystąpiły żadne inne istotne transakcje z podmiotami powiązanymi.
  ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM
  Poza wyżej wymienionymi nie wystąpiły inne istotne wydarzenia, które należałoby ująć w sprawozdaniu.

  12. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GRUPY KĘTY S.A. W SPRAWIE PRAWDZIWOŚCI I
  RZETELNOŚCI PREZENTOWANYCH SPRAWOZDAŃ
  Wedle najlepszej wiedzy Zarządu Grupy Kęty S.A. informacje finansowe za bieżący i porównywalny okres
  sprawozdawczy ujęte w „Skróconym śródrocznym jednostk owym sprawozdaniu finansowym Grupy Kęty
  S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 r.” i w „Skróconym śródrocznym skonsolidowanym
  sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30
  czerwca 2018 r.” zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy K ęty S.A. w pierwszej połowie 201 8 r.
  39

  odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik
  finansowy Spółki i Grupy Kapitałowej.
  Zawarte w niniejszym dokumencie półroczne sprawozdanie Zarzą du zawiera prawdziwy obraz rozwoju,
  osiągnięć oraz sytuacji (w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka) Grupy Kęty S.A. i Grupy Kapitałowej
  Grupy Kęty S.A. w = połowie 2018 r.
  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GRUPY KĘTY S.A. O WYBORZE PODMIOTU
  UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
  Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego
  Grupy Kęty S.A. i półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy
  Kęty S.A. za = półrocze 2018 r. oraz badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2018 r. jest Ernst & Young Audyt Polska spółka z
  ograniczoną odpowiedzialnością sp.k wybrana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Grupa Kęty
  S.A. i kluczowe Spółki Grupy Kapitałowej zatrudniają tego samego audytora, co zapewnia spójne
  podejście w procesie realizacji audytu.
  Pracownicy Grupy Kęty S.A. uczestniczyli w ogólnodostępnych usługach szkoleniowych organizowanych
  przez Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Poza uczestnictwem w wyżej
  wymieniony ch szkoleniach Grupa Kęty nie korzystała z innych usług Ernst & Young spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością sp.k. ani podmiotów z tą spółką powiązanych. Zdaniem Spółki świadczone usługi
  szkoleń nie mają wpływu na zapewnienie wymaganego poziomu bezstronno ści i niezależności audytora.

  Dariusz Mańko
  Prezes Zarządu

  ………………………………………….

  Piotr Wysocki
  Członek Zarządu

  …………………………………….

  Rafał Lechowicz
  Członek Zarządu

  …………………………………….

  Kęty, 7 sierpnia 2018

  Adam Piela
  Członek Zarządu

  …………………………………….

  Tomasz Grela
  Członek Zarządu

  …………………………………….
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Grupa Kęty SA
ISIN:PLKETY000011
NIP:549-000-14-68
EKD: 27.42 przetwarzanie aluminium i jego stopów
Adres: ul. Kościuszki 111 32-650 Kęty
Telefon:+48 33 8446000
www:www.grupakety.com
Kalendarium raportów
2021-10-20Raport za III kwartał
Komentarze o spółce GRUPA KĘTY
2021-09-24 23-09-09
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor